Mitä tehdä veikkausvoittorahoille?

Hal­li­tus aset­ti vuo­den lop­ul­la viiden muinaisen min­is­terin työryh­män pähkäilemään, mitä tehdä veikkausvoit­to­varoille ja niil­lä tue­tulle toimin­nalle, kun rahapelien tuot­to on pienen­tynyt kovasti ja pienen­tyy toiv­ot­tavasti jatkos­sa lisää.

Kokoon­nuimme Erk­ki Liikasen johdol­la. Mui­ta mukana ole­via oli­vat Kale­vi Kivistö, Liisa Hyssälä, Ulla-Maj Wideroos ja minä. Työryh­mä luovut­ti tänään miet­intön­sä Anni­ka Saarikolle. Se on luet­tavis­sa tästä.

Kir­joitin, että rahapelien tuot­to toiv­ot­tavasti piene­nee edelleen. Se on oma mielip­i­teeni ja perus­tuu saa­maamme selvi­tyk­seen, jon­ka mukaan tuo­to­s­ta ainakin puo­let tulee pelion­gel­maisil­ta. Pelion­gel­mais­ten tilanteen kor­jaami­nen on han­kalaa niin kauan kuin rahat on kor­vamerkit­ty hyvi­in tarkoituk­si­in. Kir­joitin asi­as­ta täl­lä blogilla vuon­na 2019 Mitä ajat­te­len veikkauk­sen monop­o­lista, enkä ole mieltäni muuttanut.

On väitet­ty, että veikkaus­mo­nop­o­lin EU-kelpoisu­us menee, jos rahat menevät val­tion poh­jat­tomaan kas­saan, eivätkä kansalaisjär­jestö­jen tukemiseen. Saa­mamme selvi­tyk­sen (Allan Rosas) mukaan asia ei ole näin. Monop­o­lia voi perustel­la vain peli­hait­to­jen ja rikol­lisu­u­den tor­jun­nal­la. Hyvi­in tarkoituk­si­in tule­vat tuo­tot ovat monop­o­lin myön­teinen sivu­tuote, ne eivät saa olla monop­o­lin peruste. Tätä taus­taa vas­ten maal­likos­ta tun­tu­isi tur­val­lisem­mal­ta, että tuo­tot menevät val­tion poh­jat­tomaan kas­saan sen sijaan, että kansan­ter­veystyön tai nuoriso­toimin­nan rahoi­tus on niistä suo­raan riippuvainen.

Mei­dän tehtävämme ei ollut arvioi­da Veikkaus oy:n toim­intaa – omis­ta­jao­h­jauk­seen liit­tyvät kysymyk­set oli rajat­tu meiltä pois. Tässä yhtey­dessä tuli kuitenkin ilmeisek­si, että peli­tuo­tot eivät vält­tämät­tä vähenisi, vaik­ka monop­o­lista siir­ryt­täisi­in Ruotsin tavoin lisenssi­jär­jestelmään, mut­ta hait­to­jen tor­jun­ta voisi käy­dä juris­tive­toises­sa maas­samme vielä vaikeam­mak­si. Ruot­sis­sa ongelmapelaa­jia yllytetään käyt­tämään viimeiset ropon­sa uhkapelei­hin Suomeen näh­den 30-ker­taisel­la mainosbudjetilla.

Tehtävämme ei ollut myöskään päät­tää, mitä jär­jestöjä tue­taan ja mitä ei. Kiitos vain niistä kym­menistä kir­jelmistä, jos­sa jär­jestöt peruste­liv­at tarpeel­lisu­ut­taan. Ne oli lähetet­ty väärään osoitteeseen.

Kor­vamerkin­nän perusteet

Jär­jestöt ovat pitäneet siitä, että veikkausvoit­tora­hat on kor­vamerkit­ty, kos­ka näin niiden rahoituk­sen ei tarvitse kil­pail­la muiden hyvien asioiden kanssa val­tion bud­jetis­sa. Sos­terin edus­ta­ja toisti tämän kan­nan tänään. Tätä argu­ment­tia voi toki käyt­tää myös päin­vas­taisen kan­nan perustelemiseen. Sen mukaan on väärin, että vaikka­pa Oop­per­an rahoi­tus sivu­ut­taa kor­vamerkin­nän ansioista las­ten­suo­jelun määrära­hat. Ratio­naalises­sa maail­mas­sa kaik­ki menot oli­si­vat samal­la viivalla.

Emme kuitenkaan elä ratio­naalises­sa maail­mas­sa. Kuin rahas­ta tulee pulaa – ja kos­ka ei tulisi – hallinnon omat menot osoit­tau­tu­vat aina tärkeäm­mik­si. Kun Helsingiltä lop­pui­v­at 1990-luvul­la rahat, omia työ­paikko­ja suo­jelti­in ja uhrat­ti­in ostopalve­lut, vaik­ka ostopalve­lut oli­vat palvelu­jen kannal­ta parem­paa rahankäyttöä.

Jär­jestöavus­tuk­set ovat osit­tain hyvin tuot­tavaa, kos­ka jär­jestöt pystyvät organ­isoimaan pienel­lä rahal­la suuren määrä vapaae­htoistyövoimaa. Tämä ei koske kaikkia jär­jestöjä. Kansalaisjär­jestöt ovat inno­vati­ivisem­pia ja vikkeläli­ikkeisem­piä kuin julki­nen hallinto. Van­ha kansalaisy­hteiskun­ta tuot­taa moni­ar­voisen ja moniäänisen yhteiskunnan.

Tätä ei pidä mitenkään roman­ti­soi­da. Eivät kaik­ki kansalaisjär­jestöt ole mitään pyhimyk­siä. Työmme ollessa vielä kesken Allergia‑, iho- ja ast­mali­it­to havain­nol­listi tätä ongel­maa tehokkaasti.

Joil­lakin aloil­la jär­jestöjä on yksinker­tais­es­ti liikaa, jol­loin päällekkäi­nen hallinto tuot­taa tehot­to­muut­ta. Rahan­jaos­sa suosi­taan ehkä liikaa van­ho­ja jär­jestöjä sil­loinkin, kun aika on kulkenut niiden ohi. Onnek­si veikkausvoit­tora­ho­ja ei ollut 1930-luvul­la. Meil­lä olisi muuten vah­va jär­jestökent­tä tuke­mas­sa tuberku­loosipoti­lai­ta. Antibiootit nujer­si­vat tuberku­loosin ja rokote polion. Sen jäl­keen kehit­tynyt lääke­hoito on nujer­tanut muitakin vaikei­ta sairauk­sia, mut­ta ei niiden jär­jestö­jen rahoitusta.

Neljä vai­h­toe­htoa

Tutkimme neljää vaihtoehtoa

 • Ei tehdä mitään vaan jatke­taan kuten ennen ja toiv­otaan, että köy­hä kansa alkaa taas haaska­ta vähiä raho­jaan uhkapeleihin
 • Siir­retään veikkausvoit­tora­hat yleiskat­teel­lisik­si heti ja jär­jestöavus­tuk­set val­tion nor­maaleik­si budjettimenoiksi.
 • Siir­retään veikkausvoit­tora­hat yleiskat­teel­lisik­si valmis­telun jäl­keen ja kehitetään siir­tymäkau­den aikana peri­aat­teet järjestöavustuksille
 • Siir­retään yleiskat­teel­lisik­si joitain nyt rahoite­tu­ista menoista (Suomen Akatemia, Koti­mais­ten kiel­ten keskus jne) ja jatke­taan muiden osalta kuten ennen.

Pidimme vai­h­toe­htoa kolme parhaana ja kehitimme sitä pidem­mälle kuin muita.

 1. Toivon vakaasti, ettei vai­h­toe­hto 1 toimisi vaan pysty­isimme kitkemän peli­hait­to­ja tehokkaasti.
 2. ei olisi hyvää hallintoa, kos­ka bud­jet­ti­ra­hoituk­sen peri­aat­tei­ta ei ehdit­täisi kir­ja­ta lakiin.
 3. Tämä olisi hyvä
 4. Tämä vai­h­toe­hto sisältäisi kaikkien vai­h­toe­hto­jen huonot puo­let ja tuot­taisi jatku­vaa rajan­ve­toa siitä, mitä rahoite­taan ja mitä ei.

Pidimme tärkeänä suo­jel­la jär­jestöra­hoi­tus­ta äkil­lisiltä poli­it­tisil­ta muu­tok­sil­ta. Niitä ei voi irrot­taa kokon­aan demokraat­tis­es­ta harkin­nas­ta, mut­ta esitämme par­la­men­taarista neu­vot­telukun­taa käsit­telemään asi­aa. Eduskun­nan voima­suh­teet ovat kuitenkin vakaampia kuin hal­li­tus­po­h­ja. Esitimme myös harkit­tavak­si, voisi­vatko bud­jet­tike­hyk­set olla tästä osin vaa­likaut­ta pidem­piä, niin kuin eräät puo­lus­tusvoimien ja tien­pidon määrära­hat ovat.

Suos­tu­in tähän työryh­mään aikanaan vähän pitkin ham­pain, kos­ka oletin han­kkeen ole­van todel­la työläs. Meil­lä oli kuitenkin eri­no­mainen sih­teeri, Teemu Pekkari­nen, joka teki raskaan työn, mut­ta otti mei­dän ohjeemme tun­nol­lis­es­ti huomioon. Jotain hyö­tyä siis korona-pan­demi­as­takin. Hänen piti olla tämä vuosi tutk­i­javai­h­dos­sa Yalen yliopis­tossa, mut­ta ei ollutkaan.

= = = =

Kir­joi­tan tänään tai huomen­na toisen kir­jauk­sen, jos­sa selostan enem­män omia näkemyksiäni.

 

 

 

 

 

 

29 vastausta artikkeliin “Mitä tehdä veikkausvoittorahoille?”

 1. “Tätä ei pidä mitenkään roman­ti­soi­da. Eivät kaik­ki kansalaisjär­jestöt ole mitään pyhimyk­siä. Työmme ollessa vielä kesken Aller­gia, iho ja ast­mali­it­to havain­nol­listi tätä ongel­maa tehokkaasti.”

  Eivätkö tuol­laiset jär­jestöt keski­ty lähin­nä jäsen­ten­sä etu­jen ajamiseen muun yhteiskun­nan kus­tan­nuk­sel­la? Tuberku­loosia tai polio­ta ei voitet­tu eturyhmäpolitikoinnilla.

  1. IK:
   Eivätkö tuol­laiset jär­jestöt keski­ty lähin­nä jäsen­ten­sä etu­jen ajamiseen muun yhteiskun­nan kus­tan­nuk­sel­la? Tuberku­loosia tai polio­ta ei voitet­tu eturyhmäpolitikoinnilla. 

   Surkuhu­paisaa tässä on, että sekä veikkaus­varo­ja saa­vat jär­jestöt että niitä keräävä Veikkaus ovat merkit­tävässä määrin suo­jatyö­paikko­ja, minkä asi­ain­ti­lan säi­lyt­tämi­nen on näi­den organ­isaa­tioiden näkökul­mas­ta vielä tärkeäm­pää kuin ne hyvät tarkoituk­set, jot­ka esitetään toimin­nan tarkoitukseksi. 🙂

  2. IK:
   Eivätkö tuol­laiset jär­jestöt keski­ty lähin­nä jäsen­ten­sä etu­jen ajamiseen muun yhteiskun­nan kus­tan­nuk­sel­la? Tuberku­loosia tai polio­ta ei voitet­tu eturyhmäpolitikoinnilla.

   Vai ovatko keskit­täy­tyneet aja­maan niiden ihmis­ten etu­ja joil­la on esimerkik­si tuberku­loosi tai polio? Ja tarvit­se­vat apua arjes­sa ja elämässä näi­den tau­tien hoidossa.Tuberkuloosia ja polio­ta sairas­ta­neet ihmiset eivät ole valin­neet sairauk­si­aan joten heitä on turha syyl­listää sairauk­sista joka on kansan­ter­vey­delli­nen kysymys. Lääk

 2. “Pidimme tärkeänä suo­jel­la jär­jestöra­hoi­tus­ta äkil­lisiltä poli­it­tisil­ta muu­tok­sil­ta. Niitä ei voi irrot­taa kokon­aan demokraat­tis­es­ta harkin­nas­ta, mut­ta esitämme par­la­men­taarista neu­vot­telukun­taa käsit­telemään asi­aa. Eduskun­nan voima­suh­teet ovat kuitenkin vakaampia kuin hallituspohja.”

  Jotenkin tulee mieleen Yle-veron syn­ny­tys­tuskat. Val­tion bud­jetista tule­vaa rahoi­tus­ta epäilti­in niin vah­vasti, että piti luo­da oma kor­vamerkit­ty veron­sa. Miten voimme uskoa demokra­ti­aan ja hyv­in­voin­ti­val­tioon, mut­ta sit­ten kun kyseessä on oman toimin­nan rahoi­tus, luot­ta­mus­ta demokraat­tiseen ja oikeu­den­mukaiseen päätök­seen­tekoon ei ole?

  1. Ville:

   Jotenkin tulee mieleen Yle-veron syn­ny­tys­tuskat. Val­tion bud­jetista tule­vaa rahoi­tus­ta epäilti­in niin vah­vasti, että piti luo­da oma kor­vamerkit­ty veron­sa. Miten voimme uskoa demokra­ti­aan ja hyv­in­voin­ti­val­tioon, mut­ta sit­ten kun kyseessä on oman toimin­nan rahoi­tus, luot­ta­mus­ta demokraat­tiseen ja oikeu­den­mukaiseen päätök­seen­tekoon ei ole?

   Yleis­ra­dio Oy on lais­sa määritel­ty julkisen sek­torin palvelu. Kyseessä ei ole vapaae­htois­es­ti rahoitet­teinen media. Kuin­ka Yle vero heiken­tää demokra­ti­aa tai olisi yhtään epäoikeu­den­mukainen suh­teessa mui­hin julkisen sek­tor­in­palvelui­hin? Pitäisikö VR:n junali­ikenne mukaan lukien rautatie verkos­to ja koko kalus­to yksi­ty­istää ja siir­tyä näin ollen myös junali­iken­teessä markki­nae­htoiseen toimintaan?

   1. Rahul Somani: Yleis­ra­dio Oy onlais­sa määritel­ty julkisen sek­torin palvelu. Kyseessä ei ole­vap­aae­htois­es­ti rahoitet­teinen­media. Kuin­ka Yle vero heiken­tää demokra­ti­aa tai olisi yhtään epäoikeu­den­mukainen suh­teessa mui­hin julkisen sek­tor­in­palvelui­hin? Pitäisikö VR:n junali­ikenne mukaan lukien rautatie verkos­to ja koko kalus­to yksi­ty­istää ja siir­tyä näin ollen myös junali­iken­teessä markki­nae­htoiseen toimintaan? 

    Ei VR:ää ja rato­jen ylläpi­toa varten tarvi­ta omaa kor­vamerkit­tyä veroa. Jos ei las­ke­ta rato­jen ylläpi­don kus­tan­nuk­sia, VR tuot­taa val­ti­olle rahaa: sen ole­mas­sao­lo ei perus­tu sub­ven­tioi­hin, jos ei de-fac­to-monop­o­liase­maa sel­l­aisek­si lasketa.

   2. Ville: Ei VR:ää ja rato­jen ylläpi­toa varten tarvi­ta omaa kor­vamerkit­tyä veroa. Jos ei las­ke­ta rato­jen ylläpi­don kus­tan­nuk­sia, VR tuot­taa val­ti­olle rahaa: sen ole­mas­sao­lo ei perus­tu sub­ven­tioi­hin, jos ei de-fac­to-monop­o­liase­maa sel­l­aisek­si lasketa. 

    VR:llä on kyl­lä henkilöju­nali­iken­teessä Suomes­sa saman­lainen monop­o­li ase­ma mitä Yleis­ra­di­ol­la oli aiem­min. Yleis­ra­dion monop­o­li puret­ti­in 1994 . Kyl­lä molem­pia VR:ää ja Yleis­ra­dio­ta sub­ven­tioidaan val­tion rahoituk­sel­la. Oli kyseessä suo­ra bud­jet­ti tuki raide verkos­ton ylläpitämisessä. Tai suo­ra vero­tu­ki . Lop­pu­jen lopuk­si kyseessä on val­tion tuki. Mis­sä muo­dos­sa se ilme­nee on sit­ten toinen jut­tu ja onko nykyiselle jär­jeste­lylle parem­pia toimivia vai­h­toe­hto­ja niin se on toinen keskustelu muus­sa yhtey­dessä. Osmo Soin­in­vaara ker­toikin että hän kir­joit­taa asi­as­ta vielä lisää

   3. Ville:
    Ei VR:ää ja rato­jen ylläpi­toa varten tarvi­ta omaa kor­vamerkit­tyä veroa. Jos ei las­ke­ta rato­jen ylläpi­don kus­tan­nuk­sia, VR tuot­taa val­ti­olle rahaa: sen ole­mas­sao­lo ei perus­tu sub­ven­tioi­hin, jos ei de-fac­to-monop­o­liase­maa sel­l­aisek­si lasketa.

    Ei tuo ihan niin de-fac­to ole. Ensin­näkin ratain­vestoin­nit mak­se­taan nyt sieltä val­tion bud­jetista suo­raan. VR ei niitä mak­sa. Toisek­seen, rautatieli­iken­teelle on säädet­ty merkit­tävät lak­isääteiset vero­helpo­tuk­set, kuten die­selverot­to­muus ja sähköverot­to­muus. Jopa mon­et nyt tap­pi­ol­liset rekkafir­mat tek­i­sivät voit­toa, jos saisi­vat vas­taavasti dieselin­sä halvem­mal­la. Kyse ainakin die­selverot­to­muu­den osalta on ollut sub­ven­tios­ta, joila VR:n tulosta tue­taan. Sähköverot­to­muuskaan ei ympäristönäkökul­mas­ta ole ainakaan yksi­no­maan hyvä asia, kos­ka se ei kan­nus­ta VR:ää kehit­tämään ener­giate­hokku­ut­taan ja uusi­maan kalus­toaan energiatehokkaampaan.

    VR julkaisee vuo­den 2020 tulosti­eton­sa kai lähipäiv­inä. Tois­taisek­si viime vuodelta on julka­istu vas­ta tam­mi-syysku­un tulos. Se oli tiedot­teen mukaan tap­pi­olli­nen ver­tailukelpoisen liike­toimin­nan osalta (VR Trackin yri­tyskaup­pa ei mukana tarkastelus­sa). Jos tulos oikaistaisi­in sub­ven­tioiden arvo lisäten, tulos olisi ollut selvästi enem­mänkin tappiollinen.

   4. Ville: Ei VR:ää ja rato­jen ylläpi­toa varten tarvi­ta omaa kor­vamerkit­tyä veroa. Jos ei las­ke­ta rato­jen ylläpi­don kus­tan­nuk­sia, VR tuot­taa val­ti­olle rahaa: sen ole­mas­sao­lo ei perus­tu sub­ven­tioi­hin, jos ei de-fac­to-monop­o­liase­maa sel­l­aisek­si lasketa. 

    Kyl­lä VR:ssä on eri lip­pu­ja joiden hin­to­ja sub­ven­tioidaan. Yleveros­ta on vapautet­tu jos tulot on alle 14 000 euroa.

 3. Eikö pelimo­nop­o­lia voisi kor­va­ta pelilisenssi­jär­jestelmäl­lä, jos­sa rahapeliy­htiöltä per­itään sadan pros­entin vero voitos­ta? Tai, jos halu­taan jär­jestelmä, jos­sa tätä ei voi kiertää eri­laisil­la yri­tys­laina­jär­jeste­ly­il­lä ja johdon palkoil­la, esimerkik­si nykyisen Veikkauk­sen puh­das­ta voit­to­pros­ent­tia vas­taa­va vero liike­vai­h­dos­ta? Eli tehdään rahapelin pidos­ta niin kan­nat­tam­a­ton­ta, että yksi­tyi­nenkin fir­ma toimii käytän­nössä yleishyödyl­lisenä. EU antaa meille mah­dol­lisu­u­den määritel­lä vero­tuk­semme tason itse. Samaa keinoa voisi käyt­tää myös alko­holin etämyyn­nis­sä: sal­li­taan se, mut­ta asete­taan toimin­nalle niin korkea hait­tavero, ettei kenenkään kan­na­ta etäostaa alkoholia.

  Tätä voisi sit­ten vahvis­taa sil­lä, että annetaan pankeille velvol­lisu­us per­iä ulko­mais­ten rahapeliy­htiöi­den tänne suorit­tamista tal­letuk­sista lähde­vero, jos­sa huomioidaan val­ti­ol­ta saa­mat­ta jäänyt tuot­to. Sopi­va sum­ma on esim. sata pros­ent­tia rahape­liv­oitoista, mis­tä voisi saa­da palau­tuk­sen takaisin, kun­han osoit­taa, kuin­ka paljon voiton mak­sa­neen rahapeli­fir­man olisi tul­lut tilit­tää Suomen val­ti­olle samas­ta liikevaihdosta.

  1. Eras­totenes alek­san­dri­alainen:
   EU antaa meille mah­dol­lisu­u­den määritel­lä vero­tuk­semme tason itse. Samaa keinoa voisi käyt­tää myös alko­holin etämyyn­nis­sä: sal­li­taan se, mut­ta asete­taan toimin­nalle niin korkea hait­tavero, ettei kenenkään kan­na­ta etäostaa alkoholia.

   EU:n sisä­markki­noil­la uhkapelit eivät ole avat­tu kil­pailulle ja mon­es­sa EU mais­sa uhkapelaami­nen on kokon­aan kiel­let­ty tai rajoitettu. 

   Alko­holin etämyyn­nin rajoituk­ses­sa on kyseessä on siitä että EU komis­sio kat­soo sen rikko­van sisä­markki­noiden sään­töjä. Kun Suo­mi liit­tyi Euroopan unioni­in 1995 Alkon monop­o­li kyseenalais­tet­ti­in jo tuol­loin EU:n komis­sion toimes­ta . Pohjo­is­maat sai­vat eri­ty­is­lu­van jatkaa monop­o­lia (mukaan lukien Nor­ja ja Islanti jot­ka ovat osa sisä­markki­noi­ta ETA:n kaut­ta). Pohjo­is­maat eivät voineet per­iä korkei­ta lisä­tulle­ja ulko­maalai­sista juomista. 

   Etämyyn­ti kiis­tan loi verkkokaup­pa joka ei ollut ajanko­htainen vielä 1995.

 4. Jär­jestöt ovat yksi Suomen kor­rup­tion kul­makivistä. Miet­tisin vakaasti sitä, että mik­si niille ylipäätään mak­se­taan mitään julk­ista rahoitusta.

  Siel­lä istuu hal­li­tuk­sis­sa ja palkkio­du­uneis­sa lop­ut­tomasti sopivia yhteyk­siä elämän­sä aikana kerän­neitä ihmisiä.

  Kaik­ki val­tion bud­jet­ti­in ja sum­mal­la leikataan tuloveroa pudottamalla.

  Ihmiset lahjoit­takoon ydis­tyk­sille joiden toimin­nan koke­vat tarpeelliseksi.

  1. Sepi:
   Jär­jestöt ovat yksi Suomen kor­rup­tion kul­makivistä. Miet­tisin vakaasti sitä, että mik­si niille ylipäätään mak­se­taan mitään julk­ista rahoitusta.Kaikki val­tion bud­jet­ti­in ja sum­mal­la leikataan tuloveroa pudottamalla.Ihmiset lahjoit­takoon ydis­tyk­sille joiden toimin­nan koke­vat tarpeelliseksi. 

   Jos pidät ain­oa vai­h­toe­htona yksi­ty­is­ten lahjoi­tus­ta yhdis­tys­toimin­nalle niin olisiko yksi­ty­is­ten lahjoituk­set sit­ten olta­va verova­pai­ta? Miten val­tion­bud­jet­ti olisi täl­löi­nen tas­apain­os­sa kun eri veroe­dut leikkaisi­vat siitä pois näi­den lahjoi­tusten kautta?

   1. Rahul Somani: Jos pidät ain­oa vai­h­toe­htona yksi­ty­is­ten lahjoi­tus­ta yhdis­tys­toimin­nalle niin olisiko yksi­ty­is­ten lahjoituk­set sit­ten olta­va verova­pai­ta? Miten val­tion­bud­jet­ti olisi täl­löi­nen tas­apain­os­sa kun eri veroe­dut leikkaisi­vat siitä pois näi­den lahjoi­tusten kautta? 

    Ehkä paras tapa olisi, että yhdis­tys­ten toim­intaan suh­taudu­taan kuten mihin tahansa ostopalvelu­un. Kil­pailute­taan yhteiskun­nan kannal­ta tarpeel­liset palve­lut, joi­ta julki­nen sek­tori ei voi tai halua itse tuot­taa. Rahoi­tus kulk­isi val­tion bud­jetin kaut­ta ja vuosit­tain arvioitaisi­in minkä ver­ran mihinkin asi­aan käytetään rahaa. Mikään ei estäisi yhdis­tyk­siä han­kki­mas­ta myös muu­ta rahoi­tus­ta. Lahjoi­tusten ei kuitenkaan pidä olla verova­pai­ta (pait­si pien­ten sel­l­ais­ten, kos­ka ne aiheut­ta­vat enem­män hallinnol­lisia kulu­ja kuin tuottavat…)

 5. Tiedän kuin­ka suuris­sa veikkausvoit­to­jen saa­jaor­gan­isaa­tiois­sa törsätään lop­pu­vuodes­ta rahaa, jot­ta ensivuon­na saataisi­in samat rahat. 

  Hyvin teho­ton­ta rahan tuh­laus­ta. Mielestäni tulisi jakaa val­tion bud­jetin kaut­ta, jol­loin saa­jata­ho­jen syyni olisi kovempi

 6. IK: Eivätkö tuol­laiset jär­jestöt keski­ty lähin­nä jäsen­ten­sä etu­jen ajamiseen muun yhteiskun­nan kus­tan­nuk­sel­la? Tuberku­loosia tai polio­ta ei voitet­tu eturyhmäpolitikoinnilla

  Kuten esimerkik­si museot, kir­jas­tot, SPR, Pelas­takaa lapset ry, kaik­ki urheilu­un ja liikun­taan annetut rahat. Aika raju heit­to tuo “oman edun ajami­nen”. Suuren osan noiden jär­jestö­jen työstä tekevät vapaae­htoiset vain organ­isaat­torit ovat pal­ka­llisia. Nyt esim. noiden jär­jestö­jen rahoi­tus tulee siis val­ti­ol­ta. Jos kaik­ki raha kerät­täisi­in lahjoituk­sil­la, voisi se antaa mah­dol­lisu­udet pain­os­tuk­selle rahoit­ta­jan halu­a­maan suuntaan.

 7. Veikkaus, Alko, Digi­ta, For­tu­min sähkön­si­ir­toli­ike­toimin­nan myyn­ti Carunalle…
  Kaik­ki samaa jatku­moa, jos­sa luon­nol­lisia monopole­ja myy­dään yksi­ty­isille ja samaan aikaan val­tio pitää kaikil­la tekosy­il­lä itsel­lään monopole­ja liike­toim­inta-alueil­la, joi­hin sopisi yksityistäminen.

  Eri­laisia jär­jestöjä hyvin läheltä tai sisältä seu­ran­neena voisi tode­ta että…
  * Jär­jestöis­sä euro/tuotokset suhde on eri­no­mainen, kos­ka iso osa työstä tehdään vapaae­htoisvoimin. Jär­jestö­jen tukem­i­nen on siis hyvin kus­tan­nuste­hokas­ta rahankäyttöä.
  * Vaki­in­tuneet rahoi­tus­mall­it (min­is­ter­iöi­den, Veikkauk­sen, säätiöi­den jne.) tuo­vat ennustet­tavu­ut­ta ja jatku­vu­ut­ta, mut­ta tekevät jär­jestöistä myös laisko­ja kehit­tämään toim­intaansa ja vai­h­toe­htoisia tulo­rahoituk­sen muotoja.
  * Vaki­in­tuneet rahoi­tus­mall­it ovat hyvin vaki­in­tunei­ta ja estävät siten uusien jär­jestö­jen pääsyn näi­den rahoi­tusten piiriin.
  * Vaki­in­tuneet rahoi­tus­mall­it ohjaa­vat luo­vaan rapor­toin­ti­in ja toim­intak­er­to­muk­si­in, joiden tehtävä on varmis­taa saman rahoituk­sen jatku­vu­us myös niis­sä tilanteis­sa, jois­sa luvut ja tekem­i­nen eivät enää tosi­asi­as­sa tue rahoituk­sen saamista.

  1. Minä Oy:
   Veikkaus, Alko, Digi­ta, For­tu­min sähkön­si­ir­toli­ike­toimin­nan myyn­ti Carunalle…
   Kaik­ki samaa jatku­moa, jos­sa luon­nol­lisia monopole­ja myy­dään yksi­ty­isille ja samaan aikaan val­tio pitää kaikil­la tekosy­il­lä itsel­lään monopole­ja liike­toim­inta-alueil­la, joi­hin sopisi yksityistäminen.

   Alko ja Digi­ta eivä ole kyl­lä luon­nol­lisia monopole­ja. Tosin vain sähkön­si­ir­to on täl­läi­nen esimerk­ki on luon­non­mo­nop­o­li. Veikkauk­sen luonne on hiukan eri­lainen kuin luon­nolli­nen monop­o­li kos­ka Veikkauk­ses­sa kyseessä on uhkape­leaami­nen ja monis­sa mais­sa uhkapelit ovat joko monopole­ja tai lisenssi­jär­jestelmäl­lä luvitet­tu (esim Ruot­sis­sa ja Yhdys­val­tain eri osaval­tiois­sa) tai sit­ten uhkapelaami­nen on kokon­aan kiel­let­ty liike­toim­intana (esim Japanissa) .

  2. Minä Oy:

   Eri­laisia jär­jestöjä hyvin läheltä tai sisältä seu­ran­neena voisi tode­ta että…
   * Jär­jestöis­sä euro/tuotokset suhde on eri­no­mainen, kos­ka iso osa työstä tehdään vapaae­htoisvoimin. Jär­jestö­jen tukem­i­nen on siis hyvin kus­tan­nuste­hokas­ta rahankäyttöä.

   Jär­jestö­toim­intaa myös läheltä seu­ran­neena toteaisin, että edel­lä mainit­tu pitää paikkansa osan jär­jestöistä kohdal­la, osan ei. On jär­jestöjä, joiden läh­es ain­oa tehtävä tun­tuu ole­van palkatun henkilöstön työl­listämi­nen, ja jois­sa jär­jestön jäsenkun­nan tehtävä on pahim­mil­laan lähin­nä paran­taa jäsen­lukuina avus­tusten saamis­mah­dol­lisuuk­sia. Ja sit­ten on jär­jestöjä, jois­sa suurin osa työstä tehdään vapaae­htois­toimin. Olen näh­nyt jär­jestöjä, jot­ka saa­vat alle 2000 euron vuosi­bud­jetil­la sään­nöl­lis­es­ti aikaan enem­män kuin toiset yli 100 000 euron vuosi­bud­jetil­la. Ensin maini­t­ul­la ei ole tyyp­il­lis­es­ti esimerkik­si edes toim­i­ti­laku­lu­ja, eikä palkko­ja mak­se­ta, vaan kaik­ki raha käytetään jär­jestön toimin­nan pyörit­tämiseen vapaae­htoisvoimin, kun taas jälkim­mäisessä tapauk­ses­sa toim­i­ti­laku­lut ja palkat sekä eri­laiset ostopalve­lut syövät bud­jetista läh­es kaiken. Lisäk­si kir­jan­pito ja tilin­tarkas­tus oste­taan ostopalvelu­na, mis­tä jo aiheutuu tyyp­il­lis­es­ti tuon kokoises­sa jär­jestössä muu­ta­man tuhan­nen euron menot vuosi­ta­sol­la — kun taas vapaae­htoisvoimin pyörivät jär­jestöt tekevät kir­jan­pidon ja toimin­nan­tarkas­tuk­senkin usein talkootöinä. Esimerkik­si jär­jestön net­ti­sivun voi saa­da aikaan vapaae­htoisvoimin niin, että palvelus­ta mak­se­taan serveri- ja domain­mak­su­ja 50 euroa vuodessa, tai niin, että net­ti­sivu­jen hoi­dos­ta mak­se­taan ulkop­uoliselle palvelun­tar­joa­jalle 50 000 euroa vuodessa — ja lop­putu­los voi silti olla samaakin tasoa. Aina ei toki ole niin.

   On ole­mas­sa paljon tehokkai­ta jär­jestöjä. Ja on ole­mas­sa paljon jär­jestöjä, jot­ka kulut­ta­vat rahaa, mut­ta joiden toim­inta ei paljoakaan muu­ta maail­mas­sa ver­rat­tuna siihen, jos jär­jestöä ei olisi edes olemassa.

 8. Osmo Soin­in­vaara: “Rahan­jaos­sa suosi­taan ehkä liikaa van­ho­ja jär­jestöjä sil­loinkin, kun aika on kulkenut niiden ohi. Onnek­si veikkausvoit­tora­ho­ja ei ollut 1930-luvul­la. Meil­lä olisi muuten vah­va jär­jestökent­tä tuke­mas­sa tuberku­loosipoti­lai­ta. Antibiootit nujer­si­vat tuberku­loosin ja rokote polion. Sen jäl­keen kehit­tynyt lääke­hoito on nujer­tanut muitakin vaikei­ta sairauk­sia, mut­ta ei niiden jär­jestö­jen rahoitusta.”

  Tähän ensin pieni his­to­ri­alli­nen tarken­nus: nykyi­nen Veikkaus syn­tyi 2017 kol­men yri­tyk­sen fuu­sios­sa, joista kolmes­ta van­hin oli perustet­tu 1930-luvul­la: Raha-automaat­tiy­hdis­tys r.y. 1938.

  Mut­ta toinen tarken­nus varhaisem­mal­ta ajal­ta: tämäkään ei kumoa, vaan pikem­minkin tukee väitet­täsi. Vuon­na 1926 val­tioneu­vos­to antoi kansal­lisoop­per­alle ja kansal­listeat­ter­ille luvan myy­dä raha-arpo­ja. Arpa­jaiset jär­jesti Oy Finanssi­laitos, arpo­jen myyn­ti alkoi 1.10.1926 ja ensim­mäi­nen arvoin­ta oli 9.11.1926.
  Kansal­liskir­jas­to tar­joaa esim. täm­möisen tiedon asiasta:
  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1590206?page=3

  Raha-arvat siir­tyivät Helsin­gin Osakepankin tytäry­htiöltä Finanssi­laitok­selta Veikkaus Oy:lle 1976.

  Nämä kak­si, Suomen kansal­lisoop­pera ja Suomen kansal­listeat­teri, ovat siis saa­neet veikkausvoit­tora­ho­ja, ei tosin koko aikaa täl­lä nimel­lä, jo melkein 100 vuotta.

 9. Mitä työryh­mässä keskustelti­in siitä, että veikkausvoit­to­varo­ja on käytet­ty myös lak­isääteis­ten palvelu­jen rahoit­tamiseen. Ymmärtääk­seni osa yleis­ten kir­jas­to­jen kehi­tys­ra­hoista tulee tuos­ta potista. Oliko huomioi­ta tästä asi­as­ta — ei ole pelkkää jär­jestöra­hoi­tus­ta vaan instru­ment­tia on ilmeis­es­ti käytet­ty myös muuhun.

 10. Ylen eilisen jutun mukaan Veikkauk­sen tuo­tot tip­pui­v­at viime vuon­na yli 400 M€. Samaan aikaan dig­i­taalises­sa kanavas­sa ei näy kasvua nimek­sikään, joten pelaami­nen kokon­aisuute­na väheni merkit­tävästi. Kos­ka mitä ilmeisim­min val­taosa tästä tiputuk­ses­ta tuli kiin­ni pide­ty­istä peli­au­tomaateista, voisi melko uskot­tavasti arvioi­da tämän tuo­ton tiputuk­sen vähen­täneen vähä­varais­ten, kansaneläkeläis­ten, työt­tömyys­tur­van ja toimeen­tu­lotuen varas­sa ole­vien säästäneen vähin­tään 300 M€ kaup­po­jen eteisessä vaani­van moolokin kidasta. 

  Kyseessä on niin suuri sum­ma rahaa, että sen luulisi näkyvän säästöinä jos­sain. Kos­ka val­taosa peli­tuo­toista revitään niiltä, joil­la ei ole varaa pela­ta, lait­tei­den sulun on täy­tynyt joko lisätä merkit­tävästi kym­me­nien tuhan­sien ihmis­ten elin­ta­soa (jos tuet ennal­laan), tai vähen­tää heille mak­set­tavien tukien määrää (jos kulu­tus ennal­laan). Parhaas­sa tapauk­ses­sa molem­mat hyvät vaiku­tuk­set ovat toteutuneet.

  Tietääk­seni Suomes­sa ei ole tehty tutkimuk­sia siitä, mikä on peli­toimin­nan yhteiskun­nalli­nen kus­tan­nus, kos­ka se olisi voin­ut muut­taa kuvaa ilmai­sista hyvi­in tarkoituk­si­in jae­tu­ista tuo­toista. Aus­tralias­sa tätä oli tutkit­tu, ja muis­taak­seni kus­tan­nus oli 1,7–4,5 ‑ker­tainen peli­toimin­nan tuot­toon ver­rat­tuna. Nyt olisi eri­no­mainen mah­dol­lisu­us tutkia tätä 2020 datal­la, kos­ka sato­jen miljoonien säästön peli­tap­pi­ois­sa voisi ajatel­la jo näkyvän tilastoissa. 

  Uskon, että peli­toimin­nan kus­tan­nuk­set ovat sen tuot­to­ja suurem­mat jo euroina, pelien aiheut­ta­mas­ta inhimil­lis­es­tä kär­simyk­ses­tä puhu­mat­takaan. Mut­ta uskon lisäk­si olisi muka­va nähdä tutkit­tua tietoa aiheesta. Ehkä aika olisi siihen kypsä.

  1. Pelaa­jien häviöt ovat pienen­tyneet enem­män kuin Veikkauk­sen voitot, kos­ka Veikkausel­la on peli­au­tomaateista myös meno­ja, jot­ka ovat piuenentyneet.

  2. OJ: Ylen eilisen jutun mukaan Veikkauk­sen tuo­tot tip­pui­v­at viime vuon­na yli 400 M€. Samaan aikaan dig­i­taalises­sa kanavas­sa ei näy kasvua nimek­sikään, joten pelaami­nen kokon­aisuute­na väheni merkit­tävästi. Kos­ka mitä ilmeisim­min val­taosa tästä tiputuk­ses­ta tuli kiin­ni pide­ty­istä peli­au­tomaateista, voisi melko uskot­tavasti arvioi­da tämän tuo­ton tiputuk­sen vähen­täneen vähä­varais­ten, kansaneläkeläis­ten, työt­tömyys­tur­van ja toimeen­tu­lotuen varas­sa ole­vien säästäneen vähin­tään 300 M€ kaup­po­jen eteisessä vaani­van moolokin kidasta.

   Kyseessä on niin suuri sum­ma rahaa, että sen luulisi näkyvän säästöinä jos­sain. Kos­ka val­taosa peli­tuo­toista revitään niiltä, joil­la ei ole varaa pela­ta, lait­tei­den sulun on täy­tynyt joko lisätä merkit­tävästi kym­me­nien tuhan­sien ihmis­ten elin­ta­soa (jos tuet ennal­laan), tai vähen­tää heille mak­set­tavien tukien määrää (jos kulu­tus ennal­laan). Parhaas­sa tapauk­ses­sa molem­mat hyvät vaiku­tuk­set ovat toteutuneet.

   Noin on, ellei sit­ten ole käynyt niin, että pelaamista on siir­tynyt net­ti­in — muualle kuin Veikkauk­selle. Veikkauk­sen markki­nao­su­us net­tipeleistä on ilmeis­es­ti vuosi vuodelta kutis­tunut. Viral­lis­es­ti voimas­sa on monop­o­li, mut­ta netis­sä val­tioiden rajoil­la ei ole samal­la tavoin merk­i­tys­tä kuin fyy­sis­ten pelikonei­den tapauksessa.

   Perus­toimeen­tu­lotuen nor­maal­i­menot ovat viimeisen puolen vuo­den aikana alen­tuneet (jos ei huomioi­da val­tion mak­samaa eri­tyisko­ro­tus­ta koron­aan liit­tyen, vaan vain nor­maalin perus­toimeen­tu­lo­tuk­i­lain mukaista osaa perus­toimeen­tu­lotues­ta) — mut­ta on vaikea sanoa, mis­tä se johtuu. Esimerkik­si yrit­täjille suun­natut eri­ty­istuet ovat tiput­ta­neet yrit­täjiä toimeen­tu­lotuen piiristä ja sil­läkin on ollut toimeen­tu­lo­tuki­meno­ja alen­ta­va vaiku­tus, että Kela muut­ti toimeen­tu­lo­tuki­meno­jen tulk­in­taa kesken vuo­den rahoi­tus­vastikkei­den osalta, jot­ka se oli aiem­min huomioin­ut toimeen­tu­lotues­sa menoik­si, mut­ta joi­ta se ei huomioi enää menoik­si lainan­ly­hen­nys­ten osalta. Se lain­tulkin­nalli­nen muu­tos ilmeis­es­ti on rom­ah­dut­tanut toimeen­tu­lotuen myön­tämisen kesken vuo­den 2020 osakea­sun­nois­sa asuville. Voi olla, että rahapelaami­nenkin voisi olla yksi seli­tyk­sistä sille, että toimeen­tu­lotuen myön­tämi­nen euromääräis­es­ti näkyy vähen­tyneen vuo­den 2020 edetessä — vaik­ka samaan aikaan mm. asum­istuen ja työt­tömyy­se­tuuk­sien saa­jien määrät ovat varsin reilusti kasvaneet.

 11. Olen iloinen. Raport­ti oli melko hyvä. Pelkäsin, että tässä(kin) rapor­tis­sa vain päädytään kehu­maan kor­rup­tioon ja julk­isten varo­jen tuh­lailu­un kan­nus­tavaa jär­jeste­lyä. Vielä olisi syytä tutkia mik­si tämänkin asian kor­jaami­nen kesti kym­meniä vuosia. Saman­henk­i­nen tais­to oli parikym­men­tävuot­ta sit­ten kun han­kki­uduimme eroon pörssiy­htiöi­den laa­joista ja paljolti poli­itikoista koos­t­u­vista hallintoneuvostoista.
  Ehdotan suur­ta kor­rup­tion vas­taista ohjel­maa 2023 eduskun­tavaalien pää­teemak­si. Mon­es­sa maas­sa kor­rup­tion vas­tainen tais­telu nos­te­taan näkyväk­si korkeim­man pri­or­i­teetin toiminnaksi.
  Käytän­nön­ta­son seu­raaviksi han­kkeik­si ehdotan osu­uskaup­po­jen edus­ta­jis­toi­hin ja sosi­aal­i­tur­vara­has­to­jen hallintoon liit­tyvien kor­rup­tioalt­ti­iden kuvioiden poistamisen.

 12. mitä noistä miet­timään ja murhet­ta kan­ta­maan. Viime vuo­den tulok­ses­ta ei juuri jää jakoa . kaik­ki menee virkami­esten palaverei­hin , sam­pan­jaan ja illallisiin.

 13. Mik­si tässä blogikir­joituk­ses­sa puhutaan vain jär­jestö­tu­ista, kun edun­saa­jia on merkit­täväl­lä taval­la muitakin? Suomen Akatemia, Taiteen edis­tämiskeskuk­sen kaut­ta jaet­ta­vat varat, kult­tuuri­laitok­set, kun­tien nuoriso­toim­inta — nämä eivät ole järjestöjä.

 14. “On väitet­ty, että veikkaus­mo­nop­o­lin EU-kelpoisu­us menee, jos rahat menevät val­tion poh­jat­tomaan kas­saan, eivätkä kansalaisjär­jestö­jen tukemiseen. Saa­mamme selvi­tyk­sen (Allan Rosas) mukaan asia ei ole näin. Monop­o­lia voi perustel­la vain peli­hait­to­jen ja rikol­lisu­u­den tor­jun­nal­la. Hyvi­in tarkoituk­si­in tule­vat tuo­tot ovat monop­o­lin myön­teinen sivu­tuote, ne eivät saa olla monop­o­lin peruste.”

  Tuo on mie­lenki­in­toinen tieto. On mie­lenki­in­toista, että myös laivoil­la ja netis­sä pele­jään suomek­sikin akti­ivis­es­ti kaup­paaval­la PAFil­la on yhä rahape­limo­nop­o­li, jos rahape­limo­nop­o­li saa olla vain peli­hait­to­jen ja rikol­lisu­u­den tor­jun­nan perus­teel­la. PAFin rahapeli­au­tomaat­tien ikära­jo­ja laivoil­la ei ainakaan omien havain­to­jeni mukaan ole koskaan laival­la ollessani valvot­tu. Ahve­nan­maan maakun­ta­hallinnon 100 %:sti omis­ta­man PAFin pelien­myyn­ti­sivus­tot ovat Ahve­nan­maan maakun­ta­hallinnon alais­ten organ­isaa­tioiden joukos­sa kai ain­oat, joiden sisältö on laa­jasti suomen­net­tu — kaiketi sik­si, että tarkoi­tus on saa­da myös suomenkielisiä pelaa­jia netinkin kaut­ta. Monia mui­ta tieto­ja maakun­ta­hallinnon ylläpitämistä asioista ei löy­dä kuin ruot­sik­si. PAFinkin osalta yri­ty­sesit­te­lyosiot sen net­ti­sivuil­la ovat vain ruot­sik­si ja englan­niksi, eli niitä tieto­ja ei pelaamiseen kan­nus­tavista osioista poiketen ole suomen­net­tu. Olen ollut siinä käsi­tyk­sessä, että tuo­ta monop­o­lia on perustel­tu Ahve­nan­maan autono­mi­al­la, mut­ta peli­hait­to­jen ehkäisypyrkimyk­si­in en ole ainakaan laivoil­la juuri tör­män­nyt. Eikä PAFin net­ti­sivukaan siltä näytä, että siel­lä kauheasti yritet­täisi­in kan­nus­taa edes pelion­gel­maisia ihmisiä ole­maan pelaa­mat­ta. Päin­vas­toin — täytin huvikseni PAFin pelion­gel­mat­estin lait­ta­mal­la kaikki­in kysymyk­si­in pelion­gel­maisim­man mah­dol­lisen vas­tauk­sen — ja päädyin sivulle, jos­sa luki “Pelaa vas­tu­ullis­es­ti”. Eli kan­nustet­ti­in pelaa­maan lisää rahapele­jä sen sijaan, että olisi san­ot­tu, että älä pelaa, tai että kan­namme vas­tu­umme, emmekä anna näin peliri­ip­pu­vaisen ihmisen pelata.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.