Mitä tehdä veikkausvoittorahoille?

Hal­li­tus aset­ti vuo­den lopul­la vii­den mui­nai­sen minis­te­rin työ­ryh­män päh­käi­le­mään, mitä teh­dä veik­kaus­voit­to­va­roil­le ja niil­lä tue­tul­le toi­min­nal­le, kun raha­pe­lien tuot­to on pie­nen­ty­nyt kovas­ti ja pie­nen­tyy toi­vot­ta­vas­ti jat­kos­sa lisää.

Kokoon­nuim­me Erk­ki Lii­ka­sen joh­dol­la. Mui­ta muka­na ole­via oli­vat Kale­vi Kivis­tö, Lii­sa Hys­sä­lä, Ulla-Maj Wide­roos ja minä. Työ­ryh­mä luo­vut­ti tänään mie­tin­tön­sä Anni­ka Saa­ri­kol­le. Se on luet­ta­vis­sa täs­tä.

Kir­joi­tin, että raha­pe­lien tuot­to toi­vot­ta­vas­ti pie­ne­nee edel­leen. Se on oma mie­li­pi­tee­ni ja perus­tuu saa­maam­me sel­vi­tyk­seen, jon­ka mukaan tuo­tos­ta aina­kin puo­let tulee pelion­gel­mai­sil­ta. Pelion­gel­mais­ten tilan­teen kor­jaa­mi­nen on han­ka­laa niin kau­an kuin rahat on kor­va­mer­kit­ty hyviin tar­koi­tuk­siin. Kir­joi­tin asias­ta täl­lä blo­gil­la vuon­na 2019 Mitä ajat­te­len veik­kauk­sen mono­po­lis­ta, enkä ole miel­tä­ni muuttanut.

On väi­tet­ty, että veik­kaus­mo­no­po­lin EU-kel­poi­suus menee, jos rahat mene­vät val­tion poh­jat­to­maan kas­saan, eivät­kä kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen tuke­mi­seen. Saa­mam­me sel­vi­tyk­sen (Allan Rosas) mukaan asia ei ole näin. Mono­po­lia voi perus­tel­la vain peli­hait­to­jen ja rikol­li­suu­den tor­jun­nal­la. Hyviin tar­koi­tuk­siin tule­vat tuo­tot ovat mono­po­lin myön­tei­nen sivu­tuo­te, ne eivät saa olla mono­po­lin perus­te. Tätä taus­taa vas­ten maal­li­kos­ta tun­tui­si tur­val­li­sem­mal­ta, että tuo­tot mene­vät val­tion poh­jat­to­maan kas­saan sen sijaan, että kan­san­ter­veys­työn tai nuo­ri­so­toi­min­nan rahoi­tus on niis­tä suo­raan riippuvainen.

Mei­dän teh­tä­väm­me ei ollut arvioi­da Veik­kaus oy:n toi­min­taa – omis­ta­jaoh­jauk­seen liit­ty­vät kysy­myk­set oli rajat­tu meil­tä pois. Täs­sä yhtey­des­sä tuli kui­ten­kin ilmei­sek­si, että peli­tuo­tot eivät vält­tä­mät­tä vähe­ni­si, vaik­ka mono­po­lis­ta siir­ryt­täi­siin Ruot­sin tavoin lisens­si­jär­jes­tel­mään, mut­ta hait­to­jen tor­jun­ta voi­si käy­dä juris­ti­ve­toi­ses­sa maas­sam­me vie­lä vai­keam­mak­si. Ruot­sis­sa ongel­ma­pe­laa­jia ylly­te­tään käyt­tä­mään vii­mei­set ropon­sa uhka­pe­lei­hin Suo­meen näh­den 30-ker­tai­sel­la mainosbudjetilla.

Teh­tä­väm­me ei ollut myös­kään päät­tää, mitä jär­jes­tö­jä tue­taan ja mitä ei. Kii­tos vain niis­tä kym­me­nis­tä kir­jel­mis­tä, jos­sa jär­jes­töt perus­te­li­vat tar­peel­li­suut­taan. Ne oli lähe­tet­ty vää­rään osoitteeseen.

Kor­va­mer­kin­nän perusteet

Jär­jes­töt ovat pitä­neet sii­tä, että veik­kaus­voit­to­ra­hat on kor­va­mer­kit­ty, kos­ka näin nii­den rahoi­tuk­sen ei tar­vit­se kil­pail­la mui­den hyvien asioi­den kans­sa val­tion bud­je­tis­sa. Sos­te­rin edus­ta­ja tois­ti tämän kan­nan tänään. Tätä argu­ment­tia voi toki käyt­tää myös päin­vas­tai­sen kan­nan perus­te­le­mi­seen. Sen mukaan on vää­rin, että vaik­ka­pa Oop­pe­ran rahoi­tus sivuut­taa kor­va­mer­kin­nän ansiois­ta las­ten­suo­je­lun mää­rä­ra­hat. Ratio­naa­li­ses­sa maa­il­mas­sa kaik­ki menot oli­si­vat samal­la viivalla.

Emme kui­ten­kaan elä ratio­naa­li­ses­sa maa­il­mas­sa. Kuin rahas­ta tulee pulaa – ja kos­ka ei tuli­si – hal­lin­non omat menot osoit­tau­tu­vat aina tär­keäm­mik­si. Kun Hel­sin­gil­tä lop­pui­vat 1990-luvul­la rahat, omia työ­paik­ko­ja suo­jel­tiin ja uhrat­tiin osto­pal­ve­lut, vaik­ka osto­pal­ve­lut oli­vat pal­ve­lu­jen kan­nal­ta parem­paa rahankäyttöä.

Jär­jes­tö­avus­tuk­set ovat osit­tain hyvin tuot­ta­vaa, kos­ka jär­jes­töt pys­ty­vät orga­ni­soi­maan pie­nel­lä rahal­la suu­ren mää­rä vapaa­eh­tois­työ­voi­maa. Tämä ei kos­ke kaik­kia jär­jes­tö­jä. Kan­sa­lais­jär­jes­töt ovat inno­va­tii­vi­sem­pia ja vik­ke­lä­liik­kei­sem­piä kuin jul­ki­nen hal­lin­to. Van­ha kan­sa­lai­syh­teis­kun­ta tuot­taa moniar­voi­sen ja moni­ää­ni­sen yhteiskunnan.

Tätä ei pidä miten­kään roman­ti­soi­da. Eivät kaik­ki kan­sa­lais­jär­jes­töt ole mitään pyhi­myk­siä. Työm­me olles­sa vie­lä kes­ken Allergia‑, iho- ja ast­ma­liit­to havain­nol­lis­ti tätä ongel­maa tehokkaasti.

Joil­la­kin aloil­la jär­jes­tö­jä on yksin­ker­tai­ses­ti lii­kaa, jol­loin pääl­lek­käi­nen hal­lin­to tuot­taa tehot­to­muut­ta. Rahan­jaos­sa suo­si­taan ehkä lii­kaa van­ho­ja jär­jes­tö­jä sil­loin­kin, kun aika on kul­ke­nut nii­den ohi. Onnek­si veik­kaus­voit­to­ra­ho­ja ei ollut 1930-luvul­la. Meil­lä oli­si muu­ten vah­va jär­jes­tö­kent­tä tuke­mas­sa tuber­ku­loo­si­po­ti­lai­ta. Anti­bioo­tit nujer­si­vat tuber­ku­loo­sin ja roko­te polion. Sen jäl­keen kehit­ty­nyt lää­ke­hoi­to on nujer­ta­nut mui­ta­kin vai­kei­ta sai­rauk­sia, mut­ta ei nii­den jär­jes­tö­jen rahoitusta.

Nel­jä vaihtoehtoa

Tut­kim­me nel­jää vaihtoehtoa

 • Ei teh­dä mitään vaan jat­ke­taan kuten ennen ja toi­vo­taan, että köy­hä kan­sa alkaa taas haas­ka­ta vähiä raho­jaan uhkapeleihin
 • Siir­re­tään veik­kaus­voit­to­ra­hat yleis­kat­teel­li­sik­si heti ja jär­jes­tö­avus­tuk­set val­tion nor­maa­leik­si budjettimenoiksi.
 • Siir­re­tään veik­kaus­voit­to­ra­hat yleis­kat­teel­li­sik­si val­mis­te­lun jäl­keen ja kehi­te­tään siir­ty­mä­kau­den aika­na peri­aat­teet järjestöavustuksille
 • Siir­re­tään yleis­kat­teel­li­sik­si joi­tain nyt rahoi­te­tuis­ta menois­ta (Suo­men Aka­te­mia, Koti­mais­ten kiel­ten kes­kus jne) ja jat­ke­taan mui­den osal­ta kuten ennen.

Pidim­me vaih­toeh­toa kol­me par­haa­na ja kehi­tim­me sitä pidem­mäl­le kuin muita.

 1. Toi­von vakaas­ti, ettei vaih­toeh­to 1 toi­mi­si vaan pys­tyi­sim­me kit­ke­män peli­hait­to­ja tehokkaasti.
 2. ei oli­si hyvää hal­lin­toa, kos­ka bud­jet­ti­ra­hoi­tuk­sen peri­aat­tei­ta ei ehdit­täi­si kir­ja­ta lakiin.
 3. Tämä oli­si hyvä
 4. Tämä vaih­toeh­to sisäl­täi­si kaik­kien vaih­toeh­to­jen huo­not puo­let ja tuot­tai­si jat­ku­vaa rajan­ve­toa sii­tä, mitä rahoi­te­taan ja mitä ei.

Pidim­me tär­keä­nä suo­jel­la jär­jes­tö­ra­hoi­tus­ta äkil­li­sil­tä poliit­ti­sil­ta muu­tok­sil­ta. Nii­tä ei voi irrot­taa koko­naan demo­kraat­ti­ses­ta har­kin­nas­ta, mut­ta esi­täm­me par­la­men­taa­ris­ta neu­vot­te­lu­kun­taa käsit­te­le­mään asi­aa. Edus­kun­nan voi­ma­suh­teet ovat kui­ten­kin vakaam­pia kuin hal­li­tus­poh­ja. Esi­tim­me myös har­kit­ta­vak­si, voi­si­vat­ko bud­jet­ti­ke­hyk­set olla täs­tä osin vaa­li­kaut­ta pidem­piä, niin kuin eräät puo­lus­tus­voi­mien ja tien­pi­don mää­rä­ra­hat ovat.

Suos­tuin tähän työ­ryh­mään aika­naan vähän pit­kin ham­pain, kos­ka ole­tin hank­keen ole­van todel­la työ­läs. Meil­lä oli kui­ten­kin erin­omai­nen sih­tee­ri, Tee­mu Pek­ka­ri­nen, joka teki ras­kaan työn, mut­ta otti mei­dän ohjeem­me tun­nol­li­ses­ti huo­mioon. Jotain hyö­tyä siis koro­na-pan­de­mias­ta­kin. Hänen piti olla tämä vuo­si tut­ki­ja­vaih­dos­sa Yalen yli­opis­tos­sa, mut­ta ei ollutkaan.

= = = =

Kir­joi­tan tänään tai huo­men­na toi­sen kir­jauk­sen, jos­sa selos­tan enem­män omia näkemyksiäni.

 

 

 

 

 

 

29 vastausta artikkeliin “Mitä tehdä veikkausvoittorahoille?”

 1. Tätä ei pidä miten­kään roman­ti­soi­da. Eivät kaik­ki kan­sa­lais­jär­jes­töt ole mitään pyhi­myk­siä. Työm­me olles­sa vie­lä kes­ken Aller­gia, iho ja ast­ma­liit­to havain­nol­lis­ti tätä ongel­maa tehokkaasti.”

  Eivät­kö tuol­lai­set jär­jes­töt kes­ki­ty lähin­nä jäsen­ten­sä etu­jen aja­mi­seen muun yhteis­kun­nan kus­tan­nuk­sel­la? Tuber­ku­loo­sia tai polio­ta ei voi­tet­tu eturyhmäpolitikoinnilla.

  1. IK:
   Eivät­kö tuol­lai­set jär­jes­töt kes­ki­ty lähin­nä jäsen­ten­sä etu­jen aja­mi­seen muun yhteis­kun­nan kus­tan­nuk­sel­la? Tuber­ku­loo­sia tai polio­ta ei voi­tet­tu eturyhmäpolitikoinnilla. 

   Sur­ku­hu­pai­saa täs­sä on, että sekä veik­kaus­va­ro­ja saa­vat jär­jes­töt että nii­tä kerää­vä Veik­kaus ovat mer­kit­tä­väs­sä mää­rin suo­ja­työ­paik­ko­ja, min­kä asiain­ti­lan säi­lyt­tä­mi­nen on näi­den orga­ni­saa­tioi­den näkö­kul­mas­ta vie­lä tär­keäm­pää kuin ne hyvät tar­koi­tuk­set, jot­ka esi­te­tään toi­min­nan tarkoitukseksi. 🙂

  2. IK:
   Eivät­kö tuol­lai­set jär­jes­töt kes­ki­ty lähin­nä jäsen­ten­sä etu­jen aja­mi­seen muun yhteis­kun­nan kus­tan­nuk­sel­la? Tuber­ku­loo­sia tai polio­ta ei voi­tet­tu eturyhmäpolitikoinnilla.

   Vai ovat­ko kes­kit­täy­ty­neet aja­maan nii­den ihmis­ten etu­ja joil­la on esi­mer­kik­si tuber­ku­loo­si tai polio? Ja tar­vit­se­vat apua arjes­sa ja elä­mäs­sä näi­den tau­tien hoidossa.Tuberkuloosia ja polio­ta sai­ras­ta­neet ihmi­set eivät ole valin­neet sai­rauk­si­aan joten hei­tä on tur­ha syyl­lis­tää sai­rauk­sis­ta joka on kan­san­ter­vey­del­li­nen kysy­mys. Lääk

 2. Pidim­me tär­keä­nä suo­jel­la jär­jes­tö­ra­hoi­tus­ta äkil­li­sil­tä poliit­ti­sil­ta muu­tok­sil­ta. Nii­tä ei voi irrot­taa koko­naan demo­kraat­ti­ses­ta har­kin­nas­ta, mut­ta esi­täm­me par­la­men­taa­ris­ta neu­vot­te­lu­kun­taa käsit­te­le­mään asi­aa. Edus­kun­nan voi­ma­suh­teet ovat kui­ten­kin vakaam­pia kuin hallituspohja.”

  Joten­kin tulee mie­leen Yle-veron syn­ny­tys­tus­kat. Val­tion bud­je­tis­ta tule­vaa rahoi­tus­ta epäil­tiin niin vah­vas­ti, että piti luo­da oma kor­va­mer­kit­ty veron­sa. Miten voim­me uskoa demo­kra­ti­aan ja hyvin­voin­ti­val­tioon, mut­ta sit­ten kun kysees­sä on oman toi­min­nan rahoi­tus, luot­ta­mus­ta demo­kraat­ti­seen ja oikeu­den­mu­kai­seen pää­tök­seen­te­koon ei ole?

  1. Vil­le:

   Joten­kin tulee mie­leen Yle-veron syn­ny­tys­tus­kat. Val­tion bud­je­tis­ta tule­vaa rahoi­tus­ta epäil­tiin niin vah­vas­ti, että piti luo­da oma kor­va­mer­kit­ty veron­sa. Miten voim­me uskoa demo­kra­ti­aan ja hyvin­voin­ti­val­tioon, mut­ta sit­ten kun kysees­sä on oman toi­min­nan rahoi­tus, luot­ta­mus­ta demo­kraat­ti­seen ja oikeu­den­mu­kai­seen pää­tök­seen­te­koon ei ole?

   Yleis­ra­dio Oy on lais­sa mää­ri­tel­ty jul­ki­sen sek­to­rin pal­ve­lu. Kysees­sä ei ole vapaa­eh­toi­ses­ti rahoi­tet­tei­nen media. Kuin­ka Yle vero hei­ken­tää demo­kra­ti­aa tai oli­si yhtään epä­oi­keu­den­mu­kai­nen suh­tees­sa mui­hin jul­ki­sen sek­to­rin­pal­ve­lui­hin? Pitäi­si­kö VR:n juna­lii­ken­ne mukaan lukien rau­ta­tie ver­kos­to ja koko kalus­to yksi­tyis­tää ja siir­tyä näin ollen myös juna­lii­ken­tees­sä mark­ki­naeh­toi­seen toimintaan?

   1. Rahul Soma­ni: Yleis­ra­dio Oy onlais­sa mää­ri­tel­ty jul­ki­sen sek­to­rin pal­ve­lu. Kysees­sä ei ole­va­paa­eh­toi­ses­ti rahoi­tet­tei­nen­me­dia. Kuin­ka Yle vero hei­ken­tää demo­kra­ti­aa tai oli­si yhtään epä­oi­keu­den­mu­kai­nen suh­tees­sa mui­hin jul­ki­sen sek­to­rin­pal­ve­lui­hin? Pitäi­si­kö VR:n juna­lii­ken­ne mukaan lukien rau­ta­tie ver­kos­to ja koko kalus­to yksi­tyis­tää ja siir­tyä näin ollen myös juna­lii­ken­tees­sä mark­ki­naeh­toi­seen toimintaan? 

    Ei VR:ää ja rato­jen yllä­pi­toa var­ten tar­vi­ta omaa kor­va­mer­kit­tyä veroa. Jos ei las­ke­ta rato­jen yllä­pi­don kus­tan­nuk­sia, VR tuot­taa val­tiol­le rahaa: sen ole­mas­sao­lo ei perus­tu sub­ven­tioi­hin, jos ei de-fac­to-mono­po­lia­se­maa sel­lai­sek­si lasketa.

   2. Vil­le: Ei VR:ää ja rato­jen yllä­pi­toa var­ten tar­vi­ta omaa kor­va­mer­kit­tyä veroa. Jos ei las­ke­ta rato­jen yllä­pi­don kus­tan­nuk­sia, VR tuot­taa val­tiol­le rahaa: sen ole­mas­sao­lo ei perus­tu sub­ven­tioi­hin, jos ei de-fac­to-mono­po­lia­se­maa sel­lai­sek­si lasketa. 

    VR:llä on kyl­lä hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­tees­sä Suo­mes­sa saman­lai­nen mono­po­li ase­ma mitä Yleis­ra­diol­la oli aiem­min. Yleis­ra­dion mono­po­li puret­tiin 1994 . Kyl­lä molem­pia VR:ää ja Yleis­ra­dio­ta sub­ven­tioi­daan val­tion rahoi­tuk­sel­la. Oli kysees­sä suo­ra bud­jet­ti tuki rai­de ver­kos­ton yllä­pi­tä­mi­ses­sä. Tai suo­ra vero­tu­ki . Lop­pu­jen lopuk­si kysees­sä on val­tion tuki. Mis­sä muo­dos­sa se ilme­nee on sit­ten toi­nen jut­tu ja onko nykyi­sel­le jär­jes­te­lyl­le parem­pia toi­mi­via vaih­toeh­to­ja niin se on toi­nen kes­kus­te­lu muus­sa yhtey­des­sä. Osmo Soi­nin­vaa­ra ker­toi­kin että hän kir­joit­taa asias­ta vie­lä lisää

   3. Vil­le:
    Ei VR:ää ja rato­jen yllä­pi­toa var­ten tar­vi­ta omaa kor­va­mer­kit­tyä veroa. Jos ei las­ke­ta rato­jen yllä­pi­don kus­tan­nuk­sia, VR tuot­taa val­tiol­le rahaa: sen ole­mas­sao­lo ei perus­tu sub­ven­tioi­hin, jos ei de-fac­to-mono­po­lia­se­maa sel­lai­sek­si lasketa.

    Ei tuo ihan niin de-fac­to ole. Ensin­nä­kin ratain­ves­toin­nit mak­se­taan nyt siel­tä val­tion bud­je­tis­ta suo­raan. VR ei nii­tä mak­sa. Toi­sek­seen, rau­ta­tie­lii­ken­teel­le on sää­det­ty mer­kit­tä­vät laki­sää­tei­set vero­hel­po­tuk­set, kuten die­sel­ve­rot­to­muus ja säh­kö­ve­rot­to­muus. Jopa monet nyt tap­piol­li­set rek­ka­fir­mat teki­si­vät voit­toa, jos sai­si­vat vas­taa­vas­ti die­se­lin­sä hal­vem­mal­la. Kyse aina­kin die­sel­ve­rot­to­muu­den osal­ta on ollut sub­ven­tios­ta, joi­la VR:n tulos­ta tue­taan. Säh­kö­ve­rot­to­muus­kaan ei ympä­ris­tö­nä­kö­kul­mas­ta ole aina­kaan yksi­no­maan hyvä asia, kos­ka se ei kan­nus­ta VR:ää kehit­tä­mään ener­gia­te­hok­kuut­taan ja uusi­maan kalus­to­aan energiatehokkaampaan.

    VR jul­kai­see vuo­den 2020 tulos­tie­ton­sa kai lähi­päi­vi­nä. Tois­tai­sek­si vii­me vuo­del­ta on jul­kais­tu vas­ta tam­mi-syys­kuun tulos. Se oli tie­dot­teen mukaan tap­piol­li­nen ver­tai­lu­kel­poi­sen lii­ke­toi­min­nan osal­ta (VR Trac­kin yri­tys­kaup­pa ei muka­na tar­kas­te­lus­sa). Jos tulos oikais­tai­siin sub­ven­tioi­den arvo lisä­ten, tulos oli­si ollut sel­väs­ti enem­män­kin tappiollinen.

   4. Vil­le: Ei VR:ää ja rato­jen yllä­pi­toa var­ten tar­vi­ta omaa kor­va­mer­kit­tyä veroa. Jos ei las­ke­ta rato­jen yllä­pi­don kus­tan­nuk­sia, VR tuot­taa val­tiol­le rahaa: sen ole­mas­sao­lo ei perus­tu sub­ven­tioi­hin, jos ei de-fac­to-mono­po­lia­se­maa sel­lai­sek­si lasketa. 

    Kyl­lä VR:ssä on eri lip­pu­ja joi­den hin­to­ja sub­ven­tioi­daan. Yle­ve­ros­ta on vapau­tet­tu jos tulot on alle 14 000 euroa.

 3. Eikö peli­mo­no­po­lia voi­si kor­va­ta peli­li­sens­si­jär­jes­tel­mäl­lä, jos­sa raha­pe­liyh­tiöl­tä peri­tään sadan pro­sen­tin vero voi­tos­ta? Tai, jos halu­taan jär­jes­tel­mä, jos­sa tätä ei voi kier­tää eri­lai­sil­la yri­tys­lai­na­jär­jes­te­lyil­lä ja joh­don pal­koil­la, esi­mer­kik­si nykyi­sen Veik­kauk­sen puh­das­ta voit­to­pro­sent­tia vas­taa­va vero lii­ke­vaih­dos­ta? Eli teh­dään raha­pe­lin pidos­ta niin kan­nat­ta­ma­ton­ta, että yksi­tyi­nen­kin fir­ma toi­mii käy­tän­nös­sä yleis­hyö­dyl­li­se­nä. EU antaa meil­le mah­dol­li­suu­den mää­ri­tel­lä vero­tuk­sem­me tason itse. Samaa kei­noa voi­si käyt­tää myös alko­ho­lin etä­myyn­nis­sä: sal­li­taan se, mut­ta ase­te­taan toi­min­nal­le niin kor­kea hait­ta­ve­ro, ettei kenen­kään kan­na­ta etä­os­taa alkoholia.

  Tätä voi­si sit­ten vah­vis­taa sil­lä, että anne­taan pan­keil­le vel­vol­li­suus periä ulko­mais­ten raha­pe­liyh­tiöi­den tän­ne suo­rit­ta­mis­ta tal­le­tuk­sis­ta läh­de­ve­ro, jos­sa huo­mioi­daan val­tiol­ta saa­mat­ta jää­nyt tuot­to. Sopi­va sum­ma on esim. sata pro­sent­tia raha­pe­li­voi­tois­ta, mis­tä voi­si saa­da palau­tuk­sen takai­sin, kun­han osoit­taa, kuin­ka pal­jon voi­ton mak­sa­neen raha­pe­li­fir­man oli­si tul­lut tilit­tää Suo­men val­tiol­le samas­ta liikevaihdosta.

  1. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen:
   EU antaa meil­le mah­dol­li­suu­den mää­ri­tel­lä vero­tuk­sem­me tason itse. Samaa kei­noa voi­si käyt­tää myös alko­ho­lin etä­myyn­nis­sä: sal­li­taan se, mut­ta ase­te­taan toi­min­nal­le niin kor­kea hait­ta­ve­ro, ettei kenen­kään kan­na­ta etä­os­taa alkoholia.

   EU:n sisä­mark­ki­noil­la uhka­pe­lit eivät ole avat­tu kil­pai­lul­le ja mones­sa EU mais­sa uhka­pe­laa­mi­nen on koko­naan kiel­let­ty tai rajoitettu. 

   Alko­ho­lin etä­myyn­nin rajoi­tuk­ses­sa on kysees­sä on sii­tä että EU komis­sio kat­soo sen rik­ko­van sisä­mark­ki­noi­den sään­tö­jä. Kun Suo­mi liit­tyi Euroo­pan unio­niin 1995 Alkon mono­po­li kysee­na­lais­tet­tiin jo tuol­loin EU:n komis­sion toi­mes­ta . Poh­jois­maat sai­vat eri­tyis­lu­van jat­kaa mono­po­lia (mukaan lukien Nor­ja ja Islan­ti jot­ka ovat osa sisä­mark­ki­noi­ta ETA:n kaut­ta). Poh­jois­maat eivät voi­neet periä kor­kei­ta lisä­tul­le­ja ulko­maa­lai­sis­ta juomista. 

   Etä­myyn­ti kiis­tan loi verk­ko­kaup­pa joka ei ollut ajan­koh­tai­nen vie­lä 1995.

 4. Jär­jes­töt ovat yksi Suo­men kor­rup­tion kul­ma­ki­vis­tä. Miet­ti­sin vakaas­ti sitä, että mik­si niil­le yli­pää­tään mak­se­taan mitään jul­kis­ta rahoitusta.

  Siel­lä istuu hal­li­tuk­sis­sa ja palk­kio­duu­neis­sa loput­to­mas­ti sopi­via yhteyk­siä elä­män­sä aika­na kerän­nei­tä ihmisiä.

  Kaik­ki val­tion bud­jet­tiin ja sum­mal­la lei­ka­taan tulo­ve­roa pudottamalla.

  Ihmi­set lah­joit­ta­koon ydis­tyk­sil­le joi­den toi­min­nan koke­vat tarpeelliseksi.

  1. Sepi:
   Jär­jes­töt ovat yksi Suo­men kor­rup­tion kul­ma­ki­vis­tä. Miet­ti­sin vakaas­ti sitä, että mik­si niil­le yli­pää­tään mak­se­taan mitään jul­kis­ta rahoitusta.Kaikki val­tion bud­jet­tiin ja sum­mal­la lei­ka­taan tulo­ve­roa pudottamalla.Ihmiset lah­joit­ta­koon ydis­tyk­sil­le joi­den toi­min­nan koke­vat tarpeelliseksi. 

   Jos pidät ainoa vaih­toeh­to­na yksi­tyis­ten lah­joi­tus­ta yhdis­tys­toi­min­nal­le niin oli­si­ko yksi­tyis­ten lah­joi­tuk­set sit­ten olta­va vero­va­pai­ta? Miten val­tion­bud­jet­ti oli­si täl­löi­nen tasa­pai­nos­sa kun eri veroe­dut leik­kai­si­vat sii­tä pois näi­den lah­joi­tus­ten kautta?

   1. Rahul Soma­ni: Jos pidät ainoa vaih­toeh­to­na yksi­tyis­ten lah­joi­tus­ta yhdis­tys­toi­min­nal­le niin oli­si­ko yksi­tyis­ten lah­joi­tuk­set sit­ten olta­va vero­va­pai­ta? Miten val­tion­bud­jet­ti oli­si täl­löi­nen tasa­pai­nos­sa kun eri veroe­dut leik­kai­si­vat sii­tä pois näi­den lah­joi­tus­ten kautta? 

    Ehkä paras tapa oli­si, että yhdis­tys­ten toi­min­taan suh­tau­du­taan kuten mihin tahan­sa osto­pal­ve­luun. Kil­pai­lu­te­taan yhteis­kun­nan kan­nal­ta tar­peel­li­set pal­ve­lut, joi­ta jul­ki­nen sek­to­ri ei voi tai halua itse tuot­taa. Rahoi­tus kul­ki­si val­tion bud­je­tin kaut­ta ja vuo­sit­tain arvioi­tai­siin min­kä ver­ran mihin­kin asi­aan käy­te­tään rahaa. Mikään ei estäi­si yhdis­tyk­siä hank­ki­mas­ta myös muu­ta rahoi­tus­ta. Lah­joi­tus­ten ei kui­ten­kaan pidä olla vero­va­pai­ta (pait­si pien­ten sel­lais­ten, kos­ka ne aiheut­ta­vat enem­män hal­lin­nol­li­sia kulu­ja kuin tuottavat…)

 5. Tie­dän kuin­ka suu­ris­sa veik­kaus­voit­to­jen saa­jaor­ga­ni­saa­tiois­sa tör­sä­tään lop­pu­vuo­des­ta rahaa, jot­ta ensi­vuon­na saa­tai­siin samat rahat. 

  Hyvin teho­ton­ta rahan tuh­laus­ta. Mie­les­tä­ni tuli­si jakaa val­tion bud­je­tin kaut­ta, jol­loin saa­ja­ta­ho­jen syy­ni oli­si kovempi

 6. IK: Eivät­kö tuol­lai­set jär­jes­töt kes­ki­ty lähin­nä jäsen­ten­sä etu­jen aja­mi­seen muun yhteis­kun­nan kus­tan­nuk­sel­la? Tuber­ku­loo­sia tai polio­ta ei voi­tet­tu eturyhmäpolitikoinnilla

  Kuten esi­mer­kik­si museot, kir­jas­tot, SPR, Pelas­ta­kaa lap­set ry, kaik­ki urhei­luun ja lii­kun­taan anne­tut rahat. Aika raju heit­to tuo “oman edun aja­mi­nen”. Suu­ren osan noi­den jär­jes­tö­jen työs­tä teke­vät vapaa­eh­toi­set vain orga­ni­saat­to­rit ovat pal­kal­li­sia. Nyt esim. noi­den jär­jes­tö­jen rahoi­tus tulee siis val­tiol­ta. Jos kaik­ki raha kerät­täi­siin lah­joi­tuk­sil­la, voi­si se antaa mah­dol­li­suu­det pai­nos­tuk­sel­le rahoit­ta­jan halua­maan suuntaan.

 7. Veik­kaus, Alko, Digi­ta, For­tu­min säh­kön­siir­to­lii­ke­toi­min­nan myyn­ti Carunalle…
  Kaik­ki samaa jat­ku­moa, jos­sa luon­nol­li­sia mono­po­le­ja myy­dään yksi­tyi­sil­le ja samaan aikaan val­tio pitää kai­kil­la teko­syil­lä itsel­lään mono­po­le­ja lii­ke­toi­min­ta-alueil­la, joi­hin sopi­si yksityistäminen.

  Eri­lai­sia jär­jes­tö­jä hyvin lähel­tä tai sisäl­tä seu­ran­nee­na voi­si tode­ta että…
  * Jär­jes­töis­sä euro/tuotokset suh­de on erin­omai­nen, kos­ka iso osa työs­tä teh­dään vapaa­eh­tois­voi­min. Jär­jes­tö­jen tuke­mi­nen on siis hyvin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta rahankäyttöä.
  * Vakiin­tu­neet rahoi­tus­mal­lit (minis­te­riöi­den, Veik­kauk­sen, sää­tiöi­den jne.) tuo­vat ennus­tet­ta­vuut­ta ja jat­ku­vuut­ta, mut­ta teke­vät jär­jes­töis­tä myös lais­ko­ja kehit­tä­mään toi­min­taan­sa ja vaih­toeh­toi­sia tulo­ra­hoi­tuk­sen muotoja.
  * Vakiin­tu­neet rahoi­tus­mal­lit ovat hyvin vakiin­tu­nei­ta ja estä­vät siten uusien jär­jes­tö­jen pää­syn näi­den rahoi­tus­ten piiriin.
  * Vakiin­tu­neet rahoi­tus­mal­lit ohjaa­vat luo­vaan rapor­toin­tiin ja toi­min­ta­ker­to­muk­siin, joi­den teh­tä­vä on var­mis­taa saman rahoi­tuk­sen jat­ku­vuus myös niis­sä tilan­teis­sa, jois­sa luvut ja teke­mi­nen eivät enää tosia­sias­sa tue rahoi­tuk­sen saamista.

  1. Minä Oy:
   Veik­kaus, Alko, Digi­ta, For­tu­min säh­kön­siir­to­lii­ke­toi­min­nan myyn­ti Carunalle…
   Kaik­ki samaa jat­ku­moa, jos­sa luon­nol­li­sia mono­po­le­ja myy­dään yksi­tyi­sil­le ja samaan aikaan val­tio pitää kai­kil­la teko­syil­lä itsel­lään mono­po­le­ja lii­ke­toi­min­ta-alueil­la, joi­hin sopi­si yksityistäminen.

   Alko ja Digi­ta eivä ole kyl­lä luon­nol­li­sia mono­po­le­ja. Tosin vain säh­kön­siir­to on täl­läi­nen esi­merk­ki on luon­non­mo­no­po­li. Veik­kauk­sen luon­ne on hiu­kan eri­lai­nen kuin luon­nol­li­nen mono­po­li kos­ka Veik­kauk­ses­sa kysees­sä on uhka­pe­le­aa­mi­nen ja monis­sa mais­sa uhka­pe­lit ovat joko mono­po­le­ja tai lisens­si­jär­jes­tel­mäl­lä luvi­tet­tu (esim Ruot­sis­sa ja Yhdys­val­tain eri osa­val­tiois­sa) tai sit­ten uhka­pe­laa­mi­nen on koko­naan kiel­let­ty lii­ke­toi­min­ta­na (esim Japanissa) .

  2. Minä Oy:

   Eri­lai­sia jär­jes­tö­jä hyvin lähel­tä tai sisäl­tä seu­ran­nee­na voi­si tode­ta että…
   * Jär­jes­töis­sä euro/tuotokset suh­de on erin­omai­nen, kos­ka iso osa työs­tä teh­dään vapaa­eh­tois­voi­min. Jär­jes­tö­jen tuke­mi­nen on siis hyvin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta rahankäyttöä.

   Jär­jes­tö­toi­min­taa myös lähel­tä seu­ran­nee­na tote­ai­sin, että edel­lä mai­nit­tu pitää paik­kan­sa osan jär­jes­töis­tä koh­dal­la, osan ei. On jär­jes­tö­jä, joi­den lähes ainoa teh­tä­vä tun­tuu ole­van pal­ka­tun hen­ki­lös­tön työl­lis­tä­mi­nen, ja jois­sa jär­jes­tön jäsen­kun­nan teh­tä­vä on pahim­mil­laan lähin­nä paran­taa jäsen­lu­kui­na avus­tus­ten saa­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Ja sit­ten on jär­jes­tö­jä, jois­sa suu­rin osa työs­tä teh­dään vapaa­eh­tois­toi­min. Olen näh­nyt jär­jes­tö­jä, jot­ka saa­vat alle 2000 euron vuo­si­bud­je­til­la sään­nöl­li­ses­ti aikaan enem­män kuin toi­set yli 100 000 euron vuo­si­bud­je­til­la. Ensin mai­ni­tul­la ei ole tyy­pil­li­ses­ti esi­mer­kik­si edes toi­mi­ti­la­ku­lu­ja, eikä palk­ko­ja mak­se­ta, vaan kaik­ki raha käy­te­tään jär­jes­tön toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­seen vapaa­eh­tois­voi­min, kun taas jäl­kim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa toi­mi­ti­la­ku­lut ja pal­kat sekä eri­lai­set osto­pal­ve­lut syö­vät bud­je­tis­ta lähes kai­ken. Lisäk­si kir­jan­pi­to ja tilin­tar­kas­tus oste­taan osto­pal­ve­lu­na, mis­tä jo aiheu­tuu tyy­pil­li­ses­ti tuon kokoi­ses­sa jär­jes­tös­sä muu­ta­man tuhan­nen euron menot vuo­si­ta­sol­la — kun taas vapaa­eh­tois­voi­min pyö­ri­vät jär­jes­töt teke­vät kir­jan­pi­don ja toi­min­nan­tar­kas­tuk­sen­kin usein tal­koo­töi­nä. Esi­mer­kik­si jär­jes­tön net­ti­si­vun voi saa­da aikaan vapaa­eh­tois­voi­min niin, että pal­ve­lus­ta mak­se­taan ser­ve­ri- ja domain­mak­su­ja 50 euroa vuo­des­sa, tai niin, että net­ti­si­vu­jen hoi­dos­ta mak­se­taan ulko­puo­li­sel­le pal­ve­lun­tar­joa­jal­le 50 000 euroa vuo­des­sa — ja lop­pu­tu­los voi sil­ti olla samaa­kin tasoa. Aina ei toki ole niin.

   On ole­mas­sa pal­jon tehok­kai­ta jär­jes­tö­jä. Ja on ole­mas­sa pal­jon jär­jes­tö­jä, jot­ka kulut­ta­vat rahaa, mut­ta joi­den toi­min­ta ei pal­joa­kaan muu­ta maa­il­mas­sa ver­rat­tu­na sii­hen, jos jär­jes­töä ei oli­si edes olemassa.

 8. Osmo Soi­nin­vaa­ra: “Rahan­jaos­sa suo­si­taan ehkä lii­kaa van­ho­ja jär­jes­tö­jä sil­loin­kin, kun aika on kul­ke­nut nii­den ohi. Onnek­si veik­kaus­voit­to­ra­ho­ja ei ollut 1930-luvul­la. Meil­lä oli­si muu­ten vah­va jär­jes­tö­kent­tä tuke­mas­sa tuber­ku­loo­si­po­ti­lai­ta. Anti­bioo­tit nujer­si­vat tuber­ku­loo­sin ja roko­te polion. Sen jäl­keen kehit­ty­nyt lää­ke­hoi­to on nujer­ta­nut mui­ta­kin vai­kei­ta sai­rauk­sia, mut­ta ei nii­den jär­jes­tö­jen rahoitusta.”

  Tähän ensin pie­ni his­to­rial­li­nen tar­ken­nus: nykyi­nen Veik­kaus syn­tyi 2017 kol­men yri­tyk­sen fuusios­sa, jois­ta kol­mes­ta van­hin oli perus­tet­tu 1930-luvul­la: Raha-auto­maat­tiyh­dis­tys r.y. 1938.

  Mut­ta toi­nen tar­ken­nus var­hai­sem­mal­ta ajal­ta: tämä­kään ei kumoa, vaan pikem­min­kin tukee väi­tet­tä­si. Vuon­na 1926 val­tio­neu­vos­to antoi kan­sal­li­soop­pe­ral­le ja kan­sal­lis­teat­te­ril­le luvan myy­dä raha-arpo­ja. Arpa­jai­set jär­jes­ti Oy Finans­si­lai­tos, arpo­jen myyn­ti alkoi 1.10.1926 ja ensim­mäi­nen arvoin­ta oli 9.11.1926.
  Kan­sal­lis­kir­jas­to tar­jo­aa esim. täm­möi­sen tie­don asiasta:
  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1590206?page=3

  Raha-arvat siir­tyi­vät Hel­sin­gin Osa­ke­pan­kin tytä­ryh­tiöl­tä Finans­si­lai­tok­sel­ta Veik­kaus Oy:lle 1976.

  Nämä kak­si, Suo­men kan­sal­li­soop­pe­ra ja Suo­men kan­sal­lis­teat­te­ri, ovat siis saa­neet veik­kaus­voit­to­ra­ho­ja, ei tosin koko aikaa täl­lä nimel­lä, jo mel­kein 100 vuotta.

 9. Mitä työ­ryh­mäs­sä kes­kus­tel­tiin sii­tä, että veik­kaus­voit­to­va­ro­ja on käy­tet­ty myös laki­sää­teis­ten pal­ve­lu­jen rahoit­ta­mi­seen. Ymmär­tääk­se­ni osa yleis­ten kir­jas­to­jen kehi­tys­ra­hois­ta tulee tuos­ta potis­ta. Oli­ko huo­mioi­ta täs­tä asias­ta — ei ole pelk­kää jär­jes­tö­ra­hoi­tus­ta vaan instru­ment­tia on ilmei­ses­ti käy­tet­ty myös muuhun.

 10. Ylen eili­sen jutun mukaan Veik­kauk­sen tuo­tot tip­pui­vat vii­me vuon­na yli 400 M€. Samaan aikaan digi­taa­li­ses­sa kana­vas­sa ei näy kas­vua nimek­si­kään, joten pelaa­mi­nen koko­nai­suu­te­na vähe­ni mer­kit­tä­väs­ti. Kos­ka mitä ilmei­sim­min val­tao­sa täs­tä tipu­tuk­ses­ta tuli kiin­ni pide­tyis­tä peli­au­to­maa­teis­ta, voi­si mel­ko uskot­ta­vas­ti arvioi­da tämän tuo­ton tipu­tuk­sen vähen­tä­neen vähä­va­rais­ten, kan­sa­ne­lä­ke­läis­ten, työt­tö­myys­tur­van ja toi­meen­tu­lo­tuen varas­sa ole­vien sääs­tä­neen vähin­tään 300 M€ kaup­po­jen etei­ses­sä vaa­ni­van moo­lo­kin kidasta. 

  Kysees­sä on niin suu­ri sum­ma rahaa, että sen luu­li­si näky­vän sääs­töi­nä jos­sain. Kos­ka val­tao­sa peli­tuo­tois­ta revi­tään niil­tä, joil­la ei ole varaa pela­ta, lait­tei­den sulun on täy­ty­nyt joko lisä­tä mer­kit­tä­väs­ti kym­me­nien tuhan­sien ihmis­ten elin­ta­soa (jos tuet ennal­laan), tai vähen­tää heil­le mak­set­ta­vien tukien mää­rää (jos kulu­tus ennal­laan). Par­haas­sa tapauk­ses­sa molem­mat hyvät vai­ku­tuk­set ovat toteutuneet.

  Tie­tääk­se­ni Suo­mes­sa ei ole teh­ty tut­ki­muk­sia sii­tä, mikä on peli­toi­min­nan yhteis­kun­nal­li­nen kus­tan­nus, kos­ka se oli­si voi­nut muut­taa kuvaa ilmai­sis­ta hyviin tar­koi­tuk­siin jae­tuis­ta tuo­tois­ta. Austra­lias­sa tätä oli tut­kit­tu, ja muis­taak­se­ni kus­tan­nus oli 1,7–4,5 ‑ker­tai­nen peli­toi­min­nan tuot­toon ver­rat­tu­na. Nyt oli­si erin­omai­nen mah­dol­li­suus tut­kia tätä 2020 datal­la, kos­ka sato­jen mil­joo­nien sääs­tön peli­tap­piois­sa voi­si aja­tel­la jo näky­vän tilastoissa. 

  Uskon, että peli­toi­min­nan kus­tan­nuk­set ovat sen tuot­to­ja suu­rem­mat jo euroi­na, pelien aiheut­ta­mas­ta inhi­mil­li­ses­tä kär­si­myk­ses­tä puhu­mat­ta­kaan. Mut­ta uskon lisäk­si oli­si muka­va näh­dä tut­kit­tua tie­toa aihees­ta. Ehkä aika oli­si sii­hen kypsä.

  1. Pelaa­jien häviöt ovat pie­nen­ty­neet enem­män kuin Veik­kauk­sen voi­tot, kos­ka Veik­kausel­la on peli­au­to­maa­teis­ta myös meno­ja, jot­ka ovat piuenentyneet.

  2. OJ: Ylen eili­sen jutun mukaan Veik­kauk­sen tuo­tot tip­pui­vat vii­me vuon­na yli 400 M€. Samaan aikaan digi­taa­li­ses­sa kana­vas­sa ei näy kas­vua nimek­si­kään, joten pelaa­mi­nen koko­nai­suu­te­na vähe­ni mer­kit­tä­väs­ti. Kos­ka mitä ilmei­sim­min val­tao­sa täs­tä tipu­tuk­ses­ta tuli kiin­ni pide­tyis­tä peli­au­to­maa­teis­ta, voi­si mel­ko uskot­ta­vas­ti arvioi­da tämän tuo­ton tipu­tuk­sen vähen­tä­neen vähä­va­rais­ten, kan­sa­ne­lä­ke­läis­ten, työt­tö­myys­tur­van ja toi­meen­tu­lo­tuen varas­sa ole­vien sääs­tä­neen vähin­tään 300 M€ kaup­po­jen etei­ses­sä vaa­ni­van moo­lo­kin kidasta.

   Kysees­sä on niin suu­ri sum­ma rahaa, että sen luu­li­si näky­vän sääs­töi­nä jos­sain. Kos­ka val­tao­sa peli­tuo­tois­ta revi­tään niil­tä, joil­la ei ole varaa pela­ta, lait­tei­den sulun on täy­ty­nyt joko lisä­tä mer­kit­tä­väs­ti kym­me­nien tuhan­sien ihmis­ten elin­ta­soa (jos tuet ennal­laan), tai vähen­tää heil­le mak­set­ta­vien tukien mää­rää (jos kulu­tus ennal­laan). Par­haas­sa tapauk­ses­sa molem­mat hyvät vai­ku­tuk­set ovat toteutuneet.

   Noin on, ellei sit­ten ole käy­nyt niin, että pelaa­mis­ta on siir­ty­nyt net­tiin — muu­al­le kuin Veik­kauk­sel­le. Veik­kauk­sen mark­ki­nao­suus net­ti­pe­leis­tä on ilmei­ses­ti vuo­si vuo­del­ta kutis­tu­nut. Viral­li­ses­ti voi­mas­sa on mono­po­li, mut­ta netis­sä val­tioi­den rajoil­la ei ole samal­la tavoin mer­ki­tys­tä kuin fyy­sis­ten peli­ko­nei­den tapauksessa.

   Perus­toi­meen­tu­lo­tuen nor­maa­li­me­not ovat vii­mei­sen puo­len vuo­den aika­na alen­tu­neet (jos ei huo­mioi­da val­tion mak­sa­maa eri­tyis­ko­ro­tus­ta koro­naan liit­tyen, vaan vain nor­maa­lin perus­toi­meen­tu­lo­tu­ki­lain mukais­ta osaa perus­toi­meen­tu­lo­tues­ta) — mut­ta on vai­kea sanoa, mis­tä se joh­tuu. Esi­mer­kik­si yrit­tä­jil­le suun­na­tut eri­tyis­tuet ovat tiput­ta­neet yrit­tä­jiä toi­meen­tu­lo­tuen pii­ris­tä ja sil­lä­kin on ollut toi­meen­tu­lo­tu­ki­me­no­ja alen­ta­va vai­ku­tus, että Kela muut­ti toi­meen­tu­lo­tu­ki­me­no­jen tul­kin­taa kes­ken vuo­den rahoi­tus­vas­tik­kei­den osal­ta, jot­ka se oli aiem­min huo­mioi­nut toi­meen­tu­lo­tues­sa menoik­si, mut­ta joi­ta se ei huo­mioi enää menoik­si lai­nan­ly­hen­nys­ten osal­ta. Se lain­tul­kin­nal­li­nen muu­tos ilmei­ses­ti on romah­dut­ta­nut toi­meen­tu­lo­tuen myön­tä­mi­sen kes­ken vuo­den 2020 osa­kea­sun­nois­sa asu­vil­le. Voi olla, että raha­pe­laa­mi­nen­kin voi­si olla yksi seli­tyk­sis­tä sil­le, että toi­meen­tu­lo­tuen myön­tä­mi­nen euro­mää­räi­ses­ti näkyy vähen­ty­neen vuo­den 2020 ede­tes­sä — vaik­ka samaan aikaan mm. asu­mis­tuen ja työt­tö­myy­se­tuuk­sien saa­jien mää­rät ovat var­sin rei­lus­ti kasvaneet.

 11. Olen iloi­nen. Raport­ti oli mel­ko hyvä. Pel­kä­sin, että tässä(kin) rapor­tis­sa vain pää­dy­tään kehu­maan kor­rup­tioon ja jul­kis­ten varo­jen tuh­lai­luun kan­nus­ta­vaa jär­jes­te­lyä. Vie­lä oli­si syy­tä tut­kia mik­si tämän­kin asian kor­jaa­mi­nen kes­ti kym­me­niä vuo­sia. Saman­hen­ki­nen tais­to oli pari­kym­men­tä­vuot­ta sit­ten kun hank­kiu­duim­me eroon pörs­siyh­tiöi­den laa­jois­ta ja pal­jol­ti polii­ti­kois­ta koos­tu­vis­ta hallintoneuvostoista.
  Ehdo­tan suur­ta kor­rup­tion vas­tais­ta ohjel­maa 2023 edus­kun­ta­vaa­lien pää­tee­mak­si. Mones­sa maas­sa kor­rup­tion vas­tai­nen tais­te­lu nos­te­taan näky­väk­si kor­keim­man prio­ri­tee­tin toiminnaksi.
  Käy­tän­nön­ta­son seu­raa­vik­si hank­keik­si ehdo­tan osuus­kaup­po­jen edus­ta­jis­toi­hin ja sosi­aa­li­tur­va­ra­has­to­jen hal­lin­toon liit­ty­vien kor­rup­tio­alt­tii­den kuvioi­den poistamisen.

 12. mitä nois­tä miet­ti­mään ja mur­het­ta kan­ta­maan. Vii­me vuo­den tulok­ses­ta ei juu­ri jää jakoa . kaik­ki menee vir­ka­mies­ten pala­ve­rei­hin , sam­pan­jaan ja illallisiin.

 13. Mik­si täs­sä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa puhu­taan vain jär­jes­tö­tuis­ta, kun edun­saa­jia on mer­kit­tä­väl­lä taval­la mui­ta­kin? Suo­men Aka­te­mia, Tai­teen edis­tä­mis­kes­kuk­sen kaut­ta jaet­ta­vat varat, kult­tuu­ri­lai­tok­set, kun­tien nuo­ri­so­toi­min­ta — nämä eivät ole järjestöjä.

 14. On väi­tet­ty, että veik­kaus­mo­no­po­lin EU-kel­poi­suus menee, jos rahat mene­vät val­tion poh­jat­to­maan kas­saan, eivät­kä kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen tuke­mi­seen. Saa­mam­me sel­vi­tyk­sen (Allan Rosas) mukaan asia ei ole näin. Mono­po­lia voi perus­tel­la vain peli­hait­to­jen ja rikol­li­suu­den tor­jun­nal­la. Hyviin tar­koi­tuk­siin tule­vat tuo­tot ovat mono­po­lin myön­tei­nen sivu­tuo­te, ne eivät saa olla mono­po­lin peruste.”

  Tuo on mie­len­kiin­toi­nen tie­to. On mie­len­kiin­tois­ta, että myös lai­voil­la ja netis­sä pele­jään suo­mek­si­kin aktii­vi­ses­ti kaup­paa­val­la PAFil­la on yhä raha­pe­li­mo­no­po­li, jos raha­pe­li­mo­no­po­li saa olla vain peli­hait­to­jen ja rikol­li­suu­den tor­jun­nan perus­teel­la. PAFin raha­pe­li­au­to­maat­tien ikä­ra­jo­ja lai­voil­la ei aina­kaan omien havain­to­je­ni mukaan ole kos­kaan lai­val­la olles­sa­ni val­vot­tu. Ahve­nan­maan maa­kun­ta­hal­lin­non 100 %:sti omis­ta­man PAFin pelien­myyn­ti­si­vus­tot ovat Ahve­nan­maan maa­kun­ta­hal­lin­non alais­ten orga­ni­saa­tioi­den jou­kos­sa kai ainoat, joi­den sisäl­tö on laa­jas­ti suo­men­net­tu — kai­ke­ti sik­si, että tar­koi­tus on saa­da myös suo­men­kie­li­siä pelaa­jia netin­kin kaut­ta. Monia mui­ta tie­to­ja maa­kun­ta­hal­lin­non yllä­pi­tä­mis­tä asiois­ta ei löy­dä kuin ruot­sik­si. PAFin­kin osal­ta yri­ty­se­sit­te­ly­osiot sen net­ti­si­vuil­la ovat vain ruot­sik­si ja englan­nik­si, eli nii­tä tie­to­ja ei pelaa­mi­seen kan­nus­ta­vis­ta osiois­ta poi­ke­ten ole suo­men­net­tu. Olen ollut sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että tuo­ta mono­po­lia on perus­tel­tu Ahve­nan­maan auto­no­mial­la, mut­ta peli­hait­to­jen ehkäi­sy­pyr­ki­myk­siin en ole aina­kaan lai­voil­la juu­ri tör­män­nyt. Eikä PAFin net­ti­si­vu­kaan sil­tä näy­tä, että siel­lä kau­heas­ti yri­tet­täi­siin kan­nus­taa edes pelion­gel­mai­sia ihmi­siä ole­maan pelaa­mat­ta. Päin­vas­toin — täy­tin huvik­se­ni PAFin pelion­gel­ma­tes­tin lait­ta­mal­la kaik­kiin kysy­myk­siin pelion­gel­mai­sim­man mah­dol­li­sen vas­tauk­sen — ja pää­dyin sivul­le, jos­sa luki “Pelaa vas­tuul­li­ses­ti”. Eli kan­nus­tet­tiin pelaa­maan lisää raha­pe­le­jä sen sijaan, että oli­si sanot­tu, että älä pelaa, tai että kan­nam­me vas­tuum­me, emme­kä anna näin peli­riip­pu­vai­sen ihmi­sen pelata.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.