Ylen “uutinen” Sinnemäen rikosepäilystä oli likainen vaalitemppu

Ylen jul­kai­se­ma ”uuti­nen” Sin­ne­mäen ”riko­se­päi­lys­tä” oli mie­les­tä­ni tör­keä vaa­li­temp­pu, joka ei sovi Yleis­ra­diol­le. Kos­ka kyse on vii­si vuot­ta van­has­ta tapah­tu­mas­ta, on vai­kea pitää uuti­sen ajoit­ta­mis­ta jul­kais­ta­vak­si kak­si päi­vää ennen vaa­le­ja sat­tu­ma­na. Ajan­koh­ta oli niin aikai­nen, että se ehti vai­kut­taa vaa­lei­hin, mut­ta niin myö­häi­nen, ettei täy­sin tuu­les­ta tem­mat­tua uutis­ta ehdit­ty kumoa­maan. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan tuon aikai­se­na vara­pu­heen­joh­ta­ja­na tie­dän suun­nil­leen, miten asiat meni­vät. Jos Yle sai jut­tu­vih­jeen tai­ta­vas­ti ajoi­tet­tu­na, uuti­sen subs­tans­si oli­si pitä­nyt tes­ta­ta. Aihees­ta uuti­soi­mi­ses­sa ei ole mitään vikaa, mut­ta oli­si pitä­nyt käyt­tää aikaa fak­to­jen tar­kis­ta­mi­seen.  Se kuu­luu laa­tu­jour­na­lis­miin. Polii­tik­koi­hin koh­dis­te­taan riko­sil­moi­tuk­sia nykyi­sin yhte­nään ja polii­sin on ne kaik­ki tut­kit­ta­va. Toi­mit­ta­jan pitäi­si ymmär­tää, ettei ilmoi­tuk­sen koh­teek­si ole­mi­nen osoi­ta vie­lä syyl­lis­ty­mis­tä mihin­kään ja niin asia pitäi­si myös ylei­söl­le kertoa. 

Kyse oli poik­kea­mis­lu­van myön­tä­mi­ses­tä raken­nuk­sel­le Mei­lah­den huvi­la-alu­eel­la. Lupa raken­taa myön­net­tiin nel­jäl­le haki­jal­le ja mui­den hake­muk­set hylät­tiin. Eräs hyl­ky­tuo­mion saa­nut väit­ti Sin­ne­mäen apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja­na edis­tä­neen kave­rin­sa asi­aa ja on näkö­jään teh­nyt asias­ta perä­ti rikosilmoituksen.

Tähän liit­tyy kol­me kysymystä:

 • Rikot­tiin­ko tas­a­puo­li­suut­ta ja oli­si­ko lisä­ra­ken­nusoi­keut­ta antaa yhtä pal­jon kaikille.
 • Onko Sin­ne­mä­ki niin lähei­ses­sä suh­tees­sa yhteen haki­jaan, että hän oli­si toi­min­nas­saan ollut jäävi
 • Onko Sin­ne­mä­ki vai­kut­ta­nut kysei­seen asiaan.

Tas­a­puo­li­suus. Mei­lah­den huvi­la-alue on har­vi­nai­sen rii­tai­nen ja kau­nai­nen. Sitä halu­taan suo­jel­la his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vä­nä alu­ee­na. Alu­eel­ta löy­tyi paik­ko­ja lisä­ra­ken­ta­mi­sel­le, mut­ta sel­lai­sia paik­ko­ja, jois­sa lisä­ra­ken­ta­mi­nen ei riko alu­een hen­keä, ei ole tasai­ses­ti kai­kil­la ton­teil­la. Sik­si ”tas­a­puo­li­suut­ta” ei voi­si nou­dat­taa muu­ten kuin kiel­tä­mäl­lä lisä­ra­ken­ta­mi­nen siel­lä­kin, jon­ne sen voi hai­tat­ta teh­dä. Kateus vie kalat­kin vesistä.

Sin­ne­mäen väi­tet­ty jää­viys. Sin­ne­mä­ki siis tun­tee haki­jan jol­la­kin tavoin. Täs­sä oli kyse poik­kea­mis­lu­vas­ta, joka hyväk­syt­tiin ennen kaa­vaa, mikä on yleis­tä, jos lupa vas­taa kaa­va­luon­nos­ta.  Alu­eel­la on sen jäl­keen laa­dit­tu kaa­va, jon­ka val­mis­te­luun Sin­ne­mä­ki osal­lis­tui. Kaa­vas­ta vali­tet­tiin hal­lin­to-oikeu­teen ja yksi vali­tus­pe­rus­te oli Sin­ne­mäen esteel­li­syys. Hal­lin­to-oikeus tote­si, ettei esteel­li­syyt­tä ollut. Jos se, että tun­tee toi­sen, muo­dos­tai­si esteel­li­syy­den, pie­nis­sä kun­nis­sa ei voi­tai­si päät­tää mis­tään, kos­ka kaik­ki tun­te­vat toi­sen­sa. Kun hal­lin­to-oikeus tote­si, ettei jää­viyt­tä ollut kaa­van koh­dal­la, on vai­kea kuvi­tel­la, että sitä oli­si poik­kea­mis­lu­van­kaan kohdalla.

Osal­lis­tui­ko Sin­ne­mä­ki poik­kea­mis­lu­van val­mis­te­luun tai sii­tä päättämiseen?

Sin­ne­mä­ki oli sil­loin apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja. Hän oli­si voi­nut teo­rias­sa ohjeis­taa vir­ka­mie­hiä asias­sa. Poik­kea­mis­lu­van val­mis­tel­lut ark­ki­teh­ti vakuut­ti Hel­sin­gin Sano­mis­sa, ettei ollut Sin­ne­mäen kans­sa mis­sään teke­mi­sis­sä tämän poik­kea­mis­lu­van kanssa.

Luvas­ta pää­tet­tiin kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa, jon­ka kokouk­seen osal­lis­tuin. Nämä kes­kus­te­lut ovat luot­ta­muk­sel­li­sia, mut­ta voin nyt muis­tin­va­rai­ses­ti pal­jas­taa, miten kes­kus­te­lu muis­taak­se­ni meni.

Puheen­joh­ta­ja: Asia NN Poik­kea­mis­lu­pa Mei­lah­des­sa. Esittelijä?

Esit­te­li­jä: Ei lisättävää

Puheen­joh­ta­ja: Kes­kus­te­lu. Päät­ty­nyt. Hyväk­sy­tään esi­tyk­sen mukaisesti.

Tähän meni noin kym­me­nen sekun­tia. Jos Sin­ne­mä­ki oli­si ollut esteel­li­nen, hänen oli­si muo­don vuok­si pitä­nyt pois­tua kokous­sa­lis­ta tuon kym­me­nen sekun­nin ajak­si, mut­ta hän ei koke­nut ole­van­sa jää­vi ja samaa miel­tä oli siis hal­lin­to-oikeus.  Mis­sään tapauk­ses­sa hän ei läs­nä­olol­laan vai­kut­ta­nut päätökseen.

Täs­sä vaa­lien alus­tan kohu-uuti­ses­sa ei siis ollut mitään perää. Se oli pel­käs­tään likai­nen vaa­li­temp­pu, johon Yle tie­toi­ses­ti tai naii­viut­taan osal­lis­tui. Ja kii­re Ylel­lä näyt­ti jul­kai­sun kans­sa olleen, kos­ka kir­joi­tuk­ses­sa oli myös tör­keä vir­he, joka oli­si sel­vin­nyt lyhyel­lää tar­kis­tuk­sel­la. Sanot­tiin, että oli­si myön­net­ty oikeus raken­taa 200 neliön pari­ta­lo 26 neliön ulko­ra­ken­nuk­sen pai­kal­le. Tuo ulko­ra­ken­nus oli 175 neliötä.

= = = =

Minä ajoi­tan tämän kir­joi­tuk­sen jul­kais­ta­vak­si vaa­li­päi­vä­nä kel­lo 19:50, kos­ka en halua täl­lä kir­joi­tuk­sel­la lisä­tä vet­tä myl­lyyn ennen vaa­le­ja, mut­ta en myös­kään halua jul­kais­ta vaa­li­tu­lok­sen jul­kis­ta­mi­sen jäl­keen, jol­loin se voi­tai­siin tul­ki­ta rea­goi­mi­sek­si vaalitulokseen.

86 vastausta artikkeliin “Ylen “uutinen” Sinnemäen rikosepäilystä oli likainen vaalitemppu”

 1. Likai­nen vaa­li­vai­kut­ta­mi­nen on tul­lut Suo­meen­kin. Pää­mi­nis­te­rin aamiais­ko­hu oli ihan samaa sarjaa.

  1. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti:
   Likai­nen vaa­li­vai­kut­ta­mi­nen on tul­lut Suo­meen­kin. Pää­mi­nis­te­rin aamiais­ko­hu oli ihan samaa sarjaa.

   Näin on. Ennen vaa­le­ja Ylen uutis­ten oli­si pitä­nyt vara­ta koko lähe­ty­sai­kan­sa minis­te­rien pitä­mään koro­nain­foon mis­sä eri minis­te­rit oli­si­vat vuo­rol­laan pääs­seet kehu­maan omia teke­mi­si­ään, suun­ni­tel­mi­aan ja aiko­muk­si­aan. Var­maan kol­me, nel­jä iltaa ennen vaa­li­päi­vää oli­si sopi­va määrä?

  2. Polii­ti­koil­le epä­miel­lyt­tä­vät uuti­set on siis jul­kais­ta­va sil­loin, kun se polii­ti­koil­le sopii. Onnek­si Suo­ma­lai­nen media ei (vie­lä) toi­mi näin.

   1. Kale:
    Polii­ti­koil­le epä­miel­lyt­tä­vät uuti­set on siis jul­kais­ta­va sil­loin, kun se polii­ti­koil­le sopii. Onnek­si Suo­ma­lai­nen media ei (vie­lä) toi­mi näin.

    kai saa uuti­soi­da vaa­lien alla jos se kos­kee kaik­kia puo­luei­ta saman­lail­la. mut­ta jos se muut­tuu vali­koi­vak­si niin sit­ten se on väärin.

   2. Kale:
    Polii­ti­koil­le epä­miel­lyt­tä­vät uuti­set on siis jul­kais­ta­va sil­loin, kun se polii­ti­koil­le sopii. Onnek­si Suo­ma­lai­nen media ei (vie­lä) toi­mi näin.

    Nyt tuli mel­koi­nen olkiukkoargumentti.

   3. Kale:
    Polii­ti­koil­le epä­miel­lyt­tä­vät uuti­set on siis jul­kais­ta­va sil­loin, kun se polii­ti­koil­le sopii. Onnek­si Suo­ma­lai­nen media ei (vie­lä) toi­mi näin.

    Minus­ta Sin­ne­mä­ki uuti­nen oli iki­van­ha. Jopa minä muis­tin, että tämä tut­kit­tiin ikiai­ko­ja sit­ten. Yle oli­si voi­nut lai­nat van­haa teks­tiä. Ihan tur­ha­ke oli myös aamiai­suu­ti­nen. Oikein myrs­ky vesilasissa.

  3. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti:
   Likai­nen vaa­li­vai­kut­ta­mi­nen on tul­lut Suo­meen­kin. Pää­mi­nis­te­rin aamiais­ko­hu oli ihan samaa sarjaa.

   tuo mari­nin aamiais kohu mie­tit­ty myös­kin. tun­tui kum­mal­li­sel­ta että puhut­tiin jos­tain 800€/kk eduis­ta pää­mi­nis­te­ril­le vaik­ka rei­lus­ti pahem­pia­kin epä­mää­ri­siä raha­rei­kiä­kin on.

   en halua kan­nat­taa dema­rei­ta täl­lä mut­ta löy­tyi­si var­maan mil­joo­na muu­ta asi­aa mil­lä voi­si pää­mi­nis­te­riä (san­na marin) kritisoida.

   sään­nöt tuos­sa aamiai­sis­sa ja muis­sa vas­taa­vis­sa kui­ten­kin pitäi­si olla selkeät.

   1. qua­si­mi­nus: tuo mari­nin aamiais kohu mie­tit­ty myös­kin. tun­tui kum­mal­li­sel­ta että puhut­tiin jos­tain 800€/kk eduis­ta pää­mi­nis­te­ril­le vaik­ka rei­lus­ti pahem­pia­kin epä­mää­ri­siä raha­rei­kiä­kin on.

    en halua kan­nat­taa dema­rei­ta täl­lä mut­ta löy­tyi­si var­maan mil­joo­na muu­ta asi­aa mil­lä voi­si pää­mi­nis­te­riä (san­na marin) kritisoida.

    sään­nöt tuos­sa aamiai­sis­sa ja muis­sa vas­taa­vis­sa kui­ten­kin pitäi­si olla selkeät.

    Kun on pahem­pia­kin rasis­te­ja niin mäkin saan olla pik­kui­sen rasis­ti? Äly hoi!

   2. Ilmas­sa oli ehkä havait­ta­vis­sa pien­tä vahin­go­ni­loa. Hal­li­tuk­sen alku­tai­pa­leel­la pal­kat­tiin legioo­na avus­ta­jia ja avus­ta­jien avus­ta­jia että var­mis­tet­tai­siin kor­kea­ta­soi­nen pää­tök­sen­te­ko. Sit­ten pää­mi­nis­te­rin kans­lia ker­too että tie­to on salais­ta (ei ole), sama etu on ollut käy­tös­sä Lip­po­sis­ta läh­tien (ei pitä­nyt paik­kaan­sa), verot ja muut on asian­mu­kai­ses­ti hoi­det­tu (ei ollut). Ja kun kym­me­nen torak­kaa on pöy­däl­lä näky­vis­sä, mon­ta­ko mah­taa olla pii­los­sa? Ehkä dema­ri­pää­mi­nis­te­ri voi­si nimit­tää pari ren­ki­poi­kaa ja pii­ka­tyt­töä lisää avus­ta­ja­kaar­tiin­sa että tuli­si Pris­ma­käyn­nit hoidettua.

   3. ant­ti:
    Ilmas­sa oli ehkä havait­ta­vis­sa pien­tä vahin­go­ni­loa. Hal­li­tuk­sen alku­tai­pa­leel­la pal­kat­tiin legioo­na avus­ta­jia ja avus­ta­jien avus­ta­jia että var­mis­tet­tai­siin kor­kea­ta­soi­nen pää­tök­sen­te­ko. Sit­ten pää­mi­nis­te­rin kans­lia ker­too että tie­to on salais­ta (ei ole), sama etu on ollut käy­tös­sä Lip­po­sis­ta läh­tien (ei pitä­nyt paik­kaan­sa), verot ja muut on asian­mu­kai­ses­ti hoi­det­tu (ei ollut). Ja kun kym­me­nen torak­kaa on pöy­däl­lä näky­vis­sä, mon­ta­ko mah­taa olla pii­los­sa? Ehkä dema­ri­pää­mi­nis­te­ri voi­si nimit­tää pari ren­ki­poi­kaa ja pii­ka­tyt­töä lisää avus­ta­ja­kaar­tiin­sa että tuli­si Pris­ma­käyn­nit hoidettua.

    Katai­nen tun­nus­ti per­heen­sä syö­neen kaik­ki ate­riat val­tion piikkiin.
    Ja minä­kin söin 20 vuot­ra aamiai­sia val­tion piik­kiin ja käy­tin työ­mat­ko­jen len­to­pis­teet omiin lomanatkoihin

   4. Lii­an van­ha: Katai­nen tun­nus­ti per­heen­sä syö­neen kaik­ki ate­riat val­tion piikkiin.
    Ja minä­kin söin 20 vuot­ra aamiai­sia val­tion piik­kiin ja käy­tin työ­mat­ko­jen len­to­pis­teet omiin lomanatkoihin

    Katai­sen ja Mari­nin ver­tai­le­mi­nen asias­sa ei tie­ten ole jär­ke­vää sil­lä eivät­hän he ole ver­tai­lu­kel­poi­sia. Marin on nai­nen ja vasem­mis­to­puo­lu­een edus­ta­ja, eli siis vapaa­ta riis­taa medial­le. Valitettavasti.

    Sano­taan että kan­sa saa sel­lai­set päät­tä­jät kuin se ansait­see. Mitä pahaa olem­me teh­neet että olem­me ansain­neet tämän median mitä meil­lä on?

   5. Kil­go­re: Katai­sen ja Mari­nin ver­tai­le­mi­nen asias­sa ei tie­ten ole jär­ke­vää sil­lä eivät­hän he ole ver­tai­lu­kel­poi­sia. Marin on nai­nen ja vasem­mis­to­puo­lu­een edus­ta­ja, eli siis vapaa­ta riis­taa medial­le. Valitettavasti.

    Sano­taan että kan­sa saa sel­lai­set päät­tä­jät kuin se ansait­see. Mitä pahaa olem­me teh­neet että olem­me ansain­neet tämän median mitä meil­lä on?

    Ilman muu­ta “maan tapa” ‑perus­te­lun pitää toi­mia vapau­du van­ki­las­ta ‑kor­ti­na polii­ti­koil­le ja vir­ka­mie­hil­le. Type­rä media ei vain ymmär­rä tätä — ehkä maan tavan arvos­te­lu pitää mää­ri­tel­lä viha­pu­heek­si ja maa­lin­ta­mi­sek­si sekä lait­taa pääl­le tun­tu­vat rap­sut, jot­ka voi­si­vat vie­lä olla koro­tet­tui­na ilta­päi­vä­leh­tien toimituskunnille.

    Eihän jotain Kaik­kos­ta oli­si pitä­nyt mis­sään nimes­sä tuo­mi­ta Nuo­ri­so­sää­tiön vaa­li­ra­ha­sot­kus­sa, kos­ka kaik­ki edel­tä­jät Van­ha­ses­ta alkaen oli­vat toi­mi­neet ihan samal­la­ta­val­la — itsea­sias­sa koko sää­tiön maan­ta­van­mu­kai­nen tar­koi­tus oli kana­voi­da val­tio­na­vus­tuk­set kepun vaa­li­kas­saan — ja siten asian esiin­nos­ta­mi­nen oli silk­kaa viha­pu­het­ta ja maa­lin­ta­mis­ta! (No, eipä moi­nen pik­ku töys­sy tosin ole Kaik­ko­sen uraa juu­ri haitannut…)

   6. Kaik­kos­ta koh­del­tiin kyl­lä vää­rin. Tuo suo­ras­taan rikol­li­nen maan­ta­pa piti kyl­lä lopet­taa ja sitä suosinut6 lain­tul­kin­ta piti kyl­lä muut­taa, mut­ta oli koh­tuu­ton­ta pan­na juu­ri vah­ti­vuo­ros­sa ollut poseen. Voi­si­vat­ko tuo­miois­tui­met teh­dä pää­tök­sen­sä lain­tul­kin­nan muu­tok­sis­ta vain ennak­ko­pää­tök­si­nä tuo­mit­se­mat­ta juu­ri sil­lä het­kel­lä vas­tuus­sa ole­via, tai jos joku oli­si pitä­nyt tumi­ta, koko puo­lu­eel­le oli­si pitä­nyt antaa tun­tu­va yhtei­sö­sak­ko ja ulos­mi­ta­ta saa­tu talou­del­li­nen hyöty.

   7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kaik­kos­ta koh­del­tiin kyl­lä vää­rin. Tuo suo­ras­taan rikol­li­nen maan­ta­pa piti kyl­lä lopet­taa ja sitä suosinut6 lain­tul­kin­ta piti kyl­lä muut­taa, mut­ta oli koh­tuu­ton­ta pan­na juu­ri vah­ti­vuo­ros­sa ollut poseen. Voi­si­vat­ko tuo­miois­tui­met teh­dä pää­tök­sen­sä lain­tul­kin­nan muu­tok­sis­ta vain ennak­ko­pää­tök­si­nä tuo­mit­se­mat­ta juu­ri sil­lä het­kel­lä vas­tuus­sa ole­via, tai jos joku oli­si pitä­nyt tumi­ta, koko puo­lu­eel­le oli­si pitä­nyt antaa tun­tu­va yhtei­sö­sak­ko ja ulos­mi­ta­ta saa­tu talou­del­li­nen hyöty.

    Kepua oli­si kyl­lä pitä­nyt ran­gais­ta ran­kem­man mukaan. (Tosin eihän tämä tain­nut juu­ri vai­kut­taa maan tapaan — tapa vain muut­tui sala­myh­käi­sem­mäk­si ja raha vir­taa edel­leen mm. dema­rei­den hoi­va­ta­lo­jen ja vasem­mis­to­lii­ton kylä­ta­lo­yh­dis­tys­ten (joi­den hal­li­tus on kuol­lei­ta täyn­nä) kautta).

    Kaik­ko­sel­le minul­ta ei kyl­lä löy­dy ymmär­rys­tä — tus­kin­pa taval­li­nen kan­sa­lai­nen sai­si vas­taa­vas­sa tilan­tees­sa armoa sen perus­tel­la, että muut pää­se­vät rikos­ten van­he­mi­sen vuok­si kuin koi­ra verä­jäs­tä. Juu­ri joku aika sit­ten­hän pal­jas­tui, että Lapis­sa on ollut “maan tapa­na” polt­taa ja hau­da­ta raken­nus­jät­teet yms. ilman, että kukaan on jak­sa­nut puut­tua asi­aan. Nyt sit­ten yksi “mat­kai­lu­kei­sa­ri” jou­tui asias­ta lei­vät­tö­män pöy­dän eteen — oli­si­ko oikeu­den pitä­nyt kui­ten­kin tyy­tyä vain anta­maan ennak­ko­pää­tös sii­tä, ettei lakia ihan oikeas­ti saa rikkoa?

    Sinän­sä Suo­meen tar­vit­tai­siin kyl­lä joku RICO-tyyp­pi­nen lain­sää­dän­tö, jol­la Nuo­ri­so­sää­tiön kal­tai­sis­sa tapauk­sis­sa voi­tai­siin tul­ki­ta kaik­kien asi­aan sekaan­tu­nei­den muo­dos­ta­van rikol­lis­jär­jes­tön / sala­lii­ton ja rikos­ten voi­tai­siin tode­ta jat­ku­neen pal­jas­tu­mi­seen saak­ka vaik­ka jokun hen­ki­lön omis­ta teois­ta oli­si­kin jo aikaa. Suo­mes­sa yhteis­kun­ta on näem­mä kui­ten­kin raken­tu­nut niin, että se mah­dol­lis­taa puo­lueil­le ja nii­tä lähel­lä ole­vil­le tahoil­le lähes rajat­to­mat mah­dol­li­suu­det koi­ja­ta vero­va­ro­ja itselleen.

   8. Niin mitä tar­kal­leen Marin sit­ten teki vää­rin, käyt­ti nii­tä etu­ja niil­lä ohjeil­la mitä hänel­le annet­tiin? Ja mik­sei Katais­ta ole ris­tiin­nau­lit­tu samas­ta asiasta?

    Jos päät­tä­jät eivät läh­tö­koh­tai­ses­ti saa luot­taa yksin­ker­tai­sim­paan­kaan asi­aan mitä vir­ka­mie­hien kynäs­tä tulee, koko lain­sää­dän­tä­työs­ken­te­ly muut­tuu täy­sin mahdottomaksi.

    Jär­jes­tel­mä voi olla mätä ja vää­rin, mut­ta toi­voi­si edes että oikeat hen­ki­löt edes lai­tet­tai­siin sit­ten pii­na­penk­kiin. Enkä puhu nyt Mari­nis­ta ja Katai­ses­ta, jos kans­lias­ta sano­taan että teil­lä on täl­läi­nen etu ja se on vero­ton, mik­si näi­den tie­to­jen poh­jal­ta toi­mi­vat ovat kuu­kausia media­myl­lys­sä? Vas­ta kun näin serk­kua­ni hän pok­ka­na selit­ti että Marin mak­sat­ti pait­si aamu­pa­lan­sa niin myös hään­sä­kin val­tiol­la, ja jotain mie­hen vara­rik­ko­ku­lu­ja. En jak­sa­nut edes alkaa kor­jaa­maan, sel­väs­ti mai­ne on vedet­ty jo niin lokaan näil­lä epä­mää­räi­sil­lä syy­tök­sil­lä ja vih­jai­luil­la että mikä tahan­sa vale uppo­aa kan­saan täs­sä vaiheessa.

  4. Ker­too suo­ma­lais­ten per­sau­ki­suu­des­ta, kun pää­mi­nis­te­rin­kin pitäi­si lait­taa ihan itse aamu­pa­lan­sa, ja juos­ta lid­liin hake­maan hal­vin­ta lage­ria ja makkaraa.

   Eivät suo­ma­lai­set ymmär­rä, että pää­mi­nis­te­rin työ­ai­ka todel­li­suu­des­sa on 24/7/365, ja on aika huo­no jut­tu, jos pää­mi­nis­te­ri tuh­laa aikaan­sa ruuanlaittoon.

   1. <span class=“caps”>FOOBAR</span>:
    Ker­too suo­ma­lais­ten per­sau­ki­suu­des­ta, kun pää­mi­nis­te­rin­kin pitäi­si lait­taa ihan itse aamu­pa­lan­sa, ja juos­ta lid­liin hake­maan hal­vin­ta lage­ria ja makkaraa.

    Eivät suo­ma­lai­set ymmär­rä, että pää­mi­nis­te­rin työ­ai­ka todel­li­suu­des­sa on 24/7/365, ja on aika huo­no jut­tu, jos pää­mi­nis­te­ri tuh­laa aikaan­sa ruuanlaittoon.

    Leh­ti­jut­tu­jen mukaan aikaa kui­ten­kin löy­tyy sii­voa­mi­seen — ja ilmei­ses­ti ei vain Kesä­ran­nas­sa vaan Tam­pe­reen kodis­sa­kin. Jos ajas­ta on pulaa, niin var­maan voi­si jät­tää aina­kin sii­vouk­sen ammat­ti­laisl­le ja patis­taa puo­li­so sin­ne Pris­maan ostok­sil­le. Vai onko Marii­neil­la niin sii­vous, kau­pas­sa­käyn­ti kuin ruu­an­lait­to­kin vain nais­ten tehtäviä?

   2. ksee: Leh­ti­jut­tu­jen mukaan aikaa kui­ten­kin löy­tyy sii­voa­mi­seen — ja ilmei­ses­ti ei vain Kesä­ran­nas­sa vaan Tam­pe­reen kodis­sa­kin. Jos ajas­ta on pulaa, niin var­maan voi­si jät­tää aina­kin sii­vouk­sen ammat­ti­laisl­le ja patis­taa puo­li­so sin­ne Pris­maan ostok­sil­le. Vai onko Marii­neil­la niin sii­vous, kau­pas­sa­käyn­ti kuin ruu­an­lait­to­kin vain nais­ten tehtäviä?

    Olis­ko­han aika jo lopet­taa hyvä­us­koi­se­na höl­mö­nä toi­mi­mi­nen. Tol­la­nen kyök­ki­kom­men­toin­ti tun­tuu höl­möl­tä kun kyse on poliit­ti­ses­ti masi­noi­dus­ta mus­ta­maa­laa­mis­kam­pan­jas­ta. Tutus­tu fak­toi­hin älä­kä luo­ta kaik­kein tyl­sim­pään mutuun.

   3. <span class=“caps”>FOOBAR</span>:
    Ker­too suo­ma­lais­ten per­sau­ki­suu­des­ta, kun pää­mi­nis­te­rin­kin pitäi­si lait­taa ihan itse aamu­pa­lan­sa, ja juos­ta lid­liin hake­maan hal­vin­ta lage­ria ja makkaraa.

    Eivät suo­ma­lai­set ymmär­rä, että pää­mi­nis­te­rin työ­ai­ka todel­li­suu­des­sa on 24/7/365, ja on aika huo­no jut­tu, jos pää­mi­nis­te­ri tuh­laa aikaan­sa ruuanlaittoon.

    Pää­mi­nis­te­ri voi ihan pal­kas­taan mak­sa­mal­la hank­kia apua ja moder­nis­sa tasa-arvoi­ses­sa per­hees­sä ukko­kin nöyr­tyy kaup­paan. Marin halu­aa nos­taa mui­den verot mut­ta jät­ti omat mak­sa­mat­ta. Jokai­nen pik­ku pal­kan­las­ki­ja tajusi tämän heti.

   4. Kas­sa­nei­ti: Pää­mi­nis­te­ri voi ihan pal­kas­taan mak­sa­mal­la hank­kia apua ja moder­nis­sa tasa-arvoi­­ses­­sa per­hees­sä ukko­kin nöyr­tyy kaup­paan. Marin halu­aa nos­taa mui­den verot mut­ta jät­ti omat mak­sa­mat­ta. Jokai­nen pik­ku pal­kan­las­ki­ja tajusi tämän heti.

    Lai­te­taan­ko sama myös pre­si­den­til­le ja myös saman­lai­nen verotus?

    Kateus on suo­ma­lais­ten perisynti.

   5. <span class=“caps”>FOOBAR</span>: Lai­te­taan­ko sama myös pre­si­den­til­le ja myös saman­lai­nen verotus?

    Kateus on suo­ma­lais­ten perisynti.

    Minul­le kyl­lä sopi­si, että pää­mi­nis­te­ril­le jär­jes­tet­täi­siin asun­toon vaik­ka kok­ki, kyl­mäk­kö ja sisäk­kö hoi­ta­maan pötyä pöy­tään aamus­ta iltaan — ja se, että moi­nen pal­ve­lu lisät­täi­siin pää­mi­nis­te­rin verot­to­maan pal­ve­luun. Kun­han kaik­ki vain teh­tään lakien ja sää­dös­ten pohjalta.

    Se, että jol­le­kin jär­jes­tel­lään etu­ja tis­ki­nal­ta ja toi­vo­taan, ettei kukaan vain huo­maa, ei oikein sovi län­si­mai­seen demo­kra­ti­aan. Lakien kai pitäi­si edel­leen kos­kea minis­te­rei­tä ja viras­to­jen pääjohtajiakin?

   6. ksee: Minul­le kyl­lä sopi­si, että pää­mi­nis­te­ril­le jär­jes­tet­täi­siin asun­toon vaik­ka kok­ki, kyl­mäk­kö ja sisäk­kö hoi­ta­maan pötyä pöy­tään aamus­ta iltaan — ja se, että moi­nen pal­ve­lu lisät­täi­siin pää­mi­nis­te­rin verot­to­maan pal­ve­luun. Kun­han kaik­ki vain teh­tään lakien ja sää­dös­ten pohjalta.

    Se, että jol­le­kin jär­jes­tel­lään etu­ja tis­ki­nal­ta ja toi­vo­taan, ettei kukaan vain huo­maa, ei oikein sovi län­si­mai­seen demo­kra­ti­aan. Lakien kai pitäi­si edel­leen kos­kea minis­te­rei­tä ja viras­to­jen pääjohtajiakin?

    Joten­kin hir­veän vai­kea kuvi­tel­la että tuos­sa on jär­jes­tel­ty yhtään mitään tis­kin alta. Eikö­hän se ole men­nyt jota­kuin­kin niin, että Kesä­ran­taan on jär­jes­tet­ty hal­li­tus­ten kokouk­sia var­ten ate­ria­pal­ve­lu, ja sit­ten jos­kus pää­mi­nis­te­ri on kävel­lyt aamul­la keit­ti­öön ja kysy­nyt voi­ko jää­kaa­pis­ta syö­dä siel­lä ole­vaa ruo­kaa. Jot­kut vir­ka­mie­het ovat sit­ten kes­ke­nään asi­aa poh­dit­tu­aan päät­tä­neet että ei sii­tä kenel­le­kään mitään hait­taa­kaan ole, ja kir­jan­neet ohje­sään­töön että kyl­lä, pää­mi­nis­te­ri saa syö­dä aamiais­ta ate­ria­pal­ve­lun jääkaapista.

    Vir­he on tapah­tu­nut sii­nä, että asi­aa ei olla osat­tu aja­tel­la työ­suh­de-etu­na. Eipä sil­lä, en minä­kään ker­ro verot­ta­jal­le syö­vä­ni kah­vi­tauol­la työ­nan­ta­jan mak­sa­mia kek­se­jä. Jos­kus on tilat­tu palk­ka­kuit­tiin mer­kit­se­mät­tä jopa pizzaa!

   7. ark­ki­teh­ti: Joten­kin hir­veän vai­kea kuvi­tel­la että tuos­sa on jär­jes­tel­ty yhtään mitään tis­kin alta. Eikö­hän se ole men­nyt jota­kuin­kin niin, että Kesä­ran­taan on jär­jes­tet­ty hal­li­tus­ten kokouk­sia var­ten ate­ria­pal­ve­lu, ja sit­ten jos­kus pää­mi­nis­te­ri on kävel­lyt aamul­la keit­ti­öön ja kysy­nyt voi­ko jää­kaa­pis­ta syö­dä siel­lä ole­vaa ruo­kaa. Jot­kut vir­ka­mie­het ovat sit­ten kes­ke­nään asi­aa poh­dit­tu­aan päät­tä­neet että ei sii­tä kenel­le­kään mitään hait­taa­kaan ole, ja kir­jan­neet ohje­sään­töön että kyl­lä, pää­mi­nis­te­ri saa syö­dä aamiais­ta ate­ria­pal­ve­lun jääkaapista.

    Juu — tus­kin­pa kukaan tapah­tu­ma­ket­jus­sa muka­na ollut on tie­toi­ses­ti päät­tä­nyt rik­koa lakia. Aivan samal­la taval­la uskon, että esim. Yli-vii­ka­ri on tosi­aan­kin aja­tel­lut kas­vo­mas­kien, meik­kaus­kou­lu­tuk­sen ja suklaa­rasioi­den kuu­lu­van pää­joh­ta­jan etui­hin. Vil­pit­tö­mis­tä aikeis­ta huo­li­mat­ta seu­rauk­se­na on kui­ten­kin ollut lain­vas­tais­ta toimintaa.

    Hyväs­sä uskos­sa toi­mi­mi­seen voi tie­tys­ti aina vedo­ta, mut­ta aina­kaan taval­li­sen kan­sa­lai­sen on yleen­sä aika tur­ha vedo­ta “en tien­nyt” (tai “en tul­lut aja­tel­leek­si”) ‑argu­ment­tiin riko­s­asiois­sa tai verot­ta­jan edes­sä. Joku voi­si aja­tel­la, että maan joh­dol­la ja ylim­mäl­lä vir­ka­kun­nal­la tämän pitäi­si olla vie­lä tiu­kem­paa — ei pel­käs­tään ylei­sen lain­kuu­liai­suu­den säi­ly­mi­sen vuok­si vaan yksin­ker­tai­ses­ti sik­si, että kyl­lä­hän tuol­lais­ten asioi­den pitäi­si olla sel­viä viranpuolesta.

   8. ksee: Juu — tus­kin­pa kukaan tapah­tu­ma­ket­jus­sa muka­na ollut on tie­toi­ses­ti päät­tä­nyt rik­koa lakia. Aivan samal­la taval­la uskon, että esim. Yli-vii­­ka­­ri on tosi­aan­kin aja­tel­lut kas­vo­mas­kien, meik­kaus­kou­lu­tuk­sen ja suklaa­rasioi­den kuu­lu­van pää­joh­ta­jan etui­hin. Vil­pit­tö­mis­tä aikeis­ta huo­li­mat­ta seu­rauk­se­na on kui­ten­kin ollut lain­vas­tais­ta toimintaa.

    Hyväs­sä uskos­sa toi­mi­mi­seen voi tie­tys­ti aina vedo­ta, mut­ta aina­kaan taval­li­sen kan­sa­lai­sen on yleen­sä aika tur­ha vedo­ta “en tien­nyt” (tai “en tul­lut aja­tel­leek­si”) ‑argu­ment­tiin riko­s­asiois­sa tai verot­ta­jan edes­sä. Joku voi­si aja­tel­la, että maan joh­dol­la ja ylim­mäl­lä vir­ka­kun­nal­la tämän pitäi­si olla vie­lä tiu­kem­paa — ei pel­käs­tään ylei­sen lain­kuu­liai­suu­den säi­ly­mi­sen vuok­si vaan yksin­ker­tai­ses­ti sik­si, että kyl­lä­hän tuol­lais­ten asioi­den pitäi­si olla sel­viä viranpuolesta.

    Meik­kaus­kus­tan­nuk­set ovat todel­la pik­ku asia tar­kas­tus­vi­ras­ton jutus­sa. Yli-Vii­ka­rin seli­tys tun­tuu ihan jär­ke­väl­tä- Len­to­pis­teet ovat todel­la vai­kea asia val­tion­hal­lin­nol­le, kos­ka len­to­yh­tiöt pitä­vät nii­tä henkilökohtaisina.
    Sen sijaan huo­les­tut­ta­vaa on, jos tar­kas­tus­vi­ras­to ei tar­kas­ta val­tion viras­to­jen toi­min­taa tai arvioi toi­min­to­jen vai­kut­ta­vuut­ta. Täs­tä­hän ei kes­kus­tel­la lainkaan.

   9. Kas­sa­nei­ti: Pää­mi­nis­te­ri voi ihan pal­kas­taan mak­sa­mal­la hank­kia apua ja moder­nis­sa tasa-arvoi­­ses­­sa per­hees­sä ukko­kin nöyr­tyy kaup­paan. Marin halu­aa nos­taa mui­den verot mut­ta jät­ti omat mak­sa­mat­ta. Jokai­nen pik­ku pal­kan­las­ki­ja tajusi tämän heti.

    Tyy­pil­li­nen demari

   10. <span class=“caps”>FOOBAR</span>:

    Ker­too suo­ma­lais­ten per­sau­ki­suu­des­ta, kun pää­mi­nis­te­rin­kin pitäi­si lait­taa ihan itse aamu­pa­lan­sa, ja juos­ta lid­liin hake­maan hal­vin­ta lage­ria ja makkaraa.

    Ei tar­vit­se lait­taa itse. Mut­ta kos­ka sen enem­pää tasa­val­lan pre­si­den­tin kuin pää­mi­nis­te­rin koh­dal­la­kaan ei ole sää­det­ty lail­la tai ase­tuk­sel­la sii­tä, että teh­tä­vään kuu­luu aamu­pa­lat ja muut päi­vän ruo­at pait­si viras­sa ole­val­le itsel­le, myös per­heen­jä­se­nil­le (tai ken­ties vie­lä las­ten­hoi­ta­jal­le­kin), niin val­tion bud­je­tis­ta per­heen­jä­sen­ten ruo­ka­me­no­ja on vai­kea lail­li­ses­ti sään­nöl­li­ses­ti mak­saa. Vaik­kei las­kua mak­sai­si­kaan val­tio, voi ruo­at sil­ti ostaa osto­pal­ve­lu­na ilman, että tar­vit­see juos­ta lid­liin tai mihin­kään muu­al­le itse. Koro­na-aika­na entis­tä isom­pi osa kan­sas­ta­kin ostaa elin­tar­vik­keen­sa kotiin kuljetettuna.

    Mut­ta suo­ma­lais­ten köy­hyy­des­tä kohu ehkä jotain tosi­aan ker­too. Rei­lu 800 €/kk “kyl­mis­tä” elin­tar­vik­keis­ta ja aamu­pa­lois­ta on isom­pi sum­ma kuin toi­meen­tu­lo­tuen perus­osa ja suun­nil­leen sen kokoi­nen kuin takuu­elä­ke. Sii­hen kan­sal­la on tart­tu­ma­pin­taa. Mil­jar­dien euro­jen sum­mia kan­sa ei ole kos­kaan ymmär­tä­nyt, eikä mil­jar­deis­ta tule Suo­mes­sa yleen­sä kohu­ja sum­mien käy­tön jäl­keen, mut­ta sato­ja euro­ja ja tuhan­sia euro­ja sekä kym­me­niä tuhan­sia euro­ja sekä nii­den käyt­töä Suo­men kan­sa hah­mot­taa parem­min, ja viran­hal­ti­joi­den toi­min­taan liit­ty­vät kohut ovat usein enem­män sen koko­luo­kan rahan­käyt­töön liit­ty­viä kuin mil­jar­dei­hin tai edes miljooniin.

 2. seu­ran­nut usa:n poli­tiik­kaa vuo­sia. jos tuol­lais­ta oli­si tul­lut usa:ssa niin oli­si alka­nut heti epäil­lä jotain kie­ro­ja motii­ve­ja joko medial­ta tai taus­ta vai­kut­ta­jil­ta. usa:ssa on kir­jai­mel­li­ses­ti eri sään­nöt demo­kraa­teil­le ja republikaaneille.

  itse­kin epäi­lin kie­roa kun näin jutun, kaik­ki oleel­li­nen oli jo tie­dos­sa. jos yle oli­si teh­nyt tuon jutun noin 6kk sit­ten oli­si se ollut nor­maa­lia. suo­mes­sa on vie­lä jok­seen­kin hyvä media kult­tuu­ri joten tun­tui­si kum­ma­li­sel­ta jot­kin piilo-motiivit.

  vali­koi­vat motii­vit eivät oikei­ta motii­ve­ja, esim vali­koi­va sanan­va­paus ei ole sanan­va­paut­ta, vali­koi­dut fak­tat eivät ole fak­to­ja. jos jäte­tään jotain oleel­lis­ta ker­to­mat­ta niin se ei anna koko kuvaa.

  1. qua­si­mi­nus: seu­ran­nut usa:n poli­tiik­kaa vuo­sia. jos tuol­lais­ta oli­si tul­lut usa:ssa niin oli­si alka­nut heti epäil­lä jotain kie­ro­ja motii­ve­ja joko medial­ta tai taus­ta vai­kut­ta­jil­ta. usa:ssa on kir­jai­mel­li­ses­ti eri sään­nöt demo­kraa­teil­le ja republikaaneille.

   Usas­sa on monia avoi­men poliit­ti­sia medioi­ta. Sanan­va­paut­ta taa­taan siel­lä osin sitä kaut­ta, että on niin eri­lai­set mediat. Toi­set mediat nos­ta­vat esiin eri­tyi­ses­ti demo­kraat­tei­hin liit­ty­viä kohu­ja ja toi­set republi­kaa­nei­hin liit­ty­viä. Usas­sa ei ole pai­kal­lis­ta Yleä eli val­tion rahoi­tuk­sel­la toi­mi­vaa isoa medi­aa. Pitää seu­ra­ta molem­man tyyp­pi­siä medioi­ta, jot­ta saa kuvan koko­nai­suu­des­ta, ja mie­lel­lään vie­lä poliit­ti­ses­ti riip­pu­mat­to­mia medioi­ta­kin. Ja kyl­lä, juu­ri ennen vaa­le­ja Usan mediat ovat eri­lai­sia kohu­ja usein pullollaan.

 3. Eikös asia ole uutis­ten mukaan eden­nyt jo sii­hen vai­hee­seen, että polii­si on tut­ki­muk­sen­sa teh­nyt ja asia on menos­sa syy­te­har­kin­taan. Vaik­ka epäil­tyä täy­tyy tie­tys­ti pitää syyt­tö­mä­nä ennen oikeus­kä­sit­te­lyn lop­pu­tu­los­ta, niin ei kai täs­sä ole kyse täy­sin tuu­les­ta tem­ma­tus­ta ja kiusak­si teh­dys­tä riko­sil­moi­tuk­ses­ta vaan polii­sil­la on ollut syy­tä epäil­lä rikok­sen tapah­tu­neen, kos­ka tut­ki­mus on eden­nyt tähän pisteeseen.

  Jos sit­ten unoh­de­taan juri­diik­ka ja poh­di­taan mui­ta kysy­myk­siä, niin meni­kö­hän tämä teil­tä Vih­reil­tä oikein fik­sus­ti ihan sisäi­sen luot­ta­muk­sen kan­nal­ta? Ilmei­ses­ti asias­ta tie­si ennen per­jan­tai­ta Sin­nen­mäen lisäk­si Hel­sin­gin puo­lueo­sas­ton (ylin?) joh­to ja puo­lue­sih­tee­ri — Ohi­sa­lo sai tie­tää asias­ta vas­ta per­jan­tai­na (ja ilmei­ses­ti uuti­sis­ta / toi­mit­ta­jien yhtey­de­no­tois­ta?) Näin ulko­puo­li­se­na voi­si hel­pos­ti kuvi­tel­la puo­lue­joh­ta­jan ole­van ehkä vähin­tään­kin hive­nen näreis­sään täl­lai­ses­ta yllä­tyk­ses­tä. Pelis­sä­hän oli maan ykkös­kau­pun­gin por­mes­ta­rin paik­ka — ja ehkä koko vaa­li­me­nes­tys muuallakin.

  Sit­ten voi­si tie­tys­ti miet­tiä asi­aa krii­si­vies­tin­nän näkö­kul­mas­ta — lie­nee aika opti­mis­tis­ta toi­voa, että täl­lai­nen uuti­nen oli­si jää­nyt tur­val­li­ses­ti pimen­toon vaa­lien yli. Stra­te­gi­aa oli­si ehkä fik­sus­ti kan­nat­ta­nut raken­taa vahin­ko­jen mini­moin­tiin — ja sehän läh­tee sii­tä, että asiat oli­si pitä­nyt tuo­da itse jul­ki ja siten kont­rol­loi­da tilan­net­ta. Se mik­si Sin­nen­mä­ki ei tuo­nut itse asi­aa ilmi — tai mik­si asias­ta tien­neet vih­reät joh­to­hen­ki­löt eivät sitä osa­neet vaa­tia — jää­nee arvoi­tuk­sek­si. Jos asia oli­si tuo­tu itse jul­ki heti tut­kin­nan käyn­nis­tyes­sä, aihe oli­si var­maan­kin jo pääs­syt unoh­tu­maan var­si­nai­sen vaa­li­kamp­pan­join­nin alkaessa.

  Kuu­los­tai­si vähän itse aiheu­te­tul­ta katastrofilta.

  Sit­ten tie­tys­ti voi­si miet­tiä asi­aa taval­li­sen kan­san näkö­kul­mas­ta — mil­tä­hän asia hel­pos­ti kadun­mie­hen sil­mis­sä näyt­tää? Jos Sin­nen­mä­ki oli­si esi­kun­ti­neen osan­nut aja­tel­la tätä edes het­ken ver­ran, niin jär­ke­vin­tä oli­si ollut var­maan­kin vähin­tään­kin jär­jes­tää itsel­leen joku kon­fe­re­nes­si­mat­ka asian käsit­te­lyn ajak­si — tai jopa vai­kut­taa asi­aan siten, ettei kyseis­ta poik­kea­mis­lu­paa oli­si myönnetty.

  1. Syy­te­har­kin­ta teh­dään aina, kun esi­tut­kin­ta on saa­tu pää­tök­seen. Ei se vih­jaa mitään. Se on osa prosessia.

   1. <span class=“caps”>FOOBAR</span>:
    Syy­te­har­kin­ta teh­dään aina, kun esi­tut­kin­ta on saa­tu pää­tök­seen. Ei se vih­jaa mitään. Se on osa prosessia.

    Esi­tut­kin­ta voi­daan kui­ten­kin kes­keyt­tää, jos ei ole syy­tä epäillä.

   2. ksee: Esi­tut­kin­ta voi­daan kui­ten­kin kes­keyt­tää, jos ei ole syy­tä epäillä.

    Me emme elä Venä­jäl­lä, jos­sa aja­tel­laan ettei­vät viran­omai­set tut­ki kuin rikol­li­sia. Ihan leh­ti­tie­to­jen perus­teel­la täs­sä ei ole mitään.

  2. ksee:
   Eikös asia ole uutis­ten mukaan eden­nyt jo sii­hen vai­hee­seen, että polii­si on tut­ki­muk­sen­sa teh­nyt ja asia on menos­sa syy­te­har­kin­taan. Vaik­ka epäil­tyä täy­tyy tie­tys­ti pitää syyt­tö­mä­nä ennen oikeus­kä­sit­te­lyn lop­pu­tu­los­ta, niin ei kai täs­sä ole kyse täy­sin tuu­les­ta tem­ma­tus­ta ja kiusak­si teh­dys­tä riko­sil­moi­tuk­ses­ta vaan polii­sil­la on ollut syy­tä epäil­lä rikok­sen tapah­tu­neen, kos­ka tut­ki­mus on eden­nyt tähän pisteeseen.

   Jos sit­ten unoh­de­taan juri­diik­ka ja poh­di­taan mui­ta kysy­myk­siä, niin meni­kö­hän tämä teil­tä Vih­reil­tä oikein fik­sus­ti ihan sisäi­sen luot­ta­muk­sen kan­nal­ta? Ilmei­ses­ti asias­ta tie­si ennen per­jan­tai­ta Sin­nen­mäen lisäk­si Hel­sin­gin puo­lueo­sas­ton (ylin?) joh­to ja puo­lue­sih­tee­ri — Ohi­sa­lo sai tie­tää asias­ta vas­ta per­jan­tai­na (ja ilmei­ses­ti uuti­sis­ta / toi­mit­ta­jien yhtey­de­no­tois­ta?) Näin ulko­puo­li­se­na voi­si hel­pos­ti kuvi­tel­la puo­lue­joh­ta­jan ole­van ehkä vähin­tään­kin hive­nen näreis­sään täl­lai­ses­ta yllä­tyk­ses­tä. Pelis­sä­hän oli maan ykkös­kau­pun­gin por­mes­ta­rin paik­ka — ja ehkä koko vaa­li­me­nes­tys muuallakin.

   Sit­ten voi­si tie­tys­ti miet­tiä asi­aa krii­si­vies­tin­nän näkö­kul­mas­ta — lie­nee aika opti­mis­tis­ta toi­voa, että täl­lai­nen uuti­nen oli­si jää­nyt tur­val­li­ses­ti pimen­toon vaa­lien yli. Stra­te­gi­aa oli­si ehkä fik­sus­ti kan­nat­ta­nut raken­taa vahin­ko­jen mini­moin­tiin — ja sehän läh­tee sii­tä, että asiat oli­si pitä­nyt tuo­da itse jul­ki ja siten kont­rol­loi­da tilan­net­ta. Se mik­si Sin­nen­mä­ki ei tuo­nut itse asi­aa ilmi — tai mik­si asias­ta tien­neet vih­reät joh­to­hen­ki­löt eivät sitä osa­neet vaa­tia — jää­nee arvoi­tuk­sek­si. Jos asia oli­si tuo­tu itse jul­ki heti tut­kin­nan käyn­nis­tyes­sä, aihe oli­si var­maan­kin jo pääs­syt unoh­tu­maan var­si­nai­sen vaa­li­kamp­pan­join­nin alkaessa.

   Kuu­los­tai­si vähän itse aiheu­te­tul­ta katastrofilta.

   Sit­ten tie­tys­ti voi­si miet­tiä asi­aa taval­li­sen kan­san näkö­kul­mas­ta — mil­tä­hän asia hel­pos­ti kadun­mie­hen sil­mis­sä näyt­tää? Jos Sin­nen­mä­ki oli­si esi­kun­ti­neen osan­nut aja­tel­la tätä edes het­ken ver­ran, niin jär­ke­vin­tä oli­si ollut var­maan­kin vähin­tään­kin jär­jes­tää itsel­leen joku kon­fe­re­nes­si­mat­ka asian käsit­te­lyn ajak­si — tai jopa vai­kut­taa asi­aan siten, ettei kyseis­ta poik­kea­mis­lu­paa oli­si myönnetty.

   Lopus­ta alkuun: kai nyt sen­tään tajuat, että tuo ehdot­ta­ma­si vai­kut­ta­mi­nen luvan hyl­kää­mi­sek­si oli­si nime­no­maan ollut vir­ka­vel­vol­li­suu­den rikkomista?

   Vih­rei­den naii­vius poli­tii­kan peli­sään­nöis­tä jak­saa vie­lä­kin yllät­tää ja tuot­taa pet­ty­myk­sen, vaik­ka Hel­sin­gis­sä on oltu 20 vuot­ta har­joit­te­le­mas­sa mita­li­sar­jas­sa pelaa­mis­ta niin ei vie­lä­kään osa­ta varau­tua, kun vas­tus­ta­ja taklaa nais­ta eikä pal­loa. Krii­si­vies­tin­nän kata­stro­fi tämä ilman muu­ta oli.

   Tut­kin­nas­ta voi tode­ta, että esteel­li­syys­ky­sy­mys on jo rat­kais­tu hal­lin­to-oikeu­des­sa: sitä ei ole. Rikos­asias­sa esteel­li­syy­den näyt­tö­kyn­nys on vie­lä sel­väs­ti kor­keam­pi kuin hal­lin­toa­sias­sa, jos­sa “mil­tä se näyttää”-epäilyillä on mer­ki­tys­tä. Lisäk­si tar­vit­tai­siin näyt­töä vai­kut­ta­mi­ses­ta, mut­ta ilman esteel­li­syyt­tä se ei riit­täi­si tuo­mioon, eikä mitään näyt­töä ole tul­lut esil­le. Jos case Kit­ti­läs­sä ei ollut eväi­tä tuo­mioon, niin täs­sä ei ole edes ras­va­tah­raa eväspaperissa.

   Päte­vä polii­si­mies oli­si voi­nut tuon lain­voi­mai­sen hal­lin­to-oikeu­den rat­kai­sun perus­teel­la pan­na esi­tut­kin­nan ker­ral­la paket­tiin. Vii­vyt­te­lyn syy on siis joko tavan­omai­nen lais­kuus ja tyh­myys, tai sit­ten joku isäm maal­li­nen lihansyöjäjepari/syyttäjä halusi vii­vyt­tää asi­aa tar­koi­tuk­sel­la; mah­dol­lis­ta mut­ta ei niin kovin toden­nä­köis­tä. Sen sijaan “uutis­vin­kin” anta­jan motii­veis­ta ei lie­ne epäselvyyttä.

   1. sini­vih­reä: Lopus­ta alkuun: kai nyt sen­tään tajuat, että tuo ehdot­ta­ma­si vai­kut­ta­mi­nen luvan hyl­kää­mi­sek­si oli­si nime­no­maan ollut vir­ka­vel­vol­li­suu­den rikkomista?

    Oli­si­ko vält­tä­mät­tä, jos asias­ta vas­taa­va apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja oli­si pai­nok­kas­ti toden­nut, että Museo­vi­ras­ton kiel­tei­nen kan­ta oli­si syy­tä ottaa huo­mioon poik­kea­mis­lu­paa har­ki­tes­sa ja/tai että alu­een asuk­kai­den yhden­ver­tai­suut­ta oli­si hyvä kunnoittaa?

 4. Täl­lä ker­taa vaa­li­kam­pan­jas­sa oli kai­ken­lais­ta, niin toki aina ennen­kin, mut­ta nyt se joten­kin läh­ti käsis­tä. Tem­put ja kikat osat­tiin ja kaik­ki mikä mah­tuu 140 merk­kiin menee eteenpäin.

  Oma tun­tu­ma oli, että Kokoo­muk­sen tak­ti­koil­la pal­ko­ker­roin oli todel­la kor­keal­la. Ilmei­ses­ti myös vaih­dos edus­kun­ta­ryh­mäs­sä sopi myös aina­kin joi­den kuvioi­hin enem­män kuin hyvin. Eipä sil­ti ihme, että kaik­kea tapahtuu.
  “Ihmi­sil­lä on oikeus tie­tää” — ja mie­lel­lään vähän enem­män­kin kan­nat­tai­si ker­toa mis­tä on kysymys.

  Vih­rei­den pern­tei­nen ongel­ma on pysy­nyt ennal­laan: vaa­lei­hin men­nään kuin lähi­kaup­paan ja sit­ten ihme­tel­lään mik­sei ääniä tul­lut. Hyvää on suku­pol­ven­vaih­dos, kun­ta­po­li­tii­an kaut­ta oppii miten asiat ete­ne­vät hitaas­ti ja kuin­ka vai­ke­aa kaik­ki on. Ehkä koke­mus aut­taa seu­raa­vis­sa vaaleissa.

 5. Lisäk­si edel­li­se­nä päi­vä­nä ennen Sin­ne­mäen uuti­sen jul­kai­sua YLE jul­kai­si uuti­sen Kruu­nu­vuo­ren sil­to­jen alku­pe­räi­sen bud­je­tin yli­tyk­ses­tä, johon Jan Vapaa­vuo­ri (kok) vaa­ti seli­tys­tä. Sil­lat var­maan­kin asso­sio­tu­vat monil­le vih­rei­den ja Sin­ne­mäen pro­jek­tik­si, vaik­ka sitä sel­vä enem­mis­tö val­tuus­tos­to kan­nat­ti. Uuti­nen oli huo­noa jour­na­lis­mia, esi­te­tyt luvut vai­kut­ti­vat tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti vali­tuil­ta ja jut­tu koko­nai­suu­des­saan poliit­ti­ses­ti motivoituneelta.

  YLEn peräk­käi­set jutut Sin­ne­mäes­tä ja sil­lois­ta juu­ri vaa­lien alla anta­vat aina­kin itsel­le­ni syyn kysee­na­lais­taa YLEn jour­na­lis­ti­set motiivit.

 6. Oli­sin mie­len­kiin­nol­la luke­nut kan­nan­o­ton Ylen artik­ke­lis­sa esiin­ty­vän Polii­sin sanomisiin.

 7. En ota kan­taa kuka on teh­nyt ja mitä. Ja mik­si juu­ri vaa­lien alla. Lail­li­suus­puo­len var­maan joku viran­omai­nen selvittää. 

  Häm­mäs­tyin vuo­si sit­ten, kun ensim­mäi­sen ker­ran itse näin puhee­na ole­van talon. Raken­nuk­sen joka ark­ki­teh­tuu­ril­taan har­vi­nai­sen hei­kos­ti sopii Mei­lah­den kult­tuu­ri­mai­se­maan. Talos­ta ei ole var­maan­kaan yksi­tyi­syy­den suo­jan takia jul­kais­tu medias­sa kun­non valo­ku­via, mut­ta mel­kein pitäi­si, jot­ta asi­aa voi­si laa­jem­pi jouk­ko arvioi­da. Museo­vi­ras­ton vas­tus­ta­man talon, joka sel­keäs­ti rik­koi alu­een raken­ta­mis­pe­rus­teen “van­han ver­ran saa raken­taa uut­ta” (van­has­sa asuin­ti­lo­ja oli noin 25 m², nyt noin 200 m²). Kohus­sa on siis savua ja var­maan tul­ta­kin. Onko tämä kaa­voi­tus­toi­mea joh­ta­neen apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan syy, saa­ti rikos? Toden­nä­köi­ses­ti ei. Joka tapauk­ses­sa hyvin huo­les­tut­ta­vaa toi­min­taa kau­pun­gin puolelta.

  1. Iso­Va­ris:
   Museo­vi­ras­ton vas­tus­ta­man talon, joka sel­keäs­ti rik­koi alu­een raken­ta­mis­pe­rus­teen “van­han ver­ran saa raken­taa uut­ta”(van­has­sa asuin­ti­lo­ja oli noin 25 m², nyt noin 200 m²). Kohus­sa on siis savua ja var­maan tultakin.

   Van­ha talo oli 175 m², uusi 200 m². Aivan nau­ret­ta­va kohu ja vies­ti­si­kin on hyvä osoi­tus sii­tä, kuin­ka disin­for­maa­tio levi­ää oike­aa tie­toa tehokkaammin.

   1. Ffffffffff: Van­ha talo oli 175 m², uusi 200 m². Aivan nau­ret­ta­va kohu ja vies­ti­si­kin on hyvä osoi­tus sii­tä, kuin­ka disin­for­maa­tio levi­ää oike­aa tie­toa tehokkaammin. 

    Tun­tuu leviä­vän niin kuin tuos­ta­kin huo­maa. Uusi talo oli 282 neliö­tä. Van­has­sa raken­nuk­ses­sa oli asun­to­ja sen 26 neliö­tä mikä on alun­pe­rin YLEn­kin uuti­ses­sa mai­nit­tu. Nämä löy­ty­vät ihan netis­tä lau­ta­kun­nan pöytäkirjasta.

    Hel­sin­gis­sä mak­se­taan nimeo­maan asuin­ne­liöis­tä, ei mis­tään varastotiloista.

    Alu­een ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­sa on esi­tet­ty ton­teil­le 40 m² talous­ra­ken­nuk­sen raken­nusoi­keus. Pai­kal­la sijait­se­va talous­ra­ken­nus ei ole kuin osit­tain kak­si­ker­rok­si­nen. Puret­ta­va talous­ra­ken­nus on kool­taan n. 150 m² ja uusi raken­nus on 283 m².

    Raken­nuk­ses­sa on ollut ilmei­ses­ti jos­kus pie­ni­muo­tois­ta asu­mis­ta, aina­kin vuo­den 1977 teh­dyn sel­vi­tyk­sen (Mei­lah­den huvi­la-alue, kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­to, jul­kai­su YB:20/76) mukaan raken­nuk­ses­sa on ollut kak­si asun­toa, joi­den koot oli­vat 17 m² ja 9 m².”

    Hel­sin­gin kaupunki
    Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta 03.05.2016
    Pöy­tä­kir­ja 15/2016

 8. Enem­män täs­sä ongel­ma­na on salai­lu. Jos Sin­ne­mä­ki oli­si tul­lut avoi­mes­ti asias­ta esil­le itse alun­pe­rin­kin, vih­rei­den omien peri­aat­tei­den mukai­ses­ti, mitään kohua ei oli­si syntynyt. 

  Sta­din vih­reät on nyt kyl­lä tois­tu­vas­ti syöt­tä­neet tois­ten lapaan kiekkoa. 

  20 mil­joo­nan kou­lu­tus­leik­kauk­set ennen­nä­ke­mä­tön panos­tus kou­lu­tuk­seen jne. 

  Lähet­tä­kää mul­le kal­lis säh­kö­pyö­rä, kos­ka olen erinäköinen. 

  Ja niin edelleen. 

  Ja mä olen vih­reä, mua vitut­taa tom­mo­nen sel­kä­ran­gan menettäminen.

 9. Suu­res­ti arvos­ta­ma­ni blo­gis­ti kii­vai­lee nyt suot­ta. Kuten edel­lä­kin on todet­tu, jut­tu on ete­ne­mäs­sä syy­te­har­kin­taan. Nime­no­maan osoit­taa arvos­te­lu­ky­vyn puu­tet­ta, että asi­aa yri­tet­tiin joten­kin sala­ta. Asia ei blo­gis­sa todis­te­le­mal­la muuk­si muu­tu, vaan aika­naan syyt­tä­jä päät­tää syyt­teen nos­ta­mi­ses­ta tai nos­ta­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä. Jos syy­te pää­te­tään nos­taa, asia ete­nee käräjäoikeuteen.
  (Totean vie­lä, että olen tuo­miois­tui­n­asioi­hin pereh­ty­nyt juristi).

 10. Mie­len­kiin­toi­nen blo­gi kuva­ten koke­neen Soi­nin­vaa­ran rea­goin­tia ja ajat­te­lua. Täy­ty­nee tode­ta, että “ker­ran polii­tik­ko — aina poliitikko”.

  Uuti­soin­ti sinän­sä oli vaa­li­temp­pu, olen samaa miel­tä, eikä miten­kään arvos­tet­ta­va sel­lai­nen. Asia­kin oli van­ha ja hel­sin­ki­läi­sil­le tut­tu. Mut­ta pih­vi täs­sä tapah­tu­ma­ket­jus­sa onkin — jäl­leen ker­ran — jos­sain muu­al­la: vih­rei­den omas­sa käyt­täy­ty­mi­ses­sä ja reagoinnissa. 

  Noin lyhyes­ti, vies­tin­tä ei ole men­nyt ihan put­keen mis­sään vai­hees­sa. Vai­ku­tel­mak­si vih­rei­den omas­ta rea­goin­nis­ta jäi, ettei savua ilman tulta. 

  Edel­li­sis­sä­kin kom­men­teis­sa on tapaus­ta avat­tu hyvin.

  1. Jus­si Jänt­ti:
   Mie­len­kiin­toi­nen blo­gi kuva­ten koke­neen Soi­nin­vaa­ran rea­goin­tia ja ajat­te­lua. Täy­ty­nee tode­ta, että “ker­ran polii­tik­ko — aina poliitikko”.

   Uuti­soin­ti sinän­sä oli vaa­li­temp­pu, olen samaa miel­tä, eikä miten­kään arvos­tet­ta­va sel­lai­nen. Asia­kin oli van­ha ja hel­sin­ki­läi­sil­le tut­tu. Mut­ta pih­vi täs­sä tapah­tu­ma­ket­jus­sa onkin — jäl­leen ker­ran — jos­sain muu­al­la: vih­rei­den omas­sa käyt­täy­ty­mi­ses­sä ja reagoinnissa. 

   Noin lyhyes­ti, vies­tin­tä ei ole men­nyt ihan put­keen mis­sään vai­hees­sa. Vai­ku­tel­mak­si vih­rei­den omas­ta rea­goin­nis­ta jäi, ettei savua ilman tulta. 

   Edel­li­sis­sä­kin kom­men­teis­sa on tapaus­ta avat­tu hyvin.

   Jep,
   likai­sia temp­pu­ja ei ole kiel­let­ty laissa.

   Ainoa tapa suo­jau­tua likai­sia temp­pu­ja vas­taan on kat­kais­ta tari­noi­den sii­vet ennen kun ne läh­te­vät lentoon.
   Anni omien sano­jen­sa mukaan oli aja­tel­lut tul­la jul­ki­suu­teen, kun esi­tut­kin­ta val­mis­tuu. Tai ehkä ennem­min­kin kun syy­te­har­kin­ta valmistuu?

   Vii­meis­tään kuu­kaut­ta ennen vaa­le­ja olis pitä­ny alkaa häly­tys­kel­lo­jen soi­da, että het­ki­nen, ei val­mis­tu­nut­kaan esi­tut­kin­ta vii­me vuo­den puolella.

   Vir­heis­tä saa maksaa,
   mut­ta tasai­nen vaa­li­tap­pio Vih­reil­le useis­sa isois­sa kau­pun­geis­sa ei nyt joh­tu­nu tästä.
   Syy löy­tyy tut­ki­mal­la ihan Vih­rei­den omaa toi­min­taa ja eri­tyi­ses­ti toimimattomuutta.
   Vois olla hyö­dyk­si myös sel­lai­nen puo­lue­joh­ta­ja, joka haluis jos­kus ava­ta suun­sa myös sil­loin kun ei vain vas­taa kysymykseen.

   Minis­te­rit ja kan­san­edus­ta­jat pois kun­nal­lis­vaa­lien vetovastuusta.
   Ihan jon­kun muun pitäi­si teh­dä se homma.

   1. Itse­kin olen ihme­tel­lyt miten huo­nos­ti vih­reät osaa vies­tin­nän. Aina saa olla kor­jaa­mas­sa että Vih­reät halua­vat alen­taa työn ja yrit­tä­mi­sen vero­tus­ta, kun kaik­kial­la mee­mi­tel­lään miten vih­reät oli­si­vat nii­den nos­ta­mi­sen kär­ki­ne­näs­sä. Sitä ei vain näy­te­tä osaa­van vies­tiä niin yhtään.

    Vie­lä ihmeel­li­sem­mäl­tä asia tun­tuu kun kat­soo miten pal­jon puo­lu­een kär­ki­pai­koil­la on vies­tin­tä­toi­mis­to­jen ammat­ti­lai­sia. Suu­ta­rin lap­sil­la ei ole kenkiä?

   2. Kil­go­re:
    Itse­kin olen ihme­tel­lyt miten huo­nos­ti vih­reät osaa vies­tin­nän. Aina saa olla kor­jaa­mas­sa että Vih­reät halua­vat alen­taa työn ja yrit­tä­mi­sen vero­tus­ta, kun kaik­kial­la mee­mi­tel­lään miten vih­reät oli­si­vat nii­den nos­ta­mi­sen kär­ki­ne­näs­sä. Sitä ei vain näy­te­tä osaa­van vies­tiä niin yhtään.

    Lai­ta haku­ko­nee­seen Anni Sin­ne­mä­ki vero­tus ja kat­so, mitä löydät.

    Ei löy­ty­vis­sä jutuis­sa tulo­ve­ro­ja olla las­ke­mas­sa, vaan tasaa­mas­sa tuloeroja.

  2. Jus­si Jänt­ti: Uuti­soin­ti sinän­sä oli vaa­li­temp­pu, olen samaa miel­tä, eikä miten­kään arvos­tet­ta­va sellainen.

   Samaa miel­tä , median vaa­li­vai­kut­ta­mi­nen näkyy taas pläk­ki­sel­vä­nä. Häm­mäs­tyt­tä­vää kui­ten­kin on se, että koh­tee­na ovat vih­reät, median suo­sik­ki­puo­lue. Ja vie­lä se, että yleen­sä koh­tee­na on ollut Keskusta. 

   Motii­vit ja taus­tat täy­tyy kum­mu­ta por­mes­ta­ri- ei kun­ta­vaa­lis­ta. Kum­mi­se­dät taus­tal­la edus­ta­vat isoa rahaa, ei tätä voi muu­ten hah­mot­taa. Media on otta­nut Suo­mes­sa­kin itsel­leen ison vaikuttajaroolin.

   Media­ken­tän kil­pai­lu näkyy ilmiö­nä, jos­sa jour­na­lis­ti­nen etiik­ka jää toi­sar­voi­sek­si. Kokoo­mus väit­tää vapaan kil­pai­lun paran­ta­van median laa­tua. Täs­sä on kui­ten­kin seu­raus , laa­tu on kuraa. Kysei­ses­sä puo­lu­ees­sa jour­na­lis­ti­nen laa­tu mita­taan euroil­la. Mitä enem­män tuot­toa sitä parem­paa journalismia. 

   Media­kent­tä on myös­kin itse syy­pää täl­lai­seen kehi­tyk­seen. Toi­mit­ta­jien egot alka­vat olla niin suu­ria, että mit­kään kei­not skuup­pien hank­ki­mi­sek­si eivät ole moraa­lit­to­mia. Edes Suo­men puo­lus­tus­lai­tok­sen salas­sa pidet­tä­vät asiat eivät ole kunniassa.
   Mai­nos­ti­han erä media­ta­lo kesä­toi­mit­ta­jien rek­rys­sä: ” Tule todel­lis­ten vai­kut­ta­jien joukkoon “.

 11. Epäi­le­mät­tä uuti­sen ajoi­tus oli vaa­li­temp­pu. Var­si­nai­sen vaa­li­tem­pun teki­jä tus­kin oli kui­ten­kaan YLE, vaan se hen­ki­lö, joka vih­ja­si YLEn toi­mit­ta­jal­le käyn­nis­sä ole­vas­ta tut­kin­nas­ta juu­ri vaa­lien alla. YLEn toi­mit­ta­ja (tai joku toi­nen toi­mit­ta­ja) oli­si taa­tus­ti jul­kais­sut vas­taa­van uuti­sen, vaik­ka se oli­si kos­ke­nut min­kä tahan­sa puo­lu­een (apulais)pormestaria tai kau­pun­gin­joh­ta­jaa isos­sa kau­pun­gis­sa. Suu­ri jouk­ko toi­mit­ta­jia nime­no­maan ajat­te­lee, että hei­dän teh­tä­vän­sä on toi­mia val­lan vah­ti­koi­ra­na ja ker­toa täl­lai­sis­ta asioista.

  Voi jopa epäil­lä, että tut­kin­taa on ehkä tahal­laan hidas­tet­tu sik­si, että syy­te­har­kin­taa ei ehdit­täi­si teh­dä ennen vaa­le­ja. Jos jul­ki­suu­des­sa on ker­rot­tu tapauk­ses­ta kaik­ki olen­nai­nen tie­to, pitäi­si olla täy­sin sel­vää, että täs­tä tulee syyt­tä­mät­tä­jät­tä­mis­pää­tös. Mik­si näin sel­vän asian tut­ki­mi­seen on tar­vit­tu kuukausia?

  Mut­ta kai­kes­ta täs­tä huo­li­mat­ta Sin­ne­mä­ki ja asias­ta tien­neet vih­reät kan­ta­vat itse pää­vas­tuun kohun mah­dol­li­ses­ti aiheut­ta­mas­ta huo­nom­mas­ta vaa­li­me­nes­tyk­ses­tä. Mik­si Sin­ne­mä­ki ei ker­to­nut tut­kin­nas­ta jul­ki­suu­teen itse ajois­sa niin, että hän oli­si ehti­nyt kun­nol­la ker­toa ja saa­da jul­ki­suu­des­sa läpi oman kan­tan­sa? Luu­li­si koke­neen polii­ti­kon tie­tä­vän, että juu­ri täl­lai­sia jut­tu­ja toi­mit­ta­jat ennen vaa­le­ja kai­va­vat esiin ja mie­lel­lään retos­te­le­vat niil­lä asen­teel­la “ensin hut­ki­taan, sit­ten vas­ta tutkitaan”.

  1. Kepa: Mik­si näin sel­vän asian tut­ki­mi­seen on tar­vit­tu kuukausia?

   Mik­si Timo Soi­nin minis­te­riai­koi­na tapah­tu­nut pääl­le­kar­kaus­yri­tys oli vas­ta nyt käräjillä?

   Sik­si, että jos­tain kum­man syys­tä kaik­ki pait­si Junes Lokan teke­mät tut­kin­ta­pyyn­nöt kul­ke­vat tus­kas­tut­ta­van hitaas­ti oikeus­jär­jes­tel­män lävitse.

 12. Joi­tain lukies­sa mie­leen tul­lei­ta lisäkysymyksiä:
  — Otti­ko kau­pun­ki kaa­va­oi­tus­hyö­dyn itsel­leen (hyö­dyn arvon mukai­sen mak­sun muo­dos­sa), vai lah­joi­tet­tiin­ko se asukkaille?
  — Sekin on mah­dol­lis­ta, että Sin­ne­mä­ki oli vai­kut­ta­nut asi­aan jo ennen kokousta.
  — Oli­si­ko Yleä syy­tet­ty poli­ti­koin­nis­ta toi­seen suun­taan, jos se oli­si lykän­nyt saa­man­sa tie­don jul­kis­ta­mis­ta vaa­lien yli?

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kau­pun­ki omis­taa maan, joten hyö­ty kaa­voi­tuk­ses­ta tulee kau­pun­gil­le kor­keam­pa­na vuokratulona.

    Tuos­sa­kin tapauk­ses­sa ensim­mäi­nen arvauk­se­ni on, että jos raken­nusoi­keu­des­ta ei ole mak­set­tu mitään, talon raken­ta­ja on saa­nut sel­vän edun lah­joi­tuk­se­na kau­pun­gil­ta. Leh­ti­tie­to­jen mukaan muut­kin alu­een asuk­kaat ovat innok­kaas­ti ano­neet vas­taa­via oikeuk­sia (joko oikeut­ta pur­kaa talous­ra­ken­nus, ja raken­taa sel­väs­ti suu­rem­pi moder­ni pari­ta­lo tilal­le, tai jotain muu­ta vastaavaa).

    Mikä­hän raken­nusoi­keu­den hin­ta oli­si ollut, jos kau­pun­ki oli­si myy­nyt sen huu­to­kau­pal­la vapail­la mark­ki­noil­la (ja teh­nyt myös uuden vuo­kra­so­pi­muk­sen osta­jan kanssa)?

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kau­pun­ki omis­taa maan, joten hyö­ty kaa­voi­tuk­ses­ta tulee kau­pun­gil­le kor­keam­pa­na vuokratulona.

    Teo­rias­sa noin, käy­tän­nös­sä asia riip­puu pal­jon vuo­kra­ta­sos­ta. Joka puo­les­taan riip­puu sii­tä, mikä on vuo­krien perus­ta­so, eli mil­le tasol­le ja mil­loin vuo­kra­ta­sot on vii­mek­si tar­kis­tet­tu muu­toin kuin indek­si­ko­ro­tuk­sia teh­den. Hal­vim­mil­laan kau­pun­gin tont­tien vuo­krat ovat rei­lus­ti alle omis­tus­ton­tin kiin­teis­tö­ve­ron tason. Kal­leim­mil­laan taas rei­lus­ti sen ylä­puo­lel­la. Tuon nimen­omai­sen tapauk­sen vuo­kra­ta­sos­ta en tie­dä mitään, joten en ota sii­hen myös­kään kantaa.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kau­pun­ki omis­taa maan, joten hyö­ty kaa­voi­tuk­ses­ta tulee kau­pun­gil­le kor­keam­pa­na vuokratulona. 

    Mik­si koko Mei­lah­tea ei sit­ten ole kaa­voi­tet­tu täy­teen tii­vis­ma­ta­laa? Eikö kel­paa 1500 uut­ta helsinkiläistä?

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kau­pun­ki omis­taa maan, joten hyö­ty kaa­voi­tuk­ses­ta tulee kau­pun­gil­le kor­keam­pa­na vuokratulona.

    Pal­jon­ko nois­ta ton­teis­ta peri­tään vuo­kraa ? Onko mark­ki­na­hin­ta? Enem­män kuin­Jät­kä­sas­res­sa tai kala­sa­ta­mas­sa vai? Jos hyö­ty on niin mah­ta­va meil­le niin eikö kai­kil­le haluk­kail­le anne­ta lisää raken­nusoi­keut­ta? On: Salai­lu on likaista.

 13. no, minä inhoan YLE:ltä uuti­soin­tia, joka ei perus­tu fak­toi­hin, vaan vir­heel­li­siin har­haan­joh­ta­viin mie­li­ku­viin. Kyl­lä täs­sä YLE:n uuti­soin­nis­sa oli sel­vää poliit­ti­sen ajo­jah­din makua. Se, että ker­ro­taan vir­heel­li­ses­ti ulko­ra­ken­nuk­sen neliöi­den olleen 176 m² eikä todel­li­sen asia­kir­jo­jen mukai­sen 25 m²:n kokoi­nen on sel­vä osoi­tus tar­koi­tuk­sel­li­ses­ta mie­li­ku­vien harhaanjohtamisesta.

  On myös eri­kois­ta, että YLE ei vie­lä­kään ole oikais­sut em. vir­het­tään uutisessaan. 

  ****

  Tähän YLEn uuti­soin­ti-kes­kus­te­luun ei pidä myös­kään sekoit­taa ihmis­ten mie­li­pi­det­tä sii­tä, sopii­ko 200 m²:n pari­ta­lo ko. alu­eel­le vai ei? Sekin välil­li­ses­ti vali­tet­ta­vas­ti ohjaa ihmi­siä tul­kit­se­maan Sin­ne­mäen vai­kut­ta­mis­ta ko. pää­tök­seen vää­rin. No, ehkä tuo­kin oli YLEl­tä tarkoituksellista?

  ****

  Uuti­soin­ti oli siis poliit­tis­ta ja koh­dis­tui Vih­rei­den yhteen pää­eh­dok­kaa­seen — Sinnemäkeen.
  Minus­ta tämä ulos­tu­lo Soi­nin­vaa­ral­ta koke­nee­na poli­tiik­ko­na ajoi­tuk­sel­laan ja sisäl­löl­tään oli fik­sus­ti ajoi­tet­tu ja ehdot­to­mas­ti tar­peel­li­nen ulostulo. 

  ****

  On sää­li demo­kra­tian ja riip­pu­mat­to­man vies­tin­nän kan­nal­ta, jos kan­sa­kun­nan vero­ra­hoil­la yllä­pi­det­ty YLE syyl­lis­tyy taas ker­ran vii­me vuo­si­sa­tai­sen tapan­sa mukai­ses­ti poliit­ti­sek­si vai­kut­ta­jak­si. Täl­löin kan­sa­kun­nan kan­nal­ta lie­nee enää yhden­te­ke­vää saa­ko Sano­ma-kon­ser­ni “vali­tuk­sen­sa” läpi EU:ssa YLE:n roo­lis­ta mediatalona.

  1. kan­ta­kau­pun­ki­lai­nen: …ulko­ra­ken­nuk­sen neliöi­den olleen 176 m² eikä todel­li­sen asia­kir­jo­jen mukai­sen 25 m²:n kokoi­nen on sel­vä osoi­tus tar­koi­tuk­sel­li­ses­ta mie­li­ku­vien harhaanjohtamisesta. 

   Fak­ta on se että voi­mas­sa ollees­sa kaa­vas­sa puret­ta­van ulko­ra­ken­nuk­sen pai­kal­le oli 50 neliön raken­nusoi­keus talous­ra­ken­nuk­sel­le. Uusi asuin­ra­ken­nus on 282 neliötä. 

   Pöy­tä­kir­jas­sa tode­taan seuraavaa:
   ____________

   Hake­muk­sen mukai­nen han­ke edel­lyt­tää poikkeamista

   -ase­ma­kaa­van mukai­ses­ta käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta siten, että talous­ra­ken­nuk­sen tilal­le esi­te­tään asuin­ra­ken­nuk­sen rakentamista
   ‑ase­ma­kaa­van mukai­ses­ta talous­ra­ken­nuk­sel­le osoi­te­tus­ta raken­nusoi­keu­des­ta (n. 50 k‑m²) 232 k‑m²:llä
   ‑ase­ma­kaa­van mukai­ses­ta rakennusalasta

   1. Tuo tuli 175 neliön talous­ra­ken­nuk­sen tilal­le. Tuo kaa­van­mu­kai­nen raken­nusoi­keus ei ker­ro Hel­sin­gis­sä mitään, kos­ka pit­kään har­joi­tet­tiin kak­si­vai­heis­ta kaa­voi­tus­ta estä­mään raken­nus­ten pur­ka­mi­nen. Koko kan­ta­kau­pun­ki on kaa­voi­tet­tu kolmikerroksiseksi.
    Uuti­ses­sa ei myös­kään puhut­tu mitään kaa­vas­ta vaan ole­vas­ta raken­nuk­ses­ta, jon­ka väi­tet­tiin ole­van 26 m² kun se oli 175 m². Näi­tä pitää ver­ra­ta kes­ke­nään, 26 ja 175.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Tuo kaa­van­mu­kai­nen raken­nusoi­keus ei ker­ro Hel­sin­gis­sä mitään, kos­ka pit­kään har­joi­tet­tiin kak­si­vai­heis­ta kaa­voi­tus­ta estä­mään raken­nus­ten purkaminen. 

    Eli oikeas­taan se viral­li­ses­ti hyväk­syt­ty luku on on hämäys­tä ja pape­ri on vain paperi. 

    Ja käy­tän­nös­sä saa tilan­tees­ta tai hen­ki­lös­tä riip­puen sopi­mal­la lisää sen ver­ran kuin keh­taa pyytää?

    Luu­lin että nämä kun­tien kaa­voi­tus­kor­rup­tiot jäi 80-luvul­le ja/tai kepu-kok-dema­ri­puo­lueil­le mut­ta näh­tä­väs­ti ei.

   3. Hel­sin­kiin tuli kak­si­vai­hei­nen kaa­voi­tus sen vuok­si, että aika­naan oli kan­ta, että van­ho­jen talo­jen suo­je­li­ses­ta pitää kun­nan mak­saa. Koko kan­ta­kau­pun­ki klaa­voi­tet­tiin kol­mi­ker­rok­si­sek­si. Saat pur­kaa kuusi­ker­rok­si­sen talon­sa, mut­ta tilal­le saa raken­taa vain kol­mi­ker­rok­si­sen. Nyt sit pure­taan, kos­ka kiintistöverotus.

 14. Ylen hal­li­tuk­sen pj on Apu­nen eli ult­ra­oi­keis­to­lai­nen kokkari.
  Ja Ylen tj on kok­ka­ri ja EKn ja SYn agentti

  Ja uutis­pääl­lik­kö Joki­nen eli ult­ra­oi­keis­ton edustaja.

  Nämä ovat uskol­li­sia Kokoo­muk­sen, EKn ja SYn juoksupoikia

  Näi­tä sopi­via uuti­sia tulee,kun oikeis­to nii­tä tilaa.
  Toi­nen teh­tä­vä on vai­en­taa työ­elä­män epä­koh­dis­ta tiedottaminen

  Pro­pa­gan­dan yksi tär­keä teh­tä­vä on vai­en­taa arvostelu

 15. Tämä oli kyl­lä sika­temp­pu. Eten­kin, kun hal­lin­to-oikeus on jo ker­ran toden­nut Sin­ne­mäen esteettömäksi:
  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006366308.html?

  Ei tämä sil­ti seli­tä huo­noa menes­tys­tä. Vih­reil­lä on pal­jon kipu­ja juu­ri nyt: ollaan lii­an vasem­mal­la tai oikeal­la, tuh­la­taan kau­pun­gin raho­ja (vas­ta­pai­no­na puh­toi­sil­le Kok­ka­reil­le), lii­kaa nai­sia ja femi­nis­miä, lii­an vähän edel­lä mainittua.

 16. Lai­ton­ta tai ei, se pää­te­tään oikeu­des­sa. Mut­ta var­mas­ti moraalitonta. 

  Voit­te syyt­tää Ohi­sa­loa, että tekee puo­lu­ees­sa vasem­mis­to­puo­lu­een. Sitä ei voi moni meis­tä kou­lu­te­tuis­ta äänes­tää. Emme ole kom­mu­nis­te­ja sen­tään. Sama vika Marinissa.

  1. Eino:
   Lai­ton­ta tai ei, se pää­te­tään oikeu­des­sa. Mut­ta var­mas­ti moraalitonta. 

   Voit­te syyt­tää Ohi­sa­loa, että tekee puo­lu­ees­sa vasem­mis­to­puo­lu­een. Sitä ei voi­mo­ni meis­tä kou­lu­te­tuis­ta äänes­tää. Emme ole kom­mu­nis­te­ja sen­tään. Sama vika Marinissa. 

   Minua­kin on ärsyt­tä­nyt Ohi­sa­lon ulos­tu­lo ja lin­jauk­set mones­sa asiois­sa. Sik­si ei ääne­ni men­nyt vih­reil­le täl­lä ker­taa. Ohi­sa­lo on toki kou­lu­tet­tu ja äly­käs mut­ta hän ajaa mie­les­tä­ni vää­ria asioi­ta lii­kaa ja se ei kom­pen­soi sitä ett­tä vih­reät halua­vat tor­jua ilmas­to­muu­tos­ta jota pidän tär­keä­nä kos­ka sitä halua­vat monet muut­kin puolueet.

   1. R.Silfverberg: Minua­kin on ärsyt­tä­nyt Ohi­sa­lon ulos­tu­lo ja lin­jauk­set mones­sa asiois­sa. Sik­si ei ääne­ni men­nyt vih­reil­le täl­lä ker­taa. Ohi­sa­lo on toki kou­lu­tet­tu ja äly­käs mut­ta hän ajaa mie­les­tä­ni vää­ria asioi­ta lii­kaa ja se ei kom­pen­soi sitä ett­tä vih­reät halua­vat tor­jua ilmas­to­muu­tos­ta jota pidän tär­keä­nä kos­ka sitä halua­vat monet muut­kin puolueet.

    Lues­ke­lin läpi­men­nei­den Vih­rei­den vaa­li­ko­ne­vas­tauk­sia, eivät oleel­li­ses­ti eroa vasem­mis­to­lii­ton vas­taa­vis­ta. Vih­rei­den rat­kai­sut vas­tauk­sien perus­teel­la kaik­kiin ongel­miin on lisää vero­ja ja lisää yhteis­kun­nal­le teh­tä­viä ja kulu­ja sekä lisää hol­hous­ta. Talous­po­li­tii­kas­ta on suu­rin osa täy­sin pihal­la, moni ei esi­mer­kik­si näy­tä edes ymmär­tä­vän talous­ter­miä inves­toin­ti. Siel­lä­hän val­tuus­tos­sa pals­tan­pi­tä­jä sit­ten aate­to­ve­rien­sa kans­sa yrit­tää muut­taaa Hel­sin­kiä sosia­lis­ti­sek­si ihan­ne­kau­pun­gik­si. Onnek­si kui­ten­kin Kokoo­mus säi­lyi suu­rim­pa­na, saat­taa Hel­sin­ki pelastua.

  2. Eino:
   Lai­ton­ta tai ei, se pää­te­tään oikeu­des­sa. Mut­ta var­mas­ti moraalitonta. 

   Voit­te syyt­tää Ohi­sa­loa, että tekee puo­lu­ees­sa vasem­mis­to­puo­lu­een. Sitä ei voi­mo­ni meis­tä kou­lu­te­tuis­ta äänes­tää. Emme ole kom­mu­nis­te­ja sen­tään. Sama vika Marinissa.

   Nime­no­maan koulutetun/ajattelevan ihmi­sen pitäi­si ymmär­tää olla äänes­tä­mät­tä oikeis­to­puo­luei­ta. Ehkä tar­koi­tit “ope­tet­tu­ja”?

   1. Fidel: Nime­no­maan koulutetun/ajattelevan ihmi­sen pitäi­si ymmär­tää olla äänes­tä­mät­tä oikeistopuolueita.

    Tämä on yksi läh­tö­koh­ta, kun Vih­reis­sä, Vasem­mis­to­lii­tos­sa ja SDP:ssä mie­ti­tään syi­tä kun­ta­vaa­li­tap­piol­le. Ei muu­ta kuin enem­män vasem­mal­le ja parem­paa vies­tin kir­kas­ta­mis­ta. Kes­kus­tas­sa sit­ten aja­tel­laan, ettei ajet­tu tar­peek­si maa­seu­dun asi­aa, vaan täy­tyy ehdot­to­mas­ti tukeu­tua puh­taas­ti haja-asu­tusa­luei­den tarpeisiin.

    Täl­lä ana­ly­sil­lä onkin sit­ten hyvä läh­teä seu­raa­viin vaaleihin.

 17. Ole­te­taan­pa het­ki että YLE ei oli­si jul­kais­sut. Pysyi­si­kö tie­to sil­ti salas­sa vie­lä kak­si päi­vää? Sanoi­sin että ei. Entä oli­si­ko tie­don pitä­nyt pysyä salas­sa vaa­lien yli? Sanoi­sin että ei mis­sään tapauksessa.

  En usko että YLE:llä oli yli­pää­tään mitään mah­dol­li­suut­ta jät­tää jul­kai­se­mat­ta. Vaik­ka kaik­ki pää­toi­mit­ta­jat­kin oli­si saa­tu mukaan niin jäl­jel­le jää inter­net ja ns. vas­tuu­ton media. Vie­lä 1990 luvul­la oli mah­dol­lis­ta sala­ta iso­ja­kin asioi­ta, muis­te­taan vaik­ka MTV3:n Lau­ri Kar­hu­vaa­ran joku vuo­si sit­ten pal­jas­ta­ma pää­toi­mit­ta­jien her­ras­mies­so­pi­mus EU-kan­sa­nää­nes­tyk­sen alla.

  Kysees­sä oli oma maa­li, epä­on­nis­tu­nut tie­do­tus. Pom­min oli­si voi­nut defusa­ta ilmoit­ta­mal­la avoi­mes­ti syk­syl­lä kun esi­tut­kin­ta tuli esil­le. Ymmär­tääk­se­ni edes puo­lu­een puheen­joh­ta­jaa ei infor­moi­tu ja sai lukea asias­ta uutisista.

 18. Sin­ne­mä­ki teki nyt vaan vies­tin­tä­vir­heen. Tur­ha leh­dis­töä syy­tel­lä kun itse syöt­ti kie­kon lapaan. Poli­tiik­kaan on levin­nyt nyky­hal­li­tuk­sen muka­na tuo aina mui­den vika tyy­li. Se on iljettävää.

 19. Vih­rei­den joh­dos­sa on ylit­tä­mä­tön suo­ra vies­tin­tä­osaa­mis­ta — kaik­ki vara­pu­heen­joh­ta­jat ovat alan rau­da­ko­via ammat­ti­lai­sia ja töis­sä viestintätoimistossa. 

  Ei kan­na­ta ihme­tel­lä että nyt oli­si teh­ty vahin­gos­sa vir­he. Kaik­ki Vih­rei­den jul­ki­suus on aivan taa­tus­ti etu­kä­teen mie­tit­tyä ja hyvin har­kit­tua. Vii­me het­ken “pal­jas­tus” voi tul­la mis­tä päin tahan­sa, myös omis­ta jou­kois­ta. Kysees­sä voi olla huo­mion kiin­nit­tä­mi­nen pie­nem­pään ongel­maan jot­ta suu­rem­paa ei huomata. 

  Hämäy­so­pe­raa­tioi­hin kuu­luu asioi­den teke­mi­nen odot­ta­mat­to­mal­la taval­la. Se mikä näyt­tää ulko­puo­li­sis­ta nega­tii­vi­sel­ta, onkin omil­le jou­koil­le ja kan­na­tuk­sel­le hyvä jut­tu. Sisäi­set sel­kään­puu­ko­tuk­set­kin ovat puo­luei­den sisäl­lä hyvin taval­li­sia kun eri kli­kit tais­te­le­vat vallasta.

 20. Vaa­li­pro­pa­gan­da ame­rik­ka­lais­tuu. Tie­do­tus­vä­li­neet rupea­vat osa­puo­lik­si aja­mal­la tiet­tyä poliit­tis­ta suun­taa. Ilta­leh­ti aloit­ti hal­pa­mai­sen aamiais­hyök­käyk­sen pää­mi­nis­te­riä vas­taan. Ja mikä mer­kil­le pan­ta­vaa, val­tion radio halusi var­mis­taa, ettei Sin­ne­mäes­tä var­mas­ti tule por­mes­ta­ria. Enti­si­nä aikoi­na täs­tä oli­si nous­sut rii­ta Ylen hal­lin­toe­li­mis­sä, mut­ta nyt sel­lais­ta mah­dol­li­suut­ta ole. Kaik­ki­han on pyhää jour­na­lis­mia. ” Me teem­me vain työ­täm­me” on var­si­nai­nen teko­py­hyy­den manifesti.

 21. Näis­tä on ihan alku­pe­räi­siä jul­ki­sia­kin doku­ment­te­ja joten on tur­ha tur­vau­tua tois­si­jai­seen tie­toon. Perus­te­lut ja läh­tö­tie­dot löy­ty­vät kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan pöy­tä­kir­jas­ta 03.05.2016.

  (Täs­tä hyvä vih­je argu­men­toin­tiin niil­le gryn­de­reil­le jot­ka halua­vat kaa­vaan ver­rat­tu­na 300% lisää raken­nusoi­keut­ta: “en tar­vit­se van­haa raken­nus­ta” ja “kun ker­ran jot­kut muut­kin on saa­neet vas­taa­van hake­muk­sen läpi”…)
  ____

  Haki­ja perus­te­lee hake­mus­taan mm. sil­lä, että van­ha säi­ly­nyt talous­ra­ken­nus on huo­no­kun­toi­nen. Haki­jal­la ei ole tar­vet­ta ase­ma­kaa­van mukai­sel­le 50 k‑m²:n talousrakennukselle

  Mei­lah­den huvi­la-alu­eel­la on vas­taa­van­lai­sia tapauk­sia, jois­sa talous­ra­ken­nuk­sen pai­kal­le on raken­net­tu asuinrakennus

  Haki­ja perus­te­lee myös poik­kea­mis­ta sil­lä, että esi­tet­ty rakentaminen
  ‑edis­tää asuntorakentamista
  ‑edis­tää ase­ma­kaa­van toteutumista
  ‑edis­tää alu­een koko­nais­suun­ni­tel­man toteutumista
  ‑ede­saut­taa alu­eel­le tar­peel­li­sen pal­ve­lu­ta­son säilyttämistä
  ‑on ton­tin tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta käyttöä.

 22. Tör­keän vir­heen kun sel­vit­tää lyhyel­lä tar­kis­ta­mi­sel­la niin tosi­aan sel­vi­ää oikei­ta lukuja:

  Kau­pun­gin­museo kat­soo, että esi­tet­ty uusi raken­nus on kool­taan lii­an suu­ri. Alu­een ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­sa on esi­tet­ty ton­teil­le 40 m² talous­ra­ken­nuk­sen raken­nusoi­keus. Puret­ta­va talous­ra­ken­nus on kool­taan n. 150 m² ja uusi raken­nus on 283 m². ”

 23. Ker­too pal­jon, kun kok­ka­reis­ta ei levi­tet­ty pahan­suo­pia jut­tu­ja sopi­vas­ti ennen vaa­le­ja. Kat­so­kaa, mit­kä leh­det ja mediat jut­tu­ja tuot­ti­vat ja ket­kä ovat näi­den medioi­den taustahamoja.
  Niin­pä, lisää oikeis­ton uus­li­be­raa­lia ros­kaa tie­dos­sa jatkossakin.

  1. J Kor­ho­nen:
   Ker­too pal­jon, kun kok­ka­reis­ta ei levi­tet­ty pahan­suo­pia jut­tu­ja sopi­vas­ti ennen vaa­le­ja. Kat­so­kaa, mit­kä leh­det ja mediat jut­tu­ja tuot­ti­vat ja ket­kä ovat näi­den medioi­den taustahamoja.
   Niin­pä, lisääoikeis­ton uus­li­be­raa­lia ros­kaa tie­dos­sa jatkossakin.

   Kyl­lä! Sel­vä pahan­tah­toi­nen kok­ka­rei­den sala­juo­ni. Var­maan taus­tal­ta löy­tyy rep­ti­li­aa­nien joh­ta­man Big Oilin ja Koc­hin vel­jes­ten raha. Kai­ken taus­tal­la hää­rii taa­tus­ti Illu­mi­naa­tin ohjaa­ma Bil­der­berg ‑seu­ra (täy­tyy­kin varoa äänet­tö­miä mus­tia heli­kop­te­rei­ta ja homo­kaa­sua, kun täl­lai­sen sala­lii­ton tuli paljastaneeksi…)

   Nyt siis ihan oikeas­ti — kaik­ki jot­ka huu­ta­vat kurk­kusuo­ra­na sala­liit­toa niin täs­sä Sin­nen­mäen kuin pää­mi­nis­te­rin aamias­ko­hus­sa — luke­kaa­pa nyt pur­kauk­sen­ne edes aavis­tuk­sen ana­lyyt­ti­ses­ti. Vaih­ta­kaa vaik­ka “kok­ka­rei­den” tilal­le “puna­vih­reät” (tai “suva­kit”) ja Sin­nen­mäen / Mari­nin tilal­le Hal­la-aho — kuu­los­taa­ko avau­tu­mi­sen­ne nyt fik­sul­ta ja perustellulta?

 24. Kir­joi­tit hyvin asias­ta. Kaik­ki sinän­sä sopii ”vaa­li­tak­ti­seen pal­jas­tuk­seen”, ajan­koh­ta­kin sopi­si sii­hen. Itse kiin­nit­täi­sin kui­ten­kin huo­mion laa­jem­paan taus­to­jen poh­ti­mi­seen: perin­tei­ses­ti YLE on minun mie­les­tä­ni ollut hyvin posi­tii­vi­ses­ti vih­rei­siin suh­tau­tu­va (vaik­ka moni tääl­lä tun­tuu­kin pitä­vän YLE:ä oikeis­ton pro­pa­gan­da­tor­ve­na), ja esit­tä­nyt asioi­ta vih­reil­le edul­li­sel­la taval­la. Niin­pä jos oli­sin vih­reä polii­tik­ko, niin huo­les­tui­sin sii­tä, että omat koi­rat pure­vat. Tähän liit­tyen vih­rei­den jul­ki­suus­ku­va oman ympy­rän ulko­puo­lel­la voi olla hyvin eri­lai­nen kuin sisä­puo­lel­la. Eikös Pek­ka Sau­ri­kin tviit­tail­lut häm­mäs­ty­nee­nä miten nega­tii­vi­nen kuva vih­reis­tä on?

  Toi­se­na huo­mio­na oma ja muu­ta­man lähi­pii­rin tut­ta­van reak­tio epäi­lyyn Sin­ne­mäen puo­lu­eel­li­suu­des­ta oli jär­ky­tyk­sen sijas­ta, pelk­kä hymäh­dys ”sopii kuvioon”. Näin jäl­ki­kä­teen poh­din itse­kin, mik­si olin val­mis usko­maan hyvin nopeas­ti syy­tök­sen. Taus­tal­la lie­nee käsi­tyk­se­ni Sin­ne­mäes­tä oma­te­koi­se­na pyl­väs­py­hi­myk­se­nä taka­vuo­sil­ta. Ylei­nen elä­män­ko­ke­mus on osoit­ta­nut ettei komea fasa­di takaa ter­vei­tä perustuksia.

 25. Vika on sii­nä että kom­mu­nis­ti­vih­reät on pilan­neet puo­lu­eet. Ja huo­mion­ki­peät vähem­mis­töt joi­ta kek­si­tään koko ajan lisää ja pitää paa­poa. Jär­ki­li­be­raa­lit suvait­se­vai­set, jot­ka tyk­kää talous­jär­jes­tä ja luon­non­ma­te­ri­aa­lia eikä ole val­mii­na mak­sa­maan ihan kaik­kea ja räjäyt­tä­mään jul­kis­hal­lion­toa. 2700 euroa tie­naa­va mak­saa joka lisä­lan­tis­taan vero­ja lähes 50 pro­sent­tia. Se riit­tää kyllä.

 26. Kun mokaa on paras­ta myön­tää eikä seli­tel­lä. Sin­ne­mä­ki moka­si. Tuo raken­nus­lu­pa oli sel­vä välis­tä­ve­to kuten Mari­nin aamiai­set. Anterk­si­pyyn­tö toi­mii useinmiten.

  1. Tuo raken­nus­lu­pa oli sel­vä välis­tä­ve­to kuten Mari­nin aamiaiset.

   Mut­ta, mut­ta. Eihän Sin­ne­mä­ki sitä luvas­ta päättänyt.

 27. En usko että tämä uuti­nen Sin­ne­mäes­tä rat­kai­si vaa­le­ja vih­rei­den osal­ta. Vih­reät hävi­si­vät kai­kis­sa suu­rim­mis­sa kau­pun­geis­sa paik­ko­ja muil­le puo­lueil­le. Osa vih­rei­den äänis­tä meni vasem­mis­tol­le, pie­ni­tu­lois­ten äänet, kos­ka vasem­mal­la ollaan aina­kin sel­keäs­ti hei­dän puo­lel­laan. On eria asia oikeas­ti olla vasem­mis­to­lai­nen, kuin tees­ken­nel­lä sellaista.
  Ne taas, jot­ka ovat oikeis­to­li­be­raa­le­ja, eivät­kä halua kiel­tää autoi­lua kau­pun­geis­sa, tai koke­vat libe­raa­lei­na vih­rei­den nyky­lin­jan lii­an idea­lis­ti­sek­si, äänes­ti­vät kokoo­mus­ta. Vih­reis­tä on vai­kea saa­da sel­koa, mihin puo­lue tosia­sias­sa sijoit­tuu oikeisto-vasemmistoakselilla.
  Niil­le, joil­le vih­reät ovat olleet ensi­si­jai­ses­ti luon­no­suo­je­lu­puo­lue, saat­toi olla lii­kaa vih­rei­den into tii­vii­seen raken­ta­mi­seen ja lähi­luon­non ja vihe­ra­luei­den tuhoa­mi­seen. Sin­ne­mä­ki itse mai­nit­si­kin Hesa­rin haas­tat­te­lus­sa, että täs­tä on tul­lut vih­reil­le kriit­tis­tä palautetta.
  Kai­ken kaik­ki­aan vih­rei­den ongel­ma vii­me aikoi­na on ollut ylei­nen lin­jat­to­muus. Näis­sä vaa­leis­sa ihmi­set näyt­ti­vät äänes­tä­vän perin­tei­ses­ti oikeis­toa tai vasemmistoa.

  1. Tii­viy­den tur­huus:
   Kai­ken kaik­ki­aan vih­rei­den ongel­ma vii­me aikoi­na on ollut ylei­nen lin­jat­to­muus. Näis­sä vaa­leis­sa ihmi­set näyt­ti­vät äänes­tä­vän perin­tei­ses­ti oikeis­toa tai vasemmistoa. 

   Toi oli ihan rele­vant­ti ana­lyy­si. Ja lisäk­si 10–15 vuot­ta sit­ten kai­kil­la isoil­la puo­lueil­la oli varaa pitää kat­to kor­keal­la. Nyt ei enää. Äänes­tä­jän lom­pak­ko mää­rä­si aika pit­käl­le suunnan.

 28. Näy­tät osmo kan­nat­ta­van itä­naa­pu­rin mei­nin­kiä, jos­sa val­lan­pi­tä­jis­tä ei uuti­soi­da “vää­riä” asioi­ta. Tämä­kin kohu oli aika­lail­la oma vika, jos oli­sit­te olleet rehel­li­siä ja ker­to­neet asias­ta, mitään kohua ei oli­si syn­ty­nyt. Mut­ta näin­hän se on, pei­liin on ikä­vä kat­soa, kivem­pi syy­tel­lä muita.…

 29. Nyt kun eri puo­lil­le kau­pun­kia on kohon­nut mm. vih­re­ää lin­tua tun­nuk­se­naan pitä­vän kan­sain­vä­li­sen yri­tyk­sen vuo­kra­va­ras­to­ti­lo­ja, mikään ei kai estä muut­ta­mas­sa näi­tä­kin jat­kos­sa asun­noik­si kun­han uusi raken­nus on edes suun­nil­leen samaa kokoa. Talo kuin talo. Poik­keus­lu­van pape­ri on halpaa.

  Mei­lah­den tapauk­ses­sa­kin haki­ja on käyt­tä­nyt yhte­nä perus­tee­na seit­se­män­vuo­tiail­ta pik­ku­po­jil­ta tut­tua “kun muut­kin on”. Ja saa­daan­han kaa­va­jous­ta­vuu­del­la taas lisää helsinkiläisiä.

 30. Vaa­li­tap­pion syyt: 

  Vih­reät on mar­gi­naa­li­puo­lue: intersk­tio­naa­li­nen femi­nis­mi, vasem­mis­to­lai­suus jne on aja­nut jär­jen edel­le. Ja luon­to­kaan ei ole teil­le enää niin tär­ke­ää. Kun jokai­sen unii­kin lumi­hiu­ta­leen asi­aa ajaa ja kes­kit­tyy maa­laa­maan sateen­kaa­ri­ko­ris­tuk­sia tulee pyl­lis­tä­neek­si kovin monel­le. Ja ne ei tai­da tykätä.

 31. Äänes­tin vih­rei­tä n. 20 vuot­ta. Sen jäl­keen olen äänes­tä­nyt kokoo­mus­ta ja nyt kun­ta­vaa­leis­sa RKP:tä. Arvos­tan Oden aja­tuk­sia toki, mut­ta olen menet­tä­nyt luot­ta­muk­se­ni nykyi­sen joh­don talous­osaa­mi­seen. Myös äänes­tä­jät muut­tu­vat: olin koti­hoi­don tuen kii­vas vas­tus­ta­ja, mut­ta syn­ty­vyy­den pudo­tes­sa koko ajan koti­hoi­don tuki voi­si olla yksi osa palet­tia, joil­la nuo­ria per­hei­tä tue­taan. Ylei­sel­lä tasol­la sii­nä toki on ”nai­san­san” piir­tei­tä. Samoin säh­kö­au­ton han­kin­ta sai kat­so­maan kau­pun­kia vähän uusin sil­min. Olen kan­ta­kau­pun­gis­sa asu­va nai­nen eli peri­aat­tees­sa tär­keä ihmis­ryh­mä vih­reil­le. Nyt oli­si kurs­sin rei­vauk­sen aika puo­lu­een politiikassa.

 32. Nyt on kyl­lä vih­reil­lä todel­la näy­tön paik­ka ensi edus­kun­ta­vaa­lei­hin men­nes­sä. Maa­kun­ta­vaa­lit sopi­va väli­tar­kis­tus­pis­te. Itsel­le­ni­kin on nyt alka­nut epäi­lyk­sen sie­men itää puo­lu­een nyky­lin­jan sopi­vuu­des­ta omiin arvoi­hi­ni 30 vuo­den vih­rey­te­ni jäl­keen. Tus­kin olen ainoa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.