Demokratia ja Helsingin johtamisjärjestelmä

Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­to pui verk­ko­se­mi­naa­ris­sa men­nyt­tä neli­vuo­tis­kaut­ta. Yksi mie­len­kiin­toi­sim­mis­ta esi­tyk­sis­tä oli Tam­pe­reen yli­opis­tol­ta tilat­tu Hel­sin­gin joh­ta­mis­jär­jes­tel­mää kos­ke­va tut­ki­mus, jota esit­te­li tut­ki­ja­toh­to­ri Anni Jänt­ti. Puu­tun vain esi­tyk­sen yhteen koh­taan, jos­sa väi­tet­tiin demo­kra­tian muut­tu­neen elitistisemmäksi.

Demo­kra­tia, kan­san tah­to vai luot­ta­mus­mies­ten tasa-arvo?

Tut­ki­muk­sen mukaan joh­ta­mi­nen oli muut­tu­nut eli­tis­ti­sem­mäk­si, kun oli siir­ret­ty por­mes­ta­ri­jär­jes­tel­mään ja koot­tu suu­ri mää­rä pie­niä lau­ta­kun­tia nel­jäk­si toi­mia­la­lau­ta­kun­nak­si. Näin val­taa on kes­ki­tet­ty aiem­paa pie­nem­mäl­le mää­räl­le henkilöitä.

Mil­loin kun­nal­li­nen demo­kra­tia toi­mii hyvin? Onko olen­nais­ta, että pää­tök­sen­te­ko hei­jas­taa äänes­tä­jien vaa­leis­sa anta­maa tah­toa vai että ne sadat hen­ki­löt, jot­ka osal­lis­tu­vat pää­tök­sen­te­koon, ovat kes­ke­nään mah­dol­li­sim­man tasa-arvoisia?

Val­tuus­tos­sa, kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, eri­lai­sis­sa lau­ta- ja joh­to­kun­nis­sa toi­mi­via on sato­ja. Vain pie­ni osa heis­tä on vaa­leil­la valit­tu­ja. Val­taa on nyt kes­ki­tet­ty niin, että val­taa on enem­män vaa­leil­la vali­tuil­la ja vähem­män muil­la. Tätä voi pitää eli­tis­ti­se­nä tai sit­ten sitä voi pitää demo­kraat­ti­se­na.   

Vaik­ka esi­tin tämän vähän kär­jis­tet­ty­nä, asia ei ole aivan sel­vä. Val­tiol­li­ses­sa demo­kra­tias­sa val­ta on vii­me aikoi­na siir­ty­nyt voi­mak­kaas­ti pois vaa­leil­la vali­tuil­ta hen­ki­löil­tä val­tio­sih­tee­reil­le, minis­te­rien poliit­ti­sil­le sih­tee­reil­le ja jopa edus­kun­ta-avus­ta­jil­le. Näi­tä ei kan­sa ole valin­nut, mut­ta hei­dän val­tan­sa on peräi­sin puo­luei­den voimasuhteista.

Olen­nais­ta on, että hei­dät on valit­tu meri­to­kraat­ti­sil­la perus­teil­la, kun polii­ti­kot on valit­tu muil­la perus­teil­la. Juu­ri sik­si tosia­sial­li­nen val­ta val­ta on siir­ty­mäs­sä minis­te­reil­tä avus­ta­ja­kun­nal­le. Jos asi­aa kat­soo äänes­tä­jien kan­nal­ta, voi hyvin­kin olla, että äänes­tä­jien tah­to pää­tös­ten sisäl­lön osal­ta toteu­tuu paremmin.

Näin oli aika­naan myös kun­nan hal­lin­nos­sa. Eri­tyi­ses­ti vasem­mis­to­puo­lu­eet valit­si­vat hyvin kes­kei­sil­le pai­koil­le edus­ta­jia val­tuus­ton ulko­puo­lel­ta. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­taa joh­ti nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan Elan­non pää­joh­ta­ja Yler­mi Run­ko ja Vasem­mis­to­liit­toa edus­ti kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa vuo­sia Juk­ka Lin­de­man. En tie­dä, mil­lä perus­teel­la hei­dät oli teh­tä­viin­sä valit­tu, mut­ta ilmei­ses­ti pätevyyden.

Poli­tii­kan muu­tut­tua epä­suo­si­tum­mak­si poliit­ti­nen räls­si on pie­nen­ty­nyt ja menet­tä­nyt suu­ren mää­rän kyvyk­kyyt­tä. Niin­pä puo­lueil­la on ollut vai­keuk­sia löy­tää lau­ta­kun­tiin osaa­via jäse­niä. Jo tämä on puo­lus­ta­nut luot­ta­muse­lin­ten paik­ko­jen mää­rän vähentämistä.

Isot ja pie­net asiat

Itse olen ollut nyt nel­jä vuot­ta kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nas­sa oltua­ni sitä ennen kah­dek­san vuot­ta kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa. Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­taan kes­ki­tet­tiin vii­den lau­ta­kun­nan teh­tä­vät. Työ­tä on nyt enem­män samal­la kun pie­niä asioi­ta on dele­goi­tu vir­ka­mie­hil­le. Lau­ta­kun­ta pys­tyy päät­tä­mään isois­ta lin­jois­ta, mut­ta sen on vai­kea miko­ro­ma­na­ge­roi­da pieniä.

Ennen vii­si lau­ta­kun­taa huo­leh­ti detal­jeis­ta, mut­ta suu­ris­ta lin­jois­ta pää­tet­tiin hal­lin­to­kun­tien viran­omais­ten kes­ken. Minus­ta on kiis­ta­ton­ta, että  tämä uusi käy­tän­tö lisää demokratiaa.

Monil­la on kui­ten­kin ikä­vä sitä mik­ro­ma­na­ge­roin­tia. Vas­ti­kään val­mis­tu­nees­sa VATT:n, Aal­to-yli­opis­ton ja Turun yli­opis­ton tut­ki­muk­ses­sa osoi­tet­tiin, että kou­lu­ja lak­kau­te­taan vähem­män asu­na­lueil­la, joil­la asuu val­tuu­tet­tu­ja. Tätä ilmiö­tä en pitäi­si minään demo­kra­tian voit­to­na. Hel­sin­gis­sä mik­ro­ma­na­ge­roin­ti­val­ta oli ennen lau­ta­kun­nil­la. Nii­hin vali­tut yhdek­sän jäsen­tä asui­vat mis­sä sat­tuu. Hei­dän mah­dol­li­suu­ten­sa vetää kotiin päin oli­si vie­lä vähem­män min­kään demo­kraat­ti­sen ihan­teen mukaista.

Olen voi­mak­kaas­ti sitä miel­tä, että kan­sa on äänes­tä­nyt edus­ta­ji­aan päät­tä­mään isois­ta lin­jois­ta, ei pienistä.

Mis­sä val­ta luuraa

Pää­osa kun­nal­lis­po­liit­ti­ses­ta val­las­ta on Hel­sin­gis­sä nel­jäl­lä toi­mia­la­lau­ta­kun­nal­la, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la ja val­tuus­to­ryh­mil­lä. Niis­sä kai­kis­sa on nykyi­sin lähin­nä vain val­tuu­tet­tu­ja. Tämä toteut­taa taval­laan kan­san tahtoa.

Minä koen vai­kut­ta­va­ni kau­pun­gin suu­riin asioi­hin eni­ten val­tuus­to­ryh­män kokouk­ses­sa, kos­ka asiat sovi­taan val­tuus­to­ryh­mien välil­lä. Tämä on minus­ta demo­kra­tian ihan­tei­den mukaista.

Itse val­tuus­ton kokouk­ses­sa istues­sa­ni taas en koe käyt­tä­vä­ni enää mitään val­taa, kos­ka asiat on pää­tet­ty ennen val­tuus­ton kokous­ta. Olen ollut val­tuus­tos­sa 36 vuoit­ta ja sinä aika­na vain vii­si ker­taa pää­tös on muut­tu­nut aidos­ti äänes­tä­mäl­lä. Kah­des­sa niis­sä tap­pion koki sama nor­ja­lai­nen hotel­liy­rit­tä­jä. Val­tuus­to on käy­tän­nös­sä puh­das sere­mo­nia, jota monet käyt­tä­vät itsen­sä mai­nos­ta­mi­seen, mikä tekee kokouk­sis­ta pit­käs­tyt­tä­viä. Val­tuus­to on tie­tys­ti vält­tä­mä­tön val­lan vii­mei­se­nä port­ti­na, jon­ka voi­ma­suh­teet ovat taus­tal­la, kun ryh­mät neuvottelevat.

Koh­tuut­to­mas­ti työtä

Nel­jän toi­mia­la­lau­ta­kun­nan jäse­nil­lä on koh­tuut­to­mas­ti työ­tä ja eri­tyi­sen pal­jon sitä on ker­ran vii­kos­sa kokoon­tu­val­la kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nal­la. Sii­tä ei oikeas­taan sel­viä, jos tekee pää­toi­mi­ses­ti muu­ta työ­tä. Sik­si koh­tuul­li­nen kor­vaus työs­tä on pai­kal­laan.  Muu­ten nii­hin voi­vat osal­lis­tua vain elä­ke­läi­set ja koroil­la elävät.

Eri­tyi­sen pal­jon työ­tä on sel­lai­sel­la lau­ta­kun­nan jäse­nel­lä, joka yrit­tää puut­tua kaik­kiin yksi­tyis­koh­tiin, mut­ta se onkin oma vika.

Jos­kus tois­te kir­joi­tan por­mes­ta­ri­mal­lin hyvis­tä ja huo­nois­ta puolista.

 

10 vastausta artikkeliin “Demokratia ja Helsingin johtamisjärjestelmä”

 1. Ongel­ma on sii­nä, että nyky­ään val­tuu­te­tut hoi­ta­vat asioi­ta kun­ta­lais­ten puo­les­ta, kun ennen he hoi­ti­vat kun­ta­lais­ten asioita.
  – He siis kun­nal­lis­ta val­taa käyt­täen yrit­tä­vät rat­kais­ta kun­ta­lais­ten yksi­tyi­siä ongelmia.

  Täl­lai­nen hol­housyh­teis­kun­ta on itse­ään ruok­ki­va ilmiö, kos­ka lap­ses­ta asti epäit­se­näi­sek­si kas­va­neet ihmi­set eivät tule toi­meen ilman jat­ku­vaa hol­hous­ta ja vas­taa­vas­ti hol­hoo­jak­si pääs­ty­ään heil­lä on maa­ni­nen tar­ve hol­ho­ta toisia.

  1. K‑Veikko:
   Ongel­ma on sii­nä, että nyky­ään val­tuu­te­tut hoi­ta­vat asioi­ta kun­ta­lais­ten puo­les­ta, kun ennen he hoi­ti­vat kun­ta­lais­ten asioi­ta. – He siis kun­nal­lis­ta val­taa käyt­täen yrit­tä­vät rat­kais­ta kun­ta­lais­ten yksi­tyi­siä ongelmia.

   Täl­lai­nen hol­housyh­teis­kun­ta on itse­ään ruok­ki­va ilmiö, kos­ka lap­ses­ta asti epäit­se­näi­sek­si kas­va­neet ihmi­set eivät tule toi­meen ilman jat­ku­vaa hol­hous­ta ja vas­taa­vas­ti hol­hoo­jak­si pääs­ty­ään heil­lä on maa­ni­nen tar­ve hol­ho­ta toisia.

   Onko kysees­sä sit­ten­kin itsek­käät kun­ta­lai­set joi­den näke­mys on ottaa yhteis­kun­nal­ta edut itsel­leen ja hyö­dyn­tää nii­tä kai­ken tavoin mut­ta jät­tää muut ongel­mat itse yhteis­kun­nal­le joten näin syn­tyy väki­sin hol­housyh­teis­kun­ta . hol­housyh­teis­kun­ta ei ole luo­tu tyh­jäs­tä vaan uskal­ti­sin väit­tää että se on muo­dos­tu­nut juu­ri sen takia kos­ka vas­tuu­ta ei enää ote­ta koko­nai­suu­des­san vaan se on oman­lai­sen­sa buf­fet pöy­tä jos­ta ote­taan par­haat her­kut tosin sil­lä aja­tuk­sel­la että joku muu maksaa . 

   Hyvä esi­me­rik­ki on lastensuojelu.Lasten mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den käyt­tö on vapaa­eh­tois­ta eli sin­ne ei voi ohja­ta ihmis­tä pakol­la vaan sin­ne pitää itse men­nä ja ker­toa itse ongel­mis­ta psy­ko­lo­gil­le. Juu­ri tämän takia hol­housyh­teis­kun­ta ei ole ver­tai­lu koh­de vaan Minä itse ja minä ensin yhteis­kun­ta. Se on mikä on nyt muodostumassa.

  2. K‑Veikko:
   Ongel­ma on sii­nä, että nyky­ään val­tuu­te­tut hoi­ta­vat asioi­ta kun­ta­lais­ten puo­les­ta, kun ennen he hoi­ti­vat kun­ta­lais­ten asioi­ta. – He siis kun­nal­lis­ta val­taa käyt­täen yrit­tä­vät rat­kais­ta kun­ta­lais­ten yksi­tyi­siä ongelmia.

   Täl­lai­nen hol­housyh­teis­kun­ta on itse­ään ruok­ki­va ilmiö, kos­ka lap­ses­ta asti epäit­se­näi­sek­si kas­va­neet ihmi­set eivät tule toi­meen ilman jat­ku­vaa hol­hous­ta ja vas­taa­vas­ti hol­hoo­jak­si pääs­ty­ään heil­lä on maa­ni­nen tar­ve hol­ho­ta toisia.

   Hol­hoa­mis­ta on kyl­lä aika vähän. Suu­rin hol­hoa­mi­nen tai­taa liit­tyä työt­tö­miin, heil­le hei­te­tään kai­ken­lai­sia vaa­ti­muk­sia ja pik­ku­tark­kaa ohjei­den nou­dat­ta­mis­ta, mut­ta muu­ten täs­sä maas­sa saa kyl­lä syr­jäy­tyä ihan rau­has­sa. Kukaan ei tule kyse­le­mään perään eli mie­les­tä­ni min­kään­lai­ses­ta hol­hoa­mi­ses­ta on aika vai­kea puhua. Hol­hoa­mi­ses­ta on var­sin­kin vai­kea puhua kun suu­rin osa pal­ve­luis­ta­kin edel­lyt­tää nii­den hake­mis­ta, ei tule kukaan ker­to­maan että voit saa­da näi­tä näi­tä ja näi­tä palveluita.

   Mut­ta kir­joit­ta­ja tar­koit­taa hol­hoa­mi­sel­la ilmei­ses­ti kai­ken­lai­sia tulon­siir­to­ja, jos näin on niin sana­na hol­hoa­mi­nen tai hol­hoo­ja ei tar­kal­leen ottaen tar­koi­ta tällaista.

 2. Por­mes­ta­rieh­dok­kai­den kans­sa pelaa­mi­nen sataa vaa­leis­sa suo­raan muu­ta­man suu­ren puo­lu­een laa­riin ja vie koko­naan huo­mion pois olen­nai­ses­ta, eli kau­pun­ki­lais­ten pal­ve­luis­ta ja kau­pun­gin asioi­den hoi­ta­mi­ses­ta. Tämä­hän tie­tys­ti oli muu­tok­sen tar­koi­tus­kin, vaik­ka puhut­tiin muka­mas demo­kra­tian lisäämisestä.

 3. Ihmi­set pitä­vät joh­ta­jis­ta. Pre­si­dent­ti on pal­jon suo­si­tum­pi kuin hal­li­tus. Por­mes­ta­rit vie­vät kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa hal­lin­toa yksi­lö­kes­kei­sem­pää suun­taan. On por­mes­ta­rien omia pro­jek­te­ja esim kehit­tää Hel­sin­gis­tä maaa­il­man paras­ta kau­pun­kia. Oikea poli­tik­ka unoh­tuu. Vii­me vuo­si­na oltiin huo­lis­saan kuin­ka huo­not välit por­mes­ta­reil­la oli. Poli­tii­kas­ta tulee viihdettä.

  1. Kyt­ty­ra:
   Ihmi­set pitä­vät joh­ta­jis­ta. Pre­si­dent­ti on pal­jon suo­si­tum­pi kuin hal­li­tus. Por­mes­ta­rit vie­vät kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa hal­lin­toa yksi­lö­kes­kei­sem­pää suun­taan. On por­mes­ta­rien omia pro­jek­te­ja esim kehit­tää Hel­sin­gis­tä maaa­il­man paras­ta kau­pun­kia. Oikea poli­tik­ka unoh­tuu. Vii­me vuo­si­na oltiin huo­lis­saan kuin­ka huo­not välit por­mes­ta­reil­la oli. Poli­tii­kas­ta tulee viihdettä.

   Pre­si­den­tit ovat aina Suo­mes­sa suo­si­tum­pi kuin hal­li­tuk­set. Toi­sin kuin Yhdys­val­lois­sa jos­sa on pre­si­den­tin hal­li­tus niin tilan­ne voi muut­tua nopeam­min ja myös siel­lä on kau­pun­ke­ja jois­sa por­mes­ta­rit ovat käy­tän­nös­sä kau­pun­gin ylim­piä val­lan­käyt­tä­jiä kos­ka kaik­ki pää­tök­sen teko menee por­mes­ta­rei­den kaut­ta ja por­mes­ta­rit ovat suo­raan vaa­leil­la valittu.

   1. Toi­vot­ko että meil­lä­kin men­nään johon­kin por­mes­ta­ri­val­taan. Mil­lä tavoin tämä oli­si demo­kraat­ti­sem­paa kuin puo­luei­den äänes­tys. Muu­tet­tai­siin­ko kun­nal­lius­po­li­tiik­kaa johon­kin yri­ty­sor­ga­ni­saat­tioi­den suun­taan. Por­mes­ta­ri näh­dään toi­ma­ri­na, joka päät­tää kun­nan suu­nan. Joten­kin itse uskon vir­ka­mie­hiin ja lau­ta­kun­tiin. Tiet­ty pro­ses­sin hitaus on hyvästä.

 4. Por­mes­ta­ri­mal­lin ongel­ma­na on, että vaa­leis­ta tulee erään­lai­nen kau­neus­kil­pai­lu, jos­sa one-line­rit ja ehdok­kai­den karis­ma ovat tär­keäm­mäs­sä osas­sa kuin puo­luei­den aja­man poli­tii­kan sisäl­tö. Toi­saal­ta suo­ma­lai­nen kon­sen­sus­po­li­tii­kan perin­ne on usein tar­koit­ta­nut, että asiat mene­vät kui­ten­kin niin kuin mene­vät riip­pu­mat­ta sii­tä, mil­lai­nen vaa­li­tu­los on ollut: vaa­li­lu­pauk­set har­voin toteu­tu­vat kovin hyvin. Maa­il­man paras demo­kra­tia on ajau­tu­nut tilan­tee­seen, jos­sa on ihan sama miten äänes­tää tai äänes­tää­kö lain­kaan… 😉 Joku toi­vot­ta­vas­ti todis­taa, että olen täy­sin väärässä.

 5. Sil­vo Kaa­sa­lai­nen kir­jot­ti vii­me vuon­na osu­vas­ti (Hel­sin­gin­kin) kun­ta­hal­lin­non ongelmista:
  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006579924.html (mak­su­muu­rin takana)

  Kes­kei­se­nä havain­to­na Kaa­sa­lai­nen huo­maut­taa, että “apu­lais­por­mes­ta­reil­la ei ole itse­näis­tä toi­mi­val­taa, vaan asioi­den val­mis­te­lus­ta vas­taa­vat toi­mia­la­joh­ta­jat” ja “meil­lä val­tuu­te­tut jou­tu­vat nyt sano­maan kyl­lä tai ei vir­ka­mis­ten val­miik­si sor­vaa­miin ehdotuksiin”.

  Tämä­hän ei kuu­los­ta alkuun­kaan hyväl­tä, val­ta vain kes­kit­tyy vir­ka­mie­hil­le! Tähän vie­lä lisä­tään kuvai­le­ma­si lau­ta­kun­ta­muu­tos, jon­ka myö­tä lii­kaa asioi­ta tupa­taan muu­ta­mal­le kokouk­sis­sa istu­val­le val­tuu­te­tul­le. Aikai­sem­min pik­ku­lau­ta­kun­tiin pää­si iso jouk­ko inno­kas­ta puo­lue­vä­keä, joka ehkä jak­soi kes­kit­tyä sup­peam­man tee­man aiheistoon.

  Kaa­sa­lai­nen vie­lä kuvai­lee teks­tis­sään, kuin­ka mones­sa euroop­pa­lai­ses­sa kau­pun­gis­sa por­mes­ta­ri vali­taan erik­seen ja ehkä eril­li­sel­le pidem­mäl­le kau­del­le luo­maan tasa­pai­noa ja jat­ku­vuut­ta val­tuus­ton tiheäm­pään valin­ta­ryt­miin. Tätä voi­si ver­ra­ta pre­si­den­tin pes­tiin meillä.

 6. Kir­joi­tat­ko por­mes­ta­ri­mal­lis­ta vai täs­tä epä­por­mes­ta­ri­mal­lis­ta, joka on käy­tös­sä Hel­sin­gis­sä? Por­mes­ta­ri­mal­lis­sa äänes­te­tään por­mes­ta­ris­ta, joka on koon­nut oman tii­min­sä kes­kei­siin teh­tä­viin. Hel­sin­gin epä­por­mes­ta­ri­mal­lis­sa äänes­te­tään puo­luet­ta, joka on aset­ta­nut ehdok­kaan, jota se ehkä kan­nat­taa por­mes­ta­rik­si. Hävin­neet puo­lu­eet sit­ten yrit­tä­vät hakea jar­ruik­si mah­dol­li­sim­man epä­pä­te­viä apulaisepäpormestareita.

  Tie­dän, että ongel­ma juon­tuu lain­sää­dän­nös­tä. Mie­tin vain, mil­lä kapa­si­tee­til­la tämä on kir­joi­tet­tu? Jol­le­kin kesä­har­joit­te­li­jal­le annet­tu “kiva” teh­tä­vä? Kir­joit­ta­ja ei aina­kaan ole ymmär­tä­nyt mitään kun­nal­li­ses­ta pää­tök­sen­teos­ta saa­ti johtamisesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.