Koronan vaimennut tappavuus

Onko perus­tei­ta ryh­tyä taas sul­ke­maan yhteis­kun­taa, kun koro­na­tar­tun­nat leviä­vät? Roko­tus­ten myö­tä tau­dis­ta on tul­lut aivan olen­nai­ses­ti vähem­män tappava. 

Meil­lä on käsis­säm­me koro­nan nel­jäs aal­to. Del­ta­vi­rus on erit­täin tart­tu­va, min­kä lisäk­si se näyt­tää sopeu­tu­van hyvin kesäi­siin oloi­hin tart­tuen her­käs­ti myös ulkoil­mas­sa.  (huom! tul­kin­ta on oma­ni) Huo­noi­hin uuti­siin kuu­luu myös se, että roko­tus ei näy­tä estä­vän tar­tun­taa, vaik­ka se suo­jaa­kin roko­te­tun tau­din vah­vim­mil­ta muo­doil­ta. Roko­tus suo­jaa toi­sin sanoen roko­tet­tua itse­ään, mut­ta ei mui­ta, sil­lä oiree­ton, roko­tet­tu tar­tun­nan saa­nut voi levit­tää tau­tia tehokkaasti.

Pitäi­si­kö yhteis­kun­ta sul­kea taas ja entis­tä tehok­kaam­min?  Jos kat­som­me vain tar­tun­ta­lu­ku­ja, pitäi­si ehdot­to­mas­ti, mut­ta jos kat­som­me koro­na­kuol­lei­suut­ta, asia muut­tuu monimutkaisemmaksi.

Koro­na­vi­rus on var­si­nai­nen ikä­ra­sis­ti. Suo­mes­sa koro­naan kuol­leis­ta 88 % on 70 vuot­ta täyt­tä­nei­tä. Alle 30-vuo­tiai­ta kuol­leis­ta on yksi tai ei yhtään.[1]

Kun ris­ki­ryh­mät on näin help­po tun­nis­taa, on help­poa myös rokot­taa ris­ki­ryh­mät. Roko­te suo­jaa vaka­val­ta tau­din muo­dol­ta. Tämä näkyy kuol­lei­suus­ti­las­tois­sa. Ohei­ses­sa kuvas­sa on väki­lu­kuun suh­teu­tet­tu kuol­lei­suus eräis­sä seu­raa­mis­sa­ni mais­sa kah­den vii­kon aika­na aika­vä­lil­lä 1.1.2021 – 15.1.2021 ja 28.6.2021 – 12.7.2021. Huo­maam­me, että koro­na­kuo­le­mat ovat lähes lop­pu­neet lukuun otta­mat­ta Bra­si­li­aa. Bra­si­lias­sa on käy­tet­ty kii­na­lais­ta roko­tet­ta, joka ei muu­ten­kaan ole saa­nut kovin hyviä luku­ja tehos­taan. Kuo­le­mien vähe­ne­mi­nen ei joh­du vain kesäs­tä. Nopeas­ti väes­tön­sä rokot­ta­neis­sa mais­sa, kuten Israe­lis­sa ja UK:ssa, koro­na­kuo­le­mat lop­pui­vat jo talvella.

KORJAUS 13.7. Kuva on kor­jat­tu. Eräi­den mai­den koh­dal­la oli­vat tam­mi­kuun tie­to­jen koh­dal­la jou­lu­kuun tiedot.

Kuvas­sa on myös Intia, jon­ka tilas­toi­tu kuol­lei­suus oli vähäis­tä tam­mi­kuus­sa ja on sitä taas nyt. Intian epi­de­mia saa­vut­ti huip­pun­sa tou­ko­kuus­sa, jol­loin kuol­lei­ta oli kah­des­sa vii­kos­sa mil­joo­naa asu­kas­ta koh­den 45. Hyvää euroop­pa­lais­ta tam­mi­kuun tasoa siis.  Sit­tem­min Intian epi­de­mia sam­mui nopeas­ti, ”kos­ka kaik­ki ovat sen jo sairastaneet”.

Jos koro­na ilmes­tyi­si maa­il­man nyt ja se oli­si yhtä vaa­ral­li­nen kuin se on ollut vii­me aikoi­na hyvän roko­te­kat­ta­vuu­den mais­sa, emme edes har­kit­si­si mitään sul­ku­toi­mia. Olem­me tot­tu­neet hyväk­sy­mään tie­tyn suu­rui­sia ris­ke­jä, ja tämä näyt­täi­si mene­vän pal­jon alle sen, mitä hyväk­sym­me esi­mer­kik­si lii­ken­tees­sä tai influens­san kans­sa. Jat­kos­sa ei pitäi­si tui­jot­taa tar­tun­to­jen mää­rää vaan sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vien määrää.

Toi­nen ongel­ma liit­tyy sii­hen, onko tau­ti pysäy­tet­tä­vis­sä. Vii­me vuo­den maa­lis­kuus­sa ylei­nen käsi­tys oli, että mil­lään yhteis­kun­nan sul­ke­mi­sil­la ei voi koro­naa pysäyt­tää, vaan se tulee mene­mään läpi koko väes­tön. Kor­kein­taan uskot­tiin voi­ta­van vai­kut­taa sii­hen, kuin­ka nopeas­ti tämä tapah­tuu. Kan­nat­ti hidas­taa, jot­ta sai­raa­la­ka­pa­si­teet­ti ei ylit­tyi­si. Sit­tem­min havait­tiin, että virus tot­te­li sul­ku­toi­mia pal­jon parem­min kuin luultiin.

THL:n yli­lää­kä­ri Han­na Nohy­nek, jon­ka asian­tun­te­muk­seen luo­tan kuin vuo­reen, arvioi jokin aika sit­ten, että del­ta­va­rian­tin tar­tut­ta­vuus on jotain välil­lä 4 – 7. Jos tämä on tot­ta, ei ole mitään jär­jel­lis­tä tapaa pysäyt­tää epi­de­mi­aa niin kuin ei ole jär­jel­lis­tä tapaa pysäyt­tää influens­saa­kaan. Jos nel­jät­tä aal­toa ei pys­ty pysäyt­tä­mään, pysäyt­tä­mis­tä ei kan­na­ta edes yrittää.

Sil­loin ei auta muu kuin toi­voa, että roko­te tar­jo­aa hyvän suo­jan vaka­vaa tau­tia vas­taan. Ris­ki­ryh­mät ovat saa­neet jo molem­mat rokot­teet ja suu­rin osa väes­tös­tä yhden annok­sen. Sik­si ei pitäi­si olla huol­ta mis­tään mas­sii­vi­ses­ta tuhos­ta. Puo­li vuot­ta lisää yhteis­kun­nan sul­kua tuot­tai­si pal­jon suu­rem­paa tuhoa.

Niin sano­tuis­sa kul­ku­tau­ti­myön­tei­sis­sä on jon­kin ver­ran myös ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via. Heil­le tämä nel­jäs aal­to voi olla vaa­ral­li­nen. Se on kui­ten­kin oma valin­ta. He eivät voi vaa­tia mui­ta eris­täy­ty­mään kotei­hin­sa hei­dän taki­aan. Eris­täy­ty­kööt itse.

Jos pää­te­tään, että ryh­dym­me yhä estä­mään tar­tun­to­jen lisään­ty­mis­tä tuh­dein toi­min, oli­si koh­tuul­lis­ta ottaa myös koti­maas­sa käyt­töön koro­na­pas­si, jol­la pää­si­si ravin­to­loi­hin ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­miin. Tie­dän, että se on jois­ta­kin dema­reis­ta epä­ta­sa-arvois­ta. Kyse ei kui­ten­kaan ole vain sii­tä, että on tur­haa kah­li­ta eris­tyk­siin kak­si roko­tet­ta saa­nei­ta. Kyse on myös sii­tä, että näi­tä elin­kei­no­ja on koh­tuu­ton­ta pitää maa­han pai­net­tu­na enää pidempään.

Muu­ten kuu­lun nii­hin, jot­ka usko­vat SARS-CoV‑2 ‑viruk­sen jää­vän kier­tä­mään maa­il­maa ikui­ses­ti aina vähän muut­tuen. Jokai­nen tulee samaan tar­tun­nan mon­ta ker­taa elä­män­sä aika­na kuten saa mui­ta­kin har­mit­to­mik­si käy­nei­tä koro­na­vi­ruk­sia. Ensim­mäi­nen tar­tun­ta on vaa­ral­li­nen, ellei ole roko­tet­tu. Seu­raa­vat mene­vät ohi pie­ne­nä flunssana.

= = =

Pitää­kö nel­jän­nes­tä aal­los­ta syyt­tää jal­ka­pal­lo­vä­keä? Kyl­lä ja ei. Del­ta­muun­nos oli­si ran­tau­tu­nut Suo­meen joka tapauk­ses­sa. Nyt se aikais­tui. Aikais­tu­mi­ses­ta on se hait­taa, että useam­pi jou­tuu koh­taa­maan tau­din rokot­ta­mat­to­ma­na tai vain puo­lik­si rokotettuna.

[1] Tie­to­suo­ja­syis­tä ­– joi­ta en kyl­lä täs­sä ymmär­rä – THL ei rapor­toi luku­mää­riä ikä­luo­kis­ta, jois­sa rapor­toi­ta­via on alle vii­si. Kun yli 30-vuo­tiai­ta on kuol­lut 975 ja kaik­ki­aan kuol­lei­ta on 976, voi­si olet­taa, että alle 30-vuo­tiai­ta kuol­lei­ta oli­si yksi, mut­ta sekään ei ole varmaa.)

52 vastausta artikkeliin “Koronan vaimennut tappavuus”

  1. Kii­tos huo­mau­tuk­ses­ta. Onnek­si Ruot­si oli kak­si ker­taa, ker­ran oikein ja ker­ran vää­rin. Kor­ja­sin kuvan ja aika monen maan tie­dot, joi­hin oli luis­kah­ta­nut jou­lu­kuun alun tilan­ne kun piti olla tam­mi­kuun alun tilanne.

   1. …ja se oleel­li­nan asia jäi pois.
    Lois­ta­vaa analyysia!

   2. Nyt kan­nat­tai­si ottaa huo­mioon että on kesä ja kausi­vaih­te­le­van tau­din hel­poin ras­ti. Vii­me kesä­nä­kin ilman yhden yhtä koro­na­ro­ko­tet­ta teho­hoi­to­tar­ve ja koro­na­kuo­le­mat oli­vat alhaal­la. Mut­ta oot­ta­kaas syk­syyn, niin näh­dään aut­taa­ko koro­na­ro­kot­teet sii­hen­kään. Bri­tan­nias­sa sai­raa­la­hoi­don tar­ve ja koro­na­kuo­le­mat ovat jo kas­vus­sa. Aina­kin kah­des­ti roko­tet­tu­jen tar­tun­nan saa­mi­nen alkaa olla tasois­sa rokot­ta­mat­to­mien kans­sa Israe­lin datan mukaan.
    https://trialsitenews.com/breakthrough-infection-data-in-israel-troubling-trend-or-mere-anomaly/

 1. Kol­man­nen kap­pa­leen alus­sa lie­nee kir­joi­tus­vih­re: tar­koi­tuk­se­si ei lie­ne ollut syyt­tää ikä­ra­sis­mis­ta roko­tet­ta (vaik­ka toki sitä­kin jae­taan ikä­ryh­mit­täin) vaan virus­ta. Vai tul­kit­sin­ko väärin?

 2. Nyt näyt­tää tosi­aan sil­tä, että del­ta­muun­nos­ta­kin vas­taan mRNA-rokot­teet estä­vät kuo­le­mia sen ver­ran tehok­kaas­ti, että kuo­le­mien mää­rä pysyy pie­ne­nä, vaik­ka roko­te ei estä­kään kuo­le­mia 100-pro­sent­ti­ses­ti. Long covi­din aiheut­ta­ma tau­ti­taak­ka on vie­lä kysy­mys­merk­ki, var­sin­kin sel­lais­ten osal­ta jot­ka ovat saa­neet ns. läpi­lyön­ti­tar­tun­nan rokot­tees­ta huo­li­mat­ta. Se voi vie­lä muut­taa yhtä­löä. Nau­ti­taan nyt kui­ten­kin täs­tä tilan­tees­ta, kun ihmis­kun­ta on nis­kan pääl­lä tais­te­lus­sa koro­naa vas­taan (aina­kin Yhdys­val­lois­sa ja EU:ssa).

  Uudet virus­muun­nok­set ovat yllät­tä­neet Suo­men­kin tänä vuon­na jo kah­teen ker­taan, joten vie­lä en julis­tai­si peliä voi­te­tuk­si. Pidän lähes var­ma­na, että ajan myö­tä syn­tyy virus­va­riant­te­ja, joi­hin nykyi­set rokot­teet toi­mi­vat­kin huo­nos­ti. Tie­däm­me, että toden­nä­köi­ses­ti nii­tä vas­taan saa­daan kehi­tet­tyä roko­te nopeas­ti, mut­ta sit­ten näh­dään kuin­ka nopeas­ti se onnis­tu­taan tes­taa­maan ja var­sin­kin tuot­ta­maan riit­tä­vä mää­rä annok­sia. Voi hyvin olla, että jos­kus tule­vai­suu­des­sa uudet varian­tit joh­ta­vat vie­lä yhteis­kun­nan sulkemiseen.

  Rokot­tei­den teho myös olet­ta­vas­ti vähe­nee ajan myö­tä ja Pfizer onkin jo alka­nut mark­ki­noi­da tehos­tean­nok­sia puo­len vuo­den välein annet­ta­vak­si. Tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti ei ole kui­ten­kaan vie­lä sil­lä tasol­la, että tehos­tean­nok­sia voi­tai­siin tuot­taa kai­kil­le noin usein. Ehkä kui­ten­kin riit­tää, että ris­ki­ryh­mät roko­te­taan usein.

  Vaik­ka Suo­men rajo­jen sisäl­lä elä­mä on koh­tuul­li­sen nor­maa­lia jo nyt, niin mat­kai­lu kär­sii vie­lä pit­kään. Maat, jois­sa roko­te­suo­ja on heik­ko, eivät voi sal­lia mat­kai­lua maa­han­sa. Roko­te­suo­jan heik­kous voi joh­tua joko sii­tä, että maa ei kuu­lu nii­den rik­kai­den jouk­koon jot­ka saa­vat ostet­tua rokot­tei­ta, tai sit­ten oman maan tehot­to­man rokot­teen käyt­tä­mi­ses­tä, jol­loin on poliit­ti­ses­ti mah­do­ton­ta tun­nus­taa että oma roko­te ei ole­kaan teho­kas. Kol­mas vaih­toeh­to oli­si kan­sa­lais­ten heik­ko halu ottaa rokot­tei­ta, mut­ta kaik­ki maat näyt­tä­vät pyr­ki­vän pitä­mään roko­tusin­non kor­keal­la — jos ei pork­ka­nal­la, niin sit­ten kepillä.

 3. Pfize­rin roko­tuk­sen 2 annos­ta vähen­tää vaka­via sai­ras­tu­mi­sia ja ole­tet­ta­vas­ti myös kuo­le­mia 96%, ver­rat­tu­na rokot­ta­mat­to­miin, brit­ti­tut­ki­muk­ses­sa. Jos ole­tet­tai­siin, että esim. kaik­ki 60–69-vuotiaat Suo­mes­sa (run­saat 700000) altis­tet­tai­siin del­tal­le vapaa­na rie­hu­van pan­de­mian kaut­ta, heis­tä kuo­li­si rokot­ta­mat­to­mi­na del­taan brit­ti­tut­ki­muk­sen mukaan 3% eli 21000, mut­ta 96% roko­tus­suo­jan vuok­si tupla­ro­ko­te­tuis­ta vain 840. Ja (vajaat) 600000 70–79-vuotilailla rokot­ta­mat­to­mil­la kuol­lei­suus on 13,4%, jol­loin rokot­ta­mat­to­mi­na hei­tä kuo­li­si 78500, mut­ta tupla­ro­ko­tet­tu­na vain 4% täs­tä, eli n oin 3140. Ja 50–59-vuotiaista (run­saat 700000) kuo­li­si rokot­ta­mat­to­mi­na 0,8%, eli 5600, mut­ta tupla­ro­ko­tet­tui­na täs­tä vain 4%, eli 224. Täs­sä ei ole otet­tu huo­mioon sitä, että toi­saal­ta 1/50 suo­ma­lai­sia on sai­ras­ta­nut diag­no­soi­dun koro­nan ja jkv eten­kin nuo­ris­sa on myös diag­no­soi­ma­ton­ta sai­ras­tet­tua tau­tia. Mut­ta toi­saal­ta taas kaik­ki eivät ole otta­neet eri syis­tä rokot­tei­ta, joten hei­dän osal­taan kuol­lei­suus­ris­ki oli­si siis 25-ker­tai­nen ver­rat­tu­na näi­hin roko­tet­tui­hin. Jos siis tau­din alet­tai­siin vel­loa täy­sin vapaa­na, niin että kaik­ki sil­le oikein kun­nol­la altis­tet­tai­siin, roko­te­tut ja rokot­ta­mat­to­mat, niin jos kaik­ki >50 oli­si­vat tupla­ro­ko­tet­tu­ja, heis­tä kuo­li­si yhteen­sä noin 4200. Mut­ta kun roko­tus­kat­ta­vuus jää pal­jon vajaam­mak­si, kuol­lei­suus on tie­ten­kin sel­väs­ti tätä kor­keam­pi (en läh­de arvai­le­maan). Rokot­ta­mat­to­mat sai­si­vat lähin­nä syyt­tää itse­ään, tupla­ro­ko­te­tut huo­noa säkään­sä ja puut­teel­lis­ta suo­jau­tu­mis­tan – ja sitä että epi­de­mian annet­tiin rie­hua vapaa­na. Mie­les­tä­ni on sel­vä, että kai­kis­ta rajoi­tuk­sis­ta ei kan­na­ta täy­sin luo­pua, mut­ta elä­kei­käis­ten on sil­ti syy­tä myös omaeh­toi­ses­ti edel­leen pyr­kiä suojautumaan!

 4. Sul­ku­toi­miin on ole­mas­sa aika pal­jon­kin eri­lais­ta psy­ko­lo­gis­ta pai­net­ta. Näen asian vähän niin, että täs­sä on teh­ty aika­naan pää­tös läh­teä täl­le tiel­le ja sil­tä pois astu­mi­nen ei ole­kaan niin help­poa. Joku asian­tun­ti­ja arvos­te­li Suo­men stra­te­gi­aa nime­no­maan sii­tä, että ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat roko­te­taan ja nuor­ten anne­taan sai­ras­taa tau­ti — mikä ei ole ns. rei­lua, mikä taas on suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan arvo­maa­il­maan kes­kei­ses­ti kuu­lu­va asia. Koro­na­ra­joi­tuk­set koe­taan rei­lum­pi­na, vaik­ka niis­tä kär­si­tään­kin epä­ta­sai­ses­ti ja kuten tilas­tot ker­to­vat, hyö­ty­kin koh­dis­tuu ennen kaik­kea van­hus­väes­töön. Tätä epä­suh­taa on pyrit­ty häi­vyt­tä­mään muis­tut­ta­mal­la jat­ku­vas­ti sii­tä, kuin­ka nuo­ri­kin voi sai­ras­tua vaka­vas­ti ja oireet voi­vat kes­tää pit­kään­kin. Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että vas­tuut­to­mas­ti sai­ras­tut­ta­mal­la itsen­sä voi tap­paa mui­ta. Samal­la on kui­ten­kin lukui­sia esi­merk­ke­jä ihmi­sis­tä, jot­ka ovat toi­mi­neet kaik­kien ohjei­den mukai­ses­ti ja saa­neet sil­ti tar­tun­nan, mikä tekee asial­la mora­li­soin­nin mie­les­tä­ni erit­täin kysee­na­lai­sek­si. Tun­net­tu tosi­seik­ka­han on se, että tar­tun­ta voi olla jopa täy­sin oiree­ton. On häm­mäs­tel­ty sitä­kin, miten Suo­men ver­ra­ten pie­net tar­tun­ta­mää­rät aiheut­ta­vat niin ison reak­tion. Viral­li­nen syy on se, ettei halu­ta ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män romah­ta­van. Tosia­sial­li­nen syy on minun näh­däk­se­ni se, että tar­tun­nan­jäl­ji­tys­jär­jes­tel­män ei halu­ta yli­kuor­mit­tu­van. Toi­miak­seen tämä tes­taa, jäl­ji­tä, eris­tä-stra­te­gia vaa­tii, että tar­tun­ta­lu­vut pysy­vät ylei­ses­ti hyvin mata­lal­la tasol­la. Jäl­jit­tä­mi­nen on hidas­ta ja ver­ra­ten teho­ton­ta käsi­työ­tä. Niin­pä jäl­ji­tys­jär­jes­tel­mä on vaa­ras­sa hyy­tyä suh­teel­li­sen alhai­sil­la tar­tun­ta­mää­ril­lä­kin, joten sitä täy­tyy suo­jel­la rajoi­tus­toi­min. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys­jär­jes­tel­män suo­je­le­mi­sel­le on kui­ten­kin vai­kea näh­dä löy­ty­vän kan­sal­li­sen tason yleis­tä hyväk­syn­tää, joten viral­li­nen syy pitää löy­tää muu­al­ta. Minus­ta on aika häm­men­tä­vää, kuin­ka yksi­tuu­mai­ses­ti tie­do­tus­vä­li­neet ovat olleet täs­sä muka­na. Median pitäi­si olla val­lan vah­ti­koi­ra. Seli­tys löy­ty­nee sii­tä, että täs­sä ollaan kui­ten­kin ns. hyväl­lä asial­la. “Tar­koi­tus pyhit­tää kei­not” on kui­ten­kin aika vaa­ral­li­nen moraalisääntö.

  1. Jaak­ko K:
   On häm­mäs­tel­ty sitä­kin, miten Suo­men ver­ra­ten pie­net tar­tun­ta­mää­rät aiheut­ta­vat niin ison reak­tion. Viral­li­nen syy on se, ettei halu­ta ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män romah­ta­van. Tosia­sial­li­nen syy on minun näh­däk­se­ni se, että tar­tun­nan­jäl­ji­tys­jär­jes­tel­män ei halu­ta yli­kuor­mit­tu­van. Toi­miak­seen tämä tes­taa, jäl­ji­tä, eris­­tä-stra­­te­­gia vaa­tii, että tar­tun­ta­lu­vut pysy­vät ylei­ses­ti hyvin mata­lal­la tasol­la. Jäl­jit­tä­mi­nen on hidas­ta ja ver­ra­ten teho­ton­ta käsi­työ­tä. Niin­pä jäl­ji­tys­jär­jes­tel­mä on vaa­ras­sa hyy­tyä suh­teel­li­sen alhai­sil­la tar­tun­ta­mää­ril­lä­kin, joten sitä täy­tyy suo­jel­la rajoitustoimin. 

   En usko tar­tun­nan­jäl­ji­tys­jär­jes­tel­män suo­je­le­mi­nen oli­si ollut ainoa syy rea­goin­tiin alhai­sil­la tar­tun­ta­mää­ril­lä. Yleen­sä­kin aja­tus sii­tä että jol­le­kin toi­men­pi­teel­le tai tapah­tu­mal­le on vain yksi rajat­tu syy on type­rä. Kun tosi on kysees­sä ja tilan­ne on epä­var­ma, pyri­tään teke­mään usei­ta toi­mia, joi­den vai­ku­tus on saman­suun­tai­nen ja par­haas­sa tapauk­ses­sa toi­si­aan tukeva.

   Jos oli­si rea­goi­tu vas­ta kor­keam­piin tar­tun­ta­mää­riin, oli­sim­me edel­leen jou­tu­neet mene­mään rajoi­tuk­siin, yhtä pit­kä­kes­toi­siin tai ehkä jopa pit­kä­kes­toi­sem­piin ja ras­kaam­piin. Tämä joh­tuu sii­tä, että hal­lit­se­ma­ton koro­nae­pi­de­mia levi­ää eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ti eli tapaus­mää­rän kas­vu­no­peus nou­dat­taa saman­tyy­lis­tä jyrk­ke­ne­vää käy­rää kuin tapaus­mää­rä ja laan­tu­va epi­de­mia nou­dat­taa pei­li­ku­vaa mai­ni­tun­lai­ses­ta käy­räs­tä. Ekpo­nen­ti­aa­li­nen kas­vu oli­si jat­ku­nut kun­nes jokin rajoit­ta­va teki­jä (esi­mer­kik­si ihmis­ten oma­toi­mi­nen eris­täy­ty­mi­nen, rajoi­tuk­set, roko­te) oli­si ilmaantunut.

   Roko­te­mää­rä oli kui­ten­kin ulkoa annet­tu, tar­tun­to­jen mää­rään voi­tiin vai­kut­taa omil­la rajoi­tuk­sil­la, eikä niis­sä men­ty kaik­kein ras­kaim­mal­le fyy­si­ses­ti mah­dol­li­sel­le tasol­le (juri­di­ses­ti voi olla että jou­dut­tiin rajal­le, tai sit­ten ei). En näe että hitaam­pi rea­goin­ti oli­si joh­ta­nut mil­lään tavoin parem­paan tulok­seen aika­na jol­loin roko­tus­kat­ta­vuus oli heik­ko tai olematon.

   Aito kysy­mys: Mikä oli­si ollut käy­pä vaih­toeh­to tes­taa, jäl­ji­tä, eris­­tä-stra­­te­­gial­le? Lais­sez-fai­re ei oikein ole sitä ja omaa roko­te­tuo­tan­toa ei saa pys­tyyn sor­mia nap­saut­ta­mal­la. Rajoi­tuk­sia käy­tet­tiin joka tapauksessa.

   1. <span class=“caps”>TTK</span>: En usko tar­tun­nan­jäl­ji­tys­jär­jes­tel­män suo­je­le­mi­nen oli­si ollut ainoa syy rea­goin­tiin alhai­sil­la tar­tun­ta­mää­ril­lä. Yleen­sä­kin aja­tus sii­tä että jol­le­kin toi­men­pi­teel­le tai tapah­tu­mal­le on vain yksi rajat­tu syy on type­rä. Kun tosi on kysees­sä ja tilan­ne on epä­var­ma, pyri­tään teke­mään usei­ta toi­mia, joi­den vai­ku­tus on saman­suun­tai­nen ja par­haas­sa tapauk­ses­sa toi­si­aan tukeva.

    Enkös sano­nut­kin, että on usei­ta syi­tä: viral­li­nen ja todel­li­nen. Näis­tä todel­li­se­na esit­tä­mä­ni on minun mie­les­tä­ni uskot­ta­vam­pi. Se jopa muu­ta­mas­sa yhtey­des­sä epä­suo­ras­ti myön­net­tiin­kin. En tie­ten­kään pys­ty todis­ta­maan väi­tet­tä­ni, joten saat vapaas­ti itse uskoa johon­kin muu­hun seli­tyk­seen, vaik­ka sii­hen, että päät­tä­jät vain meni­vät paniik­kiin ja menet­ti­vät har­kin­ta­ky­kyn­sä. Tai sii­hen, että Suo­men ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä oli­si ilman muu­ta romah­ta­nut, jol­lei Uut­ta­maa­ta oli­si sul­jet­tu, opis­ke­li­joi­ta mää­rät­ty etä­opin­toi­hin vuo­dek­si ja lii­kun­ta­har­ras­tuk­sia kielletty.

   2. Jaak­ko K: päät­tä­jät vain meni­vät paniik­kiin ja menet­ti­vät harkintakykynsä

    Vii­me vuo­den kevääl­lä hal­li­tus väläyt­ti että jopa suo­ma­lais­ten työs­sä­käyn­ti ulko­mail­la pitäi­si estää. Se oli­si mer­kin­nyt paho­ja vai­keuk­sia Poh­jois-Ruot­sin ja Nor­jan ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mäl­le eikä Suo­men laki­kaan oli­si sii­hen taipunut.

   3. Jaak­ko K: Enkös sano­nut­kin, että on usei­ta syi­tä: viral­li­nen ja todel­li­nen. Näis­tä todel­li­se­na esit­tä­mä­ni on minun mie­les­tä­ni uskot­ta­vam­pi. Se jopa muu­ta­mas­sa yhtey­des­sä epä­suo­ras­ti myön­net­tiin­kin. En tie­ten­kään pys­ty todis­ta­maan väi­tet­tä­ni, joten saat vapaas­ti itse uskoa johon­kin muu­hun seli­tyk­seen, vaik­ka sii­hen, että päät­tä­jät vain meni­vät paniik­kiin ja menet­ti­vät har­kin­ta­ky­kyn­sä. Tai sii­hen, että Suo­men ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä oli­si ilman muu­ta romah­ta­nut, jol­lei Uut­ta­maa­ta oli­si sul­jet­tu, opis­ke­li­joi­ta mää­rät­ty etä­opin­toi­hin vuo­dek­si ja lii­kun­ta­har­ras­tuk­sia kielletty.

    Pis­te­tään­pä pie­ni päi­vi­tys tähän asi­aan, kun niin sopi­vas­ti sitä eili­sis­sä uuti­sis­sa sivut­tiin. Prof. Olli Vapa­lah­ti­han nimit­täin sanoi, että vie­lä ei ole rajoi­tus­ten pur­ka­mi­sen aika (jät­ti mie­les­tä­ni kyl­lä täs­men­tä­mät­tä että mil­loin sit­ten on) ja perus­te­li sitä nime­no­maan sil­lä, että tar­tun­to­jen kiih­tyes­sä tar­tun­nan­jäl­ji­tys vai­keu­tuu. Sai­raa­la­hoi­to­han ei ole lähel­lä­kään mitään rat­kea­mis­pis­tet­tä. Vapa­lah­ti muis­tut­ti myös, että tar­tun­to­jen lisään­tyes­sä tulee hyvin pal­jon altis­tu­mi­sia ja karan­tee­ne­ja, jol­loin yhteis­kun­nan toi­min­ta vai­keu­tuu. Vapa­lah­ti jät­ti mai­nit­se­mat­ta, että karan­tee­nien run­sas mää­rä joh­tuu täs­tä hive­nen kum­mal­li­ses­ta käy­tän­nös­tä, jon­ka mukaan nk. altis­tu­nut on kak­si viik­koa karan­tee­nis­sa, vaik­ka sai­si nega­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen. Voi var­maan kina­ta sii­tä, onko se tar­peel­lis­ta hätä­var­je­lua vai hätä­var­je­lun lii­oit­te­lua, mut­ta kiis­tä­mä­tön tosi­seik­ka on se, että sivu­tuot­tee­na tulee aika­moi­nen mää­rä tar­peet­to­mia karan­tee­ne­ja. Joten­kin ajal­le tyy­pil­lis­tä on se, että tähän karan­tee­ni­sään­töön ei voi suh­tau­tua kriit­ti­ses­ti, vaan sil­lä sen sijaan perus­tel­laan rajoi­tus­ten tarpeellisuutta.

   4. Jaak­ko K: Pis­te­tään­pä pie­ni päi­vi­tys tähän asi­aan, kun niin sopi­vas­ti sitä eili­sis­sä uuti­sis­sa sivut­tiin. Prof. Olli Vapa­lah­ti­han nimit­täin sanoi, että vie­lä ei ole rajoi­tus­ten pur­ka­mi­sen aika (jät­ti mie­les­tä­ni kyl­lä täs­men­tä­mät­tä että mil­loin sit­ten on) 

    Itse luin tuon Vapaa­lah­den kom­men­tit ja kyl­lä Vapaa­lah­ti nime­no­maan sanoi että kaik­kien rajoi­tus­ten pur­ka­mi­nen on ajan­koh­tais­ta Suo­mes­sa vas­ta kun 70–90% ihmi­sis­tä on saa­nut I ja II:n rokot­teen. Vapaa­lah­ti sanoi jopa kuu­kau­den jol­loin mil­lioin tämä oli­si ajan­koh­tais­ta eli lokakuussa.

 5. Kii­tos hyvis­tä blo­gauk­sis­ta­si! Sinän­sä huvit­ta­vaa, että blo­gis­ta­si löy­tyy monin­ker­roin syvem­pää ana­lyy­sia koro­nas­ta kuin esim. päät­tä­vil­tä tahoil­ta sul­ku­toi­mia tehdessä.

 6. Tie­tom­me koro­nan ilmaan­tu­vuu­des­ta perus­tuu posi­tii­vi­siin tes­ti­tu­lok­siin. Nämä kor­re­loi­vat tes­tien mää­rän kans­sa. Minul­le on vah­vas­ti epä­sel­vää, kenel­le tes­te­jä esi­mer­kik­si Suo­mes­sa teh­dään. Kun posi­tii­vis­ten mää­rä on jotain 2 % tes­ta­tuis­ta, vai­kut­taa sil­tä, että oireel­li­sia ei tes­tei­hin pal­jon­kaan mene. Loput siis lie­ne­vät muis­ta syis­tä (rutii­nin­omai­ses­ti) tes­tat­tu­ja. Len­to­mat­kus­ta­jia tai ter­vey­den­huol­lon henkilökuntaa.

  Eri mai­den välil­lä saat­ta­nee olla suu­ria­kin ero­ja näis­sä rutii­ni­tes­tauk­sis­sa. Mikä vai­kut­tai­si luku­jen vertailukelpoisuuteen.

 7. Samaa miel­tä, mut­ta ongel­mak­si muo­dos­tuu jos roko­te­vas­tais­ten mää­rä on niin suu­ri että hei­dän sai­ras­tu­mi­sen­sa riit­tää tuk­ki­maan sai­raan­hoi­don. Vaik­ka hou­kut­te­le­vaa oli­si­kin, ei hei­tä kai voi jät­tää kui­ten­kaan hoitamatta.

  Koro­na­pas­sil­la voi­tai­siin roko­tuk­sen hou­kut­te­le­vuut­ta aina­kin lisä­tä. Sveit­sis­sä täl­läi­nen jo on, tosin tai­taa olla vain mat­kus­ta­mi­ses­sa käy­tös­sä toistaiseksi.

  No toi­vo­taan että ei muo­dos­tu ongel­mak­si asti.

  1. hup­sis: Vaik­ka hou­kut­te­le­vaa oli­si­kin, ei hei­tä kai voi jät­tää kui­ten­kaan hoitamatta.

   Kaik­ki pitää hoi­taa, mut­ta mikä­li tule­va­na syk­sy­nä sai­raa­la­ka­pa­si­teet­ti jou­tuu tiu­koil­le, kaik­ki muut pitää hoi­taa ensin ja lopuk­si vas­ta koro­naat­to­rit, jos tila riittää.

 8. Pari asi­aa meni mie­les­tä­ni väärin. 

  Ensin­nä­kin rokot­teet eivät tyy­pil­li­ses­ti estä tar­tun­taa vaan oireet tai vaka­vat oireet. Tosin tar­tun­nan estä­viä­kin rokot­tei­ta ilmei­ses­ti on joku har­va ole­mas­sa, mut­ta koro­na­ro­kot­teet eivät kuu­lu nii­hin. Del­ta­muun­nos nyt vain tai­taa ola tart­tu­vam­paa lajia, ei sii­nä muu­ta “mys­tis­tä ” ole.

  Nohy­nek taas puhui vie­lä vuo­si sit­ten niin levot­to­mia, että ehkä häneen ei kan­nat­tai­si luot­taa kuin vuo­reen. Hän muun muas­sa ehdot­ti, että hän, kuten muut­kin koro­nan sai­ras­ta­neet, sai­si­vat pas­sin tai perä­ti tatuoin­nin, joka ker­toi­si, että mit­kään rajoi­tuk­set eivät hei­tä kos­ke. Se oli vää­rin aja­tel­tu ja sen sai sel­vil­le nopeal­la googlauk­sel­la jo sil­loin. Muu­ten­kaan viran­omai­siin ei kan­na­ta rajat­to­mas­ti luot­taa pii­loa­gen­do­jen takia. Ja pitää­hän val­lan­pi­tä­jiä epäil­lä ihan peri­aat­tees­sa, vai?

  Vii­mei­sin THL/hallituksen vir­he oli luo­pua AstraZe­necas­ta, kos­ka “tilan­ne on niin hyvä”. Höl­mö pää­tös, jos­ta nyt mak­se­taan hin­taa nopeas­ti lisään­ty­vi­nä tar­tun­toi­na ja sul­ku­toi­men­pi­tei­nä ja konkursseina.

 9. Ihme­tys­tä herät­tää Euroo­pan pas­sii­vi­suus teh­dä mitään proak­tii­vi­ses­ti, pl. Iso-Bri­tan­nia. Trump heit­ti (epi­de­mian alun höl­möi­ly­jen­sä jäl­keen) roko­te­ke­hi­tyk­sen rat­tai­siin 20 mil­jar­dia. Ei ole kovin­kaan suu­ri kär­jis­tys että Warp Spee­din ansios­ta meil­lä on täs­sä vai­hees­sa Pfizer ja Moder­na. Sat­tu­mal­ta ne rokot­teet joi­ta täs­sä vai­hees­sa käytetään. 

  Suo­raan mit­ta­kaa­vas­sa yhtä vau­raan ja kak­si ker­taa väki­rik­ka­man Euroo­pan osuus oli­si sil­loin ollut 40 mil­jar­dia. Todel­li­suus kui­ten­kin on aivan muu­ta, EU yrit­ti pihis­tel­lä roko­teos­tois­sa ja mini­moi­da oman ris­kin­sä ja nyt kärä­jöi AZ vas­taan. EU:lta kui­ten­kin riit­ti koro­na­pa­ket­ti 1:een 750 mil­jar­dia ja sen kyt­ky koro­naan­kin vähän niin ja näin. Komis­sion toi­min­ta vai­kut­taa seka­val­ta ja epä­pä­te­väl­tä, alkaen kevään 2020 vetoo­muk­ses­ta vält­tää mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia EU:n sil­loi­sel­le pahim­mal­le epi­de­mia-alu­eel­le Pohjois-Italiaan.

  Roko­te niin aikai­sin ja niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta oli­si kui­ten­kin ollut se täs­mä­kei­no. Tar­tun­to­jen suu­ri mää­rä ei kor­vaa roko­tuk­sia kos­ka se edis­tää variant­tien syntymistä.

  1. Bion­tech + Pfizer eivät osal­lis­tu­neet ope­ra­tion warp spee­diin. EU ei lait­ta­nut suo­raan pal­joa rahaa koro­na­ro­kot­tei­den kehi­tyk­seen, mut­ta Sak­sa sen sijaan lait­toi. Lisäk­si oli­sin kii­tol­li­nen Sak­sal­le sii­tä, että eivät läh­te­neet höl­möi­le­mään ja vali­koi­maan kenen kans­sa Bion­tech voi teh­dä yhteis­työ­tä. Tämän ansios­ta maa­il­ma saa mil­jar­de­ja erin­omai­sia koro­na­ro­kot­tei­ta tänä vuon­na. (Vs. Oxford ja yhteis­työ AstraZe­necan kans­sa, jol­la ei ollut mitään koke­mus­ta rokot­teis­ta toi­sin kuin Merckillä.)

   1. Anu:
    Bion­tech + Pfizer eivät osal­lis­tu­neet ope­ra­tion warp spee­diin. ei lait­ta­nut suo­raan pal­joa rahaa koro­na­ro­kot­tei­den kehi­tyk­seen, mut­ta Sak­sa sen sijaan lait­toi. Lisäk­si oli­sin kii­tol­li­nen Sak­sal­le sii­tä, että eivät läh­te­neet höl­möi­le­mään ja vali­koi­maan kenen kans­sa Bion­tech voi teh­dä yhteis­työ­tä. Tämän ansios­ta maa­il­ma saa mil­jar­de­ja erin­omai­sia koro­na­ro­kot­tei­ta tänä vuon­na. (Vs. Oxford ja yhteis­työ AstraZe­necan kans­sa, jol­la ei ollut mitään koke­mus­ta rokot­teis­ta toi­sin kuin Merckillä.)

    Epä­suo­raa tukea tuli sil­ti var­mois­ta tilauk­sis­ta, suo­ra kehi­tys­ra­ha oli­si käsi

    Anu:
    Bion­tech + Pfizer eivät osal­lis­tu­neet ope­ra­tion warp spee­diin. ei lait­ta­nut suo­raan pal­joa rahaa koro­na­ro­kot­tei­den kehi­tyk­seen, mut­ta Sak­sa sen sijaan lait­toi. Lisäk­si oli­sin kii­tol­li­nen Sak­sal­le sii­tä, että eivät läh­te­neet höl­möi­le­mään ja vali­koi­maan kenen kans­sa Bion­tech voi teh­dä yhteis­työ­tä. Tämän ansios­ta maa­il­ma saa mil­jar­de­ja erin­omai­sia koro­na­ro­kot­tei­ta tänä vuon­na. (Vs. Oxford ja yhteis­työ AstraZe­necan kans­sa, jol­la ei ollut mitään koke­mus­ta rokot­teis­ta toi­sin kuin Merckillä.)

    Pfizer ei halun­nut suo­raa tuo­te­ke­hi­tys­ra­haa roko­te­ke­hi­tyk­seen Warp Speed ohjel­mal­ta, käsit­tääk­se­ni mak­si­moi­dak­seen var­muu­den että IP-oikeu­det kuu­lu­vat vain Pfize­ril­le. Sil­ti Pfizer sai 2 mil­jar­dia var­moi­na tilauk­si­na ennen kuin tuo­tet­ta oli ole­mas­sa. Suo­mi oli­si voi­nut käyt­tää samaa kik­kaa rahoit­taak­seen Sak­se­lan ryh­män kehit­tä­mää nenä­su­mu­te­ro­ko­tet­ta. Val­tion­ra­hoi­tus­ta ei halut­tu antaa kos­ka vir­ka­mie­het pel­kä­si­vät että se saat­tai­si olla EU:n kil­pai­lusään­tö­jen vas­tais­ta ja sil­loin kun vir­ka­mies ei ole var­ma niin aina tur­val­li­nen rat­kai­su on olla teke­mät­tä mitään. Vir­ka­mies­tä ei kos­kaan ero­te­ta lii­al­li­sen pas­sii­vi­suu­den takia.

   2. K.k.:
    Suo­mi oli­si voi­nut käyt­tää samaa kik­kaa rahoit­taak­seen Sak­se­lan ryh­män kehit­tä­mää nenä­su­mu­te­ro­ko­tet­ta. Val­tion­ra­hoi­tus­ta ei halut­tu antaa kos­ka vir­ka­mie­het pel­kä­si­vät että se saat­tai­si olla :n kil­pai­lusään­tö­jen vas­tais­ta ja sil­loin kun vir­ka­mies ei ole var­ma niin aina tur­val­li­nen rat­kai­su on olla teke­mät­tä mitään. Vir­ka­mies­tä ei kos­kaan ero­te­ta lii­al­li­sen pas­sii­vi­suu­den takia.

    Myös Sak­se­lan ryh­mältä puut­tui koko­naan alus­sa rahoi­tus. Heil­lä ei ollut edes yksi­tyis­tä rahoi­tus­ta. Sak­se­lan tii­mi sai Suo­mes­ta rahoi­tus­ta sää­tiöil­tä jot­ka tuki­vat kyl­lä pää­tut­ki­mus­ta mut­ta klii­nis­ten kokei­den kal­leus oli­vat pul­lon kau­la Sak­se­lan tii­mil­le . Yksi­tyi­nen rahoi­tus on myös muu­al­la­kin vält­tä­mä­tön­tä kuin pelk­kä val­tion rahoi­tus. Kil­pai­lu lain­sää­dän­nön ja val­tion pro­te­tio­nis­min vält­tä­mi­sen takia on pal­jon parem­pi että rahoi­tus poh­ja on laa­ja. Olen ymmär­tä­nyt että Sak­se­lan tii­mil­le ja hei­dän kehit­tä­mäl­le nenä­so­mu­tim­mel­le on löy­det­ty rahoi­tus­ta ja se tulee myö­hem­min markkinoille.

   3. Anu:
    Bion­tech + Pfizer eivät osal­lis­tu­neet ope­ra­tion warp spee­diin. ei lait­ta­nut suo­raan pal­joa rahaa koro­na­ro­kot­tei­den kehi­tyk­seen, mut­ta Sak­sa sen sijaan lait­toi. Lisäk­si oli­sin kii­tol­li­nen Sak­sal­le sii­tä, että eivät läh­te­neet höl­möi­le­mään ja vali­koi­maan kenen kans­sa Bion­tech voi teh­dä yhteis­työ­tä. Tämän ansios­ta maa­il­ma saa mil­jar­de­ja erin­omai­sia koro­na­ro­kot­tei­ta tänä vuonna

    EU komis­sio ei pää­tä täl­läi­sis­tä yhteis­han­kin­nois­ta vaan sen tekee kaik­ki jäsen­val­tiot yhdes­sä. Koor­di­naa­tio EU komis­siol­le annet­tiin jäsen­mai­den yhtei­sel­lä pää­tök­sel­lä kos­ka tuol­loin vii­me vuo­den kesäl­lä pel­ko­na oli­si se että isot EU maat kuten Sak­sa ja Rans­ka vara­si­vat lei­jo­nan osan eikä pie­nil­le mail­le jäi­si pal­jon­kaan rokot­tei­ta. Yhdys­val­lois­sa roko­te han­kin­nat tekee aina liit­to­val­tio . Tosin osa­val­tioi­den vas­tuul­la on jakaa rokot­teet mut­ta sekin on osa liit­to­val­tion avus­tus­ta kos­ka Yhdys­val­tain ase­voi­mat toi­mit­ta­vat logis­tii­kan jol­la toi­mi­tuk­set kul­je­te­taan ympä­ri Yhdys­val­to­ja pre­si­den­tin mää­rää­mäl­lä ase­tuk­sel­la (Execu­ti­ve order). EU:ssa kun ei ole miten­kään yhteis­tä ase­voi­mia jot­ka oli­si­vat komis­sion alaisuudessa.

   4. Anu:
    Oxford ja yhteis­työ AstraZe­necan kans­sa, jol­la ei ollut mitään koke­mus­ta rokot­teis­ta toi­sin kuin Merckillä.

    Merck oli­si halun­nut paten­toi­da Oxfor­din kehit­tä­män rokot­teen mut­ta tähän Oxfor­din yli­opis­to ei suos­tu­nut joten Merck jäi ilman roko­tus­ta. Oxfor­din tut­ki­joi­den kehit­tä­män rokot­teen yksi pää­ra­hoit­ta­ja Gate­sin sää­tiö nime­no­maan neu­voi Oxfor­dia että se ei paten­toi­si mikään lää­keyh­tiön kans­sa roko­tet­ta. Juu­ri tämän takia AstraZe­naca oli ainoa vaih­toeh­to . Merc­kil­lä oli­si ollut parem­pi koke­mus mut­ta kos­ka tuo­te oli paten­toi­ma­ton niin sopi­mus­ta ei syntynyt.

  2. K.k.:
   Ihme­tys­tä herät­tää Euroo­pan pas­sii­vi­suus teh­dä mitään proak­tii­vi­ses­ti, pl. Iso-Bri­­tan­­nia. Trump heit­ti (epi­de­mian alun höl­möi­ly­jen­sä jäl­keen) roko­te­ke­hi­tyk­sen rat­tai­siin 20 mil­jar­dia. Ei ole kovin­kaan suu­ri kär­jis­tys että Warp Spee­din ansios­ta meil­lä on täs­sä vai­hees­sa Pfizer ja Moderna. 

   Vaik­ka Warp Spee­d otet­tiin Trum­pin aika­na käyt­töön niin Yhdys­val­tain lop­pu­tu­los on kyl­lä ollut se että Euroo­pas­sa on roko­tet­tu nyt enem­män ihmi­siä kuin Yhdys­val­lois­sa jos­sa roko­tus tah­ti on hidas­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti. Moni osa­val­tio kes­keyt­tää Yhdys­val­lois­sa koko­naan roko­tuk­set puo­lue­po­liit­tis­ten pai­nos­tuk­sen takia.

  3. K.k.:
   Ihme­tys­tä herät­tää Euroo­pan pas­sii­vi­suus teh­dä mitään proak­tii­vi­ses­ti, pl. Iso-Britannia. 

   Suo­raan mit­ta­kaa­vas­sa yhtä vau­raan ja kak­si ker­taa väki­rik­ka­man Euroo­pan osuus oli­si sil­loin ollut 40 mil­jar­dia. Todel­li­suus kui­ten­kin on aivan muu­ta, yrit­ti pihis­tel­lä roko­teos­tois­sa ja mini­moi­da oman ris­kin­sä ja nyt kärä­jöi vas­taan.:lta kui­ten­kin riit­ti koro­na­pa­ket­ti 1:een 750 mil­jar­dia ja sen kyt­ky koro­naan­kin vähän niin ja näin. Komis­sion toi­min­ta vai­kut­taa seka­val­ta ja epäpätevältä

   Roko­te niin aikai­sin ja niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta oli­si kui­ten­kin ollut se täs­mä­kei­no. Tar­tun­to­jen suu­ri mää­rä ei kor­vaa roko­tuk­sia kos­ka se edis­tää variant­tien syntymistä.

   Hin­ta­so­ta Yhdys­val­tain ja Bri­tan­nian välil­lä ei oli­si ollut miten­kään eri­tyi­sen kes­tä­vää EU:ne koh­dal­la kos­ka molem­mat maat niin EU ja Yhdys­val­lat pela­si­vat härs­kiä pro­jek­tio­nis­tis­tä peliä jon­ka seu­rauk­se­na Yhdys­val­lat ja Bri­tan­nia sai­vat maa­il­man rokot­teis­ta lei­jo­nan osan. Tämä tapah­tui Yhdys­val­lois­sa siis ennen Joe Bide­nin vir­kaan astu­mis­ta. Tilan­ne muut­tui nopeas­ti kun Biden astui vir­kaan. Yhdys­val­lois­sa kehi­tys meni rokot­tei­den koh­dal­la lop­pu­jen lopuk­si sii­hen suun­taan että maas­sa on lii­an pal­jon rokot­tei­ta suh­tees­sa väki­lu­kuun mut­ta lii­an vähän ihmi­siä on varan­nut roko­te aiko­ja vaik­ka rokot­tei­ta on eri puo­lil­la maa­ta mil­joo­nit­tain varas­tois­sa. Juu­ri tämän Biden on vedon­nut ame­rik­ka­lai­siin että he nyt otta­vat rokot­teen ja on mää­rän­nyt liit­to­val­tion työn­te­ki­jöil­le pakol­li­sen rokot­teen kos­ka varian­tit leviä­vät Yhdys­val­lois­sa täl­lä het­kel­lä nopeas­ti ja tehok­kaas­ti kun roko­te­kat­ta­vuut­ta ei ole vie­lä maas­sa saa­vu­tet­tu vaik­ka heil­lä on mil­joo­nia rokot­tei­ta jemmassa.

 10. Del­ta­va­rian­tin yleis­ty­mi­sen aikais­tu­mi­ses­sa on juu­ri se ikä­vä ongel­ma, että elo­kuun alkuun men­nes­sä ikään­ty­neet ja 2. ris­ki­ryh­mä­läi­set oli­si­vat jo saa­neet toi­sen roko­tuk­sen­sa — ja heil­lä se alku­pe­räi­nen ris­ki oli jo sen ver­ran kor­kea että mel­ko kor­kea­kin suo­ja sai­raa­laan jou­tu­mis­ta var­ten jät­tää yhä ihan mer­kit­tä­vän riskin.

  Eli vii­koil­la on väliä, nyt ele­tään vähän vaa­ral­li­ses­ti. Pysyy­kö tau­ti vie­lä muu­ta­man vii­kon pel­käs­tään nuorissa?

  Kuol­lei­suu­den lisäk­si tiet­ty long covid nuo­ril­la ja aiem­min ter­veil­lä on ris­ki. Myös talou­del­li­nen (eri­tyi­ses­ti yhteis­kun­nil­le, jois­sa on sosi­aa­li­tur­vaa enem­män kuin nimek­si…). Esi­mer­kik­si jenk­ki­läs­sä­hän on tosin totut­tu sul­ke­maan sil­mät ter­vey­ten­sä menet­tä­nei­den kon­kurs­seil­ta ja ylei­sel­tä syök­sy­kier­teel­tä. Siel­lä long covid-“luuserit” lei­mat­ta­neen jo pian­kin lais­koik­si ja tyh­mik­si yhteis­kun­nan taa­koik­si — vii­meis­tään sit­ten kun tulee taas kil­pai­lu­ky­kyi­nen republi­kaa­nipre­si­dent­tieh­do­kas, demo­kraa­tit­kin heit­tä­vät kisas­sa pit­kä­ai­kais­sai­raat lai­dan yli jot­tei­vat näy­tä “hei­koil­ta”.

 11. Täs­tä jutus­ta jäi mai­nit­se­mat­ta tau­din jo sai­ras­ta­neet. Hei­tä voi Suo­mes­sa­kin olla tuhan­sia ellei kym­me­niä­tu­han­sia myös ilman diag­noo­sia, kos­ka kevääl­lä 2020 ei pääs­syt tes­tei­hin edes sel­vil­lä oireil­la. Sai­ras­ta­neil­la voi uusien tut­ki­mus­ten perus­teel­la olla vas­ta-ainei­ta pal­jon pitem­pään kuin luul­tiin, ehkä jopa eli­niän. Immu­ni­teet­ti perus­tuu samaan kuin rokot­teil­la­kin, tau­din sai­ras­ta­nut, jol­la on vas­ta-ainei­ta, ei sairastu(vakavasti), vaik­ka voi­kin saa­da tar­tun­nan. Se aiem­pi ole­tus, että vas­ta-aineet häviäi­si­vät puo­les­sa vuo­des­sa, oli lii­an hätäi­nen johtopäätös:
  https://medicine.wustl.edu/news/good-news-mild-covid-19-induces-lasting-antibody-protection/

  Last fall, the­re were reports that anti­bo­dies wane quickly after infec­tion with the virus that causes COVID-19, and main­stream media interpre­ted that to mean that immu­ni­ty was not long-lived,” said senior aut­hor Ali Elle­be­dy, PhD, an associa­te pro­fes­sor of pat­ho­lo­gy & immu­no­lo­gy, of medici­ne and of molecu­lar mic­ro­bio­lo­gy. “But that’s a misin­terpre­ta­tion of the data. It’s nor­mal for anti­bo­dy levels to go down after acu­te infec­tion, but they don’t go down to zero; they pla­teau. Here, we found anti­bo­dy-pro­ducing cells in people 11 months after first symp­toms. The­se cells will live and pro­duce anti­bo­dies for the rest of people’s lives. That’s strong evi­dence for long-las­ting immunity.”

  Was­hing­ton Uni­ver­si­ty School of Medici­nen tut­ki­muk­sen mukaan vas­ta-aineet sai­ras­ta­mi­sen jäl­keen säi­ly­vät luuytimessä.

  1. Immuu­ni­jär­jes­tel­mäl­lä on muis­ti. Vas­ta-ainei­ta ei tar­vit­se olla pal­jon, kun­han “resep­ti on tallessa”.

 12. Kii­tos taas kolum­nis­til­le täs­tä kuol­lei­suut­ta hyvin avaa­vas­ta graa­fis­ta ja teks­tis­tä + ja kom­men­teis­ta kai­kil­le. Odot­te­lin­kin jo tätä aihet­ta käsit­te­le­vää pos­taus­ta (joka­ke­säi­sen fil­la­ri­mat­kan kanssa).
  Minus­ta­kin voi­tai­sin jo siir­tyä enem­män yksi­lö­vas­tuuseen täs­sä ja luo­pua ylei­sis­tä rajoi­tuk­sis­ta ja ns. “pakois­ta”. Ne pitä­köön esim. (ffp2) mas­ke­ja jot­ka kat­so­vat sen itsel­leen tar­peel­li­sek­si, väl­tel­kööt väki­mää­riä, kät­te­ly­jä jne. niin­hän monet teke­vät nyt nor­maa­lis­ti­kin influens­sa­kau­te­na. Tam­pe­re ja Pir­kan­maa tai­si­vat jo luo­pua­kin yleisestä“maskipakosta” jouk­ko­lii­ken­tees­sä! Ajat­te­li­sin niin, että täs­sä vai­hees­sa puo­len­tois­ta vuo­den epi­de­mia-aika­na on jokai­sel­le ker­ty­nyt riit­tä­väs­ti tie­toa sii­tä mis­tä on kysy­mys että voi ihan itse teh­dä omat pää­tök­sen­sä hyväk­syt­tä­väs­tä riskistä.
  PS. “pysy­kää ter­vei­nä” jan­ku­tuk­sen­kin voi­si nyt vaih­taa “pysy­kää pin­nal­la” vetoomukseen.

  1. Mas­ki ei juu­ri suo­jaa käyt­tä­jän­sä vaan kans­sa­mat­kus­ta­jia. Sik­si aja­tus, että käyt­tä­köön ne, jot­ka koke­vat tar­vit­se­van­sa on peli­teo­reet­ti­ses­ti vähän ongelmallinen.

   1. Sik­si kir­joi­tin­kin ffp2 sul­keis­sa, eikös se suo­jaa myös käyttäjänsä.

   2. jokke49:
    Sik­si kir­joi­tin­kin ffp2 sul­keis­sa, eikös se suo­jaa myös käyttäjänsä.

    Hyvin istu­va, mää­räyk­set täyt­tä­vä FFP2-mas­ki suo­jaa oikein käy­tet­ty­nä myös käyt­tä­jään­sä, ei täy­sin, mut­ta koh­tuul­li­ses­ti. Syy­nä on pait­si paran­tu­nut suo­da­tus, oleel­li­ses­ti vähen­ty­nyt ohi­vir­taus. Hyväs­tä suo­da­tuk­ses­ta ja pie­nes­tä ohi­vir­tauk­ses­ta seu­raa kui­ten­kin, että hyvin istu­vaa ulos­he­gi­tys­vent­tii­li­tön­tä FFP2-mas­kia on han­ka­la käyt­tää pit­kiä aiko­ja. Sii­tä ei ole kansanmaskiksi.

 13. Mihin perus­tuu väi­te, että koro­na­ro­ko­tuk­set eivät estä infek­toi­tu­mis­ta? Onko tämä tilas­to­tie­tei­li­jän ekstra­po­loin­tia tar­tun­ta- ja kuo­le­ma-aika­sar­jois­ta vai jotain muu­ta? Nois­ta aika­sar­jois­ta ei ole mah­dol­lis­ta pää­tel­lä riit­tä­väs­sä mää­rin sitä kuin­ka hyvin tai huo­nos­ti roko­te estää infek­toi­tu­mis­ta. Paras löy­tä­mä­ni läh­de (*) arvioi infek­tio­nes­to­pro­sen­tik­si kah­den mRNA-pii­kin jäl­keen 90% (95% CI = 68%–97%).

  * https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7013e3.htm?s_cid=mm7013e3_w

  1. Mihin perus­tuu väi­te, että koro­na­ro­ko­tuk­set eivät estä infektoitumista?

   Tie­to on peräi­sin THL:stä. Havain­not ilmei­ses­ti Israe­lis­ta ja Bri­tan­nias­ta. Tuo link­kaa­ma­si läh­de ei käsit­te­le del­ta­va­riant­tia, joten se ei käsit­te­le tätä asi­aa. Oma arvauk­se­ni on, että roko­te vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti tar­tut­ta­vuut­ta myös del­ta­va­rian­tin osal­ta, mut­ta vähem­män. Sik­si tar­tun­ta­mää­rät kas­va­vat taas myös Bri­tan­nias­sa ja Israe­lis­sa. Israe­lis­sa ne ehti­vät lop­pua mel­kein koko­naan, mut­ta del­ta nos­ti ne uudes­taan kasvuun.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tie­to on peräi­sin :stä. Havain­not ilmei­ses­ti Israe­lis­ta ja Bri­tan­nias­ta. Tuo link­kaa­ma­si läh­de ei käsit­te­le del­ta­va­riant­tia, joten se ei käsit­te­le tätä asi­aa. Oma arvauk­se­ni on, että roko­te vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti tar­tut­ta­vuut­ta myös del­ta­va­rian­tin osal­ta, mut­ta vähem­män. Sik­si tar­tun­ta­mää­rät kas­va­vat taas myös Bri­tan­nias­sa ja Israe­lis­sa. Israe­lis­sa ne ehti­vät lop­pua mel­kein koko­naan, mut­ta del­ta nos­ti ne uudes­taan kasvuun.

    Levi­tät totuu­te­na meto­do­lo­gi­ses­ti heik­koa ja hyvin epä­var­maa tie­toa, joka myö­hem­min toden­nä­köi­ses­ti pal­jas­tuu yhtä kovak­si tava­rak­si kuin D‑vitamiinin teho koro­naa vas­taan. Aina­kin Israe­lin data on monis­ta syis­tä joh­tuen hyvin epä­var­maa. Yksi­no­maan tar­tut­ta­vuu­den lisään­ty­mi­nen voi saa­da sai­ras­tu­mi­set kas­vuun, jos raja ylit­tyy. Ja raja ylit­tyy hel­pos­ti, jos popu­laa­tios­sa on riit­tä­väs­ti itsek­käi­tä ihmi­siä joi­den mie­les­tä pan­de­mian väliai­kai­sen lop­pu­mi­sen jäl­keen hei­dän ei tar­vit­se hank­kia rokotetta.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Havain­not ilmei­ses­ti Israe­lis­ta ja Britanniasta.

    Niis­sä on tosi­aan molem­mis­sa tut­kit­tu asi­aa del­ta­va­rian­tin kans­sa. Alku­pe­räi­sen Wuha­nin viruk­sen tar­tun­nat mRNA-rokot­teet esti­vät hyvin, mut­ta del­ta­va­riant­tia vas­taan yksi roko­tean­nos ei estä tar­tun­to­ja kuin vähän (n. 30%) ja kak­si annos­ta­kin vain rajoi­te­tus­ti (sii­tä koh­ta myö­hem­min). Täs­tä siis seu­raa, että pel­kil­lä nyky­ro­kot­teil­la ei iki­nä saa­vu­te­ta lau­ma­suo­jaa, vaik­ka kaik­ki roko­tet­tai­siin. Vaka­vaa tau­din­muo­toa kui­ten­kin jo yksi­kin annos estää hyvin. Vie­lä ei ole koke­mus­ta, syn­tyy­kö lau­ma­suo­ja jos tau­ti läh­tee leviä­mään kulo­val­kean tavoin roko­tet­tu­jen kes­kuu­des­sa, kun roko­tus­kat­ta­vuu­den nous­tua riit­tä­vän suu­rek­si pala­taan nor­maa­liin elämään.

    Kah­den annok­sen tehos­sa tar­tun­taa vas­taan Bri­tan­nias­ta ja Israe­lis­ta saa­tiin eri­lai­sia tulok­sia. Bri­teis­sä teho oli 81%, Israe­lis­sa vain 64%. Tulos­ten eroon saa seli­tys­tä, kun tar­kas­tel­laan Israe­lin dataa sen mukaan, kau­an­ko roko­tuk­ses­ta on. Israe­lis­sa roko­tuk­set aloi­tet­tiin aiem­min ja datan perus­teel­la Pfizer-Bion­tec­hin teho tar­tun­taa vas­taan las­kee suh­teel­li­sen nopeas­ti ajan funk­tio­na — Israe­lis­sa ensim­mäi­se­nä roko­te­tuil­la teho tar­tun­taa vas­taan on 40 — 50% luok­kaa. Kol­man­net roko­tean­nok­set eivät siis vält­tä­mät­tä ole pelk­kää myyn­ti­pu­het­ta. Tosin Ant­ho­ny Fauci tote­si hyvin, että ennen kol­mos­ro­ko­tuk­sis­ta päät­tä­mis­tä pitäi­si näh­dä myös, mis­sä vai­hees­sa vaka­vat tau­ti­ta­pauk­set alka­vat yleis­tyä roko­tet­tu­jen kes­kuu­des­sa. Sitä ei ole vie­lä käynyt.

   3. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti:

    Kah­den annok­sen tehos­sa tar­tun­taa vas­taan Bri­tan­nias­ta ja Israe­lis­ta saa­tiin eri­lai­sia tulok­sia. Bri­teis­sä teho oli 81%, Israe­lis­sa vain 64%. Tulos­ten eroon saa seli­tys­tä, kun tar­kas­tel­laan Israe­lin dataa sen mukaan, kau­an­ko roko­tuk­ses­ta on. Israe­lis­sa roko­tuk­set aloi­tet­tiin aiem­min ja datan perus­teel­la Pfizer-Bion­­tec­­hin teho tar­tun­taa vas­taan las­kee suh­teel­li­sen nopeas­ti ajan funk­tio­na — Israe­lis­sa ensim­mäi­se­nä roko­te­tuil­la teho tar­tun­taa vas­taan on 40 — 50% luok­kaa. Kol­man­net roko­tean­nok­set eivät siis vält­tä­mät­tä ole pelk­kää myyn­ti­pu­het­ta. Tosin Ant­ho­ny Fauci tote­si hyvin, että ennen kol­mos­ro­ko­tuk­sis­ta päät­tä­mis­tä pitäi­si näh­dä myös, mis­sä vai­hees­sa vaka­vat tau­ti­ta­pauk­set alka­vat yleis­tyä roko­tet­tu­jen kes­kuu­des­sa. Sitä ei ole vie­lä käynyt.

    Minun on vähän vai­kea uskoa, että roko­tuks­ten aikae­ro oli­si täs­sä rat­kai­se­va. Veik­kai­sin pikem­min­kin, että otos Israe­lis­sa ei (vaik­ka ehkä onkin paras mah­dol­li­nen) ole kovin hyvä. Onko Israe­lis­sa del­ta-variant­tia todel­la pal­jon vai onko sen esiin­ty­mi­nen klus­te­roi­tu­nut­ta ja onko tut­ki­muk­sen otos riit­tä­vän kuvaa­va? Esi­mer­kik­si yhdes­tä pai­kal­li­ses­ta klus­te­ris­ta vedet­ty­jä joh­to­pää­tök­siä ei kan­na­ta varauk­set­ta ekstra­po­loi­da koko popu­laa­tioon. En onnis­tu­nut löy­tä­mään Israe­lin tut­ki­mus­ta mis­tään arvioi­dak­se­ni luo­tet­ta­vuut­ta. Voi­si­ko joku heit­tää minul­le lin­kin siihen?

   4. hc-empi­­ris­­ti: En onnis­tu­nut löy­tä­mään Israe­lin tut­ki­mus­ta mis­tään arvioi­dak­se­ni luo­tet­ta­vuut­ta. Voi­si­ko joku heit­tää minul­le lin­kin siihen? 

    Minun näh­däk­se­ni tut­ki­mus­ta ei ole jul­kais­tu. Yksit­täi­siä luku­ja näkyy eri­lai­sis­sa uuti­sis­sa, jois­sa ker­ro­taan miten Pfizer on kau­pan­nut kol­mo­san­nok­sen tar­vet­ta eri ter­veys­vi­ran­omai­sil­le. Sel­lai­nen aika ilmi­sel­vä kri­tiik­ki on jo hei­tet­ty ilmoil­le, että kos­ka Israe­lis­sa­kin on roko­tet­tu ensik­si van­huk­sia, voi tehon las­ku ajan myö­tä olla­kin pal­jon pie­nem­pi kes­ki-ikäi­sil­lä ja nuorilla.

    Asias­ta saa­daan tie­tys­ti lisää tie­toa ajan kans­sa. Minä en teki­si vie­lä pää­tök­siä nyky­tie­don poh­jal­ta, mut­ta varau­tui­sin sii­hen, että myö­hem­pi tut­ki­mus saat­taa hyvin­kin tode­ta näi­den var­hais­ten havain­to­jen ole­van aina­kin oikean­suun­tai­sia. Nopeas­ti muut­tu­vas­sa tilan­tees­sa pitää teh­dä pää­tök­siä jos­kus epä­var­mo­jen­kin tie­to­jen poh­jal­ta ja olla val­mis muut­ta­maan kurs­sia, kun uut­ta tie­toa tulee.

   5. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti:

    Asias­ta saa­daan tie­tys­ti lisää tie­toa ajan kans­sa. Minä en teki­si vie­lä pää­tök­siä nyky­tie­don poh­jal­ta, mut­ta varau­tui­sin sii­hen, että myö­hem­pi tut­ki­mus saat­taa hyvin­kin tode­ta näi­den var­hais­ten havain­to­jen ole­van aina­kin oikean­suun­tai­sia. Nopeas­ti muut­tu­vas­sa tilan­tees­sa pitää teh­dä pää­tök­siä jos­kus epä­var­mo­jen­kin tie­to­jen poh­jal­ta ja olla val­mis muut­ta­maan kurs­sia, kun uut­ta tie­toa tulee.

    Ehdot­to­mas­ti näin. Sil­ti­kin minus­ta väi­te, että roko­tus ei estäi­si tar­tun­to­ja, on hyvin toden­nä­köi­ses­ti paik­kaan­sa­pi­tä­mä­tön. Tätä voi esti­moi­da tsek­kaa­mal­la artik­ke­lit, jois­sa ver­ra­taan Comir­na­tyn kykyä neut­ra­li­soi­da alfaa ja del­taa. Neut­ra­li­soin­ti­ky­vys­sä vai­kut­tai­si ole­van eroa, mut­ta ei ero lähel­le­kään sem­moi­nen ole kuin mitä Soi­nin­vaa­ra alku­pe­räi­ses­sä teks­tis­sään antaa ymmär­tää. Del­tan olen­nai­nen ero alfaan on sen kyky levi­tä sel­väs­ti paremmin.

 14. Tosi rei­lua tätä yhteis­kun­taa raken­ta­nei­ta kohtaan.

  Kan­nat­tai­si ope­tel­la käy­mään kau­pas­sa, ja kok­kaa­maan itse, niin ei tar­vit­se räkä­löis­sä lipit­tää lage­ria ja mus­sut­taa amik­sen nip­pa­nap­pa läpi­käy­neen pak­ka­ses­ta läm­mit­tä­mään ate­ri­aa ravitsemusliikkeessä.

  Onko tosi­aan niin, että per­sau­kis­ten tei­nien sos­su­ra­hoil­la kän­nää­mi­nen on tär­keäm­pää kuin tämän yhteis­kun­nan raken­ta­nei­den elämä?

 15. Vas­tuu­ton­ta täs­sä on todel­la­kin se, että lap­set ja nuo­ret on pelo­tel­tu. Vie­lä lähes kah­den vuo­den jäl­keen ei ole näyt­töä, että tämä teki­si mitään sen kum­mem­paa nuorille.

  Se, että aina tode­taan, että se voi teh­dä pitäi­si jo pik­ku­hil­jaa kumo­ta. Ei teh­nyt- end of story.

  Lisäk­si se, että sai­ras­ta­nut voi sai­ras­tua uudel­leen ja levit­tää tau­tia edel­leen pitäi­si oikais­ta. Tie­dos­sa on, että nuha­tau­din saa­tu­aan aiem­min covi­din sai­ras­ta­nut saat­taa muut­tua tes­tin mukaan uudes­taan posi­tii­vi­sek­si, mut­ta tämä on vain uuden, eri­lai­sen infek­tion aiheut­ta­maa jo kuol­leen viruk­sen nouse­mis­ta ylös, joka näkyy tes­tis­sä. End of story.

  Ja se, että kak­si roko­tet­ta saa­nut sai­ras­tuu? Ei oikein sai­ras­tu. Mah­dol­li­suus on pie­ni ja jos näin käy, niin tau­ti on heik­ko. Ja kun muut on roko­tet­tu, niin ei se mihin­kään leviä. End of story.

  Niin, että mik­si hal­li­tus edel­leen kidut­taa meitä?

 16. Soi­nin­vaa­ra:
  “Jos koro­na ilmes­tyi­si maa­il­man nyt ja se oli­si yhtä vaa­ral­li­nen kuin se on ollut vii­me aikoi­na hyvän roko­te­kat­ta­vuu­den mais­sa, emme edes har­kit­si­si mitään sul­ku­toi­mia. Olem­me tot­tu­neet hyväk­sy­mään tie­tyn suu­rui­sia ris­ke­jä, ja tämä näyt­täi­si mene­vän pal­jon alle sen, mitä hyväk­sym­me esi­mer­kik­si lii­ken­tees­sä tai influens­sa kans­sa. Jat­kos­sa ei pitäi­si tui­jot­taa tar­tun­to­jen märään vaan sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vien määrää.”

  Sai­raa­la­hoi­to on ainoa­na mit­ta­ri­na ongel­mal­li­nen aina­kin kah­des­ta syys­tä. Se rea­goi tar­tun­ta­mää­rien kas­vuun jäl­ki­jät­töi­ses­ti, kos­ka tar­tun­nan saa­mi­ses­ta sai­raa­la­hoi­toon jou­tu­mi­seen kes­tää yleen­sä usei­ta päi­viä ellei viik­ko­ja. Jäl­ki­jät­töi­ses­ti rea­goi­va mit­ta­ri ja luon­teel­taan eks­po­nen­ti­aa­li­nen pro­ses­si ovat vaa­ral­li­nen yhdis­tel­mä. Sai­raa­la­hoi­don tar­ve ei myös­kään mit­taa nii­den hen­ki­löi­den mää­rää, jot­ka saa­vat koro­na­tar­tun­nas­ta pit­kä­ai­kai­sia hait­ta­vai­ku­tuk­sia, mut­ta eivät vält­tä­mät­tä tar­vit­se hoi­toa sai­raa­lan osastolla. 

  Uuden Natu­re Medici­ne ‑leh­des­sä jul­kais­tun tut­ki­muk­sen [1] mukaan koro­na aiheut­taa pit­kä­ai­kai­sia oirei­ta mer­kit­tä­väl­le osal­le sai­ras­tu­neis­ta — myös nuo­ris­sa ikä­ryh­mis­sä. Tut­ki­muk­ses­sa tar­kas­tel­tuun ryh­mään kuu­lui 312 hen­ki­löä, jot­ka muo­dos­ti­vat yli 80 % Nor­jan Ber­ge­nis­sä koro­nan ensim­mäi­sen aal­lon aika­na tau­din sai­ras­ta­neis­ta. Ryh­mään kuu­lu­vis­ta 247 sai­ras­ti koro­nan kotiin­sa eris­tet­ty­nä ja 65 sai­raa­la­hoi­dos­sa. Kuu­den kuu­kau­den jäl­keen 61 % pro­sen­til­la ryh­mään kuu­lu­neis­ta oli edel­leen aina­kin yksi oire. Koro­nan koto­na eris­tyk­sis­sä sai­ras­ta­neis­ta nuo­ris­ta (ikä­ryh­mä 16–30 v) 52 pro­sen­til­la (32/61) oli kuu­den kuu­kau­den jäl­keen edel­leen oirei­ta kuten maku- tai hajuais­tin mene­tys­tä (28 %, 17/61), väsy­mys­tä (21%, 13/61) kes­kit­ty­mis­vai­keuk­sia (12 %, 8/61) tai muis­tion­gel­mia (11 %, 7/61). Bri­tan­nias­sa teh­dyn tut­ki­muk­sen mukaan mer­kit­tä­väl­lä osal­la koro­na­vi­ruk­ses­ta pit­kä­ai­kai­sia oirei­ta saa­neis­ta on todet­tu myös vau­rioi­ta sisäe­li­mis­sä [2].

  Natu­re Medici­ne ‑leh­den artik­ke­lis­sa mai­ni­tut pro­sent­tei­na mita­tut osuu­det perus­tu­vat kool­taan rajal­li­seen aineis­toon, eikä nii­tä sen vuok­si kan­na­ta ottaa kir­jai­mel­li­ses­ti. Olen­nais­ta on kui­ten­kin nii­den suu­ruus­luok­ka sekä se, että mah­dol­li­sel­le ris­kil­le altis­tui­si suu­ri mää­rä ihmi­siä. Suo­men väes­tös­tä on täl­lä het­kel­lä suu­rin osa koko­naan rokot­ta­mat­to­mia tai vain osit­tain roko­tet­tu­ja (25,7 % saa­nut kak­si roko­tean­nos­ta, YLE 16.7.2021 [3]). Ellei koro­nan leviä­mis­tä este­tä, tulee mer­kit­tä­vä osa täs­tä ryh­mäs­tä myös sai­ras­tu­maan. Jos muu­ta­ma pro­sent­ti­kin sai­ras­tu­vis­ta saa pit­kä­ai­kai­sia tai pysy­viä hait­ta­vai­ku­tuk­sia, on kysees­sä abso­luut­ti­ses­ti suu­ri mää­rä ter­vey­ten­sä ja mah­dol­li­ses­ti jopa työ­ky­kyn­sä menet­tä­viä ihmi­siä. Koro­nan pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sis­ta ei täl­lä het­kel­lä tie­de­tä kaik­kea, mut­ta se ei ole syy sivuut­taa nii­tä eri vaih­toeh­to­jen ris­ke­jä, hyö­ty­jä ja hait­to­ja arvioi­taes­sa. Koro­nan vaa­ral­li­suu­del­la kor­kean roko­tus­kat­ta­vuu­den tilan­tees­sa ei muu­ten­kaan voi perus­tel­la sitä, mitä pitäi­si teh­dä tilan­tees­sa, jos­sa täy­sin roko­tet­tu­ja on vas­ta 25,7 % väes­tös­tä [3].

  Ver­taus lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den osal­ta hyväk­syt­tyyn ris­ki­ta­soon ei ole kovin hyvä. Suo­mes­sa ja muis­sa Poh­jois­mais­sa on laa­jas­ti omak­sut­tu lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den nol­la­vi­sio, jos­sa tavoit­tee­na on, ettei kenen­kään tar­vit­se kuol­la tai vaka­vas­ti louk­kaan­tua lii­ken­tees­sä. Tähän tavoit­tee­seen on myös joh­don­mu­kai­ses­ti pyrit­ty eri­lai­sil­la tur­val­li­suut­ta paran­ta­vil­la toi­men­pi­teil­lä. Lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den osal­ta on men­ty jopa niin pit­käl­le, että omaa ja tois­ten tur­val­li­suut­ta vaa­ran­ta­vas­ta toi­min­nas­ta voi jou­tua van­ki­laan (esi­mer­kik­si päih­ty­nee­nä ajaminen). 

  Viit­teet:
  [1] Blom­berg, B., Mohn, K.GI., Broks­tad, K.A. et al., Long COVID in a pros­pec­ti­ve cohort of home-iso­la­ted patients. Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021–01433‑3

  [2] Den­nis, A., Wamil, M., Alberts, J. On behalf of COVERSCAN stu­dy inves­ti­ga­tors, et al., Mul­tior­gan impair­ment in low-risk indi­vi­duals with post-COVID-19 syndro­me: a pros­pec­ti­ve, com­mu­ni­ty-based stu­dy, BMJ Open 2021;11:e048391. doi: 10.1136/bmjopen-2020–048391

  [3] Koro­na­vi­rus lukui­na, YLE 16.7.2021, https://yle.fi/uutiset/3–11300232

  1. Ver­taus lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den osal­ta hyväk­syt­tyyn ris­ki­ta­soon ei ole kovin hyvä. Suo­mes­sa ja muis­sa Poh­jois­mais­sa on laa­jas­ti omak­sut­tu lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den nol­la­vi­sio, jos­sa tavoit­tee­na on, ettei kenen­kään tar­vit­se kuol­la tai vaka­vas­ti louk­kaan­tua lii­ken­tees­sä. Tähän tavoit­tee­seen on myös joh­don­mu­kai­ses­ti pyrit­ty eri­lai­sil­la tur­val­li­suut­ta paran­ta­vil­la toi­men­pi­teil­lä. Lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den osal­ta on men­ty jopa niin pit­käl­le, että omaa ja tois­ten tur­val­li­suut­ta vaa­ran­ta­vas­ta toi­min­nas­ta voi jou­tua van­ki­laan (esi­mer­kik­si päih­ty­nee­nä ajaminen). 

   Asial­lis­ta poh­din­taa läh­tei­den kera. Kii­tos myös blo­gin-kir­joit­ta­jal­le hyväs­tä tek­sis­tä, täy­sin saman­lai­sia aja­tuk­sia itsellä. 

   Joten­kin tau­tia voi­si kui­ten­kin ver­ra­ta lii­ken­tee­seen. Teki­sin sen ehkä näin:
   ajo­neu­von kul­jet­ta­ja (tau­din­kan­ta­ja) on ensi­si­jai­ses­ti vas­tuus­sa, kun jotain ikä­vää tapah­tuu. Taa­ja­ma-alu­eel­la tulee ajaa eri­tyi­sen huo­lel­li­ses­ti, las­kea nopeut­ta ja huo­mioi­da jalan­kul­ki­jat (ris­ki­ryh­mä­läi­set). Jalan­kul­ki­jat voi­vat siis huo­let­ta kul­kea esim. kau­pun­kien keskustoissa.
   Sit­ten on paik­ko­ja, jois­sa voi vain syyt­tää itse­ään, kun jää auton alle. Täm­möi­siä ovat esim. tun­ne­lit ja moot­to­ri­tiet. Tai jos ei pidä pilk­ko­pi­meäl­lä min­kään­lais­ta näky­vyyt­tä paran­ta­vaa asustetta. 

   Näki­sin että “moot­to­ri­tiet ja tun­ne­lit” ovat ter­vei­den ja nuor­ten har­ras­tus ja vapaa-ajan­viet­to­paik­ko­ja, jon­ne ris­ki­ryh­mä­läi­sil­lä ei ole asi­aa. Voi vain syyt­tää itse­ään, jos tun­kee Hartwal­lil­le kat­so­maan kan­sain­vä­li­siä kiso­ja ja yllät­täen saa tar­tun­nan. Kenel­lä­kään ei ole vält­tä­mät­tö­myyt­tä sin­ne tunkea.

   Sit­ten taas aptee­kit, van­hain­ko­dit ja sai­raa­lat ovat “kes­kus­to­ja”, jois­sa tau­tis­ten tulee käyt­täy­tyä vas­tuul­li­ses­ti, kos­ka ris­ki­ryh­mä­läi­sil­lä on oikeus kul­kea siel­lä tur­val­li­ses­ti. Ei sen takia tar­vit­se kiel­tää alai­käi­sil­tä jouk­kueur­hei­lua, että joku iäkäs voi ehkä sii­hen kuol­la. Ei yhteis­kun­nan tar­vit­se päät­tää, että menee­kö ter­ve ja nuo­ri urhei­le­maan tai viet­tä­mään iltaa kave­rei­den kans­sa, ris­kiar­vion tekee yksilö.

  2. Ver­taus lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den osal­ta hyväk­syt­tyyn ris­ki­ta­soon ei ole kovin hyvä. Suo­mes­sa ja muis­sa Poh­jois­mais­sa on laa­jas­ti omak­sut­tu lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den nol­la­vi­sio, jos­sa tavoit­tee­na on, ettei kenen­kään tar­vit­se kuol­la tai vaka­vas­ti louk­kaan­tua lii­ken­tees­sä. Tähän tavoit­tee­seen on myös joh­don­mu­kai­ses­ti pyrit­ty eri­lai­sil­la tur­val­li­suut­ta paran­ta­vil­la toi­men­pi­teil­lä. Lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den osal­ta on men­ty jopa niin pit­käl­le, että omaa ja tois­ten tur­val­li­suut­ta vaa­ran­ta­vas­ta toi­min­nas­ta voi jou­tua van­ki­laan (esi­mer­kik­si päih­ty­nee­nä ajaminen).

   Se, että lii­ken­tees­sä on todet­tu, että oli­si kiva, jos kuo­lo­nuh­re­ja ei oli­si, ei tar­koi­ta, että kuo­le­mia ei tosia­sias­sa hyväk­syt­täi­si, kos­ka oli­si ole­mas­sa kei­no­ja estää 95 pro­sent­tia kuo­le­man­ta­pauk­sis­ta. Niis­tä vain kat­sot­tai­siin ole­van lii­kaa har­mia. Erit­täin hyvä kei­no oli­si yli­no­peut­ta aja­mi­sen fyy­si­nen estä­mi­nen yhdis­tet­ty­nä olen­nai­es­ti alem­piin nopeus­ra­joi­tuk­siin. Mut­ta täl­lai­ses­ta ei voi edes kes­kus­tel­la, kos­ka on jokai­sen ihmi­soi­keus voi­da niin halu­tes­saan ajaa 200 kilo­met­riä tunnissa.

 17. Olet­ko Osmo val­mis ihmis­ko­kee­seen, jos­sa lähes kaik­ki suo­ma­lai­set lap­set saa­vat del­ta­va­rian­tin ilman rokotusta?

  Las­ten ris­ki saa­da kroo­ni­nen koro­na on vie­lä hei­kos­ti tie­dos­sa, mut­ta se voi olla mer­kit­tä­vä (https://www.nature.com/articles/d41586-021–01935‑7). Vie­lä hei­kom­min tun­ne­taan kroo­ni­sen koro­nan pit­kä­ai­kai­set kan­san­ter­vey­del­li­set vai­ku­tuk­set. Kysees­sä oli­si siis hyp­py tuntemattomaan.

  EMA hyväk­syi 12–15-vuotiaiden roko­tuk­sen jo kau­an sit­ten, mut­ta Suo­mes­sa aihees­ta ei puhu­ta juu­ri lain­kaan. Pfize­rin pitäi­si käsit­tääk­se­ni jät­tää 5–11-vuotiaiden data EMA:n arvioi­ta­vak­si ihan pian. Pitäi­si­kö aikuis­ten rokot­ta­mi­ses­sa suo­sia Moder­naa ja vara­ta Pfize­ria lap­sil­le? Nyt kun ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu, pitäi­si­kö luo­pua kak­kos­ro­ko­tus­ten aikais­ta­mi­ses­ta ja rokot­taa 12–15-vuotiaat kii­rees­ti ker­taal­leen ennen kou­lu­jen alkua? Jos Suo­men hal­lin­non tar­koi­tuk­se­na on tar­tut­taa lap­set, se tuli­si aina­kin ker­toa avoimesti.

  Hyviä kom­ment­te­ja Espoon Kone­mie­hel­tä, täs­sä vie­lä muu­ta­ma huo­mio Osmon kir­joi­tuk­sen loo­gi­sis­ta ongelmista:

  -On vää­rin ver­ra­ta nyky­ti­lan­net­ta pan­de­mian alkuun, kos­ka roko­te on jo ole­mas­sa. Täs­sä tilan­tees­sa pie­nem­pi­kin ris­ki riit­tää perus­te­luk­si epi­de­mian hidas­ta­mi­sel­le kun­nes kaik­ki suo­ma­lai­set on roko­tet­tu edes kertaalleen.

  -Me pysäy­tim­me vii­me tal­ve­na influens­san. Se “mah­dot­to­muus” on siis osoi­tet­tu vää­räk­si. Influens­saa ei nor­maa­lis­ti kan­na­ta pysäyt­tää, kos­ka se ei ole vai­van väär­ti, mut­ta se on koko­naan toi­nen kysy­mys. (Täs­sä koh­din Osmon alku­pe­räi­sen kir­joi­tuk­sen voi ymmär­tää kah­del­la eri tavalla.)

  -Ei ole sel­vää että del­ta­va­rian­tin tar­tut­ta­vuus roko­te­tus­sa väes­tös­sä on suu­rem­pi kuin alku­pe­räi­sen koro­nan rokot­ta­mat­to­mas­sa väes­tös­sä. Del­tan pysäyt­tä­mi­nen voi hyvin olla mahdollista.

  —–

  Minä­kin uskon (en tie­dä) Osmon lail­la ettei tukah­dut­ta­mi­nen tule onnis­tu­maan — roko­te­vas­tai­sia on lii­kaa. Koro­nan on sik­si lopul­ta annet­ta­va levi­tä, mut­ta vas­ta kun roko­tuk­set ovat pidem­mäl­lä (kaik­ki haluk­kaat saa­neet ensim­mäi­sen annok­sen, toi­sia annok­sia ehkä 50 % suomalaisista).

 18. Kuol­leis­ta alle 30 vuo­tiai­ta yksi.
  Alle 40 vuo­tiai­ta kahdeksan.
  Alle 50 vuo­tiai­ta kaksikymmentä
  Alle 60 vuo­tiai­ta 61
  Alle 70 vuo­tiai­ta 141
  Alle 80 vuo­tiai­ta 387
  Yli 80 vuo­tiai­ta 592

  Nume­rot tus­kin enää pal­jon muut­tu­vat, kun kuol­lei­den vii­kot­tai­nen kes­kiar­vo on tip­pu­nut alku­ke­sän 0,23 nollaan.

  Jos aja­tus on, että tämä pyö­rii jat­kos­sa maa­il­mal­la, niin kyl­lä­hän se kan­nat­tai­si sai­ras­taa pois. Siis jos on alle kuus­kymp­pi­nen. Yli 80 vuo­tiai­den kan­nat­taa toki eris­täy­tyä, jos virus liik­kuu kotinurkilla.

 19. THL-kir­joit­taa:”
  Tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­riin* on ker­ty­nyt tie­toa 978 kuol­lees­ta henkilöstä:
  ‑Kuol­lei­den medi­aa­ni-ikä on 82 vuotta.
  ‑Kuol­leis­ta 54 % on mie­hiä ja 46 % naisia.
  ‑Tar­kem­mat ter­veys­tie­dot ovat saa­ta­vil­la 52 % meneh­ty­neis­tä. Heis­tä val­tao­sal­la (yli 95 %) oli yksi tai usei­ta pitkäaikaissairauksia. ”

  Aikai­sem­min THL jul­kai­si kuo­lin­pai­kan, joka yllät­täen oli­kin tue­tun asu­mi­sen yksi­köi­tä (=ennen van­hain­ko­te­ja) yli 70% kuolemantapauksista.
  Suo­ma­lais­ten ole­tet­tu eli­ni­kä on 81.7 vuot­ta ja meneh­ty­neis­tä perus­ter­vei­tä on: 987 x 5% = 50 ihmis­tä. Siis KORONAAN on kuol­lut kah­den vuo­den aika­na 50 perus­ter­vet­tä ihmis­tä! Ver­tai­lu­na, jot­ta osaat­te suh­teut­taa tätä, sau­naan nukah­ta­nei­ta ja siten kuol­lei­ta on vuo­sit­tain 100–150. Vas­taa­va­na ajan­jak­so­na sau­naan on kuol­lut 200–300 ihmis­tä, joka on 4 tai 6 ker­taa enem­män, kuin perus­ter­vei­tä koronakuolleita.

  Kuten kaik­ki tie­däm­me, Pie­ta­ris­ta ja tie­tys­ti baa­reis­ta saim­me del­ta­ver­sio­ta. Miten del­ta­ver­sio vai­kut­ti yhteis­kun­nan toi­min­taan? Tehol­la on edel­leen­kin noin 10 ihmis­tä, eikä sai­raa­la­hoi­to­kaan ole karan­nut käsis­tä del­tas­ta­kaan riip­pu­mat­ta. Entä­pä kuol­leet? Voi pojat sen­tään, eipä kuol­lei­ta­kaan ole. 

  Nyt on arvioi­ta­va, pal­jon­ko otam­me vel­kaa tule­vil­le suku­pol­vil­le mak­set­ta­vak­si, että pelastamme/suljemme/rajoitamme/estämme tai mitä lie­nee koro­naa? Kaik­ki tämä raha on pois­sa vaik­ka­pa hyväs­tä van­hus­ten­hoi­dos­ta, ilman vaip­po­ja ja lääketokkuraa.

  Eikö­hän oli­si jo aika käyt­tää jul­kis­ta rahaa johon­kin muu­hun, kuin koro­na­piip­po­jen tai jäl­ji­tyk­sien kehit­tä­mi­seen? Ja auki? Tot­ta kai ‚muu­ten rokot­ta­mi­nen on ollut turhaa.

  Ps. Ita­lian, Ruot­sin tai Englan­nin tilas­tot ker­to­vat samaa ikä­ra­ken­teen ja ter­vey­den osal­ta, kuin Suo­men THL:n.

 20. On var­sin rai­vos­tut­ta­vaa kuin­ka kes­ki-ikäi­set ja sitä van­hem­mat nyt vuo­den karan­tee­nin jäl­keen vaa­ti­vat yhteis­kun­nan avaa­mis­ta ja viruk­sen pääs­tä­mis­tä vapaak­si ilman kont­rol­lia kun tämän samai­sen ikä­luo­kan suo­ja on han­kit­tu (sekä mak­set­tu nuor­ten hyvin­voin­nis­ta) ja kak­sin­ker­tai­set roko­tuk­set saa­tu van­hem­mal­le samai­sel­le ikä­luo­kal­le. Saman­ai­kai­ses­ti nyt nuo­ret ovat nii­tä, jot­ka otta­vat tämän aal­lon vas­taan, kär­si­vät ja mah­dol­li­ses­ti jäl­kioi­rei­den vuok­si epi­so­di menee pit­käl­le ensi vuo­den puo­lel­le. Jos kat­so­taan vain kuo­lin­lu­ku­ja niin yksi­kin alle 30 vuo­tias kuol­lut on lii­kaa kos­ka näil­lä ihmi­sil­lä elä­mä on vas­ta alku­pääs­sä ja maa­il­maa ei ole näh­ty. 70/80 ‑vuo­ti­aan kuu­luu­kin jo pik­ku­hil­jaa kuol­la pois, taval­la tai toisella.

  Itse­kes­kei­syys jat­kuu yhä 50 ja 60-luvul­la syn­ty­nei­den räl­läs­tä­jien kes­kuu­des­sa kuten se jo vuo­si­kym­me­net näin on käy­nyt. Ensin tuhot­tiin yhteis­kun­nan talous oman edun vuok­si ja nyt tuho­taan tule­van suku­pol­ven ter­veys, jot­ta pääs­täi­siin teat­te­riin tai ravin­to­laan itse­ään toteut­ta­maan. Vali­tet­ta­vaa, että päät­tä­jis­sä tämä ikä­luok­ka on juu­ri ikän­sä puo­les­ta nyt veto­vas­tuus­sa ja he ajat­te­le­vat vain itseään.

 21. Hyvä kir­joi­tus tämä­kin, kii­tos. Vain koro­na­pas­sin osal­ta olen eri miel­tä. Se tulee nyt myös myö­häs­sä, eikä tuo lää­ke­tie­teel­li­ses­ti kat­soen apua enää. Poli­tiik­ka on tie­ten­kin toi­nen peli. 

  *** Koro­naan suh­tau­tu­mi­ses­sa soi­si huo­mioi­ta­van kaik­ki seu­raa­vat näkökohdat ***

  - Suo­mes­sa jo jokin aika sit­ten 80 % tode­tuis­ta tar­tun­nois­ta oli del­ta-muun­nos­ta, jon­ka on nyt havait­tu tart­tu­van yhtä tehok­kaas­ti kuin vesirokko. 

  - Tar­tun­to­ja on yhä vai­keam­pi, jopa mah­do­ton­ta jäl­jit­tää. Samaan aikaan kun koro­na tart­tuu myös oireet­to­mil­ta kan­ta­jil­ta, levi­ää del­ta-muun­nos entis­tä tehok­kaam­min aero­so­lei­na ilma­teit­se (ei siis vain pisa­ra­tar­tun­ta­na). Tämä tekee altis­tu­mi­sen mää­rit­tä­mi­sen entis­tä vai­keam­mak­si. Kun tau­tia on liik­keel­lä pal­jon, ei altis­tu­mis­ta oikeas­taan voi vält­tää muu­toin kuin vetäy­ty­mäl­lä eris­tyk­seen. Kaik­ki lopul­ta altis­tu­vat, min­kä asian­tun­ti­jat­kin ovat jo myöntäneet. 

  - Tilan­ne vaka­van tau­ti­muo­don ja kuol­lei­suu­den osal­ta on täl­lä het­kel­lä erit­täin hyvä. Ver­tai­lun vuok­si vuon­na 2018 vii­kol­la 9 oli media­tie­to­jen mukaan yksi­no­maan TAYS:ssa 183 influens­sa­po­ti­las­ta. Pal­jon­ko mah­toi koko maas­sa olla? Ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tuk­sen kan­nal­ta voi pikem­min­kin kysyä, onko nyky­ti­lan­tees­sa mie­le­käs­tä sitoa resurs­se­ja enää näin laa­jaan koro­na­tes­taa­mi­seen ja jäl­jit­tä­mi­seen, kos­ka viral­li­ses­ti tode­tut tar­tun­nan ovat vain osa­to­tuus, jon­ka tie­dol­li­nen arvo las­kee koko ajan, kun tar­tun­ta­ket­ju­jen jäl­jit­tä­mi­nen on entis­tä epäluotettavampaa. 

  - Meil­lä on juu­ri nyt kes­kei­set ris­ki­ryh­mät täy­sin roko­tet­tu, ja myös yhden pii­kin tur­vin kaik­ki lähes koko työi­käi­nen väes­tö hyväs­sä suo­jas­sa vaka­val­ta tau­dil­ta. Lap­set, nuo­ret ja nuo­ret aikui­set eivät yksin­ker­tai­ses­ti sai­ras­tu vaka­vas­ti, lukuun otta­mat­ta perus­sai­rai­ta (jois­ta monet jo roko­tet­tu) ja sel­väs­ti yli­pai­noi­sia. Kun tau­ti nyt joka tapauk­ses­sa levi­ää, mik­si tuh­la­ta resurs­se­ja tau­din estä­mi­seen kei­noil­la, jot­ka eivät kui­ten­kaan tätä del­ta-muun­nos­ta pysäytä? 

  - Kuten THL:n Sal­mi­nen­kin tote­si, ravin­to­la­ra­joi­tuk­set eivät estä tau­din leviä­mis­tä. Hänen jät­ti esit­tä­mät­tä, mikä estäi­si. Kun tau­ti levi­ää kai­kis­sa mah­dol­li­sis­sa tilan­teis­sa, jois­sa on usei­ta ihmi­siä, ml. yksi­tyi­sis­sä kokoon­tu­mi­sis­sa, tau­din estä­mi­sen osal­ta ei oikein jää vaih­toeh­to­ja: aivan KAIKKI liik­ku­mi­nen pitäi­si kiel­tää. Täl­lai­sel­le ei taas ole käsil­lä ole­van teho­hoi­to- ja kuol­lei­suus­ti­lan­teen valos­sa min­kään­lai­sia perus­tei­ta tai edel­ly­tyk­siä. Ja kun emme voi estää eks­po­nen­ti­aa­lis­ta leviä­mis­tä, tuli­si tämän kan­nal­ta tur­hik­si muut­tu­neis­ta rajoi­tuk­sis­ta luopua. 

  - Tar­tun­nat leviä­vät nyt kiih­ty­vä vauh­tia, myös todet­tu­jen luku­jen ulko­puo­lel­la – oireet­to­mia­kin tar­tun­to­ja jää havait­se­mat­ta. PCR-tes­taus­kaan ei havait­se lähes­kään kaik­kia, eivät­kä vas­ta-aine­tes­tit ole luo­tet­ta­va immu­ni­tee­tin mittari. 

  - Sai­ras­ta­mi­nen kas­vat­taa väes­tön immuu­ni­vas­tet­ta, mikä on pit­kän pääl­le hyö­dyl­li­nen asia. Samal­la rokot­ta­mi­nen ete­nee edel­leen. Nyt kun eten­kin ris­ki­ryh­mien roko­tus­ten vai­kut­ta­vuus on vie­lä par­haim­mil­laan, kan­nat­tai­si viruk­sen antaa levi­tä uhraa­mat­ta enää rajoi­tuk­sil­le. Se levi­ää kuitenkin. 

  - Sai­ras­ta­mi­nen antaa monien tau­tien koh­dal­la vah­vem­man immu­ni­tee­tin kuin rokot­ta­mi­nen, kos­ka eli­mis­tö käy läpi laa­jem­man immu­no­lo­gi­sen pro­ses­sin koko toi­mi­vaa virus­ta koh­taan. Esi­merk­ki­nä sai­ras­tet­tu vesi­rok­ko saa aikaan eli­ni­käi­sen immu­ni­tee­tin, mut­ta rokot­ta­mal­la var­man suo­jan saa lähin­nä vaka­vaa tau­ti­muo­toa ja sen kompli­kaa­tioi­ta vas­taan. Ruot­sin tänä päi­vä­nä mui­ta parem­pi koro­na­ti­lan­ne sopii tähän: laa­jas­ti sai­ras­tet­tu tau­ti yhdis­tet­ty­nä roko­tuk­siin aut­taa hal­lit­se­maan epi­de­mi­aa ja kuol­lei­suut­ta ilman var­si­nai­sia rajoi­tuk­sia. Elä­mä Ruot­sis­sa on käy­tän­nös­sä täy­sin nor­maa­lia (tulin siel­tä hiljattain). 

  - Ainoa tau­ti, joka on onnis­tut­tu maa­il­mas­ta roko­tuk­sin hävit­tä­mään, on iso­rok­ko. Aivan kes­keis­tä sii­nä on, että roko­tus tai sai­ras­ta­mi­nen antaa eli­ni­käi­sen immu­ni­tee­tin. Koro­nan kans­sa tilan­ne on koko­naan toi­nen: roko­te ei anna täyt­tä immu­ni­teet­tia eikä estä tar­tut­ta­mis­ta, ja roko­tuk­sen anta­ma suo­ja alkaa hei­ke­tä vähi­tel­len jo 6–12 kk:n kulut­tua. Täs­sä suh­tees­sa voi esiin­tyä myös mer­kit­tä­vää yksi­löl­lis­tä vaih­te­lua, sen­kin osal­ta kuin­ka kau­an rokot­ta­mi­nen suo­jaa teho­hoi­dol­ta ja kuo­le­mal­ta. Mitä van­hem­pi ja perus­sai­raam­pi ihmi­nen, sitä lyhyem­män ajan kes­ki­mää­rin, kos­ka immuu­ni­jär­jes­tel­mä on val­miik­si hei­kom­pi. Vaik­ka kaik­ki maa­il­man maat sai­si­vat koro­na­ro­kot­teet käyt­töön, ei tau­din hävit­tä­mi­nen onnis­tui­si. Ts. se jää kier­tä­mään, kuten useat viro­lo­git ja lää­kä­rit ovat todenneet. 

  - Vaka­vien tau­ti­muo­to­jen vält­tä­mi­sen kan­nal­ta oli­si jat­kos­sa ihan­teel­lis­ta, että täl­lai­nen mel­ko lyhyen immu­ni­tee­tin anta­va tau­ti oli­si väes­tös­sä läs­nä siten, että vain osa oli­si imu­no­lo­gi­ses­ti alt­tii­na ker­ral­laan, toi­sil­la se oli­si uoreel­taan sai­ras­tet­tu­na ja ris­ki­ryh­mät roko­tet­tu päi­vi­te­tyl­lä roko­te­ver­siol­la. Jos taas ”kaik­ki munat ovat samas­sa koris­sa” (väes­tö meni­si kes­ke­nään samas­sa tah­dis­sa), on sil­loin toden­nä­köi­sem­pää, että näh­dään isom­pia mää­riä myös vaka­vam­paa tau­tia kerralla.

  1. Quo vadis:

   -Suo­mes­sa jo jokin aika sit­ten 80 % tode­tuis­ta tar­tun­nois­ta oli del­­ta-muun­­nos­­ta, jon­ka on nyt havait­tu tart­tu­van yhtä tehok­kaas­ti kuin vesirokko. 

   Sivu­huo­mau­tus tähän. Jois­sain mediois­sa tämä kir­joi­tet­tiin nime­no­maan näin, eli USA:n tau­ti­vi­ras­ton rapor­tin mukaan muun­nok­sen ON havait­tu tart­tu­van yhtä tehok­kaas­ti kuin vesi­ro­kon. Hesa­rin sivuil­la aina­kin se oli­kin kir­joi­tet­tu toi­sin: VOI OLLA, että variant­ti tart­tuu yhtä tehok­kaas­ti jne. En viit­si­nyt läh­teä tar­kis­ta­maan, mikä on alku­pe­räis­teks­tin muo­toi­lu. Sanoi­sin, että suo­ma­lai­sel­la medial­la on kyl­lä ollut vii­mei­sen puo­len­tois­ta vuo­den aika­na ikä­vä tapa vali­ta kah­des­ta sanon­ta­ta­vas­ta sho­kee­raa­vam­pi versio.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.