Markkinat soveltuvat parhaiten sähköautojen latausinfran ohjaajaksi

Kun säh­kö­au­tot yleis­ty­vät nopeas­ti, tar­vi­taan latausin­fraa pal­jon ja nopeas­ti. Se ei ole aivan hal­paa. On vaa­dit­tu, että veron­mak­sa­jat sub­ven­toi­vat tätä­kin. Mark­ku Olli­kai­nen sanoi Hel­sin­gin Sano­mien mukaan, että jokai­nen ben­saa myy­vän huol­toa­se­ma pitäi­si vel­voit­taa tar­joa­maan myös sähkölatausta.

Minä jät­täi­sin koko asian mark­ki­noi­den huo­lek­si, sil­lä pro­jek­ti on aika kal­lis ja nor­mioh­jauk­sel­la toteu­tet­tu­na se on mon­ta ker­taa kalliimpi.

Paras ja koko­nais­kus­tan­nuk­sil­taan hal­vin paik­ka lada­ta auto on oma koti. Koto­na ei tar­vi­ta mitään pika­la­taus­ta ja kos­ka Suo­mes­sa säh­kö­läm­mi­tyk­sen ylei­syy­den ja säh­kö­sau­no­jen vuok­si säh­kö­verk­ko on suh­teel­li­sen vah­va, koti­la­taus ei vaa­di säh­kö­ver­kon vah­vis­tus­ta toi­sin kuin pikalatausasemat.

Kun on mat­kal­la Han­gos­ta Kil­pis­jär­vel­le, on voi­ta­va lada­ta täs­sä välis­sä­kin. Näi­den väli­la­taus­pis­tei­den kus­tan­nuk­set ovat kor­keat ja sik­si niis­sä lataa­mi­sen pitää olla kal­liim­paa kuin koto­na lataa­mi­sen, jot­ta tätä kal­lis­ta mah­dol­li­suut­ta ei käy­tet­täi­si tur­haan. Tähän hin­ta­ky­sy­myk­seen palaan myöhemmin.

Pika­la­taus­pis­te ei ole aivan hal­pa. Jos akkuun pitää tun­kea 20 minuu­tis­sa 40 kwh säh­köä, tar­koit­taa se lataus­te­ho­na 120 kW ja sulak­keen koko­na 600 ampe­ria. Jos jos­sain kau­ka­na kai­kes­ta ole­vaa mie­hit­tä­mä­tön­tä ben­sa-ase­maa vaa­di­taan vetä­mään kym­me­nien kilo­met­rien pät­kä kor­kea­jän­ni­te­lin­jaa ja tähän liit­ty­vä muun­ta­mo, lop­pu­tu­los on, että kan­nat­taa sul­kea koko ase­ma. Jos lataus­pis­tei­tä on rin­nak­kain kah­dek­san,  nii­den yhtei­nen teho on lähel­lä megawattia.

Pika­la­taus­ver­kos­to pitää opti­moi­da aivan toi­sin perus­tein kuin ben­sa­lum­put. On otet­ta­va huo­mioon, pal­jon­ko säh­kö­kaa­pe­lin vetä­mi­nen mak­saa ja mitä asia­kas tekee odot­taes­saan 20 minuuttia

Vaik­ka lii­tyn­tä­te­ho oli­si tuo 120 kW, latauk­seen kuluu 20 minuut­tia. Sik­si oikea lataus­pis­te ei ole kes­kel­lä kor­pea vaan pai­kas­sa, jos­sa voi teh­dä jotain jär­ke­vää sen 20 minuu­tin aikana.

Nyt pääs­tään mark­ki­noi­hin. Jos lataus tapah­tuu kes­kel­lä kor­pea ja asia­kas vain odot­taa, hin­nan on olta­va kal­liim­pi, kos­ka latauk­sen tar­joa­jal­le ei koi­du mitään muu­ta hyö­tyä asiak­kaas­ta. Jos sen sijaan lataus tapah­tuu mat­kal­la mökil­le hyper­mar­ke­tin park­ki­luo­las­sa, hyper­mar­ket hyö­tyy asiak­kaas­ta samal­la kun asia­kas voi käyt­tää aikan­sa johon­kin muu­hun kuin somen selai­luun. Sama kos­kee tien­var­si­kup­pi­loi­ta ja jopa museoita.

Nyt pääs­tään rahaan. Jos auto lada­taan koto­na, kilowat­ti­tun­ti mak­saa noin 0,1 €, mikä vas­taa ben­san hin­ta­na 0,40 €/litra. Ei siis oikeas­taan pitäi­si urput­taa sii­tä, miten autoi­li­jaa taas sor­re­taan.  Koti­la­taus on hal­paa, kos­ka infra on jo olemassa.

Siel­lä, mis­sä infraa pitää raken­taa suu­rin kus­tan­nuk­sin, latauk­sen pitää olla kal­liim­paa, jot­ta osal­lis­tut­tai­siin las­tausin­fran raken­ta­mi­seen ja ennen kaik­kea, jot­ta ei ladat­tai­si näis­sä kal­liis­sa pis­teis­sä tur­haan, vaan jätet­täi­siin ne nii­den käyt­töön, joil­le se on välttämättömyys.

Hyper­mar­ke­tien auto­hal­leis­sa on nyt latausin­fraa ja säh­kö on jopa ilmais­ta. Kos­ka säh­kö on ilmais­ta, las­taus teho on vaa­ti­ma­ton. Tätä joku ylei­sön­osas­to­kir­joit­ta­ja piti autoi­li­joi­den sub­ven­tio­na, jon­ka autot­to­mat mak­sa­vat. On pak­ko sanoa, että pal­jon suu­rem­pi sub­ven­tio on se ilmai­nen park­ki­paik­ka. Nyt lataus­te­hot ovat niin vaa­ti­mat­to­mia, että ilmais­ta säh­köä saa tus­kin euron­kaan ver­ran. Ilmai­sen park­ki­pai­kan arvo sen sijaan on usei­ta euroja.

Oli­si toi­vot­ta­vaa, että kaup­po­jen yhtey­teen tuli­si ilmais­ten heik­ko­te­hois­ten lataus­pis­tei­den rin­nal­le mak­sul­li­sia pika­la­taus­paik­ko­ja. Hin­nan avul­la pika­la­taus­pai­kat tuli­si ohja­ta nii­den käyt­töön, jot­ka tätä oikeas­ti tar­vit­se­vat. Kyl­lä nii­tä tulee. Ne ovat niin hyvä hou­kut­te­le­maan asiakkaita.

Auton latauk­ses­sa säh­kön osuus kus­tan­nuk­sis­ta on pie­ni ver­rat­tu­na lataus­pis­teen osuu­teen. Sik­si pika­la­tauk­sen tulee olla sel­väs­ti kal­liim­paa kuin koti­la­tauk­sen. Koti­ta­lous­säh­kö mak­saa siis noin 0,1 euroa kilowat­ti­tun­nil­ta, mikä vas­taa noin 0,4 euron ben­san hintaa.Halvemmalla pää­see, kunn ajoit­taa latauk­sen hal­van säh­kön tun­tei­hin. Val­ta­tei­den var­teen raken­net­ta­vat pika­la­taus­pis­teet voi­si­vat olla kak­si tai kol­me ker­taa kal­liim­pia. Jos yrit­tä­jä halu­aa lataus­pis­teel­lä hou­ku­tel­la asiak­kai­ta kaup­paan­sa tai kah­vi­laan­sa, hin­ta voi olla tie­tys­ti hal­vem­pi. Dynaa­mi­nen hin­noit­te­lu oli­si poi­kaa. Juhan­nus­lii­ken­tees­sä hin­ta voi­si olla kal­liim­pi, jot­ta ihmi­set eivät käyt­täi­si lataus­pis­tei­tä tur­haan vaan ne jäi­si­vät nii­den käyt­töön, jot­ka nii­tä sil­loin eni­ten tarvitsevat.

Säh­kön hin­ta vaih­te­lee tun­neit­tain. Sil­loin kun säh­kö on kal­lis­ta, se on myös likais­ta. Jokai­nen säh­kön käyt­tä­jä pitää käyn­nis­sä alu­een kal­lein­ta voi­ma­lai­tos­ta ja mak­saa sen mukai­ses­ti. Myös lataus­säh­kön hin­nan tuli­si vaih­del­la tun­neit­tain. Tie­dot tun­ti­hin­nois­ta saa jo nyt käte­väs­ti kännykkään.

Miten lataus mak­se­taan? Mie­lui­ten las­kun tuli­si ohjau­tua omaan säh­kö­las­kuun. Tähän on monia hyviä ohjel­mis­to­ja ole­mas­sa. Itse toi­von, että suo­ma­lai­sen Lii­ken­ne­vir­ran jär­jes­tel­mä löi­si itsen­sä läpi kansainvälisesti.

Yhdes­sä asias­sa tar­vi­taan kui­ten­kin val­tion toi­mia. Asun­to-osa­keyh­tiöi­den pää­tök­sen­te­ko­ta­vat eivät ole kun­nos­sa täl­tä­kään osin.

57 vastausta artikkeliin “Markkinat soveltuvat parhaiten sähköautojen latausinfran ohjaajaksi”

 1. Oma veik­kaus on että haja-asu­tusa­luei­den pika­la­taus­a­se­mat tul­laan teke­mään pai­kal­lis­ten akku­jen avul­la, ei vetä­mäl­lä kor­kea­jän­ni­te­joh­to­ja huol­toa­se­mil­le. Hajau­tet­tua akku­ka­pa­si­teet­tia on hyvä olla ole­mas­sa joka tapauk­ses­sa kun verk­koon yli­jää­mä­säh­köä syöt­tä­viä aurin­ko­pa­nee­le­ja ja muu­ta nopeas­ti heit­te­le­vää säh­kön­tuo­tan­toa on tule­vai­suu­des­sa enem­män; jos samal­la akus­tol­la saa­daan viri­tet­tyä pika­la­tu­rit huol­toa­se­mil­le, aina parem­pi. Akku­jär­jes­tel­mäl­lä saa­daan myös tasat­tua tun­ti­koh­tais­ta hin­ta­vaih­te­lua, mikä tar­jo­aa lataus­pis­teen yllä­pi­tä­jäl­le mah­dol­li­suu­den bis­nek­sen tekoon kun akkuun ladat­tua hal­paa säh­köä voi myy­dä autoi­li­jal­le kalliimmalla.

  Isoin ongel­ma lie­nee kau­pun­kien kadun­var­si­py­sä­köin­ti ja ylei­set pysä­köin­tia­lu­eet. Kadun­var­sien repi­mi­nen auki ja tolp­pa­vii­da­kon pys­tyt­tä­mi­nen ei ole mikään pie­ni jut­tu jon­ka mark­ki­nat hoi­ta­vat ilman jul­ki­sen val­lan sekaantumista.

  1. Kyl säh­kön hin­ta siir­toi­neen on ny muu­ta­mas vuo­des nous­su siit­tä 10 sen­tis­tä per kilowattitunti..ainakin koti­ta­louk­sil­le… jo mel­kein hmm..arviolta 13 tai 14 sent­tiiin siis jos­sain 2 vuo­den sopi­muk­sis­sa. ei sem­mo­sii mark­ki­na­pörs­si­hin­toi jak­sa kyt­täil­lä. ja sitten..mites moni­kul­duu­ri ja säh­kö­au­tot ovat yhteen­so­pi­via? niis­tä tulooo aika­moi­nen tuli­pa­lo jo yhes­tä­kin sähköautosta..kerrostaloissa? lataust­paik­ko­jen ja joh­to­jen van­da­li­soin­ti.… hul­luu hommooo…

   eli…kuten Ode kir­joit­ti, on ny tur­ha lada­ta sitä käär­met­tä pys­syyn vaan antaa nyt omal­la pai­nol­laan men­nä tämä sähköauto..ja muu­kin autoi­lu asiat

 2. Aja­tuk­set kuu­los­ta­vat erit­täin fik­suil­ta, vali­tet­ta­vas­ti se miten mal­lis­sa käy on että kun pika­la­taus­paik­ko­jen hin­noit­te­lu rupe­aa loma-autoi­li­jal­le lähen­te­le­mään fos­sii­li­vaih­toeh­don hin­taa (vaik­ka­kin kuin­ka perus­tel­lus­ti) niin alkaa toi­saal­ta itku autoi­li­joi­den puo­lel­ta rahas­tuk­ses­ta, ja toi­saal­ta taas vali­tus sii­tä miten säh­kö­au­toi­hin siir­ty­mis­tä ei sub­ven­toi­da. Kun ihmi­nen on tot­tu­nut (liki) ilmai­suu­teen niin mikä tahan­sa lisä­mak­su tun­tuu kohtuuttomalta.

  En siis usko että mark­ki­na­mal­li tulee ole­maan poliit­ti­ses­ti suo­sit­tu, vaan läpi run­no­taan juu­ri jon­kun­moi­nen kep­pi/­pork­ka­na-rat­kai­su jos­sa ben­sa-ase­mat vel­voi­te­taan tar­joa­maan myös säh­köä (jol­lain pie­nel­lä inves­toin­ti­tuel­la ryy­di­tet­ty­nä) joka tap­paa sit­ten 90% tank­kaus­ver­kos­tos­ta eri­tyi­ses­ti syr­jä­seu­duil­ta ja sit­ten äimis­tel­lään ettei tämä ollut lain tar­koi­tus eikä voi­nut ennal­ta näh­dä että näin tulee käymään…

 3. Hel­sin­ki voi­si myös hel­pot­taa säh­kö­au­toi­lun yleis­ty­mis­tä asu­kas­py­sä­köin­nin osal­ta. Pis­tät­te kadun var­siin pys­tyyn edes jon­kin ver­ran noi­ta hal­val­la asen­net­ta­via 230V 16A tolp­pia ja luot­te säh­kö­au­to­jen asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen jol­la saa par­kit­taa noi­hin ruu­tui­hin, säh­kön las­ku­tus ISO 15118:lla.

  Latauk­sen / par­ki­tuk­sen hin­ta voi olla vaik­ka­pa jotain 15c/kWh. “Sak­ko­mak­sua” vaik­ka­pa nor­maa­lin pysä­köin­ti­tak­san ver­ran jos auto sei­soo ruu­dus­sa ilman että lataus juok­see, jot­ta jen­gi käy siir­tä­mäs­sä säh­kö­pirs­sin­sä tol­pat­to­miin ruu­tui­hin kun akku on täyn­nä. Noi­ta sopi­si tar­jo­ta myös yhteiskäyttöautoille.

  Nor­maa­lien mit­ta­ri­py­sä­köin­ti­ruu­tu­jen koh­dal­le voi­si myös asen­taa jon­kun ver­ran noi­ta vähän riva­kam­pia latu­rei­ta. Park­ki­mak­sua vaan rei­lus­ti ylös­päin noi­hin ruutuihin

  Ihan vähäi­set­kin mää­rät aut­tai­si­vat kan­ta­kau­pun­gin autoi­li­joi­ta vaih­ta­maan säh­köön. Samoin esim. jake­luau­toil­le voi­si antaa jotain pork­ka­naa / kep­piä jos vaih­ta­vat die­se­lis­tä sähköön.

  Mark­ki­noi­den on vai­kea toi­mia, kun kadun­var­si­pai­kat ovat kau­pun­gin omistamia.

  1. Näi­tä säh­kö­pis­tei­tä on asu­kas­py­sä­köin­ti­pai­koil­le lisät­ty, mut­ta suu­rin gvas­tus­tus tulee “oikeisl­ta” autoi­li­joil­ta, jot­ka van­no­vat fos­siils­ten nimiin. Hei­dän paik­kan­sa kun vähenevät.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Näi­tä säh­kö­pis­tei­tä on asu­kas­py­sä­köin­ti­pai­koil­le lisät­ty, mut­ta suu­rin gvas­tus­tus tulee “oikeisl­ta” autoi­li­joil­ta, jot­ka van­no­vat fos­siils­ten nimiin. Hei­dän paik­kan­sa kun vähenevät. 

    Tar­koi­tat var­maan Hele­nin taval­li­sia 22kW lataus­pis­tei­tä, jot­ka sopi­vat ennen kaik­kea asioin­ti­la­tauk­seen tun­nik­si pariksi.

    Tuos­sa kui­ten­kin ehdo­tet­tiin kadun­var­sil­le koti­la­taus­ta vas­taa­vaa lataus­mah­dol­li­suut­ta 230 V 16A (3,7 kW) suko­pis­to­ra­sias­ta. Var­sin­kin lataus­hy­bri­dien omis­ta­jat kai­pai­si­vat mah­dol­li­suut­ta lada­ta nor­mis­ti (arki)yön yli, jos joka arki­päi­vä on pen­de­löi­tä­vä jon­ne­kin muu­ta­man kym­me­nen kilo­met­rin pää­hän. Yön yli latauk­ses­sa 8 A riit­täi­si kyl­lä useimmille.

    Täys­säh­kö­au­ton, jos­sa on pika­la­taus­mah­dol­li­suus, kans­sa ei ole ongel­mia kes­kus­tas­sa­kaan, kun käy muu­ta­man ker­ran vii­kos­sa Lid­lis­sä vaik­ka pikai­sel­la­kin kaup­pa­käyn­nil­lä. Ellei aja hyvin pit­kiä mat­ko­ja päivittäin.


  2. Ihan vähäi­set­kin mää­rät aut­tai­si­vat kan­ta­kau­pun­gin autoi­li­joi­ta vaih­ta­maan säh­köön. Samoin esim. jake­luau­toil­le voi­si antaa jotain pork­ka­naa / kep­piä jos vaih­ta­vat die­se­lis­tä sähköön.

   Jake­luau­to­jen lataukseen…

   Nekin yleis­ty­vät vähi­tel­len. Lataus oli­si jär­ke­vin­tä hoi­taa esi­mer­kik­si ter­mi­naa­lien tai “tuk­ku­kaup­po­jen” yhtey­des­sä sil­loin kun se on mahdollista.

   Niis­sä on jo osa infras­ta val­mii­na. Toki tar­vit­tai­siin esi­mer­kik­si säh­kö­verk­koon muu­tos­töi­tä jne, mut­ta iso osa infras­ta on jo olemassa.

   Sovel­tu­viin paik­koi­hin tul­laan tar­vit­se­maan nykyi­siä “rek­ka­tank­kaus­a­se­mia” vas­taa­via lataus­pis­tei­tä jois­sa auto­ja voi­daan lada­ta sil­loin kun se on mahdollista.

   Vie­lä yksi asia…

   Säh­kö­au­to­jen palo­tur­val­li­suus on ongel­ma ja ras­kaam­man kalus­ton palo­tur­val­li­suus on vie­lä isom­pi ongelma.

   Isoa osaa ras­kaas­ta kalus­tos­ta ei tul­la kos­kaan käyt­tä­mään täy­sin säh­köi­se­nä — hybri­di on toki mahdollinen.

   Myös­kään juna­kul­je­tus­ten lisää­mi­nen ei ole täy­del­li­nen rat­kai­su kos­ka rata­verk­ko on jätet­ty kehit­tä­mät­tä jo vuo­si­kym­me­nien ajan ja tämän vii­veen tai puut­teen kor­jaa­mi­nen ohei­si­ne kus­tan­nuk­si­neen — mm. ter­mi­naa­lit, vari­kot, pis­to­rai­teet, säh­kö­ver­kon kus­tan­nuk­set, vara­voi­ma­lat jne jne — on aivan lii­an suu­ri kirit­tä­väk­si nopeas­ti kiinni.

   Säh­kö on ihan toi­mi­va tek­no­lo­gia mut­ta tuo tul­les­saan haasteita.

   Suu­rin haas­te on miten nopeas­ti säh­köön liit­ty­viä val­tion tukia pitäi­si lisätä.

   Samoin pitäi­si saa­da lisät­tyä alaan koh­dis­tu­vaa val­von­taa, niin inno­vaa­tioi­den, tek­no­lo­gian, lai­sää­dän­nön kuin vaik­ka talou­del­lis­ten seik­ko­jen kuten vero­tuk­sen osalta.

   Eli teke­mät­tä jäi. Täs­sä­kin tulee käy­mään niin kuin aina ennenkin.

   1. Säh­kö­au­to­jen palo­tur­val­li­suus on ongel­ma ja ras­kaam­man kalus­ton palo­tur­val­li­suus on vie­lä isom­pi ongelma.”

    Säh­kö­au­to­jen palo­tur­val­li­suus on pal­jon pie­nem­pi ongel­ma kuin pala­vien polt­to­neis­tei­den palo­tur­val­li­suus ja nii­den aiheut­ta­mat ongelmat.

   2. Rol­le:
    Säh­kö­au­to­jen palo­tur­val­li­suus on ongel­ma ja ras­kaam­man kalus­ton palo­tur­val­li­suus on vie­lä isom­pi ongelma.”

    Säh­kö­au­to­jen palo­tur­val­li­suus on pal­jon pie­nem­pi ongel­ma kuin pala­vien polt­to­nes­tei­den palo­tur­val­li­suus ja nii­den aiheut­ta­mat ongelmat. 

    Todel­la tuhoi­sa tuli­pa­lo on toden­nä­köi­sem­pi säh­kö­au­tos­sa. Jää näh­tä­väk­si tulee­ko täs­tä ongel­ma sit­ten kun säh­kö­au­to­ja on enem­män ja jou­kos­sa on myös van­hem­paa autokantaa.

   3. Yama: Todel­la tuhoi­sa tuli­pa­lo on toden­nä­köi­sem­pi säh­kö­au­tos­sa. Jää näh­tä­väk­si tulee­ko täs­tä ongel­ma sit­ten kun säh­kö­au­to­ja on enem­män ja jou­kos­sa on myös van­hem­paa autokantaa.

    Kyl­lä näis­tä tuli­pa­lois­ta tulee ongelma.

    Vaik­ka nii­den mää­rä ei oli­si­kaan esi­mer­kik­si vuot­ta koh­ti tai ajet­tua kilo­met­ri­mää­rää koh­ti suu­ri, nii­tä on hyvin vai­kea sammuttaa.

    Pitäi­si myös tie­tää jokai­sen akku­jen val­mis­ta­jan val­mis­tei­den käyt­täy­ty­mi­nen edes jol­la­kin taval­la, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti käyt­täy­ty­mi­ses­sä tulee yllätyksiä.

    Kemi­kaa­lit kuor­mit­ta­vat luon­toa ja sam­mu­tus­ve­si voi sisäl­tää mitä tahan­sa — miten hävi­te­tään, mitä mak­saa, miten suu­ri kuor­mi­tus ympä­ris­töl­le aiheutuu?

 4. Mark­ki­noi­den on vai­kea toi­mia kau­pun­gis­sa kun kau­pun­ki omis­taa ne kadun­var­si­pai­kat ja asu­kas­py­sä­köin­ti on ali­hin­noi­tel­tu 5x tjsp.

  Pis­tä­kää kadun var­ret täy­teen noi­ta mah­dol­li­sim­man hal­po­ja hidas­la­taus­töp­se­lei­tä + luo­kaa säh­kö­au­to­jen asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus jol­la saa par­kit­taa sel­lai­sen vie­reen. ISO 15118 las­ku­tus. Autot alka­vat tukea sitä vähitellen.

 5. En ymmär­rä mik­si huol­toa­se­mat änky­röi­vät. Jos die­se­lin kate on kol­me sent­tiä, niin huol­to ase­mal­le jää euro tan­kil­li­ses­ta. Voi­si kuvi­tel­la, että säh­kös­tä jää pal­jon enem­män. Lisäk­si asiak­kaat jou­tu­vat viet­tä­mään enem­män aikaa huol­toa­se­man tiloissa.

  1. Voi­si­vat­ko mark­ki­nat hoi­taa myös sen asu­kas­py­sä­köin­ti­paik­ko­jen säh­köis­tä­mi­sen? Riit­tä­väs­ti vain jakoon haluk­kail­le säh­kön­ja­ke­li­joil­le huu­to­kau­pal­la tai vaik­ka talo­yh­tiöil­le omal­le kadul­leen. Nyky­ään kau­pun­ki ei anna raken­taa, ja kun har­voin antaa, niin antaa sen Hele­nil­le. Tus­kin­pa mark­ki­na­pe­rus­tei­ses­ti. Näil­lä pai­koil­la alkai­si kes­kus­tas­sa olla kova kii­re. Talo­yh­tiöil­lä on har­voin mah­dol­li­suus raken­taa paik­ko­ja pihoillensa.

   1. Hel­sin­gin anta­mat kadun­var­si­pai­kat säh­kö­ase­mil­le on ymmär­tääk­se­ni kil­pai­lu­tet­tu. Helen on ne vaan voittanut.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Hel­sin­gin anta­mat kadun­var­si­pai­kat säh­kö­ase­mil­le on ymmär­tääk­se­ni kil­pai­lu­tet­tu. Helen on ne vaan voittanut.

    Kil­pai­lu­tet­tu on, aina­kin peri­aat­tees­sa. Esi­mer­kik­si tois­sa­vuo­ti­ses­sa 59 lataus­pis­teen kil­pai­lu­tuk­ses­sa tar­jous­pyyn­tö lähe­tet­tiin kol­mel­le toi­mi­jal­le. Näis­tä For­tum ja Helen teki­vät tar­jouk­sen. For­tu­min tar­jous hylät­tiin, kos­ka se oli­si halun­nut saa­da osan tulois­ta myös mai­nos­pis­tei­siin lai­tet­ta­vien mai­nos­ten kaut­ta, min­kä tilaa­ja kiel­si. Tar­jous­kil­pai­luun jäi jäl­jel­le yksi tar­jous. sekin peri­aat­tees­sa kil­pai­lu­tus, jos saa pai­kat sel­lai­sen kil­pai­lun kaut­ta, jos­sa on vain yksi hyväk­syt­ty osallistuja.

    Vai­kea­han tuol­lai­siin kil­pai­lu­tuk­siin katua­lu­eel­la on mui­den kuin pai­kal­li­sen säh­köyh­tiön edes osal­lis­tua. Jo liit­ty­män avaa­mi­ses­ta yhden­kin säh­kö­au­ton lataa­mis­pai­kan saa­mi­sek­si katua­lu­eel­le saat­taa muu toi­mi­ja kuin säh­köyh­tiö itse jou­tua mak­sa­maan pai­kal­li­sel­le säh­kö­verk­ko­yh­tiöl­le useam­man tuhat euroa, jos liit­ty­mää ei saa­da jon­kun lähi­kiin­teis­tön ole­mas­sa ole­van liit­ty­män taak­se. Lähin­nä kil­pai­lu­tuk­ses­sa voi joku muu pär­jä­tä, jos lataus­paik­ko­ja on oikein pal­jon, ja ne saa yhden liit­ty­män taak­se kaik­ki raken­ta­mal­la oman ver­kon sen liit­ty­män taak­se. Tosin sii­tä ei ole ker­rot­tu jul­ki­suu­des­sa, onko Helen­kään saa­nut toi­min­taa kau­pun­gil­ta vuo­kral­la ole­vien katua­lue­paik­ko­jen lataus­paik­ko­jen osal­ta vie­lä kan­nat­ta­vak­si, vai onko toi­min­ta tois­tai­sek­si vie­lä tappiollista.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Hel­sin­gin anta­mat kadun­var­si­pai­kat säh­kö­ase­mil­le on ymmär­tääk­se­ni kil­pai­lu­tet­tu. Helen on ne vaan voittanut.

    Nykyi­nen kil­pai­lu­tus­ta­pa on huo­no, sen seu­rauk­se­na on vain vähäi­nen mää­rä paik­ko­ja yhteen koh­tee­seen ja kal­liit yksik­kö­kus­tan­nuk­set. Ehdot­to­mas­ti katu ker­ral­laan, siis vähin­tään kort­te­lin mat­kal­la kaik­ki pai­kat toi­sel­ta puo­lel­ta, täl­löin kaa­pe­loin­ti ja tol­pat pal­jon hal­vem­pi raken­taa, toden­nä­köi­syys löy­tää myös vapaal­le pai­kal­le on suu­rem­pi kos­ka pai­kat lähek­käin. Jos ollaan tosis­saan niin säh­kö­la­taus­paik­ko­ja asu­kas-/yri­tys­py­sä­köin­tiin pitää teh­dä Hel­sin­gis­sä kaduil­le vähin­tään 500 vuo­des­sa, muu­ta­man vuo­den pääs­tä 1000 vuo­des­sa, kah­den­kym­me­nen vuo­den pääs­tä paik­ko­ja pitää olla aina­kin 20.000, osaa­ko­han kukaan las­kea kau­pun­gil­la. Paik­koi­hin asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus ja aika­ve­loi­tus (lataus­te­hon mukaan) tai kal­liim­pi tun­ti­hin­ta sel­lai­sil­le joil­la ei asu­kas­py­sä­köin­ti­paik­kaa. Säh­kön hin­ta on toi­sar­vois­ta, tila mak­saa enem­män. Jos joku halu­aa pysä­köi­dä polt­to­moot­to­ri­au­ton­sa lataus­pai­kal­le niin pysä­köi­köön, mut­ta mak­sa­koon saman hin­nan kuin säh­kä­au­to latauk­si­neen. Kil­pai­lu­te­taan raken­ta­mi­nen ja yllä­pi­to erik­seen (löy­tyy kym­me­niä raken­ta­jia) ja säh­kö erikseen.

  2. Ris­to:
   En ymmär­rä mik­si huol­toa­se­mat änky­röi­vät. Jos die­se­lin kate on kol­me sent­tiä, niin huol­to ase­mal­le jää euro tan­kil­li­ses­ta. Voi­si kuvi­tel­la, että säh­kös­tä jää pal­jon enem­män. Lisäk­si asiak­kaat jou­tu­vat viet­tä­mään enem­män aikaa huol­toa­se­man tiloissa. 

   Suu­rin osa huol­toa­se­mis­ta (van­han­ai­kai­nen nimi­tys, tus­kin mis­sään enää mitään huol­le­taan) on kyl­mä­ase­mia jois­sa ei ole mitään yli­mää­räi­siä pal­ve­lui­ta myytävänä.
   Taka­vuo­si­na kun ympä­ris­tö­sään­nök­set kiris­tyi­vät, se tap­poi pal­jon huol­toa­se­mia kos­ka mar­gi­naa­li­ses­ti kan­nat­ta­val­le ase­mal­le ei kan­nat­ta­nut ruve­ta teke­mään lisäin­ves­toin­te­ja. On sel­vää että mah­dol­li­nen lataus­a­se­ma­pak­ko aiheut­tai­si saman­lai­sen ilmiön.

   Vali­tet­ta­vas­ti näyt­tää sil­tä että täs­sä­kin raken­ne­muu­tok­ses­sa syr­jä­seu­dut kär­si­vät. Tank­kaus­a­se­mat läh­te­vät her­ki­ten juu­ri syr­jä­seu­duil­ta, vaik­ka säh­kö­au­tot sovel­tu­vat sin­ne huo­noi­ten. Lataus­pis­tei­tä taas ei kan­na­ta sin­ne perustaa.

   1. tank­kaus­a­se­mat läh­te­vät vähäi­sen käy­tön alu­eel­ta joka tapauksessa.

    Säh­kö­au­to sovel­tuu mai­nios­ti myös vähän syr­jem­mäl­le seu­dul­le, ja kylä­kes­kuk­sen pal­ve­lu-kes­kit­ty­mä on hyvä paik­ka myös pika­la­tu­ril­le. Jos­sain koh­din kepu alkaa itke­mään tukia syr­jä­seu­tu­jen fos­sii­li-infran yllä­pi­toon, mut­ta sil­loin pitää vain olla kovana.

   2. Rol­le:
    tank­kaus­a­se­mat läh­te­vät vähäi­sen käy­tön alu­eel­ta joka tapauksessa.

    Säh­kö­au­to sovel­tuu mai­nios­ti myös vähän syr­jem­mäl­le seu­dul­le, ja kylä­kes­kuk­sen pal­­ve­­lu-kes­­kit­­ty­­mä on hyvä paik­ka myös pika­la­tu­ril­le. Jos­sain koh­din kepu alkaa itke­mään tukia syr­jä­seu­tu­jen fos­­sii­­li-infran yllä­pi­toon, mut­ta sil­loin pitää vain olla kovana. 

    Jos tank­kaus­a­se­ma läh­tee, niin sit­ten läh­tee, mut­ta en näe syy­tä ede­saut­taa kehi­tys­tä kei­no­te­koi­ses­ti vain sil­lä että joku ideo­lo­gi­nen neliö tulee ruk­sit­tua. Mark­ki­naeh­toi­ses­ti sitä lataus­pis­tet­tä tus­kin tulee tilalle.
    Työ- ja kul­je­tus­ajo­neu­vot tule­vat tar­vit­se­maan fos­sii­li­sia vie­lä 30–50 vuot­ta vähin­tään, sama­ten armei­ja, jos­sain nämä­kin on tankattava.

   3. Yama:
    Vali­tet­ta­vas­ti näyt­tää sil­tä että täs­sä­kin raken­ne­muu­tok­ses­sa syr­jä­seu­dut kär­si­vät. Tank­kaus­a­se­mat läh­te­vät her­ki­ten juu­ri syr­jä­seu­duil­ta, vaik­ka säh­kö­au­tot sovel­tu­vat sin­ne huo­noi­ten. Lataus­pis­tei­tä taas ei kan­na­ta sin­ne perustaa. 

    Syr­jäs­sä on joka talon pihas­sa säh­köt, joten auton lataus teh­dään tie­ten­kin koto­na. Maa­ti­loil­la on vie­lä toden­nä­köi­ses­ti voi­ma­vir­ta­pis­tok­keet ja jyt­kym­mät säh­kö­liit­ty­mät, joten sin­ne saa vie­lä vauh­dik­kaam­paa lataustakin.

    Mut­ta ei kai syr­jä­seu­duil­la ole tar­koi­tus ajaa sato­jen kilo­met­rien päi­vä­mat­ko­ja? Siis pit­kin perä­ky­lien tei­tä, jos­sa ei ole mitään. Jos syr­jäs­tä ajaa vaik­ka 200 km, niin yleen­sä on jo vähän isom­mal­la tiel­lä tai paikkakunnalla.

    Ja muu­ten­kin syr­jä­seu­duil­la asuu niin vähän ihmi­siä, että he voi­vat ajel­la vie­lä pit­kään fos­sii­li­sil­la. Toden­nä­köi­sem­min tulee käy­mään niin, että syr­jä­seu­tu­jen polt­toai­ne­huol­to lop­puu ennen autoja.

   4. Sylt­ty: Syr­jäs­sä on joka talon pihas­sa säh­köt, joten auton lataus teh­dään tie­ten­kin koto­na. Maa­ti­loil­la on vie­lä toden­nä­köi­ses­ti voi­ma­vir­ta­pis­tok­keet ja jyt­kym­mät säh­kö­liit­ty­mät, joten sin­ne saa vie­lä vauh­dik­kaam­paa lataustakin.

    Mut­ta ei kai syr­jä­seu­duil­la ole tar­koi­tus ajaa sato­jen kilo­met­rien päi­vä­mat­ko­ja? Siis pit­kin perä­ky­lien tei­tä, jos­sa ei ole mitään. Jos syr­jäs­tä ajaa vaik­ka 200 km, niin yleen­sä on jo vähän isom­mal­la tiel­lä tai paikkakunnalla.

    Ja muu­ten­kin syr­jä­seu­duil­la asuu niin vähän ihmi­siä, että he voi­vat ajel­la vie­lä pit­kään fos­sii­li­sil­la. Toden­nä­köi­sem­min tulee käy­mään niin, että syr­jä­seu­tu­jen polt­toai­ne­huol­to lop­puu ennen autoja. 

    Täs­sä ehkä näkyy hiu­kan ste­reo­tyyp­pi­nen näke­mys tyy­pil­li­ses­tä haja-asu­tus­seu­dun asuk­kaas­ta. Aja­tel­laan jotain tien peril­lä asus­te­le­vaa mum­moa, joka pari ker­taa vii­kos­sa käy maa­li­ky­lil­lä kau­pas­sa, pan­kis­sa ja Kelas­sa [hyvä läp­pä, ei mis­sään ole enää kah­ta vii­mek­si­mai­nit­tua]. Säh­kö­au­to latau­tuu kai­kes­sa rau­has­sa koto­na ajo­jen välis­sä, ja kun­ta­kes­kuk­ses­sa asioin­nin välis­sä pikalatauspisteessä.

    Täl­lai­sia­kin autoi­li­joi­ta tie­ten­kin on, mut­ta jos aja­tel­laan per­heel­lis­tä, työs­sä­käy­vää ja har­ras­ta­vaa maa­seu­dun asuk­kia, niin auton käyt­tö on aika pal­jon aktii­vi­sem­paa ja sii­hen sisäl­tyy myös pal­jon eri­lais­ta lyhyen varoi­tusa­jan ex tem­po­re-ajoa: tulee eri­lai­sia pika- ja hätä­ti­lan­tei­ta töi­hin, har­ras­tuk­siin, per­he­asioi­hin jne. Jos suku­lai­nen on saa­nut infark­tin ja on vie­ty Rova­nie­men kes­kus­sai­raa­laan niin hän­tä läh­de­tään kat­so­maan heti, eikä sit­ten kun auto on ladat­tu 6 tun­nin pääs­tä. Jne. Sama­ten jos läh­de­tään aja­maan vaik­ka johon­kin per­he­juh­liin jois­sa on piha täyn­nä auto­ja, niin ei se talon yksi lataus­paik­ka siel­lä mitään auta. Kaik­ki tämä tar­koit­taa sitä että autos­sa täy­tyy olla toi­min­ta­mat­kaa edes­ta­kai­seen mat­kaan, eikä se nykyi­sil­lä edul­li­sem­man seg­men­tin säh­kö­au­toil­la oikein onnis­tu, eten­kään talvella.

    Lisäk­si maa­seu­dul­la on mui­ta­kin fos­sii­li­sia käyt­tä­viä lait­tei­ta kuin autot. On trak­to­rit, työ­ko­neet, moot­to­ri­sa­hat, moot­to­ri­ve­neet, aggre­gaa­tit~! Monis­sa tapauk­sis­sa ben­sa­tan­kin kor­vaa­mi­nen akul­la ei toi­mi kovin hyvin, vii­mek­si­mai­ni­tus­sa ilmi­sel­väs­ti ei ollenkaan.

   5. Yama: Suu­rin osa huol­toa­se­mis­ta (van­han­ai­kai­nen nimi­tys, tus­kin mis­sään enää mitään huol­le­taan) on kyl­mä­ase­mia jois­sa ei ole mitään yli­mää­räi­siä pal­ve­lui­ta myytävänä.
    Taka­vuo­si­na kun ympä­ris­tö­sään­nök­set kiris­tyi­vät, se tap­poi pal­jon huol­toa­se­mia kos­ka mar­gi­naa­li­ses­ti kan­nat­ta­val­le ase­mal­le ei kan­nat­ta­nut ruve­ta teke­mään lisäin­ves­toin­te­ja. On sel­vää että mah­dol­li­nen lataus­a­se­ma­pak­ko aiheut­tai­si saman­lai­sen ilmiön.

    Vali­tet­ta­vas­ti näyt­tää sil­tä että täs­sä­kin raken­ne­muu­tok­ses­sa syr­jä­seu­dut kär­si­vät. Tank­kaus­a­se­mat läh­te­vät her­ki­ten juu­ri syr­jä­seu­duil­ta, vaik­ka säh­kö­au­tot sovel­tu­vat sin­ne huo­noi­ten. Lataus­pis­tei­tä taas ei kan­na­ta sin­ne perustaa.

    Tämä on mie­les­tä­ni vää­rin­kä­si­tys. Olen ollut säh­kö­au­ton hal­ti­ja nyt 2 kk, jos­ta val­tao­san mökil­lä. Kaik­kein par­hai­ten säh­kö­au­to sopii sin­ne, jos­sa edul­lis­ta säh­köä saa omas­ta lataus­tol­pas­ta. Auton toi­min­ta­mat­ka on yli 500 km, joten esim. Savoon suun­tau­tu­val­la mök­ki­mat­kal­la ei tar­vi­ta väli­la­taus­ta. Sama asia on maa­seu­dul­la asu­vil­la: edul­li­sim­mil­la­kin säh­kö­au­toil­la ajaa yli 200 km, joten asioin­ti­reis­sun päät­teek­si lataa taas koto­na. Jos ajaa pidem­piä mat­ko­ja ”maal­ta”, mat­ka suun­tau­tu­nee kau­pun­kiin, jos­ta latausin­fraa kyl­lä löytyy.

    Sen sijaan Lii­san­puis­ton lataus­a­se­mien riit­tä­vyys pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä kyl­lä mietityttää.

 6. Asun­to- ja kiin­teis­töyh­tiöi­den vel­voit­ta­mi­nen lata­sin­fran raken­ta­mi­seen on haas­te. Mei­dän 40 osak­kaan yhtiön ongel­mak­si muo­dos­tuu saman kal­tai­nen ilmiö kuin ben­sa-sse­man vel­voit­ta­mi­nen säh­kö­au­to­jen latauk­seen. Säh­kö­liit­ty­mä ei rii­tä, säh­kö­kes­kus ei rii­tä ja mit­ta­ri­ken­tät pitää raken­taa uudel­leen. Arvio talo­yh­tiön inves­toin­ti­tar­pees­ta säh­kö­au­to­la­tauk­seen 40 autol­le on 500.000 — 1.000.000 €. Voi­sim­me täl­lä sum­mal­la ostaa kai­kil­le osak­kail­le biokaasuautot.

  1. Arvio talo­yh­tiön inves­toin­ti­tar­pees­ta säh­kö­au­to­la­tauk­seen 40 autol­le on 500.000 – 1.000.000 €.

   Teet­tä­kää uusi arvio. Hel­sin­gis­sä kau­pun­gin vuo­kra­ta­lo­yh­tiö Heka on toteut­ta­nut lata­sus­pis­teet mur­to-osal­la tuos­ta kusan­nuk­ses­ta, vaik­ka samat ovat ongel­mat. Ei tei­dän mitään pika­la­tuas­pie­tet­tä tar­vit­se sin­ne hank­kia, selai­nen 16 A:n liit­ty­mä riittää.

   1. Meil­lä talo­yh­tiös­sä ale­taan jos­sain vai­hees­sa teke­mään säh­kö­run­gon uudis­tus sekä tut­ki­taan kaik­kien raken­nus­ten ener­gia­kun­to­tar­kas­tus. Sil­lä nämä raken­nuk­set ovat 60-luvun lopul­la raken­net­tu­ja Suo­men armei­jan enti­siä upsee­rien asun­to­ja. Niis­sä ei ole mitään hajua­kaan, että min­kä­lai­set säh­kö­pii­rus­tuk­set oli­vat ja ne on raken­net­tu ihan miten sattuu.

    Pel­käs­tään put­ki­re­mont­tiin meni puo­li vuot­ta kor­jaa­mi­seen ja raken­ta­mi­seen, kos­ka min­kään­lai­sia pape­rei­ta ei ollut ja ne put­kien pääl­lä oli­vat eris­tee­nä asbes­ti­pääl­lys­tei­tä. Jo itse put­ki­suun­nit­te­lun teko kes­ti lähes vuo­den ennen kuin tie­det­tiin aika tark­kaan, että mis­sä mitä­kin put­ket ovat ja mitä tilal­le rakennetaan.

    Tämän kor­jauk­sen sekä ikku­noi­den uudis­tuk­sien jäl­keen menot talo­yh­tiöl­lä puto­si 70 000 eurol­la vuo­des­sa ja se tar­koit­ti, että van­hat oli­vat vuo­ta­neet kai­ken aikaa vet­tä sekä läm­mi­tet­ty lii­an suu­rel­la määrällä.

    Sula­ke­tau­lus­sa ei löy­dy kuin ainoas­taan vah­vin on lie­si 20A, kaik­ki ovat 10A kes­tä­vyy­des­sä ja läm­pö­tol­pis­sa taas on 8A mak­si­mi yhteen­sä, talo­yh­tiös­sä kiel­le­tään anka­ras­ti, että mitään sisä­läm­mi­tyk­siä ei lai­te­ta autoi­hin tai muu­ten kaik­ki tol­pat lak­kaa­vat toimimasta.

    Kah­ta kodin­ko­net­ta ei voi käyn­nis­tää yhtä­ai­kaa tai sula­ke pok­sah­taa ja mer­kit­see sitä, että nykyi­nen kes­tä­vyys on alle 10A. Aikoi­naan pok­sah­ti aina sula­ke vähin­tään kuu­kau­den välein ja rik­kou­tu­nei­ta lamp­pu­ja piti vaih­taa tiheäm­min ja hok­sa­sin, että sula­ke­tau­lun poh­ja­kos­ket­ti­met ovat vuo­sien aika­na löys­ty­neet ja saat­ta­vat antaa jän­ni­te­pii­kin jopa 10kV ja kor­ja­sin tämän ongel­man, nyt ei pok­sah­da kuin har­voin ja lam­put­kin pysy­neet ehji­nä sen elin­kaa­ren ajan.

    Ongel­ma on sii­nä, että säh­kö­joh­dot haper­tu­vat ja niis­sä on oiko­su­lun sekä tuli­pa­lon ris­ki ja sik­si nykyi­nen 10A ei tai­da olla tot­ta ja ryh­dy­tään tämän asian kor­jaa­mi­seen. Kus­tan­nuk­sis­ta ei tie­dä, kun pal­jon riip­puu säh­kö­lin­jois­ta, maa­pe­räs­tä ja kuin­ka han­ka­laa se voi olla vai jou­du­taan­ko hank­ki­maan vie­lä muun­ta­ja yms. Hin­ta­vaih­te­lu on suur­ta. Maa­pe­rä on näis­sä kai­kis­sa raken­nuk­sien ympä­ril­lä mel­kein koko­naan kal­lion pääl­lä ja syviä maa­koh­tia ei ole juurikaan.

    Nyky­ään osa­kas voi itse omal­la kus­tan­nuk­sel­laan teh­dä koti­la­tauk­sen mah­dol­li­sek­si ja las­ku­tus säh­kö­las­kun alle ne latauk­seen kulu­neet watit.

    Osa­kas­vä­hem­mis­tö voi itse aloit­teel­li­ses­ti ehdot­taa ja osal­lis­tua itse kus­tan­nuk­siin ilman, että kaik­ki asuk­kaat jou­tui­si­vat maksamaan.

    Täs­sä on ajan­ta­sal­la ole­vat tie­dot lataus­paik­ko­jen rakentamisohjeistuksineen:

    https://www.ara.fi/latausinfra-avustus#collapse3769

    Kiin­teis­tö­liit­to taas ker­too useam­pia vaihtoehtoja:

    https://www.kiinteistoliitto.fi/media/4730/ohje_latauspisteiden_totetuttamiseksi_paivitetty_2020.pdf

    Osak­kee­no­mis­ta­jis­ta taas on kiin­ni, että halua­vat­ko enem­mis­tö raken­taa vai ei. Pelk­kä put­ki­re­mont­ti oli tus­kan ja hien tulos­ta, että vuo­sien lyk­käyk­sien jäl­keen yksi put­ki­rik­ko muut­ti kaik­kien mie­let, kun yhden asun­non vahin­ko­jen kor­jaa­mi­seen meni n. 20 000 euroa.

    Täy­tyy vain kat­soa ja toi­voa, että kus­tan­nuk­set ovat pelät­tyä vähem­män, niin voi enem­mis­tö äänes­tää säh­kö­run­gon lisäk­si nämä lataus­pis­teet­kin mut­ta jos kus­tan­nuk­set suu­ria, enem­mis­tö ei hyväksy.

 7. Koti­la­taus on mie­les­tä­ni yksi asia, jos­sa lain­sää­tä­jää voi­si vähän kai­va­ta. Mer­kit­tä­vä mää­rä ker­ros­ta­loa­su­jia ei voi tätä optio­ta käyt­tää. Osal­le tämä optio on toki hyvin­kin mie­le­käs, kos­ka tiet­tyi­hin tapauk­siin saa tukea. Mut­ta esim…

  1. Jos auto­pai­kat ovat osak­kei­ta, ei talo­yh­tiöl­lä ole int­res­siä tai sanan­val­taa lataus­pis­tei­den tekoon. Jois­sain olo­suh­teis­sa, ehkä, sii­hen voi omal­la rahal­la pis­tää lataus­pis­teen mut­ta mitään tukea ei voi saa­da vaik­ka useam­pi naa­pu­ri tuli­si kimp­paan, eikä talo­yh­tiöl­lä ole sen parem­min vel­vol­li­suut­ta kuin mah­dol­li­suut­ta­kaan sal­lia, saa­ti tukea vaa­dit­tu­ja sähkötöitä.
  2. Monel­la, eten­kin vuo­kra-asu­jal­la on vai­ke­aa saa­da edes auto­paik­kaa ja usein auto­ja pide­tään kadun var­res­sa tai muualla. 

  Kir­joit­ta­jan aja­tus on erit­täin tuet­ta­va ja laa­jal­ti hyväl­lä poh­jal­la, mut­ta mie­les­tä­ni koti­la­tauk­ses­sa on yhä lii­al­ti rat­kai­se­mat­to­mia ongel­mia, johon mark­ki­nat eivät voi aut­taa vaik­ka miten luo­via oli­si­vat — laki kun on estee­nä. Tun­tuu usko­mat­to­mal­ta että lain­sää­tä­jä ei kos­kaan edes poh­ti­nut aja­tus­ta talo­yh­tiös­tä, jos­sa itse yhtiö ei omis­tai­si auto­paik­ko­ja. Näi­tä on kui­ten­kin paljon.

  1. Koti­la­taus on mie­les­tä­ni yksi asia, jos­sa lain­sää­tä­jää voi­si vähän kaivata.

   Kir­joi­tuk­se­ni päät­tyi sanoihin:
   “Yhdes­sä asias­sa tar­vi­taan kui­ten­kin val­tion toi­mia. Asun­to-osa­keyh­tiöi­den pää­tök­sen­te­ko­ta­vat eivät ole kun­nos­sa täl­tä­kään osin.”

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kir­joi­tuk­se­ni päät­tyi sanoihin:
    “Yhdes­sä asias­sa tar­vi­taan kui­ten­kin val­tion toi­mia. Asun­­to-osa­­keyh­­tiöi­­den pää­tök­sen­te­ko­ta­vat eivät ole kun­nos­sa täl­tä­kään osin.”

    Juu, peu­ku­tin sitä, halusin vain vähän kon­kre­ti­soi­da mil­tä kul­min asi­aa sopi­si lähes­tyä. Ei tar­koi­tus vas­tus­taa, vaan koit­taa ottaa seu­raa­vaa askel­ta. Mitä tar­kem­min ongel­ma tie­de­tään, sitä parem­mat eväät on ratkaisulle.

 8. Hyvä teks­ti. Pie­ni kor­jaus pääs­tö­asi­aan. Lataus­ten ajoit­ta­mi­nen Suo­mes­sa tai mis­sään muu­al­la­kaan EU:ssa ei vai­ku­ta pääs­töi­hin. Säh­kön­tuo­tan­to kuu­luu pääs­tö­kaup­paan, ja pääs­töt mää­räy­ty­vät pääs­tö­kau­pan (vuo­sit­tain ale­ne­van) katon mukaan. Voi­daan toki argu­men­toi­da, että ajoi­tus pie­nen­tää pääs­tö­oi­keu­den hin­taa ja tekee poliit­ti­ses­ti hel­pom­mak­si madal­taa kat­toa, mut­ta pää­piir­teit­täin näin.

  1. Juha Kän­kä­nen:
   Hyvä teks­ti. Pie­ni kor­jaus pääs­tö­asi­aan. Lataus­ten ajoit­ta­mi­nen Suo­mes­sa tai mis­sään muu­al­la­kaan :ssa ei vai­ku­ta pääs­töi­hin. Säh­kön­tuo­tan­to kuu­luu pääs­tö­kaup­paan, ja pääs­töt mää­räy­ty­vät pääs­tö­kau­pan (vuo­sit­tain ale­ne­van) katon mukaan. Voi­daan toki argu­men­toi­da, että ajoi­tus pie­nen­tää pääs­tö­oi­keu­den hin­taa ja tekee poliit­ti­ses­ti hel­pom­mak­si madal­taa kat­toa, mut­ta pää­piir­teit­täin näin.

   Jos säh­kö­hen­ki­lö­au­toil­la halu­taan vähen­tää lii­ken­teen pääs­tö­jä (Suo­mes­sa 20% pääs­töis­tä) ilman, että se on vain oman­tun­non keven­tä­mis­tä ja “vih­re­ää tek­no­lo­gi­aa”, niin hei­kos­ti käy. Ongel­ma on lii­ka hen­ki­lö­au­to­kan­ta eri­tyi­ses­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja suu­rem­mis­sa kau­pun­geis­sa — tuo­ta monin tavoin (infra, luon­non­va­rat …) kuor­mit­ta­vaa lii­ka-auto­kan­taa tuli­si vähen­tää. Jouk­ko­lii­ken­teen ja esim. jal­ko­jen käyt­tö, pyö­räi­ly ja säh­kö­avus­tei­set pyö­rät lau­dat ym. hoi­ta­vat osin myös “ilmas­toah­dis­tus­ta”.

   Mark­ki­nat hoi­ta­vat”, “vih­reä tek­no­lo­gia rat­kai­see” ovat moder­nia puhet­ta. Asioi­den siir­tä­mis­tä tule­vai­suu­teen, pois sil­mis­tä pois mie­les­tä. Mark­ki­nat teke­vät aina voit­toa, voit­to­ja ei inves­toi­da vaan ne jae­taan sijoit­ta­jil­le tuot­to­na (has­sua, että monet mark­ki­na­toi­mi­jat (esim. teol­li­suus) on vel­kai­nen, sijoit­ta­jat otta­vat vel­kaa sijoit­taak­seen, val­tio tukee vero­va­roin tuo­te­ke­hit­te­lyä eri­tyi­ses­ti lai­na­ta­kuil­la, pää­sään­töi­ses­ti inves­toin­nit hoi­de­taan veloil­la). “Mark­ki­nat rat­ko­vat” — miten,
   ns. talou­del­li­suus rahas­sa mitat­tu­na ei ole lain­kaan yksin­ker­tai­nen asia. Raha ja pääs­töt ovat sot­kui­nen yhtä­lö ratkaistavaksi!

   Onko joku muu­ten kai­va­nut tie­don, kuin­ka pal­jon säh­kön pääs­tö­kaup­pa on vähen­tä­nyt Euroo­pas­sa pääs­tö­jä? Sel­keä luku: pääs­töt vuon­na x ja pääs­töt vuon­na x, pyy­dän. Selit­te­ly­jä saa olla: pääs­töl­li­nen teol­li­suus on siir­ty­nyt esim. Aasi­aan (kyl­lä­kin vähen­tää pääs­tö­kau­pan hyö­tyä!), pääs­töt oli­si­vat olleet PALJON suu­rem­pia, jos pääs­tö­kaup­paa ei olisi … 

   Fos­sii­lion­gel­ma tai­taa rat­ke­ta, kun metaa­ni tun­dral­ta vapau­tuu … sen syyn voi sit­ten kaa­taa vaik­ka Puti­nin nis­kaan (vit­si-vit­si-vit­si — lop­pu­ke­ven­nys Huom!)

   1. Teu­to­ri Pykö­nen: Jos säh­kö­hen­ki­lö­au­toil­la halu­taan vähen­tää lii­ken­teen pääs­tö­jä (Suo­mes­sa 20% pääs­töis­tä) ilman, että se on vain oman­tun­non keven­tä­mis­tä ja “vih­re­ää tek­no­lo­gi­aa”, niin hei­kos­ti käy. Ongel­ma on lii­ka hen­ki­lö­au­to­kan­ta eri­tyi­ses­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja suu­rem­mis­sa kau­pun­geis­sa — tuo­ta monin tavoin (infra, luon­non­va­rat …) kuor­mit­ta­vaa lii­­ka-auto­­kan­­taa tuli­si vähen­tää. Jouk­ko­lii­ken­teen ja esim. jal­ko­jen käyt­tö, pyö­räi­ly ja säh­kö­avus­tei­set pyö­rät lau­dat ym. hoi­ta­vat osin myös “ilmas­toah­dis­tus­ta”.

    Pää­kau­pun­ki­seu­dun jouk­ko­lii­ken­tees­sä asiak­kaan koh­te­lu on niin sur­ke­aa, ettei mak­su­ky­kyi­nen väes­tö edes ajat­te­le sen käyt­tä­mis­tä, vaan kul­kee omil­la autoil­laan. Ja mak­su­ky­vyt­tö­mien jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö ei vähen­nä yksityisautoilua.

   2. J. Kaa­sa­lai­nen: Pää­kau­pun­ki­seu­dun jouk­ko­lii­ken­tees­sä asiak­kaan koh­te­lu on niin sur­ke­aa, ettei mak­su­ky­kyi­nen väes­tö edes ajat­te­le sen käyt­tä­mis­tä, vaan kul­kee omil­la autoil­laan. Ja mak­su­ky­vyt­tö­mien jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö ei vähen­nä yksityisautoilua. 

    Mää­rit­te­le tar­kem­min asiak­kai­den sur­kea koh­te­lu pk-seu­dun jouk­ko­lii­ken­tees­sä. En ole pariin­kym­me­neen vuo­teen huo­man­nut että hen­ki­lö­kun­ta koh­te­li­si mat­kus­ta­jia surkeasti. 

    Sen myön­nän että osa jouk­ko­lii­ken­teen mat­kus­ta­jis­ta käyt­täy­tyy töke­rös­ti mui­ta koh­taaan, mut­ta samaa voi sanoa autoi­li­jois­ta kans­sa. Kii­laa­vat ja etui­le­vat, roik­ku­vat tois­ten peräs­sä kiin­ni, rik­ko­vat lii­ken­ne­sään­tö­jä, pysä­köi­vät tahal­laan väärin. 

    Ehkä se ongel­ma on sii­nä että kun on pal­jon ihmi­siä liik­keel­lä niin syn­tyy tilan­tei­ta että tila ei aina rii­tä ja pyri­tään otta­maan tilaa muilta.

 9. Voi­si­ko sitä esim. nii­tä säh­köyh­tiöi­den hui­mas­ti nous­sei­ta ja alu­eel­li­ses­ti kovas­ti eriar­vois­ta­via siir­to­hin­to­ja jol­lain tapaa vel­voit­taa käy­tet­tä­väk­si tuo­hon koko maan kat­ta­van latausin­fran raken­ta­mi­seen? Saa­tai­siin sil­lai siir­ret­tyä sitä säh­köä autoon. Enkä minä nyt oikein tätä vih­rei­den aja­tus­ta ymmär­rä, että samaan aikaan kun halu oli­si vähen­tää pääs­tö­jä, niin jäte­tään se sit­ten mark­ki­na­voi­mien asiak­si — toi­mii osin, mut­ta tar­vi­taan muutakin.

  Koti­la­taus on ehdot­to­man tär­ke­ää säh­kö­au­toi­lun näkö­kul­mas­ta — se on tot­ta. Sit­ten jos miet­ti vaik­ka­pa Hel­sin­kiä, niin aika har­vas­sa lie­nee lopul­ta ne talo­yh­tiöt, joil­la on nii­tä piha­paik­ko­ja saa­ti auto­hal­li- tai auto­tal­li­paik­ko­ja. Eten­kin vih­reät sään­nöl­li­sin välia­join pitä­vät ään­tä ja kipui­le­vat sen kans­sa ettei nii­tä pitäi­si vel­voit­taa uusiin­kaan talo­yh­tiöi­hin raken­ta­maan. Tämä on ongel­ma — pitäi­si­kö mm. Hel­sin­gin, Tam­pe­reen, Turun ja mui­den­kin vas­taa­vien kau­pun­kien myös pis­tää kor­ten­sa kekoon — voi­si­ko autoi­li­jal­le­kin olla jos­kus tar­jol­la muu­ta­kin kuin pahek­sun­taa ja kiel­to­ja? Miten lataus hoi­tuu niis­sä talo­y­tiöis­sä asu­vil­ta, jois­sa ei auto­paikk­ko­ja ole — siis pitäi­si­kö sitä läh­teä johon­kin kaup­pa­kes­kuk­seen pyö­ri­mään kol­mek­si tun­nik­si, että sai­si sen auton lada­tuk­si? Haluai­sin minä tie­tää mitä Hel­sin­gin kau­pun­ki esi­mer­kik­si on asian hyväk­si teh­nyt ja mitä aikoo tehdä?

  Talo­yh­tiöi­den park­ki­paik­ko­jen säh­köis­tyk­sen pitää olla vel­voit­ta­vaa eikä mitään suo­si­tus­hömp­pää. Ei ne nykyi­set säh­kö­sys­tee­mit ilman perus­kor­jaus­ta mones­sa­kaan pai­koin rii­tä sii­hen, että osa­kas voi­si omal­la kus­tan­nuk­sel­laan­kaan lataus­pis­tet­tä toteut­taa. Olen sikä­li onne­kas, että omas­sa talo­yh­tiös­sä tuli rei­lu vuo­si sit­ten mah­dol­li­sek­si asen­nut­taa omal­la kus­tan­nuk­sel­la lataus­pis­te. Har­mi vaan että kun sitä ei teh­ty yhtiön hank­kee­na, niin mitään tukea­han ei yksit­täi­nen osa­kas voi saa­da. Lataus­a­se­ma on hidas, mut­ta tuli mak­sa­maan kaik­ki­nen­sa hie­man vajaa 1700 euroa + kuu­kausit­tai­set yllä­pi­to­mak­sut + kaik­ki toi­met ja niis­tä koi­tu­vat kus­tan­nuk­set ovat osak­kaan vas­tuul­la vaik­ka ne tuli­si­vat yhtön tar­peis­ta. En tar­koi­ta että pitäi­si olla ilmais­ta, mut­ta jos toi­ve on että lataus­hy­bri­dit ja säh­kö­au­tot yleis­ty­vät, niin jotain koh­tuut­ta autoi­li­joi­den­kin rahas­tuk­seen pitäi­si saa­da. Se on sit­ten lopul­ta sama onko se val­tion, kun­tien vai mark­ki­na­voi­mien rahaa, mut­ta kun auto­li­jat ja lii­ken­ne kui­ten­kin kat­taa ihan hitok­seen ison osan yhteis­kun­nan tulois­ta, niin vois­ko sitä jos­kus käyt­tää edis­tä­mään myös autoi­lun tavoit­tei­den toteutumista?

 10. Ylei­ses­ti ottaen olen samaa miel­tä sii­tä, että mark­ki­nat tuot­ta­vat toden­nä­köi­ses­ti par­haan lop­pu­tu­lok­sen täs­sä­kin asias­sa, ja jul­ki­sen val­lan tulee olla lähin­nä mah­dol­lis­ta­ja (kuten kadun­var­si­py­sä­köin­nis­sä, jon­ka otin puheek­si Tie­de koh­taa kun­ta­vaa­lit ‑kes­kus­te­lus­sa maa­lis­kuus­sa (link­kiä videoon en nyt löydä)).

  Mut­ta vähän kon­kre­ti­aa kai­pai­sin nyt noi­hin heit­toi­hin kes­kel­lä kor­pea sijait­se­vis­ta huol­toa­se­mis­ta. Kyl­mä­ase­mil­la­kin on bens­a­pum­put, ase­mat ovat yleen­sä joten­kin valais­tu­ja jne. On kaik­kea mikä toi­mii säh­köl­lä. Jos sel­lai­sel­le pai­kal­le pys­ty­te­tään tolp­pa, jos­ta saa 50 kW tasa­vir­taa, jou­du­taan­ko sii­nä nyt muka tosi­aan vetä­mään uusi ilma­joh­to 50 kilo­met­rin pääs­tä soi­den ja tun­tu­rien yli?

  Latausin­fran puut­teet ovat ennen kaik­kea Itä- ja Poh­jois-Suo­mes­sa. Siel­lä­kin riit­täi­si, että pika­la­taus­a­se­mia oli­si vaik­ka kun­ta­kes­kuk­sis­sa, jois­sa on taa­tus­ti riit­tä­vä säh­köin­fra valmiina.

  Aina­kin itse mie­luum­min pysäh­te­li­sin jos­sain, mis­sä on näh­tä­vää ja eri­lai­sia ravin­to­loi­ta, kuin vain huol­tik­sen oma kup­pi­la, joka ei vält­tä­mät­tä ole edes auki.

  Han­ka­lim­pia reit­te­jä aina­kin lataus­kar­tan mukaan oli­si esim. Kajaa­ni-Kuusa­mo-väli, jol­la ei ole yhtään pika­la­tu­ria. Mis­sään kor­ves­sa sen välin latu­rit eivät tie­ten­kään ole, vaan tiel­lä E63. Luu­li­si että tien var­rel­la on säh­köin­fraa aika hyvin.

  Mut­ta jos nyt jota­kin pitää vel­voit­taa, niin vaik­ka sit­ten jokai­nen kun­ta lait­ta­maan muu­ta­man lataus­ruu­dun kun­nan­ta­lon­sa pihal­le. Sil­lä tavoin oli­si var­mas­ti joka tup­pu­ky­läs­sä latu­ri. Ja joka pai­kas­sa tie­täi­si että seu­raa­mal­la kylt­te­jä kun­nan­ta­lol­le pää­see laturille.

  1. Mar­ko Hami­lo:
   Mut­ta vähän kon­kre­ti­aa kai­pai­sin nyt noi­hin heit­toi­hin kes­kel­lä kor­pea sijait­se­vis­ta huol­toa­se­mis­ta. Kyl­mä­ase­mil­la­kin on bens­a­pum­put, ase­mat ovat yleen­sä joten­kin valais­tu­ja jne. On kaik­kea mikä toi­mii säh­köl­lä. Jos sel­lai­sel­le pai­kal­le pys­ty­te­tään tolp­pa, jos­ta saa 50 kW tasa­vir­taa, jou­du­taan­ko sii­nä nyt muka tosi­aan vetä­mään uusi ilma­joh­to 50 kilo­met­rin pääs­tä soi­den ja tun­tu­rien yli? 

   Van­han­ai­kai­sen pie­nen huol­toa­se­man säh­kön­ku­lu­tus ei hir­veäs­ti eroa oma­ko­ti­ta­los­ta. Pää­su­la­ke on toden­nä­köi­ses­ti 32 A, ehkä 64 A. 50 kilowa­tin kol­mi­vai­he­la­taus edel­lyt­tää yli 100 A:n vir­taa eli vähin­tään 125 A:n pää­su­lak­kei­ta. Sen voi käy­tän­nös­sä toteut­taa mie­lek­kääs­ti taval­li­sel­la 230 V:n verk­ko­lii­tän­näl­lä vain, jos ollaan aivan muun­ta­mon vie­res­sä. Käy­tän­nös­sä voi­mayh­tiön on raken­net­ta­va uusi puis­to­muun­ta­mo tätä lii­tyn­tää var­ten. On aivan mah­dol­lis­ta, että myös kes­ki­jän­ni­te­joh­to on vedet­tä­vä sin­ne 110 kV:n ase­mal­ta, jos van­has­sa joh­dos­sa ei ole riit­tä­väs­ti laa­jen­nus­va­raa. Näin käy mel­kein var­mas­ti, jos pika­la­taus­paik­ko­ja on useita.

   Han­ka­lim­pia reit­te­jä aina­kin lataus­kar­tan mukaan oli­si esim. Kajaa­­ni-Kuusa­­mo-väli, jol­la ei ole yhtään pika­la­tu­ria. Mis­sään kor­ves­sa sen välin latu­rit eivät tie­ten­kään ole, vaan tiel­lä . Luu­li­si että tien var­rel­la on säh­köin­fraa aika hyvin. 

   Valit­sit Suo­men säh­köin­fran kan­nal­ta ehkä huo­noim­man välin. Säh­kö­verk­ko ei nimit­täin Suo­mes­sa nou­dat­te­le ties­töä. Suo­mus­sal­mel­la on 110 kV:n ase­ma, samoin Kajaa­nis­sa. Sii­nä välis­sä ollaan 20 kV:n ver­kon varas­sa, eikä pika­la­tu­rei­den raken­ta­mi­nen pit­kän kes­ki­jän­ni­te­lin­jan pää­hän ole miten­kään suoraviivaista.

   Mut­ta jos nyt jota­kin pitää vel­voit­taa, niin vaik­ka sit­ten jokai­nen kun­ta lait­ta­maan muu­ta­man lataus­ruu­dun kun­nan­ta­lon­sa pihal­le. Sil­lä tavoin oli­si var­mas­ti joka tup­pu­ky­läs­sä latu­ri. Ja joka pai­kas­sa tie­täi­si että seu­raa­mal­la kylt­te­jä kun­nan­ta­lol­le pää­see laturille. 

   Help­poa on edel­lyt­tää pää­kau­pun­gis­ta käsin, että maa­seu­dun kun­nat ryh­ty­vät raken­ta­maan lii­ken­ne­ver­kon infraa ulko­paik­ka­kun­ta­lais­ten hyödyksi.

  2. Mar­ko Hami­lo: Mut­ta vähän kon­kre­ti­aa kai­pai­sin nyt noi­hin heit­toi­hin kes­kel­lä kor­pea sijait­se­vis­ta huoltoasemista.

   Kon­kre­tia on sitä että kes­kel­lä kor­pea 24/7 pis­to­ra­sia on tur­val­li­suus­te­ki­jä, ja sel­lai­sek­si riit­tää ton­nin 3x16A / 11kW ‑lataus­lai­te ja koleh­ti­ra­sia. Tur­val­li­suus­te­ki­jät mak­se­taan tyy­pil­li­ses­ti yhtei­sis­tä rahoista.

   50 kW on jo sisään­heit­to­te­ki­jä ravin­to­lal­le tai hyper­mar­ke­til­le, 120 kW ja ylös­päin kii­rei­sil­le suun­nat­tua lii­ke­toi­min­taa. Molem­mat vaa­ti­vat mik­ro­y­rit­tä­jäl­le mer­kit­tä­viä inves­toin­te­ja, tur­ha tähän on pakot­taa jol­lei mark­ki­na­ky­syn­tää ole.

   Aika vähäi­sek­si jää minus­ta­kin nor­mioh­jauk­sen tarve.

 11. Pari huo­mio­ta sivus­ton uudis­tuk­ses­ta ennen kuin kom­men­toin var­si­nais­ta aihetta.

  1) Tavutus
  – Kun ottaa tavu­tuk­sen käyt­töön kan­nat­tai­si samal­la ottaa käyt­töön myös tasat­tu teks­ti, jus­ti­fied text, kos­ka sil­mä on tot­tu­nut luke­maan tavu­te­tun teks­tin tasattuna.

  2) Tavutus
  – Kan­nat­taa huo­mioi­da, että luki­jal­le ja kom­men­toi­jal­le voi tul­la läpi-tavu­te­tus­ta teks­tis­tä copy-pas­te ongel­mia. (Juu­ri tämä antoi aiheen tähän kommenttiin.)
  – Teks­tin siir­tä­mi­nen eri ohjel­mien välil­lä vai­keu­tuu, vaik­ka­pa Fire­fox / tekstieditori.

  3) Tavutus
  – Kaik­ki haku­ko­neet eivät osaa indek­soi­da tavu­tet­tua tekstiä.
  – Voi olla, että nyky­ään jo osaavatkin.

  4) Tavutus
  – Teks­tin läpi-tavu­tuk­sen sijaan voi kokeil­la myös CSS- tai JavaScript-tavutusta.

  5) Tavutus
  – Suo­men­kie­len onli­ne-tavu­tuk­seen voi tutustua:
  https://joukahainen.puimula.org/webvoikko/hyphenate
  – Siel­tä kaut­ta löy­tyy myös tavutusohjelmat.

  6) RSS
  – Rss ‑syöt­teel­tä puut­tuu otsikko.

 12. Syr­jä­seu­duil­la ei ole ben­sa-ase­mia eikä tule eli ketään ei voi­da vel­voit­taa mihinkään.
  Aje­lin juu­ri 3500 km Kepu­lan­dias­sa ja kyl­lä kaik­ki jake­lua­se­mat oli­vat taajamissa.
  Itse asias­sa nii­tä on jo niin har­vas­sa, että minun oli suun­ni­tel­ta­va tankkaukset.
  Ja maa­seu­dul­la on sen ver­ran tyh­jää, että jokai­sel­la muun­toa­lu­eel­la on vapaa­ta kapa­si­teet­tia aina­kin yhtä pika­la­taus­a­se­maa varten.

  Se kepun ja mui­den­kin puo­luei­den roman­ti­soi­ma maa­seu­tu kuo­li jo 60–70- luvuil­la ja nyt tyh­je­ne­vät kirkonkylät

  1. Lii­an van­ha:
   Syr­jä­seu­duil­la ei ole ben­­sa-ase­­mia eikä tule eli ketään ei voi­da vel­voit­taa mihinkään.
   Aje­lin juu­ri 3500 km Kepu­lan­dias­sa ja kyl­lä kaik­ki jake­lua­se­mat oli­vat taajamissa.
   Itse asias­sa nii­tä on jo niin har­vas­sa, että minun oli suun­ni­tel­ta­va tankkaukset.

   Sil­loin jos teh­dään tie­oi­kai­su­ja tai leven­nyk­siä niin van­hat ben­sa-ase­mat eivät auto­maat­ti­ses­ti siir­ry uudel­le tie­lin­jauk­sel­le. Uusil­le teil­le syn­tyy iso­ja ns lii­ken­nea­se­mia mut­ta huo­mat­ta­vas­ti har­vem­min kuin ennen. Näil­lä on mah­dol­li­ses­ti myös infra kun­nos­sa säh­kö­au­to­jen lataus­ta var­ten mut­ta jonot piu­hoi­hin voi­vat olla pit­kät var­sin­kin vii­kon­lop­pui­na. Niis­sä on myös pit­kät jonot muu­ten­kin kah­via ja ruo­kaa voi jou­tua jonot­ta­maan, ja jopa ves­sas­sa käyn­tiä. Mei­dän per­heen ennä­tys miten kau­an voi jou­tua jonot­ta­maan ves­saan on 30 minuut­tia (Hei­no­lan Täh­ti­ho­vi, nais­ten ves­sa, sun­nan­tai-ilta n 15 vuot­ta sit­ten). Sil­loin kan­nat­taa opti­moi­da min­ne menee ensin jonot­ta­maan ja kuka.

  2. Lii­an van­ha:

   Se kepun ja mui­den­kin puo­luei­den roman­ti­soi­ma maa­seu­tu kuo­li jo 60–70- luvuil­la ja nyt tyh­je­ne­vät kirkonkylät

   Sopii kysyä että onko maa­seu­tu Suo­mes­sa ollut kos­kaan noi­ta idyl­li­siä kir­kon­ky­liä? Suo­men maa­seu­dun raken­ne on ollut jo tois­ta sataan vuot­ta hajau­tet­tu jon­ka seu­rauk­se­na Suo­men maa­seu­dul­le ei ole syn­ty­nyt mitään idyl­lis­tä kylä yhtei­söä kuten on esi­mer­kik­si muis­sa Euroo­pan mais­sa ja myös Poh­jois­mais­sa kuten Tans­kas­sa, Ete­lä-Ruot­sis­sa ja Norjassa. 

   YLE näyt­ti juu­ri eilen mie­len­kiin­toi­sen doku­men­tin Ete­lä-Englan­nin ete­läi­ses­tä krei­vi­kun­nas­ta Cornwal­lis­ta kuin­ka sii­tä on tul­lut varak­kai­den lon­too­lais­ten vapaa-ajan viet­to paik­kaa jon­ka seu­rauk­se­na siel­lä asun­to­jen hin­nat ovat nous­seet Lon­toon tasol­le kos­ka tii­vis kyläyh­tei­söl­li­nen kylä raken­ne hou­kut­te­lee kau­pun­ki­lai­sia osta­maan vapaa-ajan asun­to­ja juu­ri täl­läi­ses­tä mil­jöös­tä. Tämän­kin kehi­tyk­sen nur­ja­puo­li on se että pai­kal­li­sil­la asuk­kail­la ei ole varaa ostaa asun­to­ja Cornwal­lis­ta kos­ka hin­nat ovat lii­an kor­keat siis Lon­toon tasol­la. Suo­mes­ta löy­tyy toden­nä­köi­ses­ti yksi maan­tie­teel­li­nen paik­ka (siis pää­kau­pun­ki­seu­dun ulko­puo­lel­ta) jos­sa kehi­tys on men­nyt hiu­kan tähän suun­taan ja se on Turun saaristo.

 13. Mark­ki­nois­sa on yksi pie­nen pie­ni ongel­ma. Mark­ki­nat koos­tu­vat kulut­ta­jis­ta, jot­ka eivät väli­tä tip­paa­kaan ympä­ris­tös­tä, muis­ta ihmi­sis­tä tai edes itses­tään, kun­han saa­vat halua­man­sa mah­dol­li­sim­man hal­val­la ja just nyt; ja tuot­ta­jis­ta, jot­ka eivät väli­tä tip­paa­kaan ympä­ris­tös­tä, muis­ta ihmi­sis­tä tai edes yri­tyk­ses­tään, kun­han vaan saa­vat tuo­tet­tua mah­dol­li­sim­man suu­ria osin­ko­ja lyhyel­lä aika­vä­lil­lä. Mark­ki­nat tyk­kää­vät hal­vois­ta fos­sii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta. Sik­si mark­ki­noi­den ei voi antaa vapaas­ti päät­tää asiois­ta, vaan mark­ki­noi­ta pitää pakot­taa. Säh­kön käyt­töön pakot­ta­mi­nen fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den käy­tön sijaan on hyvä asia.

  1. Ant­ti Lai­ne:
   Mark­ki­nat tyk­kää­vät hal­vois­ta fos­sii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta. Sik­si mark­ki­noi­den ei voi antaa vapaas­ti päät­tää asiois­ta, vaan mark­ki­noi­ta pitää pakot­taa. Säh­kön käyt­töön pakot­ta­mi­nen fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den käy­tön sijaan on hyvä asia. 

   Tuo­kin näke­mys että mark­ki­nat tyk­kää­vät hal­vois­ta fos­sii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta ei kyl­lä ihan pidä paik­kaan­sa enään. Esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa edel­li­sen pre­si­den­tin hal­lin­non 1 vuo­den aika­na puret­tiin kaik­ki ympä­ris­tö­sään­te­ly kivi­hii­len koh­dal­ta. Lop­pu­tu­los tähän päi­vään men­nes­sä on se ettei yksi­kään ame­rik­ka­lai­nen ener­giayh­tiö ole sijoit­ta­nut uusiin kivi­hii­li tuotantoon
   Yhdys­val­lois­sa vaik­ka sään­te­ly puret­tiin lähes koko­naan edel­li­sen pre­si­den­tin toi­mes­ta. Syy mik­si uusia inves­toin­te­ja ei teh­ty tämän­kin jäl­keen kivi­hii­leen Yhdys­val­lois­sa oli yksin­ker­tai­ses­ti se että maa­kaa­sun hin­ta on ollut mon­ta vuot­ta erit­täin edul­li­nen joten kivi­hii­li ei pysy kil­pai­le­maan mark­ki­noil­la maa­kaa­sun kans­sa. Jos­kus käy niin kuten on käy­nyt Yhdys­val­lois­sa että kak­si ener­gia muo­toa eli täs­sä tapauk­ses­sa maa­kaa­su ja kivi­hii­li kil­pai­le­vat niin että maa­kaa­su voit­taa hin­ta kil­pai­lun. Rus­ko­hii­leen on teh­ty joi­ta­kin uusia inves­toin­te­ja Yhdys­val­lois­sa mut­ta ne ovat pää­asias­sa avo­lou­huk­sia jot­ka sijait­se­vat Mon­ta­nas­sa. Kivi­hii­li kai­vok­set Yhdys­val­lois­sa sijait­se­vat itä­ran­ni­kol­la Appalakeilla.

   1. Rahul Soma­ni:
    Yhdys­val­lois­savaik­ka sään­te­ly puret­tiin lähes koko­naan edel­li­sen pre­si­den­tin toi­mes­ta. Syy mik­si uusia inves­toin­te­ja ei teh­ty tämän­kin jäl­keen kivi­hii­leen Yhdys­val­lois­sa oli yksin­ker­tai­ses­ti se että maa­kaa­sun hin­ta on ollut mon­ta vuot­ta erit­täin edul­li­nen joten kivi­hii­li ei pysy kil­pai­le­maan mark­ki­noil­la maa­kaa­sun kans­sa. Jos­kus käy niin kuten on käy­nyt Yhdys­val­lois­sa että kak­si ener­gia muo­toa eli täs­sä tapauk­ses­sa maa­kaa­su ja kivi­hii­li kil­pai­le­vat niin että maa­kaa­su voit­taa hin­ta kil­pai­lun. Rus­ko­hii­leen on teh­ty joi­ta­kin uusia inves­toin­te­ja Yhdys­val­lois­sa mut­ta ne ovat pää­asias­sa avo­lou­huk­sia jot­ka sijait­se­vat Mon­ta­nas­sa. Kivi­hii­li kai­vok­set Yhdys­val­lois­sa sijait­se­vat itä­ran­ni­kol­la Appalakeilla. 

    Asia saat­taa muut­tua ihan lähi­tu­le­vai­suu­des­sa kun hal­van vel­ka­vi­vul­la teko­hen­gis­sä pidet­ty fräk­käy­söl­jyn ja ‑kaa­sun buu­mi kaa­tuu omaan mah­dot­to­muu­ten­sa jo täl­lä­kin hetkellä.

   2. Sta­dist: Asia saat­taa muut­tua ihan lähi­tu­le­vai­suu­des­sa kun hal­van vel­ka­vi­vul­la teko­hen­gis­sä pidet­ty fräk­käy­söl­jyn ja ‑kaa­sun buu­mi kaa­tuu omaan mah­dot­to­muu­ten­sa jo täl­lä­kin hetkellä.

    Lius­ke­kaa­su tuo­tan­to Yhdys­val­lois­sa on jo koke­nut tuon ala­mäen osit­tain kos­ka sen tuo­tan­to on erit­täin kal­lis­ta ja toi­sek­si öljyn­tuot­ta­ja­maat kuten Sau­di-Ara­bia on pitä­nyt raa­ka-öljyn hin­nan kei­no­te­koi­ses­ti alhaal­la pump­paa­mal­la lisää raa­ka-öljyä jol­la on vai­ku­tus­ta Yhdys­val­tain omaan tuo­tan­toon. Myös lius­ke­kaa­su tuo­tan­to on Yhdys­val­lois­sa ollut talou­del­li­ses­sa vaikeuksissa.
    Täs­sä­kin tulee pää­asias­sa työ­voi­ma kus­tan­nuk­set esil­le jot­ka ovat Yhdys­val­lois­sa erit­täin kor­keat ver­rat­tu­na Lähi-idän maihin

  2. Ant­ti Lai­ne: lan­ka­ver­kon

   Ant­ti Lai­ne:
   Mark­ki­nois­sa on yksi pie­nen pie­ni ongel­ma. Mark­ki­nat koos­tu­vat kulut­ta­jis­ta, jot­ka eivät väli­tä tip­paa­kaan ympä­ris­tös­tä, muis­ta ihmi­sis­tä tai edes itses­tään, kun­han saa­vat halua­man­sa mah­dol­li­sim­man hal­val­la ja just nyt; ja tuot­ta­jis­ta, jot­ka eivät väli­tä tip­paa­kaan ympä­ris­tös­tä, muis­ta ihmi­sis­tä tai edes yri­tyk­ses­tään, kun­han vaan saa­vat tuo­tet­tua mah­dol­li­sim­man suu­ria osin­ko­ja lyhyel­lä aikavälillä.

   Kiert­tä­mi­nen on kyl­lä vai­kut­ta­nut myös mark­ki­na­ta­lou­teen niin että on edul­li­sem­paa kier­rät­tää monia tuot­tei­ta kier­rä­tys­kes­kuk­sien kaut­ta . Uskal­lan väit­tää että Euroop­pa on kier­rä­tyk­ses­sä jopa Yhys­val­to­ja edel­lä. Yhdys­val­lat vie pal­jon kier­rä­tys­ma­te­ria­li­aa Kii­naan jos­sa ne kier­rä­te­tään Kii­nan ja Yhdys­val­tain mark­ki­noil­le uusio­käyt­töön. Mie­len­kiin­tois­ta kyl­lä ettei ame­rik­ka­lai­set mil­jar­döö­ri sjoit­ta­ja kapi­ta­lis­tit ovat tätä hok­san­neet koti­maaas­san mut­ta kii­na­lai­set mil­jar­döö­ri sjoit­ta­ja kapi­ta­lis­tit pyö­rit­tä­vät tätä lii­ke­toi­min­taa jon­ka pää­asial­li­nen kier­rä­tys mate­ri­aa­li tulee Yhdys­val­lois­ta. Täs­sä on jokin men­nyt Yhys­val­tain ja Kii­nan talou­del­li­nen kehi­tys päälaelle.

 14. Aikoi­naan kun lan­ka­ver­kon tiheys oli liki 100% asu­tuis­ta asun­nois­ta niin asuk­kai­den kes­kit­ty­mät näkyi­vät hyvin liittymätilastoista

  Niin­pä esim Ina­rin kun­nan liit­ty­mis­tä 85% oli kyt­ket­ty kol­meen keskukseen.
  Kun tilaa­ja­joh­don pituus oli kes­ki­mää­rin kak­si kilo­met­riä niin aika kes­kit­ty­nyt­tä asu­tus oli jo 80-luvulla.
  Mut­ta suo­ma­lai­nen ark­ki­teh­tuu­ri on mitä on eivät­kä nuo kylät ole idyllisiä

 15. Hyvä kir­joi­tus. Oli­si kui­ten­kin ollut mie­len­kiin­tois­ta kuul­la kir­joit­ta­jan aja­tuk­sia nykyi­sen polt­toai­ne­ve­ron kor­vaa­mi­ses­ta. On sel­vää, että vas­taa­va vero­ker­ty­mä pitää joten­kin saa­da har­sit­tua kasaan. Jul­kis­ten lataus­tolp­pien säh­köön on help­po kyt­keä ”sopi­va lisä­ve­ro”. Koti­pis­to­rasioi­hin se ei onnis­tu. Tie­tys­ti säh­kö­au­ton verot­ta­mi­nen monin muin kei­noin on mah­dol­lis­ta. Täl­lä het­kel­lä käyt­tö­kus­tan­nus­ten erol­la perin­tei­seen näh­den voi­daan hou­ku­tel­la siir­ty­mis­tä säh­kö­au­toon. Mut­ta kuin­ka val­tion vero­ker­ty­män riit­tä­vyys hoi­de­taan? Mehän olem­me tot­tu­neet sii­hen, että autoi­li­jat mak­sa­vat mel­koi­ses­ti muu­ta­kin kuin itse autoi­luun liit­ty­vää (infra yms. mukaan lukien).

 16. Täs­sä kapi­ta­lis­min. mark­ki­nat näkee, niil­lä ei ole intressiä
  mihin­kään maa­il­man “pelas­ta­mi­seen” vaan osin­gon tuottoon,
  Vali­tet­ta­vas­ti. Kak­si ei-toi­vot­tua ener­gia­läh­det­tä kisaa keskenään.

  1. Teu­to­ri Pykö­nen:
   Täs­sä kapi­ta­lis­min. mark­ki­nat näkee, niil­lä ei ole intressiä
   mihin­kään maa­il­man “pelas­ta­mi­seen” vaan osin­gon tuottoon,
   Vali­tet­ta­vas­ti. Kak­si ei-toi­­vot­­tua ener­gia­läh­det­tä kisaa keskenään.

   Jos Teu­to­ri Pykö­nen tar­koit­taa kah­del­la ei-toi­­vot­ul­la ener­gia­läh­teellä kivi­hii­len ja maa­kaa­su välis­tä kil­pai­lua niin maa­kaa­su on kyl­lä parem­pi vaih­toeh­to kuin kivi­hii­li. Joten maa­kaa­su on voit­ta­nut kisan kivi­hiil­tä vas­taan. Toki fuusio­ener­gia on tule­vai­suut­ta mut­ta tus­kin voim­me odot­taa sin­ne asti teke­mät­tä mitään nyt. Kyl­lä siir­ty­mä­kau­den ener­gia­muo­toi­hin pitäi­si men­nä täl­lä het­kel­lä nopeam­min kun­nes fuusio­ne­ner­gias­ta tulee ylei­nen ener­gian tuo­tan tomuo­to. Suo­mes­sa pitäi­si siis luo­pua siir­ty­mä­kau­den yli tur­pees­ta ja Itä-Euroo­pas­sa pitäi­si luo­pua kivi­hii­les­tä siir­ty­mä­kau­den yli.Yhdysvalloissa on luo­vut­ta­va lii­an kor­keas­ta öljy-kaa­su riip­pu­vuu­des­ta nopeam­min kos­ka Yhdys­val­lois­sa on kyl­lä vaih­toeh­to­ja uusiu­tu­vis­sa. Aurin­koe­ner­gia on jo arki­päi­väis­tyyt mones­sa ete­lä­val­tiois­sa. Jopa öljy­osa­val­tios­sa kuten Teksasissa.

 17. Otta­mat­ta kan­taa kes­kel­lä kor­pea sijait­se­van lataus­a­se­man sijain­tiin, Osmo Soi­nin­vaa­ran­kin ajat­te­lus­sa jär­ke­vä teke­mi­nen vaa­tii auton latauk­sen ajak­si jon­kin­lai­sen ostosparatiisin.

  Jos asi­aa ajat­te­lee säh­kö­au­toi­le­van kan­san­osan ruu­miin­kun­non kan­nal­ta, niin vaik­ka­pa rei­pas 20 min pituus­hyp­py­tuo­kio ja uska­li­aam­mil­le mah­dol­li­suus kol­mi­loi­kan hyp­pe­le­mi­seen, saat­tai­si olla jopa kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti parem­pi vaih­toeh­to kuin not­kua sei­so­van pöy­dän ääressä.

 18. Vaik­ka­pa Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gin katu­jen tien­var­si­py­sä­köin­tiä näh­nyt ja har­ras­ta­nut ymmär­tää että tämä vih­reä yhtä­lö ei tule toi­mi­maan. Ei ole tilaa latauspisteille.
  Katu­jen var­sil­la on auto­ja kym­me­nin tuhan­sin. Mis­sä­kö­hän ne kaik­ki tule­vat lataa­maan? Ehkä autoi­li­jan on ryh­dyt­tä­vä käy­mään päi­vit­täin jos­sa­kin jät­tios­tos­kes­kus­hel­ve­tis­sä ja jät­tää auton­sa latauk­seen samal­la, kun kes­kit­tää ostok­sen­sa kaup­pa­kes­kus­ten mega­toi­mi­joil­le. Nyt­hän se on jo usein ainoa mah­dol­li­suus kaupunkilaiselle. 

  Muis­sa tilan­teis­sa jonot­ta­mi­seen (ja säh­kön “hal­puu­teen”) kan­nat­taa alkaa totu­tel­la: https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/7848d89c-bf1a-4d02-9c73-e6b4f1ae88a2
  Miten vaa­ti­ma­ton reis­su Tur­kuun voi­kaan olla noin vaikea ?

  Säh­kö tai­taa­kin olla, tämän het­ken tie­dol­la aina­kin, traa­gi­nen vir­he­va­lin­ta autoi­lun viher­tä­mi­sek­si. Pääs­töt oli­vat tosia­sial­li­ses­ti uudel­la polt­to­moot­to­ri­tek­no­lo­gial­la­kin menos­sa jo todel­la lujaa alas. Miet­ti­kää­pä mitä ovat uuden auton pääs­töt tänä vuon­na ver­rat­tu­na vaik­ka­pa vuo­den 2000 vuo­si­mal­lien päästöihin.
  Lisäk­si säh­köä parem­pia vaih­toeh­toi­sia ener­gia­muo­to­ja oli tulos­sa jo autoi­luun­kin. Mut­ta oli­ko pak­ko pai­naa paniik­ki­nap­pu­laa? Käsit­tääk­se­ni, ja onnek­si, EU ei ole kui­ten­kaan koko­naan mää­ri­tel­lyt aina­kaan vie­lä, että säh­kö on ainoa mah­dol­li­suus lii­kut­taa kul­ku­neu­vo­ja. Mikä­hän on EU:n koko­nai­sau­to­kan­ta? Suu­ruus­luok­ka lie­nee sadois­sa mil­joo­nis­sa. Töp­se­li seinään?
  Auton­val­mis­ta­jat alka­vat teh­dä tie­ten­kin innol­la sitä mitä tila­taan. Säh­köön siir­ty­mi­nen on niil­le lois­ta­va ja uusi voit­to­jen teke­mi­sen mah­dol­li­suus. Tot­ta kai ideo­lo­gi­nen säh­kö­po­li­tiik­ka ja auton­val­mis­ta­jien dynaa­mi­nen myyn­ti­hen­ki­syys yhdis­ty­vät, ja ovat jo yhdis­ty­neet. Nyt jos kos­kaan tar­vi­taan media­lu­ku­tai­toa. Eko­lo­gial­la ja ilmas­tol­la ei ole itses­tään sel­viä yhtä­läi­syys­merk­ke­jä säh­kö­ener­gian kanssa. 

  Itse näen että poliit­ti­nen todel­li­nen taus­tal­la on halu vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti autoi­lua ja yli­pää­tään auton omis­ta­mis­ta, ei vain vähen­tää päästöjä.
  Säh­kö on uusi kai­ken-teo­ria. Tämä säh­köl­le ase­tet­tu odo­tusar­vo saat­taa kui­ten­kin tuot­taa ikä­vän yllä­tyk­sen. Tar­vit­sem­me tuu­li-ja aurin­koe­ner­gi­aa sekä ydin­e­ner­gi­aa rei­lus­ti lisää. Lii­ken­teen sito­mi­nen säh­köön ei ole­kaan sik­si vii­sas­ta, kos­ka yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa ener­gian­tar­pees­ta liit­tyy muu­hun kuin lii­ken­tee­seen. Säh­kö tar­vi­taan muu­al­le ja sin­ne mis­sä sitä on help­po käyttää.
  Autoi­lun säh­köis­tä­mi­nen ehdi­tään vie­lä perua. Se ei ole ainoa vaih­toeh­toi­nen mahdollisuus.
  Itse en soi­si näke­vä­ni säh­kö­tolpp­pa — ja lataus­pis­te­vii­da­koi­tu­nut­ta Hel­sin­kiä, kun vaih­toeh­to­ja­kin on ole­mas­sa. Kan­nat­tai­si ehkä odot­taa eikä rynniä.

 19. Miten lataus mak­se­taan? Mie­lui­ten las­kun tuli­si ohjau­tua omaan säh­kö­las­kuun. Tähän on monia hyviä ohjel­mis­to­ja ole­mas­sa. Itse toi­von, että suo­ma­lai­sen Lii­ken­ne­vir­ran jär­jes­tel­mä löi­si itsen­sä läpi kansainvälisesti

  Mikä jut­tu tämä on? Kuu­los­taa han­ka­lal­ta, mik­si sitä ei voi­si mak­saa kor­til­la tai jol­lain sovel­luk­sel­la tai vaik­ka käteisellä?

  En osaa kuvi­tel­la kuin var­sin ikä­viä syi­tä moi­seen toi­vee­seen, ehkä korjaat.

  1. Miten mak­sai­sit sen kätei­sel­lä ulko­na ole­val­le tol­pal­le? Muu­ta­man kym­me­nen sen­tin kort­ti­mak­sutkn oli­si­vat aika ongel­mal­li­nen asia.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Miten mak­sai­sit sen kätei­sel­lä ulko­na ole­val­le tol­pal­le? Muu­ta­man kym­me­nen sen­tin kort­ti­mak­sutkn oli­si­vat aika ongel­mal­li­nen asia. 

    Ei kai ne kovin iso ongel­ma oli­si? Ihmi­set mak­sa­vat 20 sen­tin ostok­sia kor­teil­la päivittäin.
    Taka­vuo­si­na kau­pat valit­ti­vat sekä kort­ti- että käteis­mak­su­jen käsit­te­lyn han­ka­luu­des­ta. Vas­tauk­se­ni oli että jos rahan vas­taa­not­ta­mi­nen on noin vai­ke­aa, niin kan­nat­taa sit­ten antaa tava­ra ilmai­sek­si. Tähän ei ole men­ty, joten näh­tä­väs­ti ongel­mat joten­kin ratkesi.

 20. Kak­si seik­kaa pitää vie­lä nos­taa esiin.

  Akku-metal­lien kai­va­mi­seen tar­vi­taan fos­sii­lie­ner­gi­aa hyvin pitkään.

  Eli halut­tuun pääs­töt­tö­myy­teen ei pääs­tä toden­nä­köi­ses­ti koskaan.

  +

  US armyn puo­lus­tus­haa­rat ovat maa­il­man suu­rin öljynkäyttäjä.

  Se ei tule nopeas­ti ja hel­pos­ti siir­ty­mään fos­sii­li­sis­ta pois.

  1. ant­ti k.:
   Kak­si seik­kaa pitää vie­lä nos­taa esiin.

   Akku-metal­­lien kai­va­mi­seen tar­vi­taan fos­sii­lie­ner­gi­aa hyvin pitkään.

   Eli halut­tuun pääs­töt­tö­myy­teen ei pääs­tä toden­nä­köi­ses­ti koskaan.

   +

   armyn puo­lus­tus­haa­rat ovat maa­il­man suu­rin öljynkäyttäjä.

   Se ei tule nopeas­ti ja hel­pos­ti siir­ty­mään fos­sii­li­sis­ta pois.

   Akku­tek­no­lo­gia­kin kehit­tyy. Sel­luak­kuun ei tar­vi­ta kaivoksia

 21. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Miten mak­sai­sit sen kätei­sel­lä ulko­na ole­val­le tol­pal­le? Muu­ta­man kym­me­nen sen­tin kort­ti­mak­sutkn oli­si­vat aika ongel­mal­li­nen asia.

  Samal­la taval­la kuin park­ki­mak­sut­kin. Säh­kö­las­ku­koplaus kuu­los­taa ihan pimeäl­tä, kal­liil­ta kes­kus­hal­linn­non mää­rää­mäl­tä rat­kai­sul­ta. Miten turis­ti lataa autonsa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.