Britannian uskalias koronapäätös

Britanniassa oli vuodenvaihteessa todella paha koronatilanne. Tartuntoja tuli viikossa 400 000 ja kuolleita yli 8 600. Suomen väkilukuun suhteutettuna tämä olisi merkinnyt noin 4 600 tartuntaa ja sataa kuollutta päivittäin. Mitään tällaista ei ole meillä koettu koskaan.

Britannia vähän etuili rokotuksissa, ja niinpä pandemia saatiin liki tukahdetuksi maassa. Tartuntojen viikoittainen määrä putosi kolmeentoista tuhanteen, eli vähennystä oli noin 97%. Niinpä maassa päätettiin luopua kaikista koronarajoituksista. Päätös tuli voimaan eilen.

Sitä ennen deltavariantti oli kuitenkin rantautunut maahan. Tartuntojen määrä on ryöpsähtänyt uuteen laukkaan saavuttaen 300 000 tartuntaa viikossa. Määrä on edelleen kovassa kasvussa. Kun maassa 88 prosenttia yli 18-vuotiaista on saanut ainakin yhden rokotusannoksen ja 68,5 prosenttia molemmat annokset, tartuntojen näin villi lisääntyminen osoittaa, ettei rokotus suojaa tartunnalta eikä estä rokotettuja levittämästä tautia. Eivät rokottamattomat olisi mitenkään voineet kehittää tällaista epidemiaa keskenään.

Koska Britanniassa on aivan kelvollinen terveydenhuoltojärjestelmä, he varmaankin tietävät itse, kuinka paljon sairastuneissa on yhteen tai kahteen kertaan rokotettuja. [KORJAUS: Poistettu maininta Britanniassa puuttuvasta henkilötunnuksesta, koska terveydenhoitojärjestelmän sisällä käytetään yksilöllistä potilasnumeroa.]

Tartuntoja ajatellen brittien päätös vaikuttaa suorastaan järjettömältä. Vaikka rokotus ei suojaa tartunnalta, se näyttää suojaavan hyvin sairauden vakavilta muodoilta ja kuolemilta. Kun katsomme kuolleisuutta, tilanne näyttää aivan toiselta.

Koronakuolemat putosivat keväällä paljon enemmän kuin tartunnat, alimmillaan 40 kuolleeseen viikossa. Se on 99,5 prosenttia vähemmän kuin huippuaikana.  Tartuntojen ohella myös kuolleisuus on nyt noussut merkittävästi – se on nyt seitsenkertaista kevään alimpiin lukuihin verrattuna, mutta kuitenkin alle neljä prosenttia vuodenvaihteen huippuluvuista.

Minulla on varsin yksinkertainen tapa laskea karkea arvio tapauskuolleisuudelle – siis sille, kuinka suuri osa tilastoiduista tartunnan saaneista kuolee. Jaan kuolleiden määrän viikossa kaksi viikkoa vanhemmilla tartuntaluvuilla, koska kuolema tulee keskimäärin kahden viikon päästä tartunnan havaitsemisesta (kolmen viikon kuluttua tartunnasta). Näin lasketut tapauskuolleisuusluvut ovat myös romahtaneet, eikä niissä ole mitään nousua. Vuodenvaihteessa tapauskuolleisuus oli yli 30 promillea. Se on niin iso luku, että sille ei ole muuta selitystä kuin se, ettei läheskään kaikkia tartuntoja ollut havaittu. Kuolema yleensä havaitaan. Nyt tartuntaluku on laskenut 1,5 promilleen eli kahdeskymmenesosaan entisestä.

Miten rokotus voi alentaa tapauskuolleisuutta 95 prosentilla kun vain 88 prosenttia väestöstä on saanut ensimmäisen annoksen ja 68,5 % toisen annoksen? Siten, että Britanniassakin rokotettiin ensimmäiseksi riskiryhmät.

Britanniassa ajatellaan, että tauti ei riskiryhmien rokottamisen jälkeen ole enää niin vaarallinen, että sulkutoimia voisi perustella terveyssyillä. Long covid ei näytä hallitusta pelottavan.

Kuolleisuus tulee Britanniassa kuitenkin nousemaan ja jopa kohtalaisen paljon, sillä rokotteista kieltäytyvissä on myös riksiryhmiin kuuluvia. Maan hallituksessa ajatellaan ilmeisesti, että rokotteista kieltäytyminen on oma valinta.  Kieltäytyvät eivät voi vaatia muita eristäytymään koteihinsa. Eristäytykööt itse.

Miten Suomessa?

Suomessa koronatilanne muistuttaa melkoisesti Britanniaa. Tartuntojen määrä on kovassa kasvussa ja saavuttanee parissa viikossa kevään huippuluvut samalla kun kuolleisuus on pysynyt matalana. Pitäisikö meidänkin pitää pää kylmänä kasvavien tartuntamäärien edessä vai pitäisikö yhteiskuntaa ryhtyä sulkemaan uudestaan.

Britannian koe on uskalias mutta on meidän kannaltamme hyvä, että he sen tekevät. Tuloksia siitä kannattaa seurata Suomessa tarkasti.

Rokotuskattavuus ei ole Suomessa lähelläkään sitä, mitä se on Britanniassa. Siksi emme voi väittää, että kaikki ovat saaneet rokotuksen, jos ovat halunneet. Vain ensimmäisen piikin osalta tässä on ylipäänsä mitään perää. Helsingissä rokotusajat on avattu kaikille 16 vuotta täyttäneille eikä aikoja saada kokonaan täytetyksi. Voidaan siis hyvin sanoa, että jokainen helsinkiläinen on halutessaan saanut ensimmäisen piikkinsä, mutta ei toista. Ensimmäinenkin antaa kohtalaisen hyvän suojan vakavaa tautia vastaan.

Ei halua kuitenkaan brittityylistä kaikkien rajoitusten poistamista, vielä. Lokakuussa kenties.

Jos maan hallitus arvostaisi tapahtuma-alaa ja palveluelinkeinoja yhtä paljon kuin sellun keittoa ja maataloutta, se avaisi kaiken rokotustodistusta vastaan nyt heti.

 

 

231 vastausta artikkeliin “Britannian uskalias koronapäätös”

 1. Jos rokotustodistus/rokotuspassi olisi vaatimus joukkotilaisuuksiin , ravintoloihin jne, nostaisi se varmasti rokotushalukkuutta. Tätä hallitus ei tainnut ajatella, kun otti kielteisen kannan rokotuspassiin. Toivottavasti sillä on rohkeutta muuttaa kantaansa.

  1. TJA­boa:
   Jos rokotustodistus/rokotuspassi oli­si vaa­ti­mus jouk­ko­ti­lai­suuk­siin , ravin­to­loi­hin jne, nos­tai­si se var­mas­ti roko­tus­ha­luk­kuut­ta. Tätä hal­li­tus ei tain­nut aja­tel­la, kun otti kiel­tei­sen kan­nan roko­tus­pas­siin.Toi­vot­ta­vas­ti sil­lä on roh­keut­ta muut­taa kantaansa.

   Ranskassa tehtiin presidentti Macronin toimesta niin että ravintoloihin, baareihin, joukkoliikenteeseen ja muihin julkisiin paikkoihin ei pääse ellei ole Rokotetodistusta. Tämän presidentti Macronin toimenpiteen jälkeen 900 000 ranskalaista varasi itselleen rokotus ajan yhden vuorokauden sisällä ja viikossa luku oli noussut yli 5 miljoonaan. Sinänsä hyvä saavutus mutta osittain myös presidentti Macron uhkasi että rokotus on käytännössä pakollista mikäli haluaa elää normaalia elämää. Juuri tämän takia 100 000 ihmistä osoitti mieltä presidentti Macronin toimenpidettä Pariisissa maanantaina ilman maskia ja ilman turvavälejä. Valkovenäläiset mielenosoittivat Aleksandr Lukasenkoa vastaan viime vuoden kesällä hyvin hajautettuna Minskissä pitäen turvavälejä. Näköjään toimii paremmin Valko-Venäjällä kuin Ranskassa. En tiedä onko sekään ihan viisasta että rokotusvastaiset mielenosoittajat saavat näin paljon huomiota. Suomessa oli viimeksi vastaanlainen mielenosoitus huhtikuussa . Kuka sen enää muistaa?

  1. <span class="caps">MF</span>:
   Ehkä se syy pää­tök­sen taus­tal­la on kui­ten­kin se että kovat rajoi­tuk­set eivät näy­tä vähen­tä­vän mene­tet­ty­jä elin­vuo­sia () kuten käy ilmi m.m. näis­tä tutkimuksista

   http://www.sfu.ca/~allen/LockdownReport.pdf?
   https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3872861

   Alusta asti on ajattelevalle osalle väestöstä ollut selvää, että koronan vastaiset toimet syntyivät ilman kunnollista suunnitelmaa ja tarpeesta tehdä edes jotain. Mikään ei tuntunut olevan liian kallista, eikä haittavaikutuksia tarvinnut ajatella. Kansan tarve tuntea, että jotain tehdään, ja poliitikkojen tarve osoittaa, että he tekevät jotain, ruokkivat toisiaan.

   Edelleen on poliitikolle kohtalokasta, jos hänen väitetään ääneen pohtineen vanhusten elämän pitkittämisen mielekkyyttä tai väheksyneen rajoitusten merkitystä. On tietysti myös niin, että kun niin paljon on tehty, harva haluaa kuulla sen kaiken olleen turhaa, ja siksikin rajoituksia on vain jatkettava.

   Riittävät toimet olisivat seuranneet automaattisesti ihmisten muuttaessa käyttäytymistään ja noudattamalla samoja varotoimenpiteitä kuin missä tahansa hengitystieinfektiossa: pese kädet usein ja pysy kotona, jos olet sairas. Mutta koronassa oli aina jokin ominaisuus, joka vaati enemmän. Tehohoidon tarve olisi varmasti lisääntynyt ja siihen olisi pystytty vastaamaan pikkusummalla, jos johtaminen olisi ollut tilanteen tasalla.

   Suomella on koko ajan ollut mahdollisuus seurata tilanteen kehitystä muualla ja reagoida saatujen oppien mukaan. Pelkästään tämä ylellisyys olisi voitu muuttaa miljardien luokkaa oleviksi säästöiksi.

   Nyt, kun vanhat perusteet eivät enää oikein kelpaa, koronan pitkäaikaisvaikutukset ovat nousemassa aivan kohtalokkaiksi, vaikka niihin pätee aivan sama lainalaisuus kuin koronaan pari vuotta sitten. Tiedämme niistä vielä kovin vähän ja uskomme parhaiten pahimpia uhkakuvia.

   1. Timo A.: Alus­ta asti on ajat­te­le­val­le osal­le väes­tös­tä ollut sel­vää, että koro­nan vas­tai­set toi­met syn­tyi­vät ilman kun­nol­lis­ta suun­ni­tel­maa ja tar­pees­ta teh­dä edes jotain. Mikään ei tun­tu­nut ole­van lii­an kal­lis­ta, eikä hait­ta­vai­ku­tuk­sia tar­vin­nut aja­tel­la. Kan­san tar­ve tun­tea, että jotain teh­dään, ja polii­tik­ko­jen tar­ve osoit­taa, että he teke­vät jotain, ruok­ki­vat toisiaan.

    Edel­leen on polii­ti­kol­le koh­ta­lo­kas­ta, jos hänen väi­te­tään ääneen poh­ti­neen van­hus­ten elä­män pit­kit­tä­mi­sen mie­lek­kyyt­tä tai vähek­sy­neen rajoi­tus­ten mer­ki­tys­tä. On tie­tys­ti myös niin, että kun niin pal­jon on teh­ty, har­va halu­aa kuul­la sen kai­ken olleen tur­haa, ja sik­si­kin rajoi­tuk­sia on vain jatkettava.

    Riit­tä­vät toi­met oli­si­vat seu­ran­neet auto­maat­ti­ses­ti ihmis­ten muut­taes­sa käyt­täy­ty­mis­tään ja nou­dat­ta­mal­la samo­ja varo­toi­men­pi­tei­tä kuin mis­sä tahan­sa hen­gi­tys­tiein­fek­tios­sa: pese kädet usein ja pysy koto­na, jos olet sai­ras. Mut­ta koro­nas­sa oli aina jokin omi­nai­suus, joka vaa­ti enem­män. Teho­hoi­don tar­ve oli­si var­mas­ti lisään­ty­nyt ja sii­hen oli­si pys­tyt­ty vas­taa­maan pik­kusum­mal­la, jos joh­ta­mi­nen oli­si ollut tilan­teen tasalla.

    Suo­mel­la on koko ajan ollut mah­dol­li­suus seu­ra­ta tilan­teen kehi­tys­tä muu­al­la ja rea­goi­da saa­tu­jen oppien mukaan. Pel­käs­tään tämä ylel­li­syys oli­si voi­tu muut­taa mil­jar­dien luok­kaa ole­vik­si säästöiksi.

    Nyt, kun van­hat perus­teet eivät enää oikein kel­paa, koro­nan pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­set ovat nouse­mas­sa aivan koh­ta­lok­kaik­si, vaik­ka nii­hin pätee aivan sama lai­na­lai­suus kuin koro­naan pari vuot­ta sit­ten. Tie­däm­me niis­tä vie­lä kovin vähän ja uskom­me par­hai­ten pahim­pia uhkakuvia.

    Suomella ei ole ollut paljonkaan liikkumisen varaa vain seuraamalla muita maita jotka toimivat paremmin kuin Suomi jolla ne pyrkivät estämään turhia Colvid-19 viruksen leviämistä. Maailmassa on juuri kaksi maata jossa on toimittu viime vuoden alusta alkaen päinvastoin kuin Suomessa ja niissä maissa Colvid-19 leviäminen oli alhaisinta eli maat olivat Australia ja Uusi-Seelanti. Tällä hetkellä Australia ei ole mitenkään erityisen hyvässä asemassa ja Uudessa-Seelannissa oli pitkän ajan jälkeen uusia tapauksia joissa jouduttiin uudelleen ottamaan kovat rajoitukset käyttöön muun muassa ulkonaliikkumisrajoitukset. Uusi-Seelanti ja Australia ovat kokonaan maantieteellisesti eristettyjä saaria keskellä Tyyntä valtamerta. Suomi on valtio jolla kaksi pitkää maarajaa valtioiden kanssa joissa on ollut erittäin huono Colvid-19 tapauksia koko viime ja tämän vuoden aikana. Suomi ei olisi voinut säästää tässäkin tapauksessa mil­jar­deja kun pandemia on maailman laajuinen.

    Australia ja Uusi-Seelanti ovat ainoat maat jotka pystyivät tekemää omia ratkaisuja niin että niillä oli jonkun aikaa etumatkaa.

    Australiassa on vain 5% aikuisväestöstä rokotettu. Se ei paljonkaan auta tässä tilanteessa

   2. Rahul Soma­ni: Suo­mel­la ei ole ollut pal­jon­kaan liik­ku­mi­sen varaa vain seu­raa­mal­la mui­ta mai­ta jot­ka toi­mi­vat parem­min kuin Suo­mi jol­la ne pyr­ki­vät estä­mään tur­hia Col­vid-19 viruk­sen leviä­mis­tä. Maa­il­mas­sa on juu­ri kak­si maa­ta jos­sa on toi­mit­tu vii­me vuo­den alus­ta alkaen päin­vas­toin kuin Suo­mes­sa ja niis­sä mais­sa Col­vid-19 leviä­mi­nen oli alhai­sin­ta eli maat oli­vat Austra­lia ja Uusi-See­lan­ti. Täl­lä het­kel­lä Austra­lia ei ole miten­kään eri­tyi­sen hyväs­sä ase­mas­sa ja Uudes­sa-See­lan­nis­sa oli pit­kän ajan jäl­keen uusia tapauk­sia jois­sa jou­dut­tiin uudel­leen otta­maan kovat rajoi­tuk­set käyt­töön muun muas­sa ulko­na­liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set. Uusi-See­lan­ti ja Austra­lia ovat koko­naan maan­tie­teel­li­ses­ti eris­tet­ty­jä saa­ria kes­kel­lä Tyyn­tä val­ta­mer­ta. Suo­mi on val­tio jol­la kak­si pit­kää maa­ra­jaa val­tioi­den kans­sa jois­sa on ollut erit­täin huo­no Col­vid-19 tapauk­sia koko vii­me ja tämän vuo­den aika­na. Suo­mi ei oli­si voi­nut sääs­tää täs­sä­kin tapauk­ses­sa mil­jar­deja kun pan­de­mia on maa­il­man laajuinen.

    Austra­lia ja Uusi-See­lan­ti ovat ainoat maat jot­ka pys­tyi­vät teke­mää omia rat­kai­su­ja niin että niil­lä oli jon­kun aikaa etumatkaa.

    Austra­lias­sa on vain 5% aikuis­väes­tös­tä roko­tet­tu. Se ei pal­jon­kaan auta täs­sä tilanteessa

    Kehotan lukemaan nuo MF:n linkittämät paperit. Niistä selviää, että rajoituksilla ei ole ollut käytännössä vaikutusta, ja vaikka niillä olisi ollut täysimääräisesti se vaikutus joka niillä luullaan olleen, haitat olisivat ylittäneet hyödyt moninkertaisesti.

    Summamutikassa päätettyihin rajoituksiin meneminen on ollut valtava sosiaalinen koe vailla tietoa siitä, mitä ollaan tekemässä. Lapset ja nuoret ovat suunnilleen arvokkainta mitä meillä on, ja heidän elämänsä ja tulevaisuutensa sorkkiminen täysin anteeksiantamatonta.

    Kulkutaudin torjuminen terveiden elämään puuttumalla ei ole ollut perinteinen tapa suhtautua asiaan. ”Elämän pitää jatkua” on syvällinen viisaus jokaisessa kriisitilanteessa. Voiko joku väittää, että esimerkiksi Uudenmaan sulku olisi tehty perusteellisen harkinnan jälkeen? Pikemminkin se oli malliesimerkki poliittisesta päätöksestä epävarmassa tilanteessa, johon kenelläkään ei ollut valmiita neuvoja. Silloin ei ole automaattisesti viisainta tehdä vain jotakin.

    Hoidossa olevien vanhusten suojaaminen ja terveydenhuollon resurssien lisääminen olisivat tuoneet meidät tähän samaan pisteeseen. Voin totta kai olla väärässä, koska on vain yksi todellisuus, emmekä saa muiden tapahtumaketjujen lopputulosta koskaan selville, mutta ei ainakaan kannata vedota tilanteen uutuuteen ja hankaluuteen. Tietoa on koko ajan ollut saatavissa, ja sen perusteella on varoittavia sormia ollut tälläkin palstalla koko ajan pystyssä.

   3. Timo A.: Keho­tan luke­maan nuo :n lin­kit­tä­mät pape­rit. Niis­tä sel­vi­ää, että rajoi­tuk­sil­la ei ole ollut käy­tän­nös­sä vai­ku­tus­ta, ja vaik­ka niil­lä oli­si ollut täy­si­mää­räi­ses­ti se vai­ku­tus joka niil­lä luul­laan olleen, hai­tat oli­si­vat ylit­tä­neet hyö­dyt moninkertaisesti.

    Sum­ma­mu­ti­kas­sa pää­tet­tyi­hin rajoi­tuk­siin mene­mi­nen on ollut val­ta­va sosi­aa­li­nen koe vail­la tie­toa sii­tä, mitä ollaan teke­mäs­sä. Lap­set ja nuo­ret ovat suun­nil­leen arvok­kain­ta mitä meil­lä on, ja hei­dän elä­män­sä ja tule­vai­suu­ten­sa sork­ki­mi­nen täy­sin anteeksiantamatonta.

    Kul­ku­tau­din tor­ju­mi­nen ter­vei­den elä­mään puut­tu­mal­la ei ole ollut perin­tei­nen tapa suh­tau­tua asi­aan. “Elä­män pitää jat­kua” on syväl­li­nen vii­saus jokai­ses­sa krii­si­ti­lan­tees­sa. Voi­ko joku väit­tää, että esi­mer­kik­si Uuden­maan sul­ku oli­si teh­ty perus­teel­li­sen har­kin­nan jäl­keen? Pikem­min­kin se oli mal­lie­si­merk­ki poliit­ti­ses­ta pää­tök­ses­tä epä­var­mas­sa tilan­tees­sa, johon kenel­lä­kään ei ollut val­mii­ta neu­vo­ja. Sil­loin ei ole auto­maat­ti­ses­ti vii­sain­ta teh­dä vain jotakin.

    Hoi­dos­sa ole­vien van­hus­ten suo­jaa­mi­nen ja ter­vey­den­huol­lon resurs­sien lisää­mi­nen oli­si­vat tuo­neet mei­dät tähän samaan pis­tee­seen. Voin tot­ta kai olla vää­räs­sä, kos­ka on vain yksi todel­li­suus, emme­kä saa mui­den tapah­tu­ma­ket­ju­jen lop­pu­tu­los­ta kos­kaan sel­vil­le, mut­ta ei aina­kaan kan­na­ta vedo­ta tilan­teen uutuu­teen ja han­ka­luu­teen. Tie­toa on koko ajan ollut saa­ta­vis­sa, ja sen perus­teel­la on varoit­ta­via sor­mia ollut täl­lä­kin pals­tal­la koko ajan pystyssä.

    Rajoituksilla on ollut kyllä se vaikutus että tautitilanne saatiin Suomessa alas viime vuoden keväällä ja tämän vuoden alkukeväästä siihen asti kun rokotukset alkoivat. Tämänkin on HUS:in ylilääkärit todennut viimeksi tänään Ylen Aamussa. Kyllä perinteisesti kul­ku­tau­din tor­ju­mi­nen on tarvinnut historiallisesti isojakin rajoituksia jopa ter­vei­den elä­mään koska rokotteita ei ole ollut saatavilla Hyvä esimerkki oli Isorokko ja Musta surma . Isorokko hävisi kun siihen keksitiin kansainvälisen yhteistyön tuloksena rokote.

    Jos colvid-19 virukseen olisi ollut influenssa rokotteista muokattu erillinen rokote jo heti pandemian puhkeamisen aikana ja se olisi ollut valmis alkusyksystä 2020 ja sen teho olisi ollut 95% kuten BioHTech/Pfizerin rokotteella on niin yhteiskunta olisi avattu aikapäiviä sitten ja myös elämä olisi palannut normaaliin. Emme olisi tässsä tilanteessa nyt.

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    BioT­hekn roko­te oli val­mis tam­mi­kuus­sa 2020 Sen vaa­ti­mat­tes­tit ja lupa­hy­väk­syn­tä vei­vät kym­me­nen kuukautta.

    Itse lasken rokotteen valmistus ajan marraskuussa 2020 kun Pfizer / BioHTech ilmoitti että heillä on rokote jonka suoja on yli 90%. Eikös Sputnik V ollut ensimmäinen valmis rokote mikä tuli markkinoille viime vuonna ennen Pfizer / BioHTechin ilmoitusta?

   5. Timo A.:
    Sum­ma­mu­ti­kas­sa pää­tet­tyi­hin rajoi­tuk­siin mene­mi­nen on ollut val­ta­va sosi­aa­li­nen koe vail­la tie­toa sii­tä, mitä ollaan teke­mäs­sä. Lap­set ja nuo­ret ovat suun­nil­leen arvok­kain­ta mitä meil­lä on, ja hei­dän elä­män­sä ja tule­vai­suu­ten­sa sork­ki­mi­nen täy­sin anteeksiantamatonta.

    Kul­ku­tau­din tor­ju­mi­nen ter­vei­den elä­mään puut­tu­mal­la ei ole ollut perin­tei­nen tapa suh­tau­tua asi­aan. “Elä­män pitää jat­kua” on syväl­li­nen vii­saus jokai­ses­sa krii­si­ti­lan­tees­sa.

    Hoi­dos­sa ole­vien van­hus­ten suo­jaa­mi­nen ja ter­vey­den­huol­lon resurs­sien lisää­mi­nen oli­si­vat tuo­neet mei­dät tähän samaan pis­tee­seen. Voin tot­ta kai olla vää­räs­sä, kos­ka on vain yksi todel­li­suus, emme­kä saa mui­den tapah­tu­ma­ket­ju­jen lop­pu­tu­los­ta kos­kaan sel­vil­le, mut­ta ei aina­kaan kan­na­ta vedo­ta tilan­teen uutuu­teen ja han­ka­luu­teen. Tie­toa on koko ajan ollut saa­ta­vis­sa, ja sen perus­teel­la on varoit­ta­via sor­mia ollut täl­lä­kin pals­tal­la koko ajan pystyssä.

    Hyvä kun mainitsi tuon van­hus­ten suo­jaa­mi­sen ja ter­vey­den­huol­lon resurs­sien lisää­mi­sen koska sillä oli iso vaikutus siihene että tilanne saatiin jotenkin kontrolliin viime keväänä. Itse asiassa HUS laajensi nimenomaan keväällä ter­vey­den­huol­lon resurs­seja tilaamalla testauslaitteita mutta kuten tiedämme niiden toimittaminen maailmanlaajuisessa pandemiassa oli haastateellista kun kysynnän piikki nousi kuin raketti ympärimaailmaa.

    Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin kääntynyt päinvastaiseen suuntaan eli lap­set ja nuo­ret saavat herkemmin taudin kuin vanhukset ja hoitohenkilökunta, koska kyseinen ihmisryhmä on jo rokotettu. Juuri sen takia koska variantit etenkin Delta+ on paljon herkästi tarttuvampi kuin perus colvid.

    Nyt pitäisi siis suojella nuoria ja lapsia kuten sanoit koska he ovat myös arvok­kain­ta ja ainoa tapa on suojella että he saavat rokotukset on ainoa keino suojella hei­dän elä­män­sä ja tule­vai­suu­ttaan. Lasten ja nuorten rokotuksesta päättää heidän vanhempansa joten se heidän vastuulla nyt tämä rokotus. Muuten se olisi heidän kohdalla täysin anteeksiantamatonta jos lasten ja nuorten vanhemmat eivät ota vastuuta lastensa rokottamisesta.

   6. Media on yllättävän homogeenistä ja lockdown haittapuolista vähän uutisoidaan. Lockdownia ei alunperinkään perusteltu mihinkään dataan perustuen, vaan arvaamalla laitettiin Euroopassa kaikki kiinni. Esim. ulkonaliikkumiskiellon vaikutusta kuolemiin ei ole mitenkään todistettu. Koulujen sulkemisella oli vähän vaikutusta kuolemiin. Toisaalta kotiväkivalta, itsemurhat ja masentuneisuus on lisääntynyt suuresti. Jotenkin lockdown esitetään helppona ja tehokkaana keinona, jolla ei ole haittavaikutuksia – mikään kolmesta väittämästä ei pidä paikkaansa.

    Kaikki resurssit on laitettu 0,5% kuolleisuuden covidin estämiseen niin on unohdettu tehdä syöpädiagnooseja. Briteissä syöpää diagonsoitiin 50% vähemmän 2020 verrattuna aiempiin vuosiin. Ihmiset eivät enää sairastu syöpään?

   7. Jere:
    Kaik­ki resurs­sit on lai­tet­tu 0,5% kuol­lei­suu­den covi­din estä­mi­seen niin on unoh­det­tu teh­dä syö­pä­diag­noo­se­ja. Bri­teis­sä syö­pää dia­gon­soi­tiin 50% vähem­män 2020 ver­rat­tu­na aiem­piin vuo­siin. Ihmi­set eivät enää sai­ras­tu syöpään?

    Syöpä on ihan yhtä luonnollista kuin ihmisten kuoleminen vanhoina.

    Shakki-matti.

    Tämä denialismi toimii molempiin suuntiin ihan mainiosti.

   8. Jere:
    Media on yllät­tä­vän homo­gee­nis­tä ja lock­down hait­ta­puo­lis­ta vähän uuti­soi­daan. Lock­dow­nia ei alun­pe­rin­kään perus­tel­tu mihin­kään dataan perus­tuen, vaan arvaa­mal­la lai­tet­tiin Euroo­pas­sa kaik­ki kiin­ni. Esim. ulko­na­liik­ku­mis­kiel­lon vai­ku­tus­ta kuo­le­miin ei ole miten­kään todis­tet­tu. Kou­lu­jen sul­ke­mi­sel­la oli vähän vai­ku­tus­ta kuo­le­miin. Toi­saal­ta koti­vä­ki­val­ta, itse­mur­hat ja masen­tu­nei­suus on lisään­ty­nyt suu­res­ti. Joten­kin lock­down esi­te­tään help­po­na ja tehok­kaa­na kei­no­na, jol­la ei ole hait­ta­vai­ku­tuk­sia — mikään kol­mes­ta väit­tä­mäs­tä ei pidä paikkaansa.

    Kaik­ki resurs­sit on lai­tet­tu 0,5% kuol­lei­suu­den covi­din estä­mi­seen niin on unoh­det­tu teh­dä syö­pä­diag­noo­se­ja. Bri­teis­sä syö­pää dia­gon­soi­tiin 50% vähem­män 2020 ver­rat­tu­na aiem­piin vuo­siin. Ihmi­set eivät enää sai­ras­tu syöpään?

    Nuoren huumekuolemien lisääntymisessä menee jo enemmän elinvuosia, mitä koronassa. Tämä siis tämän vuoden osalta. Yksittäinen asia, mutta korostaa sitä, että yhteiskunnan arvot on samat kuin aina ennenkin. Nuoret on laitettu aina kuolemaan, kun on ollut kriisi.

    Syöpähoitojen ja diagnosointien osalta voi olla hankalampi löytää vastaavaa dataa, mitä tuossa ylhäällä. Briteistä sitä dataa on siis saatavilla. Todennäköisesti suomessa on vastaava tilanne.

   9. kom­ment­ti: Nuo­ren huu­me­kuo­le­mien lisään­ty­mi­ses­sä menee jo enem­män elin­vuo­sia, mitä koro­nas­sa. Tämä siis tämän vuo­den osal­ta. Yksit­täi­nen asia, mut­ta koros­taa sitä, että yhteis­kun­nan arvot on samat kuin aina ennen­kin. Nuo­ret on lai­tet­tu aina kuo­le­maan, kun on ollut kriisi.

    Tuohon nuo­rten huu­me­kuo­le­miin ja lisääntyvään huumeiden käyttöön pitäisikin puuttua paljon tehokkaammin mutta se on lastensuojelun asia jos kyseessä on alaikäisistä sekä lasten vanhenpien yhteistyö lastensuojelun kanssa. Jos tämä ei toteudu niin tilanne ei muutu mikseen. Colvidiin voidaan kyllä puuttua hyvinkin tehokaasti tälläkin hetkellä ja se on rokotttaminen. Nuortenkin rokottaminen olisi paljon helpompaa jos erilaiset rokotevastaiset piirit eivät tekisi viime aikoina erittäin tehokasta rokotevastaista kampaninoita kouluissa ja niiden alueella jossa pyritään vaikuttmaan nuoriin. Tämäkin rokotevastaisten piirien sponttaaninen vaikuttaminen on paljon suurempi ongelma tällä hetkellä kuin lockdownit koska rokote on olemassa ja sitä on Suomessa . riittävästi. Tilanne on nyt toinen kuin viime vuonna.

   10. kom­ment­ti:
    Nuoren huumekuolemien lisääntymisessä menee jo enemmän elinvuosia, mitä koronassa. Tämä siis tämän vuoden osalta.

    Yksittäinen asia, mutta korostaa sitä, että yhteiskunnan arvot on samat kuin aina ennenkin. Nuoret on laitettu aina kuolemaan, kun on ollut kriisi.

    Syö­pä­hoi­to­jen ja diag­no­soin­tien osal­ta voi olla han­ka­lam­pi löy­tää vas­taa­vaa dataa, mitä tuos­sa ylhääl­lä. Bri­teis­tä sitä dataa on siis saa­ta­vil­la. Toden­nä­köi­ses­ti suo­mes­sa on vas­taa­va tilanne.

    Suomessa oli jo nuorten huumeiden käyttö nousussa ennen vuotta 2019. Monessa maissa etenkin Yhdysvalloissa ja Britanniassa oli jo hyvin paha opio ongelma. Joten tuokin näkemys että nuoret on laitettu aina kuolemaan, kun on ollut kriisi on myös hyvin populistinen veto koska huume ongelma on ollut pitkään tiedossa etenkin sosiaalityöntekijöiden keskuudessa . Britanniassa syöpä hoidot väheni huomattavasti viime vuonna ihan senkin takia koska covidin kuolleisuuden sivuvaikutuksena on myös tupakointi. Britanniassa tupakointi on myös suhteessa väkilukuun huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Suomessa. Myös tupakointi on Britanniassa luokka yhteiskunnan jakotekijä.

   11. <blJere:

    Kaikki resurssit on laitettu 0,5% kuolleisuuden covidin estämiseen

    Tällä hetkellä Suomessa on kuollut Colvidiin 1002 ihmistä joista 60 % koronavirukseen kuolleista ihmisistä oli yli 80-vuotiaita. Keski-ikäisten Suomessa kuolleiden covid ikäryhmä on 30–40-vuotiaat. Kuitenkin eniten tartuntoja saanutta ikäryhmä on koko epidemian aikana 20–29-vuotiaat ja toiseksi eniten on saanut 30–39-vuotiaat.
    463 covidin saaneita on naisia ja 539 miehiä. Näistäkin luvuista voi tehdä montakin johtopäätöstä

   12. Jere:

    Kaik­ki resurs­sit on lai­tet­tu 0,5% kuol­lei­suu­den covi­din estä­mi­seen niin on unoh­det­tu teh­dä syö­pä­diag­noo­se­ja. Bri­teis­sä syö­pää dia­gon­soi­tiin 50% vähem­män 2020 ver­rat­tu­na aiem­piin vuo­siin. Ihmi­set eivät enää sai­ras­tu syöpään?

    Myös covidilla ja syöpä hoidoilla on yhteys. Britanniassa viime vuonna covid epidemian alettua tupakointi laski erittäin paljon etenkin miespuolisten kansalaisten keskuudessa koska covid+tupakointi on erittäin huono yhdistelmä. Tuo luku varmaa kertoo sen että tupakointi Britanniassa väheni huomattavasti enemmän koska covidin sivuvaikutukset ovat paljon suuremmat yhdistettynä tupakointiin.

  2. <span class="caps">MF</span>:
   Ehkä se syy pää­tök­sen taus­tal­la on kui­ten­kin se että kovat rajoi­tuk­set eivät näy­tä vähen­tä­vän mene­tet­ty­jä elin­vuo­sia () kuten käy ilmi m.m. näis­tä tutkimuksista

   http://www.sfu.ca/~allen/LockdownReport.pdf?
   https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3872861

   Mainitaan nyt näistä papereista sen verran että SSRN preprint palvelu ei ole vertaisarvioitu lähde ja en näistä kahdesta paperista ainakaan löytänyt mitään viitteitä että ne olisi missään vertaisarvioitu. En siis tekisi vielä tämän takia näistä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

   1. Huo­pa: Mai­ni­taan nyt näis­tä pape­reis­ta sen ver­ran että preprint pal­ve­lu ei ole ver­tai­sar­vioi­tu läh­de ja en näis­tä kah­des­ta pape­ris­ta aina­kaan löy­tä­nyt mitään viit­tei­tä että ne oli­si mis­sään ver­tai­sar­vioi­tu. En siis teki­si vie­lä tämän takia näis­tä kovin pit­käl­le mene­viä johtopäätöksiä.

    Totta, mutta ne olivat esimerkkejä. American Institute for Economic Research ylläpitää kattavamman listan papereista/tutkimuksista jotka eivät löydä hyötyä kovista rajoitustoimista tässä https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence/

    Mainittakoon että toiseen vaakakuppiin, eli että kovista rajoituksista olisi suurta hyötyö kansoille, on kyllä paljon vaikeampi löytää tukevia papereita jotka eivät perustu mallinnuksiin, mallinnuksia jotka on osoitettu menneen pieleen. Tähän vaakakuppiin on laitettu enemmän mielipiteitä kuten jonkun auktoriteetin tv:ssa lausuttu kommentti.

    Lasku näistä ennennäkömättömistä toimista on niin valtava että tulee olemaan äärimmäisen vaikea löytää ketään joka tunnustaisi että mönkään meni. Tämä pätee kaikkialla yhteiskunnan eri ryhmissä maan johtajista, sairanhoidon ammattilaisiin että toimittajiin.

    Paras todistus että mönkään meni on empiirinen data, ei löydy selkeä jakoa kovin toimin maissa/alueissa niihin jotka ottivat asian hiukan rauhallisemmin. Katso nyt Ruotsia esimerkiksi, niin haukuttu strategia että huhu, mutta nyt Delta variantti ei aiheuta siellä samaa kuin naapurimaissa, on esitetty perustelu tälle että siellä kun on enemmän ihmisiä jotka ovat sairastaneet taudin niin ovat nyt vastustuskyvykkäämpiä ja siksi voivat ottaa naapurimaihin verrattuna paljon rennommin. Repivät laastarin kerralla niin sanotusti, harva Ruotsia enää uskaltaa moittia kun niitten tilanne on naapurimaita nyt parempi.

    Ja huomatttakoon se että vaikka siellä kuoli Covid-19 positiivilla näytteellä enemmän kuin naapurimaissa ei niittenkään ylikuolleisuus poikennut mitä olisi ollut odotettavissa ilman Covid-19:toista.

   2. <span class="caps">MF</span>: Tot­ta, mut­ta ne oli­vat esi­merk­ke­jä. Ame­rican Ins­ti­tu­te for Eco­no­mic Research yllä­pi­tää kat­ta­vam­man lis­tan papereista/tutkimuksista jot­ka eivät löy­dä hyö­tyä kovis­ta rajoi­tus­toi­mis­ta täs­sä https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence/

    Mai­nit­ta­koon että toi­seen vaa­ka­kup­piin, eli että kovis­ta rajoi­tuk­sis­ta oli­si suur­ta hyö­työ kan­soil­le, on kyl­lä pal­jon vai­keam­pi löy­tää tuke­via pape­rei­ta jot­ka eivät perus­tu mal­lin­nuk­siin, mal­lin­nuk­sia jot­ka on osoi­tet­tu men­neen pie­leen. Tähän vaa­ka­kup­piin on lai­tet­tu enem­män mie­li­pi­tei­tä kuten jon­kun auk­to­ri­tee­tin tv:ssa lausut­tu kommentti.

    Las­ku näis­tä ennen­nä­kö­mät­tö­mis­tä toi­mis­ta on niin val­ta­va että tulee ole­maan äärim­mäi­sen vai­kea löy­tää ketään joka tun­nus­tai­si että mön­kään meni. Tämä pätee kaik­kial­la yhteis­kun­nan eri ryh­mis­sä maan joh­ta­jis­ta, sai­ran­hoi­don ammat­ti­lai­siin että toimittajiin.

    Paras todis­tus että mön­kään meni on empii­ri­nen data, ei löy­dy sel­keä jakoa kovin toi­min maissa/alueissa nii­hin jot­ka otti­vat asian hiu­kan rau­hal­li­sem­min.Kat­so nyt Ruot­sia esi­mer­kik­si, niin hau­kut­tu stra­te­gia että huhu, mut­ta nyt Del­ta variant­ti ei aiheu­ta siel­lä samaa kuin naa­pu­ri­mais­sa, on esi­tet­ty perus­te­lu täl­le että siel­lä kun on enem­män ihmi­siä jot­ka ovat sai­ras­ta­neet tau­din niin ovat nyt vas­tus­tus­ky­vyk­kääm­piä ja sik­si voi­vat ottaa naa­pu­ri­mai­hin ver­rat­tu­na pal­jon ren­nom­min. Repi­vät laas­ta­rin ker­ral­la niin sano­tus­ti, har­va Ruot­sia enää uskal­taa moit­tia kun niit­ten tilan­ne on naa­pu­ri­mai­ta nyt parempi.

    Ja huo­matt­ta­koon se että vaik­ka siel­lä kuo­li Covid-19 posi­tii­vil­la näyt­teel­lä enem­män kuin naa­pu­ri­mais­sa ei niit­ten­kään yli­kuol­lei­suus poi­ken­nut mitä oli­si ollut odo­tet­ta­vis­sa ilman Covid-19:toista.

    Ruotsin valtavaksi sanottua ylikuolleisuutta kuitenkin pidetään laajalti maailmassa erittäin vahvana todisteena siitä, että nimenomaan Ruotsin strategia on ollut väärä. Suomea ja Ruotsia on verrattu, ja Suomessa on kuollut vain noin 1/20 verrattuna Ruotsiin. Siis koronaan. Kun verrataan kaikkien kuolintapausten suuruusluokkia, selviää, että Suomessa ehkä on harjoitettu terveydeltään heikompien harventamista jo muutaman vuoden ajan ennen pandemiaa, lukemat kuolleisuus / 100000 asukasta:
    Vuosi……Ruotsi….Suomi
    2010 ……..961 …….. 946
    2011 ……..948 ……..940
    2012 …….. 961 ……..957
    2013 …….. 938 ……..948
    2014 ……..912 ……..957
    2015 ……..922 …….. 959
    2016 ……..910 …….. 982
    2017 …….. 908 …….. 974
    2018 …….. 900 …….. 988
    2019 …….. 859 …….. 977
    2020 …….. 945 …….. 1001

    Huomataan, että Suomessa on ollut tasainen kuolleisuus, jotakin kummallista on Ruotsissa ollut tapahtumassa viimeisen vajaan vuosikymmen aikana, kun kuolleisuus on laskenut vahvasti, näyttäen ikuiselta trendiltä. Ei tietenkään trendi voi olla ikuinen, kuolleisuus ei kovin helposti voine pudota nollaan. Ehkä uusia nuoria ikäluokkia on naapurimaassa sen verran paljon tullut lisää. Silti Ruotsissa myös vanhojen ikäryhmien elinajanodote on noussut nopeammin kuin meillä. Vuodet 2018-2019, jotka ovat isolla painolla mukana näissä Ruotsin epäonnistumisen narratiivin julistuksessa, pidensivät korkeampien ikäluokkien elinajanodotetta selvästi, ja vuosi 2020 veti sitä takaisin. Vielä vuonna 2018 WHO:n mukaan ruotsalaisilla miehillä oli 65-vuotiaana keskimäärin 16 vuotta elinaikaa, suomalaisilla miehillä noin kymmenen.

    Nyt sitten kun Ruotsissa kuoli vuonna 2020 näitä valmiiksi kymmenen vuotta pitempään eläneitä veteraaneja joukoittain, ja Suomessa heitä kuoli usean vuoden aikana tasaisemmin sama määrä, päättelimme siitä jotakin.

    Hyvä me.

 2. Hyvin suuri asiantuntijajoukko on moittinut brittien ratkaisua, eipä Suomen kannata rynnätä perässä. Täysrokotetun (2 X Phizer) tartunnansaantiriski olisi vähentynyt 50% ja sairastuneen tartunnan levitysriski myös vähentynyt 50%. Siis rokotettu levittää tautia 75% vähemmän kuin rokottamaton. Lukujen oikeellisuudesta en tiedä, mutta parempia en ole nähnyt.
  Rokotuksen arvellaan suojaavan Long Covid’ia vastaan. Jos olet vuoden päästä vielä työkyvytön, sairastat tätä, huh.

 3. ”Ei kui­ten­kaan brit­ti­tyy­lis­tä kaik­kien rajoi­tus­ten pois­ta­mis­ta, vie­lä. Loka­kuus­sa kenties.”

  Miksi ihmeessä? Kaikki rajoitukset olisi pitänyt poistaa toukokuussa kun lähes kaikki riskiryhmät on rokotettu. Tautihan on harmiton tavallisille ihmisille kuten THL:n koronakartasta (https://www.thl.fi/koronakartta) selviää, joten ihan turha on odottaa että kaikki halukkaat yli 16 vuotiaat ovat hankkineet rokotuksen. Alle 50 vuotiaiden perusterveiden joukossa on Suomessa monta sataa tuhatta tartuntaa (kun otetaan huomioon se, että suurin osa tartunnoista jää tilastoimatta) ja 0-1 kpl kuolleita. Eli alle 50v perusterveen todennäköisyys kuolla liikenneonnettomuudessa tai hukkua on monta sataa kertaa korkeampi kuin todennäköisyys kuolla koronaan, silti me ei kielletä autoilua tai uimista.

  ”se avai­si kai­ken roko­tus­to­dis­tus­ta vas­taan nyt heti.”

  Mihin tarvitaan rokotustodistusta? Ne jotka ovat huolissaan koronasta ja joille korona on riski, ovat hankkineet rokotuksen ajat sitten. Ja kuten itse mainitsit, niin rokotukset eivät estä tartunnan saamista tai tartunnan levittämistä, joten massatapahtumissa tartunnat leviäisivät rokotuksista huolimatta (tosin tartuntoiden määrällä ei tässä vaiheessa ole mitään väliä kun riskiryhmät on rokotettu).

  1. Merk­ki:
   Ei kui­ten­kaan brit­ti­tyy­lis­tä kaik­kien rajoi­tus­ten pois­ta­mis­ta, vie­lä. Loka­kuus­sa kenties.”

   Mik­si ihmees­sä? Kaik­ki rajoi­tuk­set oli­si pitä­nyt pois­taa tou­ko­kuus­sa kun lähes kaik­ki ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu. Tau­ti­han on har­mi­ton taval­li­sil­le ihmi­sil­le kuten :n koro­na­kar­tas­ta (https://www.thl.fi/koronakartta) sel­vi­ää, joten ihan tur­ha on odot­taa että kaik­ki haluk­kaat yli 16 vuo­ti­aat ovat hank­ki­neet roko­tuk­sen. Alle 50 vuo­tiai­den perus­ter­vei­den jou­kos­sa on Suo­mes­sa mon­ta sataa tuhat­ta tar­tun­taa (kun ote­taan huo­mioon se, että suu­rin osa tar­tun­nois­ta jää tilas­toi­mat­ta) ja 0–1 kpl kuol­lei­ta.

   se avai­si kai­ken roko­tus­to­dis­tus­ta vas­taan nyt heti.”

   Mihin tar­vi­taan roko­tus­to­dis­tus­ta? Ne jot­ka ovat huo­lis­saan koro­nas­ta ja joil­le koro­na on ris­ki, ovat hank­ki­neet roko­tuk­sen ajat sit­ten. Ja kuten itse mai­nit­sit, niin roko­tuk­set eivät estä tar­tun­nan saa­mis­ta tai tar­tun­nan levit­tä­mis­tä, joten mas­sa­ta­pah­tu­mis­sa tar­tun­nat leviäi­si­vät roko­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta (tosin tar­tun­toi­den mää­räl­lä ei täs­sä vai­hees­sa ole mitään väliä kun ris­ki­ryh­mät on rokotettu).

   Mikäli kaikki rajoitteet olisi poistettu jo toukokuussa kokonaan niin tartunnat olisivat räjähtäneet aivan valtavasti uudelleen koska Delta+ variantti leviää paljon enemmän kuin muut variantit. Juuri tämän takia nykyinen rokote kattavuus ei riitä. Delta+ viriantti on erittäin vaarallinen ja herkästi tarttuva variantti. HUS:in ylilääkärit ovat myös tämän niin moneen otteeseen todenneet. Ja heillä on siinä parempi kokemus.

   Rokoteet eivät estä Colvid-19 leviämistä kokonaan mutta hidastavat sen leviämistä paljon nopeammin . Juuri tämän takia on paljon järkevämpää rokottaa myös riskiryhmään kuulumattomat ihmiset. Varman päälle toimiminen on parempi vaihtoehto kuin ottaa isoa etenkin kansanterveyteen liittyviä riskejä.

   Tilanne Suomessa olisi ollut paljon parempi ellei Suomesta olisi tullut kesäkuun lopussa tuhansien jalkapallo fanien kerrallaan matkustusta jalkapallon EM-kisoihin Pietariin jossa oli vuorokaudessa 14 000 Colvid-19 tapausta joista lähes kaikki olivat delta+ varianttia.

   Rokotetodistus on ikäänkuin lääkärintodistus jossa todetaan että ihminen on rokotettu ja hän ei voi näin ollen levittää eikä saada Colvid-19 virusta niin herkästi kuin ne jotka eivät ole rokotettu. Juuri tällä tavalla voidaan erotella ikäänkuin rokotetut ja rokottamattomat toisistaan (”Jyvät akanoista”) . Tällä hetkellä perus Colvid-19 virus ei ole niinkään vaarallinen vaan vaarallisemmat ovat variantit eli Alfa, Beta, Delta, Gamma . Etenkin delta variantin alavariantti Delta+ on paljon vaarallisempi kuin muut variantit ja juuri sen takia olemme tässä tilanteessa mitä Osmo Soininvaara korostaa. Ja niin on myös Britannia, Yhdysvallat, Israel, Ranska, Saksa jne

   1. Deltavariantti on kivas leviämään, mutta onko sen tuottama sairaus jotenkin vaarallisempi kin muiden varianttien tuottama?

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Del­ta­va­riant­ti on kivas leviä­mään, mut­ta onko sen tuot­ta­ma sai­raus joten­kin vaa­ral­li­sem­pi kin mui­den variant­tien tuottama?

    Todennäköisesti delta plus variantin sivuoireet ovat vaarallisempia kuin muiden varianttien. Siis pitkälle aikavälille. Long colvid on myös otettava huomioon ja sitä myös HUS on korostanut .

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Mihin tuo “toden­nä­köi­ses­ti” arvio perustuu?

    Ainakin näin HUS:in ylilääkäri sanoi A-Studiossa kun hän oli arvioimassa Englannin ja Suomen tilannetta. Nimenomaan delta plusan kohdalla yhdistettynä long colvid on todennäköisesti vaarallisempia kuin muut variantit. Ymmärsin asian jotenkin näin. Toki tämä on minun ymmärrykseni ei niinkään lääkäreiden. Olen itse saanut Colvid-19 positiivisen tuloksen helmikuun lopussa joten tiedän että siinä tulee hiukan hengitykseen sivuoireita. Varianteista voi tulla todennäköisesti kovemmat sivuoireet kuin tavallisesta colvid viruksesta.

   4. Rahul Soma­ni: Toden­nä­köi­ses­ti del­ta plus varian­tin sivuoi­reet ovat vaa­ral­li­sem­pia kuin mui­den variant­tien. Siis pit­käl­le aika­vä­lil­le. Long col­vid on myös otet­ta­va huo­mioon ja sitä myös on korostanut .

    Uusimman tiedon valossa Covid-19 vaarallisuus on ”global IFR of ~0.15%”. Pienelle ryhmälle vaarallinen suurille massoille ei niinkään, eli se ei todellakaan ole läheskään niin vaarallinen tauti yhteiskunnille kuin aluksi luultiin. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554

    Rokotettu riskiryhmäläinen ei pitäisi yhtään piitata toisten rokotteen ottamista tai ei. Sillä kun ei ole mitään väliä henkilöön omiin riskeihin, kyseinen henkilö voi saada taudin rokotetultakin!

    En vastusta rokotteiden ottamista, mutta tämä rokottamattomien noitavainoa rokotettujen taholta on silkkaa autoritarismia, lopeta sellaista typeryyttä!

   5. <span class="caps">MF</span>:

    Roko­tet­tu ris­ki­ryh­mä­läi­nen ei pitäi­si yhtään pii­ta­ta tois­ten rokot­teen otta­mis­ta tai ei. Sil­lä kun ei ole mitään väliä hen­ki­löön omiin ris­kei­hin, kysei­nen hen­ki­lö voi saa­da tau­din rokotetultakin!

    En vas­tus­ta rokot­tei­den otta­mis­ta, mut­ta tämä rokot­ta­mat­to­miennoi­ta­vai­noa roko­tet­tu­jen tahol­ta on silk­kaa auto­ri­ta­ris­mia, lope­ta sel­lais­ta typeryyttä!

    Olet oikeassa että roko­tet­tu ris­ki­ryh­mä­läi­nen on turvassa tällä hetkellä eikä se ole riski että roko­tet­tu ris­ki­ryh­mä­läi­nen saisi colvid-19 uudelleen.

    Kyllä riski on isompi rokot­ta­mat­to­mien kohdalla saada virus kuin rokotettujen joten en ymmärrä miten tämä olisi rokottamattomia noitavainoa tai auto­ri­ta­ris­mia kun rokottaminen on Suomessa kokonaan vapaaehtoista.
    Kun nimimerkki MF ei kuitenkaan vastusta rokot­tei­den otta­mis­ta niin miksi pidät sitä noitavainona jos terveysviranomaiset kehottavat ottamaan nyt tämä rokote jonka kautta saadaan yhteiskuntaa avattua mahdollisemman nopeasti. Sinänsä noitavaino on kaukana kun tetään ei pakoteta rokotuksiin. Eikö rokotuksen ottaminen ole nyt oleellisempaa koska se on saatavilla? Kun terveysviranomaiset kannustavat rokottamattomia ottaman rokote tälläisessä tilanteessa niin eikö se ole win-win tilanne koko väestölle kun rokotekattavuus nousisi nopeammin jotta uusia rajoituksia ei tarvittaisi.

   6. Rahul Soma­ni: Olet oikeas­sa että roko­tet­tu ris­ki­ryh­mä­läi­nen ontur­vas­sa täl­lä het­kel­lä eikä se ole ris­ki että roko­tet­tu ris­ki­ryh­mä­läi­nen sai­si col­vid-19 uudelleen.

    Kyl­lä ris­ki onisom­pirokot­ta­mat­to­mien koh­dal­la saa­da virus kuin roko­tet­tu­jen joten en ymmär­rä miten tämä oli­si rokot­ta­mat­to­mia noi­ta­vai­noa tai auto­ri­ta­ris­mia kun rokot­ta­mi­nen on Suo­mes­sa koko­naan vapaaehtoista.
    Kun nimi­merk­ki ei kui­ten­kaan vas­tus­tarokot­tei­den otta­mis­ta niin mik­si pidätsitä noi­ta­vai­no­na jos ter­veys­vi­ran­omai­set kehot­ta­vat otta­maan nyt tämä roko­te jon­ka kaut­tasaa­daan yhteis­kun­taa avat­tua mah­dol­li­sem­man nopeas­ti. Sinän­sä noi­ta­vai­no on kau­ka­na kun tetään ei pako­te­ta roko­tuk­siin. Eikö roko­tuk­sen otta­mi­nen ole nyt oleel­li­sem­paa kos­ka se on saa­ta­vil­la? Kun ter­veys­vi­ran­omai­set kan­nus­ta­vat rokot­ta­mat­to­mia otta­man roko­te täl­läi­ses­sä tilan­tees­sa niin eikö se ole win-win tilan­ne koko väes­töl­le kun roko­te­kat­ta­vuus nousi­si nopeam­min jot­ta uusia rajoi­tuk­sia ei tarvittaisi.

    Kaikille halukkaille on olemassa rokote, joten jokainen päättäköön itse miten toimia ja saa elää valinnan kanssa. Tietääkseni, korjaatte varmasti jos olen väärässä, ei ole tieteellistä tutkimusta kumpi ihminen parantaa yhteiskunnan laumasuojaa enemmän, rokotettu vai sairauden läpikäynyt.

    Uudet variantit johon rokote ei näytä purevan samalla tavalla näyttää kääntävän kelkkaa hiukan jälkimmäiseen suuntaan. Minusta on siten täysin virheellistä asettaa ihmiset ja niiden valinnat vastakkain kuin ei oikeasti ole selvää todistusaineistoa kumpi malli on yhteiskunnalle pidemmän päälle parempi vaihtoehto ja koska jokainen voi valita itse ottaako rokotteen vai ei.

    Noitavaino on se että ihmiset laitetaan vastakkain, vaikka siihen ei ole syytä. Ihmiset voivat suojata itsensä niin kuin näkevät parhaaksi eikä se valinta ole kenellekään muulle uhka. Näin toimitaan muidenkin rokotteiden kanssa, tämä on ihmisten kunnioittamista.

   7. <span class="caps">MF</span>: Kai­kil­le haluk­kail­le on ole­mas­sa roko­te, joten jokai­nen päät­tä­köön itse miten toi­mia ja saa elää valin­nan kans­sa. Tie­tääk­se­ni

    Noitavaino on se että ihmiset laitetaan vastakkain, vaikka siihen ei ole syytä. Ihmiset voivat suojata itsensä niin kuin näkevät parhaaksi eikä se valinta ole kenellekään muulle uhka. Näin toimitaan muidenkin rokotteiden kanssa, tämä on ihmisten kunnioittamista.

    Suomessa ei ole ketään pakotettu ottamaan rokote mutta rokotettu ihminen on kyllä paremmassa asemassa kuin rokottamattomat joten tasapaino saadaan kun riittävän osa ihmisistä ottaa rokotteen. En näe tässä mitään noitavainoa. Tottakai jokainen terveydenhuollon asiantuntija on varmaan yksimielinen siitä että lopputulos tämän viruksen leveämimen hidastuu (huom. Hidastuu mutta ei katoa) huomattavasti kun riittävän osa ihmisistä on saatu rokotettua. En hahmota että mitään vainoa tai pakottamista on terveysviranomaiset Suomessa tehneet kun kehottavat ihmisiä ottamaan rokotteen.

   8. <span class="caps">MF</span>: . Tie­tääk­se­ni, kor­jaat­te var­mas­ti jos olen vää­räs­sä, ei ole tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta kum­pi ihmi­nen paran­taa yhteis­kun­nan lau­ma­suo­jaa enem­män, roko­tet­tu vai sai­rau­den läpikäynyt.

    Intia on todennäköisesti käynyt läpi lau­ma­suo­jann koska siellä oli suhteessa väkilukuun huomattavasti enemmän ihmisiä kuin yhdessäkään Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa. Myös Indonesia saavuttaa laumasuojan kuten Intia mutta kehitysmaita ja nopeasti kehittyviä ei pitäisi verrata rikkaisiin teollisuusmaihin eli OECD maihin johon Suomi myös kuuluu. Koska terveydenhuolto jotain aivan eri tasoa rikkaiden teollisuusmaiden ja kehittyvien maiden kohdalla.

    Olen itse käyttänyt Colvid-19 sairauden ja tiedän miltä oireet tuntuvat myös sen jälkeen kun parannuin. Siinä meni useita kuukausia.

    Olen osa HUS:in tutkimusta jossa tutkitaan Colvid-19 viruksen saaneiden henkilöiden immuunijärjestelmän toimintaa ennen ja jälkeen sairauden. Tähän tutkimukseen osallistuu 25 000 suomalaista mikäli muistan oikein. Tutkimusta johtaa Helsingin yliopiston virologi professori Olli Vapaalahti. Tutkimus on näin ollen kesken ja todennäköisesti lopputuloksen saadaan muutaman vuoden aikana kun kaikki henkilöt ovat osallistuneet tutkimukseen kuinka Colvid-19 virus vaikuttaa henkilö immuunijärjestelmään pitkällä aikavälillä. Tieteellinen tutkimus on näin ollen elää koko ajan kun lääketiede yleensä elää ajassa.

   9. Rahul Soma­ni: Mikä­li kaik­ki rajoit­teet oli­si pois­tet­tu jo tou­ko­kuus­sa koko­naan niin tar­tun­nat oli­si­vat räjäh­tä­neet aivan val­ta­vas­ti uudel­leen kos­ka Del­ta+ variant­ti levi­ää pal­jon enem­män kuin muut varian­tit. Juu­ri tämän takia nykyi­nen roko­te kat­ta­vuus ei rii­tä. Del­ta+ viriant­ti on erit­täin vaa­ral­li­nen ja her­käs­ti tart­tu­va variant­ti. :in yli­lää­kä­rit ovat myös tämän niin moneen ottee­seen toden­neet. Ja heil­lä on sii­nä parem­pi kokemus.

    Roko­teet eivät estä Col­vid-19 leviä­mis­tä koko­naanmut­ta hidas­ta­vat sen leviä­mis­tä pal­jon nopeam­min . Juu­ri tämän takia on pal­jon jär­ke­väm­pää rokot­taa myös ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mat­to­mat ihmi­set. Var­man pääl­le toi­mi­mi­nen on parem­pi vaih­toeh­to kuin ottaa isoa eten­kin kan­san­ter­vey­teen liit­ty­viä riskejä.

    Tilan­ne Suo­mes­sa oli­si ollut pal­jon parem­pi ellei Suo­mes­ta oli­si tul­lut kesä­kuun lopus­sa tuhan­sien jal­ka­pal­lo fanien ker­ral­laan mat­kus­tus­ta jal­ka­pal­lon EM-kisoi­hin Pie­ta­riin jos­sa oli vuo­ro­kau­des­sa 14 000 Col­vid-19 tapaus­ta jois­ta lähes kaik­ki oli­vat del­ta+ varianttia.

    Roko­te­to­dis­tus on ikään­kuin lää­kä­rin­to­dis­tus jos­sa tode­taan että ihmi­nen on roko­tet­tu ja hän ei voi näin ollen levit­tää eikä saa­da Col­vid-19 virus­ta niin her­käs­ti kuin ne jot­ka eivät ole roko­tet­tu. Juu­ri täl­lä taval­la voi­daan ero­tel­la ikään­kuin roko­te­tut ja rokot­ta­mat­to­mat toi­sis­taan (“Jyvät aka­nois­ta”) . Täl­lä het­kel­lä perus Col­vid-19 virus ei ole niin­kään vaa­ral­li­nen vaan vaa­ral­li­sem­mat ovat varian­tit eli Alfa, Beta, Del­ta, Gam­ma . Eten­kin del­ta varian­tin ala­va­riant­ti Del­ta+ on pal­jon vaa­ral­li­sem­pi kuin muut varian­tit jajuu­ri sen takia olem­me täs­sä tilan­tees­sa mitä Osmo Soi­nin­vaa­ra koros­taa. Ja niin on myös Bri­tan­nia, Yhdys­val­lat, Israel, Rans­ka,Sak­sa jne

    Tästä deltavariantin suuremmasta tartuttavuudesta on tullut melkoinen ”totuus”, jota ei kovin moni uskalla kyseenalaistaa, mutta kannattaa seurata TWIV podcastia. Vincent Racaniello, jonka osaamista virologiassa ei kyseenalaista varmastikaan ketään on hyvin skeptinen delta suuremman tartuttavuuden suhteen. Hänen mielestään leviämisen selittää pääasiassa rajoitusten purku ja ihmisten suurempi liikkuvuus. Mitään varsinaisia todistetita suuremmasta tartuttavuudesta ei ole, vaan kaikki oletukset perustuvat ns. aihetodisteisiin (esim. jossain ajassa variantti A on levinnyt nopeammin, kuin variantti B), mutta näissä ei oteta huomioon ihmisten liikuvuuden kasvua.
    Myöskään mitään todisteita ei ole deltan suuremmasta vaarallisuudesta.

    Kannattaa katsoa ao. youtube linkki kokonaan, mutta kohdassa 22,44 on mielenkiintoinen kommentti deltan 1000x virusmääristä kantajissaan.
    https://www.youtube.com/watch?v=Ka00DRIID6E

    Niin Mika Salminen sanoi haastattelussa, että TWIV on hänen lempi podcastinsa ja varmaan tästä syystä hän huomattavasti varovaisempi lausunnoissaan deltan suuremmasta tartuttavuudesta.

   10. Jos deltavariantti ei olisi tartuttavampi kuin muut, miten selittyisi sen muuttumisen nopeasti vallitsevaksi variantiksi?

   11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos del­ta­va­riant­ti ei oli­si tar­tut­ta­vam­pi kuin muut, miten selit­tyi­si sen muut­tu­mi­sen nopeas­ti val­lit­se­vak­si variantiksi?

    Kannattaa katsoa varsinkin näitä Q&A osioita, niissä sitä on käsitelty, mutta puhutaan virusten kohdalla ”fitness” ominaisuuksista samoin kuin influessavirusten kohdalla. Influenssaviruksissakin on yleensä yksi tai kaksi vallitsevaa kantaa, eikä jokainen ole toistaan huomattavasti tartuttavampi. Esim. hyvin pieni ero ”immuniteetin väistössä” voi antaa ratkaisevan edun. Linkin jaksossa keskutellaan aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=sF2MCXMHVqY&t=4162s

   12. pH: Kan­nat­taa kat­soa var­sin­kin näi­tä QA osioi­ta, niis­sä sitä on käsi­tel­ty, mut­ta puhu­taan virus­ten koh­dal­la “fit­ness” omi­nai­suuk­sis­ta samoin kuin influes­sa­vi­rus­ten koh­dal­la. Influens­sa­vi­ruk­sis­sa­kin on yleen­sä yksi tai kak­si val­lit­se­vaa kan­taa, eikä jokai­nen ole tois­taan huo­mat­ta­vas­ti tar­tut­ta­vam­pi. Esim. hyvin pie­ni ero “immu­ni­tee­tin väis­tös­sä” voi antaa rat­kai­se­van edun. Lin­kin jak­sos­sa kes­ku­tel­laan aihees­ta: https://www.youtube.com/watch?v=sF2MCXMHVqYt=4162s

    pH: Kan­nat­taa kat­soa var­sin­kin näi­tä QA osioi­ta, niis­sä sitä on käsi­tel­ty, mut­ta puhu­taan virus­ten koh­dal­la “fit­ness” omi­nai­suuk­sis­ta samoin kuin influes­sa­vi­rus­ten koh­dal­la. Influens­sa­vi­ruk­sis­sa­kin on yleen­sä yksi tai kak­si val­lit­se­vaa kan­taa, eikä jokai­nen ole tois­taan huo­mat­ta­vas­ti tar­tut­ta­vam­pi. Esim. hyvin pie­ni ero “immu­ni­tee­tin väis­tös­sä” voi antaa rat­kai­se­van edun.

    Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet totesi tänään MTV3:selle ettei hän itse asiassa usko laumasuojaan rokotteiden kautta koska colvid-19 on muuttunut useaksi varianteiksi joihin rokote ei tehoa niinkään tehokkaasti kuin perus-colvid-19 virukseen. Ongelma ei ole Rämetin Suomen rokotekattvavuus tällä hetkellä vaan heikko tilanne Suomen naapurimaissa etenkin Venäjällä jonka rokotekattavuus on erittäin heikko. Myös Yhdysvaltain alhainen rokotekattavuus on riski koska siellä ei ole saavutettu rokoteissa tavoitetta vaikka Yhdysvalloilla on paljon rokotteita varastoissa. Keskilännessä ja etelävaltioissa on Yhdysvalloissa erittäin alhainen rokotekattavuus verrattuna länsi-ja itärannikkoon. Myös eräiden Euroopan maiden alhainen rokotekattavuus myös vielä hyvin alhainen.

   13. Tuo on puhdasta käsien heiluttelua. Jopa Suomessa delta on lähtenyt leviämään aikaisempaa nopeammin.

    Lisäksi deltan erokin ja syy parempaan tarttumiseen tiedetään: sen piikiproteiini tarttuu soluihin paremmin kuin aikaisemmissa versioissa.

    Tämä ”emme tiedä tarttuuko se paremmin” on tätä ihan samaa koronaattoreiden sumutusta kuin aiemminkin, jossa yritetään selittää mustaa valkoiseksi.

   14. Sylt­ty:
    Tuo on puh­das­ta käsien hei­lut­te­lua. Jopa Suo­mes­sa del­ta on läh­te­nyt leviä­mään aikai­sem­paa nopeammin.

    Lisäk­si del­tan ero­kin ja syy parem­paan tart­tu­mi­seen tie­de­tään: sen pii­ki­pro­teii­ni tart­tuu solui­hin parem­min kuin aikai­sem­mis­sa versioissa.

    Tämä ”emme tie­dä tart­tuu­ko se parem­min” on tätä ihan samaa koro­naat­to­rei­den sumu­tus­ta kuin aiem­min­kin, jos­sa yri­te­tään selit­tää mus­taa valkoiseksi.

    Uusin versiohan tarttuvuudesta on, että delta muodostaisi enemmän virusmassaaa kantajassaan, mutta jos luet tutkimuksia, niin niissä todetaan aina, että saattaa vaikuttaa yms. Totuus on että varmaa tietoa e i ole.

    Tämä ei ole koronan kieltämistä, vaan ihan normaalia tiedemaailmassa jos tutkimustulos jättää epäilykselle sijaa. Kyllä korona on ihan tarpeeksi vaarallinen muutenkin, että sitä pitäisi vähätellä.

   15. pH: Vincent Raca­niel­lo, jon­ka osaa­mis­ta viro­lo­gias­sa ei kysee­na­lais­ta var­mas­ti­kaan ketään on hyvin skep­ti­nen del­ta suu­rem­man tar­tut­ta­vuu­den suh­teen. Hänen mie­les­tään leviä­mi­sen selit­tää pää­asias­sa rajoi­tus­ten pur­ku ja ihmis­ten suu­rem­pi liik­ku­vuus. Mitään var­si­nai­sia todis­te­ti­ta suu­rem­mas­ta tar­tut­ta­vuu­des­ta ei ole, vaan kaik­ki ole­tuk­set perus­tu­vat ns. aihe­to­dis­tei­siin (esim. jos­sain ajas­sa variant­ti A on levin­nyt nopeam­min, kuin variant­ti B), mut­ta näis­sä ei ote­ta huo­mioon ihmis­ten lii­ku­vuu­den kasvua.
    Myös­kään mitään todis­tei­ta ei ole del­tan suu­rem­mas­ta vaarallisuudesta.

    Niin Mika Sal­mi­nen sanoi haas­tat­te­lus­sa, että on hänen lem­pi podcas­tin­sa ja var­maan täs­tä syys­tä hän huo­mat­ta­vas­ti varo­vai­sem­pi lausun­nois­saan del­tan suu­rem­mas­ta tartuttavuudesta.

    Mika Sal­mi­nen on todennut että Vincent Raca­niel­lon podcastit ovat hänen lempipodcasteja mutta se ei tarkoita etteikö Salminen olisi sama mieltä tai erimieltä Vincent Raca­niel­lon kanssa. Muistan hyvin tuon Salmisen haastattelun jossa hän mainitsee TWIV podcastin.Raca­niel­lolla on oma labra jossa hän tutkii monia viruksia kuten zikaa mutta sekin on omarahoitteista tutkimusta joka on hyvin yleistä Yhdysvalloissa jossa Raca­niel­lo työskentelee. Raca­niel­lolla on myös omat motiivinsa tutkijana . En muista tarkalelleen mitkä mutta Salminen kyllä kertoi syyt miksi Raca­niel­lo on ottanut toisenlaisen näkökulman myös tähän colvid-19 virukseen. En muista tätä Salmisen haastattelua tarkalleen jossa hän mainitsi Raca­niel­lon mutta se oli kyllä muistikuvani mukaan Ylen haastattelu. Niitäkin on Salmisen kohdalla niin paljon että niiden haussa menee kauan. Kaikki Salmisen Ylen haastattelut löytyy kyllä Areenasta mikäli haluaa uudelleen kunnella .Myös Salmisen lisäksi HUS:in ylilääkäri Järvinen on todennut että delta variantti on tarttuvampi kuin muut variantit mutta se leviää kyllä nimenomaan sen takia koska rajoi­tus­ten pur­kamisen seurauksena ihmis­ten suu­rem­pi liik­ku­vuus on luonnollisesti lisääntynyt. Tämä ei kai ole mikään uusi ilmiö kun tarkistelee mitä tahansa virusta. Aasiassa on ollut pitkään perinteenä pitää maskia vaikka olisi sairastunut pelkkään influenssaan. Länsimaissa ei niinkän pidetä maskeja joten lievämisnopeus on todennäköisesti nopeampaa.

   16. Rahul Soma­ni: Mikä­li kaik­ki rajoit­teet oli­si pois­tet­tu jo tou­ko­kuus­sa koko­naan niin tar­tun­nat oli­si­vat räjäh­tä­neet aivan val­ta­vas­ti uudel­leen kos­ka Del­ta+ variant­ti levi­ää pal­jon enem­män kuin muut varian­tit. Juu­ri tämän takia nykyi­nen roko­te kat­ta­vuus ei rii­tä. Del­ta+ viriant­ti on erit­täin vaa­ral­li­nen ja her­käs­ti tart­tu­va variant­ti.

    Tartuntojen seuraaminen ja varianttien leviäminen nyt on vain epäsuora indikaattori: tartuntojen määrällä sinänsä on merkitystä vain niin kauan kuin se konkretisoituu suoraan suuriin potilasmääriin sairaaloissa tai koronakuolemiin viikon, parin sisällä tartunnan saamisesta. Tämä löyhä kausaliteetti toimi joissain rajoissa viime vuonna ennen rokotuksia.

    Niinkin merkittäviä toimia kuin liikkumis- ja asiointirajoitukset voi perustella vain sen tason uhkilla kuin hyvin todennäköinen ja merkittävä ylikuolleisuus tai sairaanhoitosektorin ylikuormittuminen. Rokotteiden ja koronan sairastaneiden (tilastoitujen ja tilastoimattomien) ansiosta tämä alkaa olla pitkälti ohi. Lisäksi sairaalaan päätyviä osataan hoitaa nykyisin huomattavasti paremmin kuin vuosi sitten, jolloin sairaalahoitoon päätyvät jatkavat entistä epätodennäköisemmin tehohoitoon asti.

    Nythän tartunnat ovat olleet roimassa kasvussa ainakin kesäkuun puolesta välistä lähtien, mutta sairaalahoidon saati tehohoidon tarve tai kuolemien määrä ei ole räjähtänyt käsiin. Samoin vajaasta tuhannesta koronaan reilun vuoden aikana kuolleesta ihan leijonanosa on vanhuksia ja riskiryhmiä, joista ylivoimaisesti suurimmalla osalla on lisäksi ollut pitkäaikaissairauksia. Tästä porukasta viime vuonna henkiinjääneet on rokotettu aikapäiviä sitten, ja sen jälkeen korona on jyllännyt nuoremmissa ikäluokissa ilman mainittavaa piikkiä kuolemissa.

   17. Simo Mele­nius: Tar­tun­to­jen seu­raa­mi­nen ja variant­tien leviä­mi­nen nyt on vain epä­suo­ra indi­kaat­to­ri: tar­tun­to­jen mää­räl­lä sinän­sä on mer­ki­tys­tä vain niin kau­an kuin se kon­kre­ti­soi­tuu suo­raan suu­riin poti­las­mää­riin sai­raa­lois­sa tai koro­na­kuo­le­miin vii­kon, parin sisäl­lä tar­tun­nan saa­mi­ses­ta. Tämä löy­hä kausa­li­teet­ti toi­mi jois­sain rajois­sa vii­me vuon­na ennen rokotuksia.

    Niin­kin mer­kit­tä­viä toi­mia kuin liik­ku­mis- ja asioin­ti­ra­joi­tuk­set voi perus­tel­la vain sen tason uhkil­la kuin hyvin toden­nä­köi­nen ja mer­kit­tä­vä yli­kuol­lei­suus tai sai­raan­hoi­to­sek­to­rin yli­kuor­mit­tu­mi­nen. Rokot­tei­den ja koro­nan sai­ras­ta­nei­den (tilas­toi­tu­jen ja tilas­toi­mat­to­mien) ansios­ta tämä alkaa olla pit­käl­ti ohi. Lisäk­si sai­raa­laan pää­ty­viä osa­taan hoi­taa nykyi­sin huo­mat­ta­vas­ti parem­min kuin vuo­si sit­ten, jol­loin sai­raa­la­hoi­toon pää­ty­vät jat­ka­vat entis­tä epä­to­den­nä­köi­sem­min teho­hoi­toon asti.

    Nyt­hän tar­tun­nat ovat olleet roi­mas­sa kas­vus­sa aina­kin kesä­kuun puo­les­ta välis­tä läh­tien, mut­ta sai­raa­la­hoi­don saa­ti teho­hoi­don tar­ve tai kuo­le­mien mää­rä ei ole räjäh­tä­nyt käsiin. Samoin vajaas­ta tuhan­nes­ta koro­naan rei­lun vuo­den aika­na kuol­lees­ta ihan lei­jo­nan­osa on van­huk­sia ja ris­ki­ryh­miä, jois­ta yli­voi­mai­ses­ti suu­rim­mal­la osal­la on lisäk­si ollut pit­kä­ai­kais­sai­rauk­sia. Täs­tä poru­kas­ta vii­me vuon­na hen­kiin­jää­neet on roko­tet­tu aika­päi­viä sit­ten, ja sen jäl­keen koro­na on jyl­län­nyt nuo­rem­mis­sa ikä­luo­kis­sa ilman mai­nit­ta­vaa piik­kiä kuolemissa.

    Juuri sen takia tällä hetkellä kun rokotekattavuus on nousussa ei ole mitään perusteita koko maan kattaville rajoituksille. Alueellisia rajoituksia voi kyllä asettaa mikäli tauti tilanne ei ole kontrollissa jossain alueella.

    Tätä Rokotekeskuken pääjohtaja Mika Rämet totesi eilen MTV3 haastattelussa että ollaan eri tilanteessa kuin viime vuonna. Tosin jos rokotekattavuus olisi ollut toukokuussa korkeampi olisi rajoitusten purulle hyvätkin perustellut. Uusi malli nykytilanteeseen tulee todennäköisesti elokuussa.

  2. Merk­ki:
   Alle 50v perus­ter­veen toden­nä­köi­syys kuol­la lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa on mon­ta sataa ker­taa kor­keam­pi kuin toden­nä­köi­syys kuol­la koro­naan, sil­ti me ei kiel­le­tä autoi­lua

   Mihin tar­vi­taan roko­tus­to­dis­tus­ta?

   Mihin tarvitaan ajokorttia? Eihän loogisesti ajatellen autoa ajeta kortilla vaan taidolla. Ajokortti on todistus siitä että on suorittanut autokoulun ja on laillisesti oikeutettu ajamaan autoa.

   Liikennekuolemia säädellään juuri sen takia sellaisilla keksinnöillä kuten turvavyö ja ilmatyyny. Juuri tämän takia liikennekuolemat ovat Suomessa tippuneet siitä lähtien kun turvavyö pakko tuli autoihin pakolliseksi vuonna 1975 etuistuimille (takaistuimille tuli pakolliseksi vuonna 1987)

   Olen aivan vakuuttunut siitä että jos turvavyö pakko kumottaisi esimerkiksi tänä vuonna niin kokonaan niin liikenne kuolemien määrää nousisi Suomessa erittäin nopeasti vaaka suoraan ylöspäin

   Liikennekuolemat ovat kahden ihmisen välinen yhtäkkinen nopea tapahtuma sarja jota ei voi ennakoida mutta viruksien leviämistä voi ennakoida rokottamalla . Siinäkin on iso merkitys kuinka paljon ihmisiä rokotetaan. Aivan samalla tavalla kuin se että turvavyöpakko, ilmatyyny kuljettajan ja pelkääjän paikalla ja autojen etuvalopakko on myös pakollinen Suomessa jolla pyritään estämään turhia liikennekuolemia.

   1. Kyllä pitäisi riittää pelkkä suositus siitä, että ei ajeta autolla liia humalassa, vaan mentäisiin matalalla kynnyksellä taksiasemalle tai pysyttäisiin omaehtoisesti kotona.

    😎

   2. Sylt­ty:
    Kyl­lä pitäi­si riit­tää pelk­kä suo­si­tus sii­tä, että ei aje­ta autol­la liia huma­las­sa, vaan men­täi­siin mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä tak­sia­se­mal­le tai pysyt­täi­siin omaeh­toi­ses­ti kotona.

    Rattijuopumus on jo Suomessa yleisesti ottaen liikenne-onnettomuuksissa tappavin muoto kuin ylinopeus koska turvavyöt ja ilmatyynyt estävät paremmin ylinopeus ajoja kuin mikään muu toimenpide. Alkolukot voisi olla myös ratkaisu mutta niitä ei voi asentaa kaikkiin autoihin. Joten uusissa autoissa tämä on mahdollista.

    Onko Syltyn näkemys se ettei rattijuopumuksesta saisi muka sakottaa tai menettää pitkällä aikaväillä ajokortin kokonaan. Jos tästä luovutaan niin Suomen liikenekulttuuri olisi se mikä on monessa kehitysmaissa arkipäivää.

    Taksin tilaaminen ei ole ihan helppoa edes tällä hetkellä. Kuinka monessa paikkakunilla on vapaita takseja Suomessa. Etenkin syrjäseudulla on muutama taksi per asukas mutta nekin ovat hyvin varattua jos on paljon kyytejä. Kaupunkiseudulla tämä toimii paremmin koska joukkoliikenne on myös yöllä toiminnassa.

   3. Rahul Soma­ni: Onko Syl­tyn näke­mys se ettei rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta sai­si muka sakot­taa

    Kyseessä oli vitsi eli parodia.

    Pienessä hönössä ajaminen tuskin on yhtään vaarallisempaa kuin koronaviruksen levittäminen*, joten tein pienen ajatusleikin rinnastamalla rattijupumuksen ja Koronan torjuntatoimet.

    *) todennäköišesti kukaan ei kuole, jos ajaa ravintolasta kotiin 0,6 promillen humalassa, silti se on (aivan oikein) kiellettyä, eikä sallittavuus perustu jokaisen ikiomaan arvioon ajokunnosta.

   4. Sylt­ty: Kysees­sä oli vit­si eli parodia.

    Pie­nes­sä hönös­sä aja­mi­nen tus­kin on yhtään vaa­ral­li­sem­paa kuin koro­na­vi­ruk­sen levit­tä­mi­nen*, joten tein pie­nen aja­tus­lei­kin rin­nas­ta­mal­la rat­ti­ju­pu­muk­sen ja Koro­nan torjuntatoimet.

    *) toden­nä­köišes­ti kukaan ei kuo­le, jos ajaa ravin­to­las­ta kotiin 0,6 pro­mil­len huma­las­sa, sil­ti se on (aivan oikein) kiel­let­tyä, eikä sal­lit­ta­vuus perus­tu jokai­sen ikio­maan arvioon ajokunnosta.

    Onko se muka Syltyn näkökulmasta huumoria että rattijuopumus olisi huumorisesti suhtauduttava ilmiö. Mitä ajattelet niiden ihmisten lähiomaisista jotka ovat kuolleet kun heidän päälle on ajanut rattijuoppo? Sanatko yleisesti kaikille ihmisille että huumorilla vain tässä otan kantaa kun ihmisten lähiomaiset ovat menettäneet kun rattijuoppo on ajanut heidän yli ?
    Näin Yhdysvalloissa kansallinen kivääriyhdistys perustelee oikeutta kantaa asetta ilman ennakkotarkastusta. .

   5. Sylt­ty:

    Pie­nes­sä hönös­sä aja­mi­nen tus­kin on yhtään vaa­ral­li­sem­paa kuin koro­na­vi­ruk­sen levit­tä­mi­nen*, joten tein pie­nen aja­tus­lei­kin rin­nas­ta­mal­la rat­ti­ju­pu­muk­sen ja Koro­nan torjuntatoimet.

    *) toden­nä­köišes­ti kukaan ei kuo­le, jos ajaa ravin­to­las­ta kotiin 0,6 pro­mil­len huma­las­sa, sil­ti se on (aivan oikein) kiel­let­tyä, eikä sal­lit­ta­vuus perus­tu jokai­sen ikio­maan arvioon ajokunnosta.

    Rattijuopumus on kyllä yksilön oma valinta koska yksilö päättää nautiiko hän alkoholia ennen kuin lähtee ajamaan autoa.

    Colvid-19 viruksen saaminen ei ole yksilön oma päätös. Itse olen saanut Colvid-19 viruksen tämän vuoden helmikuussa todennäköisesti sain sen lähibussissa tai lähikaupassa tuntemattomalta ihmiseltä jolla ei mitään fyysistä eikä henkistä ulkoisia piirteitä jotka kertovat että hänellä olisi ollut Colvid-19.

    Alkoholia nauttineen ihmisen voi kyllä havaita jo ulkoisesta käytöksestä. Helsingin metrossa näkyy illalla ihan päältä päin että ketkä ovat nauttineet ja ketkä eivät ole nauttineet. Kuitenkin metrossa ei voi nähdä päältä päin tai ihmisen käytöksestä onko hän sairastunut Colvid-19 viruksen. Juuri tämän takia joukkoliikenne väline on sopiva koe laboratorio Colvid-19 viruksen leviämiselle.

    Tässä on ero Colvid-19 viruksessa ja alkoholin vaikutuksesta veressä.. Alkoholin vaikutusta ei voi näin ollen siirtää toiselle ihmiselle kyseisessä tilanteessa mutta Colvid-19 viruksen voi siirtää pisaratartunnan kautta muille

    Itse asiassa paras keino on käyttää kasvomaskia kun liikkuu esimerkiksi joukkoliikenteeseen. Aasiassa käytetään kasvomaskia yleisesti tavallisen influenssa kaudella

    Alkoholin vaikusta ei voi estää kasvomaskeilla

    Jos se olisi mahdollista niin ryyppääminen ja autolla ajaminen olisi ollut aikapäiviä sitten sallittua

 4. Englannissa edelleemon paikallisia rajoituksia voimassa. Myös maskia pitää edelleen käyttää julkisessa liikenteessä, sairaaloissa jne.

  Matkustusrajotuksia on voimassa ja tiukemmat ku Suomessa.

  Yks huomio myös, et pelkästään Englannissa on ollu ns. Freedom Day. Skotlanti ja Walessi tulee perässä.

  1. Ulko­suo­ma­lai­nen:
   Englan­nis­sa edel­lee­mon pai­kal­li­sia rajoi­tuk­sia voi­mas­sa. Myös mas­kia pitää edel­leen käyt­tää jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä, sai­raa­lois­sa jne.

   Mat­kus­tus­ra­jo­tuk­sia on voi­mas­sa ja tiu­kem­mat ku Suomessa.

   Yks huo­mio myös, et pel­käs­tään Englan­nis­sa on ollu ns. Free­dom Day. Skot­lan­ti ja Wales­si tulee perässä.

   Englannista poistettiin kaikki rahoitukset mutta Skotlannissa ja Walesissa rajoitukset jatkuvat vielä. Britannian terveysviranomaisilla on mandaatti vain Englantiin, Skotlantiin ja Walesiiin mutta ei Pohjois-Irlantiin joka tekee omat päätöksensä itse ilman Lontoon ohjailua.

   Osmo Soininvaaran olisi pitänyt erotella Englanti erikseen muusta Britanniasta jotta kokonaisuus hahmotuisi. Siis kyseessä ei ole koko Britannia vaan pelkästään Englanti.

 5. Nyt pitäisi antaa ilmoitus, että kahden viikon päästä loppuu kaikki kiusaaminen valtion taholta, eli ottakaa rokote tai olette omillanne. Ne jotka eivät voi ottaa asiallisesta syystä suojataan sitten muuten. Ei mitään oikeutta keksiä uusia rajoitteita tilanteessa, jossa tautiin on parempi suoja saatavana ilmaiseksi kuin tavalliseen flunssaan. Mitä sitten tehdään kun kausiflunssa tyhjentää vanhainkoteja moninkertaiseen tahtiin verrattuna koronaan talvella? Satoja ellei tuhansia kuoli siihen jo ennen koronaa vuosittain, joten jotain suhteellisuutta tähän voisi tuoda. Ihan väärä viesti rokotekattavuuden noustessa viestiä ettei rokottaminen kuitenkaan avaa mitään, vaikka se tekee taudista vaarattoman. Valtio ei voi ylipäätään rajoittaa mitään tilanteessa jossa ei ole enää vaaraa. Typerää hallitukselta sotkeutua jalkoihinsa loppusuoralla, ja nyt halutaan jo ampua omaan koipeen, kun homma on mennyt Suomessa verraittain erinomaisesti.

  1. kel­la­ris­ta:
   Nyt pitäi­si antaa ilmoi­tus, että kah­den vii­kon pääs­tä lop­puu kaik­ki kiusaa­mi­nen val­tion tahol­ta, eli otta­kaa roko­te tai olet­te omil­lan­ne. Ne jot­ka eivät voi ottaa asial­li­ses­ta syys­tä suo­ja­taan sit­ten muu­ten. Ei mitään oikeut­ta kek­siä uusia rajoit­tei­ta tilan­tees­sa, jos­sa tau­tiin on parem­pi suo­ja saa­ta­va­na ilmai­sek­si kuin taval­li­seen fluns­saan. Mitä sit­ten teh­dään kun kausifluns­sa tyh­jen­tää van­hain­ko­te­ja monin­ker­tai­seen tah­tiin ver­rat­tu­na koro­naan tal­vel­la? Sato­ja ellei tuhan­sia kuo­li sii­hen jo ennen koro­naa vuo­sit­tain, joten jotain suh­teel­li­suut­ta tähän voi­si tuo­da. Ihan vää­rä vies­ti roko­te­kat­ta­vuu­den nous­tes­sa vies­tiä ettei rokot­ta­mi­nen kui­ten­kaan avaa mitään, vaik­ka se tekee tau­dis­ta vaa­rat­to­man. Val­tio ei voi yli­pää­tään rajoit­taa mitään tilan­tees­sa jos­sa ei ole enää vaa­raa. Type­rää hal­li­tuk­sel­ta sot­keu­tua jal­koi­hin­sa lop­pusuo­ral­la, ja nyt halu­taan jo ampua omaan koi­peen, kun hom­ma on men­nyt Suo­mes­sa ver­rait­tain erinomaisesti.

   Näinhän tehtiin Ranskassa ja lopputulos oli se että rokote ajanvaraukset nousivat merkittävästi. Jos nimimerkki Kellarista luulee että valto jotenkin kiusaa ihmisiä niin eikös valtio ole nimenomaan hankkinut vaivalla ne rokotteet ja jakellut niitä ilmaiseksi ympäri Suomea. Jos kansalaiset peruuttavat tai siirtävät ajanvarauksia jatkuvasti ihan kuin se olisi jonkinlainen parturi-kampaamo ajanvaraus tämä rokotus niin silloin on aika hankalaa sanoa että valtio kiusaa kun ajanvaraukset on yksilön omalla vastuulla.

 6. OS ”Jos maanhallitus arvostaisi tapahtuma-alaa ja palveluelinkeinoja yhtä paljon kuin sellun keittoa ja maataloutta, se avaisi kaiken rokotustodistusta vastaan nyt heti.”

  Nyt on niin, että maataloudessa ja teollisuudessa korona vaan ei tartu yhtä hyvin kuin tapahtumissa ja ravintoloissa. Väkimäärät erillään ja pienempiä , ei metsässä ole juurikaan mitään riskiä. Ole yhteydessä puoluetovereihisi ja Mariniin. Keväällähän muistaakseni suomalainen roktepassi tyrmättiin erityisesti SDP:n toimesta. Minäkin olen ihmetellyt, miksi teatterit eivät voi toimia rokotepassin avulla. Nyt tietysti on tämä Omakannassa oleva rokotustodistus jota voisi käyttää, senhän saa myös kännykkään.

  1. Vertaus selluun ja maatalouteen ei liittynyt koronariskiin vaan niihin uhrauksiin, joita yhteiskunta on valmis tekemään työpaikkojen eteen noilla aloilla.

   1. Eihän niiden vuoksi tarvinnut ole siis mitään eri uhrauksia tehdä. Ovat muuten elintärkeämpiä kuin jotkut joukkofestiaalit, niiden kohdalla voidaan pitää hiukan taukoa. Ilman paperia ja ruokaa ei pärjätä. Maslowin tarvehierarkia pätee tässäkin.

    Aamulla muuten Mika Rämet oli TV:ssä ja puhuttiin nuorten rokotuksista. Hä referoi jotakin sveitsiläistä tutkimusta koskien nuoria. Siinä oli vertailuryhmä mukana (ei vasta-aineita veressä). Kumma kyllä näitä long covid oireita oli lähes yhtä paljon vertailuryhmässä myös. Eli joitakin muita oireita saatetaan laittaa myös coronan piikkiin.

   2. Count­ry­boy:

    Aamul­la muu­ten Mika Rämet oli :ssä ja puhut­tiin nuor­ten roko­tuk­sis­ta. Hä refe­roi jota­kin sveit­si­läis­tä tut­ki­mus­ta kos­kien nuo­ria. Sii­nä oli ver­tai­lu­ryh­mä muka­na (ei vas­ta-ainei­ta veres­sä). Kum­ma kyl­lä näi­tä long covid oirei­ta oli lähes yhtä pal­jon ver­tai­lu­ryh­mäs­sä myös. Eli joi­ta­kin mui­ta oirei­ta saa­te­taan lait­taa myös coro­nan piikkiin.

    Myös eri syöpä tutkimuksissa on havaittu sivuoireita on jotka ovat seurauksena syöpä hoidoista mutta silti syöpä hoito on esimerkiksi erittäin korkealaatuista Suomessa jossa kehitetään syövälle erittäin tehokasta hoitoa. Lääketiede on juuri tälläistä. Se elää koko ajan ja uusia tuloksia syntyy koko ajan lisää. Oli kyseessä Colvid-19 tai MS -tauti tai syöpä.

   3. Count­ry­boy:
    Eihän nii­den vuok­si tar­vin­nut ole siis mitään eri uhrauk­sia teh­dä. Ovat muu­ten elin­tär­keäm­piä kuin jot­kut jouk­ko­fes­ti­aa­lit, nii­den koh­dal­la voi­daan pitää hiu­kan tau­koa. Ilman pape­ria ja ruo­kaa ei pär­jä­tä. Mas­lowin tar­ve­hie­rar­kia pätee tässäkin.

    Ruoka ja muut perustarvikkeet eivät loppuneet maailmasta tämänkin pandemian alettua. Kansainvälinen kauppa ei ollut pysähdyksissä pitkiä aikoja. Tosin Suezin kanavalla tapahtunut Ever Green laivan törmääminen kapeaan väylään Suezin kanavan eteläpuolella pisti maailman talouden ottamaan kunnes laiva saatiin irrotettua. Mutta tälläinen välikohtaus olisi voinut sattua milloin tahansa ei siinä mitään pandemiaa tarvittu apuun. Mas­lowin tar­ve­hie­rar­kia voidaan itse asiassa kääntää alaspäin ja kysyä että onko loppujen lopuksi ongelma sittenkin ylellisyys tuotteista (elektroniikka komponentit, lääkkeet, teollisuuden koneet jne) kuin perus elintarvikkeet joita itse asiassa tuotetaan länsimaissa enemmän kuin pystymme länsimaissa kuluttamaan.

   4. Count­ry­boy:

    Aamul­la muu­ten Mika Rämet oli :ssä ja puhut­tiin nuor­ten roko­tuk­sis­ta. Hä refe­roi jota­kin sveit­si­läis­tä tut­ki­mus­ta kos­kien nuo­ria. Sii­nä oli ver­tai­lu­ryh­mä muka­na (ei vas­ta-ainei­ta veres­sä). Kum­ma kyl­lä näi­tä long covid oirei­ta oli lähes yhtä pal­jon ver­tai­lu­ryh­mäs­sä myös. Eli joi­ta­kin mui­ta oirei­ta saa­te­taan lait­taa myös coro­nan piikkiin.

    Nk. long covid tuntuu aika epämääräiseltä jutulta – onko taustalla oikeasti jotain minkä vuoksi olisi syytä varovaisuuteen vai onko kyseessä huolimattomista johtopäätöksistä ja paniikin lietsomisesta johtuva (massa)hysteria?

    Uutisointi ainakin näyttää koostuvan etupäässä yksittäistapausten revittelyltä ja epämääräisten tutkimustulosten toitottamista totuutena (esim. ”long covid oireita puolella sairastaneista” == ”kyselyyn vastanneista puolet itseraportoivat kärsivänsä oireista”). Sinänsä monet virustaudit aiheuttavat jälkioireita ja taatusti tehohoidon jälkeen toipumiseen menee aikaa, mutta että joku ”merkittävä osa”/”puolet”/”suurinosa” kärsisi jostain long covidista tuntuisi vähän liioitellulta.

    Tässä mielessä tuo em. sveitsiläistutkimus on ihan tervetullut reality check tähän long covid -kohuun. Olen tähän asti pohtinut, että sairastetun periaatteessa vaarallisen ja uuden taudin jälkeinen stressireaktio selittäisi monet oireista, mutta jos oireita on sairastamattomillakin, niin kyse taitaa olla paljolti joukkohysteriasta ja psykosomaattisista oireista.

    Nyt voisi olla tulevaisuuden kannalta hyvä lähteä torjumaan tätä hysteriaa ainakin leikkaamalla pahimmilta huhuilta siivet ja tuottamalla nopeasti tarkempia tutkimustuloksia. Muuten meillä voi olla käsissä jatkossa ”long covid” -kriisi, jossa suuri joukko ihmisiä tuntee kärsivänsä olemattomasta taudista ja hakeutuu kaikenmaailman vaihtoehtotohtoreiden ja huuhaahoitojen pariin, koska ”koululääketiede” ja ”big pharma” ovat salaliitossa heitä vastaan.

    Sinäsä ihmisten kokemukset omista oireistaan ovat varmaankin todellisia ja olisi todellakin tarpeellista miettiä miten heitä tulisi hoitaa – ja vierottaa ”long covid” -kuvitelmista.

    Taitaa vain olla turha toivo, kun näyttää siltä, että rajoituksiin mieltyneessä lääkärikunnassakin moni on valmis päivästä toiseen toitottamaan ”long covid” -uhkaa ja vaatimassa yhteiskunnan sulkua. Samalla maailmasta löytyy ihan riittävästi tutkijoita, jotka uskoavat asiaan, hamuavat mainetta aiheen ylimpänä auktoriteettina ja tuottavat loputonta ”uutis”virtaa iltapäivälehtien lööppeihin…

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Ver­taus sel­luun ja maa­ta­lou­teen ei liit­ty­nyt koro­na­ris­kiin vaan nii­hin uhrauk­siin, joi­ta yhteis­kun­ta on val­mis teke­mään työ­paik­ko­jen eteen noil­la aloilla.

    Tänään uutisoitiin, että turpeen tuki tuplattiin. Tarkempaa kuviota en tiedä, mutta valtion tekohengitys turpeelle ilmeisesti jatkuu.

    Näillä aloilla on paljon kummallista. Kaukas laski joitakin vuosia sitten mustalipeää ja suopaa kertapäästönä 350 000 kiloa Saimaaseen. Normaalipäästö oli silloin 35 tonnia vuorokaudessa, joka oli ympäristöluvan mukaista toimintaa. Nyt tämä ei ole enää käsittääksen pelkkää jätettä, vaan sitä hyödynnetään jotenkin eikä enää lähtökohtaisesti lasketa Saimaaseen. Olisiko biodiesel? Joka tapauksessa tämä hupsahdus teki sen, että veneen pohjat puhdistui ihan vaan ajamalla ja kalat uivat vatsa ylöspäin. Tästä kirjoitettiin toki raportteja ja tehtiin vaikka minkälaista tutkimusta. Lopputulos oli, että tästä ei ollut minkäänlaista haittaa mihinkään. 350 tonnia kerralla oli ihan ok, kun se lipsahti paperitehtaasta. Saa saastuttaa. Ironisesti voisi lisätä, että päästö oli omiaan parantamaan kulttuurisesti merkittävää Etelä-Saimaan perinnemaisemaa, kun koko kesä saatiin veneillä Keravan panimon olutvierrettä muistuttavassa vedessä, johon jäi kaunis oluen vaahtoa muistuttava vana ajamisen jälkeen. Edellä mainittu on ajankohtaista koska saman paperitehtaan vieressä oleva mattolaituri kiellettiin, jotta suopaa ei mene veteen. Vieressä olevasta putkesta saa tulla ympäristöluvan mukaan tulla vuodessa yli neljännesmiljardin mattopyykkäyksen kuorma. Kertapäästönä seitsemän miljoonan mattopyykkäyksen kuorma ei aiheuta ympäristölle mitään. Ymmärrän kyllä, että yksilöä haukutaan ja syyllisestään, koska päästöjä kannattaa vähentää sieltä, mistä se on mahdollista. Kuitenkin se, että sama tavara ei ole suuressa määrässä saastetta, mutta on pienessä määrässä saastetta on käsittämätöntä. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004150692.html

   6. kom­ment­ti: Tänään uuti­soi­tiin, että tur­peen tuki tuplat­tiin. Tar­kem­paa kuvio­ta en tie­dä, mut­ta val­tion teko­hen­gi­tys tur­peel­le ilmei­ses­ti jatkuu.

    Näil­lä aloil­la on pal­jon kum­mal­lis­ta. Kau­kas las­ki joi­ta­kin vuo­sia sit­ten mus­ta­li­pe­ää ja suo­paa ker­ta­pääs­tö­nä 350 000 kiloa Sai­maa­seen. Nor­maa­li­pääs­tö oli sil­loin 35 ton­nia vuo­ro­kau­des­sa, joka oli ympä­ris­tö­lu­van mukais­ta toi­min­taa. Nyt tämä ei ole enää käsit­tääk­sen pelk­kää jätet­tä, vaan sitä hyö­dyn­ne­tään joten­kin eikä enää läh­tö­koh­tai­ses­ti las­ke­ta Sai­maa­seen. Oli­si­ko bio­die­sel? Joka tapauk­ses­sa tämä hup­sah­dus teki sen, että veneen poh­jat puh­dis­tui ihan vaan aja­mal­la ja kalat uivat vat­sa ylös­päin. Täs­tä kir­joi­tet­tiin toki raport­te­ja ja teh­tiin vaik­ka min­kä­lais­ta tut­ki­mus­ta. Lop­pu­tu­los oli, että täs­tä ei ollut min­kään­lais­ta hait­taa mihin­kään. 350 ton­nia ker­ral­la oli ihan ok, kun se lip­sah­ti pape­ri­teh­taas­ta. Saa saas­tut­taa. Iro­ni­ses­ti voi­si lisä­tä, että pääs­tö oli omi­aan paran­ta­maan kult­tuu­ri­ses­ti mer­kit­tä­vää Ete­lä-Sai­maan perin­ne­mai­se­maa, kun koko kesä saa­tiin veneil­lä Kera­van pani­mon olut­vier­ret­tä muis­tut­ta­vas­sa vedes­sä, johon jäi kau­nis oluen vaah­toa muis­tut­ta­va vana aja­mi­sen jäl­keen. Edel­lä mai­nit­tu on ajan­koh­tais­ta kos­ka saman pape­ri­teh­taan vie­res­sä ole­va mat­to­lai­tu­ri kiel­let­tiin, jot­ta suo­paa ei mene veteen. Vie­res­sä ole­vas­ta put­kes­ta saa tul­la ympä­ris­tö­lu­van mukaan tul­la vuo­des­sa yli nel­jän­nes­mil­jar­din mat­to­pyyk­käyk­sen kuor­ma. Ker­ta­pääs­tö­nä seit­se­män mil­joo­nan mat­to­pyyk­käyk­sen kuor­ma ei aiheu­ta ympä­ris­töl­le mitään. Ymmär­rän kyl­lä, että yksi­löä hau­ku­taan ja syyl­li­ses­tään, kos­ka pääs­tö­jä kan­nat­taa vähen­tää siel­tä, mis­tä se on mah­dol­lis­ta. Kui­ten­kin se, että sama tava­ra ei ole suu­res­sa mää­räs­sä saas­tet­ta, mut­ta on pie­nes­sä mää­räs­sä saas­tet­ta on käsit­tä­mä­tön­tä. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004150692.html

    Tuo HS:n linkki on 18 vuotta vanha ja nuo ympäristöongelmat mitä tuolloin oli sellutehtailla on jo ratkaistu erilailla ympäristöteknologian kehittämisellä . Joten tuokin on vanhenutta tieto. Itse asiassa Suomen teollisuus oli eturintamassa vielä 20 vuotta sitten lobbaamassa tiukkojen ympäristösäänöksiä vastaan koska näki ne pelkstään kilpailukyvyä heikentämisellä tosin 20 vuoden jälkeen Suomen teollisuus on näkeekin asian kilpailukyvyn parantamisen kannalta ratkaisuna eikä haittana. Syy kilpailukykyyn onkin tällä hetkellä ihan eri ongelmat kuin ympäristönormit vaan jäykät työmarkkinat.

 7. Rokotustodistuksen lisäksi myös taudin sairastaneiden pitäisi saada vasta-ainetodistus, ainakin niiden, joilta tutkitusti vasta-aineita löytyy. Suomessa on tällä hetkellä ainakin
  100 000 virallisesti tartunnan saanutta, siihen pitäisi laskea lisäksi vielä piiloon jääneet tartunnat, ja ne jotka sairastivat taudin silloin kuin testeihin ei ollut vielä mahdollista päästä. Tuohon viralliseen lukuun tulisi varmaan kymmeniätuhansia lisää koko pandemia ajalta. THL:n omien tutkimusten mukaan vasta-aineet säilyvät kyllä pidempään kuin puoli vuotta:
  https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-valtaosalla-koronavirustartunnan-saaneista-vasta-aineet-sailyvat-yli-puolen-vuoden-ajan

  1. Vas­ta-aine­to­dis­tus:
   THL :n omien tut­ki­mus­ten mukaan vas­ta-aineet säi­ly­vät kyl­lä pidem­pään kuin puo­li vuotta:
   https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-valtaosalla-koronavirustartunnan-saaneista-vasta-aineet-sailyvat-yli-puolen-vuoden-ajan

   Sattumalta THL julkaisi juuri eilen tuohon mainittuun tutkimukseen jatkotutkimuksen, jossa selvitettiin vasta-aineita vuoden päästä sairastumisesta:

   https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-sairastetun-koronavirustaudin-tuottamia-vasta-aineita-loytyi-viela-vuoden-paasta

 8. Laitan tähän vielä linkin viittaamaani sveitsiläiseen tutkimukseen nuorten (6-16) long covidista.

  https://www.news-medical.net/news/20210520/Swiss-study-suggests-very-low-prevalence-of-long-COVID-in-pediatric-population.aspx

  Tutkimus osoittaa miten tärkeä vertailuryhmä on epidemiologiassa. Siis 4 viikkoa jatkuneita oireita (ainakin yksi) oli 9% coronan sairastneista ja 10% ei sairastaneista. 3 kk seurannassa oireita (ainakin yksi) oli 4% sairastaneista seropositiivisista ja 2% ei sairastaneista. Long covid näyttää olevan oireiltaan aika epämääräinen. Sellaisia oireita näyttää muutenkin esiintyvän väestössä esim flunssan jälkeen yleisesti. Media tyypillisesti liiottelee aina asioita.

 9. Johan täällä nyt ollaan käännetty kelkkaa! Olen saanut molemmat rokotteet ja perusterve, mutta minulla ei ole mitään aikeita sairastaa koronaa. Britit ja ruotsalaiset ja ryssät saavat sekoilla menemään miten paljon vain, mutta Suomessa pitää rajoittaa leviämistä. En aio tavata isoa joukkoa ihmisiä sisätiloissa niin kauan kuin tämä tautitilanne on näin paha, sanotaan jollain hiton youtube-videolla(!) mitä tahansa. Yritystoiminta on lähellä sydäntäni, mutta se on vain yritystoimintaa, sairastaminen on todellisuutta. Tämän postauksen kommentit ovat pohjanoteeraus ja kaipaan kymmenen vuoden takaista Soininvaaran blogia tosi paljon.

  1. Krtek:
   Johan tääl­lä nyt ollaan kään­net­ty kelk­kaa! Olen saa­nut molem­mat rokot­teet ja perus­ter­ve, mut­ta minul­la ei ole mitään aikei­ta sai­ras­taa koro­naa. Bri­tit ja ruot­sa­lai­set ja rys­sät saa­vat sekoil­la mene­mään miten pal­jon vain, mut­ta Suo­mes­sa pitää rajoit­taa leviä­mis­tä. En aio tava­ta isoa jouk­koa ihmi­siä sisä­ti­lois­sa niin kau­an kuin tämä tau­ti­ti­lan­ne on näin paha, sano­taan jol­lain hiton you­tu­be-videol­la(!) mitä tahan­sa. Yri­tys­toi­min­ta on lähel­lä sydän­tä­ni, mut­ta se on vain yri­tys­toi­min­taa, sai­ras­ta­mi­nen on todel­li­suut­ta. Tämän pos­tauk­sen kom­men­tit ovat poh­ja­no­tee­raus ja kai­paan kym­me­nen vuo­den takais­ta Soi­nin­vaa­ran blo­gia tosi paljon.

   Osmo Soininvaara nosti kyllä erittäin hyvän kysymyksen kuinka paljon rajoituksia pitäisi sallia kunnes tämä virus on kokonaan nujerettu. Jos tarkistelee Koronavirusten aiheuttamia terveysvaikutuksia ihmisiin niin vain kolme koronavirusta ovat olleet ihmiselle vakavia eli SARS-CoV, MERS-CoV ja SARS-CoV-2. Vain SARS-CoV-2 aiheutti maailman laajuisen pandemian koska se oli uusi koronavirus muoto joka oli täysin tuntematon siihen asti kunnes se ilmaantui 2019 vuoden lopulla Wuhanissa. Nyt kun rokotekattavuus on nousussa niin olisi ihan ihmillisten syiden takia tarkistella SARS-CoV-2:ta normaalina influenssana johon se todennäköisesti muuttuu ajanmyötä rokotteen kautta. Eihän mikään influensa ole estänyt ihmisiä pitemmällä aikavälillä sosiaaliseen eristäytymiseen. Variantit ovat sitten eri asia ja ne pitäää ottaa vakavasti mikäli joku varianteista on vaarallisempi kuin sen kantavirus. Tällä hetkellä se on Delta+. Osmo Soininvaara kyllä nimenomaan minusta toi esille aiheen joka on todellisuus tämän vuoden 2021 ja ensi vuoden 2022 aikana arkipäivää eli SARS-CoV-2 on joka tapauksessa yhteiskunnan yksi sairauksista muiden sairausten joukossa. Yksikään toimenpide paitsi rokotukset eivät kukista SARS-CoV-2:ta eivät rokotukset kukista SARS-CoV-2:ta kokonaan maapallolta. Itse asiassa rokotuksissa on paljon positiivista koska seuraavat koronavirus jota ei vielä tunneta on helpompi analysoida kun rokotus edelliseen on olemassa ja rokotusteknologia on kehittynyt nopeasti 2010-luvulla.

   1. Koronavirusten aiheuttamia terveysvaikutuksia ihmisiin niin vain kolme koronavirusta ovat olleet ihmiselle vakavia eli SARS-CoV, MERS-CoV ja SARS-CoV-2. Vain SARS-CoV-2 aiheutti maailman laajuisen pandemian koska se oli uusi koronavirus muoto joka oli täysin tuntematon siihen asti kunnes se ilmaantui 2019 vuoden lopulla Wuhanissa.

    Vuonn 1889 Eurooppaa koetteli tautiaalto, johon kuoli noin miljoona ihmistä. Sitä on näihin päivin asti pidetty influenssana, mutta nyt on painavia syitä olettaa sen olleen koronavirus, joka on jäänyt kiertämään pysyvästi. Kaikki lapset sairastuvat siihen, mutta tauti on nyt enää lievä – niin kuin korona jostain syystä on lapsille aina lievä. Jos joku opnnistuisi välttämän sitä vanhuteensa saakka, tauti olisi hänelle edelleen vakava.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Vuonn 1889 Euroop­paa koet­te­li tau­ti­aal­to, johon kuo­li noin mil­joo­na ihmis­tä. Sitä on näi­hin päi­vin asti pidet­ty influens­sa­na, mut­ta nyt on pai­na­via syi­tä olet­taa sen olleen koro­na­vi­rus, joka on jää­nyt kier­tä­mään pysy­väs­ti. Kaik­ki lap­set sai­ras­tu­vat sii­hen, mut­ta tau­ti on nyt enää lie­vä — niin kuin koro­na jos­tain syys­tä on lap­sil­le aina lie­vä. Jos joku opn­nis­tui­si vält­tä­män sitä van­hu­teen­sa saak­ka, tau­ti oli­si hänel­le edel­leen vakava.

    Tuota vuoden 1889 influenssaa on myöhemmin uusien tutkimusten jälkeen todettu että kyseessä olisi koronavirus. Todennäköisesti senkin tuli Eurooppaan laivojen tuomana Aasiasta.

  2. Krtek:
   Johan tääl­lä nyt ollaan kään­net­ty kelk­kaa! Olen saa­nut molem­mat rokot­teet ja perus­ter­ve, mut­ta minul­la ei ole mitään aikei­ta sai­ras­taa koro­naa. Bri­tit ja ruot­sa­lai­set ja rys­sät saa­vat sekoil­la mene­mään miten pal­jon vain, mut­ta Suo­mes­sa pitää rajoit­taa leviä­mis­tä. En aio tava­ta isoa jouk­koa ihmi­siä sisä­ti­lois­sa niin kau­an kuin tämä tau­ti­ti­lan­ne on näin paha, sano­taan jol­lain hiton you­tu­be-videol­la(!) mitä tahan­sa. Yri­tys­toi­min­ta on lähel­lä sydän­tä­ni, mut­ta se on vain yri­tys­toi­min­taa, sai­ras­ta­mi­nen on todel­li­suut­ta. Tämän pos­tauk­sen kom­men­tit ovat poh­ja­no­tee­raus ja kai­paan kym­me­nen vuo­den takais­ta Soi­nin­vaa­ran blo­gia tosi paljon.

   Kuinka monella nyt ylipäätään on aikomus sairastua koronaan – tai mihinkään muuhunkaan sen puoleen? Silti sairastaminen on todellisuutta, kuten itsekin toteat. Elämässä on riskejä.

   1. Jaak­ko K: Kuin­ka monel­la nyt yli­pää­tään on aiko­mus sai­ras­tua koro­naan — tai mihin­kään muu­hun­kaan sen puo­leen?

    Käytännössä suurimmalla osalla jotka eivät aio rokotetta hankkia, se on samalla myös päätös sairastaa korona.

    Delta leviää niin hyvin että kun rajoitukset poistetaan, olipa se nyt heti taikka vasta kun kaikki halukkaat ovat saaneet 2 piikkiä, suurin osa ei-rokottamattomista tulee saamaan sen kun se leviää jopa osaan rokotetuista. Vaadittava rokotuskattavuus on helposti jotain 80-90%, se ei tule varmasti toteutumaan.

    Samaten merkittävä osa lapsista tullee saamaan sen. Kannattaisi nekin nyt vain rokottaa.

   2. Sylt­ty:

    Del­ta levi­ää niin hyvin että kun rajoi­tuk­set pois­te­taan, oli­pa se nyt heti taik­ka vas­ta kun kaik­ki haluk­kaat ovat saa­neet 2 piik­kiä, suu­rin osa ei-rokot­ta­mat­to­mis­ta tulee saa­maan sen kun se levi­ää jopa osaan roko­te­tuis­ta. Vaa­dit­ta­va roko­tus­kat­ta­vuus on hel­pos­ti jotain 80–90%, se ei tule var­mas­ti toteutumaan.

    Kyllä Suomi voi hyvinkin saavuttaa 80-90 % rokotekattavuuden mutta siinä menee jonkin aikaa. Todennäköisesti vuoden loppuun asti tai jopa ensi vuoden puolelle. Se ei ole itse asiassa enää oleellista koska etenkin Venäjän hyvin katastrofaalinen colvid-19 tilanne johtaa siihen että Venäjällä ei päästä laumasuojaan joten Suomen kohdalla ongelmia voi syntyä Venäjän todella katastrofaalisen tilanteen takia. Rajaliikennettä ei voi Venäjälle päin pitää ikuisesti kiinni koska etenkin Itä-Suomen matkailu ja talous on riippuvainen venäläisista asiakkaista. Myös muiden Euroopan maiden huono colvid-19 tilanne on edelleen heikko vaikka rokotuksia on nopeutettu.

   3. Sylt­ty:

    Del­ta levi­ää niin hyvin että kun rajoi­tuk­set pois­te­taan, oli­pa se nyt heti taik­ka vas­ta kun kaik­ki haluk­kaat ovat saa­neet 2 piik­kiä, suu­rin osa ei-rokot­ta­mat­to­mis­ta tulee saa­maan sen kun se levi­ää jopa osaan roko­te­tuis­ta. Vaa­dit­ta­va roko­tus­kat­ta­vuus on hel­pos­ti jotain 80–90%, se ei tule var­mas­ti toteutumaan.

    Jännä kyllä Britit poistivat rajoitukset viikko sitten ja silti tapausmäärät ovat viidettä peräkkäistä päivää laskussa. Onhan se lyhyt tarkastelujakso, mutta erokin on aika iso, huippuluvuista alas 20 000 kpl / päivä. En minä rokottamista vastusta, mutta tämä pelottelu on mennyt aivan tolkuttomaksi. Ei Ruotsissakaan näy mitään deltavarianttiräjähdystä. Ehkä kerran sairastettu tauti suojaa vähintään jonkin verran myös uusilta varianteilta? Minusta on ihan perusteltua pitää todennäköisenä, että mitään uutta räjähdystä ei ole tulossakaan. Kyllä se rokottaminenkin koko ajan etenee. Tuntuuhan se tietenkin epäreilulta, jos rajoitukset puretaan ja sen jälkeen sattuu sairastumaan. Kun niin monen muun eteen kuitenkin tehtiin niin paljon. Minusta olisi silti aivan kohtuutonta laittaa taas kaikki opiskelijat kotiopintojen pariin. Jos jotain on pakko rajoittaa, niin ryyppäämistä sitten.

   4. Jaak­ko K: Jos jotain on pak­ko rajoit­taa, niin ryyp­pää­mis­tä sitten.

    Koskaan en ole ryypännyt niin paljon kuin korona aikana. Vuosi lisää, niin juon itseni hengiltä.

   5. kom­ment­ti: Kos­kaan en ole ryy­pän­nyt niin pal­jon kuin koro­na aika­na. Vuo­si lisää, niin juon itse­ni hengiltä.

    Ryyppääminen on oma valinta. Sen voi kyllä lopettaa milloin hyvänsä. Colvid-19 viruksen leviämistä voidaan lopettaa vain kun 70-90% suomalaisista on saanut molemmat rokotteet. Alkoholismiin ei ole rokotuksia

   6. Rahul Soma­ni: Osmo Soi­nin­vaa­ra nos­ti kyl­lä erit­täin hyvän kysy­myk­sen kuin­ka pal­jon rajoi­tuk­sia pitäi­si sal­lia kun­nes tämä virus on koko­naan nuje­ret­tu. Jos tar­kis­te­lee Koro­na­vi­rus­ten aiheut­ta­mia ter­veys­vai­ku­tuk­sia ihmi­siin niin vain kol­me koro­na­vi­rus­ta ovat olleet ihmi­sel­le vaka­via eliSARS-CoV, MERS-CoV ja SARS-CoV‑2. VainSARS-CoV‑2 aiheut­ti maa­il­man laa­jui­sen pan­de­mian kos­ka se oli uusi koro­na­vi­rus muo­to joka oli täy­sin tun­te­ma­ton sii­hen asti kun­nes se ilmaan­tui 2019 vuo­den lopul­la Wuha­nis­sa. Nyt kun roko­te­kat­ta­vuus on nousus­sa niin oli­si ihan ihmil­lis­ten syi­den takia tar­kis­tel­la SARS-CoV‑2:ta nor­maa­li­na influens­sa­na johon se toden­nä­köi­ses­ti muut­tuu ajan­myö­tä rokot­teen kaut­ta. Eihän mikään influen­sa ole estä­nyt ihmi­siä pitem­mäl­lä aika­vä­lil­lä sosi­aa­li­seen eris­täy­ty­mi­seen. Varian­tit ovat sit­ten eri asia ja ne pitäää ottaa vaka­vas­ti mikä­li joku varian­teis­ta on vaa­ral­li­sem­pi kuin sen kan­ta­vi­rus. Täl­lä het­kel­lä se on Del­ta+. Osmo Soi­nin­vaa­ra kyl­lä nime­no­maan minus­ta toi esil­le aiheen joka on todel­li­suus tämän vuo­den 2021 ja ensi vuo­den 2022 aika­na arki­päi­vää eli SARS-CoV‑2 on joka tapauk­ses­sa yhteis­kun­nan yksi sai­rauk­sis­ta mui­den sai­raus­ten jou­kos­sa. Yksi­kään toi­men­pi­de pait­si roko­tuk­set eivät kukis­ta SARS-CoV‑2:ta eivät roko­tuk­set kukis­ta SARS-CoV‑2:ta koko­naan maa­pal­lol­ta. Itse asias­sa roko­tuk­sis­sa on pal­jon posi­tii­vis­ta kos­ka seu­raa­vat koro­na­vi­rus jota ei vie­lä tun­ne­ta on hel­pom­pi ana­ly­soi­da kun roko­tus edel­li­seen on ole­mas­sa ja roko­tus­tek­no­lo­gia on kehit­ty­nyt nopeas­ti 2010-luvulla.

    Tavoite ”kokonaan nuijerrettu” on utopia, sen ovat jo lähes kaikki tunnustaneet jo.

    Rahul Soma­ni: Ryyp­pää­mi­nen on oma valin­ta. Sen voi kyl­lä lopet­taa mil­loin hyvän­sä. Col­vid-19 viruk­sen leviä­mis­tä voi­daan lopet­taa vain kun 70–90% suo­ma­lai­sis­ta on saa­nut molem­mat rokot­teet. Alko­ho­lis­miin ei ole rokotuksia

    Nyt taitaa olla niin että Ruotsin hyvä tilanne Delta -variantin suhteen pistää argumenttisi ihmeelliseen valoon. Näyttää nimittäin niin, ja monet suomalaisetkin asiantuntijat ovat näin sanoneet, että syy Ruotsin tilanteeseen on suuri vastustuskyky kansassa koska suurempi osa kansasta on sairastanut taudin pois.

   7. <span class="caps">MF</span>: Tavoi­te “koko­naan nui­jer­ret­tu” on uto­pia, sen ovat jo lähes kaik­ki tun­nus­ta­neet jo.

    Nyt tai­taa olla niin että Ruot­sin hyvä tilan­ne Del­ta ‑varian­tin suh­teen pis­tää argu­ment­ti­si ihmeel­li­seen valoon. Näyt­tää nimit­täin niin, ja monet suo­ma­lai­set­kin asian­tun­ti­jat ovat näin sano­neet, että syy Ruot­sin tilan­tee­seen on suu­ri vas­tus­tus­ky­ky kan­sas­sa kos­ka suu­rem­pi osa kan­sas­ta on sai­ras­ta­nut tau­din pois.

    Tästäkin on varmaan monia näkemyksiä terveydenhuollon asiantuntijoiden piirissä. Ottaen huomioon sen että Ruotsissa tauti tilanne oli viime vuoden kesällä pahempi Suomessa mutta räjähti nopeasti syksyllä jonka seurauksena Ruotsissa sairaala kapasiteetti ylikuormittui pahemmin kuin Suomessa. Ruotsalaiset eivät saaneet 100% immuunia viime vuonna vaikka yhteiskunta oli Ruotsissa auki kevällä 2020.
    Deltaviruksen alhaisella luvuilla Ruotsissa on todennäköisesti muut syyt kuin ruotsalaisten parempi immuuniteettu. Esim Britanniassa on todettu 50 000 deltavirus tapausta päivässä ja kuitenkin Britanniassa on korkeampi rokotekattavuus kuin Suomessa. Tämänkin korkea deltavirus tapausten alkulähe on Lontoossa järjestetty jalkapallon EM:kisojen ylisuuri yleisö mitä Wembley-stadion ei pysty paikkamääräisesti kattamaan.
    Luulen että totuus on jossain tässä välillä. Immuuniteetin ja rokotusten välillä. Sekään ei selitä kaikkea koska Ruotsissa etenkin ruotinsuomalaisten keskuudessa kuolleisuus oli viime vuonna korkeampi kuin muun väestön kohdalla. Olisko syyt suomalaisten huonompi elintavat (alkoholin käyttö, tupakointi ja rasvaisempi ja suolapitoisempi ruokavaltio verrattuna muun Ruotsin väestön elintapihin). Todennäköisesti tämä tulee selville monen vuoden päästä kun ns Long Colvidistä tulee lisää dataa

   8. <span class="caps">MF</span>: Tavoi­te “koko­naan nui­jer­ret­tu” on uto­pia, sen ovat jo lähes kaik­ki tun­nus­ta­neet jo.

    Nyt tai­taa olla niin että Ruot­sin hyvä tilan­ne Del­ta ‑varian­tin suh­teen pis­tää argu­ment­ti­si ihmeel­li­seen valoon. Näyt­tää nimit­täin niin, ja monet suo­ma­lai­set­kin asian­tun­ti­jat ovat näin sano­neet, että syy Ruot­sin tilan­tee­seen on suu­ri vas­tus­tus­ky­ky kan­sas­sa kos­ka suu­rem­pi osa kan­sas­ta on sai­ras­ta­nut tau­din pois.

    Tarkoitatko suomalaisilla asiantuntijoilla tätä melko pientä osaa joka alusta asti oli sairastamalla saadun laumaimmuniteetin kannalla? Siihen ei taida kuulua Mika Salmisen, Asko Järvisen ja Hanna Nohynekin lisäksi montaakaan, ainakaan julkisuudessa.

   9. K.k: uto­p

    K.k: Tar­koi­tat­ko suo­ma­lai­sil­la asian­tun­ti­joil­la tätä mel­ko pien­tä osaa joka alus­ta asti oli sai­ras­ta­mal­la saa­dun lau­maim­mu­ni­tee­tin kan­nal­la? Sii­hen ei tai­da kuu­lua Mika Sal­mi­sen, Asko Jär­vi­sen ja Han­na Nohy­ne­kin lisäk­si mon­taa­kaan, aina­kaan julkisuudessa.

    Itse asiassa muistan hyvin Mika Sal­mi­sen kommentit viime vuoden alussa hän piti todennäköisesti hyvinkin mahdollisena että valta osa suomalaisista sairastuisi colvidiin ja saisi näin ollen lau­maim­mu­ni­tee­tin. Tosin syksyllä Mika Salminen oli saanut koko colvidin leviämisen aikana uutta dataa joka kumosi edellisen datan covidista. Sinänsä ei mitenkään erityisen poikkeavaa kun katsoo lääketiedettä. Virukset ja taudit leviävät ja muuttuvat sen verran eri suuntiin ja muuttuvat muotoaan ettei todennäköisesti edes Mika Salmisella, Asko Järvisellä,Hanna Nohy­ne­killä tai Leena Ruotsalaisella olisi ollut kaikkia tietoja covidista viime vuoden alusta alkaen. Tämä on lääketieteen valtavirran kehitystä.

   10. K.k: Tar­koi­tat­ko suo­ma­lai­sil­la asian­tun­ti­joil­la tätä mel­ko pien­tä osaa joka alus­ta asti oli sai­ras­ta­mal­la saa­dun lau­maim­mu­ni­tee­tin kan­nal­la? Sii­hen ei tai­da kuu­lua Mika Sal­mi­sen, Asko Jär­vi­sen ja Han­na Nohy­ne­kin lisäk­si mon­taa­kaan, aina­kaan julkisuudessa.

    Tilanne nyt vaan on empiirisesti katsottuna että maat jotka ottivat renommin rajoitustoimilla ovat nyt paremmassa asemassa kuin muut. Samat maat osallistuivat myös vähemmän kurittamaan maailman lapset ja köyhät josta World Food Program on varoittanut näin ”272 million people are already or are at risk of becoming acutely food-insecure due to the aggravating effect of the COVID-19 crisis”

    Pistää se ihmettelemään että löytyy ihmisiä joiden mielestä satojen miljoonien ihmisten köyhdyttäminen ja nääntyminen nälkään on parempi kuin että jokunen miljoonaa yli keskiän olevia vanhoja ja sairaita kuolee viruksen kanssa.

    Rahulin nostama Ruotsin Covid-19 kanssa kuolleet on taas se vanha tarina. Sitä on jo tutkittu ja selvitetty että on täysin varmaa että kyseiset 15 000 ihmistä ei eläisi nytkään vaikka Covid-19 ei olisi ollut olemassakaan. Ensinnäkin Ruotsissa oli reipas alikuolleisuus vuonna 2019. Toisekseen vanhustenkotien keskimääräinen asumisaika ruotsissa on noin puoli vuotta ja siellä suurin osa kuolemista tapahtui, eli olisivat kuolleita nyt joka tapauksessa.

   11. <span class="caps">MF</span>: Tilan­ne nyt vaan on empii­ri­ses­ti kat­sot­tu­na että maat jot­ka otti­vat renom­min rajoi­tus­toi­mil­la ovat nyt parem­mas­sa ase­mas­sa kuin muut.

    Samat maat osallistuivat myös vähemmän kurittamaan maailman lapset ja köyhät josta World Food Program on varoittanut näin “272 million people are already or are at risk of becoming acutely food-insecure due to the aggravating effect of the COVID-19 crisis”

    Onko Brasilia paremassa asemassa kuin muut maat kun Brasiliassa ei ole otettu mitään rajoitustoimia käyttöön? Brasiliakin kuuluu kehttivien maiden joukkoon jonka sisäinen varallisuuserot on yksi maailman suurimpia. Kun brasilialaiset mellakoivat kaduilla presidentti Jair Messias Bolsosanaroa vastaan jolla on myös tulevissa presidentinvaaleissa mahdollisuus hävitä vaalit kun colvid virus on annettu levitä ilman mitään toimenpidetta niin luulenpa että MF:n väittämä ei ihan ole empiirinen kun tilannetta katsoo kehittyvien maiden tilanteesta. Nimenomaabn rikkaat teollisuusmaat ovat selvinneet colvdistä paremmin kuin köyhät valtiot koska ei vain rajoitusten takia vaan rokotteiden hamstrauksen takia tilanne on mennyt eriarvoisempaan suuntaan. Tuo World Food Program varoitti nimenomaan kehitysmaista. Rikkaiden teollisuusmaiden tilanen joissa rajoituksia on myös otettu käyttöön ei ole lisännyt aliravitsemusta tai ruokakriisiä koska maatalouden ylituotanto ja suorat tuet ovat vain lisänneet tuotantoa. Tälläisiä tukia joita rikkailla teollisuusmailla on käytössä ei ole kehitysmailla käytössä koska muuten ne eivät olisi kehitysmaita vaan olisivat rikkaiden teollisuusmaiden rinnalla. Uskon että moni brasilialainen valitisi esim Suomen colvid stradegian kuin Brasilian nykyisen covid stadegian.

   12. <span class="caps">MF</span>:

    Rahu­lin nos­ta­ma Ruot­sin Covid-19 kans­sa kuol­leet on taas se van­ha tari­na. Sitä on jo tut­kit­tu ja sel­vi­tet­ty että on täy­sin var­maa että kysei­set 15 000 ihmis­tä ei eläi­si nyt­kään vaik­ka Covid-19 ei oli­si ollut ole­mas­sa­kaan. Ensin­nä­kin Ruot­sis­sa oli rei­pas ali­kuol­lei­suus vuon­na 2019. Toi­sek­seen van­hus­ten­ko­tien kes­ki­mää­räi­nen asu­mi­sai­ka ruot­sis­sa on noin puo­li vuot­ta ja siel­lä suu­rin osa kuo­le­mis­ta tapah­tui, eli oli­si­vat kuol­lei­ta nyt joka tapauksessa.

    Jos MF:n logiikalla siviilikuolemien lukumäärät määritteltäisiin sodan kriteerin niin jatko- ja talvisodat eivät olleet todellisia sotia vain sen takia koska siviilikuolemia oli vain 2 086 kun muualla Euroopassa luku oli miljoonia, kymmeniätuhansia ja satojatuhansia .

    15 ooo ihmisen kuolema rauhanaikana yhden vuoden aikana virukseen joka on maailmanlaajuinen pandemia rikkaassa teollisuusmaassa jonka nimi on Ruotsi on jokseekin hyvinvointivaltion mallin vastaista. Tälläistä voisi tapahtua jossain kehitysmaassa . Mutta Ruotsissa? Kun asiaa vertailee Pohjoismaittain covid-kuolleisuus on Ruotsissa korkein Pohjoismaiden kohdalla mutta kun asiaa vertailee kaikkien Euroopan maiden kohdalla on Ruotsi keskitasoa.

    Kysymys kuuluu kun asiaa vertailee Ruotsin näkökulmasta ja Ruotsin kaltaisen vanhan perinteisen hyvinvointivaltion näkökulmasta onko Ruotsia hyvä verrata Pohjoismaihin vai koko Eurooppaan? Koko Euroopassa on Itä-ja Etelä-Euroopan maat joiden covid kuollaisuus on korkein. Tässä Ruotsi kyllä on keskivertoa alempaana mutta entäs kun asiaa tarkistelee Ruotsin perinteisessä viiteryhmässä eli Tanskaan, Norjaan, Islantiin ja Suomeen? Luku on aivan toinen.

    Olisiko sitten MF mukaan Suomessa pitänyt tapahtua Katynin kaltainen joukkomurha kuten tapahtui Puolassa jossa kuoli 21 857 ihmistä jotta voisimme kutsua talvi ja jatkosotia oikeiksi sodiksi?

    Kun MF ei pidä 15 000 covid kuolemia Ruotsissa massakuolemina niin huomattaisin että se on vain 6 857 vähemmän kuolleita kuin Katynin joukkomurhassa.

    6857 kuollutta on suunnilleen sama lukumäärä mitä asuu ihmisiä Haapajärvellä, Ikaalisissa tai Harjavallassa.

    Tämänkin 15 000 asukasta ei ole mitään pieni luku mitä Ruotsissa kuoli 1 vuoden aikana covidiin kun se sijoitetaan Suomen eräiden kuntien väkilukuun.

    15 000 ihmistä on luku mikä on Orimattilan, Loimaan, Kauhavan, Uudenkaupungin, Ylivieskan tai Kuusamon asukasluku.Joten 15 000 ihmisen kuolema olisi se että joko Orimattilan, Loimaan, Kauhavan, Uudenkaupungin, Ylivieskan tai Kuusamon väestö pitäisi menehtyä 1 vuoden aikana jotta tuo 15 000 ihmisen kuolema olisi saavutettiin ja se voitaisiin suhteutettaa Suomen kuntien väkilukuun .

   13. <span class="caps">MF</span>: Tilan­ne nyt vaan on empii­ri­ses­ti kat­sot­tu­na että maat jot­ka otti­vat renom­min rajoi­tus­toi­mil­la ovat nyt parem­mas­sa ase­mas­sa kuin muut.

    On myös maita jotka luottivat liikaan maantieteelliseen eristäytymiseensä kuten Australia jossa oli viime vuonna pitkään tilanne jossa covid tapaukset olivat nolla eikä Australian päässyt eikä sieltä voiunut lähteä lähteä paitsi tiukan karanteenin kautta. Elämä oli kuitenkin Australiassa hyvin vapaata eikä mitään rajoituksia ollut kun Australia luotti siihen että virus pysähty sen rajoillle. Juuri sen takia Australia ei ottanut rokotteita vakavasti alussa eikä ollut 1. maiden joukossa niita varaamassa. Nyt Australia on uuden laajan sulkutoimenpiteen alla joka voi viimeistään normaalisoitua jouluna. Näin totesi Australian pääministeri. Kun vain 30 % australialaisista on rokotettu niin kuka tahansa ymmärtää että rokotukset eivät ole vielä riittävät. Muistelu virkistäisi MF:ää kun kelaataan vuoden alkukevääseen kun Suomessa oli 30% väestöstä rokotettu niin tilanne ei ollut mitenkään hyvä mutta ei täällä ollut ulkonaliikkumiskieltoa mutta oli rajoituksia. Nyt Suomessa tuo rokotettujen lukumäärä on 66%. Tämäkin on osoitus että Australian kaltainen maa luotti liikaa maantieteelliseen eristäytymiseen mutta Suomessa vain rokotus on avain normaaliin.

   14. Jaak­ko K: Jän­nä kyl­lä Bri­tit pois­ti­vat rajoi­tuk­set viik­ko sit­ten ja sil­ti tapaus­mää­rät ovat vii­det­tä peräk­käis­tä päi­vää las­kus­sa. Onhan se lyhyt tar­kas­te­lu­jak­so, mut­ta ero­kin on aika iso, huip­pu­lu­vuis­ta alas 20 000 kpl / päi­vä. En minä rokot­ta­mis­ta vas­tus­ta, mut­ta tämä pelot­te­lu on men­nyt aivan tol­kut­to­mak­si. Ei Ruot­sis­sa­kaan näy mitään del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä.

    Britannian rokotekattavuus on kyllä parempi kuin Suomessa joten tämä selittää sen että tapausten määrä on Britanniassa laskussa. Britannia pitää tässäkin kohtaa ymmärtää vain Englantina ja Walesina. Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa on edelleen rajoitukset päällä. Joten tämänkin ei ole koko kuva Britanniasta.

    Syy miksi Ruotsissa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sinne ei ole tullut del­ta­va­riant­ti­a ulkomailta niinkään paljon kuin esimerkiksi Suomeen tuli del­ta­va­riant­ti­a pääasiassa Venäjältä Pietarin EM jalkapallo ottelun jälkeen kesäkuun loppussa . Sekin oli suomalaisten kisa turistien tuoma Venäjältä yhden päivän aikana kun tapauksia oli silloin Venäjällä 14 000 päivässä. Tällä hetkellä Delta variantti tapauksia on Venäjällä tuplaantunut tuosta jalkapallon EM-kisojen ottelun jälkeisessä ajasta.

    Jaak­ko K: Jän­nä kyl­lä Bri­tit pois­ti­vat rajoi­tuk­set viik­ko sit­ten ja sil­ti tapaus­mää­rät ovat vii­det­tä peräk­käis­tä päi­vää las­kus­sa. Ei Ruot­sis­sa­kaan näy mitään del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä.

    Britannian rokotekattavuus on kyllä parempi kuin Suomessa joten tämä selittää sen että tapausten määrä on Britanniassa laskussa. Britannia pitää tässäkin kohtaa ymmärtää vain Englantina ja Walesina. Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa on edelleen rajoitukset päällä. Joten tämänkin ei ole koko kuva Britanniasta.

    Syy miksi Ruotsissa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sinne ei ole tullut del­ta­va­riant­ti­a ulkomailta niinkään paljon kuin esimerkiksi Suomeen tuli del­ta­va­riant­ti­a pääasiassa Venäjältä Pietarin EM jalkapallo ottelun jälkeen kesäkuun loppussa . Sekin oli suomalaisten kisa turistien tuoma Venäjältä yhden päivän aikana kun tapauksia oli silloin Venäjällä 14 000 päivässä. Tällä hetkellä Delta variantti tapauksia on Venäjällä tuplaantunut tuosta jalkapallon EM-kisojen ottelun jälkeisessä ajasta.

   15. Rahul Soma­ni: Bri­tan­nian roko­te­kat­ta­vuus on kyl­lä parem­pi kuin Suo­mes­sa joten tämä selit­tää sen että tapaus­ten mää­rä on Bri­tan­nias­sa las­kus­sa. Bri­tan­nia pitää täs­sä­kin koh­taa ymmär­tää vain Englan­ti­na ja Wale­si­na. Skot­lan­nis­sa ja Poh­jois-Irlan­nis­sa on edel­leen rajoi­tuk­set pääl­lä. Joten tämän­kin ei ole koko kuva Britanniasta.

    Syy mik­si Ruot­sis­sa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sin­ne ei ole tul­lut del­ta­va­riant­ti­a ulko­mail­ta niin­kään pal­jon kuin esi­mer­kik­si Suo­meen tuli del­ta­va­riant­ti­a pää­asias­sa Venä­jäl­tä Pie­ta­rin jal­ka­pal­lo otte­lun jäl­keen kesä­kuun lop­pus­sa .Sekin olisuo­ma­lais­ten kisa turis­tien tuo­ma Venä­jäl­tä yhden päi­vän aika­na kun tapauk­sia oli sil­loin Venä­jäl­lä14 000 päi­väs­sä. Täl­lä het­kel­lä Del­ta variant­ti tapauk­sia on Venä­jäl­lä tuplaan­tu­nut tuos­ta jal­ka­pal­lon EM-kiso­jen otte­lun jäl­kei­ses­sä ajasta.

    Bri­tan­nian roko­te­kat­ta­vuus on kyl­lä parem­pi kuin Suo­mes­sa joten tämä selit­tää sen että tapaus­ten mää­rä on Bri­tan­nias­sa las­kus­sa. Bri­tan­nia pitää täs­sä­kin koh­taa ymmär­tää vain Englan­ti­na ja Wale­si­na. Skot­lan­nis­sa ja Poh­jois-Irlan­nis­sa on edel­leen rajoi­tuk­set pääl­lä. Joten tämän­kin ei ole koko kuva Britanniasta.

    Syy mik­si Ruot­sis­sa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sin­ne ei ole tul­lut del­ta­va­riant­ti­a ulko­mail­ta niin­kään pal­jon kuin esi­mer­kik­si Suo­meen tuli del­ta­va­riant­ti­a pää­asias­sa Venä­jäl­tä Pie­ta­rin jal­ka­pal­lo otte­lun jäl­keen kesä­kuun lop­pus­sa .Sekin olisuo­ma­lais­ten kisa turis­tien tuo­ma Venä­jäl­tä yhden päi­vän aika­na kun tapauk­sia oli sil­loin Venä­jäl­lä14 000 päi­väs­sä. Täl­lä het­kel­lä Del­ta variant­ti tapauk­sia on Venä­jäl­lä tuplaan­tu­nut tuos­ta jal­ka­pal­lon EM-kiso­jen otte­lun jäl­kei­ses­sä ajasta.

    Kun arvioit Brittien tilannetta deltavariantin kanssa, otat rokotekattavuuden huomioon, mutta Venäjän kohdalla et. Miksi? Jos deltavariantti on nimenomaan futisturistien Venäjältä tuoma, miksi Belgiassa ei näy mitään tartuntapiikkiä (kasvua toki on)? Belgiakin pelasi otteluita Pietarissa.

   16. Jaak­ko K: Kun arvioit Brit­tien tilan­net­ta del­ta­va­rian­tin kans­sa, otat roko­te­kat­ta­vuu­den huo­mioon, mut­ta Venä­jän koh­dal­la et. Mik­si? Jos del­ta­va­riant­ti on nime­no­maan futis­tu­ris­tien Venä­jäl­tä tuo­ma, mik­si Bel­gias­sa ei näy mitään tar­tun­ta­piik­kiä (kas­vua toki on)? Bel­gia­kin pela­si otte­lui­ta Pietarissa.

    Miksi Belgiassa ei näy delta variantin tartuntapiikkiä kuten näkyy Suomessa johtuu yksinkertaisesti siitä että Suomella ja Venäjällä on yhteinen yli 1000 km pitkä maaraja. Tietääkseni Belgialla ei ole maarajaa Venäjän kanssa. Nekin belgialaiset jalkapallo fanit jotka olivat Venäjällä joutuivat ottamaan todennäköisesti ennen lähtöä Belgiassa lentoasemalla ja Belgiaan tullessa lentoasemalla colvid testin . Tätä lentoyhtiöt vaativat. Bussi yhtiöt eivät vaadi colvid testiä . Myös määrällisesti Belgiasta lähti Venäjälle jalkapallon EM-kisoihin vähemmän kuin Suomesta. K

   17. Rahul Soma­ni: Bri­tan­nian roko­te­kat­ta­vuus on kyl­lä parem­pi kuin Suo­mes­sa joten tämä selit­tää sen että tapaus­ten mää­rä on Bri­tan­nias­sa las­kus­sa. Bri­tan­nia pitää täs­sä­kin koh­taa ymmär­tää vain Englan­ti­na ja Wale­si­na. Skot­lan­nis­sa ja Poh­jois-Irlan­nis­sa on edel­leen rajoi­tuk­set pääl­lä. Joten tämän­kin ei ole koko kuva Britanniasta.

    Syy mik­si Ruot­sis­sa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sin­ne ei ole tul­lut del­ta­va­riant­ti­a ulko­mail­ta niin­kään pal­jon kuin esi­mer­kik­si Suo­meen tuli del­ta­va­riant­ti­a pää­asias­sa Venä­jäl­tä Pie­ta­rin jal­ka­pal­lo otte­lun jäl­keen kesä­kuun lop­pus­sa .Sekin olisuo­ma­lais­ten kisa turis­tien tuo­ma Venä­jäl­tä yhden päi­vän aika­na kun tapauk­sia oli sil­loin Venä­jäl­lä14 000 päi­väs­sä. Täl­lä het­kel­lä Del­ta variant­ti tapauk­sia on Venä­jäl­lä tuplaan­tu­nut tuos­ta jal­ka­pal­lon EM-kiso­jen otte­lun jäl­kei­ses­sä ajasta.

    Bri­tan­nian roko­te­kat­ta­vuus on kyl­lä parem­pi kuin Suo­mes­sa joten tämä selit­tää sen että tapaus­ten mää­rä on Bri­tan­nias­sa las­kus­sa. Bri­tan­nia pitää täs­sä­kin koh­taa ymmär­tää vain Englan­ti­na ja Wale­si­na. Skot­lan­nis­sa ja Poh­jois-Irlan­nis­sa on edel­leen rajoi­tuk­set pääl­lä. Joten tämän­kin ei ole koko kuva Britanniasta.

    Syy mik­si Ruot­sis­sa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sin­ne ei ole tul­lut del­ta­va­riant­ti­a ulko­mail­ta niin­kään pal­jon kuin esi­mer­kik­si Suo­meen tuli del­ta­va­riant­ti­a pää­asias­sa Venä­jäl­tä Pie­ta­rin jal­ka­pal­lo otte­lun jäl­keen kesä­kuun lop­pus­sa .Sekin olisuo­ma­lais­ten kisa turis­tien tuo­ma Venä­jäl­tä yhden päi­vän aika­na kun tapauk­sia oli sil­loin Venä­jäl­lä14 000 päi­väs­sä. Täl­lä het­kel­lä Del­ta variant­ti tapauk­sia on Venä­jäl­lä tuplaan­tu­nut tuos­ta jal­ka­pal­lon EM-kiso­jen otte­lun jäl­kei­ses­sä ajasta.

    Kyllä Ruotsissa on delta pääviruksena ja kun Suomen jalkapalloturisteja syytetään, niin unohdetaan että Ruotsilla oli myös kaksi lohkovaiheen peliä Pietarissa. Kuvista päätellen Ruotsalaisia faneja oli liikkeellä vähintään yhtä paljon kuin Suomalaisia. Varianttien osuuksia maittain voi tutkia covariants.org

   18. pH: Kyl­lä Ruot­sis­sa on del­ta pää­vi­ruk­se­na ja kun Suo­men jal­ka­pal­lo­tu­ris­te­ja syy­te­tään, niin unoh­de­taan että Ruot­sil­la oli myös kak­si loh­ko­vai­heen peliä Pie­ta­ris­sa. Kuvis­ta pää­tel­len Ruot­sa­lai­sia fane­ja oli liik­keel­lä vähin­tään yhtä pal­jon kuin Suo­ma­lai­sia. Variant­tien osuuk­sia mait­tain voi tut­kia covariants.org

    Ero Ruotsiin ja Suomeen on myös siinä että ruotsalaiset jalkapallo turistit matkustivat Venäjälle pääasiassa lentoteitse kun taas Suomesta matkustettiin Venäjälle bussilla ja henkilöautoilla rajan yli. Lentoyhtiöt kun vaativat ennen koneeseen nousua negatiivisen testin niin tartuntoja on helpompi kontrolloida kuin maarajalla jossa on käytössä vain 2 rajanylityspaikkkaa. Kun Venäjän ja Suomen raja on EU:n ulkoraja niin tilanne on eri kuin lentoteitse matkustaminen Ruotsista ja muista pohjoismaista Venäjälle

   19. Rahul Soma­ni: Ero Ruot­siin ja Suo­meen on myös sii­nä että ruot­sa­lai­set jal­ka­pal­lo turis­tit mat­kus­ti­vat Venä­jäl­le pää­asias­sa len­to­teit­se kun taas Suo­mes­ta mat­kus­tet­tiin Venä­jäl­le bus­sil­la ja hen­ki­lö­au­toil­la rajan yli. Len­to­yh­tiöt kun vaa­ti­vat ennen konee­seen nousua nega­tii­vi­sen tes­tin niin tar­tun­to­ja on hel­pom­pi kont­rol­loi­da kuin maa­ra­jal­la jos­sa on käy­tös­sä vain 2 rajan­yli­tys­paikk­kaa. Kun Venä­jän ja Suo­men raja on :n ulko­ra­ja niin tilan­ne on eri kuin len­to­teit­se mat­kus­ta­mi­nen Ruot­sis­ta ja muis­ta poh­jois­mais­ta Venäjälle

    Argumentointisi hivene ontuu, koska ruotsalaiset kaiken järjen mukaan matkasivat 72h koronatodistuksella, joka oli otettu ruotsissa, eli 3vkr matka, kuten suomalaisillakin pääsääntöisesti. Tuskin kukaan pietarissa meni koronatestiin ja kun tiedämme, että koronan tyypillinen itämisaika on 4-5vkr on vastuu matkailijalla mennä testiin omaehtoisesti. Tämähän osaltaan suomessa epäonnistui, oliko ruotsalaiset tässä mielessä fiksumpia?

   20. pH: Argu­men­toin­ti­si hive­ne ontuu, kos­ka ruot­sa­lai­set kai­ken jär­jen mukaan mat­ka­si­vat 72h koro­na­to­dis­tuk­sel­la, joka oli otet­tu ruot­sis­sa, eli 3vkr mat­ka, kuten suo­ma­lai­sil­la­kin pää­sään­töi­ses­ti. Tus­kin kukaan pie­ta­ris­sa meni koro­na­tes­tiin ja kun tie­däm­me, että koro­nan tyy­pil­li­nen itä­mi­sai­ka on 4–5vkr on vas­tuu mat­kai­li­jal­la men­nä tes­tiin omaeh­toi­ses­ti. Tämä­hän osal­taan suo­mes­sa epä­on­nis­tui, oli­ko ruot­sa­lai­set täs­sä mie­les­sä fiksumpia?

    Ruotsalaiset matkustivat Venäjälle pääasiassa lentoteitse joka edellyttää tuon 72h koro­na­to­dis­tuksen ennen kuin pääsee koneeseen. 72h koro­na­to­dis­tusta ei vaadita yksityisautoilijalle tai bussimatkustajille joten tässä on isot erot ruotsalaisten ja suomalaisten matkustamisessa Venäjälle. Fiksuudesta en tiedä kumpia toimi oikein mutta matkustustavat olivat erilaiset. Lentoyhtiöt vaativat 72h koro­na­to­dis­tuksen toisin kuin maantieliikenne ei vaadi 72h koro­na­to­dis­tusta

   21. Rahul Soma­ni: Ruot­sa­lai­set mat­kus­ti­vat Venä­jäl­le pää­asias­sa len­to­teit­se joka edel­lyt­tää tuon72h koro­na­to­dis­tuksen ennen kuin pää­see konee­seen.72h koro­na­to­dis­tusta ei vaa­di­ta yksi­tyi­sau­toi­li­jal­le tai bus­si­mat­kus­ta­jil­le joten täs­sä on isot erot ruot­sa­lais­ten jasuo­ma­lais­ten mat­kus­ta­mi­ses­sa Venä­jäl­le. Fik­suu­des­ta en tie­dä kum­pia toi­mi oikein mut­ta mat­kus­tus­ta­vat oli­vat eri­lai­set. Len­to­yh­tiöt vaa­ti­vat72h koro­na­to­dis­tuksen toi­sin kuin maan­tie­lii­ken­ne ei vaa­di72h koronatodistusta

    Ongelma ei kai ollut se, että ruotsalaiset veivät koronaa venäjälle, koska se vaaditaan ruotsin päässä. Mitä sieltä tulee takaisin ilmenee vasta 4-5vkr paluusta.

   22. pH: Ongel­ma ei kai ollut se, että ruot­sa­lai­set vei­vät koro­naa venä­jäl­le, kos­ka se vaa­di­taan ruot­sin pääs­sä. Mitä siel­tä tulee takai­sin ilme­nee vas­ta 4–5vkr paluusta.

    Tuosta jalkapallon EM-kisoista Pietarissa on jo kulunut kohta kuukausi. Todennäköisesti nyt näemme Ruotsin tilanteen joka poikkeaa radikaalisesti Suomen tilanteesta siten että kisaturistit testattiin Ruotsissa lentoasemilla nopeammin kuin Suomessa itärajalla jossa oli aliresurssioitu kapasiteetti kun bussi ja auto karavaanit tunkivat Suomeen lähes samaan kellon aikaan ja samasta rajanylityspaikasta (Vaalimaalta) kun Nuijamaa olisi ollut myös vaihtoehto jossa oli myös kapasiteettiä mutta vähemmän tunkua kun Vaalimaa on maantieteellisesti lähempänä pääkaupunkiseutua kuin Nuijamaa

   23. Rahul Soma­ni: Ruot­sa­lai­set mat­kus­ti­vat Venä­jäl­le pää­asias­sa len­to­teit­se joka edel­lyt­tää tuon72h koro­na­to­dis­tuksen ennen kuin pää­see konee­seen.72h koro­na­to­dis­tusta ei vaa­di­ta yksi­tyi­sau­toi­li­jal­le tai bus­si­mat­kus­ta­jil­le joten täs­sä on isot erot ruot­sa­lais­ten jasuo­ma­lais­ten mat­kus­ta­mi­ses­sa Venä­jäl­le. Fik­suu­des­ta en tie­dä kum­pia toi­mi oikein mut­ta mat­kus­tus­ta­vat oli­vat eri­lai­set. Len­to­yh­tiöt vaa­ti­vat72h koro­na­to­dis­tuksen toi­sin kuin maan­tie­lii­ken­ne ei vaa­di72h koronatodistusta

    Autoilijalta vaaditaan venäjän rajalla max 72 tuntia vanha todistus, jonka esittämällä pääsee terveystarkastukseen, jossa otetaan toinen testi. Tulosta ei tarvitse odotella, mutta jos se on positiivinen tulee yhteydenotto ja passitus karanteeniin. Tämä siis Venäjälle päin.

   24. Jaak­ko K: Jos jotain on pak­ko rajoit­taa, niin ryyp­pää­mis­tä sitten.

    Ryyppäämistä on hyvin helppoa rajoittaa ihan yksilö tasolla ilman valtiollisia rajoituksia. Viinaa ei ole kukaan ulkopuolinen pakottanut ostamaan.

   25. Jaak­ko K: Jän­nä kyl­lä Bri­tit pois­ti­vat rajoi­tuk­set viik­ko sit­ten ja sil­ti tapaus­mää­rät ovat vii­det­tä peräk­käis­tä päi­vää las­kus­sa. Onhan se lyhyt tar­kas­te­lu­jak­so, mut­ta ero­kin on aika iso, huip­pu­lu­vuis­ta alas 20 000 kpl / päi­vä. En minä rokot­ta­mis­ta vas­tus­ta, mut­ta tämä pelot­te­lu on men­nyt aivan tol­kut­to­mak­si. Ei Ruot­sis­sa­kaan näy mitään del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä. Ehkä ker­ran sai­ras­tet­tu tau­ti suo­jaa vähin­tään jon­kin ver­ran myös uusil­ta varian­teil­ta? Minus­ta on ihan perus­tel­tua pitää toden­nä­köi­se­nä, että mitään uut­ta räjäh­dys­tä ei ole tulos­sa­kaan. Kyl­lä se rokot­ta­mi­nen­kin koko ajan ete­nee. Tun­tuu­han se tie­ten­kin epä­rei­lul­ta, jos rajoi­tuk­set pure­taan ja sen jäl­keen sat­tuu sai­ras­tu­maan. Kun niin monen muun eteen kui­ten­kin teh­tiin niin pal­jon. Minus­ta oli­si sil­ti aivan koh­tuu­ton­ta lait­taa taas kaik­ki opis­ke­li­jat kotio­pin­to­jen pariin. Jos jotain on pak­ko rajoit­taa, niin ryyp­pää­mis­tä sitten.

    Oma (kotikutoinen) tulkintani on se, että kun tartunnat ovat nousussa, ne myös nousevat rajoituksista huolimatta, ja kun ne ovat laskussa, ne myös laskevat rajoitusten poistamisesta huolimatta. Maskit ja turvavälit eivät tee tyhjäksi ihmisten välistä kanssakäymistä ja pöpö löytää kyllä jonkun reitin kun on löytääkseen.

    Floridan ja vielä kovin tuore Britannian esimerkki ovat melko isoja koeponnistuksia tälle teorialle. Jälkeen päin olemme kovasti viisaampia, mutta mitä kaikkea siihen mennessä onkaan tullut kokeiltua.

   26. Timo A.: Oma (koti­ku­toi­nen) tul­kin­ta­ni on se, että kun tar­tun­nat ovat nousus­sa, ne myös nouse­vat rajoi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta, ja kun ne ovat las­kus­sa, ne myös las­ke­vat rajoi­tus­ten pois­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta. Mas­kit ja tur­va­vä­lit eivät tee tyh­jäk­si ihmis­ten välis­tä kans­sa­käy­mis­tä ja pöpö löy­tää kyl­lä jon­kun rei­tin kun on löytääkseen.

    Flo­ri­dan ja vie­lä kovin tuo­re Bri­tan­nian esi­merk­ki ovat mel­ko iso­ja koe­pon­nis­tuk­sia täl­le teo­rial­le. Jäl­keen päin olem­me kovas­ti vii­saam­pia, mut­ta mitä kaik­kea sii­hen men­nes­sä onkaan tul­lut kokeiltua.

    Tästä erittäin samaa mieltä ja esitinkin tämän jo jossakin aikaisemmassa ketjussa talvella vähän eri tavalla muotoiltuna eli pöpö pitää hauskaa meidän kanssamme ja leikkii kuurupiiloa ja löytää kyllä aina meidät ja sitten kyllästyy koko leikkiin ja vaihtaa maisemaa.. Päättäjät luulevat tekevänsä vaikuttavia rajoituksia ja purkuja vuoron perään ja yrittävät niitä perustella milloin mistäkin repäistyillä ”sopivilla”esimerkeillä eri maista, tutkimuksista yms. Ja valtamedia harrastaa lähinna alarmistista numero,-detaljiuutisointia, analyysit puuttuvat. Korostetun hygieniatouhun(käsidesit, desinfioinnit) voisi myös vähitellen lopettaa jotta alkaisimme taas saada luonnollisia altistuksia ja flunssia, rokotekierteellä ei tätä saada koskaan hallintaan. Vähän sama juttu kuin antibiottien kanssa, hyvä kertaluontoinen ja tehokas ensiapu moneen vaivaan mutta pysyvänä ratkaisuna kääntyy itseään vastaan.

   27. jokke49: a mai­se­maa.. Päät­tä­jät luu­le­vat teke­vän­sä vai­kut­ta­via rajoi­tuk­sia ja pur­ku­ja vuo­ron perään ja yrit­tä­vät nii­tä perus­tel­la mil­loin mis­tä­kin repäis­tyil­lä “sopivilla“esimerkeillä eri mais­ta, tut­ki­muk­sis­ta yms. Ja val­ta­me­dia har­ras­taa lähin­na alar­mis­tis­ta numero,-detaljiuutisointia, ana­lyy­sit puut­tu­vat. Koros­te­tun hygieniatouhun(käsidesit, desin­fioin­nit) voi­si myös vähi­tel­len lopet­taa jot­ta alkai­sim­me taas saa­da lu

    jokke49: Täs­tä erit­täin samaa miel­tä ja esi­tin­kin tämän jo jos­sa­kin aikai­sem­mas­sa ket­jus­sa tal­vel­la vähän eri taval­la muo­toil­tu­na eli pöpö pitää haus­kaa mei­dän kans­sam­me ja leik­kii kuu­ru­pii­loa ja löy­tää kyl­lä aina mei­dät ja sit­ten kyl­läs­tyy koko leik­kiin ja vaih­taa mai­se­maa.. Päät­tä­jät luu­le­vat teke­vän­sä vai­kut­ta­via rajoi­tuk­sia ja pur­ku­ja vuo­ron perään ja yrit­tä­vät nii­tä perus­tel­la mil­loin mis­tä­kin repäis­tyil­lä “sopivilla“esimerkeillä eri mais­ta, tut­ki­muk­sis­ta yms. Ja val­ta­me­dia har­ras­taa lähin­na alar­mis­tis­ta numero,-detaljiuutisointia, ana­lyy­sit puut­tu­vat. Koros­te­tun hygieniatouhun(käsidesit, desin­fioin­nit) voi­si myös vähi­tel­len lopet­taa jot­ta alkai­sim­me taas saa­da luon­nol­li­sia altis­tuk­sia ja fluns­sia, roko­te­kier­teel­lä ei tätä saa­da kos­kaan hal­lin­taan. Vähän sama jut­tu kuin anti­biot­tien kans­sa, hyvä ker­ta­luon­toi­nen ja teho­kas ensia­pu moneen vai­vaan mut­ta pysy­vä­nä rat­kai­su­na kään­tyy itse­ään vastaan.

    Kyllä rokottamalla saadaan covid kontroliin mutta ei hävitettyä. Myös ilman anti­biot­teja monia sairauksia ei olisi voitu hoitaa nykymuodossa edes tällä hetkellä.

    Tämäkin on anti­biot­tien ansiota että olemme saaneet maailmasta monia sairuaksia hävitettyä ja hoidettua.

    Luonnollisen kierteen kautta voi toki saada sairauksia kontrolliin mutta siinä kestää useampi sukupolvi. Hygenia on osittain kulttuurista ja geenettistä.Samaan aikaan esim juomaveden laatu pitäisi olla Suomessa likaisempaa kuin nyt jotta saisimme luonollisen immuunin koko kansaan.

    Onko jokke49 valmis uhraamaan korkeatasoisen hanaveden laadun jotta suomalaiset sairastuisivat pöpöihin jotka eivät ole kaikki ihan viattomia vaan osa voi olla myös hyvinkin vaarallisia? Ikävä sanoa tämä mutta koko Suomen kansa ei saisi vastustus kykyä yhden tai kahden sukupolven aikana vaikka luonnolliset keinot otettasiin käyttöön sairauksien hoidossa ja hygenia taso heikennettäisiin huomattavasti ja samalla luovuttasiin teholääkkeistä kuten rokotuksista ja anttibiotteista kuten jokke49 nyt ehdottaa vaihtoehtoiseksi malliksi .

    Siinä menee varmaan kolme tai neljä sukupolvea suomalaisista jos tämä linja otetaan käyttöön. En tiedä kuinka monta suomalaisista kuolisi myös pois koska väestömme ikärakenne vanhenee koko ajan Suomessa ja on Euroopan kohdalla nopeampaa heti Italian jälkeen

    Kehittyien ja kehitysmaiden ero teollisuusmaihin on se että niiden väestö rakenne on nuorempaa kuin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa joten tilanne on aivan erilainen kuin jokke49 antaa ymmärtää.

   28. Rahul Soma­ni:
    Kyl­lä rokot­ta­mal­la saa­daan covid kont­ro­liin mut­ta ei hävi­tet­tyä. Myös ilman anti­biot­teja monia sai­rauk­sia ei oli­si voi­tu hoi­taa nyky­muo­dos­sa edes täl­lä hetkellä.

    Tämä­kin on anti­biot­tien ansio­ta että olem­me saa­neet maa­il­mas­ta monia sai­ruak­sia hävi­tet­tyä ja hoidettua.

    Luon­nol­li­sen kier­teen kaut­ta voi toki saa­da sai­rauk­sia kont­rol­liin mut­ta sii­nä kes­tää useam­pi suku­pol­vi. Hyge­nia on osit­tain kult­tuu­ris­ta ja geenettistä.Samaan aikaan esim juo­ma­ve­den laa­tu pitäi­si olla Suo­mes­sa likai­sem­paa kuin nyt jot­ta sai­sim­me luo­nol­li­sen immuu­nin koko kansaan.

    Onkojokke49 val­mis uhraa­maan kor­kea­ta­soi­sen hana­ve­den laa­dun jot­ta suo­ma­lai­set sai­ras­tui­si­vat pöpöi­hin jot­ka eivät ole kaik­ki ihan viat­to­mia vaan osa voi olla myös hyvin­kin vaa­ral­li­sia?Ikä­vä sanoatämä mut­ta koko Suo­men kan­sa eisai­si vas­tus­tus kykyäyhden tai kah­den suku­pol­ven aika­na vaik­ka luon­nol­li­set kei­not otet­ta­siin käyt­töön sai­rauk­sien hoi­dos­sa ja hyge­nia tasohei­ken­net­täi­siin huo­mat­ta­vas­ti ja samal­la luo­vut­ta­siin teho­lääk­keis­tä kuten roko­tuk­sis­ta ja ant­ti­biot­teis­ta kuten jokke49 nyt ehdot­taa vaih­toeh­toi­sek­si malliksi .

    Sii­nä menee var­maan kol­me tai nel­jä suku­pol­vea suo­ma­lai­sis­ta jos tämä lin­ja ote­taan käyt­töön. En tie­dä kuin­ka mon­ta suo­ma­lai­sis­ta kuo­li­si myös pois kos­ka väes­töm­me ikä­ra­ken­ne van­he­nee koko ajan Suo­mes­sa ja on Euroo­pan koh­dal­la nopeam­paa heti Ita­lian jälkeen

    Kehit­tyien ja kehi­tys­mai­den ero teol­li­suus­mai­hin on se että nii­den väes­tö raken­ne on nuo­rem­paa kuin Euroo­pas­sa ja Poh­jois-Ame­ri­kas­sa joten tilan­ne on aivan eri­lai­nen kuin jokke49 antaa ymmärtää.

    Olen ymmärtänyt että ainoastaan yksi sairaus, Isorokko, on saatu maailmasta hävitettyä, mitkä ovat ne muut joihin viittaat?

   29. <span class="caps">MF</span>: Olen ymmär­tä­nyt että ainoas­taan yksi sai­raus, Iso­rok­ko, on saa­tu maa­il­mas­ta hävi­tet­tyä, mit­kä ovat ne muut joi­hin viittaat?

    Viittaan myös polioon. Se on lähes tulkoon hävitetty maailmasta paitsi jotain eristäytyneitä polio tapauksia löytyy esim Afganistanista mutta pääasiassa molemmat polio ja iso rokko on hävietty maailmasta lähes kokonaan. Näin WHO on ainakin ilmoittanut. On otettava huomioon että isorokko ja polio saatiin kontrolliin rokottamalla ei niinkään luonnollisen immuniteetin kautta mitä nyt vaihtoehtoisesti esitetään tässäkin blogissa eräiden nimimerkkien kohdalla

   30. <span class="caps">MF</span>: Olen ymmär­tä­nyt että ainoas­taan yksi sai­raus, Iso­rok­ko, on saa­tu maa­il­mas­ta hävi­tet­tyä, mit­kä ovat ne muut joi­hin viittaat?

    SARS.

    SARS-Covid19 kanssa Kiina sen sijaan aluksi pudotti pallon ja sen jälkeen Eurooppa toimi tehokkaana hautomona ja levittäjänä. Suoraan Kiinasta virus levisi käsittääkseni Euroopan lisäksi vain pariin Afrikan maahan ja muualle epidemia levisi Euroopasta.

   31. K.k: .

    SARS-Covid19 kans­sa Kii­na sen sijaan aluk­si pudot­ti pal­lon ja sen jäl­keen Euroop­pa toi­mi tehok­kaa­na hau­to­mo­na ja levit­tä­jä­nä. Suo­raan Kii­nas­ta virus levi­si käsit­tääk­se­ni Euroo­pan lisäk­si vain pariin Afri­kan maa­han ja muu­al­le epi­de­mia levi­si Euroopasta.

    Tarkoitatko siis SARS-CoV-1:sta? Joka levisi vuosina 2002-2004 pandemiaksi. Tuolloin SARS-CoV-1 levisi pääasiassa Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa ja osassa Euroopan maissa. Muualla se ei levinnyt. Esim Etelä-Amerikassa ja Afrikassa sitä ei tavattu.

    Itse asiassa SARS-CoV-1:ta ei nujerttu rokotteiden avulla vaan SARS-CoV-1 saatiin kyllä kontrolliin sen jälkeen kun se levisi Kiinasta Aasiaan. Viimeinen Aasian maa joka sai sen kontrolliin oli Vietnam. SARS-CoV-1 :llä oli myös hyvin nopea kausi sykli ja se katsosi kun lämpötila kohosi kesällä lämpimäksi. Tällä nykyisellä SARS-CoV-2 viruksella ei ole vastaavaa nopeaa kausi sykliä kuin SARS-CoV-1:llä

   32. K.k: .

    SARS.

    SARS-Covid19 kans­sa Kii­na sen sijaan aluk­si pudot­ti pal­lon ja sen jäl­keen Euroop­pa toi­mi tehok­kaa­na hau­to­mo­na ja levit­tä­jä­nä. Suo­raan Kii­nas­ta virus levi­si käsit­tääk­se­ni Euroo­pan lisäk­si vain pariin Afri­kan maa­han ja muu­al­le epi­de­mia levi­si Euroopasta.

    SARS-1 oli aivan toisenlainen tauti. Se aiheutti oireita nopeasti ja taudinkuva oli yleensä vakava. Leviämiskykykään ei ollut sitä mitä tällä uudella koronaviruksella.

    Maailmasta rokotuksin hävitetyn taudin, isorokon, keskeinen ominaisuus on se, että kyseiselle virukselle (tai rokotteissa aikanaan käytetylle lehmärokkovirukselle) muodostuu elinikäinen immuniteetti. Taudin oireisto oli myös erittäin näkyvä, eikä virus ollut näin tarttuva kuin mitä uuden koronaviruksen deltavariantista nyt tiedetään.

    Viruksen aikaansaaman immuniteetin kesto on kuitenkin keskeisin tekijä laumasuojan kannalta.

    Koronavirusten aikaansaama immuniteetti on lähtökohtaisesti varsin lyhytaikainen. Vielä lyhytaikaisemman immuniteetin antaa esim. norovirus. Siksi kumpaakaan näistä viruksista emme voi millään yhteiskuntien kestämillä toimilla hävittää.

    Sairaalakuorman hallittavuuden kannalta olisi hyvä, että virus saisi nyt levitä niiden keskuudessa, joita ei ole rokotettu ja joille tauti ei ole vaarallinen, eli lapset ja nuoret. Riskiryhmät ovat juuri nyt mahdollisimman hyvässä suojassa vakavalta taudilta, mutta todennäköisesti vain rajallisen ajan. Näin kartutettaisiin väestön immuunivastetta joustavasti luontaisen altistumisen kautta. Ruotsissa luonnollisen altistumisen ja rokotusten yhteismalli näyttää toimivan.

  3. Krtek:
   Johan tääl­lä nyt ollaan kään­net­ty kelk­kaa! Olen saa­nut molem­mat rokot­teet ja perus­ter­ve, mut­ta minul­la ei ole mitään aikei­ta sai­ras­taa koro­naa. Bri­tit ja ruot­sa­lai­set ja rys­sät saa­vat sekoil­la mene­mään miten pal­jon vain, mut­ta Suo­mes­sa pitää rajoit­taa leviä­mis­tä. En aio tava­ta isoa jouk­koa ihmi­siä sisä­ti­lois­sa niin kau­an kuin tämä tau­ti­ti­lan­ne on näin paha, sano­taan jol­lain hiton you­tu­be-videol­la(!) mitä tahan­sa. Yri­tys­toi­min­ta on lähel­lä sydän­tä­ni, mut­ta se on vain yri­tys­toi­min­taa, sai­ras­ta­mi­nen on todel­li­suut­ta. Tämän pos­tauk­sen kom­men­tit ovat poh­ja­no­tee­raus ja kai­paan kym­me­nen vuo­den takais­ta Soi­nin­vaa­ran blo­gia tosi paljon.

   Ei ole käännetty kelkkaa. Itse en ole koko aikana varonut koronaa millään tavalla. Maskin olen laittanut päähäni vain junassa. Olen perusterve 55-vuotias, ja ottanut yhden piikin, senkin vain siksi, että rokotuksista tunnutaan tekevän edellytys häiriöttömään matkustamiseen.

   Kavahtamissasi kommenteissa on nähdäkseni varteenotettavia tutkimuksia taustalla. Lienee selvä, että alun kaaoksen jälkeen kuva vähitellen selkenee ja alkaa lähestyä totuutta.

   Nyt luodut käytännöt ovat takaraivossa heti seuraavan epidemian koittaessa, ja lienee selvää, että niitä joku myös ehdottaa otettavaksi käyttöön. Siksi kannattaa penkoa tämä tapaus kunnolla.

   On hyvinkin ajateltavissa, että seuraava pahempi influenssa riittää jo perustelemaan monenlaista. Kun rajoituksiin kerran lähdetään, niitä on koko ajan helpompi jaella lisää ja lisää.

   Minusta on selvää, että tässä on lähdetty soitellen sotaan ja saatu aikaan heikennys väestön luonnolliseen vastustuskykyyn, joka paljastuu seuraavassa kausi-influenssassa.

   1. Timo A.:

    On hyvin­kin aja­tel­ta­vis­sa, että seu­raa­va pahem­pi influens­sa riit­tää jo perus­te­le­maan monen­lais­ta. Kun rajoi­tuk­siin ker­ran läh­de­tään, nii­tä on koko ajan hel­pom­pi jael­la lisää ja lisää.

    Minus­ta on sel­vää, että täs­sä on läh­det­ty soi­tel­len sotaan ja saa­tu aikaan hei­ken­nys väes­tön luon­nol­li­seen vas­tus­tus­ky­kyyn, joka pal­jas­tuu seu­raa­vas­sa kausi-influenssassa.

    Seuraavassa isossa äkillisesti influenssassa kuten tässä Colvid-19 viruksessa on jo riittävän paljon lääketeollistä dataa että rokotusten tuotanto ja kehittäminen on edennyt huomattavasti pidemmälle kuin viime vuoden alussa.

    Itse asiassa kausi-influenssassa on Suomesta kokonaan hävinnyt tämän Colvid-19 viruksen seurauksena. Luonnollinen vastuskyvyllä on kyllä muitakin syitä kuin rajoitukset tai rokotteet. Yleinen korkea tasoinen hygienia heikentää luonnollista vastustuskykyä. Tämä näkyy tälläkin hetkellä kehitysmaissa jossa moni on saanut Colvid-19 viruksen mutta he ovat selvinneet siitä paremmin kuin länsimaissa. Syynä on kehitysmaiden alhaisempi hygienia taso.

  4. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Vuonn 1889 Euroop­paa koet­te­li tau­ti­aal­to, johon kuo­li noin mil­joo­na ihmis­tä. Sitä on näi­hin päi­vin asti pidet­ty influens­sa­na, mut­ta nyt on pai­na­via syi­tä olet­taa sen olleen koro­na­vi­rus, joka on jää­nyt kier­tä­mään pysy­väs­ti. Kaik­ki lap­set sai­ras­tu­vat sii­hen, mut­ta tau­ti on nyt enää lie­vä — niin kuin koro­na jos­tain syys­tä on lap­sil­le aina lie­vä. Jos joku opn­nis­tui­si vält­tä­män sitä van­hu­teen­sa saak­ka, tau­ti oli­si hänel­le edel­leen vakava.

   Krtek:
   Johan tääl­lä nyt ollaan kään­net­ty kelk­kaa! Olen saa­nut molem­mat rokot­teet ja perus­ter­ve, mut­ta minul­la ei ole mitään aikei­ta sai­ras­taa koro­naa. Bri­tit ja ruot­sa­lai­set ja rys­sät saa­vat sekoil­la mene­mään miten pal­jon vain, mut­ta Suo­mes­sa pitää rajoit­taa leviä­mis­tä. En aio tava­ta isoa jouk­koa ihmi­siä sisä­ti­lois­sa niin kau­an kuin tämä tau­ti­ti­lan­ne on näin paha, sano­taan jol­lain hiton you­tu­be-videol­la(!) mitä tahan­sa. Yri­tys­toi­min­ta on lähel­lä sydän­tä­ni, mut­ta se on vain yri­tys­toi­min­taa, sai­ras­ta­mi­nen on todel­li­suut­ta. Tämän pos­tauk­sen kom­men­tit ovat poh­ja­no­tee­raus ja kai­paan kym­me­nen vuo­den takais­ta Soi­nin­vaa­ran blo­gia tosi paljon.

   Itse olen myös saanut molemmat rokotteet ja pyrin välttämään koronaan sairastumista. Rokotteen teho on jotain ja altistumisen aiheuttama sairastumisen todennäköisyys jotain. Altistumisesta saatava reaktio on jotain. Altistumisen vaikutus vastustuskykyyn on jotain. Olen kyllä varmuudella altistunut virukselle rokotteiden saamisen jälkeen sairastumatta. Onko tämä valitettava riski, joka nyt sattui menemään näin vai ihan järkevä asia vastustuskyvyn suhteen?

   Solidaarisuusesta kanssa ihmisiä kohtaan rokotettujen pitää edelleen eristäytyä, käyttää maskeja ja huolehtia välimatkasta, vaikka korona ei todennäköisesti juurikaan tartu rokotettuihin ja todennäköisesti siitä ei sairastu, vaikka sattuisi tarttumaan ja jos lopulta sairastuu, niin sairastuminen ei ainakaan ole vakavaa. Tai voihan se olla vakavaa, mutta jos tälläselle todennäköisyydelle perustaa elämänsä, niin silloin voi ajatella myös koulutuksen olevan täysin turhaa. Aina kun voi ostaa lottokupongin ja voittaa päävoiton.

   Jos tästä taudista tulee pysyvä kiertolainen, kuten epäillään, niin uskaltaako keski-ikäinen olla altistumatta taudille? Rokotteiden jälkeen se on todennäköisesti huomaamaton tauti, mutta jos rokotteen teho laantuu, niin se saattaa viedä hengen?

   Tämä siis kokonaan omaa ajattelua, josta ei kannata vetää mitään johtopäätöksiä. Omalla kohdallani en osaa tehdä päätöksiä. Tällä taudin esiintyvyydellä ja vaarallisuudella todennäköisyys, että kuolen koronarajoitteiden aiheuttamaan elintapojen muutokseen on kyllä kohdallani huomattavasti suurempi riski kuin itse korona.

 10. Miksi Suomi on saanut kolmanneksi vähiten rokoteannoksia EUssa. Kaksi rokotusta tarvitaan, yksi ei pärjää Deltalle. Long corona on kyllä vakava sairaus. Vie työkyvyn, mahtaako parantua. USAssa 1 000 000 tartuntaa. USAssa laskettu coronan lyhentäneen elinikää 1,5 vuotta.

  1. erk­ki nii­ni:
   Mik­si Suo­mi on saa­nut kol­man­nek­si vähi­ten roko­tean­nok­sia EUs­sa. Kak­si roko­tus­ta tar­vi­taan, yksi ei pär­jää Del­tal­le. Long coro­na on kyl­lä vaka­va sai­raus. Vie työ­ky­vyn, mah­taa­ko paran­tua. USAs­sa 1 000 000 tar­tun­taa. USAs­sa las­ket­tu coro­nan lyhen­tä­neen eli­ni­kää 1,5 vuotta.

   EU:n yhteishankinta perustuu jäsenmaiden ilmoittamaan määrään joka on suhteessa väkilukuun mitoitettu.Suomi ei ole saanut vähiten rokotteita EU-maista mutta Suomen rokotus aikaväli poikkeaa muista EU maista. Tätäkin rokotus aikaväliä ei EU päätä Suomen puolesta vaan sen päättää STM ja Valtioneuvosto tekee lopullisen päätöksen asiasta. Myös Yhdysvalloissa on rokotteita jaettu liittovaltion toimesta osavaltioihin suhteessa väkilukuun. Yhdysvalloissa tämän hetkiset colvid-19 tapaukset ovat pääasiassa keskilännen ja etelävaltioiden tapauksia. Vuoden 2021 alun rokotusten nousua Yhdysvalloissa selitti yksinkertaisesti itärannikon ja länsirannikon laaja rokotekattavuuden nousu

 11. Miksi nuorista Sveitsissä 10 prosentilla oli long covid oireita, ilman että olivat sairastaneet coronaa (ei vasta-aineita) ? Onko sairaus hieman epämääräinen määritelmältään.

  1. Jos ihmisiltä kysyy, onko sinua viimeaikoina väsyttänyt, aika moni vastaa myöntävästi. Pitäisi tutkia vain vakavia oireita, niin saataisiin kunnollisia tuloksia. Mutta se ei ole raflaavaa, koska silloin long covidita esiintyy paljon vähemmän.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos ihmi­sil­tä kysyy, onko sinua vii­me­ai­koi­na väsyt­tä­nyt, aika moni vas­taa myön­tä­väs­ti. Pitäi­si tut­kia vain vaka­via oirei­ta, niin saa­tai­siin kun­nol­li­sia tulok­sia. Mut­ta se ei ole raflaa­vaa, kos­ka sil­loin long covi­di­ta esiin­tyy pal­jon vähemmän.

    Itsellä korona-aikana koko elämä meni holdiin. Painoa on tullut lisää 23 kiloa ja tekisi mieli vain kuolla. Ei jaksa mitään. Ei ole long-covid, vaan long koronaelämä.

   2. kom­ment­ti: Itsel­lä koro­na-aika­na koko elä­mä meni hol­diin. Pai­noa on tul­lut lisää 23 kiloa ja teki­si mie­li vain kuol­la. Ei jak­sa mitään. Ei ole long-covid, vaan long koronaelämä.

    Hyvä kommentti joka nostaa esille yhden tulokulman. Miksi kaikki ”nukun huonosti, kuntoni on heikentynyt” arvioit pistetään long covidin piikkiin.

    Ihmisten elämä ja mahdollisuus urheilemiseen maailmalla on pistetty holdiin, pelottelukampanjoilla on viety yöunet ja lisännyt ihmisten ahdistuneisuus ihan kuin näillä toimilla ei nähtäisi samat oireet kuin ne jotka yhdistetään long covidiin, huonontunut kunto ja unettomuus j.n.e.

   3. <span class="caps">MF</span>: Hyvä kom­ment­ti joka nos­taa esil­le yhden tulo­kul­man. Mik­si kaik­ki “nukun huo­nos­ti, kun­to­ni on hei­ken­ty­nyt” arvioit pis­te­tään long covi­din piikkiin.

    Ihmis­ten elä­mä ja mah­dol­li­suus urhei­le­mi­seen maa­il­mal­la on pis­tet­ty hol­diin, pelot­te­lu­kam­pan­joil­la on vie­ty yöunet ja lisän­nyt ihmis­ten ahdis­tu­nei­suus ihan kuin näil­lä toi­mil­la ei näh­täi­si samat oireet kuin ne jot­ka yhdis­te­tään long covi­diin, huo­non­tu­nut kun­to ja unet­to­muus j.n.e.

    Luotatko pikemmin asiantuntijoihin ja colvidin sairastuneisiin ihmisten havantoihin vai internetin vaihtoehtoiseen väittämiin jossa kyseenalaistetaan long colvid vaikutukset? Mistä voit maallikkona tietää millaiset oireet colvidin saanut ihminen kärsii? Oletko sairastanut colvidin?

    Voin todeta että nimimerkki MF:lle että itse colvidin sairatuneenna (helmikuun lopussa) kärsin edelleen sivuoireista joita colvid tuottaa vaikka olen siitä parantunut ja sain I rokotteen jo 5 päivää sitten.

   4. Rahul Soma­ni: Luo­tat­ko pikem­min asian­tun­ti­joi­hinja col­vi­din sai­ras­tu­nei­siin ihmis­ten havan­toi­hin vai inter­ne­tin vaih­toeh­toi­seenväit­tä­miin jos­sa kysee­na­lais­te­taan long col­vid vai­ku­tuk­set? Mis­tä voit maal­lik­ko­na tie­tää mil­lai­set oireet col­vi­din saa­nut ihmi­nen kär­sii? Olet­ko sai­ras­ta­nut colvidin?

    Voin tode­ta että nimi­merk­ki :lle että itse col­vi­din sai­ra­tu­neen­na (hel­mi­kuun lopus­sa) kär­sin edel­leen sivuoi­reis­ta joi­ta col­vid tuot­taa vaik­ka olen sii­tä paran­tu­nut ja sain I rokot­teen jo 5 päi­vää sitten.

    Asiantuntijatkaan eivät tunne long-covidin mekanismeja ja näin poikkeuksellisessa tilanteessa , jossa ollaan 1,5v eletty on ihmisen psyyke ollut kovilla ja hyvin tiedetään, että pelko ja ahdistus aiheuttaa fyysisiä oireita.
    Tässä kyselytutkimuksessa n. 57% sai long-covid oireisiinsa helpotusta koronarokotteesta. Mekanismia ei kukaan tunne, mutta blasebo on yksi vaihtoehto.
    https://www.theguardian.com/society/2021/may/18/long-covid-symptoms-ease-after-vaccination-survey-finds

    Ihmettelen ihmisiä, jotka kiistävät long-covidin psykologiset ulottuvuudet, koska samalla he kiistävät ison osan ihmisyyttä. Itselläni tapahtui perheessä vuosi sitten traaginen menetys ja en vieläkään ole fyysisesti samassa kunnossa, kuin ennen. Ymmärrän vallan hyvin, että se johtuu traumasta, minkä menetys aiheutti, eikä siinä ole mitään hävettävää.

   5. pH: Asian­tun­ti­jat­kaan eivät tun­ne long-covi­din meka­nis­me­ja ja näin poik­keuk­sel­li­ses­sa tilan­tees­sa , jos­sa ollaan 1,5v elet­ty on ihmi­sen psyy­ke ollut kovil­la ja hyvin tie­de­tään, että pel­ko ja ahdis­tus aiheut­taa fyy­si­siä oireita.
    Täs­sä kyse­ly­tut­ki­muk­ses­sa n. 57% sai long-covid oirei­siin­sa hel­po­tus­ta koro­na­ro­kot­tees­ta. Meka­nis­mia ei kukaan tun­ne, mut­ta bla­se­bo on yksi vaihtoehto.

    Lääketieteen asiantuntijat jotka tutkivat colvdia laboratoorioissa tuntevat kyllä covidin paremmin kuin maallikot jotka eivät ole saaneet covidia. Tämäkin on hyvä muistaa. En lähtisi asiantuntijoiden kanssa väittelemään aiheesta koska en ole asiantuntija vaikka olenkin sairastanut colvidin mutta sairastin leviemmän version kuin ne variantit jotka nyt jylläävät. Jälkioireita tutkitaan yleisesti niistä ihmisistä jotka nimenomaan ovat sairatuneet covidin. Toki muitakin oireita on ihmisellä ja nekin otettava huomioon mutta jos on saanut colvidin voi olla korkeampi riski saada myöhemmin jälkioireita. Itselläni on myös covidin sairastumisen jälkeen josta parannuin jälkioireita joita nyt tutkitaan tavallisessa infektio tutkimuksissa. Lopputulosta ei ole vielä tullut ja tutkimus on monessa yhteydessä kesken. En ole ainoa jolle tälläistä tutkimusta tehdään mutta haluan kiinnittää huomiota että jälkioireet alkoivat kun parannuin covidistä. Toki kaikki oireet ja edelliset sairaudet otetaan tutkimuksissa huomioon

   6. pH:

    Ihmet­te­len ihmi­siä, jot­ka kiis­tä­vät long-covi­din psy­ko­lo­gi­set ulot­tu­vuu­det, kos­ka samal­la he kiis­tä­vät ison osan ihmi­syyt­tä. Itsel­lä­ni tapah­tui per­hees­sä vuo­si sit­ten traa­gi­nen mene­tys ja en vie­lä­kään ole fyy­si­ses­tisamas­sa kun­nos­sa, kuin ennen. Ymmär­rän val­lan hyvin, että se joh­tuu trau­mas­ta, min­kä mene­tys aiheut­ti, eikä sii­nä ole mitään hävettävää.

    Ei siitäkään ole montaa vuosikymmentä kun alkoholismista kärsvivän ihmisten lähiomaisten kärsimykset ei otettu vakasti. Alkoholistin omaisetkin häpesivät että heidän perheessä on kärsitty alkoholismista vaikka alkoholismi on ollut pitkään Suomessa keskiluokan ongelma. Myös masennus on toinen mistä monta vuosikymmentä ei puhutta pitkällisen trauman jälkioireiden kohdalla vaan keskityttiin vain siihen joka kärsii masennuksesta ja alkoholismista.

   7. Rahul Soma­ni: Luo­tat­ko pikem­min asian­tun­ti­joi­hinja col­vi­din sai­ras­tu­nei­siin ihmis­ten havan­toi­hin vai inter­ne­tin vaih­toeh­toi­seenväit­tä­miin jos­sa kysee­na­lais­te­taan long col­vid vai­ku­tuk­set? Mis­tä voit maal­lik­ko­na tie­tää mil­lai­set oireet col­vi­din saa­nut ihmi­nen kär­sii? Olet­ko sai­ras­ta­nut colvidin?

    Voin tode­ta että nimi­merk­ki :lle että itse col­vi­din sai­ra­tu­neen­na (hel­mi­kuun lopus­sa) kär­sin edel­leen sivuoi­reis­ta joi­ta col­vid tuot­taa vaik­ka olen sii­tä paran­tu­nut ja sain I rokot­teen jo 5 päi­vää sitten.

    En ole auktoriteettiuskovainen vaan luotan pikemmin tutkittuun tietoon kuin anekdoottisiin väitteisiin. Enkä väitä että kyseessä olisi joko tai vaan peräänkuulutan sellaista otetta tutkimuksiin jotta erotellaan sairauden aiheuttamat sivuoireet muista identtisistä sivuoireista mutta joiden aiheuttaja on muualla.

   8. <span class="caps">MF</span>: En ole auk­to­ri­teet­tius­ko­vai­nen vaan luo­tan pikem­min tut­kit­tuun tie­toon kuin anek­doot­ti­siin väit­tei­siin. Enkä väi­tä että kysees­sä oli­si joko tai vaan perään­kuu­lu­tan sel­lais­ta otet­ta tut­ki­muk­siin jot­ta ero­tel­laan sai­rau­den aiheut­ta­mat sivuoi­reet muis­ta ident­ti­sis­tä sivuoi­reis­ta mut­ta joi­den aiheut­ta­ja on muualla.

    Lääketieteessä ja luonnontieteissä yleensä ei ole auk­to­ri­teet­tejä vain ainostaan tutkittua tietoa tulee aina uusien tutkimusten kautta.
    Toki voimme pohtia mikä tutkittu tieto, missä tutkittu ja ketkä ovat tutkineet ja tehdä johtopäätökset siitä onko tutkittu tieto riippumatonta vai ei.

    Tätäkin long covidia tutkitaan tälläkin hetkellä Suomessa yliopistollisissa sairaaloissa.

    Onko nimimerkki MF:lle yliopistolliset sairaalat tarpeeksi luotettavia tutkimuslaitoksia? Eri maissa on toki erilaisia tutkimuksia ja eri tuloksia mutta kuten sanoin auk­to­ri­teet­tiuskovaisuus ei ole tieteellisen tutkimuksessa oleellista vaan se että tieteellistä tutkimusta tehdään ammattilaisten tutkijoiden toimesta eri maissa kertoo sen että lääketiede on kansainvälistä tutkimusta jossa tulee erilaisia tuloksia riippuen tutkimusten kohteesta ja otoksesta.

    Long covid on yksi tälläinen tutkimuksen kohde jota tutkitaan ympäri maailmaa eri yliopistollisissa sairaaloissa ja tulos voi olla maa kohtaisesti erittäin suuri.

    Huomauttaisin vielä ettei tutkittua tieto ole aina sama kaikkialla koska tutkimus kohde ratkaisee myös lopputuloksen. Myös tutkimuskohteen etenkin sairauksien vaikutuksista ihmisten elintapoihin ja ikäryhmiin on myös isoja eroja.

    Esim tupakoitseva ylipainoinen alkoholia runsaasti juova colvidin saanut ihminen voi kärsiä pitkään vielä long covidista mutta sellainenkin ihminen joka ei juo, ei tupakoi eikä ole ylipainoinen voi myöskin kärsiä long covidistä mutta hänelle on varmaan eri vaivat kuten väsymys ja unettomuus jne

    Tämäkin long covid tutimus on vielä kesken. Itse covidin sairastuneena ja osallistuneen tälläiseen tutkimukseen olen tietoinen asiasta ja olen käynyt testeissä ja ne ovat kesken koska lisää testejä tulee muiltakin ihmisiltä jatkuvasti tietokantoihin joita HUS ja Helsingin yliopisto tutkii koko ajan

  2. Count­ry­boy:
   Mik­si nuo­ris­ta Sveit­sis­sä 10 pro­sen­til­la oli long covid oirei­ta, ilman että oli­vat sai­ras­ta­neet coro­naa (ei vas­ta-ainei­ta) ? Onko sai­raus hie­man epä­mää­räi­nen määritelmältään.

   Lapsilla ei voida todeta luotettavasti Koronan sairastamista joskus kuukausia aikaisemmin taikka sairastamattomuutta vasta-ainetestillä. Se ei ole kyllin tarkka siihen.

   Joten tuosta luvusta ei voi oikein päätellä mitään.

 12. Korjaan sen verran, että kaikkialla Suomessa kaikki halukkaat eivät ole saaneet ensimmäistä rokotusta. Esim. oma poikani saa ekan vasta elokuun puolivälissä, vaikka ilmoittautui jonoon koko lailla heti, kun se oli mahdollista. Ilmeisesti tilanne vaihtelee paljon kunnittain. Jostain syystä tilanne on toinen monen pikkukunnan ohella Helsingissä. Johtuneeko pääkaupunkiseudun tilanne sitten mamujen määrästä? Vai onko rokotteiden jaettu kuntiin väärin?

  Tässä mielessä on taas kerran täysin mystistä, että Kiuru ja hallitus – mikäli hallituksella nyt näin lomien aikana joku tahto on – on vaatinut kakkosrokotusten antamisen kiihdyttämistä. Saataisiin nyt nuorille edes ensimmäinen rokotus ennen opintojen alkamista. Eihän niitä pitkäaikaisvaikutuksia kannata vähätellä ennen kuin tiedetään, miten suuri riski ne ovat. Siksi pitäisi nuorille saada edes yksi rokotus, jos siitä olisi edes vähän suojaa.

  1. Ato­mis­ti:
   Jos­tain syys­tä tilan­ne on toi­nen monen pik­ku­kun­nan ohel­la Hel­sin­gis­sä. Joh­tu­nee­ko pää­kau­pun­ki­seu­dun tilan­ne sit­ten mamu­jen mää­räs­tä?

   Etnisen taustan vaikutus rokotushalukkuuteen on varmaan poliittisesti epäkorrekti aihe, mutta olisi kyllä mielenkiintoinen tieto. Ainakin itse ykkösrokotetta hakiessani Länsisataman massarokotuspisteessä ainoat näkemäni ei-valkoiset olivat työntekijöitä, vaikka siellä olikin porukkaa kuin pipoa. Kovin harvinaista Helsingissä nähdä nykyään noin iso joukko väkeä, joista kaikki ovat valkoisia.

   Jos epäilykseni pitää paikkaansa, on syitä varmaan moninaisia. Helsinki ei taida mitenkään erikseen kutsua rokotuksiin, joten se voi jo karsia monet maahanmuuttajat pois listalta, samoin kuin tietysti kantasuomalaisiakin. Kaikki eivät seuraa mediaa (tai ainakaan suomalaista sellaista). Joissakin kunnissa lähetetään henkilökohtainen kirje jokaiselle, joka olisi ollut oikeutettu rokotukseen parin viikon ajan, mutta ei ole vielä varannut aikaa.

   1. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti: Etni­sen taus­tan vai­ku­tus roko­tus­ha­luk­kuu­teen on var­maan poliit­ti­ses­ti epä­kor­rek­ti aihe, mut­ta oli­si kyl­lä mie­len­kiin­toi­nen tie­to. Aina­kin itse ykkös­ro­ko­tet­ta hakies­sa­ni Län­si­sa­ta­man mas­sa­ro­ko­tus­pis­tees­sä ainoat näke­mä­ni ei-val­koi­set oli­vat työn­te­ki­jöi­tä, vaik­ka siel­lä oli­kin poruk­kaa kuin pipoa. Kovin har­vi­nais­ta Hel­sin­gis­sä näh­dä nyky­ään noin iso jouk­ko väkeä, jois­ta kaik­ki ovat valkoisia.

    Jos epäi­lyk­se­ni pitää paik­kaan­sa, on syi­tä var­maan moni­nai­sia. Hel­sin­ki ei tai­da miten­kään erik­seen kut­sua roko­tuk­siin, joten se voi jo kar­sia monet maa­han­muut­ta­jat pois lis­tal­ta, samoin kuin tie­tys­ti kan­ta­suo­ma­lai­sia­kin. Kaik­ki eivät seu­raa medi­aa (tai aina­kaan suo­ma­lais­ta sel­lais­ta). Jois­sa­kin kun­nis­sa lähe­te­tään hen­ki­lö­koh­tai­nen kir­je jokai­sel­le, joka oli­si ollut oikeu­tet­tu roko­tuk­seen parin vii­kon ajan, mut­ta ei ole vie­lä varan­nut aikaa.

    Huomasin myös, että rokotepaikan asiakaskunta oli hyvin valkoista. Se, ettei seurata paikallisia medioita vaikuttaa varmasti tähän – eihän tietoa oikeudesta ottaa rokote ja ohjeita ajan varaamiseen saa mitenkään muuten. Tuntemani henkilö, joka ei käytä nettiä tai tilaa paperista Helsingin Sanomia ei tiennyt hänkään oikeudesta varata aika tai keinoja, kuinka aika varataan, vaikka kyseessä oli suomalainen, jolla ei ole kielimuuria.

    Mitä tulee maahanmuuttajien median seuraamiseen, aina kun on joukkoliikenteen lakko tai suunniteltu katkos, pysäkeillä on paljon yllättyneitä maahanmuuttajia. Näin oli viimeksi metron liikennöidessä vain Kulosaaresta länteen. Tämä indikoi, että ilmiö on aivan todellinen.

   2. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa:

    Mitä tulee maa­han­muut­ta­jien median seu­raa­mi­seen, aina kun on jouk­ko­lii­ken­teen lak­ko tai suun­ni­tel­tu kat­kos, pysä­keil­lä on pal­jon yllät­ty­nei­tä maa­han­muut­ta­jia. Näin oli vii­mek­si met­ron lii­ken­nöi­des­sä vain Kulos­aa­res­ta län­teen. Tämä indi­koi, että ilmiö on aivan todellinen.

    Lakoista ei ilmoiteta medioissa ja HSL tiedotteissa pääasiassa suomeksi ja ruotsiki joten maahanmuuttajilla jotka eivät kommunikoi kunnolla suomeksi on hankalaa lukea tälläisiä tiedotteita. Kielimuurin omaava maahanmuuttajien kirjo on erittäin laaja joten mistään pienistä etnisista ryhmistä ei olla kysymys.

  2. Ato­mis­ti:
   Jos­tain syys­tä tilan­ne on toi­nen monen pik­ku­kun­nan ohel­la Hel­sin­gis­sä. Joh­tu­nee­ko pää­kau­pun­ki­seu­dun tilan­ne sit­ten mamu­jen mää­räs­tä? Vai onko rokot­tei­den jaet­tu kun­tiin väärin?

   Helsingissä on avattu walk in rokote paikkoja joilla yritetään purkaa rokotus sumaa. Myös yksi syy voi olla hitaalle rokottamiselle Helsingissä syy se että ihmiset ovat tällä hetkellä heinäkuussa mökeillä eikä mökki paikkakunnilta voi helsinkiläinen saada rokotuksia. Myös pääkaupunkiseudun kaupunkien erot vaihtelevat koska rokotus on kunta kohtainen. Monessa maissa sairaanhoitopiirit järjestävät rokotuksia esimerkiksi Britanniassa NHS

 13. Toistaiseksi Suomi on ollut kaksi kuukautta Englantia jäljessä ja Pietarin rilluttelumatkat vain hieman aikaistivat nousua.
  Kun on altistuksia, syntyy tartuntoja. Tartunnoista osa johtaa sairaalaan.
  Hollannin käyrät ovat hyvä esimerkki EU:n sisällä tapahtuvista asioista. Ei tämä ole ikäihmisten tauti. Hyvää on, että vaikka tartunnat kasvavat niin sairaanhoidon kuormitus ei kasva yhtä jyrkästi.

  Rokotusten editamisessä VNK:n keskitetty tiedottaminen on ollut lähinnä sureka. Tapahtuma-alalta olisi toivunut talkootyötä rokotusten markkinoimisessa festivaaliyleisöilleen, kuntien taas avaavan iltarokotrusaikoja kesätöissä oleville nuorille ja monenlaista muutakin – aikoja kun on.

  Pitkä-covid-19 on iso jokeri. Tietoa on tullut vajaan vuoden ajan. Aina vain huolestuttavampaa, eteenkin vammoista aivoille.
  https://www.psypost.org/2021/07/large-study-finds-covid-19-is-linked-to-a-substantial-drop-in-intelligence-61577

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Roto­tuk­sia ei jar­ru­ta mikään muu kuin se, ettei roko­ty­tei­ta saa­da tar­peek­si. Mikään jake­lu­ka­na­van tehos­ta­mi­nen ei pois­ta tätä.

    Onkohan AstraZenecat jo lahjoitettu pois tai hävitetty? Jos ei, niillä voisi aivan hyvin rokottaa vapaaehtoisia kuten vaikka Saksassa. No, en tietenkään oleta, että niin kävisi, mutta teoriassa saataisiin rokotettujen osuutta suuremmaksi hyvin helpolla keinolla.

   2. Ato­mis­ti: Onko­han AstraZe­necat jo lah­joi­tet­tu pois tai hävi­tet­ty? Jos ei, niil­lä voi­si aivan hyvin rokot­taa vapaa­eh­toi­sia kuten vaik­ka Sak­sas­sa. No, en tie­ten­kään ole­ta, että niin kävi­si, mut­ta teo­rias­sa saa­tai­siin roko­tet­tu­jen osuut­ta suu­rem­mak­si hyvin hel­pol­la keinolla.

    Pitäisin vapaaehtoisten rokottamista Astra Zenecalla epäeettisenä, sillä siitä saattaisi syntyä sellainen kuva, että valtio jotenkin suosittelee rokotteen ottamista. Rokotepassi taas on puolestaan huono keino siksi, että se on totalitarismia. Jokaisella tulee olla oikeus valita, mihin lääketieteellisiin hoitoihin ja tutkimuksiin suostuu. Joudumme siis kestämään kevyitä rajoituksia jonkin aikaa.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Roto­tuk­sia ei jar­ru­ta mikään muu kuin se, ettei roko­ty­tei­ta saa­da tar­peek­si. Mikään jake­lu­ka­na­van tehos­ta­mi­nen ei pois­ta tätä.

    ”Rokotusaikoja runsaasti tarjolla”
    kysymys on myös muiden kuin HS/YLE uutisointia seuraavien tavoittamisesta ja heidän työnantajistaan. Jos viikonloppu- ja ilta-aikoja ei ole tarjolla niin sillä on vaikutuksensa.
    Erityisesti sääli, etteu J&J:n rokotetta ole valittavana.

   4. jts: Roko­tusai­ko­ja run­saas­ti tarjolla”
    kysy­mys on myös mui­den kuin / uuti­soin­tia seu­raa­vien tavoit­ta­mi­ses­ta ja hei­dän työ­nan­ta­jis­taan. Jos vii­kon­lop­pu- ja ilta-aiko­ja ei ole tar­jol­la niin sil­lä on vaikutuksensa.
    Eri­tyi­ses­ti sää­li, etteu JJ:n roko­tet­ta ole valittavana.

    Rokottaminen on Suomessa kuntien vastuulla joten on vaikeata rokottaa ihmisiä tiiviissä urbaanisessa kaupunki ympäristössä kuten pääkaupunkiseudulla, Tampereen ja Turun seuduilla kun rokotukset annetaan kunnallisessa terveyskeskuksessa kunta kohtaisesti . Jos esimerkiksi Espoossa olisi paljon avoimia aikoja rokotuksille niin helsinkiläiset eivät voi varata aikaa Espooseen vaikka Espoossa olisi vapaita aikoja rokotuksille. Tälläinen kankea byrokratia hidastaa myös rokottamista.

 14. Kyllä taas tänään kun luki hesaria, niin ei voinut kuin hävetä helsinkiläisten puolesta.

  ” kesäaika on sairaalan kannalta aikaa, jolloin henkilöstömäärä on lomien takia rajallinen ja normaalitoiminta on tiukoilla.”
  -Koronan tullessa hus ilmoitti, että tuhat voidaan tehohoitaa ja sen jälkeen on hankalampaa.

  ”Husin sairaaloissa oli maanantaina 13 koronapotilasta…”
  -Jos oikeasti olette ongelmissa 13 potilaan kanssa, niin ette kaipaa ymmärrystä vaan ydinpommia.

  Raja se on paskanjauhannallakin.

 15. Merkittävillä riskiryhmillä on tällä hetkellä suhteellisen tuore täysi rokotussuoja ja kaikki halukkaat on kohtuullisen hyvin suojattu ainakin vakavalta tautimuodolta vähintään yhden piikin turvin.

  *** Taudin kannattaisi antaa nyt levitä sen minkä se leviää. Miksi? ***

  – Rokotusten teho on toivottua lyhytaikaisempi ja teho delta-varianttia kohtaan huonompi. Keskeisimpien riskiryhmien saamien rokotteiden teho alkaa myös pian hiipua – etenkin heidän joilla rokote tehoaa muutenkin huonommin iän tai perussairauden takia. Rokottamisen puutteellisesta tehosta on jo viitteitä maailmalta, kuten Israelista ja Britanniasta.

  – Sairastettu tauti antaa laajemman ja pitkäkestoisemman immuniteetin rokottamiseen verrattuna: elimistö altistuu siinä koko virukselle ja käy läpi laajemman immunologisen prosessin. Ammattipiireissä on lisäksi ”yleisesti tiedossa” että RNA-rokotteiden haasteena on pitkällä tähtäimellä huono teho. (Tämän totesi lääketieteen koulutuksen saaneelle lähiomaiselleni työpaikkansa kahvipöydässä suomalaisen terveysviranomaisen vanhempi asiantuntija.) Asia näyttää kuuluvan julkisuudessa tabujen listalle.

  – Korona jää joka tapauksessa kiertämään yhteiskuntia, teimme mitä hyvänsä. Voimme olla sen kohdatessamme immunologisesti vahvempia tai heikompia. Altistumisten välttäminen estää kehon luontaista ”viruspäivitystä” ja tekee meistä koronalle (ja monelle muulle virukselle) alttiimpia. Rokottamalla emme pysy perässä tällä loputtomalla maratonilla. Rokotteisiin ja rajoituksiin keskittyminen tulevat kalliiksi monella tavalla nyt ja pitkälle päälle tulevaisuudessa.

  – Kovatkaan rajoitukset eivät ole laskeneet menetettyjen elinvuosien määrää, kuten tässä ketjussa jaettu tutkimus kertoo. Jo viime syksyn lopulla Lancetissa julkaistiin vastaava tutkimushavainto.

  – Aikuiset voivat valita itse sen, miten koronan kohtaavat; rokotettuna tai ilman. Perusterveille lapsille ja nuorille korona ei ole yleisesti vaarallinen, kuten ei muutenkaan useimmille – influenssa on lapsille ja nuorille jopa vaarallisempi. Ns. pitkän koronan (long covid) osalta hiljattain uutisoitu sveitsiläistutkimus ei myöskään löytänyt tukea sille, että sairastaminen aiheuttaisi merkittävää long covid -ilmaantuvuutta lasten ja nuorten kohdalla.

  *** Rokotepassien lääketieteellinen ja hallinnollinen ongelma ***

  – Lähtökohtaisesti rokote kannattaa nähdä ennen kaikkea suojana itselle vakavalta tautimuodolta. Rokotetutkin voivat aikaa myöten sairastua ja toimia myös tietämättään taudin levittäjinä.

  – Ei ole mahdollista sanoa kuinka pitkään rokotetodistuksen tai -passin olisi lääketieteellisesti perusteltua olla voimassa. Asian tutkiminen on myös haastavaa, sillä rokotetuista ei voida tietää kuinka moni on todella altistunut taudille rokottamattomana, kun vain (pieni) osa altistumisista on kenenkään tiedossa. Ei siis ole mahdollista erottaa luontaisesti hankitun immuunivasteen vaikutusta pelkän rokotteen vaikutuksesta, ja lisäksi yksilöiden vaste rokotteeseen on lähtökohtaisestikin erilainen. Vasta-aineisiin tuijottaminen ei ole kovin tieteellistä, sillä ne ovat vain osa immuniteettia, ja esiintyvät ja toimivat eri ihmisillä myös jossain määrin yksilöllisesti. Vasta-ainetestit eivät kerro luotettavasti vastustuskyvystä koronalle, ne ovat vain yksi helposti massatestattavissa oleva muuttuja.

  – Rokotepassit saattaavat johtaa loputtomaan oravanpyörään, kuten rajoitukset – tuoden uuden hallinnollisen karusellin, josta on poliittisesti vaikea hypätä pois. Kuinka monta miljoonaa rokotetta ja koronatestiä hallintokoneistoineen jää pyöritettäväksi? Rokoteteollisuus kiittää. Entä ihmiset, joille rokote on tosiasiassa suurempi terveydellinen riski kuin itse tauti. Miten kohdella koronan sairastanutta anafylaktikkoa, jonka tartunnasta on se yli 6kk (mielivaltainen aikajänne sekin)?

  – Lisäksi on pakko todeta, että geeniterapian mekanismilla toimivien RNA-rokotteiden pitkäaikaisvaikutuksista emme yksinkertaisesti voi tietää vielä tarpeeksi. Tämä koskee sekä virheettömiä rokotevalmisteita, että joukkoon pakosti mahtuvia virheellisiä annoksia ja eriä. Käynnissä on ennennäkemätön ihmiskoe. Tämän sanominen ääneen ei ole foliohattuilua, vaan aiheellinen huoli, jonka takia myös monet lääketieteellisen koulutuksen saaneet ovat kieltäytyneet rokotteesta, mikäli käytännössä mahdollista. Vapaus kieltäytymiseen jos jokin, on ihmisoikeus. Mikäli kyseessä olisi todellisuudessa yleisvaarallinen tauti kuten isorokko, olisi kysymys hankalampi.

  *** Ruotsin malli sittenkin toimivin pitkällä tähtäimellä? ***

  – Tänä päivänä Ruotsin tilanne on hyvä sekä rekisteröityjen tartuntojen että kuolleisuuden osalta. Sairaalakuormituskin on vähäinen. Maassa ei ole koko aikana ollut voimassa todellisia rajoituksia muun Euroopan tai edes Suomen malliin. Ruotsissa korona-aikana käyneenä sikäläinen elämä on ollut päällisin puolin normaalia, lukuun ottamatta jossain vaiheessa käyttöön otettuja massakokoontumisten rajoituksia, jotka kyllä koin aika kosmeettisina poliittisina tekoina. Ruotsissa tautia on ollut liikkeellä paljon rekisteröityä enemmän ja se on levinnyt endeemisesti. Rokotuksen ovat nyt auttaneet yhdessä luontaisesti hankitun immuunivasteen kanssa, ja kokonaistulos on nyt hyvä. Kisaturistitkaan eivät saaneet aikaan tartuntapiikkiä, toisin kuin meillä. Myös delta-variantin osuus on Ruotsissa jäänyt esim. Suomea matalammaksi.

  – Britannian tilannetta on mielenkiintoista seurata. Väestönä ja koronariskeiltään se toki poikkeaa suomalaisesta: on tiheää asutusta, paljon maahanmuuttajia, ylipainoisia ja perusterveydeltään heikkoja, sillä yhteiskunta on sosiaalisesti erittäin jakautunut (kuten Ruotsi tietyiltä osin).

  Sanoisin, että nyt sekä Ruotsin että Britannian lähestymistapa koronaan on tieteellisempi kuin meillä – toki polittisesti haastavampi.

  1. Rokottamisen puutteellisesta tehosta on jo viitteitä maailmalta, kuten Israelista ja Britanniasta.

   Rokotteet eivät estä kokonaan sairastumista eikä myöskään taudimn levittämistä, mutta suojaavat hyvin tautiin kuolemiselta. Sekä Israelissa että Britanniassa tartuntojen määrä on nousut jyrkästi ja kuolleisuus ei juuri lainkaan. Britanniassa karkeasti laskemani tapauskuolleisuus on 0,015 %, kun se on yleensä huidellut prosentin tai parin tienoilla.
   Lasken tapauskuolleisuuden vertaamalla kuoleiden määrää kaksi viikkoa vanhempiin tartuntalukuihin, molemmat viikon liukuvana summana. Luku ei ole tarkka, mutta sinne päin.

   – Sairastettu tauti antaa laajemman ja pitkäkestoisemman immuniteetin rokottamiseen verrattuna: elimistö altistuu siinä koko virukselle ja käy läpi laajemman immunologisen prosessin. Ammattipiireissä on lisäksi ”yleisesti tiedossa” että RNA-rokotteiden haasteena on pitkällä tähtäimellä huono teho.

  2. Kiitos ja komppaan, tätä viisautta soisi levittyvän laajemmin! Piilossa olevat rohkeat toimittajat soisivat nyt alkaa nostaa kissan pöydälle, kovilla rajoituksilla on jo maailmalla lasten ja nuorten elämä pilattu jo tarpeeksi.

   1. <span class="caps">MF</span>:
    Kii­tos ja komp­paan, tätä vii­saut­ta soi­si levit­ty­vän laa­jem­min! Pii­los­sa ole­vat roh­keat toi­mit­ta­jat soi­si­vat nyt alkaa nos­taa kis­san pöy­däl­le, kovil­la rajoi­tuk­sil­la on jo maa­il­mal­la las­ten ja nuor­ten elä­mä pilat­tu jo tarpeeksi.

    Kovat rajoitukset eivät ole ratkaisu siinä että colvid häviäisi maailmasta mutta olivat ainoa vaihtoehto niin kauan kuin ei ollut tehokasta rokotetta torjumaan colvidia. Myös rokote ei hävitä colvidia mutta hidastaa sen leviämistä nopeammin kuin rajoitukset. Kun maailman eri maat rokottavat eri tahtiin ihmisiä niin silloin colvidin sykli on erittäin iso verrattuna miten rokotukset ovat edenneet.

  3. Quo vadis:
   Tau­din kan­nat­tai­si antaa nyt levi­tä sen min­kä se levi­ää. Miksi?

   Taudin leviämiseen vapaasti liittyy yksi negatiivinen lieveilmiö, jota emme ole Suomessa joutuneet vielä käytännössä kokemaan ollenkaan: yhteiskunnan kriittisten toimintojen sulkeutuminen pienen työntekijäporukan sairastumisen/karanteenin vuoksi. Kehittyneille tuotantojärjestelmille on ominaista, että niissä on pienehkö erityisosaamista vaativa valvomo. Mitä jos vaikka Helenin sähkönsiirtoverkko jouduttaisiin sulkemaan viikoksi sen takia, että sen valvomossa työskentelevistä kaikki täysin rokottamattomat ovat koronassa?

   Riski tuolle pienenee koko ajan, kun toisen rokoteannoksen kattavuus nousee nyt hurjaa vauhtia. Kuukauden päästä ollaan jo tilanteessa, jossa työikäisistä täysin rokottamattomat ovat jo pieni vähemmistö, eikä korona pääse enää halvauttamaan toimintoja. Varsinkin tuollaisten pienten kriittisten työntekijäryhmien joukossa vastuullisuus on yleensä hyvällä tasolla ja rokoteinto korkea.

   Ruotsin mallista voi todeta, että skenaariot joissa se osoittautuisi muita Pohjoismaita paremmaksi enää tässä vaiheessa ovat kovin epätodennäköisiä. Testillä todetun koronan Ruotsissa on sairastanut n. 10% väestöstä, hatusta heitettynä todellinen määrä on maksimissaan tuplat siitä. Pieni määrä verrattuna siihen mitä rokotuksilla on saatu suojattua, vaikka yhdessä rokotettujen kanssa se tuokin nyt etua verrattuna maihin, joissa sairastaneita on vähemmän. Rokotukset kirivät tuon eron kiinni kuitenkin nopeasti. Muissakin Pohjoismaissa on jo saatu suojattua väestöä rokotuksilla jo kohtuullisen hyvin, joten vaikka sairastuneiden määrä kasvaisi meillä nyt Ruotsin tasolle, ei kuolemia tulisi kuitenkaan läheskään vastaavissa määrin. Ruotsilla on käsissään myös ongelma long covidin takia työkyvyttömiksi joutuneista.

   1. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti: Tau­din leviä­mi­seen vapaas­ti liit­tyy yksi nega­tii­vi­nen lie­veil­miö, jota emme ole Suo­mes­sa jou­tu­neet vie­lä käy­tän­nös­sä koke­maan ollen­kaan: yhteis­kun­nan kriit­tis­ten toi­min­to­jen sul­keu­tu­mi­nen pie­nen työn­te­ki­jä­po­ru­kan sairastumisen/karanteenin vuok­si.

    Ruot­sin mal­lis­ta voi tode­ta, että ske­naa­riot jois­sa se osoit­tau­tui­si mui­ta Poh­jois­mai­ta parem­mak­si enää täs­sä vai­hees­sa ovat kovin epä­to­den­nä­köi­siä. Tes­til­lä tode­tun koro­nan Ruot­sis­sa on sai­ras­ta­nut n. 10% väes­tös­tä, hatus­ta hei­tet­ty­nä todel­li­nen mää­rä on mak­si­mis­saan tuplat sii­tä.

    – Terveydenhuoltohenkilöstö on jo rokotettu eturintamassa. Muu työikäinen väestö tulee vauhdilla perässä.

    – Työpaikoilla on mahdollista työnantajan toimesta harrastaa yhteiskuntaa tiukempia toimia, näin tehdään omalla työpaikalla: rajata eri tiloissa olevien määrää, säätää työvuoroja, tehostaa ilmastointia, määrätä etäisyyksiä, pakottaa ihmisille FFP-hengityssuojaimet ja tehdä tauko- ja ruokailujärjestelyjä, ja ottaa vaikka käyttöön pikatestejä täydentämään kaikkea edellistä.

    – Koronan kohdanneiden todellinen määrä on virallisiin lukuihin nähden monikymmenkertainen. Salmisen ”maltillisen arvion” mukaan 20 % ruotsalaisista olisi saanut taudin, mutta tämä on hulppeasti alakanttiin. Todelliset luvut ovat Ruotsissa moninkertaiset ja meillä monikymmenkertaiset. Jälkimmäiseen yhtyi hiljattain jututtamani lääkärikin. PCR-testikään ei aina saa tartuntaa kiinni. Jopa koronan vuoksi tehohoidossa olevilta ei aina tahdota saada positiivista PCR-tulosta, vaan sitä on pitänyt hakea poistetun intubaatioputken päästä, tai testaamalla yhä uudelleen, hurjimmillaan jopa 5 kertaa peräkkäin. Väärien negatiivisten ohella PCR tuottaa toki infektiomittarina (mitä se ei ole) käytettäessä myös vääriä positiivisia, eli löytää virus-RNA:ta niiltäkin joilla ei ole infektiota (jopa kuukausia tartunnan jälkeen).

    – Rokottamisen rajallinen vaikuttavuus tulee koronassa kahta kautta: käytössä on nimenomaan RNS-rokote. Lisäksi itse koronaviruksen ominaisuuksiin kuuluu, että sen antama immuniteetti ei ole muutenkaan pitkäaikainen, saati elinikäinen, kuten isorokossa ja poliossa. Tästä syystä laumasuojakin voi olla vain hetkellinen. Tärkeintä siis on, että mahdollisimman moni olisi tavalla tai toisella kohdannut viruksen. Kokonaan uutena tuttavuutena se saa muutoin immuunijärjestelmän sekaisin (ns. bradykiinimyrsky), etenkin jos henkilöllä on D-vitamiinin puutos, kuten tummempi-ihoisilla maahanmuuttajilla yleisesti.

   2. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti: Tau­din leviä­mi­seen vapaas­ti liit­tyy yksi nega­tii­vi­nen lie­veil­miö, jota emme ole Suo­mes­sa jou­tu­neet vie­lä käy­tän­nös­sä koke­maan ollen­kaan: yhteis­kun­nan kriit­tis­ten toi­min­to­jen sul­keu­tu­mi­nen pie­nen työn­te­ki­jä­po­ru­kan sairastumisen/karanteenin vuok­si. Kehit­ty­neil­le tuo­tan­to­jär­jes­tel­mil­le on omi­nais­ta, että niis­sä on pie­neh­kö eri­tyis­osaa­mis­ta vaa­ti­va val­vo­mo. Mitä jos vaik­ka Hele­nin säh­kön­siir­to­verk­ko jou­dut­tai­siin sul­ke­maan vii­kok­si sen takia, että sen val­vo­mos­sa työs­ken­te­le­vis­tä kaik­ki täy­sin rokot­ta­mat­to­mat ovat koronassa?

    Tuollaisissa kriittisissä töissä työskentelevät jaetaan vuoroihin, joihin kuuluvat eivät kohtaa toisiaan eivätkä tapaa myöskään vapaa-ajalla.

 16. Onko tietoa, paljonko Suomen sairaaloissa on yhteensä potilaita satunnaisena ajanhetkenä?
  Pystyisi suhteuttamaan nämä 53 potilasta.

  1. Jalo­nen:
   Onko tie­toa, pal­jon­ko Suo­men sai­raa­lois­sa on yhteen­sä poti­lai­ta satun­nai­se­na ajanhetkenä?
   Pys­tyi­si suh­teut­ta­maan nämä 53 potilasta.

   Suoraa tietoa potilaista en löydä, mutta valtioneuvoston sivuilta löytyy maan potilaspaikat:

   https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162580/STM_2020_36_rap.pdf

   Vuonna 2015 sairaansijoja oli ministeriön raportin mukaan

   – yhteensä 21 802, joista
   – erikoislääkärijohtoisia 10 555

   Raportin sivulta 20 löytyy myös erittely sairaanhoitopiireittäin.

   Nämä luvut siis ilman koronan takia suunniteltuja varajärjestelyjä (joita ei koskaan otettu meillä käyttöön).

   Jonkinlaista suhteellisuutta kuvaan tuonee myös vuonna 2018 Aamulehden julkaisema tieto, jonka mukaan tuolloin viikolla 9 yksistään TAYS:ssa oli hoidossa 183 influenssapotilasta. Olisi hyvin mielenkiintoista tietää myös vastaavan ajan sairaalakuormitus koko maassa.

   Jutussa kerrotaan myös seuraavaa:

   ”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erityisasiantuntija Niina Ikonen sanoi, että myös muualla maassa epidemia on vielä selkeästi käynnissä.

   –Kun lasketaan laboratoriovarmistetut A:t ja B:t yhteensä, se vastaa suuruudeltaan jo viime kauden epidemiaa. Tosin viime vuonna kiersi oikeastaan vain influenssa A-virusta. Viime kauden huippuviikoilla tapauksia raportoitiin noin 3 000 viikossa.”

   Tähän lisättäköön, että sekä influenssan ilmaantuvuus että influenssaan liittyvä kuolleisuus ovat hyvin aliraportoituja. Mitkähän olisivat luvut, jos tautia olisi jahdattu kuin tätä koronaa nyt?

   Koko koronakaruselli on täysin absurdi, ja sanoisin että Ruotsi on pitkällä tähtäimellä voittaja sekä koronan osalta että rajoituksiin liittyvien kaikenlaisten haittojen välttämisessä.

   Juuri nyt pitäisi saada kansalaisten immuunivastetta meilläkin vahvistettua myös altistumisten kautta, kun se on rokotusten vielä vaikuttaessa turvallisinta kaikille. Ruotsi näyttää toimivan juuri näin välttämällä lähestulkoon kaikkia rajoituksia. Rajatkin on täysin avoinna pohjoismaista tuleville, vaikka Ruotsissa tilanne on paras.

   Lääkeyhtiöitä Ruotsin esimerkki ei miellyttäne.

   1. Quo vadis:

    Koko koro­na­ka­rusel­li on täy­sin absur­di, ja sanoi­sin että Ruot­si on pit­käl­lä täh­täi­mel­lä voit­ta­ja sekä koro­nan osal­ta että rajoi­tuk­siin liit­ty­vien kai­ken­lais­ten hait­to­jen välttämisessä.

    Juu­ri nyt pitäi­si saa­da kan­sa­lais­ten immuu­ni­vas­tet­ta meil­lä­kin vah­vis­tet­tua myös altis­tu­mis­ten kaut­ta, kun se on roko­tus­ten vie­lä vai­kut­taes­sa tur­val­li­sin­ta kai­kil­le. Ruot­si näyt­tää toi­mi­van juu­ri näin vält­tä­mäl­lä lähes­tul­koon kaik­kia rajoi­tuk­sia. Rajat­kin on täy­sin avoin­na poh­jois­mais­ta tule­vil­le, vaik­ka Ruot­sis­sa tilan­ne on paras.

    Lää­keyh­tiöi­tä Ruot­sin esi­merk­ki ei miellyttäne.

    Onko Ruot­si on pit­käl­lä täh­täi­mel­lä voit­ta­ja on vielä kyllä vaikea ennustaa. Jospa asiaa kysyttäisiin ruotsalaisilta suoraan niin enpä tiedä onko heidän vastaus myönteinen tähän kysymykseen jota nyt Quo vadis niin paljon korostaa. Sanon tämän siksi koska Ruotsin tilanne voi muuttua nopeasti. Ruotsin lisäksi toinen esimerkki on Intia jossa suurin osa kansasta on sairastanut colvidin mutta Intian hygienia taso on kyllä erittäin alhaisempi kuin Ruotsin. Venäjänkin tilanen on huonompi kuin Intian mutta molempien maiden hygenia taso on paljon alhaisempi kuin Ruotsin. Myös Ruotsissa on rokotettu ihmisiä hyvään tahtiin kuin Suomessa.

   2. Rahul Soma­ni: OnkoRuot­si on pit­käl­lä täh­täi­mel­lä voit­ta­ja on vie­lä kyl­lä vai­kea ennus­taa. Jos­pa asi­aa kysyt­täi­siin ruot­sa­lai­sil­ta suo­raan niin enpä tie­dä onko hei­dän vas­taus myön­tei­nen tähän kysy­myk­seen jota nytQuo vadisniin pal­jon koros­taa. Sanon tämän sik­si kos­ka Ruot­sin tilan­ne voi muut­tua nopeas­ti.Ruot­sin lisäk­si toi­nen esi­merk­ki on Intia jos­sa suu­rin osa kan­sas­ta on sai­ras­ta­nut col­vi­din mut­ta Intian hygie­nia taso on kyl­lä erit­täin alhai­sem­pi kuin Ruot­sin. Venä­jän­kin tila­nen on huo­nom­pi kuin Intian mut­ta molem­pien mai­den hyge­nia taso on pal­jon alhai­sem­pi kuin Ruot­sin. Myös Ruot­sis­sa on roko­tet­tu ihmi­siä hyvään tah­tiin kuin Suomessa.

    Ruotsin tilanne voi muuttua, kyllä. Avainsana on tuo ”voi”. Tässähän nyt ylipäätään koetetaan pohtia sitä, kuinka suuri viruksen aiheuttama riski on tässä tilanteessa eli pitäisi pohtia todennäköisyyksiä. Kumpi on rokotekattavuus, sairastumisen kautta saatu immuniteetti ym. tekijät (kansanterveys, terveydenhuoltojärjestelmä jne) huomioon ottaen todennäköisempää: tartuntojen äkillinen, voimakas kasvu vai maltillisempi ja helpommin hallittavissa oleva? Tarkista muuten lukusi: Brittien päivittäiset koronatapaukset olivat tasolla 50 000 / pv viimeksi 16.7. Tuorein lukema on 23 000. Tästäkin voi ehkä päätellä jotain?

   3. Jaak­ko K: Ruot­sin tilan­ne voi muut­tua, kyl­lä. Avain­sa­na on tuo “voi”. Täs­sä­hän nyt yli­pää­tään koe­te­taan poh­tia sitä, kuin­ka suu­ri viruk­sen aiheut­ta­ma ris­ki on täs­sä tilan­tees­sa eli pitäi­si poh­tia toden­nä­köi­syyk­siä.

    Kyllä varmaan inhimmillisesti yhteiskunnan kannalta on mal­til­li­sem­pi ja hel­pom­min hal­lit­ta­vis­sa ole­va colvidit kaikissa maissa joissa epidemiaa on havoittu kuin äkillinen räjähdysmäinen suoraan ylös oleva nuolimainen tarjuntapikki . Mikään maan terveydenhuollossa ei ole rajattomasti paikkoja tai kapasiteettiä.

   4. Jaak­ko K: Kum­pi on roko­te­kat­ta­vuus, sai­ras­tu­mi­sen kaut­ta saa­tu immu­ni­teet­ti ym. teki­jät (kan­san­ter­veys, ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä jne) huo­mioon ottaen toden­nä­köi­sem­pää: tar­tun­to­jen äkil­li­nen, voi­ma­kas kas­vu vai mal­til­li­sem­pi ja hel­pom­min hal­lit­ta­vis­sa ole­va?

    Itse colvidin sairastuneena (helmikuun lopussa ) tällä hetkellä osallistuneena Suomessa olevaan tutkimukseen jossa tutkitaan useiden colvidin sairastuneiden ihmisten immu­ni­teet­tijärjestelmän toimintaan voin sanoa että mitään tarkkoja lukuja ei ole vielä Suomessa saatu selville kumpi on immuunisesti tehokkaampi laaja roko­te­kat­ta­vuus, vai sai­ras­tu­mi­sen kaut­ta saa­tu immu­ni­teet­ti . Juuri sen takia tätä tutkitaan vielä tällä hetkellä Helsingin yliopistossa yhteistyössä HUS:in kanssa.Vaikka ulkomailla on tutkittu myös samanlaista vaikutusta immuuniteettiin rokotettujen ja taudin saaneiden välillä niin tulokset ovat aina maa kohtaisia ja myös riippuu hyvin paljon ihmisten immuuniteetistä. Eli tutkimuus on edelleen kesken.

   5. Jaak­ko K:Tar­kis­ta muu­ten lukusi: Brit­tien päi­vit­täi­set koro­na­ta­pauk­set oli­vat tasol­la 50 000 / pv vii­mek­si 16.7. Tuo­rein luke­ma on 23 000. Täs­tä­kin voi ehkä pää­tel­lä jotain?

    En tarkista päivittäin maakohtaisia lukuja joten luvut jotka nostan esille on julkistettu medioissa joita seuraan. Seuraan myös brittimediaa

   6. Jaak­ko K: Ruot­sin tilan­ne voi muut­tua, kyl­lä. Avain­sa­na on tuo “voi”. Täs­sä­hän nyt yli­pää­tään koe­te­taan poh­tia sitä, kuin­ka suu­ri viruk­sen aiheut­ta­ma ris­ki on täs­sä tilan­tees­sa eli pitäi­si poh­tia toden­nä­köi­syyk­siä.

    Niin, mitä kautta Ruotsin tilanne – ja nyt on puhuttava kuolleisuudesta ja terveydenhuollon kuormituksesta, ei tartuntamääristä – lähtisi huononemaan siinä määrin, että tilanne kävisi kestämättömäksi? Ruotsissahan elämä on ollut koko ajan käytännössä täysin vapaata (jotkin museoiden kävijämäärän rajoitukset eivät tässä paljon vaikuta), eli väestössä kaikesta päätellen toimiva immuunivaste.

    Kysyisin myös, onko meillä pitkän päälle hirveästi vaihtoehtoja tilanteessa, jossa

    – Tutkimus alkaa nyt näyttää, että tiukoillakaan rajoituksilla ei ole vaikutusta menetettyihin elinvuosiin – ja nyt puhutaan ajasta ennen rokotteita.
    – Rokotteiden ja sairastavuuden kautta saadun immuunivasteen johdosta tauti ei aiheuta terveydenhuollon ylikuormittumista, eikä – kuten Osmo jossain kirjoitti – meillä olisi koskaan otettu koettuja rajoituksia käyttöön, jos taudin vaikuttavuus 2020 olisi ollut se mikä se on nyt.
    – Koronarajoitusten haitat ovat osoittautumassa moninaisiksi ja pitkäkestoisiksi – meillä voi olla keskuudessamme uudet ”laman sukupolvet”.

    Jos haluamme pitää kokonaiskansanterveyden, syrjäytymisen ehkäisyn, talouden kestävässä kunnossa, meidän on avattava yhteiskunta ja normalisoitava elämä. Ruotsin kokemusten valossa tämä tämä näyttäisi nyt toimivan myös itse epidemian kanssa.

    Asia, joka todella huolettaa minua – ja pitäisi minusta huolettaa useampia – on se, mitä tämä koko koronanäytelmä tekee tälle maalle, yhteiskunnan vallankäytölle ja demokratialle. Kansahan on aina poliittisen propagandan ja pelottelu-uutisoinnin vietävissä, ja huomio mediassa ostetaan vastakkainasetteluilla. Impivaaralaiset äänestäjäjoukot huutavat keskustelupalstoilla kilpaa suorastaan totalitaarisia rajoituksia, ”tottelemattomille” kuritoimenpiteitä ja ”kaikki kiinni” –vaatimuksia vailla päivänvaloa kestäviä perusteita, ja paheksuvat jopa perustuslain noudattamista. Ikään kuin kansa kaipaisi kaikkivoipaa ”rakasta johtajaa”. Pandemia-aika on synnyttänyt kekkoslaista henkeä huokuvan koronaideologian. Vai pitäisikö puhua pandemia-panttivankeuden aikaisesta Tukholma-syndroomasta? Ehkei sentään, Ruotsihan on vapaa maa ja Tukholmassakin eletään täysillä.

    *
    PS. Intiaa ja muita kehitysmaita en vetäisi mukaan tähän keskusteluun, se on aivan toinen planeetta ja trooppinen alue kaiken maailman resistentteine mikrobeineen.

    Britanniassa on HS datadeskin käyrien mukaan kuolleisuus loivasti noussut liki nollasta samalle tasolle kuin Saksassa oli kesäkuun lopulla (ja tartunnat näyttävät kääntyneen laskuun). Britannia on sosioekonomisesti ja asumis-/ perusterveysmielessä hyvin jakautunut maa. Katsotaan miten tilanne kehittyy.

   7. Quo vadis: Niin, mitä kaut­ta Ruot­sin tilan­ne – ja nyt on puhut­ta­va kuol­lei­suu­des­ta ja ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tuk­ses­ta, ei tar­tun­ta­mää­ris­tä – läh­ti­si huo­no­ne­maan sii­nä mää­rin, että tilan­ne kävi­si kes­tä­mät­tö­mäk­si? Ruot­sis­sa­han elä­mä on ollut koko ajan käy­tän­nös­sä täy­sin vapaa­ta (jot­kin museoi­den kävi­jä­mää­rän rajoi­tuk­set eivät täs­sä pal­jon vai­ku­ta), eli väes­tös­sä kai­kes­ta pää­tel­len toi­mi­va immuunivaste.
    Ruot­si­han on vapaa maa ja Tuk­hol­mas­sa­kine ele­tään täysillä.

    Ruotsissa on kuoli Colvidiin yhteensä noin 15 000 ihmistä ja Suomessa kuolleisuus on 982. Näitäkin lukuja katsomalla pitäisi olla vaikeata hahmottaa että kuolleisuus Ruotsissa on ollut korkeampaa kuin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa (Tanska, Norja ja Islanti) .

    Ruotsissakin pistettiin kyllä viime vuoden syksyllä kovat rajoitukset päälle kun Colvidin 2 aalto nosti tapauksia nopeammin kuin Suomessa jossa kesällä 2020 saatiin Colvid tapaukset hyvin lähelle nollaan. Eikä syksyllä 2020 Tukholmassa ollut mikään vapaa meno vaan rajoitukset olivat otettu myös Ruotsissa käyttöön eikä näin ollen Ruotsi ollut missään vaiheessa täysin auki.

   8. Kuolleisuus ja koronakuolleisuus eivät ole erillisiä ilmiöitä sanoo:

    Rahul Soma­ni: Ruot­sis­sa on kuo­li Col­vi­diin yhteen­sä noin 15 000 ihmis­täja Suo­mes­sa kuol­lei­suus on 982. Näi­tä­kin luku­ja kat­so­mal­la pitäi­si olla vai­kea­ta hah­mot­taa että kuol­lei­suus Ruot­sis­sa on ollut kor­keam­paa kuin Suo­mes­sa ja muis­sa Poh­jois­mais­sa (Tans­ka, Nor­ja ja Islanti) .

    Ruot­sis­sa­kin pis­tet­tiin kyl­lä vii­me vuo­den syk­syl­lä kovat rajoi­tuk­set pääl­le kun Col­vi­din 2 aal­to nos­ti tapauk­sia nopeam­min kuin Suo­mes­sa jos­sa kesäl­lä 2020 saa­tiin Col­vid tapauk­set hyvin lähel­le nol­laan. Eikä syk­syl­lä 2020 Tuk­hol­mas­sa ollut mikään vapaa meno vaan rajoi­tuk­set oli­vat otet­tu myös Ruot­sis­sa käyt­töön eikä näin ollen Ruot­si ollut mis­sään vai­hees­sa täy­sin auki.

    Silti vuonna 2020 Suomen kokonaiskuolleisuus oli 5% korkeampi kuin Ruotsissa (1001/100000 vs. 945/100000) ! Kymmenen vuoden aikana vuodesta 2013 jälkeen Ruotsin kokonaiskuolleisuus on ollut jopa 120 / 100000 matalampi kuin Suomessa (suurin ero vuonna 2019, ei ole yllätys) .

   9. Kuol­lei­suus ja koro­na­kuol­lei­suus eivät ole eril­li­siä ilmiöi­tä: Sil­ti vuon­na 2020 Suo­men koko­nais­kuol­lei­suus oli 5% kor­keam­pi kuin Ruot­sis­sa (1001/100000 vs. 945/100000) ! Kym­me­nen vuo­den aika­na vuo­des­ta 2013 jäl­keen Ruot­sin koko­nais­kuol­lei­suus on ollut jopa 120 / 100000 mata­lam­pi kuin Suo­mes­sa (suu­rin ero vuon­na 2019, ei ole yllätys) .

    Johtuuko tämä kehitys siitä että Suomen väestöllinen ikärakenne on Ruotsia vanhempi!?

    En vertailut missään vaiheessa Ruotsin colvid kuolemia Suomen covid kuolemiin vaan muun Euroopan covid kuolemiin. Silti Ruotsin covid kuolleisuus on yhden vuoden aikana paljon korkeampi kuin minkään toisen Pohjois-Euroopan maan.

    Etelä-Euroopan covid kuolleisuus on vielä korkeampi kuin Ruotsissa joka todennäköisesti selittää vain sillä että esim Pohjois-Italian asukastiheys ja maantieteellinen pinta-ala on yksi Euroopan tiiviimpiä ja myös sillä että Italiassa yleinen perhe malli on 3 sukupolven asumisjärjestelyt saman katon alla. Muualla tavalla Italian covid kuolleisuutta ei voi perustella. Ruotsin korkeaa covid kuolleisuutta on jo sinänsä hyvin outoa ymmärtää koska Ruotsi on myös harvaanasuttu maa ja kuitenkin covid tapauksia oli siellä enemmän Norrbottenissä kuin Suomessa oli Lapin maakunnassa

   10. Kuol­lei­suus ja koro­na­kuol­lei­suus eivät ole eril­li­siä ilmiöi­tä: Sil­ti vuon­na 2020 Suo­men koko­nais­kuol­lei­suus oli 5% kor­keam­pi kuin Ruot­sis­sa (1001/100000 vs. 945/100000) ! Kym­me­nen vuo­den aika­na vuo­des­ta 2013 jäl­keen Ruot­sin koko­nais­kuol­lei­suus on ollut jopa 120 / 100000 mata­lam­pi kuin Suo­mes­sa (suu­rin ero vuon­na 2019, ei ole yllätys) .

    Tämä on järkyttävän huonoa empiiristä päättelyä. Vertailua ei saa koskaan tehdä noin ellei muita mittauksiin vaikuttavia tekijöitä ole poistettu vertailusta. Jos idea ei ole omasi, niin joku on todennäköisesti tarkoituksella huijannut sinua.

   11. Rahul Soma­ni:
    Ruot­sis­sa­kin pis­tet­tiin kyl­lä vii­me vuo­den syk­syl­lä kovat rajoi­tuk­set pääl­le kun Col­vi­din 2 aal­to nos­ti tapauk­sia nopeam­min kuin Suo­mes­sa jos­sa kesäl­lä 2020 saa­tiin Col­vid tapauk­set hyvin lähel­le nol­laan. Eikä syk­syl­lä 2020 Tuk­hol­mas­sa ollut mikään vapaa meno vaan rajoi­tuk­set oli­vat otet­tu myös Ruot­sis­sa käyt­töön eikä näin ollen Ruot­si ollut mis­sään vai­hees­sa täy­sin auki.

    Ei pidä paikkaansa. Tai no, riippuu mitä ”kovilla rajoituksilla” tarkoitetaan. Rajat yleisötilaisuuksien väkimäärälle ja tietyt maahantulorajoitukset ulkomaalaisille eivät vielä ole Euroopan, tai edes Suomen, mitoissa hirveän kovia. Ruotsissa on arkielämää eletty noin muuten lähinnä suosituksia antaen. Tvätta händerna, håll avstånd. Se siitä tekojen tasolla.

    Ravintolat, koulut ja harrastuspaikat ovat olleet auki koko ajan, ihmiset ovat liikkuneet vapaasti, eikä maskejakaan ole katukuvassa hirveästi näkynyt.

    Vedät myös raflaavasti esiin Ruotsin koko epidemia-ajan koronaan liitetyn kuolleisuusluvun, vaikka siinä joukossa ei moni olisi enää elossa ilman koronaakaan. Niin korkea on tämän ryhmän mediaani-ikä ollut, ja kunto keskimäärin huono, kun kuolemia tullut paljolti hoivakodeissa. Jo nyt ensimmäisistä tukimuksista myös nähdään, etteivät kovatkaan toimet ole säästäneet elinvuosia. Muun jankuttaminen on silkkaa oman mielipiteen huutelua.

   12. Quo vadis: Ei pidä paik­kaan­sa. Tai no, riip­puu mitä “kovil­la rajoi­tuk­sil­la” tar­koi­te­taan. Rajat ylei­sö­ti­lai­suuk­sien väki­mää­räl­le ja tie­tyt maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­set ulko­maa­lai­sil­le eivät vie­lä ole Euroo­pan, tai edes Suo­men, mitois­sa hir­veän kovia. Ruot­sis­sa on arkie­lä­mää elet­ty noin muu­ten lähin­nä suo­si­tuk­sia antaen. Tvät­ta hän­der­na, håll avstånd. Se sii­tä teko­jen tasolla.

    Ravin­to­lat, kou­lut ja har­ras­tus­pai­kat ovat olleet auki koko ajan, ihmi­set ovat liik­ku­neet vapaas­ti, eikä mas­ke­ja­kaan ole katu­ku­vas­sa hir­veäs­ti näkynyt.

    Vedät myös raflaa­vas­ti esiin Ruot­sin koko epi­de­mia-ajan koro­naan lii­te­tyn kuol­lei­suus­lu­vun, vaik­ka sii­nä jou­kos­sa ei moni oli­si enää elos­sa ilman koro­naa­kaan. Niin kor­kea on tämän ryh­män medi­aa­ni-ikä ollut, ja kun­to kes­ki­mää­rin huo­no, kun kuo­le­mia tul­lut pal­jol­ti hoi­va­ko­deis­sa.Muun jan­kut­ta­mi­nen on silk­kaa oman mie­li­pi­teen huutelua.

    Suosittelen Quo Vadista tutustumaan, uutislinkkeihin jotka liitin tämän kommentin alapuolelle. Lukemalla kyseiset uutislinkit kyseiset yksityiskohtaisesti läpi selviää myös Quo Vadikselle että millaisia tiukkoja rajoituksia Ruotsissa otettiin käyttöön viime vuoden syksyllä heti 2 aallon alettua .

    Näistäkin uutislinkkeistä huomaa hyvin nopeasti kuinka tiukat rahoitukset Ruotsissa otettiin käyttöön viime vuoden syksyllä eikä elämä Ruotsissa ollut mitenkään erityisen vapaampaa kuin Suomessa koko viime vuoden syksystä alkaen Ruotsissa.

    Myös sekin asia tulee esille kyseisistä uutislinkkeistä että Ruotsin terveydenhuollon kapasiteetti oli tuolloin viime vuoden syksyllä erittäin kriittisessä tilassa jonka seurauksena hoivakodeissa vanhusten kuolemia jopa nopeutettiin lääkinnällisillä toimenpiteillä jotta tehohoidon kapasiteetti ei olisi ylikuormittunut

    Lukemalla nuo alla olevat linkit viime vuoden syksyltä huomaa heti kuinka Ruotsin strategia muuttui 6 kuukauden jälkeen ensimmäisestä covid aallosta. Myös sekin selviää näistä uutislinkkeistä että Ruotsin kansanterveysviraston valtionepidemiologi Anders Tegnell todellisuudessa teki aivan toisenlaiset johtopäätökset (mitä oli Tegnell oli itse asiassa saman vuoden keväällä ja kesällä kritisoinut) viime vuoden syksyllä heti kun 2. aalto oli Ruotsissa virallisesti alkanut.

    Quo Vadis huomaa kyllä nopeasti lukemalla kyseiset uutislinkit ettei kyseessä ole kenenkään henkilökohtainen raflaava mielipide jonka tarkoituksena olisi saada jonkinlainen vahvistus omille mielipiteille jonkinlaisella julistuksella .

    Todellinen pyrkimykseni on faktuaalisen tilanteen jälkikäteinen objektiivinen uudelleen analyysi jossa pyrin uudelleen analysoimaan
    kyseisten uutislähteiden avulla millaisia tiukkoja rajoitus toimenpiteitä Ruotsissa todellisuudessa tehtiin viime vuoden syksyllä heti kun 2. aalto alkoi.

    Linkit näistä toimenpiteistä löytyvät alla olevista linkeistä. Suosittelen Quo Vadista

    https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006701397.html

    https://yle.fi/uutiset/3-11699694

    https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006706689.html

    https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007637765.html?cs

    https://www.verkkouutiset.fi/tehohoito-taynna-tukholmassa-lasten-hoitoa-vahennetaan-taysin-hullua/#5c0ac9b4

    https://yle.fi/uutiset/3-11433976

    https://www.ts.fi/uutiset/maailma/5040592/Tama+ei+kerro+kaunista+kuvaa+kansankodin+kyvysta+pitaa+perheenjasenistaan+huolta++Ruotsi+muuttanee+koronalinjaansa

    https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007637842.html?cs

    https://yle.fi/uutiset/3-11699694

    https://www.verkkouutiset.fi/ruotsi-kiristaa-rajoitustoimia-muutos-maskilinjaan/#5c0ac9b4

   13. Quo vadis:
    . Inti­aa ja mui­ta kehi­tys­mai­ta en vetäi­si mukaan tähän kes­kus­te­luun, se on aivan toi­nen pla­neet­ta ja troop­pi­nen alue kai­ken maa­il­man resis­tent­tei­ne mikrobeineen.

    Huomauttaisin että Intia ja intialaiset ovat ihmisiä siinä missä länsimaalaiset ovat jeikä colvid kohtele intialaisia eri tavalla kuin esimerkiksi suomalaisia. Intia ei ole toinen planeetta vaan sekin on osa tätä maapalloa jossa elämme kaikki maapallon ihmiset. T
    Quo Vadiksen näkökulma on kyllä hyvin ikävällä tavalla se että länsimainen stereotyyppinen että tätä colvid olisi muka vain länsimaiden ongelma ei niinkään kehitysmaiden. Kehitysmaissa asuu myös ihmisiä joilla on huolia. Tällä hetkellä heidän huoli on se että rikkaat teollisuusmaat ovat jemmanneet enemmän rokotteita kuin tarvitsevat ja kehitysmaat ovat joutuneet kärsimään teollisuusmaiden ahneudesta. Tämän lisää paljon enemmän eriarvoisuutta rikkaiden ja köyhien maiden välillä. Oli ilmasto trooppinen tai ei niin se ei muuta Colvidin luonnetta koska covidissä ei ole mitenkään suurta kausi vaihtelua. Onko Quo Vadis nyt unohtanut että colvid on maailman laajuinen pandemia eikä länsimaiden elintaso sairaus? !

    Minulla on Intiassa sukulaisia ja tiedän kuinka huono Colvid tilanne Intiassa oli tämän vuoden keväällä. Onneksi tilanne on siellä rauhoittunut sillä rokotukset ovat edenneet. Intia ei ole toki ainoa kehitysmaa jossa on ollut huono Colvid tilanne mutta niin suomalaiset ja intialaiset ovat joutuneet molemmat samaan tilanteeseen kuin kaikki muutkin maat joissa on ollut covid tapauksia . Tämä colvid on kohdellut kaikkia maailman ihmisiä samalla tavalla mitään poikkeusia ei ole .

   14. Rahul Soma­ni: Huo­maut­tai­sin että Intia ja intia­lai­set ovat ihmi­siä sii­nä mis­sä län­si­maa­lai­set ovat jei­kä col­vid koh­te­le intia­lai­sia eri taval­la kuin esi­mer­kik­si suo­ma­lai­sia. Intia ei ole toi­nen pla­neet­ta vaan sekin on osa tätä maa­pal­loa jos­sa eläm­me kaik­ki maa­pal­lon ihmi­set. — Quo Vadik­sen näkö­kul­ma on kyl­lä hyvin ikä­väl­lä taval­la se että län­si­mai­nen ste­reo­tyyp­pi­nen että tätä col­vid oli­si muka vain län­si­mai­den ongel­ma ei niin­kään kehi­tys­mai­den.

    Nyt tulkitset kommenttejani todella villisti, tai välillämme on kielimuuri. Totta kai kaikki ovat ihmisiä – heidän elinympäristönsä ja sen suomat lähtökohdat koronan kohtaamiselle vai ovat keskenään hyvin erilaiset. Tässä ei ole mitään ”länsimaista stereotypiaa”, vaan silkkaa faktaa.

    Suomi on

    – erittäin harvaan asuttu maa, jossa asutaan pienissä ydinperheissä tai yksin, ja
    – ihmisten väliset sosioekonomiset ja terveydelliset erot ovat maailman mittasuhteissa vähäiset.
    – meillä on hyvin vähän maahanmuuttajia (jotka ovat olleet vanhusten ohella se haavoittuvin kansanosa koronan kohdalla)
    – meillä on hyvin pieni ja tehokkaasti rekisteröity väestömäärä, joka helpottaa ja tehostaa kansanterveyden seurantaa ja sairauksien hoitoa.
    – meillä on kansainvälisesti katsoen hyvä ja tasavertainen pääsy terveydenhuollon palveluihin ja hoito on korkealuokkaista. Tämän ansiosta
    – piilosairauksia esiintyy vähemmän kuin kehitysmaissa
    – meiltä puuttuvat trooppiset kulkutaudit ja mikrobit, jotka laskevat vastutuskykyä (kuten ameebat ja muut loiset)
    – meillä ei ole toistaiseksi laajasti esiintyvää antibioottiresistenssiä (joka haittaisi myös koronapotilaiden jäkitautina saamien bakteeri-infektioiden hoitoa) tai villistä antibiootin käytöstä johtuvia vaikeita sienitauteja.
    – vaaleaihoisina, mutta pohjoisessa asuvina, elintarvikkeisiimme on lisätty D-vitamiinia, ja monet meistä syövät sitä isompiakin määriä myös purkista.
    – lapsemme käyvät hyvin pienestä saakka kunnallisessa päivähoidossa ja sen jälkeen koulussa, jossa tunnetusti saadaan tuhti ”viruspäivitys”. Muut kiertävät koronavirukset sairastetaan matkan varrella myös koko perheissä. Tämä antaa jonkin verran vakavalta covid-19 -infektiolta suojaavaa ns. risti-immuniteettia. Luonnollinen laaja altistuminen tuo siis turvaa kehittyvän vastustuskyvyn kautta.

    Eri kuten kuvainnollinen, perinteinen sanonta kuuluu, OLOSUHTEET tai elinympäristö Suomessa ja Intiassa ovat keskenään kuin eri planeetalta. Korona todella kohtelee intialaisia monin paikoin rankemmin kuin suomalaisia.

    Siitä olen kanssasi samaa mieltä, että länsimaat ovat itsekkäästi hamstranneet rokotteita, ja se on väärin. Niitä olisi nimenomaan pitänyt ohjata koronan suhteen huomattavasti haavoittuvampiin kehitysmaihin, joissa tauti leviää vieläkin helpommin ja seuraukset ihmisille ovat paljon vakavammat, jopa katastrofaaliset.

   15. Quo vadis:

    — ihmisten väliset sosioekonomiset ja terveydelliset erot ovat maailman mittasuhteissa vähäiset.
    Eri kuten kuvain­nol­li­nen, perin­tei­nen sanon­ta kuu­luu, tai eli­nym­pä­ris­tö Suo­mes­sa ja Intias­sa ovat kes­ke­nään kuin eri pla­nee­tal­ta. Koro­na todel­la koh­te­lee intia­lai­sia monin pai­koin ran­kem­min kuin suomalaisia.

    Huomauttaisin vain että suomalaisilla on enemmän sellaisia elintasotauteja mitä intialaisilla eikä muilla kehittyvien maiden ihmisillä on suhteessa teollisuusmaiden ihmisten kansantauteihin. Myös masennus on jossain määrin teollisuusmaiden kansantauti. Intiassa esim dementiaa ja masennusta on vähäisempää kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sosioekonomiset ja terveydelliset erot ovat myös pienet kehitysmaissa koska siellä ei ole niitä elintasotauteja mitä länsimaissa on paljon väestön keskuudessa. Näkemyksesi näin olleen on hiukan vanhanaikainen kehittyvistä maista suhteessa teollisuusmaihin. Enkä tarkoita tässä vain kehitysmaita jotka ovat sisällissodan runtelevia maita

   16. Quo vadis:
    Eri kuten kuvain­nol­li­nen, perin­tei­nen sanon­ta kuu­luu, tai eli­nym­pä­ris­tö Suo­mes­sa ja Intias­sa ovat kes­ke­nään kuin eri pla­nee­tal­ta. Koro­na todel­la koh­te­lee intia­lai­sia monin pai­koin ran­kem­min kuin suomalaisia.

    Sii­tä olen kans­sa­si samaa miel­tä, että län­si­maat ovat itsek­kääs­ti ham­stran­neet rokot­tei­ta, ja se on vää­rin. Nii­täoli­si nime­no­maan pitä­nyt ohja­ta koro­nan suh­teen huo­mat­ta­vas­ti haa­voit­tu­vam­piin kehi­tys­mai­hin, jois­sa tau­ti levi­ää vie­lä­kin hel­pom­min ja seu­rauk­set ihmi­sil­le ovat pal­jon vaka­vam­mat, jopa katastrofaaliset.

    Juuri tämän takia en oikein hahmottanut enkä hahmota vieläkään teidän vaihtoehtoisen covid stradegian perusjuonta koska korostit monissa kommenteissanne luonnollisen immuuniteetin saavuttamista Suomessa (joka olisi vaihtoehtoinen malli rajoituksille) mutta silti korostitte rokotteiden merkitystä esim Intian kaltaisille maille ja pidätte oikein sitä että länsimaat ovat itsekkäästi hamstraneet rokotteita eivät ole jakaneet niitä kehitysmaille. Lopputulos on kyllä se että länsimaissa rokotekattavuus on noussut mutta rokottaminen on hidasta koska on paljon rokotevastaisuutta. Mutta sivuvaikutuksena kehitysmaissa joissa olisi tarvetta lisärokotuksille on johtanut siihen että siellä tämän rokotepuutteen takia on virus levinnyt niin pitkälle yhteiskuntaan että monessa maassa väestö on saavuttanut luonnollisen immuuniteetin jonka yhteydessä kuolleisuus on myös kehitysmaissa noussut koska rokotteita ei ole saatavilla

    Kuitenkin haluat saman luonnollisen ehtäisyn mallin Suomeen vaikka riski on korkea kuolleisuus.

    Tämän takia ristiriitaisien näkemysi takia on minulle teidän vaihtoehtonne jäänyt hiukan sivuun koska huomaan että sinulla on myös hyvin paljon päällekkäisiä vaihtoehtoja jotka kumoavat eri mallit koska mallien pääasiallinen toiminta ympäristö on erilainen kuin annat ymmärtää

   17. Quo vadis:

    Kysyi­sin myös, onko meil­lä pit­kän pääl­le hir­veäs­ti vaih­toeh­to­ja tilan­tees­sa, jossa

    -Tut­ki­mus alkaa nyt näyt­tää, että tiu­koil­la­kaan rajoi­tuk­sil­la ei ole vai­ku­tus­ta mene­tet­tyi­hin elin­vuo­siin – ja nyt puhu­taan ajas­ta ennen rokotteita.
    —Rokot­tei­den ja sai­ras­ta­vuu­den kaut­ta saa­dun immuu­ni­vas­teen joh­dos­ta tau­ti ei aiheu­ta ter­vey­den­huol­lon yli­kuor­mit­tu­mis­ta, eikä – kuten Osmo jos­sain kir­joit­ti – meil­lä oli­si kos­kaan otet­tu koet­tu­ja rajoi­tuk­sia käyt­töön, jos tau­din vai­kut­ta­vuus 2020 oli­si ollut se mikä se on nyt.
    —Koro­na­ra­joi­tus­ten hai­tat ovat osoit­tau­tu­mas­sa moni­nai­sik­si ja pit­kä­kes­toi­sik­si – meil­lä voi olla kes­kuu­des­sam­me uudet ”laman sukupolvet”.

    Jos haluamme pitää kokonaiskansanterveyden, syrjäytymisen ehkäisyn, talouden kestävässä kunnossa, meidän on avattava yhteiskunta ja normalisoitava elämä.

    Kyllä valinta on joko korkea kuolleisuus (Ruotsissa on kuollut Colvidiin 15 000 ihmistä) ja alhainen kuolleisuus (Suomessa kuolleita on 982) . Suomessa onnistuttiin kyllä erittäin hyvin viime vuoden kesällä avaamaan yhteiskunta samaan aikaan kun muualla Euroopassa suljettiin yhteiskuntia joten on kyllä hyvin vaikea nähdä että Suomessa olisi ollut mitenkään yhteiskunta kokonaan kiinni kuten Quo Vadis antaa ymmärtää. Suomessa ei ollut edes ulkonaliikkumiskielto ja näin ollen tilanne oli hyvin erilainen kuin esimerkiksi muualla Euroopassa

    Osmo Soininvaara tarkoitti sitä että rokotteiden avulla saimme yhteiskuntaan avattua paremmin kuin esimerkiksi viime vuoden kesällä vaikka silloin luvut olivat myös Suomessa erittäin alhaiset. Koska uusille rajoituksille ei ole niinkään enää perusteluja. Toki alueellisia rajoituksia voi tulla uudelleen mutta kattava rokote kattavuus on tämänkin pandemian ainoa pitkällä aikavälillä oleva lukko joka estää paremmin kuin yhteiskunnan uudelleen sulkeminen. Australia on hyvä esimerkki maasta jossa luettiin liikaa maan syrjäiseen sijaintiin eikä siellä alettu rokottaminen kuin vasta toukokuussa ja nekin etenivät erittäin hitaasti koska rokotteista on ollut pulaa . Nyt lopputulos on Australiassa uusi sulku. Tämänkin olisi siellä vältetty jos Australia olisi ryhtynyt ostamaan ajoissa rokotteita. Mika Salminenkin totesi eilen Helsingin Sanomissa että eristäytyneet saarivaltiot kuten Australia ja Uusi-Seelanti luottivat liikaa heidän maantieteelliseen sijaintiin.

    Suomessa ei ole kyllä näköpiirissä mitään uuden laman lapsi ilmiötä kun työpaikkoja on Suomessa avoinna enemmän kuin koskaan.

    Syr­jäy­ty­mi­stä on kyllä enemmän näköpiirissä enkä kiistä sitä ollenkaan mutta onko Quo Vadis unohtanut että myös sen että long covid tapauksia tulee todennäköisesti enemmän jatkossa rokottamisen jälkeenkin ja senkin on myös maissa kuten Ruotsissa ongelma tulevaisuudessa. Ruotsikaan ei ole näin ollen immuuni long colvid sivuoireille.

    Olen itse sairastanut Colvidin (helmikuun lopussa) ja olen mukana Helsingin yliopiston tutkimusta jossa tutkitaan sai­ras­ta­vuu­den kaut­ta saa­tua immuu­ni­vas­ttiä eikä sekään ole vielä ihan lopullisesti tiedossa että mikä on immuniteetin rooli sai­ras­ta­vuu­dessa suhteessa ter­vey­den­huol­lon yli­kuor­mit­tu­mis­een koska tehohoidon potilas määrät ovat se mikä ratkaisee terveydenhuollon kestävyyden.

   18. Quo vadis:
    Asia, joka todel­la huo­let­taa minua – ja pitäi­si minus­ta huo­let­taa useam­pia – on se, mitä tämä koko koro­na­näy­tel­mä tekee täl­le maal­le, yhteis­kun­nan val­lan­käy­töl­le ja demo­kra­tial­le. Kan­sa­han on aina poliit­ti­sen pro­pa­gan­dan ja pelot­te­lu-uuti­soin­nin vie­tä­vis­sä, ja huo­mio medias­sa oste­taan vas­tak­kai­na­set­te­luil­la. Ikään kuin kan­sa kai­pai­si kaik­ki­voi­paa ”rakas­ta joh­ta­jaa”. Pan­de­mia-aika on syn­nyt­tä­nyt kek­kos­lais­ta hen­keä huo­ku­van koro­nai­deo­lo­gian. Vai pitäi­si­kö puhua pan­de­mia-pant­ti­van­keu­den aikai­ses­ta Tuk­hol­ma-syndroo­mas­ta?

    Tämäkin Quo Vadiksen kuvailema yhteiskunnallinen suhtautuminen tällaiseen tautiin kuin colvid on tälläkin hetkellä erittäin ikävällä tavalla kehittämässä Brasiliassa.

    Juuri Brasiliassa maan presidentti suhtautuu Colvidiin mitä Quo Vadis kuvailee. Kan­saa on Brasiliassa erittäin hyvin onnistuttu poliit­ti­sen pro­pa­gan­dalla ja pelot­te­lulla pidetty kurissa mutta ikävä kyllä se kuri on vain huonon politiikan peittelyä. Brasilia on hyvä esimerkki siitä että kuinka ihan käytännössä kaik­ki­voi­pa ”rakas­ joh­ta­ja
    ” on suhtautunut Colvidiin.

    En ole kertaakaan kuullut että Suomessa olisi kaivattu Colvidin aikana ”kaik­ki­voi­pavaa rakas­ta joh­ta­jaaa” .

    Kuka tahansa joka on seurannut covidia tietää että vain lääketiede ratkaisee rokotteiden kautta Colvidin.
    Ei mikään muu toimenpide. Ei pitkät sulut tai täydellisrn luonnollisen immuuniteetin tavoittelu. Vaan rokotteet ja sitäkin on Osmo Soininvaara korostanut tässä blogissa monta kertaa.

    Kuitenkin Brasiliassa on tälläinen hahmo mitä Quo Vadis on jollain tavalla myös Suomessa yrittänyt etsiä mutta uskoakseen ilman onnistunutta lopputulosta. Koska sellaista ei ole Suomessa. Eikä se ratkaise tätä covidia vaikka olisikin.

    Mutta Brasiliassa on ikävä kyllä Quo Vadiksen kuvailema ”kaik­ki­voi­pa rakas­ta joh­ta­jaa” ja hänen koko nimensä on Jair Messias Bolsonaro.

   19. Quo vadis: Tutkimus alkaa nyt näyt­tää, että tiu­koil­la­kaan rajoi­tuk­sil­la ei ole vai­ku­tus­ta mene­tet­tyi­hin elin­vuo­siin – ja nyt puhu­taan ajas­ta ennen rokotteita.— Rokotteiden ja sairastavuuden kautta saadun immuunivasteen johdosta tauti ei aiheuta terveydenhuollon ylikuormittumista

    Kyllä nimenomaan terveydenhuollon ylikuormittuminen oli monessa maassa hyvin iso riski viime vuoden alussa kun rokotteita ei ollut vielä saatavilla. Ruotsissa esimerkiksi terveydenhuollon ylikuormittuminen oli jo äärirajoilla viime vuoden syksyllä toisin kuin Suomessa jossa kevään rajoitusten ansiosta olimme saaneet terveydenhuollon ylikuormittumisen esitettyä.

   20. Quo vadis:
    Bri­tan­nias­sa on data­des­kin käy­rien mukaan kuol­lei­suus loi­vas­ti nous­sut likinol­las­ta samal­le tasol­le kuin Sak­sas­sa oli kesä­kuun lopul­la (ja tar­tun­nat näyt­tä­vät kään­ty­neen las­kuun). Bri­tan­nia on sosio­eko­no­mi­ses­ti ja asu­mis-/ perus­ter­veys­mie­les­sä hyvin jakau­tu­nut maa. Kat­so­taan miten tilan­ne kehittyy.

    Britanniassa tilanne oli viime vuoden kesällä erittäin huono terveydenhuollon ylikuormittumisen takia.

    Britannian tämänhetkinen etu covid tapauksissa on kattavampi rokotekattavuus I ja II rokotteen kohdalla. Juuri tämän takia Britanniassa covid tapaukset laskevat nopeammin kuin Suomessa.

    Britannian on toki sosioekonomisesti ja perusterveysmielessä hyvin eriarvoinen yhteiskunta mutta se näkyy kyllä pääasiassa ns elintasosairauksien ja eri yhteiskunta luokkien kohdalla eri tavalla koska elintasosairauksien hoito on paljon pitkäkestoisempaa kuin influenssat .

    Myös Britanniassa on vanhan perinteisen luokkayhteiskunnan jaon takia ihmisten tulotason ja koulutuksen takia erittäin suuret elintavat jotka jakavat Britanniassa väestön kahtia. Juuri tämän takia Britannia on jakau­tu­nut terveen ja sairaan väestö kohdalla jyrkemmin kuin muissa Länsi-ja Keski-Euroopan OECD maissa

   21. Quo vadis
    Koko koro­na­ka­rusel­li on täy­sin absur­di, ja sanoi­sin että Ruot­si on pit­käl­lä täh­täi­mel­lä voit­ta­ja sekä koro­nan osal­ta että rajoi­tuk­siin liit­ty­vien kai­ken­lais­ten hait­to­jen välttämisessä.
    Juu­ri nyt pitäi­si saa­da kan­sa­lais­ten immuu­ni­vas­tet­ta meil­lä­kin vah­vis­tet­tua myös altis­tu­mis­ten kaut­ta, kun se on roko­tus­ten vie­lä vai­kut­taes­sa tur­val­li­sin­ta kai­kil­le. Ruot­si näyt­tää toi­mi­van juu­ri näin vält­tä­mäl­lä lähes­tul­koon kaik­kia rajoi­tuk­sia. Rajat­kin on täy­sin avoin­na poh­jois­mais­ta tule­vil­le, vaik­ka Ruot­sis­sa tilan­ne on paras.

    Mika Salminen kommentoi colvid tilannetta HS:lle puoli tuntia sitten (klo 19.42) että Ruotsissa tilanne on ihmisillisesti ottaen paljon huonompi vaihtoehto kuin Suomessa sillä Ruotsissa on sairastunut paljon enemmän ihmisiä kuin Suomessa covidii mutta myös kuolleiden lukumäärä Ruotsissa on 15 000. Onko luku tavoiteltava vaikka lopputulos on jonkinlainen laumasuoja ilman rokotteita ei ole edes Salmisen mukaan vaihtoehto. Ainoa vaihtoehto on saada väestöön rokotusten kautta laajempi immuuniteetti kuin luonnollisen toiminnan kautta. Itse asiassa tämäkään ei aina auta koska rokotukset ovat ne jotka lopulta auttavat. Tässä rokotuksissa on Ruotsi kirinyt Suomen rinnalle jota myös Salminen piti yhtenä syynä miksi Ruotsissa tilanne on hiukan toisenlainen rokotusten kohdalla.

    Salminen ottikin huomioon että kaikista eniten kuolleita on Brasiliassa ja tilanne on siellä katastrofaallinen koska rokottaminen Brasiliassa hidasta ja viranomaisten toiminta on hidasta koska maan presidentti Bolsonairo on vähätellyt colvidia koko ajan.

    Kuitenkin Brasilia ei ole Salmisellekaan mikään hyvä vertailukohde vaan hänkin piti esim Australian ja Uuden-Seelannin malleja kaikista poikkeuksista koska saarivaltioissa kute Australiassa ja Uudessa-Seelannissa on ollut aina maahantulolle ja maastalähdölle tiukemmat karanteenimääräykset kuin muissa maisss koska niiden maantieteellinen sijanti on paljon eristäytyneempi kuin muiden saarivaltioiden sijainnit (kuten Britannian joka on lähempänä Manner-Eurooppaa ajallisesti) .

    Juuri tämän takia Australia ja Uusi-Seelanti eivät aloittaneet heti rokotuksia ja tilasivat niitä vähiten. Australia siis luotti sijaintiinsa mutta epäonnistui siinä koska siellä oleva virusmuoto on nimenomaan Delta+ joka tarttuu nopeammin ja tehokkaamin kuin alkuperäinen colvid.

    Onnistuneempia maita Salminen pitää edelleen Britanniaa ja Israelia koska siiden rokotekattavuus on ollut paljo tehokkaampaa kuin muissa maissa.

    Jopa Yhdysvaltoja Salminen pitää kaksijakoisena koska osavaltioiden välillä on huomattavan suuria eroja rokotekattavuuden kohdalla joten tautitilanne on hyvin erilainen Yhdysvalloissa riippuen osavaltioiden rokotekattavuudesta.

    Norja, Islanti ja Tanska ovat samassa asemassa kuin Suomi.
    Suomikaan ei ole Salmisen mukaan ongelma koska 500 colvid tapausta tällä hetkellä heinäkuun lopussa ei ole sama kuin ne 500 covid tapausta viime vuoden tammikuussa

    Joten tämäkin koro­na­ka­rusel­li kertoo että ­ka­rusel­li pyörii eri suuntaan ja lopputulos voi olla myös ihan toinen vaikka medootit ovat eri vaikka päämäärä olisi sama niin ei toimetkaan ole aina samoja vaikka päämäärä onkin sama pitkällä tähtäimellä

   22. Rahul Soma­ni: Mika Sal­mi­nen kom­men­toi col­vid tilan­net­ta :llepuo­li tun­tia sit­ten (klo 19.42) että Ruot­sis­sa tilan­ne on ihmi­sil­li­ses­ti ottaen pal­jon huo­nom­pi vaih­toeh­to kuin Suo­mes­sa sil­lä Ruot­sis­sa on sai­ras­tu­nut pal­jon enem­män ihmi­siä kuin Suo­mes­sa covi­dii mut­ta myös kuol­lei­den luku­mää­rä Ruot­sis­sa on 15 000.

    En esittänyt rokottamisen lopettamista, vaan sitä, että nyt kun rokotus vielä suojaa riskiryhmiä ja muuta isoa kansanosaa, kannattaisi rinnalla antaa taudin levitä, eikä uhrata enää yhtään työppaikkaa, syrjäytyvää nuorta jne. Se hoitaisi luonnollista tietä myös nuoremmille immuunivasteen. Samalla monet rokotetutkin kohtaisivat viruksen uudelleen, mikä aktivoisi heidän immuunijärjestelmäänsä ja pitkittäisi suojaa. Mitään massakuolemia ei tietenkään olisi odotettavissa.

    Salmisen tapa kommentoida Ruotsia kuulostaa tarkoituksellisen harhaanjohtavalta, Salminenkin on viime kädessä poliittinen sätkynukke. Se, että Ruotsissa menehtyi epidemian alkupuolella kerralla suuri määrä ihmisiä liittyi siihen että tauti pääsi heti hoivakoteihin ja vanhusten sekä maahanmuuttajien keskuuteen (jälkimmäisiä työskentelee paljon hoiva-aloilla ja esim. taksinkuljettajina). Ja toki siihen että mikä tahansa maa oli alussa virukselle neitseellinen maaperä. Ja massoittain ihmisiä menehtyi muuallakin. Ruotsi ei todellisuudessa ole väestömäärään suhteutetuissa kokonaiskuolleisuusluvuissa synkin paikka, vaan edelle menevät monet sellaiset maat, joissa tehtiin tiukkoja toimia, kuten Euroopan latinovyöhyke.

    Nyt tiedetäänkin, että tiukatkaan toimet eivät ole säästäneet elinvuosia.

    Suomessa koronaan liitetysti kuolleiden (kaikki eivät ole kuolleet itse virustautiin) mediaani-ikä oli ainakin jossain vaiheessa korkeampi kuin väestön keskimääräinen odotettavissa oleva elinikä.

    Jatkamalla rajoituksia kuormitamme ihmisiä ja yhteiskuntaa turhaan.

    Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Pelkkä pelottelu-uutisointi ja koronalla meuhkaaminen saa aikaan psyykkisten ohella fyysisiä oireita. Jos vielä työpaikka on vaarassa, niin ei ihme jos siinä yöunetkin menee.

   23. Quo vadis:

    Sal­mi­sen tapa kom­men­toi­da Ruot­sia kuu­los­taa tar­koi­tuk­sel­li­sen har­haan­joh­ta­val­ta, Sal­mi­nen­kin on vii­me kädes­sä poliit­ti­nen sät­ky­nuk­ke.

    Voiko Quo Vadis kertoa kenen ja keiden poliit­ti­nen sät­ky­nuk­ke on muka Mika Salminen. Mika Salminen on virologian tohtori ja arvostettu myös kansainvälisissä piireissä . Eikä Salmisen kommentit Ruotsista ole har­haan­joh­ta­via kun myös samanlaisia kommentteja voi yhtä hyvin kuulla Tanskan ja Norjan kansanterveyslaitosten terveysturvallisuusosaston johtajilta. Ovatko näidenkin pohjoismaiden kansanterveyslaitosten terveysturvallisuusosaston johtajat poliittisia sätkynukkeja? Quo Vadikselle vain sellainen pieni muistutus että preidentti Donald Trump kutsui Yhdysvaltain Yhdysvaltain terveysviraston kansallisen allergia- ja infektiotautien instituutin pääjohtajaa Anthony Faucia pelkäksi poliittiseksi promoottoriksi vaikka Fauci on tohtoriksi väitellyt immuunikoogi. Että tälläsiä poliittisia sätkynukkeja ovat tohtorit Fauci ja Salminen nimimerkki Quo Vadiksen näkemysten mukaan. Ihme kyllä tämä tohtorit ovat olleeet alusta alkaen oikeassa colvid viruksesta. Se että kuka kuunteli heitä ja mitä johtopäätköksiä tehtiin heidän neuvoista voi kyllä arvioida oliko heidän neuvonsa lopputuloksena oikea vai ei. Ainakin kuolleiden määrissä mitattuna voi tehdä montakin johtopäätöstä

   24. Quo vadis: En esit­tä­nyt rokot­ta­mi­sen lopet­ta­mis­ta, vaan sitä, että nyt kun roko­tus vie­lä suo­jaa ris­ki­ryh­miä ja muu­ta isoa kan­san­osaa, kan­nat­tai­si rin­nal­la antaa tau­din levi­tä, eikä uhra­ta enää yhtään työp­paik­kaa, syr­jäy­ty­vää nuor­ta jne.Se hoi­tai­si luon­nol­lis­ta tie­tä myös nuo­rem­mil­le immuu­ni­vas­teen. Samal­la monet roko­te­tut­kin koh­tai­si­vat viruk­sen uudel­leen, mikä akti­voi­si hei­dän immuu­ni­jär­jes­tel­mään­sä ja pit­kit­täi­si suo­jaa. Mitään mas­sa­kuo­le­mia ei tie­ten­kään oli­si odotettavissa.

    Jatkamalla rajoituksia kuormitamme ihmisiä ja yhteiskuntaa turhaan.

    Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Pelkkä pelottelu-uutisointi ja koronalla meuhkaaminen saa aikaan psyykkisten ohella fyysisiä oireita. Jos vielä työpaikka on vaarassa, niin ei ihme jos siinä yöunetkin menee.

    Onko Quo Vadis ajatellut että tämä hänen vaihtoehtoinebn linjansa aiheuttaa pitkällä tähtäimellä nimenomaan lisää syrjäytymistä ja tuottaa työpaikkojen menetyksiä? Kun Quo Vadis toteaa niin jalosti että kun ihminen on psykofyysinen kokonaisuus niin juuri sen takia näitä sivuoireita kuten psykologiset psykkeet johtuvat siitä että ihmiset ovat sairastuneet long covidin jälkeisiin oireisiin jotka aiheuttavat uupumusta, väsymystä joka vie loppujen lopuksi työkyvyn. Mas­sa­kuo­le­ma on käsitteenä myös aina suhteellinen koska Ruotsin colvid kuolemat ovat 15 000 ihmistä 1 vuoden aikana niin se on jo hyvin lähellä massakuolemaa. 15 000 colvid kuolemaa Ruotsissa on Uudenkaupungin kokoinen väestö. Jos tämä ei ole Ruotsin kohdalla massakuolema niin entä mikä sitten on. Talvi ja jatkosodassa kuoli suomalaisia siviiliuhreja 2 086 ja colvidiin on kuollut 982 ihmistä. Ruotsissa ei kuollut yhtään siviiliä toisen maailmansodan aikana mutta colvidiin kuoli alun hömöilyn aikana 15 000 ihmistä. Tähän lukuun ei Suomen sotahistoria toisen maailmansodan aikakaan onnistunut saavuttmaan vaikka vastassa oli ylivoima

   25. Quo vadis:

    Se, että Ruot­sis­sa meneh­tyi epi­de­mian alku­puo­lel­la ker­ral­la suu­ri mää­rä ihmi­siä liit­tyi sii­hen että tau­ti pää­si heti hoi­va­ko­tei­hin ja van­hus­ten sekä maa­han­muut­ta­jien kes­kuu­teen (jäl­kim­mäi­siä työs­ken­te­lee pal­jon hoi­va-aloil­la ja esim. tak­sin­kul­jet­ta­ji­na). Ja toki sii­hen että mikä tahan­sa maa oli alus­sa viruk­sel­le neit­seel­li­nen maa­pe­rä. Ja mas­soit­tain ihmi­siä meneh­tyi muu­al­la­kin. Ruot­si ei todel­li­suu­des­sa ole väes­tö­mää­rään suh­teu­te­tuis­sa koko­nais­kuol­lei­suus­lu­vuis­sa syn­kin paik­ka, vaan edel­le mene­vät monet sel­lai­set maat, jois­sa teh­tiin tiuk­ko­ja toi­mia, kuten Euroo­pan latinovyöhyke.

    Nyt tie­de­tään­kin, että tiu­kat­kaan toi­met eivät ole sääs­tä­neet elinvuosia.
    Jat­ka­mal­la rajoi­tuk­sia kuor­mi­tam­me ihmi­siä ja yhteis­kun­taa turhaan.

    Noista Ruotsin maahanmuuttajien osuudesta kuolemien tapauksissa ylivoimaisesti enemmistö on ruotsinsuomalaisia joten kertooko se enemmänkin ruotsinsuomalaisten asemasta Ruotsissa vai heidän ikärakenteesta vai molemmista siihen että ruotsinsuomalaiset olivat ylivoimaisesti suurin vähemmistö jotka kuolivat Ruotsissa covidiin.
    Ruot­sissa oli kyllä Pohjois-Euroopan väes­tö­mää­rään suh­teu­te­tuis­sa ylivoimaisesti koko­nais­kuol­lei­suus­lu­vuis­sa synkemoiä maita. Kun Ruotsia ja Etelä-Eurooppaan verrataan tapauksien ja kuolleiden lukumäärään niin suhteessa väkilukuun Itä-Euroopan maissa etenkin Unkarissa, Puolassa ja Tsekissä kuollleisuus on ollut korkeampaa kuinj Etelä-Euroopassa. Näissä Itä-Euroopan maissa maissa ei tehty tiuk­ko­ja rajoitus toimenpiteitä ja silti esim Unkarissa kuolleisuus on ollut erittäin korkea ja sairaaloiden kapasiteetti ylikuormittui eniten Euroo­pan maista. Etelä-Euroopan korkeat luvut löytyvät vain Italiasta, Espanjasta ja Portugalista. Jopa Kreikassa kuolleisuus oli alussa alhainen. Lisäksi Etelä-Eurooppa ei ole latinovyöhyke vaan Latinalaisen Amerikan valtiot ovat latinokulttuurin omaavia maita.

   26. Quo vadis: En esit­tä­nyt rokot­ta­mi­sen lopet­ta­mis­ta, vaan sitä, että nyt kun roko­tus vie­lä suo­jaa ris­ki­ryh­miä ja muu­ta isoa kan­san­osaa, kan­nat­tai­si rin­nal­la antaa tau­din levi­tä, eikä uhra­ta enää yhtään työp­paik­kaa, syr­jäy­ty­vää nuor­ta jne.Se hoi­tai­si luon­nol­lis­ta tie­tä myös nuo­rem­mil­le immuu­ni­vas­teen. Samal­la monet roko­te­tut­kin koh­tai­si­vat viruk­sen uudel­leen, mikä akti­voi­si hei­dän immuu­ni­jär­jes­tel­mään­sä ja pit­kit­täi­si suo­jaa. Mitään mas­sa­kuo­le­mia ei tie­ten­kään oli­si odotettavissa.

    Nyt tie­de­tään­kin, että tiu­kat­kaan toi­met eivät ole sääs­tä­neet elinvuosia.

    Jat­ka­mal­la rajoi­tuk­sia kuor­mi­tam­me ihmi­siä ja yhteis­kun­taa turhaan.
    Ihmi­nen on psy­ko­fyy­si­nen koko­nai­suus. Pelk­kä pelot­te­lu-uuti­soin­ti ja koro­nal­la meuh­kaa­mi­nen saa aikaan psyyk­kis­ten ohel­la fyy­si­siä oirei­ta. Jos vie­lä työ­paik­ka on vaa­ras­sa, niin ei ihme jos sii­nä yöunet­kin menee.

    Sekä jat­ka­mal­la rajoi­tuk­sia tai antamlla taudin levitä vapaasti nuoren rokottamattoman väestön keskuudessa aiheuttaa myös työp­paik­ka menetyksiä ja lisää syr­jäy­ty­mistä nuor­ten keskuudessa yhtä paljon.

    Molemmat toimenpiteet lisäävät psy­ko­fyy­si­a sivuoireit pitkällä tähtäimellä.

    Molempiin vaihtoehtoihin on ihan muu kolmas ja parempi vaihtoehto eli rokotekattavuuden laajentaminen ja nuorten rokotusten aikaistaminen. Monien yönet olisivat hyvin nukuttu kun nuoret tietävät ettei heillä ole riskiä saada rokottamattomana tautia eikä ole riski saada mitään sivuoireita sen jälkeen on ovat sairastaneet covidin siis long covid oireita

    Kun ihmiseltä menee long colvidin jälkeisten sivuoireiden takia työkyvyttömyys on aika vaikeata perustella että tämän toimenpiteen avulla pyrkimyksemme oli luonnollisen taudin leviämisen kautta lieventää niitä psy­ko­fyy­si­a sivuoireita mitä rajoi­tuk­set olisivat aiheuttaneet kansalaisille .

   27. Quo vadis: Nyt kun roko­tus vie­lä suo­jaa ris­ki­ryh­miä ja muu­ta isoa kan­san­osaa, kan­nat­tai­si rin­nal­la antaa tau­din levi­tä, eikä uhra­ta enää yhtään työp­paik­kaa, syr­jäy­ty­vää nuor­ta jne.Se hoi­tai­si luon­nol­lis­ta tie­tä myös nuo­rem­mil­le immuu­ni­vas­teen. Samal­la monet roko­te­tut­kin koh­tai­si­vat viruk­sen uudel­leen, mikä akti­voi­si hei­dän immuu­ni­jär­jes­tel­mään­sä ja pit­kit­täi­si suo­jaa.

    Ihmi­nen on psy­ko­fyy­si­nen koko­nai­suus. Pelk­kä pelot­te­lu-uuti­soin­ti ja koro­nal­la meuh­kaa­mi­nen saa aikaan psyyk­kis­ten ohel­la fyy­si­siä oirei­ta. Jos vie­lä työ­paik­ka on vaa­ras­sa, niin ei ihme jos sii­nä yöunet­kin menee.

    Quo Vadis itselelleen hyvän teon jos perustelisi niille ihmsille jotka ovat saaneet long covidista Quoa Vadiksen kuvailevia psyykkisiä oireita miksi hänen linjansa olisi kuitenkin lopputuloksena sama kuin se mitä haluaa estää rajoituksilla.

   28. Quo vadis:

    Sal­mi­sen tapa kom­men­toi­da Ruot­sia kuu­los­taa tar­koi­tuk­sel­li­sen har­haan­joh­ta­val­ta. Se, että Ruot­sis­sa meneh­tyi epi­de­mian alku­puo­lel­la ker­ral­la suu­ri mää­rä ihmi­siä liit­tyi sii­hen että tau­ti pää­si heti hoi­va­ko­tei­hin ja van­hus­ten sekä maa­han­muut­ta­jien kes­kuu­teen (jäl­kim­mäi­siä työs­ken­te­lee pal­jon hoi­va-aloil­la ja esim. tak­sin­kul­jet­ta­ji­na). Ja toki sii­hen että mikä tahan­sa maa oli alus­sa viruk­sel­le neit­seel­li­nen maa­pe­rä. Ja mas­soit­tain ihmi­siä meneh­tyi muu­al­la­kin. Ruot­si ei todel­li­suu­des­sa ole väes­tö­mää­rään suh­teu­te­tuis­sa koko­nais­kuol­lei­suus­lu­vuis­sa syn­kin paik­ka, vaan edel­le mene­vät monet sel­lai­set maat, jois­sa teh­tiin tiuk­ko­ja toi­mia, kuten Euroo­pan latinovyöhyke.

    Salminen arvoi Helsingin Sanomissa Ruotsia, Israelia, Australiaa, Uutta-Seelantia, Yhdysvaltoja ja Brasiliaa joissa oli hyvin erilaiset toimenpiteet covidia kohtaan.
    Salmisen analyysi oli erittäin hyvä jossa arvioitiin hyvin erilaisia maita keskenään . Kiteytettynä Salmisen arvio on suunnilleen seuraava;

    Australia ja Uusi-Seelanti luottivat liikaa maantieteelliseen sijaintiin ja eristäytyneisyyteen ja näin ollen eivät tilanneet rokotteita heti kun niitä oli saatavilla ajoissa vaan viivyttelivät niiden hankintoja koska niiden Colvid tilanne oli muuta maailmaa alhaisempia koska olivat sulkeneet rajansa .Australiaan ja Uuteen-Seelantiin ei päässyt ilman tiukkaa karanteeni joka on ollut jo pitkään näiden maiden yleinen maahan saapumisen perustelut .

    Ruotsi teki alussa virheitä kun päästi Colvidin vapaasti leviämään yhteiskuntaan jonka seurauksena 15 000 ihmistä kuoli Colvidiin Ruotsissa. Se on Pohjois-Euroopan korkein luku covid kuolleisuudessa. Ja Ruotsi maksaa siitä nyt korkean hinnan.

    Israel ja Britannia onnistuivat loppujen lopuksi rokotuksien kautta saamaan Colvidin parempaan kontrolliin

    Yhdysvalloissa tilanne on kaksijakoinen koska siellä on osavaltioiden keskuudessa erittäin isot Colvid tilanne. Itä ja länsirannikolla tilanne on normaali kun taas keski-ja etelävaltioissa tilanne on erittäin huono.

    Kaikista pahin covid tilanne on siis Salmisen analyysin mukaan Brasiliassa eikä sille näy loppua vaikka virus on käynyt läpi koko Brasilian yhteiskunnan. Tämänkin moni brasilialainen allekirjoittaa ilman mitään kyseenalaistamista tällä hetkellä.

    Norjan, Islannin ja Suomen tilanteet ovat näihin maihin verrattuna paljon parempi kun tapauksia mitataan kuolleisuudella mutta voisi olla kyllä myös paljon parempia kun lopputulosta mitataan rokotuksilla kun vertaa Israeliin ja Britanniaan

 17. Viranomaisten taholta tuleva moralisointikampanja se vain aina jatkuu. Katselin juuri YLE:n sivuilta videoklippiä STM:n Varhilan haastattelusta, jossa hän epäili, että etäopetusta joudutaan syksyllä jatkamaan. Tauti kun nyt leviää erityisesti nuorten keskuudessa. Hän vaati vastuuntuntoa, jotta lähiopetukseen voitaisiin palata. Piiloviesti: jos sairastut, se on sinun vastuuttomuuttasi, mikä sopii muutenkin käsitykseen kunnottomasta nuorisosta. Ehkäpä olisi paikallaan muistaa sekin, että STM on ollut päättämässä rokotejärjestyksestä, jossa nuoriso on viimeisimpänä. Perustelut ovat toki kunnossa, tauti tunnetusti on sitä vaarallisempi mitä vanhemmasta ihmisestä on kysymys. Vaarallisuuskäyrä jopa nousee kiihtyvästi. Tässä on kuitenkin aika tavalla kyseenalaista syyllistää nuorisoa siitä, että tauti leviää nimenomaan heidän parissaan, he kun eivät kuitenkaan ole tätä rokotejärjestystä päättäneet. Minusta tämä on aivan käsittämätöntä. Onko tässä joku taka-ajatus, että tämä paholaismainen virus on saatava katoamaan, ennen kuin voidaan sallia edes jotain sellaista kuin nuorten kouluttaminen? Onko tuolla ministeriössä järkeviä ihmisiä vai jotain fanaatikkoja – ei tämä virus ole katoamassa ihan vähään aikaan?

  1. Jaak­ko K:
   Tau­ti kun nyt levi­ää eri­tyi­ses­ti nuor­ten kes­kuu­des­sa. Hän vaa­ti vas­tuun­tun­toa, jot­ta lähio­pe­tuk­seen voi­tai­siin pala­ta. Pii­lo­vies­ti: jos sai­ras­tut, se on sinun vas­tuut­to­muut­ta­si, mikä sopii muu­ten­kin käsi­tyk­seen kunn­ot­to­mas­ta nuo­ri­sos­ta. Ehkä­pä oli­si pai­kal­laan muis­taa sekin, että on ollut päät­tä­mäs­sä roko­te­jär­jes­tyk­ses­tä, jos­sa nuo­ri­so on vii­mei­sim­pä­nä. Perus­te­lut ovat toki kun­nos­sa, tau­ti tun­ne­tus­ti on sitä vaa­ral­li­sem­pi mitä van­hem­mas­ta ihmi­ses­tä on kysy­mys. Vaa­ral­li­suus­käy­rä jopa nousee kiih­ty­väs­ti. Täs­sä on kui­ten­kin aika taval­la kysee­na­lais­ta syyl­lis­tää nuo­ri­soa sii­tä, että tau­ti levi­ää nime­no­maan hei­dän paris­saan, he kun eivät kui­ten­kaan ole tätä roko­te­jär­jes­tys­tä päät­tä­neet. Minus­ta tämä on aivan käsit­tä­mä­tön­tä. Onko täs­sä joku taka-aja­tus, että tämä paho­lais­mai­nen virus on saa­ta­va katoa­maan, ennen kuin voi­daan sal­lia edes jotain sel­lais­ta kuin nuor­ten kou­lut­ta­mi­nen? Onko tuol­la minis­te­riös­sä jär­ke­viä ihmi­siä vai jotain fanaa­tik­ko­ja — ei tämä virus ole katoa­mas­sa ihan vähään aikaan?

   STM:n Varhila kyllä korostaa tärkeää asiaa koska aikuisten rokotukset ovat vielä kesken niin nuoret tulevat aina rokotuksissa viimeisinä (ellei ole kyseessä nuoriin herkästi sairastuva tauti). On myös hyvä muistaa että nuorten rokotuksista vastaa myös heidän vanhempansa toisin kuin aikuisten kohdalla. Mitä käsit­tä­mä­tön­tä siinä on muka että nuorten huoltajat ovat vastuussa rokotuksissa ikä vuosien 12-15 välillä? Tämäkin kuulu nimenomaan nuorten huoltajien vastuulle siihen asti kunnes täyttävät 15 vuotta. Varhila korosti myös että nuorten rokottaminen aloitetaan heti elokuussa kun koulut aukenevat mikäli lisää rokotteita tulee riittävästi elokuussa (niistäkin neuvotellaan koko ajan kuten Varhila korosti) ja todennäköisesti kouluissa annetaan nuorille rokotteet kuten on annettu Suomessa siitä lähtien kun Suomessa on ollut kansallinen rokotus ohjelma 1940-luvun lopulta asti. Itsekin muistan 1990-luvun koulu rokotukset.n

   Katsoin tuon A-Studion eikä Varhila missään vaiheessa sanonut että STM:n tarkoitus olisi saada virus katoa­maan ennen kuin nuoriso (12-15 vuotiaat) rokotettaisiin. Eikä tässä ole mitään fanaattisuutta kenenkään puolelta.

   En tiedä mistä kohtaa Varhilan kommenteista Jaakko K on tulkinnut että jotkut fanaattiset virkamiehet ovat päättäneet ettei nuoria rokotetta? Voiko Jaakko K avata hiukan tätä kommenttia?

   Nuorten rokotukset ovat erilainen prosessi kuin aikuisten ja nimenomaan sen takia niiden kohdalla on oltava varovainen koska nuorten immuunijärjestelmä on erilainen ja heillä on nuoren iän takia erilaisia sairauksia ja allergioita.

   STM:ssä ollaan minusta paljon enemmän vastuullisempia tässäkin nuorten rokottamisessa koska ministeriössä on edelleen muistissa mitkä vaikutukset olivat rokotteilla narkolepsiaan vuoden 2009 sikainfluenssa pandemiassa.Sikainfluenssan aikana tullut narkolepsia nostitatti myös Suomessa rokotevastaisuutta todella paljon etenkin nuorten vanhempien keskuudessa koska heidän mielestä rokotteiden sivuvaikutuksista ei kerrottu ajoissa vaikka rokoteilla ei ollut mitään tekemistä narkolepsian kanssa. Silti tämäkin nostetti myös Suomessa rokotevastaisuutta.

   1. Rahul Soma­ni: :n Var­hi­la kyl­lä koros­taa tär­ke­ää asi­aa kos­ka aikuis­ten roko­tuk­set ovat vie­lä kes­ken niin nuo­ret tule­vat aina roko­tuk­sis­sa vii­mei­si­nä (ellei ole kysees­sä nuo­riin her­käs­ti sai­ras­tu­va tau­ti). On myös hyvä muis­taa että nuor­ten roko­tuk­sis­ta vas­taa myös hei­dän van­hem­pan­sa toi­sin kuin aikuis­ten koh­dal­la. Mitä käsit­tä­mä­tön­tä sii­nä on muka että nuor­ten huol­ta­jat ovat vas­tuus­sa roko­tuk­sis­sa ikä vuo­sien 12–15 välil­lä? Tämä­kin kuu­lu nime­no­maan nuor­ten huol­ta­jien vas­tuul­le sii­hen asti kun­nes täyt­tä­vät 15 vuot­ta. Var­hi­la koros­ti myös että nuor­ten rokot­ta­mi­nen aloi­te­taan heti elo­kuus­sa kun kou­lut auke­ne­vat mikä­li lisää rokot­tei­ta tulee riit­tä­väs­ti elo­kuus­sa (niis­tä­kin neu­vo­tel­laan koko ajan kuten Var­hi­la koros­ti) ja toden­nä­köi­ses­ti kou­luis­sa anne­taan nuo­ril­le rokot­teet kuten on annet­tu Suo­mes­sa sii­tä läh­tien kun Suo­mes­sa on ollut kan­sal­li­nen roko­tus ohjel­ma 1940-luvun lopul­ta asti. Itse­kin muis­tan 1990-luvun kou­lu rokotukset.n

    Kat­soin tuon A‑Studion eikä Var­hi­la mis­sään vai­hees­sa sano­nut että :n tar­koi­tus oli­si saa­da virus katoa­maan ennen kuin nuo­ri­so (12–15 vuo­ti­aat) roko­tet­tai­siin. Eikä täs­sä ole mitään fanaat­ti­suut­ta kenen­kään puolelta.

    En tie­dä mis­tä koh­taa Var­hi­lan kom­men­teis­ta Jaak­ko K on tul­kin­nut että jot­kut fanaat­ti­set vir­ka­mie­het ovat päät­tä­neet ettei nuo­ria roko­tet­ta? Voi­ko Jaak­ko K ava­ta hiu­kan tätä kommenttia?

    Nuor­ten roko­tuk­set ovat eri­lai­nen pro­ses­si kuin aikuis­ten ja nime­no­maan sen takia nii­den koh­dal­la on olta­va varo­vai­nen kos­ka nuor­ten immuu­ni­jär­jes­tel­mä on eri­lai­nen ja heil­lä on nuo­ren iän takia eri­lai­sia sai­rauk­sia ja allergioita.

    :ssä ollaan minus­ta pal­jon enem­män vas­tuul­li­sem­pia täs­sä­kin nuor­ten rokot­ta­mi­ses­sa kos­ka minis­te­riös­sä on edel­leen muis­tis­sa mit­kä vai­ku­tuk­set oli­vat rokot­teil­lanar­ko­lep­si­aan vuo­den 2009sikainfluens­sa pandemiassa.Sikainfluenssan aika­na tul­lutnar­ko­lep­sia nos­ti­tat­ti myös Suo­mes­sa roko­te­vas­tai­suut­ta todel­la pal­jon eten­kin nuor­ten van­hem­pien kes­kuu­des­sa kos­ka hei­dän mie­les­tä rokot­tei­den sivu­vai­ku­tuk­sis­ta ei ker­rot­tu ajois­sa vaik­ka roko­teil­la ei ollut mitään teke­mis­tä nar­ko­lep­sian kans­sa. Sil­ti tämä­kin nos­tet­ti myös Suo­mes­sa rokotevastaisuutta.

    Videoklipissä Varhila puhuu täysi-ikäisistä, yli 18-vuotiaista. Ei kai se ole ihme, että virus leviää heidän keskuudessaan, kun heitä ei likimain ainoina ole rokotettu. Syyttely vastuuttomuudesta on aika härskiä, kun vastuu rokotejärjestyksestä on STM:llä. Riski nuorisolle on lopulta alhainen, joten ei ole kovin järkevää ruveta hätiköimään vaikka tartuntaluvut nousevatkin nuorten keskuudessa. Herää, tai on oikeastaan herännyt jo ajat sitten epäily siitä, ettei tätä enää järjellä ajatellakaan. Normaalia kansalaisten kohdalla ja tämmöisellä keskustelupalstalla, mutta päättäjiltä pitäisi voida vaatia enemmän.

   2. Jaak­ko K: Videokli­pis­sä Var­hi­la puhuu täy­si-ikäi­sis­tä, yli 18-vuo­tiais­ta. Ei kai se ole ihme, että virus levi­ää hei­dän kes­kuu­des­saan, kun hei­tä ei liki­main ainoi­na ole roko­tet­tu. Syyt­te­ly vas­tuut­to­muu­des­ta on aika härs­kiä, kun vas­tuu roko­te­jär­jes­tyk­ses­tä on :llä. Ris­ki nuo­ri­sol­le on lopul­ta alhai­nen, joten ei ole kovin jär­ke­vää ruve­ta häti­köi­mään vaik­ka tar­tun­ta­lu­vut nouse­vat­kin nuor­ten kes­kuu­des­sa. Herää, tai on oikeas­taan herän­nyt jo ajat sit­ten epäi­ly sii­tä, ettei tätä enää jär­jel­lä aja­tel­la­kaan. Nor­maa­lia kan­sa­lais­ten koh­dal­la ja täm­möi­sel­lä kes­kus­te­lu­pals­tal­la, mut­ta päät­tä­jil­tä pitäi­si voi­da vaa­tia enemmän.

    Voiko Jaakko K täsmentää mitä tarkoittatte ”päät­tä­jil­tä pitäi­si voi­da vaa­tia enemmän”? Rokotusjärjestys on ihan selkeä. Tällä hetkellä rokotus ajan voi esimerkiksi HUS:in alueella varata jo vuosina 2001-2009 syntyneet kansalaiset.

    Kyllä tässä ihan järjellinen logiikka että kukin ikäryhmä vuorollaan. Riskiryhmässä olevat nuoret olevat nuoret ovat jo olleet aika pitkän aikaa rokotusjärjestyksessä . Joten kyllä tässä on ihan järjellinen logiikka. Mitä muka Jaakko K:n mukaan puuttui? Rokottaminen on Suomessa vapaaehtoista joten se on kansalaisten omalla vastuulla että hän varaa ajan. Jos Jaakko K on sitä mieltä että pakko rokotus käyttöön vaan nyt ja heti ?

    Luulenpa että reaktio on Suomessa samanlainen kuin esimerkiksi Ranskassa. Rokotusjärjestyksessä on myös logiikka mutta jos ihmiset eivät varaa aikaa ajoissa rokotuksille tai peruuttavat viime metreillä niin ei kai se ole STM:n vika? Automaattisesti näin ollen rokotusaika siirtyy kauemmaksi .

   3. Rahul Soma­ni: Voi­ko Jaak­ko K täs­men­tää mitä tar­koit­tat­te “päät­tä­jil­tä pitäi­si voi­da vaa­tia enem­män”?

    Peräsit jo kerran aiemminkin täsmennystä. Täsmensin, ja taas pitäisi täsmentää uudestaan. No Ok, yritän vielä. Viittasin järjen käyttöön versus johonkin muuhun perustuvaan päätöksentekoon. Se taas pohjautuu edeltävään virkkeeseen jne. En käsitä, miten päädyit tältä pohjalta sauhuamaan pakkorokotuksista.

   4. Rahul Soma­ni: Kyl­lä täs­sä ihan jär­jel­li­nen logiik­ka että kukin ikä­ryh­mä vuo­rol­laan.

    On, mutta kotihoidon henkilökunta, vahusten kanssa tekemisissä olevat sairaanhoitaja-opiskelijat ja opettajat sekä varhaiskasvatuksen työntekijät jätettiin rokotusjärjestyksen ulkopuolelle. Minkä ihmeen takia? Tasa-arvon?

    Kyllä tällaisesa tilanteessa pitää uskaltaa priorisoida välillä vähän rankemminkin, vaikka siitä tulisi jollekin paha mieli.

    Tässä rokotusjärjestys huhtikuulta:

    THL suosittelee, että rokotusten järjestäjät tarjoavat koronarokotteita eri ryhmille
    seuraavassa järjestyksessä:
    1. Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan
    henkilöstö ja asukkaat
    1.1. Teho-osastojen henkilökunta
    1.2. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen
    sekä ensihoidon henkilökunta
    1.3. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta,
    koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä
    laboratoriohenkilökunta
    1.4.Iäkkäiden sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun
    toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan asukkaat ja henkilökunta
    (ryhmiä 1.3 ja 1.4. voidaan rokottaa samaan aikaan)
    1.5. Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rajatusti, esimerkiksi
    elinsiirtoyksikköjen henkilökunta Edellä mainittujen ryhmien kokonaismäärä on runsaat 100 000 ihmistä. Kohdan 1.4. eli
    ympärivuorokautista hoivaa tarjoavien yksiköiden rokotuksissa ensisijalla ovat vanhukset itse.

    Vaalitoimitsijat siirtuivat rokotusjärjestyksessä etusijalle vasta huhtikuussa eli selvästi myöhässä, ottaen huomioon että alkuvuodesta olis vielä tarkoitus pitää vaalit ajallaan.

    https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/ohje/koronarokote_-_usein_kysyttya_id_16074.pdf

 18. Koronapassi Suomen sisällä olisi nyt turha jo tämän kesän osalta, nuoremmat ikäpolvet eivät ehdi vielä saada rokotteitaan, koska jonottavat vuoroaan. En ymmärrä, mikä olisi koronapassista saatu mainittava hyöty, kun THL:n tilastoista muutenkin näkee, kuinka suuri prosentti suomalaisista on rokotettu ja kuinka moni on sairastanut taudin. Enemmistö on rokotettu syksyn loppuun mennessä ja sen lisäksi on jo nyt yli satatuhatta taudin virallisesti sairastanutta, plus siihen päälle kymmenetuhannet diagnosoimattomat tapaukset, joista heilläkin on vasta-aineita. Nuorista valtaosa aikoo ottaa rokotteen kyselyjen mukaan.

  Koronapassiksi ehdotettiin järjestelmää, jossa pitäisi todistaa olevansa joko rokotettu, taudin sairastanut tai henkilöllä on tuore negatiivinen testitulos. Noista ainoastaan tuo viimeisin vaihtoehto varmuudella kertoo, ettei ihminen kanna koronavirusta juuri sillä hetkellä. Niin rokotettu kuin taudin sairastanut voivat edelleen tartuttaa etenkin uusia virusvariantteja. Minusta on erittäin kyseenalaista, että jotkut baari- tai ravintolayrittäjät saisivat kerätä ihmisistä heidän terveystietojaan. Edelleen, en käsitä, mihin tarvitaan tuollaista kankeaa muodollista systeemiä, kun THL:n tilastot antavat aivan riittävän tilannekuvan.
  Maan rajoilla käytettynä koronapassissa on jotain ideaa, mutta ei muuten.
  Lisäksi koronapassi olisi syrjivä niitä kohtaan, jotka eivät voi terveyssyistä ottaa rokotetta, sekä perustuslain vastainen kansalaiselle maan sisällä.

  1. Koro­na­pas­si tur­ha:
   .
   Lisäk­si koro­na­pas­si oli­si syr­ji­vä nii­tä koh­taan, jot­ka eivät voi ter­veys­syis­tä ottaa roko­tet­ta, sekä perus­tus­lain vas­tai­nen kan­sa­lai­sel­le maan sisällä.

   Tähän on todennäköisesti jo tällä hetkellä vaihtoehtoinen tapa todistaa että henkilö on vapautettu kokonaan rokotuksista terveydellisistä syistä?

  2. Koro­na­pas­si tur­ha:
   Koro­na­pas­si Suo­men sisäl­lä oli­si nyt tur­ha jo tämän kesän osal­ta, nuo­rem­mat ikä­pol­vet eivät ehdi vie­lä saa­da rokot­tei­taan, kos­ka jonot­ta­vat vuo­ro­aan. En ymmär­rä, mikä oli­si koro­na­pas­sis­ta saa­tu mai­nit­ta­va hyö­ty, kun :n tilas­tois­ta muu­ten­kin näkee, kuin­ka suu­ri pro­sent­ti suo­ma­lai­sis­ta on roko­tet­tu ja kuin­ka moni on sai­ras­ta­nut tau­din. Enem­mis­tö on roko­tet­tu syk­syn lop­puun men­nes­sä ja sen lisäk­si on jo nyt yli sata­tu­hat­ta tau­din viral­li­ses­ti sai­ras­ta­nut­ta, plus sii­hen pääl­le kym­me­ne­tu­han­net diag­no­soi­mat­to­mat tapauk­set, jois­ta heil­lä­kin on vas­ta-ainei­ta. Nuo­ris­ta val­tao­sa aikoo ottaa rokot­teen kyse­ly­jen mukaan.

   Koro­na­pas­sik­si ehdo­tet­tiin jär­jes­tel­mää, jos­sa pitäi­si todis­taa ole­van­sa joko roko­tet­tu, tau­din sai­ras­ta­nut tai hen­ki­löl­lä ontuo­re nega­tii­vi­nen tes­ti­tu­los. Nois­ta ainoas­taan tuo vii­mei­sin vaih­toeh­to var­muu­del­la ker­too, ettei ihmi­nen kan­na koro­na­vi­rus­ta juu­ri sil­lä het­kel­lä.Niin roko­tet­tu kuin tau­din sai­ras­ta­nut voi­vat edel­leen tar­tut­taa eten­kin uusia virus­va­riant­te­ja. Minus­ta on erit­täin kysee­na­lais­ta, että jot­kut baa­ri- tai ravin­to­lay­rit­tä­jät sai­si­vat kerä­tä ihmi­sis­tä hei­dän ter­veys­tie­to­jaan. Edel­leen, en käsi­tä, mihin tar­vi­taan tuol­lais­ta kan­ke­aa muo­dol­lis­ta sys­tee­miä, kun :n tilas­tot anta­vat aivan riit­tä­vän tilannekuvan.
   Maan rajoil­la käy­tet­ty­nä koro­na­pas­sis­sa on jotain ide­aa, mut­ta ei muuten.

   Koronapassi (digitaalisessa tai perinteisessä paperi muodossa) olisi vain siirtymäkauden todistus siitä että henkilö on rokotettu. Siitä voisi kyllä luopua heti kun 90% rokotekattavuus, joka on THL:ne uusi arvio rokotekattavuudelle, on saavutettu.

   1. R

    Rahul Soma­ni: Koro­na­pas­si (digi­taa­li­ses­sa tai perin­tei­ses­sä pape­ri muo­dos­sa) oli­si vain siir­ty­mä­kau­den todis­tus sii­tä että hen­ki­lö on roko­tet­tu. Sii­tä voi­si kyl­lä luo­pua heti kun 90% roko­te­kat­ta­vuus, joka on :ne uusi arvio roko­te­kat­ta­vuu­del­le, on saavutettu.

    Rahul Soma­ni: Koro­na­pas­si (digi­taa­li­ses­sa tai perin­tei­ses­sä pape­ri muo­dos­sa) oli­si vain siir­ty­mä­kau­den todis­tus sii­tä että hen­ki­lö on roko­tet­tu. Sii­tä voi­si kyl­lä luo­pua heti kun 90% roko­te­kat­ta­vuus, joka on :ne uusi arvio roko­te­kat­ta­vuu­del­le, on saavutettu.

    Rokotettu voi edelleen levittää koronaa, myös uusia virusvariantteja. Rokotus ei kerro sitä, onko ihminen immunisoitunut. Sen kertoisi vain vasta-ainetesti.

    Rokotekattavuudeksi todennäköisesti riittää kyllä vähempikin, kun lasketaan laumasuojaan mukaan taudin sairastaneet. Alkuperäinen tavoite oli 70 prosenttia väestöstä, eihän sitäkään tavoitetta ole vielä lähellekään saavutettu. Nythän vasta vähän päälle 30 prosenttia on saanut toisen rokotteen, eikä nuorista monet ensimmäistäkään. Ihmistä voi pitää varsinaisesti rokotettuna vasta toisen jälkeen.
    En tajua, miksi tässä vaiheessa ennustetaan yhtään mitään, ennen kuin ollaan edes alkuperäisessä tavoitteessa.

    Nyt koronaluvut ovat nousseet nuorten keskuudessa, mutta tähän kesään ei tuollainen koronapassi enää ehdi. Toistaalta, kun kuolleisuusluvut ja sairaanhoitoluvut eivät ole nousseet samassa tahdissa, voi kysyä, onko tiukat rajoitukset enää mielekkäitä? Itse en tosin festareita nyt järjestäisi.
    Tuollaisesta koronapassista tulisi taatusti jokin pysyvä systeemi, johon liitettäisiin muitakin terveyteen liittyviä asioita. Tämä mahdollistaisi terveyden perusteella syrjinnän.

   2. Koro­na­pas­si tur­ha:

    Tois­taal­ta, kun kuol­lei­suus­lu­vut ja sai­raan­hoi­to­lu­vut eivät ole nous­seet samas­sa tah­dis­sa, voi kysyä, onko tiu­kat rajoi­tuk­set enää mie­lek­käi­tä?

    Tuollaisesta koronapassista tulisi taatusti jokin pysyvä systeemi, johon liitettäisiin muitakin terveyteen liittyviä asioita. Tämä mahdollistaisi terveyden perusteella syrjinnän.

    Tiukkoja rrajoituksia ei kyllä ole enään ollut kesäkuun jälkeen kun tartunta määrät laskivat huomattavasti ennen kuin jalkapallon EM-kisoista palanneet kisaturistit toivat sen mukanaan. Juuri tämän takia olemme tilanteessa jossa koronapassi on ainoa järkevä vaihtoehto kuin rajoitukset. Koronapassi on käytössä Tanskassa ja Ranskassa joten tuskin siitä Suomessa olisi harmia. Onhan Suomessa ajokortti jossa on siru josta viranomaiset saavat asiakkaan yhteistietoja hyvinkin nopeasti. Terveyspassin tietoihin ei tuli mitään muuta kuin merkintä siitä että on rokotettu covidia vastaa. Näin ollen yhteiskunnan avaaminen saataisiin käyntiin ainakin niin että paluu normaaliin olisi hallittua

 19. Voisin mennä tilaisuuteen, jossa muiltakin vaaditaan koronapassi. Senhän antaa kanta.fi. Ei passin tarvitse olla mikään punakantinen kirjanen.
  Olen kuitenkin tottunut etäjuttuihin (nojatuolimatkoihin, etäkokouksiin…). Kotiruokakin maistuu.

 20. Tietoja Israelista:
  Rokotteen Phizer) suoja vakavia tautimuotoja vastaan on nyt vain 80%.
  Vakavasti sairastneiden määrä kasvaa.
  Ovat alkanee kolmannen parannetun annoksen jakelun 60+ vuotiaille.

 21. Kaikki on näköjään jo sanottu, paitsi Rahulilla, jolta kommentti tulee aina.

  Hesari sentään havahtui tänään brittien tapausmäärien laskuun rajoitusten päättymisen jälkeen. Juttu taitaa olla muualta kopioitu ja asisntuntijoiden lausuntoja toistellaan. Kukaan ei vahingossakaan mainitse rajoitusten merkityksettömyyttä yhtenä mahdollisuutena ilmiölle.

  1. Timo A.:

   Hesa­ri sen­tään havah­tui tänään brit­tien tapaus­mää­rien las­kuun rajoi­tus­ten päät­ty­mi­sen jäl­keen. Jut­tu tai­taa olla muu­al­ta kopioi­tu ja asisn­tun­ti­joi­den lausun­to­ja tois­tel­laan. Kukaan ei vahin­gos­sa­kaan mai­nit­se rajoi­tus­ten mer­ki­tyk­set­tö­myyt­tä yhte­nä mah­dol­li­suu­te­na ilmiölle.

   Huomauttaisin Timo A:lle että Britanniassa oli viime vuoden syksystä tämän vuoden kevään alkuun asti huomattavasti suuremmat rajoitukset käytössä kuin esimerkiksi Suomessa. Myös Britanniassa on laajempi rokotekattavuus kuin Suomessa. Se on auttanut Britanniaa paremmin purkamaan rajoituksia. Näin tehtäisiin todennäköisesti myös Suomessa jos rokotekattavuus olisi korkeampi. Muistan hyvin kun kesäkuussa vihjailtiin jo maskista luopumista paitsi isoissa yleisötilaisuuksissa.

  2. Timo A.:
   Kaik­ki on näkö­jään jo sanot­tu, pait­si Rahu­lil­la, jol­ta kom­ment­ti tulee aina.

   Allekirjoittanut kirjoittaa koska hän on itse sairastunut Colvidin jo 6 kuukautta sitten ja tietää millainen virus on.Ja tietää millainen on karanteeni ja rokotus ja testi politiikka sen jälkeen kun tulos on positiivinen.

   Miköli muutkin keskustelijat ovat saaneet covidin niin he voisivat kyllä kertoa omia kokemuksia koska kun asiasta puhuu avoimesti niin muutkin saa asiasta lisätietoa jonka jälkeen myytit, huhut , luulot ja ennakkoasenteet väistyvät pois . Avoin keskustelu aiheesta jos on henkilökohtaista kokemusta on aina parempi . Eipä muuta.

   1. Rahul Soma­ni: Alle­kir­joit­ta­nut kir­joit­taa kos­ka hän on itse sai­ras­tu­nut Col­vi­din jo 6 kuu­kaut­ta sit­ten ja tie­tää mil­lai­nen virus on.Ja tie­tää mil­lai­nen on karan­tee­ni ja roko­tus ja tes­ti poli­tiik­ka sen jäl­keenkun tulos on positiivinen.

    Mikö­li muut­kin kes­kus­te­li­jat ovat saa­neet covi­din niin he voi­si­vat kyl­lä ker­toa omia koke­muk­sia kos­ka kun asias­ta puhuu avoi­mes­ti niin muut­kin saa asias­ta lisä­tie­toa jon­ka jäl­keen myy­tit, huhut , luu­lot ja ennak­koa­sen­teet väis­ty­vät pois . Avoin kes­kus­te­lu aihees­ta jos on hen­ki­lö­koh­tais­ta koke­mus­ta on aina parem­pi . Eipä muuta.

    Sairastin hyvin todennäköisesti covidin keväällä 2020. Kaikki oireet täsmäsivät sekä ajallinen yhteys oli olemassa, mistä tartunta olisi tullut. Oireet kestivät kaksi viikkoa, hengitystieoireet tuntuivat välillä siltä, kuin keho ei hapettuisi tarpeeksi. Sairaus oli enemmän keuhkokuumeen tapainen kuin flunssan, tuntui syvällä rintakehässä. Oli ”kuiva tauti”, eikä sellainen räkätauti. En valitettavasti kuitenkaan päässyt testeihin, koska tuohon aikaan testejä ei ollut. Nuorena perusterveenä ihmisenä sairastin kotona.

   2. Koro­na­pas­si tur­ha: Sai­ras­tin hyvin toden­nä­köi­ses­ti covi­din kevääl­lä 2020. Kaik­ki oireet täs­mä­si­vät sekä ajal­li­nen yhteys oli ole­mas­sa, mis­tä tar­tun­ta oli­si tul­lut. Oireet kes­ti­vät kak­si viik­koa, hen­gi­tys­tie­oi­reet tun­tui­vat välil­lä sil­tä, kuin keho ei hapet­tui­si tar­peek­si. Sai­raus oli enem­män keuh­ko­kuu­meen tapai­nen kuin fluns­san, tun­tui syväl­lä rin­ta­ke­häs­sä. Oli“kui­va tau­ti”, eikä sel­lai­nen räkä­tau­ti. En vali­tet­ta­vas­ti kui­ten­kaan pääs­syt tes­tei­hin, kos­ka tuo­hon aikaan tes­te­jä ei ollut. Nuo­re­na perus­ter­vee­nä ihmi­se­nä sai­ras­tin kotona.

    Tuosta on hyvin vaikea todeta että oliko kyseessä covid vain tavallinen kausi influenssa. Vielä keväällä 2020 oli kausi influenssa kausi joka kyllä katosi vuoden aikana kun colvid otti vallan. Ainoa tapa olisi ollut käydä testissä. Itse kävin testissä joka oli positiivinen. Jokaisella on hyvin erilaiset oireet mutta sivu oireet ovat samat.

    Kun olin parantunut covidistä sain HUS:ista yhteydenoton joka koski valtakunnallista tutkimusta covidistä jota johtaa Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapaalahti. Osallistuin tutkimuksiin jossa tutkitaan Colvidin vaikutusta sen saaneisiin henkilöihin. Jotkut ovat sairastuneet erittäin vakavaan Colvidiin ja toiset lievään ja toiset oireettomaan.

  3. Timo A.: Hesa­ri sen­tään havah­tui tänään brit­tien tapaus­mää­rien las­kuun rajoi­tus­ten päät­ty­mi­sen jäl­keen.

   Britanniassa on samaan aikaan testausmäärät laskeneet paljon sekä positiivisten testitulosten osuus testatuista kasvanut todella paljon eli osa tartuntojen laskusta selittyy yksinertaisesti sillä, että niitä ei testata niin paljoa kuin ennen. Tartunnan laskun aikoihin ajoittuvat myös jalkapallokisojen päättyminen sekä koulujen lomien alku. MUTTA nyt myös sairaalahoitoon joutuneiden määrä on laskussa, se kertoo siitä että tartuntamäärät ovat myös todellisuudessa laskeneet.

   Tämä vähän haiskahtaisi siltä että kouluilla ja tapahtumilla on todella suuri vaikutus epidemian kulkuun.

   Briteissä koulut aukeavat vasta syyskuussa, milloin sikäläinen rokotekattavuus edelleenkin parantunut. Nyt siellä on aikuisista saanut 90% ensimmäisen ja 70% toisen piikin. Mutta lapset ovat edelleen rokottamatta niin siell kuin täälläkin.

   1. Sylt­ty: Bri­tan­nias­sa on samaan aikaan tes­taus­mää­rät las­ke­neet pal­jon sekä posi­tii­vis­ten tes­ti­tu­los­ten osuus tes­ta­tuis­ta kas­va­nut todel­la pal­jon eli osa tar­tun­to­jen las­kus­ta selit­tyy yksi­ner­tai­ses­ti sil­lä, että nii­tä ei tes­ta­ta niin pal­joa kuin ennen. Tar­tun­nan las­kun aikoi­hin ajoit­tu­vat myös jal­ka­pal­lo­ki­so­jen päät­ty­mi­nen sekä kou­lu­jen lomien alku. nyt myös sai­raa­la­hoi­toon jou­tu­nei­den mää­rä on las­kus­sa, se ker­too sii­tä että tar­tun­ta­mää­rät ovat myös todel­li­suu­des­sa laskeneet.

    Tämä vähän hais­kah­tai­si sil­tä että kou­luil­la ja tapah­tu­mil­la on todel­la suu­ri vai­ku­tus epi­de­mian kulkuun.

    Bri­teis­sä kou­lut aukea­vat vas­ta syys­kuus­sa, mil­loin sikä­läi­nen roko­te­kat­ta­vuus edel­leen­kin paran­tu­nut. Nyt siel­lä on aikui­sis­ta saa­nut 90% ensim­mäi­sen ja 70% toi­sen pii­kin. Mut­ta lap­set ovat edel­leen rokot­ta­mat­ta niin siell kuin täälläkin.

    Britanniassa on myös hallituksen taholta kaavailtu rokotepassia vaikka kuten toit esiin maan rokotekattavuus on kasvanut erittäin suureksi. Toisin tälle suunnitelmalle tuli pääministerin omasta puolesta 50 kansanedustajan vastalause joten ei se ole ihan helppoa tämä Britannian avautuminen.

 22. Laitetaanko vielä pari sanaa Pietarista?

  Mielikuva, joka syntyi venäjän ja suomen välisen rajaliikenteen toiminnasta median välityksellä oli hyvin vääristynyt. Itse matkustin Venäjälle peliin ja toiminta suomen rajalla poikkesi huomattavasti siitä, mitä asiasta on jälkikäteen esitetty.

  Ennen matkustamista Venäjälle katsoin matkustusohjeet ja selvitin tilanteen viranomaisilta. Sain koronainfosta ohjeet, miten toimitaan Suomen puolella. Selvitin myös paikallisen sairaanhoitopiirin ohjeen asiaan.

  Toki selvitin myös Venäjän ohjeistuksen. Sitten ei muuta kuin menoksi.

  Mennessä Suomi katsoi rekisteriotteen ja passin. Normaali rajatarkastus. Kysyi kyllä, että oletko peliin menossa.

  Venäjän puolella kaikki meni muuten normaalisti, mutta tullialueelle päästäkseen piti esittää negatiivinen testitulos ja tullialueella otettiin välittömästi koronatesti. Sitten Pietariin. Pietari oli pelien aikaan enemmän suomalainen kuin Helsinki. Suomalaisia oli Nevskillä enemmän kuin Mannerheimintiellä samaan aikaan.

  Takaisin tullessa Venäjän puolella rajamuodollisuudet olivat samat, mitä Venäjällä aina. Ei muutoksia normaaliin. Suomen rajalla rajavartia kysyi, että onko rokotuksia. Vastasin, että juu, jolloin ohjasi suoraan Suomeen ilman terveystarkastusta. Ei karanteenia, ei ohjausta 72 tunnin testiin eikä mitään. Seuraavana päivänä töihin. Juuri samalla tavalla, millaisen ohjeen sain ennen matkaa.

  Suomeen tulemisen jälkeen olen mediasta lukenut, että meille lipunhaltijoille on lähetetty ennen peliä viestejä. Ei ole tullut, joten sanoisin, että ei ole lähetetty.

  Suomeen tulemisen jälkeen luin mediasta, että Nuijamaalla testattiin kaikki ja Vaalimaalta pääsi satoja testaamatta. Ohjeen mukaan rajalla siis testattiin ne, joilla ei ole sairastettua koronaa, ensimmäistäkään rokotetta tai tuoreehkoa testiä. Kun rokotetut ovat todennäköisesti olleet matkaajissa yliedustettuja ja paljon reissaavat hankkivat todistuksen ennen rajaa, niin oma arvio on, että testattavaksi rajalla jää alle 30% kaikista matkustajista. Tämä, mikä ohjeen mukaan testataan on aika kaukana siitä, että kaikki testattaisiin.

  Suomeen tulemisen jälkeen alkoi mediassa olemaan juttuja siitä, että kaikkien pitäisi mennä 72 tunnin testiin. Ensimmäisen tällaisen uutisen luettuani täytin omaolot ja koronabotit, joista ei saanut testiaikaa. Soitin ajanvaraukseen enkä saanut testiaikaa, koska oireetonta ja rokotettua ei testata. Lopulta sain testiajan, kun vetosin mediatiedotteeseen.

  Ja vähän sen jälkeen kun olin saanut tuloksen siitä 72 tunnin testistä tuli THL:ltä uusi tiedoite. Kaikki oireettomat, jotka ovat olleet tekemisissä Pietarin matkaajien kanssa suositellaan testattavaksi. Siis oikeasti moneen kertaan terveeksi testatulle altistuneita laitettiin kotiin odottamaan testitulosten valmistumista samalla kun altistuttajat olivat töissä.

  Periaatteessa ymmärrän sen, että rokotetuille ja sairastaneille ei anneta erivapauksia ja mm. maskisuositukset koskevat edelleen kaikkia. Tämä on tasa-arvoista. Kuitenkin tilanteessa, jossa viranomaisen toimintamallit ja ohjeet ovat erilaiset eri ryhmille ja kaikki viestintä menee pelkästään rokottamattomia ajatellen on käsittämätön tilanteessa, jossa valtaosa on rokotettu, suuri osa on koronan sairastanut ja täyden rokotussuojan omaaviakin oli jo pelienkin aikana noin viidennes väestöstä.

  Media olisi voinut edes todeta, että rokotettu ei ole enää karanteenissa, Karanteenia kun ei nykyisellä ohjeella tule rokotetulle mistään altistuksesta eikä se muuta tilannetta, vaikka altistus tulisi ulkomailta.

  1. Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri:

   . Pie­ta­ri oli pelien aikaan enemmän suo­ma­lai­nen kuin Hel­sin­ki. Suo­ma­lai­sia oli Nevs­kil­lä enemmän kuin Man­ner­hei­min­tiel­lä samaan aikaan.

   Kun olit siellä Pietarissa oliko esimerkiksi paikallisilla asukkailla maskeja? Olen ymmärtänyt että suomalaisilla kisaturisteilla oli pääasiassa maskit ja paikallisilla asukkailla ei ollut vaikka maassa oli 14 000 covid tapausta päivässä eikä rokotukset ole Venäjällä edennyt. Myös Venäjällä oli myös tuolloin koulujen päättäjäiset koska kesäkuun alussa Venäjällä alkaa kesälomat ja tuolloin oli myös paljon opiskelijoita Pietarin kaduilla. Kaikki tämä vaikuttaa myös siihen miksi delta variantti levisi nopeasti myös Suomeen. On katsottava myös Venäjän koko maan colvid tilannetta ei niinkään Pietarin. Myös kisoissa oli paikallisia katsojia ei vain suomalaisia.

  2. Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri:

   Ohjeen mukaan rajal­la siis tes­tat­tiin ne, joil­la ei ole sai­ras­tet­tua koro­naa, ensimmäistäkään roko­tet­ta tai tuo­reeh­koa tes­tiä. Kun roko­te­tut ovat todennäköisesti olleet mat­kaa­jis­sa ylie­dus­tet­tu­ja ja pal­jon reis­saa­vat hank­ki­vat todis­tuk­sen ennen rajaa, niin oma arvio on, että tes­tat­ta­vak­si rajal­la jää alle 30% kai­kis­ta mat­kus­ta­jis­ta. Tämä, mikä ohjeen mukaan tes­ta­taan on aika kau­ka­na sii­tä, että kaik­ki testattaisiin.

   Suo­meen tule­mi­sen jälkeen alkoi medias­sa ole­maan jut­tu­ja sii­tä, että kaik­kien pitäisi men­nä 72 tun­nin tes­tiin. Ensimmäisen tällaisen uuti­sen luet­tua­ni täytin omao­lot ja koro­na­bo­tit, jois­ta ei saa­nut tes­tiai­kaa. Soi­tin ajan­va­rauk­seen enkä saa­nut tes­tiai­kaa, kos­ka oiree­ton­ta ja roko­tet­tua ei tes­ta­ta. Lopul­ta sain tes­tia­jan, kun veto­sin mediatiedotteeseen.

   Peri­aat­tees­sa ymmärrän sen, että roko­te­tuil­le ja sai­ras­ta­neil­le ei anne­ta eri­va­pauk­sia ja mm. mas­ki­suo­si­tuk­set kos­ke­vat edel­leen kaik­kia. Tämä on tasa-arvois­ta. Kui­ten­kin tilan­tees­sa, jos­sa viran­omai­sen toi­min­ta­mal­lit ja ohjeet ovat eri­lai­set eri ryh­mil­le ja kaik­ki vies­tin­tä menee pelkästään rokot­ta­mat­to­mia aja­tel­len on käsittämätön tilan­tees­sa, jos­sa val­tao­sa on roko­tet­tu, suu­ri osa on koro­nan sai­ras­ta­nut ja täyden roko­tus­suo­jan omaa­via­kin oli jo pelien­kin aika­na noin vii­den­nes väestöstä.

   Media oli­si voi­nut edes tode­ta, että roko­tet­tu ei ole enää karan­tee­nis­sa, Karan­tee­nia kun ei nykyi­sel­lä ohjeel­la tule roko­te­tul­le mistään altis­tuk­ses­ta eikä se muu­ta tilan­net­ta, vaik­ka altis­tus tuli­si ulkomailta.

   En tiedä miksi medialla olisi
   pääasiassa vastuu informoida kansalaisia karanteenista, rokotteista ja testuksesta?

   Kun tietoa saa myös kuntien covid ohjeista jotka ovat THL:n ohjeita.

   Itse sairastin covidin helmikuussa ja sain 1 rokotteen heinäkuun lopulla. Minulle nimenomaan kerrottiin Espoon terveydenhuollosta kun karanteeni purettiin ettei uuteen covid testiin tarvitse mennä koska
   testin tulos olisi edelleen positiivinen vaikka on sairastunut covidin ja parantunut siitä koska immuunijärjestelmän muisti ei muutu niin nopeasti joten uusi testi ei ole välttämätöntä koska se olisi pitkään positiivinen.

   Myös sen jälkeen kun sain rokotteen minulle kerrottiin rokotus pisteellä ettei karanteeni ole enää välttämätöntä jos tulee ulkomailta (menomatkalla määränpässä tilanne on toinen koska se perustuu saapumismaan viranomaisten ohjeistukseen joka voi poiketa merkittävästi lähtömaan ohjeistuksesta) eikä uusi testi ole tarpeen koska 1. rokote suojaa tiettyyn asti. Myös 2. rokotteen saaneille sama periaate . Paitsi että suojaus on paljon parempi kuin 1. rokotteen saaneille. Jopa 2. rokotteen saanut voi saada covidin mutta hän ei siihen sairastu (ellei kuuluu riskiryhmään) eikä tartuta virusta eteenpäin koska rokote estää laajemmat tartunnat.

   Tämän kaiken tiedon sain Espoon terveyskeskuksen colvid päivystyksestä ja rokotepisteetä. Media tietojen varassa ei ole joutunut olemaan kertaakaan.

   Ihmettelen miksi median pitäisi olla ensimmäinen tiedon saanti kanava kun terveyskeskuksilla ja THL:llä on päivystävä covid puhelinnumero!

   1. Rahul Soma­ni: En tie­dä mik­si medial­la olisi
    pää­asias­sa vas­tuu infor­moi­da kan­sa­lai­sia karan­tee­nis­ta, rokot­teis­ta ja testuksesta? 

    Media saisi kyllä olla jo hiljaa.

    Tuossa oli lähinnä krittiikkiä medialle siitä, että se viesti ei ollut paikkaansa pitävää. Jos viestii, niin pitäisi viestiä totuudenmukaisesti

   2. Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri: Media sai­si kyl­lä olla jo hiljaa.

    Tuos­sa oli lähin­nä krit­tiik­kiä medial­le sii­tä, että se vies­ti ei ollut paik­kaan­sa pitä­vää. Jos vies­tii, niin pitäi­si vies­tiä totuudenmukaisesti

    Voiko nimimerkki Vielä kerran Pietari kertoa konkreettisesti mikä ei ole totuudenmukainen covid uutinen johon viittaatt? Medialuku taito on myös hyvin tärkeä teema joka ei ole median tehtävä opastaa kansalaisia vaan kansalaisten oppia itse. Olen seurannut lähes kaikkia suomenkielistä valtamedioita covid uutisoinnissa enkä näe että mitään suuria ylilyöntejä tai totuudenvastaista uutisointia olisi pistetty julkisuuteen ellei sitä myöhemmin olisi muutettu .

   3. Rahul Soma­ni: ker­ran

    Rahul Soma­ni: Voi­ko nimi­merk­ki Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri ker­toa kon­kreet­ti­ses­ti mikä ei ole totuu­den­mu­kai­nen covid uuti­nen johon viit­taatt?

    ”Kaikki testattiin”
    ”Kaikki ohjattiin karanteeniin”
    ”Kaikki ohjattiin testiin 72 tunnin kuluttua”

    Suurimmalle osalle mitään edellä mainittua ei tapahtunut.

    Sitä en tiedä, että tuliko Pietarista jalkapalloturistien mukana koronaa vai ei. Sen tiedän, että tänä aamuna jonotusaika rajalla Venäjälle päin oli lähes kolme tuntia, kun rajaliikenne oli ruuhkautunut. Jotenkin se kun näkee tuota päivittäistä normiliikennettä saa ihmettelemään, että miten se jalkapallo teki siitä rajaliikenteestä vaarallista. Kukaan kun ei valita tämän päiväisestä liikenteestä mitään.

   4. Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri:
    Sitä en tie­dä, että tuli­ko Pie­ta­ris­ta jal­ka­pal­lo­tu­ris­tien muka­na koro­naa vai ei. Sen tie­dän, että tänä aamu­na jono­tusai­ka rajal­la Venä­jäl­le päin oli lähes kol­me tun­tia, kun raja­lii­ken­ne oli ruuh­kau­tu­nut. Joten­kin se kun näkee tuo­ta päi­vit­täis­tä nor­mi­lii­ken­net­tä saa ihmet­te­le­mään, että miten se jal­ka­pal­lo teki sii­tä raja­lii­ken­tees­tä vaa­ral­lis­ta. Kukaan kun ei vali­ta tämän päi­väi­ses­tä lii­ken­tees­tä mitään.

    Eikö oleellinen ero on siinä että kun lähtee maasta niin ei testata vaan rajaliikenteessä (paitsi lentoliikenteessä) saapuvat testataan mutta lähtevät eivät . Kun Venäjän rajalla oli aamulla ruuhkainen niin tilanne on kyllä eri asia kuin illalla, koska raja ei ole tietääkseni auki ympäri vuorokauden ja Pietarin kisaturistit tulivat nimenomaan illalla Suomeen kun raja oli menossa kiinni joten testaus kapasiteettiä oli todennäköisesti vähemmän. Tiedän itse paljon matkustevana että aamut ovat paremmat matkustaa kuin illat koska myöhään illalla ei ole rajoilla (lentoasemilla, satamissa ja rautatieasemilla) henkilökuntaa kuin taas aamulla voi olla jonoa mutta se kyllä purkautuu nopeasti. Hyvin arkinen näky esimerkiksi Helsinki-Vantaalla

  3. Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri: Peri­aat­tees­sa ymmärrän sen, että roko­te­tuil­le ja sai­ras­ta­neil­le ei anne­ta eri­va­pauk­sia ja mm. mas­ki­suo­si­tuk­set kos­ke­vat edel­leen kaik­kia. Tämä on tasa-arvois­ta. Kui­ten­kin tilan­tees­sa, jos­sa viran­omai­sen toi­min­ta­mal­lit ja ohjeet ovat eri­lai­set eri ryh­mil­le ja kaik­ki vies­tin­tä menee pelkästään rokot­ta­mat­to­mia aja­tel­len on käsittämätön tilan­tees­sa, jos­sa val­tao­sa on roko­tet­tu, suu­ri osa on koro­nan sai­ras­ta­nut ja täyden roko­tus­suo­jan omaa­via­kin oli jo pelien­kin aika­na noin vii­den­nes väestöstä.

   Valitettavasti myös rokotetut levittävät tautia, vaikka eivät niin paljoa kuin rokottamattomat. Siksi myös rokotetut Venäjän matkalla altistuneet oli järkevää testata. Niinpä myöskään maskisuositus rokotetuille ei ole olemassa vain tasa-arvon takia, vaan siksi että sitä tarvitaan.

   1. Sylt­ty: Vali­tet­ta­vas­ti myös roko­te­tut levit­tä­vät tau­tia, vaik­ka eivät niin pal­joa kuin rokot­ta­mat­to­mat. Niin­pä myös­kään mas­ki­suo­si­tus roko­te­tuil­le ei ole ole­mas­sa vain tasa-arvon takia, vaan sik­si että sitä tarvitaan.

    Rokotettu levittää pääasiassa virusta rokottamattomille mutta rokotettu voi kylläsaada viruksen mutta hän ei siihen sairastu. Joten testeihin meneminen on sinänsä turha 2. Kertaa rokotetuille koska tulos on edelleen positiivinen vaikka on saanut rokotteen.

    Maskisuositus pitäisi olla käytössä vielä senkin jälkeen kun rokotekattavuus on noussut yli 70% . Monissa Aasian maissa maskeja käytetään ihan tavallisen kausi influenssan aikana.

   2. Sylt­ty: Vali­tet­ta­vas­ti myös roko­te­tut levit­tä­vät tau­tia, vaik­ka eivät niin pal­joa kuin rokot­ta­mat­to­mat. Sik­si myös roko­te­tut Venä­jän mat­kal­la altis­tu­neet oli jär­ke­vää tes­ta­ta. Niin­pä myös­kään mas­ki­suo­si­tus roko­te­tuil­le ei ole ole­mas­sa vain tasa-arvon takia, vaan sik­si että sitä tarvitaan.

    Jos Pietarin kisavieraissa todella rokotetut olivat yliedustettuja, niin se olisi tärkeä uutinen kertoa mediassa. Rokotetut näin ollen levittivät deltavariantin Suomeen, eivätkä suinkaan rokottamattomat. Matkailijat levittävät aina toistuvasti nämä uudet virusvariantit tänne, mutta silti meillä ei ole karanteenihotelleja riskimaista tuleville, mikä olisi yksinkertainen ja tehokas ratkaisu, joissain maissa rutiinisti käytetty.
    Toisaalta, kun katsoin tilastoja, tartunamäärien kasvusta riippumatta sairaalahoitoon joutuneiden ja kuolleiden määrä ei ollut kasvanut. Onko tässä vaiheessa enää järkevää laskea tartuntojen määrää?

   3. Koro­na­pas­si tur­ha: Toi­saal­ta, kun kat­soin tilas­to­ja, tar­tu­na­mää­rien kas­vus­ta riip­pu­mat­ta sai­raa­la­hoi­toon jou­tu­nei­den ja kuol­lei­den mää­rä ei ollut kas­va­nut

    Tällä viikolla sairaalahoidon tarve kasvoi yhdessä päivässä 40% ja viikossa melkein 100%. Hoidossa on nyt (5.8.2021) melkein sata potilasta ja koska nämä tartunnat ovat todettu pari viikkoa sitten ja koska todettujen tartuntojen määrä on tuossa ajassa n. tuplaantunut, niin sairaanhoitotarve luultavasti sekin tuplaantuu nykyisestä, vaikka kukaan ei enää edes sairastuisi.

    ”Onko tässä vaiheessa enää järkevää laskea tartuntojen määrää?”

    On tietenkin, koska tartuntojen määrä korreloi ihan yhtä hyvin sairaanhoidon kanssa kuin ennenkin. Ainoastaan hoitojaksojen määrä per tartunta on laskenut, mutta korrelaatio on pysynyt.

    Tartunnoista voi siis arvata melko hyvin tulevan hoidon tarpeen. Jos katsotaan vain hoitotarvetta, ollaan kaksi viikkoa myöhässä ja jos rajoituksia tarvitaan, nekin vaikuttavat vasta viikon viiveellä. Pelkkää nykyistä sairastilannetta katsomalla mennään pahasti metsään.

 23. Nuo rokotetut Venäjältä tulleet pelejä katsoneet olivat poikkeus. Ketään muuta ulkomailta tulevaa kaksi annosta saanutta ei testata, vaikka tämä haluaisikin. Pidän hyvin erikoisena käytäntöä, jossa ilmaantuvuusluvun 11 maasta tulevat rokottamattomat pakkotestataan kaksi kertaa ja ilmaantuvuusluvun 900 maasta tulevat täysin rokotetut eivät voi edes halutessaan päästä testiin. Ilmeisesti kyse on rokotteiden brändäyksestä, jossa pyritään luomaan mielikuvaa niistä tehokkaina.

  1. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa:
   Pidän hyvin eri­koi­se­na käy­tän­töä, jos­sa ilmaan­tu­vuus­lu­vun 11 maas­ta tule­vat rokot­ta­mat­to­mat pak­ko­tes­ta­taan kak­si ker­taa ja ilmaan­tu­vuus­lu­vun 900 maas­ta tule­vat täy­sin roko­te­tut eivät voi edes halu­tes­saan pääs­tä tes­tiin. Ilmeisesti kyse on rokotteiden brändäyksestä, jossa pyritään luomaan mielikuvaa niistä tehokkaina.

   Eilen Ylen Aamu-tv:ssä HUS:in diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen totesi että testaus kapasiteetti on rajallinen jotta jatkuvia testauksia voisi tehdä (ja pikatesti on ovat kalliimpia kuin nykyiset testit) ja juuri sen takia täysin rokotettu henkilön asema on paljon paremmin arvioitavissa kun rokottamattomien . En oikein hahmota että kyseessä olisi mikään brändi imago kampanja kuten nimimerkki Makkaratalon Hautuumaa antaa ymmärtää koska rokotuksista on jo tällä hetkellä selvempää näyttöä maailmalta s että ne antavat paremman suojan kuin ns. (Pika)testit jotka ovat muuten hyvin kalliita. Jos rokotekattavuus nousisi vielä lisää Suomessa niin testaus kapasiteettiä voi vähentää koska testaus on kalliimpaa ja tehotonta kuin korkea Rokotekattavuus

   1. Rahul Soma­ni: Eilen Ylen Aamu-tv:ssä :in diag­nos­tiik­ka­joh­ta­ja Las­se Leh­to­nen tote­si että tes­taus kapa­si­teet­ti on rajal­li­nen jot­ta jat­ku­via tes­tauk­sia voi­si teh­dä (ja pika­tes­ti on ovat kal­liim­pia kuin nykyi­set tes­tit) ja juu­ri sen takia täy­sin roko­tet­tu hen­ki­lön ase­ma on pal­jon parem­min arvioi­ta­vis­sa kun rokot­ta­mat­to­mien . En oikein hah­mo­ta että kysees­sä oli­si mikään brän­di ima­go kam­pan­ja kuten nimi­merk­ki Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa antaa ymmär­tää kos­ka roko­tuk­sis­ta on jo täl­lä het­kel­lä sel­vem­pää näyt­töä maa­il­mal­ta s että ne anta­vat parem­man suo­jan kuin ns. (Pika)testit jot­ka ovat muu­ten hyvin kal­lii­ta. Jos roko­te­kat­ta­vuus nousi­si vie­lä lisää Suo­mes­sa niin tes­taus kapa­si­teet­tiä voi vähen­tää kos­ka tes­taus on kal­liim­paa ja teho­ton­ta kuin kor­kea Rokotekattavuus

    Koska rokotetut levittävät tautia noin 90 % vähemmän, pelkän puhtaan riskiarvion perusteella rokotettujen ilmaantuvuusluku kannattaisi asettaa noin 10 kertaa korkeammaksi. Esimerkiksi jos maasta, jonka ilmaantuvuusluku on vähintään 25, tulevat rokottamattomat testataan, tällöin maasta, jonka ilmaantuvuusluku on vähintään 250, tulevat rokotetut testataan, koska ilmaantuvuusluvun 250 maasta tuleva rokotettu on suunnilleen yhtä suuri riski kuin ilmaantuvuusluvun 25 maasta tuleva rokottamaton.

    Toki voi olla, että huolellisen harkinnan jälkeen on päädytty siihen, että kannattaa mieluummin brändätä ja kannustaa rokottautumaan. Onhan se suurempi kannustin, että voi tulla mistä vaan ilman testejä, kuin se, että voi tulla 10 kertaa pahemman tilanteen maista ilman testiä. Mutta voisiko silti olla mahdollisuus mennä vapaaehtoiseen testiin ja rajoja nostettaisiin hieman siten että kapasiteetti riittää näihin vapaaehtoisiin testeihin?

   2. Rahul Soma­ni: Eilen Ylen Aamu-tv:ssä :in diag­nos­tiik­ka­joh­ta­ja Las­se Leh­to­nen tote­si että tes­taus kapa­si­teet­ti on rajal­li­nen jot­ta jat­ku­via tes­tauk­sia voi­si teh­dä (ja pika­tes­ti on ovat kal­liim­pia kuin nykyi­set tes­tit) ja juu­ri sen takia täy­sin roko­tet­tu hen­ki­lön ase­ma on pal­jon parem­min arvioi­ta­vis­sa kun rokot­ta­mat­to­mien . En oikein hah­mo­ta että kysees­sä oli­si mikään brän­di ima­go kam­pan­ja kuten nimi­merk­ki Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa antaa ymmär­tää kos­ka roko­tuk­sis­ta on jo täl­lä het­kel­lä sel­vem­pää näyt­töä maa­il­mal­ta s että ne anta­vat parem­man suo­jan kuin ns. (Pika)testit jot­ka ovat muu­ten hyvin kal­lii­ta. Jos roko­te­kat­ta­vuus nousi­si vie­lä lisää Suo­mes­sa niin tes­taus kapa­si­teet­tiä voi vähen­tää kos­ka tes­taus on kal­liim­paa ja teho­ton­ta kuin kor­kea Rokotekattavuus

    Lasse Lehtonen meni itse sinne Pietarin kisavieraaksi, vaikka tiesi varmasti Venäjäm heikon koronavirustilanteen. Tässä hänen haastattelustaan:
    https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/7261199c-49d8-4c1a-8cf8-5e3b06e30c97

    ”Lehtonen on itse innokas jalkapallon seuraaja ja oli itsekin katsomassa Pietarissa EM- ottelun. Hänen mukaansa otteluissa koronaturvallisuus huomioitiin huonosti.”
    –Kieltämättä huonolta se näytti, Venäläisten maskinkäyttö oli heikkoa, eikä maskia pidetty esimerkiksi stadioneilla tai metroissa. Aikamoista bluffia koronaturvallisuustoimet siellä tuntuivat olevan.

    Husin diagnostiikkajohtajan matkustaminen pandemia-aikana riskimaahan herätti keskustelua esimerkiksi Twitterissä. Hän kuitenkin peräänkuuluttaa, ettei suosittele matkustamista ennen täyttä rokotussuojaa.”

    Kuitenkin hän lähti sinne. Vaikka hän oli varmaan saanutkin täyden rokotussuojan, ei näyttänyt kovin hyvää esimerkkiä muille. Lisäksi Kanta- Hämeessähän kävi niin, että kahdesti rokotettu terveydenhuollon henkilökunta oli edelleen tartuttava heikkokuntoisille potilaille. Nämä potilaat oli myös kahteen kertaan rokotettu.

    Rokotetun ja rokottamattoman tartuttavuus riippuu kaikkein eniten siitä, millä tavoin he käyttäytyvät. Rajoituksia ja varovaisuusperiaatetta noudattava, kotimaassa pysyvä rokottamaton tartuttaa epätodennäköisemmin, kuin ulkomailla ja yökerhoissa laukkaava rokotettu. Niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa tartunnat ovat keskittyneet ihan tietyllä tavalla toimiville ja käyttäytyville ihmisille koko ajan. Ellei työskentele riskiammatissa (sosiaaliset ammatit) tai asu suuremman kaupungin keskustassa, eikä vietä villiä vapaa-aikaa, tartunnan saaminen ei yksittäisen ihmisen kohdalla ole Suomessa tilastollisesti kovin todennäköistä. Muutenhan tämä tauti olisi jo pyyhkäissyt väestön läpi useaan kertaan.

   3. Koro­na­pas­si tur­ha: Las­se Leh­to­nen meni itse sin­ne Pie­ta­rin kisa­vie­raak­si, vaik­ka tie­si var­mas­ti Venä­jäm hei­kon koro­na­vi­rus­ti­lan­teen. Täs­sä hänen haastattelustaan:
    https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/7261199c-49d8-4c1a-8cf8-5e3b06e30c97

    Lasse Lehtonen meni itse sinne Pietarin kisavieraaksi, vaikka tiesi varmasti Venäjäm heikon koronavirustilanteen.

    Husin diag­nos­tiik­ka­joh­ta­jan mat­kus­ta­mi­nen pan­de­mia-aika­na ris­ki­maa­han herät­ti kes­kus­te­lua esi­mer­kik­si Twit­te­ris­sä. Hän kui­ten­kin perään­kuu­lut­taa, ettei suo­sit­te­le mat­kus­ta­mis­ta ennen täyt­tä rokotussuojaa.”

    Kui­ten­kin hän läh­ti sin­ne. Vaik­ka hän oli var­maan saa­nut­kin täy­den roko­tus­suo­jan, ei näyt­tä­nyt kovin hyvää esi­merk­kiä muil­le.

    Kyllä kahden rokotteen saaneille on mahdollisuus matkustaa ulkomaille kun heillä on parempi immuniteetti kuin rokottamattomilla. En näe mitään syytä miksi ei saisi matkustaa. Nimenomaan jos on rokotettu kahdesti. Esimerkiksi Norja sallii Suomesta matkustamisen jos on rokotettu yhden kerran ja sairastunut Colvidin kuuden kuukauden aikavälillä. Lehtonen ei tehnyt minusta mitään väärin. Jopa Aki Lindén on korostanut että kahdesti rokotettu on vapaampi nykyisessäkin tilanteessa kun 2 rokotteen suoja on korkea.

  2. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa:
   Nuo roko­te­tut Venä­jäl­tä tul­leet pele­jä kat­so­neet oli­vat poik­keus. Ketään muu­ta ulko­mail­ta tule­vaa kak­si annos­ta saa­nut­ta ei tes­ta­ta, vaik­ka tämä haluai­si­kin. Pidän hyvin eri­koi­se­na käy­tän­töä, jos­sa ilmaan­tu­vuus­lu­vun 11 maas­ta tule­vat rokot­ta­mat­to­mat pak­ko­tes­ta­taan kak­si ker­taa ja ilmaan­tu­vuus­lu­vun 900 maas­ta tule­vat täy­sin roko­te­tut eivät voi edes halu­tes­saan pääs­tä tes­tiin. Ilmei­ses­ti kyse on rokot­tei­den brän­däyk­ses­tä, jos­sa pyri­tään luo­maan mie­li­ku­vaa niis­tä tehokkaina.

   Tässä sivuutetaan kokonaan se, että rokotetut paitsi voivat tartuttaa, voivat myös itse sairastua uusiin virusvariantteihin. Suomessa oli oikein hyvä tilanne vielä kesäkuussa, sitten rokotetut päästettiin kisamatkalle Pietariin ilman testaamista rajoilla. Sama toistui mikä keväällä 2020, suomalaiset turistit levittivät viruksen kotipaikkakunnilleen. Miksi Suomessa on niin vaikeaa laittaa rajakontrollia kuntoon? Karanteenihotellit koronariskimaista tuleville olisi tapa valvoa sitä, että karanteenia noudatetaan. Samalla se toisi toivottuja tuloja matkailualalle. Wini-win tilanne.

  3. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa:
   Nuo roko­te­tut Venä­jäl­tä tul­leet pele­jä kat­so­neet oli­vat poik­keus. Ketään muu­ta ulko­mail­ta tule­vaa kak­si annos­ta saa­nut­ta ei tes­ta­ta, vaik­ka tämä haluai­si­kin. Pidän hyvin eri­koi­se­na käy­tän­töä, jos­sa ilmaan­tu­vuus­lu­vun 11 maas­ta tule­vat rokot­ta­mat­to­mat pak­ko­tes­ta­taan kak­si ker­taa ja ilmaan­tu­vuus­lu­vun 900 maas­ta tule­vat täy­sin roko­te­tut eivät voi edes halu­tes­saan pääs­tä tes­tiin. Ilmei­ses­ti kyse on rokot­tei­den brän­däyk­ses­tä, jos­sa pyri­tään luo­maan mie­li­ku­vaa niis­tä tehokkaina.

   Ei ollut poikkeus. Ei niitä testattu, vaikka mediassa niin väitettiin.

 24. Islannin pääepidemiologin lausunnon mukaan rokotetutkin levittävät taudin helposti.

  ”While data shows vaccination is reducing the rate of serious illness due to COVID-19 in Iceland, the country’s Chief Epidemiologist Þórólfur Guðnason says it has not led to the herd immunity that experts hoped for. In the past two to three weeks, the Delta variant has outstripped all others in Iceland and it has become clear that vaccinated people can easily contract it as well as spread it to others, Þórólfur stated in a briefing this morning.” *

  Rokotepassista ei siis ole hyötyä, pelkkä kustannus jolla luodaan vastakkainasettelua.

  Suosittelen myös lukemaan The Sunissa julkaistua artikkelia ”Those who put the panic in Covid pandemic must apologise for the cock-ups which blighted the lives of millions.” **

  Pikkuhiljaa aletaan vaatia vastuuseen tuomionpäivänjulkaisijat joiden takia miljoonia on kärsinyt maailmalla.

  * https://www.icelandreview.com/society/covid-19-in-iceland-vaccination-has-not-led-to-herd-immunity-says-chief-epidemiologist/
  ** https://www.thesun.co.uk/news/15802134/the-people-who-put-the-panic-in-pandemic/

  1. <span class="caps">MF</span>:
   Islan­nin pää­e­pi­de­mio­lo­gin lausun­non mukaan roko­te­tut­kin levit­tä­vät tau­din helposti.

   Whi­le data shows vacci­na­tion is reducing the rate of serious ill­ness due to in Ice­land, the country’s Chief Epi­de­mio­lo­gist Þóról­fur Guð­na­son says it has not led to the herd immu­ni­ty that experts hoped for. In the past two to three weeks, the Del­ta variant has out­strip­ped all others in Ice­land and it has beco­me clear that vacci­na­ted people can easi­ly cont­ract it as well as spread it to others, Þóról­fur sta­ted in a brie­fing this morning.” *

   Roko­te­pas­sis­ta ei siis ole hyö­tyä, pelk­kä kus­tan­nus jol­la luo­daan vastakkainasettelua.

   Viimeisin väite ei valitettavasti seuraa lainatusta tekstistä. Tarttuvuutta ja tartutavuutta pitää käsitellä aina jakaumina. Lainaamasi virke on totta esimerkiksi näissä kahdessa tilanteessa: 1) joukko A saa taudin ja tartuttaa 99% tapauksista, 2) joukko B saa taudin 10% tapauksissa ja tartuttaa 5% tapauksista. Miksi päätellä tästä, että rokotepassia ei tarvita koska joukossa B on yksilöitä jotka kykenevät tartuttamaan tautia?

   Päättely rokotepassin toimivuudesta pitää tehdä monitavoiteoptimointitehtävänä tarttuvuus- ja tartuttavuusjakaumien (sekä muiden tasapainoiltavien kriteerien) perusteella. Jos rokotettujen tarttuvuus- ja tartuttavuusjakaumat ovat riittävän erillään toisistaan, rokotepassin käyttöönotto on erittäin perusteltua.

   1. Ja jos rokotetut tartuttava toisiaan, sairaalahoidon määrän tarve on kymmenesosa rokottamattomista.

    Millä ihmeen logiikalla kymmenesosa hoidontarvetta = ei mitään? Delta leviää sen verran nopeasti, että vaikka rajoituksia höllätään, tarvitaan flatten the curve-meininkiä. Muuten sairaalat täyttyvät jälleen.

    Mutta koronapassin paras puoli olisi siinä, että jopa niiden, jotka eivät tautiin usko, kannattaisi hankkia rokotus elämänsä helpottamiseksi. Tämä ei varmaan kyllä menisi läpi perusteluna, hirveätä faskismia ja syrjintää.

   2. Sylt­ty:

    Mut­ta koro­na­pas­sin paras puo­li oli­si sii­nä, että jopa nii­den, jot­ka eivät tau­tiin usko, kan­nat­tai­si hank­kia roko­tus elä­män­sä hel­pot­ta­mi­sek­si. Tämä ei var­maan kyl­lä meni­si läpi perus­te­lu­na, hir­veä­tä fas­kis­mia ja syrjintää.

    Yksinkertainen toiminta olisi niile jotka eivät usko koko covid virukseeen olisi se että he kieltäytyivät samalla tehohoidosta jos he kieltäytyvät rokoteesta. Tämän on muun muassa Saksassa Robert Koch instituutin johtaja todennut julkisesti.

  2. <span class="caps">MF</span>:
   Islannin pääepidemiologin lausunnon mukaan rokotetutkin levittävät taudin helposti.

   Roko­te­pas­sis­ta ei siis ole hyö­tyä, pelk­kä kus­tan­nus jol­la luo­daan vastakkainasettelua.

   Islannin pääepidemiologi on sinänsä oikeassa että rokotetutkin levittävät taudin helposti mutta siinä on yksi oleellinen asia eli se ettei siihen sairastu niin herkästi kuin rokottamattomat. Tämän on todennut muun muassa HUS:in entinen toimitusjohtaja Aki Lindén ja THL:n Mika Salminen ja Hanna Nohyenek sekä rokotekeskuksen Mika Rämet .

   Onko Tanskassa ja Saksassa näkyvää vastakkainasettelua kun näissä maissa on otettu käyttöön roko­te­pas­si joka näkyy toimivan siellä siinä että yhteiskuntaa on näissä maissa onnistuttu avaamaan paremmin? Jopa Britanniassa on Boris Johnsonin hallitus suunnittelemassa rokotepassia vaikka Britannian rokotekattavuus on erittäin korkea mutta ei ole vielä 90% . Miten rokotepassi loisi vastakkainasettelua kun sillä nimenomaan pyrittäisiin avaamaan yhteiskunta niin että esimerkiksi tapahtuma alalla voitaisiin järjestää tilaisuuksia paljon parempi kuin tällä hetkellä.

 25. @hc-empiristi & @Rahul Somani

  Islantilainen epidemiologi ei artikkelin mukaan puhunut todennäköisyyksistä vaan sanoi suoraan että rokotettukin levittää taudin helposti.

  Prosenttiharjoitus on hatusta vedetty eikä päde paikkaan jossa rokotekattavuus on niin korkea kuin Islannissa tai Israelissa jossa on sama tilanne.

  Kyllä, sekä Tanskassa että Saksassa on ollut suuria mielenosoituksia rajoituksia ja rokotepasseja vastaan, kuten nyt Ranskassakin. Tanskassa ollaan luopumassa passista!

  Syy miksi rokotepassista ei ole iloa on että a) tauti leviää joka tapauksessa b) rokotetut ja rokottamattomat levittävät sitä c) jokainen omalla tahdolla ja vastuulla päättäköön itse meneekö paikkoihin missä rokotepassia olisi käytössä.

  Sairaalatkaan ei ylikuormitu kun hätäsairaalat ei koskaan pahimmassakaan hetkessä käytetty ei Ruotsissa, ei Isossa Britanniassa eikä Suomessa, joten tästäkään syystä ei rokotepassia tarvita.

  Ainoa ”hyöty” millä perusteellaan rokotepassia on että niillä voitaisiin välttää viranomaisten asettamia liiketoimintarajoituksia, mutta niitä voi olla asettamatta muutenkin!

  Rokotepassi on suurin piirtein typeryyden huipentuma, kustannuksia ja byrokratiaa vailla todellista hyötyä!

  1. <span class="caps">MF</span>:
   @hc-empiristi @Rahul Somani

   Islan­ti­lai­nen epi­de­mio­lo­gi ei artik­ke­lin mukaan puhu­nut toden­nä­köi­syyk­sis­tä vaan sanoi suo­raan että roko­tet­tu­kin levit­tää tau­din helposti.

   Pro­sent­ti­har­joi­tus on hatus­ta vedet­ty eikä päde paik­kaan jos­sa roko­te­kat­ta­vuus on niin kor­kea kuin Islan­nis­sa tai Israe­lis­sa jos­sa on sama tilanne.

   <span class="caps">MF</span>: empiris

   Jakaumapäättely toimii täydellisesti niin Brasiliassa, Pohjois-Koreassa, Suomessa, Islannissa kuin Israelissakin. Jos rokotteet estävät tartuntoja riittävästi, passin käyttöönotto alkaa olla perusteltua. Jos taas eivät estä, niin sekä rokotteet että passi ovat tarpeettomia. Tällä hetkellä ei näytä olevan mitään evidenssiä siitä, että rokoteet eivät toimisi riittävän hyvin.

   1. hc-empi­ris­ti:
    Jos rokot­teet estä­vät tar­tun­to­ja riit­tä­väs­ti, pas­sin käyt­töön­ot­to alkaa olla perus­tel­tua. Jos taas eivät estä, niin sekä rokot­teet että pas­si ovat tar­peet­to­mia. Täl­lä het­kel­lä ei näy­tä ole­van mitään evi­dens­siä sii­tä, että roko­teet eivät toi­mi­si riit­tä­vän hyvin.

    Juuri tänään Biontech/Pfizer ilmoitti että rokote suojaa myös virusmuunnoksilta. Tämä on siis vahvistettu tieto Biontech/Pfizerilta (löytyy Helsingin Sanoamista)

   2. hc-empi­ris­ti:
    Jakau­ma­päät­te­ly toi­mii täy­del­li­ses­ti niin Bra­si­lias­sa, Poh­jois-Koreas­sa, Suo­mes­sa, Islan­nis­sa kuin Israe­lis­sa­kin.

    Yksikään merkkitävän iso valtio ei ole saavuttanut vielä 90% rokotekattavuuden (paitsi pieni saarivaltio Seychellit). Joten tämä pandemia ei ole vielä ohi.

  2. <span class="caps">MF</span>:
   @hc-empiristi @Rahul Soman

   Kyl­lä, sekä Tans­kas­sa että Sak­sas­sa on ollut suu­ria mie­le­no­soi­tuk­sia rajoi­tuk­sia ja roko­te­pas­se­ja vas­taan, kuten nyt Rans­kas­sa­kin.

   Roko­te­pas­si on suu­rin piir­tein type­ryy­den hui­pen­tu­ma, kus­tan­nuk­sia ja byro­kra­ti­aa vail­la todel­lis­ta hyötyä!

   Ranskassa on ollut myös rokotevastaisia suu­ria mie­le­no­soi­tuk­sia . Onko se sitten myös type­ryy­den hui­pen­tu­ma! Riippuu keneltä kysyy. Rokotepassissa sama periaate. Itse kannatan rokotepassi ja rokotuksia.

 26. Rokotteet estävät sairastumista tehokkaasti, mutta eivät välttämättä tartuntoja, varsinkaan silloin kun on kyse uusista virusvarianteista. Päättäjien pitäisi nyt reagoida siihen, että uusia virusvariantteja tuovat Suomeen etenkin ulkomailta palaavat rokotetut. He voivat olla tehokkaita levittäjiä, koska eivät sairastu. Vaikuttaa siltä, että juuri ne ulkomaille haluavat rokotetut ovat olleet deltan tartuttajia, koska heillä oli kiire päästä reissaamaan.

  Ilman muuta kaikki rajoilta tulijat tulisi testata covid-testillä ja antaa suositus karanteenista ainakin riskimaista tuleville. Tämä tekee tuon koronpassin vähän turhaksi. Miksi muutenkaan tehdä päällekkäistä järjestelmää, kun nytkin on jo mahdollisuus saada rokotetodistus tai todistus sairastetusta taudista?

  Tässä linkki Kanta-Hämeen tapaukseen:
  https://yle.fi/uutiset/3-11963971
  ”– Korkean tartuttavuuden variantilla, suojauksista huolimatta, virus tarttui ensin henkilökuntaan, siitä jatkotartuntoina muuhun henkilökuntaan ja sitten hiljalleen sitä kautta potilaisiin. Rokotettu henkilökunta oli pääsääntöisesti täysin oireetonta, kertoo Leskinen”

  Heidät oli kahteen kertaan rokotettu.

  1. Roko­te­pas­si tur­ha:

   Ilman muu­ta kaik­ki rajoil­ta tuli­jat tuli­sites­ta­ta covid-tes­til­lä ja antaa suo­si­tus karan­tee­nis­ta aina­kin ris­ki­mais­ta tule­vil­le. Tämä tekee tuon koron­pas­sin vähän tur­hak­si. Mik­si muu­ten­kaan teh­dä pääl­lek­käis­tä jär­jes­tel­mää, kun nyt­kin on jo mah­dol­li­suus saa­da roko­te­to­dis­tus tai todis­tus sai­ras­te­tus­ta taudista?

   Ero rokotepas­sin ja roko­te­to­dis­tuksen välillä on se että roko­te­to­dis­tus on tarkoittu pääasiassa jos matkustaa EU/ETA maihin ja muulle ulkomaille jos sellainen vaaditaan.

   Rokotepassi taas helpottaisi liikkumista kotimaassa (esim teatteriesitykseen menemistä ja muissa vastaavissa palveluissa). Näin ollen päällekäistä byrokratiaa ei synny koska käyttö tarkoitus on eri.

   Ulkomaat eivät tunnusta kaikkia rokotteita (esim Sputknik V:n saaneet eivät ole rokotetodistuksen piirissä koska EMA ei ole antanut Sputknik V:lle myyntilupaa) joten rokotetodistuksen tarkoitus on eri kuin rokotepassin

 27. Rokotepassi on kyllä turha. Rokotukset suojaavat erittäin hyvin ja rokotettuna suojautuminen on turhaa. Jenkeistä tuli juuri lukuja ja heidän datasta voi todeta, että vähintään 99,99% rokotetuista on suojassa vakavalta sairastumiselta.

  Jos ei ole rokotetta, niin se on oma valinta. Ihmisillä on oikeus omiin valintoihin. Nykyinen rajaliikenteen sulku Koronan vuoksi vallitsevassa rokotustilanteessa on kestämätöntä

  1. Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri:
   Roko­tuk­set suo­jaa­vat erit­täin hyvin ja roko­tet­tu­na suo­jau­tu­mi­nen on tur­haa. Jen­keis­tä tuli juu­ri luku­ja ja hei­dän datas­ta voi tode­ta, että vähin­tään 99,99% roko­te­tuis­ta on suo­jas­sa vaka­val­ta sairastumiselta.

   Jos ei ole roko­tet­ta, niin se on oma valin­ta. Ihmi­sil­lä on oikeus omiin valin­toi­hin.

   Yhdysvalloissa ei ole kuitenkaan saavutettu CDC:n (eli THL:n vastineen) asettamaa rokotekattavuutta joka on uusimman päivityksen jälkeen 90%. Tuo 99,99% kattavuus per asukas vaihtelee Yhdysvalloissa myös erittäin paljon osavaltioittain että sen saavuttaminen kaikkien 50 osavaltioiden ihmisiin on vielä hyvin hyvin kaukana. Jossain osavaltioissa on jo saavutettu tuo 99,99% kattavuus mutta jotkut ovat vasta alkutekijöissä

   Moni osavaltio rajoittaa myös rokotuksia ja on keskeyttänyt rokotuksia jonka seurauksena osavaltioiden välillinen tauti tilanne on hyvin erilainen. Se että rokotukset keskeytetään poliittisista syistä on erittäin huono asia. Toki jokaisen oma valinta on ottaako rokotteen vai ei mutta se että politiikot kyseenalaistavat jo hyväksytyt rokotteet poliittisten kampanjoiden takia on vastuutonta ja se on valitettavan totta tällä hetkellä monissa kehittyneissä OECD maissa

  2. Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri:
   . Nykyi­nen raja­lii­ken­teen sul­ku Koro­nan vuok­si val­lit­se­vas­sa roko­tus­ti­lan­tees­sa on kestämätöntä

   Tässäkin on minusta kaksi suuntaisia hyvin ristiriitaista näkemystä. Kun uusia covid tartuntoja tulee Suomeen pääasiassa ulkomailta niin yleinen mielipide vaatii rajoja kiinni ja kun samalla huomataan että rajaliikenne on monien paikkakuntien taloudelle iso tekijä vaaditaan rajoja auki.

   Sitten kysytään miten rajaliikenteen valvonta järjestetää? Niin ettei covid leviä. Vastaus on testaaminen rajoilla. Tämänkin ei ole ihan
   100% mahdollista, paitsi lentoasemilla ja satamissa koska lentoyhtiöt ja kaivosyhtiöt vaativat ennakkoon negatiivisen covid testin tai rokotetodistuksen.

   Maantie rajaliikenne on aina haasteellista. Jopa ensimmäistä kertaa yli puoleen toista vuoteen jopa Yhdysvaltain ja Kanadan välinen maantie raja avattiin liikenteelle New Yorkin osavaltion ja Ontarion provinssin rajanylityspaikalla Niagaran ja Buffalon rajanylityspaikoilla. Tähän edes auttoi huomattavasti se että New Yorkin osavaltioiden asukkaiden ja Kanadan yleinen rokotekattavuus on erittäin korkealla. Tämänkin liikenne koski vain New Yorkin osavaltioiden asukkaita ja Ontarion provinssin asukkaita. Muut rajanylityspaikat ovat Yhdysvalloissa kiinni.

   Jos Venäjällä olisi samanlainen tilanne rokotekattavuuden kohdalla kuin esimerkiksi Pohjoismaissa kokonaisuudessa niin ymmärtäisin hyvin että rajaliikenne on syytä avata. Mutta kun Venäjällä tilanne on mikä on. Se ei siitä muuksi muutu yhdessä kuukaudessa vaikka heillä on ollut rokote (Sputnik V) jo puoli vuotta ennen muita maita jonka suosio on ollut laskussa kuin nousussa.

  3. Vie­lä ker­ran Pie­ta­ri:
   Roko­te­pas­si on kyl­lä tur­ha. Roko­tuk­set suo­jaa­vat erit­täin hyvin ja roko­tet­tu­na suo­jau­tu­mi­nen on tur­haa. Jen­keis­tä tuli juu­ri luku­ja ja hei­dän datas­ta voi tode­ta, että vähin­tään 99,99% roko­te­tuis­ta on suo­jas­sa vaka­val­ta sairastumiselta.

   Jos ei ole roko­tet­ta, niin se on oma valin­ta. Ihmi­sil­lä on oikeus omiin valin­toi­hin. Nykyi­nen raja­lii­ken­teen sul­ku Koro­nan vuok­si val­lit­se­vas­sa roko­tus­ti­lan­tees­sa on kestämätöntä

   Rajaliikenteen sulun sijaan voisi vain rutiinisti testata kaikki tulijat. Uusia virusvariantteja syntyy koko ajan, viruksia jotka kykenevät väistämään vanhaa rokotetta. Riskimaista tulijoiden olisi myös syytä pysyä karanteenissa jonkin aikaa paluunsa jälkeen. Näiden koronalinkojen toiminnassa toistuu aina se sama kaava, että joku lähtee ulkomaille ja sieltä palattuaan osallistuu useaan sosiaaliseen tapahtumaan lyhyen ajan sisällä.
   Jossain vaiheessa voidaan päätyä siihenkin, että testaamisesta rajoilla täytyy itse maksaa, niin kuin monista muistakin asioista täytyy maksaa, kun matkalle lähtee.

   Hiljattain Aamulehdessä asiantuntijat kirjoittivat, että rokottamaton ei ole uhka rokotetuille, koska nämä on jo suojautuneet. Ihmisillä voi olla vakavia syistä, miksi he eivät voi noita rokotteita ottaa. Nyt viittaan valmisteyhteenvetoon. RNA-rokotteiden antama suoja näyttää myös aika lyhytkestoiselta, kun jo kolmansia rokotteita tarvitaan. Tartunnan saaneella saattaa olla parempi suoja, koska hän on altistunut viruksen koko DNA:lle. Itse epäilen, kuten joku asiantuntijakin taisi sanoa, että jossain vaiheessa jokainen tulee saamaan koronavirustartunnan. Rokotteesta on toki se etu, ettei tauti tule niin vakavana.
   Voi olla, että koronasta päästään vasta sitten, kun virus on ainakin kerran ollut jokaisella, on sitten rokotettu tai ei ole.

   1. Koro­na­pas­si tur­ha:
    Hil­jat­tain Aamu­leh­des­sä asian­tun­ti­jat kir­joit­ti­vat, että rokot­ta­ma­ton ei ole uhka roko­te­tuil­le, kos­ka nämä on jo suo­jau­tu­neet. Ihmi­sil­lä voi olla vaka­via syis­tä, mik­si he eivät voi noi­ta rokot­tei­ta ottaa. Nyt viit­taan val­mis­teyh­teen­ve­toon. RNA-rokot­tei­den anta­ma suo­ja näyt­tää myös aika lyhyt­kes­toi­sel­ta, kun jo kol­man­sia rokot­tei­ta tar­vi­taan. Tar­tun­nan saa­neel­la saat­taa olla parem­pi suo­ja, kos­ka hän on altis­tu­nut viruk­sen koko :lle. Itse epäi­len, kuten joku asian­tun­ti­ja­kin tai­si sanoa, että jos­sain vai­hees­sa jokai­nen tulee saa­maan koro­na­vi­rus­tar­tun­nan. Rokot­tees­ta on toki se etu, ettei tau­ti tule niin vakavana.
    Voi olla, että koro­nas­ta pääs­tään vas­ta sit­ten, kun virus on aina­kin ker­ran ollut jokai­sel­la, on sit­ten roko­tet­tu tai ei ole.

    Todennäköisesti peruscovid muuntuu tavalliseksi kausi influenssaksi koska rokotuksilla on siihen erittäin hyvä teho muuttaa viruksen luonnetta. En usko että covid saadaan häviämään maailmasta. Aasiassa eräät valtiot yrittävät tätä tehdä mutta kyllä se covid sieltä tulee uudelleen esille jossain vaiheessa. RNA-rokot­tei­ta voi itse asiassa muokata paljon tehokkaammin joten sen vaikutus on kyllä hyvin tehokas. RNA-rokot­tei­den muokkauksen tekee valmistaja eli tässä tapauksessa Moderna sekä BiohTech/Pfizer koska niillä on patentit

   2. Koro­na­pas­si tur­ha: Raja­lii­ken­teen sulun sijaan voi­si vain rutii­nis­ti tes­ta­ta kaik­ki tuli­jat.

    Rajan voi tavallaan sulkea myös niin, että tekee ylittämisestä hyvin hankalaa ja kallista. Jos tulijoita on paljon, on kaikkien testaaminen isohko operaatio, eikä ihan halpakaan. Periaatteessa tietenkin tulijan voi pistää maksamaan viulut. Viisumitkin taitavat olla joissain maissa bisnes. Mutta siinä saa sitten unohtaa EU:n vapaan liikkumisen periaatteet ja sen semmoiset.

   3. Jaak­ko K: Rajan voi taval­laan sul­kea myös niin, että tekee ylit­tä­mi­ses­tä hyvin han­ka­laa ja kal­lis­taVii­su­mit­kin tai­ta­vat olla jois­sain mais­sa bis­nes. Mut­ta sii­nä saa sit­ten unoh­taa EU:n vapaan peri­aat­teet ja sen semmoiset.

    Jopa ennen ja jälkeen covid pandemiaa rajoilla (lentoasemilla ja satamissa) on kaksi sisääntulo porttia. Yksi EU/ETA (mukaan lukien Sveitsi ja Liehenstein) kansalaisten sisäänkäynti ja toinen on EU:n ulkopuolisille kansalaisille. Vapaaliikkuvuuden periaate on myös ollut rajoituksia jos esim jää maahan yli tietyn ajan maahan. Britannian kansalaiset kokevat tämän jo nyt käytännön tasolla Brexitin jälkeen

   4. Jaak­ko K: Mut­ta sii­nä saa sit­ten unoh­taa EU:n vapaan liik­ku­mi­sen peri­aat­teet ja sen semmoiset.

    Eiköhän ne ole jo unohdettu. Torniossakin on saatu riitaa aikaan ruotsalaisten kanssa ja ruotsin kilvillä liikkuvat ovat saaneet osakseen huonoa kohtelua. Venäjää vastaan on osa porukkaa jo valmiina tarttumaan aseisiin. Sota tästä eristäytymisestä vielä tulee. Ja tulee nopeammin, kuin osataan odottaa. Ei pääse eurooppa ilman aseellista konfliktia eroon tästä kriisistä.

   5. kom­ment­ti: Eikö­hän ne ole jo unoh­det­tu. Tor­nios­sa­kin on saa­tu rii­taa aikaan ruot­sa­lais­ten kans­sa ja ruot­sin kil­vil­lä liik­ku­vat ovat saa­neet osak­seen huo­noa koh­te­lua. Venä­jää vas­taan on osa poruk­kaa jo val­mii­na tart­tu­maan asei­siin. Sota täs­tä eris­täy­ty­mi­ses­tä vie­lä tulee. Ja tulee nopeam­min, kuin osa­taan odot­taa. Ei pää­se euroop­pa ilman aseel­lis­ta konflik­tia eroon täs­tä kriisistä.

    Näyttää monelta unohtuvan että tämä on maailman laajuinen pandemia eikä vain Eurooppaa koskettava .

    Jos tämä eristäytyminen olisi vain Euroopan ongelma sopii kysyä seuraava; Miksi Välimerelle hukkuu tälläkin hetkellä pakolaisia? Miksi kehitysmaissa on kuollut enemmän ihmisiä covidiin josta on seurannut humanitaarinen katastrofi? Miksi rokotteita on vähemmän kehitysmailla kuin teollisuusmailla?

    Loppujen lopuksi Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ja muut teollisuusvaltiot ovat paljon paremmassa asemassa tämän pandemian kanssa kuin muut maailman valtiot.

    Tämän hetkinen ongelma on pelkästään se että keskuudessamme on rokotevastaisia tekijöitä jotka kotimaassa kuin muissa kehittyneissä länsimaissa kuten Ranskassa, Britanniassa, Saksassa, Italiassa ja ennen kaikkea Yhdysvalloissa jotka levittävät omaa huuhaa sanomaa rokotteista viattomien ihmisten keskuudessa ja ovat jopa niin härskejä että ovat onnistuneet omimaan lastensuojelun omiin tarkoitus periin vaikka se vastuu kuuluu ihan muille kuin kyseiselle porukalle jotka levittävät peitenimien takana erittäin vastenmielistä sanomaa rokotteista. Heillä ei ole mitään ongelmaa käydä peruskouluissa levittämässä huuhaa sanomaa jossa vääristellään rokotteiden vaarallisuutta vaikka koulu alue on tarkoitettu pelkästään oppilaille ja henkilökunnalle arkisin kouluaikana. Viimeksi muutama päivä sitten näin tapahtui Riihimäellä. Some kampanjan tämä porukka on jo hallinnut hyvin.

    Juuri näiden salaliittoteoreetikkoiden väärän tiedon takia tilanne on mikä se on. Valitettavasti Suomessa emme ole immuuneja henkisesti myös salaliittoteorioille . Jos Pelastetaan lapset porukalle annetaan vapaat kädet niin se ei ole hyvä juttu. Olemme umpikujassa. Se ei ole kenenkään muun vika kuin meidän kun sallimme tälläistä toimintaa

    Miksi Venäjällä on
    rokotekattavuus erittäin alhainen, vaikka viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa moni kommentaattori tässäkin blogissa ylisti Sputnik V rokotetta, johtuu yksinkertaisesti siitä että viranomaisiin ei Venäjällä luotettava ja tämä johtuu siitä koska Venäjän viranomaiset ovat umpikorruptoituneet.

    Juuri tämän maiden välinen eriarvoisuus on ongelma eikä mikään muu tekijä .

 28. Linkissä mielenkiintoista keskustelua deltan tartuttavuudesta epidemiologin näkökulmasta.
  Pähkinänkuoressa – kaikki luvut ovat mallinnuksia ja hänkin myöntää, ettei kukaan tiedä todellista arvoa. Veikkaus oli r0 3-8.
  Hauska anekdootti oli, että edes influessasta ei varmasti tiedetä leviääkö se myös aerosoleina, silti koronasta tuntuvat tavan kansalaisetkin tietävän lähes kaiken.
  https://youtu.be/EmdBoM8g9m4

  1. pH:

   Haus­ka anek­doot­ti oli, että edes influes­sas­ta ei var­mas­ti tie­de­tä levi­ää­kö se myös aero­so­lei­na, sil­ti koro­nas­ta tun­tu­vat tavan kan­sa­lai­set­kin tie­tä­vän lähes kaiken.

   1. Koronaa on tutkittu paljon enemmän kuin influenssaa koskaan, joten influenssaan viittaaminen on ihan turhaa

   2. Kyllä me tiedetään että korona leviää aerosoleina. Siitä kiistely on ihan typerää.

   Jos ei voida sanoa, leviääkö korona ilmassa vai pelkästään pisaroina, niin sitten ei voida kyllä olla sataprosenttisen varmoja mistään, ei edes nouseeko aurinko huomenna aamulla idästä vai lännestä.

   1. Sylt­ty: 1. Koro­naa on tut­kit­tu pal­jon enem­män kuin influens­saa kos­kaan, joten influens­saan viit­taa­mi­nen on ihan turhaa

    Aika kova väite. Influenssapandemioiden ja -epidemioiden historia on satavuotinen. Eikö sinä aikana asiaa ole tutkittu juuri lainkaan? Onko sinulla jotain perusteluita väitteellesi, vai veditkö sieltä kuuluisasta hatusta?

   2. Jaak­ko K: Aika kova väi­te. Influens­sa­pan­de­mioi­den ja ‑epi­de­mioi­den his­to­ria on sata­vuo­ti­nen. Eikö sinä aika­na asi­aa ole tut­kit­tu juu­ri lain­kaan? Onko sinul­la jotain perus­te­lui­ta väit­teel­le­si, vai vedit­kö siel­tä kuu­lui­sas­ta hatusta?

    Colvid virusta on kyllä tutkittu ympäri maailmaa pandemian alusta alkaen enemmän kuin mitään muuta vastaavaa virusta. Tämän on muun muassa todennut virologi Olli Vapaalahti Helsingin yliopistosta

 29. Onneksi sairaalahoidon tarve on tartuntojen määrän kasvusta huolimatta vähentynyt.
  Näin Ylen uutisissa:
  https://yle.fi/uutiset/3-12055812
  ”Sairaalahoidon tarve on kokonaisuudessaan lähtenyt hienoiseen laskuun. Hoitoon päätyvät potilaat ovat kuitenkin aiempaa nuorempia johtuen paljolti siitä, että vanhimmat ikäluokat on hyvin rokotettu.

  Pasi Pohjolan mukaan potilaat ovat nyt kymmenisen vuotta nuorempia kuin epidemian alkuvaiheessa. Suurin osa sairaalassa olevista potilaista on rokottamattomia.”

  Epidemian alkuvaiheessa sairaalaan päätyivät 70-80-vuotiaat. Onko nyt siis kyse n. 60 vuotiaista sairastuneista? Eikö heillä pitäisi olla kaikilla jo rokote? Vai ovatko niitä, joilla on vasta ensimmäinen rokote saatuna?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.