Kaupunkiympäristölautakunnan lista  9.3.2021

Jape Lovénin aloite Rasti­lan leir­in­täalueen säi­lyt­tämis­es­tä leirintäalueena

Tästä on vastikään lin­jat­tu, että säi­lyy leir­in­täalueena, kunnes löy­de­tään uusi paik­ka, lähin­nä Öster­sun­domista. Jape halu­aisi, ettei enää etsit­täisi. Perustelee sitä muun muas­sa työ­paikoil­la, joi­ta on pin­ta-alaan näh­den kyl­lä aika vähän ja kai niitä työ­paikko­ja siel­lä Öster­sun­domis­sakin olisi.

Esit­telijä on kir­joit­tanut lausun­non aiem­pi­en kan­nan­ot­to­jen mukaan ja huo­maut­taa myös, että Rasti­lan metroase­ma on kovin vähäisel­lä käytöl­lä. Vähiten käytet­ty metroase­ma Kulosaaren jäl­keen. Sik­si olisi hyvä saa­da asuntoja.

Jol­lak­sen­tie 64 asemakaava.

Pieniä ker­rostalo­ja paikalle, jos­sa on nyt met­sää. Met­sä vähän piene­nee. Kinaa on nyt siitä, piene­neekö liikaa.

Huo­mat­takoon, että laa­jem­paa Jol­lak­sen rak­en­tamista estää varuskun­nas­ta lähtevä melu. Varuskun­ta on kyl­lä niin väärässä paikas­sa kuin voi olla.

Pihka­tien ase­makaa­van Malminkartanossa 

Ammat­tienedis­tämis­laitossäätiö ei tarvitse nyky­istä kiin­teistöään ja on esit­tänyt asun­tokaavaa. Asun­to­ja tulee 1 300 uudelle malminkartanolaiselle.

Tapu­likaupun­gin pohjois­puolis­ten katu­jen katusuunnitelma

Van­hat kapeat hiekkati­et raken­netaan uusik­si kapeik­si asfal­toiduik­si teik­si, joil­la ei ole jalka­käytäviä niin kuin ei ole nytkään.

Otto Meren (kok) val­tu­us­toaloite pysäköin­tipaikko­jen lisäämis­es­tä kauppatorilla

Tämän tarkoi­tus on kuulem­ma elävöit­tää kaup­pa­to­ria. Käytän­nössä autopaikat olisi toteutet­tavis­sa vain muut­ta­mal­la osa tori­paikoista pysäköin­tiken­täk­si. Että sel­l­aista elävöit­tämistä! Lähistön kau­pal­li­sis­sa pysäköin­ti­halleis­sa on run­saasti vapaa­ta kapasiteettia.

 

11 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista  9.3.2021”

 1. Mikä ihmeen pakko on ruve­ta rak­en­ta­maan asun­to­ja valmi­ille hyvin toimi­valle leir­in­täalueelle, ja yrit­tää sit­ten väk­isin löytää uusi sijain­tipaik­ka leiri­alueen toiminnoille? 

  Nyt leir­in­täaluet­ta ollaan työn­tämässä Kivi­nokkaan, joten tarkoi­tus on siis pila­ta sekä Rasti­la että Kivi­nok­ka täl­lä asun­to­jen rak­en­tamisel­la. Kivi­nok­ka on rauhalli­nen van­ha meren ympäröimä viher­alue van­hoine pikkumökkeinen ja suo­jelu­aluei­neen. Ei Kivi­nokas­ta pidä mitään leiri­aluet­ta tehdä.

 2. Eikö jol­lakin ase­mal­la ole määritelmäl­lis­es­ti aina vähiten matkus­ta­jia? Köy­hä perustelu. Voisi myös perustel­la kaupun­gin vuokrat­alo­jen rak­en­tamista Eiraan sil­lä, että siel­lä on vähiten kaupun­gin vuokrataloja. 

  Sinän­sä kaupun­gin kasvu on ajanut leir­in­täalueen ohi. Mut­ta kan­nat­taisi nyt markki­noi­da vielä nämä vuodet kun siel­lä on että euroop­palainen pääkaupun­ki, jos­sa voi yöpyä teltas­sa, käy­dä mer­essä uimas­sa ja men­nä vier­estä metrol­la ytimeen.

 3. “Rasti­lan metroase­ma on kovin vähäisel­lä käytöl­lä. Vähiten käytet­ty metroase­ma Kulosaaren jäl­keen. Sik­si olisi hyvä saa­da asuntoja.”

  Tämä ei voi pitää paikkaansa. Koivusaaren ase­man ympäristössä ainakin on paljon vähem­män rak­en­tamista kuin Rastilassa.

  1. Kyl­lä. Koivusaaren ympäristössä on tois­teisek­si aika vähän asun­to­ja, mut­ta niitä aio­taan rak­en­taa sinne todel­la paljon.

 4. Kaupun­ki perustelee Rasti­lan leir­in­täalueen rak­en­tamista asun­noik­si sil­lä, että Rasti­lan metroase­ma on kovin vähäisel­lä käytöl­lä. Entä sit­ten? Eihän metron kap­a­siteet­ti tah­do riit­tää nyky­is­tenkään matkus­ta­jien kul­jet­tamiseen, uusista puhumattakaan.

 5. https://yle.fi/uutiset/3–11829138. Erit­täin hyvä avaus Helsin­gin kaupun­gin­su­un­nit­telun tilas­ta. Olisi mie­lenki­in­toista kuul­la poli­itikko­jen ja gryn­de­rien suh­teesta. Mon­et vihrei­denkin kun­nan­val­tu­utet­tu­jen avauk­set ovat olleet, kuin suo­raan raken­nus­te­ol­lisu­u­den suusta.

 6. Helsin­ki on käytän­nössä luovut­tanut kaupunkisu­un­nit­telun­sa raken­nus­li­ikkeille ja kiin­teistösi­joit­ta­jille. Ihmeel­listä, että täl­lainen kaupunkisu­un­nit­telu on saanut jatkua Helsingis­sä jo pitkään.

  Gar­den­ian jät­tiläis­mäi­nen rakennnushanke Töölössä Eläin­tarhan urheilupuis­tossa on hyvä esimerk­ki siitä, kuin­ka kytkök­set poli­it­tisi­in päät­täji­in ovat niin vahvo­ja, että mikään puolue ei uskalla suun­nitelmi­in puut­tua, vaan han­keet hyväksytään val­tu­us­tossa läh­es liikut­ta­van yksimielisyy­den vallitessa.

 7. Rasti­lan metroase­ma on vähäi­nen käytöltään, kos­ka käyt­töalueen asukkaat kulke­vat vain vähän metrol­la. Kaup­pa on ja Kolum­bus on käve­ly­matkan päässä. Työhön­meni­jöitä vähänlaisesti.

 8. Eikö val­tio voisi rahoit­taa osan hävit­täjähankkeesta myymäl­lä San­ta­ham­i­nan Helsingille?

 9. Myös Elielin­auki­ol­la kiin­teistösi­joit­ta­jat etenevät van­han kaa­van mukaan. Ensin alueelle myön­netään vähin äänin suun­nit­telu­va­raus, sit­ten jär­jestetään arkkite­htu­urik­il­pailu jos­ta asukkaat saa­vat äänestää suosikki­aan, ja sit­ten han­ket­ta onkin enää mah­do­ton­ta pysäyttää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.