THL:n kummallinen lausunto rokotusjärjestyksestä

Kansalli­nen rokoteasiantun­ti­jaryh­mä oli tehnyt eri­no­maisen selvi­tyk­sen siitä, mitä vaikut­taisi koronarokot­tei­den jakelu tar­tun­tavaaran mukaan. Oli­vat tehneet valmi­ik­si kom­pro­missin, jon­ka mukaan (teo­reet­ti­nen) sairaan­hoitopi­iri, jos­sa ei olisi ollut koskaan yhtään koronatar­tun­taa saisi kuitenkin kol­ma­sosan siitä rokotemäärästä, joka sille kuu­luisi pelkän asukaslu­vun mukaan.

Tulos oli selkeä. Esimerkik­si sairaan­hoitoa vaa­ti­vat tar­tun­nat väheni­sivät yli 20 pros­ent­tia ver­rat­tuna siihen, että rokot­teet jae­taan niin kuin niitä nyt jae­taan, tar­tun­tariskiä kat­so­mat­ta. Tämän teho olisi siis samaa luokkaa kuin nyt suun­nit­teil­la ole­vien liikku­mis­ra­joi­tusten. Tosin liikku­mis­ra­joi­tusten vaiku­tus tulisi vähän nopeam­min. Voisi joka tapauk­ses­sa olla niin, että liikku­mis­ra­joituk­sia ei tarvit­taisi lainkaan, jos roko­tusjärjestyk­sen muu­tok­ses­ta päätet­täisi­in nopeasti.

Ajat­telin, että tämä oli tässä. Vaik­ka asia on alue­poli­it­tis­ten into­hi­mo­jen aihe, noin vaku­ut­tavaa näyt­töä ei kukaan voi vas­tus­taa. Muuhan tarkoit­taisi turhia kuolemia ja riskiä sairaaloiden tukkeu­tu­mis­es­ta. Tämä on tutkit­tuun tietoon perus­tu­vaa päätök­sen­tekoa parhaimmillaan.

Kansalaisen toden­näköisyys joutua koro­nan takia sairaala­hoitoon on kah­den toden­näköisyy­den tulo

P(sairaanhoito) = P(tartunta) x P(sairaanhoito, jos tartunta).

Koronatar­tun­ta on 70-vuo­ti­aille niin paljon vaar­al­lisem­pi kuin nuorem­mille, että oli perustel­tua rokot­taa hei­dät ensin ja ehkä myös riskiryh­mä 1. Riskiryh­mään 2 kuu­lu­vien vaka­van sairau­den ris­ki on suurem­pi kuin muun väestön, mut­ta nämä erot ovat paljon pienem­piä kuin alueel­liset erot. Sik­si alueel­liset erot ovat olen­naisem­pia sen jäl­keen, kun yli 70-vuo­ti­aat on rokotet­tu. Tämänkään jäl­keen ei pidä vai­h­taa strate­giaa kokon­aan, vaan perus­taa roko­tusjärjestys niin hyvin kuin osa­taan kokon­ais­riski­in, eli noiden kah­den tek­i­jän tuloon.

Tar­tun­tariskin vai­htel­e­vat sairaan­hoitopi­ire­it­täin yli kolmekym­menker­tais­es­ti ja roko­tuk­sen hyö­ty siis yhtä paljon. Erot ovat olleet pysyviä. Kohdis­ta­mal­la rokot­teet riskin mukaan niistä saa paljon enem­män ter­veyshyö­tyä. Alueel­liset erot ovat suuria. Uus­maalainen on 30-ker­taises­sa tar­tun­tariskissä Kes­ki-Poh­jan­maal­la asu­vaan näh­den, joten roko­tuk­sen hyö­ty on Uudel­la­maal­la 30-kertainen.

Käsit­tämätön lausunto

Olin kuin puul­la päähän lyö­ty, kun näin THL:n tämän poh­jal­ta teh­dyn lausun­non. Toimen­piteen vaiku­tuk­set jäi­sivät vähäisik­si ja ne ovat ongel­mallisia yhden­ver­taisu­u­den kannal­ta. En ollut ain­oa yllät­tynyt. Kum­mek­sun­taa tämä on aiheut­tanut myös THL:n sisällä.

Aloite­taan tuos­ta yhden­ver­taisu­ud­es­ta. Ei voi olla niin, ter­vey­den­huol­lon resurssien suun­taami­nen vaikut­tavu­u­den mukaan sotisi yhden­ver­taisu­ut­ta vas­taan. Jos tämä tulk­in­ta otet­taisi­in, paljon pitäisi nyky­i­sistä käytän­nöistä muut­taa, esimerkik­si syöpäseu­lon­nat suun­na­ta paljon tehot­tomam­min. Ei niin tehdä myöskään rokot­tei­den kohdal­la. Kuka tahansa voi saa­da puu­ti­ai­sai­voku­umeen Suomes­sa, mut­ta ris­ki vai­htelee maan eri osis­sa. Ilmaisen rokot­teen saa vain suuren riskin alueilla.

Miten THL sai tulok­sek­si, että vaiku­tuk­set sairaan­hoitoon tarpeeseen oli­si­vat vähäiset, vaik­ka KRAR oli juuri laskenut, että ne oli­si­vat merkittävät?

Sil­lä, että lausun­nos­sa oletet­ti­in, että kohden­t­a­mi­nen alueel­lis­es­ti aloitet­taisi­in vas­ta, kun melkein kaik­ki on jo rokotettu.

Kek­sit­ti­in, että 69-vuo­tias kokko­lalainen on kuitenkin suurem­mas­sa riskissä kuin 20-vuo­tias van­taalainen, kos­ka tar­tun­ta johtaa 20-vuo­ti­aal­la har­voin sairaan­hoitoon. Niin­pä ensin pitäisi rokot­taa yli 70-vuo­ti­aat ja sit­ten kaik­ki eri­laisi­in riskiryh­mään kuu­lu­vat ja sit­ten vuelä kaik­ki 50–69 vuo­ti­aat ja vas­ta kun tämä on tehty, tehtäisi­in päätös rokot­tei­den alueel­lis­es­ta por­ras­tamis­es­ta. Logis­ti­sista syistä se tulisi voimaan vas­ta kol­men viikon kulut­tua ja niin­pä – hokkus pokkus – teho jäisi vähäiseksi.

Tämä on silmänkään­tötemp­pu. Vaik­ka 20-vuo­tias van­taalainen todel­la on pienem­mässä riskissä joutua sairaan­hoitoon kuin 69-vuo­tias kokko­lalainen, 69-vuo­ti­aan van­taalaisen ris­ki on 30-ker­tainen samanikäiseen kokko­lalaiseen näh­den. Aluei­den sisäl­lä kan­nat­taa käyt­tää henkilöko­htaista riskiä (ikä ja esimerkik­si yli­paino), mut­ta myös riskiryh­mien sisäl­lä kan­nat­taa ottaa huomioon tar­tun­taris­ki ja rokot­taa myös riskiryh­mi­in kuu­lu­vat nopeam­min siel­lä, mis­sä hei­dän riskin­sä saa­da tar­tun­ta on suurem­pi. Jos nou­datet­taisi­in KRAR:n hah­mot­ta­maa algo­rit­mia, van­taalainen 20-vuo­tias saisi rokot­teen­sa viimeis­ten joukos­sa, suun­nilleen yhtä aikaa kokko­lalaisen 20-vuo­ti­asen kanssa.

Kos­ka päätök­sen tekemis­es­tä kuluu kolme viikkoa siihen, kun se alkaa vaikut­taa roko­tus­tahti­in, pitää päätös tehdä heti, mielel­lään jo huomenna.

Tämä vaatii kuulem­ma ase­tuk­sen. Olen antanut perus­palve­lu­min­is­ter­inä ase­tuk­sia. Ei sel­l­aiseen mene kuin päivä.

KRAR:n hah­mot­ta­ma roko­tusjärjestys säästäisi siis noin viiden­nek­si sairaan­hoito­jak­soista ja vähen­täisi samas­sa suh­teessa myös kuolemia. On häkel­lyt­tävää, että Suomes­sa jotkut ovat valmi­ita uhraa­maan ihmishenkiä ja tuot­ta­maan sairaut­ta alue­poli­it­tis­ten into­hi­mo­jen vuoksi.

= = = =

THL:n ase­ma koron­akri­i­sis­sä on ollut vaikea, kun se on joutunut seilaa­maan tieteen ja poli­ti­ikan ris­ti­aal­lokos­sa. Olisi kuitenkin hyvä, että THL:n kan­nat oli­si­vat tiedet­tä ja poli­ti­ik­ka jäisi poli­ti­ikan tek­i­jöille, eikä kallis­taa kor­vaansa edes voimakas­sanaiselle omistajaohjeukselle.

57 vastausta artikkeliin “THL:n kummallinen lausunto rokotusjärjestyksestä”

 1. Pitäisikö kuitenkin lähet­tää Uuden­maan rokot­teet Viroon, eikö näin saataisi paras teho näistä rokotteista?

  Vai olisiko ihan eri asia?

  1. Stadist:
   Pitäisikö kuitenkin lähet­tää Uuden­maan rokot­teet Viroon, eikö näin saataisi paras teho näistä rokotteista?

   Vai olisiko ihan eri asia?

   Haus­ka aja­tus. Jos raja olisi auki, niin tuos­sa olisi jonkin­laista point­ti­akin. Samoin kuin haa­paran­ta­lais­ten rokot­tamises­sa. Mut­ta kun eivät pääse sieltä tänne, niin…

   1. Raja­han on kyl­lä käytän­nössä melko auki. Tur­is­mia ei ole paljon, muu­ta liiken­net­tä riit­tää, esimerkik­si kuor­ma-autokuskeil­ta ei vaa­di­ta mitään koronatodistuksia.

  2. Stadist:
   Pitäisikö kuitenkin lähet­tää Uuden­maan rokot­teet Viroon, eikö näin saataisi paras teho näistä rokotteista?

   Rel­e­vant­ti aja­tus, mut­ta se on EU-tason ratkaistava.

   Sota­hom­mis­sa­han ylipääl­liköl­lä on aina käytössää reservi, jon­ka hän voi nopeasti heit­tää pahim­paan paikkaan. Eikä se tähän rin­nastet­tuna tarkoit­taisi vain rokot­tei­ta ja koko torjuntakoneistoa.

   Mut­ta taitaa olla niin, että ylipääl­likköä ei ole. Tai ei ainakaan pätevää tässä kahinassa.

 2. Toiv­otaan, ettei kukaan hok­saa alkaa soveltaa samaa peri­aatet­ta EU-tasol­la. Sil­loin meille Suomeen tulisi rokot­teista vain rippeitä.

 3. Jos ja kun THL ei pysty ole­maan puoluee­ton asiantun­ti­jaor­gan­isaa­tio vaan on pää­tynyt myötäilemään hal­li­tuk­sen tun­netilo­ja, onko jäl­jel­lä muu­ta vai­h­toe­htoa, kuin lopet­taa koko laf­ka ja perus­taa uusi? 

  Ohi­men­nen voi senkin tode­ta, että THL ei ole suos­tunut ker­tomaan, että iäkkäät miehet ovat selvästi suurem­mas­sa riskissä sairas­tua kuin samanikäiset naiset. Ihmeel­lisiä fem­i­nis­tisiä ja sek­sis­ti­tisiä pain­o­tuk­sia on muitakin. THL:llä on jopa oma naisas­i­ayk­sikkön­sä, joka asiantun­ti­jaor­gan­isaa­tion arvo­val­lal­la leivit­tää sek­sistä propagandaa. 

  Toiv­ot­tavasti seu­raa­va hal­li­tus lopet­taa THL:n ja perus­taa uuden riip­pumat­toman tilalle.

  1. Melkoisen vah­vaa tek­stiä. Ohi­men­nen lai­tan suo­ran lain­auk­sen THL:n sivuil­ta 20.10.2020:
   “Tar­tun­nan saaneis­sa on melkein saman ver­ran miehiä ja naisia. Miehet kuitenkin joutu­vat teho-osas­tolle vaka­van koronataudin vuok­si ja kuol­e­vat tau­ti­in naisia useammin.”

   1. TJAboa:
    ”Tar­tun­nan saaneis­sa on melkein saman ver­ran miehiä ja naisia. Miehet kuitenkin joutu­vat teho-osas­tolle vaka­van koronataudin vuok­si ja kuol­e­vat tau­ti­in naisia useammin.”

    Noin THL:n sivuil­la tosi­aan lukee, mut­ta THL:n omien tilas­to­jen mukaan näistä ensim­mäi­nen virke kuitenkaan ei pidä paikkaansa. Tar­tun­nan saanei­ta miehiä on ollut THL:n tilas­to­jen mukaan tähän men­nessä 40 122 ja naisia 35 881. Luvut löy­tyvät täältä: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case?row=dateweek20200101-509030&column=sex-444328
    Tar­tun­nan saanei­ta miehiä on ollut siis jopa 12 % enem­män kuin naisia. 12 % ei ole “melkein saman ver­ran”, vaan se on jo tilas­tol­lis­es­ti merk­it­sevä ero. Suomen väestössä naisia on noin 70 000 enem­män kuin miehiä, eli jos tar­tun­nat meni­sivät sukupuoli­jakau­man mukaan tasan, nais­ten tar­tun­to­ja pitäisi olla enem­mistö. Edel­lä mainit­tu asia huomioiden miesten tar­tun­to­jen ilmen­e­misen toden­näköisyys on ollut noin 14 % korkeampi kuin naisilla.

    Sen lisäk­si miehet ovat saa­neet vielä taudin vakavia muo­to­ja suh­teessa enem­män ja joutuneet teho-osas­toillekin herkemmin.

    Olisiko niin, että sairaan­hoitoa vaa­ti­vat tar­tun­nat oli­si­vat saat­ta­neet vähen­tyä jopa 20 %, jos roko­tusjärjestyk­set olisi suun­nat­tu riskiryh­mien sisäl­lä huomioiden roko­tusjärjestyk­sessä myös sel­l­ainen yksilölli­nen tek­i­jä kuin sukupuoli?

   2. sit­ten: Noin THL:n sivuil­la tosi­aan lukee, mut­ta THL:n omien tilas­to­jen mukaan näistä ensim­mäi­nen virke kuitenkaan ei pidä paikkaansa. Tar­tun­nan saanei­ta miehiä on ollut THL:n tilas­to­jen mukaan tähän men­nessä 40 122 ja naisia 35 881. Luvut löy­tyvät täältä: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case?row=dateweek20200101-509030&column=sex-444328
    Tar­tun­nan saanei­ta miehiä on ollut siis jopa 12 % enem­män kuin naisia. 12 % ei ole ”melkein saman ver­ran”, vaan se on jo tilas­tol­lis­es­ti merk­it­sevä ero. Suomen väestössä naisia on noin 70 000 enem­män kuin miehiä, eli jos tar­tun­nat meni­sivät sukupuoli­jakau­man mukaan tasan, nais­ten tar­tun­to­ja pitäisi olla enem­mistö. Edel­lä mainit­tu asia huomioiden miesten tar­tun­to­jen ilmen­e­misen toden­näköisyys on ollut noin 14 % korkeampi kuin naisilla.

    Sen lisäk­si miehet ovat saa­neet vielä taudin vakavia muo­to­ja suh­teessa enem­män ja joutuneet teho-osas­toillekin herkemmin.

    Olisiko niin, että sairaan­hoitoa vaa­ti­vat tar­tun­nat oli­si­vat saat­ta­neet vähen­tyä jopa 20 %, jos roko­tusjärjestyk­set olisi suun­nat­tu riskiryh­mien sisäl­lä huomioiden roko­tusjärjestyk­sessä myös sel­l­ainen yksilölli­nen tek­i­jä kuin sukupuoli?

    Lisäk­si THL:llä on tai ainakin oli sivu, jos­sa riskiryh­mät oli luetel­tu ehkäpä siinä toivos­sa, että osasi­si­vat eri­tyis­es­ti varoa. Minkään ikäisiä miehiä ei sivul­la ollut mainit­tu kun viimek­si tark­istin. Se on tot­ta, että eril­liseen artikke­li­in ko. riskiryh­mä on lip­sah­tanut. No, ehkä siel­lä on sama fiilis kuin Foo­barik­si itseään kut­su­val­la alla. Oma vika, kuolkoon. Se on kuitenkin mielestäni ongel­malli­nen näkökul­ma, vaik­ka kohdis­tuu tiet­tyyn halvek­sit­tuun ryh­mään. Suomes­sa kai kuitenkin voi olla ihmisiä, jot­ka vielä luot­ta­vat THL:ään ja yrit­tävät sieltä saa­mansa infor­maa­tion perus­teel­la päätel­lä, mikä olisi järkevää. Eihän se viisas­ta ole, mut­ta var­masti sel­l­aisi­akin on.

   3. Ihmeelli­nen lausun­to Soin­in­vaar­al­ta . Jos rokotet­taiskin muu Suo­mi ensin ja viimeks pääkaupunkiseu­tu niin sil­loin saataisi­in vas­tus­tuskykyisek­si ja vai oieni kolk­ka suomea olis vaan taudin piiris­sä . Sil­loin ihmis­ten liikku­mavara ois huo­mat­tavasti suurem­pi , melkein koko Suo­mi ois käytössä .

  2. Atom­isti:
   Jos ja kun THL ei pysty ole­maan puoluee­ton asiantun­ti­jaor­gan­isaa­tio vaan on pää­tynyt myötäilemään hal­li­tuk­sen tun­netilo­ja, onko jäl­jel­lä muu­ta vai­h­toe­htoa, kuin lopet­taa koko laf­ka ja perus­taa uusi? 

   Ohi­men­nen voi senkin tode­ta, että THL ei ole suos­tunut ker­tomaan, että iäkkäät miehet ovat selvästi suurem­mas­sa riskissä sairas­tua kuin samanikäiset naiset. Ihmeel­lisiä fem­i­nis­tisiä ja sek­sis­ti­tisiä pain­o­tuk­sia on muitakin. THL:llä on jopa oma naisas­i­ayk­sikkön­sä, joka asiantun­ti­jaor­gan­isaa­tion arvo­val­lal­la leivit­tää sek­sistä propagandaa. 

   Toiv­ot­tavasti seu­raa­va hal­li­tus lopet­taa THL:n ja perus­taa uuden riip­pumat­toman tilalle.

   Keskiän ylit­tänei­den miesten elin­ta­vat noin keskimäärin eivät kauheasti tue teho­hoi­dos­ta selviämistä.

   Viestisi on kuin perus­suo­ma­lais­ten nuorten puolueohjelmasta.

  3. THL on palkan­nut jonkun inter­sek­tion­aalisen fem­i­nistin levit­tämään “tasa-arvoti­etoa” twit­teris­sä, mikä kyl­lä syö pahasti luot­ta­mus­ta laitokseen.

  4. Edel­lisen pan­demi­an aikana THL: ylilääkäri Markku Kuusi antoi suosi­tuk­sen keitä rokote­taanm ja keitä ei. HUS nou­dat­ti tätä lausun­toa ja kieltäy­tyi myymästä roket­tei­ta niitä todel­la tarvit­seville. Lop­pu­jen lopuk­si rokot­tei­ta jä 10 tuhan­sia ylimääräisia. Kyse on perus­palvelu­jen saan­nin tahalli­nen rajoit­ta­mi­nen ja oikeustur­van loukkaami­nen sekä hen­keen ja ter­vey­teen liit­tyvään vaaraan myötä­vaiku­tus. Tästä pitäisi seu­ra­ta ran­gais­tus: viral­ta­pano ja vankeus — siihen syyllistyneille.

 4. Samaa mieltä. Täysin käsit­tämätön­tä, ettei sairas­tu­mis­ten määrän min­i­moin­ti ja ihmishenkien säästämi­nen ei ole pri­or­i­teet­tinä yli alue­poli­ti­ikan. Suo­ras­taan suu­tut­taa kuul­la näitä lausun­to­ja, jois­sa valitel­laan ihmis­ten elämän tur­vaamisen logis­tisia haastei­ta tai lain­säädän­nöl­lisiä töitä joi­ta ihmishenkien tur­vaami­nen vaatisi.

  Ehkä tämä maaseu­tu-kaupun­git vas­takkainaset­telun kas­vat­ta­mi­nen hyödyt­tää jotain puoluet­ta lyhyel­lä ajal­la poli­it­tis­es­ti, mut­ta pitkäl­lä tähtäimel­lä se ei joh­da mihinkään hyvään. Lisäk­si tilanne on eet­tis­es­ti kestämätön.

 5. Juurikin noin, toiv­ot­tavasti tuo puu­ti­ai­sai­voku­umeroko­tus avasi asian epäileville. Lihavien suurem­mat riskit on aika selvästi toden­net­tu, mut­ta miten hoidet­taisi­in hei­dän osaltaan roko­tusjärjestys? Olisiko niin, että esimerkik­si kaik­ki, joiden BMI on vaik­ka yli 29 pää­si­sivät jonon kär­keen? Pitäisikö roko­tu­s­paikalla sit­ten pitu­us ja paino mita­ta, jot­ta varmis­te­taan oikeu­tus jonon ohi­tuk­seen? Rajan­ve­to olisi han­kalaa, vede­tään raja mihin sit­ten hyvän­sä. Voi tietysti olla, että joidenkin liikali­havu­us on kir­jat­tu poti­lasti­etoi­hin, en tiedä. Vaikkei syyl­listää pitäisikään, niin jol­lain tapaa arve­lut­taa, jos vaik­ka kolmekymp­pinen ja 120-kilo­inen ohit­taisi jonos­sa ter­vey­destään huol­ta pitäneen 58-vuo­ti­aan. Iän mukainen roko­tusjärjestys tun­tuu reilum­mal­ta ja ennenkaikkea selkeämmältä.

  1. Sairaal­loinen lihavu­us (pain­oin­dek­si yli 40) luokitel­laan nykyisessä roko­tusjärjestyk­sessä riskiryh­mään 2.

   Roko­tus ei ole palk­in­to eikä tun­nus­tus, vaan kaikille asukkaille tar­jot­ta­va lääketi­eteelli­nen toimen­pide, jol­la pyritään min­i­moimaan epi­demi­an hait­to­ja. Roko­tusjärjestyk­sen ei tarvitse olla “reilu” vaan tehokas (eli pri­or­isoidaan niitä ryh­miä joiden sairas­tu­mis­es­ta aiheu­tu­isi toden­näköis­es­ti suurimpia hait­to­ja) ja mielel­lään myös selkeä. Tässä mielessä ikään poh­jau­tu­va järjestys, jol­la tähän asti ollaan pitkälti edet­tykin, on aika hyvä poh­ja, sil­lä se on selkeä, yksinker­tainen ja tehokas (sairas­tu­misen vakavu­us kas­vaa tilas­tol­lis­es­ti iän myötä).

   Vas­taavasti pitäisi muis­taa, että roko­tuk­sen otta­mi­nen on vapaae­htoista, ja sen otta­mat­ta jät­täneitä ei ran­gaista; sairastues­saan näil­lä on saman­lainen oikeus hoitoon kuin muil­lakin. Toisaal­ta, jos matkail­u­ra­joi­tusten asteit­tain purkautues­sa jokin kol­mas maa ei suos­tu päästämään rokot­tam­a­ton­ta Suomes­sa asu­vaa henkilöä maa­han, tai vaatii tältä maa­han saa­pues­sa valvot­tua karan­tee­nia, niin kyseessä ei myöskään ole ran­gais­tus, vaan kyseisen maan tarpeel­lisek­si kat­so­ma epi­demi­ologi­nen toimenpide.

 6. En kek­si THL:n lausun­nolle mitään muu­ta syytä, kuin että johto pelkää (aivan oikein) monien poli­itikko­jen pitävän roko­tusjärjestyk­sen muut­tamista vai­h­toe­htona rajoituk­sille. On ihan selvää että helsinkiläis­ten poli­itikko­jen mielestä on mukavampi vält­tää rajoituk­set ja ottaa rokotukset.

  Omas­ta mielestäni niiden pitäisi kulkea käsi kädessä. Ei ole hyvä idea ker­toa kaikille, että löysäi­ly kan­nat­taa. Lop­puu AVEil­ta kyl­lä hyvin nopeasti into ylläpitää paikallisia rajoituk­sia, jos epäon­nis­tu­mi­nen fik­sa­taan rokotteilla.

  1. AVI:en pitäisi kil­pail­la rokot­tei­den ostamis­es­ta keskenään huu­tokaup­pamen­este­lyl­lä + mak­saa sairas­tunei­den (teho)hoito sairaanhoitopiiriltä. 

   Sen jäl­keen jokainen AVI voi ihan itse miet­tiä, että tarvit­seeko ostaa ensim­mäisiä rokot­tei­ta juuri omaan maakun­taan vai voisiko se odotel­la kuukau­den pidem­pään kun epi­demi­ati­lanne on niin paljon parempi.

   Ja vas­taavasti ne sairaan­hoitopi­ir­it jois­sa koron­apoti­laista tulee iso­ja lasku­ja var­maankin sit­ten tajua­vat, että juuri he tarvit­se­vat rokot­tei­ta eniten.

   Hoitoon kuluneen rahan määrä on aika hyvä prox­y­muut­tu­ja sille, että paljonko hait­taa epi­demi­as­ta mis­säkin maakun­nas­sa on.

   Oikeasti tämä pitäisi tietysti ulot­taa yksilö­ta­solle tai vähin­tään työnantajatasolle.

  2. Sylt­ty:
   On ihan selvää että helsinkiläis­ten poli­itikko­jen mielestä on mukavampi vält­tää rajoituk­set ja ottaa rokotukset.

   Omas­ta mielestäni niiden pitäisi kulkea käsi kädessä. 

   Nyky­is­ten uutis­ten val­os­sa näyt­täisi siltä, että ensin tuli­si­vat liikku­mis­ra­joituk­set, ja mah­dol­lis­es­ti sen jäl­keen roko­tusten jakelun alueelli­nen pain­ot­ta­mi­nen korkean ilmaan­tu­vu­u­den alueille.

   Eduskun­nan pääsi­h­teerin arvion mukaan liikku­mis­ra­joituk­sia koske­va laki voisi tul­la voimaan aikaisin­taan viikol­la 15, eli huhtiku­un puo­livälin nurkil­la. Hal­li­tuk­sen esi­tyk­sessä laki olisi voimas­sa 14.5. asti (kyseinen päivä on perjantai).

   Min­is­terei­den lausun­to­jen poh­jal­ta näyt­täisi siltä, että hal­li­tuk­ses­sa olisi valmi­ut­ta alueel­lisen pain­o­tuk­sen muut­tumiseen siinä vai­heessa kun halukkaat yli 70-vuo­ti­aat ja riskiryh­mät 1. ja 2. on rokotet­tu koko maas­sa. Opti­mistis­ten arvioiden mukaan tähän tilanteeseen voitaisi­in päästä joskus wapun nurkil­la, eli ehkä jo toukoku­un alkupäiv­inä olisi mah­dol­lista iskeä lisä-rokot­tei­ta korkean ilmaan­tu­vu­u­den alueil­la. Immu­ni­teet­tia nämä rokot­teet alka­isi­vat oletet­tavasti paran­taa noin kah­den viikon kulut­tua roko­tuk­ses­ta, eli sat­tumal­ta samoi­hin aikoi­hin kuin suun­nitel­lut liikku­mis­ra­joituk­set viimeistään loppuisivat.

 7. Ajatelkaa, miten huonos­ti asi­at hoide­taan muual­la, kun Suo­mi on kuulem­ma koro­nan vas­taisen tais­telun mallimaa.

 8. Poli­ti­ik­ka tuli vas­ten­mielisel­lä taval­la mukaan kuvaan täl­lä viikol­la. Ja ilmeis­es­ti tämä kepu­loin­ti jatkuu kesäku­ulle asti kun vaalit siirrettiin.

  1. Poli­tikoin­tia on ollut jatku­vasti ikäväl­lä taval­la. Avit ovat jo jonkun aikaa jär­jestäneet rajoil­la pakkotestit niille, joil­la ei ole esit­tää negati­ivista testi­t­u­losta. Ja kuitenkin Kokoomuk­sen Lep­omä­ki ihmetteli Verkkouuti­sis­sa lauan­taina 28.3. , mik­si “rajoil­la ei tuli­joil­ta saa kysyä edes testi­todis­tus­ta”. Tuol­lainen viestin­tä kyl­lä uppoaa mon­een täydestä.

 9. Soin­in­vaarakin loiven­taa loogisen roko­tusjärjestyk­sen van­hus­ten rokot­tamisen jälkeiseen aikaan, mut­ta aja­tusleikkinä voi pohtia, mikä olisi Suomen tilanne nyt, jos kaik­ki rokot­teet tähän asti olisi annet­tu kehä kol­mosen sisäpuolella.

  Toinen, asia, joka on ollut vähän esil­lä, on roko­tusten laa­haami­nen. Maas­sa tun­tuu ole­van parisa­taatuhat­ta annos­ta joka het­ki odot­ta­mas­sa otta­jaa. Logis­ti­ik­ka vastii tietysti veron­sa, mut­ta näin iso viive?

  1. Timo A.:
   Soin­in­vaarakin loiven­taa loogisen roko­tusjärjestyk­sen van­hus­ten rokot­tamisen jälkeiseen aikaan, mut­ta aja­tusleikkinä voi pohtia, mikä olisi Suomen tilanne nyt, jos kaik­ki rokot­teet tähän asti olisi annet­tu kehä kol­mosen sisäpuolella.

   Toinen, asia, joka on ollut vähän esil­lä, on roko­tusten laa­haami­nen. Maas­sa tun­tuu ole­van parisa­taatuhat­ta annos­ta joka het­ki odot­ta­mas­sa otta­jaa. Logis­ti­ik­ka vastii tietysti veron­sa, mut­ta näin iso viive?

   “mikä olisi Suomen tilanne nyt, jos kaik­ki rokot­teet tähän asti olisi annet­tu kehä kol­mosen sisäpuolella.”

   Help­po vas­ta­ta. Jos men­neestä voi ennus­taa tule­vaa niin rokot­tei­den tuo­ma hyö­ty olisi ulos­mi­tat­tu täysimääräisenä vaikka­pa helpot­ta­mal­la baarien ja yök­er­ho­jen aukioloja.

   Ja parem­piakin jos­sit­telu­ja on. Jos toimet olisi aloitet­tu sil­loin kun ekspo­nen­ti­aa­li­nen kasvu alkoi eloku­un alkupuolel­la niin olisi selvit­ty vähem­mil­lä toimil­la kuin nyt. Jostakin syys­tä tar­tun­to­jen annet­ti­in kas­vaa tasaista ekspo­nen­ti­aal­ista käyrää lokaku­ulle asti.

   Uudessa See­lan­nis­sa oli kuukausi sit­ten 11 maan sisäl­lä tapah­tuneen tar­tun­nan rypäs ja koko maakun­ta oli lock­down­is­sa yli viikon. Suomes­sa todet­taisi­in että tilanne on rauhalli­nen ja kään­net­täisi­in kylkeä. Toimet aloitet­taisi­in vas­ta kun 11 tar­tun­taa on muut­tunut tuhan­sik­si ja oikea­suh­taisu­us on varmis­tet­tu anta­mal­la epi­demi­an ensin levitä.

   Uudessa See­lan­nis­sa ei enem­pää tar­tun­to­ja tul­lut. Rajal­la karan­teenu­tilois­sa on ollut välil­lä yli satakin tar­tun­nan saanutta.

   Myös Suomes­sa on pie­nil­lä paikkakun­nal­la saatu vas­taavia ryp­päitä kuk­istet­tua vas­taav­il­la toimil­la, suurim­mil­laan Vaasan kaupungissa.

   1. K.k.: rokot­tei­den tuo­ma hyö­ty olisi ulos­mi­tat­tu täysimääräisenä vaikka­pa helpot­ta­mal­la baarien ja yök­er­ho­jen aukioloja.

    Tämä on ihan selvä. Pks olisi ollut koko ajan samas­sa tilanteessa, mut­ta vapaam­min ja muual­la maas­sa olisi riskiryh­mät rokottamatta.

    Nämä roko­tuk­sen suun­taamiset eivät tapah­du ilman käyt­täy­tymisen muu­tok­sia. Merkit­tävin muu­tos tapah­tuu tietenkin poli­it­tisel­la tasol­la. Luovu­taan esimerkik­si Liikkumisrajoituksista.

  2. Art­tu:
   Toiv­otaan, ettei kukaan hok­saa alkaa soveltaa samaa peri­aatet­ta EU-tasol­la. Sil­loin meille Suomeen tulisi rokot­teista vain rippeitä. 

   Tuos­sa erona on se, että 

   Timo A.: Toinen, asia, joka on ollut vähän esil­lä, on roko­tusten laa­haami­nen. Maas­sa tun­tuu ole­van parisa­taatuhat­ta annos­ta joka het­ki odot­ta­mas­sa otta­jaa. Logis­ti­ik­ka vastii tietysti veron­sa, mut­ta näin iso viive?

   Käytän­nössä viivet­tä ei ole paljoakaan. THL:n luvuis­sa maa­han saa­punei­den annos­ten määrää päivitetään ker­ran viikos­sa, jol­loin laskel­maan tulee aina ker­ral­la yli satatuhat­ta uut­ta annos­ta, ja koh­ta parisa­taatuhat­ta. Tosi­asi­as­sa ei valmis­ta­jien rokote-erät tule­vat maa­han eri päiv­inä, mut­ta jos piikitet­ty­jen annos­ten pros­entin las­kee maanan­tai-aamu­na, niin se näyt­tää aina heikol­ta, ja sun­nun­tai-aamu­na paljon parem­mal­ta. Toinen jut­tu on se, että roko­tus­rek­isteris­sä on myös viivet­tä. Roko­tuk­sia päivit­tyy sinne parikin viikkoa jälkikä­teen. Kyse on siis THL:n tietokan­nas­ta, jonne tulee tieto­ja kun­tien sadas­ta ja yhdestä eri­lais­es­ta tieto­jär­jestelmästä. Piikitet­ty­jen annos­ten määrä on rek­isteris­sä kul­lakin het­kel­lä mon­ta tuhat­ta annos­ta jäl­jessä, ja tämä ero­tus tulee var­masti kas­va­maan, kun rokot­tei­ta nyt saadaan maa­han enem­män ja päivit­täin pii­ikitetään suurem­pia määriä.

   Itse en ole logis­ti­ikas­ta laisinkaan huolis­sani. Suomes­sa on käytän­nössä piikitet­ty suurelta osin puo­len­toista viikon ja viimeistään kah­den viikon sisäl­lä kaik­ki mitä maa­han tulee. Tämä näkyy myös THL:n roko­tus­sivul­la olev­as­ta käyrästä, jos­sa on saa­punei­den annos­ten ja roko­tusten kumu­lati­iviset määrät samas­sa kuvaa­jas­sa. Roko­tusten määrä ei ole jäänyt jäl­keen vaan seu­raa saa­punei­den annos­ten määrää vakioviiveellä.

 10. “Aluei­den sisäl­lä kan­nat­taa käyt­tää henkilöko­htaista riskiä (ikä ja esimerkik­si yli­paino) mut­ta myös riskiryh­mien sisäl­lä kan­nat­taa ottaa huomioon tar­tun­taris­ki ja tar­tut­taa myös riskiryh­mi­in kuu­lu­vat nopeam­min siel­lä, mis­sä hei­dän riskin­sä saa­da tar­tun­ta on suurempi.”

  Tuos­sa lie­nee pieni kir­joi­tusvirhe: riskiryh­mi­in kuu­lu­vat olisi kai tarkoi­tus rokot­taa eikä tar­tut­taa? Muu­toin tuos­sa virk­keessä taidet­ti­in aika hyvin tiivistää koko kir­joituk­sen ydinajatus.

  Mitä tulee julkiseen rokotekeskustelu­un, niin itseäni häir­it­see välil­lä näkyvä “kep­pi ja porkkana” ajat­te­lu­ta­pa, jos­sa rokotet­ta pide­tään palk­in­tona, kan­nus­teena tai jon­akin mikä pitäisi ansai­ta, eikä lääketi­eteel­lisenä toimen­piteenä, jol­la pyritään min­i­moimaan epi­demi­an vaiku­tuk­sia kansalais­ten ter­vey­delle ja ter­vey­den­hoidon kantokyvylle.

  Samaan ajat­telu­un saat­taa myös liit­tyä rajoi­tus­määräys­ten näkem­i­nen ran­gais­tuk­se­na, eikä epi­demi­ol­o­gise­na toimen­piteenä, jol­la pyritään rajoit­ta­maan epi­demi­an vaiku­tuk­sia kansalais­ten ter­vey­delle ja ter­vey­den­hoidon kantokyvylle.

 11. Alue­poli­ti­ikkaa kyl­lä, mut­ta jos rokote­järjestys­tä muute­taan, on perus­suo­ma­lais­ten vaalivoit­to varma.

  Kansan syvien riv­ien somes­sa kiertää jo nyt huuhaa kuin­ka maa­han­muut­ta­jille annet­taisi­in rokote ennen kantasuomalaisia.

  En yllät­ty­isi, jos naa­purin trol­lite­hdas ruokkisi jo nyt näitä liekke­jä heit­tämäl­lä ben­saa liekkeihin.

  On jo selvää, että suo­ma­laiset saadaan rokotet­tua, joten poli­ti­ik­ka on palan­nut. Se, että mon­tako ehtii kuol­la ennen sitä, on sivu­seik­ka, varsinkin, kun käyrät kään­tyivät lasku­un. Mök­ki-pääsiäi­nen las­kee käyriä entisestään.

  Oulus­sa otet­ti­in juuri kiin­ni uus­nat­si, joka valmis­teli pommi-iskua.

  Ei ole viimeinen.

 12. Min­un silmis­säni THL on menet­tänyt kaik­ki uskot­tavuuten­sa rippeet jo kauan sit­ten. Ei tämä yllätä enää lainkaan. Sieltä suol­letaan sel­l­aisia lausun­to­ja, joi­ta päämin­is­teri ja vara­päämin­is­teri kul­loinkin tah­to­vat nähdä. Totu­us­po­h­jaa niis­sä on korkein­taan siteeksi.

  Merkit­tävää on, että alku­un hil­jaa hymis­televä media on alka­nut nyt repiä noi­ta epäuskot­tavia lausun­to­ja kap­paleik­si, vih­doikin. Ehkä se antaa voimia ja rohkeut­ta perus­tus­laki­valiokun­nallekin nyt piinavi­ikol­la, jon­ka nim­i­tys saa tänä vuon­na aivan uuden merkityksen.

  Muis­tat­teko, miten vaar­al­lisia mask­it oli­vat vielä vuosi sitten?

  PS Mikä vara­päämin­is­teri? Joku kolum­nisti jos­sain lehdessä tit­uleerasi Kiu­rua vara­päämin­is­terik­si mielestäni aika osuvasti!

  1. Daniel Fed­er­ley:
   Min­un silmis­säni THL on menet­tänyt kaik­ki uskot­tavuuten­sa rippeet jo kauan sit­ten. Ei tämä yllätä enää lainkaan. Sieltä suol­letaan sel­l­aisia lausun­to­ja, joi­ta päämin­is­teri ja vara­päämin­is­teri kul­loinkin tah­to­vat nähdä. Totu­us­po­h­jaa niis­sä on korkein­taan siteeksi.

   Merkit­tävää on, että alku­un hil­jaa hymis­televä media on alka­nut nyt repiä noi­ta epäuskot­tavia lausun­to­ja kap­paleik­si, vih­doikin. Ehkä se antaa voimia ja rohkeut­ta perus­tus­laki­valiokun­nallekin nyt piinavi­ikol­la, jon­ka nim­i­tys saa tänä vuon­na aivan uuden merkityksen.

   Muis­tat­teko, miten vaar­al­lisia mask­it oli­vat vielä vuosi sitten?

   PS Mikä vara­päämin­is­teri? Joku kolum­nisti jos­sain lehdessä tit­uleerasi Kiu­rua vara­päämin­is­terik­si mielestäni aika osuvasti!

   Muis­tat­teko miten tam­miku­us­sa 2021 Sak­sa kohah­dut­ti määräämäl­lä FFP2 mask­it pakollisiksi?

   Muis­tat­teko, kuin­ka viime viikon lop­ul­la ker­rot­ti­in, että Sak­san tar­tun­nat voivat koho­ta jopa 100 000 tar­tun­taan päivässä?

   Eivät kasvo­mask­it kykene hidas­ta­maan epi­demi­an kiihtymistä vaik­ka ne todis­te­tusti suo­dat­ta­vat pis­aroi­ta, kos­ka niitä ei käytetä siel­lä, mis­sä epi­demia varsi­nais­es­ti lev­iää, kuten vaikka­pa ihan kotona per­heen kesken, tai rav­in­to­las­sa syödessä ja juodessa.

   Suo­ma­lai­sista 94% ker­toi miten he ovat käyt­täneet mask­ia väärin. Nk. tasku­mas­ki on yleinen. Mas­ki on väärin käytet­tynä jopa epi­demi­aa edistävä.

   1. FOOBAR:
    Eivät kasvo­mask­it kykene hidas­ta­maan epi­demi­an kiihtymistä vaik­ka ne todis­te­tusti suo­dat­ta­vat pis­aroi­ta, kos­ka niitä ei käytetä siel­lä, mis­sä epi­demia varsi­nais­es­ti lev­iää, kuten vaikka­pa ihan kotona per­heen kesken, tai rav­in­to­las­sa syödessä ja juodessa.

    Suo­ma­lai­sista 94% ker­toi miten he ovat käyt­täneet mask­ia väärin. Nk. tasku­mas­ki on yleinen. Mas­ki on väärin käytet­tynä jopa epi­demi­aa edistävä. 

    Mut­ta yhä silti kehitel­lään puo­livil­laisia “mask­ipakko­ja”, eli pakote­taan mask­it tyyli­in julk­isi­in ja kaup­poi­hin, ja näin koite­taan vält­tää rav­in­toloiden ja kaiken muun sulkeminen.

    Tosin taas sopii pohtia minkä takia rajoille ei vain saa­da kon­trol­lia, pakkokaran­tee­nien pitäisi olla ok, val­taosa­han voisi vält­tyä näiltä jät­tämäl­lä matkus­tamisen väli­in (ver­taa ne rav­in­toloiden kävi­jäkir­jat)? Kuin­ka monel­la nyt on tääl­läkään oikeasti “pakko­matko­ja”, jot­ka on ihan pakko tehdä? Nopeasti tulee mieleen pakko­matkus­ta­jik­si ain­oas­taan logis­ti­ikkaan liit­tyvät työt näin dig­i­taalisen glob­al­isaa­tion aikana, ja näille logis­tisen alan ammat­ti­laisille tietenkin voitaisi­in jär­jestää eri­ty­isjär­jeste­lyt karan­tee­nien osalta pakkotestein sekä mah­dol­lisim­man eris­te­tyn kanssakäymisen kanssa, eli sitä samaa kon­tak­tien minimoimista.

    Taitaa vaan matkus­tamis­es­ta olla tehty se suurin ja tärkein ihmisoikeus nykypäivänä.

   2. FOOBAR: Muis­tat­teko miten tam­miku­us­sa 2021 Sak­sa kohah­dut­ti määräämäl­lä FFP2 mask­it pakollisiksi?

    Muis­tat­teko, kuin­ka viime viikon lop­ul­la ker­rot­ti­in, että Sak­san tar­tun­nat voivat koho­ta jopa 100 000 tar­tun­taan päivässä?

    Eivät kasvo­mask­it kykene hidas­ta­maan epi­demi­an kiihtymistä vaik­ka ne todis­te­tusti suo­dat­ta­vat pis­aroi­ta, kos­ka niitä ei käytetä siel­lä, mis­sä epi­demia varsi­nais­es­ti lev­iää, kuten vaikka­pa ihan kotona per­heen kesken, tai rav­in­to­las­sa syödessä ja juodessa.

    Suo­ma­lai­sista 94% ker­toi miten he ovat käyt­täneet mask­ia väärin. Nk. tasku­mas­ki on yleinen. Mas­ki on väärin käytet­tynä jopa epi­demi­aa edistävä.

    Tätä asi­aa eli mask­ien vaiku­tus­ta taudin lev­iämiseen on tutkit­tu muun muas­sa tilas­to­ana­lyy­sein. Ei tarvi itse kek­siä, mitä vaiku­tuk­sia muka on tai on olemat­ta. Kom­ment­tisi on kuin salali­it­to­te­o­reetikon kynästä. 

    Lisäk­si mask­ia voi käyt­tää täysin järkevästi ja tur­val­lis­es­ti vaik­ka ei nou­datakaan THL:n “sairaalao­hjei­ta”. Kum­mallista, jos tämäkin asia on vielä vuo­den jäl­keen epä­selvää. Lisää voi googlata: using dis­pos­able mask many times

 13. Asia voidaan hoitaa reilusti ja tehokkaasti: rokot­teet annetaan pahiten kär­siville alueille, mut­ta näitä aluei­ta ja henkilöitä myös sakote­taan reilusti lepsuilusta.

  Reilu­u­den puute ei pitem­mäl­lä aikavälil­lä ole tehokas­ta sekään.

 14. Mielestäni Osmo antaa ihan fik­sun argu­mentin tässä ja itseäkin mieti­tyt­tää vira­nomais­ten poli­tikoin­ti. Toiv­ot­tavasti tästä saadaan kaikesta vat­u­loin­nista huoli­mat­ta päätös aikaiseksi.

  Toinen asia mikä mieti­tyt­tää on se, että roko­tamme täl­lä het­kel­lä käytän­nössä 4 päivänä viikossa.

  Maanan­taisin rokotemäärät ovat kohtu­ullisen mata­lat, tiis­taista per­jan­tai­hin tahti kas­vaa jatku­vasti ja näyt­tää ihan hyvältä, lauan­taisin ollaan yleen­sä maanan­tain tahdis­sa ja sun­nun­taisin emme roko­ta juuri ketään.

  Lähde: https://mobile.twitter.com/bot_fi/status/1375767165526274050/photo/1

  THL päivit­tää aina maanan­taisin edel­lisel­lä viikol­la saa­puneet rokot­teet. Datan perus­teel­la kuitenkin voisimme rokot­taa kym­meniä tuhan­sia ihmisiä enem­män per viikko. Ei kovin tehokasta.

  1. Toinen asia mikä mieti­tyt­tää on se, että roko­tamme täl­lä het­kel­lä käytän­nössä 4 päivänä viikossa.

   Maanan­taisin rokotemäärät ovat kohtu­ullisen mata­lat, tiis­taista per­jan­tai­hin tahti kas­vaa jatku­vasti ja näyt­tää ihan hyvältä, lauan­taisin ollaan yleen­sä maanan­tain tahdis­sa ja sun­nun­taisin emme roko­ta juuri ketään.

   THL päivit­tää aina maanan­taisin edel­lisel­lä viikol­la saa­puneet rokot­teet. Datan perus­teel­la kuitenkin voisimme rokot­taa kym­meniä tuhan­sia ihmisiä enem­män per viikko. Ei kovin tehokasta.

   Käyt­tämät­tömiä annok­sia on 34 000, siis puolek­si­toista päiväk­si nyky­vauhdil­la. Reservin kasaami­nen lie­nee jos­sain määrin hyödyl­listä, että saadaan kakkosan­nok­set annet­tua ajois­sa ja että roko­tu­saiko­ja ei tarvit­sisi perua sat­un­nais­ten, pien­ten toim­i­tus­vai­htelu­iden takia. Käsit­tääk­seni voitaisi­in rokot­taa jopa 600 000 ihmistä/viikko, jos olisi mil­lä rokot­taa. Ei ole. 

   Ensisi­jainen pul­lonkaula on rokote­toim­i­tuk­set, tässä vai­heessa sun­nun­taina rokot­ta­mi­nen on täysin merk­i­tyk­setön­tä, eikä siitä tulisi muu­ta kuin lisäku­lu­ja, arkipäiv­inä saadaan pis­tet­tyä kaik­ki saadut rokot­teet, vaik­ka rokot­tei­den saatavu­us moninkertaistuisikin.

  2. Tero:
   Toinen asia mikä mieti­tyt­tää on se, että roko­tamme täl­lä het­kel­lä käytän­nössä 4 päivänä viikossa. 

   Ei pidä paikkaansa. Nuo luvut ovat kunakin päivänä rek­isterin kokon­ais­määrässä tapah­tunei­ta muu­tok­sia. Ne eivät ker­ro rokot­tamisen ajanko­hdas­ta. Maanan­tain luku tulee yhdeltä iltapäiväl­lä, ja siinä ei tietenkään ole maanan­tain roko­tuk­sia mukana, kun päivä on vielä kesken ja rokot­ta­jat eivät ole tehtyjäkään roko­tuk­sia ehti­neet kun­tansa tieto­jär­jestelmistä siirtämään THL:lle. Samas­ta syys­tä lauan­tain luke­mat vas­taa­vat arkipäivää, vaik­ka lauan­taisin ei paljon rokote­ta. Sil­loin THL:n rek­isteri­in tulee per­jan­tain ja sitä aiem­pi­en päivien rokotuksia.

   Roko­tus­rek­isteri päivit­tyy myös takau­tu­vasti yllät­tävänkin kauas. Itse olen huo­man­nut THL:n tiedois­sa, että esim. kah­den viikon takainen viikko­sum­ma kas­vaa edelleen hil­jalleen. Toisin sanoen, tieto­ja roko­tuk­sista viedään tieto­jär­jestelmi­in ja siir­retään THL:lle jois­sakin tapauk­sis­sa melkoisel­la viiveel­lä. Kun­nil­la on ter­vey­den­hoidon tieto­jär­jestelmiä suun­nilleen jokaisel­la oman­laisen­sa, noin vähän liioitellen.

   Näil­lä luvuil­la ei kyl­läkään kan­na­ta päätään vai­va­ta sen enem­pää. THL:n sivuil­ta näkyy viikko­sum­mat, ja niiden avul­la voi aika hyvin seu­ra­ta roko­tusten edis­tymistä. Roko­tusten määrät viime viikkoina oli­vat seuraavat:

   10 vk 122 352

   11 vk 126 063

   12 vk 108 404

   Viime viikol­la eli viikol­la 12 oli AstraZenecan rokote tauol­la, mikä aiheut­ti n. 20 000 roko­tuk­sen notkahduksen. 

   Se on kyl­läkin tot­ta, että Suomes­sa ei paljon viikon­lop­puna rokote­ta. Tähän saak­ka siihen on ollut ihan hyvä syy, eli se, että kun rajoit­ta­va tek­i­jä on rokot­tei­den määrä, niin ei tietysti kan­na­ta pitää henkilökun­taa viikon­lop­puna töis­sä, kun saatavil­la ole­vat rokot­teet ehtii piikit­tää muutenkin. Tilanne var­maan tulee muut­tumaan nyt kun rokot­tei­ta tulee maa­han enemmän.

 15. Mik­si maail­man­his­to­ri­an ehdot­tomasti suurin bisnes halut­taisi­in tukah­dut­taa? Fol­low the money.

  1. Mörkökö:
   Mik­si maail­man­his­to­ri­an ehdot­tomasti suurin bisnes halut­taisi­in tukah­dut­taa? Fol­low the money.

   Maail­man­his­to­ri­an suurin bisnes, eli fos­si­iliset polt­toaineet? Kyl­lähän niistä eroon pyritään, mut­ta han­kalaa se on. Liit­tyy aiheeseen miten?

 16. ” Muis­tio: Asiantuntija­ryhmä esit­ti äänin 11–1 roko­tusten pikaista pain­ot­tamista pahim­mille tauti­alueille – Hal­li­tus ei nou­da­ta suositusta”

  Suo­mi

  2011- kepu pet­tää aina
  2021- kepu tap­paa aina

  Kehi­tys kehit­tyy. Ain­ut posi­ti­ivi­nen jut­tu tässä on Covid-19 testitulos

 17. Jän­nää kun korkea virkamies saa oikein juh­lia sitä että maakun­tien edus­ta­jana aiheut­taa turhia kuolemia etelässä, eikä asi­as­ta syn­ny edes kohua. Eikö mikään taho oikeasti voi pistää täl­laista syyt­teeseen, jos Haav­is­to oli syyt­teessä joidenkin pen­tu­jen hakemis­es­ta sieltä pako­laisleir­iltä? Ihmis­ten tietoinen murhaami­nen ei ole edes virkavirhe? On mie­lenki­in­toinen kuole­man kult­tuuri Suomen medi­as­sa ja poli­ti­ikas­sa, kun ihmisiä saa tap­at­taa vain sen takia että asu­vat etelässä. Suo­mi on pas­ka maa.

  1. No eikai se virkamies sitä tau­tia tuo maa­han. Logi­ikkasi perus­teel­la Haav­is­to pitäisi aset­taa TÄSTÄKIN syys­tä oikeuteen.

 18. Tässä kysytään nyt neu­voa väärän alan asiantun­ti­joil­ta. Kyseessä on matemaat­ti­nen ongel­ma, miten saadaan rajal­lis­es­ta hyödyk­keestä (rokot­teet) suurin hyö­ty (vähem­män kuolemia, sairaala­hoitoa ym). Tuskin lääkik­sessä on tuol­laista opetet­tu, mut­ta vaik­ka yliopis­ton matem­ati­ikan laitok­sel­la tuo olisi helpohko har­joi­tuste­htävä. Poli­it­tisel­la sun­muroin­nil­la tämä on kuitenkin ilmeis­es­ti saatu vaikut­ta­maan maail­man vaikeim­mal­ta ongelmalta.

  1. Smokin’ Joe:
   Tässä kysytään nyt neu­voa väärän alan asiantun­ti­joil­ta. Kyseessä on matemaat­ti­nen ongel­ma, miten saadaan rajal­lis­es­ta hyödyk­keestä (rokot­teet) suurin hyö­ty (vähem­män kuolemia, sairaala­hoitoa ym). Tuskin lääkik­sessä on tuol­laista opetet­tu, mut­ta vaik­ka yliopis­ton matem­ati­ikan laitok­sel­la tuo olisi helpohko har­joi­tuste­htävä. Poli­it­tisel­la sun­muroin­nil­la tämä on kuitenkin ilmeis­es­ti saatu vaikut­ta­maan maail­man vaikeim­mal­ta ongelmalta.

   Esimerkik­si yli 70 vuo­ti­aal­la on parisa­taak­er­tainen kuole­man­ris­ki ver­rat­tuna parikymppiseen.

   Ikä on huo­mat­tavasti merkit­tävämpi tek­i­jä kuin alue mut­ta jos tarkoi­tus on pääkaupunkiseudul­la aloit­taa van­hem­mista ikälu­ok­ista alaspäin niin sil­loin matem­ati­ik­ka taitaa olla aika aukoton.

   Sen sijaan HUS tj ehti jo häm­men­tää sop­paa ehdot­ta­mal­la roko­tus­busse­ja maa­han­muut­ta­javal­taisille alueille. Sitä ei sit­ten oikein matem­ati­ikalla voi perustel­la. Tosin ei sitä käsit­tääk­seni olla edes tekemässäkään.

 19. Kun numeroista tykkään, laskeske­lin­pa tätä hie­man minäkin. Julk­isu­udessa ollei­den tieto­jen (https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007889538.html) mukaan viikoil­la 13–15 tulos­sa olisi 692.000 rokotet­ta. Oletet­tavasti näi­den logis­ti­ik­ka on jo lukkoon lyö­ty. Näistä noin 45.000 on varat­ta­va viikol­la 6 ja aiem­min ensim­mäisen annok­sen saaneille, jot­ka eivät vielä ole saa­neet toista annos­ta (las­ket­tu 29.3 rokoterek­isterin tiedoista). Muille jää siis 647.000. Rokot­ta­mat­to­mia yli 65-vuo­ti­ai­ta on 662.000. Toisin sanoen yli 65-vuo­ti­aista ilman rokotet­ta jäisi n. 15.000. Kos­ka tilas­tot laa­havaat kuitenkin jäl­jessä, voidaan olet­taa tuon ver­ran rokot­tei­ta ole­van aiem­mista eristä vielä tilas­toi­hin pää­tymät­tä. Joten yli 65-vuo­ti­aat on käytän­nössä rokotet­tu huhtiku­un puo­lessa välissä.

  Entä sit­ten seu­raa­vat viikot? Suurim­mas­sa riskissä 65-vuo­ti­aiden jäl­keen ovat 50–64 ‑vuo­ti­aat (esim. teho­hoitoon joutuneista >75% on yli 50-vuo­ti­ai­ta). Rokot­ta­mat­to­mia 50–64 ‑vuo­ti­ai­ta on 934.000, joista HUS:n ja Varsi­nais-Suomen sairaan­hoitopi­irien alueil­la n. 357.000. Jos rokot­tei­ta tulee maa­han yhtään sitä tah­tia, mitä ennusteis­sa on lupail­tu, koko maan yli 50-vuo­ti­aat on ker­taalleen rokotet­tu toukoku­un puoleen väli­in men­nessä, jopa aiemmin.

  Tehdään aja­tusleik­ki: allokoidaan kaik­ki lop­ut huhtiku­ul­la tule­vat rokot­teet (viikot 16 ja 17) Uudelle­maalle ja Varsi­nais-Suomeeen. Keskimäärin siis yli 50-vuo­ti­aat näil­lä alueil­la tuli­si­vat rokote­tuk­si noin kak­si viikkoa aiem­min kuin muuten. Paljonko säästetään sairaanhoitojaksoja?

  Nyt sit­ten taas päästään siihen ihmeel­lisyy­teen, että THL:n muis­tios­sa on vis­usti jätet­ty ker­tomat­ta se, mil­lä ilmaan­tu­vu­us­luku­ta­soil­la roko­tu­s­pain­o­tusten vaiku­tus on las­ket­tu. On vain annet­tu sanalli­nen luon­nehd­in­ta “korkean”, “keskimääräisen” ja “mata­lan” ilmaan­tu­vu­u­den alue. Tai eihän tässä mitään ihmeel­listä ole – jatke­taan ihan loogis­es­ti samaa lin­jaa, jon­ka mukaan laskelmien taus­ta­ti­eto­ja ei julkaista.

  Taulukos­ta käy kuitenkin ilmi, että ilman roko­tuk­sia sairaan­hoito­jak­so­ja tulisi noin 5000. Nyt sit­ten pitäisi tietää, kuin­ka moni tar­tun­nan saaneista ylipäätään joutuu sairaala­hoitoon. Täl­laista tilas­toa­han Suomes­sa useim­mista muista maista poiketen ei julka­ista. Liikku­mis­ra­joituk­sia koske­van lakiesi­tyk­sen ske­naar­i­o­laskelmis­sa osuute­na näytet­täisi­in käytet­tävän noin 4–5%. Kolmes­sa viimeisim­mässä Suomen hybridis­trate­gian seu­ran­nan tilan­n­earv­iora­por­tis­sa on sen­tään annet­tu alka­nei­den sairaan­hoito­jak­so­jen lukumäärä [aiem­mis­sa ei], ja jos k.o. luvun jakaa edel­lisen viikon tar­tun­noil­la, pääsee tuo­hon samaan haarukkaan. Joten las­ke­taan vaik­ka viidel­lä pros­en­til­la. Tekee 100.000 tar­tun­taa. Taulukon otsak­keen mukaan ajan­jak­sona on “kunnes kaik­ki alueet on rokotet­tu”. Oletet­tavasti aikaväli olisi siis noin maalisku­un puoles­ta välistä (jol­loin ana­lyysi ilmeis­es­ti on tehty) kesäku­un lop­pu­un, eli n. 15 viikkoa. Ilmaan­tu­vuute­na (14 vrk) koko maan keskiar­vona koko ajalle tämä tarkoit­taisi noin 240. Hulp­pea luku. Tuo­hon keskiar­voon pääsemisek­si pitäisi lähivi­ikkoina päästä korkean ilmaan­tu­vu­u­den alueil­la reilusti yli 500:n lukemiin.

  Joten las­ke­taan vähän real­is­tisem­mil­la lukemil­la. Olete­taan, että ilmaan­tu­vu­us väestössä keskimäärin pysyy noin 300:n kieppeis­sä Uudel­la­maal­la ja Varsi­nais-Suomes­sa, eli laskutren­di hiipuu. Ikäryh­mäko­htai­sista tar­tun­tati­las­toista kuitenkin huo­mataan, että 50–59 ‑vuo­ti­aiden ikäryh­mässä ilmaan­tu­vu­us on viime huip­pu­vi­ikkoina ollut n. 80–90% ja 60–69 ‑vuo­ti­aiden ikäryh­mässä 40–45% kaikkien ikäryh­mien keskiar­vos­ta – ilmeis­es­ti varovaisem­man käyt­täy­tymisen takia (roko­tuk­set eivät ole vielä ehti­neet juurikaan vaikut­taa). Joten las­ke­taan vaik­ka 250:llä (83% 300:sta), ja aikaiste­taan 357.000:n henkilön roko­tuk­sia 2 viikkoa. Tekee 893 [säästet­tyä] tar­tun­taa k.o. kah­den viikon aikana. Olete­taan, että ikäryh­mästä 10% joutuu tar­tun­nan saat­u­aan sairaala­hoitoon. Tekee 90 säästet­tyä sairaan­hoito­jak­soa k.o. alueil­la mii­nus muu­ta­man lisäys muil­la alueilla.

  Tämä siis, kun tehdään kun­non raju kaikkien rokot­tei­den siir­to noin parin viikon ajal­ta. Jos vain pan­ote­taan, vaiku­tus jää pienemmäksi.

  Noin yhteen­ve­t­ona voisi tode­ta, että kyl­lähän rokote­järjestys­tä voidaan ruve­ta pain­ot­ta­maan, mut­ta – maan johtoa lainatak­seni – sil­lä näyt­täisi ole­van lähin­nä kos­meet­ti­nen vaikutus.

  Kokon­aan toinen asia sit­ten on, jos pää­tavoit­teena onkin saa­da tar­tun­tati­las­tot näyt­tämään kauniimmilta.

  = =
  Laskel­mas­sa ei ole otet­tu huomioon alle 50-vuo­ti­ai­ta riskiryh­mäläisiä. Kaikki­aan 16+ ‑vuo­ti­ai­ta rokotet­tavia on noin 4,6 miljoon­aa, mikä jakau­tuu läh­es tasan (50,5% ja 49,5%) yli ja alle 50-vuo­ti­aisi­in. Tietoa sairaut­en­sa puoles­ta riskiryh­mään kuu­lu­vien ikä­jakau­mas­ta ei ole julkises­ti saatavil­la, mut­ta oletet­tavasti määrät pain­ot­tuvat voimakkaasti van­hempi­in ikäryh­mi­in. Olete­taan nuorem­pia riskiryh­mäläisiä ole­van vaik­ka 10% ikälu­okas­ta, mikä tekee n. 230.000 (jos alle 50-vuo­ti­ais­sa riskiryh­mäläisiä on 15–20%, ei voi muu­ta kuin tode­ta, että onpa hal­vatun sairas­ta kansaa). Alle 50-vuo­ti­ai­ta on kaikenkaikki­aan rokotet­tu 103.000, joista n. 32.000 viikol­la 8 tai myöhem­min, jol­loin ensi lin­jan ter­vey­den­huolto­henkilökun­nan roko­tuk­set lienevät jo valmis­tuneet. Jol­loin laskel­mas­ta puut­tuisi karkeasti n. 200.000, joista HUS:n ja Varsi­nais-Suomen sairaan­hoitopi­irien alueil­la voisi karkeasti olla 86.000 (osu­us 16–49 ‑vuo­ti­aas­ta väestöstä 43%). Ei kovin paljoa vaiku­ta laskelmi­in, mikäli rokot­tei­den saatavu­usen­nus­teet pitävät yhtään paikkaansa.

 20. YLEn USAn kir­jeen­vai­h­ta­ja ker­toi, että USA on pan­nut AZ rokot­teen varas­toon ja aiko­vat lahjoit­taa rokot­tei­ta Mexikolle. USAn roko­tus­vauhti on kova.
  YLEn Bri­tann­ian kir­jeen­vai­h­ta­ja ker­toi että tilanne maas­sa on hyvä. Roko­tus­pros­ent­ti on jotain 50 ja roko­tusten hyö­ty alkaa olla suurem­pi koin rajoi­tusten. Bri­tan­ni­as­sa pide­tään selvänä että syksyl­lä EA virus on val­lit­se­va ja aiko­vat antaa väestölle kol­man­nen annok­sen. Pyrkivät keskit­ty­maan mrna rokot­teisi­in, niitä voi nopim­min muoka­ta uusille virus­muun­nok­sille ja sopi­vat myös uusien syöpälääkkei­den alus­tak­si. On tuo hie­man kalli­impi, mut­ta rokot­teen hin­ta on mitätön ver­rat­tuna mui­hin koronakustannuksiin.

 21. Rokoteasiantun­ti­jaryh­mä on ehdot­tanut myös että maa­han­muut­ta­jataus­taiset rokote­taan ennen suomalaisia. 

  Tämä ehdo­tus on taidet­tu hau­da­ta vaik­ka sille kiis­tat­ta löy­tyy päte­viä tieteel­lisiä perusteluita.

 22. Ihmettelin kyl­lä tuo­ta THL:n lausun­toa, mut­ta myös KRAR:n esi­tys­tä (1/3 sairaala­hoi­dos­sa ole­vien perus­teel­la). Kun pienessä sairaan­hoitopi­iris­sä tulee yhtäkkiä 10 poti­las­ta lisää (nythän viesti on ollut ; pär­jääthän sinä kotona tai sit­ten osa on mene­htynyt hoito­laitok­sis­sa) niin tääl­lä sit­ten rokote­taan kaikki.
  Kuolleisu­us näyt­tää ole­va n 1, 3 % 60–69 vuo­ti­ail­la , 0,3 % 50–59 vuo­ti­ail­l­la, 0,07 % 40–49 vuo­ti­ail­la, joten kuolleisu­ut­ta vähen­net­täisi­in parhait­en otta­mal­la päältä pois rokot­teet 60–69 vuo­ti­aille HUS alueen ihmi­sisille eli n. 140000 rokotet­ta ja Varsi­nais-Suomen 55000 rokotet­ta sen jäl­keen voisi jatkaa kuten ennenkin, Meil­lä muil­la siiry­isi roko­tuk­set viikol­la, eipä haittaa..kun rakas naa­purimme Ruot­si alkoi vaa­tia roko­tus­todis­tus­ta. Nuuskaa ei kan­na­ta hakea, jos joutuu mak­samaan 180 euroa testistä.

 23. Tulos oli selkeä. Esimerkik­si sairaan­hoitoa vaa­ti­vat tar­tun­nat väheni­sivät yli 20 pros­ent­tia ver­rat­tuna siihen, että rokot­teet jae­taan niin kuin niitä nyt jae­taan, tar­tun­tariskiä kat­so­mat­ta. Tämän teho olisi siis samaa luokkaa kuin nyt suun­nit­teil­la ole­vien liikku­mis­ra­joi­tusten. Tosin liikku­mis­ra­joi­tusten vaiku­tus tulisi vähän nopeammin.

  Tuo ole­tus liikku­mis­ra­joi­tusten nopeas­ta vaiku­tuk­ses­ta oli vähän ennenaikainen, kun laki osoit­tau­tui peru­soikeuk­sien kannal­ta mah­dot­tomak­si säätää. Tässä yhtey­dessä kään­tyi myös kelk­ka roko­tusjärjestys­ten muut­tamisen suh­teen nopeasti.
  Aiheeseen liit­tyvää pohd­in­taa on tehty muual­lakin: “It is not sur­pris­ing that over time – as the side effects of pre­cau­tion­ary mea­sures are becom­ing more pal­pa­ble and mea­sur­able – pub­lic atti­tudes towards the suit­abil­i­ty, neces­si­ty and rea­son­able­ness of the adopt­ed mea­sures are becom­ing more and more diver­gent. In this con­text, polit­i­cal lead­ers will have the dif­fi­cult task of defend­ing the adopt­ed mea­sures both before the pub­lic and before courts.”

 24. THL:n Puumalainen näyt­ti kumoa­van näitä pain­o­tus­vaat­i­nusväit­teitä sil­lä, että nuoret rokotet­taisi­in HUS alueel­lakin viimeisek­si, jol­loin hyö­ty jäisi vähäisek­si. Itse halu­an kyl­lä että riskiryh­mät kaikkial­la maas­sa rokote­taan ensin. Hal­li­tuk­sen päätös oli OK, get it over.

  Peru­songelma­han on se, että Suomes­sa on rokot­tei­ta liian vähän. Mik­si kukaan ei puhu siitä ? Ollaan malliop­pi­lai­ta EUssa ja ei yritetä han­kkia lisärokot­tei­ta muualt EUti­lauk­sen lisäk­si. Sitähän ei ole kiel­let­ty ja jotkut EU maat ovat niin tehneetkin. Tam­pereel­lakin PSH:n alueelle olisi roko­tuskokone, jol­la voitaisi­in rokot­taa 20000 rokotet­ta päivässä. 

  EU hyväksyy yleen­sä rokot­teet aina viimeisenä ja jää tämän vuok­si tilausjonos­sa hän­nille. Ja kiinalaisia ja venäläisiä rokot­tei­ta ei tah­do­ta hyväksyä ulkopoli­it­ti­sista syistä.

 25. Verdele­hden käp­pyrässä tänään ‑20% ja eilen ‑16%.

  Silti eilen medi­as­sa esi­in­tyi HUS:n edus­ta­ja joka sanoi että alas on men­ty vain 5% joka ei mil­lään taval­la ole riit­tävä ja edel­lyt­tää poli­it­tisia toimenpiteitä.

  Tilas­totiede on kai mitä suurim­mas­sa määrin ns. eksak­ti tiede jos­sa kylmät fak­tu­aaliset numerot puhu­vat puolestaan ilman tun­tei­ta (tai näin meile ainakin vaku­ute­taan), mut­ta taitaa lop­ulli­nen fiilis aika paljon olla kiin­ni siitä mihin järjestyk­seen ne tieteel­liset numerot asetellaan.

 26. Hesari julkaisee päivit­täin sairaan­hoitopi­irien roko­tus­pros­ent­te­ja, jot­ka ovat THL:n tilas­toista. Pros­en­tit ovat tänään 14–22 % väestöstä vai­hdellen eri sh-piireis­sä. HUS on ollut koko roko­tusa­jan viimeinen tai toisek­si viimeinen. Tässä on paha ris­tiri­ita ilmaan­tu­vu­u­den kanssa. Tuo %-luku on osin harhaan­jo­hta­va, kos­ka se sisältää koko väestön. Siitä pitäisi vähen­tää alle 20 vuo­ti­aat joi­ta ei rokote­ta. Heitä on väestöstä n. 20 % vai­hdellen eri alueil­la. Toinen ryh­mä joka pitäisi pois­taa väestölasken­nas­ta ovat ne jot­ka kieltäy­tyvät roko­tuk­ses­ta. Tämä on kyl­läkin han­kalampi arvioida.
  Jos olete­taan, että alueen las­ten osu­us on 25% ja aikui­sista kieltäy­tyy 15%, niin 100 % saavute­taan 60 %:n roko­tuskat­tavu­udel­la. Jol­lain toisel­la alueel­la osu­udet saat­ta­vat olla 10% ja 11%, jol­loin “kaik­ki” on rokotet­tu vas­ta 80 kun koko väestöstä on rokotet­tu­ja 80%

 27. Tilas­totiede on eksak­tia numeroiden osalta, mut­ta ero­jen biologi­nen merkit­tävyys on usein eri asia. Media myös ei useinkaan ymmär­rä tilas­totiedet­tä kun­nol­la, kuten ei myöskään osaa kään­tää cau­casian sanaa. Absolu­ut­ti­nen ja suh­teelli­nen ris­ki on eri asia. 

  Keskustelu roko­tusjärjestyk­sistä on läht­enyt laukalle ja sivu­raiteille. Eilen WHO kri­ti­soi Euroopan hidas­ta roko­tus­tah­tia ja epi­demi­an hallintaa. Ongel­ma on ROKOTTEIDEN VÄHÄISYYS, ei niinkään roko­tusjärjestys. EU-Euroop­pa on muutenkin jäänyt bioteitessä jäl­keen mm. GMO-tekni­ikan vas­tus­tamisen vuok­si. Euroop­palaisia rokot­tei­ta ei juuri ole, jos Phiz­er _Biontechia ei las­ke­ta sel­l­aisek­si (tehdas Sak­sas­sa, johto turkki­laista). AstraZeneca on ensisi­jas­sa englantilainen.

 28. Laukalle on läht­enyt THL las­tenkin roko­tuk­sis­sa, joi­ta kiire­hditään nyt, vaik­ka WHO ei suosit­tele kuin riskiryh­mien roko­tus­ta lap­sil­la. Ruot­salaiset ja britit ymmärtää odot­taa tarkem­pia tutkimus­tu­lok­sia ja Sak­sas­sa hal­li­tus päät­ti vas­toin rokote­tur­val­lisu­us­ryh­män kan­taa ottaa las­ten roko­tus käyt­töön. Mis­sä on asialli­nen keskustelu Suomes­sa? Sitä ei ole. On vain mus­tavalkoinen julis­tus, että rokot­teet pelas­taa elämiä. No näin on, jos ne on annet­tu oikealle kohderyh­mälle tarpeeseen ja sit­ten, kun niiden mah­dol­liset hait­tavaiku­tuk­set on tutkien selvitetty.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.