Koijärvi ja eläinaktivistit

Sanoin Jyväskylän kesän paneelis­sa, että ilman eläi­nak­tivistien yöl­lisiä tarhaisku­ja turk­istarhaus olisi meil­lä jo kiel­let­ty, kuten se on kiel­let­ty melkein kaikkial­la muual­la Euroopas­sa. Twit­teris­sä on vaa­dit­tu perustelu­ja. Tässä tulevat.

Koi­järvi-liike oli val­ta­va men­estys. Sen toim­inta oli laiton­ta, mut­ta 90 pros­ent­tia suo­ma­lai­sista hyväksyi sen.  Men­estyvän suo­ran toimin­nan tavoit­teena on saa­da yleinen mielipi­de puolelleen, ei edes yrit­tää pakot­taa yhteiskun­taa tah­toon­sa kiristämässä. Tämä jälkim­mäi­nen keino vie ter­ror­is­min puolelle ja siitä tie johtaa johonkin aivan muuhun.

Koi­järvel­lä koimme myös, kuin­ka hel­posti täl­lainen kon­flik­ti­ti­lanne radikalisoi joukon. Aloin ymmärtää, miten ital­ialainen karneval­is­tis­es­ti alka­nut uus­vasem­mis­to­lainen liikke kehit­tyi punaisik­si prikaateik­si ja pää­tyi lop­ul­ta Aldo Moron murhaan.

Meil­lä oli onnek­si teo­reet­tista osaamista tätä uhkaa vas­taan. Sik­si pain­o­timme toimin­nan rauhanomaisu­ut­ta  ja pidimme itse porukan kuumakallet aisoissa.

Pari mah­dol­lisu­ut­ta ansaan oli. Vesipi­irin kaivinkone oli pysäköi­ty yök­si vaar­al­lisen näköis­es­ti ojan reunalle niin, että se kumoami­nen ojaan olisi ollut todel­la help­poa. Ikään kuin emme olisi itse tilaisu­ut­ta oival­ta­ne­et, leiri­imme tuli illal­la tun­tem­at­to­mia miehiä ker­tomaan, kuin­ka help­poa tämä tuho­työ olisi. Me ymmär­simme ansan emmekä siihen langenneet.

Toinen vas­taa­va tilanne syn­tyi vähän yllät­tän. Meil­lä oli mie­lenosoi­tus maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iön edessä, kun yllät­täen min­is­teri Johannes Viro­lainen tuli portista ulos mus­tan auton takapenkil­lä. Joukos­sa syn­tyi spon­taani idea kaataa min­is­terin auto. Koi­jär­ven leir­il­lä olimme yht­enäi­nen joukko, mut­ta katu­mie­lenosoituk­seen pääsi kuka tahansa, eivätkä kaik­ki olleet sisäistäneet rauhanomaisen toimin­nan peri­aat­tei­ta. Onnek­si ämyri oli juuri sil­loin min­ul­la ja sain tihutyön estetyksi.

Kumpi tahansa näistä mah­dol­li­sista ansoista olisi koitunut liik­keen tuhoksi.

Mei­dän peri­aat­teemme oli tehdä lait­to­muudet päivän­val­os­sa kasvo­jamme peit­tämät­tä avoimesti ja kan­taa teoista vas­tu­umme. (Min­un osaltani 40 päiväsakkoa)

Eläi­nak­tivistien turk­istarhaiskut on toteutet­tu aivan toisin, yön pimey­dessä anonyymisti vas­tu­u­ta otta­mat­ta. Isku­jen tarkoituk­se­na ei ole saa­da yleistä mielipi­det­tä puolelleen vaan pakot­taa yhteiskun­ta omaan tah­toon­sa. Kovin fik­sua ei edes ole vapaut­taa minkke­jä luon­toon tuhoa­maan lin­nun­poika­sia. Tosin suo­ma­lainen luon­to on jo nyt täyn­nä turk­istarhaa­jil­ta itseltään karku­un pääs­seitä minkkejä.

Salaperäisen tun­tem­at­toman joukon teot syn­nyt­tävät aina vas­tus­tus­ta ver­rat­tuna rehdisti oma­l­la nimel­lään toimivi­in. Nämä voivat myös julk­isu­udessa perustel­la toimi­aan toisin kuin salas­sa toimijat.

Yhteiskun­nan pakot­tamien ei voi onnis­tua. Yhteiskun­ta ei voi peri­aat­teessa antaa perik­si kiristyk­selle tai ainakin kyn­nys siihen on todel­la korkealla.

Itse tiedän tämän siitä, kun turk­istarhaus­ta vas­tus­ta­vana yritin tehdä työtä tarhauk­sen lopet­tamisek­si eduskun­nas­sa. Siinä oli muuri vas­tas­sa ja perustelu­na oli juuri se, ettei kiristyk­selle voi antaa periksi.

Niin­pä väitän, että tarhaiskut ovat tur­van­neet alan men­estys­tä eivätkä vahin­goit­ta­neet sitä.

Mitä eläi­nak­tivistien sit­ten olisi pitänyt tehdä? Vaikut­taa yleiseen mielip­i­teeseen ja tehdä turk­isten käytöstä hävet­tävää. Tämän kaltaisen pain­os­tuk­sen tulok­se­na moni muo­tialan yri­tys on sanoutunut irti turkiksista.

 

40 vastausta artikkeliin “Koijärvi ja eläinaktivistit”

 1. Asuin 76–78 Tam­me­las­sa, Teu­ron kylässä. Siel­läkin oli jo ennen sotia las­ket­tu järvi, Pehk­i­järvi. Toki tun­sin myös Koi­jär­ven. Häm­mästyin luon­to­har­ras­ta­jana Koi­järvili­iket­tä. Eihän siinä alku­peräistä luon­toa puo­lus­tet­tu. Jär­ven tila oli ja on edelleen ihmisen työtä. Tarkoituk­se­na var­maan oli mah­dol­lisim­man suuri huomio medi­as­sa. Ei var­maankaan kan­nat­tanut men­nä puo­lus­ta­maan luon­toar­vo­ja kor­peen, sinne toimit­ta­jat tuskin oli­si­vat vaivautuneet.

  1. Simo Kek­ki:
   Asuin 76–78 Tam­me­las­sa, Teu­ron kyläs­sä. Siel­lä­kin oli jo ennen sotia las­ket­tu jär­vi, Peh­ki­jär­vi. Toki tun­sin myös Koi­jär­ven. Häm­mäs­tyin luon­to­har­ras­ta­ja­na Koi­jär­vi­lii­ket­tä. Eihän sii­nä alku­pe­räis­tä luon­toa puo­lus­tet­tu. Jär­ven tila oli ja on edel­leen ihmi­sen työ­tä. Tar­koi­tuk­se­na var­maan oli mah­dol­li­sim­man suu­ri huo­mio medias­sa. Ei var­maan­kaan kan­nat­ta­nut men­nä puo­lus­ta­maan luon­toar­vo­ja kor­peen, sin­ne toi­mit­ta­jat tus­kin oli­si­vat vaivautuneet.

   Koi­jär­vi on Suomen parhaimpia lin­tu­järviä kuten oli luon­nol­lista että ympäristön­suoli­jat otti­vat Koi­jär­ven kohteek­si. Oli­han Suomes­sa ollut myös saman­laisia paikallisia ympäristöproteste­ja Koi­jär­ven tapah­tu­mien aikana kuten Lap­pa­jär­ven patoli­ike Etelä-Pohjanmaalla.

   1. Rahul Soma­ni:

    Koi­jär­vi on Suo­men par­haim­pia lin­tu­jär­viä kuten oli luon­nol­lis­ta että ympä­ris­tön­suo­li­jat otti­vat Koi­jär­ven koh­teek­si. Oli­han Suo­mes­sa ollut myös saman­lai­sia pai­kal­li­sia ympä­ris­tö­pro­tes­te­ja Koi­jär­ven tapah­tu­mien aika­na kuten Lap­pa­jär­ven pato­lii­ke Etelä-Pohjanmaalla.

    Koi­järvi oli merkit­tävä lin­tu­järvi. 1960-luvun lop­ul­la Koi­järvi oli jo suurim­mak­si osak­si kas­vanut umpeen. Se ei enää vuosikym­meni­in ole kuu­lunut Suomen tärkeimpi­en lin­tu­järvien joukkoon. Käytän­nössä Koi­järvi on nykyään kas­vanut umpeen luku­unot­ta­mat­ta joitain pienehköjä lam­mikoi­ta ja pienehköä jäl­jel­lä ole­vaa avovesialuet­ta, ja Koi­jär­ven lin­nus­to on vuosikym­me­nien edetessä vähen­tynyt reilusti.

    Muu­ta­ma vuosi sit­ten Koi­järvi näyt­ti täl­laiselta Koi­jär­ven lin­tu­tor­nista käsin Hämeen ELY-keskuk­sen julkaise­mis­sa kuvissa:
    https://vesivisio2050.fi/wp-content/uploads/sites/41/2019/02/nc3a4kymc3a42-koijc3a4rven-lintutornista‑4.7.2018.jpg
    https://vesivisio2050.fi/wp-content/uploads/sites/41/2019/02/nc3a4kymc3a41-koijc3a4rven-lintutornista‑4.7.2018.jpg

    Koi­järvi-liike sai aikaan mm. ympäristöhallinnon syn­tymisen Suomeen, mut­ta Koi­järvi ei lin­nus­tolle pelas­tunut, vaan luon­to teki vuosien edetessä saman asian, mitä jär­ven kui­v­at­ta­jat aikoinaan aikoi­vat tehdä, eli kui­v­at­ti aiem­min lin­nus­toa täyn­nä olleen järven.

  2. Pitäisi turkiseläimil­lä olla myös oikeus elämään. Lisäk­si turk­ki on uusi­u­tu­va luon­non­ma­te­ri­aali, jon­ka käyt­töä tulisi suosia.

   1. Niko: uusiu­tu­va luonnonmateri

    Nyky­turkis ei ole kyl­lä ihan 100% uusi­u­tu­va luon­non­ma­te­ri­aali kos­ka niis­sä käytetään myös kemikaale­ja jot­ta turkis säi­ly­isi pitem­pään aikaan. Van­hana­jan per­in­teinen turkis oli kyl­lä uusi­u­tu­va luon­non­ma­te­ri­aali Mut­ta sen käyt­töai­ka oli toden­näköis­es­ti noin 5 vuot­ta jon­ka jäl­keen se heit­et­ti­in pois ja uusi ostet­ti­in tilalle. Tuol­loin ei ollut kyl­lä vai­h­toe­hto­ja joten se oli hiukan pakko toimenpide.

   2. Niko:
    Pitäi­si tur­ki­se­läi­mil­lä olla myös oikeus elä­mään. Lisäk­si turk­ki on uusiu­tu­va luon­non­ma­te­ri­aa­li, jon­ka käyt­töä tuli­si suosia.

    Turk­istarhaus on täysin sairas­ta eläinrääkkäystä.

    Pis­tetäänkö koiran­nahkarukka­sia tuotan­toon myös?

    Sinne trendikoirat häkki­in, jos­sa hyvä, jos pääsee kääntymään?

    Väk­isin siitetään ja annetaan sähköä?

    Mik­si vain mink­ki tai ket­tu? Mik­si ei pystyko­r­va? Tai joku trendikoirarotu?

    Voisi­han sitä koiran­li­haakin alkaa tuot­ta­maan ihan kaup­po­jen hyllyille.

    Keinon­ah­ka voit­taa jo nyt omi­naisuuk­sil­taan luon­non­na­han, ja sitä voidaan tuot­taa halu­tu­ista mitoissa.

   3. Pis­te­tään­kö koi­ran­nah­ka­ruk­ka­sia tuo­tan­toon myös?

    Sin­ne tren­di­koi­rat häk­kiin, jos­sa hyvä, jos pää­see kääntymään?

    Väki­sin sii­te­tään ja anne­taan sähköä?

    Mik­si vain mink­ki tai ket­tu? Mik­si ei pys­ty­kor­va? Tai joku trendikoirarotu?

    Voi­si­han sitä koi­ran­li­haa­kin alkaa tuot­ta­maan ihan kaup­po­jen hyllyille. 

    Niin, mik­sikäs ei? Län­si­maalaiset jak­sa­vat kauhis­tel­la että jos­sain karte­taan sikaa ruokaeläi­menä, mut­ta aasialaista koiran­syön­tikult­tuurin tuomit­sem­i­nen on Ihan Eri Asia™.

   4. Yama: Niin, mik­si­käs ei? Län­si­maa­lai­set jak­sa­vat kau­his­tel­la että jos­sain kar­te­taan sikaa ruo­kae­läi­me­nä, mut­ta aasia­lais­ta koi­ran­syön­ti­kult­tuu­rin tuo­mit­se­mi­nen on Ihan Eri Asia™. 

    Koirien syön­ti ei ole Aasi­as­sakaan suuri ilmiö, sitä esi­in­tyy paikallis­es­ti muu­ta­mal­la alueel­la mis­sä on joskus ollut pulaa parem­mista karjaeläimistä. 

    Tuo­hon liit­tyy sel­l­ainen ongel­ma että koirien (ja muiden lihan­syöjien) kas­vat­ta­mi­nen ravin­nok­si ei ole taloudel­lis­es­ti kan­nat­tavaa. Karkeasti lask­ien tarvi­taan 100kg pos­sua että saadaan 10kg koiran­li­haa. Esim Kiinas­sa on ihan yleistä että rav­in­toloiden koiran­li­ha on “väären­net­tyä”, ja oikeas­ta koiran­li­has­ta iso-osa tulee varasli­igoil­ta jot­ka kaap­paa­vat ihmis­ten lemmikkieläimiä.

 2. Mik­si vihaa pitää kohdis­taa turkik­si­in ja niiden käyt­täji­in? Nah­ka on uusi­u­tu­va luon­non tuote, tavat­toman kestävä ja voidaan palaut­taa luon­toon. Van­huk­se­na tiedän, että nahkasalkku, turk­islak­ki ym nahkatuot­teet kestää ihmisiän. Ja mik­si vain turkik­set on paho­ja, mut­tei muut nahkatavarat?
  Eläin­ten nahkaa saadaan monin tavoin, vil­lieläimistä ja eri tavoin kas­vate­tu­ista. Mik­sei lam­paiden kas­va­tus­ta viha­ta? Ei kanan­mu­ni­akaan viha­ta vaan koete­taan saa­da kano­jen olot vähem­män huonoiksi.
  Turk­isvi­hal­la on vai­hdet­tu kestävä luon­non­ma­te­ri­aali öljys­tä tehty­i­hin huonos­ti kestävi­in. Onhan nekin luon­non­tuot­tei­ta, tietysti, eikä sitä öljyä polte­ta heti, mut­ta jos­sain vai­heessa lop­ul­ta kyllä.

  1. Peri­aat­teessa näin on, Rautatie-romaanin Liisan ja Matin vähät nah­ka- ja turk­ist­a­m­i­neet kestivät ihmisiän. Nykyi­nen turk­istarhaus on kuitenkin teol­lisen mit­takaa­van tuotan­toa, joka eri kohdis­sa käyt­tää mm. ener­giaa, kuvit­telisin että ainakin öljyä Myös jätet­tä syn­tyy. Eli mod­erni turkis ei liene mil­lään mit­ta­puil­la kestävää.

  2. Kei­jo Perä­lä:
   Mik­si vihaa pitää koh­dis­taa tur­kik­siin ja nii­den käyt­tä­jiin? Nah­ka on uusiu­tu­va luon­non tuo­te,tavat­to­man kes­tä­vä ja voi­daan palaut­taa luon­toon. Van­huk­se­na tie­dän, että nah­ka­salk­ku, tur­kis­lak­ki ym nah­ka­tuot­teet kes­tää ihmi­siän. Ja mik­si vain tur­kik­set on paho­ja, mut­tei muut nahkatavarat?
   Eläin­ten nah­kaa saa­daan monin tavoin, vil­lie­läi­mis­tä ja eri tavoin kas­va­te­tuis­ta. Mik­sei lam­pai­den kas­va­tus­ta viha­ta? Ei kanan­mu­nia­kaan viha­ta vaan koe­te­taan saa­da kano­jen olot vähem­män huonoiksi.
   Tur­kis­vi­hal­la on vaih­det­tu kes­tä­vä luon­non­ma­te­ri­aa­li öljys­tä teh­tyi­hin huo­nos­ti kes­tä­viin. Onhan nekin luon­non­tuot­tei­ta, tie­tys­ti, eikä sitä öljyä pol­te­ta heti, mut­ta jos­sain vai­hees­sa lopul­ta kyllä.

   Minkke­ja ja ket­tu­ja kas­vate­taan pelkästään turk­iste­ol­lisu­ut­ta varten ja lop­pu osa menee hukkaan. Lam­pai­ta ei kas­vate­ta lam­paan turkin takia vaan vil­lan ja lihan. Tämä kos­kee myös kaikkien maid­en lam­pai­ta. Pääasialli­nen tuote on liha ja vil­la ei niinkään lampaanturkki.

   1. Rahul Soma­ni: Mink­ke­ja ja ket­tu­ja kas­va­te­taan pel­käs­tään tur­kis­teol­li­suut­ta var­ten ja lop­pu osa menee huk­kaan. Lam­pai­ta ei kas­va­te­ta lam­paan tur­kin takia vaan vil­lan ja lihan. Tämä kos­kee myös kaik­kien mai­den lam­pai­ta. Pää­asial­li­nen tuo­te on liha ja vil­la ei niin­kään lampaanturkki.

    Suomes­sa lam­paanvil­la pääasi­as­sa on jätet­tä. Noin puo­let suo­ma­lais­es­ta lam­paanvil­las­ta pää­tyy jätelavalle: https://yle.fi/uutiset/3–10588584
    Toisaal­ta esimerkik­si lem­mikkieläin­ten ruhot ja esim. mon­et hevoset pää­tyvät jät­teek­si kokon­aan, ilman että mitään hyö­dyn­netään. Evi­ran voimal­la ole­van ohjeen mukaan lem­mikkieläimet kuu­luu lajitel­la seka­jät­teeseen, mikäli niitä ei haudata.

    Turk­iste­ol­lisu­u­teen liit­tyy mon­en­laisia eet­tisiä kysymyk­siä, suun­taan toiseen ja kol­man­teen. Yksi hyvä puoli on se, että turk­iste­ol­lisu­us on osa suo­ma­laista kier­to­talout­ta ja käyt­tää rav­in­toläh­teenä elin­tarvike­te­ol­lisu­u­den sivu­vir­to­ja, jot­ka oli­si­vat muu­toin jätet­tä. Eli mm. niitä Itämeren kalas­tuk­sen yhtey­dessä saatavia kalo­ja ja kalanosia, jota ihmiset eivät halua syödä, mut­ta jota sinän­sä on hyvä pois­taakin Itämer­estä rehevöi­tymisen vähen­tämisek­si. Myös mon­et muun elin­tarvike­te­ol­lisu­u­den ihmiselle kel­paa­mat­tomat sivu­vir­rat pää­tyvät turk­iste­ol­lisu­u­den ravin­nok­si. Vas­taavasti turk­iste­ol­lisu­u­den omat sivu­vir­rat tuot­ta­vat mm. biopolt­toainet­ta voimaloihin.

   1. Krtek:
    Älä viit­si enää 2020-luvul­la, aikui­nen mies.

    Mitä Soin­in­vaaran pitäisi muka lopet­taa? Hän­hän toi hyvin selväk­si että ilman ket­tutyt­tö­jen yön pimey­dessä ole­via anonyymis­es­ti tehtyjä väki­val­taisia isku­ja olisi koko turk­istarhaus lop­punut Suomes­ta pas­si­ivisel­la osto­boikot­ti kam­pan­jal­la . Se että ket­tutytöt val­it­si­vat maanalaisen toimin­nan niin turk­isala onnis­tui saa­maan suuren yleisön mielip­i­teen hei­dän puolelle. Tämänkin Osmo Soin­in­vaara myön­tää ihan tässäkin blo­gis­sa ja juuri sen takia eduskun­nas­sa lain­säädän­tö turk­istarhauk­sen lopet­tamisek­si kaa­tui kos­ka ket­tutyt­tö­jen maanalaiset iskut oli­vat onnis­tuneet kään­tymään suuren yleisön sym­pa­ti­at hei­dän puolelle.

   2. Rahul Soma­ni: tun­sin myös Koi­jär­ven. Häm­mäs­tyin luontoharrastajana

    Vas­tauk­seni oli tarkoitet­tu nim­imerk­ki Kei­jo Perälälle. Nykyi­nen sivun aset­telu ei tee ehkä viestiketju­ja täysin selkeäksi.

  3. Niin. Suomes­sa kun ollaan, niin talvel­la voi tul­la kylmä. Sil­loin on syytä olla hyvin pääl­lä. Jos min­ul­la olisi varaa turkki­in, ostaisin sen heti.
   Muis­tan vuon­na 1983 Sot­in­purol­la armei­jan leir­il­lä. Pakkas­ta oli vain 32° C mut­ta oli kyl­lä kylmä. Vaat­teet ja malu­ualus­ta oli alkeel­lista tasoa.
   Olisi muka­va tehdä uud­estaan tuo “met­säret­ki”. Otan mielel­läni turkik­sia vas­tus­ta­van neiti ‑henkilön mukaan…palaillaan…

 3. Eläi­nak­tivistien turk­istarhaiskut on toteutet­tu aivan toisin, yön pimey­dessä anonyymisti vas­tu­u­ta otta­mat­ta. Isku­jen tarkoituk­se­na ei ole saa­da yleistä mielipi­det­tä puolelleen vaan pakot­taa yhteiskun­ta omaan tah­toon­sa. Kovin fik­sua ei edes ole vapaut­taa minkke­jä luon­toon tuhoa­maan linnunpoiskasia. 

  Niin­pä väitän, että tarhaiskut ovat tur­van­neet alan men­estys­tä eivätkä vahin­goit­ta­neet sitä.

  Mitä eläi­nak­tivistien sit­ten olisi pitänyt tehdä? Vaikut­taa yleiseen mielip­i­teeseen ja tehdä turk­isten käytöstä hävet­tävää. Tämän kaltaisen pain­os­tuk­sen tulok­se­na moni muo­tialan yri­tys on sanoutunut irti turkiksista.

  Toimit­ta­ja Kari Ter­vo kysyi vuon­na 1997 K. Ter­vo ohjel­mas­sa sil­loiselta ympäristömin­is­ter­iltä Pekka Haav­is­tol­ta että onko Koi­jär­ven jäl­keen mitään muu­ta mah­dol­lista kohdet­ta johon Vihreät voisi ottaa samal­la taval­la kan­taa kuin Koi­järvel­lä esim turk­istarhaus. Pekka Haav­is­to ei kuitenkaan pitänyt turk­istarho­jen polt­tomista tai japani­lais­ten tur­istien Suomes­ta ostet­tu­ja minkki­turkke­ja tehtyjä maalil­la päin heit­tämistä oikeutet­tuna. Itse asi­as­sa Haav­is­to toi esille että ne muut vai­h­toe­hdot mitä eläi­nak­tivis­tit oli­vat myös tehneet kuin pelkästään minkki­tarho­jen hävim­mi­nen siis ihmis­ten turkik­sten päälle heit­tämi­nen maalil­la turk­isli­ikeen edessä ja turk­isli­ik­keen ikkunoiden rikkomi­nen. Oletko Osmo Soin­in­vaara sitä mieltä että jos eläi­nak­tivisti oli­si­vat esim kam­pan­joi­neet rauhanomais­es­ti turk­isli­ikeen edessä ban­derollein kehot­ta­maan kansalaisia osto­boikot­ti­in ollut itse asi­as­sa parem­pi vai­h­toe­hto saa­da Eduskun­nas­sa enem­mistö kiel­to turk­istau­rhauk­selle? Olisiko turk­istau­rhaus lop­punut kokon­aan vai olisiko ris­ki ollut että turk­istau­rhaus olisi siir­tynyt hal­patyö­mai­hin (Itä-Euroopaan ja Kaakkois-Aasi­aan) 1990-luvul­la jos­sa alla olisi siel­lä pär­jän­nyt parem­min ilman mitään vira­nomais­valvon­taa kuin se mitä se oli eläi­nak­tivistien salaku­vatun mate­ri­aalin takia saanut myös paljon kiel­teistä palautet­ta vaik­ka kuitenkin eläi­nak­tivistien omat väki­val­lan teot oli­vat lop­pu­jen lopuk­si paras lob­bauskeino turk­isalalle kun se pyr­ki estämään lain­säädön­nön kaut­ta turkistarhauksen.

 4. Olet väärässä. Aika oli vain liian varhainen tässä maas­sa, jos­sa maaseudun raken­nemuu­tos on jälkeenjäänyt. 

  Kun hul­lu minkinkas­vat­ta­ja Markku Kuis­ma ampui nuo­ria tyt­töjä haulikol­la tahal­laan tahal­laan, edes tämä ei kään­tänyt kansan syvien riv­ien mielipi­det­tä tarhaa­jia vas­taan. Suo­mi nyt vain on täl­lainen perus­suo­ma­lainen peräloukko ja toivoisin että et hyväksy­isi sitä näin poli­it­tisen toim­intasi päätteeksi.

  1. Krtek:

   Kun hul­lu min­kin­kas­vat­ta­ja Mark­ku Kuis­ma ampui nuo­ria tyt­tö­jä hau­li­kol­la tahal­laan tahal­laan, edes tämä ei kään­tä­nyt kan­san syvien riv­ien mie­li­pi­det­tä tar­haa­jia vastaan. 

   Ori­mat­ti­las­sa minkki­tarhu­ri­na toimi­va Markku Kuis­ma ei kyl­lä ampunut ket­tutyt­töjä päin vaan ilmaan kun minkki­tarhan häly­tysjär­jestelmä oli lauen­nut. Eikä Kuis­ma ollut mitenkään häiri­in­tynyt vaan oli muun muas­sa asen­tanut erit­täin hyvän valvon­ta jär­jestelmän tilalle. Muis­taak­seni käräjäoikeus kyl­lä tuomit­si Kuis­man sakkoi­hin ampuma ase rikok­ses­ta mut­ta sai­vat­pa ket­tutytöt myös tuomion lait­tomasti tunkeu­tu­mis­es­ta yksi­ty­isalueelle ja vandalismista.

 5. Voihan mink­ki. Suomes­sa eli läh­es 10 000 vuot­ta pieni näätäeläin nimeltä vesikko, jon­ka suur­ta herkkua lin­nun poikaset olivat.

  Suo­ma­laiset tap­poi­vat sen sukupu­ut­toon, jot­ta voisi­vat itse tap­paa enem­män lin­tu­ja, ja nyt läh­es 100 vuo­den ajan on mink­ki ollut täyt­tämässä tasan samaa ekol­o­gista lokeroa.

  On aika tragikoomista, että jopa Soin­in­vaara tois­taa MTK:n propagandaa.

  Suo­ma­laiset tap­pa­vat lin­nut ihan itse sukupu­ut­toon. Haahkat jopa min­is­terin voimin.

  Jos se vuo­tu­inen yli miljoona riistal­in­tua jätet­täisi­in lataa­mat­ta, niin pohjoiset lajit voitaisi­in hyväl­lä onnel­la pelastaa.

  Mut­ta ei, kansane­dus­ta­jia ja min­is­tere­itä myöten taas kuukau­den päästä ladataan erit­täin uhanalaisia lintuja.

  1. <span class=“caps”>FOOBAR</span>:
   Voi­han mink­ki. Suo­mes­sa eli läh­es 10 000 vuot­ta pie­ni nää­täe­läin nimel­tä vesik­ko, jon­ka suur­ta herk­kua lin­nun poi­ka­set olivat.

   Suo­ma­lai­set tap­poi­vat sen suku­puut­toon, jot­ta voi­si­vat itse tap­paa enem­män lin­tu­ja, ja nyt läh­es 100 vuo­den ajan on mink­ki ollut täyt­tä­mäs­sä tasan samaa eko­lo­gis­ta lokeroa.

   Vesikko tapet­ti­in sukupu­ut­toon pääasi­as­sa sen takia kos­ka Pietaris­sa oli varakkai­ta aatelis­toa ja por­vare­i­ta jot­ka oli­vat vesikon turkin pääasial­lisia osta­jia. Venäjäl­lä oli pitkään monop­o­li soopelin turkki­in kun soopelia tavat­ti­in pääasi­as­sa Venäjältä. En tiedä onnis­tut­ti­inko se salakul­je­ta­maan sieltä pois.

 6. Niin ei Suomes­sa naisil­la näytä ole­van aitoa turkkia, niitä pitävät mm venäläiset ja kiinalaiset, joille se on varakku­u­den sym­boli. Suomes­sa tuo ket­tutyt­töjoukkio on kuitenkin pakot­tanut nekin naiset, jot­ka oli­si­vat halun­neet pitää turkkia, luop­uop­umaan siitä. Kum­mallista tässä on se, että kaikesta huoli­mat­ta ne ket­tutytöt ovat saa­neet kiris­tet­tyä halukkaat luop­umaan turkeis­taan kyseenalaisin keinoin ja saa­neet vieläpä kansan enem­mistön vas­tus­ta­maan turk­isten käyt­töä luop­u­jien kus­tan­nuk­sel­la. Läh­es kaikil­la jo vuosikym­meniä sit­ten han­ki­tut turk­it ovat jääneet kaap­pi­in. Ei tämäkään nyt ihan oikein ole men­nyt, mis­sä on suvait­se­vaisu­us, tilal­la on pakkopai­ta. Turkiskaup­pa on toipunut hyvin koronas­ta ja kaup­pa kukois­taa, pörssis­sä huu­tokaup­pafir­ma on vis­si­in tuplan­nut osakkren­sa arvon. Hyvä niin, sil­lä mihin ammat­tei­hin nuo turk­istarhaa­jat olisi voin­ut koulut­taa ? He ovat yrit­täjiä ja katkeru­us hei­dän ammat­tin­sa viemis­es­tä olisi var­ma osoite Trumppilaisuuteen.

  1. Pent­ti Kuok­ka­ne:
   Niin ei Suo­mes­sa nai­sil­la näy­tä ole­van aitoa turk­kia, nii­tä pitä­vät mm venä­läi­set ja kii­na­lai­set, joil­le se on varak­kuu­den sym­bo­li. Suo­mes­sa tuo ket­tu­tyt­tö­jouk­kio on kui­ten­kin pakot­ta­nut nekin nai­set, jot­ka oli­si­vat halun­neet pitää turk­kia, luo­puo­pu­maan sii­tä. Kum­mal­lis­ta täs­sä on se, että kai­kes­ta huo­li­mat­ta ne ket­tu­ty­töt ovat saa­neet kiris­tet­tyä haluk­kaat luo­pu­maan tur­keis­taan kysee­na­lai­sin kei­noin ja saa­neet vie­lä­pä kan­san enem­mis­tön vas­tus­ta­maan tur­kis­ten käyt­töä luo­pu­jien kus­tan­nuk­sel­la. Läh­es kai­kil­la jo vuo­si­kym­me­niä sit­ten han­ki­tut tur­kit ovat jää­neet kaap­piin. Ei tämä­kään nyt ihan oikein ole men­nyt, mis­sä on suvait­se­vai­suus, tilal­la on pak­ko­pai­ta. Tur­kis­kaup­pa on toi­pu­nut hyvin koro­nas­ta ja kaup­pa kukois­taa, pörs­sis­sä huu­to­kaup­pa­fir­ma on vis­siin tuplan­nut osak­kren­sa arvon. Hyvä niin, sil­lä mihin ammat­tei­hin nuo tur­kis­tar­haa­jat oli­si voi­nut kou­lut­taa ? He ovat yrit­tä­jiä ja kat­ke­ruus hei­dän ammat­tin­sa vie­mi­ses­tä oli­si var­ma osoi­te Trumppilaisuuteen.

   Noidenkin turk­isyrit­täjien pääasialli­nen asi­akas­ryh­mä on nimeno­maan kiinalaiset ja venäläiset jot­ka käyvät Suomes­sa osta­mas­sa turkik­sia. Eivätkä nuo ket­tu­tyt­öt onnis­tuneet saa­maan mitään laa­jaa osto­boikot­tia. Kiinan
   ja Venäjän muotili­ikeet ovat edelleen tärkeä osta­jat. Turk­isala on onnis­tunut val­taa­maan uusia markki­nako­htei­ta Euroopan ulkop­uolelta. Syy mik­si Suomes­sa ei käytetä turkke­ja on muodin muut­tumi­nen ja uusien muo­ti­vaat­tei­den tulo markki­noille. Eivätkä ket­tutytöt olleet siinä paljonkaan innos­tuneet. Suurin muu­tos tapah­tui myös turk­isalal­la kun mink­ki vai­hdet­ti­in ket­tui­hin. Tuskin turkistarhaajat
   katkeroitu­vat mihinkään trump­pi­laisu­u­teen kun hei­dän pääasial­liset markki­nat ovat Euroopan ulkop­uolel­la. Kiinas­sa ei ole kiel­let­ty turkik­sia joten on parem­pi vai­h­toe­hto se että Suomes­sa on turk­istarho­ja kuin tuotan­to siir­tyy Kiinaan. Turkis on tuot­teena luk­sus tuote joten siitä ei kyl­lä koskaan tule hal­pa tuotet­ta joka mak­saisi 10–15€ kpl.

  2. Pent­ti Kuok­ka­ne:
   Niin ei Suo­mes­sa nai­sil­la näy­tä ole­van aitoa turk­kia, nii­tä pitä­vät mm venä­läi­set ja kii­na­lai­set, joil­le se on varak­kuu­den symboli. 

   Aitoa luon­non turk­kia ei ole myöskään varakkail­la kiinalaisil­la ja venäläisil­lä vaan nyky­turkik­ses­sa on käytet­ty myös paljon kemikaale­ja jot­ta turkis säi­ly­isi pitem­pään. Joten aivan 100% luon­non­turkke­ja ei ole toden­näköis­es­ti ollut myyn­nis­sä pitkään aikaan vaan muoti­turkis on myös osit­tain käsitel­ty kemikaaleil­la ennen myynti

 7. Osaako her­ra Soin­in­vaara luetel­la yhtään maa­ta jos­sa on turk­istarhaus kiel­let­ty ja jon­ka his­to­ri­as­sa ei ole tapah­tunut yhtään turkiseläin­ten vapau­tus­ta tai lait­to­mia suo­ran toimin­nan isku­ja? Täältä https://www.directaction.info/news.htm löy­tyy avuk­si vuodes­ta 2002 eteen­päin his­tori­ikkia jos­ta voi tarkastella. 

  Lisäk­si edelleenkin Suomes­sa tapah­tu­vat öiset eläin­ten salaku­vauk­set tehdään “yön pimey­dessä anonyymisti vas­tu­u­ta otta­mat­ta”, onko täl­läkin ollut vain hidas­ta­va vaiku­tus läin­säädän­töön ja ihmis­ten mielikuviin?

  1. no-idea:

   Lisäk­si edel­leen­kin Suo­mes­sa tapah­tu­vat öiset eläin­ten sala­ku­vauk­set teh­dään “yön pimey­des­sä ano­nyy­mis­ti vas­tuu­ta otta­mat­ta”, onko täl­lä­kin ollut vain hidas­ta­va vai­ku­tus läin­sää­dän­töön ja ihmis­ten mielikuviin? 

   Suomes­sa tehdyt öiset eläin­ten sala­ku­vauk­set kohdis­tu­vat pääasi­as­sa sikaloi­hin. Myös täl­läisil­lä teoil­la on ollut päin­vas­tainen vaiku­tus kuten turk­istarhauk­ses­sa. Yleinen mielipi­de on kyl­lä ollut hyvin eri­lainen kuin mitä näil­lä salaku­vail­i­joil­la on ollut päämääränä.

  2. no-idea:
   Osaa­ko her­ra Soi­nin­vaa­ra lue­tel­la yhtään maa­ta jos­sa on tur­kis­tar­haus kiel­let­ty ja jon­ka his­to­rias­sa ei ole tapah­tu­nut yhtään tur­ki­se­läin­ten vapau­tus­ta tai lait­to­mia suo­ran toi­min­nan isku­ja? Tääl­tä https://www.directaction.info/news.htm löy­tyy avuk­si vuo­des­ta 2002 eteen­päin his­to­riik­kia jos­ta voi tarkastella. 

   Turk­istarhaus on kokon­aan kiel­let­ty Bri­tan­ni­as­sa, Nor­jas­sa, Bel­gias­sa, Lux­em­bur­gis­sa, Tšekissä, Slo­va­ki­as­sa, Itä­val­las­sa, Kroa­t­i­as­sa, Slove­ni­as­sa, Ser­bias­sa ja Makedoniassa. 

   Rajoite­tusti turk­istarhaus on sal­lit­tu Ruot­sis­sa, Tan­skas­sa, Saksassa,Japanissa, Ital­ias­sa ja Sveitsissä. 

   Turk­isten maa­han­tuon­ti ja myyn­ti on kokon­aan kiel­let­ty Alanko­mais­sa, Tan­skas­sa , Yhdys­val­lois­sa, Uudessa-See­lan­nis­sa , Inti­as­sa ja Unkarissa

   1. Tur­kis­ten maa­han­tuon­ti ja myyn­ti on koko­naan kiel­let­ty Alan­ko­mais­sa, Tans­kas­sa , Yhdys­val­lois­sa, Uudes­sa-See­lan­nis­sa , Intias­sa ja Unkarissa 

    Turkiseläin­ten oloista sen enem­pää tietämät­tä, itse jään täl­lais­ten kiel­to­jen kohdal­la aina ihmettelemään niiden eet­tisiä perustei­ta. Turkiseläin­ten kär­simys on niin tuomit­tavaa, että tuot­teen myyn­ti kiel­letään kokon­aan, mut­ta muiden tuotan­toeläin­ten ei? En siis vas­tus­ta eläin­ten oikeuk­sia, ja olen valmis elämään veg­aanis­ten peri­aat­tei­den mukaan. Olen elämässäni syönyt täysin kasvipo­h­jaista ruokaa vuosikau­sia. Tulen hyvin toimeen ilman nahkak­enkiä tai ‑vaat­tei­ta. Silti, mik­si juuri turkis? Ilmeis­es­ti sik­si, että kyse oli lähtöti­lanteessakin niin pienen asi­akaskun­nan muoti­tuot­teesta, että sen kieltämi­nen oli käytän­nössä mah­dol­lista. Jos näitä eet­tisiä peri­aat­tei­ta sovel­let­taisi­in johdon­mukaises­ti, niin lehmän­li­han myymi­nen pitäisi kieltää myös. Ilmankin tul­laan hyvin toimeen.

   2. Mik­ko H: Tur­ki­se­läin­ten olois­ta sen enem­pää tie­tä­mät­tä, itse jään täl­lais­ten kiel­to­jen koh­dal­la aina ihmet­te­le­mään nii­den eet­ti­siä perus­tei­ta. Tur­ki­se­läin­ten kär­si­mys on niin tuo­mit­ta­vaa, että tuot­teen myyn­ti kiel­le­tään koko­naan, mut­ta mui­den tuo­tan­toe­läin­ten ei? En siis vas­tus­ta eläin­ten oikeuk­sia, ja olen val­mis elä­mään vegaa­nis­ten peri­aat­tei­den mukaan. Olen elä­mäs­sä­ni syö­nyt täy­sin kas­vi­poh­jais­ta ruo­kaa vuo­si­kausia. Tulen hyvin toi­meen ilman nah­ka­ken­kiä tai ‑vaat­tei­ta. Sil­ti, mik­si juu­ri tur­kis? Ilmei­ses­ti sik­si, että kyse oli läh­tö­ti­lan­tees­sa­kin niin pie­nen asia­kas­kun­nan muo­ti­tuot­tees­ta, että sen kiel­tä­mi­nen oli käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta. Jos näi­tä eet­ti­siä peri­aat­tei­ta sovel­let­tai­siin joh­don­mu­kai­ses­ti, niin leh­män­li­han myy­mi­nen pitäi­si kiel­tää myös. Ilman­kin tul­laan hyvin toimeen.

    Syy mik­si moni val­tio on kieltänyt tur­ki­sten maa­han­tuon­nin on taustal­la itse asi­as­sa tapa tor­jua laiton­ta eläin­ten turkis ja muu­ta eläinkaup­paa (esimerkik­si nor­sun­lu­un laiton­ta kaup­paa) ja salamet­sästys­tä. Juuri sen takia turkis on kiel­to listal­la. Ei niinkään liha­te­ol­lisu­u­den vaikut­tamisen takia vaan salamet­sästyk­sen ja salakau­pan ehkäisyn takia. Lehmän nah­ka teol­lisu­us ei ole Suomes­sa mitenkään iso taloudelli­nen elinkeino mut­ta ket­tu­jen ja minkkien turkiskaup­pa on Suomes­sa huo­mautet­ta­va elinkeino. Itse asi­as­sa lailli­nen valvot­tu turkiskaup­pa on parem­pi vai­h­toe­hto kuin se että muo­dos­tu­isi joten uhanalaisil­la turkik­sil­la pimeät markkinat.

  3. no-idea: Lisäk­si edel­leen­kin Suo­mes­sa tapah­tu­vat öiset eläin­ten sala­ku­vauk­set teh­dään “yön pimey­des­sä ano­nyy­mis­ti vas­tuu­ta ottamatta”

   Onko sinus­ta kuvaami­nen ja sab­o­taasi muka sama asia?

   Selvästi eläi­nak­tivis­tit ovat ajatelleet, että kuvaami­nen on tehokkaam­paa kuin vaikka­pa sikaloiden polt­ta­mi­nen maan tasalle. Jos onnis­tuu salaku­vaa­maan, onnis­tu­isi ihan hyvin polt­ta­maan koko paikan.

   Jos sab­o­taasi tai jopa,terrorismi on niin tehokas­ta, mik­sei sikatiloil­la ja turk­istarhoil­la lentele polt­top­ul­lot ja räjähtele pommit?

   Kyl­lä Ode on oike­as­sa. Tällä,tavalla saa aikaan vain Olavi Mäen­pää-efek­tin. Jot­ta ter­ror­is­mi toimisi, pitää siihen tur­vau­tu­mal­la olla todel­la laa­jaa kan­na­tus­ta ja muut tiet pystyssä. Suomes­sa näin ei ole.

 8. Koi­järvi oli men­estys, kos­ka sil­lä oli selkeä konkreet­ti­nen tavoite, lin­tu­jär­ven pelas­t­a­mi­nen, joka onnistuikin.
  Mitä mieltä olette Elokap­ina liik­keen toim­intatavoista ja vaa­timuk­sista? Onko real­is­tista, että Suo­mi olisi kokon­aan hiilineu­traali jo muu­ta­man vuo­den päästä, kuten he vaativat?
  Entä onko oikein vaa­tia tätä juuri Suomelta?

  Itse koen hive­nen epäoikeu­den­mukaisek­si, että hiilid­iok­sidipäästöistä EU:ssa puhut­taes­sa ei koskaan ote­ta huomioon maid­en eri­laista maanti­eteel­listä sijain­tia ja olo­suhtei­ta. Suomen päästöistä kun suurin osa tulee asumis­es­ta pohjoises­sa maas­sa, sekä liikku­mis­es­ta. Vain pari kovaa pakkaspäivää tam­miku­us­sa riit­tää siihen, että läm­mit­tämisen takia ydin­voimalat käy täysil­lä ja vuo­den yliku­lu­tus on saavutet­tu (muis­tan tämän tiedon opin­nois­tani). Toki ydin­voima nyt on aika puh­das ener­gia­muo­to oikein käytet­tynä. Liikku­mi­nen ja tavaroiden kul­jet­ta­mi­nen autoil­la liit­tyy pitki­in etäisyyk­si­in ja niin ikään kylmään ilmas­toon. Niin kauan kuin Suomes­sa on vielä kylmiä talvia, ja oli tänäkin vuon­na… Lisäk­si per capi­ta päästö­jen laskemises­sa on paljon ongelmia. Tietysti pieniväestöisessä maas­sa näen­näis­es­ti näyt­tää siltä, että kulu­tus olisi eri­tyisen suur­ta, kos­ka asukkai­ta tietyl­lä alueel­la on vähem­män kuin jos­sain tiheästi asu­tus­sa Euroopan maassa. 

  Uskon että myös tässä ilmas­toasi­as­sa voi käy­dä niin, että jos taval­lisia ihmisiä jatku­vasti syyl­lis­tetään asioista, joille he eivät oikeasti voi mitään, kos­ka päätök­sen­teko­val­ta ei ole hei­dän käsis­sään, se saa hei­dät välin­pitämät­tömik­si, tai kään­tymään asi­aa vas­taan. Oikeat ympäristö­teot ovat investoin­te­ja, jois­sa on kyse sel­l­ai­sista rahoista, joi­ta kel­lään taviksel­la ei ole. Kaikil­la ei ole mah­dol­lisu­ut­ta vält­tämät­tä edes vali­ta kotin­sa ener­gia­muo­toa, jos esim. asuu vuokral­la tms.
  Itse tein Sitran testin ja sen mukaan päästöni oli­vat alle kol­ma­sosa suo­ma­lais­ten keskimääräis­es­tä tulok­ses­ta. Sit­ten testi ehdot­ti että voisinko tehdä vielä “vihre­itä sijoituk­sia.” Kun koko testi­t­u­lok­ses­sani oli kyse pien­i­t­u­loisu­ud­es­ta. Ilmastokeskustelussa/syyllistämisessä kuu­luu usein hyväo­saisen ihmisen ääni, jol­la on mah­dol­lisu­us tehdä val­in­to­ja, joi­ta kaikil­la ei ole.

 9. Minkähän takia met­sästäjien har­ras­ta­mas­ta ruokin­nas­ta ei tule täl­laista kim­paan­tu­mista? He kuitenkin pitävät hirvieläinkan­to­ja aivan liian korkeina lähel­lä taa­jamia, kun talvi ei enää roko­ta kan­to­ja ja pedot on met­sästet­ty har­vaan etteivät vie ammut­tavia näiltä met­sien punali­ivisiltä sankareil­ta. Vähän eri asia minus­ta kuol­lut ihmi­nen kolaris­sa eläi­men kanssa, kuin joku minkin retale sor­san pesässä. Ja kaik­ki vain sen takia että nar­sisti­nen met­sästäjä­poruk­ka saisi kaikille ammut­tavaa ylen­määrin. Koko met­sästys on karan­nut koti­tarpeista siihen, että nar­sis­mi vaatii suurimpia sarvia seinälle ja samal­la geen­it huononee met­sän elukoil­la, tai sit­ten pitää saa­da läjä peu­ro­ja kuvaan, että voi esit­tää jotain suurmetsästäjää.

  1. kel­la­ris­ta:
   Min­kä­hän takia met­säs­tä­jien har­ras­ta­mas­ta ruo­kin­nas­ta ei tule täl­lais­ta kim­paan­tu­mis­ta? He kui­ten­kin pitä­vät hir­vie­läin­kan­to­ja aivan lii­an kor­kei­na lähel­lä taa­ja­mia, kun tal­vi ei enää roko­ta kan­to­ja ja pedot on met­säs­tet­ty har­vaan ettei­vät vie ammut­ta­via näil­tä met­sien puna­lii­vi­sil­tä sankareilta. 

   Hir­ven met­sästyk­sessä on val­takun­nal­liset kiin­tiöt kun taas kas­vatet­tuis­sa kotieläimis­sä ei ole mitenkään kiin­tiöitä. Lisäk­si hirvi kan­to­ja valvotaan erit­täin hyvin.

 10. Mitä sit­ten vaateisi­in: mikro­muov­i­fleeseä ja orjatyöpu­uvil­laa ja niin pois päin.

  1. Sai­la Jk:
   Mitä sit­ten vaa­tei­siin: mik­ro­muo­viflee­seä ja orja­työ­puu­vil­laa ja niin pois päin. 

   Teolli­nen poly­esteri on kor­van­nut jo ajat sit­ten puuvil­lan joten siinä ei ole saman­laista plan­taasi orjatyövoimaa keräämässä puuvil­laa kuin oli 1800-luvul­la. Vaat­tei­den valmis­tus hal­tatyövoimal­la ei ole mitenkään eri­tyisen uusi ilmiö. Jopa van­hat Aasian kehit­tyneet teol­lisu­us­maat kuten Japanin, Tai­wanin ja Etelä-Kore­an taloudelli­nen men­estys alkoi mass tek­sti­ili­te­ol­lisu­udel­la tuotan­nol­la ennen kuin ne siir­tyivät raskaan teol­lisu­u­den ja sitä kaut­ta infor­maa­tio yhteiskun­taan. Län­si­mais­sa (mukaan lukien Pohjois-Amerik­ka) on paljon pien­i­t­u­loisia kulut­ta­jia joille on edullis­es­ti tuote­tut vaat­teet ovat myös osa hei­dän jopa päiväistä osto val­in­to­ja jois­sa tulot ratkai­se­vat eniten kuin tavaran eet­tisyys. Sit­ten kun siir­ry­tään korkeam­man tulota­son vaate­tuot­teisi­in niin ne mak­sa­vat 500€ ylöspäin ja raja on vain taivas. 

   Sekin olisi hirveän eri­ar­voisu­ut­ta jos vain korkea tulok­sil­la olisi varaa ostaa vaat­tei­ta joiden hin­ta olisi samaa luokkaa kuin esimerkik­si Guc­cin, Armanin, Hugo Bossin, Ver­sacen ja Louis Vuit­tonin tuot­teet ja mui­ta alem­man hin­tata­son tuot­tei­ta ei olisi sit­ten saatavil­la. Jos markki­noil­la olisi pelkästään Louis Vuit­tonin tuot­tei­ta niin kuin­ka moni tavalli­nen palka­nsaa­ja pysty­isi osta­maan niitä hänen kuukausi palkalla?

   1. Rahul Soma­ni: Teol­li­nen polyes­te­ri on kor­van­nut jo ajat sit­ten puu­vil­lan joten sii­nä ei ole saman­lais­ta plan­taa­si orja­työ­voi­maa kerää­mäs­sä puu­vil­laa kuin oli 1800-luvulla. 

    Luulen, että nim­imerk­ki Saila Jk viit­tasi puuvil­lan tuotan­toon Xin­jiangis­sa. Asia on ollut esil­lä suo­ma­lai­sis­sa tiedo­tusvä­lineis­sä muis­taak­seni keväämmällä.

 11. Puuvil­lan kas­va­tus ei ole mitenkään ympäristöys­täväl­listä, päin­vas­toin se on eräs tuhoisim­mista teol­lisu­u­de­naloista ja esim. kuu­luisa Aral-jär­ven ympäristökatas­trofi on pääasi­as­sa puuvil­latuotan­non ‘ansio­ta’.
  Turk­istarhauk­sen vas­tus­tamiseen tun­tuu liit­tyvän vah­vasti ‘söpö eläin’ ‑ilmiö joka väistämät­tä tup­paa johta­maan moraal­isi­in pani­ikkei­hin ja ylilyön­tei­hin. Muiden tuotan­toeläin­ten olo­suh­teet saa­vat suh­teessa paljon vähem­män huomio­ta. Hyvä esimerk­ki on myös aikoinaan hyl­keen­metsästyk­sen raaoista metodeista (sinän­sä ihan aiheesta) nous­sut kohu. Se kiehui sit­ten yli ja johti KAIKKIEN hyl­je­tuot­tei­den myyn­nin kiel­toon: täysin järjetöntä.

  1. Aral-jär­ven ympäristökatas­trofi johtuu siitä että neu­vos­to­hallinto päät­ti muut­ta Kes­ki-Aasian jok­ien jot­ka vir­tasi Araljärveen, veden käytön puuvil­la ja riisin tuotan­toon .Tämä keinotekoinen muu­tos muut­ti niin radikaalis­es­ti Araljär­ven veden saan­tia että lop­putu­los oli sen kuiv­u­mi­nen. Toki pros­es­si oli hidas se alkoi 1960-luvul­ta ja lop­putu­los tuli karmeal­la taval­la esille 1980-luvun lop­ul­la. Pros­es­si olisi saman­lainen jos Päi­jän­teeseen vir­taa­vat joet muutet­taisi­in ihan muuhun tarkoituk­seen ja veden tulo estet­täisin Päijänteeseen.

   1. Rahul Soma­ni:
    Aral-jär­ven ympä­ris­tö­ka­ta­stro­fijoh­tuu sii­tä että neu­vos­to­hal­lin­to päät­­timuut­­taKes­­ki-Aasian jokienjot­ka vir­ta­si Aral­jär­veen,veden käy­tön puu­vil­la ja rii­sin tuo­tan­toon .Tämä kei­no­te­koi­nen muu­tos muut­ti niin radi­kaa­li­ses­ti Aral­jär­ven veden saan­tiaettä lop­pu­tu­los oli senkui­vu­mi­nen. Toki pro­ses­si oli hidas se alkoi 1960-luvul­­ta ja lop­pu­tu­los tuli kar­meal­la taval­la esil­le 1980-luvun lopul­la. Pro­ses­si oli­si saman­lai­nen jos Päi­jän­tee­seen vir­taa­vatjoet muu­tet­tai­siin ihan muu­hun tar­koi­tuk­seen ja veden tulo estet­täi­sin Päijänteeseen. 

    Juuri näin, syynä oli puuvil­lakasvin veden­tarve. Puuvil­la on hyvin ‘janoinen’ kasvi.
    Yhdys­val­lois­sa vas­taa­va on Colorado-joki.

 12. Olen joskus nuore­na tien­an­nut tasku­ra­haa loukut­ta­mal­la paikalliselta minkki­tarhal­ta karan­nei­ta eläim­iä. Itselle jäi tosi karmi­va mieliku­va turk­istarhauk­ses­ta, toki ymmär­rän että se kyseinen minkki­tarha oli poikkeuk­sel­lisen huonokun­toinen paikka. 

  Oman koke­muk­sen vuok­si pdin ket­tutyt­töjä idioot­teina kun lask­i­vat turkiseläim­iä vapaak­si. Oikea luon­nonys­tävä olisi ennem­minkin tap­panut turkiseläimet häkkeihinsä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.