Rokotepassi pelastaisi tapahtuma-alan kesän

Päämin­is­teri San­na Marin mukaan ei kan­na­ta rokotepas­sia, kos­ka se olisi epäoikeu­den­mukainen niitä kohtaan, joi­ta ei ole vielä rokotet­tu. Tämä on aika raju kan­nan­ot­to surkeaan tilaan ajet­tua tapah­tu­ma-alaa kohtaan. Sol­i­daarisu­ud­es­ta nuo­ria rokot­ta­mat­to­mia kohtaan tapah­tu­ma-alan tulee olla työt­töminä — moni ilman edes työt­tömyysko­r­vaus­ta — turhaan.

Tapah­tu­ma-ala työl­listää oman ilmoituk­sen­sa mukaan 200 000 henkeä. Vaik­ka luku olisi vähän yläkant­ti­in, paljon enem­män se työl­listää kuin maat­alous ja puun­jalostus­te­ol­lisu­us yhteen­sä. Sel­l­ute­htaat ovat lähel­lä hal­li­tuk­sen sydän­tä, mut­ta tapah­tu­ma-alan työ­paikko­ja tuho­taan kateu­teen vedoten.

San­na Mari­ni vaikut­taa päivä päivältä enem­män demar­il­ta. Tan­skas­sa ei ole rokotepas­sia vaan koron­a­pas­si. Sen saa jos on rokotet­tu tai jos on alle 72 tun­tia van­ha neg­tati­ivi­nen koronatestitulos.

Kir­joitin asi­as­ta pääkir­joituk­sen Verde-lehteen viikko sit­ten. Sen voi lukea tästä.

Ne, joil­la upotet­tu link­ki ei toi­mi, voivat käyt­tää tätä:

https://verdelehti.fi/2021/04/01/rokotepassi-pelastaisi-tapahtuma-alan-kesan/

67 vastausta artikkeliin “Rokotepassi pelastaisi tapahtuma-alan kesän”

 1. Soin­in­vaaran lin­jal­la meil­lä annet­taisi­in rokot­teet niille alueille, jois­sa koron­aa esi­in­tyy eniten ja lisäk­si rokote­tu­ille annet­taisi­in eriva­pauk­sia. Tämähän on suo­ras­taan mah­ta­va kut­su alkaa toimia niin, että korona lev­iää mah­dol­lisim­man tehokkaasti, kun siitä palk­i­taan sekä rokot­teil­la että erivapauksilla.

  Kokeil­taisi­inko kuitenkin men­nä tois­in­päin ja suosi­taan niitä, jot­ka hoita­vat asiansa hyvin: jae­taan rokot­tei­ta sinne, mis­sä koro­nan esi­in­tyvyys on vähäistä, jot­ta kyseis­ten aluei­den asukkaat voivat alkaa elää keskenään nor­maalimpaa elämää. Näin kan­nuste­taan halut­tuun toim­intaan eikä lähde­tä niin san­otusti kiipeämään ylösalaisin puuhun.

  1. R. V.:
   Soin­in­vaaran lin­jal­la meil­lä annet­taisi­in rokot­teet niille alueille, jois­sa koron­aa esi­in­tyy eniten ja lisäk­si rokote­tu­ille annet­taisi­in eriva­pauk­sia. Tämähän on suo­ras­taan mah­ta­va kut­su alkaa toimia niin, että korona lev­iää mah­dol­lisim­man tehokkaasti, kun siitä palk­i­taan sekä rokot­teil­la että erivapauksilla.

   Kokeil­taisi­inko kuitenkin men­nä tois­in­päin ja suosi­taan niitä, jot­ka hoita­vat asiansa hyvin: jae­taan rokot­tei­ta sinne, mis­sä koro­nan esi­in­tyvyys on vähäistä, jot­ta kyseis­ten aluei­den asukkaat voivat alkaa elää keskenään nor­maalimpaa elämää. Näin kan­nuste­taan halut­tuun toim­intaan eikä lähde­tä niin san­otusti kiipeämään ylösalaisin puuhun.

   Tehtäisi­inkö täl­lä samal­la menetelmäl­lä myös kun­tien val­tiono­suuk­sien ja vero­tu­lo­jen tasauk­sien määrit­te­ly? Kan­nus­taisi kovasti jos pk-seu­tu saisi pitää puolisen mil­jar­dia mak­samis­taan val­tion­tasauk­sista muille kun­nille, kun nyt pk-seu­tua ran­gais­taan että ovat hoi­ta­neet asiansa hyvin.

   1. Helsin­ki ei ole hoi­tanut asioitaan hyvin, vaan elää tue­tul­la rak­en­tamisel­la, yri­tys­tu­il­la ja tukia saav­il­la ihmisil­lä. Tuot­ta­vat yri­tyk­set ovat siirtäneet pääkont­torin Helsinki­in, Helsin­ki ei tuo­ta mitään itse, vaan kor­jaa tehda­s­paikkakun­tien tulok­set vero­tu­loil­la. Lisäk­si viras­tot ja hallinnot on pakkosi­ir­ret­ty maakun­nista Helsinki­in. Kehi­tys pitäisi kään­tää tois­in­päin ja antaa maakun­nille se mikä niille kuu­luu. On suur­ta type­r­yyt­tä keskit­tää munat yhteen kori­in ja tehdä pääkaupungista liian kallis paik­ka asua jos ei ole perinyt tai saa koko per­heelle ilmaista asun­toa, ilmaisia kalus­tei­ta ja elek­tron­i­ikkaa ja ilmaista ruokaa.

   2. Helsin­ki ei ole hoi­tanut asioitaan hyvin, vaan elää tue­tul­la rak­en­tamisel­la, yri­tys­tu­il­la ja tukia saav­il­la ihmisillä.

    Sovi­taanko, että Helsin­ki mak­saa kaik­ki sosi­aal­ituet itse ja vielä val­tion virkami­esten palkatkin, mut­ta ei sit­ten rahoi­ta näitä asioi­ta Helsin­gin ulkop­uolel­la? Helsinkiläisille se sopisi.

  2. Entäpä kakkostyypin dia­betek­sen ja veren­paine­taudin hoito? Molem­mat on useim­miten itse­hankit­tu­ja sairauk­sia, joten pitäisikö tarvit­tavil­ta lääkkeiltä pois­taa kelako­r­vauk­set? Ettei vaan kan­nuste­ta han­kki­maan näitä sairauk­sia. Eiköhän se vaan ole niin, että tiheästi asu­tu­il­la alueil­la korona tart­tuu väk­isinkin helpom­min kuin har­vaan asu­tul­la maaseudulla.

 2. Yhden rokotean­nok­sen tuo­mas­ta sterili­teetistä koro­nan levit­tämisessä ei tai­da olla tutkimuk­sia, kos­ka useim­mat maat rokot­ta­vat molem­mat annok­set lyhyen ajan sisäl­lä. Kos­ka tutkimus­ta ei ole, ei yhden annok­sen saanei­ta uskaltaisi vielä kuitenkaan “vapaut­taa” rokotepas­sil­la. Kesään men­nessä kak­si annos­ta saanei­ta on vielä hyvin pieni määrä, lähin­nä yli 85-vuo­ti­ai­ta ja alku­vuodes­ta rokotet­tua ter­vey­den­huol­lon henkilöstöä. Hei­dän voimin ei vielä pelaste­ta tapahtuma-alaa.

  Jos yksi rokotean­nos antaa sterili­teetin, niin siinä tapauk­ses­sa kesän aikana Suomes­sa pitäisi syn­tyä lau­ma­suo­ja ja tar­tun­tamäärien laskea niin alas, että tapah­tu­mat voidaan ava­ta kaikille. Tämä tietysti sil­lä ole­tuk­sel­la, että rokote­suo­jaa kiertävät mutaa­tiot eivät rantaudu Suomeen. En oli niin opti­misti­nen, että uskoisin tuo­hon ilman pakkokaran­teene­ja ulko­mail­ta tuleville.

  1. ilman pakkokaran­teene­ja ulko­mail­ta tuleville

   Tämä pakkokaran­teenivouho­tus ja impi­vaar­alainen “kaik­ki paha tulee ulkoa”-ajattelu saa vielä aikaan sen, että jokaiselle eristäy­tyneelle alueelle kehit­tyy omia rokotere­sistent­te­jä viruskan­to­ja. Eli sen sijaan, että meil­lä mah­dol­lis­es­ti tule­vaisu­udessa olisi jokunen rokote­suo­jan ainakin osit­tain kiertävä globaali virus­muun­nos, tulisikin niitä pahim­mil­laan ole­maan paljon enem­män ja kaik­ki paikallisia. Arvatkaa­pas mitä tämä tarkoit­taisi mm. rokot­tei­den jatkoke­hi­tyk­selle ja ‑valmis­tuk­selle 😀

   1. PS. Niin ja vielä sen ver­ran, ettei tämä kauhuske­naario ole mikään oman yliv­er­taisen yleis­erikoisas­iantun­ti­juuteni gen­eroima aivo­var­pus­parvi, vaan ammat­tivi­rolo­gin mielipi­de siitä, mitä liian tiukoista raja- ja alue­su­luista voi pitkän päälle seurata.

   2. Mau­r­izio: jokaiselle eristäy­tyneelle alueelle kehit­tyy omia rokotere­sistent­te­jä viruskantoja.

    Virusten kehit­tymi­nen on huo­mat­tavasti sitä nopeam­paa, mitä suurem­mas­sa pop­u­laa­tios­sa ne pää­sevät kas­va­maan. Liikku­vu­us kas­vat­taa tätä tehol­lista pop­u­laa­tion kokoa.

    Virusten mon­imuo­tois­tu­mi­nen eristymisen ja aja­tu­misen takia on aika var­maan mitätön tek­i­jä ver­rat­tuna itse roko­tusten tuo­maan val­in­ta­paineeseen verrattuna.

    Olitkos sinä muuten yksi niistä tyypeistä, joka vuosi sit­ten väit­ti alko­holin kulu­tuk­sen kas­va­van 2020?

   3. Olitkos sinä muuten yksi niistä tyypeistä

    Ei, en ollut yksi “niistä tyypeistä”. Mut­ta toivon silti, että saat tuol­la närkästyk­sen asteel­la ne tyyp­it joskus edes kiin­ni, joko virkamerkil­lä tai ilman.

   4. Olin muis­taak­seni ain­oa tai vähin­tään yksi har­voista, joka tiesi kulu­tuk­sen laske­van, päin­vas­taisia kauhis­telijoi­ta oli pil­vin pimein.

    Voisiko joku nyt tul­la tun­nus­ta­maan olleen­sa väärässä, vai pitääkö min­un alkaa kaivele­maan van­ho­ja postauksia?

   5. Olli S: Olitkos sinä muuten yksi niistä tyypeistä, joka vuosi sit­ten väit­ti alko­holin kulu­tuk­sen kas­va­van 2020?

    Alko­holin tilas­toitu kulu­tus kasvoi hiukan vuon­na 2020 vuodes­ta 2019 ainakin THL:n tilas­to­jen mukaan. Viral­lisen tilas­ton ulkop­uo­li­nen tuon­ti ulko­mail­ta kuitenkin kutis­tui niin paljon, että kokon­aisku­lu­tuk­sen arvioiti­in laske­neen. THL:n selvi­tyk­sen mukaan suurku­lut­ta­jat lisä­sivät kulu­tus­taan ja kohtuukäyt­täjät vähen­sivät. Jälkim­mäisiä on ollut selvästi enem­män, joten kokon­aisku­lu­tus las­ki. Kulu­tuk­sen lasku­un vaikut­ti eri­tyis­es­ti se, että matkus­ta­jatuon­ti Suomen vero­ja väl­tellen laivoil­la oli han­kalam­paa, kun oli matkustusrajoituksia.

  2. huolestunut ja samal­la opti­misti:
   Yhden rokotean­nok­sen tuo­mas­ta sterili­teetistä koro­nan levit­tämisessä ei tai­da olla tutkimuk­sia, kos­ka useim­mat maat rokot­ta­vat molem­mat annok­set lyhyen ajan sisäl­lä. Kos­ka tutkimus­ta ei ole, ei yhden annok­sen saanei­ta uskaltaisi vielä kuitenkaan ”vapaut­taa” rokotepas­sil­la. Kesään men­nessä kak­si annos­ta saanei­ta on vielä hyvin pieni määrä, lähin­nä yli 85-vuo­ti­ai­ta ja alku­vuodes­ta rokotet­tua ter­vey­den­huol­lon henkilöstöä. Hei­dän voimin ei vielä pelaste­ta tapahtuma-alaa.

   Jos yksi rokotean­nos antaa sterili­teetin, niin siinä tapauk­ses­sa kesän aikana Suomes­sa pitäisi syn­tyä lau­ma­suo­ja ja tar­tun­tamäärien laskea niin alas, että tapah­tu­mat voidaan ava­ta kaikille. Tämä tietysti sil­lä ole­tuk­sel­la, että rokote­suo­jaa kiertävät mutaa­tiot eivät rantaudu Suomeen. En oli niin opti­misti­nen, että uskoisin tuo­hon ilman pakkokaran­teene­ja ulko­mail­ta tuleville.

   Englan­ti­han rokot­taa kah­den pis­tok­sen sys­teemil­lä samaan malli­in eli pitkäl­lä annosvälil­lä kuin Suomikin ja siel­lä näyt­täisi suo­ja ole­van jo hyvä nyt yhden piikin jäl­keen ja rajoituk­sia ollaan purka­mas­sa. Israelis­sa on roko­tus­pas­si käytössä ja sil­lä pääsee myös vapaam­min matkus­ta­maan yms. Barcelonas­sa jär­jes­tivät väljän sta­dionkon­sertin mm. tiukalla ennakkopikat­es­taamisel­la. Edulli­nen pikatestaus(mm. Sak­sas­sa käyt­töön hyväksyt­ty) rokottamattomille/sairastamattomille saataville niin yhden­ver­taisu­us­vaa­timus täyt­ty­isi ja meil­läkin voitaisi­in jär­jestää ja ava­ta kaiken­laista jo ainakin heinä-eloku­us­sa kun ainakin yhden piikin anta­ma suo­ja alkaa samal­la olla enem­mistöl­lä ja kah­den piikin täys­suo­ja iäkkäil­lä ja riskiryhmillä.
   Eli mah­dol­lisuuk­sia kyl­lä olisi jos vähän tin­git­täisi­in ehdot­tomas­ta tas­apäisyy­den vaatimuksesta.

   1. Jokke49: Englan­ti­han rokot­taa kah­den pis­tok­sen sys­teemil­lä samaan malli­in eli pitkäl­lä annosvälil­lä kuin Suomikin ja siel­lä näyt­täisi suo­ja ole­van jo hyvä nyt yhden piikin jäl­keen ja rajoituk­sia ollaan purka­mas­sa. Israelis­sa on roko­tus­pas­si käytössä ja sil­lä pääsee myös vapaam­min matkus­ta­maan yms. Barcelonas­sa jär­jes­tivät väljän sta­dionkon­sertin mm. tiukalla ennakkopikat­es­taamisel­la. Edulli­nen pikatestaus(mm. Sak­sas­sa käyt­töön hyväksyt­ty) rokottamattomille/sairastamattomille saataville niin yhden­ver­taisu­us­vaa­timus täyt­ty­isi ja meil­läkin voitaisi­in jär­jestää ja ava­ta kaiken­laista jo ainakin heinä-eloku­us­sa kun ainakin yhden piikin anta­ma suo­ja alkaa samal­la olla enem­mistöl­lä ja kah­den piikin täys­suo­ja iäkkäil­lä ja riskiryhmillä.
    Eli mah­dol­lisuuk­sia kyl­lä olisi jos vähän tin­git­täisi­in ehdot­tomas­ta tas­apäisyy­den vaatimuksesta.

    Eihän ongel­ma ole var­maankaan passin ole­mas­saol tai olemat­to­muus. Täl­lä het­kel­lä rokotet­tu vain miljoona suo­ma­laista ker­ran ja rokotet­tu­jeen ikä­jakau­mas­sa työukäiset vähem­mistön, jol­loin voi kysyä kuka saa esi­in­tyä ja kenelle kesään men­nessä, kun artis­te­ja ei rokotet­tu ja yleisöstäkin ter­vey­den­hoita­jat. Englan­nis­sa, Israelis­sa ja Tan­skas­sa ihan toisen­lainen rokotuskattavuus.

  3. huolestunut ja samal­la opti­misti:
   Yhden rokotean­nok­sen tuo­mas­ta sterili­teetistä koro­nan levit­tämisessä ei tai­da olla tutkimuk­sia, kos­ka useim­mat maat rokot­ta­vat molem­mat annok­set lyhyen ajan sisällä.

   Vielä ei tosi­aan tiede­tä mis­sä määrin rokot­ta­mi­nen ker­ran tai kak­si estää viruk­sen levit­tämistä — ja kuin­ka kauan tämä vaiku­tus kestää. 

   Keskeistä onkin nyt se, että roko­tuk­sen saanei­den — tai taudin ker­taalleen sairas­tanei­den — ris­ki vakavaan tau­timuo­toon on vähäi­nen, tai suurim­mal­la osal­la olema­ton, eli he eivät tule vähään aikaan kuor­mit­ta­maan sairaaloi­ta, vaik­ka jonkin­laisen tar­tun­nan vielä saisivat. 

   Tämähän on se olen­nainen asia, joka on käytän­nössä erot­tanut tämän koro­nan vaiku­tuk­set influ­enssas­ta. Jälkim­mäiseen kuolee vuosit­tain 500‑2000 ihmistä Suomes­sa, mut­ta kuor­mit­ta­mat­ta teho-osas­to­ja koronalle tyyp­il­lisil­lä 2–4 viikon tehohoitojaksoilla. 

   Koronarokot­tei­den suh­teen on myös meikäläisiä, jot­ka eivät voi ter­vey­del­li­sistä syistä kuten merkit­tävän anafy­lak­siariskin takia, rokotet­ta ottaa, joskin osa meistä onnek­seen sairas­tanut taudin koti­olois­sa ilman isom­pia ongelmia. 

   Sum­ma sum­marum, rokotepassin vaa­timi­nen ei nykytiedon val­os­sa ole mielekästä, ja siihen todel­la liit­tyy myös yhdenvertaisuusongelma. 

   Meille riit­tää että tiet­ty osa kansas­ta on saanut ainakin yhden roko­tuk­sen TAI sairas­tanut taudin, niin pää­tavoite, eli vält­tää teho­hoidon ylikuor­mi­tus, saavutetaan. 

   En hukkaisi rokotet­ta taudin sairas­taneisi­in, kuten myös THL:n Nohynek aikanaan tote­si oma­l­ta kohdal­taan koronataudin sairastet­tuaan, vaan roko­tuskat­tavu­us tulisi saa­da pikavauh­tia mak­simi­in, ja sen jäl­keen luon­to saa hoitaa lop­ut. Altistumme sille aina aika ajoin, eli saamme aina tarpeel­lisen “virus­päiv­i­tyk­sen” ehkäisemään jatkos­sakin vakavaa tautimuotoa. 

   Korona jää kuitenkin seu­rak­semme tavanomais­ten kiertävien influ­ensso­jen tapaan. se on reali­teet­ti, joka pitää vain hyväksyä.

 3. Saisiko nuo 200000 nuor­ta ja toden­näköis­es­ti rokot­tomat­tomat vielä kesäl­lä jatkaa töis­sä tapah­tunut-alal­la? Jos pas­si on asi­akkail­la niin entä työn­tek­i­jäl­lä? Saako teinit men­nä festareille? Alaikäisille ei ole rokotet­ta. Entä per­he tapahtunut??

 4. Korona on aiheut­tanut kum­mallisia regres­sioi­ta, yksi niistä on usko kaiken­laisi­in proo­puskoi­hin. Isot Pyöreät Leimat joi­ta tärkeän­näköiset Virkail­i­jat tarkaste­liv­at kato­si­vat aikoinaan itäblokin hajoamisen myötä ja hyvä niin.

  Avat­takoon tapah­tu­mat niille joiden roko­tuk­ses­ta on kulunut kak­si viikkoa tai jot­ka ovat koro­nan sairas­ta­neet. Tiedot mas­sati­laisuuk­sien osal­lis­tu­jista menevät joka tapauk­ses­sa (terveys)viranomaisille vielä pitkään jos asi­at hoide­taan kuten pitää, ja jos käy myöhem­min ilmi että henkilö on rikkonut sään­töjä taval­la joka on omi­aan aiheut­ta­maan ter­veysriskin kanssakansalaisille, sank­tio on sen mukainen eli tuntuva. 

  Tämä olisi samal­la tapa edis­tää kansalaisu­ut­ta, joka valitet­tavasti näyt­tää mon­en kohdal­la muut­tuneen ala­maisu­udek­si viimeisen vuo­den aikana. Demar­i­u­den pimeät puo­let pyrkivät päivän­val­oon, ne pitäisi saa­da nyt työn­net­tyä takaisin ennen kuin on liian myöhäistä.

  Oma arvauk­seni on että toden­näköis­es­tä koro­nan kesä­tau­os­ta huoli­mat­ta koti­maan tapah­tu­ma­te­ol­lisu­us jää valitet­tavaan lim­boon ja jos­sain vai­heessa huo­mataan yleis­es­ti että helpom­pi tapa naut­tia kesästä on yksinker­tais­es­ti lentää Etelä-Euroop­paan. Sak­salaiset muuten taju­si­vat tuon jo, ja pala­si­vat Baleaareille pääsiäisenä 300 ylimääräisen lentovuoron voimin.

  1. spot­tu: Oma arvauk­seni on että toden­näköis­es­tä koro­nan kesä­tau­os­ta huoli­mat­ta koti­maan tapah­tu­ma­te­ol­lisu­us jää valitet­tavaan lim­boon ja jos­sain vai­heessa huo­mataan yleis­es­ti että helpom­pi tapa naut­tia kesästä on yksinker­tais­es­ti lentää Etelä-Euroop­paan. Sak­salaiset muuten taju­si­vat tuon jo, ja pala­si­vat Baleaareille pääsiäisenä 300 ylimääräisen lentovuoron voimin.

   Kesän isoista tapah­tu­mista Suomes­sa mon­et on jo perut­tu. Lentämi­nen tuskin kesäl­lä kovin isok­si kuitenkaan kas­vaa. Vuoro­tar­jon­taa ei ole eikä kauheasti vält­tämät­tä lisääkään tule, kos­ka kohon­neetkin käyt­töas­teet ovat niin alhaisia, että lentämi­nen on tap­pi­ol­lisem­paa kuin koneen seisot­ta­mi­nen maas­sa. Ryanair aloit­taa lennot Lappeen­ran­nas­ta taas 1.5.2021. Sen jäl­keen nähdään, miten hal­pa­len­to­jen kysyn­nälle on käynyt. Ital­i­aan näyt­ti ole­van lentolip­pu­ja myyn­nis­sä Lappeen­ran­nas­ta halvim­mil­laan 13 eurol­la toukoku­ulle 2021, kun viimek­si kat­soin. Hin­noit­telu on dynaamista ja riip­puu vapaina ole­vista paikoista, ja tuo hin­ta kos­ki vain yksit­täisiä lento­ja (yleisem­pi hin­tata­so oli vajaa 30 euroa) mon­ta viikkoa ennen lento­ja, mut­ta hin­tata­sona se viit­taisi siihen, että ihan hirveätä lip­pu­jen osto­ryn­täys­tä ei ole ollut. Keskikesäl­lä lennoille on ehkä parem­min kysyn­tää, mut­ta tuskin niin paljoa, että lentovuoro­ja ihan hirveästi lisät­täisi­in. Jos tapah­tu­mat ovat kiin­ni monis­sa Euroopan mais­sa, se vähen­tää myös lentoi­hin liit­tyvää kysyn­tää niihin.

  2. spot­tu:
   Korona on aiheut­tanut kum­mallisia regres­sioi­ta, yksi niistä on usko kaiken­laisi­in proo­puskoi­hin. Isot Pyöreät Leimat joi­ta tärkeän­näköiset Virkail­i­jat tarkaste­liv­at kato­si­vat aikoinaan itäblokin hajoamisen myötä ja hyvä niin.

   Avat­takoon tapah­tu­mat niille joiden roko­tuk­ses­ta on kulunut kak­si viikkoa tai jot­ka ovat koro­nan sairas­ta­neet. Tiedot mas­sati­laisuuk­sien osal­lis­tu­jista menevät joka tapauk­ses­sa (terveys)viranomaisille vielä pitkään jos asi­at hoide­taan kuten pitää, ja jos käy myöhem­min ilmi että henkilö on rikkonut sään­töjä taval­la joka on omi­aan aiheut­ta­maan ter­veysriskin kanssakansalaisille, sank­tio on sen mukainen eli tuntuva. 

   Tämä olisi samal­la tapa edis­tää kansalaisu­ut­ta, joka valitet­tavasti näyt­tää mon­en kohdal­la muut­tuneen ala­maisu­udek­si viimeisen vuo­den aikana. Demar­i­u­den pimeät puo­let pyrkivät päivän­val­oon, ne pitäisi saa­da nyt työn­net­tyä takaisin ennen kuin on liian myöhäistä.

   Oma arvauk­seni on että toden­näköis­es­tä koro­nan kesä­tau­os­ta huoli­mat­ta koti­maan tapah­tu­ma­te­ol­lisu­us jää valitet­tavaan lim­boon ja jos­sain vai­heessa huo­mataan yleis­es­ti että helpom­pi tapa naut­tia kesästä on yksinker­tais­es­ti lentää Etelä-Eurooppaan.Saksalaiset muuten taju­si­vat tuon jo, ja pala­si­vat Baleaareille pääsiäisenä 300 ylimääräisen lentovuoron voimin.

   Mil­lä tavoin tämä liit­tyy demarei­hin. Markki­na­t­alous ei pysty tuot­ta­maan tarpeek­si rokot­tei­ta ja rokotelisenssit eivät ole kaikkien saatavil­la. Ennem­min tämä viit­taa kokoomuk­seen. Seu­raa­va vsai­he on markki­na­t­alodel­lis­taa rokot­teet eli yksi­ty­isiltä lääkäri­asemil­ta saa ostaa rokot­tei­ta vaik­ka 1000 euroa piik­ki. Markki­na­t­alous tas­apain­ot­taa kysynnän.

   1. Rokot­tei­den jakelus­sa kaik­ki markki­na­t­alouteen viit­taa­va on kyl­lä kiel­let­ty ja estetty.

    Keskuskomitea ker­too, että kuka saa rokot­tei­ta valmis­taa, mitkä rokot­teet ovat tur­val­lisia ja ostaa ne itse kaik­ki itse päät­tämäl­lään hinnalla.

    Olisin mak­sanut mielel­läni 1000€/annos helmiku­us­sa rokot­teesta mei­dän per­heelle, mut­ta mis­tään ei saanut ostaa ja kenel­läkään ei ole lupaa myydä.

    Vieläkin mak­saisin 250€/annos, mut­ta edelleenkin myyn­ti eniten mak­sav­ille on kiel­let­ty. Lääkey­htiöt saa­vat kiin­teän hin­nan riip­pumat­ta siitä kos­ka rokot­ta­vat, joten mik­si ne kas­vat­taisi­vat kapasiteettia?

    Kysyn­tä ja tar­jon­ta eivät vaiku­ta hin­toi­hin hin­tasääte­lyn ja myyn­tikiel­to­jen takia (eu:ssa on kat­e­gori­nen myyn­tikiel­to koronarokot­teille, vain eu:n roko­teo­hjel­malle saa myy­dä), joten tar­jon­nan lisäämiselle ei ole taloudel­lisia kannusteita.

   2. Kyt­tyra: Mil­lä tavoin tämä liit­tyy demareihin. 

    Tok­sisen demar­i­u­den kovaa ydin­tä on tulon­si­ir­roil­la elävien määrän kas­vat­ta­mi­nen yrit­täjien kus­tan­nuk­sel­la, ja pyrkimi­nen lop­putulemien tasa-arvoon hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Van­haan huonoon aikaan itselleen rehellisen demarin tun­nisti siitä että tämä oli jo muut­tanut pois Mer­i­haas­ta, nykyään ehkä siitä että tämä vai­h­taa vapaalle jos­sain kohtu­ullisem­man veroki­ilan maas­sa jos­sa palvelu­alan yrit­tämi­nen on helpompaa.

  3. spot­tu: Mil­lä tavoin tämä liit­tyy demarei­hin. Markki­na­t­alous ei pysty tuot­ta­maan tarpeek­si rokot­tei­ta ja rokotelisenssit eivät ole kaikkien saatavil­la. Ennem­min tämä viit­taa kokoomuk­seen. Seu­raa­va vsai­he on markki­na­t­alodel­lis­taa rokot­teet eli yksi­ty­isiltä lääkäri­asemil­ta saa ostaa rokot­tei­ta vaik­ka 1000 euroa piik­ki. Markki­na­t­alous tasapainottaa 

   Mil­lä tavoin tämä liit­tyy demarei­hin. Markki­na­t­alous ei pysty tuot­ta­maan tarpeek­si rokot­tei­ta ja rokotelisenssit eivät ole kaikkien saatavil­la. Ennem­min tämä viit­taa kokoomuk­seen. Seu­raa­va vsai­he on markki­na­t­alodel­lis­taa rokot­teet eli yksi­ty­isiltä lääkäri­asemil­ta saa ostaa rokot­tei­ta vaik­ka 1000 euroa piik­ki. Markki­na­t­alous tasapainottaa

 5. Israelis­sa väestö on rokotet­tu 4 900 000/5 300 000 (1/2 roko­tus­ta. Rokot­teet suo­jel­e­vat myös rokot­ta­mat­to­mia, mask­ipakko on pois­tu­mas­sa, supernopea koronat­esti eu hyväksyt­ty lento­kent­tälevi­tys alkaa. Rokot­teen arvioidaan suo­jaa­van 2v. Hal­li­tus sal­lii suuret itsenäisyysjuh­lat rokote­tu­il­la (pas­si, kak­si annosta).

   1. Min­ul­la ei ole rokotet­ta ja haluisin välit­tömästi palve­lut auki niille joil­la on.

    En käsitä mitä minä rokot­ta­mat­tomana hyö­dyn siitä, että kenenkään ei anneta hyö­ty rokot­tei­den hyödys­tä. Ei ole ns. mul­ta pois, että hump­paveikoille annetaan oikeus keikkalla jos hei­dän asi­akkail­laan nyt rokot­tei­ta sat­tuu hyvin olemaan.

    Kaik­ki avaamiset tiet­ty sil­lä edel­ly­tyk­sel­lä, että R‑luku ja sairas­tunei­den määrät + vapaat sairaala­paikat pysyvät järkevinä.

   2. Israel on ostanut Phiz­er­iltä 10 000 000 rokotean­nos­ta ja mak­sanut niistä 700 000 000 USD ja nyt on annok­set käytet­ty ja korona häipymässä. Pitävät hyvänä diilinä.

  1. Israel ystäväl­lis­es­ti tes­tasi val­it­se­mansa rokot­teen tur­val­lisu­u­den. Rahan lisäk­si maan toimi­van ter­vey­den­huol­lon tieto­jär­jestelmän poti­lastiedot annet­ti­in käyttöön.
   Samoin Englan­ti on ollut rokot­teen tes­ti­markki­na. Kum­matkin maat ovat tehneet palveluk­sen meille muille.

   EU:n ansios­ta meil­lä on usei­ta rokot­tei­ta. Pieni maa olisi kesäl­lä 2020 ostanut yhden arvan — onnis­tuuko vai ei, sitä ei tiede­tä. Sanofi-GSK on viivästynyt vuodel­la, Mer­ck epäon­nis­tui kahdessa hankkeessaan.

  2. Täl­lä roko­tus­vauhdil­la poten­ti­aaliset fes­tar­i­laiset ovat pääosin rokot­ta­mat­ta kesällä,ehkä elokuussa

   Testi­t­u­los ei ker­ro paljon mitään ja taudinkan­ta­ja muut­tuu super­levit­täjäk­si väärän tur­val­lisu­usku­van vuoksi
   Kuten on oikeasti tapahtunut

   Mitä tulee roko­tusjärjestyk­sen muut­tamiseen niin Krpu vas­tus­taa sitä neli­raaa­ja jarrutuksella

 6. Se, että Marin ei kan­na­ta rokotepas­sia, johtuu nähtävästi oikeusmin­is­ter­iöstä saaduista kan­nan­otoista. Ja mis­tä taas ne? Onko­han taas kuun­nel­tu jotain perus­tus­laki­asiantun­ti­jaa. Viime syksyl­lä ainakin yksi heistä antoi karmean tulkin­nan tar­tun­ta­laista, sen “yksilökeskeisyy­destä”. Tämän jäl­keen STM ohjeisti Avia ja rajavalvon­nan sop­pa oli valmis. Toki tuo on vain oma tulk­in­tani, mik­si avit eivät uskalta­ne­et soveltaa selkeää lakia.

  1. TJAboa:
   Se, että Marin ei kan­na­ta rokotepas­sia, johtuu nähtävästi oikeusmin­is­ter­iöstä saaduista kan­nan­otoista. Ja mis­tä taas ne? Onko­han taas kuun­nel­tu jotain perus­tus­laki­asiantun­ti­jaa. Viime syksyl­lä ainakin yksi heistä antoi karmean tulkin­nan tar­tun­ta­laista, sen ”yksilökeskeisyy­destä”. Tämän jäl­keen STM ohjeisti Avia ja rajavalvon­nan sop­pa oli valmis. Toki tuo on vain oma tulk­in­tani, mik­si avit eivät uskalta­ne­et soveltaa selkeää lakia.

   Rokotepas­si jon­ain pelkästään suo­ma­laise­na jär­jestelmänä toimi­iko se kaikissa lentokoneis­sa ja kaikissa mais­sa. Taitaa olla melkoista toivea­jat­telua. Kuulin että jos­sain lentoy­htiöis­sä hyväksyt­ty todis­tus käy­dys­tä koron­nat­estistä mak­saa yik­si­tyisel­lä lääkäri­ase­mal­la 200 euroa. Eikö kaikkial­la toimi­va rokotepas­si vaatisi kv neu­vot­telu­ja. Kaikkial­la toimi­van rokotepassin luomi­nen vaikea­ta. Var­maan tukee jotain yksi­ty­isiä toim­i­joi­ta tällekkin alalle, jos­ta mak­sua vas­taa kir­joite­taan myös rokote­todis­tuk­sia, jot­ka kel­paa­vat tiet­ty­i­hin maihin.

 7. Rokotepas­si voi olla hyvä jut­tu. Puhe on ollut kän­nykkään tulev­as­ta “pas­sista”, jon­ka etu­na olisi hal­pa ja nopea lev­i­tys. Var­jop­uole­na on, että sel­l­aisen saa väären­net­tyä erit­täin hel­posti. Ei tarvitse kuin ottaa kuva aidos­ta pas­sista ja vai­h­taa henkilötiedot, niin voisi esitel­lä tapah­tu­man por­tilla tarvi­tun dokumentin.Ulkomailla ilmeis­es­ti on luo­tu valmi­it sovel­luk­setkin tekemään koron­a­passe­ja niillekin, jot­ka eivät sitä viral­lis­es­ta jär­jestelmästä saa.

  Asia ei ole kuitenkaan ihan yksinker­tainen. Suomes­ta puut­tuu koron­a­pas­sei­hin liit­tyvä lain­säädän­tö vielä kokon­aan. Täl­lä het­kel­lä ei ole siis voimas­sa lake­ja, jot­ka antaisi­vat edes oikeu­den yksi­ty­isille port­in­var­ti­joille vaa­tia vieraiden ihmis­ten terveystietoja/rokotustietoja edes het­kel­lis­es­ti hal­tu­un­sa ehtona sille, että päästävät ihmisen eteen­päin. Lakien puuttues­sa olisi epä­selvää myös mitä tapah­tu­isi mm. vahin­gonko­r­vauskysymys­ten osalta, jos joku olisi ostanut pää­sylipun tapah­tu­maan, matkan­nut pitkän matkan sitä varten, eikä passin puuttues­sa pää­sisikään tapah­tu­maan — ja jos tämä sit­ten vaatisi vahin­gonko­r­vaus­ta tapah­tu­man jär­jestäjältä voimas­sa ole­van vahin­gonko­r­vaus­lain­säädän­nön nojal­la. Oikeusvar­muu­den takia pas­si­asi­as­ta pitäisi olla säädet­tynä lake­ja tai vähin­tään ase­tuk­sia tapah­tu­man­jär­jestäjien tur­vak­si, jot­ka estäi­sivät mm. vahin­gonko­r­vaus­vaa­teet niiltä, jot­ka eivät rokotepassin puuttues­sa tapah­tu­maan pää­sisi. Tietoa ei ole siitä, onko sel­l­aisia edes valmisteilla.

  Tan­skas­sa covid-pas­si antaa oikeu­den men­nä esim. kam­paa­jalle ja autok­oulu­un. Jatkos­sa (6.5.2021) alka­en se antaa oikeu­den men­nä rav­in­toloi­hin, museoihin ja teat­terei­hin, pari viikkoa ennen kuin on tarkoi­tus että samat paikat aukea­vat kaikille muillekin (21.5.2021) kun kaik­ki roko­tus­ta halu­a­vat yli 50 vuo­ti­aat on arvioitu saadun rokote­tuk­si siihen men­nessä. Koh­ta nähtäneen, ete­neekö Tan­s­ka tuon suun­nitel­mansa mukaises­ti, vai tuleeko matkaan vielä muutoksia.

  1. Dig­i­taa­li­nen rokotepas­si toimii niin, että siinä on QR-koo­di, johon on kryp­tografis­es­ti koo­dat­tu hetu ja THL:n pri­vaat­tialaimel­la salat­tu het­us­ta las­ket­tu hash-tietue. Tuo tarkoit­taa, että ain­os­taan THL voi moi­sen hash-tietueen gen­eroi­da ja se on henkilöko­htais­es­ti het­un omis­ta­jalle osoitet­tu. Ja toisaal­ta, että hash-tietue on uni­ik­ki ja että kenenkän toisen het­u­un liitet­tynä se ei sovi.

   THL:n julki­nen avain on julkises­ti jaos­sa THL:n verkkoe­tu­sivul­la (tiedot näkee selaimes­sa sitä pien­tä lukon kuvaa klikkaa­mal­la). On triv­i­aalia rak­en­taa kän­nykkä-sovel­lus, jon­ka kam­era lukee toisen puhe­limes­ta rokotepassin ja varmis­taa, että se on 100% var­muudel­la THL:n myön­tämä ja että se kohdis­tuu het­u­um 010101+1234A, mikä passin käyt­täjä toiv­ot­tavasti voi henkilöl­lisyys­todis­tuk­sel­la todis­taa omakseen.

   Tekni­nen toteu­tus on about sama kuin lentolipuis­sa, joi­ta vain Finnair voi luo­da ja joiden kopi­oin­ti ei luo kuin lisää lentolip­pu­ja samalle paikalle samal­la nimel­lä jne.

  2. Ei ole kyse pelkästään vahin­gonko­r­vauskysymyk­sistä esimerkik­si sil­loin kun lip­pu johonkin tilaisu­u­teen jää käyt­tämät­tä kun ei ole roko­tus­pas­sia näytet­tää, vaan myös siitä, että sat­un­nainen yksi­tyi­nen taho ei voimas­saol­e­van lain­säädän­nön mukaan voi käsitel­lä ter­veysti­eto­ja ja jos joku kum­minkin niitä käsit­telee on ainakin GDPR:n perus­teel­la uhkana nasakat sakot (max. 20 M€ tai 4 % liike­vai­h­dos­ta sen mukaan kumpi on suurem­pi). Tästä voidaan poike­ta säätämäl­lä tuol­lainen tarkas­tu­soikeus lail­la ja sel­l­ainen määräaikainen ja muutenkin rajat­tu poikkeus var­maan olisi perusteltavissa.

   Toinen tähän liit­tyvä kysymys on, että roko­tuk­sen otta­mi­nen ei ole varsi­nais­es­ti vapaae­htoista, jos siitä, että sen jät­tää otta­mat­ta on haitallisia seu­rauk­sia (edes se, että vaik­ka ostet­tu lip­pu voi jäädä käyt­tämät­tä); kysymys on pohjim­mil­taan siitä, pitääkö roko­tuk­sen olla vapaae­htoinen vai ei, tätä voi sit­ten ihan järkevästi perustel­la molem­min päin.

   1. Jäähän se lip­pu käyt­tämät­tä myös, jos tilaisu­ut­ta ei saa lainkaan jär­jestää. Tämä roko­tus­pas­si­han on vai­h­toe­hto täyskiellolle.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Jäähän se lip­pu käyt­tämät­tä myös, jos tilaisu­ut­ta ei saa lainkaan jär­jestää. Tämä roko­tus­pas­si­han on vai­h­toe­hto täyskiellolle.

    Mihin me tarvit­semme täyskiel­to­ja sen jäl­keen kun riskiryh­mät on rokotet­tu ja yhä use­ampi myös muu­toin altistunut taudille — eli vakavaa tau­tia on entistä vähemmän?

    Korona­touhuis­sa alkaa olla entistä eltaan­tuneem­pi itse­tarkoituk­sel­lisu­u­den maku.

    Korona on pian yksi nuhaku­ume muiden joukos­sa. — What’s the fuss?

   3. Quo vadis: Mihin me tarvit­semme täyskiel­to­ja sen jäl­keen kun riskiryh­mät on rokotet­tu ja yhä use­ampi myös muu­toin altistunut taudille – eli vakavaa tau­tia on entistä vähemmän?

    Korona­touhuis­sa alkaa olla entistä eltaan­tuneem­pi itse­tarkoituk­sel­lisu­u­den maku.

    Korona on pian yksi nuhaku­ume muiden joukos­sa. – What’s the fuss?

    Uno­hditko kokon­aan vari­antit? Niiden vaiku­tuk­set ovat kyl­lä kovem­mat kuin tavalli­nen ver­sio koronas­ta. Eikä rokot­teeet tehoa vari­ant­tei­hin niinkään hel­posti kuin taval­liseen koron­aan. Korona ei kyl­lä muu­tu taval­lisek­si nuhaku­umek­si vaan jatkuu rajumman
    kausi influ­enssan muo­dos­sa kos­ka vari­antit toden­näköis­es­ti otta­vat suurim­man roolin kuin tavalli­nen korona. Vari­ant­te­jen kohdal­la kyl­lä itse­tarkoituk­sel­lisu­us lois­taa pois­saolol­laan kos­ka se on paljon vakavampi virus kuin se korona virus muo­to mikä alkoi pan­demi­ana viime vuo­den alus­sa. Riskiryh­mien jäl­keen on roko­tusjärjestyk­sessä muu väestö.

   4. Rahul Somani: Uno­hditko kokon­aan vari­antit? Niiden vaiku­tuk­set ovat kyl­lä kovem­mat kuin tavalli­nen ver­sio koronas­ta. Eikä rokot­teeet tehoa vari­ant­tei­hin niinkään hel­posti kuin taval­liseen koronaan. 

    En uno­htanut. Vaik­ka vari­antit tart­tuvat herkem­min, rokot­teet sekä aiem­pi minkä tahansa covid-19 ver­sion sairas­t­a­mi­nen ehkäi­sevät tehokkaasti vakavaa tau­timuo­toa. Myös pieni altistus sil­loin täl­löin aut­taa pitämään yllä vakaval­ta muodol­ta suo­jaavaa osit­tais­takin immu­ni­teet­tia. Tämä on olen­naista yhteiskun­nan toimin­nan ja yksilön vapaan elämän kannal­ta, muu ei. 

    Vaka­va tau­ti ja sen aiheut­ta­ma pitkä teho­hoito on se ain­oa ongel­ma. Muu­toin taudin lev­iämi­nen ei ole — ellei siitä päätetä tehdä ongel­maa. Mut­ta sit­ten olisi johdon­mukaista tehdä vas­taa­van­lainen ongel­ma kaik­ista muis­takin hen­gi­tystieviruk­sista, joi­ta yhteiskun­nis­sa aika ajoin leviää. 

    Vuon­na 2016 meil­lä oli kaikessa hil­jaisu­udessa paha sikain­flu­enssavu­osi. 2018 oli yksin TAYS:ssa Aamule­hden tiedon mukaan liki 200 ihmistä sairaala­hoi­dos­sa influ­enssan takia. Tuol­loin riehui poikkeuk­sel­lis­es­ti A- ja kova B‑influenssa samaan aikaan. 

    Olisiko niiden takia pitänyt alkaa sulkea yhteiskun­taa ja aiheut­taa konkursse­ja, työt­tömyyt­tä ja henkistä pahoinvointia? 

    Minus­ta ISO kysymys on nyt se, mil­laisia ennakko­ta­pauk­sia luomme poli­it­tiselle val­lankäytölle ja poikkeustilo­jen määrit­te­lylle niiden poh­jana. Ylireagoin­nista saat­taa jon­ain päivänä seu­ra­ta sel­l­ainenkin val­lankäytön aja­ma poikkeusti­la, jol­laista emme olisi ajatelleet. Enkä puhu vain biol­o­gi­sista viruksista.

 8. Koron­a­pas­si var­maan ihan hyvä asia kuten Tan­skas­sa. Esim teat­terei­hin voitaisi­in päästää jo rokotet­tu­ja, pelas­taisi paljon mon­en taloutta.

  Mut­ta 200000 työl­listä tapah­tu­ma-alal­la lie­nee todel­la yläkant­ti­in. Ehkä 10% tästä on lähempänä totu­ut­ta. Kult­tuuri­ala ja tapah­tu­ma-ala menevät sekaisin. Kult­tuuri­alakin liiot­telee luku­jaan. Las­kee siihen mukaan mm. kir­jas­tot, main­os­toimis­tot, arkkite­hti­toimis­tot, eri­laiset oheis­toimin­not jne joi­ta mon­et eivät miel­lä kulttuurialaan.

 9. OS: “Päämin­is­teri San­na Marin mukaan ei kan­na­ta rokotepas­sia, kos­ka se olisi epäoikeu­den­mukainen niitä kohtaan, joi­ta ei ole vielä rokotettu.”

  Niin, val­in­tati­lanteis­sa pitäisi aina osa­ta pun­taroi­da kokon­aisu­us, eikä tui­jot­taa jotain yksi­tyisko­htaa. Päämin­is­teri on kohden­tanut kat­seen­sa (tai ainakin perustelun­sa) yhteen ain­oaan yksityiskohtaan. 

  Epäoikeu­den­mukaisu­ut­ta yhteisen edun nimis­sä on jo hal­li­tus tehnyt: Sulku­toimet kohdis­tu­vat tiety­ille aloille (esim. rav­in­to­lat mut­ta ei elin­tarvikekau­pat), mikä aiheut­taa niille aloille tulon mene­tys­tä lomau­tusten ja työt­tömyy­den muo­dos­sa. Rokotepas­si lieven­täisi alan työn­tek­i­jöi­den ahdinkoa ja välil­lis­es­ti se aut­taisi muitakin, kun talouselämä lähtisi elpymään, eli hyö­ty olisi aivan konkreettinen.

  Entä miten konkreet­ti­nen on rokotepassin aiheut­ta­ma epäoikeu­den­mukaisu­us. Siinähän on kyse vain joidenkin kier­outunei­den ihmis­ten harmista, kun joku itseään van­hempi tai sairaampi saa sen passin jo ennen kuin harmis­tu­ja itse. Outoa, että merkit­täviä yhteiskun­nal­lisia päätök­siä tehdään täl­laista näkökul­maa optimoiden.

  1. Tuubaa. Meil­lä ei ole MITÄÄN lakike­hikkoa täl­laiselle ihmis­ten eri­ar­vot­tamiselle, ja silti jotkut poli­itikon­spedet sössöt­tävät näitä. Ei pidä uskoa kaikkea, mitä syl­ki politrukkiään­i­tor­ven suuhun tuo.

   1. Mau­r­izio:
    Tuubaa. Meil­lä ei ole MITÄÄN lakike­hikkoa täl­laiselle ihmis­ten eri­ar­vot­tamiselle, ja silti jotkut poli­itikon­spedet sössöt­tävät näitä. Ei pidä uskoa kaikkea, mitä syl­ki politrukkiään­i­tor­ven suuhun tuo.

    Niin että kansalainen on hyvä ja matkus­taa muualle naut­ti­maan taiteesta. Espan­jas­sa on muuten oop­per­at auki ja Liceussa menisi Otel­lo Bay­erische Staat­soperin pro­duk­tiona. Samaan aikaan Suomes­sa kiukutel­laan jostain koron­a­pas­sista kun rokotet­tua yleisöä olisi tar­jol­la salien täydeltä.

   2. spot­tu:

    Niin että kansalainen on hyvä ja matkus­taa muualle naut­ti­maan taiteesta. Espan­jas­sa on muuten oop­per­at auki ja Liceussa menisi Otel­lo Bay­erische Staat­soperin pro­duk­tiona. Samaan aikaan Suomes­sa kiukutel­laan jostain koron­a­pas­sista kun rokotet­tua yleisöä olisi tar­jol­la salien täydeltä.

    Espan­jas­sa men­nään kult­tuuri edel­lä. Suomes­sa ter­veys. Ruot­sis­sa talous. Jälkipol­vet ehkä osaa­vat joidenkin vuosien päästä sanoa, mikä oli fik­suin­ta. Ehkä jokin välimuoto?

  2. viher­lan­dia:
   OS: ”Päämin­is­teri San­na Marin mukaan ei kan­na­ta rokotepas­sia, kos­ka se olisi epäoikeu­den­mukainen niitä kohtaan, joi­ta ei ole vielä rokotettu.”

   Niin, val­in­tati­lanteis­sa pitäisi aina osa­ta pun­taroi­da kokon­aisu­us, eikä tui­jot­taa jotain yksi­tyisko­htaa. Päämin­is­teri on kohden­tanut kat­seen­sa (tai ainakin perustelun­sa) yhteen ain­oaan yksityiskohtaan. 

   Epäoikeu­den­mukaisu­ut­ta yhteisen edun nimis­sä on jo hal­li­tus tehnyt: Sulku­toimet kohdis­tu­vat tiety­ille aloille (esim. rav­in­to­lat mut­ta ei elin­tarvikekau­pat), mikä aiheut­taa niille aloille tulon mene­tys­tä lomau­tusten ja työt­tömyy­den muo­dos­sa. Rokotepas­si lieven­täisi alan työn­tek­i­jöi­den ahdinkoa ja välil­lis­es­ti se aut­taisi muitakin, kun talouselämä lähtisi elpymään, eli hyö­ty olisi aivan konkreettinen.

   Entä miten konkreet­ti­nen on rokotepassin aiheut­ta­ma epäoikeu­den­mukaisu­us. Siinähän on kyse vain joidenkin kier­outunei­den ihmis­ten harmista, kun joku itseään van­hempi tai sairaampi saa sen passin jo ennen kuin harmis­tu­ja itse. Outoa, että merkit­täviä yhteiskun­nal­lisia päätök­siä tehdään täl­laista näkökul­maa optimoiden.

   Onhan se aika han­kalaa kun tar­tun­talu­vut eri puo­lil­la maa­ta eri­laiset ja myös roko­tuk­set etenevät eri tah­tia eri puo­lil­la maas­sa. Epäilen että täl­lä het­kel­lä rokot­teen saanei­den ikä­jakau­ma aika vino pain­ottuen yli 70 vuo­ti­aisi­in, joiden kyky pelas­taa tapah­tu­ma- ja kult­tuuri­ala aika rajoit­tunut. Kuka saadaan esi­in­tymäänm kun työikäis­ten osu­us rokote­tu­uista niin vähäi­nen. Kuin­ka sit­ten kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien suh­teen toimit­taisi­in muual­la Suomes­sa, jos roko­tus­pros­ent­ti alhainen, mut­ta koron­nan R luku alle 1. Pitäisikö sal­lia kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat. Oikeasti me tarvit­sisimme luotet­ta­van pikat­estit. Koron­na­pas­si on tulee myöhemmin.

  3. Marim on oppin­ut ‚että perus­tus­lail­la tehdään kiusaa eli persupolitiikkaa .
   Rin­nekin pääsi kosta­maan aja­mal­la kiville liikkumisrajoitukset.

   Niin­pä ei kan­na­ta lisätä riskiä menet­tää kasvot uudestaan
   perus­tus­lak­i­tale­ban­ien pilkunviilauksessa

 10. Mik­si ihmeessä tarvi­taan jotain rokotepas­sia? Ei ole näyt­töä että rokote estäisi saa­mas­ta virus­ta tai tar­tut­ta­mas­ta sitä eteenpäin.

  Sitä pait­si, kun riskiryh­mät on rokotet­tu voidaan rajoituk­set purkaa kokon­aan ja uno­htaa koko hys­te­ria. Sil­lä ei ole väliä kuin­ka mon­ta tar­tun­taa meil­lä on kun ker­ran rokot­teet suo­jaa­vat riskiryh­miä ja lop­ut eivät ylikuor­mi­ta sairaan­hoitoa vaik­ka saisi­vatkin tar­tun­nan (koko väestöstä puo­let tar­tun­nan saa­jista on oireet­to­mia, nuorista reilusti yli puolet).

  Ihmette­len myös mik­si jotkut maat halu­a­vat vaa­tia roko­tuk­sia tur­is­teil­ta. Kun kohde­maan väestö on tarpeek­si hyvin rokotet­tu niin on yhden­tekevää tuo­vatko tur­is­tit maa­han virus­ta vai ei.

  1. abc:
   Mik­si ihmeessä tarvi­taan jotain rokotepas­sia? Ei ole näyt­töä että rokote estäisi saa­mas­ta virus­ta tai tar­tut­ta­mas­ta sitä eteenpäin.

   Sitä pait­si, kun riskiryh­mät on rokotet­tu voidaan rajoituk­set purkaa kokon­aan ja uno­htaa koko hys­te­ria. Sil­lä ei ole väliä kuin­ka mon­ta tar­tun­taa meil­lä on kun ker­ran rokot­teet suo­jaa­vat riskiryh­miä ja lop­ut eivät ylikuor­mi­ta sairaan­hoitoa vaik­ka saisi­vatkin tar­tun­nan (koko väestöstä puo­let tar­tun­nan saa­jista on oireet­to­mia, nuorista reilusti yli puolet).

   Ihmette­len myös mik­si jotkut maat halu­a­vat vaa­tia roko­tuk­sia tur­is­teil­ta. Kun kohde­maan väestö on tarpeek­si hyvin rokotet­tu niin on yhden­tekevää tuo­vatko tur­is­tit maa­han virus­ta vai ei.

   Olen aivan samaa mieltä. Mut­ta keskustelu julk­isu­udessa ei tule käsit­telemään tätä kysymys­tä. Itse asi­as­sa keskustelu roko­tus­pas­sista tar­joaa hyvän tavan siirtää keskustelu oleel­lis­es­ta epäoleelliseen.

  2. abc:
   Ihmette­len myös mik­si jotkut maat halu­a­vat vaa­tia roko­tuk­sia tur­is­teil­ta. Kun kohde­maan väestö on tarpeek­si hyvin rokotet­tu niin on yhden­tekevää tuo­vatko tur­is­tit maa­han virus­ta vai ei. 

   Olet­taisin tavoit­teena ole­van jo tutuk­si käynyt “ter­vey­den­huol­lon kap­a­siteetin suo­jaami­nen”; rokote­tun toden­näköisyys sairas­tua sairaala­hoitoa vaa­ti­val­la taval­la on merkit­tävästi alem­pi kuin rokot­ta­mat­toman. Sairas­tunei­ta tur­is­te­ja ei voi myöskään jät­tää täysin heit­teille. Isos­sa tur­is­tiko­hteessa tau­ti voisi myös lev­itä rokot­ta­mat­tomien tur­istien kesken; tätä voidaan tietysti yrit­tää ehkäistä hygien­i­a­toimil­la ja tur­istien sään­nöl­lisel­lä testaamisella.

   —————————————————————————————————————————————

   Asi­as­ta toiseen, uutis­ten mukaan Oulun kaupun­ki avaa ensi viikol­la omis­tami­aan uima­halle­ja ja kun­tos­ale­ja 65 vuot­ta täyt­tänei­den yksilöli­ikun­taan (ei ohjat­tu­ja ryh­miä). Ikä täy­tyy todis­taa ovel­la, mut­ta ilmeis­es­ti roko­tuk­sista ei kysellä.

 11. Toimi­val­la rokot­teel­la rokotet­tu ei tarvitse välit­tää ympäril­lä ole­vien ihmis­ten roko­tussta­tus ja rokot­tam­a­ton päät­tää itse jos ottaako riskin men­emääl­lä yleisö­ta­pah­tu­maan. En näe että rokotepas­si toisi aitoa tur­vaa kenellekään. En näe että täl­laiseen isovelin valvon­tatyökalu­un kan­nat­taa panostaa.

 12. Tuo työl­listämis­vaiku­tus 200000 henkeä kuu­lostaa aika korkeal­ta. siihen var­maan päästään jos las­ke­taan mukaan kaik­ki pätkä­työläiset. Itse arve­len, että jos luku muute­taan henkilö­työvu­osik­si luku olisikin lähempänä 50000 kuin 200000. En tiedä, olisi muka­va nähdä joku todel­li­nen tilas­to. Toki kaik­ki työ­paikat ovat ter­ve­tullei­ta, mut­ta luulisi Osmon ole­van sen­ver­ran viisas, ettei lähtisi rin­nas­ta­maan noin eri­laisia alo­ja koro­nan varjolla.

  1. Sep­po Ikäläi­nen:

   Tuo työl­listämis­vaiku­tus 200000 henkeä kuu­lostaa aika korkeal­ta. siihen var­maan päästään jos las­ke­taan mukaan kaik­ki pätkä­työläiset. Itse arve­len, että jos luku muute­taan henkilö­työvu­osik­si luku olisikin lähempänä 50000 kuin 200000. En tiedä, olisi muka­va nähdä joku todel­li­nen tilasto.

   Riip­puu, mitä las­ke­taan tapah­tu­mik­si. Tapah­tu­ma­te­ol­lisu­us las­kee tapah­tu­mik­si urheilun, kult­tuurin , taiteen, kau­pankäyn­nin, liike­toimin­nan, opetuk­sen, koulu­tuk­sen, viih­teen, hen­gel­liset tapah­tu­mat, poli­it­tiset tapah­tu­mat ja juh­lat. Eli tapah­tu­mia ovat esimerkik­si esi­tyk­set, otte­lut, tur­nauk­set, näytök­set, näyt­te­lyt, mes­sut, kon­ser­tit, sem­i­naar­it, fes­ti­vaalit, kok­ouk­set ja gaalat.

   Tapah­tu­ma­te­ol­lisu­u­den net­ti­sivuil­la on raport­ti, jos­sa on las­ket­tu työl­lisyys­vaiku­tuk­sia: https://www.tapahtumateollisuus.fi/wp-content/uploads/2020/09/Tapahtumateollisuuden-toimialaraportti-2020_osa-2_high.pdf

   Sen mukaan viral­lis­ten tilas­to­jen mukaan tapah­tu­ma­te­ol­lisu­us työl­listää noin 17 000 ihmistä. Ei sen enem­pää. Arvion tehnei­den mukaan tilas­tois­sa on puut­tei­ta, ja oikea luku olisi noin 20 000 vak­i­tu­ista työn­tek­i­jää. Tilapäistä väkeä arvioiti­in lisäk­si ole­van töis­sä 125 000–175 000. Tuos­ta ilmeis­es­ti on sit­ten saatu luku 200 000 laske­mal­la yhteen vak­i­tu­is­ten työn­tek­i­jöi­den määrä ja tilapäis­ten työn­tek­i­jöi­den määräarvion haitarin ylälai­ta. Tilapäistyön­tek­i­jöistä osal­la vuos­i­työai­ka tapah­tu­ma-alal­la lie­nee varsin lyhyt.

  2. Sep­po Ikäläi­nen:
   Tuo työl­listämis­vaiku­tus 200000 henkeä kuu­lostaa aika korkeal­ta. siihen var­maan päästään jos las­ke­taan mukaan kaik­ki pätkä­työläiset. Itse arve­len, että jos luku muute­taan henkilö­työvu­osik­si luku olisikin lähempänä 50000 kuin 200000. En tiedä, olisi muka­va nähdä joku todel­li­nen tilas­to. Toki kaik­ki työ­paikat ovat ter­ve­tullei­ta, mut­ta luulisi Osmon ole­van sen­ver­ran viisas, ettei lähtisi rin­nas­ta­maan noin eri­laisia alo­ja koro­nan varjolla.

   Tuos­sa isos­sa luvus­sa on mah­dol­lis­es­ti mukana myös tapah­tu­mi­in liit­tyvät rav­in­to­la ja hotel­li­palve­lut ? On mah­dol­lista että eri alat liiot­tel­e­vat työl­lisyys­vaiku­tuk­sia huomion ja tuen saaisek­si. Ainakin tulisi arvioin­neis­sa estää kaksinker­tainen lasken­ta eri­lais­ten over­lap­pingien vuok­si. TYöl­listävä vaiku­tus pitäisi myös laskea henkilö­työvu­osi­na, sil­loin tilapäistyövoima saisi oikean arvioinnin.

   1. Jos kaikkien toimi­alo­jen etu­jär­jestö­jen työl­lisyys­vaiku­tus­laskel­mat ynnät­täisi­in yhteen, niin Suomes­sa olisi työssäkäyviä kuutisen miljoonaa. 

    Pas­sit tai ei, niin festare­i­ta ja tapah­tu­mia alet­taisi­in tässä vai­heessa jär­jestää vain sik­si, että ne voitaisi­in sit­ten aikanaan perua ja nos­taa kor­vauk­sia val­ti­ol­ta. Ei siel­lä yhtään alan keikkatyöläistä työllistyisi.

 13. Jos nyt ensin sovit­taisi­in, tarvi­taanko rokotepas­sia vai roko­tus­pas­sia. Itse halu­aisin jälkim­mäisen. Voi ne toki yhdis­tääkin, jos rokot­teen nimel­lä on tässä merk­i­tys­tä. Rokote­järjestyskin on eri asia kuin roko­tusjärjestys. Vac­cine or vaccination?

 14. Kan­sain­välis­ten esi­in­tyjien osalta ensi kesä on jo menetet­ty, ja sille Suomen hal­li­tus ei oikein voi mitään, kun kyse on myös muiden maid­en rajoituk­sista. Mon­et kesäfes­tar­it on jo perut­tu, kos­ka esi­in­tyjät eivät lähde Euroopan-kiertueille. Kiertueet olisi jo pitänyt buuka­ta, ja täl­lä het­kel­lä ei var­muut­ta tapah­tu­mista ole, joten kiertuei­ta ei ole ruvet­tu jär­jestämään. Kat­seet on siir­ret­ty suo­si­ol­la ensi vuoteen.

  Itse ole­tan, että roko­tus­tahti kiihtyy nopeam­min kuin on arvioitu, Astra Zenecas­ta huoli­mat­ta. Roko­tus­pas­si jäisi joka tapauk­ses­sa aika lyhyen siir­tymä­vai­heen jutuk­si. Tapah­tu­ma-alan olisi ehkä mah­dol­lista panos­taa paikallisel­la tasol­la eloku­uhun. Sil­loin kansa alkaa olla ker­taalleen rokotet­tua ja kesää vielä het­ki jäl­jel­lä. Ulko­maisia esi­in­tyjiä ei var­maan saa, mut­ta jos nopeal­la aikataul­ul­la järjesty­isi kotimaisia.

  1. Mikko H: Itse ole­tan, että roko­tus­tahti kiihtyy nopeam­min kuin on arvioitu, Astra Zenecas­ta huoli­mat­ta. Roko­tus­pas­si jäisi joka tapauk­ses­sa aika lyhyen siir­tymä­vai­heen jutuk­si. Tapah­tu­ma-alan olisi ehkä mah­dol­lista panos­taa paikallisel­la tasol­la eloku­uhun. Sil­loin kansa alkaa olla ker­taalleen rokotet­tua ja kesää vielä het­ki jäl­jel­lä. Ulko­maisia esi­in­tyjiä ei var­maan saa, mut­ta jos nopeal­la aikataul­ul­la järjesty­isi kotimaisia.

   Itse veikkaan, että tapah­tu­mien jär­jestämisen estää kesäl­lä etenkin se, että tapah­tu­mien jär­jestäjät itse eivät ole saa­neet rokot­tei­ta, ja ovat rokote­järjestyk­sessä hän­nil­lä. Lisäk­si vira­nomais­toimin­nan täy­tynee muut­tua kesää kohti men­täessä. Esim. tänään uuti­soiti­in, että pienehkön joukon koron­amie­lenosoi­tus­ta valvo­mas­sa oli iso määrä poli­ise­ja Helsingis­sä. Maakun­tien isois­sa kesä­ta­pah­tu­mis­sa, jois­sa on kym­meniä tuhan­sia ihmisiä, on tyyp­il­lis­es­ti ollut mukana pari poli­isia sil­loin täl­löin käymässä. Poli­isil­la ei liene resursse­ja valvoa kesä­ta­pah­tu­mia jatkos­sakaan sen kum­mem­min. Pas­si­valvon­nan täy­tyy perus­tua käytän­nössä yksi­no­maan yksi­tyiseen valvon­taan. Poli­isil­la ei liene resursse­ja tul­la pois­tele­maan pas­sit­to­mia yksilöitä ympäri Suomen jär­jestet­tävistä kesätapahtumista.

 15. Rokotepas­si­han on jo nyt ole­mas­sa. Puhe­limes­tani voin näyt­tää kenelle tahansa Omakan­ta tietoni, jos­sa lukee selväst: 1 roko­tus Covid-19 rokotetta.
  Epäiltäessä voin näyt­tää tiedon siinä paikalla seis­ten vah­vasti sähköis­es­ti tunnistautuneena.
  Suomel­la ja suo­ma­laisil­la on jo rokotepas­si. Mis­tä tääl­lä höristään? Eikö Omakan­ta olekaan kaikille tuttu?

 16. Paras­ta koron­a­pan­demi­as­sa ovat olleet juuri kiel­letyt megat­a­pah­tu­mat ja baarien sulkem­i­nen. Kaupungilla on ollut kivem­paa ilman kännijuntteja.

  Kaupun­gin pitäisi olla ihmis­ten elämää varten, ei meluhel­vetti ja kusilaari.

 17. Itse pidän rokotepasse­ja Orwelilaise­na. Laite­taan samal­la hihamerk­it ja sirut. Koro­nan tode­tusti sairas­taneille pitäisi antaa myös eri oikeudet vaik­ka rokotet­ta ei olisikaan saanut, sil­lä se antaa vielä parem­man suo­jan, jopa muun­tunut­ta viruskan­taa vas­taan. Pitäisi olla myös sairas­tanei­den pas­si ja eri oikeudet heille. Lisäk­si eri oikeudet kuu­luisi miljoonille ihmille, jot­ka ovat oireet­tomasti tämän kan­ta­neet tai jot­ka ovat luon­nos­taan immuune­ja. Muutenkin on kohtuu älytön­tä rokot­taa kesää vas­ten kausit­taista pöpöä vas­taan. Ei kukaan niitä influ­enss­api­ikke­jäkään kesäl­lä ota.

 18. San­na Mari­nen rokotepas­si-asenne kuvas­taa laa­jem­minkin koko maan tilannetta.

  Suo­ma­laiset ovat maail­man onnel­lis­in­ta kansaa sik­si, että kaikil­la menee yhtä huonos­ti. Jos jol­lakin näyt­tää menevän jonkin ver­ran parem­min, tuol­lainen porukan pet­täjä pitää nui­jia mustelmille hetimiten.

  Sama näkyy myös siinä, että ay-liike ja koko vasem­mis­to ovat juut­tuneet työ­markki­noil­la yleis­si­tovu­u­teen, jos­ta on seu­rauk­se­na pääosa 500 000 työt­tömästämme ja kur­jal­is­toon hylät­ty nuorten sukupolvi. 

  Tässä-arvon Suomes­sa tämä on näköjään ihan OK, koska­pa näistä ongelmista ei puhuta juurikaan mis­sään. Sama kos­kee maamme 20-vuo­tista talouden pysähtymistä.

  Ei siitäkään puhuta, että kun suur­te­ol­lisu­utemme työl­listää melkein pelkästään ulko­mail­la, Suomen talouden voivat pelas­taa vain 300 000 pk-yri­tys­tämme, jot­ka luo­vat pääosan uusista työpaikoista.

  Kaikkein vähiten puhutaan siitä, että maail­man jäykim­mät työ­markki­namme pitäisi täy­del­lis­es­ti reformoida. 

  Nehän perus­tu­vat men­neinä vuosikym­meninä värkät­ty­i­hin 300 kpl TESi­in, jot­ka ovat 100+ sivuisia yksi­tyisko­htaisia tekeleitä, tehty ”stabi­ileis­sa” olo­suhteis­sa suur­te­ol­lisu­u­den pysyviä työ­paikko­ja varten. Tuol­laista maail­maa ei enää ole olemassakaan. 

  Dynaamises­sa nyky­todel­lisu­udessa työ­paikat ovat suurelta osin projekti‑, seson­ki- ja pätkätöitä, etätöitä, työn opiskelun/lastenhoidon/sapattivuoden junailua, sekä itsen­sä työllistämistä.

  Jokainen täysjärki­nen tajuaa, että TES-sys­tee­mi joutaa roskik­seen ja Suomes­ta pitää tehdä taas kil­pailukykyi­nen maa, markki­na­t­alouden ehto­jen mukaan.

  Olisiko­han jo aika tun­nus­taa, että Suomen sosial­isti­nen talouskokeilu on epäon­nis­tunut, samoin kuin kaikkial­la muuallakin?

  Marx­ille pitää jo antaa hau­ta­rauha ja tuomi­ta hänen teo­ri­ansa harhaopeik­si, tovere­it­ten innokkaasti noustes­sa sei­so­maan, taput­ta­maan taukoa­mat­ta käsiään…

  1. Yleis­si­tovu­uskin aiheut­taa työ­markki­noille jäykkyyt­tä, mut­ta olen vas­ta viime kuukausi­na havain­nut, miten paljon maan viralli­nen kak­sikielisyys aiheut­taa sitä. Nyt olen vas­ta tajun­nut, että minkä takia Suomes­sa ei kun­tien ja val­tion viran­halti­joiden joukos­sa ole juuri lainkaan maa­han­muut­ta­jia. Suomes­sa kun ei voi saa­da virkaa, jos eivät osaa sekä suomea että ruot­sia. Kun kat­soo vaik­ka ulko­maid­en poli­isivoimia, monis­sa niistä on paljon maa­han­muut­ta­jia. Suomes­sa ei pääse suomenkielisen alueen poli­isik­sikaan läpäisemät­tä ruotsin koet­ta. Ahve­nan­maalle pääsee julkiselle sek­to­rille töi­hin osaa­mat­ta suomea. Se on osasyy sille, mik­si Ahve­nan­maal­la julkisel­la sek­to­ril­la työsken­telee enem­män maa­han­muut­ta­jia (tosin lähin­nä ruotsinkieli­sistä maista) kuin muual­la Suomes­sa. Suomes­sa maa­han­muut­ta­jille on tar­jol­la töitä lähin­nä vain yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la, kos­ka julkisen sek­torin osalta työ­markki­noil­la on kak­sikielisyys­vaa­timus — vaik­ka oikeasti har­va toisen koti­maisen kie­len kieliko­keen joskus läpäis­syt oikeasti osaa kah­ta kieltä niin hyvin, että voisi työn­sä hoitaa molem­mil­la kielillä.

   1. ni: aiheut­taa työ­markki­noille jäykkyyttä

    Suomes­sa on äärim­mäisen vah­va tah­to saa­da työ­markki­noille kaik­ki mah­dolli­nen jäykkyys tilanteessa, jos­sa edes on viit­teitä mis­tään ulkomaalaisesta.

    Esim. Suomes­sa AMK koulutet­tu ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lainen. Läh­tee tekemään jatko-opin­to­ja suo­ma­laiseen yliopis­toon ja työsken­telisi samal­la peruste­htävässään paikallises­sa sairaalas­sa. Ei saa lupaa olla maas­sa, kos­ka var­al­lisu­u­den muo­dos­tu­mista ei pide­tä uskot­ta­vana. Palkkat­u­loa ei noteer­a­ta ja valmis­tu­mi­nen AMK:sta ei oikeu­ta hake­maan ole-lupaa kaikissa tapauksissa.

    Ja sit­ten se hausku­us. Kun­ta­paikan perus­teel­la tulee työvelvoite. Olet pakko­työn alaise­na reservis­sä maas­sa, jos­sa toinen vira­nomainen samal­la karkottaa.

    Kum­ma jut­tu, että seu­raa­va EU maa ottaa töi­hin heti ammat­ti­laisen, jon­ka suo­mi on ensin koulut­tanut AMK:ssa ja nyt etänä koulut­taa yliopis­tossa. Ja suo­mi ei päästä maahan.

 19. Eli tapah­tu­ma-alan rokot­tam­a­ton prekari­aat­ti jär­jestää rokote­tu­ille suuren ikälu­okan edus­ta­jille tapah­tu­mia tänä kesänä. Ne, jot­ka eivät halua ottaa riske­jä, potk­i­taan pihalle ja ote­taan koron­aa pelkäämät­tömiä tilalle.

  Tämä ehdo­tus alkaa oikeasti ole­maan sitä sukupolvien sotaa.

 20. se että ei pääse oksen­ta­maan festareille ilman koronarokotet­ta. on pikku­jut­tu. vs yksilön­va­paut­ta koko lop­unelämään vaikut­ta­va asia. sille ei ole rahal­lista hin­taa ole­mas­sakaan. ennem­min pel­lot kyn­netään vaik­ka häril­lä tule­vaisu­udessa. nat­sisak­sa olisi kateelli­nen. niil­lä ei ollut digiaikaa joil­la kytätä ja lokeroi­da ihmisiä.

 21. Nähdäk­seni San­na Marinin alku­peräi­nen kom­ment­ti tuli n.k. “selkäran­gas­ta”: oppo­si­tiop­uolueelta tule­va ehdo­tus on tyr­mät­tävä sen meri­iteistä riip­pumat­ta. Seu­raa­vana päivänä hän suh­tau­tui asi­aan jo rakentavammin.

  Prim­i­ti­ivireak­tion vai­heessa häneltä kuitenkin menivät sekaisin yksi­tyiset ja julkiset palve­lut: julk­isin varoin ylläpi­det­ty­i­hin museoihin, kir­jas­toi­hin tai vas­taavi­in on ainakin osit­tain sovel­let­ta­va eri kri­teere­itä kuin yksi­ty­isi­in palveluihin.

  Mielestäni esim. kam­paamoyrit­täjäl­lä pitää olla täysi oikeus kieltäy­tyä tar­joa­mas­ta palveluitaan asi­akkaalle, joka muo­dostaa riskin yrit­täjän toimeen­tu­lolle (=yrit­täjä voi saa­da tar­tun­nan joutuen keskeyt­tämään työn­teon parik­si viikok­si) tai jopa hen­gen­menolle. Rokotepas­si laa­jasti ymmär­ret­tynä (= todis­taa tar­tun­tariskin vähäisyy­den joko roko­tuk­sen tai sairaste­tun taudin kaut­ta han­ki­tun immu­ni­teetin tai tuoreen testi­todis­tuk­sen kaut­ta) on yksi työkalu sinä siir­tymäaikana, jon­ka kulues­sa toiv­ot­tavasti siir­rymme jonk­i­nasteiseen koro­nan­jälkeiseen “uuden nor­maalin” aikaan. 

  Kam­paamoyrit­täjän esimerk­ki pätee yksi­tyisen sek­torin jär­jestämi­in tapah­tu­mi­in (fes­tar­it, joukkue­la­jien pelit, urheiluk­il­pailut ja vas­taa­vat). Rokotepas­si mah­dol­lis­taa täl­lais­ten tapah­tu­mien kohtu­ullisen tur­val­lisen jär­jestämisen siir­tymäaikana. Yhteiskun­ta kiit­tää: sen lisäk­si, että tapah­tu­mat tuo­vat kauan kai­vat­tua virk­istys­tä yksi­ty­isille ihmisille, taloudelli­nen toimeli­aisu­us ja sen myötä vero­tu­lot lisääntyvät.

  Suurin osa julk­isin varoin jär­jestet­tävistä tapah­tu­mista (esim. oop­pera, teat­teri, kon­ser­tit) ja toimin­noista (esim. kir­jas­tot, museot, uima­hal­lit) on jär­jestet­tävis­sä koronatur­val­lis­es­ti myös ilman rokotepas­sia. Se, mik­si ne kaik­ki on estet­ty tai sul­jet­tu, näyt­täisi perus­tu­van läh­es yksi­no­maan siihen, että se on ollut nykyisen lain­säädän­nön puit­teis­sa help­poa. Objek­ti­ivista riski­narvioin­tia vs. saavutet­ta­vat hyödyt (=tar­tun­to­jen ehkäisy) ei ole vaadittu.

 22. Helsinkiläiset miet­tii jotain kesäfestare­i­ta samal­la, kun suurelta osalta kansaa on pis­tet­ty koko elämä ja arki rul­lalle käsit­tämät­tömän hep­poisil­la perusteilla. 

  Suomen ja Venäjän väli­nen raja olisi hyvä saa­da auki tässä vai­heessa. Siel­lä on jo pakkotes­tauk­set, joten mah­dot­toman suur­ta riskiä ei siinä otet­taisi, vaik­ka mei­dät päästet­täisi­in elämään omaa elämäämme. Lääkäri varoit­teli jo, että kyl­lä tämä korona vie min­ul­ta hen­gen ilman sitä tau­ti­akin, jos en löy­dä elämääni muu­ta sisältöä kuin juomi­nen ja syöminen.

  1. JTS: Miten ihmeessä kesken ole­va roko­tus­sar­ja kel­paisi mihinkään?

   Ensim­mäi­nen rokote antaa sen ver­ran merkit­tävästi suo­jaa, että virus ei pääse lev­iämään. Yksit­täisiä sairas­tunei­ta vielä tulee, mut­ta epi­demia lop­puu tähän. 

   Toinen rokote suo­jaa käyt­täjän­sä varsin tehokkaasti. Tämän jäl­keen esim. ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­laisen saa­ma altistus ei tarkoi­ta karan­tee­nia tai muu­ta lisä­suo­jau­tu­mista. Se on busi­ness as usual.

   Eli yksi rokote suo­jaa jo yhteiskun­nan mut­ta tarvi­taan kak­si, jot­ta yksilöt ovat suo­jas­sa. Toki ne poikkeuk­set on uuti­sis­sa ja poli­ti­ik­ka tehdään kaikissa katas­tro­feis­sa mar­gin­aaleis­sa. Esim. kak­si toi­sis­taan tykkäävää kansaa, Ukraina ja Venäjä on koh­ta sodas­sa, kun muu­ta­ma tyyp­pi ajaa täl­läistä politiikkaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.