Kaupunkiympäristölautakunnan lista  9.3.2021

Jape Lové­nin aloi­te Ras­ti­lan lei­rin­tä­alu­een säi­lyt­tä­mi­ses­tä leirintäalueena

Täs­tä on vas­ti­kään lin­jat­tu, että säi­lyy lei­rin­tä­alu­ee­na, kun­nes löy­de­tään uusi paik­ka, lähin­nä Öster­sun­do­mis­ta. Jape haluai­si, ettei enää etsit­täi­si. Perus­te­lee sitä muun muas­sa työ­pai­koil­la, joi­ta on pin­ta-alaan näh­den kyl­lä aika vähän ja kai nii­tä työ­paik­ko­ja siel­lä Öster­sun­do­mis­sa­kin olisi.

Esit­te­li­jä on kir­joit­ta­nut lausun­non aiem­pien kan­nan­ot­to­jen mukaan ja huo­maut­taa myös, että Ras­ti­lan met­roa­se­ma on kovin vähäi­sel­lä käy­töl­lä. Vähi­ten käy­tet­ty met­roa­se­ma Kulos­aa­ren jäl­keen. Sik­si oli­si hyvä saa­da asuntoja.

Jol­lak­sen­tie 64 asemakaava.

Pie­niä ker­ros­ta­lo­ja pai­kal­le, jos­sa on nyt met­sää. Met­sä vähän pie­ne­nee. Kinaa on nyt sii­tä, pie­ne­nee­kö liikaa.

Huo­mat­ta­koon, että laa­jem­paa Jol­lak­sen raken­ta­mis­ta estää varus­kun­nas­ta läh­te­vä melu. Varus­kun­ta on kyl­lä niin vää­räs­sä pai­kas­sa kuin voi olla.

Pih­ka­tien ase­ma­kaa­van Malminkartanossa 

Ammat­tie­ne­dis­tä­mis­lai­tos­sää­tiö ei tar­vit­se nykyis­tä kiin­teis­töään ja on esit­tä­nyt asun­to­kaa­vaa. Asun­to­ja tulee 1 300 uudel­le malminkartanolaiselle.

Tapu­li­kau­pun­gin poh­jois­puo­lis­ten katu­jen katusuunnitelma

Van­hat kapeat hiek­ka­tiet raken­ne­taan uusik­si kapeik­si asfal­toi­duik­si teik­si, joil­la ei ole jal­ka­käy­tä­viä niin kuin ei ole nyt­kään.

Otto Meren (kok) val­tuus­toa­loi­te pysä­köin­ti­paik­ko­jen lisää­mi­ses­tä kauppatorilla

Tämän tar­koi­tus on kuu­lem­ma elä­vöit­tää kaup­pa­to­ria. Käy­tän­nös­sä auto­pai­kat oli­si toteu­tet­ta­vis­sa vain muut­ta­mal­la osa tori­pai­kois­ta pysä­köin­ti­ken­täk­si. Että sel­lais­ta elä­vöit­tä­mis­tä! Lähis­tön kau­pal­li­sis­sa pysä­köin­ti­hal­leis­sa on run­saas­ti vapaa­ta kapasiteettia.

 

11 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista  9.3.2021”

 1. Mikä ihmeen pak­ko on ruve­ta raken­ta­maan asun­to­ja val­miil­le hyvin toi­mi­val­le lei­rin­tä­alu­eel­le, ja yrit­tää sit­ten väki­sin löy­tää uusi sijain­ti­paik­ka lei­ria­lu­een toiminnoille? 

  Nyt lei­rin­tä­aluet­ta ollaan työn­tä­mäs­sä Kivi­nok­kaan, joten tar­koi­tus on siis pila­ta sekä Ras­ti­la että Kivi­nok­ka täl­lä asun­to­jen raken­ta­mi­sel­la. Kivi­nok­ka on rau­hal­li­nen van­ha meren ympä­röi­mä vihe­ra­lue van­hoi­ne pik­ku­mök­kei­nen ja suo­je­lua­luei­neen. Ei Kivi­no­kas­ta pidä mitään lei­ria­luet­ta tehdä.

 2. Eikö jol­la­kin ase­mal­la ole mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti aina vähi­ten mat­kus­ta­jia? Köy­hä perus­te­lu. Voi­si myös perus­tel­la kau­pun­gin vuo­kra­ta­lo­jen raken­ta­mis­ta Eiraan sil­lä, että siel­lä on vähi­ten kau­pun­gin vuokrataloja. 

  Sinän­sä kau­pun­gin kas­vu on aja­nut lei­rin­tä­alu­een ohi. Mut­ta kan­nat­tai­si nyt mark­ki­noi­da vie­lä nämä vuo­det kun siel­lä on että euroop­pa­lai­nen pää­kau­pun­ki, jos­sa voi yöpyä tel­tas­sa, käy­dä meres­sä uimas­sa ja men­nä vie­res­tä met­rol­la ytimeen.

 3. Ras­ti­lan met­roa­se­ma on kovin vähäi­sel­lä käy­töl­lä. Vähi­ten käy­tet­ty met­roa­se­ma Kulos­aa­ren jäl­keen. Sik­si oli­si hyvä saa­da asuntoja.”

  Tämä ei voi pitää paik­kaan­sa. Koi­vusaa­ren ase­man ympä­ris­tös­sä aina­kin on pal­jon vähem­män raken­ta­mis­ta kuin Rastilassa.

  1. Kyl­lä. Koi­vusaa­ren ympä­ris­tös­sä on tois­tei­sek­si aika vähän asun­to­ja, mut­ta nii­tä aio­taan raken­taa sin­ne todel­la paljon.

 4. Kau­pun­ki perus­te­lee Ras­ti­lan lei­rin­tä­alu­een raken­ta­mis­ta asun­noik­si sil­lä, että Ras­ti­lan met­roa­se­ma on kovin vähäi­sel­lä käy­töl­lä. Entä sit­ten? Eihän met­ron kapa­si­teet­ti tah­do riit­tää nykyis­ten­kään mat­kus­ta­jien kul­jet­ta­mi­seen, uusis­ta puhumattakaan.

 5. https://yle.fi/uutiset/3–11829138. Erit­täin hyvä avaus Hel­sin­gin kau­pun­gin­suun­nit­te­lun tilas­ta. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la polii­tik­ko­jen ja gryn­de­rien suh­tees­ta. Monet vih­rei­den­kin kun­nan­val­tuu­tet­tu­jen avauk­set ovat olleet, kuin suo­raan raken­nus­teol­li­suu­den suusta.

 6. Hel­sin­ki on käy­tän­nös­sä luo­vut­ta­nut kau­pun­ki­suun­nit­te­lun­sa raken­nus­liik­keil­le ja kiin­teis­tö­si­joit­ta­jil­le. Ihmeel­lis­tä, että täl­lai­nen kau­pun­ki­suun­nit­te­lu on saa­nut jat­kua Hel­sin­gis­sä jo pitkään.

  Gar­de­nian jät­ti­läis­mäi­nen rakenn­nus­han­ke Töö­lös­sä Eläin­tar­han urhei­lu­puis­tos­sa on hyvä esi­merk­ki sii­tä, kuin­ka kyt­kök­set poliit­ti­siin päät­tä­jiin ovat niin vah­vo­ja, että mikään puo­lue ei uskal­la suun­ni­tel­miin puut­tua, vaan han­keet hyväk­sy­tään val­tuus­tos­sa lähes lii­kut­ta­van yksi­mie­li­syy­den vallitessa.

 7. Ras­ti­lan met­roa­se­ma on vähäi­nen käy­töl­tään, kos­ka käyt­tö­alu­een asuk­kaat kul­ke­vat vain vähän met­rol­la. Kaup­pa on ja Kolum­bus on käve­ly­mat­kan pääs­sä. Työ­hön­me­ni­jöi­tä vähänlaisesti.

 8. Eikö val­tio voi­si rahoit­taa osan hävit­tä­jä­hank­kees­ta myy­mäl­lä San­ta­ha­mi­nan Helsingille?

 9. Myös Elie­li­nau­kiol­la kiin­teis­tö­si­joit­ta­jat ete­ne­vät van­han kaa­van mukaan. Ensin alu­eel­le myön­ne­tään vähin äänin suun­nit­te­lu­va­raus, sit­ten jär­jes­te­tään ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lu jos­ta asuk­kaat saa­vat äänes­tää suo­sik­ki­aan, ja sit­ten han­ket­ta onkin enää mah­do­ton­ta pysäyttää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.