Jatkan kaupunkisuunnittelukysymysten seuraamista blogillani

Olin elä­mä­ni vii­mei­ses­sa kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa pari viik­koa sit­ten. Tähän päät­tyi 12-vuo­ti­nen, oikeas­taan 16-vuo­ti­nen ura­ni kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­vas­sa lau­ta­kun­nas­sa. Alka­va­na vaa­li­kau­te­na­ni teh­tä­vä­ni sel­väs­ti kevenevät.

Hel­sin­gin kehit­tä­mi­nen on edel­leen into­hi­mo­ni. Sik­si tulen täl­lä blo­gil­la seu­raa­maan kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan asioi­ta — myös kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen asioi­ta ‑mut­ta en rapor­toi kai­kes­ta vaan vain mer­kit­tä­vim­mis­tä ja minua eni­ten kiin­nos­ta­vis­ta kysy­myk­sis­tä tukeu­tuen kai­kil­le avoi­miin esityslistoihin.

26 vastausta artikkeliin “Jatkan kaupunkisuunnittelukysymysten seuraamista blogillani”

  1. Kai­sa K:
   https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008095178.html

   Kau­pun­ki­lai­set halu­aa että teet­te meil­le tämän kaupungin

   Eivät halua. Sii­nä nim­byt ovat vaan siir­tä­neet raken­nus­mas­sat oman ikku­nan­sa edes­tä mui­den ikku­noi­den eteen. 

   Raken­ne­taan: torin ete­lä­lai­ta, huol­toa­se­man tont­ti, Meri­ma­ka­sii­nin tont­ti. Ei lin­ja­ta katua uusik­si. Sii­nä se.

   1. j‑lu: Eivät halua. Sii­nä nim­byt ovat vaan siir­tä­neet raken­nus­mas­sat oman ikku­nan­sa edes­tä mui­den ikku­noi­den eteen. 

    Raken­ne­taan: torin ete­lä­lai­ta, huol­toa­se­man tont­ti, Meri­ma­ka­sii­nin tont­ti. Ei lin­ja­ta katua uusik­si. Sii­nä se.

    Nime­no­maan, lisäk­si Hie­ta­lah­den toril­le on siir­ret­ty val­ta­va raken­nus­mas­sa. Toi­sek­seen tuo muu­ta­man asuk­kaan näkö­alan suo­je­le­mi­nen mak­saa veron­mak­sa­jil­le sato­ja mil­joo­nia. Idea­kil­pai­luun osal­lis­tu­neen Schau­man & Nordgren ark­ki­teh­tien VE2 on yksi pahaim­mis­ta kos­kaan teh­dyis­tä ehdo­tuk­sis­ta Hel­sin­gis­sä, tun­tui­si oudol­ta mik­si sitä ei toteutettaisi.

   2. Tämä kau­pun­ki­lai­nen haluai­si tuo­hon koh­taan ennen kaik­kea parem­paa suo­jaa toria koh­ti suo­raan avo­me­rel­tä puhal­ta­val­le tuu­lel­le, vaik­ka sii­tä var­mas­ti onkin vai­keam­pi piir­tää havain­ne­ku­via. Telak­ka­nä­kö­ala taas ei muu­tu ais­te­ja hive­le­väk­si teh­tiin­pä tuo­hon mitä tahansa.

  2. Laa­ja­sa­lo­lai­se­na olen kovin pet­ty­nyt Hel­sin­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­luun. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta on epä­on­nis­tu­nut työs­sään. Kii­tok­sia se ei pal­jon ansait­se. Osmon heh­kut­ta­ma Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta on vie­lä pää­osin aloit­ta­mat­ta, sen kom­men­toin­nin jätän myöhäisemmäksi.
   Laa­ja­sa­lon­tie­tä ollaan nyt muut­ta­mas­sa kau­pun­ki­bu­le­var­dik­si. Bule­var­dia reu­nus­taa jo vas­ti­kään val­mis­tu­nut pit­kä ker­ros­ta­lo. “Bule­var­dil­le” avau­tuu nyt har­vi­nai­sen kol­kon näköi­nen talo. Asuin­huo­neet on tie­ten­kin sijoi­tet­tu pois kokoo­ja­ka­dun melul­ta, jät­täen rap­pu­käy­tä­vien mon­o­to­ni­set ikku­na­ri­vis­töt kadun jul­ki­si­vul­le. Ei kaup­po­ja, ei kah­vi­loi­ta eikä yhtään mitään muu­ta­kaan, joka edes joten­kin elä­vöit­täi­si katu­nä­ky­mää. Eikö näi­tä kau­pun­ki­bu­le­var­de­ja suun­ni­tel­tu juu­ri niin, että saa­daan miel­lyt­tä­vää, viih­tyi­sää kau­pun­kiym­pä­ris­töä? Oli­vat­ko havain­ne­ku­vat Hel­sin­gin kau­pun­ki­bu­le­var­deis­ta aika­naan pelk­kää val­het­ta? Sil­tä näyt­tää. Onko ihmi­siä ihan tie­toi­ses­ti harhautettu?
   Ja kun pereh­tyy tar­kem­min suun­ni­tel­miin, niin huo­maa, että lop­pu raken­net­ta­va asun­to­kan­ta ei pal­jon poik­kea täs­tä raken­ne­tus­ta. Käy­kää­pä kat­so­mas­sa ja pereh­ty­kää suun­ni­tel­miin. Ikä­vän­nä­köis­tä beto­ni­kuu­tio­ta pukkaa.
   Lop­pu­tu­los tulee ole­maan ker­ros­ta­lo­jen väli­nen tuu­li­tun­ne­li, jol­la suhah­te­le­vat autot ja pyö­rät kais­toil­laan. Jal­ka­käy­tä­vä tus­kin hou­kut­te­lee muu­hun kuin pois pää­se­mi­seen ja mah­dol­li­sim­man pian.

   1. Jus­si:
    Laa­ja­sa­lo­lai­se­na olen kovin pet­ty­nyt Hel­sin­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­luun. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta on epä­on­nis­tu­nut työs­sään. Kii­tok­sia se ei pal­jon ansaitse.
    Ei kaup­po­ja, ei kah­vi­loi­ta eikä yhtään mitään muu­ta­kaan, joka edes joten­kin elä­vöit­täi­si katunäkymää. 

    Kaup­po­ja ja ravin­to­loi­ta sekä kah­vi­loi­ta pyö­rit­tä­vät lähiöis­sä pää­asias­sa yksi­tyi­set elin­kei­non­har­joit­ta­jat joten Hel­sin­gin kau­pun­gin on hyvin vai­ke­aa ava­ta ravin­to­loi­ta ja kah­vi­loi­ta ja kaup­po­ja uusiin asui­na­luei­siin. Hel­sin­gis­tä löy­tyy myös län­si­puo­lel­ta toi­nen saman­lai­nen asui­na­lue jos­sa ei ole kaup­po­ja, ravin­to­loi­ta tai kah­vi­loi­ta eli Kuusi­saa­ri joka on Ota­nie­men ja Munk­ki­nie­mi-Mei­lah­den välis­sä jon­ka asuk­kai­den osto­voi­ma on kyl­lä sen ver­ran kor­kea että kysyn­tää oli­si. Mikä­li asui­na­lu­eel­la on tar­peek­si iso asu­kas kes­kit­ty­mä niin pal­ve­lui­ta kuten kaup­pa, ravin­to­loi­ta ja kah­vi­loi­ta tulee ihan kysyn­nän ja tar­jon­nan lakien mukaan. Vai onko Jus­si sitä miel­tä että Hel­sin­gin kau­pun­ki pitäi­si ava­ta kau­pun­gin pyö­rit­tä­miä kah­vi­loi­ta, ravin­to­loi­ta ja kaup­po­ja uusiin vie­lä kes­ken ole­viin asui­na­luei­siin tai asui­na­luei­siin jois­sa on suh­teel­li­sen pie­ni väkiluku ?

   2. Rahul Soma­ni: Kaup­po­ja ja ravin­to­loi­ta sekä kah­vi­loi­ta pyö­rit­tä­vät lähiöis­sä pää­asias­sa yksi­tyi­set elin­kei­non­har­joit­ta­jat joten Hel­sin­gin kau­pun­gin on hyvin vai­ke­aa ava­ta ravin­to­loi­ta ja kah­vi­loi­ta ja kaup­po­ja uusiin asui­na­luei­siin. Hel­sin­gis­tä löy­tyy myös län­si­puo­lel­ta toi­nen saman­lai­nen asui­na­lue jos­sa ei ole kaup­po­ja, ravin­to­loi­ta tai kah­vi­loi­ta eli Kuusi­saa­ri joka on Ota­nie­men ja Munk­­ki­­nie­­mi-Mei­­lah­­den välis­sä jon­ka asuk­kai­den osto­voi­ma on kyl­lä sen ver­ran kor­kea että kysyn­tää oli­si.Mikä­li asui­na­lu­eel­la on tar­peek­si iso asu­kas kes­kit­ty­mä niin pal­ve­lui­ta kuten kaup­pa, ravin­to­loi­ta ja kah­vi­loi­ta tulee ihan kysyn­nän ja tar­jon­nan lakien mukaan. Vai onko Jus­si sitä miel­tä että Hel­sin­gin kau­pun­ki pitäi­si ava­ta kau­pun­gin pyö­rit­tä­miä kah­vi­loi­ta, ravin­to­loi­ta ja kaup­po­ja uusiin vie­lä kes­ken ole­viin asui­na­luei­siin tai asui­na­luei­siin jois­sa on suh­teel­li­sen pie­ni väkiluku ?

    Laa­ja­sa­lo vas­taa pikem­min Laut­ta­saar­ta kool­taan ja asu­kas­mää­räl­tään. Kyl­lä siel­lä on kaup­pa­kes­kuk­sen ohel­la pää­väy­län var­rel­la kah­vi­loi­ta, kuk­ka­kaup­po­ja, valo­ku­vaa­mo, sisus­tus­lii­ke ja pal­jon muu­ta. Jos Kuusi­saar­ta ver­taa Laa­ja­sa­loon, niin kan­nat­taa tutus­tua perus­tie­toi­hin ja käy­dä Laa­ja­sa­los­sa pai­kan päällä.
    Toi­sek­si tie­tääk­se­ni Hel­sin­gis­sä raken­nus­kaa­vas­ta vas­taa vie­lä Hel­sin­gin kau­pun­ki eikä raken­nus­fir­mat. Kau­pun­ki voi, jos halu­aa, mää­rä­tä halua­man­sa mää­rän kau­pal­li­sia tilo­ja kaavaan.
    Tätä kau­pun­ki­suun­ni­te­lu­lau­ta­kun­ta ei ole halunnut?

 1. Kii­tok­sia täs­sä koh­ti arvok­kaas­ta työ­ru­pea­mas­ta­si lau­ta­kun­nas­sa! Ja toi­vot­ta­vas­ti tosi­aan saam­me lukea älyl­li­ses­ti kun­nian­hi­moi­sia kom­ment­te­ja­si kau­pun­ki­suun­nit­te­luun jatkossakin.

 2. Kii­tos! Olet ehdot­to­mas­ti vih­reis­tä polii­ti­kois­ta paras ja älyl­li­syy­des­sä, sel­kä­ran­kai­suu­des­sa ja asial­li­suu­des­sa omaa luok­kaa­si. Kaik­kea on saa­tu aikaan ja kaik­kea jää muil­le teh­tä­väk­si. Kun­pa vain Vih­reis­sä oli­si enem­män ei-vasem­mis­to­lai­sia. Hir­vit­tää äänes­tää seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa, mut­ta kokoo­muk­ses­sa­kin on suu­rem­mat sisäi­set ongelmansa…

 3. Oikeut­ti­ko vaa­li­tu­los ko. lau­ta­kun­ta­pai­kan sel­vem­min jol­le­kin toi­sel­le vai mis­tä moinen?

  1. Hel­sin­kiä pila­taan raken­ta­mal­la kanikoppeja.

   Et tain­nut huio­mas­ta, että nopi­den miko­roa­sun­to­jen osuus uus­tuo­tan­nos­ta oli tut­ki­tuis­ta kau­pun­geis­ta pie­nin Hel­sin­gis­sä. Hel­sin­ki käuyt­tää kaa­voi­tus­val­taan­sa asun­to­jen koon suu­ren­ta­mi­seen, mikä rai­vot­tut­taa raken­nus­liik­kei­tä. En ole tähän aivan syy­tän, kos­ka aika­naan vaa­ti­mus 75 neliön kes­ki­koos­ta tuli asun­to-ohjel­maan minun esityksestäni.

   1. Kan­nat­taa tutus­tua tuo­hon kan­sain­vä­li­seen vertailuun

   2. Mik­si kir­joi­tit että Hel­sin­ki, kun Hel­sin­ki on kui­ten­kin hoi­ta­nut tämän asian parem­min kuin muut kaupungit?

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Mik­si kir­joi­tit että Hel­sin­ki, kun Hel­sin­ki on kui­ten­kin hoi­ta­nut tämän asian parem­min kuin muut kaupungit?

    Hyvä huo­mio. Kuka tahan­sa voi ilman vai­vat­ta huo­ma­ta että Suo­men 6.suurimman kau­pun­kien ver­tai­lus­sa Hel­sin­gis­sä on vähi­ten pro­sen­tu­aal­li­ses­ti alle 37 m² mik­roa­sun­to­ja. Hel­sin­gin luku on siis 29%, jopa Espoo joh­taa Hel­sin­kiä vaik­ka Hel­sin­gin maa­pin­ta-ala on pal­jon pie­nem­pi kuin Espoon maa­pin­ta-ala . Van­taan ja Hel­sin­gin erot maa­pin­ta-alas­sa on hiuk­sen hie­no ero. Eikös tämä ole ihan sel­vä että Hel­sin­gis­sä on vähi­ten mik­roa­sun­to­ja suh­tees­sa pin­ta-alaan Suo­men 6 suu­rim­man kau­pun­gin joukossa.

   4. Lii­an van­ha:
    Kan­nat­taa tutus­tua tuo­hon kan­sain­vä­li­seen vertailuun

    Tuos­sa Hel­sin­gin yli­opis­ton ver­tai­lus­sa jon­ka mai­nit­sit niin Suo­men kai­kis­sa kuu­des­sa suu­rim­mias­sa kau­pun­geis­sa eni­ten mik­roa­sun­to alle 37 neliö­met­rin asun­to­ja on jär­jes­tyk­ses­sä Turus­sa (50%), 44% Van­taal­la ja Oulus­sa, Tam­pe­reel­la 42% , Espoos­sa 35% ja vähi­ten on Hel­sin­gis­sä jos­sa luku on 29%. Hel­sin­gis­sä on siis kai­kis­ta vähi­ten alle 37 m² asun­to­ja Suo­men 6. suu­rim­pien kau­pun­kien ver­tai­lus­sa. Eikös tämä ole itse asias­sa päin­vas­tai­nen kehi­tys jota Hel­sin­gis­sä kuin muu­al­la Suo­men suu­rim­mis­sa kau­pun­geis­sa. Jopa Espoo on sijal­la 5 siis ennen Hel­sin­kiä (jon­ka maa­pin­ta­la on 215,19 km²) vaik­ka maa­pin­ta­la on Espoos­sa 330,23 km². Jopa Van­tal­la, jon­ka maa­pin­ta­la (240,35 km²) on hiu­kan suu­rem­pi kuin Hel­sin­gin on eni­ten asun­to­ja joi­den neliö­met­rit on alle 37 m² . Tämän­kin ver­tai­lu on sel­vä. Hel­sin­gis­sä on vähi­ten alle 37 m² mik­roa­sun­to­ja Suo­men 6 suu­rim­man kau­pun­gin vertailussa.

  1. Lii­an van­ha:
   Mut­ta huo­nost moneen muu­hun verrattuna

   Mihin kau­pun­kiin ver­taat? Voit­ko antaa esi­merk­ke­jä Euroo­pas­ta mis­sä tilan­ne oli­si muka parem­min? Suo­men 6 suu­rim­man kau­pun­gin jou­kos­sa Hel­sin­gin asun­to olo­suh­teet ovat tuon ver­tai­lun mukai­ses­ti par­haat. Jopa Espoos­sa mik­roa­sun­to­jen neliö­met­riit ovat pie­nem­mät kuin Hel­sin­gis­sä. Olen tör­män­nyt tähän väit­tä­mään aiem­min että muka pää­kau­pun­ki­seu­dul­la oli­si muka kan­sain­vä­li­ses­ti pie­nem­mät asun­not . Juu­ri ennen kun­ta­vaa­le­ja olin Kiven­lah­des­sa Espoon yhden val­ta­puo­lu­een vaa­li­tel­tas­sa juu­ri samal­la vii­kol­la kuin oli vaa­lit. Eräs paris­kun­ta väit­ti että pää­kau­pun­ki­seu­dul­la oli­si muka kan­sain­vä­li­sen ver­tai­lun mukaan pie­nem­mät asun­not kuin muis­sa pää­kau­pun­ki­seu­duil­la. Kysyin häneil­tä mis­sä oli­si esi­mer­kik­si ulko­maan pää­kau­pun­ki­seu­dus­ta jos­sa oli­si suu­rem­mat asun­not kuin esi­mer­kik­si Suo­men pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Hei­dän vas­taus oli Wien. Tote­sin että Wien ei vas­taa kyl­lä ole kan­sain­vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa mikään val­ta­vir­taa vaan poik­keus itse asias­sa myös Euroo­pan mai­den ver­tai­lus­sa. Pitäi­si ver­ra­ta itse asias­sa Euroo­pan, Aasian, Afri­kan, Poh­jois-ja Ete­lä-Ame­ri­kan ja Australia+Oseanian mai­den suu­rem­pia kau­pun­ki­seu­tu­ja kes­ke­nään suh­tees­sa väki­lu­kuun ei niin­kään pin­ta-alaan jot­ta koko­nai­suus hahmotuisi .

   1. Rahul Soma­ni: Mihin kau­pun­kiin ver­taat? Voit­ko antaa esi­merk­ke­jä Euroo­pas­ta mis­sä tilan­ne oli­si muka parem­min? Suo­men 6 suu­rim­man kau­pun­gin jou­kos­sa Hel­sin­gin asun­to olo­suh­teet ovat tuon ver­tai­lun mukai­ses­ti par­haat. Jopa Espoos­sa mik­roa­sun­to­jen neliö­met­riit ovat pie­nem­mät kuinHel­sin­gis­sä. Olen tör­män­nyt tähän väit­tä­mään aiem­min että muka pää­kau­pun­ki­seu­dul­la oli­si muka kan­sain­vä­li­ses­ti pie­nem­mät asun­not . Juu­ri ennen kun­ta­vaa­le­ja olin Kiven­lah­des­sa Espoon yhden val­ta­puo­lu­een vaa­li­tel­tas­sajuu­ri samal­la vii­kol­la kuin oli vaa­lit. Eräs paris­kun­ta väit­ti että pää­kau­pun­ki­seu­dul­la oli­si muka kan­sain­vä­li­sen ver­tai­lun mukaan pie­nem­mät asun­not kuin muis­sa pää­kau­pun­ki­seu­duil­la.Kysyin häneil­tä mis­sä oli­si esi­mer­kik­si ulko­maan pää­kau­pun­ki­seu­dus­ta jos­sa oli­si suu­rem­mat asun­not kuinesi­mer­kik­si Suo­men pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Hei­dän vas­taus oli Wien. Tote­sin että Wien ei vas­taa kyl­lä ole kan­sain­vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa mikään val­ta­vir­taa vaan poik­keus itse asias­sa myös Euroo­pan mai­den ver­tai­lus­sa. Pitäi­si ver­ra­ta itse asias­sa Euroo­pan, Aasian, Afri­kan, Poh­­jois-ja Ete­­lä-Ame­­ri­­kan ja Australia+Oseanian mai­den suu­rem­pia kau­pun­ki­seu­tu­ja kes­ke­nään suh­tees­sa väki­lu­kuun ei niin­kään pin­­ta-alaan jot­ta koko­nai­suus hahmotuisi .

    Lue tuo artikkeli
    Esim Tans­kas­sa mini­mi­ko­ko on 40 m² eivät­kä tans­ka­lai­set asu kadulla

   2. Lii­an van­ha: tans­k

    Lii­an van­ha: Lue tuo artik­ke­liE­sim Tans­kas­sa mini­mi­ko­ko on 40 m² eivät­kä tans­ka­lai­set asu kadulla

    Kyl­lä luin tuon artik­ke­lin ja sii­nä­kin koros­te­taan vain ker­ros­ta­loa­sun­non kokoa ei niin­kään oma­ko­ti­ta­lo­jen, rivi­ta­lo­jen ja pari­ta­lo­jen koko­ja kaupunkiseuduilla. 

    Tuos­sa Tans­ka ver­tai­luus­sa tuo­tiin koko Tans­ka ei vain Köö­pen­ha­mi­nan asun­to­kan­taa. Täs­sä Osmo Soi­nin­vaa­ran blo­gis­sa ote­taan kan­taa vain Hel­sin­gin asun­to­kan­taan ei koko Suo­men asuntokantaan. 

    Juu­ri sen takia näi­tä kan­sain­vä­li­siä ver­tai­lu­ja ei pitäi­si teh­dä yhden yksit­täis­ten mai­den tilan­teen takia vaan usean monen muun val­tion koh­dal­la jois­sa on saman­lai­set asuntoolosuhteet.

    Juu­ri sen takia ver­tai­lu pel­käs­tään Wie­niin tai Tans­kaan ei anna koko­nais­ku­vaa mikä on kan­sain­vä­li­nen tren­di muu­al­la Euroo­pas­sa vaan se antaa sen mikä on tilan­ne Wie­nis­sä tai Tans­kas­sa. Mui­den mai­den kau­pun­ki ver­tai­lut lois­taa pois­sao­lol­la koko­naan. Jos ver­tai­laan Köö­pen­ha­mi­nan ja Hel­sin­gin asun­too­lo­suh­tei­ta asun­to­jen koon kaut­ta uskoi­sin että Hel­sin­gis­sä on pal­jon tila­vam­mat asun­not kuin Köö­pen­ha­mi­nas­sa. Köö­pen­ha­mi­nas­sa on pal­jon pien­ta­loa­sun­to­ja aivan kau­pun­gin ydinkeskustassa.

   3. Lii­an van­ha: Lue tuo artik­ke­liE­sim Tans­kas­sa mini­mi­ko­ko on 40 m² eivät­kä tans­ka­lai­set asu kadulla 

    Suo­ma­lai­set eivät asu myös­kään kadul­la. Juu­ri sen takia ei pitäi­si ver­ra­ta kau­pun­kien ja koko­maan asun­too­lo­suh­tei­ta koko­nai­suu­des­sa. Suur-Köö­pen­ha­mi­nan asu­kas­ti­heys on kyl­lä suu­rem­pi kuin koko pää­kau­pun­ki­seu­dun ja sen naa­pu­ri­kun­tien kos­ka Sjæl­lan­din saa­ri jos­sa Köö­pen­ha­mi­na sijait­see on maa­pin­ta-altaan pie­nem­pi kuin Pää­kau­pun­ki­seu­dun. Suur-Köö­pen­ha­mi­nan maa­pin­ta-ala on 7 031 km² kun taas pää­kau­pun­ki­seu­dun pin­ta-ala (Hel­sin­ki, Van­taa, Espoo, Kau­niai­nen yhteen­sä) on pin­ta-altaan 770,35 km². Lisäk­si pää­kau­pun­ki­seu­tu voi vie­lä laa­jen­tua sii­tä eteen­päin itään, län­teen ja poh­joi­seen. Suur-Köö­pen­ha­mi­nas­ta ihmi­siä on muut­ta­nut pal­jon Juu­tin­rau­man toi­sel­le puo­lel­le Mal­möön jos­ta he mat­kus­ta­vat päi­vit­täin töi­hin Köö­pen­ha­mi­naan Juu­tin­rau­man sil­taa pit­kin. Näin ei ole tilan­ne Hel­sin­gis­sä. Tal­lin­nas­ta tulee pää­asias­sa viro­lai­sia työn­te­ki­jöi­tä pää­kau­pun­ki­seu­dul­le mut­ta heil­lä­kin kak­ko­sa­sun­to Viros­sa. Joten Köö­pen­ha­mi­nal­la on maan­tie­teel­li­sen sijain­nin takia parem­pi mah­dol­li­suus hyö­dyn­tää Ete­lä-Ruot­sin kau­pun­ke­ja kuin Hel­sin­gil­lä Poh­jois-Viron kaupunkeja

   4. Lii­an van­ha: Lue tuo artik­ke­liE­sim Tans­kas­sa mini­mi­ko­ko on 40 m² eivät­kä tans­ka­lai­set asu kadulla

    Tans­kas­sa myös las­ke­taan osa yleis­ten tilo­jen neliöis­tä asun­non kokoon mukaan, joten luvut eivät ole ver­tai­lu­kel­poi­sia. 40 Tans­kan neliö­tä lie­nee noin 30 suo­ma­lais­ta. Voi olla vähem­män­kin, en ole asian­tun­ti­ja, lähin­nä vaan eri kol­kis­sa asunut.

    Ja jos tie­to on Vaat­to­vaa­ral­ta peräi­sin, niin en yhtään ihmet­te­le, jos unoh­ti tämän asian ker­toa, vaik­ka aivan var­mas­ti kyl­lä tie­tää. Hänel­lä tun­tuu ole­van ns. agenda.

 4. Jee, kovan rahan nim­byt teke­vät jo Hesa­rin jutut kuvi­neen. Kome­aa demo­kra­ti­aa, että pie­ni jouk­ko rik­kai­ta pää­see puhu­maan kan­san äänel­lä ja kan­san puo­les­ta. Vaat­to­vaa­ran poruk­ka sit­ten todis­taa että Hel­sin­gin yli­opis­toon on hel­pom­paa pääs­tä opet­ta­maan kuin opis­ke­le­maan, mikä näkyy ver­tai­luis­sa. Jo vuo­sia käyt­tä­nyt omia hatus­ta vedet­ty­jä luku­ja ja oikeis­ta­kin etsi­nyt vain sopi­vim­mat. Pos­ket­to­man tör­ke­ää vaa­ti­aa isom­paa ja vähem­män, ja samal­la itkeä asu­mi­sen hin­nas­ta. Jos­sain itki­vät jo pien­ta­lo­jen perään kes­kus­taan, joten ilmei­ses­ti eivät kat­so muu­al­le­kin kuin Jät­kä­saa­reen ja Kala­sa­ta­maan, kos­ka pyö­rä­len­keil­lä tulee uusia pien­ta­loa­luei­ta vas­taan aika usein. Lisäk­si kum­paan­kin on tulos­sa lisää pie­nen­pää raken­ta­mis­ta, mut­ta näi­den ei näkö­jään tar­vit­se ottaa mis­tään sel­vää, kun tit­te­lei­den­sä takaa pis­tä­vät potas­kaa tule­maan. Pitäi­si­kö jon­kun muis­tut­taa näil­le että pien­ta­lo kes­kus­tas­sa mak­sai­si usei­ta mil­joo­nia ja sil­ti oli­si tap­piol­li­nen veron­mak­sa­jal­le, joka on jo mak­sa­nut lii­ken­teen ja muun infran. Sit­ten vie­lä sen sijaan, että ker­ros­ta­lon 50 per­het­tä kävi­si lähi­kau­pas­sa ja ravin­to­las­sa, niin sii­nä oli­si vain se yksi per­he jos­sa 5 mahaa ruo­kit­ta­va­na, ehkä 150–200 sijaan. Hir­veä tap­pio pal­ve­lua­lan työ­pai­koil­le. Hesa­ri on otta­nut kum­man asen­teen kaik­keen Hel­sin­gin raken­ta­mi­ses­sa kun kaik­ki tun­tuu ole­van pas­kaa jos ei ole kus­ta, ja vahin­gos­sa­kaan ei kysel­lä muil­ta kuin elä­ke­läi­sark­ki­teh­deil­ta ja huu­haa­ta esit­tä­vil­tä yli­opis­toih­mi­sil­tä. Haus­kin­ta tyh­myy­des­sä on se, että kir­joi­te­taan aivan kuin kaik­ki ark­ki­teh­dit oli­si­vat kaik­kea vas­taan, mut­ta ne sadat ark­ki­teh­dit jot­ka piir­tä­vät Hel­sin­kiä eivät pää­se ääneen. Vihaa­vat­ko hekin itse­ään ja töitään?

  1. kel­la­ris­ta:
   Pos­ket­to­man tör­ke­ää vaa­ti­aa isom­paa ja vähem­män, ja samal­la itkeä asu­mi­sen hin­nas­ta. Jos­sain itki­vät jo pien­ta­lo­jen perään kes­kus­taan, joten ilmei­ses­ti eivät kat­so muu­al­le­kin kuin Jät­kä­saa­reen ja Kala­sa­ta­maan, kos­ka pyö­rä­len­keil­lä tulee uusia pien­ta­loa­luei­ta vas­taan aika usein..Pitäi­si­kö jon­kun muis­tut­taa näil­le että pien­ta­lo kes­kus­tas­sa mak­sai­si usei­ta mil­joo­nia ja sil­ti oli­si tap­piol­li­nen veron­mak­sa­jal­le, joka on jo mak­sa­nut lii­ken­teen ja muun infran.

   Hyvä point­ti. Tuol­la logii­kal­la Töö­lön­lah­ti, Kai­vo­puis­to ja Lin­nun­lau­lu oli­si jo kaa­voi­tet­tu täy­teen asuntoja.

 5. Suu­ret kii­tok­set Hel­sin­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­ti­lan­teen rapor­toin­nis­ta näi­den vuo­sien aika­na. Tämä blo­gi on onnis­tu­nut avaa­maan koti­kau­pun­gin kaa­voi­tus­ta ja muu­ta suun­nit­te­lua parem­min kuin mikään muu läh­de. Lau­ta­kun­tien esi­tys­lis­toil­ta ja pöy­tä­kir­jois­ta ei taus­tal­la ole­va poli­tiik­ka tyy­pil­li­ses­ti avau­du ja media tyy­pil­li­ses­ti on toi­mit­ta­jien int­res­sien ja eri­lais­ten lob­baus­ryh­mien hal­lus­sa, mitä kau­pun­ki­suun­nit­te­luun tulee. Joku Hesa­ri esi­mer­kik­si tyk­kää kovas­ti otsi­koi­da ilmas­ton­muu­tos­tee­mo­ja, mut­ta kun käy­tän­nön poli­tii­kan aika tulee, esi­mer­kik­si maan­käy­tön tai lii­ken­teen suh­teen, niin men­nään etu­jaan puo­lus­ta­vien hyvä­osais­ten ehdoilla.

Vastaa käyttäjälle Krtek Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.