Oden vaaliohjelma (8) Miten uudistaa asumistukea?

Asum­istuen rakenne on peräisin ajal­ta, jol­loin maas­sa val­lit­si vuokrasään­nöste­ly. Sil­loin asun­toa ei valit­tu vaan se osoitet­ti­in. Yksi­ty­isiä vuokra-asun­to­ja oli vähän ja niitä sai lähin­nä suhteilla.

Tarpeek­si pien­i­t­u­loiselta asum­is­tu­ki kor­vaa vuokras­ta 80 % per­heen koos­ta ja asumiskun­nas­ta riip­pu­vaan mak­simivuokraan saakka.

Täy­den asum­istuen saa, jos brut­to­tu­lot tulot ovat korkein­taan työ­markki­nat­uen suu­ruiset. Sitä suurem­mat tulot pienen­tävät asum­is­tukea 33,6 %, mikä nos­taa efek­ti­ivisen mar­gin­aaliv­eron varsin korkeaksi.

Jos siis halu­aa muut­taa parem­paan ja sata euroa kuus­sa kalli­im­paan asun­toon, asum­is­tu­ki mak­saa ero­tuk­ses­ta 80 €. Tämä 80 % on aika paljon, mut­ta ennen asun­toa ei valit­tu, vaan otet­ti­in se, mikä saati­in. Ei tarvin­nut kan­nus­taa hal­paan asun­toon, kos­ka asun­toa ei saanut vali­ta. Mak­simivuokran ajatuk­se­na oli estää ylel­lisen asumisen tukeminen.

Tilanne on nyt vuokrasään­nöste­lyn lop­ut­tua aivan toinen. Vuokrata­so on nous­sut jyrkästi, mut­ta toisaal­ta on mis­tä vali­ta. Oikotiel­lä oli tänään 4 400 asun­toa vuokrat­ta­vana Helsingissä.

Asum­istuen hyväksymät enim­mäisvuokrat ovat Helsingis­sä niin paljon alle markki­navuokrien, että asum­is­tu­ki aut­taa pien­i­t­u­loista todel­lisu­udessa vain ARA-asun­nois­sa. Kun ker­ro­taan, mil­lä sum­mil­la asum­is­tu­ki tukee yksi­ty­isiä vuokranan­ta­jia, uno­hde­taan, että huo­mat­ta­va osa asum­istues­ta menee ARA-asunois­sa asuville.

Jos siis halu­aa muut­taa parem­paan ja kalli­im­paan asun­toon, joutuu käytän­nössä mak­samaan ero­tuk­sen kokon­aan itse. Läh­es kokon­aan itse joutuu mak­samaan myös ARA-asun­non ja yksi­tyisen vuokra-asun­non välillä.

Tyyp­illi­nen yksin asu­van vuokra ARA-asun­nos­ta on 450 €/kk. Se on kokon­aan asum­is­tu­keen oikeut­ta­va. Asum­is­tu­ki kor­vaa 360 euroa ja itse mak­set­tavak­si jää 90 euroa.

Korkein asum­istues­sa hyväksyt­tävä vuokra yksinäiselle ihmiselle Helsingis­sä on 521 €/kk ja asum­is­tu­ki on työ­markki­nat­uen saa­jal­la tai vähä­varaisel­la opiske­li­jal­la täl­löin 416,80 €. Näin halpo­ja asun­to­ja ei vapail­la markki­noil­la ole kuin soluasunnoissa.

Vapail­ta markki­noil­ta on vaikea löytää yksiötä alle 700 eurol­la kuus­sa. (Nyt se tosin onnis­tuu, kun korona on karkot­tanut opiske­li­jat Helsingistä, mut­ta tilanne ei ole pysyvä.)

Jos vuokra on 700 €, asum­is­tu­ki on 416,80 euroa, joten itse pitää mak­saa 283,20 euroa. Se veisi puo­let työ­markki­natukea saa­van tuloista, eikä riit­tävästi rahaa jäisi edes ruokaan.

Jot­ta työ­markki­nat­uen varas­sa ole­val­la olisi varaa asun­toon, hän tarvit­see sekä ARA-asunon että asum­istuen. Pelkästään toinen ei riitä.

Nyky­maail­mas­sa tuo 80 % hyväksyt­tävään vuokraan saak­ka on ihan pöhkö ja nol­la pros­ent­tia sen yli menevältä osalta on kohtuuton.

Kun opiske­li­jat siir­ret­ti­in yleisen asum­istuen piiri­in, solu­a­sun­to­jen suo­sio rom­ahti. Solu­a­sun­to on halvem­pi kuin oma yksiö, mut­ta väliäkös sil­lä, kun asum­is­tu­ki mak­saa ero­tuk­ses­ta 80 %.

Pienel­lä pal­ka­lla ei pysty markki­navuokraa Helsingis­sä mak­samaan, sil­lä vähänkin isom­pi palk­ka pienen­tää asumistukea.

Voidak­seen asua Helsingis­sä on pien­i­t­u­loisen joko saata­va ARA-asun­to tai täy­den­net­tävä asum­is­tukea toimeen­tu­lotues­ta. Kos­ka asum­is­tu­ki kor­vaa niin huonos­ti, lop­pu tulee toimeen­tu­lotues­ta. Kun yksinäisel­lä henkilöl­lä asum­is­tu­ki on korkein­taan 416,80 euroa, toimeen­tu­lotues­sa ote­taan täysimääräis­es­ti huomioon vuokrat aina 694 euroon saak­ka. Itse asi­as­sa erit­täin yleistä on kor­va­ta tätä suurem­piakin vuokria, kos­ka hal­paa vuokra-asun­toa ei pysty saa­maan. Tämä on aivan vihon­vi­imeinen asia, sil­lä toimeen­tu­lo­tu­ki on tukimuo­tona turmi­olli­nen. Jos joutuu siihen tur­vau­tu­maan, ei kan­na­ta tehdä työtä, kos­ka yli 80 % ansioista leikkau­tuu pois. Kymme­nen euron tun­tipalka­s­ta jää siis käteen alle kak­si euroa.

Tilanne on pieni­palkkaisen osalta huono, mut­ta ei aivan näin huono. Palka­s­ta jätetään otta­mat­ta huomioon 300 euroa, joten asum­is­tu­ki alkaa pienen­tua, kun palk­ka ylit­tää 1030 euroa. Se on helpot­tanut pieni­palkkaisten tilan­net­ta olen­nais­es­ti, tai siis korot­ti hei­dän asum­is­tukeaan sadal­la eurol­la. Pidän tätä hie­man omana ansio­n­ani. Esitimme suo­jaosaa Juhana Var­ti­aisen kanssa selvi­tyk­sessämme, jol­la pohdit­ti­in keino­ja paran­taa pieni­palkkaisten tilan­net­ta. (Lisää matalapalkkatyötä!)

Nyt kun vuokrasään­nöste­lyn päät­tymis­es­tä on kulunut neljän­nesvu­o­sisa­ta, olisi aika ottaa asia huomioon myös asumustuen rakenteessa.

Mitä siis pitäisi tehdä?

 • Asum­istuen hyväksymiä mak­simivuokria on korotet­ta­va olen­nais­es­ti, kos­ka ei ole järkevää, että toimeen­tu­lotues­ta tulee läh­es ruti­ini­no­mainen lisä sosi­aalietuuk­si­in ja kos­ka asum­is­tu­ki ei vas­taa tuke­na sitä, että onnis­tuu saa­maan itselleen ARA-asun­non. Asum­istuen mak­simivuokrat tulee nos­taa samalle tasolle toimeen­tu­lotuen kanssa. Se on siis yksin asu­val­la nyt 694 €/kk.
 • Asum­is­tu­ki voisi kor­va­ta johonkin järkevään rajaan saak­ka vuokran kokon­aan (tuloista riip­pu­val­la omavas­tu­u­o­su­udel­la vähen­net­tynä tietysti) ja sen yli menevältä osalta esimerkik­si 50 % ja jonkin korkeam­man rajan jäl­keen vaikka­pa vain 30 %
 • Hyväksyt­tävä mak­simivuokra voisi olla kalli­il­la alueel­la korkeampi kuin muual­la, kos­ka yksi asum­is­poli­ti­ikan tavoite on edis­tää sosi­aal­ista sekoit­tumista. Tämä voi herät­tää vasta­lau­sei­ta, mut­ta ei se sen kum­mallisem­paa ole kuin ARA-asun­to­jen rak­en­t­a­mi­nen kalli­isi­in kaupunginosiin.
 • Asum­istuen suo­jao­su­ut­ta voisi korot­taa 300 eurosta. Täl­lä tuet­taisi­in pieni­palkkaisia. On vähän outo tilanne, että työt­tömät pää­sevät asumaan Helsinki­in helpom­min kuin pieni­palkkaiset. Tämä on vai­h­toe­hoinen toimen­pide mak­simivuokrien korot­tamiselle. Jos suo­jao­su­ut­ta korote­taan, voidaan mak­samivuokria korot­taa vas­taavasti vähemmän.
 • Asum­istuen mak­satuk­ses­sa pitäisi ehkä muut­taa vas­tui­ta val­tion ja kun­nan välillä.

25 vastausta artikkeliin “Oden vaaliohjelma (8) Miten uudistaa asumistukea?”

 1. Minus­ta asum­istues­sa pitäisi olla myös kan­nuste jär­jestää oma asumisen­sa mah­dol­lisim­man edullis­es­ti. On se sit­ten van­hempi­en luona asum­ista, kimp­pakämp­pä tms., mut­ta edullis­es­ti asu­valle pitäisi jäädä enem­män rahaa käyt­töön jotakin muu­ta kautta.

  1. Maalaisvihreä:
   Minus­ta asum­istues­sa pitäisi olla myös kan­nuste jär­jestää oma asumisen­sa mah­dol­lisim­man edullis­es­ti. On se sit­ten van­hempi­en luona asum­ista, kimp­pakämp­pä tms., mut­ta edullis­es­ti asu­valle pitäisi jäädä enem­män rahaa käyt­töön jotakin muu­ta kautta.

   Eli siis jonkin­lainen perus­tu­lo + asuin­paikkaan perus­tu­va asum­is­lisä. Sat­tumoisin vihrei­den aja­tus­pa­ja Visio on ehdot­tanut jotain tämän kaltaista sosi­aal­i­tur­van uudistusta.

  2. Voisi olla että tämä toimisi taas tuo­ta Osmon mainit­se­maa sosi­aal­ista sekoit­tumista vas­taan; edulli­nen asun­to on sama kuin asun­to jostain pien­i­t­u­lois­t­en asuinalueelta.

   Itse pidän tosin tuo­ta sosi­aalisen sekoit­tumisen edis­tämistä aika mah­dot­tomana tehtävänä muutenkin. Hyvä­tu­loisil­la tun­tuu ole­van erit­täin vah­va halu päästä eroon “roskaväestä” ympäristössään ja “roskavä­ki” ei arvos­ta sno­bialuei­ta sen ver­taa että olisi valmis mak­samaan pen­niäkään enem­pää siel­lä asumis­es­ta. Ain­oak­si keinok­si jää melkein­pä pakot­taa ihmiset asumaan sekaisin, mikä kuu­lostaa hie­man neuvostoliittolaiselta.

   1. Olen asunut vuosikym­me­nien ajan hyvä­tu­lois­t­en alueil­la Espoos­sa ja Hgis­sä. Kaikissa tapauk­sis­sa eri­laiset häir­iöt, tupakoin­ti jne. ovat keskit­tyneet niihin (har­voihin) asun­toi­hin, jois­sa on eri syistä asunut vuokralaisia. Ympäröivän alueen sta­tus ei näyt­tänyt vaikut­ta­van mitenkään jalostavasti hei­hin, mut­ta heistä aiheu­tui eri­laista suurem­paa ja pienem­pää häir­iötä. (Ain­oa poikkeus oli ulko­maalainen EU-virkamies, joka oli vuokran­nut ns. kovan rahan asun­non pientaloalueelta.)

  3. Maalaisvihreä:
   Minus­ta asum­istues­sa pitäisi olla myös kan­nuste jär­jestää oma asumisen­sa mah­dol­lisim­man edullis­es­ti. On se sit­ten van­hempi­en luona asum­ista, kimp­pakämp­pä tms., mut­ta edullis­es­ti asu­valle pitäisi jäädä enem­män rahaa käyt­töön jotakin muu­ta kautta.

   Tää on mie­lenki­in­toinen idea. Siis kannustinta:
   Mak­se­taan sitä enem­män asum­is­tukea, mitä vähem­män sitä tarvii?

   1. toke: Tää on mie­lenki­in­toinen idea. Siis kannustinta:
    Mak­se­taan sitä enem­män asum­is­tukea, mitä vähem­män sitä tarvii?

    Miten määrit­telet tarvit­semisen? Kenel­lä on “tarve” asua kalli­isti tai kalli­il­la alueella?

    Paras­ta olisi luop­ua kokon­aan asum­istues­ta ja kor­va­ta se perus­tu­lol­la. Jos tähän ei pystytä, ensim­mäisenä tulisi siirtää asum­is­tu­ki kun­nan mak­set­tavak­si (tietenkin kun­tien val­tiono­suuk­sis­sa huomioitaisi­in ne kun­nat, joiden vero­tu­lot ovat pienet). Näin jäisi kun­nan sisäisek­si kiis­tak­si se, mis­sä määrin ja mil­lä tavoin seg­re­goi­tu­mista halu­taan hidastaa.

   2. Aika ajatel­la: Miten määrit­telet tarvit­semisen? Kenel­lä on “tarve” asua kalli­isti tai kalli­il­la alueella?

    Paras­ta olisi luop­ua kokon­aan asum­istues­ta ja kor­va­ta se perustulolla.

    En tai­da nyt ehtiä määritel­lä asi­aa, joten jätän määrit­te­lyn tuen anta­jan hommaksi.

    Kom­mentin tarkoi­tus oli osoit­taa, ettei asia ole mil­lään tapaa yksioikoinen.
    Ja se, että asum­is­tu­ki on perus­tu­lon sisäl­lä tai kyl­jessä ei muu­ta asi­aa mitenkään.

    Tot­takai olis hyödyl­listä ohja­ta tuel­la saa­jia opti­moimaan asumiskulunsa.
    Ongel­ma vaan on se, ettei saa­jaa oikein voi hirveästi ran­gaista siitä, että muut nos­ta­vat asumisen hin­taa saa­jan asuinalueel­la, eikä pidem­män päälle saa­jaa kan­na­ta häätää pois sieltä, mis­sä voisi olla työpaikkoja.
    Eikä ihan hirveesti kan­na­ta tar­jo­ta “mukavaa” elin­ta­soa niille, jot­ka elelevät hal­van asumisen alueil­la, ilman inten­si­iviä työl­listymiseen. Vai kan­nat­taisko sittenkin?
    Kun ker­ran iso osa väestöstä ei koskaan tule työl­listymään kansan­talouden kannal­ta kan­nat­tavasti, niin kan­deisko ne rou­da­ta sinne muut­to­tap­piokun­tien ilmaisi­in asuntoihin?

   3. Tot­takai olis hyödyl­listä ohja­ta tuel­la saa­jia opti­moimaan asumiskulunsa.
    Ongel­ma vaan on se, ettei saa­jaa oikein voi hirveästi ran­gaista siitä, että muut nos­ta­vat asumisen hin­taa saa­jan asuinalueel­la, eikä pidem­män päälle saa­jaa kan­na­ta häätää pois sieltä, mis­sä voisi olla työpaikkoja.
    Eikä ihan hirveesti kan­na­ta tar­jo­ta “mukavaa” elin­ta­soa niille, jot­ka elelevät hal­van asumisen alueil­la, ilman inten­si­iviä työl­listymiseen. Vai kan­nat­taisko sittenkin?
    Kun ker­ran iso osa väestöstä ei koskaan tule työl­listymään kansan­talouden kannal­ta kan­nat­tavasti, niin kan­deisko ne rou­da­ta sinne muut­to­tap­piokun­tien ilmaisi­in asuntoihin? 

    Jonkin­lainen perus­tu­lopo­h­jainen malli olisi ehkä paras ratkaisu. Sen lisäk­si voisi saa­da “asum­is­lisää” joka riip­puisi asuin­paikkakun­nas­ta tai kaupungi­nosas­ta. Asum­is­lisän määrä voisi riip­pua jol­lain laskukaaval­la alueen keskimääräis­es­tä vuokrata­sos­ta. Täl­löin tietysti kalli­il­la alueel­la keskimääräistä halvem­mas­sa käm­pässä asusteli­ja hyö­ty­isi, ja vas­taavasti hal­val­la alueel­la kalli­is­sa asun­nos­sa asu­ja kär­sisi, joten mitenkään täy­delli­nen sys­tee­mi se ei olisi. Mut­ta tuskin mikään tuk­i­him­meli pystyy tukki­maan kaikkia por­saan­reik­iä ja jonk­i­nasteista moraa­lika­toa pitää vain sietää.

    Sen, että joku jää pysyvästi elämään yhteiskun­nan tuel­la ilman että on mitään real­is­tista mah­dol­lisu­ut­ta työl­listyä kalli­il­la alueel­la, voitaisi­in ratkaista tekemäl­lä asum­istues­ta määräaikainen ansiosi­don­naisen tapaan. Jos olisi vaik­ka tiet­ty määrä asum­is­tukikuukau­sia, joiden lop­ut­tua tuki putoaisi jon­nekin alem­malle perus­ta­solle, kan­nus­taisi elämän­ta­p­atyöt­tömiä muut­ta­maan halvem­malle alueelle ennen pitkää. Mikäli ihmi­nen työl­listy­isi eikä enää nos­taisi tukia, kuukaudet voisi­vat hil­jalleen palautua.

  4. Maalaisvihreä:
   Minus­ta asum­istues­sa pitäisi olla myös kan­nuste jär­jestää oma asumisen­sa mah­dol­lisim­man edullis­es­ti. On se sit­ten van­hempi­en luona asum­ista, kimp­pakämp­pä tms., mut­ta edullis­es­ti asu­valle pitäisi jäädä enem­män rahaa käyt­töön jotakin muu­ta kautta.

   Toinen kaupungille hyödylli­nen muu­tos olisi, että asum­is­tukea mak­set­taisi­in eri määrä palkkat­u­lo­ja saav­ille kuin tuel­la eläville. Eli 700 e/kk jos on palkkat­u­lo­ja vähin­tään sen ver­ran, tai 350 e/kk jos ei ole palkkat­u­lo­ja lainkaan. Siis jos töitä (ja kun­nal­lisvero­tu­lo­ja) ei ole, ei tue­ta Helsingis­sä asumistakaan.

  5. Nimeno­maan, tarvi­taan jokin kan­nuste, tuki­in sisään­raken­net­tu automaat­ti­nen säätö, joka ohjaa kaikkia osa­puo­lia toim­i­maan yhteiskun­nan kannal­ta optimaalisesti.

   Tähän liit­tyen myös seg­re­gaa­tion tor­jun­nas­sa on olta­va tolkkua, sopi­vaa kom­pro­mis­sia ihanteen ja real­is­min välil­lä. Ehkä riit­täisi, että tuen tarvit­si­joi­ta ohjat­taisi­in keski­t­u­lois­t­en sekaan keski­hin­tais­ten asun­to­jen alueille, eikä kalli­iden asun­to­jen alueille.

   1. viher­lan­dia:
    Tähän liit­tyen myös seg­re­gaa­tion tor­jun­nas­sa on olta­va tolkkua, sopi­vaa kom­pro­mis­sia ihanteen ja real­is­min välil­lä. Ehkä riit­täisi, että tuen tarvit­si­joi­ta ohjat­taisi­in keski­t­u­lois­t­en sekaan keski­hin­tais­ten asun­to­jen alueille, eikä kalli­iden asun­to­jen alueille.

    Mis­sä kohtaa siinä nyt ei ole tolkkua?
    Tuen tarvit­si­joi­ta voisi hyvinkin ohja­ta keski­hin­tais­ten asun­to­jen alueille, mut­ta ongel­ma on se, ettei niitä oikein enää ole.
    Kos­ka ei raken­neta halpo­ja asun­to­ja, kuten ennen.
    Keski­hin­tais­ten asun­to­jen perässä pitää nyt muut­taa Van­taan rajalle tai sen yli.

    Kos­ka siis Hki ei enää ole huole­ht­in­ut siitä, että halpo­ja asun­to­ja tuote­taan. Ainakin 13 vuot­ta put­keen on raken­net­tu tavoitet­ta vähem­män ara-asun­to­ja. Hitas­ten hin­ta on pom­pan­nut keski­t­u­lois­t­en ulot­tumat­tomi­in. Yleishyödyl­liset asun­non­tar­joa­jat ovat kadonneet.

    Vuosikäm­men on nyt hoet­tu sitä, että “lisää rak­en­t­a­mi­nen” kor­jaa tilanteen ja heilutel­tu käsiä ilmas­sa. Ehkä jatke­taan vielä pari vuosikym­men­tä samal­la tavalla?
    Mikä per­in­tei­sistä tari­noista “vääristä pro­fe­tioista” sopii tähän tilanteeseen parhaiten?

   2. toke:
    Keski­hin­tais­ten asun­to­jen perässä pitää nyt muut­taa Van­taan rajalle tai sen yli. 

    Sou wot. Pääkaupunkiseu­tua kan­nat­taa kat­soa kokon­aisuute­na. Jos Helsingistä ei löy­dy keski­hin­taisia aluei­ta, niin tor­ju­taan seg­re­gaa­tio­ta sit­ten Van­taal­la ja Espoossa.

 2. “Tilanne on pieni­palkkaisen osalta huono, mut­ta ei aivan näin huono. Palka­s­ta jätetään otta­mat­ta huomioon 300 euroa, joten asum­is­tukea alkaa pienen­työ, kun palk­ka ylit­tää 1030 euroa. Se on helpot­tanut pieni­palkkaisten tilan­net­ta olen­nais­es­ti, tai siis korot­ti hei­dän asum­is­tukeaan sadal­la eurolla.”

  Minus­ta tuo on yksi nykyisen yleisen asum­istuen isoista ongelmista. Se kan­nus­taa ole­maan mm. osa-aikaopiske­li­ja ja samanaikainen osa-aikatyön­tek­i­jä sen sijaan, että tek­isi nopeasti opin­ton­sa töitä sen sivus­sa tekemät­tä ja valmis­tu­isi pian. Joka kuukausi kan­nat­taa tien­ata ainakin joitain sato­ja euro­ja ansio­tu­loa, kun taas jos menee tien­aa­maan vähän liikaa, tuki kutis­tuu, ja jos tien­aa pari ton­nia, tipah­taa kokon­aan pois tuelta.

  300 €/kk raja on vieläpä henkilöko­htainen, eli esim. pariskun­nal­la kat­so­taan molem­pi­en tulo­jen osalta se erik­seen, kun taas muu osa asum­istuen tulo­ra­jas­ta on ruokakun­tako­htaista. Tosin tuen ehdot ovat niin vaikei­ta, että tuo­ta 300 €/kk vähen­nyk­sen ymmärtäjistä mon­et ovat aka­teemis­es­ti koulutet­tu­ja, kun taas syr­jäy­tymis­riskin vaaras­sa ole­vat eivät ole enää aikoi­hin ymmärtäneet mon­imutkaisen asum­istuen ehto­ja niin hyvin, että osaisi­vat itse laskea tuen määrän oikein etukä­teen omas­sa tilanteessaan. Yleis­es­ti ensin han­ki­taan asun­to, ja vas­ta sen jäl­keen Kelas­ta selvitetään hake­muk­sel­la, että paljonko asum­is­tukea päätök­sen­mukaan tulisi, jon­ka jäl­keen moni vas­ta tietää, mikä oma osu­us on.

  300 €/kk vähen­nys aut­taa pieni­palkkaisia, mut­ta ei niitä pien­i­t­u­loisia, jot­ka eivät saa palkkat­u­loa ollenkaan. Nyky­isin asum­is­tukea saav­ista pieni­palkkai­sista ruokakun­nista huo­mat­tavas­sa osas­sa asuu opiske­li­joi­ta. Tuos­ta 300 €/kk on tul­lut samal­la ihan eri­lainen luon­teeltaan kuin oli sil­loin kun se otet­ti­in käyt­töön, sil­lä siihen aikaan vuokral­la asu­vat opiske­li­jat oli­vat vielä asum­is­lisän piiris­sä, ja opiske­li­joista sil­loin vain omis­tusasu­jat oli­vat yleisen asum­istuen piirissä.

  Itseäni asum­istues­sa eniten huo­le­tus­tut­taa kysymys, että osuuko tuki edes nykyään kovin hyvin eniten tukea tarvit­se­vi­in, vai tue­taanko eniten niitä, jot­ka osaa­vat parhait­en tukea hakea. Juuri eilen jut­telin yhden kiin­teistön­välit­täjän kanssa, joka sanoi, että asun­tomarkki­nas­sa täl­lä het­kel­lä oma­lle lapselleen vuokra-asun­toa osta­vat van­hem­mat ovat nyt iso asun­nonos­ta­jaryh­miä. Varakkaat van­hem­mat osta­vat asun­non, ja perivät sit­ten lapseltaan vuokraa, jon­ka Kela sit­ten asum­istuen ja osin toimeen­tu­lotuen muo­dos­sa isol­ta osin mak­sa­vat. Täl­lainen vuokralainen tuhoaa asun­non paljon epä­to­den­näköisem­min kuin joku ven­tovieras. Lisäk­si — ellen ihan väärin muista — Kelan tuk­isään­tö­jen mukaan on sal­lit­tua, että van­hem­mat itse mak­sa­vatkin vuokrat, jos niin halu­a­vat tehdä. Asum­istuen ehtona on vain se, että kun­han joku ne vain mak­saa. Ilman asum­is­meno­ja kun tukea ei makseta.

  Olen samaa mieltä aiem­man kir­joit­ta­jan kanssa siitä, että yhteiskun­nalle saat­taisi olla halvem­paa tukea ennem­min edullista tapaa jär­jestää asum­i­nen kuin vaikka­pa tyhjiä asun­to­ja — joi­ta asum­istuel­la nyky­isin myös tue­taan. Sen saamisen ehtona kun ei ole asum­i­nen koko aikaa tukea saavas­sa asun­nos­sa, vaan liki 4 kuukaut­ta saa asun­to olla ker­ral­laan vaik­ka tyhjänäkin. Nykyi­nen malli suosii solu­jen sijaan yksiöitä ja van­hempi­en tai edes puoli­son kanssa yhdessä asumisen sijaan sitä, että kukin muo­dostaa oman ruokakun­tansa ainakin tuen kannalta.

 3. Kun­nan­val­tu­us­toko asum­istues­ta päät­tää? Onko kun­nal­lis­vaalit kansanäänestys soteu­ud­is­tuk­ses­ta, aami­ais­sa­tases­ta vai asumistuesta?

 4. “Tyyp­illi­nen yksin asu­van vuokra ARA-asun­nos­ta on 450 €/kk. Se on kokon­aan asum­is­tu­keen oikeut­ta­va. Asum­is­tu­ki kor­vaa 360 euroa itse mak­set­tavak­si jää 90 euroa.”

  Sit­ten naa­pu­ri­talos­sa keskilu­okkainen mak­saa vuokraa sen 900‑1800€ saman­lais­es­ta asunnosta.

  Reilua. Oikein kan­nus­taa rehkimään ja tekemään duunia.

  Asum­is­tu­ki, ARA ja kaik­ki pas­sivoivat tuet pitäisi lopet­taa kokonaan.

  Jos ei ole varaa asua Helsingis­sä, niin sit­ten muu­ta muualle. Suomes­sa on yli 300 kun­taa ja var­masti löy­tyy köy­hälle asun­to halvem­mal­la, ja kaikin puolin ter­veel­lisem­mästä ympäristöstä.

  1. Kaikissa tuis­sa pitäisi aina olla 

   FOOBAR:
   “Tyyp­illi­nen yksin asu­van vuokra ARA-asun­nos­ta on 450 €/kk. Se on kokon­aan asum­is­tu­keen oikeut­ta­va. Asum­is­tu­ki kor­vaa 360 euroa itse mak­set­tavak­si jää 90 euroa.”

   Sit­ten­naa­pu­ri­talos­sa keskilu­okkainen mak­saa vuokraa sen 900‑1800€ saman­lais­es­ta asunnosta.

   Reilua. Oikein kan­nus­taa rehkimään ja tekemään duunia.

   Asum­is­tu­ki, ARA ja kaik­ki pas­sivoivat tuet pitäisi lopet­taa kokonaan.

   Jos ei ole varaa asua Helsingis­sä, niin sit­ten muu­ta muualle. Suomes­sa on yli 300 kun­taa ja var­masti löy­tyy köy­hälle asun­to halvem­mal­la, ja kaikin puolin ter­veel­lisem­mästä ympäristöstä.

   Sitä olen joskus miet­tinyt, että jos kaik­ki sel­l­aiset saisi nap­pia paina­mal­la pois pääkaupunkiseudun asun­tomarkki­noil­ta, joil­la ei ole varaa omil­la rahoil­laan asum­is­taan mak­saa, mitä tapah­tu­isi pääkaupunkiseudun asun­tomarkki­noille? Tai Helsingin? 

   Luon­nol­lis­es­ti joko asumisen hin­ta lask­isi tai tilalle muut­taisi ihmisiä, joil­la olisi varaa. Käytän­nössä hin­ta lask­isi kos­ka ei niitä tuli­joi­ta ole niin paljoa. Mut­ta lask­isiko hin­ta tarpeek­si, että pieni­palkkaisil­la olisi taas varaa asua Helsingis­sä, vaik­ka jou­tu­isikin vuokransa mak­samaan pal­ka­llaan ilman tukia? 

   Var­masti tilanne olisi ainakin ter­veem­pi kuin se on nyt. Nyt tun­tuu, että olemme kier­teessä, jos­sa tukia on jatku­vasti lisät­tävä ja samal­la työn­teosta tulee yhä vähem­män kannattavaa.

 5. Fak­tan­ta­rk­istus­ta:

  Ode: “Kun ker­ro­taan, mil­lä sum­mil­la asum­is­tu­ki tukee yksi­ty­isiä vuokranan­ta­jia, uno­hde­taan, että huo­mat­ta­va osa asum­istues­ta menee ARA-asunois­sa asuville.”

  Hmm, kävit siis Oikotiel­lä, jos­sa 4400 vuokra-asuntoa.
  Jos ajatel­laan, että kipu­ra­ja vuokralle on 650€ (jot­ta jää tarpeek­si rahaa ruokaan), niin kun Oikotiel­lä rajaa tulok­set välille 0–650€, niin löy­tyy 290 asuntoa.
  Joista ei tai­da yksikään olla Hoasin tai kaupun­gin vuokra-asunto.

  Joten jotain tilas­toti­etoa pitäs var­maan saa­da tuolle väittämälle?

 6. Fak­tan­ta­rk­istus 2:
  Ode: “Tyyp­illi­nen yksin asu­van vuokra ARA-asun­nos­ta on 450 €/kk.”
  Mis­täs tämä tieto on peräisin?
  Onko ole­tuk­se­na, että yksin asu­va asuu aina yksiössä?
  Ara-kesk­ineliövuokra on täl­lä het­kel­lä 13,21€/m2, arvatenkin pienis­sä asun­nois­sa isompi.
  Eli ara-vuokral­la yksin asu­va asuu keskimäärin 34 neliön asunnossa?

 7. Tulisiko­han tämän mallin (asum­is­tu­ki 690€/kk ja kalli­im­mil­la alueil­la korkeam­mat enim­mäisvuokrat) seu­rauk­se­na helsinkiläisille asun­tosi­joit­ta­jille entistäkin lokoisem­mat oltavat?

  Enim­mäisvuokrakat­to tun­tuu nykyisen asumisen tuen jär­jestelmän suurim­mal­ta ongel­mal­ta. Kyseinen kat­to kun muo­dostaa vuokra­markki­noille lat­t­ian: halvem­mal­la asun­toa ei kan­na­ta vuokra­ta, sil­lä kiin­nos­tus­ta riit­täisi kallim­mal­la vuokral­la. Jos kat­to nousisi vaik­ka 750€:on, nou­se­vat halvimpi­enkin vuokra­mur­ju­jen vuokrat pienel­lä viipeel­lä tuolle tasolle. 

  Vuokraka­ton nousu hait­taa eniten pien­i­t­u­lois­ta/osa-aikaista työn­tek­i­jää, joka tulo­jen­sa takia juuri ja juuri jää asum­is­tukien ulkop­uolelle. Jos asumisen tuk­i­jär­jestelmän tulo­rajo­ja ei samal­la nos­te­ta, syr­jäy­tyy mata­la­palkkatyön­tek­i­jä asun­tomarkki­noil­ta. Ikävim­mässä tapauk­ses­sa mata­la­palkkatyön­tek­i­jä tajuaa, että työn­teosta jää kovin vähän käteen asum­is­meno­jen jälkeen.

  Näen seg­re­gaa­tion niin, että olisi yhteiskun­nankin kannal­ta hyödyl­listä, jos hyvil­lä alueil­la asu­isi myös työvoimaa. En niin, että jokaisel­la tulisi olla tulota­sostaan riip­puma­ton oikeus mieleisek­si kat­so­maansa asumiseen. En ole ihan var­ma, kan­nat­taako pitkäaikaistyöt­tömiä / pysyvästi työvoiman ulkop­uolel­la ole­via toimeen­tu­lotuen asi­akkai­ta asut­taa kaik­ista halu­tu­impi­in vuokra-asun­toi­hin, jos vai­h­toe­htona olisi aluei­den tarvit­se­man työvoiman asuttaminen.

 8. Ehdot­tomasti olisi myös kor­jat­ta­va, ettei yrit­täjä saa asum­is­tukea YEL-työ­tu­lon vaan todel­lis­ten tulo­jen mukaan. Nyt voin saa­da sata­ton­nia vuodessa fir­malle ja mak­saa itsel­leni 5000 e/kk palkkaa, mut­ta kos­ka YEL-työ­tu­loni on min­imin ver­ran (8000 e/v), saan asumistukea.

  1. Krtek:
   Ehdot­tomasti olisi myös kor­jat­ta­va, ettei yrit­täjä saa asum­is­tukea YEL-työ­tu­lon vaan todel­lis­ten tulo­jen mukaan. Nyt voin saa­da sata­ton­nia vuodessa fir­malle ja mak­saa itsel­leni 5000 e/kk palkkaa, mut­ta kos­ka YEL-työ­tu­loni on min­imin ver­ran (8000 e/v), saan asumistukea.

   Ei kai? Miten tuol­lainen idioot­ti­maisu­us on voin­ut päästä läpi lainsäädännössä…

   1. Peter: Ei kai? Miten tuol­lainen idioot­ti­maisu­us on voin­ut päästä läpi lainsäädännössä…

    Se vielä muutet­ti­in tuol­laisek­si, aiem­pi käytän­tö oli todel­lis­ten tulo­jen mukaan 😂

  1. Peruskysymys:
   Mik­si asum­is­tu­ki ylipäätään on?

   Jot­ta ide­ol­o­gis­es­ti työt­tömät voisi­vat jatkaa loisimista.

   Esimerkik­si köy­hien eläkeläis­ten asi­aa asum­istuen aiheut­ta­ma paine vuokrata­son kasvu­un ei auta yhtään.

   Jos ikää on yli 55-vuot­ta ja koulu­tus vähäistä, niin tuki on paikallaan. Mut­ta onko siltikään hyväksyt­tävää mak­saa tukea kalleim­mille alueille tässä maassa?

   Jos ikää on alle 30-vuot­ta, niin kyse on ihan puh­taas­ta laisku­ud­es­ta ja loisimis­es­ta. Suo­ranais­es­ta asennevammasta.

   Halu­taan asua maan kalleim­mil­la huudeil­la, mut­ta käsi veron­mak­sajien kukkarossa. Ihanan urbaa­nia ja vasem­mis­to­laista. Välil­lä käy­dään oksen­ta­mas­sa spray­purkil­la jotain seinille.

   Pien­i­t­u­loisen ase­maa asum­is­tu­ki ei myöskään auta vaan heiken­tää. Heille nämä loiset ovat pahimpia kilpailijoita.

   Minä arvostan suuresti siivoa­jia, kun­tien pieni­palkkaisia duunare­i­ta ja mui­ta raata­ja. Mut­ta halveksin heitä, jot­ka eivät osal­lis­tu yhteiskun­nan rakentamiseen.

   Myös miljonääri voi olla loinen. Veronkier­to mah­dol­lis­taa sen, että vero­ja ei mak­se­ta, mut­ta veron­mak­sa­jan kus­tan­ta­mat autoti­et kyl­lä kelpaavat.

   Keskilu­ok­ka ei kiitos­ta saa työstään ja vero­tus­ta halu­taan entis­es­tään kiristää.

   1. FOOBAR: Jot­ta ide­ol­o­gis­es­ti työt­tömät voisi­vat jatkaa loisimista.

    Esimerkik­si köy­hien eläkeläis­te­nasi­aa asum­istuen aiheut­ta­ma paine vuokrata­son kasvu­un ei auta yhtään.

    Jos ikää on yli 55-vuot­ta ja koulu­tus vähäistä, niin tuki on paikallaan. Mut­ta onko siltikään hyväksyt­tävää mak­saa tukea kalleim­mille alueille tässä maassa?

    Jos ikää on alle 30-vuot­ta, niin kyse on ihan puh­taas­ta laisku­ud­es­ta ja loisimis­es­ta. Suo­ranais­es­ta asennevammasta.

    Halu­taan asua maan kalleim­mil­la huudeil­la, mut­ta käsi veron­mak­sajien kukkarossa. Ihanan urbaa­nia ja vasem­mis­to­laista. Välil­lä käy­dään oksen­ta­mas­sa spray­purkil­la jotain seinille.

    Pien­i­t­u­loisen ase­maa asum­is­tu­ki ei myöskään auta vaan heiken­tää. Heille nämä loiset ovat pahimpia kilpailijoita.

    Minä arvostan suuresti siivoa­jia, kun­tien pieni­palkkaisia duunare­i­ta ja mui­ta raata­ja. Mut­ta halveksin heitä, jot­ka eivät osal­lis­tu yhteiskun­nan rakentamiseen.

    Myös miljonääri voi olla loinen. Veronkier­to mah­dol­lis­taa sen, että vero­ja ei mak­se­ta, mut­ta veron­mak­sa­jan kus­tan­ta­mat autoti­et kyl­lä kelpaavat.

    Keskilu­ok­ka ei kiitos­ta saa työstään ja vero­tus­ta halu­taan entis­es­tään kiristää.

    Ehkä näinkin.

    Mut­ta myös esimerkik­si ne jot­ka ovat saa­neet mak­suhäir­iömerkin­nän ovat väkeä jot­ka joutu­vat tähän loukku­un, jotkut niin että työtä tek­isi mieli tehdä mut­ta tilanne ei tee sitä mahdolliseksi.

    Pieni sieltä täältä tehty muu­ta­man lakipykälän uudelleen kir­joi­tus ei riitä, vaan tarvit­taisi­in suurem­pi­en kokon­aisuuk­sien ymmärtämistä ja uudelleen ajat­telua ja sit­ten uudelleen kirjoittamista.

    On help­po puhua pienistä yksi­tyisko­hdista ja syyt­tää niistä “nii­itä mui­ta”, mut­ta lain­säädän­nöstä on tul­lut liian mon­imutkaista ja joskus sen muut­tamis­es­ta liian kallista ja hankalaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.