Kriisiajan rokotepolitiikka

Seu­raavaan pan­demi­aan kan­nat­taa valmis­tau­tua jät­timäisel­lä rokote­tuotan­non ylika­p­a­siteetil­la. Rokot­tei­den hyväksymis­menet­te­lyä on voita­va tarvit­taes­sa nopeut­taa.

Covid19 ‑pan­demi­as­sa ei pitänyt olla mitään yllät­tävää. Pan­demi­an ris­ki oli mukana tule­vaisu­ut­ta koske­vis­sa ske­naar­i­ois­sa siinä, mis­sä tulos­sa ole­va Kali­forn­ian suuri maan­järistyskin. Mah­dol­lisuute­na, joka tiedet­ti­in, mut­ta ei otet­tu huomioon.

Covid19 on han­kalampi kuin Sars‑1, kos­ka sen vakavam­mat oireet alka­vat vas­ta viikon kulut­tua tar­tun­nas­ta, jol­loin on jo ehtinyt levit­tää tau­tia eteen­päin. Sars‑1 oli tar­tun­nan saa­neelle paljon kohtalokkaampi, mut­ta sen oireet oli­vat niin rajut, ettei se levin­nyt laajalle.

Covid19 on silti huono lev­iämään, onnek­si. Jos se lev­iäisi kuin tuhkarokko, jok­seenkin kaik­ki oli­si­vat sen jo sairas­ta­neet. Vuosi sit­ten luul­ti­in yleis­es­ti, että näin tulisi käymään kaik­ista rajoi­tusyri­tyk­sistä huolimatta.

Onnek­si rokot­tei­den kehit­tämisessä on otet­tu jät­ti­harp­pauk­sia. Eri­tyisen lupaa­va on RNA-teknolo­gia. Pfiz­er-Bion­techin rokote oli tiet­tävästi valmis muu­ta­mas­sa päivässä sen jäl­keen, kun viruk­sen per­imä oli selvil­lä. Rokot­teen tehon ja tur­val­lisu­u­den tes­taami­nen kuitenkin kesti läh­es vuoden.

Kun osalle väestöä syn­tyy virus­ta vas­taan vas­tus­tuskyky joko sairas­tamisen tai rokot­tei­den kaut­ta, viruk­selle syn­tyy voimakas paine kehit­tää resistent­te­jä mutaa­tioi­ta. Näin on käynytkin. Mut­ta ei hätää. Uusi rokote kehitetään alle viikossa.

Pelisään­tö­jen pitäisi olla etukä­teen selviä. Influ­enssarokot­tei­ta muun­nel­laan vuosit­tain viruk­sen muuntues­sa, eikä uusia vähän muutet­tu­ja rokot­tei­ta tarvitse tutkia yhtä huolel­lis­es­ti kuin kokon­aan uusia.  Tässä on riskin­sä mut­ta niin on sairastamisessakin.

Entä jos syn­tyy uusi han­kala virus, joka tart­tuu kuin tuhkarokko? RNA-rokote sitä vas­taan syn­ty­isi nopeasti, mut­ta vuot­ta ei voitaisi odot­taa tur­val­lisu­us­tutkimusten kanssa.  Pitäisi olla valmi­ik­si mietit­tynä nopeutet­tu käytän­tö hätätilanteisiin.

Opti­moimal­la rokote­tuotan­toa globaal­isti saadaan halvem­pia rokot­tei­ta, mut­ta globaali talous toimii kun­nol­la vain rauhan olois­sa. Kri­isi­olois­sa ei voi luot­taa globaali­in talouteen: Kun Wuhanis­sa sul­jet­ti­in tehtaat, mon­et län­si­maiset yri­tyk­set menet­tivät ali­hank­in­taketjun­sa ja jou­tu­i­v­at pysäyt­tämään tuotantonsa.

Vuosi sit­ten maat kaap­pa­si­vat välilaskun tehneistä rahtikoneista suo­ja­maske­ja. Kum­ma, että sekin painet­ti­in vil­laisel­la. Vapaakau­pan sään­töi­hin ei voi luot­taa kri­isin olois­sa. Eivät armei­jatkaan luota.

Nyt EU:ssa puuhataan vien­tikiel­toa rokot­teille. Yhdys­val­lat on sel­l­aisen jo toteut­tanut. Kun sään­nöt ovat nämä, seu­raavaa kri­isiä varten rokote­tuotan­to ja sen raa­ka-aineet hajautet­ta­va, vaik­ka näin toteutet­tu rokote­tuotan­to tuleekin paljon kalliimmaksi.

Rokot­tei­den tuotan­toka­p­a­siteet­tia ja tarvit­tavia raa­ka-ainei­ta on olta­va kaikkial­la tarpeek­si. Se tarkoit­taa, että osa raa­ka-aineista saat­taa pilaan­tua tarpeet­tom­i­na. Mak­saa, mut­ta entä sit­ten? Puo­lus­tusvoimat romut­taa koh­ta mil­jarde­ja mak­sa­neet Hor­net-hävit­täjän­sä ilman että niil­lä on ammut­tu laukaustakaan.

Tässä kri­i­sis­sä hatun­nos­ton arvoinen asia on lääkey­htiöi­den väli­nen yhteistyö ja tiedon vai­h­to. Virus koet­ti­in vihol­lisek­si, ei kil­pail­e­va lääkeyri­tys. Kun Sanofin oma rokoteke­hi­tys epäon­nis­tui, se alkoi valmis­taa tehtail­laan Pfiz­erin rokotetta.

Tule­vaisu­ut­ta varten roko­teosaamiseen on panos­tet­ta­va maid­en välisenä yhteistyönä ja syn­tyvä osaamisen on olta­va yhteistä omaisu­ut­ta. Niin ihmiskun­ta valmis­tau­tu­isi myös avaru­u­so­lioiden hyökkäyk­seen, jos sel­l­ainen olisi näköpiirissä.

On helpom­pi luot­taa reilu­un peli­in rokot­tei­den resepteis­sä kuin valmi­is­sa rokot­teis­sa. Jos annamme muille omia rokot­teita­mme, meille jää niitä vähem­män, mut­ta asukkaidemme ter­veys ei vaaran­nu, vaik­ka ker­romme muille, miten rokot­tei­ta valmistetaan.

 

= = =

Kir­joi­tus on julka­istu kolumn­i­na Lääkärilehdessä

23 vastausta artikkeliin “Kriisiajan rokotepolitiikka”

 1. Juuri näin. mRNA-rokotete­knolo­gia on mullis­tanut rokoteke­hi­tyk­sen aikataulun (jota vielä vuosi sit­ten ei yleis­es­ti uskot­tu). Jot­ta nopeas­ta kehi­tyk­ses­tä saadaan täysi hyö­ty, on myös valmis­tuska­p­a­siteet­tia olta­va paljon.

  Hen­gi­tys­teitse lev­iävien tau­tien estämisek­si kan­nat­taisi minus­ta varautua myös pitämäl­lä varas­tossa maske­ja koko kansalle. Rokot­teet eivät ehdi apu­un heti kun uusi tau­ti ilme­nee, mut­ta mask­it saadaan varas­toista nopeasti jakelu­un. Ne eivät mak­sakaan juuri mitään.

  Siinä mis­sä rokotete­knolo­gia on edis­tynyt huimasti, olen pet­tynyt siihen kuin­ka mask­ite­knolo­gia ei ole ottanut edis­tysaskelei­ta tässä pan­demi­an aikana. Edelleen käytetään samo­ja lap­pumaske­ja kuin ennenkin. Ne ovat ker­takäyt­töisiä ja vuo­ta­vat reunoil­ta. Monis­sa hen­gi­tys­suo­jain­ta vaa­tivis­sa töis­sä on kuitenkin jo pitkään käytet­ty kestom­aske­ja, jot­ka ovat erit­täin tiivi­itä ja tule­vat myös pitkän päälle halvem­mik­si, kos­ka ne kestävät pitkään. Silikon­ista tehdyt puoli­naa­mar­it P3-suo­dat­timel­la (suo­da­tuste­ho vähin­tään 99,95%) mak­saa Kiinas­sa muu­ta­man euron kap­paleelta, Suomes­sa kulut­ta­jahin­ta yksit­täin ostet­tuna pyörii 30 euron tun­tu­mas­sa. Nyky­mallit on tehty tosin suo­jaa­maan vain käyt­täjään­sä ja niis­sä vain sisään­hen­gi­tysil­ma suo­date­taan. Tätä tarkoi­tus­ta varten pitäisi tehdä malle­ja jois­sa myös uloshen­gi­tysil­ma suo­date­taan (muu­tos tek­isi mask­ista halvem­man, kos­ka siinä ei tarvit­sisi olla vent­ti­il­iä joka ohjaa sisään- ja uloshen­gi­tysil­man eri reit­te­jä). Sel­l­ainen varas­toon jokaista kansalaista varten ja käyt­tö­pakko heti jos maail­mal­la alkaa pyöriä vaar­alli­nen hen­gi­tys­teitse tart­tu­va tauti.

  1. Nyky­mallit on tehty tosin suo­jaa­maan vain käyt­täjään­sä ja niis­sä vain sisään­hen­gi­tysil­ma suo­date­taan. Tätä tarkoi­tus­ta varten pitäisi tehdä malle­ja jois­sa myös uloshen­gi­tysil­ma suo­date­taan (muu­tos tek­isi mask­ista halvem­man, kos­ka siinä ei tarvit­sisi olla vent­ti­il­iä joka ohjaa sisään- ja uloshen­gi­tysil­man eri reit­te­jä). Sel­l­ainen varas­toon jokaista kansalaista varten ja käyt­tö­pakko heti jos maail­mal­la alkaa pyöriä vaar­alli­nen hen­gi­tys­teitse tart­tu­va tauti.

   Uloshen­gi­tysvent­ti­ili on tiukim­mis­sa hepa­suo­jaimis­sa syys­tä. Paran­taa maskin sisään jääneen käyte­tyn hen­gi­tysil­man vai­h­tu­mista, kos­ka kun­nol­lisen suo­da­tus­ma­te­ri­aalin hen­gi­tys­vas­tus on melkoinen. Lisäk­si ulospuhal­lusvent­ti­ili pitää suo­da­tus­ma­te­ri­aalin kuiv­ana, täl­lön kuitu­jen sähköiset varauk­set säi­lyvät ja suo­da­tuste­ho pysyy. Oikeasti pitkäaikaiskäytössä puhal­timel­la autet­tu hen­gi­tys­suo­jain­naa­mari on ain­oa vai­h­toe­hto. Toki pois­toil­mankin suo­da­tus täl­löin myös on mah­dol­lista, koneen avus­ta­mana. Tai sit­ten pois­toil­ma viedään esimerk­isi UV-desin­fioin­tipa­tru­u­nan läpi. 

   Mekaanis­ten tor­jun­takeino­jen vaiku­tus on herkästi tart­tuvas­sa virus­taud­is­sa kuitenkin on vain teo­reet­ti­nen. Sen tietävät vet­er­aan­i­tar­tun­tatau­tilääkärit jo valmi­ik­si esimerkik­si tuhkarokon osalta. Eristys, liikku­misen lopet­ta­mi­nen, ihmis­ten keskinäis­ten kon­tak­tien lopet­ta­mi­nen, matkus­tamisen lopet­ta­mi­nen, per­in­teisen työssäkäyn­nin lopet­ta­mi­nen, robot­tien palve­lu­työ, tietokoneavusteinen vir­tu­aal­i­työ. Näitä keino­ja nyt on jo tes­tat­tu, ja lop­putule­ma on: Ihmisen läheisyys on ain­oa asia, joka voi mei­dät tap­paa, pois­takaamme tämä ris­ki jos halu­amme selvitä laji­na edelleen.

 2. Esit­tämäsi ske­naario ei ote huomioon mah­dol­lisu­ut­ta, että itse rokote alkaa toimia viruk­sen tavoin ja lev­itä hillittömästi.
  – Että ihmiset alka­vat kuol­la rokot­teeseen, jos eivät aina parin kuukau­den välein ota uut­ta rokotetta.
  – Että merk­in­tä rokotepas­sis­sa on samal­la oikeus elämään.

  Tätäkin suurem­pi uhka on moraa­lika­to rokotetuotannossa.
  – Että tuotan­non tarkoituk­se­na onkin vain voiton maksimoiminen,
  – että se irtoaa kokon­aan alku­peräis­es­tä tarkoituk­ses­ta: hyv­in­voin­nin lisäämisestä.
  – Että voitot perus­tu­vat poli­itikko­jen lahjontaan,
  – lääkärien lahjontaan,
  – vai­h­toe­htois­t­en paran­nuskeino­jen estämiseen,
  – julkisen mielip­i­teen manipulointiin,
  – jne.

  Seu­rauk­se­na on sel­l­ais­ten rokot­tei­den valmis­t­a­mi­nen, jot­ka parhait­en takaa­vat lisärokot­tei­den myyn­nin jatkos­sa. — Ter­vey­destä piittaamatta.

   1. K‑Veikon postaus oli pöhkö, mut­ta se on oikea ongel­ma, että kaiken­lainen kon­trol­li ja valvon­ta vain lisään­tyy — kehi­tys alkoi jo ennen koron­aa ter­ror­is­mi­uhki­in vedoten. Itse ainakin olen valmis otta­maan vähän riskiä tur­val­lisu­u­den ja ter­vey­den suh­teen, jos vai­h­toe­htona on orwellilainen kon­trol­liy­hteiskun­ta. Ja näin län­si­mainen demokra­tia on tähän asti toiminutkin.

 3. Ei roko­tuk­sil­la ole mitään merk­i­tys­tä. HS kir­joit­taa tänään, että “ohjeet ovat samat rokote­tu­ille ja rokot­ta­mat­tomille”. Syyt tähän on ne, että “ei ole täysin pois­sul­jet­tua”, että rokotet­tu ei tar­tu­ta tau­tia ja että meil­lä “vaanii myös uusien, herkem­min tart­tuvien virus­muun­nos­ten uhka”.

  Avaisitte edes rajat, niin täältä pää­sisi pois. Mitä muu­ta tahansa kuin nukku­vaa, puo­likuol­lut­ta elämää.

  1. Höp­sis. Rokot­teel­la on val­ta­va merk­i­tys toden­näköisyy­delle tar­tut­taa virus­ta eteen­päin. Immu­ni­teetin kehit­tymi­nen vie aikaa, ja sik­si rokotet­tu­jen pitää jatkaa suo­jau­tu­mista, ja immu­ni­teet­ti ei kehi­ty kaikille niin vah­vana että ei sairas­tu­isi ollenkaan, mut­ta silti rokote aut­taa huimasti.

   Virus­muun­nok­sien uhka pide­tään pienenä parhait­en siten, että ei anneta viruk­sen mel­las­taa ja lisään­tyä, jol­loin se saa lisää tilaisuuk­sia muo­dostaa muunnoksia.

   1. Kyl­lä roko­tus vähen­tää tar­tut­tamisen riskiä huo­mat­ta­van paljon enem­män kuin maksin käyt­tö, mut­ta ei tiet­nekään laske sitä nollaan.

   2. Osmo Soin­in­vaara: Kyl­lä roko­tus vähen­tää tar­tut­tamisen riskiä huo­mat­ta­van paljon enem­män kuin maksin käyt­tö, mut­ta ei tiet­nekään laske sitä nollaan.

    Juuri näin. Ja kos­ka sitä ei mil­lään saa nol­laan, niin rajoi­tus­toimet jatku­vat aina vaan pidem­pään ja pidem­pään. Sil­lä roko­tuk­sel­la ei ole mitään väliä, kos­ka olemme päät­täneet, että sen ei anneta vaikut­taa tilanteeseen. Tämä on päätös, joka Suomes­sa on tehty.

    Toisinkin voi päät­tää. Shang­hais­sa päätet­ti­in, että siel­lä ei ole koron­aa eikä sinne tule koron­aa. Sik­si siel­lä ei ollut koron­aa eikä sinne tul­lut koron­aa. Pois­lukien muu­tamia yksitäistapauk­sia ja ulko­maalaisia turisteja. 

    Molem­mat edel­lä maini­tut ovat siis poli­it­tisia päätök­siä. Shang­hai­hin ei koskaan tul­lut koron­aa, kos­ka niin päätet­ti­in. Suomes­ta se ei koskaan mene pois, kos­ka niin on päätetty. 

    Suomes­sa ei tul­la koskaan palaa­maan nor­maali­in elämään, kos­ka mil­loinkaan ris­ki ei tule painu­maan nol­laan. Molem­mis­sa naa­puri­mais­samme elämä on ollut nor­maalia jo pitkään.

 4. Näin juuri blo­gistin kanssa samaa mieltä kansal­lisel­la tasol­la. Mut­ta miten sit­ten Suomen sisäistä rokote­tuotan­toa, varas­toin­tia, jakelua ym. hallinnoitaisi­in, ettei se jou­tu­isi kri­isin tul­lessa taas (alue)politikoinnin kohteek­si kuten nyt kävi roko­tusjärjestyk­sen kanssa. Tarvit­taisi­inko Pk-seudulle ja Turku­un esim. oma itsenäi­nen rokotete­hdas? Eli tilanteessa kun uuden rokotev­er­sion nopea tarve tulee ja sitä ei vielä ole tuotet­tu riit­tävästi varas­toon ympäri maa­ta kaikkien saataville. Armei­jan malli? Sotimisen ammat­ti­laiset ylipääl­likön johdol­la päät­tävät, mis­sä uhka on suurin ja puo­lus­tus keskitetään sinne!

  1. Jokke49:
   Näin juuri blo­gistin kanssa samaa mieltä kansal­lisel­la tasol­la. Mut­ta miten sit­ten Suomen­sisäistä rokote­tuotan­toa, varas­toin­tia, jakelua ym. hallinnoitaisi­in, ettei se jou­tu­isi kri­isin tul­lessa taas (alue)politikoinnin kohteek­si kuten­nyt kävi roko­tusjärjestyk­sen kanssa. Tarvit­taisi­inko Pk-seudulle ja Turku­un esim. oma itsenäi­nen rokotete­hdas? Eli tilanteessa kun uuden rokotev­er­sion nopea tarve tulee ja sitä ei vielä ole tuotet­tu riit­tävästi varas­toon ympäri maa­ta kaikkien saataville. Armei­jan malli? Sotimisen ammat­ti­laiset ylipääl­likön johdollapäättävät,missä uhka on suurin ja puo­lus­tus keskitetään sinne!

   Armei­jan malliko? Ne ylipääl­liköt oli­si­vat sulke­neen baar­it jo syysku­us­sa ja rajat samal­la vähin­tään rokotetestin taakse, mah­doil­lis­es­ti karan­teenin. Ja niin olisi ollut hyvä. Vähän aikaa sitä ja ei olisi tarvin­nut kipuil­la liikku­mis­ra­joi­tusten kannsa ja siirtää vaale­ja. Eikä roko­tusten kohden­t­a­mi­nen olisi ollut niin kuole­man­vaka­va kysymys. Ja jos se raja pitää edes jol­lakin taval­la niin kyl­lä ne baar­itkin olisi päästy aikaisem­min avaa­maan kuin nyt.

   Euroopas­sa Suomea ei kan­na­ta ver­ra­ta mihinkään Kes­ki-Euroopan maa­han joil­la ei ole todel­lisu­udessa ole edes rajo­ja. Euroopas­sa lähin ver­tausko­h­ta Suomelle on Islanti saarivaltiona.

   1. K.k:

    Euroopas­sa Suomea ei kan­na­ta ver­ra­ta mihinkään Kes­ki-Euroopan maa­han joil­la ei ole todel­lisu­udessa ole edes rajo­ja. Euroopas­sa lähin ver­tausko­h­ta Suomelleon Islanti saarivaltiona.

    Viimek­si kun kart­taa kat­soin Suomel­la oli kyl­lä maara­jaa parinkin val­tion kanssa.

   2. Jaakko K: Viimek­si kun kart­taa kat­soin Suomel­la oli kyl­lä maara­jaa parinkin val­tion kanssa.

    Kol­men, niistä Schen­gen sisära­jaa on ain­oas­taan har­vaan asu­tus­sa Län­si-Poh­jas­sa jos­sa myös päivit­täi­nen työssäkäyn­tialue sekä siitä pohjoiseen alueel­la jota Kes­ki-Euroopas­sa pidet­täisi­in asumat­tomana erämaana.

    Pitkän itära­jan var­tioin­ti on kätevästi ulkois­tet­tu venäläisille samaan tapaan kuin Euroop­pa on ulkois­tanut kaakkois­ra­jansa valvon­nan Turkille mak­sua vastaan,

   3. K.k.: Kol­men, niistä Schen­gen sisära­jaa on ain­oas­taan har­vaan asu­tus­sa Län­si-Poh­jas­sa jos­sa myös päivit­täi­nen työssäkäyn­tialue sekä siitä pohjoiseen alueel­la jota Kes­ki-Euroopas­s­api­det­täisi­in asumat­tomana erämaana.

    Pitkän itära­jan var­tioin­ti on kätevästi ulkois­tet­tu venäläisille samaan tapaan kuin Euroop­pa on ulkois­tanut kaakkois­ra­jansa valvon­nan Turkille mak­sua vastaan,

    Mieti nyt vähän, oikeasti. Suomen ver­taami­nen Islanti­in on aika kaukaa haet­tua, muutenkin kuin vain rajakon­trol­lin näkökul­mas­ta. Enkä tarkoi­ta pelkästään tulivuo­ria ja jäätiköitä.

   4. Jaakko K: Viimek­si kun kart­taa kat­soin Suomel­la oli kyl­lä maara­jaa parinkin val­tion kanssa. 

    Näistä oikeas­t­aan ain­oa ongel­malli­nen raja on Län­si-Poh­jas­ta Ruot­si­in. Itära­jan valvon­ta on samal­la tasol­la kuin satamien ja lento­kent­tien, ja Nor­jan suun­taan liikenne aika min­i­maal­ista. Tornion­joen yli käy­dään töis­sä alueel­la, jol­la virus on päässyt mel­las­ta­maan pahemmin.

   5. Pekka Taipale: Näistä oikeas­t­aan ain­oa ongel­malli­nen raja on Län­si-Poh­jas­ta Ruot­si­in. Itära­jan valvon­ta on samal­la tasol­la kuin satamien ja lento­kent­tien, ja Nor­jan suun­taan liikenne aika min­i­maal­ista. Tornion­joen yli käy­dään töis­sä alueel­la, jol­la virus on päässyt mel­las­ta­maan pahemmin.

    Mietin jo viitsinkö vas­ta­ta, kun tämä koko keskustelu on lähtöko­htais­es­ti niin älytön. Mut­ta tode­taan nyt maanti­eteel­lis­es­ti vaik­ka yksi ero Islanti­in näh­den. Tallinna on lähempänä Helsinkiä kuin Tam­pere, vaik­ka siinä toki on vet­tä välis­sä. Viro on EU-maa. Pikaisel­la googlauk­sel­la Helsin­gin ja Tallinnan välil­lä kul­ki vuon­na 2019 8,8 miljoon­aa matkus­ta­jaa. Islannin koko tur­is­mi pyörii suu­ru­us­lu­okas­sa 2,3 miljoon­aa. Vaikea sanoa, mis­sä määrin Suomen luku pitää sisäl­lään tur­is­mia ja mis­sä määrin työn vuok­si matkus­tavia. Ainakin raken­nusalal­la ulko­maisen työvoiman osu­us taitaa olla merkit­tävä. Suomel­la on per­in­teis­es­ti ollut kohtu­ullisen tiivi­it laut­tay­htey­det (ei pelkästään Helsingistä) myös Ruot­si­in, joka Viron tavoin on EU-maa. Islanti ei ole liittynyt.

   6. Jaakko K: Pikaisel­la googlauk­sel­la Helsin­gin ja Tallinnan välil­lä kul­ki vuon­na 2019 8,8 miljoon­aa matkustajaa.

    Nor­maali­olois­sa Etelä-Kar­jala / Venäjä välil­lä on enem­män rajanyl­i­tyk­siä. Nyt kun raja on kiin­ni, niin Kaakkois-Suo­mi on suljettu. 

    Ja Lappeen­ran­nas­ta Pietarin keskus­taan pääsee junal­la tun­ti 34 min­u­ut­tia. Juna Helsinki­in yli 2 tuntia.

 5. Pitäisikö sana maan­puo­lus­tus vai­h­taa. Olisiko parem­pi puhua inmis­ten puo­lus­tuk­ses­ta. Pitäsikö vihol­lisik­si määritel­lä tietokoneviruk­set, biol­o­giset viruk­set, ei ain­oas­taan sotajoukot.
  USAs­sa on armei­jan väkeä hoita­mas­sa roko­tuk­sia. Sotaväen omi­naisuuk­si­in kuu­luu hoitaa asioi­ta nopeasti ja jämäkästi ja komen­toketju on selvä.
  MNRA annos­ten tuotan­to­laitok­sia olisi hyvä olla sopi­vasti EUssa ja Suomes­sakin. Ehkä ne sopi­si­va rokot­tei­den lisäk­si tulos­sa ole­vien syöpälääkkei­den tuotantoon.
  Min­ua vaivaa kovin tämä: Työvoiman tuot­tamista Suomeen pide­tään suo­ras­taan vält­tämät­tömänä velka­katas­trofin estämiselle, mut­ta toisaal­ta arvel­laan, että väestön kasvu johtaa vääjäämät­tömästi ympäristökatastrofiin.

 6. Rokot­tei­ta ja omavaraista rokote­tuotan­toa tarvi­taan vaka­van taudin riskissä ole­via varten. Koron­aepi­demi­as­sa näitä ovat olleet iäkkäät, yli­pain­oiset, tiet­tyjä perus­sairauk­sia omaa­vat, sekä D‑vitamiinin puut­teesta / mata­las­ta tasos­ta kärsivät. 

  Varoisin kuitenkin ajat­tele­mas­ta, että rokote olisi “mag­ic bul­let” ja koko ratkaisu. Sel­l­aista ei oireet­tomana ja myös ilmavälit­teis­es­ti lev­iävälle viruk­selle ole ole­mas­sa. Korona tulee aika ajoin ole­maan tääl­lä kanssamme, emme tule pääsemään siitä eroon, kuten asiantun­ti­jat ovat tois­telleet. Rokotekeskustelu kuitenkin herät­tää myös ylim­i­toitet­tu­ja toivei­ta, ja johtaa tärkei­den kysymys­ten sivuuttamiseen:

  1) Mikä on hyväksyt­tävis­sä ole­va hait­ta virus­tar­tun­to­jen lev­iämis­es­tä? Esim. influ­enssan kohdal­la se on 500‑2000 vuosit­taista kuole­maa Suomes­sa — huomioiden että influ­enssa on nuo­rille keskimäärin koron­aa vaar­al­lisem­pi. Myös influ­enssa kuor­mit­taa sairaaloi­ta. Vuon­na 2018 yksi­no­maan TAYS:issa oli ker­ral­laan hoi­dos­sa liki 200 influ­enss­apoti­las­ta — paljonko mah­toi olla koko maas­sa, sitä ei meille ker­ro­ta. Myös koronalle on olta­va jotkin järkevät mit­ta­suh­teet siedet­ty­jen ter­veyshait­to­jen osalta. 

  2) Mitä ovat ne muut keinot, joil­la voimme helpot­taa epi­demi­ati­lan­net­ta? Ainakin muu­ta­ma tulee mieleen:

  ** Kansalais­ten ja eri­tyis­es­ti riskiryh­mien D‑vitamiinin saan­nista tulee pitää huol­ta. Suosi­tus­ta­soa on syytä nos­taa. Koro­nan aikana huosti on men­nyt eri­tyis­es­ti mais­sa ja ihmis­ryh­mis­sä, joil­la puu­tos on yleistä. 

  ** Käyn­nis­tetään kansal­liset yli­pain­o­talkoot, joil­la tue­taan — ja palk­i­taan — kansalais­ten pain­on­pu­do­tus­ta ja ter­veitä elämän­tapo­ja. Ter­veyspe­rusteisel­la vero­helpo­tuk­sel­la voitaisi­in palki­ta, kun henkilön paino ja mak­san kun­to ovat ok. Kan­nus­taisi ihmisiä käymään myös sään­nöl­lis­es­ti ter­veystarkas­tuk­sis­sa, ja ter­vey­delli­nen tasa-arvo lisään­ty­isi. Vähen­tyneet sairaalapäivät mak­saisi­vat uud­is­tuk­sen takaisin jol­lain aikavälil­lä. Toki ihmis­ten elämän­laatu ja työkyky koheni­si­vat samalla. 

  ** Ei ylidesin­fioi­da yhteiskun­taa. Yli­hy­gien­i­as­ta ovat hin­tana ovat myös aller­giat ja vas­tus­tuskykyi­nen mikro­bis­to, joka on todel­li­nen uhka. Hyväksytään tämä(kin) korona osak­si kiertävää mikro­bikan­taa, jon­ka kanssa elämme rin­nakkain. Näin ihmiset altistu­vat sille osana nor­maalia elämää, ja saa­vat toden­näköis­es­ti jonkin­laista suo­jaa, ns. risti-immu­ni­teet­tia, myös uusia suku­laisviruk­sia kohtaan. Pan­demioiden häviäjiä ovat olleet aina ne, joil­la ei ole ollut mitään aiem­paa vastutuskykyä.

 7. Kiin­nit­täisin huomio­ta tähän:

  “Kun osalle väestöä syn­tyy virus­ta vas­taan vas­tus­tuskyky joko sairas­tamisen tai rokot­tei­den kaut­ta, viruk­selle syn­tyy voimakas paine kehit­tää resistent­te­jä mutaa­tioi­ta. Näin on käynytkin”

  Mihin perus­tuu tämä aja­tus, että rokot­ta­mi­nen loisi jotain uut­ta “painet­ta” jon­ka takia virus muun­tu­isi enem­män haitalliseksi?

  Virus muun­tuu mutaa­tioil­la. Mutaa­tiot ovat sat­tuman­varaisia. Tapa lisätä toden­näköisyyt­tä ikävän virus­vari­antin syn­tymiselle on se, että mutaa­tioi­ta tapah­tuu enem­män, eli viruk­sia on enem­män. Mitä enem­män on rokot­ta­mat­to­mia tar­tun­nan saa­jia, sen toden­näköisem­pää on, että virus ei pääse lisään­tymään ja muta­toi­tu­maan ollenkaan. Rokote siis ei lisää vaar­al­lisen vari­antin syn­tymis­to­den­näköisyyt­tä, vaan vähen­tää sitä.

  1. Pekka Taipale:
   Mihin perus­tuu tämä aja­tus, että rokot­ta­mi­nen loisi jotain uut­ta ”painet­ta” jon­ka takia virus muun­tu­isi enem­män haitalliseksi? 

   Oikeam­min olisi sanoa, että rokot­teet estävät niiden vari­ant­tien lev­iämisen, joi­hin rokot­teet tehoa­vat. Jäl­jelle jäävät vain rokot­tei­den tehoa kiertävät vari­antit (niis­sä mais­sa, jois­sa väestö on rokotet­tu kat­tavasti). Mitä enem­män maail­mas­sa on heikon roko­tuskat­tavu­u­den aluei­ta, sitä suurem­pi toden­näköisyys on uusien rokotete­hoa kiertävien mutaa­tioiden syntymiselle.

 8. Osmo Soin­in­vaara:
  Rokote ei voi alkaa lisään­tymään viruk­sen tavoin.

  Onhan kon­t­a­m­i­naa­tio­ta ennenkin tapah­tunut. Jos jokin tehdas nähtävästi pystyy huoli­mat­to­muut­taan sekoit­ta­maan lin­jal­la kah­den eri valmis­ta­jan rokot­teet tois­t­en­sa kanssa, sil­loin kyl­lä astet­ta vakavampiakin mas­savalmis­tuk­sen virheitä voi sattua !

  Just say­ing.

  1. Kun rokot­teet oli­vat heiken­net­tyä virus­ta tai bak­tee­ria, epi­demia saat­toi kara­ta rop­kot­teesta, mut­ta nämä ovat aivan erilaisia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.