Oden vaaliohjelma (9) Tonttimaan kiinteistöveroa on korotettava rutkasti

Palk­kaan koh­dis­tu­vat verot ovat myrk­kyä kau­pun­geil­le, kos­ka kau­pun­kien idea on vaih­dan­ta ja erot jar­rut­ta­vat tätä. Verol­lis­ten pal­ve­lu­jen kil­pai­li­jat ovat verot­to­mat itse­pal­ve­lut tai itse tekeminen.

Tämä yksi syy sii­hen, että kiin­teis­tö­ve­ro on parem­pi tapa kerä­tä rahaa kau­pun­kien kassaan.

Toi­nen syy liit­tyy maa­poh­jan ansiot­to­maan arvon­nousuun. Se, että ran­ta­tont­ti Kata­ja­no­kal­la mak­saa 3 000€/m2 ja saman­lai­nen ran­ta­tont­ti Inkoos­sa vähem­män kuin sadas­osan täs­tä, joh­tuu tie­tys­ti sii­tä ympä­ril­lä ole­vas­ta kau­pun­gis­ta eikä mis­tään sen ton­tin omi­nai­suu­des­ta, joka oli­si ton­tin omis­ta­jan ansiota.

Anglo­sak­si­ses­sa maa­il­mas­sa pide­tään luon­nol­li­se­na verot­taa tont­ti­maan arvon­nousu kiin­teis­tö­ve­ron kaut­ta yhteis­kun­nal­le. Jos näin oli­si teh­ty aina, kukaan ei esit­täi­si sii­hen mitään muu­tos­ta.  Sil­loin tont­tien (ja asun­to­jen) hin­nat oli­si­vat hal­vem­pia ja vas­taa­vas­ti vuo­tui­nen asu­mis­kus­tan­nus kor­keam­pi. Asu­mis­kus­tan­nuk­set yhteen­sä asun­non osto­hin­ta mukaan luet­tu­na ei sii­tä nousi­si, jos­kaan ei myös­kään las­ki­si. Vuo­kril­le ei tapah­tui­si mitään.

Vaik­ka vuo­sit­tain perit­tä­vä kiin­teis­tö­ve­ro kävi­si kau­pun­ki­lais­ten kuk­ka­rol­le, kun­nal­lis­ve­roa perit­täi­siin vas­taa­vas­ti vähemmän.

Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa asun­to­jen nimel­li­set hin­nat ovat kol­min­ker­tais­tu­neet 25 vuo­des­sa ja kak­sin­ker­tais­tu­neet reaa­li­ses­ti. Jos kun­nol­li­nen kiin­teis­tö­ve­ro oli­si ollut voi­mas­sa tuo­na aika­na ja se oli­si nous­sut asun­to­jen arvon tah­dis­sa, kan­ta­kau­pun­gin asun­not oli­si­vat nyt pal­jon hal­vem­pia ja vero­pro­sent­ti olen­nai­ses­ti matalampi.

Kos­ka joku sen kui­ten­kin äkkää, totean, että kuu­lun itse nii­hin, jot­ka ovat hyö­ty­neet täs­tä asun­to­jen arvon­nousus­ta tuntuvasti.

Asun­to­jen tol­ku­ton hin­to­jen nousu on teh­nyt oikeu­des­ta asua Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa lähes perin­nöl­li­sen. Kan­nat­ti omis­taa asun­to kan­ta­kau­pun­gis­sa hin­to­jen läh­ties­sä nousuun.

Voi­mas­sa ole­va laki kiin­teis­tö­ve­ros­ta ei – taas­kaan – sovel­lu kau­pun­kei­hin, kos­ka ei tun­ne­ta maa­poh­jan kiin­teis­tö­ve­roa. On vain ylei­nen kiin­teis­tö­ve­ro, joka kos­kee pait­si maa­poh­jaa, myös ton­til­la ole­via raken­nuk­sia. Maa­poh­jaan koh­dis­tu­va kiin­teis­tö­ve­ro on hai­ta­ton, kos­ka se ei vää­ris­tä käyt­täy­ty­mis­tä, kun taas raken­nuk­seen koh­dis­tu­va kiin­teis­tö­ve­ro on outo pis­te­ve­ro, jos­ta on hyvin­kin pal­jon haittaa.

Hel­sin­gin pitäi­si olla aktii­vi­nen val­tio­val­taan päin kiin­teis­tö­ve­ro­lain muut­ta­mi­sek­si niin, että tont­ti­maal­le oli­si oma vero­luok­kan­sa. Kiin­teis­tö­ve­ro ei ole ainoa asia, jos­sa val­ta­kun­nal­li­nen lain­sää­dän­tö ei sovi kau­pun­kei­hin. On käy­tet­ty maa­lais­jär­keä, kun oli­si pitä­nyt käyt­tää kaupunkilaisjärkeä.

Eko­no­mis­tit ovat erit­täin yksi­mie­li­siä sii­tä, että tont­ti­maan kiin­teis­tö­ve­ro on hyvä vero. Mik­si siis talou­del­li­sen jär­jen puo­lu­ee­na esiin­ty­vä kokoo­mus ei sitä kan­na­ta? Muu­ta­ma yksit­täi­nen älyk­kö puo­lu­ees­ta löy­tyy, joka tämän ymmär­tää ja myön­tää, mut­ta puo­lu­ee­na kokoo­mus perii mie­luum­min kor­ke­aa kun­nal­lis­ve­roa kuin kor­ke­aa kiinteistöveroa.

Kiin­teis­tö­ve­ro kapi­ta­li­soi­tuu kiin­teis­tön arvoon. Se las­kee ton­tin arvoa ja sitä kaut­ta sil­le raken­net­tu­jen asun­to­jen arvoa.  Jos meil­lä oli­si ollut vuon­na 1995 hitaas­ti nouse­vat kiin­teis­tö­ve­ro, joka oli­si lei­kan­nut kau­pun­gin tas­kuun tont­ti­maan arvon­nousun, kaik­ki oli­si men­nyt hyvin. Jos nyt lät­käis­täi­siin ker­ral­la kiin­teis­tö­ve­ro, joka palaut­taa asun­to­jen arvon vuo­den 1995 tasol­la, monel­le vas­ti­kään asun­non osta­neel­le kävi­si keh­nos­ti. Sik­si kiin­teis­tö­ve­roa on nos­tet­ta­va hitaas­ti ja pitkäjänteisesti.

Kos­ka se pitää teh­dä hitaas­ti, se kan­nat­taa aloit­taa heti.

 

23 vastausta artikkeliin “Oden vaaliohjelma (9) Tonttimaan kiinteistöveroa on korotettava rutkasti”

 1. Ja sit­ten kun — ei jos — kv. yri­tyk­siä hou­ku­tel­laan pai­kal­le veroe­duil­la, tont­ti­maan vero­tuk­ses­ta anne­taan alen­nuk­sia. Lop­pu­tu­lok­se­na suur­fir­mat saa­vat haa­lit­tua Hel­sin­gin prii­ma­ton­tit edul­li­ses­ti kos­ka muut mah­dol­li­set osta­jat jou­tui­si­vat mak­sa­maan niis­tä kor­keam­paa veroa eivät­kä sik­si tar­joa kil­pai­lu­ky­kyis­tä hintaa…

 2. Mik­si Kata­ja­no­kan ran­ta­ton­tit myy­dään pal­jon hal­vem­mal­la pää­kont­to­rik­si kuin asun­noik­si? Kiin­teis­tö­ve­ro­kin lie­nee täl­löin pienempi?

  1. Vil­le: Mik­si Kata­ja­no­kan ran­ta­ton­tit myy­dään pal­jon hal­vem­mal­la pää­kont­to­rik­si kuin asun­noik­si? Kiin­teis­tö­ve­ro­kin lie­nee täl­löin pienempi?

   Kiin­teis­tö­ve­ro nime­no­maan on isom­pi asun­nois­ta. Sen sijaan se on ongel­mal­lis­ta, että Hel­sin­gis­sä­kään kiin­teis­tö­ve­ro ei rii­pu sijain­nis­ta eli kiin­teis­tön arvos­ta kau­pun­gin sisäl­lä. Mal­min­kar­ta­nos­sa ja Kata­ja­no­kan ran­ta­ton­til­la on sama kiin­teis­tö­ve­ro, jos talo on saman­ko­koi­nen, saman ikäi­nen ja samal­la käyt­tö­tar­koi­tuk­sel­la. Kiin­teis­tö­ve­ro taval­laan yli­ve­rot­taa hal­vim­pia asui­na­luei­ta ja ali­ve­rot­taa kal­leim­pia asui­na­luei­ta — kos­ka las­ken­ta­sään­nöt ovat suo­raan 1970-luvul­ta, jol­loin ei ollut vie­lä nykyi­sen­kal­tai­sia tilas­to­ja käy­tet­tä­vis­sä alu­eel­li­sis­ta hintaeroista.

  2. Kor­jaus. Meni vää­rin päin. Piti lukea, että kiin­teis­tö­ve­ro on nime­no­maan PIENEMPI asun­nois­ta. Tont­ti on hal­vem­pi, jos sen käyt­tö­tar­koi­tus on ylei­sen kiin­teis­tö­ve­ron mukai­nen. Asia ei joh­du pel­käs­tään sii­tä, että kiin­teis­tö­ve­ro­ku­lut ovat kal­liim­mat, vaan myös mark­ki­nois­ta muu­ten­kin, mut­ta pie­ni osa­syy sekin ilmei­ses­ti asi­aan on.

 3. Osin olen täs­tä samaa miel­tä, mut­ta kiin­teis­tö­ve­ro on kui­ten­kin varal­li­suus­ve­ro isoi­ne haittoineen.

  Kiin­teis­tö­ve­ron nos­taes­sa asun­non kuu­kausi­kus­tan­nuk­sia voi se mones­sa tapauk­ses­sa teh­dä sen, että asun­non aika­naan osta­neel­la ei ole enää varaa asua asun­nos­sa. Kuu­kausit­tai­set hui­to­me­not kas­va­vat kiin­teis­tö­ve­ron nousun myö­tä. Samaa ei pää­se käy­mään jos kiin­teis­tö­ve­ro pysyy samal­la tasolla.

  Toi­se­na nykyi­sin hoi­to­vas­tik­keen suu­ruus ei töy­sin kor­re­loi asun­to­jen myyn­ti­hin­to­jen kans­sa. Kor­kea hoi­to­vas­ti­ke ei alen­na asun­non myyn­ti­hin­taa riit­tä­väs­ti. Saman vai­ku­tuk­sen teki­si var­mas­ti kiin­teis­tö­ve­ron nos­to. Vai­ku­tus asun­non arvoon on vähäi­sem­pi ja näin asu­mi­sen kus­tan­nuk­set nouse­vat entisestään.

  Kol­man­te­na kun­nat alkai­si­vat kil­pail­la ens­tis­tä enem­män hyvis­tä veron mak­sa­jis­ta ja tahal­laan pitäi­si­vät asun­to­tuo­tan­non pie­ne­nä tont­ti­maan­nar­von nousun toivossa. 

  Näki­sin että asun­to­jen arvo­jen nousul­le oli­si pal­jon parem­pi hil­lit­se­mis­kei­no. Asun­to­tuo­tan­non kas­vat­ta­mi­nen ja var­sin­kin sel­lai­sen asun­to­jen osal­la mit­kä ovat kaik­kein kal­leim­pia. Hyvil­le pai­koil­le tuli­si siis raken­taa tii­vis­tä korttelikaupunkia.

  1. Kau­pun­ki­lai­nen: Kiin­teis­tö­ve­ron nos­taes­sa asun­non kuu­kausi­kus­tan­nuk­sia voi se mones­sa tapauk­ses­sa teh­dä sen, että asun­non aika­naan osta­neel­la ei ole enää varaa asua asun­nos­sa. Kuu­kausit­tai­set hui­to­me­not kas­va­vat kiin­teis­tö­ve­ron nousun myö­tä. Samaa ei pää­se käy­mään jos kiin­teis­tö­ve­ro pysyy samal­la tasolla.

   Kol­man­te­na kun­nat alkai­si­vat kil­pail­la ens­tis­tä enem­män hyvis­tä veron mak­sa­jis­ta ja tahal­laan pitäi­si­vät asun­to­tuo­tan­non pie­ne­nä tont­ti­maan­nar­von nousun toivossa.

   Kyl­lä­hän noin on aina aikai­sem­min­kin käy­nyt. Jot­kut osti­vat / rak­sa­si­vat ison oma­ko­ti­ta­lon uima-altaal­la ja öljy­läm­mi­tyk­sel­lä ennen öljy­krii­siä ja sit­ten yhtäk­kiä tuli­kin ongelmia.

   Ja ihan itses­tä riip­pu­mat­to­mis­ta syistä.

  2. Kau­pun­ki­lai­nen: Kiin­teis­tö­ve­ron nos­taes­sa asun­non kuu­kausi­kus­tan­nuk­sia voi se mones­sa tapauk­ses­sa teh­dä sen, että asun­non aika­naan osta­neel­la ei ole enää varaa asua asunnossa.

   Ei mun mie­les­tä ole koh­tuul­lis­ta jät­tää vero­tuk­sen raken­net­ta paran­ta­mat­ta vain, kos­ka joku on pin­got­ta­nut asu­mis­me­non­sa aivan äärim­mil­leen. Lisäk­si, Osmon ehdo­tus­han oli vas­taa­vas­ti alen­taa kun­nal­lis­ve­roa. Se kom­pen­soi­si aina­kin osan tuos­ta lisä­kus­tan­nuk­ses­ta (jol­lei esim saa pelk­kiä pääomatuloja).

   1. Ossi Sare­so­ja: Ei mun mie­les­tä ole koh­tuul­lis­ta jät­tää vero­tuk­sen raken­net­ta paran­ta­mat­ta vain, kos­ka joku on pin­got­ta­nut asu­mis­me­non­sa aivan äärim­mil­leen. Lisäk­si, Osmon ehdo­tus­han oli vas­taa­vas­ti alen­taa kun­nal­lis­ve­roa. Se kom­pen­soi­si aina­kin osan tuos­ta lisä­kus­tan­nuk­ses­ta (jol­lei esim saa pelk­kiä pääomatuloja).

    VÄÄRIN. Kyse ei ole asu­mis­me­nois­ta, vaan sii­tä että pie­nel­lä kan­sa­ne­läk­keel­lä asu­va mum­mo hei­te­tään ulos perin­tö­ta­los­taan, kos­ka hänel­lä ei ole riit­tä­väs­ti tuloja.
    Sel­lais­ta ei voi verot­taa, joka ei tuo­ta mitään. Asu­mi­nen on pelk­kä kulu.

 4. On vain ylei­nen kiin­teis­tö­ve­ro, joka kos­kee pait­si maa­poh­jaa, myös ton­til­la ole­via rakennuksia.

  Mut­ta ylei­nen kiin­teis­tö­ve­ro ei kui­ten­kaan kos­ke vaki­tui­sia asun­to­ja, joil­la on oma kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­tin­sa. Myös­kin muil­la kuin vaki­tui­sil­la asun­noil­la on oma kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­tin­sa (ja voi­ma­lai­tok­sil­la oman­sa). Näin ollen kun­ta voi kyl­lä halu­tes­saan suu­rin­ta osaa raken­nuk­sis­ta verot­taa eri pro­sen­til­la kuin tonttia.

  raken­nuk­seen koh­dis­tu­va kiin­teis­tö­ve­ro on outo pis­te­ve­ro, jos­ta on hyvin­kin pal­jon haittaa.

  Mä en itsea­sias­sa ole vakuut­tu­nut sii­tä, että sii­tä on pal­jon­kaan hait­taa. Täs­sä joi­tain argu­ment­te­ja myös raken­nus­ten verottamiselle:

  1) Ton­tin vero­tusar­vo kiin­teis­tö­ve­ros­sa tai kau­pun­gin omis­ta­man ton­tin vuo­kra menee usein ala­kant­tiin. Tämän ole­tet­ta­vas­ti kapi­ta­li­soi­tuu raken­nuk­sen hin­taan, jol­loin on hyvä verot­taa myös sitä. Täl­löin siis raken­nuk­sen kiin­teis­tö­ve­ro oikeas­ti verot­taa myös osit­tain tont­tia, jos tont­tia ei suo­raan vero­te­ta tarpeeksi.
  2) Vaik­ka raken­nuk­sen vero voi peri­aat­tees­sa teh­dä nii­den raken­ta­mi­ses­ta vähem­män kan­nat­ta­vaa, kom­pen­soi raken­ta­mat­to­man raken­nus­pai­kan kor­keam­pi kiin­teis­tö­ve­ro sitä. (Aina­kin tämän veron voi­si muu­ten saman tien nos­taa tap­piin eli 6%:iin.)
  3) Asun­to­jen osal­ta kiin­teis­tö­ve­roa voi aja­tel­la kulu­tus­ve­ro­na, joka ei sekään ole hir­veän huo­no vero. Tähän voi vas­ta­ta, että uusis­ta raken­nuk­sis­ta menee jo ALV ja kiin­teis­tö­ve­ro tulee tämän pääl­le, mut­ta toi­saal­ta Ram­sey sään­nön mukaan sel­lais­ta kulu­tus­ta, jon­ka kysyn­tä tai tar­jon­ta on kes­ki­mää­räis­tä epäe­las­ti­sem­paa, pitäi­si verot­taa ran­kem­min. En ole var­ma, mut­ta tun­tui­si loo­gi­sel­ta, että asu­mi­sen kysyn­tä oli­si muu­ta kulu­tus­ta epäe­las­ti­sem­paa, kos­ka kaik­ki tar­vit­se­vat aina­kin jon­kin­lai­sen asun­non. Myös asun­to­jen tar­jon­ta voi olla epäe­las­tis­ta, jos sitä rajoit­taa esim kaa­voi­tus eivät­kä rakennuskustannukset.

  1. Ossi Sare­so­ja:

   Mä en itsea­sias­sa ole vakuut­tu­nut sii­tä, että sii­tä on pal­jon­kaan haittaa. 

   Eten­kään ver­rat­tu­na mui­hin veroi­hin. Mel­kein mikä tahan­sa vero on parem­pi kuin työn vero­tus, jos tavoit­tee­na on hyvin­voin­nin kasvattaminen.

 5. Soi­ni­ni­vaa­ran ehdo­tus on aika radi­kaa­li enkä usko enkä toi­vo että otet­tai­siin käyt­töön aina­kaan koko Suo­mes­sa. Kiin­teis­tö­jen ja omist­susa­sun­to­jen omis­ta­jil­le, var­sin­kin elä­ke­läi­sil­lä, iski­si raha­pu­la jos kiin­teis­tö­ve­ro alkai­si koho­ta. Se oli­si sama kuin jou­tui­si osta­maan asun­ton­sa uudes­taan, osa­mak­sul­la. Muut­to hal­vem­paan ei ole aina mahdollista. 

  Sen olen luke­nut jos­kus että on ehdo­tet­tu että tyh­jis­tä ton­teis­ta tai isois­ta käyt­tä­mät­tö­mis­tä raken­nusoi­keus­ne­liöis­tä alkai­si mää­rä­ajan jäl­keen juos­ta koro­tet­tu kiin­teis­tö­ve­ro. Se oli­si oikeu­den­mu­kais­ta jos alu­eel­la val­lit­see asuntopula. 

  Kor­jat­kaa jos olen vää­räs­sä: Sil­loin kun Sote-uudis­tus­ta yri­tet­tiin edel­li­ses­sä hal­li­tuk­ses­sa sor­va­ta, oli muka­na ele­ment­ti jos­sa maa­kun­nil­le oli­si tul­lut oikeus periä kiin­teis­tö­ve­roa. Sitä var­ten muu­ta­mil­le isol­le IT-fir­mal­le läh­ti tar­jous­pyyn­tö­jä ohjel­mis­tois­ta jot­ka yllä­pi­täi­si ajan­ta­sais­ta ja tark­kaa kiin­teis­tö­re­kis­te­riä kos­ka kai­kis­sa kun­nis­sa ei sel­lais­ta ollut ja kiin­teis­tö­ve­rot eivät vas­tan­neet kiin­teis­tö­jen todel­lis­ta arvoa. Tar­koi­tus oli siis rahoit­taa maa­kun­tien kohoa­via meno­ja korot­ta­mal­la kiin­teis­tö­ve­roa. Täs­tä syn­tyi­kin jon­kin­lais­ta poliit­tis­ta kes­kus­te­lua, kenen kiin­teis­tö­jä vero­tet­tai­siin eni­ten. Nykyi­sen hal­li­tuk­sen Sote-ja maa­kun­ta­hal­lin­to-ehdo­tuk­ses­sa täl­lais­ta i ole tietääkseni.

  1. R.Silfverberg: Soi­ni­ni­vaa­ran ehdo­tus on aika radi­kaa­li enkä usko enkä toi­vo että otet­tai­siin käyt­töön aina­kaan koko Suo­mes­sa. Kiin­teis­tö­jen ja omist­susa­sun­to­jen omis­ta­jil­le, var­sin­kin elä­ke­läi­sil­lä, iski­si raha­pu­la jos kiin­teis­tö­ve­ro alkai­si koho­ta. Se oli­si sama kuin jou­tui­si osta­maan asun­ton­sa uudes­taan, osa­mak­sul­la. Muut­to hal­vem­paan ei ole aina mahdollista.

   Ehdo­tus ei ole radi­kaa­li vaan jär­ke­vä. Ehdo­tuk­seen­han myös sisäl­tyi, että kun­nal­lis­ve­roa sit­ten perit­täi­siin vas­taa­vas­ti vähem­män. Tämä kom­pen­soi­si kiin­teis­tö­ve­ron koro­tus­ta myös noil­le mai­nit­se­mi­sil­le eläkeläisille.

   1. Ossi Sare­so­ja: Ehdo­tus ei ole radi­kaa­li vaan jär­ke­vä. Ehdo­tuk­seen­han myös sisäl­tyi, että kun­nal­lis­ve­roa sit­ten perit­täi­siin vas­taa­vas­ti vähem­män. Tämä kom­pen­soi­si kiin­teis­tö­ve­ron koro­tus­ta myös noil­le mai­nit­se­mi­sil­le eläkeläisille.

    Ei se nyt aina mene niin tasan. Elä­ke­läi­set mak­sa­vat niin vähän kun­nal­lis­ve­roa ettei se kom­pen­soi. Kiin­teis­tö­ve­ron korot­ta­mi­nen ilman että sil­lä saa­tai­siin jotain paran­nus­ta aikaan on vain rahastusta.

   2. R.Silfverberg: Ei se nyt aina mene niin tasan. Elä­ke­läi­set mak­sa­vat niin vähän kun­nal­lis­ve­roa ettei se kom­pen­soi. Kiin­teis­tö­ve­ron korot­ta­mi­nen ilman että sil­lä saa­tai­siin jotain paran­nus­ta aikaan on vain rahastusta.

    Riit­tä­vän van­hoil­le elä­ke­läi­sil­le voi­si antaa mah­dol­li­suu­den jät­tää vero velak­si, joka sit­ten perit­täi­siin kuo­lin­pe­säl­tä pois. Muil­le rat­kai­su on hal­vem­paan asun­toon vaih­ta­mi­nen, ellei sit­ten ota kään­teis­tä asun­to­lai­naa vero­jen mak­sua varten.

    Noin läh­tö­koh­tai­ses­ti ihmi­nen joka omis­taa arvo­kaan kiin­teis­tön ei ole min­kään eri­tyi­sen tuen tar­pees­sa. Suu­rim­mat häviä­jät veron­ko­ro­tuk­ses­sa oli­si­vat nuo­ret jot­ka ovat juu­ri osta­neet mak­si­mi­lai­nal­la asun­non, jon­ka mark­ki­na-arvo las­ki­si veron nousun myö­tä; sil­le ihmis­ryh­mäl­le oli­si oikeas­ti tar­peen kehit­tää jokin pehmennin.

   3. ark­ki­teh­ti: Riit­tä­vän van­hoil­le elä­ke­läi­sil­le voi­si antaa mah­dol­li­suu­den jät­tää vero velak­si, joka sit­ten perit­täi­siin kuo­lin­pe­säl­tä pois. Muil­le rat­kai­su on hal­vem­paan asun­toon vaih­ta­mi­nen, ellei sit­ten ota kään­teis­tä asun­to­lai­naa vero­jen mak­sua varten.

    Noin läh­tö­koh­tai­ses­ti ihmi­nen joka omis­taa arvo­kaan kiin­teis­tön ei ole min­kään eri­tyi­sen tuen tar­pees­sa. Suu­rim­mat häviä­jät veron­ko­ro­tuk­ses­sa oli­si­vat nuo­ret jot­ka ovat juu­ri osta­neet mak­si­mi­lai­nal­la asun­non, jon­ka mark­ki­na-arvo las­ki­si veron nousun myö­tä; sil­le ihmis­ryh­mäl­le oli­si oikeas­ti tar­peen kehit­tää jokin pehmennin.

    Ole­te­taan että Oden mal­li ote­taan käyt­töön koko Suo­mes­sa. Sil­loin PK-seu­dun kiin­teis­tö­ve­rot kohoai­si­vat, vaik­ka asuk­kaat eivät sai­si mitään vas­ti­net­ta sil­le, var­sin­kaan elä­ke­läi­set jot­ka ovat jo ker­ran asun­ton­sa mak­sa­neet mut­ta joi­den tulot ovat pie­nem­mät kuin pal­kan­saa­jil­la. Voit­ta­ji­na oli­si­vat pal­kan­saa­jat jot­ka sai­si­vat täy­den kom­pen­saa­tion kun­nal­lis­ve­ron keventyessä. 

    Elä­ke­läi­nen elää kes­ki­mää­rin vie­lä 20 vuot­ta. Se on aika pit­kä aika. Pitää­kö sil­loin elää köy­hä­nä? Muut­to PK-seu­dul­ta hal­vem­paan kau­pun­kiin tai maa­seu­dul­le ei kai­kil­ta onnis­tu. Ei ole mitään suku­lais- tai ystä­vä­ver­kos­toa muu­al­la jos koko ikän­sä on asu­nut pk-seu­dul­la. Ter­vey­den­hoi­to­kin huo­nom­paa pik­ku­paik­ka­kun­nil­la vaik­ka Sote-uudis­tus toteutuisi.

   4. R.Silfverberg: Elä­ke­läi­set mak­sa­vat niin vähän kun­nal­lis­ve­roa ettei se kompensoi.

    Elä­ke­läi­set ovat var­maan mak­sa­neet jo asun­to­lai­nan­sa usein pois, joten luu­li­si ole­van varaa pie­neen kiin­teis­tö­ve­ron koro­tuk­seen? Ei kun­nal­la voi olla vel­vol­li­suut­ta jät­tää paran­ta­mat­ta vero­tuk­sen raken­net­ta vain sen takia, että joku on saat­ta­nut hank­kia yli­kal­liin asun­non, johon on vain nip­pa-nap­pa varaa.

   5. Ossi Sare­so­ja: Elä­ke­läi­set ovat var­maan mak­sa­neet jo asun­to­lai­nan­sa usein pois, joten luu­li­si ole­van varaa pie­neen kiin­teis­tö­ve­ron koro­tuk­seen? Ei kun­nal­la voi olla vel­vol­li­suut­ta jät­tää paran­ta­mat­ta vero­tuk­sen raken­net­ta vain sen takia, että joku on saat­ta­nut hank­kia yli­kal­liin asun­non, johon on vain nip­­pa-nap­­pa varaa. 

    Elä­ke­läis­ten omis­tusa­sun­not kau­pun­geis­sa ovat tyy­pil­li­ses­ti yli 40 vuot­ta van­hois­sa talois­sa joil­la on put­ki- tai muu iso remont­ti joko juu­ri teh­ty tai tulos­sa, ja mah­dol­li­ses­ti vel­kaa yhtiö­lai­nan muo­dos­sa. Sil­loin ei kiin­nos­ta ruve­ta mak­sa­maan vie­lä enem­män kiin­teis­tö­ve­roa jos sen tar­koi­tus on vain mah­dol­lis­taa hal­vem­pi asu­mi­nen nuo­ril­le. Se ei ole elä­ke­läis­ten teh­tä­vä muut­taa pois asun­nois­taan että nuo­ret pää­si­si­vät asu­maan muotikaupunginosissa.
    Nuo­ret ja ter­veet asu­koot siel­lä mis­sä heil­lä on varaa.

   6. R.Silfverberg: Elä­ke­läis­ten omis­tusa­sun­not kau­pun­geis­sa ovat tyy­pil­li­ses­ti yli 40 vuot­ta van­hois­sa talois­sa joil­la on put­­ki- tai muu iso remont­ti joko juu­ri teh­ty tai tulos­sa, ja mah­dol­li­ses­ti vel­kaa yhtiö­lai­nan muo­dos­sa. Sil­loin ei kiin­nos­ta ruve­ta mak­sa­maan vie­lä enem­män kiin­teis­tö­ve­roa jos sen tar­koi­tus on vain mah­dol­lis­taa hal­vem­pi asu­mi­nen nuo­ril­le. Se ei ole elä­ke­läis­ten teh­tä­vä muut­taa pois asun­nois­taan että nuo­ret pää­si­si­vät asu­maan muotikaupunginosissa.
    Nuo­ret ja ter­veet asu­koot siel­lä mis­sä heil­lä on varaa.

    Jos elä­ke­läis­ten asen­ne on tuo, niin pitä­nee alkaa virit­te­le­mään oikein kun­non suku­pol­vi­ka­pi­naa. Jul­ki­nen ter­vey­den­hoi­to nol­liin, eläk­kei­den indek­si­ko­ro­tuk­set nol­laan, elä­ke­mak­sut nol­laan, kukin pär­jät­köön omil­laan. Täy­si anar­ko­ka­pi­ta­lis­mi tilalle.

    Suur­ten ikä­luok­kien ahneu­del­le ja ita­ruu­del­le ei ole rajaa.

   7. ark­ki­teh­ti: Jos elä­ke­läis­ten asen­ne on tuo, niin pitä­nee alkaa virit­te­le­mään oikein kun­non suku­pol­vi­ka­pi­naa. Jul­ki­nen ter­vey­den­hoi­to nol­liin, eläk­kei­den indek­si­ko­ro­tuk­set nol­laan, elä­ke­mak­sut nol­laan, kukin pär­jät­köön omil­laan. Täy­si anar­ko­ka­pi­ta­lis­mi tilalle.

    Suur­ten ikä­luok­kien ahneu­del­le ja ita­ruu­del­le ei ole rajaa. 

    Elä­ke­läi­siä on jo nuo­rem­pia kuin suu­ris­sa ikä­luo­kis­sa. Kai­kis­ta tulee jos­kus elä­ke­läi­siä. Myös sinusta.
    Eläk­keel­le tai sen kal­tai­seen olo­ti­laan että ansiot tip­puu voi jou­tua ennen­ai­kai­se­ti sai­rau­den tai työt­tö­myy­den takia.
    Sii­nä­kö oli kii­tos sii­tä että ennen 1970-lukua syn­ty­neet mak­soi­vat Suo­men ulos lamas­ta 1990-luvulla?

    Osmon idea nos­taa kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta tun­tu­vas­ti ja alen­taa kun­tien tulo­ve­roa on yhtä popu­lis­ti­nen kuin kokoo­mus­lais­ten ja perus­suo­ma­lais­ten usein ehdot­ta­ma että auto­ve­ro pitää pois­taa koko­naan ja kor­va­ta vero­tu­lot nos­ta­mal­la vuo­sit­tais­ta ajo­neu­vo­ve­roa tun­tu­vas­ti . Ihmi­set jot­ka elä­vät sääs­te­li­ääs­ti ja aja­vat van­hoil­la autoil­la muu­ta­ma tuhat km vuo­des­sa jou­tui­si­vat luo­pu­maan autos­ta kos­ka muu­ten jou­tui­si mak­sa­maan sen uudes­taan, niin että nuo­ret jupit sai­si­vat ostaa uusia mese­jä ja aude­ja ja bema­rei­ta kos­ka käy­tet­ty ei heil­le kel­paa . Nuo­ril­la pitää siis olla uudet autot ja/tai asun­not kal­liil­la pai­koil­la, muu ei kel­paa, pää­asia ettei itse tar­vi maksaa.

    PK-seu­dun asun­to-ongel­mis­ta pää­see eroon vain kaa­voit­ta­mal­la enem­män tont­te­ja ja raken­ta­mal­la asun­to­ja lisää. Pie­ni­tu­loi­sil­le joil­le ei ole varaa mark­ki­na­hin­tai­seen asu­mi­seen pitää olla mui­ta meka­nis­me­ja ja tuet­tua asu­mis­ta mut­ta sen pitää olla tar­ve­har­kin­tais­ta ja asun­to lähös­sä saa kyl­lä kel­va­ta siii­nä tapauk­ses­sa. Hel­sin­gil­lä on tie­tääk­se­ni oma asun­to­tuo­tan­to-orga­ni­saa­tio joka pys­tyy raken­ta­maan hal­vem­mal­la kuin gryn­de­rit, aina­kin jos ton­tit ovat kau­pun­gin omistuksessa.

   8. R.Silfverberg: Elä­ke­läi­siä on jo nuo­rem­pia kuin suu­ris­sa ikä­luo­kis­sa. Kai­kis­ta tulee jos­kus elä­ke­läi­siä. Myös sinusta.
    Eläk­keel­le tai sen kal­tai­seen olo­ti­laan että ansiot tip­puu voi jou­tua ennen­ai­kai­se­ti sai­rau­den tai työt­tö­myy­den takia.
    Sii­nä­kö oli kii­tos sii­tä että ennen 1970-lukua syn­ty­neet mak­soi­vat Suo­men ulos lamas­ta 1990-luvulla?

    Osmon idea nos­taa kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta tun­tu­vas­ti ja alen­taa kun­tien tulo­ve­roa on yhtä popu­lis­ti­nen kuin kokoo­mus­lais­ten ja perus­suo­ma­lais­ten usein ehdot­ta­ma että auto­ve­ro pitää pois­taa koko­naan ja kor­va­ta vero­tu­lotnos­ta­mal­la vuo­sit­tais­ta ajo­neu­vo­ve­roa tun­tu­vas­ti . Ihmi­set jot­ka elä­vät sääs­te­li­ääs­ti ja aja­vat van­hoil­la autoil­la muu­ta­ma tuhat km vuo­des­sa jou­tui­si­vat luo­pu­maan autos­ta kos­ka muu­ten jou­tui­si mak­sa­maan sen uudes­taan, niin että nuo­ret jupit sai­si­vat ostaa uusia mese­jä ja aude­ja ja bema­rei­ta kos­ka käy­tet­ty ei heil­le kel­paa . Nuo­ril­la pitää siis olla uudet autot ja/tai asun­not kal­liil­lapai­koil­la, muu ei kel­paa, pää­asia ettei itse tar­vi maksaa.

    PK-seu­­dun asun­­to-ongel­­mis­­ta pää­see eroon vain kaa­voit­ta­mal­la enem­män tont­te­ja ja raken­ta­mal­la asun­to­ja lisää. Pie­ni­tu­loi­sil­le joil­le ei ole varaa mark­ki­na­hin­tai­seen asu­mi­seen pitää olla mui­ta meka­nis­me­ja ja tuet­tua asu­mis­ta mut­ta sen pitää olla tar­ve­har­kin­tais­ta ja asun­to lähös­sä saa kyl­lä kel­va­ta siii­nä tapauk­ses­sa.Hel­sin­gil­lä on tie­tääk­se­ni oma asun­­to­­tuo­­tan­­to-orga­­ni­­saa­­tio joka pys­tyy raken­ta­maan hal­vem­mal­la kuin gryn­de­rit, aina­kin jos ton­tit ovat kau­pun­gin omistuksessa.

    Nämä ihmi­set ovat saa­neet ympä­röi­vät yhteis­kun­nan kehi­tyk­sen vuok­si itsel­leen huna­ja­po­tin nyt arvok­kaan aa sun­non muo­dos­sa, jota ei ole vero­tet­tu kiin­teis­tö­ve­rol­la nimek­si­kään. Nyt­kö on tra­ge­dia että vuo­si­kym­men­ten ilmai­sen tuen jäl­keen ale­taan verot­ta­maan jotain? Mei­dän mui­den näkö­kul­mas­ta jot­ka emme voit­ta­neet esi­merk­ki­ta­pauk­sen asun­to­lo­tos­sa tra­ge­dia on että mei­dän vero­va­roil­la teh­tyä arvon­nousua ei ole käy­tän­nös­sä tähän asti miten­kään verotettu.

    Elä­ke­läi­sil­le kii­tok­se­na kai­kes­ta on var­mas­ti tar­peek­si nykyi­sil­le suu­ri­lu­kui­sil­le rlä­ke­läi­sil­le supe­re­dul­li­nen elä­ke­jär­jes­tel­mä jon­ka he ovat itsel­leen virit­tä­neet vuo­si­kym­me­nien saa­tos­sa. Nuo­ret mak­sa­vat enem­män elä­ke­mak­su­ja, saa­vat vähem­män elä­ke­mak­suil­leen tuot­toa, pää­se­vät van­hem­pa­na eläk­keel­le, eivät pää­se naut­ti­maan elä­ke­put­kes­ta eivät­kä super­kart­tu­mas­ta. Ehkä täs­sä kai­kes­sa oli­si jo tar­peek­si, ehkä asun­to­mark­ki­noil­la edes voi­si tosi­aan vähän miet­tiä nyt nuo­ria­kin jot­ka haa­vei­le­vat omas­ta kodista?

   9. Kil­go­re: Nämä ihmi­set ovat saa­neet ympä­röi­vät yhteis­kun­nan kehi­tyk­sen vuok­si itsel­leen huna­ja­po­tin nyt arvok­kaan aa sun­non muo­dos­sa, jota ei ole vero­tet­tu kiin­teis­tö­ve­rol­la nimek­si­kään. Nyt­kö on tra­ge­dia että vuo­si­kym­men­ten ilmai­sen tuen jäl­keen ale­taan verot­ta­maan jotain? Mei­dän mui­den näkö­kul­mas­ta jot­ka emme voit­ta­neet esi­merk­ki­ta­pauk­sen asun­to­lo­tos­sa tra­ge­dia on että mei­dän vero­va­roil­la teh­tyä arvon­nousua ei ole käy­tän­nös­sä tähän asti miten­kään verotettu.

    Elä­ke­läi­sil­le kii­tok­se­na kai­kes­ta on var­mas­ti tar­peek­si nykyi­sil­le suu­ri­lu­kui­sil­le rlä­ke­läi­sil­le supe­re­dul­li­nen elä­ke­jär­jes­tel­mä jon­ka he ovat itsel­leen virit­tä­neet vuo­si­kym­me­nien saa­tos­sa. Nuo­ret mak­sa­vat enem­män elä­ke­mak­su­ja, saa­vat vähem­män elä­ke­mak­suil­leen tuot­toa, pää­se­vät van­hem­pa­na eläk­keel­le, eivät pää­se naut­ti­maan elä­ke­put­kes­ta eivät­kä super­kart­tu­mas­ta. Ehkä täs­sä kai­kes­sa oli­si jo tar­peek­si, ehkä asun­to­mark­ki­noil­la edes voi­si tosi­aan vähän miet­tiä nyt nuo­ria­kin jot­ka haa­vei­le­vat omas­ta kodista?

    Nii­tä supe­re­läk­kei­tä saa­vat vain 1940-luvul­la syntyneet.
    1960-luvul­la syn­ty­neil­le iskee jo elin­ai­ka­ker­roin eli elä­ke pie­ne­nee ja elä­kei­kä nousee. 1950–60 luvul­la synyt­neet mak­soi­vat Suo­men ulos lamas­ta. Kaik­ki eivät ehti­neet ostaa oike­aan aikaan ekan asun­ton­sa vaan sai­vat mus­ta­pek­ka­kor­tin jon­ka arvo romah­ti ja jou­tui aloit­ta­maan alusta.

    Kiin­teis­tö­ve­ron nos­ton ymmär­täi­sin jos sitä tar­vit­tai­siin infran tai pal­ve­lu­jen rahoit­ta­mi­seen kysei­siin aluei­siin joi­ta se kos­kee. Oli se sit­ten parem­pi jouk­ko­lii­ken­ne, parem­pi kun­nal­lis­tek­niik­ka, parem­pi tele ja säh­köin­fra, jokin edul­li­nen ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen läm­mi­tys­jä­rejs­tel­mä tai jotain muu­ta paran­nus­ta ympä­ris­töön joka oikeut­taa koro­tuk­sen. Ei se että asun­to­jen arvoa halu­taan lei­ka­ta ja ajaa van­hat asuk­kaat liriin.

 6. Soi­nin­vaa­ra kirjoitti:

  Voi­mas­sa ole­va laki kiin­teis­tö­ve­ros­ta ei – taas­kaan – sovel­lu kau­pun­kei­hin, kos­ka ei tun­ne­ta maa­poh­jan kiin­teis­tö­ve­roa. On vain ylei­nen kiin­teis­tö­ve­ro, joka kos­kee pait­si maa­poh­jaa, myös ton­til­la ole­via raken­nuk­sia. Maa­poh­jaan koh­dis­tu­va kiin­teis­tö­ve­ro on hai­ta­ton, kos­ka se ei vää­ris­tä käyt­täy­ty­mis­tä, kun taas raken­nuk­seen koh­dis­tu­va kiin­teis­tö­ve­ro on outo pis­te­ve­ro, jos­ta on hyvin­kin pal­jon haittaa.”

  Vaki­tui­sil­le asuin­ra­ken­nuk­sil­le ja voi­ma­loil­le on oma kiin­teis­tö­ve­ro­kan­tan­sa nykyi­sin­kin, ja pää­osa raken­nuk­sis­ta on kau­pun­geis­sa asuin­ra­ken­nuk­sia neliöi­den osal­ta. Mut­ta voi­si tosi­aan vaik­ka sai­raa­loil­le (kun­tayh­ty­mät mak­sa­vat raken­nuk­sis­taan kiin­teis­tö­ve­roa, toi­sin kuin kun­nat omis­ta raken­nuk­sis­taan) olla oma vero­kan­tan­sa ja esi­mer­kik­si kau­poil­le oman­sa. Yli­pää­tään pitäi­si pääs­tä eroon raken­nus­ta­son ylei­ses­tä kiin­teis­tö­ve­ros­ta, ja pääs­tä todel­li­sen käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukai­seen vero­tuk­seen, jos­sa vaik­ka­pa 50 % asun­to­ja ja 40 % kaup­po­ja sekä 10 % varas­to­ja omaa­van raken­nuk­sen kiin­teis­tö­ve­ro oli­si käyt­tö­tar­koi­tus­ten mukais­ten osuuk­sien mukai­nen eikä niin, että se mää­räy­tyy vain pää­tar­koi­tuk­sen mukaan. Kau­pun­geis­sa raken­nuk­set ovat usein hybri­de­jä, monel­la käyttötarkoituksella.

 7. En nyt vali­tet­ta­vas­ti luke­nut kaik­kia mui­ta kom­ment­te­ja koko­naan. Koh­tuu­del­la. Kata­ja­no­kan pää­kont­to­rit eivät ole yhtä kal­lii­ta sik­si, että ker­ros­ne­liöi­tä ei ole jyvi­tet­ty 40 m² noka­rei­siin. Ton­tin kiin­teis­tö­ve­ro on jo ole­mas­sa ton­tin vuo­kra­na. Kau­pun­git ovat vain sös­si­neet tämän jär­jes­tel­män lii­an pit­kil­lä vuo­kra­so­pi­muk­sil­la ja tont­tien myyn­nil­lä. Nyt jos tont­ti­maal­le lai­tet­tai­siin vero, niin kehys­kun­nat käyt­täi­si­vät sitä härs­kis­ti ker­man­kuo­rin­taaan. Vaik­ka vii­den tai kym­me­nen vuo­den sopi­muk­sil­la oltai­siiin pääs­ty oike­aan progres­sioon kehit­ty­vil­lä alueil­la. Sama päti­si nii­hin toimialakiinteistöihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.