Mitä ajattelen liikkumisrajoituksista

Kun hal­li­tus ilmoit­ti tule­vis­ta liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta, minul­le tuli ensim­mäi­sen ker­ran tun­ne, että nyt lyö­dään lii­an lujaa. Mon­ta ker­taa aiem­min on tun­tu­nut sil­tä, että toi­met ovat lii­an lep­su­ja. Jos oli­sin ollut dik­taat­to­ri, oli­sin kiel­tä­nyt karao­ke­baa­rit ja kai­ken alko­ho­lin naut­ti­mi­sen ravin­to­lois­sa sei­saal­laan tai baa­ri­jak­ka­ral­la ja mää­rän­nyt mas­ki­pa­kon pahim­mil­la alueil­la sisä­ti­lois­sa ja jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä aiko­ja sitten.

Olen tutus­tu­nut THL:n mal­lin­nuk­seen lähin­nä Uut­ta­maa­ta aja­tel­len. THL:n mal­lis­sa on lii­oi­tel­tu vähän kaik­kia para­met­re­jä. Poh­ja­na ole­va tar­tut­ta­vuus­lu­ku on Uudel­la­maal­la kor­keam­pi kuin se on täs­sä kuus­sa ollut, roko­tuk­set vai­kut­ta­vat tar­tut­ta­vuu­teen hitaam­min kuin vai­kut­ti­vat Israe­lis­sa, ja kesä vähen­tää tar­tut­ta­vuut­ta pal­jon vähem­män kuin se vähen­si vii­me kesä­nä tai kun se vähen­tää mui­den koro­na­vi­rus­ten tar­tut­ta­vuut­ta. Lop­pu­tu­lok­se­na on pal­jon syn­keäm­pi arvio kuin minä tekisin.

Olen seu­ran­nut seit­se­män päi­vän ilmaan­tu­vuus­lu­ku­ja Uudel­la­maal­la ja muu­al­la maas­sa. Seit­se­män päi­vää on parem­pi kuin 14 päi­vää, kos­ka suun­nan muu­tok­sen näkee nopeam­min ja pal­jon parem­pi kuin päi­vit­täis­ten luku­jen seu­raa­mi­nen, kos­ka niis­sä on suur­ta vii­kon­päi­vä­vaih­te­lua. Kes­ki­viik­ko on nykyi­sin vii­kon pahin päivä.

Seu­raa­va kuva on loga­rit­mias­tei­kol­la, kos­ka THL:n argu­men­toin­ti­kin menee tar­tut­ta­vuus­lu­vun kaut­ta ja se joh­taa eks­po­nen­ti­aa­li­seen kas­vuun tai vähenemiseen.

Covi19 ‑tar­tun­to­jen ilmaan­tu­vuus 7 päi­vän aika­na sataa­tu­hat­ta asu­kas­ta koh­den Uudel­la­mal­la (punai­nen) ja muu­al­la maas­sa (sini­nen). Huo­maa loga­rit­mias­teik­ko. Kuva päi­vi­tet­ty 27.3.2021

Uuden­maan tar­tun­nat kään­tyi­vät tasai­seen nousuun tam­mi­kuun 12. päi­vän tie­noil­la. Sen jäl­keen ne kas­voi­vat yllät­tä­vän suo­ra­vii­vai­ses­ti. Esti­moin tren­din aika­vä­lil­tä 12.1. – 24.2. ja jat­koin sitä suo­ra­vii­vai­ses­ti. Tren­din piir­tä­mi­nen kuvaan näyt­tää nopeas­ti, onko kehi­tyk­ses­sä tapah­tu­nut muu­tos­ta. Kas­vu­vauh­ti oli noin 2 % päi­väs­sä eli THL:n käyt­tä­mä liki­mää­ri­nen arvio R‑luvulla (vii­den päi­vän kas­vu) oli 1,1. Hel­mi­kuun lopul­la kehi­tys erkaan­tui tren­dis­tä ylös­päin, eli tar­tut­ta­vuus näyt­ti nous­seen sel­väs­ti. Sitä kes­ti kui­ten­kin vain vii­kon. Sit­ten kas­vu tait­tui ja 15.3. oltiin taas aika tark­kaan trendillä.

Myö­hem­pi kehi­tys osoit­ti, että noin 4.3. tapah­tui muu­tos – muu­ten sama­na päi­vä­nä kuin OM esit­ti kun­ta­vaa­lien siir­tä­mis­tä. Nyt ollaan sel­väs­ti tuon tam­mi-hel­mi­kuun tren­din alapuolella.

Kuvas­sa on myös uusi tren­di, joka on esti­moi­tu aika­vä­lil­tä 4.3. – 25.3. Sii­nä kas­vua on enää 0,2 % päi­väs­sä, eli R‑luku on 1,01. Oli­sin voi­nut esti­moi­da uuden tren­din myös alkaen 15.3. ja saa­nut las­ke­van tren­din, mut­ta se oli­si ollut älyl­li­ses­ti epärehellistä.

Tämän perus­teel­la uskon, että toden­nä­köi­sin ske­naa­rio on pal­jon opti­mis­ti­sem­pi kuin THL:n esit­tä­mä. Minun pääs­ke­naa­rios­sa­ni näil­lä­kin rajoi­tuk­sil­la Uuden­maan tar­tun­to­jen mää­rä kään­tyy las­kuun kevään edis­tyes­sä ja roko­tus­mää­rien kasvaessa.

Mitä täl­lä on teke­mis­tä liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten kans­sa? Ei pal­jon mitään. Jos suun­nit­te­lem­me hätä­pois­tu­mis­tei­tä raken­nuk­seen, emme nojau­du toden­nä­köi­sim­pään ske­naa­rioon. Toden­nä­köi­sin­tä­hän on, että talo ei pala.

THL:n maa­laa­ma uhkas­ke­naa­rio on pal­jon toden­nä­köi­sem­pi kuin se, että uusia hävit­tä­jiä tar­vit­tai­siin tositoimissa.

Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta kan­nat­taa siis sää­tää, mut­ta nii­tä ei kan­na­ta ottaa käyt­töön, ellei tilan­ne kään­ny pahem­mak­si, sil­lä noi­den rajoi­tus­ten inhi­mil­li­nen hin­ta on suu­ri. Niis­sä näyt­tää unoh­tu­neen se, että todel­la moni asuu Suo­mes­sa ja eri­tyi­ses­ti Uudel­la­maal­la yksin. Täl­tä osin tie­dot­ta­mi­nen on ollut seka­vaa, mut­ta nyt näyt­tää sil­tä, että juu­ri näin tul­laan tekemään.

Olen toi­vei­kas. Uskon, ettei ase­tus­ta liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta tar­vit­se ottaa käyttöön.

Kan­nat­taa muu­ten huo­ma­ta, että nämä liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set vähen­tä­vät tar­tun­to­ja, kuo­le­mia ja sai­raan­hoi­to­jak­so­ja suun­nil­leen yhtä pal­jon kuin vähen­täi­si roko­tus­ten kes­kit­tä­mi­nen epi­de­mia­ti­lan­teen mukaan. Se tie­tys­ti vai­kut­taa viiveellä.

Köm­pe­löt keinot

Aivan höl­möl­tä tuo kei­no­na kui­ten­kin vai­kut­taa. Kun emme pys­ty kiel­tä­mään sitä, mitä ihmi­set teke­vät raken­nus­ten sisäl­lä, kiel­läm­me siir­ty­mi­sen raken­nuk­ses­ta toi­seen. Tämä ei peli­tä, jos kau­pas­sa saa kui­ten­kin käy­dä. Ale­pan kas­sin kans­sa voi liik­kua vapaas­ti, jos on päät­tä­nyt fuskata.

Ker­ros­ta­lois­sa voi jär­jes­tää mel­koi­set bai­lut ilman, että kenen­kään tar­vit­see käy­dä ulko­na. Turun yli­op­pi­la­sa­sun­to­lois­ta nyt puhumattakaan.

Pel­kään, että liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia nou­dat­ta­vat vain ne, jot­ka nou­dat­tai­si­vat suo­si­tuk­sia­kin, mut­ta heil­le aiheu­tuu tur­haa hait­taa, kun taas ne, jot­ka eivät piit­taa suo­si­tuk­sis­ta, eivät piit­taa tästäkään.

Olen­nais­ta on, että oman koti­ta­lou­den tai muun kuplan ulko­puo­li­sia ei pitäi­si tava­ta. Ei naa­pu­rien kut­su­mi­ses­ta kylään ole hait­taa, jos tapai­lee vain hei­tä. Muu­al­la täs­tä on pys­tyt­ty sää­tää­mään, mut­ta meil­lä ollaan juri­di­ses­ti kädettömiä.

Suo­ma­lai­nen kei­no­va­li­koi­ma on todel­la köm­pe­lö, kun sitä ver­taa mui­hin Euroo­pan mai­hin. Tie­dän, että val­tio­tie­tei­li­jän ei pitäi­si puhua mitään perus­oi­keus­ju­ri­dii­kas­ta, mut­ta puran sil­ti sydäntäni.

Eko­no­mis­til­le ope­te­taan, että on eri­lai­sia hyviä asioi­ta, joi­den välil­lä on jokin jär­ke­vä vaih­to­suh­de. Vaih­to­suh­tees­ta eri ihmi­set ovat vähän eri miel­tä, mut­ta mitään asi­aa ei pide­tä ääret­tö­män arvok­kaa­na. Ääre­tön nimit­täin on tosi iso.

Perus­oi­keus­a­jat­te­lu läh­tee tie­tys­tä mini­mi­ta­sois­ta, jodien alit­ta­mi­nen vähää­kään ei tule kysee­seen, mut­ta joi­den ylit­tä­mi­nen rei­lus­ti­kin on hyö­dy­tön­tä. Eko­no­mis­tin sil­mis­sä aivan kum­mal­li­nen hyötyfunktio.

Kiih­ko­mie­li­sin perus­oi­keus­a­jat­te­li­ja jou­tuu kui­ten­kin myön­tä­mään, että jos­kus perus­oi­keu­den ovat tosil­leen vas­tak­kai­sia.  Jos­ta­kin perus­oi­keu­des­ta pitää tin­kiä, ettei tois­ta lou­kat­tai­si. Esi­mer­kik­si ihmi­sen oikeus elä­mään voi ylit­tää sen, ettei hen­ki­löä saa tes­ta­ta rajoilla.

Sil­loin, kun kak­si perus­oi­keut­ta on vas­tak­kain, minus­ta perus­oi­keus­ju­ris­til­le kuu­luu ris­ti­rii­dan havait­se­mi­nen, mut­ta ei eri asioi­den pun­nit­se­mi­nen kes­ke­nään. Se on enem­män mie­li­pi­de­tie­teel­li­nen asia ja kuu­luu poliit­ti­seen har­kin­taan. Eri asia on, jos hän esit­tää kei­non, jol­la yhtään perus­oi­keut­ta ei tar­vit­se vaarantaa.

Ottaes­saan kan­taa kah­den perus­oi­keu­den välil­lä, perus­oi­keus­ju­ris­ti jou­tuu jos­kus perus­te­luis­saan puut­tu­maan subs­tans­si­asioi­hin. Jos­kus har­voin on kyse subs­tans­sia­sias­ta, jon­ka tun­nen mie­les­tä­ni hyvin. Olen jou­tu­nut huo­maa­maan, että perus­oi­keus­ju­ris­ti saat­taa tun­tea subs­tans­si­puo­len jos­kus todel­la pin­ta­puo­li­ses­ti tai on ymmär­tä­nyt sen perä­ti vää­rin, mut­ta sei ei hait­taa var­man kan­nan esittämistä.

Jos olem­me sitä miel­tä, että muis­ta perus­oi­keuk­sis­ta voi­daan tin­kiä ihmis­ten hen­gen sääs­tä­mi­sek­si, sen jäl­keen näi­tä toi­mia tuli­si minus­ta poh­tia sil­tä kan­nal­ta, kuin­ka pal­jon niis­tä on hait­taa eikä enää mureh­tia mui­ta perus­oi­keuk­sia, joi­ta riko­taan joka tapauksessa.

Näin toi­mien pää­si­sim­me pal­jon tehok­kaam­piin ja samal­la vähem­män hai­tal­li­siin rajoituksiin.

Aina­kin pitäi­si olla oikeus luo­pua jos­tain perus­oi­keu­des­ta, jos sen sovel­ta­mi­ses­ta kokee ole­van itsel­leen vain haittaa.

Sel­ven­nän tätä esi­mer­kil­lä. Sak­sas­sa baa­rien kaut­ta levit­ty­viä tar­tun­to­ja tor­jut­tiin tehok­kaas­ti sil­lä, että baa­riin tule­vien piti antaa hen­ki­lö­tie­ton­sa, jot­ta jos kävi­si ilmi, että siel­lä on ollut joku tar­tun­nan saa­nut, kaik­ki altis­te­tut saa­tai­siin kiin­ni. Meil­lä tämä ei käy, kos­ka moi­sen rekis­te­rin pitä­mi­nen rik­koo perusoikeuksia.

Eihän nii­tä hen­ki­lö­tie­to­ja tar­vit­se kenen­kään antaa. Sil­tä vält­tyy, kun ei mene sii­hen baa­riin. Eihän se ole hänen kan­nal­taan sen pahem­pi vaih­toeh­to kuin se, että baa­riin meno kiel­le­tään kai­kil­ta. Nii­den mui­den kan­nal­ta se on huo­nom­pi vaihtoehto.

= = = =

Muu­ten olen sitä miel­tä, että rajoi­tuk­set pitää pois­taa roko­te­tuil­ta sen jäl­keen, kun ensim­mäi­sen pii­kin saa­mi­ses­ta on kulu­nut 20 päi­vää. Teo­rias­sa voi sil­loin­kin tar­tut­taa, mut­ta ris­ki on las­ke­nut kovin alas.

Eri­tyi­sen kum­mal­li­se­na pidän leh­des­tä luke­maa­ni kan­taa, että roko­te­tut eivät saa saa­da mitään sel­lai­sia oikeuk­sia, jot­ka kiel­le­tään roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­vil­tä kul­ku­tau­ti­myön­tei­sil­tä, kos­ka ihmi­sil­lä on oikeus kiel­täy­tyä roko­tuk­sis­ta. Aaagh!

 

 

 

 

 

86 vastausta artikkeliin “Mitä ajattelen liikkumisrajoituksista”

 1. On jok­seen­kin iro­nis­ta, että nyky­hal­li­tus on lait­ta­mas­sa liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set jot­ka käy­tän­nös­sä estä­vät vain maa­han­muut­ta­ja- ja nuo­ri­so­jen­gien malek­si­mi­sen. Tämä­hän on per­su­jen unel­ma: polii­si (jos­ta per­su­hen­ki­syyt­tä kyl­lä löy­tyy) saa men­nä luvan kans­sa mos­kei­jan eteen pam­put­ta­maan sen luo­na kokoon­tu­vaa väki­jouk­koa. Per­sut var­maan nau­ra­vat par­taan­sa, vaik­ka popu­lis­min vuok­si vas­tus­ta­vat­kin rajoituksia.

  1. En tie­dä onko tuos­sa mitään iro­nis­ta. Noi­hin näil­lä rajoi­tuk­sil­la ole­te­tus­ti täh­dä­tään­kin, vaik­kei sitä ääneen sano­ta. Onko sit­ten tuol­lai­nen kol­lek­tii­vi­nen ran­gais­tus hyväk­syt­tä­vää nyky­ään. Lähei­sen huu­mekli­ni­kan asiak­kaat­kin hei­dän kes­ki­näi­siä spo­ra­py­säk­ki­jut­tu­ja kuun­nel­les­sa vai­kut­ta­vat hyvin­kin vas­tuul­li­sil­ta ja järkeviltä.

 2. Jaan opti­mis­mi­si epidemiatilanteesta. 

  Maa­lis­kuun alus­sa tes­taus­kri­tee­re­jä Hel­sin­gis­sä muu­tet­tiin ja nyt kaik­ki (myös oireet­to­mat) karan­tee­niin ase­tet­ta­vat altis­tu­neet pyri­tään tes­taa­maan n. 4–5pv altis­tu­mi­ses­ta. Näin saa­daan kiin­ni pal­jon tapauk­sia, joi­ta aikai­sem­min ei olla tes­tat­tu ja jot­ka ovat joka tapauk­ses­sa viet­tä­neet tar­tut­ta­vuusai­kan­sa karanteenissa.

  Toi­min­nan hyö­ty­nä on mah­dol­li­suus pääs­tä kiin­ni aikai­sem­min jäl­jit­tä­mät­tö­mik­si jää­nei­siin oireet­to­mien kan­ta­jien välit­tä­miin ket­jui­hin. Tar­tun­ta­mää­riä toi­min­ta toki pitää jon­kin aikaa kor­keal­la, kun oireet­to­mia kan­ta­jia (eri­tyi­ses­ti lap­sia) löy­tyy runsaasti. 

  Roh­ke­nen ennus­taa, että jos nyt käy­tös­sä ole­vat rajoi­tuk­set ovat pur­reet, niin tapaus­mää­rät voi­vat läh­teä jyrk­kään las­kuun enna­koi­tua myöhemmin.

  1. Miki Koi­vis­to:
   Jaan opti­mis­mi­si epidemiatilanteesta. 

   Maa­lis­kuun alus­sa tes­taus­kri­tee­re­jä Hel­sin­gis­sä muu­tet­tiin ja nyt kaik­ki (myös oireet­to­mat) karan­tee­niin ase­tet­ta­vat altis­tu­neet pyri­tään tes­taa­maan n. 4–5pv altis­tu­mi­ses­ta. Näin saa­daan kiin­ni pal­jon tapauk­sia, joi­ta aikai­sem­min ei olla tes­tat­tu ja jot­ka ovat joka tapauk­ses­sa viet­tä­neet tar­tut­ta­vuusai­kan­sa karanteenissa.

   Toi­min­nan hyö­ty­nä on mah­dol­li­suus pääs­tä kiin­ni aikai­sem­min jäl­jit­tä­mät­tö­mik­si jää­nei­siin oireet­to­mien kan­ta­jien välit­tä­miin ket­jui­hin. Tar­tun­ta­mää­riä toi­min­ta toki pitää jon­kin aikaa kor­keal­la, kun oireet­to­mia kan­ta­jia (eri­tyi­ses­ti lap­sia) löy­tyy runsaasti. 

   Roh­ke­nen ennus­taa, että jos nyt käy­tös­sä ole­vat rajoi­tuk­set ovat pur­reet, niin tapaus­mää­rät voi­vat läh­teä jyrk­kään las­kuun enna­koi­tua myöhemmin.

   Tar­koi­tat ilmei­ses­ti enna­koi­tua aikaisemmin?

   Tämän­kin päi­vän luku­jen valos­sa näyt­tää kovas­ti toden­nä­köi­sel­tä, että Soi­nin­vaa­ran käp­py­röis­sä näky­vä kol­men vii­kon takai­nen tasaan­tu­mi­nen on jo muut­tu­nut ala­mäek­si ja tulee teke­mään tyh­jäk­si hal­li­tuk­sen myö­hä­syn­tyi­set pelot.

   Tar­tun­to­jen har­ras tui­jot­ta­mi­nen on omi­aan hämär­tä­mään mit­ta­luok­kia ja kät­ke­mään taak­seen sen, että yksit­täi­nen pesä­ke Rau­man tela­kan tai Turun opis­ke­li­joi­den tavoin vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti jopa koko maan tasol­la. Sit­ten kun tilan­ne rau­hoit­tuu, pudo­tus on nopea. Tuhat tar­tun­taa päi­väs­sä kun tar­koit­taa edel­leen, että koko Suo­mi on saa­nut tau­din noin vuon­na 2034.

 3. Jäl­leen erit­täin terä­vää argu­men­taa­tio­ta Soi­nin­vaa­ral­ta. Kii­tos ansiok­kaas­ta kirjoituksesta.

  Itseä­ni mie­ti­tyt­tä­vät hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä seu­raa­vat seikat:
  (i) Liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten jaka­mi­nen kun­nit­tain joh­taa kum­mal­li­siin tilan­tei­siin. Espoon län­si­reu­nal­la sijait­se­vas­sa pien­ta­lo­kort­te­lis­sa val­lit­se­vat anka­rat rajoi­tuk­set. 100m pääs­sä Kirk­ko­num­mel­la vie­te­tään saman­lais­ta elä­mää kuin nyt. Tot­te­lee­ko pan­de­mia todel­la kuntarajoja?

  (ii) Ilmei­ses­ti esi­tyk­seen on “kova­koo­dat­tu” rajoi­tuk­set Hel­sin­kiin, Espoo­seen, Kau­niai­siin, Van­taal­le ja Tur­kuun. Entä jos koro­na ryöp­säh­tää seu­raa­vak­si val­loil­leen jos­sain pie­nem­mäs­sä kaupungissa/kunnassa? Pie­nem­mät sai­raan­hoi­to­pii­rit jou­tu­vat kan­to­ky­kyn­sä ääri­ra­joil­le nopeam­min. Täl­löin “lock­down” voi­daan mää­rä­tä vain uudel­la lail­la. Näil­tä osin esi­tyk­ses­sä näkyy yhden hal­li­tus­puo­lu­een syn­keä viha kau­pun­ki­lais­ta elä­män­me­noa kohtaan.

  (iii) Olkoon meil­lä sta­di­lai­nen Ars­ka. Ars­ka on yksi Hel­sin­gin sadois­ta asunn­ot­to­mis­ta. Ars­ka herää rap­pu­käy­tä­väs­sä, kun polii­si lyö sak­ko­la­pun kou­raan. Ars­ka jat­kaa mat­kaan­sa, ja saa päi­vän mit­taan useam­man sak­ko­la­pun. Sak­ko­ja Ars­ka ei tule mak­sa­maan kos­kaan. Kes­kit­ty­vät­kö Hel­sin­gin polii­si­voi­mat jaka­maan sak­ko­lap­pu­ja Rau­ta­tie­a­se­man ympä­ris­töön — ja jos eivät, niin koh­del­laan­ko kan­sa­lai­sia tasavertaisesti?

  (iv) Esi­tys­tä on perus­tel­tu kuo­le­mien vähen­tä­mi­sel­lä ja HUS:n teho­hoi­don kuor­mi­tuk­sen alen­ta­mi­sel­la. Mik­sei saman­lai­sia las­kel­mia teh­dä sii­tä, kuin­ka pal­jon ihmis­hen­kiä sääs­tet­täi­siin, jos rokot­teet prio­ri­soi­tai­siin kau­pun­ki­seu­duil­le, jois­sa koro­naa esiin­tyy suh­tees­sa eniten?

  Pre­si­dent­ti Kek­ko­sen kuu­lui­san puheen mukaan tie­tyis­sä tilan­teis­sa “kan­sa­lais­ten luot­ta­mus yhteis­kun­taan voi saa­da vaka­via särö­jä”. Laki toi­mii vain, kun ihmi­set ovat moti­voi­tu­nei­ta nou­dat­ta­maan sitä. Mikä­li hal­li­tuk­sen esi­tys ete­nee laik­si, en ihmet­te­li­si, jos täs­tä muo­dos­tui­si Suo­men his­to­rian “tip­ping point”, jos­ta kir­joi­te­taan väi­tös­kir­jo­ja 2050-luvulla.

  1. Tut­ki­ja Puna­vuo­res­ta:
   Jäl­leen erit­täin terä­vää argu­men­taa­tio­ta Soi­nin­vaa­ral­ta. Kii­tos ansiok­kaas­ta kirjoituksesta.

   (ii) Ilmei­ses­ti esi­tyk­seen on ”kova­koo­dat­tu” rajoi­tuk­set Hel­sin­kiin, Espoo­seen, Kau­niai­siin, Van­taal­le ja Tur­kuun. Entä jos koro­na ryöp­säh­tää seu­raa­vak­si val­loil­leen jos­sain pie­nem­mäs­sä kaupungissa/kunnassa? Pie­nem­mät sai­raan­hoi­to­pii­rit jou­tu­vat kan­to­ky­kyn­sä ääri­ra­joil­le nopeam­min. Täl­löin ”lock­down” voi­daan mää­rä­tä vain uudel­la lail­la. Näil­tä osin esi­tyk­ses­sä näkyy yhden hal­li­tus­puo­lu­een syn­keä viha kau­pun­ki­lais­ta elä­män­me­noa kohtaan.

   Ei ole kova­koo­dat­tu, asu­kas­ti­heys on tosin huo­mioi­ta­va teki­jä. Ase­tuk­sel­la mää­rä­tään mis­sä kun­nis­sa rajoi­tuk­set ovat voimassa.

  2. Tut­ki­ja Puna­vuo­res­ta: (ii) Ilmei­ses­ti esi­tyk­seen on ”kova­koo­dat­tu” rajoi­tuk­set Hel­sin­kiin, Espoo­seen, Kau­niai­siin, Van­taal­le ja Tur­kuun. Entä jos koro­na ryöp­säh­tää seu­raa­vak­si val­loil­leen jos­sain pie­nem­mäs­sä kaupungissa/kunnassa? Pie­nem­mät sai­raan­hoi­to­pii­rit jou­tu­vat kan­to­ky­kyn­sä ääri­ra­joil­le nopeam­min. Täl­löin ”lock­down” voi­daan mää­rä­tä vain uudel­la lail­la. Näil­tä osin esi­tyk­ses­sä näkyy yhden hal­li­tus­puo­lu­een syn­keä viha kau­pun­ki­lais­ta elä­män­me­noa kohtaan.

   Kom­men­tin perus­teel­la näyt­tää sil­tä, että et ole luke­nut hal­li­tuk­sen esi­tys­tä edus­kun­nal­le täs­tä aihees­ta. Asia ei nimit­täin ole noin, vaan saman sää­det­tä­vä­nä ole­van lain poh­jal­ta voi­tai­siin mää­rä­tä lock­dow­nit mihin tahan­sa osaan Suo­mea, pait­si Ahve­nan­maal­le hal­li­tuk­sen toi­mes­ta. Esi­tet­tä­vä laki liik­ku­mis­va­pau­den ja lähi­kon­tak­tien väliai­kai­ses­ta rajoit­ta­mi­ses­ta ei sisäl­lä kun­tien nimiä lain­kaan. Sii­hen ei ole siis kova­koo­dat­tu mitään kun­tien nimiä. Sii­tä, mis­sä lock­dow­nit oli­si­vat voi­mas­sa, ei siis sää­det­täi­si tuol­la lail­la, vaan ase­tuk­sil­la. Eli tuo laki antai­si oikeu­den mää­rä­tä rajoi­tuk­sia, mut­ta tuos­ta lais­ta ei vie­lä suo­raan seu­rai­si sitä, että rajoi­tuk­set astu­vat voi­maan, ellei asias­ta anne­ta myös ase­tus, jos­sa sano­taan, mis­sä rajoi­tuk­set ovat voimassa.

   Nykyi­ses­sä ase­tus­luon­nok­ses­sa puo­les­taan lukee: “Liik­ku­mis­va­pau­den ja lähi­kon­tak­tien väliai­kai­ses­ta rajoit­ta­mi­ses­ta anne­tus­sa lais­sa (xx/xx) tar­koi­te­tut rajoi­tuk­set ovat voi­mas­sa seu­raa­vien kun­tien alueella:
   1) Xxxxx
   2) Xxxxx
   …”

   Ase­tus­ta on help­po muok­kail­la kos­ke­maan mitä kun­tia mil­loin­kin halu­taan ilman, että lakia tar­vit­see muut­taa sii­nä yhtey­des­sä mitenkään.

   1. Kii­tos kom­men­teis­ta “TTK” ja “Tuo­ta”.

    Näyt­tää tosi­aan ole­van niin, että ase­tus­ta sinän­sä voi­si sinän­sä sovel­taa mihin tahan­sa kun­taan. On kui­ten­kin hyvin arve­lut­ta­vaa, että hal­li­tuk­sen esi­tys on laa­dit­tu pel­käs­tään ja ainoas­taan HUS:n ja VSSHP:n tilan­tei­den poh­jal­ta (kts. esim, epi­de­mo­lo­gi­nen tilan­ne­ku­va ja ter­vey­den­huol­lon kan­to­ky­ky ‑kap­pa­le). Samoin vai­ku­tus­ten arvioin­ti on teh­ty ainoas­taan Hel­sin­gin, Espoon, Van­taan ja Turun poh­jal­ta. Luvus­sa 4.2.5 tode­taan suo­raan, että rajoi­tus­ten arvioi­daan koh­dis­tu­van em. kau­pun­kei­hin ja Kauniaisiin.

    Kos­ka mui­den kuin HUS:n ja VSSHP:n vai­ku­tus­ten arvioin­ti puut­tuu koko­naan HE:stä, on mie­les­tä­ni aiheel­lis­ta kysyä, aio­taan­ko lakia lain­kaan sovel­taa esi­mer­kik­si pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la tai pie­nis­sä SHP:issä jois­sa koro­nan ilmaan­tu­vuus voi kas­vaa hyvin nopeas­ti? Jos ilmaan­tu­vuus HUS-alu­eel­la las­kee jat­kos­sa­kin Soi­nin­vaa­ran kuvaa­mas­ti, on luul­ta­vaa, että lähiai­koi­na ilmaan­tu­vuus kas­vaa monil­la muil­la alueil­la PK-seu­tua ja Tur­kua kovem­mak­si. Mitä sil­loin tehdään?

    Lop­pu­ka­neet­ti­na: HE:n mie­len­kiin­toi­sin sisäl­tö löy­tyy kap­pa­lees­ta “Mah­dol­li­suus rajoi­tus­ten pur­ka­mi­seen” s. 89. Mie­les­tä­ni tuo koh­ta on kir­joi­tet­tu poik­keuk­sel­li­sen löy­säs­ti sub­jek­tii­vi­sen har­kin­nan varaan, vaik­ka kyse on ihmis­ten perus­oi­keuk­siin koh­dis­tu­vis­ta äärim­mäi­sen anka­ris­ta rajoituksista.

 4. Poli­tiik­kaa rapor­toi­vien toi­mit­ta­jien täy­del­li­nen epä­on­nis­tu­mi­nen aiheut­taa hen­gen­vaa­raa. Huo­mio on vää­ris­sä asiois­sa, siis mis­sä ennen­kin, puo­lui­den nahis­te­lus­sa. Samaan aikaan tilan­teen vaa­ral­li­suus on unoh­tu­nut koko­naan. Ehkä ei osa­ta englan­tia tai yli­pää­tään osa­ta enää kat­soa mitä muu­al­la tapahtuu.

  Sit­ten meil­tä puut­tuu edel­leen­kin ilmai­su­tai­toi­nen Dr Faucin pai­kal­li­nen ver­sio. Kuol­lei­ta­kaan ei tai­da olla vie­lä tarpeeksi? 

  Irlan­nis­sa ja Viros­sa kata­stro­fi tuli paris­sa vii­kos­sa ja jos rajoit­ta­mi­nen myö­häs­tyy niin huo­nos­ti käy. Virus­mun­nos­ten leviä­mis­tah­ti on aivan eri­lai­nen kuin vuo­si sit­ten. Virus­muun­nos­ten jäl­ji­tys ker­too tilan­teen noin kol­me viik­koa sit­ten, tar­tun­ta­lu­vut ker­to­vat tilan­teen noin viik­ko sitten.

  Se mikä toi­mii tie­de­tään jo Englan­nin lukui­sis­ta eri­lai­sis­ta kokei­luis­ta. Suo­mes­sa rajoi­tuk­set tule­vat lii­an sup­peal­le alu­eel­le, eivät edes työs­sä­käy­mi­sa­lu­een laa­juu­del­la. Kes­to on myös kovin lyhyt muutokseen. 

  Hel­poin muu­tos oli­si parem­pi mai­nos­toi­mis­to val­tiol­le. Asia pitäi­si sanoa kuten se on: pysy­kää koto­na, jos on pak­ko käy­dä kau­pas­sa niin käy­kää mut­ta lähimmässä. 

  Virus ei ota kan­taa kun­ta­vaa­lei­hin, äidin­kie­leen tai perusoikeuksiin.
  Mil­lai­nen kata­stro­fi täs­sä vie­lä tarvitaan?

  Poik­keus­ti­la on monen har­kin­nan taka­na. Se on hyvä asia. joten­kin toi­voi­si sil­ti, että vii­sas­te­lun sijaan etsit­täi­siin rat­kai­su­ja. Ongel­ma on virus, ei hal­li­tus tai oppositio.

  1. Bri­teis­tä ja muis­ta euroo­pan mais­ta voi­daan oppia vain se, että ihmi­set eivät lock­dow­nia nou­da­ta. Jos nou­dat­tai­si­vat, oli­si lock­dow­nit päät­ty­neet jo kuu­kausia sit­ten ja virus tukahtunut.

   1. Sul­ku­toi­met ovat hidas­ta­neet epi­de­mi­aa joka maas­sa, mis­sä ne on otet­tu käyt­töön. Tot­ta kai lakia voi rik­koa. Sii­tä voi kui­ten­kin tul­la seu­raa­mus. Polii­si on val­vo­nut lain nou­dat­ta­mis­ta muu­al­la Euroo­pas­sa ja on luvan­nut teh­dä sen Suomessakin.

 5. Asial­lis­ta poh­din­taa perus­oi­keuk­sien suh­teel­li­suu­des­ta. Hie­man mie­ti­tyt­tää tuo aja­tus rajoi­tus­ten pois­ta­mi­ses­ta niil­tä jot­ka on roko­tet­tu. Kyl­lä sii­nä tapauk­ses­sa, että kai­kil­la on ollut mah­dol­li­suus saa­da roko­te. Ongel­mia tulee, jos rajoi­tuk­sia pois­te­taan vali­koi­dus­ti niil­tä, jot­ka ovat poliit­ti­sen pää­tök­sen joh­dos­ta roko­tus­jo­nos­sa kär­ki­pai­koil­la. Vain jos voi­daan jol­lain taval­la osoit­taa, että valit­tu roko­tus­jär­jes­tys on oikea ja ainoa mah­dol­li­nen (en kek­si miten oli­si edes mah­dol­lis­ta), niin sil­loin ok. Tuos­ta kul­ku­tau­ti­myön­teis­ten ase­mas­ta olen samaa mieltä.

  1. Jyr­ki Tii­li­kai­nen: Ongel­mia tulee, jos rajoi­tuk­sia pois­te­taan vali­koi­dus­ti niil­tä, jot­ka ovat poliit­ti­sen pää­tök­sen joh­dos­ta roko­tus­jo­nos­sa kär­ki­pai­koil­la. Vain jos voi­daan jol­lain taval­la osoit­taa, että valit­tu roko­tus­jär­jes­tys on oikea ja ainoa mah­dol­li­nen (en kek­si miten oli­si edes mah­dol­lis­ta), niin sil­loin ok. Tuos­ta kul­ku­tau­ti­myön­teis­ten ase­mas­ta olen samaa mieltä.

   Kun roko­tus­jär­jes­tys on joil­la­kin kri­tee­reil­lä muo­dos­tet­tu ja kaik­ki ei voi saa­da roko­tus­ta yhtä­ai­kaa, on aivan luon­nol­lis­ta, että aika­naan jot­kut pää­se­vät vuo­rol­laan ulos rajoi­tuk­sis­ta. Mik­si pitäi­si jää­dä odot­ta­maan, kuin kiusallaan?

   1. Juha Mäke­läi­nen: Mik­si pitäi­si jää­dä odot­ta­maan, kuin kiusallaan?

    Jos jol­lain on erioi­keuk­sia (tai eri rajoi­tuk­sia) kuin muil­la, se tun­tuu hel­pos­ti epä­ta­sa-arvoi­sel­ta. Täl­löin on huo­mat­ta­van toden­nä­köis­tä, että ne joi­den pitäi­si nou­dat­taa eivät enää nou­da­ta. Saam­me lukea roko­tet­tu­jen bileis­tä ja Levin mat­kois­ta. Var­maan alkaa syn­ty­mään roko­te­tuil­le myös mui­ta eriar­vois­ta­via pal­ve­lui­ta. Näis­tä olem­me saa­neet jo lukea maa­il­mal­ta (kau­pal­li­sis­ta rokot­teis­ta, joi­ta voi ostaa isol­la rahal­la, tiet­ty­jen kan­san­ryh­mien rokot­ta­mat­to­muuk­sis­ta). Mik­si naa­pu­rin Jaak­ko ei saa tul­la lät­kät­ree­nei­hin vaik­ka itse saan men­nä? Kos­ka naa­pu­rin Jaa­kon roko­tus­vuo­ro tulee sit­ten kun tulee.

    Aivan, mik­si minun pitäi­si jää­dä odot­te­le­maan roko­tet­ta ja pitäy­tyä asiois­ta, jos jon­kun muun ei tar­vit­se? Mis­sä soli­daa­ri­suus? Enhän minä voi nii­tä roko­tet­tu­ja kui­ten­kaan tar­tut­taa ja rokot­ta­mat­to­mien mää­rä pie­ne­nee kokoa­jan. Kuten sanot­tua, oli­sim­me voi­neet rokot­taa koko kan­san jo ajat sit­ten jos oli­sim­me tah­to­neet. EU, viran­omai­set ja ins­ti­tuu­tiot ovat aiheut­ta­nut enem­män ruu­mii­ta kuin pie­ni kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muus tai käsien pesemättömyys.

    Ymmär­rän kyl­lä myös tämän toi­sen kan­nan, mut­ta mie­les­tä­ni asia ei ole kovin mus­ta­val­koi­nen. Itse voi­sin vapaut­taa kyl­lä mie­lel­lään roko­te­tut van­huk­set kai­kes­ta. Meil­le muil­le, jot­ka emme sai­ras­tu vaka­vas­ti (tilas­tol­li­ses­ti), se muu­ta­man vii­kon tai kuu­kau­den odot­te­lu roko­te­tuil­le menee sii­nä mis­sä muil­la­kin (tai sit­ten vaan pois­te­taan rajoi­tuk­set kai­kil­ta). Kuu­kausi sin­ne tän­ne. Sitä hal­li­tus­kin sanoo, kes­te­tään nyt kol­me viik­koa, jon­ka jäl­keen kes­te­tään kol­me viik­koa. Toki osal­la tämä kar­kot­taa asiak­kaat ja tuho­aa toi­meen­tu­lon ja jotain mur­to-osa kor­vaus­ta mah­dol­li­ses­ti voi saa­da jol­lain viiveellä.

   2. Tämän takia ei ole luon­nol­lis­ta pääs­tää ketään pois rajoi­tuk­sis­ta, niin kau­an kuin nii­tä muil­la on (rajai­sin kui­ten­kin elä­ke­läi­set tämän ulkopuolelle):
    https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/2bfb733a-b5a1-4d4e-8992–4bc1d896c154

    Mitään muu­ta perus­te­lua ei yksin­ker­tai­ses­ti tar­vi­ta (eliit­ti kusi omiin muroi­hin). Yhtä­lail­la sai­ras­ta­neet pitäi­si pääs­tää pois rajoi­tuk­sis­ta. Kai­kil­le pitäi­si tar­jo­ta myös vas­ta-aine tes­ti, mikä avai­si myös takao­ven, jos on jo sai­ras­ta­nut, mut­ta ei ole todet­tu mitään (suu­rin osa täl­lai­sia) (eikös nii­tä tar­tun­nan saa­nei­ta ole oikeas­ti kym­men tai sata­ker­tai­nen mää­rä). Sano­mat­ta­kin on sel­vää, että tämä altis­taa vää­rin­käy­tök­sil­le ja eriarvoistaa.

   3. @touko:

    ihmi­sil­lä nyt vain on vähän eri­lai­sia vapauksia:
    — alle 18-vuo­tias ei saa ostaa alkoholia
    — auton aja­mi­nen edel­lyt­tää ajokorttia
    — asuin­paik­ka ja tulo­ta­so vai­kut­ta­vat miten iso pro­sent­ti tulois­ta pitää antaa valtiolle
    — oppi­lai­tok­siin ran­ka­taan pääsijät

    Aja­tuk­ses­sa, että “soli­daa­ri­suu­des­ta” pitää ottaa sel­kään, kun mitään tar­vet­ta ei ole, ei ole mitään järkeä.

    Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia vas­tus­tan, kos­ka ongel­ma ovat kokoon­tu­mi­nen, ei liik­ku­mi­nen, mut­ta jos kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set Hel­sin­kiin mää­rä­tään, en näe mik­si jos­sain Savu­kos­kel­la soli­daa­ri­suu­des­ta pitäi­si olla saman­lai­set rajoitukset.

   4. Rol­le:
    @touko:

    ihmi­sil­lä nyt vain on vähän eri­lai­sia vapauksia:
    – alle 18-vuo­tias ei saa ostaa alkoholia
    – auton aja­mi­nen edel­lyt­tää ajokorttia
    – asuin­paik­ka ja tulo­ta­so vai­kut­ta­vat miten iso pro­sent­ti tulois­ta pitää antaa valtiolle
    – oppi­lai­tok­siin ran­ka­taan pääsijät

    Aja­tuk­ses­sa, että ”soli­daa­ri­suu­des­ta” pitää ottaa sel­kään, kun mitään tar­vet­ta ei ole, ei ole mitään järkeä.

    Rol­le:
    @touko:

    ihmi­sil­lä nyt vain on vähän eri­lai­sia vapauksia:
    – alle 18-vuo­tias ei saa ostaa alkoholia
    – auton aja­mi­nen edel­lyt­tää ajokorttia
    – asuin­paik­ka ja tulo­ta­so vai­kut­ta­vat miten iso pro­sent­ti tulois­ta pitää antaa valtiolle
    – oppi­lai­tok­siin ran­ka­taan pääsijät

    Aja­tuk­ses­sa, että ”soli­daa­ri­suu­des­ta” pitää ottaa sel­kään, kun mitään tar­vet­ta ei ole, ei ole mitään järkeä.

    Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia vas­tus­tan, kos­ka ongel­ma ovat kokoon­tu­mi­nen, ei liik­ku­mi­nen, mut­ta jos kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set Hel­sin­kiin mää­rä­tään, en näe mik­si jos­sain Savu­kos­kel­la soli­daa­ri­suu­des­ta pitäi­si olla saman­lai­set rajoitukset.

    Kaik­ki ikään­ty­vät samaa tah­tia, riip­pu­mat­ta poliit­ti­sis­ta pää­tök­sis­tä. Ajo­kor­tin voi­vat kaik­ki suo­rit­taa tiet­ty­jen, kai­kil­le samo­jen, ehto­jen täyt­tyes­sä. Asuin­paik­ka ja tulo­ta­so ovat yksi­lön valin­to­ja. Opis­ke­lu­paik­kaan on kai­kil­le samat kriteerit.

    Mut­ta: roko­tus­ta ei ole täl­lä het­kel­lä tar­jol­la kai­kil­le. Kyl­lä sel­lai­nen pää­tös tie­tys­ti voi­daan teh­dä, että rokot­teen saa­neet saa­vat eri­va­pauk­sia. Ongel­mia tulee­kin sii­tä mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä rokot­tei­ta jaetaan.

    Esimerkki1: hal­li­tus päät­tää että seu­raa­vak­si roko­te­taan maa­han­muut­ta­jat, vaih­to-opis­ke­li­jat, raken­nus­työ­läi­set, sekä telak­ka­työ­läi­set, kos­ka näis­sä ryh­mis­sä epi­de­mia levi­ää kes­ki­mää­räis­tä enem­män. Tähän esi­merk­kiin ryh­mät on valit­tu median tar­joa­man mie­li­ku­van perus­teel­la, but you get the point. Nämä ryh­mät vapau­te­taan liikkumis‑, mat­kus­tus- ja muis­ta rajoi­tuk­sis­ta. Ongelmatonta?

    Esimerkki2: rokot­tei­den saa­ta­vuus huo­no­nee dra­maat­ti­ses­ti ja seu­raa­vas­ta roko­tus­vuo­ros­sa ole­vas­ta ikä­ryh­mäs­tä (sano­taan vaik­ka 50–60v.) on roko­tet­tu 30%. Lisää roko­tet­ta on tulos­sa arviol­ta puo­len vuo­den pääs­tä. Jo roko­te­tut vapau­te­taan rajoi­tuk­sis­ta ja ilman omaa syy­tään vail­le roko­tet­ta jää­neet, muu­ten täy­sin samas­sa ase­mas­sa ole­vat, pysy­vät rajoi­tus­ten pii­ris­sä. Ongelmatonta?

    Ja tuo­hon viit­tauk­seen soli­daa­ri­suu­des­ta sisäl­tyy var­maan sekin, että rokot­teet jae­taan Hel­sin­gin ja Savu­kos­ken välil­lä samas­sa suh­tees­sa, kuin tau­tia esiin­tyy. Eli Hel­sin­kiin kaik­ki, Savu­kos­kel­le ei yhtään.

   5. Aja­tuk­ses­sa, että ”soli­daa­ri­suu­des­ta” pitää ottaa sel­kään, kun mitään tar­vet­ta ei ole, ei ole mitään järkeä.

    Eikö roko­tet­tu voi­si olla jo iloi­nen sii­tä, että on saa­nut rokot­teen. Se joka ei ole saa­nut jou­tuu kär­vis­te­le­mään vaka­van tau­din pelos­sa ja otta­maan vie­lä sel­kään koven­ne­tut rajoitukset.

    Yrit­tä­jä X: omis­taa baarin
    Asia­kas Y: on baa­rin asiakas

    Molem­mat saa­neet rokot­teen: yrit­tä­jä saa pyö­rit­tää ravin­to­laa ja asia­kas saa asioida.
    Vain yrit­tä­jä saa­nut rokot­teen: yrit­tä­jä saa pyö­rit­tää ravin­to­laa, mut­ta asia­kas ei saa asioida.
    Vain asia­kas saa­nut rokot­teen: yrit­tä­jä ei saa pyö­rit­tää ravin­to­laa, mut­ta asia­kas voi löy­tää jon­kun toi­sen yrit­tä­jän, joka on saa­nut rokotteen
    Kum­pi­kaan ei ole saa­nut roko­tet­ta: yrit­tä­jä ei saa pyö­rit­tää ravin­to­laa eikä asia­kas asioi­da ravintoloissa

    Läh­tö­koh­tai­ses­ti kai­kis­sa tapauk­sis­sa kaik­ki ovat yhden­ver­tai­sia. Toi­set vaan jou­tu­vat otta­maan tur­paan enem­män kuin toi­set. Armei­jas­sa sys­tee­mi­nä oli: yksi mokaa, kaik­ki kärsii.

  2. Jyr­ki Tii­li­kai­nen: Ongel­mia tulee, jos rajoi­tuk­sia pois­te­taan vali­koi­dus­ti niil­tä, jot­ka ovat poliit­ti­sen pää­tök­sen joh­dos­ta roko­tus­jo­nos­sa kär­ki­pai­koil­la. Vain jos voi­daan jol­lain taval­la osoit­taa, että valit­tu roko­tus­jär­jes­tys on oikea ja ainoa mah­dol­li­nen (en kek­si miten oli­si edes mah­dol­lis­ta), niin sil­loin ok. 

   Mik­si pitäi­si tuol­lai­nen olla ehtona?

 6. Muis­tan­ko vää­rin, että (myös) vuo­si sit­ten tar­tun­nat kään­tyi­vät las­kuun jo ennen tiu­kim­pien rajoi­tuk­sien käyt­töön­ot­toa? Joh­tuu­ko tämä ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­ses­tä, joka on fik­sum­paa kuin päät­tä­jät osaa­vat odot­taa — tai se muut­tuu jo ennen rajoi­tus­ten alka­mis­ta nii­den pelon vuok­si, vai onko viruk­sel­la ken­ties jokin maa­il­man­hen­ki-tie­toi­suus, jol­la se alen­taa tar­tun­to­ja, kun leviä­mis­tä uha­taan estää? 😉

  1. Vil­le:
   Muis­tan­ko vää­rin, että (myös) vuo­si sit­ten tar­tun­nat kään­tyi­vät las­kuun jo ennen tiu­kim­pien rajoi­tuk­sien käyt­töön­ot­toa? Joh­tuu­ko tämä ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­ses­tä, joka on fik­sum­paa kuin päät­tä­jät osaa­vat odottaa 

   Kak­si mekanismia:
   1. ihmi­set säi­käh­tä­vät ja muut­ta­vat käy­tös­tä ennen kuin rajoi­tuk­set astu­vat voimaan
   2. demo­kra­tiois­sa rajoi­tuk­sia voi­daan aset­taa vas­ta, kun ihmi­set ovat säi­käh­tä­neet tar­peek­si, ts. tiu­koil­la rajoi­tuk­sil­la on riit­tä­väs­ti kannatusta

   Kum­mat­kin joh­ta­vat sii­hen, että kun tilan­ne pahe­nee tar­peek­si, ihmi­set muut­ta­vat käy­tös­tään JA sen jäl­keen ote­taan käyt­töön rajoituksia.

 7. Hih, mas­ki­pak­ko.

  Kevääl­lä 2020 Suo­mes­sa koro­na­vi­rus kato­si kuin tuh­ka tuu­leen, ilman mas­ki­pak­koa, eikä mas­ke­ja käyt­tä­nyt juu­ri kukaan.

  Rans­kas­sa sää­det­tiin jo kesäl­lä 2020 mas­ki­pak­ko sakon uhal­la, mut­ta niin vain pahim­pa­na päi­vä­nä kir­jat­tiin lop­pu­vuo­des­ta yli 80 000 tartuntaa.

  Sak­sas­sa sää­det­tiin alku­vuo­des­ta 2021 vie­lä­kin ran­kem­pi mas­ki­pak­ko: FFP2 mas­ki­pak­ko sakon uhal­la. Mut­ta mitä ihmet­tä, nyt maa­lis­kuun lopus­sa tar­tun­nat kii­tä­vät Sak­sas­sa taas ylös.

  Yksi­kään tut­ki­mus ei ole pys­ty­nyt osoit­ta­maan mas­ki­pak­ko­jen pys­ty­neen edes hidas­ta­maan väes­tö­ta­son epi­de­mian kiihtymistä.

  Lukui­set tut­ki­muk­set ker­to­vat miten teho­kas mas­ki on, mut­ta sil­ti täs­sä ei ole mitään ris­ti­rii­taa, kos­ka mas­ke­ja ei kui­ten­kaan käy­te­tä siel­lä, mis­sä väes­tö­ta­son keviä­mi­nen tapah­tuu eli koto­na tai tut­ta­vien luo­na. Lisäk­si mas­ke­ja käy­te­tään vää­rin. Suo­ma­lai­sis­ta 94% ker­toi käyt­tä­neen van­haa mas­kia tai yli­pää­tään vää­rin sitä.

  Mas­ki­pak­ko on täy­sin hyö­dy­tön toi­mi epi­de­mian kiih­ty­mi­sen estämisessä.

  Samaa sar­jaa katu­jen desin­fio­mi­sen kanssa.

  1. Mas­kin teho on aika heik­ko mut­ta ei täy­si nol­la. Yksi­nään se ei rii­tä, jos mitään muu­ta suo­jaus­ta ei käy­tä. Mas­ki suo­je­lee enem­män mui­ta sinul­ta kuin sinua muil­ta, ellet sit­ten käy­tä aio­ta hen­gi­tys­suo­jain­ta. Vai­ku­tus on vähän sama kuin nopeus­ra­joi­tuk­sil­la. Jos haa­hui­let mas­kit­ta tai ajat taa­ja­mas­sa lii­an lujaa, vaa­ran­nat muut etkä niin­kään itseäsi.

  2. FOOBAR: Yksi­kään tut­ki­mus ei ole pys­ty­nyt osoit­ta­maan mas­ki­pak­ko­jen pystyneen

   Eipä ole väes­tö­ta­son tut­ki­mus­ta myös­kään käsien­pe­sun vai­ku­tuk­sis­ta taik­ka las­ku­var­jon hyö­dyis­tä lento-onnettomuuksissa.

 8. Itse ajat­te­lin ilmoit­taa ole­va­ni pas­ta­fa­ri ja että olen mat­kal­la Len­tä­vän spag­het­ti­hir­viön seu­ra­kun­nan pas­to­rin luok­se saa­maan vält­tä­mä­tön­tä sie­lul­lis­ta hoi­toa. Ehkä pitäi­si var­muu­den vuok­si kan­taa pas­ta­sii­vi­lää mukana?

 9. THL:n mal­lin­nuk­ses­ta meni kaik­ki uskot­ta­vuus jo vaa­lien siir­ros­sa, kun best case ‑ske­naa­rioon arvot­tiin 2 600 päi­vit­täis­tä tar­tun­taa ja worst case täy­sin uto­pis­ti­nen 11 000. 

  Ulko­na­liik­ku­mis­kiel­los­ta näyt­tää vali­tet­ta­vas­ti tul­leen pää­mi­nis­te­ril­le arvo­val­ta­ky­sy­mys ja sel­lai­nen saa­daan, vaik­kei enää tuli­si yhtään tartuntaa.

  1. Täs­sä pitäi­si huo­mioi­da, että vaa­lien siir­toon liit­ty­vät luvut eivät olleet mikään mal­lin­nus, eikä THL ole nii­tä sel­lai­se­na käsi­tel­lyt. Media käyt­ti aluk­si vir­heel­li­ses­ti nii­den yhtey­des­sä tuo­ta sanaa, ken­ties polii­ti­kot­kin. Kyse oli las­kel­mas­ta, jon­ka voi teh­dä lukio­ma­te­ma­tii­kan tie­to­jen poh­jal­ta: jos tar­tut­ta­vuus­lu­ku on esi­mer­kik­si 1,2 ja aja­tel­laan yhden tar­tun­ta­syklin ole­van 5 päi­vää, niin 30 päi­vän aika­na vaik­ka­pa 20 tar­tun­nas­ta pää­dy­tään 20 x 1,2^(30/5)=20 x 1,2^6=60 uuteen päi­vit­täi­seen tar­tun­taan (30 päi­väs­sä on 30/5=6 tar­tun­ta­sykliä, jois­ta kun­kin aika­na uusien tar­tun­to­jen mää­rä 1,2‑kertaistuu). Käsit­tääk­se­ni las­kel­man tar­koi­tus oli lähin­nä herä­tel­lä tilan­tee­seen ja havain­nol­lis­taa sitä, mitä eks­po­nen­ti­aa­li­nen kas­vu voi pahim­mil­laan olla. Saa­dut luvut eivät myös­kään sikä­li olleet täy­sin outo­ja, että esim. Viros­sa ollaan (väki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na) jota­kuin­kin las­kel­maa vas­taa­vis­sa luvuissa.

   Täl­lai­sen las­kel­man sisäl­lyt­tä­mi­nen hal­li­tuk­sel­le annet­ta­vaan taus­ta­ma­te­ri­aa­liin on minus­ta sikä­li perus­tel­tua, että eks­po­nen­ti­aa­li­nen kas­vu on tut­ki­tus­ti ilmiö, jota ihmis­ten on todel­la vai­kea intui­tii­vi­ses­ti hah­mot­taa. Jopa ihmi­set, jot­ka osaa­vat las­kea sii­hen liit­ty­viä las­ku­ja, saat­ta­vat nopean arvion teh­des­sään arva­ta pie­leen, kos­ka intui­tii­vi­ses­ti hah­mo­tam­me kas­vua tyy­pil­li­ses­ti line­aa­ri­se­na (tasai­se­na). Tätä asi­aa on käsi­tel­ty hyvin esim. BBC:n jul­kai­se­mas­sa artik­ke­lis­sa “Expo­nen­tial Growth Bias: The nume­rical error behind covid-19”.

   Epi­de­mian käyt­täy­ty­mi­nen todel­li­ses­sa maa­il­mas­sa on kui­ten­kin moni­mut­kai­sem­paa kuin täl­lai­nen kor­koa korol­le ‑las­ku. Rajoi­tuk­set, rokot­teet ja sai­ras­ta­mal­la saa­tu immu­ni­teet­ti hidas­ta­vat tau­din ete­ne­mis­tä. Nii­tä ei ollut huo­mioi­tu tuos­sa las­kel­mas­sa. THL:n var­si­nai­sis­sa mal­lin­nuk­sis­sa ne kui­ten­kin huo­mioi­daan. Siel­lä on ihan asian­tun­te­via ihmi­siä mal­lin­nuk­sia laa­ti­mas­sa, mm. mate­maa­tik­ko Simo­pek­ka Väns­kä ja tilas­to­tie­teen pro­fes­so­ri Kari Aura­mo. Ne uudet ske­naa­riot, joi­den poh­jal­ta arvioin­tia liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta on teh­ty, poh­jaa­vat käsit­tääk­se­ni ihan oikei­siin mal­lin­nuk­siin. Voi olla, että para­met­rit on valit­tu kon­ser­va­tii­vi­ses­ti, mut­ta ken­ties täl­lai­ses­sa asias­sa on ihan hyvä­kin nou­dat­taa varovaisuusperiaatetta.

   Tätä asi­aa on muu­ten HS:n tie­de­toi­mit­ta­ja Annik­ka Muta­nen ihan ansiok­kaas­ti avan­nut HS-ana­lyy­sis­sään “Voi­ko oikeas­sa elä­mäs­sä käy­dä niin kuin THL:n käy­ris­sä?” Suo­sit­te­len tutus­tu­maan siihen.

   Ter­vei­sin,

   Kai­sa Kan­gas, FT (mate­ma­tiik­ka)

   1. Kai­sa Kan­gas:

    Täl­lai­sen las­kel­man sisäl­lyt­tä­mi­nen hal­li­tuk­sel­le annet­ta­vaan taus­ta­ma­te­ri­aa­liin on minus­ta sikä­li perus­tel­tua, että eks­po­nen­ti­aa­li­nen kas­vu on tut­ki­tus­ti ilmiö, jota ihmis­ten on todel­la vai­kea intui­tii­vi­ses­ti hahmottaa.

    Yksi syy sii­hen, mik­si lausun­nos­sa oli vain ylei­sen tason las­kel­ma, lie­nee sii­nä, että las­kel­mat tilat­tiin käsit­tä­mät­tö­män nopeal­la aika­tau­lul­la. Lausun­non alus­sa lukee, että oikeus­mi­nis­te­riön val­tio­sih­tee­ri on tilan­nut 5.3.2021 puhe­li­mit­se THL:ltä arvio­lausun­to COFID-19 epi­de­mian kehit­ty­mi­ses­tä kun­nal­lis­vaa­li­päi­vään men­nes­sä ja tou­ko-kesä­kuun vaih­tees­sa. Lausun­to on toi­mi­tet­tu sama­na päi­vä­nä. Lisäk­si lausun­nos­sa tode­taan, että sii­nä on lisät­ty puo­lusih­tee­rien kokouk­ses­sa sama­na päi­vä­nä klo 14–15.30 pyy­det­ty arvio vaa­lien ter­veys­tur­val­li­ses­ta järjestämisestä. 

    Lausun­to on omi­tui­nen, kos­ka maal­lik­ko voi lukea sen liit­teen 1 las­kel­man koro­na­ti­lan­teen ete­ne­mi­ses­tä nykyi­sen Re arvon val­li­tes­sa ikään kuin se oli­si ennus­te nyky­ti­lan­teen poh­jal­ta tapah­tu­vas­ta ete­ne­mi­ses­tä. Vaik­ka las­kel­man teki­jä lie­nee aja­tel­lut, että tus­kin nykyi­nen Re jat­kuu koko kaut­ta saman­lai­se­na, ja että las­kel­ma on täy­sin teo­reet­ti­nen las­ku­har­joi­tus, sitä ei ole kir­joi­tet­tu lausun­toon sel­keäs­ti näky­viin. Jos on tilat­tu arvio epi­de­mian ete­ne­mi­ses­tä, ja ainoa toi­mi­tet­tu luku­ja sisäl­tä­vä arvio pää­tyy par­haas­sa tapauk­ses­sa 2638 tar­tun­taan ja huo­noim­mas­sa tapauk­ses­sa 11170 tar­tun­taan 19.4.2021, niin lausun­toa luke­va polii­tik­ko, joka ei ole epi­de­mo­lo­gi, saat­taa tul­ki­ta lausun­non niin, että se on asian­tun­ti­jan arvio välis­tä, jol­la tar­tun­nat 19.4.2021 tule­vat ole­maan par­haan nykyi­sen asian­tun­ti­ja­kä­si­tyk­sen mukaan.

    Tuo ei ollut kovin hyvin laa­dit­tu lausun­to, ja lisäk­si on omi­tuis­ta, jos oikeus­mi­nis­te­riös­tä on tilat­tu lausun­to niin vii­me tipas­sa, että kun­nol­li­sia las­kel­mia sisäl­tä­vää arvio­ta ei THL:ssä ole ehdit­ty edes teh­dä. Kyl­lä arvio­lausun­non laa­ti­mi­seen vähin­tään vuo­ro­kausi pitäi­si asian­tun­ti­joil­le aikaa voi­da antaa, jos halu­aa, että lausun­to ei ole kii­rees­sä kasaan kasa­tun näköinen.

    Lausun­to löy­tyy tästä:
    https://thl.fi/documents/10531/634402/lausunto_2021_03_05.pdf/396b298d-dd19-28e9-fea7-f22fb95358d4?t=1615043489509

 10. Ottaes­saan kan­taa kah­den perus­oi­keu­den välil­lä, perus­oi­keus­ju­ris­ti jou­tuu jos­kus perus­te­luis­saan puut­tu­maan subs­tans­si­asioi­hin. Jos­kus har­voin on kyse subs­tans­sia­sias­ta, jon­ka tun­nen mie­les­tä­ni hyvin. Olen jou­tu­nut huo­maa­maan, että perus­oi­keus­ju­ris­ti saat­taa tun­tea subs­tans­si­puo­len jos­kus todel­la pin­ta­puo­li­ses­ti tai on ymmär­tä­nyt sen perä­ti vää­rin, mut­ta sei ei hait­taa var­man kan­nan esittämistä.”

  Asia on juu­ri noin. Monet perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan saa­mis­ta perus­oi­keus­ju­ris­tien kan­na­no­tois­ta ovat olleet ihan käsit­tä­mät­tö­miä subs­tans­sin kan­nal­ta. He tun­tu­vat tun­te­van lakien vai­ku­tuk­sis­ta vain ne, jot­ka hal­li­tuk­sen esi­tyk­seen on kir­jat­tu vai­ku­tusar­vioin­ti­koh­taan, mut­ta har­voin ymmär­tä­vät sitä, mitä vai­ku­tuk­sia laeis­ta ihan oikeas­ti seu­rai­si. Se kun vaa­ti­si mui­den­kin subs­tans­si­la­kien tun­te­mi­sen, joi­den yhteis­vai­ku­tuk­se­na uuden lain vai­ku­tuk­set syn­ty­vät, sekä vie­lä lisäk­si ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­sen ymmär­rys­tä. Usein ihmi­set eivät toi­mi niin kuin lain vai­ku­tusar­vios­sa on oletettu.

  Yksi pahim­mis­ta perus­oi­keus­e­pä­on­nis­tu­mi­sis­ta Suo­men koro­na­tor­jun­nas­sa on ollut koro­na­vilk­kuso­vel­lus, joka jäl­jit­tä­jien mukaan on hyö­dy­tön, kos­ka se suo­je­lee ihmis­ten tie­to­suo­jaa niin tehok­kaas­ti, ettei sii­tä saa ulos olen­nai­sia tie­to­ja tar­tun­to­jen nopean jäl­jit­tä­mi­sen kan­nal­ta. Nyt ennem­min ollaan ihmi­siä lait­ta­mas­sa liik­ku­mis­kiel­toon kuin anne­taan ihmis­ten edes vapaa­eh­toi­ses­ti esi­mer­kik­si luo­pua tie­to­suo­jas­taan koro­na­jäl­ji­tys­so­vel­luk­sel­le ja sen muil­le käyttäjille.

  Itse olin yllät­ty­nyt sii­tä, kun tie­do­tet­tiin THL:n arvioi­neen vapun yli ole­vien rajoi­tus­ten voi­van sääs­tää KYMMENIÄ ihmis­hen­kiä: https://yle.fi/uutiset/3–11855149 . Rajoi­tus­ten sivu­vai­ku­tuk­se­na tule­vat tilas­tol­li­set lisä­kuo­le­mat­kin saat­ta­vat olla luku­mää­ril­tään isom­pia, jos ihmi­sis­tä osa jää esim. ilman hoi­toa tai jos eri­tyk­sis­sä oloon liit­ty­vät ter­vey­son­gel­mat lisään­ty­vät. Niis­tä ei ole vie­lä jul­kais­tu Suo­men osal­ta luku­mää­rä­ar­vioi­ta. Lähi­tu­le­vai­suu­des­sa toi­vot­ta­vas­ti ker­tyy tie­to­poh­jaa myös nii­tä koskien.

  1. joo: jäl­jit­tä­jien mukaan on hyödytön,

   Ei sen ole kyl­lä edes tar­koi­tus aut­taa jäljityksessä.

   Muu­ten kri­tiik­ki­si koro­na­vilk­kua koh­taan on ihan oikeansuuntaista.

   1. Sylt­ty:

    Ei sen ole kyl­lä edes tar­koi­tus aut­taa jäljityksessä.

    Alun­pe­rin oli toi­sin. Sil­loin kun asias­ta alet­tiin sää­tää lakia, tar­koi­tuk­se­na oli nime­no­maan luo­da mobii­li­so­vel­lus koro­na­vi­ruk­sen jäl­jit­tä­mi­seen. Kat­so aihees­ta esim. edus­kun­nan net­ti­si­vuil­ta tie­dot lain­sää­dän­tö­hank­kees­ta nimel­tään “Mobii­li­so­vel­lus koro­na­vi­ruk­sen jäljittämiseksi”:

    https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/mobiilisovellus-koronaviruksen-jaljittamiseksi.aspx

    Tuo han­ke vain epä­on­nis­tui, kos­ka lop­pu­tu­los on ollut jok­seen­kin hyö­dy­tön sen alku­pe­räi­sen pää­teh­tä­vän eli jäl­jit­tä­mi­sen kan­nal­ta. Tie­to­suo­ja-asiat koros­tui­vat, ja lopul­ta saa­tiin aikaan sovel­lus, jos­sa on monen­lais­ta kivaa, ja jol­la on ollut laa­ja levik­ki, mut­ta jos­ta ei ole ollut juu­ri hyö­tyä sovel­luk­sen alku­pe­räi­sen teh­tä­vän eli koro­na­vi­ruk­sen jäl­jit­tä­mi­sen kannalta.

 11. Minus­ta­kin voi­si ihan hyvin naut­tia alko­ho­lia kon­tal­laan baa­ri­jak­ka­ran vie­res­sä ja odot­taa kun­nes van­hem­pi väki on roko­tet­tu ja sit­ten nous­ta taas jak­ka­ral­le juo­maan. Kun rajoi­tuk­set menee niin, että polii­ti­koil­le kymp­pi­ton­ne­ja rahaa jaka­vat Pris­mat on auki ja muut pitää pitää kiin­ni vaik­ka kon­kurs­sit uhkaa, niin aivan nau­ret­ta­vaa tilan­tees­sa jos­sa roko­te­kat­ta­vuus nousee, mut­ta tar­tun­nat eivät kas­va ja aurin­ko polttaa.

 12. Eri perus­oi­keuk­sien vas­tak­kai­suus on kyl­lä jo oikeus­tie­tei­den opis­ke­li­joil­le­kin ihan perus­kau­raa. Perus­oi­keu­det ovat lähes aina taval­la tai toi­sel­la vas­tak­kain. Sit­ten pitäi­si pun­ni­ta, miten ne voi­daan kus­sa­kin tilan­tees­sa sovit­taa par­hai­ten yhteen. Nyt­hän mitään pun­nin­taa ei teh­dä vaan oikeus elä­mään vie ja muut perus­oi­keu­det vikisevät. 

  En ihan ymmär­rä kri­tiik­kiä perus­tus­la­ki­asian­tun­ti­joi­den suun­taan, kos­ka eikös se ole poliit­ti­nen perus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta, joka täs­sä maas­sa käy­tän­nös­sä ainoa­na lausuu perus­oi­keuk­sis­ta. En toki tun­ne val­lan kam­mioi­den käy­tän­tö­jä riit­tä­väs­ti eli onko kui­ten­kin niin, että lausun­not tule­vat perus­tus­la­ki­asian­tun­ti­joi­den kynäs­tä. Kyl­lä polii­ti­koil­la pitäi­si olla uskal­lus­ta lausua toi­sin, jos asian­tun­ti­jat eivät ker­ran osaa asi­aan­sa tai heil­tä jää havait­se­mat­ta olen­nai­sia seik­ko­ja. Todet­ta­koon kui­ten­kin, että jos täl­lai­sia liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten kal­tai­sia täy­sin poik­keuk­sel­li­sia perus­oi­keuk­siin voi­mak­kaas­ti puut­tu­via lake­ja yri­te­tään kir­joit­taa ja sää­tää voi­maan hir­veäl­lä kii­reel­lä, niin ei sii­nä kukaan asian­tun­ti­ja var­maan kyke­ne otta­maan huo­mioon kaik­kia eri puo­lia. Sitä voi miet­tiä, että saa puhe­lun ja seu­raa­va­na päi­vä­nä pitäi­si olla ker­to­mas­sa valio­kun­nal­le aukot­to­mas­ti ja kaik­ki eri sei­kat huo­mioon ottaen, mitä perus­oi­keu­det täs­sä tilan­tees­sa edel­lyt­tä­vät. Minä en usko, että he esit­tä­vät siel­lä valio­kun­nas­sa jotain täy­sin 100% kan­nan­ot­to­ja, että pitää teh­dä juu­ri tie­tyl­lä tavalla.

  Eli polii­tik­ko saa ja polii­ti­kon pitää puhua perus­oi­keus­oi­keus­ju­ri­dii­kas­ta aina­kin, jos on perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan jäsen. Perus­oi­keus­pun­nin­ta ei ole mikään juris­tien yksinoikeus. 

  Sak­san esi­mer­kis­sään Osmo on tie­tys­ti oikeas­sa. Tie­ten­kin pitäi­si voi­da jäl­ji­tyk­sen tur­vaa­mi­sek­si voi­da ottaa jon­kin pal­ve­lun käyt­tä­jäk­si ne, jot­ka suos­tu­vat tule­maan jäl­ji­te­tyik­si. Yksi­tyi­syy­den­suo­jas­taan huo­lis­saan ole­vat voi­vat halu­tes­saan jät­tää käyt­tä­mät­tä ko. pal­ve­lua. Nor­maa­lio­lois­sa täl­lais­ta vaa­ti­mus­ta ei toki saa asettaa.

  1. Pet­te­ri: Jos olem­me sitä miel­tä, että muis­ta perus­oi­keuk­sis­ta voi­daan tin­kiä ihmis­ten hen­gen sääs­tä­mi­sek­si, sen jäl­keen näi­tä toi­mia tuli­si minus­ta poh­tia sil­tä kan­nal­ta, kuin­ka pal­jon niis­tä on hait­taa eikä enää mureh­tia mui­ta perus­oi­keuk­sia, joi­ta riko­taan joka tapauksessa.

   Ei kai oik­keus elä­mään ole perus­oi­keus. Moraa­li­fi­lo­so­fias­sa ope­tet­tiin että ihmi­set kuo­le­vat lopul­ta monel­la taval­la ja yhteis­kun­nal­la vähän mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa kuo­le­maan. Sen sijaan yhteis­kun­ta voi vai­kut­taa kuin­ka oikeu­den­mu­kais­ta elä­mä on jäse­nil­le. Sik­si kai meil­lä on perustuslaki.

 13. Hyviä point­te­ja pal­jon täs­sä. Roko­tet­tu­jen vapaut­ta­mi­ses­ta sen ver­ran, että ris­ki­ryh­mien roko­ta­mi­nen ensik­si ei ole ollut poliitt­ti­nen pää­tös vaan ter­vey­del­li­nen eli heil­le tuli­si rajoi­tuk­set pur­kaa kuten blo­gis­ti ehdot­ti. Mui­den kans­sa sit­ten lopul­li­ses­ti kun kai­kil­la on pää­sy roko­tuk­seen, toki höl­len­tää voi­si jo epi­de­mia­ti­lan­teen toden­nä­köi­ses­ti hel­pot­taes­sa jo pal­jon aikaisemminkin. 

  Sak­sas­ta myös lisäi­sin , että siel­lä­hän Mer­kel yrit­ti saa­da pää­siäi­sa­jal­le vähän vas­taa­vaa 5 päi­vän tiuk­kaa sul­kua aikai­sek­si mut­ta jou­tui vuo­ro­kau­den kulut­tua perään­ty­mään ja pyy­tä­mään anteek­si aiheut­ta­maan­sa sot­kua kun ilme­ni, että se on toteut­ta­mis­kel­vo­ton. Nyt voi­si San­na­kin teh­dä Merkelit…

  Esimerkkekjä:Kevään ensim­mäi­siin pitem­piin pyö­rä­lenk­kei­hi­ni on aina kuu­lu­nut Laa­ja­lah­den kier­ros (Espoo-Hel­sin­ki raja tulee muut­man ker­ran yli­tet­tyä). Onko­han siel­lä pyö­rä­tiel­lä rajoil­la nyt sit­ten polii­si­au­tot poi­kit­tain? Sai­sin sak­ko­la­pun, jon­ka tal­let­tai­sin huo­lel­li­ses­ti tule­vil­le historioitsijoille!
  Kau­niais­lai­sia käy vähän sää­lik­si, heil­le tuli­si aika pie­net ympy­rät! Jne, jne..

  1. Kyl­lä roko­tus­jär­jes­tys on täy­sin poliit­ti­nen pää­tös. Sitä voi­daan toki perus­tel­la ter­vey­del­li­sil­lä syil­lä. Voi­daan myös aset­taa ter­vey­del­le eri­lai­sia kri­tee­rei­tä ja tul­la tämän perus­teel­la eri­lai­seen joh­to­pää­tök­seen roko­tus­jär­jes­tyk­ses­tä. Ja sel­ven­nyk­se­nä vie­lä: tämä ei ole kri­tiik­ki teh­tyyn pää­tök­seen rokotusjärjestyksestä.

  2. Jokke49: ris­ki­ryh­mien roko­ta­mi­nen ensik­si ei ole ollut poliitt­ti­nen pää­tös vaan terveydellinen 

   Ter­vey­del­li­nen pää­tös on kyl­lä aivan yhtä poliit­ti­nen pää­tös kuin rokot­tei­den tasajako.

   Poli­tiik­ka = yhteis­ten asioi­den hoi­ta­mis­ta. Jos pää­te­tään että ryh­mä X saa rokot­teen ensin, se on ihan yhtä poliit­ti­nen pää­tös kuin päät­tää, että ryh­mä Y saa tai Z ei saa sitä ollenkaan.

   1. Sylt­ty: Ter­vey­del­li­nen pää­tös on kyl­lä aivan yhtä poliit­ti­nen pää­tös kuin rokot­tei­den tasajako.

    Poli­tiik­ka = yhteis­ten asioi­den hoi­ta­mis­ta. Jos pää­te­tään että ryh­mä X saa rokot­teen ensin, se on ihan yhtä poliit­ti­nen pää­tös kuin päät­tää, että ryh­mä Y saa tai Z ei saa sitä ollenkaan.

    Ok, näin var­maan mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti. Joten­kin olin tämän ter­veys­syyn luo­ki­tel­lut ei-poliit­ti­sek­si sen takia että sii­tä ei ole juu­ri­kaan syn­ty­nyt poliit­tis­ta kes­kus­te­lua eikä eriä­viä kan­to­ja kuten poli­tii­kas­sa yleensä.

  3. Jokke49:
   Esimerkkekjä:Kevään ensim­mäi­siin pitem­piin pyö­rä­lenk­kei­hi­ni on aina kuu­lu­nut Laa­ja­lah­den kier­ros (Espoo-Hel­sin­ki raja tulee muut­man ker­ran yli­tet­tyä). Onko­han siel­lä pyö­rä­tiel­lä rajoil­la nyt sit­ten polii­si­au­tot poi­kit­tain? Sai­sin sak­ko­la­pun, jon­ka tal­let­tai­sin huo­lel­li­ses­ti tule­vil­le historioitsijoille!
   Kau­niais­lai­sia käy vähän sää­lik­si, heil­le tuli­si aika pie­net ympy­rät! Jne, jne.. 

   Hal­li­tuk­sen lakie­si­tyk­sen mukaan kun­tia, joil­le on mää­rät­ty ase­tuk­sel­la liik­ku­mis­ra­joi­tus, voi­daan niput­taa yhteen alu­eek­si (2 § 2 moment­ti). Vir­kis­täy­ty­mis- tai kun­toi­lu­tar­koi­tuk­ses­sa tapah­tu­va ulkoi­lu oli­si sal­lit­tua täl­lai­sen alu­een sisäl­lä yli kun­ta­ra­jo­jen (3 § 3 momentti).

   Täl­lä het­kel­lä ylei­se­nä ole­tuk­se­na tun­tuu ole­van, että jos pää­kau­pun­ki­seu­dul­le annet­tai­siin liik­ku­mis­ra­joi­tus, niin rajoi­tuk­sen alai­set kun­nat nipu­tet­tai­siin yhdek­si alu­eek­si. Täs­sä tapauk­ses­sa jou­tui­sit aje­le­maan sak­ko­la­pun toi­vos­sa jol­le­kin kau­kai­sem­mal­le kunnanrajalle.

   1. Ris­to Koi­vu­nen: Hal­li­tuk­sen lakie­si­tyk­sen mukaan kun­tia, joil­le on mää­rät­ty ase­tuk­sel­la liik­ku­mis­ra­joi­tus, voi­daan niput­taa yhteen alu­eek­si (2 § 2 moment­ti). Vir­kis­täy­ty­mis- tai kun­toi­lu­tar­koi­tuk­ses­sa tapah­tu­va ulkoi­lu oli­si sal­lit­tua täl­lai­sen alu­een sisäl­lä yli kun­ta­ra­jo­jen (3 § 3 momentti).

    Täl­lä het­kel­lä ylei­se­nä ole­tuk­se­na tun­tuu ole­van, että jos pää­kau­pun­ki­seu­dul­le annet­tai­siin liik­ku­mis­ra­joi­tus, niin rajoi­tuk­sen alai­set kun­nat nipu­tet­tai­siin yhdek­si alu­eek­si. Täs­sä tapauk­ses­sa jou­tui­sit aje­le­maan sak­ko­la­pun toi­vos­sa jol­le­kin kau­kai­sem­mal­le kunnanrajalle.

    No hyvä minul­le, jos näin sää­de­tään. Olin medias­ta saa­nut sen käsi­tyk­sen, että pks sisäi­siä­kään kun­ta­ra­jo­ja ei sai­si ylit­tää “huvin vuok­si”. Hul­lun­has­sut tilan­teet syn­ty­vät sit­ten kehys­kun­ta­ra­joil­la asuville.

   2. Jokke49: No hyvä minul­le, jos näin sää­de­tään. Olin medias­ta saa­nut sen käsi­tyk­sen, että pks sisäi­siä­kään­kun­ta­ra­jo­ja ei sai­si ylit­tää ”huvin vuok­si”. Hul­lun­has­sut tilan­teet syn­ty­vät sit­ten kehys­kun­ta­ra­joil­la asuville. 

    Kyl­lä­hän tuol­la kun­ta­ra­joil­la voi tul­la eri­koi­sel­ta tun­tu­via tilan­tei­ta vas­taan, oltiin sit­ten kum­mal­la puo­lel­la tahan­sa liik­ku­mis­ra­joi­tusa­lu­een rajaa.

    Mie­len­kiin­toi­sen tapauk­sen muo­dos­taa esi­mer­kik­si Myy­rak­sen asui­na­lue Sipoos­sa, aivan Van­taan rajal­la. Tämän alu­een län­ti­sim­mäs­sä osas­sa on pien­ta­loa­lue, joka rajau­tuu ete­läs­sä Kera­van­jo­keen, idäs­sä Lah­den­väy­lään ja län­nes­sä sekä poh­joi­ses­sa Van­taa­seen. Ainoat tiet tuol­ta pois kul­ke­vat Van­taan kaut­ta, sil­lä Kera­van­joen yli ei kul­je tuos­sa sil­taa joka yhdis­täi­si alu­een muu­hun Vantaaseen.

    Myy­rak­sen kii­lan kär­jen asu­kit sai­si­vat siis edel­leen liik­kua ilman rajoi­tuk­sia, kun­han teke­vät sen kul­ke­mat­ta Van­taan kaut­ta; ainoas­taan vält­tä­mät­tö­mis­tä syis­tä tapah­tu­va liik­ku­mi­nen sal­li­si kun­nan­ra­jo­jen ylit­tä­mi­sen. Koi­ran ulkoi­lut­ta­mi­nen ja vir­kis­täy­ty­mis- tai kun­toi­lu­tar­koi­tuk­ses­sa tapah­tu­va ulkoi­lu kun­nan­ra­jan yli ei sen sijaan oli­si sallittua.

    Täs­sä tapauk­ses­sa tilan­teen omi­tui­suus ei joh­du pel­käs­tä lakie­si­tyk­sen teks­tis­tä, vaan myös eri­koi­ses­ti vede­tys­tä kun­na­ra­jas­ta. Käsit­tääk­se­ni Myy­rak­sen asuk­kais­ta osa tai­taa kan­nat­taa alu­een liit­tä­mis­tä Vantaaseen.

 14. Mitä­pä sit­ten tapah­tuu, kun koro­nan ensim­mäi­set roko­tuk­set on hoidettu?

  1) Influens­sa palaa takai­sin tro­pii­kis­ta ja toden­nä­köi­ses­ti voi­mak­kaa­na, kos­ka yksi vuo­si jäi välis­tä, eikä vas­tus­tus­ky­kyä ole. Täyt­ty­vät­kö mediat X influns­sa tar­tun­taa ja Y influens­sa kuo­le­maa Suo­mes­sa, otsi­koil­la? Kyl­lä, influens­sa tulee tap­pa­maan jat­kos­sa sen 500‑2000 suo­ma­lais­ta, kuten tähän­kin saak­ka, kun rajoi­tuk­set poistetaan.

  2) Koro­na palaa takai­sin, ja uusi roko­tus­kier­ros on taas edes­sä. On täy­sin absur­di aja­tus, että pari ker­ta­luok­kaa hel­pom­min leviä­vä koro­na­vi­rus­hä­vi­tet­täi­siin maa­il­mas­ta, kun ei influens­saa­kaan saa­da hävitettyä.

  Polii­ti­kot ovat aja­neet itsen­sä nurk­kaan: miten sal­lia influens­sa­kuo­le­mat, kun koro­na­kuo­le­mia ei sallita?

  Rajoi­tuk­set eivät siis ole väliai­kai­sia vaan pysy­viä, kos­ka polii­ti­kot eivät pys­ty menet­tä­mään kas­vo­jaan, eikä influens­sa- ja koro­na­kuo­le­mia voi käsi­tel­lä eri taval­la, kos­ka molem­mat ovat seu­raus­ta saman­lai­ses­ta viruk­ses­ta, joka aiheut­taa hen­gi­tys­tie­oi­rei­ta ja levi­ää pisaratartuntana.

  Käy­tän­nös­sä pitäi­si tuot­taa joka vuo­si 15 mil­jar­dia koro­na­ro­ko­tet­ta ja 7,5 mil­jar­dia influens­sa­ro­ko­tet­ta, että molem­mat kuo­le­mat saa­tai­siin loppumaan.

  1. höpö­hö­pö, “influens­sa on luo­ki­tel­tu perus­kuo­le­man­syyk­si kes­ki­mää­riin 20–60 tapauk­ses­sa vuodessa”.

   Mut­ta tot­ta kai influens­sa-roko­tus kan­nat­taa jat­kos­sa­kin ottaa, ja samaan piik­kiin var­maan yhdis­te­tään koronarokote.

   Mut­ta ihan tot­ta, rajoi­tuk­set jat­ku­vat kun­nes jokai­nen halu­kas suo­ma­lai­nen on saa­nut rokot­teen, ja sen­kin jäl­keen var­mas­ti rajo­jen ylit­tä­mi­nen jää pysy­väs­ti nykyis­tä vaikeammaksi.

   1. Influens­san osuus kuo­le­mis­ta saa­daan par­hai­ten sel­viel­le kuol­lei­suu­den vaih­te­lun kaut­ta. Kyl­lä pahan influens­sa­kau­den aika­na yli­kuol­lei­suus liik­kuu sadois­sa eikä kym­me­nis­sä. Vuon­na 2017 influens­saan las­ket­tiin kuol­leen 200000 hen­keä tavan­omaisx­ta enemmän.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Influens­san osuus kuo­le­mis­ta saa­daan par­hai­ten sel­viel­le kuol­lei­suu­den vaih­te­lun kaut­ta. Kyl­lä pahan influens­sa­kau­den aika­na yli­kuol­lei­suus liik­kuu sadois­sa eikä kym­me­nis­sä. Vuon­na 2017 influens­saan las­ket­tiin kuol­leen 200000 hen­keä tavan­omaisx­ta enemmän.

    Tai­si tul­la pil­ku­vir­he? Tuo kes­ki­mää­rin 20–60 on suo­ra lai­naus THL:n sivuilta

   3. Ei tul­lut pilk­ku­vir­het­tä. Influens­sa pri­mää­ri­nä kuo­lin syy­nä on eri asia kuin influens­san aiheut­ta­ma uyli­kuol­lei­suus. Yleen­sä poti­las kuo­lee ind­luens­san jäl­ki­tau­ti­na tule­vaan bak­tee­ri­pe­räi­siin keuhkokuumeeseen.

   4. Rol­le:
    höpö­hö­pö, ”influens­sa on luo­ki­tel­tu perus­kuo­le­man­syyk­si kes­ki­mää­riin 20–60 tapauk­ses­sa vuodessa”.

    Mut­ta tot­ta kai influens­sa-roko­tus kan­nat­taa jat­kos­sa­kin ottaa, ja samaan piik­kiin var­maan yhdis­te­tään koronarokote.

    Mut­ta ihan tot­ta, rajoi­tuk­set jat­ku­vat kun­nes jokai­nen halu­kas suo­ma­lai­nen on saa­nut rokot­teen, ja sen­kin jäl­keen var­mas­ti rajo­jen ylit­tä­mi­nen jää pysy­väs­ti nykyis­tä vaikeammaksi.

    https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-n-asiantuntija-ainakin-500-kuollut-kausi-influenssaan-suomessa-200–000-rokotetta-roskikseen-tuntuu-hullulta/7777004#gs.wrcixg

    Kau­del­la 2019–2020 kuo­li THL:n yli­lää­kä­ri Han­na Nohy­ne­kin mukaan aina­kin 500 hen­ki­löä. Tar­tun­to­ja (A ja B) todet­tiin rei­lut 12000 kpl. 

    https://www.thl.fi/ttr/gen/rpt/infl.pdf

    Jos influens­saa tes­tat­tai­siin kuin koro­naa, luvut oli­si­vat olleet ker­ta­luok­kaa suu­rem­mat. Juu­ri nyt koro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si influens­saa on noin 99,9% vähem­män kuin vii­me vuon­na. Mut­ta, kun rajoi­tuk­set pure­taan, tilan­ne normalisoituu.

    Koro­na­ra­joi­tuk­sia perus­tel­laan ris­ki­ryh­mien suo­je­lul­la, ja sik­si nuo­ret suku­pol­vet saa­vat olla sijais­kär­si­jöi­nä, jot­ta van­huk­sia ei kuo­le massoittain.

    Influens­saa tul­laan tar­kas­te­le­maan samoin, kos­ka enää ei voi­da vain tode­ta, että van­hus kuo­li keuh­ko­kuu­mee­seen. Koro­nan vuok­si kaik­ki fluns­sa­oi­reis­ten kuo­le­mat tul­laan doku­men­toi­maan tar­kas­ti, ja täs­sä influens­sa tulee nouse­maan esille.

    Influens­sa­ro­kot­teen anta­ma suo­ja ei ole van­huk­sil­la lähel­lä­kään edes 90 pro­sent­tia. Influens­sa on tap­pa­va tau­ti, ris­ki­ryh­mil­le. Influens­sa levi­ää aivan, kuten koro­na­kin, mut­ta ker­ta­luok­kaa heikommin.

    Vaik­ka se levi­ää hei­kom­min, niin meka­nis­mi on sama: vaik­ka­pa yksi influens­saa pärs­ki­vä nuo­ri bus­sis­sa, joka tar­tut­taa samas­sa bus­sis­sa istu­van van­huk­sen, joka kuo­lee parin vii­kon kulut­tua keuhkokuumeeseen.

    Ennen koro­naa tämä oli ihan ok, van­huk­sia vain kuo­lee influens­saan, kos­ka he ovat heikkoja.

    Mut­ta, koro­nan jäl­keen, perus­tel­lus­ti, tämä ei ole ok.

    Siis­pä rajoi­tuk­sis­ta tulee pysyviä.

    Polii­ti­kot eivät voi yksin­ker­tai­ses­ti sal­lia sitä, että influens­san ris­ki­ryh­miä, jot­ka muu­ten ovat about sanat kuin koro­nan, ei suo­jel­tai­si rajoitusten.

    Meil­lä on jat­kos­sa kak­si tau­tia, jot­ka kier­tä­vät tätä pla­neet­taa, ja ovat molem­mat hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­ta aiheut­ta­via tau­te­ja, jot­ka ovat tap­pa­via riskiryhmille.

    Siis­pä tulem­me näke­mään vuo­sia, jol­loin molem­mat ovat heik­ko­ja, toi­nen heik­ko ja toi­nen voi­ma­kas, ja sit­ten vuo­sia, jol­loin molem­mat ovat voimakkaita.

    Rajoi­tus­ten taso vaih­te­lee alueit­tain, mat­kus­tus ei onnis­tu ilman rokot­tei­ta ja ter­veys­tar­kis­tus­ta. Voi olla, ettei ihmis­ten pian anne­ta kul­kea jul­ki­sil­la pai­koil­la ilman voi­mas­sa ole­via rokot­tei­ta ja kotoa läh­ties­sä jokin lai­te mit­taa kuu­meen jne. Tätä on arkem­me 2030-luvul­le tultaessa.

  2. FOOBAR:
   Käy­tän­nös­sä pitäi­si tuot­taa joka vuo­si 15 mil­jar­dia koro­na­ro­ko­tet­ta ja 7,5 mil­jar­dia influens­sa­ro­ko­tet­ta, että molem­mat kuo­le­mat saa­tai­siin loppumaan. 

   Tuo roko­te­tuo­tan­to on itsea­sias­sa tämän pan­de­mian ehkä kiin­nos­ta­vin seu­raus. RNA-rokot­tei­ta on nyt ensim­mäis­tä ker­taa tuo­tet­tu ja käy­tet­ty mas­sii­vi­ses­sa mit­ta­kaa­vas­sa, ja ilmei­ses­ti kysei­nen tek­no­lo­gia on sekä tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sil­taan edul­li­nen, sivu­vai­ku­tuk­sil­taan tur­val­li­nen että nopeas­ti muokattavissa.

   En pitäi­si lain­kaan mah­dot­to­ma­na että tule­vai­suu­des­sa rokot­ta­mi­nen virus­tau­te­ja vas­taan tapah­tuu oikeas­ti juu­ri niin kuin lop­pu­ka­neet­ti­na esi­tät. Glo­baa­lin tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tin raken­ta­mi­nen sitä var­ten ei ole mil­lään lail­la mah­do­ton tai edes lopul­ta kovin kal­lis haas­te. Voi tosi­aan olla että influens­sa­vi­ruk­set­kin saa­daan rokot­teil­la häviämään.

   1. ark­ki­teh­ti: Tuo roko­te­tuo­tan­to on itsea­sias­sa tämän pan­de­mian ehkä kiin­nos­ta­vin seuraus. 

    Vii­me aikoi­na on ollut mer­kit­tä­väs­sä mää­rin puhet­ta myös sii­tä, pitäi­si­kö Suo­mel­la olla tule­vai­suu­des­sa omaa (tai yhteis­poh­jois­mais­ta tms.) roko­te­tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tia, ja aihees­ta tai­taa olla kan­san­edus­ta­jien toi­mes­ta edus­kun­ta-aloi­te vireil­lä. Asia tie­tys­ti erik­seen, riit­tää­kö poliit­tis­ta innos­tus­ta pidem­män pääl­le, kun ana­lyy­sit ja kus­tan­nusar­viot on saa­tu pöytään.

    Täl­lä het­kel­lä tun­tuu ole­van yleis­tä tur­hau­tu­mis­ta rokot­tei­den toi­mi­tus­no­peu­teen, jon­ka odo­te­taan kyl­lä­kin nopeu­tu­van kevään aika­na. Jos tavoit­tee­na oli­si kyky nope­aan rokot­ta­mis­oh­jel­maan koti­mai­sel­la tuo­tan­nol­la, niin mak­si­mi­ka­pa­si­tee­tin pitäi­si olla ilmei­ses­ti luok­kaa 2 mil­joo­naa roko­tet­ta kuu­kau­des­sa (24 mil­joo­naa roko­tet­ta vuo­des­sa), jol­loin saa­tai­siin 4 mil­joo­naa asu­kas­ta roko­tet­tua 4 kuu­kau­des­sa, olet­taen että jokai­sel­le anne­taan 2 roko­te-annos­ta kuten koronassa.

    Jos tavoit­tee­na on varau­tua jous­ta­vas­ti tule­viin pan­de­mioi­hin, niin tuo­kaan ei vie­lä rii­tä, kos­ka on ole­mas­sa monen­lai­sia roko­te-tek­no­lo­gioi­ta, ja näil­le tar­vi­taan eri­lai­set tuo­tan­to­me­ne­tel­mät ja ‑lin­jat. Eli jous­ta­va varau­tu­mi­nen tule­vaan voi­si vaa­tia inves­toin­tia esi­mer­kik­si vii­teen eri­lai­seen tuo­tan­to­lin­jaan, jol­loin näi­den yhteis­ka­pa­si­tee­tik­si tuli­si 120 mil­joo­naa roko­tet­ta. Ja jot­ta osaa­mi­nen ja lait­teis­to pysyi­si­vät ajan tasal­la, ja inves­toin­nis­ta saa­daan jota­kin irti, tuli­si näi­tä lin­jo­ja myös ajaa. Tuol­lai­sel­le mää­räl­le rokot­tei­ta ei maas­sa tie­ten­kään oli­si käyt­töä, joten suu­rin osa niis­tä pää­tyi­si vientiin.

    Ja tämä pel­käs­tään Suo­men tasol­la. Jos suu­ri osa Euroo­pas­ta haluai­si vas­taa­van tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tin pahan päi­vän varal­le, niin vähem­män pahoi­na aikoi­na tämä tar­koit­tai­si hel­pos­ti mil­jar­dien rokot­tei­den yli­ka­pa­si­teet­tia vuo­des­sa, jol­le pitäi­si kek­siä jota­kin käyt­töä. Kehi­tys­a­pu­na toteu­tet­ta­via roko­te­kam­pan­joi­ta Afrik­kaan? Var­maan­kin myös moni­puo­li­seen roko­te­tut­ki­muk­seen ollaan val­mii­ta panos­ta­maan täl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä mer­kit­tä­väs­ti ympä­ri maailmaa.

    On tie­tys­ti hyvin mah­dol­lis­ta, että Suo­meen ei tul­la perus­ta­maan roko­te­tuo­tan­toa, tai jos perus­te­taan niin sen kapa­si­teet­ti jää esit­tä­mää­ni mata­lam­mak­si. Mut­ta EU-tasol­la lie­nee lähi­vuo­si­na poliit­tis­ta int­res­siä tehok­kaan roko­te­tuo­tan­non takaa­mi­seen pahan päi­vän varalle.

  3. FOOBAR: Polii­ti­kot ovat aja­neet itsen­sä nurkkaan:

   Höp­sis­tä. Argu­men­taa­tios­sa­si on val­ta­via aukkoja.

   Influens­sa­vi­rus ei romau­ta ter­vey­den­huol­toa. Ja lisäk­si mah­dol­li­nen koro­na­vi­ruk­sen come­back voi­daan takla­ta rokot­teil­la. Ole­tet­ta­vas­ti, kun väes­tö on ker­taal­leen roko­tet­tu, roko­te antaa aina vähän suo­jaa uusia­kin muun­nok­sia vas­taan. Ei ole enää tilan­net­ta, jos­sa *kaik­ki* oli­si­vat vapaa­ta riis­taa. Eli vaik­ka kaik­ki eivät alkai­si otta­maan vuo­sit­tais­ta koro­na­ro­ko­tet­ta, tilan­ne ei pää­se enää riis­täy­ty­mään samal­la taval­la käsistä.

   Rajoi­tuk­set eivät siis ole väliai­kai­sia vaan pysyviä,”

   Älä viit­si sekoilla.

  4. FOOBAR: influens­sa- ja koronakuolemia

   Influens­sa- ja koro­na­vi­ruk­set eivät ole saman­lai­sia. Se on ehkä ensim­mäi­nen asia joka kan­nat­taa muis­taa. Pal­jon “tie­tä­mys­tä” puto­aa sil­loin tur­ha­na pai­no­las­ti­na pois. Sii­nä mää­rin siis eri­lai­sia siis että men­neis­tä koke­muk­sis­ta ei vält­tä­mät­tä ole hyötyä.

   Esi­mer­kik­si THL:n vank­ka influens­sa­vi­ruk­sen tun­te­mus on ollut ehkä jopa enem­män hait­ta kuin hyö­ty. On edel­lyt­tä­nyt pal­jon poi­sop­pi­mis­ta ja se taas on osoit­tau­tu­nut tus­kal­li­sen hitaak­si. Nopeas­ti kehit­ty­väl­lä alal­la voi tul­la itse kul­le­kin eteen tilan­ne jos­sa oma osaa­mi­nen ei osu sii­hen mikä on tar­ve, joku sanoi tuo­ta ilmiö­tä kuvaa­vas­ti nimel­lä “uusi mopo­kausi”, osu­va nimi­tys kun enti­nen huip­puo­saa­ja jou­tuu taas novii­sin ase­maan. Perus­kou­lu­tus aut­taa sii­hen että pää­see taas kar­tal­le mut­ta sii­hen on nöyr­ryt­tä­vä että vähään aikaan ei ole mikään auktoriteetti.

   Kuvaa­vaa on koke­neen THL:n epi­de­mio­lo­gis­tin puus­kah­dus: “Pak­ko­han nii­tä on olla enem­män!” kun vii­me vuo­den tou­ko­kuus­sa vas­ta-aine­tut­ki­muk­set osoit­ti­vat että virus ei ole levin­nyt oireet­to­ma­na kovin­kaan pal­jon. Odo­tuk­set oli­vat jopa 20 ker­tai­nen mää­rä oireet­to­mia tai vähä-oirei­sia. Ja Tuk­hol­man alu­eel­la ennen kesää laumaimmuniteetti.

   Koro­na­vi­rus levi­ää lähin­nä hen­gi­tys­teit­se mut­ta se kyke­nee iske­mään kaik­kiin eli­miin ja käsit­tääk­se­ni tap­pa­maan ter­veen­kin ihmi­sen myös ilman sekun­dää­ris­tä bakteeri-infektiota.

 15. Vai­ku­tat aika tur­hau­tu­neel­ta. Ei se mitään, pin­na alkaa olla tiu­kal­la meil­lä kaikilla.

  Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set lie­ne­vät tehok­kain kei­no pitää nuo­ret pois­sa not­ku­mas­ta osta­reil­ta ja samal­la estää koti­bi­lei­tä, jota osta­rei­den sul­ke­mi­nen ei estä eikä oikein mikään muu­kaan, jos nii­tä vält­tä­mät­tä halu­aa pitää. Ilmei­ses­ti Suo­men lain­sää­dän­tö ei oikein tai­vu sii­hen, että polii­si val­voi­si kuin­ka mon­ta ihmis­tä on pai­kal­la koti­rau­han pii­ris­sä ole­vas­sa tilassa.

  Ter­vey­den­huol­lon ensi­lin­jan työn­te­ki­jä­nä olen saa­nut täy­den roko­tus­suo­jan. Toi­sin kuin sinä, hyväk­syn sen että olen edel­leen rajoi­tus­ten pii­ris­sä. Yhd­sys­val­lois­sa roko­tuk­set ovat eden­neet pal­jon pidem­mäl­le, ja siel­lä vas­ta nyt ale­taan ava­ta rajoi­tuk­sia roko­te­tuil­ta — vähi­tel­len ja niukasti.

 16. Niin,

  perus­oi­keu­det ja perus­oi­keu­det. Vapaa­eh­tois­ta­han se ravin­to­lois­sa ja hotel­leis­sa asioi­mi­nen on, mut­ta kui­ten­kin kai­kil­ta auto­maat­ti­ses­ti kerä­tään mat­kus­ta­ja­tie­dot. En tun­ne lakia tark­kaan, mut­ta ei se kenen­kään oikeuk­sia riko.
  Ikä­vin­tä nyt on, että kaik­ki ravin­to­lat ja kapa­kat on nipu­tet­tu samaan läjään. Alko kui­ten­kin on Suo­mes­sa perus­oi­keus. Sin­ne täy­tyy pääs­tä vaik­ka pää kai­na­los­sa. Enti­nen polii­tik­ko­ka­ve­ri­ni (kok.) sanoi­kin pari viik­koa sit­ten, että jos koro­na­ti­lan­ne oli­si tul­lut Sipi­län hal­li­tuk­sen aika­na, ja samat rajoi­tuk­set oli­si teh­ty, niin nyt oli­si pääl­lä yleis­lak­ko. Kävi­si­kö sama jos Alkot suljettaisiin?

 17. Hyvä kir­joi­tus! Eri­tyi­ses­ti pidin täs­tä esi­mer­kis­tä: ” Sak­sas­sa baa­rien kaut­ta levit­ty­viä tar­tun­to­ja tor­jut­tiin tehok­kaas­ti sil­lä, että baa­riin tule­vien piti antaa hen­ki­lö­tie­ton­sa, jot­ta jos kävi­si ilmi, että siel­lä on ollut joku tar­tun­nan saa­nut, kaik­ki altis­te­tut saa­tai­siin kiin­ni. Meil­lä tämä ei käy, kos­ka moi­sen rekis­te­rin pitä­mi­nen rik­koo perusoikeuksia.

  Eihän nii­tä hen­ki­lö­tie­to­ja tar­vit­se kenen­kään antaa. Sil­tä vält­tyy, kun ei mene sii­hen baa­riin. Eihän se ole hänen kan­nal­taan sen pahem­pi vaih­toeh­to kuin se, että baa­riin meno kiel­le­tään kai­kil­ta. Nii­den mui­den kan­nal­ta se on huo­nom­pi vaihtoehto.”

  Tuo OKM on var­maan­kin typo, kuu­lui­si olla OM.

 18. Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta kan­nat­taa siis sää­tää, mut­ta nii­tä ei kan­na­ta ottaa käyt­töön, ellei tilan­ne kään­ny pahem­mak­si, sil­lä noi­den rajoi­tus­ten inhi­mil­li­nen hin­ta on suu­ri. Niis­sä näyt­tää unoh­tu­neen se, että todel­la moni asuu Suo­mes­sa ja eri­tyi­ses­ti Uudel­la­maal­la yksin. Täl­tä osin tie­dot­ta­mi­nen on ollut seka­vaa, mut­ta nyt näyt­tää sil­tä, että juu­ri näin tul­laan tekemään.”

  Yksi­na­su­va­na on ollut jär­kyt­tä­vää seu­ra­ta, että täl­lai­ses­ta “detal­jis­ta” kuin että sai­si­ko yksi­na­su­va tava­ta ketä vain (kun­han yhtä ker­ral­laan) vai pel­käs­tään yhtä nimet­tyä ihmis­tä koko maa­il­mas­ta on voi­tu antaa olla päi­vä­kau­pal­la epä­sel­vyyt­tä. On jou­tu­nut miet­ti­mään, että jos todel­la sai­sin tava­ta vain yhtä nimet­tyä ihmis­tä, mitäs sit­ten jos kukaan ei halua nime­tä minua sik­si yhdek­si ihmi­sek­si? Miten keh­tai­sin edes kysyä kel­tään, kun kiel­tä­vä vas­taus oli­si niin kiusal­li­nen molem­mil­le? En miten­kään — omal­la koh­dal­la­ni täl­lai­nen rajoi­tus tar­koit­tai­si, etten tosi­aan tapai­si yhtään ketään. Samaan aikaan on huo­lel­li­ses­ti pidet­ty kirk­kaa­na, että mök­ki­mat­ko­ja ympä­ri Suo­men ei tul­la rajoit­ta­maan. Per­heet voi­si­vat siis muka­vas­ti viet­tää aikaa kes­ke­nään ja har­ras­taa vapaas­ti laa­jal­la säteel­lä mök­ki­mat­kai­lua ja siel­lä puu­hai­lua (var­maan­kin tapaa­mat­ta yhtään ketään mök­ki­paik­ka­kun­nal­laan tai sin­ne mat­kus­tet­taes­sa…). Yksi­na­su­va­na voi­sin jou­tua elä­mään käy­tän­nös­sä avo­van­ki­laa tai työ­siir­to­laa muis­tut­ta­vaa elä­mää. Olen jo nyt yksin tääl­lä kopis­sa­ni ja ole­mas­sao­lo­ni pel­kis­tyy sii­hen että teen töi­tä, kuun­te­len etä­kah­veil­la per­heel­lis­ten jut­tu­ja ja mak­san vero­ja. Tähän asti kun­to­sa­lil­la käyn­ti piti yllä fyy­sis­tä ja hen­kis­tä jak­sa­mis­ta ja toi­min­ta­ky­kyä yli vii­mei­sen vuo­den; nyt kun hal­li­tus sai tämän­kin hen­ki­reiän sul­jet­tua, molem­mat mene­vät alamäkeen.

  Mut­ta ilmei­ses­ti vain sil­lä on väliä, että kenen­kään elä­mä ei pää­ty juu­ri koro­naan. Muil­la kuo­lin­syil­lä ei ole niin väliä (samal­la logii­kal­la­han autoi­lu pitäi­si heti kiel­tää koko­naan), ja muut asiat eivät mer­kit­se yhtään mitään.

 19. Sano­taan edus­kun­nas­sa ei sai­si valeh­del­la, mut­ta voi­daan puhua muun­nel­tua totuut­ta. THL:n perus­te­lut hais­kah­ta­vat vähän muun­nel­lul­ta totuudelta;
  * Vii­meis­ten viik­ko­jen tar­tun­to­jen hyvä kehi­tys on jätet­ty huomioimatta.
  * Eri ske­naa­rioi­den kuo­le­mien arvioin­neis­sa on käy­tet­ty koko epi­de­mian aikais­ta kuol­lei­suut­ta huo­li­mat­ta sii­tä että isom­mas­sa kuo­le­man ris­kis­sä ole­vat ihmi­set on isol­ta osal­ta rokotettu.
  * Sai­raan­hoi­don kapa­si­tee­tin riit­tä­vyy­des­tä ollaan huo­lis­saan, vaik­ka nyt pää­te­tyt liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set vai­kut­ta­vat nii­hin vas­ta 5–6 vii­kon kulut­tua, jol­loin tar­tu­jen nykyi­sel­lä kehi­tyk­sel­lä kapa­si­tee­tin tar­ve on las­ke­nut näis­tä päi­vis­tä jo selvästi.

 20. Kii­tos kirjoituksesta!

  On sel­vää, että Val­tio­neu­vos­ton jul­kis­ta­ma vedos ja THL:n yhteen­ve­to eivät sisäl­lä kaik­kea, min­kä perus­teel­la hal­li­tus toimii. 

  Var­sin­kin Vasem­mis­to­liit­to toi­mi het­ken urheas­ti tuo­mal­la todel­li­sen mie­li­pi­teen­sä esiin, mut­ta hei­dät lyö­tiin hal­li­tuk­sen neu­vot­te­luis­sa ruotuun. 

  Saa näh­dä käy­kö sama tänään oppo­si­tiol­le, joka vie­lä täs­sä vai­hees­sa esiit­tää kri­tiik­kiä. Jos ehdo­tus menee edus­kun­nas­sa läpi suk­ka­na, niin sit­ten tulee väki­sin mie­leen, että tätä asi­aa ajaa isom­mat tahot. 

  THL:n tie­don­an­nois­sa on hei­tel­ty suo­ras­taan lap­sel­li­ses­ti popu­lis­ti­sia esi­merk­ke­jä sii­tä, miten oli­sim­me menos­sa koh­ti mitä­kin uhka­ku­vaa, jos rajoi­tuk­sia ei teh­dä. Toi­saal­ta sama pul­ju ei saa ulos yhtään jär­jel­lis­tä mallinnusta.
  Miten he pys­ty­vät arvioi­maan rajoi­tus­ten todel­li­sen tehon, kun eivät ole pys­ty­neet arvioi­maan mitään muu­ta­kaan vie­lä oikein.
  Antai­si­vat nii­den popu­lis­tis­ten uhka­ku­vien tuek­si edes jon­kin sel­vän toden­nä­köi­syy­den ja avai­si miten arvioon on pää­dyt­ty. Se toi­si uskot­ta­vuut­ta hei­dän kannanotoilleen. 

  THL toi­mi pan­de­mian alus­sa koh­tuul­li­sen hvyin. Käsit­tääk­se­ni esim. Sal­mi­sen arvio kuol­lei­suus­pro­sen­tis­ta (CFR) osui pan­de­mian alus­sa aika­lail­la kohdilleen.
  Mitä on tapah­tu­nut sen jälkeen? 

  THL vai­kut­taa nyt lähin­nä hal­li­tuk­sen tukitoimelta.

 21. Eri­kois­ta täs­sä perus­oi­keus­asias­sa on,että perus­oi­keus­ta­li­ba­neik­si ovat put­kah­ta­neet Kokoo­mus ja Persut

 22. Olen tutus­tu­nut THL:n mal­lin­nuk­seen lähin­nä Uut­ta­maa­ta aja­tel­len. THL:n mal­lis­sa on lii­oi­tel­tu vähän kaik­kia para­met­re­jä. Poh­ja­na ole­va tar­tut­ta­vuus­lu­ku on Uudel­la­maal­la kor­keam­pi kuin se on täs­sä kuus­sa ollut, roko­tuk­set vai­kut­ta­vat tar­tut­ta­vuu­teen hitaam­min kuin vai­kut­ti­vat Israe­lis­sa, ja kesä vähen­tää tar­tut­ta­vuut­ta pal­jon vähem­män kuin se vähen­si vii­me kesä­nä tai kun se vähen­tää mui­den koro­na­vi­rus­ten tar­tut­ta­vuut­ta. Lop­pu­tu­lok­se­na on pal­jon syn­keäm­pi arvio kuin minä tekisin .….….
  Kuvas­sa on myös uusi tren­di, joka on esti­moi­tu aika­vä­lil­tä 4.3. – 25.3. Sii­nä kas­vua on enää 0,2 % päi­väs­sä, eli R‑luku on 1,01. Oli­sin voi­nut esti­moi­da uuden tren­din myös alkaen 15.3. ja saa­nut las­ke­van tren­din, mut­ta se oli­si ollut älyl­li­ses­ti epä­re­hel­lis­tä. Tämän perus­teel­la uskon, että toden­nä­köi­sin ske­naa­rio on pal­jon opti­mis­ti­sem­pi kuin THL:n esit­tä­mä. Minun pääs­ke­naa­rios­sa­ni näil­lä­kin rajoi­tuk­sil­la Uuden­maan tar­tun­to­jen mää­rä kään­tyy las­kuun kevään edis­tyes­sä ja roko­tus­mää­rien kasvaessa.”

  Uskon, että olet aivan oikeas­sa. Jul­ki­seen kes­ku­te­luun pitäi­si saa­da mal­lin­nuk­sen poh­ja­na käy­te­tyt luvut ‑mal­lis­ta­han tulee sitä, mitä sii­hen on syö­tet­ty. Jos perus­o­le­tuk­set ovat epä­tar­kat, on mal­li­kin epätarkka.
  Jos luvut oli­si­vat hyvin esil­lä, voi­si moni itse­kin arvioi­da, menee­kö tar­tun­ta mal­lin mukaan vai ehkä ei.
  THL:n arviot ovat olleet yliam­pu­via jo aiemminkin.
  Noi­ta Uuden­maan lukusar­jo­ja on vai­kea löy­tää ‑lyhyt­se­lauk­sel­la en löytänyt.
  Toi­vo­taan, että hys­te­rian piir­tei­tä saa­nut tilan­ne voi­si rauhoittua!

  Mer­ja k

 23. Sel­ven­nän tätä esi­mer­kil­lä. Sak­sas­sa baa­rien kaut­ta levit­ty­viä tar­tun­to­ja tor­jut­tiin tehok­kaas­ti sil­lä, että baa­riin tule­vien piti antaa hen­ki­lö­tie­ton­sa, jot­ta jos kävi­si ilmi, että siel­lä on ollut joku tar­tun­nan saa­nut, kaik­ki altis­te­tut saa­tai­siin kiin­ni. Meil­lä tämä ei käy, kos­ka moi­sen rekis­te­rin pitä­mi­nen rik­koo perusoikeuksia.”

  Tämä tus­kin pitää paik­kaan­sa. Jos ihan nor­maa­li aikoi­na­kin Suo­mes­sa varaat pöy­dän ravin­to­las­ta, esim. jon­kun varaus­jär­jes­tel­män kaut­ta, niin hen­ki­lö­tie­to­si välit­ty­vät ravin­to­lal­le ja tal­len­tu­vat rekis­te­riin. Tie­don­ke­ruu ja ‑käyt­tö vaa­tii vain tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukai­set selos­teet ja toi­men­pi­teet, ym. ja tähän ei tai­da kep­pa­na­kup­pi­loil­la olla rahkeita. 

  Tie­to­jen keruun käy­tän­nön toteu­tus on myös hyvin vai­ke­aa baa­rien suh­teen, kun idea­na on, että sin­ne voi tul­la ja men­nä hel­pos­ti ilman loma­ke rum­baa. Sak­sas­sa­kin hom­ma voi toi­mia pik­ku­ky­lien gast­haus­seis­sa (niin kuin uutis­ku­vis­sa), mut­ta tus­kin Ber­lii­nin yöelämässä.

 24. Kii­tos hyväs­tä ja perus­tel­lus­ta ana­lyy­sis­tä. Yri­tä saa­da omat puo­lue­to­ve­ri­si­kin ymmär­tä­mään, että elä­ke­läi­sen kam­paa­jal­la käyn­ti ei edis­tä 20–29 vuo­tiai­den biletystä.

  1. Eli elä­ke­läis­ten pitää saa­da rokot­teet ja käy­dä asioil­laan, niin kuin ennen­kin, samaan aikaan kun nuo­rem­mat stres­saa­vat yksin koto­na? Ei kuu­los­ta kovin rei­lul­ta, emme­kä me 29-vuo­ti­aat enää juu­ri­kaan bile­tä. Kir­jas­toon oli­si kiva pääs­tä, ei alkoon.

 25. Pie­nem­mät sai­raan­hoi­to­pii­rit jou­tu­vat kan­to­ky­kyn­sä ääri­ra­joil­le nopeammin.”

  Ja ei muu­ten jou­du. Suh­teel­li­ses­ti enem­män hoi­to­paik­ko­ja, kuin teil­lä ja aivan hem­me­tin pal­jon ket­te­räm­mät orga­ni­saa­tiot. Teil­tä tulee poti­lai­ta maa­kun­tiin, kun teil­lä on muu­ta­ma tehol­la. Vuo­si aiem­min puhuit­te, että resurs­se­ja on tuhan­teen teho­paik­kaan, mut­ta ilman pak­ko­kei­no­ja ja kiris­tys­tä ette saa asi­aa hoi­det­tua ja ulos­päin näyt­tää vaan, että tei­dän ter­vey­den­hoi­to on yhtä rii­taa ja kriisiä.

  Ehkä kär­ke­vää, mut­ta maa­kun­nis­sa hoi­de­taan hom­mat ja pks on se, joka aina valit­taa kaikesta.

 26. Samaa miel­tä sii­tä, että hal­li­tuk­sel­la pitää olla kun­non työ­ka­lut liik­ku­mis­ra­joi­tuk­si­neen val­mii­na vähin­tään­kin uusien variant­tien varal­le. Toi­vot­ta­vas­ti jär­jeim­piä työ­ka­lu­ja ei tar­vit­se käyttää.

  Sil­ti vii­me­viik­koi­na on vah­vas­ti tul­lut tun­ne, että me emme nyt Suo­me­sa käy­tä mark­ki­na­ta­lou­den vah­vim­pia meka­nis­me­ja koro­nan estä­mi­ses­sä. Tun­tuu, että THL ja HUS eivät vie­lä­kään osaa pyy­tää tar­peek­si resurs­se­ja itsel­leen ja kokeil­la uusia kei­no­ja. Koro­na­tes­tauk­sen aloi­tuk­ses­ta vuo­si sit­ten jäi vai­ku­tel­ma, että sen kans­sa vii­vy­tel­tiin kos­ka tes­taus oli kal­lis­ta. Mut­ta toki tes­taus on kal­lis­ta vain pan­de­mi­aa edel­tä­väs­sä maa­il­mas­sa ja nor­maa­liin ter­vey­den­huol­toon verrattuna.

  Mitä jos HUS alkai­si mak­saa tes­tauk­sen sijas­ta löy­tä­mi­ses­tä? Yhden koro­na­tes­tin hin­ta on ilmei­ses­ti haa­ru­kas­sa 50–200e, mut­ta posi­tii­vis­ten osuus vain pari pro­sent­tia. Samal­la peri­aat­teel­la Pörr­riäi­sil­le voi­si mak­saa löy­de­tys­tä koro­na­tar­tun­nas­ta 50e/0.02 = 2500e.
  Tämän luu­li­si moti­voi­van yri­tyk­siä jal­kau­tu­maan sin­ne mis­sä tar­tun­to­ja löy­tyy eni­ten ja käyt­tä­mään tapo­ja jot­ka par­hai­ten toi­mi­vat. Koro­na­koi­rat ja pika­tes­tit voi­si­vat vih­doin pääs­tä käyt­töön viran­omais­ten loput­to­man empi­mi­sen jäl­keen. Yri­tyk­set voi­si­vat täs­sä rea­goi­da komi­teoi­ta nopeam­min. Yri­tyk­sil­le myös yleen­sä sal­li­taan pal­jon­kin poten­ti­aa­lis­ten “asiak­kai­den pro­fi­loin­tia” sii­nä mis­sä kun­nan viran­omai­nen ei pärs­tä­ker­roin­ta saa käyttää.
  Ehkä haas­ta­vin­ta kun­nal­le on löy­tää oikea sopi­mus- ja palk­kio­mal­li joka ei kui­ten­kaan moti­voi tart­tut­ta­maan uusia ihmi­siä palk­kion toi­vos­sa. Oli­si toi­vot­ta­vaa että oma­toi­mis­ta tes­tiin tuli­jois­ta ei tar­vit­si­si mak­saa nykyis­tä enem­pää. Tosin täs­sä­kin tapau­kes­sa hyö­tyä voi­si olla jos tar­tun­ta löy­de­tään edes päi­vä tai pari aikai­sem­min. Yri­tyk­sil­le oli­si myös hyvä välit­tää enem­män infor­maa­tio­ta koro­na­ti­lan­tees­ta kuin jul­ki­sis­ta väy­lis­tä on nyt saatavana.
  Kaik­ki sopi­mus­mal­lin haas­teet tun­tu­vat kui­ten­kin joten­kin pie­nel­tä koko Hel­sin­gin sul­ke­mi­sen rinnalla.

  1. Johan­nes Aal­to:
   Samaa miel­tä sii­tä, että hal­li­tuk­sel­la pitää olla kun­non työ­ka­lut liik­ku­mis­ra­joi­tuk­si­neen val­mii­na vähin­tään­kin uusien variant­tien varal­le. Toi­vot­ta­vas­ti jär­jeim­piä työ­ka­lu­ja ei tar­vit­se käyttää.

   Sil­ti vii­me­viik­koi­na on vah­vas­ti tul­lut tun­ne, että me emme nyt Suo­me­sa käy­tä mark­ki­na­ta­lou­den vah­vim­pia meka­nis­me­ja koro­nan estä­mi­ses­sä. Tun­tuu, että THL ja HUS eivät vie­lä­kään osaa pyy­tää tar­peek­si resurs­se­ja itsel­leen ja kokeil­la uusia kei­no­ja. Koro­na­tes­tauk­sen aloi­tuk­ses­ta vuo­si sit­ten jäi vai­ku­tel­ma, että sen kans­sa vii­vy­tel­tiin kos­ka tes­taus oli kal­lis­ta. Mut­ta toki tes­taus on kal­lis­ta vain pan­de­mi­aa edel­tä­väs­sä maa­il­mas­sa ja nor­maa­liin ter­vey­den­huol­toon verrattuna.

   Mitä jos HUS alkai­si mak­saa tes­tauk­sen sijas­ta löy­tä­mi­ses­tä? Yhden koro­na­tes­tin hin­ta on ilmei­ses­ti haa­ru­kas­sa 50–200e, mut­ta posi­tii­vis­ten osuus vain pari pro­sent­tia. Samal­la peri­aat­teel­la Pörr­riäi­sil­le voi­si mak­saa löy­de­tys­tä koro­na­tar­tun­nas­ta 50e/0.02 = 2500e.
   Tämän luu­li­si moti­voi­van yri­tyk­siä jal­kau­tu­maan sin­ne mis­sä tar­tun­to­ja löy­tyy eni­ten ja käyt­tä­mään tapo­ja jot­ka par­hai­ten toi­mi­vat. Koro­na­koi­rat ja pika­tes­tit voi­si­vat vih­doin pääs­tä käyt­töön viran­omais­ten loput­to­man empi­mi­sen jäl­keen. Yri­tyk­set voi­si­vat täs­sä rea­goi­da komi­teoi­ta nopeam­min. Yri­tyk­sil­le myös yleen­sä sal­li­taan pal­jon­kin poten­ti­aa­lis­ten ”asiak­kai­den pro­fi­loin­tia” sii­nä mis­sä kun­nan viran­omai­nen ei pärs­tä­ker­roin­ta saa käyttää.
   Ehkä haas­ta­vin­ta kun­nal­le on löy­tää oikea sopi­mus- ja palk­kio­mal­li joka ei kui­ten­kaan moti­voi tart­tut­ta­maan uusia ihmi­siä palk­kion toi­vos­sa. Oli­si toi­vot­ta­vaa että oma­toi­mis­ta tes­tiin tuli­jois­ta ei tar­vit­si­si mak­saa nykyis­tä enem­pää. Tosin täs­sä­kin tapau­kes­sa hyö­tyä voi­si olla jos tar­tun­ta löy­de­tään edes päi­vä tai pari aikai­sem­min. Yri­tyk­sil­le oli­si myös hyvä välit­tää enem­män infor­maa­tio­ta koro­na­ti­lan­tees­ta kuin jul­ki­sis­ta väy­lis­tä on nyt saatavana.
   Kaik­ki sopi­mus­mal­lin haas­teet tun­tu­vat kui­ten­kin joten­kin pie­nel­tä koko Hel­sin­gin sul­ke­mi­sen rinnalla.

   Ehdo­tus ei kai kos­kaan men­nyt läpi, mut­ta UK:ssa kes­kus­tel­tiin vaka­vas­ti sii­tä, että posi­tii­vi­ses­ta tes­ti­tu­lok­ses­ta mak­set­tai­siin. Lisäk­si tes­ti on kovin epä­mu­ka­va ja var­mas­ti vai­kut­taa haluk­kuu­teen men­nä testiin.

 27. Mal­lin­nus oikein teh­ty­nä näyt­tää kata­stro­fil­ta — kes­kus­te­lu sai eks­po­nen­ti­aa­li­sen kas­vun hie­man tait­tu­maan, perus­ta­so on pysy­nyt kor­keal­la. Lisäk­si Tam­pe­re on muut­tu­mas­sa ongelma-alueeksi.
  https://covid19.solanpaa.fi

  Täs­sä vai­hees­sa oli­si teh­tä­vä monia asioita.
  Yli­opis­to­jen suo­men- ja ruot­sin­kie­li­nen ohjeis­tus ei tavoit­ta­nut kan­sain­vä­li­sä opis­ke­li­joi­ta. Oli­sin kovin huo­lis­sa­ni, että näin pää­si käy­mään jo muu­ta­man ker­ran. Sama kos­kee mui­ta­kin ja suo­ma­lai­sel­le­kin kes­kus­te­lu on tus­kai­saa seu­rat­ta­vaa. Asia on sel­keä jos­keen­kin kai­kil­le, se ei ole koris­te-esi­neet eikä vii­nan myynti:
  Pysy koto­na — pysy ter­vee­nä — suo­je­le muita

 28. THl on ter­vey­sa­sio­den asian­tun­ti­ja­lai­tos, ei hal­li­tus, ei minis­te­riöt eivät­kä yksi­tyi­sa­jat­te­li­jat (saa­tais ehkä luot­ta­mus palautettua)
  Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tilal­le perus­tus­la­ki­tuo­miois­tuin (saa­tas vauh­tia asioihin)
  PKS tar­vii reip­paas­ti lisää rokot­tei­ta. (mutan­tit tule­vat Suo­meen sata­mien ja len­to­kent­tien kautta).
  Ran­gais­tuk­sia tau­din levittäjille.
  Toki muutakin…

 29. Mik­si kovim­pien rajoi­tus­ten mais­sa UK:ssa, Espan­jas­sa, Ita­lias­sa, Rans­kas­sa ja Bel­gias­sa on kor­keim­mat kuo­lin­lu­vut, jos ker­ran mas­keis­ta ja lock dow­neis­ta on apua?
  YLE ja val­ta­me­dia pelot­te­lee mei­tä nyt voi­mal­la Bra­si­lian hir­veäl­lä tilan­teel­la. Entä mikä on todel­li­suus: Bra­si­lia 220M asu­kas­ta ja 301K kuol­lut­ta. UK, Ita­lia, Espan­ja ja Rans­ka 233M asu­kas­ta ja 370K. Näis­sä mais­sa eli­no­lot ja ter­vey­den­huol­to ovat aivan eri tasol­la kuin Bra­si­lias­sa, jos­sa kuol­lei­suus sel­väs­ti pienempi!
  Jos Bra­si­lias­sa oli­si suh­teel­li­ses­ti yhtä pal­jon kuol­lei­ta kuin UK:ssa, niin luku oli­si 440K ei 301K. (UK 63M ja 126K.)
  Koro­nas­ta on tul­lut häi­käi­le­mät­tö­män val­lan­käy­tön väline.

 30. Sylt­ty: Eipä ole väes­tö­ta­son tut­ki­mus­ta myös­kään käsien­pe­sun vai­ku­tuk­sis­ta taik­ka las­ku­var­jon hyö­dyis­tä lento-onnettomuuksissa.

  Käsien­pe­sua on vai­kea tut­kia, sil­lä käsien pesu aloi­tet­tiin ennen kuin virus­ta oli juu­ri­kaan levin­nyt ja kaik­ki ryh­mät pesee käsiä. 

  Sen sijaan mas­ke­ja ei heti käy­tet­ty, vaan eri alueil­la ase­tet­tiin mas­ki­pak­ko­ja ja ‑suo­si­tuk­sia, jol­loin mas­kien käyt­tö lisään­tyi äkis­ti, ja virus oli laa­jal­le levin­nyt jo ennen toi­men­pi­det­tä. Täl­löin pys­ty­tään havait­se­maan, mikä vai­ku­tus mas­keil­la on — ja täl­lais­ta vai­ku­tus­ta on vai­ke­aa havai­ta mil­lään alueella. 

  Esi­mer­kik­si Ees­tis­sä oli vii­mek­si mar­ras­kuun lopus­sa sel­lai­nen tilan­ne, että ase­tet­tiin mas­ki­pak­ko, eikä teh­ty mui­ta rajoi­tuk­sia, jol­loin ilmaan­tu­vuut­ta osoit­ta­vat käy­rät eivät väräh­tä­neet­kään. Kun sen sijaan muun muas­sa ravin­to­lat, museot ja kir­jas­tot sul­jet­tiin, läh­ti ilmaan­tu­vuus äkil­li­seen syöksyyn. 

  On myös ryh­miä, jot­ka eivät käy­tä mas­kia saman maan­tie­teel­li­sen alu­een sisäl­lä. Tut­kit­taes­sa tar­tun­to­ja perus­kou­lus­sa pitäi­si esi­mer­kik­si näkyä regres­sion epä­jat­ku­vuus­a­se­tel­mas­sa sel­lai­nen pomp­sah­dus, että 5. luo­kan oppi­lail­la on enem­män tar­tun­to­ja kuin 6. luo­kan oppi­lail­la, sil­lä mas­ki­suo­si­tus kos­kee 6. luo­kan ja ei kos­ke 5. luo­kan oppi­lai­ta, jol­loin mas­kien käyt­tö lisään­tyy äkis­ti 6. luo­kal­la ilman että muut teki­jät juu­ri­kaan muut­tuu. Täl­lai­sis­ta ase­tel­mis­ta en ole vali­tet­ta­vas­ti kos­kaan näh­nyt dataa. 

  Täl­lai­ses­sa ase­tel­mas­sa voi toki olla myös se ongel­ma, että kou­lus­sa koro­na levi­ää, mut­ta ei jouk­ko­lii­ken­tees­sä tai kau­pas­sa, jol­loin ero ei vält­tä­mät­tä mer­kit­se vie­lä sitä, että kan­nat­taa aset­taa mas­ki­pak­ko. Jos ei näy eroa, lie­nee sel­vää, ettei myös­kään jouk­ko­lii­ken­tees­sä tai kau­pas­sa ole hyötyä.

  1. USA:ssa leviä­mis­ti­lan­ne on lähes pil­kul­leen sama Kali­for­nias­sa ja Flo­ri­das­sa, vaik­ka kei­no­va­li­koi­ma on aivan eri­lai­nen. Koro­na­vi­rus pitää tut­ki­jat kii­rei­si­nä vie­lä pitkään.

   Moder­nan TJ ehdot­ti haas­tat­te­lus­sa että pitäi­si luo­da pysy­vät val­miu­det val­mis­taa rokot­teet koko maa­pal­lon väes­töl­le kol­mes­sa kuu­kau­des­sa sii­tä, kun uuden viruk­sen DNA on puret­tu. Jalo tavoi­te, mut­ta mah­do­ton. Tai aina­kin se edel­lyt­tää koko pal­lon resurs­sien suun­taa­mis­ta ensi­si­jai­ses­ti ker­ta­käyt­tö­ruis­ku­jen, neu­lo­jen, jää­kaap­pien, vanu­lap­pu­jen jne. til­pe­höö­rien tuo­tan­toon. Ja joka maas­sa on 10% väes­tös­tä kou­lu­tet­ta­va rokot­ta­mi­seen. Sit­ten tämä koko koneis­to istui­si muu­ta­man vuo­den odot­ta­mas­sa uut­ta pan­de­mi­aa samal­la taval­la kuin Ruot­sin krii­sia­jan var­muus­va­ras­tot, kun­nes pik­ku­hil­jaa todet­tai­siin että mui­ta­kin rahan­rei­kiä on ja sitä alet­tai­siin pur­kaa. Ja sit­ten seu­raa­van pan­de­mian tor­jun­ta aloi­te­taan taas selit­te­lyl­lä ja käsien heiluttelulla.

   1. Filt­ti­hat­tu:
    USA:ssa leviä­mis­ti­lan­ne on lähes pil­kul­leen sama Kali­for­nias­sa ja Flo­ri­das­sa, vaik­ka kei­no­va­li­koi­ma on aivan eri­lai­nen. Koro­na­vi­rus pitää tut­ki­jat kii­rei­si­nä vie­lä pitkään.

    Moder­nan TJ ehdot­ti haas­tat­te­lus­sa että pitäi­si luo­da pysy­vät val­miu­det val­mis­taa rokot­teet koko maa­pal­lon väes­töl­le kol­mes­sa kuu­kau­des­sa sii­tä, kun uuden viruk­sen DNA on puret­tu. Jalo tavoi­te, mut­ta mah­do­ton. Tai aina­kin se edel­lyt­tää koko pal­lon resurs­sien suun­taa­mis­ta ensi­si­jai­ses­ti ker­ta­käyt­tö­ruis­ku­jen, neu­lo­jen, jää­kaap­pien, vanu­lap­pu­jen jne. til­pe­höö­rien tuo­tan­toon. Ja joka maas­sa on 10% väes­tös­tä kou­lu­tet­ta­va rokot­ta­mi­seen. Sit­ten tämä koko koneis­to istui­si muu­ta­man vuo­den odot­ta­mas­sa uut­ta pan­de­mi­aa samal­la taval­la kuin Ruot­sin krii­sia­jan var­muus­va­ras­tot, kun­nes pik­ku­hil­jaa todet­tai­siin että mui­ta­kin rahan­rei­kiä on ja sitä alet­tai­siin pur­kaa. Ja sit­ten seu­raa­van pan­de­mian tor­jun­ta aloi­te­taan taas selit­te­lyl­lä ja käsien heiluttelulla.

    Ei tilan­ne ole ehkä näin synk­kä, resurs­seis­sa nimit­täin kyl­lä löy­tyy jo nyt­kin , esim. sodan­käyn­nit, armei­jat, ase­va­rus­te­lu, ava­ruus­oh­jel­mat val­tio­ta­sol­la, lem­mi­kit, pit­kän­mat­kan turis­ti­mat­kai­lu yksi­lö­ta­sol­la, vain muu­ta­mia mai­ni­tak­se­ni. Kysy­mys on vain valin­nois­ta, mitä haluam­me. Quo vadis, ihmiskunta?

   2. Filt­ti­hat­tu: Moder­nan TJ ehdot­ti haas­tat­te­lus­sa että pitäi­si luo­da pysy­vät val­miu­det val­mis­taa rokot­teet koko maa­pal­lon väes­töl­le kol­mes­sa kuu­kau­des­sa sii­tä, kun uuden viruk­sen DNA on puret­tu. Jalo tavoi­te, mut­ta mah­do­ton. Tai aina­kin se edel­lyt­tää koko pal­lon resurs­sien suun­taa­mis­ta ensi­si­jai­ses­ti ker­ta­käyt­tö­ruis­ku­jen, neu­lo­jen, jää­kaap­pien, vanu­lap­pu­jen jne. til­pe­höö­rien tuo­tan­toon. Ja joka maas­sa on 10% väes­tös­tä kou­lu­tet­ta­va rokot­ta­mi­seen. Sit­ten tämä koko koneis­to istui­si muu­ta­man vuo­den odot­ta­mas­sa uut­ta pan­de­mi­aa samal­la taval­la kuin Ruot­sin krii­sia­jan var­muus­va­ras­tot, kun­nes pik­ku­hil­jaa todet­tai­siin että mui­ta­kin rahan­rei­kiä on ja sitä alet­tai­siin pur­kaa. Ja sit­ten seu­raa­van pan­de­mian tor­jun­ta aloi­te­taan taas selit­te­lyl­lä ja käsien heiluttelulla.

    Eiks toi ole ihan sama sys­tee­mi kuin meil­lä on armei­joi­den aseis­tuk­sen kans­sa? Sotia ei tule kovin usein niitäkään. 

    Rokot­teet jos voi­si antaa muil­la kuin ruis­kuil­la, niin rom­pet­ta­kin tar­vit­tai­siin vähem­män. Vaik­ka sel­lai­set soke­ri­pa­la­ju­tut kuin 80-luvul­la polio­ro­kot­teen kans­sa teh­tiin. Tai suih­kee­na nenään.

  2. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa: Esi­mer­kik­si Ees­tis­sä oli vii­mek­si mar­ras­kuun lopus­sa sel­lai­nen tilan­ne, että ase­tet­tiin mas­ki­pak­ko, eikä teh­ty mui­ta rajoi­tuk­sia, jol­loin ilmaan­tu­vuut­ta osoit­ta­vat käy­rät eivät värähtäneetkään

   Eikö?

   Ilmaan­tu­vuus lopet­ti mar­ras­kuun lopus­sa eks­po­nen­ti­aa­li­sen kas­va­mi­sen ja vaih­tui lineaariseksi.

 31. Hyvä kir­joi­tus taas ker­ran. Pitää kui­ten­kin huo­ma­ta että vaa­lit ovat tulos­sa ja kan­san yli­voi­mai­nen enem­mis­tö halu­aa kyse­lyn mukaan laa­jo­ja rajoi­tuk­sia, joten nii­tä on polii­ti­kon ase­tet­ta­va mak­si­moi­dak­seen suo­sion. Sen sijaan tau­din teho­kas­ta suit­si­mis­ta jär­ke­väl­lä rokot­ta­mi­sel­la ei halu­ta, joten sitä eivät myös­kään poli­ti­soi­tu­neen THL:n joh­ta­jat saa kan­nat­taa, vaik­ka tie­de­puo­li pää­osin pitäi­si­kin sitä jär­ke­vä­nä toimena.

  Vii­me vii­kol­la on kir­jat­tu tähän men­nes­sä vain 83% edel­tä­vän vii­kon tapauk­sis­ta (vähän tulee vie­lä lisää mut­ta tus­kin pal­joa) ja HUS-alu­een tilas­toin­nis­sa las­kua muo­dos­tui sel­lai­nen 10%, roko­tus­tah­din pitäi­si kiih­tyä huo­mat­ta­vas­ti jo huh­ti­kuus­sa, se tär­kein eli kuo­le­mat ovat las­kus­sa ja pian myös sai­raa­la­hoi­don tar­ve kun tar­tun­nat eivät ole nous­seet kol­meen viik­koon. Lisäk­si mm. alle 10 hen­gen kokoon­tu­mi­set ollaan jo muu­ten­kin kiel­tä­mäs­sä. Voi­si sanoa että tilan­ne on nykyi­sel­lään sen ver­ran hyvä että on sopi­va het­ki alkaa poli­ti­koi­maan aiheella.

  Har­mi vain että nämä aika mie­len­kiin­toi­ses­ti laa­di­tut rajoi­tus­suun­ni­tel­mat eivät koh­te­le kaik­kia kan­sa­lai­sia yhtä hel­lä­va­rai­ses­ti kuin innok­kaim­pia kannattajiaan.

 32. Lai­nauk­se­na artik­ke­lis­ta, kom­men­toi­ja­na Hel­sin­gin ja Uuden­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin las­ten infek­tio­tau­tien eri­kois­lää­kä­ri, pro­fes­so­ri Har­ri Saxén:
  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/49395e8a-0b6d-4ed8-8b13-62ae7b6c8158

  Las­ten koro­na­vi­rus­tar­tun­nois­sa on nyt alku­vuo­des­ta näh­ty suur­ta piik­kiä. Vii­mei­sen kah­den vii­kon aika­na 0–9‑vuotiailla on todet­tu tuhat koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 10–19-vuotiailla 1 400. Tar­tun­ta­mää­rät lähen­ty­vät jo 40–49-vuotiaiden todet­tu­ja tar­tun­ta­mää­riä (vii­mei­sen kah­den vii­kon aika­na 1 400) ja 30–39-vuotiaiden tar­tun­ta­mää­riä (kah­den vii­kon aika­na 1 700 tapausta).” 

  Lap­sil­la koro­na­vi­rus­tar­tun­ta on yleen­sä oiree­ton, joten kaik­kia kaik­kia viruk­sen saa­nei­ta lap­sia ei ole vält­tä­mät­tä aiem­min testattu.”

  Toi­nen syy pahen­tu­nei­siin lukui­hin voi olla myös lisään­ty­nyt näyt­teen­ot­to. Tämän vuo­den puo­lel­la kun ruvet­tiin huo­les­tu­maan brit­ti­vi­rus­muun­nok­ses­ta, näyt­tei­tä otet­tiin lap­sis­ta sel­väs­ti enem­män, osa jopa kah­teen ker­taan, Saxén kertoo.”

  – Ja etsi­vä löy­tää. Lisään­ty­neel­lä tes­taa­mi­sel­la voi löy­tyä tapauk­sia, jot­ka oli­si­vat aiem­min jää­neet löy­tä­mät­tä, Saxén kertoo.” 

  Tes­taus­po­li­tiik­ka on sel­keäs­ti muut­tu­nut alku­vuon­na enti­ses­tä ja var­sin­kin oireet­to­mien las­ten tes­taus­mää­rät nous­seet, jol­loin sel­lai­sia koro­na­ta­pauk­sia jää haa­viin, joi­ta ei ennen testattu.

  Jos nämä oireet­to­mien las­ten posi­tii­vi­set tapauk­set suo­da­te­taan pois koro­na­tar­tun­to­jen koko­nais­mää­ris­tä, näyt­täi­si­kö tar­tun­to­jen nousu pysäh­ty­neen tai jopa las­ke­neen? Onko nouse­vis­sa luvuis­sa kyse tilas­to­har­has­ta, joka joh­tuu tes­taus­po­li­tii­kan muu­tok­ses­ta? Myös rajoil­la on tes­tat­tu vuo­den­vaih­teen jäl­keen tar­kem­mal­la seu­lal­la, kuin kos­kaan ennen.

  Annan tuot­toi­san vin­kin, jol­la posi­tii­vi­set koro­na­ta­pauk­set saa­daan romah­ta­maan Suo­mes­sa ja rajoi­tuk­set väl­tet­tyä. Ase­te­taan koro­na­tes­teil­le 40€ tes­ti­mak­su myös jul­ki­sel­la puo­lel­la. Aivan var­mas­ti posi­tii­vis­ten tulos­ten mää­rä romah­taa putoa­vien tes­taus­mää­rien myötä.

  Sama toi­mii myös toi­seen suun­taan pak­ko­tes­taa­mal­la kaik­ki kan­sa­lai­set tai aina­kin kaik­ki Itä-Hel­sin­gin met­roa­se­mien läpi kul­ke­vat. Posi­tii­vis­ten tulos­ten mää­rä monin­ker­tais­tuu aivan varmasti.

  1. Tes­tat­tu­jen tar­tun­to­jen rin­nal­la voi tar­kas­tel­la vaik­ka­pa sai­raa­la­hoi­dos­sa ole­vien koro­na­po­ti­lai­den mää­rää, joka tie­det­tä­neen mel­ko luo­tet­ta­vas­ti. Ylen koro­na­ti­las­to­si­vuil­ta löy­tyy graa­fit molemmista:

   https://yle.fi/uutiset/3–11300232

   Tes­tat­tu­jen tar­tun­to­jen mää­rä on ollut tam­mi­kuus­sa mel­ko tasai­nen, mut­ta läh­te­nyt sen jäl­keen sel­ke­ään kas­vuun. Sai­raa­lois­sa osas­to­hoi­dos­sa ole­vien mää­rä on läh­te­nyt saman­suun­tai­seen kas­vuun noin kah­den vii­kon vii­veel­lä, kun taas teho­hoi­dos­sa ole­vien mää­rä on kas­va­nut hie­man rau­hal­li­sem­paa tahtia.

   Voi olla, että lisään­ty­neet tes­taus­mää­rät ovat joh­ta­neet sii­hen, että suu­rem­pi osuus lie­vä­oi­rei­sis­ta ja oireet­to­mis­ta, joi­ta ei oli­si ehkä aiem­min tes­tat­tu, on tul­lut löy­de­tyk­si, mut­ta nämä eivät läh­tö­koh­tai­ses­ti ole hen­ki­löi­tä, jot­ka pää­tyi­si­vät oireit­ten­sa takia sairaalahoitoon.

 33. Suo­mes­sa on tark­kaan seu­rat­tu tart­tu­vuus­lu­kua, joka on nyt n. 160/100000. On ker­rot­tu, että 1000/100000 olisi
  erit­täin vai­kea tilan­ne ter­vey­den­huol­lon kan­to­ky­vyl­le. Naa­pu­ris­sam­me Viros­sa luku on ollut pit­kään n.1500/100000. Viros­sa tes­ta­tuis­ta on ollut posi­tii­vi­sia n.20%. Suo­mes­sa n.3 %.Jos Viron tes­taus­mää­rät oli­si­vat suo­men tasol­la, posi­tii­vi­sia oli­si löy­det­ty 6–7‑kertainen mää­rä. Mikä­li Viron posi­tii­vis­ten mää­rä oikeas­ti on
  10000/100000 miten on mah­dol­lis­ta ‚ettei maan ter­vey­den­huol­to ole jo aiko­ja sit­ten romah­ta­nut. Oli­si­ko sit­ten­kin vii­saam­pi tar­kas­tel­la kuol­lei­den, ja sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vien lukumäärää.

 34. Mit­kä oli­si­vat parem­pia kei­no­ja kuin liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set Helsingissä?
  Löy­tyis­kö apua tes­taus-jäl­ji­tä-eris­tä-stra­te­gin toi­meen­pa­non tehostamisesta?
  Tes­taus­pis­tei­tä lisää. Mobii­li­tes­taus­pis­tei­tä sin­ne mis­sä ihmi­set liik­ku­vat ja esiin­ty­vyys on suu­ri. Tes­tauk­siin käve­le sisään ‑peri­aat­teel­la. (Tääl­lä­kin esil­lä ollut aja­tus var­tin kau­pun­gis­ta tun­tuu kovin etäi­sel­tä, kun kat­se­lee tes­taus­pis­tei­den sijain­te­ja Hel­sin­gin kartalla.)
  Jäl­ji­tyk­sen nopeut­ta­mi­nen. Luu­li­si viruk­sen leviä­mi­sen hidas­tu­van, jos altis­tu­neet saa­daan tavoi­tet­tua ja lai­tet­tua karan­tee­niin 3 päi­väs­sä eikä 10 päi­väs­sä. Mää­rä-/ta­voi­te­ai­ko­ja, jos­sa altis­tu­neet pitää saa­da tavoi­tet­tua ei tai­da olla ase­tet­tu eikä jäl­ji­tyk­seen liit­ty­vää tie­toa juu­ri jul­kais­ta. Hel­mi­kuus­sa sain itse tie­don 10 päi­vän pääs­sä altis­tu­mi­ses­ta. Toi­min­ta­mal­lia kou­luis­sa­kin luu­li­si ole­van mah­dol­lis­ta kehit­tää tau­din leviä­mi­sen tor­ju­mi­sek­si. Nykyi­nen tilan­ne­han on suo­ras­taan absur­di. Jos luo­kal­ta joku on sai­ras­tu­nut koro­naan, luok­ka­to­ve­rit kuu­le­vat sen lähes poik­keuk­set­ta hänel­tä itsel­tään ja useim­mat huol­ta­jat ilmoit­ta­vat opet­ta­jal­le. Kou­lul­ta opet­ta­ja tai reh­to­ri ei kui­ten­kaan saa välit­tää tie­toa kysei­sen luo­kan van­hem­mil­le, että luo­kas­sa on nimel­tä mai­nit­se­ma­ton oppi­las sai­ras­tu­nut. Sii­nä sit­ten van­hem­mat, luok­ka­to­ve­rit ja opet­ta­ja päh­ki­vät, men­nä­kö tes­tiin tai jää­dä karan­tee­niin, vaik­ka ohjeis­tuk­sen mukaan pitäi­si men­nä kou­luun. Epi­de­mio­lo­gi­sen toi­min­nan yhtey­den­ot­to ja karan­tee­ni­mää­räys kun voi tul­la vii­kon­kin pääs­tä. Entä­pä vies­tin­tä? Onko kaik­ki kau­pun­ki­lai­set var­mas­ti tavoi­tet­tu vai voi­si­ko eri vies­tin­tä­ka­na­via, vies­tin­tä­ta­po­ja ja kie­liä käyt­tää nykyis­tä enemmän?

  1. Jäl­ji­tys oli­si hel­pom­paa, jos koro­na­vil­kus­ta ei oli­si teh­ty hyö­dy­tön­tä väli­net­tä niin, ettei se ker­ro, kos­ka ja mis­sä altis­tus on tapahtunut.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jäl­ji­tys oli­si hel­pom­paa, jos koro­na­vil­kus­ta ei oli­si teh­ty hyö­dy­tön­tä väli­net­tä niin, ettei se ker­ro, kos­ka ja mis­sä altis­tus on tapahtunut.

    Tämä oli suu­ri vir­he. Perus­tui aja­tuk­seen tie­to­suo­jan tär­keim­myy­des­tä. Että pal­jon tär­keäm­pää on pitää tie­dot salas­sa kuin estää sai­ras­tu­mi­sia ja kuo­le­mia. Ehkä­pä ensi ker­ral­la toisiin.

   2. Mat­ti J Kin­nu­nen: Tämä oli suu­ri vir­he. Perus­tui aja­tuk­seen tie­to­suo­jan tär­keim­myy­des­tä. Että pal­jon tär­keäm­pää on pitää tie­dot salas­sa kuin estää sai­ras­tu­mi­sia ja kuo­le­mia. Ehkä­pä ensi ker­ral­la toisiin.

    Koko ajan­han tämä tie­to­suo­ja-asia on han­ka­loit­ta­nut toi­min­taa. Eihän kou­luis­ta­kaan ole ilmoi­tet­tu, mil­lä luo­kal­la mah­dol­li­set altis­tu­mi­sen ovat olleet. Ei edes tak­si­kus­keil­le alku­vai­hees­sa ker­rot­tu, että kul­jet­ta­vat koro­na­po­ti­lai­ta! Sai­ras­tu­nei­ta demen­tik­ko­ja ei voi­tu luki­ta huo­nei­siin*, vaan hei­dän annet­tiin vael­lel­la hoi­va­ko­deis­sa, kos­ka perusoikeudet.

    Kyl­lä tämä perus­oi­keus­fum­da­men­ta­lis­mi on men­nyt ihan äärim­mäi­syyk­siin. Eihän täs­sä hom­mas­sa ole enää mitään jär­keä, eten­kin kun jos hal­li­tus­puo­lu­eet haluai­si at kaik­kia perus­oi­keuk­sia pol­kea ja niil­lä oli­si edus­kun­nan enem­mis­tö, se onnis­tui­si tuos­ta vain.

    *) Nämä­hän ei perus­tu­neet mihin­kään mää­räyk­sen taik­ka lakiin, vaan tul­kin­taan. Osoit­ta­vat vain hyvin ajan zeitgeistiä.

   3. Sylt­ty:

    Eten­kin kun jos hal­li­tus­puo­lu­eet haluai­si­vat kaik­kia perus­oi­keuk­sia pol­kea ja niil­lä oli­si edus­kun­nan enem­mis­tö, se onnis­tui­si tuos­ta vain.

    Tämä pitää täy­sin paik­kan­sa, ja toi­vot­ta­vas­ti tämä kor­ja­taan. Olin aina ennen tätä krii­siä aja­tel­lut, että perus­oi­keuk­sien tal­lo­mi­nen saman vaa­li­kau­den aika­na vaa­tii 5/6 kan­san­edus­ta­jis­ta, mut­ta sehän vaa­tii vain 50 %. Näin ei ker­ta kaik­ki­aan voi olla.

  2. Minul­la on tuo­re koke­mus tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen hitau­des­ta Hel­sin­gis­sä. Sain posi­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen 14.3.2021. Teks­ta­ri tes­ti­tu­lok­ses­ta tuli vähän yhden­tois­ta jäl­keen illal­la ja sii­nä oli myös link­ki net­ti­lo­mak­kee­seen, jol­la pyy­det­tiin täyt­tä­mään esi­tie­dot tar­tun­nan­jä­ji­tys­tä var­ten. Käy­tän­nös­sä lomak­keel­la kysel­tiin kul­ke­mi­se­ni kak­si viik­koa ennen tar­tun­taa sekä oma käsi­tyk­se­ni sii­tä mis­tä oli­sin voi­nut saa­da tar­tun­nan. Täy­tin sen heti seu­raa­va­na aamuna.

   Hel­sin­gin epi­de­mio­lo­gi­ses­ta toi­min­nas­ta soi­tet­tiin minul­le jäl­ji­tys­soit­to 31.3. eli yli kak­si viik­koa posi­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen jäl­keen. Puhe­lu kes­ti alle kak­si minuut­tia, kos­ka olin täyt­tä­nyt tie­dot kat­ta­vas­ti jo net­ti­lo­mak­keel­le. En ollut altis­ta­nut ketään mui­ta kuin vai­mo­ni, mut­ta hän­tä ei kos­kaan ase­tet­tu karan­tee­niin, kos­ka karan­tee­niai­ka oli ehti­nyt jo päät­tyä kun tar­tun­nan­jäl­ji­tys läh­ti käyn­tiin (ja vai­mo­kin oli sil­lä välin jo ehti­nyt saa­da minul­ta tar­tun­nan ja paran­tua­kin). Eihän täs­sä mitään, kun vai­mo ei ole työ­elä­mäs­sä ja päät­ti itse jää­dä omaeh­toi­seen karan­tee­niin. Jos hän kui­ten­kin oli­si ollut lähi­töis­sä, ei siel­tä oli­si saa­nut jää­dä pois ilman karan­tee­ni­pää­tös­tä — jota siis ei kos­kaan oli­si tul­lut. Raha on voi­ma­kas moti­voi­ja ja jos töis­tä pois jää­mi­nen jät­täi­si ilman palk­kaa, niin moni käy ennem­min tar­tut­ta­mas­sa työkaverinsa.

  3. Hoo:
   Mit­kä oli­si­vat parem­pia kei­no­ja kuin liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set Helsingissä?
   Löy­tyis­kö apua tes­taus-jäl­ji­tä-eris­tä-stra­te­gin toi­meen­pa­non tehostamisesta?
   Tes­taus­pis­tei­tä lisää. Mobii­li­tes­taus­pis­tei­tä sin­ne mis­sä ihmi­set liik­ku­vat ja esiin­ty­vyys on suu­ri. Tes­tauk­siin käve­le sisään ‑peri­aat­teel­la. (Tääl­lä­kin esil­lä ollut aja­tus var­tin kau­pun­gis­ta tun­tuu kovin etäi­sel­tä, kun kat­se­lee tes­taus­pis­tei­den sijain­te­ja Hel­sin­gin kartalla.)

   Var­mas­ti tes­taa­mis­ta lisäi­si myös se, ettei tar­vit­se antaa vie­raan ihmi­sen työn­tää pit­kää puik­koa sie­rai­meen. Mehi­läi­nen tar­jo­aa syl­ki­tes­te­jä, mut­ta kos­ka tes­ti mak­saa 135 €, jää­nee se otta­mat­ta monel­ta sie­rain­puik­ko­kam­moi­sel­ta, kun tes­tin tulos hyö­dyt­tää lähin­nä mui­ta ihmi­siä, ei niin­kään itseä.

 35. Suo­mes­sa aja­tel­laan kan­sal­li­se­na eri­tyis­piir­tee­nä, että lap­set eivät levit­täi­si koro­naa. Vii­meis­tään UK-varian­tin myö­tä on kui­ten­kin näh­ty, että näin ei ole. Kou­lut ovat var­si­nai­sia virus­lin­ko­ja ja eri­tyi­sen pirul­li­sia sel­lai­sia, kos­ka lap­sis­sa oireet­to­mia kan­ta­jia on suh­teel­li­ses­ti enem­män kuin aikuisissa.

  Kou­lu­jen sul­ke­mi­sen yhteis­kun­nal­li­nen hin­ta oli­si kova, joten ymmär­rän ettei sitä halu­ta. Kou­luis­sa pitäi­si kui­ten­kin teh­dä eri­tyi­siä toi­mia tar­tun­to­jen vähentämiseksi:
  — Van­taal­la on saa­tu vii­me aikoi­na hyviä koke­muk­sia mas­kien käy­tös­tä myös ala­kou­luis­sa. Mas­kien käyt­tö pitäi­si olla pakol­lis­ta kai­kes­sa lähio­pe­tuk­ses­sa iäs­tä riippumatta
  — Sak­sas­sa kaik­ki kou­lu­lai­set tes­ta­taan joka viik­ko. Sama mal­li tännekin

Vastaa käyttäjälle Jalonen Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.