Britannian uskalias koronapäätös

Bri­tan­ni­as­sa oli vuo­den­vai­h­teessa todel­la paha koronati­lanne. Tar­tun­to­ja tuli viikos­sa 400 000 ja kuollei­ta yli 8 600. Suomen väk­iluku­un suh­teutet­tuna tämä olisi merkin­nyt noin 4 600 tar­tun­taa ja sataa kuol­lut­ta päivit­täin. Mitään täl­laista ei ole meil­lä koet­tu koskaan.

Bri­tan­nia vähän etu­ili roko­tuk­sis­sa, ja niin­pä pan­demia saati­in liki tukahde­tuk­si maas­sa. Tar­tun­to­jen viikoit­tainen määrä putosi kolmeen­toista tuhanteen, eli vähen­nys­tä oli noin 97%. Niin­pä maas­sa päätet­ti­in luop­ua kaik­ista koronara­joituk­sista. Päätös tuli voimaan eilen.

Sitä ennen deltavari­ant­ti oli kuitenkin rantau­tunut maa­han. Tar­tun­to­jen määrä on ryöp­sähtänyt uuteen laukkaan saavut­taen 300 000 tar­tun­taa viikos­sa. Määrä on edelleen kovas­sa kasvus­sa. Kun maas­sa 88 pros­ent­tia yli 18-vuo­ti­aista on saanut ainakin yhden roko­tu­san­nok­sen ja 68,5 pros­ent­tia molem­mat annok­set, tar­tun­to­jen näin vil­li lisään­tymi­nen osoit­taa, ettei roko­tus suo­jaa tar­tunnal­ta eikä estä rokotet­tu­ja levit­tämästä tau­tia. Eivät rokot­ta­mat­tomat olisi mitenkään voineet kehit­tää täl­laista epi­demi­aa keskenään.

Kos­ka Bri­tan­ni­as­sa on aivan kelvolli­nen ter­vey­den­huolto­jär­jestelmä, he var­maankin tietävät itse, kuin­ka paljon sairas­tuneis­sa on yhteen tai kah­teen ker­taan rokotet­tu­ja. [KORJAUS: Pois­tet­tu main­in­ta Bri­tan­ni­as­sa puut­tuvas­ta henkilö­tun­nuk­ses­ta, kos­ka ter­vey­den­hoito­jär­jestelmän sisäl­lä käytetään yksilöl­listä potilasnumeroa.]

Tar­tun­to­ja ajatellen brit­tien päätös vaikut­taa suo­ras­taan jär­jet­tömältä. Vaik­ka roko­tus ei suo­jaa tar­tunnal­ta, se näyt­tää suo­jaa­van hyvin sairau­den vakav­il­ta muodoil­ta ja kuolemil­ta. Kun kat­somme kuolleisu­ut­ta, tilanne näyt­tää aivan toiselta.

Koron­akuolemat puto­si­vat kevääl­lä paljon enem­män kuin tar­tun­nat, alim­mil­laan 40 kuolleeseen viikos­sa. Se on 99,5 pros­ent­tia vähem­män kuin huip­puaikana.  Tar­tun­to­jen ohel­la myös kuolleisu­us on nyt nous­sut merkit­tävästi – se on nyt seit­senker­taista kevään alimpi­in lukui­hin ver­rat­tuna, mut­ta kuitenkin alle neljä pros­ent­tia vuo­den­vai­h­teen huippuluvuista.

Min­ul­la on varsin yksinker­tainen tapa laskea karkea arvio tapauskuolleisu­udelle – siis sille, kuin­ka suuri osa tilas­toiduista tar­tun­nan saaneista kuolee. Jaan kuollei­den määrän viikos­sa kak­si viikkoa van­hem­mil­la tar­tun­talu­vuil­la, kos­ka kuole­ma tulee keskimäärin kah­den viikon päästä tar­tun­nan havait­semis­es­ta (kol­men viikon kulut­tua tar­tun­nas­ta). Näin las­ke­tut tapauskuolleisu­us­lu­vut ovat myös rom­ah­ta­neet, eikä niis­sä ole mitään nousua. Vuo­den­vai­h­teessa tapauskuolleisu­us oli yli 30 promil­lea. Se on niin iso luku, että sille ei ole muu­ta seli­tys­tä kuin se, ettei läh­eskään kaikkia tar­tun­to­ja ollut havait­tu. Kuole­ma yleen­sä havaitaan. Nyt tar­tun­taluku on laskenut 1,5 promilleen eli kahdeskymme­ne­sosaan entisestä.

Miten roko­tus voi alen­taa tapauskuolleisu­ut­ta 95 pros­en­til­la kun vain 88 pros­ent­tia väestöstä on saanut ensim­mäisen annok­sen ja 68,5 % toisen annok­sen? Siten, että Bri­tan­ni­as­sakin rokotet­ti­in ensim­mäisek­si riskiryhmät.

Bri­tan­ni­as­sa ajatel­laan, että tau­ti ei riskiryh­mien rokot­tamisen jäl­keen ole enää niin vaar­alli­nen, että sulku­toimia voisi perustel­la ter­veyssy­il­lä. Long covid ei näytä hal­li­tus­ta pelottavan.

Kuolleisu­us tulee Bri­tan­ni­as­sa kuitenkin nouse­maan ja jopa kohta­laisen paljon, sil­lä rokot­teista kieltäy­tyvis­sä on myös rik­siryh­mi­in kuu­lu­via. Maan hal­li­tuk­ses­sa ajatel­laan ilmeis­es­ti, että rokot­teista kieltäy­tymi­nen on oma val­in­ta.  Kieltäy­tyvät eivät voi vaa­tia mui­ta eristäy­tymään kotei­hin­sa. Eristäy­tykööt itse.

Miten Suomes­sa?

Suomes­sa koronati­lanne muis­tut­taa melkois­es­ti Bri­tan­ni­aa. Tar­tun­to­jen määrä on kovas­sa kasvus­sa ja saavut­ta­nee paris­sa viikos­sa kevään huip­pu­lu­vut samal­la kun kuolleisu­us on pysynyt mata­lana. Pitäisikö mei­dänkin pitää pää kylmänä kas­vavien tar­tun­tamäärien edessä vai pitäisikö yhteiskun­taa ryhtyä sulke­maan uudestaan.

Bri­tann­ian koe on uskalias mut­ta on mei­dän kannal­tamme hyvä, että he sen tekevät. Tulok­sia siitä kan­nat­taa seu­ra­ta Suomes­sa tarkasti.

Roko­tuskat­tavu­us ei ole Suomes­sa lähel­läkään sitä, mitä se on Bri­tan­ni­as­sa. Sik­si emme voi väit­tää, että kaik­ki ovat saa­neet roko­tuk­sen, jos ovat halun­neet. Vain ensim­mäisen piikin osalta tässä on ylipään­sä mitään perää. Helsingis­sä roko­tusa­jat on avat­tu kaikille 16 vuot­ta täyt­täneille eikä aiko­ja saa­da kokon­aan täyte­tyk­si. Voidaan siis hyvin sanoa, että jokainen helsinkiläi­nen on halutes­saan saanut ensim­mäisen piikkin­sä, mut­ta ei toista. Ensim­mäi­nenkin antaa kohta­laisen hyvän suo­jan vakavaa tau­tia vastaan.

Ei halua kuitenkaan brit­ti­tyylistä kaikkien rajoi­tusten pois­tamista, vielä. Lokaku­us­sa kenties.

Jos maan hal­li­tus arvostaisi tapah­tu­ma-alaa ja palveluelinkeino­ja yhtä paljon kuin sel­l­un keit­toa ja maat­alout­ta, se avaisi kaiken roko­tus­todis­tus­ta vas­taan nyt heti.

 

 

231 vastausta artikkeliin “Britannian uskalias koronapäätös”

 1. Jos rokotustodistus/rokotuspassi olisi vaa­timus joukkoti­laisuuk­si­in , rav­in­toloi­hin jne, nos­taisi se var­masti roko­tushalukku­ut­ta. Tätä hal­li­tus ei tain­nut ajatel­la, kun otti kiel­teisen kan­nan roko­tus­pas­si­in. Toiv­ot­tavasti sil­lä on rohkeut­ta muut­taa kantaansa.

  1. TJA­boa:
   Jos rokotustodistus/rokotuspassi oli­si vaa­ti­mus jouk­ko­ti­lai­suuk­siin , ravin­to­loi­hin jne, nos­tai­si se var­mas­ti roko­tus­ha­luk­kuut­ta. Tätä hal­li­tus ei tain­nut aja­tel­la, kun otti kiel­tei­sen kan­nan roko­tus­pas­siin.Toi­vot­ta­vas­ti sil­lä on roh­keut­ta muut­taa kantaansa.

   Ran­skas­sa tehti­in pres­i­dent­ti Macronin toimes­ta niin että rav­in­toloi­hin, baarei­hin, joukkoli­iken­teeseen ja mui­hin julk­isi­in paikkoi­hin ei pääse ellei ole Rokote­todis­tus­ta. Tämän pres­i­dent­ti Macronin toimen­piteen jäl­keen 900 000 ran­skalaista varasi itselleen roko­tus ajan yhden vuorokau­den sisäl­lä ja viikos­sa luku oli nous­sut yli 5 miljoon­aan. Sinän­sä hyvä saavu­tus mut­ta osit­tain myös pres­i­dent­ti Macron uhkasi että roko­tus on käytän­nössä pakol­lista mikäli halu­aa elää nor­maalia elämää. Juuri tämän takia 100 000 ihmistä osoit­ti mieltä pres­i­dent­ti Macronin toimen­pidet­tä Pari­i­sis­sa maanan­taina ilman mask­ia ja ilman tur­vaväle­jä. Valkovenäläiset mie­lenosoit­ti­vat Alek­san­dr Lukasenkoa vas­taan viime vuo­den kesäl­lä hyvin hajautet­tuna Min­skissä pitäen tur­vaväle­jä. Näköjään toimii parem­min Valko-Venäjäl­lä kuin Ran­skas­sa. En tiedä onko sekään ihan viisas­ta että roko­tus­vas­taiset mie­lenosoit­ta­jat saa­vat näin paljon huomio­ta. Suomes­sa oli viimek­si vas­taan­lainen mie­lenosoi­tus huhtiku­us­sa . Kuka sen enää muistaa?

  1. <span class=“caps”>MF</span>:
   Ehkä se syy pää­tök­sen taus­tal­la on kui­ten­kin se että kovat rajoi­tuk­set eivät näy­tä vähen­tä­vän mene­tet­ty­jä elin­vuo­sia () kuten käy ilmi m.m. näis­tä tutkimuksista

   http://www.sfu.ca/~allen/LockdownReport.pdf?
   https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3872861

   Alus­ta asti on ajat­tel­e­valle osalle väestöstä ollut selvää, että koro­nan vas­taiset toimet syn­tyivät ilman kun­nol­lista suun­nitel­maa ja tarpeesta tehdä edes jotain. Mikään ei tun­tunut ole­van liian kallista, eikä hait­tavaiku­tuk­sia tarvin­nut ajatel­la. Kansan tarve tun­tea, että jotain tehdään, ja poli­itikko­jen tarve osoit­taa, että he tekevät jotain, ruokki­vat toisiaan.

   Edelleen on poli­itikolle kohtalokas­ta, jos hänen väitetään ääneen pohti­neen van­hus­ten elämän pitkit­tämisen mielekkyyt­tä tai väheksyneen rajoi­tusten merk­i­tys­tä. On tietysti myös niin, että kun niin paljon on tehty, har­va halu­aa kuul­la sen kaiken olleen turhaa, ja sik­sikin rajoituk­sia on vain jatkettava.

   Riit­tävät toimet oli­si­vat seu­ran­neet automaat­tis­es­ti ihmis­ten muut­taes­sa käyt­täy­tymistään ja nou­dat­ta­mal­la samo­ja varo­toimen­piteitä kuin mis­sä tahansa hen­gi­tystiein­fek­tios­sa: pese kädet usein ja pysy kotona, jos olet sairas. Mut­ta koronas­sa oli aina jokin omi­naisu­us, joka vaati enem­män. Teho­hoidon tarve olisi var­masti lisään­tynyt ja siihen olisi pystyt­ty vas­taa­maan pikkusum­mal­la, jos joht­a­mi­nen olisi ollut tilanteen tasalla.

   Suomel­la on koko ajan ollut mah­dol­lisu­us seu­ra­ta tilanteen kehi­tys­tä muual­la ja reagoi­da saatu­jen oppi­en mukaan. Pelkästään tämä ylel­lisyys olisi voitu muut­taa mil­jar­di­en luokkaa ole­viksi säästöiksi.

   Nyt, kun van­hat perus­teet eivät enää oikein kel­paa, koro­nan pitkäaikaisvaiku­tuk­set ovat nouse­mas­sa aivan kohtalokkaik­si, vaik­ka niihin pätee aivan sama lainalaisu­us kuin koron­aan pari vuot­ta sit­ten. Tiedämme niistä vielä kovin vähän ja uskomme parhait­en pahimpia uhkakuvia.

   1. Timo A.: Alus­ta asti on ajat­te­le­val­le osal­le väes­tös­tä ollut sel­vää, että koro­nan vas­tai­set toi­met syn­tyi­vät ilman kun­nol­lis­ta suun­ni­tel­maa ja tar­pees­ta teh­dä edes jotain. Mikään ei tun­tu­nut ole­van lii­an kal­lis­ta, eikä hait­ta­vai­ku­tuk­sia tar­vin­nut aja­tel­la. Kan­san tar­ve tun­tea, että jotain teh­dään, ja polii­tik­ko­jen tar­ve osoit­taa, että he teke­vät jotain, ruok­ki­vat toisiaan.

    Edel­leen on polii­ti­kol­le koh­ta­lo­kas­ta, jos hänen väi­te­tään ääneen poh­ti­neen van­hus­ten elä­män pit­kit­tä­mi­sen mie­lek­kyyt­tä tai vähek­sy­neen rajoi­tus­ten mer­ki­tys­tä. On tie­tys­ti myös niin, että kun niin pal­jon on teh­ty, har­va halu­aa kuul­la sen kai­ken olleen tur­haa, ja sik­si­kin rajoi­tuk­sia on vain jatkettava.

    Riit­tä­vät toi­met oli­si­vat seu­ran­neet auto­maat­ti­ses­ti ihmis­ten muut­taes­sa käyt­täy­ty­mis­tään ja nou­dat­ta­mal­la samo­ja varo­toi­men­pi­tei­tä kuin mis­sä tahan­sa hen­gi­tys­tiein­fek­tios­sa: pese kädet usein ja pysy koto­na, jos olet sai­ras. Mut­ta koro­nas­sa oli aina jokin omi­nai­suus, joka vaa­ti enem­män. Teho­hoi­don tar­ve oli­si var­mas­ti lisään­ty­nyt ja sii­hen oli­si pys­tyt­ty vas­taa­maan pik­kusum­mal­la, jos joh­ta­mi­nen oli­si ollut tilan­teen tasalla.

    Suo­mel­la on koko ajan ollut mah­dol­li­suus seu­ra­ta tilan­teen kehi­tys­tä muu­al­la ja rea­goi­da saa­tu­jen oppi­en mukaan. Pel­käs­tään tämä ylel­li­syys oli­si voi­tu muut­taa mil­jar­dien luok­kaa ole­vik­si säästöiksi.

    Nyt, kun van­hat perus­teet eivät enää oikein kel­paa, koro­nan pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­set ovat nouse­mas­sa aivan koh­ta­lok­kaik­si, vaik­ka nii­hin pätee aivan sama lai­na­lai­suus kuin koro­naan pari vuot­ta sit­ten. Tie­däm­me niis­tä vie­lä kovin vähän ja uskom­me par­hai­ten pahim­pia uhkakuvia.

    Suomel­la ei ole ollut paljonkaan liikku­misen varaa vain seu­raa­mal­la mui­ta mai­ta jot­ka toimi­vat parem­min kuin Suo­mi jol­la ne pyrkivät estämään turhia Colvid-19 viruk­sen lev­iämistä. Maail­mas­sa on juuri kak­si maa­ta jos­sa on toimit­tu viime vuo­den alus­ta alka­en päin­vas­toin kuin Suomes­sa ja niis­sä mais­sa Colvid-19 lev­iämi­nen oli alhais­in­ta eli maat oli­vat Aus­tralia ja Uusi-See­lan­ti. Täl­lä het­kel­lä Aus­tralia ei ole mitenkään eri­tyisen hyvässä ase­mas­sa ja Uudessa-See­lan­nis­sa oli pitkän ajan jäl­keen uusia tapauk­sia jois­sa joudut­ti­in uudelleen otta­maan kovat rajoituk­set käyt­töön muun muas­sa ulkon­ali­ikku­mis­ra­joituk­set. Uusi-See­lan­ti ja Aus­tralia ovat kokon­aan maanti­eteel­lis­es­ti eris­tet­tyjä saaria keskel­lä Tyyn­tä val­tamer­ta. Suo­mi on val­tio jol­la kak­si pitkää maara­jaa val­tioiden kanssa jois­sa on ollut erit­täin huono Colvid-19 tapauk­sia koko viime ja tämän vuo­den aikana. Suo­mi ei olisi voin­ut säästää tässäkin tapauk­ses­sa mil­jar­deja kun pan­demia on maail­man laajuinen. 

    Aus­tralia ja Uusi-See­lan­ti ovat ain­oat maat jot­ka pystyivät tekemää omia ratkaisu­ja niin että niil­lä oli jonkun aikaa etumatkaa. 

    Aus­tralias­sa on vain 5% aikuisväestöstä rokotet­tu. Se ei paljonkaan auta tässä tilanteessa

   2. Rahul Soma­ni: Suo­mel­la ei ole ollut pal­jon­kaan liik­ku­mi­sen varaa vain seu­raa­mal­la mui­ta mai­ta jot­ka toi­mi­vat parem­min kuin Suo­mi jol­la ne pyr­ki­vät estä­mään tur­hia Col­vid-19 viruk­sen leviä­mis­tä. Maa­il­mas­sa on juu­ri kak­si maa­ta jos­sa on toi­mit­tu vii­me vuo­den alus­ta alka­en päin­vas­toin kuin Suo­mes­sa ja niis­sä mais­sa Col­vid-19 leviä­mi­nen oli alhai­sin­ta eli maat oli­vat Austra­lia ja Uusi-See­lan­ti. Täl­lä het­kel­lä Austra­lia ei ole miten­kään eri­tyi­sen hyväs­sä ase­mas­sa ja Uudes­sa-See­lan­nis­sa oli pit­kän ajan jäl­keen uusia tapauk­sia jois­sa jou­dut­tiin uudel­leen otta­maan kovat rajoi­tuk­set käyt­töön muun muas­sa ulko­na­liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set. Uusi-See­lan­ti ja Austra­lia ovat koko­naan maan­tie­teel­li­ses­ti eris­tet­ty­jä saa­ria kes­kel­lä Tyyn­tä val­ta­mer­ta. Suo­mi on val­tio jol­la kak­si pit­kää maa­ra­jaa val­tioi­den kans­sa jois­sa on ollut erit­täin huo­no Col­vid-19 tapauk­sia koko vii­me ja tämän vuo­den aika­na. Suo­mi ei oli­si voi­nut sääs­tää täs­sä­kin tapauk­ses­sa mil­jar­deja kun pan­de­mia on maa­il­man laajuinen. 

    Austra­lia ja Uusi-See­lan­ti ovat ain­oat maat jot­ka pys­tyi­vät teke­mää omia rat­kai­su­ja niin että niil­lä oli jon­kun aikaa etumatkaa. 

    Austra­lias­sa on vain 5% aikuis­väes­tös­tä roko­tet­tu. Se ei pal­jon­kaan auta täs­sä tilanteessa

    Kehotan luke­maan nuo MF:n linkit­tämät paper­it. Niistä selviää, että rajoituk­sil­la ei ole ollut käytän­nössä vaiku­tus­ta, ja vaik­ka niil­lä olisi ollut täysimääräis­es­ti se vaiku­tus joka niil­lä luul­laan olleen, hai­tat oli­si­vat ylit­täneet hyödyt moninkertaisesti.

    Sum­ma­mu­tikas­sa päätet­ty­i­hin rajoituk­si­in men­e­m­i­nen on ollut val­ta­va sosi­aa­li­nen koe vail­la tietoa siitä, mitä ollaan tekemässä. Lapset ja nuoret ovat suun­nilleen arvokkain­ta mitä meil­lä on, ja hei­dän elämän­sä ja tule­vaisuuten­sa sorkkimi­nen täysin anteeksiantamatonta.

    Kulku­taudin tor­ju­mi­nen ter­vei­den elämään puut­tumal­la ei ole ollut per­in­teinen tapa suh­tau­tua asi­aan. “Elämän pitää jatkua” on syvälli­nen viisaus jokaises­sa kri­isi­ti­lanteessa. Voiko joku väit­tää, että esimerkik­si Uuden­maan sulku olisi tehty perus­teel­lisen harkin­nan jäl­keen? Pikem­minkin se oli mallies­imerk­ki poli­it­tis­es­ta päätök­ses­tä epä­var­mas­sa tilanteessa, johon kenel­läkään ei ollut valmi­ita neu­vo­ja. Sil­loin ei ole automaat­tis­es­ti vii­sain­ta tehdä vain jotakin.

    Hoi­dos­sa ole­vien van­hus­ten suo­jaami­nen ja ter­vey­den­huol­lon resurssien lisäämi­nen oli­si­vat tuoneet mei­dät tähän samaan pis­teeseen. Voin tot­ta kai olla väärässä, kos­ka on vain yksi todel­lisu­us, emmekä saa muiden tapah­tu­maketju­jen lop­putu­losta koskaan selville, mut­ta ei ainakaan kan­na­ta vedo­ta tilanteen uutu­u­teen ja han­kalu­u­teen. Tietoa on koko ajan ollut saatavis­sa, ja sen perus­teel­la on varoit­tavia sormia ollut täl­läkin pal­stal­la koko ajan pystyssä.

   3. Timo A.: Keho­tan luke­maan nuo :n lin­kit­tä­mät pape­rit. Niis­tä sel­vi­ää, että rajoi­tuk­sil­la ei ole ollut käy­tän­nös­sä vai­ku­tus­ta, ja vaik­ka niil­lä oli­si ollut täy­si­mää­räi­ses­ti se vai­ku­tus joka niil­lä luul­laan olleen, hai­tat oli­si­vat ylit­tä­neet hyö­dyt moninkertaisesti.

    Sum­ma­mu­ti­kas­sa pää­tet­tyi­hin rajoi­tuk­siin mene­mi­nen on ollut val­ta­va sosi­aa­li­nen koe vail­la tie­toa sii­tä, mitä ollaan teke­mäs­sä. Lap­set ja nuo­ret ovat suun­nil­leen arvok­kain­ta mitä meil­lä on, ja hei­dän elä­män­sä ja tule­vai­suu­ten­sa sork­ki­mi­nen täy­sin anteeksiantamatonta.

    Kul­ku­tau­din tor­ju­mi­nen ter­vei­den elä­mään puut­tu­mal­la ei ole ollut perin­tei­nen tapa suh­tau­tua asi­aan. “Elä­män pitää jat­kua” on syväl­li­nen vii­saus jokai­ses­sa krii­si­ti­lan­tees­sa. Voi­ko joku väit­tää, että esi­mer­kik­si Uuden­maan sul­ku oli­si teh­ty perus­teel­li­sen har­kin­nan jäl­keen? Pikem­min­kin se oli mal­lie­si­merk­ki poliit­ti­ses­ta pää­tök­ses­tä epä­var­mas­sa tilan­tees­sa, johon kenel­lä­kään ei ollut val­mii­ta neu­vo­ja. Sil­loin ei ole auto­maat­ti­ses­ti vii­sain­ta teh­dä vain jotakin.

    Hoi­dos­sa ole­vien van­hus­ten suo­jaa­mi­nen ja ter­vey­den­huol­lon resurs­sien lisää­mi­nen oli­si­vat tuo­neet mei­dät tähän samaan pis­tee­seen. Voin tot­ta kai olla vää­räs­sä, kos­ka on vain yksi todel­li­suus, emme­kä saa mui­den tapah­tu­ma­ket­ju­jen lop­pu­tu­los­ta kos­kaan sel­vil­le, mut­ta ei aina­kaan kan­na­ta vedo­ta tilan­teen uutuu­teen ja han­ka­luu­teen. Tie­toa on koko ajan ollut saa­ta­vis­sa, ja sen perus­teel­la on varoit­ta­via sor­mia ollut täl­lä­kin pals­tal­la koko ajan pystyssä.

    Rajoituk­sil­la on ollut kyl­lä se vaiku­tus että tau­ti­ti­lanne saati­in Suomes­sa alas viime vuo­den kevääl­lä ja tämän vuo­den alkukeväästä siihen asti kun roko­tuk­set alkoi­vat. Tämänkin on HUS:in ylilääkärit toden­nut viimek­si tänään Ylen Aamus­sa. Kyl­lä per­in­teis­es­ti kul­ku­tau­din tor­ju­mi­nen on tarvin­nut his­to­ri­al­lis­es­ti iso­jakin rajoituk­sia jopa ter­vei­den elä­mään kos­ka rokot­tei­ta ei ole ollut saatavil­la Hyvä esimerk­ki oli Isorokko ja Mus­ta sur­ma . Isorokko hävisi kun siihen kek­si­ti­in kan­sain­välisen yhteistyön tulok­se­na rokote. 

    Jos colvid-19 viruk­seen olisi ollut influ­enssa rokot­teista muokat­tu erilli­nen rokote jo heti pan­demi­an puhkeamisen aikana ja se olisi ollut valmis alkusyksys­tä 2020 ja sen teho olisi ollut 95% kuten BioHTech/Pfizerin rokot­teel­la on niin yhteiskun­ta olisi avat­tu aikapäiviä sit­ten ja myös elämä olisi palan­nut nor­maali­in. Emme olisi tässsä tilanteessa nyt.

   4. Bio­Thekn rokote oli valmis tam­miku­us­sa 2020 Sen vaa­ti­mat­testit ja lupahyväksyn­tä veivät kymme­nen kuukautta.

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    BioT­hekn roko­te oli val­mis tam­mi­kuus­sa 2020 Sen vaa­ti­mat­tes­tit ja lupa­hy­väk­syn­tä vei­vät kym­me­nen kuukautta.

    Itse lasken rokot­teen valmis­tus ajan mar­rasku­us­sa 2020 kun Pfiz­er / Bio­HTech ilmoit­ti että heil­lä on rokote jon­ka suo­ja on yli 90%. Eikös Sput­nik V ollut ensim­mäi­nen valmis rokote mikä tuli markki­noille viime vuon­na ennen Pfiz­er / Bio­HTechin ilmoitusta?

   6. Timo A.:
    Sum­ma­mu­ti­kas­sa pää­tet­tyi­hin rajoi­tuk­siin mene­mi­nen on ollut val­ta­va sosi­aa­li­nen koe vail­la tie­toa sii­tä, mitä ollaan teke­mäs­sä. Lap­set ja nuo­ret ovat suun­nil­leen arvok­kain­ta mitä meil­lä on, ja hei­dän elä­män­sä ja tule­vai­suu­ten­sa sork­ki­mi­nen täy­sin anteeksiantamatonta.

    Kul­ku­tau­din tor­ju­mi­nen ter­vei­den elä­mään puut­tu­mal­la ei ole ollut perin­tei­nen tapa suh­tau­tua asi­aan. “Elä­män pitää jat­kua” on syväl­li­nen vii­saus jokai­ses­sa kriisitilanteessa. 

    Hoi­dos­sa ole­vien van­hus­ten suo­jaa­mi­nen ja ter­vey­den­huol­lon resurs­sien lisää­mi­nen oli­si­vat tuo­neet mei­dät tähän samaan pis­tee­seen. Voin tot­ta kai olla vää­räs­sä, kos­ka on vain yksi todel­li­suus, emme­kä saa mui­den tapah­tu­ma­ket­ju­jen lop­pu­tu­los­ta kos­kaan sel­vil­le, mut­ta ei aina­kaan kan­na­ta vedo­ta tilan­teen uutuu­teen ja han­ka­luu­teen. Tie­toa on koko ajan ollut saa­ta­vis­sa, ja sen perus­teel­la on varoit­ta­via sor­mia ollut täl­lä­kin pals­tal­la koko ajan pystyssä.

    Hyvä kun mainit­si tuon van­hus­ten suo­jaa­mi­sen ja ter­vey­den­huol­lon resurs­sien lisää­mi­sen kos­ka sil­lä oli iso vaiku­tus siihene että tilanne saati­in jotenkin kon­trol­li­in viime keväänä. Itse asi­as­sa HUS laa­jen­si nimeno­maan kevääl­lä ter­vey­den­huol­lon resurs­seja tilaa­mal­la tes­taus­lait­tei­ta mut­ta kuten tiedämme niiden toimit­ta­mi­nen maail­man­laa­juises­sa pan­demi­as­sa oli haas­ta­teel­lista kun kysyn­nän piik­ki nousi kuin raket­ti ympärimaailmaa.

    Täl­lä het­kel­lä tilanne on kuitenkin kään­tynyt päin­vas­taiseen suun­taan eli lap­set ja nuo­ret saa­vat herkem­min taudin kuin van­huk­set ja hoito­henkilökun­ta, kos­ka kyseinen ihmis­ryh­mä on jo rokotet­tu. Juuri sen takia kos­ka vari­antit etenkin Delta+ on paljon herkästi tart­tuvampi kuin perus colvid. 

    Nyt pitäisi siis suo­jel­la nuo­ria ja lap­sia kuten sanoit kos­ka he ovat myös arvok­kain­ta ja ain­oa tapa on suo­jel­la että he saa­vat roko­tuk­set on ain­oa keino suo­jel­la hei­dän elä­män­sä ja tule­vai­suu­ttaan. Las­ten ja nuorten roko­tuk­ses­ta päät­tää hei­dän van­hempansa joten se hei­dän vas­tu­ul­la nyt tämä roko­tus. Muuten se olisi hei­dän kohdal­la täysin anteek­siantam­a­ton­ta jos las­ten ja nuorten van­hem­mat eivät ota vas­tu­u­ta las­ten­sa rokottamisesta.

   7. Media on yllät­tävän homogeenistä ja lock­down hait­ta­puolista vähän uuti­soidaan. Lock­dow­n­ia ei alun­perinkään perustel­tu mihinkään dataan perustuen, vaan arvaa­mal­la laitet­ti­in Euroopas­sa kaik­ki kiin­ni. Esim. ulkon­ali­ikku­miskiel­lon vaiku­tus­ta kuolemi­in ei ole mitenkään todis­tet­tu. Koulu­jen sulkemisel­la oli vähän vaiku­tus­ta kuolemi­in. Toisaal­ta kotiväki­val­ta, itse­murhat ja masen­tuneisu­us on lisään­tynyt suuresti. Jotenkin lock­down esitetään help­pona ja tehokkaana keinona, jol­la ei ole hait­tavaiku­tuk­sia — mikään kolmes­ta väit­tämästä ei pidä paikkaansa.

    Kaik­ki resurssit on laitet­tu 0,5% kuolleisu­u­den covidin estämiseen niin on uno­hdet­tu tehdä syöpä­di­ag­noose­ja. Briteis­sä syöpää diagon­soiti­in 50% vähem­män 2020 ver­rat­tuna aiem­pi­in vuosi­in. Ihmiset eivät enää sairas­tu syöpään?

   8. Jere:
    Kaik­ki resurs­sit on lai­tet­tu 0,5% kuol­lei­suu­den covi­din estä­mi­seen niin on unoh­det­tu teh­dä syö­pä­diag­noo­se­ja. Bri­teis­sä syö­pää dia­gon­soi­tiin 50% vähem­män 2020 ver­rat­tu­na aiem­piin vuo­siin. Ihmi­set eivät enää sai­ras­tu syöpään? 

    Syöpä on ihan yhtä luon­nol­lista kuin ihmis­ten kuolem­i­nen vanhoina.

    Shak­ki-mat­ti.

    Tämä denial­is­mi toimii molem­pi­in suun­ti­in ihan mainiosti.

   9. Jere:
    Media on yllät­tä­vän homo­gee­nis­tä ja lock­down hait­ta­puo­lis­ta vähän uuti­soi­daan. Lock­dow­nia ei alun­pe­rin­kään perus­tel­tu mihin­kään dataan perus­tuen, vaan arvaa­mal­la lai­tet­tiin Euroo­pas­sa kaik­ki kiin­ni. Esim. ulko­na­liik­ku­mis­kiel­lon vai­ku­tus­ta kuo­le­miin ei ole miten­kään todis­tet­tu. Kou­lu­jen sul­ke­mi­sel­la oli vähän vai­ku­tus­ta kuo­le­miin. Toi­saal­ta koti­vä­ki­val­ta, itse­mur­hat ja masen­tu­nei­suus on lisään­ty­nyt suu­res­ti. Joten­kin lock­down esi­te­tään help­po­na ja tehok­kaa­na kei­no­na, jol­la ei ole hait­ta­vai­ku­tuk­sia — mikään kol­mes­ta väit­tä­mäs­tä ei pidä paikkaansa.

    Kaik­ki resurs­sit on lai­tet­tu 0,5% kuol­lei­suu­den covi­din estä­mi­seen niin on unoh­det­tu teh­dä syö­pä­diag­noo­se­ja. Bri­teis­sä syö­pää dia­gon­soi­tiin 50% vähem­män 2020 ver­rat­tu­na aiem­piin vuo­siin. Ihmi­set eivät enää sai­ras­tu syöpään?

    Nuoren huumekuolemien lisään­tymisessä menee jo enem­män elin­vu­osia, mitä koronas­sa. Tämä siis tämän vuo­den osalta. Yksit­täi­nen asia, mut­ta korostaa sitä, että yhteiskun­nan arvot on samat kuin aina ennenkin. Nuoret on laitet­tu aina kuole­maan, kun on ollut kriisi.

    Syöpähoito­jen ja diag­nosoin­tien osalta voi olla han­kalampi löytää vas­taavaa dataa, mitä tuos­sa ylhääl­lä. Briteistä sitä dataa on siis saatavil­la. Toden­näköis­es­ti suomes­sa on vas­taa­va tilanne.

   10. kom­ment­ti: Nuo­ren huu­me­kuo­le­mien lisään­ty­mi­ses­sä menee jo enem­män elin­vuo­sia, mitä koro­nas­sa. Tämä siis tämän vuo­den osal­ta. Yksit­täi­nen asia, mut­ta koros­taa sitä, että yhteis­kun­nan arvot on samat kuin aina ennen­kin. Nuo­ret on lai­tet­tu aina kuo­le­maan, kun on ollut kriisi.

    Tuo­hon nuo­rten huu­me­kuo­le­miin ja lisään­tyvään huumei­den käyt­töön pitäisikin puut­tua paljon tehokkaam­min mut­ta se on las­ten­suo­jelun asia jos kyseessä on alaikäi­sistä sekä las­ten van­hen­pien yhteistyö las­ten­suo­jelun kanssa. Jos tämä ei toteudu niin tilanne ei muu­tu mik­seen. Col­vidi­in voidaan kyl­lä puut­tua hyvinkin tehokaasti täl­läkin het­kel­lä ja se on rokott­ta­mi­nen. Nuortenkin rokot­ta­mi­nen olisi paljon helpom­paa jos eri­laiset rokotev­as­taiset piir­it eivät tek­isi viime aikoina erit­täin tehokas­ta rokotev­as­taista kam­pani­noi­ta kouluis­sa ja niiden alueel­la jos­sa pyritään vaikuttmaan nuori­in. Tämäkin rokotev­as­tais­ten piirien spont­taa­ni­nen vaikut­ta­mi­nen on paljon suurem­pi ongel­ma täl­lä het­kel­lä kuin lock­down­it kos­ka rokote on ole­mas­sa ja sitä on Suomes­sa . riit­tävästi. Tilanne on nyt toinen kuin viime vuonna.

   11. kom­ment­ti:
    Nuoren huumekuolemien lisään­tymisessä menee jo enem­män elin­vu­osia, mitä koronas­sa. Tämä siis tämän vuo­den osalta. 

    Yksit­täi­nen asia, mut­ta korostaa sitä, että yhteiskun­nan arvot on samat kuin aina ennenkin. Nuoret on laitet­tu aina kuole­maan, kun on ollut kriisi.

    Syö­pä­hoi­to­jen ja diag­no­soin­tien osal­ta voi olla han­ka­lam­pi löy­tää vas­taa­vaa dataa, mitä tuos­sa ylhääl­lä. Bri­teis­tä sitä dataa on siis saa­ta­vil­la. Toden­nä­köi­ses­ti suo­mes­sa on vas­taa­va tilanne.

    Suomes­sa oli jo nuorten huumei­den käyt­tö nousus­sa ennen vuot­ta 2019. Mon­es­sa mais­sa etenkin Yhdys­val­lois­sa ja Bri­tan­ni­as­sa oli jo hyvin paha opio ongel­ma. Joten tuokin näke­mys että nuoret on laitet­tu aina kuole­maan, kun on ollut kri­isi on myös hyvin pop­ulisti­nen veto kos­ka huume ongel­ma on ollut pitkään tiedos­sa etenkin sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den kesku­udessa . Bri­tan­ni­as­sa syöpä hoidot väheni huo­mat­tavasti viime vuon­na ihan senkin takia kos­ka covidin kuolleisu­u­den sivu­vaiku­tuk­se­na on myös tupakoin­ti. Bri­tan­ni­as­sa tupakoin­ti on myös suh­teessa väk­iluku­un huo­mat­tavasti enem­män kuin esimerkik­si Suomes­sa. Myös tupakoin­ti on Bri­tan­ni­as­sa luok­ka yhteiskun­nan jakotekijä.

   12. <blJere:

    Kaik­ki resurssit on laitet­tu 0,5% kuolleisu­u­den covidin estämiseen 

    Täl­lä het­kel­lä Suomes­sa on kuol­lut Col­vidi­in 1002 ihmistä joista 60 % koron­aviruk­seen kuolleista ihmi­sistä oli yli 80-vuo­ti­ai­ta. Kes­ki-ikäis­ten Suomes­sa kuollei­den covid ikäryh­mä on 30–40-vuotiaat. Kuitenkin eniten tar­tun­to­ja saanut­ta ikäryh­mä on koko epi­demi­an aikana 20–29-vuotiaat ja toisek­si eniten on saanut 30–39-vuotiaat.
    463 covidin saanei­ta on naisia ja 539 miehiä. Näistäkin luvuista voi tehdä mon­takin johtopäätöstä

   13. Jere:

    Kaik­ki resurs­sit on lai­tet­tu 0,5% kuol­lei­suu­den covi­din estä­mi­seen niin on unoh­det­tu teh­dä syö­pä­diag­noo­se­ja. Bri­teis­sä syö­pää dia­gon­soi­tiin 50% vähem­män 2020 ver­rat­tu­na aiem­piin vuo­siin. Ihmi­set eivät enää sai­ras­tu syöpään?

    Myös covidil­la ja syöpä hoidoil­la on yhteys. Bri­tan­ni­as­sa viime vuon­na covid epi­demi­an alet­tua tupakoin­ti las­ki erit­täin paljon etenkin miespuolis­ten kansalais­ten kesku­udessa kos­ka covid+tupakointi on erit­täin huono yhdis­telmä. Tuo luku var­maa ker­too sen että tupakoin­ti Bri­tan­ni­as­sa väheni huo­mat­tavasti enem­män kos­ka covidin sivu­vaiku­tuk­set ovat paljon suurem­mat yhdis­tet­tynä tupakointiin.

  2. <span class=“caps”>MF</span>:
   Ehkä se syy pää­tök­sen taus­tal­la on kui­ten­kin se että kovat rajoi­tuk­set eivät näy­tä vähen­tä­vän mene­tet­ty­jä elin­vuo­sia () kuten käy ilmi m.m. näis­tä tutkimuksista

   http://www.sfu.ca/~allen/LockdownReport.pdf?
   https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3872861

   Maini­taan nyt näistä papereista sen ver­ran että SSRN preprint palvelu ei ole ver­tais­arvioitu lähde ja en näistä kahdes­ta paperi­sta ainakaan löytänyt mitään viit­teitä että ne olisi mis­sään ver­tais­arvioitu. En siis tek­isi vielä tämän takia näistä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

   1. Huo­pa: Mai­ni­taan nyt näis­tä pape­reis­ta sen ver­ran että preprint pal­ve­lu ei ole ver­tai­sar­vioi­tu läh­de ja en näis­tä kah­des­ta pape­ris­ta aina­kaan löy­tä­nyt mitään viit­tei­tä että ne oli­si mis­sään ver­tai­sar­vioi­tu. En siis teki­si vie­lä tämän takia näis­tä kovin pit­käl­le mene­viä johtopäätöksiä.

    Tot­ta, mut­ta ne oli­vat esimerkke­jä. Amer­i­can Insti­tute for Eco­nom­ic Research ylläpitää kat­tavam­man lis­tan papereista/tutkimuksista jot­ka eivät löy­dä hyö­tyä kovista rajoi­tus­toimista tässä https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence/

    Mainit­takoon että toiseen vaakakup­pi­in, eli että kovista rajoituk­sista olisi suur­ta hyö­työ kan­soille, on kyl­lä paljon vaikeampi löytää tuke­via papere­i­ta jot­ka eivät perus­tu mallinnuk­si­in, mallinnuk­sia jot­ka on osoitet­tu men­neen pieleen. Tähän vaakakup­pi­in on laitet­tu enem­män mielip­iteitä kuten jonkun auk­tori­teetin tv:ssa lausut­tu kommentti.

    Lasku näistä ennen­näkömät­tömistä toimista on niin val­ta­va että tulee ole­maan äärim­mäisen vaikea löytää ketään joka tun­nus­taisi että mönkään meni. Tämä pätee kaikkial­la yhteiskun­nan eri ryh­mis­sä maan johta­jista, sairan­hoidon ammat­ti­laisi­in että toimittajiin.

    Paras todis­tus että mönkään meni on empi­iri­nen data, ei löy­dy selkeä jakoa kovin toimin maissa/alueissa niihin jot­ka otti­vat asian hiukan rauhal­lisem­min. Kat­so nyt Ruot­sia esimerkik­si, niin haukut­tu strate­gia että huhu, mut­ta nyt Delta vari­ant­ti ei aiheuta siel­lä samaa kuin naa­puri­mais­sa, on esitet­ty perustelu tälle että siel­lä kun on enem­män ihmisiä jot­ka ovat sairas­ta­neet taudin niin ovat nyt vas­tus­tuskyvykkäämpiä ja sik­si voivat ottaa naa­puri­mai­hin ver­rat­tuna paljon ren­nom­min. Repivät laas­tarin ker­ral­la niin san­otusti, har­va Ruot­sia enää uskaltaa moit­tia kun niit­ten tilanne on naa­puri­mai­ta nyt parempi. 

    Ja huo­matt­takoon se että vaik­ka siel­lä kuoli Covid-19 posi­ti­ivil­la näyt­teel­lä enem­män kuin naa­puri­mais­sa ei niit­tenkään ylikuolleisu­us poiken­nut mitä olisi ollut odotet­tavis­sa ilman Covid-19:toista.

   2. <span class=“caps”>MF</span>: Tot­ta, mut­ta ne oli­vat esi­merk­ke­jä. Ame­rican Ins­ti­tu­te for Eco­no­mic Research yllä­pi­tää kat­ta­vam­man lis­tan papereista/tutkimuksista jot­ka eivät löy­dä hyö­tyä kovis­ta rajoi­tus­toi­mis­ta täs­sä https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence/

    Mai­nit­ta­koon että toi­seen vaa­ka­kup­piin, eli että kovis­ta rajoi­tuk­sis­ta oli­si suur­ta hyö­työ kan­soil­le, on kyl­lä pal­jon vai­keam­pi löy­tää tuke­via pape­rei­ta jot­ka eivät perus­tu mal­lin­nuk­siin, mal­lin­nuk­sia jot­ka on osoi­tet­tu men­neen pie­leen. Tähän vaa­ka­kup­piin on lai­tet­tu enem­män mie­li­pi­tei­tä kuten jon­kun auk­to­ri­tee­tin tv:ssa lausut­tu kommentti.

    Las­ku näis­tä ennen­nä­kö­mät­tö­mis­tä toi­mis­ta on niin val­ta­va että tulee ole­maan äärim­mäi­sen vai­kea löy­tää ketään joka tun­nus­tai­si että mön­kään meni. Tämä pätee kaik­kial­la yhteis­kun­nan eri ryh­mis­sä maan joh­ta­jis­ta, sai­ran­hoi­don ammat­ti­lai­siin että toimittajiin.

    Paras todis­tus että mön­kään meni on empii­ri­nen data, ei löy­dy sel­keä jakoa kovin toi­min maissa/alueissa nii­hin jot­ka otti­vat asian hiu­kan rau­hal­li­sem­min.Kat­so nyt Ruot­sia esi­mer­kik­si, niin hau­kut­tu stra­te­gia että huhu, mut­ta nyt Del­ta variant­ti ei aiheu­ta siel­lä samaa kuin naa­pu­ri­mais­sa, on esi­tet­ty perus­te­lu täl­le että siel­lä kun on enem­män ihmi­siä jot­ka ovat sai­ras­ta­neet tau­din niin ovat nyt vas­tus­tus­ky­vyk­kääm­piä ja sik­si voi­vat ottaa naa­pu­ri­mai­hin ver­rat­tu­na pal­jon ren­nom­min. Repi­vät laas­ta­rin ker­ral­la niin sano­tus­ti, har­va Ruot­sia enää uskal­taa moit­tia kun niit­ten tilan­ne on naa­pu­ri­mai­ta nyt parempi. 

    Ja huo­matt­ta­koon se että vaik­ka siel­lä kuo­li Covid-19 posi­tii­vil­la näyt­teel­lä enem­män kuin naa­pu­ri­mais­sa ei niit­ten­kään yli­kuol­lei­suus poi­ken­nut mitä oli­si ollut odo­tet­ta­vis­sa ilman Covid-19:toista.

    Ruotsin val­tavak­si san­ot­tua ylikuolleisu­ut­ta kuitenkin pide­tään laa­jalti maail­mas­sa erit­täin vah­vana todis­teena siitä, että nimeno­maan Ruotsin strate­gia on ollut väärä. Suomea ja Ruot­sia on ver­rat­tu, ja Suomes­sa on kuol­lut vain noin 1/20 ver­rat­tuna Ruot­si­in. Siis koron­aan. Kun ver­rataan kaikkien kuolin­ta­pausten suu­ru­us­lu­okkia, selviää, että Suomes­sa ehkä on har­joitet­tu ter­vey­deltään heikom­pi­en har­ven­tamista jo muu­ta­man vuo­den ajan ennen pan­demi­aa, luke­mat kuolleisu­us / 100000 asukasta:
    Vuosi.…..Ruotsi.…Suomi
    2010 .….…961 .….… 946
    2011 .….…948 .….…940
    2012 .….… 961 .….…957
    2013 .….… 938 .….…948
    2014 .….…912 .….…957
    2015 .….…922 .….… 959
    2016 .….…910 .….… 982
    2017 .….… 908 .….… 974
    2018 .….… 900 .….… 988
    2019 .….… 859 .….… 977
    2020 .….… 945 .….… 1001 

    Huo­mataan, että Suomes­sa on ollut tasainen kuolleisu­us, jotakin kum­mallista on Ruot­sis­sa ollut tapah­tu­mas­sa viimeisen vajaan vuosikym­men aikana, kun kuolleisu­us on laskenut vah­vasti, näyt­täen ikuiselta trendiltä. Ei tietenkään tren­di voi olla ikuinen, kuolleisu­us ei kovin hel­posti voine pudo­ta nol­laan. Ehkä uusia nuo­ria ikälu­okkia on naa­puri­maas­sa sen ver­ran paljon tul­lut lisää. Silti Ruot­sis­sa myös van­ho­jen ikäryh­mien eli­na­jan­odote on nous­sut nopeam­min kuin meil­lä. Vuodet 2018–2019, jot­ka ovat isol­la pain­ol­la mukana näis­sä Ruotsin epäon­nis­tu­misen nar­rati­ivin julis­tuk­ses­sa, piden­sivät korkeampi­en ikälu­okkien eli­na­jan­odotet­ta selvästi, ja vuosi 2020 veti sitä takaisin. Vielä vuon­na 2018 WHO:n mukaan ruot­salaisil­la miehillä oli 65-vuo­ti­aana keskimäärin 16 vuot­ta eli­naikaa, suo­ma­laisil­la miehillä noin kymmenen. 

    Nyt sit­ten kun Ruot­sis­sa kuoli vuon­na 2020 näitä valmi­ik­si kymme­nen vuot­ta pitem­pään eläneitä vet­er­aane­ja joukoit­tain, ja Suomes­sa heitä kuoli use­an vuo­den aikana tasaisem­min sama määrä, päät­te­limme siitä jotakin. 

    Hyvä me.

 2. Hyvin suuri asiantun­ti­ja­joukko on moit­tin­ut brit­tien ratkaisua, eipä Suomen kan­na­ta ryn­nätä perässä. Täys­rokote­tun (2 X Phiz­er) tar­tun­nansaan­tiris­ki olisi vähen­tynyt 50% ja sairas­tuneen tar­tun­nan lev­i­tys­ris­ki myös vähen­tynyt 50%. Siis rokotet­tu levit­tää tau­tia 75% vähem­män kuin rokot­tam­a­ton. Luku­jen oikeel­lisu­ud­es­ta en tiedä, mut­ta parem­pia en ole nähnyt.
  Roko­tuk­sen arvel­laan suo­jaa­van Long Covid’ia vas­taan. Jos olet vuo­den päästä vielä työkyvytön, saira­s­tat tätä, huh.

 3. “Ei kui­ten­kaan brit­ti­tyy­lis­tä kaik­kien rajoi­tus­ten pois­ta­mis­ta, vie­lä. Loka­kuus­sa kenties.”

  Mik­si ihmeessä? Kaik­ki rajoituk­set olisi pitänyt pois­taa toukoku­us­sa kun läh­es kaik­ki riskiryh­mät on rokotet­tu. Tau­ti­han on har­mi­ton taval­lisille ihmisille kuten THL:n koron­akar­tas­ta (https://www.thl.fi/koronakartta) selviää, joten ihan turha on odot­taa että kaik­ki halukkaat yli 16 vuo­ti­aat ovat han­kki­neet roko­tuk­sen. Alle 50 vuo­ti­aiden peruster­vei­den joukos­sa on Suomes­sa mon­ta sataa tuhat­ta tar­tun­taa (kun ote­taan huomioon se, että suurin osa tar­tun­noista jää tilas­toimat­ta) ja 0–1 kpl kuollei­ta. Eli alle 50v peruster­veen toden­näköisyys kuol­la liiken­neon­net­to­muudessa tai hukkua on mon­ta sataa ker­taa korkeampi kuin toden­näköisyys kuol­la koron­aan, silti me ei kiel­letä autoilua tai uimista.

  “se avai­si kai­ken roko­tus­to­dis­tus­ta vas­taan nyt heti.”

  Mihin tarvi­taan roko­tus­todis­tus­ta? Ne jot­ka ovat huolis­saan koronas­ta ja joille korona on ris­ki, ovat han­kki­neet roko­tuk­sen ajat sit­ten. Ja kuten itse mainit­sit, niin roko­tuk­set eivät estä tar­tun­nan saamista tai tar­tun­nan levit­tämistä, joten mas­sa­t­a­pah­tu­mis­sa tar­tun­nat lev­iäi­sivät roko­tuk­sista huoli­mat­ta (tosin tar­tun­toiden määräl­lä ei tässä vai­heessa ole mitään väliä kun riskiryh­mät on rokotettu).

  1. Merk­ki:
   Ei kui­ten­kaan brit­ti­tyy­lis­tä kaik­kien rajoi­tus­ten pois­ta­mis­ta, vie­lä. Loka­kuus­sa kenties.”

   Mik­si ihmees­sä? Kaik­ki rajoi­tuk­set oli­si pitä­nyt pois­taa tou­ko­kuus­sa kun läh­es kaik­ki ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu. Tau­ti­han on har­mi­ton taval­li­sil­le ihmi­sil­le kuten :n koro­na­kar­tas­ta (https://www.thl.fi/koronakartta) sel­vi­ää, joten ihan tur­ha on odot­taa että kaik­ki haluk­kaat yli 16 vuo­ti­aat ovat hank­ki­neet roko­tuk­sen. Alle 50 vuo­tiai­den perus­ter­vei­den jou­kos­sa on Suo­mes­sa mon­ta sataa tuhat­ta tar­tun­taa (kun ote­taan huo­mioon se, että suu­rin osa tar­tun­nois­ta jää tilas­toi­mat­ta) ja 0–1 kpl kuolleita. 

   se avai­si kai­ken roko­tus­to­dis­tus­ta vas­taan nyt heti.”

   Mihin tar­vi­taan roko­tus­to­dis­tus­ta? Ne jot­ka ovat huo­lis­saan koro­nas­ta ja joil­le koro­na on ris­ki, ovat hank­ki­neet roko­tuk­sen ajat sit­ten. Ja kuten itse mai­nit­sit, niin roko­tuk­set eivät estä tar­tun­nan saa­mis­ta tai tar­tun­nan levit­tä­mis­tä, joten mas­sa­ta­pah­tu­mis­sa tar­tun­nat leviäi­si­vät roko­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta (tosin tar­tun­toi­den mää­räl­lä ei täs­sä vai­hees­sa ole mitään väliä kun ris­ki­ryh­mät on rokotettu).

   Mikäli kaik­ki rajoit­teet olisi pois­tet­tu jo toukoku­us­sa kokon­aan niin tar­tun­nat oli­si­vat räjähtäneet aivan val­tavasti uudelleen kos­ka Delta+ vari­ant­ti lev­iää paljon enem­män kuin muut vari­antit. Juuri tämän takia nykyi­nen rokote kat­tavu­us ei riitä. Delta+ viri­ant­ti on erit­täin vaar­alli­nen ja herkästi tart­tu­va vari­ant­ti. HUS:in ylilääkärit ovat myös tämän niin mon­een otteeseen toden­neet. Ja heil­lä on siinä parem­pi kokemus. 

   Roko­teet eivät estä Colvid-19 lev­iämistä kokon­aan mut­ta hidas­ta­vat sen lev­iämistä paljon nopeam­min . Juuri tämän takia on paljon järkeväm­pää rokot­taa myös riskiryh­mään kuu­lumat­tomat ihmiset. Var­man päälle toim­imi­nen on parem­pi vai­h­toe­hto kuin ottaa isoa etenkin kansan­ter­vey­teen liit­tyviä riskejä. 

   Tilanne Suomes­sa olisi ollut paljon parem­pi ellei Suomes­ta olisi tul­lut kesäku­un lopus­sa tuhan­sien jalka­pal­lo fanien ker­ral­laan matkus­tus­ta jalka­pal­lon EM-kisoi­hin Pietari­in jos­sa oli vuorokaudessa 14 000 Colvid-19 tapaus­ta joista läh­es kaik­ki oli­vat delta+ varianttia. 

   Rokote­todis­tus on ikäänkuin lääkärin­todis­tus jos­sa tode­taan että ihmi­nen on rokotet­tu ja hän ei voi näin ollen levit­tää eikä saa­da Colvid-19 virus­ta niin herkästi kuin ne jot­ka eivät ole rokotet­tu. Juuri täl­lä taval­la voidaan erotel­la ikäänkuin rokote­tut ja rokot­ta­mat­tomat toi­sis­taan (“Jyvät akanoista”) . Täl­lä het­kel­lä perus Colvid-19 virus ei ole niinkään vaar­alli­nen vaan vaar­al­lisem­mat ovat vari­antit eli Alfa, Beta, Delta, Gam­ma . Etenkin delta vari­antin alavari­ant­ti Delta+ on paljon vaar­al­lisem­pi kuin muut vari­antit ja juuri sen takia olemme tässä tilanteessa mitä Osmo Soin­in­vaara korostaa. Ja niin on myös Bri­tan­nia, Yhdys­val­lat, Israel, Ran­s­ka, Sak­sa jne

   1. Deltavari­ant­ti on kivas lev­iämään, mut­ta onko sen tuot­ta­ma sairaus jotenkin vaar­al­lisem­pi kin muiden vari­ant­tien tuottama?

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Del­ta­va­riant­ti on kivas leviä­mään, mut­ta onko sen tuot­ta­ma sai­raus joten­kin vaa­ral­li­sem­pi kin mui­den variant­tien tuottama?

    Toden­näköis­es­ti delta plus vari­antin sivuoireet ovat vaar­al­lisem­pia kuin muiden vari­ant­tien. Siis pitkälle aikavälille. Long colvid on myös otet­ta­va huomioon ja sitä myös HUS on korostanut .

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Mihin tuo “toden­nä­köi­ses­ti” arvio perustuu?

    Ainakin näin HUS:in ylilääkäri sanoi A‑Studiossa kun hän oli arvioimas­sa Englan­nin ja Suomen tilan­net­ta. Nimeno­maan delta plu­san kohdal­la yhdis­tet­tynä long colvid on toden­näköis­es­ti vaar­al­lisem­pia kuin muut vari­antit. Ymmärsin asian jotenkin näin. Toki tämä on min­un ymmär­ryk­seni ei niinkään lääkärei­den. Olen itse saanut Colvid-19 posi­ti­ivisen tulok­sen helmiku­un lopus­sa joten tiedän että siinä tulee hiukan hen­gi­tyk­seen sivuoire­i­ta. Vari­anteista voi tul­la toden­näköis­es­ti kovem­mat sivuoireet kuin taval­lis­es­ta colvid viruksesta.

   4. Rahul Soma­ni: Toden­nä­köi­ses­ti del­ta plus varian­tin sivuoi­reet ovat vaa­ral­li­sem­pia kuin mui­den variant­tien. Siis pit­käl­le aika­vä­lil­le. Long col­vid on myös otet­ta­va huo­mioon ja sitä myös on korostanut .

    Uusim­man tiedon val­os­sa Covid-19 vaar­al­lisu­us on “glob­al IFR of ~0.15%”. Pienelle ryh­mälle vaar­alli­nen suurille mas­soille ei niinkään, eli se ei todel­lakaan ole läh­eskään niin vaar­alli­nen tau­ti yhteiskun­nille kuin aluk­si luul­ti­in. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554

    Rokotet­tu riskiryh­mäläi­nen ei pitäisi yhtään piita­ta tois­t­en rokot­teen ottamista tai ei. Sil­lä kun ei ole mitään väliä henkilöön omi­in riskei­hin, kyseinen henkilö voi saa­da taudin rokotetultakin!

    En vas­tus­ta rokot­tei­den ottamista, mut­ta tämä rokot­ta­mat­tomien noitavain­oa rokotet­tu­jen tahol­ta on silkkaa autori­taris­mia, lope­ta sel­l­aista typeryyttä!

   5. <span class=“caps”>MF</span>:

    Roko­tet­tu ris­ki­ryh­mä­läi­nen ei pitäi­si yhtään pii­ta­ta tois­ten rokot­teen otta­mis­ta tai ei. Sil­lä kun ei ole mitään väliä hen­ki­löön omi­in ris­kei­hin, kysei­nen hen­ki­lö voi saa­da tau­din rokotetultakin!

    En vas­tus­ta rokot­tei­den otta­mis­ta, mut­ta tämä rokot­ta­mat­to­miennoi­ta­vai­noa roko­tet­tu­jen tahol­ta on silk­kaa auto­ri­ta­ris­mia, lope­ta sel­lais­ta typeryyttä! 

    Olet oike­as­sa että roko­tet­tu ris­ki­ryh­mä­läi­nen on tur­vas­sa täl­lä het­kel­lä eikä se ole ris­ki että roko­tet­tu ris­ki­ryh­mä­läi­nen saisi colvid-19 uudelleen. 

    Kyl­lä ris­ki on isom­pi rokot­ta­mat­to­mien kohdal­la saa­da virus kuin rokotet­tu­jen joten en ymmär­rä miten tämä olisi rokot­ta­mat­to­mia noitavain­oa tai auto­ri­ta­ris­mia kun rokot­ta­mi­nen on Suomes­sa kokon­aan vapaaehtoista.
    Kun nim­imerk­ki MF ei kuitenkaan vas­tus­ta rokot­tei­den otta­mis­ta niin mik­si pidät sitä noitavain­ona jos ter­veysvi­ra­nomaiset kehot­ta­vat otta­maan nyt tämä rokote jon­ka kaut­ta saadaan yhteiskun­taa avat­tua mah­dol­lisem­man nopeasti. Sinän­sä noitavaino on kaukana kun tetään ei pakote­ta roko­tuk­si­in. Eikö roko­tuk­sen otta­mi­nen ole nyt oleel­lisem­paa kos­ka se on saatavil­la? Kun ter­veysvi­ra­nomaiset kan­nus­ta­vat rokot­ta­mat­to­mia otta­man rokote täl­läisessä tilanteessa niin eikö se ole win-win tilanne koko väestölle kun rokotekat­tavu­us nousisi nopeam­min jot­ta uusia rajoituk­sia ei tarvittaisi.

   6. Rahul Soma­ni: Olet oikeas­sa että roko­tet­tu ris­ki­ryh­mä­läi­nen ontur­vas­sa täl­lä het­kel­lä eikä se ole ris­ki että roko­tet­tu ris­ki­ryh­mä­läi­nen sai­si col­vid-19 uudelleen. 

    Kyl­lä ris­ki onisom­pirokot­ta­mat­to­mien koh­dal­la saa­da virus kuin roko­tet­tu­jen joten en ymmär­rä miten tämä oli­si rokot­ta­mat­to­mia noi­ta­vai­noa tai auto­ri­ta­ris­mia kun rokot­ta­mi­nen on Suo­mes­sa koko­naan vapaaehtoista.
    Kun nimi­merk­ki ei kui­ten­kaan vas­tus­tarokot­tei­den otta­mis­ta niin mik­si pidät­sitä noi­ta­vai­no­na jos ter­veys­vi­ran­omai­set kehot­ta­vat otta­maan nyt tämä roko­te jon­ka kaut­tasaa­daan yhteis­kun­taa avat­tua mah­dol­li­sem­man nopeas­ti. Sinän­sä noi­ta­vai­no on kau­ka­na kun tetään ei pako­te­ta roko­tuk­siin. Eikö roko­tuk­sen otta­mi­nen ole nyt oleel­li­sem­paa kos­ka se on saa­ta­vil­la? Kun ter­veys­vi­ran­omai­set kan­nus­ta­vat rokot­ta­mat­to­mia otta­man roko­te täl­läi­ses­sä tilan­tees­sa niin eikö se ole win-win tilan­ne koko väes­töl­le kun roko­te­kat­ta­vuus nousi­si nopeam­min jot­ta uusia rajoi­tuk­sia ei tarvittaisi.

    Kaikille halukkaille on ole­mas­sa rokote, joten jokainen päät­täköön itse miten toimia ja saa elää valin­nan kanssa. Tietääk­seni, kor­jaat­te var­masti jos olen väärässä, ei ole tieteel­listä tutkimus­ta kumpi ihmi­nen paran­taa yhteiskun­nan lau­ma­suo­jaa enem­män, rokotet­tu vai sairau­den läpikäynyt.

    Uudet vari­antit johon rokote ei näytä pure­van samal­la taval­la näyt­tää kään­tävän kelkkaa hiukan jälkim­mäiseen suun­taan. Minus­ta on siten täysin virheel­listä aset­taa ihmiset ja niiden valin­nat vas­takkain kuin ei oikeasti ole selvää todis­tu­saineis­toa kumpi malli on yhteiskun­nalle pidem­män päälle parem­pi vai­h­toe­hto ja kos­ka jokainen voi vali­ta itse ottaako rokot­teen vai ei.

    Noitavaino on se että ihmiset laite­taan vas­takkain, vaik­ka siihen ei ole syytä. Ihmiset voivat suo­ja­ta itsen­sä niin kuin näkevät parhaak­si eikä se val­in­ta ole kenellekään muulle uhka. Näin toim­i­taan muidenkin rokot­tei­den kanssa, tämä on ihmis­ten kunnioittamista.

   7. <span class=“caps”>MF</span>: Kai­kil­le haluk­kail­le on ole­mas­sa roko­te, joten jokai­nen päät­tä­köön itse miten toi­mia ja saa elää valin­nan kans­sa. Tietääkseni

    Noitavaino on se että ihmiset laite­taan vas­takkain, vaik­ka siihen ei ole syytä. Ihmiset voivat suo­ja­ta itsen­sä niin kuin näkevät parhaak­si eikä se val­in­ta ole kenellekään muulle uhka. Näin toim­i­taan muidenkin rokot­tei­den kanssa, tämä on ihmis­ten kunnioittamista. 

    Suomes­sa ei ole ketään pakotet­tu otta­maan rokote mut­ta rokotet­tu ihmi­nen on kyl­lä parem­mas­sa ase­mas­sa kuin rokot­ta­mat­tomat joten tas­apaino saadaan kun riit­tävän osa ihmi­sistä ottaa rokot­teen. En näe tässä mitään noitavain­oa. Tot­takai jokainen ter­vey­den­huol­lon asiantun­ti­ja on var­maan yksimieli­nen siitä että lop­putu­los tämän viruk­sen lev­eämi­men hidas­tuu (huom. Hidas­tuu mut­ta ei katoa) huo­mat­tavasti kun riit­tävän osa ihmi­sistä on saatu rokotet­tua. En hah­mo­ta että mitään vain­oa tai pakot­tamista on ter­veysvi­ra­nomaiset Suomes­sa tehneet kun kehot­ta­vat ihmisiä otta­maan rokotteen.

   8. <span class=“caps”>MF</span>: . Tie­tääk­se­ni, kor­jaat­te var­mas­ti jos olen vää­räs­sä, ei ole tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta kum­pi ihmi­nen paran­taa yhteis­kun­nan lau­ma­suo­jaa enem­män, roko­tet­tu vai sai­rau­den läpikäynyt. 

    Intia on toden­näköis­es­ti käynyt läpi lau­ma­suo­jann kos­ka siel­lä oli suh­teessa väk­iluku­un huo­mat­tavasti enem­män ihmisiä kuin yhdessäkään Euroopan mais­sa ja Yhdys­val­lois­sa. Myös Indone­sia saavut­taa lau­ma­suo­jan kuten Intia mut­ta kehi­tys­mai­ta ja nopeasti kehit­tyviä ei pitäisi ver­ra­ta rikkaisi­in teol­lisu­us­mai­hin eli OECD mai­hin johon Suo­mi myös kuu­luu. Kos­ka ter­vey­den­huolto jotain aivan eri tasoa rikkaiden teol­lisu­us­maid­en ja kehit­tyvien maid­en kohdalla. 

    Olen itse käyt­tänyt Colvid-19 sairau­den ja tiedän miltä oireet tun­tu­vat myös sen jäl­keen kun paran­n­uin. Siinä meni usei­ta kuukausia. 

    Olen osa HUS:in tutkimus­ta jos­sa tutk­i­taan Colvid-19 viruk­sen saanei­den henkilöi­den immuu­ni­jär­jestelmän toim­intaa ennen ja jäl­keen sairau­den. Tähän tutkimuk­seen osal­lis­tuu 25 000 suo­ma­laista mikäli muis­tan oikein. Tutkimus­ta johtaa Helsin­gin yliopis­ton virolo­gi pro­fes­sori Olli Vapaalahti. Tutkimus on näin ollen kesken ja toden­näköis­es­ti lop­putu­lok­sen saadaan muu­ta­man vuo­den aikana kun kaik­ki henkilöt ovat osal­lis­tuneet tutkimuk­seen kuin­ka Colvid-19 virus vaikut­taa henkilö immuu­ni­jär­jestelmään pitkäl­lä aikavälil­lä. Tieteelli­nen tutkimus on näin ollen elää koko ajan kun lääketiede yleen­sä elää ajassa.

   9. Rahul Soma­ni: Mikä­li kaik­ki rajoit­teet oli­si pois­tet­tu jo tou­ko­kuus­sa koko­naan niin tar­tun­nat oli­si­vat räjäh­tä­neet aivan val­ta­vas­ti uudel­leen kos­ka Del­ta+ variant­ti levi­ää pal­jon enem­män kuin muut varian­tit. Juu­ri tämän takia nykyi­nen roko­te kat­ta­vuus ei rii­tä. Del­ta+ viriant­ti on erit­täin vaa­ral­li­nen ja her­käs­ti tart­tu­va variant­ti. :in yli­lää­kä­rit ovat myös tämän niin mon­een ottee­seen toden­neet. Ja heil­lä on sii­nä parem­pi kokemus. 

    Roko­teet eivät estä Col­vid-19 leviä­mis­tä koko­naanmut­ta hidas­ta­vat sen leviä­mis­tä pal­jon nopeam­min . Juu­ri tämän takia on pal­jon jär­ke­väm­pää rokot­taa myös ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mat­to­mat ihmi­set. Var­man pääl­le toi­mi­mi­nen on parem­pi vaih­toeh­to kuin ottaa isoa eten­kin kan­san­ter­vey­teen liit­ty­viä riskejä. 

    Tilan­ne Suo­mes­sa oli­si ollut pal­jon parem­pi ellei Suo­mes­ta oli­si tul­lut kesä­kuun lopus­sa tuhan­sien jal­ka­pal­lo fanien ker­ral­laan mat­kus­tus­ta jal­ka­pal­lon EM-kisoi­hin Pie­ta­riin jos­sa oli vuo­ro­kau­des­sa 14 000 Col­vid-19 tapaus­ta jois­ta läh­es kaik­ki oli­vat del­ta+ varianttia. 

    Roko­te­to­dis­tus on ikään­kuin lää­kä­rin­to­dis­tus jos­sa tode­taan että ihmi­nen on roko­tet­tu ja hän ei voi näin ollen levit­tää eikä saa­da Col­vid-19 virus­ta niin her­käs­ti kuin ne jot­ka eivät ole roko­tet­tu. Juu­ri täl­lä taval­la voi­daan ero­tel­la ikään­kuin roko­te­tut ja rokot­ta­mat­to­mat toi­sis­taan (“Jyvät aka­nois­ta”) . Täl­lä het­kel­lä perus Col­vid-19 virus ei ole niin­kään vaa­ral­li­nen vaan vaa­ral­li­sem­mat ovat varian­tit eli Alfa, Beta, Del­ta, Gam­ma . Eten­kin del­ta varian­tin ala­va­riant­ti Del­ta+ on pal­jon vaa­ral­li­sem­pi kuin muut varian­tit jajuu­ri sen takia olem­me täs­sä tilan­tees­sa mitä Osmo Soi­nin­vaa­ra koros­taa. Ja niin on myös Bri­tan­nia, Yhdys­val­lat, Israel, Rans­ka,Sak­sa jne

    Tästä deltavari­antin suurem­mas­ta tar­tut­tavu­ud­es­ta on tul­lut melkoinen “totu­us”, jota ei kovin moni uskalla kyseenalais­taa, mut­ta kan­nat­taa seu­ra­ta TWIV pod­cas­tia. Vin­cent Racaniel­lo, jon­ka osaamista virolo­gias­sa ei kyseenalaista var­mas­tikaan ketään on hyvin skepti­nen delta suurem­man tar­tut­tavu­u­den suh­teen. Hänen mielestään lev­iämisen selit­tää pääasi­as­sa rajoi­tusten purku ja ihmis­ten suurem­pi liikku­vu­us. Mitään varsi­naisia todis­teti­ta suurem­mas­ta tar­tut­tavu­ud­es­ta ei ole, vaan kaik­ki ole­tuk­set perus­tu­vat ns. aihetodis­teisi­in (esim. jos­sain ajas­sa vari­ant­ti A on levin­nyt nopeam­min, kuin vari­ant­ti B), mut­ta näis­sä ei ote­ta huomioon ihmis­ten liiku­vu­u­den kasvua.
    Myöskään mitään todis­tei­ta ei ole deltan suurem­mas­ta vaarallisuudesta.

    Kan­nat­taa kat­soa ao. youtube link­ki kokon­aan, mut­ta kohdas­sa 22,44 on mie­lenki­in­toinen kom­ment­ti deltan 1000x virus­määristä kantajissaan.
    https://www.youtube.com/watch?v=Ka00DRIID6E

    Niin Mika Salmi­nen sanoi haas­tat­telus­sa, että TWIV on hänen lem­pi pod­castin­sa ja var­maan tästä syys­tä hän huo­mat­tavasti varovaisem­pi lausun­nois­saan deltan suurem­mas­ta tartuttavuudesta.

   10. Jos deltavari­ant­ti ei olisi tar­tut­tavampi kuin muut, miten selit­ty­isi sen muut­tumisen nopeasti val­lit­se­vak­si variantiksi?

   11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos del­ta­va­riant­ti ei oli­si tar­tut­ta­vam­pi kuin muut, miten selit­tyi­si sen muut­tu­mi­sen nopeas­ti val­lit­se­vak­si variantiksi?

    Kan­nat­taa kat­soa varsinkin näitä Q&A osioi­ta, niis­sä sitä on käsitel­ty, mut­ta puhutaan virusten kohdal­la “fit­ness” omi­naisuuk­sista samoin kuin influes­savirusten kohdal­la. Influ­enssaviruk­sis­sakin on yleen­sä yksi tai kak­si val­lit­se­vaa kan­taa, eikä jokainen ole tois­taan huo­mat­tavasti tar­tut­tavampi. Esim. hyvin pieni ero “immu­ni­teetin väistössä” voi antaa ratkai­se­van edun. Linkin jak­sos­sa keskutel­laan aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=sF2MCXMHVqY&t=4162s

   12. pH: Kan­nat­taa kat­soa var­sin­kin näi­tä QA osioi­ta, niis­sä sitä on käsi­tel­ty, mut­ta puhu­taan virus­ten koh­dal­la “fit­ness” omi­nai­suuk­sis­ta samoin kuin influes­sa­vi­rus­ten koh­dal­la. Influens­sa­vi­ruk­sis­sa­kin on yleen­sä yksi tai kak­si val­lit­se­vaa kan­taa, eikä jokai­nen ole tois­taan huo­mat­ta­vas­ti tar­tut­ta­vam­pi. Esim. hyvin pie­ni ero “immu­ni­tee­tin väis­tös­sä” voi antaa rat­kai­se­van edun. Lin­kin jak­sos­sa kes­ku­tel­laan aihees­ta: https://www.youtube.com/watch?v=sF2MCXMHVqYt=4162s

    pH: Kan­nat­taa kat­soa var­sin­kin näi­tä QA osioi­ta, niis­sä sitä on käsi­tel­ty, mut­ta puhu­taan virus­ten koh­dal­la “fit­ness” omi­nai­suuk­sis­ta samoin kuin influes­sa­vi­rus­ten koh­dal­la. Influens­sa­vi­ruk­sis­sa­kin on yleen­sä yksi tai kak­si val­lit­se­vaa kan­taa, eikä jokai­nen ole tois­taan huo­mat­ta­vas­ti tar­tut­ta­vam­pi. Esim. hyvin pie­ni ero “immu­ni­tee­tin väis­tös­sä” voi antaa rat­kai­se­van edun. 

    Rokote­tutkimuskeskuk­sen johta­ja Mika Rämet tote­si tänään MTV3:selle ettei hän itse asi­as­sa usko lau­ma­suo­jaan rokot­tei­den kaut­ta kos­ka colvid-19 on muut­tunut use­ak­si vari­anteik­si joi­hin rokote ei tehoa niinkään tehokkaasti kuin perus-colvid-19 viruk­seen. Ongel­ma ei ole Rämetin Suomen rokotekattvavu­us täl­lä het­kel­lä vaan heikko tilanne Suomen naa­puri­mais­sa etenkin Venäjäl­lä jon­ka rokotekat­tavu­us on erit­täin heikko. Myös Yhdys­val­tain alhainen rokotekat­tavu­us on ris­ki kos­ka siel­lä ei ole saavutet­tu rokoteis­sa tavoitet­ta vaik­ka Yhdys­val­loil­la on paljon rokot­tei­ta varas­tois­sa. Keskilän­nessä ja etelä­val­tiois­sa on Yhdys­val­lois­sa erit­täin alhainen rokotekat­tavu­us ver­rat­tuna län­si-ja itäran­nikkoon. Myös eräi­den Euroopan maid­en alhainen rokotekat­tavu­us myös vielä hyvin alhainen.

   13. Tuo on puh­das­ta käsien heilut­telua. Jopa Suomes­sa delta on läht­enyt lev­iämään aikaisem­paa nopeammin. 

    Lisäk­si deltan erokin ja syy parem­paan tart­tumiseen tiede­tään: sen piikipro­tei­i­ni tart­tuu solui­hin parem­min kuin aikaisem­mis­sa versioissa.

    Tämä ”emme tiedä tart­tuuko se parem­min” on tätä ihan samaa koron­aat­tor­ei­den sumu­tus­ta kuin aiem­minkin, jos­sa yritetään selit­tää mus­taa valkoiseksi.

   14. Sylt­ty:
    Tuo on puh­das­ta käsien hei­lut­te­lua. Jopa Suo­mes­sa del­ta on läh­te­nyt leviä­mään aikai­sem­paa nopeammin. 

    Lisäk­si del­tan ero­kin ja syy parem­paan tart­tu­mi­seen tie­de­tään: sen pii­ki­pro­teii­ni tart­tuu solui­hin parem­min kuin aikai­sem­mis­sa versioissa.

    Tämä ”emme tie­dä tart­tuu­ko se parem­min” on tätä ihan samaa koro­naat­to­rei­den sumu­tus­ta kuin aiem­min­kin, jos­sa yri­te­tään selit­tää mus­taa valkoiseksi.

    Uusin ver­sio­han tart­tuvu­ud­es­ta on, että delta muo­dostaisi enem­män virus­mas­saaa kan­ta­jas­saan, mut­ta jos luet tutkimuk­sia, niin niis­sä tode­taan aina, että saat­taa vaikut­taa yms. Totu­us on että var­maa tietoa e i ole. 

    Tämä ei ole koro­nan kieltämistä, vaan ihan nor­maalia tiede­maail­mas­sa jos tutkimus­tu­los jät­tää epäi­lyk­selle sijaa. Kyl­lä korona on ihan tarpeek­si vaar­alli­nen muutenkin, että sitä pitäisi vähätellä.

   15. pH: Vin­cent Raca­niel­lo, jon­ka osaa­mis­ta viro­lo­gias­sa ei kysee­na­lais­ta var­mas­ti­kaan ketään on hyvin skep­ti­nen del­ta suu­rem­man tar­tut­ta­vuu­den suh­teen. Hänen mie­les­tään leviä­mi­sen selit­tää pää­asias­sa rajoi­tus­ten pur­ku ja ihmis­ten suu­rem­pi liik­ku­vuus. Mitään var­si­nai­sia todis­te­ti­ta suu­rem­mas­ta tar­tut­ta­vuu­des­ta ei ole, vaan kaik­ki ole­tuk­set perus­tu­vat ns. aihe­to­dis­tei­siin (esim. jos­sain ajas­sa variant­ti A on levin­nyt nopeam­min, kuin variant­ti B), mut­ta näis­sä ei ote­ta huo­mioon ihmis­ten lii­ku­vuu­den kasvua.
    Myös­kään mitään todis­tei­ta ei ole del­tan suu­rem­mas­ta vaarallisuudesta.

    Niin Mika Sal­mi­nen sanoi haas­tat­te­lus­sa, että on hänen lem­pi podcas­tin­sa ja var­maan täs­tä syys­tä hän huo­mat­ta­vas­ti varo­vai­sem­pi lausun­nois­saan del­tan suu­rem­mas­ta tartuttavuudesta.

    Mika Sal­mi­nen on toden­nut että Vin­cent Raca­niel­lon pod­castit ovat hänen lem­pipod­caste­ja mut­ta se ei tarkoi­ta etteikö Salmi­nen olisi sama mieltä tai erim­ieltä Vin­cent Raca­niel­lon kanssa. Muis­tan hyvin tuon Salmisen haas­tat­telun jos­sa hän mainit­see TWIV podcastin.Raca­niel­lolla on oma labra jos­sa hän tutkii monia viruk­sia kuten zikaa mut­ta sekin on omara­hoit­teista tutkimus­ta joka on hyvin yleistä Yhdys­val­lois­sa jos­sa Raca­niel­lo työsken­telee. Raca­niel­lolla on myös omat moti­ivin­sa tutk­i­jana . En muista tarkalelleen mitkä mut­ta Salmi­nen kyl­lä ker­toi syyt mik­si Raca­niel­lo on ottanut toisen­laisen näkökul­man myös tähän colvid-19 viruk­seen. En muista tätä Salmisen haas­tat­telua tarkalleen jos­sa hän mainit­si Raca­niel­lon mut­ta se oli kyl­lä muis­tiku­vani mukaan Ylen haas­tat­telu. Niitäkin on Salmisen kohdal­la niin paljon että niiden haus­sa menee kauan. Kaik­ki Salmisen Ylen haas­tat­te­lut löy­tyy kyl­lä Areenas­ta mikäli halu­aa uudelleen kun­nel­la .Myös Salmisen lisäk­si HUS:in ylilääkäri Järvi­nen on toden­nut että delta vari­ant­ti on tart­tuvampi kuin muut vari­antit mut­ta se lev­iää kyl­lä nimeno­maan sen takia kos­ka rajoi­tus­ten pur­kamisen seu­rauk­se­na ihmis­ten suu­rem­pi liik­ku­vuus on luon­nol­lis­es­ti lisään­tynyt. Tämä ei kai ole mikään uusi ilmiö kun tark­istelee mitä tahansa virus­ta. Aasi­as­sa on ollut pitkään per­in­teenä pitää mask­ia vaik­ka olisi sairas­tunut pelkkään influ­enssaan. Län­si­mais­sa ei niinkän pide­tä maske­ja joten lievämisnopeus on toden­näköis­es­ti nopeampaa.

   16. Rahul Soma­ni: Mikä­li kaik­ki rajoit­teet oli­si pois­tet­tu jo tou­ko­kuus­sa koko­naan niin tar­tun­nat oli­si­vat räjäh­tä­neet aivan val­ta­vas­ti uudel­leen kos­ka Del­ta+ variant­ti levi­ää pal­jon enem­män kuin muut varian­tit. Juu­ri tämän takia nykyi­nen roko­te kat­ta­vuus ei rii­tä. Del­ta+ viriant­ti on erit­täin vaa­ral­li­nen ja her­käs­ti tart­tu­va variantti.

    Tar­tun­to­jen seu­raami­nen ja vari­ant­tien lev­iämi­nen nyt on vain epä­suo­ra indikaat­tori: tar­tun­to­jen määräl­lä sinän­sä on merk­i­tys­tä vain niin kauan kuin se konkreti­soituu suo­raan suuri­in poti­las­määri­in sairaalois­sa tai koron­akuolemi­in viikon, parin sisäl­lä tar­tun­nan saamis­es­ta. Tämä löy­hä kausali­teet­ti toi­mi jois­sain rajois­sa viime vuon­na ennen rokotuksia.

    Niinkin merkit­täviä toimia kuin liikku­mis- ja asioin­ti­ra­joituk­set voi perustel­la vain sen tason uhkil­la kuin hyvin toden­näköi­nen ja merkit­tävä ylikuolleisu­us tai sairaan­hoitosek­torin ylikuor­mit­tumi­nen. Rokot­tei­den ja koro­nan sairas­tanei­den (tilas­toitu­jen ja tilas­toimat­tomien) ansios­ta tämä alkaa olla pitkälti ohi. Lisäk­si sairaalaan pää­tyviä osa­taan hoitaa nyky­isin huo­mat­tavasti parem­min kuin vuosi sit­ten, jol­loin sairaala­hoitoon pää­tyvät jatka­vat entistä epä­to­den­näköisem­min teho­hoitoon asti.

    Nythän tar­tun­nat ovat olleet roimas­sa kasvus­sa ainakin kesäku­un puoles­ta välistä läh­tien, mut­ta sairaala­hoidon saati teho­hoidon tarve tai kuolemien määrä ei ole räjähtänyt käsi­in. Samoin vajaas­ta tuhannes­ta koron­aan reilun vuo­den aikana kuolleesta ihan lei­jo­nanosa on van­huk­sia ja riskiryh­miä, joista ylivoimais­es­ti suurim­mal­la osal­la on lisäk­si ollut pitkäaikais­sairauk­sia. Tästä porukas­ta viime vuon­na henki­in­jääneet on rokotet­tu aikapäiviä sit­ten, ja sen jäl­keen korona on jyl­län­nyt nuorem­mis­sa ikälu­okissa ilman mainit­tavaa piikkiä kuolemissa.

   17. Simo Mele­nius: Tar­tun­to­jen seu­raa­mi­nen ja variant­tien leviä­mi­nen nyt on vain epä­suo­ra indi­kaat­to­ri: tar­tun­to­jen mää­räl­lä sinän­sä on mer­ki­tys­tä vain niin kau­an kuin se kon­kre­ti­soi­tuu suo­raan suu­riin poti­las­mää­riin sai­raa­lois­sa tai koro­na­kuo­le­miin vii­kon, parin sisäl­lä tar­tun­nan saa­mi­ses­ta. Tämä löy­hä kausa­li­teet­ti toi­mi jois­sain rajois­sa vii­me vuon­na ennen rokotuksia.

    Niin­kin mer­kit­tä­viä toi­mia kuin liik­ku­mis- ja asioin­ti­ra­joi­tuk­set voi perus­tel­la vain sen tason uhkil­la kuin hyvin toden­nä­köi­nen ja mer­kit­tä­vä yli­kuol­lei­suus tai sai­raan­hoi­to­sek­to­rin yli­kuor­mit­tu­mi­nen. Rokot­tei­den ja koro­nan sai­ras­ta­nei­den (tilas­toi­tu­jen ja tilas­toi­mat­to­mien) ansios­ta tämä alkaa olla pit­käl­ti ohi. Lisäk­si sai­raa­laan pää­ty­viä osa­taan hoi­taa nykyi­sin huo­mat­ta­vas­ti parem­min kuin vuo­si sit­ten, jol­loin sai­raa­la­hoi­toon pää­ty­vät jat­ka­vat entis­tä epä­to­den­nä­köi­sem­min teho­hoi­toon asti.

    Nyt­hän tar­tun­nat ovat olleet roi­mas­sa kas­vus­sa aina­kin kesä­kuun puo­les­ta välis­tä läh­tien, mut­ta sai­raa­la­hoi­don saa­ti teho­hoi­don tar­ve tai kuo­le­mien mää­rä ei ole räjäh­tä­nyt käsi­in. Samoin vajaas­ta tuhan­nes­ta koro­naan rei­lun vuo­den aika­na kuol­lees­ta ihan lei­jo­nan­osa on van­huk­sia ja ris­ki­ryh­miä, jois­ta yli­voi­mai­ses­ti suu­rim­mal­la osal­la on lisäk­si ollut pit­kä­ai­kais­sai­rauk­sia. Täs­tä poru­kas­ta vii­me vuon­na hen­kiin­jää­neet on roko­tet­tu aika­päi­viä sit­ten, ja sen jäl­keen koro­na on jyl­län­nyt nuo­rem­mis­sa ikä­luo­kis­sa ilman mai­nit­ta­vaa piik­kiä kuolemissa.

    Juuri sen takia täl­lä het­kel­lä kun rokotekat­tavu­us on nousus­sa ei ole mitään perustei­ta koko maan kat­taville rajoituk­sille. Alueel­lisia rajoituk­sia voi kyl­lä aset­taa mikäli tau­ti tilanne ei ole kon­trol­lis­sa jos­sain alueella. 

    Tätä Rokotekeskuken pääjo­hta­ja Mika Rämet tote­si eilen MTV3 haas­tat­telus­sa että ollaan eri tilanteessa kuin viime vuon­na. Tosin jos rokotekat­tavu­us olisi ollut toukoku­us­sa korkeampi olisi rajoi­tusten purulle hyvätkin perustel­lut. Uusi malli nykyti­lanteeseen tulee toden­näköis­es­ti elokuussa.

  2. Merk­ki:
   Alle 50v perus­ter­veen toden­nä­köi­syys kuol­la lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa on mon­ta sataa ker­taa kor­keam­pi kuin toden­nä­köi­syys kuol­la koro­naan, sil­ti me ei kiel­le­tä autoilua 

   Mihin tar­vi­taan rokotustodistusta? 

   Mihin tarvi­taan ajoko­rt­tia? Eihän loogis­es­ti ajatellen autoa aje­ta kor­tilla vaan taidol­la. Ajoko­rt­ti on todis­tus siitä että on suorit­tanut autok­oulun ja on lail­lis­es­ti oikeutet­tu aja­maan autoa. 

   Liiken­nekuolemia säädel­lään juuri sen takia sel­l­aisil­la keksin­nöil­lä kuten tur­vavyö ja ilmatyyny. Juuri tämän takia liiken­nekuolemat ovat Suomes­sa tip­puneet siitä läh­tien kun tur­vavyö pakko tuli autoi­hin pakol­lisek­si vuon­na 1975 etu­is­tu­imille (takais­tu­imille tuli pakol­lisek­si vuon­na 1987)

   Olen aivan vaku­ut­tunut siitä että jos tur­vavyö pakko kumot­taisi esimerkik­si tänä vuon­na niin kokon­aan niin liikenne kuolemien määrää nousisi Suomes­sa erit­täin nopeasti vaa­ka suo­raan ylöspäin

   Liiken­nekuolemat ovat kah­den ihmisen väli­nen yhtäkki­nen nopea tapah­tu­ma sar­ja jota ei voi ennakoi­da mut­ta viruk­sien lev­iämistä voi ennakoi­da rokot­ta­mal­la . Siinäkin on iso merk­i­tys kuin­ka paljon ihmisiä rokote­taan. Aivan samal­la taval­la kuin se että tur­vavyö­pakko, ilmatyyny kul­jet­ta­jan ja pelkääjän paikalla ja auto­jen etu­val­opakko on myös pakolli­nen Suomes­sa jol­la pyritään estämään turhia liikennekuolemia.

   1. Kyl­lä pitäisi riit­tää pelkkä suosi­tus siitä, että ei aje­ta autol­la liia humalas­sa, vaan men­täisi­in mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä tak­si­ase­malle tai pysyt­täisi­in omae­htois­es­ti kotona.

    😎

   2. Sylt­ty:
    Kyl­lä pitäi­si riit­tää pelk­kä suo­si­tus sii­tä, että ei aje­ta autol­la liia huma­las­sa, vaan men­täi­siin mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä tak­sia­se­mal­le tai pysyt­täi­siin omaeh­toi­ses­ti kotona.

    Rat­ti­juop­umus on jo Suomes­sa yleis­es­ti ottaen liikenne-onnet­to­muuk­sis­sa tap­pavin muo­to kuin ylinopeus kos­ka tur­vavyöt ja ilmatyynyt estävät parem­min ylinopeus ajo­ja kuin mikään muu toimen­pide. Alkolukot voisi olla myös ratkaisu mut­ta niitä ei voi asen­taa kaikki­in autoi­hin. Joten uusis­sa autois­sa tämä on mahdollista. 

    Onko Syl­tyn näke­mys se ettei rat­ti­juop­umuk­ses­ta saisi muka sakot­taa tai menet­tää pitkäl­lä aikaväil­lä ajoko­rtin kokon­aan. Jos tästä luovu­taan niin Suomen liikenekult­tuuri olisi se mikä on mon­es­sa kehi­tys­mais­sa arkipäivää. 

    Taksin tilaami­nen ei ole ihan help­poa edes täl­lä het­kel­lä. Kuin­ka mon­es­sa paikkaku­nil­la on vapai­ta tak­se­ja Suomes­sa. Etenkin syr­jäseudul­la on muu­ta­ma tak­si per asukas mut­ta nekin ovat hyvin varat­tua jos on paljon kyyte­jä. Kaupunkiseudul­la tämä toimii parem­min kos­ka joukkoli­ikenne on myös yöl­lä toiminnassa.

   3. Rahul Soma­ni: Onko Syl­tyn näke­mys se ettei rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta sai­si muka sakottaa

    Kyseessä oli vit­si eli parodia. 

    Pienessä hönössä ajami­nen tuskin on yhtään vaar­al­lisem­paa kuin koron­aviruk­sen levit­tämi­nen*, joten tein pienen aja­tusleikin rin­nas­ta­mal­la rat­ti­jupumuk­sen ja Koro­nan torjuntatoimet.

    *) toden­näköišesti kukaan ei kuole, jos ajaa rav­in­to­las­ta koti­in 0,6 promillen humalas­sa, silti se on (aivan oikein) kiel­let­tyä, eikä sal­lit­tavu­us perus­tu jokaisen ikiomaan arvioon ajokunnosta.

   4. Sylt­ty: Kysees­sä oli vit­si eli parodia. 

    Pie­nes­sä hönös­sä aja­mi­nen tus­kin on yhtään vaa­ral­li­sem­paa kuin koro­na­vi­ruk­sen levit­tä­mi­nen*, joten tein pie­nen aja­tus­lei­kin rin­nas­ta­mal­la rat­ti­ju­pu­muk­sen ja Koro­nan torjuntatoimet.

    *) toden­nä­köišes­ti kukaan ei kuo­le, jos ajaa ravin­to­las­ta koti­in 0,6 pro­mil­len huma­las­sa, sil­ti se on (aivan oikein) kiel­let­tyä, eikä sal­lit­ta­vuus perus­tu jokai­sen ikio­maan arvioon ajokunnosta.

    Onko se muka Syl­tyn näkökul­mas­ta huumo­ria että rat­ti­juop­umus olisi huumoris­es­ti suh­taudut­ta­va ilmiö. Mitä ajat­telet niiden ihmis­ten lähiomai­sista jot­ka ovat kuolleet kun hei­dän päälle on ajanut rat­ti­juop­po? Sanatko yleis­es­ti kaikille ihmisille että huumo­ril­la vain tässä otan kan­taa kun ihmis­ten lähiomaiset ovat menet­täneet kun rat­ti­juop­po on ajanut hei­dän yli ?
    Näin Yhdys­val­lois­sa kansalli­nen kivääriy­hdis­tys perustelee oikeut­ta kan­taa aset­ta ilman ennakkotarkastusta. .

   5. Sylt­ty:

    Pie­nes­sä hönös­sä aja­mi­nen tus­kin on yhtään vaa­ral­li­sem­paa kuin koro­na­vi­ruk­sen levit­tä­mi­nen*, joten tein pie­nen aja­tus­lei­kin rin­nas­ta­mal­la rat­ti­ju­pu­muk­sen ja Koro­nan torjuntatoimet.

    *) toden­nä­köišes­ti kukaan ei kuo­le, jos ajaa ravin­to­las­ta koti­in 0,6 pro­mil­len huma­las­sa, sil­ti se on (aivan oikein) kiel­let­tyä, eikä sal­lit­ta­vuus perus­tu jokai­sen ikio­maan arvioon ajokunnosta.

    Rat­ti­juop­umus on kyl­lä yksilön oma val­in­ta kos­ka yksilö päät­tää nau­ti­iko hän alko­ho­lia ennen kuin läh­tee aja­maan autoa.

    Colvid-19 viruk­sen saami­nen ei ole yksilön oma päätös. Itse olen saanut Colvid-19 viruk­sen tämän vuo­den helmiku­us­sa toden­näköis­es­ti sain sen lähibus­sis­sa tai lähikau­pas­sa tun­tem­at­toma­l­ta ihmiseltä jol­la ei mitään fyy­sistä eikä henkistä ulkoisia piirteitä jot­ka ker­to­vat että hänel­lä olisi ollut Colvid-19. 

    Alko­ho­lia naut­ti­neen ihmisen voi kyl­lä havai­ta jo ulkois­es­ta käytök­ses­tä. Helsin­gin met­rossa näkyy illal­la ihan päältä päin että ketkä ovat naut­ti­neet ja ketkä eivät ole naut­ti­neet. Kuitenkin met­rossa ei voi nähdä päältä päin tai ihmisen käytök­ses­tä onko hän sairas­tunut Colvid-19 viruk­sen. Juuri tämän takia joukkoli­ikenne väline on sopi­va koe lab­o­ra­to­rio Colvid-19 viruk­sen leviämiselle. 

    Tässä on ero Colvid-19 viruk­ses­sa ja alko­holin vaiku­tuk­ses­ta ver­essä.. Alko­holin vaiku­tus­ta ei voi näin ollen siirtää toiselle ihmiselle kyseisessä tilanteessa mut­ta Colvid-19 viruk­sen voi siirtää pis­aratar­tun­nan kaut­ta muille

    Itse asi­as­sa paras keino on käyt­tää kasvo­mask­ia kun liikkuu esimerkik­si joukkoli­iken­teeseen. Aasi­as­sa käytetään kasvo­mask­ia yleis­es­ti taval­lisen influ­enssa kaudella

    Alko­holin vaikus­ta ei voi estää kasvomaskeilla

    Jos se olisi mah­dol­lista niin ryyp­päämi­nen ja autol­la ajami­nen olisi ollut aikapäiviä sit­ten sallittua

 4. Englan­nis­sa edelleemon paikallisia rajoituk­sia voimas­sa. Myös mask­ia pitää edelleen käyt­tää julkises­sa liiken­teessä, sairaalois­sa jne.

  Matkus­tus­ra­jo­tuk­sia on voimas­sa ja tiukem­mat ku Suomessa.

  Yks huomio myös, et pelkästään Englan­nis­sa on ollu ns. Free­dom Day. Skot­lanti ja Walessi tulee perässä.

  1. Ulko­suo­ma­lai­nen:
   Englan­nis­sa edel­lee­mon pai­kal­li­sia rajoi­tuk­sia voi­mas­sa. Myös mas­kia pitää edel­leen käyt­tää jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä, sai­raa­lois­sa jne.

   Mat­kus­tus­ra­jo­tuk­sia on voi­mas­sa ja tiu­kem­mat ku Suomessa.

   Yks huo­mio myös, et pel­käs­tään Englan­nis­sa on ollu ns. Free­dom Day. Skot­lan­ti ja Wales­si tulee perässä.

   Englan­nista pois­tet­ti­in kaik­ki rahoituk­set mut­ta Skot­lannis­sa ja Wale­sis­sa rajoituk­set jatku­vat vielä. Bri­tann­ian ter­veysvi­ra­nomaisil­la on man­daat­ti vain Englan­ti­in, Skot­lanti­in ja Wale­si­i­in mut­ta ei Pohjois-Irlan­ti­in joka tekee omat päätök­sen­sä itse ilman Lon­toon ohjailua. 

   Osmo Soin­in­vaaran olisi pitänyt erotel­la Englan­ti erik­seen muus­ta Bri­tan­ni­as­ta jot­ta kokon­aisu­us hah­mo­tu­isi. Siis kyseessä ei ole koko Bri­tan­nia vaan pelkästään Englanti.

 5. Nyt pitäisi antaa ilmoi­tus, että kah­den viikon päästä lop­puu kaik­ki kiusaami­nen val­tion tahol­ta, eli ottakaa rokote tai olette omil­lanne. Ne jot­ka eivät voi ottaa asial­lis­es­ta syys­tä suo­jataan sit­ten muuten. Ei mitään oikeut­ta kek­siä uusia rajoit­tei­ta tilanteessa, jos­sa tau­ti­in on parem­pi suo­ja saata­vana ilmaisek­si kuin taval­liseen flun­ssaan. Mitä sit­ten tehdään kun kausi­flun­ssa tyh­jen­tää van­hainkote­ja moninker­taiseen tahti­in ver­rat­tuna koron­aan talvel­la? Sato­ja ellei tuhan­sia kuoli siihen jo ennen koron­aa vuosit­tain, joten jotain suh­teel­lisu­ut­ta tähän voisi tuo­da. Ihan väärä viesti rokotekat­tavu­u­den noustes­sa viestiä ettei rokot­ta­mi­nen kuitenkaan avaa mitään, vaik­ka se tekee taud­ista vaarat­toman. Val­tio ei voi ylipäätään rajoit­taa mitään tilanteessa jos­sa ei ole enää vaaraa. Type­r­ää hal­li­tuk­selta sotkeu­tua jalkoi­hin­sa lop­pusuo­ral­la, ja nyt halu­taan jo ampua omaan koipeen, kun hom­ma on men­nyt Suomes­sa ver­rait­tain erinomaisesti.

  1. kel­la­ris­ta:
   Nyt pitäi­si antaa ilmoi­tus, että kah­den vii­kon pääs­tä lop­puu kaik­ki kiusaa­mi­nen val­tion tahol­ta, eli otta­kaa roko­te tai olet­te omil­lan­ne. Ne jot­ka eivät voi ottaa asial­li­ses­ta syys­tä suo­ja­taan sit­ten muu­ten. Ei mitään oikeut­ta kek­siä uusia rajoit­tei­ta tilan­tees­sa, jos­sa tau­tiin on parem­pi suo­ja saa­ta­va­na ilmai­sek­si kuin taval­li­seen fluns­saan. Mitä sit­ten teh­dään kun kausifluns­sa tyh­jen­tää van­hain­ko­te­ja monin­ker­tai­seen tah­tiin ver­rat­tu­na koro­naan tal­vel­la? Sato­ja ellei tuhan­sia kuo­li sii­hen jo ennen koro­naa vuo­sit­tain, joten jotain suh­teel­li­suut­ta tähän voi­si tuo­da. Ihan vää­rä vies­ti roko­te­kat­ta­vuu­den nous­tes­sa vies­tiä ettei rokot­ta­mi­nen kui­ten­kaan avaa mitään, vaik­ka se tekee tau­dis­ta vaa­rat­to­man. Val­tio ei voi yli­pää­tään rajoit­taa mitään tilan­tees­sa jos­sa ei ole enää vaa­raa. Type­rää hal­li­tuk­sel­ta sot­keu­tua jal­koi­hin­sa lop­pusuo­ral­la, ja nyt halu­taan jo ampua omaan koi­peen, kun hom­ma on men­nyt Suo­mes­sa ver­rait­tain erinomaisesti.

   Näin­hän tehti­in Ran­skas­sa ja lop­putu­los oli se että rokote ajan­va­rauk­set nousi­vat merkit­tävästi. Jos nim­imerk­ki Kel­lar­ista luulee että val­to jotenkin kiusaa ihmisiä niin eikös val­tio ole nimeno­maan han­kkin­ut vaival­la ne rokot­teet ja jakel­lut niitä ilmaisek­si ympäri Suomea. Jos kansalaiset peru­ut­ta­vat tai siirtävät ajan­va­rauk­sia jatku­vasti ihan kuin se olisi jonkin­lainen par­turi-kam­paamo ajan­va­raus tämä roko­tus niin sil­loin on aika han­kalaa sanoa että val­tio kiusaa kun ajan­va­rauk­set on yksilön oma­l­la vastuulla.

 6. OS “Jos maan­hal­li­tus arvostaisi tapah­tu­ma-alaa ja palveluelinkeino­ja yhtä paljon kuin sel­l­un keit­toa ja maat­alout­ta, se avaisi kaiken roko­tus­todis­tus­ta vas­taan nyt heti.”

  Nyt on niin, että maat­aloudessa ja teol­lisu­udessa korona vaan ei tar­tu yhtä hyvin kuin tapah­tu­mis­sa ja rav­in­tolois­sa. Väkimäärät eril­lään ja pienem­piä , ei met­sässä ole juurikaan mitään riskiä. Ole yhtey­dessä puolue­toverei­hisi ja Marini­in. Kevääl­lähän muis­taak­seni suo­ma­lainen rok­tepas­si tyr­mät­ti­in eri­tyis­es­ti SDP:n toimes­ta. Minäkin olen ihme­tel­lyt, mik­si teat­ter­it eivät voi toimia rokotepassin avul­la. Nyt tietysti on tämä Omakan­nas­sa ole­va roko­tus­todis­tus jota voisi käyt­tää, sen­hän saa myös kännykkään.

  1. Ver­taus sel­l­u­un ja maat­alouteen ei liit­tynyt koronariski­in vaan niihin uhrauk­si­in, joi­ta yhteiskun­ta on valmis tekemään työ­paikko­jen eteen noil­la aloilla.

   1. Eihän niiden vuok­si tarvin­nut ole siis mitään eri uhrauk­sia tehdä. Ovat muuten elin­tärkeämpiä kuin jotkut joukkofes­ti­aalit, niiden kohdal­la voidaan pitää hiukan taukoa. Ilman pape­ria ja ruokaa ei pär­jätä. Maslowin tarve­hier­arkia pätee tässäkin.

    Aamul­la muuten Mika Rämet oli TV:ssä ja puhut­ti­in nuorten roko­tuk­sista. Hä refer­oi jotakin sveit­siläistä tutkimus­ta koskien nuo­ria. Siinä oli ver­tail­uryh­mä mukana (ei vas­ta-ainei­ta ver­essä). Kum­ma kyl­lä näitä long covid oire­i­ta oli läh­es yhtä paljon ver­tail­uryh­mässä myös. Eli joitakin mui­ta oire­i­ta saate­taan lait­taa myös coro­nan piikkiin.

   2. Count­ry­boy:

    Aamul­la muu­ten Mika Rämet oli :ssä ja puhut­tiin nuor­ten roko­tuk­sis­ta. Hä refe­roi jota­kin sveit­si­läis­tä tut­ki­mus­ta kos­kien nuo­ria. Sii­nä oli ver­tai­lu­ryh­mä muka­na (ei vas­­ta-ainei­­ta veres­sä). Kum­ma kyl­lä näi­tä long covid oirei­ta oli läh­es yhtä pal­jon ver­tai­lu­ryh­mäs­sä myös. Eli joi­ta­kin mui­ta oirei­ta saa­te­taan lait­taa myös coro­nan piikkiin.

    Myös eri syöpä tutkimuk­sis­sa on havait­tu sivuoire­i­ta on jot­ka ovat seu­rauk­se­na syöpä hoidoista mut­ta silti syöpä hoito on esimerkik­si erit­täin korkealaa­tu­ista Suomes­sa jos­sa kehitetään syövälle erit­täin tehokas­ta hoitoa. Lääketiede on juuri täl­läistä. Se elää koko ajan ja uusia tulok­sia syn­tyy koko ajan lisää. Oli kyseessä Colvid-19 tai MS ‑tau­ti tai syöpä.

   3. Count­ry­boy:
    Eihän nii­den vuok­si tar­vin­nut ole siis mitään eri uhrauk­sia teh­dä. Ovat muu­ten elin­tär­keäm­piä kuin jot­kut jouk­ko­fes­ti­aa­lit, nii­den koh­dal­la voi­daan pitää hiu­kan tau­koa. Ilman pape­ria ja ruo­kaa ei pär­jä­tä. Mas­lowin tar­ve­hie­rar­kia pätee tässäkin.

    Ruo­ka ja muut perus­tarvikkeet eivät lop­puneet maail­mas­ta tämänkin pan­demi­an alet­tua. Kan­sain­vä­li­nen kaup­pa ei ollut pysähdyk­sis­sä pitk­iä aiko­ja. Tosin Suezin kanaval­la tapah­tunut Ever Green laivan tör­määmi­nen kapeaan väylään Suezin kana­van eteläpuolel­la pisti maail­man talouden otta­maan kunnes lai­va saati­in irrotet­tua. Mut­ta täl­läi­nen väliko­htaus olisi voin­ut sat­tua mil­loin tahansa ei siinä mitään pan­demi­aa tarvit­tu apu­un. Mas­lowin tar­ve­hie­rar­kia voidaan itse asi­as­sa kään­tää alaspäin ja kysyä että onko lop­pu­jen lopuk­si ongel­ma sit­tenkin ylel­lisyys tuot­teista (elek­tron­i­ik­ka kom­po­nen­tit, lääk­keet, teol­lisu­u­den koneet jne) kuin perus elin­tarvikkeet joi­ta itse asi­as­sa tuote­taan län­si­mais­sa enem­män kuin pystymme län­si­mais­sa kuluttamaan.

   4. Count­ry­boy:

    Aamul­la muu­ten Mika Rämet oli :ssä ja puhut­tiin nuor­ten roko­tuk­sis­ta. Hä refe­roi jota­kin sveit­si­läis­tä tut­ki­mus­ta kos­kien nuo­ria. Sii­nä oli ver­tai­lu­ryh­mä muka­na (ei vas­­ta-ainei­­ta veres­sä). Kum­ma kyl­lä näi­tä long covid oirei­ta oli läh­es yhtä pal­jon ver­tai­lu­ryh­mäs­sä myös. Eli joi­ta­kin mui­ta oirei­ta saa­te­taan lait­taa myös coro­nan piikkiin.

    Nk. long covid tun­tuu aika epämääräiseltä jutul­ta — onko taustal­la oikeasti jotain minkä vuok­si olisi syytä varovaisu­u­teen vai onko kyseessä huoli­mat­tomista johtopäätök­sistä ja pani­ikin liet­somis­es­ta johtu­va (massa)hysteria?

    Uuti­soin­ti ainakin näyt­tää koos­t­u­van etupäässä yksit­täistapausten revit­te­lyltä ja epämääräis­ten tutkimus­tu­losten toitot­tamista totuute­na (esim. “long covid oire­i­ta puolel­la sairas­taneista” == “kyse­lyyn vas­tan­neista puo­let itser­a­por­toi­vat kär­sivän­sä oireista”). Sinän­sä mon­et virus­tau­dit aiheut­ta­vat jälkioire­i­ta ja taa­tusti teho­hoidon jäl­keen toipumiseen menee aikaa, mut­ta että joku “merkit­tävä osa”/“puolet”/“suurinosa” kär­sisi jostain long covidista tun­tu­isi vähän liioitellulta.

    Tässä mielessä tuo em. sveit­siläis­tutkimus on ihan ter­ve­tul­lut real­i­ty check tähän long covid ‑kohu­un. Olen tähän asti poht­in­ut, että sairaste­tun peri­aat­teessa vaar­al­lisen ja uuden taudin jälkeinen stres­sireak­tio selit­täisi mon­et oireista, mut­ta jos oire­i­ta on sairas­ta­mat­tomil­lakin, niin kyse taitaa olla paljolti joukko­hys­te­ri­as­ta ja psyko­so­maat­ti­sista oireista.

    Nyt voisi olla tule­vaisu­u­den kannal­ta hyvä lähteä tor­ju­maan tätä hys­te­ri­aa ainakin leikkaa­mal­la pahim­mil­ta huhuil­ta siivet ja tuot­ta­mal­la nopeasti tarkem­pia tutkimus­tu­lok­sia. Muuten meil­lä voi olla käsis­sä jatkos­sa “long covid” ‑kri­isi, jos­sa suuri joukko ihmisiä tun­tee kär­sivän­sä olemat­tomas­ta taud­ista ja hakeu­tuu kaiken­maail­man vai­h­toe­hto­to­htor­ei­den ja huuhaa­hoito­jen pari­in, kos­ka “koul­ulääketiede” ja “big phar­ma” ovat salali­itossa heitä vastaan.

    Sinäsä ihmis­ten koke­muk­set omista oireis­taan ovat var­maankin todel­lisia ja olisi todel­lakin tarpeel­lista miet­tiä miten heitä tulisi hoitaa — ja vierot­taa “long covid” ‑kuvitelmista.

    Taitaa vain olla turha toi­vo, kun näyt­tää siltä, että rajoituk­si­in miel­tyneessä lääkärikun­nas­sakin moni on valmis päivästä toiseen toitot­ta­maan “long covid” ‑uhkaa ja vaa­ti­mas­sa yhteiskun­nan sulkua. Samal­la maail­mas­ta löy­tyy ihan riit­tävästi tutk­i­joi­ta, jot­ka uskoa­vat asi­aan, hamua­vat mainet­ta aiheen ylimpänä auk­tori­teet­ti­na ja tuot­ta­vat lop­u­ton­ta “uutis“virtaa iltapäiväle­htien lööppeihin…

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Ver­taus sel­luun ja maa­ta­lou­teen ei liit­ty­nyt koro­na­ris­kiin vaan nii­hin uhrauk­siin, joi­ta yhteis­kun­ta on val­mis teke­mään työ­paik­ko­jen eteen noil­la aloilla. 

    Tänään uuti­soiti­in, että turpeen tuki tuplat­ti­in. Tarkem­paa kuvio­ta en tiedä, mut­ta val­tion teko­hen­gi­tys turpeelle ilmeis­es­ti jatkuu. 

    Näil­lä aloil­la on paljon kum­mallista. Kaukas las­ki joitakin vuosia sit­ten mustal­ipeää ja suopaa ker­tapäästönä 350 000 kiloa Saimaaseen. Nor­maalipäästö oli sil­loin 35 ton­nia vuorokaudessa, joka oli ympäristölu­van mukaista toim­intaa. Nyt tämä ei ole enää käsit­tääk­sen pelkkää jätet­tä, vaan sitä hyö­dyn­netään jotenkin eikä enää lähtöko­htais­es­ti las­ke­ta Saimaaseen. Olisiko biodiesel? Joka tapauk­ses­sa tämä hup­sah­dus teki sen, että veneen poh­jat puhdis­tui ihan vaan aja­mal­la ja kalat uiv­at vat­sa ylöspäin. Tästä kir­joitet­ti­in toki raport­te­ja ja tehti­in vaik­ka minkälaista tutkimus­ta. Lop­putu­los oli, että tästä ei ollut minkään­laista hait­taa mihinkään. 350 ton­nia ker­ral­la oli ihan ok, kun se lip­sahti paperite­htaas­ta. Saa saas­tut­taa. Iro­nis­es­ti voisi lisätä, että päästö oli omi­aan paran­ta­maan kult­tuuris­es­ti merkit­tävää Etelä-Saimaan perin­nemaise­maa, kun koko kesä saati­in veneil­lä Ker­a­van pan­i­mon olutvier­ret­tä muis­tut­tavas­sa vedessä, johon jäi kau­nis olu­en vaah­toa muis­tut­ta­va vana ajamisen jäl­keen. Edel­lä mainit­tu on ajanko­htaista kos­ka saman paperite­htaan vier­essä ole­va mat­to­lai­turi kiel­let­ti­in, jot­ta suopaa ei mene veteen. Vier­essä olev­as­ta putkesta saa tul­la ympäristölu­van mukaan tul­la vuodessa yli neljän­nesmil­jardin mat­topy­ykkäyk­sen kuor­ma. Ker­tapäästönä seit­semän miljoo­nan mat­topy­ykkäyk­sen kuor­ma ei aiheuta ympäristölle mitään. Ymmär­rän kyl­lä, että yksilöä hauku­taan ja syyl­lis­es­tään, kos­ka päästöjä kan­nat­taa vähen­tää sieltä, mis­tä se on mah­dol­lista. Kuitenkin se, että sama tavara ei ole suures­sa määrässä saastet­ta, mut­ta on pienessä määrässä saastet­ta on käsit­tämätön­tä. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004150692.html

   6. kom­ment­ti: Tänään uuti­soi­tiin, että tur­peen tuki tuplat­tiin. Tar­kem­paa kuvio­ta en tie­dä, mut­ta val­tion teko­hen­gi­tys tur­peel­le ilmei­ses­ti jatkuu. 

    Näil­lä aloil­la on pal­jon kum­mal­lis­ta. Kau­kas las­ki joi­ta­kin vuo­sia sit­ten mus­ta­li­pe­ää ja suo­paa ker­ta­pääs­tö­nä 350 000 kiloa Sai­maa­seen. Nor­maa­li­pääs­tö oli sil­loin 35 ton­nia vuo­ro­kau­des­sa, joka oli ympä­ris­tö­lu­van mukais­ta toi­min­taa. Nyt tämä ei ole enää käsit­tääk­sen pelk­kää jätet­tä, vaan sitä hyö­dyn­ne­tään joten­kin eikä enää läh­tö­koh­tai­ses­ti las­ke­ta Sai­maa­seen. Oli­si­ko bio­die­sel? Joka tapauk­ses­sa tämä hup­sah­dus teki sen, että veneen poh­jat puh­dis­tui ihan vaan aja­mal­la ja kalat uiv­at vat­sa ylös­päin. Täs­tä kir­joi­tet­tiin toki raport­te­ja ja teh­tiin vaik­ka min­kä­lais­ta tut­ki­mus­ta. Lop­pu­tu­los oli, että täs­tä ei ollut min­kään­lais­ta hait­taa mihin­kään. 350 ton­nia ker­ral­la oli ihan ok, kun se lip­sah­ti pape­ri­teh­taas­ta. Saa saas­tut­taa. Iro­ni­ses­ti voi­si lisä­tä, että pääs­tö oli omi­aan paran­ta­maan kult­tuu­ri­ses­ti mer­kit­tä­vää Ete­lä-Sai­­maan perin­ne­mai­se­maa, kun koko kesä saa­tiin veneil­lä Kera­van pani­mon olut­vier­ret­tä muis­tut­ta­vas­sa vedes­sä, johon jäi kau­nis olu­en vaah­toa muis­tut­ta­va vana aja­mi­sen jäl­keen. Edel­lä mai­nit­tu on ajan­koh­tais­ta kos­ka saman pape­ri­teh­taan vie­res­sä ole­va mat­to­lai­tu­ri kiel­let­tiin, jot­ta suo­paa ei mene veteen. Vie­res­sä ole­vas­ta put­kes­ta saa tul­la ympä­ris­tö­lu­van mukaan tul­la vuo­des­sa yli nel­jän­nes­mil­jar­din mat­to­pyyk­käyk­sen kuor­ma. Ker­ta­pääs­tö­nä seit­se­män mil­joo­nan mat­to­pyyk­käyk­sen kuor­ma ei aiheu­ta ympä­ris­töl­le mitään. Ymmär­rän kyl­lä, että yksi­löä hau­ku­taan ja syyl­li­ses­tään, kos­ka pääs­tö­jä kan­nat­taa vähen­tää siel­tä, mis­tä se on mah­dol­lis­ta. Kui­ten­kin se, että sama tava­ra ei ole suu­res­sa mää­räs­sä saas­tet­ta, mut­ta on pie­nes­sä mää­räs­sä saas­tet­ta on käsit­tä­mä­tön­tä. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004150692.html

    Tuo HS:n link­ki on 18 vuot­ta van­ha ja nuo ympäristöon­gel­mat mitä tuol­loin oli sel­l­ute­htail­la on jo ratkaistu eri­lail­la ympäristöte­knolo­gian kehit­tämisel­lä . Joten tuokin on van­henut­ta tieto. Itse asi­as­sa Suomen teol­lisu­us oli etur­in­ta­mas­sa vielä 20 vuot­ta sit­ten lob­baa­mas­sa tiukko­jen ympäristösäänök­siä vas­taan kos­ka näki ne pelk­stään kil­pailukyvyä heiken­tämisel­lä tosin 20 vuo­den jäl­keen Suomen teol­lisu­us on näkeekin asian kil­pailukyvyn paran­tamisen kannal­ta ratkaisuna eikä hait­tana. Syy kil­pailukykyyn onkin täl­lä het­kel­lä ihan eri ongel­mat kuin ympäristönor­mit vaan jäykät työmarkkinat.

 7. Roko­tus­todis­tuk­sen lisäk­si myös taudin sairas­tanei­den pitäisi saa­da vas­ta-aine­todis­tus, ainakin niiden, joil­ta tutk­i­tusti vas­ta-ainei­ta löy­tyy. Suomes­sa on täl­lä het­kel­lä ainakin
  100 000 viral­lis­es­ti tar­tun­nan saanut­ta, siihen pitäisi laskea lisäk­si vielä piiloon jääneet tar­tun­nat, ja ne jot­ka sairas­ti­vat taudin sil­loin kuin testei­hin ei ollut vielä mah­dol­lista päästä. Tuo­hon viral­liseen luku­un tulisi var­maan kym­meniä­tuhan­sia lisää koko pan­demia ajal­ta. THL:n omien tutkimusten mukaan vas­ta-aineet säi­lyvät kyl­lä pidem­pään kuin puoli vuotta:
  https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-valtaosalla-koronavirustartunnan-saaneista-vasta-aineet-sailyvat-yli-puolen-vuoden-ajan

  1. Vas­­ta-aine­­to­dis­­­tus:
   THL :n omien tut­ki­mus­ten mukaan vas­­ta-aineet säi­ly­vät kyl­lä pidem­pään kuin puo­li vuotta:
   https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-valtaosalla-koronavirustartunnan-saaneista-vasta-aineet-sailyvat-yli-puolen-vuoden-ajan

   Sat­tumal­ta THL julka­isi juuri eilen tuo­hon mainit­tuun tutkimuk­seen jatko­tutkimuk­sen, jos­sa selvitet­ti­in vas­ta-ainei­ta vuo­den päästä sairastumisesta:

   https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-sairastetun-koronavirustaudin-tuottamia-vasta-aineita-loytyi-viela-vuoden-paasta

 8. Lai­tan tähän vielä linkin viit­taa­maani sveit­siläiseen tutkimuk­seen nuorten (6–16) long covidista.

  https://www.news-medical.net/news/20210520/Swiss-study-suggests-very-low-prevalence-of-long-COVID-in-pediatric-population.aspx

  Tutkimus osoit­taa miten tärkeä ver­tail­uryh­mä on epi­demi­olo­gias­sa. Siis 4 viikkoa jatkunei­ta oire­i­ta (ainakin yksi) oli 9% coro­nan sairast­neista ja 10% ei sairas­taneista. 3 kk seu­ran­nas­sa oire­i­ta (ainakin yksi) oli 4% sairas­taneista seroposi­ti­ivi­sista ja 2% ei sairas­taneista. Long covid näyt­tää ole­van oireil­taan aika epämääräi­nen. Sel­l­aisia oire­i­ta näyt­tää muutenkin esi­in­tyvän väestössä esim flun­ssan jäl­keen yleis­es­ti. Media tyyp­il­lis­es­ti liiot­telee aina asioita.

 9. Johan tääl­lä nyt ollaan kään­net­ty kelkkaa! Olen saanut molem­mat rokot­teet ja peruster­ve, mut­ta min­ul­la ei ole mitään aikei­ta sairas­taa koron­aa. Britit ja ruot­salaiset ja ryssät saa­vat sekoil­la men­emään miten paljon vain, mut­ta Suomes­sa pitää rajoit­taa lev­iämistä. En aio tava­ta isoa joukkoa ihmisiä sisätilois­sa niin kauan kuin tämä tau­ti­ti­lanne on näin paha, san­o­taan jol­lain hiton youtube-vide­ol­la(!) mitä tahansa. Yri­tys­toim­inta on lähel­lä sydän­täni, mut­ta se on vain yri­tys­toim­intaa, sairas­t­a­mi­nen on todel­lisu­ut­ta. Tämän postauk­sen kom­men­tit ovat poh­jan­oteer­aus ja kaipaan kymme­nen vuo­den takaista Soin­in­vaaran blo­gia tosi paljon.

  1. Krtek:
   Johan tääl­lä nyt ollaan kään­net­ty kelk­kaa! Olen saa­nut molem­mat rokot­teet ja perus­ter­ve, mut­ta minul­la ei ole mitään aikei­ta sai­ras­taa koro­naa. Bri­tit ja ruot­sa­lai­set ja rys­sät saa­vat sekoil­la mene­mään miten pal­jon vain, mut­ta Suo­mes­sa pitää rajoit­taa leviä­mis­tä. En aio tava­ta isoa jouk­koa ihmi­siä sisä­ti­lois­sa niin kau­an kuin tämä tau­ti­ti­lan­ne on näin paha, sano­taan jol­lain hiton you­­tu­be-vide­ol­la(!) mitä tahan­sa. Yri­tys­toi­min­ta on lähel­lä sydän­tä­ni, mut­ta se on vain yri­tys­toi­min­taa, sai­ras­ta­mi­nen on todel­li­suut­ta. Tämän pos­tauk­sen kom­men­tit ovat poh­ja­no­tee­raus ja kai­paan kym­me­nen vuo­den takais­ta Soi­nin­vaa­ran blo­gia tosi paljon.

   Osmo Soin­in­vaara nos­ti kyl­lä erit­täin hyvän kysymyk­sen kuin­ka paljon rajoituk­sia pitäisi sal­lia kunnes tämä virus on kokon­aan nujerettu. Jos tark­istelee Koron­avirusten aiheut­tamia ter­veysvaiku­tuk­sia ihmisi­in niin vain kolme koron­avirus­ta ovat olleet ihmiselle vakavia eli SARS-CoV, MERS-CoV ja SARS-CoV­‑2. Vain SARS-CoV­‑2 aiheut­ti maail­man laa­juisen pan­demi­an kos­ka se oli uusi koron­avirus muo­to joka oli täysin tun­tem­aton siihen asti kunnes se ilmaan­tui 2019 vuo­den lop­ul­la Wuhanis­sa. Nyt kun rokotekat­tavu­us on nousus­sa niin olisi ihan ihmil­lis­ten syi­den takia tark­istel­la SARS-CoV‑2:ta nor­maali­na influ­enssana johon se toden­näköis­es­ti muut­tuu ajan­myötä rokot­teen kaut­ta. Eihän mikään influ­en­sa ole estänyt ihmisiä pitem­mäl­lä aikavälil­lä sosi­aaliseen eristäy­tymiseen. Vari­antit ovat sit­ten eri asia ja ne pitäää ottaa vakavasti mikäli joku vari­anteista on vaar­al­lisem­pi kuin sen kan­tavirus. Täl­lä het­kel­lä se on Delta+. Osmo Soin­in­vaara kyl­lä nimeno­maan minus­ta toi esille aiheen joka on todel­lisu­us tämän vuo­den 2021 ja ensi vuo­den 2022 aikana arkipäivää eli SARS-CoV­‑2 on joka tapauk­ses­sa yhteiskun­nan yksi sairauk­sista muiden sairausten joukos­sa. Yksikään toimen­pide pait­si roko­tuk­set eivät kuk­ista SARS-CoV‑2:ta eivät roko­tuk­set kuk­ista SARS-CoV‑2:ta kokon­aan maa­pal­lol­ta. Itse asi­as­sa roko­tuk­sis­sa on paljon posi­ti­ivista kos­ka seu­raa­vat koron­avirus jota ei vielä tun­neta on helpom­pi analysoi­da kun roko­tus edel­liseen on ole­mas­sa ja roko­tuste­knolo­gia on kehit­tynyt nopeasti 2010-luvulla.

   1. Koron­avirusten aiheut­tamia ter­veysvaiku­tuk­sia ihmisi­in niin vain kolme koron­avirus­ta ovat olleet ihmiselle vakavia eli SARS-CoV, MERS-CoV ja SARS-CoV­‑2. Vain SARS-CoV­‑2 aiheut­ti maail­man laa­juisen pan­demi­an kos­ka se oli uusi koron­avirus muo­to joka oli täysin tun­tem­aton siihen asti kunnes se ilmaan­tui 2019 vuo­den lop­ul­la Wuhanissa.

    Vuonn 1889 Euroop­paa koet­teli tau­ti­aal­to, johon kuoli noin miljoona ihmistä. Sitä on näi­hin päivin asti pidet­ty influ­enssana, mut­ta nyt on painavia syitä olet­taa sen olleen koron­avirus, joka on jäänyt kiertämään pysyvästi. Kaik­ki lapset sairas­tu­vat siihen, mut­ta tau­ti on nyt enää lievä — niin kuin korona jostain syys­tä on lap­sille aina lievä. Jos joku opn­nis­tu­isi vält­tämän sitä van­huteen­sa saak­ka, tau­ti olisi hänelle edelleen vakava.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Vuonn 1889 Euroop­paa koet­te­li tau­ti­aal­to, johon kuo­li noin mil­joo­na ihmis­tä. Sitä on näi­hin päi­vin asti pidet­ty influens­sa­na, mut­ta nyt on pai­na­via syi­tä olet­taa sen olleen koro­na­vi­rus, joka on jää­nyt kier­tä­mään pysy­väs­ti. Kaik­ki lap­set sai­ras­tu­vat sii­hen, mut­ta tau­ti on nyt enää lie­vä — niin kuin koro­na jos­tain syys­tä on lap­sil­le aina lie­vä. Jos joku opn­nis­tui­si vält­tä­män sitä van­hu­teen­sa saak­ka, tau­ti oli­si hänel­le edel­leen vakava.

    Tuo­ta vuo­den 1889 influ­enssaa on myöhem­min uusien tutkimusten jäl­keen todet­tu että kyseessä olisi koron­avirus. Toden­näköis­es­ti senkin tuli Euroop­paan laivo­jen tuo­mana Aasiasta.

  2. Krtek:
   Johan tääl­lä nyt ollaan kään­net­ty kelk­kaa! Olen saa­nut molem­mat rokot­teet ja perus­ter­ve, mut­ta minul­la ei ole mitään aikei­ta sai­ras­taa koro­naa. Bri­tit ja ruot­sa­lai­set ja rys­sät saa­vat sekoil­la mene­mään miten pal­jon vain, mut­ta Suo­mes­sa pitää rajoit­taa leviä­mis­tä. En aio tava­ta isoa jouk­koa ihmi­siä sisä­ti­lois­sa niin kau­an kuin tämä tau­ti­ti­lan­ne on näin paha, sano­taan jol­lain hiton you­­tu­be-vide­ol­la(!) mitä tahan­sa. Yri­tys­toi­min­ta on lähel­lä sydän­tä­ni, mut­ta se on vain yri­tys­toi­min­taa, sai­ras­ta­mi­nen on todel­li­suut­ta. Tämän pos­tauk­sen kom­men­tit ovat poh­ja­no­tee­raus ja kai­paan kym­me­nen vuo­den takais­ta Soi­nin­vaa­ran blo­gia tosi paljon.

   Kuin­ka monel­la nyt ylipäätään on aiko­mus sairas­tua koron­aan — tai mihinkään muuhunkaan sen puoleen? Silti sairas­t­a­mi­nen on todel­lisu­ut­ta, kuten itsekin toteat. Elämässä on riskejä.

   1. Jaak­ko K: Kuin­ka monel­la nyt yli­pää­tään on aiko­mus sai­ras­tua koro­naan — tai mihin­kään muu­hun­kaan sen puoleen?

    Käytän­nössä suurim­mal­la osal­la jot­ka eivät aio rokotet­ta han­kkia, se on samal­la myös päätös sairas­taa korona.

    Delta lev­iää niin hyvin että kun rajoituk­set pois­te­taan, oli­pa se nyt heti taik­ka vas­ta kun kaik­ki halukkaat ovat saa­neet 2 piikkiä, suurin osa ei-rokot­ta­mat­tomista tulee saa­maan sen kun se lev­iää jopa osaan rokote­tu­ista. Vaa­dit­ta­va roko­tuskat­tavu­us on hel­posti jotain 80–90%, se ei tule var­masti toteutumaan.

    Samat­en merkit­tävä osa lap­sista tullee saa­maan sen. Kan­nat­taisi nekin nyt vain rokottaa.

   2. Sylt­ty:

    Del­ta levi­ää niin hyvin että kun rajoi­tuk­set pois­te­taan, oli­pa se nyt heti taik­ka vas­ta kun kaik­ki haluk­kaat ovat saa­neet 2 piik­kiä, suu­rin osa ei-rokot­­ta­­mat­­to­mis­­ta tulee saa­maan sen kun se levi­ää jopa osaan roko­te­tuis­ta. Vaa­dit­ta­va roko­tus­kat­ta­vuus on hel­pos­ti jotain 80–90%, se ei tule var­mas­ti toteutumaan.

    Kyl­lä Suo­mi voi hyvinkin saavut­taa 80–90 % rokotekat­tavu­u­den mut­ta siinä menee jonkin aikaa. Toden­näköis­es­ti vuo­den lop­pu­un asti tai jopa ensi vuo­den puolelle. Se ei ole itse asi­as­sa enää oleel­lista kos­ka etenkin Venäjän hyvin katas­tro­faa­li­nen colvid-19 tilanne johtaa siihen että Venäjäl­lä ei päästä lau­ma­suo­jaan joten Suomen kohdal­la ongelmia voi syn­tyä Venäjän todel­la katas­tro­faalisen tilanteen takia. Rajali­iken­net­tä ei voi Venäjälle päin pitää ikuis­es­ti kiin­ni kos­ka etenkin Itä-Suomen matkailu ja talous on riip­pu­vainen venäläi­sista asi­akkaista. Myös muiden Euroopan maid­en huono colvid-19 tilanne on edelleen heikko vaik­ka roko­tuk­sia on nopeutettu.

   3. Sylt­ty:

    Del­ta levi­ää niin hyvin että kun rajoi­tuk­set pois­te­taan, oli­pa se nyt heti taik­ka vas­ta kun kaik­ki haluk­kaat ovat saa­neet 2 piik­kiä, suu­rin osa ei-rokot­­ta­­mat­­to­mis­­ta tulee saa­maan sen kun se levi­ää jopa osaan roko­te­tuis­ta. Vaa­dit­ta­va roko­tus­kat­ta­vuus on hel­pos­ti jotain 80–90%, se ei tule var­mas­ti toteutumaan.

    Jän­nä kyl­lä Britit pois­ti­vat rajoituk­set viikko sit­ten ja silti tapaus­määrät ovat viidet­tä peräkkäistä päivää laskus­sa. Onhan se lyhyt tarkastelu­jak­so, mut­ta erokin on aika iso, huip­pu­lu­vuista alas 20 000 kpl / päivä. En minä rokot­tamista vas­tus­ta, mut­ta tämä pelot­telu on men­nyt aivan tolkut­tomak­si. Ei Ruot­sis­sakaan näy mitään deltavari­ant­tiräjähdys­tä. Ehkä ker­ran sairastet­tu tau­ti suo­jaa vähin­tään jonkin ver­ran myös uusil­ta vari­anteil­ta? Minus­ta on ihan perustel­tua pitää toden­näköisenä, että mitään uut­ta räjähdys­tä ei ole tulos­sakaan. Kyl­lä se rokot­ta­mi­nenkin koko ajan ete­nee. Tun­tu­uhan se tietenkin epäreilul­ta, jos rajoituk­set pure­taan ja sen jäl­keen sat­tuu sairas­tu­maan. Kun niin mon­en muun eteen kuitenkin tehti­in niin paljon. Minus­ta olisi silti aivan kohtu­u­ton­ta lait­taa taas kaik­ki opiske­li­jat kotiopin­to­jen pari­in. Jos jotain on pakko rajoit­taa, niin ryyp­päämistä sitten.

   4. Jaak­ko K: Jos jotain on pak­ko rajoit­taa, niin ryyp­pää­mis­tä sitten.

    Koskaan en ole ryypän­nyt niin paljon kuin korona aikana. Vuosi lisää, niin juon itseni hengiltä.

   5. kom­ment­ti: Kos­kaan en ole ryy­pän­nyt niin pal­jon kuin koro­na aika­na. Vuo­si lisää, niin juon itse­ni hengiltä.

    Ryyp­päämi­nen on oma val­in­ta. Sen voi kyl­lä lopet­taa mil­loin hyvän­sä. Colvid-19 viruk­sen lev­iämistä voidaan lopet­taa vain kun 70–90% suo­ma­lai­sista on saanut molem­mat rokot­teet. Alko­holis­mi­in ei ole rokotuksia

   6. Rahul Soma­ni: Osmo Soi­nin­vaa­ra nos­ti kyl­lä erit­täin hyvän kysy­myk­sen kuin­ka pal­jon rajoi­tuk­sia pitäi­si sal­lia kun­nes tämä virus on koko­naan nuje­ret­tu. Jos tar­kis­te­lee Koro­na­vi­rus­ten aiheut­ta­mia ter­veys­vai­ku­tuk­sia ihmi­siin niin vain kol­me koro­na­vi­rus­ta ovat olleet ihmi­sel­le vaka­via eliS­ARS-CoV, MERS-CoV ja SARS-CoV­‑2. Vain­SARS-CoV­‑2 aiheut­ti maa­il­man laa­jui­sen pan­de­mian kos­ka se oli uusi koro­na­vi­rus muo­to joka oli täy­sin tun­te­ma­ton sii­hen asti kun­nes se ilmaan­tui 2019 vuo­den lopul­la Wuha­nis­sa. Nyt kun roko­te­kat­ta­vuus on nousus­sa niin oli­si ihan ihmil­lis­ten syi­den takia tar­kis­tel­la SARS-CoV‑2:ta nor­maa­li­na influens­sa­na johon se toden­nä­köi­ses­ti muut­tuu ajan­myö­tä rokot­teen kaut­ta. Eihän mikään influen­sa ole estä­nyt ihmi­siä pitem­mäl­lä aika­vä­lil­lä sosi­aa­li­seen eris­täy­ty­mi­seen. Varian­tit ovat sit­ten eri asia ja ne pitäää ottaa vaka­vas­ti mikä­li joku varian­teis­ta on vaa­ral­li­sem­pi kuin sen kan­ta­vi­rus. Täl­lä het­kel­lä se on Del­ta+. Osmo Soi­nin­vaa­ra kyl­lä nime­no­maan minus­ta toi esil­le aiheen joka on todel­li­suus tämän vuo­den 2021 ja ensi vuo­den 2022 aika­na arki­päi­vää eli SARS-CoV­‑2 on joka tapauk­ses­sa yhteis­kun­nan yksi sai­rauk­sis­ta mui­den sai­raus­ten jou­kos­sa. Yksi­kään toi­men­pi­de pait­si roko­tuk­set eivät kukis­ta SARS-CoV‑2:ta eivät roko­tuk­set kukis­ta SARS-CoV‑2:ta koko­naan maa­pal­lol­ta. Itse asias­sa roko­tuk­sis­sa on pal­jon posi­tii­vis­ta kos­ka seu­raa­vat koro­na­vi­rus jota ei vie­lä tun­ne­ta on hel­pom­pi ana­ly­soi­da kun roko­tus edel­li­seen on ole­mas­sa ja roko­tus­tek­no­lo­gia on kehit­ty­nyt nopeas­ti 2010-luvulla.

    Tavoite “kokon­aan nui­jer­ret­tu” on utopia, sen ovat jo läh­es kaik­ki tun­nus­ta­neet jo.

    Rahul Soma­ni: Ryyp­pää­mi­nen on oma valin­ta. Sen voi kyl­lä lopet­taa mil­loin hyvän­sä. Col­vid-19 viruk­sen leviä­mis­tä voi­daan lopet­taa vain kun 70–90% suo­ma­lai­sis­ta on saa­nut molem­mat rokot­teet. Alko­ho­lis­miin ei ole rokotuksia

    Nyt taitaa olla niin että Ruotsin hyvä tilanne Delta ‑vari­antin suh­teen pistää argu­ment­tisi ihmeel­liseen val­oon. Näyt­tää nimit­täin niin, ja mon­et suo­ma­laisetkin asiantun­ti­jat ovat näin sanoneet, että syy Ruotsin tilanteeseen on suuri vas­tus­tuskyky kansas­sa kos­ka suurem­pi osa kansas­ta on sairas­tanut taudin pois.

   7. <span class=“caps”>MF</span>: Tavoi­te “koko­naan nui­jer­ret­tu” on uto­pia, sen ovat jo läh­es kaik­ki tun­nus­ta­neet jo.

    Nyt tai­taa olla niin että Ruot­sin hyvä tilan­ne Del­ta ‑varian­tin suh­teen pis­tää argu­ment­ti­si ihmeel­li­seen val­oon. Näyt­tää nimit­täin niin, ja mon­et suo­ma­lai­set­kin asian­tun­ti­jat ovat näin sano­neet, että syy Ruot­sin tilan­tee­seen on suu­ri vas­tus­tus­ky­ky kan­sas­sa kos­ka suu­rem­pi osa kan­sas­ta on sai­ras­ta­nut tau­din pois.

    Tästäkin on var­maan monia näke­myk­siä ter­vey­den­huol­lon asiantun­ti­joiden piiris­sä. Ottaen huomioon sen että Ruot­sis­sa tau­ti tilanne oli viime vuo­den kesäl­lä pahempi Suomes­sa mut­ta räjähti nopeasti syksyl­lä jon­ka seu­rauk­se­na Ruot­sis­sa sairaala kap­a­siteet­ti ylikuor­mit­tui pahem­min kuin Suomes­sa. Ruot­salaiset eivät saa­neet 100% immuu­nia viime vuon­na vaik­ka yhteiskun­ta oli Ruot­sis­sa auki keväl­lä 2020.
    Deltaviruk­sen alhaisel­la luvuil­la Ruot­sis­sa on toden­näköis­es­ti muut syyt kuin ruot­salais­ten parem­pi immuu­ni­teet­tu. Esim Bri­tan­ni­as­sa on todet­tu 50 000 deltavirus tapaus­ta päivässä ja kuitenkin Bri­tan­ni­as­sa on korkeampi rokotekat­tavu­us kuin Suomes­sa. Tämänkin korkea deltavirus tapausten alkulähe on Lon­toos­sa jär­jestet­ty jalka­pal­lon EM:kisojen ylisu­uri yleisö mitä Wem­b­ley-sta­dion ei pysty paikkamääräis­es­ti kattamaan.
    Luulen että totu­us on jos­sain tässä välil­lä. Immuu­ni­teetin ja roko­tusten välil­lä. Sekään ei selitä kaikkea kos­ka Ruot­sis­sa etenkin ruotin­suo­ma­lais­ten kesku­udessa kuolleisu­us oli viime vuon­na korkeampi kuin muun väestön kohdal­la. Olisko syyt suo­ma­lais­ten huonom­pi elin­ta­vat (alko­holin käyt­tö, tupakoin­ti ja ras­vaisem­pi ja suo­lapi­toisem­pi ruokaval­tio ver­rat­tuna muun Ruotsin väestön elin­tapi­hin). Toden­näköis­es­ti tämä tulee selville mon­en vuo­den päästä kun ns Long Col­vidis­tä tulee lisää dataa

   8. <span class=“caps”>MF</span>: Tavoi­te “koko­naan nui­jer­ret­tu” on uto­pia, sen ovat jo läh­es kaik­ki tun­nus­ta­neet jo.

    Nyt tai­taa olla niin että Ruot­sin hyvä tilan­ne Del­ta ‑varian­tin suh­teen pis­tää argu­ment­ti­si ihmeel­li­seen val­oon. Näyt­tää nimit­täin niin, ja mon­et suo­ma­lai­set­kin asian­tun­ti­jat ovat näin sano­neet, että syy Ruot­sin tilan­tee­seen on suu­ri vas­tus­tus­ky­ky kan­sas­sa kos­ka suu­rem­pi osa kan­sas­ta on sai­ras­ta­nut tau­din pois.

    Tarkoi­tatko suo­ma­laisil­la asiantun­ti­joil­la tätä melko pien­tä osaa joka alus­ta asti oli sairas­ta­mal­la saadun lau­maim­mu­ni­teetin kan­nal­la? Siihen ei tai­da kuu­lua Mika Salmisen, Asko Järvisen ja Han­na Nohynekin lisäk­si mon­taakaan, ainakaan julkisuudessa.

   9. K.k: uto­p

    K.k: Tar­koi­tat­ko suo­ma­lai­sil­la asian­tun­ti­joil­la tätä mel­ko pien­tä osaa joka alus­ta asti oli sai­ras­ta­mal­la saa­dun lau­maim­mu­ni­tee­tin kan­nal­la? Sii­hen ei tai­da kuu­lua Mika Sal­mi­sen, Asko Jär­vi­sen ja Han­na Nohy­ne­kin lisäk­si mon­taa­kaan, aina­kaan julkisuudessa.

    Itse asi­as­sa muis­tan hyvin Mika Sal­mi­sen kom­men­tit viime vuo­den alus­sa hän piti toden­näköis­es­ti hyvinkin mah­dol­lise­na että val­ta osa suo­ma­lai­sista sairas­tu­isi col­vidi­in ja saisi näin ollen lau­maim­mu­ni­tee­tin. Tosin syksyl­lä Mika Salmi­nen oli saanut koko col­vidin lev­iämisen aikana uut­ta dataa joka kumosi edel­lisen datan covidista. Sinän­sä ei mitenkään eri­tyisen poikkeavaa kun kat­soo lääketiedet­tä. Viruk­set ja tau­dit lev­iävät ja muut­tuvat sen ver­ran eri suun­ti­in ja muut­tuvat muo­toaan ettei toden­näköis­es­ti edes Mika Salmisel­la, Asko Järvisellä,Hanna Nohy­ne­killä tai Leena Ruot­salaisel­la olisi ollut kaikkia tieto­ja covidista viime vuo­den alus­ta alka­en. Tämä on lääketi­eteen val­tavir­ran kehitystä.

   10. K.k: Tar­koi­tat­ko suo­ma­lai­sil­la asian­tun­ti­joil­la tätä mel­ko pien­tä osaa joka alus­ta asti oli sai­ras­ta­mal­la saa­dun lau­maim­mu­ni­tee­tin kan­nal­la? Sii­hen ei tai­da kuu­lua Mika Sal­mi­sen, Asko Jär­vi­sen ja Han­na Nohy­ne­kin lisäk­si mon­taa­kaan, aina­kaan julkisuudessa.

    Tilanne nyt vaan on empi­iris­es­ti kat­sot­tuna että maat jot­ka otti­vat renom­min rajoi­tus­toimil­la ovat nyt parem­mas­sa ase­mas­sa kuin muut. Samat maat osal­lis­tu­i­v­at myös vähem­män kurit­ta­maan maail­man lapset ja köy­hät jos­ta World Food Pro­gram on varoit­tanut näin “272 mil­lion peo­ple are already or are at risk of becom­ing acute­ly food-inse­cure due to the aggra­vat­ing effect of the COVID-19 crisis”

    Pistää se ihmettelemään että löy­tyy ihmisiä joiden mielestä sato­jen miljoonien ihmis­ten köy­hdyt­tämi­nen ja nään­tymi­nen nälkään on parem­pi kuin että jokunen miljoon­aa yli keskiän ole­via van­ho­ja ja sairai­ta kuolee viruk­sen kanssa.

    Rahulin nos­ta­ma Ruotsin Covid-19 kanssa kuolleet on taas se van­ha tari­na. Sitä on jo tutkit­tu ja selvitet­ty että on täysin var­maa että kyseiset 15 000 ihmistä ei eläisi nytkään vaik­ka Covid-19 ei olisi ollut ole­mas­sakaan. Ensin­näkin Ruot­sis­sa oli reipas alikuolleisu­us vuon­na 2019. Toisek­seen van­hus­tenko­tien keskimääräi­nen asum­i­sai­ka ruot­sis­sa on noin puoli vuot­ta ja siel­lä suurin osa kuolemista tapah­tui, eli oli­si­vat kuollei­ta nyt joka tapauksessa.

   11. <span class=“caps”>MF</span>: Tilan­ne nyt vaan on empii­ri­ses­ti kat­sot­tu­na että maat jot­ka otti­vat renom­min rajoi­tus­toi­mil­la ovat nyt parem­mas­sa ase­mas­sa kuin muut. 

    Samat maat osal­lis­tu­i­v­at myös vähem­män kurit­ta­maan maail­man lapset ja köy­hät jos­ta World Food Pro­gram on varoit­tanut näin “272 mil­lion peo­ple are already or are at risk of becom­ing acute­ly food-inse­cure due to the aggra­vat­ing effect of the COVID-19 crisis” 

    Onko Brasil­ia pare­mas­sa ase­mas­sa kuin muut maat kun Brasil­ias­sa ei ole otet­tu mitään rajoi­tus­toimia käyt­töön? Brasil­i­akin kuu­luu keht­tivien maid­en joukkoon jon­ka sisäi­nen var­al­lisu­userot on yksi maail­man suurimpia. Kun brasil­ialaiset mel­lakoi­vat kaduil­la pres­i­dent­ti Jair Mes­sias Bol­sosa­naroa vas­taan jol­la on myös tule­vis­sa pres­i­dentin­vaaleis­sa mah­dol­lisu­us hävitä vaalit kun colvid virus on annet­tu lev­itä ilman mitään toimen­pidet­ta niin luu­len­pa että MF:n väit­tämä ei ihan ole empi­iri­nen kun tilan­net­ta kat­soo kehit­tyvien maid­en tilanteesta. Nimeno­maabn rikkaat teol­lisu­us­maat ovat selvin­neet colvdis­tä parem­min kuin köy­hät val­tiot kos­ka ei vain rajoi­tusten takia vaan rokot­tei­den ham­strauk­sen takia tilanne on men­nyt eri­ar­voisem­paan suun­taan. Tuo World Food Pro­gram varoit­ti nimeno­maan kehi­tys­maista. Rikkaiden teol­lisu­us­maid­en tila­nen jois­sa rajoituk­sia on myös otet­tu käyt­töön ei ole lisän­nyt ali­rav­it­se­mus­ta tai ruokakri­isiä kos­ka maat­alouden yli­tuotan­to ja suo­rat tuet ovat vain lisän­neet tuotan­toa. Täl­läisiä tukia joi­ta rikkail­la teol­lisu­us­mail­la on käytössä ei ole kehi­tys­mail­la käytössä kos­ka muuten ne eivät olisi kehi­tys­mai­ta vaan oli­si­vat rikkaiden teol­lisu­us­maid­en rin­nal­la. Uskon että moni brasil­ialainen vali­tisi esim Suomen colvid strade­gian kuin Brasil­ian nykyisen covid stadegian.

   12. <span class=“caps”>MF</span>:

    Rahu­lin nos­ta­ma Ruot­sin Covid-19 kans­sa kuol­leet on taas se van­ha tari­na. Sitä on jo tut­kit­tu ja sel­vi­tet­ty että on täy­sin var­maa että kysei­set 15 000 ihmis­tä ei eläi­si nyt­kään vaik­ka Covid-19 ei oli­si ollut ole­mas­sa­kaan. Ensin­nä­kin Ruot­sis­sa oli rei­pas ali­kuol­lei­suus vuon­na 2019. Toi­sek­seen van­hus­ten­ko­tien kes­ki­mää­räi­nen asu­mi­sai­ka ruot­sis­sa on noin puo­li vuot­ta ja siel­lä suu­rin osa kuo­le­mis­ta tapah­tui, eli oli­si­vat kuol­lei­ta nyt joka tapauksessa.

    Jos MF:n logi­ikalla sivi­ilikuolemien lukumäärät määrit­teltäisi­in sodan kri­teerin niin jatko- ja talvi­so­dat eivät olleet todel­lisia sotia vain sen takia kos­ka sivi­ilikuolemia oli vain 2 086 kun muual­la Euroopas­sa luku oli miljoo­nia, kym­meniä­tuhan­sia ja satojatuhansia . 

    15 ooo ihmisen kuole­ma rauhanaikana yhden vuo­den aikana viruk­seen joka on maail­man­laa­juinen pan­demia rikkaas­sa teol­lisu­us­maas­sa jon­ka nimi on Ruot­si on jok­seekin hyv­in­voin­ti­val­tion mallin vas­taista. Täl­läistä voisi tapah­tua jos­sain kehi­tys­maas­sa . Mut­ta Ruot­sis­sa? Kun asi­aa ver­tailee Pohjo­is­mait­tain covid-kuolleisu­us on Ruot­sis­sa korkein Pohjo­is­maid­en kohdal­la mut­ta kun asi­aa ver­tailee kaikkien Euroopan maid­en kohdal­la on Ruot­si keskitasoa. 

    Kysymys kuu­luu kun asi­aa ver­tailee Ruotsin näkökul­mas­ta ja Ruotsin kaltaisen van­han per­in­teisen hyv­in­voin­ti­val­tion näkökul­mas­ta onko Ruot­sia hyvä ver­ra­ta Pohjo­is­mai­hin vai koko Euroop­paan? Koko Euroopas­sa on Itä-ja Etelä-Euroopan maat joiden covid kuol­laisu­us on korkein. Tässä Ruot­si kyl­lä on keskiver­toa alem­paana mut­ta entäs kun asi­aa tark­istelee Ruotsin per­in­teisessä viiteryh­mässä eli Tan­skaan, Nor­jaan, Islanti­in ja Suomeen? Luku on aivan toinen. 

    Olisiko sit­ten MF mukaan Suomes­sa pitänyt tapah­tua Katynin kaltainen joukko­murha kuten tapah­tui Puo­las­sa jos­sa kuoli 21 857 ihmistä jot­ta voisimme kut­sua talvi ja jatkoso­tia oikeik­si sodiksi?

    Kun MF ei pidä 15 000 covid kuolemia Ruot­sis­sa mas­sakuolem­i­na niin huo­mat­taisin että se on vain 6 857 vähem­män kuollei­ta kuin Katynin joukkomurhassa. 

    6857 kuol­lut­ta on suun­nilleen sama lukumäärä mitä asuu ihmisiä Haa­pa­järvel­lä, Ikaal­i­sis­sa tai Harjavallassa. 

    Tämänkin 15 000 asukas­ta ei ole mitään pieni luku mitä Ruot­sis­sa kuoli 1 vuo­den aikana covidi­in kun se sijoite­taan Suomen eräi­den kun­tien väkilukuun.

    15 000 ihmistä on luku mikä on Ori­mat­ti­lan, Loimaan, Kauha­van, Uudenkaupun­gin, Ylivieskan tai Kuusa­mon asukasluku.Joten 15 000 ihmisen kuole­ma olisi se että joko Ori­mat­ti­lan, Loimaan, Kauha­van, Uudenkaupun­gin, Ylivieskan tai Kuusa­mon väestö pitäisi mene­htyä 1 vuo­den aikana jot­ta tuo 15 000 ihmisen kuole­ma olisi saavutet­ti­in ja se voitaisi­in suh­teutet­taa Suomen kun­tien väkilukuun .

   13. <span class=“caps”>MF</span>: Tilan­ne nyt vaan on empii­ri­ses­ti kat­sot­tu­na että maat jot­ka otti­vat renom­min rajoi­tus­toi­mil­la ovat nyt parem­mas­sa ase­mas­sa kuin muut. 

    On myös mai­ta jot­ka luot­ti­vat liikaan maanti­eteel­liseen eristäy­tymiseen­sä kuten Aus­tralia jos­sa oli viime vuon­na pitkään tilanne jos­sa covid tapauk­set oli­vat nol­la eikä Aus­tralian päässyt eikä sieltä voiunut lähteä lähteä pait­si tiukan karan­teenin kaut­ta. Elämä oli kuitenkin Aus­tralias­sa hyvin vapaa­ta eikä mitään rajoituk­sia ollut kun Aus­tralia luot­ti siihen että virus pysähty sen rajoil­lle. Juuri sen takia Aus­tralia ei ottanut rokot­tei­ta vakavasti alus­sa eikä ollut 1. maid­en joukos­sa niita varaa­mas­sa. Nyt Aus­tralia on uuden laa­jan sulku­toimen­piteen alla joka voi viimeistään nor­maal­isoitua joulu­na. Näin tote­si Aus­tralian päämin­is­teri. Kun vain 30 % aus­tralialai­sista on rokotet­tu niin kuka tahansa ymmärtää että roko­tuk­set eivät ole vielä riit­tävät. Muis­telu virk­istäisi MF:ää kun kelaataan vuo­den alkukevääseen kun Suomes­sa oli 30% väestöstä rokotet­tu niin tilanne ei ollut mitenkään hyvä mut­ta ei tääl­lä ollut ulkon­ali­ikku­miskiel­toa mut­ta oli rajoituk­sia. Nyt Suomes­sa tuo rokotet­tu­jen lukumäärä on 66%. Tämäkin on osoi­tus että Aus­tralian kaltainen maa luot­ti liikaa maanti­eteel­liseen eristäy­tymiseen mut­ta Suomes­sa vain roko­tus on avain normaaliin.

   14. Jaak­ko K: Jän­nä kyl­lä Bri­tit pois­ti­vat rajoi­tuk­set viik­ko sit­ten ja sil­ti tapaus­mää­rät ovat vii­det­tä peräk­käis­tä päi­vää las­kus­sa. Onhan se lyhyt tar­kas­te­lu­jak­so, mut­ta ero­kin on aika iso, huip­pu­lu­vuis­ta alas 20 000 kpl / päi­vä. En minä rokot­ta­mis­ta vas­tus­ta, mut­ta tämä pelot­te­lu on men­nyt aivan tol­kut­to­mak­si. Ei Ruot­sis­sa­kaan näy mitään deltavarianttiräjähdystä. 

    Bri­tann­ian rokotekat­tavu­us on kyl­lä parem­pi kuin Suomes­sa joten tämä selit­tää sen että tapausten määrä on Bri­tan­ni­as­sa laskus­sa. Bri­tan­nia pitää tässäkin kohtaa ymmärtää vain Englan­ti­na ja Walesina. Skot­lannis­sa ja Pohjois-Irlan­nis­sa on edelleen rajoituk­set pääl­lä. Joten tämänkin ei ole koko kuva Britanniasta. 

    Syy mik­si Ruot­sis­sa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sinne ei ole tul­lut del­ta­va­riant­ti­a ulko­mail­ta niinkään paljon kuin esimerkik­si Suomeen tuli del­ta­va­riant­ti­a pääasi­as­sa Venäjältä Pietarin EM jalka­pal­lo ottelun jäl­keen kesäku­un lop­pus­sa . Sekin oli suo­ma­lais­ten kisa tur­istien tuo­ma Venäjältä yhden päivän aikana kun tapauk­sia oli sil­loin Venäjäl­lä 14 000 päivässä. Täl­lä het­kel­lä Delta vari­ant­ti tapauk­sia on Venäjäl­lä tuplaan­tunut tuos­ta jalka­pal­lon EM-kiso­jen ottelun jälkeisessä ajasta. 

    Jaak­ko K: Jän­nä kyl­lä Bri­tit pois­ti­vat rajoi­tuk­set viik­ko sit­ten ja sil­ti tapaus­mää­rät ovat vii­det­tä peräk­käis­tä päi­vää las­kus­sa. Ei Ruot­sis­sa­kaan näy mitään deltavarianttiräjähdystä. 

    Bri­tann­ian rokotekat­tavu­us on kyl­lä parem­pi kuin Suomes­sa joten tämä selit­tää sen että tapausten määrä on Bri­tan­ni­as­sa laskus­sa. Bri­tan­nia pitää tässäkin kohtaa ymmärtää vain Englan­ti­na ja Walesina. Skot­lannis­sa ja Pohjois-Irlan­nis­sa on edelleen rajoituk­set pääl­lä. Joten tämänkin ei ole koko kuva Britanniasta. 

    Syy mik­si Ruot­sis­sa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sinne ei ole tul­lut del­ta­va­riant­ti­a ulko­mail­ta niinkään paljon kuin esimerkik­si Suomeen tuli del­ta­va­riant­ti­a pääasi­as­sa Venäjältä Pietarin EM jalka­pal­lo ottelun jäl­keen kesäku­un lop­pus­sa . Sekin oli suo­ma­lais­ten kisa tur­istien tuo­ma Venäjältä yhden päivän aikana kun tapauk­sia oli sil­loin Venäjäl­lä 14 000 päivässä. Täl­lä het­kel­lä Delta vari­ant­ti tapauk­sia on Venäjäl­lä tuplaan­tunut tuos­ta jalka­pal­lon EM-kiso­jen ottelun jälkeisessä ajasta.

   15. Rahul Soma­ni: Bri­tan­nian roko­te­kat­ta­vuus on kyl­lä parem­pi kuin Suo­mes­sa joten tämä selit­tää sen että tapaus­ten mää­rä on Bri­tan­nias­sa las­kus­sa. Bri­tan­nia pitää täs­sä­kin koh­taa ymmär­tää vain Englan­ti­na ja Wale­si­na. Skot­lan­nis­sa ja Poh­jois-Irlan­nis­sa on edel­leen rajoi­tuk­set pääl­lä. Joten tämän­kin ei ole koko kuva Britanniasta. 

    Syy mik­si Ruot­sis­sa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sin­ne ei ole tul­lut del­ta­va­riant­ti­a ulko­mail­ta niin­kään pal­jon kuin esi­mer­kik­si Suo­meen tuli del­ta­va­riant­ti­a pää­asias­sa Venä­jäl­tä Pie­ta­rin jal­ka­pal­lo otte­lun jäl­keen kesä­kuun lop­pus­sa .Sekin olisuo­ma­lais­ten kisa turis­tien tuo­ma Venä­jäl­tä yhden päi­vän aika­na kun tapauk­sia oli sil­loin Venä­jäl­lä14 000 päi­väs­sä. Täl­lä het­kel­lä Del­ta variant­ti tapauk­sia on Venä­jäl­lä tuplaan­tu­nut tuos­ta jal­ka­pal­lon EM-kiso­­jen otte­lun jäl­kei­ses­sä ajasta. 

    Bri­tan­nian roko­te­kat­ta­vuus on kyl­lä parem­pi kuin Suo­mes­sa joten tämä selit­tää sen että tapaus­ten mää­rä on Bri­tan­nias­sa las­kus­sa. Bri­tan­nia pitää täs­sä­kin koh­taa ymmär­tää vain Englan­ti­na ja Wale­si­na. Skot­lan­nis­sa ja Poh­jois-Irlan­nis­sa on edel­leen rajoi­tuk­set pääl­lä. Joten tämän­kin ei ole koko kuva Britanniasta. 

    Syy mik­si Ruot­sis­sa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sin­ne ei ole tul­lut del­ta­va­riant­ti­a ulko­mail­ta niin­kään pal­jon kuin esi­mer­kik­si Suo­meen tuli del­ta­va­riant­ti­a pää­asias­sa Venä­jäl­tä Pie­ta­rin jal­ka­pal­lo otte­lun jäl­keen kesä­kuun lop­pus­sa .Sekin olisuo­ma­lais­ten kisa turis­tien tuo­ma Venä­jäl­tä yhden päi­vän aika­na kun tapauk­sia oli sil­loin Venä­jäl­lä14 000 päi­väs­sä. Täl­lä het­kel­lä Del­ta variant­ti tapauk­sia on Venä­jäl­lä tuplaan­tu­nut tuos­ta jal­ka­pal­lon EM-kiso­­jen otte­lun jäl­kei­ses­sä ajasta.

    Kun arvioit Brit­tien tilan­net­ta deltavari­antin kanssa, otat rokotekat­tavu­u­den huomioon, mut­ta Venäjän kohdal­la et. Mik­si? Jos deltavari­ant­ti on nimeno­maan futis­tur­istien Venäjältä tuo­ma, mik­si Bel­gias­sa ei näy mitään tar­tun­tapi­ikkiä (kasvua toki on)? Bel­giakin pelasi ottelui­ta Pietarissa.

   16. Jaak­ko K: Kun arvioit Brit­tien tilan­net­ta del­ta­va­rian­tin kans­sa, otat roko­te­kat­ta­vuu­den huo­mioon, mut­ta Venä­jän koh­dal­la et. Mik­si? Jos del­ta­va­riant­ti on nime­no­maan futis­tu­ris­tien Venä­jäl­tä tuo­ma, mik­si Bel­gias­sa ei näy mitään tar­tun­ta­piik­kiä (kas­vua toki on)? Bel­gia­kin pela­si otte­lui­ta Pietarissa.

    Mik­si Bel­gias­sa ei näy delta vari­antin tar­tun­tapi­ikkiä kuten näkyy Suomes­sa johtuu yksinker­tais­es­ti siitä että Suomel­la ja Venäjäl­lä on yhteinen yli 1000 km pitkä maara­ja. Tietääk­seni Bel­gial­la ei ole maara­jaa Venäjän kanssa. Nekin bel­gialaiset jalka­pal­lo fan­it jot­ka oli­vat Venäjäl­lä jou­tu­i­v­at otta­maan toden­näköis­es­ti ennen lähtöä Bel­gias­sa lentoase­mal­la ja Bel­giaan tul­lessa lentoase­mal­la colvid testin . Tätä lentoy­htiöt vaa­ti­vat. Bus­si yhtiöt eivät vaa­di colvid testiä . Myös määräl­lis­es­ti Bel­gias­ta lähti Venäjälle jalka­pal­lon EM-kisoi­hin vähem­män kuin Suomes­ta. K

   17. Rahul Soma­ni: Bri­tan­nian roko­te­kat­ta­vuus on kyl­lä parem­pi kuin Suo­mes­sa joten tämä selit­tää sen että tapaus­ten mää­rä on Bri­tan­nias­sa las­kus­sa. Bri­tan­nia pitää täs­sä­kin koh­taa ymmär­tää vain Englan­ti­na ja Wale­si­na. Skot­lan­nis­sa ja Poh­jois-Irlan­nis­sa on edel­leen rajoi­tuk­set pääl­lä. Joten tämän­kin ei ole koko kuva Britanniasta. 

    Syy mik­si Ruot­sis­sa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sin­ne ei ole tul­lut del­ta­va­riant­ti­a ulko­mail­ta niin­kään pal­jon kuin esi­mer­kik­si Suo­meen tuli del­ta­va­riant­ti­a pää­asias­sa Venä­jäl­tä Pie­ta­rin jal­ka­pal­lo otte­lun jäl­keen kesä­kuun lop­pus­sa .Sekin olisuo­ma­lais­ten kisa turis­tien tuo­ma Venä­jäl­tä yhden päi­vän aika­na kun tapauk­sia oli sil­loin Venä­jäl­lä14 000 päi­väs­sä. Täl­lä het­kel­lä Del­ta variant­ti tapauk­sia on Venä­jäl­lä tuplaan­tu­nut tuos­ta jal­ka­pal­lon EM-kiso­­jen otte­lun jäl­kei­ses­sä ajasta. 

    Bri­tan­nian roko­te­kat­ta­vuus on kyl­lä parem­pi kuin Suo­mes­sa joten tämä selit­tää sen että tapaus­ten mää­rä on Bri­tan­nias­sa las­kus­sa. Bri­tan­nia pitää täs­sä­kin koh­taa ymmär­tää vain Englan­ti­na ja Wale­si­na. Skot­lan­nis­sa ja Poh­jois-Irlan­nis­sa on edel­leen rajoi­tuk­set pääl­lä. Joten tämän­kin ei ole koko kuva Britanniasta. 

    Syy mik­si Ruot­sis­sa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sin­ne ei ole tul­lut del­ta­va­riant­ti­a ulko­mail­ta niin­kään pal­jon kuin esi­mer­kik­si Suo­meen tuli del­ta­va­riant­ti­a pää­asias­sa Venä­jäl­tä Pie­ta­rin jal­ka­pal­lo otte­lun jäl­keen kesä­kuun lop­pus­sa .Sekin olisuo­ma­lais­ten kisa turis­tien tuo­ma Venä­jäl­tä yhden päi­vän aika­na kun tapauk­sia oli sil­loin Venä­jäl­lä14 000 päi­väs­sä. Täl­lä het­kel­lä Del­ta variant­ti tapauk­sia on Venä­jäl­lä tuplaan­tu­nut tuos­ta jal­ka­pal­lon EM-kiso­­jen otte­lun jäl­kei­ses­sä ajasta.

    Kyl­lä Ruot­sis­sa on delta pääviruk­se­na ja kun Suomen jalka­pal­lo­tur­is­te­ja syytetään, niin uno­hde­taan että Ruot­sil­la oli myös kak­si lohko­vai­heen peliä Pietaris­sa. Kuvista päätellen Ruot­salaisia fane­ja oli liik­keel­lä vähin­tään yhtä paljon kuin Suo­ma­laisia. Vari­ant­tien osuuk­sia mait­tain voi tutkia covariants.org

   18. pH: Kyl­lä Ruot­sis­sa on del­ta pää­vi­ruk­se­na ja kun Suo­men jal­ka­pal­lo­tu­ris­te­ja syy­te­tään, niin unoh­de­taan että Ruot­sil­la oli myös kak­si loh­ko­vai­heen peliä Pie­ta­ris­sa. Kuvis­ta pää­tel­len Ruot­sa­lai­sia fane­ja oli liik­keel­lä vähin­tään yhtä pal­jon kuin Suo­ma­lai­sia. Variant­tien osuuk­sia mait­tain voi tut­kia covariants.org

    Ero Ruot­si­in ja Suomeen on myös siinä että ruot­salaiset jalka­pal­lo tur­is­tit matkus­ti­vat Venäjälle pääasi­as­sa lentoteitse kun taas Suomes­ta matkustet­ti­in Venäjälle bus­sil­la ja henkilöau­toil­la rajan yli. Lentoy­htiöt kun vaa­ti­vat ennen koneeseen nousua negati­ivisen testin niin tar­tun­to­ja on helpom­pi kon­trol­loi­da kuin maara­jal­la jos­sa on käytössä vain 2 rajanyl­i­ty­s­paikkkaa. Kun Venäjän ja Suomen raja on EU:n ulko­ra­ja niin tilanne on eri kuin lentoteitse matkus­t­a­mi­nen Ruot­sista ja muista pohjo­is­maista Venäjälle

   19. Rahul Soma­ni: Ero Ruot­siin ja Suo­meen on myös sii­nä että ruot­sa­lai­set jal­ka­pal­lo turis­tit mat­kus­ti­vat Venä­jäl­le pää­asias­sa len­to­teit­se kun taas Suo­mes­ta mat­kus­tet­tiin Venä­jäl­le bus­sil­la ja hen­ki­lö­au­toil­la rajan yli. Len­to­yh­tiöt kun vaa­ti­vat ennen konee­seen nousua nega­tii­vi­sen tes­tin niin tar­tun­to­ja on hel­pom­pi kont­rol­loi­da kuin maa­ra­jal­la jos­sa on käy­tös­sä vain 2 rajan­yli­tys­paikk­kaa. Kun Venä­jän ja Suo­men raja on :n ulko­ra­ja niin tilan­ne on eri kuin len­to­teit­se mat­kus­ta­mi­nen Ruot­sis­ta ja muis­ta poh­jois­mais­ta Venäjälle

    Argu­men­toin­tisi hivene ontuu, kos­ka ruot­salaiset kaiken jär­jen mukaan matka­si­vat 72h korona­todis­tuk­sel­la, joka oli otet­tu ruot­sis­sa, eli 3vkr mat­ka, kuten suo­ma­laisil­lakin pääsään­töis­es­ti. Tuskin kukaan pietaris­sa meni koronat­esti­in ja kun tiedämme, että koro­nan tyyp­illi­nen itämi­sai­ka on 4–5vkr on vas­tuu matkail­i­jal­la men­nä testi­in omae­htois­es­ti. Tämähän osaltaan suomes­sa epäon­nis­tui, oliko ruot­salaiset tässä mielessä fiksumpia?

   20. pH: Argu­men­toin­ti­si hive­ne ontuu, kos­ka ruot­sa­lai­set kai­ken jär­jen mukaan mat­ka­si­vat 72h koro­na­to­dis­tuk­sel­la, joka oli otet­tu ruot­sis­sa, eli 3vkr mat­ka, kuten suo­ma­lai­sil­la­kin pää­sään­töi­ses­ti. Tus­kin kukaan pie­ta­ris­sa meni koro­na­tes­tiin ja kun tie­däm­me, että koro­nan tyy­pil­li­nen itä­mi­sai­ka on 4–5vkr on vas­tuu mat­kai­li­jal­la men­nä tes­tiin omaeh­toi­ses­ti. Tämä­hän osal­taan suo­mes­sa epä­on­nis­tui, oli­ko ruot­sa­lai­set täs­sä mie­les­sä fiksumpia?

    Ruot­salaiset matkus­ti­vat Venäjälle pääasi­as­sa lentoteitse joka edel­lyt­tää tuon 72h koro­na­to­dis­tuksen ennen kuin pääsee koneeseen. 72h koro­na­to­dis­tusta ei vaa­di­ta yksi­ty­isautoil­i­jalle tai bus­si­matkus­ta­jille joten tässä on isot erot ruot­salais­ten ja suo­ma­lais­ten matkus­tamises­sa Venäjälle. Fik­su­ud­es­ta en tiedä kumpia toi­mi oikein mut­ta matkus­tus­ta­vat oli­vat eri­laiset. Lentoy­htiöt vaa­ti­vat 72h koro­na­to­dis­tuksen toisin kuin maantieli­ikenne ei vaa­di 72h koronatodistusta

   21. Rahul Soma­ni: Ruot­sa­lai­set mat­kus­ti­vat Venä­jäl­le pää­asias­sa len­to­teit­se joka edel­lyt­tää tuon72h koro­na­to­dis­tuksen ennen kuin pää­see konee­seen.72h koro­na­to­dis­tusta ei vaa­di­ta yksi­tyi­sau­toi­li­jal­le tai bus­si­mat­kus­ta­jil­le joten täs­sä on isot erot ruot­sa­lais­ten jasuo­ma­lais­ten mat­kus­ta­mi­ses­sa Venä­jäl­le. Fik­suu­des­ta en tie­dä kum­pia toi­mi oikein mut­ta mat­kus­tus­ta­vat oli­vat eri­lai­set. Len­to­yh­tiöt vaa­ti­vat72h koro­na­to­dis­tuksen toi­sin kuin maan­tie­lii­ken­ne ei vaa­di72h koronatodistusta

    Ongel­ma ei kai ollut se, että ruot­salaiset veivät koron­aa venäjälle, kos­ka se vaa­di­taan ruotsin päässä. Mitä sieltä tulee takaisin ilme­nee vas­ta 4–5vkr paluusta.

   22. pH: Ongel­ma ei kai ollut se, että ruot­sa­lai­set vei­vät koro­naa venä­jäl­le, kos­ka se vaa­di­taan ruot­sin pääs­sä. Mitä siel­tä tulee takai­sin ilme­nee vas­ta 4–5vkr paluusta.

    Tuos­ta jalka­pal­lon EM-kisoista Pietaris­sa on jo kulunut koh­ta kuukausi. Toden­näköis­es­ti nyt näemme Ruotsin tilanteen joka poikkeaa radikaalis­es­ti Suomen tilanteesta siten että kisa­t­ur­is­tit tes­tat­ti­in Ruot­sis­sa lentoasemil­la nopeam­min kuin Suomes­sa itära­jal­la jos­sa oli aliresurssioitu kap­a­siteet­ti kun bus­si ja auto kar­avaan­it tunki­vat Suomeen läh­es samaan kel­lon aikaan ja samas­ta rajanyl­i­ty­s­paikas­ta (Vaal­i­maal­ta) kun Nui­ja­maa olisi ollut myös vai­h­toe­hto jos­sa oli myös kap­a­siteet­tiä mut­ta vähem­män tunkua kun Vaal­i­maa on maanti­eteel­lis­es­ti lähempänä pääkaupunkiseu­tua kuin Nuijamaa

   23. Rahul Soma­ni: Ruot­sa­lai­set mat­kus­ti­vat Venä­jäl­le pää­asias­sa len­to­teit­se joka edel­lyt­tää tuon72h koro­na­to­dis­tuksen ennen kuin pää­see konee­seen.72h koro­na­to­dis­tusta ei vaa­di­ta yksi­tyi­sau­toi­li­jal­le tai bus­si­mat­kus­ta­jil­le joten täs­sä on isot erot ruot­sa­lais­ten jasuo­ma­lais­ten mat­kus­ta­mi­ses­sa Venä­jäl­le. Fik­suu­des­ta en tie­dä kum­pia toi­mi oikein mut­ta mat­kus­tus­ta­vat oli­vat eri­lai­set. Len­to­yh­tiöt vaa­ti­vat72h koro­na­to­dis­tuksen toi­sin kuin maan­tie­lii­ken­ne ei vaa­di72h koronatodistusta

    Autoil­i­jal­ta vaa­di­taan venäjän rajal­la max 72 tun­tia van­ha todis­tus, jon­ka esit­tämäl­lä pääsee ter­veystarkas­tuk­seen, jos­sa ote­taan toinen testi. Tulosta ei tarvitse odotel­la, mut­ta jos se on posi­ti­ivi­nen tulee yhtey­de­not­to ja pas­si­tus karan­teeni­in. Tämä siis Venäjälle päin.

   24. Jaak­ko K: Jos jotain on pak­ko rajoit­taa, niin ryyp­pää­mis­tä sitten.

    Ryyp­päämistä on hyvin help­poa rajoit­taa ihan yksilö tasol­la ilman val­ti­ol­lisia rajoituk­sia. Viinaa ei ole kukaan ulkop­uo­li­nen pakot­tanut ostamaan.

   25. Jaak­ko K: Jän­nä kyl­lä Bri­tit pois­ti­vat rajoi­tuk­set viik­ko sit­ten ja sil­ti tapaus­mää­rät ovat vii­det­tä peräk­käis­tä päi­vää las­kus­sa. Onhan se lyhyt tar­kas­te­lu­jak­so, mut­ta ero­kin on aika iso, huip­pu­lu­vuis­ta alas 20 000 kpl / päi­vä. En minä rokot­ta­mis­ta vas­tus­ta, mut­ta tämä pelot­te­lu on men­nyt aivan tol­kut­to­mak­si. Ei Ruot­sis­sa­kaan näy mitään del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä. Ehkä ker­ran sai­ras­tet­tu tau­ti suo­jaa vähin­tään jon­kin ver­ran myös uusil­ta varian­teil­ta? Minus­ta on ihan perus­tel­tua pitää toden­nä­köi­se­nä, että mitään uut­ta räjäh­dys­tä ei ole tulos­sa­kaan. Kyl­lä se rokot­ta­mi­nen­kin koko ajan ete­nee. Tun­tuu­han se tie­ten­kin epä­rei­lul­ta, jos rajoi­tuk­set pure­taan ja sen jäl­keen sat­tuu sai­ras­tu­maan. Kun niin mon­en muun eteen kui­ten­kin teh­tiin niin pal­jon. Minus­ta oli­si sil­ti aivan koh­tuu­ton­ta lait­taa taas kaik­ki opis­ke­li­jat kotio­pin­to­jen pari­in. Jos jotain on pak­ko rajoit­taa, niin ryyp­pää­mis­tä sitten.

    Oma (kotiku­toinen) tulk­in­tani on se, että kun tar­tun­nat ovat nousus­sa, ne myös nou­se­vat rajoituk­sista huoli­mat­ta, ja kun ne ovat laskus­sa, ne myös laske­vat rajoi­tusten pois­tamis­es­ta huoli­mat­ta. Mask­it ja tur­vavälit eivät tee tyhjäk­si ihmis­ten välistä kanssakäymistä ja pöpö löytää kyl­lä jonkun reitin kun on löytääkseen.

    Flori­dan ja vielä kovin tuore Bri­tann­ian esimerk­ki ovat melko iso­ja koe­pon­nis­tuk­sia tälle teo­ri­alle. Jäl­keen päin olemme kovasti viisaampia, mut­ta mitä kaikkea siihen men­nessä onkaan tul­lut kokeiltua.

   26. Timo A.: Oma (koti­ku­toi­nen) tul­kin­ta­ni on se, että kun tar­tun­nat ovat nousus­sa, ne myös nouse­vat rajoi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta, ja kun ne ovat las­kus­sa, ne myös las­ke­vat rajoi­tus­ten pois­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta. Mas­kit ja tur­va­vä­lit eivät tee tyh­jäk­si ihmis­ten välis­tä kans­sa­käy­mis­tä ja pöpö löy­tää kyl­lä jon­kun rei­tin kun on löytääkseen.

    Flo­ri­dan ja vie­lä kovin tuo­re Bri­tan­nian esi­merk­ki ovat mel­ko iso­ja koe­pon­nis­tuk­sia täl­le teo­rial­le. Jäl­keen päin olem­me kovas­ti vii­saam­pia, mut­ta mitä kaik­kea sii­hen men­nes­sä onkaan tul­lut kokeiltua.

    Tästä erit­täin samaa mieltä ja esitinkin tämän jo jos­sakin aikaisem­mas­sa ketjus­sa talvel­la vähän eri taval­la muo­toil­tuna eli pöpö pitää hauskaa mei­dän kanssamme ja leikkii kuu­rupi­iloa ja löytää kyl­lä aina mei­dät ja sit­ten kyl­lästyy koko leikki­in ja vai­h­taa maise­maa.. Päät­täjät luule­vat tekevän­sä vaikut­tavia rajoituk­sia ja purku­ja vuoron perään ja yrit­tävät niitä perustel­la mil­loin mis­täkin repäisty­il­lä “sopivilla“esimerkeillä eri maista, tutkimuk­sista yms. Ja val­ta­me­dia har­ras­taa lähin­na alarmistista numero,-detaljiuutisointia, ana­lyysit puut­tuvat. Koroste­tun hygieniatouhun(käsidesit, desin­fioin­nit) voisi myös vähitellen lopet­taa jot­ta alka­isimme taas saa­da luon­nol­lisia altistuk­sia ja flun­ssia, rokotekier­teel­lä ei tätä saa­da koskaan hallintaan. Vähän sama jut­tu kuin antibiot­tien kanssa, hyvä ker­talu­on­toinen ja tehokas ensi­a­pu mon­een vaivaan mut­ta pysyvänä ratkaisuna kään­tyy itseään vastaan.

   27. jokke49: a mai­se­maa.. Päät­tä­jät luu­le­vat teke­vän­sä vai­kut­ta­via rajoi­tuk­sia ja pur­ku­ja vuo­ron perään ja yrit­tä­vät nii­tä perus­tel­la mil­loin mis­tä­kin repäis­tyil­lä “sopivilla“esimerkeillä eri mais­ta, tut­ki­muk­sis­ta yms. Ja val­ta­me­dia har­ras­taa lähin­na alar­mis­tis­ta numero,-detaljiuutisointia, ana­lyy­sit puut­tu­vat. Koros­te­tun hygieniatouhun(käsidesit, desin­fioin­nit) voi­si myös vähi­tel­len lopet­taa jot­ta alkai­sim­me taas saa­da lu

    jokke49: Täs­tä erit­täin samaa miel­tä ja esi­tin­kin tämän jo jos­sa­kin aikai­sem­mas­sa ket­jus­sa tal­vel­la vähän eri taval­la muo­toil­tu­na eli pöpö pitää haus­kaa mei­dän kans­sam­me ja leik­kii kuu­ru­pii­loa ja löy­tää kyl­lä aina mei­dät ja sit­ten kyl­läs­tyy koko leik­kiin ja vaih­taa mai­se­maa.. Päät­tä­jät luu­le­vat teke­vän­sä vai­kut­ta­via rajoi­tuk­sia ja pur­ku­ja vuo­ron perään ja yrit­tä­vät nii­tä perus­tel­la mil­loin mis­tä­kin repäis­tyil­lä “sopivilla“esimerkeillä eri mais­ta, tut­ki­muk­sis­ta yms. Ja val­ta­me­dia har­ras­taa lähin­na alar­mis­tis­ta numero,-detaljiuutisointia, ana­lyy­sit puut­tu­vat. Koros­te­tun hygieniatouhun(käsidesit, desin­fioin­nit) voi­si myös vähi­tel­len lopet­taa jot­ta alkai­sim­me taas saa­da luon­nol­li­sia altis­tuk­sia ja fluns­sia, roko­te­kier­teel­lä ei tätä saa­da kos­kaan hal­lin­taan. Vähän sama jut­tu kuin anti­biot­tien kans­sa, hyvä ker­ta­luon­toi­nen ja teho­kas ensia­pu mon­een vai­vaan mut­ta pysy­vä­nä rat­kai­su­na kään­tyy itse­ään vastaan.

    Kyl­lä rokot­ta­mal­la saadaan covid kon­troli­in mut­ta ei hävitet­tyä. Myös ilman anti­biot­teja monia sairauk­sia ei olisi voitu hoitaa nyky­muo­dos­sa edes täl­lä hetkellä. 

    Tämäkin on anti­biot­tien ansio­ta että olemme saa­neet maail­mas­ta monia sairu­ak­sia hävitet­tyä ja hoidettua. 

    Luon­nol­lisen kier­teen kaut­ta voi toki saa­da sairauk­sia kon­trol­li­in mut­ta siinä kestää use­ampi sukupolvi. Hyge­nia on osit­tain kult­tuurista ja geenettistä.Samaan aikaan esim juo­mave­den laatu pitäisi olla Suomes­sa likaisem­paa kuin nyt jot­ta saisimme luonol­lisen immuunin koko kansaan. 

    Onko jokke49 valmis uhraa­maan korkeata­soisen hanave­den laadun jot­ta suo­ma­laiset sairas­tu­isi­vat pöpöi­hin jot­ka eivät ole kaik­ki ihan viat­to­mia vaan osa voi olla myös hyvinkin vaar­al­lisia? Ikävä sanoa tämä mut­ta koko Suomen kansa ei saisi vas­tus­tus kykyä yhden tai kah­den sukupol­ven aikana vaik­ka luon­nol­liset keinot otet­tasi­in käyt­töön sairauk­sien hoi­dos­sa ja hyge­nia taso heiken­net­täisi­in huo­mat­tavasti ja samal­la luovut­tasi­in teholääkkeistä kuten roko­tuk­sista ja anttibiot­teista kuten jokke49 nyt ehdot­taa vai­h­toe­htoisek­si malliksi . 

    Siinä menee var­maan kolme tai neljä sukupolvea suo­ma­lai­sista jos tämä lin­ja ote­taan käyt­töön. En tiedä kuin­ka mon­ta suo­ma­lai­sista kuolisi myös pois kos­ka väestömme ikärakenne van­he­nee koko ajan Suomes­sa ja on Euroopan kohdal­la nopeam­paa heti Ital­ian jälkeen

    Kehit­tyien ja kehi­tys­maid­en ero teol­lisu­us­mai­hin on se että niiden väestö rakenne on nuorem­paa kuin Euroopas­sa ja Pohjois-Amerikas­sa joten tilanne on aivan eri­lainen kuin jokke49 antaa ymmärtää.

   28. Rahul Soma­ni:
    Kyl­lä rokot­ta­mal­la saa­daan covid kont­ro­liin mut­ta ei hävi­tet­tyä. Myös ilman anti­biot­teja monia sai­rauk­sia ei oli­si voi­tu hoi­taa nyky­muo­dos­sa edes täl­lä hetkellä. 

    Tämä­kin on anti­biot­tien ansio­ta että olem­me saa­neet maa­il­mas­ta monia sai­ruak­sia hävi­tet­tyä ja hoidettua. 

    Luon­nol­li­sen kier­teen kaut­ta voi toki saa­da sai­rauk­sia kont­rol­liin mut­ta sii­nä kes­tää useam­pi suku­pol­vi. Hyge­nia on osit­tain kult­tuu­ris­ta ja geenettistä.Samaan aikaan esim juo­ma­ve­den laa­tu pitäi­si olla Suo­mes­sa likai­sem­paa kuin nyt jot­ta sai­sim­me luo­nol­li­sen immuu­nin koko kansaan. 

    Onkojokke49 val­mis uhraa­maan kor­kea­ta­soi­sen hana­ve­den laa­dun jot­ta suo­ma­lai­set sai­ras­tui­si­vat pöpöi­hin jot­ka eivät ole kaik­ki ihan viat­to­mia vaan osa voi olla myös hyvin­kin vaa­ral­li­sia?Ikä­vä sanoatämä mut­ta koko Suo­men kan­sa eisai­si vas­tus­tus kykyäy­h­den tai kah­den suku­pol­ven aika­na vaik­ka luon­nol­li­set kei­not otet­ta­siin käyt­töön sai­rauk­sien hoi­dos­sa ja hyge­nia tasohei­ken­net­täi­siin huo­mat­ta­vas­ti ja samal­la luo­vut­ta­siin teho­lääk­keis­tä kuten roko­tuk­sis­ta ja ant­ti­biot­teis­ta kuten jokke49 nyt ehdot­taa vaih­toeh­toi­sek­si malliksi . 

    Sii­nä menee var­maan kol­me tai nel­jä suku­pol­vea suo­ma­lai­sis­ta jos tämä lin­ja ote­taan käyt­töön. En tie­dä kuin­ka mon­ta suo­ma­lai­sis­ta kuo­li­si myös pois kos­ka väes­töm­me ikä­ra­ken­ne van­he­nee koko ajan Suo­mes­sa ja on Euroo­pan koh­dal­la nopeam­paa heti Ita­lian jälkeen

    Kehit­tyien ja kehi­tys­mai­den ero teol­li­suus­mai­hin on se että nii­den väes­tö raken­ne on nuo­rem­paa kuin Euroo­pas­sa ja Poh­jois-Ame­ri­kas­sa joten tilan­ne on aivan eri­lai­nen kuin jokke49 antaa ymmärtää.

    Olen ymmärtänyt että ain­oas­taan yksi sairaus, Isorokko, on saatu maail­mas­ta hävitet­tyä, mitkä ovat ne muut joi­hin viittaat?

   29. <span class=“caps”>MF</span>: Olen ymmär­tä­nyt että ainoas­taan yksi sai­raus, Iso­rok­ko, on saa­tu maa­il­mas­ta hävi­tet­tyä, mit­kä ovat ne muut joi­hin viittaat?

    Viit­taan myös polioon. Se on läh­es tulkoon hävitet­ty maail­mas­ta pait­si jotain eristäy­tyneitä polio tapauk­sia löy­tyy esim Afgan­istanista mut­ta pääasi­as­sa molem­mat polio ja iso rokko on hävi­et­ty maail­mas­ta läh­es kokon­aan. Näin WHO on ainakin ilmoit­tanut. On otet­ta­va huomioon että isorokko ja polio saati­in kon­trol­li­in rokot­ta­mal­la ei niinkään luon­nol­lisen immu­ni­teetin kaut­ta mitä nyt vai­h­toe­htois­es­ti esitetään tässäkin blo­gis­sa eräi­den nim­imerkkien kohdalla

   30. <span class=“caps”>MF</span>: Olen ymmär­tä­nyt että ainoas­taan yksi sai­raus, Iso­rok­ko, on saa­tu maa­il­mas­ta hävi­tet­tyä, mit­kä ovat ne muut joi­hin viittaat?

    SARS.

    SARS-Covid19 kanssa Kiina sen sijaan aluk­si pudot­ti pal­lon ja sen jäl­keen Euroop­pa toi­mi tehokkaana hau­tomona ja levit­täjänä. Suo­raan Kiinas­ta virus lev­isi käsit­tääk­seni Euroopan lisäk­si vain pari­in Afrikan maa­han ja muualle epi­demia lev­isi Euroopasta.

   31. K.k: .

    SARS-Covid19 kans­sa Kii­na sen sijaan aluk­si pudot­ti pal­lon ja sen jäl­keen Euroop­pa toi­mi tehok­kaa­na hau­to­mo­na ja levit­tä­jä­nä. Suo­raan Kii­nas­ta virus levi­si käsit­tääk­se­ni Euroo­pan lisäk­si vain pari­in Afri­kan maa­han ja muu­al­le epi­de­mia levi­si Euroopasta. 

    Tarkoi­tatko siis SARS-CoV‑1:sta? Joka lev­isi vuosi­na 2002–2004 pan­demi­ak­si. Tuol­loin SARS-CoV­‑1 lev­isi pääasi­as­sa Aasian ja Tyy­nen­meren alueel­la sekä Pohjois-Amerikas­sa ja osas­sa Euroopan mais­sa. Muual­la se ei levin­nyt. Esim Etelä-Amerikas­sa ja Afrikas­sa sitä ei tavattu. 

    Itse asi­as­sa SARS-CoV‑1:ta ei nujert­tu rokot­tei­den avul­la vaan SARS-CoV­‑1 saati­in kyl­lä kon­trol­li­in sen jäl­keen kun se lev­isi Kiinas­ta Aasi­aan. Viimeinen Aasian maa joka sai sen kon­trol­li­in oli Viet­nam. SARS-CoV­‑1 :llä oli myös hyvin nopea kausi syk­li ja se kat­sosi kun läm­pöti­la kohosi kesäl­lä lämpimäk­si. Täl­lä nykyisel­lä SARS-CoV­‑2 viruk­sel­la ei ole vas­taavaa nopeaa kausi syk­liä kuin SARS-CoV‑1:llä

   32. K.k: .

    SARS.

    SARS-Covid19 kans­sa Kii­na sen sijaan aluk­si pudot­ti pal­lon ja sen jäl­keen Euroop­pa toi­mi tehok­kaa­na hau­to­mo­na ja levit­tä­jä­nä. Suo­raan Kii­nas­ta virus levi­si käsit­tääk­se­ni Euroo­pan lisäk­si vain pari­in Afri­kan maa­han ja muu­al­le epi­de­mia levi­si Euroopasta.

    SARS‑1 oli aivan toisen­lainen tau­ti. Se aiheut­ti oire­i­ta nopeasti ja taudinku­va oli yleen­sä vaka­va. Lev­iämiskykykään ei ollut sitä mitä täl­lä uudel­la koronaviruksella. 

    Maail­mas­ta roko­tuksin hävite­tyn taudin, isorokon, keskeinen omi­naisu­us on se, että kyseiselle viruk­selle (tai rokot­teis­sa aikanaan käytetylle lehmärokkoviruk­selle) muo­dos­tuu elinikäi­nen immu­ni­teet­ti. Taudin oireis­to oli myös erit­täin näkyvä, eikä virus ollut näin tart­tu­va kuin mitä uuden koron­aviruk­sen deltavari­antista nyt tiedetään. 

    Viruk­sen aikaansaa­man immu­ni­teetin kesto on kuitenkin keskeisin tek­i­jä lau­ma­suo­jan kannalta. 

    Koron­avirusten aikaansaa­ma immu­ni­teet­ti on lähtöko­htais­es­ti varsin lyhy­taikainen. Vielä lyhy­taikaisem­man immu­ni­teetin antaa esim. norovirus. Sik­si kumpaakaan näistä viruk­sista emme voi mil­lään yhteiskun­tien kestämil­lä toimil­la hävittää. 

    Sairaalakuor­man hal­lit­tavu­u­den kannal­ta olisi hyvä, että virus saisi nyt lev­itä niiden kesku­udessa, joi­ta ei ole rokotet­tu ja joille tau­ti ei ole vaar­alli­nen, eli lapset ja nuoret. Riskiryh­mät ovat juuri nyt mah­dol­lisim­man hyvässä suo­jas­sa vakaval­ta taudil­ta, mut­ta toden­näköis­es­ti vain rajal­lisen ajan. Näin kar­tutet­taisi­in väestön immuu­ni­vastet­ta jous­tavasti luon­taisen altistu­misen kaut­ta. Ruot­sis­sa luon­nol­lisen altistu­misen ja roko­tusten yhteis­malli näyt­tää toimivan.

  3. Krtek:
   Johan tääl­lä nyt ollaan kään­net­ty kelk­kaa! Olen saa­nut molem­mat rokot­teet ja perus­ter­ve, mut­ta minul­la ei ole mitään aikei­ta sai­ras­taa koro­naa. Bri­tit ja ruot­sa­lai­set ja rys­sät saa­vat sekoil­la mene­mään miten pal­jon vain, mut­ta Suo­mes­sa pitää rajoit­taa leviä­mis­tä. En aio tava­ta isoa jouk­koa ihmi­siä sisä­ti­lois­sa niin kau­an kuin tämä tau­ti­ti­lan­ne on näin paha, sano­taan jol­lain hiton you­­tu­be-vide­ol­la(!) mitä tahan­sa. Yri­tys­toi­min­ta on lähel­lä sydän­tä­ni, mut­ta se on vain yri­tys­toi­min­taa, sai­ras­ta­mi­nen on todel­li­suut­ta. Tämän pos­tauk­sen kom­men­tit ovat poh­ja­no­tee­raus ja kai­paan kym­me­nen vuo­den takais­ta Soi­nin­vaa­ran blo­gia tosi paljon.

   Ei ole kään­net­ty kelkkaa. Itse en ole koko aikana varonut koron­aa mil­lään taval­la. Maskin olen lait­tanut päähäni vain junas­sa. Olen peruster­ve 55-vuo­tias, ja ottanut yhden piikin, senkin vain sik­si, että roko­tuk­sista tun­nu­taan tekevän edel­ly­tys häir­iöt­tömään matkustamiseen.

   Kavah­tamis­sasi kom­menteis­sa on nähdäk­seni var­teenotet­tavia tutkimuk­sia taustal­la. Lie­nee selvä, että alun kaaok­sen jäl­keen kuva vähitellen selke­nee ja alkaa läh­estyä totuutta.

   Nyt luo­dut käytän­nöt ovat takaraivos­sa heti seu­raa­van epi­demi­an koit­taes­sa, ja lie­nee selvää, että niitä joku myös ehdot­taa otet­tavak­si käyt­töön. Sik­si kan­nat­taa penkoa tämä tapaus kunnolla.

   On hyvinkin ajateltavis­sa, että seu­raa­va pahempi influ­enssa riit­tää jo perustele­maan mon­en­laista. Kun rajoituk­si­in ker­ran lähde­tään, niitä on koko ajan helpom­pi jael­la lisää ja lisää.

   Minus­ta on selvää, että tässä on lähdet­ty soitellen sotaan ja saatu aikaan heiken­nys väestön luon­nol­liseen vas­tus­tuskykyyn, joka pal­jas­tuu seu­raavas­sa kausi-influenssassa.

   1. Timo A.:

    On hyvin­kin aja­tel­ta­vis­sa, että seu­raa­va pahem­pi influens­sa riit­tää jo perus­te­le­maan monen­lais­ta. Kun rajoi­tuk­siin ker­ran läh­de­tään, nii­tä on koko ajan hel­pom­pi jael­la lisää ja lisää.

    Minus­ta on sel­vää, että täs­sä on läh­det­ty soi­tel­len sotaan ja saa­tu aikaan hei­ken­nys väes­tön luon­nol­li­seen vas­tus­tus­ky­kyyn, joka pal­jas­tuu seu­raa­vas­sa kausi-influenssassa.

    Seu­raavas­sa isos­sa äkil­lis­es­ti influ­enssas­sa kuten tässä Colvid-19 viruk­ses­sa on jo riit­tävän paljon lääke­te­ol­listä dataa että roko­tusten tuotan­to ja kehit­tämi­nen on eden­nyt huo­mat­tavasti pidem­mälle kuin viime vuo­den alussa. 

    Itse asi­as­sa kausi-influ­enssas­sa on Suomes­ta kokon­aan hävin­nyt tämän Colvid-19 viruk­sen seu­rauk­se­na. Luon­nolli­nen vas­tuskyvyl­lä on kyl­lä muitakin syitä kuin rajoituk­set tai rokot­teet. Yleinen korkea tasoinen hygien­ia heiken­tää luon­nol­lista vas­tus­tuskykyä. Tämä näkyy täl­läkin het­kel­lä kehi­tys­mais­sa jos­sa moni on saanut Colvid-19 viruk­sen mut­ta he ovat selvin­neet siitä parem­min kuin län­si­mais­sa. Syynä on kehi­tys­maid­en alhaisem­pi hygien­ia taso.

  4. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Vuonn 1889 Euroop­paa koet­te­li tau­ti­aal­to, johon kuo­li noin mil­joo­na ihmis­tä. Sitä on näi­hin päi­vin asti pidet­ty influens­sa­na, mut­ta nyt on pai­na­via syi­tä olet­taa sen olleen koro­na­vi­rus, joka on jää­nyt kier­tä­mään pysy­väs­ti. Kaik­ki lap­set sai­ras­tu­vat sii­hen, mut­ta tau­ti on nyt enää lie­vä — niin kuin koro­na jos­tain syys­tä on lap­sil­le aina lie­vä. Jos joku opn­nis­tui­si vält­tä­män sitä van­hu­teen­sa saak­ka, tau­ti oli­si hänel­le edel­leen vakava. 

   Krtek:
   Johan tääl­lä nyt ollaan kään­net­ty kelk­kaa! Olen saa­nut molem­mat rokot­teet ja perus­ter­ve, mut­ta minul­la ei ole mitään aikei­ta sai­ras­taa koro­naa. Bri­tit ja ruot­sa­lai­set ja rys­sät saa­vat sekoil­la mene­mään miten pal­jon vain, mut­ta Suo­mes­sa pitää rajoit­taa leviä­mis­tä. En aio tava­ta isoa jouk­koa ihmi­siä sisä­ti­lois­sa niin kau­an kuin tämä tau­ti­ti­lan­ne on näin paha, sano­taan jol­lain hiton you­­tu­be-vide­ol­la(!) mitä tahan­sa. Yri­tys­toi­min­ta on lähel­lä sydän­tä­ni, mut­ta se on vain yri­tys­toi­min­taa, sai­ras­ta­mi­nen on todel­li­suut­ta. Tämän pos­tauk­sen kom­men­tit ovat poh­ja­no­tee­raus ja kai­paan kym­me­nen vuo­den takais­ta Soi­nin­vaa­ran blo­gia tosi paljon.

   Itse olen myös saanut molem­mat rokot­teet ja pyrin vält­tämään koron­aan sairas­tu­mista. Rokot­teen teho on jotain ja altistu­misen aiheut­ta­ma sairas­tu­misen toden­näköisyys jotain. Altistu­mis­es­ta saata­va reak­tio on jotain. Altistu­misen vaiku­tus vas­tus­tuskykyyn on jotain. Olen kyl­lä var­muudel­la altistunut viruk­selle rokot­tei­den saamisen jäl­keen sairas­tu­mat­ta. Onko tämä valitet­ta­va ris­ki, joka nyt sat­tui men­emään näin vai ihan järkevä asia vas­tus­tuskyvyn suhteen? 

   Sol­i­daarisu­us­es­ta kanssa ihmisiä kohtaan rokotet­tu­jen pitää edelleen eristäy­tyä, käyt­tää maske­ja ja huole­htia väli­matkas­ta, vaik­ka korona ei toden­näköis­es­ti juurikaan tar­tu rokotet­tui­hin ja toden­näköis­es­ti siitä ei sairas­tu, vaik­ka sat­tuisi tart­tumaan ja jos lop­ul­ta sairas­tuu, niin sairas­tu­mi­nen ei ainakaan ole vakavaa. Tai voihan se olla vakavaa, mut­ta jos täl­läselle toden­näköisyy­delle perus­taa elämän­sä, niin sil­loin voi ajatel­la myös koulu­tuk­sen ole­van täysin turhaa. Aina kun voi ostaa lot­tokupon­gin ja voit­taa päävoiton.

   Jos tästä taud­ista tulee pysyvä kier­to­lainen, kuten epäil­lään, niin uskaltaako kes­ki-ikäi­nen olla altistu­mat­ta taudille? Rokot­tei­den jäl­keen se on toden­näköis­es­ti huo­maam­a­ton tau­ti, mut­ta jos rokot­teen teho laan­tuu, niin se saat­taa viedä hengen? 

   Tämä siis kokon­aan omaa ajat­telua, jos­ta ei kan­na­ta vetää mitään johtopäätök­siä. Oma­l­la kohdal­lani en osaa tehdä päätök­siä. Täl­lä taudin esi­in­tyvyy­del­lä ja vaar­al­lisu­udel­la toden­näköisyys, että kuolen koronara­joit­tei­den aiheut­ta­maan elin­tapo­jen muu­tok­seen on kyl­lä kohdal­lani huo­mat­tavasti suurem­pi ris­ki kuin itse korona.

 10. Mik­si Suo­mi on saanut kol­man­nek­si vähiten rokotean­nok­sia EUssa. Kak­si roko­tus­ta tarvi­taan, yksi ei pär­jää Deltalle. Long coro­na on kyl­lä vaka­va sairaus. Vie työkyvyn, mah­taako paran­tua. USAs­sa 1 000 000 tar­tun­taa. USAs­sa las­ket­tu coro­nan lyhen­täneen elinikää 1,5 vuotta.

  1. erk­ki nii­ni:
   Mik­si Suo­mi on saa­nut kol­man­nek­si vähi­ten roko­tean­nok­sia EUs­sa. Kak­si roko­tus­ta tar­vi­taan, yksi ei pär­jää Del­tal­le. Long coro­na on kyl­lä vaka­va sai­raus. Vie työ­ky­vyn, mah­taa­ko paran­tua. USAs­sa 1 000 000 tar­tun­taa. USAs­sa las­ket­tu coro­nan lyhen­tä­neen eli­ni­kää 1,5 vuotta.

   EU:n yhteis­hank­in­ta perus­tuu jäsen­maid­en ilmoit­ta­maan määrään joka on suh­teessa väk­iluku­un mitoitettu.Suomi ei ole saanut vähiten rokot­tei­ta EU-maista mut­ta Suomen roko­tus aikaväli poikkeaa muista EU maista. Tätäkin roko­tus aikaväliä ei EU päätä Suomen puoles­ta vaan sen päät­tää STM ja Val­tioneu­vos­to tekee lop­ullisen päätök­sen asi­as­ta. Myös Yhdys­val­lois­sa on rokot­tei­ta jaet­tu liit­to­val­tion toimes­ta osaval­tioi­hin suh­teessa väk­iluku­un. Yhdys­val­lois­sa tämän het­kiset colvid-19 tapauk­set ovat pääasi­as­sa keskilän­nen ja etelä­val­tioiden tapauk­sia. Vuo­den 2021 alun roko­tusten nousua Yhdys­val­lois­sa selit­ti yksinker­tais­es­ti itäran­nikon ja län­sir­an­nikon laa­ja rokotekat­tavu­u­den nousu

 11. Mik­si nuorista Sveit­sis­sä 10 pros­en­til­la oli long covid oire­i­ta, ilman että oli­vat sairas­ta­neet coro­n­aa (ei vas­ta-ainei­ta) ? Onko sairaus hie­man epämääräi­nen määritelmältään.

  1. Jos ihmisiltä kysyy, onko sin­ua viimeaikoina väsyt­tänyt, aika moni vas­taa myön­tävästi. Pitäisi tutkia vain vakavia oire­i­ta, niin saataisi­in kun­nol­lisia tulok­sia. Mut­ta se ei ole raflaavaa, kos­ka sil­loin long covidi­ta esi­in­tyy paljon vähemmän.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos ihmi­sil­tä kysyy, onko sin­ua vii­me­ai­koi­na väsyt­tä­nyt, aika moni vas­taa myön­tä­väs­ti. Pitäi­si tut­kia vain vaka­via oirei­ta, niin saa­tai­siin kun­nol­li­sia tulok­sia. Mut­ta se ei ole raflaa­vaa, kos­ka sil­loin long covi­di­ta esiin­tyy pal­jon vähemmän.

    Itsel­lä korona-aikana koko elämä meni holdi­in. Pain­oa on tul­lut lisää 23 kiloa ja tek­isi mieli vain kuol­la. Ei jak­sa mitään. Ei ole long-covid, vaan long koronaelämä.

   2. kom­ment­ti: Itsel­lä koro­­na-aika­­na koko elä­mä meni hol­diin. Pai­noa on tul­lut lisää 23 kiloa ja teki­si mie­li vain kuol­la. Ei jak­sa mitään. Ei ole long-covid, vaan long koronaelämä.

    Hyvä kom­ment­ti joka nos­taa esille yhden tulokul­man. Mik­si kaik­ki “nukun huonos­ti, kun­toni on heiken­tynyt” arvioit pis­tetään long covidin piikkiin. 

    Ihmis­ten elämä ja mah­dol­lisu­us urheilemiseen maail­mal­la on pis­tet­ty holdi­in, pelot­telukam­pan­joil­la on viety yöunet ja lisän­nyt ihmis­ten ahdis­tuneisu­us ihan kuin näil­lä toimil­la ei nähtäisi samat oireet kuin ne jot­ka yhdis­tetään long covidi­in, huonon­tunut kun­to ja unet­to­muus j.n.e.

   3. <span class=“caps”>MF</span>: Hyvä kom­ment­ti joka nos­taa esil­le yhden tulo­kul­man. Mik­si kaik­ki “nukun huo­nos­ti, kun­to­ni on hei­ken­ty­nyt” arvioit pis­te­tään long covi­din piikkiin. 

    Ihmis­ten elä­mä ja mah­dol­li­suus urhei­le­mi­seen maa­il­mal­la on pis­tet­ty hol­diin, pelot­te­lu­kam­pan­joil­la on vie­ty yöunet ja lisän­nyt ihmis­ten ahdis­tu­nei­suus ihan kuin näil­lä toi­mil­la ei näh­täi­si samat oireet kuin ne jot­ka yhdis­te­tään long covi­diin, huo­non­tu­nut kun­to ja unet­to­muus j.n.e.

    Luo­tatko pikem­min asiantun­ti­joi­hin ja col­vidin sairas­tuneisi­in ihmis­ten havan­toi­hin vai inter­netin vai­h­toe­htoiseen väit­tämi­in jos­sa kyseenalais­te­taan long colvid vaiku­tuk­set? Mis­tä voit maal­likkona tietää mil­laiset oireet col­vidin saanut ihmi­nen kär­sii? Oletko sairas­tanut colvidin? 

    Voin tode­ta että nim­imerk­ki MF:lle että itse col­vidin sairatuneen­na (helmiku­un lopus­sa) kärsin edelleen sivuoireista joi­ta colvid tuot­taa vaik­ka olen siitä paran­tunut ja sain I rokot­teen jo 5 päivää sitten.

   4. Rahul Soma­ni: Luo­tat­ko pikem­min asian­tun­ti­joi­hinja col­vi­din sai­ras­tu­nei­siin ihmis­ten havan­toi­hin vai inter­ne­tin vaih­toeh­toi­seenväit­tä­miin jos­sa kysee­na­lais­te­taan long col­vid vai­ku­tuk­set? Mis­tä voit maal­lik­ko­na tie­tää mil­lai­set oireet col­vi­din saa­nut ihmi­nen kär­sii? Olet­ko sai­ras­ta­nut colvidin? 

    Voin tode­ta että nimi­merk­ki :lle että itse col­vi­din sai­ra­tu­neen­na (hel­mi­kuun lopus­sa) kär­sin edel­leen sivuoi­reis­ta joi­ta col­vid tuot­taa vaik­ka olen sii­tä paran­tu­nut ja sain I rokot­teen jo 5 päi­vää sitten.

    Asiantun­ti­jatkaan eivät tunne long-covidin mekanis­me­ja ja näin poikkeuk­sel­lises­sa tilanteessa , jos­sa ollaan 1,5v elet­ty on ihmisen psyyke ollut kovil­la ja hyvin tiede­tään, että pelko ja ahdis­tus aiheut­taa fyy­sisiä oireita.
    Tässä kyse­ly­tutkimuk­ses­sa n. 57% sai long-covid oireisi­in­sa helpo­tus­ta koronarokot­teesta. Mekanis­mia ei kukaan tunne, mut­ta blase­bo on yksi vaihtoehto.
    https://www.theguardian.com/society/2021/may/18/long-covid-symptoms-ease-after-vaccination-survey-finds

    Ihmette­len ihmisiä, jot­ka kiistävät long-covidin psykol­o­giset ulot­tuvu­udet, kos­ka samal­la he kiistävät ison osan ihmisyyt­tä. Itsel­läni tapah­tui per­heessä vuosi sit­ten traagi­nen mene­tys ja en vieläkään ole fyy­sis­es­ti samas­sa kun­nos­sa, kuin ennen. Ymmär­rän val­lan hyvin, että se johtuu trau­mas­ta, minkä mene­tys aiheut­ti, eikä siinä ole mitään hävettävää.

   5. pH: Asian­tun­ti­jat­kaan eivät tun­ne long-cov­i­din meka­nis­me­ja ja näin poik­keuk­sel­li­ses­sa tilan­tees­sa , jos­sa ollaan 1,5v elet­ty on ihmi­sen psyy­ke ollut kovil­la ja hyvin tie­de­tään, että pel­ko ja ahdis­tus aiheut­taa fyy­si­siä oireita.
    Täs­sä kyse­ly­tut­ki­muk­ses­sa n. 57% sai long-covid oirei­siin­sa hel­po­tus­ta koro­na­ro­kot­tees­ta. Meka­nis­mia ei kukaan tun­ne, mut­ta bla­se­bo on yksi vaihtoehto.

    Lääketi­eteen asiantun­ti­jat jot­ka tutki­vat colv­dia lab­o­ra­toori­ois­sa tun­te­vat kyl­lä covidin parem­min kuin maal­likot jot­ka eivät ole saa­neet covidia. Tämäkin on hyvä muis­taa. En lähtisi asiantun­ti­joiden kanssa väit­telemään aiheesta kos­ka en ole asiantun­ti­ja vaik­ka olenkin sairas­tanut col­vidin mut­ta sairastin leviem­män ver­sion kuin ne vari­antit jot­ka nyt jyl­läävät. Jälkioire­i­ta tutk­i­taan yleis­es­ti niistä ihmi­sistä jot­ka nimeno­maan ovat sairatuneet covidin. Toki muitakin oire­i­ta on ihmisel­lä ja nekin otet­ta­va huomioon mut­ta jos on saanut col­vidin voi olla korkeampi ris­ki saa­da myöhem­min jälkioire­i­ta. Itsel­läni on myös covidin sairas­tu­misen jäl­keen jos­ta paran­n­uin jälkioire­i­ta joi­ta nyt tutk­i­taan taval­lises­sa infek­tio tutkimuk­sis­sa. Lop­putu­losta ei ole vielä tul­lut ja tutkimus on mon­es­sa yhtey­dessä kesken. En ole ain­oa jolle täl­läistä tutkimus­ta tehdään mut­ta halu­an kiin­nit­tää huomio­ta että jälkioireet alkoi­vat kun paran­n­uin covidis­tä. Toki kaik­ki oireet ja edel­liset sairaudet ote­taan tutkimuk­sis­sa huomioon

   6. pH:

    Ihmet­te­len ihmi­siä, jot­ka kiis­tä­vät long-cov­i­din psy­ko­lo­gi­set ulot­tu­vuu­det, kos­ka samal­la he kiis­tä­vät ison osan ihmi­syyt­tä. Itsel­lä­ni tapah­tui per­hees­sä vuo­si sit­ten traa­gi­nen mene­tys ja en vie­lä­kään ole fyy­si­ses­tisamas­sa kun­nos­sa, kuin ennen. Ymmär­rän val­lan hyvin, että se joh­tuu trau­mas­ta, min­kä mene­tys aiheut­ti, eikä sii­nä ole mitään hävettävää.

    Ei siitäkään ole mon­taa vuosikym­men­tä kun alko­holis­mista kärs­vivän ihmis­ten lähiomais­ten kär­simyk­set ei otet­tu vakasti. Alko­holistin omaisetkin häpe­sivät että hei­dän per­heessä on kär­sit­ty alko­holis­mista vaik­ka alko­holis­mi on ollut pitkään Suomes­sa keskilu­okan ongel­ma. Myös masen­nus on toinen mis­tä mon­ta vuosikym­men­tä ei puhut­ta pitkäl­lisen trau­man jälkioirei­den kohdal­la vaan keski­tyt­ti­in vain siihen joka kär­sii masen­nuk­ses­ta ja alkoholismista.

   7. Rahul Soma­ni: Luo­tat­ko pikem­min asian­tun­ti­joi­hinja col­vi­din sai­ras­tu­nei­siin ihmis­ten havan­toi­hin vai inter­ne­tin vaih­toeh­toi­seenväit­tä­miin jos­sa kysee­na­lais­te­taan long col­vid vai­ku­tuk­set? Mis­tä voit maal­lik­ko­na tie­tää mil­lai­set oireet col­vi­din saa­nut ihmi­nen kär­sii? Olet­ko sai­ras­ta­nut colvidin? 

    Voin tode­ta että nimi­merk­ki :lle että itse col­vi­din sai­ra­tu­neen­na (hel­mi­kuun lopus­sa) kär­sin edel­leen sivuoi­reis­ta joi­ta col­vid tuot­taa vaik­ka olen sii­tä paran­tu­nut ja sain I rokot­teen jo 5 päi­vää sitten.

    En ole auk­tori­teet­tiusko­vainen vaan luotan pikem­min tutkit­tuun tietoon kuin anek­doot­tisi­in väit­teisi­in. Enkä väitä että kyseessä olisi joko tai vaan peräänku­u­lu­tan sel­l­aista otet­ta tutkimuk­si­in jot­ta erotel­laan sairau­den aiheut­ta­mat sivuoireet muista ident­ti­sistä sivuoireista mut­ta joiden aiheut­ta­ja on muualla.

   8. <span class=“caps”>MF</span>: En ole auk­to­ri­teet­tius­ko­vai­nen vaan luo­tan pikem­min tut­kit­tuun tie­toon kuin anek­doot­ti­siin väit­tei­siin. Enkä väi­tä että kysees­sä oli­si joko tai vaan perään­kuu­lu­tan sel­lais­ta otet­ta tut­ki­muk­siin jot­ta ero­tel­laan sai­rau­den aiheut­ta­mat sivuoi­reet muis­ta ident­ti­sis­tä sivuoi­reis­ta mut­ta joi­den aiheut­ta­ja on muualla. 

    Lääketi­eteessä ja luon­non­ti­eteis­sä yleen­sä ei ole auk­to­ri­teet­tejä vain ain­os­taan tutkit­tua tietoa tulee aina uusien tutkimusten kautta.
    Toki voimme pohtia mikä tutkit­tu tieto, mis­sä tutkit­tu ja ketkä ovat tutki­neet ja tehdä johtopäätök­set siitä onko tutkit­tu tieto riip­puma­ton­ta vai ei. 

    Tätäkin long covidia tutk­i­taan täl­läkin het­kel­lä Suomes­sa yliopis­tol­li­sis­sa sairaaloissa. 

    Onko nim­imerk­ki MF:lle yliopis­tol­liset sairaalat tarpeek­si luotet­tavia tutkimus­laitok­sia? Eri mais­sa on toki eri­laisia tutkimuk­sia ja eri tulok­sia mut­ta kuten sanoin auk­to­ri­teet­tiuskovaisuus ei ole tieteel­lisen tutkimuk­ses­sa oleel­lista vaan se että tieteel­listä tutkimus­ta tehdään ammat­ti­lais­ten tutk­i­joiden toimes­ta eri mais­sa ker­too sen että lääketiede on kan­sain­välistä tutkimus­ta jos­sa tulee eri­laisia tulok­sia riip­puen tutkimusten kohteesta ja otoksesta. 

    Long covid on yksi täl­läi­nen tutkimuk­sen kohde jota tutk­i­taan ympäri maail­maa eri yliopis­tol­li­sis­sa sairaalois­sa ja tulos voi olla maa kohtais­es­ti erit­täin suuri. 

    Huo­maut­taisin vielä ettei tutkit­tua tieto ole aina sama kaikkial­la kos­ka tutkimus kohde ratkaisee myös lop­putu­lok­sen. Myös tutkimusko­hteen etenkin sairauk­sien vaiku­tuk­sista ihmis­ten elin­tapoi­hin ja ikäryh­mi­in on myös iso­ja eroja. 

    Esim tupakoit­se­va yli­pain­oinen alko­ho­lia run­saasti juo­va col­vidin saanut ihmi­nen voi kär­siä pitkään vielä long covidista mut­ta sel­l­ainenkin ihmi­nen joka ei juo, ei tupakoi eikä ole yli­pain­oinen voi myöskin kär­siä long covidis­tä mut­ta hänelle on var­maan eri vai­vat kuten väsymys ja unet­to­muus jne

    Tämäkin long covid tutimus on vielä kesken. Itse covidin sairas­tuneena ja osal­lis­tuneen täl­läiseen tutkimuk­seen olen tietoinen asi­as­ta ja olen käynyt testeis­sä ja ne ovat kesken kos­ka lisää teste­jä tulee muil­takin ihmisiltä jatku­vasti tietokan­toi­hin joi­ta HUS ja Helsin­gin yliopis­to tutkii koko ajan

  2. Count­ry­boy:
   Mik­si nuo­ris­ta Sveit­sis­sä 10 pro­sen­til­la oli long covid oirei­ta, ilman että oli­vat sai­ras­ta­neet coro­naa (ei vas­­ta-ainei­­ta) ? Onko sai­raus hie­man epä­mää­räi­nen määritelmältään.

   Lap­sil­la ei voi­da tode­ta luotet­tavasti Koro­nan sairas­tamista joskus kuukau­sia aikaisem­min taik­ka sairas­ta­mat­to­muut­ta vas­ta-ainetestil­lä. Se ei ole kyllin tark­ka siihen. 

   Joten tuos­ta luvus­ta ei voi oikein päätel­lä mitään.

 12. Kor­jaan sen ver­ran, että kaikkial­la Suomes­sa kaik­ki halukkaat eivät ole saa­neet ensim­mäistä roko­tus­ta. Esim. oma poikani saa ekan vas­ta eloku­un puo­livälis­sä, vaik­ka ilmoit­tau­tui jonoon koko lail­la heti, kun se oli mah­dol­lista. Ilmeis­es­ti tilanne vai­htelee paljon kun­nit­tain. Jostain syys­tä tilanne on toinen mon­en pikkukun­nan ohel­la Helsingis­sä. Johtuneeko pääkaupunkiseudun tilanne sit­ten mamu­jen määrästä? Vai onko rokot­tei­den jaet­tu kun­ti­in väärin? 

  Tässä mielessä on taas ker­ran täysin mys­tistä, että Kiu­ru ja hal­li­tus — mikäli hal­li­tuk­sel­la nyt näin lomien aikana joku tah­to on — on vaat­in­ut kakkos­roko­tusten antamisen kiihdyt­tämistä. Saataisi­in nyt nuo­rille edes ensim­mäi­nen roko­tus ennen opin­to­jen alka­mista. Eihän niitä pitkäaikaisvaiku­tuk­sia kan­na­ta vähätel­lä ennen kuin tiede­tään, miten suuri ris­ki ne ovat. Sik­si pitäisi nuo­rille saa­da edes yksi roko­tus, jos siitä olisi edes vähän suojaa.

  1. Ato­mis­ti:
   Jos­tain syys­tä tilan­ne on toi­nen mon­en pik­ku­kun­nan ohel­la Hel­sin­gis­sä. Joh­tu­nee­ko pää­kau­pun­ki­seu­dun tilan­ne sit­ten mamu­jen määrästä?

   Etnisen taus­tan vaiku­tus roko­tushalukku­u­teen on var­maan poli­it­tis­es­ti epäko­r­rek­ti aihe, mut­ta olisi kyl­lä mie­lenki­in­toinen tieto. Ainakin itse ykkös­rokotet­ta hakies­sani Län­sisa­ta­man mas­saroko­tus­pis­teessä ain­oat näkemäni ei-valkoiset oli­vat työn­tek­i­jöitä, vaik­ka siel­lä olikin porukkaa kuin pipoa. Kovin harv­inaista Helsingis­sä nähdä nykyään noin iso joukko väkeä, joista kaik­ki ovat valkoisia.

   Jos epäi­lyk­seni pitää paikkaansa, on syitä var­maan mon­i­naisia. Helsin­ki ei tai­da mitenkään erik­seen kut­sua roko­tuk­si­in, joten se voi jo kar­sia mon­et maa­han­muut­ta­jat pois listal­ta, samoin kuin tietysti kan­ta­suo­ma­laisi­akin. Kaik­ki eivät seu­raa medi­aa (tai ainakaan suo­ma­laista sel­l­aista). Jois­sakin kun­nis­sa lähetetään henkilöko­htainen kir­je jokaiselle, joka olisi ollut oikeutet­tu roko­tuk­seen parin viikon ajan, mut­ta ei ole vielä varan­nut aikaa.

   1. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti: Etni­sen taus­tan vai­ku­tus roko­tus­ha­luk­kuu­teen on var­maan poliit­ti­ses­ti epä­kor­rek­ti aihe, mut­ta oli­si kyl­lä mie­len­kiin­toi­nen tie­to. Aina­kin itse ykkös­ro­ko­tet­ta hakies­sa­ni Län­si­sa­ta­man mas­sa­ro­ko­tus­pis­tees­sä ain­oat näke­mä­ni ei-val­koi­set oli­vat työn­te­ki­jöi­tä, vaik­ka siel­lä oli­kin poruk­kaa kuin pipoa. Kovin har­vi­nais­ta Hel­sin­gis­sä näh­dä nyky­ään noin iso jouk­ko väkeä, jois­ta kaik­ki ovat valkoisia.

    Jos epäi­lyk­se­ni pitää paik­kaan­sa, on syi­tä var­maan moni­nai­sia. Hel­sin­ki ei tai­da miten­kään erik­seen kut­sua roko­tuk­siin, joten se voi jo kar­sia mon­et maa­han­muut­ta­jat pois lis­tal­ta, samoin kuin tie­tys­ti kan­ta­suo­ma­lai­sia­kin. Kaik­ki eivät seu­raa medi­aa (tai aina­kaan suo­ma­lais­ta sel­lais­ta). Jois­sa­kin kun­nis­sa lähe­te­tään hen­ki­lö­koh­tai­nen kir­je jokai­sel­le, joka oli­si ollut oikeu­tet­tu roko­tuk­seen parin vii­kon ajan, mut­ta ei ole vie­lä varan­nut aikaa.

    Huo­masin myös, että rokotepaikan asi­akaskun­ta oli hyvin valkoista. Se, ettei seu­ra­ta paikallisia medioi­ta vaikut­taa var­masti tähän — eihän tietoa oikeud­es­ta ottaa rokote ja ohjei­ta ajan varaamiseen saa mitenkään muuten. Tun­te­mani henkilö, joka ei käytä net­tiä tai tilaa paperi­sta Helsin­gin Sanomia ei tien­nyt hänkään oikeud­es­ta vara­ta aika tai keino­ja, kuin­ka aika varataan, vaik­ka kyseessä oli suo­ma­lainen, jol­la ei ole kielimuuria. 

    Mitä tulee maa­han­muut­ta­jien medi­an seu­raamiseen, aina kun on joukkoli­iken­teen lakko tai suun­nitel­tu katkos, pysäkeil­lä on paljon yllät­tyneitä maa­han­muut­ta­jia. Näin oli viimek­si metron liiken­nöidessä vain Kulosaares­ta län­teen. Tämä indikoi, että ilmiö on aivan todellinen.

   2. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa:

    Mitä tulee maa­han­muut­ta­jien medi­an seu­raa­mi­seen, aina kun on jouk­ko­lii­ken­teen lak­ko tai suun­ni­tel­tu kat­kos, pysä­keil­lä on pal­jon yllät­ty­nei­tä maa­han­muut­ta­jia. Näin oli vii­mek­si met­ron lii­ken­nöi­des­sä vain Kulos­aa­res­ta län­teen. Tämä indi­koi, että ilmiö on aivan todellinen.

    Lakoista ei ilmoite­ta mediois­sa ja HSL tiedot­teis­sa pääasi­as­sa suomek­si ja ruot­si­ki joten maa­han­muut­ta­jil­la jot­ka eivät kom­mu­nikoi kun­nol­la suomek­si on han­kalaa lukea täl­läisiä tiedot­tei­ta. Kie­limuurin omaa­va maa­han­muut­ta­jien kir­jo on erit­täin laa­ja joten mis­tään pienistä etni­sista ryh­mistä ei olla kysymys.

  2. Ato­mis­ti:
   Jos­tain syys­tä tilan­ne on toi­nen mon­en pik­ku­kun­nan ohel­la Hel­sin­gis­sä. Joh­tu­nee­ko pää­kau­pun­ki­seu­dun tilan­ne sit­ten mamu­jen mää­räs­tä? Vai onko rokot­tei­den jaet­tu kun­tiin väärin? 

   Helsingis­sä on avat­tu walk in rokote paikko­ja joil­la yritetään purkaa roko­tus sumaa. Myös yksi syy voi olla hitaalle rokot­tamiselle Helsingis­sä syy se että ihmiset ovat täl­lä het­kel­lä heinäku­us­sa mökeil­lä eikä mök­ki paikkakun­nil­ta voi helsinkiläi­nen saa­da roko­tuk­sia. Myös pääkaupunkiseudun kaupunkien erot vai­htel­e­vat kos­ka roko­tus on kun­ta kohtainen. Mon­es­sa mais­sa sairaan­hoitopi­ir­it jär­jestävät roko­tuk­sia esimerkik­si Bri­tan­ni­as­sa NHS

 13. Tois­taisek­si Suo­mi on ollut kak­si kuukaut­ta Englan­tia jäl­jessä ja Pietarin ril­lut­telumatkat vain hie­man aikaisti­vat nousua.
  Kun on altistuk­sia, syn­tyy tar­tun­to­ja. Tar­tun­noista osa johtaa sairaalaan.
  Hol­lan­nin käyrät ovat hyvä esimerk­ki EU:n sisäl­lä tapah­tu­vista asioista. Ei tämä ole ikäih­mis­ten tau­ti. Hyvää on, että vaik­ka tar­tun­nat kas­va­vat niin sairaan­hoidon kuor­mi­tus ei kas­va yhtä jyrkästi. 

  Roko­tusten edi­ta­misessä VNK:n keskitet­ty tiedot­ta­mi­nen on ollut lähin­nä sure­ka. Tapah­tu­ma-alal­ta olisi toivunut talkootyötä roko­tusten markki­noimises­sa fes­ti­vaaliyleisöilleen, kun­tien taas avaa­van iltarokotru­saiko­ja kesätöis­sä oleville nuo­rille ja mon­en­laista muu­takin — aiko­ja kun on.

  Pitkä-covid-19 on iso jok­eri. Tietoa on tul­lut vajaan vuo­den ajan. Aina vain huolestut­tavam­paa, eteenkin vam­moista aivoille.
  https://www.psypost.org/2021/07/large-study-finds-covid-19-is-linked-to-a-substantial-drop-in-intelligence-61577

  1. Roto­tuk­sia ei jar­ru­ta mikään muu kuin se, ettei roko­tytei­ta saa­da tarpeek­si. Mikään jakelukana­van tehost­a­mi­nen ei poista tätä.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Roto­tuk­sia ei jar­ru­ta mikään muu kuin se, ettei roko­ty­tei­ta saa­da tar­peek­si. Mikään jake­lu­ka­na­van tehos­ta­mi­nen ei pois­ta tätä.

    Onko­han AstraZenecat jo lahjoitet­tu pois tai hävitet­ty? Jos ei, niil­lä voisi aivan hyvin rokot­taa vapaae­htoisia kuten vaik­ka Sak­sas­sa. No, en tietenkään ole­ta, että niin kävisi, mut­ta teo­ri­as­sa saataisi­in rokotet­tu­jen osu­ut­ta suurem­mak­si hyvin helpol­la keinolla.

   2. Ato­mis­ti: Onko­han AstraZe­necat jo lah­joi­tet­tu pois tai hävi­tet­ty? Jos ei, niil­lä voi­si aivan hyvin rokot­taa vapaa­eh­toi­sia kuten vaik­ka Sak­sas­sa. No, en tie­ten­kään ole­ta, että niin kävi­si, mut­ta teo­rias­sa saa­tai­siin roko­tet­tu­jen osuut­ta suu­rem­mak­si hyvin hel­pol­la keinolla.

    Pitäisin vapaae­htois­t­en rokot­tamista Astra Zenecalla epäeet­tisenä, sil­lä siitä saat­taisi syn­tyä sel­l­ainen kuva, että val­tio jotenkin suosit­telee rokot­teen ottamista. Rokotepas­si taas on puolestaan huono keino sik­si, että se on total­i­taris­mia. Jokaisel­la tulee olla oikeus vali­ta, mihin lääketi­eteel­lisi­in hoitoi­hin ja tutkimuk­si­in suos­tuu. Joudumme siis kestämään kevy­itä rajoituk­sia jonkin aikaa.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Roto­tuk­sia ei jar­ru­ta mikään muu kuin se, ettei roko­ty­tei­ta saa­da tar­peek­si. Mikään jake­lu­ka­na­van tehos­ta­mi­nen ei pois­ta tätä.

    “Roko­tu­saiko­ja run­saasti tarjolla”
    kysymys on myös muiden kuin HS/YLE uuti­soin­tia seu­raavien tavoit­tamis­es­ta ja hei­dän työ­nan­ta­jis­taan. Jos viikon­lop­pu- ja ilta-aiko­ja ei ole tar­jol­la niin sil­lä on vaikutuksensa.
    Eri­tyis­es­ti sääli, etteu J&J:n rokotet­ta ole valittavana.

   4. jts: Roko­tusai­ko­ja run­saas­ti tarjolla”
    kysy­mys on myös mui­den kuin / uuti­soin­tia seu­raa­vien tavoit­ta­mi­ses­ta ja hei­dän työ­nan­ta­jis­taan. Jos vii­kon­lop­pu- ja ilta-aiko­­ja ei ole tar­jol­la niin sil­lä on vaikutuksensa.
    Eri­tyi­ses­ti sää­li, etteu JJ:n roko­tet­ta ole valittavana.

    Rokot­ta­mi­nen on Suomes­sa kun­tien vas­tu­ul­la joten on vaikea­ta rokot­taa ihmisiä tiivi­is­sä urbaanises­sa kaupun­ki ympäristössä kuten pääkaupunkiseudul­la, Tam­pereen ja Turun seuduil­la kun roko­tuk­set annetaan kun­nal­lises­sa ter­veyskeskuk­ses­sa kun­ta kohtais­es­ti . Jos esimerkik­si Espoos­sa olisi paljon avoimia aiko­ja roko­tuk­sille niin helsinkiläiset eivät voi vara­ta aikaa Espooseen vaik­ka Espoos­sa olisi vapai­ta aiko­ja roko­tuk­sille. Täl­läi­nen kankea byrokra­tia hidas­taa myös rokottamista.

 14. Kyl­lä taas tänään kun luki hesaria, niin ei voin­ut kuin hävetä helsinkiläis­ten puolesta.

  ” kesäai­ka on sairaalan kannal­ta aikaa, jol­loin henkilöstömäärä on lomien takia rajalli­nen ja nor­maal­i­toim­inta on tiukoilla.”
  ‑Koro­nan tul­lessa hus ilmoit­ti, että tuhat voidaan teho­hoitaa ja sen jäl­keen on hankalampaa.

  ”Husin sairaalois­sa oli maanan­taina 13 koronapotilasta…”
  ‑Jos oikeasti olette ongelmis­sa 13 poti­laan kanssa, niin ette kaipaa ymmär­rystä vaan ydinpommia.

  Raja se on paskanjauhannallakin.

  1. HUS:n sairaalois­sa hoide­taan muitakin poti­lai­ta kuin koron­apoti­lai­ta. Kor­nan kanssa ei todel­lakaan olle vaikeuksissa.

 15. Merkit­tävil­lä riskiryh­mil­lä on täl­lä het­kel­lä suh­teel­lisen tuore täysi roko­tus­suo­ja ja kaik­ki halukkaat on kohtu­ullisen hyvin suo­jat­tu ainakin vakaval­ta tau­timuodol­ta vähin­tään yhden piikin turvin. 

  *** Taudin kan­nat­taisi antaa nyt lev­itä sen minkä se lev­iää. Miksi? ***

  - Roko­tusten teho on toiv­ot­tua lyhy­taikaisem­pi ja teho delta-vari­ant­tia kohtaan huonom­pi. Keskeisimpi­en riskiryh­mien saamien rokot­tei­den teho alkaa myös pian hiipua — etenkin hei­dän joil­la rokote tehoaa muutenkin huonom­min iän tai perus­sairau­den takia. Rokot­tamisen puut­teel­lis­es­ta tehos­ta on jo viit­teitä maail­mal­ta, kuten Israelista ja Britanniasta. 

  - Sairastet­tu tau­ti antaa laa­jem­man ja pitkäkestoisem­man immu­ni­teetin rokot­tamiseen ver­rat­tuna: elim­istö altistuu siinä koko viruk­selle ja käy läpi laa­jem­man immu­nol­o­gisen pros­essin. Ammat­tipi­ireis­sä on lisäk­si ”yleis­es­ti tiedos­sa” että RNA-rokot­tei­den haas­teena on pitkäl­lä tähtäimel­lä huono teho. (Tämän tote­si lääketi­eteen koulu­tuk­sen saa­neelle lähiomaisel­leni työ­paikkansa kahvipöy­dässä suo­ma­laisen ter­veysvi­ra­nomaisen van­hempi asiantun­ti­ja.) Asia näyt­tää kuu­lu­van julk­isu­udessa tabu­jen listalle. 

  - Korona jää joka tapauk­ses­sa kiertämään yhteiskun­tia, teimme mitä hyvän­sä. Voimme olla sen koh­dates­samme immu­nol­o­gis­es­ti vahvem­pia tai heikom­pia. Altistu­mis­ten vält­tämi­nen estää kehon luon­taista ”virus­päiv­i­tys­tä” ja tekee meistä koronalle (ja mon­elle muulle viruk­selle) alt­ti­impia. Rokot­ta­mal­la emme pysy perässä täl­lä lop­ut­toma­l­la mara­tonil­la. Rokot­teisi­in ja rajoituk­si­in keskit­tymi­nen tule­vat kalli­ik­si monel­la taval­la nyt ja pitkälle päälle tulevaisuudessa. 

  - Kovatkaan rajoituk­set eivät ole laske­neet menetet­ty­jen elin­vu­osien määrää, kuten tässä ketjus­sa jaet­tu tutkimus ker­too. Jo viime syksyn lop­ul­la Lancetis­sa julka­isti­in vas­taa­va tutkimushavainto. 

  - Aikuiset voivat vali­ta itse sen, miten koro­nan kohtaa­vat; rokotet­tuna tai ilman. Peruster­veille lap­sille ja nuo­rille korona ei ole yleis­es­ti vaar­alli­nen, kuten ei muutenkaan useim­mille – influ­enssa on lap­sille ja nuo­rille jopa vaar­al­lisem­pi. Ns. pitkän koro­nan (long covid) osalta hil­jat­tain uuti­soitu sveit­siläis­tutkimus ei myöskään löytänyt tukea sille, että sairas­t­a­mi­nen aiheut­taisi merkit­tävää long covid ‑ilmaan­tu­vu­ut­ta las­ten ja nuorten kohdalla. 

  *** Rokotepassien lääketi­eteelli­nen ja hallinnolli­nen ongelma ***

  - Lähtöko­htais­es­ti rokote kan­nat­taa nähdä ennen kaikkea suo­jana itselle vakaval­ta tau­timuodol­ta. Rokote­tutkin voivat aikaa myöten sairas­tua ja toimia myös tietämät­tään taudin levittäjinä. 

  - Ei ole mah­dol­lista sanoa kuin­ka pitkään rokote­todis­tuk­sen tai ‑passin olisi lääketi­eteel­lis­es­ti perustel­tua olla voimas­sa. Asian tutkimi­nen on myös haas­tavaa, sil­lä rokote­tu­ista ei voi­da tietää kuin­ka moni on todel­la altistunut taudille rokot­ta­mat­tomana, kun vain (pieni) osa altistu­mi­sista on kenenkään tiedos­sa. Ei siis ole mah­dol­lista erot­taa luon­tais­es­ti han­ki­tun immuu­ni­vas­teen vaiku­tus­ta pelkän rokot­teen vaiku­tuk­ses­ta, ja lisäk­si yksilöi­den vaste rokot­teeseen on lähtöko­htais­es­tikin eri­lainen. Vas­ta-aineisi­in tui­jot­ta­mi­nen ei ole kovin tieteel­listä, sil­lä ne ovat vain osa immu­ni­teet­tia, ja esi­in­tyvät ja toimi­vat eri ihmisil­lä myös jos­sain määrin yksilöl­lis­es­ti. Vas­ta-ainetestit eivät ker­ro luotet­tavasti vas­tus­tuskyvys­tä koronalle, ne ovat vain yksi hel­posti mas­sat­es­tat­tavis­sa ole­va muuttuja.

  - Rokotepas­sit saat­taa­vat johtaa lop­ut­tomaan ora­van­pyörään, kuten rajoituk­set — tuo­den uuden hallinnol­lisen karusellin, jos­ta on poli­it­tis­es­ti vaikea hypätä pois. Kuin­ka mon­ta miljoon­aa rokotet­ta ja koronat­estiä hallintokoneis­toi­neen jää pyöritet­täväk­si? Rokote­te­ol­lisu­us kiit­tää. Entä ihmiset, joille rokote on tosi­asi­as­sa suurem­pi ter­vey­delli­nen ris­ki kuin itse tau­ti. Miten kohdel­la koro­nan sairas­tanut­ta anafy­lak­tikkoa, jon­ka tar­tun­nas­ta on se yli 6kk (mieli­v­al­tainen aika­jänne sekin)?

  - Lisäk­si on pakko tode­ta, että geen­it­er­api­an mekanis­mil­la toimivien RNA-rokot­tei­den pitkäaikaisvaiku­tuk­sista emme yksinker­tais­es­ti voi tietää vielä tarpeek­si. Tämä kos­kee sekä virheet­tömiä rokote­valmis­tei­ta, että joukkoon pakosti mah­tu­via virheel­lisiä annok­sia ja eriä. Käyn­nis­sä on ennen­näkemätön ihmiskoe. Tämän sanomi­nen ääneen ei ole folio­hat­tuilua, vaan aiheelli­nen huoli, jon­ka takia myös mon­et lääketi­eteel­lisen koulu­tuk­sen saa­neet ovat kieltäy­tyneet rokot­teesta, mikäli käytän­nössä mah­dol­lista. Vapaus kieltäy­tymiseen jos jokin, on ihmisoikeus. Mikäli kyseessä olisi todel­lisu­udessa yleis­vaar­alli­nen tau­ti kuten isorokko, olisi kysymys hankalampi. 

  *** Ruotsin malli sit­tenkin toimivin pitkäl­lä tähtäimellä? ***

  - Tänä päivänä Ruotsin tilanne on hyvä sekä rek­isteröi­ty­jen tar­tun­to­jen että kuolleisu­u­den osalta. Sairaalakuor­mi­tuskin on vähäi­nen. Maas­sa ei ole koko aikana ollut voimas­sa todel­lisia rajoituk­sia muun Euroopan tai edes Suomen malli­in. Ruot­sis­sa korona-aikana käyneenä sikäläi­nen elämä on ollut pääl­lisin puolin nor­maalia, luku­un otta­mat­ta jos­sain vai­heessa käyt­töön otet­tu­ja mas­sakokoon­tu­mis­ten rajoituk­sia, jot­ka kyl­lä koin aika kos­meet­tisi­na poli­it­tisi­na tekoina. Ruot­sis­sa tau­tia on ollut liik­keel­lä paljon rek­isteröi­tyä enem­män ja se on levin­nyt endeemis­es­ti. Roko­tuk­sen ovat nyt aut­ta­neet yhdessä luon­tais­es­ti han­ki­tun immuu­ni­vas­teen kanssa, ja kokon­ais­tu­los on nyt hyvä. Kisa­t­ur­is­titkaan eivät saa­neet aikaan tar­tun­tapi­ikkiä, toisin kuin meil­lä. Myös delta-vari­antin osu­us on Ruot­sis­sa jäänyt esim. Suomea matalammaksi. 

  - Bri­tann­ian tilan­net­ta on mie­lenki­in­toista seu­ra­ta. Väestönä ja koronariskeiltään se toki poikkeaa suo­ma­lais­es­ta: on tiheää asu­tus­ta, paljon maa­han­muut­ta­jia, yli­pain­ois­ia ja peruster­vey­deltään heikko­ja, sil­lä yhteiskun­ta on sosi­aalis­es­ti erit­täin jakau­tunut (kuten Ruot­si tiety­iltä osin).

  Sanois­in, että nyt sekä Ruotsin että Bri­tann­ian läh­estymistapa koron­aan on tieteel­lisem­pi kuin meil­lä — toki polit­tis­es­ti haastavampi.

  1. Rokot­tamisen puut­teel­lis­es­ta tehos­ta on jo viit­teitä maail­mal­ta, kuten Israelista ja Britanniasta.

   Rokot­teet eivät estä kokon­aan sairas­tu­mista eikä myöskään taudimn levit­tämistä, mut­ta suo­jaa­vat hyvin tau­ti­in kuolemiselta. Sekä Israelis­sa että Bri­tan­ni­as­sa tar­tun­to­jen määrä on nousut jyrkästi ja kuolleisu­us ei juuri lainkaan. Bri­tan­ni­as­sa karkeasti laske­mani tapauskuolleisu­us on 0,015 %, kun se on yleen­sä huidel­lut pros­entin tai parin tienoilla.
   Lasken tapauskuolleisu­u­den ver­taa­mal­la kuolei­den määrää kak­si viikkoa van­hempi­in tar­tun­talukui­hin, molem­mat viikon liuku­vana sum­mana. Luku ei ole tark­ka, mut­ta sinne päin. 

   – Sairastet­tu tau­ti antaa laa­jem­man ja pitkäkestoisem­man immu­ni­teetin rokot­tamiseen ver­rat­tuna: elim­istö altistuu siinä koko viruk­selle ja käy läpi laa­jem­man immu­nol­o­gisen pros­essin. Ammat­tipi­ireis­sä on lisäk­si ”yleis­es­ti tiedos­sa” että RNA-rokot­tei­den haas­teena on pitkäl­lä tähtäimel­lä huono teho.

  2. Kiitos ja komp­paan, tätä viisaut­ta soisi levit­tyvän laa­jem­min! Piilos­sa ole­vat rohkeat toimit­ta­jat soisi­vat nyt alkaa nos­taa kissan pöy­dälle, kovil­la rajoituk­sil­la on jo maail­mal­la las­ten ja nuorten elämä pilat­tu jo tarpeeksi.

   1. <span class=“caps”>MF</span>:
    Kii­tos ja komp­paan, tätä vii­saut­ta soi­si levit­ty­vän laa­jem­min! Pii­los­sa ole­vat roh­keat toi­mit­ta­jat soi­si­vat nyt alkaa nos­taa kis­san pöy­däl­le, kovil­la rajoi­tuk­sil­la on jo maa­il­mal­la las­ten ja nuor­ten elä­mä pilat­tu jo tarpeeksi.

    Kovat rajoituk­set eivät ole ratkaisu siinä että colvid häviäisi maail­mas­ta mut­ta oli­vat ain­oa vai­h­toe­hto niin kauan kuin ei ollut tehokas­ta rokotet­ta tor­ju­maan col­vidia. Myös rokote ei hävitä col­vidia mut­ta hidas­taa sen lev­iämistä nopeam­min kuin rajoituk­set. Kun maail­man eri maat rokot­ta­vat eri tahti­in ihmisiä niin sil­loin col­vidin syk­li on erit­täin iso ver­rat­tuna miten roko­tuk­set ovat edenneet.

  3. Quo vadis:
   Tau­din kan­nat­tai­si antaa nyt levi­tä sen min­kä se levi­ää. Miksi?

   Taudin lev­iämiseen vapaasti liit­tyy yksi negati­ivi­nen lieveilmiö, jota emme ole Suomes­sa joutuneet vielä käytän­nössä koke­maan ollenkaan: yhteiskun­nan kri­it­tis­ten toim­into­jen sulkeu­tu­mi­nen pienen työn­tek­i­jä­porukan sairastumisen/karanteenin vuok­si. Kehit­tyneille tuotan­to­jär­jestelmille on omi­naista, että niis­sä on pienehkö eri­ty­isosaamista vaa­ti­va valvo­mo. Mitä jos vaik­ka Helenin sähkön­si­ir­toverkko joudut­taisi­in sulke­maan viikok­si sen takia, että sen valvo­mossa työsken­tele­vistä kaik­ki täysin rokot­ta­mat­tomat ovat koronassa?

   Ris­ki tuolle piene­nee koko ajan, kun toisen rokotean­nok­sen kat­tavu­us nousee nyt hur­jaa vauh­tia. Kuukau­den päästä ollaan jo tilanteessa, jos­sa työikäi­sistä täysin rokot­ta­mat­tomat ovat jo pieni vähem­mistö, eikä korona pääse enää hal­vaut­ta­maan toim­into­ja. Varsinkin tuol­lais­ten pien­ten kri­it­tis­ten työn­tek­i­järyh­mien joukos­sa vas­tu­ullisu­us on yleen­sä hyväl­lä tasol­la ja rokotein­to korkea.

   Ruotsin mallista voi tode­ta, että ske­naar­i­ot jois­sa se osoit­tau­tu­isi mui­ta Pohjo­is­mai­ta parem­mak­si enää tässä vai­heessa ovat kovin epä­to­den­näköisiä. Testil­lä tode­tun koro­nan Ruot­sis­sa on sairas­tanut n. 10% väestöstä, hatus­ta heit­et­tynä todel­li­nen määrä on mak­simis­saan tuplat siitä. Pieni määrä ver­rat­tuna siihen mitä roko­tuk­sil­la on saatu suo­jat­tua, vaik­ka yhdessä rokotet­tu­jen kanssa se tuokin nyt etua ver­rat­tuna mai­hin, jois­sa sairas­tanei­ta on vähem­män. Roko­tuk­set kirivät tuon eron kiin­ni kuitenkin nopeasti. Muis­sakin Pohjo­is­mais­sa on jo saatu suo­jat­tua väestöä roko­tuk­sil­la jo kohtu­ullisen hyvin, joten vaik­ka sairas­tunei­den määrä kas­vaisi meil­lä nyt Ruotsin tasolle, ei kuolemia tulisi kuitenkaan läh­eskään vas­taavis­sa määrin. Ruot­sil­la on käsis­sään myös ongel­ma long covidin takia työkyvyt­tömik­si joutuneista.

   1. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti: Tau­din leviä­mi­seen vapaas­ti liit­tyy yksi nega­tii­vi­nen lie­veil­miö, jota emme ole Suo­mes­sa jou­tu­neet vie­lä käy­tän­nös­sä koke­maan ollen­kaan: yhteis­kun­nan kriit­tis­ten toi­min­to­jen sul­keu­tu­mi­nen pie­nen työn­te­ki­jä­po­ru­kan sairastumisen/karanteenin vuoksi. 

    Ruot­sin mal­lis­ta voi tode­ta, että ske­naa­riot jois­sa se osoit­tau­tui­si mui­ta Poh­jois­mai­ta parem­mak­si enää täs­sä vai­hees­sa ovat kovin epä­to­den­nä­köi­siä. Tes­til­lä tode­tun koro­nan Ruot­sis­sa on sai­ras­ta­nut n. 10% väes­tös­tä, hatus­ta hei­tet­ty­nä todel­li­nen mää­rä on mak­si­mis­saan tuplat siitä. 

    - Ter­vey­den­huolto­henkilöstö on jo rokotet­tu etur­in­ta­mas­sa. Muu työikäi­nen väestö tulee vauhdil­la perässä. 

    - Työ­paikoil­la on mah­dol­lista työ­nan­ta­jan toimes­ta har­ras­taa yhteiskun­taa tiukem­pia toimia, näin tehdään oma­l­la työ­paikalla: raja­ta eri tilois­sa ole­vien määrää, säätää työvuoro­ja, tehostaa ilmas­toin­tia, määrätä etäisyyk­siä, pakot­taa ihmisille FFP-hen­gi­tys­suo­jaimet ja tehdä tauko- ja ruokailu­jär­jeste­lyjä, ja ottaa vaik­ka käyt­töön pikat­este­jä täy­den­tämään kaikkea edellistä. 

    - Koro­nan kohdan­nei­den todel­li­nen määrä on viral­lisi­in lukui­hin näh­den monikym­menker­tainen. Salmisen “maltil­lisen arvion” mukaan 20 % ruot­salai­sista olisi saanut taudin, mut­ta tämä on hulp­peasti alakant­ti­in. Todel­liset luvut ovat Ruot­sis­sa moninker­taiset ja meil­lä monikym­menker­taiset. Jälkim­mäiseen yhtyi hil­jat­tain jutut­ta­mani lääkärikin. PCR-testikään ei aina saa tar­tun­taa kiin­ni. Jopa koro­nan vuok­si teho­hoi­dos­sa olevil­ta ei aina tah­do­ta saa­da posi­ti­ivista PCR-tulosta, vaan sitä on pitänyt hakea pois­te­tun intubaa­tiop­utken päästä, tai tes­taa­mal­la yhä uudelleen, hur­jim­mil­laan jopa 5 ker­taa peräkkäin. Väärien negati­ivis­ten ohel­la PCR tuot­taa toki infek­tiomit­ta­ri­na (mitä se ei ole) käytet­täessä myös vääriä posi­ti­ivisia, eli löytää virus-RNA:ta niiltäkin joil­la ei ole infek­tio­ta (jopa kuukau­sia tar­tun­nan jälkeen). 

    - Rokot­tamisen rajalli­nen vaikut­tavu­us tulee koronas­sa kah­ta kaut­ta: käytössä on nimeno­maan RNS-rokote. Lisäk­si itse koron­aviruk­sen omi­naisuuk­si­in kuu­luu, että sen anta­ma immu­ni­teet­ti ei ole muutenkaan pitkäaikainen, saati elinikäi­nen, kuten isorokos­sa ja polios­sa. Tästä syys­tä lau­ma­suo­jakin voi olla vain het­kelli­nen. Tärkein­tä siis on, että mah­dol­lisim­man moni olisi taval­la tai toisel­la kohdan­nut viruk­sen. Kokon­aan uute­na tut­tavuute­na se saa muu­toin immuu­ni­jär­jestelmän sekaisin (ns. bradyki­in­imyrsky), etenkin jos henkilöl­lä on D‑vitamiinin puu­tos, kuten tum­mem­pi-ihoisil­la maa­han­muut­ta­jil­la yleisesti.

   2. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti: Tau­din leviä­mi­seen vapaas­ti liit­tyy yksi nega­tii­vi­nen lie­veil­miö, jota emme ole Suo­mes­sa jou­tu­neet vie­lä käy­tän­nös­sä koke­maan ollen­kaan: yhteis­kun­nan kriit­tis­ten toi­min­to­jen sul­keu­tu­mi­nen pie­nen työn­te­ki­jä­po­ru­kan sairastumisen/karanteenin vuok­si. Kehit­ty­neil­le tuo­tan­to­jär­jes­tel­mil­le on omi­nais­ta, että niis­sä on pie­neh­kö eri­tyis­osaa­mis­ta vaa­ti­va val­vo­mo. Mitä jos vaik­ka Hele­nin säh­kön­siir­to­verk­ko jou­dut­tai­siin sul­ke­maan vii­kok­si sen takia, että sen val­vo­mos­sa työs­ken­te­le­vis­tä kaik­ki täy­sin rokot­ta­mat­to­mat ovat koronassa?

    Tuol­lai­sis­sa kri­it­ti­sis­sä töis­sä työsken­televät jae­taan vuoroi­hin, joi­hin kuu­lu­vat eivät kohtaa toisi­aan eivätkä tapaa myöskään vapaa-ajalla.

 16. Onko tietoa, paljonko Suomen sairaalois­sa on yhteen­sä poti­lai­ta sat­un­naise­na ajanhetkenä?
  Pysty­isi suh­teut­ta­maan nämä 53 potilasta.

  1. Jalo­nen:
   Onko tie­toa, pal­jon­ko Suo­men sai­raa­lois­sa on yhteen­sä poti­lai­ta satun­nai­se­na ajanhetkenä?
   Pys­tyi­si suh­teut­ta­maan nämä 53 potilasta.

   Suo­raa tietoa poti­laista en löy­dä, mut­ta val­tioneu­vos­ton sivuil­ta löy­tyy maan potilaspaikat: 

   https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162580/STM_2020_36_rap.pdf

   Vuon­na 2015 sairaan­si­jo­ja oli min­is­ter­iön raportin mukaan 

   - yhteen­sä 21 802, joista
   — erikois­lääkäri­jo­htoisia 10 555 

   Raportin sivul­ta 20 löy­tyy myös erit­te­ly sairaanhoitopiireittäin. 

   Nämä luvut siis ilman koro­nan takia suun­nitel­tu­ja vara­jär­jeste­lyjä (joi­ta ei koskaan otet­tu meil­lä käyttöön). 

   Jonkin­laista suh­teel­lisu­ut­ta kuvaan tuonee myös vuon­na 2018 Aamule­hden julkaise­ma tieto, jon­ka mukaan tuol­loin viikol­la 9 yksistään TAYS:ssa oli hoi­dos­sa 183 influ­enss­apoti­las­ta. Olisi hyvin mie­lenki­in­toista tietää myös vas­taa­van ajan sairaalakuor­mi­tus koko maassa. 

   Jutus­sa ker­ro­taan myös seuraavaa:

   “Ter­vey­den ja hyv­in­voin­nin laitok­sen eri­ty­isas­iantun­ti­ja Niina Iko­nen sanoi, että myös muual­la maas­sa epi­demia on vielä selkeästi käynnissä.

   –Kun las­ke­taan lab­o­ra­to­ri­o­varmis­te­tut A:t ja B:t yhteen­sä, se vas­taa suu­ru­udeltaan jo viime kau­den epi­demi­aa. Tosin viime vuon­na kier­si oikeas­t­aan vain influ­enssa A‑virusta. Viime kau­den huip­pu­vi­ikoil­la tapauk­sia rapor­toiti­in noin 3 000 viikossa.”

   Tähän lisät­täköön, että sekä influ­enssan ilmaan­tu­vu­us että influ­enssaan liit­tyvä kuolleisu­us ovat hyvin ali­ra­por­toitu­ja. Mitkähän oli­si­vat luvut, jos tau­tia olisi jah­dat­tu kuin tätä koron­aa nyt?

   Koko koron­akarusel­li on täysin absur­di, ja sanois­in että Ruot­si on pitkäl­lä tähtäimel­lä voit­ta­ja sekä koro­nan osalta että rajoituk­si­in liit­tyvien kaiken­lais­ten hait­to­jen välttämisessä. 

   Juuri nyt pitäisi saa­da kansalais­ten immuu­ni­vastet­ta meil­läkin vahvis­tet­tua myös altistu­mis­ten kaut­ta, kun se on roko­tusten vielä vaikut­taes­sa tur­val­lis­in­ta kaikille. Ruot­si näyt­tää toimi­van juuri näin vält­tämäl­lä läh­es­tulkoon kaikkia rajoituk­sia. Rajatkin on täysin avoin­na pohjo­is­maista tuleville, vaik­ka Ruot­sis­sa tilanne on paras. 

   Lääkey­htiöitä Ruotsin esimerk­ki ei miellyttäne.

   1. Quo vadis:

    Koko koro­na­ka­rusel­li on täy­sin absur­di, ja sanoi­sin että Ruot­si on pit­käl­lä täh­täi­mel­lä voit­ta­ja sekä koro­nan osal­ta että rajoi­tuk­siin liit­ty­vien kai­ken­lais­ten hait­to­jen välttämisessä. 

    Juu­ri nyt pitäi­si saa­da kan­sa­lais­ten immuu­ni­vas­tet­ta meil­lä­kin vah­vis­tet­tua myös altis­tu­mis­ten kaut­ta, kun se on roko­tus­ten vie­lä vai­kut­taes­sa tur­val­li­sin­ta kai­kil­le. Ruot­si näyt­tää toi­mi­van juu­ri näin vält­tä­mäl­lä lähes­tul­koon kaik­kia rajoi­tuk­sia. Rajat­kin on täy­sin avoin­na poh­jois­mais­ta tule­vil­le, vaik­ka Ruot­sis­sa tilan­ne on paras. 

    Lää­keyh­tiöi­tä Ruot­sin esi­merk­ki ei miellyttäne.

    Onko Ruot­si on pit­käl­lä täh­täi­mel­lä voit­ta­ja on vielä kyl­lä vaikea ennus­taa. Jospa asi­aa kysyt­täisi­in ruot­salaisil­ta suo­raan niin enpä tiedä onko hei­dän vas­taus myön­teinen tähän kysymyk­seen jota nyt Quo vadis niin paljon korostaa. Sanon tämän sik­si kos­ka Ruotsin tilanne voi muut­tua nopeasti. Ruotsin lisäk­si toinen esimerk­ki on Intia jos­sa suurin osa kansas­ta on sairas­tanut col­vidin mut­ta Int­ian hygien­ia taso on kyl­lä erit­täin alhaisem­pi kuin Ruotsin. Venäjänkin tila­nen on huonom­pi kuin Int­ian mut­ta molem­pi­en maid­en hyge­nia taso on paljon alhaisem­pi kuin Ruotsin. Myös Ruot­sis­sa on rokotet­tu ihmisiä hyvään tahti­in kuin Suomessa.

   2. Rahul Soma­ni: OnkoRuot­si on pit­käl­lä täh­täi­mel­lä voit­ta­ja on vie­lä kyl­lä vai­kea ennus­taa. Jos­pa asi­aa kysyt­täi­siin ruot­sa­lai­sil­ta suo­raan niin enpä tie­dä onko hei­dän vas­taus myön­tei­nen tähän kysy­myk­seen jota nytQuo vadis­ni­in pal­jon koros­taa. Sanon tämän sik­si kos­ka Ruot­sin tilan­ne voi muut­tua nopeas­ti.Ruot­sin lisäk­si toi­nen esi­merk­ki on Intia jos­sa suu­rin osa kan­sas­ta on sai­ras­ta­nut col­vi­din mut­ta Int­ian hygie­nia taso on kyl­lä erit­täin alhai­sem­pi kuin Ruot­sin. Venä­jän­kin tila­nen on huo­nom­pi kuin Int­ian mut­ta molem­pien mai­den hyge­nia taso on pal­jon alhai­sem­pi kuin Ruot­sin. Myös Ruot­sis­sa on roko­tet­tu ihmi­siä hyvään tah­tiin kuin Suomessa.

    Ruotsin tilanne voi muut­tua, kyl­lä. Avain­sana on tuo “voi”. Tässähän nyt ylipäätään koete­taan pohtia sitä, kuin­ka suuri viruk­sen aiheut­ta­ma ris­ki on tässä tilanteessa eli pitäisi pohtia toden­näköisyyk­siä. Kumpi on rokotekat­tavu­us, sairas­tu­misen kaut­ta saatu immu­ni­teet­ti ym. tek­i­jät (kansan­ter­veys, ter­vey­den­huolto­jär­jestelmä jne) huomioon ottaen toden­näköisem­pää: tar­tun­to­jen äkilli­nen, voimakas kasvu vai maltil­lisem­pi ja helpom­min hal­lit­tavis­sa ole­va? Tark­ista muuten lukusi: Brit­tien päivit­täiset koronat­a­pauk­set oli­vat tasol­la 50 000 / pv viimek­si 16.7. Tuor­ein luke­ma on 23 000. Tästäkin voi ehkä päätel­lä jotain?

   3. Jaak­ko K: Ruot­sin tilan­ne voi muut­tua, kyl­lä. Avain­sa­na on tuo “voi”. Täs­sä­hän nyt yli­pää­tään koe­te­taan poh­tia sitä, kuin­ka suu­ri viruk­sen aiheut­ta­ma ris­ki on täs­sä tilan­tees­sa eli pitäi­si poh­tia todennäköisyyksiä.

    Kyl­lä var­maan inhim­mil­lis­es­ti yhteiskun­nan kannal­ta on mal­til­li­sem­pi ja hel­pom­min hal­lit­ta­vis­sa ole­va col­vid­it kaikissa mais­sa jois­sa epi­demi­aa on havoit­tu kuin äkilli­nen räjähdys­mäi­nen suo­raan ylös ole­va nuoli­mainen tar­jun­tapik­ki . Mikään maan ter­vey­den­huol­los­sa ei ole rajat­tomasti paikko­ja tai kapasiteettiä.

   4. Jaak­ko K: Kum­pi on roko­te­kat­ta­vuus, sai­ras­tu­mi­sen kaut­ta saa­tu immu­ni­teet­ti ym. teki­jät (kan­san­ter­veys, ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä jne) huo­mioon ottaen toden­nä­köi­sem­pää: tar­tun­to­jen äkil­li­nen, voi­ma­kas kas­vu vai mal­til­li­sem­pi ja hel­pom­min hal­lit­ta­vis­sa oleva? 

    Itse col­vidin sairas­tuneena (helmiku­un lopus­sa ) täl­lä het­kel­lä osal­lis­tuneena Suomes­sa ole­vaan tutkimuk­seen jos­sa tutk­i­taan usei­den col­vidin sairas­tunei­den ihmis­ten immu­ni­teet­tijärjestelmän toim­intaan voin sanoa että mitään tarkko­ja luku­ja ei ole vielä Suomes­sa saatu selville kumpi on immuu­nis­es­ti tehokkaampi laa­ja roko­te­kat­ta­vuus, vai sai­ras­tu­mi­sen kaut­ta saa­tu immu­ni­teet­ti . Juuri sen takia tätä tutk­i­taan vielä täl­lä het­kel­lä Helsin­gin yliopis­tossa yhteistyössä HUS:in kanssa.Vaikka ulko­mail­la on tutkit­tu myös saman­laista vaiku­tus­ta immuu­ni­teet­ti­in rokotet­tu­jen ja taudin saanei­den välil­lä niin tulok­set ovat aina maa kohtaisia ja myös riip­puu hyvin paljon ihmis­ten immuu­ni­teetistä. Eli tutkimuus on edelleen kesken.

   5. Jaak­ko K:Tar­kis­ta muu­ten lukusi: Brit­tien päi­vit­täi­set koro­na­ta­pauk­set oli­vat tasol­la 50 000 / pv vii­mek­si 16.7. Tuo­rein luke­ma on 23 000. Täs­tä­kin voi ehkä pää­tel­lä jotain?

    En tark­ista päivit­täin maako­htaisia luku­ja joten luvut jot­ka nos­tan esille on julk­istet­tu mediois­sa joi­ta seu­raan. Seu­raan myös brittimediaa

   6. Jaak­ko K: Ruot­sin tilan­ne voi muut­tua, kyl­lä. Avain­sa­na on tuo “voi”. Täs­sä­hän nyt yli­pää­tään koe­te­taan poh­tia sitä, kuin­ka suu­ri viruk­sen aiheut­ta­ma ris­ki on täs­sä tilan­tees­sa eli pitäi­si poh­tia todennäköisyyksiä. 

    Niin, mitä kaut­ta Ruotsin tilanne – ja nyt on puhut­ta­va kuolleisu­ud­es­ta ja ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tuk­ses­ta, ei tar­tun­tamääristä – lähtisi huonone­maan siinä määrin, että tilanne kävisi kestämät­tömäk­si? Ruot­sis­sa­han elämä on ollut koko ajan käytän­nössä täysin vapaa­ta (jotkin museoiden kävi­jämäärän rajoituk­set eivät tässä paljon vaiku­ta), eli väestössä kaikesta päätellen toimi­va immuunivaste. 

    Kysy­isin myös, onko meil­lä pitkän päälle hirveästi vai­h­toe­hto­ja tilanteessa, jossa 

    - Tutkimus alkaa nyt näyt­tää, että tiukoil­lakaan rajoituk­sil­la ei ole vaiku­tus­ta menetet­ty­i­hin elin­vu­osi­in – ja nyt puhutaan ajas­ta ennen rokotteita.
    — Rokot­tei­den ja sairas­tavu­u­den kaut­ta saadun immuu­ni­vas­teen joh­dos­ta tau­ti ei aiheuta ter­vey­den­huol­lon ylikuor­mit­tumista, eikä – kuten Osmo jos­sain kir­joit­ti – meil­lä olisi koskaan otet­tu koet­tu­ja rajoituk­sia käyt­töön, jos taudin vaikut­tavu­us 2020 olisi ollut se mikä se on nyt.
    — Koronara­joi­tusten hai­tat ovat osoit­tau­tu­mas­sa mon­i­naisik­si ja pitkäkestoisik­si – meil­lä voi olla kesku­udessamme uudet ”laman sukupolvet”.

    Jos halu­amme pitää kokon­aiskansan­ter­vey­den, syr­jäy­tymisen ehkäisyn, talouden kestävässä kun­nos­sa, mei­dän on avat­ta­va yhteiskun­ta ja nor­mal­isoita­va elämä. Ruotsin koke­musten val­os­sa tämä tämä näyt­täisi nyt toimi­van myös itse epi­demi­an kanssa. 

    Asia, joka todel­la huo­let­taa min­ua – ja pitäisi minus­ta huo­let­taa use­ampia – on se, mitä tämä koko koro­nanäytelmä tekee tälle maalle, yhteiskun­nan val­lankäytölle ja demokra­tialle. Kansa­han on aina poli­it­tisen pro­pa­gan­dan ja pelot­telu-uuti­soin­nin vietävis­sä, ja huomio medi­as­sa oste­taan vas­takkainaset­teluil­la. Impi­vaar­alaiset äänestäjäjoukot huu­ta­vat keskustelu­pal­stoil­la kil­paa suo­ras­taan total­i­taarisia rajoituk­sia, ”tot­telemat­tomille” kuri­toimen­piteitä ja ”kaik­ki kiin­ni” –vaa­timuk­sia vail­la päivän­val­oa kestäviä perustei­ta, ja pahek­su­vat jopa perus­tus­lain nou­dat­tamista. Ikään kuin kansa kaipaisi kaikkivoipaa ”rakas­ta johta­jaa”. Pan­demia-aika on syn­nyt­tänyt kekkoslaista henkeä huoku­van koron­aide­olo­gian. Vai pitäisikö puhua pan­demia-pant­ti­vankeu­den aikaises­ta Tukhol­ma-syn­d­roomas­ta? Ehkei sen­tään, Ruot­si­han on vapaa maa ja Tukhol­mas­sakin eletään täysillä. 

    *
    PS. Inti­aa ja mui­ta kehi­tys­mai­ta en vetäisi mukaan tähän keskustelu­un, se on aivan toinen pla­neet­ta ja troop­pinen alue kaiken maail­man resistent­teine mikrobeineen. 

    Bri­tan­ni­as­sa on HS datade­skin käyrien mukaan kuolleisu­us loivasti nous­sut liki nol­las­ta samalle tasolle kuin Sak­sas­sa oli kesäku­un lop­ul­la (ja tar­tun­nat näyt­tävät kään­tyneen lasku­un). Bri­tan­nia on sosioekonomis­es­ti ja asum­is-/ peruster­veysmielessä hyvin jakau­tunut maa. Kat­so­taan miten tilanne kehittyy.

   7. Quo vadis: Niin, mitä kaut­ta Ruot­sin tilan­ne – ja nyt on puhut­ta­va kuol­lei­suu­des­ta ja ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tuk­ses­ta, ei tar­tun­ta­mää­ris­tä – läh­ti­si huo­no­ne­maan sii­nä mää­rin, että tilan­ne kävi­si kes­tä­mät­tö­mäk­si? Ruot­sis­sa­han elä­mä on ollut koko ajan käy­tän­nös­sä täy­sin vapaa­ta (jot­kin museoi­den kävi­jä­mää­rän rajoi­tuk­set eivät täs­sä pal­jon vai­ku­ta), eli väes­tös­sä kai­kes­ta pää­tel­len toi­mi­va immuunivaste.
    Ruot­si­han on vapaa maa ja Tuk­hol­mas­sa­kine ele­tään täysillä. 

    Ruot­sis­sa on kuoli Col­vidi­in yhteen­sä noin 15 000 ihmistä ja Suomes­sa kuolleisu­us on 982. Näitäkin luku­ja kat­so­ma­l­la pitäisi olla vaikea­ta hah­mot­taa että kuolleisu­us Ruot­sis­sa on ollut korkeam­paa kuin Suomes­sa ja muis­sa Pohjo­is­mais­sa (Tan­s­ka, Nor­ja ja Islanti) .

    Ruot­sis­sakin pis­tet­ti­in kyl­lä viime vuo­den syksyl­lä kovat rajoituk­set päälle kun Col­vidin 2 aal­to nos­ti tapauk­sia nopeam­min kuin Suomes­sa jos­sa kesäl­lä 2020 saati­in Colvid tapauk­set hyvin lähelle nol­laan. Eikä syksyl­lä 2020 Tukhol­mas­sa ollut mikään vapaa meno vaan rajoituk­set oli­vat otet­tu myös Ruot­sis­sa käyt­töön eikä näin ollen Ruot­si ollut mis­sään vai­heessa täysin auki.

   8. Kuolleisuus ja koronakuolleisuus eivät ole erillisiä ilmiöitä sanoo:

    Rahul Soma­ni: Ruot­sis­sa on kuo­li Col­vi­diin yhteen­sä noin 15 000 ihmis­täja Suo­mes­sa kuol­lei­suus on 982. Näi­tä­kin luku­ja kat­so­mal­la pitäi­si olla vai­kea­ta hah­mot­taa että kuol­lei­suus Ruot­sis­sa on ollut kor­keam­paa kuin Suo­mes­sa ja muis­sa Poh­jois­mais­sa (Tans­ka, Nor­ja ja Islanti) .

    Ruot­sis­sa­kin pis­tet­tiin kyl­lä vii­me vuo­den syk­syl­lä kovat rajoi­tuk­set pääl­le kun Col­vi­din 2 aal­to nos­ti tapauk­sia nopeam­min kuin Suo­mes­sa jos­sa kesäl­lä 2020 saa­tiin Col­vid tapauk­set hyvin lähel­le nol­laan. Eikä syk­syl­lä 2020 Tuk­hol­mas­sa ollut mikään vapaa meno vaan rajoi­tuk­set oli­vat otet­tu myös Ruot­sis­sa käyt­töön eikä näin ollen Ruot­si ollut mis­sään vai­hees­sa täy­sin auki.

    Silti vuon­na 2020 Suomen kokon­aiskuolleisu­us oli 5% korkeampi kuin Ruot­sis­sa (1001/100000 vs. 945/100000) ! Kymme­nen vuo­den aikana vuodes­ta 2013 jäl­keen Ruotsin kokon­aiskuolleisu­us on ollut jopa 120 / 100000 mata­lampi kuin Suomes­sa (suurin ero vuon­na 2019, ei ole yllätys) .

   9. Kuol­lei­suus ja koro­na­kuol­lei­suus eivät ole eril­li­siä ilmiöi­tä: Sil­ti vuon­na 2020 Suo­men koko­nais­kuol­lei­suus oli 5% kor­keam­pi kuin Ruot­sis­sa (1001/100000 vs. 945/100000) ! Kym­me­nen vuo­den aika­na vuo­des­ta 2013 jäl­keen Ruot­sin koko­nais­kuol­lei­suus on ollut jopa 120 / 100000 mata­lam­pi kuin Suo­mes­sa (suu­rin ero vuon­na 2019, ei ole yllätys) .

    Johtuuko tämä kehi­tys siitä että Suomen väestölli­nen ikärakenne on Ruot­sia vanhempi!? 

    En ver­tailut mis­sään vai­heessa Ruotsin colvid kuolemia Suomen covid kuolemi­in vaan muun Euroopan covid kuolemi­in. Silti Ruotsin covid kuolleisu­us on yhden vuo­den aikana paljon korkeampi kuin minkään toisen Pohjois-Euroopan maan. 

    Etelä-Euroopan covid kuolleisu­us on vielä korkeampi kuin Ruot­sis­sa joka toden­näköis­es­ti selit­tää vain sil­lä että esim Pohjois-Ital­ian asukasti­heys ja maanti­eteelli­nen pin­ta-ala on yksi Euroopan tiivi­impiä ja myös sil­lä että Ital­ias­sa yleinen per­he malli on 3 sukupol­ven asum­isjär­jeste­lyt saman katon alla. Muual­la taval­la Ital­ian covid kuolleisu­ut­ta ei voi perustel­la. Ruotsin korkeaa covid kuolleisu­ut­ta on jo sinän­sä hyvin outoa ymmärtää kos­ka Ruot­si on myös har­vaana­sut­tu maa ja kuitenkin covid tapauk­sia oli siel­lä enem­män Nor­rbot­tenis­sä kuin Suomes­sa oli Lapin maakunnassa

   10. Kuol­lei­suus ja koro­na­kuol­lei­suus eivät ole eril­li­siä ilmiöi­tä: Sil­ti vuon­na 2020 Suo­men koko­nais­kuol­lei­suus oli 5% kor­keam­pi kuin Ruot­sis­sa (1001/100000 vs. 945/100000) ! Kym­me­nen vuo­den aika­na vuo­des­ta 2013 jäl­keen Ruot­sin koko­nais­kuol­lei­suus on ollut jopa 120 / 100000 mata­lam­pi kuin Suo­mes­sa (suu­rin ero vuon­na 2019, ei ole yllätys) .

    Tämä on järkyt­tävän huonoa empi­iristä päät­te­lyä. Ver­tailua ei saa koskaan tehdä noin ellei mui­ta mit­tauk­si­in vaikut­tavia tek­i­jöitä ole pois­tet­tu ver­tailus­ta. Jos idea ei ole omasi, niin joku on toden­näköis­es­ti tarkoituk­sel­la hui­jan­nut sinua.

   11. Rahul Soma­ni:
    Ruot­sis­sa­kin pis­tet­tiin kyl­lä vii­me vuo­den syk­syl­lä kovat rajoi­tuk­set pääl­le kun Col­vi­din 2 aal­to nos­ti tapauk­sia nopeam­min kuin Suo­mes­sa jos­sa kesäl­lä 2020 saa­tiin Col­vid tapauk­set hyvin lähel­le nol­laan. Eikä syk­syl­lä 2020 Tuk­hol­mas­sa ollut mikään vapaa meno vaan rajoi­tuk­set oli­vat otet­tu myös Ruot­sis­sa käyt­töön eikä näin ollen Ruot­si ollut mis­sään vai­hees­sa täy­sin auki.

    Ei pidä paikkaansa. Tai no, riip­puu mitä “kovil­la rajoituk­sil­la” tarkoite­taan. Rajat yleisöti­laisuuk­sien väkimäärälle ja tietyt maa­han­tu­lo­rajoituk­set ulko­maalaisille eivät vielä ole Euroopan, tai edes Suomen, mitois­sa hirveän kovia. Ruot­sis­sa on arkielämää elet­ty noin muuten lähin­nä suosi­tuk­sia antaen. Tvät­ta hän­der­na, håll avstånd. Se siitä teko­jen tasolla. 

    Rav­in­to­lat, koulut ja har­ras­tu­s­paikat ovat olleet auki koko ajan, ihmiset ovat liikkuneet vapaasti, eikä maske­jakaan ole katuku­vas­sa hirveästi näkynyt. 

    Vedät myös raflaavasti esi­in Ruotsin koko epi­demia-ajan koron­aan liite­tyn kuolleisu­us­lu­vun, vaik­ka siinä joukos­sa ei moni olisi enää elos­sa ilman koron­aakaan. Niin korkea on tämän ryh­män medi­aani-ikä ollut, ja kun­to keskimäärin huono, kun kuolemia tul­lut paljolti hoivakodeis­sa. Jo nyt ensim­mäi­sistä tukimuk­sista myös nähdään, etteivät kovatkaan toimet ole säästäneet elin­vu­osia. Muun jankut­ta­mi­nen on silkkaa oman mielip­i­teen huutelua.

   12. Quo vadis: Ei pidä paik­kaan­sa. Tai no, riip­puu mitä “kovil­la rajoi­tuk­sil­la” tar­koi­te­taan. Rajat ylei­sö­ti­lai­suuk­sien väki­mää­räl­le ja tie­tyt maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­set ulko­maa­lai­sil­le eivät vie­lä ole Euroo­pan, tai edes Suo­men, mitois­sa hir­veän kovia. Ruot­sis­sa on arkie­lä­mää elet­ty noin muu­ten lähin­nä suo­si­tuk­sia antaen. Tvät­ta hän­der­na, håll avstånd. Se sii­tä teko­jen tasolla. 

    Ravin­to­lat, kou­lut ja har­ras­tus­pai­kat ovat olleet auki koko ajan, ihmi­set ovat liik­ku­neet vapaas­ti, eikä mas­ke­ja­kaan ole katu­ku­vas­sa hir­veäs­ti näkynyt. 

    Vedät myös raflaa­vas­ti esi­in Ruot­sin koko epi­de­mia-ajan koro­naan lii­te­tyn kuol­lei­suus­lu­vun, vaik­ka sii­nä jou­kos­sa ei moni oli­si enää elos­sa ilman koro­naa­kaan. Niin kor­kea on tämän ryh­män medi­aa­ni-ikä ollut, ja kun­to kes­ki­mää­rin huo­no, kun kuo­le­mia tul­lut pal­jol­ti hoi­va­ko­deis­sa.Muun jan­kut­ta­mi­nen on silk­kaa oman mie­li­pi­teen huutelua. 

    Suosit­te­len Quo Vadista tutus­tu­maan, uutis­linkkei­hin jot­ka liitin tämän kom­mentin ala­puolelle. Luke­mal­la kyseiset uutis­linkit kyseiset yksi­tyisko­htais­es­ti läpi selviää myös Quo Vadik­selle että mil­laisia tiukko­ja rajoituk­sia Ruot­sis­sa otet­ti­in käyt­töön viime vuo­den syksyl­lä heti 2 aal­lon alettua . 

    Näistäkin uutis­linkkeistä huo­maa hyvin nopeasti kuin­ka tiukat rahoituk­set Ruot­sis­sa otet­ti­in käyt­töön viime vuo­den syksyl­lä eikä elämä Ruot­sis­sa ollut mitenkään eri­tyisen vapaam­paa kuin Suomes­sa koko viime vuo­den syksys­tä alka­en Ruotsissa. 

    Myös sekin asia tulee esille kysei­sistä uutis­linkkeistä että Ruotsin ter­vey­den­huol­lon kap­a­siteet­ti oli tuol­loin viime vuo­den syksyl­lä erit­täin kri­it­tisessä tilas­sa jon­ka seu­rauk­se­na hoivakodeis­sa van­hus­ten kuolemia jopa nopeutet­ti­in lääkin­näl­lisil­lä toimen­piteil­lä jot­ta teho­hoidon kap­a­siteet­ti ei olisi ylikuormittunut

    Luke­mal­la nuo alla ole­vat linkit viime vuo­den syksyltä huo­maa heti kuin­ka Ruotsin strate­gia muut­tui 6 kuukau­den jäl­keen ensim­mäis­es­tä covid aal­losta. Myös sekin selviää näistä uutis­linkkeistä että Ruotsin kansan­ter­veysvi­ras­ton val­tionepi­demi­olo­gi Anders Teg­nell todel­lisu­udessa teki aivan toisen­laiset johtopäätök­set (mitä oli Teg­nell oli itse asi­as­sa saman vuo­den kevääl­lä ja kesäl­lä kri­ti­soin­ut) viime vuo­den syksyl­lä heti kun 2. aal­to oli Ruot­sis­sa viral­lis­es­ti alkanut. 

    Quo Vadis huo­maa kyl­lä nopeasti luke­mal­la kyseiset uutis­linkit ettei kyseessä ole kenenkään henkilöko­htainen raflaa­va mielipi­de jon­ka tarkoituk­se­na olisi saa­da jonkin­lainen vahvis­tus omille mielip­iteille jonkin­laisel­la julistuksella . 

    Todel­li­nen pyrkimyk­seni on fak­tu­aalisen tilanteen jälkikäteinen objek­ti­ivi­nen uudelleen ana­lyysi jos­sa pyrin uudelleen analysoimaan
    kyseis­ten uutis­lähtei­den avul­la mil­laisia tiukko­ja rajoi­tus toimen­piteitä Ruot­sis­sa todel­lisu­udessa tehti­in viime vuo­den syksyl­lä heti kun 2. aal­to alkoi. 

    Linkit näistä toimen­piteistä löy­tyvät alla ole­vista linkeistä. Suosit­te­len Quo Vadista

    https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006701397.html

    https://yle.fi/uutiset/3–11699694

    https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006706689.html

    https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007637765.html?cs

    https://www.verkkouutiset.fi/tehohoito-taynna-tukholmassa-lasten-hoitoa-vahennetaan-taysin-hullua/#5c0ac9b4

    https://yle.fi/uutiset/3–11433976

    https://www.ts.fi/uutiset/maailma/5040592/Tama+ei+kerro+kaunista+kuvaa+kansankodin+kyvysta+pitaa+perheenjasenistaan+huolta++Ruotsi+muuttanee+koronalinjaansa

    https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007637842.html?cs

    https://yle.fi/uutiset/3–11699694

    https://www.verkkouutiset.fi/ruotsi-kiristaa-rajoitustoimia-muutos-maskilinjaan/#5c0ac9b4

   13. Quo vadis:
    . Inti­aa ja mui­ta kehi­tys­mai­ta en vetäi­si mukaan tähän kes­kus­te­luun, se on aivan toi­nen pla­neet­ta ja troop­pi­nen alue kai­ken maa­il­man resis­tent­tei­ne mikrobeineen. 

    Huo­maut­taisin että Intia ja intialaiset ovat ihmisiä siinä mis­sä län­si­maalaiset ovat jeikä colvid kohtele intialaisia eri taval­la kuin esimerkik­si suo­ma­laisia. Intia ei ole toinen pla­neet­ta vaan sekin on osa tätä maa­pal­loa jos­sa elämme kaik­ki maa­pal­lon ihmiset. T
    Quo Vadik­sen näkökul­ma on kyl­lä hyvin ikäväl­lä taval­la se että län­si­mainen stereo­tyyp­pinen että tätä colvid olisi muka vain län­si­maid­en ongel­ma ei niinkään kehi­tys­maid­en. Kehi­tys­mais­sa asuu myös ihmisiä joil­la on huo­lia. Täl­lä het­kel­lä hei­dän huoli on se että rikkaat teol­lisu­us­maat ovat jem­man­neet enem­män rokot­tei­ta kuin tarvit­se­vat ja kehi­tys­maat ovat joutuneet kär­simään teol­lisu­us­maid­en ahneud­es­ta. Tämän lisää paljon enem­män eri­ar­voisu­ut­ta rikkaiden ja köy­hien maid­en välil­lä. Oli ilmas­to troop­pinen tai ei niin se ei muu­ta Col­vidin luon­net­ta kos­ka covidis­sä ei ole mitenkään suur­ta kausi vai­htelua. Onko Quo Vadis nyt uno­htanut että colvid on maail­man laa­juinen pan­demia eikä län­si­maid­en elin­ta­so sairaus? !

    Min­ul­la on Inti­as­sa suku­laisia ja tiedän kuin­ka huono Colvid tilanne Inti­as­sa oli tämän vuo­den kevääl­lä. Onnek­si tilanne on siel­lä rauhoit­tunut sil­lä roko­tuk­set ovat eden­neet. Intia ei ole toki ain­oa kehi­tys­maa jos­sa on ollut huono Colvid tilanne mut­ta niin suo­ma­laiset ja intialaiset ovat joutuneet molem­mat samaan tilanteeseen kuin kaik­ki muutkin maat jois­sa on ollut covid tapauk­sia . Tämä colvid on kohdel­lut kaikkia maail­man ihmisiä samal­la taval­la mitään poikkeu­sia ei ole .

   14. Rahul Soma­ni: Huo­maut­tai­sin että Intia ja intia­lai­set ovat ihmi­siä sii­nä mis­sä län­si­maa­lai­set ovat jei­kä col­vid koh­te­le intia­lai­sia eri taval­la kuin esi­mer­kik­si suo­ma­lai­sia. Intia ei ole toi­nen pla­neet­ta vaan sekin on osa tätä maa­pal­loa jos­sa eläm­me kaik­ki maa­pal­lon ihmi­set. — Quo Vadik­sen näkö­kul­ma on kyl­lä hyvin ikä­väl­lä taval­la se että län­si­mai­nen ste­reo­tyyp­pi­nen että tätä col­vid oli­si muka vain län­si­mai­den ongel­ma ei niin­kään kehitysmaiden. 

    Nyt tulk­it­set kom­ment­te­jani todel­la vil­listi, tai välil­lämme on kie­limuuri. Tot­ta kai kaik­ki ovat ihmisiä — hei­dän elinympäristön­sä ja sen suo­mat lähtöko­h­dat koro­nan kohtaamiselle vai ovat keskenään hyvin eri­laiset. Tässä ei ole mitään “län­si­maista stereo­typ­i­aa”, vaan silkkaa faktaa. 

    Suo­mi on 

    - erit­täin har­vaan asut­tu maa, jos­sa asu­taan pienis­sä ydin­per­heis­sä tai yksin, ja
    — ihmis­ten väliset sosioekonomiset ja ter­vey­del­liset erot ovat maail­man mit­ta­suhteis­sa vähäiset.
    — meil­lä on hyvin vähän maa­han­muut­ta­jia (jot­ka ovat olleet van­hus­ten ohel­la se haavoit­tuvin kansanosa koro­nan kohdalla)
    — meil­lä on hyvin pieni ja tehokkaasti rek­isteröi­ty väestömäärä, joka helpot­taa ja tehostaa kansan­ter­vey­den seu­ran­taa ja sairauk­sien hoitoa.
    — meil­lä on kan­sain­välis­es­ti kat­soen hyvä ja tasaver­tainen pääsy ter­vey­den­huol­lon palvelui­hin ja hoito on korkealu­okkaista. Tämän ansiosta
    — piilo­sairauk­sia esi­in­tyy vähem­män kuin kehitysmaissa
    — meiltä puut­tuvat troop­piset kulku­tau­dit ja mikro­bit, jot­ka laske­vat vas­tu­tuskykyä (kuten amee­bat ja muut loiset)
    — meil­lä ei ole tois­taisek­si laa­jasti esi­in­tyvää antibioot­tire­sistenssiä (joka hait­taisi myös koron­apoti­laiden jäk­i­tauti­na saamien bak­teeri-infek­tioiden hoitoa) tai vil­listä antibiootin käytöstä johtu­via vaikei­ta sienitauteja.
    — vaaleai­hoisi­na, mut­ta pohjoises­sa asuvina, elin­tarvikkeisi­imme on lisät­ty D‑vitamiinia, ja mon­et meistä syövät sitä isom­piakin määriä myös purkista.
    — lapsemme käyvät hyvin pien­estä saak­ka kun­nal­lises­sa päivähoi­dos­sa ja sen jäl­keen koulus­sa, jos­sa tun­netusti saadaan tuhti “virus­päiv­i­tys”. Muut kiertävät koron­aviruk­set sairaste­taan matkan var­rel­la myös koko per­heis­sä. Tämä antaa jonkin ver­ran vakaval­ta covid-19 ‑infek­ti­ol­ta suo­jaavaa ns. risti-immu­ni­teet­tia. Luon­nolli­nen laa­ja altistu­mi­nen tuo siis tur­vaa kehit­tyvän vas­tus­tuskyvyn kautta. 

    Eri kuten kuvain­nolli­nen, per­in­teinen sanon­ta kuu­luu, OLOSUHTEET tai elinympäristö Suomes­sa ja Inti­as­sa ovat keskenään kuin eri pla­nee­tal­ta. Korona todel­la kohtelee intialaisia monin paikoin rankem­min kuin suomalaisia. 

    Siitä olen kanssasi samaa mieltä, että län­si­maat ovat itsekkäästi ham­stran­neet rokot­tei­ta, ja se on väärin. Niitä olisi nimeno­maan pitänyt ohja­ta koro­nan suh­teen huo­mat­tavasti haavoit­tuvampi­in kehi­tys­mai­hin, jois­sa tau­ti lev­iää vieläkin helpom­min ja seu­rauk­set ihmisille ovat paljon vakavam­mat, jopa katastrofaaliset.

   15. Quo vadis:

    — ihmis­ten väliset sosioekonomiset ja ter­vey­del­liset erot ovat maail­man mit­ta­suhteis­sa vähäiset.
    Eri kuten kuvain­nol­li­nen, perin­tei­nen sanon­ta kuu­luu, tai eli­nym­pä­ris­tö Suo­mes­sa ja Intias­sa ovat kes­ke­nään kuin eri pla­nee­tal­ta. Koro­na todel­la koh­te­lee intia­lai­sia monin pai­koin ran­kem­min kuin suomalaisia.

    Huo­maut­taisin vain että suo­ma­laisil­la on enem­män sel­l­aisia elin­ta­so­taute­ja mitä intialaisil­la eikä muil­la kehit­tyvien maid­en ihmisil­lä on suh­teessa teol­lisu­us­maid­en ihmis­ten kansan­tautei­hin. Myös masen­nus on jos­sain määrin teol­lisu­us­maid­en kansan­tau­ti. Inti­as­sa esim demen­ti­aa ja masen­nus­ta on vähäisem­pää kuin Euroopas­sa ja Yhdys­val­lois­sa. Sosioekonomiset ja ter­vey­del­liset erot ovat myös pienet kehi­tys­mais­sa kos­ka siel­lä ei ole niitä elin­ta­so­taute­ja mitä län­si­mais­sa on paljon väestön kesku­udessa. Näke­myk­sesi näin olleen on hiukan van­hanaikainen kehit­tyvistä maista suh­teessa teol­lisu­us­mai­hin. Enkä tarkoi­ta tässä vain kehi­tys­mai­ta jot­ka ovat sisäl­lis­so­dan run­tele­via maita

   16. Quo vadis:
    Eri kuten kuvain­nol­li­nen, perin­tei­nen sanon­ta kuu­luu, tai eli­nym­pä­ris­tö Suo­mes­sa ja Intias­sa ovat kes­ke­nään kuin eri pla­nee­tal­ta. Koro­na todel­la koh­te­lee intia­lai­sia monin pai­koin ran­kem­min kuin suomalaisia. 

    Sii­tä olen kans­sa­si samaa miel­tä, että län­si­maat ovat itsek­kääs­ti ham­stran­neet rokot­tei­ta, ja se on vää­rin. Nii­täoli­si nime­no­maan pitä­nyt ohja­ta koro­nan suh­teen huo­mat­ta­vas­ti haa­voit­tu­vam­piin kehi­tys­mai­hin, jois­sa tau­ti levi­ää vie­lä­kin hel­pom­min ja seu­rauk­set ihmi­sil­le ovat pal­jon vaka­vam­mat, jopa katastrofaaliset. 

    Juuri tämän takia en oikein hah­mot­tanut enkä hah­mo­ta vieläkään tei­dän vai­h­toe­htoisen covid strade­gian perusjuon­ta kos­ka koros­tit monis­sa kom­menteis­sanne luon­nol­lisen immuu­ni­teetin saavut­tamista Suomes­sa (joka olisi vai­h­toe­htoinen malli rajoituk­sille) mut­ta silti koros­titte rokot­tei­den merk­i­tys­tä esim Int­ian kaltaisille maille ja pidätte oikein sitä että län­si­maat ovat itsekkäästi ham­stra­neet rokot­tei­ta eivät ole jaka­neet niitä kehi­tys­maille. Lop­putu­los on kyl­lä se että län­si­mais­sa rokotekat­tavu­us on nous­sut mut­ta rokot­ta­mi­nen on hidas­ta kos­ka on paljon rokotev­as­taisu­ut­ta. Mut­ta sivu­vaiku­tuk­se­na kehi­tys­mais­sa jois­sa olisi tarvet­ta lisäroko­tuk­sille on johtanut siihen että siel­lä tämän rokotepu­ut­teen takia on virus levin­nyt niin pitkälle yhteiskun­taan että mon­es­sa maas­sa väestö on saavut­tanut luon­nol­lisen immuu­ni­teetin jon­ka yhtey­dessä kuolleisu­us on myös kehi­tys­mais­sa nous­sut kos­ka rokot­tei­ta ei ole saatavilla 

    Kuitenkin halu­at saman luon­nol­lisen ehtäisyn mallin Suomeen vaik­ka ris­ki on korkea kuolleisuus. 

    Tämän takia ris­tiri­itaisien näke­mysi takia on min­ulle tei­dän vai­h­toe­htonne jäänyt hiukan sivu­un kos­ka huo­maan että sin­ul­la on myös hyvin paljon päällekkäisiä vai­h­toe­hto­ja jot­ka kumoa­vat eri mallit kos­ka mallien pääasialli­nen toim­inta ympäristö on eri­lainen kuin annat ymmärtää

   17. Quo vadis:

    Kysyi­sin myös, onko meil­lä pit­kän pääl­le hir­veäs­ti vaih­toeh­to­ja tilan­tees­sa, jossa 

    -Tut­ki­mus alkaa nyt näyt­tää, että tiu­koil­la­kaan rajoi­tuk­sil­la ei ole vai­ku­tus­ta mene­tet­tyi­hin elin­vuo­siin – ja nyt puhu­taan ajas­ta ennen rokotteita.
    —Rokot­tei­den ja sai­ras­ta­vuu­den kaut­ta saa­dun immuu­ni­vas­teen joh­dos­ta tau­ti ei aiheu­ta ter­vey­den­huol­lon yli­kuor­mit­tu­mis­ta, eikä – kuten Osmo jos­sain kir­joit­ti – meil­lä oli­si kos­kaan otet­tu koet­tu­ja rajoi­tuk­sia käyt­töön, jos tau­din vai­kut­ta­vuus 2020 oli­si ollut se mikä se on nyt.
    —Koro­na­ra­joi­tus­ten hai­tat ovat osoit­tau­tu­mas­sa moni­nai­sik­si ja pit­kä­kes­toi­sik­si – meil­lä voi olla kes­kuu­des­sam­me uudet ”laman sukupolvet”.

    Jos halu­amme pitää kokon­aiskansan­ter­vey­den, syr­jäy­tymisen ehkäisyn, talouden kestävässä kun­nos­sa, mei­dän on avat­ta­va yhteiskun­ta ja nor­mal­isoita­va elämä. 

    Kyl­lä val­in­ta on joko korkea kuolleisu­us (Ruot­sis­sa on kuol­lut Col­vidi­in 15 000 ihmistä) ja alhainen kuolleisu­us (Suomes­sa kuollei­ta on 982) . Suomes­sa onnis­tut­ti­in kyl­lä erit­täin hyvin viime vuo­den kesäl­lä avaa­maan yhteiskun­ta samaan aikaan kun muual­la Euroopas­sa sul­jet­ti­in yhteiskun­tia joten on kyl­lä hyvin vaikea nähdä että Suomes­sa olisi ollut mitenkään yhteiskun­ta kokon­aan kiin­ni kuten Quo Vadis antaa ymmärtää. Suomes­sa ei ollut edes ulkon­ali­ikku­miskiel­to ja näin ollen tilanne oli hyvin eri­lainen kuin esimerkik­si muual­la Euroopassa

    Osmo Soin­in­vaara tarkoit­ti sitä että rokot­tei­den avul­la saimme yhteiskun­taan avat­tua parem­min kuin esimerkik­si viime vuo­den kesäl­lä vaik­ka sil­loin luvut oli­vat myös Suomes­sa erit­täin alhaiset. Kos­ka uusille rajoituk­sille ei ole niinkään enää perustelu­ja. Toki alueel­lisia rajoituk­sia voi tul­la uudelleen mut­ta kat­ta­va rokote kat­tavu­us on tämänkin pan­demi­an ain­oa pitkäl­lä aikavälil­lä ole­va lukko joka estää parem­min kuin yhteiskun­nan uudelleen sulkem­i­nen. Aus­tralia on hyvä esimerk­ki maas­ta jos­sa luet­ti­in liikaa maan syr­jäiseen sijain­ti­in eikä siel­lä alet­tu rokot­ta­mi­nen kuin vas­ta toukoku­us­sa ja nekin etenivät erit­täin hitaasti kos­ka rokot­teista on ollut pulaa . Nyt lop­putu­los on Aus­tralias­sa uusi sulku. Tämänkin olisi siel­lä väl­tet­ty jos Aus­tralia olisi ryhtynyt osta­maan ajois­sa rokot­tei­ta. Mika Salmi­nenkin tote­si eilen Helsin­gin Sanomis­sa että eristäy­tyneet saari­val­tiot kuten Aus­tralia ja Uusi-See­lan­ti luot­ti­vat liikaa hei­dän maanti­eteel­liseen sijaintiin. 

    Suomes­sa ei ole kyl­lä näköpi­iris­sä mitään uuden laman lap­si ilmiötä kun työ­paikko­ja on Suomes­sa avoin­na enem­män kuin koskaan. 

    Syr­jäy­ty­mi­stä on kyl­lä enem­män näköpi­iris­sä enkä kiistä sitä ollenkaan mut­ta onko Quo Vadis uno­htanut että myös sen että long covid tapauk­sia tulee toden­näköis­es­ti enem­män jatkos­sa rokot­tamisen jäl­keenkin ja senkin on myös mais­sa kuten Ruot­sis­sa ongel­ma tule­vaisu­udessa. Ruot­sikaan ei ole näin ollen immuu­ni long colvid sivuoireille. 

    Olen itse sairas­tanut Col­vidin (helmiku­un lopus­sa) ja olen mukana Helsin­gin yliopis­ton tutkimus­ta jos­sa tutk­i­taan sai­ras­ta­vuu­den kaut­ta saa­tua immuu­ni­vas­ttiä eikä sekään ole vielä ihan lop­ullis­es­ti tiedos­sa että mikä on immu­ni­teetin rooli sai­ras­ta­vuu­dessa suh­teessa ter­vey­den­huol­lon yli­kuor­mit­tu­mis­een kos­ka teho­hoidon poti­las määrät ovat se mikä ratkaisee ter­vey­den­huol­lon kestävyyden.

   18. Quo vadis:
    Asia, joka todel­la huo­let­taa min­ua – ja pitäi­si minus­ta huo­let­taa useam­pia – on se, mitä tämä koko koro­na­näy­tel­mä tekee täl­le maal­le, yhteis­kun­nan val­lan­käy­töl­le ja demo­kra­tial­le. Kan­sa­han on aina poliit­ti­sen pro­pa­gan­dan ja pelot­te­lu-uuti­­soin­nin vie­tä­vis­sä, ja huo­mio medias­sa oste­taan vas­tak­kai­na­set­te­luil­la. Ikään kuin kan­sa kai­pai­si kaik­ki­voi­paa ”rakas­ta joh­ta­jaa”. Pan­de­mia-aika on syn­nyt­tä­nyt kek­kos­lais­ta hen­keä huo­ku­van koro­nai­deo­lo­gian. Vai pitäi­si­kö puhua pan­de­mia-pan­t­ti­­van­keu­­den aikai­ses­ta Tukholma-syndroomasta? 

    Tämäkin Quo Vadik­sen kuvaile­ma yhteiskun­nalli­nen suh­tau­tu­mi­nen täl­laiseen tau­ti­in kuin colvid on täl­läkin het­kel­lä erit­täin ikäväl­lä taval­la kehit­tämässä Brasiliassa. 

    Juuri Brasil­ias­sa maan pres­i­dent­ti suh­tau­tuu Col­vidi­in mitä Quo Vadis kuvailee. Kan­saa on Brasil­ias­sa erit­täin hyvin onnis­tut­tu poliit­ti­sen pro­pa­gan­dalla ja pelot­te­lulla pidet­ty kuris­sa mut­ta ikävä kyl­lä se kuri on vain huonon poli­ti­ikan peit­te­lyä. Brasil­ia on hyvä esimerk­ki siitä että kuin­ka ihan käytän­nössä kaik­ki­voi­pa ”rakas­ joh­ta­ja
    ” on suh­tau­tunut Colvidiin.

    En ole ker­taakaan kuul­lut että Suomes­sa olisi kai­vat­tu Col­vidin aikana “kaik­ki­voi­pavaa rakas­ta johtajaaa” . 

    Kuka tahansa joka on seu­ran­nut covidia tietää että vain lääketiede ratkaisee rokot­tei­den kaut­ta Colvidin.
    Ei mikään muu toimen­pide. Ei pitkät sulut tai täy­del­lis­rn luon­nol­lisen immuu­ni­teetin tavoit­telu. Vaan rokot­teet ja sitäkin on Osmo Soin­in­vaara korostanut tässä blo­gis­sa mon­ta kertaa. 

    Kuitenkin Brasil­ias­sa on täl­läi­nen hah­mo mitä Quo Vadis on jol­lain taval­la myös Suomes­sa yrit­tänyt etsiä mut­ta uskoak­seen ilman onnis­tunut­ta lop­putu­losta. Kos­ka sel­l­aista ei ole Suomes­sa. Eikä se ratkaise tätä covidia vaik­ka olisikin. 

    Mut­ta Brasil­ias­sa on ikävä kyl­lä Quo Vadik­sen kuvaile­ma “kaik­ki­voi­pa rakas­ta joh­ta­jaa” ja hänen koko nimen­sä on Jair Mes­sias Bolsonaro.

   19. Quo vadis: Tutkimus alkaa nyt näyt­tää, että tiu­koil­la­kaan rajoi­tuk­sil­la ei ole vai­ku­tus­ta mene­tet­tyi­hin elin­vuo­siin – ja nyt puhu­taan ajas­ta ennen rokot­tei­ta.— Rokot­tei­den ja sairas­tavu­u­den kaut­ta saadun immuu­ni­vas­teen joh­dos­ta tau­ti ei aiheuta ter­vey­den­huol­lon ylikuormittumista

    Kyl­lä nimeno­maan ter­vey­den­huol­lon ylikuor­mit­tumi­nen oli mon­es­sa maas­sa hyvin iso ris­ki viime vuo­den alus­sa kun rokot­tei­ta ei ollut vielä saatavil­la. Ruot­sis­sa esimerkik­si ter­vey­den­huol­lon ylikuor­mit­tumi­nen oli jo ääri­ra­joil­la viime vuo­den syksyl­lä toisin kuin Suomes­sa jos­sa kevään rajoi­tusten ansios­ta olimme saa­neet ter­vey­den­huol­lon ylikuor­mit­tumisen esitettyä.

   20. Quo vadis:
    Bri­tan­nias­sa on data­des­kin käy­rien mukaan kuol­lei­suus loi­vas­ti nous­sut likinol­las­ta samal­le tasol­le kuin Sak­sas­sa oli kesä­kuun lopul­la (ja tar­tun­nat näyt­tä­vät kään­ty­neen las­kuun). Bri­tan­nia on sosio­eko­no­mi­ses­ti ja asu­mis-/ perus­ter­veys­mie­les­sä hyvin jakau­tu­nut maa. Kat­so­taan miten tilan­ne kehittyy.

    Bri­tan­ni­as­sa tilanne oli viime vuo­den kesäl­lä erit­täin huono ter­vey­den­huol­lon ylikuor­mit­tumisen takia. 

    Bri­tann­ian tämän­hetki­nen etu covid tapauk­sis­sa on kat­tavampi rokotekat­tavu­us I ja II rokot­teen kohdal­la. Juuri tämän takia Bri­tan­ni­as­sa covid tapauk­set laske­vat nopeam­min kuin Suomessa.

    Bri­tann­ian on toki sosioekonomis­es­ti ja peruster­veysmielessä hyvin eri­ar­voinen yhteiskun­ta mut­ta se näkyy kyl­lä pääasi­as­sa ns elin­ta­so­sairauk­sien ja eri yhteiskun­ta luokkien kohdal­la eri taval­la kos­ka elin­ta­so­sairauk­sien hoito on paljon pitkäkestoisem­paa kuin influenssat . 

    Myös Bri­tan­ni­as­sa on van­han per­in­teisen luokkay­hteiskun­nan jaon takia ihmis­ten tulota­son ja koulu­tuk­sen takia erit­täin suuret elin­ta­vat jot­ka jaka­vat Bri­tan­ni­as­sa väestön kah­tia. Juuri tämän takia Bri­tan­nia on jakau­tu­nut ter­veen ja sairaan väestö kohdal­la jyrkem­min kuin muis­sa Län­si-ja Kes­ki-Euroopan OECD maissa

   21. Quo vadis
    Koko koro­na­ka­rusel­li on täy­sin absur­di, ja sanoi­sin että Ruot­si on pit­käl­lä täh­täi­mel­lä voit­ta­ja sekä koro­nan osal­ta että rajoi­tuk­siin liit­ty­vien kai­ken­lais­ten hait­to­jen välttämisessä.
    Juu­ri nyt pitäi­si saa­da kan­sa­lais­ten immuu­ni­vas­tet­ta meil­lä­kin vah­vis­tet­tua myös altis­tu­mis­ten kaut­ta, kun se on roko­tus­ten vie­lä vai­kut­taes­sa tur­val­li­sin­ta kai­kil­le. Ruot­si näyt­tää toi­mi­van juu­ri näin vält­tä­mäl­lä lähes­tul­koon kaik­kia rajoi­tuk­sia. Rajat­kin on täy­sin avoin­na poh­jois­mais­ta tule­vil­le, vaik­ka Ruot­sis­sa tilan­ne on paras.

    Mika Salmi­nen kom­men­toi colvid tilan­net­ta HS:lle puoli tun­tia sit­ten (klo 19.42) että Ruot­sis­sa tilanne on ihmisil­lis­es­ti ottaen paljon huonom­pi vai­h­toe­hto kuin Suomes­sa sil­lä Ruot­sis­sa on sairas­tunut paljon enem­män ihmisiä kuin Suomes­sa covidii mut­ta myös kuollei­den lukumäärä Ruot­sis­sa on 15 000. Onko luku tavoitelta­va vaik­ka lop­putu­los on jonkin­lainen lau­ma­suo­ja ilman rokot­tei­ta ei ole edes Salmisen mukaan vai­h­toe­hto. Ain­oa vai­h­toe­hto on saa­da väestöön roko­tusten kaut­ta laa­jem­pi immuu­ni­teet­ti kuin luon­nol­lisen toimin­nan kaut­ta. Itse asi­as­sa tämäkään ei aina auta kos­ka roko­tuk­set ovat ne jot­ka lop­ul­ta aut­ta­vat. Tässä roko­tuk­sis­sa on Ruot­si kirinyt Suomen rin­nalle jota myös Salmi­nen piti yht­enä syynä mik­si Ruot­sis­sa tilanne on hiukan toisen­lainen roko­tusten kohdalla. 

    Salmi­nen ottikin huomioon että kaik­ista eniten kuollei­ta on Brasil­ias­sa ja tilanne on siel­lä katas­tro­faalli­nen kos­ka rokot­ta­mi­nen Brasil­ias­sa hidas­ta ja vira­nomais­ten toim­inta on hidas­ta kos­ka maan pres­i­dent­ti Bol­son­airo on vähätel­lyt col­vidia koko ajan. 

    Kuitenkin Brasil­ia ei ole Salmisellekaan mikään hyvä ver­tailuko­hde vaan hänkin piti esim Aus­tralian ja Uuden-See­lan­nin malle­ja kaik­ista poikkeuk­sista kos­ka saari­val­tiois­sa kute Aus­tralias­sa ja Uudessa-See­lan­nis­sa on ollut aina maa­han­tu­lolle ja maastalähdölle tiukem­mat karan­teen­imääräyk­set kuin muis­sa maisss kos­ka niiden maanti­eteelli­nen sijan­ti on paljon eristäy­tyneem­pi kuin muiden saari­val­tioiden sijain­nit (kuten Bri­tann­ian joka on lähempänä Man­ner-Euroop­paa ajallisesti) . 

    Juuri tämän takia Aus­tralia ja Uusi-See­lan­ti eivät aloit­ta­neet heti roko­tuk­sia ja tila­si­vat niitä vähiten. Aus­tralia siis luot­ti sijain­ti­in­sa mut­ta epäon­nis­tui siinä kos­ka siel­lä ole­va virus­muo­to on nimeno­maan Delta+ joka tart­tuu nopeam­min ja tehokkaamin kuin alku­peräi­nen colvid. 

    Onnis­tuneem­pia mai­ta Salmi­nen pitää edelleen Bri­tan­ni­aa ja Israelia kos­ka siiden rokotekat­tavu­us on ollut paljo tehokkaam­paa kuin muis­sa maissa. 

    Jopa Yhdys­val­to­ja Salmi­nen pitää kak­si­jakoise­na kos­ka osaval­tioiden välil­lä on huo­mat­ta­van suuria ero­ja rokotekat­tavu­u­den kohdal­la joten tau­ti­ti­lanne on hyvin eri­lainen Yhdys­val­lois­sa riip­puen osaval­tioiden rokotekattavuudesta.

    Nor­ja, Islanti ja Tan­s­ka ovat samas­sa ase­mas­sa kuin Suomi.
    Suomikaan ei ole Salmisen mukaan ongel­ma kos­ka 500 colvid tapaus­ta täl­lä het­kel­lä heinäku­un lopus­sa ei ole sama kuin ne 500 covid tapaus­ta viime vuo­den tammikuussa

    Joten tämäkin koro­na­ka­rusel­li ker­too että ­ka­rusel­li pyörii eri suun­taan ja lop­putu­los voi olla myös ihan toinen vaik­ka medootit ovat eri vaik­ka päämäärä olisi sama niin ei toimetkaan ole aina samo­ja vaik­ka päämäärä onkin sama pitkäl­lä tähtäimellä

   22. Rahul Soma­ni: Mika Sal­mi­nen kom­men­toi col­vid tilan­net­ta :llepuo­li tun­tia sit­ten (klo 19.42) että Ruot­sis­sa tilan­ne on ihmi­sil­li­ses­ti ottaen pal­jon huo­nom­pi vaih­toeh­to kuin Suo­mes­sa sil­lä Ruot­sis­sa on sai­ras­tu­nut pal­jon enem­män ihmi­siä kuin Suo­mes­sa covi­dii mut­ta myös kuol­lei­den luku­mää­rä Ruot­sis­sa on 15 000. 

    En esit­tänyt rokot­tamisen lopet­tamista, vaan sitä, että nyt kun roko­tus vielä suo­jaa riskiryh­miä ja muu­ta isoa kansanosaa, kan­nat­taisi rin­nal­la antaa taudin lev­itä, eikä uhra­ta enää yhtään työp­paikkaa, syr­jäy­tyvää nuor­ta jne. Se hoitaisi luon­nol­lista tietä myös nuorem­mille immuu­ni­vas­teen. Samal­la mon­et rokote­tutkin kohtaisi­vat viruk­sen uudelleen, mikä aktivoisi hei­dän immuu­ni­jär­jestelmään­sä ja pitkit­täisi suo­jaa. Mitään mas­sakuolemia ei tietenkään olisi odotettavissa. 

    Salmisen tapa kom­men­toi­da Ruot­sia kuu­lostaa tarkoituk­sel­lisen harhaan­jo­htaval­ta, Salmi­nenkin on viime kädessä poli­it­ti­nen sätkynukke. Se, että Ruot­sis­sa mene­htyi epi­demi­an alkupuolel­la ker­ral­la suuri määrä ihmisiä liit­tyi siihen että tau­ti pääsi heti hoivakotei­hin ja van­hus­ten sekä maa­han­muut­ta­jien kesku­u­teen (jälkim­mäisiä työsken­telee paljon hoi­va-aloil­la ja esim. taksinkul­jet­ta­ji­na). Ja toki siihen että mikä tahansa maa oli alus­sa viruk­selle neit­seelli­nen maaperä. Ja mas­soit­tain ihmisiä mene­htyi muual­lakin. Ruot­si ei todel­lisu­udessa ole väestömäärään suh­teute­tuis­sa kokon­aiskuolleisu­us­lu­vuis­sa synkin paik­ka, vaan edelle menevät mon­et sel­l­aiset maat, jois­sa tehti­in tiukko­ja toimia, kuten Euroopan latinovyöhyke.

    Nyt tiede­täänkin, että tiukatkaan toimet eivät ole säästäneet elinvuosia. 

    Suomes­sa koron­aan liite­tysti kuollei­den (kaik­ki eivät ole kuolleet itse virus­tau­ti­in) medi­aani-ikä oli ainakin jos­sain vai­heessa korkeampi kuin väestön keskimääräi­nen odotet­tavis­sa ole­va elinikä. 

    Jatka­mal­la rajoituk­sia kuor­mi­ta­mme ihmisiä ja yhteiskun­taa turhaan. 

    Ihmi­nen on psyko­fyysi­nen kokon­aisu­us. Pelkkä pelot­telu-uuti­soin­ti ja koronal­la meuhkaami­nen saa aikaan psyykkisten ohel­la fyy­sisiä oire­i­ta. Jos vielä työ­paik­ka on vaaras­sa, niin ei ihme jos siinä yöunetkin menee.

   23. Quo vadis:

    Sal­mi­sen tapa kom­men­toi­da Ruot­sia kuu­los­taa tar­koi­tuk­sel­li­sen har­haan­joh­ta­val­ta, Sal­mi­nen­kin on vii­me kädes­sä poliit­ti­nen sätkynukke. 

    Voiko Quo Vadis ker­toa kenen ja kei­den poliit­ti­nen sät­ky­nuk­ke on muka Mika Salmi­nen. Mika Salmi­nen on virolo­gian tohtori ja arvostet­tu myös kan­sain­väli­sis­sä piireis­sä . Eikä Salmisen kom­men­tit Ruot­sista ole har­haan­joh­ta­via kun myös saman­laisia kom­ment­te­ja voi yhtä hyvin kuul­la Tan­skan ja Nor­jan kansan­ter­veyslaitosten ter­veystur­val­lisu­u­sosas­ton johta­jil­ta. Ovatko näi­denkin pohjo­is­maid­en kansan­ter­veyslaitosten ter­veystur­val­lisu­u­sosas­ton johta­jat poli­it­tisia sätkynukke­ja? Quo Vadik­selle vain sel­l­ainen pieni muis­tu­tus että prei­dent­ti Don­ald Trump kut­sui Yhdys­val­tain Yhdys­val­tain ter­veysvi­ras­ton kansal­lisen aller­gia- ja infek­tio­tau­tien insti­tuutin pääjo­hta­jaa Antho­ny Fau­cia pelkäk­si poli­it­tisek­si pro­moot­torik­si vaik­ka Fau­ci on tohtorik­si väitel­lyt immuu­nikoo­gi. Että täl­läsiä poli­it­tisia sätkynukke­ja ovat tohtorit Fau­ci ja Salmi­nen nim­imerk­ki Quo Vadik­sen näke­mys­ten mukaan. Ihme kyl­lä tämä tohtorit ovat olleeet alus­ta alka­en oike­as­sa colvid viruk­ses­ta. Se että kuka kuun­teli heitä ja mitä johtopäätkök­siä tehti­in hei­dän neu­voista voi kyl­lä arvioi­da oliko hei­dän neu­von­sa lop­putu­lok­se­na oikea vai ei. Ainakin kuollei­den määris­sä mitat­tuna voi tehdä mon­takin johtopäätöstä

   24. Quo vadis: En esit­tä­nyt rokot­ta­mi­sen lopet­ta­mis­ta, vaan sitä, että nyt kun roko­tus vie­lä suo­jaa ris­ki­ryh­miä ja muu­ta isoa kan­san­osaa, kan­nat­tai­si rin­nal­la antaa tau­din levi­tä, eikä uhra­ta enää yhtään työp­paik­kaa, syr­jäy­ty­vää nuor­ta jne.Se hoi­tai­si luon­nol­lis­ta tie­tä myös nuo­rem­mil­le immuu­ni­vas­teen. Samal­la mon­et roko­te­tut­kin koh­tai­si­vat viruk­sen uudel­leen, mikä akti­voi­si hei­dän immuu­ni­jär­jes­tel­mään­sä ja pit­kit­täi­si suo­jaa. Mitään mas­sa­kuo­le­mia ei tie­ten­kään oli­si odotettavissa.

    Jatka­mal­la rajoituk­sia kuor­mi­ta­mme ihmisiä ja yhteiskun­taa turhaan. 

    Ihmi­nen on psyko­fyysi­nen kokon­aisu­us. Pelkkä pelot­telu-uuti­soin­ti ja koronal­la meuhkaami­nen saa aikaan psyykkisten ohel­la fyy­sisiä oire­i­ta. Jos vielä työ­paik­ka on vaaras­sa, niin ei ihme jos siinä yöunetkin menee. 

    Onko Quo Vadis ajatel­lut että tämä hänen vai­h­toe­htoinebn lin­jansa aiheut­taa pitkäl­lä tähtäimel­lä nimeno­maan lisää syr­jäy­tymistä ja tuot­taa työ­paikko­jen mene­tyk­siä? Kun Quo Vadis toteaa niin jalosti että kun ihmi­nen on psyko­fyysi­nen kokon­aisu­us niin juuri sen takia näitä sivuoire­i­ta kuten psykol­o­giset psyk­keet johtu­vat siitä että ihmiset ovat sairas­tuneet long covidin jälkeisi­in oireisi­in jot­ka aiheut­ta­vat uupumus­ta, väsymys­tä joka vie lop­pu­jen lopuk­si työkyvyn. Mas­sa­kuo­le­ma on käsit­teenä myös aina suh­teelli­nen kos­ka Ruotsin colvid kuolemat ovat 15 000 ihmistä 1 vuo­den aikana niin se on jo hyvin lähel­lä mas­sakuole­maa. 15 000 colvid kuole­maa Ruot­sis­sa on Uudenkaupun­gin kokoinen väestö. Jos tämä ei ole Ruotsin kohdal­la mas­sakuole­ma niin entä mikä sit­ten on. Talvi ja jatkoso­das­sa kuoli suo­ma­laisia sivi­il­i­uhre­ja 2 086 ja col­vidi­in on kuol­lut 982 ihmistä. Ruot­sis­sa ei kuol­lut yhtään sivi­il­iä toisen maail­man­so­dan aikana mut­ta col­vidi­in kuoli alun hömöi­lyn aikana 15 000 ihmistä. Tähän luku­un ei Suomen sotahis­to­ria toisen maail­man­so­dan aikakaan onnis­tunut saavuttmaan vaik­ka vas­tas­sa oli ylivoima

   25. Quo vadis:

    Se, että Ruot­sis­sa meneh­tyi epi­de­mian alku­puo­lel­la ker­ral­la suu­ri mää­rä ihmi­siä liit­tyi sii­hen että tau­ti pää­si heti hoi­va­ko­tei­hin ja van­hus­ten sekä maa­han­muut­ta­jien kes­kuu­teen (jäl­kim­mäi­siä työs­ken­te­lee pal­jon hoi­­va-aloil­la ja esim. tak­sin­kul­jet­ta­ji­na). Ja toki sii­hen että mikä tahan­sa maa oli alus­sa viruk­sel­le neit­seel­li­nen maa­pe­rä. Ja mas­soit­tain ihmi­siä meneh­tyi muu­al­la­kin. Ruot­si ei todel­li­suu­des­sa ole väes­tö­mää­rään suh­teu­te­tuis­sa koko­nais­kuol­lei­suus­lu­vuis­sa syn­kin paik­ka, vaan edel­le mene­vät mon­et sel­lai­set maat, jois­sa teh­tiin tiuk­ko­ja toi­mia, kuten Euroo­pan latinovyöhyke.

    Nyt tie­de­tään­kin, että tiu­kat­kaan toi­met eivät ole sääs­tä­neet elinvuosia.
    Jat­ka­mal­la rajoi­tuk­sia kuor­mi­tam­me ihmi­siä ja yhteis­kun­taa turhaan. 

    Noista Ruotsin maa­han­muut­ta­jien osu­ud­es­ta kuolemien tapauk­sis­sa ylivoimais­es­ti enem­mistö on ruotsin­suo­ma­laisia joten ker­tooko se enem­mänkin ruotsin­suo­ma­lais­ten ase­mas­ta Ruot­sis­sa vai hei­dän ikärak­en­teesta vai molem­mista siihen että ruotsin­suo­ma­laiset oli­vat ylivoimais­es­ti suurin vähem­mistö jot­ka kuo­li­vat Ruot­sis­sa covidiin.
    Ruot­sissa oli kyl­lä Pohjois-Euroopan väes­tö­mää­rään suh­teu­te­tuis­sa ylivoimais­es­ti koko­nais­kuol­lei­suus­lu­vuis­sa synke­moiä mai­ta. Kun Ruot­sia ja Etelä-Euroop­paan ver­rataan tapauk­sien ja kuollei­den lukumäärään niin suh­teessa väk­iluku­un Itä-Euroopan mais­sa etenkin Unkaris­sa, Puo­las­sa ja Tsekissä kuol­lleisu­us on ollut korkeam­paa kuinj Etelä-Euroopas­sa. Näis­sä Itä-Euroopan mais­sa mais­sa ei tehty tiuk­ko­ja rajoi­tus toimen­piteitä ja silti esim Unkaris­sa kuolleisu­us on ollut erit­täin korkea ja sairaaloiden kap­a­siteet­ti ylikuor­mit­tui eniten Euroo­pan maista. Etelä-Euroopan korkeat luvut löy­tyvät vain Ital­ias­ta, Espan­jas­ta ja Por­tu­gal­ista. Jopa Kreikas­sa kuolleisu­us oli alus­sa alhainen. Lisäk­si Etelä-Euroop­pa ei ole lati­novyöhyke vaan Lati­nalaisen Amerikan val­tiot ovat lati­nokult­tuurin omaavia maita.

   26. Quo vadis: En esit­tä­nyt rokot­ta­mi­sen lopet­ta­mis­ta, vaan sitä, että nyt kun roko­tus vie­lä suo­jaa ris­ki­ryh­miä ja muu­ta isoa kan­san­osaa, kan­nat­tai­si rin­nal­la antaa tau­din levi­tä, eikä uhra­ta enää yhtään työp­paik­kaa, syr­jäy­ty­vää nuor­ta jne.Se hoi­tai­si luon­nol­lis­ta tie­tä myös nuo­rem­mil­le immuu­ni­vas­teen. Samal­la mon­et roko­te­tut­kin koh­tai­si­vat viruk­sen uudel­leen, mikä akti­voi­si hei­dän immuu­ni­jär­jes­tel­mään­sä ja pit­kit­täi­si suo­jaa. Mitään mas­sa­kuo­le­mia ei tie­ten­kään oli­si odotettavissa. 

    Nyt tie­de­tään­kin, että tiu­kat­kaan toi­met eivät ole sääs­tä­neet elinvuosia.

    Jat­ka­mal­la rajoi­tuk­sia kuor­mi­tam­me ihmi­siä ja yhteis­kun­taa turhaan.
    Ihmi­nen on psy­ko­fyy­si­nen koko­nai­suus. Pelk­kä pelot­te­lu-uuti­­soin­ti ja koro­nal­la meuh­kaa­mi­nen saa aikaan psyyk­kis­ten ohel­la fyy­si­siä oirei­ta. Jos vie­lä työ­paik­ka on vaa­ras­sa, niin ei ihme jos sii­nä yöunet­kin menee. 

    Sekä jat­ka­mal­la rajoi­tuk­sia tai antam­l­la taudin lev­itä vapaasti nuoren rokot­ta­mat­toman väestön kesku­udessa aiheut­taa myös työp­paik­ka mene­tyk­siä ja lisää syr­jäy­ty­mistä nuor­ten kesku­udessa yhtä paljon. 

    Molem­mat toimen­piteet lisäävät psy­ko­fyy­si­a sivuoire­it pitkäl­lä tähtäimellä.

    Molem­pi­in vai­h­toe­htoi­hin on ihan muu kol­mas ja parem­pi vai­h­toe­hto eli rokotekat­tavu­u­den laa­jen­t­a­mi­nen ja nuorten roko­tusten aikaist­a­mi­nen. Monien yönet oli­si­vat hyvin nukut­tu kun nuoret tietävät ettei heil­lä ole riskiä saa­da rokot­ta­mat­tomana tau­tia eikä ole ris­ki saa­da mitään sivuoire­i­ta sen jäl­keen on ovat sairas­ta­neet covidin siis long covid oireita

    Kun ihmiseltä menee long col­vidin jälkeis­ten sivuoirei­den takia työkyvyt­tömyys on aika vaikea­ta perustel­la että tämän toimen­piteen avul­la pyrkimyk­semme oli luon­nol­lisen taudin lev­iämisen kaut­ta lieven­tää niitä psy­ko­fyy­si­a sivuoire­i­ta mitä rajoi­tuk­set oli­si­vat aiheut­ta­neet kansalaisille .

   27. Quo vadis: Nyt kun roko­tus vie­lä suo­jaa ris­ki­ryh­miä ja muu­ta isoa kan­san­osaa, kan­nat­tai­si rin­nal­la antaa tau­din levi­tä, eikä uhra­ta enää yhtään työp­paik­kaa, syr­jäy­ty­vää nuor­ta jne.Se hoi­tai­si luon­nol­lis­ta tie­tä myös nuo­rem­mil­le immuu­ni­vas­teen. Samal­la mon­et roko­te­tut­kin koh­tai­si­vat viruk­sen uudel­leen, mikä akti­voi­si hei­dän immuu­ni­jär­jes­tel­mään­sä ja pit­kit­täi­si suojaa. 

    Ihmi­nen on psy­ko­fyy­si­nen koko­nai­suus. Pelk­kä pelot­te­lu-uuti­­soin­ti ja koro­nal­la meuh­kaa­mi­nen saa aikaan psyyk­kis­ten ohel­la fyy­si­siä oirei­ta. Jos vie­lä työ­paik­ka on vaa­ras­sa, niin ei ihme jos sii­nä yöunet­kin menee.

    Quo Vadis itse­lelleen hyvän teon jos perustelisi niille ihm­sille jot­ka ovat saa­neet long covidista Quoa Vadik­sen kuvaile­via psyykkisiä oire­i­ta mik­si hänen lin­jansa olisi kuitenkin lop­putu­lok­se­na sama kuin se mitä halu­aa estää rajoituksilla.

   28. Quo vadis:

    Sal­mi­sen tapa kom­men­toi­da Ruot­sia kuu­los­taa tar­koi­tuk­sel­li­sen har­haan­joh­ta­val­ta. Se, että Ruot­sis­sa meneh­tyi epi­de­mian alku­puo­lel­la ker­ral­la suu­ri mää­rä ihmi­siä liit­tyi sii­hen että tau­ti pää­si heti hoi­va­ko­tei­hin ja van­hus­ten sekä maa­han­muut­ta­jien kes­kuu­teen (jäl­kim­mäi­siä työs­ken­te­lee pal­jon hoi­­va-aloil­la ja esim. tak­sin­kul­jet­ta­ji­na). Ja toki sii­hen että mikä tahan­sa maa oli alus­sa viruk­sel­le neit­seel­li­nen maa­pe­rä. Ja mas­soit­tain ihmi­siä meneh­tyi muu­al­la­kin. Ruot­si ei todel­li­suu­des­sa ole väes­tö­mää­rään suh­teu­te­tuis­sa koko­nais­kuol­lei­suus­lu­vuis­sa syn­kin paik­ka, vaan edel­le mene­vät mon­et sel­lai­set maat, jois­sa teh­tiin tiuk­ko­ja toi­mia, kuten Euroo­pan latinovyöhyke.

    Salmi­nen arvoi Helsin­gin Sanomis­sa Ruot­sia, Israelia, Aus­trali­aa, Uut­ta-See­lan­tia, Yhdys­val­to­ja ja Brasil­i­aa jois­sa oli hyvin eri­laiset toimen­piteet covidia kohtaan.
    Salmisen ana­lyysi oli erit­täin hyvä jos­sa arvioiti­in hyvin eri­laisia mai­ta keskenään . Kiteytet­tynä Salmisen arvio on suun­nilleen seuraava;

    Aus­tralia ja Uusi-See­lan­ti luot­ti­vat liikaa maanti­eteel­liseen sijain­ti­in ja eristäy­tyneisyy­teen ja näin ollen eivät tilan­neet rokot­tei­ta heti kun niitä oli saatavil­la ajois­sa vaan viivyt­te­liv­ät niiden han­k­in­to­ja kos­ka niiden Colvid tilanne oli muu­ta maail­maa alhaisem­pia kos­ka oli­vat sulke­neet rajansa .Aus­trali­aan ja Uuteen-See­lan­ti­in ei päässyt ilman tiukkaa karan­teeni joka on ollut jo pitkään näi­den maid­en yleinen maa­han saa­pumisen perustelut . 

    Ruot­si teki alus­sa virheitä kun päästi Col­vidin vapaasti lev­iämään yhteiskun­taan jon­ka seu­rauk­se­na 15 000 ihmistä kuoli Col­vidi­in Ruot­sis­sa. Se on Pohjois-Euroopan korkein luku covid kuolleisu­udessa. Ja Ruot­si mak­saa siitä nyt korkean hinnan. 

    Israel ja Bri­tan­nia onnis­tu­i­v­at lop­pu­jen lopuk­si roko­tuk­sien kaut­ta saa­maan Col­vidin parem­paan kontrolliin 

    Yhdys­val­lois­sa tilanne on kak­si­jakoinen kos­ka siel­lä on osaval­tioiden kesku­udessa erit­täin isot Colvid tilanne. Itä ja län­sir­an­nikol­la tilanne on nor­maali kun taas kes­ki-ja etelä­val­tiois­sa tilanne on erit­täin huono.

    Kaik­ista pahin covid tilanne on siis Salmisen ana­lyysin mukaan Brasil­ias­sa eikä sille näy lop­pua vaik­ka virus on käynyt läpi koko Brasil­ian yhteiskun­nan. Tämänkin moni brasil­ialainen allekir­joit­taa ilman mitään kyseenalais­tamista täl­lä hetkellä. 

    Nor­jan, Islannin ja Suomen tilanteet ovat näi­hin mai­hin ver­rat­tuna paljon parem­pi kun tapauk­sia mitataan kuolleisu­udel­la mut­ta voisi olla kyl­lä myös paljon parem­pia kun lop­putu­losta mitataan roko­tuk­sil­la kun ver­taa Israeli­in ja Britanniaan

 17. Vira­nomais­ten tahol­ta tule­va moral­isoin­tikam­pan­ja se vain aina jatkuu. Kat­selin juuri YLE:n sivuil­ta videok­lip­piä STM:n Varhi­lan haas­tat­telus­ta, jos­sa hän epäili, että etäope­tus­ta joudu­taan syksyl­lä jatka­maan. Tau­ti kun nyt lev­iää eri­tyis­es­ti nuorten kesku­udessa. Hän vaati vas­tu­un­tun­toa, jot­ta lähiopetuk­seen voitaisi­in pala­ta. Piilovi­esti: jos sairas­tut, se on sin­un vas­tu­ut­to­muut­tasi, mikä sopii muutenkin käsi­tyk­seen kun­not­tomas­ta nuorisos­ta. Ehkäpä olisi paikallaan muis­taa sekin, että STM on ollut päät­tämässä rokote­järjestyk­ses­tä, jos­sa nuoriso on viimeisim­pänä. Peruste­lut ovat toki kun­nos­sa, tau­ti tun­netusti on sitä vaar­al­lisem­pi mitä van­hem­mas­ta ihmis­es­tä on kysymys. Vaar­al­lisu­uskäyrä jopa nousee kiihtyvästi. Tässä on kuitenkin aika taval­la kyseenalaista syyl­listää nuorisoa siitä, että tau­ti lev­iää nimeno­maan hei­dän paris­saan, he kun eivät kuitenkaan ole tätä rokote­järjestys­tä päät­täneet. Minus­ta tämä on aivan käsit­tämätön­tä. Onko tässä joku taka-aja­tus, että tämä paho­lais­mainen virus on saata­va katoa­maan, ennen kuin voidaan sal­lia edes jotain sel­l­aista kuin nuorten koulut­ta­mi­nen? Onko tuol­la min­is­ter­iössä järke­viä ihmisiä vai jotain fanaatikko­ja — ei tämä virus ole katoa­mas­sa ihan vähään aikaan?

  1. Jaak­ko K:
   Tau­ti kun nyt levi­ää eri­tyi­ses­ti nuor­ten kes­kuu­des­sa. Hän vaa­ti vas­tuun­tun­toa, jot­ta lähio­pe­tuk­seen voi­tai­siin pala­ta. Pii­lo­vies­ti: jos sai­ras­tut, se on sin­un vas­tuut­to­muut­ta­si, mikä sopii muu­ten­kin käsi­tyk­seen kunn­ot­to­mas­ta nuo­ri­sos­ta. Ehkä­pä oli­si pai­kal­laan muis­taa sekin, että on ollut päät­tä­mäs­sä roko­te­jär­jes­tyk­ses­tä, jos­sa nuo­ri­so on vii­mei­sim­pä­nä. Perus­te­lut ovat toki kun­nos­sa, tau­ti tun­ne­tus­ti on sitä vaa­ral­li­sem­pi mitä van­hem­mas­ta ihmi­ses­tä on kysy­mys. Vaa­ral­li­suus­käy­rä jopa nousee kiih­ty­väs­ti. Täs­sä on kui­ten­kin aika taval­la kysee­na­lais­ta syyl­lis­tää nuo­ri­soa sii­tä, että tau­ti levi­ää nime­no­maan hei­dän paris­saan, he kun eivät kui­ten­kaan ole tätä roko­te­jär­jes­tys­tä päät­tä­neet. Minus­ta tämä on aivan käsit­tä­mä­tön­tä. Onko täs­sä joku taka-aja­­tus, että tämä paho­lais­mai­nen virus on saa­ta­va katoa­maan, ennen kuin voi­daan sal­lia edes jotain sel­lais­ta kuin nuor­ten kou­lut­ta­mi­nen? Onko tuol­la minis­te­riös­sä jär­ke­viä ihmi­siä vai jotain fanaa­tik­ko­ja — ei tämä virus ole katoa­mas­sa ihan vähään aikaan? 

   STM:n Varhi­la kyl­lä korostaa tärkeää asi­aa kos­ka aikuis­ten roko­tuk­set ovat vielä kesken niin nuoret tule­vat aina roko­tuk­sis­sa viimeis­inä (ellei ole kyseessä nuori­in herkästi sairas­tu­va tau­ti). On myös hyvä muis­taa että nuorten roko­tuk­sista vas­taa myös hei­dän van­hempansa toisin kuin aikuis­ten kohdal­la. Mitä käsit­tä­mä­tön­tä siinä on muka että nuorten huolta­jat ovat vas­tu­us­sa roko­tuk­sis­sa ikä vuosien 12–15 välil­lä? Tämäkin kuu­lu nimeno­maan nuorten huolta­jien vas­tu­ulle siihen asti kunnes täyt­tävät 15 vuot­ta. Varhi­la korosti myös että nuorten rokot­ta­mi­nen aloite­taan heti eloku­us­sa kun koulut aukenevat mikäli lisää rokot­tei­ta tulee riit­tävästi eloku­us­sa (niistäkin neu­votel­laan koko ajan kuten Varhi­la korosti) ja toden­näköis­es­ti kouluis­sa annetaan nuo­rille rokot­teet kuten on annet­tu Suomes­sa siitä läh­tien kun Suomes­sa on ollut kansalli­nen roko­tus ohjel­ma 1940-luvun lop­ul­ta asti. Itsekin muis­tan 1990-luvun koulu rokotukset.n

   Kat­soin tuon A‑Studion eikä Varhi­la mis­sään vai­heessa sanonut että STM:n tarkoi­tus olisi saa­da virus katoa­maan ennen kuin nuoriso (12–15 vuo­ti­aat) rokotet­taisi­in. Eikä tässä ole mitään fanaat­tisu­ut­ta kenenkään puolelta. 

   En tiedä mis­tä kohtaa Varhi­lan kom­menteista Jaakko K on tulkin­nut että jotkut fanaat­tiset virkamiehet ovat päät­täneet ettei nuo­ria rokotet­ta? Voiko Jaakko K ava­ta hiukan tätä kommenttia? 

   Nuorten roko­tuk­set ovat eri­lainen pros­es­si kuin aikuis­ten ja nimeno­maan sen takia niiden kohdal­la on olta­va varovainen kos­ka nuorten immuu­ni­jär­jestelmä on eri­lainen ja heil­lä on nuoren iän takia eri­laisia sairauk­sia ja allergioita.

   STM:ssä ollaan minus­ta paljon enem­män vas­tu­ullisem­pia tässäkin nuorten rokot­tamises­sa kos­ka min­is­ter­iössä on edelleen muis­tis­sa mitkä vaiku­tuk­set oli­vat rokot­teil­la narkolep­si­aan vuo­den 2009 sikain­flu­enssa pandemiassa.Sikainfluenssan aikana tul­lut narkolep­sia nos­ti­tat­ti myös Suomes­sa rokotev­as­taisu­ut­ta todel­la paljon etenkin nuorten van­hempi­en kesku­udessa kos­ka hei­dän mielestä rokot­tei­den sivu­vaiku­tuk­sista ei ker­rot­tu ajois­sa vaik­ka rokoteil­la ei ollut mitään tekemistä narkolep­sian kanssa. Silti tämäkin nos­tet­ti myös Suomes­sa rokotevastaisuutta.

   1. Rahul Soma­ni: :n Var­hi­la kyl­lä koros­taa tär­ke­ää asi­aa kos­ka aikuis­ten roko­tuk­set ovat vie­lä kes­ken niin nuo­ret tule­vat aina roko­tuk­sis­sa vii­mei­si­nä (ellei ole kysees­sä nuo­riin her­käs­ti sai­ras­tu­va tau­ti). On myös hyvä muis­taa että nuor­ten roko­tuk­sis­ta vas­taa myös hei­dän van­hem­pan­sa toi­sin kuin aikuis­ten koh­dal­la. Mitä käsit­tä­mä­tön­tä sii­nä on muka että nuor­ten huol­ta­jat ovat vas­tuus­sa roko­tuk­sis­sa ikä vuo­sien 12–15 välil­lä? Tämä­kin kuu­lu nime­no­maan nuor­ten huol­ta­jien vas­tuul­le sii­hen asti kun­nes täyt­tä­vät 15 vuot­ta. Var­hi­la koros­ti myös että nuor­ten rokot­ta­mi­nen aloi­te­taan heti elo­kuus­sa kun kou­lut auke­ne­vat mikä­li lisää rokot­tei­ta tulee riit­tä­väs­ti elo­kuus­sa (niis­tä­kin neu­vo­tel­laan koko ajan kuten Var­hi­la koros­ti) ja toden­nä­köi­ses­ti kou­luis­sa anne­taan nuo­ril­le rokot­teet kuten on annet­tu Suo­mes­sa sii­tä läh­tien kun Suo­mes­sa on ollut kan­sal­li­nen roko­tus ohjel­ma 1940-luvun lopul­ta asti. Itse­kin muis­tan 1990-luvun kou­lu rokotukset.n

    Kat­soin tuon A‑Studion eikä Var­hi­la mis­sään vai­hees­sa sano­nut että :n tar­koi­tus oli­si saa­da virus katoa­maan ennen kuin nuo­ri­so (12–15 vuo­ti­aat) roko­tet­tai­siin. Eikä täs­sä ole mitään fanaat­ti­suut­ta kenen­kään puolelta. 

    En tie­dä mis­tä koh­taa Var­hi­lan kom­men­teis­ta Jaak­ko K on tul­kin­nut että jot­kut fanaat­ti­set vir­ka­mie­het ovat päät­tä­neet ettei nuo­ria roko­tet­ta? Voi­ko Jaak­ko K ava­ta hiu­kan tätä kommenttia? 

    Nuor­ten roko­tuk­set ovat eri­lai­nen pro­ses­si kuin aikuis­ten ja nime­no­maan sen takia nii­den koh­dal­la on olta­va varo­vai­nen kos­ka nuor­ten immuu­ni­jär­jes­tel­mä on eri­lai­nen ja heil­lä on nuo­ren iän takia eri­lai­sia sai­rauk­sia ja allergioita.

    :ssä ollaan minus­ta pal­jon enem­män vas­tuul­li­sem­pia täs­sä­kin nuor­ten rokot­ta­mi­ses­sa kos­ka minis­te­riös­sä on edel­leen muis­tis­sa mit­kä vai­ku­tuk­set oli­vat rokot­teil­lanar­ko­lep­si­aan vuo­den 2009sikainfluens­sa pandemiassa.Sikainfluenssan aika­na tul­lutnar­ko­lep­sia nos­ti­tat­ti myös Suo­mes­sa roko­te­vas­tai­suut­ta todel­la pal­jon eten­kin nuor­ten van­hem­pien kes­kuu­des­sa kos­ka hei­dän mie­les­tä rokot­tei­den sivu­vai­ku­tuk­sis­ta ei ker­rot­tu ajois­sa vaik­ka roko­teil­la ei ollut mitään teke­mis­tä nar­ko­lep­sian kans­sa. Sil­ti tämä­kin nos­tet­ti myös Suo­mes­sa rokotevastaisuutta.

    Videok­lipis­sä Varhi­la puhuu täysi-ikäi­sistä, yli 18-vuo­ti­aista. Ei kai se ole ihme, että virus lev­iää hei­dän kesku­udessaan, kun heitä ei liki­main ain­oina ole rokotet­tu. Syyt­te­ly vas­tu­ut­to­muud­es­ta on aika härskiä, kun vas­tuu rokote­järjestyk­ses­tä on STM:llä. Ris­ki nuorisolle on lop­ul­ta alhainen, joten ei ole kovin järkevää ruve­ta hätiköimään vaik­ka tar­tun­talu­vut nou­se­vatkin nuorten kesku­udessa. Herää, tai on oikeas­t­aan herän­nyt jo ajat sit­ten epäi­ly siitä, ettei tätä enää jär­jel­lä ajatel­lakaan. Nor­maalia kansalais­ten kohdal­la ja täm­möisel­lä keskustelu­pal­stal­la, mut­ta päät­täjiltä pitäisi voi­da vaa­tia enemmän.

   2. Jaak­ko K: Videokli­pis­sä Var­hi­la puhuu täy­si-ikäi­­sis­tä, yli 18-vuo­­ti­ais­­ta. Ei kai se ole ihme, että virus levi­ää hei­dän kes­kuu­des­saan, kun hei­tä ei liki­main ainoi­na ole roko­tet­tu. Syyt­te­ly vas­tuut­to­muu­des­ta on aika härs­kiä, kun vas­tuu roko­te­jär­jes­tyk­ses­tä on :llä. Ris­ki nuo­ri­sol­le on lopul­ta alhai­nen, joten ei ole kovin jär­ke­vää ruve­ta häti­köi­mään vaik­ka tar­tun­ta­lu­vut nouse­vat­kin nuor­ten kes­kuu­des­sa. Herää, tai on oikeas­taan herän­nyt jo ajat sit­ten epäi­ly sii­tä, ettei tätä enää jär­jel­lä aja­tel­la­kaan. Nor­maa­lia kan­sa­lais­ten koh­dal­la ja täm­möi­sel­lä kes­kus­te­lu­pals­tal­la, mut­ta päät­tä­jil­tä pitäi­si voi­da vaa­tia enemmän. 

    Voiko Jaakko K täs­men­tää mitä tarkoit­tat­te “päät­tä­jil­tä pitäi­si voi­da vaa­tia enem­män”? Roko­tusjärjestys on ihan selkeä. Täl­lä het­kel­lä roko­tus ajan voi esimerkik­si HUS:in alueel­la vara­ta jo vuosi­na 2001–2009 syn­tyneet kansalaiset. 

    Kyl­lä tässä ihan jär­jelli­nen logi­ik­ka että kukin ikäryh­mä vuorol­laan. Riskiryh­mässä ole­vat nuoret ole­vat nuoret ovat jo olleet aika pitkän aikaa roko­tusjärjestyk­sessä . Joten kyl­lä tässä on ihan jär­jelli­nen logi­ik­ka. Mitä muka Jaakko K:n mukaan puut­tui? Rokot­ta­mi­nen on Suomes­sa vapaae­htoista joten se on kansalais­ten oma­l­la vas­tu­ul­la että hän varaa ajan. Jos Jaakko K on sitä mieltä että pakko roko­tus käyt­töön vaan nyt ja heti ? 

    Luu­len­pa että reak­tio on Suomes­sa saman­lainen kuin esimerkik­si Ran­skas­sa. Roko­tusjärjestyk­sessä on myös logi­ik­ka mut­ta jos ihmiset eivät varaa aikaa ajois­sa roko­tuk­sille tai peru­ut­ta­vat viime metreil­lä niin ei kai se ole STM:n vika? Automaat­tis­es­ti näin ollen roko­tu­sai­ka siir­tyy kauemmaksi .

   3. Rahul Soma­ni: Voi­ko Jaak­ko K täs­men­tää mitä tar­koit­tat­te “päät­tä­jil­tä pitäi­si voi­da vaa­tia enemmän”?

    Peräsit jo ker­ran aiem­minkin täs­men­nys­tä. Täs­mensin, ja taas pitäisi täs­men­tää uud­estaan. No Ok, yritän vielä. Viit­tasin jär­jen käyt­töön ver­sus johonkin muuhun perus­tu­vaan päätök­sen­tekoon. Se taas poh­jau­tuu edeltävään virk­keeseen jne. En käsitä, miten päädy­it tältä poh­jal­ta sauhua­maan pakkorokotuksista.

   4. Rahul Soma­ni: Kyl­lä täs­sä ihan jär­jel­li­nen logiik­ka että kukin ikä­ryh­mä vuorollaan. 

    On, mut­ta koti­hoidon henkilökun­ta, vahus­ten kanssa tekemi­sis­sä ole­vat sairaan­hoita­ja-opiske­li­jat ja opet­ta­jat sekä varhaiskas­vatuk­sen työn­tek­i­jät jätet­ti­in roko­tusjärjestyk­sen ulkop­uolelle. Minkä ihmeen takia? Tasa-arvon?

    Kyl­lä täl­lais­esa tilanteessa pitää uskaltaa pri­or­isoi­da välil­lä vähän rankem­minkin, vaik­ka siitä tulisi jollekin paha mieli.

    Tässä roko­tusjärjestys huhtikuulta:

    THL suosit­telee, että roko­tusten jär­jestäjät tar­joa­vat koronarokot­tei­ta eri ryhmille
    seu­raavas­sa järjestyksessä:
    1. Koron­apoti­lai­ta hoita­va ter­vey­den­huol­lon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan
    henkilöstö ja asukkaat
    1.1. Teho-osas­to­jen henkilökunta
    1.2. Todet­tu­ja tai epäiltyjä covid-19-poti­lai­ta hoitavien vuodeosas­to­jen ja päivystysosastojen
    sekä ensi­hoidon henkilökunta
    1.3. Todet­tu­ja tai epäiltyjä covid-19-poti­lai­ta hoitavien infek­tio­vas­taan­ot­to­jen henkilökunta,
    koro­nanäyt­teenot­to­jen henkilökun­ta ja koron­avirus­di­ag­nos­ti­ikkaa tekevä
    laboratoriohenkilökunta
    1.4.Iäkkäiden sosi­aal­i­huol­lon asum­is­palvelu­jen ja laitoshoidon tehoste­tun palvelun
    toim­intayk­sikkö­jen eli ympärivuorokautisen hoivan asukkaat ja henkilökunta
    (ryh­miä 1.3 ja 1.4. voidaan rokot­taa samaan aikaan)
    1.5. Kri­it­ti­nen sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon henkilöstö raja­tusti, esimerkiksi
    elin­si­ir­toyk­sikkö­jen henkilökun­ta Edel­lä mainit­tu­jen ryh­mien kokon­ais­määrä on run­saat 100 000 ihmistä. Kohdan 1.4. eli
    ympärivuorokautista hoivaa tar­joavien yksiköi­den roko­tuk­sis­sa ensisi­jal­la ovat van­huk­set itse. 

    Vaal­i­toim­it­si­jat siir­tu­i­v­at roko­tusjärjestyk­sessä etusi­jalle vas­ta huhtiku­us­sa eli selvästi myöhässä, ottaen huomioon että alku­vuodes­ta olis vielä tarkoi­tus pitää vaalit ajallaan.

    https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/ohje/koronarokote_-_usein_kysyttya_id_16074.pdf

 18. Koron­a­pas­si Suomen sisäl­lä olisi nyt turha jo tämän kesän osalta, nuorem­mat ikäpol­vet eivät ehdi vielä saa­da rokot­teitaan, kos­ka jonot­ta­vat vuoroaan. En ymmär­rä, mikä olisi koron­a­pas­sista saatu mainit­ta­va hyö­ty, kun THL:n tilas­toista muutenkin näkee, kuin­ka suuri pros­ent­ti suo­ma­lai­sista on rokotet­tu ja kuin­ka moni on sairas­tanut taudin. Enem­mistö on rokotet­tu syksyn lop­pu­un men­nessä ja sen lisäk­si on jo nyt yli satatuhat­ta taudin viral­lis­es­ti sairas­tanut­ta, plus siihen päälle kymmene­tuhan­net diag­nosoimat­tomat tapauk­set, joista heil­läkin on vas­ta-ainei­ta. Nuorista val­taosa aikoo ottaa rokot­teen kyse­ly­jen mukaan.

  Koron­a­pas­sik­si ehdotet­ti­in jär­jestelmää, jos­sa pitäisi todis­taa ole­vansa joko rokotet­tu, taudin sairas­tanut tai henkilöl­lä on tuore negati­ivi­nen testi­t­u­los. Noista ain­oas­taan tuo viimeisin vai­h­toe­hto var­muudel­la ker­too, ettei ihmi­nen kan­na koron­avirus­ta juuri sil­lä het­kel­lä. Niin rokotet­tu kuin taudin sairas­tanut voivat edelleen tar­tut­taa etenkin uusia virus­vari­ant­te­ja. Minus­ta on erit­täin kyseenalaista, että jotkut baari- tai rav­in­to­layrit­täjät saisi­vat kerätä ihmi­sistä hei­dän ter­veysti­eto­jaan. Edelleen, en käsitä, mihin tarvi­taan tuol­laista kankeaa muodol­lista sys­teemiä, kun THL:n tilas­tot anta­vat aivan riit­tävän tilannekuvan.
  Maan rajoil­la käytet­tynä koron­a­pas­sis­sa on jotain ideaa, mut­ta ei muuten.
  Lisäk­si koron­a­pas­si olisi syr­jivä niitä kohtaan, jot­ka eivät voi ter­veyssy­istä ottaa rokotet­ta, sekä perus­tus­lain vas­tainen kansalaiselle maan sisällä.

  1. Koro­na­pas­si tur­ha:
   .
   Lisäk­si koro­na­pas­si oli­si syr­ji­vä nii­tä koh­taan, jot­ka eivät voi ter­veys­syis­tä ottaa roko­tet­ta, sekä perus­tus­lain vas­tai­nen kan­sa­lai­sel­le maan sisällä.

   Tähän on toden­näköis­es­ti jo täl­lä het­kel­lä vai­h­toe­htoinen tapa todis­taa että henkilö on vapautet­tu kokon­aan roko­tuk­sista ter­vey­del­li­sistä syistä?

  2. Koro­na­pas­si tur­ha:
   Koro­na­pas­si Suo­men sisäl­lä oli­si nyt tur­ha jo tämän kesän osal­ta, nuo­rem­mat ikä­pol­vet eivät ehdi vie­lä saa­da rokot­tei­taan, kos­ka jonot­ta­vat vuo­ro­aan. En ymmär­rä, mikä oli­si koro­na­pas­sis­ta saa­tu mai­nit­ta­va hyö­ty, kun :n tilas­tois­ta muu­ten­kin näkee, kuin­ka suu­ri pro­sent­ti suo­ma­lai­sis­ta on roko­tet­tu ja kuin­ka moni on sai­ras­ta­nut tau­din. Enem­mis­tö on roko­tet­tu syk­syn lop­puun men­nes­sä ja sen lisäk­si on jo nyt yli sata­tu­hat­ta tau­din viral­li­ses­ti sai­ras­ta­nut­ta, plus sii­hen pääl­le kym­me­ne­tu­han­net diag­no­soi­mat­to­mat tapauk­set, jois­ta heil­lä­kin on vas­­ta-ainei­­ta. Nuo­ris­ta val­tao­sa aikoo ottaa rokot­teen kyse­ly­jen mukaan.

   Koro­na­pas­sik­si ehdo­tet­tiin jär­jes­tel­mää, jos­sa pitäi­si todis­taa ole­van­sa joko roko­tet­tu, tau­din sai­ras­ta­nut tai hen­ki­löl­lä ontuo­re nega­tii­vi­nen tes­ti­tu­los. Nois­ta ainoas­taan tuo vii­mei­sin vaih­toeh­to var­muu­del­la ker­too, ettei ihmi­nen kan­na koro­na­vi­rus­ta juu­ri sil­lä het­kel­lä.Niin roko­tet­tu kuin tau­din sai­ras­ta­nut voi­vat edel­leen tar­tut­taa eten­kin uusia virus­va­riant­te­ja. Minus­ta on erit­täin kysee­na­lais­ta, että jot­kut baa­ri- tai ravin­to­lay­rit­tä­jät sai­si­vat kerä­tä ihmi­sis­tä hei­dän ter­veys­tie­to­jaan. Edel­leen, en käsi­tä, mihin tar­vi­taan tuol­lais­ta kan­ke­aa muo­dol­lis­ta sys­tee­miä, kun :n tilas­tot anta­vat aivan riit­tä­vän tilannekuvan.
   Maan rajoil­la käy­tet­ty­nä koro­na­pas­sis­sa on jotain ide­aa, mut­ta ei muuten. 

   Koron­a­pas­si (dig­i­taalises­sa tai per­in­teisessä paperi muo­dos­sa) olisi vain siir­tymäkau­den todis­tus siitä että henkilö on rokotet­tu. Siitä voisi kyl­lä luop­ua heti kun 90% rokotekat­tavu­us, joka on THL:ne uusi arvio rokotekat­tavu­udelle, on saavutettu.

   1. R

    Rahul Soma­ni: Koro­na­pas­si (digi­taa­li­ses­sa tai perin­tei­ses­sä pape­ri muo­dos­sa) oli­si vain siir­ty­mä­kau­den todis­tus sii­tä että hen­ki­lö on roko­tet­tu. Sii­tä voi­si kyl­lä luo­pua heti kun 90% roko­te­kat­ta­vuus, joka on :ne uusi arvio roko­te­kat­ta­vuu­del­le, on saavutettu.

    Rahul Soma­ni: Koro­na­pas­si (digi­taa­li­ses­sa tai perin­tei­ses­sä pape­ri muo­dos­sa) oli­si vain siir­ty­mä­kau­den todis­tus sii­tä että hen­ki­lö on roko­tet­tu. Sii­tä voi­si kyl­lä luo­pua heti kun 90% roko­te­kat­ta­vuus, joka on :ne uusi arvio roko­te­kat­ta­vuu­del­le, on saavutettu.

    Rokotet­tu voi edelleen levit­tää koron­aa, myös uusia virus­vari­ant­te­ja. Roko­tus ei ker­ro sitä, onko ihmi­nen immu­nisoitunut. Sen ker­toisi vain vasta-ainetesti.

    Rokotekat­tavu­udek­si toden­näköis­es­ti riit­tää kyl­lä vähempikin, kun las­ke­taan lau­ma­suo­jaan mukaan taudin sairas­ta­neet. Alku­peräi­nen tavoite oli 70 pros­ent­tia väestöstä, eihän sitäkään tavoitet­ta ole vielä lähellekään saavutet­tu. Nythän vas­ta vähän päälle 30 pros­ent­tia on saanut toisen rokot­teen, eikä nuorista mon­et ensim­mäistäkään. Ihmistä voi pitää varsi­nais­es­ti rokotet­tuna vas­ta toisen jälkeen.
    En tajua, mik­si tässä vai­heessa ennuste­taan yhtään mitään, ennen kuin ollaan edes alku­peräisessä tavoitteessa.

    Nyt koronalu­vut ovat nousseet nuorten kesku­udessa, mut­ta tähän kesään ei tuol­lainen koron­a­pas­si enää ehdi. Tois­taal­ta, kun kuolleisu­us­lu­vut ja sairaan­hoitolu­vut eivät ole nousseet samas­sa tahdis­sa, voi kysyä, onko tiukat rajoituk­set enää mielekkäitä? Itse en tosin festare­i­ta nyt järjestäisi.
    Tuol­lais­es­ta koron­a­pas­sista tulisi taa­tusti jokin pysyvä sys­tee­mi, johon liitet­täisi­in muitakin ter­vey­teen liit­tyviä asioi­ta. Tämä mah­dol­lis­taisi ter­vey­den perus­teel­la syrjinnän.

   2. Koro­na­pas­si tur­ha:

    Tois­taal­ta, kun kuol­lei­suus­lu­vut ja sai­raan­hoi­to­lu­vut eivät ole nous­seet samas­sa tah­dis­sa, voi kysyä, onko tiu­kat rajoi­tuk­set enää mielekkäitä? 

    Tuol­lais­es­ta koron­a­pas­sista tulisi taa­tusti jokin pysyvä sys­tee­mi, johon liitet­täisi­in muitakin ter­vey­teen liit­tyviä asioi­ta. Tämä mah­dol­lis­taisi ter­vey­den perus­teel­la syrjinnän. 

    Tiukko­ja rra­joituk­sia ei kyl­lä ole enään ollut kesäku­un jäl­keen kun tar­tun­ta määrät lask­i­vat huo­mat­tavasti ennen kuin jalka­pal­lon EM-kisoista palan­neet kisa­t­ur­is­tit toi­vat sen mukanaan. Juuri tämän takia olemme tilanteessa jos­sa koron­a­pas­si on ain­oa järkevä vai­h­toe­hto kuin rajoituk­set. Koron­a­pas­si on käytössä Tan­skas­sa ja Ran­skas­sa joten tuskin siitä Suomes­sa olisi harmia. Onhan Suomes­sa ajoko­rt­ti jos­sa on siru jos­ta vira­nomaiset saa­vat asi­akkaan yhteisti­eto­ja hyvinkin nopeasti. Ter­veyspassin tietoi­hin ei tuli mitään muu­ta kuin merk­in­tä siitä että on rokotet­tu covidia vas­taa. Näin ollen yhteiskun­nan avaami­nen saataisi­in käyn­ti­in ainakin niin että paluu nor­maali­in olisi hallittua

 19. Voisin men­nä tilaisu­u­teen, jos­sa muil­takin vaa­di­taan koron­a­pas­si. Sen­hän antaa kanta.fi. Ei passin tarvitse olla mikään punakan­ti­nen kirjanen.
  Olen kuitenkin tot­tunut etäjut­tui­hin (nojatuoli­matkoi­hin, etäkok­ouk­si­in…). Kotiruokakin maistuu.

 20. Tieto­ja Israelista:
  Rokot­teen Phiz­er) suo­ja vakavia tau­timuo­to­ja vas­taan on nyt vain 80%.
  Vakavasti sairast­nei­den määrä kasvaa.
  Ovat alka­nee kol­man­nen paran­netun annok­sen jakelun 60+ vuotiaille.

 21. Kaik­ki on näköjään jo san­ot­tu, pait­si Rahulil­la, jol­ta kom­ment­ti tulee aina.

  Hesari sen­tään havah­tui tänään brit­tien tapaus­määrien lasku­un rajoi­tusten päät­tymisen jäl­keen. Jut­tu taitaa olla muual­ta kopi­oitu ja asis­ntun­ti­joiden lausun­to­ja tois­tel­laan. Kukaan ei vahin­gos­sakaan mainitse rajoi­tusten merk­i­tyk­set­tömyyt­tä yht­enä mah­dol­lisuute­na ilmiölle.

  1. Timo A.:

   Hesa­ri sen­tään havah­tui tänään brit­tien tapaus­mää­rien las­kuun rajoi­tus­ten päät­ty­mi­sen jäl­keen. Jut­tu tai­taa olla muu­al­ta kopioi­tu ja asisn­tun­ti­joi­den lausun­to­ja tois­tel­laan. Kukaan ei vahin­gos­sa­kaan mai­nit­se rajoi­tus­ten mer­ki­tyk­set­tö­myyt­tä yhte­nä mah­dol­li­suu­te­na ilmiölle.

   Huo­maut­taisin Timo A:lle että Bri­tan­ni­as­sa oli viime vuo­den syksys­tä tämän vuo­den kevään alku­un asti huo­mat­tavasti suurem­mat rajoituk­set käytössä kuin esimerkik­si Suomes­sa. Myös Bri­tan­ni­as­sa on laa­jem­pi rokotekat­tavu­us kuin Suomes­sa. Se on aut­tanut Bri­tan­ni­aa parem­min purka­maan rajoituk­sia. Näin tehtäisi­in toden­näköis­es­ti myös Suomes­sa jos rokotekat­tavu­us olisi korkeampi. Muis­tan hyvin kun kesäku­us­sa vih­jailti­in jo mask­ista luop­umista pait­si isois­sa yleisötilaisuuksissa.

  2. Timo A.:
   Kaik­ki on näkö­jään jo sanot­tu, pait­si Rahu­lil­la, jol­ta kom­ment­ti tulee aina.

   Allekir­joit­tanut kir­joit­taa kos­ka hän on itse sairas­tunut Col­vidin jo 6 kuukaut­ta sit­ten ja tietää mil­lainen virus on.Ja tietää mil­lainen on karan­teeni ja roko­tus ja testi poli­ti­ik­ka sen jäl­keen kun tulos on positiivinen. 

   Miköli muutkin keskusteli­jat ovat saa­neet covidin niin he voisi­vat kyl­lä ker­toa omia koke­muk­sia kos­ka kun asi­as­ta puhuu avoimesti niin muutkin saa asi­as­ta lisäti­etoa jon­ka jäl­keen myytit, huhut , luu­lot ja ennakkoasen­teet väistyvät pois . Avoin keskustelu aiheesta jos on henkilöko­htaista koke­mus­ta on aina parem­pi . Eipä muuta.

   1. Rahul Soma­ni: Alle­kir­joit­ta­nut kir­joit­taa kos­ka hän on itse sai­ras­tu­nut Col­vi­din jo 6 kuu­kaut­ta sit­ten ja tie­tää mil­lai­nen virus on.Ja tie­tää mil­lai­nen on karan­tee­ni ja roko­tus ja tes­ti poli­tiik­ka sen jäl­keenkun tulos on positiivinen. 

    Mikö­li muut­kin kes­kus­te­li­jat ovat saa­neet covi­din niin he voi­si­vat kyl­lä ker­toa omia koke­muk­sia kos­ka kun asias­ta puhuu avoi­mes­ti niin muut­kin saa asias­ta lisä­tie­toa jon­ka jäl­keen myy­tit, huhut , luu­lot ja ennak­koa­sen­teet väis­ty­vät pois . Avoin kes­kus­te­lu aihees­ta jos on hen­ki­lö­koh­tais­ta koke­mus­ta on aina parem­pi . Eipä muuta.

    Sairastin hyvin toden­näköis­es­ti covidin kevääl­lä 2020. Kaik­ki oireet täs­mä­sivät sekä ajalli­nen yhteys oli ole­mas­sa, mis­tä tar­tun­ta olisi tul­lut. Oireet kestivät kak­si viikkoa, hen­gi­tystieoireet tun­tu­i­v­at välil­lä siltä, kuin keho ei hapet­tuisi tarpeek­si. Sairaus oli enem­män keuhkoku­umeen tapainen kuin flun­ssan, tun­tui syväl­lä rin­take­hässä. Oli “kui­va tau­ti”, eikä sel­l­ainen räkä­tau­ti. En valitet­tavasti kuitenkaan päässyt testei­hin, kos­ka tuo­hon aikaan teste­jä ei ollut. Nuore­na peruster­veenä ihmisenä sairastin kotona.

   2. Koro­na­pas­si tur­ha: Sai­ras­tin hyvin toden­nä­köi­ses­ti covi­din kevääl­lä 2020. Kaik­ki oireet täs­mä­si­vät sekä ajal­li­nen yhteys oli ole­mas­sa, mis­tä tar­tun­ta oli­si tul­lut. Oireet kes­ti­vät kak­si viik­koa, hen­gi­tys­tie­oi­reet tun­tui­vat välil­lä sil­tä, kuin keho ei hapet­tui­si tar­peek­si. Sai­raus oli enem­män keuh­ko­kuu­meen tapai­nen kuin fluns­san, tun­tui syväl­lä rin­ta­ke­häs­sä. Oli“kui­va tau­ti”, eikä sel­lai­nen räkä­tau­ti. En vali­tet­ta­vas­ti kui­ten­kaan pääs­syt tes­tei­hin, kos­ka tuo­hon aikaan tes­te­jä ei ollut. Nuo­re­na perus­ter­vee­nä ihmi­se­nä sai­ras­tin kotona. 

    Tuos­ta on hyvin vaikea tode­ta että oliko kyseessä covid vain tavalli­nen kausi influ­enssa. Vielä kevääl­lä 2020 oli kausi influ­enssa kausi joka kyl­lä katosi vuo­den aikana kun colvid otti val­lan. Ain­oa tapa olisi ollut käy­dä testis­sä. Itse kävin testis­sä joka oli posi­ti­ivi­nen. Jokaisel­la on hyvin eri­laiset oireet mut­ta sivu oireet ovat samat.

    Kun olin paran­tunut covidis­tä sain HUS:ista yhtey­de­no­ton joka kos­ki val­takun­nal­lista tutkimus­ta covidis­tä jota johtaa Helsin­gin yliopis­ton virolo­gian pro­fes­sori Olli Vapaalahti. Osal­lis­tu­in tutkimuk­si­in jos­sa tutk­i­taan Col­vidin vaiku­tus­ta sen saaneisi­in henkilöi­hin. Jotkut ovat sairas­tuneet erit­täin vakavaan Col­vidi­in ja toiset lievään ja toiset oireettomaan.

  3. Timo A.: Hesa­ri sen­tään havah­tui tänään brit­tien tapaus­mää­rien las­kuun rajoi­tus­ten päät­ty­mi­sen jälkeen. 

   Bri­tan­ni­as­sa on samaan aikaan tes­taus­määrät laske­neet paljon sekä posi­ti­ivis­ten testi­t­u­losten osu­us tes­ta­tu­ista kas­vanut todel­la paljon eli osa tar­tun­to­jen laskus­ta selit­tyy yksin­er­tais­es­ti sil­lä, että niitä ei tes­ta­ta niin paljoa kuin ennen. Tar­tun­nan laskun aikoi­hin ajoit­tuvat myös jalka­pal­lok­iso­jen päät­tymi­nen sekä koulu­jen lomien alku. MUTTA nyt myös sairaala­hoitoon joutunei­den määrä on laskus­sa, se ker­too siitä että tar­tun­tamäärät ovat myös todel­lisu­udessa laskeneet. 

   Tämä vähän haiskah­taisi siltä että kouluil­la ja tapah­tu­mil­la on todel­la suuri vaiku­tus epi­demi­an kulkuun.

   Briteis­sä koulut aukea­vat vas­ta syysku­us­sa, mil­loin sikäläi­nen rokotekat­tavu­us edelleenkin paran­tunut. Nyt siel­lä on aikui­sista saanut 90% ensim­mäisen ja 70% toisen piikin. Mut­ta lapset ovat edelleen rokot­ta­mat­ta niin siell kuin täälläkin.

   1. Sylt­ty: Bri­tan­nias­sa on samaan aikaan tes­taus­mää­rät las­ke­neet pal­jon sekä posi­tii­vis­ten tes­ti­tu­los­ten osu­us tes­ta­tuis­ta kas­va­nut todel­la pal­jon eli osa tar­tun­to­jen las­kus­ta selit­tyy yksi­ner­tai­ses­ti sil­lä, että nii­tä ei tes­ta­ta niin pal­joa kuin ennen. Tar­tun­nan las­kun aikoi­hin ajoit­tu­vat myös jal­ka­pal­lo­ki­so­jen päät­ty­mi­nen sekä kou­lu­jen lomien alku. nyt myös sai­raa­la­hoi­toon jou­tu­nei­den mää­rä on las­kus­sa, se ker­too sii­tä että tar­tun­ta­mää­rät ovat myös todel­li­suu­des­sa laskeneet. 

    Tämä vähän hais­kah­tai­si sil­tä että kou­luil­la ja tapah­tu­mil­la on todel­la suu­ri vai­ku­tus epi­de­mian kulkuun.

    Bri­teis­sä kou­lut aukea­vat vas­ta syys­kuus­sa, mil­loin sikä­läi­nen roko­te­kat­ta­vuus edel­leen­kin paran­tu­nut. Nyt siel­lä on aikui­sis­ta saa­nut 90% ensim­mäi­sen ja 70% toi­sen pii­kin. Mut­ta lap­set ovat edel­leen rokot­ta­mat­ta niin siell kuin täälläkin. 

    Bri­tan­ni­as­sa on myös hal­li­tuk­sen tahol­ta kaavail­tu rokotepas­sia vaik­ka kuten toit esi­in maan rokotekat­tavu­us on kas­vanut erit­täin suurek­si. Toisin tälle suun­nitel­malle tuli päämin­is­terin omas­ta puoles­ta 50 kansane­dus­ta­jan vasta­lause joten ei se ole ihan help­poa tämä Bri­tann­ian avautuminen.

 22. Laite­taanko vielä pari sanaa Pietarista?

  Mieliku­va, joka syn­tyi venäjän ja suomen välisen rajali­iken­teen toimin­nas­ta medi­an välityksellä oli hyvin vääristynyt. Itse matkustin Venäjälle peli­in ja toim­inta suomen rajal­la poikke­si huo­mat­tavasti siitä, mitä asi­as­ta on jälkikäteen esitetty.

  Ennen matkus­tamista Venäjälle kat­soin matkus­tu­so­hjeet ja selvitin tilanteen vira­nomaisil­ta. Sain koron­ain­fos­ta ohjeet, miten toim­i­taan Suomen puolel­la. Selvitin myös paikallisen sairaan­hoitopi­irin ohjeen asiaan. 

  Toki selvitin myös Venäjän ohjeis­tuk­sen. Sit­ten ei muu­ta kuin menoksi.

  Men­nes­sä Suo­mi kat­soi rek­iste­ri­ot­teen ja passin. Nor­maali rajatarkas­tus. Kysyi kyl­lä, että oletko peli­in menossa. 

  Venäjän puolel­la kaik­ki meni muuten nor­maal­isti, mut­ta tul­lialueelle päästäkseen piti esittää negati­ivi­nen testi­t­u­los ja tul­lialueel­la otet­ti­in välittömästi koronat­esti. Sit­ten Pietari­in. Pietari oli pelien aikaan enemmän suo­ma­lainen kuin Helsin­ki. Suo­ma­laisia oli Nevskil­lä enemmän kuin Man­ner­heim­intiel­lä samaan aikaan.

  Takaisin tul­lessa Venäjän puolel­la raja­muodol­lisu­udet oli­vat samat, mitä Venäjällä aina. Ei muu­tok­sia nor­maali­in. Suomen rajal­la rajavar­tia kysyi, että onko roko­tuk­sia. Vas­tasin, että juu, jol­loin ohjasi suo­raan Suomeen ilman ter­veystarkas­tus­ta. Ei karan­tee­nia, ei ohjaus­ta 72 tun­nin testi­in eikä mitään. Seu­raa­vana päivänä töihin. Juuri samal­la taval­la, mil­laisen ohjeen sain ennen matkaa.

  Suomeen tulemisen jälkeen olen medi­as­ta lukenut, että meille lipun­halti­joille on lähetetty ennen peliä vieste­jä. Ei ole tul­lut, joten sanois­in, että ei ole lähetetty.

  Suomeen tulemisen jälkeen luin medi­as­ta, että Nui­ja­maal­la tes­tat­ti­in kaik­ki ja Vaal­i­maal­ta pääsi sato­ja tes­taa­mat­ta. Ohjeen mukaan rajal­la siis tes­tat­ti­in ne, joil­la ei ole sairastet­tua koron­aa, ensimmäistäkään rokotet­ta tai tuoreehkoa tes­tiä. Kun rokote­tut ovat todennäköisesti olleet matkaa­jis­sa yliedustet­tu­ja ja paljon reis­saa­vat han­kki­vat todis­tuk­sen ennen rajaa, niin oma arvio on, että tes­tat­tavak­si rajal­la jää alle 30% kaik­ista matkus­ta­jista. Tämä, mikä ohjeen mukaan tes­tataan on aika kaukana siitä, että kaik­ki testattaisiin.

  Suomeen tulemisen jälkeen alkoi medi­as­sa ole­maan jut­tu­ja siitä, että kaikkien pitäisi men­nä 72 tun­nin testi­in. Ensimmäisen tällaisen uutisen luet­tuani täytin omaolot ja koron­abotit, joista ei saanut tes­ti­aikaa. Soitin ajan­va­rauk­seen enkä saanut tes­ti­aikaa, kos­ka oiree­ton­ta ja rokotet­tua ei tes­ta­ta. Lop­ul­ta sain tes­ti­a­jan, kun vetosin mediatiedotteeseen.

  Ja vähän sen jälkeen kun olin saanut tulok­sen siitä 72 tun­nin testistä tuli THL:ltä uusi tiedoite. Kaik­ki oireet­tomat, jot­ka ovat olleet tekemi­sis­sä Pietarin matkaa­jien kanssa suositel­laan tes­tat­tavak­si. Siis oikeasti mon­een ker­taan ter­veek­si tes­tat­ulle altistunei­ta laitet­ti­in koti­in odot­ta­maan testi­t­u­losten valmis­tu­mista samal­la kun altistut­ta­jat oli­vat töissä.

  Peri­aat­teessa ymmärrän sen, että rokote­tu­ille ja sairas­taneille ei anneta eriva­pauk­sia ja mm. mask­isu­osi­tuk­set koske­vat edelleen kaikkia. Tämä on tasa-arvoista. Kuitenkin tilanteessa, jos­sa vira­nomaisen toim­inta­mallit ja ohjeet ovat eri­laiset eri ryh­mille ja kaik­ki viestin­tä menee pelkästään rokot­ta­mat­to­mia ajatellen on käsittämätön tilanteessa, jos­sa val­taosa on rokotet­tu, suuri osa on koro­nan sairas­tanut ja täyden roko­tus­suo­jan omaavi­akin oli jo pelienkin aikana noin viidennes väestöstä. 

  Media olisi voin­ut edes tode­ta, että rokotet­tu ei ole enää karan­teenis­sa, Karan­tee­nia kun ei nykyisel­lä ohjeel­la tule rokote­tulle mistään altistuk­ses­ta eikä se muu­ta tilan­net­ta, vaik­ka altistus tulisi ulkomailta.

  1. Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri:

   . Pie­ta­ri oli pelien aikaan enemmän suo­ma­lai­nen kuin Hel­sin­ki. Suo­ma­lai­sia oli Nevs­kil­lä enemmän kuin Man­ner­hei­min­tiel­lä samaan aikaan. 

   Kun olit siel­lä Pietaris­sa oliko esimerkik­si paikallisil­la asukkail­la maske­ja? Olen ymmärtänyt että suo­ma­laisil­la kisa­t­ur­is­teil­la oli pääasi­as­sa mask­it ja paikallisil­la asukkail­la ei ollut vaik­ka maas­sa oli 14 000 covid tapaus­ta päivässä eikä roko­tuk­set ole Venäjäl­lä eden­nyt. Myös Venäjäl­lä oli myös tuol­loin koulu­jen päät­täjäiset kos­ka kesäku­un alus­sa Venäjäl­lä alkaa kesälo­mat ja tuol­loin oli myös paljon opiske­li­joi­ta Pietarin kaduil­la. Kaik­ki tämä vaikut­taa myös siihen mik­si delta vari­ant­ti lev­isi nopeasti myös Suomeen. On kat­sot­ta­va myös Venäjän koko maan colvid tilan­net­ta ei niinkään Pietarin. Myös kisois­sa oli paikallisia kat­so­jia ei vain suomalaisia.

  2. Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri:

   Ohjeen mukaan rajal­la siis tes­tat­tiin ne, joil­la ei ole sai­ras­tet­tua koro­naa, ensimmäistäkään roko­tet­ta tai tuo­reeh­koa tes­tiä. Kun roko­te­tut ovat todennäköisesti olleet mat­kaa­jis­sa ylie­dus­tet­tu­ja ja pal­jon reis­saa­vat hank­ki­vat todis­tuk­sen ennen rajaa, niin oma arvio on, että tes­tat­ta­vak­si rajal­la jää alle 30% kai­kis­ta mat­kus­ta­jis­ta. Tämä, mikä ohjeen mukaan tes­ta­taan on aika kau­ka­na sii­tä, että kaik­ki testattaisiin.

   Suo­meen tule­mi­sen jälkeen alkoi medias­sa ole­maan jut­tu­ja sii­tä, että kaik­kien pitäisi men­nä 72 tun­nin tes­tiin. Ensimmäisen tällaisen uuti­sen luet­tua­ni täytin omao­lot ja koro­na­bo­tit, jois­ta ei saa­nut tes­tiai­kaa. Soi­tin ajan­va­rauk­seen enkä saa­nut tes­tiai­kaa, kos­ka oiree­ton­ta ja roko­tet­tua ei tes­ta­ta. Lopul­ta sain tes­tia­jan, kun veto­sin mediatiedotteeseen.

   Peri­aat­tees­sa ymmärrän sen, että roko­te­tuil­le ja sai­ras­ta­neil­le ei anne­ta eri­va­pauk­sia ja mm. mas­ki­suo­si­tuk­set kos­ke­vat edel­leen kaik­kia. Tämä on tasa-arvois­­ta. Kui­ten­kin tilan­tees­sa, jos­sa viran­omai­sen toi­min­ta­mal­lit ja ohjeet ovat eri­lai­set eri ryh­mil­le ja kaik­ki vies­tin­tä menee pelkästään rokot­ta­mat­to­mia aja­tel­len on käsittämätön tilan­tees­sa, jos­sa val­tao­sa on roko­tet­tu, suu­ri osa on koro­nan sai­ras­ta­nut ja täyden roko­tus­suo­jan omaa­via­kin oli jo pelien­kin aika­na noin vii­den­nes väestöstä. 

   Media oli­si voi­nut edes tode­ta, että roko­tet­tu ei ole enää karan­tee­nis­sa, Karan­tee­nia kun ei nykyi­sel­lä ohjeel­la tule roko­te­tul­le mistään altis­tuk­ses­ta eikä se muu­ta tilan­net­ta, vaik­ka altis­tus tuli­si ulkomailta.

   En tiedä mik­si medi­al­la olisi
   pääasi­as­sa vas­tuu infor­moi­da kansalaisia karan­teenista, rokot­teista ja testuksesta? 

   Kun tietoa saa myös kun­tien covid ohjeista jot­ka ovat THL:n ohjeita. 

   Itse sairastin covidin helmiku­us­sa ja sain 1 rokot­teen heinäku­un lop­ul­la. Min­ulle nimeno­maan ker­rot­ti­in Espoon ter­vey­den­huol­losta kun karan­teeni puret­ti­in ettei uuteen covid testi­in tarvitse men­nä koska
   testin tulos olisi edelleen posi­ti­ivi­nen vaik­ka on sairas­tunut covidin ja paran­tunut siitä kos­ka immuu­ni­jär­jestelmän muisti ei muu­tu niin nopeasti joten uusi testi ei ole vält­tämätön­tä kos­ka se olisi pitkään positiivinen. 

   Myös sen jäl­keen kun sain rokot­teen min­ulle ker­rot­ti­in roko­tus pis­teel­lä ettei karan­teeni ole enää vält­tämätön­tä jos tulee ulko­mail­ta (meno­matkalla määrän­pässä tilanne on toinen kos­ka se perus­tuu saa­pumis­maan vira­nomais­ten ohjeis­tuk­seen joka voi poike­ta merkit­tävästi lähtö­maan ohjeis­tuk­ses­ta) eikä uusi testi ole tarpeen kos­ka 1. rokote suo­jaa tiet­tyyn asti. Myös 2. rokot­teen saaneille sama peri­aate . Pait­si että suo­jaus on paljon parem­pi kuin 1. rokot­teen saaneille. Jopa 2. rokot­teen saanut voi saa­da covidin mut­ta hän ei siihen sairas­tu (ellei kuu­luu riskiryh­mään) eikä tar­tu­ta virus­ta eteen­päin kos­ka rokote estää laa­jem­mat tartunnat. 

   Tämän kaiken tiedon sain Espoon ter­veyskeskuk­sen colvid päivystyk­ses­tä ja rokotepis­teetä. Media tieto­jen varas­sa ei ole joutunut ole­maan kertaakaan. 

   Ihmette­len mik­si medi­an pitäisi olla ensim­mäi­nen tiedon saan­ti kana­va kun ter­veyskeskuk­sil­la ja THL:llä on päivys­tävä covid puhelinnumero!

   1. Rahul Soma­ni: En tie­dä mik­si medial­la olisi
    pää­asias­sa vas­tuu infor­moi­da kan­sa­lai­sia karan­tee­nis­ta, rokot­teis­ta ja testuksesta? 

    Media saisi kyl­lä olla jo hiljaa.

    Tuos­sa oli lähin­nä krit­ti­ikkiä medi­alle siitä, että se viesti ei ollut paikkaansa pitävää. Jos viestii, niin pitäisi viestiä totuudenmukaisesti

   2. Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri: Media sai­si kyl­lä olla jo hiljaa.

    Tuos­sa oli lähin­nä krit­tiik­kiä medial­le sii­tä, että se vies­ti ei ollut paik­kaan­sa pitä­vää. Jos vies­tii, niin pitäi­si vies­tiä totuudenmukaisesti

    Voiko nim­imerk­ki Vielä ker­ran Pietari ker­toa konkreet­tis­es­ti mikä ei ole totu­u­den­mukainen covid uuti­nen johon viit­taatt? Medi­aluku taito on myös hyvin tärkeä teema joka ei ole medi­an tehtävä opas­taa kansalaisia vaan kansalais­ten oppia itse. Olen seu­ran­nut läh­es kaikkia suomenkielistä val­tame­dioi­ta covid uuti­soin­nis­sa enkä näe että mitään suuria ylilyön­te­jä tai totu­u­den­vas­taista uuti­soin­tia olisi pis­tet­ty julk­isu­u­teen ellei sitä myöhem­min olisi muutettu .

   3. Rahul Soma­ni: ker­ran

    Rahul Soma­ni: Voi­ko nimi­merk­ki Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri ker­toa kon­kreet­ti­ses­ti mikä ei ole totuu­den­mu­kai­nen covid uuti­nen johon viittaatt?

    “Kaik­ki testattiin”
    “Kaik­ki ohjat­ti­in karanteeniin”
    “Kaik­ki ohjat­ti­in testi­in 72 tun­nin kuluttua”

    Suurim­malle osalle mitään edel­lä mainit­tua ei tapahtunut. 

    Sitä en tiedä, että tuliko Pietarista jalka­pal­lo­tur­istien mukana koron­aa vai ei. Sen tiedän, että tänä aamu­na jono­tu­sai­ka rajal­la Venäjälle päin oli läh­es kolme tun­tia, kun rajali­ikenne oli ruuhkau­tunut. Jotenkin se kun näkee tuo­ta päivit­täistä normili­iken­net­tä saa ihmettelemään, että miten se jalka­pal­lo teki siitä rajali­iken­teestä vaar­al­lista. Kukaan kun ei vali­ta tämän päiväis­es­tä liiken­teestä mitään.

   4. Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri:
    Sitä en tie­dä, että tuli­ko Pie­ta­ris­ta jal­ka­pal­lo­tu­ris­tien muka­na koro­naa vai ei. Sen tie­dän, että tänä aamu­na jono­tusai­ka rajal­la Venä­jäl­le päin oli läh­es kol­me tun­tia, kun raja­lii­ken­ne oli ruuh­kau­tu­nut. Joten­kin se kun näkee tuo­ta päi­vit­täis­tä nor­mi­lii­ken­net­tä saa ihmet­te­le­mään, että miten se jal­ka­pal­lo teki sii­tä raja­lii­ken­tees­tä vaa­ral­lis­ta. Kukaan kun ei vali­ta tämän päi­väi­ses­tä lii­ken­tees­tä mitään. 

    Eikö oleelli­nen ero on siinä että kun läh­tee maas­ta niin ei tes­ta­ta vaan rajali­iken­teessä (pait­si lentoli­iken­teessä) saa­pu­vat tes­tataan mut­ta lähtevät eivät . Kun Venäjän rajal­la oli aamul­la ruuhkainen niin tilanne on kyl­lä eri asia kuin illal­la, kos­ka raja ei ole tietääk­seni auki ympäri vuorokau­den ja Pietarin kisa­t­ur­is­tit tuli­vat nimeno­maan illal­la Suomeen kun raja oli menos­sa kiin­ni joten tes­taus kap­a­siteet­tiä oli toden­näköis­es­ti vähem­män. Tiedän itse paljon matkuste­vana että aamut ovat parem­mat matkus­taa kuin illat kos­ka myöhään illal­la ei ole rajoil­la (lentoasemil­la, satamis­sa ja rautatieasemil­la) henkilökun­taa kuin taas aamul­la voi olla jonoa mut­ta se kyl­lä purkau­tuu nopeasti. Hyvin arki­nen näky esimerkik­si Helsinki-Vantaalla

  3. Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri: Peri­aat­tees­sa ymmärrän sen, että roko­te­tuil­le ja sai­ras­ta­neil­le ei anne­ta eri­va­pauk­sia ja mm. mas­ki­suo­si­tuk­set kos­ke­vat edel­leen kaik­kia. Tämä on tasa-arvois­­ta. Kui­ten­kin tilan­tees­sa, jos­sa viran­omai­sen toi­min­ta­mal­lit ja ohjeet ovat eri­lai­set eri ryh­mil­le ja kaik­ki vies­tin­tä menee pelkästään rokot­ta­mat­to­mia aja­tel­len on käsittämätön tilan­tees­sa, jos­sa val­tao­sa on roko­tet­tu, suu­ri osa on koro­nan sai­ras­ta­nut ja täyden roko­tus­suo­jan omaa­via­kin oli jo pelien­kin aika­na noin vii­den­nes väestöstä. 

   Valitet­tavasti myös rokote­tut levit­tävät tau­tia, vaik­ka eivät niin paljoa kuin rokot­ta­mat­tomat. Sik­si myös rokote­tut Venäjän matkalla altistuneet oli järkevää tes­ta­ta. Niin­pä myöskään mask­isu­osi­tus rokote­tu­ille ei ole ole­mas­sa vain tasa-arvon takia, vaan sik­si että sitä tarvitaan.

   1. Sylt­ty: Vali­tet­ta­vas­ti myös roko­te­tut levit­tä­vät tau­tia, vaik­ka eivät niin pal­joa kuin rokot­ta­mat­to­mat. Niin­pä myös­kään mas­ki­suo­si­tus roko­te­tuil­le ei ole ole­mas­sa vain tasa-arvon takia, vaan sik­si että sitä tarvitaan. 

    Rokotet­tu levit­tää pääasi­as­sa virus­ta rokot­ta­mat­tomille mut­ta rokotet­tu voi kyl­läsaa­da viruk­sen mut­ta hän ei siihen sairas­tu. Joten testei­hin men­e­m­i­nen on sinän­sä turha 2. Ker­taa rokote­tu­ille kos­ka tulos on edelleen posi­ti­ivi­nen vaik­ka on saanut rokotteen. 

    Mask­isu­osi­tus pitäisi olla käytössä vielä senkin jäl­keen kun rokotekat­tavu­us on nous­sut yli 70% . Monis­sa Aasian mais­sa maske­ja käytetään ihan taval­lisen kausi influ­enssan aikana.

   2. Sylt­ty: Vali­tet­ta­vas­ti myös roko­te­tut levit­tä­vät tau­tia, vaik­ka eivät niin pal­joa kuin rokot­ta­mat­to­mat. Sik­si myös roko­te­tut Venä­jän mat­kal­la altis­tu­neet oli jär­ke­vää tes­ta­ta. Niin­pä myös­kään mas­ki­suo­si­tus roko­te­tuil­le ei ole ole­mas­sa vain tasa-arvon takia, vaan sik­si että sitä tarvitaan.

    Jos Pietarin kisavierais­sa todel­la rokote­tut oli­vat yliedustet­tu­ja, niin se olisi tärkeä uuti­nen ker­toa medi­as­sa. Rokote­tut näin ollen levit­tivät deltavari­antin Suomeen, eivätkä suinkaan rokot­ta­mat­tomat. Matkail­i­jat levit­tävät aina tois­tu­vasti nämä uudet virus­vari­antit tänne, mut­ta silti meil­lä ei ole karan­teeni­hotelle­ja riski­maista tuleville, mikä olisi yksinker­tainen ja tehokas ratkaisu, jois­sain mais­sa ruti­in­isti käytetty.
    Toisaal­ta, kun kat­soin tilas­to­ja, tar­tu­namäärien kasvus­ta riip­pumat­ta sairaala­hoitoon joutunei­den ja kuollei­den määrä ei ollut kas­vanut. Onko tässä vai­heessa enää järkevää laskea tar­tun­to­jen määrää?

   3. Koro­na­pas­si tur­ha: Toi­saal­ta, kun kat­soin tilas­to­ja, tar­tu­na­mää­rien kas­vus­ta riip­pu­mat­ta sai­raa­la­hoi­toon jou­tu­nei­den ja kuol­lei­den mää­rä ei ollut kasvanut

    Täl­lä viikol­la sairaala­hoidon tarve kasvoi yhdessä päivässä 40% ja viikos­sa melkein 100%. Hoi­dos­sa on nyt (5.8.2021) melkein sata poti­las­ta ja kos­ka nämä tar­tun­nat ovat todet­tu pari viikkoa sit­ten ja kos­ka todet­tu­jen tar­tun­to­jen määrä on tuos­sa ajas­sa n. tuplaan­tunut, niin sairaan­hoito­tarve luul­tavasti sekin tuplaan­tuu nykyis­es­tä, vaik­ka kukaan ei enää edes sairastuisi. 

    “Onko tässä vai­heessa enää järkevää laskea tar­tun­to­jen määrää?”

    On tietenkin, kos­ka tar­tun­to­jen määrä kor­reloi ihan yhtä hyvin sairaan­hoidon kanssa kuin ennenkin. Ain­oas­taan hoito­jak­so­jen määrä per tar­tun­ta on laskenut, mut­ta kor­re­laa­tio on pysynyt. 

    Tar­tun­noista voi siis arva­ta melko hyvin tule­van hoidon tarpeen. Jos kat­so­taan vain hoito­tarvet­ta, ollaan kak­si viikkoa myöhässä ja jos rajoituk­sia tarvi­taan, nekin vaikut­ta­vat vas­ta viikon viiveel­lä. Pelkkää nyky­istä sairasti­lan­net­ta kat­so­ma­l­la men­nään pahasti metsään.

 23. Nuo rokote­tut Venäjältä tulleet pele­jä kat­soneet oli­vat poikkeus. Ketään muu­ta ulko­mail­ta tule­vaa kak­si annos­ta saanut­ta ei tes­ta­ta, vaik­ka tämä halu­aisikin. Pidän hyvin erikoise­na käytän­töä, jos­sa ilmaan­tu­vu­us­lu­vun 11 maas­ta tule­vat rokot­ta­mat­tomat pakkotes­tataan kak­si ker­taa ja ilmaan­tu­vu­us­lu­vun 900 maas­ta tule­vat täysin rokote­tut eivät voi edes halutes­saan päästä testi­in. Ilmeis­es­ti kyse on rokot­tei­den brändäyk­ses­tä, jos­sa pyritään luo­maan mieliku­vaa niistä tehokkaina.

  1. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa:
   Pidän hyvin eri­koi­se­na käy­tän­töä, jos­sa ilmaan­tu­vuus­lu­vun 11 maas­ta tule­vat rokot­ta­mat­to­mat pak­ko­tes­ta­taan kak­si ker­taa ja ilmaan­tu­vuus­lu­vun 900 maas­ta tule­vat täy­sin roko­te­tut eivät voi edes halu­tes­saan pääs­tä tes­tiin. Ilmeis­es­ti kyse on rokot­tei­den brändäyk­ses­tä, jos­sa pyritään luo­maan mieliku­vaa niistä tehokkaina.

   Eilen Ylen Aamu-tv:ssä HUS:in diag­nos­ti­ikka­jo­hta­ja Lasse Lehto­nen tote­si että tes­taus kap­a­siteet­ti on rajalli­nen jot­ta jatku­via tes­tauk­sia voisi tehdä (ja pikat­esti on ovat kalli­impia kuin nykyiset testit) ja juuri sen takia täysin rokotet­tu henkilön ase­ma on paljon parem­min arvioitavis­sa kun rokot­ta­mat­tomien . En oikein hah­mo­ta että kyseessä olisi mikään brän­di ima­go kam­pan­ja kuten nim­imerk­ki Makkarat­alon Hau­tu­umaa antaa ymmärtää kos­ka roko­tuk­sista on jo täl­lä het­kel­lä selvem­pää näyt­töä maail­mal­ta s että ne anta­vat parem­man suo­jan kuin ns. (Pika)testit jot­ka ovat muuten hyvin kalli­ita. Jos rokotekat­tavu­us nousisi vielä lisää Suomes­sa niin tes­taus kap­a­siteet­tiä voi vähen­tää kos­ka tes­taus on kalli­im­paa ja teho­ton­ta kuin korkea Rokotekattavuus

   1. Rahul Soma­ni: Eilen Ylen Aamu-tv:ssä :in diag­nos­tiik­ka­joh­ta­ja Las­se Leh­to­nen tote­si että tes­taus kapa­si­teet­ti on rajal­li­nen jot­ta jat­ku­via tes­tauk­sia voi­si teh­dä (ja pika­tes­ti on ovat kal­liim­pia kuin nykyi­set tes­tit) ja juu­ri sen takia täy­sin roko­tet­tu hen­ki­lön ase­ma on pal­jon parem­min arvioi­ta­vis­sa kun rokot­ta­mat­to­mien . En oikein hah­mo­ta että kysees­sä oli­si mikään brän­di ima­go kam­pan­ja kuten nimi­merk­ki Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa antaa ymmär­tää kos­ka roko­tuk­sis­ta on jo täl­lä het­kel­lä sel­vem­pää näyt­töä maa­il­mal­ta s että ne anta­vat parem­man suo­jan kuin ns. (Pika)testit jot­ka ovat muu­ten hyvin kal­lii­ta. Jos roko­te­kat­ta­vuus nousi­si vie­lä lisää Suo­mes­sa niin tes­taus kapa­si­teet­tiä voi vähen­tää kos­ka tes­taus on kal­liim­paa ja teho­ton­ta kuin kor­kea Rokotekattavuus

    Kos­ka rokote­tut levit­tävät tau­tia noin 90 % vähem­män, pelkän puh­taan riskiarvion perus­teel­la rokotet­tu­jen ilmaan­tu­vu­us­luku kan­nat­taisi aset­taa noin 10 ker­taa korkeam­mak­si. Esimerkik­si jos maas­ta, jon­ka ilmaan­tu­vu­us­luku on vähin­tään 25, tule­vat rokot­ta­mat­tomat tes­tataan, täl­löin maas­ta, jon­ka ilmaan­tu­vu­us­luku on vähin­tään 250, tule­vat rokote­tut tes­tataan, kos­ka ilmaan­tu­vu­us­lu­vun 250 maas­ta tule­va rokotet­tu on suun­nilleen yhtä suuri ris­ki kuin ilmaan­tu­vu­us­lu­vun 25 maas­ta tule­va rokottamaton. 

    Toki voi olla, että huolel­lisen harkin­nan jäl­keen on päädyt­ty siihen, että kan­nat­taa mielu­um­min brändätä ja kan­nus­taa rokot­tau­tu­maan. Onhan se suurem­pi kan­nustin, että voi tul­la mis­tä vaan ilman teste­jä, kuin se, että voi tul­la 10 ker­taa pahem­man tilanteen maista ilman testiä. Mut­ta voisiko silti olla mah­dol­lisu­us men­nä vapaae­htoiseen testi­in ja rajo­ja nos­tet­taisi­in hie­man siten että kap­a­siteet­ti riit­tää näi­hin vapaae­htoisi­in testeihin?

   2. Rahul Soma­ni: Eilen Ylen Aamu-tv:ssä :in diag­nos­tiik­ka­joh­ta­ja Las­se Leh­to­nen tote­si että tes­taus kapa­si­teet­ti on rajal­li­nen jot­ta jat­ku­via tes­tauk­sia voi­si teh­dä (ja pika­tes­ti on ovat kal­liim­pia kuin nykyi­set tes­tit) ja juu­ri sen takia täy­sin roko­tet­tu hen­ki­lön ase­ma on pal­jon parem­min arvioi­ta­vis­sa kun rokot­ta­mat­to­mien . En oikein hah­mo­ta että kysees­sä oli­si mikään brän­di ima­go kam­pan­ja kuten nimi­merk­ki Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa antaa ymmär­tää kos­ka roko­tuk­sis­ta on jo täl­lä het­kel­lä sel­vem­pää näyt­töä maa­il­mal­ta s että ne anta­vat parem­man suo­jan kuin ns. (Pika)testit jot­ka ovat muu­ten hyvin kal­lii­ta. Jos roko­te­kat­ta­vuus nousi­si vie­lä lisää Suo­mes­sa niin tes­taus kapa­si­teet­tiä voi vähen­tää kos­ka tes­taus on kal­liim­paa ja teho­ton­ta kuin kor­kea Rokotekattavuus

    Lasse Lehto­nen meni itse sinne Pietarin kisavier­aak­si, vaik­ka tiesi var­masti Venäjäm heikon koron­avirusti­lanteen. Tässä hänen haastattelustaan:
    https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/7261199c-49d8-4c1a-8cf8-5e3b06e30c97

    “Lehto­nen on itse innokas jalka­pal­lon seu­raa­ja ja oli itsekin kat­so­mas­sa Pietaris­sa EM- ottelun. Hänen mukaansa otteluis­sa koronatur­val­lisu­us huomioiti­in huonosti.”
    –Kieltämät­tä huonol­ta se näyt­ti, Venäläis­ten maskinkäyt­tö oli heikkoa, eikä mask­ia pidet­ty esimerkik­si sta­dioneil­la tai metrois­sa. Aikamoista bluffia koronatur­val­lisu­us­toimet siel­lä tun­tu­i­v­at olevan.

    Husin diag­nos­ti­ikka­jo­hta­jan matkus­t­a­mi­nen pan­demia-aikana riski­maa­han herät­ti keskustelua esimerkik­si Twit­teris­sä. Hän kuitenkin peräänku­u­lut­taa, ettei suosit­tele matkus­tamista ennen täyt­tä rokotussuojaa.”

    Kuitenkin hän lähti sinne. Vaik­ka hän oli var­maan saanutkin täy­den roko­tus­suo­jan, ei näyt­tänyt kovin hyvää esimerkkiä muille. Lisäk­si Kan­ta- Hämeessähän kävi niin, että kahdesti rokotet­tu ter­vey­den­huol­lon henkilökun­ta oli edelleen tar­tut­ta­va heikkokun­toisille poti­laille. Nämä poti­laat oli myös kah­teen ker­taan rokotettu.

    Rokote­tun ja rokot­ta­mat­toman tar­tut­tavu­us riip­puu kaikkein eniten siitä, mil­lä tavoin he käyt­täy­tyvät. Rajoituk­sia ja varovaisu­us­pe­ri­aatet­ta nou­dat­ta­va, koti­maas­sa pysyvä rokot­tam­a­ton tar­tut­taa epä­to­den­näköisem­min, kuin ulko­mail­la ja yök­er­hois­sa laukkaa­va rokotet­tu. Niin Suomes­sa kuin monis­sa muis­sakin mais­sa tar­tun­nat ovat keskit­tyneet ihan tietyl­lä taval­la toimiville ja käyt­täy­tyville ihmisille koko ajan. Ellei työsken­tele riski­amma­tis­sa (sosi­aaliset ammatit) tai asu suurem­man kaupun­gin keskus­tas­sa, eikä vietä vil­liä vapaa-aikaa, tar­tun­nan saami­nen ei yksit­täisen ihmisen kohdal­la ole Suomes­sa tilas­tol­lis­es­ti kovin toden­näköistä. Muuten­han tämä tau­ti olisi jo pyyhkäis­syt väestön läpi use­aan kertaan.

   3. Koro­na­pas­si tur­ha: Las­se Leh­to­nen meni itse sin­ne Pie­ta­rin kisa­vie­raak­si, vaik­ka tie­si var­mas­ti Venä­jäm hei­kon koro­na­vi­rus­ti­lan­teen. Täs­sä hänen haastattelustaan:
    https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/7261199c-49d8-4c1a-8cf8-5e3b06e30c97

    Lasse Lehto­nen meni itse sinne Pietarin kisavier­aak­si, vaik­ka tiesi var­masti Venäjäm heikon koronavirustilanteen.

    Husin diag­nos­tiik­ka­joh­ta­jan mat­kus­ta­mi­nen pan­de­mia-aika­­na ris­ki­maa­han herät­ti kes­kus­te­lua esi­mer­kik­si Twit­te­ris­sä. Hän kui­ten­kin perään­kuu­lut­taa, ettei suo­sit­te­le mat­kus­ta­mis­ta ennen täyt­tä rokotussuojaa.”

    Kui­ten­kin hän läh­ti sin­ne. Vaik­ka hän oli var­maan saa­nut­kin täy­den roko­tus­suo­jan, ei näyt­tä­nyt kovin hyvää esi­merk­kiä muille. 

    Kyl­lä kah­den rokot­teen saaneille on mah­dol­lisu­us matkus­taa ulko­maille kun heil­lä on parem­pi immu­ni­teet­ti kuin rokot­ta­mat­tomil­la. En näe mitään syytä mik­si ei saisi matkus­taa. Nimeno­maan jos on rokotet­tu kahdesti. Esimerkik­si Nor­ja sal­lii Suomes­ta matkus­tamisen jos on rokotet­tu yhden ker­ran ja sairas­tunut Col­vidin kuu­den kuukau­den aikavälil­lä. Lehto­nen ei tehnyt minus­ta mitään väärin. Jopa Aki Lindén on korostanut että kahdesti rokotet­tu on vapaampi nykyisessäkin tilanteessa kun 2 rokot­teen suo­ja on korkea.

  2. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa:
   Nuo roko­te­tut Venä­jäl­tä tul­leet pele­jä kat­so­neet oli­vat poik­keus. Ketään muu­ta ulko­mail­ta tule­vaa kak­si annos­ta saa­nut­ta ei tes­ta­ta, vaik­ka tämä haluai­si­kin. Pidän hyvin eri­koi­se­na käy­tän­töä, jos­sa ilmaan­tu­vuus­lu­vun 11 maas­ta tule­vat rokot­ta­mat­to­mat pak­ko­tes­ta­taan kak­si ker­taa ja ilmaan­tu­vuus­lu­vun 900 maas­ta tule­vat täy­sin roko­te­tut eivät voi edes halu­tes­saan pääs­tä tes­tiin. Ilmei­ses­ti kyse on rokot­tei­den brän­däyk­ses­tä, jos­sa pyri­tään luo­maan mie­li­ku­vaa niis­tä tehokkaina.

   Tässä sivu­ute­taan kokon­aan se, että rokote­tut pait­si voivat tar­tut­taa, voivat myös itse sairas­tua uusi­in virus­vari­ant­tei­hin. Suomes­sa oli oikein hyvä tilanne vielä kesäku­us­sa, sit­ten rokote­tut päästet­ti­in kisamatkalle Pietari­in ilman tes­taamista rajoil­la. Sama tois­tui mikä kevääl­lä 2020, suo­ma­laiset tur­is­tit levit­tivät viruk­sen koti­paikkakun­nilleen. Mik­si Suomes­sa on niin vaikeaa lait­taa rajakon­trol­lia kun­toon? Karan­teeni­hotel­lit koronariski­maista tuleville olisi tapa valvoa sitä, että karan­tee­nia nou­date­taan. Samal­la se toisi toiv­ot­tu­ja tulo­ja matkailu­alalle. Wini-win tilanne.

  3. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa:
   Nuo roko­te­tut Venä­jäl­tä tul­leet pele­jä kat­so­neet oli­vat poik­keus. Ketään muu­ta ulko­mail­ta tule­vaa kak­si annos­ta saa­nut­ta ei tes­ta­ta, vaik­ka tämä haluai­si­kin. Pidän hyvin eri­koi­se­na käy­tän­töä, jos­sa ilmaan­tu­vuus­lu­vun 11 maas­ta tule­vat rokot­ta­mat­to­mat pak­ko­tes­ta­taan kak­si ker­taa ja ilmaan­tu­vuus­lu­vun 900 maas­ta tule­vat täy­sin roko­te­tut eivät voi edes halu­tes­saan pääs­tä tes­tiin. Ilmei­ses­ti kyse on rokot­tei­den brän­däyk­ses­tä, jos­sa pyri­tään luo­maan mie­li­ku­vaa niis­tä tehokkaina.

   Ei ollut poikkeus. Ei niitä tes­tat­tu, vaik­ka medi­as­sa niin väitettiin.

 24. Islannin pääepi­demi­olo­gin lausun­non mukaan rokote­tutkin levit­tävät taudin helposti.

  “While data shows vac­ci­na­tion is reduc­ing the rate of seri­ous ill­ness due to COVID-19 in Ice­land, the country’s Chief Epi­demi­ol­o­gist Þóról­fur Guð­na­son says it has not led to the herd immu­ni­ty that experts hoped for. In the past two to three weeks, the Delta vari­ant has out­stripped all oth­ers in Ice­land and it has become clear that vac­ci­nat­ed peo­ple can eas­i­ly con­tract it as well as spread it to oth­ers, Þóról­fur stat­ed in a brief­ing this morning.” *

  Rokotepas­sista ei siis ole hyö­tyä, pelkkä kus­tan­nus jol­la luo­daan vastakkainasettelua.

  Suosit­te­len myös luke­maan The Sunis­sa julka­istua artikke­lia “Those who put the pan­ic in Covid pan­dem­ic must apol­o­gise for the cock-ups which blight­ed the lives of millions.” **

  Pikkuhil­jaa ale­taan vaa­tia vas­tu­useen tuomion­päivän­julka­isi­jat joiden takia miljoo­nia on kärsinyt maailmalla.

  * https://www.icelandreview.com/society/covid-19-in-iceland-vaccination-has-not-led-to-herd-immunity-says-chief-epidemiologist/
  ** https://www.thesun.co.uk/news/15802134/the-people-who-put-the-panic-in-pandemic/

  1. <span class=“caps”>MF</span>:
   Islan­nin pää­e­pi­de­mio­lo­gin lausun­non mukaan roko­te­tut­kin levit­tä­vät tau­din helposti.

   Whi­le data shows vacci­na­tion is reduc­ing the rate of seri­ous ill­ness due to in Ice­land, the country’s Chief Epi­de­mio­lo­gist Þóról­fur Guð­na­son says it has not led to the herd immu­ni­ty that experts hoped for. In the past two to three weeks, the Del­ta vari­ant has out­strip­ped all oth­ers in Ice­land and it has beco­me clear that vacci­na­ted peo­ple can easi­ly cont­ract it as well as spread it to oth­ers, Þóról­fur sta­ted in a brie­fing this morning.” *

   Roko­te­pas­sis­ta ei siis ole hyö­tyä, pelk­kä kus­tan­nus jol­la luo­daan vastakkainasettelua.

   Viimeisin väite ei valitet­tavasti seu­raa laina­tus­ta tek­stistä. Tart­tuvu­ut­ta ja tar­tu­tavu­ut­ta pitää käsitel­lä aina jakau­mi­na. Lainaa­masi virke on tot­ta esimerkik­si näis­sä kahdessa tilanteessa: 1) joukko A saa taudin ja tar­tut­taa 99% tapauk­sista, 2) joukko B saa taudin 10% tapauk­sis­sa ja tar­tut­taa 5% tapauk­sista. Mik­si päätel­lä tästä, että rokotepas­sia ei tarvi­ta kos­ka joukos­sa B on yksilöitä jot­ka kykenevät tar­tut­ta­maan tautia?

   Päät­te­ly rokotepassin toimivu­ud­es­ta pitää tehdä moni­tavoiteop­ti­moin­tite­htävänä tart­tuvu­us- ja tar­tut­tavu­us­jakau­mien (sekä muiden tas­apain­oil­tavien kri­tee­rien) perus­teel­la. Jos rokotet­tu­jen tart­tuvu­us- ja tar­tut­tavu­us­jakau­mat ovat riit­tävän eril­lään toi­sis­taan, rokotepassin käyt­töönot­to on erit­täin perusteltua.

   1. Ja jos rokote­tut tar­tut­ta­va toisi­aan, sairaala­hoidon määrän tarve on kymme­ne­sosa rokottamattomista. 

    Mil­lä ihmeen logi­ikalla kymme­ne­sosa hoidon­tarvet­ta = ei mitään? Delta lev­iää sen ver­ran nopeasti, että vaik­ka rajoituk­sia höl­lätään, tarvi­taan flat­ten the curve-meininkiä. Muuten sairaalat täyt­tyvät jälleen.

    Mut­ta koron­a­passin paras puoli olisi siinä, että jopa niiden, jot­ka eivät tau­ti­in usko, kan­nat­taisi han­kkia roko­tus elämän­sä helpot­tamisek­si. Tämä ei var­maan kyl­lä menisi läpi perustelu­na, hirveätä fask­ismia ja syrjintää.

   2. Sylt­ty:

    Mut­ta koro­na­pas­sin paras puo­li oli­si sii­nä, että jopa nii­den, jot­ka eivät tau­tiin usko, kan­nat­tai­si hank­kia roko­tus elä­män­sä hel­pot­ta­mi­sek­si. Tämä ei var­maan kyl­lä meni­si läpi perus­te­lu­na, hir­veä­tä fas­kis­mia ja syrjintää.

    Yksinker­tainen toim­inta olisi niile jot­ka eivät usko koko covid viruk­seeen olisi se että he kieltäy­tyivät samal­la teho­hoi­dos­ta jos he kieltäy­tyvät roko­teesta. Tämän on muun muas­sa Sak­sas­sa Robert Koch insti­tuutin johta­ja toden­nut julkisesti.

  2. <span class=“caps”>MF</span>:
   Islannin pääepi­demi­olo­gin lausun­non mukaan rokote­tutkin levit­tävät taudin helposti.

   Roko­te­pas­sis­ta ei siis ole hyö­tyä, pelk­kä kus­tan­nus jol­la luo­daan vastakkainasettelua.

   Islannin pääepi­demi­olo­gi on sinän­sä oike­as­sa että rokote­tutkin levit­tävät taudin hel­posti mut­ta siinä on yksi oleelli­nen asia eli se ettei siihen sairas­tu niin herkästi kuin rokot­ta­mat­tomat. Tämän on toden­nut muun muas­sa HUS:in enti­nen toim­i­tusjo­hta­ja Aki Lindén ja THL:n Mika Salmi­nen ja Han­na Nohyenek sekä rokotekeskuk­sen Mika Rämet .

   Onko Tan­skas­sa ja Sak­sas­sa näkyvää vas­takkainaset­telua kun näis­sä mais­sa on otet­tu käyt­töön roko­te­pas­si joka näkyy toimi­van siel­lä siinä että yhteiskun­taa on näis­sä mais­sa onnis­tut­tu avaa­maan parem­min? Jopa Bri­tan­ni­as­sa on Boris John­sonin hal­li­tus suun­nit­tele­mas­sa rokotepas­sia vaik­ka Bri­tann­ian rokotekat­tavu­us on erit­täin korkea mut­ta ei ole vielä 90% . Miten rokotepas­si loisi vas­takkainaset­telua kun sil­lä nimeno­maan pyrit­täisi­in avaa­maan yhteiskun­ta niin että esimerkik­si tapah­tu­ma alal­la voitaisi­in jär­jestää tilaisuuk­sia paljon parem­pi kuin täl­lä hetkellä.

 25. @hc-empiristi & @Rahul Somani

  Islanti­lainen epi­demi­olo­gi ei artikke­lin mukaan puhunut toden­näköisyyk­sistä vaan sanoi suo­raan että rokotet­tukin levit­tää taudin helposti. 

  Pros­ent­ti­har­joi­tus on hatus­ta vedet­ty eikä päde paikkaan jos­sa rokotekat­tavu­us on niin korkea kuin Islannis­sa tai Israelis­sa jos­sa on sama tilanne.

  Kyl­lä, sekä Tan­skas­sa että Sak­sas­sa on ollut suuria mie­lenosoituk­sia rajoituk­sia ja rokotepasse­ja vas­taan, kuten nyt Ran­skas­sakin. Tan­skas­sa ollaan luop­umas­sa passista!

  Syy mik­si rokotepas­sista ei ole iloa on että a) tau­ti lev­iää joka tapauk­ses­sa b) rokote­tut ja rokot­ta­mat­tomat levit­tävät sitä c) jokainen oma­l­la tah­dol­la ja vas­tu­ul­la päät­täköön itse meneekö paikkoi­hin mis­sä rokotepas­sia olisi käytössä. 

  Sairaalatkaan ei ylikuor­mi­tu kun hätä­sairaalat ei koskaan pahim­mas­sakaan het­kessä käytet­ty ei Ruot­sis­sa, ei Isos­sa Bri­tan­ni­as­sa eikä Suomes­sa, joten tästäkään syys­tä ei rokotepas­sia tarvita.

  Ain­oa “hyö­ty” mil­lä perus­teel­laan rokotepas­sia on että niil­lä voitaisi­in vält­tää vira­nomais­ten aset­tamia liike­toim­intara­joituk­sia, mut­ta niitä voi olla aset­ta­mat­ta muutenkin! 

  Rokotepas­si on suurin piirtein type­r­yy­den huipen­tu­ma, kus­tan­nuk­sia ja byrokra­ti­aa vail­la todel­lista hyötyä!

  1. <span class=“caps”>MF</span>:
   @hc-empiristi @Rahul Somani

   Islan­ti­lai­nen epi­de­mio­lo­gi ei artik­ke­lin mukaan puhu­nut toden­nä­köi­syyk­sis­tä vaan sanoi suo­raan että roko­tet­tu­kin levit­tää tau­din helposti. 

   Pro­sent­ti­har­joi­tus on hatus­ta vedet­ty eikä päde paik­kaan jos­sa roko­te­kat­ta­vuus on niin kor­kea kuin Islan­nis­sa tai Israe­lis­sa jos­sa on sama tilanne.

   <span class=“caps”>MF</span>: empiris

   Jakaumapäät­te­ly toimii täy­del­lis­es­ti niin Brasil­ias­sa, Pohjois-Kore­as­sa, Suomes­sa, Islannis­sa kuin Israelis­sakin. Jos rokot­teet estävät tar­tun­to­ja riit­tävästi, passin käyt­töönot­to alkaa olla perustel­tua. Jos taas eivät estä, niin sekä rokot­teet että pas­si ovat tarpeet­to­mia. Täl­lä het­kel­lä ei näytä ole­van mitään evi­denssiä siitä, että roko­teet eivät toimisi riit­tävän hyvin.

   1. hc-empi­ris­ti:
    Jos rokot­teet estä­vät tar­tun­to­ja riit­tä­väs­ti, pas­sin käyt­töön­ot­to alkaa olla perus­tel­tua. Jos taas eivät estä, niin sekä rokot­teet että pas­si ovat tar­peet­to­mia. Täl­lä het­kel­lä ei näy­tä ole­van mitään evi­dens­siä sii­tä, että roko­teet eivät toi­mi­si riit­tä­vän hyvin.

    Juuri tänään Biontech/Pfizer ilmoit­ti että rokote suo­jaa myös virus­muun­nok­sil­ta. Tämä on siis vahvis­tet­tu tieto Biontech/Pfizerilta (löy­tyy Helsin­gin Sanoamista)

   2. hc-empi­ris­ti:
    Jakau­ma­päät­te­ly toi­mii täy­del­li­ses­ti niin Bra­si­lias­sa, Poh­jois-Kore­as­sa, Suo­mes­sa, Islan­nis­sa kuin Israelissakin. 

    Yksikään merkkitävän iso val­tio ei ole saavut­tanut vielä 90% rokotekat­tavu­u­den (pait­si pieni saari­val­tio Sey­chel­lit). Joten tämä pan­demia ei ole vielä ohi.

  2. <span class=“caps”>MF</span>:
   @hc-empiristi @Rahul Soman

   Kyl­lä, sekä Tans­kas­sa että Sak­sas­sa on ollut suu­ria mie­le­no­soi­tuk­sia rajoi­tuk­sia ja roko­te­pas­se­ja vas­taan, kuten nyt Ranskassakin. 

   Roko­te­pas­si on suu­rin piir­tein type­ryy­den hui­pen­tu­ma, kus­tan­nuk­sia ja byro­kra­ti­aa vail­la todel­lis­ta hyötyä!

   Ran­skas­sa on ollut myös rokotev­as­taisia suu­ria mie­le­no­soi­tuk­sia . Onko se sit­ten myös type­ryy­den hui­pen­tu­ma! Riip­puu keneltä kysyy. Rokotepas­sis­sa sama peri­aate. Itse kan­natan rokotepas­si ja rokotuksia.

 26. Rokot­teet estävät sairas­tu­mista tehokkaasti, mut­ta eivät vält­tämät­tä tar­tun­to­ja, varsinkaan sil­loin kun on kyse uusista virus­vari­anteista. Päät­täjien pitäisi nyt reagoi­da siihen, että uusia virus­vari­ant­te­ja tuo­vat Suomeen etenkin ulko­mail­ta palaa­vat rokote­tut. He voivat olla tehokkai­ta levit­täjiä, kos­ka eivät sairas­tu. Vaikut­taa siltä, että juuri ne ulko­maille halu­a­vat rokote­tut ovat olleet deltan tar­tut­ta­jia, kos­ka heil­lä oli kiire päästä reissaamaan. 

  Ilman muu­ta kaik­ki rajoil­ta tuli­jat tulisi tes­ta­ta covid-testil­lä ja antaa suosi­tus karan­teenista ainakin riski­maista tuleville. Tämä tekee tuon koron­passin vähän turhak­si. Mik­si muutenkaan tehdä päällekkäistä jär­jestelmää, kun nytkin on jo mah­dol­lisu­us saa­da rokote­todis­tus tai todis­tus sairaste­tus­ta taudista?

  Tässä link­ki Kan­ta-Hämeen tapaukseen:
  https://yle.fi/uutiset/3–11963971
  “– Korkean tar­tut­tavu­u­den vari­antil­la, suo­jauk­sista huoli­mat­ta, virus tart­tui ensin henkilökun­taan, siitä jatko­tar­tun­toina muuhun henkilökun­taan ja sit­ten hil­jalleen sitä kaut­ta poti­laisi­in. Rokotet­tu henkilökun­ta oli pääsään­töis­es­ti täysin oiree­ton­ta, ker­too Leskinen”

  Hei­dät oli kah­teen ker­taan rokotettu.

  1. Roko­te­pas­si tur­ha:

   Ilman muu­ta kaik­ki rajoil­ta tuli­jat tuli­sites­ta­ta covid-tes­til­lä ja antaa suo­si­tus karan­tee­nis­ta aina­kin ris­ki­mais­ta tule­vil­le. Tämä tekee tuon koron­pas­sin vähän tur­hak­si. Mik­si muu­ten­kaan teh­dä pääl­lek­käis­tä jär­jes­tel­mää, kun nyt­kin on jo mah­dol­li­suus saa­da roko­te­to­dis­tus tai todis­tus sai­ras­te­tus­ta taudista? 

   Ero rokotepas­sin ja roko­te­to­dis­tuksen välil­lä on se että roko­te­to­dis­tus on tarkoit­tu pääasi­as­sa jos matkus­taa EU/ETA mai­hin ja muulle ulko­maille jos sel­l­ainen vaaditaan. 

   Rokotepas­si taas helpot­taisi liikku­mista koti­maas­sa (esim teat­ter­iesi­tyk­seen men­e­mistä ja muis­sa vas­taavis­sa palveluis­sa). Näin ollen päällekäistä byrokra­ti­aa ei syn­ny kos­ka käyt­tö tarkoi­tus on eri. 

   Ulko­maat eivät tun­nus­ta kaikkia rokot­tei­ta (esim Sputknik V:n saa­neet eivät ole rokote­todis­tuk­sen piiris­sä kos­ka EMA ei ole antanut Sputknik V:lle myyn­tilu­paa) joten rokote­todis­tuk­sen tarkoi­tus on eri kuin rokotepassin

 27. Rokotepas­si on kyl­lä turha. Roko­tuk­set suo­jaa­vat erit­täin hyvin ja rokotet­tuna suo­jau­tu­mi­nen on turhaa. Jenkeistä tuli juuri luku­ja ja hei­dän datas­ta voi tode­ta, että vähin­tään 99,99% rokote­tu­ista on suo­jas­sa vakaval­ta sairastumiselta.

  Jos ei ole rokotet­ta, niin se on oma val­in­ta. Ihmisil­lä on oikeus omi­in val­in­toi­hin. Nykyi­nen rajali­iken­teen sulku Koro­nan vuok­si val­lit­sevas­sa roko­tusti­lanteessa on kestämätöntä

  1. Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri:
   Roko­tuk­set suo­jaa­vat erit­täin hyvin ja roko­tet­tu­na suo­jau­tu­mi­nen on tur­haa. Jen­keis­tä tuli juu­ri luku­ja ja hei­dän datas­ta voi tode­ta, että vähin­tään 99,99% roko­te­tuis­ta on suo­jas­sa vaka­val­ta sairastumiselta.

   Jos ei ole roko­tet­ta, niin se on oma valin­ta. Ihmi­sil­lä on oikeus omi­in valintoihin. 

   Yhdys­val­lois­sa ei ole kuitenkaan saavutet­tu CDC:n (eli THL:n vasti­neen) aset­ta­maa rokotekat­tavu­ut­ta joka on uusim­man päiv­i­tyk­sen jäl­keen 90%. Tuo 99,99% kat­tavu­us per asukas vai­htelee Yhdys­val­lois­sa myös erit­täin paljon osaval­tioit­tain että sen saavut­ta­mi­nen kaikkien 50 osaval­tioiden ihmisi­in on vielä hyvin hyvin kaukana. Jos­sain osaval­tiois­sa on jo saavutet­tu tuo 99,99% kat­tavu­us mut­ta jotkut ovat vas­ta alkutekijöissä

   Moni osaval­tio rajoit­taa myös roko­tuk­sia ja on keskeyt­tänyt roko­tuk­sia jon­ka seu­rauk­se­na osaval­tioiden välilli­nen tau­ti tilanne on hyvin eri­lainen. Se että roko­tuk­set keskeytetään poli­it­ti­sista syistä on erit­täin huono asia. Toki jokaisen oma val­in­ta on ottaako rokot­teen vai ei mut­ta se että poli­ti­ikot kyseenalais­ta­vat jo hyväksy­tyt rokot­teet poli­it­tis­ten kam­pan­joiden takia on vas­tu­u­ton­ta ja se on valitet­ta­van tot­ta täl­lä het­kel­lä monis­sa kehit­tyneis­sä OECD maissa

  2. Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri:
   . Nykyi­nen raja­lii­ken­teen sul­ku Koro­nan vuok­si val­lit­se­vas­sa roko­tus­ti­lan­tees­sa on kestämätöntä

   Tässäkin on minus­ta kak­si suun­taisia hyvin ris­tiri­itaista näke­mys­tä. Kun uusia covid tar­tun­to­ja tulee Suomeen pääasi­as­sa ulko­mail­ta niin yleinen mielipi­de vaatii rajo­ja kiin­ni ja kun samal­la huo­mataan että rajali­ikenne on monien paikkakun­tien taloudelle iso tek­i­jä vaa­di­taan rajo­ja auki. 

   Sit­ten kysytään miten rajali­iken­teen valvon­ta jär­jestetää? Niin ettei covid lev­iä. Vas­taus on tes­taami­nen rajoil­la. Tämänkin ei ole ihan
   100% mah­dol­lista, pait­si lentoasemil­la ja satamis­sa kos­ka lentoy­htiöt ja kaivosy­htiöt vaa­ti­vat ennakkoon negati­ivisen covid testin tai rokotetodistuksen.

   Maantie rajali­ikenne on aina haas­teel­lista. Jopa ensim­mäistä ker­taa yli puoleen toista vuo­teen jopa Yhdys­val­tain ja Kanadan väli­nen maantie raja avat­ti­in liiken­teelle New Yorkin osaval­tion ja Ontar­i­on provinssin rajanyl­i­ty­s­paikalla Nia­garan ja Buf­falon rajanyl­i­ty­s­paikoil­la. Tähän edes aut­toi huo­mat­tavasti se että New Yorkin osaval­tioiden asukkaiden ja Kanadan yleinen rokotekat­tavu­us on erit­täin korkeal­la. Tämänkin liikenne kos­ki vain New Yorkin osaval­tioiden asukkai­ta ja Ontar­i­on provinssin asukkai­ta. Muut rajanyl­i­ty­s­paikat ovat Yhdys­val­lois­sa kiinni. 

   Jos Venäjäl­lä olisi saman­lainen tilanne rokotekat­tavu­u­den kohdal­la kuin esimerkik­si Pohjo­is­mais­sa kokon­aisu­udessa niin ymmärtäisin hyvin että rajali­ikenne on syytä ava­ta. Mut­ta kun Venäjäl­lä tilanne on mikä on. Se ei siitä muuk­si muu­tu yhdessä kuukaudessa vaik­ka heil­lä on ollut rokote (Sput­nik V) jo puoli vuot­ta ennen mui­ta mai­ta jon­ka suo­sio on ollut laskus­sa kuin nousussa.

  3. Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri:
   Roko­te­pas­si on kyl­lä tur­ha. Roko­tuk­set suo­jaa­vat erit­täin hyvin ja roko­tet­tu­na suo­jau­tu­mi­nen on tur­haa. Jen­keis­tä tuli juu­ri luku­ja ja hei­dän datas­ta voi tode­ta, että vähin­tään 99,99% roko­te­tuis­ta on suo­jas­sa vaka­val­ta sairastumiselta.

   Jos ei ole roko­tet­ta, niin se on oma valin­ta. Ihmi­sil­lä on oikeus omi­in valin­toi­hin. Nykyi­nen raja­lii­ken­teen sul­ku Koro­nan vuok­si val­lit­se­vas­sa roko­tus­ti­lan­tees­sa on kestämätöntä

   Rajali­iken­teen sulun sijaan voisi vain ruti­in­isti tes­ta­ta kaik­ki tuli­jat. Uusia virus­vari­ant­te­ja syn­tyy koko ajan, viruk­sia jot­ka kykenevät väistämään van­haa rokotet­ta. Riski­maista tuli­joiden olisi myös syytä pysyä karan­teenis­sa jonkin aikaa palu­un­sa jäl­keen. Näi­den koronalinko­jen toimin­nas­sa tois­tuu aina se sama kaa­va, että joku läh­tee ulko­maille ja sieltä palat­tuaan osal­lis­tuu use­aan sosi­aaliseen tapah­tu­maan lyhyen ajan sisällä.
   Jos­sain vai­heessa voidaan pää­tyä siihenkin, että tes­taamis­es­ta rajoil­la täy­tyy itse mak­saa, niin kuin monista muis­takin asioista täy­tyy mak­saa, kun matkalle lähtee. 

   Hil­jat­tain Aamule­hdessä asiantun­ti­jat kir­joit­ti­vat, että rokot­tam­a­ton ei ole uhka rokote­tu­ille, kos­ka nämä on jo suo­jau­tuneet. Ihmisil­lä voi olla vakavia syistä, mik­si he eivät voi noi­ta rokot­tei­ta ottaa. Nyt viit­taan valmistey­h­teen­ve­toon. RNA-rokot­tei­den anta­ma suo­ja näyt­tää myös aika lyhytkestoiselta, kun jo kol­man­sia rokot­tei­ta tarvi­taan. Tar­tun­nan saa­neel­la saat­taa olla parem­pi suo­ja, kos­ka hän on altistunut viruk­sen koko DNA:lle. Itse epäilen, kuten joku asiantun­ti­jakin taisi sanoa, että jos­sain vai­heessa jokainen tulee saa­maan koron­avirus­tar­tun­nan. Rokot­teesta on toki se etu, ettei tau­ti tule niin vakavana.
   Voi olla, että koronas­ta päästään vas­ta sit­ten, kun virus on ainakin ker­ran ollut jokaisel­la, on sit­ten rokotet­tu tai ei ole.

   1. Koro­na­pas­si tur­ha:
    Hil­jat­tain Aamu­leh­des­sä asian­tun­ti­jat kir­joit­ti­vat, että rokot­ta­ma­ton ei ole uhka roko­te­tuil­le, kos­ka nämä on jo suo­jau­tu­neet. Ihmi­sil­lä voi olla vaka­via syis­tä, mik­si he eivät voi noi­ta rokot­tei­ta ottaa. Nyt viit­taan val­mis­teyh­teen­ve­toon. RNA-rokot­tei­­den anta­ma suo­ja näyt­tää myös aika lyhyt­kes­toi­sel­ta, kun jo kol­man­sia rokot­tei­ta tar­vi­taan. Tar­tun­nan saa­neel­la saat­taa olla parem­pi suo­ja, kos­ka hän on altis­tu­nut viruk­sen koko :lle. Itse epäi­len, kuten joku asian­tun­ti­ja­kin tai­si sanoa, että jos­sain vai­hees­sa jokai­nen tulee saa­maan koro­na­vi­rus­tar­tun­nan. Rokot­tees­ta on toki se etu, ettei tau­ti tule niin vakavana.
    Voi olla, että koro­nas­ta pääs­tään vas­ta sit­ten, kun virus on aina­kin ker­ran ollut jokai­sel­la, on sit­ten roko­tet­tu tai ei ole.

    Toden­näköis­es­ti per­us­covid muun­tuu taval­lisek­si kausi influ­enssak­si kos­ka roko­tuk­sil­la on siihen erit­täin hyvä teho muut­taa viruk­sen luon­net­ta. En usko että covid saadaan häviämään maail­mas­ta. Aasi­as­sa eräät val­tiot yrit­tävät tätä tehdä mut­ta kyl­lä se covid sieltä tulee uudelleen esille jos­sain vai­heessa. RNA-rokot­tei­­ta voi itse asi­as­sa muoka­ta paljon tehokkaam­min joten sen vaiku­tus on kyl­lä hyvin tehokas. RNA-rokot­tei­­den muokkauk­sen tekee valmis­ta­ja eli tässä tapauk­ses­sa Mod­er­na sekä BiohTech/Pfizer kos­ka niil­lä on patentit

   2. Koro­na­pas­si tur­ha: Raja­lii­ken­teen sulun sijaan voi­si vain rutii­nis­ti tes­ta­ta kaik­ki tulijat.

    Rajan voi taval­laan sulkea myös niin, että tekee ylit­tämis­es­tä hyvin han­kalaa ja kallista. Jos tuli­joi­ta on paljon, on kaikkien tes­taami­nen isohko oper­aa­tio, eikä ihan hal­pakaan. Peri­aat­teessa tietenkin tuli­jan voi pistää mak­samaan viu­lut. Viisum­itkin taita­vat olla jois­sain mais­sa bisnes. Mut­ta siinä saa sit­ten uno­htaa EU:n vapaan liikku­misen peri­aat­teet ja sen semmoiset.

   3. Jaak­ko K: Rajan voi taval­laan sul­kea myös niin, että tekee ylit­tä­mi­ses­tä hyvin han­ka­laa ja kal­lis­taVii­su­mit­kin tai­ta­vat olla jois­sain mais­sa bis­nes. Mut­ta sii­nä saa sit­ten unoh­taa EU:n vapaan peri­aat­teet ja sen semmoiset.

    Jopa ennen ja jäl­keen covid pan­demi­aa rajoil­la (lentoasemil­la ja satamis­sa) on kak­si sisään­tu­lo port­tia. Yksi EU/ETA (mukaan lukien Sveit­si ja Liehen­stein) kansalais­ten sisäänkäyn­ti ja toinen on EU:n ulkop­uolisille kansalaisille. Vapaali­ikku­vu­u­den peri­aate on myös ollut rajoituk­sia jos esim jää maa­han yli tietyn ajan maa­han. Bri­tann­ian kansalaiset koke­vat tämän jo nyt käytän­nön tasol­la Brex­itin jälkeen

   4. Jaak­ko K: Mut­ta sii­nä saa sit­ten unoh­taa EU:n vapaan liik­ku­mi­sen peri­aat­teet ja sen semmoiset.

    Eiköhän ne ole jo uno­hdet­tu. Tornios­sakin on saatu riitaa aikaan ruot­salais­ten kanssa ja ruotsin kil­vil­lä liikku­vat ovat saa­neet osak­seen huonoa kohtelua. Venäjää vas­taan on osa porukkaa jo valmi­ina tart­tumaan aseisi­in. Sota tästä eristäy­tymis­es­tä vielä tulee. Ja tulee nopeam­min, kuin osa­taan odot­taa. Ei pääse euroop­pa ilman aseel­lista kon­flik­tia eroon tästä kriisistä.

   5. kom­ment­ti: Eikö­hän ne ole jo unoh­det­tu. Tor­nios­sa­kin on saa­tu rii­taa aikaan ruot­sa­lais­ten kans­sa ja ruot­sin kil­vil­lä liik­ku­vat ovat saa­neet osak­seen huo­noa koh­te­lua. Venä­jää vas­taan on osa poruk­kaa jo val­mii­na tart­tu­maan asei­siin. Sota täs­tä eris­täy­ty­mi­ses­tä vie­lä tulee. Ja tulee nopeam­min, kuin osa­taan odot­taa. Ei pää­se euroop­pa ilman aseel­lis­ta konflik­tia eroon täs­tä kriisistä.

    Näyt­tää mon­elta uno­htu­van että tämä on maail­man laa­juinen pan­demia eikä vain Euroop­paa koskettava .

    Jos tämä eristäy­tymi­nen olisi vain Euroopan ongel­ma sopii kysyä seu­raa­va; Mik­si Välimerelle hukkuu täl­läkin het­kel­lä pako­laisia? Mik­si kehi­tys­mais­sa on kuol­lut enem­män ihmisiä covidi­in jos­ta on seu­ran­nut human­i­taari­nen katas­trofi? Mik­si rokot­tei­ta on vähem­män kehi­tys­mail­la kuin teollisuusmailla? 

    Lop­pu­jen lopuk­si Euroop­pa ja Pohjois-Amerik­ka ja muut teol­lisu­us­val­tiot ovat paljon parem­mas­sa ase­mas­sa tämän pan­demi­an kanssa kuin muut maail­man valtiot. 

    Tämän het­ki­nen ongel­ma on pelkästään se että kesku­udessamme on rokotev­as­taisia tek­i­jöitä jot­ka koti­maas­sa kuin muis­sa kehit­tyneis­sä län­si­mais­sa kuten Ran­skas­sa, Bri­tan­ni­as­sa, Sak­sas­sa, Ital­ias­sa ja ennen kaikkea Yhdys­val­lois­sa jot­ka levit­tävät omaa huuhaa sanomaa rokot­teista viat­tomien ihmis­ten kesku­udessa ja ovat jopa niin härske­jä että ovat onnis­tuneet omi­maan las­ten­suo­jelun omi­in tarkoi­tus peri­in vaik­ka se vas­tuu kuu­luu ihan muille kuin kyseiselle porukalle jot­ka levit­tävät peit­en­imien takana erit­täin vas­ten­mielistä sanomaa rokot­teista. Heil­lä ei ole mitään ongel­maa käy­dä perusk­ouluis­sa levit­tämässä huuhaa sanomaa jos­sa vääris­tel­lään rokot­tei­den vaar­al­lisu­ut­ta vaik­ka koulu alue on tarkoitet­tu pelkästään oppi­laille ja henkilökun­nalle ark­isin koulu­aikana. Viimek­si muu­ta­ma päivä sit­ten näin tapah­tui Riihimäel­lä. Some kam­pan­jan tämä poruk­ka on jo hallinnut hyvin. 

    Juuri näi­den salali­it­to­te­o­reetikkoiden väärän tiedon takia tilanne on mikä se on. Valitet­tavasti Suomes­sa emme ole immuune­ja henkises­ti myös salali­it­to­te­o­ri­oille . Jos Pelaste­taan lapset porukalle annetaan vapaat kädet niin se ei ole hyvä jut­tu. Olemme umpiku­jas­sa. Se ei ole kenenkään muun vika kuin mei­dän kun sal­limme täl­läistä toimintaa

    Mik­si Venäjäl­lä on
    rokotekat­tavu­us erit­täin alhainen, vaik­ka viime vuo­den lopus­sa ja tämän vuo­den alus­sa moni kom­men­taat­tori tässäkin blo­gis­sa ylisti Sput­nik V rokotet­ta, johtuu yksinker­tais­es­ti siitä että vira­nomaisi­in ei Venäjäl­lä luotet­ta­va ja tämä johtuu siitä kos­ka Venäjän vira­nomaiset ovat umpikorruptoituneet. 

    Juuri tämän maid­en väli­nen eri­ar­voisu­us on ongel­ma eikä mikään muu tekijä .

 28. Linkissä mie­lenki­in­toista keskustelua deltan tar­tut­tavu­ud­es­ta epi­demi­olo­gin näkökulmasta.
  Pähk­inänkuores­sa — kaik­ki luvut ovat mallinnuk­sia ja hänkin myön­tää, ettei kukaan tiedä todel­lista arvoa. Veikkaus oli r0 3–8.
  Haus­ka anek­doot­ti oli, että edes influes­sas­ta ei var­masti tiede­tä lev­iääkö se myös aerosoleina, silti koronas­ta tun­tu­vat tavan kansalaisetkin tietävän läh­es kaiken.
  https://youtu.be/EmdBoM8g9m4

  1. pH:

   Haus­ka anek­doot­ti oli, että edes influes­sas­ta ei var­mas­ti tie­de­tä levi­ää­kö se myös aero­so­lei­na, sil­ti koro­nas­ta tun­tu­vat tavan kan­sa­lai­set­kin tie­tä­vän läh­es kaiken. 

   1. Koron­aa on tutkit­tu paljon enem­män kuin influ­enssaa koskaan, joten influ­enssaan viit­taami­nen on ihan turhaa

   2. Kyl­lä me tiede­tään että korona lev­iää aerosoleina. Siitä kiis­te­ly on ihan typerää. 

   Jos ei voi­da sanoa, lev­iääkö korona ilmas­sa vai pelkästään pis­aroina, niin sit­ten ei voi­da kyl­lä olla sat­apros­ent­tisen var­mo­ja mis­tään, ei edes nouseeko aurinko huomen­na aamul­la idästä vai lännestä.

   1. Sylt­ty: 1. Koro­naa on tut­kit­tu pal­jon enem­män kuin influens­saa kos­kaan, joten influens­saan viit­taa­mi­nen on ihan turhaa

    Aika kova väite. Influ­enss­apan­demioiden ja ‑epi­demioiden his­to­ria on satavuoti­nen. Eikö sinä aikana asi­aa ole tutkit­tu juuri lainkaan? Onko sin­ul­la jotain perustelui­ta väit­teelle­si, vai ved­itkö sieltä kuu­luisas­ta hatusta?

   2. Jaak­ko K: Aika kova väi­te. Influens­sa­pan­de­mioi­den ja ‑epi­de­mioi­den his­to­ria on sata­vuo­ti­nen. Eikö sinä aika­na asi­aa ole tut­kit­tu juu­ri lain­kaan? Onko sinul­la jotain perus­te­lui­ta väit­teel­le­si, vai vedit­kö siel­tä kuu­lui­sas­ta hatusta?

    Colvid virus­ta on kyl­lä tutkit­tu ympäri maail­maa pan­demi­an alus­ta alka­en enem­män kuin mitään muu­ta vas­taavaa virus­ta. Tämän on muun muas­sa toden­nut virolo­gi Olli Vapaalahti Helsin­gin yliopistosta

 29. Onnek­si sairaala­hoidon tarve on tar­tun­to­jen määrän kasvus­ta huoli­mat­ta vähentynyt.
  Näin Ylen uutisissa:
  https://yle.fi/uutiset/3–12055812
  “Sairaala­hoidon tarve on kokon­aisu­udessaan läht­enyt hienoiseen lasku­un. Hoitoon pää­tyvät poti­laat ovat kuitenkin aiem­paa nuorem­pia johtuen paljolti siitä, että van­him­mat ikälu­okat on hyvin rokotettu. 

  Pasi Pohjolan mukaan poti­laat ovat nyt kym­menisen vuot­ta nuorem­pia kuin epi­demi­an alku­vai­heessa. Suurin osa sairaalas­sa ole­vista poti­laista on rokottamattomia.”

  Epi­demi­an alku­vai­heessa sairaalaan pää­tyivät 70–80-vuotiaat. Onko nyt siis kyse n. 60 vuo­ti­aista sairas­tuneista? Eikö heil­lä pitäisi olla kaikil­la jo rokote? Vai ovatko niitä, joil­la on vas­ta ensim­mäi­nen rokote saatuna?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *