Kokoomuksen persuuntuminen kaksinapaistaa politiikan

Kir­joi­tin Ver­de-leh­teen sii­tä, että kokoo­muk­sen pää­tös lähes­tyä poli­tii­kas­saan perus­suo­ma­lai­sia on todel­la ikä­vä asia ja kak­si­na­pais­taa puo­lue­ken­tän. Se syn­nyt­tään myös suu­ren poliit­ti­ses­ti kodit­to­mien jou­kon, eri­tyi­ses­ti suu­ris­sa kaupungeissa.

Poliit­ti­ses­ti kodit­to­mil­la on tai­pu­mus löuytää uusi koti tai perus­taa sel­lai­nen itse.

Itse pidän tätä kehi­tys­tä erit­täin vali­tet­ta­va­na ja toi­von todel­la, että se mitä tapah­tuu val­ta­kun­nan­po­li­tii­kas­sa, ei toteu­tui­si Helsingissä.

Artik­ke­lin voi lukea täs­tä 

 

44 vastausta artikkeliin “Kokoomuksen persuuntuminen kaksinapaistaa politiikan”

 1. Kokoo­muk­sen liik­ku­mi­nen oikeal­le näyt­tää anta­neen vih­reil­le tilaa liik­kua kokoo­muk­sen enti­sel­le pai­kal­le. Ei puhet­ta­kaan ihmi­soi­keuk­sis­ta jos sil­lä ei saa poliit­ti­sia pis­tei­tä län­nes­sä, asei­ta myy­dään sota­ri­kol­li­sil­le ja rasis­tis­ta Naval­nia vaa­di­taan vapaak­si, mut­ta nii­tä jot­ka pal­jas­ti­vat oikei­ta sota­ri­kok­sia, kuten Assan­ge ja Man­ning, saa kidut­taa van­ki­las­sa vih­rei­den olles­sa hil­jaa. Sit­ten taas vaa­lei­hin mora­li­soi­den toi­sia ihmi­soi­keuk­sis­ta. Jos Suo­mes­sa oli­si val­ta­me­dia kiin­nos­tu­nut oikeas­ti kan­sain­vä­li­sis­tä asiois­ta ja ihmi­soi­keuk­sis­ta, niin vie­lä­kö keh­tai­sit­te esit­tää näy­tel­mään­ne? Vih­rei­den teot luon­non­suo­je­lus­sa on mel­kois­ta ros­kaa hal­li­tuse­roi­neen ydin­voi­man täh­den, mut­ta kii­na­lai­set saa­vat sit­ten pyyh­kiä per­seen­sä vii­mei­seen män­tyyn kenen­kään pur­naa­mat­ta teh­tai­den kas­vaes­sa, ja talous­po­li­tiik­ka menee koko ajan enem­män uus­li­be­raa­lia lin­jaa. Ihme on jos joku jak­saa näh­dä vih­reil­lä mitään mer­kit­tä­vää tule­vai­suut­ta, pait­si tie­tys­ti yksi­löi­den uran kohot­ta­ji­na vih­rei­den kel­va­tes­sa fir­moil­le tuo­maan viher­pe­suun nos­tet­ta, kuten on monen koh­dal­la näh­ty. Vih­reät ei ole puo­lue tai lii­ke jota­kin parem­paa koh­ti, vaan kyy­ni­nen lisä kor­kea­kou­lu­tuk­sen pääl­le kun halu­aa paran­taa CV:tä fir­mo­jen sil­mis­sä. Ja kun ette poli­tii­kas­sa pär­jää omil­lan­ne, niin alat­te vaa­ti­maan mui­den sensurointia.

 2. Vih­rei­den ei kan­nat­tai­si edis­tää blok­ki­po­li­tiik­kaan ajautumista.

  Jos joku poruk­ka on teh­nyt työ­tä englan­nin­kie­li­sen maa­il­man kah­tia­ja­kau­tu­mi­sen maa­han­tuon­nis­sa Suo­meen, se on kyl­lä ollut Vih­reät. Tou­ko Aal­lon puheen­joh­ta­juu­den alkuai­koi­na oli jon­kin­lai­nen yri­tys ava­ra­kat­sei­suu­teen ja puhe­vä­lien pitä­mi­seen eri suun­tiin, mut­ta sen jäl­keen suun­ta muuttui.

 3. Tavat­to­man nase­va ana­lyy­si sii­tä, kuin­ka aikai­sem­min, Osmo, esit­tä­mä­si oikeis­to-vasem­mis­to-akse­li on muut­tu­nut per­sut-vih­reät-akse­lik­si. Hyvin­kin saat­taa pitää paik­kan­sa, että kokoo­mus per­suun­tuu. Mut­ta on myös sel­keäs­ti havait­ta­vis­sa, että Hal­la-aho mal­til­lis­tuu, tai siis vetää mal­til­lis­ta tai mal­til­li­sel­ta näyt­tä­vää poli­tiik­kaa ja pot­kii puo­lu­ees­taan lii­an räi­keäs­ti äärioi­keis­to­lai­sia pois. Täs­sä hän tekee vii­sas­ta poli­tiik­kaa, sil­lä näin hän sekä salon­ki­kel­pois­tuu että saat­taa saa­da kan­na­tus­ta epä­röi­vil­tä äänes­tä­jil­tä, jot­ka ovat pet­ty­neet kokoo­muk­seen, ja kokoo­mus­ta oikeam­mal­la ole­vien äänet hän saa, vaik­ka teki­si mitä poli­tiik­kaa. Tämä tie­tys­ti syö kokoo­muk­sen kan­na­tus­ta, ja kokoo­mus on huo­lis­saan. Vii­me kädes­sä täm­möi­nen mal­til­lis­tu­mi­nen ja kes­kel­le sii­ty­mi­nen voi pola­ri­soin­nin rin­nal­la mer­ki­tä kes­kus­ha­kui­suut­ta, sil­lä kuten kir­joi­tat, kes­kus­ta rat­kai­see, mihin vaa­ka kallistuu.
  Siir­ryn yli sadan vuo­den takai­seen his­to­ri­aan. Sil­loin suo­ma­lai­set puo­lu­eet ryh­mit­tyi­vät uudel­leen niin, että van­ha­suo­ma­lais­ten myön­ty­väi­syys­lin­ja­lais­ten ja sivis­tys­kon­ser­va­tii­vien lisäk­si tuli­vat nuor­suo­ma­lai­sis­ta talous­li­be­raa­lit ja he muo­dos­ti­vat kan­sal­li­sen kokoo­muk­sen, ja pie­ni jouk­ko van­ha­suo­ma­lai­sia tasa­val­ta­lai­sia siir­tyi nuor­suo­ma­lai­siin jää­nei­den refor­mi­li­be­raa­lien kans­sa muo­dos­ta­maan kan­sal­li­sen edis­tys­puo­lu­een. Kun edis­tys-kan­san­puo­lue-libe­raa­lit käy­tän­nös­sä sulau­tui kokoo­muk­seen, jäi­vät nämä, osit­tain samat ihmi­set kuin Osmon mai­nit­se­mat urbaa­nit sivis­tys­por­va­rit ja mark­ki­na­hen­ki­set vih­reät sil­loin­kin kodit­to­mik­si ja voi­vat nyt hyvin­kin syn­nyt­tää libe­raa­li­sen puo­lu­een uudes­taan, tai sit­ten ryh­mit­tyä uudel­leen nykyis­ten puo­luei­den sisäl­lä ehkä jopa niin, että pysy­vät nykyi­sis­sä puo­lueis­saan, sikä­li kuin täm­möi­nen nykyi­nen puo­lue itse kul­la­kin on.

  1. San­na Mari­nin kan­na­tus Tam­pe­reen yli­opis­ton oppi­las­kun­nan vaa­leis­sa oli 3%.

   Nuo­ri­so äänes­tää joko vih­rei­tä, tai persuja.

   Kak­si­kym­men­tä vuot­ta ja Suo­mes­sa ei ole dema­rei­ta, kes­kus­taa, eikä kokoomusta.

   Sen sijaan on vih­reät ja per­sut, mut­ta myös RKP, KD, ja muu­ta­ma maahanmuuttajapuolue.

   1. FOOBAR:
    San­na Mari­nin kan­na­tus Tam­pe­reen yli­opis­ton oppi­las­kun­nan vaa­leis­sa oli 3%.

    Nuo­ri­so äänes­tää joko vih­rei­tä, tai persuja.

    Kak­si­kym­men­tä vuot­ta ja Suo­mes­sa ei ole dema­rei­ta, kes­kus­taa, eikä kokoomusta.

    Sen sijaan on vih­reät ja per­sut, mut­ta myös RKP, KD, ja muu­ta­ma maahanmuuttajapuolue. 

    Nuo­ri­so aikuis­tuu kans­sa jos­sain vai­hees­sa ja ihan­teet vaihtuvat.

 4. Hyvää poh­dis­ke­lua, kii­tos, ja vas­taa pit­käl­ti omia­kin miet­tei­tä­ni. Ame­ri­kas­sa­han vas­taa­va kehi­tys on jo pal­jon pitem­mäl­lä ja saa miet­ti­mään onko republi­kaa­ni­puo­lue jo mene­tett­ty popu­lis­ti­sil­le, suo­ras­taan epä­de­mo­kraat­ti­sil­le voi­mil­le? Pelottavaa.

  1. Pek­ka T.:
   Ame­ri­kas­sa­han vas­taa­va kehi­tys on jo pal­jon pitem­mäl­lä ja saa miet­ti­mään onko republi­kaa­ni­puo­lue jo mene­tett­ty popu­lis­ti­sil­le, suo­ras­taan epä­de­mo­kraat­ti­sil­le voi­mil­le? Pelottavaa. 

   Onko näin? Syk­syl­lä tosi­aan meil­le toi­to­tet­tiin jat­ku­vas­ti kuin­ka USA on päi­vä päi­väl­tä yhä jakau­tu­neem­pi. Vii­meis­ten viik­ko­jen aika­na USAn jakau­tu­nei­suu­des­ta ei ole kuu­lu­nut yhtään mitään. Voi­ko jakau­tu­nei­suut­ta mita­ta vai onko se pelk­kää löy­sää “toi­mit­ta­ja­kiel­tä”. Onko USA enää jakau­tu­nut? Ehkä USA onkin nyt yhte­näi­sem­pi kuin kos­kaan. Saman­lai­nen kan­sa­kun­nan yön yli yhte­näis­ty­mi­nen tapah­tui kun Clin­ton ja Oba­ma valittiin?

   1. Ros­mo: Onko näin? Syk­syl­lä tosi­aan meil­le toi­to­tet­tiin jat­ku­vas­ti kuin­ka USA on päi­vä päi­väl­tä yhä jakau­tu­neem­pi. Vii­meis­ten viik­ko­jen aika­na USAn jakau­tu­nei­suu­des­ta ei ole kuu­lu­nut yhtään mitään. Voi­ko jakau­tu­nei­suut­ta mita­ta vai onko se pelk­kää löy­sää ”toi­mit­ta­ja­kiel­tä”. Onko USA enää jakau­tu­nut? Ehkä USA onkin nyt yhte­näi­sem­pi kuin kos­kaan. Saman­lai­nen kan­sa­kun­nan yön yli yhte­näis­ty­mi­nen tapah­tui kun Clin­ton ja Oba­ma valittiin?

    Yhdys­val­tain lisään­ty­väs­tä jakaan­tu­mi­ses­ta on puhut­tu jo vuo­si­kausia. Trump ei ollut sen syy, vaan pikem­min­kin seu­raus, mut­ta kyl­lä hän omal­la poli­tii­kal­laan toki liet­soi vastakkainasettelua.

    Tie­ten­kin Yhdys­val­lat on edel­leen jakaan­tu­nut, vaik­ka nyt vaa­lien jäl­keen ja uuden hal­lin­non aloi­tel­les­sa toi­min­taan­sa asia on luon­nol­li­ses­ti jää­nyt vähän sivum­mal­le. Uusi pre­si­dent­ti tus­kin pys­tyy kum­moi­sia tilan­teel­le teke­mään, mut­ta jos­ko hän sai­si pelot­ta­van kehi­tyk­sen suun­taa edes hie­man käännettyä?

    Huo­les­tut­ta­vin­ta on, että niin­kin pit­kät demo­kraat­ti­set perin­teet omaa­va puo­lue kuin republi­kaa­nit on näyt­tä­nyt ole­van­sa val­mis lip­su­maan par­hais­ta demo­kraat­ti­sis­ta peli­sään­nöis­tä. Onnek­si puo­lu­een sel­kä­ran­kai­sim­mat edus­ta­jat vie­lä nyt piti­vät pin­tan­sa ja sen ansios­ta demo­kra­tia aina­kin tois­tai­sek­si kesti.

 5. Olen Kokoo­muk­sen per­suun­tu­mi­ses­ta hie­man eri miel­tä. Sii­tä huo­li­mat­ta en ymmär­rä mik­si Kokoo­muk­sen valin­ta muo­dos­tai­si blo­kit, ellei vih­reis­sä ja SDPs­sä nöin nimen­omai­ses­ti halut­tai­si tehdä? 

  Seu­raa­vak­si hyvin yksin­ker­tais­tet­tu ajatusrakennelma:
  Jos Kokoo­mus ”per­suun­tuu” (vasem­mal­ta kat­soen lähes kaik­ki ei-vasem­mis­to­lai­suus on per­suun­tu­mis­ta) se voi niis­tää per­suil­ta mer­kit­tä­vän pro­sent­tiyk­si­kön tai pari. Jos suun­ta on vih­reät, se pro­sent­tiyk­sik­kö läh­tee sit­ten SDP:stä tai Vihreistä.

  Jos per­sut on hei­kom­pi, hei­dät on hel­pom­pi jät­tää oppo­si­tioon, tiet­ty kon­ser­va­tii­vi­sem­man Kokoo­muk­sen on vai­keam­pi men­nä hal­li­tuk­seen SDP:n kans­sa. Jos PS on vah­vem­pi, sitä on vai­keam­pi ohit­taa mut­ta tiet­ty libe­raa­lim­pi Kokoo­muk­sen on hel­pom­pi men­nä hal­li­tuk­seen mui­den kans­sa. En osaa sanoa, kan­nat­tai­si­ko Kokoo­muk­sen vali­ta Häk­kä­nen, tais­tel­la per­su­jen kans­sa ja mah­dol­li­ses­ti jät­tää ne sit­ten oppo­si­tioon vai iskeä Lepo­mäen kans­sa kau­pun­ki­väes­töön. Häk­kä­nen ja Lepo­mä­ki ovat kyl­lä todel­la päte­viä. Eikä se puheen­joh­ta­jan vaih­to auta, se mikä aut­taa on PS hallitusvastuu. 

  Suo,siellä, vete­lä täällä.

 6. Hyvä uuti­nen, ehkä nyt entis­tä useam­pi huo­maa Kokoo­muk­sen ole­van lai­ta­oi­keis­toa joka ajaa vain pie­nen hyvin­voi­van jou­kon etua.

 7. Tämä on mer­kit­tä­vä huo­le­nai­he. Pahen­tues­saan meil­lä onnis­tut­tai­siin har­vi­nai­ses­sa tem­pus­sa: yhteis­kun­nal­li­ses­ti yhdis­tä­mään brit­ti­läis-ame­rik­ka­lai­sen enem­mis­tö­vaa­li­ta­van huo­not piir­teet koti­mai­sen puo­li­lis­ta­vaa­lin niin ikään huo­noim­piin piir­tei­siin. Kei­tos on kyl­lä kehno.

  Poh­din­taan pitää lisä­tä vie­lä äänes­tä­jä­kun­tien ja edus­ta­jien suku­puo­lit­tu­mi­nen. Jako­lin­jan vah­vis­tu­mi­nen oli­si pää­tök­sen­te­ko­ky­vyl­le eri­tyis­tä myrk­kyä. Tämän­kin kans­sa on niin, että suo­sio­ta saa kyl­lä pika­voit­to­na kas­va­tet­tua hakeu­tu­mal­la jako­lin­jal­la koh­ti pää­ty­jä, mut­ta pidem­män aika­vä­lin poliit­tis­ten tavoit­tei­den edis­tä­mi­nen vai­keu­tuu entisestään.

 8. Itse en hah­mo­ta poli­tiik­kaa kak­si­na­pai­se­na. Itse olen jo pidem­pään ollut erääl­lä tavoin poliit­ti­ses­ti kodi­ton. Tilan­net­ta­ni voi­si luon­neh­tia niin, että kan­na­tan mui­ta enem­män erään puo­lu­een talous­po­li­tiik­kaa ja toi­sen puo­lu­een per­he­po­li­tiik­kaa ja kol­man­nen puo­lu­een ilmas­to­po­li­tiik­kaa, ja mones­sa asias­sa min­kään puo­lu­een kan­ta ei vas­taa omaa­ni. Sel­lais­ta puo­luet­ta ei Suo­mes­sa ole, joka vas­tai­si koko­nai­suu­te­na niin pal­jon omia näke­myk­siä­ni, että osai­sin pitää puo­luet­ta “oma­na­ni”.

  RKP:n pys­tyn itse kuvit­te­le­maan kyl­lä ihan kaik­kien edus­kun­ta­puo­luei­den apu­puo­lu­eek­si — kun­han hal­li­tus­oh­jel­mas­sa on muka­na riit­tä­väs­ti ruot­sin­kie­lis­ten etu­ja aja­via asioi­ta. On se Suo­men his­to­rian var­rel­la ollut vaa­li­lii­tos­sa ja myös samas­sa hal­li­tuk­ses­sa mm. Suo­ma­lai­sen puo­lu­een kans­sa, joka oli suo­men kie­len ase­man paran­ta­mis­ta aja­nut kon­ser­va­tii­vi­nen natio­na­lis­ti­nen puo­lue. Itse asias­sa jot­kut sen puo­lu­een lin­jauk­sis­ta oli­vat hyvin­kin lähel­lä nykyi­siä Perus­suo­ma­lais­ten tavoit­tei­ta. Enem­män yhteis­työ­ky­vyk­kyys poli­tii­kas­sa liit­tyy usein hen­ki­lö­ke­mioi­hin kuin aatteisiin.

 9. Vasem­mis­to­hal­li­tuk­ses­sa olles­saan Vih­reät on muut­tu­nut hyvin vasem­mis­to­lai­sek­si. Rahan jaka­mis­ta bkt:n kas­vat­ta­mi­sek­si ei kysee­na­lais­te­ta, rahaa riit­tää eri­lai­siin sosi­aa­li­siin hank­kei­siin ja ollaan muka­na yrit­tä­jän vero­jen kaksinkertaistamisajatuksissa. 

  Tämä ei vali­tet­ta­vas­ti näy­tä enää minun puo­lu­eel­ta­ni, mut­ta en kyl­lä halua äänes­tää myös­kään puo­luet­ta, jon­ka por­mes­ta­ri halusi kuntavaali/olympiakomiteakampanjakseen ava­ta nuo­ri­son lii­kun­ta­har­ras­tuk­set ja kou­lut. Ehkä jään nuk­ku­maan kun­ta­vaa­leis­sa, se on jo ter­veys­syis­tä fik­sua kun vaa­le­ja ei suos­tu­ta siirtämään.

  On tosi vai­ke­aa löy­tää poliit­tis­ta kotia näi­nä aikoi­na. Vih­reä arvoliberaali/talouskonservatiivipuolue teki­si gutaa.

  1. Krtek: On tosi vai­ke­aa löy­tää poliit­tis­ta kotia näi­nä aikoi­na. Vih­reä arvoliberaali/talouskonservatiivipuolue teki­si gutaa.

   Arvo­li­be­raa­li ja talous­kon­ser­va­tii­vi on käy­tän­nös­sä toi­mi­ma­ton yhdis­tel­mä, kos­ka talous­kon­ser­va­tii­veil­la ei ole mitään tar­jot­ta­vaa tavik­sil­le. Sik­si talous­kon­ser­va­tii­vit liit­tou­tu­vat arvo­kon­ser­va­tii­vien kans­sa: voi­vat tar­jo­ta äänes­tä­jil­le edes sen nau­tin­non, että huo­nom­pia, köy­hem­piä ja muta­kuo­nom­pia rää­kä­tään. Vih­reys ja talous­kon­ser­va­tii­vius ei toi­mi yhdis­tel­mä­nä, kos­ka talous­kon­ser­va­tii­vit kan­nat­ta­vat mark­ki­na­ta­lout­ta muo­dos­sa, joka polt­taa koko pla­nee­tan elinkelvottomaksi.

   1. Mikä on talous­kon­ser­va­tii­vi? Mer­kan­ti­lis­min ja ammat­ti­kun­ta­lai­tok­sen kan­nat­ta­ja? Vai oli­ko Sta­lin talouskonservatiivi?

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Mikä on talous­kon­ser­va­tii­vi? Mer­kan­ti­lis­min ja ammat­ti­kun­ta­lai­tok­sen kan­nat­ta­ja? Vai oli­ko Sta­lin talouskonservatiivi?

    Krtek viit­ta­si rahan jaka­mi­seen bkt:n kas­vat­ta­mi­sek­si, ilmei­ses­ti­kin vas­ta­koh­ta­na talous­kon­ser­va­tii­vi­suu­del­le. Ter­min talous­kon­ser­va­tii­vi käyt­töön liit­tyy yleen­sä aja­tus sii­tä, että ei ele­tä velak­si, vaan lai­te­taan talou­den toi­min­tae­del­ly­tyk­set kun­toon niin, että talous pyö­rii itsek­seen. Tavoi­te on siis se, että ter­ve talous elät­tää koko yhteis­kun­taa, ei se, että yhteis­kun­ta avit­taa ja elät­tää talout­ta velan­o­ton avulla.

    Talous­kon­se­va­tii­vi­suus tar­koit­taa var­maan­kin myös avoin­ta mark­ki­na­ta­lout­ta, eikä sis sosia­lis­tis­ta suun­ni­tel­ma­ta­lout­ta. Ei var­mas­ti merkantilismiakaan.

    Kon­ser­va­tii­vi­suus ei siis viit­taa täs­sä van­han­ai­kai­suu­teen eikä uudis­tu­mi­sen estä­mi­seen, vaan enem­män­kin vah­van ja hyvin hoi­de­tun talou­den veto­voi­maan — siis perin­tei­seen sääs­tö­pos­su, plus ahke­ra työ, eikä lii­an suu­ria kulu­ja ‑ajat­te­luun. Talou­den ole­te­taan toi­mi­van mark­ki­noi­den logii­kan mukaan, ei polii­tik­ko­jen pää­hän­pis­to­jen mukaan. Polii­tik­ko­jen teh­tä­vä on tar­jo­ta talou­del­le vakaat toi­min­tae­del­ly­tyk­set, ei pal­joa sen enem­pää. Ei siis tur­hia tukiai­sia eikä lii­al­lis­ta ohjai­lua, vaan vain pit­kä­jän­teis­tä talou­den toi­min­nan mah­dol­lis­ta­mis­ta, hyvän lain­sää­dän­nön avulla.

    Vasem­mal­la puhu­taan usein myös kulu­tus­ky­syn­nän vah­vis­ta­mi­ses­ta. Ole­tan että monet talous­kon­ser­va­tii­vit eivät täs­tä pidä. Talou­den tuli­si toi­mia luon­nol­lis­ten tar­pei­den aja­ma­na, ei kei­no­te­koi­ses­ti pyö­ri­tet­ty­nä. (lyhy­tai­kai­nen elvy­tys poik­keuk­se­na sääntöön)

   3. Tar­koit­taa­ko talous­kon­ser­va­tis­mi siis jotain sel­lais­ta, jota Bri­tan­nias­sa har­joi­tet­tiin ensim­mäi­sen­maa­il­man­so­dan aika­na kul­ta­kan­nan nimis­sä. Se oli todel­la pasi­fis­ti­nen han­ke: tuho­si aggres­sii­vi­sen imperiumin.

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Tar­koit­taa­ko talous­kon­ser­va­tis­mi siis jotain sel­lais­ta, jota Bri­tan­nias­sa har­joi­tet­tiin ensim­mäi­sen­maa­il­man­so­dan aika­na kul­ta­kan­nan nimis­sä. Se oli todel­la pasi­fis­ti­nen han­ke: tuho­si aggres­sii­vi­sen imperiumin.

    En näe talous­kon­ser­va­tis­min liit­ty­vän vah­vas­ti mihin­kään nimen­omai­seen tek­niik­kaan. Jos­kus aika­naan se on voi­nut liit­tyä kul­ta­kan­taan­kin. Tuo on kai ollut jos­kus hyvä­nä pidet­ty tek­niik­ka, mut­ta ei enää nyky­ään. Nyt käy­tös­sä ovat muut toimintatavat.

    Näen talous­kon­ser­va­tis­min liit­ty­vän tuol­lai­sia tek­nii­koi­ta ylei­sem­piin peri­aat­tei­siin, kuten vakaa­seen talou­den­pi­toon, lii­al­li­sen velan vält­tä­mi­seen, ja tuh­laa­mat­to­muu­teen. Yri­tyk­sil­le tar­jo­taan hyvä ja vakaa toi­min­taym­pä­ris­tö, jot­ta ne voi­vat toi­mia koko yhteis­kun­nan talou­del­li­se­na vetu­ri­na. Kam­ree­ri­ta­lous­kin on aika lähel­lä, eli aja­tus sii­tä, että kun ei tuh­lai­le, on sit­ten peli­va­raa tar­vit­taes­sa, eikä tar­vit­se mak­saa koron­kis­ko­jil­le kor­koa, eikä tar­vit­se jät­tää omia vel­ko­ja jäl­ki­pol­vien mak­set­ta­vak­si. Aja­tus on olla kuri­na­lai­nen ja sääs­tä­väi­nen nyt, ja uskoa sii­hen, että tuo joh­taa jat­kos­sa (itsel­lem­me ja lap­sil­lem­me) parem­paan vau­rau­teen kuin sel­lai­nen stra­te­gia, jos­sa kulu­te­taan kaik­ki mah­dol­li­set rahat nyt, ja ote­taan vie­lä vel­kaa pääl­le. Vas­tuun­tun­toa ja mal­til­li­suut­ta siis.

   5. Nimi: talous­kon­ser­va­tii­vit kan­nat­ta­vat mark­ki­na­ta­lout­ta muo­dos­sa, joka polt­taa koko pla­nee­tan elinkelvottomaksi.

    Onko pla­nee­tan polt­ta­ja­na mark­ki­na­ta­lous vai kapi­ta­lis­mi? Itse näen, että ihmi­set, joi­ta yleis­kie­les­sä kut­su­taan talous­kon­ser­va­tii­veik­si, eivät kan­na­ta mark­ki­na­ta­lout­ta vaan suo­si­vat kapi­ta­lis­mia nime­no­maan sen pro busi­ness-muo­dos­sa, joka on mark­ki­na­ta­lou­den vastakohta.

   6. Tapio: Onko pla­nee­tan polt­ta­ja­na­mark­ki­na­ta­lous vai kapi­ta­lis­mi? Itse näen, että ihmi­set, joi­ta yleis­kie­les­sä kut­su­taan talous­kon­ser­va­tii­veik­si, eivät kan­na­ta mark­ki­na­ta­lout­ta vaan suo­si­vat kapi­ta­lis­mia nime­no­maan sen pro busi­ness-muo­dos­sa, joka on mark­ki­na­ta­lou­den vastakohta.

    Talous­kon­ser­va­tis­mi on lujaa markkinauskoa,

   7. Talous­kon­ser­va­tis­mi on lujaa markkinauskoa

    Tuo on kyl­lä oma mää­ri­tyel­mä­si. Yleen­sä talous­li­ba­ree­lit usko­vat mark­ki­noi­hin ja talous­kon­se­ra­tii­vit kave­rin aut­ta­mi­seen, sään­nös­te­lyyn ja kil­pai­lun rajoituksiin.

  2. Krtek:
   Vasem­mis­to­hal­li­tuk­ses­sa olles­saan Vih­reät on muut­tu­nut hyvin vasem­mis­to­lai­sek­si. Rahan jaka­mis­ta bkt:n kas­vat­ta­mi­sek­si ei kysee­na­lais­te­ta, rahaa riit­tää eri­lai­siin sosi­aa­li­siin hank­kei­siin ja ollaan muka­na yrit­tä­jän vero­jen kaksinkertaistamisajatuksissa. 

   Tämä ei vali­tet­ta­vas­ti näy­tä enää minun puo­lu­eel­ta­ni, mut­ta en kyl­lä halua äänes­tää myös­kään puo­luet­ta, jon­ka por­mes­ta­ri halusi kuntavaali/olympiakomiteakampanjakseen ava­ta nuo­ri­son lii­kun­ta­har­ras­tuk­set ja kou­lut. Ehkä jään nuk­ku­maan kun­ta­vaa­leis­sa, se on jo ter­veys­syis­tä fik­sua kun vaa­le­ja ei suos­tu­ta siirtämään.

   On tosi vai­ke­aa löy­tää poliit­tis­ta kotia näi­nä aikoi­na. Vih­reä arvoliberaali/talouskonservatiivipuolue teki­si gutaa. 

   Kon­ser­va­tii­veil­le on vähän huo­no tarjonta.

   On Per­su­jen konservatismia.

   On Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien konservatismia.

   On Kokoo­muk­sen mitäs-laitetaan-tänään-konservatismia.

   Näi­den kol­men sel­kein ero taas on sii­nä että Kokoo­mus valeh­te­lee eikä omaa oikeas­taan mitään sel­ke­ää lin­jaa. Kokoo­muk­sen sel­kein yhdis­tä­vä teki­jä näyt­tää ole­van vero­jen ja tulon­siir­to­jen vas­tus­ta­mi­nen, tosin täs­sä­kin tapauk­ses­sa tulon­siir­to­ja vas­tus­te­taan vain tie­tyil­le ryh­mil­le. Kokoo­mus­han kovas­ti halu­aa kai­ken­lai­sia vero­tu­kia jär­jes­tel­lä joka asi­aan. Se myös mie­lel­lään esiin­tyy mark­ki­na­ta­lou­den kan­nat­ta­ja­na, vaik­ka tar­kal­leen ottaen edus­taa pikem­min­kin kave­ri­ka­pi­ta­lis­mia ja jos tark­kaan seu­raa niin aika har­va kokoo­muk­sen toi­mi noin yleen­sä aut­tai­si pie­ny­rit­tä­jiä. Kai­ken taka­na on sel­lai­nen dilem­ma, että suu­rin osa kapi­ta­lis­min kan­nat­ta­jis­ta oikeas­taan vihaa vapaa­ta ja rei­lua kil­pai­lua, se kun ei ole kovin kivaa.

  3. Itse kai­pai­sin vih­re­ää arvo­kon­ser­va­tii­vis­ta talous­li­be­raa­lia puo­luet­ta. Sel­lais­ta poliit­tis­ta yhdis­tel­mää ei löy­dy Suo­mes­sa mil­tään puo­lu­eel­ta, joka ajai­si aktii­vi­ses­ti sekä ympä­ris­tön asi­aa, kon­ser­va­tii­vi­sia per­hear­vo­ja että libe­raa­lia talout­ta. Yksit­täi­sil­tä ehdok­kail­ta löy­tyy, mut­ta sil­loin ääni voi men­nä puo­lu­eel­le, ja päin­vas­tais­ten asioi­den edustajalle.

  4. Rahan jaka­mis­ta bkt:n kas­vat­ta­mi­sek­si ei kysee­na­lais­te­ta, rahaa riit­tää eri­lai­siin sosi­aa­li­siin hank­kei­siin ja ollaan muka­na yrit­tä­jän vero­jen kaksinkertaistamisajatuksissa. 

   Mitäs vero­jen yrit­tä­jien kak­sin­ker­tais­ta­mis­jut­tu­ja nyt on ehdo­tet­tu, tai jopa ihan viral­li­ses­ti ajet­tu? En itse ole moi­siin tör­män­nyt pait­si per­su­lai­sis­sa somen kai­ku­kam­miois­sa, mis­sä ilkeät vasem­mis­to­lai­set hapat­ta­vat mai­don­kin per­su­yrit­tä­jän jääkaapista.

   Vai onko kyse ns. aja­tus­ri­kok­ses­ta, mitä ei ole edes tuo­ti jul­ki ääneen?

 10. Kah­tia­ja­koa on kyl­lä edis­tet­ty ura­kal­la niin vih­rei­den kuin perus­suo­ma­lais­ten tahol­ta eli nämä kak­si puo­luet­ta ovat täy­sin sel­väs­ti sano­neet, ettei­vät mah­du samaan hal­li­tuk­seen tois­ten­sa kans­sa ja perus­suo­ma­lais­ten koko alkaa olla sitä luok­kaa, että hei­dän sivuut­ta­mi­nen­kaan ei tun­nu tuot­ta­van tulosta.

  Kaik­ki van­hat puo­lu­eet yrit­ti­vät tätä sivuut­ta­mis­ta aluk­si sil­lä, että mel­ko nopeas­ti ker­toi­vat, ettei­vät ole läh­dös­sä perus­suo­ma­lais­ten kans­sa hal­li­tuk­seen ja tämä asen­ne has­sua kyl­lä tun­tuu vain kas­vat­ta­van perus­suo­ma­lais­ten suo­sio­ta eikä puo­lue kuih­tu­nut pois kuten mui­den puo­luei­den tahol­ta toivottiin.

  Sit­ten tar­jot­tiin lääk­keek­si hal­li­tus­vas­tuu­ta mikä mie­les­tä­ni on se oikea lää­ke. Vali­tet­ta­vas­ti sekin men­tiin tyri­mään sit­ten liit­tou­tu­mal­la sinis­ten kans­sa vaik­ka Hal­la-Aho ker­toi, että mitään ei tar­vit­se jo sovi­tus­ta muut­taa vaan ainoas­taan nou­dat­taa. Tämä oli emä­mu­naus hal­li­tus­puo­lueil­ta kos­ka kaik­ki ikä­vä voi­tiin nyt kipa­ta sinis­ten “pet­tu­rei­den” laa­riin ja erot­taa perus­suo­ma­lais­ten teke­mi­ses­tä vaik­ka samo­ja pää­tök­siä ne perus­suo­ma­lai­set oli­si siel­lä olleet teke­mäs­sä mitä sini­set­kin. Oli­si kan­nat­ta­nut antaa perus­suo­ma­lais­ten jat­kaa hal­li­tus­kau­den lop­puun asti.

  Mie­les­tä­ni ainoa mah­dol­li­suus on nime­no­maan tar­jo­ta perus­suo­ma­lai­sil­le “hal­li­tus­herk­kua” koko kau­den edes­tä ja sit­ten pun­ni­ta se suo­sio seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa. Vih­rei­den kan­na­ta toki ikä­vää, kos­ka se tar­koit­taa nel­jän vuo­den sivus­sa ole­mis­ta mut­ta tämä voi­si toi­saal­ta teh­dä ihan hyvää myös vihreille.

  Se, ettei­kö tätä perus­suo­ma­lais­ten hal­li­tuk­ses­sa olo kata­stro­fia voi­tai­si sal­lia on hai­hat­te­lua. Pitää pela­ta pidem­mäl­lä aika­ja­nal­la kuin vain nel­jäl­lä vuo­del­la joka on yksi hujaus. Tie­tys­ti on aina vaa­ra­na, että se perus­suo­ma­lais­ten hal­li­tus­kausi onkin täy­del­li­nen onnis­tu­mi­nen mut­ta en löi­si itse vetoa sen puolesta.

  1. Ehdo­tuk­ses­sa­si Perus­suo­ma­lais­ten pääs­tä­mi­ses­sä hal­li­tuk­seen on muu­ta­ma vika.

   1. Käy­tän­nös­sä PS:n jou­tui­si­vat otta­maan taa­kak­seen Kok ja Kesk (ehkä KD ja RKP). Nämä puo­lu­eet jou­tui­si­vat kär­si­mään yhteis­työs­tä, kuten jou­tui­vat jo Sipi­län hal­li­tuk­ses­sa. Soi­ni jos­sain abor­tin­vas­tai­ses­sa mie­le­no­soi­tuk­ses­sa on pien­tä sii­hen ver­rat­tu­na. Ei lie­ne rea­lis­mia, että SDP ja Vihr jou­tui­si­vat PS:n seu­rak­si hal­li­tuk­seen, joten koko ris­ki oli­si kes­kus­ta­oi­keis­to­lai­sil­la puo­lueil­la. Kokoo­muk­sen sosi­aa­li­li­be­raa­leil­le, kuten minul­le, tilan­ne oli­si täy­sin mah­do­ton hyväk­syä. Minul­le libe­raa­li­suus ja ihmi­soi­keu­det ovat kui­ten­kin tär­keäm­piä kuin oikean lai­dan talouspolitiikka.

   2. Entä jos hal­li­tus­oh­jel­mas­ta saa­tai­siin sovit­tua? Kokoo­muk­sen ja Kes­kus­tan libe­raa­li­sii­pien kan­nal­ta vähim­mäis­vaa­ti­mus oli­si, ettei ihmi­soi­keuk­siin puu­tu­ta, viha­pu­het­ta suvai­ta, eikä koi­ra­pil­li­leik­kiä myös­kään har­ras­te­ta. Mah­tai­si­ko PS suos­tua, ja nou­dat­tai­si­ko kui­ten­kaan sopi­mus­ta? EKRE näyt­ti ihan riit­tä­vän huo­noa esi­merk­kiä tuos­sa lah­den eteläpuolella.

   Välil­lä on ihan riit­tä­vän vai­ke­aa olla samas­sa puo­lu­ees­sa Kokoo­muk­sen kon­ser­va­tii­vi­lai­dan kans­sa, mut­ta sit­ten on kui­ten­kin nii­tä saman­mie­li­siä­kin. Mut­ta että samas­sa hal­li­tuk­ses­sa etno­na­tio­na­lis­tien kanssa?

 11. Perus­on­gel­ma on että yli­pään­sä yri­te­tään koo­ta enem­mis­tö­hal­li­tuk­sia, joi­den kuvi­tel­laan kyke­ne­vän teke­mään kaik­ki oleel­li­set uudis­tuk­set. Tämä mal­li antaa aivan lii­an suu­ren val­lan hal­li­tuk­sen sisäi­sel­le oppo­si­tiol­le. Räi­kein esi­merk­ki täs­tä oli kris­til­lis­ten vas­tus­tus tasa-arvois­ta avio­liit­to­la­kia koh­taan: asial­le oli yli­voi­mai­nen edus­kun­nan tuki, mut­ta kos­ka kris­til­li­set oli­vat hal­li­tuk­ses­sa, lakia ei voi­tu edis­tää vir­ka­mies­val­mis­tel­tu­na hal­li­tuk­sen esi­tyk­se­nä vaan tar­vit­tiin köm­pe­lö kan­sa­lais­aloi­te­jär­jes­te­ly että laki saa­tiin lopul­ta run­not­tua läpi. Vas­taa­via tapauk­sia on mui­ta­kin: edus­kun­nas­ta löy­tyi­si mel­ko suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä enem­mis­tö koti­hoi­don­tuen leik­kaa­mi­sel­le tai tur­peen­pol­ton kiel­tä­mi­sel­le, mut­ta kos­ka kepu on hal­li­tuk­ses­sa kum­paa­kaan näis­tä ei voi­da edistää.

  Vaih­toeh­dok­si tar­joai­sin lain­val­mis­te­lun otta­mi­sen pois hal­li­tuk­sel­ta ja anta­mal­la sen edus­kun­nal­le. Käy­tän­nös­sä edus­kun­ta siis nimit­täi­si yksit­täis­tä lakia val­mis­te­le­maan eril­li­sen han­ke­mi­nis­te­rin, joka sit­ten keräi­si hank­keen taak­se riit­tä­vän enem­mis­tön siel­tä mis­tä sen kul­loin­kin sai­si. Sen sijaan että ainoas­taan kaik­kien hal­li­tus­puo­luei­den yksi­mie­li­ses­ti (vaik­ka­kin vas­ten­tah­toi­ses­ti) tuke­mat lait ete­ni­si­vät, mikä tahan­sa uudis­tus jol­la oli­si edus­kun­nan enem­mis­tön tuki kul­loi­ses­ta­kin hal­li­tus­poh­jas­ta riip­pu­mat­ta voi­si men­nä läpi. Samal­la hal­li­tus­kau­det ylit­tä­vä lain­val­mis­te­lu hel­pot­tui­si, sil­lä eivät edus­kun­nan voi­ma­suh­teet niin mer­kit­tä­väs­ti kui­ten­kaan vaa­lien yli muu­tu, vaik­ka hal­li­tuk­seen nousi­si­kin uusia puo­luei­ta. Puo­lu­eet pys­tyi­si­vät myös teke­mään rehel­li­sem­min poli­tiik­kaa, kun asioi­ta ei tar­vit­si­si vas­tus­taa pel­käs­tään sik­si että on itse oppo­si­tios­sa, tai kan­nat­taa pel­käs­tään hal­li­tus­a­se­man vuoksi.

  Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­to pys­tyy teke­mään iso­ja­kin poliit­ti­sia pää­tök­siä mil­loin mil­lä­kin enem­mis­töl­lä ihan riip­pu­mat­ta sii­tä kan­nat­taa­ko por­mes­ta­ri pää­tös­tä vai ei. Kok-vihr, vihr-sdp, sdp-kok enem­mis­töt ovat kaik­ki mah­dol­li­sia, ja toteu­tu­vat­kin sil­loin täl­löin. Jos kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa­kin ryh­dyt­täi­siin hal­li­tus-oppo­si­tio vas­tak­kai­na­set­te­luun vain yksi näis­tä kol­mes­ta koa­li­tios­ta ker­ral­laan kyke­ni­si pää­tök­sen­te­koon ja pää­tök­sen­te­ko hidas­tui­si oleellisesti. 

  Jos Hel­sin­ki pys­tyy näin jous­ta­vaan toi­min­taan, mik­si ei eduskunta?

  1. Kok-vihr, vihr-sdp, sdp-kok enem­mis­töt ovat kaik­ki mahdollisia

   Nois­ta ainoas­taan Kok-vihr on enem­mis­tö. Muut ovat vähemmistöjä.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Nois­ta ainoas­taan Kok-vihr on enem­mis­tö. Muut ovat vähemmistöjä.

    Oli­si­han sii­hen voi­nut toki lait­taa että “-poh­jai­nen”, ja unoh­din että Vasem­mis­to­liit­to on tosi­aan lähes dema­rei­den kokoi­nen ryh­mä Hel­sin­gis­sä. Point­ti kui­ten­kin säi­lyy: enem­mis­töön tar­vi­taan vähin­tään kak­si kol­mes­ta isoim­mas­ta puo­lu­ees­ta. Sil­loin yksi puo­lue pys­tyy torp­paa­maan kak­si kol­mas­osaa mah­dol­li­sis­ta koalitioista.

    Toki kokoo­mus-vasem­mis­to­liit­to-RKP-PS ‑koa­li­tio on myös teo­rias­sa mah­dol­li­nen, mut­ta ehkä mel­ko epätodennäköinen.

 12. Toi­vot­ta­vas­ti Kie­mun­ki saa sini­mus­tan­sa liik­keel­le. Voi­vat teh­dä riit­tä­vän loven perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­seen. Aika monet tosi­suo­ma­lai­set pitä­vät Hal­la-ahoa tur­han sisä­siis­ti­nä ja lii­an pehmona.

 13. Puo­lu­eet voi­si demo­kra­tian ja perus­tus­lain vas­tai­si­na rikol­lis­jär­jes­töi­nä kiel­tää. Siir­ry­tään suo­riin kan­sa­nää­nes­tyk­siin ja siirtoäänivaaliin.

 14. Mitä Kokoo­muk­sen kan­nat­tai­si teh­dä, näin yhtei­sen hyvän kannalta?

  Oppo­si­tios­sa on han­ka­laa olla lojaa­li oppo­si­tio. Sel­lai­sel­le ei oikein ole käyt­töä. Kui­ten­kin pitäi­si olla tark­ka­na, mihin väit­te­lyyn läh­tee mukaan. Vasem­mis­to­lai­nen­kin hal­li­tus voi teh­dä hyvää poli­tiik­kaa sii­nä mis­sä oikeis­to­lai­nen huo­noa (ja päin­vas­toin). Hal­li­tuk­sen tuke­mi­nen ei kui­ten­kaan hyö­dy­tä oppo­si­tio­puo­luet­ta. Tämä on sel­väs­ti ollut Kokoo­muk­sen joh­dol­le vaikeaa.

  Itse kokoo­mus­lai­se­na arvo- ja sosi­aa­li­li­be­raa­li­na olen jos­kus han­ka­las­sa väli­kä­des­sä var­sin­kin Kokoo­muk­sen sisäi­sen auto­puo­lu­een ja kon­ser­va­tii­vi­lai­dan kans­sa. Sil­ti näen tilan­teen sel­lai­se­na, että auto­puo­lu­een arvo­li­be­raa­lien tai mal­til­lis­ten kon­ser­va­tii­vien työn­tä­mi­nen PS:n äänes­tä­jä­jouk­koon oli­si paha vir­he. Ei pidä pääs­tää yhden asian iden­ti­teet­ti­po­li­tiik­kaa mää­rää­mään poli­tiik­kaa lii­kaa, oli kysees­sä sit­ten polt­to­moot­to­ri­au­to, abort­ti, ydin­voi­ma­la, tur­kis­kas­va­tus tai vegaaniruoka.

  Mie­les­tä­ni on elin­tär­ke­ää, että mal­til­li­nen­kin libe­raa­li oikeis­to­lai­nen vaih­toeh­to on vah­va­na ole­mas­sa. Mui­den vaih­toeh­to­jen jou­kos­sa. Poli­tii­kas­sa on mah­dol­lis­ta teh­dä kom­pro­mis­se­ja talou­des­ta tai vaik­ka lii­ken­ne­po­li­tii­kas­ta, mut­tei ihmi­soi­keuk­sis­ta tai demokratiastamme.

  1. ij:
   Mitä Kokoo­muk­sen kan­nat­tai­si teh­dä, näin yhtei­sen hyvän kannalta?

   Oppo­si­tios­sa on han­ka­laa olla lojaa­li oppo­si­tio. Sel­lai­sel­le ei oikein ole käyt­töä. Kui­ten­kin pitäi­si olla tark­ka­na, mihin väit­te­lyyn läh­tee mukaan. Vasem­mis­to­lai­nen­kin hal­li­tus voi teh­dä hyvää poli­tiik­kaa sii­nä mis­sä oikeis­to­lai­nen huo­noa (ja päin­vas­toin). Hal­li­tuk­sen tuke­mi­nen ei kui­ten­kaan hyö­dy­tä oppo­si­tio­puo­luet­ta. Tämä on sel­väs­ti ollut Kokoo­muk­sen joh­dol­le vaikeaa.

   Itse kokoo­mus­lai­se­na arvo- ja sosi­aa­li­li­be­raa­li­na olen jos­kus han­ka­las­sa väli­kä­des­sä var­sin­kin Kokoo­muk­sen sisäi­sen auto­puo­lu­een ja kon­ser­va­tii­vi­lai­dan kans­sa. Sil­ti näen tilan­teen sel­lai­se­na, että auto­puo­lu­een arvo­li­be­raa­lien tai mal­til­lis­ten kon­ser­va­tii­vien työn­tä­mi­nen PS:n äänes­tä­jä­jouk­koon oli­si paha vir­he. Ei pidä pääs­tää yhden asian iden­ti­teet­ti­po­li­tiik­kaa mää­rää­mään poli­tiik­kaa lii­kaa, oli kysees­sä sit­ten polt­to­moot­to­ri­au­to, abort­ti, ydin­voi­ma­la, tur­kis­kas­va­tus tai vegaaniruoka.

   Mie­les­tä­ni on elin­tär­ke­ää, että mal­til­li­nen­kin libe­raa­li oikeis­to­lai­nen vaih­toeh­to on vah­va­na ole­mas­sa. Mui­den vaih­toeh­to­jen jou­kos­sa. Poli­tii­kas­sa on mah­dol­lis­ta teh­dä kom­pro­mis­se­ja talou­des­ta tai vaik­ka lii­ken­ne­po­li­tii­kas­ta, mut­tei ihmi­soi­keuk­sis­ta tai demokratiastamme. 

   Kuten kir­joi­tit niin Kokoo­muk­sen ja Perus­uom­lais­ten välil­lä on joi­ta­kin ero­ja vie­lä. Mut­ta mikä on vih­rei­den ja vasem­mis­to­li­ton väli­nen ero nyky­ään? Ne ovat lähes­ty­neet lii­kaa toi­si­aan. SDP on oikeam­mal­la kuin Vih­reät, väittäisin.

   1. R.Silfverberg: SDP on oikeam­mal­la kuin Vih­reät, väittäisin.

    Tämä on tul­lut esiin mm. HS:n nelikenttäanalyyseissa.

 15. Yksi vaih­toeh­to on se, että talous­po­li­tii­kas­ta on tul­lut yhden­te­ke­vää äänes­tä­jil­le. Demo­kra­tias­sa tuloe­rot eivät voi kas­vaa isok­si, joten talous­asiois­ta äänes­tä­mi­sen mer­ki­tys vähe­nee. Tuo on huo­no jut­tu kokoo­muk­sel­le, kos­ka se on pro­fi­loi­tu­nut talousasioissa.

  1. sep­po:
   Yksi vaih­toeh­to on se, että talous­po­li­tii­kas­ta on tul­lut yhden­te­ke­vää äänes­tä­jil­le. Demo­kra­tias­sa tuloe­rot eivät voi kas­vaa isok­si, joten talous­asiois­ta äänes­tä­mi­sen mer­ki­tys vähe­nee. Tuo on huo­no jut­tu kokoo­muk­sel­le, kos­ka se on pro­fi­loi­tu­nut talousasioissa.

   Kokoo­mus on pro­fi­loi­tu­nut aja­maan tulo- ja varal­li­suuse­ro­jen ja eriar­voi­suu­den kas­vat­ta­mis­ta, ja 2/3 kok äänes­tä­jis­tä kusee­kin omil­le kintuilleen.

   1. Fidel: Kokoo­mus on pro­fi­loi­tu­nut aja­maan tulo- ja varal­li­suuse­ro­jen ja eriar­voi­suu­den kas­vat­ta­mis­ta, ja 2/3 kok äänes­tä­jis­tä kusee­kin omil­le kintuilleen. 

    Äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­nen on suu­rel­ta osin kum­mal­lis­ta. Kai­kil­la puo­lueil­la on iso mää­rä äänes­tä­jiä, joi­den etu­jen vas­tai­sia asioi­ta hei­dän äänes­tä­män­sä puo­lue ajaa. Ehkä kyse on jon­kin­lai­ses­ta iden­ti­teet­tia­sias­ta, halut­tai­siin olla jotain muu­ta kuin oikeas­ti ollaan. Tai sit­ten on vain opit­tu äänes­tä­mään tiet­tyä puo­luet­ta, vaik­ka oma elä­män­ti­lan­ne on muut­tu­nut ihan muuksi 😉

   2. Vil­le: Äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­nen on suu­rel­ta osin kum­mal­lis­ta. Kai­kil­la puo­lueil­la on iso mää­rä äänes­tä­jiä, joi­den etu­jen vas­tai­sia asioi­ta hei­dän äänes­tä­män­sä puo­lue ajaa. Ehkä kyse on jon­kin­lai­ses­ta iden­ti­teet­tia­sias­ta, halut­tai­siin olla jotain muu­ta kuin oikeas­ti ollaan. Tai sit­ten on vain opit­tu äänes­tä­mään tiet­tyä puo­luet­ta, vaik­ka oma elä­män­ti­lan­ne on muut­tu­nut ihan muuksi 

    En minä aina­kaan valit­se vaa­leis­sa puo­luet­ta sen mukaan, min­kä puo­lu­een kat­son par­hai­ten edis­tä­vän omaa etua­ni, vaan sen mukaan, min­kä puo­lu­een kat­son par­hai­ten edis­tä­vän koko maan etua ja aja­van nii­tä arvo­ja, joi­ta kan­na­tan. Toki pit­käl­lä täh­täi­mel­lä kat­sot­tu­na on oma­kin etu­ni, jos mah­dol­li­sim­man monel­la suo­ma­lai­sel­la menee hyvin.

   3. Fidel: Kokoo­mus on pro­fi­loi­tu­nut aja­maan tulo- ja varal­li­suuse­ro­jen ja eriar­voi­suu­den kas­vat­ta­mis­ta, ja 2/3 kok äänes­tä­jis­tä kusee­kin omil­le kintuilleen.

    Höp­sis­tä. Työ­väen­puo­lu­eet verot­tai­si­vat kyl­lä Kokoo­muk­sen kan­nat­ta­jat kui­viin, jos vain sai­si­vat sii­hen todel­li­sen mah­dol­li­suu­den ja kepu­lai­set siir­täi­si­vät jäl­jel­le jää­neet kau­pun­ki­lais­ten rahat maaseudulle.

   4. Sylt­ty: Höp­sis­tä. Työ­väen­puo­lu­eet verot­tai­si­vat kyl­lä Kokoo­muk­sen kan­nat­ta­jat kui­viin, jos vain sai­si­vat sii­hen todel­li­sen mah­dol­li­suu­den ja kepu­lai­set siir­täi­si­vät jäl­jel­le jää­neet kau­pun­ki­lais­ten rahat maaseudulle. 

    Kaik­ki puo­lu­eet aja­vat kak­sil­la rattailla: 

    - SDP eli perin­tei­nen työ­väen­puo­lue lähin­nä halu­aa tuloe­rot pie­nem­mik­si mut­ta ajaa myös sitä että ns eliit­ti­duu­na­reil­le met­sä­teol­li­suu­des­sa ja kul­je­tusa­lal­la mak­se­taan enem­män kuin insinööreille

    - Vih­reät radi­kaa­lit pik­ku­por­va­rit koros­ta­vat nais­ten ja vähem­mis­tö­jen ja ympä­ris­tön ase­maa mut­ta halua­vat että yhteis­kun­ta jär­jes­tää omal­le kaa­de­ril­le kal­li­ta asun­to­ja lois­ta­val­la sijain­nil­la merinäköalalla

    - Kokoo­mus ja RKP kosi­vat pik­ku­por­va­rei­ta lupauk­sil­la maa­il­man par­haas­ta kou­lu­tuk­ses­ta, kil­pai­lu­ky­vyn kohen­ta­mi­sel­la ja hei­kom­pien huo­mioi­mi­sel­la mut­ta aja­vat raa­ko­ja uudis­tuk­sia työ­elä­mään ja aja­vat mate­maat­ti­ses­ti vähem­män lah­jak­kaat yli­op­pi­laat umpi­ku­jaan jat­ko-opis­ke­lu­jen suhteen

    - Kes­kus­ta ja Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit pitä­vät kotia, uskon­toa ja isän­maa­ta rehel­li­ses­ti jalus­tal­laan mut­ta kodin pitää sijai­ta mah­dol­li­sim­man kau­ka­na kehä­kol­mo­ses­ta, mai­don juon­ti on usko­na­sia jota ei saa arvos­tel­la ja puo­lus­tus menet­tää kai­ken uskot­ta­vuu­ten­sa jos liit­tou­du­taan Naton kanssa. 

    - Perus­suo­ma­lai­set pitä­vät nai­sia, vähem­mis­tö­jä ja autot­to­mia sää­lit­tä­vi­nä nil­lit­tä­ji­nä mut­ta hei­dän euroop­pa­lai­sis­sa aate­si­sa­rus­puo­lueis­sa on hyvin moni puheen­joh­ta­ja­kin pal­jas­tu­nut kaappihomoksi. 

    - Vasem­mis­to­liit­to: Nuo­rek­kaan puheen­joh­ta­jan hil­li­tyn char­min taka­na sei­soo jär­käh­tä­mä­tön van­ho­jen tais­to­lais­ten tuki­jouk­ko, jos­sa Tii­ti­sen lis­tal­le pää­sys­tä ylpeillään.

   5. – Perus­suo­ma­lai­set pitä­vät nai­sia, vähem­mis­tö­jä ja autot­to­mia sää­lit­tä­vi­nä nil­lit­tä­ji­nä mut­ta hei­dän euroop­pa­lai­sis­sa aate­si­sa­rus­puo­lueis­sa on hyvin moni puheen­joh­ta­ja­kin pal­jas­tu­nut kaappihomoksi. 

    Aika leveäl­lä pens­se­lil­lä täs­sä kyl­lä sudi­taan vähin­tään­kin perus­suo­ma­lais­ten suh­teen. Esi­mer­kik­si perus­suo­ma­lais­ten 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja­na on kas­vis­syö­jäk­si ilmoit­tau­tu­nut nai­nen, Riik­ka Pur­ra, jos­ta usko­taan ylei­ses­ti tule­van Hal­la Ahon seu­raa­ja. Afrik­ka­lai­sen mie­hen­sä kans­sa asu­va ja siis sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­va Sebas­tian Tynk­ky­nen on ollut myös vara­pu­heen­joh­ta­ja­na. Itse asias­sa var­sin moni perus­suo­ma­lais­ten polii­tik­ko edus­kun­ta­ryh­mäs­sä­kin on nyky­ään tai on ollut aiem­min pari­suh­tees­sa ulko­maa­lais­taus­tai­sen tai tum­mai­hoi­sen hen­ki­lön kans­sa. Vaik­ka oikeut­ta autoi­luun koros­te­taan, ei autot­to­miin suh­tau­du­ta eri­tyi­sen kiel­tei­ses­ti ja esi­mer­kik­si Hal­la-aho on tun­net­tu sii­tä, että vaik­ka hänel­lä onkin auto, että hän myös pyö­räi­lee paljon.

 16. Kokoo­muk­sel­le on todel­la han­ka­la nah­da loke­roa, jon­ka se voi­si ottaa. Talous­oi­keis­to­lai­suus on niin mar­gi­naa­li­ryh­man hom­maa, etta se veto­aa ihan pro­sent­ti­jen­giin. Kaik­ki muut loke­rot on jo otettu.

 17. Eipä vält­tä­mät­tä kak­si­na­pais­ta, osa­taan sitä nimit­täin per­suun­tua muuallakin. 

  Luin juu­ri löö­pin jos­sa mai­nit­tiin että “SDP:n Hei­nä­luo­ma ja Kari: Hal­li­tuk­sen tehos­tet­ta­va tör­kei­siin rikok­siin syyl­lis­ty­nei­den ulko­maa­lais­ten maas­ta poistamista”.

  Jääm­me odot­ta­maan vih­rei­den “ryh­ti­lii­ket­tä”…

  1. Luin juu­ri löö­pin jos­sa mai­nit­tiin että ”SDP:n Hei­nä­luo­ma ja Kari: Hal­li­tuk­sen tehos­tet­ta­va tör­kei­siin rikok­siin syyl­lis­ty­nei­den ulko­maa­lais­ten maas­ta poistamista”. 

   Sur­ku­hu­pai­sas­ti käsit­tääk­se­ni tämä SDP:n pari­val­jak­ko äänes­ti kui­ten­kin pari­sen viik­koa aiem­min edus­kun­nas­sa olen­nai­ses­ti päin­vas­tai­sen lin­jan puo­les­ta. Nyt sit­ten pitäi­si­kin uskoa muka lin­jan muut­tu­neen. Aika epä­us­kot­ta­vaa touhua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.