Koronakuolleisuuden nopea väheneminen

Koro­na­kuol­lei­suus lisään­tyi ikä­väs­ti tam­mi­kuus­sa kol­man­nen aal­lon rusi­koi­des­sa mai­ta. Koro­na­muun­nok­set osoit­tau­tui­vat pait­si tart­tu­vam­mik­si ilmei­ses­ti myös tappavammiksi.

Ohei­ses­sa kuvas­sa ovat vii­koit­tai­set kuol­lei­den mää­rät suh­tees­sa väki­lu­kuun, täs­sä tapauk­ses­sa mil­joo­naan asuk­kaa­seen. Suur­ten ja pien­ten mai­den luvut ovat siis vertailukelpoisia.

Suo­men kuol­lei­suus­kin on kuvas­sa. Piir­sin tämän kuva ”kor­keak­si”, jot­ta sii­nä näkyi­si, kuin­ka vähäl­lä olem­me pääs­seet ver­rat­tu­na nyt vaik­ka Britanniaan.

Kuten kuvas­ta näkyy, nyt on muka­via uuti­sia. Koro­na-kuol­lei­suus on vähen­ty­nyt vii­me aikoi­na reip­paas­ti, Bri­tan­nias­sa 87 % Tam­mi­kuun huip­pu­lu­vus­ta, Ruot­sis­sa 85 % ja Suo­mes­sa­kin 68 %, vaik­ka tar­tun­ta­mää­rät ovat Suo­mes­sa kas­va­neet voimakkaasti.

Kuol­lei­suu­den vähe­ne­mi­seen ovat tie­tys­ti sul­ku­toi­met vai­kut­ta­neet, mut­ta suu­rin syy lie­nee rokot­ta­mi­ses­sa, eivät­käh kuol­lei­suus ja tar­tun­ta­mää­rät voi­si muu­ten kehit­tyä aivan eri taval­la. Vaik­ka vain pie­ni osa väes­tös­tä on roko­tet­tu, roko­tus­ten suun­taa­mi­nen van­him­piin ikä­luok­kiin toi­mii. Suo­mes­sa puo­let koro­naan kuol­leis­ta on ollut van­hus­ten hoi­va­ko­deis­sa. Hoi­va­ko­tien asuk­kaat roko­tet­tiin ensim­mäi­si­nä, eikä niis­sä pitäi­si enää juu­ri koro­naan kuolla.

Hyväs­tä kehi­tyk­ses­tä on kui­ten­kin poik­keuk­sia, eri­tyi­ses­ti Bra­si­lia ja vali­tet­ta­vas­ti myös naa­pu­rim­me Viro.

100 vastausta artikkeliin “Koronakuolleisuuden nopea väheneminen”

 1. Kos­ka­han roko­te­tut senio­rit saa­vat men­nä uimahalliin?

  1. Jalo­nen:
   Kos­ka­han roko­te­tut senio­rit saa­vat men­nä uimahalliin? 

   Musiik­ki­ta­lon strea­ma­tut live-kon­ser­tit pitäi­si nyt ensim­mäi­se­nä ava­ta roko­te­tuil­le senio­reil­le, oli­si var­maan hie­noa kun ker­ran­kin ei nuo­ri­so pyö­ri­si jaloissa.

   /vp

   1. spot­tu: Musiik­ki­ta­lon strea­ma­tut live-kon­ser­tit pitäi­si nyt ensim­mäi­se­nä ava­ta roko­te­tuil­le senio­reil­le, oli­si var­maan hie­noa kun ker­ran­kin ei nuo­ri­so pyö­ri­si jaloissa.

    /vp

    Puhu­mat­ta­kaan museois­ta, teat­te­reis­ta, klu­beis­ta, kult­tuu­ri­ta­lois­ta, elo­ku­vis­ta, kir­kois­ta, kir­jas­tois­ta jne. Tar­vit­tai­siin var­maan jokin käte­vä roko­tus­to­dis­tus. Mie­len­kiin­tois­ta on näh­dä, tul­laan­ko roko­te­tuil­le avaa­maan erik­seen näi­tä vai estää­kö jokin yhden­ver­tai­suus­pe­ri­aa­te­tul­kin­ta tämän ja miten kau­an eli miten pal­jon pitää kan­sas­ta olla roko­tet­tu­ja ennen­kuin ovet aukeavat.?

   2. Puhu­mat­ta­kaan museois­ta, teat­te­reis­ta, klu­beis­ta, kult­tuu­ri­ta­lois­ta, elo­ku­vis­ta, kir­kois­ta, kir­jas­tois­ta jne. Tar­vit­tai­siin var­maan jokin käte­vä roko­tus­to­dis­tus. Mie­len­kiin­tois­ta on näh­dä, tul­laan­ko roko­te­tuil­le avaa­maan erik­seen näi­tä vai estää­kö jokin yhden­ver­tai­suus­pe­ri­aa­te­tul­kin­ta tämän ja miten kau­an eli miten pal­jon pitää kan­sas­ta olla roko­tet­tu­ja ennen­kuin ovet aukeavat.?

    Joku juris­ti jo sanoi jul­ki­suu­des­sa, että kyl­lä roko­te­tuil­ta pitää olla kiel­let­tyä kaik­ki se, mitä rokot­ta­mat­to­mil­ta­kin, kos­ka roko­tuk­sews­ta on oikeus kiel­tä­uytyä. En voi sanoa tähän muu­ta kuin, että ihmi­sen on mah­do­ton oppia ymmär­tä­mään juristia.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Joku juris­ti jo sanoi jul­ki­suu­des­sa, että kyl­lä roko­te­tuil­ta pitää olla kiel­let­tyä kaik­ki se, mitä rokot­ta­mat­to­mil­ta­kin, kos­ka roko­tuk­sews­ta on oikeus kiel­tä­uytyä. En voi sanoa tähän muu­ta kuin, että ihmi­sen on mah­do­ton oppia ymmär­tä­mään juristia.

    Tuo on minus­ta sikä­li jär­ke­vää, että muu­ten tuos­ta voi­si tul­la pai­nos­tus­kei­no ottaa roko­te. Hyväk­syi­sin juu­ri nyt sen, että ne mum­mot voi­vat men­nä sin­ne Musiik­ki­ta­loon, mut­ta käy­tän­tö saat­tai­si jää­dä pääl­le, ja pian meil­lä oli­si toi­sen luo­kan kan­sa­lais­ten pysy­vä ryh­mä, jota koh­del­tai­siin huonosti.

    Tämän takia pitäi­si yksin­ker­tai­ses­ti har­ki­ta, voi­si­ko Musiik­ki­ta­los­sa olla kaik­ki haluk­kaat sen jäl­keen kun yli 70-vuo­ti­aat ja I ris­ki­ryh­mä, ehkä myös II ris­ki­ryh­mä, on roko­tet­tu. Ne jalois­sa pyö­ri­vät nuo­ret voi saa­da koro­nan, mut­ta entä sitten?

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Joku juris­ti jo sanoi jul­ki­suu­des­sa, että kyl­lä roko­te­tuil­ta pitää olla kiel­let­tyä kaik­ki se, mitä rokot­ta­mat­to­mil­ta­kin, kos­ka roko­tuk­sews­ta on oikeus kiel­tä­uytyä. En voi sanoa tähän muu­ta kuin, että ihmi­sen on mah­do­ton oppia ymmär­tä­mään juristia.

    Tämä on muu­ten sel­väs­ti laa­duk­kain suo­men­kie­li­nen läh­de koro­naan liit­tyen, kii­tos siitä!

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Joku juris­ti jo sanoi jul­ki­suu­des­sa, että kyl­lä roko­te­tuil­ta pitää olla kiel­let­tyä kaik­ki se, mitä rokot­ta­mat­to­mil­ta­kin, kos­ka roko­tuk­sews­ta on oikeus kiel­tä­uytyä. En voi sanoa tähän muu­ta kuin, että ihmi­sen on mah­do­ton oppia ymmär­tä­mään juristia.

    eI MENE IHAN NÄIN.. Pie­ni vir­he Osmon joh­to­pää­tel­mäs­sä.. Roko­tuk­set kat­taa 10% kan­sas­ta se ei rii­tä alen­ta­maan kuol­lei­suut­ta, ainoas­taan tehos­tu­nut hoi­to pys­tyy sii­hen. On jo 5 eri lää­ket­tä yksi vere­no­hen­nus mitä annos­tel­laan jokai­sel­la koro­na “poti­laal­le” sään­nön­mu­kai­ses­ti. Koro­na ei ole tap­pa­va tau­ti enää kuten vuo­si sit­ten, sil­loin­kaan se ei oikeas­ti tap­pa­nut juu­ri ketään. Vii­me vuo­den kuol­lei­suus oli 561 epä­suo­ras­ti. Koro­na tap­paa vain poliit­ti­ses­ti pan­niik­ki nappulana.

   6. Vic­mot: Roko­tuk­set kat­taa 10% kan­sas­ta se ei rii­tä alen­ta­maan kuol­lei­suut­ta, ainoas­taan tehos­tu­nut hoi­to pys­tyy siihen. 

    Kun rokot­teet on koh­den­net­tu nime­no­maan sii­hen ryh­mään, jos­sa kuol­lei­suus on suu­rin (van­him­mat ikä­luo­kat ja pit­kä­ai­kais­sai­raat), niin kyl­lä se riit­tää vai­kut­ta­maan kuol­lei­suu­teen ihan radikaalisti.

    Mui­hin hait­toi­hin kuten pit­kään koro­na­tau­tiin ja nuo­rem­pien vam­mau­tu­mi­siin se toki ei juu­ri vai­ku­ta, kos­ka näi­tä ikä­ryh­miä ei vie­lä roko­te­ta, lukuu­not­ta­mat­ta yksit­täi­siä ris­kialt­tii­ta hen­ki­löi­tä (esim. joku pitkäaikaissairaus).

    Hoi­to­kin on paran­tu­nut pik­ku­hil­jaa, mut­ta äkil­li­nen muu­tos rokot­ta­mi­sen alet­tua joh­tuu rokotteista.

   7. Jokke49: Tar­vit­tai­siin var­maan jokin käte­vä rokotustodistus.

    Todis­tus­ten käy­tän­nön mer­ki­tys­tä on yliar­vioi­tu. Ei nega­tii­vi­sia koro­na­to­dis­tuk­sia­kaan ole rajoil­la kysel­ty, mut­ta jou­tuu kyl­lä hyväk­sy­mään doku­men­tin jos­sa vakuut­taa että sel­lai­nen on. Jos ei ole, ja täs­tä jää kiin­ni, niin sit­ten ei enää syy­te­tä­kään ihan pik­ku­rik­kees­tä kuten ei yleen­sä­kään sil­loin jos antaa viran­omai­sil­le vää­rää tietoa.

 2. Kuol­lei­suu­des­sa tei­nin ja 75 vuo­ti­aan välil­lä ero on luok­kaa 200-ker­tai­nen joten roko­tuk­set on mie­les­tä­ni koh­den­net­tu oikein.

  Sii­hen näh­den 69-vuo­ti­aan sijoit­ta­mi­nen samaan laa­riin 18-vuo­ti­aan kans­sa on aika outoa. Kuol­lei­suus alkaa nous­ta sel­väs­ti jo 50–59 ikäluokassa.,

  Pos­ti­nu­me­ro­jaos­sa on sen miel­le­tyn epä­rei­luu­den lisäk­si ongel­ma­na että se joh­taa toden­nä­köi­ses­ti vie­lä­kin huo­let­to­mam­paan käy­tök­seen ja ensim­mäi­nen roko­te­han ei estä tar­tut­ta­mas­ta muita.

  1. Ensim­mäi­nen roko­te ei *estä* tar­tut­ta­mas­ta mui­ta, sata­pro­sent­ti­ses­ti, mut­ta vähen­tää toki tar­tut­ta­mi­sen mah­dol­li­suut­ta radi­kaa­lis­ti (tähän asti asi­aa on kom­men­toi­tu vah­val­la “absemce of evi­dence is evi­dence of absence” ‑tyyp­pi­sel­lä argu­men­taa­tiol­la, mut­ta nyt alkaa olla näyt­töä sii­tä että tar­tut­ta­mi­nen tosi­aan vähenee.)

 3. Hal­li­tuk­sen esi­tys lii­kun­nan lopet­ta­mi­ses­ta kui­ten­kin ete­nee kuin tava­ra­ju­na ja on esil­lä tiis­tai­na täy­sis­tun­nos­sa, vaik­ka tie­de­tään jo aivan sel­väs­ti huo­non kun­non ja yli­pai­non mer­ki­tys kuolleisuusriskille. 

  Kyl­lä rajoi­tus­kei­nois­ta pitäi­si olla edes jotain kun­nol­lis­ta näyt­töä, että sil­lä todel­la saa­vu­te­taan sitä, mitä halu­taan. Ylen uuti­sar­tik­ke­lin mukaan Oslos­sa on ihan sama tilan­ne kuin Hel­sin­gis­sä, vaik­ka siel­lä on esi­mer­kik­si sisä­lii­kun­ta­pai­kat olleet kiin­ni jo kuu­kausia. Sil­loin sylt­ty­teh­das on muualla.

  1. Pet­te­ri:
   Hal­li­tuk­sen esi­tys lii­kun­nan lopet­ta­mi­ses­ta kui­ten­kin ete­nee kuin tava­ra­ju­na ja on esil­lä tiis­tai­na täy­sis­tun­nos­sa, vaik­ka tie­de­tään jo aivan sel­väs­ti huo­non kun­non ja yli­pai­non mer­ki­tys kuolleisuusriskille. 

   Kyl­lä rajoi­tus­kei­nois­ta pitäi­si olla edes jotain kun­nol­lis­ta näyt­töä, että sil­lä todel­la saa­vu­te­taan sitä, mitä halu­taan. Ylen uuti­sar­tik­ke­lin mukaan Oslos­sa on ihan sama tilan­ne kuin Hel­sin­gis­sä, vaik­ka siel­lä on esi­mer­kik­si sisä­lii­kun­ta­pai­kat olleet kiin­ni jo kuu­kausia. Sil­loin sylt­ty­teh­das on muualla.

   Toi­saal­ta vähit­täis­kau­pan eri­kois­liik­keet saa olla auki vapaas­ti enkä ole huo­man­nut, että niis­sä yleen­sä rajoi­tet­tai­siin edes hen­ki­lö­mää­rää. Päin­vas­toin, Hul­lu­ja päi­viä edel­tä­vät eri kam­pan­jat, kuten Mam­mut­ti­mark­ki­nat, Tripla­ma­nia ja muut ete­nee kuin tavarajuna. 

   Onko sil­le mitään epi­de­mio­lo­gis­ta perus­tet­ta, mik­si kun­to­sa­lil­la ei voi olla 10 hen­keä sen koos­ta riip­pu­mat­ta, mut­ta kau­pas­sa voi olla kuin­ka mon­ta tahansa?

   Ruot­sis­sa saa olla jul­ki­sis­sa tilois­sa tiet­ty mää­rä hen­ki­löi­tä neliö­met­riä koh­ti riip­pu­mat­ta sii­tä, onko tilas­sa esi­mer­kik­si juok­su­mat­to­ja, tau­lu­ja sei­nil­lä tai huo­ne­ka­lu­jen mal­le­ja. Kun kävin Ruot­sis­sa, siel­lä otet­tiin esi­mer­kik­si Press­byrån-kios­kei­hin vain 2 — 6 hen­keä sisään kios­kin koos­ta riip­puen. Lisäk­si Kan­san­ter­veys­vi­ras­ton suo­si­tus on, että alen­nus­kam­pan­joi­ta ei saa jär­jes­tää. Minus­ta tuo vai­kut­tai­si kaik­kein “tie­teel­li­sim­mäl­tä” mallilta.

   Poik­keus tähän voi­si olla ravin­to­lat ja yöker­hot, kos­ka siel­lä rat­kai­se­va teki­jä ei ole se, kuin­ka täyt­tä tilas­sa on, vaan siel­lä seu­rus­tel­laan ja hae­taan uusia sosi­aa­li­sia kontakteja.

 4. Viro rea­goi lii­an myö­hään — koro­na läh­ti ihan lapasesta.
  Bra­si­lian joh­to vähät välit­tää — edelleen.

  Muu­al­la rokot­teet ris­ki­ryh­mil­le rokkaa!

 5. Kuo­le­mien mää­rän las­ke­mi­nen ei tai­da juu­ri vai­kut­taa. Tar­tun­ta­mää­rät kas­va­vat, joten ris­ki saa­da tau­ti kas­vaa myös — ja kukaan­han ei halua tätä tau­tia sai­ras­taa. Niin­pä poli­tiik­kaa teh­dään täl­tä poh­jal­ta. Pyri­tään toteut­ta­maan kan­san tah­toa, täs­sä tapauk­ses­sa tah­toa olla sai­ras­tu­mat­ta. HUS:n joh­ta­ja Tuo­mi­nen­kin tote­si, että lisä­sai­raa­laa ei tar­vi­ta, mut­ta rajoi­tuk­sia oli­si kyl­lä syy­tä kiris­tää. HUS:n näkö­kul­mas­ta asia onkin var­mas­ti juu­ri näin, hel­pom­paa­han se on jos ei tar­vit­se uusia hoi­to­paik­ko­ja raken­taa. Itse ajat­te­len, että voi­si olla parem­pi koko­nai­suu­den kan­nal­ta sat­sa­ta rahaa ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män vah­vis­ta­mi­seen, sen sijaan että mak­se­taan rahaa kor­vauk­se­na eri elin­kei­non­har­joit­ta­jil­le rajoi­tus­ten myö­tä. Lii­kun­nan kiel­tä­mi­nen tun­tuu eri­tyi­sen type­räl­tä. Ja joo, tie­dän toki että len­kil­lä käy­mi­nen ei ole kiellettyä.

 6. USAs­sa ja Bri­tan­nias­sa roko­tus­mää­rät ovat hui­mes­sa kas­vus­sa. EUs­sa kova roko­ta­pu­la, miten tääl­lä asoi­ta hoi­de­taan. Muun­to­vi­ruk­set aiheut­ta­vat uusia tau­ti­purs­kah­duk­sia, rokot­teet lie­ne­vät paras kei­no nii­tä vas­taan. Onko niin että EU on roko­te­tuo­tan­nos­sa­kin hän­tä­pääs­sä. Mitä poruk­kaa siel­lä Brys­se­lis­sä oikein on.

 7. Vii­me kevää­nä vähän pelot­ti, kun oltiin tun­te­mat­to­man edes­sä. Nyt on teh­ty tut­ta­vuut­ta jo vuosi.

  Ilta­leh­ti ker­toi meil­le tänään, että Suo­mes­sa koro­na­tar­tun­to­ja on ollut yhteen­sä 66 006. Tau­tiin liit­ty­viä kuo­le­mia on ollut Suo­mes­sa yhteen­sä 786.

  Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan Suo­men väki­lu­ku oli tam­mi­kuun lopus­sa 5 537 046. Eli vuo­den aika­na 1,2 % suo­ma­lai­sis­ta on sai­ras­tu­nut koro­naan. Sai­ras­tu­neis­ta 1,2 % on kuollut.

  Kai­kis­ta suo­ma­lai­sis­ta on koro­naan vuo­den aika­na kuol­lut 0,014 %.

  Miten tämän voi enää nyky­tie­don valos­sa mää­ri­tel­lä yleis­vaa­ral­li­sek­si tar­tun­ta­tau­tik­si ja pan­de­miak­si näil­lä luvuilla?

  1. Daniel Feder­ley:
   Vii­me kevää­nä vähän pelot­ti, kun oltiin tun­te­mat­to­man edes­sä. Nyt on teh­ty tut­ta­vuut­ta jo vuosi.

   Miten tämän voi enää nyky­tie­don valos­sa mää­ri­tel­lä yleis­vaa­ral­li­sek­si tar­tun­ta­tau­tik­si ja pan­de­miak­si näil­lä luvuilla?

   Kuol­lei­suus tulee kor­keam­mak­si jos teho­hoi­toa vaa­ti­vien koro­na­po­ti­lai­den mää­rä kas­vaa niin pal­jon, että teho­hoi­don pai­kat lop­pu­vat. HUSin erva-alu­eel­la oli 3.3.2021 koro­na­po­ti­lai­ta 40 % teho­hoi­to­po­ti­lais­ta ja täyt­tö­as­te teho-osas­toil­la oli 80 %. Yksi koro­na­po­ti­las on kes­ki­mää­rin tehol­la noin 11 vrk. Käsit­tääk­se­ni Suo­mes­sa teho­hoi­don kapa­si­teet­ti on riit­tä­nyt aina­kin kesän jäl­keen, mut­ta jos pää­kau­pun­ki­seu­dun tilan­ne pahe­nee täs­tä, joku jou­tuu valit­se­maan ketä hoidetaan.

   Toi­vot­ta­vas­ti roko­tuk­set pure­vat teho­hoi­toa tar­vit­se­vien mää­rään pian.

   1. TTK: HUSin erva-alu­eel­la oli 3.3.2021 koro­na­po­ti­lai­ta 40 % teho­hoi­to­po­ti­lais­ta ja täyt­tö­as­te teho-osas­toil­la oli 80 %.Yksi koro­na­po­ti­las on kes­ki­mää­rin tehol­la noin 11 vrk. Käsit­tääk­se­ni Suo­mes­sa teho­hoi­don kapa­si­teet­ti on riit­tä­nyt aina­kin kesän jäl­keen, mut­ta jos pää­kau­pun­ki­seu­dun tilan­ne pahe­nee täs­tä, joku jou­tuu valit­se­maan ketä hoidetaan. 

    Tar­ken­nan ja täy­den­nän hie­man: Teho­hoi­don tilan­ne­ku­van* 3.3.2021 mukaan HYK­Sin eri­tyis­vas­tuu­alu­eel­la noin 30 % teho-osas­to­jen kapa­si­tee­tis­ta oli koro­na­po­ti­lai­den käy­tös­sä joka on 80 % täyt­tö­as­teel­la noin 37.5 %. Husin Mei­lah­den ja Jor­vin sai­raa­lois­sa 40 % kapa­si­tee­tis­ta ja noin puo­let poti­las­pai­kois­ta oli koro­na­po­ti­lai­den käy­tös­sä. Täyt­tö­as­te oli hie­man yli 80 % eli tääl­lä PK-seu­dul­la noin puo­let teho­hoi­to­po­ti­lais­ta oli koronapotilaita.

    Toi­sin sanoen tehoi­dos­sa oli Jor­vis­sa ja Mei­kus­sa reser­viä alle puo­let koro­na­po­ti­lai­den määrästä.

    * = Link­ki: https://www.psshp.fi/documents/7796350/8536307/Tehohoidon+tilannekuva+-+Koordinoivan+toimiston+raportti+2021_03_03.pdf/2d1d8dbe-37ca-4efa-b6d1-daa9c5aae991

   2. TTK: Tar­ken­nan ja täy­den­nän hie­man: Teho­hoi­don tilan­ne­ku­van* 3.3.2021 mukaan HYK­Sin eri­tyis­vas­tuu­alu­eel­la noin 30 % teho-osas­to­jen kapa­si­tee­tis­ta oli koro­na­po­ti­lai­den käy­tös­sä joka on 80 % täyt­tö­as­teel­la noin 37.5 %. Husin Mei­lah­den ja Jor­vin sai­raa­lois­sa 40 % kapa­si­tee­tis­ta ja noin puo­let poti­las­pai­kois­ta oli koro­na­po­ti­lai­den käy­tös­sä. Täyt­tö­as­te oli hie­man yli 80 % eli tääl­lä PK-seu­dul­la noin puo­let teho­hoi­to­po­ti­lais­ta oli koronapotilaita.

    Toi­sin sanoen tehoi­dos­sa oli Jor­vis­sa ja Mei­kus­sa reser­viä alle puo­let koro­na­po­ti­lai­den määrästä.

    * = Link­ki: https://www.psshp.fi/documents/7796350/8536307/Tehohoidon+tilannekuva+-+Koordinoivan+toimiston+raportti+2021_03_03.pdf/2d1d8dbe-37ca-4efa-b6d1-daa9c5aae991

    Jos­ta­kin syys­tä tun­tuu ole­van sel­lai­nen käsi­tys että hoi­ta­jat kuto­vat teho-osas­tol­la suk­kaa odot­ta­mas­sa poti­lai­ta joi­ta ei tule. Todel­li­suu­des­sa teho-osas­to­jen toi­min­ta on muu­al­ta pois. Ja kevääl­lä THL_n lausun­nois­ta pais­toi läpi aja­tus että teho-osas­to on kuin arvo­kas kone jota kan­nat­taa ajaa täy­del­lä kapa­si­tee­til­la jot­ta saa­daan mah­dol­li­sim­man pal­jon immu­ni­teet­tia mah­dol­li­sim­man lyhyes­sä ajas­sa, “flat­te­ning the cur­ve”. THL:llä ei ole juu­ri­kaan lää­kä­rei­tä työs­sä ja epi­de­mio­lo­gi­set arvauk­set­kaan eivät osu­neet koh­dal­leen kun val­mis­ta tie­to­poh­jaa ei vie­lä ollut.

  2. Daniel Feder­ley:
   Vii­me kevää­nä vähän pelot­ti, kun oltiin tun­te­mat­to­man edes­sä. Nyt on teh­ty tut­ta­vuut­ta jo vuosi.

   Ilta­leh­ti ker­toi meil­le tänään, että Suo­mes­sa koro­na­tar­tun­to­ja on ollut yhteen­sä 66 006. Tau­tiin liit­ty­viä kuo­le­mia on ollut Suo­mes­sa yhteen­sä 786.

   Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan Suo­men väki­lu­ku oli tam­mi­kuun lopus­sa 5 537 046. Eli vuo­den aika­na 1,2 % suo­ma­lai­sis­ta on sai­ras­tu­nut koro­naan. Sai­ras­tu­neis­ta 1,2 % on kuollut.

   Kai­kis­ta suo­ma­lai­sis­ta on koro­naan vuo­den aika­na kuol­lut 0,014 %.

   Miten tämän voi enää nyky­tie­don valos­sa mää­ri­tel­lä yleis­vaa­ral­li­sek­si tar­tun­ta­tau­tik­si ja pan­de­miak­si näil­lä luvuilla?

   Kos­ka tilan­ne voi aina olla kah­den vii­kon pääs­tä pahempi.

  3. Daniel Feder­ley: Miten tämän voi enää nyky­tie­don valos­sa mää­ri­tel­lä yleis­vaa­ral­li­sek­si tar­tun­ta­tau­tik­si ja pan­de­miak­si näil­lä luvuilla?

   Mon­ta­ko pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta pitäi­si kuol­la vaik­ka­pa ebo­la-epi­de­mias­sa, jot­ta se oli­si sinus­ta tap­pa­nut tar­peek­si ollak­seen yleisvaarallinen?

   Logiik­ka­si on siis ihan nyr­jäh­tä­nyt. Eihän tau­tien vaa­ral­li­suut­ta mita­ta pel­käs­tään sil­lä, kuin­ka pie­leen tau­din tor­jun­ta menee, vaan myös sil­lä, kuin­ka pahaa jäl­keä se tor­jun­nan epä­on­nis­tues­sa voi­si aiheuttaa.

   1. Sylt­ty: Mon­ta­ko pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta pitäi­si kuol­la vaik­ka­pa ebo­la-epi­de­mias­sa, jot­ta se oli­si sinus­ta tap­pa­nut tar­peek­si ollak­seen yleisvaarallinen?

    Logiik­ka­si on siis ihan nyr­jäh­tä­nyt. Eihän tau­tien vaa­ral­li­suut­ta mita­ta pel­käs­tään sil­lä, kuin­ka pie­leen tau­din tor­jun­ta menee, vaan myös sil­lä, kuin­ka pahaa jäl­keä se tor­jun­nan epä­on­nis­tues­sa voi­si aiheuttaa.

    Kuol­lei­suus koro­naan on alle 0,5 %, WHOn yhden arvion mukaan vain 0,14%. Onko yleis­vaa­ral­li­nen, on se mää­rit­te­ly­asia. Ebo­laan kuol­lei­suus olen­nai­ses­ti suurempi.

   2. Count­ry­boy: Kuol­lei­suus koro­naan on alle 0,5 %, WHOn yhden arvion mukaan vain 0,14%. Onko yleis­vaa­ral­li­nen, on se mää­rit­te­ly­asia. Ebo­laan kuol­lei­suus olen­nai­ses­ti suurempi.

    On aivan tur­haa tui­jot­taa koro­na­kuol­lei­suu­lu­kui­hin. Kuo­le­man­syy kir­ja­taan, kuten se kir­ja­taan. Luo­tet­ta­vam­pi tie­to saa­daan aika-akse­lil­le pro­ji­soi­dus­ta ylikuolleisuudesta. 

    Vie­lä tär­keäm­pää on ymmär­tää, että jos epi­de­mia pää­see val­loil­leen, se yli­kuor­mit­taa sekä akuu­tin hoi­don että piden­tää vas­taan­ot­to- ja hoi­to­jo­no­ja. Esi­mer­kik­si syö­pä­ta­pauk­sien diag­noo­si ja hoi­to­jen aloi­tus viivästyy.

  4. Omi­tui­nen logiik­ka joka ei kat­so vali­tun polun seurauksia. 

   Jos yleia­vaa­ral­lis­ta tau­tia ei oli­si tor­jut­tu, niin käy­tän­nös­sä kaik­ki suo­ma­lai­set oli­si­vat saa­neet tar­tun­nan. Sil­loin tapauk­sia oli­si ollut luok­kaa vii­si mil­joo­naa, ja tapaus­kuol­lei­suus oli­si nous­sut pal­jon 1,2 % kor­keam­mak­si, kos­ka sai­raan­hoi­toa ei oli­si ollut. Puhut­tai­siin ~100 000 kuol­lees­ta Suomessakin.

   1. Pek­ka Tai­pa­le:
    Omi­tui­nen logiik­ka joka ei kat­so vali­tun polun seurauksia. 

    Jos yleia­vaa­ral­lis­ta tau­tia ei oli­si tor­jut­tu, niin käy­tän­nös­sä kaik­ki suo­ma­lai­set oli­si­vat saa­neet tar­tun­nan. Sil­loin tapauk­sia oli­si ollut luok­kaa vii­si mil­joo­naa, ja tapaus­kuol­lei­suus oli­si nous­sut pal­jon 1,2 % kor­keam­mak­si, kos­ka sai­raan­hoi­toa ei oli­si ollut. Puhut­tai­siin ~100 000 kuol­lees­ta Suomessakin.

    Nou­dat­ti­han Ruot­si pit­kään hyvin vähäis­ten toi­men­pi­tei­den lin­jaa, eikä siel­lä ollut puhet­ta­kaan mis­tään täl­lai­ses­ta. Sik­si toi­sek­si ei mikään hen­gi­tys­tiein­fek­tio tar­tu koko popu­laa­tioon. Koro­nas­sa kai­ken lisäk­si oireet­to­mien osuus tie­de­tään mel­ko suureksi.

    Vuo­si sit­ten oli tape­til­la ris­tei­ly­alus Dia­mond Princess, jos­ta saa­tiin pal­jon tie­toa hyväl­lä tark­kuu­del­la. Mat­kus­ta­jia ja mie­his­tön jäse­niä oli 3711, ja käy­tän­nös­sä kaik­ki tes­tat­tiin. Kuu­kau­den jäl­keen tar­tun­nan saa­nei­ta oli 700. Heis­tä 18 % oireet­to­mia. Nämä luvut jo sil­loin teh­dys­tä tut­ki­muk­ses­ta, jos­sain voi olla tar­ken­tu­nut­ta tietoa.

   2. Timo A.: Nou­dat­ti­han Ruot­si pit­kään hyvin vähäis­ten toi­men­pi­tei­den linjaa, 

    No ei kovin pit­kään, mut­ta niin pit­kään, että Ruot­sin epi­de­mia läh­ti aivan eri ural­le kuin Suo­mes­sa ja Norjassa.

    Ruot­sin vapaut­ta tois­te­le­vat kul­ku­tau­ti­kult­ti­lai­set eivät ole kat­so­neet, mitä Ruot­sis­sa tosia­sias­sa on tapah­tu­nut: siel­lä on suu­rim­man osan aikaa ollut *enem­män* rajoit­tei­ta kuin vaik­ka­pa Suo­mes­sa. Mut­ta kos­ka ne aloi­tet­tiin usei­ta viik­ko­ja myö­hem­min kuin tääl­lä, nii­tä on jou­dut­tu pitä­mään jat­ku­vas­ti tiukemmalla.

    Minun per­hees­sä­ni juh­lit­tiin kah­det häät ja käy­tiin Lin­nan­mäel­lä vii­me kesä­nä. Ruot­sis­sa oli kesäl­lä kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ja Grö­na Lund ja Lise­berg oli­vat kiin­ni koko vuo­den. Tämä sik­si, että Teg­nell nos­tet­tiin iko­nik­si aja­tuk­sel­le, että hidas­te­taan vain vähän ja anne­taan kaik­kien sai­ras­taa. (Teg­nell itse toki ei tätä päät­tä­nyt, hän ei joh­da viras­toa eikä hal­li­tus­ta, hän vain oli sopi­va hah­mo tie­do­tus­ti­lai­suuk­siin ja käsi­var­teen tatuoitavaksi.)

    https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index?tab=chart&country=SWE~NOR~FIN

   3. Pek­ka Tai­pa­le:
    Omi­tui­nen logiik­ka joka ei kat­so vali­tun polun seurauksia. 

    Jos yleia­vaa­ral­lis­ta tau­tia ei oli­si tor­jut­tu, niin käy­tän­nös­sä kaik­ki suo­ma­lai­set oli­si­vat saa­neet tar­tun­nan. Sil­loin tapauk­sia oli­si ollut luok­kaa vii­si mil­joo­naa, ja tapaus­kuol­lei­suus oli­si nous­sut pal­jon 1,2 % kor­keam­mak­si, kos­ka sai­raan­hoi­toa ei oli­si ollut. Puhut­tai­siin ~100 000 kuol­lees­ta Suomessakin.

    Koe­ta nyt vähän saa­da tolk­kua noi­hin lukui­hin. Mis­sä maas­sa kaik­ki kan­sa­lai­set ovat sairastuneet?

   4. Jaak­ko K: Koe­ta nyt vähän saa­da tolk­kua noi­hin lukui­hin. Mis­sä maas­sa kaik­ki kan­sa­lai­set ovat sairastuneet?

    Ber­ga­mon pro­vins­sin 1,11 mil­joo­nan väes­tös­tä sai­ras­tui n. 60% ja meneh­tyi 6 200, ts. 0,55% — siis koko väes­tös­tä. Bra­si­lian Manauk­ses­sa sai­raus­kier­re alkoi jou­lun alla uudel­leen ja entis­tä pahem­pa­na uuden P.1 varian­tin voi­mal­la kun väes­tös­tä 3/4 oli covi­din jo sairastanut.

   5. Mat­ti Jan­tu­nen: Ber­ga­mon pro­vins­sin 1,11 mil­joo­nan väes­tös­tä sai­ras­tui n. 60% ja meneh­tyi 6 200, ts. 0,55% – siis koko väes­tös­tä. Bra­si­lian Manauk­ses­sa sai­raus­kier­re alkoi jou­lun alla uudel­leen ja entis­tä pahem­pa­na uuden P.1 varian­tin voi­mal­la kun väes­tös­tä 3/4 oli covi­din jo sairastanut.

    No kai 60 % on sen­tään eri asia kuin 100 %, joka oli Pek­ka Tai­pa­leen arvio (Suo­mes­sa 5 mil­joo­naa tapausta).

   6. Jaak­ko K: No kai 60 % on sen­tään eri asia kuin 100 %, joka oli Pek­ka Tai­pa­leen arvio (Suo­mes­sa 5 mil­joo­naa tapausta). 

    No ei, sanoin “suu­ruus­luok­kaa 5 mil­joo­naa”, ja 5 mil­joo­naa on 90 % Suo­men väestöstä.

   7. Pek­ka Tai­pa­le: No ei, sanoin ”suu­ruus­luok­kaa 5 mil­joo­naa”, ja 5 mil­joo­naa on 90 % Suo­men väestöstä.

    Jos otam­me huo­mioon, että tiet­tä­väs­ti tähän tau­tiin voi sai­ras­tua aina­kin kah­des­ti, niin voi­han sitä las­kes­kel­la, että tar­tun­ta­pauk­set voi­vat vaik­ka ylit­tää väes­tö­mää­rän, jol­loin pääs­tään yli 100 %. Sil­lä vas­ta pää­see­kin säväyttämään.

   8. Jaak­ko K: Koe­ta nyt vähän saa­da tolk­kua noi­hin lukui­hin. Mis­sä maas­sa kaik­ki kan­sa­lai­set ovat sairastuneet?

    Mis­sään maas­sa eivät ihan kaik­ki ole sai­ras­tu­neet, kos­ka aina­han osa väes­tös­tä jos­sain vai­hees­sa taju­aa ryh­tyä suo­jau­tu­maan, mut­ta rei­pas enem­mis­tö on sai­ras­tu­nut useam­mis­sa­kin pai­kois­sa, ja sit­ten on ryh­dyt­ty teke­mään jotain rajoi­tuk­sia. Jos ei teh­täi­si yhtään mitään, epi­de­mia leviäi­si käy­tän­nös­sä koko väestöön.

   9. Covid on sii­tä ove­la tau­ti, että pit­käl­lä aika­vä­lil­lä se tap­pai­si erit­täin pal­jon ihmi­siä, jos tor­jun­ta­toi­men­pi­tei­tä ei tehtäisi:
    — se tart­tuu jo ennen oirei­ta. Oireet­kin ovat monil­la aluk­si hyvin lie­viä (nii­hin tus­kin kiin­nit­tää huo­mio­ta, jos ei tie­dä ole­van­sa altis­tu­nut) ja osa on koko­naan oireettomia
    — sai­ras­ta­mal­la saa­tu immu­ni­teet­ti kes­tää suh­teel­li­sen lyhyen aikaa, joten sai­ras­ta­mal­la saa­tua lau­ma­suo­jaa ei pää­se iki­nä syn­ty­mään ja tau­dis­ta sel­vin­neet ris­ki­ryh­mä­läi­set ovat vaa­ras­sa aina vaan uudestaan
    — se on vaa­ral­li­nen vain osal­le väes­tös­tä, joten osa väes­tös­tä elää nor­maa­lia elä­mää sii­tä huo­li­mat­ta että tie­tä­vät Covi­din leviä­vän. Län­si­mais­ta on näh­ty, että osa ihmi­sis­tä muut­taa käy­tös­tään Covi­din pelon takia, mut­ta eivät kaik­ki (tai eivät muu­ta tar­peek­si), joten pelk­kä ihmis­ten vapaa­eh­toi­nen käyt­täy­ty­mi­sen muu­tos ei rii­tä lopet­ta­maan leviämistä
    — se on kui­ten­kin vaa­ral­li­nen niin isol­le osal­le, että vapaas­ti levi­tes­sä uhre­ja tulee pal­jon. Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via eivät ole pel­käs­tään van­huk­set, vaan ris­ki­ryh­mä­läi­siä on pal­jon myös työi­käi­sis­sä (dia­bee­ti­kot, ast­maa­ti­kot, yli­pai­noi­set, …). Sel­lai­sia­kin ris­ki­ryh­mä­läi­siä on pal­jon, jot­ka eivät esim. töi­den­sä vuok­si voi eris­täy­tyä itse

   10. – sai­ras­ta­mal­la saa­tu immu­ni­teet­ti kes­tää suh­teel­li­sen lyhyen aikaa,

    Mihin­kä­hän tämä tie­to perus­tuu? Mon­ta­ko vuot­ta olet sitä seurannut?

   11. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti: Manauk­ses­sa on vedet­ty jo toi­nen kier­ros läpi. 

    Manauk­ses­sa tosin epäil­lään, että ensim­mäi­sen kier­rok­sen kat­ta­vuus ei ollut­kaan ihan niin suu­ri kuin aja­tel­tiin, kos­ka sitä tut­kit­tiin veren­luo­vut­ta­jis­ta saa­duis­ta vas­ta-aine­näyt­teis­tä, mut­ta veren­luo­vut­ta­jat eivät ehkä ole­kaan ihan hyvä läpi­leik­kaus kansasta.

    https://www.bmj.com/content/372/bmj.n394

   12. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mihin­kä­hän tämä tie­to perus­tuu? Mon­ta­ko vuot­ta olet sitä seurannut?

    Oma käsi­tyk­se­ni perus­tuu Ita­lian 107 pro­vins­sin v. 2020 kuu­kausit­tai­siin kokonaiskuolleisuus‑, covid-kuol­lei­suus- ja yli­kuol­lei­suus­ti­las­toi­hin. Nii­den mukaan pro­vins­seis­sa, jois­sa infek­toi­tu­nei­den osuus koho­si maa­lis-huh­ti­kuus­sa 50…60% tasol­le (Cremona…Bergamo), tämä vähen­si tar­tun­to­ja loka-jou­lu­kuus­sa voi­mak­kaas­ti ver­rat­tu­na pro­vins­sei­hin, jois­sa infek­toi­tu­nei­den osuus [arvioi­tu­na tar­tun­ta­ti­las­to­ja olen­nai­ses­ti luo­tet­ta­vam­mis­ta yli­kuol­lei­suus­ti­las­tos­ta] oli alle 30%. Sikä­li kun Ita­lias­sa ei loka-jou­lu­kuus­sa oli­si ollut voi­mas­sa mitään koro­na­ra­joi­tuk­sia, 50…60% osuu­den vai­ku­tus oli­si ole­tet­ta­vas­ti jää­nyt pienemmäksi.
    Entä immu­ni­tee­tin kes­to? Immu­ni­tee­tin =>lau­ma­suo­jan hii­pu­mis­ta indi­koi, että uudet tar­tun­nat ovat nyt tam­mi-maa­lis­kuun aika­na lisään­ty­neet Ber­ga­mos­sa huo­mat­ta­vas­ti muu­ta Ita­li­aa nopeam­min, ja yli­kuol­lei­suus on siel­lä saa­vut­ta­nut ja ilmei­ses­ti ohit­taa jäl­leen Ital­lian keskitason
    https://worldaccordingtomatti.blog/2021/03/15/covid-19-herd-immunity-and-harvesting-effect/

  5. V. 2020 tar­tun­ta­tau­tia­se­tus mää­rit­tää yleis­vaa­ral­li­sik­si tar­tun­ta­tau­deik­si 19 tau­tia, jois­ta usei­ta esiin­tyy Suo­mes­sa täl­lä­kin het­kel­lä. Täs­tä jou­kos­ta vain covid-19 on samal­la pan­de­mia. Muut ovat täl­lä het­kel­lä tukah­du­tet­tu­na tai hal­lin­nas­sa. Vain yhtä, iso­rok­koa, voi­daan pitää eli­mi­noi­tu­na. Se, että nii­hin mui­hin kuo­lee Suo­mes­sa vuo­sit­tain vai rajal­li­nen mää­rä ihmi­siä joh­tuu sii­tä, että ne on saa­tu pidet­tyä hal­lin­nas­sa. Tämän onnis­tu­mi­nen ei pois­ta ko. tau­tien yleis­vaa­ral­li­suut­ta tai tee nii­den tar­tun­ta­ket­ju­jen sel­vit­tä­mis­tä, poti­lai­den hoi­ta­mis­ta ja tar­vit­taes­sa eris­tä­mis­tä mil­lään tavoin tarpeettomaksi.

   1. Mat­ti Jan­tu­nen:
    V. 2020 tar­tun­ta­tau­tia­se­tus mää­rit­tää yleis­vaa­ral­li­sik­si tar­tun­ta­tau­deik­si 19 tau­tia, jois­ta usei­ta esiin­tyy Suo­mes­sa täl­lä­kin het­kel­lä. Täs­tä jou­kos­ta vain covid-19 on samal­la pan­de­mia. Muut ovat täl­lä het­kel­lä tukah­du­tet­tu­na tai hal­lin­nas­sa. Vain yhtä, iso­rok­koa, voi­daan pitää eli­mi­noi­tu­na. Se, että nii­hin mui­hin kuo­lee Suo­mes­sa vuo­sit­tain vai rajal­li­nen mää­rä ihmi­siä joh­tuu sii­tä, että ne on saa­tu pidet­tyä hallinnassa.Tämän onnis­tu­mi­nen ei pois­ta ko. tau­tien yleis­vaa­ral­li­suut­ta tai tee nii­den tar­tun­ta­ket­ju­jen sel­vit­tä­mis­tä, poti­lai­den hoi­ta­mis­ta ja tar­vit­taes­sa eris­tä­mis­tä mil­lään tavoin tarpeettomaksi.

    Nopeas­ti kat­soen yleis­vaa­ral­li­sek­si tode­tut tau­dit pysy­vät kuris­sa rokot­teil­la tai ylei­sen hygie­nia­ta­son riit­tä­vyy­del­lä. Onko­han mitään pan­de­mi­aa tukah­du­tet­tu rajoit­ta­mal­la ihmis­ten liikkuvuutta?

   2. pH: . Onko­han mitään pan­de­mi­aa tukah­du­tet­tu rajoit­ta­mal­la ihmis­ten liikkuvuutta? 

    Sen jäl­keen kun kul­ku­tau­ti levi­ää pan­de­miak­si, rajoit­ta­mal­la liik­ku­vuut­ta rajoi­te­taan vain esiin­ty­mis­ti­heyt­tä ja klus­te­rei­ta; tukah­dut­ta­mi­seen tar­vi­taan roko­te. Esi­mer­kik­si polio­epi­de­mioi­ta tukah­du­tet­tiin vuo­si­kym­me­nien ajan karan­tee­neil­la jne.

    Vuo­sien 2002–2004 SARS-epi­de­mia tukah­du­tet­tiin mm. liik­ku­vuus­ra­joi­tuk­sil­la niin että se ei levin­nyt pandemiaksi.

   3. Pek­ka Tai­pa­le: Sen jäl­keen kun kul­ku­tau­ti levi­ää pan­de­miak­si, rajoit­ta­mal­la liik­ku­vuut­ta rajoi­te­taan vain esiin­ty­mis­ti­heyt­tä ja klus­te­rei­ta; tukah­dut­ta­mi­seen tar­vi­taan rokote.Esimerkiksi polio­epi­de­mioi­ta tukah­du­tet­tiin vuo­si­kym­me­nien ajan karan­tee­neil­la jne.

    Vuo­sien 2002–2004 SARS-epi­de­mia tukah­du­tet­tiin mm. liik­ku­vuus­ra­joi­tuk­sil­la niin että se ei levin­nyt pandemiaksi.

    Vuo­den kulues­sa on tapah­tu­nut myös ter­mi­no­lo­gis­ta liu­ku­mis­ta. ‘Tukah­dut­ta­mi­nen’ on jakau­tu­nut ‘tukah­dut­ta­mi­sek­si, suppres­sion’ ja ‘eli­mi­noi­mi­sek­si, eli­mi­na­tion’. Edel­li­nen kuvaa enem­män­kin toi­min­taa, jäl­kim­mäi­nen on sidot­tu tulok­seen. Covid-19 eli­mi­naa­tio voi­si tus­kin toteu­tua muu­toin kuin vuo­sia jat­ku­van glo­baa­lin rokot­ta­mi­sen kaut­ta. Alu­eel­li­nen tukah­dut­ta­mi­nen tasol­le, jos­sa se ei enää vai­ku­ta kan­sa­lais­ten elä­mään enem­pää kuin esim. tuber­ku­loo­si Suo­mes­sa tänään (n. 200 #/v), on sen­si­jaan rea­lis­ti­nen lähia­jan tavoi­te ja var­maan­kin jokai­sen toi­vo­ma tulos . Tämä on myös se tila, jon­ka monet Itä-Aasian maat, Austra­lia ja Uusi See­lan­ti, sekä ilmei­ses­ti myös Kana­dan Atlan­tin pro­vins­sit ovat saavuttaneet.
    SARS näyt­tää unii­kil­ta: vaik­ka tapauk­sia havait­tiin oli vuo­si­na 2002–3 joka puo­lel­la maa­il­maa, se on aivan ilmei­ses­ti onnis­tut­tu eli­mi­noi­maan tukah­dut­ta­mal­la. Uusia tapauk­sia ei v. 2003 jäl­keen ole rekis­te­röi­ty. Myös MERS on tukah­du­tet­tu, mut­ta ei eli­mi­noi­tu. Uusia tapauk­sia ilme­nee eri puo­lil­la maa­il­maa yhteen­sä pari sataa per vuosi.

   4. Mat­ti Jan­tu­nen: Vuo­den kulues­sa on tapah­tu­nut myös ter­mi­no­lo­gis­ta liu­ku­mis­ta. ’Tukah­dut­ta­mi­nen’ on jakau­tu­nut ’tukah­dut­ta­mi­sek­si, suppres­sion’ ja ’eli­mi­noi­mi­sek­si, eli­mi­na­tion’. Edel­li­nen kuvaa enem­män­kin toi­min­taa, jäl­kim­mäi­nen on sidot­tu tulokseen.Covid-19 eli­mi­naa­tio voi­si tus­kin toteu­tua muu­toin kuin vuo­sia jat­ku­van glo­baa­lin rokot­ta­mi­sen kautta.Alueellinen tukah­dut­ta­mi­nen tasol­le, jos­sa se ei enää vai­ku­ta kan­sa­lais­ten elä­mään enem­pää kuin esim. tuber­ku­loo­si Suo­mes­sa tänään (n. 200 #/v), on sen­si­jaan rea­lis­ti­nen lähia­jan tavoi­te ja var­maan­kin jokai­sen toi­vo­ma tulos .Tämä on myös se tila, jon­ka monet Itä-Aasian maat, Austra­lia ja Uusi See­lan­ti, sekä ilmei­ses­ti myös Kana­dan Atlan­tin pro­vins­sit ovat saavuttaneet.
    SARS näyt­tää unii­kil­ta: vaik­ka tapauk­sia havait­tiin oli vuo­si­na 2002–3 joka puo­lel­la maa­il­maa, se on aivan ilmei­ses­ti onnis­tut­tu eli­mi­noi­maan tukah­dut­ta­mal­la. Uusia tapauk­sia ei v. 2003 jäl­keen ole rekisteröity.Myös MERS on tukah­du­tet­tu, mut­ta ei eliminoitu.Uusia tapauk­sia ilme­nee eri puo­lil­la maa­il­maa yhteen­sä pari sataa per vuosi.

    SARS:in takia ei teh­ty mitään ihmeel­li­siä tukah­dut­ta­mis­toi­mia — levi­si lähin­nä sai­raa­laym­pä­ris­tös­sä. SAR­Sia ei sii voi ver­ra­ta Covid-19:sta. Lähin ver­tai­lu­koh­ta on siis kausi-influens­sa jon­ka tukah­dut­ta­mis­ta ei pide­tä mah­dol­li­se­na, roko­tuk­sil­la vähen­ne­tään vahin­koa popu­laa­tios­sa ja sama reit­ti kai ote­taan Covi­din suhteen.

   5. pH: Lähin ver­tai­lu­koh­ta on siis kausi-influens­sa jon­ka tukah­dut­ta­mis­ta ei pide­tä mah­dol­li­se­na, roko­tuk­sil­la vähen­ne­tään vahin­koa popu­laa­tios­sa ja sama reit­ti kai ote­taan Covi­din suhteen.

    Mut­ta kausi-influens­sa­han tukah­du­tet­tiin vii­me vuon­na Suo­mes­ta ihan vahin­gos­sa, vaik­ka sen piti olla mahdotonta.

    Eli­mi­noi­da sitä ei voi, se palaa takaisin.

   6. Sylt­ty: Mut­ta kausi-influens­sa­han tukah­du­tet­tiin vii­me vuon­na Suo­mes­ta ihan vahin­gos­sa, vaik­ka sen piti olla mahdotonta.

    Eli­mi­noi­da sitä ei voi, se palaa takaisin.

    Ja myös koro­na käy­tän­nös­sä tukah­du­tet­tiin vii­me kevää­nä vahin­gos­sa THL:n vir­he­las­kel­man joh­dos­ta. THL:n las­kel­mien mukaan rajoi­tus­toi­mil­la piti saa­vut­taa tar­tun­ta­lu­ku 1.6 ja toteu­tu­ma oli sel­väs­ti alle yhden.

    Kun hal­li­tuk­sel­la nyt on tar­koi­tus pitää yllä tar­tun­ta­lu­kua yksi niin on aivan sel­vää että se onnis­tuu hel­pom­min ja vähem­mil­lä rajoi­tuk­sil­la kun ollaan nol­lan tie­noil­la. Mate­maat­tis­tek­ni­sen kou­lu­tuk­sen saa­neel­le tuo on niin ilmi­sel­vä asia että on välil­lä tus­kal­lis­ta kun näkee miten vai­ke­aa tuo­ta on ymmär­tää kor­keis­sa­kin viroissa. 

    Kun kesäl­lä 13.7 pois­tet­tiin vii­mei­set­kin rajoi­tuk­set niin sii­tä noin vii­kon jäl­keen alkaa eks­po­nen­ti­aa­li­nen nousu ja loka­kuun alus­sa koko kevään tukah­du­tus on ulos­mi­tat­tu. Mie­len­kiin­tois­ta että hal­li­tuk­ses­sa­kin tuo näh­tiin aikai­sin, aina­kin Kiu­ru sanoi jo 12.8 että hal­li­tuk­sen tah­to­na on täl­lä ker­taa olla tois­ta­mat­ta kevään vir­het­tä ja pysäyt­tää virus rajal­le. Kiu­run pai­noar­vo lie­nee kui­ten­kin ole­ma­ton kos­ka se jäi pel­käk­si puheek­si, dema­reis­sa sal­li­taan vain yksi täh­ti ja Marin pitää omat rivin­sä ojen­nuk­ses­sa ja mah­dol­li­set kil­pai­li­jat puo­lu­een sisäl­lä matalina.

    Pää­mi­nis­te­ril­lä näyt­tää ole­van tai­pu­mus mik­ro­ma­na­gee­ra­ta. Ilmai­lus­sa tun­ne­taan käsi­te task satu­ra­tion jos­sa len­tä­jä ei enää pys­ty käsit­te­le­mään kaik­kea saa­maan­sa syö­tet­tä ja tekee asioi­ta ammat­ti­tai­ton­sa ja jär­jen­kin vas­tai­ses­ti. Saat­taa olla että pää­mi­nis­te­rin tem­poi­le­vas­sa toi­min­nas­sa on kyse täs­tä task satu­ra­tion ilmiös­tä. Lakia raja­tes­tauk­ses­ta ajet­tiin hil­jai­sen alkusyk­syn jäl­keen yhtäk­kiä sel­lai­sel­la kii­reel­lä että val­mis­te­li­jat ker­to­vat saa­neen­sa vain pari päi­vää val­mis­te­luai­kaa ja sit­ten kun laki palaa bume­ran­gi­na kor­jat­ta­vak­si edus­kun­nas­ta niin se jää odot­te­le­maan ja kii­re on kadon­nut. Vai­kea tuol­le on muu­ta­kaan seli­tys­tä keksiä.

 8. Rokot­tei­den vai­ku­tus kuol­lei­suu­teen tai­taa näkyä jo Suo­mes­sa­kin. Mar­ras­kuun koro­na-aal­toa seu­ra­si kuo­le­man­ta­paus­ten kas­vu muu­ta­man vii­kon vii­veel­lä mut­ta tam­mi-hel­mi­kuus­sa sel­lais­ta ei ole aina­kaan tois­tai­sek­si näky­nyt vaik­ka tapauk­set ovat lisääntyneet.

  1. Elin­ta­so­pa­ko­lai­nen:
   Rokot­tei­den vai­ku­tus kuol­lei­suu­teen tai­taa näkyä jo Suo­mes­sa­kin. Mar­ras­kuun koro­na-aal­toa seu­ra­si kuo­le­man­ta­paus­ten kas­vu muu­ta­man vii­kon vii­veel­lä mut­ta tam­mi-hel­mi­kuus­sa sel­lais­ta ei ole aina­kaan tois­tai­sek­si näky­nyt vaik­ka tapauk­set ovat lisääntyneet. 

   Voi toki joh­tua osal­taan myös sii­tä, että nyt tar­tun­nat leviä­vät yhä enem­män yhä nuo­rem­mis­sa ikä­luo­kis­sa. Kuol­lei­suus pie­nem­pi suh­tees­sa tartuntoihin.

 9. Noin mutu­na rahi-mene­tel­mäl­lä ja pie­nel­lä n:llä, mut­ta kui­ten­kin useam­man hel­sin­ki­läi­sen hoi­to­ko­tio­sas­ton koke­muk­sel­la epi­de­mian alus­ta alkaen uskal­lan epäil­lä, että virus on muun­tu­nut myös kil­tim­mäk­si. Kevään ‑20 osas­toe­pi­de­miois­sa kuo­li ehkä 30–50% pcr-posi­tii­vi­sis­ta vai­keas­ti sai­rais­ta van­huk­sis­ta, mut­ta loka­kuun jäl­keen ani har­va, samal­la (oireen­mu­kai­sel­la) hoi­dol­la. Toki n:kin pie­ne­ni tilas­toi­hin kel­paa­mat­to­mak­si. Mutu on kui­ten­kin “aika vah­va” ja tes­taus oli laa­jaa jo kevääl­lä. Toi­vot­ta­vas­ti Hgin epi­de­mio­lo­gi­sel­la yksi­köl­lä on jos­kus asias­ta jul­kais­ta­vaa dataa.

  1. mart­ti:
   Noin mutu­na rahi-mene­tel­mäl­lä ja pie­nel­lä n:llä, mut­ta kui­ten­kin useam­man hel­sin­ki­läi­sen hoi­to­ko­tio­sas­ton koke­muk­sel­la epi­de­mian alus­ta alkaen uskal­lan epäil­lä, että virus on muun­tu­nut myös kil­tim­mäk­si. Kevään ‑20 osas­toe­pi­de­miois­sa kuo­li ehkä 30–50% pcr-posi­tii­vi­sis­ta vai­keas­ti sai­rais­ta van­huk­sis­ta, mut­ta loka­kuun jäl­keen ani har­va, samal­la (oireen­mu­kai­sel­la) hoi­dol­la. Toki n:kin pie­ne­ni tilas­toi­hin kel­paa­mat­to­mak­si. Mutu on kui­ten­kin ”aika vah­va” ja tes­taus oli laa­jaa jo kevääl­lä. Toi­vot­ta­vas­ti Hgin epi­de­mio­lo­gi­sel­la yksi­köl­lä on jos­kus asias­ta jul­kais­ta­vaa dataa.

   Noin­han viruk­set käsit­tääk­se­ni yleen­sä toi­mi­vat, muun­tu­vat hel­pom­min tart­tu­vik­si mut­ta samal­la vähem­män vaa­ral­lisk­si. Olen ihme­tel­lyt sitä, että näi­den tun­net­tu­jen muun­nos­ten ker­ro­taan ole­van jopa vaa­ral­li­sem­pia kuin “alku­pe­räi­nen” virus, näin­hän ei siis pitäi­si olla.

   Toi­saal­ta ihmet­te­len myös vähän näi­den muun­nos­ten tun­nis­ta­mis­ta. Seu­ra­sin lähel­tä eräs­tä tar­tun­ta­ket­jua pk-seu­dul­la. Oli ilmi­sel­vää, että ket­jus­sa ne tar­tun­nat on saa­tu toi­sil­taan, kun ko. hen­ki­löt oli­vat niin tii­viis­ti teke­mi­sis­sä tois­ten­sa kans­sa ja toi­saal­ta vähän teke­mi­sis­sä ulko­puo­lis­ten kans­sa. HUS arpoi kui­ten­kin muun­nos­tu­lok­sia aivan miten sat­tuu, brit­ti­läi­ses­tä afrik­ka­lai­seen ja jopa “tun­te­mat­to­maan”. Miten luo­tet­ta­vaa mah­taa tuo muun­nos­ten tun­nis­ta­mi­nen olla?

   1. Daniel Feder­ley: Noin­han viruk­set käsit­tääk­se­ni yleen­sä toi­mi­vat, muun­tu­vat hel­pom­min tart­tu­vik­si mut­ta samal­la vähem­män vaa­ral­lisk­si. Olen ihme­tel­lyt sitä, että näi­den tun­net­tu­jen muun­nos­ten ker­ro­taan ole­van jopa vaa­ral­li­sem­pia kuin ”alku­pe­räi­nen” virus, näin­hän ei siis pitäi­si olla.

    Ei ole mitään syy­tä sil­le, että viruk­set muun­tui­si­vat vaa­rat­to­mik­si. Jos kaik­ki ihmi­set ovat altii­ta, muun­tau­tu­min­ne kul­kee pikem­min­kin toi­seen suun­taan eli vie­lä­kin vaa­ral­li­sem­paan versioon.

    Tuo­mas Aive­lo on kir­joit­ta­nut asias­ta seikkaperäisesti:

    Ei ole ole­mas­sa mitään luon­non­la­kia, että tar­tun­ta­tau­dit tai loi­set kehit­ty­vät vähem­män vaa­ral­li­sik­si ajan mit­taan. Isän­täe­liön kuo­le­ma on vain yksi osa pala­pe­liä, joka mää­rit­tää sitä, mihin suun­taan tau­di­nai­heut­ta­jan evo­luu­tio kul­kee. Isän­täe­liön kuo­le­ma ei ole loi­sel­le sinän­sä ole mer­ki­tyk­sel­lis­tä – mer­ki­tyk­sel­lis­tä on se, että tau­di­nai­heut­ta­ja pää­see lisään­ty­mään ja leviämään.”

    Teo­reet­ti­nen ole­tus on, että kos­ka suu­rin osa ihmi­sis­tä on alt­tii­na viruk­sel­le, viruk­ses­ta vali­koi­tuu epi­de­mian alku­vai­hees­sa viru­len­tim­mat kan­nat, kos­ka leviä­mi­nen on help­poa. Kun virus jää pysy­väs­ti kier­tä­mään ihmi­siin, luon­non­va­lin­ta siir­tyy suo­si­maan mata­lam­paa viru­lens­sia. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, että epi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa virus voi muut­tua jat­ku­vas­ti entis­tä viru­len­tim­mak­si, mut­ta kun koro­na­vi­rus on siir­ty­nyt pan­dee­mi­ses­ta vai­hees­ta endee­mi­seen vai­hee­seeen, eli kausi­ko­ro­na­vi­ruk­sek­si, se alkaa muut­tua vähem­män virulentiksi.”

    https://www.tiede.fi/blogit/kaiken-takana-loinen/mihin-suuntaan-evoluutio-vie-koronavirusta

   2. Sylt­ty: Ei ole mitään syy­tä sil­le, että viruk­set muun­tui­si­vat vaa­rat­to­mik­si. Jos kaik­ki ihmi­set ovat altii­ta, muun­tau­tu­min­ne kul­kee pikem­min­kin toi­seen suun­taan eli vie­lä­kin vaa­ral­li­sem­paan versioon.

    Tuo­mas Aive­lo on kir­joit­ta­nut asias­ta seikkaperäisesti:

    ”Ei ole ole­mas­sa mitään luon­non­la­kia, että tar­tun­ta­tau­dit tai loi­set kehit­ty­vät vähem­män vaa­ral­li­sik­si ajan mit­taan. Isän­täe­liön kuo­le­ma on vain yksi osa pala­pe­liä, joka mää­rit­tää sitä, mihin suun­taan tau­di­nai­heut­ta­jan evo­luu­tio kul­kee. Isän­täe­liön kuo­le­ma ei ole loi­sel­le sinän­sä ole mer­ki­tyk­sel­lis­tä – mer­ki­tyk­sel­lis­tä on se, että tau­di­nai­heut­ta­ja pää­see lisään­ty­mään ja leviämään.”

    Kysees­sä on siis pala­pe­li jos­sa on mon­ta osaa, sen Aive­lo­kin tote­aa. Yksi pala lie­nee sairastumisen/altistumisen kaut­ta syn­ty­vä osittainen/kokonainen immu­ni­teet­ti, joka joh­taa sii­hen, että virus on myö­hem­min vähem­män vaa­ral­li­nen. Viruk­set har­voin tap­pa­vat kaik­kia, kos­ka sil­loin isän­nät lop­pu­vat kesken.

 10. Hyvää ana­lyy­siä Soi­nin­vaa­ral­ta. Täl­lais­ta kehi­tys­tä uskal­si­kin odottaa. 

  Roko­tus­kat­ta­vuu­den levi­tes­sä odo­tan mie­len­kiin­nol­la kes­kus­te­lua koro­na­ra­joit­teis­ta. Hie­man unoh­tu­nut fak­ta on, että suu­rin osa sai­ras­taa koro­na­vi­ruk­sen suh­teel­li­sen lie­vä­nä tai jopa täy­sin oireettomana. 

  Olen mie­len­kiin­nol­la seu­ran­nut kes­kus­te­lua “long covid” ‑oireyh­ty­mäs­tä. Ilta­päi­vä­leh­dis­sä ahke­ras­ti sitee­ra­tun tutkimuksen/“tutkimuksen” mukaan koro­nan pit­kä­ai­kais­seu­rauk­sis­ta kär­si­si jopa 10% infek­tion saaneista.

  Suo­mes­sa poti­lai­ta pitäi­si olla luul­ta­vas­ti enem­män kuin 6000, sil­lä vii­me kevää­nä tes­taus­ka­pa­si­teet­ti oli täy­sin riit­tä­mä­tön tun­nis­ta­maan kaik­kia infek­tioi­ta. Mis­sä nämä kaik­ki poti­laat ovat?

  1. Tut­ki­ja Puna­vuo­res­ta:
   Hyvää ana­lyy­siä Soi­nin­vaa­ral­ta. Täl­lais­ta kehi­tys­tä uskal­si­kin odottaa. 

   Olen mie­len­kiin­nol­la seu­ran­nut kes­kus­te­lua ”long covid” ‑oireyh­ty­mäs­tä. Ilta­päi­vä­leh­dis­sä ahke­ras­ti sitee­ra­tun tutkimuksen/”tutkimuksen” mukaan koro­nan pit­kä­ai­kais­seu­rauk­sis­ta kär­si­si jopa 10% infek­tion saaneista.

   Suo­mes­sa poti­lai­ta pitäi­si olla luul­ta­vas­ti enem­män kuin 6000, sil­lä vii­me kevää­nä tes­taus­ka­pa­si­teet­ti oli täy­sin riit­tä­mä­tön tun­nis­ta­maan kaik­kia infek­tioi­ta. Mis­sä nämä kaik­ki poti­laat ovat?

   Tämä on todel­la hyvä kysy­mys. Aina välil­lä leh­dis­sä pyö­rii esi­merk­ki yksit­täi­ses­tä hen­ki­lös­tä jol­la näi­tä “long covid” oirei­ta on, mut­ta kuvit­te­li­si että tämä oli­si mas­sii­vi­nen ongel­ma jos oikeas­ti noin 10 % sai­si vaka­via pit­kä­ai­kai­soi­rei­ta. Euroo­pan tasol­la pitäi­si olla jo yli 2 mil­joo­naa kär­si­jää, myös val­ta­vas­ti nuoria.

   Pit­kä­ai­kai­soi­rei­den vaka­vuus ja kes­to on mie­les­tä­ni ehkä tär­kein kysy­mys nykyi­ses­sä tilan­tees­sa kun mie­ti­tään rajoi­tuk­sia ja mui­ta tule­via toimia.

   Mik­si ei ole teh­ty (vai onko?) seu­ran­taa, jos­sa kai­kil­le tau­din sai­ras­ta­neil­le lähe­te­tään jon­kin­lai­nen sta­tus­ky­se­ly vaik­ka 1 kk välein? Tämä­hän oli­si hal­paa ja yksin­ker­tais­ta kaik­kial­la mis­sä on säh­köi­nen terveystietojärjestelmä.

   1. tkte­rot: Tämä on todel­la hyvä kysy­mys. Aina välil­lä leh­dis­sä pyö­rii esi­merk­ki yksit­täi­ses­tä hen­ki­lös­tä jol­la näi­tä ”long covid” oirei­ta on, mut­ta kuvit­te­li­si että tämä oli­si mas­sii­vi­nen ongel­ma jos oikeas­ti noin 10 % sai­si vaka­via pit­kä­ai­kai­soi­rei­ta. Euroo­pan tasol­la pitäi­si olla jo yli 2 mil­joo­naa kär­si­jää, myös val­ta­vas­ti nuoria.

    Pit­kä­ai­kai­soi­rei­den vaka­vuus ja kes­to on mie­les­tä­ni ehkä tär­kein kysy­mys nykyi­ses­sä tilan­tees­sa kun mie­ti­tään rajoi­tuk­sia ja mui­ta tule­via toimia.

    Mik­si ei ole teh­ty (vai onko?)seurantaa, jos­sa kai­kil­le tau­din sai­ras­ta­neil­le lähe­te­tään jon­kin­lai­nen sta­tus­ky­se­ly vaik­ka 1 kk välein? Tämä­hän oli­si hal­paa ja yksin­ker­tais­ta kaik­kial­la mis­sä on säh­köi­nen terveystietojärjestelmä.

    4 600 ihmis­tä on ollut Ruot­sis­sa sai­raus­lo­mal­la vähin­tään kol­me kuu­kaut­ta koro­nan takia. 

    https://www.google.com/amp/s/www.thelocal.se/20210304/more-than-4000-people-in-sweden-have-been-signed-off-work-long-term-due-to-covid/%3famp

    Pit­kä Covid-19 on siis har­vi­nai­nen työikäisissä.

  2. Tut­ki­ja Puna­vuo­res­ta:

   Olen mie­len­kiin­nol­la seu­ran­nut kes­kus­te­lua ”long covid” ‑oireyh­ty­mäs­tä. Ilta­päi­vä­leh­dis­sä ahke­ras­ti sitee­ra­tun tutkimuksen/”tutkimuksen” mukaan koro­nan pit­kä­ai­kais­seu­rauk­sis­ta kär­si­si jopa 10% infek­tion saaneista.

   Suo­mes­sa poti­lai­ta pitäi­si olla luul­ta­vas­ti enem­män kuin 6000, sil­lä vii­me kevää­nä tes­taus­ka­pa­si­teet­ti oli täy­sin riit­tä­mä­tön tun­nis­ta­maan kaik­kia infek­tioi­ta. Mis­sä nämä kaik­ki poti­laat ovat?

   Pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sia­kin on monen tasoi­sia, ja aika moni on myös epä­var­ma sii­tä, onko kysy­mys sai­ras­te­tun koro­nan pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sis­ta vai jos­tain muus­ta, kun kevääl­lä tes­tat­tiin vain pahas­ti oireilevia.
   Sai­ras­tin itse fluns­san maa­lis­kuus­sa. Tes­teis­sä en tie­ten­kään käy­nyt, kun ei nii­hin sii­hen aikaan lie­vil­lä oireil­la pääs­syt. Kun kesäl­lä ostin ensim­mäi­sen ker­ran man­si­koi­ta, tote­sin nii­tä mais­tet­tua­ni, että ne ovat pilaan­tu­neet. Mie­he­ni ei huo­man­nut samo­jen man­si­koi­den maus­sa mitään eri­kois­ta. Myö­hem­min kesäl­lä sit­ten huo­ma­sin, että nykyi­sin kaik­ki man­si­kat mais­tu­vat oudol­ta. Vaik­ka outo maku on tähän men­nes­sä vähän hei­ken­ty­nyt, niin vie­lä­kin koko asun­nos­sa on ihan kar­mea lemu, jos mie­he­ni ottaa pak­ka­ses­ta man­sik­ka­jää­te­löä ja syö sitä. En tie­dä, onko tämä mah­dol­li­ses­ti koro­nan jäl­ki­seu­raus vai jotain täy­sin muuta.
   Mie­he­ni sai­ras­ti fluns­san vähän ennen minua. Hänes­tä man­si­kat mais­tu­vat edel­leen samal­ta kuin ennen­kin, mut­ta pari ker­taa vii­kos­sa hänel­le tulee sel­lai­nen olo kuin hän oli­si tulos­sa kipeäk­si. Kun hän sit­ten mit­taa “kuu­meen”, on tulos poik­keuk­set­ta 35 pilk­ku jotain. Itse asias­sa vas­ta muu­ta­ma päi­vä sit­ten tuli mie­lee­ni, että jot­kut ovat ker­to­neet kär­si­neen­sä koro­nan jäl­kioi­ree­na alilämpöilystä.
   Ei näin lie­vis­tä oireis­ta kuin meil­lä kukaan kau­heas­ti rapor­toi emme­kä edes tie­dä, olem­me­ko sai­ras­ta­neet koro­nan vai emme.

   1. Kepa: Pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sia­kin on monen tasoi­sia, ja aika moni on myös epä­var­ma sii­tä, onko kysy­mys sai­ras­te­tun koro­nan pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sis­ta vai jos­tain muus­ta, kun kevääl­lä tes­tat­tiin vain pahas­ti oireilevia.
    Sai­ras­tin itse fluns­san maa­lis­kuus­sa. Tes­teis­sä en tie­ten­kään käy­nyt, kun ei nii­hin sii­hen aikaan lie­vil­lä oireil­la pääs­syt. Kun kesäl­lä ostin ensim­mäi­sen ker­ran man­si­koi­ta, tote­sin nii­tä mais­tet­tua­ni, että ne ovat pilaan­tu­neet. Mie­he­ni ei huo­man­nut samo­jen man­si­koi­den maus­sa mitään eri­kois­ta. Myö­hem­min kesäl­lä sit­ten huo­ma­sin, että nykyi­sin kaik­ki man­si­kat mais­tu­vat oudol­ta. Vaik­ka outo maku on tähän men­nes­sä vähän hei­ken­ty­nyt, niin vie­lä­kin koko asun­nos­sa on ihan kar­mea lemu, jos mie­he­ni ottaa pak­ka­ses­ta man­sik­ka­jää­te­löä ja syö sitä. En tie­dä, onko tämä mah­dol­li­ses­ti koro­nan jäl­ki­seu­raus vai jotain täy­sin muuta.
    Mie­he­ni sai­ras­ti fluns­san vähän ennen minua. Hänes­tä man­si­kat mais­tu­vat edel­leen samal­ta kuin ennen­kin, mut­ta pari ker­taa vii­kos­sa hänel­le tulee sel­lai­nen olo kuin hän oli­si tulos­sa kipeäk­si. Kun hän sit­ten mit­taa ”kuu­meen”, on tulos poik­keuk­set­ta 35 pilk­ku jotain. Itse asias­sa vas­ta muu­ta­ma päi­vä sit­ten tuli mie­lee­ni, että jot­kut ovat ker­to­neet kär­si­neen­sä koro­nan jäl­kioi­ree­na alilämpöilystä.
    Ei näin lie­vis­tä oireis­ta kuin meil­lä kukaan kau­heas­ti rapor­toi emme­kä edes tie­dä, olem­me­ko sai­ras­ta­neet koro­nan vai emme.

    Kuu­los­taa kui­ten­kin todel­la tutul­ta tuol­lai­set vilun­vä­reet ker­ran vii­kos­sa ja kuu­me­mit­ta­rin luke­ma 35,5. Minul­la on ollut sitä vuo­den, ja olen aivan var­ma, etten ole sai­ras­ta­nut koro­naa. Olen lait­ta­nut stres­sin ja itse­tark­kai­lun piik­kiin. En väi­tä, ettei­kö koro­nas­ta­kin voi­si täl­lais­ta seu­ra­ta. Näh­däk­se­ni pit­kit­ty­nei­siin oirei­siin las­ke­taan esim. kuu­kausi yskää peti­vaih­deen jäl­keen. Sehän on vie­lä ihan nor­maa­lia min­kä tahan­sa fluns­san jäl­keen. Sen sijaan on huo­les­tut­ta­vaa, että omaan­kin mel­ko sup­pe­aan tut­ta­va­pii­riin mah­tuu usei­ta perus­ter­vei­tä nuo­reh­ko­ja ihmi­siä, joil­la on kuu­kausia kes­tä­viä vaka­via oirei­ta, kuten lähi­muis­tin katoa­mis­ta tai hengitysvaikeuksia.

   2. AM: Kuu­los­taa kui­ten­kin todel­la tutul­ta tuol­lai­set vilun­vä­reet ker­ran vii­kos­sa ja kuu­me­mit­ta­rin luke­ma 35,5. Minul­la on ollut sitä vuo­den, ja olen aivan var­ma, etten ole sai­ras­ta­nut koro­naa. Olen lait­ta­nut stres­sin ja itse­tark­kai­lun piik­kiin. En väi­tä, ettei­kö koro­nas­ta­kin voi­si täl­lais­ta seu­ra­ta. Näh­däk­se­ni pit­kit­ty­nei­siin oirei­siin las­ke­taan esim. kuu­kausi yskää peti­vaih­deen jäl­keen. Sehän on vie­lä ihan nor­maa­lia min­kä tahan­sa fluns­san jäl­keen. Sen sijaan on huo­les­tut­ta­vaa, että omaan­kin mel­ko sup­pe­aan tut­ta­va­pii­riin mah­tuu usei­ta perus­ter­vei­tä nuo­reh­ko­ja ihmi­siä, joil­la on kuu­kausia kes­tä­viä vaka­via oirei­ta, kuten lähi­muis­tin katoa­mis­ta tai hengitysvaikeuksia.

    Luin juu­ri tut­ki­muk­sen, mis­sä muis­taak­se­ni 30% jos­tain koro­nan sai­ras­ta­nees­ta ryh­mäs­tä kär­si PTSD oireis­ta, joi­hin voi kuu­lua aivo­häi­riöi­tä, rin­ta­ki­pua, pään­sär­kyä yms. En yhtään ihmet­te­li­si, että tämä voi­si olla osal­la taka­na pit­kit­ty­neis­sä oireis­sa, vaik­ka sai­raus oli­si ollut oireee­ton — posi­tii­vi­sen tes­tin jäl­keen osa var­mas­ti kokee epä­var­muut­ta ja kuo­le­man­pel­koa. Aivan vas­taa­via oirei­ta koin lähei­sen kuo­le­man jäl­keen ja välil­lä lii­kun­ta­kin tun­tui lähes mah­dot­to­mal­ta, kun tun­tui ettei hap­pi rii­tä ja rin­taa kiris­ti, välil­lä oli taas sel­lai­nen aivo­su­mu, ettei tien­nyt oikeen mitä oli teke­mäs­sä. Sit­ten taas oli parem­pia päi­viä ja vie­lä­kin rei­lu puo­li vuot­ta tapah­tu­man jäl­keen tulee vas­taa­via oirei­ta, vaik­ka­kin huo­mat­ta­vas­ti harvemmin.

 11. Edel­leen mai­den kes­ken oleel­li­set erot kuo­le­man­syyn tilastoinnissa.
  Suo­mes­sa Covid-19 kuo­le­ma, jos keuh­ko­kuu­meen alkaes­sa posi­tii­vi­nen näy­te. Mones­sa muus­sa maas­sa “keuh­ko­tau­ti tai muu tun­net­tu Covid-19 aiheu­tus­tyyp­pi­nen syy” riittää.
  Koko­nais­kuol­lei­suus on ainoa luo­tet­ta­va mit­taus­lu­ku, hajon­ta huo­mioi­ta­va myös.

 12. Tuo roko­te­vä­lin piden­tä­mi­nen = totea­mi­nen, että toi­nen roko­te on turha.

  Eli käy­tän­nös­sä nyt 2x roko­te­tut eivät jou­du altis­tu­mi­ses­ta karan­tee­niin. 1x jou­tuu. 1x roko­te­tut pitää vapaut­taa rajoit­teis­ta, jos tehos­teis­ta luovutaan. 

  Nyt ensim­mäis­tä ker­taa roko­tet­tu hen­ki­lös­tö on erit­täin pal­jon pois­sa töis­tä terveenä.

 13. Long covid ‑poti­lais­ta suu­rin osa on koto­na. Ongel­mat liit­ty­vät aivoi­hin ja ilme­ne­vät neu­ro­lo­gi­si­na. Osal­la covid-poti­lais­ta neu­ro­lo­gi­nen hait­ta vas­taa aivo­vau­rio­ta tai alz­hei­me­rin tau­tia. Tämä virus hyök­kää eri­tyi­ses­ti hypo­ta­la­muk­seen. 4 kk:n jäl­keen mita­tut äo:t ovat vaka­van tau­din sai­ras­ta­neil­la olleet mer­kit­tä­väs­ti alem­mat, kuin aiemmin.

  1. Ilk­ka V:
   Long covid ‑poti­lais­ta suu­rin osa on koto­na. Ongel­mat liit­ty­vät aivoi­hin ja ilme­ne­vät neu­ro­lo­gi­si­na. Osal­la covid-poti­lais­ta neu­ro­lo­gi­nen hait­ta vas­taa aivo­vau­rio­ta tai alz­hei­me­rin tau­tia. Tämä virus hyök­kää eri­tyi­ses­ti hypo­ta­la­muk­seen. 4 kk:n jäl­keen mita­tut äo:t ovat vaka­van tau­din sai­ras­ta­neil­la olleet mer­kit­tä­väs­ti alem­mat, kuin aiemmin.

   Voi­sit­ko lait­taa lin­kin täl­lai­siin tut­ki­muk­siin. Käsit­tääk­se­ni asi­aa on mel­ko vähän tut­kit­tu, var­sin­kin sen tär­key­teen nähden.

   1. tkte­rot: Voi­sit­ko lait­taa lin­kin täl­lai­siin tut­ki­muk­siin. Käsit­tääk­se­ni asi­aa on mel­ko vähän tut­kit­tu, var­sin­kin sen tär­key­teen nähden.

    ÄO las­ki 8,5 pistettä:
    https://nypost.com/2020/10/27/covid-19-causes-chronic-cognitive-deficits-equivalent-to-brain-aging-10-years/

    Lis­ta tut­ki­muk­sia: it quickly beca­me clear that this was not your ave­ra­ge res­pi­ra­to­ry ill­ness. The disea­se appears to affect a num­ber of body sys­tems, inclu­ding the heart and the brain.
    https://www.apa.org/monitor/2020/11/attacks-brain

    Doc­tors in a lar­ge Chica­go medical cen­ter found that more than 40% of patients with COVID showed neu­ro­lo­gic mani­fes­ta­tions at the out­set, and more than 30% of tho­se had impai­red cognition:
    https://www.health.harvard.edu/blog/the-hidden-long-term-cognitive-effects-of-covid-2020100821133

    Näi­tä on lisää vaik­ka kuin­ka pal­jon. Bot­tom line on, että jos nyt oltiin höl­mö­jä kun pääs­tet­tiin virus sekä muun­to­vi­ruk­set maa­han nii­den perus­tus­lail­li­siin oikeuk­siin vedo­ten, niin tule­vai­suus ón entis­tä­kin syn­kem­pi, kun päättäjistä(kin) tulee vie­lä tyhmempiä.

   2. Ilk­ka V:

    ÄO las­ki 8,5 pistettä:
    https://nypost.com/2020/10/27/covid-19-causes-chronic-cognitive-deficits-equivalent-to-brain-aging-10-years/

    Tuo ei ole ver­tai­sar­vioi­tu tut­ki­mus. Tus­kin tulee mene­mään läpi tuos­sa muo­dos­sa mis­sään tie­teel­li­ses­sä jul­kai­sus­sa. Ver­tai­sar­vioi­jat vaa­ti­ne­vat vähin­tään lie­ven­tä­mään joh­to­pää­tök­siä — sil­lä tuos­sa näyt­tää olleen sel­lai­nen meto­do­lo­gi­nen ongel­ma, että tut­ki­jat eivät ole saa­neet tuos­sa riip­pu­ma­ton­ta tie­toa Covid-tar­tun­nas­ta, huo­mioi­neet sen enem­pää ajan kulua COVID-sai­ras­tu­mi­ses­ta kuin saa­neet kyse­lyn koh­tei­den älyk­kyss­tes­ti­tie­to­ja­kaan ver­tai­lu­koh­dak­si ajal­ta ennen Covid-infek­tio­ta. Eli siis: tut­ki­muk­sen tulos on sen varas­sa, ovat­ko kyse­lyyn vas­tan­neet ker­to­neet tie­ton­sa oikein. Se on jo netis­sä asian­tun­ti­joi­den toi­mes­ta kysee­na­lais­tet­tu, että ovat­ko kaik­ki kyse­lys­sä Covid-tar­tun­nan saa­neik­si itsen­sä ilmoit­ta­neet oikeas­ti saa­neet viral­lis­ta posi­tii­vis­ta tes­ti­tu­los­ta, ja ver­tai­sar­voin­nis­sa vaa­dit­ta­neen tuo­maan tut­ki­muk­sen puut­teet avoi­mes­ti esiin — ja huo­mioi­maan ne joh­to­pää­tök­siä teh­täes­sä. Tut­ki­muk­sen data on kiin­nos­ta­vaa, mut­ta joh­to­pää­tös ver­tai­sar­vioi­dus­sa ver­sios­sa, mikä­li menee läpi jul­kai­suun, tus­kin on se, että oli­si osoi­tet­tu, että Covid aiheut­taa 10 vuo­den aivo­jen van­he­ne­mi­sel­le yhtä­läi­set seu­rauk­set, vaan ole­tet­ta­vas­ti jotain varo­vai­sem­paa — kos­ka kyse­ly­da­ta aineis­to­na ei vai­ku­ta mah­dol­lis­ta­van syy-seu­raus ‑suh­tei­den osal­ta kovin pit­käl­le mene­viä johtopäätöksiä.

 14. Ilk­ka V: ÄO las­ki 8,5 pistettä:
  https://nypost.com/2020/10/27/covid-19-causes-chronic-cognitive-deficits-equivalent-to-brain-aging-10-years/

  Lis­ta tut­ki­muk­sia: it quickly beca­me clear that this was not your ave­ra­ge res­pi­ra­to­ry ill­ness. The disea­se appears to affect a num­ber of body sys­tems, inclu­ding the heart and the brain.
  https://www.apa.org/monitor/2020/11/attacks-brain

  Doc­tors in a lar­ge Chica­go medical cen­ter found that more than 40% of patients with COVID showed neu­ro­lo­gic mani­fes­ta­tions at the out­set, and more than 30% of tho­se had impai­red cognition:
  https://www.health.harvard.edu/blog/the-hidden-long-term-cognitive-effects-of-covid-2020100821133

  Näi­tä on lisää vaik­ka kuin­ka pal­jon. Bot­tom line on, että jos nyt oltiin höl­mö­jä kun pääs­tet­tiin virus sekä muun­to­vi­ruk­set maa­han nii­den perus­tus­lail­li­siin oikeuk­siin vedo­ten, niin tule­vai­suus ón entis­tä­kin syn­kem­pi, kun päättäjistä(kin) tulee vie­lä tyhmempiä.

  Masen­ta­via luku­ja, mut­ta mie­les­tä­ni otat nii­tä ulos kon­teks­tis­ta. Tuos­sa ensim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa, noin 8.5 ÄO las­ku tapah­tui vain sai­raa­la­hoi­toon jou­tu­neil­la, jois­ta osa oli ollut hen­gi­tys­ko­nees­sa. Näi­tä oli noin 0.2 % kai­kis­ta osal­lis­tu­jis­ta. Lie­vän tau­din sai­ras­ta­neil­la ÄO las­ku oli noin 1.5 pis­tet­tä (0.1–0.12 SD).

  Toi­ses­sa ja kol­man­nes­sa lin­kis­sä käsit­tääk­se­ni käsi­tel­lään sai­raa­las­sa ole­via poti­lai­ta, joil­la on juu­ri sil­lä het­kel­lä Covid. Pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sil­la spe­ku­loi­daan. Var­sin­kin toi­ses­ta lin­kis­tä lai­naa­ma­si teks­ti kos­kee vain sai­raa­las­sa ole­via poti­lai­ta joil­la sil­lä het­kel­lä on sairaus.

  En halua vähä­tel­lä 1.5 pis­teen ÄO las­kua tai vaka­van tau­din saa­nei­den ongel­mia, mut­ta minus­ta nämä lin­kit tai var­sin­kaan ver­tai­sar­vioi­dut artik­ke­lit eivät tois­tai­sek­si ole löy­tä­neet vaka­via pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sia lie­vän tau­din sai­ras­te­neil­ta. Sik­si tätä pitäi­si ja var­maan tut­ki­taan lisää. Toi­vot­ta­vas­ti tie­de­tään pian enemmän.

  1. Vies­ti­ni kon­teks­ti oli sana­tar­kas­ti: “4 kk:n jäl­keen mita­tut äo:t ovat VAKAVAN tau­din sai­ras­ta­neil­la olleet mer­kit­tä­väs­ti alem­mat, kuin aiem­min.” Yri­tät jäl­ki­kä­teen siir­rel­lä maa­li­tolp­pia lie­vään Covi­diin, vaik­ka OP läh­ti kuolemista…

   1. Ilk­ka V:
    Vies­ti­ni kon­teks­ti oli sana­tar­kas­ti: ”4 kk:n jäl­keen mita­tut äo:t ovat VAKAVAN tau­din sai­ras­ta­neil­la olleet mer­kit­tä­väs­ti alem­mat, kuin aiem­min.” Yri­tät jäl­ki­kä­teen siir­rel­lä maa­li­tolp­pia lie­vään Covi­diin, vaik­ka OP läh­ti kuolemista…

    Pahoit­te­len, puhuit tosi­aan vaka­van tau­din saa­neis­ta. Jäin itse kiin­ni aja­tuk­seen että puhu­taan kaik­kien sai­ras­ta­nei­den “long covid” oireis­ta. Näil­lä vaka­van tau­din sai­ras­ta­neil­la näyt­tää tosi­aan ole­van jär­kyt­tä­viä jäl­kioi­rei­ta hyvin pitkään.

 15. VR:n vetu­rin­kul­jet­ta­jat peru­vat kaik­ki lähi­ju­nat tors­tai­na ja per­jan­tai­na. Vetu­rin­kul­jet­ta­jien puheen­joh­ta­ja ylpei­lee, että pää­tök­sen­teos­sa ei sen kum­mem­min ajal­tel­tu koronaa. 

  Jos joku on kuin ihmeen kau­pal­la Osmo Soi­nin­vaa­ran jäl­jil­tä vie­lä hen­gis­sä, niin ay-lii­ke tap­paa hänet lopullisesti. 

  Täl­lä taval­la toi­mii poliit­ti­nen ajat­te­lu. Täl­lä taval­la toi­mi­vat poli­tiik­kaa toteut­ta­vat oliot.

  1. Jari Leh­ti­nen:
   VR:n vetu­rin­kul­jet­ta­jat peru­vat kaik­ki lähi­ju­nat tors­tai­na ja per­jan­tai­na. Vetu­rin­kul­jet­ta­jien puheen­joh­ta­ja ylpei­lee, että pää­tök­sen­teos­sa ei sen kum­mem­min ajal­tel­tu koronaa. 

   Jos joku on kuin ihmeen kau­pal­la Osmo Soi­nin­vaa­ran jäl­jil­tä vie­lä hen­gis­sä, niin ay-lii­ke tap­paa hänet lopullisesti. 

   Täl­lä taval­la toi­mii poliit­ti­nen ajat­te­lu. Täl­lä taval­la toi­mi­vat poli­tiik­kaa toteut­ta­vat oliot.

   Niin, VR ei aja­tel­lut koro­naa, kun meni hei­ken­tä­mään kul­jet­ta­jien työ­eh­to­ja niin, että nämä jou­tu­vat tur­vau­tu­maan lak­koa­see­seen. Mut­ta miten saat täs­sä syn­ti­pu­kik­si kuljettajat?

   1. Kul­jet­ta­jien lak­ko suun­tau­tui täs­mäl­li­ses­ti juna­mat­kus­ta­jiin ja vein hei­hin. Jos koh­tee­na oli­si ollut työ­nan­ta­ja, oli­si annet­tu aikaa mat­kus­ta­jil­le ja HSL:llä (ei lako osa­puo­li) j’är­jes­tää työ­mat­kat toi­sin. Nyt halut­tiin aiheut­taa mat­kus­ta­jil­le mak­si­maa­löi­nen haitta.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

    Kul­jet­ta­jien lak­ko suun­tau­tui täs­mäl­li­ses­ti juna­mat­kus­ta­jiin ja vein hei­hin. Jos koh­tee­na oli­si ollut työ­nan­ta­ja, oli­si annet­tu aikaa mat­kus­ta­jil­le ja HSL:llä (ei lako osa­puo­li) j’ärjestää työ­mat­kat toi­sin. Nyt halut­tiin aiheut­taa mat­kus­ta­jil­le mak­si­maa­löi­nen haitta.

    Kyl­lä tuo työ­nan­ta­jaan­kin osui. Mat­kus­ta­ja­lii­ken­teen työn­te­ki­jöi­den työ­eh­to­jen hei­ken­nyk­siin liit­ty­vää lak­koa lie­nee mil­tei mah­do­ton­ta koh­den­taa niin, ettei se hait­tai­si mat­kus­ta­jia, vaan vain työ­nan­ta­jaa, kuten pos­tin­kan­ta­jien lak­koa on vai­kea koh­den­taa niin, ettei se vai­kut­tai­si pos­tin­ja­ke­luun, mut­ta koh­den­tui­si sil­ti työnantajaan.

    Jos lak­ko oli­si siir­ret­ty ensi viik­koon, oli­si ollut vuo­ros­sa pää­siäis­viik­ko. Yleen­sä lak­ko­ja ei ajoi­te­ta pyhä­päi­viin, joil­ta työn­te­ki­jät sai­si­vat nor­maa­lia isom­man kor­vauk­sen työn­teos­ta. Lak­ko halut­tiin ole­tet­ta­vas­ti pois alta ennen pää­siäis­viik­koa. Lisäk­si jos lakos­ta oli­si tie­do­tet­tu hyvis­sä ajoin, oli­si TEM ehkä siir­tä­nyt lak­koa 2 vii­kol­la val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan esi­tyk­ses­tä. Lain mukai­nen lakon siir­ron esit­te­ly­me­net­te­ly vie sen ver­ran aikaa, että lak­ko­ja on siir­rel­ty yleen­sä vain hyvis­sä ajoin ilmoi­tet­tu­jen lak­ko­jen osal­ta. Lisäk­si lakon etu­kä­tei­sil­moit­ta­mi­ses­ta oli­si seu­ran­nut se, että työ­nan­ta­ja oli­si ehti­nyt piden­tää mui­den junien mat­kus­ta­ja­vau­nu­jen mää­riä, ja taval­laan voi­nut mur­taa osin lak­koa. Osin VR on näin toi­mi­nut­kin, koit­taen mur­taa lak­koa muil­la junil­laan, sil­lä HSL-liput kel­paa­vat VR:n muis­sa junis­sa nyt tors­tai­na ja perjantaina.

    Nyt teh­dyin toi­min estet­tiin, ettei esim. rada­noh­jaus ehti­nyt lait­taa työn­te­ki­jöi­tään vapail­le, vaan siel­lä syn­tyi nor­maa­lit kulut myös lähi­ju­na­lii­ken­tees­tä, vaik­kei junia niin kulkenutkaan.

    HSL:n tänään tie­dot­ta­man arvion mukaan aina­kaan pää­kau­pun­ki­seu­dun aamu­bus­sit eivät olleet ruuh­kau­tu­mas­sa rata­lii­ken­teen lähi­ju­na­la­kon takia. Jotain yksit­täi­siä ruuh­kau­tu­nei­ta vuo­ro­ja on saat­ta­nut sil­ti olla, vaik­ka pää­sään­töi­ses­ti bus­seis­sa oli­si ollut väljää.

    Lak­ko onnis­tui aina­kin huo­mion saamisessa.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kul­jet­ta­jien lak­ko suun­tau­tui täs­mäl­li­ses­ti juna­mat­kus­ta­jiin ja vein hei­hin. Jos koh­tee­na oli­si ollut työ­nan­ta­ja, oli­si annet­tu aikaa mat­kus­ta­jil­le ja HSL:llä (ei lako osa­puo­li) j’ärjestää työ­mat­kat toi­sin. Nyt halut­tiin aiheut­taa mat­kus­ta­jil­le mak­si­maa­löi­nen haitta.

    Jul­ki­sen alan ylei­nen ongel­ma – lakos­sa kär­si­mään jou­tu­vat asiak­kaat eikä työ­nan­ta­ja. Opet­ta­jat­kaan eivät kos­kaan mene lak­koon, kos­ka sii­nä kär­si­si­vät lähin­nä oppilaat.

    HSL:llä kui­ten­kin on jon­kin­lai­nen pyhä peri­aa­te, että lakon takia ei jär­jes­te­tä mitään ext­raa, joten sii­nä mie­les­sä samantekevää.

    Voi­si­ko aja­tel­la, että VR:ltäkin voi­si odot­taa hiu­kan peli­sil­mää täs­sä? Jos­pa hei­ken­nyk­sis­tä pää­tet­täi­siin vas­ta, kun ollaan pääs­ty pahim­man koro­na­krii­sin yli?

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kul­jet­ta­jien lak­ko suun­tau­tui täs­mäl­li­ses­ti juna­mat­kus­ta­jiin ja vein hei­hin. Jos koh­tee­na oli­si ollut työ­nan­ta­ja, oli­si annet­tu aikaa mat­kus­ta­jil­le ja HSL:llä (ei lako osa­puo­li) j’ärjestää työ­mat­kat toi­sin. Nyt halut­tiin aiheut­taa mat­kus­ta­jil­le mak­si­maa­löi­nen haitta. 

    Ylen tuo­reen uuti­sen mukaan “Pää­kau­pun­ki­seu­dun jouk­ko­lii­ken­tees­sä on väl­tyt­ty suu­ril­ta ruuh­kil­ta, vaik­ka lähi­ju­na­lii­ken­ne on tors­tai­na ollut koko päi­vän lähes täy­sin pysähdyksissä.”
    https://yle.fi/uutiset/3–11844414

    Eli varoi­tusai­ka ilmei­ses­ti riit­ti sii­hen, että monet mat­kus­ta­jat sai­vat jär­jes­tet­tyä työ­mat­kan­sa ja muut menon­sa toi­sin. Lak­ko ei alka­nut ihan heti, vaan vas­ta lak­koil­moi­tus­ta seu­raa­va­na päivänä.

   5. Daniel Feder­ley: Niin, VR ei aja­tel­lut koro­naa, kun meni hei­ken­tä­mään kul­jet­ta­jien työ­eh­to­ja niin, että nämä jou­tu­vat tur­vau­tu­maan lak­koa­see­seen. Mut­ta miten saat täs­sä syn­ti­pu­kik­si kuljettajat?

    Työ­rau­ha­vel­voi­te on voi­mas­sa ja varoi­tusai­ka lii­an lyhyt, ja lak­ko lii­an pit­kä suh­tees­sa asi­aan jos­ta neu­vo­tel­tiin. Yhden ilta­päi­vän kes­tä­vä ulos­mars­si oli­si riittänyt.

 16. Hie­no kir­joi­tus taas Soi­nin­vaa­ral­ta, sel­väs­ti yhdel­tä par­hais­ta poliit­ti­sis­ta keskustelijoista!
  Vii­meis­tään tämä epi­de­mia-aika sen on sen vah­vis­ta­nut. Tääl­lä ei yli­mää­räis­tä paniik­kia näy, vaan todel­lis­ta kes­kus­te­lua. Val­tio­joh­to ja puo­lu­eet eivät tähän tun­nu pystyvän. 

  Haluan kui­ten­kin täs­sä vii­ta­ta näi­hin tämän päi­vän (18.03) vaih­to-oppi­lai­den tar­tun­toi­hin, sil­lä jokin ei täs­mää niissä. 

  Miten on mah­dol­lis­ta, että sekä Vaa­sas­sa että Turus­sa oli­si juu­ri vaih­to-oppi­lai­den kes­kuu­des­sa tul­lut näin pal­jon sairastumisia?
  Suo­ma­lai­set opis­ke­li­jat juh­li­vat ihan samal­la taval­la, ehkä jopa vie­lä isom­mis­sa ryhmissä. 

  Kysy­myk­siä ja arvailuja:

  - Onko osa tar­tun­nan saa­neis­ta opis­ke­li­jois­ta sai­ras­ta­nut koro­nan koti­maas­saan jo ennemmin?
  Ovat­ko nämä samat opis­ke­li­jat sit­ten men­neet Suo­mes­sa tes­tei­hin oireet­to­mi­na? Kaik­ki vaih­to-oppi­laat var­maan­kin keho­tet­tiin testeihin.

  - Onko suo­men koro­na­tes­tit, jot­ka ovat todel­la herk­kiä, löy­tä­neet jotain jään­tei­tä aikai­sem­mis­ta tar­tun­nois­ta ja anta­neet nii­den perus­teel­la posi­tii­vi­sia tulok­sia? Sitä­hän epäil­lään, että PCR tes­ti, jon­ka sykli­mää­rä on lii­an suu­ri, löy­tää myös van­han tar­tun­nan jäänteitä. 

  Suo­mes­sa sykli­mää­rä on aina­kin Mehi­läi­sen tes­teis­sä ollut pai­koin 41 – 42 eli aivan lii­an kor­kea. Se löy­tää var­mas­ti muu­ta­kin kuin oikeat tartunnat.
  Täs­sä oli­si yksi seli­tys sil­le, mik­si juu­ri vaih­to-oppi­laat ovat olleet kah­den suu­rim­man löy­dös­ryp­pään taustalla. 

  Toi­nen seli­tys oli­si luon­nol­li­ses­ti se, että mikä­li tar­tun­nat ovat todel­li­sia, niin vaih­to-oppi­lail­ta puut­tuu jokin taus­tal­la vai­kut­ta­va ris­ti-immu­ni­teet­ti, joka suo­ma­lai­sil­la on (esi­mer­kik­si jon­kin aiem­min liik­ku­neen viruk­sen ansiosta). 

  Kaik­kein hel­poin ja joka pai­kas­sa tois­tet­tu itses­tään­sel­vyys on tie­ten­kin se, että vaih­to-oppi­laat eivät vain ole välit­tä­neet hygie­nias­ta niin pal­jon kuin suo­ma­lai­set. Tämä vai­kut­taa kui­ten­kin lii­an yksin­ker­tais­te­tul­ta seli­tyk­sel­tä, var­sin­kin kun näi­tä vas­taa­via tapauk­sia on nyt jo kaksi.

  Tie­ten­kin voi­daan myös spe­ku­loi­da sil­lä, kun löy­de­tään yhtei­nen nimit­tä­jä esim. “vaih­to-oppi­laat”, “telak­ka” tai “lähiö”, niin sil­loin saa­daan jouk­ko­kut­sun avul­la iso poruk­ka tes­tei­hin, jol­loin tar­tun­to­ja löy­tyy pal­jon. Oli­si­kin mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, mil­lai­nen tar­tun­ta­mää­rä saa­tai­siin ver­tai­lu­koh­dak­si, jos otet­tai­siin saman­ko­koi­nen jouk­ko ihmi­siä satun­nai­ses­ti testeihin.

  1. Ukko Y: Toi­nen seli­tys oli­si luon­nol­li­ses­ti se, että mikä­li tar­tun­nat ovat todel­li­sia, niin vaih­to-oppi­lail­ta puut­tuu jokin taus­tal­la vai­kut­ta­va ris­ti-immu­ni­teet­ti, joka suo­ma­lai­sil­la on (esi­mer­kik­si jon­kin aiem­min liik­ku­neen viruk­sen ansiosta).

   Koko ajan menee moni­mut­kai­sem­mak­si. Nyt viruk­sen “eko­lo­gi­sen loke­ron” ole­mas­sao­los­ta on saa­tu näyt­töä:

   In furt­her stu­dies, mat­he­ma­tical simu­la­tions by the research team showed that this virus-virus inte­rac­tion might have a popu­la­tion-wide effect, and that an inc­rea­sing pre­va­lence of rhi­no­vi­rus could reduce the num­ber of new COVID-19 cases.

   Ris­ti-immu­ni­teet­ti voi­si siis olla perä­ti reaaliaikaista.

   Pit­kään on tie­det­ty että lii­an vähäi­nen ja/tai yksi­puo­li­nen altis­tu­mi­nen bak­tee­reil­le on pahas­ta, mut­ta että viruk­sil­le­kin? Onko eris­täy­ty­mi­nen tuhoon­tuo­mit­tu yri­tys kos­ka vähen­ty­nyt ylei­nen virusal­tis­tus avaa tie­tä aggres­sii­vi­sim­mal­le viruk­sel­le joka juu­ri täl­lä het­kel­lä näyt­tää ole­van koro­na­vi­ruk­sen brit­ti­va­riant­ti? Pie­nil­lä lap­sil­la päi­vä­ko­dis­sa nenä vuo­taa koko ajan mut­ta koro­naa on ollut vähän. Rinovirus?

 17. Koro­na­kuol­lei­suus näyt­tää kui­ten­kin monis­sa Euroo­pan mais­sa, kuten Englan­nis­sa, men­neen käsi kädes­sä tar­tun­to­jen vähe­ne­mi­sen kans­sa. Tar­tun­to­jen vähe­ne­mi­ses­sä rokot­teet ovat vain pie­ni osatekijä.

 18. Lakon tar­koi­tuk­se­na­han on aiheut­taa hait­taa ja lak­ko oli nyt stra­te­gi­ses­ti ajoi­tet­tu kor­kean ilmaan­tu­vuu­den ajan­koh­taan, jol­loin aiheu­te­tut satun­nai­set tun­gok­set bus­seis­sa joh­ta­vat lisä­tar­tun­toi­hin ja ihmis­hen­kien menetykseen.

  1. Ilk­ka V:

   Lakon tar­koi­tuk­se­na­han on aiheut­taa hait­taa ja lak­ko oli nyt stra­te­gi­ses­ti ajoi­tet­tu kor­kean ilmaan­tu­vuu­den ajan­koh­taan, jol­loin aiheu­te­tut satun­nai­set tun­gok­set bus­seis­sa joh­ta­vat lisä­tar­tun­toi­hin ja ihmis­hen­kien menetykseen.

   Luu­len, ettei lakon ajoi­tus­ta mie­tit­ty koro­nan ilmaan­tu­vuus­lu­ku­jen poh­jal­ta hait­taa mak­si­moi­da koit­taen. Lak­ko ajoi­tet­tiin alka­vak­si seu­raa­va­na työ­päi­vä­nä sii­tä, kun työ­nan­ta­ja oli ilmoit­ta­nut työ­eh­toi­hin tule­vis­ta hei­ken­nyk­sis­tä. Se on nor­maa­li käy­tän­tö eri aloil­la lakon alun ajoi­tuk­siin. Toi­nen vaih­toeh­to oli­si ollut aloit­taa lak­ko heti kun hei­ken­nyk­sis­tä ilmoi­tet­tiin. Lakon aloi­tus leh­ti­tie­to­jen mukaan pää­tet­tiin siir­tää seu­raa­vaan päi­vään sen sijaan, että lak­ko oli­si aloi­tet­tu jo kes­ken saman päi­vän kun hei­ken­nyk­sis­tä ilmoi­tet­tiin. Kol­mas vaih­toeh­to oli­si ollut jät­tää lak­koi­le­mat­ta koko­naan, tai siir­tää lak­ko kau­as eteen­päin, jol­loin lak­koa oli­si saa­tet­tu koit­taa mur­taa jo val­mis­tau­tuen vaih­toeh­toi­sil­la kul­je­tus­ket­juil­la, mikä oli­si syö­nyt lakon tehoa ja näky­vyyt­tä. Tus­kin tuos­sa on sen enem­pää ilmaan­tu­vuus­lu­ku­ja tar­kas­tel­tu. Viros­sa ilmaan­tu­vuus luvut ovat noin kym­men­ker­tai­set, ja on mah­dol­lis­ta, että jos lak­koa oli­si siir­ret­ty vaik­ka paril­la vii­kol­la, oli­si saat­ta­nut Suo­mes­sa­kin olla jo kor­keam­mat­kin ilmaantuvuusluvut.

   Vii­mei­sen vuo­den ajan­han esim. jouk­ko­mie­le­no­soi­tuk­set ovat olleet lope­tet­tui­na, kos­ka on jat­ku­vas­ti odo­tet­tu sitä parem­paa het­keä, jol­loin viran­omai­set sal­li­si­vat kokoon­tua mie­le­no­soi­tuk­sia pitä­mään, mut­ta sel­lais­ta ei ole tul­lut. Jos oli­si jää­nyt odot­ta­maan lak­koi­lul­le ter­vey­del­li­ses­ti eri­tyi­sen sopi­vaa het­keä, sel­lais­ta ei vält­tä­mät­tä oli­si tul­lut enää koko kevää­nä. Vie­lä 2 vuot­ta sit­ten mie­le­no­soi­tusoi­keut­ta pidet­tiin demo­kra­tioi­den yhte­nä aivan luo­vut­ta­mat­to­ma­na asia­na, mut­ta vii­mei­sen vuo­den ajan mie­le­no­soi­tuk­sia on jär­jes­tet­ty kuin Poh­jois-Koreas­sa, eli nii­tä ei ole saa­nut järjestää.

   Itse en ole suu­rim­pia lak­ko­jen ystä­viä, mut­ta ymmär­rän sen, että jos joi­den­kin päi­vit­täis­tä työ­ai­kaa piden­ne­tään ilman pal­kan nousua muut­ta­mal­la lou­na­sa­jan työ­ai­kaan huo­mioi­mi­sen peri­aat­tei­ta, se har­mit­taa näi­tä ihmi­siä, sekä sen, että nämä eivät vält­tä­mät­tä muki­noit­ta työ­nan­ta­jan ilmoit­ta­maa pal­ka­ton­ta työ­ajan piden­nys­tä hyväksy.

   1. lak­koa oli­si saa­tet­tu koit­taa mur­taa jo val­mis­tau­tuen vaih­toeh­toi­sil­la kuljetusketjuilla,

    Haluat siis sanoa, ettei lak­ko ollut suun­nat­tu VR:äää vaan jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jiä vastaan.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

    Haluat siis sanoa, ettei lak­ko ollut suun­nat­tu VR:äää vaan jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jiä vastaan.

    Lak­ko oli suun­nat­tu kul­jet­ta­mi­seen liit­ty­vää työ­tä vas­taan, ja se oli pro­tes­ti työ­nan­ta­jal­le. Sel­lais­ta työ­tä vas­taan suun­nat­tua lak­koa pys­tyy mur­ta­maan niin VR:n muil­la junil­la (lisää­mäl­lä vau­nu­ja ja/tai vuo­ro­ja), bus­seil­la ja tak­seil­la. Jos ja kun työ­nä on ollut nime­no­maan ihmis­ten kul­jet­ta­mi­nen, niin kyl­lä, kaik­ki sel­lai­set lakot vai­kut­ta­vat hait­taa­vas­ti jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jiin — vaik­kei lak­koa var­si­nai­ses­ti oli­si suun­nat­tu jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jiä vas­taan, vaan he oli­si­vat sivu­kär­si­jöi­tä var­si­nais­ten lakon osa­puol­ten väli­ses­sä riidassa.

   3. Tämä lakon “mur­ta­mi­nen” bus­seil­la on mah­dol­lis­ta vain HSL:lle. Kyl­lä tar­koi­tuk­se­na oli aiheut­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon hait­taa syyt­tö­mil­le sivul­li­sil­le. Yleen­sä lakos­ta pitää ilmoit­taa kak­si viik­koa etukäteen.

 19. Nimim. nii on oikeas­sa. Kysees­sä ei ollut stra­te­gi­nen ajoi­tus. Pikem­min­kin lak­ko­lais­ten täy­del­li­nen välin­pi­tä­mät­tö­myys aiheu­tet­tui­hin sai­ras­tu­mi­siin ja kuolemiin.

 20. Der Spie­gel kysyy parin päi­vän takai­ses­sa (mak­sul­li­ses­sa) artik­ke­lis­saan, mik­si koro­na­kaa­os­ta ei saa­da kuriin. Tun­tuu kuin men­täi­siin vain kohus­ta ja rajoi­tuk­ses­ta toi­seen. Jut­tu on otsi­koi­tu suun­nil­leen “Sak­san uusi avuttomuus”.

  Tämän tapai­nen kes­kus­te­lu Suo­mes­ta minus­ta aina­kin leh­dis­tös­sä puut­tuu. Viruk­sen käyt­täy­ty­mi­nen nou­dat­taa sen­tään entuu­des­taan tun­net­tu­ja lai­na­lai­suuk­sia. Minus­ta on poliit­ti­sen jär­jes­tel­män heik­kout­ta, että joh­don­mu­kai­suut­ta on vai­kea löy­tää sii­tä seka­vas­ta toi­men­pi­tei­den sar­jas­ta, jol­la on men­ty. Kyse tun­tuu aina ole­van reak­tios­ta het­kel­li­seen tarpeeseen.

  Soti­laal­li­nen orga­ni­saa­tio tai lii­key­ri­tys hoi­tai­si täl­lai­sen pal­jon vir­ta­vii­vai­sem­min ja kat­se koko ajan tulevassa.

  Käsit­tääk­se­ni suun­ni­tel­mat epi­de­mian varal­le oli teh­ty sel­lai­sik­si kuin Ruot­sin esi­merk­ki osoit­taa. Tähän viit­taa­vat myös San­na Mari­nin alku­vai­heen kom­men­tit, jot­ka oli­vat var­maan THL:n lin­jan mukai­sia. Anders Teg­nell on toden­nut, että muut maat tuli­vat hul­luik­si eivät­kä teh­neet­kään niin kuin oli suunniteltu.

  1. Timo A.:
   Der Spie­gel kysyy parin päi­vän takai­ses­sa (mak­sul­li­ses­sa) artik­ke­lis­saan, mik­si koro­na­kaa­os­ta ei saa­da kuriin. Tun­tuu kuin men­täi­siin vain kohus­ta ja rajoi­tuk­ses­ta toi­seen. Jut­tu on otsi­koi­tu suun­nil­leen ”Sak­san uusi avuttomuus”.

   Tämä on todel­la tär­keä point­ti. Myös Suo­mi tun­tuu vael­ta­van koro­nan läpi kuin pää­tön kana ilman sen kum­mem­paa stra­te­gi­aa ja uskoen, että rokot­teet pelas­ta­vat mei­dät pian. Mihin­kään sel­lai­siin rajoi­tus­toi­men­pi­tei­siin ei edes val­mis­tau­du­ta, joil­la voi­tai­siin estää roko­te­suo­jan kier­tä­vien muun­nos­ten leviä­mis­tä. Puhu­taan kuin­ka rajoi­tuk­set tuhoa­vat talou­den miet­ti­mät­tä kuin­ka suur­ta tuhoa tulee­kaan, jos jou­dum­me elä­mään täs­sä saman­lai­ses­sa tilan­tees­sa vuosia. 

   Tun­nus­tan ettei ole help­poa kek­siä mikä stra­te­gian pitäi­si olla. Tämän­kin blo­gin kom­men­teis­sa sitä yri­tet­tiin syk­syl­lä miet­tiä. Asia rat­ke­si vii­meis­tään kui­ten­kin 8.11.2020, kun Tomas Pueyo jul­kis­ti rei­kä­juus­to­stra­te­gian­sa kaik­kien vapaas­ti nähtäville.

   Täs­tä tulee kal­lis oppi­tun­ti stra­te­gi­sen ajat­te­lun puut­tees­ta mel­kein koko län­si­mai­sel­le maailmalle.

   1. Jos uhka­ku­vas­ta Suo­men tasol­la läh­de­tään liik­keel­le, niin Paul Lill­rank on toden­nut uhkien infla­toi­tu­neen. Ensin puhut­tiin tuhan­sis­ta kuo­le­mis­ta, sit­ten teho­hoi­to­paik­ko­jen riit­tä­mät­tö­myy­des­tä, sit­ten hoi­to­pai­kois­ta yleen­sä. Nämä kun jäi­vät suu­ta­reik­si, alet­tiin kat­soa päi­vit­täi­siä tar­tun­ta­lu­ku­ja, sit­ten altistumisia.

    Tar­tun­ta­mää­ril­lä ei näh­däk­se­ni ole juu­ri mer­ki­tys­tä, jos sai­raan­hoi­to mitoi­te­taan nykyis­tä edes vähän rei­lum­mak­si ja jous­ta­vam­mak­si. Kapa­si­tee­tin kas­vat­ta­mi­seen on koro­nan aika­na ollut nyt jo vuo­si aikaa. Minul­ta on jää­nyt huo­maa­mat­ta, onko jotain teh­ty. Pel­käs­tään Husin bud­jet­ti on sitä luok­kaa, että sen joh­ta­mi­ses­sa täy­tyy olla jotain pie­les­sä, jos kym­me­net teho­hoi­to­po­ti­laat muo­dos­ta­vat jon­kin sor­tin kriit­ti­sen mää­rän. Mil­jar­dil­la sai­si jo aika mon­ta hoi­ta­jaa ja hengityskonetta.

    Altis­tu­mi­set nyt ovat ihan uusi kek­sin­tö ja pal­ve­le­vat lähin­nä sen­saa­tion­näl­kää. Olen edel­leen sitä miel­tä, että jos koro­na oli­si nimet­ty hiu­kan äkäi­sem­mäk­si kausi-influens­sak­si, emme oli­si sii­tä täs­sä kes­kus­te­le­mas­sa. Tie­dän kyl­lä, että yksit­täi­siä krii­se­jä on maa­il­mal­la pai­kal­li­ses­ti esiin­ty­nyt. Mut­ta minul­le on kovas­ti epä­sel­vää, kuin­ka epä­ta­val­li­sia sel­lai­set ovat kausi-influens­san kohdalla.

    Tun­tuu kui­ten­kin jär­jet­tö­mäl­tä elää Suo­mes­sa koko ajan sen pahim­man ske­naa­rion var­jos­sa, kun jo nyt lie­nee sel­vää, että Poh­jois-Ita­lian tilan­ne ei tois­tu tääl­lä min­kään vaih­toeh­don mukaan. Naa­pu­ri­mais­sam­me on pär­jät­ty monin­ker­tais­ten ilmaan­tu­vuus­lu­ku­jen kans­sa ilman mai­nit­ta­via rajoi­tuk­sia. Olem­me jo vie­neet lap­sil­ta ja nuo­ri­sol­ta yhden nor­maa­lin vuo­den ja aiheut­ta­neet suh­teet­to­man isot seu­ran­nais­vai­ku­tuk­set. Aina tun­tuu ole­van uusi variant­ti tulos­sa eikä mil­lään ole mitään tehoa sitä vastaan.

   2. Timo A.: kun jo nyt lie­nee sel­vää, että Poh­jois-Ita­lian tilan­ne ei tois­tu tääl­lä min­kään vaih­toeh­don mukaan. Naa­pu­ri­mais­sam­me on pär­jät­ty monin­ker­tais­ten ilmaan­tu­vuus­lu­ku­jen kans­sa ilman mai­nit­ta­via rajoituksia.

    Entä­pä Eesti?

   3. Tapio: Entä­pä Eesti?

    Kuol­lei­suus erit­täin kau­ka­na Poh­jois-Ita­lian pahim­mis­ta ajois­ta ja tar­tun­to­jen mää­rän piti kas­vaa kym­men­ker­tai­sek­si Suo­meen ver­rat­tu­na ennen kuin otti­vat sen luo­kan rajoi­tuk­set käyt­töön mis­tä Suo­mes­sa nyt puhutaan.

   4. Timo A.:
    Kapa­si­tee­tin kas­vat­ta­mi­seen on koro­nan aika­na ollut nyt jo vuo­si aikaa. ——- Mil­jar­dil­la sai­si jo aika mon­ta hoi­ta­jaa ja hengityskonetta. 

    Mut­ta pal­jon­ko on sai­raan­hoi­ta­ja-kou­lu­tuk­sen saa­nei­ta reser­vis­sä rek­ry­toi­ta­vik­si? Käsit­tääk­se­ni sai­raan­hoi­ta­jien työt­tö­myy­sas­te ennen koro­naa oli san­gen alhai­nen. Uusien kou­lut­ta­mi­nen taas kes­tää 3,5 vuot­ta, joten kou­lu­tus­paik­ko­jen lisää­mi­nen­kään ei auta ihan heti.

    Hen­gi­tys­ko­neit­ten kans­sa tai­si puo­les­taan olla maa­il­man­laa­jui­nen kysyn­tä­piik­ki vuo­si sit­ten, mut­ta ole­tet­ta­vas­ti val­mis­ta­jat ovat myös vas­tauk­se­na lisän­neet tuotantoaan.

   5. Ris­to Koi­vu­nen: Mut­ta pal­jon­ko on sai­raan­hoi­ta­ja-kou­lu­tuk­sen saa­nei­ta reser­vis­sä rek­ry­toi­ta­vik­si? Käsit­tääk­se­ni sai­raan­hoi­ta­jien työt­tö­myy­sas­te ennen koro­naa oli san­gen alhai­nen. Uusien kou­lut­ta­mi­nen taas kes­tää 3,5 vuot­ta, joten kou­lu­tus­paik­ko­jen lisää­mi­nen­kään ei auta ihan heti.

    Hen­gi­tys­ko­neit­ten kans­sa tai­si puo­les­taan olla maa­il­man­laa­jui­nen kysyn­tä­piik­ki vuo­si sit­ten, mut­ta ole­tet­ta­vas­ti val­mis­ta­jat ovat myös vas­tauk­se­na lisän­neet tuotantoaan.

    Vii­me kevää­nä tyt­tä­re­ni ham­pai­den oiko­mis­hoi­to kat­ke­si muu­ta­mak­si kuu­kau­dek­si koro­nan takia. En kui­ten­kaan usko, että ham­mas­lää­kä­rei­tä ja ‑hoi­ta­jia oli­si tar­vit­tu koro­nan vas­tai­seen tais­te­luun. Joku vain panikoi.

    Olin luul­lut, että ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mäm­me on suun­nil­leen tär­kein­tä, mitä meil­lä on. Ja sit­ten se lamaan­tui­kin para­dok­saa­li­ses­ti ter­vey­su­han vuoksi.

    Ope­tus on kui­ten­kin se, että kun kii­ree­tön hoi­to ei ole­kaan niin kovin tär­ke­ää, reser­vin muo­dos­ta­vat sii­tä huo­leh­ti­vat sai­raan­hoi­ta­jat, jot­ka kou­lu­te­taan tehol­le päte­vik­si krii­sin mukaan sopeu­te­tus­sa aika­tau­lus­sa, joka tapauk­ses­sa alle vuodessa.

   6. Timo A.: Vii­me kevää­nä tyt­tä­re­ni ham­pai­den oiko­mis­hoi­to kat­ke­si muu­ta­mak­si kuu­kau­dek­si koro­nan takia. En kui­ten­kaan usko, että ham­mas­lää­kä­rei­tä ja ‑hoi­ta­jia oli­si tar­vit­tu koro­nan vas­tai­seen tais­te­luun. Joku vain panikoi. 

    Paniik­kia on var­maan­kin ollut ilmas­sa. Ter­veys­kes­kuk­set ja sai­raa­lat ovat olleet pit­kään mil­tei tyh­jiä, kos­ka ihmi­set eivät koro­nan takia uskal­la hakeu­tua hoi­dat­ta­maan mui­ta vaivoja/sairauksia. Ja kii­reet­tö­miä hoi­to­ja var­maan­kin on lykät­ty, ettei hen­ki­lö­kun­ta altistuisi.
    Kou­lu­tuk­sen tar­ve hoi­to­teh­tä­viin on lii­oi­tel­tua. Krii­si­ti­lan­tees­sa opas­tus leik­kausa­vus­ta­jak­si tai teho­hoi­don hoi­ta­jak­si tapah­tuu hyvin pie­nes­sä ajas­sa, ei todel­la­kaan tar­vi­ta vuot­ta tai enempää.

   7. Timo A.:
    Jos uhka­ku­vas­ta Suo­men tasol­la läh­de­tään liik­keel­le, niin Paul Lill­rank on toden­nut uhkien infla­toi­tu­neen. Ensin puhut­tiin tuhan­sis­ta kuo­le­mis­ta, sit­ten teho­hoi­to­paik­ko­jen riit­tä­mät­tö­myy­des­tä, sit­ten hoi­to­pai­kois­ta yleen­sä. Nämä kun jäi­vät suu­ta­reik­si, alet­tiin kat­soa päi­vit­täi­siä tar­tun­ta­lu­ku­ja, sit­ten altistumisia.”

    Tar­tun­ta­lu­ku­jen koh­dal­la oli­si myös ollut oleel­lis­ta ker­toa alus­ta asti, mis­sä päin kau­pun­kia tar­tun­to­ja on. Iso­jen kau­pun­kien koh­dal­la eri asui­na­luei­den väli­set erot ovat merkittävät.
    Lisäk­si median oli­si pitä­nyt puhua roh­keam­min koro­nan ris­ki­te­ki­jöis­tä. Työi­käi­sil­lä yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä ris­ki­te­ki­jöis­tä vaka­val­le koro­na­tau­dil­le oli liha­vuus tai yli­pai­no (BMI yli 25). Vaka­vaa koro­naa voi tor­jua myös kehot­ta­mal­la ihmi­siä laihduttamaan.
    https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007846677.html

    Lähes puo­let (48%) Suo­mes­sa koro­nan takia teho­hoi­toon jou­tu­neis­ta on nii­tä, joi­den pai­noin­dek­si on vähin­tään 30. Koko väes­tös­tä vähin­tään mer­kit­tä­väs­ti liha­via on noin 25 prosenttia.

    Kai­kis­ta Suo­mes­sa koro­nan takia teho­hoi­toon jou­tu­neis­ta poti­lais­ta yli­pai­noi­sia on perä­ti 84 pro­sent­tia. Vain 16 pro­sent­tia teho­hoi­to­po­ti­lais­ta on siis nor­maa­li- tai alipainoisia.”

    Tar­tun­ta­mää­ril­lä ei näh­däk­se­ni ole juu­ri mer­ki­tys­tä, jos sai­raan­hoi­to mitoi­te­taan nykyis­tä edes vähän rei­lum­mak­si ja jous­ta­vam­mak­si. Kapa­si­tee­tin kas­vat­ta­mi­seen on koro­nan aika­na ollut nyt jo vuo­si aikaa.”

    Samaa olen miet­ti­nyt. Jos HUS:n kokoi­sen sai­raan­hoi­to­pii­rin pai­kat ovat täyn­nä parin­kym­me­nen teho­hoi­to­po­ti­laan takia, niin Suo­men ter­vey­den­hoi­to on täy­sin ali­mi­toi­tet­tu. Mitä jos tapah­tui­si vaik­ka suu­ron­net­to­muus, kuten len­to-onnet­to­muus, jos­sa voi tul­la vaik­ka 200 poti­las­ta kerralla?

    Tun­tuu kui­ten­kin jär­jet­tö­mäl­tä elää Suo­mes­sa koko ajan sen pahim­man ske­naa­rion var­jos­sa, kun jo nyt lie­nee sel­vää, että Poh­jois-Ita­lian tilan­ne ei tois­tu tääl­lä min­kään vaih­toeh­don mukaan. Naa­pu­ri­mais­sam­me on pär­jät­ty monin­ker­tais­ten ilmaan­tu­vuus­lu­ku­jen kans­sa ilman mai­nit­ta­via rajoi­tuk­sia. Olem­me jo vie­neet lap­sil­ta ja nuo­ri­sol­ta yhden nor­maa­lin vuo­den ja aiheut­ta­neet suh­teet­to­man isot seu­ran­nais­vai­ku­tuk­set. Aina tun­tuu ole­van uusi variant­ti tulos­sa eikä mil­lään ole mitään tehoa sitä vastaan.”

    Suo­mel­le oli­si riit­tä­nyt rajoi­tuk­sek­si kun­nol­li­nen teho­kas raja­val­von­ta tes­tei­neen vii­me syk­sys­tä läh­tien. Tämän lisäk­si kiel­to jär­jes­tää suu­ria yksi­tyi­siä ja ylei­sö­ta­pah­tu­mia sisäl­lä, sekä paris­sa maa­kun­nas­sa parin työ­maan sul­ke­mi­nen, jois­sa elet­tiin kuin pel­los­sa. Nämä oli­si­vat riit­tä­neet jo pit­käl­le. Tämän lisäk­si vaih­to-oppi­lai­ta ei oli­si pitä­nyt ottaa koro­na­vuon­na. Mitä jär­keä on läh­teä vaih­toon, kun kaik­ki pai­kat ovat kiinni?

   8. Timo A.: Paul Lill­rank on toden­nut uhkien inflatoituneen. 

    Lill­rank vei­vaa samaa vei­viän­sä. Alun­pe­rin viruk­sen piti vas­ta­ta fluns­saa. Vaik­ka vii­meis­tään nyt pitäi­si olla sel­vää, ettei koro­na­vi­ruse­pi­de­mia vas­taa mil­lään tasol­la pahaa influens­saa ja pääl­le puk­kaa 50% nopeam­min leviä­vää ja 40…60% tap­pa­vam­paa muun­nos­ta, sama vei­vi vaan jatkuu.

   9. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti: Tämä on todel­la tär­keä point­ti. Myös Suo­mi tun­tuu vael­ta­van koro­nan läpi kuin pää­tön kana ilman sen kum­mem­paa stra­te­gi­aa ja uskoen, että rokot­teet pelas­ta­vat mei­dät pian. Mihin­kään sel­lai­siin rajoi­tus­toi­men­pi­tei­siin ei edes val­mis­tau­du­ta, joil­la voi­tai­siin estää roko­te­suo­jan kier­tä­vien muun­nos­ten leviä­mis­tä. Puhu­taan kuin­ka rajoi­tuk­set tuhoa­vat talou­den miet­ti­mät­tä kuin­ka suur­ta tuhoa tulee­kaan, jos jou­dum­me elä­mään täs­sä saman­lai­ses­sa tilan­tees­sa vuosia. 

    Tun­nus­tan ettei ole help­poa kek­siä mikä stra­te­gian pitäi­si olla. Tämän­kin blo­gin kom­men­teis­sa sitä yri­tet­tiin syk­syl­lä miet­tiä. Asia rat­ke­si vii­meis­tään kui­ten­kin 8.11.2020, kun Tomas Pueyo jul­kis­ti rei­kä­juus­to­stra­te­gian­sa kaik­kien vapaas­ti nähtäville.

    Täs­tä tulee kal­lis oppi­tun­ti stra­te­gi­sen ajat­te­lun puut­tees­ta mel­kein koko län­si­mai­sel­le maailmalle.

    Täs­sä Tomas Puye­ron stra­te­gias­sa on yksi iso rei­kä — Japa­ni. Japa­ni ei teh­nyt juu­ri mitään rajoi­tus­toi­mia ja maan väes­tö­ti­hey­del­lä ja demo­gra­fial­la oli­si kuol­lei­suus pitä­nyt olla aivan jotain muu­ta, kuin alle 9000 hen­keä. https://time.com/5842139/japan-beat-coronavirus-testing-lockdowns/

    Eikä kyse ole sii­tä, ettei­kö Japa­nis­sa oli­si tar­tun­to­ja. Tes­te­jä­hän siel­lä on teh­ty käsit­tääk­se­ni vähän.
    https://www.news-medical.net/news/20200924/Tokyo-citizens-may-have-developed-COVID-19-herd-immunity-say-researchers.aspx

    Aasias­sa ja ocea­nian alu­ees­sa on jotain muu­ta­kin eroa, kuin coro­na­toi­met, jokin ris­ti-immu­ni­teet­ti, yms?? Sel­vi­ää aika­naan ehkä.

   10. pH: Aasias­sa ja ocea­nian alu­ees­sa on jotain muu­ta­kin eroa, kuin coro­na­toi­met, jokin ris­ti-immu­ni­teet­ti, yms?? Sel­vi­ää aika­naan ehkä.

    Puhe­voi­mak­kuus ja ään­tei­den raken­ne voi­vat olla iso teki­jä aero­so­lien muo­dos­tu­mi­ses­sa. Minus­ta japa­ni­lai­set kuu­los­ta­vat sil­tä kuin puhui­si­vat suun etuo­sas­ta, ja muu­ten­kin sii­vos­ti, kun taas ara­bias­sa vai­kut­tai­si ole­van pal­jon kurk­ku­ään­tei­tä mur­tees­ta riip­pu­mat­ta, ja ilmai­su­kin on ..öö.. inten­sii­vi­sem­pää. Soma­lin­kie­les­tä ei oikein havaintoa.

 21. Onko­han perää sii­nä että venä­läis­ten van­han­ai­kai­nen roko­te, hei­ken­net­ty koko­nai­nen virus, oli­si vas­tus­tus­ky­kyi­sem­pi koro­na­muun­nok­sia vas­taan. Asi­aa tar­kem­min tun­te­mat­ta sii­nä tun­tui­si ole­van jär­keä kos­ka muka­na ovat viruk­sen kaik­ki osat.

 22. Kuten aiem­min arve­lin­kin, koro­na­kuol­lei­suu­den ale­ne­mi­nen ei täs­sä oikein auta. Hal­li­tus esit­tää entis­tä­kin kovem­pia rajoi­tuk­sia, kos­ka ne ovat kuu­lem­ma aivan vält­tä­mät­tö­miä. Nyt on palat­tu perin­tei­seen uhka­ku­vaan ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män yli­kuor­mit­tu­mi­ses­ta. Täl­lä het­kel­lä hesa­rin sivuil­la ole­van kuvan perus­teel­la sai­raa­la­hoi­dos­sa ole­via ei ole enem­pää kuin vuo­den­vaih­tees­sa tai kevääl­lä 2020. Teho­hoi­dos­sa ole­via on vähem­män­kin. Graa­fi kuvaa toki maan tilan­net­ta ja alu­eel­li­sia ero­ja on. Täs­tä huo­li­mat­ta, kysyn taas ker­ran: jos ter­vey­den­huol­lon kan­to­ky­ky on uhat­tu­na, mik­si sitä ei yri­te­tä (tai ole yri­tet­ty) vah­vis­taa? Jos nyt ollaan ääri­ra­joil­la, oli­si sitä pitä­nyt ymmär­tää vah­vis­taa, kos­ka taso on suun­nil­leen sama kuin vuo­si sit­ten. Rahas­ta ei voi olla kiin­ni, sitä on syy­det­ty tämän krii­sin hoi­toon muu­ten­kin val­ta­via mää­riä. Kaik­kien näi­den Uuden­maan rajo­jen sul­ke­mis­ten, THL:n las­ku­har­joi­tus­ten ym. näy­tel­mien jäl­keen minun on todel­la vai­kea luot­taa sii­hen väit­tee­seen, että täs­sä ei ole nyt muu­ta vaih­toeh­toa, “Viron tie” uhkaa. Mik­si se ei voi­si olla Ruot­sin tie? Kyl­lä siel­lä ter­vey­den­huol­to tiu­kil­la on ollut ja ihmi­siä on kuol­lut, mut­ta ei siel­lä ole tie­tääk­se­ni ter­vey­den­huol­to tai yhteis­kun­ta romah­ta­nut. Ihmi­siä sai­ras­tuu edel­leen, kyl­lä, mut­ta tämän kol­man­nen aal­lon kas­vu­vauh­ti on tois­tai­sek­si ollut sil­min­näh­den hitaam­pi kuin aiem­pien. No, koko point­ti lie­nee sii­nä että sitä saat mitä mit­taat. Fokus on tar­tun­ta­lu­vuis­sa. Ne on saa­ta­va alem­mas, muus­ta viis.

  1. Jaak­ko K: Kaik­kien näi­den Uuden­maan rajo­jen sul­ke­mis­ten, THL:n las­ku­har­joi­tus­ten ym. näy­tel­mien jäl­keen minun on todel­la vai­kea luot­taa sii­hen väit­tee­seen, että täs­sä ei ole nyt muu­ta vaih­toeh­toa, ”Viron tie” uhkaa.

   Ajat­te­le posi­tii­vi­ses­ti: Suo­mi on nii­tä har­vo­ja mai­ta Euroo­pas­sa, jos­sa epi­de­mia­ti­lan­ne on niin help­po että asias­ta voi­daan raken­taa poliit­ti­nen näy­tel­mä, eikä kon­sen­sus­ta tar­vi­ta. Jokin tun­te­ma­ton teki­jä hidas­taa epi­de­mian ete­ne­mis­tä enem­män kuin kes­ki­mää­rin muu­al­la. Vaik­ka näy­tel­mä on sinän­sä arvo­ton, on sii­nä hupai­sa peri­suo­ma­lai­nen puo­len­sa: tilan­ne ei voi jat­kua näin hyvä­nä pit­kään, huk­ka perii, peri­ka­to on aivan nur­kan taka­na, ja huo­nos­ti täs­sä lopul­ta käy. Pes­si­mis­ti ei pety.

  2. Jaak­ko K:
   Kuten aiem­min arve­lin­kin, koro­na­kuol­lei­suu­den ale­ne­mi­nen ei täs­sä oikein auta. Hal­li­tus esit­tää entis­tä­kin kovem­pia rajoi­tuk­sia, kos­ka ne ovat kuu­lem­ma aivan vält­tä­mät­tö­miä. Nyt on palat­tu perin­tei­seen uhka­ku­vaan ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män yli­kuor­mit­tu­mi­ses­ta. Täl­lä het­kel­lä hesa­rin sivuil­la ole­van kuvan perus­teel­la sai­raa­la­hoi­dos­sa ole­via ei ole enem­pää kuin vuo­den­vaih­tees­sa tai kevääl­lä 2020. Teho­hoi­dos­sa ole­via on vähem­män­kin. Graa­fi kuvaa toki maan tilan­net­ta ja alu­eel­li­sia ero­ja on. Täs­tä huo­li­mat­ta, kysyn taas ker­ran: jos ter­vey­den­huol­lon kan­to­ky­ky on uhat­tu­na, mik­si sitä ei yri­te­tä (tai ole yri­tet­ty) vah­vis­taa? Jos nyt ollaan ääri­ra­joil­la, oli­si sitä pitä­nyt ymmär­tää vah­vis­taa, kos­ka taso on suun­nil­leen sama kuin vuo­si sit­ten. Rahas­ta ei voi olla kiin­ni, sitä on syy­det­ty tämän krii­sin hoi­toon muu­ten­kin val­ta­via mää­riä. Kaik­kien näi­den Uuden­maan rajo­jen sul­ke­mis­ten, THL:n las­ku­har­joi­tus­ten ym. näy­tel­mien jäl­keen minun on todel­la vai­kea luot­taa sii­hen väit­tee­seen, että täs­sä ei ole nyt muu­ta vaih­toeh­toa, ”Viron tie” uhkaa. Mik­si se ei voi­si olla Ruot­sin tie? Kyl­lä siel­lä ter­vey­den­huol­to tiu­kil­la on ollut ja ihmi­siä on kuol­lut, mut­ta ei siel­lä ole tie­tääk­se­ni ter­vey­den­huol­to tai yhteis­kun­ta romah­ta­nut. Ihmi­siä sai­ras­tuu edel­leen, kyl­lä, mut­ta tämän kol­man­nen aal­lon kas­vu­vauh­ti on tois­tai­sek­si ollut sil­min­näh­den hitaam­pi kuin aiem­pien. No, koko point­ti lie­nee sii­nä että sitä saat mitä mit­taat. Fokus on tar­tun­ta­lu­vuis­sa. Ne on saa­ta­va alem­mas, muus­ta viis.

   Tun­tuu aivan usko­mat­to­mal­ta jos teho­hoi­don kan­to­ky­ky on sama kuin vuo­si sit­ten. Osaa­ko joku sanoa, eikö oikeas­ti sai­raan­hoi­ta­jas­ta pys­ty kou­lut­ta­maan vuo­des­sa teho-osas­ton hoi­ta­jaa? Mik­si se on mahdotonta?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.