Kokoomuksen persuuntuminen kaksinapaistaa politiikan

Kir­joitin Verde-lehteen siitä, että kokoomuk­sen päätös läh­estyä poli­ti­ikas­saan perus­suo­ma­laisia on todel­la ikävä asia ja kaksi­na­pais­taa puolueken­tän. Se syn­nyt­tään myös suuren poli­it­tis­es­ti kodit­tomien joukon, eri­tyis­es­ti suuris­sa kaupungeissa.

Poli­it­tis­es­ti kodit­tomil­la on taipumus löuytää uusi koti tai perus­taa sel­l­ainen itse.

Itse pidän tätä kehi­tys­tä erit­täin valitet­ta­vana ja toivon todel­la, että se mitä tapah­tuu val­takun­nan­poli­ti­ikas­sa, ei toteu­tu­isi Helsingissä.

Artikke­lin voi lukea tästä 

 

44 vastausta artikkeliin “Kokoomuksen persuuntuminen kaksinapaistaa politiikan”

 1. Kokoomuk­sen liikku­mi­nen oikealle näyt­tää anta­neen vihreille tilaa liikkua kokoomuk­sen entiselle paikalle. Ei puhet­takaan ihmisoikeuk­sista jos sil­lä ei saa poli­it­tisia pis­teitä län­nessä, asei­ta myy­dään sotarikol­lisille ja rasis­tista Naval­nia vaa­di­taan vapaak­si, mut­ta niitä jot­ka pal­jas­ti­vat oikei­ta sotarikok­sia, kuten Assange ja Man­ning, saa kidut­taa vanki­las­sa vihrei­den ollessa hil­jaa. Sit­ten taas vaalei­hin moral­isoiden toisia ihmisoikeuk­sista. Jos Suomes­sa olisi val­ta­me­dia kiin­nos­tunut oikeasti kan­sain­väli­sistä asioista ja ihmisoikeuk­sista, niin vieläkö kehtaisitte esit­tää näytelmäänne? Vihrei­den teot luon­non­suo­jelus­sa on melkoista roskaa hal­li­tuseroi­neen ydin­voiman täh­den, mut­ta kiinalaiset saa­vat sit­ten pyyhk­iä perseen­sä viimeiseen män­tyyn kenenkään pur­naa­mat­ta tehtaiden kas­vaes­sa, ja talous­poli­ti­ik­ka menee koko ajan enem­män uus­lib­er­aalia lin­jaa. Ihme on jos joku jak­saa nähdä vihreil­lä mitään merkit­tävää tule­vaisu­ut­ta, pait­si tietysti yksilöi­den uran kohot­ta­ji­na vihrei­den kel­vates­sa fir­moille tuo­maan viher­pe­su­un nos­tet­ta, kuten on mon­en kohdal­la nähty. Vihreät ei ole puolue tai liike jotakin parem­paa kohti, vaan kyyni­nen lisä korkeak­oulu­tuk­sen päälle kun halu­aa paran­taa CV:tä fir­mo­jen silmis­sä. Ja kun ette poli­ti­ikas­sa pär­jää omil­lanne, niin alat­te vaa­ti­maan muiden sensurointia.

 2. Vihrei­den ei kan­nat­taisi edis­tää blokkipoli­ti­ikkaan ajautumista.

  Jos joku poruk­ka on tehnyt työtä englan­ninkielisen maail­man kah­ti­a­jakau­tu­misen maa­han­tuon­nis­sa Suomeen, se on kyl­lä ollut Vihreät. Touko Aal­lon puheen­jo­hta­ju­u­den alkuaikoina oli jonkin­lainen yri­tys avarakat­seisu­u­teen ja puhevälien pitämiseen eri suun­ti­in, mut­ta sen jäl­keen suun­ta muuttui.

 3. Tavat­toman nase­va ana­lyysi siitä, kuin­ka aikaisem­min, Osmo, esit­tämäsi oikeis­to-vasem­mis­to-akseli on muut­tunut per­sut-vihreät-akse­lik­si. Hyvinkin saat­taa pitää paikkansa, että kokoomus per­su­un­tuu. Mut­ta on myös selkeästi havait­tavis­sa, että Hal­la-aho maltil­lis­tuu, tai siis vetää maltil­lista tai maltil­liselta näyt­tävää poli­ti­ikkaa ja potkii puolueestaan liian räikeästi ääri­oikeis­to­laisia pois. Tässä hän tekee viisas­ta poli­ti­ikkaa, sil­lä näin hän sekä salonkikelpois­tuu että saat­taa saa­da kan­na­tus­ta epäröiviltä äänestäjiltä, jot­ka ovat pet­tyneet kokoomuk­seen, ja kokoomus­ta oikeam­mal­la ole­vien äänet hän saa, vaik­ka tek­isi mitä poli­ti­ikkaa. Tämä tietysti syö kokoomuk­sen kan­na­tus­ta, ja kokoomus on huolis­saan. Viime kädessä täm­möi­nen maltil­lis­tu­mi­nen ja keskelle siitymi­nen voi polar­isoin­nin rin­nal­la merk­itä keskushakuisu­ut­ta, sil­lä kuten kir­joi­tat, keskus­ta ratkaisee, mihin vaa­ka kallistuu.
  Siir­ryn yli sadan vuo­den takaiseen his­to­ri­aan. Sil­loin suo­ma­laiset puolueet ryh­mit­tyivät uudelleen niin, että van­hasuo­ma­lais­ten myön­tyväisyys­lin­jalais­ten ja sivistyskon­ser­vati­ivien lisäk­si tuli­vat nuor­suo­ma­lai­sista talous­lib­er­aalit ja he muo­dos­ti­vat kansal­lisen kokoomuk­sen, ja pieni joukko van­hasuo­ma­laisia tasaval­ta­laisia siir­tyi nuor­suo­ma­laisi­in jäänei­den reformilib­er­aalien kanssa muo­dosta­maan kansal­lisen edis­tyspuolueen. Kun edis­tys-kansan­puolue-lib­er­aalit käytän­nössä sulau­tui kokoomuk­seen, jäivät nämä, osit­tain samat ihmiset kuin Osmon mainit­se­mat urbaan­it sivistys­porvar­it ja markki­na­henkiset vihreät sil­loinkin kodit­tomik­si ja voivat nyt hyvinkin syn­nyt­tää lib­er­aalisen puolueen uud­estaan, tai sit­ten ryh­mit­tyä uudelleen nyky­is­ten puoluei­den sisäl­lä ehkä jopa niin, että pysyvät nyky­i­sis­sä puolueis­saan, sikäli kuin täm­möi­nen nykyi­nen puolue itse kul­lakin on.

  1. San­na Marinin kan­na­tus Tam­pereen yliopis­ton oppi­laskun­nan vaaleis­sa oli 3%.

   Nuoriso äänestää joko vihre­itä, tai persuja.

   Kak­sikym­men­tä vuot­ta ja Suomes­sa ei ole demare­i­ta, keskus­taa, eikä kokoomusta.

   Sen sijaan on vihreät ja per­sut, mut­ta myös RKP, KD, ja muu­ta­ma maahanmuuttajapuolue.

   1. FOOBAR:
    San­na Marinin kan­na­tus Tam­pereen yliopis­ton oppi­laskun­nan vaaleis­sa oli 3%.

    Nuoriso äänestää joko vihre­itä, tai persuja.

    Kak­sikym­men­tä vuot­ta ja Suomes­sa ei ole demare­i­ta, keskus­taa, eikä kokoomusta.

    Sen sijaan on vihreät ja per­sut, mut­ta myös RKP, KD, ja muu­ta­ma maahanmuuttajapuolue. 

    Nuoriso aikuis­tuu kanssa jos­sain vai­heessa ja ihanteet vaihtuvat.

 4. Hyvää pohdiskelua, kiitos, ja vas­taa pitkälti omi­akin miet­teitäni. Amerikas­sa­han vas­taa­va kehi­tys on jo paljon pitem­mäl­lä ja saa miet­timään onko repub­likaa­nipuolue jo menetett­ty pop­ulis­tisille, suo­ras­taan epädemokraat­tisille voimille? Pelottavaa.

  1. Pekka T.:
   Amerikas­sa­han vas­taa­va kehi­tys on jo paljon pitem­mäl­lä ja saa miet­timään onko repub­likaa­nipuolue jo menetett­ty pop­ulis­tisille, suo­ras­taan epädemokraat­tisille voimille? Pelottavaa. 

   Onko näin? Syksyl­lä tosi­aan meille toitotet­ti­in jatku­vasti kuin­ka USA on päivä päivältä yhä jakau­tuneem­pi. Viimeis­ten viikko­jen aikana USAn jakau­tuneisu­ud­es­ta ei ole kuu­lunut yhtään mitään. Voiko jakau­tuneisu­ut­ta mita­ta vai onko se pelkkää löysää “toimit­ta­jakieltä”. Onko USA enää jakau­tunut? Ehkä USA onkin nyt yht­enäisem­pi kuin koskaan. Saman­lainen kansakun­nan yön yli yht­enäistymi­nen tapah­tui kun Clin­ton ja Oba­ma valittiin?

   1. Ros­mo: Onko näin? Syksyl­lä tosi­aan meille toitotet­ti­in jatku­vasti kuin­ka USA on päivä päivältä yhä jakau­tuneem­pi. Viimeis­ten viikko­jen aikana USAn jakau­tuneisu­ud­es­ta ei ole kuu­lunut yhtään mitään. Voiko jakau­tuneisu­ut­ta mita­ta vai onko se pelkkää löysää ”toimit­ta­jakieltä”. Onko USA enää jakau­tunut? Ehkä USA onkin nyt yht­enäisem­pi kuin koskaan. Saman­lainen kansakun­nan yön yli yht­enäistymi­nen tapah­tui kun Clin­ton ja Oba­ma valittiin?

    Yhdys­val­tain lisään­tyvästä jakaan­tu­mis­es­ta on puhut­tu jo vuosikau­sia. Trump ei ollut sen syy, vaan pikem­minkin seu­raus, mut­ta kyl­lä hän oma­l­la poli­ti­ikallaan toki liet­soi vastakkainasettelua.

    Tietenkin Yhdys­val­lat on edelleen jakaan­tunut, vaik­ka nyt vaalien jäl­keen ja uuden hallinnon aloitel­lessa toim­intaansa asia on luon­nol­lis­es­ti jäänyt vähän sivum­malle. Uusi pres­i­dent­ti tuskin pystyy kum­moisia tilanteelle tekemään, mut­ta josko hän saisi pelot­ta­van kehi­tyk­sen suun­taa edes hie­man käännettyä?

    Huolestut­tavin­ta on, että niinkin pitkät demokraat­tiset per­in­teet omaa­va puolue kuin repub­likaan­it on näyt­tänyt ole­vansa valmis lip­sumaan parhaista demokraat­ti­sista pelisään­nöistä. Onnek­si puolueen selkärankaisim­mat edus­ta­jat vielä nyt pitivät pin­tansa ja sen ansios­ta demokra­tia ainakin tois­taisek­si kesti.

 5. Olen Kokoomuk­sen per­su­un­tu­mis­es­ta hie­man eri mieltä. Siitä huoli­mat­ta en ymmär­rä mik­si Kokoomuk­sen val­in­ta muo­dostaisi blok­it, ellei vihreis­sä ja SDPssä nöin nimeno­mais­es­ti halut­taisi tehdä? 

  Seu­raavak­si hyvin yksinker­tais­tet­tu ajatusrakennelma:
  Jos Kokoomus ”per­su­un­tuu” (vasem­mal­ta kat­soen läh­es kaik­ki ei-vasem­mis­to­laisu­us on per­su­un­tu­mista) se voi niistää per­suil­ta merkit­tävän pros­ent­tiyk­sikön tai pari. Jos suun­ta on vihreät, se pros­ent­tiyk­sikkö läh­tee sit­ten SDP:stä tai Vihreistä.

  Jos per­sut on heikom­pi, hei­dät on helpom­pi jät­tää oppo­si­tioon, tiet­ty kon­ser­vati­ivisem­man Kokoomuk­sen on vaikeampi men­nä hal­li­tuk­seen SDP:n kanssa. Jos PS on vahvem­pi, sitä on vaikeampi ohit­taa mut­ta tiet­ty lib­er­aalimpi Kokoomuk­sen on helpom­pi men­nä hal­li­tuk­seen muiden kanssa. En osaa sanoa, kan­nat­taisiko Kokoomuk­sen vali­ta Häkkä­nen, tais­tel­la per­su­jen kanssa ja mah­dol­lis­es­ti jät­tää ne sit­ten oppo­si­tioon vai iskeä Lep­omäen kanssa kaupunkiväestöön. Häkkä­nen ja Lep­omä­ki ovat kyl­lä todel­la päte­viä. Eikä se puheen­jo­hta­jan vai­h­to auta, se mikä aut­taa on PS hallitusvastuu. 

  Suo,siellä, vetelä täällä.

 6. Hyvä uuti­nen, ehkä nyt entistä use­ampi huo­maa Kokoomuk­sen ole­van laitaoikeis­toa joka ajaa vain pienen hyv­in­voivan joukon etua.

 7. Tämä on merkit­tävä huole­nai­he. Pahentues­saan meil­lä onnis­tut­taisi­in harv­inaises­sa tem­pus­sa: yhteiskun­nal­lis­es­ti yhdis­tämään brit­tiläis-amerikkalaisen enem­mistö­vaal­i­ta­van huonot piir­teet koti­maisen puo­lilis­tavaalin niin ikään huonoimpi­in piirteisi­in. Keitos on kyl­lä kehno.

  Pohd­in­taan pitää lisätä vielä äänestäjäkun­tien ja edus­ta­jien sukupuolit­tumi­nen. Jakolin­jan vahvis­tu­mi­nen olisi päätök­sen­tekokyvylle eri­ty­istä myrkkyä. Tämänkin kanssa on niin, että suo­sio­ta saa kyl­lä pikavoit­tona kas­vatet­tua hakeu­tu­mal­la jakolin­jal­la kohti pää­tyjä, mut­ta pidem­män aikavälin poli­it­tis­ten tavoit­tei­den edis­tämi­nen vaikeu­tuu entisestään.

 8. Itse en hah­mo­ta poli­ti­ikkaa kaksi­na­paise­na. Itse olen jo pidem­pään ollut erääl­lä tavoin poli­it­tis­es­ti kodi­ton. Tilan­net­tani voisi luon­nehtia niin, että kan­natan mui­ta enem­män erään puolueen talous­poli­ti­ikkaa ja toisen puolueen per­he­p­oli­ti­ikkaa ja kol­man­nen puolueen ilmastopoli­ti­ikkaa, ja mon­es­sa asi­as­sa minkään puolueen kan­ta ei vas­taa omaani. Sel­l­aista puoluet­ta ei Suomes­sa ole, joka vas­taisi kokon­aisuute­na niin paljon omia näke­myk­siäni, että osaisin pitää puoluet­ta “omanani”.

  RKP:n pystyn itse kuvit­tele­maan kyl­lä ihan kaikkien eduskun­ta­puoluei­den apupuolueek­si — kun­han hal­li­tu­so­hjel­mas­sa on mukana riit­tävästi ruotsinkielis­ten etu­ja ajavia asioi­ta. On se Suomen his­to­ri­an var­rel­la ollut vaalili­itossa ja myös samas­sa hal­li­tuk­ses­sa mm. Suo­ma­laisen puolueen kanssa, joka oli suomen kie­len ase­man paran­tamista ajanut kon­ser­vati­ivi­nen nation­al­isti­nen puolue. Itse asi­as­sa jotkut sen puolueen lin­jauk­sista oli­vat hyvinkin lähel­lä nyky­isiä Perus­suo­ma­lais­ten tavoit­tei­ta. Enem­män yhteistyökyvykkyys poli­ti­ikas­sa liit­tyy usein henkilökemioi­hin kuin aatteisiin.

 9. Vasem­mis­to­hal­li­tuk­ses­sa ollessaan Vihreät on muut­tunut hyvin vasem­mis­to­laisek­si. Rahan jakamista bkt:n kas­vat­tamisek­si ei kyseenalais­te­ta, rahaa riit­tää eri­laisi­in sosi­aal­isi­in han­kkeisi­in ja ollaan mukana yrit­täjän vero­jen kaksinkertaistamisajatuksissa. 

  Tämä ei valitet­tavasti näytä enää min­un puolueeltani, mut­ta en kyl­lä halua äänestää myöskään puoluet­ta, jon­ka pormes­tari halusi kuntavaali/olympiakomiteakampanjakseen ava­ta nuori­son liikun­ta­har­ras­tuk­set ja koulut. Ehkä jään nukku­maan kun­tavaaleis­sa, se on jo ter­veyssy­istä fik­sua kun vaale­ja ei suos­tu­ta siirtämään.

  On tosi vaikeaa löytää poli­it­tista kotia näinä aikoina. Vihreä arvoliberaali/talouskonservatiivipuolue tek­isi gutaa.

  1. Krtek: On tosi vaikeaa löytää poli­it­tista kotia näinä aikoina. Vihreä arvoliberaali/talouskonservatiivipuolue tek­isi gutaa.

   Arvolib­er­aali ja talouskon­ser­vati­ivi on käytän­nössä toim­i­ma­ton yhdis­telmä, kos­ka talouskon­ser­vati­iveil­la ei ole mitään tar­jot­tavaa taviksille. Sik­si talouskon­ser­vati­iv­it liit­toutu­vat arvokon­ser­vati­ivien kanssa: voivat tar­jo­ta äänestäjille edes sen nautin­non, että huonom­pia, köy­hempiä ja mutakuonom­pia rääkätään. Vihreys ja talouskon­ser­vati­ivius ei toi­mi yhdis­telmänä, kos­ka talouskon­ser­vati­iv­it kan­nat­ta­vat markki­na­t­alout­ta muo­dos­sa, joka polt­taa koko pla­nee­tan elinkelvottomaksi.

   1. Mikä on talouskon­ser­vati­ivi? Merkan­til­is­min ja ammat­tikun­ta­laitok­sen kan­nat­ta­ja? Vai oliko Stal­in talouskonservatiivi?

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Mikä on talouskon­ser­vati­ivi? Merkan­til­is­min ja ammat­tikun­ta­laitok­sen kan­nat­ta­ja? Vai oliko Stal­in talouskonservatiivi?

    Krtek viit­tasi rahan jakamiseen bkt:n kas­vat­tamisek­si, ilmeis­es­tikin vas­tako­htana talouskon­ser­vati­ivi­su­udelle. Ter­min talouskon­ser­vati­ivi käyt­töön liit­tyy yleen­sä aja­tus siitä, että ei eletä velak­si, vaan laite­taan talouden toim­intaedel­ly­tyk­set kun­toon niin, että talous pyörii itsek­seen. Tavoite on siis se, että ter­ve talous elät­tää koko yhteiskun­taa, ei se, että yhteiskun­ta avit­taa ja elät­tää talout­ta velan­oton avulla.

    Talouskon­se­vati­ivi­su­us tarkoit­taa var­maankin myös avoin­ta markki­na­t­alout­ta, eikä sis sosial­is­tista suun­nitel­mat­alout­ta. Ei var­masti merkantilismiakaan.

    Kon­ser­vati­ivi­su­us ei siis viit­taa tässä van­hanaikaisu­u­teen eikä uud­is­tu­misen estämiseen, vaan enem­mänkin vah­van ja hyvin hoide­tun talouden vetovoimaan — siis per­in­teiseen säästö­pos­su, plus ahk­era työ, eikä liian suuria kulu­ja ‑ajat­telu­un. Talouden olete­taan toimi­van markki­noiden logi­ikan mukaan, ei poli­itikko­jen päähän­pis­to­jen mukaan. Poli­itikko­jen tehtävä on tar­jo­ta taloudelle vakaat toim­intaedel­ly­tyk­set, ei paljoa sen enem­pää. Ei siis turhia tuki­aisia eikä liial­lista ohjailua, vaan vain pitkäjän­teistä talouden toimin­nan mah­dol­lis­tamista, hyvän lain­säädän­nön avulla.

    Vasem­mal­la puhutaan usein myös kulu­tuskysyn­nän vahvis­tamis­es­ta. Ole­tan että mon­et talouskon­ser­vati­iv­it eivät tästä pidä. Talouden tulisi toimia luon­nol­lis­ten tarpei­den aja­mana, ei keinotekois­es­ti pyöritet­tynä. (lyhy­taikainen elvy­tys poikkeuk­se­na sääntöön)

   3. Tarkoit­taako talouskon­ser­vatis­mi siis jotain sel­l­aista, jota Bri­tan­ni­as­sa har­joitet­ti­in ensim­mäisen­maail­man­so­dan aikana kul­takan­nan nimis­sä. Se oli todel­la pasi­fisti­nen han­ke: tuhosi aggres­si­ivisen imperiumin.

   4. Osmo Soin­in­vaara:
    Tarkoit­taako talouskon­ser­vatis­mi siis jotain sel­l­aista, jota Bri­tan­ni­as­sa har­joitet­ti­in ensim­mäisen­maail­man­so­dan aikana kul­takan­nan nimis­sä. Se oli todel­la pasi­fisti­nen han­ke: tuhosi aggres­si­ivisen imperiumin.

    En näe talouskon­ser­vatismin liit­tyvän vah­vasti mihinkään nimeno­maiseen tekni­ikkaan. Joskus aikanaan se on voin­ut liit­tyä kul­takan­taankin. Tuo on kai ollut joskus hyvänä pidet­ty tekni­ik­ka, mut­ta ei enää nykyään. Nyt käytössä ovat muut toimintatavat.

    Näen talouskon­ser­vatismin liit­tyvän tuol­laisia tekni­ikoi­ta yleisem­pi­in peri­aat­teisi­in, kuten vakaaseen talouden­pitoon, liial­lisen velan vält­tämiseen, ja tuh­laa­mat­to­muu­teen. Yri­tyk­sille tar­jo­taan hyvä ja vakaa toim­intaym­päristö, jot­ta ne voivat toimia koko yhteiskun­nan taloudel­lise­na vetu­ri­na. Kam­reer­i­talouskin on aika lähel­lä, eli aja­tus siitä, että kun ei tuh­laile, on sit­ten peli­v­araa tarvit­taes­sa, eikä tarvitse mak­saa koronkisko­jille korkoa, eikä tarvitse jät­tää omia velko­ja jälkipolvien mak­set­tavak­si. Aja­tus on olla kuri­nalainen ja säästäväi­nen nyt, ja uskoa siihen, että tuo johtaa jatkos­sa (itsellemme ja lap­sillemme) parem­paan vau­rauteen kuin sel­l­ainen strate­gia, jos­sa kulute­taan kaik­ki mah­dol­liset rahat nyt, ja ote­taan vielä velkaa päälle. Vas­tu­un­tun­toa ja maltil­lisu­ut­ta siis.

   5. Nimi: talouskon­ser­vati­iv­it kan­nat­ta­vat markki­na­t­alout­ta muo­dos­sa, joka polt­taa koko pla­nee­tan elinkelvottomaksi.

    Onko pla­nee­tan polt­ta­jana markki­na­t­alous vai kap­i­tal­is­mi? Itse näen, että ihmiset, joi­ta yleiskielessä kut­su­taan talouskon­ser­vati­iveik­si, eivät kan­na­ta markki­na­t­alout­ta vaan suo­si­vat kap­i­tal­is­mia nimeno­maan sen pro busi­ness-muo­dos­sa, joka on markki­na­t­alouden vastakohta.

   6. Tapio: Onko pla­nee­tan polt­ta­jana­markki­na­t­alous vai kap­i­tal­is­mi? Itse näen, että ihmiset, joi­ta yleiskielessä kut­su­taan talouskon­ser­vati­iveik­si, eivät kan­na­ta markki­na­t­alout­ta vaan suo­si­vat kap­i­tal­is­mia nimeno­maan sen pro busi­ness-muo­dos­sa, joka on markki­na­t­alouden vastakohta.

    Talouskon­ser­vatis­mi on lujaa markkinauskoa,

   7. Talouskon­ser­vatis­mi on lujaa markkinauskoa

    Tuo on kyl­lä oma määri­tyelmäsi. Yleen­sä talous­liba­reel­it usko­vat markki­noi­hin ja talouskon­ser­ati­iv­it kaverin aut­tamiseen, sään­nöste­lyyn ja kil­pailun rajoituksiin.

  2. Krtek:
   Vasem­mis­to­hal­li­tuk­ses­sa ollessaan Vihreät on muut­tunut hyvin vasem­mis­to­laisek­si. Rahan jakamista bkt:n kas­vat­tamisek­si ei kyseenalais­te­ta, rahaa riit­tää eri­laisi­in sosi­aal­isi­in han­kkeisi­in ja ollaan mukana yrit­täjän vero­jen kaksinkertaistamisajatuksissa. 

   Tämä ei valitet­tavasti näytä enää min­un puolueeltani, mut­ta en kyl­lä halua äänestää myöskään puoluet­ta, jon­ka pormes­tari halusi kuntavaali/olympiakomiteakampanjakseen ava­ta nuori­son liikun­ta­har­ras­tuk­set ja koulut. Ehkä jään nukku­maan kun­tavaaleis­sa, se on jo ter­veyssy­istä fik­sua kun vaale­ja ei suos­tu­ta siirtämään.

   On tosi vaikeaa löytää poli­it­tista kotia näinä aikoina. Vihreä arvoliberaali/talouskonservatiivipuolue tek­isi gutaa. 

   Kon­ser­vati­iveille on vähän huono tarjonta.

   On Per­su­jen konservatismia.

   On Kris­til­lis­demokraat­tien konservatismia.

   On Kokoomuk­sen mitäs-laitetaan-tänään-konservatismia.

   Näi­den kol­men selkein ero taas on siinä että Kokoomus vale­htelee eikä omaa oikeas­t­aan mitään selkeää lin­jaa. Kokoomuk­sen selkein yhdis­tävä tek­i­jä näyt­tää ole­van vero­jen ja tulon­si­ir­to­jen vas­tus­t­a­mi­nen, tosin tässäkin tapauk­ses­sa tulon­si­ir­to­ja vas­tuste­taan vain tiety­ille ryh­mille. Kokoomushan kovasti halu­aa kaiken­laisia vero­tukia jär­jestel­lä joka asi­aan. Se myös mielel­lään esi­in­tyy markki­na­t­alouden kan­nat­ta­jana, vaik­ka tarkalleen ottaen edus­taa pikem­minkin kaverikap­i­tal­is­mia ja jos tarkkaan seu­raa niin aika har­va kokoomuk­sen toi­mi noin yleen­sä aut­taisi pienyrit­täjiä. Kaiken takana on sel­l­ainen dilem­ma, että suurin osa kap­i­tal­is­min kan­nat­ta­jista oikeas­t­aan vihaa vapaa­ta ja reilua kil­pailua, se kun ei ole kovin kivaa.

  3. Itse kaipaisin vihreää arvokon­ser­vati­ivista talous­lib­er­aalia puoluet­ta. Sel­l­aista poli­it­tista yhdis­telmää ei löy­dy Suomes­sa miltään puolueelta, joka ajaisi akti­ivis­es­ti sekä ympäristön asi­aa, kon­ser­vati­ivisia per­hear­vo­ja että lib­er­aalia talout­ta. Yksit­täisiltä ehdokkail­ta löy­tyy, mut­ta sil­loin ääni voi men­nä puolueelle, ja päin­vas­tais­ten asioiden edustajalle.

  4. Rahan jakamista bkt:n kas­vat­tamisek­si ei kyseenalais­te­ta, rahaa riit­tää eri­laisi­in sosi­aal­isi­in han­kkeisi­in ja ollaan mukana yrit­täjän vero­jen kaksinkertaistamisajatuksissa. 

   Mitäs vero­jen yrit­täjien kaksinker­tais­tamisjut­tu­ja nyt on ehdotet­tu, tai jopa ihan viral­lis­es­ti ajet­tu? En itse ole moisi­in tör­män­nyt pait­si per­su­lai­sis­sa somen kaikukam­miois­sa, mis­sä ilkeät vasem­mis­to­laiset hap­at­ta­vat maid­onkin per­suyrit­täjän jääkaapista.

   Vai onko kyse ns. aja­tus­rikok­ses­ta, mitä ei ole edes tuoti jul­ki ääneen?

 10. Kah­ti­a­jakoa on kyl­lä edis­tet­ty urakalla niin vihrei­den kuin perus­suo­ma­lais­ten tahol­ta eli nämä kak­si puoluet­ta ovat täysin selvästi sanoneet, etteivät mah­du samaan hal­li­tuk­seen tois­t­en­sa kanssa ja perus­suo­ma­lais­ten koko alkaa olla sitä luokkaa, että hei­dän sivu­ut­ta­mi­nenkaan ei tun­nu tuot­ta­van tulosta.

  Kaik­ki van­hat puolueet yrit­tivät tätä sivu­ut­tamista aluk­si sil­lä, että melko nopeasti ker­toi­vat, etteivät ole lähdössä perus­suo­ma­lais­ten kanssa hal­li­tuk­seen ja tämä asenne has­sua kyl­lä tun­tuu vain kas­vat­ta­van perus­suo­ma­lais­ten suo­sio­ta eikä puolue kui­h­tunut pois kuten muiden puoluei­den tahol­ta toivottiin.

  Sit­ten tar­jot­ti­in lääk­keek­si hal­li­tus­vas­tu­u­ta mikä mielestäni on se oikea lääke. Valitet­tavasti sekin men­ti­in tyrimään sit­ten liit­tou­tu­mal­la sin­is­ten kanssa vaik­ka Hal­la-Aho ker­toi, että mitään ei tarvitse jo sovi­tus­ta muut­taa vaan ain­oas­taan nou­dat­taa. Tämä oli emä­mu­naus hal­li­tus­puolueil­ta kos­ka kaik­ki ikävä voiti­in nyt kipa­ta sin­is­ten “pet­turei­den” laari­in ja erot­taa perus­suo­ma­lais­ten tekemis­es­tä vaik­ka samo­ja päätök­siä ne perus­suo­ma­laiset olisi siel­lä olleet tekemässä mitä sinisetkin. Olisi kan­nat­tanut antaa perus­suo­ma­lais­ten jatkaa hal­li­tuskau­den lop­pu­un asti.

  Mielestäni ain­oa mah­dol­lisu­us on nimeno­maan tar­jo­ta perus­suo­ma­laisille “hal­li­tush­erkkua” koko kau­den edestä ja sit­ten pun­ni­ta se suo­sio seu­raavis­sa vaaleis­sa. Vihrei­den kan­na­ta toki ikävää, kos­ka se tarkoit­taa neljän vuo­den sivus­sa olemista mut­ta tämä voisi toisaal­ta tehdä ihan hyvää myös vihreille.

  Se, etteikö tätä perus­suo­ma­lais­ten hal­li­tuk­ses­sa olo katas­trofia voitaisi sal­lia on hai­hat­telua. Pitää pela­ta pidem­mäl­lä aika­janal­la kuin vain neljäl­lä vuodel­la joka on yksi hujaus. Tietysti on aina vaarana, että se perus­suo­ma­lais­ten hal­li­tuskausi onkin täy­delli­nen onnis­tu­mi­nen mut­ta en löisi itse vetoa sen puolesta.

  1. Ehdo­tuk­ses­sasi Perus­suo­ma­lais­ten päästämisessä hal­li­tuk­seen on muu­ta­ma vika.

   1. Käytän­nössä PS:n jou­tu­isi­vat otta­maan taakak­seen Kok ja Kesk (ehkä KD ja RKP). Nämä puolueet jou­tu­isi­vat kär­simään yhteistyöstä, kuten jou­tu­i­v­at jo Sip­ilän hal­li­tuk­ses­sa. Soi­ni jos­sain abort­in­vas­taises­sa mie­lenosoituk­ses­sa on pien­tä siihen ver­rat­tuna. Ei liene real­is­mia, että SDP ja Vihr jou­tu­isi­vat PS:n seu­rak­si hal­li­tuk­seen, joten koko ris­ki olisi keskus­taoikeis­to­laisil­la puolueil­la. Kokoomuk­sen sosi­aalilib­er­aaleille, kuten min­ulle, tilanne olisi täysin mah­do­ton hyväksyä. Min­ulle lib­er­aal­isu­us ja ihmisoikeudet ovat kuitenkin tärkeämpiä kuin oikean laidan talouspolitiikka.

   2. Entä jos hal­li­tu­so­hjel­mas­ta saataisi­in sovit­tua? Kokoomuk­sen ja Keskus­tan lib­er­aal­isi­ip­i­en kannal­ta vähim­mäis­vaa­timus olisi, ettei ihmisoikeuk­si­in puu­tu­ta, viha­puhet­ta suvai­ta, eikä koirapillileikkiä myöskään har­raste­ta. Mah­taisiko PS suos­tua, ja nou­dat­taisiko kuitenkaan sopimus­ta? EKRE näyt­ti ihan riit­tävän huonoa esimerkkiä tuos­sa lah­den eteläpuolella.

   Välil­lä on ihan riit­tävän vaikeaa olla samas­sa puolueessa Kokoomuk­sen kon­ser­vati­ivi­laidan kanssa, mut­ta sit­ten on kuitenkin niitä saman­mielisiäkin. Mut­ta että samas­sa hal­li­tuk­ses­sa etnona­tion­al­istien kanssa?

 11. Peru­songel­ma on että ylipään­sä yritetään koo­ta enem­mistöhal­li­tuk­sia, joiden kuvitel­laan kykenevän tekemään kaik­ki oleel­liset uud­is­tuk­set. Tämä malli antaa aivan liian suuren val­lan hal­li­tuk­sen sisäiselle oppo­si­ti­olle. Räikein esimerk­ki tästä oli kris­til­lis­ten vas­tus­tus tasa-arvoista avi­o­li­it­to­lakia kohtaan: asialle oli ylivoimainen eduskun­nan tuki, mut­ta kos­ka kris­til­liset oli­vat hal­li­tuk­ses­sa, lakia ei voitu edis­tää virkamies­valmis­tel­tuna hal­li­tuk­sen esi­tyk­senä vaan tarvit­ti­in köm­pelö kansalaisa­loite­jär­jeste­ly että laki saati­in lop­ul­ta run­not­tua läpi. Vas­taavia tapauk­sia on muitakin: eduskun­nas­ta löy­ty­isi melko suurel­la toden­näköisyy­del­lä enem­mistö koti­hoidontuen leikkaamiselle tai turpeen­polton kieltämiselle, mut­ta kos­ka kepu on hal­li­tuk­ses­sa kumpaakaan näistä ei voi­da edistää.

  Vai­h­toe­hdok­si tar­joaisin lain­valmis­telun ottamisen pois hal­li­tuk­selta ja anta­mal­la sen eduskun­nalle. Käytän­nössä eduskun­ta siis nimit­täisi yksit­täistä lakia valmis­tele­maan eril­lisen han­kem­i­nis­terin, joka sit­ten keräisi han­kkeen taakse riit­tävän enem­mistön sieltä mis­tä sen kul­loinkin saisi. Sen sijaan että ain­oas­taan kaikkien hal­li­tus­puoluei­den yksimielis­es­ti (vaikkakin vas­ten­tah­tois­es­ti) tuke­mat lait eteni­sivät, mikä tahansa uud­is­tus jol­la olisi eduskun­nan enem­mistön tuki kul­lois­es­takin hal­li­tus­po­h­jas­ta riip­pumat­ta voisi men­nä läpi. Samal­la hal­li­tuskaudet ylit­tävä lain­valmis­telu helpot­tuisi, sil­lä eivät eduskun­nan voima­suh­teet niin merkit­tävästi kuitenkaan vaalien yli muu­tu, vaik­ka hal­li­tuk­seen nousisikin uusia puoluei­ta. Puolueet pysty­i­sivät myös tekemään rehellisem­min poli­ti­ikkaa, kun asioi­ta ei tarvit­sisi vas­tus­taa pelkästään sik­si että on itse oppo­si­tios­sa, tai kan­nat­taa pelkästään hal­li­tusase­man vuoksi.

  Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­to pystyy tekemään iso­jakin poli­it­tisia päätök­siä mil­loin mil­läkin enem­mistöl­lä ihan riip­pumat­ta siitä kan­nat­taako pormes­tari päätöstä vai ei. Kok-vihr, vihr-sdp, sdp-kok enem­mistöt ovat kaik­ki mah­dol­lisia, ja toteu­tu­vatkin sil­loin täl­löin. Jos kun­nal­lispoli­ti­ikas­sakin ryhdyt­täisi­in hal­li­tus-oppo­si­tio vas­takkainaset­telu­un vain yksi näistä kolmes­ta koali­tios­ta ker­ral­laan kykenisi päätök­sen­tekoon ja päätök­sen­teko hidas­tu­isi oleellisesti. 

  Jos Helsin­ki pystyy näin jous­tavaan toim­intaan, mik­si ei eduskunta?

  1. Kok-vihr, vihr-sdp, sdp-kok enem­mistöt ovat kaik­ki mahdollisia

   Noista ain­oas­taan Kok-vihr on enem­mistö. Muut ovat vähemmistöjä.

   1. Osmo Soin­in­vaara: Noista ain­oas­taan Kok-vihr on enem­mistö. Muut ovat vähemmistöjä.

    Olisi­han siihen voin­ut toki lait­taa että “-poh­jainen”, ja uno­hdin että Vasem­mis­toli­it­to on tosi­aan läh­es demarei­den kokoinen ryh­mä Helsingis­sä. Point­ti kuitenkin säi­lyy: enem­mistöön tarvi­taan vähin­tään kak­si kolmes­ta isoim­mas­ta puolueesta. Sil­loin yksi puolue pystyy torp­paa­maan kak­si kol­ma­sosaa mah­dol­li­sista koalitioista.

    Toki kokoomus-vasem­mis­toli­it­to-RKP-PS ‑koali­tio on myös teo­ri­as­sa mah­dolli­nen, mut­ta ehkä melko epätodennäköinen.

 12. Toiv­ot­tavasti Kiemun­ki saa sin­imus­tansa liik­keelle. Voivat tehdä riit­tävän loven perus­suo­ma­lais­ten kan­natuk­seen. Aika mon­et tosisuo­ma­laiset pitävät Hal­la-ahoa turhan sisäsi­istinä ja liian pehmona.

 13. Puolueet voisi demokra­t­ian ja perus­tus­lain vas­taisi­na rikol­lisjär­jestöinä kieltää. Siir­ry­tään suori­in kansanäänestyk­si­in ja siirtoäänivaaliin.

 14. Mitä Kokoomuk­sen kan­nat­taisi tehdä, näin yhteisen hyvän kannalta?

  Oppo­si­tios­sa on han­kalaa olla lojaali oppo­si­tio. Sel­l­aiselle ei oikein ole käyt­töä. Kuitenkin pitäisi olla tarkkana, mihin väit­te­lyyn läh­tee mukaan. Vasem­mis­to­lainenkin hal­li­tus voi tehdä hyvää poli­ti­ikkaa siinä mis­sä oikeis­to­lainen huonoa (ja päin­vas­toin). Hal­li­tuk­sen tukem­i­nen ei kuitenkaan hyödytä oppo­si­tiop­uoluet­ta. Tämä on selvästi ollut Kokoomuk­sen johdolle vaikeaa.

  Itse kokoomus­laise­na arvo- ja sosi­aalilib­er­aali­na olen joskus han­kalas­sa välikädessä varsinkin Kokoomuk­sen sisäisen autop­uolueen ja kon­ser­vati­ivi­laidan kanssa. Silti näen tilanteen sel­l­aise­na, että autop­uolueen arvolib­er­aalien tai maltil­lis­ten kon­ser­vati­ivien työn­tämi­nen PS:n äänestäjäjoukkoon olisi paha virhe. Ei pidä päästää yhden asian iden­ti­teet­tipoli­ti­ikkaa määräämään poli­ti­ikkaa liikaa, oli kyseessä sit­ten polt­to­moot­to­ri­au­to, abort­ti, ydin­voimala, turkiskas­va­tus tai vegaaniruoka.

  Mielestäni on elin­tärkeää, että maltill­i­nenkin lib­er­aali oikeis­to­lainen vai­h­toe­hto on vah­vana ole­mas­sa. Muiden vai­h­toe­hto­jen joukos­sa. Poli­ti­ikas­sa on mah­dol­lista tehdä kom­pro­mis­se­ja taloud­es­ta tai vaik­ka liiken­nepoli­ti­ikas­ta, mut­tei ihmisoikeuk­sista tai demokratiastamme.

  1. ij:
   Mitä Kokoomuk­sen kan­nat­taisi tehdä, näin yhteisen hyvän kannalta?

   Oppo­si­tios­sa on han­kalaa olla lojaali oppo­si­tio. Sel­l­aiselle ei oikein ole käyt­töä. Kuitenkin pitäisi olla tarkkana, mihin väit­te­lyyn läh­tee mukaan. Vasem­mis­to­lainenkin hal­li­tus voi tehdä hyvää poli­ti­ikkaa siinä mis­sä oikeis­to­lainen huonoa (ja päin­vas­toin). Hal­li­tuk­sen tukem­i­nen ei kuitenkaan hyödytä oppo­si­tiop­uoluet­ta. Tämä on selvästi ollut Kokoomuk­sen johdolle vaikeaa.

   Itse kokoomus­laise­na arvo- ja sosi­aalilib­er­aali­na olen joskus han­kalas­sa välikädessä varsinkin Kokoomuk­sen sisäisen autop­uolueen ja kon­ser­vati­ivi­laidan kanssa. Silti näen tilanteen sel­l­aise­na, että autop­uolueen arvolib­er­aalien tai maltil­lis­ten kon­ser­vati­ivien työn­tämi­nen PS:n äänestäjäjoukkoon olisi paha virhe. Ei pidä päästää yhden asian iden­ti­teet­tipoli­ti­ikkaa määräämään poli­ti­ikkaa liikaa, oli kyseessä sit­ten polt­to­moot­to­ri­au­to, abort­ti, ydin­voimala, turkiskas­va­tus tai vegaaniruoka.

   Mielestäni on elin­tärkeää, että maltill­i­nenkin lib­er­aali oikeis­to­lainen vai­h­toe­hto on vah­vana ole­mas­sa. Muiden vai­h­toe­hto­jen joukos­sa. Poli­ti­ikas­sa on mah­dol­lista tehdä kom­pro­mis­se­ja taloud­es­ta tai vaik­ka liiken­nepoli­ti­ikas­ta, mut­tei ihmisoikeuk­sista tai demokratiastamme. 

   Kuten kir­joitit niin Kokoomuk­sen ja Perusuom­lais­ten välil­lä on joitakin ero­ja vielä. Mut­ta mikä on vihrei­den ja vasem­mis­toli­ton väli­nen ero nykyään? Ne ovat läh­estyneet liikaa toisi­aan. SDP on oikeam­mal­la kuin Vihreät, väittäisin.

   1. R.Silfverberg: SDP on oikeam­mal­la kuin Vihreät, väittäisin.

    Tämä on tul­lut esi­in mm. HS:n nelikenttäanalyyseissa.

 15. Yksi vai­h­toe­hto on se, että talous­poli­ti­ikas­ta on tul­lut yhden­tekevää äänestäjille. Demokra­ti­as­sa tulo­erot eivät voi kas­vaa isok­si, joten talousasioista äänestämisen merk­i­tys vähe­nee. Tuo on huono jut­tu kokoomuk­selle, kos­ka se on pro­filoitunut talousasioissa.

  1. sep­po:
   Yksi vai­h­toe­hto on se, että talous­poli­ti­ikas­ta on tul­lut yhden­tekevää äänestäjille. Demokra­ti­as­sa tulo­erot eivät voi kas­vaa isok­si, joten talousasioista äänestämisen merk­i­tys vähe­nee. Tuo on huono jut­tu kokoomuk­selle, kos­ka se on pro­filoitunut talousasioissa.

   Kokoomus on pro­filoitunut aja­maan tulo- ja var­al­lisu­usero­jen ja eri­ar­voisu­u­den kas­vat­tamista, ja 2/3 kok äänestäjistä kuseekin omille kintuilleen.

   1. Fidel: Kokoomus on pro­filoitunut aja­maan tulo- ja var­al­lisu­usero­jen ja eri­ar­voisu­u­den kas­vat­tamista, ja 2/3 kok äänestäjistä kuseekin omille kintuilleen. 

    Äänestyskäyt­täy­tymi­nen on suurelta osin kum­mallista. Kaikil­la puolueil­la on iso määrä äänestäjiä, joiden etu­jen vas­taisia asioi­ta hei­dän äänestämän­sä puolue ajaa. Ehkä kyse on jonkin­lais­es­ta iden­ti­teet­ti­asi­as­ta, halut­taisi­in olla jotain muu­ta kuin oikeasti ollaan. Tai sit­ten on vain opit­tu äänestämään tiet­tyä puoluet­ta, vaik­ka oma elämän­ti­lanne on muut­tunut ihan muuksi 😉

   2. Ville: Äänestyskäyt­täy­tymi­nen on suurelta osin kum­mallista. Kaikil­la puolueil­la on iso määrä äänestäjiä, joiden etu­jen vas­taisia asioi­ta hei­dän äänestämän­sä puolue ajaa. Ehkä kyse on jonkin­lais­es­ta iden­ti­teet­ti­asi­as­ta, halut­taisi­in olla jotain muu­ta kuin oikeasti ollaan. Tai sit­ten on vain opit­tu äänestämään tiet­tyä puoluet­ta, vaik­ka oma elämän­ti­lanne on muut­tunut ihan muuksi 

    En minä ainakaan val­itse vaaleis­sa puoluet­ta sen mukaan, minkä puolueen kat­son parhait­en edis­tävän omaa etu­ani, vaan sen mukaan, minkä puolueen kat­son parhait­en edis­tävän koko maan etua ja aja­van niitä arvo­ja, joi­ta kan­natan. Toki pitkäl­lä tähtäimel­lä kat­sot­tuna on omakin etu­ni, jos mah­dol­lisim­man monel­la suo­ma­laisel­la menee hyvin.

   3. Fidel: Kokoomus on pro­filoitunut aja­maan tulo- ja var­al­lisu­usero­jen ja eri­ar­voisu­u­den kas­vat­tamista, ja 2/3 kok äänestäjistä kuseekin omille kintuilleen.

    Höp­sistä. Työväen­puolueet verot­taisi­vat kyl­lä Kokoomuk­sen kan­nat­ta­jat kuivi­in, jos vain saisi­vat siihen todel­lisen mah­dol­lisu­u­den ja kepu­laiset siirtäi­sivät jäl­jelle jääneet kaupunki­lais­ten rahat maaseudulle.

   4. Sylt­ty: Höp­sistä. Työväen­puolueet verot­taisi­vat kyl­lä Kokoomuk­sen kan­nat­ta­jat kuivi­in, jos vain saisi­vat siihen todel­lisen mah­dol­lisu­u­den ja kepu­laiset siirtäi­sivät jäl­jelle jääneet kaupunki­lais­ten rahat maaseudulle. 

    Kaik­ki puolueet aja­vat kak­sil­la rattailla: 

    - SDP eli per­in­teinen työväen­puolue lähin­nä halu­aa tulo­erot pienem­mik­si mut­ta ajaa myös sitä että ns eli­it­tidu­unareille met­sä­te­ol­lisu­udessa ja kul­je­tusalal­la mak­se­taan enem­män kuin insinööreille

    - Vihreät radikaalit pikku­por­var­it korosta­vat nais­ten ja vähem­mistö­jen ja ympäristön ase­maa mut­ta halu­a­vat että yhteiskun­ta jär­jestää oma­lle kaader­ille kalli­ta asun­to­ja lois­taval­la sijain­nil­la merinäköalalla

    - Kokoomus ja RKP kosi­vat pikku­por­vare­i­ta lupauk­sil­la maail­man parhaas­ta koulu­tuk­ses­ta, kil­pailukyvyn kohen­tamisel­la ja heikom­pi­en huomioimisel­la mut­ta aja­vat raako­ja uud­is­tuk­sia työelämään ja aja­vat matemaat­tis­es­ti vähem­män lah­jakkaat yliop­pi­laat umpiku­jaan jatko-opiskelu­jen suhteen

    - Keskus­ta ja Kris­til­lis­demokraatit pitävät kotia, uskon­toa ja isän­maa­ta rehellis­es­ti jalustal­laan mut­ta kodin pitää sijai­ta mah­dol­lisim­man kaukana kehäkol­moses­ta, maid­on juon­ti on uskona­sia jota ei saa arvostel­la ja puo­lus­tus menet­tää kaiken uskot­tavuuten­sa jos liit­toudu­taan Naton kanssa. 

    - Perus­suo­ma­laiset pitävät naisia, vähem­mistöjä ja autot­to­mia säälit­täv­inä nil­lit­täjinä mut­ta hei­dän euroop­palai­sis­sa aate­sis­arus­puolueis­sa on hyvin moni puheen­jo­hta­jakin pal­jas­tunut kaappihomoksi. 

    - Vasem­mis­toli­it­to: Nuorekkaan puheen­jo­hta­jan hilli­tyn charmin takana seisoo järkähtämätön van­ho­jen tais­to­lais­ten tuk­i­joukko, jos­sa Tiitisen listalle pääsys­tä ylpeillään.

   5. – Perus­suo­ma­laiset pitävät naisia, vähem­mistöjä ja autot­to­mia säälit­täv­inä nil­lit­täjinä mut­ta hei­dän euroop­palai­sis­sa aate­sis­arus­puolueis­sa on hyvin moni puheen­jo­hta­jakin pal­jas­tunut kaappihomoksi. 

    Aika lev­eäl­lä pens­selil­lä tässä kyl­lä sudi­taan vähin­täänkin perus­suo­ma­lais­ten suh­teen. Esimerkik­si perus­suo­ma­lais­ten 1. vara­puheen­jo­hta­jana on kasvis­syöjäk­si ilmoit­tau­tunut nainen, Riik­ka Purra, jos­ta usko­taan yleis­es­ti tule­van Hal­la Ahon seu­raa­ja. Afrikkalaisen miehen­sä kanssa asu­va ja siis sek­suaalivähem­mistöi­hin kuu­lu­va Sebas­t­ian Tynkky­nen on ollut myös vara­puheen­jo­hta­jana. Itse asi­as­sa varsin moni perus­suo­ma­lais­ten poli­itikko eduskun­taryh­mässäkin on nykyään tai on ollut aiem­min parisuh­teessa ulko­maalais­taus­taisen tai tum­mai­hoisen henkilön kanssa. Vaik­ka oikeut­ta autoilu­un koroste­taan, ei autot­tomi­in suh­taudu­ta eri­tyisen kiel­teis­es­ti ja esimerkik­si Hal­la-aho on tun­net­tu siitä, että vaik­ka hänel­lä onkin auto, että hän myös pyöräilee paljon.

 16. Kokoomuk­selle on todel­la han­kala nah­da lokeroa, jon­ka se voisi ottaa. Talousoikeis­to­laisu­us on niin mar­gin­aaliryh­man hom­maa, etta se vetoaa ihan pros­ent­ti­jengi­in. Kaik­ki muut lokerot on jo otettu.

 17. Eipä vält­tämät­tä kaksi­na­paista, osa­taan sitä nimit­täin per­su­un­tua muuallakin. 

  Luin juuri lööpin jos­sa mainit­ti­in että “SDP:n Heinälu­o­ma ja Kari: Hal­li­tuk­sen tehostet­ta­va törkeisi­in rikok­si­in syyl­listynei­den ulko­maalais­ten maas­ta poistamista”.

  Jäämme odot­ta­maan vihrei­den “ryhtili­iket­tä”…

  1. Luin juuri lööpin jos­sa mainit­ti­in että ”SDP:n Heinälu­o­ma ja Kari: Hal­li­tuk­sen tehostet­ta­va törkeisi­in rikok­si­in syyl­listynei­den ulko­maalais­ten maas­ta poistamista”. 

   Surkuhu­paisas­ti käsit­tääk­seni tämä SDP:n pari­val­jakko äänesti kuitenkin parisen viikkoa aiem­min eduskun­nas­sa olen­nais­es­ti päin­vas­taisen lin­jan puoles­ta. Nyt sit­ten pitäisikin uskoa muka lin­jan muut­tuneen. Aika epäuskot­tavaa touhua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.