Kammottava päätös hallitukselta

Olin eilen niin rai­vois­sa­ni hal­li­tuk­sen kyy­ni­ses­tä pää­tök­ses­tä olla pai­not­ta­mat­ta koro­na-roko­tuk­sia sin­ne, mis­sä tau­tia on eni­ten, että kat­soin vii­saam­mak­si olla kir­joit­ta­mat­ta asias­ta ennen kuin olen nuk­ku­nut yön yli. Rai­vo­ni ei kui­ten­kaan yhdes­sä yös­sä laantunut.

Hal­li­tus siis ei päät­tä­nyt, ettei roko­tus­jär­jes­tys­tä muu­tet­tai­si kos­kaan, mut­ta päät­ti, että se teh­dään niin myö­hään, ettei sil­lä ole enää mitään tehoa – jos siis teh­dään lainkaan.

Sota-aika­na val­tion­joh­to jou­tuu teke­mään pää­tök­siä, jot­ka mer­kit­se­vät omien kan­sa­lais­ten hen­gen uhraa­mis­ta, mut­ta rau­han olois­sa sel­lais­ta ei pitäi­si tehdä.

Demo­kra­tian kan­nal­ta oli­si oikein, että kan­sa­lai­set tie­täi­si­vät pää­tök­sen perus­tat ja kukin puo­lue ker­toi­si, mitä mikin puo­lue neu­vot­te­luis­sa ajoi. Jotain kyl­lä tie­däm­me. Suo­men kes­kus­tan viha­mie­li­nen asen­ne Hel­sin­gin seu­tua koh­taan on tun­net­tua, mut­ta yksin kes­kus­ta ei tätä pää­tös­tä oli­si voi­nut teh­dä. Jul­ki­suu­des­sa ollei­den tie­to­jen mukaan RKP ja vih­reät esit­ti­vät roko­tus­ten ohjaa­mis­ta asian­tun­ti­ja­lausun­to­jen mukaan. Tele­vi­sioi­dus­sa haas­tat­te­lus­sa Kris­ta Kiu­ru (sd) ilmoit­ti sää­ty­ta­lon por­tail­la rehel­li­ses­ti, että hänen tavoit­teen­sa on estää koh­den­ta­mi­nen hal­lin­nol­li­sel­la jar­rut­ta­mi­sel­la, jos­sa hän on tun­ne­tus­ti tai­ta­va. Hal­li­tuk­sen pää­tös vas­ta­si Kiu­run ennal­ta sano­maa. Oikeas­taan siis vain Vasem­mis­to­lii­ton kan­taa on hämä­rän peitossa.

Hal­li­tuk­sen neu­vot­te­luis­sa pöy­däl­lä olleet pape­rit eivät ole jul­ki­sia, mut­ta on täy­sin mah­do­ton­ta, ettei­vät minis­te­rit oli­si olleet tie­toi­sia luvuis­ta. Pää­tök­sel­lään hal­li­tus lisä­si tie­toi­ses­ti tar­tun­to­ja, sai­raan­hoi­to­jak­so­ja, teho­hoi­to­jak­so­ja ja kuo­le­mia nel­jän­nek­sel­lä.[1]

Toden­nä­köi­syyk­sien kaut­ta tap­pa­mi­nen tuot­taa kuo­le­mia aivan yhtä pal­jon kuin teloit­ta­mi­nen, vaik­ka se ei sil­tä tun­nu. Teloit­ta­mi­ses­ta se ero­aa sii­nä, ettei ennal­ta tie­de­tä, ket­kä tule­vat kuo­le­maan. Se vas­taa siis taval­laan sitä, että ampuu sil­mät kiin­ni väkijoukkoon.

Pal­jon­ko suo­ma­lai­sia hal­li­tus päät­ti uhra­ta? HUS:n Juha Tuo­mi­nen arvioi Medi­uu­ti­sis­sa kuo­lo­nuh­re­ja tule­van kym­me­niä tai ehkä satoja.

HUS:n kehit­tä­mis­joh­ta­ja Visa Hon­ka­nen taas arvioi yli­mää­räis­ten kuo­le­mien mää­räk­si vain kuusi. Luku tun­tuu todel­la pie­nel­tä, mut­ta seli­tys on lausees­sa, ettei las­kel­mas­sa ole otet­tu huo­mioon lau­ma­suo­jan vai­ku­tus­ta. On siis otet­tu huo­mioon vain se, ettei­vät roko­tuk­sen saa­neet sai­ras­tu itse, mut­ta ei sitä, ettei­vät nämä tar­tu­ta mui­ta. Tämä jäl­kim­mäi­nen efek­ti on pal­jon mer­kit­tä­väm­pi, kos­ka se ker­taan­tuu. Kun ei saa tar­tun­taa roko­te­tul­ta, ei tar­tu­ta myös­kään itse ja niin edel­leen. Itse asias­sa roko­tuk­set pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Turus­sa suo­jaa­vat tätä kaut­ta myös muu­ta maa­ta. Muu­al­la maas­sa tar­tut­ta­vuus­lu­ku on pal­jon alle yhden eli epi­de­mia hii­pui­si pois, ellei sai­si täy­den­nys­tä tautipesäkkeistä.

Pal­jon­ko hal­li­tuk­sen pää­tös tuot­taa kuo­le­mia riip­puu tie­tys­ti sii­tä, miten uskom­me epi­de­mian kehit­ty­vän. Jos epi­de­mia kehit­tyi­si räjäh­dyk­sen­omai­ses­ti niin, että huh­ti­kuun 18. päi­vän tie­noil­la tar­tun­to­ja oli­si jo 11 000, kuo­le­mia oli­si todel­la aiheu­tet­tu sato­ja.  Minä olen epi­de­mian suh­teen pal­jon opti­mis­ti­sem­pi. Sanoi­sin, että hal­li­tus aiheut­ti run­saat 20 kuolemaa.

Uhre­ja oli­si siis yhtä pal­jon kuin oli Kon­gin­kan­kaan bus­si­tur­mas­sa. Tuos­sa Suo­men maan­tie­lii­ken­teen pahim­mas­sa onnet­to­muu­des­sa kuo­li 23 hen­keä, kun bus­si tör­mä­si pape­ri­rul­la­las­tis­sa olleen rekan perä­vau­nuun ja pape­ri­rul­lat murs­ka­si­vat matkustajia.

Myön­nän, että ver­taus on epä­rei­lu. Kon­gin­kan­kaan bus­si­tur­ma oli puh­das onnet­to­muus. Ei sitä kukaan tahal­laan aiheuttanut.

 

[1] KRAR:n las­kel­mien mukaan tar­tun­ta­mää­rät oli­si­vat alen­tu­neet 21–23 pro­sent­tia eli pää­tök­sen sivuut­ta­mien lisää nii­tä yli 25 pro­sent­tia. Tämä joh­tuu sii­tä, että 80 on 20 % vähem­män kuin 100, mut­ta 100 on 25 % enem­män kuin 80.

224 vastausta artikkeliin “Kammottava päätös hallitukselta”

 1. Edel­leen tun­tuu hul­lul­ta, että ihmis­ten tap­pa­mi­ses­ta Suo­mes­sa ei jou­du syyt­tee­seen minis­te­ri­nä tai vir­ka­mie­he­nä, mut­ta joi­den­kin pens­ko­jen tuo­mi­ses­ta pako­lais­lei­ril­tä jou­tuu. Poli­tii­kas­sa ja medias­sa on var­mas­ti Suo­men mul­kuim­mat ihmi­set vallassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Sanoi­sin, että hal­li­tus aiheut­ti run­saat 20 kuo­le­maa. Uhre­ja oli­si siis yhtä pal­jon kuin oli Kon­gin­kan­kaan bussiturmassa

   Hal­li­tus aiheut­ti kuo­le­mia! Onko tämä sivis­ty­neen ana­lyyt­tis­ta puhet­ta? Tuol­la päät­te­lyl­lä Soi­nin­vaa­ran tai jon­kun muun pitäi­si teh­dä tulos­las­kel­ma, jos­sa las­ket­tai­siin hal­li­tuk­sen kuo­le­man tuot­ta­mus­ten ja hen­kien pelas­ta­mi­sen ero. Täy­tyy­hän samaa logiik­kaa seu­ra­ten olla niin, että samai­sen hal­li­tuk­sen toi­men­pi­teet ovat myös pelas­ta­neet ihmi­siä. Ei nyt kui­ten­kaan pidä las­kea kuo­le­man tuot­ta­mis­ten taset­ta ja teh­dä mie­li­val­tai­sia syy-yhteyk­siä, saa­ti sit­ten täy­sin mie­li­val­tai­sia rin­nas­tuk­sia. Ennen meil­lä koet­tiin Soi­nin vaa­raa, nyt tai­taa popu­lis­ti­seen kär­keen hyp­piä Soininvaara!

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Minus­ta on koh­tuu­ton­ta syyt­tää ketään “ole­te­tuis­ta” kuo­le­mis­ta. Eme mekään Oulus­sa syy­tä ketään sii­tä, että kuu­kau­des­sa kuo­li 40 hen­ki­löä, kun koro­na levi­si räjäh­dys­mäi­ses­ti Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa. Kym­me­niä hoi­to­hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­vaa sai­ras­tui vain sik­si, ettei hei­tä saa­nut vie­lä aiem­min rokot­taa, kos­ka Oulus­sa on nou­da­tet­tu THL:n roko­tus­jär­jes­tys­tä. Tääl­lä on tuhan­sia hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa, jot­ka eivät ole saa­neet roko­tet­ta. Pitäi­si­kö nyt jät­tää esim. Oulus­sa ris­ki­ryh­mä­läi­set ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta rokot­ta­mat­ta, että saa­daan rokot­tei­ta pää­kau­pun­kiin? Kyl­lä tääl­lä­kin on tar­tun­to­ja ja olem­me nyt kau­pun­gin­sai­raa­lan esi­mer­kis­tä näh­neet, miten nopeas­ti tar­tun­nat ete­ne­vät. Hyvää, kaik­kien kan­nal­ta oikeu­den­mu­kais­ta ja help­poa rat­kai­sua ei ole ole­mas­sa. Minun puo­les­ta saat­te mei­dän­kin rokot­teet, jos maa­kun­tan­ne rajat pis­te­tään kiin­ni, eikä tän­ne poh­joi­seen aje­ta huvit­te­le­maan samal­la, kun vali­te­taan hal­li­tuk­sen aiheut­ta­mis­ta kuo­le­mis­ta. Ode, olen aika pet­ty­nyt, ettei asias­ta voi­da kes­kus­tel­la asial­li­ses­ti. Ter­vei­sin ex-kol­le­ga­si Anne H

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Anne Huo­ta­ri:
    Minus­ta on koh­tuu­ton­ta syyt­tää ketään ”ole­te­tuis­ta” kuo­le­mis­ta. Eme mekään Oulus­sa syy­tä ketään sii­tä, että kuu­kau­des­sa kuo­li 40 hen­ki­löä, kun koro­na levi­si räjäh­dys­mäi­ses­ti Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa. Kym­me­niä hoi­to­hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­vaa sai­ras­tui vain sik­si, ettei hei­tä saa­nut vie­lä aiem­min rokot­taa, kos­ka Oulus­sa on nou­da­tet­tu THL:n roko­tus­jär­jes­tys­tä. Tääl­lä on tuhan­sia hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa, jot­ka eivät ole saa­neet roko­tet­ta. Pitäi­si­kö nyt jät­tää esim. Oulus­sa ris­ki­ryh­mä­läi­set ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta rokot­ta­mat­ta, että saa­daan rokot­tei­ta pää­kau­pun­kiin? Kyl­lä tääl­lä­kin on tar­tun­to­ja ja olem­me nyt kau­pun­gin­sai­raa­lan esi­mer­kis­tä näh­neet, miten nopeas­ti tar­tun­nat ete­ne­vät. Hyvää, kaik­kien kan­nal­ta oikeu­den­mu­kais­ta­ja help­poa rat­kai­sua ei ole ole­mas­sa. Minun puo­les­ta saat­te mei­dän­kin rokot­teet, jos maa­kun­tan­ne rajat pis­te­tään kiin­ni, eikä tän­ne poh­joi­seen aje­ta huvit­te­le­maan samal­la, kun vali­te­taan hal­li­tuk­sen aiheut­ta­mis­ta kuo­le­mis­ta. Ode, olen aika pet­ty­nyt, ettei asias­ta voi­da kes­kus­tel­la asial­li­ses­ti. Ter­vei­sin ex-kol­le­ga­si Anne H

    Sil­ti oulu­lai­sel­la ris­ki­ryh­mä­läi­sel­lä on pie­nem­pi ris­ki jou­tua sai­raa­laan vai tehol­le taik­ka kuol­la hel­sin­ki­läi­sel­lä riskiryhmäläisellä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Kor­jaus edel­li­seen vies­tii­ni: Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa on kuol­lut 19 hen­ki­löä, ei 40, kuten vir­heel­li­ses­ti aiem­min kir­joi­tin. Tar­tun­nan saa­nei­ta oli run­saas­ti myös hen­ki­lö­kun­nas­sa, kos­ka hen­ki­lö­kun­taa ei vie­lä rokotettu.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Et siis pidä las­ke­mis­sa­si tär­kei­nä nii­tä ihmi­siä, jot­ka meneh­ty­vät ilman roko­tuk­sia maa­kun­nis­sa, kun rokot­teet ohja­taan pää­kau­pun­ki­seu­dul­le? No, eihän meil­lä syr­jä­seu­tu­jen leh­män­pas­kan hajui­sil­la jun­teil­la ole kos­kaan aiem­min­kaan ollut mitään ihmi­sar­voa sta­di­lais­ten silmissä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos pidäm­me kaik­kia ihm­siä yhtä arvok­kai­na, rokot­teet kan­nat­taa kes­kit­tää sin­ne, mis­sä tartn­ta­vaa­ra on suurin.

    Moni pan­de­mia hoi­de­taan juu­ri kuten Osmo kuvai­li. Ebo­lan koh­dal­la huma­ni­tää­ri­nen apu meni välit­tö­mäs­ti nii­hin Län­si-Afri­kan mai­hin mis­sä oli pahim­mat ebo­la tar­tun­nat kuin sin­ne mis­sä oli vähem­män ebolaa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Olet siis sitä miel­tä, että syr­jä­seu­tu­jen junt­tien tar­tun­ta­vaa­ra pie­ne­nee, kun eivät saa rokot­tei­ta? No okei, ehkä parem­min suo­jat­tu­jen sta­di­lais­ten aiheut­ta­ma infek­tio­pai­ne todel­la ale­nee­kin. Tämän väes­tö­ta­son ilmiön­kö luu­let isos­ti loh­dut­ta­van mökis­sään rokot­ta­mat­ta pelois­saan kär­vis­te­le­vää junttia?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Rahul Soma­ni: Moni pan­de­mia hoi­de­taan juu­ri kuten Osmo kuvai­li. Ebo­lan koh­dal­la huma­ni­tää­ri­nen apu meni välit­tö­mäs­ti nii­hin Län­si-Afri­kan mai­hin mis­sä oli pahim­mat ebo­la tar­tun­nat kuin sin­ne mis­sä oli vähem­män ebolaa.

    Toi ebo­la­ve­to oli todel­la hyvä perus­te­lu. Ebo­la­ro­kot­tees­ta ei tosi­aan oli­si pal­joa hyö­tyä suo­mes­sa. Voi­tai­sii­han me var­muu­den vuok­si aloit­taa den­gu­kuu­meen tor­jun­ta suo­mes­sa, mut­ta hyö­dyt eivä kan­na kovin pit­käl­le. Pitäi­si kysyä mitä

    J. Jör­gen­sen:
    Olet siis sitä miel­tä, että syr­jä­seu­tu­jen junt­tien tar­tun­ta­vaa­ra pie­ne­nee, kun eivät saa rokot­tei­ta? No okei, ehkä parem­min suo­jat­tu­jen sta­di­lais­ten aiheut­ta­ma infek­tio­pai­ne todel­la ale­nee­kin. Tämän väes­tö­ta­son ilmiön­kö luu­let isos­ti loh­dut­ta­van mökis­sään rokot­ta­mat­ta pelois­saan kär­vis­te­le­vää junttia?

    Tilan­ne pysyy sama­na, kun ei ole ketään joka tar­tut­tai­si syr­jä­seu­tu­lais­ta. Jos ebo­las­ta ei huo­leh­di­ta siel­lä kau­ka­na niin jonain päi­vä­nä se tän­ne tulee ja sii­nä on sit­ten kun­nol­la tap­pa­va tauti.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos pidäm­me kaik­kia ihm­siä yhtä arvok­kai­na, rokot­teet kan­nat­taa kes­kit­tää sin­ne, mis­sä tartn­ta­vaa­ra on suurin.

    Tämä on muu­ten hyvä argu­ment­ti, pait­si että, kuten aiem­mas­sa ket­jus­sa moni­kin huo­maut­ti, tuol­la logii­kal­la kaik­ki rokot­teet pitäi­si lähet­tää johon­kin Ete­lä-Euroop­paan tai mah­dol­li­ses­ti Afrik­kaan. Jos suo­ma­lai­si­na hyväk­sym­me, että suo­ma­lais­ten hen­get ovat tär­keäm­piä kuin mui­den, niin sil­loin pitää hyväk­syä myös, että Pir­kan­maa­lais­ten mie­les­tä Pir­kan­maa­lais­ten hen­get ovat arvok­kaam­pia kuin mui­den ja Poh­jois-Perä­hi­kiä­läis­ten mie­les­tä Poh­jois-Perä­hi­kiä­läis­ten hen­get ovat arvok­kaam­pia kuin muiden.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   5. Ano­nyy­mi: Tämä on muu­ten hyvä argu­ment­ti, pait­si että, kuten aiem­mas­sa ket­jus­sa moni­kin huo­maut­ti, tuol­la logii­kal­la kaik­ki rokot­teet pitäi­si lähet­tää johon­kin Ete­lä-Euroop­paan tai mah­dol­li­ses­ti Afrik­kaan. Jos suo­ma­lai­si­na hyväk­sym­me, että suo­ma­lais­ten hen­get ovat tär­keäm­piä kuin mui­den, niin sil­loin pitää hyväk­syä myös, että Pir­kan­maa­lais­ten mie­les­tä Pir­kan­maa­lais­ten hen­get ovat arvok­kaam­pia kuin mui­den ja Poh­jois-Perä­hi­kiä­läis­ten mie­les­tä Poh­jois-Perä­hi­kiä­läis­ten hen­get ovat arvok­kaam­pia kuin muiden.

    Näin ei kan­na­ta rin­nas­taa paris­ta­kin syys­tä. Ensin­nä­kin Suo­men hal­li­tus on vas­tuus­sa suo­ma­lai­sis­ta. Ei voi­si kuvi­tel­la, että esim. maa­il­man­so­das­sa Suo­men ken­raa­lit lähet­täi­si­vät jouk­ko­ja vaik­ka Afrik­kaan, jos­sa joku armei­ja on pahem­mas­sa pulas­sa kuin Suo­men armei­ja. Toi­sek­si Suo­mes­sa saa liik­kua vapaas­ti, kun taas Afri­kas­ta tän­ne ei saa tul­la. Sik­si afrik­ka­lais­ten tau­ti­ti­lan­teel­la ei ole mitään vai­ku­tus­ta tau­din tor­jun­taan täällä. 

    Suo­mes­sa siis hal­li­tus tekee, mitä sen pitää lain mukaan teh­dä, ja sat­tu­neis­ta syis­tä se onkin tehok­kain tapa toi­mia — aina­kin lyhyel­lä tähtäimellä. 

    Jat­kos­sa pitäi­si kyl­lä saa­da aikaan sys­tee­mi, jos­sa seu­raa­van “ebo­lan” koh­dal­la vas­ta­toi­met koh­dis­te­taan mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti glo­baa­lil­la tasol­la. No, sel­lais­ta sys­tee­miä ei tietn­kään saa­da aikai­sek­si, mut­ta var­maan aske­lia oikean suun­taan voi­daan ottaa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   6. Osmo , tämä on vih­re­ää sontaa…mitä poruk­ka itse tekee asian hyväk­si. Ei mitään. Lie­hu­taan kylil­lä ja vaa­di­taan mui­ta odot­ta­maan roko­tus­ta. Näin­hän se joten­kin menee…

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Leh­män­pas­ka on sekoit­ta­nut pää­tä sen ver­ran pahas­ti, ettet ymmär­rä tarun­ta­ris­kin suu­rim­man tar­tun­ta­mää­rän alueil­la kor­kein. Ja sitä myö­ten myös kuolemanriskin.

   Jos leh­män­pas­kan kes­kel­lä virus leviäi­si pahi­ten, tot­ta kai roko­tuk­set kes­ki­tet­täi­siin sin­ne leh­män­pas­kan keskelle.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. J. Jör­gen­sen:
   Et siis pidä las­ke­mis­sa­si tär­kei­nä nii­tä ihmi­siä, jot­ka meneh­ty­vät ilman roko­tuk­sia maa­kun­nis­sa, kun rokot­teet ohja­taan pää­kau­pun­ki­seu­dul­le? No, eihän meil­lä syr­jä­seu­tu­jen leh­män­pas­kan hajui­sil­la jun­teil­la ole­kos­kaan aiem­min­kaan ollut mitään ihmi­sar­voa sta­di­lais­ten silmissä.

   Vään­nän asian rau­ta­lan­gas­ta vie­lä näin:

   Vuon­na 2021 maa­seu­dul­la 100 000 roko­tet­ta estäi­si yhden kuo­le­man ja väes­tö­ti­heäs­sä kau­pun­gis­sa sama roko­te­mää­rä estäi­si 50 kuo­le­maa puo­lit­taen samal­la maa­seu­dun ilmaan­tu­vuu­den. Miten jakai­sit rokot­teet esi­merk­ki­ta­pauk­ses­sa jos oli­sit Suo­men dik­taat­to­ri, jon­ka oma suku ja sisä­pii­ri on jo rokotettu?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  3. J. Jör­gen­sen:
   Et siis pidä las­ke­mis­sa­si tär­kei­nä nii­tä ihmi­siä, jot­ka meneh­ty­vät ilman roko­tuk­sia maa­kun­nis­sa, kun rokot­teet ohja­taan pää­kau­pun­ki­seu­dul­le? No, eihän meil­lä syr­jä­seu­tu­jen leh­män­pas­kan hajui­sil­la jun­teil­la ole­kos­kaan aiem­min­kaan ollut mitään ihmi­sar­voa sta­di­lais­ten silmissä.

   Ei se niin ole. Maa­seu­dul­la on mel­ko tur­vas­sa muu­te­kin, kun lähim­mät sai­raat ovat kau­ka­na eikä samois­sa rap­pu­käy­tä­vis­sä, kuten pahim­mis­sa tautiprsäkkeissä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Lars Sjöt­räsk: Maa­seu­dul­la on mel­ko tur­vas­sa muuteki

    Se voi johtua,siitä, että maa­seu­dul­la ilmaan­tu­vuus on nol­la ja ravin­to­lat sii­tä huo­li­mat­ta kiinni.

    Kos­ka koko maas­sa on soli­daa­ri­ses­ti men­ty koko­ma­jan lähes tasa­jal­kaa rajoi­tus­ten kans­sa, mik­sei sama käy roko­tus­ten kanssa? 

    Väi­tän että rajoi­tuk­set ovat koko ajan olleet myö­häs­sä Uuden­maan tau­ti­ti­lan­tee­seen näh­den, kos­ka pks ei ole näh­ty nii­tä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sek­si. Rokot­ta­mat­to­muu­del­la on täy­sin vas­taa­via ikä­viä vai­ku­tuk­sia kuin rajoit­teil­la­kin. Ilman roko­tuk­sia elä­mä ei voi palau­tua normaaliksi. 

    Sel­väs­ti moni kuvit­te­lee, että roko­tuk­set ovat hyvä,vaihtoehto rajoi­tuk­sil­le. Ei tämä näin voi men­nä, ei maa­kun­nis­ta ole jär­keä lähet­tää rokot­tei­ta pks, jot­ta siel­lä voi­daan löy­sä­tä nopeam­min ja jät­tää lisä­ra­hoi­tuk­sen teke­mät­tä. Lop­pu­tu­le­ma­na­han epi­de­mia ete­nee lähes kuten ennen­kin, mut­ta muu Suo­mi on ilman rokotuksia.

    Pir­kan­maal­la­kin epi­de­mia nyt­käh­ti vähän alas­päin, kou­lut ava­taan, mut­ta toi­sin kuin alun­pe­rin oli tar­koi­tus, kun­to­sa­le­ja ei sul­jet­tu­kaan. Joko täs­sä enna­koi­tiin roko­tuk­sia ja ehkä jopa nii­den suuntaamisia?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Toden­nä­köi­syyk­sien kaut­ta tap­pa­mien tuot­taa kuo­le­mia aivan yhtä pal­jon kuin teloit­ta­mi­nen, vaik­ka se ei sil­tä tun­nu. Teloit­ta­mi­ses­ta se ero­aa sii­nä, ettei ennal­ta tie­de­tä, ket­kä tule­vat kuo­le­maan. Se vas­taa siis taval­laan sitä, että ampuu sil­mät kiin­ni väkijoukkoon.”

  Olen täy­sin samaa miel­tä hal­li­tuk­sen kam­mot­ta­vas­ta pää­tök­ses­tä. Hal­li­tus toi­mi koro­nan suh­teen koh­ta­lai­sen hyvin vii­mek­si noin vuo­si sit­ten. Sen jäl­keen se alkoi levä­tä laa­ke­reil­laan. Koko kesä ja syk­sy meni­vät lep­suil­les­sa ja lais­taes­sa val­mis­te­lu­töis­tä, joi­den avul­la pakol­li­set raja­tes­tauk­set oli­si saa­tu voi­maan ja sil­lä tavoin jar­ru­tet­tua virus­va­riant­tien pää­syä Suo­meen. Syk­syl­lä opis­ke­li­joi­den koro­na­bi­lei­tä ei saa­tu kuriin eikä edes yritetty.

  Kun tilan­ne myö­hem­min levi­si ennus­tet­ta­vas­ti käsiin, olem­me saa­neet kat­sel­la panii­kin­omais­ta hosumista.

  San­na Marin osa­si alkuun vai­kut­taa jämä­käl­tä kame­roi­den edes­sä ja teki oikean­suun­tai­sia rat­kai­su­ja, jois­ta jot­kut oli­vat ennen­nä­ke­mät­tö­miä rau­han ajan olois­sa. Todel­lis­ta joh­ta­mis­tai­toa ei kui­ten­kaan riit­tä­nyt pidem­män pääl­le, mikä voi joh­tua koke­mat­to­muu­des­ta ja nuo­res­ta iäs­tä. Minus­ta nuo­ri­son eli alle 40-vuo­tiai­den suo­si­mi­nen kor­kean tason joh­ta­ja­teh­tä­viä jaet­taes­sa on men­nyt lii­an pit­käl­le. Esko Ahoa pää­mi­nis­te­ri­nä 1990-luvul­la pidän poik­keus­ta­pauk­se­na mut­ta se joh­tuu sii­tä, että Aho onkin kes­ki­mää­räis­tä suo­ma­lais­ta poli­tiik­koa kyvyk­kääm­pi, min­kä totean, vaik­ken Kes­kus­tan kan­nat­ta­ja ole­kaan. Pidin aluk­si Kris­ta Kiu­run vies­tin­tä­tyy­lis­tä, kos­ka se vai­kut­ti huo­lel­li­ses­ti perus­te­le­val­ta. Mut­ta sit­tem­min sen­kin taso on laskenut.

  En voi antaa Suo­men hal­li­tuk­sel­le kovin hyvää arvo­sa­naa koro­na­krii­sin hoi­dos­sa. Kun­ta­vaa­li­uur­nil­la tava­taan, kun­han sin­ne lopul­ta päästään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Mark­ku Jan­tu­nen:


   San­na Marin osa­si alkuun vai­kut­taa jämä­käl­tä kame­roi­den edes­sä ja teki oikean­suun­tai­sia rat­kai­su­ja, jois­ta jot­kut oli­vat ennen­nä­ke­mät­tö­miä rau­han ajan olois­sa. Todel­lis­ta joh­ta­mis­tai­toa ei kui­ten­kaan riit­tä­nyt pidem­män pääl­le, mikä voi joh­tua koke­mat­to­muu­des­ta ja nuo­res­ta iäs­tä. Minus­ta nuo­ri­son eli alle 40-vuo­tiai­den suo­si­mi­nen kor­kean tason joh­ta­ja­teh­tä­viä jaet­taes­sa on men­nyt lii­an pit­käl­le. Esko Ahoa pää­mi­nis­te­ri­nä 1990-luvul­la pidän poik­keus­ta­pauk­se­na mut­ta se joh­tuu sii­tä, että Aho onkin kes­ki­mää­räis­tä suo­ma­lais­ta poli­tiik­koa kyvyk­kääm­pi, min­kä totean, vaik­ken Kes­kus­tan kan­nat­ta­ja olekaan… 

   Onnek­si meil­lä on meil­lä on parin vii­me vuo­si­kym­me­nen aika­na ollut yli 4‑kymppisiä joh­ta­jia, jot­ka ovat teh­neet vält­tä­mät­tö­mät työ­mark­ki­na­uu­dis­tuk­set, pitä­neet val­tion talou­den kes­tä­vyys­va­jeen kuris­sa, saa­neet sotet maa­lei­hin­sa, olleet ohjaa­mas­sa EU:n suun­taa jne.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Kes­kus­ta ja dema­rit on huo­lis­saan perus­kan­nat­ta­jis­taan eli “maa­seu­tu­lai­sis­ta” ja eläkeläisistä. 

  Saa­rik­ko voi ori­pää­läi­se­nä sanoa, että kyl­lä se tau­ti voi ryöp­säh­tää mis­sä vain yhtäk­kiä. Ori­pää­hän oli het­ken Suo­men pahin tau­ti­pe­sä­ke vaik­ka aikai­sem­min tau­tia siel­lä ei pal­joa näky­nyt. Ihan legi­tii­mi aja­tus ja tukee siis roko­tus­ten alu­eel­lis­ta tasa-arvoa.

  Dema­rei­den elä­ke­läi­siä asus­te­lee myös pal­jon alueil­la, joil­la tau­tia on vähän. Sil­ti elä­ke­läi­sen ris­ki on iän takia suu­ri. On ihan moraa­lis­ta väit­tää, että senio­rit pitää suo­jel­la kaik­kial­la ennen kuin ale­taan prio­ri­soi­da alueellisesti.

  Vih­reät taas, joi­den toi­sia rat­tai­ta Soi­nin­vaa­ra täs­sä ajaa, voi­vat taas ihan uskot­ta­vas­ti sanoa, että “maa­seu­dul­la” toden­nä­köi­syys sai­ras­tua on kui­ten­kin pie­ni. Ja jos vaik­ka rypäs ryöp­säh­täi­si, se saa­daan nopeas­ti kuriin. Sen sijaan jos­sain Hel­sin­gis­sä tukah­dut­ta­mi­nen ei onnis­tu ja vähen­tä­mi­nen­kin on vai­ke­aa. Sik­si jär­ke­vää on pois­taa sai­ras­tu­mis- ja levit­tä­mis­ris­kiä Hel­sin­gis­sä, Turus­sa yms. Roko­tus­ten vai­ku­tus on toden­nä­köi­ses­ti suu­rin eli ehkäi­se­vin eli optimaalisin. 

  Se ei kui­ten­kaan auta Pih­ti­pu­taan mum­moa, joka saa tau­din jon­kun satun­nai­sen kans­sa­käy­mi­sen perus­teel­la, vas­tai­si­vat kesk. ja dem.

  Vasem­mis­to­lii­tos­ta en osaa sanoa, kun hei­kä­läi­sil­lä ei ole sel­vää alu­eel­lis­ta tai demo­gra­fis­ta pro­fii­lia. Lisäk­si aktii­vi­set vas­sa­rit tup­paa­vat ole­maan kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­ja, kun taas kan­nat­ta­jat pai­not­tu­vat vähän kou­lu­tet­tui­hin. Ris­ti­rii­ta tuo poli­tiik­kaan kum­mia painotuksia.

  Mul­la on oma­kin, fata­lis­ti­nen mie­li­pi­de. Veik­kaan, että tau­ti on las­kusuun­nas­sa eikä läh­de enää nouse­maan aina­kaan nykyis­ten mutaa­tioi­den kei­noin. Hal­li­tus elää men­nees­sä maa­il­mas­sa, kun se rea­goi viik­ko­jen vii­veel­lä. Joku­nen yli­mää­räi­nen kuo­le­ma toden­nä­köi­ses­ti tulee. Ehkä minä olen tuos­sa jou­kos­sa, elän sit­ten mis­sä päin tahan­sa, ei voi var­mas­ti tie­tää. Mut­ta sel­lais­ta elä­mä on. Jos­tain pil­ven pääl­tä voi­si sit­ten kom­men­toi­da seu­raa­vaa pan­de­mi­aa. Rukoi­li­sin, että täl­lä ker­taa oli­si parem­pi, toi­min­ta­ky­kyi­sem­pi ja proak­tii­vi­sem­pi, hal­li­tus. Roko­tus­ten suh­teen kal­lis­tui­sin var­maan vih­rei­den kan­nal­le ihan vain ratio­naa­li­suu­den takia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Tuo­hon voi­si vie­lä lisä­tä sen että mitä pidem­pään tilan­ne pää­kau­pun­ki­seu­dul­la jat­kuu, sitä suu­rem­pi vai­ku­tus sil­lä on alu­een yri­tyk­sil­le. Uhri­mää­rä kas­va­nee sitä­kin kaut­ta. Mut­ta hyvä on että alkot on auki ja lii­kun­ta­har­ras­tus­pai­kat on kiinni.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Me tie­däm­me muu­ten­kin, että ne kuo­lin­ta­pauk­set var­mis­te­taan aina ensin ja kir­ja­taan koro­nan aiheut­ta­mak­si. Esi­mer­kik­si vii­me vuon­na oli yksi päi­vä, jos­sa ei ollut yhtään kuo­le­maa mut­ta mer­kin­tä oli ‑1 kuo­le­ma. Se mer­kin­tä oli erheel­li­ses­ti mer­kat­tu koro­nas­ta joh­tu­vak­si ja tar­kem­mas­sa syyn­nis­sä ei ollut mitään koronaa.

  Sik­si sinun tilas­tois­sa­si on se vir­he, että pitäi­si mita­ta yli viik­ko aiem­min, ei sen nykyi­sen perus­teel­la. Sii­nä sinä teit vir­heen mit­tauk­sis­sa­si. Yleen­sä pitäi­si mit­tauk­set teh­dä 2 viik­koa aiem­min, kun me tie­däm­me koro­nan itä­mi­sa­jak­si 2 viik­koa, niin miten sinä voi­sit tie­tää, että tuo­reim­mat oli­si­vat juu­ri nii­tä koro­na­mää­riä tai kuolemia?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ku mer­kit­sen tar­tun­nat sil­le päi­väl­le, jol­loin ne ilmoi­te­taan, saan yhte­näi­sen sar­ja. Näi­tä kah­ta mit­taus­ta­paa ei voi käyt­tää sekai­sin, niin kuin HS aika­naan teki. Siloin vii­mei­se­to­pä­ui­vät näyt­tä­vat aina lii­an hyviltä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Myös tämän menet­te­lyn riko­soi­keu­del­li­nen puo­li pitäi­si tut­kia, jot­ta polii­ti­kot eivät eläi­si illuusios­sa, jon­ka mukaan vas­tuu on vain poliit­tis­ta ”vas­tuu­ta”. Jari Aar­nion mur­ha­tuo­mion yhtey­des­sä nousi esil­le rikos­lain epä­var­si­nai­nen lai­min­lyön­ti­ri­kos. Tuo­mion mukaan uhril­la oli oikeus odot­taa, että viran­omai­nen oli­si teh­nyt työn­sä ja kai­ken val­las­saan ole­van, jot­ta uhri oli­si säi­lyt­tä­nyt hen­ken­sä. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la, näke­vät­kö rikos­lain asian­tun­ti­jat täs­sä ana­lo­gi­aa esim. mah­dol­li­sen kuo­le­man­tuot­ta­muk­sen näkökulmasta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Niin­pä­niin:
   Myös tämän menet­te­lyn riko­soi­keu­del­li­nen puo­li pitäi­si tut­kia, jot­ta polii­ti­kot eivät eläi­si illuusios­sa, jon­ka mukaan vas­tuu on vain poliit­tis­ta ”vas­tuu­ta”. Jari Aar­nion mur­ha­tuo­mion yhtey­des­sä nousi esil­le rikos­lain epä­var­si­nai­nen lai­min­lyön­ti­ri­kos. Tuo­mion mukaan uhril­la oli oikeus odot­taa, että viran­omai­nen oli­si teh­nyt työn­sä ja kai­ken val­las­saan ole­van, jot­ta uhri oli­si säi­lyt­tä­nyt hen­ken­sä. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la, näke­vät­kö rikos­lain asian­tun­ti­jat täs­sä ana­lo­gi­aa esim. mah­dol­li­sen kuo­le­man­tuot­ta­muk­sen näkökulmasta. 

   Sama­ten hal­li­tus oli­si syy­tä lait­taa tilil­le suo­ma­lai­ten rokot­tei­den jaka­mi­ses­ta muu­al­le EU:hun. Sekin tulee tap­pa­maan suo­ma­lai­sia ilman min­kään­lais­ta vastahyötyä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. R. V.: Sama­ten hal­li­tus oli­si syy­tä lait­taa tilil­le suo­ma­lai­ten rokot­tei­den jaka­mi­ses­ta muu­al­le EU:hun. Sekin tulee tap­pa­maan suo­ma­lai­sia ilman min­kään­lais­ta vastahyötyä.

    Suo­mes­sa ei val­mis­te­ta yhtään roko­tei­ta vaan tähän­kin asti pää­asias­sa rokot­teet tule­vat Pfzer/BioHtechkin teh­tail­ta Bel­gias­ta ja Sak­sas­ta. Roko­te­ja­ke­lu mui­hin EU mai­hin ei ole auto­maat­ti­nen vaan EU:n pien­ten kan­san­ta­louk­sien aut­ta­mi­nen. Suo­mi ei kuu­luu tähän pien­ten kan­san­ta­louk­sien luok­kaan. Pal­jon epä­oi­keu­den­mu­kai­sem­pi on Bri­tan­nian ja Yhdys­val­tain roko­te­vien­ti­kiel­to kuin EU:n pien­ten mai­den auttaminen.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Olen itse pää­ty­nyt sii­hen että Suo­men Kes­kus­ta käyt­ti enem­män vai­ku­tus­val­taa jar­rut­ta­mik­sek­si roko­tus­jär­jes­te­tyk­sen muut­ta­mis­ta, siis pää­kau­pun­ki­seu­dun ja Turun seu­dun hyväk­si, kuin jul­ki­ses­ti oli tie­dos­sa. Toden­nä­köi­ses­ti Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä oli­si jou­tu­nut äänes­tä­mään asias­ta edus­kun­ta­ryh­män kes­ken joten puo­lu­een puheen­joh­ta­ja, minis­te­ri Anni­ka Saa­ri­kon oli pai­nos­tet­ta­va pää­mi­nis­te­riä sii­hen että lausun­to­kier­ros on ensin otet­ta­va huo­mioon ennen kuin muu­tos­ta teh­dään vaik­ka mitään lausun­to­kier­ros­ta ei tar­vi­ta roko­tus­jär­jes­te­tyk­sen muut­ta­mi­sel­le. Pai­nei­ta oli var­mas­ti pal­jon ihan sen­kin takia jot­ta Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä oli­si pysy­nyt asiass yksi­mie­li­se­nä eikä jakau­tu­nut kah­tia. Täs­tä ei kyl­lä ker­ro­ta sen enem­pää jul­ki­suu­teen mut­ta minus­ta näyt­tää sil­tä että Suo­men Kes­kus­tan pai­nos­tus hal­li­tuk­ses­sa oli suu­rem­pi kuin anne­taan ymmär­tää. Täs­tä tulee vie­lä kovaa jäl­ki­pyyk­kiä. Muu­ten Osmo Soi­nin­vaa­ran ana­lyy­si on erit­täin osu­va. Alue­po­li­tiik­ka jyrä­si taas ker­ran puna­mul­lan hyväk­si jos­sa Suo­men Kes­kus­ta sai täl­lä ker­taa yliotteen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. En usko, että Kes­kus­tal­la on oli­si ollut suu­ria­kaan vai­keuk­sia kan­tan­sa läpia­ja­mi­sek­si täs­sä asias­sa — mm. Kiu­ru vai­kut­taa ole­van avoi­men viha­mie­li­nen pää­kau­pun­ki­seu­tua koh­taan (ilmei­ses­ti “sote­pul­li­koin­ti” ja koro­na­toi­mien arvos­te­lu on men­nyt ihon alle?)

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Näin luu­len asian ole­van. SDP:n Lindt­man­kin esit­ti SDP:n kan­ta­na, että kaik­ki ris­ki­ryh­mät, noin 2 milj on roko­tet­ta­va ensin. Samoin Tam­pe­reel­la deme­ripr­mes­ta­ri Lyly ei kan­na­ta roko­tus­ten kes­kit­tä­mis­tä ennen riskiryhmiä.

    Onko myös lau­ma­suo­jan kan­nat­ta­mi­nen mur­haa­mis­ta ? Sitä on näil­lä­kin pals­toil­la kannatettu !

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Itse ais­tin pää­tök­sen fyy­si­se­nä pahoin­voin­ti­na. Se tapah­tuu sään­nön­mu­kai­ses­ti sil­loin kun kei­not ilmiön ratio­naa­li­seen ymmär­tä­mi­seen lop­pu­vat, esi­mer­kik­si lukies­sa eri­lai­sis­ta ins­ti­tu­tio­na­li­soi­dun pahuu­den ilmentymistä. 

  Todel­la­kin toi­von että kyse ei ole kyy­ni­syy­des­tä, vaan sii­tä ettei­vät pää­tök­sen­te­ki­jät ole yksin­ker­tai­ses­ti ymmär­tä­neet mitä ovat teke­mäs­sä. Län­si­mai­nen yhteis­kun­ta on poh­ji­aan myö­ten juu­ta­lais-kris­til­li­sen eet­ti­sen ja moraa­li­sen koo­dis­ton pääl­le raken­net­tu, ja seu­rauk­set ovat perin­tei­ses­ti olleet arvaa­mat­to­mia ja ennus­ta­mat­to­mia kun sitä läh­de­tään tie­toi­ses­ti repi­mään alas.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Nyt meni tun­tei­siin kir­joit­ta­jal­la. Hyvä. Kiin­nos­ta­vaa, että vie­lä noin pit­kän poliit­ti­sen uran teh­nee­nä kuvit­te­lee pää­tök­sis­sä kos­kaan ole­van kysy­mys muus­ta kuin seu­raa­vis­ta vaaleista.

  Ongel­ma-alueil­la on vähem­män äänes­tä­jiä kuin niil­lä joi­den roko­tuk­set vie­dään. Ei se sen vai­keam­paa ole. Kuol­lei­den mää­räl­lä on toi­si­naan väliä ja toi­si­naan sit­ten taas ei.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Jalo­nen:
   Nyt meni tun­tei­siin kir­joit­ta­jal­la. Hyvä. Kiin­nos­ta­vaa, että vie­lä noin pit­kän poliit­ti­sen uran teh­nee­nä kuvit­te­lee pää­tök­sis­sä kos­kaan ole­van kysy­mys muus­ta kuin seu­raa­vis­ta vaaleista.

   Ihan vain reu­na­huo­mau­tuk­se­na, että Hel­sin­ki rokot­taa jo työi­käi­siä, moni muu maa­seu­dun kun­ta vie­lä ikäih­mi­siä ja mui­ta riskiryhmiä.

   Ongel­ma-alueil­la on vähem­män äänes­tä­jiä kuin niil­lä joi­den roko­tuk­set vie­dään. Ei se sen vai­keam­paa ole. Kuol­lei­den mää­räl­lä on toi­si­naan väliä ja toi­si­naan sit­ten taas ei.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Kun­ka mon­ta perus­ter­vet­tä alle 70-vuo­tias­ta on kuol­lut tänä vuon­na koro­naan? Arve­len että luke­ma on lähel­lä nol­laa. Jos siis yli 70-vuo­ti­aat ja ris­ki­ryh­mä­läi­set roko­te­taan ensin, mis­tä väes­tö­ryh­mäs­tä nämä ennus­te­tut tule­vat koro­na­kuo­le­mat sit­ten tulisivat?

  Ja minul­le oli­si siis sopi­nut aivan hyvin, että yksi yli­mää­räi­nen 200k roko­te-erä oli­si jaet­tu Hel­sin­kiin. Mut­ta en tie­dä rehel­li­ses­ti että oli­si­ko sil­lä ollut enää mer­ki­tys­tä. Tuo pai­no­tus oli­si kan­nat­ta­nut teh­dä jo kuu­kausi sitten.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Sylt­ty: Ja rajoi­tuk­set pks oli­si pitä­nyt teh­dä jo vii­me vuo­den puolella. 

    Samoin rajat oli­si pitä­nyt lait­taa jo vii­me kesä­nä kiin­ni niin, että vaa­di­taan nega­tii­vi­nen tes­ti­tu­los ja 2 vii­kon karan­tee­ni. Jo vii­me kesä­nä kir­joi­tet­tiin sii­tä että hal­li­tus ottaa tie­toi­sen ris­kin ja uhraa ihmi­siä tie­toi­ses­ti sal­li­mal­la vapaan mat­kus­tuk­sen ulkomailta.

    Nykyi­nen roko­tus­jär­jes­tys­ki­nas­te­lu on lähin­nä huvit­ta­vaa. Oikeas­taan Suo­men rokot­teet pitäi­si­kin antaa nyt Viroon, jo halu­taan ”sääs­tää henkiä”.

    Vih­rei­den moraa­li­nen hori­sont­ti tun­tuu vaih­tu­van kovin nopeas­ti koko maa­il­mas­ta uudellemaalle.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Suo­men kes­kus­tan viha­mie­li­nen asen­ne Hel­sin­gin seu­tua koh­taan on tunnettua”

  Sama asen­ne on koko Suo­mea yhdis­tä­vä asia vuon­na 2021. Hel­sin­gis­sä toi­vo­taan avoi­mes­ti kuo­le­maa niil­le, jot­ka ovat läh­te­neet maas­ta. Mitäs olet Espan­jas­sa, Por­tu­ga­lis­sa, Ita­lias­sa, Kii­nas­sa. Sie­tää­kin pas­kan kuol­la. Oma vika, mitäs läksit.

  Sama asen­ne on Kai­nuus­sa sitä Pert­tiä koh­taan, joka meni Hel­sin­kiin töi­hin. Mitäs tup­pau­duit sin­ne pas­kaan ja saas­taan. Sie­tää­kin kuol­la tuol­lai­sen mulkun.

  Vali­tet­ta­vas­ti täl­lai­nen ihmis­vi­ha­mie­li­nen, fasis­ti­nen, kuo­le­maa toi­vo­va ja sitä tuot­ta­va pas­ka­po­li­tiik­ka on nyt enem­mis­tön ääne­nä Suo­mes­sa. Ja se on siis pak­ko olla enem­mis­tös­sä, kun poli­tiik­ka teh­dään sen perusteella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Kyl­lä hal­li­tus on teh­nyt ja jou­tu­nut teke­mään koko ajan pää­tök­siä, jot­ka ovat tar­koit­ta­neet joi­den­kin ihmis­ten tie­tois­ta uhraa­mis­ta joi­den­kin tois­ten hyväksi.

  ” Toden­nä­köi­syyk­sien kaut­ta tap­pa­mien tuot­taa kuo­le­mia aivan yhtä pal­jon kuin teloit­ta­mi­nen, vaik­ka se ei sil­tä tunnu”

  Mik­si tämä ei kos­ke myös kaik­kea muu­ta epi­de­mian rajoit­ta­mi­ses­ta pidät­täy­ty­mis­tä? Jokai­nen pää­tös, joka on tar­koit­ta­nut Uuden-See­lan­tia mal­lis­ta pois päin, on siis vas­tan­nut yhteen­sä sato­jen ihmis­ten teloit­ta­mis­ta. Eli en itse näe roko­tus­jär­jes­tyk­sen muut­ta­mis­ta miten­kään eri­lai­se­na toi­men­pi­tee­nä mui­hin tor­jun­ta­toi­miin nähden.

  Kri­tiik­ki­si on ihan perus­tel­tua, mut­ta tuo suu­rem­pi kuo­le­mien vält­tä­mi­sek­si-luku on myös lii­oi­tel­tu. Käy­tän­nös­sä rajoit­tei­ta tul­laan nos­ta­maan roko­tus­ten edis­ty­mi­sen tah­dis­sa. Rokot­tei­den hyö­tyä ei ehkä ulos­mi­ta­ta ihan koko­naan, mut­ta osa ulos­mi­ta­taan ihan var­mas­ti. Sen ver­ran kovas­ti Pk-seu­dul­la on rajoi­tuk­sia vas­taan harat­tu. Lisäk­si tulee Ete­lä-Afri­kan muun­nos, joka voi pääs­sä leviä­mään löy­säi­lyn jälkimainingeissa.

  Pir­kan­maal­la pää­tet­tiin pala­ta lähi­kou­lui­hin, mut­ta ei sit­ten­kään sul­jet­tu kompensoi,ise,si kun­to­sa­le­ja, kuten oli alun­pe­rin aja­tus. Enna­koi­tiin­ko täs­sä jo roko­tus­ten suuntaamisia?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Kiu­ru on säh­lä, enkä oli­si yllät­ty­nyt, että tämä oli se mihin kepun suos­tui ilman uhkai­lu­ja hal­li­tuk­sen hajottamisesta.

  On kyl­lä erit­täin vas­ten­mie­lis­tä, että Suo­mes­sa on polii­tik­ko­ja, joil­le näen­näi­nen tasa-arvo roko­te­ja­ke­lus­sa on tär­keäm­pää kuin ihmis­ten ter­veys ja ihmishenget.

  Onnek­si ihmis­kun­ta kes­ki­mää­rin on kes­kus­ta­po­lii­tik­ko­ja parem­paa. EU:ssa teh­tiin hie­no pää­tös koh­dis­taa EU:n roko­tean­nok­sia mai­hin, jois­sa ihmis­ten hen­ki ja ter­veys ovat suu­rim­mas­sa vaarassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. STM ja THL 1.4. pitä­mäs­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa todet­tiin, että oikeus­kans­le­rin kan­ta oli se, että kun­tia on kuul­ta­va ennen ase­tuk­sen anta­mis­ta. Täs­tä nyt yksis­tään tulee vii­vet­tä se pari viik­koa. Tuo ei riip­pu­ne hal­li­tuk­ses­ta, vaik­ka äänes­tä­jien sijain­ti SDP/Keskusta akse­lil­la vaikuttaakin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kai­no:
   STM ja THL 1.4. pitä­mäs­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa todet­tiin, että oikeus­kans­le­rin kan­ta oli se, että kun­tia on kuul­ta­va ennen ase­tuk­sen anta­mis­ta. Täs­tä nyt yksis­tään tulee vii­vet­tä se pari viik­koa. Tuo ei riip­pu­ne hal­li­tuk­ses­ta, vaik­ka äänes­tä­jien sijain­ti SDP/Keskusta akse­lil­la vaikuttaakin.

   Nykyi­nen oikeus­kans­le­ri tun­tuu lausu­van juu­ri sitä, mitä hal­li­tus halu­aa. Lakie­si­tys­ten laa­tu onkin sit­ten mitä sat­tuu ja saman tyy­pin VTV:n joh­toon nos­tat­ta­ma “kult­tuu­ri­mais­te­ri” on teh­nyt ko. viras­tos­ta vaa­rat­to­man sylipuudelin.

   Täs­sä mie­les­sä oikeus­kans­le­rin viran nykyi­nen hal­ti­ja on käy­tän­nös­sä tuhon­nut vir­kan­sa uskot­ta­vuu­den eikä ko. ukke­lin lausun­noil­la tai­da olla enää mtään uskot­ta­vuut­ta. En aina­kaan usko het­keä­kään, että täl­lai­nen kuu­le­mis­kier­ros oli­si ollut täs­sä tapauk­ses­sa joten­kin lain­sää­dän­nös­tä joh­det­ta­vis­sa ole­va vält­tä­mä­tön pakko.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Kai­no:
   STM ja THL 1.4. pitä­mäs­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa todet­tiin, että oikeus­kans­le­rin kan­ta oli se, että kun­tia on kuul­ta­va ennen ase­tuk­sen anta­mis­ta. Täs­tä nyt yksis­tään tulee vii­vet­tä se pari viik­koa. Tuo ei riip­pu­ne hal­li­tuk­ses­ta, vaik­ka äänes­tä­jien sijain­ti SDP/Keskusta akse­lil­la vaikuttaakin. 

   Itse en ihan täy­sin ymmär­rä, mihin täs­sä tar­vi­taan mitään kuu­le­mi­sia, tai sitä­kään, mik­si roko­te­lo­gis­tiik­ka hidas­tai­si koh­den­ta­mis­ta viik­ko­kausia. Koko maas­sa roko­te­taan nyt­kin, ja koh­den­ta­mi­ses­sa oli­si kyse vain osas­ta rokot­tei­ta. Luu­li­si, että voi­daan yksin­ker­tai­ses­ti pitää kiin­ni jo teh­dyis­tä ajan­va­rauk­sis­ta koko maas­sa ja jael­la rokot­tei­ta nii­den toteut­ta­mi­sek­si, ja muu­ten lait­taa esim. 15 % lisä annos­mää­riin nii­hin sai­raan­hoi­to­pii­rei­hin, jois­sa ilmaan­tu­vuus on kor­keal­la. Tähän on jake­lu­ka­na­vat ole­mas­sa, ei tar­vit­se muut­taa mitään eikä kysel­lä lausun­to­ja. Maa­han saa­pu­vien rokot­tei­den mää­rät ovat nouse­mas­sa, jol­loin tämä ei vält­tä­mät­tä edes hidas­ta rokot­ta­mis­ta nykyi­ses­tä muu­al­la maassa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  3. Oli­ko tämä sama oikeus­kans­le­ri, joka piti liik­ku­mis­ra­joi­tus-esi­tys­tä ongel­mat­to­ma­na, eikä sii­nä näh­nyt myös­kään tar­peel­li­sek­si kuulemisia?

   Kuu­los­taa vah­vas­ti STM:n meri­se­li­tyk­sel­tä etsiä perus­te­lu­ja suur­ten kau­pun­kien asuk­kai­den uhraa­mi­seen kuntavaalikampanjassa

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Jon­kun sanon­nan mukaan olem­me sodas­sa koro­na­vi­rus­ta vas­taan. Toi­sen­lai­ses­sa sodas­sa paras­ta tulos­ta tus­kin saa­vu­tet­tai­siin sil­lä, että soti­laat jaet­tai­siin eri kun­tien alueil­le kun­tien väki­lu­ku­jen suh­tees­sa. Yleen­sä vihol­lis­ta kan­nat­taa tor­jua siel­lä, mis­sä suu­rin hyö­ty on saa­vu­tet­ta­vis­sa. Tasa­ja­ko ei ole tak­tiik­kaa, sano­taan sotaväessä.

  Tapah­tu­mat ovat osoit­ta­neet, että koro­nan vas­tai­nen sota oli­si vaa­ti­nut oman yli­pääl­lik­kön­sä, jol­le oli­si annet­tu toi­mi­val­tuu­det ja esi­kun­ta. Jotain täl­lais­ta Nii­nis­tö lie­nee tarkoittanut.

  Poliit­ti­ses­ti tämä oli­si tie­tys­ti aika mah­do­ton­ta, kos­ka yli­pääl­lik­kö oli­si jou­tu­nut teke­mään epä­suo­sit­tu­ja pää­tök­siä ja oli­si jat­ku­vas­ti ollut napit vas­tak­kain hal­li­tuk­sen kans­sa. Jos­sain vai­hees­sa her­mo oli­si pet­tä­nyt yhdel­lä jos toisellakin.

  Roo­ma­lai­set tie­si­vät hyvin polii­tik­ko­jen kyvyt, ja tasa­val­lan aikoi­na valit­si­vat sodan uha­tes­sa dik­taat­to­rin, joka hoi­ti hom­man par­haan­sa mukaan ja vetäy­tyi sit­ten vii­saan lepoon. Var­maan syy­te­suo­ja turvanaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Suo­mes­sa on lain­sää­dän­nöl­li­nen ongel­ma val­mius­lais­sa: jos lakia on tar­koi­tus sovel­taa lyhyt aika, kol­me viik­koa vaik­ka, sen val­mis­te­lu ja käsit­te­ly kes­tä­vät vähin­tään kuu­kau­den. Toi­vot­ta­vas­ti Puo­lus­tus­voi­mil­la on jo val­mii­na kas­sa­kaa­pis­sa pykä­liä, jot­ka saa­daan tun­neis­sa päätettyä.

  Jos liik­ku­mis­ra­joi­tus­la­ki oli­si ollut huo­no, sii­tä oli­si pääs­ty eroon vii­kos­sa. Perus­tu­la­ki­va­lio­kun­nan pää­tös ettei teh­dä mitään on sekin iso­ja vai­kut­ta­va valinta. 

  Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia — ihan mil­lä taval­la tahan­sa — oli­si tar­vit­tu täs­sä huh­ti­kuun alus­sa. Lii­an myö­hään on lii­an myö­hään. Onnek­si jo kes­kus­te­lu sain aina­kin osan ihmi­sis­tä ymmär­tä­mään olen­nai­sen asian ja pysy­mään koto­na. Juris­tien kes­ki­näi­nen vii­sas­te­lu ja nokit­te­lu asi­aa aut­ta­nut tip­paa­kaan. Oppo­si­tio taas ei tun­nu piit­taa­vaan tääl­lä­kään mistään.

  Sama ongel­ma on rokot­tei­den koh­den­ta­mi­sen kans­sa. On jok­seen­kin sel­vää kai­kil­le, että ikäih­mi­set ja ris­ki­ryh­mät pitää rokot­taa ensin. Jos leviä­mis­vai­hees­sa ole­vien sai­raan­hoi­to­pii­rien roko­tuk­sia oli­si nopeu­tet­tu paril­la vii­kol­la, kaik­ki oli­si­vat voit­ta­neet. Mal­le­ja oli­si — kaik­kia oli­si roko­tet­tu nyky­tah­tia, rokot­tei­den tulon nopeut­ta­mi­nen oli­si vain nopeut­ta­nut ris­kia­lueil­la rokot­ta­mis­ta, ei hida­ta­nut muita.

  Kun Kon­gon tämän kevään Ebo­la-epi­de­mia pysäy­tet­tiin siel­lä roko­tet­tiin juu­ri tar­tun­ta-alu­een väes­tö, ei koko maata. 

  Samaan aikaan eri ammat­ti­ryh­mien kes­ki­näi­nen huu­te­lu läh­ti täy­sin lapa­ses­ta ja osoit­ti etu­jär­jes­tö­jen kyvyt­tö­myy­den. Kun ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu, sote- ja ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lö­kun­nan rokot­ta­mi­nen oli­si jok­seen­kin­jo­kai­ses­ta äänes­tä­jäs­tä perus­tel­tua. Toi­nen pie­nem­pi ryh­mä oli­si­vat varus­so­ti­laat ja varus­kun­nat, kos­ka he liik­ku­vat eri puo­lil­la maa­ta ja hei­dän rokot­ta­mi­sen jär­jes­tä­mi­nen oli­si yksin­ker­tais­ta eikä hait­tai­si mui­ta roko­tus­paik­ko­ja. No, ei kiin­nos­ta ketään. Poliit­ti­nen itse­mur­ha ennen vaa­le­ja. Syi­tä on. 

  Täs­sä on sil­le yhdel­le kiin­nos­tu­neil­le asial­lis­ta poh­din­taa lää­ke­tie­teen ja eko­no­mian asian­tun­ti­ja­tie­don sekä poli­tii­kan kes­ki­näi­ses­tä vään­nös­tä mitä pitäi­si teh­dä. https://www.nytimes.com/2021/04/01/opinion/covid-vaccine.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. jts: Kun ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu, sote- ja ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lö­kun­nan rokot­ta­mi­nen oli­si jok­seen­kin­jo­kai­ses­ta äänes­tä­jäs­tä perusteltua. 

   Oli­si hel­sin­ki­läis­ten­kin kan­nat­ta­nut pyy­tää yli­mää­räi­siä rokot­tei­ta oman alu­een so-te-hen­ki­lö­kun­nal­le, polii­seil­le, opet­ta­jil­le ja varus­mie­hil­le, niin se ei var­mas­ti oli­si aiheut­ta­nut niin suur­ta vastustusta.

   Tosin ymmär­tääk­se­ni armei­ja on saa­nut pidet­tyä tar­tun­nat kuris­sa. Karan­tee­ni­toi­met ja kon­tak­tien etsi­mi­nen ja vähen­tä­mi­nen­hän on intis­sä helppoa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Koh­den­ta­mi­nen oli­si help­poa, jos tar­vit­si­si koh­den­taa johon­kin pik­ku­kun­taan. Mut­ta nyt on kyse väki­rik­kaim­mis­ta alueis­ta. Jos nii­hin halu­taan koh­den­taa, niin se mer­kit­si­si roko­tus­ten lopet­ta­mis­ta muu­al­la, jot­ta sil­lä oli­si vai­ku­tus­ta. Myös hen­ki­lö­kun­taa pitäi­si siir­tää muu­al­ta, jot­ta roko­tuk­set saa­tai­siin toteu­tet­tua. Nykyi­set roko­tus­ti­las­tot näyt­tä­vät kyl­lä vähän has­suil­ta, mut­ta se joh­tuu väes­tön raken­tees­ta. Pik­ku­kun­nis­sa asuu enää vain van­hat ja sairaat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. THL:n roko­tuk­sis­ta vas­tuus­sa ole­vien vir­ka­mies­ten pitäi­si ero­ta tilan­tees­sa, jos­sa edus­kun­ta käve­lee hei­dän neu­vo­jen­sa yli, ja antaa polii­tik­ko­jen etsiä parem­mat asian­tun­ti­jat. Vih­rei­den ei tie­ten­kään pitäi­si olla hall­li­tuk­ses­sa, joka uhraa ihmis­hen­kiä tarkoituksella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Niin, ja sinun puo­lu­ee­si Osmo oli tämän pää­tök­sen hal­li­tuk­sen pöy­däs­sä siu­naa­mas­sa ihan yhtä­lail­la kuin dema­rit ja kepu. Eriä­vän mie­li­pi­teen kir­jaa­mi­nen ei vali­tet­ta­vas­ti yhtään ihmis­hen­keä pelasta.

  Koe­ta­pas esit­tää min­kään­lai­nen loo­gi­ses­ti tai moraa­li­ses­ti kes­tä­vä perus­te minul­le vie­lä tämän jäl­keen äänes­tää vih­rei­tä, kuten olen edel­li­sis­sä muu­ta­mis­sa vaa­leis­sa tehnyt.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Ehkä eni­ten täs­tä asias­ta kes­kus­te­le­mi­ses­sa häi­rit­see se, että ihan vaka­vas­ti otet­ta­vat­kin (viran­puo­les­ta tai ilman sitä) hen­ki­löt perus­te­le­vat mie­li­pi­tei­tään hyvin epä­mää­räi­sil­lä ter­meil­lä: muu Suo­mi, huo­mat­ta­vas­ti, pal­jon, ei lain­kaan. Ja tun­tu­vat ajat­te­le­van, että “muu Suo­mi” on jokin yksi jä yhte­näi­nen alue, jos­sa kaik­kial­la on tau­ti­ti­lan­ne sama, ja jon­ka väes­tö- ja roko­te­mää­rä on poh­jat­to­man suu­ri. Rokot­tei­ta siir­ret­täi­sin jos­tain abstrak­tis­ta “muu Suo­mes­ta” jol­le­kin lähes yhtä abstrak­til­le “pää­kau­pun­ki­seu­dul­le”. Ver­tail­laan Kai­nuu­ta ja pää­kau­pun­ki­seu­tua tai Kok­ko­laa ja Hel­sin­kiä, ikään­kuin edel­lä­mai­nit­tu­jen roko­te­mää­ril­lä pai­kat­tai­siin miten­kään mer­kit­tä­väs­ti jäl­kim­mäis­ten tilannetta.

  Kui­ten­kin käy­tän­nös­sä on kyse sii­tä, että jos/kun rokot­tei­den uus­ja­ko toteu­tet­tai­siin, aivan todel­lis­ten ihmis­ten (tai väes­tö­ryh­mien) rokot­ta­mi­nen aivan todel­li­sil­la paik­ka­kun­nil­la vii­väs­tyi­si ja tois­ten todel­lis­ten ihmis­ten (tai väes­tö­ryh­mien) rokot­ta­mi­nen toi­sil­la aivan todel­li­sil­la paik­ka­kun­nil­la nopeutuisi.

  Mik­si yksi­kään taho ei ole tähän men­nes­sä, aina­kaan jul­ki­ses­ti, tuo­nut esiin, mitä nuo em. käy­tän­nön kon­kreet­ti­set muu­tok­set oli­si­vat aivan väes­tö­ryh­mä- ja paikkakuntakohtaisesti? 

  Jos ehdo­tet­tu uudel­leen­jär­jes­te­ly oli­si käy­tös­sä nyt, mit­kä paik­ka­kun­nat ja mit­kä väes­tö­ryh­mät niis­sä jou­tui­si­vat odot­ta­maan rokot­tei­ta pitem­pään kuin nyky­käy­tän­nöss? Mit­kä paik­ka­kun­nat ja väes­tö­ryh­mät niis­sä sai­si­vat rokot­teet nopeam­min? Mil­lai­sis­ta roko­te­mää­ris­tä puhut­tai­siin? Mitä toi­sen roko­tean­nok­sen “varaa­mi­nen” vai­kut­tai­si kuvioon? Jne jne

  Tämä on (ja täy­tyy­kin olla) las­ket­ta­vis­sa ihan nykyi­siä nume­roi­ta käyt­täen. Jos joku väit­tää päin­vas­tais­ta, niin kuin­ka muu­tos voi­tai­siin lain­kaan toteut­taa, kos­ka noi­den las­kel­mien perus­teel­la­han uus­ja­ko tuli­si käy­tän­nös­sä tehdä?

  Näi­den las­kel­mien perus­teel­la näki­sim­me sit­ten sel­keäm­min, mitä muu­tos tar­koit­tai­si sairastumis‑, kuo­lin- ja tart­tu­mis­ta­paus­ten osalta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Rai­voa­mi­nen roko­tus­jär­jes­tyk­ses­tä kuu­los­taa hie­man hys­tee­ri­sel­tä, kun kysees­sä on kui­ten­kin tilas­to­jen valos­sa nor­maa­lia kausifluns­saa vaa­rat­to­mam­pi tau­ti. Jos olet aiem­pi­na vuo­si­na sel­vin­nyt ahdis­tuk­set­ta räkä­tau­tei­hin meneh­ty­mi­sis­tä, mikä tekee täs­tä ja edel­li­ses­tä vuo­des­ta erilaisen?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Jaak­ko Sep­pä: kun kysees­sä on kui­ten­kin tilas­to­jen valos­sa nor­maa­lia kausifluns­saa vaa­rat­to­mam­pi tauti.

   Voi­sit­ko ker­toa, mil­loin ja mis­sä nor­maa­li kausi-influens­sa on tap­pa­nut edes 0,2% koko väes­tös­tä, kuten tilan­ne on esi­mer­kik­si Unkarissa? 

   Influens­sa tap­paa 0,1% *tode­tuis­ta* tapauk­sis­ta. Koro­na on siis pai­koit­tain tap­pa­nut jo nyt, ennen epi­de­mian lop­pua, kak­sin­ker­tai­sen mää­rän *koko väestöstä*. 

   Väit­tee­si on siis yksin­ker­tai­ses­ti täyt­tä puu­ta­hei­nää ja perus­tuu denia­lis­miin. Olet vain päät­tä­nyt, että tämä on taval­li­nen fluns­sa. Kii­na­lai­set siis raken­te­li­vat pika­sai­raa­loi­ta kausi-influens­san takia ja pie­ni nuha­tau­ti romaut­ti monen län­si­maan terveydenhuollon.

   Jos tun­tuu sil­tä että joko koko maa­il­ma on sekai­sin tai sit­ten itse on tul­lut hul­luk­si, toden­nä­köi­syy­det ovat kyl­lä tuon jäl­kim­mäi­sen puolella.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Jaak­ko Sep­pä:
   Rai­voa­mi­nen roko­tus­jär­jes­tyk­ses­tä kuu­los­taa hie­man hys­tee­ri­sel­tä, kun kysees­sä on kui­ten­kin tilas­to­jen valos­sa nor­maa­lia kausifluns­saa vaa­rat­to­mam­pi tau­ti. Jos olet aiem­pi­na vuo­si­na sel­vin­nyt ahdis­tuk­set­ta räkä­tau­tei­hin meneh­ty­mi­sis­tä, mikä tekee täs­tä ja edel­li­ses­tä vuo­des­ta erilaisen?

   Luu­li­si jo ole­van täs­sä vai­hees­sa sel­vää, mut­ta vään­ne­tään rautalangasta.

   Aiem­pi­na vuo­si­na levin­nyt kausi-influens­san A ja B viruk­sia on nyt rajoi­tus­toi­mis­ta joh­tuen 99,9% vähem­män, kuin nor­maa­li­na vuotena.

   Sil­ti, koro­na kyke­nee leviä­mään, ja aiheut­ta­maan jopa eks­po­nen­ti­aa­lis­ta kas­vua, kuten vaik­ka­pa Viros­sa ja Tshekeissä.

   Se on se syy, mik­si koro­nas­ta ihmi­set jou­tu­vat jopa hys­te­rian val­taan. Se, että se kyke­nee oikeas­ti leviä­mään niin tehok­kaas­ti, jol­loin sai­raan­hoi­to tuk­keu­tuu, eikä hoi­toa saa. Siis, kuo­lee, vaik­kei tarvitsisi.

   Kausi-influens­sa ei tähän leviä­mi­seen pys­ty, ja vaik­ka sii­hen kuo­lee­kin Suo­mes­sa­kin 500‑2000 hen­ki­löä vuo­des­sa, ei se ole näky­nyt juu­ri miten­kään vaik­ka­pa tehohoidossa.

   Mut­ta, jos koro­na ryöp­säh­tää, niin tuo luke­ma voi olla het­kes­sä kym­men­ker­tai­nen, tai enem­män­kin. Suo­ma­lais­ten ikä­ra­ken­ne on todel­la epäe­dul­li­nen koro­nan tapauk­ses­sa. Meil­lä on pel­käs­tään elä­kei­käi­siä yli 1,5 mil­joo­naa, ja teho­hoi­to­paik­ko­ja alle tuhat.

   Mut­ta Soi­nin­vaa­ran kri­tiik­ki koh­dis­tuu nyt vää­rään suun­taan. Oikea kri­tiik­ki pitäi­si koh­dis­taa 2003 vuo­den tapah­tu­miin, jol­loin suo­ma­lai­nen roko­te­tuo­tan­to lak­kau­tet­tiin. Suo­ma­lai­sil­la on tas­kun poh­jal­la 100 mil­jar­dia euroa, ja omaa roko­te­tut­ki­mus­ta löy­tyy, mut­ta myös lää­ke­tuo­tan­toa. Suo­ma­lai­set kyke­ni­si­vät tuot­ta­maan rokot­teet ihan itse, lisenssituotantona.

   Soi­nin­vaa­ra voi­si itse vaik­ka perus­taa kicks­tart­ti­na Fin­vacci­ne Oy:n, jon­ka tavoit­tee­na oli­si tuot­taa vuo­tui­set influens­sa- ja koro­na­ro­kot­teet lisens­si­tuo­tan­to­na. Voi­sin sijoit­taa tähän, ja var­maan moni muu­kin suo­ma­lai­nen voisi.

   Suo­mes­sa on se ongel­ma, että val­tio ei edes dema­rien joh­dol­la uskal­la läh­teä perus­ta­maan uut­ta teol­li­suut­ta. Tuo­tan­to oli­si kal­lis­ta, kyl­lä, mut­ta jos kat­so­taan edes vähän nenän­vart­ta pidem­mäl­le, niin se on halpaa.

   Siis­pä suo­ma­lai­set voi­si­vat näpäyt­tää val­tion joh­toa ja vir­ka­mies­kun­taa, ja kerä­tä sen pari sataa mil­joo­naa euroa rahoi­tus­ta koro­na­teh­taan perus­ta­mi­sek­si. Jos sii­nä vai­hees­sa ei luvat ala jär­jes­ty­mään, niin sit­ten voi­daan jo alkaa miet­ti­mään miten pahas­ti vir­ka­mies­kun­ta on voideltu.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  3. Jaak­ko Sep­pä:
   Rai­voa­mi­nen roko­tus­jär­jes­tyk­ses­tä kuu­los­taa hie­man hys­tee­ri­sel­tä, kun kysees­sä on kui­ten­kin tilas­to­jen valos­sa nor­maa­lia kausifluns­saa vaa­rat­to­mam­pi tau­ti. Jos olet aiem­pi­na vuo­si­na sel­vin­nyt ahdis­tuk­set­ta räkä­tau­tei­hin meneh­ty­mi­sis­tä, mikä tekee täs­tä ja edel­li­ses­tä vuo­des­ta erilaisen?

   Se on ollut sitä Suo­mes­sa vain rajoi­tus­toi­men­pi­tei­den ja kan­san kuu­liai­suu­den ansios­ta. Ei tar­vit­se kat­soa län­si­naa­pu­ria kau­em­mas, että taju­aa miten vaa­ral­li­nen tilan­ne oli ja miten pahak­si se oli­si voi­nut käy­dä. Tai jos halu­aa kat­soa kau­em­mas niin Tshek­ki, Unka­ri, Bel­gia, UK, Bra­si­lia ja mon­ta muu­ta maata.

   Lisäk­si kyse ei ole vain kuo­le­mis­ta, vaan hen­kiin jää­vil­le­kin jää arviol­ta 10–30%:lle jon­ki­nas­tei­sia jäl­kioi­rei­ta, jot­ka voi­vat hai­ta­ta elä­mää ja esi­mer­kik­si työssäkäymistä.

   Lisäk­si pyy­dän että puhut asiois­ta oikeil­la ter­meil­lä. Vii­tan­net kausi-influens­saan (flu), joka on aivan eri asia kuin fluns­sa (com­mon cold).

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Hel­sin­ki­läis­ten aset­ta­mi­nen etusi­jal­le hyö­dyt­tää tie­ten­kin (taas) koko val­ta­kun­taa ja eri­tyi­ses­ti pih­ti­pu­taan mum­moa. Rokot­tei­den jaka­mi­nen tas­a­puo­li­ses­ti sovi­tun mukaan on kepu­lais­ten tut­tua siltarumpupolitiikkaa.
  Pih­ti­pu­taan mum­mo voi ihan hyvin kyyk­kiä yksin tor­pas­saan vie­lä toi­sen­kin vuo­den, täy­tyy­hän hips­te­rien saa­da huo­let­ta bilettää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Salu:
   Hel­sin­ki­läis­ten aset­ta­mi­nen etusi­jal­le hyö­dyt­tää tie­ten­kin (taas) koko val­ta­kun­taa ja eri­tyi­ses­ti pih­ti­pu­taan mum­moa. Rokot­tei­den jaka­mi­nen tas­a­puo­li­ses­ti sovi­tun mukaan on kepu­lais­ten tut­tua siltarumpupolitiikkaa.
   Pih­ti­pu­taan mum­mo voi ihan hyvin kyyk­kiä yksin tor­pas­saan vie­lä toi­sen­kin vuo­den, täy­tyy­hän hips­te­rien saa­da huo­let­ta bilettää.

   Sel­lai­sil­le mum­moil­le vesi­ves­soi­neen ilman imey­tys­kent­tiä on ilmas­toa­res­ti ihan oikein! 

   Sen sijaan Hel­sin­gin hips­te­rit Kii­nan kaut­ta kier­rä­te­tys­tä muo­vis­ta val­mis­te­tuis­sa bilea­suis­saan pelas­ta­vat maa­il­maa, jos­ta joku kan­sa­kou­lun nel­jä luok­kaa käy­nyt mum­mo ei tie­dä muu­ta kuin mitä rasis­ti­sis­ta Pek­ka ja Pät­kä-elo­ku­vis­ta on oppinut.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Suo­mes­sa ei ole sota-aikoi­na val­tion­joh­to teh­nyt juu­ri yhtään pää­tös­tä elä­mäs­tä ja kuo­le­mas­ta, vaan vas­tuu on siir­ret­ty ammat­tio­saa­jil­le. He ovat teh­neet pää­tök­set vir­ka­vas­tuul­la. Esi­mer­kik­si Pää­ma­ja joh­ti Suo­men armei­jaa aivan ensi­luok­kai­ses­ti toi­sen maa­il­man­so­dan aikana.
  Kun sama pää­tös oli­si teh­ty pan­de­mian alus­sa, ei täl­lai­sia jut­tu­ja oli­si. Sitä ehdot­ti tasa­val­lan presidentti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. EU-pää­tös kos­ki hyvin pien­tä mää­rää rokot­tei­ta. Viro saa yhteen­sä 62 000 roko­tean­nos­ta lisää, jos­ta riit­tää noin 31 000 roko­tet­ta­val­le, jos rokot­tei­ta tar­vi­taan 2 annos­ta per hen­ki­lö — ja olet­taen, että hukan osuus oli­si nol­la, mitä se ei ole.

    Todel­li­suus EU:ssa on se, että Mal­ta on rokot­ta­nut eni­ten, seu­raa­vak­si eni­ten Ser­bia ja Unka­ri. Nämä ovat rokot­ta­neet myös itse oste­tuin rokot­tein, eli eivät ole olleet riip­pu­vai­sia vain EU-han­kin­nois­ta rokot­teis­sa. Sit­ten Islan­ti ja Viro — eli Viro on ollut yksi eni­ten koro­na­ro­kot­ta­neis­ta EU-mais­ta jo ennen kuin rokot­tei­den alu­eel­li­ses­ta jaka­mi­ses­ta on ollut pää­tök­siä. Suo­mi­kin on ollut yksi kär­ki­pään rokot­ta­jis­ta. EU-mais­ta pahas­ti koro­nas­ta kär­si­neet Bul­ga­ria, Kroa­tia ja Lat­via ovat olleet Euroo­pas­sa roko­tuk­sis­sa hän­nil­lä, suun­nil­leen yhtä vähän rokot­ta­nei­ta mai­ta kuin Venäjä. 

    Juu­ri Bul­ga­ria, Kroa­tia ja Lat­via saa­vat nyt sit­ten eri­tyis­li­sä­osuu­den rokot­tei­ta. Se ei rii­tä nii­tä kiri­mään kiin­ni edes vii­den­nek­si vii­mei­se­nä roko­tus­ti­las­tois­sa ole­vaa EU-maa­ta, mut­ta aut­taa nii­tä kui­ten­kin pää­se­mään hie­man lähem­mäs mui­den EU-mai­den rokotustahtia.

    Suo­mes­sa rokot­tei­ta on jaet­tu jo kol­min­ker­tai­sel­le osuu­del­le väes­tös­tä kuin Bul­ga­rias­sa. Eli EU:n roko­te­jär­jes­tys ei ole men­nyt tähän­kään asti niin, että kaik­ki maat oli­si­vat saa­neet yhtä pal­jon rokot­tei­ta, vaan osa mais­ta on saa­nut sel­väs­ti mui­ta vähem­män. Moni vähem­män korot­tei­ta saa­neis­ta mais­ta on ollut iso­ja koronakärsijöitä.

    Läh­de:

    https://www.statista.com/statistics/1196071/covid-19-vaccination-rate-in-europe-by-country/

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. tuot:
    EU-pää­tös kos­ki hyvin pien­tä mää­rää rokotteita.

    Todel­li­suus EU:ssa on se, että Mal­ta on rokot­ta­nut eni­ten, seu­raa­vak­si eni­ten Ser­bia ja Unka­ri. Nämä ovat rokot­ta­neet myös itse oste­tuin rokot­tein, eli eivät ole olleet riip­pu­vai­sia vain EU-han­kin­nois­ta rokotteissa.Sitten Islan­ti ja Viro – eli Viro on ollut yksi eni­ten koro­na­ro­kot­ta­neis­ta EU-mais­ta jo ennen kuin rokot­tei­den alu­eel­li­ses­ta jaka­mi­ses­ta on ollut päätöksiä.Suomikin on ollut yksi kär­ki­pään rokot­ta­jis­ta. EU-mais­ta pahas­ti koro­nas­ta kär­si­neet Bul­ga­ria, Kroa­tia ja Lat­via ovat olleet Euroo­pas­sa roko­tuk­sis­sa hän­nil­lä, suun­nil­leen yhtä vähän rokot­ta­nei­ta mai­ta kuin Venäjä. 

    Vaik­ka Unka­ri on saa­nut roko­tet­tua tilas­tol­li­ses­ti suu­ren osan väes­tös­tä niin oikeas­taan Unka­ris­sa on täl­lä het­kel­lä Euroo­pan mais­ta eni­ten uusia tar­tun­to­ja. Unka­ris­ta ei saa pal­jon­kaan tie­toa ja hei­dän roko­te on venä­läi­nen Sputk­nik V jon­ka suo­sio Venä­jäl­lä näkyy ole­van myös hyvin heik­ko venä­läis­ten kes­kuu­des­sa. Ser­bia ei ole edes EU val­tio. Islan­ti on muka­na täs­sä EU:n yhteishankinassa

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Rokot­tei­ta sai­si kyl­lä EU:n ulko­puo­lel­ta­kin, mik­si ollaan EU:n mal­liop­pi­lai­ta. Englan­ti ja USA ovat pal­jon pidem­mäl­lä. Tie­tääk­se­ni siel­lä ei käy­dä täl­lais­ta type­rää suun­taa­mis­kes­kus­te­lua, vaan rokotetaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Count­ry­boy:
   Rokot­tei­ta sai­si kyl­lä EU:n ulko­puo­lel­ta­kin, mik­si ollaan EU:n mal­liop­pi­lai­ta. Englan­ti ja USA ovat pal­jon pidem­mäl­lä. Tie­tääk­se­ni siel­lä ei käy­dä täl­lais­ta type­rää suun­taa­mis­kes­kus­te­lua, vaan rokotetaan. 

   USA ja Englan­ti ovat pelan­neet häi­käi­le­mä­tön­tä peliä roko­te­vien­ti­kiel­loil­la. Euroo­pan lää­ke­teh­taat jaka­vat rokot­tei­ta kaik­kial­le maa­il­maan, USA ja Bri­tan­nia lait­toi­vat rokot­teil­le vien­ti­kiel­lon ja kes­kit­tyi­vät rokot­ta­maan omia kansalaisiaan.

   Ita­lia tai­si lait­taa ensim­mäi­se­nä sto­pin täl­le, jos EU oli­si toi­mi­nut kuten USA ja Bri­tan­nia, puo­let EU alu­ees­ta oli­si jo rokotettu.
   https://www.theguardian.com/world/2021/mar/04/italy-blocks-export-of-250000-astrazeneca-vaccine-doses-to-australia

   Onko suo­men­kie­li­nen media käsi­tel­lyt tätä asi­aa, eli että EU on jaka­nut kym­me­niä mil­joo­nia roko­tean­nok­sia EU:n ulko­puo­lel­le, samaan aikaan kun USA (ja Bri­tan­nia) ovat kes­kit­ty­neet rokot­ta­maan omia kansalaisiaan?

   https://www.nytimes.com/2021/03/11/us/politics/coronavirus-astrazeneca-united-states.html

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Count­ry­boy:
   Rokot­tei­ta sai­si kyl­lä EU:n ulko­puo­lel­ta­kin, mik­si ollaan EU:n mal­liop­pi­lai­ta. Englan­ti ja USA ovat pal­jon pidem­mäl­lä. Tie­tääk­se­ni siel­lä ei käy­dä täl­lais­ta type­rää suun­taa­mis­kes­kus­te­lua, vaan rokotetaan. 

   Voi­ko Count­ry­boy ker­toa tar­kem­min mis­tä rokot­tei­ta hän tar­koit­taa joi­ta sai­si EU:n ulko­puo­lel­ta? Jos kyseee­sä Count­ry­bo­yn lis­tal­la venä­läi­nen Sputk­nik V jon­ka suo­sio on myös venä­läis­ten kes­kuu­des­sa hyvin alhai­nen eikä sen sisäl­lös­tä ole annet­tu Venä­jän lää­ke­vi­ran­omai­sil­ta lisä­tie­toa ja kii­na­lai­nen Sino­vacin suo­sio on ollut aika vähäi­nen Kii­nan ulko­puo­lel­la. Niin voi­si kysyä mik­si nämä kak­si roko­tet­ta ei menes­ty edes niis­sä mais­sa mis­sa ne ovat kehitetty? 

   Bri­tan­nia ostaa eni­ten roko­tei­ta muun muas­sa AstraZe­nancal­ta jol­la on isom­mat teh­taat Bel­gias­sa ja Hol­lan­nis­sa ja on lait­ta­nut vien­ti­kiel­lon Bri­tan­nias­sa tuo­te­tuis­ta AstraZe­nancan rokot­teis­ta niin onko tämä siis Count­ry­bo­yn näke­mys­ten mukaan jokin suun­taa­mis­kes­kus­te­lu kysy­mys ? Myös Yhdys­val­tain roko­te­han­kin­nois­sa ei ole ihan läpi­nä­ky­vyyt­tä kun Yhdys­val­tain elin­tar­vi­ke- ja lää­ke­vi­ras­to ei ole anta­nut AstraZe­nancal­le myyn­ti­lu­paa Yhdys­val­lois­sa vaik­ka täl­lä­kin het­kel­lä Yhdys­val­tain liit­to­val­tio on osta­nut kym­me­niä mil­joo­nia AstraZe­nancan rokot­tei­ta varas­toi­hin. En nyt tie­dä miten mal­liop­pi­las ver­tai­lu on täs­sä koh­taa ajan­koh­tai­nen kun vas­ta­puo­le­na on Yhdys­val­lat ja Bri­tan­nia jot­ka osta­vat samoil­ta tuot­ta­jil­ta kuin EU maat. Miten Count­ry­boy uskoi­si että Suo­mi voi­si yksin pai­nos­taa Yhdys­val­to­ja ja Bri­tan­ni­aa vien­ti­kiel­lon pur­ka­mi­sel­la ja lisä­tie­don hank­ki­mi­ses­sa venä­läis­ten Sputk­nik V rokot­tees­ta kun Venä­jä ei anna pal­jon­kaan tie­to niis­tä julkisuuteen?!

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Kyl­lä kii­na­lai­set rokot­teet ja venä­läi­nen Sput­nik ovat Ok, tehol­taan parem­pia kuin Astra Zenecan roko­te tiet­tä­väs­ti aina­kin Lance­tin tut­ki­muk­sen mukaan. Erot sai­ras­ta­vuu­des­sa Chi­len (45% roko­tet­tu Pfize­ril­la) ja Argen­tii­nan välil­lä (7% roko­tet­tu Sput­ni­kil­la) eivät joh­du niin­kään rokot­tei­den teho­jen erois­ta kuin erois­ta roko­tusas­tees­sa. Tie­tääk­se­ni EU:n tus­kal­li­sen hitaas­ta roko­tus­tah­dis­ta joh­tuen EU:n ulko­puo­lel­ta ovat rokot­tei­ta hank­ki­neet mm. eräät itä-Euroo­pan maat, Sak­sa, Unka­ri jne. Se, että Venä­jäl­lä tai Rans­kas­sa roko­tusas­te on alhai­nen, joh­tuu pää­osin mai­den roko­te­vas­tai­suu­des­ta. WHO kri­ti­soi EU:ta lii­an hitaas­ta roko­tus­tah­dis­ta muu­ta­ma päi­vä sit­ten, mut­ta EU ei ole vas­tan­nut tähän mitään.

    Jos Eu hyväk­syy rokot­teet aina vii­mei­se­nä ja sopi­muk­sis­sa (AstraZe­neca) lukee, että yritys/tehdas “tekee par­haan­sa” ei tai­de­ta kovin vah­voil­la olla.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Count­ry­boy:
    Kyl­lä kii­na­lai­set rokot­teet ja venä­läi­nen Sput­nik ovat Ok, tehol­taan parem­pia kuin Astra Zenecan roko­te tiet­tä­väs­ti aina­kin Lance­tin tut­ki­muk­sen mukaan. Tie­tääk­se­ni EU:n tus­kal­li­sen hitaas­ta roko­tus­tah­dis­ta joh­tuen EU:n ulko­puo­lel­ta ovat rokot­tei­ta hank­ki­neet mm. eräät itä-Euroo­pan maat, Sak­sa, Unka­ri jne. 

    Jos Eu hyväk­syy rokot­teet aina vii­mei­se­nä ja sopi­muk­sis­sa (AstraZe­neca) lukee, että yritys/tehdas”tekee par­haan­sa” ei tai­de­ta kovin vah­voil­la olla.

    Sak­sa ei ole hank­ki­nut ollen­kaan Sput­nik V roko­tet­ta tai anta­nut sil­le myyn­ti­lu­paa . Itse asias­sa mikään maa maa­il­mas­sa ei ole anta­nut Sput­ni­kil­le myyn­ti lupaa. Vaan nekin maat jot­ka ovat tilan­neet Sput­ni­kiä ovat­ko otta­neet poik­keus­lu­pa mene­tel­män. Unka­ri ja Slo­va­kia ovat ainoi­ta EU mai­ta jot­ka ovat anta­neet kysei­sel­le rokot­teel­le poik­keus­lu­van . Ita­lia on tilan­nut vain joi­ta­kin annok­sia. EU:n ulko­puo­li­sis­ta Euroo­pan mais­ta Ser­bia, Bos­nia ja Hert­se­go­vi­na, Make­do­nia ja Moldova.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Count­ry­boy:

    Jos Eu hyväk­syy rokot­teet aina vii­mei­se­nä ja sopi­muk­sis­sa (AstraZe­neca) lukee, että yritys/tehdas”tekee par­haan­sa” ei tai­de­ta kovin vah­voil­la olla.

    EU ei ole kyl­lä AstraZe­necan koh­dal­la vii­mei­se­nä liik­keel­lä sil­lä vii­mek­si tänään ilmoi­tet­tiin ettei Yhdys­val­tain elin­tar­vi­ke- ja lää­ke­vi­ras­to FDA myön­nä lupaa AstraZe­necal­le sil­lä John­son John­son joka val­mis­taa AstraZe­necan roko­tet­ta on teh­nyt vir­hei­tä tuo­tan­nos­sa joten koko AstraZe­necan roko­te tuo­tan­to lope­te­taan Yhdys­val­lois­sa ja varas­tois­sa ole­vat rokot­teeet tuho­taan. Tämä­kin on outo pää­tös Yhdys­val­tain liit­to­val­tiol­ta kun maan hal­lin­to on osta­nut kym­me­niä mil­joo­nia AstraZe­necan rokot­tei­ta varas­toi­hin eikä suos­tu myy­mään nii­tä ulko­mail­le kos­ka Yhdys­val­loil­la on vien­ti­kiel­to rokot­teil­le. Kysyn­tää var­mas­ti oli­si näil­le­kin rokot­teil­le mitä nyt Yhdys­val­lois­sa tuhotaan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Rahul Soma­ni:

    EU ei ole kyl­lä AstraZe­necan koh­dal­la vii­mei­se­nä liik­keel­lä sil­lä vii­mek­si tänään ilmoi­tet­tiin ettei Yhdys­val­tain elin­tar­vi­ke- ja lää­ke­vi­ras­to FDA myön­nä lupaa AstraZe­necal­le sil­lä John­son John­son joka val­mis­taa AstraZe­necan roko­tet­ta on teh­nyt vir­hei­tä tuo­tan­nos­sa joten koko AstraZe­necan roko­te tuo­tan­to lope­te­taan Yhdys­val­lois­sa ja varas­tois­sa ole­vat rokot­teeet tuho­taan. Tämä­kin on outo pää­tös Yhdys­val­tain liit­to­val­tiol­ta kun maan hal­lin­to on osta­nut kym­me­niä mil­joo­nia AstraZe­necan rokot­tei­ta varas­toi­hin eikä suos­tu myy­mään nii­tä ulko­mail­le kos­ka Yhdys­val­loil­la on vien­ti­kiel­to rokotteille. 

    Perus­tee­na ei ollut Astra Zenecan rokot­teen toi­min­ta, vaan se, että teh­das, joka val­mis­ti sekä AZ:n että J&J:n roko­tet­ta oli teh­nyt vir­heen, jon­ka takia perä­ti 15 mil­joo­naa (aina­kin leh­ti­tie­to­jen mukaan J&J) ‑roko­tean­nos­ta oli kon­ta­mi­noi­tu­nut. Käsit­tä­mä­tön moka. Ei siel­lä kai kaik­kia rokot­tei­ta tuho­ta, vaan “vain” ne 15 mil­joo­naa kon­ta­mi­noi­tu­nut­ta annos­ta. Myyn­ti­lu­paa­han Astra Zenecan rokot­teel­la ei USA:ssa vie­lä ole. Sen takia nii­tä on teh­ty siel­lä vas­ta varas­toon ilman, että nii­tä on saa­nut rokot­taa. Nyt AS etsii uut­ta teh­das­ta USA:sta, joka voi­si jat­kaa val­mis­tus­ta, kun edel­li­nen teh­das ei kel­paa jat­ka­maan AS:n rokot­teen val­mis­tus­ta siel­lä tapah­tu­nei­den vir­hei­den jälkeen.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   5. Count­ry­boy: AstraZe­neca

    Count­ry­boy:
    Se, että Venä­jäl­lä tai Rans­kas­sa roko­tusas­te on alhai­nen, joh­tuu pää­osin mai­den rokotevastaisuudesta. 

    Rans­kas­sa on kor­kea roko­te­vas­tai­suus yleis­tä mut­ta Venä­jäl­lä on toden­nä­köi­ses­ti tilan­ne päin­vas­tai­nen kos­ka Neu­vos­to­lii­tol­la oli erit­täin kehit­tä­nyt roko­te tut­ki­mus ja tuo­te­ke­hi­tys ohjel­mat. Venä­läis­ten kiel­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen Sput­nik V rokot­teee­seen joh­tuu sii­tä että Venä­jän val­tio TV kana­vat käy­vät pro­pa­gan­da kam­pan­jaa län­si­mais­sa kehi­tet­ty­jä rokot­tei­ta vas­taan. Sii­nä­kin on poliit­ti­nen syy mik­si Sput­ni­kiä on myy­ty lop­pu­jen lopuk­si vain kehit­ty­viin maihin.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   6. Count­ry­boy:
    Kyl­lä kii­na­lai­set rokot­teet ja venä­läi­nen Sput­nik ovat Ok, tehol­taan parem­pia kuin Astra Zenecan roko­te tiet­tä­väs­ti aina­kin Lance­tin tut­ki­muk­sen mukaan. 

    Kuin­ka­ko­han ok Sput­nik oikeas­ti mah­taa olla?

    Leh­ti: Slo­va­kia sai eri­lais­ta Sput­nik-roko­tet­ta kuin se, jon­ka tehoa kehuttiin

    Slo­va­kia on yksi niis­tä Euroo­pan mais­ta, jot­ka tila­si­vat venä­läis­tä Sput­nik V ‑koro­na­vi­rus­ro­ko­tet­ta. Maas­sa lää­ke­val­von­taa suo­rit­ta­va ins­ti­tuut­ti on kui­ten­kin toden­nut, että Slo­va­kian saa­mat rokot­teet eivät ole saman­lai­sia kuin se roko­te, jos­ta on kir­joi­tet­tu arvos­te­tus­sa lää­ke­tie­teel­li­ses­sä jul­kai­sus­sa Lance­tis­sa, Den­nikn uutisoi.

    Aikoi­naan Neu­vos­to­liit­to vei aseis­taan ulko­mail­le nk. api­na­ver­sioi­ta (mm. Suo­men T‑72 vau­nut), jois­ta oli kar­sit­tu par­haat omi­nai­suu­det pois. Ehkä sama meno jat­kuu vie­lä­kin — tämä var­maan selit­täi­si sen, mik­si Sput­nik ei oikein tun­nu tehoa­van mm. Unkarissa…

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Asias­ta oli­si var­mas­ti pääs­ty jär­ke­vään lop­pu­tu­lok­seen, jos joku vas­tuul­li­nen puo­lue­joh­ta­ja oli­si edel­lyt­tä­nyt, että tule­vas­sa Sote-rahan­jaos­sa on sit­ten tie­ten­kin loo­gis­ta men­nä samal­la per nup­pi ‑peri­aat­teel­la eikä ottaa huo­mioon sitä, että jol­lain alueil­la on enem­män sai­ras­ta­via kuin toisilla. 

  Muti­naan voi toki myö­hem­min­kin vas­ta­ta, että koro­na­ro­kot­tei­den yhtey­des­sä­hän tämä jo pää­tet­tiin, että eihän se ole mui­den vika jos jol­lain toi­sel­la alu­eel­la elin­ta­vat ja elä­män­tyy­li ovat niin huo­not että väki tar­vit­see enem­män toi­men­pi­tei­tä. Mut­ta parem­pi tämä kes­kus­te­lu oli­si ollut käy­dä nyt kun pää­tös piti teh­dä — ja kun piti niin yhtään vas­tuul­lis­ta puo­lue­joh­ta­jaa ei löy­ty­nyt. Eri­tyi­ses­ti pää­mi­nis­te­ril­tä oli­si tar­vit­tu joh­ta­juut­ta, mut­ta ei kun ei.

  Oman kis­san hän­nän nos­toa vie­lä sen ver­ran, että ehdo­tin jo tam­mi­kuus­sa täl­lä pals­tal­la, että roko­tuk­set pitäi­si koh­den­taa jouk­ko­le­viä­mi­sel­le alt­tii­siin ryh­miin kuten raken­nus­työ­mail­le ja telakoille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Jos teki­sin arvauk­sen, arvai­sin että jos asi­aa huo­lel­li­ses­ti las­ket­tai­siin mis­sä kan­nat­taa rokot­taa, las­kut jos­sa kaik­ki tär­keä ote­taan huo­mioon ei ole kovin yksinkertaisia.

  Huo­mat­ta­van suu­ri hyö­ty saa­daan myös rokot­ta­mal­la siel­lä mis­sä on eni­ten ihmi­siä joil­la on tois­tai­sek­si ollut vähi­ten koro­naa ja siten huo­noin immu­ni­teet­ti kun uusi rypäs “ryöp­säh­tää”. Jos tuol­lai­sel­la alu­eel­la oli­si rokot­teen tuo­ma pai­kal­li­nen lau­ma­suo­ja, ryöp­säh­dys saat­tai­si jää­dä koko­naan syn­ty­mät­tä ja pal­jon ihmis­hen­kiä ja sai­ras­ta­pauk­sia sääs­tet­täi­siin ver­rat­tu­na tilan­tee­seen jos­sa roko­tet­ta tuol­le alu­eel­le koh­den­ne­taan vas­ta kun rypäs on jo syn­ty­nyt ja sitä yri­te­tään jäljittää.

  Toi­saal­ta suu­ri hyö­ty voi­daan saa­vut­taa, kuten blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa ehdo­te­taan, jos ryöp­säh­tä­vän epi­de­mian huip­pua ehdi­tään tasoit­taa run­sas­vä­ki­sel­lä alu­eel­la jos­sa tau­tia on leviämässä.

  Suu­rin vai­keus on näi­den kah­den vaih­toeh­don tasa­pai­not­ta­mi­nen, eten­kin kun infor­maa­tio on puut­teel­lis­ta ja saa­puu hitaas­ti. Kaik­ki infor­maa­tio tulee vii­veel­lä. Kaik­kien teh­ty­jen pää­tös­ten vai­ku­tus havai­taan vii­veel­lä. Mikä­li vii­ve havai­tus­ta epi­de­mias­ta roko­tus­ten koh­den­nus­pää­tös­ten vai­ku­tuk­siin oli­si hyvin suu­ri, epi­de­mia ehti­si jo tait­tua ennen kuin koh­den­ne­tut rokot­teet vai­kut­tai­si­vat epi­de­mian kul­kuun mut­ta rokot­tei­ta on vähem­män annet­ta­vak­si kun epi­de­mia ryöp­säh­tää jos­sain muu­al­la. Jos taas aika­vii­ve oli­si mah­dol­lis­ta saa­da hyvin pie­nek­si, voi­tai­siin kuvi­tel­la pro­ses­si jos­sa tes­te­jä teh­täi­sin ja rokot­tei­ta jaet­tai­siin ket­te­räs­ti “just-in-time” ryp­päi­den tukah­dut­ta­mi­sek­si juu­ri ennen kuin virus iskee kun­kin paik­ka­kun­nan haa­voit­tu­vaan väes­töön. Todel­li­suus lie­nee jos­sain joi­den välillä.

  Lisäk­si sit­ten pitää muis­taa että kun rajal­lis­ta resurs­sia jae­taan demo­kra­tias­sa, ei ole yllät­tä­vää jos jaka­jat yrit­tä­vät olla itsek­käi­tä. Se sit­ten vai­kut­taa esi­tet­tyi­hin lukui­hin ja pää­tel­miin, joil­la kukin perus­te­lee “oikeu­tet­tua” jako­pro­ses­sia, jat­ku­via muu­tok­sia sii­hen ja poik­keus­ta­paus­ten poik­keus­ta­pauk­sia. Yksin­ker­tai­sil­la jako­pe­rus­teil­la ja niis­sä pitäy­ty­mi­sel­lä voi olla täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa puo­len­sa. Mitä kan­nat­taa aja­tel­la jos mökin muo­rin eteen lyö­dään rätin­ki jon­ka mukaan eni­ten ihmis­hen­kiä sääs­te­tään uhraa­mal­la mök­ki­kun­ta mut­ta rätin­gin oikeel­li­suu­den var­mis­ta­mi­nen on muo­ril­le vaikeaa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Jos rokot­tei­ta oli­si siir­ret­ty enem­män pää­kau­pun­ki­seu­dul­le, niin PS oli­si mäl­län­nyt kun­ta­vaa­lien alla aiheel­la. Pih­ti­pu­taan mum­mo sai kuol­la kun rokot­teet vie­tiin mamu lähiöihin.

  Sat­tu­mal­ta HUS on paras asian­tun­ti­ja koko maa­ta kos­kien. Maa­kun­nis­sa oli­si mui­ta­kin näkökulmia.

  Ylei­sen hyväk­syt­tä­vyy­den” vuok­si polii­ti­kot teke­vät pää­tök­siä, jot­ka eivät ole eko­no­mis­ti­ses­ti opti­maa­li­sia. Hoi­to­kus­tan­nuk­set lisään­ty­vät hie­man opti­maa­li­ses­ta kun rokot­teet jae­taan alu­eel­li­ses­ti tasapuolisesti.

  Pää­kau­pun­ki löy­sää välit­tö­mäs­ti rajoit­tei­ta, jos lisä­ro­kot­tei­ta luva­taan, joten epi­de­mia­ti­lan­teen para­ne­mi­nen jää vain teoriaksi. 

  Samaa kiih­koa epä­oi­keu­den­mu­kai­ses­ta poli­tii­kas­ta har­voin kuu­lee kuin nyt Odel­la. Samal­la tar­mol­la voi­si tart­tua AY-liik­keen vero­pa­ra­tii­sei­hin ja kaik­keen sii­hen sub­ven­tioon jota val­tio vuo­sit­tain työn­tää Hel­sin­kiin kes­kit­tä­mäl­lä kai­ken­maa­il­man viras­tot, vir­ka­mie­het ja kult­tuu­ri­lai­tok­set pääkaupunkiseudulle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Ai, että täl­lai­sen pää­tök­sen on hal­li­tus ehti­nyt teke­mään? On kyl­lä men­nyt minul­ta ohi samal­la kun uutis­me­diat ovat vauh­kon­neet liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta ja sii­tä, kuin­ka viik­ko­kausia hie­rot­tu lakie­si­tys karah­ti komeas­ti kivil­le perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa (ihmeel­lis­tä kom­pas­te­lua lain­val­mis­te­lus­sa. Aina­kin Arhin­mä­ki väit­tää pelän­neen­sä, että näin voi käy­dä, mut­ta hän­tä ei ilmei­ses­ti kukaan “vas­sa­ri­na” kuuntele?).

  On loh­du­ton­ta, että tämän koro­na­tais­te­lun takia roko­te­pu­lan kes­kel­lä kun­ta­vaa­lit jou­dut­tiin siir­tä­mään kesään, ja saa­tiin kak­si kuu­kaut­ta lisää sii­hen aika-ikku­naan, jos­sa oikeis­ton puo­lel­la ole­va media näyk­kii ärsyt­tä­vään tyy­liin­sä vasem­mal­le kal­lel­laan ole­vaa hal­li­tus­ta (SDP on jo saa­tu gal­lu­peis­sa pudo­tet­tua kol­man­nek­si “hen­ki­lö­kul­tin sula­tuk­sel­la”) ja poli­tiik­ka niin hal­li­tuk­ses­sa kuin oppo­si­tios­sa on puh­das­ta tak­ti­koin­tia vaa­lien alla. Jär­ke­vään poli­tiik­kaan pääs­tään vas­ta kun­ta­vaa­lien jäl­keen, toivottavasti.

  Sii­nä vai­hees­sa kun kan­sa on roko­tet­tu sii­hen pis­tee­seen, että lau­ma­suo­ja on saa­vu­tet­tu niin alkaa sit­ten puhe kol­man­nes­ta roko­tean­nok­ses­ta ja vuo­sit­tai­sis­ta tehos­tean­nok­sis­ta, kos­ka esim. Afri­kan takia tämä Coro­na jyl­lää tääl­lä piru­na vie­lä vuo­si­kausia. Vaan, ne rokot­teet eivät enää ole sii­nä vai­hees­sa niin hal­po­ja kuin nyt. Pfizer aina­kin halu­aa alkaa rahas­ta­maan kun­nol­la rokot­teel­laan ja jenk­ki­lä on aivan lii­an kor­rup­toi­tu­nut maa teke­mään asial­le mitään. Edes roko­te­pa­tent­te­ja ei tul­la vapaut­ta­maan esim. Afri­kan mail­le roko­te­tuo­tan­toon. No, Kii­na kyl­lä ottaa Afri­kan hoi­viin­sa. Jos­sain vai­hees­sa tulee EU:llakin raja vas­taan, pal­jon­ko rahaa syy­de­tään rokot­tei­siin, kun muu­ten­kin mai­den talou­det ovat til­lin tal­lin pan­de­mian tal­lo­mi­na. Trump palan­nee val­koi­seen taloon 2025, kos­ka kaup­pa­ka­ma­rin syli­koi­ra Biden ei saa edes $15 mini­mi­palk­kaa aikai­sek­si. Tuos­sa on ainek­set eep­pi­siin kaup­pa­so­tiin ja kan­sain­vä­li­sen sopi­mus­jär­jes­tel­män krii­sei­hin (Brexit on jo poh­jal­la hier­tä­mäs­sä). Tule­vai­suus näyt­tää todel­la syn­käl­tä ja jos nämä uhka­ku­vat eivät sit­ten toteu­du­kaan, niin voin olla posi­tii­vi­ses­ti yllät­ty­nyt. Mut­ta nyt kai pitäi­si kes­kit­tyä (jo toi­seen) koro­na­ke­vää­seen tääl­lä Suomessa…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Poju Ant­sa­lo: EU

   Trump palan­nee val­koi­seen taloon 2025, kos­ka kaup­pa­ka­ma­rin syli­koi­ra Biden ei saa edes $15 mini­mi­palk­kaa aikaiseksi. 

   Pre­si­dent­ti Donald Trump ei saa­nut edes bud­je­tis­sa 2018–2019 eril­li­siä rahoi­tus­ta Mek­si­kon rajan­muu­riin jon­ka seu­rauk­se­na Trump ei vah­vis­ta­nut bud­jet­tia joten liit­to­val­tio jou­tui sul­ku­ti­laan 35 päi­väk­si (pisin sii­hen asti­nen sul­ku) joka mak­soi ame­rik­ka­lai­sil­le veron­mak­sil­le 5 mil­jar­dia dollaria.Tämänkin päät­tyi sii­hen kun Trump antoi perik­si heti uuden­vuo­den jäl­keen 2019 ilman vas­taeh­do­tus­ta tai vas­ta­tar­jous­ta. Sii­hen kaa­tui­vat siis Trum­pin mah­dol­li­suu­det muu­ril­le jo heti alus­ta. vaik­ka pre­si­dent­ti­nä hän oli tois­ta vuon­na virassa. 

   Kun Poju Ant­sa­lo ver­ta­si Joe Bide­nia kaup­pa­ka­ma­rien syli­koi­raan Poju Ant­sa­lo unoh­taa sen että Biden nos­taa ensim­mäis­tä ker­taa moneen vuo­si­kym­me­neen suu­ryh­tiöi­den ja maan super­rik­kai­den vero­tus­ta. Todel­li­suu­des­sa kaup­pa­ka­ma­rien syli­koi­ra oli Donald Trump joka alen­si suu­ryh­tiöi­den ja maan super­rik­kai­den tulo­ve­ro­tus miljardeilla. 

   Vaik­ka nyt 15 dol­la­rin mini­mi­palk­ka ei men­nyt läpi senaa­tis­sa myös sen takia kos­ka moni pie­ni ja kes­ki­suu­ri yrit­tä­jien etu­jär­jes­töt vas­tus­ti tätä kos­ka jou­tu­vat nos­ta­maan palk­ko­ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti vaik­ka maas­sa on hyvin eri­lai­nen talou­del­li­nen tilan­ne alu­eel­li­ses­ti . Kui­ten­kin Pre­si­dent­ti Joe Biden sai läpi 1,9 tril­joo­nan dol­la­rin elvy­tys­pa­ke­tin Senaa­tis­sa äänin 50–49. Tämä koko­nai­suus jon­ka viral­li­nen nimi on Ame­rican Rescue Plan Act of 2021 sisäl­tää mil­jar­di luo­kan suo­raa apua opis­ke­li­joil­le, elä­ke­läi­sil­le, vete­raa­neil­le, työt­tö­mil­le ja vähä­va­rai­sil­le jne. Lis­taa voi jat­kaa vie­lä yksi­tyis­koh­tai­sem­min mut­ta se on val­ta­van iso elvy­tys­pa­ket­ti Yhdys­val­tain his­to­rias­sa jopa suu­rem­pi kuin FDR:n New Deal vuo­del­ta 1933. 

   Myös Bide­nil­la val­ta­va infra­struk­tuu­ri paket­ti joka oli myös Pre­si­dent­ti Donald Trum­pil­la kun hän kam­pan­joi infra­struk­tuu­ri paran­ta­mi­sen puo­les­ta vaa­leis­sa 2016 mut­ta ei saa­nut edes sii­hen rahoi­tus­ta omilta. 

   Kyl­lä Joe Bide­nil­la on parem­mat läh­tö­koh­dat kuin Donald Trum­pil­la täl­lä het­kel­lä. 3 kuu­kau­des­sa on Biden saa­nut ensim­mäi­sen bud­je­tin läpi.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Kun viruk­sen leviä­mi­nen täl­lä het­kel­lä perus­tuu sel­keäs­ti hol­tit­to­maan käy­tök­seen ja sel­väl­lä suo­mel­la annet­tu­jen ohjei­den lai­min­lyö­mi­seen, on ihan koh­tuul­lis­ta että sel­lai­ses­ta toi­min­nas­ta ei pal­ki­ta poliit­ti­sel­la pää­tök­sel­lä joka pääs­tää tasa-arvoi­sem­mat etui­le­maan jonossa. 

  Pää­kau­punk­seu­dul­ta kan­tau­tui jo syk­syl­lä haas­tat­te­lu­kom­ment­te­ja jois­sa fata­lis­ti­ses­ti todet­tiin “en jak­sa välit­tää, tart­tuu jos tarttuu”.

  Tämä ei ole sitä “yhteis­tä tsemp­paa­mis­ta” jota polii­ti­kot meil­tä muil­ta edel­lyt­tä­vät. Yhteis­kun­nas­sa ollaan aina muka­na, pelk­kää ker­maa kuo­ri­vat eivät ole osa yhteisöä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kun kun­tien menot täl­lä het­kel­lä perus­tu­vat sel­keäs­ti hol­tit­to­maan käy­tök­seen ja sel­väl­lä suo­mel­la annet­tu­jen ohjei­den lai­min­lyö­mi­seen, on ihan koh­tuul­lis­ta että sel­lai­ses­ta toi­min­nas­ta ei pal­ki­ta poliit­ti­sel­la pää­tök­sel­lä joka pääst­tä tasa-arvoi­sem­mat etu­le­maan val­tio­na­pu­jen jaossa.

   Maa­kun­nis­sa kan­tau­tui jo vuo­si­kausia haas­tat­te­lu­kom­ment­te­ja jois­sa fata­li­ses­ti todet­tiin “ei jak­sa välit­tää, val­tio maksaa”.

   Tämä ei ole sitä “yhteis­tä tsemp­paa­mis­ta” jota polii­ti­kot meil­tä net­to­mak­sa­jil­ta edel­lyt­tä­vät. Yhteis­kun­nas­sa ollaan aina muka­na, pelk­kää ker­maa kuo­ri­vat eivät ole osa yhteisöä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Tul­lis­ta men­nyt:
   Kun viruk­sen leviä­mi­nen täl­lä het­kel­lä perus­tuu sel­keäs­ti hol­tit­to­maan käy­tök­seen ja sel­väl­lä suo­mel­la annet­tu­jen ohjei­den lai­min­lyö­mi­seen, on ihan koh­tuul­lis­ta että sel­lai­ses­ta toi­min­nas­ta ei pal­ki­ta poliit­ti­sel­la pää­tök­sel­lä joka pääs­tää tasa-arvoi­sem­mat etui­le­maan jonossa. 

   Pää­kau­punk­seu­dul­ta kan­tau­tui jo syk­syl­lä haas­tat­te­lu­kom­ment­te­ja jois­sa fata­lis­ti­ses­ti todet­tiin ”en jak­sa välit­tää, tart­tuu jos tarttuu”.

   Tämä ei ole sitä ”yhteis­tä tsemp­paa­mis­ta” jota polii­ti­kot meil­tä muil­ta edel­lyt­tä­vät. Yhteis­kun­nas­sa ollaan aina muka­na, pelk­kää ker­maa kuo­ri­vat eivät ole osa yhteisöä.

   Täl­lai­set kom­men­toi­jat tekee perus­ta­van­laa­tui­sen vir­heen olet­taes­saan, että rajoi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia nou­dat­ta­mat­to­mat vaa­ti­si rokot­tei­ta itsel­leen tai että rokot­teet oli­si tar­koi­tus koh­dis­taa rajoi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia nou­dat­ta­mat­to­miin. Rajoi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia jät­tää nou­dat­ta­mat­ta sel­lai­set hen­ki­löt, joi­den toden­nä­köi­syys sai­ras­tua vaka­vas­ti koro­naan on pie­ni, eikä rokot­tei­den jär­jes­te­tys­tä muut­ta­mal­la ole tar­koi­tus suo­ja­ta hei­tä, vaan saman sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la asu­via mui­ta ihmisiä. 

   Toi­sek­seen ei ole esi­tet­ty mitään perus­te­lu­ja sen väit­teen tuek­si, että niil­lä alueil­la, joil­la on enem­män koro­naa, on enem­män hen­ki­löi­tä, jot­ka eivät nou­da­ta suo­si­tuk­sia ja rajoi­tuk­sia. Prio­ri­soin­nin tar­koi­tus on siis estää 69-vuo­tiai­ta Hel­sin­gis­sä asu­via jou­tu­mas­ta tehol­le ja rajoi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia jät­tä­vät nou­dat­ta­mat­ta 19-vuo­ti­aat Hel­sin­gis­sä tai Hei­nä­ve­del­lä asuvat. 

   Hel­sin­gin seu­dun sisäi­set erot ilmaan­tu­vuu­des­sa selit­ty­vät toden­nä­köi­ses­ti alt­tiu­del­la nou­dat­taa suo­si­tuk­sia ja rajoi­tuk­sia. Toden­nä­köi­ses­ti siis Län­si­mäes­sä on enem­män tar­tun­to­ja Län­si-Paki­las­sa käyt­täy­ty­mi­sen ero­jen takia. Täl­lai­ses­sa­kään tapauk­ses­sa alu­een ran­kai­se­mi­nen ei ole perus­tel­tua, sil­lä ero käy­tök­ses­sä näkyy niis­sä ikä­ryh­mis­sä, jois­sa vaka­van tau­ti­muo­don toden­nä­köi­syys on pieni.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Koro­nan esiin­ty­vyys on suh­teel­li­ses­ti suu­rin­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun ja Turun muis­sa kuin suo­mea ja ruot­sia äidin­kie­le­nään puhu­vien kes­kuu­des­sa, tämä taas joh­tuu näi­den ryh­mien välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä mas­ki­suo­si­tus­ten ja kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ten suh­teen, joten mik­si hei­tä pitäi­si nyt täs­tä välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä pal­ki­ta kii­reh­ti­mäl­lä hei­dän rokot­ta­mis­taan, sai­ras­tu­koot koro­naan, kun eivät sitä pelkää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Jar­mo:
   Koro­nan esiin­ty­vyys on suh­teel­li­ses­ti suu­rin­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun ja Turun muis­sa kuin suo­mea ja ruot­sia äidin­kie­le­nään puhu­vien kes­kuu­des­sa, tämä taas joh­tuu näi­den ryh­mien välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä mas­ki­suo­si­tus­ten ja kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ten suh­teen, joten mik­si hei­tä pitäi­si nyt täs­tä välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä pal­ki­ta kii­reh­ti­mäl­lä hei­dän rokot­ta­mis­taan, sai­ras­tu­koot koro­naan, kun eivät sitä pelkää.

   Ei, vaan pitäi­si rokot­taa koko pk-seu­dun ja Turun väes­tö ensin, kos­ka he ovat suu­rim­mas­sa varas­sa. Ajat­te­le nyt kun menee lähim­pään ostos­kes­kuk­seen niin ei voi vält­tyä mah­dol­li­sil­ta tar­tut­ta­jil­ta jot­ka kuu­lu­vat ryh­mään jot­ka puhu­vat muu­ta kuin suo­mea ja ruot­sia. Vai onko vaih­toeh­to koo­ta muut kuin suo­mea ja ruot­sia puhu­vat ja lähet­tää hei­dät Pih­ti­pu­taal­le ja Lau­kaal­le lei­ril­le? Ei tai­tai­si Euroo­pan Ihmi­soi­keus­tuo­miois­tuin tykä­tä. Eli piik­ke­jä tän­ne ete­lään nyt heti niin pääs­tään töi­hin, kou­lui­hin ja elä­mään nor­maa­lia elämää!

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Käsi­tin­kö tuon kir­joi­tuk­sen oikein.

    Eli mie­les­tä­si pitäi­si rokot­taa ensi­si­jai­ses­ti kan­ta­suo­ma­lai­set alueil­la, joil­la on maa­han­muut­ta­jia, kos­ka maa­han­muut­ta­jat tuo­vat kan­ta­väes­töl­le ris­kin saa­da korona?

    Ja kun tätä ei teh­dä, niin mie­les­tä­si pää­kau­pun­ki­seu­dun ja turun maa­han­muut­ta­jat pitäi­si lait­taa kes­ki­tys­lei­reil­le Pih­ti­pu­taal­le ja Lau­kaal­le. Ongel­ma täs­sä rat­kai­sus­sa on mie­les­tä­si siis ainoas­taan se, että EU estää Suo­mea teke­mäs­tä näin.

    Mikä oli­si mie­les­tä­si sit­ten se “lopul­li­nen rat­kai­su” tähän asiaan?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Entä mitä tilas­to­tie­tei­li­jät ovat miel­tä roko­tus­hai­tois­ta ja mil­lai­nen ennus­te on nykyis­ten luku­jen poh­jal­ta tule­vas­ta ? 1. huh­ti­kuu­ta hait­tai­moi­tuk­sia ker­ty­nyt yhteen­sä 1291, jois­ta vaka­via 507 . Kuol­lei­ta 50. Roko­tuk­sen oli koko maas­sa saa­nut 17.3 % ( ensim­mäi­nen annos) ja 1.6 % oli saa­nut toi­sen annoksen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Rai­ja Jout­si­jär­vi:
   Entä mitä tilas­to­tie­tei­li­jät ovat miel­tä roko­tus­hai­tois­ta ja mil­lai­nen ennus­teon nykyis­ten luku­jen poh­jal­ta tule­vas­ta ?1. huh­ti­kuu­ta­hait­tai­moi­tuk­sia ker­ty­nyt yhteensä1291,joista vakavia507. Kuol­lei­ta 50.Rokotuksen oli koko maassasaanut17.3 % ( ensim­mäi­nen annos)ja1.6 %oli saa­nut toi­sen annoksen.

   Olen ihme­tel­lyt kovas­ti sitä, ettei ole jul­kais­tu vaka­van hait­ta­vai­ku­tuk­sen ja kuo­le­man toden­nä­köi­syyt­tä ikä­ryh­mit­täin ja sai­raus­taus­tan mukaan. Onhan aivan eri asia, onko kuol­lut 50 sel­lais­ta van­hus­ta, jot­ka muu­ten­kin kuo­li­si seu­raa­vaan aivas­tuk­seen, vai sisäl­tyy­kö rokot­teen otta­mi­seen tasai­ses­ti jakau­tu­nut 1 / 20 000 ris­ki kuol­la kun­kin annok­sen jäl­keen. Jäl­kim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa ris­ki kuol­la rokot­tee­seen oli­si suu­rem­pi kuin ris­ki kuol­la koro­naan osal­la väestöä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. Hal­li­tuk­sen minis­te­reil­le on val­ta nous­sut pää­hän. Val­ta tur­me­lee ja ehdo­ton (enem­mis­tö) val­ta ehdottomasti.
  Minis­te­rit elä­vät aivan omas­sa kuplas­saan irti Covid-19 todel­li­suu­des­ta. Eris­täy­ty­mi­nen vai­kut­taa näin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Var­maan roko­tus­ten koh­den­ta­mi­nen Uudel­le­maal­le oli­si ollut hyö­dyl­lis­tä. Var­si­nais-Suo­men tilan­ne on kui­ten­kin hiu­kan parem­pi, kuin mitä media antaa ymmär­tää. Roko­tuk­sis­sa on oltu maa­kun­nas­sa muu­ta maa­ta edel­lä koko ajan, Turus­sa roko­tus­pro­sent­ti on jo nyt 19,8 pro­sent­tia, eli mil­tei 20 pro­sent­tia kau­pun­gin asuk­kais­ta. Var­si­nais-Suo­mes­sa on ollut suu­ria tar­tun­ta­ryp­päi­tä, jot­ka kui­ten­kin ovat kes­kit­ty­neet aivan tiet­tyi­hin työ­paik­koi­hin (telak­ka­teol­li­suus) ja hyvin spe­si­fei­hin asui­na­luei­siin, ja nyt vii­mei­sim­pä­nä vaih­to-oppi­lai­den aiheut­ta­ma, liki sadan hen­gen tar­tun­ta­ket­ju. He oli­vat onnek­si tar­tut­ta­neet lähin­nä vain toi­si­aan yhteis­ma­joi­tuk­ses­sa ylioppilastaloilla.
  Sitä olen ihme­tel­lyt, mik­si rokot­ta­mi­nen on pro­sent­tien valos­sa näyt­tä­nyt ole­van niin hidas­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, sii­nä­kin vai­hees­sa oli pal­jon jäl­jes­sä monia mui­ta aluei­ta, kun rokot­tei­ta jaet­tiin vain tär­keim­mil­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le. Onko kysees­sä vain rokot­tei­den saa­ta­vuuson­gel­ma vai logis­ti­nen, jake­luun liit­ty­vä ongelma?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. EU jsen­maat päät­ti­vät tänään jakaa osan koro­na­ro­kot­teis­taan nii­tä kipeim­min tar­vit­se­viin EU-mai­hin. Osoit­tau­tui siis, että EU:n jäsen­val­tiot pys­ty­vät kes­ke­nään suu­rem­paan soli­daa­ri­suu­teen kuin Suo­mi sisäi­ses­ti eri aluei­den­sa kes­ken. Minul­le se oli yllätys.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Koh­den­ta­mi­nen ei ole se perus­on­gel­ma vaan se, että rokot­tei­ta on Euroo­pas­sa lii­an vähän. Löpe­röi­tä sopi­muk­sia ja vää­rien taho­jen kans­sa. Jos sopi­muk­ses­sa lukee “teem­me par­haam­me”, niin ei olla vah­voil­la. Nyt jo EUkin kri­ti­soi Euroop­paa. Yle muu­ten ei tetääk­se­ni edes jul­kais­sut tätä uutista.

   https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007895766.html

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Count­ry­boy:

    Koh­den­ta­mi­nen ei ole se perus­on­gel­ma vaan se, että rokot­tei­ta on Euroo­pas­sa lii­an vähän. Löpe­röi­tä sopi­muk­sia ja vää­rien taho­jen kans­sa. Jos sopi­muk­ses­sa lukee ”teem­me par­haam­me”, niin ei olla vah­voil­la. Nyt jo EUkin kri­ti­soi Euroop­paa. Yle muu­ten ei tetääk­se­ni edes jul­kais­sut tätä uutista.

    AstraZe­necan kans­sa EU:lla on sito­va sopi­mus vii­me vuo­den syk­sys­tä alkaen joten kyl­lä se vel­voit­taa AstraZe­necaa toi­mi­mit­ta­maan sovi­tut mää­rät mää­rä-aikaan. Se on AstraZe­necan ongel­ma jos eivät ole pysy­neet sopi­muk­ses­sa. Euroo­pan komis­sio on kiel­tä­mät­tä teh­nyt sopi­muk­sen AstraZe­necan kans­sa jos­sa on tul­kin­ta ongel­mia mut­ta kui­ten­kin sopi­mus on sito­va AstraZe­necan koh­dal­la vaik­ka AstraZe­neca ei ole pys­ty­nyt toi­mit­ta­maan rokot­tei­ta mää­rä-aikaan eikä sovit­tu­ja mää­riä. Kui­ten­kin Pfizer–BioNTech on psys­ty­nyt toi­mit­ta­man kaik­ki sovi­tut rokot­teet EU mai­hin ja mää­rä-aikaan ja lisän­nyt koko ajan tuo­tan­toa Sak­sas­sa ja Bel­gias­sa. AstraZe­necal­la on vas­taa­vas­ti kuten on Pfizer–BioNTechillä tuo­tan­toa pää­asias­sa EU mais­sa joten tutoan­to ei ole ongel­mia Euroo­pan koh­dal­la Näis­tä AstraZe­necan teh­tais­ta on vie­ty rokot­tei­ta myös Bri­tan­ni­aan vaik­ka Bri­tan­nial­la on vientikielto.

    Rokot­tei­ta on lii­an vähän mui­den toi­mit­ta­jien koh­dal­la kos­ka Yhdys­val­lat on pis­tä­nyt vien­ti­kiel­to­ja ame­rik­ka­lai­sil­le yhtiöil­le joi­den roko­tei­ta on jo mark­ki­noil­la ja sen takia ne jou­tu­vat käyt­tä­mään euroop­pa­lai­sia ali­hank­ki­joi­ta täs­sä­kin tuotannossa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Rahul Soma­ni:

    AstraZe­necan kans­sa EU:lla on sito­va sopimus…

    Hyvä sopi­mus onkin!

    Commission’s vacci­ne cont­ract with AstraZe­neca ties EU’s hands on lawsuits 

    The full publica­tion of the Euro­pean Union’s cont­ract with AstraZe­neca reveals that the Com­mis­sion and EU count­ries wai­ved the right to sue the drug­ma­ker over any delays in coro­na­vi­rus vacci­ne deli­ve­ries — a pro­vi­sion that takes any bite out of threats to file a law­suit against the com­pa­ny over its fai­lu­re to deli­ver to the Continent.

    The com­pa­ny com­mit­ted to making its “best rea­so­nable efforts” to ramp up manu­fac­tu­ring to supply tho­se 300 mil­lion doses, but the cont­ract also says the deli­ve­ry sche­du­le is the “ear­liest pos­sible” esti­ma­tes of deli­ve­ries: “Final deli­ve­ry sub­ject to agree­ment of deli­ve­ry sche­du­le and regu­la­to­ry approval.” 

    No, hala­val­la saa­tiin, jos ei muuta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Hyvä sopi­mus onkin!

    No, hala­val­la saa­tiin, jos ei muuta.

    Oxfor­din yli­pis­ton tut­ki­ja­ryh­mä joka kehit­ti roko­teen ei ollut alun­pe­rin­kään hyö­tyä siitä
    pää­asias­sa talou­del­li­ses­ti tai edes paten­toi­da roko­tet­ta kos­ka tut­ki­ja­ryh­män alku­pe­räi­nen pää­mää­rä oli luo­da roko­te joka on mah­dol­li­sen edul­li­nen ja sen val­mis­tus on muu­ten­kin lisens­sioi­tu vapaas­ti. Esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa rokot­teeen ali­han­kin­ta on myön­net­ty muun muas­sa John­son & Johnsonille.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Count­ry­boy:
    Yle muu­ten ei tetääk­se­ni edes jul­kais­sut tätä uutista.

    Täst­kin AstraZe­necan tuo­tan­to ja toi­mi­tus­vai­keuk­sis­ta on uuti­soi­tu muun muas­sa Ylel­lä. Olen kuul­lut asias­ta radio ohjel­man jos­sa suo­ma­lai­sia mep­pe­jä oli puhu­mas­sa kah­des­sa­kin Ylen radion ajan­koh­tais­oh­jel­mas­sa aiheesta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   5. Rahul Soma­ni: Täst­kin AstraZe­necan tuo­tan­to ja toi­mi­tus­vai­keuk­sis­ta on uuti­soi­tu muun muas­sa Ylel­lä. Olen kuul­lut asias­ta radio ohjel­man jos­sa suo­ma­lai­sia mep­pe­jä oli puhu­mas­sa kah­des­sa­kin Ylen radion ajan­koh­tais­oh­jel­mas­sa aiheesta.

    Tar­koi­tin WHO:ta enkä EU:ta, sori vir­he. WHO siis kri­ti­soi EU:n aivan lii­an hidas­ta roko­tus­tah­tia, mie­les­tä­ni aivan oikeututusti.

    Nyt näyt­tä­vät EUn todel­li­set joh­ta­jat­kin (Mer­kel, Mac­ron) tai­pu­van hank­ki­maan Sput­nik rokotetta.

    https://www.politico.eu/article/more-eu-countries-eyeing-separate-deals-russia-sputnik-vaccine/

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   6. Count­ry­boy:

    Nyt näyt­tä­vät EUn todel­li­set joh­ta­jat­kin (Mer­kel, Mac­ron) tai­pu­van hank­ki­maan Sput­nik rokotetta 

    Niin tuos­sa­kin Poli­ticon lin­kis­sä koros­te­taan että Rans­ka ja Sak­sa neu­vot­te­le­vat Venä­jän kans­sa alus­ta­vas­ti Sput­nik V:n han­kin­nas­ta mikä­li Venä­jä antaa lisä­tie­toa rokot­teees­ta. Mitään sopi­mus­ta ei ole vie­lä teh­ty ja toden­nä­köi­ses­ti Sput­ni­kiä oli­si tar­koi­tus vain käyt­tää Sak­sas­sa ja Rans­kas­sa. Täs­sä­kin on Venä­jän ulko­po­liit­ti­nen stra­te­gia luo­da mie­li­ku­vaa että Sak­sa ja Rans­ka oli­si­vat teke­mäs­sä sopi­mus­ta Venä­jän kans­sa Myös Ita­lia ei ole tilan­nut vie­lä Sput­ni­kiä vaan kiin­nos­tu­nut val­mis­ta­maa sitä lisens­sil­lä mikä­li Venä­jän ter­veys­vi­ran­omai­set anta­vat sii­tä lisää tie­toa . Sput­nik V:n suo­sio on venä­läis­ten kes­kuu­des­sa itse asias­sa romah­ta­nut. EU komis­sio on teh­nyt jo vii­me vuo­den syk­syl­lä sopi­muk­sen AstraZe­necan, Pfizer/BiohTechin, Moder­nan ja John­son & John­son John­so­nin kanssa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Sur­ke­aa. EU-tasol­la­kin rokot­tei­ta onnis­tut­tiin koh­den­ta­maan enem­män sin­ne, mis­sä tau­tia on, mut­ta ei yhden homo­gee­ni­sen maan sisäl­lä. Tuos­ta EU-tason uudel­leen­jaos­ta muu­ten ei Yle teh­nyt uutis­ta mut­ta HS kyllä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Jar­mo:
   Koro­nan esiin­ty­vyys on suh­teel­li­ses­ti suu­rin­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun ja Turun muis­sa kuin suo­mea ja ruot­sia äidin­kie­le­nään puhu­vien kes­kuu­des­sa, tämä taas joh­tuu näi­den ryh­mien välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä mas­ki­suo­si­tus­ten ja kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ten suh­teen, joten mik­si hei­tä pitäi­si nyt täs­tä välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä pal­ki­ta kii­reh­ti­mäl­lä hei­dän rokot­ta­mis­taan, sai­ras­tu­koot koro­naan, kun eivät sitä pelkää.

   </blo

   Jar­mo:
   Koro­nan esiin­ty­vyys on suh­teel­li­ses­ti suu­rin­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun ja Turun muis­sa kuin suo­mea ja ruot­sia äidin­kie­le­nään puhu­vien kes­kuu­des­sa, tämä taas joh­tuu näi­den ryh­mien välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä mas­ki­suo­si­tus­ten ja kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ten suh­teen, joten mik­si hei­tä pitäi­si nyt täs­tä välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä pal­ki­ta kii­reh­ti­mäl­lä hei­dän rokot­ta­mis­taan, sai­ras­tu­koot koro­naan, kun eivät sitä pelkää.

   Van­taal­la vie­ras­kie­lis­ten osuus sai­ras­tu­neis­ta oli noin 50%, vaik­ka hei­dän osuu­ten­sa väes­tös­tä on vain 20%. Hel­pos­ti sano­taan, että srem­pi sai­ras­ta­vuus joh­tuu ahtais­ta asui­no­lois­ta. Ei oikein rii­tä perus­teek­si, kun koro­na on kyet­ty pitä­mään kuris­sa kau­pun­ki­val­tio Sin­ga­po­res­sa ja Thai­maas­sa­kin mel­ko hyvin (uusia tartuntoja

   Juha­ni:
   EU jsen­maat päät­ti­vät tänään jakaa osan koro­na­ro­kot­teis­taan nii­tä kipeim­min tar­vit­se­viin EU-mai­hin. Osoit­tau­tui siis, että EU:njäsenvaltiot pys­ty­vät kes­ke­nään suu­rem­paan soli­daa­ri­suu­teen kuin Suo­mi sisäi­ses­ti eri aluei­den­sa kes­ken. Minul­le se oli yllätys.

   Monet EU maat ovat hank­ki­neet itse rokot­tei­ta muualta

   Krtek:
   Sur­ke­aa. EU-tasol­la­kin rokot­tei­ta onnis­tut­tiin koh­den­ta­maan enem­män sin­ne, mis­sä tau­tia on, mut­ta ei yhden homo­gee­ni­sen maan sisäl­lä. Tuos­ta EU-tason uudel­leen­jaos­ta muu­ten ei Yle teh­nyt uutis­ta mut­ta HS kyllä.

   Kyl­lä monet EU maat ovat hank­ki­neet omin­päin rokot­tei­ta EUn ulko­puo­lel­ta ! Sii­tä vaan ei puhu­ta juu­ri Suo­mes­sa. Lähin­nä venä­läis­tä ja kii­na­lais­ta roko­tet­ta. Nii­den käyt­tö on muu­ten run­sas­ta Etelä-Amerikassa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

    Kan­nat­taa muis­taa, että vie­ras­kie­li­sil­lä tar­koi­te­taan myös viro­lai­sia. Raken­nuk­sil­la koro­naa on todel­la paljon.

    Noin on. Suo­men roko­tus­oh­jel­ma ei kos­ke vie­ras­työ­läi­siä. He saa­vat rokot­teen käy­des­sään kun hei­dän koti­maan­sa roko­tus­jär­jes­tyk­sen mukaan on hei­dän vuo­ron­sa, kun sat­tu­vat sen jäl­keen ole­maan käy­mäs­sä koti­maas­saan ja käy­mään jos­sain, jos­sa rokot­teen voi saada.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Count­ry­boy: EU

    Count­ry­boy:

    Kyl­lä monet EU maat ovat hank­ki­neet omin­päin rokot­tei­ta EUn ulko­puo­lel­ta ! Sii­tä vaan ei puhu­ta juu­ri Suo­mes­sa. Lähin­nä venä­läis­tä ja kii­na­lais­ta roko­tet­ta. Nii­den käyt­tö on muu­ten run­sas­ta Etelä-Amerikassa.

    Mikä selit­tää sen että Ete­lä-Ame­ri­kas­sa on täl­lä het­kel­lä suu­rim­mat tau­din leviä­mis­lu­vut maa­il­mas­sa? Siis Bra­si­lias­sa ja Argen­tii­nas­sa? Chi­le on poik­keus joka rokot­taa laa­jal­la roko­te sal­kul­la jos­sa on pää­asias­sa Pfizer/BioNTechin , AstraZe­necan ja John­son & John­so­nin rokot­tei­ta. Mikä selit­tää sen että EU mais­ta jot­ka hank­ki­vat venä­läis­tä ja kii­na­lais­ta roko­tet­ta on EU:n kor­keam­man leviä­mis­lu­vut ? Mik­si siis roko­tus ohjel­ma ei toi­mi mais­sa joi­hin on han­kit­tu Sputk­nik V:stä ja Sino­vacia? Vii­mek­si tänään Suo­mes­sa uuti­soi­tiin että todel­li­suu­des­sa Unka­ri joka rokot­taa tilas­tol­li­ses­ti enem­män ihmi­siä EU mais­sa on tapauk­sia enem­män kuin esim Tse­kis­sa ja Viros­sa. Maan pää­mi­nis­te­ri Vic­tor Orban on kui­ten vai­en­nut täs­tä­kin kuten on teh­nyt Bra­si­lian Jair Bol­so­na­ro pitkään. .

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Rahul Soma­ni:
    Mikä selit­tää sen että Ete­lä-Ame­ri­kas­sa on täl­lä het­kel­lä suu­rim­mat tau­din leviä­mis­lu­vut maa­il­mas­sa? Siis Bra­si­lias­sa ja Argentiinassa?Chile on poik­keus joka rokot­taa laa­jal­la roko­te sal­kul­la jos­sa on pääasiassaPfizer/BioNTechin , AstraZe­necan ja John­son & John­so­nin rokot­tei­ta. Mikä selit­tää sen että EU mais­ta jot­ka hank­ki­vat venä­läis­tä ja kii­na­lais­ta roko­tet­ta on EU:n kor­keam­man leviä­mis­lu­vut ?Mik­si siis roko­tus ohjel­ma ei toi­mi mais­sa joi­hin on han­kit­tu Sputk­nik V:stä ja Sino­vacia? Vii­mek­si tänään Suo­mes­sa uuti­soi­tiin että todel­li­suu­des­sa Unka­ri joka rokot­taa tilas­tol­li­ses­ti enem­män ihmi­siä EU mais­sa on tapauk­sia enem­män kuin esim Tse­kis­sa ja Viros­sa. Maan pää­mi­nis­te­ri Vic­tor Orban on kui­ten vai­en­nut täs­tä­kin kuten on teh­nyt Bra­si­lian Jair Bol­so­na­ro pitkään. .

    ks link­ki
    https://www.politico.eu/article/more-eu-countries-eyeing-separate-deals-russia-sputnik-vaccine/

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Count­ry­boy: ks linkki
    https://www.politico.eu/article/more-eu-countries-eyeing-separate-deals-russia-sputnik-vaccine/

    Sputk­nik V:n val­mis­tus aloi­te­taan kyl­lä Sak­sas­sa, Rans­kas­sa, Espan­jas­sa ja Ita­lias­sa ettei Sput­nik V roko­tet­ta ote­ta käyt­töön Sak­sas­sa, Rans­kas­sa, Espan­jas­sa ja Ita­lias­sa ilman että EMA:n antaa lopul­li­sen hyväk­syn­nän. Tuos­sa artik­ke­lis­sa oli sitee­rat­tu Sak­san ter­veys­mi­nis­te­riön tie­dot­ta­jan Sebas­tian Gül­den lausun­toa. Nekin EU maat (Unka­ri, Slo­va­kia Itä­val­ta ja Tsek­ki jot­ka ovat tilan­neet Sput­nik V roko­tet­ta otta­vat sen käyt­töön vain kan­sal­li­ses­ti. Ei täs­sä ole mitään uut­ta. Ser­bia ei kuu­lu EU:hun. Joten Count­ry­boy näke­myk­se­si että Sputk­nik V ote­taan käyt­töön Sak­sas­sa, Rans­kas­sa, Espan­jas­sa ja Ita­lias­sa ei pidä paikkansa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   5. Rahul Soma­ni: Vii­mek­si tänään Suo­mes­sa uuti­soi­tiin että todel­li­suu­des­sa Unka­ri joka rokot­taa tilas­tol­li­ses­ti enem­män ihmi­siä EU mais­sa on tapauk­sia enem­män kuin esim Tse­kis­sa ja Viros­sa. Maan pää­mi­nis­te­ri Vic­tor Orban on kui­ten vai­en­nut täs­tä­kin kuten on teh­nyt Bra­si­lian Jair Bol­so­na­ro pitkään. .

    Rokot­teet kehit­tä­vät teho­aan usei­den viik­ko­jen vii­peel­lä pii­kis­tä. Lisäk­si tar­tun­nois­sa­kin on tar­tun­nas­ta tar­tun­nan rekis­te­röi­ty­mi­seen vii­vet­tä pari viik­koa. Bri­tan­nian tau­ti­huip­pu oli tam­mi­kuun alus­sa. Nyt tar­tun­ta­ta­so on tilas­tois­sa siel­lä alle 1/20 osa sii­tä tasos­ta. Nyt Bri­tan­ni­aa jo ava­taan. Unka­ris­sa­kin tar­tun­nat ovat kään­ty­neet las­kuun. Huip­pu oli 26.3.2021. Nykyi­nen roko­tus­ta­so las­ke­nee tou­ko­kuun ja kesä­kuun luku­ja Unkarissa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   6. t: Unka­ris­sa­kin tar­tun­nat ovat kään­ty­neet las­kuun. Huip­pu oli 26.3.2021. Nykyi­nen roko­tus­ta­so las­ke­nee tou­ko­kuun ja kesä­kuun luku­ja Unkarissa.

    Unka­ris­sa on toden­nä­köi­ses­ti pal­jon pahem­pi tau­ti­ti­lan­ne kuin tilas­tot anta­vat ymmär­tää. Syy mik­si Unka­ris­ta tulee hyvin toi­sen­lais­ta tie­toa on yksin­ker­tai­ses­ti Vic­tor Orba­nin hal­lin­non tilas­tol­li­nen manipulointi.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   7. t: . Bri­tan­nian tau­ti­huip­pu oli tam­mi­kuun alus­sa. Nyt Bri­tan­ni­aa jo avataan. 

    Bri­tan­nian avau­tu­mi­ses­sa on hyvin saman­lai­nen jär­jes­te­ly kuin Suo­mes­sa vii­me vuo­den kevääl­lä. Teras­sit oli­vat auki Suo­mes­sa ja niis­sä sai ostaa elin­tar­vik­kei­ta ja naut­tia teras­sil­la. Bri­tan­ni­aa aut­taa sekin että ilmas­to on tänä kevääl­lä ollut erit­täin läm­min joten teras­sil­la ole­mi­nen on myös yleis­tä kuin huh­ti­kuus­sa Suo­mes­sa jos­sa osas­sa maa­ta on vie­lä pal­jon lun­ta. Sää­ti­la on myös Bri­tan­nian etu.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Olen aika var­ma että EU ei ole muut­ta­nut jako­sys­tee­mi­ään, ja tus­kin muuttaakaan. 

   Siel­lä oli kyl­lä joku tem­paus, mis­sä jot­kut maat lah­joit­ti­vat ihan koh­tuul­li­sen mää­rän omia rokot­tei­taan joil­le­kin huo­no-osai­sem­mil­le mail­le, ehkä pro­sen­tin kuu­kau­den rokot­teis­taan, tai jotain sellaista.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Jari S:
    Olen aika var­ma että EU ei ole muut­ta­nut jako­sys­tee­mi­ään, ja tus­kin muuttaakaan. 

    EU:n jako­sys­tee­mis­tä sopi EU jäsen­maat vii­me vuon­na kos­ka muu­ten pie­nem­mät jäsen­maat oli­si­vat jou­tu­neet koko­naan roko­te osto­jen ulko­puo­lel­le. Itä­val­ta on vaa­ti­nut jako­sys­tee­min muut­ta­mis­ta vaik­ka Itä­val­lan pitäi­si saa­da enem­män rokot­tei­ta kuin Suo­men kos­ka jako­sys­tee­mi on suh­teu­tet­tu­na väkilukuun.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Rahul Soma­ni: EU:n jako­sys­tee­mis­tä sopi EU jäsen­maat vii­me vuon­na kos­ka muu­ten pie­nem­mät jäsen­maat oli­si­vat jou­tu­neet koko­naan roko­te osto­jen ulkopuolelle.Itävalta on vaa­ti­nut jako­sys­tee­min muut­ta­mis­ta vaik­ka Itä­val­lan pitäi­si saa­da enem­män rokot­tei­ta kuin Suo­men kos­ka jako­sys­tee­mi on suh­teu­tet­tu­na väkilukuun.

    Alku­pe­räi­nen jako­sys­tee­mi on menet­tä­nyt mer­ki­tyk­sen­sä, kos­ka koro­na on ryöp­säh­tä­nyt mil­loin mis­sä­kin. Ainoas­taan EU uskol­li­sem­mat maat kuten Suo­mi eivät protestoi.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Count­ry­boy: Alku­pe­räi­nen jako­sys­tee­mi on menet­tä­nyt mer­ki­tyk­sen­sä, kos­ka koro­na on ryöp­säh­tä­nyt mil­loin mis­sä­kin. Ainoas­taan EU uskol­li­sem­mat maat kuten Suo­mi eivät protestoi.

    Count­ry­boy nyt unoh­taa sen että EU:n jako­sys­tee­mis­sä on vain EMA:n hyväk­sym­mät rokot­teet ( BioNTech/Pfizerin, Moder­nan, AstraZe­necan ja Jans­sen-Cila­gin (ali­hank­ki­na Johnson&Johnsonille) . Kan­sal­li­sia pää­tök­siä voi ott­taa käyt­töön eikä sii­nä mitään uskol­li­suut­ta tar­vit­se rik­koa EU:lle vaan se on jäsen­maan oma pää­tös pait­si että jäsen­maa ei voi myy­dä roko­tet­ta eteen­päin mui­hin jäsen­mai­hin mikä­li rokot­teel­la ei ole EMA:n hyväk­syn­tää. Sak­sa, Ita­lia, Rans­ka ja Espan­ja eivät ole otta­neet mitään omaa lin­jauk­sia vaan jat­ka­vat EMA:n hyväk­sy­mil­lä rokot­teil­la. Vain Unka­ri, Slo­va­kia, Itä­val­ta ja Tsek­ki ovat päät­tä­neet ostaa itsenäisesti.Tosin Itä­val­ta on muka­na edel­leen EU:n yhteis­han­kin­nas­sa nii­den rokot­tei­den koh­dal­la jot­ka EMA on hyväk­syn­nyt. EU:n jako­sys­tee­mi ei ole siis menet­tä­nyt mer­ki­tyk­sen­sä kos­ka se on edel­leen voi­mas­sa. Kan­sal­li­sia poik­keuk­sia voi aina teh­dä. Se ei ole este.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Rokot­teen funk­tio eli teh­tä­vä on estää tau­ti. Niin­pä loo­gi­ses­ti pitäi­si rokot­taa ensin siel­lä, mis­sä on vähi­ten tau­tia, ettei tau­ti leviä sinne.

  Tai

  kun syn­tyy näi­tä muun­nok­sia, kait var­sin­kin roko­tet­tu­jen ruuu­miis­sa. Niin jär­ke­vin­tä olis aloit­taa Poh­jois Lapis­ta ja jat­kaa siel­tä ete­lään­päin, niin että kaik­ki tuli­si­vat, ket­kä ny pii­kin ottaa, niin roko­te­tuik­si poh­joi­ses­ta ete­lään päin edis­ty­väk­si.. eikä hujan hajan kuten nyky­ään jol­loin virus­va­rian­tit kehit­ty­vät taa­tus­ti ja koko tou­hu valuu hiek­kaan ja on tur­haa. rajat tiet­ty kiin­ni se on ensim­mäi­nen edellytys

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. Onko oikein, että niuk­ka roko­tean­nos anne­taan hen­ki­löl­le, jon­ka lähin tau­tia kan­ta­va hen­ki­lö asuu 10 km pääs­sä, kuin hen­ki­löl­le, jos­sa se asuu samas­sa rappukäytävässä. 

  Jos joku valit­taa rokot­tei­den alu­eel­li­ses­ta jaos­ta tasa-arvoon vedo­ten, niin hei­dän pitäi­si valit­taa myös, että mik­si mei­dän­kin kun­to­sa­le­ja ei sul­je­ta, kun Hel­sin­gin kun­to­sa­lit suljetaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Lars Sjöt­räsk: os joku valit­taa rokot­tei­den alu­eel­li­ses­ta jaos­ta tasa-arvoon vedo­ten, niin hei­dän pitäi­si valit­taa myös, että mik­si mei­dän­kin kun­to­sa­le­ja ei sul­je­ta, kun Hel­sin­gin kun­to­sa­lit suljetaan.

   Jep,

   Yhden­ver­tai­suus­nä­kö­kul­mas­sa on kysy­mys ter­vey­den suo­je­lun lisäk­si sii­tä, ket­kä jou­tu­vat elä­mään rajoi­tus­ten alai­se­na. Jos toi­sil­la on rajoi­tuk­set ja toi­sil­la ei, sil­loin he eivät ole tasa­ver­tai­ses­sa asemassa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Erk­ki Hop­su:
   Eikö rokot­teet tuli­si kes­kit­tää sin­ne mis­sä nii­tä todel­la tar­vi­taan: Bra­si­lia, Brit­tein saa­ret, jen­keil­le ja sve­duil­le myös jne. Miten on Osmo?

   Bri­tan­nia ei kuu­lu EUhun ja he ovat osta­neet riit­tä­väs­ti rokot­tei­ta että puo­let väes­tös­tä on jo rokotettu.
   USA:ssa tilan­ne sama. Ruot­sis­sa ollaan tiput­tu Suo­men tasol­le esiin­ty­vyy­den suhteen.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. R.Silfverberg: Bri­tan­nia ei kuu­lu EUhun ja he ovat osta­neet riit­tä­väs­ti rokot­tei­ta että puo­let väes­tös­tä on jo rokotettu. 

    Vaik­ka Bri­tan­nia ei kuu­lu EU:hun se on kui­ten­kin on osta­nut rokot­tei­ta EU:n talous­a­lu­eel­la toi­mi­vien yhtiöi­den tuo­tan­to­lai­tok­sis­ta rokot­tei­ta mikä tekee täs­tä epä­rei­lun tilan­teen kos­ka Bri­tan­nial­la on oma vien­ti­kiel­to rokot­tei­den koh­dal­la EU:n talous­a­lu­een maihin.Myös Yhdys­val­loil­la on roko­teos­toil­la on kysee­na­lai­nen toi­min­ta­mal­li kun maan hal­lin­to ostaa esim AstraZe­nacan rokot­tei­ta varas­toi­hin vaik­ka Yhdys­val­tain elin­tar­vi­ke- ja lää­ke­vi­ras­to (FDA) ei ole vie­lä­kään asta­nut myyn­ti­lu­paa AstraZe­nacan rokot­teel­le vaik­ka Euroo­pan lää­ke­vi­ras­to (EMA) on myön­tä­nyt luvan AstraZe­nacan rokot­teel­le jo 29.1.2021.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Rahul Soma­ni: Vaik­ka Bri­tan­nia ei kuu­lu EU:hun se on kui­ten­kin on osta­nut rokot­tei­ta EU:n talous­a­lu­eel­la toi­mi­vien yhtiöi­den tuo­tan­to­lai­tok­sis­ta rokot­tei­ta mikä tekee täs­tä epä­rei­lun tilan­teen kos­ka Bri­tan­nial­la on oma vien­ti­kiel­to rokot­tei­den koh­dal­la EU:n talous­a­lu­een maihin.Myös Yhdys­val­loil­la on roko­teos­toil­la on kysee­na­lai­nen toi­min­ta­mal­li kun maan hal­lin­to ostaa esim AstraZe­nacan rokot­tei­ta varas­toi­hin vaik­ka Yhdys­val­tain elin­tar­vi­ke- ja lää­ke­vi­ras­to (FDA) ei ole vie­lä­kään asta­nut myyn­ti­lu­paa AstraZe­nacan rokot­teel­le vaik­ka Euroo­pan lää­ke­vi­ras­to (EMA) on myön­tä­nyt luvan AstraZe­nacan rokot­teel­le jo 29.1.2021.

    AstraZe­necan roko­te on kehi­tet­ty Englan­nis­sa Oxfor­din yli­opis­tos­sa. Tämä tuo heil­le oikeu­te­tun etu­lyön­tia­se­man rokot­tei­den saatavuudessa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Count­ry­boy: AstraZe­necan roko­te on kehi­tet­ty Englan­nis­sa Oxfor­din yli­opis­tos­sa. Tämä tuo heil­le oikeu­te­tun etu­lyön­tia­se­man rokot­tei­den saatavuudessa.

    Oxfor­din yli­opis­to ei ole paten­toi­nut rokot­tet­ta vaan on anta­nut sen lisens­si oikeu­del­la AstraZe­necal­le mut­ta AstraZe­neca ei sitä ole itse kehit­tä­nyt joten mitään oikeu­te­tun etu­lyön­tia­se­ma Bri­tan­nial­la ei ole kos­ka pää­asias­sa AstraZe­necan tuo­tan­to val­mis­te­taan Kes­ki-Euroo­pas­sa. Oxfor­din yli­opis­to on anta­nut rokot­teen käy­tön suh­teel­li­sen vapaa­seen käyt­töön lisens­si jär­jes­telml­lä. AstraZe­neca ei ole rokot­teeen kehittäjä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Toki toi­mim­me EU-poli­tii­kan (ja tah­don) alla näis­sä roko­te­asiois­sa. Kom­ment­ti­ni oli lähin­nä Soi­nin­vaa­ran yleis­hu­ma­ni­taa­ri­seen totea­muk­seen ” Jos pidäm­me kaik­kia ihmi­siä yhtä arvok­kai­na, rokot­teet kan­nat­taa kes­kit­tää sin­ne, mis­sä tar­tun­ta­vaa­ra on suurin.”
    Täl­lä peri­aat­teel­la rokot­teet tuli­si koh­den­taa eri­tyi­ses­ti sin­ne, mis­sä kuo­le­man­ris­ki on suu­rin, mis­sä kat­ta­va ter­vey­den­huol­to ei koh­taa huo­nom­pio­sai­sia; Suo­mes­sa­han kaik­ki saa­vat par­haan mah­dol­li­sen tie­dos­sa ole­van lää­ki­tys­tuen ja pää­se­vät edel­leen teho­hoi­to­pai­kal­le, jos tar­ve on.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Mis­sä ohjel­mas­sa Kiu­ru ilmoit­ti, että hänen tavoit­teen­sa on estää koh­den­ta­mi­nen hal­lin­nol­li­sel­la jar­rut­ta­mi­sel­la? En löy­tä­nyt mitään uutis­ta täs­tä. Aiem­min Kiu­ru antoi ymmär­tää, että kun ris­ki­ryh­mät (yli 70-vuo­ti­aat ja muut ris­ki­ryh­mät) on roko­tet­tu, voi­daan roko­tuk­sia pai­not­taa alu­eel­li­ses­ti. Muut­ti­ko hän kelk­kaan­sa vii­me het­kel­lä? Onko lausun­to­kier­ros pakol­li­nen täl­lai­sis­sa muu­tok­sis­sa ja jos on, onko sil­lä joku vähimmäisaika?
  .

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Minä­kin etsin tätä haas­tat­te­lua. Löy­sin IL:än sivuil­la jotain 31.3 Sää­ty­ta­lon por­tail­ta ennen neu­vot­te­lui­ta, mut­ta sii­nä ei puhut­tu kun koh­den­ta­mi­ses­ta per ikä ja paik­ka­kun­ta sit kun kaik­ki ris­ki­rym­hät on rokotettu

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kiu­ru

    Osmo Soi­nin­vaa­ra: Hän sanoi, että ensin roko­tye­taan noin kak­si mil­joo­naa suo­ma­lais­ta mui­den perus­tei­den mukaan, sen JÄLKEEN ryh­dy­tään har­kit­se­maan kohdentumista

    Niin, ja nii­den kah­den mil­joo­naan suo­ma­lai­sen jou­kos­sa ovat myös kaik­ki yli 60-vuo­ti­aat uus­maa­lai­set ihan parin-kol­men vii­kon eli luk­koon lyö­dyn logis­tiik­kaik­ku­nan sisällä

    Alle 60-vuo­tiai­den tapaus­kuol­lei­suus on ollut 0,06% (60/100.000). Jot­ta pääs­tään Osmon ennus­ta­maan 20:een yli­mää­räi­seen kuo­lin­ta­pauk­seen, tar­vi­taan sen muu­ta­man vii­kon aika­na, mikä koh­den­nuk­sil­la roko­tuk­sia aikais­tet­tai­siin, siis 33.333 tar­tun­taa. Kova hom­ma, kun tar­tun­to­ja on koko epi­de­mia-ajal­ta Uudel­la­maal­la kir­jat­tu nyt 47.023 kpl.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. OS, olet­ko las­ke­nut miten pal­jon kuo­le­man­ta­pauk­sia tes­taa­mat­to­muus Hel­sin­gin sata­mas­sa ja Van­taan len­to­ken­täl­lä on aiheut­ta­nut. Sii­tä oli­sin rai­vois­sa­ni. Samoin Jan Vapaa­vuo­ren rajoi­tuk­sia vas­tus­ta­vas­ta lin­jas­ta. Hel­sin­gin sisäl­lä­kin on muu­ten pal­jon ero­ja tar­tun­nois­sa, vähi­ten esim Laut­ta­saa­res­sa ja eni­ten Itä-Hel­sin­gis­sä. Pitäi­si­kö koh­dis­taa itään ja pal­ki­ta sii­tä, ettei ohjei­ta nou­da­te­ta kunnolla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. Kii­tos Soi­nin­vaa­ra taas ker­ran hyväs­tä kir­joi­tuk­ses­ta. Koro­na­ro­kot­tei­den ohjaa­mis­ta pahim­mil­le ris­kia­lueil­le voi mie­les­tä­ni hyvin ver­ra­ta esim. punk­ki­ro­kot­tei­siin. Ei nii­tä­kään jael­la tas­a­puo­li­ses­ti ilmai­sek­si kaik­kial­la Suo­mes­sa asu­vil­le, vaan vain suu­ren ris­kin alueil­la asu­vil­le – vaik­ka ris­ki on ole­mas­sa muuallakin.
  Kun Hel­sin­gin Kal­lios­sa ker­ros­ta­los­sa ikän­sä asu­neen hen­ki­lön ris­ki sai­ras­tua koro­naan (ja myö­hem­min myös tar­tut­taa mui­ta) on tuhat­ker­tai­nen ver­rat­tu­na vaik­ka­pa Kok­ko­las­sa Käl­viän kyläl­lä pel­lon kes­kel­lä sijait­se­vas­sa mökis­sä asu­van hen­ki­lön ris­ki, niin ei pitäi­si olla mitään epä­sel­vää kum­mal­le roko­te kan­nat­taa ensin antaa. Ihan samal­la taval­la kuin nykyi­sil­lä punk­ki­ris­kia­lueil­la asu­vat eivät sin­ne syn­tyes­sään tai muut­taes­saan ole voi­neet vai­kut­taa punk­ki­kan­to­jen kas­vuun, eivät myös­kään koro­nan kan­nal­ta ris­kia­lueil­la asu­vat pys­ty itse vai­kut­ta­maan sii­hen, kuin­ka pal­jon viruk­sen kan­ta­jia on hei­dän ymä­pä­ril­lään. Kun väki­mää­rä on suu­ri ja asu­taan tiheäs­ti, niin tau­din voi saa­da, vaik­ka itse teki­si kaik­ken­sa suo­jau­tuak­seen ja suo­jel­lak­seen muita.
  Ps. Niil­le, joi­den mie­les­tä tämä on vain ”uusi­maa­lais­ten etui­lua” niin tie­dok­si, että itse asun Uudel­la­maal­la, mut­ta mie­luus­ti annan oman rokot­tee­ni jol­le­kin muul­le (sitä enem­män tar­vit­se­val­le), kos­ka satun asu­maan oma­ko­ti­ta­los­sa kau­ka­na suu­ris­ta väki­mää­ris­tä. Koh­den­ta­mi­nen voi­si siis mie­les­tä­ni olla vie­lä­kin tiu­kem­paa kuin vain “Uusi­maa ja Var­si­nais-Suo­mi” vs. muu maa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Mari: Kun Hel­sin­gin Kal­lios­sa ker­ros­ta­los­sa ikän­sä asu­neen hen­ki­lön ris­ki sai­ras­tua koro­naan (ja myö­hem­min myös tar­tut­taa mui­ta) on tuhat­ker­tai­nen ver­rat­tu­na vaik­ka­pa Kok­ko­las­sa Käl­viän kyläl­lä pel­lon kes­kel­lä sijait­se­vas­sa mökis­sä asu­van hen­ki­lön ris­ki, niin ei pitäi­si olla mitään epä­sel­vää kum­mal­le roko­te kan­nat­taa ensin antaa. 

   Noin asia on. Var­sin­kin teo­rias­sa. Käy­tän­nös­sä sadat tuhan­net ihmi­set olei­le­vat jos­sain muu­al­la kuin ovat kir­joil­la. Käl­viän kyläs­sä kir­joil­la ole­va­kin saat­taa viet­tää aikaan­sa vaik­ka Levil­lä tai olla opis­ke­li­ja­na Hel­sin­gis­sä. Vas­taa­vas­ti kym­me­net tuhan­net pk-seu­dul­la kir­joil­la ole­vat viet­tä­vät ison osan vuo­des­ta jos­sain muu­al­la: osa kesä­mö­keil­lä Suo­mes­sa, joku ken­ties Lapis­sa, osa vaik­ka Espan­jas­sa. Esim. punk­ki­ro­ko­tus­oh­jel­maan kuu­lu­vat pait­si vaki­tui­ses­ti punk­kia­lueil­la asu­vat, myös esim. alu­eel­la sään­nöl­li­ses­ti kesä­ai­kaan lomailevat.

   Kes­ki-Poh­jan­maal­la koro­naa on ollut vain vähän, mut­ta siel­lä­kin lukui­sat opis­ke­li­jat ovat olleet mää­rät­ty­nä etä­ope­tuk­seen. Jos van­huk­set saa­tai­siin roko­tet­tua, muut voi­si­vat alkaa elää nor­maa­lim­min. Syr­jäy­ty­nei­tä nuo­ria ei pitäi­si pääs­tää nyt kehittymään.

   Koro­nan levit­tä­mi­ses­sä mer­kit­tä­vää ris­ki­ryh­mää ovat kai vie­ras­työ­läi­set kor­kean kor­kean esiin­ty­vyy­den mais­ta, joi­ta Suo­men roko­tus­oh­jel­ma ei kos­ke. Roko­tus­oh­jel­man ete­ne­mi­nen suo­ma­lais­ten paris­sa ei muu­ta vie­ras­työ­läis­ten roko­tus­ti­lan­net­ta. Viros­ta­kaan töi­hin tule­va työn­te­ki­jä ei saa Suo­mes­ta roko­tet­ta. EU-mai­den roko­tuk­set eivät toi­mi sil­tä osin integroidusti.

   Vie­ras­työ­läis­ten tar­tun­nat tilas­toi­daan labo­ra­to­rio­kun­taan. Eli jos vaik­ka joku viro­lai­nen vie­ras­työ­läi­nen Por­voos­sa saa koro­na­tar­tun­nan, ja tes­ti­tu­los tut­ki­taan Hel­sin­gis­sä, jos­sa tut­ki­taan roko­te­näyt­tei­tä laa­jal­ta alu­eel­ta, tar­tun­ta kir­ja­taan Hel­sin­gin tar­tun­ta­lu­kui­hin, ei Por­voo­seen eikä Viroon.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Count­ry­boy:
    Punk­ki­ver­taus on huo­no, kos­ka punk­ki ei leviä epi­de­mian tavoin. On ene­män­kin ns endee­mi­nen tauti.

    Itse asun Espoon ja Kirk­ko­num­men rajal­la joka on Uuden­maan punk­ki val­tai­sim­pia aluei­ta joten punk­ki roko­te on yleis­tä jo Län­si- Uudel­la­maan ran­nik­ko kunnissa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. Kes­kus­te­lus­sa sekoit­tuu useam­pi asia, ennen muu­ta mitä tar­koi­te­taan ja mihin pyritään.

  Ongel­mia olivat:
  THL ker­toi asias­ta kuten lää­kä­rit ker­to­vat, lain­kaan ei mie­tit­ty, että vas­taan­ot­to­pääs­sä ymmär­ret­täi­siin mitä tar­koi­te­taan vaan asia ymmär­ret­tiin miten sat­tui — osin tahallaan
  — kun­nal­lis­vaa­lien vuok­si polii­ti­kot pani­koi­vat ja puhui­vat mitä sattuu
  — oikeis­to-oppo­si­tion tar­koi­tus on hor­jut­taa hal­li­tus­ta eikä kan­taa huol­ta terveydestä
  — muu­tos­ta oli­si tar­vit­tu ehkä kuu­kau­dek­si, val­mis­te­lu vie aikaa niin pal­jon, että se mah­dol­li­suus katoaa
  — pää­tök­sen jät­tä­mi­nen teke­mät­tä on myös raju päätös

  Tätä ei ymmärretty:
  kun maa­han saa­daan nopeam­min rokot­tei­ta kuin aiem­min tämä antaa mah­dol­li­suu­den jat­kaa roko­tuk­sia koko maas­sa ja samal­la nopeut­taa roko­tuk­sia leviä­mis­vai­hees­sa ole­vis­sa sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä ja nii­den vai­keim­mas­sa tilan­tees­sa ole­vil­le kunnille.

  Type­rin­tä jupa­kas­sa oli­vat Jan Vapaa­vuo­ren ja mui­den uuden­maa­lais­ten polii­tik­ko­jen avau­tu­mi­set asias­ta. Se ei aut­ta­nut ketään ja pakot­ti ket­ju­reak­tio­na muut vas­tus­ta­maan. Poli­ti­soi­tu­mi­nen tap­paa ihmi­siä. Tie­tys­ti jokai­nen huo­leh­tii uudel­leen­va­lin­nas­taan ja omis­ta äänis­tään ensin.

  Toi­nen kum­mal­li­nen kes­kus­te­lu on työ­ter­vey­den käyt­tö. Työ­ter­veys on rokot­ta­nut jo nyt ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jöi­tä. Kovin har­va yli 65-vuo­tias kun on työ­ter­vey­den asia­kas. Kun rokot­tei­ta on tar­peek­si, ihan kaik­ki kou­lu­te­tut ter­vey­den­huol­lon luvat omaa­vat kyl­lä tar­vi­taan rokottamaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. jts:
   Toi­nen kum­mal­li­nen kes­kus­te­lu on työ­ter­vey­den käyt­tö. Työ­ter­veys on rokot­ta­nut jo nyt ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jöi­tä. Kovin har­va yli 65-vuo­tias kun on työ­ter­vey­den asia­kas. Kun rokot­tei­ta on tar­peek­si, ihan kaik­ki kou­lu­te­tut ter­vey­den­huol­lon luvat omaa­vat kyl­lä tar­vi­taan rokottamaan.

   Tus­kin kaik­kia lupia omaa­via tar­vi­taan rokot­ta­maan. Ei se rokot­ta­mi­nen vält­tä­mät­tä niin työl­lis­tä­vää kai ole. Israel lait­toi rokot­ta­jik­si mm. lää­kin­tä­mie­het armei­jas­ta, ja vauh­ti oli kova. Jo tam­mi­kuun alus­sa siel­lä pääs­tiin 150 000 roko­tean­nok­sen päi­vä­vauh­tiin, mikä oli sil­loin maa­il­man nopein­ta tah­tia, ja roko­tus­vauh­ti sit­tem­min vie­lä kiih­tyi. Jos rokot­tei­ta anne­taan tehok­kaas­ti jaet­taes­sa esim. 100 roko­tean­nos­ta per rokot­ta­ja tah­dil­la, eli kes­ki­mää­rin yksi piik­ki vajaan 5 minuu­tin välein, niin 1500 rokot­ta­jaa riit­tää pii­kit­tä­mään 150 000 roko­tet­ta päi­väs­sä. Lisäk­si tar­vi­taan avus­ta­vaa hen­ki­lö­kun­taa otta­maan roko­tet­ta­vat vas­taan ja seu­raa­maan näi­den tilaa roko­tuk­sen jäl­keen. Suo­mes­sa ei toki var­maan mis­sään koh­taa nykyi­sen koro­na-aal­lon aika­na pääs­tä niin koviin rokot­ta­mis­mää­riin per päi­vä. Puo­lus­tus­voi­mia kan­nat­ta­nee Suo­mes­sa­kin hyö­dyn­tää rokot­ta­ja­na — vähin­tään varus­mies­ten ja kan­ta­hen­ki­lö­kun­nan osal­ta. Täl­löin näi­den roko­tuk­set eivät kuor­mi­ta muu­ta terveydenhoitojärjestelmää.

   Jos roko­tus­tah­ti oli­si niin­kin hidas kuin vain 1 rokot­tu per puo­li tun­tia per rokot­ta­ja, eli 16 per 8 tun­nin työ­vuo­ro, niin 3000 rokot­ta­jal­la pääs­täi­siin 48 000 roko­tuk­sen päi­vä­tah­tiin. Kyl­lä rokot­ta­mi­nen työl­lis­tää, mut­ta ei se kui­ten­kaan vaa­ti­ne kaik­kia kyn­nel­le kyke­ne­viä rokottajiksi.

   Työ­ter­veys­kin lie­nee toi­mi­va roko­tus­ka­na­va monis­sa tapauk­sis­sa. Ei vält­tä­mät­tä kaikissa.Siitä lie­nee puut­teel­li­set rekis­te­rit, että kuka edes on työ­ter­vey­den asia­kas, kuka on monen työ­ter­vey­den asia­kas ja kuka ei min­kään. Sitä tilan­net­ta ei sai­si käy­dä, että joku ei saa roko­tus­kut­sua sik­si, että on ole­mas­sa työ­ter­veys­kin. Jo roko­tet­tu­jen taas ei pitäi­si saa­da yli­mää­räis­tä kutsua.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. Minus­ta men­nään hako­teil­le kun yli­pää­tään poh­di­taan sääs­te­tään­kö Uudel­la­maal­la enem­män hen­kiä ja onko hyväk­syt­tä­vää uhra­ta yksi hen­ki­lö Kajaa­nis­ta jos sil­lä pelas­te­taan kak­si Hel­sin­gis­tä. Jos asian esit­tää näin, niin mel­kein­pä minä­kin kan­na­tan enem­min mah­dol­li­suuk­sien kuin lop­pu­tu­los­ten tasa-arvoon pyr­ki­mis­tä. Ei val­tion kuu­lu tasoi­taa ero­ja, vaan tar­jo­ta kai­kil­le mah­dol­li­suuk­sia tas­a­puo­li­ses­ti, täs­sä tapauk­ses­sa mah­dol­li­suuk­sia suo­jau­tua koronalta.

  Mut­ta täs­sä tapauk­ses­sa uskon että hyö­ty oli­si yhtei­nen. Väi­tän että Kai­nuun koro­na­ris­kiä vähen­täi­si tehok­kaam­min se, että ris­ki tar­tun­to­jen kul­keu­tu­mi­ses­ta Uudel­ta­maal­ta vähe­ni­si, kuin se että omat ole­mat­to­mat tar­tun­ta­mää­rät saa­tai­siin vie­lä­kin ole­mat­to­mam­mik­si. Puhu­mat­ta­kaan, jos huo­mioi­daan myös talou­del­li­set vahin­got: Talou­den avaa­mi­nen nor­maa­lik­si edel­lyt­tää, että Uusi­maa saa­daan samal­la tasol­le mis­sä muu maa on jo.

  Toi­saal­ta eihän Uut­ta­maa­ta tar­vit­si­si edes suo­sia, sekin teki­si jo pal­jon jos pyrit­täi­siin tasai­seen roko­te­tah­tiin kai­kis­sa maa­kun­nis­sa. Nyt­hän Uusi­maa on toi­sik­si vii­mei­nen roko­tus­lis­tal­la. Eikö tuon voi­si aina­kin kor­ja­ta sin­ne val­ta­kun­nan kes­kiar­voon, ilman että sitä voi pitää edes min­kään maa­kun­nan suosimisena?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Vil­le P:

   Toi­saal­ta eihän Uut­ta­maa­ta tar­vit­si­si edes suo­sia, sekin teki­si jo pal­jon jos pyrit­täi­siin tasai­seen roko­te­tah­tiin kai­kis­sa maa­kun­nis­sa. Nyt­hän Uusi­maa on toi­sik­si vii­mei­nen roko­tus­lis­tal­la. Eikö tuon voi­si aina­kin kor­ja­ta sin­ne val­ta­kun­nan kes­kiar­voon, ilman että sitä voi pitää edes min­kään maa­kun­nan suosimisena?

   Rokot­teet jae­taan 16 vuot­ta täyt­tä­neen väes­tön mukaan eri sai­raan­hoi­to­pii­rei­hin, jol­loin jokai­sel­la, joka voi saa­da rokot­teen, on yhtä suu­ri mah­dol­li­suus saa­da se. (THL:n sivuil­la puhu­taan 18 vuot­ta täyt­tä­neis­tä, mut­ta ole­tan, että sivu on jää­nyt päi­vit­tä­mät­tä sen jäl­keen kun Pfizer/Biontechia alet­tiin pii­kit­tää 16- ja 17-vuotiaisiin.)

   Itse en voi käsit­tää, mik­sei rokot­tei­ta voi­da jakaa sen perus­teel­la, kuin­ka kor­kea ris­ki kuhun­kin ryh­mään kuu­lu­val­la on saa­da vaka­va tau­ti­muo­to koro­nan takia. HUS-alu­een ilmaan­tu­vuus on 30 ker­taa kor­keam­pi kuin Kes­ki-Poh­jan­maan. Kes­ki-Poh­jan­maal­la asu­vat 85-vuo­ti­aat roko­te­taan ennen HUS-alu­eel­la asu­via 35-vuo­tiai­ta, kos­ka ris­ki saa­da vaka­va tau­ti­muo­to tau­din sat­tues­sa koh­dal­le on yli 30-ker­tai­nen. HUS-alu­eel­la asu­vat perus­ter­veet 35-vuo­ti­aat roko­te­taan ennen Kes­ki-Poh­jan­maal­la asu­via 35-vuo­tiai­ta ris­ki­ryh­mä­läi­siä, kos­ka ris­ki saa­da vaka­va tau­ti­muo­to tau­din sat­tues­sa koh­dal­le on alle 30-ker­tai­nen. Ja nii­den edel­leen kun­nes ollaan edet­ty ryh­miin, joil­la on pie­nin ris­ki. Kaik­ki muut jako­ta­vat on politikointia.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa: Itse en voi käsit­tää, mik­sei rokot­tei­ta voi­da jakaa sen perus­teel­la, kuin­ka kor­kea ris­ki kuhun­kin ryh­mään kuu­lu­val­la on saa­da vaka­va tau­ti­muo­to koro­nan takia. HUS-alu­een ilmaan­tu­vuus on 30 ker­taa kor­keam­pi kuin Kes­ki-Poh­jan­maan. Kes­ki-Poh­jan­maal­la asu­vat 85-vuo­ti­aat roko­te­taan ennen HUS-alu­eel­la asu­via 35-vuo­tiai­ta, kos­ka ris­ki saa­da vaka­va tau­ti­muo­to tau­din sat­tues­sa koh­dal­le on yli 30-ker­tai­nen… Kaik­ki muut jako­ta­vat on politikointia.

    Minä en näe asi­aa noin yksin­ker­tai­se­na. Edel­lä puhut­tiin Poh­jan­maas­ta. On tie­dos­sa, että heti kun uusi Meren­kur­kun lai­va tulee Vaa­sa-Uuma­ja ‑välil­le, Poh­jan­maan alu­een kans­sa­käyn­ti Ruot­sin kans­sa kas­vaa olen­nai­ses­ti. Niin piti tapah­tua 1.5.2021. Rau­man tela­kal­la olleen koro­nae­pi­so­din takia lai­van toi­mi­tus vii­väs­tyy aina­kin 1,5 kuu­kau­del­la. Mut­ta van­ha­kin Wasa Linen lai­va alkaa kyl­lä kerä­tä sadoit­tain mat­kus­ta­jia per vuo­ro Suo­men ja Ruot­sin väliä mat­kaa­maan kun­han säät täs­tä vähän läm­pe­ne­vät. Vaik­ka koro­nan ilmaan­tu­vuus­lu­vut ovat nyt HUS-alu­eel­la isom­mat kuin Poh­jan­maal­la, kesäl­lä kun mat­kus­ta­mi­nen lai­voil­la taas kas­vaa, Poh­jan­maan esiin­ty­vyys­ti­lan­ne voi tasoit­tua lähem­mäs Ruot­sin ran­ni­kon tasoa. HUS-alu­eel­la­kin koro­nan esiin­ty­vyy­des­tä mer­kit­tä­vä osa on ilmei­ses­ti ollut peräi­sin tau­ti­ket­juis­ta Itä­me­ren toi­sel­ta puo­len. Vaa­san uusi lai­va on Itä­me­ren uusin alus, ja se kerän­nee mat­kus­ta­jia eri puo­lil­ta Suo­mea, ja saa­nee pysy­väs­ti myös isom­man osuu­den Suo­men ja Ruot­sin väli­ses­tä rah­dis­ta kuin van­hal­la lai­val­la oli, kos­ka uusi alus on opti­moi­tu van­haa lai­vaa nopeam­mak­si ja kus­tan­nus­te­hok­kaam­mak­si rah­din kul­jet­ta­jak­si. Sii­nä on vähem­män mat­kus­ta­ja­ka­pa­si­teet­tia mut­ta enem­män sijaa rah­dil­le, ja sel­väs­ti aiem­paa pie­nem­män polt­toai­ne­ku­lut. Vaa­san sata­mal­le ja hotel­leil­le tuo uusi alus on lot­to­voit­to. Koro­nan leviä­mi­sel­le aktii­vi­nen yhteys Ruot­siin taas voi olla ris­ki, jon­ka vuok­si myös poh­jan­maal­la roko­tus­ten pitäi­si edetä.

    Sama tulee osin käy­mään ehkä itä-Suo­mes­sa­kin. Vii­me kevää­nä kan­sain­vä­li­set len­not kiel­let­tiin muil­ta len­toa­se­mil­ta kuin Van­taal­ta, Turus­ta ja Maa­rian­ha­mi­nas­ta. Lap­peen­ran­nas­ta alkaa kan­sain­vä­li­nen len­to­toi­min­ta taas 1.5.2021. Jos roko­tus­kat­ta­vuus ei ole sii­nä koh­taa kun­nos­sa jär­vi-Suo­mes­sa, koro­nan esiin­ty­vyy­det voi­vat läh­teä siel­lä nousuun. Koro­na­tes­tit­hän eivät rajoil­la ole edel­leen­kään pakol­li­sia, ja vaik­ka oli­si­vat­kin, eivät löy­dä esim. tuo­rei­ta tar­tun­to­ja, jot­ka eivät ole vie­lä itä­neet niin pit­käl­le, että näky­vät testeissä.

    Kan­na­tan itse jon­kin­lais­ta rokot­tei­den pai­not­ta­mis­ta tau­ti­ti­lan­teen ja muu­al­le Suo­meen levit­tä­mis­ris­kien mukaan, mut­ta en niin voi­ma­kas­ta pai­not­ta­mis­ta, että osas­sa Suo­mea rokot­ta­mi­nen koko­naan kes­key­tet­täi­siin, jot­ta ris­kia­lueil­la saa­daan roko­tuk­set ensin tehtyä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Kan­na­tan itse jon­kin­lais­ta rokot­tei­den pai­not­ta­mis­ta tau­ti­ti­lan­teen ja muu­al­le Suo­meen levit­tä­mis­ris­kien mukaan, mut­ta en niin voi­ma­kas­ta pai­not­ta­mis­ta, että osas­sa Suo­mea rokot­ta­mi­nen koko­naan kes­key­tet­täi­siin, jot­ta ris­kia­lueil­la saa­daan roko­tuk­set ensin tehtyä.

    Ei kukaan ole myös­kään ehdot­ta­nut, että roko­tuk­set osas­sa maa­ta kes­key­tet­täi­siin koko­naan. KRAR:n mal­lis­sa otet­tin tasa­pai­noil­la huo­mioon rokot­ta­ma­ton väes­tö, ilmaan­tu­vuus ja sai­raan­hoi­toon jou­tu­neet. Vaik­ka maa­kus­nas­sa ei oli­si ollut kos­kaan yhtään koro­na­ta­paus­ta, se sai­si siis kol­mas­osan roko­te­mää­räs­tä, eikä sel­lais­ta maa­kun­taa edes ole.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Vaik­ka maa­kus­nas­sa ei oli­si ollut kos­kaa­nyh­tään koro­na­ta­paus­ta, se sai­si siis kol­mas­osan roko­te­mää­räs­tä, eikä sel­lais­ta maa­kun­taa edes ole. 

    Toden­nä­köi­ses­ti Ahve­nan­maa on koh­ta tilan­tees­sa jos­sa se on rokot­ta­nut maa­kun­nan väes­tön niin että Ahve­nan­maa oli­si täs­sä koh­taa saa­vut­ta­nut tavoit­teen­sa. Tot­ta­kai toi­nen roko­te kier­ros ei ole vie­lä alkanut.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

    Ei kukaan ole myös­kään ehdot­ta­nut, että roko­tuk­set osas­sa maa­ta kes­key­tet­täi­siin koko­naan. KRAR:n mal­lis­sa otet­tin tasa­pai­noil­la huo­mioon rokot­ta­ma­ton väes­tö, ilmaan­tu­vuus ja sai­raan­hoi­toon jou­tu­neet. Vaik­ka maa­kus­nas­sa ei oli­si ollut kos­kaan yhtään koro­na­ta­paus­ta, se sai­si siis kol­mas­osan roko­te­mää­räs­tä, eikä sel­lais­ta maa­kun­taa edes ole.

    En ole luke­nut KRA­Riin liit­ty­viä asia­kir­jo­ja, mut­ta netis­sä on liik­ku­nut kai­ken­lai­sia ehdo­tuk­sia: myös sel­lai­sia, että roko­tuk­set pitäi­si suun­na­ta vain koro­nan suu­rim­mil­le leviä­mi­sa­lueil­le Suo­mes­sa. Sel­lais­ta en itse pidä jär­ke­vä­nä, kos­ka osa alueis­ta on vetä­nyt hap­pea leviä­mis­ten suh­teen sik­si, että suo­ra lii­ken­ne ulko­mail­le on ollut joko kes­key­tet­ty­nä tai lähes kes­key­tet­ty­nä muu­al­la Suo­mes­sa kuin Hel­sin­gis­sä, Turus­sa ja Haa­pa­ran­nas­sa. Ei lie­ne sat­tu­maa, että juu­ri samai­set kol­me seu­tua ovat olleet koro­nan leviä­mi­ses­sä pit­kään muu­ta Suo­mea kor­keam­man ris­kin alueita.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. Olen itse eni­ten pet­ty­nyt sii­hen, että kun­non kova tie­de on lois­ta­nut pois­sao­lol­laan epi­de­mian tor­jun­nas­sa. Mis­sä ovat data scien­tis­tit, jot­ka voi­si­vat mal­lin­taa par­haan mah­dol­li­sen roko­te­koh­dis­tuk­sen siten, että viruk­sen tar­tun­ta­ket­jut kat­kea­vat tehok­kaim­min? (Tie­däm­me nyt var­mas­ti, että rokot­teet myös vähen­tä­vät viruk­sen oiree­ton­ta kan­ta­mis­ta ja levit­tä­mis­tä — Oxfor­din tie­don mukaan 67%, Israe­lin todel­li­sen maa­il­man datan perus­teel­la jopa 90%. Tämän ole­tuk­sen oli­si voi­nut teh­dä jo vii­me vuon­na, mut­ta vii­meis­tään tam­mi-hel­mi­kuus­sa asia tuli sel­väk­si. Eikä nyt argu­ment­te­ja sii­tä, että jot­kut roko­te­tut alka­vat toi­mi­maan levä­pe­räi­sem­min roko­tuk­sen saa­tu­aan — mer­ki­tys­tä on väes­tö­ta­son vai­ku­tuk­sel­la. Jos koro­nan kes­ki­mää­räi­nen tar­tut­ta­vuus­lu­ku on ilman eri­tyi­siä varo­toi­mia 2,8, niin 67% vähen­nyk­sel­lä­kin R‑luku saa­daan nipin napin alle yhden. 90% vähen­nyk­sel­lä toki sel­väs­ti alle yhden.)

  Esi­mer­kik­si jos mer­kit­tä­vä osa tar­tun­nois­ta on päi­vä­ko­ti- ja kou­lui­käi­sil­lä lap­sil­la, niin riip­pu­mat­ta sii­tä että uskoo­ko joku tar­tun­to­jen tapah­tu­van lap­sis­ta van­hem­piin päin tai toi­sin päin, voi­si osaa­va data scien­tist las­kea kuin­ka pal­jon epi­de­mi­aa kye­tään hil­lit­se­mään vaik­ka­pa kaik­kien ed.m. lap­sien van­hem­mat rokot­ta­mal­la. Tai jos joku ammat­ti­ryh­mä on las­ken­nal­li­ses­ti tai ihan maa­lais­jär­jel­lä­kin pää­tel­ty­nä teke­mi­sis­sä luke­mat­to­mien ihmis­ten kans­sa päi­vit­täin (asia­kas­pal­ve­li­jat, bus­sin­kul­jet­ta­jat, opet­ta­jat jne.) niin kuin­ka pal­jon nii­tä oli­si ja kuin­ka pal­jon ne rokot­ta­mal­la voi­tai­siin vähen­tää tar­tun­to­ja? Jos näin toi­mit­tu­na epi­de­mia saa­daan nopeas­ti hal­lin­taan, niin ei-väes­tö­kes­kuk­sien van­hus­ten ja ris­ki­ryh­mien rokot­ta­mi­sel­la ei oli­si niin kii­re ja hätä, kos­ka virus­ta ei yksin­ker­tai­ses­ti pää­tyi­si sin­ne saakka.

  Olen pet­ty­nyt, että asias­sa on men­ty sii­tä mis­sä aita on mata­lin ja lyö­ty pöy­tään sel­lai­nen jär­jes­tys jon­ka kuka tahan­sa oli­si voi­nut kek­siä: iäk­käät ja ris­ki­ryh­mät. Täs­sä on hukat­tu hui­man hyvä mah­dol­li­suus toi­mia rajal­li­sen resurs­sin kans­sa niin, että sii­tä oli­si saa­tu var­hai­sem­mas­sa vai­hees­sa pal­jon suu­rem­pi kan­san­ter­vey­del­li­nen hyöty.

  Nyt lisäk­si hal­li­tus aikoo ilmei­ses­ti mää­rä­tä perus­ter­vei­den­kin roko­tuk­set ikä­ryh­mit­täin ylhääl­tä alkaen THL:n esi­tyk­sen mukaan. Täs­sä huka­taan jäl­leen tilai­suus koh­dis­taa roko­tuk­sia nii­hin ikä­ryh­miin, jot­ka toi­mi­vat epi­de­mian moottoreina.

  Pie­ni hen­ki­lö­koh­tai­nen toi­von­pil­kah­duk­se­ni onkin, että mil­joo­nan van­huk­sen jäl­keen roko­tet­ta­vis­sa ris­ki­ryh­mä­läi­sis­sä (300k + 800k) on myös nuo­rem­paa väkeä, ja ris­ki­ryh­mäs­ta­tuk­sen ansios­ta roko­tuk­sia saa­daan aina­kin vähän koh­dis­tet­tua myös heil­le, mikä toi­von mukaan hie­man kat­koo tar­tun­ta­ket­ju­ja vaik­ka var­si­nai­sis­sa mas­sa­ro­ko­tuk­sis­sa ei vie­lä nuo­rem­piin ikä­ryh­miin pääs­tä­kään. Jos vie­lä lisäk­si kesä­kuus­sa kou­lu­jen kesä­lo­mien ansios­ta kou­luis­sa tapah­tu­vat tar­tun­nat lak­kaa­vat, voi tilan­ne paran­tua nopeas­ti­kin. Tulee vaan vie­lä pit­kät kak­si kuukautta…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. Olen pitä­nyt sinua Osmo älyk­kää­nä ja sivis­ty­nee­nä ihmi­se­nä, joten tämä pur­kauk­se­si ja sen yksi­sil­mäi­syys on yllät­tä­vää. Ihmet­te­len miten on mah­dol­lis­ta, ettet näe roko­tus­ten alu­eel­li­seen pai­not­ta­mi­seen aina liit­ty­vää poliit­tis­ta ulot­tu­vuut­ta, ja että olet jopa val­mis liit­ty­mään oikeis­to­po­pu­lis­tien kuo­roon vaa­ties­sa­si hal­li­tus­ta riko­soi­keu­del­li­seen vastuuseen?

  Rokot­tei­den jaka­mi­nen on, kuten ket­jus­sa var­mas­ti jo on tuo­tu ilmi, AINA poliit­ti­nen pää­tös. Näin sik­si, että mikä­li rokot­teet jaet­tai­siin vain epi­de­mo­lo­gi­sin perus­tein esim. EU:n tai vaik­ka­pa glo­baa­lil­la tasol­la, eivät poliit­tis­ta ja talou­del­lis­ta val­taa käyt­tä­vät tahot voi­si mukau­tua lop­pu­tu­lok­seen — tar­koit­tai­si­han se sitä, että koko krii­si ikä­vi­ne rajoi­tuk­si­neen ja talou­del­li­si­ne vai­ku­tuk­si­neen jat­kui­si hyvin orga­ni­soi­tu­nei­den ja rik­kai­den yhteis­kun­tien osal­ta pal­jon kau­em­min kuin jos rokot­teet jaet­tai­siin vaik­ka­pa väes­tö­poh­jaan perus­tuen — kuten EU on linjannut.

  Vaa­dit siis hal­li­tus­ta rikos­vas­tuuseen kos­ka se:
  a) Alun­pe­rin päät­ti nou­dat­taa samaa väes­tö­poh­jaan perus­tu­vaa jako­pe­ri­aa­tet­ta kuin EU:kin
  b) Pysyy pää­tök­ses­sään rokot­taa ris­ki­ryh­mät ennen mui­ta ryhmiä
  c) Ei tai­vu näis­tä peri­aat­teis­taan, vaan nou­dat­taa STM:n ja THL:n suo­si­tuk­sia ja jakaa rokot­tei­ta alu­eel­li­seen tar­tun­ta­ti­lan­tee­seen poh­jau­tuen vas­ta kun ris­ki­ryh­mät ovat rokot­teen­sa saaneet.

  EM. perus­tein kat­sot hal­li­tuk­sen syyl­lis­ty­vän n. 20:een mur­haan. Ok.

  Miten sit­ten perus­te­let sen, ettei sama riko­soi­keu­del­li­nen vas­tuu kos­ki­si esim. PK-seu­dun polii­tik­ko­ja ja viran­omai­sia heidän:
  a) Kate­go­ri­ses­ti kiel­täy­tyes­sään jaka­mas­ta roko­tuk­sia alu­eel­li­ses­ti pai­not­taen omal­la vas­tuu­alu­eel­laan, ts. jät­täes­sä esim. Itä-Hel­sin­gin kar­mai­se­vat tar­tun­ta­lu­vut huo­mioi­mat­ta roko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä? Mik­si kysees­sä ei yhtä­lail­la ole mur­ha — joh­taa­han tuo pää­tös myös väis­tä­mät­tä useam­piin kuo­le­miiin ja vie­lä­pä alueil­la jot­ka jo nyt ovat kär­si­neet pan­de­mias­ta maas­sam­me kaik­kien eniten?
  b) Jät­täes­sään tie­toi­ses­ti nou­dat­ta­mat­ta osan THL:n ohjeis­tuk­sis­ta epi­de­mian hal­lin­taan liit­tyen? Sai­raan­hoi­don kuor­mi­tuk­sen voi­daan yhtä­läi­ses­ti kat­soa kas­va­van täs­tä syys­tä, ja sen tulok­se­na edel­leen kuolemantapausten.

  Kyp­sem­pi oli­si ehkä val­mis myön­tä­mään, että roko­tus­ten pai­not­ta­mi­nen alu­eel­li­ses­ti on vai­kea poliit­ti­nen pää­tös jos­sa ei ole sel­ke­ää rat­kai­sua? Sinä pää­tät tart­tua talik­koon ja sytyt­tää soih­dun. Hämmästyttävää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Jark­ko Savo­lai­nen:

   Vaa­dit siis hal­li­tus­ta rikos­vas­tuuseen kos­ka se:
   a) Alun­pe­rin päät­ti nou­dat­taa samaa väes­tö­poh­jaan perus­tu­vaa jako­pe­ri­aa­tet­ta kuin EU:kin
   b) Pysyy pää­tök­ses­sään rokot­taa ris­ki­ryh­mät ennen mui­ta ryhmiä
   c) Ei tai­vu näis­tä peri­aat­teis­taan, vaan nou­dat­taa STM:n ja THL:n suo­si­tuk­sia ja jakaa rokot­tei­ta alu­eel­li­seen tar­tun­ta­ti­lan­tee­seen poh­jau­tuen vas­ta kun ris­ki­ryh­mät ovat rokot­teen­sa saaneet.

   THL:n alai­nen Kan­sal­li­nen roko­tus­asian­tun­ti­ja­ryh­mä (KRAR) pää­tyi sii­hen, että lää­ke­tie­teel­li­set perus­teet rokot­tei­den jake­lun pai­not­ta­mi­sel­le alu­eel­lis­ten tar­tun­ta­lu­ku­jen täyt­ty­vät. Täs­tä voi itse kukin olla täy­sin eri­miel­tä, mut­ta var­sin suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä paras tie­tä­mys aihees­ta täs­sä maas­sa löy­ty­nee kui­ten­kin KRARsta.

   Yhden­ver­tai­suus­val­tuu­te­tun­kin mukaan koh­den­ta­mi­nen oli­si perus­tel­tua ja yhden­ver­tais­ta, jos sil­lä voi­daan parem­min suo­jel­la väes­tön ter­veyt­tä. Toki täs­tä­kin voi esit­tää eriä­viä mielipiteitä.

   Kaik­ki muu täs­sä yhtey­des­sä vai­kut­taa arvot­to­mal­ta näy­tel­mäl­tä, jos­sa THL:n siu­nauk­sel­la anne­taan polii­ti­koil­le mah­dol­li­suus lykä­tä pää­tök­sen tekoa niin ettei sil­lä tule ole­maan sii­nä vai­hees­sa enää mitään mer­ki­tys­tä. Näyt­tää kuin KRAR:n lausun­nol­le oli­si käy­nyt kuin tar­kas­ta­jien rapor­teil­le VTV:n joh­don “laaduntarkistus”-prosessissa — THL:n “suo­si­tus” sisäl­tää enem­män kuin tar­peek­si lyk­käys­ten mah­dol­lis­ta­via por­saan­rei­kiä eikä ensim­mäis­tä­kään sel­ke­ää suo­si­tus­ta. Ilmei­ses­ti THL:n joh­to on riit­tä­vän hyvin har­jat­tu Kiu­run ja Mari­nin tie­do­tusop­pi­sau­nas­sa, ettei han­ka­laa soo­loi­lua enää pää­se esiintymään…

   Istu­va hal­li­tus hyö­dyn­si­kin kaik­ki mah­dol­li­suu­det lui­ker­rel­la han­ka­las­ta asias­ta eroon mm. vaa­ti­mal­la lausun­to­kier­rok­sen, siir­tä­mäl­lä koh­den­ta­mi­set hamaan tule­vai­suu­teen jne. Luu­len­pa, että jos koh­den­ta­mi­set mene­vät jol­tain osin läpi lain­sää­dän­nös­tä sil­le tou­ko­kuun kah­del­le vii­kol­le, niin sil­loin­kin hom­ma vesit­tyy johon­kin “logis­tiik­kaon­gel­miin” tai vastaavaan.

   Täs­sä kai­kes­sa onkin näp­pä­räs­ti häi­vy­tet­tyä se, että KRAR:n lausun­to lää­ke­tie­teel­li­ses­tä tar­pees­ta koh­dis­ta­mi­sel­le perus­tui maa­lis­kuun puo­li­vä­lin tilanteeseen.

   Tämä on ilmei­ses­ti sitä moder­nia tie­toon perus­tu­vaa pää­tök­sen­te­koa, jos­sa kuun­nel­laan tutkijoita?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Jark­ko Savo­lai­nen: jät­täes­sä esim. Itä-Hel­sin­gin kar­mai­se­vat tar­tun­ta­lu­vut huo­mioi­mat­ta rokotusjärjestyksessä?

   Osmo vih­jaa twit­te­ris­sä että val­ta­kun­nal­li­ses­ti tasai­nen roko­tus­stra­te­gia­pää­tös selit­tyi­si sil­lä että sii­tä päät­tä­mäs­sä ovat dema­rit ja kes­kus­ta, joi­den kan­na­tus tulee lähin­nä muu­al­ta Suo­mes­ta, ja on mata­lam­paa pääkaupunkiseudulla:
   https://twitter.com/OsmoSoininvaara/status/1377909694581334018

   Voim­me käyt­tää Osmon seli­tys­mal­lia myös Hel­sin­gin sisäl­lä: Eni­ten koro­na levi­ää Hel­sin­gis­sä idän ja poh­joi­sen kau­pun­gi­no­sis­sa, ja nois­sa kau­pun­gi­no­sis­sa eni­ten ääniä 2019 edus­kun­ta­vaa­leis­sa sai­vat dema­rit ja per­sut, kum­pai­sen­kin kan­na­tus on 20%-25% luok­kaa, ja Hel­sin­gin joh­ta­vat puo­lu­eet kokoo­mus ja vih­reät sai­vat kum­pi­kin vain 13% ver­ran äänis­tä. Kun Hel­sin­gis­sä koko­nai­suu­te­na ovat kokoo­mus 24% ja vih­reät 22% kan­na­tuk­sel­la, ja dema­rei­den ja per­su­jan kan­na­tus on 13% luok­kaa kum­man­kin. Ehkä tämä seliit­tää mik­si Hel­sin­gin päät­tä­jät eivät halua prio­ri­soi­da rokot­tei­ta idän ja poh­joi­sen kau­pun­gi­no­siin: Siel­lä ei äänes­te­tä Hel­sin­gis­sä val­taa pitä­viä puo­luei­ta, kokoo­mus­ta ja vihreitä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. Ker­ro toki, miten esi­mer­kik­si opet­ta­jat ja päi­vä­ko­ti­hoi­ta­jat käyt­täy­ty­vät hol­tit­to­mas­ti ja miten voi­si­vat hol­tit­to­muut­taan vähen­tää? Miten yli 60-vuo­ti­aat rik­ko­vat annet­tu­ja ohjeita?

  He ovat nii­tä, joi­den roko­tuk­sia epi­de­mia-alueil­la oli­si tar­koi­tus kii­reh­tiä. Voi­sit­te siel­lä leh­män­pas­kan kes­kel­lä yrit­tää pääs­tä irti har­ha­luu­los­ta, että rokot­tei­den koh­den­ta­mi­nen tar­koit­tai­si Itä-Hel­sin­gin nuo­ri­son roko­tuk­sia. Ei tar­koi­ta, vaik­ka tuo­ta leh­män­pas­kaa teil­le kai­ken­maa­il­man kär­nät teil­le syöttävät.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Rol­le:
   Ker­ro toki, miten esi­mer­kik­si opet­ta­jat ja päi­vä­ko­ti­hoi­ta­jat käyt­täy­ty­vät hol­tit­to­mas­ti ja miten voi­si­vat hol­tit­to­muut­taan vähen­tää? Miten yli 60-vuo­ti­aat rik­ko­vat annet­tu­ja ohjeita?

   He ovat nii­tä, joi­den roko­tuk­sia epi­de­mia-alueil­la oli­si tar­koi­tus kii­reh­tiä. Voi­sit­te siel­lä leh­män­pas­kan kes­kel­lä yrit­tää pääs­tä irti har­ha­luu­los­ta, että rokot­tei­den koh­den­ta­mi­nen tar­koit­tai­si Itä-Hel­sin­gin nuo­ri­son roko­tuk­sia. Ei tar­koi­ta, vaik­ka tuo­ta leh­män­pas­kaa teil­le kai­ken­maa­il­man kär­nät teil­le syöttävät.

   Sot, sot Rol­le. Juu­ri näi­tä nuo­ria pitäi­si rokot­taa jos halut­tai­siin vähen­tää uusia tar­tun­to­ja. Mut­ta nyt Suo­mes­sa toi­mi­taan kuo­le­man­ris­ki poh­jai­ses­ti, eli roko­te­taan van­hem­pia ensin. Ris­ki on muu­ten koke­nut inflaa­tion kuten Paul Lill­rank tote­si. Nyt ollaan ensi­si­jai­ses­ti huo­les­tu­nei­ta uusis­ta tar­tun­nois­ta kun kuo­le­man­ris­ki on vähäisempi.

   Yhtä kaik­ki olen sitä miel­tä kuten joku edel­lä, että Osmon kir­joi­tus oli mel­koi­nen pri­mi­tii­vi­reak­tio. Ei myös­kään poli­tii­kas­ta vapaa kos­ka hän ajoi roko­tuk­sia vomak­kaas­ti nime­no­maan vih­rei­den kannatusalueille.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. Rokot­ta­mi­sel­la kes­kel­lä pan­de­mi­aa on omat ris­kin­sä eten­kin jos rokot­ta­mi­nen pit­kit­tyy jol­loin toden­nä­köi­syys vaa­ral­lis­ten virus­va­riant­tien syn­tyyn kas­vaa. Voi siis olla että vuo­den pääs­tä olem­me taas roko­te­jo­nois­sa. Näin spe­ku­loi­daan Expres­se­nin uuti­ses­sa 2.4. joka perus­tuu lähes 80 viro­lo­gin arvioon.

  Virus­va­riant­tien ilmaan­tu­mi­nen voi­tai­siin siis par­hai­ten estää joko rokot­ta­mal­la erit­täin nopeal­la aika­tau­lul­la (rokot­tei­den vähyys estää tämän) tai jät­tä­mäl­lä koko­naan rokot­ta­mat­ta (ei voi­da hyväk­syä kun rokot­tei­ta on tar­jol­la) ja/tai tukah­dut­ta­mal­la virus järeil­lä yhteis­kun­taa hal­vaan­nut­ta­vil­la toi­mil­la (ei onnis­tu aina­kaan Suo­mes­sa) ja karan­tee­ni maahantulijoille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Exper­to:
   Rokot­ta­mi­sel­la kes­kel­lä pan­de­mi­aa on omat ris­kin­sä eten­kin jos rokot­ta­mi­nen pit­kit­tyy jol­loin toden­nä­köi­syys­vaa­ral­lis­ten virus­va­riant­tien syn­tyyn kasvaa.Voi siis olla että vuo­den pääs­tä olem­me taas roko­te­jo­nois­sa. Näin spe­ku­loi­daan Expres­se­nin uutisessa2.4. joka perus­tuu lähes 80 viro­lo­gin arvioon.

   Virus­va­riant­tien ilmaan­tu­mi­nen voi­tai­siin siis par­hai­ten estää joko rokot­ta­mal­la erit­täin nopeal­la aika­tau­lul­la (rokot­tei­den vähyys estää tämän)tai jät­tä­mäl­lä koko­naan rokot­ta­mat­ta (eivoi­da hyväk­syä kun rokot­tei­ta on tar­jol­la) ja/taitukahduttamalla virus järeil­lä yhteis­kun­taa hal­vaan­nut­ta­vil­la toimilla(ei onnis­tu aina­kaan Suo­mes­sa) jaka­ran­tee­ni maahantulijoille. 

   Rokot­ta­mi­nen tuot­taa saman­lai­sia vas­ta-ainei­ta kuin tau­din sai­ras­ta­mi­nen. Vas­ta-ainei­ta kier­tä­viä virus­va­riant­te­ja syn­tyy luon­non­va­lin­nan tulok­se­na sik­si myös ilman rokot­ta­mis­ta, kuten esim. Bra­si­lias­sa onkin käynyt.

   Nyt kun roko­te­tuo­tan­toa aje­taan vauh­dil­la ylös, ei toi­vot­ta­vas­ti jat­kos­sa olla saman­lai­sis­sa roko­te­jo­nois­sa mitä nyt ollaan, vaan vuo­tuis­ta val­mis­tus­ka­pa­si­teet­tia on lop­pu­ti­lan­tees­sa sel­väs­ti enem­män kuin maa­pal­lol­la ihmi­siä. EMA on myös jo mää­ri­tel­lyt hyväk­syn­tä­pro­ses­sia EU:n osal­ta virus­muun­nok­sia var­ten muun­nel­luil­le rokot­teil­le. Nii­tä var­ten tar­vi­ta laa­jaa vai­heen 3 arvioin­tia, joten uusiin muun­nok­siin rokot­teet saa­ta­neen tule­vai­suu­des­sa muu­ta­mis­sa kuukausissa.

   Tukah­dut­ta­mi­ses­ta voi muu­ten tode­ta, että vii­me kesä­nä se onnis­tui Suo­mes­sa (vähän vahin­gos­sa). Toki hel­pom­min tar­tut­tu­vien variant­tien kans­sa se ei onnis­tui­si yhtä hel­pos­ti, mut­ta rokot­teet aut­taa sii­nä reip­paas­ti. Tär­kein­tä oli­si vaan pitää ne rokot­teil­le immuu­nit muun­nok­set pois­sa rajakaranteeneilla.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Exper­to:
   Rokot­ta­mi­sel­la kes­kel­lä pan­de­mi­aa on omat ris­kin­sä eten­kin jos rokot­ta­mi­nen pit­kit­tyy jol­loin toden­nä­köi­syys­vaa­ral­lis­ten virus­va­riant­tien syn­tyyn kasvaa.Voi siis olla että vuo­den pääs­tä olem­me taas roko­te­jo­nois­sa. Näin spe­ku­loi­daan Expres­se­nin uutisessa2.4. joka perus­tuu lähes 80 viro­lo­gin arvioon.

   Virus­va­riant­tien ilmaan­tu­mi­nen voi­tai­siin siis par­hai­ten estää joko rokot­ta­mal­la erit­täin nopeal­la aika­tau­lul­la (rokot­tei­den vähyys estää tämän)tai jät­tä­mäl­lä koko­naan rokot­ta­mat­ta (eivoi­da hyväk­syä kun rokot­tei­ta on tar­jol­la) ja/taitukahduttamalla virus järeil­lä yhteis­kun­taa hal­vaan­nut­ta­vil­la toimilla(ei onnis­tu aina­kaan Suo­mes­sa) jaka­ran­tee­ni maahantulijoille.

   Pää­tel­mä on hie­man äly­tön. Rokot­teet itses­sään eivät aiheu­ta viruk­sen mutaa­tioi­ta, vaan aikain­te­graa­li sii­tä mas­sas­ta ihmi­siä, joka kan­taa virus­ta. Riip­pu­mat­ta sii­tä, onko meil­lä rokot­tei­ta tai ei, tätä mas­saa pitää saa­da vähen­net­tyä!!! että ris­ki mutaa­tioil­le eli­mi­noi­tuu. Osu­vas­ti onkin sanot­tu, että eipä ole ole­mas­sa mitään NZ‑, Taiwan- tai Viet­nam-variant­tia, kos­ka siel­lä viruk­sen ei anne­ta levi­tä väestössä.

   Meil­lä on myös tut­ki­mus­tie­toa, että hyvän rokot­teen anta­ma suo­ja on parem­pi kuin koro­na sai­ras­ta­mal­la saa­tu. Koro­nan sai­ras­ta­mi­nen ei myös­kään anna vält­tä­mät­tä suo­jaa varian­teil­le (Bra­si­lian Manauk­ses­sa piti olla sai­ras­ta­mal­la saa­tu lau­ma­suo­ja, mut­ta niin vaan uusi P.1‑variantti mel­las­taa siel­lä nyt). On edes­vas­tuu­ton­ta kan­nat­taa ske­naa­rio­ta, jos­sa kuvi­tel­laan että kul­ku­tau­din vas­taan­ot­to oli­si mil­lään tapaa parem­pi kuin edes vail­li­nai­sen roko­te­suo­jan saaminen.

   Tie­tys­ti ker­to­ma­si pää­tel­mään pääs­tään, jos ske­naa­rio on vain että ale­taan ele­mään kuin siat pel­los­sa heti kun rokot­tei­ta ale­taan vähän saa­maan. Toi­von toti­ses­ti, että mikään maa ei luo­vu rajoi­tuk­sis­ta ennen­ai­kai­ses­ti, vaik­ka pai­ne sii­hen voi kas­vaa aika kovak­si kun kuo­le­mien mää­rä vähe­nee roko­tus­ten ansiosta.

   Kan­san vakuut­ta­mi­nen tukah­dut­ta­mi­sen tär­key­des­tä oli­si ehkä hel­pom­paa, jos vies­tin­näs­sä ei oli­si puhut­tu pel­käs­tään teho­hoi­dos­ta ja kuo­le­mis­ta. Ehkä vies­tin pitäi­si olla, että jos ei tukah­du­te­ta, niin seu­rauk­se­na on van­hem­pien ikä­ryh­mien 5–15% infek­tio­kuol­lei­suu­den lisäk­si kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä 10–30% long covid ‑oirei­ta ja ris­kien vuo­sit­tai­nen ker­tau­tu­mi­nen virus­mu­taa­tioi­den takia.

   Lisäk­si raja­kont­rol­leil­la pitää var­mis­taa ettei tän­ne pää­se mer­kit­tä­viä mää­riä nyky­ro­kot­teet osit­tain ohit­ta­via variant­te­ja, ja toi­saal­ta pai­nos­taa mai­ta, jois­sa virus vie­lä levi­ää hal­lit­se­mat­to­mas­ti, hoi­ta­maan asia myös omal­la ton­til­laan. Kan­saa var­mas­ti tur­haut­taa, jos tääl­lä on kuu­kausi­kau­pal­la onnis­tu­nees­ti tukah­du­tet­tu virus­ta, mut­ta pon­nis­te­lut vesi­te­tään pääs­tä­mäl­lä virus ker­ta toi­sen­sa jäl­keen maa­han vaik­ka val­tao­sa maa­han­tuon­neis­ta oli­si ollut estettävissä.

   Tylys­ti ilmais­tu­na en oikein näe syy­tä uskoa mihin­kään, mitä Ruot­sis­ta päin sano­taan. Siel­lä ollaan oltu koro­nan suh­teen niin mon­ta ker­taa vää­räs­sä sekä viran­omai­sen että median tahol­ta, ja pahin­ta kai­kes­sa on että vää­räs­sä ole­mis­ta ei kye­tä myön­tä­mään ikinä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  3. Kos­ka viruk­set saa­vat kul­kea mel­ko vapaas­ti rajan yli, ei pai­kal­li­sel­la tukah­dut­ta­mi­sel­la ole mitään mer­ki­tys­tä muun­nok­siin. Maa­il­mal­la on usei­ta muun­nos­teh­tai­na toi­mi­via val­tioi­ta mis­sä virus levi­ää var­sin hol­tit­to­mas­ti. Myös näis­sä val­tiois­sa rokotetaan.

   Ainoas­taan glo­baa­li tukah­du­tus estäi­si muun­nok­set. Suo­mel­la tai suo­ma­lai­sil­la ei ole sii­hen pöy­tään pelimerkkejä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. 28.03 jul­kais­tuun Soi­nin­vaa­ran samaa aihet­ta käsit­te­le­vään blo­giin kir­joit­ta­ma­ni kom­men­tin jäl­keen tut­kai­lin roko­te­ti­las­to­ja hie­man tar­kem­min, ja häm­mäs­tyk­sek­sek­se­ni havait­sin, että rokot­tei­ta näyt­täi­si pis­te­tyn Uudel­la­maal­la sel­väs­ti enem­män (28,1% koko maan mää­ris­tä) kuin on Uuden­maan väes­tö­osuus yli 70-vuo­tiais­ta (24,1%). Yli­pai­no­tus oli noin 14%. Eli jon­ki­nas­teis­ta pai­no­tus­ta näyt­täi­si jo tapahtuneen.

  Tie­ten­kin voi olla kyse sii­tä, että muu­al­la rokot­tei­den kir­jau­tu­mi­ses­sa on ollut enem­män vii­vei­tä, tai että Uudel­la­maal­la on ollut käy­tös­sä enem­män nii­tä pie­niä ruis­ku­ja, joil­la saa tiris­tet­tyä yli­mää­räi­sen roko­tusan­nok­sen roko­te­pul­los­ta, tai että Uudel­la­maal­la on suh­tees­sa isom­mat mää­rät roko­tet­ta­vaa ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lö­kun­taa. Jot­ta väl­tyt­täi­siin teke­mä­ni kal­tai­sil­ta mah­dol­li­ses­ti vää­ris­ty­neil­tä huo­mioil­ta, oli­si hyvä, jos rokot­tei­den jake­lu­ti­las­tot läh­tö­tie­toi­neen ja las­ken­ta­kaa­voi­neen oli­si jul­kais­tu. Mut­ta näin ei ole tehty.

  Uusi­maa on myös kär­ki­pääs­sä ikäih­mis­ten rokot­ta­mi­ses­sa. Tämän­päi­väis­ten (03.04) tilas­to­jen mukaan yli 70-vuo­tiais­ta on roko­tet­tu jo 74,9% ja yli 60-vuo­tiais­ta­kin 62,3% (sis. yli 70-vuo­ti­aat). Molem­mat luke­mat ovat sai­raan­hoi­to­pii­reis­tä kär­ki­pää­tä, ja vii­ti­sen pro­sent­tiyk­sik­köä koko Suo­men kes­kiar­vo­jen (69,7% ja 47,9%) ylä­puo­lel­la. Toi­sia annok­sia ikäih­mi­sil­le on Uudel­la­maal­la annet­tu toi­sek­si eni­ten heti Ahve­nan­maan jälkeen.

  Yli 70-vuo­tiais­ta Uudel­la­maal­la on rokot­ta­mat­ta n. 55.000 ja yli 60-vuo­tiais­ta (sis. yli 70-vuo­ti­aat) n. 191.000. Kol­men seu­raa­van vii­kon aika­na rokot­tei­ta on ilmei­ses­ti tulos­sa n. 750.000, jois­ta Uuden­maal­le tähä­nas­ti­sen toteu­man oli­si menos­sa 210.000. Näyt­täi­si siis sil­tä, että yli 60-vuo­ti­aat uus­maa­lai­set tule­vat joka tapauk­ses­sa roko­te­tuik­si kol­men vii­kon sisäl­lä niil­lä roko­te-eril­lä, joi­den logis­tiik­ka on ole­tet­ta­vas­ti lyö­ty jo lukkoon.

  Eli yli 60-vuo­tiai­den uus­maa­lais­ten kuol­lei­suu­teen hal­li­tuk­sen “vii­vyt­te­lyl­lä” on tus­kin min­kään­lais­ta vai­ku­tus­ta. Tois­tai­sek­si kai­kis­ta kuol­leis­ta 95% on ollut yli 60-vuotiaita.

  Entä alle 60-vuotiaat? 

  Alle 60-vuo­tiai­den kuo­lin­ta­pauk­sia on pan­de­mian ajal­ta koko maas­sa on kir­jat­tu ehkä 45 (koro­na­kar­tas­ta 03.04 las­ket­tu­na 43 kpl 30–59 v, ja sen lisäk­si on ehkä kuol­lut 2 alle 30-vuo­tias­ta). Sit­ten vii­me kevään (01.06.2020 jäl­keen) näis­tä on kuol­lut 29 kpl (jos ole­taan 2 alle 30-vuo­tias­ta sit­ten kevään). Kaik­ki eivät toden­nä­köi­ses­ti ole olleet Uudel­ta­maal­ta. THL:n tilan­ne­kat­sauk­sen perus­teel­la HYKS:n eri­tyis­vas­tuu­alu­een osuus koko maan kuo­lin­ta­pauk­sis­ta on ollut noin 65%, mihin sisäl­ty­vät myös Päi­jät-Hämeen, Ete­lä-Kar­ja­lan ja Kymen­laak­son kuo­lin­ta­pauk­set. Joten 29:stä ehkä noin 20, kor­kein­taan 22–25 voi­si olla Uudel­ta­maal­ta. He ovat siis meneh­ty­neet sit­ten vii­me kesän, mis­tä ajan­jak­sos­ta voi­mak­kaam­paa epi­de­mia-aikaa on ollut loka­kuul­ta, eli 6 kk. Eli kes­ki­mää­rin max. 4 kpl/kk.

  Uuden­maan 50–59 ‑vuo­tiais­ta on rokot­ta­mat­ta noin 195.000. Jos rokot­tei­ta tulee tou­ko­kuus­sa maa­han 400.000 kpl/viikko, kuten on ennus­tet­tu, hei­dät saa­daan Uudel­la­maal­la roko­tet­tua tou­ko­kuun parin ensim­mäi­sen vii­kon aika­na myös ilman alu­eel­li­sia pai­no­tuk­sia. Tie­ten­kin osa rokot­teis­ta menee alle 50-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le, mut­ta se ei koko­nais­ku­vaa suu­res­ti muu­ta: ter­veen 50–59 ‑vuo­ti­aan kuo­le­man toden­nä­köi­syys lie­nee alem­pi kuin nuo­rem­man ris­ki­ryh­mä­läi­sen. Ter­veil­lä alle 40-vuo­tiail­la kuo­le­man­ris­ki on äärim­mäi­sen pieni.

  Per heti käyt­töö­no­te­tul­la [vai­kut­taa logis­tiik­kaan aikai­sin­taan 2–3 vii­kon pääs­tä] alueit­tai­sel­la pai­no­tuk­sel­la Uuden­maan 50–59 ‑vuo­tiai­den sekä alle 50-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten roko­tuk­sia voi­tai­siin aikais­taa viikko–pari. Jol­loin his­to­ria­ti­las­to­jen perus­teel­la saa­tet­tai­sin Uudel­la­maal­la sääs­tyä kor­kein­taan paril­ta kuo­le­man­ta­pauk­sel­ta. Eli Visa Hon­ko­sen anta­ma arvio (6 kpl) on lähim­pä­nä totuut­ta, ja sekin ehkä yläkanttiin.

  Juha Tuo­mi­sen puheet kym­me­nis­tä, jopa sadois­ta kuo­le­mis­ta voi jät­tää omaan arvoon­sa. Alle 60-vuo­tiai­den tapaus­kuol­lei­suus on ollut Suo­mes­sa tois­tai­sek­si noin 0,06% eli 60 per 100.000. Jot­ta pääs­täi­siin satoi­hin kuol­lei­siin sen takia, että alueit­tais­ta pai­no­tus­ta ei teh­ty, pitäi­si siis sai­ras­tut­taa sato­ja­tu­han­sia ihmi­siä – muu­ta­man vii­kon sisäl­lä. Vrt. HUS-alu­een tar­tun­nat koko epi­de­mian ajal­ta ovat nyt 46.644 kpl.

  Täs­sä yhtey­des­sä voi­tai­siin tar­kas­tel­la myös mui­den teke­mi­sien ja teke­mät­tä jät­tä­mi­sien vai­ku­tus­ta kuol­lei­suu­teen. Kuten vaik­ka­pa sitä, että STM:n ja THL:n vii­kot­tais­ten tilan­ne­kat­saus­ten mukaan HUS-alue täyt­ti suu­rim­man osan leviä­mis­vai­heen kri­tee­reis­tä jo loka­kuun alku­puo­lel­la, mut­ta se itse­pin­tai­ses­ti ilmoit­ti ole­van­sa vas­ta kiih­ty­mis­vai­hees­sa mar­ras­kuun lopul­le saak­ka – ja näin ollen otti leviä­mis­vai­heen toi­men­pi­teet käyt­töön noin 6 viik­koa myö­häs­sä. Tänä aika­na ilmaan­tu­vuus ehti kas­vaa tasol­ta 50 tasol­le 150 per 14 vrk ja 100.000 – kun leviä­mis­vai­heen kri­tee­ri on 25–50. Mitä enem­män on tau­tia pääs­tet­ty leviä­mään väes­tön kes­kuu­teen, sitä työ­lääm­pää on tar­tun­to­jen pai­na­mi­nen takai­sin alas.

  Tai sitä, että HUS:iin han­kit­tiin val­tion varoin 10.000 tes­tiä / pv lisä­tes­ti­ka­pa­si­teet­ti 100 mil­joo­nal­la eurol­la. K.o. kapa­si­teet­ti on ilmei­ses­ti ollut vajaa­käy­tös­sä. Mik­si ei ole käy­tet­ty kapa­si­teet­tia jouk­ko­seu­lon­to­jen teke­mi­seen pahim­mis­sa tau­ti­pe­säk­keis­sä? Aina­kin mar­ras­kuus­sa vas­taus oli ollut, että jäl­ji­tys­re­surs­sit eivät rii­tä (https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/iso-osa-rajoja-varten-ostetusta-100-miljoonan-euron-testikapasiteetista-tyhjakaytolla-hankinta-sotkee-markkinat-sanovat-kilpailijat/). Mik­si sit­ten ei ole lai­tet­tu rahaa jäl­ji­tys­re­surs­sei­hin? Avoi­men verk­ko­kou­lu­tus­kurs­sin­han on käy­nyt kai jo tuhan­sia, joten kiin­nos­tus­ta kyl­lä on.

  Pal­jon­ko ihmis­hen­kiä oli­si voi­tu sääs­tää, jos Uudel­la­maal­la ja eri­tyi­ses­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la oli­si toi­mit­tu nopeas­ti ja enna­koi­vas­ti ? Eli siten, miten on toi­mit­tu suu­rim­mas­sa osas­sa muu­ta maa­ta – pal­jon vähäi­sem­min resurs­sein. Esi­mer­kik­si jouk­ko­seu­lon­nat tun­tu­vat onnis­tu­van var­sin vähä­re­surs­sis­sis­sa­kin maa­kun­nis­sa, mut­ta ei pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Miksi?

  Näin kau­kaa (tuhan­sien kilo­met­rien pääs­tä) kat­sot­tu­na ei voi vält­tyä vai­ku­tel­mal­ta, että HUS:n ja pää­kau­pun­ki­seu­dun joh­don osin jopa disin­for­maa­tiok­si kat­sot­ta­vien lausun­to­jen taka­na on osin yksin­ker­tai­ses­ti se, että nyt näh­dään roko­tuk­set pelas­ta­va­na enke­li­nä, jol­la saa­daan pai­kat­tua se, että epi­de­mi­aa on hoi­det­tu useim­piin mui­hin maa­kun­tiin ver­rat­tu­na huo­nos­ti, ja jot­ta väl­tet­täi­siin inves­toin­nit esim. jäl­ji­tys­re­surs­sei­hin tai teho­hoi­ta­jien palkkoihin.

  Teho­hoi­to­paik­ko­ja­han Suo­mes­sa on nyt näkö­jään vähem­män kuin vuo­si sit­ten ennen epi­de­mian alkua. Vii­me kevää­nä kii­reel­lä pykät­ty lisä­ka­pa­si­teet­ti on ajet­tu alas, ja sil­loin kou­lu­te­tut hoi­ta­jat ovat ilmei­se­se­ti kadon­neet tuh­ka tuu­leen eli kevyem­piin ja/tai parem­min pal­kat­tui­hin hom­miin. Tun­tuu kum­mal­li­sel­ta, että maa­il­man­laa­jui­sen pan­de­mian rai­vo­tes­sa Suo­mes­sa pitää tul­la toi­meen nor­maa­lio­lo­jen teho­hoi­to­ka­pa­si­tee­til­la. Esi­mer­kik­si Espan­jas­sa teho­hoi­to­paik­ko­ja on yli nelin­ker­tai­nen mää­rä per mil­joo­na asu­kas­ta Suo­meen ver­rat­tu­na (niin tosin on potilaitakin).

  Eri­tyi­sen kum­mal­li­sel­ta tun­tuu se, että HUS:ssa, mis­sä myös vii­me kevää­nä oli eni­ten kuor­mi­tus­ta, ei ole kesän ja syk­syn mit­taan pit­kä­jän­tei­ses­ti raken­net­tu lisä­ka­pa­si­teet­tia teho­hoi­toon (esi­mer­kik­si kou­lut­ta­mal­la ja mak­sa­mal­la kun­nol­li­sia pal­kan­li­siä koro­na­po­ti­lai­den hoi­ta­mi­ses­ta). Muu­al­la Suo­mes­sa­han kapa­si­teet­tion­gel­maa ei mis­sään vai­hees­sa ole ollut. 

  On myös surul­lis­ta, että tie­do­tus­vä­li­neis­sä esi­tel­lään tilas­to­ja ja kart­to­ja, jois­sa roko­tet­tu­jen mää­rät on jaet­tu koko väes­töl­lä. Tämän­kin pals­tan kom­men­toi­jis­ta moni vetää joh­to­pää­tök­sen­sä pel­käs­tään koko väes­tön roko­tus­pro­sen­tin perusteella.

  Kos­ka alle 16-vuo­tiail­le hyväk­syt­ty­jä rokot­tei­ta ei vie­lä ole, tuli­si käyt­tää jaka­ja­na yli 16-vuo­tiai­den mää­rää. Näin­kin las­ket­tu­na roko­tuk­set mene­vät täs­mäl­leen oikein sil­loin, kun pro­sent­ti Uudel­la­maal­la sel­väs­ti pie­nem­pi kuin suu­rim­mas­sa osas­sa mui­ta maa­kun­tia. Väes­tö­ra­ken­ne on niin pal­jon nuo­rem­pi. Uusi­maa ei kui­ten­kaan täs­sä ver­tai­lus­sa jää vii­mei­sek­si: vie­lä suu­rem­pi on <30-vuo­ti­aan väes­tön osuus Pohjois-Pohjanmaalla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Nume­rois­ta pidän minä­kin:
   28.03 jul­kais­tuun Soi­nin­vaa­ran samaa aihet­ta käsit­te­le­vään blo­giin kir­joit­ta­ma­ni kom­men­tin jäl­keen tut­kai­lin roko­te­ti­las­to­ja hie­man tar­kem­min, ja häm­mäs­tyk­sek­sek­se­ni havait­sin, että rokot­tei­ta näyt­täi­si pis­te­tyn Uudel­la­maal­la sel­väs­ti enem­män (28,1% koko maan mää­ris­tä) kuin on Uuden­maan väes­tö­osuus yli 70-vuo­tiais­ta (24,1%). Yli­pai­no­tus oli noin 14%.Eli jon­ki­nas­teis­ta pai­no­tus­ta näyt­täi­si jo tapahtuneen.

   Yksi huo­moi­ta­va teki­jä on ykkös­ris­ki­ryh­mä­läi­set, esi­mer­kik­si noin 400 000 kak­kos­tyy­pin dia­bee­tik­koa (koko Suo­mes­sa). Pel­käs­tään jo nämä dia­bee­ti­kot teke­vät ris­ki­ryh­mäs­tä 1 var­sin suuren.

   Ykkös­ris­ki­ryh­mää tai­det­tiin aloit­taa rokot­taa ennen 70–75 ‑vuo­tiai­ta. En tie­dä sit­ten 2‑tyypin dia­bee­tik­ko­jen ikä­ja­kau­mas­ta tai alu­eel­li­sest jakau­tu­mi­ses­ta, lie­ne­vät kes­ki-ikäi­siä tai van­hem­pia, mut­ta kuol­le­vat nuo­rem­pi­na kuin ne joil­la ei ole sokeritautia.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. TTK: Yksi huo­moi­ta­va teki­jä on ykkös­ris­ki­ryh­mä­läi­set, esi­mer­kik­si noin 400 000 kak­kos­tyy­pin dia­bee­tik­koa (koko Suomessa).

    Nuo­rem­pien ris­ki­ryh­mä­läis­ten osuut­ta minä­kin päh­käi­lin. Luku­mää­räi­ses­ti suu­rim­mat ryh­mät lie­ne­vät dia­bee­ti­kot ja ast­maa­ti­kot. Joten kai­ve­lin kor­vat­ta­vaa dia­be­tes- ja ast­ma­lää­ki­tys­tä saa­vien jakau­mat Kelan tilas­tois­ta. Eipä seli­tä yli­pai­no­tus­ta: Uuden­maan osuus 20–69 ‑vuo­tiai­den dia­be­tes­lää­ki­tyk­sen saa­jis­ta oli 25,9% ja ast­ma­lää­ki­tyk­sen 24,9 %. Kun las­kin yhteen yli 70‑v ja 20–69 v dia­bee­ti­kot ja ast­maa­ti­kot, sain pro­sen­tik­si 24,5%. Kun ast­maa­ti­kois­ta suu­rin osa kuu­lu­nee ris­ki­ryh­mään II, joi­den roko­tuk­set ovat vas­ta aluil­laan, tulos on ihan samaa luok­kaa kuin Uuden­maan osuus kai­kis­ta yli 70-vuo­tiais­ta (24,1%) ja sel­väs­ti pie­nem­pi kuin Uuden­maan osuus pis­te­tyis­tä annok­sis­ta (28,1%).

    Kai­ken lisäk­si olin las­ke­nut yli­pai­no­tuk­sen pro­sen­tit vää­rin perin, eli olin käyt­tä­nyt jaka­ja­na pis­tet­ty­jä annok­sia, kun oli­si pitä­nyt jakaa 24,1%:lla las­ke­tus­ta annos­mää­räs­tä. Yli­pai­no­tus on itse asias­sa perä­ti 16,7%. Aika­sar­ja­na yli­pai­no­tus on koko ajan hitaas­ti kasvanut.

    Sel­vi­si­pä tie­to­ja kai­vel­les­sa sekin, että jul­ki­suu­des­sa moneen ker­taan tois­tet­tu tie­to ast­maa­ti­kon kol­min­ker­tai­ses­ta kuo­le­man­ris­kis­tä on vah­vas­ti lii­oi­tel­tu. Se kos­kee ainoas­taan vai­kei­ta ast­ma­ta­pauk­sia, ei suin­kaan kaik­kia ast­maa­tik­ko­ja. Lai­naus THL:n sivuil­ta: (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a‑o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/vakavalle-koronavirustaudille-alttiiden-rokotusjarjestys):

    Ast­man vai­keus­as­te vai­kut­taa vai­kean koro­na­vi­rus­tau­din ris­kiin. 20–69-vuotiailla ast­maa­ti­koil­la, jot­ka oli­vat olleet ast­man takia eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa, oli yli nelin­ker­tai­nen ris­ki jou­tua sai­raa­laan, yli kuusin­ker­tai­nen ris­ki jou­tua teho­hoi­toon ja lähes kol­min­ker­tai­nen ris­ki kuol­la ver­rat­tu­na tapauk­siin, joil­la ei ollut ast­maa, kun otet­tiin huo­mioon ikä ja sukupuoli.

    Ter­veys­kes­kuk­ses­sa hoi­de­tuil­la ast­maa­ti­koil­la vai­kean tau­din ris­ki oli sel­väs­ti pienempi.”

    Eri­kois­sai­raan­hoi­toon ast­man­sa takia jou­tu­nei­ta lie­nee aika pie­ni osa kai­kis­ta astmaatikoista.

    = = =

    Pal­jon tur­haa spe­ku­loin­tia (ja pal­jon tur­haa net­ti­pals­ta­kom­men­toin­tia) jäi­si pois, jos viran­omai­set, kuten THL jul­kai­si­si­vat avoi­mes­ti ja sel­keäs­ti myös las­kel­mien­sa läh­tö­tie­dot, ja jos viran­omai­set (ml. HUS:n edus­ta­jat) perus­tai­si­vat lausun­ton­sa tiu­kas­ti fak­toi­hin(*). Saat­tai­si­pa jää­dä jul­kai­se­mat­ta joku­nen suu­tus­päis­sä kir­joi­tet­tu blogikin;)

    Esi­mer­kik­si roko­te­ja­ke­lus­ta pitäi­si jul­kais­ta vii­koit­tain eri sai­raan­hoi­to­pii­rei­hin jae­tut mää­rät ja k.o. allo­kaa­tion perus­tee­na olleet läh­tö­tie­dot las­ken­ta­kaa­voi­neen. Näin myös voi­tai­siin seu­ra­ta sitä, miten tehok­kaas­ti hom­ma eri alueil­la toi­mii: ts. kuin­ka suu­ri osuus jae­tuis­ta annok­sis­ta on pistetty.

    = =
    (*) Lii­ku­mis­ra­joi­tus­lain käsit­te­ly­vii­kol­la HUS:n edus­ta­jat sys­te­maat­ti­ses­ti yliar­vioi­vat niin tie­do­tus­vä­li­neil­le (https://yle.fi/uutiset/3–11858749) kuin perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le­kin anta­mis­saan lausun­nois­sa (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2021-AK-362864.pdf) vii­kon 12 tar­tun­ta­mää­rät esit­täen käsi­tyk­se­nään, että vii­kon 12 tar­tun­nat tule­vat ole­maan n. 2830 eli suun­nil­leen samal­la tasol­la kuin vii­kon 11 tar­tun­nat. Kuin­ka kävi? Toteu­ma on 2495, mikä HUS:n lausun­non päi­vä­nä (29.03) oli jo sel­väs­ti näky­vis­sä. Pudo­tus­ta 12,4%. HUS:n Mäki­jär­vi väit­tää vie­lä 31.03 HUS:n tar­tun­to­jen pudon­neen “vain vii­si pro­sent­tia” (https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007892245.html), vaik­ka sii­hen men­nes­sä kah­den vii­kon aika­na pudo­tus­ta oli tul­lut 20%.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Pai­no­vir­he­pa­ho­lai­nen yllät­ti. Yli 60-vuo­tiais­ta uus­maa­lai­sis­ta on roko­tet­tu 52,3%, ei 62,3%. Mikä on 4,4 %-yksik­köä enem­män kuin maan kes­kiar­vo. Nuo­ren väes­tön osal­ta ikä­ra­ken­teel­taan saman­tyyp­pi­seen Poh­jois-Poh­jan­maa­han (43,7%) eroa on perä­ti 8,6 %-yksik­köä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  3. Eli alu­eel­li­ses­ta pai­no­tuk­ses­ta valit­ta­mi­nen on aina­kin osin erään­lais­ta popu­lis­mia? Tosin tämä­hän ei ole miten­kään yllät­tä­vää nyky­päi­vän län­si­mais­sa: Media liet­soo krii­siä, draa­maa ja paniik­kia asias­ta kuin asias­ta, lisä­ten vas­tak­kai­na­set­te­lua — tämä kun tup­paa myymään.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  4. Nume­rois­ta pidän minä­kin: Vii­me kevää­nä kii­reel­lä pykät­ty lisä­ka­pa­si­teet­ti on ajet­tu alas, ja sil­loin kou­lu­te­tut hoi­ta­jat ovat ilmei­se­se­ti kadon­neet tuh­ka tuu­leen eli kevyem­piin ja/tai parem­min pal­kat­tui­hin hommiin. 

   Ne hoi­ta­jat eivät ole kadon­neet, vaan palan­neet enti­siin hom­miin­sa. Jos teho­hoi­to­paik­ko­jen mää­rää kas­va­te­taan, ne hoi­ta­jat tule­vat muu­al­ta ter­vey­den­huol­los­ta. Ymmär­ret­tä­väs­ti sai­raan­hoi­to­pii­rit eivät oikein halua pitää val­mis­ta teho­hoi­to­ka­pa­si­teet­tia vain odot­te­le­mas­sa poti­lai­ta, vaan mie­lum­min pitä­vät hoi­ta­jat niis­sä alku­pe­räi­sis­sä tehtävissään.

   Teho­hoi­don monin­ker­tais­ta­mi­nen tar­koit­taa kyl­lä sit­ten monin­ker­tais­ta alas­ajoa muus­sa hoidossa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Sylt­ty: Ne hoi­ta­jat eivät ole kadon­neet, vaan palan­neet enti­siin hom­miin­sa. Jos teho­hoi­to­paik­ko­jen mää­rää kas­va­te­taan, ne hoi­ta­jat tule­vat muu­al­ta terveydenhuollosta. 

    Eli ter­vey­den­huol­to­re­surs­sien koko­nais­mää­rä on muut­tu­ma­ton vakio, jota ei ole lai­sin­kaan mah­dol­lis­ta kas­vat­taa pan­de­mia­ti­lan­tees­sa? Tämä on se kum­mal­li­suus, mitä ihmet­te­len. Kui­ten­kin viran­omais­ten laki­sää­tei­nen vel­vol­li­suus on varau­tua. Mikä tar­koit­tai­si koko­nais­re­surs­sien nos­ta­mis­ta siten, että ne kou­lu­te­tut hota­jat voi­daan siir­tää takai­sin teho­hoi­toon koko­nai­suu­den kär­si­mät­tä. Ei tar­vit­se monin­ker­tais­taa: Jos nyt HUS on tapis­sa, kun teho­hoi­dos­sa on 30 poti­las­ta, 50% lisäys vai­kut­tai­si jo kummasti.

    Käsit­tääk­se­ni ter­vey­den­huol­los­ta on siir­ty­nyt poruk­kaa myös koko­naan mui­hin hom­miin­kin. Sel­lai­sen­kin jutun olen luke­nut, jon­ka mukaan kou­lu­tet­tu­jen hoi­ta­jien kes­kuu­des­sa on vas­ta­ha­koi­suut­ta siir­tyä ras­kaa­seen koro­na­po­ti­lai­den teho­hoi­to­työ­hön. Lisä­re­surs­soin­ti oli­si hoi­det­ta­vis­sa rahal­la ihan samoin kuin vaik­ka tes­taus­ka­pa­si­tee­tin nostaminenkin.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Nume­rois­ta pidän minä­kin: Eli ter­vey­den­huol­to­re­surs­sien koko­nais­mää­rä on muut­tu­ma­ton vakio, jota ei ole lai­sin­kaan mah­dol­lis­ta kas­vat­taa pandemiatilanteessa?
    Käy­tän­nös­sä aika lail­la näin.

    ” Mikä tar­koit­tai­si koko­nais­re­surs­sien nos­ta­mis­ta siten, että ne kou­lu­te­tut hota­jat voi­daan siir­tää takai­sin teho­hoi­toon koko­nai­suu­den kärsimättä”

    Tämä pan­de­mia oli­si pitä­nyt näh­dä kris­tal­li­pal­los­ta 3v sit­ten ja kas­vat­taa jo sil­loin hoi­ta­jien oppi­lai­tos­ten sisään­ot­to­mää­riä. Täl­löin­kin saa­tai­siin töi­hin lisää koke­mat­to­mia sai­raan­hoi­ta­jia. Ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lö­kun­ta ei ole mikään sel­lai­nen resurs­si, joi­ta voi ostaa varas­toon tai tiu­kan pai­kan tul­len hank­kia nopeas­ti vähän lisää. Jotain muun­to­kou­lu­tus­ta var­maan voi­si yrit­tää jär­jes­tää. En kum­min­kaan usko että suo­ma­lai­nen sys­tee­mi käy­tän­nös­sä tai­puu miten­kään sii­hen, että viral­lis­tet­tu­ja sai­raan­hoi­ta­jia kor­va­taan vähän kevyem­min kou­lu­te­tuil­la ihmisillä.

    Käsit­tääk­se­ni ter­vey­den­huol­los­ta on siir­ty­nyt poruk­kaa myös koko­naan mui­hin hommiinkin.”

    Vii­me vuon­na viri­tel­tiin val­mius­la­kia osal­taan sik­si, että eläk­keel­lä ole­vat / koto­na / muis­sa ole­via hoi­ta­jia voi­tai­siin yksin­ker­tai­ses­ti käs­keä töihin.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  5. Jark­ko Savo­lai­nen:
   Olen pitä­nyt sinua Osmo älyk­kää­nä ja sivis­ty­nee­nä ihmi­se­nä, joten tämä pur­kauk­se­si ja sen yksi­sil­mäi­syys on yllät­tä­vää. Ihmet­te­len miten on mah­dol­lis­ta, ettet näe roko­tus­ten alu­eel­li­seen pai­not­ta­mi­seen aina liit­ty­vää poliit­tis­ta ulot­tu­vuut­ta, ja että olet jopa val­mis liit­ty­mään oikeis­to­po­pu­lis­tien kuo­roon vaa­ties­sa­si hal­li­tus­ta riko­soi­keu­del­li­seen vastuuseen?

   Rokot­tei­den jaka­mi­nen on, kuten ket­jus­sa var­mas­ti jo on tuo­tu ilmi, AINA poliit­ti­nen pää­tös. Näin sik­si, että mikä­li rokot­teet jaet­tai­siin vain epi­de­mo­lo­gi­sin perus­tein esim. EU:n tai vaik­ka­pa glo­baa­lil­la tasol­la, eivät poliit­tis­ta ja talou­del­lis­ta val­taa käyt­tä­vät tahot voi­si mukau­tua lop­pu­tu­lok­seen – tar­koit­tai­si­han se sitä, että koko krii­si ikä­vi­ne rajoi­tuk­si­neen ja talou­del­li­si­ne vai­ku­tuk­si­neen jat­kui­si hyvin orga­ni­soi­tu­nei­den ja rik­kai­den yhteis­kun­tien osal­ta pal­jon kau­em­min kuin jos rokot­teet jaet­tai­siin vaik­ka­pa väes­tö­poh­jaan perus­tuen – kuten EU on linjannut.

   Vaa­dit siis hal­li­tus­ta rikos­vas­tuuseen kos­ka se:
   a) Alun­pe­rin päät­ti nou­dat­taa samaa väes­tö­poh­jaan perus­tu­vaa jako­pe­ri­aa­tet­ta kuin EU:kin
   b) Pysyy pää­tök­ses­sään rokot­taa ris­ki­ryh­mät ennen mui­ta ryhmiä
   c) Ei tai­vu näis­tä peri­aat­teis­taan, vaan nou­dat­taa STM:n ja THL:n suo­si­tuk­sia ja jakaa rokot­tei­ta alu­eel­li­seen tar­tun­ta­ti­lan­tee­seen poh­jau­tuen vas­ta kun ris­ki­ryh­mät ovat rokot­teen­sa saaneet.

   EM. perus­tein kat­sot hal­li­tuk­sen syyl­lis­ty­vän n. 20:een mur­haan. Ok.

   Miten sit­ten perus­te­let sen, ettei sama riko­soi­keu­del­li­nen vas­tuu kos­ki­si esim. PK-seu­dun polii­tik­ko­ja ja viran­omai­sia heidän:
   a) Kate­go­ri­ses­ti kiel­täy­tyes­sään jaka­mas­ta roko­tuk­sia alu­eel­li­ses­ti pai­not­taen omal­la vas­tuu­alu­eel­laan, ts. jät­täes­sä esim. Itä-Hel­sin­gin kar­mai­se­vat tar­tun­ta­lu­vut huo­mioi­mat­ta roko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä? Mik­si kysees­sä ei yhtä­lail­la ole mur­ha – joh­taa­han tuo­pää­tös myös väis­tä­mät­tä useam­piin kuo­le­miiin ja vie­lä­pä alueil­la jot­ka jo nyt ovat kär­si­neet pan­de­mias­ta maas­sam­me kaik­kien eniten?
   b) Jät­täes­sään tie­toi­ses­ti nou­dat­ta­mat­ta osan THL:n ohjeis­tuk­sis­ta epi­de­mian hal­lin­taan liit­tyen? Sai­raan­hoi­don kuor­mi­tuk­sen voi­daan yhtä­läi­ses­ti kat­soa kas­va­van täs­tä syys­tä, ja sen tulok­se­na edel­leen kuolemantapausten.

   Kyp­sem­pi oli­si ehkä val­mis myön­tä­mään, että roko­tus­ten pai­not­ta­mi­nen alu­eel­li­ses­ti on vai­kea poliit­ti­nen pää­tös jos­sa ei ole sel­ke­ää rat­kai­sua? Sinä pää­tät tart­tua talik­koon ja sytyt­tää soih­dun. Hämmästyttävää.

   Jos näräs­tää kovas­ti, kuten OS alku­pe­räi­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa, kan­nat­taa rau­hot­tua ja hen­git­tää vaik­ka pussiin !

   Nume­rois­ta pidän minä­kin:
   28.03 jul­kais­tuun Soi­nin­vaa­ran samaa aihet­ta käsit­te­le­vään blo­giin kir­joit­ta­ma­ni kom­men­tin jäl­keen tut­kai­lin roko­te­ti­las­to­ja hie­man tar­kem­min, ja häm­mäs­tyk­sek­sek­se­ni havait­sin, että rokot­tei­ta näyt­täi­si pis­te­tyn Uudel­la­maal­la sel­väs­ti enem­män (28,1% koko maan mää­ris­tä) kuin on Uuden­maan väes­tö­osuus yli 70-vuo­tiais­ta (24,1%). Yli­pai­no­tus oli noin 14%.Eli jon­ki­nas­teis­ta pai­no­tus­ta näyt­täi­si jo tapahtuneen.

   Tie­ten­kin voi olla kyse sii­tä, että muu­al­la rokot­tei­den kir­jau­tu­mi­ses­sa on ollut enem­män vii­vei­tä, tai että Uudel­la­maal­la on ollut käy­tös­sä enem­män nii­tä pie­niä ruis­ku­ja, joil­la saa tiris­tet­tyä yli­mää­räi­sen roko­tusan­nok­sen roko­te­pul­los­ta, tai että Uudel­la­maal­la on suh­tees­sa isom­mat mää­rät roko­tet­ta­vaa ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lö­kun­taa. Jot­ta väl­tyt­täi­siin teke­mä­ni kal­tai­sil­ta mah­dol­li­ses­ti vää­ris­ty­neil­tä huo­mioil­ta, oli­si hyvä, jos rokot­tei­den jake­lu­ti­las­tot läh­tö­tie­toi­neen ja las­ken­ta­kaa­voi­neen oli­si jul­kais­tu. Mut­ta näin ei ole tehty.

   Uusi­maa on myös kär­ki­pääs­sä ikäih­mis­ten rokot­ta­mi­ses­sa. Tämän­päi­väis­ten (03.04) tilas­to­jen mukaan yli 70-vuo­tiais­ta on roko­tet­tu jo 74,9% ja yli 60-vuo­tiais­ta­kin 62,3% (sis. yli 70-vuo­ti­aat). Molem­mat luke­mat ovat sai­raan­hoi­to­pii­reis­tä kär­ki­pää­tä, ja vii­ti­sen pro­sent­tiyk­sik­köä koko Suo­men kes­kiar­vo­jen (69,7% ja 47,9%) ylä­puo­lel­la. Toi­sia annok­sia ikäih­mi­sil­le onUu­del­la­maal­la annet­tu toi­sek­si eni­ten heti Ahve­nan­maan jälkeen.

   Yli 70-vuo­tiais­ta Uudel­la­maal­la on rokot­ta­mat­ta n. 55.000 ja yli 60-vuo­tiais­ta (sis. yli 70-vuo­ti­aat) n. 191.000. Kol­men seu­raa­van vii­kon aika­na rokot­tei­ta on ilmei­ses­ti tulos­sa n. 750.000, jois­ta Uuden­maal­le tähä­nas­ti­sen toteu­man oli­si menos­sa 210.000. Näyt­täi­si siis sil­tä, että yli 60-vuo­ti­aat uus­maa­lai­set tule­vat joka tapauk­ses­sa roko­te­tuik­si kol­men vii­kon sisäl­lä niil­lä roko­te-eril­lä, joi­den logis­tiik­ka on ole­tet­ta­vas­ti lyö­ty jo lukkoon.

   Eli yli 60-vuo­tiai­den uus­maa­lais­ten kuol­lei­suu­teen hal­li­tuk­sen ”vii­vyt­te­lyl­lä” on tus­kin min­kään­lais­ta vai­ku­tus­ta. Tois­tai­sek­si kai­kis­ta kuol­leis­ta 95% on ollut yli 60-vuotiaita.

   Entä alle 60-vuotiaat? 

   Alle 60-vuo­tiai­den kuo­lin­ta­pauk­sia on pan­de­mian ajal­ta koko maas­sa onkir­jat­tu ehkä 45 (koro­na­kar­tas­ta 03.04 las­ket­tu­na 43 kpl 30–59 v, ja sen lisäk­si on ehkä kuol­lut 2 alle 30-vuo­tias­ta). Sit­ten vii­me kevään (01.06.2020 jäl­keen) näis­tä on kuol­lut 29 kpl (jos ole­taan 2 alle 30-vuo­tias­ta sit­ten kevään).Kaikki eivät toden­nä­köi­ses­ti ole olleet Uudel­ta­maal­ta. THL:n tilan­ne­kat­sauk­sen perus­teel­la HYKS:n eri­tyis­vas­tuu­alu­een osuus koko maan kuo­lin­ta­pauk­sis­ta on ollut noin 65%, mihin sisäl­ty­vät myös Päi­jät-Hämeen, Ete­lä-Kar­ja­lan ja Kymen­laak­son kuo­lin­ta­pauk­set. Joten29:stä ehkä noin 20, kor­kein­taan 22–25 voi­si olla Uudeltamaalta.He ovat siis meneh­ty­neet sit­ten vii­me kesän, mis­tä ajan­jak­sos­ta voi­mak­kaam­paa epi­de­mia-aikaa on ollut loka­kuul­ta, eli 6 kk. Eli kes­ki­mää­rin max. 4 kpl/kk.

   Uuden­maan 50–59 ‑vuo­tiais­ta on rokot­ta­mat­ta noin 195.000. Jos rokot­tei­ta tulee tou­ko­kuus­sa maa­han 400.000 kpl/viikko, kuten on ennus­tet­tu, hei­dät saa­daan Uudel­la­maal­la roko­tet­tua tou­ko­kuun parin ensim­mäi­sen vii­kon aika­na myös ilman alu­eel­li­sia pai­no­tuk­sia. Tie­ten­kin osa rokot­teis­ta menee alle 50-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le, mut­ta se ei koko­nais­ku­vaa suu­res­ti muu­ta: ter­veen 50–59 ‑vuo­ti­aan kuo­le­man toden­nä­köi­syys lie­nee alem­pi kuin nuo­rem­man ris­ki­ryh­mä­läi­sen. Ter­veil­lä alle 40-vuo­tiail­la kuo­le­man­ris­ki on äärim­mäi­sen pieni.

   Per heti käyt­töö­no­te­tul­la [vai­kut­taa logis­tiik­kaan aikai­sin­taan 2–3 vii­kon pääs­tä] alueit­tai­sel­la pai­no­tuk­sel­la Uuden­maan 50–59 ‑vuo­tiai­den sekä alle 50-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten roko­tuk­sia voi­tai­siin aikais­taa viikko–pari. Jol­loin his­to­ria­ti­las­to­jen perus­teel­la saa­tet­tai­sin Uudel­la­maal­la sääs­tyä kor­kein­taan paril­ta kuo­le­man­ta­pauk­sel­ta. Eli Visa Hon­ko­sen anta­ma arvio (6 kpl) on lähim­pä­nä totuut­ta, ja sekin ehkä yläkanttiin.

   Juha Tuo­mi­sen puheet kym­me­nis­tä, jopa sadois­ta kuo­le­mis­ta voi jät­tää omaan arvoon­sa. Alle 60-vuo­tiai­den tapaus­kuol­lei­suus on ollut Suo­mes­sa tois­tai­sek­si noin 0,06% eli 60 per 100.000. Jot­ta pääs­täi­siin satoi­hin kuol­lei­siin sen takia, että alueit­tais­ta pai­no­tus­ta ei teh­ty, pitäi­si siis sai­ras­tut­taa sato­ja­tu­han­sia ihmi­siä – muu­ta­man vii­kon sisäl­lä. Vrt. HUS-alu­een tar­tun­nat koko epi­de­mian ajal­ta ovat nyt 46.644 kpl.

   Täs­sä yhtey­des­sä voi­tai­siin tar­kas­tel­la myös mui­den teke­mi­sien ja teke­mät­tä jät­tä­mi­sien vai­ku­tus­ta kuol­lei­suu­teen. Kuten vaik­ka­pa sitä, että STM:n ja THL:n vii­kot­tais­ten tilan­ne­kat­saus­ten mukaan HUS-alue täyt­ti suu­rim­man osan leviä­mis­vai­heen kri­tee­reis­tä jo loka­kuun alku­puo­lel­la, mut­ta se itse­pin­tai­ses­ti ilmoit­ti ole­van­sa vas­ta kiih­ty­mis­vai­hees­sa mar­ras­kuun lopul­le saak­ka – ja näin ollen otti leviä­mis­vai­heen toi­men­pi­teet käyt­töön noin 6 viik­koa myö­häs­sä. Tänä aika­na ilmaan­tu­vuus ehti kas­vaa tasol­ta 50 tasol­le 150 per 14 vrk ja 100.000 – kun leviä­mis­vai­heen kri­tee­ri on 25–50. Mitä enem­män on tau­tia pääs­tet­ty leviä­mään väes­tön kes­kuu­teen, sitä työ­lääm­pää on tar­tun­to­jen pai­na­mi­nen takai­sin alas.

   Tai sitä, että HUS:iin han­kit­tiin val­tion varoin 10.000 tes­tiä / pv lisä­tes­ti­ka­pa­si­teet­ti 100 mil­joo­nal­la eurol­la. K.o. kapa­si­teet­ti on ilmei­ses­ti ollut vajaa­käy­tös­sä. Mik­si ei ole käy­tet­ty kapa­si­teet­tia jouk­ko­seu­lon­to­jen teke­mi­seen pahim­mis­sa tau­ti­pe­säk­keis­sä? Aina­kin mar­ras­kuus­sa vas­taus oli ollut, että jäl­ji­tys­re­surs­sit eivät rii­tä (https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/iso-osa-rajoja-varten-ostetusta-100-miljoonan-euron-testikapasiteetista-tyhjakaytolla-hankinta-sotkee-markkinat-sanovat-kilpailijat/). Mik­si sit­ten ei ole lai­tet­tu rahaa jäl­ji­tys­re­surs­sei­hin? Avoi­men verk­ko­kou­lu­tus­kurs­sin­han on käy­nyt kai jo tuhan­sia, joten kiin­nos­tus­ta kyl­lä on.

   Pal­jon­ko ihmis­hen­kiä oli­si voi­tu sääs­tää, jos Uudel­la­maal­la ja eri­tyi­ses­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la oli­si toi­mit­tu nopeas­ti ja enna­koi­vas­ti ? Eli siten, miten on toi­mit­tu suu­rim­mas­sa osas­sa muu­ta maa­ta – pal­jon vähäi­sem­min resurs­sein. Esi­mer­kik­si jouk­ko­seu­lon­nat tun­tu­vat onnis­tu­van var­sin vähä­re­surs­sis­sis­sa­kin maa­kun­nis­sa, mut­ta ei pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Miksi?

   Näin kau­kaa (tuhan­sien kilo­met­rien pääs­tä) kat­sot­tu­na ei voi vält­tyä vai­ku­tel­mal­ta, että HUS:n ja pää­kau­pun­ki­seu­dun joh­don osin jopa disin­for­maa­tiok­si kat­sot­ta­vien lausun­to­jen taka­na on osin yksin­ker­tai­ses­ti se, että nyt näh­dään roko­tuk­set pelas­ta­va­na enke­li­nä, jol­la saa­daan pai­kat­tua se, että epi­de­mi­aa on hoi­det­tu useim­piin mui­hin maa­kun­tiin ver­rat­tu­na huo­nos­ti, ja jot­ta väl­tet­täi­siin inves­toin­nit esim. jäl­ji­tys­re­surs­sei­hin tai teho­hoi­ta­jien palkkoihin.

   Teho­hoi­to­paik­ko­ja­han Suo­mes­sa on nyt näkö­jään vähem­män kuin vuo­si sit­ten ennen epi­de­mian alkua. Vii­me kevää­nä kii­reel­lä pykät­ty lisä­ka­pa­si­teet­ti on ajet­tu alas, ja sil­loin kou­lu­te­tut hoi­ta­jat ovat ilmei­se­se­ti kadon­neet tuh­ka tuu­leen eli kevyem­piin ja/tai parem­min pal­kat­tui­hin hom­miin. Tun­tuu kum­mal­li­sel­ta, että maa­il­man­laa­jui­sen pan­de­mian rai­vo­tes­sa Suo­mes­sa pitää tul­la toi­meen nor­maa­lio­lo­jen teho­hoi­to­ka­pa­si­tee­til­la. Esi­mer­kik­si Espan­jas­sa teho­hoi­to­paik­ko­ja on yli nelin­ker­tai­nen mää­rä per mil­joo­na asu­kas­ta Suo­meen ver­rat­tu­na (niin tosin on potilaitakin).

   Eri­tyi­sen kum­mal­li­sel­ta tun­tuu se, että HUS:ssa, mis­sä myös vii­me kevää­nä oli eni­ten kuor­mi­tus­ta, ei ole kesän ja syk­syn mit­taan pit­kä­jän­tei­ses­ti raken­net­tu lisä­ka­pa­si­teet­tia tehohoitoon(esimerkiksi kou­lut­ta­mal­la ja mak­sa­mal­la kun­nol­li­sia pal­kan­li­siä koro­na­po­ti­lai­den hoitamisesta).Muualla Suo­mes­sa­han kapa­si­teet­tion­gel­maa ei mis­sään vai­hees­sa ole ollut. 

   On myös surul­lis­ta, että tie­do­tus­vä­li­neis­sä esi­tel­lään tilas­to­ja ja kart­to­ja, jois­sa roko­tet­tu­jen mää­rät on jaet­tu koko väes­töl­lä. Tämän­kin pals­tan kom­men­toi­jis­ta moni vetää joh­to­pää­tök­sen­sä pel­käs­tään koko väes­tön roko­tus­pro­sen­tin perusteella.

   Kos­ka alle 16-vuo­tiail­le hyväk­syt­ty­jä rokot­tei­ta ei vie­lä ole, tuli­si käyt­tää jaka­ja­na yli 16-vuo­tiai­den mää­rää. Näin­kin las­ket­tu­na roko­tuk­set mene­vät täs­mäl­leen oikein sil­loin, kun pro­sent­ti­Uu­del­la­maal­la sel­väs­ti pie­nem­pi kuin suu­rim­mas­sa osas­sa mui­ta maa­kun­tia. Väes­tö­ra­ken­ne on niin pal­jon nuo­rem­pi. Uusi­maa ei kui­ten­kaan täs­sä ver­tai­lus­sa jää vii­mei­sek­si: vie­lä suu­rem­pi on <30-vuo­ti­aan väes­tön osuus Pohjois-Pohjanmaalla.

   Jos kapa­si­teet­ti­pu­la tulee eteen HUS:ssa, poti­lai­ta voi­daan kul­jet­taa vaik­ka Hämeen­lin­naan ja Tampereelle.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Count­ry­boy: a) Kate­go­ri­ses­ti kiel­täy­tyes­sään jaka­mas­ta roko­tuk­sia alu­eel­li­ses­ti pai­not­taen omal­la vas­tuu­alu­eel­laan, ts. jät­täes­sä esim. Itä-Hel­sin­gin kar­mai­se­vat tar­tun­ta­lu­vut huo­mioi­mat­ta rokotusjärjestyksessä? 

    En tun­ne roko­tus­jär­jes­tyk­seen liit­ty­viä sää­dök­siä, mut­ta onko tosi­aan niin, että kun­ta­ta­sol­la oli­si voi­nut tai voi­si yhä päät­tää pai­not­taa vaik­ka Itä-Hel­sin­gin rokot­ta­mis­ta ilman, että val­tion tar­vit­see teh­dä sii­tä edes pää­tök­siä? Tuo­ta näkö­kul­maa en ollut miet­ti­nyt­kään, eikä sel­lais­ta ollut mikään näke­mä­ni media­kaan käsi­tel­lyt, vaik­ka pää­osas­sa seu­raa­mis­ta­ni suo­ma­lai­sis­ta mediois­ta pää­toi­mi­tus on Helsingissä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. oho: En tun­ne roko­tus­jär­jes­tyk­seen liit­ty­viä sää­dök­siä, mut­ta onko tosi­aan niin, että kun­ta­ta­sol­la oli­si voi­nut tai voi­si yhä päät­tää pai­not­taa vaik­ka Itä-Hel­sin­gin rokot­ta­mis­ta ilman, että val­tion tar­vit­see teh­dä sii­tä edes päätöksiä? 

    Tuo jär­jes­te­ly toi­mi­si toden­nä­köi­ses­ti Itä-Hel­sin­gin koh­dal­la jos Itä-Hel­sin­ki oli­si itse­näi­nen kunta.Osmo Soi­nin­vaa­ra voi­si valais­ta asi­aa enem­män enti­se­nä perus­tus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri­nä kun­ta koh­tai­ses­ta rokotusjärjestylystä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  6. Nume­rois­ta pidän minä­kin:
   28.03 jul­kais­tuun Soi­nin­vaa­ran samaa aihet­ta käsit­te­le­vään blo­giin kir­joit­ta­ma­ni kom­men­tin jäl­keen tut­kai­lin roko­te­ti­las­to­ja hie­man tar­kem­min, ja häm­mäs­tyk­sek­sek­se­ni havait­sin, että rokot­tei­ta näyt­täi­si pis­te­tyn Uudel­la­maal­la sel­väs­ti enem­män (28,1% koko maan mää­ris­tä) kuin on Uuden­maan väes­tö­osuus yli 70-vuo­tiais­ta (24,1%). Yli­pai­no­tus oli noin 14%.Eli jon­ki­nas­teis­ta pai­no­tus­ta näyt­täi­si jo tapahtuneen.

   Tie­ten­kin voi olla kyse sii­tä, että muu­al­la rokot­tei­den kir­jau­tu­mi­ses­sa on ollut enem­män vii­vei­tä, tai että Uudel­la­maal­la on ollut käy­tös­sä enem­män nii­tä pie­niä ruis­ku­ja, joil­la saa tiris­tet­tyä yli­mää­räi­sen roko­tusan­nok­sen roko­te­pul­los­ta, tai että Uudel­la­maal­la on suh­tees­sa isom­mat mää­rät roko­tet­ta­vaa ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lö­kun­taa. Jot­ta väl­tyt­täi­siin teke­mä­ni kal­tai­sil­ta mah­dol­li­ses­ti vää­ris­ty­neil­tä huo­mioil­ta, oli­si hyvä, jos rokot­tei­den jake­lu­ti­las­tot läh­tö­tie­toi­neen ja las­ken­ta­kaa­voi­neen oli­si jul­kais­tu. Mut­ta näin ei ole tehty.

   Uusi­maa on myös kär­ki­pääs­sä ikäih­mis­ten rokot­ta­mi­ses­sa. Tämän­päi­väis­ten (03.04) tilas­to­jen mukaan yli 70-vuo­tiais­ta on roko­tet­tu jo 74,9% ja yli 60-vuo­tiais­ta­kin 62,3% (sis. yli 70-vuo­ti­aat). Molem­mat luke­mat ovat sai­raan­hoi­to­pii­reis­tä kär­ki­pää­tä, ja vii­ti­sen pro­sent­tiyk­sik­köä koko Suo­men kes­kiar­vo­jen (69,7% ja 47,9%) ylä­puo­lel­la. Toi­sia annok­sia ikäih­mi­sil­le onUu­del­la­maal­la annet­tu toi­sek­si eni­ten heti Ahve­nan­maan jälkeen.

   Yli 70-vuo­tiais­ta Uudel­la­maal­la on rokot­ta­mat­ta n. 55.000 ja yli 60-vuo­tiais­ta (sis. yli 70-vuo­ti­aat) n. 191.000. Kol­men seu­raa­van vii­kon aika­na rokot­tei­ta on ilmei­ses­ti tulos­sa n. 750.000, jois­ta Uuden­maal­le tähä­nas­ti­sen toteu­man oli­si menos­sa 210.000. Näyt­täi­si siis sil­tä, että yli 60-vuo­ti­aat uus­maa­lai­set tule­vat joka tapauk­ses­sa roko­te­tuik­si kol­men vii­kon sisäl­lä niil­lä roko­te-eril­lä, joi­den logis­tiik­ka on ole­tet­ta­vas­ti lyö­ty jo lukkoon.

   Eli yli 60-vuo­tiai­den uus­maa­lais­ten kuol­lei­suu­teen hal­li­tuk­sen ”vii­vyt­te­lyl­lä” on tus­kin min­kään­lais­ta vai­ku­tus­ta. Tois­tai­sek­si kai­kis­ta kuol­leis­ta 95% on ollut yli 60-vuotiaita.

   Entä alle 60-vuotiaat? 

   Alle 60-vuo­tiai­den kuo­lin­ta­pauk­sia on pan­de­mian ajal­ta koko maas­sa onkir­jat­tu ehkä 45 (koro­na­kar­tas­ta 03.04 las­ket­tu­na 43 kpl 30–59 v, ja sen lisäk­si on ehkä kuol­lut 2 alle 30-vuo­tias­ta). Sit­ten vii­me kevään (01.06.2020 jäl­keen) näis­tä on kuol­lut 29 kpl (jos ole­taan 2 alle 30-vuo­tias­ta sit­ten kevään).Kaikki eivät toden­nä­köi­ses­ti ole olleet Uudel­ta­maal­ta. THL:n tilan­ne­kat­sauk­sen perus­teel­la HYKS:n eri­tyis­vas­tuu­alu­een osuus koko maan kuo­lin­ta­pauk­sis­ta on ollut noin 65%, mihin sisäl­ty­vät myös Päi­jät-Hämeen, Ete­lä-Kar­ja­lan ja Kymen­laak­son kuo­lin­ta­pauk­set. Joten29:stä ehkä noin 20, kor­kein­taan 22–25 voi­si olla Uudeltamaalta.He ovat siis meneh­ty­neet sit­ten vii­me kesän, mis­tä ajan­jak­sos­ta voi­mak­kaam­paa epi­de­mia-aikaa on ollut loka­kuul­ta, eli 6 kk. Eli kes­ki­mää­rin max. 4 kpl/kk.

   Uuden­maan 50–59 ‑vuo­tiais­ta on rokot­ta­mat­ta noin 195.000. Jos rokot­tei­ta tulee tou­ko­kuus­sa maa­han 400.000 kpl/viikko, kuten on ennus­tet­tu, hei­dät saa­daan Uudel­la­maal­la roko­tet­tua tou­ko­kuun parin ensim­mäi­sen vii­kon aika­na myös ilman alu­eel­li­sia pai­no­tuk­sia. Tie­ten­kin osa rokot­teis­ta menee alle 50-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le, mut­ta se ei koko­nais­ku­vaa suu­res­ti muu­ta: ter­veen 50–59 ‑vuo­ti­aan kuo­le­man toden­nä­köi­syys lie­nee alem­pi kuin nuo­rem­man ris­ki­ryh­mä­läi­sen. Ter­veil­lä alle 40-vuo­tiail­la kuo­le­man­ris­ki on äärim­mäi­sen pieni.

   Per heti käyt­töö­no­te­tul­la [vai­kut­taa logis­tiik­kaan aikai­sin­taan 2–3 vii­kon pääs­tä] alueit­tai­sel­la pai­no­tuk­sel­la Uuden­maan 50–59 ‑vuo­tiai­den sekä alle 50-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten roko­tuk­sia voi­tai­siin aikais­taa viikko–pari. Jol­loin his­to­ria­ti­las­to­jen perus­teel­la saa­tet­tai­sin Uudel­la­maal­la sääs­tyä kor­kein­taan paril­ta kuo­le­man­ta­pauk­sel­ta. Eli Visa Hon­ko­sen anta­ma arvio (6 kpl) on lähim­pä­nä totuut­ta, ja sekin ehkä yläkanttiin.

   Juha Tuo­mi­sen puheet kym­me­nis­tä, jopa sadois­ta kuo­le­mis­ta voi jät­tää omaan arvoon­sa. Alle 60-vuo­tiai­den tapaus­kuol­lei­suus on ollut Suo­mes­sa tois­tai­sek­si noin 0,06% eli 60 per 100.000. Jot­ta pääs­täi­siin satoi­hin kuol­lei­siin sen takia, että alueit­tais­ta pai­no­tus­ta ei teh­ty, pitäi­si siis sai­ras­tut­taa sato­ja­tu­han­sia ihmi­siä – muu­ta­man vii­kon sisäl­lä. Vrt. HUS-alu­een tar­tun­nat koko epi­de­mian ajal­ta ovat nyt 46.644 kpl.

   Täs­sä yhtey­des­sä voi­tai­siin tar­kas­tel­la myös mui­den teke­mi­sien ja teke­mät­tä jät­tä­mi­sien vai­ku­tus­ta kuol­lei­suu­teen. Kuten vaik­ka­pa sitä, että STM:n ja THL:n vii­kot­tais­ten tilan­ne­kat­saus­ten mukaan HUS-alue täyt­ti suu­rim­man osan leviä­mis­vai­heen kri­tee­reis­tä jo loka­kuun alku­puo­lel­la, mut­ta se itse­pin­tai­ses­ti ilmoit­ti ole­van­sa vas­ta kiih­ty­mis­vai­hees­sa mar­ras­kuun lopul­le saak­ka – ja näin ollen otti leviä­mis­vai­heen toi­men­pi­teet käyt­töön noin 6 viik­koa myö­häs­sä. Tänä aika­na ilmaan­tu­vuus ehti kas­vaa tasol­ta 50 tasol­le 150 per 14 vrk ja 100.000 – kun leviä­mis­vai­heen kri­tee­ri on 25–50. Mitä enem­män on tau­tia pääs­tet­ty leviä­mään väes­tön kes­kuu­teen, sitä työ­lääm­pää on tar­tun­to­jen pai­na­mi­nen takai­sin alas.

   Tai sitä, että HUS:iin han­kit­tiin val­tion varoin 10.000 tes­tiä / pv lisä­tes­ti­ka­pa­si­teet­ti 100 mil­joo­nal­la eurol­la. K.o. kapa­si­teet­ti on ilmei­ses­ti ollut vajaa­käy­tös­sä. Mik­si ei ole käy­tet­ty kapa­si­teet­tia jouk­ko­seu­lon­to­jen teke­mi­seen pahim­mis­sa tau­ti­pe­säk­keis­sä? Aina­kin mar­ras­kuus­sa vas­taus oli ollut, että jäl­ji­tys­re­surs­sit eivät rii­tä (https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/iso-osa-rajoja-varten-ostetusta-100-miljoonan-euron-testikapasiteetista-tyhjakaytolla-hankinta-sotkee-markkinat-sanovat-kilpailijat/). Mik­si sit­ten ei ole lai­tet­tu rahaa jäl­ji­tys­re­surs­sei­hin? Avoi­men verk­ko­kou­lu­tus­kurs­sin­han on käy­nyt kai jo tuhan­sia, joten kiin­nos­tus­ta kyl­lä on.

   Pal­jon­ko ihmis­hen­kiä oli­si voi­tu sääs­tää, jos Uudel­la­maal­la ja eri­tyi­ses­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la oli­si toi­mit­tu nopeas­ti ja enna­koi­vas­ti ? Eli siten, miten on toi­mit­tu suu­rim­mas­sa osas­sa muu­ta maa­ta – pal­jon vähäi­sem­min resurs­sein. Esi­mer­kik­si jouk­ko­seu­lon­nat tun­tu­vat onnis­tu­van var­sin vähä­re­surs­sis­sis­sa­kin maa­kun­nis­sa, mut­ta ei pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Miksi?

   Näin kau­kaa (tuhan­sien kilo­met­rien pääs­tä) kat­sot­tu­na ei voi vält­tyä vai­ku­tel­mal­ta, että HUS:n ja pää­kau­pun­ki­seu­dun joh­don osin jopa disin­for­maa­tiok­si kat­sot­ta­vien lausun­to­jen taka­na on osin yksin­ker­tai­ses­ti se, että nyt näh­dään roko­tuk­set pelas­ta­va­na enke­li­nä, jol­la saa­daan pai­kat­tua se, että epi­de­mi­aa on hoi­det­tu useim­piin mui­hin maa­kun­tiin ver­rat­tu­na huo­nos­ti, ja jot­ta väl­tet­täi­siin inves­toin­nit esim. jäl­ji­tys­re­surs­sei­hin tai teho­hoi­ta­jien palkkoihin.

   Teho­hoi­to­paik­ko­ja­han Suo­mes­sa on nyt näkö­jään vähem­män kuin vuo­si sit­ten ennen epi­de­mian alkua. Vii­me kevää­nä kii­reel­lä pykät­ty lisä­ka­pa­si­teet­ti on ajet­tu alas, ja sil­loin kou­lu­te­tut hoi­ta­jat ovat ilmei­se­se­ti kadon­neet tuh­ka tuu­leen eli kevyem­piin ja/tai parem­min pal­kat­tui­hin hom­miin. Tun­tuu kum­mal­li­sel­ta, että maa­il­man­laa­jui­sen pan­de­mian rai­vo­tes­sa Suo­mes­sa pitää tul­la toi­meen nor­maa­lio­lo­jen teho­hoi­to­ka­pa­si­tee­til­la. Esi­mer­kik­si Espan­jas­sa teho­hoi­to­paik­ko­ja on yli nelin­ker­tai­nen mää­rä per mil­joo­na asu­kas­ta Suo­meen ver­rat­tu­na (niin tosin on potilaitakin).

   Eri­tyi­sen kum­mal­li­sel­ta tun­tuu se, että HUS:ssa, mis­sä myös vii­me kevää­nä oli eni­ten kuor­mi­tus­ta, ei ole kesän ja syk­syn mit­taan pit­kä­jän­tei­ses­ti raken­net­tu lisä­ka­pa­si­teet­tia tehohoitoon(esimerkiksi kou­lut­ta­mal­la ja mak­sa­mal­la kun­nol­li­sia pal­kan­li­siä koro­na­po­ti­lai­den hoitamisesta).Muualla Suo­mes­sa­han kapa­si­teet­tion­gel­maa ei mis­sään vai­hees­sa ole ollut. 

   On myös surul­lis­ta, että tie­do­tus­vä­li­neis­sä esi­tel­lään tilas­to­ja ja kart­to­ja, jois­sa roko­tet­tu­jen mää­rät on jaet­tu koko väes­töl­lä. Tämän­kin pals­tan kom­men­toi­jis­ta moni vetää joh­to­pää­tök­sen­sä pel­käs­tään koko väes­tön roko­tus­pro­sen­tin perusteella.

   Kos­ka alle 16-vuo­tiail­le hyväk­syt­ty­jä rokot­tei­ta ei vie­lä ole, tuli­si käyt­tää jaka­ja­na yli 16-vuo­tiai­den mää­rää. Näin­kin las­ket­tu­na roko­tuk­set mene­vät täs­mäl­leen oikein sil­loin, kun pro­sent­ti­Uu­del­la­maal­la sel­väs­ti pie­nem­pi kuin suu­rim­mas­sa osas­sa mui­ta maa­kun­tia. Väes­tö­ra­ken­ne on niin pal­jon nuo­rem­pi. Uusi­maa ei kui­ten­kaan täs­sä ver­tai­lus­sa jää vii­mei­sek­si: vie­lä suu­rem­pi on <30-vuo­ti­aan väes­tön osuus Pohjois-Pohjanmaalla.

   Tun­tuu kum­mal­li­sel­ta, että maa­il­man­laa­jui­sen pan­de­mian rai­vo­tes­sa Suo­mes­sa pitää tul­la toi­meen nor­maa­lio­lo­jen tehohoitokapasiteetilla.”

   Niin minus­ta­kin, en ole edel­lis­ten hal­li­tus­ten, var­sin­kaan Sipi­län hal­li­tuk­sen, aika­na tot­tu­nut sii­hen, että vero­va­ro­ja käy­tet­täi­siin jär­ke­väs­ti ja myös muut kuin lyhyt­nä­köi­set talou­del­li­set tavoit­teet huomioiden.

   Vii­me kevää­nä kii­reel­lä pykät­ty lisä­ka­pa­si­teet­ti on ajet­tu alas, ja sil­loin kou­lu­te­tut hoi­ta­jat ovat ilmei­se­se­ti kadon­neet tuh­ka tuu­leen eli kevyem­piin ja/tai parem­min pal­kat­tui­hin hommiin.”

   En oli­si täs­tä niin huo­lis­sa­ni, sil­lä tus­kin ne hei­dän nor­maa­lit työn­sä siel­lä parin käy­tä­vän pääs­sä omil­la osas­toil­laan ovat sen parem­min pal­kat­tu­ja. Kevyem­piä jos­sain mie­les­sä ehkä kyl­lä, aina­kaan kun­tou­tuk­ses­sa ja nor­maa­leil­la leik­kaus­osas­toil­la ei poti­lai­ta kuo­le sel­lais­ta tah­tia kuin teho­hoi­to­yk­si­kös­sä nor­maa­leis­sa­kin olois­sa tah­too meneh­tyä. Perin­teis­tä tes­toin­si­nöö­riä humaa­nim­mal­la luon­teen­laa­dul­la kuo­le­mat saat­ta­vat tun­tua ras­kail­ta muu­ten­kin kuin vain tau­luk­ko­las­ken­nan käsit­te­ly­ky­vyn yli­vuo­ta­vi­na liu­ku­lu­kui­na. No, se on tie­tys­ti mei­dän huma­nis­tis­ten itku­pil­lien ongel­ma, kun emme tajua vaa­tia riit­tä­vän tehok­kai­ta konei­ta ja ohjelmistoja.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. Pää­tös on kyl­lä Aamu­leh­den pää­toi­mit­ta­jan kuvaa­mal­la taval­la oppor­tu­nis­ti­nen: ensin vit­ku­tel­laan niin pit­kään kuin keh­da­taan, sit­ten vali­taan se rat­kai­su, jon­ka arvel­laan miel­lyt­tä­vän kes­ki­mää­rin useimpia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. Ymmär­rän, etät jos hyö­ty­funk­tios­sa on ainoas­taan kuol­lei­den ihmis­ten mää­rä tai tau­din sai­ras­ta­nei­den mää­rä, asia on juu­ri noin kuin kir­joi­tat, rokot­tei­ta kan­nat­taa antaa sin­ne, mis­sä tau­tia on enemmän.

  Mut­ta aivan kuten tilas­tol­li­sil­le kuo­le­mil­le pitää antaa euro­mää­räi­nen hin­ta pää­tök­siä teh­des­sä, pitää tilas­tol­li­sil­le kuo­le­mil­le antaa hin­ta myös mui­den vaih­toeh­tois­kus­tan­nus­ten suh­teen. Ja roko­tus­ten ainoa hyö­ty ei ole 20 (pää­asias­sa rei­lus­ti elä­keiäs­sä ole­van) kuo­le­man vält­tä­mi­nen, vaan myös ja eri­tyi­ses­ti ihmis­ten elä­män palau­tu­mi­nen jota­kuin­kin nor­maa­lik­si. Ja se pitää ottaa tuos­sa las­kel­mas­sa huo­mioon, miten se jae­taan ja mil­lä perus­teil­la. Ja avoi­mes­ti, aivan kuten sanoit.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ehkä oli­si pitä­nyt miet­tiä jota­kin sel­lais­ta mal­lia, jos­sa pahim­mat epi­de­mia-alu­eet saa­vat etusi­jan roko­tuk­ses­sa — mut­ta vain sii­hen asti kun pahin epi­de­mia­piik­ki on saa­tu tai­tet­tua. Sit­ten ko. alu­eet putoai­si­vat roko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä pah­nan pohjimmaisiksi.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. Pää­kau­pun­ki­seu­tu­laist­ten käy­tök­sen perus­teel­la voi­si olet­taa, että siel­lä ei nyt muu­ten­kaan olla sen suu­rem­min kiin­nos­tu­nei­ta kuo­lee­ko joku koro­naan tai ei.

  Kun roko­tuk­set anne­taan pal­kiin­to­na ril­lu­ma­rei poru­kal­le jat­kaa ril­lu­ma­rei elä­mää, se on suo­ra kes­ki­sor­men­nos­to muil­le, ja antaa täy­sin vää­rän käyt­täy­ty­mis­vies­tin tulevaisuuteen.

  Pää­kau­pun­ki­seu­tu lait­ta­koon nyt ensin oman pesän­sä kun­toon. Vas­ta sit­ten on uskot­ta­vaa alkaa uhirutua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. Pari kom­ment­tia kos­kien lau­ma­suo­jaa ja tartuttavuuslukua:

  Kom­ment­ti 1:

  ” Itse asias­sa roko­tuk­set pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Turus­sa suo­jaa­vat tätä kaut­ta myös muu­ta maata. ”

  Kuo­le­mien ja vaka­vien sai­ras­tu­mis­ten ehkäi­se­mi­sek­si roko­tuk­set suun­na­taan ensin iäk­käi­siin ja mui­hin ris­ki­ryh­miin. Nämä ryh­mät eivät kui­ten­kaan toi­mi epi­de­mian moot­to­rei­na, kos­ka hei­dän kes­kuu­des­saan ilmaan­tu­vuus on alhai­nen: yli 60-vuo­tiai­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on alle nel­jäs­osa alle 60-vuo­tiai­den luke­mas­ta. Ero on vie­lä suu­rem­pi, kun ver­ra­taan epi­de­mian var­si­nai­seen moot­to­riin, alle 30-vuo­tiai­siin: hei­dän kes­kuu­des­saan ilmaan­tu­vuus on noin 4,5‑kertainen yli 60-vuo­tiai­siin verrattuna.

  (Luvut las­ket­tu koko maan vii­me viik­ko­jen luvuis­ta; jakau­mat tus­kin ovat olen­nai­ses­ti eri­lai­sia pää­kau­pun­ki­seu­dul­la tai Turussa).

  Eli ker­taan­tu­va lau­ma­suo­jae­fek­ti jäi­si toden­nä­köi­ses­ti huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mäk­si kuin voi­si pää­kau­pun­ki­seu­dun kes­ki­mää­räi­sen ilmaan­tu­vuus­lu­vun perus­teel­la olettaa.

  Jot­ta tuo epä­suo­ra mui­den maa­kun­tien suo­jaus­vai­ku­tus toi­mi­si kun­nol­la, pitäi­si saa­da siis roko­tet­tua Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa lähes kaik­ki ikä­ryh­mät. Eli pitää las­kea, kum­pi on tehok­kaam­paa kuo­lin­ta­paus­ten ja vaka­vien sai­ras­tu­mis­ten vält­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta: (1) roko­te­taan k.o. maa­kun­nis­sa peri­aat­tees­sa kaik­ki yli 16-vuo­ti­aat (n. 1,46 milj. rokot­ta­ma­ton­ta) vai (2) roko­te­taan koko maas­sa ne, jot­ka ovat suu­rim­mas­sa ris­kis­sä, kar­keas­ti 1,48 milj (=yli 50-vuo­ti­aat; alle 50-vuo­tiai­den kuo­le­man­ris­ki pal­jon pie­nem­pi; yli 60-vuo­tiai­ta rokot­ta­mat­ta kaik­ki­aan n 844.000).

  Vaik­ka Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa saa­tai­siin aikaan 100-pro­sent­ti­nen lau­ma­suo­ja, se suo­jai­si mui­den maa­kun­tien iäk­käi­tä ja mui­ta ris­ki­ryh­miä vain vähän. Toi­nen oman maa­kun­nan asu­kas on se toden­nä­köi­sin tar­tun­ta­läh­de. Poik­keuk­sia tähän saat­tai­si­vat olla jot­kut vähä­vä­ki­set mök­ki­paik­ka­kun­nat. Nii­den ris­ki­ryh­mät suo­ja­taan tehok­kaim­min rokot­ta­mal­la hei­dät suo­raan, ei lau­ma­suo­jan kautta.

  Mitä tulee epi­de­mian hil­lit­se­mi­seen roko­tuk­sil­la, Tane­li Puu­ma­lai­sel­la näyt­tää koko­nais­ku­va ole­van huo­mat­ta­vas­ti parem­min hal­lus­sa HUS:ilaisilla ja pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­na­ni­sil­lä ja ‑äideil­lä (https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/3fb9c895-c2ed-489c-a9d8-024b9b371f2f):

  ” On kui­ten­kin hyvä tode­ta, että koro­na levi­ää nyt eri­tyi­ses­ti nuor­ten ja nuor­ten aikuis­ten kes­kuu­des­sa, ja tämä ryh­mä on joka tapauk­ses­sa roko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä aika lail­la vii­mei­se­nä, eli alu­eel­li­nen pai­no­tus ei vai­kut­tai­si var­si­nai­ses­ti tar­tun­to­jen mää­rään, tote­si Puumalainen.”

  Kom­ment­ti 2:

  Muu­al­la maas­sa tar­tut­ta­vuus­lu­ku on pal­jon alle yhden eli epi­de­mia hii­pui­si pois, ellei sai­si täy­den­nys­tä tautipesäkkeistä.”

  Itse asias­sa muun Suo­men tar­tut­ta­vuus­lu­ku on ollut vii­me viik­koi­na kor­keam­pi kuin Uuden­maan, ja aika lähel­lä yhtä. Uuden­maan tar­tut­ta­vuus­lu­ku las­ki RKI:n tek­nii­kal­la las­ket­tu­na (7 pv liu­ku­va / 4 pv sykli) alle yhden 17.03 ja on sen jäl­keen tasai­ses­ti las­ke­nut ollen nyt noin 0.85 (muka­na näyt­teet 01.04 saak­ka). Koko muus­ta Suo­mes­ta las­ket­tu kes­kiar­vo on blo­gin kir­joit­ta­mis­het­kel­lä ollut ehkä juu­ri ja juu­ri alle yhden, nyt ehkä 0,90.

  Sii­tä olen samaa miel­tä, että muu­al­la Suo­mes­sa epi­de­mi­aa tus­kin oli­si lain­kaan, ellei Uusi­maa oli­si sitä ruok­ki­nut. Poik­keuk­se­na Län­si-Poh­ja, jos­sa epi­de­mi­aa ruo­kit­tiin Ruot­sis­ta. Mut­ta nyt tiu­kan raja­val­von­nan myö­tä Län­si-Poh­jas­sa epi­de­mi­aa on tus­kin lainkaan.

  Mut­ta kei­nois­ta olen eri miel­tä: sil­loin, kun eri maan­tie­teel­lis­ten aluei­den välil­lä on suu­ret ilmaan­tu­vuuse­rot, yli­voi­mai­ses­ti tehok­kain kei­no estää epi­de­mian leviä­mis­tä alhai­sen ilmaan­tu­vuu­den alueil­le on fyy­si­nen eris­tä­mi­nen. Siis aluei­den väli­set liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set, mitä hyvin monis­sa mais­sa on sovel­let­tu­kin. Lisäk­si pika­tes­taus nopeil­la ja edul­li­sil­la anti­gee­ni­tes­teil­lä niil­le, joi­den työn­sä puo­les­ta on pak­ko pääs­tä liik­ku­maan aluei­den välillä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. Mitä miel­tä olet haja-asu­tusa­luei­den ambu­lans­sien ja mui­den pelas­tus­ajo­neu­vo­jen vas­te­ai­ko­jen aktii­vi­ses­ta hei­ken­tä­mi­ses­tä? Olet­ko kos­kaan las­ke­nut näi­den pää­tös­ten tap­po­lu­kua vas­taa­val­la kiih­kol­la? (https://yle.fi/uutiset/3–7207817)

  Koro­nan leviä­mi­nen vaa­tii aina ihmis­ten omaa toi­min­taa, omal­la käy­tök­sel­lä pys­ty­tään pie­nen­tä­mään tar­tun­ta­ris­kiä mer­kit­tä­väs­ti. Sen vuok­si koro­na rokot­teet pitää jakaa tasai­ses­ti kan­sal­le. Hel­sin­gis­sä­kin on suu­rin osa kan­sa­lai­sis­ta todel­la tur­vas­sa ja koh­den­ta­mi­sel­la hae­taan vain nopeam­paa Hel­sin­gin rajoi­tus­ten pois­ta­mis­ta muun Suo­men kustannuksella.

  Jos nyky­ään ohjei­ta nou­dat­ta­mat­to­mat tai ymmär­tä­mät­tö­mät hen­ki­löt sai­si­vat jon­kin­lai­sen ohi­tus­kais­tan roko­tuk­siin niin miten luu­let tämän vai­kut­ta­van tau­din leviä­mi­seen? Täs­sä täy­tyy ottaa huo­mioon se, että näi­den hen­ki­löi­den lähi­pii­ri ei vält­tä­mät­tä saa heti roko­tet­ta + rokot­teen vai­ku­tus alkaa vas­ta 2 vko rokotuksesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 54. Tal­vi­so­ta: Pans­sa­rin­tor­jun­ta­ka­lus­toa itä-suo­meen, ilma­tor­jun­ta­ka­lus­toa pääkaupunkiseudulle.

  Koro­na­so­ta: Rokot­tei­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­le, monoklo­naa­li­sia vas­taa­inei­ta muualle.

  https://www.is.fi/tiede/art-2000007864385.html

  Tai oikeas­taan joten­kin näin: Han­ki­taan yksi annos kysei­siä lääk­kei­tä per sata sel­lais­ta ihmis­tä joi­den koro­nan­saa­mis­to­den­nä­köi­syys on pie­nem­pi kuin 1/100. Ja kyseis­ten ihmis­ten rokot­teet jae­taan muil­le ihmisille.

  Tuom­moi­nen epä­rea­lis­ti­nen idea tuli mie­lee­ni jos­kus tuo­ta artik­ke­lia lukiessani. 

  Mut­ta nyt kuu­lem­ma yhdys­val­lois­sa han­ki­taan kysei­siä lääk­kei­tä roko­te­vas­tai­sil­le … eli käy­tän­nös­sä sama asia kuin yo. idea. Tai no luu­li­si aina­kin, että ihmi­nen, jon­ka koro­nan­saa­mis­to­den­nä­köi­syys on pie­ni, oli­si aika “roko­te­vas­tai­nen” itsen­sä rokot­ta­mi­sen suhteen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 55. Tein vie­lä yhden las­kel­man, ja taas kummastelen.

  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007897946.html:n mukaan THL:n roko­te­pai­no­tus­las­kel­mas­sa on ole­tet­tu “kor­kean”, “kes­ki­mää­räi­sen” ja “mata­lan” ilmaan­tu­vuu­den alu­eet väes­töl­tään yhtä suuriksi.

  Vaik­ka se, mil­lä ilmaan­tu­vuus­lu­ke­mil­la las­kel­ma on teh­ty, on pidet­ty visus­ti salas­sa, jul­kais­tuis­ta nume­rois­ta voi­daan las­kea ilmaan­tu­vuuk­sien suh­de koko maan kes­kiar­voon. Jos ole­te­taan, että tar­tun­nan saa­tu­aan sai­raa­la­hoi­toon jou­tuu samal­la toden­nä­köi­syy­del­lä kaik­kial­la, ker­ro­taan vain kukin luku kol­mel­la ja jae­taan koko maan lukemalla.

  Täl­löin saa­daan seu­raa­vat suh­de­lu­vut ilman roko­te­pai­no­tus­ta ja pai­no­tuk­sen kanssa

  Kor­kean ilmaan­tu­vuu­den alue / maan kes­kiar­vo: 2,3 ja 2,0
  Kor­kean ilmaan­tu­vuu­den alue / muut kak­si: 6,6 ja 3,9.

  Jos suh­de­lu­ku­ja ver­taa toteu­maan käyt­täen kor­kean ilmaan­tu­vuu­den alu­een proxy­nä HUS-aluet­ta (n. 30% väes­tös­tä), k.o. suh­de­lu­ku­jen toteu­ma on vaih­del­lut tam­mi­kuun alus­ta koko maan kes­kiar­voon ver­rat­tu­na välil­lä 1,7–2,05 ja muu­hun maa­han ver­rat­tu­na välil­lä 2,3–3,8.

  Tar­koit­taa sitä, että THL:n las­kel­ma yliar­vioi pai­no­tuk­sen hyö­ty­jä, kos­ka se olet­taa ilmaan­tu­vuuk­sien väes­tö­pai­no­te­tut erot suu­rem­mik­si kuin ne todel­li­suu­des­sa ovat olleet.

  Kum­mas­te­len sitä, mik­si teh­dään täl­lai­sia täy­sin teo­reet­ti­sia las­kel­mia. Mik­si läh­tö­koh­dak­si ei ote­ta todel­li­sia luku­ja ja las­ke­ta niis­tä eteen­päin käyt­täen kahta–kolmea eri­lais­ta epi­de­mian kas­vuo­le­tus­ta? Täl­löin tosin ilmei­ses­ti saa­tai­siin tulok­sek­si, että roko­te­pai­no­tuk­sen hyö­dyt vähe­ne­vät enti­ses­tään, kos­ka epi­de­mian kas­va­mi­sen ris­ki on suu­rem­pi niis­sä osis­sa maa­ta, jois­sa muun­to­vi­rus ei ole vie­lä yhtä laa­jal­le levinnyt.

  Nyt lope­tan las­ke­mi­sen, kos­ka joka ker­ta saan tulok­sek­si, että pää­tök­sen­teon poh­jak­si teh­dyt las­kel­mat eivät kes­tä kriit­tis­tä tar­kas­te­lua. Pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä käy kyl­lä sää­lik­si. Aika sur­kean tie­don poh­jal­ta jou­tu­vat iso­ja pää­tök­siä teke­mään. Olen tul­lut sii­hen tulok­seen, että kaik­ki THL:n las­kel­mat pitäi­si audi­toi­da puo­lu­eet­to­mien ulko­puo­lis­ten tut­ki­ja­ryh­mien toimesta.

  En ole ainoa, joka ihmet­te­lee. Kan­nat­taa vil­kais­ta Med Grou­pin Jan­ne Aal­to­sen lausun­to ja kal­voe­si­tys liik­ku­mis­ra­joi­tus­la­kiin liit­tyen. Hyviä huo­mioi­ta oli myös Las­se Leh­to­sel­la. Lausun­not löy­ty­vät edus­kun­nan sivuil­ta (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_39+2021.aspx).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. 81.37.1.218

   Tein vie­lä yhden las­kel­man, ja taas kummastelen.

   https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007897946.html:n mukaan THL:n roko­te­pai­no­tus­las­kel­mas­sa on ole­tet­tu ”kor­kean”, ”kes­ki­mää­räi­sen” ja ”mata­lan” ilmaan­tu­vuu­den alu­eet väes­töl­tään yhtä suuriksi.

   Tuo las­kel­ma oli tar­koi­tet­tu mate­ma­tii­kan oppi­tun­nuk­si sii­tä, mllä meto­dil­la las­kel­ma oli teh­ty. Arvio sii­tä, miten roko­tus­jär­jes­tyk­sen muu­tos vai­kut­taa, oli teh­ty oikeal­la aineistolla.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Arvio sii­tä, miten roko­tus­jär­jes­tyk­sen muu­tos vai­kut­taa, oli teh­ty oikeal­la aineistolla.

    Mis­sä sen “oikean” aineis­ton tulok­set on jul­kis­tet­tu? Ilmaan­tu­vuus­ta­so­jen suh­teet las­kin THL:n muis­tios­ta STM:n muis­tioon siir­ty­nees­tä las­kel­mas­ta, jota Hesa­rin­kin jutus­sa refe­roi­daan. Sii­tä voi­daan sai­raa­la­hoi­don sääs­tök­si las­kea juu­ri tuo noin 20%, kun uusia roko­tet­ta­via on noin 200.000 vii­kos­sa, mikä vas­taa rokot­tei­den maahantuloa.

    Eli jos­sain siis on jokin “oikea” las­kel­ma, jota kui­ten­kaan ei ole sisäl­ly­tet­ty roko­tus­a­se­tuk­sen perus­te­lu­muis­tioon? Ja joka reaa­li­maa­il­man mukai­sil­la ilmaan­tu­vuuse­roil­la ja väes­tö­osuuk­sil­la antaa kui­ten­kin saman noin 20%:n sääs­tön sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa? Tai­taa olla mate­maat­ti­nen mahdottomuus.

    Sen takia pidän­kin tär­keä­nä, että niin mate­ma­tiik­ka­har­joi­tus­ten kuin “oikei­den­kin” las­kel­mien läh­tö­tie­dot jul­kis­tet­tai­siin ja las­kel­mat audi­toi­tai­siin riip­pu­mat­to­mien tut­ki­joi­den toimesta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    81.37.1.218

    Tein vie­lä yhden las­kel­man, ja taas kummastelen.

    https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007897946.html:n mukaan THL:n roko­te­pai­no­tus­las­kel­mas­sa on ole­tet­tu ”kor­kean”, ”kes­ki­mää­räi­sen” ja ”mata­lan” ilmaan­tu­vuu­den alu­eet väes­töl­tään yhtä suuriksi.

    Tuo las­kel­ma oli tar­koi­tet­tu mate­ma­tii­kan oppi­tun­nuk­si sii­tä, mllä meto­dil­la las­kel­ma oli teh­ty. Arvio sii­tä, miten roko­tus­jär­jes­tyk­sen muu­tos vai­kut­taa, oli teh­ty oikeal­la aineistolla.

    Murp­hyn laki 5.0 (inter­net amendment):

    Jos jon­kin asian mil­lä tahan­sa kuvi­tel­ta­vis­sa ole­val­la tai kenen­kään kos­kaan edes vil­leim­mis­sä kuvi­tel­mis­saan kuvi­tet­te­le­mat­to­mal­la täy­sin mah­dot­to­mal­la ja jär­jet­tö­mäl­lä taval­la voi, ja aina sen voi, ymmär­tää vää­rin, yleen­sä täy­sin päin­vas­toin tai aina­kin mah­dol­li­sen epä­miel­lyt­tä­väl­lä taval­la, löy­tyy aina joku, yleen­sä usei­ta tai koko­nai­nen yhte­näi­nen ryh­mä, joka aivan var­mas­ti tekee sen.

    Siu­nat­tu­ja olkoot he, jot­ka inter­net-kes­kus­te­lu­ja jak­sa­vat käy­dä, sil­lä ilman hei­tä jot­kut muut jou­tui­si­vat kes­tä­mään tuon kai­ken, ihan vain käy­des­sään mak­sa­mas­sa ben­san­sa kätei­sel­lä kylän (ainoal­la) huol­toa­se­mal­la. Juu juu, kan­nat­tai­si siir­tyä pyö­räi­lyyn, tiedän.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 56. No, nyt­hän ei tar­vit­se enää poh­tia tätä asi­aa, sil­lä hal­li­tus lah­joit­ti rokot­teet ulko­mail­le (IL tänään). Uuti­sen mukaan kym­me­nien­tu­han­sien rokot­tei­den lah­joit­ta­mi­sel­la on kor­kein­taan mar­gi­naa­li­nen mer­ki­tys. Ilmei­ses­ti sama mar­gi­naa­li­suus ei päde maan sisäi­siin kohdentamisiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Hal­li­tus ei ole lah­joit­ta­nut yhtään mitään, vaan hyväk­sy­nyt EU:n roko­te­han­kin­nois­ta suu­rem­man osuu­den myyn­nin sin­ne mis­sä eni­ten tar­vet­ta on. Ihmi­siä ees­ti­läi­set, slo­la­vit, kro­aa­tit yms. ovat myös, eivät mitään kas­vot­to­mia tapet­ta­via. EU koko­nai­suu­te­na on suu­rem­pi ja inhi­mil­li­sem­pi kuin Suo­men kepu. Häpeä kepul­la. Kyl­mää­vää, miten hal­pa­na kepu­lai­set pitä­vät ihmishenkeä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Ei, vaan kepu­lais­ten hel­sin­ki­läis­vi­ha on niin poh­ja­ton­ta, että Kepu hyväk­syy ennem­min rokot­tei­den koh­den­ta­mi­sen Bul­ga­ri­aan kuin Uudel­le­maal­le. (Eikös maa­lais­jun­teil­la ole joku sanon­ta, että “mie­lum­min maas­sa kuin hult­tion suus­sa”?)

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Rol­le: 7.4

    Vuo­saa­re­lai­set ovat kas­vot­to­mia tapettavia?

    Vuo­saa­res­sa on asuk­kai­ta aika lail­la juu­ri saman ver­ran kuin mitä hal­li­tus kat­soi jär­ke­väk­si antaa mei­dän rokot­tei­tam­me pois. Minus­ta oli­si aika hie­noa, jos Vuo­saa­ri oli­si roko­tet­tu huo­men­na. Aika moni vuo­saa­re­lai­nen voi­si olla samaa mieltä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Rol­le:
    Hal­li­tus ei ole lah­joit­ta­nut yhtään mitään, vaan hyväk­sy­nyt EU:n roko­te­han­kin­nois­ta suu­rem­man osuu­den myyn­nin sin­ne mis­sä eni­ten tar­vet­ta on. Ihmi­siä ees­ti­läi­set, slo­la­vit, kro­aa­tit yms. ovat myös, eivät mitään kas­vot­to­mia tapet­ta­via. EU koko­nai­suu­te­na on suu­rem­pi ja inhi­mil­li­sem­pi kuin Suo­men kepu. Häpeä kepul­la. Kyl­mää­vää, miten hal­pa­na kepu­lai­set pitä­vät ihmishenkeä.

    Vaik­ka kyse ei oli­si­kaan lah­joit­ta­mi­ses­ta vaan osto­kiin­tiöi­den muu­tok­sis­ta, kyl­lä­hän se jotain ker­too, että rokot­tei­ta ohja­taan mie­lel­lään ulko­mail­le mut­ta ei Hel­sin­kiin. Joko kaik­ki ihmis­hen­get on yhtä arvok­kai­ta tai sit­ten ei ole.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa: kyl­lä­hän se jotain ker­too, että rokot­tei­ta ohja­taan mie­lel­lään ulko­mail­le mut­ta ei Hel­sin­kiin. Joko kaik­ki ihmis­hen­get on yhtä arvok­kai­ta tai sit­ten ei ole.

    Jos kaik­ki ihmi­set oli­si­vat yhtä arvok­kai­ta, me ei Suo­mes­sa oli­si saa­tu kuin mur­to-osa niis­tä rokot­teis­ta, joi­ta nyt ollaan saatu. 

    Jos et itse ole heti val­mis lähet­tä­mään Hel­sin­gin rokot­tei­ta Tal­lin­naan, ei tar­vit­se ihme­tel­lä mik­sei Oulus­ta halu­ta lähet­tää rokot­tei­ta Helsinkiin.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 57. Ter­vei­siä Vantaalta,

  Kan­na­tan PK seu­dun rokot­ta­mis­ta. Mie­lel­lään lain vel­voit­ta­ma­na ja vir­ka­val­lan vauhdittamana. 

  Hal­li­tus on huo­no. Se on sel­vä. PK seu­dun kun­ta­ta­son päät­tä­jät ovat vie­lä huo­nom­pia. Hel­sin­gin toi­min­ta on välil­lä vai­kut­ta­nut kyy­ni­sel­tä pas­sii­vi­sel­ta vastarinnalta…

  Mik­sei Hel­sin­ki toi­mi­nut jou­lu-tam­mi­kuus­sa ja tor­pan­nut B117 leviä­mis­tä var­muu­den vuok­si? Odo­tel­tiin­ko hal­li­tuk­sen teke­vän ikä­vät pää­tök­set ajois­sa? Vies­ti Bri­tan­nias­ta oli lop­pu­vuo­des­ta sel­vä: B117 on paha.

  PK seu­tu ei nyt­kään ole avu­ton. Se voi­si siir­tää lap­set etä­ope­tuk­seen ja kes­keyt­tää ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan muu­ta­mak­si vii­kok­si. Se lopet­tai­si epi­de­mian kuin seinään.

  Kysy­mys Osmo Soi­nin­vaa­ral­le, jos hän ker­ke­ää vies­ti­ket­jua kommentoimaan:

  Mik­si kesä­kuus­sa vuo­sit­tain alka­va 3 kk ope­tuk­sen täy­si *kes­key­tys* on hyväk­syt­tä­vis­sä, mut­ta muu­ta­man vii­kon etä­OPE­TUS huh­ti­kuus­sa on inhim­mil­li­nen katastrofi?

  Entä mik­si kesä­lo­mas­ta ei voi­tai­si siir­tää muu­ta­maa viik­koa huhtikuulle?

  P.S. Olen vakuut­tu­nut että tär­kein ei-kult­tuu­ril­li­nen syy mik­si Suo­mes­sa kai­ken möh­li­mi­sen jäl­keen ei ole tuhan­sia ruu­mii­ta on se, että meil­lä nuo­ret ja van­hat asu­vat eri osoit­teis­sa. Opis­ke­li­ja­so­lut on vaih­det­tu yksiöi­hin, joten van­hem­pien­sa lisäk­si nuo­ret ovat eros­sa nykyi­sin myös toi­sis­taan. Veik­kai­sin että Ode olet­te YIM­BYi­lyl­län­ne sääs­tä­neet monia ihmis­hen­kiä. Kiitos!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Se, että osa nuo­ris­ta jäte­tään käy­tän­nös­sä koko­naan ilman kou­luo­pe­tus­ta mer­kit­see heil­le aivan hir­ve­ää hin­taa lop­pue­lä­mää ajatellen.

    Kii­tos vastauksesta!

    Minun­kin mie­les­tä­ni 3 kk kesä­lo­mat ovat hyvin hai­tal­li­sia. Sik­si ihmet­te­len mik­si nii­tä on 100 vuot­ta pidet­ty ilman mutinoita.

    Sitä­hän voi­si lyö­dä kak­si kär­päs­tä yhdel­lä iskulla: 

    Siir­tyä etä­ope­tuk­seen kuu­kau­dek­si ja typis­tää kesä­lo­maa kuu­kau­del­la. Lap­set jää­vät voi­tol­le oppi­mi­ses­sa ja tau­ti tukahtuu.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Mik­si kesä­kuus­sa vuo­sit­tain alka­va 3 kk ope­tuk­sen täy­si *kes­key­tys* on hyväk­syt­tä­vis­sä, mut­ta muu­ta­man vii­kon etä­OPE­TUS huh­ti­kuus­sa on inhim­mil­li­nen katastrofi?”

   Osmo ehti­kin tuo­hon jo vas­taa­maan, mut­ta voi­sin tie­tys­ti ker­toa myös oman käsi­tyk­se­ni. No ei se mitään, teen sen silti.

   Täs­sä­hän ovat kysy­myk­ses­sä voi­mak­kaas­sa syr­jäy­ty­mis­ris­kis­sä ole­vat lap­set ja hei­dän kans­saan heli­se­mäs­sä ole­vat perheensä.

   Kesä­lo­mien aikaan isit ja äidit ovat koto­na ja mil­loin eivät ole, lap­so­set voi aina dump… tuo­ta lähet­tää kesä­fes­ta­reil­le juo­maan itse mak­sa­mi­aan tai kave­reil­taan varas­ta­mia vii… vii­lei­tä juo­mia. Huh­ti­kuus­sa taas voi hel­pos­ti käy­dä niin, että isän ja äidin kes­kit­tyes­sä tii­viis­ti etä­töi­hin­sä, rasa­vil­lit livah­ta­vat etä­ope­tuk­ses­ta puet­tu­aan isin pum­pat­ta­van Bar­ba­ran itsen­sä näköi­sek­si ja istu­tet­tu­aan sen tie­to­ko­neen ääreen ja käy­vät tyh­jen­tä­mäs­sä van­hem­pien­sa pime­ään myyn­tiin­kin tar­koi­te­tut varas­tot. Sel­lais­ta ei koti­va­kuu­tus kor­vaa eikä sitä voi oikein polii­sil­le­kaan ilmoit­taa omien las­ten­sa saat­ta­mi­sek­si vas­tuuseen. Miten sen seli­tät velan­pe­ri­jäl­le uskot­ta­vas­ti, muu­ten­kin huo­nol­la eestinkielelläsi?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 58. Osmo hyvä, relax! HUS voi saa­vut­taa aivan saman tulok­sen pai­not­ta­mal­la roko­tuk­set Uuden­maan alu­eel­la kuin oli­si ollut saa­vu­tet­ta­vis­sa jaka­mal­la rokot­teet epä­ta­sai­ses­ti sai­raan­hoi­to­pii­rien kes­ken. Niin suu­ret ovat erot myös Uuden­maan alu­een sisäl­lä ja jopa itse Helsingissä. 

  Mie­len­kiin­tois­ta on jäl­leen ker­ran tuol­la kes­kus­te­luis­sa ilme­ne­vä reto­riik­kaa sii­tä, kuin­ka Kepu kuu­le­ma vihaa Hel­sin­kiä aina kun se ei sal­li Hel­sin­gin etuil­la. Hel­sin­gin alu­een kas­vua­han on vuo­si­kym­me­niä kiih­dy­tet­ty asu­mis­tuen ja ilmei­ses­ti myös mui­den sosi­aa­li­tu­kien kal­leus­luo­kil­la, jol­loin veron­mak­sa­jien varoin on estet­ty mark­ki­na­ta­lout­ta toi­mi­mas­ta asu­mi­sen jakau­tu­mi­ses­sa. Samaan aikaan hel­sin­ki­läi­set ovat kyl­lä suu­reen ääneen valit­ta­neet “elät­tä­vän­sä” maa­kun­tia, joi­den tran­si­to­lii­ken­tees­tä, kai­kil­le maa­kun­nil­le yhtei­ses­tä val­tion­hal­lin­nos­ta ja maa­kun­nis­ta tulok­sen­sa teke­vien yri­tys­ten, kuten jät­ti­mäis­ten Met­säyh­tiöi­den, tulok­sis­ta pää­kau­pun­ki­seu­tu pit­käl­ti itse elää.

  Aika pit­kään poli­tii­kas­sa kuten muu­al­la­kin yhteis­kun­nas­sa on ollut val­lal­la suun­taus, että se joka huu­taa eni­ten, myös saa eni­ten. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta ään­tä on läh­te­nyt väes­tö­kes­kit­ty­män vuok­si alun­pe­rin­kin, mut­ta tukien kiih­dyt­tä­mä kes­kit­tä­mi­sau­to­maat­ti on tuo­nut mete­liä lisää, joka näkyy vaa­lien lisäk­si myös net­ti­pals­toil­la. Monet puo­lu­eet ovat olleet innol­la aja­mas­sa tuo­ta kehi­tys­tä, kos­ka ovat kat­so­neet sen lisää­vän nime­no­maan hei­dän kan­nat­ta­ja­kun­taan­sa, ja nii­hin puo­luei­siin ovat kuu­lu­neet ja edel­leen kuu­lu­vat myös Vih­reät. Vie­lä Lip­po­sen aikaan niin tun­si vah­vas­ti myös SDP, mut­ta 20 nykyi­sim­män vuo­den kulues­sa dema­rit ovat hau­kan­neet tyh­jää taval­la, joka on pakot­ta­nut hei­tä arvioi­maan ase­man­sa uudel­leen ja niin­pä Mari­nin hal­li­tus nyt onkin pal­jon enem­män alu­eel­li­sen tasa-arvon asial­la kuin ehkä yksi­kään dema­ri­ve­toi­nen hal­li­tus sit­ten kuu­lui­sien Viro­lai­sen-Sor­san puna­mul­ta­hal­li­tus­ten, jol­loin dema­rit jou­tui­vat pit­kin ham­pain tai­pu­maan alue­po­li­tiik­kaan, joka oli koko maal­le ja siten myös SDP:lle itsel­leen erit­täin hyvää. Jos­ta syys­tä lähes kaik­ki muut pait­si Kes­kus­ta sitä viha­si­vat, saa­vu­te­tuis­ta eduis­ta kun ei mie­lel­lään luo­vu­ta, var­sin­kaan yhtei­sek­si hyväk­si, vaik­ka tie­det­täi­siin sen paran­ta­van koko­nais­tu­los­ta (liit­ty­kö tämä nyt joten­kin Osmon kir­joi­tuk­seen­kin vai tun­tuu­ko minus­ta vain sil­tä?). Se on sel­lai­nen tuo evo­luu­tion muo­vaa­ma ihmis­luon­to, pait­si Kepun voi­mak­kaim­min uskon­nol­li­sil­la alueil­le, jois­sa evo­luu­tioon usko­taan vähem­män ja sitä­kin enem­män kris­til­li­seen lähim­mäi­sen­rak­kau­teen. Kuten autoi­lu­kult­tuu­ris­taan kuu­lui­sak­si tul­leel­la Lapual­la… itsee­ni aina­kin tuo­hon his­to­rian vai­hee­seen pereh­ty­mi­nen on vai­kut­ta­nut siten, että se on vah­vis­ta­nut muu­ten­kin voi­ma­kas­ta yksi­tyi­sau­toi­lun kan­na­tus­ta­ni ja olen edel­leen sitä miel­tä, että ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta oli parem­pi, että lapu­aa­laa­set eivät käyt­tä­neet lin­ja-auto­ja, puhu­mat­ta­kaan junis­ta, kuten useam­mas­sa­kin mei­tä tek­ni­ses­ti ja var­sin­kin poliit­ti­ses­ti edis­tyk­sel­li­sem­mäs­sä maas­sa tapah­tui. Mut­ta nämä nyt ovat tie­ten­kin näi­tä hen­ki­lö­koh­tai­sia arvo­poh­din­to­ja, jot­ka tuli­si teh­dä jul­ki­suu­del­ta salaa, ettei syn­ny tur­haa erimielisyyttä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Osmo hyvä, relax! HUS voi saa­vut­taa aivan saman tulok­sen pai­not­ta­mal­la roko­tuk­set Uuden­maan alu­eel­la kuin oli­si ollut saa­vu­tet­ta­vis­sa jaka­mal­la rokot­teet epä­ta­sai­ses­ti sai­raan­hoi­to­pii­rien kes­ken. Niin suu­ret ovat erot myös Uuden­maan alu­een sisäl­lä ja jopa itse Helsingissä.
   Ei todel­la­kaan voi. Tuo on yhtä toteut­ta­mis­kel­poi­nen aja­tus kuin että tulon­siir­rot eri maa­kun­tien välil­lä pitää lopet­taa, sil­lä onhan Itä- ja Poh­jois-Suo­mes­sa myös varak­kai­ta ihmi­siä, jot­ka voi­si­vat tukea alu­een köy­hiä ihmisiä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Osmo hyvä, relax! HUS voi saa­vut­taa aivan saman tulok­sen pai­not­ta­mal­la roko­tuk­set Uuden­maan alu­eel­la kuin oli­si ollut saa­vu­tet­ta­vis­sa jaka­mal­la rokot­teet epä­ta­sai­ses­ti sai­raan­hoi­to­pii­rien kes­ken. Niin suu­ret ovat erot myös Uuden­maan alu­een sisäl­lä ja jopa itse Helsingissä.
    Ei todel­la­kaan voi. Tuo on yhtä toteut­ta­mis­kel­poi­nen aja­tus kuin että tulon­siir­rot eri maa­kun­tien välil­lä pitää lopet­taa, sil­lä onhan Itä- ja Poh­jois-Suo­mes­sa myös varak­kai­ta ihmi­siä, jot­ka voi­si­vat tukea alu­een köy­hiä ihmisiä.

    Kiel­tä­mät­tä pel­käs­tään Hel­sin­gin tar­tun­ta­lu­vut ovat niin suu­ret ja muut Uuden­maan alu­een tar­tun­nat eivät vält­tä­mät­tä tule Hel­sin­gin kaut­ta, että voi­si arvel­la tar­vit­ta­van aika pal­jon rokot­tei­den kes­kit­tä­mis­tä Uuden­maan suur­ten pesäk­kei­den tukah­dut­ta­mi­sek­si tai pai­na­mi­sek­si vaik­ka­pa Joen­suun tasol­le per capi­ta. Sii­nä mie­les­sä arvio­si lisä­kuol­leis­ta saat­taa vali­tet­ta­vas­ti olla oike­aan osu­nut. Tosin ei tar­vit­tai­si kuin yksi epä­on­ni­nen puh­kea­mi­nen jos­sain muu­al­la Suo­mes­sa esim sai­raa­las­sa ja roko­tus­ten kes­kit­tä­mi­nen oli­si voi­nut aiheut­taa saman, tosin pie­nem­mäl­lä toden­nä­köi­syy­del­lä. Mut­ta kuka­pa haluai­si ottaa edes ris­kin, kos­ka tosi­aan voi käy­dä kuten Anne Huo­ta­ri tuol­la kes­kus­te­lun alku­pääs­sä sen kuva­si, että sel­lai­nen ris­ki ikä­väs­ti rea­li­soi­tuu­kin. Polii­tik­ko edus­taa ihmi­siä, jot­ka hänet ovat teh­tä­vään valinneet.

    Olin alun­pe­rin roko­tus­ten kes­kit­tä­mi­sen kan­nal­la, mut­ta luet­tua­ni tääl­tä ja saa­tua­ni muu­ta­kin kaut­ta tie­tää, kuin­ka pal­jon esim. sai­raa­loi­den hen­ki­lö­kun­taa on rokot­ta­mat­ta, eikä ole tie­toa­kaan, kos­ka mah­dol­li­ses­ti saa­vat roko­tuk­set, niin pakos­ta­kin itse­suo­je­lu­vais­to ja lau­mai­den­ti­teet­ti nos­taa päätään.

    Sit­ten täs­sä on vie­lä sekin, että jos Hel­sin­ki ei edes käy­tä tehok­kaas­ti nii­tä­kään rokot­tei­ta, jot­ka se on jo saa­nut, niin maa­kun­tien haluk­kuus luo­pua omis­taan Hel­sin­gin hyväk­si ei sii­tä aina­kaan para­ne. Käsi­tin luke­mas­ta­ni, että Hel­sin­gin roko­tus­tah­ti ei ole ollut sel­lai­nen kuin oli­si toi­vot­ta­vaa. Jos kyse on hen­ki­lös­tö­pu­las­ta, niin ehkä sii­hen muut sai­raan­hoi­to­pii­rit voi­si­vat antaa tila­päis­a­pua, vaik­ka ei sekään ihan yksin­ker­tai­nen jut­tu vält­tä­mät­tä ole.

    Kuten pää­mi­nis­te­ri Marin sen jo aiko­ja sit­ten tote­si, niin koko yhteis­kun­nal­lam­me on krii­sis­tä pal­jon opit­ta­vaa ja tapah­tu­mien kul­kua on syy­tä tut­kia ja käy­dä läpi vie­lä use­aan ker­taan monil­la­kin tahoil­la, niil­lä­kin, jois­sa kaik­ki on men­nyt lähes niin hyvin kuin mahdollista.

    Joku kes­kus­te­li­ja tuol­la ylem­pä­nä perään­kuu­lut­ti data-ana­lyy­tik­ko­ja lou­hi­maan las­kel­mia ja jon­kin­lai­sia ennus­tei­ta, ja sii­hen voi läm­pi­mäs­ti yhtyä. Ongel­ma on tie­ten­kin raha, tai sen puu­te, tai mikä se nyt sit­ten onkin, kun rahaa kui­ten­kin on ole­mas­sa enem­män kuin kos­kaan ja rik­kai­ta­kin on enem­män kuin kos­kaan. Joku koh­taan­to-ongel­ma sen rahan kans­sa nyt kui­ten­kin tun­tuu ole­van, kun edes täl­lai­siin koko kan­sa­kun­taa kos­ket­ta­viin krii­sei­hin sitä ei ole saa­ta­vis­sa yhteis­vas­tuul­li­sel­la vero­progres­sion kiris­tyk­sel­lä, vaan kaik­ki on otet­ta­va velak­si. Epäi­len, onnis­tu­vat­ko onnet­to­mien ropo­jen­sa puo­les­ta pel­kää­jät kui­ten­kaan vält­tä­mään osal­lis­tu­mis­taan pidem­män pääl­le, sil­lä tasai­siin ja “kipei­siin” leik­kauk­siin mene­mi­nen iskee takai­sin kysyn­nän las­ku­na ja aina­kaan SY:n kaik­ki viki­si­jät eivät sen seu­rauk­sia tule vält­tä­mään, vaik­ka niin ken­ties juu­ri nyt kuvittelevat.

    Sen perim­mäi­sen totuu­den täs­tä kai­kes­ta nyt kui­ten­kin voi­si oppia, että jär­ki ja moraa­li eivät kos­kaan oikeas­ti ole ris­ti­rii­das­sa kes­ke­nään, sil­lä elä­mä ei noin yleen­sä ole hal­paa umpi­päih­teis­sään käsi­kir­joi­tet­tua ja jos­kus näy­tel­tyä­kin gangs­te­rie­lo­ku­vaa, tai jos on, on syy­tä poh­tia vaka­vas­ti jon­kin sor­tin elä­män­ta­pa­muu­tos­ta tai aina­kin EU-toi­mes­ta luo­pu­mis­ta. Suu­ren maa­il­man suu­ril­la val­lan käy­tä­vil­lä niil­lä on oma, jos­kus aika puut­teel­li­nen moraa­lin­sa, ja sii­tä joh­tuen myös suu­ret ongel­man­sa, vaik­ka jot­kut nii­tä käy­tä­viä aste­le­vat yleen­sä omaa­vat niin pie­net aivot, ettei­vät ymmär­rä yhteyt­tä asioi­den välil­lä. Aivan yhtä vähän tun­ne ja jär­ki ovat kos­kaan ris­ti­rii­das­sa. Jos vai­kut­taa sil­le, että ovat, on kyse poik­keuk­set­ta hen­ki­lön kyvyt­tö­myy­des­tä käyt­tää yleen­sä kum­paa­kaan ja sil­loin tuli­si aina pyr­kiä hakeu­tu­maan teh­tä­vään tai ase­maan, jos­sa ei voi olla hai­tak­si ympä­ris­töl­leen, vaik­ka kuin­ka itse haluaisi. 

    Vali­tet­ta­van usein sen sijaan juu­ri sil­loin hakeu­du­taan Kokoomukseen.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 59. Ros­ka­pos­ti­kan­sio on täyn­nä vies­te­jä “The­re is a new com­ment to Kam­mot­ta­va pää­tös hal­li­tuk­sel­ta”. Lähet­tä­jä­nä soininvaara.fi
  Pit­käl­ti tois­ta sataa.
  Ilmoi­tuk­sia uusis­ta vies­teis­tä ei sai­si lähet­tää ennen kuin edel­li­siin on reagoitu.
  Muu­ta­ma tuli ennen­kuin ne notee­rat­tiin roskaposteiksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ros­ka­pos­ti­kan­sio on täyn­nä vies­te­jä ”The­re is a new com­ment to Kam­mot­ta­va pää­tös hal­li­tuk­sel­ta”. Lähet­tä­jä­nä soininvaara.fi
   Pit­käl­ti tois­ta sataa.

   RSS-syöt­teen tilauk­sen voi peruut­taa vies­tin lopus­sa ole­vas­ta “Mana­ge your subc­rip­tion” ‑koh­das­ta

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 60. Sato­jen ihmis­ten hen­ki ja kym­me­nien tuhan­sien ter­veys pelas­tet­tai­siin jos Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta siir­ret­täi­siin autot ja/tai suu­rin osa asuk­kais­ta muualle. 

  Kos­ka näin ei teh­dä tie­de­tyis­tä ris­keis­tä huo­li­mat­ta, on Hel­sin­gin poliit­ti­sil­la päät­tä­jil­lä ja siten myös äänes­tä­jil­lä ver­ta käsissään. 

  Odo­tam­me oikeus­pro­ses­sin aloit­ta­mis­ta tämän kam­mot­ta­van hir­vey­den johdosta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. kan­nat­taa nyt vetää vähän hen­keä. Mas­sii­vi­nen väes­tön­siir­to on ope­raa­tio­na vähän eri luok­kaa kuin rokot­tei­den anta­mi­nen niil­le, joil­le niis­tä on eni­ten kan­san­ter­vey­del­li­ses­ti hyö­tyä. Rokot­tei­den koh­den­ta­mi­sel­la sääs­te­tään hen­kiä ja sai­ran­hoi­toa. Lisäk­si epi­de­mi­aa saa­daan taltutetettua.

   Vali­tet­ta­vas­ti Kiu­ru ja kepu vei­vät tämän kylä­po­li­tii­kak­si ja pääs­ti­vät irti halun­sa haka­ta helsinkiläisiä

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Rol­le:

    Vali­tet­ta­vas­ti Kiu­ru ja kepu vei­vät tämän kylä­po­li­tii­kak­si ja pääs­ti­vät irti halun­sa haka­ta helsinkiläisiä

    Vii­meis­tään nyt jon­kun val­tion­joh­dos­sa luu­li­si herää­vän poh­ti­maan, mitä tämä kaik­ki syyt­te­ly ja syyl­lis­tä­mi­nen mer­kit­see jat­kos­sa kan­sal­li­sel­le yhte­näi­syy­del­le. Jos tämä meno jat­kuu, niin tai­taa käy­dä niin, että entis­tä har­vem­pi tun­tee joten­kin ole­van­sa samas­sa venees­sä jon­kun toi­sel­la puo­lel­la maa­ta asus­ta­van kanssa.

    Täl­lais­ta val­tio­mies­mäi­syyt­tä ei vain tai­da nyky­päi­vä­nä löy­tyä vaan jopa maan hal­li­tus tekee kaik­ken­sa repiäk­seen rai­loa levem­mäk­si — sen sijaan, että rau­hoi­tel­tai­siin kan­sa­lais­ten kuu­men­tu­nei­ta tun­tei­ta esim. selit­tä­mäl­lä, että tar­tun­to­ja on luon­nol­li­ses­ti enem­män siel­lä mis­sä ihmi­siä on tiheäm­mäs­sä ja raja­lii­ken­net­tä run­saas­ti, hal­li­tus tun­tuu aja­van uusia rajoi­tuk­sia lähin­nä sil­lä asen­teel­la, että ne ovat ran­gais­tuk­sia riet­taas­ta ja sään­tö­jä rik­ko­vas­ta elämästä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. ksee:
    Täl­lais­ta val­tio­mies­mäi­syyt­tä ei vain tai­da nyky­päi­vä­nä löy­tyä vaan jopa maan hal­li­tus tekee kaik­ken­sa repiäk­seen rai­loa levem­mäk­si – sen sijaan, että rau­hoi­tel­tai­siin kan­sa­lais­ten kuu­men­tu­nei­ta tun­tei­ta esim. selit­tä­mäl­lä, että tar­tun­to­ja on luon­nol­li­ses­ti enem­män siel­lä mis­sä ihmi­siä on tiheäm­mäs­sä ja raja­lii­ken­net­tä run­saas­ti, hal­li­tus tun­tuu aja­van uusia rajoi­tuk­sia lähin­nä sil­lä asen­teel­la, että ne ovat ran­gais­tuk­sia riet­taas­ta ja sään­tö­jä rik­ko­vas­ta elämästä.

    Raja­lii­ken­teen run­sau­del­la tus­kin kukaan vas­tuus­sa ole­va polii­tik­ko keh­taa esi­mer­kik­si ulko­na­liik­ku­mis­ra­joi­tus­esi­tys­tä perus­tel­la — kun val­tiol­la oli­si mah­dol­li­suus raja­lii­ken­teen run­sau­teen puut­tua, jos haluai­si. Lap­peen­ran­nan tar­tun­nat­kin hii­pui­vat, kun ulko­maan­lii­ken­ne lähes­tul­koon lop­pui. Tou­ko­kuus­sa len­to­lii­ken­ne Ita­li­aan aloi­te­taan Lap­peen­ran­nas­ta uudes­taan. Yhtä lail­la esim. Hel­sin­gin tar­tun­to­ja ulko­mail­ta oli­si voi­tu vähen­tää kutis­ta­mal­la raja­lii­ken­net­tä Viroon ja len­to­lii­ken­net­tä ulko­mail­le — vaik­ka­pa teke­mäl­lä koro­na­tes­taus ulko­maal­ta Suo­meen tule­vil­le pakol­li­sek­si. Se oli­si vähen­tä­nyt raja­lii­ken­net­tä, ja toden­nä­köi­ses­ti myös koro­na­tar­tun­ta­ket­ju­ja, ja koh­den­tui­si toi­men­pi­tee­nä nime­no­maan tar­tun­nan levit­tä­mi­sen kan­nal­ta ris­ki­ryh­miin. Nyt­hän koko maa kär­sii — jopa monet sel­lai­set alu­eet kun­nis­ta, jois­sa ei ole havait­tu ensim­mäis­tä­kään koro­na­tar­tun­taa koko aikana.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. sit: Raja­lii­ken­teen run­sau­del­la tus­kin kukaan vas­tuus­sa ole­va polii­tik­ko keh­taa esi­mer­kik­si ulko­na­liik­ku­mis­ra­joi­tus­esi­tys­tä perus­tel­la – kun val­tiol­la oli­si mah­dol­li­suus raja­lii­ken­teen run­sau­teen puut­tua, jos haluai­si. Lap­peen­ran­nan tar­tun­nat­kin hii­pui­vat, kun ulko­maan­lii­ken­ne lähes­tul­koon lop­pui. Tou­ko­kuus­sa len­to­lii­ken­ne Ita­li­aan aloi­te­taan Lap­peen­ran­nas­ta uudes­taan. Yhtä lail­la esim. Hel­sin­gin tar­tun­to­ja ulko­mail­ta oli­si voi­tu vähen­tää kutis­ta­mal­la raja­lii­ken­net­tä Viroon ja len­to­lii­ken­net­tä ulko­mail­le – vaik­ka­pa teke­mäl­lä koro­na­tes­taus ulko­maal­ta Suo­meen tule­vil­le pakol­li­sek­si. Se oli­si vähen­tä­nyt raja­lii­ken­net­tä, ja toden­nä­köi­ses­ti myös koro­na­tar­tun­ta­ket­ju­ja, ja koh­den­tui­si toi­men­pi­tee­nä nime­no­maan tar­tun­nan levit­tä­mi­sen kan­nal­ta ris­ki­ryh­miin. Nyt­hän koko maa kär­sii – jopa monet sel­lai­set alu­eet kun­nis­ta, jois­sa ei ole havait­tu ensim­mäis­tä­kään koro­na­tar­tun­taa koko aikana.

    No, jätin tämän itses­tään­sel­vyy­den mainitsematta…

    Tämä raja­lii­ken­teen kont­roi­loi­mat­to­muus lie­nee yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä kum­mal­li­suuk­sis­ta hal­li­tuk­sen koro­na­toi­mis­sa. Ensin val­mis­te­lu sysät­tiin LVM:n kon­tol­le ja kun hom­mas­ta ei tul­lut edes tulus­kuk­ka­roa, kiin­nos­tus asi­aan tun­tui lop­pu­van koko­naan. Ihmeel­lis­tä, että rajoi­tus­ten “mah­dot­to­muut­ta” perus­tel­laan jopa sil­lä, että ikään kuin kai­kil­la maa­il­man ihmi­sil­lä oli­si Suo­men perus­tus­lain taka­maa oikeus saa­pua maa­han ilman mitään tes­taus­ta, todis­tei­ta nega­tii­vi­ses­ta tes­tis­tä tai karanteenia.

    Luu­li­si asian ole­van help­po hoi­taa ase­tuk­sel­la (Kiu­run kuu­lui­sa muu­ta­man tun­nin hom­ma), jos tah­toa oli­si — onhan vas­taa­via jär­jes­te­ly­jä käy­tös­sä monis­sa muis­sa­kin mais­sa. Hal­li­tus tun­tuu kui­ten­kin vetäy­ty­vän (täs­sä­kin) THL:n selän taa väit­tä­mäl­lä, ettei täl­lai­sil­la rajoi­tuk­sil­la oli­si suur­ta­kaan mer­ki­tys­tä. Kui­ten­kin, kun roko­tuk­set ovat nyt käyn­nis­sä, tun­tui­si sil­tä, että esim. virus­va­riant­tien leviä­mi­sen hidas­ta­mi­nen oli­si ollut var­sin hyödyllistä.

    No, omien vir­hei­den myön­tä­mi­nen ei tie­tys­ti kuu­lu hal­li­tuk­sen vah­vuuk­siin — ja sik­si on hyvä käyt­tää hel­sin­ki­läi­siä syn­ti­puk­ki­na ja liet­soa maa­lais­junt­tien äidin­mai­dos­saan ime­mää Helsinkivihaa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. ksee: niin tai­taa käy­dä niin, että entis­tä har­vem­pi tun­tee joten­kin ole­van­sa samas­sa venees­sä jon­kun toi­sel­la puo­lel­la maa­ta asus­ta­van kanssa.


    hal­li­tus tun­tuu aja­van uusia rajoi­tuk­sia lähin­nä sil­lä asen­teel­la, että ne ovat ran­gais­tuk­sia riet­taas­ta ja sään­tö­jä rik­ko­vas­ta elämästä.

    Tätä eivät kepun kylä­po­lii­ti­kot ymmär­rä. Saa­rik­ko kump­pa­nei­neen on hel­sin­ki­läis­ten ran­kai­su­ha­lus­saan ja roko­te-kup­pi­kun­tai­suu­del­laan teh­nyt enem­män vahin­koa maa­kun­nil­le kuin kukaan tähän men­nes­sä. Kun kepu­lit saa­daan ulos hal­li­tuk­ses­ta, tulee kyy­ti ole­maan kyl­mää. Maa pan­naan kun­toon, eikä sii­nä enää rii­tä ymmär­rys­tä tur­ve­nui­jil­le ja eläinrääkkääjille.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   5. Rol­le:

    Tätä eivät kepun kylä­po­lii­ti­kot ymmär­rä. Saa­rik­ko kump­pa­nei­neen on hel­sin­ki­läis­ten ran­kai­su­ha­lus­saan ja roko­te-kup­pi­kun­tai­suu­del­laan teh­nyt enem­män vahin­koa maa­kun­nil­le kuin kukaan tähän men­nes­sä. Kun kepu­lit saa­daan ulos hal­li­tuk­ses­ta, tulee kyy­ti ole­maan kyl­mää. Maa pan­naan kun­toon, eikä sii­nä enää rii­tä ymmär­rys­tä tur­ve­nui­jil­le ja eläinrääkkääjille.

    Aina­kin nii­den sel­vi­tys­ten mukaan, mitä olen itse näh­nyt, Suo­men roko­tus­stra­te­gia on onnis­tu­nut pal­jon parem­min kuin Ruot­sin vas­taa­va ehkäi­se­mään mm. koro­na­kuo­le­mia. Ruot­sis­sa koro­naan kuo­lee yhä pal­jon van­huk­sia. Pk-seu­dun­kin koro­na­tar­tun­nat ja tart­tuu­vuus­lu­vut ovat las­ke­neet vii­mei­sen 2 vii­kon aika­na. Nyt näyt­tää sil­tä, että suo­ma­lai­nen koro­na­ro­ko­tus­oh­jel­ma saat­taa olla jäl­ki­kä­tei­sar­viois­sa EU-mai­den yksi par­hais­ta tulok­sil­taan. Muu­al­la on roko­tet­tu tihe­ään kah­ta piik­kiä, tääl­lä annet­tu mah­dol­li­sim­man monel­le van­huk­sel­le ja ris­ki­ryh­mä­läi­sel­le 1. piik­ki ja lai­tet­tu 2. piik­ki vas­ta 3 kuu­kau­den pää­hän — ja koro­naan liit­ty­vät ter­veys­va­hin­got ovat pysy­neet EU-mais­ta pie­nim­pien jou­kos­sa. Ruot­sis­sa koro­na­kuo­le­mia tulee edel­leen van­huk­sil­le, kun näi­tä ei ole rokotettu.

    Mones­ta asias­ta olen hal­li­tuk­sen kans­sa eri miel­tä, mut­ta tilas­to­jen valos­sa Suo­men roko­tus­jär­jes­tyk­sen suun­nit­te­lu on saat­ta­nut olla aina­kin tähän asti ollut eri­tyi­sen onnis­tu­nut ver­rat­tu­na mui­hin EU-mai­hin tulos­ten­sa perusteella.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 61. Vii­sai­ta aja­tuk­sia, mut­ta uskoi­sit­ko, että Arve, Vapaa­vuo­ri ja HUS / VSSHP ‑pomot oli­si­vat auliis­ti jaka­mas­sa näil­le alueil­le kor­va­mer­kit­ty­nä rokot­tei­ta esim Kai­nuuseen tms, jos koro­na­pan­de­mian vai­keus­ti­lan­ne oli­si päin­vas­tai­nen? Epäi­len vah­vas­ti, että saman­lais­ta vas­taan­han­kaa­mis­ta ja pää­tös­tä oli­si sii­nä­kin tapauk­ses­sa tehty.

  Täy­tyy muis­taa, että Suo­mes­sa on elä­mää myös kehä 3:n ja var­si­nais-Suo­men ulko­puo­lel­la. Tämä asia tun­tuu jär­jes­täen unoh­tu­van eri­to­ten hyvä­tu­loi­sil­ta uudel­la­maal­la asu­vil­ta vihreiltä.

  Sinän­sä­hän koko koro­na­pan­de­mian käsit­te­ly on Suo­mes­sa ollut vit­si. Kaik­ki pää­tök­set teh­dään myö­häs­sä ja suu­rin vir­he­lii­ke on ollut rajo­jen sul­ke­mi­sen vii­vyt­te­ly, mis­sä koko hal­li­tus muka­na (eri­tyi­ses­ti vih­reät ja RKP tie­tääk­se­ni). Sur­kein esi­merk­ki esim Skop­jen len­to­jen jat­ku­mi­nen Tur­kuun ja vaih­to-oppi­las­ru­le­tin jatkuminen.

  Eikö Suo­mes­sa ole sen ver­taa älyä, että pan­de­mi­aan liit­ty­viä pää­tök­siä sai­si teh­dä ne, ket­kä asias­ta jotain ymmär­tä­vät (esim KRAR jne), eikä seka­lai­nen nip­pu arka­dian­mäel­lä työs­ken­te­le­viä, keil­lä ei ole mitään kom­pe­tens­sia arvioi­da pandemiatilannetta?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Pert­ti:
   Sur­kein esi­merk­ki esim Skop­jen len­to­jen jat­ku­mi­nen Tur­kuun ja vaih­to-oppi­las­ru­le­tin jatkuminen.

   Tur­ku oli ainoa len­to­kent­tä Suo­mes­sa, joka pai­kal­li­sin pää­tök­sin lait­toi käyn­tiin laa­ja­mit­tai­set tes­tit len­noil­la olleil­le. Ei ole tie­toa, oli­ko saman­lai­sia koro­nae­siin­ty­mi­siä mui­den­kin len­to­kent­tien len­noil­la, kos­ka mui­den len­to­kent­tien len­to­jen mat­kus­ta­jia ei vas­taa­val­la taval­la tes­tat­tu, eikä tes­tiin osal­lis­tu­mis­pak­koa ole vie­lä­kään. Skop­jes­ta saa­tiin media-aihe sik­si, että nii­tä len­to­ja tes­tat­tiin, ja että viran­omai­set jul­kis­ti­vat sen osal­ta myös tulok­set. Koko­nai­suu­des­saan koro­nan Suo­mes­sa levien kan­nal­ta Skop­jen len­not ovat olleet ilmei­ses­ti vain medias­sa yli­suu­ren pai­noar­von saa­nut pie­ni pisa­ra meres­sä. Enem­män tar­tun­to­ja on tul­lut Tur­kuun­kin ilmei­ses­ti lai­va­lii­ken­teen kautta.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Pert­ti:
   Vii­sai­ta aja­tuk­sia, mut­ta uskoi­sit­ko, että Arve, Vapaa­vuo­ri ja HUS / VSSHP ‑pomot oli­si­vat auliis­ti jaka­mas­sa näil­le alueil­le kor­va­mer­kit­ty­nä rokot­tei­ta esim Kai­nuuseen tms, jos koro­na­pan­de­mian vai­keus­ti­lan­ne oli­si päin­vas­tai­nen? Epäi­len vah­vas­ti, että saman­lais­ta vas­taan­han­kaa­mis­ta ja pää­tös­tä oli­si sii­nä­kin tapauk­ses­sa tehty.

   Täy­tyy muis­taa, että Suo­mes­sa on elä­mää myös kehä 3:n ja var­si­nais-Suo­men ulko­puo­lel­la. Tämä asia tun­tuu jär­jes­täen unoh­tu­van eri­to­ten hyvä­tu­loi­sil­ta uudel­la­maal­la asu­vil­ta vihreiltä.

   Sinän­sä­hän koko koro­na­pan­de­mian käsit­te­ly on Suo­mes­sa ollut vit­si. Kaik­ki pää­tök­set teh­dään myö­häs­sä ja suu­rin vir­he­lii­ke on ollut rajo­jen sul­ke­mi­sen vii­vyt­te­ly, mis­sä koko hal­li­tus muka­na (eri­tyi­ses­ti vih­reät ja RKP tie­tääk­se­ni). Sur­kein esi­merk­ki esim Skop­jen len­to­jen jat­ku­mi­nen Tur­kuun ja vaih­to-oppi­las­ru­le­tin jatkuminen.

   Eikö Suo­mes­sa ole sen ver­taa älyä, että pan­de­mi­aan liit­ty­viä pää­tök­siä sai­si teh­dä ne, ket­kä asias­ta jotain ymmär­tä­vät (esim KRAR jne), eikä seka­lai­nen nip­pu arka­dian­mäel­lä työs­ken­te­le­viä, keil­lä ei ole mitään kom­pe­tens­sia arvioi­da pandemiatilannetta?

   Kyl­lä oli­si­vat jaka­mas­sa Kai­nuuseen ja on jaet­tu­kin. Siel­lä asuu niin vähän ihmi­siä että ei tun­nu kovin pal­jon Hel­sin­gin rokotusmäärissä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Mis­sa­sit­ko hie­man poin­tin? Kyse ei ollut nyt n‑määrästä, vaan kysees­sä oli esi­mer­kin­omai­nen tilan­ne. Yhtä­lail­la se vai­keam­mas­sa tilan­tees­sa rokot­tei­ta tar­vit­se­va alue voi­si olla väki­rik­kaam­pi Pirkanmaa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  3. Jos pahin tau­ti­ti­lan­ne oli­si Kai­nuus­sa, niin tot­ta kai roko­tuk­set tuli­si koh­dis­taa sin­ne. Pal­jon muu­ta­kin apua tulisi.

   On surul­lis­ta havai­ta, että inhi­mil­li­syys kes­kit­tyy ete­län maa­kun­tiin, ja poh­joi­sem­pa­na asuu kup­pi­kun­tai­sia pik­kusie­lu­ja, jot­ka eivät ansait­se tul­la kut­su­tuik­si suomalaisiksi.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Onnek­si sinä olet parem­pi ihmi­nen Rol­le! Point­ti täs­sä taas on se, että tuli­si ja pitäi­si teh­dä kai­ken­lais­ta. Eipä ole vain tämän hal­li­tuk­sen pää­tök­sil­lä mitään mer­kit­tä­vää tapah­tu­nut. Suo­men koh­ta­lais­ta tilan­net­ta vain ver­ra­taan joi­den ns C‑korin mai­den vie­lä vai­keam­paan tilan­tee­seen ja ollaan tyy­ty­väi­siä, että naa­pu­ril­la menee vie­lä huonommin.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  4. Pert­ti:
   Vii­sai­ta aja­tuk­sia, mut­ta uskoi­sit­ko, että Arve, Vapaa­vuo­ri ja HUS / VSSHP ‑pomot oli­si­vat auliis­ti jaka­mas­sa näil­le alueil­le kor­va­mer­kit­ty­nä rokot­tei­ta esim Kai­nuuseen tms, jos koro­na­pan­de­mian vai­keus­ti­lan­ne oli­si päin­vas­tai­nen? Epäi­len vah­vas­ti, että saman­lais­ta vas­taan­han­kaa­mis­ta ja pää­tös­tä oli­si sii­nä­kin tapauk­ses­sa tehty.

   Suo­men 19 maa­kun­nas­ta 11:n väki­lu­ku on pie­nem­pi kuin Turun kau­pun­gin ja rokot­tei­ta tulee noin yhden Turun ver­ran vii­kos­sa maa­han lähi­viik­koi­na. En usko, että yksit­täi­sen pie­nen maa­kun­nan rokot­ta­mi­nen nopeas­ti ilmaan­tu­vuu­den kysei­sen maa­kun­nan alu­eel­la hui­del­les­sa jos­sain sadois­sa nos­tai­si val­ta­vaa mete­liä, jos PK-seu­dul­la/­Tu­rus­sa ilmaan­tu­vuus oli­si muu­ta­mia kym­me­niä, Esim. siel­lä Kai­nuus­sa asuu alle 2/5 Turun kau­pun­gin väki­lu­vus­ta tai 1,3 % koko Suo­men väki­lu­vus­ta. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Turus­sa asuu nel­jän­nes suo­ma­lai­sis­ta. Skaa­lae­ro on deka­din luok­kaa, Eli jos Arve, Vapaa­vuo­ri ja kump­pa­nit osaa­vat las­kea, niin eivät vali­ta vie­lä ensim­mäi­sen maa­kun­nan kohdalla.

   Tämä tekee mie­les­tä­ni ymmär­ret­tä­väk­si sen, mik­si maa­kun­nis­sa vas­tus­te­taan roko­tus­ten kes­kit­tä­mis­tä run­sas­vä­ki­sil­le seu­duil­le, mut­ta myös sen kuin­ka suu­ri hyö­ty kuo­le­mien vähen­tä­mi­ses­sä saa­vu­te­taan täl­lä keskittämisellä.

   Jos taas epi­de­mia leviäi­si entis­ten ja nykyis­ten pää­kau­pun­kien seu­tu­jen ulko­puo­lel­la asu­vis­sa 3/4:ssa kan­sas­ta niin­kuin nyt Hel­sin­gis­sä ja Turus­sa, tilan­ne oli­si todel­la pal­jon pahem­pi. Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set ja tie­su­lut oli­si­vat läpi­huu­to­jut­tu. Nyt ei olla täs­sä jäl­kim­mäi­ses­sä kauhuskenaariossa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Ellet huo­man­nut, niin en itse otta­nut var­si­nai­ses­ti kan­taa rokot­tei­den alu­eel­li­seen pai­no­tuk­seen. Mie­les­tä­ni asian­tun­ti­joi­den tuli­si tämä päät­tää. Se mitä yri­tin ava­ta, on aja­tus­pro­ses­si sen taka­na, ja mik­si sitä mah­dol­li­ses­ti vas­tus­tel­laan. Kai­nuun vähäi­nen väki­mää­rä on täs­sä sivuseik­ka, kos­ka pahem­pi epi­de­mia­ti­lan­ne voi­si olla myös väki­rik­kaam­mal­la alu­eel­la. Toki tuo­hon asi­aan oli taas help­po taker­tua, jos ei ymmär­tä­nyt vies­tin point­tia. Itse olen Lou­nais-Suo­mes­ta, eli pahem­mal­ta epi­de­mia-alu­eel­ta ja ihan mie­lel­lä­ni rokot­teen ottai­sin, vaik­ka heti, jos sai­sin. Saa­nen odo­tel­la pit­kään kesään. En vain tie­dä min­kä vuo­den kesäl­lä sen saan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 62. Ylen mukaan Hel­sin­kiin on nyt osoi­tet­tu iso erä rokot­tei­ta, jol­loin roko­te­tar­jon­ta kas­vaa 16 000:sta 30 000 annok­seen tämän vii­kon osal­ta, ja jon­ka takia roko­tus­pis­tei­den aukio­loa laa­jen­ne­taan, jot­tei­vat rokot­teet jäi­si pit­käk­si aikaa varas­toon ennen kuin ne ehdi­tään jakaa. Mut­ta nyt sit­ten osa halu­aa­kin eri roko­tet­ta kuin on tarjolla:

  Hel­sin­kiin saa­tiin 15-ker­tai­nen mää­rä Astra Zenecan roko­tet­ta edel­lis­viik­koon ver­rat­tu­na – osa kui­ten­kin kiel­täy­tyy sii­tä: “Näky­nyt protestinmerkkejä”

  https://yle.fi/uutiset/3–11873331

  30 000 roko­tean­nok­sel­la saa­nee yli 5 pro­sent­tia täy­si-ikäi­ses­tä väes­tös­tä roko­tet­tua ensim­mäi­sen roko­tean­nok­sen osal­ta. Tuol­lai­sel­la harp­pauk­ses­ta roko­tuk­siin voi­nee tul­la jo tar­tun­ta­ti­las­toi­hin näky­viä jäl­kiä­kin — jos ne vain saa­daan nyt piikitettyä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 63. Suo­mi oli­si voi­nut toi­mia niin­kuin Ser­bia, ja hank­kia rokot­tei­ta kai­kis­ta ilman­suun­nis­ta. Nyt EU on teh­nyt rokot­teis­ta poliit­tis­ta ja vii­vyt­tä­nyt lisä­ro­kot­tei­den hank­ki­mis­ta muu­al­ta (mm. Kii­nas­ta ja Venä­jäl­tä). Kuin­ka­han pal­jon nämä EU joh­ta­jat ovat nyt logiik­ka­si mukaan mur­han­neet euroop­pa­lai­sia ? EUs­sa on tukeu­dut­ti lii­kaa AstraZe­necaan, ja nyt osa väes­tös­tä alkaa vie­ras­taa sen käyt­töä, kos­ka vies­tin­tä on ollut niin ris­ti­rii­tais­ta ja teho ei kovin hyvä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Count­ry­boy:
   Suo­mi oli­si voi­nut toi­mia niin­kuin Ser­bia, ja hank­kia rokot­tei­ta kai­kis­ta ilman­suun­nis­ta. Nyt EU on teh­nyt rokot­teis­ta poliit­tis­ta ja vii­vyt­tä­nyt lisä­ro­kot­tei­den hank­ki­mis­ta muu­al­ta (mm. Kii­nas­ta ja Venä­jäl­tä). Kuin­ka­han pal­jon nämä EU joh­ta­jat ovat nyt logiik­ka­si mukaan mur­han­neet euroop­pa­lai­sia ? EUs­sa on tukeu­dut­ti lii­kaa AstraZe­necaan, ja nyt osa väes­tös­tä alkaa vie­ras­taa sen käyt­töä, kos­ka vies­tin­tä on ollut niin ris­ti­rii­tais­ta ja teho ei kovin hyvä.

   Miten seli­tät sen että alun­pe­rin ensim­mäi­si­nä Euroo­pan unio­nin jäsen­maa­na Sputk­nik V:sta tilan­nut Slo­va­kia on nyt jou­nut tilan­tee­seen jos­sa se ei saa­nut­kaan Cout­ry­bo­yn kehu­maa teho­kas­ta Sputk­nik V:etta vaik­ka tila­si­kin sitä heti alus­ta alkaen ja sen seu­rauk­se­na Slo­va­kia on nyt tilan­tee­sees­sa jos­sa sil­lä on vain Sputk­nik V:sta mut­ta se ei ole osoit­tau­tu­nut teho­kaak­si vaik­ka niin alun­pe­rin Sputk­nik V:sta kehut­tiin Slo­va­kias­sa. Nyt Slo­va­kias­sa tilan­ne se että mui­ta rokot­tei­ta ei ole maas­sa kuin Sputk­nik V jon­ka käyt­tö on koko­naan lope­tet­tu. Eikös tämä ole aika ris­ri­tii­tais­ta niil­tä mail­ta jot­ka ovat tilan­neet Sputk­nik V:sta mut­ta luo­pu­vat sen käy­tös­tä muu­ta­man kuu­kau­den kulut­tua? Bri­tan­nias­sa on käy­tet­ty pää­asias­sa AstraZe­necan rokot­tei­ta ja mitään ongel­mia ei ole sie­lä näkynyt.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Count­ry­boy:
   Suo­mi oli­si voi­nut toi­mia niin­kuin Ser­bia, ja hank­kia rokot­tei­ta kai­kis­ta ilman­suun­nis­ta. Nyt EU on teh­nyt rokot­teis­ta poliit­tis­ta ja vii­vyt­tä­nyt lisä­ro­kot­tei­den hank­ki­mis­ta muu­al­ta (mm. Kii­nas­ta ja Venä­jäl­tä). Kuin­ka­han pal­jon nämä EU joh­ta­jat ovat nyt logiik­ka­si mukaan mur­han­neet euroop­pa­lai­sia ? EUs­sa on tukeu­dut­ti lii­kaa AstraZe­necaan, ja nyt osa väes­tös­tä alkaa vie­ras­taa sen käyt­töä, kos­ka vies­tin­tä on ollut niin ris­ti­rii­tais­ta ja teho ei kovin hyvä.

   Ehkä han­kit­ta­vien rokot­tei­den laa­dus­ta kan­nat­taa kui­ten­kin var­mis­tua ennen kuin pis­tää tilauk­sen 100 mil­joo­nas­ta annok­ses­ta sisään. Nyt­hän näyt­tää sil­tä, ettei Sput­nik V ole aioa “tehok­kaam­pien yhteis­kun­ta­jär­jes­tys­ten” mai­den tuot­ta­mis­ta roko­teis­ta, joil­la vai­kut­taa ole­van ongel­mia toi­mi­vuu­den kanssa:

   Kii­na myön­tää: Koro­na­ro­kot­teem­me eivät suo­jaa kovin hyvin

   Kii­na on myön­tä­nyt, ettei sen kehit­tä­mien koro­na­ro­kot­tei­den suo­ja­te­ho ole kovin­kaan hyvä.

   Kii­nan kan­sal­li­sen tau­ti­kes­kuk­sen joh­ta­ja Gao Fu ker­toi asias­ta kon­fe­rens­sis­sa lauantai-iltana.

   (Sinän­sä ihan kii­tet­tä­vää rehel­li­syyt­tä — toi­vot­ta­vas­ti vain Nal­le Puh ei suu­tu täl­lai­ses­ta avoimmuudesta…)

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 64. Ihmet­te­len, että vain har­vas­sa kom­men­tis­sa on todet­tu pää­tök­sen roko­tus­ten alu­eel­li­ses­ta koh­den­ta­mi­ses­ta ole­van näin lähel­lä kun­nal­lis­vaa­le­ja poliit­ti­ses­ti mah­do­ton. Jos hal­li­tus oli­si teh­nyt pää­tök­sen koh­den­taa suu­rem­man osan roko­tuk­sis­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­le, oli­si se tar­koit­ta­nut murs­ka­voit­toa per­suil­le kesä­kuun kun­nal­lis­vaa­leis­sa lähes kaik­kial­la pää­kau­pun­ki­seu­dun ulko­puo­lel­la. Minus­ta tämä ei ole kovin miel­lyt­tä­vä skenaario.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kepa: Minus­ta tämä ei ole kovin miel­lyt­tä­vä skenaario.

   No, uhra­taan vähän ihmis­hen­kiä niin saa­daan miel­lyt­tä­väm­pi ske­naa­rio. Näin se kal­te­va pin­ta toi­mii. Kun saa itsen­sä kiin­ni teke­mäs­tä eet­ti­sis­tä kysy­myk­sis­tä poliit­ti­sia tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suuk­sia kan­nat­taa vetäy­tyä vähäk­si aikaa kam­mioon tar­koin vali­tun kir­jal­li­suu­den kanssa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 65. Pyör­sin vakaan pää­tök­se­ni ja las­kes­ke­lin vie­lä muu­ta­man luke­man. Näkö­jään tämä on yhtä vai­ke­aa kuin muis­sa­kin hyvis­sä pää­tök­sis­sä pysyminen.

  Seu­raa­vas­sa en tar­kas­te­le roko­tet­tu­jen osuut­ta alu­een koko väes­tös­tä. K.o. pro­sent­ti on täs­sä vai­hees­sa roko­tuk­sia irre­le­vant­ti tie­to väes­tön ikä­ra­ken­teen ero­jen takia. Ensin­nä­kin, alle 16-vuo­tiail­le ei vie­lä ole roko­tet­ta. Toi­sek­si, olen yhä­kin sii­nä luu­los­sa, että roko­tuk­sil­la pyri­tään ensi­si­jai­ses­ti ehkäi­se­mään vaka­via sai­ras­tu­mi­sia ja kuo­le­mia. Epi­de­mian hil­lit­se­mi­nen roko­tuk­sil­la aikaan­saa­dun lau­ma­suo­jan avul­la tulee pal­jon myöhemmin.

  Kos­ka koro­na­tar­tun­nan saa­nei­den yli 70-vuo­tiai­den (s.o. 70–100+ v) ris­ki kuol­la on noin 120-ker­tai­nen alle 70-vuo­tiai­siin ver­rat­tu­na, jär­ke­vä roko­tus­ten ete­ne­mi­sen mit­ta­ri täs­sä vai­hees­sa on yli 70-vuo­tiai­den roko­tus­ten ete­ne­mi­nen. Sen jäl­keen sit­ten muut ikä­ryh­mät: 70–79-vuotiaalla ris­ki on noin 60-ker­tai­nen alle 70-vuo­ti­aa­seen ver­rat­tu­na, 60–69 ‑vuo­ti­aal­la noin 20-ker­tai­nen alle 60-vuo­ti­aa­seen ver­rat­tu­na, ja 50–59 ‑vuo­ti­aal­la yli 10-ker­tai­nen alle 50-vuo­ti­aa­seen verrattuna.

  Nämä ker­toi­met ovat sel­väs­ti suu­rem­pia kuin ver­rat­taes­sa ris­ki­ryh­mään kuu­lu­van kuo­lin­ris­kiä sama­ni­käi­seen ei-ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vaan. Useim­mil­la ris­ki­ryh­mil­lä ker­roin on luok­kaa 2–5; ker­roin on luok­kaa 10 ainoas­taan psy­koo­sis­ta, Down-oireyh­ty­mäs­tä tai vai­keas­ta kroo­ni­ses­ta munuais­sai­rau­des­ta kär­si­vil­lä. Ikä on siis voi­mak­kain ris­kiä lisää­vä teki­jä – osin sen takia, että iän myö­tä ihmi­sen immuu­ni­puo­lus­tus heik­ke­nee, osin sen takia, että vaka­val­le koro­na­tau­dil­le altis­ta­vat sai­rau­det yleis­ty­vät voi­mak­kaas­ti iän myö­tä. Esim. lää­ki­tys­tä vaa­ti­va dia­be­tes tuplaan­tuu per 10-vuo­ti­si­kä­luok­ka välil­lä 30–69 v ollen 60–69 ‑vuo­tiail­la 8‑kertainen ver­rat­tu­na 30–39 ‑vuo­tiai­siin.

  Kuten jo aiem­min las­kes­ke­lin, HUS-alu­eel­la rokot­tei­ta on pis­tet­ty rei­lus­ti enem­män kuin voi­si olet­taa yli 70-vuo­tiai­den väes­tö­osuu­den perus­teel­la. Yli­pai­no­tus on tasai­ses­ti kas­va­nut ja on nyt 16,6%. Kos­ka AstraZe­necaa on ruvet­tu pis­tä­mään 65–69 ‑vuo­tiail­le, las­kin myös yli­pai­no­tuk­sen yli 65-vuo­tiai­den väes­tö­osuu­del­la. Sekin oli yli 16%.

  Mie­len­kiin­toi­sia tulok­sia saa­daan, kun ver­ra­taan yli 70-vuo­tiai­den roko­tus­kat­ta­vuut­ta nel­jäs­sä pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nas­sa muun maan tai muun Uuden­maan kes­kiar­voi­hin (luvut per 08.04).

  - PKS 1. annos 83,8% / 2. annos 7,1%
  — muu Suo­mi (pl. PKS) 1. annos 72,1% / 2. annos 2,0%
  — muu Uusi­maa (pl. PKS) 1. annos 66,8% / 2. annos 7,8%

  Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ollaan siis roko­tuk­sis­sa huo­mat­ta­vas­ti pitem­mäl­lä kuin muu­al­la. Etu­mat­ka on vie­lä suu­rem­pi, kun ote­taan huo­mioon myös toi­set annokset.

  Erot ovat aika hui­mia. Eri­tyi­ses­ti pis­tää sil­mään yli 15 pro­sent­tiyk­si­kön ero pää­kau­pun­ki­seu­dun ja muun Uuden­maan välil­lä. Olin ollut sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että sai­raan­hoi­to­pii­rien sisäl­lä pitää rokot­tei­den jaos­sa nou­dat­taa samo­ja peri­aat­tei­ta kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin, mut­ta näin ei näkö­jään ole. Alu­eel­lis­ta pai­no­tus­ta on HUS-alu­eel­la teh­ty aika rajus­ti­kin, mikä näkyy myös THL:n roko­tus­kar­tan väreistä.

  Pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tien nume­rot ovat nekin mielenkiintoisia:

  - Kau­niai­nen 1. annos 85,8% / 2. annos 13,2%
  — Espoo 1. annos 85,0% / 2. annos 6,2%
  — Hel­sin­ki 1. annos 83,9% / 2. annos 5,7%
  — Van­taa 1. annos 81,8% / 2. annos 12,2%

  Kau­niai­sis­sa­han tun­ne­tus­ti sosio­eko­no­mi­nen ase­ma on heik­ko, asu­taan ahtaas­ti mon­ta suku­pol­vea samas­sa asun­nos­sa, ollaan töis­sä sel­lai­sis­sa amma­teis­sa, jois­sa etä­työ ei ole mah­dol­lis­ta, ja töi­hin kul­je­taan jul­ki­sil­la lii­ken­ne­vä­li­neil­lä… Espoo on myös hyvin pitä­nyt puo­len­sa. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta näh­dä samat pro­sen­tit postinumeroalueittain.

  Kai­ken kaik­ki­aan pää­kau­pun­ki­seu­dul­la rokot­tei­ta on pis­tet­ty noin 23% enem­män kuin yli 65/70-vuo­tiai­den väes­tö­osuu­den perus­teel­la voi­si olet­taa. Yli­pai­no­tus on siis lähes neljännes.

  Saman­tyyp­pis­tä alu­eel­lis­ta pai­not­ta­mis­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin sisäl­lä näyt­täi­si ole­van sovel­let­tu myös Pir­kan­maal­la ja Varsinais-Suomessa: 

  - Tam­pe­re 1. annos 85,7% / 2. annos 0,4%
  — muu Pir­kan­maa (pl. Tam­pe­re) 1. annos 70,8% / 2. annos 2,8%
  — Tur­ku 1. annos 86,6% / 2. annos 1,1%
  — muu V‑S (pl. Tur­ku) 74,3% / 2. annos 1,9%

  Sen sijaan nel­jän­nen väes­töl­tään suu­ren sai­raan­hoi­to­pii­rin Poh­jois-Poh­jan­maan suu­rin kau­pun­ki Oulu (72,2%) on koko sai­raan­hoi­to­pii­rin kes­kiar­vos­sa (72,1%).

  Yllä ole­vat luvut kos­ke­vat siis yli 70-vuo­tiai­den roko­tus­kat­ta­vuut­ta. Erot ovat saman­suun­tai­sia myös seu­raa­vas­sa ikä­ryh­mäs­sä (60–69 v), jos­ta on roko­tet­tu (1. annos) pää­kau­pun­ki­seu­dul­la 30,4%, mut­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun ulko­puo­lel­la koko maas­sa 20,4%. Eroa siis 10 %-yksik­köä. Kau­niai­sis­sa pro­sent­ti on 33,0%, Espoos­sa perä­ti 37,9% ja Van­taal­la­kin 34,7%. Hel­sin­gis­sä sen sijaan “vain” 25,8% – sekin yli 5 %-yksik­köä enem­män kuin muu­al­la maas­sa. Täs­sä ikä­ryh­mäs­sä muu Uusi­maa (26,7%) on jopa hie­man Hel­sin­kiä pitemmällä.

  Erot ovat todel­la mer­kit­tä­viä, kos­ka puhu­taan isois­ta roko­tet­ta­vien mää­räs­tä. Kyse ei ole tuhan­nen tai kah­den tuhan­nen asuk­kaan kun­nis­ta, jois­sa muu­ta­ma kym­men­tä roko­te­piik­kiä hei­laut­taa pro­sent­te­ja suuresti.

  Näi­den nume­roi­den valos­sa koko roko­te­pai­no­tus­kes­kus­te­lu on ollut tur­ha. Ehkä­pä kyse on ollut jos­tain poliit­ti­ses­ta manöö­ve­ris­tä. Pai­no­tuk­set on jo hoi­det­tu kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa: HUS-alu­eel­le on jaet­tu koko ajan enem­män rokot­tei­ta kuin sen roko­tus­vuo­ros­sa ole­va väes­tö­osuus edel­lyt­täi­si, ja HUS-alu­een sisäl­lä rokot­teet on suun­nat­tu voi­mak­kaas­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Näin ollen pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ollaan sel­väs­ti muu­ta maa­ta pidem­mäl­lä iäk­käi­den ja ris­ki­ryh­mien rokottamisessa.

  Mikä näkyy myös sii­nä, että Hel­sin­ki avaa II-ris­ki­ryh­män roko­tuk­set jo 16-vuo­tiais­ta alkaen. Tam­pe­reel­la II-ryh­mää laa­jen­ne­taan vas­ta yli 60-vuo­tiai­siin ja Oulus­sa ei ole vie­lä tie­toa edes aloi­tusa­jan­koh­das­ta. Päi­jät-Hämees­sä ava­taan vas­ta I ris­ki­ryh­män roko­tuk­sia ja II ris­ki­ryh­mä vas­ta yli 65-vuo­tiail­le. Päi­jät-Häme onkin yksi suh­tees­sa eni­ten mii­nuk­sel­la ole­via alueita.

  Rokot­tei­den alu­eel­li­ses­ta pai­no­tuk­ses­ta puhut­taes­sa on tär­ke­ää muis­taa, että tämän­het­ki­sis­tä ilmaan­tu­vuus­lu­vuis­ta ei ole mah­dol­lis­ta luo­tet­ta­vas­ti ennus­taa tar­tun­ta­ris­kiä tule­vai­suu­des­sa. Eri­tyi­ses­ti tämä pätee mata­lan ilmaan­tu­vuu­den aluei­siin: jo mon­ta ker­taa on näh­ty, miten ilmaan­tu­vuus ja siten tar­tun­ta­ris­ki yksit­täi­ses­sä kun­nas­sa tai kau­pun­gis­sa voi paris­sa vii­kos­sa nous­ta samal­le tasol­le kuin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Näin ollen hal­li­tuk­sen pää­tös, että mah­dol­li­siin [viral­li­siin] alu­eel­li­siin pai­no­tuk­siin voi­daan läh­teä vas­ta, kun ikäih­mi­set ja ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu koko maas­sa, on perus­tel­tu. Epä­vi­ral­li­ses­ti pai­no­tus pää­kau­pun­ki­seu­dul­le jat­ku­nee samaan malliin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Tai­sit unoh­taa terey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­nan. Sit­ten sot­ket anne­tut rokot­teet ja pis­te­tyt rokot­teet. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on parem­pi orga­ni­saa­tio ja suur­ten luku­jen lain vuok­si tule­mat­ta jää­neet asiak­kaat eivät muo­dos­ta saman­lais­ta ongelmaa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tai­sit unoh­taa terey­den­huol­lon henkilökunnan.

    Ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­nan mää­räl­lä on voi­nut olla vai­ku­tus­ta vain ensim­mäi­si­nä viik­koi­na, kun ensi­si­jai­ses­ti roko­tet­tiin koro­na­po­ti­lai­den hoi­don kans­sa teke­mi­sis­sä ole­vaa etu­lin­jaa. Yli­pai­no­tus on kui­ten­kin sys­te­maat­ti­nen jat­ku­vas­ti viik­ko­ta­sol­la las­ket­tu­na. Yli 70-vuo­tiais­sa tus­kin on ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­taa ja 60–69 ‑vuo­tiais­sa­kin vain vähäi­ses­sä määrin.

    Osmo Soi­nin­vaa­ra: Sit­ten sot­ket anne­tut rokot­teet ja pis­te­tyt rokot­teet. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on parem­pi orga­ni­saa­tio ja suur­ten luku­jen lain vuok­si tule­mat­ta jää­neet asiak­kaat eivät muo­dos­ta saman­lais­ta ongelmaa.

    On tot­ta, että olen las­ke­nut luvut pis­te­tyis­tä rokot­teis­ta, kos­ka jaet­tu­jen rokot­tei­den mää­rät on pidet­ty salai­suu­te­na. Jos k.o. luvut jul­kais­taan, päi­vi­tän las­kel­ma­ni ja muu­tan joh­to­pää­tök­se­ni, mikä­li aihet­ta on.

    Erot ovat sys­te­maat­ti­ses­ti niin suu­ria, että ne eivät seli­ty pel­käs­tään orga­ni­sa­to­ri­sil­la eroil­la – mikä­li nii­tä edes on. Osaa­mis­ta roko­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­sä on myös pää­kau­pun­ki­seu­dun ulko­puo­lel­la. Orga­ni­sa­to­ri­set erot selit­tä­jä­nä on sub­jek­tii­vi­nen mie­li­pi­de, ei fak­ta. Sub­jek­tii­vi­se­na mie­li­pi­tee­nä puo­les­ta­ni esi­tän, että tule­mat­ta jää­neet asiak­kaat ovat muu­al­la Suo­mes­sa pie­nem­pi ongel­ma kuin pääkaupunkiseudulla.

    Sen sijaan se, että muu­al­la maas­sa aja­va­rauk­set avau­tu­vat eri koh­de­ryh­mil­le sel­väs­ti myö­hem­min kuin vas­taa­vien koh­de­ryh­mien ajan­va­rauk­set pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, on fak­ta, ja vah­vis­taa sen, että rokot­tei­ta muu­al­le maa­han on suh­tees­sa roko­tus­vuo­ros­sa ole­viin koh­de­ryh­miin jaet­tu vähemmän.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Nume­rois­ta pidän minä­kin:

    Sen sijaan se, että muu­al­la maas­sa aja­va­rauk­set avau­tu­vat eri koh­de­ryh­mil­le sel­väs­ti myö­hem­min kuin vas­taa­vien koh­de­ryh­mien ajan­va­rauk­set pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, on fak­ta, ja vah­vis­taa sen, että rokot­tei­ta muu­al­le maa­han on suh­tees­sa roko­tus­vuo­ros­sa ole­viin koh­de­ryh­miin jaet­tu vähemmän.

    Tuo kyl­lä kiel­tä­mät­tä indi­koi­si sel­lais­ta, että pk-seu­tua on prio­ri­soi­tu roko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä jo nyt. Mikä­li asia ei seli­ty esim. sil­lä, että kai­kis­sa muis­sa maa­kun­nis­sa on iso­ja mää­riä rokot­tei­ta jää­nyt varas­toon, ja ettei roko­tuk­set sik­si ole eden­neet vie­lä seu­raa­viin vai­hei­siin. Ulko­puo­lel­ta näis­tä on vai­kea ottaa sel­koa. HUSil­la ja sen alu­een edun­val­vo­jil­la on pal­jon näky­vyyt­tä val­ta­kun­nan mediois­sa, joi­den pää­toi­mi­tuk­set ovat Hel­sin­gis­sä. Pai­kal­li­sil­la sai­raan­hoi­to­pii­reil­lä asian­tun­ti­joi­neen taas on näky­vyyt­tä maa­kun­ta­leh­dis­sä. Asian­tun­ti­ja­vies­tit kuu­los­ta­vat osin ihan eri­lai­sil­ta riip­puen sii­tä, mitä läh­tei­tä kuun­te­lee. Toi­nen läh­de vies­tii sii­tä, että vaik­ka­pa pien­ten kun­tien ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mä voi kaa­tua, jos kun­nan ainoan ter­veys­a­se­man hen­ki­lö­kun­ta saa koro­na-altis­tuk­sen, mikä voi tapah­tua, vaik­kei­vat tar­tun­ta­lu­vut oli­si edes kor­kei­ta kun­nas­sa, ja toi­nen taas sanoo, että kor­kei­den tar­tun­ta­lu­ku­jen raja­seu­tu­ja pitäi­si prio­ri­soi­da roko­tuk­sis­sa. Epi­de­mo­lo­gi­sia mal­le­ja ja nii­den tulok­sia roko­tus­jär­jes­tys­ten vai­ku­tuk­sis­ta kuo­le­miin ja tar­tun­toi­hin ei ole kukaan Suo­mes­sa puheen­vuo­rois­saan esit­tä­nyt, vaan puheen­vuo­rot tun­tu­vat ole­van mie­li­pi­tei­den esit­tä­mis­tä, vail­la lää­ke­tie­teel­lis­ten mal­lien hyö­dyn­tä­mis­tä osa­na argumentaatiota.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 66. Kuin­ka kam­mot­ta­val­ta pää­tös näytti?
  Kun ker­ran hyp­pä­sin kuok­ka­vie­raak­si tähän viher­tä­vään maa­il­maan, niin luin sit­ten kom­ment­te­ja hiu­kan tar­kem­min. Täs­sä tulee yli­pit­kä teks­ti, mel­kein blo­gi blo­gis­ta. Koo­da­sin käsi­pe­lil­lä OS-blo­gin kir­voit­ta­mia kom­ment­te­ja kuu­teen kate­go­ri­aan sen mukaan, mihin se antoi sysäyk­sen: ”Näin sanoo blo­gi”. Koo­da­sin kom­ment­te­ja, en kir­joit­ta­jia. Kom­ment­ti ei ole täy­sin eksak­ti käsi­te: se voi olla tokai­su (”hoi­ta­koon PKS-alue omat asian­sa”) tai koko­nai­nen kappale/tekstijakso, jos­sa käsi­tel­lään use­aa tee­maa, jol­loin kim­mah­taa myös usei­ta koo­dauk­sia. Koo­daus ei ole pil­kun tark­ka eikä kat­ta­va, mut­ta kar­keas­ti suun­taa-anta­vaan erit­te­lyyn pyrin. Vali­tet­ta­vas­ti mää­rät eivät ker­ro sisäl­töä, mut­ta ker­to­vat sii­tä, mihin tar­tut­tiin. 201 las­ken­nas­sa (7.4.) ollut­ta kom­ment­tia sijoit­tuu otsak­kei­siin näin:
  1.Kirjoittajan ilmai­se­ma oma mie­len­ti­la ja blo­gin osu­vuus 15
  2.Hallituksen toi­min­ta ja pää­tös /päättämättömyys 20
  3.Uhrit, uhraa­mi­nen; syyt­tä­mi­nen ja syyt­teet 10
  4.Tieto, asian­tun­ti­jat ja roko­te­vai­ku­tus­ten arvioin­ti 16
  5.Rokotusten teh­tä­vät, laa­juus ja jake­lun jär­jes­tys 100
  6. Poli­tiik­ka, poli­ti­soin­ti ja puo­lue­po­li­tiik­ka ja asian­tun­ti­jat ja ‑orga­ni­saa­tiot 40

  1. Kir­joit­ta­jan ilmai­se­ma mie­len­ti­la ja blo­gin osuvuus
  Näin sanoo blo­gi. ”Olin eilen niin rai­vois­sa­ni hal­li­tuk­sen kyy­ni­ses­tä pää­tök­ses­tä olla pai­not­ta­mat­ta koro­na­ro­ko­tuk­sia sin­ne, mis­sä tau­tia on eniten../” Kat­soin ensin koko blo­gis­ta ilmais­tua yleiskuvaa.
  Kom­ment­tien luo­ki­tuk­ses­sa sijoi­tin 15 kom­ment­tia luok­kaan ”Suo­rat viit­tauk­set blo­gin luon­tee­seen ja osu­vuu­teen”; hyvä, perus­a­ja­tuk­sen ymmär­tä­vä, ihmet­te­le­vä, kriit­ti­nen tai tuomitseva.
  12 kom­men­toin­tia kuit­ta­si kir­joi­tuk­sen hyväk­si ja ymmär­si sitä, 3 piti popu­lis­ti­se­na tai huonona 

  2. Hal­li­tuk­sen toi­min­ta ja pää­tös /päättämättömyys
  Näin sanoo blo­gi. 2A ”Hal­li­tus siis ei päät­tä­nyt, ettei roko­tus­jär­jes­tys­tä muu­tet­tai­si kos­kaan, mut­ta päät­ti, että se teh­dään niin myö­hään, ettei sil­lä ole enää mitään tehoa – jos siis teh­dään lainkaan. ”
  Viit­tauk­sia, joi­den mukaan hel­sin­ki­läi­sil­ta on aivan kon­kreet­ti­ses­ti riis­tet­ty jota­kin, oli vain yksi: ”hal­li­tus antoi mei­dän (hel­sin­ki­läis­ten) roko­tuk­sia pois.” Sen sijaan itse roko­tus­käy­tän­tö­jen muut­ta­mis­ta käsi­tel­tiin pal­jon, niin kuin myö­hem­min näkyy. Tämä synk­kaa hyvin sen kans­sa, että juu­ri tämä aihe on blo­gin kes­kei­nen teema.
  Näin sanoo blogi.2B ”On täy­sin mah­do­ton­ta, ettei­vät minis­te­rit oli­si olleet tie­toi­sia luvuis­ta. Pää­tök­sel­lään hal­li­tus lisä­si tie­toi­ses­ti tar­tun­to­ja, sai­raan­hoi­to­jak­so­ja, teho­hoi­to­jak­so­ja ja kuo­le­mia nel­jän­nek­sel­lä.” Blo­gin otsik­ko­väi­tet­tä ei kom­men­toi­tu suo­raan juu­ri sii­hen vii­ta­ten, mut­ta mui­ta tie­toi­sek­si teh­dyik­si nimet­ty­jä vai­ku­tuk­sia sit­ten huo­mat­ta­van paljon.
  Näin sanoo blo­gi 2C. Poh­jus­tus, jon­ka mukaan demo­kra­tian kan­nal­ta oli­si oikein, että kan­sa­lai­set tie­täi­si­vät pää­tök­sen perus­tat ja sen, mitä kukin puo­lue ajoi. Juon­nok­si ker­ro­taan, että 1) Suo­men kes­kus­ta on viha­mie­li­nen Hel­sin­gil­le, mut­ta se ei yksin rat­kai­se pää­tös­tä /hallituksessa/. 2) //RKP ja vih­reät esit­ti­vät roko­tus­ten ohjaa­mis­ta asian­tun­ti­ja­lausun­to­jen mukaan.3) //haastattelussa Kris­ta Kiu­ru (sd) ilmoit­ti // , että hänen tavoit­teen­sa on estää koh­den­ta­mi­nen hal­lin­nol­li­sel­la jar­rut­ta­mi­sel­la, jos­sa hän on tun­ne­tus­ti taitava.// Oikeas­taan siis vain Vasem­mis­to­lii­ton kan­taa on hämä­rän peitossa.
  Tähän luo­kit­te­lin ensin vain sel­lai­sia hal­li­tuk­sen toi­min­nan ylei­siä arvioin­te­ja, joi­den koh­tee­na on hal­li­tuk­sen koko toi­min­ta, mut­ta ei arvos­tel­la hal­li­tus­ta kuo­le­man tuot­ta­mi­ses­ta tai tie­toi­ses­ta pan­de­mian tor­jun­nan kei­no­jen käyt­tä­mät­tä jättämisestä.
  Luo­ki­tel­tu­ja kom­men­toin­te­ja oli 19. Hal­li­tuk­sen toi­min­taa tai yksit­täis­ten minis­te­rien toi­min­taa arvos­te­le­via 16, toi­min­taa ymmär­tä­viä tai neut­raa­le­ja 2, kehu­via 1. Lisäk­si oli muu­ta­ma oppo­si­tion toi­min­taa arvos­te­le­va, mut­ta vain muu­ta­ma. Yhtään oppo­si­tion toi­min­taa suo­ra­nai­ses­ti kehu­vaa kom­ment­tia en havainnut.
  Tämä blo­gin osa yllyt­ti myös ylei­siin poliit­ti­sen epä­luot­ta­muk­sen ilmai­sui­hin sekä viran­omai­siin, orga­ni­saa­tioi­hin tai ryh­miin sekä hen­ki­löi­tä kos­ke­viin arvos­te­lui­hin. Niis­tä on erit­te­lyä kap­pa­lees­sa 6.
  3. Uhrit, uhraa­mi­nen; syyt­tä­mi­nen ja syytteet
  Näin sanoo blo­gi. HUS:n Juha Tuo­mi­nen arvioi Medi­uu­ti­sis­sa kuo­lo­nuh­re­ja tule­van kym­me­niä tai ehkä sato­ja. HUS:n kehit­tä­mis­joh­ta­ja Visa Hon­ka­nen taas arvioi yli­mää­räis­ten kuo­le­mien mää­räk­si vain kuusi. // Itse asias­sa roko­tuk­set pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Turus­sa suo­jaa­vat myös muu­ta maa­ta. Muu­al­la maas­sa tar­tut­ta­vuus­lu­ku on pal­jon alle yhden eli epi­de­mia hii­pui­si pois, ellei sai­si täy­den­nys­tä tau­ti­pe­säk­keis­tä. Blo­gin kir­joit­ta­jan oma arvio: ”Sanoi­sin, että hal­li­tus aiheut­ti run­saat 20 kuo­le­maa. Uhre­ja oli­si siis yhtä pal­jon kuin oli Kon­gin­kan­kaan bussiturmassa.”
  Kom­men­teis­sa ei aivan suo­raan läh­det­ty väit­te­le­mään sii­tä, kuin­ka mon­ta kuo­le­maa hal­li­tus kir­jai­mel­li­ses­ti tuot­ti; enem­män puhut­tiin tar­tun­to­jen mää­räs­tä ja myös las­kel­mis­ta. Blo­gis­sa esi­te­tys­tä uhri­tee­mas­ta seu­ra­si kom­ment­te­ja mur­ha­syyt­tei­den nos­ta­mi­ses­ta poliit­ti­se­na puhee­na tai kon­kreet­ti­se­na syyt­tei­den nos­ta­mi­sen kehot­tei­na. Mur­his­ta syyt­tä­mi­ses­tä ja syyt­tei­den nos­ta­mi­ses­ta puhu­via kom­ment­te­ja oli 10. Niis­tä 4 nos­ti esiin (rikos)syytteen tar­peen, 2 vas­tus­ti ja 4 piti uhraa­mi­sen aja­tus­ta täl­lai­ses­sa yhtey­des­sä vääränä.
  4. Tie­to, asian­tun­ti­jat ja roko­te­vai­ku­tus­ten arviointi
  Näin sanoo blo­gi. KRAR:n data­tii­vis­tel­män lisäk­si tie­to­pe­rus­tak­si esi­te­tään kah­den HUS:n asian­tun­ti­jan arviot, jul­ki­suu­des­sa pyö­ri­te­tyt, las­ken­nal­li­set hir­mu­lu­vut ja kir­joit­ta­jan oma ”opti­mis­ti­nen” arvio hal­li­tuk­sen aiheut­ta­mis­ta kuo­le­mis­ta (se run­saat 20).
  Var­si­nais­ta las­kel­mien ja nii­den perus­tei­den arvioin­tia on itse asias­sa aika vähän, mut­ta muu­ta­ma niis­tä on tosi perus­teel­li­nen. On myös joi­ta­kin jalo­ja väit­te­ly­jä las­kel­mien perus­teis­ta. Myös kate­go­ri­aan Rokot­teet ja nii­den teh­tä­vät sisäl­tyy rokot­tei­den ja roko­te­fir­mo­jen arvioin­te­ja. Las­kel­mien taka­na ole­vien ihmi­sar­vo­jen perään kysyt­tiin – ja vas­tat­tiin – mut­ta var­sin vai­sus­ti. Roko­te-epäi­ly­jä, pan­de­mian vaa­ro­jen vähät­te­lyä tai suo­ra­nais­ta roke­te­vas­tai­suut­ta näkyy mel­ko vähän (vajaa 10 kpl).
  5. Roko­tus­ten teh­tä­vät, laa­juus ja jake­lun järjestys
  Näin sanoo blo­gi: Blo­gin kir­joit­ta­jan rai­vo ryöp­säh­ti ”hal­li­tuk­sen kyy­ni­ses­tä pää­tök­ses­tä olla pai­not­ta­mat­ta koro­na­ro­ko­tuk­sia sin­ne, mis­sä tau­tia on eni­ten.” Sen kri­ti­soin­ti oli blo­gin pää­tee­ma. Tätä tee­maa sit­ten myös kom­men­toi­tiin eni­ten. Useis­sa kom­men­teis­sa tar­kas­tel­tiin yksi­lö- ja väes­tö­suo­jan välis­tä suh­det­ta, mut­ta vain muu­ta­mas­sa (7–8 kpl) var­ta vas­ten tar­kas­ti yksilöitynä.
  Luo­kit­te­lu Rokot­tei­den koh­den­ta­mi­sen muut­ta­mi­nen (puo­les­ta ja vas­taan) 48
  PKS/Turku pai­no­tuk­sen hyväk­sy­viä 33, vas­tus­ta­via 10, neut­raa­le­ja 6
  ”Rokot­tei­ta sin­ne, mis­sä on eni­ten tartuntoja”-mallia kom­men­toi­tiin myös yli­kan­sal­li­ses­ti: tuon logii­kan mukaan toi­mit­taes­sa pitäi­si kat­soa rajo­jen yli eri mai­hin, lähim­pi­nä Ruot­si ja Viro. Nämä kom­men­tit eivät sisäl­ly 48 luo­ki­tel­tuun, kos­ka ne taval­laan kier­tä­vät kysy­myk­sen Suo­men roko­tus­oh­jel­man toteut­ta­mi­ses­ta, vaik­ka logiik­ka on sel­vä: jos sin­ne, mis­sä kaik­kein eni­ten tar­tun­to­ja, niin muu­al­le kuin Suomeen.
  Luo­kit­te­lu Rokot­tei­den saa­mi­nen ansait­tu­na tai huo­non käyt­täy­ty­mi­sen oikeu­det­to­ma­na etu­na 11
  Näkö­kul­ma näkyy kom­men­teis­sa, mut­ta sekoit­tuu usein toi­seen arvioin­nin ulot­tu­vuu­teen, alue­nä­kö­kul­maan, jos­ta löy­tyy 13 kom­men­toin­tia. Ne ovat joko Helsingin/PKS/Turku/Tampere omien päät­tä­jien ja asuk­kai­den toi­min­taa arvioi­via (arvos­te­le­via) tai maaseutu/ kau­pun­ki- vas­ta­koh­taan aset­tu­via: puhet­ta ”leh­män­pas­kan kes­kel­tä” tai ”sin­ne ” PKS-suun­nas­ta osoitttuja.
  Luo­kit­te­lu Muut kei­not rokot­ta­mi­sen rin­nal­la tai sijas­ta (parem­pi­na kei­noi­na) 7
  Näis­sä puhu­taan rajoi­tus­toi­mis­ta yleen­sä sekä Suo­men rajo­jen esteistä.
  Maa­han­muut­ta­jien ”pel­ko” ei näy­tä ole­van suu­ri huo­le­nai­he, rajo­jen ylit­tä­mi­nen sen sijaan on.
  Luo­kit­te­lu Rokot­teet, rokot­tei­den saa­ta­vuus, EU:n toi­min­ta roko­tus­ten han­kin­nas­sa ja orga­ni­soin­nis­sa 27
  Tämä aihe nousi kol­man­nek­si suu­rim­mak­si ryh­mäk­si pal­jol­ti sen vuok­si, että muu­ta­ma kes­kus­te­li­ja yltyi kes­ke­nään use­aan perus­te­lu­ket­juun rokot­teis­ta ja nii­den tuot­ta­jis­ta. Täl­le aihea­lu­eel­le blo­gi ei anta­nut suo­raa antu­raa; tee­ma virit­tyi osal­lis­tu­jien omis­ta herät­teis­tä käsin.
  Pie­ne­nä blo­gin var­si­nai­ses­ta aihees­ta poi­ken­nee­na sivu­vi­ree­nä oli myös lyhyt kou­lu­tus­ta kos­ke­nut ket­ju. Talou­teen ja yri­tys­toi­min­taan koh­dis­tu­via kom­men­toin­te­ja oli vain muutama.
  6. Poli­tiik­ka, poli­ti­soin­ti ja puo­lue­po­li­tiik­ka ja asian­tun­ti­jat ja ‑orga­ni­saa­tiot
  Poli­tiik­ka, ideo­lo­gi­set vihoit­te­lut, puo­lue­po­li­tiik­ka ja vaa­lit sekä polii­tik­ko­jen arvos­te­lu (ani har­voin ymmär­tä­mi­nen, saa­ti sit­ten arvos­tus) kul­ke­vat var­si­nais­ten asia­tee­mo­jen läpi ja liit­ty­vät siis puhee­na ollei­siin asiayh­teyk­siin. Hyvin har­va poliit­ti­seen toi­min­taan viit­taa­va kom­ment­ti on esi­tet­ty aiheis­ta eril­lään, yksi­nään. Siel­lä tääl­lä kuul­taa ylei­nen poli­tii­kan vas­tai­suus, mut­ta ei niin voi­mak­kaa­na kuin esim. HS:n pan­de­mia­jut­tu­jen kau­nai­ses­sa jäl­ki­pö­hi­näs­sä ja jat­ku­vas­sa oli­si pitä­nyt — vii­sas­te­lus­sa. Mut­ta kyl­lä tääl­lä­kin esiin­tyy tule­vai­suu­den näke­mis­tä eilis­tä koh­ti suun­na­tus­sa imperfektikiikarissa.
  Poli­ti­soin­nin mää­rit­te­lys­sä on jo sel­lai­se­naan popu­lis­ti­nen viri­tys: muut poli­ti­soi­vat; me käsit­te­lem­me asioi­ta. Täl­lai­sia yleis­tyk­siä on muu­ta­ma. Mut­ta se ei näy oikeas­taan mis­sään kom­men­tis­sa, että blo­gi on jyr­käs­sä tanas­sa hal­li­tus­ta vas­taan, mut­ta vih­reät ovat kui­ten­kin hal­li­tuk­ses­sa (tosin asian­tun­te­mus­nä­ke­myk­seen siel­lä nojan­nei­na OS:n hie­no­va­rai­sen ohjauk­sen mukaan).
  Näin sanoo blo­gi: sama kuin hal­li­tuk­sen toi­min­taa kos­ke­va juon­to 2 C; mil­lais­ta hal­li­tus­po­li­tiik­ka on blo­gin kir­joit­ta­jan näkö­kul­mas­ta tiivistettynä
  Tähän kate­go­ri­aan luo­kit­te­lin kom­ment­te­ja 30 kpl
  Poli­tiik­kaa ja polii­tik­ko­ja arvos­te­le­via 13, puo­lue­po­liit­ti­ses­ti latau­tu­via 6 ja hen­ki­löön koh­dis­tu­via 11 (jois­ta muu­ta­ma on lähel­lä ns. maa­lit­ta­mis­ta). Blo­gin antu­raa pee­sa­ten hen­ki­lö­kri­tiik­kiä saa eni­ten Kris­ta Kiu­ru. Muut mai­nin­nat ovat satun­nai­sia (1 ‑3 kpl): Saa­rik­ko, Vapaa­vuo­ri, Marin, Lindt­man, Lyly. Taval­laan ”lis­tan” ulko­puo­lel­ta: Trump, Bie­den, Bol­so­na­ro, Orban. Yhtään vih­re­ää polii­tik­koa ei mai­ni­ta sen parem­min syy­tet­ty­nä kuin kehut­tu­na­kaan. Kehu­ja nimel­tä mai­ni­tus­ti saa oikeas­taan vain San­na Marin (empien) ja – Esko Aho!, yhden ker­ran kumpikin.
  Esi­mer­kik­si täl­lai­nen kom­ment­ti on luo­ki­tel­tu puo­lue­po­liit­ti­ses­ti latau­tu­neek­si ja sii­nä on myös hen­ki­löi­mi­sen aspek­ti, mut­ta maa­lit­ta­mi­sek­si tätä ei laskettu:
  ”En usko, että Kes­kus­tal­la oli­si ollut suu­ria­kaan vai­keuk­sia kan­tan­sa läpia­ja­mi­sek­si täs­sä asias­sa – mm. Kiu­ru vai­kut­taa ole­van avoi­men viha­mie­li­nen pää­kau­pun­ki­seu­tua koh­taan (ilmei­ses­ti ”sote­pul­li­koin­ti” ja koro­na­toi­mien arvos­te­lu on men­nyt ihon alle?). Näin luu­len asian ole­van. SDP:n Lindt­man­kin esit­ti SDP:n kan­ta­na, että kaik­ki ris­ki­ryh­mät, noin 2 milj on roko­tet­ta­va ensin. Samoin Tam­pe­reel­la dema­ri­por­mes­ta­ri Lyly ei kan­na­ta roko­tus­ten kes­kit­tä­mis­tä ennen riskiryhmiä.”
  Asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioi­ta ja asian­tun­ti­joi­ta erik­seen arvioi­via kom­ment­te­ja luo­kit­te­lin 10 kpl. Lisäk­si muu­ta­mas­sa kom­men­tis­sa vedot­tiin sii­hen, että tie­teel­lis­tä dataa ja kovaa tie­det­tä tar­vit­tai­siin enem­män. Asian­tun­ti­joi­ta ja ‑orga­ni­saa­tioi­ta kos­ke­van kom­men­toin­nin yleis­sä­vy on mel­ko neut­raa­li ja/tai asian­tun­te­muk­seen luot­ta­va. Näi­den 10:n lisäk­si KRAR:n suo­si­tus saa laa­jan tuen sen vuok­si, että sitä pide­tään sel­keim­min sen ehdo­tuk­sen auk­to­ri­teet­ti­na, joka puol­taa roko­tus­ten jaka­mis­ta tar­tun­to­jen levin­nei­syy­den perusteella.
  Erik­seen kehut­tu­ja ovat Tane­li Puu­ma­lai­nen, Las­se Leh­to­nen ja MedGroup sekä jot­kut ulko­maa­lai­set orga­ni­saa­tiot viit­tei­den kaut­ta. HUS saa myös pari vah­vaa kri­tiik­kiä. Sil­miin pis­tä­vää on, ettei sen parem­min THL:n kuin STM:n ja yli­opis­to­jen­kaan pal­jon näky­vil­lä ollei­ta asian­tun­ti­joi­ta ote­ta kom­men­toin­tien koh­teik­si. Koro­nan ”kan­san­ra­dio­kom­men­toin­tien” yhtey­des­sä mel­kein väis­tä­mä­tön auk­to­ri­teet­tius­ko näyt­täy­tyy näis­sä hyvin vähän: vain yhden ker­ran mai­ni­taan se kuu­lui­sa (pre­si­den­tin) koro­na­nyrk­ki, joka oli­si hoi­ta­nut kai­ken, eikä blo­gin antu­ras­sa ollut­ta sodan­käyn­nin alle­go­ri­aa tuet­tu kuin parin kom­men­tin verran.
  Kom­ment­ti­ket­juis­sa näkyy myös las­kel­mien perus­tei­ta ja yksi­tyis­koh­tia kos­ke­via osa­ket­ju­ja (5–6 kpl), jois­sa paik­ka pai­koin men­nään ”luku­jen kes­ki­näi­seen kil­pai­luun” asti.
  Kom­men­toin jos­sain vai­hees­sa myös itse tätä Soi­nin­vaa­ran blo­gia. Pidin ja — pidän edel­leen — sitä yllät­tä­vän popu­lis­ti­se­na. Kri­ti­soin myös lähes­ty­mis­ta­paa: kuo­le­man tuot­ta­mis­ten las­ken­taa ikään kuin tilas­tol­li­sel­la uhri­kir­jauk­sel­la oli­si suo­ra poliit­ti­nen sub­jek­ti. Tähän lii­tet­ty rin­nas­tus lii­ken­neon­net­to­muu­teen on yksin­ker­tai­ses­ti mie­li­val­tai­nen ja kor­ni. En osaa pitää sel­lais­ta las­ken­ta- ja esit­tä­mis­ta­paa oikein muu­na kuin pro­vo­soi­va­na. Sel­vä merk­ki pro­vo­soin­nin onnis­tu­mi­ses­ta on blo­gin ”kam­mot­ta­van” löö­pin uimi­nen suo­raan popu­lis­ti­sik­si huu­doik­si verk­ko­me­dias­sa. Otsik­ko oli jo blo­gis­sa val­mii­na, toi­mit­ta­jan ei tar­vin­nut edes rävä­köit­tää sitä. Sel­lai­nen minut­kin ajoi luku­läh­teel­le. Jos täl­lais­ta las­ken­taa teh­dään, niin aja­tuk­sel­li­ses­ti sil­loin pitäi­si ottaa mukaan myös hen­kien pelas­ta­mi­set. Mut­ta ei sekään teki­si ase­tel­mas­ta kel­vol­lis­ta. Sanoi­sin­kin, että sel­lai­nen on hiu­kan kyy­nis­tä. Hiu­kan? Pää­tän raport­ti­ni tääl­tä viher­tä­väl­tä alus­tal­ta tähän. Vie­rai­lu oli lyhyt, mut­ta – idukas!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 67. Saa­ko­han THL:n tilas­tois­ta kuol­leet maa­kun­nit­tain? Jos ja kun kuol­lei­suus väki­mää­rään suh­teu­tet­tu­na on Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa ollut kor­keam­paa huh­ti- ja tou­ko­kuus­sa, saa­daan sii­tä tie­to miten monen ihmi­sen tar­peet­to­man kuo­le­man kepu ja Kiu­ru ope­raa­tiol­laan aiheuttivat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Rol­le:
   Saa­ko­han THL:n tilas­tois­ta kuol­leet maa­kun­nit­tain? Jos ja kun kuol­lei­suus väki­mää­rään suh­teu­tet­tu­na on Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa ollut kor­keam­paa huh­ti- ja tou­ko­kuus­sa, saa­daan sii­tä tie­to miten monen ihmi­sen tar­peet­to­man kuo­le­man kepu ja Kiu­ru ope­raa­tiol­laan aiheuttivat. 

   Tie­ten­kin THL:n tilas­tois­ta saa kuol­leet maa­kun­nit­tain, mut­ta se ei ker­ro kovin­kaan pal­jon sii­tä, miten pal­jon rokot­tei­den pai­not­ta­mi­nen oli­si voi­nut tilan­net­ta muut­taa. Pai­no­tuk­sen toteut­ta­mi­nen vie viik­ko­ja, mah­dol­li­nen vai­ku­tus voi näkyä kuu­kausien pääs­tä. Täl­lä välin tar­tun­nat leviä­vät ja tar­tun­ta­mää­rät muut­tu­vat nopeammin.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 68. Nyt, kun täs­tä “kamot­ta­vas­ta pää­tök­ses­tä” on vajaat kol­me viik­koa, eli jos oli­si pää­tet­ty koh­den­taa roko­tuk­sia, koh­den­nuk­set alkai­si­vat koh­ta, havait­sem­me koro­na­kar­tas­ta ( https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26 ) että täl­lä välin koro­nan kor­kein ilmaan­tu­vuus­lu­ku ei enää ole­kaan Hel­sin­gin seu­dul­la. Se on Itä-Savossa.

  Itä-Savo on kyl­lä rokot­teis­sa vie­lä nyt­kin sel­väs­ti pidem­mäl­lä kuin Hel­sin­ki koko väes­töä tar­kas­tel­les­sa ( https://www.thl.fi/episeuranta/rokotukset/koronarokotusten_edistyminen.html ), mut­ta kun ottaa huo­mioon, miten pal­jon van­hem­paa Itä-Savon väes­tö on, niin roko­tus­pai­no­tus ei tun­nu kovin pahalta.

  Joka tapauk­ses­sa tämä osoit­taa, miten yksi­kin varo­ma­ton bus­si­mat­kai­li­ja ja yhdet opis­ke­li­ja­bi­leet saat­ta­vat saa­da tar­tun­ta­lu­vut keikahtamaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 69. Roko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä prio­ri­soin­neis­ta tuli sit­ten pää­tös hal­li­tuk­sel­ta. Mut­ta tar­tun­nat ovat vähen­ty­neet niin pal­jon, että se ei kos­ke­ne koh­ta enää vält­tä­mät­tä pk-seu­tua, jos men­nään koh­ta rajan 100 alle. Pk-seu­dul­ta tule­vat puheet täs­tä asias­ta ovat hil­jen­neet, ja samaan aikaan Kai­nuu on nous­sut tau­ti­kes­kit­ty­mäk­si, jol­loin roko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä tapah­tu­via prio­ri­soin­te­ja­kin suun­tau­tui­si­kin ken­ties sin­ne — mitä ei moni odot­ta­nut sil­loin kun kes­kus­te­lu­ja roko­tus­ten suun­taa­mi­ses­ta pahim­mil­le tar­tun­ta-alueil­le puhuttiin.

  Nyt puhu­taan tosin sata­mien toi­min­nan vapaut­ta­mi­ses­ta. Jos rajan yli alkaa koh­ta taas lapa­ta väkeä kuin pipoa (nyt esim. Hel­sin­gin sata­mien kaut­ta on kul­ke­nut 6000 mat­ka­ker­taa vii­kos­sa kun aiem­min luke­ma on ollut jopa yli 100 000 mat­ka­ker­taa vii­kos­sa), oli­si rei­lua, että nekin osat maas­ta, jot­ka ris­tei­ly­jen vapaut­ta­mi­ses­ta eivät hyö­dy, oli­si sii­nä koh­taa pit­käl­ti roko­tet­tu kun lai­va­lii­ken­teen volyy­mit palaa­vat tasoil­le, joil­la koro­na taas voi rokot­ta­mat­to­mien jou­kos­sa hel­pom­min kul­keu­tua myös maan ulko­puo­lel­ta Samat ihmi­set jot­ka ovat olleet lai­voil­la, kun jat­ka­vat kesäl­lä mat­kaa mök­ki­kun­tiin. Toi­vot­ta­vas­ti roko­tus­oh­jel­ma on sii­nä vai­hees­sa jo pit­käl­lä, jot­tei­vat kym­me­nien mil­jar­dien euro­jen uhrauk­set vii­mei­sen vuo­den ajal­ta mene enää huk­kaan juu­ri vähän ennen kuin kan­sa on täy­si-ikäis­ten osal­ta rokotettu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. ni:
   Roko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä prio­ri­soin­neis­ta tuli sit­ten pää­tös hal­li­tuk­sel­ta. Mut­ta tar­tun­nat ovat vähen­ty­neet niin pal­jon, että se ei kos­ke­ne koh­ta enää vält­tä­mät­tä pk-seu­tua, jos men­nään koh­ta rajan 100 alle. Pk-seu­dul­ta tule­vat puheet täs­tä asias­ta ovat hil­jen­neet, ja samaan aikaan Kai­nuu on nous­sut tau­ti­kes­kit­ty­mäk­si, jol­loin roko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä tapah­tu­via prio­ri­soin­te­ja­kin suun­tau­tui­si­kin ken­ties sin­ne – mitä ei moni odot­ta­nut sil­loin kun kes­kus­te­lu­ja roko­tus­ten suun­taa­mi­ses­ta pahim­mil­le tar­tun­ta-alueil­le puhuttiin.

   Nyt puhu­taan tosin sata­mien toi­min­nan vapaut­ta­mi­ses­ta. Jos rajan yli alkaa koh­ta taas lapa­ta väkeä kuin pipoa (nyt esim. Hel­sin­gin sata­mien kaut­ta on kul­ke­nut 6000 mat­ka­ker­taa vii­kos­sa kun aiem­min luke­ma on ollut jopa yli 100 000 mat­ka­ker­taa vii­kos­sa), oli­si rei­lua, että nekin osat maas­ta, jot­ka ris­tei­ly­jen vapaut­ta­mi­ses­ta eivät hyö­dy, oli­si sii­nä koh­taa pit­käl­ti roko­tet­tu kun lai­va­lii­ken­teen volyy­mit palaa­vat tasoil­le, joil­la koro­na taas voi rokot­ta­mat­to­mien jou­kos­sa hel­pom­min kul­keu­tua myös maan ulko­puo­lel­ta Samat ihmi­set jot­ka ovat olleet lai­voil­la, kun jat­ka­vat kesäl­lä mat­kaa mök­ki­kun­tiin. Toi­vot­ta­vas­ti roko­tus­oh­jel­ma on sii­nä vai­hees­sa jo pit­käl­lä, jot­tei­vat kym­me­nien mil­jar­dien euro­jen uhrauk­set vii­mei­sen vuo­den ajal­ta mene enää huk­kaan juu­ri vähän ennen kuin kan­sa on täy­si-ikäis­ten osal­ta rokotettu.

   Nyt puhu­taan tosin sata­mien toi­min­nan vapauttamisesta”

   Aika lail­la käy niin­kuin arve­lin. Jos tätä kam­mot­ta­vaa pää­tös­tä ei oli­si teh­ty niin Hel­sin­gis­sa rokot­tei­den etu oli­si heti ulos­mi­tat­tu täysimääräisenä.

   Kos­ka pää­tök­set näkö­jään ovat alue­koh­tai­sia niin ehkä rokot­tei­ta oli­si tul­lut jakaa vähem­män tär­keim­piin sisään­tu­lo­pis­tei­siin, Uudel­le­maal­le, Var­si­nais-Suo­meen, Kaak­kois-Suo­meen ja Län­si-Poh­jaan. Sil­loin pää­tök­sien hin­ta näh­täi­siin siel­lä mis­sä ne teh­dään. Ja todet­ta­koon että asun itse Uudellamaalla.

   En edes ymmär­rä miten Suo­men epi­de­mia­ti­lan­ne vai­kut­taa yhtään mitään raja­tar­kas­tuk­siin. Mit­ta­ri­na­han pitäi­si olla muun maa­il­man tilan­ne. Joten­kin on nyt jää­nyt pääl­le alku­pe­räi­nen aja­tus että emme saa “rajoit­taa epi­de­mi­aa lii­kaa”. Se on lau­maim­mu­ni­tee­tin kan­nal­ta jär­ke­vä aja­tus mut­ta lau­maim­mu­ni­teet­tiin ei nyt enää pyri­tä sai­ras­ta­mal­la, se oli aikan­sa omin­ta­kei­nen aja­tus joka oli­si voi­nut toi­mia jos meil­lä oli­si ollut vas­tas­sa toi­sen­lai­nen virus.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. K.k.:

    Aika lail­la käy niin­kuin arve­lin. Jos tätä kam­mot­ta­vaa pää­tös­tä ei oli­si teh­ty niin Hel­sin­gis­sa rokot­tei­den etu oli­si heti ulos­mi­tat­tu täysimääräisenä.

    Koh­ta alkaa olla mah­dol­lis­ta arvioi­da “kam­mot­ta­van pää­tök­sen” seu­rauk­sia. Ne, jot­ka puhui­vat sadois­ta yli­mää­räi­sis­tä kuo­le­mis­ta, ovat nyt vai­en­neet tämän asian osal­ta, kun koro­na­tar­tun­nat ja ‑kuo­le­mat ovat hii­pu­neet aiem­mil­ta kovem­man leviä­mi­sen alueil­ta ennen kuin roko­te­jaon pai­no­tuk­sia on otet­tu käyt­töön. Mut­ta alkaa olla sel­vää, että puheet sadois­ta yli­mää­räi­sis­tä kuo­le­mis­ta eivät näy­tä ole­van toteu­tu­mas­sa käy­tän­nös­sä. Voi olla, että tasai­nen jako maan eri osiin yksi­lö­ta­son iän ja sai­rauk­sien perus­teel­la on ollut kuo­le­mien ehkäi­syn kan­nal­ta jopa fik­sum­pi pää­tös kuin eri­tyis­koh­den­ta­mi­nen pan­de­mias­ta pahi­ten kär­si­vil­le alueil­le oli­si ollut. Pää­tök­sen seu­rauk­se­na on säi­ly­nyt kan­nus­tin kai­kil­la alueil­la pitää tau­tia kuris­sa, ja Suo­mi on pysy­nyt län­si­mais­ta yhte­nä pie­nim­män koro­na­kuo­le­ma­ris­kin maa­na. Näil­lä näky­min hei­nä­kuun puo­li­vä­liin men­nes­sä on 70 % koko­nais­väes­tös­tä roko­tet­tu, jota pal­jon kor­keam­mal­le ei edes pääs­tä­ne, kun on kyse vapaa­eh­toi­ses­ta rokot­tees­ta. Ellei lap­sia­kin saa alkaa rokot­taa. Kesä­lo­mien alkaes­sa alka­nee olla ter­veys­tur­val­lis­ta lomail­la — jos Israe­lin ter­veys­ti­las­tot enna­koi­vat sitä, mitä Suo­mes­sa­kin roko­tusas­teen nous­tes­sa tulee käymään.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 70. O.S:” Suo­men kes­kus­tan viha­mie­li­nen asen­ne Hel­sin­gin seu­tua koh­taan on tunnettua” 

  Mis­täs tuon repäi­sit ? Hel­sin­gin seu­dun eliit­ti vihaa maa­seu­tua, jota Kes­kus­ta puo­lus­taa. Tar­kem­min vih­reä eliit­ti, ja se vihaa maa­seu­dun asuk­kai­ta , jot­ka elä­vät luon­nos­ta. Vih­reä eliit­ti tekee jat­ku­vas­ti avauk­sia, jos­sa hyö­kä­tään maa­seu­dun asuk­kai­den elä­män­ta­paa vas­taan. Se näh­dään luon­toa kuor­mit­ta­va­na , ja sen vuok­si sil­le pitää kek­siä veroja.

  Tämän elä­män­ta­van ja toi­meen­tu­lo­mal­lin puo­lus­ta­mi­nen ei ole vihaa. Se on hen­kiin­jää­mis­tais­te­lua vih­reän elii­tin pai­nos­tuk­sen alla. O.S. on use­aan ottee­seen ylis­tä­nyt tii­viin asu­mi­sen eko­lo­gi­suut­ta, talou­del­li­suut­ta ja kult­tuu­ris­ta rikkautta.

  Tämä ei voi olla herät­tä­mät­tä kat­ke­ruut­ta kun samal­la syyl­lis­te­tään muun­lai­ses­ta asu­mi­ses­ta. Ei kan­nat­tai­si pro­mo­ta tii­vis­tä eikä myös­kään lii­an har­vaa, ääri­päi­tä. Kes­ki­tie ja koh­tuus kai­kes­sa on tasa­pai­noi­sen kehi­tyk­sen ide­aa­li­mal­li. Toki kes­kit­tä­mäl­lä ja tii­vis­tä­mäl­lä saa­daan talou­del­lis­ta kas­vua kiih­dy­tet­tyä, mut­ta kuten olem­me saa­neet kat­ke­ras­ti havai­ta sil­lä on riskinsä.

  O.S. , olet pyö­räil­lyt hal­ki Euroo­pan . Kuten olet saa­nut havai­ta, niin Hel­sin­gin seu­tu ei ole edes Euroo­pan mit­ta­kaa­vas­sa tiheäs­ti asut­tu. Glo­baa­lis­ti tar­kas­tel­tu­na se on tup­pu­ky­lä­ka­te­go­ri­aa tihey­den suh­teen. Kyl­lä näil­lä rajoi­tuk­sil­la pitäi­si hesa­lais­ten­kin pär­jä­tä tar­tun­to­jen kuris­sa pitämisessä. 

  Oli­si­ko O.S:n pitä­nyt nuku­tun yön jäl­keen vie­lä aamul­la kat­soa peiliin ?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.