AstraZenecan rokotteen riskit suhteessa muihin riskeihin

Halusin haa­ru­koi­da AstraZe­necan rokot­teen tuot­ta­mia hait­to­ja ja ver­ra­ta sitä rokot­ta­mi­sen hyö­tyi­hin ja rin­nas­taa rokot­teen ris­ke­jä mui­hin ris­kei­hin, jota pidäm­me hyväksyttävinä.

AstraZe­necan roko­te näyt­tää tuot­ta­van har­vi­nai­sen veri­tu­kok­sen, johon liit­tyy veri­hiu­ta­lei­den vähyys kes­ki­mää­rin yhdel­le sataa­tu­hat­ta käyt­tä­jää koh­taan. Luku on peräi­sin EMA:n tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta 7.4. Se vaih­te­lee mait­tain. Se on ollut suu­rin Nor­jas­sa ja pie­nin Bri­tan­nias­sa. Yli­voi­mai­ses­ti eni­ten koke­mus­ta on Bri­tan­nias­ta. Brit­tien koke­muk­sen perus­teel­la vaka­vien sivu­vai­ku­tus­ten ris­ki on 0,16/100 000. Käy­tän tuo­ta mai­den kes­kiar­voa 1/100 000, sil­lä ris­ki voi olla eri mais­sa eri­suu­rui­nen syis­tä, joi­hin palaan lopussa.

Ris­ki­nä yksi sataa­tu­hat­ta koh­den on niin vähäi­nen, että se rin­nas­tuu lähin­nä ris­kiin jou­tua lii­ken­neon­net­to­muu­teen mat­kal­la roko­tet­ta­vak­si. Yri­tän rin­nas­taa tätä mui­hin ris­kei­hin, jot­ka me arki­ses­sa elä­mäs­säm­me hyväksymme.

Minul­la ei ole pää­syä asia­kir­joi­hin, mut­ta käsi­tyk­se­ni on, että taval­li­seen ibu­pro­feii­niin (esim. Bura­na) kuo­lee ihmi­siä sel­väs­ti enem­män. Wiki­pe­dia tie­tää ker­toa, että sen pit­kä­ai­kai­nen käyt­tö kol­min­ker­tais­taa sydä­nin­fark­tin ris­kin. Kun sydä­nin­fark­te­ja on Suo­mes­sa noin 400/100 000 asu­kas­ta, ”har­mit­to­man” ibu­pro­feii­nin pit­kä­ai­kai­nen käy­tön sydä­nin­fark­ti­ris­ki on usei­ta sato­ja sataa­tu­hat­ta käyt­tä­jää koh­den vuo­des­sa, siis joka vuo­si. Se on siis sato­ja ker­to­ja vaarallisempi.

E‑pillerit nos­ta­vat tuot­ta­vat las­ki­mo­tu­kos­ten ris­kiä noin 40 – 100 tapauk­sel­la sataa­tu­hat­ta käyt­tä­jää koh­den vuo­des­sa. Tosin nämä tukok­set ovat har­mit­to­mam­pia kuin nämä AstraZe­necaan yhdistetyt.

Pal­jon suu­rem­pia ris­ke­jä hyväk­sy­tään lii­ken­tees­sä. Sataa­tu­hat­ta moot­to­ria­jo­neu­voa koh­den Suo­mes­sa kuo­lee 5 ja louk­kaan­tuu sata hen­keä. Jokin aika sit­ten ajo­kort­ti-ikä alen­net­tiin Suo­mes­sa tosia­sial­li­ses­ti 17 vuo­teen. Vuo­den sisäl­lä 10 000 seit­se­män­tois­ta­vuo­tias­ta kus­kia tuot­ti kuusi kuo­lo­nuh­ria, eli kuo­le­man vaa­ra oli 60 /100 000. Louk­kaan­tu­nei­ta oli luon­nol­li­ses­ti pal­jon enem­män. Moot­to­ri­pyö­räi­li­jöi­tä kuo­lee vuo­sit­tain noin 13 ja louk­kaan­tuu noin 250 sataa­tu­hat­ta kohden.

Mut­ta takai­sin rokot­ta­mi­sen ris­kei­hin. Jos emme hyväk­sy rokot­teen ris­kiä, hyväk­sym­me sai­ras­ta­mi­sen ris­kit. Voi tie­tys­ti aja­tel­la, että haluam­me kai­kil­le RNA-roko­tet­ta, siis Pfize­rin tai Moder­nan rokot­tei­ta, jois­sa näi­tä paho­ja sivu­vai­ku­tuk­sia ei ole havait­tu, mut­ta sil­loin rokot­ta­mi­nen vii­väs­tyy kuu­kausil­la ja sinä aika­na moni sai­ras­tui­si. Teen las­kel­man opti­mis­ti­ses­ti kah­del­la kuu­kau­den vii­veel­lä, siis joko AstraZe­neca nyt tai Pfizer kak­si kuu­kaut­ta myöhemmin.

Täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa Covid-19 ilmaan­tu­vuus on 114/100 000 asu­kas­ta kah­des­sa vii­kos­sa. Kah­den kuu­kau­den vii­väs­tys roko­te­suo­jas­sa tuot­tai­si nyky­tah­dil­la siis noin 500 tar­tun­taa sataa­tu­hat­ta asu­kas­ta koh­den. Veri­suo­ni­tu­kos­ten ris­ki on koro­na­po­ti­lail­la erit­täin suu­ri, joten veri­suo­ni­tu­kos­ten mää­rä kas­vai­si pal­jon, vaik­ka tar­koi­tus oli vähen­tää nii­tä vält­tä­mäl­lä roko­tus­ta. On tie­tys­ti eri asia, tulee­ko tukos aivoi­hin vai munuaisiin.

Cam­brid­gen yli­opis­tos­sa on ver­rat­tu kes­ke­nään roko­tus­ten hyö­ty­jä ja hait­to­ja. Kun AstraZe­necaa on käy­tet­ty Bri­tan­nias­sa pal­jon, dataa on run­saas­ti. Sen mukaan vaka­vien sivu­vai­ku­tus­ten ris­ki on ikä­luo­kas­sa 20–29 vuot­ta vii­sin­ker­tai­nen ikä­luok­kaan 60–69 vuot­ta ver­rat­tu­na. Tau­din hai­tat taas ovat van­hem­mil­la ikä­luo­kil­la sel­väs­ti suu­rem­pia. Hai­tan mit­ta­ri­na käy­tet­tiin ris­kiä jou­tua teho­hoi­toon – makuais­tin mene­tys­tä siis esi­mer­kik­si ei pidet­ty täs­sä hait­ta­na.  Las­kin tämän mukaan rokot­ta­mi­sen hyöty/haittasuhteen ikä­luo­kit­tain. Olen indek­soi­nut hai­tan mer­kit­se­mäl­lä suh­de­lu­vuk­si 100 ikä­luo­kas­sa 60–69 vuotta.

Roko­tuk­sen suh­teel­li­nen hyöty/haittaindeksi

20–29 v. 1
30–39 v. 5
40–49 v. 16
50–59 v. 37
60–69 v. 100

 

Tätä tau­luk­koa ei voi lukea niin, että hyö­dyt ja hai­tat oli­si­vat nuo­ri­mas­sa ikä­luo­kas­sa yhtä suu­ret, kos­ka kiin­ni­tin indek­sin mie­li­val­tai­ses­ti sadak­si van­him­mas­sa ikä­luo­kas­sa. Sen voi lukea niin, että hyö­ty­hait­ta­suh­de on ikä­luo­kas­sa 60 – 69 sata ker­taa suu­rem­pi kuin ikä­luo­kas­sa 20–29 vuotta.

Brit­ti­da­taa ei voi kään­tää vai­vat­ta abso­luut­ti­sek­si hyö­ty­jen ja hait­to­jen ver­tai­luk­si Suo­mes­sa, kos­ka se riip­puu tar­tun­ta­ris­kis­tä. Brit­ti­da­tan mukaan rokot­teen hyö­dyt ovat yli 30-vuo­tail­la sel­väs­ti hait­to­ja suu­rem­pia ja 30 vuo­teen siel­lä ikä­ra­ja on pistettykin.

Jos mitään muu­ta roko­tet­ta ei oli­si, ikä­ra­ja kan­nat­tai­si var­maan­kin aset­taa noin 30 vuo­teen ja jät­tää sitä nuo­rem­mat rokot­ta­mat­ta, sil­lä epi­de­mia hii­pui­si jo sil­lä[1]. Kun muu­ta­kin roko­tet­ta on, kan­nat­taa minus­ta AstraZe­necan käyt­tö pai­not­taa van­hem­piin ikä­luok­kiin ja sääs­tää RNA-rokot­teet nuo­rem­mil­le. Mis­sään tapauk­ses­sa AstraZe­necan ja John­son & John­so­nin rokot­tei­ta ei kan­na­ta kaa­taa maahan.

Mut­ta entä ne mai­den väli­set erot? Bri­tan­nias­sa on havait­tu yksi vaka­va hait­ta 660 000 roko­tet­tua koh­den. Nor­jas­sa on roko­tet­tu AstraZe­necal­la noin 130 000 ter­vey­den alan työn­te­ki­jää. Vaka­via hait­to­ja on aiheu­tu­nut vii­del­le ja heis­tä on kol­me kuol­lut. Hait­to­ja on siis ollut 1/27 000, joka on aivan muu­ta kuin 1/660 000. Voi tie­tys­ti olla, että nor­ja­lai­sil­la on vain ollut huo­noa tuu­ria, mut­ta mai­den väli­set erot ovat muu­ten­kin aika isoja.

Jos veri­tu­kok­set aiheu­tu­vat autoim­muu­ni­reak­tiois­ta, voi­daan olet­taa, että ne ovat osin perin­nöl­li­siä. Nor­jas­sa tuo­ta roko­tet­ta ei sil­loin ehkä kan­na­ta käyt­tää. Mikä sopii bri­teil­le, ei sovi vii­kin­geil­le. Siis jos.

Suo­mes­sa vaka­via hait­to­ja on havait­tu kol­me ja rokot­tei­ta on annet­tu 8.4. men­nes­sä 216 000 annos­ta. Vii­mei­sim­mät on annet­tu niin vähän aikaa sit­ten, että hait­ta­vai­ku­tuk­sia voi yhä ilme­tä. Riit­tä­vän kau­an sit­ten annet­tu­ja annok­sia on 185 000. Ris­ki on pie­nem­pi kuin Nor­jas­sa, mut­ta suu­rem­pi kuin Bri­tan­nias­sa, aika lähel­lä glo­baa­lia kes­kiar­voa. Näin har­vi­nais­ta ris­kiä ei näin pie­nes­tä jou­kos­ta voi­da kui­ten­kaan kun­nol­la estimoida.

= = = =

Jos sai­sin päät­tää, las­ki­sin AstraZe­necan ikä­ra­jan täs­sä vai­hees­sa 55-vuo­teen ja seu­rai­sin kan­sain­vä­lis­tä dataa. Toi­vot­ta­vas­ti löy­tyy se jouk­ko, johon ris­ki koh­dis­tuu. Kun dataa on saa­tu lisää, voi­daan päät­tää ikä­ra­jan alen­ta­mi­ses­ta edelleen.

[1] Tämä ei ole aivan var­maa. Sel­lais­ta­kin on väi­tet­ty, että jos lap­sia ei roko­te­ta, epi­de­mia jää kier­tä­mään las­ten kes­kuu­des­sa har­mit­to­ma­na nuha­na, jol­loin rokot­ta­mat­to­mat aikui­set voi­vat saa­da tar­tun­nan heiltä.

 

 

 

61 vastausta artikkeliin “AstraZenecan rokotteen riskit suhteessa muihin riskeihin”

 1. STM:n pitäi­si täs­sä tilan­tees­sa las­ke­tut­taa (THL:llä) ske­naa­riot tilan­tei­siin, jois­sa AZ:n rokot­teel­le jää pit­kä­ai­kai­ses­ti vähim­mäi­si­kä­ra­ja. Omat ske­naa­rion­sa eri ikä­ra­joil­le. Jokai­sen ske­naa­rion sisäl­lä pitäi­si teh­dä las­kel­ma, mikä oli­si opti­mi­mää­rä sil­le ettei roko­tuk­sia teh­täi­si­kään puh­taas­ti las­ke­vas­sa ikä­jär­jes­tyk­ses­sä, vaan osa sel­lai­sis­ta joi­den ikä mah­dol­lis­taa AZ:lla rokot­ta­mi­sen jätet­täi­siin odot­ta­maan roko­tus­ta sii­hen asti, että AZ:aa tulee riit­tä­väs­ti maa­han (eli jot­kut odot­tai­si­vat roko­tus­ta samal­la kun nuo­rem­pia roko­tet­tai­siin Pfizer-Bion­tec­hil­la, Moder­nal­la ja J&J:lla). Tämä nuo­rem­pien rokot­ta­mi­nen voi­tai­siin poliit­ti­ses­ti perus­tel­la esim. valit­se­mal­la nuo­rem­mat roko­tet­ta­vat amma­tin perus­teel­la (ja van­hem­mat roko­tet­ta pidem­pään odot­ta­vat taas oli­si­vat etä­töi­tä tekeviä).

  Jos men­nään nyky­mal­lil­la, niin vaik­ka AZ:n ikä­ra­jaa las­ket­tai­siin­kin, tulee jos­sa­kin vai­hees­sa tilan­ne jos­sa kaik­ki ko. ikä­ra­jaa van­hem­mat on jo roko­tet­tu eikä AZ:n rokot­tei­ta enää voi­si käyt­tää enem­pää Suomessa.

 2. Kan­nat­ta­nee myös huo­ma­ta, että saa­tu­jen tie­to­jen mukaan AstraZe­necan tode­tut vaka­vat hai­tat ovat koh­dis­tu­neet eri­tyi­ses­ti nuo­rem­piin ikä­luok­kiin (syy­tä ei kai vie­lä var­mas­ti tie­de­tä), ja sik­si monet maat ovat kes­kit­tä­neet sil­lä teh­tä­vät roko­tuk­set van­hem­piin ihmisiin. 

  Kai­kil­la rokot­teil­la on mah­dol­li­sia, jos­kin har­vi­nai­sia hait­ta­vai­ku­tuk­sia, joten en ihan ymmär­rä nii­tä yli 65-vuo­tiai­ta, jot­ka nyt kiel­täy­ty­vät otta­mas­ta AstraZe­necaa. Eivät kai sen ris­kit juu­ri heil­le lie­ne sen suu­rem­pia kuin muis­sa­kaan rokotteissa?

  1. Pek­ka T.: Kai­kil­la rokot­teil­la on mah­dol­li­sia, jos­kin har­vi­nai­sia hait­ta­vai­ku­tuk­sia, joten en ihan ymmär­rä nii­tä yli 65-vuo­tiai­ta, jot­ka nyt kiel­täy­ty­vät otta­mas­ta AstraZenecaa.

   Taas pitää suo­si­tel­la Kah­ne­man: Ajat­te­lu nopeas­ti ja hitaas­ti. Sii­tä saa sen ver­ran vii­te­ke­hys­tä ettei tar­vit­se enää ihme­tel­lä mui­den teke­mi­siä vaan voi kes­kit­tyä omien aja­tus­vir­hei­den­sä metsästämiseen.

 3. Kir­joi­tit sivu­juon­tee­na lau­ma­suo­jan muodostumisesta.

  Näi­den uusien her­kem­min tar­tut­tu­vien variant­tien yksi vihe­liäi­syys on, että entis­tä isom­man osan väes­tös­tä pitää olla immuu­ne­ja, jot­ta lau­ma­suo­ja syn­tyy. Jos val­ta­vir­rak­si tule­vien variant­tien R0 on 4, lau­ma­suo­jan saa­vut­ta­mi­sen kyn­nys on las­ken­nal­li­ses­ti 75% väes­tös­tä. Alle 16-vuo­tiai­ta on n. 16% väes­tös­tä, joten lap­sien rokot­ta­mat­to­muus yksi­nään ei rii­tä estä­mään lau­ma­suo­jaa. Kui­ten­kin kun sii­hen lisä­tään, että kaik­ki aikui­set eivät ota roko­tet­ta eikä roko­te estä tar­tun­to­ja 100%:sti, niin toden­nä­köi­ses­ti lau­ma­suo­jaan ei pääs­tä ennen kuin lap­sis­ta aina­kin jot­kut ikä­ryh­mät on roko­tet­tu. Sii­nä vai­hees­sa taas lau­ma­suo­jan esteek­si voi tul­la uudet varian­tit, joi­hin rokot­teet tep­si­vät huo­nom­min. Israe­lis­ta on jo käy­tän­nön koke­mus­ta, että Pfizer-Bion­tech tep­sii huo­nom­min Ete­lä-Afri­kan muun­nok­seen, mut­ta tut­ki­mus­ta ei vie­lä ole ( https://www.reuters.com/article/instant-article/idCAKBN2BX0JZ ). Toi­von sydä­me­ni poh­jas­ta, että vaik­ka lau­ma­suo­jaa rokot­ta­mal­la ei ensi vai­hees­sa toden­nä­köi­ses­ti saa­da­kaan, niin R:n pitä­mi­sek­si alle 1:n riit­täi­si sii­nä vai­hees­sa kevyet toi­met (mas­kit ja etätyö).

  Pfizer-Bion­tec­hil­lä on käyn­nis­sä kokeet 12 — 15 vuo­tiail­le, joten voi hyvin olla että sii­nä vai­hees­sa kun kaik­ki aikui­set on ehdit­ty rokot­taa Suo­mes­sa, on myyn­ti­lu­pa myös 12-vuo­ti­aas­ta ylös­päin. Sitä seu­raa­vak­si taas ale­taan tes­ta­ta vie­lä nuo­rem­mil­la lap­sil­la. AZ:llakin oli kokeet käyn­nis­sä lap­sil­le, mut­ta he kes­keyt­ti­vät ne veri­tulp­pa­ju­tun nous­tua esiin.

  1. toden­nä­köi­ses­ti lau­ma­suo­jaan ei pääs­tä ennen kuin lap­sis­ta aina­kin jot­kut ikä­ryh­mät on rokotettu. 

   Jos lap­sia ei roko­te­ta, lap­set hank­ki­vat lau­ma­suo­jan sai­ras­ta­mal­la. Kun tau­ti on heil­le (mel­kein kai­kil­le) har­mi­ton, tämän­kään vaih­toeh­to ei ole aivan hirveä.

  2. >kaik­ki aikui­set eivät ota rokotetta

   Mik­si kaik­ki aikui­set eivät ota roko­tet­ta? Aina­kin tääl­lä he muti­se­vat jotain, että ei uskal­la, kos­ka edel­li­sen­kin pan­de­mian (sikainfluens­sa) roko­te piti olla tur­val­li­nen, mut­ta aiheut­ti sivu­vai­ku­tuk­sia (nar­ko­lep­si­aa).
   Näis­sä las­kel­mis­sa lie­nee olen­nai­nen teki­jä miten täl­läis­ten ihmis­ten hen­ki hin­noi­tel­laan. Jos roko­te­vas­tai­sen kuo­le­ma on “oma vika” niin sil­loin rokot­teen sivu­vai­ku­tuk­sen hin­nak­si riit­tää blo­gauk­sen las­kel­ma (veri­tulp­paan kuol­leet tai nar­ko­lep­sian takia puu­ta päin aja­neet ver­sus koro­na­kuo­le­mat). Tulos lie­nee kai­kil­le sel­viö: roko­tuk­set mah­dol­li­sim­man monel­le ja mah­dol­li­sim­man äkkiä.
   Sen­si­jaan, jos roko­te­vas­tai­sen hen­ki hin­noi­tel­laan yhtä arvo­kak­kaak­si kuin kenen tahan­sa muun hen­ki niin sil­loin pitäi­si lisäk­si päät­tää, onko roko­te­vas­tai­suus (näi­den mel­ko mität­tö­mien) sivu­vai­ku­tus­ten syy­tä. Jos roko­te­vas­tai­suus tul­ki­taan sivu­vai­ku­tus­ten syyk­si niin sil­loin tar­vi­taan las­kel­ma koro­na­kuo­le­mat ver­sus rokot­teen sivu­vai­ku­tuk­sen aiheut­ta­mat roko­te­vas­tai­suus­kuo­le­mat. Tämä on han­ka­lam­pi tuot­taa, kos­ka koro­na­ro­kot­teen sivu­vai­ku­tuk­sen aiheut­ta­ma roko­te­vas­tai­suus­kuo­le­ma saat­taa tapah­tua vas­ta jos­kus kau­kai­ses­sa tulevaisuudessa.

   1. Jos joku kiel­tä­tyy rokot­tees­ta sen takia, ettei halua kehoon­sa Bill Gates 5G-sirua, kyl­lä se on sil­loin vähän niin kuin oma vika.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos joku kiel­tä­tyy rokot­tees­ta sen takia, ettei halua kehoon­sa Bill Gates 5G-sirua, kyl­lä se on sil­loin vähän niin kuin oma vika 

    Lää­ke- ja roko­te­tur­val­li­suus viran­omais­ten oudot joh­to­pää­tök­set kum­pua­vat sii­tä, että heille
    1) ääliön hen­ki on yhtä arvo­kas kuin A‑luokan kan­sa­lai­sen henki
    2) roko­te­vas­tai­suus kum­pu­aa pal­jol­ti rokot­tei­den sivuvaikutuksista

    Me eko­no­mis­tit ja insi­nöö­rit aja­tel­laan eri­ta­val­la. Sii­tä tämä häm­men­nys vaan johtuu.

 4. Ris­ki saa­da vaka­va tau­ti, kun kysees­sä on perus­ter­veet, hoi­kat ja alle vii­si­kymp­pi­set, on Suo­men olo­suh­teis­sa var­sin pie­ni. Lisäk­si tar­tun­nan saa­mi­sen ris­ki on aivan eri suu­rui­nen pait­si eri paik­ka­kun­nil­la, niin myös eri tavoin elä­vien ihmis­ten kes­kuu­des­sa. Näin ihan yhden kau­pun­gin sisällä. 

  Rokot­teen hyö­dyt näky­vät par­hai­ten niis­sä ryh­mis­sä, joil­le myös influens­sa­ro­ko­te on tar­peel­li­nen. Ei sitä­kään kai­kil­le anne­ta, joten mik­si nuo­rem­pien pitäi­si ottaa rokot­teen ris­ki? COVID19:sta ei tul­la rokot­teil­la kos­kaan hävit­tä­mään, sil­lä nyt jo nämä val­miit rokot­teet eivät tehoa muu­ta­maan muut­tu­nee­seen virus­kan­taan. (bra­si­lia­lai­nen, eteläafrikkalainen,new yor­ki­lai­nen) Noi­ta muut­tu­nei­ta kan­to­ja on ollut jo Suo­mes­sa. THL:kin on ver­ran­nut koro­naa täs­sä suh­tees­sa influens­saan, se voi muun­tua nopeas­ti. Lisäk­si rokot­teet eivät täy­sin estä tar­tut­ta­mis­ta. Tehok­kain tapa estää muun­to­vi­rus­ten tulo on rajakontrolli.

  Olen­nais­ta on myös se, että koro­nan aiheut­ta­ma sai­raus on eri ihmi­sil­lä eri­lai­nen, toi­sil­la lie­vä tai oiree­ton, toi­sil­la vaka­va, osal­la keuh­ko-oirei­nen toi­sil­la vat­sa­pai­noit­tei­nen. Täs­tä viruk­ses­ta ei vie­lä tie­de­tä riit­tä­väs­ti. Kun itse viruk­sen aiheut­ta­mat vai­ku­tuk­set eroa­vat pal­jon­kin ja tie­tyt ryh­mät ovat sel­kei­tä ris­ki­ryh­miä, niin voi­ko näin olla myös rokot­tei­den suh­teen? Sopii­ko sama roko­te, joka toi­mii toi­vo­tus­ti koro­nan ris­ki­ryh­mä­läi­sel­lä, sano­taan esim. liha­val­la mie­hel­lä, jol­la on pak­su veri ja veri­tulp­pa­ris­ki, myös ihmi­sel­le, joka on hänen vas­ta­koh­tan­sa? Nuo­ri perus­ter­ve nai­nen, joka ei kuu­lu koro­nan ris­ki­ryh­mään? Nor­jas­sa­han Astra Zenecan hait­toi­hin meneh­ty­neet oli­vat juu­ri nuo­ria nai­sia. Yhdek­si syyk­si on epäil­ty myös mah­dol­li­ses­ti saman­ai­kais­ta e‑pillerien käyttöä.
  Mik­si ole­te­taan, että rokot­teet toi­mi­si­vat samal­la taval­la kai­kil­la ihmi­sil­lä? Eten­kin kun kysees­sä on tau­ti, joka koh­te­lee niin eri tavoin eri­lai­sia keho­ja. Nais­ten ja mies­ten immuu­ni­jär­jes­tel­mis­sä on myös pal­jon ero­ja. Minul­la ei ole vas­tauk­sia, kun­han kysyn.

  https://www.fimea.fi/-/astrazenecan-koronarokotteen-hyodyt-edelleen-haittoja-suuremmat-erittain-harvinaiset-veren-hyytymishairiotapaukset-edellyttavat-lisaselvityksia

  1. Ris­ki riip­puu ihmi­ses­tä:
   Ris­ki saa­da vaka­va tau­ti, kun kysees­sä on perus­ter­veet, hoi­kat ja alle vii­si­kymp­pi­set, on Suo­men olo­suh­teis­sa var­sin pie­ni. Lisäk­si tar­tun­nan saa­mi­sen ris­ki on aivan eri suu­rui­nen pait­si eri paik­ka­kun­nil­la, niin myös eri tavoin elä­vien ihmis­ten keskuudessa.Näin ihan yhden kau­pun­gin sisällä. 

   Rokot­teen hyö­dyt näky­vät par­hai­ten niis­sä ryh­mis­sä, joil­le myös influens­sa­ro­ko­te on tar­peel­li­nen. Ei sitä­kään kai­kil­le anne­ta, joten mik­si nuo­rem­pien pitäi­si ottaa rokot­teen riski?COVID19:sta ei tul­la rokot­teil­la kos­kaan hävit­tä­mään, sil­lä nyt jo nämä val­miit rokot­teet eivät tehoa muu­ta­maan muut­tu­nee­seen virus­kan­taan. (bra­si­lia­lai­nen, eteläafrikkalainen,new yor­ki­lai­nen) Noi­ta muut­tu­nei­ta kan­to­ja on ollut jo Suo­mes­sa. THL:kin on ver­ran­nut koro­naa täs­sä suh­tees­sa influens­saan, se voi muun­tua nopeasti.Lisäksi rokot­teet eivät täy­sin estä tar­tut­ta­mis­ta. Tehok­kain tapa estää muun­to­vi­rus­ten tulo on rajakontrolli.

   Olen­nais­ta on myös se, että koro­nan aiheut­ta­ma sai­raus on eri ihmi­sil­lä eri­lai­nen, toi­sil­la lie­vä tai oiree­ton, toi­sil­la vaka­va, osal­la keuh­ko-oirei­nen toi­sil­la vat­sa­pai­noit­tei­nen. Täs­tä viruk­ses­ta ei vie­lä tie­de­tä riit­tä­väs­ti. Kun itse viruk­sen aiheut­ta­mat vai­ku­tuk­set eroa­vat pal­jon­kin ja tie­tyt ryh­mät ovat sel­kei­tä ris­ki­ryh­miä, niin voi­ko näin olla myös rokot­tei­den suh­teen? Sopii­ko sama roko­te, joka toi­mii toi­vo­tus­ti koro­nan ris­ki­ryh­mä­läi­sel­lä, sano­taan esim. liha­val­la mie­hel­lä, jol­la on pak­su veri ja veri­tulp­pa­ris­ki, myös ihmi­sel­le, joka on hänen vas­ta­koh­tan­sa? Nuo­ri perus­ter­ve nai­nen, joka ei kuu­lu koro­nan riskiryhmään?Norjassahan Astra Zenecan hait­toi­hin meneh­ty­neet oli­vat juu­ri nuo­ria nai­sia. Yhdek­si syyk­si on epäil­ty myös mah­dol­li­ses­ti saman­ai­kais­ta e‑pillerien käyttöä.
   Mik­si ole­te­taan, että rokot­teet toi­mi­si­vat samal­la taval­la kai­kil­la ihmi­sil­lä? Eten­kin kun kysees­sä on tau­ti, joka koh­te­lee niin eri tavoin eri­lai­sia kehoja.Naisten ja mies­ten immuu­ni­jär­jes­tel­mis­sä on myös pal­jon ero­ja. Minul­la ei ole vas­tauk­sia, kun­han kysyn.

   https://www.fimea.fi/-/astrazenecan-koronarokotteen-hyodyt-edelleen-haittoja-suuremmat-erittain-harvinaiset-veren-hyytymishairiotapaukset-edellyttavat-lisaselvityksia

   En tie­dä onko THL tois­ta­mas­sa kevään vir­heen­sä ja teke­mäl­lä joh­to­pää­tök­siä koro­nan käyt­täy­ty­mi­ses­tä perus­tuen aikai­sem­mis­ta koke­muk­sis­taan influens­sas­ta. Toi­vot­ta­vas­ti rin­nas­tuk­ses­sa on kyse pel­käs­tään tie­dot­ta­mi­ses­ta jol­loin mut­kia voi­daan oikoa, en vain voi olla ajat­te­le­mat­ta kevät­tä kun koke­nut THL:n tut­ki­ja puus­kah­ti “Pak­ko­han nii­tä on olla enem­män!” kun vas­ta-aine­tut­ki­muk­ses­sa ei löy­ty­nyt­kään ole­tuk­sen mukai­ses­ti moni­kym­men­ker­tais­ta oireet­to­mas­ti sai­ras­ta­nei­den ryhmää. 

   Koro­nal­la ei ole saman­lais­ta pai­net­ta muut­tua vähem­män tap­pa­vak­si kos­ka se tart­tuu hyvin ennen oirei­ta. Toi­nen mer­kit­tä­vä asia on että kysees­sä on monie­lin­sai­raus jol­la on laa­ja kir­jo pit­kä­ai­kai­sia oirei­ta jopa lie­vän­kin tau­din jäl­keen. Vas­ti­kään arvioi­tiin että fyy­si­seen ja hen­ki­seen toi­min­ta­ky­kyyn vai­kut­ta­via pit­kä­ai­kis­vai­ku­tuk­sia oli­si Suo­nes­sa 10% tar­tun­nan saa­neis­ta, siis myös lievän.

   1. K.k :“Koro­nal­la ei ole saman­lais­ta pai­net­ta muut­tua vähem­män tap­pa­vak­si kos­ka se tart­tuu hyvin ennen oireita.Toinen mer­kit­tä­vä asia on että kysees­sä on monie­lin­sai­raus jol­la on laa­ja kir­jo pit­kä­ai­kai­sia oirei­ta jopa lie­vän­kin tau­din jäl­keen. Vas­ti­kään arvioi­tiin että fyy­si­seen ja hen­ki­seen toi­min­ta­ky­kyyn vai­kut­ta­via pit­kä­ai­kis­vai­ku­tuk­sia oli­si Suo­nes­sa 10% tar­tun­nan saa­neis­ta, siis myös lievän.”

    Mihin lie tuo arvio perus­tuu? Suur­ta osaa 2020 tar­tun­nois­ta ei ole edes las­ket­tu, kun tes­tei­hin ei pääs­syt. Me emme tie­dä, kuin­ka moni Suo­mes­sa on sai­ras­ta­nut koro­nan. Vesi­joh­to­ve­sis­tä löy­tyi syys­kuus­sa koro­naa myös paik­ka­kun­nil­ta, jois­sa oli viral­li­ses­ti nol­la tartuntaa.
    Suu­rim­mal­la osal­la lie­väs­ti sai­ras­ta­neis­ta ei kyl­lä ole esiin­ty­nyt fyy­si­sen tai hen­ki­sen toi­min­ta­ky­vyn pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sia, ja on myös täy­sin oireet­to­mia posi­tii­vi­sen tulok­sen saa­nei­ta. Tie­tys­ti virus­kan­nat­kin ovat eri­lai­sia eri mais­sa, en tie­dä puhut­ko Suo­mes­ta vai globaalisti.
    Lisäk­si sai­ras­tu­neis­sa, tode­tuis­sa tapauk­sis­sa on yli­ko­ros­tu­neet van­huk­set, joil­la on jo val­miik­si muis­ti­sai­rauk­sia ja van­huk­sel­la pie­ni­kin ter­vey­den­ti­lan las­ku voi hel­pos­ti joh­taa kog­ni­tii­vis­ten tai­to­jen las­kuun. Itse suh­tau­dun ÄO-tes­tei­hin hie­man kriit­ti­ses­ti yli­pää­tään. Miten voi­daan arvioi­da, onko älyl­li­nen suo­ri­tus­ky­ky las­ke­nut, kun ei tie­dä hen­ki­lön läh­tö­ta­soa? Eivät useim­mat ihmi­set ole käy­neet kos­kaan ÄO-tes­teis­sä. Pelk­kä läh­tö­ta­son olet­ta­mi­nen esi­mer­kik­si amma­tin tai kou­lu­tus­ta­son perus­teel­la ei ole tar­peek­si luo­tet­ta­vaa tietoa.
    Täs­sä Robert J. Stern­ber­gin artik­ke­lis­sa hie­man krii­tik­kiä stan­dar­di­soi­tu­ja tes­te­jä kohtaan:
    https://www.insidehighered.com/views/2020/08/31/pandemic-has-proven-standardized-tests-dont-measure-whats-important-opinion

    Täs­sä brit­ti­läi­nen tut­ki­mus aihees­ta covid ja älykkyysosamäärä:
    https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.20.20215863v1

    People who had reco­ve­red, inclu­ding tho­se no lon­ger repor­ting symp­toms, exhi­bi­ted sig­ni­ficant cog­ni­ti­ve deficits when cont­rol­ling for age, gen­der, educa­tion level, inco­me, racial-eth­nic group and pre-exis­ting medical disorders.”
    Todel­la­ko älyyk­kyy­den las­kun arvioin­nis­sa otet­tiin iän, ter­vey­den­ti­lan ja kou­lu­tuk­sen lisäk­si huo­mioon niin­kin kysee­na­lai­nen mää­ri­tel­mä kuin rotu? Usko­taan­ko myös ylei­ses­ti, että suku­puo­lel­la on suu­ri mer­ki­tys älyk­kyys­osa­mää­rän kan­nal­ta? Odo­te­taan­ko nai­sil­ta ja mie­hil­tä eri­lai­sia tuloksia?

 5. Jos AZ roko­te oli­si lisän­nyt KAIKKIEN veri­suo­ni­tu­kos­ten esiin­ty­mis­tä samal­la luku­mää­räl­lä tapauk­sia niin emme kai kos­kaan huo­mai­si asi­aa. Muu­ta­man pro­mil­len lisäys aika ylei­ses­sä (kui­ten­kin usein aika vaa­ral­li­ses­sa) vai­vas­sa oli­si kadon­nut satun­nais­vaih­te­luun ja rapor­toin­nin pie­neen­kin epä­tark­kuu­teen. Mis­tä sen tie­tää jos vaik­ka joku muu rokot­teis­ta oli­si täs­sä asias­sa nyt­kin heikompi.

 6. Ole­tan, että Bri­tan­nias­sa roko­tus­jär­jes­tys oli suun­nil­leen saman­lai­nen kuin Suo­mes­sa. Ensin ikäih­mi­set, ris­ki­ryh­mät ja ehkä ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sia. Sak­sas­sa taa­sen on roko­tet­tu nuo­rem­pia ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sia (lue nuo­reh­ko­ja nai­sia). Jos­kus tam­mi-hel­mi­kuus­sa puhut­tiin näet vah­vas­ti, että Astran teho on heik­ko iäk­käil­lä. Nyt kun Suo­mes­sa roko­te­taan Astral­la vain yli 65-vuo­tiai­ta, on Bri­tan­nian tilas­to luul­ta­vas­ti lähem­pä­nä mei­dän tilan­net­tam­me. Tämä tosin pelk­kää omaa tuu­mai­lua, kun en ole löy­tä­nyt dataa rokotetuista.

 7. Pitäi­si­kö rok­kot­teil­ta ja kai­kil­ta lääk­keil­tä vaa­tia. että niil­lä ei ole hai­tal­li­sia sivu­vai­ku­tuk­sia? Lää­kä­rei­den käyt­töön jäi­si ehkä laas­ta­rit ja rukouk­set. Toi­nen vaih­toeh­to on poh­tia hyö­ty­jä ja hait­to­ja. Tätä ymmär­tääk­se­ni teh­dään kaik­kien lääk­kei­den koh­dal­la, poik­keuk­se­na koronarokotteet.

 8. Muis­te­li­sin näh­nee­ni spe­ku­laa­tio­ta sii­tä, että kyse voi­si olla rokot­teen ja e‑pillerien yhteis­vai­ku­tuk­ses­ta. Kor­keam­pi esiin­ty­vyys tuos­sa nor­ja­lai­ses­sa roko­te­tun ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lös­tön jou­kos­sa voi­si selit­tyä täl­lä, kos­ka sii­nä jou­kos­sa pil­le­rei­den käyt­tä­jiä lie­nee aika pal­jon enem­män kuin vaik­ka brit­tiai­neis­tos­sa, jos­sa kai on pää­asias­sa van­hem­paa väkeä, jon­ka suku­puo­li­ja­kau­ma­kin lie­nee tasai­sem­pi. Lie­kö jos­sa­kin / jol­la­kul­la täs­tä parem­paa tietoa?

   1. Rokot­ta­mi­ses­sa ja lää­ke­hoi­dos­sa on se ongel­ma, että jos poti­las on tar­peek­si sai­ras tai huo­no­kun­toi­nen, hän voi kuol­la yhtä hyvin hoi­toon kuin sai­rau­teen — tai vain van­huu­teen tai gee­neis­tä tai elin­ta­vois­ta joh­tu­viin syi­hin. Sii­nä mie­les­sä kuo­le­mien tilas­toi­mi­nen joh­tu­maan tie­tys­tä syys­tä — esim. koro­na­sai­raus tai koro­na­ro­ko­te — on hyvin epätarkkaa.

 9. Oli­si­ko asian ydin saa­da roko­te­tuo­tan­toa lisät­tyä EUs­sa. Toki se mak­saa rahaa, mut­ta kus­tan­nus on vähäi­nen, ver­rat­tu­na val­ta­viin tuki­pa­ket­tei­hin. Sak­sas­sa oli­si lää­ke­teol­li­suut­ta, joka pys­tyi­si raken­ta­maan tar­vit­ta­via tuo­tan­to­lin­jo­ja. Vali­taan yksi tai kak­si roko­tet­ta ja lisens­si­val­mis­tus käyn­tiin rei­lul­la rahoituksella.
  Joh­tuu­ko EUn huo­no roko­te­saa­ta­vuus lii­an tin­gi­tyis­tä hin­nois­ta. USA ja Bri­tan­nia osaa­vat ostaa parem­min. Ei se käy ainoas­taan tilauk­sia lähettämällä.

  1. erk­ki nii­ni:
   Oli­si­ko asian ydin saa­da roko­te­tuo­tan­toa lisät­tyä EUs­sa. Toki se mak­saa rahaa, mut­ta kus­tan­nus on vähäi­nen, ver­rat­tu­na val­ta­viin tuki­pa­ket­tei­hin. Sak­sas­sa oli­si lää­ke­teol­li­suut­ta, joka pys­tyi­si raken­ta­maan tar­vit­ta­via tuo­tan­to­lin­jo­ja. Vali­taan yksi tai kak­si roko­tet­ta ja lisens­si­val­mis­tus käyn­tiin rei­lul­la rahoituksella. 

   Ei ole help­poa eikä var­sin­kaan nope­aa. mRNA-rokot­tei­den val­mis­tus on erit­täin moni­mut­kai­nen pro­ses­si (Pfizer-Bion­tec­hin rokot­teen val­mis­ta­mi­ses­sa on 50000 eri vai­het­ta), joka vaa­tii lait­teis­to­jen lisäk­si huip­puo­saa­jia, joi­ta ei kas­va puissa.

   Esi­merk­ki nopeas­ti tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tin pys­tyt­tä­mi­ses­tä on Bion­tec­hin teh­das Mar­bur­gis­sa, jos­sa se osti van­han teh­taan Novar­tik­sel­ta syys­kuus­sa 2020 ja muut­ti sen omaa roko­tet­taan tuot­ta­vak­si. Ensim­mäi­set rokot­teet läh­te­vät teh­taal­ta ulos täs­sä kuus­sa — aluk­si 1,6 mil­joo­naa annos­ta päi­väs­sä, tuo­tan­non pääs­tyä täy­teen vauh­tiin n. 2 mil­joo­naa annos­ta päi­väs­sä. Aina­kin myös Moder­na on laa­jen­ta­mas­sa tuo­tan­to­ti­lo­jaan Sveit­sis­sä. AstraZe­necan rokot­teen tuo­tan­non laa­jen­ta­mi­nen on esi­merk­ki hitaam­mas­ta laa­jen­ta­mi­ses­ta: sen tuot­ta­mi­seen tar­vit­ta­via bio­reak­to­rei­ta raken­ne­taan lisää aina­kin Sak­saan, mut­ta ne saa­daan käyt­töön vas­ta ensi vuo­den lopulla.

   Nyt lisä­ka­pa­si­teet­tia teh­dään sil­lä ole­tuk­sel­la, että kaik­ki maa­il­man ihmi­set pitää rokot­taa joka vuo­si. Sitä isom­pi kapa­si­teet­ti tun­tui­si jo ylimitoitetulta.

 10. Kai­ken­lai­sis­sa yhteis­kun­nan ris­kiar­viois­sa oltai­siin heti jär­ke­väm­mäl­lä poh­jal­la, jos las­ket­tai­siin jon­kin­lai­nen kes­ki­ver­to­kan­sa­lai­sen ris­ki kuol­la tai vaka­vas­ti vam­mau­tua seu­raa­van vuo­den aika­na ottaen huo­mioon kaik­ki mah­dol­li­set ris­kin­läh­teet ja sit­ten ver­rat­tai­siin jokais­ta uut­ta ris­kin­läh­det­tä tähän. Tai­tai­si käy­dä niin, että mel­kein kaik­ki muu toi­min­ta on koh­tuul­li­sen har­mi­ton­ta ver­rat­tu­na lii­ken­tee­seen, tupa­koin­tiin ja mah­dol­li­ses­ti roskaruokaan.

  1. Ano­nyy­mi:
   Kai­ken­lai­sis­sa yhteis­kun­nan ris­kiar­viois­sa oltai­siin heti jär­ke­väm­mäl­lä poh­jal­la, jos las­ket­tai­siin jon­kin­lai­nen kes­ki­ver­to­kan­sa­lai­sen ris­ki kuol­la tai vaka­vas­ti vam­mau­tua seu­raa­van vuo­den aika­na ottaen huo­mioon kaik­ki mah­dol­li­set ris­kin­läh­teet ja sit­ten ver­rat­tai­siin jokais­ta uut­ta ris­kin­läh­det­tä tähän. Tai­tai­si käy­dä niin, että mel­kein kaik­ki muu toi­min­ta on koh­tuul­li­sen har­mi­ton­ta ver­rat­tu­na lii­ken­tee­seen, tupa­koin­tiin ja mah­dol­li­ses­ti roskaruokaan.

   Olet luul­ta­vas­ti oikeas­sa. Vie­lä kun teh­täi­siin arvio sii­tä, kuin­ka monel­la kes­ki­ver­to­kan­sa­lai­sel­la on tosia­sias­sa ris­ki saa­da koro­na­tar­tun­ta Suo­mes­sa. On kuin jokin käsit­tä­mä­tön vir­ta­he­po olo­huo­nees­sa, ettei voi­da myön­tää, että tar­tun­nan saa­mi­sen ris­ki on hyvin eri­suu­rui­nen riip­puen sii­tä, mis­sä asuu ja mil­lä tavoin itse käyt­täy­tyy. (pois lukien ris­kiam­ma­teis­sa työs­ken­te­le­vät) Ei se ole sat­tu­maa, että tau­ti ei suin­kaan kul­je nopeas­ti koko väes­tön läpi, vaik­ka koro­nal­la oli­si sii­hen poten­ti­aa­lia, kos­ka se tart­tuu oireet­to­ma­na. Tämä tau­ti tart­tuu lähi­kon­tak­teis­sa pal­jon kon­tak­te­ja omaa­vien ja liik­ku­vais­ten ihmis­ten keskuudessa.

   1. Ris­ki riip­puu ihmi­ses­tä: Olet luul­ta­vas­ti oikeas­sa. Vie­lä kun teh­täi­siin arvio sii­tä, kuin­ka monel­la kes­ki­ver­to­kan­sa­lai­sel­la on tosia­sias­sa ris­ki saa­da koro­na­tar­tun­ta Suo­mes­sa. On kuin jokin käsit­tä­mä­tön vir­ta­he­po olo­huo­nees­sa, ettei voi­da myön­tää, että tar­tun­nan saa­mi­sen ris­ki on hyvin eri­suu­rui­nen riip­puen sii­tä, mis­sä asuu ja mil­lä tavoin itse käyt­täy­tyy. (pois lukien ris­kiam­ma­teis­sa työs­ken­te­le­vät) Ei se ole sat­tu­maa, että tau­ti ei suin­kaan kul­je nopeas­ti koko väes­tön läpi, vaik­ka koro­nal­la oli­si sii­hen poten­ti­aa­lia, kos­ka se tart­tuu oireet­to­ma­na. Tämä tau­ti tart­tuu lähi­kon­tak­teis­sa pal­jon kon­tak­te­ja omaa­vien ja liik­ku­vais­ten ihmis­ten keskuudessa.

    Tämän­hän piti tuo­da lau­maim­mu­ni­teet­ti etua­jas­sa kun aktii­vi­sim­mat sai­ras­tui­si­vat mut­ta niin ei näy­tä käy­neen, ei edes Tuk­hol­mas­sa vii­me vuonna. 

    Bra­si­lia tosin näyt­tää osoit­ta­van että riit­tä­vän isos­sa väes­tös­sä lau­maim­mu­ni­teet­tia ei ehkä kos­kaan syn­ny kun virus ehtii muun­tua. Yksi vir­he­pää­tel­mä kevääl­tä tai­taa olla että koro­na­vi­rus ei muu­tu kovin nopeas­ti, joh­tui ilmei­ses­ti sii­tä että tar­tun­to­ja oli sil­loin arvioi­tua sel­väs­ti vähem­män joten mutaa­tioi­ta­kaan ei syntynyt.

 11. Ensin­nä­kin: rokot­tei­den laa­dun­val­von­ta toi­mii kuten pitää­kin. Se on hyvä asia meil­le kai­kil­le ja täs­sä vai­hees­sa olem­me iloi­sia, että Englan­ti ja Israel ovat tes­taan­neet väes­töl­lään rokotteita.

  Toi­sek­seen: kaik­ki rokot­teet ovat parem­pi vaih­toeh­to sil­le, että ei saa roko­tus­ta. Kaik­ki rokot­teet suo­jaa­vat vaa­ral­li­sel­ta tautimuodolta. 

  Uut­soin­ti saa ihmi­set sekai­sin ja asia menee kum­mal­li­sek­si. Täs­sä on medial­la syy­tä miet­tiä ihan itse­kin klik­kiot­si­koi­taan ja kykyä ker­toa vai­kei­ta asioita.

  Pan­de­mias­sa ollaan virus­muun­nos­ten kans­sa aivan uudes­sa vai­hees­sa. Enää ei kan­na­ta kat­sel­la 2020 koke­muk­sia vaan tart­tu­vam­mat viruk­set pys­ty­vät pahen­ta­maan tilan­net­ta todel­la pal­jon. Eteen­kin tar­vit­ta­van roko­tus­suo­jan suh­teen kat­ta­vuu­den on olta­va todel­la suu­ri. Koro­na­pas­sien ja hel­pom­man elä­män suh­teen kyse on ajas­ta kun on saa­tu se toi­nen­kin piik­ki, nyky­nä­ky­min loka-marraskuussa. 

  Roko­te­tuo­tan­non saa­mi­nen toi­mi­maan — roko­teet ovat vai­kei­ta val­mis­taa ja tuo­tan­non laa­dun­val­von­nan on olta­va kun­nos­sa — ja uudet hyväk­sy­tyt rokot­teet kuten Johnson&Johnson paran­ta­vat tilan­net­ta. Täs­sä on ollut pulaa neu­lois­ta, lasi­pul­lois­ta, tehos­te­ai­neis­ta ja muus­ta­kin. Mas­sa­tuo­tan­to ei syn­ny hetkessä.

  Ruot­sa­lai­nen aja­tus lau­ma­suo­jan syn­ty­mi­ses­tä sai­ras­ta­mal­la jää näh­tä­väk­si. Ei näy­tä hyväl­tä. Aiem­min Suo­mes­sa muu­ten ei juu­ri lap­sia testattu.

  Har­vi­nai­sis­sa tapauk­sis­sa voi käy­dä aidos­ti sat­tu­ma ja myös huo­no tuu­ri monel­la tapaa. Perus­tel­tu­jen joh­to­pää­tös­ten teke­mi­nen ei ole ihan yksioikoista.

  1. JTS:
   Ensin­nä­kin: rokot­tei­den laa­dun­val­von­ta toi­mii kuten pitää­kin. Se on hyvä asia meil­le kai­kil­le ja täs­sä vai­hees­sa olem­me iloi­sia, että Englan­ti ja Israel ovat tes­taan­neet väes­töl­lään rokotteita.

   Toi­sek­seen: kaik­ki rokot­teet ovat parem­pi vaih­toeh­to sil­le, että ei saa roko­tus­ta. Kaik­ki rokot­teet suo­jaa­vat vaa­ral­li­sel­ta tautimuodolta. 

   Uut­soin­ti saa ihmi­set sekai­sin ja asia menee kum­mal­li­sek­si. Täs­sä on medial­la syy­tä miet­tiä ihan itse­kin klik­kiot­si­koi­taan ja kykyä ker­toa vai­kei­ta asioita.

   Pan­de­mias­sa ollaan virus­muun­nos­ten kans­sa aivan uudes­sa vai­hees­sa. Enää ei kan­na­ta kat­sel­la 2020 koke­muk­sia­vaan tart­tu­vam­mat viruk­set pys­ty­vät pahen­ta­maan tilan­net­ta todel­la pal­jon. Eteen­kin tar­vit­ta­van roko­tus­suo­jan suh­teen kat­ta­vuu­den on olta­va todel­la suu­ri. Koro­na­pas­sien ja hel­pom­man elä­män suh­teen kyse on ajas­ta kun on saa­tu se toi­nen­kin piik­ki, nyky­nä­ky­min loka-marraskuussa. 

   Roko­te­tuo­tan­non saa­mi­nen toi­mi­maan – roko­teet ovat vai­kei­ta val­mis­taa ja tuo­tan­non laa­dun­val­von­nan on olta­va kun­nos­sa –ja uudet hyväk­sy­tyt rokot­teet kuten Johnson&Johnson paran­ta­vat tilan­net­ta. Täs­sä on ollut pulaa neu­lois­ta, lasi­pul­lois­ta, tehos­te­ai­neis­ta ja muus­ta­kin. Mas­sa­tuo­tan­to ei syn­ny hetkessä.

   Ruot­sa­lai­nen aja­tus lau­ma­suo­jan syn­ty­mi­ses­tä sai­ras­ta­mal­la jää näh­tä­väk­si. Ei näy­tä hyväl­tä. Aiem­min Suo­mes­sa muu­ten ei juu­ri lap­sia testattu.

   Har­vi­nai­sis­sa tapauk­sis­sa voi käy­dä aidos­ti sat­tu­ma ja myös huo­no tuu­ri monel­la tapaa. Perus­tel­tu­jen joh­to­pää­tös­ten teke­mi­nen ei ole ihan yksioikoista.

   Nämä rokot­teet ovat käy­tän­nös­sä kaik­ki teh­ty nopeu­te­tul­la aika­ta­lul­la, ilman faa­si 3 vai­het­ta. Kaik­ki eivät ole läh­tö­koh­tai­ses­ti samas­sa vaa­ras­sa sai­ras­tua vaka­vaan tau­ti­muo­toon, kos­ka ovat nuo­ria ja perus­ter­vei­tä (tämän näkee tilas­tois­ta) tai asu­vat alu­eel­la, jos­sa on todel­la mini­maa­li­nen ris­ki saa­da tartunta(puhun Suo­mes­ta). Tar­tut­ta­ji­na Suo­mes­sa toi­mii tie­tyl­lä taval­la käyt­täy­ty­vä super­tar­tut­ta­jien ydin­po­ruk­ka. Tämä on hyvin sel­väs­ti näh­tä­vis­sä eten­kin pää­kau­pun­ki­seu­dun ulko­puo­lel­la, jos­sa ei juu­ri väes­tö­ti­hei­tä aluei­ta ole.
   Nämä nyt mark­ki­noil­le tul­leet rokot­teet eivät suo­jaa bra­si­lia­lai­sel­ta, eivät­kä ete­lä­afrik­ka­lai­sel­ta tai new yor­ki­lai­sel­ta virus­muun­nok­sel­ta. Paras suo­ja Suo­mel­le virus­muun­nok­sil­ta on pysy­vä raja­kont­rol­li asian suhteen.
   Lau­ma­suo­jan muo­dos­taa roko­te­tut ja sai­ras­ta­mal­la vas­ta-ainei­ta tai solu­muis­tiin perus­tu­vaa immu­ni­teet­tia omaa­vat. Riit­tää että hei­tä on riit­tä­vän pal­jon yhtä aikaa, niin viruk­sel­la ei ole kehen tart­tua. Muu­ta­mas­sa maas­sa on onnis­tut­tu pel­käl­lä tukah­dut­ta­mi­sel­la­kin erit­täin hyvin. Vali­tet­ta­vas­ti hyvän tulok­sen (tuli se sit­ten mil­lä kei­nol­la tahan­sa) voi aina pila­ta se, että tuo­daan maa­han rajo­jen yli tuliai­se­na jokin uusi virusmuunnos.

   1. Nämä rokot­teet ovat käy­tän­nös­sä kaik­ki teh­ty nopeu­te­tul­la aika­ta­lul­la, ilman faa­si 3 vaihetta.

    Sput­nik-roko­te otet­tiin käyt­töön ennen faa­si 3 vai­het­ta, kai­kis­sa län­si­mai­sis­sa rokot­teis­sa faa­si 3 on takana.Ilman sitä rokot­teet oli­si aloi­tet­tu jo kesällä.

   2. Vali­tet­ta­vas­ti hyvän tulok­sen (tuli se sit­ten mil­lä kei­nol­la tahan­sa) voi aina pila­ta se, että tuo­daan maa­han rajo­jen yli tuliai­se­na jokin uusi virusmuunnos.

    Viruk­set ovat tul­leet aina rajo­jen ylit­se ja muu­rien läpi. Raja­kont­rol­lil­la voi­daan saa­da lisäaikaa.
    Suo­mes­sa HS:n ja mui­den ansios­ta on annet­tu levi­tä hie­man har­hai­nen käsi­tys, että ongel­ma rat­ke­aa syyt­tä­mäl­lä raja­val­von­taa. Jon­kun muka­na se tukee kui­ten­kin, yleen­sä parem­pi­nap­pi­sen ja tär­kei­tä asioi­ta hoi­ta­van sii­nä kuin kenen muun tahan­sa mukana.

    Krii­si yllät­tää aina — ja täs­sä oli ongel­ma, jon­ka rat­ko­mi­ses­sa oppi­si­tio kek­si lähin­nä teh­dä vain hait­taa. Poli­tii­kan toi­mit­ta­jil­le tämä meni yli hipan ja uut­sioi­tiin oppi­sio hal­lit­rus vään­nös­tä ja asia unoh­det­tiin. Täs­sä oli­si pitä­nyt yhdes­sä tor­jua pan­de­mi­aa, mut­ta­se on vähän tylsää.

    Rajo­jen suh­teen joil­le­kin oli ihmi­soi­keus hakea nuus­kaa Ruot­sis­ta “keve­reil­le”, jot­kut tar­vit­si­vat duu­na­rei­ta jos­tain ja sit­ten bis­nek­sen piti sujua. Ruot­si antoi ihail­lun esi­mer­kin avoi­muu­des­ta, mas­kit­to­muu­des­ta ja “yksi­lön vastuusta”. 

    Sai­ras­tu­nei­den syyl­lis­tä­mi­nen on täs­sä­kin ollut vas­ten­mie­lis­tä puu­haa. Eteen­kin nii­den mol­laa­mi­nen estoit­ta, jot­ka ovat vält­tä­mät­tö­miä etu­ri­vin työn­te­ki­jöi­tä palveluammateissa.
    Epi­de­miat ker­to­vat yhteis­kun­nas­ta ja sen arvoista.

    Viruk­sen saa jos on huo­no tuu­ri. Ei ole kuu­lu­nut, että kukaan haluai­si tar­tut­taa ketään. Ihmi­set käyt­täy­ty­vät kuin ihmi­set ja osa tekee tyh­myyk­siä ja osa vain ei ole oival­ta­nut miten toi­mia oikein. “Itse hankkivat”-viisu ei vain pidä paik­kaan­sa. Kul­ku­tau­dit leviävät. 

    Tut­ki­mus­tie­toa ja koke­muk­sia on rajoi­uk­sis­ta ja roko­tuk­sis­ta. Englan­ti ja Israel ovat olleet mei­dän­kin ilok­si koe­la­bo­ra­to­rioi­ta, jois­ta on saa­tu tie­to roko­tus­ten hai­tois­ta ja toimivuudesta.
    Lisäk­si tämä on glo­baa­li han­ke — jos­sa todel­la­kin olem­me samas­sa ongel­mas­sa yhdes­sä kaik­kien mui­den kans­sa. Jos Bra­si­lian tai Valv­ko-Venä­jän pre­si­dent­ti sekoi­lee ja antaa viruk­sen levi­tä, mekin kär­sim­me siitä.

    Sit­ten ovat nämä omat kel­lok­kaam­me. Tämä ei ole mikään help­po tau­ti — osa sel­vi­ää vähil­lä ongel­mil­la, osa kuo­lee. Ilmei­ses­ti Suoes­sa ollaan totut­tu, tai sit­ten­kuol­lei­ta ei ole tar­peek­si ja he ovat jon­kun muun omaisia.

    (Muu­ten Sput­kinV on myös ade­ne­vo­vi­rus­vek­to­ri­ro­ko­te kuten AZ ja J&J.)

   3. JTS: Viruk­set ovat tul­leet aina rajo­jen ylit­se ja muu­rien läpi. Raja­kont­rol­lil­la voi­daan saa­da lisäaikaa.
    Suo­mes­sa HS:n ja mui­den ansios­ta on annet­tu levi­tä hie­man har­hai­nen käsi­tys, että ongel­ma rat­ke­aa syyt­tä­mäl­lä raja­val­von­taa. Jon­kun muka­na se tukee kui­ten­kin, yleen­sä parem­pi­nap­pi­sen ja tär­kei­tä asioi­ta hoi­ta­van sii­nä kuin kenen muun tahan­sa mukana.

    Krii­si yllät­tää aina – ja täs­sä oli ongel­ma, jon­ka rat­ko­mi­ses­sa oppi­si­tio kek­si lähin­nä teh­dä vain hait­taa. Poli­tii­kan toi­mit­ta­jil­le tämä meni yli hipan ja uut­sioi­tiin oppi­sio hal­lit­rus vään­nös­tä ja asia unoh­det­tiin. Täs­sä oli­si pitä­nyt yhdes­sä tor­jua pan­de­mi­aa, mut­ta­se on vähän tylsää.

    Rajo­jen suh­teen joil­le­kin oli ihmi­soi­keus hakea nuus­kaa Ruot­sis­ta ”keve­reil­le”, jot­kut tar­vit­si­vat duu­na­rei­ta jos­tain ja sit­ten bis­nek­sen piti sujua. Ruot­si antoi ihail­lun esi­mer­kin avoi­muu­des­ta, mas­kit­to­muu­des­ta ja ”yksi­lön vastuusta”. 

    Sai­ras­tu­nei­den syyl­lis­tä­mi­nen on täs­sä­kin ollut vas­ten­mie­lis­tä puu­haa. Eteen­kin nii­den mol­laa­mi­nen estoit­ta, jot­ka ovat vält­tä­mät­tö­miä etu­ri­vin työn­te­ki­jöi­tä palveluammateissa.
    Epi­de­miat ker­to­vat yhteis­kun­nas­ta ja sen arvoista.

    Viruk­sen saa jos on huo­no tuu­ri. Ei ole kuu­lu­nut, että kukaan haluai­si tar­tut­taa ketään. Ihmi­set käyt­täy­ty­vät kuin ihmi­set ja osa tekee tyh­myyk­siä ja osa vain ei ole oival­ta­nut miten toi­mia oikein. ”Itse hankkivat”-viisu ei vain pidä paik­kaan­sa. Kul­ku­tau­dit leviävät. 

    Tut­ki­mus­tie­toa ja koke­muk­sia on rajoi­uk­sis­ta ja roko­tuk­sis­ta. Englan­ti ja Israel ovat olleet mei­dän­kin ilok­si koe­la­bo­ra­to­rioi­ta, jois­ta on saa­tu tie­to roko­tus­ten hai­tois­ta ja toimivuudesta.
    Lisäk­si tämä on glo­baa­li han­ke – jos­sa todel­la­kin olem­me samas­sa ongel­mas­sa yhdes­sä kaik­kien mui­den kans­sa. Jos Bra­si­lian tai Valv­ko-Venä­jän pre­si­dent­ti sekoi­lee ja antaa viruk­sen levi­tä, mekin kär­sim­me siitä.

    Sit­ten ovat nämä omat kel­lok­kaam­me. Tämä ei ole mikään help­po tau­ti – osa sel­vi­ää vähil­lä ongel­mil­la, osa kuo­lee. Ilmei­ses­ti Suoes­sa ollaan totut­tu, tai sit­ten­kuol­lei­ta ei ole tar­peek­si ja he ovat jon­kun muun omaisia.

    (Muu­ten Sput­kinV on myös ade­ne­vo­vi­rus­vek­to­ri­ro­ko­te kuten AZ ja J&J.)

    Sput­ni­kis­sa on eri ade­no­vi­rus joka on peräi­sin ihmi­ses­tä. Se aiheut­taa hei­kom­man immuu­ni­vas­teen kuin AZ:n käyt­tä­mä sim­pans­sin ade­no­vi­rus. On siis täy­sin mah­dol­lis­ta että ongel­mat eri ade­no­vi­rus­ro­kot­teil­la ovat eri­lai­sia. Kai­kil­la rokot­teil­la­han on ongel­mia ja hyväk­syt­tä­vyy­den rajaan vai­kut­taa min­kä­lais­ta uhkaa niil­lä tor­ju­taan. Muis­taak­se­ni sikain­fuens­sa aiheut­ti yhden kuo­le­man mil­joo­nas­ta ja sitä pidet­tiin aina­kin jos­sa­kin mää­rin epä­on­nis­tu­nee­na. Rima on siis hyvin korkealla.

 12. Jos olet­taa, että vaka­va seu­raus on kuo­le­ma toden­nä­köi­syy­del­lä 0.16/100000 saa­daan roko­tuk­sen kuol­lei­suu­dek­si 1.6 mik­ro­mort­tia. Yksi vuo­ro­kausi 45-vuo­ti­aa­na tekee 6 mik­ro­mort­tia, eli on yhtä vaa­ral­lis­ta ottaa roko­te kuin elää 6 tun­tia 45-vuo­ti­aa­na. Yksi uin­ti­ker­ta on taas yhtä vaa­ral­li­nen kuin 7.5 koro­na­ro­ko­tet­ta (12 mik­ro­mort­tia). Mik­si viran­omai­set eivät sul­je kaik­kia uima­ran­to­ja? Sehän on edesvastuutonta!

  Jos suo­mes­sa on 868 koro­na­kuo­le­maa ja 82000 koro­na­tar­tu­naa saa­daan kuol­lei­suu­dek­si 10000 mik­ro­mort­tia. Emme tie­dä mon­ta­ko koro­na­tar­tun­taa on todel­li­suu­des­sa. Jos ajat­te­lem­me, että 1/10 tar­tun­nas­ta tun­nis­te­taan, niin kuol­lei­suus oli­si sil­ti 1000 mik­ro­mort­tia. Se on yhtä vaa­ral­lis­ta kuin käyt­tää heroii­nia 30 annos­ta. Tai hypä­tä 2 ker­taa base-hyppy.

  1. Ris­to Juu­jär­vi: Jos olet­taa, että vaka­va seu­raus on kuo­le­ma toden­nä­köi­syy­del­lä 0.16/100000 saa­daan roko­tuk­sen kuol­lei­suu­dek­si 1.6 mik­ro­mort­tia. Yksi vuo­ro­kausi 45-vuo­ti­aa­na tekee 6 mik­ro­mort­tia, eli on yhtä vaa­ral­lis­ta ottaa roko­te kuin elää 6 tun­tia 45-vuotiaana. 

   Huo­mioi­den että THLs­sä ja KRARs­sä on kou­lu­tet­tu­ja ja las­ku­tai­toi­sia ihmi­siä, loo­gi­nen joh­to­pää­tös on että jos­sain ei usko­ta EMAn lukui­hin, ja/tai nii­den sovel­tu­vuu­teen Suo­mes­sa, ja tämä epä­luu­lo on todel­li­nen syy raja­ta Astra Zenecan rokot­teen käyt­tö yli 65-vuo­tiai­siin. Muu­ten­han nyt anne­tuis­sa suo­si­tuk­sis­sa ei oli­si jär­jen hiventä.

   Huo­mioi­den näi­den asian­tun­ti­ja­kol­lek­tii­vien aiem­mat täys­päi­set suo­si­tuk­set, on äkil­li­nen muu­tos täy­si­päi­syy­des­sä vähem­män toden­nä­köis­tä kuin se ettei ihan kaik­kia nyt annet­tu­jen suo­si­tus­ten poh­ja­na ollei­ta valis­tu­nei­ta mut­ta vail­la ver­tai­sar­vioi­tua näyt­töä ole­via arvauk­sia (eli hypo­tee­se­ja) ole ker­rot­tu julkisuuteen.

  2. Nor­jan hal­li­tus piti tie­doi­tus­ti­lai­suu­den AstraZe­necas­ta 15.4. jol­loin ker­rot­tiin miten A.Z tois­tai­sek­si käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen hidas­taa rokot­ta­mi­sen ete­ne­mis­tä. Folkehelseinstitutt:in joh­ta­ja Camil­la Stol­ten­berg ker­too videos­sa 13:15, kuin­ka A.Z ris­ki ja hyö­ty on arvioi­tu. Tau­lu­kos­sa Risi­ko og nyt­te for AstraZe­neca? 45–74 vuo­ti­aat on jaet­tu ikä­ryh­miin, mie­het ja nai­set erik­seen. Iäl­lä ja suku­puo­lel­la on ris­kin suh­teen suu­ret erot, 45–49 vuo­tiail­la nai­sil­la ris­ki kuol­la A.Zenecaan on 79 vii­kon ajan suu­rem­pi kuin Covi­diin, 70–74 vuo­tiail­la mie­hil­lä vain 4 viik­koa. Alle 45 vuo­ti­aat ovat jätet­ty tilas­tos­ta pois, kui­ten­kin 2 vaka­vas­ti A.Z sai­ras­tu­nut­ta ja 1 kuol­lut oli­vat alle 40 vuo­tiai­ta. Nämä luvut perus­tu­vat Nor­jan 5 vaka­vaan A.Z tapauk­seen ja tar­tun­ta­ti­lan­tee­seen, joka on nyt hal­lin­nas­sa, tilan­teen huo­non­tues­sa, arvio tie­tys­ti muut­tui­si. Video on tul­kat­tu englan­nik­si. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronasituasjonen-pressekonferanse-torsdag-15.-april/id2844644/

 13. AstraZe­necan kans­sa jou­tuu poh­dis­ke­le­maan kiel­täy­ty­mis­tä, jos suvus­sa on ollut tai­pu­mus­ta veri­tulp­piin. Toi­vot­ta­vas­ti tämä ote­taan huo­mioon eikä sano­ta, että ole sit­ten ilman. Veri­tul­pan pel­ko perin­nöl­li­sis­tä syis­tä on ihan rele­vant­ti, kos­ka ilmei­ses­ti ris­ki­te­ki­jöis­tä ei pal­jon mitään tie­de­tä lukuun otta­mat­ta jotain kor­re­laa­tioi­ta suu­riin ylei­siin väestöryhmiin.

 14. Nor­jas­sa vaka­vas­ti A.Z:sta sai­ras­tu­nei­ta on 6 hen­ki­löä, kuol­lei­ta 4. “Fors­ker­ne har undersøkt de fem som var inn­lagt med sjeld­ne blod­propp­va­rian­ten på Rikshospitalet.
  Kvin­nen som døde på Tyn­set er ikke undersøkt av fors­ker­ne. Det­te for­di det ikke ble sikret godt nok prøvemateriale.
  — De prøv­de, men fikk det ikke til. Det er vel­dig synd.” Aften­pos­ten 11.4

 15. Ylei­ses­ti hyväk­syt­ty­nä lisä­ris­ki­nä kan­san­ter­vey­den yhtey­des­sä on käy­tet­ty ris­kiä yksi mil­joo­nas­ta. Tämä vas­taa suun­nil­leen ris­kiä, että kuo­li­sit salamaniskuun.

 16. Mihin perus­tuu väi­te: “Suo­mes­sa vaka­via hait­to­ja on havait­tu kol­me”? Käsit­tääk­se­ni Fimean sivuil­la vaka­via hait­ta­vai­ku­tuk­sia on rapor­toi­tu 217 kpl AstraZe­necan rokot­teel­le: https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset . Fimean sivuil­ta: “Hait­ta­vai­ku­tus arvioi­daan vaka­vak­si, jos se on:
  — joh­ta­nut kuolemaan
  — hengenvaaraan
  — sai­raa­la­hoi­toon tai sai­raa­la­hoi­don pitkittymiseen
  — aiheut­ta­nut pysy­vän vam­man tai alen­ta­nut toi­min­ta­ky­kyä (esim. pit­kä­ai­kai­nen työkyvyttömyys)
  — syn­nyn­näi­nen epä­muo­dos­tu­ma tai muu syn­nyn­näi­nen poikkeama”
  Onko nuo mai­nit­tu kol­me kap­pa­let­ta siis kuolemia?

 17. Ylen toi­mi­tus on nyt huo­lis­saan sii­tä, että jää­kö AZ:n roko­tet­ta varas­toon sen sijaan, että rokot­teet tuli­si­vat heti käyttöön:
  https://yle.fi/uutiset/3–11879763
  Ongel­man ker­ro­taan kos­ke­van eten­kin Hel­sin­kiä, jos­ta yli 65-vuo­ti­aat roko­tet­ta­vat ovat jo lop­pu­mas­sa, kun taas Ylen jutun mukaan esim. Van­taal­la on pulaa AZ:n rokot­teis­ta. Luu­li­si, että naa­pu­ri­kun­tien kes­ken osat­tai­siin jakaa rokot­tei­ta saman sai­raan­hoi­to­pii­rin sisäl­lä niin, ettei tar­vit­se rokot­tei­ta lait­taa väli­va­ras­toon tilan­tees­sa, jos­sa toi­sel­la kun­nal­la on yli­tar­jon­taa yli 65-vuo­tiail­le kel­paa­vis­ta rokot­teis­ta ja toi­sel­la pula. Mut­ta sel­lai­ses­ta vaih­toeh­dos­ta ei jutus­sa puhu­ta, vaan puhu­taan vain varas­toin­nis­ta. Onko toi­mi­tus teh­nyt tahal­laan pro­vo­soi­van jutun, vai onko tuol­lais­ta oikeas­ti suunnitteilla?

 18. Ava­sin tänään uuden lää­ke­pak­kauk­sen. “Mah­dol­li­set hait­ta­vai­ku­tuk­set” ‑koh­das­sa ikä­vien sivuoi­rei­den lis­taus alkaa yhdel­lä hen­ki­löl­lä kym­me­nes­tä (1/10) tode­tuil­la. Aivo­hal­vaus oli todet­tu yhdel­lä hen­ki­löl­lä tuhan­nes­ta (1/1000). Tätä­kin lää­ket­tä pop­si­taan Suo­mes­sa var­maan enem­män kuin Sisu-pastilleja.

  Itse otin AZ:n ensim­mäi­sen rokot­teen ilo­mie­lin ja toi­sen, kun sen aika koit­taa. Tupla 1. ris­ki­ryh­mä­läi­se­nä osaan itse­kin las­kea rokot­teen hyö­dyt vs. haitat.

  Jos­ta­kin syys­tä kai­kis­sa koro­naan liit­ty­vis­sä asiois­sa ihmi­set ovat menet­tä­neet suh­teel­li­suu­den­ta­jun­sa täydellisesti.

 19. No mik­si­hän Tans­ka on kiel­tä­mäs­sä koko Astra Zenecan ?

 20. Sai­si jo tul­la nii­tä päivämääriä. 

  Mat­kus­tuk­sen rajoi­tuk­sis­sa tämän het­kis­ten pää­tös­ten piti päät­tyä tämän vii­kon sun­nun­tai­na eli 18.4. No jotain päät­tyy­kin, mut­ta mitä? Se on epä­sel­vää. Lau­kut on kui­ten­kin pakat­tu ja maa­nan­tai­na pitäi­si olla menos­sa, mut­ta saat­taa olla, että ei pää­se. Jokin toi­nen rajoi­tus on voi­mas­sa nimit­täin huh­ti­kuun lop­puun ja täs­tä tuli tie­to tänään per­jan­tai­na, kun läh­tö­päi­vä oli­si maa­nan­tai­na. Mikä tämä rajoi­tus on, niin sii­tä ei ole tietoa.

  Tämä on vähän kuin kään­tei­nen kuo­le­man­tuo­mio. Olet tuo­mit­tu ja jot­kut byro­kraa­tit miet­ti­vät mil­joo­nan pik­ku­by­ro­kraat­ti­sen pykä­län takaa, että toteu­tuu­ko tuo­mi­tun oikeus hyvään elä­mään nyt kun se tape­taan. Täs­sä ollaan tuo­mit­tu­ja kuo­le­maan, kun­nes saa­te­taan saa­da tai olla saa­mat­ta vapaut­ta­va tuo­mio. Kukaan ei tie­dä mis­sä ja mil­loin jotain muut­tuu, mut­ta jos­sain vai­hees­sa jokin kyl­lä muut­tuu. Ehkä.

  Nyt on jo todet­tu, että sen tau­din sai­ras­ta­mi­nen ei muu­ta mitään. Eikä sitä vas­taan rokot­ta­mi­nen muu­ta mitään. Eikä sen esiin­ty­vyy­den muu­tok­set muu­ta mitään. Vaik­ka se koro­na­vi­rus katoai­si koko­naan maa­il­mas­ta, niin se mah­dol­li­suus sii­hen jää edel­leen ja tämä mah­dol­li­suus antaa oikeu­tuk­sen pitää yllä kään­tei­siä kuo­le­man­tuo­mioi­ta. Elä­mä on kiel­let­ty. Ja samaan aikaan vie­rei­ses­sä kau­pun­gis­sa rajan toi­sel­la puo­lel­la ele­tään täyt­tä elä­mää. Ei täl­lais­ta puo­li­kuol­lut­ta ja nuk­ku­vaa vaan ihan oike­aa elämää. 

  Nii­tä per­ke­leen pää­tök­siä, mil­lä tämä pas­ka on saa­tu aikaan pitäi­si tuo­da jul­ki­suu­teen, jot­ta nii­tä pää­tök­siä toteut­ta­vat vir­ka­mie­het tie­täi­si­vät mitä pää­tök­siä ne ovat toteut­ta­mas­sa ja ihmi­set tie­täi­si­vät mitä on pää­tet­ty. Ei voi oikeas­ti olla niin, että viran­omai­sis­ta yksi­kään ei tie­dä mitä esi­mer­kik­si liik­ku­mi­ses­ta on sovittu. 

  Ja kun pää­tök­siä ei ole tie­dos­sa, niin ei ole mikään ihme, että näi­tä Tur­tiais­mai­sia kom­ment­te­ja tulee yhä vaan enem­män. Pas­ka­kin pää­tön pitäi­si olla tie­dos­sa ja pas­kal­la pää­tök­sel­lä on päi­vä­mää­rä, jol­loin se lak­kaa ole­mas­ta voi­mas­sa. Ja kun tätä tie­toa ei ole, niin puut­tuu toi­vo ja tule­vai­suus. Toi­vot­to­muu­des­ta ne tap­po ja väki­val­ta­fan­t­asiat tulee. Aiem­min toi­vo lai­tet­tiin roko­tuk­siin, mut­ta nyt kun rokot­tei­ta on laa­jal­ti annet­tu ja ne eivät muu­ta mitään, niin ihmi­sil­tä puut­tuu se toivo.

  Niin että nyt nii­tä per­ke­leen päi­vä­mää­riä ja päätöksiä.

  1. los sin nombre: Mat­kus­tuk­sen rajoi­tuk­sis­sa tämän het­kis­ten pää­tös­ten piti päät­tyä tämän vii­kon sun­nun­tai­na eli 18.4.

   Mat­kus­ta­mi­nen Suo­mes­ta ulko­mail­le on ollut koko epi­de­mian ajan var­sin yksinkertaista:
   1. Han­kit nega­tii­vi­sen testituloksen
   2. Matkustat

   Edel­lyt­täen siis että koh­de­maa­han yli­pää­tään pää­see. Takai­sin­tu­lo on Suo­men kan­sa­lai­sel­le vie­lä helpompaa.

   Suo­meen mat­kus­ta­mi­nen on ulko­maa­lai­sel­le vai­keam­paa. Läh­tö­maan len­to­ken­täl­lä vir­kai­li­ja (ei siis viran­omai­nen) tivaa syy­tä mik­si mat­kus­ta­ja on Suo­meen menos­sa, ja onko esi­mer­kik­si mitään näyt­töä sii­tä että hän on asu­nut siel­lä jo vuo­si­kau­det. Sama nil­lit­tä­mi­nen jat­kuu Suo­mes­sa raja­tar­kas­tuk­sen yhtey­des­sä. Jos aja­tuk­se­na on käy­dä vaik­ka Lapis­sa ren­tou­tu­mas­sa, yri­tyk­sek­si jää. Pit­kään oltiin tilan­tees­sa jos­sa Suo­meen tul­les­sa mah­dol­li­nen nega­tii­vi­nen koro­na­tes­ti ei kiin­nos­ta­nut ketään, vain koo­tut selitykset.

   Ei mikään ihme jos turis­tit / muut mat­kus­ta­jat valit­se­vat jat­kos­sa maan jon­ka maa­han­tu­lo­po­li­tiik­ka on yksi­se­lit­tei­sem­pää ja ennustettavampaa.

   1. spot­tu: Ei mikään ihme jos turis­tit / muut mat­kus­ta­jat valit­se­vat jat­kos­sa maan jon­ka maa­han­tu­lo­po­li­tiik­ka on yksi­se­lit­tei­sem­pää ja ennustettavampaa.

    Suo­mes­sa maa­han­muut­to­vi­ras­to pas­sit­ti maas­ta ulos suo­mes­sa kou­lu­tet­tu­ja sai­raan­hoi­ta­jia vuon­na 2020 samaan aikaan, kun työ­mi­nis­te­riö mää­rä­si samat ihmi­set pak­ko­työn uhan alle. Toi­nen viran­omai­nen pois­taa maas­ta samaan aikaan kun toi­nen tekee pak­ko­lain. Ihmi­sel­le itsel­leen jää vain valit­ta­vak­si se, että kum­paa viran­omais­ta uhmaa. Lopul­ta se on aivan sama, sil­lä molem­mat osaa­vat kyl­lä tuo­mi­ta. Pal­ki­ta ei osaa kumpikaan.

    Pie­nem­pi asia nyt 2021 on se, että kela lait­toi ulos­ot­toon lää­kä­ri­las­kut, joi­ta se ei kos­kaan lähet­tä­nyt. Siis kai­kil­le opis­ke­li­joil­le. Myös niil­le, jot­ka eivät saa tul­la Suo­meen. Perin­nän koh­teil­le ei ole vie­lä­kään ilmoi­tet­tu mak­su­vel­vol­li­suu­des­ta. On käsit­tä­mä­tön­tä, että olet vel­vol­li­nen mak­sa­maan asias­ta, jot­ka et edes teo­rias­sa pys­ty hyö­dyn­tä­mään ja tämä lai­te­taan perin­tään ilman että sii­tä sinul­le kos­kaan ker­ro­taan. Lop­pu­tu­lok­se­na ainoas­taan se, että ei var­mas­ti tar­vit­se edes haa­veil­la suo­men vii­su­mis­ta, vaik­ka val­mis­tut Suo­ma­lai­ses­ta yliopistosta.

  2. los sin nombre:
   Sai­si jo tul­la nii­tä päivämääriä. 

   Perus­on­gel­ma on sii­nä, että oikei­ta pää­tök­siä teke­vät alue­hal­lin­to­vi­ran­omai­set 2 vii­kok­si ker­ral­laan ja nuo­kin pää­tök­set ovat välil­lä tul­kin­nan­va­rai­sia, kuten on huo­mat­tu. Eli aina 2 vii­kon välein rajoi­tuk­set ym. voi­vat jat­kua tai olla jat­ku­mat­ta ja etu­kä­teen ei voi tie­tää, mitä pää­te­tään seu­raa­vak­si. Hal­li­tus ja minis­te­riöt ovat anta­neet lin­jauk­sia ja ohjei­ta, jot­ka ovat näyt­tä­neet pää­tök­sil­tä, mut­ta jäl­ki­kä­teen ne on seli­tet­ty vah­voik­si suo­si­tuk­sik­si, joi­ta ei ole ollut edes tar­koi­tus nou­dat­taa, sil­loin kun ne ovat olleet lain­vas­tai­sia. Suo­men hal­lin­to on jär­jes­tet­ty niin, että ensi­si­jai­ses­ti pää­tök­set ovat alu­eel­li­sia, ja kes­kus­hal­lin­non on lail­li­ses­ti vai­kea antaa koko maa­ta kos­ke­via mää­räyk­siä, kun koko maas­sa ei ole yhtä­läi­nen hätätila.

 21. Dr John Camp­bell arve­lee löy­tä­neen­sa syyn Astra ja john­son rokot­tei­den ongelmaan.
  https://www.youtube.com/watch?v=WuyAtvwP2H4
  Rokot­ta­jan pitää pis­tet­ty­ään neu­lan imeä ruis­kul­la vähän. Jos ruis­kuun tulee punais­ta, siis var­ta, pitää pis­tää toi­seen koh­taan. Suo­neen ruis­ku­tet­tu ade­no­vi­rus levi­ää vaa­ral­li­siin paik­koi­hin ja aiheut­taa vaa­ral­li­sen immu­ni­teet­ti­reak­tion. Koh­tee­seen levi­ää pla­te­let solu­ja, jot­ka tor­ju­vat veren­vuo­to­ja ja tuk­ki­vat verenkiertoa.
  Minus­ta seli­tys vai­kut­taa uskottavalta.

  1. Pani siis syyk­si sen, että Suo­mes­sa pak­ko­lää­ki­tään D‑vitamiinilla. Sii­nä on se ongel­ma, että minä ei saa sitä tuo­ta kaut­ta lain­kaan, kos­ka en juo mai­toa enkä voi­te­le lei­pää. Kun oival­sin tämän, menin apteek­kiin ja ostin pur­kin, mut­ta ihan kaik­ki eivät oivalla.

 22. Mie­les­tä­ni yhtä­lö on var­sin yksin­ker­tai­nen: Jos Astral­la roko­tet­tai­siin mil­joo­na suo­ma­lais­ta, niin 10 (nuo­rem­paa) ihmis­tä sai­si tämän trom­bo­sy­to­pe­nian. Tämä on aktii­vi­ti­nen pää­tös. On jokai­sen arvioi­ta­vis­sa, jos­ko se on väes­tö­ta­sol­la hyväk­syt­tä­vää. Nyt­hän Suo­mes­sa on siis jo iden­ti­fioi­tu kol­me tapaus­ta, jois­ta yksi on joh­ta­nut kuolemaan.

  Asias­sa on muu­ta­ma sivu­juon­ne. Jos nämä tapauk­set ovat toden­nä­köi­sem­piä nuo­rem­mil­la, niin sil­loin tapauk­sia saat­taa tul­la enem­män kuin kym­me­nen. Toi­saal­ta jos osat­tai­siin iden­ti­fioi­da sel­kei­tä ris­ki­ryh­miä, niin nämä voi­tai­siin jät­tää rokot­ta­mat­ta. Yksi vaih­toeh­to on myös se, että ter­vey­den­huol­to oppii diag­no­soi­maan ja hoi­ta­maan näi­tä tulp­pia parem­min, jol­loin yhden tapauk­sen ris­kit pie­ne­ne­vät huomattavasti. 

  Itse pidän hiu­kan ihmeel­li­se­nä, että AstraZe­neca ja Johnson&Johnson oltai­siin lait­ta­mas­sa hyl­lyl­le, mut­ta tilal­le otet­tai­siin samaan tek­niik­kaan perus­tu­vaa Sput­ni­kia. Onko Sput­ni­kin osal­ta teh­ty saman­lais­ta ris­ki­tut­kin­taa isos­sa popu­laa­tios­sa? Kan­nat­taa huo­mioi­da että 1 per 100 000 on niin pie­ni ris­ki, että sen havait­se­mi­sek­si täy­tyy mah­doll­ses­ti ana­ly­soi­da jopa mil­joo­nien roko­tet­tu­jen terveyshistoriat.

  1. Ant­ti Välk­ki:
   Onko Sput­ni­kin osal­ta teh­ty saman­lais­ta ris­ki­tut­kin­taa isos­sa popu­laa­tios­sa? Kan­nat­taa huo­mioi­da että 1 per 100 000 on niin pie­ni ris­ki, että sen havait­se­mi­sek­si täy­tyy mah­doll­ses­ti ana­ly­soi­da jopa mil­joo­nien roko­tet­tu­jen terveyshistoriat. 

   Venä­jäl­lä on Sput­ni­kia erään läh­teen mukaan pii­ki­tet­ty 15 mil­joo­naa annos­ta, min­kä pitäi­si tar­jo­ta koh­tuul­li­sen laa­ja poh­ja ana­lyy­seil­le. Mui­hin mai­hin toi­mi­te­tut mää­rät tai­ta­vat olla huo­mat­ta­vas­ti pienemmät.

   Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kyl­lä ihme­tyt­tää tuo Venä­jän joh­don hin­ku kau­pa­ta roko­tet­ta ympä­ri maa­il­maa, vaik­ka oman maan väes­tön roko­te­kat­ta­vuus on vie­lä mel­ko alhai­sel­la tasol­la. Toi­saal­ta venä­läis­ten ylei­nen kiin­nos­tus kysei­sen rokot­teen otta­mi­seen ei uutis­ten poh­jal­ta tun­nu ole­van kovin kor­keal­la tasolla.

   1. Venä­jä tar­vit­see rahaa Ukrai­nan sotaan.

    No niin tar­vit­see. Eli moraa­li­di­lem­ma? “I ain’t gon­na play Sun City”, niin sanoak­se­ni? Vai oste­taan­ko sil­ti? Itse kan­na­tan jäl­kim­mäis­tä, jot­ta täs­tä pas­kas­ta pääs­täi­siin eroon niin pian kuin mah­dol­lis­ta. Mut­ta sehän nyt sit­ten olen vaan minä…

   2. Mau­rizio: Vai oste­taan­ko sil­ti? Itse kan­na­tan jäl­kim­mäis­tä, jot­ta täs­tä pas­kas­ta pääs­täi­siin eroon niin pian kuin mah­dol­lis­ta. Mut­ta sehän nyt sit­ten olen vaan minä… 

    Jot­ta Sput­ni­kil­la oli­si mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta roko­tusai­ka­tau­luun, sitä pitäi­si saa­da mer­kit­tä­viä mää­riä koh­tuul­li­sen nopeas­ti. Joten­kin en usko, että Venä­jäl­lä oli­si varas­tos­sa iso­ja roko­te-reser­ve­jä nopeas­ti jaet­ta­va­na kai­kil­le kiinnostuneille.

    Jo käy­tös­sä ole­via Moder­nan ja Pfize­rin mRNA-rokot­tei­ta on tilat­tu yli 9 mil­joo­naa annos­ta, eli käy­tän­nös­sä tar­vit­ta­vat kak­si roko­tean­nos­ta kai­kil­le roko­tusi­käi­sil­le. Toi­mi­tus­tah­dis­ta tie­tys­ti riip­puu, mis­sä vai­hees­sa näi­tä on saa­pu­nut maa­han niin pal­jon, että kai­kil­le haluk­kail­le on annet­tu ensim­mäi­nen annos — mal­til­li­set ennus­teet lie­ne­vät jos­sa­kin elo­kuun kor­vil­la. Mon­ta­ko annos­ta Sput­ni­kia oli­si odo­tet­ta­vis­sa tuo­hon mennessä?

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

    Venä­jä tar­vit­see rahaa Ukrai­nan sotaan.

    Var­maan noin­kin, mut­ta ei rokot­teen myyn­ti niin hyvä bis­nes ole, että sil­lä sotia rahoit­tai­si. Yksi roko­tusan­nos tuot­ta­nee myy­jäl­le rahaa enin­tään 5–10 euroa per annos kulu­ja enem­män, ja vaik­ka nii­tä myi­si ulko­mail­le 200 mil­joo­naa annos­ta, puhut­tai­siin sil­loin vas­ta 1–2 mil­jar­din euron tuo­tos­ta. Lisen­soi­mal­la myy­jän tuot­to on sitä­kin pie­nem­pi. Astra Zenecal­le mak­se­taan EU:ssa rokot­teis­ta noin 2 euroa per annos, Pfize­ris­tä mak­se­taan EU:n vahin­gos­sa vuo­den 2020 lopus­sa jul­kai­se­man ja medioi­den sit­ten levit­tä­män hin­nas­ton mukaan 12 €/annos.

    Tus­kin Venä­jä saa omis­ta rokot­teis­taan olen­nai­ses­ti isom­paa hin­taa kuin mitä nämä kan­sain­vä­li­ses­ti tun­nus­te­tut yhtiöt saa­vat faa­si 3:n läpäis­seis­tä rokot­teis­ta. Lää­keyh­tiöl­le sel­lai­nen on iso tuot­to, mut­ta yli 100 mil­joo­nan asuk­kaan val­tiol­le pie­ni. Sota söi­si kym­me­niä mil­jar­de­ja euro­ja. Venä­jän öljy­myyn­nin tulot ovat lähem­pä­nä sitä suuruusluokkaa.

    Enem­män tuo roko­te­myyn­ti lie­nee infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­sen ja mai­neen kehit­te­lyn väli­ne kuin rahal­li­ses­ti val­tiol­le kovin pal­joa tuot­ta­va asia.

   4. Ris­to Koi­vu­nen: Venä­jäl­lä on Sput­ni­kia erään läh­teen mukaan pii­ki­tet­ty 15 mil­joo­naa annos­ta, min­kä pitäi­si tar­jo­ta koh­tuul­li­sen laa­ja poh­ja analyyseille. 

    Kyl­lä, mut­ta vain mikä­li ana­lyy­sei­hin voi luottaa.

    Onko venä­läis­ten toi­min­ta vii­me vuo­si­na anta­nut aihet­ta min­kään­lai­seen luot­ta­muk­seen? He ovat hui­jan­neet aika mones­sa asiassa.

 23. Ja nyt hal­li­tus kek­si että anne­taan Astra Zenecaa HUS alu­eel­le, mis­sä on jo hyvin pian roko­tet­tu kaik­ki 65–69 vuo­ti­aat mil­le AZ voi­daan antaa. Ja anne­taan ext­ra Moder­naa, mitä nyt on ollut 10% kai­kis­ta rokotteista.

  Kuka noi­ta nero­ja on oikein äänestänyt?

 24. Alkaa vali­tet­ta­vas­ti uuti­sia lukies­sa todel­la­kin vai­kut­taa sil­tä että suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen vih­reil­lä valoil­la on hen­gen­vaa­ral­li­sem­paa kuin Astraze­necan rokot­teen ottaminen.…

  1. Lii­ken­ne­ru­let­ti:
   Alkaa vali­tet­ta­vas­ti uuti­sia lukies­sa todel­la­kin vai­kut­taa sil­tä että suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen vih­reil­lä valoil­la on hen­gen­vaa­ral­li­sem­paa kuin Astraze­necan rokot­teen ottaminen…. 

   Ei lii­ty rokot­tei­siin, mut­ta Hel­sin­gis­sä suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen vih­reil­lä valoil­la on ehkä hen­gen­vaa­ral­li­sem­paa kuin ylit­tä­mi­nen punai­sil­la valoil­la (no, ei kum­pi­kaan tapa oikeas­ti kau­hean vaa­ral­li­nen ole).
   Valot­to­mat ris­teyk­set ja suo­ja­tiet ovat sit­ten ihan oma lukun­sa. Tänään käve­lin suo­ja­tie­tä, jon­ka yli ajoi autoi­li­ja, joka oli kään­tä­nyt kat­seen­sa 90 astet­ta oikeal­le kat­so­maan, tulee­ko siel­tä mui­ta autoi­li­joi­ta. En kävel­lyt alle, vaik­ka oli­sin ollut oikeas­sa 😉 Autol­la liik­kues­sa sama­na päi­vä­nä suo­ja­tien yli ajoi pol­ku­pyö­räl­lä äiti ja peräs­sään pie­ni lap­si. Autoi­li­jat väis­ti­vät kil­tis­ti, mut­ta tuli mie­leen, onko hyvää kas­va­tus­ta lap­sel­le opet­taa, että voi ajaa auto­jen eteen suo­ja­tie­tä pit­kin, vaik­ka oikeas­taan pitäi­si odot­taa ja väistää…

   1. Polii­si val­voo sitä mis­tä saa hel­poim­mal­la tulo­ja. Eli yli­no­peuk­sia laa­tik­ko­ka­me­roil­la ja satun­nai­ses­ti lii­ken­ne­päih­ty­mis­tä. Muut “pik­ku­rik­keet” ei niin haittaa.

    Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taan kyl­lä kuu­luu oikeas­ti mui­ta­kin aluei­ta kuin sosi­aa­li­kor­vauk­set ja ter­vey­den­huol­to rokot­tei­neen. Ovat vaan unoh­tu­neet meil­tä kaikilta.

 25. Eikös jo vähi­tel­len ala olla saa­ta­vis­sa tilas­tol­lis­ta dataa roko­tet­tu­jen ja rokot­ta­mat­to­mien kuol­lei­suu­des­ta ikäryhmittäin.

  Ver­tail­laan kes­ke­nään kuol­lei­suut­ta samas­sa, hyvin­kin sup­peas­sa, ikä­ryh­mäs­sä (esi­mer­kik­si samal­la vii­kol­la syn­ty­nei­den) roko­tet­tu­ja ja rokottamattomia.
  – Eli ver­ra­taan kuol­lei­suut­ta esim kol­me kuu­kaut­ta rokot­ta­mi­sen jäl­keen saman ikäi­siin hen­ki­löi­hin, joi­ta ei ole rokotettu.

  Itse arve­len, että sel­lai­sen tut­ki­muk­sen teke­mi­nen este­tään, kos­ka tulok­set saat­ta­vat lou­ka­ta val­ta­van suu­ria talou­del­li­sia intressejä.

  1. Israe­lis­ta on dataa. Rokot­tei­den vuok­si tar­tun­to­jen mää­rä on las­ke­nut 98 % ja kuo­le­mat suun­nil­leen yhtä pal­jon. Kos­ka roko­tet­tu ei myös­kään tar­tun­ta, joten on syn­ty­nyt vah­va lau­ma­suo­ja, joten rokot­ta­mat­to­mat sii­pei­li­jät ovat hyö­ty­neet sii­nä mis­sä roko­te­tut­kin lau­ma­suo­jan ansiosta.

   1. > Israe­lis­ta on dataa

    Oli­ko tut­ki­mus val­tion rahoittama?

   2. Sitä­pait­si meil­lä­hän on jo kaik­ki tämä data, mitä K‑Veikko peräänkuuluttaa. 

    Mik­sei ennen roko­tus­kam­pan­jaa teh­dyt rokot­teen tehok­kuut­ta mitan­neet kokeet kel­paa? Sil­loin roko­tet­tu­jen mää­rä oli vie­lä niin pie­ni, ettei se vai­kut­ta­nut epi­de­mian kul­kuun mitenkään.

    Ei näi­tä rokot­tei­ta tes­taa­mat­ta ole alet­tu käyttämään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.