THL:n kummallinen lausunto rokotusjärjestyksestä

Kan­sal­li­nen roko­te­asian­tun­ti­ja­ryh­mä oli teh­nyt erin­omai­sen sel­vi­tyk­sen sii­tä, mitä vai­kut­tai­si koro­na­ro­kot­tei­den jake­lu tar­tun­ta­vaa­ran mukaan. Oli­vat teh­neet val­miik­si kom­pro­mis­sin, jon­ka mukaan (teo­reet­ti­nen) sai­raan­hoi­to­pii­ri, jos­sa ei oli­si ollut kos­kaan yhtään koro­na­tar­tun­taa sai­si kui­ten­kin kol­mas­osan sii­tä roko­te­mää­räs­tä, joka sil­le kuu­lui­si pel­kän asu­kas­lu­vun mukaan.

Tulos oli sel­keä. Esi­mer­kik­si sai­raan­hoi­toa vaa­ti­vat tar­tun­nat vähe­ni­si­vät yli 20 pro­sent­tia ver­rat­tu­na sii­hen, että rokot­teet jae­taan niin kuin nii­tä nyt jae­taan, tar­tun­ta­ris­kiä kat­so­mat­ta. Tämän teho oli­si siis samaa luok­kaa kuin nyt suun­nit­teil­la ole­vien liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten. Tosin liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten vai­ku­tus tuli­si vähän nopeam­min. Voi­si joka tapauk­ses­sa olla niin, että liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­tai­si lain­kaan, jos roko­tus­jär­jes­tyk­sen muu­tok­ses­ta pää­tet­täi­siin nopeasti.

Ajat­te­lin, että tämä oli täs­sä. Vaik­ka asia on alue­po­liit­tis­ten into­hi­mo­jen aihe, noin vakuut­ta­vaa näyt­töä ei kukaan voi vas­tus­taa. Muu­han tar­koit­tai­si tur­hia kuo­le­mia ja ris­kiä sai­raa­loi­den tuk­keu­tu­mi­ses­ta. Tämä on tut­kit­tuun tie­toon perus­tu­vaa pää­tök­sen­te­koa parhaimmillaan.

Kan­sa­lai­sen toden­nä­köi­syys jou­tua koro­nan takia sai­raa­la­hoi­toon on kah­den toden­nä­köi­syy­den tulo

P(sairaanhoito) = P(tartunta) x P(sairaanhoito, jos tartunta).

Koro­na­tar­tun­ta on 70-vuo­tiail­le niin pal­jon vaa­ral­li­sem­pi kuin nuo­rem­mil­le, että oli perus­tel­tua rokot­taa hei­dät ensin ja ehkä myös ris­ki­ryh­mä 1. Ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vien vaka­van sai­rau­den ris­ki on suu­rem­pi kuin muun väes­tön, mut­ta nämä erot ovat pal­jon pie­nem­piä kuin alu­eel­li­set erot. Sik­si alu­eel­li­set erot ovat olen­nai­sem­pia sen jäl­keen, kun yli 70-vuo­ti­aat on roko­tet­tu. Tämän­kään jäl­keen ei pidä vaih­taa stra­te­gi­aa koko­naan, vaan perus­taa roko­tus­jär­jes­tys niin hyvin kuin osa­taan koko­nais­ris­kiin, eli noi­den kah­den teki­jän tuloon.

Tar­tun­ta­ris­kin vaih­te­le­vat sai­raan­hoi­to­pii­reit­täin yli kol­me­kym­men­ker­tai­ses­ti ja roko­tuk­sen hyö­ty siis yhtä pal­jon. Erot ovat olleet pysy­viä. Koh­dis­ta­mal­la rokot­teet ris­kin mukaan niis­tä saa pal­jon enem­män ter­veys­hyö­tyä. Alu­eel­li­set erot ovat suu­ria. Uus­maa­lai­nen on 30-ker­tai­ses­sa tar­tun­ta­ris­kis­sä Kes­ki-Poh­jan­maal­la asu­vaan näh­den, joten roko­tuk­sen hyö­ty on Uudel­la­maal­la 30-kertainen.

Käsit­tä­mä­tön lausunto

Olin kuin puul­la pää­hän lyö­ty, kun näin THL:n tämän poh­jal­ta teh­dyn lausun­non. Toi­men­pi­teen vai­ku­tuk­set jäi­si­vät vähäi­sik­si ja ne ovat ongel­mal­li­sia yhden­ver­tai­suu­den kan­nal­ta. En ollut ainoa yllät­ty­nyt. Kum­mek­sun­taa tämä on aiheut­ta­nut myös THL:n sisällä.

Aloi­te­taan tuos­ta yhden­ver­tai­suu­des­ta. Ei voi olla niin, ter­vey­den­huol­lon resurs­sien suun­taa­mi­nen vai­kut­ta­vuu­den mukaan soti­si yhden­ver­tai­suut­ta vas­taan. Jos tämä tul­kin­ta otet­tai­siin, pal­jon pitäi­si nykyi­sis­tä käy­tän­nöis­tä muut­taa, esi­mer­kik­si syö­pä­seu­lon­nat suun­na­ta pal­jon tehot­to­mam­min. Ei niin teh­dä myös­kään rokot­tei­den koh­dal­la. Kuka tahan­sa voi saa­da puu­tiai­sai­vo­kuu­meen Suo­mes­sa, mut­ta ris­ki vaih­te­lee maan eri osis­sa. Ilmai­sen rokot­teen saa vain suu­ren ris­kin alueilla.

Miten THL sai tulok­sek­si, että vai­ku­tuk­set sai­raan­hoi­toon tar­pee­seen oli­si­vat vähäi­set, vaik­ka KRAR oli juu­ri las­ke­nut, että ne oli­si­vat merkittävät?

Sil­lä, että lausun­nos­sa ole­tet­tiin, että koh­den­ta­mi­nen alu­eel­li­ses­ti aloi­tet­tai­siin vas­ta, kun mel­kein kaik­ki on jo rokotettu.

Kek­sit­tiin, että 69-vuo­tias kok­ko­la­lai­nen on kui­ten­kin suu­rem­mas­sa ris­kis­sä kuin 20-vuo­tias van­taa­lai­nen, kos­ka tar­tun­ta joh­taa 20-vuo­ti­aal­la har­voin sai­raan­hoi­toon. Niin­pä ensin pitäi­si rokot­taa yli 70-vuo­ti­aat ja sit­ten kaik­ki eri­lai­siin ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat ja sit­ten vue­lä kaik­ki 50–69 vuo­ti­aat ja vas­ta kun tämä on teh­ty, teh­täi­siin pää­tös rokot­tei­den alu­eel­li­ses­ta por­ras­ta­mi­ses­ta. Logis­ti­sis­ta syis­tä se tuli­si voi­maan vas­ta kol­men vii­kon kulut­tua ja niin­pä – hok­kus pok­kus – teho jäi­si vähäiseksi.

Tämä on sil­män­kään­tö­temp­pu. Vaik­ka 20-vuo­tias van­taa­lai­nen todel­la on pie­nem­mäs­sä ris­kis­sä jou­tua sai­raan­hoi­toon kuin 69-vuo­tias kok­ko­la­lai­nen, 69-vuo­ti­aan van­taa­lai­sen ris­ki on 30-ker­tai­nen sama­ni­käi­seen kok­ko­la­lai­seen näh­den. Aluei­den sisäl­lä kan­nat­taa käyt­tää hen­ki­lö­koh­tais­ta ris­kiä (ikä ja esi­mer­kik­si yli­pai­no), mut­ta myös ris­ki­ryh­mien sisäl­lä kan­nat­taa ottaa huo­mioon tar­tun­ta­ris­ki ja rokot­taa myös ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat nopeam­min siel­lä, mis­sä hei­dän ris­kin­sä saa­da tar­tun­ta on suu­rem­pi. Jos nou­da­tet­tai­siin KRAR:n hah­mot­ta­maa algo­rit­mia, van­taa­lai­nen 20-vuo­tias sai­si rokot­teen­sa vii­meis­ten jou­kos­sa, suun­nil­leen yhtä aikaa kok­ko­la­lai­sen 20-vuo­tia­sen kanssa.

Kos­ka pää­tök­sen teke­mi­ses­tä kuluu kol­me viik­koa sii­hen, kun se alkaa vai­kut­taa roko­tus­tah­tiin, pitää pää­tös teh­dä heti, mie­lel­lään jo huomenna.

Tämä vaa­tii kuu­lem­ma ase­tuk­sen. Olen anta­nut perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri­nä ase­tuk­sia. Ei sel­lai­seen mene kuin päivä.

KRAR:n hah­mot­ta­ma roko­tus­jär­jes­tys sääs­täi­si siis noin vii­den­nek­si sai­raan­hoi­to­jak­sois­ta ja vähen­täi­si samas­sa suh­tees­sa myös kuo­le­mia. On häkel­lyt­tä­vää, että Suo­mes­sa jot­kut ovat val­mii­ta uhraa­maan ihmis­hen­kiä ja tuot­ta­maan sai­raut­ta alue­po­liit­tis­ten into­hi­mo­jen vuoksi.

= = = =

THL:n ase­ma koro­na­krii­sis­sä on ollut vai­kea, kun se on jou­tu­nut sei­laa­maan tie­teen ja poli­tii­kan ris­ti­aal­lo­kos­sa. Oli­si kui­ten­kin hyvä, että THL:n kan­nat oli­si­vat tie­det­tä ja poli­tiik­ka jäi­si poli­tii­kan teki­jöil­le, eikä kal­lis­taa kor­vaan­sa edes voi­ma­kas­sa­nai­sel­le omistajaohjeukselle.

57 vastausta artikkeliin “THL:n kummallinen lausunto rokotusjärjestyksestä”

 1. Pitäi­si­kö kui­ten­kin lähet­tää Uuden­maan rokot­teet Viroon, eikö näin saa­tai­si paras teho näis­tä rokotteista?

  Vai oli­si­ko ihan eri asia?

  1. Sta­dist:
   Pitäi­si­kö kui­ten­kin lähet­tää Uuden­maan rokot­teet Viroon, eikö näin saa­tai­si paras teho näis­tä rokotteista?

   Vai oli­si­ko ihan eri asia?

   Haus­ka aja­tus. Jos raja oli­si auki, niin tuos­sa oli­si jon­kin­lais­ta point­tia­kin. Samoin kuin haa­pa­ran­ta­lais­ten rokot­ta­mi­ses­sa. Mut­ta kun eivät pää­se siel­tä tän­ne, niin…

   1. Raja­han on kyl­lä käy­tän­nös­sä mel­ko auki. Turis­mia ei ole pal­jon, muu­ta lii­ken­net­tä riit­tää, esi­mer­kik­si kuor­ma-auto­kus­keil­ta ei vaa­di­ta mitään koronatodistuksia.

  2. Sta­dist:
   Pitäi­si­kö kui­ten­kin lähet­tää Uuden­maan rokot­teet Viroon, eikö näin saa­tai­si paras teho näis­tä rokotteista?

   Rele­vant­ti aja­tus, mut­ta se on EU-tason ratkaistava.

   Sota­hom­mis­sa­han yli­pääl­li­köl­lä on aina käy­tös­sää reser­vi, jon­ka hän voi nopeas­ti heit­tää pahim­paan paik­kaan. Eikä se tähän rin­nas­tet­tu­na tar­koit­tai­si vain rokot­tei­ta ja koko torjuntakoneistoa.

   Mut­ta tai­taa olla niin, että yli­pääl­lik­köä ei ole. Tai ei aina­kaan päte­vää täs­sä kahinassa.

 2. Toi­vo­taan, ettei kukaan hok­saa alkaa sovel­taa samaa peri­aa­tet­ta EU-tasol­la. Sil­loin meil­le Suo­meen tuli­si rokot­teis­ta vain rippeitä.

 3. Jos ja kun THL ei pys­ty ole­maan puo­lu­ee­ton asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tio vaan on pää­ty­nyt myö­täi­le­mään hal­li­tuk­sen tun­ne­ti­lo­ja, onko jäl­jel­lä muu­ta vaih­toeh­toa, kuin lopet­taa koko laf­ka ja perus­taa uusi? 

  Ohi­men­nen voi sen­kin tode­ta, että THL ei ole suos­tu­nut ker­to­maan, että iäk­käät mie­het ovat sel­väs­ti suu­rem­mas­sa ris­kis­sä sai­ras­tua kuin sama­ni­käi­set nai­set. Ihmeel­li­siä femi­nis­ti­siä ja sek­sis­ti­ti­siä pai­no­tuk­sia on mui­ta­kin. THL:llä on jopa oma nais­asiayk­sik­kön­sä, joka asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tion arvo­val­lal­la lei­vit­tää sek­sis­tä propagandaa. 

  Toi­vot­ta­vas­ti seu­raa­va hal­li­tus lopet­taa THL:n ja perus­taa uuden riip­pu­mat­to­man tilalle.

  1. Mel­koi­sen vah­vaa teks­tiä. Ohi­men­nen lai­tan suo­ran lai­nauk­sen THL:n sivuil­ta 20.10.2020:
   “Tar­tun­nan saa­neis­sa on mel­kein saman ver­ran mie­hiä ja nai­sia. Mie­het kui­ten­kin jou­tu­vat teho-osas­tol­le vaka­van koro­na­tau­din vuok­si ja kuo­le­vat tau­tiin nai­sia useammin.”

   1. TJA­boa:
    ”Tar­tun­nan saa­neis­sa on mel­kein saman ver­ran mie­hiä ja nai­sia. Mie­het kui­ten­kin jou­tu­vat teho-osas­tol­le vaka­van koro­na­tau­din vuok­si ja kuo­le­vat tau­tiin nai­sia useammin.”

    Noin THL:n sivuil­la tosi­aan lukee, mut­ta THL:n omien tilas­to­jen mukaan näis­tä ensim­mäi­nen vir­ke kui­ten­kaan ei pidä paik­kaan­sa. Tar­tun­nan saa­nei­ta mie­hiä on ollut THL:n tilas­to­jen mukaan tähän men­nes­sä 40 122 ja nai­sia 35 881. Luvut löy­ty­vät tääl­tä: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case?row=dateweek20200101-509030&column=sex-444328
    Tar­tun­nan saa­nei­ta mie­hiä on ollut siis jopa 12 % enem­män kuin nai­sia. 12 % ei ole “mel­kein saman ver­ran”, vaan se on jo tilas­tol­li­ses­ti mer­kit­se­vä ero. Suo­men väes­tös­sä nai­sia on noin 70 000 enem­män kuin mie­hiä, eli jos tar­tun­nat meni­si­vät suku­puo­li­ja­kau­man mukaan tasan, nais­ten tar­tun­to­ja pitäi­si olla enem­mis­tö. Edel­lä mai­nit­tu asia huo­mioi­den mies­ten tar­tun­to­jen ilme­ne­mi­sen toden­nä­köi­syys on ollut noin 14 % kor­keam­pi kuin naisilla.

    Sen lisäk­si mie­het ovat saa­neet vie­lä tau­din vaka­via muo­to­ja suh­tees­sa enem­män ja jou­tu­neet teho-osas­toil­le­kin herkemmin.

    Oli­si­ko niin, että sai­raan­hoi­toa vaa­ti­vat tar­tun­nat oli­si­vat saat­ta­neet vähen­tyä jopa 20 %, jos roko­tus­jär­jes­tyk­set oli­si suun­nat­tu ris­ki­ryh­mien sisäl­lä huo­mioi­den roko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä myös sel­lai­nen yksi­löl­li­nen teki­jä kuin sukupuoli?

   2. sit­ten: Noin THL:n sivuil­la tosi­aan lukee, mut­ta THL:n omien tilas­to­jen mukaan näis­tä ensim­mäi­nen vir­ke kui­ten­kaan ei pidä paik­kaan­sa. Tar­tun­nan saa­nei­ta mie­hiä on ollut THL:n tilas­to­jen mukaan tähän men­nes­sä 40 122 ja nai­sia 35 881. Luvut löy­ty­vät tääl­tä: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case?row=dateweek20200101-509030&column=sex-444328
    Tar­tun­nan saa­nei­ta mie­hiä on ollut siis jopa 12 % enem­män kuin nai­sia. 12 % ei ole ”mel­kein saman ver­ran”, vaan se on jo tilas­tol­li­ses­ti mer­kit­se­vä ero. Suo­men väes­tös­sä nai­sia on noin 70 000 enem­män kuin mie­hiä, eli jos tar­tun­nat meni­si­vät suku­puo­li­ja­kau­man mukaan tasan, nais­ten tar­tun­to­ja pitäi­si olla enem­mis­tö. Edel­lä mai­nit­tu asia huo­mioi­den mies­ten tar­tun­to­jen ilme­ne­mi­sen toden­nä­köi­syys on ollut noin 14 % kor­keam­pi kuin naisilla.

    Sen lisäk­si mie­het ovat saa­neet vie­lä tau­din vaka­via muo­to­ja suh­tees­sa enem­män ja jou­tu­neet teho-osas­toil­le­kin herkemmin.

    Oli­si­ko niin, että sai­raan­hoi­toa vaa­ti­vat tar­tun­nat oli­si­vat saat­ta­neet vähen­tyä jopa 20 %, jos roko­tus­jär­jes­tyk­set oli­si suun­nat­tu ris­ki­ryh­mien sisäl­lä huo­mioi­den roko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä myös sel­lai­nen yksi­löl­li­nen teki­jä kuin sukupuoli?

    Lisäk­si THL:llä on tai aina­kin oli sivu, jos­sa ris­ki­ryh­mät oli lue­tel­tu ehkä­pä sii­nä toi­vos­sa, että osa­si­si­vat eri­tyi­ses­ti varoa. Min­kään ikäi­siä mie­hiä ei sivul­la ollut mai­nit­tu kun vii­mek­si tar­kis­tin. Se on tot­ta, että eril­li­seen artik­ke­liin ko. ris­ki­ryh­mä on lip­sah­ta­nut. No, ehkä siel­lä on sama fii­lis kuin Foo­ba­rik­si itse­ään kut­su­val­la alla. Oma vika, kuol­koon. Se on kui­ten­kin mie­les­tä­ni ongel­mal­li­nen näkö­kul­ma, vaik­ka koh­dis­tuu tiet­tyyn hal­vek­sit­tuun ryh­mään. Suo­mes­sa kai kui­ten­kin voi olla ihmi­siä, jot­ka vie­lä luot­ta­vat THL:ään ja yrit­tä­vät siel­tä saa­man­sa infor­maa­tion perus­teel­la pää­tel­lä, mikä oli­si jär­ke­vää. Eihän se vii­sas­ta ole, mut­ta var­mas­ti sel­lai­sia­kin on.

   3. Ihmeel­li­nen lausun­to Soi­nin­vaa­ral­ta . Jos roko­tet­tais­kin muu Suo­mi ensin ja vii­meks pää­kau­pun­ki­seu­tu niin sil­loin saa­tai­siin vas­tus­tus­ky­kyi­sek­si ja vai oie­ni kolk­ka suo­mea olis vaan tau­din pii­ris­sä . Sil­loin ihmis­ten liik­ku­ma­va­ra ois huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi , mel­kein koko Suo­mi ois käytössä .

  2. Ato­mis­ti:
   Jos ja kun THL ei pys­ty ole­maan puo­lu­ee­ton asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tio vaan on pää­ty­nyt myö­täi­le­mään hal­li­tuk­sen tun­ne­ti­lo­ja, onko jäl­jel­lä muu­ta vaih­toeh­toa, kuin lopet­taa koko laf­ka ja perus­taa uusi? 

   Ohi­men­nen voi sen­kin tode­ta, että THL ei ole suos­tu­nut ker­to­maan, että iäk­käät mie­het ovat sel­väs­ti suu­rem­mas­sa ris­kis­sä sai­ras­tua kuin sama­ni­käi­set nai­set. Ihmeel­li­siä femi­nis­ti­siä ja sek­sis­ti­ti­siä pai­no­tuk­sia on mui­ta­kin. THL:llä on jopa oma nais­asiayk­sik­kön­sä, joka asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tion arvo­val­lal­la lei­vit­tää sek­sis­tä propagandaa. 

   Toi­vot­ta­vas­ti seu­raa­va hal­li­tus lopet­taa THL:n ja perus­taa uuden riip­pu­mat­to­man tilalle.

   Kes­kiän ylit­tä­nei­den mies­ten elin­ta­vat noin kes­ki­mää­rin eivät kau­heas­ti tue teho­hoi­dos­ta selviämistä.

   Vies­ti­si on kuin perus­suo­ma­lais­ten nuor­ten puolueohjelmasta.

  3. THL on pal­kan­nut jon­kun inter­sek­tio­naa­li­sen femi­nis­tin levit­tä­mään “tasa-arvo­tie­toa” twit­te­ris­sä, mikä kyl­lä syö pahas­ti luot­ta­mus­ta laitokseen.

  4. Edel­li­sen pan­de­mian aika­na THL: yli­lää­kä­ri Mark­ku Kuusi antoi suo­si­tuk­sen kei­tä roko­te­taanm ja kei­tä ei. HUS nou­dat­ti tätä lausun­toa ja kiel­täy­tyi myy­mäs­tä roket­tei­ta nii­tä todel­la tar­vit­se­vil­le. Lop­pu­jen lopuk­si rokot­tei­ta jä 10 tuhan­sia yli­mää­räi­sia. Kyse on perus­pal­ve­lu­jen saan­nin tahal­li­nen rajoit­ta­mi­nen ja oikeus­tur­van louk­kaa­mi­nen sekä hen­keen ja ter­vey­teen liit­ty­vään vaa­raan myö­tä­vai­ku­tus. Täs­tä pitäi­si seu­ra­ta ran­gais­tus: viral­ta­pa­no ja van­keus — sii­hen syyllistyneille.

 4. Samaa miel­tä. Täy­sin käsit­tä­mä­tön­tä, ettei sai­ras­tu­mis­ten mää­rän mini­moin­ti ja ihmis­hen­kien sääs­tä­mi­nen ei ole prio­ri­teet­ti­nä yli alue­po­li­tii­kan. Suo­ras­taan suu­tut­taa kuul­la näi­tä lausun­to­ja, jois­sa vali­tel­laan ihmis­ten elä­män tur­vaa­mi­sen logis­ti­sia haas­tei­ta tai lain­sää­dän­nöl­li­siä töi­tä joi­ta ihmis­hen­kien tur­vaa­mi­nen vaatisi.

  Ehkä tämä maa­seu­tu-kau­pun­git vas­tak­kai­na­set­te­lun kas­vat­ta­mi­nen hyö­dyt­tää jotain puo­luet­ta lyhyel­lä ajal­la poliit­ti­ses­ti, mut­ta pit­käl­lä täh­täi­mel­lä se ei joh­da mihin­kään hyvään. Lisäk­si tilan­ne on eet­ti­ses­ti kestämätön.

 5. Juu­ri­kin noin, toi­vot­ta­vas­ti tuo puu­tiai­sai­vo­kuu­me­ro­ko­tus ava­si asian epäi­le­vil­le. Liha­vien suu­rem­mat ris­kit on aika sel­väs­ti toden­net­tu, mut­ta miten hoi­det­tai­siin hei­dän osal­taan roko­tus­jär­jes­tys? Oli­si­ko niin, että esi­mer­kik­si kaik­ki, joi­den BMI on vaik­ka yli 29 pää­si­si­vät jonon kär­keen? Pitäi­si­kö roko­tus­pai­kal­la sit­ten pituus ja pai­no mita­ta, jot­ta var­mis­te­taan oikeu­tus jonon ohi­tuk­seen? Rajan­ve­to oli­si han­ka­laa, vede­tään raja mihin sit­ten hyvän­sä. Voi tie­tys­ti olla, että joi­den­kin lii­ka­li­ha­vuus on kir­jat­tu poti­las­tie­toi­hin, en tie­dä. Vaik­kei syyl­lis­tää pitäi­si­kään, niin jol­lain tapaa arve­lut­taa, jos vaik­ka kol­me­kymp­pi­nen ja 120-kiloi­nen ohit­tai­si jonos­sa ter­vey­des­tään huol­ta pitä­neen 58-vuo­ti­aan. Iän mukai­nen roko­tus­jär­jes­tys tun­tuu rei­lum­mal­ta ja ennen­kaik­kea selkeämmältä.

  1. Sai­raal­loi­nen liha­vuus (pai­noin­dek­si yli 40) luo­ki­tel­laan nykyi­ses­sä roko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä ris­ki­ryh­mään 2.

   Roko­tus ei ole pal­kin­to eikä tun­nus­tus, vaan kai­kil­le asuk­kail­le tar­jot­ta­va lää­ke­tie­teel­li­nen toi­men­pi­de, jol­la pyri­tään mini­moi­maan epi­de­mian hait­to­ja. Roko­tus­jär­jes­tyk­sen ei tar­vit­se olla “rei­lu” vaan teho­kas (eli prio­ri­soi­daan nii­tä ryh­miä joi­den sai­ras­tu­mi­ses­ta aiheu­tui­si toden­nä­köi­ses­ti suu­rim­pia hait­to­ja) ja mie­lel­lään myös sel­keä. Täs­sä mie­les­sä ikään poh­jau­tu­va jär­jes­tys, jol­la tähän asti ollaan pit­käl­ti edet­ty­kin, on aika hyvä poh­ja, sil­lä se on sel­keä, yksin­ker­tai­nen ja teho­kas (sai­ras­tu­mi­sen vaka­vuus kas­vaa tilas­tol­li­ses­ti iän myötä).

   Vas­taa­vas­ti pitäi­si muis­taa, että roko­tuk­sen otta­mi­nen on vapaa­eh­tois­ta, ja sen otta­mat­ta jät­tä­nei­tä ei ran­gais­ta; sai­ras­tues­saan näil­lä on saman­lai­nen oikeus hoi­toon kuin muil­la­kin. Toi­saal­ta, jos mat­kai­lu­ra­joi­tus­ten asteit­tain pur­kau­tues­sa jokin kol­mas maa ei suos­tu pääs­tä­mään rokot­ta­ma­ton­ta Suo­mes­sa asu­vaa hen­ki­löä maa­han, tai vaa­tii täl­tä maa­han saa­pues­sa val­vot­tua karan­tee­nia, niin kysees­sä ei myös­kään ole ran­gais­tus, vaan kysei­sen maan tar­peel­li­sek­si kat­so­ma epi­de­mio­lo­gi­nen toimenpide.

 6. En kek­si THL:n lausun­nol­le mitään muu­ta syy­tä, kuin että joh­to pel­kää (aivan oikein) monien polii­tik­ko­jen pitä­vän roko­tus­jär­jes­tyk­sen muut­ta­mis­ta vaih­toeh­to­na rajoi­tuk­sil­le. On ihan sel­vää että hel­sin­ki­läis­ten polii­tik­ko­jen mie­les­tä on muka­vam­pi vält­tää rajoi­tuk­set ja ottaa rokotukset.

  Omas­ta mie­les­tä­ni nii­den pitäi­si kul­kea käsi kädes­sä. Ei ole hyvä idea ker­toa kai­kil­le, että löy­säi­ly kan­nat­taa. Lop­puu AVEil­ta kyl­lä hyvin nopeas­ti into yllä­pi­tää pai­kal­li­sia rajoi­tuk­sia, jos epä­on­nis­tu­mi­nen fik­sa­taan rokotteilla.

  1. AVI:en pitäi­si kil­pail­la rokot­tei­den osta­mi­ses­ta kes­ke­nään huu­to­kaup­pa­me­nes­te­lyl­lä + mak­saa sai­ras­tu­nei­den (teho)hoito sairaanhoitopiiriltä. 

   Sen jäl­keen jokai­nen AVI voi ihan itse miet­tiä, että tar­vit­see­ko ostaa ensim­mäi­siä rokot­tei­ta juu­ri omaan maa­kun­taan vai voi­si­ko se odo­tel­la kuu­kau­den pidem­pään kun epi­de­mia­ti­lan­ne on niin pal­jon parempi.

   Ja vas­taa­vas­ti ne sai­raan­hoi­to­pii­rit jois­sa koro­na­po­ti­lais­ta tulee iso­ja las­ku­ja var­maan­kin sit­ten tajua­vat, että juu­ri he tar­vit­se­vat rokot­tei­ta eniten.

   Hoi­toon kulu­neen rahan mää­rä on aika hyvä proxy­muut­tu­ja sil­le, että pal­jon­ko hait­taa epi­de­mias­ta mis­sä­kin maa­kun­nas­sa on.

   Oikeas­ti tämä pitäi­si tie­tys­ti ulot­taa yksi­lö­ta­sol­le tai vähin­tään työnantajatasolle.

  2. Sylt­ty:
   On ihan sel­vää että hel­sin­ki­läis­ten polii­tik­ko­jen mie­les­tä on muka­vam­pi vält­tää rajoi­tuk­set ja ottaa rokotukset.

   Omas­ta mie­les­tä­ni nii­den pitäi­si kul­kea käsi kädessä. 

   Nykyis­ten uutis­ten valos­sa näyt­täi­si sil­tä, että ensin tuli­si­vat liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set, ja mah­dol­li­ses­ti sen jäl­keen roko­tus­ten jake­lun alu­eel­li­nen pai­not­ta­mi­nen kor­kean ilmaan­tu­vuu­den alueille.

   Edus­kun­nan pää­sih­tee­rin arvion mukaan liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia kos­ke­va laki voi­si tul­la voi­maan aikai­sin­taan vii­kol­la 15, eli huh­ti­kuun puo­li­vä­lin nur­kil­la. Hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä laki oli­si voi­mas­sa 14.5. asti (kysei­nen päi­vä on perjantai).

   Minis­te­rei­den lausun­to­jen poh­jal­ta näyt­täi­si sil­tä, että hal­li­tuk­ses­sa oli­si val­miut­ta alu­eel­li­sen pai­no­tuk­sen muut­tu­mi­seen sii­nä vai­hees­sa kun haluk­kaat yli 70-vuo­ti­aat ja ris­ki­ryh­mät 1. ja 2. on roko­tet­tu koko maas­sa. Opti­mis­tis­ten arvioi­den mukaan tähän tilan­tee­seen voi­tai­siin pääs­tä jos­kus wapun nur­kil­la, eli ehkä jo tou­ko­kuun alku­päi­vi­nä oli­si mah­dol­lis­ta iskeä lisä-rokot­tei­ta kor­kean ilmaan­tu­vuu­den alueil­la. Immu­ni­teet­tia nämä rokot­teet alkai­si­vat ole­tet­ta­vas­ti paran­taa noin kah­den vii­kon kulut­tua roko­tuk­ses­ta, eli sat­tu­mal­ta samoi­hin aikoi­hin kuin suun­ni­tel­lut liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set vii­meis­tään loppuisivat.

 7. Aja­tel­kaa, miten huo­nos­ti asiat hoi­de­taan muu­al­la, kun Suo­mi on kuu­lem­ma koro­nan vas­tai­sen tais­te­lun mallimaa.

 8. Poli­tiik­ka tuli vas­ten­mie­li­sel­lä taval­la mukaan kuvaan täl­lä vii­kol­la. Ja ilmei­ses­ti tämä kepu­loin­ti jat­kuu kesä­kuul­le asti kun vaa­lit siirrettiin.

  1. Poli­ti­koin­tia on ollut jat­ku­vas­ti ikä­väl­lä taval­la. Avit ovat jo jon­kun aikaa jär­jes­tä­neet rajoil­la pak­ko­tes­tit niil­le, joil­la ei ole esit­tää nega­tii­vis­ta tes­ti­tu­los­ta. Ja kui­ten­kin Kokoo­muk­sen Lepo­mä­ki ihmet­te­li Verk­ko­uu­ti­sis­sa lau­an­tai­na 28.3. , mik­si “rajoil­la ei tuli­joil­ta saa kysyä edes tes­ti­to­dis­tus­ta”. Tuol­lai­nen vies­tin­tä kyl­lä uppo­aa moneen täydestä.

 9. Soi­nin­vaa­ra­kin loi­ven­taa loo­gi­sen roko­tus­jär­jes­tyk­sen van­hus­ten rokot­ta­mi­sen jäl­kei­seen aikaan, mut­ta aja­tus­leik­ki­nä voi poh­tia, mikä oli­si Suo­men tilan­ne nyt, jos kaik­ki rokot­teet tähän asti oli­si annet­tu kehä kol­mo­sen sisäpuolella.

  Toi­nen, asia, joka on ollut vähän esil­lä, on roko­tus­ten laa­haa­mi­nen. Maas­sa tun­tuu ole­van pari­sa­taa­tu­hat­ta annos­ta joka het­ki odot­ta­mas­sa otta­jaa. Logis­tiik­ka vas­tii tie­tys­ti veron­sa, mut­ta näin iso viive?

  1. Timo A.:
   Soi­nin­vaa­ra­kin loi­ven­taa loo­gi­sen roko­tus­jär­jes­tyk­sen van­hus­ten rokot­ta­mi­sen jäl­kei­seen aikaan, mut­ta aja­tus­leik­ki­nä voi poh­tia, mikä oli­si Suo­men tilan­ne nyt, jos kaik­ki rokot­teet tähän asti oli­si annet­tu kehä kol­mo­sen sisäpuolella.

   Toi­nen, asia, joka on ollut vähän esil­lä, on roko­tus­ten laa­haa­mi­nen. Maas­sa tun­tuu ole­van pari­sa­taa­tu­hat­ta annos­ta joka het­ki odot­ta­mas­sa otta­jaa. Logis­tiik­ka vas­tii tie­tys­ti veron­sa, mut­ta näin iso viive?

   mikä oli­si Suo­men tilan­ne nyt, jos kaik­ki rokot­teet tähän asti oli­si annet­tu kehä kol­mo­sen sisäpuolella.”

   Help­po vas­ta­ta. Jos men­nees­tä voi ennus­taa tule­vaa niin rokot­tei­den tuo­ma hyö­ty oli­si ulos­mi­tat­tu täy­si­mää­räi­se­nä vaik­ka­pa hel­pot­ta­mal­la baa­rien ja yöker­ho­jen aukioloja.

   Ja parem­pia­kin jos­sit­te­lu­ja on. Jos toi­met oli­si aloi­tet­tu sil­loin kun eks­po­nen­ti­aa­li­nen kas­vu alkoi elo­kuun alku­puo­lel­la niin oli­si sel­vit­ty vähem­mil­lä toi­mil­la kuin nyt. Jos­ta­kin syys­tä tar­tun­to­jen annet­tiin kas­vaa tasais­ta eks­po­nen­ti­aa­lis­ta käy­rää loka­kuul­le asti.

   Uudes­sa See­lan­nis­sa oli kuu­kausi sit­ten 11 maan sisäl­lä tapah­tu­neen tar­tun­nan rypäs ja koko maa­kun­ta oli lock­dow­nis­sa yli vii­kon. Suo­mes­sa todet­tai­siin että tilan­ne on rau­hal­li­nen ja kään­net­täi­siin kyl­keä. Toi­met aloi­tet­tai­siin vas­ta kun 11 tar­tun­taa on muut­tu­nut tuhan­sik­si ja oikea­suh­tai­suus on var­mis­tet­tu anta­mal­la epi­de­mian ensin levitä.

   Uudes­sa See­lan­nis­sa ei enem­pää tar­tun­to­ja tul­lut. Rajal­la karan­tee­nu­ti­lois­sa on ollut välil­lä yli sata­kin tar­tun­nan saanutta.

   Myös Suo­mes­sa on pie­nil­lä paik­ka­kun­nal­la saa­tu vas­taa­via ryp­päi­tä kukis­tet­tua vas­taa­vil­la toi­mil­la, suu­rim­mil­laan Vaa­san kaupungissa.

   1. K.k.: rokot­tei­den tuo­ma hyö­ty oli­si ulos­mi­tat­tu täy­si­mää­räi­se­nä vaik­ka­pa hel­pot­ta­mal­la baa­rien ja yöker­ho­jen aukioloja.

    Tämä on ihan sel­vä. Pks oli­si ollut koko ajan samas­sa tilan­tees­sa, mut­ta vapaam­min ja muu­al­la maas­sa oli­si ris­ki­ryh­mät rokottamatta.

    Nämä roko­tuk­sen suun­taa­mi­set eivät tapah­du ilman käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sia. Mer­kit­tä­vin muu­tos tapah­tuu tie­ten­kin poliit­ti­sel­la tasol­la. Luo­vu­taan esi­mer­kik­si Liikkumisrajoituksista.

  2. Art­tu:
   Toi­vo­taan, ettei kukaan hok­saa alkaa sovel­taa samaa peri­aa­tet­ta EU-tasol­la. Sil­loin meil­le Suo­meen tuli­si rokot­teis­ta vain rippeitä. 

   Tuos­sa ero­na on se, että 

   Timo A.: Toi­nen, asia, joka on ollut vähän esil­lä, on roko­tus­ten laa­haa­mi­nen. Maas­sa tun­tuu ole­van pari­sa­taa­tu­hat­ta annos­ta joka het­ki odot­ta­mas­sa otta­jaa. Logis­tiik­ka vas­tii tie­tys­ti veron­sa, mut­ta näin iso viive?

   Käy­tän­nös­sä vii­vet­tä ei ole pal­joa­kaan. THL:n luvuis­sa maa­han saa­pu­nei­den annos­ten mää­rää päi­vi­te­tään ker­ran vii­kos­sa, jol­loin las­kel­maan tulee aina ker­ral­la yli sata­tu­hat­ta uut­ta annos­ta, ja koh­ta pari­sa­taa­tu­hat­ta. Tosia­sias­sa ei val­mis­ta­jien roko­te-erät tule­vat maa­han eri päi­vi­nä, mut­ta jos pii­ki­tet­ty­jen annos­ten pro­sen­tin las­kee maa­nan­tai-aamu­na, niin se näyt­tää aina hei­kol­ta, ja sun­nun­tai-aamu­na pal­jon parem­mal­ta. Toi­nen jut­tu on se, että roko­tus­re­kis­te­ris­sä on myös vii­vet­tä. Roko­tuk­sia päi­vit­tyy sin­ne pari­kin viik­koa jäl­ki­kä­teen. Kyse on siis THL:n tie­to­kan­nas­ta, jon­ne tulee tie­to­ja kun­tien sadas­ta ja yhdes­tä eri­lai­ses­ta tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä. Pii­ki­tet­ty­jen annos­ten mää­rä on rekis­te­ris­sä kul­la­kin het­kel­lä mon­ta tuhat­ta annos­ta jäl­jes­sä, ja tämä ero­tus tulee var­mas­ti kas­va­maan, kun rokot­tei­ta nyt saa­daan maa­han enem­män ja päi­vit­täin piii­ki­te­tään suu­rem­pia määriä.

   Itse en ole logis­tii­kas­ta lai­sin­kaan huo­lis­sa­ni. Suo­mes­sa on käy­tän­nös­sä pii­ki­tet­ty suu­rel­ta osin puo­len­tois­ta vii­kon ja vii­meis­tään kah­den vii­kon sisäl­lä kaik­ki mitä maa­han tulee. Tämä näkyy myös THL:n roko­tus­si­vul­la ole­vas­ta käy­räs­tä, jos­sa on saa­pu­nei­den annos­ten ja roko­tus­ten kumu­la­tii­vi­set mää­rät samas­sa kuvaa­jas­sa. Roko­tus­ten mää­rä ei ole jää­nyt jäl­keen vaan seu­raa saa­pu­nei­den annos­ten mää­rää vakioviiveellä.

 10. Aluei­den sisäl­lä kan­nat­taa käyt­tää hen­ki­lö­koh­tais­ta ris­kiä (ikä ja esi­mer­kik­si yli­pai­no) mut­ta myös ris­ki­ryh­mien sisäl­lä kan­nat­taa ottaa huo­mioon tar­tun­ta­ris­ki ja tar­tut­taa myös ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat nopeam­min siel­lä, mis­sä hei­dän ris­kin­sä saa­da tar­tun­ta on suurempi.”

  Tuos­sa lie­nee pie­ni kir­joi­tus­vir­he: ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat oli­si kai tar­koi­tus rokot­taa eikä tar­tut­taa? Muu­toin tuos­sa virk­kees­sä tai­det­tiin aika hyvin tii­vis­tää koko kir­joi­tuk­sen ydinajatus.

  Mitä tulee jul­ki­seen roko­te­kes­kus­te­luun, niin itseä­ni häi­rit­see välil­lä näky­vä “kep­pi ja pork­ka­na” ajat­te­lu­ta­pa, jos­sa roko­tet­ta pide­tään pal­kin­to­na, kan­nus­tee­na tai jona­kin mikä pitäi­si ansai­ta, eikä lää­ke­tie­teel­li­se­nä toi­men­pi­tee­nä, jol­la pyri­tään mini­moi­maan epi­de­mian vai­ku­tuk­sia kan­sa­lais­ten ter­vey­del­le ja ter­vey­den­hoi­don kantokyvylle.

  Samaan ajat­te­luun saat­taa myös liit­tyä rajoi­tus­mää­räys­ten näke­mi­nen ran­gais­tuk­se­na, eikä epi­de­mio­lo­gi­se­na toi­men­pi­tee­nä, jol­la pyri­tään rajoit­ta­maan epi­de­mian vai­ku­tuk­sia kan­sa­lais­ten ter­vey­del­le ja ter­vey­den­hoi­don kantokyvylle.

 11. Alue­po­li­tiik­kaa kyl­lä, mut­ta jos roko­te­jär­jes­tys­tä muu­te­taan, on perus­suo­ma­lais­ten vaa­li­voit­to varma.

  Kan­san syvien rivien somes­sa kier­tää jo nyt huu­haa kuin­ka maa­han­muut­ta­jil­le annet­tai­siin roko­te ennen kantasuomalaisia.

  En yllät­tyi­si, jos naa­pu­rin trol­li­teh­das ruok­ki­si jo nyt näi­tä liek­ke­jä heit­tä­mäl­lä ben­saa liekkeihin.

  On jo sel­vää, että suo­ma­lai­set saa­daan roko­tet­tua, joten poli­tiik­ka on palan­nut. Se, että mon­ta­ko ehtii kuol­la ennen sitä, on sivuseik­ka, var­sin­kin, kun käy­rät kään­tyi­vät las­kuun. Mök­ki-pää­siäi­nen las­kee käy­riä entisestään.

  Oulus­sa otet­tiin juu­ri kiin­ni uus­nat­si, joka val­mis­te­li pommi-iskua.

  Ei ole viimeinen.

 12. Minun sil­mis­sä­ni THL on menet­tä­nyt kaik­ki uskot­ta­vuu­ten­sa rip­peet jo kau­an sit­ten. Ei tämä yllä­tä enää lain­kaan. Siel­tä suol­le­taan sel­lai­sia lausun­to­ja, joi­ta pää­mi­nis­te­ri ja vara­pää­mi­nis­te­ri kul­loin­kin tah­to­vat näh­dä. Totuus­poh­jaa niis­sä on kor­kein­taan siteeksi.

  Mer­kit­tä­vää on, että alkuun hil­jaa hymis­te­le­vä media on alka­nut nyt repiä noi­ta epä­us­kot­ta­via lausun­to­ja kap­pa­leik­si, vih­doi­kin. Ehkä se antaa voi­mia ja roh­keut­ta perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le­kin nyt pii­na­vii­kol­la, jon­ka nimi­tys saa tänä vuon­na aivan uuden merkityksen.

  Muis­tat­te­ko, miten vaa­ral­li­sia mas­kit oli­vat vie­lä vuo­si sitten?

  PS Mikä vara­pää­mi­nis­te­ri? Joku kolum­nis­ti jos­sain leh­des­sä titu­lee­ra­si Kiu­rua vara­pää­mi­nis­te­rik­si mie­les­tä­ni aika osuvasti!

  1. Daniel Feder­ley:
   Minun sil­mis­sä­ni THL on menet­tä­nyt kaik­ki uskot­ta­vuu­ten­sa rip­peet jo kau­an sit­ten. Ei tämä yllä­tä enää lain­kaan. Siel­tä suol­le­taan sel­lai­sia lausun­to­ja, joi­ta pää­mi­nis­te­ri ja vara­pää­mi­nis­te­ri kul­loin­kin tah­to­vat näh­dä. Totuus­poh­jaa niis­sä on kor­kein­taan siteeksi.

   Mer­kit­tä­vää on, että alkuun hil­jaa hymis­te­le­vä media on alka­nut nyt repiä noi­ta epä­us­kot­ta­via lausun­to­ja kap­pa­leik­si, vih­doi­kin. Ehkä se antaa voi­mia ja roh­keut­ta perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le­kin nyt pii­na­vii­kol­la, jon­ka nimi­tys saa tänä vuon­na aivan uuden merkityksen.

   Muis­tat­te­ko, miten vaa­ral­li­sia mas­kit oli­vat vie­lä vuo­si sitten?

   PS Mikä vara­pää­mi­nis­te­ri? Joku kolum­nis­ti jos­sain leh­des­sä titu­lee­ra­si Kiu­rua vara­pää­mi­nis­te­rik­si mie­les­tä­ni aika osuvasti!

   Muis­tat­te­ko miten tam­mi­kuus­sa 2021 Sak­sa kohah­dut­ti mää­rää­mäl­lä FFP2 mas­kit pakollisiksi?

   Muis­tat­te­ko, kuin­ka vii­me vii­kon lopul­la ker­rot­tiin, että Sak­san tar­tun­nat voi­vat koho­ta jopa 100 000 tar­tun­taan päivässä?

   Eivät kas­vo­mas­kit kyke­ne hidas­ta­maan epi­de­mian kiih­ty­mis­tä vaik­ka ne todis­te­tus­ti suo­dat­ta­vat pisa­roi­ta, kos­ka nii­tä ei käy­te­tä siel­lä, mis­sä epi­de­mia var­si­nai­ses­ti levi­ää, kuten vaik­ka­pa ihan koto­na per­heen kes­ken, tai ravin­to­las­sa syö­des­sä ja juodessa.

   Suo­ma­lai­sis­ta 94% ker­toi miten he ovat käyt­tä­neet mas­kia vää­rin. Nk. tas­ku­mas­ki on ylei­nen. Mas­ki on vää­rin käy­tet­ty­nä jopa epi­de­mi­aa edistävä.

   1. FOOBAR:
    Eivät kas­vo­mas­kit kyke­ne hidas­ta­maan epi­de­mian kiih­ty­mis­tä vaik­ka ne todis­te­tus­ti suo­dat­ta­vat pisa­roi­ta, kos­ka nii­tä ei käy­te­tä siel­lä, mis­sä epi­de­mia var­si­nai­ses­ti levi­ää, kuten vaik­ka­pa ihan koto­na per­heen kes­ken, tai ravin­to­las­sa syö­des­sä ja juodessa.

    Suo­ma­lai­sis­ta 94% ker­toi miten he ovat käyt­tä­neet mas­kia vää­rin. Nk. tas­ku­mas­ki on ylei­nen. Mas­ki on vää­rin käy­tet­ty­nä jopa epi­de­mi­aa edistävä. 

    Mut­ta yhä sil­ti kehi­tel­lään puo­li­vil­lai­sia “mas­ki­pak­ko­ja”, eli pako­te­taan mas­kit tyy­liin jul­ki­siin ja kaup­poi­hin, ja näin koi­te­taan vält­tää ravin­to­loi­den ja kai­ken muun sulkeminen.

    Tosin taas sopii poh­tia min­kä takia rajoil­le ei vain saa­da kont­rol­lia, pak­ko­ka­ran­tee­nien pitäi­si olla ok, val­tao­sa­han voi­si vält­tyä näil­tä jät­tä­mäl­lä mat­kus­ta­mi­sen väliin (ver­taa ne ravin­to­loi­den kävi­jä­kir­jat)? Kuin­ka monel­la nyt on tääl­lä­kään oikeas­ti “pak­ko­mat­ko­ja”, jot­ka on ihan pak­ko teh­dä? Nopeas­ti tulee mie­leen pak­ko­mat­kus­ta­jik­si ainoas­taan logis­tiik­kaan liit­ty­vät työt näin digi­taa­li­sen glo­ba­li­saa­tion aika­na, ja näil­le logis­ti­sen alan ammat­ti­lai­sil­le tie­ten­kin voi­tai­siin jär­jes­tää eri­tyis­jär­jes­te­lyt karan­tee­nien osal­ta pak­ko­tes­tein sekä mah­dol­li­sim­man eris­te­tyn kans­sa­käy­mi­sen kans­sa, eli sitä samaa kon­tak­tien minimoimista.

    Tai­taa vaan mat­kus­ta­mi­ses­ta olla teh­ty se suu­rin ja tär­kein ihmi­soi­keus nykypäivänä.

   2. FOOBAR: Muis­tat­te­ko miten tam­mi­kuus­sa 2021 Sak­sa kohah­dut­ti mää­rää­mäl­lä FFP2 mas­kit pakollisiksi?

    Muis­tat­te­ko, kuin­ka vii­me vii­kon lopul­la ker­rot­tiin, että Sak­san tar­tun­nat voi­vat koho­ta jopa 100 000 tar­tun­taan päivässä?

    Eivät kas­vo­mas­kit kyke­ne hidas­ta­maan epi­de­mian kiih­ty­mis­tä vaik­ka ne todis­te­tus­ti suo­dat­ta­vat pisa­roi­ta, kos­ka nii­tä ei käy­te­tä siel­lä, mis­sä epi­de­mia var­si­nai­ses­ti levi­ää, kuten vaik­ka­pa ihan koto­na per­heen kes­ken, tai ravin­to­las­sa syö­des­sä ja juodessa.

    Suo­ma­lai­sis­ta 94% ker­toi miten he ovat käyt­tä­neet mas­kia vää­rin. Nk. tas­ku­mas­ki on ylei­nen. Mas­ki on vää­rin käy­tet­ty­nä jopa epi­de­mi­aa edistävä.

    Tätä asi­aa eli mas­kien vai­ku­tus­ta tau­din leviä­mi­seen on tut­kit­tu muun muas­sa tilas­toa­na­lyy­sein. Ei tar­vi itse kek­siä, mitä vai­ku­tuk­sia muka on tai on ole­mat­ta. Kom­ment­ti­si on kuin sala­liit­to­teo­ree­ti­kon kynästä. 

    Lisäk­si mas­kia voi käyt­tää täy­sin jär­ke­väs­ti ja tur­val­li­ses­ti vaik­ka ei nou­da­ta­kaan THL:n “sai­raa­laoh­jei­ta”. Kum­mal­lis­ta, jos tämä­kin asia on vie­lä vuo­den jäl­keen epä­sel­vää. Lisää voi googla­ta: using dis­po­sable mask many times

 13. Asia voi­daan hoi­taa rei­lus­ti ja tehok­kaas­ti: rokot­teet anne­taan pahi­ten kär­si­vil­le alueil­le, mut­ta näi­tä aluei­ta ja hen­ki­löi­tä myös sako­te­taan rei­lus­ti lepsuilusta.

  Rei­luu­den puu­te ei pitem­mäl­lä aika­vä­lil­lä ole teho­kas­ta sekään.

 14. Mie­les­tä­ni Osmo antaa ihan fik­sun argu­men­tin täs­sä ja itseä­kin mie­ti­tyt­tää viran­omais­ten poli­ti­koin­ti. Toi­vot­ta­vas­ti täs­tä saa­daan kai­kes­ta vatu­loin­nis­ta huo­li­mat­ta pää­tös aikaiseksi.

  Toi­nen asia mikä mie­ti­tyt­tää on se, että roko­tam­me täl­lä het­kel­lä käy­tän­nös­sä 4 päi­vä­nä viikossa.

  Maa­nan­tai­sin roko­te­mää­rät ovat koh­tuul­li­sen mata­lat, tiis­tais­ta per­jan­tai­hin tah­ti kas­vaa jat­ku­vas­ti ja näyt­tää ihan hyväl­tä, lau­an­tai­sin ollaan yleen­sä maa­nan­tain tah­dis­sa ja sun­nun­tai­sin emme roko­ta juu­ri ketään.

  Läh­de: https://mobile.twitter.com/bot_fi/status/1375767165526274050/photo/1

  THL päi­vit­tää aina maa­nan­tai­sin edel­li­sel­lä vii­kol­la saa­pu­neet rokot­teet. Datan perus­teel­la kui­ten­kin voi­sim­me rokot­taa kym­me­niä tuhan­sia ihmi­siä enem­män per viik­ko. Ei kovin tehokasta.

  1. Toi­nen asia mikä mie­ti­tyt­tää on se, että roko­tam­me täl­lä het­kel­lä käy­tän­nös­sä 4 päi­vä­nä viikossa.

   Maa­nan­tai­sin roko­te­mää­rät ovat koh­tuul­li­sen mata­lat, tiis­tais­ta per­jan­tai­hin tah­ti kas­vaa jat­ku­vas­ti ja näyt­tää ihan hyväl­tä, lau­an­tai­sin ollaan yleen­sä maa­nan­tain tah­dis­sa ja sun­nun­tai­sin emme roko­ta juu­ri ketään.

   THL päi­vit­tää aina maa­nan­tai­sin edel­li­sel­lä vii­kol­la saa­pu­neet rokot­teet. Datan perus­teel­la kui­ten­kin voi­sim­me rokot­taa kym­me­niä tuhan­sia ihmi­siä enem­män per viik­ko. Ei kovin tehokasta.

   Käyt­tä­mät­tö­miä annok­sia on 34 000, siis puo­lek­si­tois­ta päi­väk­si nyky­vauh­dil­la. Reser­vin kasaa­mi­nen lie­nee jos­sain mää­rin hyö­dyl­lis­tä, että saa­daan kak­ko­san­nok­set annet­tua ajois­sa ja että roko­tusai­ko­ja ei tar­vit­si­si perua satun­nais­ten, pien­ten toi­mi­tus­vaih­te­lui­den takia. Käsit­tääk­se­ni voi­tai­siin rokot­taa jopa 600 000 ihmistä/viikko, jos oli­si mil­lä rokot­taa. Ei ole. 

   Ensi­si­jai­nen pul­lon­kau­la on roko­te­toi­mi­tuk­set, täs­sä vai­hees­sa sun­nun­tai­na rokot­ta­mi­nen on täy­sin mer­ki­tyk­se­tön­tä, eikä sii­tä tuli­si muu­ta kuin lisä­ku­lu­ja, arki­päi­vi­nä saa­daan pis­tet­tyä kaik­ki saa­dut rokot­teet, vaik­ka rokot­tei­den saa­ta­vuus moninkertaistuisikin.

  2. Tero:
   Toi­nen asia mikä mie­ti­tyt­tää on se, että roko­tam­me täl­lä het­kel­lä käy­tän­nös­sä 4 päi­vä­nä viikossa. 

   Ei pidä paik­kaan­sa. Nuo luvut ovat kuna­kin päi­vä­nä rekis­te­rin koko­nais­mää­räs­sä tapah­tu­nei­ta muu­tok­sia. Ne eivät ker­ro rokot­ta­mi­sen ajan­koh­das­ta. Maa­nan­tain luku tulee yhdel­tä ilta­päi­väl­lä, ja sii­nä ei tie­ten­kään ole maa­nan­tain roko­tuk­sia muka­na, kun päi­vä on vie­lä kes­ken ja rokot­ta­jat eivät ole teh­ty­jä­kään roko­tuk­sia ehti­neet kun­tan­sa tie­to­jär­jes­tel­mis­tä siir­tä­mään THL:lle. Samas­ta syys­tä lau­an­tain luke­mat vas­taa­vat arki­päi­vää, vaik­ka lau­an­tai­sin ei pal­jon roko­te­ta. Sil­loin THL:n rekis­te­riin tulee per­jan­tain ja sitä aiem­pien päi­vien rokotuksia.

   Roko­tus­re­kis­te­ri päi­vit­tyy myös takau­tu­vas­ti yllät­tä­vän­kin kau­as. Itse olen huo­man­nut THL:n tie­dois­sa, että esim. kah­den vii­kon takai­nen viik­ko­sum­ma kas­vaa edel­leen hil­jal­leen. Toi­sin sanoen, tie­to­ja roko­tuk­sis­ta vie­dään tie­to­jär­jes­tel­miin ja siir­re­tään THL:lle jois­sa­kin tapauk­sis­sa mel­koi­sel­la vii­veel­lä. Kun­nil­la on ter­vey­den­hoi­don tie­to­jär­jes­tel­miä suun­nil­leen jokai­sel­la oman­lai­sen­sa, noin vähän liioitellen.

   Näil­lä luvuil­la ei kyl­lä­kään kan­na­ta pää­tään vai­va­ta sen enem­pää. THL:n sivuil­ta näkyy viik­ko­sum­mat, ja nii­den avul­la voi aika hyvin seu­ra­ta roko­tus­ten edis­ty­mis­tä. Roko­tus­ten mää­rät vii­me viik­koi­na oli­vat seuraavat:

   10 vk 122 352

   11 vk 126 063

   12 vk 108 404

   Vii­me vii­kol­la eli vii­kol­la 12 oli AstraZe­necan roko­te tauol­la, mikä aiheut­ti n. 20 000 roko­tuk­sen notkahduksen. 

   Se on kyl­lä­kin tot­ta, että Suo­mes­sa ei pal­jon vii­kon­lop­pu­na roko­te­ta. Tähän saak­ka sii­hen on ollut ihan hyvä syy, eli se, että kun rajoit­ta­va teki­jä on rokot­tei­den mää­rä, niin ei tie­tys­ti kan­na­ta pitää hen­ki­lö­kun­taa vii­kon­lop­pu­na töis­sä, kun saa­ta­vil­la ole­vat rokot­teet ehtii pii­kit­tää muu­ten­kin. Tilan­ne var­maan tulee muut­tu­maan nyt kun rokot­tei­ta tulee maa­han enemmän.

 15. Mik­si maa­il­man­his­to­rian ehdot­to­mas­ti suu­rin bis­nes halut­tai­siin tukah­dut­taa? Fol­low the money.

  1. Mör­kö­kö:
   Mik­si maa­il­man­his­to­rian ehdot­to­mas­ti suu­rin bis­nes halut­tai­siin tukah­dut­taa? Fol­low the money.

   Maa­il­man­his­to­rian suu­rin bis­nes, eli fos­sii­li­set polt­toai­neet? Kyl­lä­hän niis­tä eroon pyri­tään, mut­ta han­ka­laa se on. Liit­tyy aihee­seen miten?

 16. ” Muis­tio: Asiantuntija­ryhmä esit­ti äänin 11–1 roko­tus­ten pikais­ta pai­not­ta­mis­ta pahim­mil­le tauti­alueille – Hal­li­tus ei nou­da­ta suositusta”

  Suo­mi

  2011- kepu pet­tää aina
  2021- kepu tap­paa aina

  Kehi­tys kehit­tyy. Ainut posi­tii­vi­nen jut­tu täs­sä on Covid-19 testitulos

 17. Jän­nää kun kor­kea vir­ka­mies saa oikein juh­lia sitä että maa­kun­tien edus­ta­ja­na aiheut­taa tur­hia kuo­le­mia ete­läs­sä, eikä asias­ta syn­ny edes kohua. Eikö mikään taho oikeas­ti voi pis­tää täl­lais­ta syyt­tee­seen, jos Haa­vis­to oli syyt­tees­sä joi­den­kin pen­tu­jen hake­mi­ses­ta siel­tä pako­lais­lei­ril­tä? Ihmis­ten tie­toi­nen mur­haa­mi­nen ei ole edes vir­ka­vir­he? On mie­len­kiin­toi­nen kuo­le­man kult­tuu­ri Suo­men medias­sa ja poli­tii­kas­sa, kun ihmi­siä saa tapat­taa vain sen takia että asu­vat ete­läs­sä. Suo­mi on pas­ka maa.

  1. No eikai se vir­ka­mies sitä tau­tia tuo maa­han. Logiik­ka­si perus­teel­la Haa­vis­to pitäi­si aset­taa TÄSTÄKIN syys­tä oikeuteen.

 18. Täs­sä kysy­tään nyt neu­voa vää­rän alan asian­tun­ti­joil­ta. Kysees­sä on mate­maat­ti­nen ongel­ma, miten saa­daan rajal­li­ses­ta hyö­dyk­kees­tä (rokot­teet) suu­rin hyö­ty (vähem­män kuo­le­mia, sai­raa­la­hoi­toa ym). Tus­kin lää­kik­ses­sä on tuol­lais­ta ope­tet­tu, mut­ta vaik­ka yli­opis­ton mate­ma­tii­kan lai­tok­sel­la tuo oli­si hel­poh­ko har­joi­tus­teh­tä­vä. Poliit­ti­sel­la sun­mu­roin­nil­la tämä on kui­ten­kin ilmei­ses­ti saa­tu vai­kut­ta­maan maa­il­man vai­keim­mal­ta ongelmalta.

  1. Smo­kin’ Joe:
   Täs­sä kysy­tään nyt neu­voa vää­rän alan asian­tun­ti­joil­ta. Kysees­sä on mate­maat­ti­nen ongel­ma, miten saa­daan rajal­li­ses­ta hyö­dyk­kees­tä (rokot­teet) suu­rin hyö­ty (vähem­män kuo­le­mia, sai­raa­la­hoi­toa ym). Tus­kin lää­kik­ses­sä on tuol­lais­ta ope­tet­tu, mut­ta vaik­ka yli­opis­ton mate­ma­tii­kan lai­tok­sel­la tuo oli­si hel­poh­ko har­joi­tus­teh­tä­vä. Poliit­ti­sel­la sun­mu­roin­nil­la tämä on kui­ten­kin ilmei­ses­ti saa­tu vai­kut­ta­maan maa­il­man vai­keim­mal­ta ongelmalta.

   Esi­mer­kik­si yli 70 vuo­ti­aal­la on pari­sa­taa­ker­tai­nen kuo­le­man­ris­ki ver­rat­tu­na parikymppiseen.

   Ikä on huo­mat­ta­vas­ti mer­kit­tä­väm­pi teki­jä kuin alue mut­ta jos tar­koi­tus on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la aloit­taa van­hem­mis­ta ikä­luo­kis­ta alas­päin niin sil­loin mate­ma­tiik­ka tai­taa olla aika aukoton.

   Sen sijaan HUS tj ehti jo häm­men­tää sop­paa ehdot­ta­mal­la roko­tus­bus­se­ja maa­han­muut­ta­ja­val­tai­sil­le alueil­le. Sitä ei sit­ten oikein mate­ma­tii­kal­la voi perus­tel­la. Tosin ei sitä käsit­tääk­se­ni olla edes tekemässäkään.

 19. Näi­nä aikoi­na ei lyö­dä puul­la pää­hän, se oli leka.

 20. Kun nume­rois­ta tyk­kään, las­kes­ke­lin­pa tätä hie­man minä­kin. Jul­ki­suu­des­sa ollei­den tie­to­jen (https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007889538.html) mukaan vii­koil­la 13–15 tulos­sa oli­si 692.000 roko­tet­ta. Ole­tet­ta­vas­ti näi­den logis­tiik­ka on jo luk­koon lyö­ty. Näis­tä noin 45.000 on varat­ta­va vii­kol­la 6 ja aiem­min ensim­mäi­sen annok­sen saa­neil­le, jot­ka eivät vie­lä ole saa­neet tois­ta annos­ta (las­ket­tu 29.3 roko­te­re­kis­te­rin tie­dois­ta). Muil­le jää siis 647.000. Rokot­ta­mat­to­mia yli 65-vuo­tiai­ta on 662.000. Toi­sin sanoen yli 65-vuo­tiais­ta ilman roko­tet­ta jäi­si n. 15.000. Kos­ka tilas­tot laa­ha­vaat kui­ten­kin jäl­jes­sä, voi­daan olet­taa tuon ver­ran rokot­tei­ta ole­van aiem­mis­ta eris­tä vie­lä tilas­toi­hin pää­ty­mät­tä. Joten yli 65-vuo­ti­aat on käy­tän­nös­sä roko­tet­tu huh­ti­kuun puo­les­sa välissä.

  Entä sit­ten seu­raa­vat vii­kot? Suu­rim­mas­sa ris­kis­sä 65-vuo­tiai­den jäl­keen ovat 50–64 ‑vuo­ti­aat (esim. teho­hoi­toon jou­tu­neis­ta >75% on yli 50-vuo­tiai­ta). Rokot­ta­mat­to­mia 50–64 ‑vuo­tiai­ta on 934.000, jois­ta HUS:n ja Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rien alueil­la n. 357.000. Jos rokot­tei­ta tulee maa­han yhtään sitä tah­tia, mitä ennus­teis­sa on lupail­tu, koko maan yli 50-vuo­ti­aat on ker­taal­leen roko­tet­tu tou­ko­kuun puo­leen väliin men­nes­sä, jopa aiemmin.

  Teh­dään aja­tus­leik­ki: allo­koi­daan kaik­ki loput huh­ti­kuul­la tule­vat rokot­teet (vii­kot 16 ja 17) Uudel­le­maal­le ja Var­si­nais-Suo­meeen. Kes­ki­mää­rin siis yli 50-vuo­ti­aat näil­lä alueil­la tuli­si­vat roko­te­tuk­si noin kak­si viik­koa aiem­min kuin muu­ten. Pal­jon­ko sääs­te­tään sairaanhoitojaksoja?

  Nyt sit­ten taas pääs­tään sii­hen ihmeel­li­syy­teen, että THL:n muis­tios­sa on visus­ti jätet­ty ker­to­mat­ta se, mil­lä ilmaan­tu­vuus­lu­ku­ta­soil­la roko­tus­pai­no­tus­ten vai­ku­tus on las­ket­tu. On vain annet­tu sanal­li­nen luon­neh­din­ta “kor­kean”, “kes­ki­mää­räi­sen” ja “mata­lan” ilmaan­tu­vuu­den alue. Tai eihän täs­sä mitään ihmeel­lis­tä ole – jat­ke­taan ihan loo­gi­ses­ti samaa lin­jaa, jon­ka mukaan las­kel­mien taus­ta­tie­to­ja ei julkaista.

  Tau­lu­kos­ta käy kui­ten­kin ilmi, että ilman roko­tuk­sia sai­raan­hoi­to­jak­so­ja tuli­si noin 5000. Nyt sit­ten pitäi­si tie­tää, kuin­ka moni tar­tun­nan saa­neis­ta yli­pää­tään jou­tuu sai­raa­la­hoi­toon. Täl­lais­ta tilas­toa­han Suo­mes­sa useim­mis­ta muis­ta mais­ta poi­ke­ten ei jul­kais­ta. Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia kos­ke­van lakie­si­tyk­sen ske­naa­rio­las­kel­mis­sa osuu­te­na näy­tet­täi­siin käy­tet­tä­vän noin 4–5%. Kol­mes­sa vii­mei­sim­mäs­sä Suo­men hybri­di­stra­te­gian seu­ran­nan tilan­near­vio­ra­por­tis­sa on sen­tään annet­tu alka­nei­den sai­raan­hoi­to­jak­so­jen luku­mää­rä [aiem­mis­sa ei], ja jos k.o. luvun jakaa edel­li­sen vii­kon tar­tun­noil­la, pää­see tuo­hon samaan haa­ruk­kaan. Joten las­ke­taan vaik­ka vii­del­lä pro­sen­til­la. Tekee 100.000 tar­tun­taa. Tau­lu­kon otsak­keen mukaan ajan­jak­so­na on “kun­nes kaik­ki alu­eet on roko­tet­tu”. Ole­tet­ta­vas­ti aika­vä­li oli­si siis noin maa­lis­kuun puo­les­ta välis­tä (jol­loin ana­lyy­si ilmei­ses­ti on teh­ty) kesä­kuun lop­puun, eli n. 15 viik­koa. Ilmaan­tu­vuu­te­na (14 vrk) koko maan kes­kiar­vo­na koko ajal­le tämä tar­koit­tai­si noin 240. Hulp­pea luku. Tuo­hon kes­kiar­voon pää­se­mi­sek­si pitäi­si lähi­viik­koi­na pääs­tä kor­kean ilmaan­tu­vuu­den alueil­la rei­lus­ti yli 500:n lukemiin.

  Joten las­ke­taan vähän rea­lis­ti­sem­mil­la luke­mil­la. Ole­te­taan, että ilmaan­tu­vuus väes­tös­sä kes­ki­mää­rin pysyy noin 300:n kiep­peis­sä Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa, eli las­kut­ren­di hii­puu. Ikä­ryh­mä­koh­tai­sis­ta tar­tun­ta­ti­las­tois­ta kui­ten­kin huo­ma­taan, että 50–59 ‑vuo­tiai­den ikä­ryh­mäs­sä ilmaan­tu­vuus on vii­me huip­pu­viik­koi­na ollut n. 80–90% ja 60–69 ‑vuo­tiai­den ikä­ryh­mäs­sä 40–45% kaik­kien ikä­ryh­mien kes­kiar­vos­ta – ilmei­ses­ti varo­vai­sem­man käyt­täy­ty­mi­sen takia (roko­tuk­set eivät ole vie­lä ehti­neet juu­ri­kaan vai­kut­taa). Joten las­ke­taan vaik­ka 250:llä (83% 300:sta), ja aikais­te­taan 357.000:n hen­ki­lön roko­tuk­sia 2 viik­koa. Tekee 893 [sääs­tet­tyä] tar­tun­taa k.o. kah­den vii­kon aika­na. Ole­te­taan, että ikä­ryh­mäs­tä 10% jou­tuu tar­tun­nan saa­tu­aan sai­raa­la­hoi­toon. Tekee 90 sääs­tet­tyä sai­raan­hoi­to­jak­soa k.o. alueil­la mii­nus muu­ta­man lisäys muil­la alueilla.

  Tämä siis, kun teh­dään kun­non raju kaik­kien rokot­tei­den siir­to noin parin vii­kon ajal­ta. Jos vain pano­te­taan, vai­ku­tus jää pienemmäksi.

  Noin yhteen­ve­to­na voi­si tode­ta, että kyl­lä­hän roko­te­jär­jes­tys­tä voi­daan ruve­ta pai­not­ta­maan, mut­ta – maan joh­toa lai­na­tak­se­ni – sil­lä näyt­täi­si ole­van lähin­nä kos­meet­ti­nen vaikutus.

  Koko­naan toi­nen asia sit­ten on, jos pää­ta­voit­tee­na onkin saa­da tar­tun­ta­ti­las­tot näyt­tä­mään kauniimmilta.

  = =
  Las­kel­mas­sa ei ole otet­tu huo­mioon alle 50-vuo­tiai­ta ris­ki­ryh­mä­läi­siä. Kaik­ki­aan 16+ ‑vuo­tiai­ta roko­tet­ta­via on noin 4,6 mil­joo­naa, mikä jakau­tuu lähes tasan (50,5% ja 49,5%) yli ja alle 50-vuo­tiai­siin. Tie­toa sai­rau­ten­sa puo­les­ta ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien ikä­ja­kau­mas­ta ei ole jul­ki­ses­ti saa­ta­vil­la, mut­ta ole­tet­ta­vas­ti mää­rät pai­not­tu­vat voi­mak­kaas­ti van­hem­piin ikä­ryh­miin. Ole­te­taan nuo­rem­pia ris­ki­ryh­mä­läi­siä ole­van vaik­ka 10% ikä­luo­kas­ta, mikä tekee n. 230.000 (jos alle 50-vuo­tiais­sa ris­ki­ryh­mä­läi­siä on 15–20%, ei voi muu­ta kuin tode­ta, että onpa hal­va­tun sai­ras­ta kan­saa). Alle 50-vuo­tiai­ta on kai­ken­kaik­ki­aan roko­tet­tu 103.000, jois­ta n. 32.000 vii­kol­la 8 tai myö­hem­min, jol­loin ensi lin­jan ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lö­kun­nan roko­tuk­set lie­ne­vät jo val­mis­tu­neet. Jol­loin las­kel­mas­ta puut­tui­si kar­keas­ti n. 200.000, jois­ta HUS:n ja Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rien alueil­la voi­si kar­keas­ti olla 86.000 (osuus 16–49 ‑vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä 43%). Ei kovin pal­joa vai­ku­ta las­kel­miin, mikä­li rokot­tei­den saa­ta­vuusen­nus­teet pitä­vät yhtään paikkaansa.

 21. YLEn USAn kir­jeen­vaih­ta­ja ker­toi, että USA on pan­nut AZ rokot­teen varas­toon ja aiko­vat lah­joit­taa rokot­tei­ta Mexi­kol­le. USAn roko­tus­vauh­ti on kova.
  YLEn Bri­tan­nian kir­jeen­vaih­ta­ja ker­toi että tilan­ne maas­sa on hyvä. Roko­tus­pro­sent­ti on jotain 50 ja roko­tus­ten hyö­ty alkaa olla suu­rem­pi koin rajoi­tus­ten. Bri­tan­nias­sa pide­tään sel­vä­nä että syk­syl­lä EA virus on val­lit­se­va ja aiko­vat antaa väes­töl­le kol­man­nen annok­sen. Pyr­ki­vät kes­kit­ty­maan mrna rokot­tei­siin, nii­tä voi nopim­min muo­ka­ta uusil­le virus­muun­nok­sil­le ja sopi­vat myös uusien syö­pä­lääk­kei­den alus­tak­si. On tuo hie­man kal­liim­pi, mut­ta rokot­teen hin­ta on mitä­tön ver­rat­tu­na mui­hin koronakustannuksiin.

 22. Roko­te­asian­tun­ti­ja­ryh­mä on ehdot­ta­nut myös että maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­set roko­te­taan ennen suomalaisia. 

  Tämä ehdo­tus on tai­det­tu hau­da­ta vaik­ka sil­le kiis­tat­ta löy­tyy päte­viä tie­teel­li­siä perusteluita.

 23. Ihmet­te­lin kyl­lä tuo­ta THL:n lausun­toa, mut­ta myös KRAR:n esi­tys­tä (1/3 sai­raa­la­hoi­dos­sa ole­vien perus­teel­la). Kun pie­nes­sä sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä tulee yhtäk­kiä 10 poti­las­ta lisää (nyt­hän vies­ti on ollut ; pär­jäät­hän sinä koto­na tai sit­ten osa on meneh­ty­nyt hoi­to­lai­tok­sis­sa) niin tääl­lä sit­ten roko­te­taan kaikki.
  Kuol­lei­suus näyt­tää ole­va n 1, 3 % 60–69 vuo­tiail­la , 0,3 % 50–59 vuo­tiaill­la, 0,07 % 40–49 vuo­tiail­la, joten kuol­lei­suut­ta vähen­net­täi­siin par­hai­ten otta­mal­la pääl­tä pois rokot­teet 60–69 vuo­tiail­le HUS alu­een ihmi­si­sil­le eli n. 140000 roko­tet­ta ja Var­si­nais-Suo­men 55000 roko­tet­ta sen jäl­keen voi­si jat­kaa kuten ennen­kin, Meil­lä muil­la sii­ryi­si roko­tuk­set vii­kol­la, eipä haittaa..kun rakas naa­pu­rim­me Ruot­si alkoi vaa­tia roko­tus­to­dis­tus­ta. Nuus­kaa ei kan­na­ta hakea, jos jou­tuu mak­sa­maan 180 euroa testistä.

 24. Tulos oli sel­keä. Esi­mer­kik­si sai­raan­hoi­toa vaa­ti­vat tar­tun­nat vähe­ni­si­vät yli 20 pro­sent­tia ver­rat­tu­na sii­hen, että rokot­teet jae­taan niin kuin nii­tä nyt jae­taan, tar­tun­ta­ris­kiä kat­so­mat­ta. Tämän teho oli­si siis samaa luok­kaa kuin nyt suun­nit­teil­la ole­vien liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten. Tosin liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten vai­ku­tus tuli­si vähän nopeammin.

  Tuo ole­tus liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten nopeas­ta vai­ku­tuk­ses­ta oli vähän ennen­ai­kai­nen, kun laki osoit­tau­tui perus­oi­keuk­sien kan­nal­ta mah­dot­to­mak­si sää­tää. Täs­sä yhtey­des­sä kään­tyi myös kelk­ka roko­tus­jär­jes­tys­ten muut­ta­mi­sen suh­teen nopeasti.
  Aihee­seen liit­ty­vää poh­din­taa on teh­ty muu­al­la­kin: “It is not surpri­sing that over time – as the side effects of precau­tio­na­ry mea­su­res are beco­ming more pal­pable and mea­su­rable – public atti­tu­des towards the sui­ta­bi­li­ty, neces­si­ty and rea­so­nable­ness of the adop­ted mea­su­res are beco­ming more and more diver­gent. In this con­text, poli­tical lea­ders will have the dif­ficult task of defen­ding the adop­ted mea­su­res both befo­re the public and befo­re courts.”

 25. THL:n Puu­ma­lai­nen näyt­ti kumoa­van näi­tä pai­no­tus­vaa­ti­nus­väit­tei­tä sil­lä, että nuo­ret roko­tet­tai­siin HUS alu­eel­la­kin vii­mei­sek­si, jol­loin hyö­ty jäi­si vähäi­sek­si. Itse haluan kyl­lä että ris­ki­ryh­mät kaik­kial­la maas­sa roko­te­taan ensin. Hal­li­tuk­sen pää­tös oli OK, get it over.

  Perus­on­gel­ma­han on se, että Suo­mes­sa on rokot­tei­ta lii­an vähän. Mik­si kukaan ei puhu sii­tä ? Ollaan mal­liop­pi­lai­ta EUs­sa ja ei yri­te­tä hank­kia lisä­ro­kot­tei­ta muu­alt EUti­lauk­sen lisäk­si. Sitä­hän ei ole kiel­let­ty ja jot­kut EU maat ovat niin teh­neet­kin. Tam­pe­reel­la­kin PSH:n alu­eel­le oli­si roko­tus­ko­ko­ne, jol­la voi­tai­siin rokot­taa 20000 roko­tet­ta päivässä. 

  EU hyväk­syy yleen­sä rokot­teet aina vii­mei­se­nä ja jää tämän vuok­si tilaus­jo­nos­sa hän­nil­le. Ja kii­na­lai­sia ja venä­läi­siä rokot­tei­ta ei tah­do­ta hyväk­syä ulko­po­liit­ti­sis­ta syistä.

 26. Ver­de­leh­den käp­py­räs­sä tänään ‑20% ja eilen ‑16%.

  Sil­ti eilen medias­sa esiin­tyi HUS:n edus­ta­ja joka sanoi että alas on men­ty vain 5% joka ei mil­lään taval­la ole riit­tä­vä ja edel­lyt­tää poliit­ti­sia toimenpiteitä.

  Tilas­to­tie­de on kai mitä suu­rim­mas­sa mää­rin ns. eksak­ti tie­de jos­sa kyl­mät fak­tu­aa­li­set nume­rot puhu­vat puo­les­taan ilman tun­tei­ta (tai näin mei­le aina­kin vakuu­te­taan), mut­ta tai­taa lopul­li­nen fii­lis aika pal­jon olla kiin­ni sii­tä mihin jär­jes­tyk­seen ne tie­teel­li­set nume­rot asetellaan.

 27. Hesa­ri jul­kai­see päi­vit­täin sai­raan­hoi­to­pii­rien roko­tus­pro­sent­te­ja, jot­ka ovat THL:n tilas­tois­ta. Pro­sen­tit ovat tänään 14–22 % väes­tös­tä vaih­del­len eri sh-pii­reis­sä. HUS on ollut koko roko­tusa­jan vii­mei­nen tai toi­sek­si vii­mei­nen. Täs­sä on paha ris­ti­rii­ta ilmaan­tu­vuu­den kans­sa. Tuo %-luku on osin har­haan­joh­ta­va, kos­ka se sisäl­tää koko väes­tön. Sii­tä pitäi­si vähen­tää alle 20 vuo­ti­aat joi­ta ei roko­te­ta. Hei­tä on väes­tös­tä n. 20 % vaih­del­len eri alueil­la. Toi­nen ryh­mä joka pitäi­si pois­taa väes­tö­las­ken­nas­ta ovat ne jot­ka kiel­täy­ty­vät roko­tuk­ses­ta. Tämä on kyl­lä­kin han­ka­lam­pi arvioida.
  Jos ole­te­taan, että alu­een las­ten osuus on 25% ja aikui­sis­ta kiel­täy­tyy 15%, niin 100 % saa­vu­te­taan 60 %:n roko­tus­kat­ta­vuu­del­la. Jol­lain toi­sel­la alu­eel­la osuu­det saat­ta­vat olla 10% ja 11%, jol­loin “kaik­ki” on roko­tet­tu vas­ta 80 kun koko väes­tös­tä on roko­tet­tu­ja 80%

 28. Tilas­to­tie­de on eksak­tia nume­roi­den osal­ta, mut­ta ero­jen bio­lo­gi­nen mer­kit­tä­vyys on usein eri asia. Media myös ei usein­kaan ymmär­rä tilas­to­tie­det­tä kun­nol­la, kuten ei myös­kään osaa kään­tää cauc­asian sanaa. Abso­luut­ti­nen ja suh­teel­li­nen ris­ki on eri asia. 

  Kes­kus­te­lu roko­tus­jär­jes­tyk­sis­tä on läh­te­nyt lau­kal­le ja sivu­rai­teil­le. Eilen WHO kri­ti­soi Euroo­pan hidas­ta roko­tus­tah­tia ja epi­de­mian hal­lin­taa. Ongel­ma on ROKOTTEIDEN VÄHÄISYYS, ei niin­kään roko­tus­jär­jes­tys. EU-Euroop­pa on muu­ten­kin jää­nyt bio­tei­tes­sä jäl­keen mm. GMO-tek­nii­kan vas­tus­ta­mi­sen vuok­si. Euroop­pa­lai­sia rokot­tei­ta ei juu­ri ole, jos Phizer _Biontechia ei las­ke­ta sel­lai­sek­si (teh­das Sak­sas­sa, joh­to turk­ki­lais­ta). AstraZe­neca on ensi­si­jas­sa englantilainen.

  1. Myös Johnson^2 on oikeas­ti Jans­sen, kehi­tet­ty Leidenissä.

 29. Lau­kal­le on läh­te­nyt THL las­ten­kin roko­tuk­sis­sa, joi­ta kii­reh­di­tään nyt, vaik­ka WHO ei suo­sit­te­le kuin ris­ki­ryh­mien roko­tus­ta lap­sil­la. Ruot­sa­lai­set ja bri­tit ymmär­tää odot­taa tar­kem­pia tut­ki­mus­tu­lok­sia ja Sak­sas­sa hal­li­tus päät­ti vas­toin roko­te­tur­val­li­suus­ryh­män kan­taa ottaa las­ten roko­tus käyt­töön. Mis­sä on asial­li­nen kes­kus­te­lu Suo­mes­sa? Sitä ei ole. On vain mus­ta­val­koi­nen julis­tus, että rokot­teet pelas­taa elä­miä. No näin on, jos ne on annet­tu oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le tar­pee­seen ja sit­ten, kun nii­den mah­dol­li­set hait­ta­vai­ku­tuk­set on tut­kien selvitetty.

Vastaa käyttäjälle Mikko H Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.