Britannian uskalias koronapäätös

Bri­tan­nias­sa oli vuo­den­vaih­tees­sa todel­la paha koro­na­ti­lan­ne. Tar­tun­to­ja tuli vii­kos­sa 400 000 ja kuol­lei­ta yli 8 600. Suo­men väki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na tämä oli­si mer­kin­nyt noin 4 600 tar­tun­taa ja sataa kuol­lut­ta päi­vit­täin. Mitään täl­lais­ta ei ole meil­lä koet­tu koskaan.

Bri­tan­nia vähän etui­li roko­tuk­sis­sa, ja niin­pä pan­de­mia saa­tiin liki tukah­de­tuk­si maas­sa. Tar­tun­to­jen vii­koit­tai­nen mää­rä puto­si kol­meen­tois­ta tuhan­teen, eli vähen­nys­tä oli noin 97%. Niin­pä maas­sa pää­tet­tiin luo­pua kai­kis­ta koro­na­ra­joi­tuk­sis­ta. Pää­tös tuli voi­maan eilen.

Sitä ennen del­ta­va­riant­ti oli kui­ten­kin ran­tau­tu­nut maa­han. Tar­tun­to­jen mää­rä on ryöp­säh­tä­nyt uuteen lauk­kaan saa­vut­taen 300 000 tar­tun­taa vii­kos­sa. Mää­rä on edel­leen kovas­sa kas­vus­sa. Kun maas­sa 88 pro­sent­tia yli 18-vuo­tiais­ta on saa­nut aina­kin yhden roko­tusan­nok­sen ja 68,5 pro­sent­tia molem­mat annok­set, tar­tun­to­jen näin vil­li lisään­ty­mi­nen osoit­taa, ettei roko­tus suo­jaa tar­tun­nal­ta eikä estä roko­tet­tu­ja levit­tä­mäs­tä tau­tia. Eivät rokot­ta­mat­to­mat oli­si miten­kään voi­neet kehit­tää täl­lais­ta epi­de­mi­aa keskenään.

Kos­ka Bri­tan­nias­sa on aivan kel­vol­li­nen ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä, he var­maan­kin tie­tä­vät itse, kuin­ka pal­jon sai­ras­tu­neis­sa on yhteen tai kah­teen ker­taan roko­tet­tu­ja. [KORJAUS: Pois­tet­tu mai­nin­ta Bri­tan­nias­sa puut­tu­vas­ta hen­ki­lö­tun­nuk­ses­ta, kos­ka ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­män sisäl­lä käy­te­tään yksi­löl­lis­tä potilasnumeroa.]

Tar­tun­to­ja aja­tel­len brit­tien pää­tös vai­kut­taa suo­ras­taan jär­jet­tö­mäl­tä. Vaik­ka roko­tus ei suo­jaa tar­tun­nal­ta, se näyt­tää suo­jaa­van hyvin sai­rau­den vaka­vil­ta muo­doil­ta ja kuo­le­mil­ta. Kun kat­som­me kuol­lei­suut­ta, tilan­ne näyt­tää aivan toiselta.

Koro­na­kuo­le­mat puto­si­vat kevääl­lä pal­jon enem­män kuin tar­tun­nat, alim­mil­laan 40 kuol­lee­seen vii­kos­sa. Se on 99,5 pro­sent­tia vähem­män kuin huip­puai­ka­na.  Tar­tun­to­jen ohel­la myös kuol­lei­suus on nyt nous­sut mer­kit­tä­väs­ti – se on nyt seit­sen­ker­tais­ta kevään alim­piin lukui­hin ver­rat­tu­na, mut­ta kui­ten­kin alle nel­jä pro­sent­tia vuo­den­vaih­teen huippuluvuista.

Minul­la on var­sin yksin­ker­tai­nen tapa las­kea kar­kea arvio tapaus­kuol­lei­suu­del­le – siis sil­le, kuin­ka suu­ri osa tilas­toi­duis­ta tar­tun­nan saa­neis­ta kuo­lee. Jaan kuol­lei­den mää­rän vii­kos­sa kak­si viik­koa van­hem­mil­la tar­tun­ta­lu­vuil­la, kos­ka kuo­le­ma tulee kes­ki­mää­rin kah­den vii­kon pääs­tä tar­tun­nan havait­se­mi­ses­ta (kol­men vii­kon kulut­tua tar­tun­nas­ta). Näin las­ke­tut tapaus­kuol­lei­suus­lu­vut ovat myös romah­ta­neet, eikä niis­sä ole mitään nousua. Vuo­den­vaih­tees­sa tapaus­kuol­lei­suus oli yli 30 pro­mil­lea. Se on niin iso luku, että sil­le ei ole muu­ta seli­tys­tä kuin se, ettei lähes­kään kaik­kia tar­tun­to­ja ollut havait­tu. Kuo­le­ma yleen­sä havai­taan. Nyt tar­tun­ta­lu­ku on las­ke­nut 1,5 pro­mil­leen eli kah­des­kym­me­nes­osaan entisestä.

Miten roko­tus voi alen­taa tapaus­kuol­lei­suut­ta 95 pro­sen­til­la kun vain 88 pro­sent­tia väes­tös­tä on saa­nut ensim­mäi­sen annok­sen ja 68,5 % toi­sen annok­sen? Siten, että Bri­tan­nias­sa­kin roko­tet­tiin ensim­mäi­sek­si riskiryhmät.

Bri­tan­nias­sa aja­tel­laan, että tau­ti ei ris­ki­ryh­mien rokot­ta­mi­sen jäl­keen ole enää niin vaa­ral­li­nen, että sul­ku­toi­mia voi­si perus­tel­la ter­veys­syil­lä. Long covid ei näy­tä hal­li­tus­ta pelottavan.

Kuol­lei­suus tulee Bri­tan­nias­sa kui­ten­kin nouse­maan ja jopa koh­ta­lai­sen pal­jon, sil­lä rokot­teis­ta kiel­täy­ty­vis­sä on myös rik­si­ryh­miin kuu­lu­via. Maan hal­li­tuk­ses­sa aja­tel­laan ilmei­ses­ti, että rokot­teis­ta kiel­täy­ty­mi­nen on oma valin­ta.  Kiel­täy­ty­vät eivät voi vaa­tia mui­ta eris­täy­ty­mään kotei­hin­sa. Eris­täy­ty­kööt itse.

Miten Suo­mes­sa?

Suo­mes­sa koro­na­ti­lan­ne muis­tut­taa mel­koi­ses­ti Bri­tan­ni­aa. Tar­tun­to­jen mää­rä on kovas­sa kas­vus­sa ja saa­vut­ta­nee paris­sa vii­kos­sa kevään huip­pu­lu­vut samal­la kun kuol­lei­suus on pysy­nyt mata­la­na. Pitäi­si­kö mei­dän­kin pitää pää kyl­mä­nä kas­va­vien tar­tun­ta­mää­rien edes­sä vai pitäi­si­kö yhteis­kun­taa ryh­tyä sul­ke­maan uudestaan.

Bri­tan­nian koe on uska­lias mut­ta on mei­dän kan­nal­tam­me hyvä, että he sen teke­vät. Tulok­sia sii­tä kan­nat­taa seu­ra­ta Suo­mes­sa tarkasti.

Roko­tus­kat­ta­vuus ei ole Suo­mes­sa lähel­lä­kään sitä, mitä se on Bri­tan­nias­sa. Sik­si emme voi väit­tää, että kaik­ki ovat saa­neet roko­tuk­sen, jos ovat halun­neet. Vain ensim­mäi­sen pii­kin osal­ta täs­sä on yli­pään­sä mitään perää. Hel­sin­gis­sä roko­tusa­jat on avat­tu kai­kil­le 16 vuot­ta täyt­tä­neil­le eikä aiko­ja saa­da koko­naan täy­te­tyk­si. Voi­daan siis hyvin sanoa, että jokai­nen hel­sin­ki­läi­nen on halu­tes­saan saa­nut ensim­mäi­sen piik­kin­sä, mut­ta ei tois­ta. Ensim­mäi­nen­kin antaa koh­ta­lai­sen hyvän suo­jan vaka­vaa tau­tia vastaan.

Ei halua kui­ten­kaan brit­ti­tyy­lis­tä kaik­kien rajoi­tus­ten pois­ta­mis­ta, vie­lä. Loka­kuus­sa kenties.

Jos maan hal­li­tus arvos­tai­si tapah­tu­ma-alaa ja pal­ve­lue­lin­kei­no­ja yhtä pal­jon kuin sel­lun keit­toa ja maa­ta­lout­ta, se avai­si kai­ken roko­tus­to­dis­tus­ta vas­taan nyt heti.

 

 

81 vastausta artikkeliin “Britannian uskalias koronapäätös”

 1. Jos rokotustodistus/rokotuspassi oli­si vaa­ti­mus jouk­ko­ti­lai­suuk­siin , ravin­to­loi­hin jne, nos­tai­si se var­mas­ti roko­tus­ha­luk­kuut­ta. Tätä hal­li­tus ei tain­nut aja­tel­la, kun otti kiel­tei­sen kan­nan roko­tus­pas­siin. Toi­vot­ta­vas­ti sil­lä on roh­keut­ta muut­taa kantaansa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. TJA­boa:
   Jos rokotustodistus/rokotuspassi oli­si vaa­ti­mus jouk­ko­ti­lai­suuk­siin , ravin­to­loi­hin jne, nos­tai­si se var­mas­ti roko­tus­ha­luk­kuut­ta. Tätä hal­li­tus ei tain­nut aja­tel­la, kun otti kiel­tei­sen kan­nan roko­tus­pas­siin.Toi­vot­ta­vas­ti sil­lä on roh­keut­ta muut­taa kantaansa.

   Rans­kas­sa teh­tiin pre­si­dent­ti Mac­ro­nin toi­mes­ta niin että ravin­to­loi­hin, baa­rei­hin, jouk­ko­lii­ken­tee­seen ja mui­hin jul­ki­siin paik­koi­hin ei pää­se ellei ole Roko­te­to­dis­tus­ta. Tämän pre­si­dent­ti Mac­ro­nin toi­men­pi­teen jäl­keen 900 000 rans­ka­lais­ta vara­si itsel­leen roko­tus ajan yhden vuo­ro­kau­den sisäl­lä ja vii­kos­sa luku oli nous­sut yli 5 mil­joo­naan. Sinän­sä hyvä saa­vu­tus mut­ta osit­tain myös pre­si­dent­ti Mac­ron uhka­si että roko­tus on käy­tän­nös­sä pakol­lis­ta mikä­li halu­aa elää nor­maa­lia elä­mää. Juu­ri tämän takia 100 000 ihmis­tä osoit­ti miel­tä pre­si­dent­ti Mac­ro­nin toi­men­pi­det­tä Parii­sis­sa maa­nan­tai­na ilman mas­kia ja ilman tur­va­vä­le­jä. Val­ko­ve­nä­läi­set mie­le­no­soit­ti­vat Alek­sandr Luka­sen­koa vas­taan vii­me vuo­den kesäl­lä hyvin hajau­tet­tu­na Mins­kis­sä pitäen tur­va­vä­le­jä. Näkö­jään toi­mii parem­min Val­ko-Venä­jäl­lä kuin Rans­kas­sa. En tie­dä onko sekään ihan vii­sas­ta että roko­tus­vas­tai­set mie­le­no­soit­ta­jat saa­vat näin pal­jon huo­mio­ta. Suo­mes­sa oli vii­mek­si vas­taan­lai­nen mie­le­no­soi­tus huh­ti­kuus­sa . Kuka sen enää muistaa?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. <span class=“caps”>MF</span>:
   Ehkä se syy pää­tök­sen taus­tal­la on kui­ten­kin se että kovat rajoi­tuk­set eivät näy­tä vähen­tä­vän mene­tet­ty­jä elin­vuo­sia () kuten käy ilmi m.m. näis­tä tutkimuksista

   http://www.sfu.ca/~allen/LockdownReport.pdf?
   https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3872861

   Alus­ta asti on ajat­te­le­val­le osal­le väes­tös­tä ollut sel­vää, että koro­nan vas­tai­set toi­met syn­tyi­vät ilman kun­nol­lis­ta suun­ni­tel­maa ja tar­pees­ta teh­dä edes jotain. Mikään ei tun­tu­nut ole­van lii­an kal­lis­ta, eikä hait­ta­vai­ku­tuk­sia tar­vin­nut aja­tel­la. Kan­san tar­ve tun­tea, että jotain teh­dään, ja polii­tik­ko­jen tar­ve osoit­taa, että he teke­vät jotain, ruok­ki­vat toisiaan.

   Edel­leen on polii­ti­kol­le koh­ta­lo­kas­ta, jos hänen väi­te­tään ääneen poh­ti­neen van­hus­ten elä­män pit­kit­tä­mi­sen mie­lek­kyyt­tä tai vähek­sy­neen rajoi­tus­ten mer­ki­tys­tä. On tie­tys­ti myös niin, että kun niin pal­jon on teh­ty, har­va halu­aa kuul­la sen kai­ken olleen tur­haa, ja sik­si­kin rajoi­tuk­sia on vain jatkettava.

   Riit­tä­vät toi­met oli­si­vat seu­ran­neet auto­maat­ti­ses­ti ihmis­ten muut­taes­sa käyt­täy­ty­mis­tään ja nou­dat­ta­mal­la samo­ja varo­toi­men­pi­tei­tä kuin mis­sä tahan­sa hen­gi­tys­tiein­fek­tios­sa: pese kädet usein ja pysy koto­na, jos olet sai­ras. Mut­ta koro­nas­sa oli aina jokin omi­nai­suus, joka vaa­ti enem­män. Teho­hoi­don tar­ve oli­si var­mas­ti lisään­ty­nyt ja sii­hen oli­si pys­tyt­ty vas­taa­maan pik­kusum­mal­la, jos joh­ta­mi­nen oli­si ollut tilan­teen tasalla.

   Suo­mel­la on koko ajan ollut mah­dol­li­suus seu­ra­ta tilan­teen kehi­tys­tä muu­al­la ja rea­goi­da saa­tu­jen oppien mukaan. Pel­käs­tään tämä ylel­li­syys oli­si voi­tu muut­taa mil­jar­dien luok­kaa ole­vik­si säästöiksi.

   Nyt, kun van­hat perus­teet eivät enää oikein kel­paa, koro­nan pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­set ovat nouse­mas­sa aivan koh­ta­lok­kaik­si, vaik­ka nii­hin pätee aivan sama lai­na­lai­suus kuin koro­naan pari vuot­ta sit­ten. Tie­däm­me niis­tä vie­lä kovin vähän ja uskom­me par­hai­ten pahim­pia uhkakuvia.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Timo A.: Alus­ta asti on ajat­te­le­val­le osal­le väes­tös­tä ollut sel­vää, että koro­nan vas­tai­set toi­met syn­tyi­vät ilman kun­nol­lis­ta suun­ni­tel­maa ja tar­pees­ta teh­dä edes jotain. Mikään ei tun­tu­nut ole­van lii­an kal­lis­ta, eikä hait­ta­vai­ku­tuk­sia tar­vin­nut aja­tel­la. Kan­san tar­ve tun­tea, että jotain teh­dään, ja polii­tik­ko­jen tar­ve osoit­taa, että he teke­vät jotain, ruok­ki­vat toisiaan.

    Edel­leen on polii­ti­kol­le koh­ta­lo­kas­ta, jos hänen väi­te­tään ääneen poh­ti­neen van­hus­ten elä­män pit­kit­tä­mi­sen mie­lek­kyyt­tä tai vähek­sy­neen rajoi­tus­ten mer­ki­tys­tä. On tie­tys­ti myös niin, että kun niin pal­jon on teh­ty, har­va halu­aa kuul­la sen kai­ken olleen tur­haa, ja sik­si­kin rajoi­tuk­sia on vain jatkettava.

    Riit­tä­vät toi­met oli­si­vat seu­ran­neet auto­maat­ti­ses­ti ihmis­ten muut­taes­sa käyt­täy­ty­mis­tään ja nou­dat­ta­mal­la samo­ja varo­toi­men­pi­tei­tä kuin mis­sä tahan­sa hen­gi­tys­tiein­fek­tios­sa: pese kädet usein ja pysy koto­na, jos olet sai­ras. Mut­ta koro­nas­sa oli aina jokin omi­nai­suus, joka vaa­ti enem­män. Teho­hoi­don tar­ve oli­si var­mas­ti lisään­ty­nyt ja sii­hen oli­si pys­tyt­ty vas­taa­maan pik­kusum­mal­la, jos joh­ta­mi­nen oli­si ollut tilan­teen tasalla.

    Suo­mel­la on koko ajan ollut mah­dol­li­suus seu­ra­ta tilan­teen kehi­tys­tä muu­al­la ja rea­goi­da saa­tu­jen oppien mukaan. Pel­käs­tään tämä ylel­li­syys oli­si voi­tu muut­taa mil­jar­dien luok­kaa ole­vik­si säästöiksi.

    Nyt, kun van­hat perus­teet eivät enää oikein kel­paa, koro­nan pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­set ovat nouse­mas­sa aivan koh­ta­lok­kaik­si, vaik­ka nii­hin pätee aivan sama lai­na­lai­suus kuin koro­naan pari vuot­ta sit­ten. Tie­däm­me niis­tä vie­lä kovin vähän ja uskom­me par­hai­ten pahim­pia uhkakuvia.

    Suo­mel­la ei ole ollut pal­jon­kaan liik­ku­mi­sen varaa vain seu­raa­mal­la mui­ta mai­ta jot­ka toi­mi­vat parem­min kuin Suo­mi jol­la ne pyr­ki­vät estä­mään tur­hia Col­vid-19 viruk­sen leviä­mis­tä. Maa­il­mas­sa on juu­ri kak­si maa­ta jos­sa on toi­mit­tu vii­me vuo­den alus­ta alkaen päin­vas­toin kuin Suo­mes­sa ja niis­sä mais­sa Col­vid-19 leviä­mi­nen oli alhai­sin­ta eli maat oli­vat Austra­lia ja Uusi-See­lan­ti. Täl­lä het­kel­lä Austra­lia ei ole miten­kään eri­tyi­sen hyväs­sä ase­mas­sa ja Uudes­sa-See­lan­nis­sa oli pit­kän ajan jäl­keen uusia tapauk­sia jois­sa jou­dut­tiin uudel­leen otta­maan kovat rajoi­tuk­set käyt­töön muun muas­sa ulko­na­liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set. Uusi-See­lan­ti ja Austra­lia ovat koko­naan maan­tie­teel­li­ses­ti eris­tet­ty­jä saa­ria kes­kel­lä Tyyn­tä val­ta­mer­ta. Suo­mi on val­tio jol­la kak­si pit­kää maa­ra­jaa val­tioi­den kans­sa jois­sa on ollut erit­täin huo­no Col­vid-19 tapauk­sia koko vii­me ja tämän vuo­den aika­na. Suo­mi ei oli­si voi­nut sääs­tää täs­sä­kin tapauk­ses­sa mil­jar­deja kun pan­de­mia on maa­il­man laajuinen. 

    Austra­lia ja Uusi-See­lan­ti ovat ainoat maat jot­ka pys­tyi­vät teke­mää omia rat­kai­su­ja niin että niil­lä oli jon­kun aikaa etumatkaa. 

    Austra­lias­sa on vain 5% aikuis­väes­tös­tä roko­tet­tu. Se ei pal­jon­kaan auta täs­sä tilanteessa

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Rahul Soma­ni: Suo­mel­la ei ole ollut pal­jon­kaan liik­ku­mi­sen varaa vain seu­raa­mal­la mui­ta mai­ta jot­ka toi­mi­vat parem­min kuin Suo­mi jol­la ne pyr­ki­vät estä­mään tur­hia Col­­vid-19 viruk­sen leviä­mis­tä. Maa­il­mas­sa on juu­ri kak­si maa­ta jos­sa on toi­mit­tu vii­me vuo­den alus­ta alkaen päin­vas­toin kuin Suo­mes­sa ja niis­sä mais­sa Col­­vid-19 leviä­mi­nen oli alhai­sin­ta eli maat oli­vat Austra­lia ja Uusi-See­­lan­­ti. Täl­lä het­kel­lä Austra­lia ei ole miten­kään eri­tyi­sen hyväs­sä ase­mas­sa ja Uudes­­sa-See­­lan­­nis­­sa oli pit­kän ajan jäl­keen uusia tapauk­sia jois­sa jou­dut­tiin uudel­leen otta­maan kovat rajoi­tuk­set käyt­töön muun muas­sa ulko­na­liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set. Uusi-See­­lan­­ti ja Austra­lia ovat koko­naan maan­tie­teel­li­ses­ti eris­tet­ty­jä saa­ria kes­kel­lä Tyyn­tä val­ta­mer­ta. Suo­mi on val­tio jol­la kak­si pit­kää maa­ra­jaa val­tioi­den kans­sa jois­sa on ollut erit­täin huo­no Col­­vid-19 tapauk­sia koko vii­me ja tämän vuo­den aika­na. Suo­mi ei oli­si voi­nut sääs­tää täs­sä­kin tapauk­ses­sa mil­jar­deja kun pan­de­mia on maa­il­man laajuinen. 

    Austra­lia ja Uusi-See­­lan­­ti ovat ainoat maat jot­ka pys­tyi­vät teke­mää omia rat­kai­su­ja niin että niil­lä oli jon­kun aikaa etumatkaa. 

    Austra­lias­sa on vain 5% aikuis­väes­tös­tä roko­tet­tu. Se ei pal­jon­kaan auta täs­sä tilanteessa

    Keho­tan luke­maan nuo MF:n lin­kit­tä­mät pape­rit. Niis­tä sel­vi­ää, että rajoi­tuk­sil­la ei ole ollut käy­tän­nös­sä vai­ku­tus­ta, ja vaik­ka niil­lä oli­si ollut täy­si­mää­räi­ses­ti se vai­ku­tus joka niil­lä luul­laan olleen, hai­tat oli­si­vat ylit­tä­neet hyö­dyt moninkertaisesti.

    Sum­ma­mu­ti­kas­sa pää­tet­tyi­hin rajoi­tuk­siin mene­mi­nen on ollut val­ta­va sosi­aa­li­nen koe vail­la tie­toa sii­tä, mitä ollaan teke­mäs­sä. Lap­set ja nuo­ret ovat suun­nil­leen arvok­kain­ta mitä meil­lä on, ja hei­dän elä­män­sä ja tule­vai­suu­ten­sa sork­ki­mi­nen täy­sin anteeksiantamatonta.

    Kul­ku­tau­din tor­ju­mi­nen ter­vei­den elä­mään puut­tu­mal­la ei ole ollut perin­tei­nen tapa suh­tau­tua asi­aan. “Elä­män pitää jat­kua” on syväl­li­nen vii­saus jokai­ses­sa krii­si­ti­lan­tees­sa. Voi­ko joku väit­tää, että esi­mer­kik­si Uuden­maan sul­ku oli­si teh­ty perus­teel­li­sen har­kin­nan jäl­keen? Pikem­min­kin se oli mal­lie­si­merk­ki poliit­ti­ses­ta pää­tök­ses­tä epä­var­mas­sa tilan­tees­sa, johon kenel­lä­kään ei ollut val­mii­ta neu­vo­ja. Sil­loin ei ole auto­maat­ti­ses­ti vii­sain­ta teh­dä vain jotakin.

    Hoi­dos­sa ole­vien van­hus­ten suo­jaa­mi­nen ja ter­vey­den­huol­lon resurs­sien lisää­mi­nen oli­si­vat tuo­neet mei­dät tähän samaan pis­tee­seen. Voin tot­ta kai olla vää­räs­sä, kos­ka on vain yksi todel­li­suus, emme­kä saa mui­den tapah­tu­ma­ket­ju­jen lop­pu­tu­los­ta kos­kaan sel­vil­le, mut­ta ei aina­kaan kan­na­ta vedo­ta tilan­teen uutuu­teen ja han­ka­luu­teen. Tie­toa on koko ajan ollut saa­ta­vis­sa, ja sen perus­teel­la on varoit­ta­via sor­mia ollut täl­lä­kin pals­tal­la koko ajan pystyssä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Timo A.: Keho­tan luke­maan nuo :n lin­kit­tä­mät pape­rit. Niis­tä sel­vi­ää, että rajoi­tuk­sil­la ei ole ollut käy­tän­nös­sä vai­ku­tus­ta, ja vaik­ka niil­lä oli­si ollut täy­si­mää­räi­ses­ti se vai­ku­tus joka niil­lä luul­laan olleen, hai­tat oli­si­vat ylit­tä­neet hyö­dyt moninkertaisesti.

    Sum­ma­mu­ti­kas­sa pää­tet­tyi­hin rajoi­tuk­siin mene­mi­nen on ollut val­ta­va sosi­aa­li­nen koe vail­la tie­toa sii­tä, mitä ollaan teke­mäs­sä. Lap­set ja nuo­ret ovat suun­nil­leen arvok­kain­ta mitä meil­lä on, ja hei­dän elä­män­sä ja tule­vai­suu­ten­sa sork­ki­mi­nen täy­sin anteeksiantamatonta.

    Kul­ku­tau­din tor­ju­mi­nen ter­vei­den elä­mään puut­tu­mal­la ei ole ollut perin­tei­nen tapa suh­tau­tua asi­aan. “Elä­män pitää jat­kua” on syväl­li­nen vii­saus jokai­ses­sa krii­si­ti­lan­tees­sa. Voi­ko joku väit­tää, että esi­mer­kik­si Uuden­maan sul­ku oli­si teh­ty perus­teel­li­sen har­kin­nan jäl­keen? Pikem­min­kin se oli mal­lie­si­merk­ki poliit­ti­ses­ta pää­tök­ses­tä epä­var­mas­sa tilan­tees­sa, johon kenel­lä­kään ei ollut val­mii­ta neu­vo­ja. Sil­loin ei ole auto­maat­ti­ses­ti vii­sain­ta teh­dä vain jotakin.

    Hoi­dos­sa ole­vien van­hus­ten suo­jaa­mi­nen ja ter­vey­den­huol­lon resurs­sien lisää­mi­nen oli­si­vat tuo­neet mei­dät tähän samaan pis­tee­seen. Voin tot­ta kai olla vää­räs­sä, kos­ka on vain yksi todel­li­suus, emme­kä saa mui­den tapah­tu­ma­ket­ju­jen lop­pu­tu­los­ta kos­kaan sel­vil­le, mut­ta ei aina­kaan kan­na­ta vedo­ta tilan­teen uutuu­teen ja han­ka­luu­teen. Tie­toa on koko ajan ollut saa­ta­vis­sa, ja sen perus­teel­la on varoit­ta­via sor­mia ollut täl­lä­kin pals­tal­la koko ajan pystyssä.

    Rajoi­tuk­sil­la on ollut kyl­lä se vai­ku­tus että tau­ti­ti­lan­ne saa­tiin Suo­mes­sa alas vii­me vuo­den kevääl­lä ja tämän vuo­den alku­ke­vääs­tä sii­hen asti kun roko­tuk­set alkoi­vat. Tämän­kin on HUS:in yli­lää­kä­rit toden­nut vii­mek­si tänään Ylen Aamus­sa. Kyl­lä perin­tei­ses­ti kul­ku­tau­din tor­ju­mi­nen on tar­vin­nut his­to­rial­li­ses­ti iso­ja­kin rajoi­tuk­sia jopa ter­vei­den elä­mään kos­ka rokot­tei­ta ei ole ollut saa­ta­vil­la Hyvä esi­merk­ki oli Iso­rok­ko ja Mus­ta sur­ma . Iso­rok­ko hävi­si kun sii­hen kek­si­tiin kan­sain­vä­li­sen yhteis­työn tulok­se­na rokote. 

    Jos col­vid-19 viruk­seen oli­si ollut influens­sa rokot­teis­ta muo­kat­tu eril­li­nen roko­te jo heti pan­de­mian puh­kea­mi­sen aika­na ja se oli­si ollut val­mis alkusyk­sys­tä 2020 ja sen teho oli­si ollut 95% kuten BioHTech/Pfizerin rokot­teel­la on niin yhteis­kun­ta oli­si avat­tu aika­päi­viä sit­ten ja myös elä­mä oli­si palan­nut nor­maa­liin. Emme oli­si täss­sä tilan­tees­sa nyt.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    BioT­hekn roko­te oli val­mis tam­mi­kuus­sa 2020 Sen vaa­ti­mat­tes­tit ja lupa­hy­väk­syn­tä vei­vät kym­me­nen kuukautta.

    Itse las­ken rokot­teen val­mis­tus ajan mar­ras­kuus­sa 2020 kun Pfizer / BioH­Tech ilmoit­ti että heil­lä on roko­te jon­ka suo­ja on yli 90%. Eikös Sput­nik V ollut ensim­mäi­nen val­mis roko­te mikä tuli mark­ki­noil­le vii­me vuon­na ennen Pfizer / BioH­Tec­hin ilmoitusta?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   5. Timo A.:
    Sum­ma­mu­ti­kas­sa pää­tet­tyi­hin rajoi­tuk­siin mene­mi­nen on ollut val­ta­va sosi­aa­li­nen koe vail­la tie­toa sii­tä, mitä ollaan teke­mäs­sä. Lap­set ja nuo­ret ovat suun­nil­leen arvok­kain­ta mitä meil­lä on, ja hei­dän elä­män­sä ja tule­vai­suu­ten­sa sork­ki­mi­nen täy­sin anteeksiantamatonta.

    Kul­ku­tau­din tor­ju­mi­nen ter­vei­den elä­mään puut­tu­mal­la ei ole ollut perin­tei­nen tapa suh­tau­tua asi­aan. “Elä­män pitää jat­kua” on syväl­li­nen vii­saus jokai­ses­sa kriisitilanteessa. 

    Hoi­dos­sa ole­vien van­hus­ten suo­jaa­mi­nen ja ter­vey­den­huol­lon resurs­sien lisää­mi­nen oli­si­vat tuo­neet mei­dät tähän samaan pis­tee­seen. Voin tot­ta kai olla vää­räs­sä, kos­ka on vain yksi todel­li­suus, emme­kä saa mui­den tapah­tu­ma­ket­ju­jen lop­pu­tu­los­ta kos­kaan sel­vil­le, mut­ta ei aina­kaan kan­na­ta vedo­ta tilan­teen uutuu­teen ja han­ka­luu­teen. Tie­toa on koko ajan ollut saa­ta­vis­sa, ja sen perus­teel­la on varoit­ta­via sor­mia ollut täl­lä­kin pals­tal­la koko ajan pystyssä.

    Hyvä kun mai­nit­si tuon van­hus­ten suo­jaa­mi­sen ja ter­vey­den­huol­lon resurs­sien lisää­mi­sen kos­ka sil­lä oli iso vai­ku­tus sii­he­ne että tilan­ne saa­tiin joten­kin kont­rol­liin vii­me kevää­nä. Itse asias­sa HUS laa­jen­si nime­no­maan kevääl­lä ter­vey­den­huol­lon resurs­seja tilaa­mal­la tes­taus­lait­tei­ta mut­ta kuten tie­däm­me nii­den toi­mit­ta­mi­nen maa­il­man­laa­jui­ses­sa pan­de­mias­sa oli haas­ta­teel­lis­ta kun kysyn­nän piik­ki nousi kuin raket­ti ympärimaailmaa.

    Täl­lä het­kel­lä tilan­ne on kui­ten­kin kään­ty­nyt päin­vas­tai­seen suun­taan eli lap­set ja nuo­ret saa­vat her­kem­min tau­din kuin van­huk­set ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta, kos­ka kysei­nen ihmis­ryh­mä on jo roko­tet­tu. Juu­ri sen takia kos­ka varian­tit eten­kin Del­ta+ on pal­jon her­käs­ti tart­tu­vam­pi kuin perus colvid. 

    Nyt pitäi­si siis suo­jel­la nuo­ria ja lap­sia kuten sanoit kos­ka he ovat myös arvok­kain­ta ja ainoa tapa on suo­jel­la että he saa­vat roko­tuk­set on ainoa kei­no suo­jel­la hei­dän elä­män­sä ja tule­vai­suu­ttaan. Las­ten ja nuor­ten roko­tuk­ses­ta päät­tää hei­dän van­hem­pan­sa joten se hei­dän vas­tuul­la nyt tämä roko­tus. Muu­ten se oli­si hei­dän koh­dal­la täy­sin anteek­sian­ta­ma­ton­ta jos las­ten ja nuor­ten van­hem­mat eivät ota vas­tuu­ta las­ten­sa rokottamisesta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   6. Media on yllät­tä­vän homo­gee­nis­tä ja lock­down hait­ta­puo­lis­ta vähän uuti­soi­daan. Lock­dow­nia ei alun­pe­rin­kään perus­tel­tu mihin­kään dataan perus­tuen, vaan arvaa­mal­la lai­tet­tiin Euroo­pas­sa kaik­ki kiin­ni. Esim. ulko­na­liik­ku­mis­kiel­lon vai­ku­tus­ta kuo­le­miin ei ole miten­kään todis­tet­tu. Kou­lu­jen sul­ke­mi­sel­la oli vähän vai­ku­tus­ta kuo­le­miin. Toi­saal­ta koti­vä­ki­val­ta, itse­mur­hat ja masen­tu­nei­suus on lisään­ty­nyt suu­res­ti. Joten­kin lock­down esi­te­tään help­po­na ja tehok­kaa­na kei­no­na, jol­la ei ole hait­ta­vai­ku­tuk­sia — mikään kol­mes­ta väit­tä­mäs­tä ei pidä paikkaansa.

    Kaik­ki resurs­sit on lai­tet­tu 0,5% kuol­lei­suu­den covi­din estä­mi­seen niin on unoh­det­tu teh­dä syö­pä­diag­noo­se­ja. Bri­teis­sä syö­pää dia­gon­soi­tiin 50% vähem­män 2020 ver­rat­tu­na aiem­piin vuo­siin. Ihmi­set eivät enää sai­ras­tu syöpään?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   7. Jere:
    Kaik­ki resurs­sit on lai­tet­tu 0,5% kuol­lei­suu­den covi­din estä­mi­seen niin on unoh­det­tu teh­dä syö­pä­diag­noo­se­ja. Bri­teis­sä syö­pää dia­gon­soi­tiin 50% vähem­män 2020 ver­rat­tu­na aiem­piin vuo­siin. Ihmi­set eivät enää sai­ras­tu syöpään? 

    Syö­pä on ihan yhtä luon­nol­lis­ta kuin ihmis­ten kuo­le­mi­nen vanhoina.

    Shak­ki-mat­ti.

    Tämä denia­lis­mi toi­mii molem­piin suun­tiin ihan mainiosti.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. <span class=“caps”>MF</span>:
   Ehkä se syy pää­tök­sen taus­tal­la on kui­ten­kin se että kovat rajoi­tuk­set eivät näy­tä vähen­tä­vän mene­tet­ty­jä elin­vuo­sia () kuten käy ilmi m.m. näis­tä tutkimuksista

   http://www.sfu.ca/~allen/LockdownReport.pdf?
   https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3872861

   Mai­ni­taan nyt näis­tä pape­reis­ta sen ver­ran että SSRN preprint pal­ve­lu ei ole ver­tai­sar­vioi­tu läh­de ja en näis­tä kah­des­ta pape­ris­ta aina­kaan löy­tä­nyt mitään viit­tei­tä että ne oli­si mis­sään ver­tai­sar­vioi­tu. En siis teki­si vie­lä tämän takia näis­tä kovin pit­käl­le mene­viä johtopäätöksiä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Hyvin suu­ri asian­tun­ti­ja­jouk­ko on moit­ti­nut brit­tien rat­kai­sua, eipä Suo­men kan­na­ta ryn­nä­tä peräs­sä. Täys­ro­ko­te­tun (2 X Phizer) tar­tun­nan­saan­ti­ris­ki oli­si vähen­ty­nyt 50% ja sai­ras­tu­neen tar­tun­nan levi­tys­ris­ki myös vähen­ty­nyt 50%. Siis roko­tet­tu levit­tää tau­tia 75% vähem­män kuin rokot­ta­ma­ton. Luku­jen oikeel­li­suu­des­ta en tie­dä, mut­ta parem­pia en ole nähnyt.
  Roko­tuk­sen arvel­laan suo­jaa­van Long Covid’ia vas­taan. Jos olet vuo­den pääs­tä vie­lä työ­ky­vy­tön, sai­ras­tat tätä, huh.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Ei kui­ten­kaan brit­ti­tyy­lis­tä kaik­kien rajoi­tus­ten pois­ta­mis­ta, vie­lä. Loka­kuus­sa kenties.”

  Mik­si ihmees­sä? Kaik­ki rajoi­tuk­set oli­si pitä­nyt pois­taa tou­ko­kuus­sa kun lähes kaik­ki ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu. Tau­ti­han on har­mi­ton taval­li­sil­le ihmi­sil­le kuten THL:n koro­na­kar­tas­ta (https://www.thl.fi/koronakartta) sel­vi­ää, joten ihan tur­ha on odot­taa että kaik­ki haluk­kaat yli 16 vuo­ti­aat ovat hank­ki­neet roko­tuk­sen. Alle 50 vuo­tiai­den perus­ter­vei­den jou­kos­sa on Suo­mes­sa mon­ta sataa tuhat­ta tar­tun­taa (kun ote­taan huo­mioon se, että suu­rin osa tar­tun­nois­ta jää tilas­toi­mat­ta) ja 0–1 kpl kuol­lei­ta. Eli alle 50v perus­ter­veen toden­nä­köi­syys kuol­la lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa tai huk­kua on mon­ta sataa ker­taa kor­keam­pi kuin toden­nä­köi­syys kuol­la koro­naan, sil­ti me ei kiel­le­tä autoi­lua tai uimista.

  se avai­si kai­ken roko­tus­to­dis­tus­ta vas­taan nyt heti.”

  Mihin tar­vi­taan roko­tus­to­dis­tus­ta? Ne jot­ka ovat huo­lis­saan koro­nas­ta ja joil­le koro­na on ris­ki, ovat hank­ki­neet roko­tuk­sen ajat sit­ten. Ja kuten itse mai­nit­sit, niin roko­tuk­set eivät estä tar­tun­nan saa­mis­ta tai tar­tun­nan levit­tä­mis­tä, joten mas­sa­ta­pah­tu­mis­sa tar­tun­nat leviäi­si­vät roko­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta (tosin tar­tun­toi­den mää­räl­lä ei täs­sä vai­hees­sa ole mitään väliä kun ris­ki­ryh­mät on rokotettu).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Merk­ki:
   Ei kui­ten­kaan brit­ti­tyy­lis­tä kaik­kien rajoi­tus­ten pois­ta­mis­ta, vie­lä. Loka­kuus­sa kenties.”

   Mik­si ihmees­sä? Kaik­ki rajoi­tuk­set oli­si pitä­nyt pois­taa tou­ko­kuus­sa kun lähes kaik­ki ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu. Tau­ti­han on har­mi­ton taval­li­sil­le ihmi­sil­le kuten :n koro­na­kar­tas­ta (https://www.thl.fi/koronakartta) sel­vi­ää, joten ihan tur­ha on odot­taa että kaik­ki haluk­kaat yli 16 vuo­ti­aat ovat hank­ki­neet roko­tuk­sen. Alle 50 vuo­tiai­den perus­ter­vei­den jou­kos­sa on Suo­mes­sa mon­ta sataa tuhat­ta tar­tun­taa (kun ote­taan huo­mioon se, että suu­rin osa tar­tun­nois­ta jää tilas­toi­mat­ta) ja 0–1 kpl kuolleita. 

   se avai­si kai­ken roko­tus­to­dis­tus­ta vas­taan nyt heti.”

   Mihin tar­vi­taan roko­tus­to­dis­tus­ta? Ne jot­ka ovat huo­lis­saan koro­nas­ta ja joil­le koro­na on ris­ki, ovat hank­ki­neet roko­tuk­sen ajat sit­ten. Ja kuten itse mai­nit­sit, niin roko­tuk­set eivät estä tar­tun­nan saa­mis­ta tai tar­tun­nan levit­tä­mis­tä, joten mas­sa­ta­pah­tu­mis­sa tar­tun­nat leviäi­si­vät roko­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta (tosin tar­tun­toi­den mää­räl­lä ei täs­sä vai­hees­sa ole mitään väliä kun ris­ki­ryh­mät on rokotettu).

   Mikä­li kaik­ki rajoit­teet oli­si pois­tet­tu jo tou­ko­kuus­sa koko­naan niin tar­tun­nat oli­si­vat räjäh­tä­neet aivan val­ta­vas­ti uudel­leen kos­ka Del­ta+ variant­ti levi­ää pal­jon enem­män kuin muut varian­tit. Juu­ri tämän takia nykyi­nen roko­te kat­ta­vuus ei rii­tä. Del­ta+ viriant­ti on erit­täin vaa­ral­li­nen ja her­käs­ti tart­tu­va variant­ti. HUS:in yli­lää­kä­rit ovat myös tämän niin moneen ottee­seen toden­neet. Ja heil­lä on sii­nä parem­pi kokemus. 

   Roko­teet eivät estä Col­vid-19 leviä­mis­tä koko­naan mut­ta hidas­ta­vat sen leviä­mis­tä pal­jon nopeam­min . Juu­ri tämän takia on pal­jon jär­ke­väm­pää rokot­taa myös ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mat­to­mat ihmi­set. Var­man pääl­le toi­mi­mi­nen on parem­pi vaih­toeh­to kuin ottaa isoa eten­kin kan­san­ter­vey­teen liit­ty­viä riskejä. 

   Tilan­ne Suo­mes­sa oli­si ollut pal­jon parem­pi ellei Suo­mes­ta oli­si tul­lut kesä­kuun lopus­sa tuhan­sien jal­ka­pal­lo fanien ker­ral­laan mat­kus­tus­ta jal­ka­pal­lon EM-kisoi­hin Pie­ta­riin jos­sa oli vuo­ro­kau­des­sa 14 000 Col­vid-19 tapaus­ta jois­ta lähes kaik­ki oli­vat del­ta+ varianttia. 

   Roko­te­to­dis­tus on ikään­kuin lää­kä­rin­to­dis­tus jos­sa tode­taan että ihmi­nen on roko­tet­tu ja hän ei voi näin ollen levit­tää eikä saa­da Col­vid-19 virus­ta niin her­käs­ti kuin ne jot­ka eivät ole roko­tet­tu. Juu­ri täl­lä taval­la voi­daan ero­tel­la ikään­kuin roko­te­tut ja rokot­ta­mat­to­mat toi­sis­taan (“Jyvät aka­nois­ta”) . Täl­lä het­kel­lä perus Col­vid-19 virus ei ole niin­kään vaa­ral­li­nen vaan vaa­ral­li­sem­mat ovat varian­tit eli Alfa, Beta, Del­ta, Gam­ma . Eten­kin del­ta varian­tin ala­va­riant­ti Del­ta+ on pal­jon vaa­ral­li­sem­pi kuin muut varian­tit ja juu­ri sen takia olem­me täs­sä tilan­tees­sa mitä Osmo Soi­nin­vaa­ra koros­taa. Ja niin on myös Bri­tan­nia, Yhdys­val­lat, Israel, Rans­ka, Sak­sa jne

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Del­ta­va­riant­ti on kivas leviä­mään, mut­ta onko sen tuot­ta­ma sai­raus joten­kin vaa­ral­li­sem­pi kin mui­den variant­tien tuottama?

    Toden­nä­köi­ses­ti del­ta plus varian­tin sivuoi­reet ovat vaa­ral­li­sem­pia kuin mui­den variant­tien. Siis pit­käl­le aika­vä­lil­le. Long col­vid on myös otet­ta­va huo­mioon ja sitä myös HUS on korostanut .

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Mihin tuo “toden­nä­köi­ses­ti” arvio perustuu?

    Aina­kin näin HUS:in yli­lää­kä­ri sanoi A‑Studiossa kun hän oli arvioi­mas­sa Englan­nin ja Suo­men tilan­net­ta. Nime­no­maan del­ta plusan koh­dal­la yhdis­tet­ty­nä long col­vid on toden­nä­köi­ses­ti vaa­ral­li­sem­pia kuin muut varian­tit. Ymmär­sin asian joten­kin näin. Toki tämä on minun ymmär­ryk­se­ni ei niin­kään lää­kä­rei­den. Olen itse saa­nut Col­vid-19 posi­tii­vi­sen tulok­sen hel­mi­kuun lopus­sa joten tie­dän että sii­nä tulee hiu­kan hen­gi­tyk­seen sivuoi­rei­ta. Varian­teis­ta voi tul­la toden­nä­köi­ses­ti kovem­mat sivuoi­reet kuin taval­li­ses­ta col­vid viruksesta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Rahul Soma­ni: Toden­nä­köi­ses­ti del­ta plus varian­tin sivuoi­reet ovat vaa­ral­li­sem­pia kuin mui­den variant­tien. Siis pit­käl­le aika­vä­lil­le. Long col­vid on myös otet­ta­va huo­mioon ja sitä myös on korostanut .

    Uusim­man tie­don valos­sa Covid-19 vaa­ral­li­suus on “glo­bal IFR of ~0.15%”. Pie­nel­le ryh­mäl­le vaa­ral­li­nen suu­ril­le mas­soil­le ei niin­kään, eli se ei todel­la­kaan ole lähes­kään niin vaa­ral­li­nen tau­ti yhteis­kun­nil­le kuin aluk­si luul­tiin. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554

    Roko­tet­tu ris­ki­ryh­mä­läi­nen ei pitäi­si yhtään pii­ta­ta tois­ten rokot­teen otta­mis­ta tai ei. Sil­lä kun ei ole mitään väliä hen­ki­löön omiin ris­kei­hin, kysei­nen hen­ki­lö voi saa­da tau­din rokotetultakin!

    En vas­tus­ta rokot­tei­den otta­mis­ta, mut­ta tämä rokot­ta­mat­to­mien noi­ta­vai­noa roko­tet­tu­jen tahol­ta on silk­kaa auto­ri­ta­ris­mia, lope­ta sel­lais­ta typeryyttä!

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. <span class=“caps”>MF</span>:

    Roko­tet­tu ris­ki­ryh­mä­läi­nen ei pitäi­si yhtään pii­ta­ta tois­ten rokot­teen otta­mis­ta tai ei. Sil­lä kun ei ole mitään väliä hen­ki­löön omiin ris­kei­hin, kysei­nen hen­ki­lö voi saa­da tau­din rokotetultakin!

    En vas­tus­ta rokot­tei­den otta­mis­ta, mut­ta tämä rokot­ta­mat­to­miennoi­ta­vai­noa roko­tet­tu­jen tahol­ta on silk­kaa auto­ri­ta­ris­mia, lope­ta sel­lais­ta typeryyttä! 

    Olet oikeas­sa että roko­tet­tu ris­ki­ryh­mä­läi­nen on tur­vas­sa täl­lä het­kel­lä eikä se ole ris­ki että roko­tet­tu ris­ki­ryh­mä­läi­nen sai­si col­vid-19 uudelleen. 

    Kyl­lä ris­ki on isom­pi rokot­ta­mat­to­mien koh­dal­la saa­da virus kuin roko­tet­tu­jen joten en ymmär­rä miten tämä oli­si rokot­ta­mat­to­mia noi­ta­vai­noa tai auto­ri­ta­ris­mia kun rokot­ta­mi­nen on Suo­mes­sa koko­naan vapaaehtoista.
    Kun nimi­merk­ki MF ei kui­ten­kaan vas­tus­ta rokot­tei­den otta­mis­ta niin mik­si pidät sitä noi­ta­vai­no­na jos ter­veys­vi­ran­omai­set kehot­ta­vat otta­maan nyt tämä roko­te jon­ka kaut­ta saa­daan yhteis­kun­taa avat­tua mah­dol­li­sem­man nopeas­ti. Sinän­sä noi­ta­vai­no on kau­ka­na kun tetään ei pako­te­ta roko­tuk­siin. Eikö roko­tuk­sen otta­mi­nen ole nyt oleel­li­sem­paa kos­ka se on saa­ta­vil­la? Kun ter­veys­vi­ran­omai­set kan­nus­ta­vat rokot­ta­mat­to­mia otta­man roko­te täl­läi­ses­sä tilan­tees­sa niin eikö se ole win-win tilan­ne koko väes­töl­le kun roko­te­kat­ta­vuus nousi­si nopeam­min jot­ta uusia rajoi­tuk­sia ei tarvittaisi.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   5. Rahul Soma­ni: Olet oikeas­sa että roko­tet­tu ris­ki­ryh­mä­läi­nen ontur­vas­sa täl­lä het­kel­lä eikä se ole ris­ki että roko­tet­tu ris­ki­ryh­mä­läi­nen sai­si col­­vid-19 uudelleen. 

    Kyl­lä ris­ki onisom­pirokot­ta­mat­to­mien koh­dal­la saa­da virus kuin roko­tet­tu­jen joten en ymmär­rä miten tämä oli­si rokot­ta­mat­to­mia noi­ta­vai­noa tai auto­ri­ta­ris­mia kun rokot­ta­mi­nen on Suo­mes­sa koko­naan vapaaehtoista.
    Kun nimi­merk­ki ei kui­ten­kaan vas­tus­tarokot­tei­den otta­mis­ta niin mik­si pidät­si­tä noi­ta­vai­no­na jos ter­veys­vi­ran­omai­set kehot­ta­vat otta­maan nyt tämä roko­te jon­ka kaut­tasaa­daan yhteis­kun­taa avat­tua mah­dol­li­sem­man nopeas­ti. Sinän­sä noi­ta­vai­no on kau­ka­na kun tetään ei pako­te­ta roko­tuk­siin. Eikö roko­tuk­sen otta­mi­nen ole nyt oleel­li­sem­paa kos­ka se on saa­ta­vil­la? Kun ter­veys­vi­ran­omai­set kan­nus­ta­vat rokot­ta­mat­to­mia otta­man roko­te täl­läi­ses­sä tilan­tees­sa niin eikö se ole win-win tilan­ne koko väes­töl­le kun roko­te­kat­ta­vuus nousi­si nopeam­min jot­ta uusia rajoi­tuk­sia ei tarvittaisi.

    Kai­kil­le haluk­kail­le on ole­mas­sa roko­te, joten jokai­nen päät­tä­köön itse miten toi­mia ja saa elää valin­nan kans­sa. Tie­tääk­se­ni, kor­jaat­te var­mas­ti jos olen vää­räs­sä, ei ole tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta kum­pi ihmi­nen paran­taa yhteis­kun­nan lau­ma­suo­jaa enem­män, roko­tet­tu vai sai­rau­den läpikäynyt.

    Uudet varian­tit johon roko­te ei näy­tä pure­van samal­la taval­la näyt­tää kään­tä­vän kelk­kaa hiu­kan jäl­kim­mäi­seen suun­taan. Minus­ta on siten täy­sin vir­heel­lis­tä aset­taa ihmi­set ja nii­den valin­nat vas­tak­kain kuin ei oikeas­ti ole sel­vää todis­tusai­neis­toa kum­pi mal­li on yhteis­kun­nal­le pidem­män pääl­le parem­pi vaih­toeh­to ja kos­ka jokai­nen voi vali­ta itse ottaa­ko rokot­teen vai ei.

    Noi­ta­vai­no on se että ihmi­set lai­te­taan vas­tak­kain, vaik­ka sii­hen ei ole syy­tä. Ihmi­set voi­vat suo­ja­ta itsen­sä niin kuin näke­vät par­haak­si eikä se valin­ta ole kenel­le­kään muul­le uhka. Näin toi­mi­taan mui­den­kin rokot­tei­den kans­sa, tämä on ihmis­ten kunnioittamista.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   6. <span class=“caps”>MF</span>: Kai­kil­le haluk­kail­le on ole­mas­sa roko­te, joten jokai­nen päät­tä­köön itse miten toi­mia ja saa elää valin­nan kans­sa. Tietääkseni

    Noi­ta­vai­no on se että ihmi­set lai­te­taan vas­tak­kain, vaik­ka sii­hen ei ole syy­tä. Ihmi­set voi­vat suo­ja­ta itsen­sä niin kuin näke­vät par­haak­si eikä se valin­ta ole kenel­le­kään muul­le uhka. Näin toi­mi­taan mui­den­kin rokot­tei­den kans­sa, tämä on ihmis­ten kunnioittamista. 

    Suo­mes­sa ei ole ketään pako­tet­tu otta­maan roko­te mut­ta roko­tet­tu ihmi­nen on kyl­lä parem­mas­sa ase­mas­sa kuin rokot­ta­mat­to­mat joten tasa­pai­no saa­daan kun riit­tä­vän osa ihmi­sis­tä ottaa rokot­teen. En näe täs­sä mitään noi­ta­vai­noa. Tot­ta­kai jokai­nen ter­vey­den­huol­lon asian­tun­ti­ja on var­maan yksi­mie­li­nen sii­tä että lop­pu­tu­los tämän viruk­sen leveä­mi­men hidas­tuu (huom. Hidas­tuu mut­ta ei katoa) huo­mat­ta­vas­ti kun riit­tä­vän osa ihmi­sis­tä on saa­tu roko­tet­tua. En hah­mo­ta että mitään vai­noa tai pakot­ta­mis­ta on ter­veys­vi­ran­omai­set Suo­mes­sa teh­neet kun kehot­ta­vat ihmi­siä otta­maan rokotteen.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   7. <span class=“caps”>MF</span>: . Tie­tääk­se­ni, kor­jaat­te var­mas­ti jos olen vää­räs­sä, ei ole tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta kum­pi ihmi­nen paran­taa yhteis­kun­nan lau­ma­suo­jaa enem­män, roko­tet­tu vai sai­rau­den läpikäynyt. 

    Intia on toden­nä­köi­ses­ti käy­nyt läpi lau­ma­suo­jann kos­ka siel­lä oli suh­tees­sa väki­lu­kuun huo­mat­ta­vas­ti enem­män ihmi­siä kuin yhdes­sä­kään Euroo­pan mais­sa ja Yhdys­val­lois­sa. Myös Indo­ne­sia saa­vut­taa lau­ma­suo­jan kuten Intia mut­ta kehi­tys­mai­ta ja nopeas­ti kehit­ty­viä ei pitäi­si ver­ra­ta rik­kai­siin teol­li­suus­mai­hin eli OECD mai­hin johon Suo­mi myös kuu­luu. Kos­ka ter­vey­den­huol­to jotain aivan eri tasoa rik­kai­den teol­li­suus­mai­den ja kehit­ty­vien mai­den kohdalla. 

    Olen itse käyt­tä­nyt Col­vid-19 sai­rau­den ja tie­dän mil­tä oireet tun­tu­vat myös sen jäl­keen kun paran­nuin. Sii­nä meni usei­ta kuukausia. 

    Olen osa HUS:in tut­ki­mus­ta jos­sa tut­ki­taan Col­vid-19 viruk­sen saa­nei­den hen­ki­löi­den immuu­ni­jär­jes­tel­män toi­min­taa ennen ja jäl­keen sai­rau­den. Tähän tut­ki­muk­seen osal­lis­tuu 25 000 suo­ma­lais­ta mikä­li muis­tan oikein. Tut­ki­mus­ta joh­taa Hel­sin­gin yli­opis­ton viro­lo­gi pro­fes­so­ri Olli Vapaa­lah­ti. Tut­ki­mus on näin ollen kes­ken ja toden­nä­köi­ses­ti lop­pu­tu­lok­sen saa­daan muu­ta­man vuo­den aika­na kun kaik­ki hen­ki­löt ovat osal­lis­tu­neet tut­ki­muk­seen kuin­ka Col­vid-19 virus vai­kut­taa hen­ki­lö immuu­ni­jär­jes­tel­mään pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Tie­teel­li­nen tut­ki­mus on näin ollen elää koko ajan kun lää­ke­tie­de yleen­sä elää ajassa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   8. Rahul Soma­ni: Mikä­li kaik­ki rajoit­teet oli­si pois­tet­tu jo tou­ko­kuus­sa koko­naan niin tar­tun­nat oli­si­vat räjäh­tä­neet aivan val­ta­vas­ti uudel­leen kos­ka Del­ta+ variant­ti levi­ää pal­jon enem­män kuin muut varian­tit. Juu­ri tämän takia nykyi­nen roko­te kat­ta­vuus ei rii­tä. Del­ta+ viriant­ti on erit­täin vaa­ral­li­nen ja her­käs­ti tart­tu­va variant­ti. :in yli­lää­kä­rit ovat myös tämän niin moneen ottee­seen toden­neet. Ja heil­lä on sii­nä parem­pi kokemus. 

    Roko­teet eivät estä Col­­vid-19 leviä­mis­tä koko­naanmut­ta hidas­ta­vat sen leviä­mis­tä pal­jon nopeam­min . Juu­ri tämän takia on pal­jon jär­ke­väm­pää rokot­taa myös ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mat­to­mat ihmi­set. Var­man pääl­le toi­mi­mi­nen on parem­pi vaih­toeh­to kuin ottaa isoa eten­kin kan­san­ter­vey­teen liit­ty­viä riskejä. 

    Tilan­ne Suo­mes­sa oli­si ollut pal­jon parem­pi ellei Suo­mes­ta oli­si tul­lut kesä­kuun lopus­sa tuhan­sien jal­ka­pal­lo fanien ker­ral­laan mat­kus­tus­ta jal­ka­pal­lon EM-kisoi­­hin Pie­ta­riin jos­sa oli vuo­ro­kau­des­sa 14 000 Col­­vid-19 tapaus­ta jois­ta lähes kaik­ki oli­vat del­ta+ varianttia. 

    Roko­te­to­dis­tus on ikään­kuin lää­kä­rin­to­dis­tus jos­sa tode­taan että ihmi­nen on roko­tet­tu ja hän ei voi näin ollen levit­tää eikä saa­da Col­­vid-19 virus­ta niin her­käs­ti kuin ne jot­ka eivät ole roko­tet­tu. Juu­ri täl­lä taval­la voi­daan ero­tel­la ikään­kuin roko­te­tut ja rokot­ta­mat­to­mat toi­sis­taan (“Jyvät aka­nois­ta”) . Täl­lä het­kel­lä perus Col­­vid-19 virus ei ole niin­kään vaa­ral­li­nen vaan vaa­ral­li­sem­mat ovat varian­tit eli Alfa, Beta, Del­ta, Gam­ma . Eten­kin del­ta varian­tin ala­va­riant­ti Del­ta+ on pal­jon vaa­ral­li­sem­pi kuin muut varian­tit jajuu­ri sen takia olem­me täs­sä tilan­tees­sa mitä Osmo Soi­nin­vaa­ra koros­taa. Ja niin on myös Bri­tan­nia, Yhdys­val­lat, Israel, Rans­ka,Sak­sa jne

    Täs­tä del­ta­va­rian­tin suu­rem­mas­ta tar­tut­ta­vuu­des­ta on tul­lut mel­koi­nen “totuus”, jota ei kovin moni uskal­la kysee­na­lais­taa, mut­ta kan­nat­taa seu­ra­ta TWIV podcas­tia. Vincent Raca­niel­lo, jon­ka osaa­mis­ta viro­lo­gias­sa ei kysee­na­lais­ta var­mas­ti­kaan ketään on hyvin skep­ti­nen del­ta suu­rem­man tar­tut­ta­vuu­den suh­teen. Hänen mie­les­tään leviä­mi­sen selit­tää pää­asias­sa rajoi­tus­ten pur­ku ja ihmis­ten suu­rem­pi liik­ku­vuus. Mitään var­si­nai­sia todis­te­ti­ta suu­rem­mas­ta tar­tut­ta­vuu­des­ta ei ole, vaan kaik­ki ole­tuk­set perus­tu­vat ns. aihe­to­dis­tei­siin (esim. jos­sain ajas­sa variant­ti A on levin­nyt nopeam­min, kuin variant­ti B), mut­ta näis­sä ei ote­ta huo­mioon ihmis­ten lii­ku­vuu­den kasvua.
    Myös­kään mitään todis­tei­ta ei ole del­tan suu­rem­mas­ta vaarallisuudesta.

    Kan­nat­taa kat­soa ao. you­tu­be link­ki koko­naan, mut­ta koh­das­sa 22,44 on mie­len­kiin­toi­nen kom­ment­ti del­tan 1000x virus­mää­ris­tä kantajissaan.
    https://www.youtube.com/watch?v=Ka00DRIID6E

    Niin Mika Sal­mi­nen sanoi haas­tat­te­lus­sa, että TWIV on hänen lem­pi podcas­tin­sa ja var­maan täs­tä syys­tä hän huo­mat­ta­vas­ti varo­vai­sem­pi lausun­nois­saan del­tan suu­rem­mas­ta tartuttavuudesta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos del­ta­va­riant­ti ei oli­si tar­tut­ta­vam­pi kuin muut, miten selit­tyi­si sen muut­tu­mi­sen nopeas­ti val­lit­se­vak­si variantiksi?

    Kan­nat­taa kat­soa var­sin­kin näi­tä Q&A osioi­ta, niis­sä sitä on käsi­tel­ty, mut­ta puhu­taan virus­ten koh­dal­la “fit­ness” omi­nai­suuk­sis­ta samoin kuin influes­sa­vi­rus­ten koh­dal­la. Influens­sa­vi­ruk­sis­sa­kin on yleen­sä yksi tai kak­si val­lit­se­vaa kan­taa, eikä jokai­nen ole tois­taan huo­mat­ta­vas­ti tar­tut­ta­vam­pi. Esim. hyvin pie­ni ero “immu­ni­tee­tin väis­tös­sä” voi antaa rat­kai­se­van edun. Lin­kin jak­sos­sa kes­ku­tel­laan aihees­ta: https://www.youtube.com/watch?v=sF2MCXMHVqY&t=4162s

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   10. pH: Kan­nat­taa kat­soa var­sin­kin näi­tä QA osioi­ta, niis­sä sitä on käsi­tel­ty, mut­ta puhu­taan virus­ten koh­dal­la “fit­ness” omi­nai­suuk­sis­ta samoin kuin influes­sa­vi­rus­ten koh­dal­la. Influens­sa­vi­ruk­sis­sa­kin on yleen­sä yksi tai kak­si val­lit­se­vaa kan­taa, eikä jokai­nen ole tois­taan huo­mat­ta­vas­ti tar­tut­ta­vam­pi. Esim. hyvin pie­ni ero “immu­ni­tee­tin väis­tös­sä” voi antaa rat­kai­se­van edun. Lin­kin jak­sos­sa kes­ku­tel­laan aihees­ta: https://www.youtube.com/watch?v=sF2MCXMHVqYt=4162s

    pH: Kan­nat­taa kat­soa var­sin­kin näi­tä QA osioi­ta, niis­sä sitä on käsi­tel­ty, mut­ta puhu­taan virus­ten koh­dal­la “fit­ness” omi­nai­suuk­sis­ta samoin kuin influes­sa­vi­rus­ten koh­dal­la. Influens­sa­vi­ruk­sis­sa­kin on yleen­sä yksi tai kak­si val­lit­se­vaa kan­taa, eikä jokai­nen ole tois­taan huo­mat­ta­vas­ti tar­tut­ta­vam­pi. Esim. hyvin pie­ni ero “immu­ni­tee­tin väis­tös­sä” voi antaa rat­kai­se­van edun. 

    Roko­te­tut­ki­mus­kes­kuk­sen joh­ta­ja Mika Rämet tote­si tänään MTV3:selle ettei hän itse asias­sa usko lau­ma­suo­jaan rokot­tei­den kaut­ta kos­ka col­vid-19 on muut­tu­nut useak­si varian­teik­si joi­hin roko­te ei tehoa niin­kään tehok­kaas­ti kuin perus-col­vid-19 viruk­seen. Ongel­ma ei ole Räme­tin Suo­men roko­te­katt­va­vuus täl­lä het­kel­lä vaan heik­ko tilan­ne Suo­men naa­pu­ri­mais­sa eten­kin Venä­jäl­lä jon­ka roko­te­kat­ta­vuus on erit­täin heik­ko. Myös Yhdys­val­tain alhai­nen roko­te­kat­ta­vuus on ris­ki kos­ka siel­lä ei ole saa­vu­tet­tu roko­teis­sa tavoi­tet­ta vaik­ka Yhdys­val­loil­la on pal­jon rokot­tei­ta varas­tois­sa. Kes­ki­län­nes­sä ja ete­lä­val­tiois­sa on Yhdys­val­lois­sa erit­täin alhai­nen roko­te­kat­ta­vuus ver­rat­tu­na län­si-ja itä­ran­nik­koon. Myös eräi­den Euroo­pan mai­den alhai­nen roko­te­kat­ta­vuus myös vie­lä hyvin alhainen.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   11. Tuo on puh­das­ta käsien hei­lut­te­lua. Jopa Suo­mes­sa del­ta on läh­te­nyt leviä­mään aikai­sem­paa nopeammin. 

    Lisäk­si del­tan ero­kin ja syy parem­paan tart­tu­mi­seen tie­de­tään: sen pii­ki­pro­teii­ni tart­tuu solui­hin parem­min kuin aikai­sem­mis­sa versioissa.

    Tämä ”emme tie­dä tart­tuu­ko se parem­min” on tätä ihan samaa koro­naat­to­rei­den sumu­tus­ta kuin aiem­min­kin, jos­sa yri­te­tään selit­tää mus­taa valkoiseksi.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   12. Sylt­ty:
    Tuo on puh­das­ta käsien hei­lut­te­lua. Jopa Suo­mes­sa del­ta on läh­te­nyt leviä­mään aikai­sem­paa nopeammin. 

    Lisäk­si del­tan ero­kin ja syy parem­paan tart­tu­mi­seen tie­de­tään: sen pii­ki­pro­teii­ni tart­tuu solui­hin parem­min kuin aikai­sem­mis­sa versioissa.

    Tämä ”emme tie­dä tart­tuu­ko se parem­min” on tätä ihan samaa koro­naat­to­rei­den sumu­tus­ta kuin aiem­min­kin, jos­sa yri­te­tään selit­tää mus­taa valkoiseksi.

    Uusin ver­sio­han tart­tu­vuu­des­ta on, että del­ta muo­dos­tai­si enem­män virus­mas­saaa kan­ta­jas­saan, mut­ta jos luet tut­ki­muk­sia, niin niis­sä tode­taan aina, että saat­taa vai­kut­taa yms. Totuus on että var­maa tie­toa e i ole. 

    Tämä ei ole koro­nan kiel­tä­mis­tä, vaan ihan nor­maa­lia tie­de­maa­il­mas­sa jos tut­ki­mus­tu­los jät­tää epäi­lyk­sel­le sijaa. Kyl­lä koro­na on ihan tar­peek­si vaa­ral­li­nen muu­ten­kin, että sitä pitäi­si vähätellä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   13. pH: Vincent Raca­niel­lo, jon­ka osaa­mis­ta viro­lo­gias­sa ei kysee­na­lais­ta var­mas­ti­kaan ketään on hyvin skep­ti­nen del­ta suu­rem­man tar­tut­ta­vuu­den suh­teen. Hänen mie­les­tään leviä­mi­sen selit­tää pää­asias­sa rajoi­tus­ten pur­ku ja ihmis­ten suu­rem­pi liik­ku­vuus. Mitään var­si­nai­sia todis­te­ti­ta suu­rem­mas­ta tar­tut­ta­vuu­des­ta ei ole, vaan kaik­ki ole­tuk­set perus­tu­vat ns. aihe­to­dis­tei­siin (esim. jos­sain ajas­sa variant­ti A on levin­nyt nopeam­min, kuin variant­ti B), mut­ta näis­sä ei ote­ta huo­mioon ihmis­ten lii­ku­vuu­den kasvua.
    Myös­kään mitään todis­tei­ta ei ole del­tan suu­rem­mas­ta vaarallisuudesta.

    Niin Mika Sal­mi­nen sanoi haas­tat­te­lus­sa, että on hänen lem­pi podcas­tin­sa ja var­maan täs­tä syys­tä hän huo­mat­ta­vas­ti varo­vai­sem­pi lausun­nois­saan del­tan suu­rem­mas­ta tartuttavuudesta.

    Mika Sal­mi­nen on toden­nut että Vincent Raca­niel­lon podcas­tit ovat hänen lem­pi­podcas­te­ja mut­ta se ei tar­koi­ta ettei­kö Sal­mi­nen oli­si sama miel­tä tai eri­miel­tä Vincent Raca­niel­lon kans­sa. Muis­tan hyvin tuon Sal­mi­sen haas­tat­te­lun jos­sa hän mai­nit­see TWIV podcastin.Raca­niel­lolla on oma labra jos­sa hän tut­kii monia viruk­sia kuten zikaa mut­ta sekin on oma­ra­hoit­teis­ta tut­ki­mus­ta joka on hyvin yleis­tä Yhdys­val­lois­sa jos­sa Raca­niel­lo työs­ken­te­lee. Raca­niel­lolla on myös omat motii­vin­sa tut­ki­ja­na . En muis­ta tar­ka­lel­leen mit­kä mut­ta Sal­mi­nen kyl­lä ker­toi syyt mik­si Raca­niel­lo on otta­nut toi­sen­lai­sen näkö­kul­man myös tähän col­vid-19 viruk­seen. En muis­ta tätä Sal­mi­sen haas­tat­te­lua tar­kal­leen jos­sa hän mai­nit­si Raca­niel­lon mut­ta se oli kyl­lä muis­ti­ku­va­ni mukaan Ylen haas­tat­te­lu. Nii­tä­kin on Sal­mi­sen koh­dal­la niin pal­jon että nii­den haus­sa menee kau­an. Kaik­ki Sal­mi­sen Ylen haas­tat­te­lut löy­tyy kyl­lä Aree­nas­ta mikä­li halu­aa uudel­leen kun­nel­la .Myös Sal­mi­sen lisäk­si HUS:in yli­lää­kä­ri Jär­vi­nen on toden­nut että del­ta variant­ti on tart­tu­vam­pi kuin muut varian­tit mut­ta se levi­ää kyl­lä nime­no­maan sen takia kos­ka rajoi­tus­ten pur­kamisen seu­rauk­se­na ihmis­ten suu­rem­pi liik­ku­vuus on luon­nol­li­ses­ti lisään­ty­nyt. Tämä ei kai ole mikään uusi ilmiö kun tar­kis­te­lee mitä tahan­sa virus­ta. Aasias­sa on ollut pit­kään perin­tee­nä pitää mas­kia vaik­ka oli­si sai­ras­tu­nut pelk­kään influens­saan. Län­si­mais­sa ei niin­kän pide­tä mas­ke­ja joten lie­vä­mis­no­peus on toden­nä­köi­ses­ti nopeampaa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   14. Rahul Soma­ni: Mikä­li kaik­ki rajoit­teet oli­si pois­tet­tu jo tou­ko­kuus­sa koko­naan niin tar­tun­nat oli­si­vat räjäh­tä­neet aivan val­ta­vas­ti uudel­leen kos­ka Del­ta+ variant­ti levi­ää pal­jon enem­män kuin muut varian­tit. Juu­ri tämän takia nykyi­nen roko­te kat­ta­vuus ei rii­tä. Del­ta+ viriant­ti on erit­täin vaa­ral­li­nen ja her­käs­ti tart­tu­va variantti.

    Tar­tun­to­jen seu­raa­mi­nen ja variant­tien leviä­mi­nen nyt on vain epä­suo­ra indi­kaat­to­ri: tar­tun­to­jen mää­räl­lä sinän­sä on mer­ki­tys­tä vain niin kau­an kuin se kon­kre­ti­soi­tuu suo­raan suu­riin poti­las­mää­riin sai­raa­lois­sa tai koro­na­kuo­le­miin vii­kon, parin sisäl­lä tar­tun­nan saa­mi­ses­ta. Tämä löy­hä kausa­li­teet­ti toi­mi jois­sain rajois­sa vii­me vuon­na ennen rokotuksia.

    Niin­kin mer­kit­tä­viä toi­mia kuin liik­ku­mis- ja asioin­ti­ra­joi­tuk­set voi perus­tel­la vain sen tason uhkil­la kuin hyvin toden­nä­köi­nen ja mer­kit­tä­vä yli­kuol­lei­suus tai sai­raan­hoi­to­sek­to­rin yli­kuor­mit­tu­mi­nen. Rokot­tei­den ja koro­nan sai­ras­ta­nei­den (tilas­toi­tu­jen ja tilas­toi­mat­to­mien) ansios­ta tämä alkaa olla pit­käl­ti ohi. Lisäk­si sai­raa­laan pää­ty­viä osa­taan hoi­taa nykyi­sin huo­mat­ta­vas­ti parem­min kuin vuo­si sit­ten, jol­loin sai­raa­la­hoi­toon pää­ty­vät jat­ka­vat entis­tä epä­to­den­nä­köi­sem­min teho­hoi­toon asti.

    Nyt­hän tar­tun­nat ovat olleet roi­mas­sa kas­vus­sa aina­kin kesä­kuun puo­les­ta välis­tä läh­tien, mut­ta sai­raa­la­hoi­don saa­ti teho­hoi­don tar­ve tai kuo­le­mien mää­rä ei ole räjäh­tä­nyt käsiin. Samoin vajaas­ta tuhan­nes­ta koro­naan rei­lun vuo­den aika­na kuol­lees­ta ihan lei­jo­nan­osa on van­huk­sia ja ris­ki­ryh­miä, jois­ta yli­voi­mai­ses­ti suu­rim­mal­la osal­la on lisäk­si ollut pit­kä­ai­kais­sai­rauk­sia. Täs­tä poru­kas­ta vii­me vuon­na hen­kiin­jää­neet on roko­tet­tu aika­päi­viä sit­ten, ja sen jäl­keen koro­na on jyl­län­nyt nuo­rem­mis­sa ikä­luo­kis­sa ilman mai­nit­ta­vaa piik­kiä kuolemissa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   15. Simo Mele­nius: Tar­tun­to­jen seu­raa­mi­nen ja variant­tien leviä­mi­nen nyt on vain epä­suo­ra indi­kaat­to­ri: tar­tun­to­jen mää­räl­lä sinän­sä on mer­ki­tys­tä vain niin kau­an kuin se kon­kre­ti­soi­tuu suo­raan suu­riin poti­las­mää­riin sai­raa­lois­sa tai koro­na­kuo­le­miin vii­kon, parin sisäl­lä tar­tun­nan saa­mi­ses­ta. Tämä löy­hä kausa­li­teet­ti toi­mi jois­sain rajois­sa vii­me vuon­na ennen rokotuksia.

    Niin­kin mer­kit­tä­viä toi­mia kuin liik­­ku­­mis- ja asioin­ti­ra­joi­tuk­set voi perus­tel­la vain sen tason uhkil­la kuin hyvin toden­nä­köi­nen ja mer­kit­tä­vä yli­kuol­lei­suus tai sai­raan­hoi­to­sek­to­rin yli­kuor­mit­tu­mi­nen. Rokot­tei­den ja koro­nan sai­ras­ta­nei­den (tilas­toi­tu­jen ja tilas­toi­mat­to­mien) ansios­ta tämä alkaa olla pit­käl­ti ohi. Lisäk­si sai­raa­laan pää­ty­viä osa­taan hoi­taa nykyi­sin huo­mat­ta­vas­ti parem­min kuin vuo­si sit­ten, jol­loin sai­raa­la­hoi­toon pää­ty­vät jat­ka­vat entis­tä epä­to­den­nä­köi­sem­min teho­hoi­toon asti.

    Nyt­hän tar­tun­nat ovat olleet roi­mas­sa kas­vus­sa aina­kin kesä­kuun puo­les­ta välis­tä läh­tien, mut­ta sai­raa­la­hoi­don saa­ti teho­hoi­don tar­ve tai kuo­le­mien mää­rä ei ole räjäh­tä­nyt käsiin. Samoin vajaas­ta tuhan­nes­ta koro­naan rei­lun vuo­den aika­na kuol­lees­ta ihan lei­jo­nan­osa on van­huk­sia ja ris­ki­ryh­miä, jois­ta yli­voi­mai­ses­ti suu­rim­mal­la osal­la on lisäk­si ollut pit­kä­ai­kais­sai­rauk­sia. Täs­tä poru­kas­ta vii­me vuon­na hen­kiin­jää­neet on roko­tet­tu aika­päi­viä sit­ten, ja sen jäl­keen koro­na on jyl­län­nyt nuo­rem­mis­sa ikä­luo­kis­sa ilman mai­nit­ta­vaa piik­kiä kuolemissa.

    Juu­ri sen takia täl­lä het­kel­lä kun roko­te­kat­ta­vuus on nousus­sa ei ole mitään perus­tei­ta koko maan kat­ta­vil­le rajoi­tuk­sil­le. Alu­eel­li­sia rajoi­tuk­sia voi kyl­lä aset­taa mikä­li tau­ti tilan­ne ei ole kont­rol­lis­sa jos­sain alueella. 

    Tätä Roko­te­kes­ku­ken pää­joh­ta­ja Mika Rämet tote­si eilen MTV3 haas­tat­te­lus­sa että ollaan eri tilan­tees­sa kuin vii­me vuon­na. Tosin jos roko­te­kat­ta­vuus oli­si ollut tou­ko­kuus­sa kor­keam­pi oli­si rajoi­tus­ten purul­le hyvät­kin perus­tel­lut. Uusi mal­li nyky­ti­lan­tee­seen tulee toden­nä­köi­ses­ti elokuussa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Merk­ki:
   Alle 50v perus­ter­veen toden­nä­köi­syys kuol­la lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa on mon­ta sataa ker­taa kor­keam­pi kuin toden­nä­köi­syys kuol­la koro­naan, sil­ti me ei kiel­le­tä autoilua 

   Mihin tar­vi­taan rokotustodistusta? 

   Mihin tar­vi­taan ajo­kort­tia? Eihän loo­gi­ses­ti aja­tel­len autoa aje­ta kor­til­la vaan tai­dol­la. Ajo­kort­ti on todis­tus sii­tä että on suo­rit­ta­nut auto­kou­lun ja on lail­li­ses­ti oikeu­tet­tu aja­maan autoa. 

   Lii­ken­ne­kuo­le­mia sää­del­lään juu­ri sen takia sel­lai­sil­la kek­sin­nöil­lä kuten tur­va­vyö ja ilma­tyy­ny. Juu­ri tämän takia lii­ken­ne­kuo­le­mat ovat Suo­mes­sa tip­pu­neet sii­tä läh­tien kun tur­va­vyö pak­ko tuli autoi­hin pakol­li­sek­si vuon­na 1975 etuis­tui­mil­le (takais­tui­mil­le tuli pakol­li­sek­si vuon­na 1987)

   Olen aivan vakuut­tu­nut sii­tä että jos tur­va­vyö pak­ko kumot­tai­si esi­mer­kik­si tänä vuon­na niin koko­naan niin lii­ken­ne kuo­le­mien mää­rää nousi­si Suo­mes­sa erit­täin nopeas­ti vaa­ka suo­raan ylöspäin

   Lii­ken­ne­kuo­le­mat ovat kah­den ihmi­sen väli­nen yhtäk­ki­nen nopea tapah­tu­ma sar­ja jota ei voi enna­koi­da mut­ta viruk­sien leviä­mis­tä voi enna­koi­da rokot­ta­mal­la . Sii­nä­kin on iso mer­ki­tys kuin­ka pal­jon ihmi­siä roko­te­taan. Aivan samal­la taval­la kuin se että tur­va­vyö­pak­ko, ilma­tyy­ny kul­jet­ta­jan ja pel­kää­jän pai­kal­la ja auto­jen etu­va­lo­pak­ko on myös pakol­li­nen Suo­mes­sa jol­la pyri­tään estä­mään tur­hia liikennekuolemia.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Kyl­lä pitäi­si riit­tää pelk­kä suo­si­tus sii­tä, että ei aje­ta autol­la liia huma­las­sa, vaan men­täi­siin mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä tak­sia­se­mal­le tai pysyt­täi­siin omaeh­toi­ses­ti kotona.

    😎

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Sylt­ty:
    Kyl­lä pitäi­si riit­tää pelk­kä suo­si­tus sii­tä, että ei aje­ta autol­la liia huma­las­sa, vaan men­täi­siin mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä tak­sia­se­mal­le tai pysyt­täi­siin omaeh­toi­ses­ti kotona.

    Rat­ti­juo­pu­mus on jo Suo­mes­sa ylei­ses­ti ottaen lii­ken­ne-onnet­to­muuk­sis­sa tap­pa­vin muo­to kuin yli­no­peus kos­ka tur­va­vyöt ja ilma­tyy­nyt estä­vät parem­min yli­no­peus ajo­ja kuin mikään muu toi­men­pi­de. Alko­lu­kot voi­si olla myös rat­kai­su mut­ta nii­tä ei voi asen­taa kaik­kiin autoi­hin. Joten uusis­sa autois­sa tämä on mahdollista. 

    Onko Syl­tyn näke­mys se ettei rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta sai­si muka sakot­taa tai menet­tää pit­käl­lä aika­väil­lä ajo­kor­tin koko­naan. Jos täs­tä luo­vu­taan niin Suo­men lii­ke­ne­kult­tuu­ri oli­si se mikä on mones­sa kehi­tys­mais­sa arkipäivää. 

    Tak­sin tilaa­mi­nen ei ole ihan help­poa edes täl­lä het­kel­lä. Kuin­ka mones­sa paik­ka­ku­nil­la on vapai­ta tak­se­ja Suo­mes­sa. Eten­kin syr­jä­seu­dul­la on muu­ta­ma tak­si per asu­kas mut­ta nekin ovat hyvin varat­tua jos on pal­jon kyy­te­jä. Kau­pun­ki­seu­dul­la tämä toi­mii parem­min kos­ka jouk­ko­lii­ken­ne on myös yöl­lä toiminnassa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Rahul Soma­ni: Onko Syl­tyn näke­mys se ettei rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta sai­si muka sakottaa

    Kysees­sä oli vit­si eli parodia. 

    Pie­nes­sä hönös­sä aja­mi­nen tus­kin on yhtään vaa­ral­li­sem­paa kuin koro­na­vi­ruk­sen levit­tä­mi­nen*, joten tein pie­nen aja­tus­lei­kin rin­nas­ta­mal­la rat­ti­ju­pu­muk­sen ja Koro­nan torjuntatoimet.

    *) toden­nä­köišes­ti kukaan ei kuo­le, jos ajaa ravin­to­las­ta kotiin 0,6 pro­mil­len huma­las­sa, sil­ti se on (aivan oikein) kiel­let­tyä, eikä sal­lit­ta­vuus perus­tu jokai­sen ikio­maan arvioon ajokunnosta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Sylt­ty: Kysees­sä oli vit­si eli parodia. 

    Pie­nes­sä hönös­sä aja­mi­nen tus­kin on yhtään vaa­ral­li­sem­paa kuin koro­na­vi­ruk­sen levit­tä­mi­nen*, joten tein pie­nen aja­tus­lei­kin rin­nas­ta­mal­la rat­ti­ju­pu­muk­sen ja Koro­nan torjuntatoimet.

    *) toden­nä­köišes­ti kukaan ei kuo­le, jos ajaa ravin­to­las­ta kotiin 0,6 pro­mil­len huma­las­sa, sil­ti se on (aivan oikein) kiel­let­tyä, eikä sal­lit­ta­vuus perus­tu jokai­sen ikio­maan arvioon ajokunnosta.

    Onko se muka Syl­tyn näkö­kul­mas­ta huu­mo­ria että rat­ti­juo­pu­mus oli­si huu­mo­ri­ses­ti suh­tau­dut­ta­va ilmiö. Mitä ajat­te­let nii­den ihmis­ten lähio­mai­sis­ta jot­ka ovat kuol­leet kun hei­dän pääl­le on aja­nut rat­ti­juop­po? Sanat­ko ylei­ses­ti kai­kil­le ihmi­sil­le että huu­mo­ril­la vain täs­sä otan kan­taa kun ihmis­ten lähio­mai­set ovat menet­tä­neet kun rat­ti­juop­po on aja­nut hei­dän yli ?
    Näin Yhdys­val­lois­sa kan­sal­li­nen kivää­riyh­dis­tys perus­te­lee oikeut­ta kan­taa aset­ta ilman ennakkotarkastusta. .

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   5. Sylt­ty:

    Pie­nes­sä hönös­sä aja­mi­nen tus­kin on yhtään vaa­ral­li­sem­paa kuin koro­na­vi­ruk­sen levit­tä­mi­nen*, joten tein pie­nen aja­tus­lei­kin rin­nas­ta­mal­la rat­ti­ju­pu­muk­sen ja Koro­nan torjuntatoimet.

    *) toden­nä­köišes­ti kukaan ei kuo­le, jos ajaa ravin­to­las­ta kotiin 0,6 pro­mil­len huma­las­sa, sil­ti se on (aivan oikein) kiel­let­tyä, eikä sal­lit­ta­vuus perus­tu jokai­sen ikio­maan arvioon ajokunnosta.

    Rat­ti­juo­pu­mus on kyl­lä yksi­lön oma valin­ta kos­ka yksi­lö päät­tää nau­tii­ko hän alko­ho­lia ennen kuin läh­tee aja­maan autoa.

    Col­vid-19 viruk­sen saa­mi­nen ei ole yksi­lön oma pää­tös. Itse olen saa­nut Col­vid-19 viruk­sen tämän vuo­den hel­mi­kuus­sa toden­nä­köi­ses­ti sain sen lähi­bus­sis­sa tai lähi­kau­pas­sa tun­te­mat­to­mal­ta ihmi­sel­tä jol­la ei mitään fyy­sis­tä eikä hen­kis­tä ulkoi­sia piir­tei­tä jot­ka ker­to­vat että hänel­lä oli­si ollut Colvid-19. 

    Alko­ho­lia naut­ti­neen ihmi­sen voi kyl­lä havai­ta jo ulkoi­ses­ta käy­tök­ses­tä. Hel­sin­gin met­ros­sa näkyy illal­la ihan pääl­tä päin että ket­kä ovat naut­ti­neet ja ket­kä eivät ole naut­ti­neet. Kui­ten­kin met­ros­sa ei voi näh­dä pääl­tä päin tai ihmi­sen käy­tök­ses­tä onko hän sai­ras­tu­nut Col­vid-19 viruk­sen. Juu­ri tämän takia jouk­ko­lii­ken­ne väli­ne on sopi­va koe labo­ra­to­rio Col­vid-19 viruk­sen leviämiselle. 

    Täs­sä on ero Col­vid-19 viruk­ses­sa ja alko­ho­lin vai­ku­tuk­ses­ta veres­sä.. Alko­ho­lin vai­ku­tus­ta ei voi näin ollen siir­tää toi­sel­le ihmi­sel­le kysei­ses­sä tilan­tees­sa mut­ta Col­vid-19 viruk­sen voi siir­tää pisa­ra­tar­tun­nan kaut­ta muille

    Itse asias­sa paras kei­no on käyt­tää kas­vo­mas­kia kun liik­kuu esi­mer­kik­si jouk­ko­lii­ken­tee­seen. Aasias­sa käy­te­tään kas­vo­mas­kia ylei­ses­ti taval­li­sen influens­sa kaudella

    Alko­ho­lin vai­kus­ta ei voi estää kasvomaskeilla

    Jos se oli­si mah­dol­lis­ta niin ryyp­pää­mi­nen ja autol­la aja­mi­nen oli­si ollut aika­päi­viä sit­ten sallittua

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Englan­nis­sa edel­lee­mon pai­kal­li­sia rajoi­tuk­sia voi­mas­sa. Myös mas­kia pitää edel­leen käyt­tää jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä, sai­raa­lois­sa jne.

  Mat­kus­tus­ra­jo­tuk­sia on voi­mas­sa ja tiu­kem­mat ku Suomessa.

  Yks huo­mio myös, et pel­käs­tään Englan­nis­sa on ollu ns. Free­dom Day. Skot­lan­ti ja Wales­si tulee perässä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ulko­suo­ma­lai­nen:
   Englan­nis­sa edel­lee­mon pai­kal­li­sia rajoi­tuk­sia voi­mas­sa. Myös mas­kia pitää edel­leen käyt­tää jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä, sai­raa­lois­sa jne.

   Mat­kus­tus­ra­jo­tuk­sia on voi­mas­sa ja tiu­kem­mat ku Suomessa.

   Yks huo­mio myös, et pel­käs­tään Englan­nis­sa on ollu ns. Free­dom Day. Skot­lan­ti ja Wales­si tulee perässä.

   Englan­nis­ta pois­tet­tiin kaik­ki rahoi­tuk­set mut­ta Skot­lan­nis­sa ja Wale­sis­sa rajoi­tuk­set jat­ku­vat vie­lä. Bri­tan­nian ter­veys­vi­ran­omai­sil­la on man­daat­ti vain Englan­tiin, Skot­lan­tiin ja Wale­siiin mut­ta ei Poh­jois-Irlan­tiin joka tekee omat pää­tök­sen­sä itse ilman Lon­toon ohjailua. 

   Osmo Soi­nin­vaa­ran oli­si pitä­nyt ero­tel­la Englan­ti erik­seen muus­ta Bri­tan­nias­ta jot­ta koko­nai­suus hah­mo­tui­si. Siis kysees­sä ei ole koko Bri­tan­nia vaan pel­käs­tään Englanti.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Nyt pitäi­si antaa ilmoi­tus, että kah­den vii­kon pääs­tä lop­puu kaik­ki kiusaa­mi­nen val­tion tahol­ta, eli otta­kaa roko­te tai olet­te omil­lan­ne. Ne jot­ka eivät voi ottaa asial­li­ses­ta syys­tä suo­ja­taan sit­ten muu­ten. Ei mitään oikeut­ta kek­siä uusia rajoit­tei­ta tilan­tees­sa, jos­sa tau­tiin on parem­pi suo­ja saa­ta­va­na ilmai­sek­si kuin taval­li­seen fluns­saan. Mitä sit­ten teh­dään kun kausifluns­sa tyh­jen­tää van­hain­ko­te­ja monin­ker­tai­seen tah­tiin ver­rat­tu­na koro­naan tal­vel­la? Sato­ja ellei tuhan­sia kuo­li sii­hen jo ennen koro­naa vuo­sit­tain, joten jotain suh­teel­li­suut­ta tähän voi­si tuo­da. Ihan vää­rä vies­ti roko­te­kat­ta­vuu­den nous­tes­sa vies­tiä ettei rokot­ta­mi­nen kui­ten­kaan avaa mitään, vaik­ka se tekee tau­dis­ta vaa­rat­to­man. Val­tio ei voi yli­pää­tään rajoit­taa mitään tilan­tees­sa jos­sa ei ole enää vaa­raa. Type­rää hal­li­tuk­sel­ta sot­keu­tua jal­koi­hin­sa lop­pusuo­ral­la, ja nyt halu­taan jo ampua omaan koi­peen, kun hom­ma on men­nyt Suo­mes­sa ver­rait­tain erinomaisesti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. kel­la­ris­ta:
   Nyt pitäi­si antaa ilmoi­tus, että kah­den vii­kon pääs­tä lop­puu kaik­ki kiusaa­mi­nen val­tion tahol­ta, eli otta­kaa roko­te tai olet­te omil­lan­ne. Ne jot­ka eivät voi ottaa asial­li­ses­ta syys­tä suo­ja­taan sit­ten muu­ten. Ei mitään oikeut­ta kek­siä uusia rajoit­tei­ta tilan­tees­sa, jos­sa tau­tiin on parem­pi suo­ja saa­ta­va­na ilmai­sek­si kuin taval­li­seen fluns­saan. Mitä sit­ten teh­dään kun kausifluns­sa tyh­jen­tää van­hain­ko­te­ja monin­ker­tai­seen tah­tiin ver­rat­tu­na koro­naan tal­vel­la? Sato­ja ellei tuhan­sia kuo­li sii­hen jo ennen koro­naa vuo­sit­tain, joten jotain suh­teel­li­suut­ta tähän voi­si tuo­da. Ihan vää­rä vies­ti roko­te­kat­ta­vuu­den nous­tes­sa vies­tiä ettei rokot­ta­mi­nen kui­ten­kaan avaa mitään, vaik­ka se tekee tau­dis­ta vaa­rat­to­man. Val­tio ei voi yli­pää­tään rajoit­taa mitään tilan­tees­sa jos­sa ei ole enää vaa­raa. Type­rää hal­li­tuk­sel­ta sot­keu­tua jal­koi­hin­sa lop­pusuo­ral­la, ja nyt halu­taan jo ampua omaan koi­peen, kun hom­ma on men­nyt Suo­mes­sa ver­rait­tain erinomaisesti.

   Näin­hän teh­tiin Rans­kas­sa ja lop­pu­tu­los oli se että roko­te ajan­va­rauk­set nousi­vat mer­kit­tä­väs­ti. Jos nimi­merk­ki Kel­la­ris­ta luu­lee että val­to joten­kin kiusaa ihmi­siä niin eikös val­tio ole nime­no­maan hank­ki­nut vai­val­la ne rokot­teet ja jakel­lut nii­tä ilmai­sek­si ympä­ri Suo­mea. Jos kan­sa­lai­set peruut­ta­vat tai siir­tä­vät ajan­va­rauk­sia jat­ku­vas­ti ihan kuin se oli­si jon­kin­lai­nen par­tu­ri-kam­paa­mo ajan­va­raus tämä roko­tus niin sil­loin on aika han­ka­laa sanoa että val­tio kiusaa kun ajan­va­rauk­set on yksi­lön omal­la vastuulla.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. OS “Jos maan­hal­li­tus arvos­tai­si tapah­tu­ma-alaa ja pal­ve­lue­lin­kei­no­ja yhtä pal­jon kuin sel­lun keit­toa ja maa­ta­lout­ta, se avai­si kai­ken roko­tus­to­dis­tus­ta vas­taan nyt heti.”

  Nyt on niin, että maa­ta­lou­des­sa ja teol­li­suu­des­sa koro­na vaan ei tar­tu yhtä hyvin kuin tapah­tu­mis­sa ja ravin­to­lois­sa. Väki­mää­rät eril­lään ja pie­nem­piä , ei met­säs­sä ole juu­ri­kaan mitään ris­kiä. Ole yhtey­des­sä puo­lue­to­ve­rei­hi­si ja Mari­niin. Kevääl­lä­hän muis­taak­se­ni suo­ma­lai­nen rok­te­pas­si tyr­mät­tiin eri­tyi­ses­ti SDP:n toi­mes­ta. Minä­kin olen ihme­tel­lyt, mik­si teat­te­rit eivät voi toi­mia roko­te­pas­sin avul­la. Nyt tie­tys­ti on tämä Oma­kan­nas­sa ole­va roko­tus­to­dis­tus jota voi­si käyt­tää, sen­hän saa myös kännykkään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Eihän nii­den vuok­si tar­vin­nut ole siis mitään eri uhrauk­sia teh­dä. Ovat muu­ten elin­tär­keäm­piä kuin jot­kut jouk­ko­fes­ti­aa­lit, nii­den koh­dal­la voi­daan pitää hiu­kan tau­koa. Ilman pape­ria ja ruo­kaa ei pär­jä­tä. Mas­lowin tar­ve­hie­rar­kia pätee tässäkin.

    Aamul­la muu­ten Mika Rämet oli TV:ssä ja puhut­tiin nuor­ten roko­tuk­sis­ta. Hä refe­roi jota­kin sveit­si­läis­tä tut­ki­mus­ta kos­kien nuo­ria. Sii­nä oli ver­tai­lu­ryh­mä muka­na (ei vas­ta-ainei­ta veres­sä). Kum­ma kyl­lä näi­tä long covid oirei­ta oli lähes yhtä pal­jon ver­tai­lu­ryh­mäs­sä myös. Eli joi­ta­kin mui­ta oirei­ta saa­te­taan lait­taa myös coro­nan piikkiin.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Count­ry­boy:

    Aamul­la muu­ten Mika Rämet oli :ssä ja puhut­tiin nuor­ten roko­tuk­sis­ta. Hä refe­roi jota­kin sveit­si­läis­tä tut­ki­mus­ta kos­kien nuo­ria. Sii­nä oli ver­tai­lu­ryh­mä muka­na (ei vas­­ta-ainei­­ta veres­sä). Kum­ma kyl­lä näi­tä long covid oirei­ta oli lähes yhtä pal­jon ver­tai­lu­ryh­mäs­sä myös. Eli joi­ta­kin mui­ta oirei­ta saa­te­taan lait­taa myös coro­nan piikkiin.

    Myös eri syö­pä tut­ki­muk­sis­sa on havait­tu sivuoi­rei­ta on jot­ka ovat seu­rauk­se­na syö­pä hoi­dois­ta mut­ta sil­ti syö­pä hoi­to on esi­mer­kik­si erit­täin kor­kea­laa­tuis­ta Suo­mes­sa jos­sa kehi­te­tään syö­väl­le erit­täin teho­kas­ta hoi­toa. Lää­ke­tie­de on juu­ri täl­läis­tä. Se elää koko ajan ja uusia tulok­sia syn­tyy koko ajan lisää. Oli kysees­sä Col­vid-19 tai MS ‑tau­ti tai syöpä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Count­ry­boy:
    Eihän nii­den vuok­si tar­vin­nut ole siis mitään eri uhrauk­sia teh­dä. Ovat muu­ten elin­tär­keäm­piä kuin jot­kut jouk­ko­fes­ti­aa­lit, nii­den koh­dal­la voi­daan pitää hiu­kan tau­koa. Ilman pape­ria ja ruo­kaa ei pär­jä­tä. Mas­lowin tar­ve­hie­rar­kia pätee tässäkin.

    Ruo­ka ja muut perus­tar­vik­keet eivät lop­pu­neet maa­il­mas­ta tämän­kin pan­de­mian alet­tua. Kan­sain­vä­li­nen kaup­pa ei ollut pysäh­dyk­sis­sä pit­kiä aiko­ja. Tosin Suezin kana­val­la tapah­tu­nut Ever Green lai­van tör­mää­mi­nen kape­aan väy­lään Suezin kana­van ete­lä­puo­lel­la pis­ti maa­il­man talou­den otta­maan kun­nes lai­va saa­tiin irro­tet­tua. Mut­ta täl­läi­nen väli­koh­taus oli­si voi­nut sat­tua mil­loin tahan­sa ei sii­nä mitään pan­de­mi­aa tar­vit­tu apuun. Mas­lowin tar­ve­hie­rar­kia voi­daan itse asias­sa kään­tää alas­päin ja kysyä että onko lop­pu­jen lopuk­si ongel­ma sit­ten­kin ylel­li­syys tuot­teis­ta (elekt­ro­niik­ka kom­po­nen­tit, lääk­keet, teol­li­suu­den koneet jne) kuin perus elin­tar­vik­keet joi­ta itse asias­sa tuo­te­taan län­si­mais­sa enem­män kuin pys­tym­me län­si­mais­sa kuluttamaan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Count­ry­boy:

    Aamul­la muu­ten Mika Rämet oli :ssä ja puhut­tiin nuor­ten roko­tuk­sis­ta. Hä refe­roi jota­kin sveit­si­läis­tä tut­ki­mus­ta kos­kien nuo­ria. Sii­nä oli ver­tai­lu­ryh­mä muka­na (ei vas­­ta-ainei­­ta veres­sä). Kum­ma kyl­lä näi­tä long covid oirei­ta oli lähes yhtä pal­jon ver­tai­lu­ryh­mäs­sä myös. Eli joi­ta­kin mui­ta oirei­ta saa­te­taan lait­taa myös coro­nan piikkiin.

    Nk. long covid tun­tuu aika epä­mää­räi­sel­tä jutul­ta — onko taus­tal­la oikeas­ti jotain min­kä vuok­si oli­si syy­tä varo­vai­suu­teen vai onko kysees­sä huo­li­mat­to­mis­ta joh­to­pää­tök­sis­tä ja panii­kin liet­so­mi­ses­ta joh­tu­va (massa)hysteria?

    Uuti­soin­ti aina­kin näyt­tää koos­tu­van etu­pääs­sä yksit­täis­ta­paus­ten revit­te­lyl­tä ja epä­mää­räis­ten tut­ki­mus­tu­los­ten toi­tot­ta­mis­ta totuu­te­na (esim. “long covid oirei­ta puo­lel­la sai­ras­ta­neis­ta” == “kyse­lyyn vas­tan­neis­ta puo­let itse­ra­por­toi­vat kär­si­vän­sä oireis­ta”). Sinän­sä monet virus­tau­dit aiheut­ta­vat jäl­kioi­rei­ta ja taa­tus­ti teho­hoi­don jäl­keen toi­pu­mi­seen menee aikaa, mut­ta että joku “mer­kit­tä­vä osa”/“puolet”/“suurinosa” kär­si­si jos­tain long covi­dis­ta tun­tui­si vähän liioitellulta.

    Täs­sä mie­les­sä tuo em. sveit­si­läis­tut­ki­mus on ihan ter­ve­tul­lut rea­li­ty check tähän long covid ‑kohuun. Olen tähän asti poh­ti­nut, että sai­ras­te­tun peri­aat­tees­sa vaa­ral­li­sen ja uuden tau­din jäl­kei­nen stres­si­reak­tio selit­täi­si monet oireis­ta, mut­ta jos oirei­ta on sai­ras­ta­mat­to­mil­la­kin, niin kyse tai­taa olla pal­jol­ti jouk­ko­hys­te­rias­ta ja psy­ko­so­maat­ti­sis­ta oireista.

    Nyt voi­si olla tule­vai­suu­den kan­nal­ta hyvä läh­teä tor­ju­maan tätä hys­te­ri­aa aina­kin leik­kaa­mal­la pahim­mil­ta huhuil­ta sii­vet ja tuot­ta­mal­la nopeas­ti tar­kem­pia tut­ki­mus­tu­lok­sia. Muu­ten meil­lä voi olla käsis­sä jat­kos­sa “long covid” ‑krii­si, jos­sa suu­ri jouk­ko ihmi­siä tun­tee kär­si­vän­sä ole­mat­to­mas­ta tau­dis­ta ja hakeu­tuu kai­ken­maa­il­man vaih­toeh­to­toh­to­rei­den ja huu­haa­hoi­to­jen pariin, kos­ka “kou­lu­lää­ke­tie­de” ja “big phar­ma” ovat sala­lii­tos­sa hei­tä vastaan.

    Sinä­sä ihmis­ten koke­muk­set omis­ta oireis­taan ovat var­maan­kin todel­li­sia ja oli­si todel­la­kin tar­peel­lis­ta miet­tiä miten hei­tä tuli­si hoi­taa — ja vie­rot­taa “long covid” ‑kuvi­tel­mis­ta.

    Tai­taa vain olla tur­ha toi­vo, kun näyt­tää sil­tä, että rajoi­tuk­siin miel­ty­nees­sä lää­kä­ri­kun­nas­sa­kin moni on val­mis päi­väs­tä toi­seen toi­tot­ta­maan “long covid” ‑uhkaa ja vaa­ti­mas­sa yhteis­kun­nan sul­kua. Samal­la maa­il­mas­ta löy­tyy ihan riit­tä­väs­ti tut­ki­joi­ta, jot­ka uskoa­vat asi­aan, hamua­vat mai­net­ta aiheen ylim­pä­nä auk­to­ri­teet­ti­na ja tuot­ta­vat lopu­ton­ta “uutis“virtaa ilta­päi­vä­leh­tien lööppeihin…

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Roko­tus­to­dis­tuk­sen lisäk­si myös tau­din sai­ras­ta­nei­den pitäi­si saa­da vas­ta-aine­to­dis­tus, aina­kin nii­den, joil­ta tut­ki­tus­ti vas­ta-ainei­ta löy­tyy. Suo­mes­sa on täl­lä het­kel­lä ainakin
  100 000 viral­li­ses­ti tar­tun­nan saa­nut­ta, sii­hen pitäi­si las­kea lisäk­si vie­lä pii­loon jää­neet tar­tun­nat, ja ne jot­ka sai­ras­ti­vat tau­din sil­loin kuin tes­tei­hin ei ollut vie­lä mah­dol­lis­ta pääs­tä. Tuo­hon viral­li­seen lukuun tuli­si var­maan kym­me­niä­tu­han­sia lisää koko pan­de­mia ajal­ta. THL:n omien tut­ki­mus­ten mukaan vas­ta-aineet säi­ly­vät kyl­lä pidem­pään kuin puo­li vuotta:
  https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-valtaosalla-koronavirustartunnan-saaneista-vasta-aineet-sailyvat-yli-puolen-vuoden-ajan

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Vas­­ta-aine­­to­­dis­­tus:
   THL :n omien tut­ki­mus­ten mukaan vas­­ta-aineet säi­ly­vät kyl­lä pidem­pään kuin puo­li vuotta:
   https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-valtaosalla-koronavirustartunnan-saaneista-vasta-aineet-sailyvat-yli-puolen-vuoden-ajan

   Sat­tu­mal­ta THL jul­kai­si juu­ri eilen tuo­hon mai­nit­tuun tut­ki­muk­seen jat­ko­tut­ki­muk­sen, jos­sa sel­vi­tet­tiin vas­ta-ainei­ta vuo­den pääs­tä sairastumisesta:

   https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-sairastetun-koronavirustaudin-tuottamia-vasta-aineita-loytyi-viela-vuoden-paasta

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Lai­tan tähän vie­lä lin­kin viit­taa­maa­ni sveit­si­läi­seen tut­ki­muk­seen nuor­ten (6–16) long covidista.

  https://www.news-medical.net/news/20210520/Swiss-study-suggests-very-low-prevalence-of-long-COVID-in-pediatric-population.aspx

  Tut­ki­mus osoit­taa miten tär­keä ver­tai­lu­ryh­mä on epi­de­mio­lo­gias­sa. Siis 4 viik­koa jat­ku­nei­ta oirei­ta (aina­kin yksi) oli 9% coro­nan sai­rast­neis­ta ja 10% ei sai­ras­ta­neis­ta. 3 kk seu­ran­nas­sa oirei­ta (aina­kin yksi) oli 4% sai­ras­ta­neis­ta sero­po­si­tii­vi­sis­ta ja 2% ei sai­ras­ta­neis­ta. Long covid näyt­tää ole­van oireil­taan aika epä­mää­räi­nen. Sel­lai­sia oirei­ta näyt­tää muu­ten­kin esiin­ty­vän väes­tös­sä esim fluns­san jäl­keen ylei­ses­ti. Media tyy­pil­li­ses­ti lii­ot­te­lee aina asioita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Johan tääl­lä nyt ollaan kään­net­ty kelk­kaa! Olen saa­nut molem­mat rokot­teet ja perus­ter­ve, mut­ta minul­la ei ole mitään aikei­ta sai­ras­taa koro­naa. Bri­tit ja ruot­sa­lai­set ja rys­sät saa­vat sekoil­la mene­mään miten pal­jon vain, mut­ta Suo­mes­sa pitää rajoit­taa leviä­mis­tä. En aio tava­ta isoa jouk­koa ihmi­siä sisä­ti­lois­sa niin kau­an kuin tämä tau­ti­ti­lan­ne on näin paha, sano­taan jol­lain hiton you­tu­be-videol­la(!) mitä tahan­sa. Yri­tys­toi­min­ta on lähel­lä sydän­tä­ni, mut­ta se on vain yri­tys­toi­min­taa, sai­ras­ta­mi­nen on todel­li­suut­ta. Tämän pos­tauk­sen kom­men­tit ovat poh­ja­no­tee­raus ja kai­paan kym­me­nen vuo­den takais­ta Soi­nin­vaa­ran blo­gia tosi paljon.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Krtek:
   Johan tääl­lä nyt ollaan kään­net­ty kelk­kaa! Olen saa­nut molem­mat rokot­teet ja perus­ter­ve, mut­ta minul­la ei ole mitään aikei­ta sai­ras­taa koro­naa. Bri­tit ja ruot­sa­lai­set ja rys­sät saa­vat sekoil­la mene­mään miten pal­jon vain, mut­ta Suo­mes­sa pitää rajoit­taa leviä­mis­tä. En aio tava­ta isoa jouk­koa ihmi­siä sisä­ti­lois­sa niin kau­an kuin tämä tau­ti­ti­lan­ne on näin paha, sano­taan jol­lain hiton you­­tu­­be-videol­­la(!) mitä tahan­sa. Yri­tys­toi­min­ta on lähel­lä sydän­tä­ni, mut­ta se on vain yri­tys­toi­min­taa, sai­ras­ta­mi­nen on todel­li­suut­ta. Tämän pos­tauk­sen kom­men­tit ovat poh­ja­no­tee­raus ja kai­paan kym­me­nen vuo­den takais­ta Soi­nin­vaa­ran blo­gia tosi paljon.

   Osmo Soi­nin­vaa­ra nos­ti kyl­lä erit­täin hyvän kysy­myk­sen kuin­ka pal­jon rajoi­tuk­sia pitäi­si sal­lia kun­nes tämä virus on koko­naan nuje­ret­tu. Jos tar­kis­te­lee Koro­na­vi­rus­ten aiheut­ta­mia ter­veys­vai­ku­tuk­sia ihmi­siin niin vain kol­me koro­na­vi­rus­ta ovat olleet ihmi­sel­le vaka­via eli SARS-CoV, MERS-CoV ja SARS-CoV‑2. Vain SARS-CoV‑2 aiheut­ti maa­il­man laa­jui­sen pan­de­mian kos­ka se oli uusi koro­na­vi­rus muo­to joka oli täy­sin tun­te­ma­ton sii­hen asti kun­nes se ilmaan­tui 2019 vuo­den lopul­la Wuha­nis­sa. Nyt kun roko­te­kat­ta­vuus on nousus­sa niin oli­si ihan ihmil­lis­ten syi­den takia tar­kis­tel­la SARS-CoV‑2:ta nor­maa­li­na influens­sa­na johon se toden­nä­köi­ses­ti muut­tuu ajan­myö­tä rokot­teen kaut­ta. Eihän mikään influen­sa ole estä­nyt ihmi­siä pitem­mäl­lä aika­vä­lil­lä sosi­aa­li­seen eris­täy­ty­mi­seen. Varian­tit ovat sit­ten eri asia ja ne pitäää ottaa vaka­vas­ti mikä­li joku varian­teis­ta on vaa­ral­li­sem­pi kuin sen kan­ta­vi­rus. Täl­lä het­kel­lä se on Del­ta+. Osmo Soi­nin­vaa­ra kyl­lä nime­no­maan minus­ta toi esil­le aiheen joka on todel­li­suus tämän vuo­den 2021 ja ensi vuo­den 2022 aika­na arki­päi­vää eli SARS-CoV‑2 on joka tapauk­ses­sa yhteis­kun­nan yksi sai­rauk­sis­ta mui­den sai­raus­ten jou­kos­sa. Yksi­kään toi­men­pi­de pait­si roko­tuk­set eivät kukis­ta SARS-CoV‑2:ta eivät roko­tuk­set kukis­ta SARS-CoV‑2:ta koko­naan maa­pal­lol­ta. Itse asias­sa roko­tuk­sis­sa on pal­jon posi­tii­vis­ta kos­ka seu­raa­vat koro­na­vi­rus jota ei vie­lä tun­ne­ta on hel­pom­pi ana­ly­soi­da kun roko­tus edel­li­seen on ole­mas­sa ja roko­tus­tek­no­lo­gia on kehit­ty­nyt nopeas­ti 2010-luvulla.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Koro­na­vi­rus­ten aiheut­ta­mia ter­veys­vai­ku­tuk­sia ihmi­siin niin vain kol­me koro­na­vi­rus­ta ovat olleet ihmi­sel­le vaka­via eli SARS-CoV, MERS-CoV ja SARS-CoV‑2. Vain SARS-CoV‑2 aiheut­ti maa­il­man laa­jui­sen pan­de­mian kos­ka se oli uusi koro­na­vi­rus muo­to joka oli täy­sin tun­te­ma­ton sii­hen asti kun­nes se ilmaan­tui 2019 vuo­den lopul­la Wuhanissa.

    Vuonn 1889 Euroop­paa koet­te­li tau­ti­aal­to, johon kuo­li noin mil­joo­na ihmis­tä. Sitä on näi­hin päi­vin asti pidet­ty influens­sa­na, mut­ta nyt on pai­na­via syi­tä olet­taa sen olleen koro­na­vi­rus, joka on jää­nyt kier­tä­mään pysy­väs­ti. Kaik­ki lap­set sai­ras­tu­vat sii­hen, mut­ta tau­ti on nyt enää lie­vä — niin kuin koro­na jos­tain syys­tä on lap­sil­le aina lie­vä. Jos joku opn­nis­tui­si vält­tä­män sitä van­hu­teen­sa saak­ka, tau­ti oli­si hänel­le edel­leen vakava.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Vuonn 1889 Euroop­paa koet­te­li tau­ti­aal­to, johon kuo­li noin mil­joo­na ihmis­tä. Sitä on näi­hin päi­vin asti pidet­ty influens­sa­na, mut­ta nyt on pai­na­via syi­tä olet­taa sen olleen koro­na­vi­rus, joka on jää­nyt kier­tä­mään pysy­väs­ti. Kaik­ki lap­set sai­ras­tu­vat sii­hen, mut­ta tau­ti on nyt enää lie­vä — niin kuin koro­na jos­tain syys­tä on lap­sil­le aina lie­vä. Jos joku opn­nis­tui­si vält­tä­män sitä van­hu­teen­sa saak­ka, tau­ti oli­si hänel­le edel­leen vakava.

    Tuo­ta vuo­den 1889 influens­saa on myö­hem­min uusien tut­ki­mus­ten jäl­keen todet­tu että kysees­sä oli­si koro­na­vi­rus. Toden­nä­köi­ses­ti sen­kin tuli Euroop­paan lai­vo­jen tuo­ma­na Aasiasta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Krtek:
   Johan tääl­lä nyt ollaan kään­net­ty kelk­kaa! Olen saa­nut molem­mat rokot­teet ja perus­ter­ve, mut­ta minul­la ei ole mitään aikei­ta sai­ras­taa koro­naa. Bri­tit ja ruot­sa­lai­set ja rys­sät saa­vat sekoil­la mene­mään miten pal­jon vain, mut­ta Suo­mes­sa pitää rajoit­taa leviä­mis­tä. En aio tava­ta isoa jouk­koa ihmi­siä sisä­ti­lois­sa niin kau­an kuin tämä tau­ti­ti­lan­ne on näin paha, sano­taan jol­lain hiton you­­tu­­be-videol­­la(!) mitä tahan­sa. Yri­tys­toi­min­ta on lähel­lä sydän­tä­ni, mut­ta se on vain yri­tys­toi­min­taa, sai­ras­ta­mi­nen on todel­li­suut­ta. Tämän pos­tauk­sen kom­men­tit ovat poh­ja­no­tee­raus ja kai­paan kym­me­nen vuo­den takais­ta Soi­nin­vaa­ran blo­gia tosi paljon.

   Kuin­ka monel­la nyt yli­pää­tään on aiko­mus sai­ras­tua koro­naan — tai mihin­kään muu­hun­kaan sen puo­leen? Sil­ti sai­ras­ta­mi­nen on todel­li­suut­ta, kuten itse­kin toteat. Elä­mäs­sä on riskejä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Jaak­ko K: Kuin­ka monel­la nyt yli­pää­tään on aiko­mus sai­ras­tua koro­naan — tai mihin­kään muu­hun­kaan sen puoleen?

    Käy­tän­nös­sä suu­rim­mal­la osal­la jot­ka eivät aio roko­tet­ta hank­kia, se on samal­la myös pää­tös sai­ras­taa korona.

    Del­ta levi­ää niin hyvin että kun rajoi­tuk­set pois­te­taan, oli­pa se nyt heti taik­ka vas­ta kun kaik­ki haluk­kaat ovat saa­neet 2 piik­kiä, suu­rin osa ei-rokot­ta­mat­to­mis­ta tulee saa­maan sen kun se levi­ää jopa osaan roko­te­tuis­ta. Vaa­dit­ta­va roko­tus­kat­ta­vuus on hel­pos­ti jotain 80–90%, se ei tule var­mas­ti toteutumaan.

    Sama­ten mer­kit­tä­vä osa lap­sis­ta tul­lee saa­maan sen. Kan­nat­tai­si nekin nyt vain rokottaa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Sylt­ty:

    Del­ta levi­ää niin hyvin että kun rajoi­tuk­set pois­te­taan, oli­pa se nyt heti taik­ka vas­ta kun kaik­ki haluk­kaat ovat saa­neet 2 piik­kiä, suu­rin osa ei-rokot­­ta­­mat­­to­­mis­­ta tulee saa­maan sen kun se levi­ää jopa osaan roko­te­tuis­ta. Vaa­dit­ta­va roko­tus­kat­ta­vuus on hel­pos­ti jotain 80–90%, se ei tule var­mas­ti toteutumaan.

    Kyl­lä Suo­mi voi hyvin­kin saa­vut­taa 80–90 % roko­te­kat­ta­vuu­den mut­ta sii­nä menee jon­kin aikaa. Toden­nä­köi­ses­ti vuo­den lop­puun asti tai jopa ensi vuo­den puo­lel­le. Se ei ole itse asias­sa enää oleel­lis­ta kos­ka eten­kin Venä­jän hyvin kata­stro­faa­li­nen col­vid-19 tilan­ne joh­taa sii­hen että Venä­jäl­lä ei pääs­tä lau­ma­suo­jaan joten Suo­men koh­dal­la ongel­mia voi syn­tyä Venä­jän todel­la kata­stro­faa­li­sen tilan­teen takia. Raja­lii­ken­net­tä ei voi Venä­jäl­le päin pitää ikui­ses­ti kiin­ni kos­ka eten­kin Itä-Suo­men mat­kai­lu ja talous on riip­pu­vai­nen venä­läi­sis­ta asiak­kais­ta. Myös mui­den Euroo­pan mai­den huo­no col­vid-19 tilan­ne on edel­leen heik­ko vaik­ka roko­tuk­sia on nopeutettu.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Sylt­ty:

    Del­ta levi­ää niin hyvin että kun rajoi­tuk­set pois­te­taan, oli­pa se nyt heti taik­ka vas­ta kun kaik­ki haluk­kaat ovat saa­neet 2 piik­kiä, suu­rin osa ei-rokot­­ta­­mat­­to­­mis­­ta tulee saa­maan sen kun se levi­ää jopa osaan roko­te­tuis­ta. Vaa­dit­ta­va roko­tus­kat­ta­vuus on hel­pos­ti jotain 80–90%, se ei tule var­mas­ti toteutumaan.

    Jän­nä kyl­lä Bri­tit pois­ti­vat rajoi­tuk­set viik­ko sit­ten ja sil­ti tapaus­mää­rät ovat vii­det­tä peräk­käis­tä päi­vää las­kus­sa. Onhan se lyhyt tar­kas­te­lu­jak­so, mut­ta ero­kin on aika iso, huip­pu­lu­vuis­ta alas 20 000 kpl / päi­vä. En minä rokot­ta­mis­ta vas­tus­ta, mut­ta tämä pelot­te­lu on men­nyt aivan tol­kut­to­mak­si. Ei Ruot­sis­sa­kaan näy mitään del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä. Ehkä ker­ran sai­ras­tet­tu tau­ti suo­jaa vähin­tään jon­kin ver­ran myös uusil­ta varian­teil­ta? Minus­ta on ihan perus­tel­tua pitää toden­nä­köi­se­nä, että mitään uut­ta räjäh­dys­tä ei ole tulos­sa­kaan. Kyl­lä se rokot­ta­mi­nen­kin koko ajan ete­nee. Tun­tuu­han se tie­ten­kin epä­rei­lul­ta, jos rajoi­tuk­set pure­taan ja sen jäl­keen sat­tuu sai­ras­tu­maan. Kun niin monen muun eteen kui­ten­kin teh­tiin niin pal­jon. Minus­ta oli­si sil­ti aivan koh­tuu­ton­ta lait­taa taas kaik­ki opis­ke­li­jat kotio­pin­to­jen pariin. Jos jotain on pak­ko rajoit­taa, niin ryyp­pää­mis­tä sitten.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. kom­ment­ti: Kos­kaan en ole ryy­pän­nyt niin pal­jon kuin koro­na aika­na. Vuo­si lisää, niin juon itse­ni hengiltä.

    Ryyp­pää­mi­nen on oma valin­ta. Sen voi kyl­lä lopet­taa mil­loin hyvän­sä. Col­vid-19 viruk­sen leviä­mis­tä voi­daan lopet­taa vain kun 70–90% suo­ma­lai­sis­ta on saa­nut molem­mat rokot­teet. Alko­ho­lis­miin ei ole rokotuksia

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   5. Jaak­ko K: Jän­nä kyl­lä Bri­tit pois­ti­vat rajoi­tuk­set viik­ko sit­ten ja sil­ti tapaus­mää­rät ovat vii­det­tä peräk­käis­tä päi­vää las­kus­sa. Onhan se lyhyt tar­kas­te­lu­jak­so, mut­ta ero­kin on aika iso, huip­pu­lu­vuis­ta alas 20 000 kpl / päi­vä. En minä rokot­ta­mis­ta vas­tus­ta, mut­ta tämä pelot­te­lu on men­nyt aivan tol­kut­to­mak­si. Ei Ruot­sis­sa­kaan näy mitään deltavarianttiräjähdystä. 

    Bri­tan­nian roko­te­kat­ta­vuus on kyl­lä parem­pi kuin Suo­mes­sa joten tämä selit­tää sen että tapaus­ten mää­rä on Bri­tan­nias­sa las­kus­sa. Bri­tan­nia pitää täs­sä­kin koh­taa ymmär­tää vain Englan­ti­na ja Wale­si­na. Skot­lan­nis­sa ja Poh­jois-Irlan­nis­sa on edel­leen rajoi­tuk­set pääl­lä. Joten tämän­kin ei ole koko kuva Britanniasta. 

    Syy mik­si Ruot­sis­sa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sin­ne ei ole tul­lut del­ta­va­riant­ti­a ulko­mail­ta niin­kään pal­jon kuin esi­mer­kik­si Suo­meen tuli del­ta­va­riant­ti­a pää­asias­sa Venä­jäl­tä Pie­ta­rin EM jal­ka­pal­lo otte­lun jäl­keen kesä­kuun lop­pus­sa . Sekin oli suo­ma­lais­ten kisa turis­tien tuo­ma Venä­jäl­tä yhden päi­vän aika­na kun tapauk­sia oli sil­loin Venä­jäl­lä 14 000 päi­väs­sä. Täl­lä het­kel­lä Del­ta variant­ti tapauk­sia on Venä­jäl­lä tuplaan­tu­nut tuos­ta jal­ka­pal­lon EM-kiso­jen otte­lun jäl­kei­ses­sä ajasta. 

    Jaak­ko K: Jän­nä kyl­lä Bri­tit pois­ti­vat rajoi­tuk­set viik­ko sit­ten ja sil­ti tapaus­mää­rät ovat vii­det­tä peräk­käis­tä päi­vää las­kus­sa. Ei Ruot­sis­sa­kaan näy mitään deltavarianttiräjähdystä. 

    Bri­tan­nian roko­te­kat­ta­vuus on kyl­lä parem­pi kuin Suo­mes­sa joten tämä selit­tää sen että tapaus­ten mää­rä on Bri­tan­nias­sa las­kus­sa. Bri­tan­nia pitää täs­sä­kin koh­taa ymmär­tää vain Englan­ti­na ja Wale­si­na. Skot­lan­nis­sa ja Poh­jois-Irlan­nis­sa on edel­leen rajoi­tuk­set pääl­lä. Joten tämän­kin ei ole koko kuva Britanniasta. 

    Syy mik­si Ruot­sis­sa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sin­ne ei ole tul­lut del­ta­va­riant­ti­a ulko­mail­ta niin­kään pal­jon kuin esi­mer­kik­si Suo­meen tuli del­ta­va­riant­ti­a pää­asias­sa Venä­jäl­tä Pie­ta­rin EM jal­ka­pal­lo otte­lun jäl­keen kesä­kuun lop­pus­sa . Sekin oli suo­ma­lais­ten kisa turis­tien tuo­ma Venä­jäl­tä yhden päi­vän aika­na kun tapauk­sia oli sil­loin Venä­jäl­lä 14 000 päi­väs­sä. Täl­lä het­kel­lä Del­ta variant­ti tapauk­sia on Venä­jäl­lä tuplaan­tu­nut tuos­ta jal­ka­pal­lon EM-kiso­jen otte­lun jäl­kei­ses­sä ajasta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   6. Rahul Soma­ni: Bri­tan­nian roko­te­kat­ta­vuus on kyl­lä parem­pi kuin Suo­mes­sa joten tämä selit­tää sen että tapaus­ten mää­rä on Bri­tan­nias­sa las­kus­sa. Bri­tan­nia pitää täs­sä­kin koh­taa ymmär­tää vain Englan­ti­na ja Wale­si­na. Skot­lan­nis­sa ja Poh­­jois-Irlan­­nis­­sa on edel­leen rajoi­tuk­set pääl­lä. Joten tämän­kin ei ole koko kuva Britanniasta. 

    Syy mik­si Ruot­sis­sa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sin­ne ei ole tul­lut del­ta­va­riant­ti­a ulko­mail­ta niin­kään pal­jon kuin esi­mer­kik­si Suo­meen tuli del­ta­va­riant­ti­a pää­asias­sa Venä­jäl­tä Pie­ta­rin jal­ka­pal­lo otte­lun jäl­keen kesä­kuun lop­pus­sa .Sekin olisuo­ma­lais­ten kisa turis­tien tuo­ma Venä­jäl­tä yhden päi­vän aika­na kun tapauk­sia oli sil­loin Venä­jäl­lä14 000 päi­väs­sä. Täl­lä het­kel­lä Del­ta variant­ti tapauk­sia on Venä­jäl­lä tuplaan­tu­nut tuos­ta jal­ka­pal­lon EM-kiso­­jen otte­lun jäl­kei­ses­sä ajasta. 

    Bri­tan­nian roko­te­kat­ta­vuus on kyl­lä parem­pi kuin Suo­mes­sa joten tämä selit­tää sen että tapaus­ten mää­rä on Bri­tan­nias­sa las­kus­sa. Bri­tan­nia pitää täs­sä­kin koh­taa ymmär­tää vain Englan­ti­na ja Wale­si­na. Skot­lan­nis­sa ja Poh­­jois-Irlan­­nis­­sa on edel­leen rajoi­tuk­set pääl­lä. Joten tämän­kin ei ole koko kuva Britanniasta. 

    Syy mik­si Ruot­sis­sa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sin­ne ei ole tul­lut del­ta­va­riant­ti­a ulko­mail­ta niin­kään pal­jon kuin esi­mer­kik­si Suo­meen tuli del­ta­va­riant­ti­a pää­asias­sa Venä­jäl­tä Pie­ta­rin jal­ka­pal­lo otte­lun jäl­keen kesä­kuun lop­pus­sa .Sekin olisuo­ma­lais­ten kisa turis­tien tuo­ma Venä­jäl­tä yhden päi­vän aika­na kun tapauk­sia oli sil­loin Venä­jäl­lä14 000 päi­väs­sä. Täl­lä het­kel­lä Del­ta variant­ti tapauk­sia on Venä­jäl­lä tuplaan­tu­nut tuos­ta jal­ka­pal­lon EM-kiso­­jen otte­lun jäl­kei­ses­sä ajasta.

    Kun arvioit Brit­tien tilan­net­ta del­ta­va­rian­tin kans­sa, otat roko­te­kat­ta­vuu­den huo­mioon, mut­ta Venä­jän koh­dal­la et. Mik­si? Jos del­ta­va­riant­ti on nime­no­maan futis­tu­ris­tien Venä­jäl­tä tuo­ma, mik­si Bel­gias­sa ei näy mitään tar­tun­ta­piik­kiä (kas­vua toki on)? Bel­gia­kin pela­si otte­lui­ta Pietarissa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   7. Rahul Soma­ni: Bri­tan­nian roko­te­kat­ta­vuus on kyl­lä parem­pi kuin Suo­mes­sa joten tämä selit­tää sen että tapaus­ten mää­rä on Bri­tan­nias­sa las­kus­sa. Bri­tan­nia pitää täs­sä­kin koh­taa ymmär­tää vain Englan­ti­na ja Wale­si­na. Skot­lan­nis­sa ja Poh­­jois-Irlan­­nis­­sa on edel­leen rajoi­tuk­set pääl­lä. Joten tämän­kin ei ole koko kuva Britanniasta. 

    Syy mik­si Ruot­sis­sa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sin­ne ei ole tul­lut del­ta­va­riant­ti­a ulko­mail­ta niin­kään pal­jon kuin esi­mer­kik­si Suo­meen tuli del­ta­va­riant­ti­a pää­asias­sa Venä­jäl­tä Pie­ta­rin jal­ka­pal­lo otte­lun jäl­keen kesä­kuun lop­pus­sa .Sekin olisuo­ma­lais­ten kisa turis­tien tuo­ma Venä­jäl­tä yhden päi­vän aika­na kun tapauk­sia oli sil­loin Venä­jäl­lä14 000 päi­väs­sä. Täl­lä het­kel­lä Del­ta variant­ti tapauk­sia on Venä­jäl­lä tuplaan­tu­nut tuos­ta jal­ka­pal­lon EM-kiso­­jen otte­lun jäl­kei­ses­sä ajasta. 

    Bri­tan­nian roko­te­kat­ta­vuus on kyl­lä parem­pi kuin Suo­mes­sa joten tämä selit­tää sen että tapaus­ten mää­rä on Bri­tan­nias­sa las­kus­sa. Bri­tan­nia pitää täs­sä­kin koh­taa ymmär­tää vain Englan­ti­na ja Wale­si­na. Skot­lan­nis­sa ja Poh­­jois-Irlan­­nis­­sa on edel­leen rajoi­tuk­set pääl­lä. Joten tämän­kin ei ole koko kuva Britanniasta. 

    Syy mik­si Ruot­sis­sa ei ole del­ta­va­riant­ti­rä­jäh­dys­tä on se että sin­ne ei ole tul­lut del­ta­va­riant­ti­a ulko­mail­ta niin­kään pal­jon kuin esi­mer­kik­si Suo­meen tuli del­ta­va­riant­ti­a pää­asias­sa Venä­jäl­tä Pie­ta­rin jal­ka­pal­lo otte­lun jäl­keen kesä­kuun lop­pus­sa .Sekin olisuo­ma­lais­ten kisa turis­tien tuo­ma Venä­jäl­tä yhden päi­vän aika­na kun tapauk­sia oli sil­loin Venä­jäl­lä14 000 päi­väs­sä. Täl­lä het­kel­lä Del­ta variant­ti tapauk­sia on Venä­jäl­lä tuplaan­tu­nut tuos­ta jal­ka­pal­lon EM-kiso­­jen otte­lun jäl­kei­ses­sä ajasta.

    Kyl­lä Ruot­sis­sa on del­ta pää­vi­ruk­se­na ja kun Suo­men jal­ka­pal­lo­tu­ris­te­ja syy­te­tään, niin unoh­de­taan että Ruot­sil­la oli myös kak­si loh­ko­vai­heen peliä Pie­ta­ris­sa. Kuvis­ta pää­tel­len Ruot­sa­lai­sia fane­ja oli liik­keel­lä vähin­tään yhtä pal­jon kuin Suo­ma­lai­sia. Variant­tien osuuk­sia mait­tain voi tut­kia covariants.org

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   8. Jaak­ko K: Jos jotain on pak­ko rajoit­taa, niin ryyp­pää­mis­tä sitten.

    Ryyp­pää­mis­tä on hyvin help­poa rajoit­taa ihan yksi­lö tasol­la ilman val­tiol­li­sia rajoi­tuk­sia. Vii­naa ei ole kukaan ulko­puo­li­nen pakot­ta­nut ostamaan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  3. Krtek:
   Johan tääl­lä nyt ollaan kään­net­ty kelk­kaa! Olen saa­nut molem­mat rokot­teet ja perus­ter­ve, mut­ta minul­la ei ole mitään aikei­ta sai­ras­taa koro­naa. Bri­tit ja ruot­sa­lai­set ja rys­sät saa­vat sekoil­la mene­mään miten pal­jon vain, mut­ta Suo­mes­sa pitää rajoit­taa leviä­mis­tä. En aio tava­ta isoa jouk­koa ihmi­siä sisä­ti­lois­sa niin kau­an kuin tämä tau­ti­ti­lan­ne on näin paha, sano­taan jol­lain hiton you­­tu­­be-videol­­la(!) mitä tahan­sa. Yri­tys­toi­min­ta on lähel­lä sydän­tä­ni, mut­ta se on vain yri­tys­toi­min­taa, sai­ras­ta­mi­nen on todel­li­suut­ta. Tämän pos­tauk­sen kom­men­tit ovat poh­ja­no­tee­raus ja kai­paan kym­me­nen vuo­den takais­ta Soi­nin­vaa­ran blo­gia tosi paljon.

   Ei ole kään­net­ty kelk­kaa. Itse en ole koko aika­na varo­nut koro­naa mil­lään taval­la. Mas­kin olen lait­ta­nut pää­hä­ni vain junas­sa. Olen perus­ter­ve 55-vuo­tias, ja otta­nut yhden pii­kin, sen­kin vain sik­si, että roko­tuk­sis­ta tun­nu­taan teke­vän edel­ly­tys häi­riöt­tö­mään matkustamiseen.

   Kavah­ta­mis­sa­si kom­men­teis­sa on näh­däk­se­ni var­tee­no­tet­ta­via tut­ki­muk­sia taus­tal­la. Lie­nee sel­vä, että alun kaa­ok­sen jäl­keen kuva vähi­tel­len sel­ke­nee ja alkaa lähes­tyä totuutta.

   Nyt luo­dut käy­tän­nöt ovat taka­rai­vos­sa heti seu­raa­van epi­de­mian koit­taes­sa, ja lie­nee sel­vää, että nii­tä joku myös ehdot­taa otet­ta­vak­si käyt­töön. Sik­si kan­nat­taa pen­koa tämä tapaus kunnolla.

   On hyvin­kin aja­tel­ta­vis­sa, että seu­raa­va pahem­pi influens­sa riit­tää jo perus­te­le­maan monen­lais­ta. Kun rajoi­tuk­siin ker­ran läh­de­tään, nii­tä on koko ajan hel­pom­pi jael­la lisää ja lisää.

   Minus­ta on sel­vää, että täs­sä on läh­det­ty soi­tel­len sotaan ja saa­tu aikaan hei­ken­nys väes­tön luon­nol­li­seen vas­tus­tus­ky­kyyn, joka pal­jas­tuu seu­raa­vas­sa kausi-influenssassa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Timo A.:

    On hyvin­kin aja­tel­ta­vis­sa, että seu­raa­va pahem­pi influens­sa riit­tää jo perus­te­le­maan monen­lais­ta. Kun rajoi­tuk­siin ker­ran läh­de­tään, nii­tä on koko ajan hel­pom­pi jael­la lisää ja lisää.

    Minus­ta on sel­vää, että täs­sä on läh­det­ty soi­tel­len sotaan ja saa­tu aikaan hei­ken­nys väes­tön luon­nol­li­seen vas­tus­tus­ky­kyyn, joka pal­jas­tuu seu­raa­vas­sa kausi-influenssassa.

    Seu­raa­vas­sa isos­sa äkil­li­ses­ti influens­sas­sa kuten täs­sä Col­vid-19 viruk­ses­sa on jo riit­tä­vän pal­jon lää­ke­teol­lis­tä dataa että roko­tus­ten tuo­tan­to ja kehit­tä­mi­nen on eden­nyt huo­mat­ta­vas­ti pidem­mäl­le kuin vii­me vuo­den alussa. 

    Itse asias­sa kausi-influens­sas­sa on Suo­mes­ta koko­naan hävin­nyt tämän Col­vid-19 viruk­sen seu­rauk­se­na. Luon­nol­li­nen vas­tus­ky­vyl­lä on kyl­lä mui­ta­kin syi­tä kuin rajoi­tuk­set tai rokot­teet. Ylei­nen kor­kea tasoi­nen hygie­nia hei­ken­tää luon­nol­lis­ta vas­tus­tus­ky­kyä. Tämä näkyy täl­lä­kin het­kel­lä kehi­tys­mais­sa jos­sa moni on saa­nut Col­vid-19 viruk­sen mut­ta he ovat sel­vin­neet sii­tä parem­min kuin län­si­mais­sa. Syy­nä on kehi­tys­mai­den alhai­sem­pi hygie­nia taso.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Mik­si Suo­mi on saa­nut kol­man­nek­si vähi­ten roko­tean­nok­sia EUs­sa. Kak­si roko­tus­ta tar­vi­taan, yksi ei pär­jää Del­tal­le. Long coro­na on kyl­lä vaka­va sai­raus. Vie työ­ky­vyn, mah­taa­ko paran­tua. USAs­sa 1 000 000 tar­tun­taa. USAs­sa las­ket­tu coro­nan lyhen­tä­neen eli­ni­kää 1,5 vuotta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. erk­ki nii­ni:
   Mik­si Suo­mi on saa­nut kol­man­nek­si vähi­ten roko­tean­nok­sia EUs­sa. Kak­si roko­tus­ta tar­vi­taan, yksi ei pär­jää Del­tal­le. Long coro­na on kyl­lä vaka­va sai­raus. Vie työ­ky­vyn, mah­taa­ko paran­tua. USAs­sa 1 000 000 tar­tun­taa. USAs­sa las­ket­tu coro­nan lyhen­tä­neen eli­ni­kää 1,5 vuotta.

   EU:n yhteis­han­kin­ta perus­tuu jäsen­mai­den ilmoit­ta­maan mää­rään joka on suh­tees­sa väki­lu­kuun mitoitettu.Suomi ei ole saa­nut vähi­ten rokot­tei­ta EU-mais­ta mut­ta Suo­men roko­tus aika­vä­li poik­ke­aa muis­ta EU mais­ta. Tätä­kin roko­tus aika­vä­liä ei EU pää­tä Suo­men puo­les­ta vaan sen päät­tää STM ja Val­tio­neu­vos­to tekee lopul­li­sen pää­tök­sen asias­ta. Myös Yhdys­val­lois­sa on rokot­tei­ta jaet­tu liit­to­val­tion toi­mes­ta osa­val­tioi­hin suh­tees­sa väki­lu­kuun. Yhdys­val­lois­sa tämän het­ki­set col­vid-19 tapauk­set ovat pää­asias­sa kes­ki­län­nen ja ete­lä­val­tioi­den tapauk­sia. Vuo­den 2021 alun roko­tus­ten nousua Yhdys­val­lois­sa selit­ti yksin­ker­tai­ses­ti itä­ran­ni­kon ja län­si­ran­ni­kon laa­ja roko­te­kat­ta­vuu­den nousu

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Mik­si nuo­ris­ta Sveit­sis­sä 10 pro­sen­til­la oli long covid oirei­ta, ilman että oli­vat sai­ras­ta­neet coro­naa (ei vas­ta-ainei­ta) ? Onko sai­raus hie­man epä­mää­räi­nen määritelmältään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Jos ihmi­sil­tä kysyy, onko sinua vii­me­ai­koi­na väsyt­tä­nyt, aika moni vas­taa myön­tä­väs­ti. Pitäi­si tut­kia vain vaka­via oirei­ta, niin saa­tai­siin kun­nol­li­sia tulok­sia. Mut­ta se ei ole raflaa­vaa, kos­ka sil­loin long covi­di­ta esiin­tyy pal­jon vähemmän.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos ihmi­sil­tä kysyy, onko sinua vii­me­ai­koi­na väsyt­tä­nyt, aika moni vas­taa myön­tä­väs­ti. Pitäi­si tut­kia vain vaka­via oirei­ta, niin saa­tai­siin kun­nol­li­sia tulok­sia. Mut­ta se ei ole raflaa­vaa, kos­ka sil­loin long covi­di­ta esiin­tyy pal­jon vähemmän.

    Itsel­lä koro­na-aika­na koko elä­mä meni hol­diin. Pai­noa on tul­lut lisää 23 kiloa ja teki­si mie­li vain kuol­la. Ei jak­sa mitään. Ei ole long-covid, vaan long koronaelämä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Kor­jaan sen ver­ran, että kaik­kial­la Suo­mes­sa kaik­ki haluk­kaat eivät ole saa­neet ensim­mäis­tä roko­tus­ta. Esim. oma poi­ka­ni saa ekan vas­ta elo­kuun puo­li­vä­lis­sä, vaik­ka ilmoit­tau­tui jonoon koko lail­la heti, kun se oli mah­dol­lis­ta. Ilmei­ses­ti tilan­ne vaih­te­lee pal­jon kun­nit­tain. Jos­tain syys­tä tilan­ne on toi­nen monen pik­ku­kun­nan ohel­la Hel­sin­gis­sä. Joh­tu­nee­ko pää­kau­pun­ki­seu­dun tilan­ne sit­ten mamu­jen mää­räs­tä? Vai onko rokot­tei­den jaet­tu kun­tiin väärin? 

  Täs­sä mie­les­sä on taas ker­ran täy­sin mys­tis­tä, että Kiu­ru ja hal­li­tus — mikä­li hal­li­tuk­sel­la nyt näin lomien aika­na joku tah­to on — on vaa­ti­nut kak­kos­ro­ko­tus­ten anta­mi­sen kiih­dyt­tä­mis­tä. Saa­tai­siin nyt nuo­ril­le edes ensim­mäi­nen roko­tus ennen opin­to­jen alka­mis­ta. Eihän nii­tä pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sia kan­na­ta vähä­tel­lä ennen kuin tie­de­tään, miten suu­ri ris­ki ne ovat. Sik­si pitäi­si nuo­ril­le saa­da edes yksi roko­tus, jos sii­tä oli­si edes vähän suojaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ato­mis­ti:
   Jos­tain syys­tä tilan­ne on toi­nen monen pik­ku­kun­nan ohel­la Hel­sin­gis­sä. Joh­tu­nee­ko pää­kau­pun­ki­seu­dun tilan­ne sit­ten mamu­jen määrästä?

   Etni­sen taus­tan vai­ku­tus roko­tus­ha­luk­kuu­teen on var­maan poliit­ti­ses­ti epä­kor­rek­ti aihe, mut­ta oli­si kyl­lä mie­len­kiin­toi­nen tie­to. Aina­kin itse ykkös­ro­ko­tet­ta hakies­sa­ni Län­si­sa­ta­man mas­sa­ro­ko­tus­pis­tees­sä ainoat näke­mä­ni ei-val­koi­set oli­vat työn­te­ki­jöi­tä, vaik­ka siel­lä oli­kin poruk­kaa kuin pipoa. Kovin har­vi­nais­ta Hel­sin­gis­sä näh­dä nyky­ään noin iso jouk­ko väkeä, jois­ta kaik­ki ovat valkoisia.

   Jos epäi­lyk­se­ni pitää paik­kaan­sa, on syi­tä var­maan moni­nai­sia. Hel­sin­ki ei tai­da miten­kään erik­seen kut­sua roko­tuk­siin, joten se voi jo kar­sia monet maa­han­muut­ta­jat pois lis­tal­ta, samoin kuin tie­tys­ti kan­ta­suo­ma­lai­sia­kin. Kaik­ki eivät seu­raa medi­aa (tai aina­kaan suo­ma­lais­ta sel­lais­ta). Jois­sa­kin kun­nis­sa lähe­te­tään hen­ki­lö­koh­tai­nen kir­je jokai­sel­le, joka oli­si ollut oikeu­tet­tu roko­tuk­seen parin vii­kon ajan, mut­ta ei ole vie­lä varan­nut aikaa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Ato­mis­ti:
   Jos­tain syys­tä tilan­ne on toi­nen monen pik­ku­kun­nan ohel­la Hel­sin­gis­sä. Joh­tu­nee­ko pää­kau­pun­ki­seu­dun tilan­ne sit­ten mamu­jen mää­räs­tä? Vai onko rokot­tei­den jaet­tu kun­tiin väärin? 

   Hel­sin­gis­sä on avat­tu walk in roko­te paik­ko­ja joil­la yri­te­tään pur­kaa roko­tus sumaa. Myös yksi syy voi olla hitaal­le rokot­ta­mi­sel­le Hel­sin­gis­sä syy se että ihmi­set ovat täl­lä het­kel­lä hei­nä­kuus­sa mökeil­lä eikä mök­ki paik­ka­kun­nil­ta voi hel­sin­ki­läi­nen saa­da roko­tuk­sia. Myös pää­kau­pun­ki­seu­dun kau­pun­kien erot vaih­te­le­vat kos­ka roko­tus on kun­ta koh­tai­nen. Mones­sa mais­sa sai­raan­hoi­to­pii­rit jär­jes­tä­vät roko­tuk­sia esi­mer­kik­si Bri­tan­nias­sa NHS

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Tois­tai­sek­si Suo­mi on ollut kak­si kuu­kaut­ta Englan­tia jäl­jes­sä ja Pie­ta­rin ril­lut­te­lu­mat­kat vain hie­man aikais­ti­vat nousua.
  Kun on altis­tuk­sia, syn­tyy tar­tun­to­ja. Tar­tun­nois­ta osa joh­taa sairaalaan.
  Hol­lan­nin käy­rät ovat hyvä esi­merk­ki EU:n sisäl­lä tapah­tu­vis­ta asiois­ta. Ei tämä ole ikäih­mis­ten tau­ti. Hyvää on, että vaik­ka tar­tun­nat kas­va­vat niin sai­raan­hoi­don kuor­mi­tus ei kas­va yhtä jyrkästi. 

  Roko­tus­ten edi­ta­mi­ses­sä VNK:n kes­ki­tet­ty tie­dot­ta­mi­nen on ollut lähin­nä sure­ka. Tapah­tu­ma-alal­ta oli­si toi­vu­nut tal­koo­työ­tä roko­tus­ten mark­ki­noi­mi­ses­sa fes­ti­vaa­liy­lei­söil­leen, kun­tien taas avaa­van ilta­ro­kot­rusai­ko­ja kesä­töis­sä ole­vil­le nuo­ril­le ja monen­lais­ta muu­ta­kin — aiko­ja kun on.

  Pit­kä-covid-19 on iso joke­ri. Tie­toa on tul­lut vajaan vuo­den ajan. Aina vain huo­les­tut­ta­vam­paa, eteen­kin vam­mois­ta aivoille.
  https://www.psypost.org/2021/07/large-study-finds-covid-19-is-linked-to-a-substantial-drop-in-intelligence-61577

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.