Rokotepassi pelastaisi tapahtuma-alan kesän

Pää­mi­nis­te­ri San­na Marin mukaan ei kan­na­ta roko­te­pas­sia, kos­ka se oli­si epä­oi­keu­den­mu­kai­nen nii­tä koh­taan, joi­ta ei ole vie­lä roko­tet­tu. Tämä on aika raju kan­nan­ot­to sur­ke­aan tilaan ajet­tua tapah­tu­ma-alaa koh­taan. Soli­daa­ri­suu­des­ta nuo­ria rokot­ta­mat­to­mia koh­taan tapah­tu­ma-alan tulee olla työt­tö­mi­nä — moni ilman edes työt­tö­myys­kor­vaus­ta — turhaan.

Tapah­tu­ma-ala työl­lis­tää oman ilmoi­tuk­sen­sa mukaan 200 000 hen­keä. Vaik­ka luku oli­si vähän ylä­kant­tiin, pal­jon enem­män se työl­lis­tää kuin maa­ta­lous ja puun­ja­los­tus­teol­li­suus yhteen­sä. Sel­lu­teh­taat ovat lähel­lä hal­li­tuk­sen sydän­tä, mut­ta tapah­tu­ma-alan työ­paik­ko­ja tuho­taan kateu­teen vedoten.

San­na Mari­ni vai­kut­taa päi­vä päi­väl­tä enem­män dema­ril­ta. Tans­kas­sa ei ole roko­te­pas­sia vaan koro­na­pas­si. Sen saa jos on roko­tet­tu tai jos on alle 72 tun­tia van­ha neg­ta­tii­vi­nen koronatestitulos.

Kir­joi­tin asias­ta pää­kir­joi­tuk­sen Ver­de-leh­teen viik­ko sit­ten. Sen voi lukea täs­tä.

Ne, joil­la upo­tet­tu link­ki ei toi­mi, voi­vat käyt­tää tätä:

https://verdelehti.fi/2021/04/01/rokotepassi-pelastaisi-tapahtuma-alan-kesan/

67 vastausta artikkeliin “Rokotepassi pelastaisi tapahtuma-alan kesän”

 1. Soi­nin­vaa­ran lin­jal­la meil­lä annet­tai­siin rokot­teet niil­le alueil­le, jois­sa koro­naa esiin­tyy eni­ten ja lisäk­si roko­te­tuil­le annet­tai­siin eri­va­pauk­sia. Tämä­hän on suo­ras­taan mah­ta­va kut­su alkaa toi­mia niin, että koro­na levi­ää mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti, kun sii­tä pal­ki­taan sekä rokot­teil­la että erivapauksilla.

  Kokeil­tai­siin­ko kui­ten­kin men­nä toi­sin­päin ja suo­si­taan nii­tä, jot­ka hoi­ta­vat asian­sa hyvin: jae­taan rokot­tei­ta sin­ne, mis­sä koro­nan esiin­ty­vyys on vähäis­tä, jot­ta kyseis­ten aluei­den asuk­kaat voi­vat alkaa elää kes­ke­nään nor­maa­lim­paa elä­mää. Näin kan­nus­te­taan halut­tuun toi­min­taan eikä läh­de­tä niin sano­tus­ti kii­peä­mään ylö­sa­lai­sin puuhun.

  1. R. V.:
   Soi­nin­vaa­ran lin­jal­la meil­lä annet­tai­siin rokot­teet niil­le alueil­le, jois­sa koro­naa esiin­tyy eni­ten ja lisäk­si roko­te­tuil­le annet­tai­siin eri­va­pauk­sia. Tämä­hän on suo­ras­taan mah­ta­va kut­su alkaa toi­mia niin, että koro­na levi­ää mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti, kun sii­tä pal­ki­taan sekä rokot­teil­la että erivapauksilla.

   Kokeil­tai­siin­ko kui­ten­kin men­nä toi­sin­päin ja suo­si­taan nii­tä, jot­ka hoi­ta­vat asian­sa hyvin: jae­taan rokot­tei­ta sin­ne, mis­sä koro­nan esiin­ty­vyys on vähäis­tä, jot­ta kyseis­ten aluei­den asuk­kaat voi­vat alkaa elää kes­ke­nään nor­maa­lim­paa elä­mää. Näin kan­nus­te­taan halut­tuun toi­min­taan eikä läh­de­tä niin sano­tus­ti kii­peä­mään ylö­sa­lai­sin puuhun.

   Teh­täi­siin­kö täl­lä samal­la mene­tel­mäl­lä myös kun­tien val­tio­no­suuk­sien ja vero­tu­lo­jen tasauk­sien mää­rit­te­ly? Kan­nus­tai­si kovas­ti jos pk-seu­tu sai­si pitää puo­li­sen mil­jar­dia mak­sa­mis­taan val­tion­ta­sauk­sis­ta muil­le kun­nil­le, kun nyt pk-seu­tua ran­gais­taan että ovat hoi­ta­neet asian­sa hyvin.

   1. Hel­sin­ki ei ole hoi­ta­nut asioi­taan hyvin, vaan elää tue­tul­la raken­ta­mi­sel­la, yri­tys­tuil­la ja tukia saa­vil­la ihmi­sil­lä. Tuot­ta­vat yri­tyk­set ovat siir­tä­neet pää­kont­to­rin Hel­sin­kiin, Hel­sin­ki ei tuo­ta mitään itse, vaan kor­jaa teh­das­paik­ka­kun­tien tulok­set vero­tu­loil­la. Lisäk­si viras­tot ja hal­lin­not on pak­ko­siir­ret­ty maa­kun­nis­ta Hel­sin­kiin. Kehi­tys pitäi­si kään­tää toi­sin­päin ja antaa maa­kun­nil­le se mikä niil­le kuu­luu. On suur­ta type­ryyt­tä kes­kit­tää munat yhteen koriin ja teh­dä pää­kau­pun­gis­ta lii­an kal­lis paik­ka asua jos ei ole peri­nyt tai saa koko per­heel­le ilmais­ta asun­toa, ilmai­sia kalus­tei­ta ja elekt­ro­niik­kaa ja ilmais­ta ruokaa.

   2. Hel­sin­ki ei ole hoi­ta­nut asioi­taan hyvin, vaan elää tue­tul­la raken­ta­mi­sel­la, yri­tys­tuil­la ja tukia saa­vil­la ihmisillä.

    Sovi­taan­ko, että Hel­sin­ki mak­saa kaik­ki sosi­aa­li­tuet itse ja vie­lä val­tion vir­ka­mies­ten pal­kat­kin, mut­ta ei sit­ten rahoi­ta näi­tä asioi­ta Hel­sin­gin ulko­puo­lel­la? Hel­sin­ki­läi­sil­le se sopisi.

  2. Entä­pä kak­kos­tyy­pin dia­be­tek­sen ja veren­pai­ne­tau­din hoi­to? Molem­mat on useim­mi­ten itse­han­kit­tu­ja sai­rauk­sia, joten pitäi­si­kö tar­vit­ta­vil­ta lääk­keil­tä pois­taa kela­kor­vauk­set? Ettei vaan kan­nus­te­ta hank­ki­maan näi­tä sai­rauk­sia. Eikö­hän se vaan ole niin, että tiheäs­ti asu­tuil­la alueil­la koro­na tart­tuu väki­sin­kin hel­pom­min kuin har­vaan asu­tul­la maaseudulla.

 2. Yhden roko­tean­nok­sen tuo­mas­ta ste­ri­li­tee­tis­tä koro­nan levit­tä­mi­ses­sä ei tai­da olla tut­ki­muk­sia, kos­ka useim­mat maat rokot­ta­vat molem­mat annok­set lyhyen ajan sisäl­lä. Kos­ka tut­ki­mus­ta ei ole, ei yhden annok­sen saa­nei­ta uskal­tai­si vie­lä kui­ten­kaan “vapaut­taa” roko­te­pas­sil­la. Kesään men­nes­sä kak­si annos­ta saa­nei­ta on vie­lä hyvin pie­ni mää­rä, lähin­nä yli 85-vuo­tiai­ta ja alku­vuo­des­ta roko­tet­tua ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­töä. Hei­dän voi­min ei vie­lä pelas­te­ta tapahtuma-alaa.

  Jos yksi roko­tean­nos antaa ste­ri­li­tee­tin, niin sii­nä tapauk­ses­sa kesän aika­na Suo­mes­sa pitäi­si syn­tyä lau­ma­suo­ja ja tar­tun­ta­mää­rien las­kea niin alas, että tapah­tu­mat voi­daan ava­ta kai­kil­le. Tämä tie­tys­ti sil­lä ole­tuk­sel­la, että roko­te­suo­jaa kier­tä­vät mutaa­tiot eivät ran­tau­du Suo­meen. En oli niin opti­mis­ti­nen, että uskoi­sin tuo­hon ilman pak­ko­ka­ran­tee­ne­ja ulko­mail­ta tuleville.

  1. ilman pak­ko­ka­ran­tee­ne­ja ulko­mail­ta tuleville

   Tämä pak­ko­ka­ran­tee­ni­vou­ho­tus ja impi­vaa­ra­lai­nen “kaik­ki paha tulee ulkoa”-ajattelu saa vie­lä aikaan sen, että jokai­sel­le eris­täy­ty­neel­le alu­eel­le kehit­tyy omia roko­te­re­sis­tent­te­jä virus­kan­to­ja. Eli sen sijaan, että meil­lä mah­dol­li­ses­ti tule­vai­suu­des­sa oli­si joku­nen roko­te­suo­jan aina­kin osit­tain kier­tä­vä glo­baa­li virus­muun­nos, tuli­si­kin nii­tä pahim­mil­laan ole­maan pal­jon enem­män ja kaik­ki pai­kal­li­sia. Arvat­kaa­pas mitä tämä tar­koit­tai­si mm. rokot­tei­den jat­ko­ke­hi­tyk­sel­le ja ‑val­mis­tuk­sel­le 😀

   1. PS. Niin ja vie­lä sen ver­ran, ettei tämä kau­hus­ke­naa­rio ole mikään oman yli­ver­tai­sen ylei­se­ri­kois­asian­tun­ti­juu­te­ni gene­roi­ma aivo­var­pus­par­vi, vaan ammat­ti­vi­ro­lo­gin mie­li­pi­de sii­tä, mitä lii­an tiu­kois­ta raja- ja alue­su­luis­ta voi pit­kän pääl­le seurata.

   2. Mau­rizio: jokai­sel­le eris­täy­ty­neel­le alu­eel­le kehit­tyy omia roko­te­re­sis­tent­te­jä viruskantoja.

    Virus­ten kehit­ty­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti sitä nopeam­paa, mitä suu­rem­mas­sa popu­laa­tios­sa ne pää­se­vät kas­va­maan. Liik­ku­vuus kas­vat­taa tätä tehol­lis­ta popu­laa­tion kokoa.

    Virus­ten moni­muo­tois­tu­mi­nen eris­ty­mi­sen ja aja­tu­mi­sen takia on aika var­maan mitä­tön teki­jä ver­rat­tu­na itse roko­tus­ten tuo­maan valin­ta­pai­nee­seen verrattuna.

    Olit­kos sinä muu­ten yksi niis­tä tyy­peis­tä, joka vuo­si sit­ten väit­ti alko­ho­lin kulu­tuk­sen kas­va­van 2020?

   3. Olit­kos sinä muu­ten yksi niis­tä tyypeistä

    Ei, en ollut yksi “niis­tä tyy­peis­tä”. Mut­ta toi­von sil­ti, että saat tuol­la när­käs­tyk­sen asteel­la ne tyy­pit jos­kus edes kiin­ni, joko vir­ka­mer­kil­lä tai ilman.

   4. Olin muis­taak­se­ni ainoa tai vähin­tään yksi har­vois­ta, joka tie­si kulu­tuk­sen las­ke­van, päin­vas­tai­sia kau­his­te­li­joi­ta oli pil­vin pimein.

    Voi­si­ko joku nyt tul­la tun­nus­ta­maan olleen­sa vää­räs­sä, vai pitää­kö minun alkaa kai­ve­le­maan van­ho­ja postauksia?

   5. Olli S: Olit­kos sinä muu­ten yksi niis­tä tyy­peis­tä, joka vuo­si sit­ten väit­ti alko­ho­lin kulu­tuk­sen kas­va­van 2020?

    Alko­ho­lin tilas­toi­tu kulu­tus kas­voi hiu­kan vuon­na 2020 vuo­des­ta 2019 aina­kin THL:n tilas­to­jen mukaan. Viral­li­sen tilas­ton ulko­puo­li­nen tuon­ti ulko­mail­ta kui­ten­kin kutis­tui niin pal­jon, että koko­nais­ku­lu­tuk­sen arvioi­tiin las­ke­neen. THL:n sel­vi­tyk­sen mukaan suur­ku­lut­ta­jat lisä­si­vät kulu­tus­taan ja koh­tuu­käyt­tä­jät vähen­si­vät. Jäl­kim­mäi­siä on ollut sel­väs­ti enem­män, joten koko­nais­ku­lu­tus las­ki. Kulu­tuk­sen las­kuun vai­kut­ti eri­tyi­ses­ti se, että mat­kus­ta­ja­tuon­ti Suo­men vero­ja väl­tel­len lai­voil­la oli han­ka­lam­paa, kun oli matkustusrajoituksia.

  2. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti:
   Yhden roko­tean­nok­sen tuo­mas­ta ste­ri­li­tee­tis­tä koro­nan levit­tä­mi­ses­sä ei tai­da olla tut­ki­muk­sia, kos­ka useim­mat maat rokot­ta­vat molem­mat annok­set lyhyen ajan sisäl­lä. Kos­ka tut­ki­mus­ta ei ole, ei yhden annok­sen saa­nei­ta uskal­tai­si vie­lä kui­ten­kaan ”vapaut­taa” roko­te­pas­sil­la. Kesään men­nes­sä kak­si annos­ta saa­nei­ta on vie­lä hyvin pie­ni mää­rä, lähin­nä yli 85-vuo­tiai­ta ja alku­vuo­des­ta roko­tet­tua ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­töä. Hei­dän voi­min ei vie­lä pelas­te­ta tapahtuma-alaa.

   Jos yksi roko­tean­nos antaa ste­ri­li­tee­tin, niin sii­nä tapauk­ses­sa kesän aika­na Suo­mes­sa pitäi­si syn­tyä lau­ma­suo­ja ja tar­tun­ta­mää­rien las­kea niin alas, että tapah­tu­mat voi­daan ava­ta kai­kil­le. Tämä tie­tys­ti sil­lä ole­tuk­sel­la, että roko­te­suo­jaa kier­tä­vät mutaa­tiot eivät ran­tau­du Suo­meen. En oli niin opti­mis­ti­nen, että uskoi­sin tuo­hon ilman pak­ko­ka­ran­tee­ne­ja ulko­mail­ta tuleville.

   Englan­ti­han rokot­taa kah­den pis­tok­sen sys­tee­mil­lä samaan mal­liin eli pit­käl­lä annos­vä­lil­lä kuin Suo­mi­kin ja siel­lä näyt­täi­si suo­ja ole­van jo hyvä nyt yhden pii­kin jäl­keen ja rajoi­tuk­sia ollaan pur­ka­mas­sa. Israe­lis­sa on roko­tus­pas­si käy­tös­sä ja sil­lä pää­see myös vapaam­min mat­kus­ta­maan yms. Barce­lo­nas­sa jär­jes­ti­vät väl­jän sta­dion­kon­ser­tin mm. tiu­kal­la ennak­ko­pi­ka­tes­taa­mi­sel­la. Edul­li­nen pikatestaus(mm. Sak­sas­sa käyt­töön hyväk­syt­ty) rokottamattomille/sairastamattomille saa­ta­vil­le niin yhden­ver­tai­suus­vaa­ti­mus täyt­tyi­si ja meil­lä­kin voi­tai­siin jär­jes­tää ja ava­ta kai­ken­lais­ta jo aina­kin hei­nä-elo­kuus­sa kun aina­kin yhden pii­kin anta­ma suo­ja alkaa samal­la olla enem­mis­töl­lä ja kah­den pii­kin täys­suo­ja iäk­käil­lä ja riskiryhmillä.
   Eli mah­dol­li­suuk­sia kyl­lä oli­si jos vähän tin­git­täi­siin ehdot­to­mas­ta tasa­päi­syy­den vaatimuksesta.

   1. Jokke49: Englan­ti­han rokot­taa kah­den pis­tok­sen sys­tee­mil­lä samaan mal­liin eli pit­käl­lä annos­vä­lil­lä kuin Suo­mi­kin ja siel­lä näyt­täi­si suo­ja ole­van jo hyvä nyt yhden pii­kin jäl­keen ja rajoi­tuk­sia ollaan pur­ka­mas­sa. Israe­lis­sa on roko­tus­pas­si käy­tös­sä ja sil­lä pää­see myös vapaam­min mat­kus­ta­maan yms. Barce­lo­nas­sa jär­jes­ti­vät väl­jän sta­dion­kon­ser­tin mm. tiu­kal­la ennak­ko­pi­ka­tes­taa­mi­sel­la. Edul­li­nen pikatestaus(mm. Sak­sas­sa käyt­töön hyväk­syt­ty) rokottamattomille/sairastamattomille saa­ta­vil­le niin yhden­ver­tai­suus­vaa­ti­mus täyt­tyi­si ja meil­lä­kin voi­tai­siin jär­jes­tää ja ava­ta kai­ken­lais­ta jo aina­kin hei­nä-elo­kuus­sa kun aina­kin yhden pii­kin anta­ma suo­ja alkaa samal­la olla enem­mis­töl­lä ja kah­den pii­kin täys­suo­ja iäk­käil­lä ja riskiryhmillä.
    Eli mah­dol­li­suuk­sia kyl­lä oli­si jos vähän tin­git­täi­siin ehdot­to­mas­ta tasa­päi­syy­den vaatimuksesta.

    Eihän ongel­ma ole var­maan­kaan pas­sin ole­mas­saol tai ole­mat­to­muus. Täl­lä het­kel­lä roko­tet­tu vain mil­joo­na suo­ma­lais­ta ker­ran ja roko­tet­tu­jeen ikä­ja­kau­mas­sa työ­ukäi­set vähem­mis­tön, jol­loin voi kysyä kuka saa esiin­tyä ja kenel­le kesään men­nes­sä, kun artis­te­ja ei roko­tet­tu ja ylei­sös­tä­kin ter­vey­den­hoi­ta­jat. Englan­nis­sa, Israe­lis­sa ja Tans­kas­sa ihan toi­sen­lai­nen rokotuskattavuus.

  3. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti:
   Yhden roko­tean­nok­sen tuo­mas­ta ste­ri­li­tee­tis­tä koro­nan levit­tä­mi­ses­sä ei tai­da olla tut­ki­muk­sia, kos­ka useim­mat maat rokot­ta­vat molem­mat annok­set lyhyen ajan sisällä.

   Vie­lä ei tosi­aan tie­de­tä mis­sä mää­rin rokot­ta­mi­nen ker­ran tai kak­si estää viruk­sen levit­tä­mis­tä — ja kuin­ka kau­an tämä vai­ku­tus kestää. 

   Kes­keis­tä onkin nyt se, että roko­tuk­sen saa­nei­den — tai tau­din ker­taal­leen sai­ras­ta­nei­den — ris­ki vaka­vaan tau­ti­muo­toon on vähäi­nen, tai suu­rim­mal­la osal­la ole­ma­ton, eli he eivät tule vähään aikaan kuor­mit­ta­maan sai­raa­loi­ta, vaik­ka jon­kin­lai­sen tar­tun­nan vie­lä saisivat. 

   Tämä­hän on se olen­nai­nen asia, joka on käy­tän­nös­sä erot­ta­nut tämän koro­nan vai­ku­tuk­set influens­sas­ta. Jäl­kim­mäi­seen kuo­lee vuo­sit­tain 500‑2000 ihmis­tä Suo­mes­sa, mut­ta kuor­mit­ta­mat­ta teho-osas­to­ja koro­nal­le tyy­pil­li­sil­lä 2–4 vii­kon tehohoitojaksoilla. 

   Koro­na­ro­kot­tei­den suh­teen on myös mei­kä­läi­siä, jot­ka eivät voi ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä kuten mer­kit­tä­vän ana­fy­lak­sia­ris­kin takia, roko­tet­ta ottaa, jos­kin osa meis­tä onnek­seen sai­ras­ta­nut tau­din kotio­lois­sa ilman isom­pia ongelmia. 

   Sum­ma sum­ma­rum, roko­te­pas­sin vaa­ti­mi­nen ei nyky­tie­don valos­sa ole mie­le­käs­tä, ja sii­hen todel­la liit­tyy myös yhdenvertaisuusongelma. 

   Meil­le riit­tää että tiet­ty osa kan­sas­ta on saa­nut aina­kin yhden roko­tuk­sen TAI sai­ras­ta­nut tau­din, niin pää­ta­voi­te, eli vält­tää teho­hoi­don yli­kuor­mi­tus, saavutetaan. 

   En huk­kai­si roko­tet­ta tau­din sai­ras­ta­nei­siin, kuten myös THL:n Nohy­nek aika­naan tote­si omal­ta koh­dal­taan koro­na­tau­din sai­ras­tet­tu­aan, vaan roko­tus­kat­ta­vuus tuli­si saa­da pika­vauh­tia mak­si­miin, ja sen jäl­keen luon­to saa hoi­taa loput. Altis­tum­me sil­le aina aika ajoin, eli saam­me aina tar­peel­li­sen “virus­päi­vi­tyk­sen” ehkäi­se­mään jat­kos­sa­kin vaka­vaa tautimuotoa. 

   Koro­na jää kui­ten­kin seu­rak­sem­me tavan­omais­ten kier­tä­vien influens­so­jen tapaan. se on rea­li­teet­ti, joka pitää vain hyväksyä.

 3. Sai­si­ko nuo 200000 nuor­ta ja toden­nä­köi­ses­ti rokot­to­mat­to­mat vie­lä kesäl­lä jat­kaa töis­sä tapah­tu­nut-alal­la? Jos pas­si on asiak­kail­la niin entä työn­te­ki­jäl­lä? Saa­ko tei­nit men­nä fes­ta­reil­le? Alai­käi­sil­le ei ole roko­tet­ta. Entä per­he tapahtunut??

 4. Koro­na on aiheut­ta­nut kum­mal­li­sia regres­sioi­ta, yksi niis­tä on usko kai­ken­lai­siin proo­pus­koi­hin. Isot Pyö­reät Lei­mat joi­ta tär­keän­nä­köi­set Vir­kai­li­jat tar­kas­te­li­vat kato­si­vat aikoi­naan itä­blo­kin hajoa­mi­sen myö­tä ja hyvä niin.

  Avat­ta­koon tapah­tu­mat niil­le joi­den roko­tuk­ses­ta on kulu­nut kak­si viik­koa tai jot­ka ovat koro­nan sai­ras­ta­neet. Tie­dot mas­sa­ti­lai­suuk­sien osal­lis­tu­jis­ta mene­vät joka tapauk­ses­sa (terveys)viranomaisille vie­lä pit­kään jos asiat hoi­de­taan kuten pitää, ja jos käy myö­hem­min ilmi että hen­ki­lö on rik­ko­nut sään­tö­jä taval­la joka on omi­aan aiheut­ta­maan ter­veys­ris­kin kans­sa­kan­sa­lai­sil­le, sank­tio on sen mukai­nen eli tuntuva. 

  Tämä oli­si samal­la tapa edis­tää kan­sa­lai­suut­ta, joka vali­tet­ta­vas­ti näyt­tää monen koh­dal­la muut­tu­neen ala­mai­suu­dek­si vii­mei­sen vuo­den aika­na. Dema­riu­den pimeät puo­let pyr­ki­vät päi­vän­va­loon, ne pitäi­si saa­da nyt työn­net­tyä takai­sin ennen kuin on lii­an myöhäistä.

  Oma arvauk­se­ni on että toden­nä­köi­ses­tä koro­nan kesä­tauos­ta huo­li­mat­ta koti­maan tapah­tu­ma­teol­li­suus jää vali­tet­ta­vaan lim­boon ja jos­sain vai­hees­sa huo­ma­taan ylei­ses­ti että hel­pom­pi tapa naut­tia kesäs­tä on yksin­ker­tai­ses­ti len­tää Ete­lä-Euroop­paan. Sak­sa­lai­set muu­ten tajusi­vat tuon jo, ja pala­si­vat Bale­aa­reil­le pää­siäi­se­nä 300 yli­mää­räi­sen len­to­vuo­ron voimin.

  1. spot­tu: Oma arvauk­se­ni on että toden­nä­köi­ses­tä koro­nan kesä­tauos­ta huo­li­mat­ta koti­maan tapah­tu­ma­teol­li­suus jää vali­tet­ta­vaan lim­boon ja jos­sain vai­hees­sa huo­ma­taan ylei­ses­ti että hel­pom­pi tapa naut­tia kesäs­tä on yksin­ker­tai­ses­ti len­tää Ete­lä-Euroop­paan. Sak­sa­lai­set muu­ten tajusi­vat tuon jo, ja pala­si­vat Bale­aa­reil­le pää­siäi­se­nä 300 yli­mää­räi­sen len­to­vuo­ron voimin.

   Kesän isois­ta tapah­tu­mis­ta Suo­mes­sa monet on jo perut­tu. Len­tä­mi­nen tus­kin kesäl­lä kovin isok­si kui­ten­kaan kas­vaa. Vuo­ro­tar­jon­taa ei ole eikä kau­heas­ti vält­tä­mät­tä lisää­kään tule, kos­ka kohon­neet­kin käyt­tö­as­teet ovat niin alhai­sia, että len­tä­mi­nen on tap­piol­li­sem­paa kuin koneen sei­sot­ta­mi­nen maas­sa. Ryanair aloit­taa len­not Lap­peen­ran­nas­ta taas 1.5.2021. Sen jäl­keen näh­dään, miten hal­pa­len­to­jen kysyn­näl­le on käy­nyt. Ita­li­aan näyt­ti ole­van len­to­lip­pu­ja myyn­nis­sä Lap­peen­ran­nas­ta hal­vim­mil­laan 13 eurol­la tou­ko­kuul­le 2021, kun vii­mek­si kat­soin. Hin­noit­te­lu on dynaa­mis­ta ja riip­puu vapai­na ole­vis­ta pai­kois­ta, ja tuo hin­ta kos­ki vain yksit­täi­siä len­to­ja (ylei­sem­pi hin­ta­ta­so oli vajaa 30 euroa) mon­ta viik­koa ennen len­to­ja, mut­ta hin­ta­ta­so­na se viit­tai­si sii­hen, että ihan hir­veä­tä lip­pu­jen osto­ryn­täys­tä ei ole ollut. Kes­ki­ke­säl­lä len­noil­le on ehkä parem­min kysyn­tää, mut­ta tus­kin niin pal­joa, että len­to­vuo­ro­ja ihan hir­veäs­ti lisät­täi­siin. Jos tapah­tu­mat ovat kiin­ni monis­sa Euroo­pan mais­sa, se vähen­tää myös len­toi­hin liit­ty­vää kysyn­tää niihin.

  2. spot­tu:
   Koro­na on aiheut­ta­nut kum­mal­li­sia regres­sioi­ta, yksi niis­tä on usko kai­ken­lai­siin proo­pus­koi­hin. Isot Pyö­reät Lei­mat joi­ta tär­keän­nä­köi­set Vir­kai­li­jat tar­kas­te­li­vat kato­si­vat aikoi­naan itä­blo­kin hajoa­mi­sen myö­tä ja hyvä niin.

   Avat­ta­koon tapah­tu­mat niil­le joi­den roko­tuk­ses­ta on kulu­nut kak­si viik­koa tai jot­ka ovat koro­nan sai­ras­ta­neet. Tie­dot mas­sa­ti­lai­suuk­sien osal­lis­tu­jis­ta mene­vät joka tapauk­ses­sa (terveys)viranomaisille vie­lä pit­kään jos asiat hoi­de­taan kuten pitää, ja jos käy myö­hem­min ilmi että hen­ki­lö on rik­ko­nut sään­tö­jä taval­la joka on omi­aan aiheut­ta­maan ter­veys­ris­kin kans­sa­kan­sa­lai­sil­le, sank­tio on sen mukai­nen eli tuntuva. 

   Tämä oli­si samal­la tapa edis­tää kan­sa­lai­suut­ta, joka vali­tet­ta­vas­ti näyt­tää monen koh­dal­la muut­tu­neen ala­mai­suu­dek­si vii­mei­sen vuo­den aika­na. Dema­riu­den pimeät puo­let pyr­ki­vät päi­vän­va­loon, ne pitäi­si saa­da nyt työn­net­tyä takai­sin ennen kuin on lii­an myöhäistä.

   Oma arvauk­se­ni on että toden­nä­köi­ses­tä koro­nan kesä­tauos­ta huo­li­mat­ta koti­maan tapah­tu­ma­teol­li­suus jää vali­tet­ta­vaan lim­boon ja jos­sain vai­hees­sa huo­ma­taan ylei­ses­ti että hel­pom­pi tapa naut­tia kesäs­tä on yksin­ker­tai­ses­ti len­tää Etelä-Eurooppaan.Saksalaiset muu­ten tajusi­vat tuon jo, ja pala­si­vat Bale­aa­reil­le pää­siäi­se­nä 300 yli­mää­räi­sen len­to­vuo­ron voimin.

   Mil­lä tavoin tämä liit­tyy dema­rei­hin. Mark­ki­na­ta­lous ei pys­ty tuot­ta­maan tar­peek­si rokot­tei­ta ja roko­te­li­sens­sit eivät ole kaik­kien saa­ta­vil­la. Ennem­min tämä viit­taa kokoo­muk­seen. Seu­raa­va vsai­he on mark­ki­na­ta­lo­del­lis­taa rokot­teet eli yksi­tyi­sil­tä lää­kä­ria­se­mil­ta saa ostaa rokot­tei­ta vaik­ka 1000 euroa piik­ki. Mark­ki­na­ta­lous tasa­pai­not­taa kysynnän.

   1. Rokot­tei­den jake­lus­sa kaik­ki mark­ki­na­ta­lou­teen viit­taa­va on kyl­lä kiel­let­ty ja estetty.

    Kes­kus­ko­mi­tea ker­too, että kuka saa rokot­tei­ta val­mis­taa, mit­kä rokot­teet ovat tur­val­li­sia ja ostaa ne itse kaik­ki itse päät­tä­mäl­lään hinnalla.

    Oli­sin mak­sa­nut mie­lel­lä­ni 1000€/annos hel­mi­kuus­sa rokot­tees­ta mei­dän per­heel­le, mut­ta mis­tään ei saa­nut ostaa ja kenel­lä­kään ei ole lupaa myydä.

    Vie­lä­kin mak­sai­sin 250€/annos, mut­ta edel­leen­kin myyn­ti eni­ten mak­sa­vil­le on kiel­let­ty. Lää­keyh­tiöt saa­vat kiin­teän hin­nan riip­pu­mat­ta sii­tä kos­ka rokot­ta­vat, joten mik­si ne kas­vat­tai­si­vat kapasiteettia?

    Kysyn­tä ja tar­jon­ta eivät vai­ku­ta hin­toi­hin hin­ta­sää­te­lyn ja myyn­ti­kiel­to­jen takia (eu:ssa on kate­go­ri­nen myyn­ti­kiel­to koro­na­ro­kot­teil­le, vain eu:n roko­teoh­jel­mal­le saa myy­dä), joten tar­jon­nan lisää­mi­sel­le ei ole talou­del­li­sia kannusteita.

   2. Kyt­ty­ra: Mil­lä tavoin tämä liit­tyy demareihin. 

    Tok­si­sen dema­riu­den kovaa ydin­tä on tulon­siir­roil­la elä­vien mää­rän kas­vat­ta­mi­nen yrit­tä­jien kus­tan­nuk­sel­la, ja pyr­ki­mi­nen lop­pu­tu­le­mien tasa-arvoon hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Van­haan huo­noon aikaan itsel­leen rehel­li­sen dema­rin tun­nis­ti sii­tä että tämä oli jo muut­ta­nut pois Meri­haas­ta, nyky­ään ehkä sii­tä että tämä vaih­taa vapaal­le jos­sain koh­tuul­li­sem­man vero­kii­lan maas­sa jos­sa pal­ve­lua­lan yrit­tä­mi­nen on helpompaa.

  3. spot­tu: Mil­lä tavoin tämä liit­tyy dema­rei­hin. Mark­ki­na­ta­lous ei pys­ty tuot­ta­maan tar­peek­si rokot­tei­ta ja roko­te­li­sens­sit eivät ole kaik­kien saa­ta­vil­la. Ennem­min tämä viit­taa kokoo­muk­seen. Seu­raa­va vsai­he on mark­ki­na­ta­lo­del­lis­taa rokot­teet eli yksi­tyi­sil­tä lää­kä­ria­se­mil­ta saa ostaa rokot­tei­ta vaik­ka 1000 euroa piik­ki. Mark­ki­na­ta­lous tasapainottaa 

   Mil­lä tavoin tämä liit­tyy dema­rei­hin. Mark­ki­na­ta­lous ei pys­ty tuot­ta­maan tar­peek­si rokot­tei­ta ja roko­te­li­sens­sit eivät ole kaik­kien saa­ta­vil­la. Ennem­min tämä viit­taa kokoo­muk­seen. Seu­raa­va vsai­he on mark­ki­na­ta­lo­del­lis­taa rokot­teet eli yksi­tyi­sil­tä lää­kä­ria­se­mil­ta saa ostaa rokot­tei­ta vaik­ka 1000 euroa piik­ki. Mark­ki­na­ta­lous tasapainottaa

 5. Israe­lis­sa väes­tö on roko­tet­tu 4 900 000/5 300 000 (1/2 roko­tus­ta. Rokot­teet suo­je­le­vat myös rokot­ta­mat­to­mia, mas­ki­pak­ko on pois­tu­mas­sa, super­no­pea koro­na­tes­ti eu hyväk­syt­ty len­to­kent­tä­le­vi­tys alkaa. Rokot­teen arvioi­daan suo­jaa­van 2v. Hal­li­tus sal­lii suu­ret itse­näi­syys­juh­lat roko­te­tuil­la (pas­si, kak­si annosta).

   1. Minul­la ei ole roko­tet­ta ja halui­sin välit­tö­mäs­ti pal­ve­lut auki niil­le joil­la on.

    En käsi­tä mitä minä rokot­ta­mat­to­ma­na hyö­dyn sii­tä, että kenen­kään ei anne­ta hyö­ty rokot­tei­den hyö­dys­tä. Ei ole ns. mul­ta pois, että hump­pa­vei­koil­le anne­taan oikeus keik­kal­la jos hei­dän asiak­kail­laan nyt rokot­tei­ta sat­tuu hyvin olemaan.

    Kaik­ki avaa­mi­set tiet­ty sil­lä edel­ly­tyk­sel­lä, että R‑luku ja sai­ras­tu­nei­den mää­rät + vapaat sai­raa­la­pai­kat pysy­vät järkevinä.

   2. Israel on osta­nut Phize­ril­tä 10 000 000 roko­tean­nos­ta ja mak­sa­nut niis­tä 700 000 000 USD ja nyt on annok­set käy­tet­ty ja koro­na häi­py­mäs­sä. Pitä­vät hyvä­nä diilinä.

  1. Israel ystä­väl­li­ses­ti tes­ta­si valit­se­man­sa rokot­teen tur­val­li­suu­den. Rahan lisäk­si maan toi­mi­van ter­vey­den­huol­lon tie­to­jär­jes­tel­män poti­las­tie­dot annet­tiin käyttöön.
   Samoin Englan­ti on ollut rokot­teen tes­ti­mark­ki­na. Kum­mat­kin maat ovat teh­neet pal­ve­luk­sen meil­le muille.

   EU:n ansios­ta meil­lä on usei­ta rokot­tei­ta. Pie­ni maa oli­si kesäl­lä 2020 osta­nut yhden arvan — onnis­tuu­ko vai ei, sitä ei tie­de­tä. Sano­fi-GSK on vii­väs­ty­nyt vuo­del­la, Merck epä­on­nis­tui kah­des­sa hankkeessaan.

  2. Täl­lä roko­tus­vauh­dil­la poten­ti­aa­li­set fes­ta­ri­lai­set ovat pää­osin rokot­ta­mat­ta kesällä,ehkä elokuussa

   Tes­ti­tu­los ei ker­ro pal­jon mitään ja tau­din­kan­ta­ja muut­tuu super­le­vit­tä­jäk­si vää­rän tur­val­li­suus­ku­van vuoksi
   Kuten on oikeas­ti tapahtunut

   Mitä tulee roko­tus­jär­jes­tyk­sen muut­ta­mi­seen niin Krpu vas­tus­taa sitä neli­raaa­ja jarrutuksella

 6. Se, että Marin ei kan­na­ta roko­te­pas­sia, joh­tuu näh­tä­väs­ti oikeus­mi­nis­te­riös­tä saa­duis­ta kan­na­no­tois­ta. Ja mis­tä taas ne? Onko­han taas kuun­nel­tu jotain perus­tus­la­ki­asian­tun­ti­jaa. Vii­me syk­syl­lä aina­kin yksi heis­tä antoi kar­mean tul­kin­nan tar­tun­ta­lais­ta, sen “yksi­lö­kes­kei­syy­des­tä”. Tämän jäl­keen STM ohjeis­ti Avia ja raja­val­von­nan sop­pa oli val­mis. Toki tuo on vain oma tul­kin­ta­ni, mik­si avit eivät uskal­ta­neet sovel­taa sel­ke­ää lakia.

  1. TJA­boa:
   Se, että Marin ei kan­na­ta roko­te­pas­sia, joh­tuu näh­tä­väs­ti oikeus­mi­nis­te­riös­tä saa­duis­ta kan­na­no­tois­ta. Ja mis­tä taas ne? Onko­han taas kuun­nel­tu jotain perus­tus­la­ki­asian­tun­ti­jaa. Vii­me syk­syl­lä aina­kin yksi heis­tä antoi kar­mean tul­kin­nan tar­tun­ta­lais­ta, sen ”yksi­lö­kes­kei­syy­des­tä”. Tämän jäl­keen STM ohjeis­ti Avia ja raja­val­von­nan sop­pa oli val­mis. Toki tuo on vain oma tul­kin­ta­ni, mik­si avit eivät uskal­ta­neet sovel­taa sel­ke­ää lakia.

   Roko­te­pas­si jonain pel­käs­tään suo­ma­lai­se­na jär­jes­tel­mä­nä toi­mii­ko se kai­kis­sa len­to­ko­neis­sa ja kai­kis­sa mais­sa. Tai­taa olla mel­kois­ta toi­vea­jat­te­lua. Kuu­lin että jos­sain len­to­yh­tiöis­sä hyväk­syt­ty todis­tus käy­dys­tä koron­na­tes­tis­tä mak­saa yik­si­tyi­sel­lä lää­kä­ria­se­mal­la 200 euroa. Eikö kaik­kial­la toi­mi­va roko­te­pas­si vaa­ti­si kv neu­vot­te­lu­ja. Kaik­kial­la toi­mi­van roko­te­pas­sin luo­mi­nen vai­kea­ta. Var­maan tukee jotain yksi­tyi­siä toi­mi­joi­ta täl­lek­kin alal­le, jos­ta mak­sua vas­taa kir­joi­te­taan myös roko­te­to­dis­tuk­sia, jot­ka kel­paa­vat tiet­tyi­hin maihin.

 7. Roko­te­pas­si voi olla hyvä jut­tu. Puhe on ollut kän­nyk­kään tule­vas­ta “pas­sis­ta”, jon­ka etu­na oli­si hal­pa ja nopea levi­tys. Var­jo­puo­le­na on, että sel­lai­sen saa vää­ren­net­tyä erit­täin hel­pos­ti. Ei tar­vit­se kuin ottaa kuva aidos­ta pas­sis­ta ja vaih­taa hen­ki­lö­tie­dot, niin voi­si esi­tel­lä tapah­tu­man por­til­la tar­vi­tun dokumentin.Ulkomailla ilmei­ses­ti on luo­tu val­miit sovel­luk­set­kin teke­mään koro­na­pas­se­ja niil­le­kin, jot­ka eivät sitä viral­li­ses­ta jär­jes­tel­mäs­tä saa.

  Asia ei ole kui­ten­kaan ihan yksin­ker­tai­nen. Suo­mes­ta puut­tuu koro­na­pas­sei­hin liit­ty­vä lain­sää­dän­tö vie­lä koko­naan. Täl­lä het­kel­lä ei ole siis voi­mas­sa lake­ja, jot­ka antai­si­vat edes oikeu­den yksi­tyi­sil­le por­tin­var­ti­joil­le vaa­tia vie­rai­den ihmis­ten terveystietoja/rokotustietoja edes het­kel­li­ses­ti hal­tuun­sa ehto­na sil­le, että pääs­tä­vät ihmi­sen eteen­päin. Lakien puut­tues­sa oli­si epä­sel­vää myös mitä tapah­tui­si mm. vahin­gon­kor­vaus­ky­sy­mys­ten osal­ta, jos joku oli­si osta­nut pää­sy­li­pun tapah­tu­maan, mat­kan­nut pit­kän mat­kan sitä var­ten, eikä pas­sin puut­tues­sa pää­si­si­kään tapah­tu­maan — ja jos tämä sit­ten vaa­ti­si vahin­gon­kor­vaus­ta tapah­tu­man jär­jes­tä­jäl­tä voi­mas­sa ole­van vahin­gon­kor­vaus­lain­sää­dän­nön nojal­la. Oikeus­var­muu­den takia pas­sia­sias­ta pitäi­si olla sää­det­ty­nä lake­ja tai vähin­tään ase­tuk­sia tapah­tu­man­jär­jes­tä­jien tur­vak­si, jot­ka estäi­si­vät mm. vahin­gon­kor­vaus­vaa­teet niil­tä, jot­ka eivät roko­te­pas­sin puut­tues­sa tapah­tu­maan pää­si­si. Tie­toa ei ole sii­tä, onko sel­lai­sia edes valmisteilla.

  Tans­kas­sa covid-pas­si antaa oikeu­den men­nä esim. kam­paa­jal­le ja auto­kou­luun. Jat­kos­sa (6.5.2021) alkaen se antaa oikeu­den men­nä ravin­to­loi­hin, museoi­hin ja teat­te­rei­hin, pari viik­koa ennen kuin on tar­koi­tus että samat pai­kat aukea­vat kai­kil­le muil­le­kin (21.5.2021) kun kaik­ki roko­tus­ta halua­vat yli 50 vuo­ti­aat on arvioi­tu saa­dun roko­te­tuk­si sii­hen men­nes­sä. Koh­ta näh­tä­neen, ete­nee­kö Tans­ka tuon suun­ni­tel­man­sa mukai­ses­ti, vai tulee­ko mat­kaan vie­lä muutoksia.

  1. Digi­taa­li­nen roko­te­pas­si toi­mii niin, että sii­nä on QR-koo­di, johon on kryp­to­gra­fi­ses­ti koo­dat­tu hetu ja THL:n pri­vaat­tia­lai­mel­la salat­tu hetus­ta las­ket­tu hash-tie­tue. Tuo tar­koit­taa, että ainos­taan THL voi moi­sen hash-tie­tu­een gene­roi­da ja se on hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti hetun omis­ta­jal­le osoi­tet­tu. Ja toi­saal­ta, että hash-tie­tue on uniik­ki ja että kenen­kän toi­sen hetuun lii­tet­ty­nä se ei sovi.

   THL:n jul­ki­nen avain on jul­ki­ses­ti jaos­sa THL:n verk­koe­tusi­vul­la (tie­dot näkee selai­mes­sa sitä pien­tä lukon kuvaa klik­kaa­mal­la). On tri­vi­aa­lia raken­taa kän­nyk­kä-sovel­lus, jon­ka kame­ra lukee toi­sen puhe­li­mes­ta roko­te­pas­sin ja var­mis­taa, että se on 100% var­muu­del­la THL:n myön­tä­mä ja että se koh­dis­tuu hetuum 010101+1234A, mikä pas­sin käyt­tä­jä toi­vot­ta­vas­ti voi hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sel­la todis­taa omakseen.

   Tek­ni­nen toteu­tus on about sama kuin len­to­li­puis­sa, joi­ta vain Fin­nair voi luo­da ja joi­den kopioin­ti ei luo kuin lisää len­to­lip­pu­ja samal­le pai­kal­le samal­la nimel­lä jne.

  2. Ei ole kyse pel­käs­tään vahin­gon­kor­vaus­ky­sy­myk­sis­tä esi­mer­kik­si sil­loin kun lip­pu johon­kin tilai­suu­teen jää käyt­tä­mät­tä kun ei ole roko­tus­pas­sia näy­tet­tää, vaan myös sii­tä, että satun­nai­nen yksi­tyi­nen taho ei voi­mas­sao­le­van lain­sää­dän­nön mukaan voi käsi­tel­lä ter­veys­tie­to­ja ja jos joku kum­min­kin nii­tä käsit­te­lee on aina­kin GDPR:n perus­teel­la uhka­na nasa­kat sakot (max. 20 M€ tai 4 % lii­ke­vaih­dos­ta sen mukaan kum­pi on suu­rem­pi). Täs­tä voi­daan poi­ke­ta sää­tä­mäl­lä tuol­lai­nen tar­kas­tusoi­keus lail­la ja sel­lai­nen mää­rä­ai­kai­nen ja muu­ten­kin rajat­tu poik­keus var­maan oli­si perusteltavissa.

   Toi­nen tähän liit­ty­vä kysy­mys on, että roko­tuk­sen otta­mi­nen ei ole var­si­nai­ses­ti vapaa­eh­tois­ta, jos sii­tä, että sen jät­tää otta­mat­ta on hai­tal­li­sia seu­rauk­sia (edes se, että vaik­ka ostet­tu lip­pu voi jää­dä käyt­tä­mät­tä); kysy­mys on poh­jim­mil­taan sii­tä, pitää­kö roko­tuk­sen olla vapaa­eh­toi­nen vai ei, tätä voi sit­ten ihan jär­ke­väs­ti perus­tel­la molem­min päin.

   1. Jää­hän se lip­pu käyt­tä­mät­tä myös, jos tilai­suut­ta ei saa lain­kaan jär­jes­tää. Tämä roko­tus­pas­si­han on vaih­toeh­to täyskiellolle.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jää­hän se lip­pu käyt­tä­mät­tä myös, jos tilai­suut­ta ei saa lain­kaan jär­jes­tää. Tämä roko­tus­pas­si­han on vaih­toeh­to täyskiellolle.

    Mihin me tar­vit­sem­me täys­kiel­to­ja sen jäl­keen kun ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu ja yhä useam­pi myös muu­toin altis­tu­nut tau­dil­le — eli vaka­vaa tau­tia on entis­tä vähemmän?

    Koro­na­tou­huis­sa alkaa olla entis­tä eltaan­tu­neem­pi itse­tar­koi­tuk­sel­li­suu­den maku.

    Koro­na on pian yksi nuha­kuu­me mui­den jou­kos­sa. — What’s the fuss?

   3. Quo vadis: Mihin me tar­vit­sem­me täys­kiel­to­ja sen jäl­keen kun ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu ja yhä useam­pi myös muu­toin altis­tu­nut tau­dil­le – eli vaka­vaa tau­tia on entis­tä vähemmän?

    Koro­na­tou­huis­sa alkaa olla entis­tä eltaan­tu­neem­pi itse­tar­koi­tuk­sel­li­suu­den maku.

    Koro­na on pian yksi nuha­kuu­me mui­den jou­kos­sa. – What’s the fuss?

    Unoh­dit­ko koko­naan varian­tit? Nii­den vai­ku­tuk­set ovat kyl­lä kovem­mat kuin taval­li­nen ver­sio koro­nas­ta. Eikä rokot­teeet tehoa variant­tei­hin niin­kään hel­pos­ti kuin taval­li­seen koro­naan. Koro­na ei kyl­lä muu­tu taval­li­sek­si nuha­kuu­mek­si vaan jat­kuu rajumman
    kausi influens­san muo­dos­sa kos­ka varian­tit toden­nä­köi­ses­ti otta­vat suu­rim­man roo­lin kuin taval­li­nen koro­na. Variant­te­jen koh­dal­la kyl­lä itse­tar­koi­tuk­sel­li­suus lois­taa pois­sao­lol­laan kos­ka se on pal­jon vaka­vam­pi virus kuin se koro­na virus muo­to mikä alkoi pan­de­mia­na vii­me vuo­den alus­sa. Ris­ki­ryh­mien jäl­keen on roko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä muu väestö.

   4. Rahul Soma­ni: Unoh­dit­ko koko­naan varian­tit? Nii­den vai­ku­tuk­set ovat kyl­lä kovem­mat kuin taval­li­nen ver­sio koro­nas­ta. Eikä rokot­teeet tehoa variant­tei­hin niin­kään hel­pos­ti kuin taval­li­seen koronaan. 

    En unoh­ta­nut. Vaik­ka varian­tit tart­tu­vat her­kem­min, rokot­teet sekä aiem­pi min­kä tahan­sa covid-19 ver­sion sai­ras­ta­mi­nen ehkäi­se­vät tehok­kaas­ti vaka­vaa tau­ti­muo­toa. Myös pie­ni altis­tus sil­loin täl­löin aut­taa pitä­mään yllä vaka­val­ta muo­dol­ta suo­jaa­vaa osit­tais­ta­kin immu­ni­teet­tia. Tämä on olen­nais­ta yhteis­kun­nan toi­min­nan ja yksi­lön vapaan elä­män kan­nal­ta, muu ei. 

    Vaka­va tau­ti ja sen aiheut­ta­ma pit­kä teho­hoi­to on se ainoa ongel­ma. Muu­toin tau­din leviä­mi­nen ei ole — ellei sii­tä pää­te­tä teh­dä ongel­maa. Mut­ta sit­ten oli­si joh­don­mu­kais­ta teh­dä vas­taa­van­lai­nen ongel­ma kai­kis­ta muis­ta­kin hen­gi­tys­tie­vi­ruk­sis­ta, joi­ta yhteis­kun­nis­sa aika ajoin leviää. 

    Vuon­na 2016 meil­lä oli kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa paha sikainfluens­sa­vuo­si. 2018 oli yksin TAYS:ssa Aamu­leh­den tie­don mukaan liki 200 ihmis­tä sai­raa­la­hoi­dos­sa influens­san takia. Tuol­loin rie­hui poik­keuk­sel­li­ses­ti A- ja kova B‑influenssa samaan aikaan. 

    Oli­si­ko nii­den takia pitä­nyt alkaa sul­kea yhteis­kun­taa ja aiheut­taa kon­kurs­se­ja, työt­tö­myyt­tä ja hen­kis­tä pahoinvointia? 

    Minus­ta ISO kysy­mys on nyt se, mil­lai­sia ennak­ko­ta­pauk­sia luom­me poliit­ti­sel­le val­lan­käy­töl­le ja poik­keus­ti­lo­jen mää­rit­te­lyl­le nii­den poh­ja­na. Yli­rea­goin­nis­ta saat­taa jonain päi­vä­nä seu­ra­ta sel­lai­nen­kin val­lan­käy­tön aja­ma poik­keus­ti­la, jol­lais­ta emme oli­si aja­tel­leet. Enkä puhu vain bio­lo­gi­sis­ta viruksista.

 8. Koro­na­pas­si var­maan ihan hyvä asia kuten Tans­kas­sa. Esim teat­te­rei­hin voi­tai­siin pääs­tää jo roko­tet­tu­ja, pelas­tai­si pal­jon monen taloutta.

  Mut­ta 200000 työl­lis­tä tapah­tu­ma-alal­la lie­nee todel­la ylä­kant­tiin. Ehkä 10% täs­tä on lähem­pä­nä totuut­ta. Kult­tuu­ria­la ja tapah­tu­ma-ala mene­vät sekai­sin. Kult­tuu­ria­la­kin lii­ot­te­lee luku­jaan. Las­kee sii­hen mukaan mm. kir­jas­tot, mai­nos­toi­mis­tot, ark­ki­teh­ti­toi­mis­tot, eri­lai­set oheis­toi­min­not jne joi­ta monet eivät miel­lä kulttuurialaan.

 9. OS: “Pää­mi­nis­te­ri San­na Marin mukaan ei kan­na­ta roko­te­pas­sia, kos­ka se oli­si epä­oi­keu­den­mu­kai­nen nii­tä koh­taan, joi­ta ei ole vie­lä rokotettu.”

  Niin, valin­ta­ti­lan­teis­sa pitäi­si aina osa­ta pun­ta­roi­da koko­nai­suus, eikä tui­jot­taa jotain yksi­tyis­koh­taa. Pää­mi­nis­te­ri on koh­den­ta­nut kat­seen­sa (tai aina­kin perus­te­lun­sa) yhteen aino­aan yksityiskohtaan. 

  Epä­oi­keu­den­mu­kai­suut­ta yhtei­sen edun nimis­sä on jo hal­li­tus teh­nyt: Sul­ku­toi­met koh­dis­tu­vat tie­tyil­le aloil­le (esim. ravin­to­lat mut­ta ei elin­tar­vi­ke­kau­pat), mikä aiheut­taa niil­le aloil­le tulon mene­tys­tä lomau­tus­ten ja työt­tö­myy­den muo­dos­sa. Roko­te­pas­si lie­ven­täi­si alan työn­te­ki­jöi­den ahdin­koa ja välil­li­ses­ti se aut­tai­si mui­ta­kin, kun talous­e­lä­mä läh­ti­si elpy­mään, eli hyö­ty oli­si aivan konkreettinen.

  Entä miten kon­kreet­ti­nen on roko­te­pas­sin aiheut­ta­ma epä­oi­keu­den­mu­kai­suus. Sii­nä­hän on kyse vain joi­den­kin kie­rou­tu­nei­den ihmis­ten har­mis­ta, kun joku itse­ään van­hem­pi tai sai­raam­pi saa sen pas­sin jo ennen kuin har­mis­tu­ja itse. Outoa, että mer­kit­tä­viä yhteis­kun­nal­li­sia pää­tök­siä teh­dään täl­lais­ta näkö­kul­maa optimoiden.

  1. Tuu­baa. Meil­lä ei ole MITÄÄN laki­ke­hik­koa täl­lai­sel­le ihmis­ten eriar­vot­ta­mi­sel­le, ja sil­ti jot­kut polii­ti­kons­pe­det sös­söt­tä­vät näi­tä. Ei pidä uskoa kaik­kea, mitä syl­ki polit­ruk­ki­ää­ni­tor­ven suu­hun tuo.

   1. Mau­rizio:
    Tuu­baa. Meil­lä ei ole MITÄÄN laki­ke­hik­koa täl­lai­sel­le ihmis­ten eriar­vot­ta­mi­sel­le, ja sil­ti jot­kut polii­ti­kons­pe­det sös­söt­tä­vät näi­tä. Ei pidä uskoa kaik­kea, mitä syl­ki polit­ruk­ki­ää­ni­tor­ven suu­hun tuo.

    Niin että kan­sa­lai­nen on hyvä ja mat­kus­taa muu­al­le naut­ti­maan tai­tees­ta. Espan­jas­sa on muu­ten oop­pe­rat auki ja Liceus­sa meni­si Otel­lo Baye­rische Staat­so­pe­rin pro­duk­tio­na. Samaan aikaan Suo­mes­sa kiu­ku­tel­laan jos­tain koro­na­pas­sis­ta kun roko­tet­tua ylei­söä oli­si tar­jol­la salien täydeltä.

   2. spot­tu:

    Niin että kan­sa­lai­nen on hyvä ja mat­kus­taa muu­al­le naut­ti­maan tai­tees­ta. Espan­jas­sa on muu­ten oop­pe­rat auki ja Liceus­sa meni­si Otel­lo Baye­rische Staat­so­pe­rin pro­duk­tio­na. Samaan aikaan Suo­mes­sa kiu­ku­tel­laan jos­tain koro­na­pas­sis­ta kun roko­tet­tua ylei­söä oli­si tar­jol­la salien täydeltä.

    Espan­jas­sa men­nään kult­tuu­ri edel­lä. Suo­mes­sa ter­veys. Ruot­sis­sa talous. Jäl­ki­pol­vet ehkä osaa­vat joi­den­kin vuo­sien pääs­tä sanoa, mikä oli fik­suin­ta. Ehkä jokin välimuoto?

  2. viher­lan­dia:
   OS: ”Pää­mi­nis­te­ri San­na Marin mukaan ei kan­na­ta roko­te­pas­sia, kos­ka se oli­si epä­oi­keu­den­mu­kai­nen nii­tä koh­taan, joi­ta ei ole vie­lä rokotettu.”

   Niin, valin­ta­ti­lan­teis­sa pitäi­si aina osa­ta pun­ta­roi­da koko­nai­suus, eikä tui­jot­taa jotain yksi­tyis­koh­taa. Pää­mi­nis­te­ri on koh­den­ta­nut kat­seen­sa (tai aina­kin perus­te­lun­sa) yhteen aino­aan yksityiskohtaan. 

   Epä­oi­keu­den­mu­kai­suut­ta yhtei­sen edun nimis­sä on jo hal­li­tus teh­nyt: Sul­ku­toi­met koh­dis­tu­vat tie­tyil­le aloil­le (esim. ravin­to­lat mut­ta ei elin­tar­vi­ke­kau­pat), mikä aiheut­taa niil­le aloil­le tulon mene­tys­tä lomau­tus­ten ja työt­tö­myy­den muo­dos­sa. Roko­te­pas­si lie­ven­täi­si alan työn­te­ki­jöi­den ahdin­koa ja välil­li­ses­ti se aut­tai­si mui­ta­kin, kun talous­e­lä­mä läh­ti­si elpy­mään, eli hyö­ty oli­si aivan konkreettinen.

   Entä miten kon­kreet­ti­nen on roko­te­pas­sin aiheut­ta­ma epä­oi­keu­den­mu­kai­suus. Sii­nä­hän on kyse vain joi­den­kin kie­rou­tu­nei­den ihmis­ten har­mis­ta, kun joku itse­ään van­hem­pi tai sai­raam­pi saa sen pas­sin jo ennen kuin har­mis­tu­ja itse. Outoa, että mer­kit­tä­viä yhteis­kun­nal­li­sia pää­tök­siä teh­dään täl­lais­ta näkö­kul­maa optimoiden.

   Onhan se aika han­ka­laa kun tar­tun­ta­lu­vut eri puo­lil­la maa­ta eri­lai­set ja myös roko­tuk­set ete­ne­vät eri tah­tia eri puo­lil­la maas­sa. Epäi­len että täl­lä het­kel­lä rokot­teen saa­nei­den ikä­ja­kau­ma aika vino pai­not­tuen yli 70 vuo­tiai­siin, joi­den kyky pelas­taa tapah­tu­ma- ja kult­tuu­ria­la aika rajoit­tu­nut. Kuka saa­daan esiin­ty­määnm kun työi­käis­ten osuus roko­te­tuu­is­ta niin vähäi­nen. Kuin­ka sit­ten kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien suh­teen toi­mit­tai­siin muu­al­la Suo­mes­sa, jos roko­tus­pro­sent­ti alhai­nen, mut­ta koron­nan R luku alle 1. Pitäi­si­kö sal­lia kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat. Oikeas­ti me tar­vit­si­sim­me luo­tet­ta­van pika­tes­tit. Koron­na­pas­si on tulee myöhemmin.

  3. Marim on oppi­nut ‚että perus­tus­lail­la teh­dään kiusaa eli persupolitiikkaa .
   Rin­ne­kin pää­si kos­ta­maan aja­mal­la kivil­le liikkumisrajoitukset.

   Niin­pä ei kan­na­ta lisä­tä ris­kiä menet­tää kas­vot uudestaan
   perus­tus­la­ki­ta­le­ba­nien pilkunviilauksessa

 10. Mik­si ihmees­sä tar­vi­taan jotain roko­te­pas­sia? Ei ole näyt­töä että roko­te estäi­si saa­mas­ta virus­ta tai tar­tut­ta­mas­ta sitä eteenpäin.

  Sitä pait­si, kun ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu voi­daan rajoi­tuk­set pur­kaa koko­naan ja unoh­taa koko hys­te­ria. Sil­lä ei ole väliä kuin­ka mon­ta tar­tun­taa meil­lä on kun ker­ran rokot­teet suo­jaa­vat ris­ki­ryh­miä ja loput eivät yli­kuor­mi­ta sai­raan­hoi­toa vaik­ka sai­si­vat­kin tar­tun­nan (koko väes­tös­tä puo­let tar­tun­nan saa­jis­ta on oireet­to­mia, nuo­ris­ta rei­lus­ti yli puolet).

  Ihmet­te­len myös mik­si jot­kut maat halua­vat vaa­tia roko­tuk­sia turis­teil­ta. Kun koh­de­maan väes­tö on tar­peek­si hyvin roko­tet­tu niin on yhden­te­ke­vää tuo­vat­ko turis­tit maa­han virus­ta vai ei.

  1. abc:
   Mik­si ihmees­sä tar­vi­taan jotain roko­te­pas­sia? Ei ole näyt­töä että roko­te estäi­si saa­mas­ta virus­ta tai tar­tut­ta­mas­ta sitä eteenpäin.

   Sitä pait­si, kun ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu voi­daan rajoi­tuk­set pur­kaa koko­naan ja unoh­taa koko hys­te­ria. Sil­lä ei ole väliä kuin­ka mon­ta tar­tun­taa meil­lä on kun ker­ran rokot­teet suo­jaa­vat ris­ki­ryh­miä ja loput eivät yli­kuor­mi­ta sai­raan­hoi­toa vaik­ka sai­si­vat­kin tar­tun­nan (koko väes­tös­tä puo­let tar­tun­nan saa­jis­ta on oireet­to­mia, nuo­ris­ta rei­lus­ti yli puolet).

   Ihmet­te­len myös mik­si jot­kut maat halua­vat vaa­tia roko­tuk­sia turis­teil­ta. Kun koh­de­maan väes­tö on tar­peek­si hyvin roko­tet­tu niin on yhden­te­ke­vää tuo­vat­ko turis­tit maa­han virus­ta vai ei.

   Olen aivan samaa miel­tä. Mut­ta kes­kus­te­lu jul­ki­suu­des­sa ei tule käsit­te­le­mään tätä kysy­mys­tä. Itse asias­sa kes­kus­te­lu roko­tus­pas­sis­ta tar­jo­aa hyvän tavan siir­tää kes­kus­te­lu oleel­li­ses­ta epäoleelliseen.

  2. abc:
   Ihmet­te­len myös mik­si jot­kut maat halua­vat vaa­tia roko­tuk­sia turis­teil­ta. Kun koh­de­maan väes­tö on tar­peek­si hyvin roko­tet­tu niin on yhden­te­ke­vää tuo­vat­ko turis­tit maa­han virus­ta vai ei. 

   Olet­tai­sin tavoit­tee­na ole­van jo tutuk­si käy­nyt “ter­vey­den­huol­lon kapa­si­tee­tin suo­jaa­mi­nen”; roko­te­tun toden­nä­köi­syys sai­ras­tua sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­val­la taval­la on mer­kit­tä­väs­ti alem­pi kuin rokot­ta­mat­to­man. Sai­ras­tu­nei­ta turis­te­ja ei voi myös­kään jät­tää täy­sin heit­teil­le. Isos­sa turis­ti­koh­tees­sa tau­ti voi­si myös levi­tä rokot­ta­mat­to­mien turis­tien kes­ken; tätä voi­daan tie­tys­ti yrit­tää ehkäis­tä hygie­nia­toi­mil­la ja turis­tien sään­nöl­li­sel­lä testaamisella.

   —————————————————————————————————————————————

   Asias­ta toi­seen, uutis­ten mukaan Oulun kau­pun­ki avaa ensi vii­kol­la omis­ta­mi­aan uima­hal­le­ja ja kun­to­sa­le­ja 65 vuot­ta täyt­tä­nei­den yksi­lö­lii­kun­taan (ei ohjat­tu­ja ryh­miä). Ikä täy­tyy todis­taa ovel­la, mut­ta ilmei­ses­ti roko­tuk­sis­ta ei kysellä.

 11. Toi­mi­val­la rokot­teel­la roko­tet­tu ei tar­vit­se välit­tää ympä­ril­lä ole­vien ihmis­ten roko­tuss­ta­tus ja rokot­ta­ma­ton päät­tää itse jos ottaa­ko ris­kin mene­määl­lä ylei­sö­ta­pah­tu­maan. En näe että roko­te­pas­si toi­si aitoa tur­vaa kenel­le­kään. En näe että täl­lai­seen iso­ve­lin val­von­ta­työ­ka­luun kan­nat­taa panostaa.

 12. Tuo työl­lis­tä­mis­vai­ku­tus 200000 hen­keä kuu­los­taa aika kor­keal­ta. sii­hen var­maan pääs­tään jos las­ke­taan mukaan kaik­ki pät­kä­työ­läi­set. Itse arve­len, että jos luku muu­te­taan hen­ki­lö­työ­vuo­sik­si luku oli­si­kin lähem­pä­nä 50000 kuin 200000. En tie­dä, oli­si muka­va näh­dä joku todel­li­nen tilas­to. Toki kaik­ki työ­pai­kat ovat ter­ve­tul­lei­ta, mut­ta luu­li­si Osmon ole­van sen­ver­ran vii­sas, ettei läh­ti­si rin­nas­ta­maan noin eri­lai­sia alo­ja koro­nan varjolla.

  1. Sep­po Ikä­läi­nen:

   Tuo työl­lis­tä­mis­vai­ku­tus 200000 hen­keä kuu­los­taa aika kor­keal­ta. sii­hen var­maan pääs­tään jos las­ke­taan mukaan kaik­ki pät­kä­työ­läi­set. Itse arve­len, että jos luku muu­te­taan hen­ki­lö­työ­vuo­sik­si luku oli­si­kin lähem­pä­nä 50000 kuin 200000. En tie­dä, oli­si muka­va näh­dä joku todel­li­nen tilasto.

   Riip­puu, mitä las­ke­taan tapah­tu­mik­si. Tapah­tu­ma­teol­li­suus las­kee tapah­tu­mik­si urhei­lun, kult­tuu­rin , tai­teen, kau­pan­käyn­nin, lii­ke­toi­min­nan, ope­tuk­sen, kou­lu­tuk­sen, viih­teen, hen­gel­li­set tapah­tu­mat, poliit­ti­set tapah­tu­mat ja juh­lat. Eli tapah­tu­mia ovat esi­mer­kik­si esi­tyk­set, otte­lut, tur­nauk­set, näy­tök­set, näyt­te­lyt, mes­sut, kon­ser­tit, semi­naa­rit, fes­ti­vaa­lit, kokouk­set ja gaalat.

   Tapah­tu­ma­teol­li­suu­den net­ti­si­vuil­la on raport­ti, jos­sa on las­ket­tu työl­li­syys­vai­ku­tuk­sia: https://www.tapahtumateollisuus.fi/wp-content/uploads/2020/09/Tapahtumateollisuuden-toimialaraportti-2020_osa-2_high.pdf

   Sen mukaan viral­lis­ten tilas­to­jen mukaan tapah­tu­ma­teol­li­suus työl­lis­tää noin 17 000 ihmis­tä. Ei sen enem­pää. Arvion teh­nei­den mukaan tilas­tois­sa on puut­tei­ta, ja oikea luku oli­si noin 20 000 vaki­tuis­ta työn­te­ki­jää. Tila­päis­tä väkeä arvioi­tiin lisäk­si ole­van töis­sä 125 000–175 000. Tuos­ta ilmei­ses­ti on sit­ten saa­tu luku 200 000 las­ke­mal­la yhteen vaki­tuis­ten työn­te­ki­jöi­den mää­rä ja tila­päis­ten työn­te­ki­jöi­den mää­rä­ar­vion hai­ta­rin ylä­lai­ta. Tila­päis­työn­te­ki­jöis­tä osal­la vuo­si­työ­ai­ka tapah­tu­ma-alal­la lie­nee var­sin lyhyt.

  2. Sep­po Ikä­läi­nen:
   Tuo työl­lis­tä­mis­vai­ku­tus 200000 hen­keä kuu­los­taa aika kor­keal­ta. sii­hen var­maan pääs­tään jos las­ke­taan mukaan kaik­ki pät­kä­työ­läi­set. Itse arve­len, että jos luku muu­te­taan hen­ki­lö­työ­vuo­sik­si luku oli­si­kin lähem­pä­nä 50000 kuin 200000. En tie­dä, oli­si muka­va näh­dä joku todel­li­nen tilas­to. Toki kaik­ki työ­pai­kat ovat ter­ve­tul­lei­ta, mut­ta luu­li­si Osmon ole­van sen­ver­ran vii­sas, ettei läh­ti­si rin­nas­ta­maan noin eri­lai­sia alo­ja koro­nan varjolla.

   Tuos­sa isos­sa luvus­sa on mah­dol­li­ses­ti muka­na myös tapah­tu­miin liit­ty­vät ravin­to­la ja hotel­li­pal­ve­lut ? On mah­dol­lis­ta että eri alat lii­ot­te­le­vat työl­li­syys­vai­ku­tuk­sia huo­mion ja tuen saa­isek­si. Aina­kin tuli­si arvioin­neis­sa estää kak­sin­ker­tai­nen las­ken­ta eri­lais­ten over­lap­pin­gien vuok­si. TYöl­lis­tä­vä vai­ku­tus pitäi­si myös las­kea hen­ki­lö­työ­vuo­si­na, sil­loin tila­päis­työ­voi­ma sai­si oikean arvioinnin.

   1. Jos kaik­kien toi­mia­lo­jen etu­jär­jes­tö­jen työl­li­syys­vai­ku­tus­las­kel­mat ynnät­täi­siin yhteen, niin Suo­mes­sa oli­si työs­sä­käy­viä kuu­ti­sen miljoonaa. 

    Pas­sit tai ei, niin fes­ta­rei­ta ja tapah­tu­mia alet­tai­siin täs­sä vai­hees­sa jär­jes­tää vain sik­si, että ne voi­tai­siin sit­ten aika­naan perua ja nos­taa kor­vauk­sia val­tiol­ta. Ei siel­lä yhtään alan keik­ka­työ­läis­tä työllistyisi.

 13. Jos nyt ensin sovit­tai­siin, tar­vi­taan­ko roko­te­pas­sia vai roko­tus­pas­sia. Itse haluai­sin jäl­kim­mäi­sen. Voi ne toki yhdis­tää­kin, jos rokot­teen nimel­lä on täs­sä mer­ki­tys­tä. Roko­te­jär­jes­tys­kin on eri asia kuin roko­tus­jär­jes­tys. Vacci­ne or vaccination?

 14. Kan­sain­vä­lis­ten esiin­ty­jien osal­ta ensi kesä on jo mene­tet­ty, ja sil­le Suo­men hal­li­tus ei oikein voi mitään, kun kyse on myös mui­den mai­den rajoi­tuk­sis­ta. Monet kesä­fes­ta­rit on jo perut­tu, kos­ka esiin­ty­jät eivät läh­de Euroo­pan-kier­tueil­le. Kier­tu­eet oli­si jo pitä­nyt buu­ka­ta, ja täl­lä het­kel­lä ei var­muut­ta tapah­tu­mis­ta ole, joten kier­tuei­ta ei ole ruvet­tu jär­jes­tä­mään. Kat­seet on siir­ret­ty suo­siol­la ensi vuoteen.

  Itse ole­tan, että roko­tus­tah­ti kiih­tyy nopeam­min kuin on arvioi­tu, Astra Zenecas­ta huo­li­mat­ta. Roko­tus­pas­si jäi­si joka tapauk­ses­sa aika lyhyen siir­ty­mä­vai­heen jutuk­si. Tapah­tu­ma-alan oli­si ehkä mah­dol­lis­ta panos­taa pai­kal­li­sel­la tasol­la elo­kuu­hun. Sil­loin kan­sa alkaa olla ker­taal­leen roko­tet­tua ja kesää vie­lä het­ki jäl­jel­lä. Ulko­mai­sia esiin­ty­jiä ei var­maan saa, mut­ta jos nopeal­la aika­tau­lul­la jär­jes­tyi­si kotimaisia.

  1. Mik­ko H: Itse ole­tan, että roko­tus­tah­ti kiih­tyy nopeam­min kuin on arvioi­tu, Astra Zenecas­ta huo­li­mat­ta. Roko­tus­pas­si jäi­si joka tapauk­ses­sa aika lyhyen siir­ty­mä­vai­heen jutuk­si. Tapah­tu­ma-alan oli­si ehkä mah­dol­lis­ta panos­taa pai­kal­li­sel­la tasol­la elo­kuu­hun. Sil­loin kan­sa alkaa olla ker­taal­leen roko­tet­tua ja kesää vie­lä het­ki jäl­jel­lä. Ulko­mai­sia esiin­ty­jiä ei var­maan saa, mut­ta jos nopeal­la aika­tau­lul­la jär­jes­tyi­si kotimaisia.

   Itse veik­kaan, että tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen estää kesäl­lä eten­kin se, että tapah­tu­mien jär­jes­tä­jät itse eivät ole saa­neet rokot­tei­ta, ja ovat roko­te­jär­jes­tyk­ses­sä hän­nil­lä. Lisäk­si viran­omais­toi­min­nan täy­ty­nee muut­tua kesää koh­ti men­täes­sä. Esim. tänään uuti­soi­tiin, että pie­neh­kön jou­kon koro­na­mie­le­no­soi­tus­ta val­vo­mas­sa oli iso mää­rä polii­se­ja Hel­sin­gis­sä. Maa­kun­tien isois­sa kesä­ta­pah­tu­mis­sa, jois­sa on kym­me­niä tuhan­sia ihmi­siä, on tyy­pil­li­ses­ti ollut muka­na pari polii­sia sil­loin täl­löin käy­mäs­sä. Polii­sil­la ei lie­ne resurs­se­ja val­voa kesä­ta­pah­tu­mia jat­kos­sa­kaan sen kum­mem­min. Pas­si­val­von­nan täy­tyy perus­tua käy­tän­nös­sä yksi­no­maan yksi­tyi­seen val­von­taan. Polii­sil­la ei lie­ne resurs­se­ja tul­la pois­te­le­maan pas­sit­to­mia yksi­löi­tä ympä­ri Suo­men jär­jes­tet­tä­vis­tä kesätapahtumista.

 15. Roko­te­pas­si­han on jo nyt ole­mas­sa. Puhe­li­mes­ta­ni voin näyt­tää kenel­le tahan­sa Oma­kan­ta tie­to­ni, jos­sa lukee sel­väst: 1 roko­tus Covid-19 rokotetta.
  Epäil­täes­sä voin näyt­tää tie­don sii­nä pai­kal­la seis­ten vah­vas­ti säh­köi­ses­ti tunnistautuneena.
  Suo­mel­la ja suo­ma­lai­sil­la on jo roko­te­pas­si. Mis­tä tääl­lä höris­tään? Eikö Oma­kan­ta ole­kaan kai­kil­le tuttu?

 16. Paras­ta koro­na­pan­de­mias­sa ovat olleet juu­ri kiel­le­tyt mega­ta­pah­tu­mat ja baa­rien sul­ke­mi­nen. Kau­pun­gil­la on ollut kivem­paa ilman kännijuntteja.

  Kau­pun­gin pitäi­si olla ihmis­ten elä­mää var­ten, ei melu­hel­vet­ti ja kusilaari.

 17. Itse pidän roko­te­pas­se­ja Orwe­li­lai­se­na. Lai­te­taan samal­la hiha­mer­kit ja sirut. Koro­nan tode­tus­ti sai­ras­ta­neil­le pitäi­si antaa myös eri oikeu­det vaik­ka roko­tet­ta ei oli­si­kaan saa­nut, sil­lä se antaa vie­lä parem­man suo­jan, jopa muun­tu­nut­ta virus­kan­taa vas­taan. Pitäi­si olla myös sai­ras­ta­nei­den pas­si ja eri oikeu­det heil­le. Lisäk­si eri oikeu­det kuu­lui­si mil­joo­nil­le ihmil­le, jot­ka ovat oireet­to­mas­ti tämän kan­ta­neet tai jot­ka ovat luon­nos­taan immuu­ne­ja. Muu­ten­kin on koh­tuu äly­tön­tä rokot­taa kesää vas­ten kausit­tais­ta pöpöä vas­taan. Ei kukaan nii­tä influens­sa­piik­ke­jä­kään kesäl­lä ota.

 18. San­na Mari­nen roko­te­pas­si-asen­ne kuvas­taa laa­jem­min­kin koko maan tilannetta.

  Suo­ma­lai­set ovat maa­il­man onnel­li­sin­ta kan­saa sik­si, että kai­kil­la menee yhtä huo­nos­ti. Jos jol­la­kin näyt­tää mene­vän jon­kin ver­ran parem­min, tuol­lai­nen poru­kan pet­tä­jä pitää nui­jia mus­tel­mil­le hetimiten.

  Sama näkyy myös sii­nä, että ay-lii­ke ja koko vasem­mis­to ovat juut­tu­neet työ­mark­ki­noil­la yleis­si­to­vuu­teen, jos­ta on seu­rauk­se­na pää­osa 500 000 työt­tö­mäs­täm­me ja kur­ja­lis­toon hylät­ty nuor­ten sukupolvi. 

  Täs­sä-arvon Suo­mes­sa tämä on näkö­jään ihan OK, kos­ka­pa näis­tä ongel­mis­ta ei puhu­ta juu­ri­kaan mis­sään. Sama kos­kee maam­me 20-vuo­tis­ta talou­den pysähtymistä.

  Ei sii­tä­kään puhu­ta, että kun suur­teol­li­suu­tem­me työl­lis­tää mel­kein pel­käs­tään ulko­mail­la, Suo­men talou­den voi­vat pelas­taa vain 300 000 pk-yri­tys­täm­me, jot­ka luo­vat pää­osan uusis­ta työpaikoista.

  Kaik­kein vähi­ten puhu­taan sii­tä, että maa­il­man jäy­kim­mät työ­mark­ki­nam­me pitäi­si täy­del­li­ses­ti reformoida. 

  Nehän perus­tu­vat men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä vär­kät­tyi­hin 300 kpl TESiin, jot­ka ovat 100+ sivui­sia yksi­tyis­koh­tai­sia teke­lei­tä, teh­ty ”sta­bii­leis­sa” olo­suh­teis­sa suur­teol­li­suu­den pysy­viä työ­paik­ko­ja var­ten. Tuol­lais­ta maa­il­maa ei enää ole olemassakaan. 

  Dynaa­mi­ses­sa nyky­to­del­li­suu­des­sa työ­pai­kat ovat suu­rel­ta osin projekti‑, seson­ki- ja pät­kä­töi­tä, etä­töi­tä, työn opiskelun/lastenhoidon/sapattivuoden junai­lua, sekä itsen­sä työllistämistä.

  Jokai­nen täys­jär­ki­nen taju­aa, että TES-sys­tee­mi jou­taa ros­kik­seen ja Suo­mes­ta pitää teh­dä taas kil­pai­lu­ky­kyi­nen maa, mark­ki­na­ta­lou­den ehto­jen mukaan.

  Oli­si­ko­han jo aika tun­nus­taa, että Suo­men sosia­lis­ti­nen talous­ko­kei­lu on epä­on­nis­tu­nut, samoin kuin kaik­kial­la muuallakin?

  Marxil­le pitää jo antaa hau­ta­rau­ha ja tuo­mi­ta hänen teo­rian­sa har­hao­peik­si, tove­reit­ten innok­kaas­ti nous­tes­sa sei­so­maan, taput­ta­maan tau­koa­mat­ta käsiään…

  1. Yleis­si­to­vuus­kin aiheut­taa työ­mark­ki­noil­le jäyk­kyyt­tä, mut­ta olen vas­ta vii­me kuu­kausi­na havain­nut, miten pal­jon maan viral­li­nen kak­si­kie­li­syys aiheut­taa sitä. Nyt olen vas­ta tajun­nut, että min­kä takia Suo­mes­sa ei kun­tien ja val­tion viran­hal­ti­joi­den jou­kos­sa ole juu­ri lain­kaan maa­han­muut­ta­jia. Suo­mes­sa kun ei voi saa­da vir­kaa, jos eivät osaa sekä suo­mea että ruot­sia. Kun kat­soo vaik­ka ulko­mai­den polii­si­voi­mia, monis­sa niis­tä on pal­jon maa­han­muut­ta­jia. Suo­mes­sa ei pää­se suo­men­kie­li­sen alu­een polii­sik­si­kaan läpäi­se­mät­tä ruot­sin koet­ta. Ahve­nan­maal­le pää­see jul­ki­sel­le sek­to­ril­le töi­hin osaa­mat­ta suo­mea. Se on osa­syy sil­le, mik­si Ahve­nan­maal­la jul­ki­sel­la sek­to­ril­la työs­ken­te­lee enem­män maa­han­muut­ta­jia (tosin lähin­nä ruot­sin­kie­li­sis­tä mais­ta) kuin muu­al­la Suo­mes­sa. Suo­mes­sa maa­han­muut­ta­jil­le on tar­jol­la töi­tä lähin­nä vain yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la, kos­ka jul­ki­sen sek­to­rin osal­ta työ­mark­ki­noil­la on kak­si­kie­li­syys­vaa­ti­mus — vaik­ka oikeas­ti har­va toi­sen koti­mai­sen kie­len kie­li­ko­keen jos­kus läpäis­syt oikeas­ti osaa kah­ta kiel­tä niin hyvin, että voi­si työn­sä hoi­taa molem­mil­la kielillä.

   1. ni: aiheut­taa työ­mark­ki­noil­le jäykkyyttä

    Suo­mes­sa on äärim­mäi­sen vah­va tah­to saa­da työ­mark­ki­noil­le kaik­ki mah­dol­li­nen jäyk­kyys tilan­tees­sa, jos­sa edes on viit­tei­tä mis­tään ulkomaalaisesta.

    Esim. Suo­mes­sa AMK kou­lu­tet­tu ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­nen. Läh­tee teke­mään jat­ko-opin­to­ja suo­ma­lai­seen yli­opis­toon ja työs­ken­te­li­si samal­la perus­teh­tä­väs­sään pai­kal­li­ses­sa sai­raa­las­sa. Ei saa lupaa olla maas­sa, kos­ka varal­li­suu­den muo­dos­tu­mis­ta ei pide­tä uskot­ta­va­na. Palk­ka­tu­loa ei notee­ra­ta ja val­mis­tu­mi­nen AMK:sta ei oikeu­ta hake­maan ole-lupaa kai­kis­sa tapauksissa.

    Ja sit­ten se haus­kuus. Kun­ta­pai­kan perus­teel­la tulee työ­vel­voi­te. Olet pak­ko­työn alai­se­na reser­vis­sä maas­sa, jos­sa toi­nen viran­omai­nen samal­la karkottaa.

    Kum­ma jut­tu, että seu­raa­va EU maa ottaa töi­hin heti ammat­ti­lai­sen, jon­ka suo­mi on ensin kou­lut­ta­nut AMK:ssa ja nyt etä­nä kou­lut­taa yli­opis­tos­sa. Ja suo­mi ei pääs­tä maahan.

 19. Eli tapah­tu­ma-alan rokot­ta­ma­ton pre­ka­ri­aat­ti jär­jes­tää roko­te­tuil­le suu­ren ikä­luo­kan edus­ta­jil­le tapah­tu­mia tänä kesä­nä. Ne, jot­ka eivät halua ottaa ris­ke­jä, pot­ki­taan pihal­le ja ote­taan koro­naa pel­kää­mät­tö­miä tilalle.

  Tämä ehdo­tus alkaa oikeas­ti ole­maan sitä suku­pol­vien sotaa.

 20. se että ei pää­se oksen­ta­maan fes­ta­reil­le ilman koro­na­ro­ko­tet­ta. on pik­ku­jut­tu. vs yksi­lön­va­paut­ta koko lopu­ne­lä­mään vai­kut­ta­va asia. sil­le ei ole rahal­lis­ta hin­taa ole­mas­sa­kaan. ennem­min pel­lot kyn­ne­tään vaik­ka häril­lä tule­vai­suu­des­sa. nat­si­sak­sa oli­si kateel­li­nen. niil­lä ei ollut digiai­kaa joil­la kytä­tä ja loke­roi­da ihmisiä.

 21. Näh­däk­se­ni San­na Mari­nin alku­pe­räi­nen kom­ment­ti tuli n.k. “sel­kä­ran­gas­ta”: oppo­si­tio­puo­lu­eel­ta tule­va ehdo­tus on tyr­mät­tä­vä sen merii­teis­tä riip­pu­mat­ta. Seu­raa­va­na päi­vä­nä hän suh­tau­tui asi­aan jo rakentavammin.

  Pri­mi­tii­vi­reak­tion vai­hees­sa hänel­tä kui­ten­kin meni­vät sekai­sin yksi­tyi­set ja jul­ki­set pal­ve­lut: jul­ki­sin varoin yllä­pi­det­tyi­hin museoi­hin, kir­jas­toi­hin tai vas­taa­viin on aina­kin osit­tain sovel­let­ta­va eri kri­tee­rei­tä kuin yksi­tyi­siin palveluihin.

  Mie­les­tä­ni esim. kam­paa­mo­y­rit­tä­jäl­lä pitää olla täy­si oikeus kiel­täy­tyä tar­joa­mas­ta pal­ve­lui­taan asiak­kaal­le, joka muo­dos­taa ris­kin yrit­tä­jän toi­meen­tu­lol­le (=yrit­tä­jä voi saa­da tar­tun­nan jou­tuen kes­keyt­tä­mään työn­teon parik­si vii­kok­si) tai jopa hen­gen­me­nol­le. Roko­te­pas­si laa­jas­ti ymmär­ret­ty­nä (= todis­taa tar­tun­ta­ris­kin vähäi­syy­den joko roko­tuk­sen tai sai­ras­te­tun tau­din kaut­ta han­ki­tun immu­ni­tee­tin tai tuo­reen tes­ti­to­dis­tuk­sen kaut­ta) on yksi työ­ka­lu sinä siir­ty­mä­ai­ka­na, jon­ka kulues­sa toi­vot­ta­vas­ti siir­rym­me jon­ki­nas­tei­seen koro­nan­jäl­kei­seen “uuden nor­maa­lin” aikaan. 

  Kam­paa­mo­y­rit­tä­jän esi­merk­ki pätee yksi­tyi­sen sek­to­rin jär­jes­tä­miin tapah­tu­miin (fes­ta­rit, jouk­kue­la­jien pelit, urhei­lu­kil­pai­lut ja vas­taa­vat). Roko­te­pas­si mah­dol­lis­taa täl­lais­ten tapah­tu­mien koh­tuul­li­sen tur­val­li­sen jär­jes­tä­mi­sen siir­ty­mä­ai­ka­na. Yhteis­kun­ta kiit­tää: sen lisäk­si, että tapah­tu­mat tuo­vat kau­an kai­vat­tua vir­kis­tys­tä yksi­tyi­sil­le ihmi­sil­le, talou­del­li­nen toi­me­liai­suus ja sen myö­tä vero­tu­lot lisääntyvät.

  Suu­rin osa jul­ki­sin varoin jär­jes­tet­tä­vis­tä tapah­tu­mis­ta (esim. oop­pe­ra, teat­te­ri, kon­ser­tit) ja toi­min­nois­ta (esim. kir­jas­tot, museot, uima­hal­lit) on jär­jes­tet­tä­vis­sä koro­na­tur­val­li­ses­ti myös ilman roko­te­pas­sia. Se, mik­si ne kaik­ki on estet­ty tai sul­jet­tu, näyt­täi­si perus­tu­van lähes yksi­no­maan sii­hen, että se on ollut nykyi­sen lain­sää­dän­nön puit­teis­sa help­poa. Objek­tii­vis­ta ris­ki­nar­vioin­tia vs. saa­vu­tet­ta­vat hyö­dyt (=tar­tun­to­jen ehkäi­sy) ei ole vaadittu.

 22. Hel­sin­ki­läi­set miet­tii jotain kesä­fes­ta­rei­ta samal­la, kun suu­rel­ta osal­ta kan­saa on pis­tet­ty koko elä­mä ja arki rul­lal­le käsit­tä­mät­tö­män hep­poi­sil­la perusteilla. 

  Suo­men ja Venä­jän väli­nen raja oli­si hyvä saa­da auki täs­sä vai­hees­sa. Siel­lä on jo pak­ko­tes­tauk­set, joten mah­dot­to­man suur­ta ris­kiä ei sii­nä otet­tai­si, vaik­ka mei­dät pääs­tet­täi­siin elä­mään omaa elä­määm­me. Lää­kä­ri varoit­te­li jo, että kyl­lä tämä koro­na vie minul­ta hen­gen ilman sitä tau­tia­kin, jos en löy­dä elä­mää­ni muu­ta sisäl­töä kuin juo­mi­nen ja syöminen.

  1. JTS: Miten ihmees­sä kes­ken ole­va roko­tus­sar­ja kel­pai­si mihinkään?

   Ensim­mäi­nen roko­te antaa sen ver­ran mer­kit­tä­väs­ti suo­jaa, että virus ei pää­se leviä­mään. Yksit­täi­siä sai­ras­tu­nei­ta vie­lä tulee, mut­ta epi­de­mia lop­puu tähän. 

   Toi­nen roko­te suo­jaa käyt­tä­jän­sä var­sin tehok­kaas­ti. Tämän jäl­keen esim. ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sen saa­ma altis­tus ei tar­koi­ta karan­tee­nia tai muu­ta lisä­suo­jau­tu­mis­ta. Se on busi­ness as usual.

   Eli yksi roko­te suo­jaa jo yhteis­kun­nan mut­ta tar­vi­taan kak­si, jot­ta yksi­löt ovat suo­jas­sa. Toki ne poik­keuk­set on uuti­sis­sa ja poli­tiik­ka teh­dään kai­kis­sa kata­stro­feis­sa mar­gi­naa­leis­sa. Esim. kak­si toi­sis­taan tyk­kää­vää kan­saa, Ukrai­na ja Venä­jä on koh­ta sodas­sa, kun muu­ta­ma tyyp­pi ajaa täl­läis­tä politiikkaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.