Voisiko nuorten elämän vapauttaa, kun riskiryhmät on rokotettu?

Kun ikäih­mi­set ja muut ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu, onko enää perus­tei­ta rajoit­taa nuor­ten elä­mää hei­dän suojelemisekseen?

Koro­na­pan­de­mian ikä­viä puo­lia on nuor­ten tule­vai­suu­den uhraa­mi­nen, jot­ta ikäih­mi­set eivät sai­ras­tu. Koro­na on ikäih­mi­sil­le todel­la vaa­ral­li­nen tau­ti, mut­ta se on alle 30-vuo­tiail­le jok­seen­kin har­mi­ton – ei täy­sin har­mi­ton, mut­ta kuo­le­man ris­kiä aja­tel­len ter­veel­le nuo­rel­le jok­seen­kin vaa­ra­ton. Alle 30-vuo­tiai­den ris­ki kuol­la koro­naan on alle tuhan­nes­osa yli 70-vuo­tiai­den ris­kis­tä – niin pie­ni, ettei sitä oikein pys­ty tilas­tois­ta edes tar­kas­ti laskemaan.

Vuo­si ilman kun­nol­lis­ta kou­luo­pe­tus­ta ei ole nuo­ril­ta ikä­luo­kil­ta mikään pie­ni uhraus. Se tulee var­jos­ta­maan hei­dän menes­tys­tään meri­to­kraat­ti­ses­sa maa­il­mas­sam­me pit­kään. Aivan mer­ki­tyk­se­tön ei ole nuo­ruu­teen liit­ty­vien riit­tien – penk­ka­rit, van­ho­jen tans­sit, yli­op­pi­las­juh­lat, fuk­siai­set ja niin edel­leen – jää­mi­nen pois. Jou­lu on joka vuo­si, mut­ta nämä ovat vain ker­ran elämässä.

Nuor­ten elä­mää ei rajoi­te­ta nuor­ten itsen­sä, vaan ris­ki­ryh­mien, lähin­nä yli 70- vuo­tiai­den suojelemiseksi.

Mitä teh­dään, kun ris­ki­ryh­mät on rokotettu?

Käy­tän Ruot­sin tilas­to­ja, kos­ka hei­dän tilas­ton­sa 12 500 koro­na­kuo­le­mas­ta ovat tilas­tol­li­ses­ti luo­tet­ta­vam­pia kuin mei­dän tilas­tom­me 725 kuolemasta.

Ruot­sis­sa kuol­leis­ta 90 % on yli 70-vuo­tiais­ta, ja 0,2 % alle 30-vuo­tiai­ta. Kun yli 70-vuo­ti­aat on roko­tet­tu, koro­nan tuot­ta­ma kuo­le­man ris­ki puto­aa väes­tö­ta­sol­la kym­me­nes­osaan. Sil­loin myös argu­men­tit nuor­ten elä­män rajoit­ta­mi­ses­ta putoa­vat pai­noar­vol­taan kym­me­nes­osaa. Nuo­rem­pien ris­ki­ry­mien rokot­ta­mi­nen pudot­taa väes­tö­ta­son ris­kiä viel­lä lisää, muu­ta­maan pro­sent­tiin alkuperäisestä.

Ei koro­na sen­kään jäl­keen ole ris­ki­tön, ja tuot­taa­han se monil­le viik­ko­jen tai jopa kuu­kausien toi­pi­las­kau­den, mut­ta silti:

Pitäi­si­kö kou­luis­sa ja yli­opis­tois­sa siir­tyä lähio­pe­tuk­seen vii­meis­tään huh­ti­kuun alussa?

Aikuis­ten hoi­laa­mis­ta karao­ke­baa­reis­sa on pal­jon perus­tel­lum­paa rajoit­taa kuin varas­taa nuo­ril­ta nuoruus.

 

127 vastausta artikkeliin “Voisiko nuorten elämän vapauttaa, kun riskiryhmät on rokotettu?”

 1. Osmo, tuo argu­men­taa­tio­si pai­noar­von putoa­mo­ses­ta kym­me­nes­osaan pitää sisäl­lään vir­heel­li­sen ole­tuk­sen että rajoit­ta­mi­seen oli­si jos­sa­kin vai­hees­sa ollut jota­kin jär­ki­pe­räi­siä syitä.

  Huh­ti­kuun jäl­keen Euroo­pan kuol­lei­suus­ti­las­tois­sa (Euro­mo­mo) ei ole ollut mitään taval­li­suu­des­ta poikkeavaa.

  Sai­raa­la­po­ti­lai­den mää­rä ja innok­kuus raken­taa äly­pu­he­li­miin eri­lai­sia pak­ko-kont­rol­li-sovel­luk­sia ovat kul­ke­neet aina­kin jou­lus­ta asti aivan päin­vas­tai­siin suuntiin.

  Oma käsi­tyk­se­ni on se että täs­sä on aivan muun­lai­nen pro­jek­ti meneil­lään jol­le viruk­sen tor­jun­ta on “oikeu­tus”, ei päämäärä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Toto­ro:
   Osmo, tuo argu­men­taa­tio­si pai­noar­von putoa­mo­ses­ta kym­me­nes­osaan pitää sisäl­lään vir­heel­li­sen ole­tuk­sen että rajoit­ta­mi­seen oli­si jos­sa­kin vai­hees­sa ollut jota­kin jär­ki­pe­räi­siä syitä. 

   Olet­ko edes itse vai­vau­tu­nut kat­so­maan lähteitäsi? 

   Oman vies­ti­si pai­noar­vo lähen­te­lee nol­laa, kun euro­mo­mos­ta kat­so­mal­la näkee ihan suo­raan, että kuol­lei­suus on ollut vii­me vuo­den vii­kos­ta 42 alkaen kes­ki­mää­rin ehkä 15000 kuo­le­maa kohol­la viikkotasolla. 

   Esim. tämän vuo­den vii­kol­la 3 euro­mo­mos­sa on 90 000 kuo­le­maa, kun nor­maa­li luke­ma oli­si n. 60 000. Se aina­kin vii­den sig­man ver­ran poik­kea­maa normaalista.

   Vuo­den 2020 alus­ta asti euro­mo­moon rapor­toi­vis­sa mais­sa ollaan n. 450 000 “edel­lä” nor­maa­liin base­li­neen verrattuna.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Toto­ro: Huh­ti­kuun jäl­keen Euroo­pan kuol­lei­suus­ti­las­tois­sa (Euro­mo­mo) ei ole ollut mitään taval­li­suu­des­ta poikkeavaa.

   Suo­mes­sa ei, mut­ta mones­sa muus­sa maas­sa kuol­lei­suus on ollut syk­syll epä­ta­val­li­sen korkeaa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  3. Toto­ro:
   Osmo, tuo argu­men­taa­tio­si pai­noar­von putoa­mo­ses­ta kym­me­nes­osaan pitää sisäl­lään vir­heel­li­sen ole­tuk­sen että rajoit­ta­mi­seen oli­si jos­sa­kin vai­hees­sa ollut jota­kin jär­ki­pe­räi­siä syitä.

   Huh­ti­kuun jäl­keen Euroo­pan kuol­lei­suus­ti­las­tois­sa (Euro­mo­mo) ei ole ollut mitään taval­li­suu­des­ta poikkeavaa.

   Sai­raa­la­po­ti­lai­den mää­rä ja innok­kuus raken­taa äly­pu­he­li­miin eri­lai­sia pak­ko-kont­rol­li-sovel­luk­sia ovat kul­ke­neet aina­kin jou­lus­ta asti aivan päin­vas­tai­siin suuntiin.

   Oma käsi­tyk­se­ni on se että täs­sä on aivan muun­lai­nen pro­jek­ti meneil­lään jol­le viruk­sen tor­jun­ta on ”oikeu­tus”, ei päämäärä.

   Täs­tä olen hyvin samaa miel­tä, kos­ka kaik­ki seko­päi­set jutut mitä hal­li­tus on teh­nyt eivät todel­la­kaan edis­tä kan­san­ter­veyt­tä eivät­kä sen kum­mem­min mitään muu­ta­kaan. Ellei sit­ten dig­gaa talou­den, yhteis­kun­nan ja ihmis­ten ter­vey­den tuhoa­mi­ses­ta sekä ihmis­ten auto­ri­tää­ri­ses­tä komen­te­lus­ta, syyl­lis­tä­mi­ses­tä, valeh­te­lus­ta, ihmis- ja perus­oi­keuk­sien rik­ko­mi­ses­ta ja jouk­kop­sy­koo­sin saa­vut­ta­mi­ses­ta. Las­ten ja nuor­ten elä­män tur­has­ta rajoit­ta­mi­ses­ta. Työt­tö­myy­des­tä, rahan tur­haan kank­ku­lan kai­voon heit­tä­mi­ses­tä, jär­jet­tö­mäs­tä val­tion­ve­las­ta ja bisneksien&elinkeinojen tuhoa­mi­ses­ta. Kai­pai­sin täl­le kans vähän seli­tyk­siä näin vuo­den jäl­keen #hei hal­li­tus (jos joku vois vaik­ka tän vies­tin välit­tää :D)! Ihan­ko itse kek­sit­te nämä kaik­ki toi­met vai mihin perus­tu­vat, ois kiva tie­tää? Onko kysyt­ty laa­jas­ti eri alan asian­tun­ti­joil­ta ja onko käy­ty avoin­ta kes­kus­te­lua koro­nan hoi­don vaih­toeh­dois­ta, onko eriä­vät näke­myk­set pääs­seet tasa-arvoi­ses­ti kuu­lu­viin? Onko ollut medial­ta hie­no suo­ri­tus val­lan vah­ti­koi­ra­na? Mik­si mai­nos­te­taan koko kan­sal­le kokeel­lis­ta piik­kiä, jos­ta pit­kän ajan tur­val­li­suus­da­taa on tasan nol­la ja lyhyen­kin vähin­tään arveluttavia?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Ei se ris­ki­ryh­mä pää­ty 60-vuo­tiai­siin. Myös nuo­rem­mil­le tau­ti on ras­kas ja voi aiheut­taa jäl­kioi­rei­ta. Mik­si jät­tää sen tor­ju­mi­nen puo­li­tie­hen täl­lais­ten “olis kiva” syi­den takia? 

  Lisäk­si, ei ole vie­lä­kään sel­vää estää­kö roko­te vain oirei­ta vai leviä­mi­sen. Jos virus levi­ää myös roko­tet­tu­jen kes­kuu­des­sa, se myös muta­toi­tuu roko­tet­tu­jen kes­kuu­des­sa. Rokot­teil­la saa­tu vas­tus­tus­ky­ky saat­taa olla vain väliaikainen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Krtek:
   Ei se ris­ki­ryh­mä pää­ty 60-vuo­tiai­siin. Myös nuo­rem­mil­le tau­ti on ras­kas ja voi aiheut­taa jäl­kioi­rei­ta. Mik­si jät­tää sen tor­ju­mi­nen puo­li­tie­hen täl­lais­ten ”olis kiva” syi­den takia? 

   Lisäk­si, ei ole vie­lä­kään sel­vää estää­kö roko­te vain oirei­ta vai leviä­mi­sen. Jos virus levi­ää myös roko­tet­tu­jen kes­kuu­des­sa, se myös muta­toi­tuu roko­tet­tu­jen kes­kuu­des­sa. Rokot­teil­la saa­tu vas­tus­tus­ky­ky saat­taa olla vain väliaikainen.

   Eli olet­ko sitä miel­tä, että rajot­tei­ta pitäi­si jat­kaa, sano­taan, vie­lä vii­si­kym­men­tä vuot­ta? Mikä on ehdo­tuk­se­si? Vai mitä ehdotat?

   Koro­na ei ole ainoa tau­ti, joka voi aiheut­taa jäl­kioi­rei­ta. Nii­tä voi aiheut­taa myös kausi-influens­sat tai vaik­ka­pa keuh­ko­kuu­me. Itse sai­ras­tin jäl­kim­mäi­sen pari­kymp­pi­se­nä, min­kä seu­rauk­se­na keuh­kot rohi­si­vat vuosikausia.

   Ris­kien­hal­lin­nas­sa ehkäi­se­vien toi­men­pi­tei­den, nii­den hin­nan, laa­jas­ti ymmär­ret­ty­nä, on olta­va suh­tees­sa saa­vu­tet­tui­hin hyö­tyi­hin. Emme käy­tä esim. käve­ly­ky­pä­riä, vaik­ka niil­lä ehkäis­täi­siin var­mas­ti vuo­sit­tain lukui­sia kaa­tu­mis­vam­mo­ja, ehkä ihmishenkiäkin.

   Kir­joi­tuk­sen terä lie­nee sii­nä, että nuo­ril­le muun väes­tön kans­sa yhden­mu­kais­ten rajoi­tus­ten hin­ta on koh­tuut­to­man suu­ri. Olen täs­tä artik­ke­lin kir­joit­ta­jan kans­sa samaa mieltä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Rst: Kir­joi­tuk­sen terä lie­nee sii­nä, että nuo­ril­le muun väes­tön kans­sa yhden­mu­kais­ten rajoi­tus­ten hin­ta on koh­tuut­to­man suu­ri. Olen täs­tä artik­ke­lin kir­joit­ta­jan kans­sa samaa mieltä.

    Mut­ta logiik­kan­ne perus­tuu toi­vea­jat­te­lul­le sii­tä, että koro­na­vi­rus on vaa­ral­li­nen lähin­nä van­huk­sil­le, eikä se hait­taa mui­den elä­mää hait­taa juu­ri pien­tä yskää enem­pää. Tämä ei vain pidä paikkaansa. 

    Pitäi­si pik­ku­hil­jaa val­je­ta, että sosi­aa­li­ses­ti ja talou­del­li­ses­ti kaik­kein paras stra­te­gia on tukah­du­tus, jon­ka aika­na ja jon­ka jäl­keen rajat pide­tään kiin­ni ja pala­taan nor­maa­liin. Ei siis mikään olkiuk­ko­mai­nen suluis­sa istu­mi­nen, vaan tukah­du­tuk­sen lop­pu­tu­le­ma raja­kont­rol­lin kans­sa on täy­sin päin­vas­tai­nen. Suo­mes­sa vain on teh­ty poliit­ti­nen valin­ta, että rajo­jen läpi kul­ke­mi­nen on niin tär­ke­ää, että sen eteen voi­daan uhra­ta nuo­ret ja vanhatkin.

    Tukah­du­tus kun on on myös ainoa kei­no pala­ta oikeas­ti nor­maa­liin ennen kuin roko­te­kat­ta­vuus on tar­peek­si laa­jaa, muu­ten jää­dään vain rajoi­tus­ten ja höl­läys­ten karuselliin.

    Las­se Leh­to­nen blogissaan:
    “Asian­tun­ti­joi­den hyvin yksi­mie­li­nen käsi­tys oli, että rajoi­tus­toi­mien höl­len­tä­mi­nen Suo­mes­sa joh­tai­si väis­tä­mät­tä samaan vai­ke­aan tilan­tee­seen, jos­sa useim­mat Euroo­pan val­tiot ovat tal­vel­la 2020–21 olleet. ”

    On ilmeis­tä, että epi­de­mian hal­lin­taan saa­mi­nen Suo­mes­sa kevääl­lä 2021 ei tule roko­tuk­sil­la onnis­tu­maan. Roko­tus­tah­tim­me on sii­hen lii­an hidas. ”

    https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lasselehtonen/tukahduttamista-vaiko-kituuttamista/

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Kyl­lä, muu­ta­ma vuo­si voi­daan rajoi­tus­toi­mia jou­tua jat­ka­maan. Huo­maut­tai­sin, että käy­täm­me esim. kon­do­me­ja jat­ku­vas­ti, vaik­ka ne aiheut­ta­vat nuo­ri­sol­le han­ka­luut­ta ja sek­sin muut­tu­mi­sen penik­sel­li­sil­le vähem­män miellyttäväksi.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ymmär­tääk­se­ni myös eris­täy­ty­mi­nen voi aiheut­taa pit­kä­ai­kai­sia neu­ro­lo­gi­sia muun­nok­sia, mui­den ter­veys­vai­ku­tus­ten lisäksi.

   Kysy­mys­hän on pit­käl­ti mitä ris­kiä pai­not­taa. Koro­nae­ris­täy­ty­mi­sen lopul­li­sis­ta vai­ku­tuk­sia ter­vey­teen (niin mie­len- kuin fyy­si­seen) sekä talou­del­li­seen ase­maan saa­daan sel­vyyt­tä jos­kus parin­kym­me­nen vuo­den pääs­tä; pää­tök­siä nii­den suh­teen on kui­ten­kin pak­ko teh­dä nyt. Ei ole help­po teh­tä­vä. Puo­lus­tus­voi­mien I/21 saa­pu­mi­se­rän tes­ti­tu­lok­set voi­vat olla jo aika kiin­nos­ta­via eris­täy­ty­mi­sen vai­ku­tus­ten arvioi­mi­sek­si, nii­tä pitäi­si alkaa koh­ta olla tarjolla.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Lai­naan Mat­ti Jan­tus­ta: “Viruk­sil­le me ihmi­set olem­me labo­ra­to­rioi­ta, ja mitä useam­mas­sa labo­ra­to­rios­sa viruk­set ovat töis­sä, sitä useam­pia uusia variant­te­ja ne saa­vat kehitettyä.”

  Näyt­tää sil­tä, että aina­kin osa koro­na­ro­kot­teis­ta antaa ste­ri­loi­van immu­ni­tee­tin eli roko­tet­tu ei myös­kään levi­tä tar­tun­to­ja. Se on lois­ta­va uuti­nen, kos­ka sil­loin koro­na saa­daan pysy­väs­ti pidet­tyä pois­sa niis­tä mais­ta, mis­sä roko­te­kat­ta­vuus saa­daan korkeaksi.

  Ris­ki­nä tie­tys­ti on, että ennen kor­ke­aa roko­te­kat­ta­vuut­ta syn­tyy­kin rokot­teel­le immuu­ne­ja variant­te­ja, ja jo roko­te­tut­kin menet­tä­vät suo­jan­sa. Sii­nä vai­hees­sa kun ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu, on roko­te­tuo­tan­to ole­tet­ta­vas­ti niin kovas­sa vauh­dis­sa, että ter­vei­den aikuis­ten rokot­ta­mi­seen ei kes­tä mon­taa kuu­kaut­ta. Oli­si höl­möä pääs­tää virus­kan­ta räjäh­tä­mään vain muu­ta­man kuu­kau­den täh­den, kun ris­ki­nä on että sen vuok­si jou­dut­tai­siin palaa­maan lähtöruutuun.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Pitäi­si­kö kou­luis­sa ja yli­opis­tois­sa siir­tyä lähio­pe­tuk­seen vii­meis­tään huh­ti­kuun alussa?”

  Aina­kaan yli­opis­tot eivät niin tee. Kevät­lu­ku­kau­den ope­tus päät­tyy joka tapauk­ses­sa huh­ti­kuus­sa, ja sit­ten on vain ten­tit. Ei sii­nä koh­taa enää ava­ta lähio­pe­tus­ta sil­tä osin kuin se ei ole jo nyt auki. Huh­ti­kuun etä­ope­tuk­sia teh­dään osin jo nyt. Lähio­pe­tus yli­opis­tois­sa on pyö­ri­nyt koko vuo­den pien­ryh­mä­ope­tuk­se­na, eli nyky­ti­lan­ne ei ole se, että lähio­pe­tus­ta ei oli­si lain­kaan. Mas­sa­luen­not on jär­jes­tet­ty etä­ope­tuk­se­na, mut­ta pien­ryh­mä­ope­tus on toteu­tet­tu lähio­pe­tuk­se­na. Het­kek­si esi­mer­kik­si oppi­las­la­bo­ra­to­riot­kin sul­jet­tiin, mut­ta sen jäl­keen ne ovat olleet auki mas­ki­vel­voit­teen kera. Vii­mek­si kun poik­ke­sin yli­opis­tol­la, ruo­ka­la oli puo­lil­laan opis­ke­li­joi­ta. Opis­ke­lu­päi­vää viet­tä­mäs­sä olivat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Kyse ei ole sii­tä mitä on jär­ke­vä rajoit­taa. Kyse ei ole asian­tun­ti­joi­den näkemyksistä.

  Kyse on poli­tii­kas­ta. Ravin­to­loi­ta tai annis­ke­lua ei voi rajoit­taa. Kou­lun­käyn­tiä voi rajoit­taa. Kult­tuu­ria voi rajoittaa. 

  Nämä pää­tök­set teh­dään asian­tun­ti­joi­ta kuu­le­mat­ta. Pahim­mil­laan asian­tun­ti­jat jou­tu­vat minis­te­riön puhut­te­luun vää­ris­tä fak­tois­ta. Se on tämän hal­li­tuk­sen linja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Toto­ro: Huh­ti­kuun jäl­keen Euroo­pan kuol­lei­suus­ti­las­tois­sa (Euro­mo­mo) ei ole ollut mitään taval­li­suu­des­ta poikkeavaa.

   Suo­mes­sa ei, mut­ta mones­sa muus­sa maas­sa kuol­lei­suus on ollut syk­syll epä­ta­val­li­sen korkeaa.

   Tie­de on val­lan uhka: Kyse on poli­tii­kas­ta. Ravin­to­loi­ta tai annis­ke­lua ei voi rajoit­taa. Kou­lun­käyn­tiä voi rajoit­taa. Kult­tuu­ria voi rajoittaa. 

   Ymmär­tääk­sen syy­nä on perus­tus­la­ki ja nykyi­nen kul­ku­tau­ti- yms lain­sää­dän­tö. Nii­tä ei voi het­kes­sä muut­taa. Polii­ti­kot eivät halua nykyi­ses­sä tilan­tees­sa julis­taa uudes­taan poik­keus­ti­laa, mikä on todel­la viisasta.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Tapio: Ymmär­tääk­sen syy­nä on perus­tus­la­ki ja nykyi­nen kul­ku­tau­ti- yms lain­sää­dän­tö. Nii­tä ei voi het­kes­sä muut­taa. Polii­ti­kot eivät halua nykyi­ses­sä tilan­tees­sa julis­taa uudes­taan poik­keus­ti­laa, mikä on todel­la viisasta.

    Ei pidä paik­kaan­sa. Suo­men Kuva­leh­ti sel­vit­te­li juur­ta jak­sain asi­aa ja kyse on ihan poliit­ti­ses­ta valin­nas­ta. Ravin­to­lat jätet­tiin tar­koi­tuk­sel­la pois tar­tun­ta­tau­ti­lain päivityksestä. 

    Lisäk­si täasä on ollut vuo­si aikaa. Ei se nyt vaan ole lain­sää­tä­jäl­tä mikään seli­tys, että ”ei ole lakeja”. 

    Val­tio­sään­tö­oi­keu­den dosent­ti Pau­li Rau­tiai­nen sanoo:

    ”Syy, mik­si meil­lä ei ole ravin­to­loi­den sul­ke­mis­ta mah­dol­lis­ta­vaa lakia, on hyvin yksin­ker­tai­nen. Hal­li­tus ei ole kos­kaan anta­nut sel­lais­ta esi­tys­tä eduskunnalle.”

    ”On poliit­ti­ses­ti pää­tet­ty pitää ravin­to­la­toi­min­ta eril­lään muus­ta elinkeinotoiminnasta.”

    https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/politiikka/uutisanalyysi-ravintoloiden-sulkemista-ei-uskallettu-lisata-tartuntatautilakiin-vihaisten-ravintoloitsijoiden-paine-hirvitti/?shared=1156958–8ea73b63‑4

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Sylt­ty: Ei pidä paik­kaan­sa. Suo­men Kuva­leh­ti sel­vit­te­li juur­ta jak­sain asi­aa ja kyse on ihan poliit­ti­ses­ta valin­nas­ta. Ravin­to­lat jätet­tiin tar­koi­tuk­sel­la pois tar­tun­ta­tau­ti­lain päivityksestä.

    Lisäk­si täasä on ollut vuo­si aikaa. Ei se nyt vaan ole lain­sää­tä­jäl­tä mikään seli­tys, että ”ei ole lakeja”. 

    Kii­tok­sia oikai­sus­ta! Näyt­tää vir­ka­mies­kun­ta­kin olleen hukas­sa. Hal­li­tus­neu­vos Tuo­mi­nen­han sanoi tuos­sa SK:n haas­tat­te­lus­sa: “Meil­lä ei ollut mis­sään vai­hees­sa val­mis­te­lua sel­vil­lä, onko mah­dol­lis­ta sul­kea edes kun­to­sa­le­ja. Muu­ta­ma viik­ko sit­ten meil­le sel­vi­si, että se on mahdollista.”

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Tapio: Kii­tok­sia oikai­sus­ta! Näyt­tää vir­ka­mies­kun­ta­kin olleen hukas­sa. Hal­li­tus­neu­vos Tuo­mi­nen­han sanoi tuos­sa SK:n haas­tat­te­lus­sa: ”Meil­lä ei ollut mis­sään vai­hees­sa val­mis­te­lua sel­vil­lä, onko mah­dol­lis­ta sul­kea edes kun­to­sa­le­ja. Muu­ta­ma viik­ko sit­ten meil­le sel­vi­si, että se on mahdollista.”

    Kos­ka ei ole ollut syy­tä sul­kea ravin­to­loi­ta ja kun­to­sa­le­ja, niin mik­si sel­lai­sia val­mis­te­lu­ja oli­si teh­ty? Nyky­ti­lan­ne­kaan ei miten­kään oikeu­ta sulkua.
    Polii­ti­kot mene­vät vain pani­koi­vien äänes­tä­jien peräs­sä, vaik­ka tie­de­tään, ettei noil­la toi­mil­la ole muu­ta vai­ku­tus­ta kuin se, että ne tuhoa­vat ihmis­ten elin­kei­no­ja ja aiheut­ta­vat lisää paniik­kia. Ainoas­taan yöker­ho­jen sul­ke­mi­nen oli­si teho­kas­ta, mut­ta eivät­hän ne ole toi­min­nas­sa muutenkaan. 

    Euroo­pan tilan­ne on erit­täin posi­tii­vi­nen isois­sa mais­sa, mut­ta meil­lä halu­taan täl­lai­nen jäl­ki­jät­töi­nen paniik­ki väki­sin pääl­le. Val­lan­pi­tä­jät eivät voi enää irrot­tau­tua tilan­tees­ta, sil­lä heil­lä on lii­an pal­jon kiin­ni. Ainoa, mitä he voi­vat teh­dä, on jat­kaa toi­mi­aan entis­tä enem­män, jot­ta itse toi­mien jat­ka­mi­nen joten­kin oikeut­tai­si kevään toi­lai­lut ja nykysekoilun. 

    THL mai­nos­ti tänään, että tilan­ne pahe­nee ja tar­vi­taan kovem­pia rajoi­tuk­sia. Posi­tii­vi­se­na asia­na he näki­vät sen, että tes­ti­mää­rät ovat kak­sin­ker­tais­tu­neet vuo­den­vaih­tee­seen verrattuna.
    Eli tes­ti­mää­rät on kak­sin­ker­tais­tet­tu luo­mal­la paniik­kia, ja sil­lä he sai­vat aikaa tämän pie­nen nousun, joka näh­dään nyt.
    Toden­nä­köi­ses­ti todel­lis­ta nousua ei siis edes ole. Saat­taa olla jopa laskua.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Parem­paa tie­toa rokot­tei­den tehos­ta tar­vit­tai­siin, sil­lä muu­ten on ris­ki, että rajoi­tus­ten purus­sa tulee varas­läh­tö. Israe­lin tilan­net­ta tulee seu­ra­ta täs­sä. Mitä nuo­riin tulee, tär­kein­tä oli­si nyt pitää huo­li sii­tä, että yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set voi­daan suo­rit­taa ajal­laan nor­maa­lis­ti. Esi­mer­kik­si nii­den lukion toi­sel­la luo­kal­la ole­vien, jot­ka aiko­vat kir­joit­taa joi­ta­kin ainei­ta, ei pitäi­si men­nä ennen kir­joi­tuk­sia lähio­pe­tuk­seen, kos­ka saat­ta­vat jou­tua vää­rään aikaan karan­tee­niin kou­lual­tis­tu­mi­sen tapah­tues­sa. Mit­ta­rit, joi­den perus­teel­la rajoi­tus­ten tasoa tulee kat­soa, ovat sai­raa­la­po­ti­la­mää­rät, eri­tyi­ses­ti teho­hoi­to­mää­rät sekä tar­tun­ta­lu­ku. Onnis­tu­neen koro­na­ro­ko­teoh­jel­man­han pitäi­si pai­naa sai­ras­tu­vuus­lu­ke­mat alemmas.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Oma käsi­tyk­se­ni on, että jos toi­mi­taan, kuten Ode esit­tää, niin tämä muu­tos tulee kuu­kau­den lii­an myö­hään. Nyt pitäi­si olla jat­ka­mat­ta rajoi­tuk­sia maa­lis­kuul­le ja päät­tää rajoi­tuk­set hel­mi­kuun lop­puun, kuten oli suunniteltu.

  Suu­rim­mas­sa ris­kis­sä ole­vat on jo rokotettu.

  Nor­maa­leil­le aikui­sil­le ihmi­sil­le voi tode­ta, että otta­kaa vas­tuu omas­ta elä­mäs­tän­ne ja eris­täy­ty­kää vie­lä het­ki, jos koet­te tarvetta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Mie­li­pi­de:
   Suu­rim­mas­sa ris­kis­sä ole­vat on jo rokotettu. 

   Kat­so­taan THL:n suun­ni­tel­maa. Hoi­va­ko­tien iäk­käät asuk­kaat saa­vat toi­sen roko­tean­nok­sen­sa tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä. Ikään­ty­neet 80+-vuotiaat saa­vat ensim­mäi­sen annok­sen maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä ja toi­sen annok­sen kesä­kuun lop­puun men­nes­sä. Ris­ki­ryh­mä 1 (hen­ki­löt joil­la on vaka­val­le tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus) saa­vat ensim­mäi­sen annok­sen hel­mi-maa­lis­kuus­sa, ja toi­sen annok­sen tou­ko-kesä­kuus­sa. Ikään­ty­neet 70–79 ‑vuo­ti­aat, ja ris­ki­ryh­mä 2 (vaka­val­le tau­dil­le altis­ta­va sai­raus), toi­sen annok­sen rokot­ta­mi­nen vas­ta alkaa kesä­kuus­sa, ja jat­kuu vähin­tään heinäkuun.

   https://thl.fi/documents/10531/4362653/FI_16022021_KUUKAUSIN%C3%84KYM%C3%84_MOLEMMAT_ROKOTTEET_Koronarokotusten_eteneminen.png/842641fe-b5be-f561-f20d-e66bdca0d66c?t=1613472777678

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Juu­ri näin! Kun ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu, niin sen jäl­keen ei ole mitään perus­tei­ta mil­le­kään toi­mil­le. Sii­tä eteen­päin kaik­ki on vain val­lan­hi­moa ja polii­tik­ko­jen massapsykoosia. 

   Jos kan­sa­lai­soi­keuk­sia ja oike­aa demo­kra­ti­aa ei palau­te­ta vauh­dil­la, niin sit­ten olem­me tiel­lä johon­kin ihan muu­hun val­tio­muo­toon. Esi­mer­kik­si täl­lä het­kel­lä näyt­tää Suo­mes­sa ole­van käy­tän­nös­sä yksi­puo­lue­jär­jes­tel­mä, mitään kun­non debat­tia ei ole.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Jos minul­ta kysy­tään, voi­tai­siin siir­tyä lähio­pe­tuk­seen näis­sä ryh­mis­sä vaik­ka heti. Haa­voit­tu­vim­mat ris­ki­ryh­mät on jo roko­tet­tu, roko­tus­ti­lan­ne para­nee päi­vä päi­väl­tä, ja tar­tun­to­jen seu­ran­taa on teh­ty niin pit­kään että tie­de­tään mihin täs­mä­ra­joi­tuk­set juu­ri nyt pitää koh­dis­taa suu­rim­man vai­kut­ta­vuu­den aikaansaamiseksi. 

  Fokuk­sen pitäi­si nyt olla palau­tu­mi­ses­sa nor­maa­liin kun tämän epi­de­mian ole­tet­ta­vas­ti suu­rin mut­ta toi­vot­ta­vas­ti vii­mei­nen aal­to on käsil­lä. Tule­vat mutaa­tiot ovat sit­ten asia erikseen. 

  Sitä­pait­si, voim­me aina pala­ta takai­sin koloi­him­me jos alkaa näyt­tää huo­nol­ta. Sitä var­ten on valmiuslaki.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. spot­tu:
   Jos minul­ta kysy­tään, voi­tai­siin siir­tyä lähio­pe­tuk­seen näis­sä ryh­mis­sä vaik­ka heti. Haa­voit­tu­vim­mat ris­ki­ryh­mät on jo roko­tet­tu, roko­tus­ti­lan­ne para­nee päi­vä päi­väl­tä, ja tar­tun­to­jen seu­ran­taa on teh­ty niin pit­kään että tie­de­tään mihin täs­mä­ra­joi­tuk­set juu­ri nyt pitää koh­dis­taa suu­rim­man vai­kut­ta­vuu­den aikaansaamiseksi. 

   Mei­dän per­hees­säm­me on sekä lukio­ta käy­vä nuo­ri joka kir­joit­taa osan yli­op­pi­las­ko­keis­ta tänä kevää­nä että ris­ki­ryh­mä 1:een kuu­lu­va viis­kymp­pi­nen äiti. 

   Roko­tuk­sis­ta ei ole [B]mitään tietoa![/B].

   On olta­va vaih­toeh­to lähio­pe­tuk­sel­le täl­lai­sis­sa per­heis­sä. Penk­ka­rit vie­te­tään sit­ten kun tilan­ne on rau­hoi­tu­nut. On saat­tu­nut muu­ta­kin kivaa vuo­den aika­na täl­le per­heel­le, per­heen isä sai työ­nan­ta­jal­taan jos­sa ker­ke­si olla 24 vuot­ta, pot­kut 60-vuo­tis­lah­jak­si, mikä vetää raha­ti­lan­teen kireäksi. 

   Vai­kea enää uskoa että mikään toi­mi­si enää normaalisti.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. täl­lä ker­taa ano­nyy­mi­na: On olta­va vaih­toeh­to lähio­pe­tuk­sel­le täl­lai­sis­sa perheissä. 

    Itse lint­sa­sin aikoi­naan abi­vuon­na pal­jon­kin tun­tio­pe­tuk­ses­ta kos­ka yksin pänt­tää­mi­nen sopii joil­le­kin paremmin.

    Itse­näi­sen ajat­te­lun sovel­ta­mi­nen on sal­lit­tua, ja jopa suo­ta­vaa. Ei kan­na­ta rajoit­tua nii­hin rat­kai­sui­hin joi­ta yhteis­kun­ta tar­jo­aa val­mii­na, eikä odot­taa val­mii­ta rat­kai­su­ja jokai­seen ongelmaan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. spot­tu: Itse lint­sa­sin aikoi­naan abi­vuon­na pal­jon­kin tun­tio­pe­tuk­ses­ta kos­ka yksin pänt­tää­mi­nen sopii joil­le­kin paremmin.

    Itse­näi­sen ajat­te­lun sovel­ta­mi­nen on sal­lit­tua, ja jopa suo­ta­vaa. Ei kan­na­ta rajoit­tua nii­hin rat­kai­sui­hin joi­ta yhteis­kun­ta tar­jo­aa val­mii­na, eikä odot­taa val­mii­ta rat­kai­su­ja jokai­seen ongelmaan.

    Juu­ri tätä itse­näis­tä ajat­te­lua suo­ma­lai­ses­ta kes­kus­te­lus­ta vali­tet­ta­vas­ti puuttuu!
    Täl­lä het­kel­lä ei ole min­kään­lais­ta todel­lis­ta kes­kus­te­lua koro­na­ti­lan­tees­ta tai rajoituksista.

    Ihmi­set usko­vat sokeas­ti polii­tik­ko­ja, jot­ka puo­les­taan ovat sokais­tu­nei­ta val­las­ta ja paniikista.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Oli­si­ko­han oikein mihin­kään rajoi­tuk­siin ryh­dyt­ty, jos oli­si ollut tie­dos­sa, että nii­tä pitää kes­tää tois­ta vuot­ta? Lyhyet kes­tot niil­le aina­kin alus­sa luvattiin.

  Hait­ta­vai­ku­tuk­set joka tapauk­ses­sa alka­vat nyt olla sel­vil­lä ja toi­vot­ta­vas­ti pai­na­vat jotain seu­raa­van pan­de­mian koittaessa.

  Kun pit­kään hai­kail­lut roko­tuk­set ovat nyt todel­li­suut­ta, tun­tuu oudol­ta, että kaik­kia pauk­ku­ja ei pan­na nii­hin, vaan media­kin edel­leen kes­kit­tyy rajoi­tus­toi­mien uuti­soin­tiin. Rokot­tei­den mää­ris­tä, pii­ki­tys­tah­dis­ta ja ‑jär­jes­tyk­ses­tä löy­tyi­si minus­ta pal­jon­kin kes­kus­tel­ta­vaa, mut­ta sen näkö­jään anne­taan ede­tä omaa vauh­tian­sa kuin jokin luon­non­la­ki sitä ohjaisi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kyl­lä heti pan­de­mian alus­sa uuti­soi­tiin, että eri­lai­sia rajoi­tuk­sia tar­vi­taan, kun­nes saa­daan roko­tus­ten avul­la koro­na hal­lin­taan. Var­maan täl­tä­kin blo­gis­ta löy­tyy ske­naa­rioi­ta, jot­ka ovat aika lail­la toteu­tu­neet. Rajoi­tuk­set Suo­mes­sa eivät ole Suo­mes­sa olleet mis­sään vai­hees­sa eri­tyi­sen kovat. Nii­tä on vali­tet­ta­vas­ti pak­ko edel­leen jat­kaa, mut­ta kuten Ode kir­joit­ti ulos­pää­syä pitää suunnitella. 

   Ei roko­tus­ten mää­rää mikään muu luon­non­la­ki kuin rokot­tei­den mää­rä. Mil­lään roko­tat, kun ei rokot­tei­ta ole enem­pää saa­ta­vis­sa. Suo­mes­sa on roko­tet­tu nyt (20.2.) 5 % väes­tös­tä, EU-mais­ta vain Mal­ta on edel­lä. Koko maa­il­mas­sa roko­tet­tu­ja on 200 mil­joo­naa, EU:saa asuk­kai­ta 450 mil­joo­naa. Meil­lä on edet­ty siis mel­koi­sen hyvin tilan­tee­seen näh­den. Har­va uskoi vii­me huh­ti­kuus­sa, että roko­tuk­set voi­si­vat alkaa näin nopeasti

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. TJA­boa:
    Kyl­lä heti pan­de­mian alus­sa uuti­soi­tiin, että eri­lai­sia rajoi­tuk­sia tar­vi­taan, kun­nes saa­daan roko­tus­ten avul­la koro­na hal­lin­taan. Var­maan täl­tä­kin blo­gis­ta löy­tyy ske­naa­rioi­ta, jot­ka ovat aika lail­la toteu­tu­neet. Rajoi­tuk­set Suo­mes­sa eivät ole Suo­mes­sa olleet mis­sään vai­hees­sa eri­tyi­sen kovat.Niitä on vali­tet­ta­vas­ti pak­ko edel­leen jat­kaa, mut­ta kuten Ode kir­joit­ti ulos­pää­syä pitää suunnitella. 

    Ei roko­tus­ten mää­rää mikään muu luon­non­la­ki kuin rokot­tei­den mää­rä. Mil­lään roko­tat, kun ei rokot­tei­ta ole enem­pää saa­ta­vis­sa. Suo­mes­sa on roko­tet­tu nyt (20.2.) 5 % väes­tös­tä, EU-mais­ta vain Mal­ta on edel­lä. Koko maa­il­mas­sa roko­tet­tu­ja on 200 mil­joo­naa, EU:saa asuk­kai­ta 450 mil­joo­naa. Meil­lä on edet­ty siis mel­koi­sen hyvin tilan­tee­seen näh­den. Har­va uskoi vii­me huh­ti­kuus­sa, että roko­tuk­set voi­si­vat alkaa näin nopeasti

    Israe­lis­sa tilan­ne on toi­nen kuin Suo­mes­sa, vaik­ka samat luon­non­lait siel­lä vallitsevat.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Israe­lis­sa tilan­ne on toi­nen kuin Suo­mes­sa, vaik­ka samat luon­non­lait siel­lä vallitsevat.

    Jos kaik­ki maat oli­si­vat läh­te­neet Israe­lin tavoin härs­kiin huu­to­kaup­paa rokot­teis­ta ja suur­val­lat oli­si­vat käyt­tä­neet lisäk­si asel­lis­ta uhkaus­ta, miten­kä­hän pie­ni Suo­mi oli­si täs­sä kaik­kien sodas­sa kaik­kia vas­taan menestynyt?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos kaik­ki maat oli­si­vat läh­te­neet Israe­lin tavoin härs­kiin huu­to­kaup­paa rokot­teis­ta ja suur­val­lat oli­si­vat käyt­tä­neet lisäk­si asel­lis­ta uhkaus­ta, miten­kä­hän pie­ni Suo­mi oli­si täs­sä kaik­kien sodas­sa kaik­kia vas­taan menestynyt?

    En osaa sanoa, yri­tin vain loo­gi­ses­ti osoit­taa, että Suo­men valit­se­ma lin­ja ei ole ainoa mahdollinen.

    Rokot­tei­den mää­rä on aina rajal­li­nen, joten myös roko­tus­stra­te­gial­la on väliä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos kaik­ki maat oli­si­vat läh­te­neet Israe­lin tavoin härs­kiin huu­to­kaup­paa rokot­teis­ta ja suur­val­lat oli­si­vat käyt­tä­neet lisäk­si asel­lis­ta uhkaus­ta, miten­kä­hän pie­ni Suo­mi oli­si täs­sä kaik­kien sodas­sa kaik­kia vas­taan menestynyt?

    Mik­sei oli­si sel­vin­nyt? Onhan meil­lä lyö­dä rahaa pöy­tään. Rik­kaat ara­bi­maat näyt­tä­vät pär­jän­neen myös aika hyvin. 

    Ja mark­ki­na­ta­lou­des­sa tuo­tan­to ei ole riip­pu­ma­ton kysyn­näs­tä. Kysyn­tä ja hin­nat pysyi­vät EU:n osto­kar­tel­lin avul­la kei­no­te­koi­sen alhaal­la ver­rat­tu­na tuot­teen arvoon joka on siis tehoa­va roko­te. Se oli ilmei­ses­ti EU:n tavoi­te­kin ja sii­nä onnis­tut­tiin. Tavoi­te vain oli väärä. 

    Tai sit­ten tar­vi­si perus­te­lut mik­si roko­te­tar­jon­nan hin­ta­jous­to sit­ten on nol­la kun sitä tuot­ta­vat kui­ten­kin mel­koi­sel­ta osal­taan voit­toa teke­vät yksi­tyi­set yritykset.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Put­kes­sa on yli kym­me­nen roko­tet­ta, joten muu­ta­man kuu­kau­den kulut­tua rokot­tei­den puu­te alkaa olla ohi.

    Onko Osmo Soi­nin­vaa­ral­la arvioin­tia kuin­ka pal­jon rokot­tei­ta Suo­mes­sa riit­täi­si jot­ta saa­tai­siin vaa­dit­tu 70 % tavoite?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kyl­lä rokot­tei­den hin­ta­jous­ta hin­ta­jous­to on muu­ta­man kuu­kau­den aika­vä­lil­lä aika tark­kaan nolla.

    Osmo on oikeas­sa. En usko että lää­keyh­tiöt oli­si­vat voi­neet lisä­tä tuo­tan­toa nykyi­ses­tä edes rahal­la, kun kapa­si­tee­tin nos­to­vauh­dis­sa tulee rajat vas­taan. Ei vaan ole enem­pää hen­ki­löi­tä, jot­ka voi­si­vat vetää lää­ke­teh­taan laa­jen­nuk­sia tai uusien teh­tai­den raken­ta­mis­ta eteenpäin.

    Nyt puhu­taan jät­ti­mäi­sis­tä mää­ris­tä ja tuo­tan­toa on var­mas­ti skaa­lat­tu ylös­päin niin pal­jon kuin vain on mah­dol­lis­ta. Kun rokot­tei­ta ja kapa­si­teet­tia val­mis­tuu, niin lop­pu­vuo­des­ta me sit­ten län­nes­sä uidaan rokot­teis­sa. Esi­mer­kik­si näi­den rna-roko­tus­ten val­mis­ta­mi­nen ei ole mikään yksin­ker­tai­nen asia ja pro­ses­sis­sa on tai­toa, osaa­mis­ta ja lait­teis­toa vaa­ti­via pul­lon­kau­lo­ja, joi­ta on tuot­teen vaa­ti­vuu­den takia vai­kea pois­taa nopeasti.

    Syy­tä oli­si­kin, kun kyl­lä­hän täs­sä kan­nat­taa koko maa­pal­lon väes­tö rokottaa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   7. K.k: Mik­sei oli­si sel­vin­nyt? Onhan meil­lä lyö­dä rahaa pöy­tään. Rik­kaat ara­bi­maat näyt­tä­vät pär­jän­neen myös aika hyvin.

    Suo­sit­te­len tutus­tu­maan noi­den Per­sian­lah­den ara­bi­mai­den toi­min­taan. Nii­den ter­vey­den­huol­los­ta vas­taa ulko­maa­lai­set vie­ras­työ­voi­ma . Myös niis­sä ei ole mitään lää­ke­tie­teel­lis­tä tut­ki­mus rahoi­tus­ta kos­ka niis­sä ei ole kovin­kaan hyviä yli­opis­to tai kor­kea­kou­lu lai­tok­sia. Toi­sin kuin esi­mer­kik­si Israe­lis­sa on Nobel tason huip­pu­yli­pis­to­ja joi­den kan­sain­vä­li­nen yhteis­työ monien lää­ke­fir­mo­jen kans­sa on erit­täin tii­vis­tä . Nämä Per­sian­lah­den ara­bi­maat sel­viä­vät vain rahal­la. Lää­ke­tie­teel­li­ses­sä tuo­tan­nos­sa mai­den taso on erit­täin alhaista.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   8. K.k:

    Ja mark­ki­na­ta­lou­des­sa tuo­tan­to ei ole riip­pu­ma­ton kysyn­näs­tä. Kysyn­tä ja hin­nat pysyi­vät EU:n osto­kar­tel­lin avul­la kei­no­te­koi­sen alhaal­la ver­rat­tu­na tuot­teen arvoon joka on siis tehoa­va roko­te. Se oli ilmei­ses­ti EU:n tavoi­te­kin ja sii­nä onnis­tut­tiin. Tavoi­te vain oli väärä. 

    EU:n hin­nat oli­vat kyl­lä kil­pai­lu­ky­kyi­siä ja EU oli teh­nyt sopi­muk­sia toi­mit­ta­jien kans­sa jo elo­kuus­ta 2020 alkaen . Lää­ke­tuo­tan­to on myös jul­ki­sen rahoi­tuk­sel­la tuet­tua toi­min­taa joten aivan puh­taas­ta mark­ki­na­ta­lou­des­ta ei ole kyse.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   9. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos kaik­ki maat oli­si­vat läh­te­neet Israe­lin tavoin härs­kiin huu­to­kaup­paa rokot­teis­ta ja suur­val­lat oli­si­vat käyt­tä­neet lisäk­si asel­lis­ta uhkaus­ta, miten­kä­hän pie­ni Suo­mi oli­si täs­sä kaik­kien sodas­sa kaik­kia vas­taan menestynyt?

    Var­maan aika hyvin, niis­tä kun kan­nat­tai­si mak­saa vaik­ka 20-ker­tai­nen sum­ma rahaa, kun­han nii­tä vaan saa­tai­siin. Pal­jon kal­liim­paa on jat­kaa loput­to­miin täl­lä nyky­me­nol­la ja has­sun­haus­koil­la itse­kek­si­tyil­lä “sul­ku­ti­loil­la”, mitä tuo­kin sana sit­ten iki­nä tar­koit­taa­kaan. Tai oikeas­taan­han se ei tar­koi­ta yhtään mitään, kuten leh­det ovat mei­tä tänään valis­ta­neet. Onpa­han vain yksi vään­ty­nyt lusik­ka lisää eltaan­tu­nee­seen koronasoppaan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Timo A.: Oli­si­ko­han oikein mihin­kään rajoi­tuk­siin ryh­dyt­ty, jos oli­si ollut tie­dos­sa, että nii­tä pitää kes­tää tois­ta vuotta? 

   Eikö tämä muka sel­vin­nyt ihan taskulaskimella? 

   Haa­ru­koin itse heti maa­lis­kuus­sa, että lau­ma­suo­ja-stra­te­gial­la ja ylei­sim­mil­lä arvioil­la sai­ras­ta­vuu­des­ta (ei siis THL:n kym­men­ker­tai­ses­ti pie­leen men­nei­lä) tasai­sen tah­din sai­ras­ta­mi­sel­la lau­ma­suo­jan hank­ki­mi­seen sai­ras­ta­mal­la meni­si vuo­si tai pari, riip­puen vähän tau­din vaka­vuu­des­ta ja teho­hoi­to­ka­pa­si­tee­tis­ta. Roko­te oli tuos­sa vai­hees­sa odo­tet­ta­vis­sa aikai­sin­taan vuo­den lopul­la, eli sii­hen­kään ei voi­nut turvautua.

   Lisäk­si jos rajoi­tuk­siin ei oli­si ryh­dyt­ty, niin sit­ten ne oli­si otet­tu käyt­töön jäl­ki­ju­nas­sa. Yhdes­sä­kään demo­kra­tias­sa hal­li­tus ei voi vain tode­ta että täl­lä men­nään, kun samaan aikaan ter­vey­den­huol­to on kaa­tu­mas­sa. Jopa Yhdys­val­lois­sa Trump hävi­si täl­lä lin­jal­la vaa­lit, vaik­ka hänel­lä oli demo­kra­tiak­si aika uniikk­si pro­pa­gan­da­ko­neis­to takanaan.

   Kyl­lä­hän mones­sa maas­sa kokeil­tiin ensin men­nä mah­dol­li­sim­man keveil­lä rajoi­tuk­sil­la tai enem­män­kin pel­kil­lä suo­si­tuk­sil­la. Joka iki­ses­sä demo­kra­tias­sa kui­ten­kin men­tiin tiu­kem­piin rajoi­tuk­siin sitä mukaa, kun epi­de­mia ete­ni ja joko romah­dut­ti tai uhka­si romah­dut­taa ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män. Jopa Ruotsissa. 

   Väi­te sii­tä, että kaik­kial­la kaik­ki maat ovat vaan läh­te­neet koro­nap­sy­koo­siin mukaan on ihan saman­lai­nen väi­te, kuin että kaik­ki maat ovat läh­te­neet ilmas­ton­muu­tos­huu­haa­seen. Koro­nan ja ilmas­ton­muu­tok­sen kiel­tä­mi­nen ovat kum­mat­kin saman­lai­sel­le perus­tal­le: tääl­lä­kin blo­gis­sa on use­aan ker­taan esi­tet­ty, että epi­de­mia on tukah­tu­nut vaik­ka samaan aikaan teh­dään päi­vit­täi­siä tes­tat­tu­ja koronaennätyksiä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Sylt­ty: Eikö tämä muka sel­vin­nyt ihan taskulaskimella? 

    Haa­ru­koin itse heti maa­lis­kuus­sa, että lau­ma­suo­ja-stra­te­gial­la ja ylei­sim­mil­lä arvioil­la sai­ras­ta­vuu­des­ta (ei siis THL:n kym­men­ker­tai­ses­ti pie­leen men­nei­lä) tasai­sen tah­din sai­ras­ta­mi­sel­la lau­ma­suo­jan hank­ki­mi­seen sai­ras­ta­mal­la meni­si vuo­si tai pari, riip­puen vähän tau­din vaka­vuu­des­ta ja teho­hoi­to­ka­pa­si­tee­tis­ta. Roko­te oli tuos­sa vai­hees­sa odo­tet­ta­vis­sa aikai­sin­taan vuo­den lopul­la, eli sii­hen­kään ei voi­nut turvautua.

    Lisäk­si jos rajoi­tuk­siin ei oli­si ryh­dyt­ty, niin sit­ten ne oli­si otet­tu käyt­töön jäl­ki­ju­nas­sa. Yhdes­sä­kään demo­kra­tias­sa hal­li­tus ei voi vain tode­ta että täl­lä men­nään, kun samaan aikaan ter­vey­den­huol­to on kaa­tu­mas­sa. Jopa Yhdys­val­lois­sa Trump hävi­si täl­lä lin­jal­la vaa­lit, vaik­ka hänel­lä oli demo­kra­tiak­si aika uniikk­si pro­pa­gan­da­ko­neis­to takanaan.

    Kyl­lä­hän mones­sa maas­sa kokeil­tiin ensin men­nä mah­dol­li­sim­man keveil­lä rajoi­tuk­sil­la tai enem­män­kin pel­kil­lä suo­si­tuk­sil­la. Joka iki­ses­sä demo­kra­tias­sa kui­ten­kin men­tiin tiu­kem­piin rajoi­tuk­siin sitä mukaa, kun epi­de­mia ete­ni ja joko romah­dut­ti tai uhka­si romah­dut­taa ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män. Jopa Ruotsissa. 

    Väi­te sii­tä, että kaik­kial­la kaik­ki maat ovat vaan läh­te­neet koro­nap­sy­koo­siin mukaan on ihan saman­lai­nen väi­te, kuin että kaik­ki maat ovat läh­te­neet ilmas­ton­muu­tos­huu­haa­seen. Koro­nan ja ilmas­ton­muu­tok­sen kiel­tä­mi­nen ovat kum­mat­kin saman­lai­sel­le perus­tal­le: tääl­lä­kin blo­gis­sa on use­aan ker­taan esi­tet­ty, että epi­de­mia on tukah­tu­nut vaik­ka samaan aikaan teh­dään päi­vit­täi­siä tes­tat­tu­ja koronaennätyksiä.

    Lii­ku­tat maa­li­tolp­pia. Minä puhuin sii­tä, kau­an­ko rajoi­tus­ten kes­tok­si lupail­tiin. En sii­tä, kau­an­ko itse epi­de­mia las­ken­nal­li­ses­ti kes­täi­si. Sau­li Nii­nis­tö esi­mer­kik­si puhui erääs­sä vai­hees­sa, että nyt tar­vi­taan kol­men vii­kon tiuk­ka rutis­tus itse kultakin.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Timo A.: Lii­ku­tat maa­li­tolp­pia. Minä puhuin sii­tä, kau­an­ko rajoi­tus­ten kes­tok­si lupail­tiin. En sii­tä, kau­an­ko itse epi­de­mia las­ken­nal­li­ses­ti kes­täi­si. Sau­li Nii­nis­tö esi­mer­kik­si puhui erääs­sä vai­hees­sa, että nyt tar­vi­taan kol­men vii­kon tiuk­ka rutis­tus itse kultakin.

    Mikään rutis­tus ei rii­tä ellei­vät rajat ole tehok­kaan karan­tee­nin taka­na. Eikä ole edes ole rat­kai­se­vaa mikä on akuut­ti tar­tun­ta­ti­lan­ne rajan eri puo­lil­la. Karan­tee­ni vai­keut­taa viruk­sen elin­kaar­ta oleel­li­ses­ti. Jos aja­tus tun­tuu oudol­ta niin voi miet­tiä esi­mer­kik­si mik­si maan kaik­ki altis­tu­neet eivät voi olla karan­tee­nis­sa yhdessä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

    Jos saam­me R:n pai­ne­tuk­si 0,5:een, tar­tun­to­jen mää­rä Suo­mes­sa las­kee sadas­osaan noin 20 vii­kos­sa, ei sen nopeammin.

    Nyt puhu­taan 3 vii­kon lop­pu­ru­tis­tuk­ses­ta, mut­ta koro­na ei tosi­aan ole mihin­kään katoa­mas­sa vähään aikaan. Voi olla, että kesä aurin­gon­pais­tei­neen tuo taas tau­din kehi­tyk­seen las­kun, kuten influens­soi­hin­kin se tuo. Sit­ten syk­syl­lä on taas uusia muun­nok­sia, ja jos­sain koh­taa rajoi­tuk­sis­ta osas­ta tul­lee pysy­väis­luon­tei­sia, ja jotain ei enää ale­ta rajoit­taa, kun väes­tös­tä iso osa on roko­tet­tu — vaik­ka tau­ti yhä leviäi­si. Puheet siir­ty­ne­vät jos­sain koh­taa taas enem­män mui­hin tau­tei­hin, jois­ta nyt on oltu aika hiljaa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Rokot­teis­ta puhu­taan kaik­kial­la. Eikös luo­tet­ta­va ja hal­pa pika­tes­ti oli­si myös todel­la teho­kas kei­no tais­te­lus­sa koro­na­vi­rus­ta vas­taan? Ravin­to­lan ovel­la, kou­lus­sa, kun­to­sa­lil­la ja esim. len­to­ken­täl­lä ihmi­set voi­tai­siin tes­ta­ta ennen sisään­pää­syä. Myös ennen vie­rai­lua iso­van­hem­pien luo­na koko per­he voi­si teh­dä tes­tit ja kyläil­lä turvallisesti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. THL ihan vii­me päi­vi­nä vih­jai­li, että vää­riä nega­tii­vi­sia­kin voi olla enem­män kuin on tie­det­ty, ja halusi­vat että altis­tu­neet meni­si­vät karan­tee­niin nega­tii­vi­ses­ta tulok­ses­ta huo­li­mat­ta. Kun las­ke­taan vää­rät nega­tii­vi­set, kevääl­lä 2020 tes­taa­mat­to­mat, syk­syl­lä 2020 tes­teis­tä kiel­täy­ty­neet (mm. Tam­pe­reen TAYS uuti­soi) ja nii­hin hakeu­tu­mat­ta jää­neet, niin tau­din sai­ras­ta­nei­ta voi olla monin­ker­tai­nen mää­rä kuin on tes­tat­tu­ja. Tau­din sai­ras­ta­neet osal­lis­tu­vat myös lau­ma­suo­jan muo­dos­ta­mi­seen. Jos tilan­ne on se, että suu­ri osa tapauk­sis­ta on joka tapauk­ses­sa lie­vä­oi­rei­sia tar­tun­to­ja ja tämän lisäk­si ris­ki­ryh­mä­läi­set on roko­tet­tu, niin kyl­lä tilan­ne on parem­pi kuin vii­me keväänä.

  Itse toi­voi­sin sil­ti, että tiet­ty­jä rajoi­tuk­sia jat­ket­tai­siin. Suo­mes­sa muu­ta­ma koh­den­net­tu toi­mi oike­ai­kai­ses­ti pari kuu­kaut­ta sit­ten oli­si estä­nyt tämän­het­ki­sen kas­vun. Uudel­la­maal­la nyt ne baa­rit, ravin­to­lat ja yöker­hot kiin­ni vaik­ka väki­sin. Pak­ko­tes­taus rajoil­le oli­si pitä­nyt toteut­taa jo syk­syl­lä. Tie­dän erään pie­nen paik­ka­kun­nan, jos­sa siir­ryt­tiin etä­ope­tuk­seen vain kos­ka ulko­mail­ta tul­lut hal­pa­työ­voi­ma pää­si muo­dos­ta­maan sin­ne tar­tun­ta­ket­ju­ja. Usko­ma­ton­ta moraa­lia myös niil­tä yri­tyk­sil­tä ja työ­nan­ta­jil­ta, jot­ka palk­kaa­vat tes­teis­tä kiel­täy­ty­nei­tä työn­te­ki­jöi­tä? Eikö oli­si oikein, että noin toi­mi­van yri­tyk­sen pitäi­si mak­saa sakkoja?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kaik­ki ajal­laan:
   THL ihan vii­me päi­vi­nä vih­jai­li, että vää­riä nega­tii­vi­sia­kin voi olla enem­män kuin on tie­det­ty, ja halusi­vat että altis­tu­neet meni­si­vät karan­tee­niin nega­tii­vi­ses­ta tulok­ses­ta huo­li­mat­ta. Kun las­ke­taan vää­rät nega­tii­vi­set, kevääl­lä 2020 tes­taa­mat­to­mat, syk­syl­lä 2020 tes­teis­tä kiel­täy­ty­neet (mm. Tam­pe­reen TAYS uuti­soi) ja nii­hin hakeu­tu­mat­ta jää­neet, niin tau­din sai­ras­ta­nei­ta voi olla monin­ker­tai­nen mää­rä kuin on tes­tat­tu­ja. Tau­din sai­ras­ta­neet osal­lis­tu­vat myös lau­ma­suo­jan muo­dos­ta­mi­seen. Jos tilan­ne on se, että suu­ri osa tapauk­sis­ta on joka tapauk­ses­sa lie­vä­oi­rei­sia tar­tun­to­ja ja tämän lisäk­si ris­ki­ryh­mä­läi­set on roko­tet­tu, niin kyl­lä tilan­ne on parem­pi kuin vii­me keväänä.

   Itse toi­voi­sin sil­ti, että tiet­ty­jä rajoi­tuk­sia jat­ket­tai­siin. Suo­mes­sa muu­ta­ma koh­den­net­tu toi­mi oike­ai­kai­ses­ti pari kuu­kaut­ta sit­ten oli­si estä­nyt tämän­het­ki­sen kas­vun. Uudel­la­maal­la nyt ne baa­rit, ravin­to­lat ja yöker­hot kiin­ni vaik­ka väki­sin. Pak­ko­tes­taus rajoil­le oli­si pitä­nyt toteut­taa jo syk­syl­lä. Tie­dän erään pie­nen paik­ka­kun­nan, jos­sa siir­ryt­tiin etä­ope­tuk­seen vain kos­ka ulko­mail­ta tul­lut hal­pa­työ­voi­ma pää­si muo­dos­ta­maan sin­ne tar­tun­ta­ket­ju­ja. Usko­ma­ton­ta moraa­lia myös niil­tä yri­tyk­sil­tä ja työ­nan­ta­jil­ta, jot­ka palk­kaa­vat tes­teis­tä kiel­täy­ty­nei­tä työn­te­ki­jöi­tä? Eikö oli­si oikein, että noin toi­mi­van yri­tyk­sen pitäi­si mak­saa sakkoja?

   Ei ole var­maa ettei­vät­kö vii­me kevää­nä sai­ras­tu­neet voi­si sai­ras­tua jo uudes­taan, vaik­ka New Yor­kin tai Ete­lä-Afri­kan muunnokseen.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Näin suht tuo­ree­na seit­sen­vi­to­se­na tulee miet­ti­neek­si kai­ken­lais­ta. Kuten esi­mer­kik­si, että mitä tapah­tui­si, jos rokot­ta­mi­nen aloi­tet­tai­siin­kin aktii­vi­sis­ta ja liik­ku­vis­ta ikä­luo­kis­ta, jot­ka yhteis­kun­taa pyö­rit­tä­vät ja sen ohel­la tar­tun­to­ja levit­tä­vät? Sai­si­ko moi­ses­ta teo­reet­ti­sen mallin?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Lau­ri Sipa­ri:
   Näin suht tuo­ree­na seit­sen­vi­to­se­na tulee miet­ti­neek­si kai­ken­lais­ta. Kuten esi­mer­kik­si, että mitä tapah­tui­si, jos rokot­ta­mi­nen aloi­tet­tai­siin­kin aktii­vi­sis­ta ja liik­ku­vis­ta ikä­luo­kis­ta, jot­ka yhteis­kun­taa pyö­rit­tä­vät ja sen ohel­la tar­tun­to­ja levit­tä­vät? Sai­si­ko moi­ses­ta teo­reet­ti­sen mallin?

   Sil­lä oli­si suu­ri vai­ku­tus koro­na­ta­pauk­siin, mut­ta ei käy­tän­nös­sä mitään vai­ku­tus­ta koro­na­kuo­le­miin. Eli yli 70-vuo­tiai­den roko­tet­tu­jen kuo­le­man­syyt siir­ty­vät pois koro­na­tau­din aiheut­ta­mis­ta kuo­le­mis­ta nii­hin “nor­maa­lei­hin” kuo­lin­syi­hin, kun­han roko­tus­kat­ta­vuus saa­daan täy­del­li­sek­si. Sen jäl­keen huo­ma­taan, että kysei­sis­sä ikä­luo­kis­sa kausi­kuo­le­mat jat­ku­vat, väes­tön kuol­lei­suus pysyy käy­tän­nös­sä ennal­laan, ja 2030 men­nes­sä kuol­lei­suus on noin 10 % kor­keam­pi kuin nyt, kos­ka ikä­luo­kat eivät pysy vuo­des­ta toi­seen sama­na, vaan väki siir­tyy van­hem­piin ikäluokkiin.

   Uuti­set kil­jui­si­vat tauot­ta, jos joku alle 20-vuo­tias esi­mer­kik­si kuo­li­si koro­naan. Kukaan kui­ten­kaan ei kil­ju kurk­ku suo­ra­na, vaik­ka yli 20 alle 20-vuo­tias­ta kuo­lee syö­pään joka vuosi !

   Ongel­ma täs­sä koko asias­sa on ollut se, että uuti­soim­me päi­vit­täin kai­kis­sa pää­uu­tis­ka­na­vis­sa vaik­ka­pa kol­mes­ta koro­na­kuo­le­mas­ta, mut­ta emme tie­dä emme­kä käsi­tä, että samaan aikaan tapah­tuu sama­na päi­vä­nä, samoil­la ris­ki­ryh­mil­lä, samois­sa hoi­to­lai­tok­sis­sa ja koto­na, sata ( 100 !) sydän- ja veri­suo­ni­tau­ti­kuo­le­maa, syö­pä- ja demen­tia­kuo­le­maa, aivo­ve­ren­kier­to­kuo­le­maa, ja kuo­le­maa ilman eri­tyis­tä syytäkään.

   Sil­ti kukaan ei puhu ruu­mis­kon­teis­ta eikä jouk­ko­hau­dois­ta mitään, pait­si jos yksi ainoa ihmi­nen oli­si kuol­lut koro­naan, sil­loin tuo­daan uuti­siin arkis­to­ku­va espan­jan­tau­din ruumiskasoista.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Lau­ri Sipa­ri: Kuten esi­mer­kik­si, että mitä tapah­tui­si, jos rokot­ta­mi­nen aloi­tet­tai­siin­kin aktii­vi­sis­ta ja liik­ku­vis­ta ikä­luo­kis­ta, jot­ka yhteis­kun­taa pyö­rit­tä­vät ja sen ohel­la tar­tun­to­ja levittävät?

   Ylei­sem­min: kun minimoitavat/maksimoitavat indi­kaat­to­rit on pää­tet­ty, ja sen perus­teel­la mää­ri­tel­ty roko­tus­jär­jes­tys, onko tämä roko­tus­jär­jes­tys epä­op­ti­maa­li­nen suh­tees­sa tavoit­tei­siin kos­ka a) ei osa­ta las­kea parem­min, vai b) sik­si että ennal­ta on roko­tus­jär­jes­tyk­sel­le ase­tet­tu epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia rajoitteita.

   Esi­merk­ki epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ta rajoit­tees­ta on vaa­ti­mus alu­eel­li­ses­ta oikeu­den­mu­kai­suu­des­ta irral­laan alu­eel­li­ses­ta tartuntariskistä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Jos rokot­teet jae­taan ilmaan­tu­vuus mukaan, mitä se tar­koit­taa käytännössä?

    Se tar­koit­taa, että ne alu­eet jot­ka eivät edes yri­tä teh­dä mitään, roko­te­taan ensin. Mitä ä suu­ris­sa kau­pun­geis­sa tapah­tuu tämän jälkeen?

    Hel­sin­gis­sä ei ole halut­tu tor­jua koro­naa. Ei sii­tä voi ran­gais­ta nii­tä, jot­ka ovat. Se tuot­taa ihan per­vers­sit kan­nus­teet toi­mia, ellei sit­ten koko epi­de­mian tor­jun­taa on nos­te­ta alueil­ta val­tiol­le. Val­tio mää­räi­si kou­luis­ta ja har­ras­tuk­sis­ta. Ei ker­kee tähän epidemiaan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Sylt­ty: Jos rokot­teet jae­taan ilmaan­tu­vuus mukaan, mitä se tar­koit­taa käytännössä?

    Sitä pitää kysyä epi­de­mio­lo­geil­ta ja virologeilta.

    Sylt­ty: Hel­sin­gis­sä ei ole halut­tu tor­jua koro­naa. Ei sii­tä voi ran­gais­ta nii­tä, jot­ka ovat.

    Vie­ras­tan prio­ri­soin­tia jos­sa poti­laan toi­min­nan moraa­li­nen pahek­sut­ta­vuus vai­kut­taa hoi­to­pää­tök­seen. Se on kal­te­va pin­ta. Ryh­mäi­den­ti­teet­tiin perus­tu­va kol­lek­tii­vi­nen syyl­li­syys ei ole joh­ta­nut hyviin seu­rauk­siin sekään.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. spot­tu: Vie­ras­tan prio­ri­soin­tia jos­sa poti­laan toi­min­nan moraa­li­nen pahek­sut­ta­vuus vai­kut­taa hoitopäätökseen.

    Etkö kek­si­nyt mui­ta vas­ta-argu­ment­te­ja esit­tä­mii­ni perus­te­lui­hin sii­tä, mik­si roko­tuk­sia ei pitäi­si suun­na­ta Helsinkiin?

    Ensin­nä­kin kau­pun­ki­seu­dut eivät ole poti­lai­ta, toi­sek­si kyse on myös hoi­toon sitou­tu­mi­ses­ta. Jos rokot­teet suun­na­taan pks, siel­lä vapau­te­taan kaik­ki rajoit­teet. Lop­pu­tu­lok­se­na epi­de­mia levi­ää ihan yhtä nopeas­ti, kuin rajoit­teet pääl­lä ilman roko­tuk­sia, mut­ta muu Suo­mi on yhä rokottamatta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Sylt­ty: Etkö kek­si­nyt mui­ta vas­ta-argu­ment­te­ja esit­tä­mii­ni perus­te­lui­hin sii­tä, mik­si roko­tuk­sia ei pitäi­si suun­na­ta Helsinkiin?

    Ensin­nä­kin kau­pun­ki­seu­dut eivät ole poti­lai­ta, toi­sek­si kyse on myös hoi­toon sitou­tu­mi­ses­ta. Jos rokot­teet suun­na­taan pks, siel­lä vapau­te­taan kaik­ki rajoit­teet. Lop­pu­tu­lok­se­na epi­de­mia levi­ää ihan yhtä nopeas­ti, kuin rajoit­teet pääl­lä ilman roko­tuk­sia, mut­ta muu Suo­mi on yhä rokottamatta.

    Arve­len kans­sa että rokot­tei­den tuo­ma hyö­ty ulos­mi­tat­tai­siin heti tois­si­jai­siin toi­min­toi­hin kuten sii­hen että baa­rit ja yöker­hot sai­si­vat olla auki, kun­nal­lis­vaa­lit sen­tään tulos­sa. Muu­ten kyl­lä yli­pää­tään­kin ihmet­te­len miten kuvi­tel­laan että pan­de­mian tor­jun­ta voi­daan hajaut­taa “alueil­le” kun aluei­den välil­lä ei ole mitään luon­nol­lis­ta estet­tä mut­ta eipä se näy­tä toi­mi­van­kaan ja poik­keus­ti­laa pukkaa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  3. Lau­ri Sipa­ri:
   Näin suht tuo­ree­na seit­sen­vi­to­se­na tulee miet­ti­neek­si kai­ken­lais­ta. Kuten esi­mer­kik­si, että mitä tapah­tui­si, jos rokot­ta­mi­nen aloi­tet­tai­siin­kin aktii­vi­sis­ta ja liik­ku­vis­ta ikä­luo­kis­ta, jot­ka yhteis­kun­taa pyö­rit­tä­vät ja sen ohel­la tar­tun­to­ja levit­tä­vät? Sai­si­ko moi­ses­ta teo­reet­ti­sen mallin? 

   Oleel­lis­ta lie­nee se, estää­kö jokin rokot­teis­ta myös tar­tut­ta­mi­sen vai ei. Kun sii­tä ei kai ole ihan vie­lä tie­toa, niin tilan­ne on han­ka­la. Pää­tök­siä voi­daan teh­dä kui­ten­kin vain ole­mas­sa ole­vaan tie­toon noja­ten, ei arvauk­siin tai olet­ta­muk­siin. Epä­var­muu­den aikaan varo­vai­suus­pe­ri­aa­te on yleen­sä hyvä ajatus.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Jak­ke: Kun sii­tä ei kai ole ihan vie­lä tie­toa, niin tilan­ne on hankala.

    Pfize­rin roko­te estää 90%-sti.

    Vaik­ka tut­kit­tua tie­toa ei ole, voi­daan olet­taa että rokot­teet toi­mi­vat kuten rokot­teet yleen­sä toi­mi­vat. EU saa niin hitaas­ti roko­tean­nok­sia, että sii­nä vai­hees­sa kun roko­tus­kat­ta­vuu­den pitäi­si yli­pää­tän­sä vai­kut­taa ilmaan­tu­vuu­teen, alkaa ole­maan jo tutkimustietoa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Osmo kir­joit­taa todel­la fik­sus­ti. Ehdot­to­mas­ti näin pitää toi­mia. Nuo­ren elä­mä on pää­sään­töi­ses­ti yhteis­kun­nan näkö­kul­mas­ta arvok­kaam­pi ja tuot­ta­vam­pi kuin van­han. Tilas­tol­li­suus puto­aa nik mer­kit­tä­väs­ti, ja se alku­juu­ri = Ter­vey­den­huol­lon kan­to­ky­ky on sil­loin turvattu!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Saa näh­dä, kos­ka saa­daan roko­tet­tua 70–79 ‑vuo­ti­aat, joi­hin kuu­lu­vat suu­ret ikä­luo­kat. Ei ole vie­lä edes aloi­tet­tu rokotuksia.
  Nyt Hel­sin­gis­sä läh­de­tään rokot­ta­maan jo 55–64 vuo­tiai­ta riskiryhmäläisiä.
  Kii­tos hal­li­tuk­sen, sen roko­tus­stra­te­gian, poli­tii­kan teon ja kyvyt­tö­myy­den hank­kia rokotteita.

  Kan­na­tan lähio­pe­tus­ta perus­kou­lus­sa, toi­sen asteen kou­lu­tuk­ses­sa että yli­opis­tois­sa­kin. Eikä pahaa teki­si kansalais/työväenopistoissakin, siel­lä­hän opis­ke­li­joi­na on mm. senio­rit ja maa­han­muut­ta­jat kie­li­kurs­seil­laan että amma­til­li­sil­la kursseilla. 

  Hal­li­tus läh­ti suun­nit­te­le­maan jo vii­me vuo­den lopul­la lock dow­nia huh­ti­kuuk­si (THL:n ja HUS:n lää­kä­rei­den avustuksella).
  Se meil­lä on edes­sä. Kuun­nel­kaa­pa vaik­ka­pa eili­siä ja tämän­päi­väi­siä ulostuloja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Omaeh­toi­nen:
   Saa näh­dä, kos­ka saa­daan roko­tet­tua 70–79 ‑vuo­ti­aat, joi­hin kuu­lu­vat suu­ret ikä­luo­kat. Ei ole vie­lä edes aloi­tet­tu rokotuksia.
   Nyt Hel­sin­gis­sä läh­de­tään rokot­ta­maan jo 55–64 vuo­tiai­ta riskiryhmäläisiä.
   Kii­tos hal­li­tuk­sen, sen roko­tus­stra­te­gian, poli­tii­kan teon ja kyvyt­tö­myy­den hank­kia rokotteita.

   Kan­na­tan lähio­pe­tus­ta perus­kou­lus­sa, toi­sen asteen kou­lu­tuk­ses­sa että yli­opis­tois­sa­kin. Eikä pahaa teki­si kansalais/työväenopistoissakin, siel­lä­hän opis­ke­li­joi­na on mm. senio­rit ja maa­han­muut­ta­jat kie­li­kurs­seil­laan että amma­til­li­sil­la kursseilla. 

   Hal­li­tus läh­ti suun­nit­te­le­maan jo vii­me vuo­den lopul­la­lock dow­nia huh­ti­kuuk­si (THL:n ja HUS:n lää­kä­rei­den avustuksella).
   Se meil­lä on edes­sä. Kuun­nel­kaa­pa vaik­ka­pa eili­siä ja tämän­päi­väi­siä ulostuloja.

   Kyl­lä meil­le­kin lock­down täy­tyy saa­da kun se on ollut niin mones­sa muus­sa­kin maassa.

   Tämä krii­si on osoit­ta­nut että län­si­maat eivät enää sie­dä min­kään­lais­ta krii­siä. Resi­liens­siä ei ole. 

   Val­tioi­den ja osa­val­tioi­den ase­ma ihmi­siin näh­den on vahvistunut.

   Talous on kään­ty­nyt pää­lael­leen. Pie­net yri­tyk­set kuo­le­vat pois ja vain isoim­mat jää­vät jäl­jel­le. Joten­kin hen­ki­to­reis­saan ole­vat yri­tyk­set oste­taan iso­jen toi­mes­ta pois kil­pai­le­mas­ta tai sää­dök­set pakot­ta­vat ne lopettamaan.

   Yhdys­val­lois­sa Wal­mart ja Amazon ovat syö­neet kilpailijansa.

   Monet polii­ti­kot ovat saa­neet osak­seen kri­tiik­kiä, kuten Cuo­mo tai Cruz. Pal­jon puhei­ta mut­ta vähän vil­lo­ja ja moraa­li­nen sel­kä­ran­ka puuttuu.

   Tämä krii­si murs­kaa kaik­ki ihan­teet — ne mit­kä ovat vie­lä olleet jäljellä.

   Esi­mer­kik­si kes­kus­pank­ki­jär­jes­tel­mä kes­kit­tyy peit­te­le­mään krii­sin syvyyt­tä ja vaka­vuut­ta. Vää­ris­tel­ty tai epä­täy­del­li­nen data muka­mas ker­too krii­sin ole­van koh­ta ohi.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Omaeh­toi­nen: Hal­li­tus läh­ti suun­nit­te­le­maan jo vii­me vuo­den lopul­la lock dow­nia huh­ti­kuuk­si (THL:n ja HUS:n lää­kä­rei­den avustuksella).

   Ihan asial­lis­ta toi­min­taa, vii­me vuo­den lopul­la ei ollut rokot­tei­den toi­mi­tus­ky­vys­tä tie­toa, mut­ta jo jon­kin­lai­nen käsi­tys mutaa­tiois­ta. Uuden­maan (onnek­si vähän hidas­tu­nut) eks­po­nen­ti­aa­li­nen kas­vu osoit­taa ettei­vät uhka­ku­vat ole ihan perus­teet­to­mia. Aina kan­nat­taa valmistautua.

   Kan­nat­taa muis­taa että Suo­mes­sa, Nor­jas­sa, Islan­nis­sa ja Fär­saa­ril­la koro­na­ti­lan­ne on kum­mal­li­sen hyvä, ja niin pit­kään kuin epi­de­mian dyna­miik­kaa ei kun­nol­la tun­ne­ta, Irlan­nin kal­tai­nen äkil­li­nen lei­mah­dus voi tapah­tua täy­sin yllättäen.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  3. Suo­mes­sa on roko­tet­tu nyt (20.2.) 5 % väes­tös­tä. Euroo­pas­sa sel­keäs­ti edel­lä ovat vain Bri­tan­nia (oma roko­te) ja Ser­bia, pik­kui­sen edel­lä myös Sveit­si 5,5 % ja Nor­ja 5,1 %, ainoa EU-maa Suo­men edel­lä on pik­kui­nen Mal­ta. On koh­tuu­ton­ta väit­tää hal­li­tuk­sen roko­tus­stra­te­gi­aa ja rokot­tei­den han­kin­taa kyvyt­tö­myy­des­tä, kun noin kär­ki­po­ru­kas­sa ollaan. Hauk­ku­mi­nen ja syyt­tä­mi­nen on helppoa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. TJA­boa:
    Suo­mes­sa on roko­tet­tu nyt (20.2.) 5 % väes­tös­tä. Euroo­pas­sa sel­keäs­ti edel­lä ovat vain Bri­tan­nia (oma roko­te) ja Ser­bia, pik­kui­sen edel­lä myös Sveit­si 5,5% ja Nor­ja 5,1 %,ainoa EU-maa Suo­men edel­lä on pik­kui­nen Mal­ta. On koh­tuu­ton­ta väit­tää hal­li­tuk­sen roko­tus­stra­te­gi­aa ja rokot­tei­den han­kin­taa kyvyt­tö­myy­des­tä, kun noin kär­ki­po­ru­kas­sa ollaan. Hauk­ku­mi­nen ja syyt­tä­mi­nen on helppoa.

    Suo­mi on pääs­syt tilas­tois­sa kär­keen myö­hen­tä­mäl­lä tois­ta roko­tus­ta val­mis­ta­jan ohjeen vas­tai­ses­ti. Tuo tilas­to ker­too sen ensim­mäi­sen rokot­teen. Toi­ses­sa roko­tuk­ses­sa ollaan vas­taa­vas­ti jäljessä.

    En väi­tä että pää­tös myö­hen­tä­mi­ses­tä oli­si huo­no mut­ta se on ris­ti­rii­das­sa sen varo­vai­suu­den kans­sa mil­lä koro­na­ro­ko­tuk­siin on suh­tau­dut­tu. Pää­tös voi olla myös hyvä, esi­mer­kik­si Bri­tan­nia ohit­ti varo­vai­suu­den ja aloit­ti roko­tuk­set omien ter­veys­vi­ran­omais­ten­sa luval­la, ohit­taen Euroo­pan. Nyt jo tie­de­tään että Bri­tan­nian lie­vä uhka­pe­li onnis­tui ja sen tilan­ne tul­lee ole­maan kesän tul­len Euroo­pan paras, syr­jäi­sen Islan­nin lisäksi.
    Toi­sen roko­tuk­sen myö­hen­tä­mi­ses­tä ei saa­da tie­toa yhtä nopeas­ti, saat­taa men­nä vie­lä edus­kun­ta­vaa­lit­kin ennen kuin asias­ta on vank­kaa tie­toa. Polii­ti­koil­le siis help­po pää­tös — näyt­tää heti hyväl­tä, saat­taa olla ja toden­nä­köi­ses­ti onkin hyvä pää­tös ja jos ei ole niin se ei sel­viä kuin vas­ta pal­jon jäl­ki­kä­teen. Sanoi­sin että polii­tik­ko­na äärim­mäi­syy­teen asti varo­vai­sen Mari­nin näköi­nen päätös.

    Kevään ja alku­ke­sän rajoi­tus­ten lisäk­si kysees­sä on vas­ta toi­nen aloi­te­ky­kyä, tar­moa tai mie­li­ku­vi­tus­ta osoit­ta­nut pää­tös, elo­kuun lopul­ta läh­tien hal­li­tus jät­täy­tyi koro­na­krii­sis­tä ulos ja siir­si vas­tuun alueille.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. K.k.: En väi­tä että pää­tös myö­hen­tä­mi­ses­tä oli­si huo­no mut­ta se on ris­ti­rii­das­sa sen varo­vai­suu­den kans­sa mil­lä koro­na­ro­ko­tuk­siin on suhtauduttu. 

    Nyt ei ole aika pela­ta var­man pääl­le. Rokot­tei­den myö­hen­tä­mi­nen on sel­väs­ti sel­lai­nen har­kit­tu ris­ki, joka kan­nat­taa ottaa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. K.k.:

    Nyt jo tie­de­tään että Bri­tan­nian lie­vä uhka­pe­li onnis­tui ja sen tilan­ne tul­lee ole­maan kesän tul­len Euroo­pan paras, syr­jäi­sen Islan­nin lisäksi. 

    Eipä tuo­kaan ole Bri­tan­nias­sa miten­kään taat­tu että maan tilan­tees­ta tuli­si Euroo­pan par­haim­pia. Bri­tan­nian tavoi­te on kyl­lä ava­ta yhteis­kun­taa juhan­nuk­sek­si mut­ta ris­kit ovat kyl­lä siel­lä olemassa.Kyllä Bri­tan­nian ris­ki on edel­leen muun­to­vi­rus­ten leviä­mi­nen. Eten­kin Ete­lä-Afri­kan muun­to­vi­rus kos­ka Bri­tan­nias­sa asuu pal­jon Ete­lä-Afri­kan kan­sa­lai­sia ja mai­den välil­lä on pal­jon lii­ken­net­tä. Islan­ti on toki hyvin toi­sen­lai­ses­sa asemassa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Nuor­ten elä­mää ei pitäi­si rajoit­taa. Jos tämä ajan­käyt­tö sekä rahan­käyt­tö (joka tuh­raan­tuu rajoi­tuk­siin) käy­tet­täi­siin ihmis­ten ter­vey­den paran­ta­mi­seen ( ruo­ka­va­lio, lii­kun­ta, tera­pia jne.) tie­tee­seen nojau­tuen, niin jää­täi­siin eli­niän piden­tä­mi­ses­tä hur­jas­ti plus­sal­le. Lie­vät rajoi­tuk­set ja ter­vey­teen satsaaminen!

  Kysy­mys Osmol­le: haluai­sit­ko käsi­tel­lä pan­de­mi­aa Euroo­pan ja eri­tyi­ses­ti Ruot­sin koko­nais­kuol­lei­suu­den näkö­kul­mas­ta? Onko niin, että kun koko­nais­kuol­lei­suu­des­sa ei vuo­den aika­vä­lil­lä ollut piik­kiä ja niis­tä suu­ri osa jot­ka meneh­tyi­vät koro­na­vi­ruk­seen (tai sen kans­sa) oli­si­vat joka tapauk­ses­sa kuol­leet ko.vuoden aika­na? Ja esim. Suo­mes­sa samai­nen hei­kos­sa kun­nos­sa ole­va ihmis­ryh­mä kuo­li joka tapauk­ses­sa vuo­den 2020 aika­na johon­kin muu­hun. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la ver­tai­lu­ja tilas­to­tie­teen näkö­kul­mas­ta vaik­ka esim. Suo­men ja Ruot­sin hei­kos­sa kun­nos­sa ja “ei pelas­tet­ta­vis­sa” ole­vas­ta ihmis­ryh­mäs­tä 2020 vuo­del­ta. Eli voi­ko löy­tää perus­te­lu­ja väit­tää, että Ruot­sis­sa kuol­tiin enem­män koro­naan, mut­ta Suo­mes­sa tai muu­al­la euroo­pas­sa samas­sa suh­tees­sa (vuo­den aika­vä­lil­lä!) johon­kin muuhun?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Jos hal­li­tus oli­si muun­nos­vi­rus­ten ilmaan­nut­tua heti sul­ke­nut rajat tai edes käyn­nis­tä­nyt pak­ko­tes­tauk­sen, oli­si tilan­ne pal­jon parem­pi. Jos Suo­meen vihol­li­nen hyök­käi­si (sitä on sat­tu­nut), niin poh­dit­tai­siin puo­li vuot­ta, saa­ko vihol­li­sia ampua vai onko se perus­tus­lain vastaista, :).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Pitäi­si vapaut­taa heti. Ei nuor­ten elä­mää sai­si näin pal­jon huo­non­taa kei­noil­la joi­den hyö­dyt ovat kysee­na­lai­set mut­ta joi­den suun­nat­to­mat hai­tat varmat! 

  Maa­il­mail­la pahe­ne­va nälän­hä­tää on vaan nega­tii­vis­ten asioi­den jää­vuo­ren huip­pu. Ne 11 Yhdys­val­tain osa­val­tio­ta jot­ka eivät har­ras­ta­neet kovia rajoi­tuk­sia ovat sel­vin­neet osa­val­tiois­ta kes­ki­mää­rin parem­min kuil­lei­suus­lu­vuis­sa­kin. Empii­ri­set todis­teet sii­hen lopu.

  Mitä on tul­tu teh­tyä on kaut­ta aikain ihmis­kun­nan huo­noin ter­vey­den­hoi­too­pe­raa­tio koskaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Suh­tee­li­suu­den­ta­jun puu­te näyt­tää vai­vaa­van päät­tä­jiä. Onko kenel­tä­kään pois, jos penk­ka­rit tai van­ho­jen tans­sit jär­jes­te­tään siel­lä mis­sä koro­naa ei käy­tän­nös­sä ole. Oli­si muka­va lukea tilas­to­ja sii­tä, kuin­ka pal­jon tar­tun­to­ja esim. lukio­lais­ten kes­kuu­des­sa on ollut suh­tees­sa kaik­kiin tartuntoihin.
  Var­maan­kin vuo­den aika­na on saa­tu tilas­to­ja sii­tä­kin, miten mas­kien (pakko)käyttö on vai­kut­ta­nut koro­nan ete­ne­mi­seen, jol­lei Suo­mes­ta, niin ehkä niis­tä mais­ta jos­sa mas­kit ovat pakol­li­sia jopa ulko­na. Eipä ole tul­lut vas­taan sel­lai­sia käp­py­röi­tä, jois­sa tar­tun­nat oli­si­vat dra­maat­ti­ses­ti vähen­ty­neet käyt­tö­pa­kon alkaes­sa. Saat­tai­si­ko olla niin, että mas­kit eivät sit­ten­kään ole eri­tyi­sen voi­mal­li­nen suo­ja tar­tun­nal­ta. Jos jol­la­kin on tilas­to­ja täs­tä, mie­lel­lä­ni tutkisin.
  Veit­sen­te­räl­lä tans­sies­sa kan­nat­taa kat­soa tar­kas­ti, onko kei­sa­ril­la vaatteita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kes­kus­te­lu mas­ki­suo­si­tuk­sen päi­vit­tä­mi­ses­tä sii­hen että kak­si tai perä­ti kol­me pääl­lek­käis­tä mas­kia käyt­tää voi pitää aika hyvä­nä osoi­tuk­se­na sii­tä että vii­me vuo­den tans­ka­lais­tu­ki­mus osui kuta­kuin­kin oike­aan kun se osoit­ti ettei mas­kin käy­töl­lä ole mer­kit­tä­vää vaikutusta.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. MF: vii­me vuo­den tans­ka­lais­tu­ki­mus osui kuta­kuin­kin oike­aan kun se osoit­ti ettei mas­kin käy­töl­lä ole mer­kit­tä­vää vaikutusta

    Saman­lai­set satun­nais­te­tut ver­tai­lu­tut­ki­muk­set mis­sä on jaet­tu ihmi­sil­le kon­do­me­ja ja pyy­det­ty ja ohjeis­tet­tu nii­tä käyt­tä­mään, ovat myös tuot­ta­neet yhtä lail­la tilas­tol­li­ses­ti vain hyvin heik­ko­ja tulok­sia sen puo­les­ta, että kon­do­meis­ta oli­si hyö­tyä suku­puo­li­tau­tien tai ei-toi­vot­tu­jen ras­kauk­sien ehkäisemisessä.

    Täs­sä on kat­sausar­tik­ke­li satun­nais­te­tuis­ta ver­tai­lu­tut­ki­muk­sis­ta kon­do­mei­hin liittyen:
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3009845/

    Omar arvauk­se­ni on, että vaik­ka näis­sä tut­ki­muk­sis­sa ihmi­sil­la anne­taan mas­ke­ja, tai kon­do­mei­ta, ja pyy­de­tään käyt­tä­mään, niin kaik­ki eivät sil­ti käy­tä, ja tämä syö tut­ki­mus­ten tilas­tol­lis­ta mer­kit­se­vyyt­tä. Fysi­kaa­li­nen vai­ku­tus­me­ka­ni­mi kyl­lä on päi­vän­sel­vä sekä mas­kien että kon­do­mien kohdalla.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Sam­po Smo­lan­der: Saman­lai­set satun­nais­te­tut ver­tai­lu­tut­ki­muk­set mis­sä on jaet­tu ihmi­sil­le kon­do­me­ja ja pyy­det­ty ja ohjeis­tet­tu nii­tä käyt­tä­mään, ovat myös tuot­ta­neet yhtä lail­la tilas­tol­li­ses­ti vain hyvin heik­ko­ja tulok­sia sen puo­les­ta, että kon­do­meis­ta oli­si hyö­tyä suku­puo­li­tau­tien tai ei-toi­vot­tu­jen ras­kauk­sien ehkäisemisessä.

    Täs­sä on kat­sausar­tik­ke­li satun­nais­te­tuis­ta ver­tai­lu­tut­ki­muk­sis­ta kon­do­mei­hin liittyen:
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3009845/

    Omar arvauk­se­ni on, että vaik­ka näis­sä tut­ki­muk­sis­sa ihmi­sil­la anne­taan mas­ke­ja, tai kon­do­mei­ta, ja pyy­de­tään käyt­tä­mään, niin kaik­ki eivät sil­ti käy­tä, ja tämä syö tut­ki­mus­ten tilas­tol­lis­ta mer­kit­se­vyyt­tä. Fysi­kaa­li­nen vai­ku­tus­me­ka­ni­mi kyl­lä on päi­vän­sel­vä sekä mas­kien että kon­do­mien kohdalla.

    Ehkei päi­vän­sel­vää
    https://emanuelkarlsten.se/eus-smittskyddsenhet-i-stor-kartlaggning-av-munskydd-litet-stod-for-att-det-har-stor-effekt/

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Sam­po Smo­lan­der:

    Omar arvauk­se­ni on, että vaik­ka näis­sä tut­ki­muk­sis­sa ihmi­sil­la anne­taan mas­ke­ja, tai kon­do­mei­ta, ja pyy­de­tään käyt­tä­mään, niin kaik­ki eivät sil­ti käy­tä, ja tämä syö tut­ki­mus­ten tilas­tol­lis­ta mer­kit­se­vyyt­tä. Fysi­kaa­li­nen vai­ku­tus­me­ka­ni­mi kyl­lä on päi­vän­sel­vä sekä mas­kien että kon­do­mien kohdalla.

    Kon­do­mien koh­dal­la aina­kin on todet­tu, että vaik­ka nii­tä käy­te­tään, käy­tön jäl­keen tuot­teen pois­to esi­mer­kik­si saat­taa tapah­tua taval­la, joka syö käy­tön vai­ku­tuk­sen. Pie­ni osa tuot­teis­ta myös rik­kou­tuu käy­tön aika­na. Fysi­kaa­li­nen meka­nis­mi on toki päi­vän­sel­vä, eli kal­von pitäi­si estää ei-toi­vot­tu­jen par­tik­ke­lien siir­ty­mi­nen kal­von toi­sel­le puolelle.

    Mas­keis­sa tilan­ne on myös se, että osa ei käy­tä nii­tä ohjei­den mukai­ses­ti, ja myös pois­taa mas­kin naa­mal­taan ohjei­den vas­tai­ses­ti. Jos ensin on suo­jat­tu tar­tun­noil­ta niin, että mik­ro­be­ja on jää­nyt vaik­ka mas­kin ulko­pin­taan, ja sit­ten tar­tu­taan mas­kiin käsin kiin­ni, ja ale­taan vaik­ka syö­dä lou­nas­ta pal­jain käsin — ilman, että käsiä pes­tään tai desin­fioi­daan välis­sä, niin toi­min­nan koko­nais­ket­ju voi ajaa sii­hen, että ehkäi­se­vä vai­ku­tus ei ole sel­lai­nen, mitä se kor­keim­mil­laan olisi.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Esa Par­kat­ti: Eipä ole tul­lut vas­taan sel­lai­sia käp­py­röi­tä, jois­sa tar­tun­nat oli­si­vat dra­maat­ti­ses­ti vähen­ty­neet käyt­tö­pa­kon alkaes­sa. Saat­tai­si­ko olla niin, että mas­kit eivät sit­ten­kään ole eri­tyi­sen voi­mal­li­nen suo­ja tar­tun­nal­ta. Jos jol­la­kin on tilas­to­ja täs­tä, mie­lel­lä­ni tutkisin.

   Lukai­se vaik­ka­pa: https://www.pnas.org/content/118/4/e2014564118

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Oli­pa liu­ta mate­maat­ti­sia mal­lin­nuk­sia ja teo­reet­ti­sia poh­din­to­ja. Jäin kai­paa­maan edes
    yhtä tut­ki­mus­ta, joka käsit­te­li­si mas­kin vai­ku­tus­ta väes­tö­ta­sol­la jos­sa­kin euroop­pa­lai­ses­sa maas­sa. Mikä­li mas­ki on teho­kas, sen käy­tön pakol­li­suu­den pitäi­si näkyä tar­tun­to­jen voi­mak­kaa­na vähe­ne­mi­se­nä. Vai mitä miel­tä olet?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Esa Par­kat­ti:
    Oli­pa liu­ta­ma­te­maat­ti­sia mal­lin­nuk­sia ja teo­reet­ti­sia poh­din­to­ja. Jäin kai­paa­maan edes
    yhtä tut­ki­mus­ta, joka käsit­te­li­si mas­kin vai­ku­tus­ta väes­tö­ta­sol­la jos­sa­kin euroop­pa­lai­ses­sa maas­sa. Mikä­li mas­ki on teho­kas, sen käy­tön­pa­kol­li­suu­den pitäi­si näkyä tar­tun­to­jen voi­mak­kaa­na vähe­ne­mi­se­nä. Vai mitä miel­tä olet?

    Tuo viit­taa­ma­ni jul­kai­su oli review-artik­ke­li. Sii­nä vii­ta­taan usei­siin kokeel­li­siin tai tilas­tol­li­siin tut­ki­muk­siin, jois­sa on kai­paa­ma­si tie­toa. Käy lukemassa.

    Taas ker­ran, vas­ta ffp2- ja eri­tyi­ses­ti ffp3- hen­gi­tys­suo­jai­mett suo­jaa­vat käyt­tä­jään­sä. Taval­li­set mas­kit suo­jaa­vat käyt­tä­jään­sä huo­nos­ti, mut­ta vähen­tä­vät pisa­roi­den ja siten tau­din leviämistä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Tapio: Tuo viit­taa­ma­ni jul­kai­su oli review-artik­ke­li. Sii­nä vii­ta­taan usei­siin kokeel­li­siin tai tilas­tol­li­siin tut­ki­muk­siin, jois­sa on kai­paa­ma­si tie­toa. Käy lukemassa.

    Taas ker­ran, vas­ta ffp2- ja eri­tyi­ses­ti ffp3- hen­gi­tys­suo­jai­mett suo­jaa­vat käyt­tä­jään­sä. Taval­li­set mas­kit­suo­jaa­vat käyt­tä­jään­sä huo­nos­ti, mut­ta vähen­tä­vät pisa­roi­den ja siten tau­din leviämistä.

    Mas­ki var­mas­ti estää pisa­roi­den leviä­mis­tä ja nii­den vas­taa­not­ta­mis­ta. Mut­ta kun kui­ten­kin tau­ti levi­ää myös mas­ki­pa­kon alueil­la. Onko ken­ties niin, että sen pöpön vain hel­pos­ti saa jotain kaut­ta, mas­kia kun ei moni käy­tä kel­lon ympäri.

    Koto­na ollaan ilman mas­kia, kos­ke­taan samoi­hin pin­toi­hin, töis­sä ken­ties sama jut­tu. Aina on jol­la­kul­la jokin kon­tak­ti toi­seen. Kon­do­mi ei oikein toi­mi vertailukohtana.

    Mas­kien käyt­tö tuli joka tapauk­ses­sa ihan tyh­jäs­tä, aluk­si var­maan vas­tauk­se­na tar­pee­seen teh­dä edes jota­kin. Sii­tä se sit­ten levi­si uskon­nok­si. Miten ihmis­kun­ta on tul­lut­kaan tähän asti toimeen?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Esa Par­kat­ti: Mikä­li mas­ki on teho­kas, sen käy­tön pakol­li­suu­den pitäi­si näkyä tar­tun­to­jen voi­mak­kaa­na vähe­ne­mi­se­nä. Vai mitä miel­tä olet?

    Mas­kin käyt­tö näkyy kyl­lä tapaus­ten vähe­ne­mi­se­nä, tren­di ylös siis tait­tuu. Pitäi­si ver­ra­ta tren­din ennus­ta­maa ja toteu­tu­nut­ta. Toi­nen asia, joka näen­näi­ses­ti vähen­tää mas­kien tehok­kuut­ta on se, että mer­kit­tä­vä osa tar­tun­nois­ta saa­daan per­he­pii­ris­tä. Koto­na ei ole mas­ki­pak­koa, ja siel­lä ollaan yhdes­sä tuntikausia.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Ei sil­lä ole mitään mer­ki­tys­tä, mitä THL seka­vi­ne ja ala­ti muut­tu­vi­ne suo­si­tuk­si­neen enää tah­too. Muis­taa­ko kukaan edes enää, mitä suo­si­tuk­sia on voi­mas­sa Helsingissä?

  Nuo­ret ovat jo lopen kyl­läs­ty­nei­tä koko tou­huun. Kau­an ei mene, kun se elä­mä vapau­tuu jo aivan itses­tään, ja sit­ten hal­li­tus jou­tuu vähin äänin perääntymään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Tar­tun­nan toden­nä­köi­syyt­tä aja­tel­len oli­si pai­no­tet­tu enem­män Län­si-Poh­jaa ja pääkaupunkiseutua.

    Nyt Hel­sin­ki kokoo­muk­sen joh­dol­la ja vih­rei­den tuel­la (ja Van­taa dema­rei­den joh­dol­la) on aset­tu­nut avoi­mes­ti pää­mi­nis­te­riä, hal­li­tus­ta, THL:ää ja HUS:sia vas­taan koro­na­ra­joi­tus­ten kans­sa. Nämä kaik­ki vaa­ti­vat Hel­sin­gil­tä toi­mia koro­nan rajoit­ta­mi­sek­si, mut­ta Hel­sin­gin päät­tä­jät päät­ti­vät lie­ven­tää rajoi­tuk­sia jos­ta arva­ten­kin seu­raa koro­nan leviä­mi­nen pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Samal­la hel­sin­ki­läi­set polii­ti­kot (esi­mer­kik­si Ant­ti Rin­ne uuti­sis­sa, Vero­ni­ka Hon­ka­sa­lo twit­te­ris­sä) alka­vat vaa­ti­maan Hel­sin­gil­le etua­se­maa roko­tus­ten suh­teen, että Hel­sin­ki pitäi­si rokot­taa mui­ta ennen, kos­ka Hel­sin­ki on pääs­tä­nyt koro­nan leviä­mään pahem­min kuin maakunnat.

    Tämä on uusi “hie­no” kei­no lisä­tä poliit­tis­ta vas­tak­kai­na­set­te­lua pää­kau­pun­ki­seu­dun ja maa­kun­tien välillä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Hel­sin­ki­läi­set eivät halua,että koro­na­po­li­tiik­kaa suun­na­taan lap­siin ja nuo­riin peri­aast­teel­la “lää­ke on mais­tut­ta­va pahal­ta, vaik­ka se tehoai­si­kaan” samal­la kun karao­ke­baa­rit, Lapin hiih­to­kes­kuk­set ja yöker­hot ovat auki, kos­ka hal­li­tus ei suos­tu nii­den sul­ke­mi­seen. Kou­luis­ta ei ole rapos­toi­tu juu­ri lain­kaan tar­tun­to­ja, aikuis­ten juot­to­lois­ta sitä enem­män hiihtokesku7ksista nyt puhumattakaan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kou­luis­ta ei ole rapos­toi­tu juu­ri lain­kaan tartuntoja

    Riip­puu tie­to­läh­tees­tä. Tämän [1] mukaan “oppi­laa­na” oli 1.8 ker­taa enem­män tar­tun­to­ja kuin ravin­to­lois­sa. Ja tämän [2] mukaan oppi­lai­tok­set 5%, päi­vä­ko­dit “pari pro­sent­tia” ja ravin­to­lat “pari pro­sent­tia”. Jäl­ji­tys ei toi­mi kat­ta­vas­ti, monia tapauk­sia ei onnis­tu­ta jäl­jit­tä­mään, mis­tä aiheu­tuu näil­le­kin arvioil­le suu­ret virherajat.

    [1] https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000007770317.html

    [2] https://www.verkkouutiset.fi/joka-toisen-koronatartunnan-lahde-selviaa/

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Hel­sin­gis­sä on tut­kit­tu etä­ope­tuk­ses­sa ole­vien nuor­ten ja lähio­pe­tuk­ses­sa ole­vien nuor­ten tar­tun­taq­mää­riä eikä niis­sä ole näh­ty mitään eroa.
    Mihin yli­pään­sä perus­ty­uu aja­tus, että kou­lus­sa olo oli­si vaa­ral­li­sem­paa kuin kaup­pa­kes­kuk­ses­sa hengaulu?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Hel­sin­ki­läi­set eivät halua,että koro­na­po­li­tiik­kaa suun­na­taan lap­siin ja nuo­riin peri­aast­teel­la ”lää­ke on mais­tut­ta­va pahal­ta, vaik­ka se tehoai­si­kaan” samal­la kun karao­ke­baa­rit, Lapin hiih­to­kes­kuk­set ja yöker­hot ovat auki, kos­ka hal­li­tus ei suos­tu nii­den sul­ke­mi­seen. Kou­luis­ta ei ole rapos­toi­tu juu­ri lain­kaan tar­tun­to­ja, aikuis­ten juot­to­lois­ta sitä enem­män hiihtokesku7ksista nyt puhumattakaan.

    En tajua mik­si Lapin hiih­to­kes­kuk­set on otet­tu tikun­nok­kaan, ongel­ma­han ovat siel­lä sijait­se­vat kapa­kat. Vie­rai­lin hiih­to­kes­kuk­ses­sa vuo­den­vaih­tees­sa enkä kek­si mis­tä siel­lä oli­si voi­nut koro­nan saa­da: ulko­na hiih­to­his­seis­sä ja hiih­to­la­duil­la oli tur­va­vä­li ja muu­ten­kin olen ymmär­tä­nyt ettei tau­ti tar­tu ulkoil­mas­sa niin tehok­kaas­ti. Baa­reis­sa ei kukaan seu­ru­ees­ta käy­nyt ja ruo­at sai tilat­tua mökil­le. Ris­ki­ryh­mä­läi­siä siel­lä ei seson­kiai­koi­na näy. Jou­lun pyhi­nä rapor­toi­tiin kyl­lä pie­nis­tä maa­lais­kun­nis­ta, kuten Kiteel­tä, tar­tun­to­ja, kos­ka luon­nol­li­ses­ti ihmi­set mat­kus­ti­vat koti­seu­duil­leen. Näi­tä ei tie­ten­kään ryö­py­tet­ty medias­sa, kuten Leviä ja Rukaa, jos­ta ei mitään koro­na­lin­ko­ja kui­ten­kaan paljastunut. 

    Kou­lut­han pyri­tään aina krii­siai­ka­na pitä­mään toi­min­nas­sa, kos­ka siten myös van­hem­mil­la on yksi ongel­ma vähem­män huolehdittavanaan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   6. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kou­luis­ta ei ole rapos­toi­tu juu­ri lain­kaan tartuntoja

    Suun­nil­leen yhtä pal­jon kuin ravintoloista.

    Aina kun tar­tun­ta­läh­tei­tä sel­vi­tel­lään, sie­lä on iso pyl­väs ”ei tie­toa” ja ”koto­na” ja ”töis­sä”. Loput on nii­hin näh­den yleen­sä mel­ko saman kokoi­sia ja yksi­nän­sä aika pieniä. 

    Hiih­to­kes­kuk­sia niis­sä ei edes huomata.

    Joten sopi­vas­ti vali­koi­den voi­daan aina oma suo­sik­ki tode­ta lähes vaa­rat­to­mak­si paikaksi.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   7. Sam­po Smo­lan­der: Samal­la hel­sin­ki­läi­set polii­ti­kot (esi­mer­kik­si Ant­ti Rin­ne uuti­sis­sa, Vero­ni­ka Hon­ka­sa­lo twit­te­ris­sä) alka­vat vaa­ti­maan Hel­sin­gil­le etua­se­maa roko­tus­ten suh­teen, että Hel­sin­ki pitäi­si rokot­taa mui­ta ennen, kos­ka Hel­sin­ki on pääs­tä­nyt koro­nan leviä­mään pahem­min kuin maakunnat.

    Roko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä siir­to­työ­läi­set, jot­ka kul­ke­vat sään­nöl­li­ses­ti edes­ta­kai­sin koti­maan­sa ja Suo­men väliä, oli­si loo­gis­ta rokot­taa ensin, joi­den paris­sa mm. Rau­man ja Turun tela­koi­den tar­tun­nat ovat levin­neet. Samoin Hel­sin­gin raken­nus­työ­mail­la. Mut­ta mui­den mai­den kan­sa­lai­set eivät kuu­lu Suo­men roko­tus­oh­jel­maan kai ollenkaan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Olen odo­tel­lut, kos­ka ärhä­kät virus­muun­nok­set alka­vat vai­kut­taa siel­lä, mis­sä syn­tyi­vät tai min­ne levi­si­vät Suo­mea ennen. Bri­teis­sä las­kua jo pit­kään, Bel­gias­sa sama taso jo kau­an, Ruot­sis­sa ei aina­kaan nousua. Tämä siis Worl­do­me­ter­sin tapaus­käy­ris­tä katsottua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Mie­len­kiin­toi­nen näkö­kul­ma aiheeseen.

  Rajoi­tuk­sil­la ja lock­dow­neil­la on fyy­si­seen ja mie­len­ter­vey­teen koh­dis­tu­vat kus­tan­nuk­set. Nämä kus­tan­nuk­set iske­vät ras­kaas­ti nuo­riin — jois­ta monet sai­ras­ta­vat koro­na­vi­ruk­sen vähä­oi­rei­se­na tai oireet­to­ma­na. Ilta­päi­vä­leh­den jut­tu voi ker­toa Matis­ta, joka sai­ras­ti rajun koro­na­tau­din ja jou­tui vuo­deo­sas­tol­le. Jutus­sa ei käsi­tel­lä Mai­jaa, joka sai­ras­ti tau­din oireet­to­ma­na. Har­mil­li­ses­ti näi­tä kus­tan­nuk­sia ulos­mi­ta­taan seu­raa­vat vuo­si­kym­me­net, eikä nii­tä oikein osa­ta tai viit­si­tä las­kea saa­ti huo­mioi­da. Pait­si Hel­sin­gis­sä, jos­sa jos­tain syys­tä halu­taan ottaa nyt kop­pia nuo­ris­ta lähio­pe­tus­ten ja har­ras­tus­ten kaut­ta. Kun­ta­ta­sol­la on käy­tet­tä­vis­sä sel­lais­ta “ruo­hon­juu­ri­ta­son” tie­toa, joka ei vält­tä­mät­tä kan­tau­du minis­te­riöi­hin asti.

  Roko­tuk­set on aloi­tet­tu ikäih­mi­sis­tä, ja hoi­va­ko­dit ovat ilmei­ses­ti jo hal­lin­nas­sa. En ihmet­te­li­si, jos tämä näkyi­si kevään mit­taan ale­ne­va­na osas­to- tai teho­hoi­don kuor­mi­tuk­se­na. Koro­na­vi­rus levi­ää influens­san tavoin tehok­kaas­ti hoi­va­ko­ti- ja pal­ve­lua­su­mi­ses­sa. Nyt asuk­kaat sai­ras­ta­vat lie­vem­män tau­din tai vält­ty­vät sairastumiselta. 

  Lop­pu­ka­neet­ti­na: HUS jul­kai­see sivuil­laan ker­ran vii­kos­sa sta­tis­tiik­kaa teh­dyis­tä koro­na­tes­teis­tä ja posi­tii­vi­sis­ta tulok­sis­ta. On jän­nit­tä­vää havai­ta, että viik­ko­jen 2–6/21 aika­na koro­na­tes­tien mää­rä on aika tark­kaan tuplaan­tu­nut. Posi­tii­vis­ten tulos­ten mää­rä on las­ke­nut 3,3 => 3,1%:in. Täs­tä syys­tä en ole kovin huo­lis­sa­ni “havai­tuis­ta koro­na­ta­pauk­sis­ta”, ennen kun tie­dän, kuin­ka mon­ta tes­tiä on teh­ty, että tapauk­set on löy­det­ty. Ole­tet­ta­vaa on, että vii­kon 8 tapaus­lu­vut näyt­tä­vät HUS-alu­eel­la taas hyvil­tä, kun tes­ta­taan vähemmän.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Roko­tuk­set on aloi­tet­tu ikäih­mi­sis­tä, ja hoi­va­ko­dit ovat ilmei­ses­ti jo hal­lin­nas­sa. En ihmet­te­li­si, jos tämä näkyi­si kevään mit­taan ale­ne­va­na osas­to- tai teho­hoi­don kuormituksena.

   Ei näy. Hoi­va­ko­deis­ta ei siir­re­tä ihmi­siä sai­raa­loi­hin kuolemaan.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Vuo­den­vaih­tees­sa oli arvio, että +70v oli­si roko­tet­tu 1. ker­ran hel­mi­kuus­sa ja sii­hen on nyt tul­lut parin kuu­kau­den vii­ve. Sii­nä ryh­mäs­sä ole­vien suur­ten ikä­luok­kien “pelas­tu­mi­nen” tuo sit­ten var­maan­kin vas­ta tuon vaka­vien tapaus­käy­rien kään­ty­mi­sen las­kuun. Eli loppukeväästä/alkukesästä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Mah­taa­ko olla noin?

    Omas­ta lähi­pii­ris­tä­ni on vii­me vuo­sien aika­na meneh­ty­nyt kak­si ikäih­mis­tä. Kum­mat­kin oli­vat vaki­tui­sen pal­ve­lua­su­mi­sen pii­ris­sä — kan­san­kie­lel­lä van­hain­ko­dis­sa. Kum­man­kin exi­tus tapah­tui sairaalassa/terveyskeskuksessa, jon­ne ikäih­mi­nen oli siir­ret­ty voin­tin­sa heikennyttyä. 

    Tun­tui­si myös epäeet­ti­sel­tä, ettei mah­dol­li­ses­ti hyvä­kun­toi­sel­le­kin hoi­va­ko­dis­sa asu­val­le ihmi­sel­le tar­jot­tai­si asian­mu­kais­ta sai­raa­la­hoi­toa tilan­teen niin vaatiessa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Aika monel­la van­huk­sel­la on kir­jal­li­nen hoi­to­tah­to, joka kiel­tää elä­män kei­no­te­koi­sen venyt­tä­mi­sen teho­hoi­dol­la. Sai­raan­ho­pi­toa ei yleen­sä­kään tar­jo­ta, jos sen ei kat­so­ta hyö­dyt­tä­vän potilasta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Aika monel­la van­huk­sel­la on kir­jal­li­nen hoi­to­tah­to, joka kiel­tää elä­män kei­no­te­koi­sen venyt­tä­mi­sen teho­hoi­dol­la. Sai­raan­ho­pi­toa ei yleen­sä­kään tar­jo­ta, jos sen ei kat­so­ta hyö­dyt­tä­vän potilasta.

    Kevääl­lä näi­tä hoi­to­suun­ni­tel­mia teh­tail­tiin kii­reel­lä jopa ihmis­tä tapaa­mat­ta. Oikeus­asia­mies tähän muis­taak­se­ni puuttui.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Tut­ki­ja Puna­vuo­res­ta: Posi­tii­vis­ten tulos­ten mää­rä on las­ke­nut 3,3 => 3,1%:in. Täs­tä syys­tä en ole kovin huo­lis­sa­ni ”havai­tuis­ta koro­na­ta­pauk­sis­ta”, ennen kun tie­dän, kuin­ka mon­ta tes­tiä on teh­ty, että tapauk­set on löydetty. 

   Jos tes­tit ovat satun­nai­sia, ei ole syy­tä huo­leen. Jos tes­taus­mää­rän kas­vu joh­tuu sel­lai­ses­ta ilmiös­tä jon­ka havait­se­mi­nen nos­taa sii­hen liit­ty­vän koro­na­ha­vain­non toden­nä­köi­syyt­tä, on kas­vu todellista.

   Esi­mer­kik­si: jos altis­tu­mi­sien mää­rä on tuplaan­tu­nut, ja sik­si tes­ta­taan kak­sin­ker­tai­nen mää­rä, on koro­na­tar­tun­to­jen abso­luut­ti­nen kas­vu todel­lis­ta. Jos tes­ta­taan tuplas­ti kos­ka hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­ta on liik­keel­lä tuplas­ti, ei koro­na­tar­tun­to­jen abso­luut­ti­nen kas­vu ole todellista.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Kun yli 70-vuo­ti­aat on roko­tet­tu koro­nan tuot­ta­ma kuo­le­man ris­ki puto­aa väes­tö­ta­sol­la kymmenesosaan.

  Hesa­rin las­ku­rin mukaan, 50–54-vuotiaat koro­nan saa­neet jou­tu­vat sai­raa­laan vain 3 ker­taa vähem­män toden­nä­köi­ses­ti, ja teho-osas­tol­le 3.6 ker­taa vähem­män toden­nä­köi­ses­ti, kuin 70–74-vuotiaat. Kuol­lei­suus on 13 ker­taa vähei­sem­pää. Täs­tä voi arvail­la, että jos koro­nan annet­tai­siin nyt ryöp­säh­tää 5 tai 10 ker­taa lajem­mal­le kuin se tähän asti on levin­nyt, niin 50-vuo­tiai­ta alkai­si olla sai­raa­lois­sa yhtä pal­jon kuin tähän asti on ollut yli 70-vuotiaita.

  https://www.hs.fi/tiede/art-2000007788481.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Koro­na-pan­de­mian ikä­viä puo­lia on nuor­ten tule­vai­suu­den uhraa­mi­nen, jot­ta ikäih­mi­set eivät sai­ras­tu. Koro­na on ikäih­mi­sil­le todel­la vaa­ral­li­nen tau­ti, mut­ta se on alle 30-vuo­tiail­le jok­seen­kin har­mi­ton – ei täy­sin har­mi­ton, mut­ta kuo­le­man ris­kiä aja­tel­len ter­veel­le nuo­rel­le jok­see­kin vaa­ra­ton. Alle 30-vuo­tiai­den ris­ki kuol­la koro­naan on alle tuhan­nes­osa yli 70-vuo­tiai­den ris­kis­tä – niin pie­ni, ettei sitä oikein pys­ty tilas­tois­ta edes tar­kas­ti laskemaan.”

  Edel­lä mai­ni­tus­sa päät­te­lys­sä on usei­ta eri ongelmia:

  (1) Väi­te­tys­tä koro­nan vaa­rat­to­muu­des­ta alle 30-vuo­tiail­le ei seu­raa sitä, että se oli­si vaa­ral­li­nen vain ikäih­mi­sil­le. Esi­mer­kik­si Iso-Bri­tan­nian Impe­rial Col­le­gen rapor­tin mukaan ris­ki vaka­vaan teho­hoi­toa vaa­ti­vaan sai­ras­tu­mi­seen ja kuo­le­maan kas­vaa lukio- tai ammat­ti­kou­lui­käi­siin nuo­riin näh­den huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­mak­si jo työi­käi­sik­si luo­ki­tel­ta­vil­la ihmi­sil­lä [1]. Tähän suun­taan viit­taa myös USA:n CDC:n jul­kai­se­ma data [2].

  (2) Koro­nan kuvaa­mi­nen “jok­seen­kin har­mit­to­mak­si” pel­käs­tään kuo­le­man ris­kin perus­teel­la ei ole sel­lai­nen joh­to­pää­tös, jon­ka voi­si nykyi­sel­lä tie­teel­li­sel­lä näy­töl­lä perus­tel­la. Ensim­mäi­sek­si, koro­na­vi­rus on uusi, eikä sen pit­kä­ai­kai­sis­ta seu­rauk­sis­ta ole voi­tu kerä­tä empii­ris­tä näyt­töä [3]. Aina­kin noin 10 % sai­ras­tu­neis­ta saa pit­kä­ai­kai­sia oirei­ta [3]. Koro­nan pit­kä­ai­kai­soi­reet kuten uupu­mus, hen­gi­tys­vai­keu­det ja eri­lai­set neu­ro­lo­gi­set oireet [4] ovat myös sel­lai­sia, että ne alen­ta­vat työ­ky­kyä mones­sa amma­tis­sa tai voi­vat vie­dä sen koko­naan. Kos­ka tie­teel­li­nen tie­to koro­nan aiheut­ta­mis­ta pit­kä­ai­kai­sis­ta oireis­ta on rajal­lis­ta, ei sen perus­teel­la voi­da teh­dä joh­to­pää­tös­tä, että kaik­ki koro­nan aiheut­ta­mat oireet ovat ohi­me­ne­viä. Myös koro­nas­ta ilman kuo­le­maa tai koro­nan oirei­den pit­kit­ty­mis­tä sel­viy­ty­vien ter­veys voi hei­ken­tyä pit­kä­ai­kai­ses­ti. Teho­hoi­to on eli­mis­töl­le kova koet­te­le­mus, ja sen jäl­keen saat­taa perus­ter­veel­lä työi­käi­sel­lä­kin olla edes­sä pit­kä kun­tou­tus ja toi­pu­mi­sai­ka [5].

  (3) “Nuor­ten tule­vai­suu­den uhraa­mi­nen” on vähin­tään­kin vah­va kär­jis­tys. Yksit­täi­sen luku­kau­den tai kurs­sin voi uusia, ja nyky­ään myös yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia voi hajaut­taa useam­mal­le tut­kin­to­ker­ral­le. Talou­del­lis­ta hait­taa ja inhi­mil­lis­tä epä­mu­ka­vuut­ta täs­tä tie­ten­kin voi syn­tyä. Koro­nan takia työ­ky­kyn­sä menet­tä­vät sen sijaan eivät vält­tä­mät­tä saa ter­veyt­tään takai­sin, ja koro­naan kuo­le­vat tule­vat ole­maan lopul­li­ses­ti pois­sa keskuudestamme. 

  Vuo­si ilman kun­nol­lis­ta kou­luo­pe­tus­ta ei ole nuo­ril­ta ikä­luo­kil­ta mikään pie­ni uhraus. Se tulee var­jos­ta­maan hei­dän menes­tys­tään meri­to­kraat­ti­ses­sa maa­il­mas­sam­me pit­kään. Aivan mer­ki­tyk­se­tön ei ole nuo­ruu­teen liit­ty­vien riit­tien – penk­ka­rit, van­ho­jen tans­sit, yli­op­pi­las­juh­lat, fuk­siai­set ja niin edel­leen – jää­mi­nen pois. Jou­lu on joka vuo­si, mut­ta nämä ovat vain ker­ran elämässä.” 

  Kovin kolk­ko sekä ihmi­sar­voon välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti suh­tau­tu­va on sel­lai­nen maa­il­ma, jos­sa yksien talou­del­li­nen tai aka­tee­mi­nen menes­tys sekä juh­li­mi­nen prio­ri­soi­daan kor­keam­mal­le kuin tois­ten oikeus ter­vey­teen ja oikeus elämään. 

  Viit­teet
  [1] Report 41: The 2020 SARS-CoV‑2 epi­de­mic in England: key epi­de­mio­lo­gical dri­vers and impact of inter­ven­tions, https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020–12-22-COVID19-Report-41.pdf
  [2] Risk for COVID-19 Infec­tion, Hos­pi­ta­liza­tion, and Death By Age Group, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-death-by-age.html
  [3] Deco­ding the unk­nowns in long covid, https://www.bmj.com/content/372/bmj.n132
  [4] Pit­kä­kes­toi­nen COVID-19, https://www.duodecimlehti.fi/duo16034
  [5] Mis­tä se tuli? Pet­ri Mik­ko­nen oli koro­nan vuok­si teho-osas­tol­la kuusi viik­koa, https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/32f46fcc-5f59-4e63-b3c9-d26036c61983

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Soi­nin­vaa­ran kirjoituksesta:

   Aivan mer­ki­tyk­se­tön ei ole nuo­ruu­teen liit­ty­vien riit­tien – penk­ka­rit, van­ho­jen tans­sit, yli­op­pi­las­juh­lat, fuk­siai­set ja niin edel­leen – jää­mi­nen pois. Jou­lu on joka vuo­si, mut­ta nämä ovat vain ker­ran elämässä.”

   Nuo nyt tus­kin ovat isoim­pia mur­hei­ta. Kyl­lä se arki, jos­sa toi­sia ei pääs­tä koh­taa­maan, on nuo­ris­ta yleen­sä pal­jon isom­pi ongel­ma kuin muu­ta­man juh­la­päi­vän jää­mi­nen väliin — jois­ta osaa voi juh­lis­taa kui­ten­kin etä­ver­sion kaut­ta. Toki esim. jot­kut kou­lu­kiusa­tut ovat sano­neet koro­na-ajan olleen aiem­paan ver­rat­tu­na juh­laa, mut­ta pää­osaa etä­käy­tän­nöt ovat hai­tan­neet. Yhtä lail­la esim. hau­ta­jai­set ovat vain ker­ran elä­mäs­sä, ja osal­lis­tu­mi­soi­keus monen tutun hau­ta­jai­siin on koro­na­pe­rus­teel­la jää­nyt monel­ta väliin. Val­mis­tu­mis­ta nyky­ai­ka­na moni pää juh­li­maan niin ala­kou­lun, ylä­kou­lun, toi­sen asteen kuin kor­kea­kou­lus­ta­kin val­mis­tues­saan. Jos tilan­ne ei jat­ku kol­mea vuot­ta, niin samat naa­mat, joil­ta jäi ylä­kou­lun val­mis­tu­mis­juh­li­mi­nen väliin, pää­se­vät juh­li­maan kui­ten­kin toi­sel­ta asteel­ta val­mis­tu­mis­ta, ja läs­nä ole­vat yo-juh­lat väliin jää­neis­tä monet pää­se­vät juh­li­maan kor­kea­kou­lus­ta valmistumista.

   Fuk­siai­set ovat edel­lä mai­ni­tuis­ta poi­ke­ten olleet osal­le opis­ke­li­jois­ta myös nega­tii­vi­nen koke­mus, ja se on kai osal­le ihan hel­pos­tus­kin, että jää­vät väliin. Taan­noi­ses­sa kyse­lys­sä joka kym­me­nes fuk­siai­siin osal­lis­tu­nut ker­toi saa­neen­sa osak­seen sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää fuk­siais­ten aika­na. Etä­ai­ka­na näin ei lie­ne ollut, ja etä­ajan jäl­keen toi­vot­ta­vas­ti toi­min­ta jat­kuu asial­li­sem­min, kun type­rim­mät perin­teet, kuten joi­tain opis­ke­li­joi­ta mui­den edes­sä pahi­ten nöy­ryyt­tä­vim­mät perin­teet ehkä jää­vät pysy­väs­ti pois. Tai sit­ten ei.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Minua on myös kiusan­nut yksi­puo­li­nen uuti­soin­ti koro­nan aiheut­ta­mas­ta sai­rau­des­ta. Se on omi­aan teke­mään ihmi­sis­tä välin­pi­tä­mät­tö­miä, eikä monet ei tajua men­nä tes­tiin, kos­ka anne­taan ymmär­tää, että koro­na on kai­kil­la paha kuin rut­to. Todel­li­suu­des­sa tosi moni on hil­jai­nen tau­din kan­ta­ja, ilman että saa mitään oirei­ta kos­kaan. Tau­ti ilme­nee heil­lä vain posi­tii­vi­ses­ta testituloksesta

  Toi­sil­la on vain pie­niä fluns­sa­mai­sia, influens­sa­mai­sia, sekä myös epä­tyy­pil­li­siä oirei­ta, kuten ripu­lia, pahoin­voin­tia ja pään­sär­kyä. Väi­tän että median uuti­soin­nin vuok­si, joka on kes­kit­ty­nyt teho­ta­pauk­siin, ihmi­set eivät tie­dä näis­tä epä­tyy­pil­li­sis­tä oireis­ta, eivät­kä tule testatuksi.
  Mik­si jul­ki­suu­des­sa haas­ta­tel­laan vain nii­tä, joil­la oli vaka­va koro­na? Jos haas­ta­tel­tai­siin lie­vän koro­nan saa­nut­ta, se oli­si infor­ma­tii­vi­sem­paa, kun ihmi­set tie­täi­si­vät, mil­lä oireil­la kan­nat­taa koro­naa epäillä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Nais­po­lii­ti­kol­le oli­si poliit­ti­nen itse­mur­ha sanoa tai ehdot­taa jotain sel­lais­ta, jota hänen kan­nat­ta­jan­sa pitäi­si­vät sydä­met­tö­mä­nä. Jol­lain Jan Vapaa­vuo­rel­la ei täl­lais­ta pidä­ket­tä ole. Ehkä hänel­tä oikeas­taan kai­va­taan­kin hie­man äijä­mäis­tä otet­ta. Tämä joh­taa sel­lai­seen poli­tiik­kaan, jota olem­me koro­nan koh­dal­la saa­neet seu­ra­ta. Ja sel­lai­siin poliit­ti­siin erimielisyyksiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Timo A.:
   Nais­po­lii­ti­kol­le oli­si poliit­ti­nen itse­mur­ha sanoa tai ehdot­taa jotain sel­lais­ta, jota hänen kan­nat­ta­jan­sa pitäi­si­vät sydä­met­tö­mä­nä. Jol­lain Jan Vapaa­vuo­rel­la ei täl­lais­ta pidä­ket­tä ole. Ehkä hänel­tä oikeas­taan kai­va­taan­kin hie­man äijä­mäis­tä otet­ta. Tämä joh­taa sel­lai­seen poli­tiik­kaan, jota olem­me koro­nan koh­dal­la saa­neet seu­ra­ta. Ja sel­lai­siin poliit­ti­siin erimielisyyksiin.

   Marin sanoi jok­seen­kin ensim­mäi­ses­sä tie­dos­tus­ti­lai­suu­des­saan että koro­na ei ole suu­ri uhka kos­ka sii­hen kuo­le­vat lähin­nä van­hat ja sai­raat. Ei tuo minus­ta sisäl­löl­tään ole vähem­män armot­to­man kuu­lois­ta kuin mitä Vapaa­vuo­ri sanoo ja Marin pää­si tuos­ta jok­seen­kin epä­kor­rek­tis­ta ilmauk­ses­taan ilman min­kään­lais­ta kohua, zero, nil. Luu­len että mies/nais ja asia­ky­sy­myk­siä tär­keäm­pi on esiin­ty­mis­tai­to joka on Mari­nil­la aivan eri sfääreistä.Vastahakoisesti täy­tyy ihail­la kun Marin pys­tyy ole­maan täy­sin uskot­ta­vas­ti oppo­si­tios­sa itsen­sä kans­sa vaa­ties­saan omal­ta hal­li­tuk­sel­taan toi­mia. Enkä muis­ta suo­ral­ta kädel­tä yhtä­kään pää­mi­nis­te­riä joka oli­si syyt­tä­nyt oppo­si­tio­ta sii­tä että hal­li­tus ei saa lake­ja säädettyä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Mitä mil­loin­kin on mah­dol­lis­ta sanoa, on sidok­sis­sa aikaan ja sii­hen, mitä ihmi­set halua­vat kuul­la. Kun etä­kou­luun men­tiin, saim­me tie­tää, että se on hyvä rat­kai­su ja oppi­mi­sen kan­nal­ta oikeas­taan parem­pi­kin kuin lähi­kou­lu. Jon­ka uuden­ai­kai­set mene­tel­mät ja tilat eivät oikein mah­dol­lis­ta koro­nan kan­nal­ta tur­val­lis­ta ympäristöä.

    Susan­na Kos­kel­ta riit­ti yksi ainoa lause tv-ohjel­mas­sa ja poliit­ti­nen ura oli sii­nä. En kyl­lä ole ollut tie­toi­nen Mari­nin yllä mai­ni­tus­ta lausu­mas­ta. Pari muu­ta THL:n suu­hun­pa­ne­maa kyl­lä muistan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Koro­na on hen­gen­vaa­ral­li­nen ikäih­mi­sil­le, mut­ta kyl­lä sai­raa­lat voi­vat täyt­tyä nuo­rem­mil­la­kin. Pit­kä­ai­kais­ko­ro­na on luon­teel­taan pysy­vä vau­rio vaik­ka moni toi­puu sii­tä. Ruot­sis­sa on pal­jon koke­mus­ta täs­tä. Siel­lä on lähes 100 000 jol­la on diag­noo­si. Seu­raa­va sivus­to joka on lää­ke­rei­den yllä­pi­tä­mä ker­too enem­män aiheesta.

  https://www.langtidscovid.se/

  Siel­tä käy ilmi että tau­ti ei ole ohi­ta­se­me­ne­vä monille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Mikael:
   Ruot­sis­sa on pal­jon koke­mus­ta täs­tä. Siel­lä on lähes 100 000 jol­la on diagnoosi. 

   Mis­tä tämä luku on peräi­sin? En löy­tä­nyt sivus­tol­ta tuol­lais­ta tie­toa, mut­ta oli siel­lä viit­taus brit­ti­tut­ki­muk­seen, jos­sa on arvioi­tu (kiin­nit­täi­sin vähän huo­mio­ta tähän sana­va­lin­taan­kin eli kysees­sä ei ole var­ma tie­to) että 10 % tar­tun­nan saa­neis­ta kär­sii jon­ki­nas­teis­ta pit­kä­ai­kai­soi­reis­ta. Ruot­sin tar­tun­ta­lu­vuil­la se teki­si n. 64 000, ei 100 000. Ei sil­lä, että 64 000 oli­si sinän­sä pie­ni luke­ma, mut­ta on sii­nä kui­ten­kin vie­lä iso ero 100 000:een.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Jaak­ko K: Mis­tä tämä luku on peräisin? 

    En muis­ta, mut­ta seu­raa­val­la sivul­la arvioi­daan että voi­si olla niin moni kuin 150 000 pit­kä­ai­kais­sai­rai­ta covid-19:ssa Ruotsissa.

    https://www.svt.se/nyheter/inrikes/manga-langtidssjuka-i-corona-till-vardcentralerna

    Ongel­ma sinun las­kel­mien kans­sa on että ilmei­ses­ti läh­det todet­tu­jen tapauk­sien mää­räs­tä, kun todel­li­nen mää­rä sai­ras­tu­nei­ta Ruot­sis­sa on pal­jon isompi.

    Pit­kä­ai­kaisco­vid on vaka­va sai­raus. Sis­ko­ni sai­ras­tui vii­me vuo­den maa­lis­kuus­sa, eikä vie­lä ole merk­ke­jä toi­pu­mi­ses­ta. Hänel­lä on jat­ku­va kuu­me, her­mo­sär­ky­jä ja kes­kit­ty­mis­ky­ky on men­nyt. Hän juu­ri ja juu­ri jak­saa olla per­heen­sä kans­sa. Sano­mat­ta sel­vä on että hän ei voi olla työs­sä. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa koko elä­mä on pilal­la, mut­ta toi­vom­me parasta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Mikael: En muis­ta, mut­ta seu­raa­val­la sivul­la arvioi­daan että voi­si olla niin moni kuin 150 000 pit­kä­ai­kais­sai­rai­ta covid-19:ssa Ruotsissa.

    https://www.svt.se/nyheter/inrikes/manga-langtidssjuka-i-corona-till-vardcentralerna

    Ongel­ma sinun las­kel­mien kans­sa on että ilmei­ses­ti läh­det todet­tu­jen tapauk­sien mää­räs­tä, kun todel­li­nen mää­rä sai­ras­tu­nei­ta Ruot­sis­sa on pal­jon isompi.

    Pit­kä­ai­kaisco­vid on vaka­va sai­raus. Sis­ko­ni sai­ras­tui vii­me vuo­den maa­lis­kuus­sa, eikä vie­lä ole merk­ke­jä toi­pu­mi­ses­ta. Hänel­lä on jat­ku­va kuu­me, her­mo­sär­ky­jä ja kes­kit­ty­mis­ky­ky on mennyt.Hän juu­ri ja juu­ri jak­saa olla per­heen­sä kans­sa. Sano­mat­ta sel­vä on että hän ei voi olla työs­sä. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa koko elä­mä on pilal­la, mut­ta toi­vom­me parasta.

    Covid-tau­ti voi joh­taa kuo­le­maan tai olla oiree­ton ja ilmei­ses­ti kaik­kea sil­tä välil­tä. “Long covid” voi myös olla vaka­va tai sit­ten ei kovin vaka­va, ymmär­tääk­se­ni tuo 10 % pitää sisäl­lään kaik­ki, jot­ka kär­si­vät yhdes­tä tai useam­mas­ta oirees­ta vähin­tään — no unoh­din jo mon­ta­ko viik­koa. Minus­ta olen­nais­ta oli­si tie­tää, kuin­ka suu­ri osa on sisa­re­si kal­tai­sia vaka­vis­ta oireis­ta kär­si­viä. 100 000 hei­tä ei aina­kaan ole. Sii­nä mie­les­sä noi­ta luku­ja ei pitäi­si hei­tel­lä noin vain, vaik­ka toki ymmär­rän huo­le­si kos­ka asia kos­ket­taa sinua noin läheisesti.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Tämä on se asia joka aina­kin omaa toi­mi­mis­ta hil­lit­see vaik­ka iso­van­hem­mat on jo roko­tet­tu. Ris­ki että virus jää jyl­lää­mään vuo­sik­si (tai pahim­mil­laan lop­pue­lä­mäk­si tyy­liin her­pes ja vas­taa­vat?) teh­den kai­ken­lais­ta jäy­nää ei tun­nu lain­kaan hou­kut­te­le­val­ta ajatukselta.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Oikein kiva Osmo, kun kir­joi­tat asioi­ta fak­ta­poh­jai­ses­ti. Maa­il­ma mate­maat­tis- ja luon­non­tie­teel­li­ses­ti tar­kis­tel­tu­na luo par­haim­man kuvan koko­nai­suu­des­ta ja tekee sii­tä ymmärrettävää.

  Koro­nas­ta:
  Olen mah­dol­li­ses­ti sai­ras­ta­nut Koro­nan. Sain tar­tun­nan vii­me kevääl­lä (maa­lis-huh­ti­kuun vaih­tees­sa) met­ros­sa. En baa­ris­sa tai kun­to­sa­lil­la, vaan METROSSA. Vas­ta­pää­tä istu­nut yski ja mah­dol­li­ses­ti sil­loin sain tartunnan. 

  Oiree­na oli­vat pari päi­vää kuu­met­ta, jon­ka aika­na pään­sär­kyä, kurk­ku­ki­pua, nenä tukos­sa (eli en mais­ta­nut mitään) ja keuh­ko­ja sär­ki. Lisäk­si yskit­ti ja eri­tyi­ses­ti puhues­sa. Kuu­me ja oireet pois­tui­vat kah­den päi­vän jäl­keen, mut­ta kui­va pik­ku­ys­kä jat­kui kak­si viik­koa. Tämän ajan olin omaeh­toi­ses­sa karan­tee­nis­sa pari viik­koa. Olen kes­ki-ikäi­nen, jol­la on suh­teel­li­sen ter­veet elä­män­ta­vat. Tari­na­ni lie­nee yleis­tä, miten Koro­na sai­ras­te­taan? Vai onko? 

  Maa kiin­ni?
  Kuin­ka sat­tui­kaan. Täl­lä vii­kol­la HS kir­joit­ti, että: “Rau­man tela­kal­la on todet­tu jo 230 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa”. Lukies­sa­ni Rau­man tela­kas­ta, jos­sa sai­ras­tu­neet eivät edes tie­dä ole­van sai­rai­ta, herää kysy­mys, MITÄ IHMETTÄ? Täs­tä­kin seu­raa Sata­kun­nan rajoi­tuk­sien tiu­ken­nus, jos mie­le­tön­tä leviä­mis­vai­heen mit­ta­ria “tar­tun­to­ja per asu­kas­lu­ku” seu­ra­taan sokeas­ti. Yhden (1) työ­pai­kan koro­na­lin­ko edus­taa yli 2/3 Sata­kun­nan sai­ras­ta­vuu­des­ta. Tämän luvun perus­teel­la koko Sata­kun­ta on jou­tu­mas­sa tiuk­ko­jen rajoi­tus­ten koh­teek­si. Sen sijaan tiu­kas­ti val­vot­tu tela­kan sai­ras­tu­nei­den karan­tee­ni oli­si oikea rat­kai­su. Kum­mal­lis­ta täs­sä on, että kukaan medias­ta ei kyse­le mitään luvuis­ta? Tai vaik­ka tela­kan työn­te­ki­jöis­tä ja koro­nas­ta, kysyen: Kuin­ka voi sai­ras­taa Koro­naa, eikä edes tie­dä ole­van­sa sairas?

  Entä­pä rajoi­tuk­set? Onko rajoi­tuk­sil­la kus­tan­nuk­sia ja arvio­ta mitä tämä maksaa?
  Pitäi­si arvioi­da. Rau­man tela­kan sai­ras­tu­nei­ta kum­mas­tel­les­sa, ei voi kuin ihme­tel­lä, kuin­ka val­tio­val­ta voi ottaa lai­naa kah­den vuo­den aika­na lähes 40 mrd ja jul­ki­nen sek­to­ri vis­koo rahaa min­ne sat­tuu. Lai­nan­o­ton lisäk­si rajoi­tuk­sien vai­ku­tuk­set ovat tule­vai­suu­des­sa. Emme tie­dä, kuin­ka pal­jon vuo­si on vai­kut­ta­nut mie­len­ter­vey­den, kan­san­ter­vey­den ja ylei­seen hyvin­voin­tiin. Tai yrit­tä­mi­seen. Jää­vät­kö vain isot ket­jut pal­ve­le­maan mei­tä? Pie­nel­lä kivi­jal­kay­ri­tyk­sel­lä, joka on kol­me työn­te­ki­jää työl­lis­tä­nyt ei vält­tä­mät­tä ole kas­sas­sa rahaa vuo­den lii­ke­vaih­don putoa­mi­seen 50–80%. Onko vaa­ra, että uhraam­me suku­pol­via sii­hen, että kukaan ei Koro­naan sai­ras­tu? Vie­lä­pä Rau­man esi­mer­kin mukai­sin oirein.

  Minus­ta?
  Saa­tan olla vää­räs­sä, mut­ta yleis­vaa­ral­li­sek­si tau­dik­si luo­ki­tel­lun pitäi­si aiheut­taa vaka­via oirei­ta kai­ken ikäi­sil­le, sii­hen sai­ras­tu­neil­le. Kuten mala­ria ja Ebo­la. Emme ole sil­ti kiel­tä­neet kan­sa­lai­sia mat­kus­ta­mas­ta, mala­ria alueil­le. Rajoi­tuk­sien arvaa­mat­to­muus suu­tut­taa. On koh­tuu­ton­ta, jos pk-seu­dun radan­var­si tar­tun­to­jen joh­dos­ta tai itä­kes­kuk­sen ryp­päi­den vuok­si sul­je­taan Uuden­maan lii­kun­ta­pai­kat ja baa­rit, ajaen yrit­tä­jät peri­ka­don par­taal­le. Sai­raa­las­sa on noin 100 vuo­de­po­ti­las­ta Koro­nan vuok­si ja kuol­lei­den medi­aa­ni-ikä on 84 vuot­ta. Eli­ni­kä­odo­te Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa on hie­man yli 81v. Sil­ti jul­kis­val­ta on suun­nit­te­le­mas­sa ja/tai toteut­ta­mas­sa Uudel­le­maal­le val­tai­saa mää­rää lisä­ra­joi­tuk­sia. Rajoi­tuk­set koh­den­tu­vat eri­tyi­ses­ti yksi­tyi­sel­le sek­to­ril­le, aiheut­taen kan­san­ter­vey­del­li­siä hait­to­ja lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sien puut­tu­mi­sen joh­dos­ta. Sil­ti ylei­nen hurs­kas kes­kus­te­lu vei­saa: “No mut ravin­to­lat ja kun­to­sa­lit kiin­ni ni kyl se siitä”.

  Luku­ja?
  Ruot­sin luvut ovat mie­les­tä­ni erit­täin hyviä tilas­tol­li­seen seu­ran­taan. Myös THL:n sivut ker­to­vat erin­omai­ses­ti, mil­lais­ta on influens­sa­oi­reet tai arvio sii­tä, mis­sä kun­nos­sa Koro­naan kuol­leet medi­aa­ni-iäl­tään ovat. 

  Oma eli­ni­käen­nus­te?
  Tein HS:n tes­tin ja minun ennus­tet­tu eli­ni­kä­odot­tee­ni on 83 vuot­ta. Eli­ni­kä­ni on vuo­den vähem­män, kuin Koro­naan medi­aa­ni­kuol­lei­den ikä. En ole teh­nyt eli­ni­käen­nus­te tes­tiä nyt ja eli­ni­kä­odo­te on teh­ty ennen koro­na-aikaa. Koro­na­ra­joi­tuk­sien aika­na olen nou­dat­ta­nut ohjeis­tus­ta, siir­ty­nyt etä­työ­hön ja liik­ku­mi­sen mää­rä on pudon­nut aikai­sem­mas­ta. Har­mil­lis­ta, sil­lä päi­vit­täis­ten aska­rei­den ja aske­lien mää­rät jää­vät nel­jän sei­nän sisälle.

  Piik­kiä odo­tel­les­sa ja vaik­ka Sput­nik­kia! Tie­tys­ti oli­si kiva, jos oli­si joh­don­mu­kai­set rajoi­tuk­set ja luo­tet­ta­va vies­tin­tää ilman sensaatiohakua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Esa Par­kat­ti:

   Ennus­tan ihme­pa­ran­tu­mis­ta koro­na­ti­lan­tee­seen, kun­han kun­nal­lis­vaa­lit saa­daan taputeltua.

   Kesä lähe­nee. Voi olla, että aurin­gon­pais­te rajoit­taa taas tau­din leviä­mis­tä, ja sit­ten ehkä odo­tel­laan taas seu­raa­vaa kaut­ta, kuten influenssassakin.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Osai­si­ko joku sanoa, mis­tä löy­tyy tie­to, miten pal­jon ihmi­siä on sai­raa­la­hoi­dos­sa liit­tyen koro­na­ro­kot­teen sivuvaikutuksiin?
  Suo­mes­sa on kui­ten­kin annet­tu jo yli 300 000 roko­tet­ta, joten var­maan roko­te­tuis­ta osa on saa­nut sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via sivuvaikutuksia. 

  Toi­nen kysy­mys: jos roko­tet­tu menee koro­na­tes­tiin, niin antaa­ko tes­ti posi­tii­vi­sen koro­na­tu­lok­sen? Roko­te­tul­la­han pitäi­si olla var­maan­kin vas­ta-ainei­ta veressä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Rokot­teen aiheut­ta­miin posi­tii­vi­siin tes­tei­hin liit­tyen. For­be­sin mukaan roko­te ei aiheu­ta posi­tii­vis­ta testitulosta: 

   The two Covid-19 vacci­nes (Pfizer/BioNTech and Moder­na) cur­rent­ly aut­ho­rized for use in the Uni­ted Sta­tes are mRNA-based vacci­nes. They do not con­sist of the enti­re geno­me of the SARS-CoV‑2 virus, which causes Covid-19. Ins­tead, the­se vacci­nes are made of a small region of the viral geno­me, which enters the host cell and “tricks” the cell into making a speci­fic viral pro­tein (i.e., the Spi­ke pro­tein) against which an immu­ne res­pon­se is gene­ra­ted. RNA molecu­les are inhe­rent­ly uns­table, being tar­ge­ted by enzy­mes that can degra­de the RNA wit­hin hours. The­re­fo­re, mRNA-based vacci­nes will not cause a Covid-19 PCR test to be positive.”
   ‑For­bes

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Vas­tai­len itse näi­hin jos joku muu sat­tuu ole­maan kiin­nos­tu­nut samas­ta asiasta 🙂

   Ilmei­ses­ti kui­ten­kin vas­ta-aine ‑tes­tis­sä voi­daan saa­da aikaan posi­tii­vi­sa tulok­sia ihan vain roko­tuk­sen vaikutuksesta:
   No, the vacci­ne won’t cause you to test posi­ti­ve on a COVID-19 viral test, such as the PCR or anti­gen tests. Howe­ver, you may test posi­ti­ve for the anti­bo­dy test, due to deve­lo­ping an immu­ne response.
   https://www.ucf.edu/coronavirus/question/will-the-covid-19-vaccine-cause-me-to-test-positive/

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Perus­suo­ma­lai­sia lukuu­not­ta­mat­ta kaik­ki halusi­vat siir­tää vaa­le­ja. Sinän­sä täl­lä pie­nel­lä siir­rol­la ei ole mitään mer­ki­tys­tä, sil­lä se on aika sama vede­tään­kö yksi kesä­kuu­kausi uudel­la vai van­hal­la porukalla.

  Kui­ten­kin se vaa­li­lain muu­tos huo­les­tut­taa. Menee­kö demo­kra­tia pesu­ve­den mukana?
  Antaa­ko uusi laki mah­dol­li­suu­den pois­taa vaa­lit lii­an kevyesti?

  Sinän­sä nyt suo­mes­sa on rei­lu kym­me­nen pro­sent­tia roko­tet­tu pitäen sisäl­lään koko kriit­ti­sen hen­ki­lö­kun­nan ja pahim­mat ris­ki­ryh­mät. Jos­tain syys­tä sil­ti ei näh­dä sitä, että tämä alkai­si ole­maan jo ohi. Joten­kin vai­kut­taa, että jul­ki­suu­des­sa oli­si nyt aja­tus, että kaik­ki pitää rokot­taa. Tus­kin lap­sia ja nuo­ria aikui­sia roko­te­taan, vaik­ka rokot­tei­ta oli­si. Se “kaik­ki on roko­tet­tu” tulee vas­taan nopeam­min kuin usko­taan. Jo nyt on suu­rim­mat hyö­dyt rokot­tees­ta saatu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Sahi:
   Sinän­sä nyt suo­mes­sa on rei­lu kym­me­nen pro­sent­tia roko­tet­tu pitäen sisäl­lään koko kriit­ti­sen hen­ki­lö­kun­nan ja pahim­mat ris­ki­ryh­mät. Jos­tain syys­tä sil­ti ei näh­dä sitä, että tämä alkai­si ole­maan jo ohi. Joten­kin vai­kut­taa, että jul­ki­suu­des­sa oli­si nyt aja­tus, että kaik­ki pitää rokot­taa. Tus­kin lap­sia ja nuo­ria aikui­sia roko­te­taan, vaik­ka rokot­tei­ta oli­si. Se ”kaik­ki on roko­tet­tu” tulee vas­taan nopeam­min kuin usko­taan. Jo nyt on suu­rim­mat hyö­dyt rokot­tees­ta saa­tu. Sinän­sä täl­lä pie­nel­lä siir­rol­la ei ole mitään mer­ki­tys­tä, sil­lä se on aika sama vede­tään­kö yksi kesä­kuu­kausi uudel­la vai van­hal­la porukalla.Kuitenkin se vaa­li­lain muu­tos huo­les­tut­taa. Menee­kö demo­kra­tia pesu­ve­den mukana?
   Antaa­ko uusi laki mah­dol­li­suu­den pois­taa vaa­lit lii­an kevyesti? 

   Kaik­kia väes­tös­tä ei pyri­tä rokot­ta­maan mut­ta 10% väes­tön rokot­ta­mi­nen ei rii­tä vaan tavoi­te on se kun yli 70% suo­ma­lai­sis­ta on roko­tet­tu niin kriit­ti­nen ylä­ra­ja oli­si saa­vu­tet­tu. Lap­sia ei tie­tääk­se­ni vie­lä roko­te­ta pit­kään aikaan ja lap­sil­le pitää kehit­tää oma roko­te. Nuor­ten aikuis­ten rokot­ta­mi­nen tulee heti kun mas­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat kun ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat on saa­nut roko­tet­tua. Sekin tulee koh­taa ajan­koh­tai­sek­si kun Suo­mes­sa on roko­tet­tu jo koh­ta puo­li mil­joo­naa ihmis­tä. Mut­ta tavoi­te on on 70% jota e ei ole vie­lä saa­tu. Kyl­lä vaa­lien siir­rol­la mer­ki­tys kun mas­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat heti kun ris­ki­ryh­mä on rokotettu.Myös ris­ki­ryh­män ulko­puo­lel­la ole­vat ihmi­set ovat äänes­tä­jiä ja heil­lä­kin on ris­kin­sä saa­da virus jopa kau­pan jonois­sa jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä. En kuu­lu ris­ki­ryh­mään mut­ta hen­ki­lö­koh­tai­sel­la koke­muk­sel­la voin tämän tode­ta että ris­ki on ole­mas­sa ihan kai­kil­la väestönryhmillä.Toki mikä on mah­dol­li­suus meneh­tyä viruk­seen on toki isot eri väes­tön­ryh­mil­lä ja ris­ki­ryh­mil­lä sii­nä on suu­rimmt ris­kit. Demo­kra­tia tus­kin menee pesu­ve­den muka­na kun vaa­le­ja sii­re­tään itse asias­sa vain 2 kuu­kau­del­la. Demo­kra­tian mitä­töin­ti tar­vit­si­si isom­pia toi­men­pi­tei­tä kuin tämä. Suo­men poliit­ti­nen his­to­ria tun­tee vuo­den 1973 pre­si­den­tin­vaa­lien poik­keus­la­ki valin­nan joten tämä siir­to on vain ajan­koh­dan siir­tä­mi­nen ei var­si­nais­ten vaa­lien siirtämistä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Rahul Soma­ni: Suo­men poliit­ti­nen his­to­ria tun­tee vuo­den 1973 pre­si­den­tin­vaa­lien poik­keus­la­ki valin­nan joten tämä siir­to on vain ajan­koh­dan siir­tä­mi­nen ei var­si­nais­ten vaa­lien siirtämistä.

    Vuo­den 1973 vaa­lien siir­to teh­tiin edel­lyt­täen pre­si­den­tin­vaa­lien poik­keus­lail­le edus­kun­nas­sa vii­den kuu­des­osan mää­räe­nem­mis­tö­kan­na­tus­ta, eli samo­ja ääni­kyn­nyk­siä kuin vaa­di­taan perus­tus­la­kia muu­tet­taes­sa­kin. Lopul­ta 170 äänes­ti esi­tyk­sen puo­les­ta, 28 vas­taan ja 1 tyh­jää, ja vaa­dit­tu mää­räe­nem­mis­tö toteu­tui. Perus­suo­ma­lai­sil­la on yksi­nään yli kuu­des­osa ääniä nykyi­ses­sä edus­kun­nas­sa, jol­loin se pys­tyi­si estä­mään vii­den kuu­des­osan mää­räe­nem­mis­tön saa­mi­sen vaa­li­la­ki­muu­tok­sil­le. Vaa­lien siir­ros­ta pyrit­tä­neen sää­tä­mään nyt nor­maa­li­na laki­na, jon­ka muut­ta­mi­seen tar­vi­taan vain enem­mis­tö edus­kun­nas­ta esi­tyk­sen taakse.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. sit: Vuo­den 1973 vaa­lien siir­to teh­tiin edel­lyt­täen pre­si­den­tin­vaa­lien poik­keus­lail­le edus­kun­nas­sa vii­den kuu­des­osan mää­räe­nem­mis­tö­kan­na­tus­ta, eli samo­ja ääni­kyn­nyk­siä kuin vaa­di­taan perus­tus­la­kia muu­tet­taes­sa­kin. Lopul­ta 170 äänes­ti esi­tyk­sen puo­les­ta, 28 vas­taan ja 1 tyh­jää, ja vaa­dit­tu mää­räe­nem­mis­tö toteu­tui. Perus­suo­ma­lai­sil­la on yksi­nään yli kuu­des­osa ääniä nykyi­ses­sä edus­kun­nas­sa, jol­loin se pys­tyi­si estä­mään vii­den kuu­des­osan mää­räe­nem­mis­tön saa­mi­sen vaa­li­la­ki­muu­tok­sil­le. Vaa­lien siir­ros­ta pyrit­tä­neen sää­tä­mään nyt nor­maa­li­na laki­na, jon­ka muut­ta­mi­seen tar­vi­taan vain enem­mis­tö edus­kun­nas­ta esi­tyk­sen taakse.

    Tuos­ta vii­si kuu­des­osa mää­räe­nem­mis­tös­tä on tie­tääk­se­ni luo­vut­tu nykyi­ses­sä perus­tus­lais­sa kos­kien taval­lis­ten lake­jen muut­ta­mi­ses­sa. Vuo­den 1973 poik­keus­la­ki sää­det­tiin van­han 1919 val­tio­muo­don vii­den kuu­des­osan määräenemmistöllä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Voi­sit­ko Osmo ava­ta joko kom­men­til­la tai eril­li­sel­lä kir­joi­tuk­sel­la, että mikä jär­ki on tois­ten annos­ten anta­mi­sel­la, jos ensim­mäi­nen jo antaa 85% suo­jan ja rokot­tei­den mää­rä on pul­lon­kau­la. En ole näh­nyt täs­tä mitään kes­kus­te­lua. Toi­sia annok­sia vaan ollaan anta­mas­sa, kos­ka nii­tä ollaan antamassa. 

  Ama­töö­rie­pi­de­mi­lo­gi­na luu­li­si, että tau­ti häi­pyy koko­naan jo tuol­la 85% suo­jal­la. Ja kun toi­sen annok­sen jäl­keen­kään ris­ki­ryh­mien suo­ja ei ole 100-pro­sent­ti­nen, niin luu­li­si tei­tä suo­jat­ta­van parem­min, jos tau­tia ei ollen­kaan ole saatavilla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Voi­sit­ko Osmo ava­ta joko kom­men­til­la tai eril­li­sel­lä kir­joi­tuk­sel­la, että mikä jär­ki on tois­ten annos­ten anta­mi­sel­la, jos ensim­mäi­nen jo antaa 85% suo­jan ja rokot­tei­den mää­rä on pullonkaula. 

   Kir­joi­tin tääl­lä jo, että tois­ta annos­ta kan­nat­taa ehkä venyt­tää tai aina­kin käyt­tää kaik­ki rokot­teet heti eikä pan­na tois­ta anos­ta varas­toon odot­ta­maan sitä tois­ta annos­ta. Minun osaa­mi­se­ni ei rii­tä sii­hen, onko toi­nen onnos perä­ti tur­ha, eikä sitä kai tie­dä kukaan, kos­ka sitä ei ole kokeil­tu. Nyt toi­nen annos anne­taan 12 vii­kon kulut­tua. Kesä­lä rokot­teis­ta ei pitäi­si olla sanot­ta­vaa pulaa. Ehkä tuon 12 vii­kon voi­si venyt­tää saman­tien 20 viikoksi.
   Uusin­ta­ro­ko­tuk­seen onhy­vä varau­tua muu­ten­kin. Influens­sa­ro­ko­tus­kin pitää ottaa joka vuo­si uudes­taan, kos­ka virus kek­si vuo­sit­tain uuden juo­nen läpäis­täk­seen immuunipuolustuksemn. .

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Var­sin mie­len­kiin­toi­nen on tämän­päi­vän Ilta­leh­den jut­tu. Suo­ma­lais­ro­kot­teen kehit­tä­jät sano­vat haas­tat­te­lus­sa että roko­te voi­si olla jo val­mis jos sen kehi­tyk­seen oli­si saa­tu rahoi­tus­ta rajat­ta, siis Suo­men mitas­sa rajat­ta, puhut­tiin 100 mil­joo­nas­ta mas­sa­tuo­tan­toon asti ja kal­lein sii­tä on kol­mos­vai­heen tes­tit, 60 miljoonaa. 

  Minis­te­riön mukaan EU:n kil­pai­lu­lain­sää­dän­tö estää suo­ran valtionrahoituksen. 

  Tämä­hän on oike­aa pai­na­jais­ta. Tais­te­lu ei ole ainoas­taan virus­ta vaan jous­ta­ma­ton­ta byro­kra­ti­aa vas­taan. Miten asiat voi­vat olla näin?

  Ja eikö Suo­mi ole täs­sä nyt aivan lii­an orto­dok­si­nen, eikö tämä oli­si mitä hel­poin kier­tää? Teh­dään vaik­ka tilaus joka mak­se­taan etu­kä­teen. Tai suun­nat­tu osa­kean­ti jos­sa val­tio ostaa osak­kei­ta niin kovaan hin­taan että saa­daan teh­tyä lop­puun. En usko että komis­sio aina­kaan nyky­ti­lan­tees­sa syy­näi­si täl­lai­sia raho­ja tur­han tark­kaan. Sak­sa lait­toi ymmär­tääk­se­ni 700 mil­joo­naa val­tion rahaa vas­taa­vas­sa tilanteessa. 

  Eihän tuo arpa vält­tä­mät­tä voi­ta mut­ta 100 mil­joo­naa on aivan nau­ret­ta­va sum­ma ver­rat­tu­na koro­nan aiheut­ta­miin kului­hin. Ja osa rahoi­tus­ta­kin tun­tuu ole­van perus­te­le­mat­to­mia, esi­mer­kik­si yli­mää­räi­nen mil­jar­di kun­tien talou­teen yli sen mitä koro­nas­ta tulee lisätuloja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. K.k:
   Minis­te­riön mukaan EU:n kil­pai­lu­lain­sää­dän­tö estää suo­ran valtionrahoituksen.
   Tämä­hän on oike­aa pai­na­jais­ta. Tais­te­lu ei ole ainoas­taan virus­ta vaan jous­ta­ma­ton­ta byro­kra­ti­aa vas­taan. Miten asiat voi­vat olla näin?

   Teh­dään vaik­ka tilaus joka mak­se­taan etu­kä­teen. Tai suun­nat­tu osa­kean­ti jos­sa val­tio ostaa osak­kei­ta niin kovaan hin­taan että saa­daan teh­tyä lop­puun. En usko että komis­sio aina­kaan nyky­ti­lan­tees­sa syy­näi­si täl­lai­sia raho­ja tur­han tark­kaan. Sak­sa lait­toi ymmär­tääk­se­ni 700 mil­joo­naa val­tion rahaa vas­taa­vas­sa tilanteessa. 

   EU:n kil­pai­lu­lain­sää­dän­tö estää suo­ran val­tio­ra­hoi­tuk­sen vain sii­nä tapauk­ses­sa että se meni­si vain yhdel­le tie­tyl­le yhtiöl­le. Kyl­lä byro­kra­tia on jous­ta­va mikä­li tuki menee kaik­kiin roko­te tut­ki­muk­siin ei vain yhdel­le. Tämä on luo­tu sen takia ettei syn­ny protektionismia. 

   Suo­mes­sa voi­daan tukea omaa roko­te­tut­ki­mus­ta ja tuo­te­ke­hi­tys­tä jul­ki­sel­la rahoi­tuk­sel­la mut­ta emme voi Suo­mes­sa suo­sia pel­käs­tään yhtä roko­tet­ta jul­ki­sil­la tuil­la ja jul­ki­sil­la ostoil­la. Rahoi­tus voi tul­la ulko­mail­ta tai koti­maas­ta mut­ta suo­ra tuki yhdel­le yhtiöl­le pel­käs­tään sen roko­te tuo­tan­toon on vas­toin EU kil­pai­lu­lain­sää­dän­töä. Ei Sak­sa­kaan tue vain yhden yhtiön roko­tet­ta vaan tuki on avoin­ta kai­kil­le jot­ka kehit­tä­vät rokotetta .

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.