Demokratia ja Helsingin johtamisjärjestelmä

Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­to pui verkkosem­i­naaris­sa men­nyt­tä neliv­uo­tiskaut­ta. Yksi mie­lenki­in­toisim­mista esi­tyk­sistä oli Tam­pereen yliopis­tol­ta tilat­tu Helsin­gin johtamisjär­jestelmää koske­va tutkimus, jota esit­teli tutk­i­ja­to­htori Anni Jänt­ti. Puu­tun vain esi­tyk­sen yhteen kohtaan, jos­sa väitet­ti­in demokra­t­ian muut­tuneen elitistisemmäksi.

Demokra­tia, kansan tah­to vai luot­ta­mus­mi­esten tasa-arvo?

Tutkimuk­sen mukaan joht­a­mi­nen oli muut­tunut elit­is­tisem­mäk­si, kun oli siir­ret­ty pormes­tar­i­jär­jestelmään ja koot­tu suuri määrä pieniä lau­takun­tia neljäk­si toimi­alalau­takun­naksi. Näin val­taa on keskitet­ty aiem­paa pienem­mälle määrälle henkilöitä.

Mil­loin kun­nalli­nen demokra­tia toimii hyvin? Onko olen­naista, että päätök­sen­teko hei­jas­taa äänestäjien vaaleis­sa anta­maa tah­toa vai että ne sadat henkilöt, jot­ka osal­lis­tu­vat päätök­sen­tekoon, ovat keskenään mah­dol­lisim­man tasa-arvoisia?

Val­tu­us­tossa, kaupung­in­hal­li­tuk­ses­sa, eri­lai­sis­sa lau­ta- ja johtokun­nis­sa toimivia on sato­ja. Vain pieni osa heistä on vaaleil­la valit­tu­ja. Val­taa on nyt keskitet­ty niin, että val­taa on enem­män vaaleil­la val­i­tu­il­la ja vähem­män muil­la. Tätä voi pitää elit­is­tisenä tai sit­ten sitä voi pitää demokraat­tise­na.   

Vaik­ka esitin tämän vähän kär­jis­tet­tynä, asia ei ole aivan selvä. Val­ti­ol­lises­sa demokra­ti­as­sa val­ta on viime aikoina siir­tynyt voimakkaasti pois vaaleil­la val­i­tu­il­ta henkilöiltä val­tiosi­h­teereille, min­is­te­rien poli­it­tisille sih­teereille ja jopa eduskun­ta-avus­ta­jille. Näitä ei kansa ole valin­nut, mut­ta hei­dän val­tansa on peräisin puoluei­den voimasuhteista.

Olen­naista on, että hei­dät on valit­tu mer­i­tokraat­tisil­la perusteil­la, kun poli­itikot on valit­tu muil­la perusteil­la. Juuri sik­si tosi­asialli­nen val­ta val­ta on siir­tymässä min­is­tereiltä avus­ta­jakun­nalle. Jos asi­aa kat­soo äänestäjien kannal­ta, voi hyvinkin olla, että äänestäjien tah­to päätösten sisäl­lön osalta toteu­tuu paremmin.

Näin oli aikanaan myös kun­nan hallinnos­sa. Eri­tyis­es­ti vasem­mistop­uolueet val­it­si­vat hyvin keskeisille paikoille edus­ta­jia val­tu­us­ton ulkop­uolelta. Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­taa johti neljän­nesvu­o­sisadan Elan­non pääjo­hta­ja Yler­mi Runko ja Vasem­mis­toli­it­toa edusti kaupung­in­hal­li­tuk­ses­sa vuosia Juk­ka Lin­de­man. En tiedä, mil­lä perus­teel­la hei­dät oli tehtävi­in­sä valit­tu, mut­ta ilmeis­es­ti pätevyyden.

Poli­ti­ikan muu­tut­tua epä­su­osi­tum­mak­si poli­it­ti­nen rälssi on pienen­tynyt ja menet­tänyt suuren määrän kyvykkyyt­tä. Niin­pä puolueil­la on ollut vaikeuk­sia löytää lau­takun­ti­in osaavia jäseniä. Jo tämä on puo­lus­tanut luot­ta­muselin­ten paikko­jen määrän vähentämistä.

Isot ja pienet asiat

Itse olen ollut nyt neljä vuot­ta kaupunkiym­päristölau­takun­nas­sa oltuani sitä ennen kahdek­san vuot­ta kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa. Kaupunkiym­päristölau­takun­taan keskitet­ti­in viiden lau­takun­nan tehtävät. Työtä on nyt enem­män samal­la kun pieniä asioi­ta on dele­goitu virkamiehille. Lau­takun­ta pystyy päät­tämään isoista lin­joista, mut­ta sen on vaikea miko­ro­man­ageroi­da pieniä.

Ennen viisi lau­takun­taa huole­hti detal­jeista, mut­ta suurista lin­joista päätet­ti­in hallintokun­tien vira­nomais­ten kesken. Minus­ta on kiis­ta­ton­ta, että  tämä uusi käytän­tö lisää demokratiaa.

Monil­la on kuitenkin ikävä sitä mikro­man­ageroin­tia. Vastikään valmis­tuneessa VATT:n, Aal­to-yliopis­ton ja Turun yliopis­ton tutkimuk­ses­sa osoitet­ti­in, että koulu­ja lakkaute­taan vähem­män asunalueil­la, joil­la asuu val­tu­utet­tu­ja. Tätä ilmiötä en pitäisi minään demokra­t­ian voit­tona. Helsingis­sä mikro­man­ageroin­ti­val­ta oli ennen lau­takun­nil­la. Niihin val­i­tut yhdek­sän jäsen­tä asui­v­at mis­sä sat­tuu. Hei­dän mah­dol­lisuuten­sa vetää koti­in päin olisi vielä vähem­män minkään demokraat­tisen ihanteen mukaista.

Olen voimakkaasti sitä mieltä, että kansa on äänestänyt edus­ta­ji­aan päät­tämään isoista lin­joista, ei pienistä.

Mis­sä val­ta luuraa

Pääosa kun­nal­lispoli­it­tis­es­ta val­las­ta on Helsingis­sä neljäl­lä toimi­alalau­takun­nal­la, kaupung­in­hal­li­tuk­sel­la ja val­tu­us­to­ryh­mil­lä. Niis­sä kaikissa on nyky­isin lähin­nä vain val­tu­utet­tu­ja. Tämä toteut­taa taval­laan kansan tahtoa.

Minä koen vaikut­ta­vani kaupun­gin suuri­in asioi­hin eniten val­tu­us­to­ryh­män kok­ouk­ses­sa, kos­ka asi­at sovi­taan val­tu­us­to­ryh­mien välil­lä. Tämä on minus­ta demokra­t­ian ihantei­den mukaista.

Itse val­tu­us­ton kok­ouk­ses­sa istues­sani taas en koe käyt­täväni enää mitään val­taa, kos­ka asi­at on päätet­ty ennen val­tu­us­ton kok­ous­ta. Olen ollut val­tu­us­tossa 36 vuoit­ta ja sinä aikana vain viisi ker­taa päätös on muut­tunut aidosti äänestämäl­lä. Kahdessa niis­sä tap­pi­on koki sama nor­jalainen hotel­liyrit­täjä. Val­tu­us­to on käytän­nössä puh­das ser­e­mo­nia, jota mon­et käyt­tävät itsen­sä main­os­tamiseen, mikä tekee kok­ouk­sista pitkästyt­täviä. Val­tu­us­to on tietysti vält­tämätön val­lan viimeisenä port­ti­na, jon­ka voima­suh­teet ovat taustal­la, kun ryh­mät neuvottelevat.

Kohtu­ut­tomasti työtä

Neljän toimi­alalau­takun­nan jäse­nil­lä on kohtu­ut­tomasti työtä ja eri­tyisen paljon sitä on ker­ran viikos­sa kokoon­tu­val­la kaupunkiym­päristölau­takun­nal­la. Siitä ei oikeas­t­aan selviä, jos tekee pää­toimis­es­ti muu­ta työtä. Sik­si kohtu­ulli­nen kor­vaus työstä on paikallaan.  Muuten niihin voivat osal­lis­tua vain eläkeläiset ja koroil­la elävät.

Eri­tyisen paljon työtä on sel­l­aisel­la lau­takun­nan jäsenel­lä, joka yrit­tää puut­tua kaikki­in yksi­tyisko­hti­in, mut­ta se onkin oma vika.

Joskus toiste kir­joi­tan pormes­tari­mallin hyvistä ja huonoista puolista.

 

10 vastausta artikkeliin “Demokratia ja Helsingin johtamisjärjestelmä”

 1. Ongel­ma on siinä, että nykyään val­tu­ute­tut hoita­vat asioi­ta kun­ta­lais­ten puoles­ta, kun ennen he hoiti­vat kun­ta­lais­ten asioita.
  – He siis kun­nal­lista val­taa käyt­täen yrit­tävät ratkaista kun­ta­lais­ten yksi­ty­isiä ongelmia.

  Täl­lainen hol­housy­hteiskun­ta on itseään ruokki­va ilmiö, kos­ka laps­es­ta asti epäit­senäisek­si kas­va­neet ihmiset eivät tule toimeen ilman jatku­vaa hol­hous­ta ja vas­taavasti hol­hoo­jak­si päästyään heil­lä on maa­ni­nen tarve hol­ho­ta toisia.

  1. K‑Veikko:
   Ongel­ma on siinä, että nykyään val­tu­ute­tut hoita­vat asioi­ta kun­ta­lais­ten puoles­ta, kun ennen he hoiti­vat kun­ta­lais­ten asioi­ta. – He siis kun­nal­lista val­taa käyt­täen yrit­tävät ratkaista kun­ta­lais­ten yksi­ty­isiä ongelmia.

   Täl­lainen hol­housy­hteiskun­ta on itseään ruokki­va ilmiö, kos­ka laps­es­ta asti epäit­senäisek­si kas­va­neet ihmiset eivät tule toimeen ilman jatku­vaa hol­hous­ta ja vas­taavasti hol­hoo­jak­si päästyään heil­lä on maa­ni­nen tarve hol­ho­ta toisia.

   Onko kyseessä sit­tenkin itsekkäät kun­ta­laiset joiden näke­mys on ottaa yhteiskunnal­ta edut itselleen ja hyö­dyn­tää niitä kaiken tavoin mut­ta jät­tää muut ongel­mat itse yhteiskun­nalle joten näin syn­tyy väk­isin hol­housy­hteiskun­ta . hol­housy­hteiskun­ta ei ole luo­tu tyhjästä vaan uskaltisin väit­tää että se on muo­dos­tunut juuri sen takia kos­ka vas­tu­u­ta ei enää ote­ta kokon­aisu­udessan vaan se on oman­laisen­sa buf­fet pöytä jos­ta ote­taan parhaat herkut tosin sil­lä ajatuk­sel­la että joku muu maksaa . 

   Hyvä esimerik­ki on lastensuojelu.Lasten mie­len­ter­veyspalvelu­iden käyt­tö on vapaae­htoista eli sinne ei voi ohja­ta ihmistä pakol­la vaan sinne pitää itse men­nä ja ker­toa itse ongelmista psykologille. Juuri tämän takia hol­housy­hteiskun­ta ei ole ver­tailu kohde vaan Minä itse ja minä ensin yhteiskun­ta. Se on mikä on nyt muodostumassa.

  2. K‑Veikko:
   Ongel­ma on siinä, että nykyään val­tu­ute­tut hoita­vat asioi­ta kun­ta­lais­ten puoles­ta, kun ennen he hoiti­vat kun­ta­lais­ten asioi­ta. – He siis kun­nal­lista val­taa käyt­täen yrit­tävät ratkaista kun­ta­lais­ten yksi­ty­isiä ongelmia.

   Täl­lainen hol­housy­hteiskun­ta on itseään ruokki­va ilmiö, kos­ka laps­es­ta asti epäit­senäisek­si kas­va­neet ihmiset eivät tule toimeen ilman jatku­vaa hol­hous­ta ja vas­taavasti hol­hoo­jak­si päästyään heil­lä on maa­ni­nen tarve hol­ho­ta toisia.

   Hol­hoamista on kyl­lä aika vähän. Suurin hol­hoami­nen taitaa liit­tyä työt­tömi­in, heille heit­etään kaiken­laisia vaa­timuk­sia ja pikku­tarkkaa ohjei­den nou­dat­tamista, mut­ta muuten tässä maas­sa saa kyl­lä syr­jäy­tyä ihan rauhas­sa. Kukaan ei tule kyse­lemään perään eli mielestäni minkään­lais­es­ta hol­hoamis­es­ta on aika vaikea puhua. Hol­hoamis­es­ta on varsinkin vaikea puhua kun suurin osa palveluis­takin edel­lyt­tää niiden hakemista, ei tule kukaan ker­tomaan että voit saa­da näitä näitä ja näitä palveluita.

   Mut­ta kir­joit­ta­ja tarkoit­taa hol­hoamisel­la ilmeis­es­ti kaiken­laisia tulon­si­ir­to­ja, jos näin on niin sanana hol­hoami­nen tai hol­hoo­ja ei tarkalleen ottaen tarkoi­ta tällaista.

 2. Pormes­tariehdokkaiden kanssa pelaami­nen sataa vaaleis­sa suo­raan muu­ta­man suuren puolueen laari­in ja vie kokon­aan huomion pois olen­nais­es­ta, eli kaupunki­lais­ten palveluista ja kaupun­gin asioiden hoita­mis­es­ta. Tämähän tietysti oli muu­tok­sen tarkoi­tuskin, vaik­ka puhut­ti­in muka­mas demokra­t­ian lisäämisestä.

 3. Ihmiset pitävät johta­jista. Pres­i­dent­ti on paljon suosi­tumpi kuin hal­li­tus. Pormes­tar­it vievät kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa hallintoa yksilökeskeisem­pää suun­taan. On pormes­tarien omia pro­jek­te­ja esim kehit­tää Helsingistä maaail­man paras­ta kaupunkia. Oikea poli­tik­ka uno­htuu. Viime vuosi­na olti­in huolis­saan kuin­ka huonot välit pormestareil­la oli. Poli­ti­ikas­ta tulee viihdettä.

  1. Kyt­tyra:
   Ihmiset pitävät johta­jista. Pres­i­dent­ti on paljon suosi­tumpi kuin hal­li­tus. Pormes­tar­it vievät kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa hallintoa yksilökeskeisem­pää suun­taan. On pormes­tarien omia pro­jek­te­ja esim kehit­tää Helsingistä maaail­man paras­ta kaupunkia. Oikea poli­tik­ka uno­htuu. Viime vuosi­na olti­in huolis­saan kuin­ka huonot välit pormestareil­la oli. Poli­ti­ikas­ta tulee viihdettä.

   Pres­i­den­tit ovat aina Suomes­sa suosi­tumpi kuin hal­li­tuk­set. Toisin kuin Yhdys­val­lois­sa jos­sa on pres­i­dentin hal­li­tus niin tilanne voi muut­tua nopeam­min ja myös siel­lä on kaupunke­ja jois­sa pormes­tar­it ovat käytän­nössä kaupun­gin ylimpiä val­lankäyt­täjiä kos­ka kaik­ki päätök­sen teko menee pormestarei­den kaut­ta ja pormes­tar­it ovat suo­raan vaaleil­la valittu.

   1. Toiv­otko että meil­läkin men­nään johonkin pormes­tari­val­taan. Mil­lä tavoin tämä olisi demokraat­tisem­paa kuin puoluei­den äänestys. Muutet­taisi­inko kun­nal­lius­poli­ti­ikkaa johonkin yri­tysor­gan­isaat­tioiden suun­taan. Pormes­tari nähdään toima­ri­na, joka päät­tää kun­nan suu­nan. Jotenkin itse uskon virkamiehi­in ja lau­takun­ti­in. Tiet­ty pros­essin hitaus on hyvästä.

 4. Pormes­tari­mallin ongel­mana on, että vaaleista tulee erään­lainen kauneuskil­pailu, jos­sa one-liner­it ja ehdokkaiden karis­ma ovat tärkeäm­mässä osas­sa kuin puoluei­den aja­man poli­ti­ikan sisältö. Toisaal­ta suo­ma­lainen kon­sen­sus­poli­ti­ikan perinne on usein tarkoit­tanut, että asi­at menevät kuitenkin niin kuin menevät riip­pumat­ta siitä, mil­lainen vaal­i­t­u­los on ollut: vaalilu­pauk­set har­voin toteu­tu­vat kovin hyvin. Maail­man paras demokra­tia on ajau­tunut tilanteeseen, jos­sa on ihan sama miten äänestää tai äänestääkö lainkaan… 😉 Joku toiv­ot­tavasti todis­taa, että olen täysin väärässä.

 5. Sil­vo Kaasalainen kir­jot­ti viime vuon­na osu­vasti (Helsinginkin) kun­ta­hallinnon ongelmista:
  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006579924.html (mak­sumuurin takana)

  Keskeisenä havain­tona Kaasalainen huo­maut­taa, että “apu­lais­pormestareil­la ei ole itsenäistä toimi­val­taa, vaan asioiden valmis­telus­ta vas­taa­vat toimi­ala­jo­hta­jat” ja “meil­lä val­tu­ute­tut joutu­vat nyt sanomaan kyl­lä tai ei virkamis­ten valmi­ik­si sor­vaami­in ehdotuksiin”.

  Tämähän ei kuu­losta alku­unkaan hyvältä, val­ta vain keskit­tyy virkamiehille! Tähän vielä lisätään kuvaile­masi lau­takun­ta­muu­tos, jon­ka myötä liikaa asioi­ta tupataan muu­ta­malle kok­ouk­sis­sa istu­valle val­tu­ute­tulle. Aikaisem­min pikku­lau­takun­ti­in pääsi iso joukko innokas­ta puolueväkeä, joka ehkä jak­soi keskit­tyä sup­peam­man tee­man aiheistoon.

  Kaasalainen vielä kuvailee tek­stis­sään, kuin­ka mon­es­sa euroop­palaises­sa kaupungis­sa pormes­tari val­i­taan erik­seen ja ehkä eril­liselle pidem­mälle kaudelle luo­maan tas­apain­oa ja jatku­vu­ut­ta val­tu­us­ton tiheäm­pään val­in­taryt­mi­in. Tätä voisi ver­ra­ta pres­i­dentin pesti­in meillä.

 6. Kir­joi­tatko pormes­tari­mallista vai tästä epä­pormes­tari­mallista, joka on käytössä Helsingis­sä? Pormes­tari­mallis­sa äänestetään pormes­tarista, joka on koon­nut oman tiimin­sä keskeisi­in tehtävi­in. Helsin­gin epä­pormes­tari­mallis­sa äänestetään puoluet­ta, joka on aset­tanut ehdokkaan, jota se ehkä kan­nat­taa pormes­tarik­si. Hävin­neet puolueet sit­ten yrit­tävät hakea jar­ruik­si mah­dol­lisim­man epäpäte­viä apulaisepäpormestareita.

  Tiedän, että ongel­ma juon­tuu lain­säädän­nöstä. Mietin vain, mil­lä kap­a­siteetil­la tämä on kir­joitet­tu? Jollekin kesähar­joit­teli­jalle annet­tu “kiva” tehtävä? Kir­joit­ta­ja ei ainakaan ole ymmärtänyt mitään kun­nal­lis­es­ta päätök­sen­teosta saati johtamisesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.