Oden vaaliohjelma (1) Yleistä

Olen taas ehdok­kaa­na Hel­sin­gin kun­nal­lis­vaa­leis­sa, 12. kerran.

Äänes­tä­jäl­lä on kun­ta­vaa­leis­sa pal­jon val­taa. Kan­nat­taa vali­ta oikea puo­lue ja puo­lu­een sisäl­tä oikea ehdo­kas. Ehdok­kai­den välil­lä on suu­ria ero­ja puo­luei­den sisäl­lä. Se, ket­kä val­tuus­ton tule­vat ja kuin­ka suu­rel­la ääni­mää­räl­lä, vai­kut­taa puo­luei­den linjaan.

Eroa on myös puo­luei­den välil­lä. Näis­sä vaa­leis­sa rat­kais­taan, joh­de­taan­ko Hel­sin­kiä kokoo­mus­lai­ses­ta vai vih­reäs­tä arvo­maa­il­mas­ta läh­tien. Näi­tä puo­luei­ta yhdis­tää halu raken­taa Hel­sin­kiin pal­jon asun­to­ja, mut­ta erot­taa ennen kaik­kea suh­tau­tu­mi­nen lii­ken­tee­seen. Sil­lä on väliä. Poli­tiik­ka on jouk­kue­pe­liä, joten puo­lu­een valit­se­mi­nen on keskeistä.

Olen lopen kyl­läs­ty­nyt poli­tii­kan kuk­kais­kie­leen, jos­sa kan­na­te­taan kaik­kia hyviä asioi­ta, ovat ne kuin­ka ris­ti­rii­tai­sia kes­ke­nään hyvän­sä. Poli­tiik­ka on ennen kaik­kea valit­se­mis­ta hyvien asioi­den välillä.

Paran­taak­se­ni äänes­tä­jän kulut­ta­ja­suo­jaa kir­joi­tan jut­tusar­jan omis­ta tavoit­teis­ta­ni Hel­sin­gis­sä. Tar­koi­tuk­se­ni on ker­toa avoi­mes­ti, mitä tavoit­te­len ja mis­tä hyvis­tä asiois­ta olen val­mis tin­ki­mään, ja käsit­te­le­mään myös ris­ti­rii­tai­sia asiois­ta, kos­ka asiat ovat kes­ke­nään ristiriitaisia.

Pää­osin aja­tuk­se­ni olvat lin­jas­sa vih­rei­den kans­sa – enhän oli­si muu­ten vih­rei­den ehdok­kaa­na – mut­ta eivät aina. Pyrin pitä­mään huo­len sii­tä, että ker­ron, mil­loin aja­tuk­se­ni eroa­vat vih­rei­den vaaliohjelmasta.

 

Hel­sin­gin kun­nal­lis­vaa­lei­siin osal­lis­tu­mi­nen on vali­tet­ta­vas­ti kal­lis­ta. Vih­reän lii­ton sivuil­la voi lah­joit­taa rahaa halua­man­sa ehdok­kaan vaa­li­kam­pan­jaan. Hel­sin­ki­läi­siä ehdok­kai­ta voi tukea tämän lin­kin kautta.

2 thoughts on “Oden vaaliohjelma (1) Yleistä”

  1. Pik­ku­te­ki­jöi­tä olet­te kaik­ki. Minä näki­sin Hel­sin­gin ongel­mat vain seu­rauk­se­na maa­il­man­luo­kan pää­tök­sis­tä. Me täs­sä minia­tyy­ri­maas­sa olem­me alloil­la ja tuu­lil­la, joi­ta pitäi­si hal­li­ta mää­rän­päis­tä, ja mää­rä­tie­toi­ses­ti. Ongel­man ydin on kai­kil­le sel­vä, sen sijaan tääl­lä noki­taan poi­ka­sia. Kat­so ulos, kun ulko­na tapah­tuu, kat­so sisäl­le, kun sisäl­lä tapahtuu.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Blo­gis­ta­si löy­tyi artik­ke­li kai­vos­lais­ta vuo­del­ta 2013. Aiot­ko vie­lä nos­taa esil­le kai­vos­lain ajan­koh­tai­si­ne päi­vi­tyk­si­neen? Minus­ta lain val­mis­tu­mi­sel­la on jo kii­re, sitä on vit­kul­tel­tu aivan lii­an pit­kään. Luin eilen jär­kyt­tä­vän mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sen rau­ta­lam­mi­lai­sel­ta. Austra­lia­lai­nen kai­vos­yh­tiö, joka on tun­net­tu ympä­ris­tö­rik­ko­muk­sis­taan muu­al­la, on alka­nut teh­dä len­to­mit­tauk­sia Ete­lä-Kon­ne­ve­den kan­sal­lis­puis­ton lähei­syy­des­sä ja alu­eel­la­kin. Moni­kan­sal­li­sia kai­vos­yh­tiöi­tä hou­kut­te­lee Suo­meen nime­no­maan löpe­rö lain­sää­dän­tö. Tosia­sias­sa mal­mie­siin­ty­mät eivät ole niin hyviä, sik­si piti Tal­vi­vaa­ral­la­kin käyt­tää run­saas­ti kemi­kaa­le­ja pro­ses­sis­sa. Luon­toa ja Suo­men perus­tus­la­kia kun­nioit­ta­van kai­vos­lain pitäi­si olla vih­rei­den ykkösasia.
    Oikeas­ti kai­vos­lain pitäi­si olla kaik­kien puo­luei­den ykkös­asia muis­ta puo­lue­kan­nois­ta riip­pu­mat­ta. En voi ymmär­tää, miten Suo­mes­ta on voi­tu vara­ta, myös maa­no­mis­ta­jien mail­ta, Tans­kan kokoi­nen alue vain ilmoit­ta­mal­la se “val­la­tuk­si”. Tuo­han on kuin enti­sa­jan kolo­nia­lis­mia. Toi­voi­sin että kaik­ki puo­lu­eet heräi­si­vät tähän, myös perus­suo­ma­lai­set ja kes­kus­ta. Perus­suo­ma­lai­set voi­si­vat hok­sa­ta, että täs­sä nyt jos mis­sä lou­ka­taan isän­maan suve­ne­ri­teet­tia, kes­kus­ta vali­tet­ta­vas­ti on nii­tä, jot­ka hil­jai­ses­ti kan­nat­ta­vat jopa val­taa­mis­ta Natu­ra-alueil­ta. Jos kes­kus­ta­lai­set halua­vat muut­to­voit­toa pie­nem­piin kun­tiin, miten he selit­tä­vät näil­le poten­ti­aa­li­sil­le muut­ta­jil­le ja mök­ki­läi­sil­le mah­dol­li­set kai­vos­toi­min­nan ris­kit vesis­tö­jen pilaa­mi­si­neen? Puhu­mat­ta­kaan ruu­an tuotannosta.

    Tais­te­lu kau­pun­kien viher­saa­rek­keis­ta on osoit­ta­nut, että elä­vä luon­to on useim­mil­le suo­ma­lai­sil­le vie­lä todel­la tär­keä asia. Viher­saa­rek­kei­den suo­je­lu on sil­ti vie­lä pien­tä näper­te­lyä sii­hen ver­rat­tu­na, että kai­vos­yh­tiöi­den omae­dun tavoit­te­lu uhkaa Itä-Suo­men, Lapin ja Kes­ki-Suo­men­kin mer­kit­tä­viä luon­toa­luei­ta. Hyvä sen­tään että pai­kal­li­set asuk­kaat ovat val­veu­tu­nei­ta. Täs­tä­kin syys­tä on tär­ke­ää, että Suo­mi pysyy asu­tet­tu­na koko maan. Kaik­kein eni­ten ympä­ris­tös­tä välit­tää ne ihmi­set, jot­ka siel­lä asuvat.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.