Oden vaaliohjelma (10) Helsinki tuottamaan markkinaehtoisia vuokra-asuntoja

Kun Jätkäsaa­reen raken­netaan 1 500 ARA-asun­toa ja kun näi­den vuokra alit­taa markki­navuokrata­son 500 eurol­la asun­toa kohden, ARA-asukkaiden saa­ma hyö­ty on vuodessa yhdek­sän miljoon­aa euroa. Posi­ti­iviseen diskrim­i­naa­tioon käytet­tävät rahat kohden­tu­vat minus­ta itse ongel­maan tehokkaammin.

Näitä raho­ja ei voi kuitenkaan ver­ra­ta. Vaik­ka ARA-asukkaat hyö­tyvät yhdek­sän miljoon­aa, kaupun­ki ei menetä tont­ti­t­u­loina yhdek­sää miljoon­aa vaan olen­nais­es­ti vähemmän.

Tämä tarkoit­taa, että kaupun­ki saa tont­tivuokria kovan rahan vuokra-asun­noista liian vähän. Miten näin voi olla, vaik­ka vuokrat kilpailutetaan?

Syynä on jotain, jota kut­su­taan markki­na­pu­ut­teek­si. Niin­pä kaupun­ki jakaa yksi­ty­isille vuokra-asun­toy­htiöille silkkaa rahaa ali­hin­taisi­na vuokratontteina.

Tosin näitä Jätkäsaaren ARA-asun­to­ja myös sub­ven­toidaan ohi kaupun­gin bud­jetin, siis halvem­mil­la alueil­la asu­vat ARA-asukkaat sub­ven­toi­vat niitä vuokran­tasauk­sen kaut­ta. Jonkin ver­ran on ollut kytkykaup­paa: saat kovan rahan ton­tin ja otat myös ARA-ton­tin, mikä on sub­ven­tio­ta sekin.

Kos­ka markki­na­pu­utet­ta ei ilmeis­es­ti voi­da kor­ja­ta, kaupun­gin on ryhdyt­tävä tuot­ta­maan markki­nahin­taisia vuokra-asun­to­ja itse. Näin se ohjaa itselleen ne yli­tuo­tot, jot­ka meni­sivät muuten aivan vääri­in taskui­hin. En pidä kor­vamerk­it­semi­sistä, mut­ta ylimääräisen huutelun vält­tämisek­si kaupun­gin vuokrat­aloy­htiön tuo­tot tulee kor­vamerk­itä asun­to­tuotan­toon ja sen edistämiseen.

Myös Paa­vo Arhin­mä­ki on esit­tänyt samaa. Olen hänen kanssaan niin har­voin samaa mieltä mis­tään, että tämä kan­nat­taa maini­ta erikseen.

Emme me kuitenkaan aivan samaa mieltä ole. Arhin­mä­ki on poli­it­tisen taus­tansa vuok­si niin viehät­tynyt jonoi­hin, että hän esit­tää, että jono­jen aikaansaamisek­si vuokrat oli­si­vat kuitenkin alle markkinavuokrien.

Minä taas en ole viehät­tynyt jonoi­hin, joten kan­natan jok­seenkin markki­nae­htoisia vuokria – kuitenkin sel­l­aisia ”vaku­u­tusy­htiöi­den” vuokria”, joil­la tähdätään pitkäaikaisi­in vuokrasopimuksiin.

Mik­si en halua jono­ja? Kuvitelkaa nyt, että joku on saanut opiskelu­paikan yliopis­tos­ta ja on muut­ta­mas­sa sen vuok­si Helsinki­in. Ei oikein toi­mi, jos asun­non saa vas­ta kah­den vuo­den jälkeen.

Etu­il­isiko kaupun­gin vuokrat­aloy­htiö ton­tin­jaos­sa? Ei tarvitse etu­il­la. Voi osal­lis­tua tar­jouskil­pailui­hin niin kuin muutkin. Aika paljon isom­man tar­jouk­sen voi esit­tää kuin eri­laiset kojamot, joiden tuot­to­vaa­timus on aivan tois­es­ta maail­mas­ta. Kiel­let­tyä val­tion tukea ei esi­in­ny, ellei kaupun­ki ryhdy mak­samaan yhtiön tap­pi­oi­ta. Aja­tus olisi, että kaupun­gin yhtiö tähtäisi lähelle nol­lat­u­losta ja mak­saisi ton­teista niin paljon, että tämä toteutuu.

Kohon­neet tont­ti­t­u­lon­sa kaupun­ki voi edelleen käyt­tää tont­ti­tar­jon­nan lisäämiseen.

Jos kaupun­gin yhtiön tulem­i­nen markki­noille pois­taa markki­na­pu­ut­teen ja tont­tien vuokrat nou­se­vat tasolle, joka vas­taa asun­noista otet­tua vuokraa, sil­loin yhtiö on tehnyt tehtävänsä.

Helsin­gin tulisi kehit­tää jokin vas­tine kar­ille aja­neeseen Hitas-tuotan­toon. En kek­si mitä se voisi olla, kos­ka ali­hin­taan myy­ty­i­hin asun­toi­hin liit­tyy samat ongel­mat kaikissa malleissa.

Sik­si nämä kaupun­gin kovan rahan vuokra-asun­not voisi­vat val­la­ta sitä tilaa AM-ohjel­mas­sa, joka nyt on varat­tu Hitas-asunnoille.

Uskoisin, että kaupun­gin oma vuokrat­aloy­htiö vähen­täisi julkiselle val­lalle asum­istues­ta ja toimeen­tu­lotues­ta aiheutu­via kustannuksia.

14 vastausta artikkeliin “Oden vaaliohjelma (10) Helsinki tuottamaan markkinaehtoisia vuokra-asuntoja”

 1. Oden johta­va linja..kaikessa…on saa­da mah­dol­lisim­man paljon vero­ja Helsin­gin kassaan..noh mik­sei val­tionkin samalla…onko se muka ter­vet­tä ajattelutapaa?

 2. Ode,

  1)
  voisitko ottaa tehtäväk­si uudessa val­tu­us­taos­sa ja KaYmpLK:ssa, että vih­doin ja viimein kaupun­ki alka­isi julkaise­maan tilas­tot tont­tien myyn­ti­HIN­NOISTA ja vuokraHINNOISTA?

  Kun ilmeis­es­ti tätä 2019 yritet­ti­in ja päätök­ses­tä oli uno­htunut pois “hinta”-sana ja sik­si virkamies kätevästi julkaisee vaa­dit­tua “tilas­toti­etoa” ilman hintatietoa.

  Tun­tuu niin kovasti has­sul­ta jo koko ajan turhaut­tavem­mal­ta keskustel­la aiheesta, joka perus­tuu salail­tavaan tietoon.

  2)
  Kiin­nos­taisi muuten tietää, että mikä on ara-vuokraa­sun­nos­sa nylyään sen ara:n vaikut­ta­va kus­tan­nustek­i­jä? Eikö kaupun­ki voisi tehdä ara-vuokra-asun­not ilman araa eli vuokraisi samal­la tarve­hark­i­nal­la ulos samal­la hin­nal­la kuin ennekin.
  (Tämä siis näi­den markki­nahin­tais­ten lisäksi.)
  Päästäisi­in tästä ongel­mas­ta eli “ei löy­dy tarpeeks halpo­ja tont­te­ja ara:lle”-syystä eroon ja voitais ehkä päästä niis­sä (ex-)ara-vuokraasuntotavoitteissa joskus maali­in. Tilas­to­jen mukaan tässä ei ole onnis­tut­tu ainakaan 13 vuoteen.
  Van­hempia tilas­to­ja tästäkin asi­as­ta on vaikea löytää.

 3. “Kuvitelkaa nyt, että joku on saanut opiskelu­paikan yliopis­tos­ta ja on muut­ta­mas­sa sen vuok­si Helsinki­in. Ei oikein toi­mi, jos asun­non saa vas­ta kah­den vuo­den jälkeen.”

  Opiske­li­ja saa välit­tömästi asun­non Hoasil­ta, jos vain tin­kii tasosta.
  Jos Hoasil­la olis tehokkaampi sys­tee­mi asun­non upgrei­daamiseen (jol­lain tasol­la automa­ti­soitu sys­tee­mi), niin huo­mat­tavasti herkem­min opiske­li­jat suos­tu­isi­vat otta­maan sen kauim­maisen solu­loukon, kun tietäi­sivät, että siitä pääsee nopeesti ees vähän parem­paan ja hitaasti oikein kivaankin.

  1. VIHREIDEN kun­tavaalio­hjel­man mukaan vero­ja korotet­taes­sa tulisi harki­ta ensisi­jais­es­ti kiin­teistöveron korottamista.

   – Halu­amme ennen kaikkea korot­taa kiin­teistöveroa esimerkik­si rak­en­ta­mat­toma­l­la maal­la, joka kan­nus­taisi siihen, että kaavoite­taan ja raken­netaan mah­dol­lisim­man paljon, Ohisa­lo sanoi.

 4. Vihrei­den aktivis­i­tut­ti­ni pohti, että yli 20 vuot­ta on jokaisen vaalin alla uhot­tu, että “_nyt_ on otet­tu opik­si aiem­mista ja vaa­likam­pan­join­ti osa­taan” … ja yhtä kauan vaalien jäl­keen on ihmeyel­ty “mik­sei meitä äänestetty”.
  Jotenk­i­naina vaaleis­sa on aina men­estys jäänyt alakanttiin. 

  Täl­lä ker­taa, jotenkin tun­tuu, että Per­sut ovat täyt­täneet kaiken äänen ja ilmati­lan omil­la jutu­il­laan ja siihen on lähdet­ty mukaan kaiut­ta­maan samo­ja asioi­ta. Kovin ääni kan­taa. Toki Per­su­jen käytös, toim­intata­vat ja keinot ovat sel­l­aisia, että niitä ei voisi mis­sään muus­sa puolueessa hyväksyä. Uudek­si nor­maa­lik­si ne ovat tullee kos­ka ne tuo­vat ääniä: vihainen ihmi­nen äänestää ja syitä vihaan riit­tää kun­han hämmennetään.

  Mon­imutkaiset asi­at ovat mon­imutkaisia, kom­pro­mis­se­ja on tehtävä neu­vot­tele­mal­la ja muu­takin ei niin kiin­nos­tavaa ikävää on päätet­tävä. Se ei vain tun­nu kiin­nos­ta­van. Vaa­likonei­den laatu on heikko — ja niiden tek­i­jät eivät tun­nu osaa­van oikein mitään vieläkään.

  Helsin­gin kasvu on mon­imutkainen ongel­ma, joka pitäisi tiivistää sataan merkkiin?
  Mikähän tähän auttaisi?

 5. Soin­in­vaara kirjoitti:

  “Uskoisin, että kaupun­gin oma vuokrat­aloy­htiö vähen­täisi julkiselle val­lalle asum­istues­ta ja toimeen­tu­lotues­ta aiheutu­via kustannuksia.”

  Mil­lä mekanis­mil­la arvioisit noin tapah­tu­van? Aiem­mas­sa kir­joituk­ses­sa esi­tit käsit­tääk­seni, että asum­is­tuki­menot eivät laske eivätkä nouse, jos vuokrat nou­se­vat tai laske­vat Helsingis­sä jonkin ver­ran nyky­ta­sos­ta, kos­ka asum­istues­sa hyväksy­tyt mak­simivuokrat ovat niin paljon keskimääräisen markki­nahin­tata­son ala­puolel­la. Miten kaupun­gin oma vuokrat­aloy­htiö, joka tähtää läh­es markki­nahin­taisi­in vuokra-asun­toi­hin, voisi edes teo­ri­as­sa alen­taa julkisen val­lan asumistukimenoja?

  Sama kysymys pätee osin toimeen­tu­lo­tu­keen, jos­sa ihmiset vuokraa­vat yleen­sä tasan niin ison asun­non tai hie­man isom­mankin kuin mitä toimeen­tu­lotuen sään­tö­jen mukaan toimeen­tu­lotues­sa huomioidaan. Jos asun­to­jen vuokrat halpe­nee, vuokrataan vähän isom­pi kämp­pä, jos taas kas­vaa, pitää tyy­tyä entistäkin pienem­pään ja huonom­mal­la paikalla ole­vaan asun­toon. Miten tuol­lainen vuokrat­aloy­htiö vaikut­taisi toimeentulotukimenoihin?

  1. Nämä kau­pal­liset vuokrat­aloy­htiöt otta­vat hädä­nalaiseen ase­maan joutuneelta härskiä ylivuokraa, jon­ka yhteiskun­ta sit­ten joutuu tmeen­tu­lo­tuke­na mak­samaan. Kaupun­ki voi antaa sen markki­nahin­taisen asun­non. Lisäk­si tuo­ma­l­la paljon markki­nahin­taista tar­jop­taa paine­taan marki­navuo­ria alas.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: tuo­mal­la pal­jon mark­ki­na­hin­tais­ta tar­jop­taa pai­ne­taan mar­ki­na­vuo­ria alas

    Se, että kun­ta tar­joaa markki­nahin­taisia asun­to­ja yksi­ty­is­ten sijaan, ei lisää markki­nahin­tais­ten asun­to­jen tarjontaa.

   2. Se, että kun­ta tar­joaa markki­nahin­taisia asun­to­ja yksi­ty­is­ten sijaan, ei lisää markki­nahin­tais­ten asun­to­jen tarjontaa.

    Sin­ul­ta jäi huo­maa­mat­ta se, että ajatuk­se­na oli kanavoi­da tont­ti­tuotan­non lisäämiseen ne ylimääräiset voitot, jot­ka nyt menevät markki­na­pu­ut­tei­den vuok­si vääri­in taskuihin.

 6. Kuin­ka muka vuokra on yli­hin­tainen jos se on markkinahintainen?

 7. Eiköhän korona osoit­tanut, ettei Helsingistä opiskelu­paikan saa­neen tarvitse muut­taa Helsinkiin…

  Etäopiskelu on usko­mat­toman iso vahvu­us ja etu­lyön­ti­ase­ma Suomen yliopistoille.

  Opiske­li­joiden tehokku­us kas­vaa, kun aika ei mene päi­hteisi­in vaan opintoihin.

  1. Etäopiskelu on usko­mat­toman iso vahvu­us ja etu­lyön­ti­ase­ma Suomen yliopistoille.

   Heh!
   Jos opiskelun voisi tehdä etänä, sil­loin kai suo­ma­laiset yliopis­tot kan­nat­taisi lo0pettaa ja kir­jau­tua kan­sain­välisi­in huip­pu­lu­okan yliopistoihin.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Heh!
    Jos opis­ke­lun voi­si teh­dä etä­nä, sil­loin kai suo­ma­lai­set yli­opis­tot kan­nat­tai­si lo0pettaa ja kir­jau­tua kan­sain­vä­li­siin huip­pu­luo­kan yliopistoihin.

    “Jos opis­ke­lun voi­si teh­dä etänä”

    Kum­malli­nen kom­ment­ti aikana jol­loin läh­es kaik­ki Suomen yliopis­to-opiske­li­jat ovat opiskelleet jo yhden kokon­aisen lukukau­den etänä, ja syksyl­lä sama jatkuu.

    Myös kymmenet korkeak­oulu­tutkin­not voi suorit­taa har­joit­telu­jak­soa tai labrakokei­ta luku­unot­ta­mat­ta etänä.

    Ei labraa tai har­joit­telua varten tarvitse muut­taa Helsinki­in, ne voi käy­dä suorit­ta­mas­sa siellä.

    Tut­ta­vani opiskelee trade­nomik­si, täysin etänä. Kurssit toimi­vat Microsoft Teams ohjelmis­toa hyö­dyn­täen, joka on tasan sitä mitä globaal­isti on tässä yli vuo­den jo tehty etätöissä.

    Ollessani yliopis­tol­la vide­olu­en­to­ja vas­ta har­joitelti­in, nyt ne ovat arkipäivää. Sil­loin myös pohdit­ti­in sähköisiä tent­te­jä, nyt ne ovat arkipäivää.

    Se on vaan niin, että etäopiskelu on tul­lut jäädäkseen.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Heh!
    Jos opis­ke­lun voi­si teh­dä etä­nä, sil­loin kai suo­ma­lai­set yli­opis­tot kan­nat­tai­si lo0pettaa ja kir­jau­tua kan­sain­vä­li­siin huip­pu­luo­kan yliopistoihin. 

    Niihin on kyl­lä lukukausi­mak­sut ja kovem­mat pääsyvaatimukset. 

    Perus­tutkin­non suorit­tamiseen suo­ma­lainen yliopis­to­jär­jestelmä on ihan sopiva. 

    Eikä ole kysymys päi­hteistä vaan myös muus­ta sosi­aalise­ta elämästä jon­ka menet­tää jos ei opiskele paikkakun­nal­la. Mon­et opiske­li­ja pote­vat nyt yksinäisyyttä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.