Oden vaaliohjelma (10) Helsinki tuottamaan markkinaehtoisia vuokra-asuntoja

Kun Jät­kä­saa­reen raken­ne­taan 1 500 ARA-asun­toa ja kun näi­den vuo­kra alit­taa mark­ki­na­vuo­kra­ta­son 500 eurol­la asun­toa koh­den, ARA-asuk­kai­den saa­ma hyö­ty on vuo­des­sa yhdek­sän mil­joo­naa euroa. Posi­tii­vi­seen dis­kri­mi­naa­tioon käy­tet­tä­vät rahat koh­den­tu­vat minus­ta itse ongel­maan tehokkaammin.

Näi­tä raho­ja ei voi kui­ten­kaan ver­ra­ta. Vaik­ka ARA-asuk­kaat hyö­ty­vät yhdek­sän mil­joo­naa, kau­pun­ki ei mene­tä tont­ti­tu­loi­na yhdek­sää mil­joo­naa vaan olen­nai­ses­ti vähemmän.

Tämä tar­koit­taa, että kau­pun­ki saa tont­ti­vuo­kria kovan rahan vuo­kra-asun­nois­ta lii­an vähän. Miten näin voi olla, vaik­ka vuo­krat kilpailutetaan?

Syy­nä on jotain, jota kut­su­taan mark­ki­na­puut­teek­si. Niin­pä kau­pun­ki jakaa yksi­tyi­sil­le vuo­kra-asun­to­yh­tiöil­le silk­kaa rahaa ali­hin­tai­si­na vuokratontteina.

Tosin näi­tä Jät­kä­saa­ren ARA-asun­to­ja myös sub­ven­toi­daan ohi kau­pun­gin bud­je­tin, siis hal­vem­mil­la alueil­la asu­vat ARA-asuk­kaat sub­ven­toi­vat nii­tä vuo­kran­ta­sauk­sen kaut­ta. Jon­kin ver­ran on ollut kyt­ky­kaup­paa: saat kovan rahan ton­tin ja otat myös ARA-ton­tin, mikä on sub­ven­tio­ta sekin.

Kos­ka mark­ki­na­puu­tet­ta ei ilmei­ses­ti voi­da kor­ja­ta, kau­pun­gin on ryh­dyt­tä­vä tuot­ta­maan mark­ki­na­hin­tai­sia vuo­kra-asun­to­ja itse. Näin se ohjaa itsel­leen ne yli­tuo­tot, jot­ka meni­si­vät muu­ten aivan vää­riin tas­kui­hin. En pidä kor­va­mer­kit­se­mi­sis­tä, mut­ta yli­mää­räi­sen huu­te­lun vält­tä­mi­sek­si kau­pun­gin vuo­kra­ta­lo­yh­tiön tuo­tot tulee kor­va­mer­ki­tä asun­to­tuo­tan­toon ja sen edistämiseen.

Myös Paa­vo Arhin­mä­ki on esit­tä­nyt samaa. Olen hänen kans­saan niin har­voin samaa miel­tä mis­tään, että tämä kan­nat­taa mai­ni­ta erikseen.

Emme me kui­ten­kaan aivan samaa miel­tä ole. Arhin­mä­ki on poliit­ti­sen taus­tan­sa vuok­si niin vie­hät­ty­nyt jonoi­hin, että hän esit­tää, että jono­jen aikaan­saa­mi­sek­si vuo­krat oli­si­vat kui­ten­kin alle markkinavuokrien.

Minä taas en ole vie­hät­ty­nyt jonoi­hin, joten kan­na­tan jok­seen­kin mark­ki­naeh­toi­sia vuo­kria – kui­ten­kin sel­lai­sia ”vakuu­tus­yh­tiöi­den” vuo­kria”, joil­la täh­dä­tään pit­kä­ai­kai­siin vuokrasopimuksiin.

Mik­si en halua jono­ja? Kuvi­tel­kaa nyt, että joku on saa­nut opis­ke­lu­pai­kan yli­opis­tos­ta ja on muut­ta­mas­sa sen vuok­si Hel­sin­kiin. Ei oikein toi­mi, jos asun­non saa vas­ta kah­den vuo­den jälkeen.

Etui­li­si­ko kau­pun­gin vuo­kra­ta­lo­yh­tiö ton­tin­jaos­sa? Ei tar­vit­se etuil­la. Voi osal­lis­tua tar­jous­kil­pai­lui­hin niin kuin muut­kin. Aika pal­jon isom­man tar­jouk­sen voi esit­tää kuin eri­lai­set koja­mot, joi­den tuot­to­vaa­ti­mus on aivan toi­ses­ta maa­il­mas­ta. Kiel­let­tyä val­tion tukea ei esiin­ny, ellei kau­pun­ki ryh­dy mak­sa­maan yhtiön tap­pioi­ta. Aja­tus oli­si, että kau­pun­gin yhtiö täh­täi­si lähel­le nol­la­tu­los­ta ja mak­sai­si ton­teis­ta niin pal­jon, että tämä toteutuu.

Kohon­neet tont­ti­tu­lon­sa kau­pun­ki voi edel­leen käyt­tää tont­ti­tar­jon­nan lisäämiseen.

Jos kau­pun­gin yhtiön tule­mi­nen mark­ki­noil­le pois­taa mark­ki­na­puut­teen ja tont­tien vuo­krat nouse­vat tasol­le, joka vas­taa asun­nois­ta otet­tua vuo­kraa, sil­loin yhtiö on teh­nyt tehtävänsä.

Hel­sin­gin tuli­si kehit­tää jokin vas­ti­ne karil­le aja­nee­seen Hitas-tuo­tan­toon. En kek­si mitä se voi­si olla, kos­ka ali­hin­taan myy­tyi­hin asun­toi­hin liit­tyy samat ongel­mat kai­kis­sa malleissa.

Sik­si nämä kau­pun­gin kovan rahan vuo­kra-asun­not voi­si­vat val­la­ta sitä tilaa AM-ohjel­mas­sa, joka nyt on varat­tu Hitas-asunnoille.

Uskoi­sin, että kau­pun­gin oma vuo­kra­ta­lo­yh­tiö vähen­täi­si jul­ki­sel­le val­lal­le asu­mis­tues­ta ja toi­meen­tu­lo­tues­ta aiheu­tu­via kustannuksia.

14 vastausta artikkeliin “Oden vaaliohjelma (10) Helsinki tuottamaan markkinaehtoisia vuokra-asuntoja”

 1. Oden joh­ta­va linja..kaikessa…on saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon vero­ja Hel­sin­gin kassaan..noh mik­sei val­tion­kin samalla…onko se muka ter­vet­tä ajattelutapaa?

 2. Ode,

  1)
  voi­sit­ko ottaa teh­tä­väk­si uudes­sa val­tuus­taos­sa ja KaYmpLK:ssa, että vih­doin ja vii­mein kau­pun­ki alkai­si jul­kai­se­maan tilas­tot tont­tien myyn­ti­HIN­NOIS­TA ja vuokraHINNOISTA?

  Kun ilmei­ses­ti tätä 2019 yri­tet­tiin ja pää­tök­ses­tä oli unoh­tu­nut pois “hinta”-sana ja sik­si vir­ka­mies käte­väs­ti jul­kai­see vaa­dit­tua “tilas­to­tie­toa” ilman hintatietoa.

  Tun­tuu niin kovas­ti has­sul­ta jo koko ajan tur­haut­ta­vem­mal­ta kes­kus­tel­la aihees­ta, joka perus­tuu salail­ta­vaan tietoon.

  2)
  Kiin­nos­tai­si muu­ten tie­tää, että mikä on ara-vuo­kraa­sun­nos­sa nyly­ään sen ara:n vai­kut­ta­va kus­tan­nus­te­ki­jä? Eikö kau­pun­ki voi­si teh­dä ara-vuo­kra-asun­not ilman araa eli vuo­krai­si samal­la tar­ve­har­ki­nal­la ulos samal­la hin­nal­la kuin ennekin.
  (Tämä siis näi­den mark­ki­na­hin­tais­ten lisäksi.)
  Pääs­täi­siin täs­tä ongel­mas­ta eli “ei löy­dy tar­peeks hal­po­ja tont­te­ja ara:lle”-syystä eroon ja voi­tais ehkä pääs­tä niis­sä (ex-)ara-vuokraasuntotavoitteissa jos­kus maa­liin. Tilas­to­jen mukaan täs­sä ei ole onnis­tut­tu aina­kaan 13 vuoteen.
  Van­hem­pia tilas­to­ja täs­tä­kin asias­ta on vai­kea löytää.

 3. Kuvi­tel­kaa nyt, että joku on saa­nut opis­ke­lu­pai­kan yli­opis­tos­ta ja on muut­ta­mas­sa sen vuok­si Hel­sin­kiin. Ei oikein toi­mi, jos asun­non saa vas­ta kah­den vuo­den jälkeen.”

  Opis­ke­li­ja saa välit­tö­mäs­ti asun­non Hoa­sil­ta, jos vain tin­kii tasosta.
  Jos Hoa­sil­la olis tehok­kaam­pi sys­tee­mi asun­non upgrei­daa­mi­seen (jol­lain tasol­la auto­ma­ti­soi­tu sys­tee­mi), niin huo­mat­ta­vas­ti her­kem­min opis­ke­li­jat suos­tui­si­vat otta­maan sen kauim­mai­sen solu­lou­kon, kun tie­täi­si­vät, että sii­tä pää­see nopees­ti ees vähän parem­paan ja hitaas­ti oikein kivaankin.

  1. VIHREIDEN kun­ta­vaa­lioh­jel­man mukaan vero­ja koro­tet­taes­sa tuli­si har­ki­ta ensi­si­jai­ses­ti kiin­teis­tö­ve­ron korottamista.

   – Haluam­me ennen kaik­kea korot­taa kiin­teis­tö­ve­roa esi­mer­kik­si raken­ta­mat­to­mal­la maal­la, joka kan­nus­tai­si sii­hen, että kaa­voi­te­taan ja raken­ne­taan mah­dol­li­sim­man pal­jon, Ohi­sa­lo sanoi.

 4. Vih­rei­den akti­vi­si­tut­ti­ni poh­ti, että yli 20 vuot­ta on jokai­sen vaa­lin alla uhot­tu, että “_nyt_ on otet­tu opik­si aiem­mis­ta ja vaa­li­kam­pan­join­ti osa­taan” … ja yhtä kau­an vaa­lien jäl­keen on ihmeyel­ty “mik­sei mei­tä äänestetty”.
  Joten­ki­nai­na vaa­leis­sa on aina menes­tys jää­nyt alakanttiin. 

  Täl­lä ker­taa, joten­kin tun­tuu, että Per­sut ovat täyt­tä­neet kai­ken äänen ja ilma­ti­lan omil­la jutuil­laan ja sii­hen on läh­det­ty mukaan kai­ut­ta­maan samo­ja asioi­ta. Kovin ääni kan­taa. Toki Per­su­jen käy­tös, toi­min­ta­ta­vat ja kei­not ovat sel­lai­sia, että nii­tä ei voi­si mis­sään muus­sa puo­lu­ees­sa hyväk­syä. Uudek­si nor­maa­lik­si ne ovat tul­lee kos­ka ne tuo­vat ääniä: vihai­nen ihmi­nen äänes­tää ja syi­tä vihaan riit­tää kun­han hämmennetään.

  Moni­mut­kai­set asiat ovat moni­mut­kai­sia, kom­pro­mis­se­ja on teh­tä­vä neu­vot­te­le­mal­la ja muu­ta­kin ei niin kiin­nos­ta­vaa ikä­vää on pää­tet­tä­vä. Se ei vain tun­nu kiin­nos­ta­van. Vaa­li­ko­nei­den laa­tu on heik­ko — ja nii­den teki­jät eivät tun­nu osaa­van oikein mitään vieläkään.

  Hel­sin­gin kas­vu on moni­mut­kai­nen ongel­ma, joka pitäi­si tii­vis­tää sataan merkkiin?
  Mikä­hän tähän auttaisi?

 5. Soi­nin­vaa­ra kirjoitti:

  Uskoi­sin, että kau­pun­gin oma vuo­kra­ta­lo­yh­tiö vähen­täi­si jul­ki­sel­le val­lal­le asu­mis­tues­ta ja toi­meen­tu­lo­tues­ta aiheu­tu­via kustannuksia.”

  Mil­lä meka­nis­mil­la arvioi­sit noin tapah­tu­van? Aiem­mas­sa kir­joi­tuk­ses­sa esi­tit käsit­tääk­se­ni, että asu­mis­tu­ki­me­not eivät las­ke eivät­kä nouse, jos vuo­krat nouse­vat tai las­ke­vat Hel­sin­gis­sä jon­kin ver­ran nyky­ta­sos­ta, kos­ka asu­mis­tues­sa hyväk­sy­tyt mak­si­mi­vuo­krat ovat niin pal­jon kes­ki­mää­räi­sen mark­ki­na­hin­ta­ta­son ala­puo­lel­la. Miten kau­pun­gin oma vuo­kra­ta­lo­yh­tiö, joka täh­tää lähes mark­ki­na­hin­tai­siin vuo­kra-asun­toi­hin, voi­si edes teo­rias­sa alen­taa jul­ki­sen val­lan asumistukimenoja?

  Sama kysy­mys pätee osin toi­meen­tu­lo­tu­keen, jos­sa ihmi­set vuo­kraa­vat yleen­sä tasan niin ison asun­non tai hie­man isom­man­kin kuin mitä toi­meen­tu­lo­tuen sään­tö­jen mukaan toi­meen­tu­lo­tues­sa huo­mioi­daan. Jos asun­to­jen vuo­krat hal­pe­nee, vuo­kra­taan vähän isom­pi kämp­pä, jos taas kas­vaa, pitää tyy­tyä entis­tä­kin pie­nem­pään ja huo­nom­mal­la pai­kal­la ole­vaan asun­toon. Miten tuol­lai­nen vuo­kra­ta­lo­yh­tiö vai­kut­tai­si toimeentulotukimenoihin?

  1. Nämä kau­pal­li­set vuo­kra­ta­lo­yh­tiöt otta­vat hädä­na­lai­seen ase­maan jou­tu­neel­ta härs­kiä yli­vuo­kraa, jon­ka yhteis­kun­ta sit­ten jou­tuu tmeen­tu­lo­tu­ke­na mak­sa­maan. Kau­pun­ki voi antaa sen mark­ki­na­hin­tai­sen asun­non. Lisäk­si tuo­mal­la pal­jon mark­ki­na­hin­tais­ta tar­jop­taa pai­ne­taan mar­ki­na­vuo­ria alas.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: tuo­mal­la pal­jon mark­ki­na­hin­tais­ta tar­jop­taa pai­ne­taan mar­ki­na­vuo­ria alas

    Se, että kun­ta tar­jo­aa mark­ki­na­hin­tai­sia asun­to­ja yksi­tyis­ten sijaan, ei lisää mark­ki­na­hin­tais­ten asun­to­jen tarjontaa.

   2. Se, että kun­ta tar­jo­aa mark­ki­na­hin­tai­sia asun­to­ja yksi­tyis­ten sijaan, ei lisää mark­ki­na­hin­tais­ten asun­to­jen tarjontaa.

    Sinul­ta jäi huo­maa­mat­ta se, että aja­tuk­se­na oli kana­voi­da tont­ti­tuo­tan­non lisää­mi­seen ne yli­mää­räi­set voi­tot, jot­ka nyt mene­vät mark­ki­na­puut­tei­den vuok­si vää­riin taskuihin.

 6. Kuin­ka muka vuo­kra on yli­hin­tai­nen jos se on markkinahintainen?

 7. Eikö­hän koro­na osoit­ta­nut, ettei Hel­sin­gis­tä opis­ke­lu­pai­kan saa­neen tar­vit­se muut­taa Helsinkiin…

  Etä­opis­ke­lu on usko­mat­to­man iso vah­vuus ja etu­lyön­tia­se­ma Suo­men yliopistoille.

  Opis­ke­li­joi­den tehok­kuus kas­vaa, kun aika ei mene päih­tei­siin vaan opintoihin.

  1. Etä­opis­ke­lu on usko­mat­to­man iso vah­vuus ja etu­lyön­tia­se­ma Suo­men yliopistoille.

   Heh!
   Jos opis­ke­lun voi­si teh­dä etä­nä, sil­loin kai suo­ma­lai­set yli­opis­tot kan­nat­tai­si lo0pettaa ja kir­jau­tua kan­sain­vä­li­siin huip­pu­luo­kan yliopistoihin.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Heh!
    Jos opis­ke­lun voi­si teh­dä etä­nä, sil­loin kai suo­ma­lai­set yli­opis­tot kan­nat­tai­si lo0pettaa ja kir­jau­tua kan­sain­vä­li­siin huip­pu­luo­kan yliopistoihin.

    Jos opis­ke­lun voi­si teh­dä etänä”

    Kum­mal­li­nen kom­ment­ti aika­na jol­loin lähes kaik­ki Suo­men yli­opis­to-opis­ke­li­jat ovat opis­kel­leet jo yhden koko­nai­sen luku­kau­den etä­nä, ja syk­syl­lä sama jatkuu.

    Myös kym­me­net kor­kea­kou­lu­tut­kin­not voi suo­rit­taa har­joit­te­lu­jak­soa tai labra­ko­kei­ta lukuu­not­ta­mat­ta etänä.

    Ei labraa tai har­joit­te­lua var­ten tar­vit­se muut­taa Hel­sin­kiin, ne voi käy­dä suo­rit­ta­mas­sa siellä.

    Tut­ta­va­ni opis­ke­lee tra­de­no­mik­si, täy­sin etä­nä. Kurs­sit toi­mi­vat Mic­ro­soft Teams ohjel­mis­toa hyö­dyn­täen, joka on tasan sitä mitä glo­baa­lis­ti on täs­sä yli vuo­den jo teh­ty etätöissä.

    Olles­sa­ni yli­opis­tol­la video­luen­to­ja vas­ta har­joi­tel­tiin, nyt ne ovat arki­päi­vää. Sil­loin myös poh­dit­tiin säh­köi­siä tent­te­jä, nyt ne ovat arkipäivää.

    Se on vaan niin, että etä­opis­ke­lu on tul­lut jäädäkseen.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Heh!
    Jos opis­ke­lun voi­si teh­dä etä­nä, sil­loin kai suo­ma­lai­set yli­opis­tot kan­nat­tai­si lo0pettaa ja kir­jau­tua kan­sain­vä­li­siin huip­pu­luo­kan yliopistoihin. 

    Nii­hin on kyl­lä luku­kausi­mak­sut ja kovem­mat pääsyvaatimukset. 

    Perus­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­seen suo­ma­lai­nen yli­opis­to­jär­jes­tel­mä on ihan sopiva. 

    Eikä ole kysy­mys päih­teis­tä vaan myös muus­ta sosi­aa­li­se­ta elä­mäs­tä jon­ka menet­tää jos ei opis­ke­le paik­ka­kun­nal­la. Monet opis­ke­li­ja pote­vat nyt yksinäisyyttä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.