Koijärvi ja eläinaktivistit

Sanoin Jyväs­ky­län kesän panee­lis­sa, että ilman eläi­nak­ti­vis­tien yöl­li­siä tar­hais­ku­ja tur­kis­tar­haus oli­si meil­lä jo kiel­let­ty, kuten se on kiel­let­ty mel­kein kaik­kial­la muu­al­la Euroo­pas­sa. Twit­te­ris­sä on vaa­dit­tu perus­te­lu­ja. Täs­sä tulevat.

Koi­jär­vi-lii­ke oli val­ta­va menes­tys. Sen toi­min­ta oli lai­ton­ta, mut­ta 90 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta hyväk­syi sen.  Menes­ty­vän suo­ran toi­min­nan tavoit­tee­na on saa­da ylei­nen mie­li­pi­de puo­lel­leen, ei edes yrit­tää pakot­taa yhteis­kun­taa tah­toon­sa kiris­tä­mäs­sä. Tämä jäl­kim­mäi­nen kei­no vie ter­ro­ris­min puo­lel­le ja sii­tä tie joh­taa johon­kin aivan muuhun.

Koi­jär­vel­lä koim­me myös, kuin­ka hel­pos­ti täl­lai­nen konflik­ti­ti­lan­ne radi­ka­li­soi jou­kon. Aloin ymmär­tää, miten ita­lia­lai­nen kar­ne­va­lis­ti­ses­ti alka­nut uus­va­sem­mis­to­lai­nen liik­ke kehit­tyi punai­sik­si pri­kaa­teik­si ja pää­tyi lopul­ta Aldo Moron murhaan.

Meil­lä oli onnek­si teo­reet­tis­ta osaa­mis­ta tätä uhkaa vas­taan. Sik­si pai­no­tim­me toi­min­nan rau­han­omai­suut­ta  ja pidim­me itse poru­kan kuu­ma­kal­let aisoissa.

Pari mah­dol­li­suut­ta ansaan oli. Vesi­pii­rin kai­vin­ko­ne oli pysä­köi­ty yök­si vaa­ral­li­sen näköi­ses­ti ojan reu­nal­le niin, että se kumoa­mi­nen ojaan oli­si ollut todel­la help­poa. Ikään kuin emme oli­si itse tilai­suut­ta oival­ta­neet, lei­riim­me tuli illal­la tun­te­mat­to­mia mie­hiä ker­to­maan, kuin­ka help­poa tämä tuho­työ oli­si. Me ymmär­sim­me ansan emme­kä sii­hen langenneet.

Toi­nen vas­taa­va tilan­ne syn­tyi vähän yllät­tän. Meil­lä oli mie­le­no­soi­tus maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön edes­sä, kun yllät­täen minis­te­ri Johan­nes Viro­lai­nen tuli por­tis­ta ulos mus­tan auton taka­pen­kil­lä. Jou­kos­sa syn­tyi spon­taa­ni idea kaa­taa minis­te­rin auto. Koi­jär­ven lei­ril­lä olim­me yhte­näi­nen jouk­ko, mut­ta katu­mie­le­no­soi­tuk­seen pää­si kuka tahan­sa, eivät­kä kaik­ki olleet sisäis­tä­neet rau­han­omai­sen toi­min­nan peri­aat­tei­ta. Onnek­si ämy­ri oli juu­ri sil­loin minul­la ja sain tihu­työn estetyksi.

Kum­pi tahan­sa näis­tä mah­dol­li­sis­ta ansois­ta oli­si koi­tu­nut liik­keen tuhoksi.

Mei­dän peri­aat­teem­me oli teh­dä lait­to­muu­det päi­vän­va­los­sa kas­vo­jam­me peit­tä­mät­tä avoi­mes­ti ja kan­taa teois­ta vas­tuum­me. (Minun osal­ta­ni 40 päiväsakkoa)

Eläi­nak­ti­vis­tien tur­kis­tar­hais­kut on toteu­tet­tu aivan toi­sin, yön pimey­des­sä ano­nyy­mis­ti vas­tuu­ta otta­mat­ta. Isku­jen tar­koi­tuk­se­na ei ole saa­da yleis­tä mie­li­pi­det­tä puo­lel­leen vaan pakot­taa yhteis­kun­ta omaan tah­toon­sa. Kovin fik­sua ei edes ole vapaut­taa mink­ke­jä luon­toon tuhoa­maan lin­nun­poi­ka­sia. Tosin suo­ma­lai­nen luon­to on jo nyt täyn­nä tur­kis­tar­haa­jil­ta itsel­tään kar­kuun pääs­sei­tä minkkejä.

Sala­pe­räi­sen tun­te­mat­to­man jou­kon teot syn­nyt­tä­vät aina vas­tus­tus­ta ver­rat­tu­na reh­dis­ti omal­la nimel­lään toi­mi­viin. Nämä voi­vat myös jul­ki­suu­des­sa perus­tel­la toi­mi­aan toi­sin kuin salas­sa toimijat.

Yhteis­kun­nan pakot­ta­mien ei voi onnis­tua. Yhteis­kun­ta ei voi peri­aat­tees­sa antaa perik­si kiris­tyk­sel­le tai aina­kin kyn­nys sii­hen on todel­la korkealla.

Itse tie­dän tämän sii­tä, kun tur­kis­tar­haus­ta vas­tus­ta­va­na yri­tin teh­dä työ­tä tar­hauk­sen lopet­ta­mi­sek­si edus­kun­nas­sa. Sii­nä oli muu­ri vas­tas­sa ja perus­te­lu­na oli juu­ri se, ettei kiris­tyk­sel­le voi antaa periksi.

Niin­pä väi­tän, että tar­hais­kut ovat tur­van­neet alan menes­tys­tä eivät­kä vahin­goit­ta­neet sitä.

Mitä eläi­nak­ti­vis­tien sit­ten oli­si pitä­nyt teh­dä? Vai­kut­taa ylei­seen mie­li­pi­tee­seen ja teh­dä tur­kis­ten käy­tös­tä hävet­tä­vää. Tämän kal­tai­sen pai­nos­tuk­sen tulok­se­na moni muo­tia­lan yri­tys on sanou­tu­nut irti turkiksista.

 

40 vastausta artikkeliin “Koijärvi ja eläinaktivistit”

 1. Asuin 76–78 Tam­me­las­sa, Teu­ron kyläs­sä. Siel­lä­kin oli jo ennen sotia las­ket­tu jär­vi, Peh­ki­jär­vi. Toki tun­sin myös Koi­jär­ven. Häm­mäs­tyin luon­to­har­ras­ta­ja­na Koi­jär­vi­lii­ket­tä. Eihän sii­nä alku­pe­räis­tä luon­toa puo­lus­tet­tu. Jär­ven tila oli ja on edel­leen ihmi­sen työ­tä. Tar­koi­tuk­se­na var­maan oli mah­dol­li­sim­man suu­ri huo­mio medias­sa. Ei var­maan­kaan kan­nat­ta­nut men­nä puo­lus­ta­maan luon­toar­vo­ja kor­peen, sin­ne toi­mit­ta­jat tus­kin oli­si­vat vaivautuneet.

  1. Simo Kek­ki:
   Asuin 76–78 Tam­me­las­sa, Teu­ron kyläs­sä. Siel­lä­kin oli jo ennen sotia las­ket­tu jär­vi, Peh­ki­jär­vi. Toki tun­sin myös Koi­jär­ven. Häm­mäs­tyin luon­to­har­ras­ta­ja­na Koi­jär­vi­lii­ket­tä. Eihän sii­nä alku­pe­räis­tä luon­toa puo­lus­tet­tu. Jär­ven tila oli ja on edel­leen ihmi­sen työ­tä. Tar­koi­tuk­se­na var­maan oli mah­dol­li­sim­man suu­ri huo­mio medias­sa. Ei var­maan­kaan kan­nat­ta­nut men­nä puo­lus­ta­maan luon­toar­vo­ja kor­peen, sin­ne toi­mit­ta­jat tus­kin oli­si­vat vaivautuneet.

   Koi­jär­vi on Suo­men par­haim­pia lin­tu­jär­viä kuten oli luon­nol­lis­ta että ympä­ris­tön­suo­li­jat otti­vat Koi­jär­ven koh­teek­si. Oli­han Suo­mes­sa ollut myös saman­lai­sia pai­kal­li­sia ympä­ris­tö­pro­tes­te­ja Koi­jär­ven tapah­tu­mien aika­na kuten Lap­pa­jär­ven pato­lii­ke Etelä-Pohjanmaalla.

   1. Rahul Soma­ni:

    Koi­jär­vi on Suo­men par­haim­pia lin­tu­jär­viä kuten oli luon­nol­lis­ta että ympä­ris­tön­suo­li­jat otti­vat Koi­jär­ven koh­teek­si. Oli­han Suo­mes­sa ollut myös saman­lai­sia pai­kal­li­sia ympä­ris­tö­pro­tes­te­ja Koi­jär­ven tapah­tu­mien aika­na kuten Lap­pa­jär­ven pato­lii­ke Etelä-Pohjanmaalla.

    Koi­jär­vi oli mer­kit­tä­vä lin­tu­jär­vi. 1960-luvun lopul­la Koi­jär­vi oli jo suu­rim­mak­si osak­si kas­va­nut umpeen. Se ei enää vuo­si­kym­me­niin ole kuu­lu­nut Suo­men tär­keim­pien lin­tu­jär­vien jouk­koon. Käy­tän­nös­sä Koi­jär­vi on nyky­ään kas­va­nut umpeen lukuu­not­ta­mat­ta joi­tain pie­neh­kö­jä lam­mi­koi­ta ja pie­neh­köä jäl­jel­lä ole­vaa avo­ve­sia­luet­ta, ja Koi­jär­ven lin­nus­to on vuo­si­kym­me­nien ede­tes­sä vähen­ty­nyt reilusti.

    Muu­ta­ma vuo­si sit­ten Koi­jär­vi näyt­ti täl­lai­sel­ta Koi­jär­ven lin­tu­tor­nis­ta käsin Hämeen ELY-kes­kuk­sen jul­kai­se­mis­sa kuvissa:
    https://vesivisio2050.fi/wp-content/uploads/sites/41/2019/02/nc3a4kymc3a42-koijc3a4rven-lintutornista‑4.7.2018.jpg
    https://vesivisio2050.fi/wp-content/uploads/sites/41/2019/02/nc3a4kymc3a41-koijc3a4rven-lintutornista‑4.7.2018.jpg

    Koi­jär­vi-lii­ke sai aikaan mm. ympä­ris­tö­hal­lin­non syn­ty­mi­sen Suo­meen, mut­ta Koi­jär­vi ei lin­nus­tol­le pelas­tu­nut, vaan luon­to teki vuo­sien ede­tes­sä saman asian, mitä jär­ven kui­vat­ta­jat aikoi­naan aikoi­vat teh­dä, eli kui­vat­ti aiem­min lin­nus­toa täyn­nä olleen järven.

  2. Pitäi­si tur­ki­se­läi­mil­lä olla myös oikeus elä­mään. Lisäk­si turk­ki on uusiu­tu­va luon­non­ma­te­ri­aa­li, jon­ka käyt­töä tuli­si suosia.

   1. Niko: uusiu­tu­va luonnonmateri

    Nyky­tur­kis ei ole kyl­lä ihan 100% uusiu­tu­va luon­non­ma­te­ri­aa­li kos­ka niis­sä käy­te­tään myös kemi­kaa­le­ja jot­ta tur­kis säi­lyi­si pitem­pään aikaan. Van­han­ajan perin­tei­nen tur­kis oli kyl­lä uusiu­tu­va luon­non­ma­te­ri­aa­li Mut­ta sen käyt­tö­ai­ka oli toden­nä­köi­ses­ti noin 5 vuot­ta jon­ka jäl­keen se hei­tet­tiin pois ja uusi ostet­tiin tilal­le. Tuol­loin ei ollut kyl­lä vaih­toeh­to­ja joten se oli hiu­kan pak­ko toimenpide.

   2. Niko:
    Pitäi­si tur­ki­se­läi­mil­lä olla myös oikeus elä­mään. Lisäk­si turk­ki on uusiu­tu­va luon­non­ma­te­ri­aa­li, jon­ka käyt­töä tuli­si suosia.

    Tur­kis­tar­haus on täy­sin sai­ras­ta eläinrääkkäystä.

    Pis­te­tään­kö koi­ran­nah­ka­ruk­ka­sia tuo­tan­toon myös?

    Sin­ne tren­di­koi­rat häk­kiin, jos­sa hyvä, jos pää­see kääntymään?

    Väki­sin sii­te­tään ja anne­taan sähköä?

    Mik­si vain mink­ki tai ket­tu? Mik­si ei pys­ty­kor­va? Tai joku trendikoirarotu?

    Voi­si­han sitä koi­ran­li­haa­kin alkaa tuot­ta­maan ihan kaup­po­jen hyllyille.

    Kei­no­nah­ka voit­taa jo nyt omi­nai­suuk­sil­taan luon­non­na­han, ja sitä voi­daan tuot­taa halu­tuis­ta mitoissa.

   3. Pis­te­tään­kö koi­ran­nah­ka­ruk­ka­sia tuo­tan­toon myös?

    Sin­ne tren­di­koi­rat häk­kiin, jos­sa hyvä, jos pää­see kääntymään?

    Väki­sin sii­te­tään ja anne­taan sähköä?

    Mik­si vain mink­ki tai ket­tu? Mik­si ei pys­ty­kor­va? Tai joku trendikoirarotu?

    Voi­si­han sitä koi­ran­li­haa­kin alkaa tuot­ta­maan ihan kaup­po­jen hyllyille. 

    Niin, mik­si­käs ei? Län­si­maa­lai­set jak­sa­vat kau­his­tel­la että jos­sain kar­te­taan sikaa ruo­kae­läi­me­nä, mut­ta aasia­lais­ta koi­ran­syön­ti­kult­tuu­rin tuo­mit­se­mi­nen on Ihan Eri Asia™.

   4. Yama: Niin, mik­si­käs ei? Län­si­maa­lai­set jak­sa­vat kau­his­tel­la että jos­sain kar­te­taan sikaa ruo­kae­läi­me­nä, mut­ta aasia­lais­ta koi­ran­syön­ti­kult­tuu­rin tuo­mit­se­mi­nen on Ihan Eri Asia™. 

    Koi­rien syön­ti ei ole Aasias­sa­kaan suu­ri ilmiö, sitä esiin­tyy pai­kal­li­ses­ti muu­ta­mal­la alu­eel­la mis­sä on jos­kus ollut pulaa parem­mis­ta karjaeläimistä. 

    Tuo­hon liit­tyy sel­lai­nen ongel­ma että koi­rien (ja mui­den lihan­syö­jien) kas­vat­ta­mi­nen ravin­nok­si ei ole talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa. Kar­keas­ti las­kien tar­vi­taan 100kg pos­sua että saa­daan 10kg koi­ran­li­haa. Esim Kii­nas­sa on ihan yleis­tä että ravin­to­loi­den koi­ran­li­ha on “vää­ren­net­tyä”, ja oikeas­ta koi­ran­li­has­ta iso-osa tulee varas­lii­goil­ta jot­ka kaap­paa­vat ihmis­ten lemmikkieläimiä.

 2. Mik­si vihaa pitää koh­dis­taa tur­kik­siin ja nii­den käyt­tä­jiin? Nah­ka on uusiu­tu­va luon­non tuo­te, tavat­to­man kes­tä­vä ja voi­daan palaut­taa luon­toon. Van­huk­se­na tie­dän, että nah­ka­salk­ku, tur­kis­lak­ki ym nah­ka­tuot­teet kes­tää ihmi­siän. Ja mik­si vain tur­kik­set on paho­ja, mut­tei muut nahkatavarat?
  Eläin­ten nah­kaa saa­daan monin tavoin, vil­lie­läi­mis­tä ja eri tavoin kas­va­te­tuis­ta. Mik­sei lam­pai­den kas­va­tus­ta viha­ta? Ei kanan­mu­nia­kaan viha­ta vaan koe­te­taan saa­da kano­jen olot vähem­män huonoiksi.
  Tur­kis­vi­hal­la on vaih­det­tu kes­tä­vä luon­non­ma­te­ri­aa­li öljys­tä teh­tyi­hin huo­nos­ti kes­tä­viin. Onhan nekin luon­non­tuot­tei­ta, tie­tys­ti, eikä sitä öljyä pol­te­ta heti, mut­ta jos­sain vai­hees­sa lopul­ta kyllä.

  1. Peri­aat­tees­sa näin on, Rau­ta­tie-romaa­nin Lii­san ja Matin vähät nah­ka- ja tur­kis­ta­mi­neet kes­ti­vät ihmi­siän. Nykyi­nen tur­kis­tar­haus on kui­ten­kin teol­li­sen mit­ta­kaa­van tuo­tan­toa, joka eri koh­dis­sa käyt­tää mm. ener­gi­aa, kuvit­te­li­sin että aina­kin öljyä Myös jätet­tä syn­tyy. Eli moder­ni tur­kis ei lie­ne mil­lään mit­ta­puil­la kestävää.

  2. Kei­jo Perä­lä:
   Mik­si vihaa pitää koh­dis­taa tur­kik­siin ja nii­den käyt­tä­jiin? Nah­ka on uusiu­tu­va luon­non tuo­te,tavat­to­man kes­tä­vä ja voi­daan palaut­taa luon­toon. Van­huk­se­na tie­dän, että nah­ka­salk­ku, tur­kis­lak­ki ym nah­ka­tuot­teet kes­tää ihmi­siän. Ja mik­si vain tur­kik­set on paho­ja, mut­tei muut nahkatavarat?
   Eläin­ten nah­kaa saa­daan monin tavoin, vil­lie­läi­mis­tä ja eri tavoin kas­va­te­tuis­ta. Mik­sei lam­pai­den kas­va­tus­ta viha­ta? Ei kanan­mu­nia­kaan viha­ta vaan koe­te­taan saa­da kano­jen olot vähem­män huonoiksi.
   Tur­kis­vi­hal­la on vaih­det­tu kes­tä­vä luon­non­ma­te­ri­aa­li öljys­tä teh­tyi­hin huo­nos­ti kes­tä­viin. Onhan nekin luon­non­tuot­tei­ta, tie­tys­ti, eikä sitä öljyä pol­te­ta heti, mut­ta jos­sain vai­hees­sa lopul­ta kyllä.

   Mink­ke­ja ja ket­tu­ja kas­va­te­taan pel­käs­tään tur­kis­teol­li­suut­ta var­ten ja lop­pu osa menee huk­kaan. Lam­pai­ta ei kas­va­te­ta lam­paan tur­kin takia vaan vil­lan ja lihan. Tämä kos­kee myös kaik­kien mai­den lam­pai­ta. Pää­asial­li­nen tuo­te on liha ja vil­la ei niin­kään lampaanturkki.

   1. Rahul Soma­ni: Mink­ke­ja ja ket­tu­ja kas­va­te­taan pel­käs­tään tur­kis­teol­li­suut­ta var­ten ja lop­pu osa menee huk­kaan. Lam­pai­ta ei kas­va­te­ta lam­paan tur­kin takia vaan vil­lan ja lihan. Tämä kos­kee myös kaik­kien mai­den lam­pai­ta. Pää­asial­li­nen tuo­te on liha ja vil­la ei niin­kään lampaanturkki.

    Suo­mes­sa lam­paan­vil­la pää­asias­sa on jätet­tä. Noin puo­let suo­ma­lai­ses­ta lam­paan­vil­las­ta pää­tyy jäte­la­val­le: https://yle.fi/uutiset/3–10588584
    Toi­saal­ta esi­mer­kik­si lem­mik­kie­läin­ten ruhot ja esim. monet hevo­set pää­ty­vät jät­teek­si koko­naan, ilman että mitään hyö­dyn­ne­tään. Evi­ran voi­mal­la ole­van ohjeen mukaan lem­mik­kie­läi­met kuu­luu laji­tel­la seka­jät­tee­seen, mikä­li nii­tä ei haudata.

    Tur­kis­teol­li­suu­teen liit­tyy monen­lai­sia eet­ti­siä kysy­myk­siä, suun­taan toi­seen ja kol­man­teen. Yksi hyvä puo­li on se, että tur­kis­teol­li­suus on osa suo­ma­lais­ta kier­to­ta­lout­ta ja käyt­tää ravin­to­läh­tee­nä elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den sivu­vir­to­ja, jot­ka oli­si­vat muu­toin jätet­tä. Eli mm. nii­tä Itä­me­ren kalas­tuk­sen yhtey­des­sä saa­ta­via kalo­ja ja kala­no­sia, jota ihmi­set eivät halua syö­dä, mut­ta jota sinän­sä on hyvä pois­taa­kin Itä­me­res­tä rehe­vöi­ty­mi­sen vähen­tä­mi­sek­si. Myös monet muun elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den ihmi­sel­le kel­paa­mat­to­mat sivu­vir­rat pää­ty­vät tur­kis­teol­li­suu­den ravin­nok­si. Vas­taa­vas­ti tur­kis­teol­li­suu­den omat sivu­vir­rat tuot­ta­vat mm. bio­polt­toai­net­ta voimaloihin.

   1. Krtek:
    Älä viit­si enää 2020-luvul­­la, aikui­nen mies.

    Mitä Soi­nin­vaa­ran pitäi­si muka lopet­taa? Hän­hän toi hyvin sel­väk­si että ilman ket­tu­tyt­tö­jen yön pimey­des­sä ole­via ano­nyy­mi­ses­ti teh­ty­jä väki­val­tai­sia isku­ja oli­si koko tur­kis­tar­haus lop­pu­nut Suo­mes­ta pas­sii­vi­sel­la osto­boi­kot­ti kam­pan­jal­la . Se että ket­tu­ty­töt valit­si­vat maa­na­lai­sen toi­min­nan niin tur­ki­sa­la onnis­tui saa­maan suu­ren ylei­sön mie­li­pi­teen hei­dän puo­lel­le. Tämän­kin Osmo Soi­nin­vaa­ra myön­tää ihan täs­sä­kin blo­gis­sa ja juu­ri sen takia edus­kun­nas­sa lain­sää­dän­tö tur­kis­tar­hauk­sen lopet­ta­mi­sek­si kaa­tui kos­ka ket­tu­tyt­tö­jen maa­na­lai­set iskut oli­vat onnis­tu­neet kään­ty­mään suu­ren ylei­sön sym­pa­tiat hei­dän puolelle.

   2. Rahul Soma­ni: tun­sin myös Koi­jär­ven. Häm­mäs­tyin luontoharrastajana

    Vas­tauk­se­ni oli tar­koi­tet­tu nimi­merk­ki Kei­jo Perä­läl­le. Nykyi­nen sivun aset­te­lu ei tee ehkä vies­ti­ket­ju­ja täy­sin selkeäksi.

  3. Niin. Suo­mes­sa kun ollaan, niin tal­vel­la voi tul­la kyl­mä. Sil­loin on syy­tä olla hyvin pääl­lä. Jos minul­la oli­si varaa turk­kiin, ostai­sin sen heti.
   Muis­tan vuon­na 1983 Sotin­pu­rol­la armei­jan lei­ril­lä. Pak­kas­ta oli vain 32° C mut­ta oli kyl­lä kyl­mä. Vaat­teet ja maluu­alus­ta oli alkeel­lis­ta tasoa.
   Oli­si muka­va teh­dä uudes­taan tuo “met­sä­ret­ki”. Otan mie­lel­lä­ni tur­kik­sia vas­tus­ta­van nei­ti ‑hen­ki­lön mukaan…palaillaan…

 3. Eläi­nak­ti­vis­tien tur­kis­tar­hais­kut on toteu­tet­tu aivan toi­sin, yön pimey­des­sä ano­nyy­mis­ti vas­tuu­ta otta­mat­ta. Isku­jen tar­koi­tuk­se­na ei ole saa­da yleis­tä mie­li­pi­det­tä puo­lel­leen vaan pakot­taa yhteis­kun­ta omaan tah­toon­sa. Kovin fik­sua ei edes ole vapaut­taa mink­ke­jä luon­toon tuhoa­maan linnunpoiskasia. 

  Niin­pä väi­tän, että tar­hais­kut ovat tur­van­neet alan menes­tys­tä eivät­kä vahin­goit­ta­neet sitä.

  Mitä eläi­nak­ti­vis­tien sit­ten oli­si pitä­nyt teh­dä? Vai­kut­taa ylei­seen mie­li­pi­tee­seen ja teh­dä tur­kis­ten käy­tös­tä hävet­tä­vää. Tämän kal­tai­sen pai­nos­tuk­sen tulok­se­na moni muo­tia­lan yri­tys on sanou­tu­nut irti turkiksista.

  Toi­mit­ta­ja Kari Ter­vo kysyi vuon­na 1997 K. Ter­vo ohjel­mas­sa sil­loi­sel­ta ympä­ris­tö­mi­nis­te­ril­tä Pek­ka Haa­vis­tol­ta että onko Koi­jär­ven jäl­keen mitään muu­ta mah­dol­lis­ta koh­det­ta johon Vih­reät voi­si ottaa samal­la taval­la kan­taa kuin Koi­jär­vel­lä esim tur­kis­tar­haus. Pek­ka Haa­vis­to ei kui­ten­kaan pitä­nyt tur­kis­tar­ho­jen polt­to­mis­ta tai japa­ni­lais­ten turis­tien Suo­mes­ta ostet­tu­ja mink­ki­turk­ke­ja teh­ty­jä maa­lil­la päin heit­tä­mis­tä oikeu­tet­tu­na. Itse asias­sa Haa­vis­to toi esil­le että ne muut vaih­toeh­dot mitä eläi­nak­ti­vis­tit oli­vat myös teh­neet kuin pel­käs­tään mink­ki­tar­ho­jen hävim­mi­nen siis ihmis­ten tur­kiks­ten pääl­le heit­tä­mi­nen maa­lil­la tur­kis­lii­keen edes­sä ja tur­kis­liik­keen ikku­noi­den rik­ko­mi­nen. Olet­ko Osmo Soi­nin­vaa­ra sitä miel­tä että jos eläi­nak­ti­vis­ti oli­si­vat esim kam­pan­joi­neet rau­han­omai­ses­ti tur­kis­lii­keen edes­sä ban­de­rol­lein kehot­ta­maan kan­sa­lai­sia osto­boi­kot­tiin ollut itse asias­sa parem­pi vaih­toeh­to saa­da Edus­kun­nas­sa enem­mis­tö kiel­to tur­kis­taur­hauk­sel­le? Oli­si­ko tur­kis­taur­haus lop­pu­nut koko­naan vai oli­si­ko ris­ki ollut että tur­kis­taur­haus oli­si siir­ty­nyt hal­pa­työ­mai­hin (Itä-Euroo­paan ja Kaak­kois-Aasi­aan) 1990-luvul­la jos­sa alla oli­si siel­lä pär­jän­nyt parem­min ilman mitään viran­omais­val­von­taa kuin se mitä se oli eläi­nak­ti­vis­tien sala­ku­va­tun mate­ri­aa­lin takia saa­nut myös pal­jon kiel­teis­tä palau­tet­ta vaik­ka kui­ten­kin eläi­nak­ti­vis­tien omat väki­val­lan teot oli­vat lop­pu­jen lopuk­si paras lob­baus­kei­no tur­ki­sa­lal­le kun se pyr­ki estä­mään lain­sää­dön­nön kaut­ta turkistarhauksen.

 4. Olet vää­räs­sä. Aika oli vain lii­an var­hai­nen täs­sä maas­sa, jos­sa maa­seu­dun raken­ne­muu­tos on jälkeenjäänyt. 

  Kun hul­lu min­kin­kas­vat­ta­ja Mark­ku Kuis­ma ampui nuo­ria tyt­tö­jä hau­li­kol­la tahal­laan tahal­laan, edes tämä ei kään­tä­nyt kan­san syvien rivien mie­li­pi­det­tä tar­haa­jia vas­taan. Suo­mi nyt vain on täl­lai­nen perus­suo­ma­lai­nen perä­louk­ko ja toi­voi­sin että et hyväk­syi­si sitä näin poliit­ti­sen toi­min­ta­si päätteeksi.

  1. Krtek:

   Kun hul­lu min­kin­kas­vat­ta­ja Mark­ku Kuis­ma ampui nuo­ria tyt­tö­jä hau­li­kol­la tahal­laan tahal­laan, edes tämä ei kään­tä­nyt kan­san syvien rivien mie­li­pi­det­tä tar­haa­jia vastaan. 

   Ori­mat­ti­las­sa mink­ki­tar­hu­ri­na toi­mi­va Mark­ku Kuis­ma ei kyl­lä ampu­nut ket­tu­tyt­tö­jä päin vaan ilmaan kun mink­ki­tar­han häly­tys­jär­jes­tel­mä oli lau­en­nut. Eikä Kuis­ma ollut miten­kään häi­riin­ty­nyt vaan oli muun muas­sa asen­ta­nut erit­täin hyvän val­von­ta jär­jes­tel­män tilal­le. Muis­taak­se­ni kärä­jä­oi­keus kyl­lä tuo­mit­si Kuis­man sak­koi­hin ampu­ma ase rikok­ses­ta mut­ta sai­vat­pa ket­tu­ty­töt myös tuo­mion lait­to­mas­ti tun­keu­tu­mi­ses­ta yksi­tyi­sa­lu­eel­le ja vandalismista.

 5. Voi­han mink­ki. Suo­mes­sa eli lähes 10 000 vuot­ta pie­ni nää­täe­läin nimel­tä vesik­ko, jon­ka suur­ta herk­kua lin­nun poi­ka­set olivat.

  Suo­ma­lai­set tap­poi­vat sen suku­puut­toon, jot­ta voi­si­vat itse tap­paa enem­män lin­tu­ja, ja nyt lähes 100 vuo­den ajan on mink­ki ollut täyt­tä­mäs­sä tasan samaa eko­lo­gis­ta lokeroa.

  On aika tra­gi­koo­mis­ta, että jopa Soi­nin­vaa­ra tois­taa MTK:n propagandaa.

  Suo­ma­lai­set tap­pa­vat lin­nut ihan itse suku­puut­toon. Haah­kat jopa minis­te­rin voimin.

  Jos se vuo­tui­nen yli mil­joo­na riis­ta­lin­tua jätet­täi­siin lataa­mat­ta, niin poh­joi­set lajit voi­tai­siin hyväl­lä onnel­la pelastaa.

  Mut­ta ei, kan­san­edus­ta­jia ja minis­te­rei­tä myö­ten taas kuu­kau­den pääs­tä lada­taan erit­täin uha­na­lai­sia lintuja.

  1. <span class=“caps”>FOOBAR</span>:
   Voi­han mink­ki. Suo­mes­sa eli lähes 10 000 vuot­ta pie­ni nää­täe­läin nimel­tä vesik­ko, jon­ka suur­ta herk­kua lin­nun poi­ka­set olivat.

   Suo­ma­lai­set tap­poi­vat sen suku­puut­toon, jot­ta voi­si­vat itse tap­paa enem­män lin­tu­ja, ja nyt lähes 100 vuo­den ajan on mink­ki ollut täyt­tä­mäs­sä tasan samaa eko­lo­gis­ta lokeroa.

   Vesik­ko tapet­tiin suku­puut­toon pää­asias­sa sen takia kos­ka Pie­ta­ris­sa oli varak­kai­ta aate­lis­toa ja por­va­rei­ta jot­ka oli­vat vesi­kon tur­kin pää­asial­li­sia osta­jia. Venä­jäl­lä oli pit­kään mono­po­li soo­pe­lin turk­kiin kun soo­pe­lia tavat­tiin pää­asias­sa Venä­jäl­tä. En tie­dä onnis­tut­tiin­ko se sala­kul­je­ta­maan siel­tä pois.

 6. Niin ei Suo­mes­sa nai­sil­la näy­tä ole­van aitoa turk­kia, nii­tä pitä­vät mm venä­läi­set ja kii­na­lai­set, joil­le se on varak­kuu­den sym­bo­li. Suo­mes­sa tuo ket­tu­tyt­tö­jouk­kio on kui­ten­kin pakot­ta­nut nekin nai­set, jot­ka oli­si­vat halun­neet pitää turk­kia, luo­puo­pu­maan sii­tä. Kum­mal­lis­ta täs­sä on se, että kai­kes­ta huo­li­mat­ta ne ket­tu­ty­töt ovat saa­neet kiris­tet­tyä haluk­kaat luo­pu­maan tur­keis­taan kysee­na­lai­sin kei­noin ja saa­neet vie­lä­pä kan­san enem­mis­tön vas­tus­ta­maan tur­kis­ten käyt­töä luo­pu­jien kus­tan­nuk­sel­la. Lähes kai­kil­la jo vuo­si­kym­me­niä sit­ten han­ki­tut tur­kit ovat jää­neet kaap­piin. Ei tämä­kään nyt ihan oikein ole men­nyt, mis­sä on suvait­se­vai­suus, tilal­la on pak­ko­pai­ta. Tur­kis­kaup­pa on toi­pu­nut hyvin koro­nas­ta ja kaup­pa kukois­taa, pörs­sis­sä huu­to­kaup­pa­fir­ma on vis­siin tuplan­nut osak­kren­sa arvon. Hyvä niin, sil­lä mihin ammat­tei­hin nuo tur­kis­tar­haa­jat oli­si voi­nut kou­lut­taa ? He ovat yrit­tä­jiä ja kat­ke­ruus hei­dän ammat­tin­sa vie­mi­ses­tä oli­si var­ma osoi­te Trumppilaisuuteen.

  1. Pent­ti Kuok­ka­ne:
   Niin ei Suo­mes­sa nai­sil­la näy­tä ole­van aitoa turk­kia, nii­tä pitä­vät mm venä­läi­set ja kii­na­lai­set, joil­le se on varak­kuu­den sym­bo­li. Suo­mes­sa tuo ket­tu­tyt­tö­jouk­kio on kui­ten­kin pakot­ta­nut nekin nai­set, jot­ka oli­si­vat halun­neet pitää turk­kia, luo­puo­pu­maan sii­tä. Kum­mal­lis­ta täs­sä on se, että kai­kes­ta huo­li­mat­ta ne ket­tu­ty­töt ovat saa­neet kiris­tet­tyä haluk­kaat luo­pu­maan tur­keis­taan kysee­na­lai­sin kei­noin ja saa­neet vie­lä­pä kan­san enem­mis­tön vas­tus­ta­maan tur­kis­ten käyt­töä luo­pu­jien kus­tan­nuk­sel­la. Lähes kai­kil­la jo vuo­si­kym­me­niä sit­ten han­ki­tut tur­kit ovat jää­neet kaap­piin. Ei tämä­kään nyt ihan oikein ole men­nyt, mis­sä on suvait­se­vai­suus, tilal­la on pak­ko­pai­ta. Tur­kis­kaup­pa on toi­pu­nut hyvin koro­nas­ta ja kaup­pa kukois­taa, pörs­sis­sä huu­to­kaup­pa­fir­ma on vis­siin tuplan­nut osak­kren­sa arvon. Hyvä niin, sil­lä mihin ammat­tei­hin nuo tur­kis­tar­haa­jat oli­si voi­nut kou­lut­taa ? He ovat yrit­tä­jiä ja kat­ke­ruus hei­dän ammat­tin­sa vie­mi­ses­tä oli­si var­ma osoi­te Trumppilaisuuteen.

   Noi­den­kin tur­kis­yrit­tä­jien pää­asial­li­nen asia­kas­ryh­mä on nime­no­maan kii­na­lai­set ja venä­läi­set jot­ka käy­vät Suo­mes­sa osta­mas­sa tur­kik­sia. Eivät­kä nuo ket­tu­tyt­öt onnis­tu­neet saa­maan mitään laa­jaa osto­boi­kot­tia. Kiinan
   ja Venä­jän muo­ti­lii­keet ovat edel­leen tär­keä osta­jat. Tur­ki­sa­la on onnis­tu­nut val­taa­maan uusia mark­ki­na­koh­tei­ta Euroo­pan ulko­puo­lel­ta. Syy mik­si Suo­mes­sa ei käy­te­tä turk­ke­ja on muo­din muut­tu­mi­nen ja uusien muo­ti­vaat­tei­den tulo mark­ki­noil­le. Eivät­kä ket­tu­ty­töt olleet sii­nä pal­jon­kaan innos­tu­neet. Suu­rin muu­tos tapah­tui myös tur­ki­sa­lal­la kun mink­ki vaih­det­tiin ket­tui­hin. Tus­kin turkistarhaajat
   kat­ke­roi­tu­vat mihin­kään trump­pi­lai­suu­teen kun hei­dän pää­asial­li­set mark­ki­nat ovat Euroo­pan ulko­puo­lel­la. Kii­nas­sa ei ole kiel­let­ty tur­kik­sia joten on parem­pi vaih­toeh­to se että Suo­mes­sa on tur­kis­tar­ho­ja kuin tuo­tan­to siir­tyy Kii­naan. Tur­kis on tuot­tee­na luk­sus tuo­te joten sii­tä ei kyl­lä kos­kaan tule hal­pa tuo­tet­ta joka mak­sai­si 10–15€ kpl.

  2. Pent­ti Kuok­ka­ne:
   Niin ei Suo­mes­sa nai­sil­la näy­tä ole­van aitoa turk­kia, nii­tä pitä­vät mm venä­läi­set ja kii­na­lai­set, joil­le se on varak­kuu­den symboli. 

   Aitoa luon­non turk­kia ei ole myös­kään varak­kail­la kii­na­lai­sil­la ja venä­läi­sil­lä vaan nyky­tur­kik­ses­sa on käy­tet­ty myös pal­jon kemi­kaa­le­ja jot­ta tur­kis säi­lyi­si pitem­pään. Joten aivan 100% luon­non­turk­ke­ja ei ole toden­nä­köi­ses­ti ollut myyn­nis­sä pit­kään aikaan vaan muo­ti­tur­kis on myös osit­tain käsi­tel­ty kemi­kaa­leil­la ennen myynti

 7. Osaa­ko her­ra Soi­nin­vaa­ra lue­tel­la yhtään maa­ta jos­sa on tur­kis­tar­haus kiel­let­ty ja jon­ka his­to­rias­sa ei ole tapah­tu­nut yhtään tur­ki­se­läin­ten vapau­tus­ta tai lait­to­mia suo­ran toi­min­nan isku­ja? Tääl­tä https://www.directaction.info/news.htm löy­tyy avuk­si vuo­des­ta 2002 eteen­päin his­to­riik­kia jos­ta voi tarkastella. 

  Lisäk­si edel­leen­kin Suo­mes­sa tapah­tu­vat öiset eläin­ten sala­ku­vauk­set teh­dään “yön pimey­des­sä ano­nyy­mis­ti vas­tuu­ta otta­mat­ta”, onko täl­lä­kin ollut vain hidas­ta­va vai­ku­tus läin­sää­dän­töön ja ihmis­ten mielikuviin?

  1. no-idea:

   Lisäk­si edel­leen­kin Suo­mes­sa tapah­tu­vat öiset eläin­ten sala­ku­vauk­set teh­dään “yön pimey­des­sä ano­nyy­mis­ti vas­tuu­ta otta­mat­ta”, onko täl­lä­kin ollut vain hidas­ta­va vai­ku­tus läin­sää­dän­töön ja ihmis­ten mielikuviin? 

   Suo­mes­sa teh­dyt öiset eläin­ten sala­ku­vauk­set koh­dis­tu­vat pää­asias­sa sika­loi­hin. Myös täl­läi­sil­lä teoil­la on ollut päin­vas­tai­nen vai­ku­tus kuten tur­kis­tar­hauk­ses­sa. Ylei­nen mie­li­pi­de on kyl­lä ollut hyvin eri­lai­nen kuin mitä näil­lä sala­ku­vai­li­joil­la on ollut päämääränä.

  2. no-idea:
   Osaa­ko her­ra Soi­nin­vaa­ra lue­tel­la yhtään maa­ta jos­sa on tur­kis­tar­haus kiel­let­ty ja jon­ka his­to­rias­sa ei ole tapah­tu­nut yhtään tur­ki­se­läin­ten vapau­tus­ta tai lait­to­mia suo­ran toi­min­nan isku­ja? Tääl­tä https://www.directaction.info/news.htm löy­tyy avuk­si vuo­des­ta 2002 eteen­päin his­to­riik­kia jos­ta voi tarkastella. 

   Tur­kis­tar­haus on koko­naan kiel­let­ty Bri­tan­nias­sa, Nor­jas­sa, Bel­gias­sa, Luxem­bur­gis­sa, Tše­kis­sä, Slo­va­kias­sa, Itä­val­las­sa, Kroa­tias­sa, Slo­ve­nias­sa, Ser­bias­sa ja Makedoniassa. 

   Rajoi­te­tus­ti tur­kis­tar­haus on sal­lit­tu Ruot­sis­sa, Tans­kas­sa, Saksassa,Japanissa, Ita­lias­sa ja Sveitsissä. 

   Tur­kis­ten maa­han­tuon­ti ja myyn­ti on koko­naan kiel­let­ty Alan­ko­mais­sa, Tans­kas­sa , Yhdys­val­lois­sa, Uudes­sa-See­lan­nis­sa , Intias­sa ja Unkarissa

   1. Tur­kis­ten maa­han­tuon­ti ja myyn­ti on koko­naan kiel­let­ty Alan­ko­mais­sa, Tans­kas­sa , Yhdys­val­lois­sa, Uudes­­sa-See­­lan­­nis­­sa , Intias­sa ja Unkarissa 

    Tur­ki­se­läin­ten olois­ta sen enem­pää tie­tä­mät­tä, itse jään täl­lais­ten kiel­to­jen koh­dal­la aina ihmet­te­le­mään nii­den eet­ti­siä perus­tei­ta. Tur­ki­se­läin­ten kär­si­mys on niin tuo­mit­ta­vaa, että tuot­teen myyn­ti kiel­le­tään koko­naan, mut­ta mui­den tuo­tan­toe­läin­ten ei? En siis vas­tus­ta eläin­ten oikeuk­sia, ja olen val­mis elä­mään vegaa­nis­ten peri­aat­tei­den mukaan. Olen elä­mäs­sä­ni syö­nyt täy­sin kas­vi­poh­jais­ta ruo­kaa vuo­si­kausia. Tulen hyvin toi­meen ilman nah­ka­ken­kiä tai ‑vaat­tei­ta. Sil­ti, mik­si juu­ri tur­kis? Ilmei­ses­ti sik­si, että kyse oli läh­tö­ti­lan­tees­sa­kin niin pie­nen asia­kas­kun­nan muo­ti­tuot­tees­ta, että sen kiel­tä­mi­nen oli käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta. Jos näi­tä eet­ti­siä peri­aat­tei­ta sovel­let­tai­siin joh­don­mu­kai­ses­ti, niin leh­män­li­han myy­mi­nen pitäi­si kiel­tää myös. Ilman­kin tul­laan hyvin toimeen.

   2. Mik­ko H: Tur­ki­se­läin­ten olois­ta sen enem­pää tie­tä­mät­tä, itse jään täl­lais­ten kiel­to­jen koh­dal­la aina ihmet­te­le­mään nii­den eet­ti­siä perus­tei­ta. Tur­ki­se­läin­ten kär­si­mys on niin tuo­mit­ta­vaa, että tuot­teen myyn­ti kiel­le­tään koko­naan, mut­ta mui­den tuo­tan­toe­läin­ten ei? En siis vas­tus­ta eläin­ten oikeuk­sia, ja olen val­mis elä­mään vegaa­nis­ten peri­aat­tei­den mukaan. Olen elä­mäs­sä­ni syö­nyt täy­sin kas­vi­poh­jais­ta ruo­kaa vuo­si­kausia. Tulen hyvin toi­meen ilman nah­ka­ken­kiä tai ‑vaat­tei­ta. Sil­ti, mik­si juu­ri tur­kis? Ilmei­ses­ti sik­si, että kyse oli läh­tö­ti­lan­tees­sa­kin niin pie­nen asia­kas­kun­nan muo­ti­tuot­tees­ta, että sen kiel­tä­mi­nen oli käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta. Jos näi­tä eet­ti­siä peri­aat­tei­ta sovel­let­tai­siin joh­don­mu­kai­ses­ti, niin leh­män­li­han myy­mi­nen pitäi­si kiel­tää myös. Ilman­kin tul­laan hyvin toimeen.

    Syy mik­si moni val­tio on kiel­tä­nyt tur­ki­sten maa­han­tuon­nin on taus­tal­la itse asias­sa tapa tor­jua lai­ton­ta eläin­ten tur­kis ja muu­ta eläin­kaup­paa (esi­mer­kik­si nor­sun­luun lai­ton­ta kaup­paa) ja sala­met­säs­tys­tä. Juu­ri sen takia tur­kis on kiel­to lis­tal­la. Ei niin­kään liha­teol­li­suu­den vai­kut­ta­mi­sen takia vaan sala­met­säs­tyk­sen ja sala­kau­pan ehkäi­syn takia. Leh­män nah­ka teol­li­suus ei ole Suo­mes­sa miten­kään iso talou­del­li­nen elin­kei­no mut­ta ket­tu­jen ja mink­kien tur­kis­kaup­pa on Suo­mes­sa huo­mau­tet­ta­va elin­kei­no. Itse asias­sa lail­li­nen val­vot­tu tur­kis­kaup­pa on parem­pi vaih­toeh­to kuin se että muo­dos­tui­si joten uha­na­lai­sil­la tur­kik­sil­la pimeät markkinat.

  3. no-idea: Lisäk­si edel­leen­kin Suo­mes­sa tapah­tu­vat öiset eläin­ten sala­ku­vauk­set teh­dään “yön pimey­des­sä ano­nyy­mis­ti vas­tuu­ta ottamatta”

   Onko sinus­ta kuvaa­mi­nen ja sabo­taa­si muka sama asia?

   Sel­väs­ti eläi­nak­ti­vis­tit ovat aja­tel­leet, että kuvaa­mi­nen on tehok­kaam­paa kuin vaik­ka­pa sika­loi­den polt­ta­mi­nen maan tasal­le. Jos onnis­tuu sala­ku­vaa­maan, onnis­tui­si ihan hyvin polt­ta­maan koko paikan.

   Jos sabo­taa­si tai jopa,terrorismi on niin teho­kas­ta, mik­sei sika­ti­loil­la ja tur­kis­tar­hoil­la len­te­le polt­to­pul­lot ja räjäh­te­le pommit?

   Kyl­lä Ode on oikeas­sa. Tällä,tavalla saa aikaan vain Ola­vi Mäen­pää-efek­tin. Jot­ta ter­ro­ris­mi toi­mi­si, pitää sii­hen tur­vau­tu­mal­la olla todel­la laa­jaa kan­na­tus­ta ja muut tiet pys­tys­sä. Suo­mes­sa näin ei ole.

 8. Koi­jär­vi oli menes­tys, kos­ka sil­lä oli sel­keä kon­kreet­ti­nen tavoi­te, lin­tu­jär­ven pelas­ta­mi­nen, joka onnistuikin.
  Mitä miel­tä olet­te Elo­ka­pi­na liik­keen toi­min­ta­ta­vois­ta ja vaa­ti­muk­sis­ta? Onko rea­lis­tis­ta, että Suo­mi oli­si koko­naan hii­li­neut­raa­li jo muu­ta­man vuo­den pääs­tä, kuten he vaativat?
  Entä onko oikein vaa­tia tätä juu­ri Suomelta?

  Itse koen hive­nen epä­oi­keu­den­mu­kai­sek­si, että hii­li­diok­si­di­pääs­töis­tä EU:ssa puhut­taes­sa ei kos­kaan ote­ta huo­mioon mai­den eri­lais­ta maan­tie­teel­lis­tä sijain­tia ja olo­suh­tei­ta. Suo­men pääs­töis­tä kun suu­rin osa tulee asu­mi­ses­ta poh­joi­ses­sa maas­sa, sekä liik­ku­mi­ses­ta. Vain pari kovaa pak­kas­päi­vää tam­mi­kuus­sa riit­tää sii­hen, että läm­mit­tä­mi­sen takia ydin­voi­ma­lat käy täy­sil­lä ja vuo­den yli­ku­lu­tus on saa­vu­tet­tu (muis­tan tämän tie­don opin­nois­ta­ni). Toki ydin­voi­ma nyt on aika puh­das ener­gia­muo­to oikein käy­tet­ty­nä. Liik­ku­mi­nen ja tava­roi­den kul­jet­ta­mi­nen autoil­la liit­tyy pit­kiin etäi­syyk­siin ja niin ikään kyl­mään ilmas­toon. Niin kau­an kuin Suo­mes­sa on vie­lä kyl­miä tal­via, ja oli tänä­kin vuon­na… Lisäk­si per capi­ta pääs­tö­jen las­ke­mi­ses­sa on pal­jon ongel­mia. Tie­tys­ti pie­ni­väes­töi­ses­sä maas­sa näen­näi­ses­ti näyt­tää sil­tä, että kulu­tus oli­si eri­tyi­sen suur­ta, kos­ka asuk­kai­ta tie­tyl­lä alu­eel­la on vähem­män kuin jos­sain tiheäs­ti asu­tus­sa Euroo­pan maassa. 

  Uskon että myös täs­sä ilmas­toa­sias­sa voi käy­dä niin, että jos taval­li­sia ihmi­siä jat­ku­vas­ti syyl­lis­te­tään asiois­ta, joil­le he eivät oikeas­ti voi mitään, kos­ka pää­tök­sen­te­ko­val­ta ei ole hei­dän käsis­sään, se saa hei­dät välin­pi­tä­mät­tö­mik­si, tai kään­ty­mään asi­aa vas­taan. Oikeat ympä­ris­tö­teot ovat inves­toin­te­ja, jois­sa on kyse sel­lai­sis­ta rahois­ta, joi­ta kel­lään tavik­sel­la ei ole. Kai­kil­la ei ole mah­dol­li­suut­ta vält­tä­mät­tä edes vali­ta kotin­sa ener­gia­muo­toa, jos esim. asuu vuo­kral­la tms.
  Itse tein Sit­ran tes­tin ja sen mukaan pääs­tö­ni oli­vat alle kol­mas­osa suo­ma­lais­ten kes­ki­mää­räi­ses­tä tulok­ses­ta. Sit­ten tes­ti ehdot­ti että voi­sin­ko teh­dä vie­lä “vih­rei­tä sijoi­tuk­sia.” Kun koko tes­ti­tu­lok­ses­sa­ni oli kyse pie­ni­tu­loi­suu­des­ta. Ilmastokeskustelussa/syyllistämisessä kuu­luu usein hyvä­osai­sen ihmi­sen ääni, jol­la on mah­dol­li­suus teh­dä valin­to­ja, joi­ta kai­kil­la ei ole.

 9. Min­kä­hän takia met­säs­tä­jien har­ras­ta­mas­ta ruo­kin­nas­ta ei tule täl­lais­ta kim­paan­tu­mis­ta? He kui­ten­kin pitä­vät hir­vie­läin­kan­to­ja aivan lii­an kor­kei­na lähel­lä taa­ja­mia, kun tal­vi ei enää roko­ta kan­to­ja ja pedot on met­säs­tet­ty har­vaan ettei­vät vie ammut­ta­via näil­tä met­sien puna­lii­vi­sil­tä san­ka­reil­ta. Vähän eri asia minus­ta kuol­lut ihmi­nen kola­ris­sa eläi­men kans­sa, kuin joku min­kin reta­le sor­san pesäs­sä. Ja kaik­ki vain sen takia että nar­sis­ti­nen met­säs­tä­jä­po­ruk­ka sai­si kai­kil­le ammut­ta­vaa ylen­mää­rin. Koko met­säs­tys on karan­nut koti­tar­peis­ta sii­hen, että nar­sis­mi vaa­tii suu­rim­pia sar­via sei­näl­le ja samal­la gee­nit huo­no­nee met­sän elu­koil­la, tai sit­ten pitää saa­da läjä peu­ro­ja kuvaan, että voi esit­tää jotain suurmetsästäjää.

  1. kel­la­ris­ta:
   Min­kä­hän takia met­säs­tä­jien har­ras­ta­mas­ta ruo­kin­nas­ta ei tule täl­lais­ta kim­paan­tu­mis­ta? He kui­ten­kin pitä­vät hir­vie­läin­kan­to­ja aivan lii­an kor­kei­na lähel­lä taa­ja­mia, kun tal­vi ei enää roko­ta kan­to­ja ja pedot on met­säs­tet­ty har­vaan ettei­vät vie ammut­ta­via näil­tä met­sien puna­lii­vi­sil­tä sankareilta. 

   Hir­ven met­säs­tyk­ses­sä on val­ta­kun­nal­li­set kiin­tiöt kun taas kas­va­tet­tuis­sa kotie­läi­mis­sä ei ole miten­kään kiin­tiöi­tä. Lisäk­si hir­vi kan­to­ja val­vo­taan erit­täin hyvin.

 10. Mitä sit­ten vaa­tei­siin: mik­ro­muo­viflee­seä ja orja­työ­puu­vil­laa ja niin pois päin.

  1. Sai­la Jk:
   Mitä sit­ten vaa­tei­siin: mik­ro­muo­viflee­seä ja orja­työ­puu­vil­laa ja niin pois päin. 

   Teol­li­nen polyes­te­ri on kor­van­nut jo ajat sit­ten puu­vil­lan joten sii­nä ei ole saman­lais­ta plan­taa­si orja­työ­voi­maa kerää­mäs­sä puu­vil­laa kuin oli 1800-luvul­la. Vaat­tei­den val­mis­tus hal­ta­työ­voi­mal­la ei ole miten­kään eri­tyi­sen uusi ilmiö. Jopa van­hat Aasian kehit­ty­neet teol­li­suus­maat kuten Japa­nin, Taiwa­nin ja Ete­lä-Korean talou­del­li­nen menes­tys alkoi mass teks­tii­li­teol­li­suu­del­la tuo­tan­nol­la ennen kuin ne siir­tyi­vät ras­kaan teol­li­suu­den ja sitä kaut­ta infor­maa­tio yhteis­kun­taan. Län­si­mais­sa (mukaan lukien Poh­jois-Ame­rik­ka) on pal­jon pie­ni­tu­loi­sia kulut­ta­jia joil­le on edul­li­ses­ti tuo­te­tut vaat­teet ovat myös osa hei­dän jopa päi­väis­tä osto valin­to­ja jois­sa tulot rat­kai­se­vat eni­ten kuin tava­ran eet­ti­syys. Sit­ten kun siir­ry­tään kor­keam­man tulo­ta­son vaa­te­tuot­tei­siin niin ne mak­sa­vat 500€ ylös­päin ja raja on vain taivas. 

   Sekin oli­si hir­veän eriar­voi­suut­ta jos vain kor­kea tulok­sil­la oli­si varaa ostaa vaat­tei­ta joi­den hin­ta oli­si samaa luok­kaa kuin esi­mer­kik­si Guccin, Arma­nin, Hugo Bos­sin, Ver­sacen ja Louis Vuit­to­nin tuot­teet ja mui­ta alem­man hin­ta­ta­son tuot­tei­ta ei oli­si sit­ten saa­ta­vil­la. Jos mark­ki­noil­la oli­si pel­käs­tään Louis Vuit­to­nin tuot­tei­ta niin kuin­ka moni taval­li­nen pal­kan­saa­ja pys­tyi­si osta­maan nii­tä hänen kuu­kausi palkalla?

   1. Rahul Soma­ni: Teol­li­nen polyes­te­ri on kor­van­nut jo ajat sit­ten puu­vil­lan joten sii­nä ei ole saman­lais­ta plan­taa­si orja­työ­voi­maa kerää­mäs­sä puu­vil­laa kuin oli 1800-luvulla. 

    Luu­len, että nimi­merk­ki Sai­la Jk viit­ta­si puu­vil­lan tuo­tan­toon Xin­jian­gis­sa. Asia on ollut esil­lä suo­ma­lai­sis­sa tie­do­tus­vä­li­neis­sä muis­taak­se­ni keväämmällä.

 11. Puu­vil­lan kas­va­tus ei ole miten­kään ympä­ris­töys­tä­väl­lis­tä, päin­vas­toin se on eräs tuhoi­sim­mis­ta teol­li­suu­de­na­lois­ta ja esim. kuu­lui­sa Aral-jär­ven ympä­ris­tö­ka­ta­stro­fi on pää­asias­sa puu­vil­la­tuo­tan­non ‘ansio­ta’.
  Tur­kis­tar­hauk­sen vas­tus­ta­mi­seen tun­tuu liit­ty­vän vah­vas­ti ‘söpö eläin’ ‑ilmiö joka väis­tä­mät­tä tup­paa joh­ta­maan moraa­li­siin paniik­kei­hin ja yli­lyön­tei­hin. Mui­den tuo­tan­toe­läin­ten olo­suh­teet saa­vat suh­tees­sa pal­jon vähem­män huo­mio­ta. Hyvä esi­merk­ki on myös aikoi­naan hyl­keen­met­säs­tyk­sen raa­ois­ta meto­deis­ta (sinän­sä ihan aihees­ta) nous­sut kohu. Se kie­hui sit­ten yli ja joh­ti KAIKKIEN hyl­je­tuot­tei­den myyn­nin kiel­toon: täy­sin järjetöntä.

  1. Aral-jär­ven ympä­ris­tö­ka­ta­stro­fi joh­tuu sii­tä että neu­vos­to­hal­lin­to päät­ti muut­ta Kes­ki-Aasian jokien jot­ka vir­ta­si Aral­jär­veen, veden käy­tön puu­vil­la ja rii­sin tuo­tan­toon .Tämä kei­no­te­koi­nen muu­tos muut­ti niin radi­kaa­li­ses­ti Aral­jär­ven veden saan­tia että lop­pu­tu­los oli sen kui­vu­mi­nen. Toki pro­ses­si oli hidas se alkoi 1960-luvul­ta ja lop­pu­tu­los tuli kar­meal­la taval­la esil­le 1980-luvun lopul­la. Pro­ses­si oli­si saman­lai­nen jos Päi­jän­tee­seen vir­taa­vat joet muu­tet­tai­siin ihan muu­hun tar­koi­tuk­seen ja veden tulo estet­täi­sin Päijänteeseen.

   1. Rahul Soma­ni:
    Aral-jär­­ven ympä­ris­tö­ka­ta­stro­fijoh­tuu sii­tä että neu­vos­to­hal­lin­to päät­­ti­muut­­ta­Kes­­ki-Aasian jokienjot­ka vir­ta­si Aral­jär­veen,veden käy­tön puu­vil­la ja rii­sin tuo­tan­toon .Tämä kei­no­te­koi­nen muu­tos muut­ti niin radi­kaa­li­ses­ti Aral­jär­ven veden saan­tiaettä lop­pu­tu­los oli senkui­vu­mi­nen. Toki pro­ses­si oli hidas se alkoi 1960-luvul­­ta ja lop­pu­tu­los tuli kar­meal­la taval­la esil­le 1980-luvun lopul­la. Pro­ses­si oli­si saman­lai­nen jos Päi­jän­tee­seen vir­taa­vatjoet muu­tet­tai­siin ihan muu­hun tar­koi­tuk­seen ja veden tulo estet­täi­sin Päijänteeseen. 

    Juu­ri näin, syy­nä oli puu­vil­la­kas­vin veden­tar­ve. Puu­vil­la on hyvin ‘janoi­nen’ kasvi.
    Yhdys­val­lois­sa vas­taa­va on Colorado-joki.

 12. Olen jos­kus nuo­re­na tie­nan­nut tas­ku­ra­haa lou­kut­ta­mal­la pai­kal­li­sel­ta mink­ki­tar­hal­ta karan­nei­ta eläi­miä. Itsel­le jäi tosi kar­mi­va mie­li­ku­va tur­kis­tar­hauk­ses­ta, toki ymmär­rän että se kysei­nen mink­ki­tar­ha oli poik­keuk­sel­li­sen huo­no­kun­toi­nen paikka. 

  Oman koke­muk­sen vuok­si pdin ket­tu­tyt­tö­jä idioot­tei­na kun las­ki­vat tur­ki­se­läi­miä vapaak­si. Oikea luon­no­nys­tä­vä oli­si ennem­min­kin tap­pa­nut tur­ki­se­läi­met häkkeihinsä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.