Oden vaaliohjelma (1) Yleistä

Olen taas ehdokkaana Helsin­gin kun­nal­lis­vaaleis­sa, 12. kerran.

Äänestäjäl­lä on kun­tavaaleis­sa paljon val­taa. Kan­nat­taa vali­ta oikea puolue ja puolueen sisältä oikea ehdokas. Ehdokkaiden välil­lä on suuria ero­ja puoluei­den sisäl­lä. Se, ketkä val­tu­us­ton tule­vat ja kuin­ka suurel­la ään­imääräl­lä, vaikut­taa puoluei­den linjaan.

Eroa on myös puoluei­den välil­lä. Näis­sä vaaleis­sa ratkaistaan, johde­taanko Helsinkiä kokoomus­lais­es­ta vai vihreästä arvo­maail­mas­ta läh­tien. Näitä puoluei­ta yhdis­tää halu rak­en­taa Helsinki­in paljon asun­to­ja, mut­ta erot­taa ennen kaikkea suh­tau­tu­mi­nen liiken­teeseen. Sil­lä on väliä. Poli­ti­ik­ka on joukkue­peliä, joten puolueen val­it­sem­i­nen on keskeistä.

Olen lopen kyl­lästynyt poli­ti­ikan kukkaiskieleen, jos­sa kan­nate­taan kaikkia hyviä asioi­ta, ovat ne kuin­ka ris­tiri­itaisia keskenään hyvän­sä. Poli­ti­ik­ka on ennen kaikkea val­it­semista hyvien asioiden välillä.

Paran­taak­seni äänestäjän kulut­ta­ja­suo­jaa kir­joi­tan jut­tusar­jan omista tavoit­teis­tani Helsingis­sä. Tarkoituk­seni on ker­toa avoimesti, mitä tavoit­te­len ja mis­tä hyvistä asioista olen valmis tin­kimään, ja käsit­telemään myös ris­tiri­itaisia asioista, kos­ka asi­at ovat keskenään ristiriitaisia.

Pääosin ajatuk­seni olvat lin­jas­sa vihrei­den kanssa – enhän olisi muuten vihrei­den ehdokkaana – mut­ta eivät aina. Pyrin pitämään huolen siitä, että ker­ron, mil­loin ajatuk­seni eroa­vat vihrei­den vaaliohjelmasta.

 

Helsin­gin kun­nal­lis­vaaleisi­in osal­lis­tu­mi­nen on valitet­tavasti kallista. Vihreän liiton sivuil­la voi lahjoit­taa rahaa halu­a­mansa ehdokkaan vaa­likam­pan­jaan. Helsinkiläisiä ehdokkai­ta voi tukea tämän linkin kautta.

2 vastausta artikkeliin “Oden vaaliohjelma (1) Yleistä”

  1. Pikkutek­i­jöitä olette kaik­ki. Minä näk­isin Helsin­gin ongel­mat vain seu­rauk­se­na maail­man­lu­okan päätök­sistä. Me tässä mini­atyyri­maas­sa olemme alloil­la ja tuulil­la, joi­ta pitäisi hal­li­ta määrän­päistä, ja määräti­etois­es­ti. Ongel­man ydin on kaikille selvä, sen sijaan tääl­lä nok­i­taan poika­sia. Kat­so ulos, kun ulkona tapah­tuu, kat­so sisälle, kun sisäl­lä tapahtuu.

  2. Blo­gis­tasi löy­tyi artikke­li kaivoslaista vuodelta 2013. Aiotko vielä nos­taa esille kaivoslain ajanko­htai­sine päiv­i­tyksi­neen? Minus­ta lain valmis­tu­misel­la on jo kiire, sitä on vitkul­tel­tu aivan liian pitkään. Luin eilen järkyt­tävän mielipi­dekir­joituk­sen rauta­lam­mi­laiselta. Aus­tralialainen kaivosy­htiö, joka on tun­net­tu ympäristörikko­muk­sis­taan muual­la, on alka­nut tehdä lentomit­tauk­sia Etelä-Kon­n­eve­den kansal­lispuis­ton läheisyy­dessä ja alueel­lakin. Monikansal­lisia kaivosy­htiöitä houkut­telee Suomeen nimeno­maan löperö lain­säädän­tö. Tosi­asi­as­sa malmiesi­in­tymät eivät ole niin hyviä, sik­si piti Tal­vi­vaar­al­lakin käyt­tää run­saasti kemikaale­ja pros­es­sis­sa. Luon­toa ja Suomen perus­tus­lakia kun­nioit­ta­van kaivoslain pitäisi olla vihrei­den ykkösasia.
    Oikeasti kaivoslain pitäisi olla kaikkien puoluei­den ykkösa­sia muista puoluekan­noista riip­pumat­ta. En voi ymmärtää, miten Suomes­ta on voitu vara­ta, myös maan­omis­ta­jien mail­ta, Tan­skan kokoinen alue vain ilmoit­ta­mal­la se “val­latuk­si”. Tuo­han on kuin enti­sa­jan kolo­nial­is­mia. Toivoisin että kaik­ki puolueet heräi­sivät tähän, myös perus­suo­ma­laiset ja keskus­ta. Perus­suo­ma­laiset voisi­vat hok­sa­ta, että tässä nyt jos mis­sä loukataan isän­maan suvener­i­teet­tia, keskus­ta valitet­tavasti on niitä, jot­ka hil­jais­es­ti kan­nat­ta­vat jopa val­taamista Natu­ra-alueil­ta. Jos keskusta­laiset halu­a­vat muut­tovoit­toa pienem­pi­in kun­ti­in, miten he selit­tävät näille poten­ti­aal­isille muut­ta­jille ja mökkiläisille mah­dol­liset kaivos­toimin­nan riskit vesistö­jen pilaamisi­neen? Puhu­mat­takaan ruuan tuotannosta.

    Tais­telu kaupunkien viher­saarekkeista on osoit­tanut, että elävä luon­to on useim­mille suo­ma­laisille vielä todel­la tärkeä asia. Viher­saarekkei­den suo­jelu on silti vielä pien­tä näperte­lyä siihen ver­rat­tuna, että kaivosy­htiöi­den omae­dun tavoit­telu uhkaa Itä-Suomen, Lapin ja Kes­ki-Suomenkin merkit­täviä luon­toaluei­ta. Hyvä sen­tään että paikalliset asukkaat ovat valveu­tunei­ta. Tästäkin syys­tä on tärkeää, että Suo­mi pysyy asutet­tuna koko maan. Kaikkein eniten ympäristöstä välit­tää ne ihmiset, jot­ka siel­lä asuvat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.