Kaupunkiympäristölautakunnan lista 23.3.2021

Tapa­ni­lan ase­man­seu­dun ete­lä­osan asemakaava

Enti­seen teol­li­suut­ta var­ten kaa­voi­tet­tuun kort­te­liin raken­ne­taan nyt asun­to­ja noin vii­del­le­sa­dal­le asuk­kaal­le. Ker­ros­kor­keus on kor­keim­mil­laan kuusi. Saat­taa herät­tää hie­man kes­kus­te­lua kadun toi­sel­la puo­lel­la ole­vien pien­ta­loa­suk­kai­den kes­kuu­des­sa. Rataa vas­ten on meluai­ta­na lamel­li­ta­lo, mut­ta muu­ten raken­ne­taan pistetaloja.

En pidä pis­te­ta­lois­ta, kos­ka nii­den väliin jää­vä alue on erään­lais­ta ei kenen­kään maa­ta, ei yksi­tyis­tä mut­ta ei jul­kis­ta­kaan. Lamel­li­ta­lot rajaa­vat pihat suo­jai­sik­si, vaik­ka suo­ra­nai­sia umpi­kort­te­lei­ta ei raken­net­tai­si­kaan. Tähän tuli­si isom­mat ja parem­mat pihat lamel­li­ta­loil­la. Ehkä näil­lä pis­te­ta­loil­la halut­tiin lie­ven­tää naa­pu­rien järkytystä.

Havain­ne­ku­vis­ta kui­ten­kin näkee, että huol­to­ra­ken­nuk­sil­la on onnis­tut­tu rajaa­maan piho­ja vähän parem­min, joten menköön.

Ton­tin poh­jois­pääs­sä on kek­si­ker­rok­si­nen pysä­köin­ti­ta­lo, mut­ta ete­lä­pääs­sä tilaa haas­kaa­via maan­ta­so­paik­ko­ja. Mik­si ihmees­sä? Lait­ta­mal­la auto­pai­kat kah­teen ker­rok­seen oli­si saa­tu lamel­li­ta­loon yksi rap­pu lisää.

Kort­te­liin sisäl­tyy myös lii­ke­ti­laa. Todet­ta­koon kurio­si­teet­ti­na, että sii­tä mää­rä­tään erik­seen, että sii­hen ei saa raken­taa hotel­lia. Olem­me siis perus­ta­mas­sa Hel­sin­kiin hotel­li­va­paa­ta korttelia.

Voi olla, että pal­jas­tan tyh­myy­te­ni, mut­ta kysyn sil­ti. On erik­seen AK-alue (asun­ker­ros­ta­lo­jen kort­te­lia­lue) ja A‑alue (asuin­ra­ken­nus­ten kort­te­lia­lue). Molem­mis­sa on kuusi­ker­rok­si­sia ker­ros­ta­lo­ja ja molem­pia kos­kee samat kaa­va­mää­räyk­set. Mik­si ihmees­sä? Hallintamuoto?

Mat­kai­lu­bus­si­lii­ken­teen kehittäminen

Töö­lös­sä Meri­kan­non­ties­tä teh­dään ehkä yksi­suun­tai­nen, jot­ta kym­me­nen turis­ti­bus­sit mah­tui­si­vat odot­ta­maan, kun turis­tit käy­vät ihmet­te­le­mäs­sä Sibe­lius-monu­ment­tia (Eikö Hel­sin­gis­tä todel­la­kaan löy­dy mitään muu­ta?). Bus­sien tär­ve­le­mäs­tä Senaa­tin­to­ris­ta sanon vain, että edes Pie­ta­rin­kir­kon eteen ei saa pysä­köi­dä bus­se­ja vaan ne on jätet­tä­vä naa­pu­ri­val­tion puolelle.

Poh­jois-Espa 19, raken­nuk­sen myyminen

Tämä sijait­see siis Unio­nin­ka­dun ja Espan kul­mas­sa ja ala­ker­ras­sa on muun muas­sa suo­sit­tu kah­vi­la Täs­sä raken­nuk­ses­sa on ollut ennen kau­pun­gin viras­to­ja. Nyt se tulee var­maan­kin käyt­töön, joka vas­taa parem­min pai­kan suh­teel­lis­ta etua. Kun­nos­tuk­sen tar­pees­sa ole­vat raken­nuk­set kan­nat­taa myy­dä mie­luum­min kuin jät­tää rapistumaan.

Ensol­le uusi pää­kont­to­ri Katajanokalle

Tätä kaa­vaa käsi­tel­tiin 24.11. Suun­ni­tel­ma on hyvä. Ran­ta avau­tuu ihmi­sil­le. Tosin vii­mek­si oikeal­ta lai­dal­ta esi­tet­tiin, että ran­ta pitäi­si aida­ta ris­tei­ly­aluk­sia var­ten, mut­ta ymmär­tääk­se­ni tämä uhka on nyt pois­tu­nut. En aina­kaan löy­tä­nyt kaa­vas­ta mitään sii­hen viittaavaa.

Oulun­ky­läs­sä pie­ni tiivistämiskaava

Pik­ku­ma­tin­tien ympä­ris­töön tulee asun­to­ja 75 hen­gel­le. Jon­kun koi­ran­pis­sa­tus­pen­sas täs­sä­kin var­maan menee, mut­ta tien toi­sel­la puo­lel­le nii­tä on.

 

 

 

 

 

 

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 23.3.2021”

 1. Enso myi jos­sain vai­hees­sa Aal­lon suun­nit­te­le­man pää­kont­to­rin­sa jol­le­kin ulko­maa­lai­sel­le kiin­teis­tö­si­joi­tus­yh­tiöl­le, ja nyt on vuo­ros­sa uusi pää­kont­to­ri-hotel­li­komplek­si vähän mat­kan pää­hän Kata­ja­no­kal­le meren ran­taan. Kiin­teis­tö­kei­not­te­lu tai­taa kan­nat­taa parem­min kuin sellunkeitto.

 2. A ‑alu­eel­le saa teh­dä mitä tahan­sa asuin­ra­ken­nuk­sia, kuten vaik­ka rivi­ta­lo­ja. AK ‑alu­eel­le on teh­tä­vä kerrostaloja.

 3. Tapa­ni­lan kaa­va on käy­tän­nös­sä koko­naan puo­len kilo­met­rin säteel­lä ase­ma­lai­tu­ris­ta, jos käve­ly-yhteys jär­jes­te­tään asianmukaisesti.

  a) Kaa­va on kysei­sel­le pai­kal­le lii­an tehoton.

  b) Sur­ku­hu­pai­saa, miten ase­man vie­res­sä tuh­la­taan raken­nus­maa­ta autopaikoille.

  1. Oli­ko tuo vit­si? Anna tyh­jä tila ilmi. Itse olen näh­nyt Ruo­ho­lah­des­sa­kin nur­mik­koa ja puis­ton joka on raken­net­tu oikeal­le maal­le eikä vain park­ki­ta­lon katol­le. Merk­ki tehot­to­mas­ta kaavasta

 4. (Ehkä reto­ri­seen) kysy­myk­see­si “On erik­seen AK-alue (asun­ker­ros­ta­lo­jen kort­te­lia­lue) ja A- alue (asuin­ra­ken­nus­ten kort­te­lia­lue). Molem­mis­sa on kuusi­ker­rok­si­sia ker­ros­ta­lo­ja ja molem­pia kos­kee samat kaa­va­mää­räyk­set. Mik­si ihmees­sä? Hallintamuoto?”

  Google löy­tää nopeas­ti doku­men­tin Ase­ma­kaa­va­mer­kin­nät ja ‑mää­räyk­set, opas 12. Sen mukaan A‑merkintä on ylei­sem­pi ja AK on yksi sal­lit­tu­ja raken­nus­tyyp­pe­jä yksi­löi­vis­tä tar­ken­nuk­sis­ta — jon­kin­lais­ta ohjet­ta mil­loin mitä­kin on tar­koi­tus käyttää:

  Yleen­sä ase­ma­kaa­vas­sa yksi­löi­dään sal­lit­tu raken­nus­tyyp­pi käyt­tä­mäl­lä jäl­jem­pä­nä esi­tet­tä­viä AK‑, AP‑, AR- tai AO-mer­kin­tö­jä tai yhdis­tel­mä­mer­kin­tö­jä, esi­mer­kik­si AKR Asuin­ker­ros­ta­lo­jen ja rivi­ta­lo­jen kort­te­lia­lue. AKR-mer­kin­tä sovel­tuu usein esi­mer­kik­si tii­viin ja mata­lan asun­to­ra­ken­ta­mi­sen korttelialueelle.

  Pel­kän A‑merkinnän käyt­tä­mi­nen tulee kysy­myk­seen sil­loin, kun kaa­vas­sa ei kat­so­ta tar­peel­li­sek­si ottaa kan­taa talo­tyyp­piin tai halu­taan teh­dä mah­dol­li­sek­si ole­mas­sa ole­vien lisäk­si eri talo­tyyp­pien raken­ta­mi­nen samal­le kort­te­lia­lu­eel­le. Täl­löin saat­taa olla tar­peen ker­ros­lu­vun, ker­ro­sa­lan ja raken­nusa­lan osoit­ta­mi­sen lisäk­si luon­neh­tia tar­koi­tet­tua raken­nus­ta­paa kaa­va­mää­räyk­sel­lä. A‑merkintä sopii käy­tet­tä­väk­si myös van­hoil­la säi­ly­tet­tä­vil­lä alueil­la sil­loin, kun talo­tyy­pit eivät nou­da­ta AK‑, AP‑, AR- tai AO-jakoa.”

 5. Hei

  Tapa­ni­lan van­ha, rataan rajoit­tu­va kes­kus­ta on pien­ta­lo­val­tai­nen ja osin yhdys­kun­nan syn­ty­ajoil­ta 1900-luvun alus­ta. On ihan mah­dol­lis­ta eikä miten­kään perus­tee­ton­ta, jos naa­pu­rit jär­kyt­ty­vät. He ovat mie­les­tä­ni ihan arvok­kai­ta asuk­kai­ta, hel­sin­ki­läi­siä, joi­ta ei tuli­si puheis­sa koh­del­la arrogantisti. 

  Aika­naan blo­gis­tin terä­vät talous- ja muut opit sai­vat minut äänes­tä­mään vuo­si­kym­me­nien ajan vih­rei­tä. Nykyi­nen iden­ti­teet­ti­po­li­tiik­ka on aika väsyt­tä­vää. Sanon näin sii­tä huo­li­mat­ta, että olen Kru­ni­kas­sa asu­va, säh­kö­au­toi­le­va hyvä­tu­loi­nen juris­ti. Olen kui­ten­kin myös saa­nut myö­täe­lää tyt­tä­ren ja vävyn ilon ASP-lai­nal­la oste­tus­ta rivi­ta­lo­kol­mios­ta Tapanilassa.

  1. Minä­kin vähän ihmet­te­lin Soi­ni­vaa­ran kom­ment­tia jär­kyt­ty­neis­tä asuk­kais­ta val­ta­van raken­nus­mas­san seu­rauk­se­na. Jänit­tä­vää kun kukaan ei kysee­na­lais­ta­nut ker­ros­ta­lo­jen kor­keut­ta siis ei ollut muu­ta vaih­toeh­toa. Ennen ajat­te­lin että kun autot saa­daan pois kadul­ta niin asuin­viih­ty­vyys nousee auto­maat­ti­ses­ti, mut­ta aika surul­lis­ta jäl­keä saa­tu aikaan tila­vis­sa­kin pai­kois­sa. Soi­ni­vaa­ra myös puhui pis­te­ta­lo­jen heik­kou­des­ta, kos­kaa talo­jen väliin syn­tyy yleis­tä tilaa. Onko Vih­reil­lä ohjel­ma­na ylei­sen tilan hävit­tä­mi­nen Hel­sin­gis­tä esim Hel­sin­gin ran­nat ja teh­dä niis­tä omis­tusa­sun­to­jen piho­ja esim kala­sa­ta­ma ja yksi­tyi­nen rantasauna.

 6. Kom­men­toin tähän noin ylei­ses­ti, että kau­pun­kiym­pä­ris­tön toi­mia­la­joh­ta­ja Mik­ko Aho väit­ti Kult­tuu­riyk­kö­ses­sä 22.3., että 30 pro­sent­tia Suo­men brut­to­kan­san­tuot­tees­ta syn­tyy Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa. Täs­sä lie­nee jon­kun­moi­nen kar­mai­se­va ker­ta­luok­ka­vir­he har­hoit­ta­mas­sa pää­tök­siä. On mah­dol­lis­ta, että 30 % bkt:sta kir­ja­taan kan­ta­kau­pun­gis­sa, esi­mer­kik­si UPM:n kont­to­ril­la, mut­ta kyl­lä saha rai­kaa saloilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.