Tyhjeneekö Aleksi kaupoista?

Kuusi­nen lopet­ti Alek­sil­la ajat siten, suuri määrä pankkien kont­tor­e­i­ta on sulkenut oven­sa, maan johta­va val­oku­vaus­li­ike lopet­ti 1990-luvul­la, Elan­non tavarat­a­lo joskus 1980-luvul­la ja nyt lopet­ti Alek­si 13. Onko Helsin­gin keskus­ta ja Alek­si eri­tyis­es­ti menet­tänyt suo­sion­sa, kun kaik­ki toimin­nan kaikkoa­vat sieltä?

Toimi­va kaup­pakatu muut­tuu koko ajan. Toiset liik­keet – esimerkik­si nyt pankkien kont­torit ja val­oku­vaus­li­ike – väistyvät jonkin uudem­man tieltä.

Tämä tilanne on kuitenkin toinen. Aleksin ja laa­jem­min koko Helsin­gin keskus­tan suh­teelli­nen ase­ma on heiken­tynyt. Kun se oli ennen ylivoimainen, se on edelleen vah­va, mut­ta ei niin vah­va kuin ennen. Kun­han markki­nat tas­apain­ot­tuvat, kaup­pali­ikkei­den pitämi­nen Alek­sil­la on yhtä kan­nat­tavaa kuin ennen, mut­ta liiketi­lan omis­t­a­mi­nen ei ole yhtä kan­nat­tavaa. Kun alueen kaup­po­jen myyn­tikate las­kee, las­kee se myös markki­navuokria niin, että kaup­pali­ikkei­den kan­nat­tavu­us pysyy entisenä. Tap­pi­on kär­sii siis liiketi­lan omis­ta­ja, eivät vuokralaiset. (Lähde: Ricardo)

Jos Aleksin liiketilo­jen vuokrat ovat viisinker­taiset vaikka­pa Itäkeskuk­seen näh­den, keskus­tan heiken­tyneen ase­man jäl­keen ne ovat enää nelink­er­taiset, mut­ta tilat eivät jää tyhjilleen.

Tämä ei tarkoi­ta, että kaik­ki liik­keet pysy­i­sivät pystyssä, mut­ta lopet­ta­neen kau­pan tilalle tulee toinen.

Keskus­tan kau­pat valit­ta­vat, että ne mak­sa­vat nyt aivan liian korkea­ta vuokraa ja joutu­vat sik­si lopettamaan.

Mik­si liiketilo­jen vuokrat eivät laske vaan tilat tyhjenevät?

Tör­mäsin yllät­tävään syy­hyn, mik­si vuokranan­ta­jat viivyt­televät omak­si tap­piok­seen vuokrien alen­nus­ta. Lyhyel­lä aikavälil­lä toimi­van johdon kan­nat­taa pitää liiketi­laa tyhjil­lään sen sijaan, että tun­nus­taa tosi­asi­at ja las­kee vuokraa. Tun­nus­taes­saan tosi­asi­at joutuu tun­nus­ta­maan myös sen, että liiketi­lan arvo on alen­tunut. Sehän on ennuste­tun tulovir­ran nyk­yar­vo. Jos alen­nat vuokraa 10 000 eurol­la kuus­sa, joudut alaskir­jaa­maan liiketi­lan arvoa par­il­la miljoon­al­la eurol­la. Yhden vuo­den tilin­päätös näyt­tää kau­ni­im­mal­ta, jos sitä puut­tuu vain 120 000 euroa vuokrat­u­lo­ja sen sijaan, että siinä on kah­den miljoo­nan euron alaskir­jaus. Alaskir­jauk­sel­la saat­taa olla ikävä vaiku­tus johdon bonuksiin.

Eikö tilin­tarkas­ta­jan pitäisi vaa­tia alaskir­jaus­ta, jos liiketi­laa ei saa vuokratuk­si pyy­detyl­lä hin­nal­la?  Entä omis­ta­jat? Hehän tässä vitkut­telus­sa häviävät.

Joskus ne tosi­asi­at joutuu kuitenkin tun­nus­ta­maan. Mitä aikaisem­min sen tekee, sitä vähem­mäl­lä pääsee. Siinä välis­sä keskus­tas­sa saat­taa olla joukko tyhjiä liiketilo­ja.  Pitkäaikaista tästä vai­heesta ei tule.

Kun vuokrat vähän maltil­lis­tu­vat, saamme keskus­taan mie­lenki­in­toisem­pia kaup­po­ja ja kapakoita.

 

75 vastausta artikkeliin “Tyhjeneekö Aleksi kaupoista?”

 1. Tai­dat olla oikeil­la jäljil­lä. Ja asia voi olla johdolle vielä han­kalampi. IFRS sään­nöt voivat edel­lyt­tää että jos joku tasear­vo ei vas­taa todel­lisu­ut­ta, kuten kuvaat, on johdon ja tilin­tarkas­ta­jien velvol­lisu­us tarkastel­la KAIKKIA vas­taavia eriä ja mah­dol­lis­es­ti alaskir­ja­ta (mark to mar­ket). No tätä halu­aa vält­tää… Epäi­lyjä täm­möis­es­tä ovat esim Kask­isaaren v. 2009 valmis­tuneet kalli­it asun­not joi­ta edelleen myy­dään uusi­na, muut­tumat­toma­l­la hin­nal­la. Liekö raken­nusy­htiön johtoa pelot­taa muunkin uudelleenarviointi.

 2. Keskus­tan kiin­teistöt omis­taa pääosin eläkey­htiöt, joille olema­ton tasear­vo nielee tap­pi­o­ta tehokkaasti. Mei­dän kaikkien kustannuksella.

  1. Kede:
   Keskus­tan kiin­teistöt omis­taa pääosin eläkey­htiöt, joille olema­ton tasear­vo nielee tap­pi­o­ta tehokkaasti. Mei­dän kaikkien kustannuksella.

   Ketkä tahot siel­lä eläkey­htiöis­sä istuu? Sopii vain kysyä. Myös ammat­tili­it­to kuin työ­nan­ta­jat. No stiä kaut­ta eläke­jär­jestelmää pide­tään yllä että vuokrat­u­loista tulee rahaa eläke­jär­jestelmään mut­ta ei eläkey­htiöt voi rupea hyvän­tek­i­jöik­si vaan hei­dän on saata­va sijoituk­silleen tuot­toa. Toki voimme keskustel­la aina siitä onko asun­tosi­joit­ta­mi­nen parem­pi vai­h­toe­hto kuin ase­te­ol­lisu­u­teen tai veroparatiiseihin.

 3. Stock­man­nin ongel­ma on kadon­nut luk­sus — samaa tavaraa saa mar­ket­tike­hältä halvem­mal­la yhtä huonol­la palvelul­la. Samoin kalli­in liiketi­lan kaup­po­jen ideat ylipäätään ovat Suomes­sa vähissä. Tämä juuri tuot­taa raken­nemuu­tok­sen. Jos halu­aa löytää enem­män mak­savia asi­akkai­ta, heille on annet­ta­va syy mak­saa enemmän.
  Kir­jakau­pan kat­teet kato­si­vat net­ti­in. Pankit vei pankkik­il­pailu, kun rahaa ei ollut tuh­lat­tavak­si arvos­tus­ta huoku­vi­in tiloi­hin. Kate ei ollut enää tarpeek­si hyvä.
  Tätä on toki tapah­tunut aina ja on osa talouden dynamiikkaa.
  Pysäköin­ti keskus­taan on parkkilu­olien ansios­ta helpom­paa kuin koskaan aikaisemmin.
  https://timharford.com/2005/10/go-figure-an-extract-from-the-undercover-economist‑2/

  1. JTS:
   Stock­man­nin ongel­ma on kadon­nut luk­sus – samaa tavaraa saa mar­ket­tike­hältä halvem­mal­la yhtä huonol­la palvelul­la. Samoin kalli­in liiketi­lan kaup­po­jen ideat ylipäätään ovat Suomes­sa vähissä. Tämä juuri tuot­taa raken­nemuu­tok­sen. Jos halu­aa löytää enem­män mak­savia asi­akkai­ta, heille on annet­ta­va syy mak­saa enemmän.
   Kir­jakau­pan kat­teet kato­si­vat net­ti­in. Pankit vei pankkik­il­pailu, kun rahaa ei ollut tuh­lat­tavak­si arvos­tus­ta huoku­vi­in tiloi­hin. Kate ei ollut enää tarpeek­si hyvä.
   Tätä on toki tapah­tunut aina ja on osa talouden dynamiikkaa.
   Pysäköin­ti keskus­taan on parkkilu­olien ansios­ta helpom­paa kuin koskaan aikaisemmin.
   https://timharford.com/2005/10/go-figure-an-extract-from-the-undercover-economist‑2/

   Itse luk­suskau­pas­sa käymi­nen on ollut mon­elle työläis- ja maalais­taus­taiselle elämys. Kuka muis­taa vielä sen kun City-lehden paki­noit­si­ja Wal­ter de Camp neu­voi miten kan­nat­taa läh­estyä loden-takki­i­in ja silkki­huivi­in pukeu­tunut­ta suomen­ruot­salaista blondia Stockalla?

   Joka tapauk­ses­sa suo­ma­lais­ten ostovoiman heiken­tymi­nen sit­ten 2010-luvun talouskri­isin, Nokian rom­ah­duksi­neen, yhdis­tet­tynä venäläis­ten tur­istien katoamiseen on aiheut­tanut keskus­tan kaup­po­jen ahdin­gon. Kyl­lä 20 vuot­ta sit­ten oli kanssa Pris­mo­ja ja Tok­man­ne­ja ja Ama­zo­nia ja eBay­ta mut­ta silti kaup­pa kävi Aleksilla.

   1. R.Silfverberg: Joka tapauk­ses­sa suo­ma­lais­ten ostovoiman heiken­tymi­nen sit­ten 2010-luvun talouskri­isin, Nokian rom­ah­duksi­neen, yhdis­tet­tynä venäläis­ten tur­istien katoamiseen on aiheut­tanut keskus­tan kaup­po­jen ahdin­gon. Kyl­lä 20 vuot­ta sit­ten oli kanssa Pris­mo­ja ja Tok­man­ne­ja ja Ama­zo­nia ja eBay­ta mut­ta silti kaup­pa kävi Aleksilla.

    Oli sil­loinkin verkkokaup­po­ja, mut­ta niiden haku­toimin­not oli­vat onnet­to­mia ja toim­i­tusa­jat pitk­iä. Lisäk­si tuotepalau­tuk­set oli­vat han­kalampia, ja tuot­teet piti 20 vuot­ta sit­ten noutaa tiet­tyyn aikaan postin kont­torista, joiden auki­oloa­jat oli­vat sup­peat ja verkos­to har­vahko. Nyt koko maail­man vaate­tar­jon­ta on auki. Se on auki niin maaseudul­la kuin kaupungeis­sakin. Parhaan ostovoiman osta­jat pystyvät nyt ohit­ta­maan Aleksin ja osta­maan mitä halu­a­vat siitä maas­ta kuin halu­a­vat siltä suun­nit­teli­jal­ta tai valmis­ta­jal­ta kuin halu­a­vat. Ja yhä ollaan kai jos­sain väli­vai­heessa. 10 vuo­den päästä verkkokaup­pa on vielä mon­ta askelta nyky­istä parempaa.

    Se on kuitenkin ihan tot­ta, että ostovoima ei ole Suomes­sa kehit­tynyt yli 10 vuo­teen entiseen tapaan, ja että esim. Ruot­sis­sa ostovoima on kas­vanut paljon enem­män samana ajan­jak­sona. Se vaikut­taa var­masti myös kau­pankäyn­ti­in. Itse olen lopet­tanut läh­es kokon­aan keskus­tois­sa kaupois­sa käyn­nin. Käve­ly kat­ta­mat­tomil­la kaduil­la sateessa ja punais­ten val­o­jen vai­h­tu­misen odot­telu ei houkut­tele. Nyt kun etä­työaika­j­na ei ole töi­den takia tarvin­nut käy­dä keskus­tas­sa, käyn lähin­nä lähikaup­pakeskuk­sis­sa hoita­mas­sa arkios­tok­set, ja erikoisem­mat ostot teen usein verkon kautta.

   2. R.Silfverberg:

    Joka tapauk­ses­sa suo­ma­lais­ten ostovoiman heiken­tymi­nen sit­ten 2010-luvun talouskri­isin, Nokian romahduksineen,yhdistettynä venäläis­ten tur­istien katoamiseen on aiheut­tanut keskus­tan kaup­po­jen ahdin­gon. Kyl­lä 20 vuot­ta sit­ten oli kanssa Pris­mo­ja ja Tok­man­ne­ja ja Ama­zo­nia ja eBay­ta mut­ta silti kaup­pa kävi Aleksilla.

    Tuo venäläis­ten asi­akkaiden ostos­tur­istien hiipumisen taustal­la oli myös Venäjän ruplan deval­vaa­tio suh­teessa euroon ja dol­lari­in kos­ka öljyn­hin­ta on laskenut 2014 alka­en. Ama­zonin vaiku­tus ei ollut 20 vuot­ta sit­ten kovikaan iso kos­ka se oli tuol­loin vielä suh­teel­lisen keskikoinen yhtiö jol­la oli 1 myymälä Seat­tlen teol­lisu­usalueelle. Sama kos­ki eBay­ta joka oli 20 vuot­ta sit­ten keskikokoinen kali­for­nialainen verkko­hu­u­tokaup­pa . Ostovoima Suomes­sa ole niinkää syy vaan ulko­maalainen kil­pailu. Koti­mais­ten ketju­jen lisäk­si Suomeen avat­ti­in pääasi­as­sa pohjo­is­maid­en ketju­jen myymälöitä ja niilä oli jo muis­sa Pohjo­is­mais­sa paljon myymälöitä ja niiden kan­sain­välistymi­nen on paljon van­hempaa perua kuin suo­ma­lais­ten ketju­jen. Myös Suomen erit­täin säädel­ty ulko­maalais­ten ketju­jen pääsem­i­nen Suomen markki­noille viel­lä 1990-luvul­la oli säädel­tyä vaik­ka olimme liit­tyneet Euroopan talousy­hteisöön mut­ta siir­tymäkausi 2000-luvulle vaikut­ti tilanteeseen. Olen itse käynyt Ike­as­sa Ara­biemi­raateis­sa joka on koke­muk­sen arvoinen. Kyl­lä Ikean ja muiden pohjo­is­maalais­ten ketju­jen salaisu­us men­estyk­selle on kansainvälistyminen.Ei vain lähi-aluei­den markki­nat (Bal­tia ja Pohjo­is­maat tai Venäjä) vaan kan­sain­välistymi­nen kehit­tyvi­in ja nou­se­vi­in talouksiin.

   3. R.Silfverberg: Joka tapauk­ses­sa suo­ma­lais­ten ostovoiman heiken­tymi­nen sit­ten 2010-luvun talouskri­isin, Nokian rom­ah­duksi­neen, yhdis­tet­tynä venäläis­ten tur­istien katoamiseen on aiheut­tanut keskus­tan kaup­po­jen ahdin­gon. Kyl­lä 20 vuot­ta sit­ten oli kanssa Pris­mo­ja ja Tok­man­ne­ja ja Ama­zo­nia ja eBay­ta mut­ta silti kaup­pa kävi Aleksilla.

    1. Suomen ostovoimako­r­jat­tu BKT/asukas ylit­ti 2020 vih­doin vuo­den 2008 tason (Mik­siköhän tätä ei ole medi­as­sa hehkutet­tu?). Silmäi­lyn perus­teel­la 2010-luvun tuotan­nos­ta huo­mat­ta­va osa meni raken­nuk­si­in, joista saadaan naut­tia vielä pitkään. En ole lainkaan var­ma, onko Suomen yleinen elin­ta­so tai ostovoima mata­lampi kuin 10–20 vuot­ta sitten.
    2. Ainakin Itä-Helsingis­sä oli 20 vuot­ta sit­ten nol­la Pris­maa, nyt kak­si. Laa­jem­mas­ta kuvios­ta en tiedä, mut­ta kai tämäkin jotain kertoo?
    3. Net­tiy­hteys oli 2001 vain 32 % koti­talouk­sista. Moniko­han niistäkin kykeni ja uskalsi mak­saa netissä?

   4. IK: 1. Suomen ostovoimako­r­jat­tu BKT/asukas ylit­ti 2020 vih­doin vuo­den 2008 tason (Mik­siköhän tätä ei ole medi­as­sa hehkutet­tu?). Silmäi­lyn perus­teel­la 2010-luvun tuotan­nos­ta huo­mat­ta­va osa meni raken­nuk­si­in, joista saadaan naut­tia vielä pitkään. En ole lainkaan var­ma, onko Suomen yleinen elin­ta­so tai ostovoima mata­lampi kuin 10–20 vuot­ta sitten.
    2. Ainakin Itä-Helsingis­sä oli 20 vuot­ta sit­ten nol­la Pris­maa, nyt kak­si. Laa­jem­mas­ta kuvios­ta en tiedä, mut­ta kai tämäkin jotain kertoo?
    3. Net­tiy­hteys oli 2001 vain 32 % koti­talouk­sista. Moniko­han niistäkin kykeni ja uskalsi mak­saa netissä?

    Hyvä on, kor­jaan sit­ten vuosiluku­ja, muis­tan että n 15 vuot­ta sit­ten olen ekan ker­ran tilan­nut jotain verkos­ta, lähin­nä sel­l­aista mitä ei Suomes­ta saa, ja sit­ten kanssa käyte­tyn tavaran kanssa olen käynyt kaup­paa suo­ma­lai­sis­sa nettikirpputoreilla. 

    Myös matkava­rauk­sia olen alka­nut tehdä netis­sä jo 2000-luvun alus­sa. Verkkopank­ki on ollut käytössä mak­samiseen jo 1990-luvun lopus­ta asti. 

    Sitä minä lähin­nä kom­men­til­lani tarkoitin että Helsin­gin keskus­taan ei men­ty var­ta vas­ten ostok­sille vaan yleis­es­ti ottaen viet­tämään aikaa ja tapaa­maan kavere­i­ta ym. Ostok­sia saatet­ti­in tehdä herät­tei­den perus­teel­la, siihen kaup­po­jen liikei­dea perus­tui että saati­in jotain näyt­tämään houkut­tel­e­val­ta kun kau­pas­sa kävi­jä oli jo valmi­ik­si hyväl­lä tuulella.

  2. JTS:
   Stock­man­nin ongel­ma on kadon­nut luk­sus – samaa tavaraa saa mar­ket­tike­hältä halvem­mal­la yhtä huonol­la palvelul­la. Samoin kalli­in liiketi­lan kaup­po­jen ideat ylipäätään ovat Suomes­sa vähissä. Tämä juuri tuot­taa raken­nemuu­tok­sen. Jos halu­aa löytää enem­män mak­savia asi­akkai­ta, heille on annet­ta­va syy mak­saa enemmän.
   Kir­jakau­pan kat­teet kato­si­vat net­ti­in. Pankit vei pankkik­il­pailu, kun rahaa ei ollut tuh­lat­tavak­si arvos­tus­ta huoku­vi­in tiloi­hin. Kate ei ollut enää tarpeek­si hyvä.

   Kadon­nut luk­sus — tai sit­ten se, että kaup­pakeskuk­set ovat men­neet asi­akas­mukavu­udessa ohi. Niistä luk­sus­ta­soisim­imssa on hyvin siis­te­jä ves­so­ja, löy­tyy rav­in­toloi­ta, on penkke­jä istua, on tapah­tu­maa, ja kau­pal­lista tar­jon­taakin on hyväl­lä palvelul­la. Muis­tan vielä kun oli luk­sus­ta men­nä Stock­man­nin vaa­teosas­tolle, jos­ta myyjä tuli heti palvele­maan, ja osasi heti vali­ta oikean vaatekoon kysymät­täkin tar­jolle. Nyt saman palvelun saa monis­sa kaup­pakeskuk­sis­sa, kun taas Stock­man­nil­la viime ker­rat palvelua ei näkynyt eikä kuu­lunut. Lähdin sit­ten pois, enkä ole vuosi­in enää Stock­man­nil­la käynyt. Mon­et kaup­pakeskuk­set ovat nykyään lois­teliaampia tiloil­taan kuin Stock­mann, yrit­täjäve­toi­sis­sa pienem­mis­sä liikkeis­sä palvelu pelaa parem­min, ja verkkokaupoista tai vaik­ka Tok­man­nil­ta saa halvem­mat hin­nat. Kil­pailu­asetel­ma on vaikea Stock­man­nille. Jos Ama­zon avaa vuo­den tai kah­den sisään pohjo­is­maisen verkkokaup­pansa myös Suomeen, ja saa toim­i­tu­saikansa nopeik­si, se on menoa aika mon­elle keskus­tan nykyiselle liik­keelle. Mut­ta tilalle tulee jotain muu­ta, jota on vaikeampi kor­va­ta verkkokauppatuottein.

   1. siitä: oita, on penkke­jä istua, on tapah­tu­maa, ja kau­pal­lista tar­jon­taakin on hyväl­lä palvelul­la. Muis­tan vielä kun oli luk­sus­ta men­nä Stockma

    siitä: Kadon­nut luk­sus – tai sit­ten se, että kaup­pakeskuk­set ovat men­neet asi­akas­mukavu­udessa ohi. Niistä luk­sus­ta­soisim­imssa on hyvin siis­te­jä ves­so­ja, löy­tyy rav­in­toloi­ta, on penkke­jä istua, on tapah­tu­maa, ja kau­pal­lista tar­jon­taakin on hyväl­lä palvelul­la. Muis­tan vielä kun oli luk­sus­ta men­nä Stock­man­nin vaa­teosas­tolle, jos­ta myyjä tuli heti palvele­maan, ja osasi heti vali­ta oikean vaatekoon kysymät­täkin tar­jolle. Nyt saman palvelun saa monis­sa kaup­pakeskuk­sis­sa, kun taas Stock­man­nil­la viime ker­rat palvelua ei näkynyt eikä kuu­lunut. Lähdin sit­ten pois, enkä ole vuosi­in enää Stock­man­nil­la käynyt. Mon­et kaup­pakeskuk­set ovat nykyään lois­teliaampia tiloil­taan kuin Stock­mann, yrit­täjäve­toi­sis­sa pienem­mis­sä liikkeis­sä palvelu pelaa parem­min, ja verkkokaupoista tai vaik­ka Tok­man­nil­ta saa halvem­mat hin­nat. Kil­pailu­asetel­ma on vaikea Stock­man­nille. Jos Ama­zon avaa vuo­den tai kah­den sisään pohjo­is­maisen verkkokaup­pansa myös Suomeen, ja saa toim­i­tu­saikansa nopeik­si, se on menoa aika mon­elle keskus­tan nykyiselle liik­keelle. Mut­ta tilalle tulee jotain muu­ta, jota on vaikeampi kor­va­ta verkkokauppatuottein.

    Stock­man­nia voi syyt­tää myös epäon­nis­tuneista yri­tysos­toista kuten Hob­by Hall ja laa­jen­tu­mien epä­vakaaseen Venäjän markki­noille kos­ka Venäjä ei ole stabi­ilii markki­na-alue vaan öljyl­lä doubat­tu ja kaa­sul­la impat­tu kansantalous .

  3. JTS:
   Stock­man­nin ongel­ma on kadon­nut luk­sus – samaa tavaraa saa mar­ket­tike­hältä halvem­mal­la yhtä huonol­la palvelul­la. Samoin kalli­in liiketi­lan kaup­po­jen ideat ylipäätään ovat Suomes­sa vähissä. Tämä juuri tuot­taa raken­nemuu­tok­sen. Jos halu­aa löytää enem­män mak­savia asi­akkai­ta, heille on annet­ta­va syy mak­saa enemmän.
   Kir­jakau­pan kat­teet kato­si­vat net­ti­in. Pankit vei pankkik­il­pailu, kun rahaa ei ollut tuh­lat­tavak­si arvos­tus­ta huoku­vi­in tiloi­hin. Kate ei ollut enää tarpeek­si hyvä.
   Tätä on toki tapah­tunut aina ja on osa talouden dynamiikkaa.

   https://timharford.com/2005/10/go-figure-an-extract-from-the-undercover-economist‑2/

   Stock­man­nin luk­sus ja hyvä asi­akas­palvelu perus­tui osit­tain Stock­man­nin läh­es tulkoon monop­o­liase­mas­sa Suomes­sa vielä 1990-luvulle asti. Asi­akas­palvelun sijas­ta valikoima kasvoi muis­sa kaupois­sa kun Suo­mi liit­tyi 1994 Euroopan talousy­hteisöön ja avasi loiput ulko­maalais­ten yhtiöi­den markki­na kil­pailua .Juuri tätä halusim­mekin 1980-luvun lopus­sa kos­ka kil­pailu oli Suomes­sa hyvin vähäistä. Juuri tämän takia per­in­teiset suo­ma­laiset liikeet kuten Alek­si 13 ja Kookenkä koki­vat ensim­mäistä ker­taa kun­nol­lista kil­pailua. No se on eri jut­tu mik­si eivät kaik­ki pär­jän­neet kil­pailus­sa. Sopii kysyä mik­si pohjo­is­maiset ketjut (Claes Ohlson,Ikea, Dress­mann, H&M, Zizzi, Kap­pAhl, Car­lings ja Cubus) pär­jäävät kil­pailus­sa laadun ja hin­nan kanssa kuin suo­ma­laiset ketjut ei vain Suomes­sa mut­ta myös maailmanjaajuisesti 

   Pankkik­il­pailun lisäk­si verkkopankin kehit­tämi­nen loi edel­ly­tyk­set että pankkikont­tor­e­i­ta väheni myös monil­ta paikkakunnilta.Mutta se oli vält­tämätön­tä kos­ka Suomen pankkisääntle­ly oli Euroopan tiukem­pia ja vielä viimeisem­piä van­han sodan jälkeisen sään­nöste­ly ajan viimeisiä pank­ki sään­te­lyn piiris­sä. Esim Espan­jan pankkikri­isin yksi syy oli myös espan­jalais­ten pankkien raskas verkos­to joka oli kallista ylläpitää ja näin se purkau­tui Espan­js­sa pahaan aikaan 2008–2009 finanssikri­isin aikana.

   Kir­jakaupoista voin tode­ta että Suo­ma­lainen kir­jakaup­pa pär­jää parem­min ja syynä on erit­täin hyvä verkkokaup­pa mut­ta myös myymälä verkos­to joka ei ole raskas. Aka­teemisen kir­jakau­pan ongel­ma on edelleen raskas ja hidas myymälä poli­ti­ik­ka. Toki myös antik­vari­aat­tis­ten kir­jakaup­po­jen verkkokau­pan kehitt­tämi­nen kolmek­si verkkokau­pak­si oli iso tek­i­jä kos­ka hyviä ja uusia kir­jo­ja voi löytää myös antik­vari­aat­tis­ten kir­jakaup­po­jen valikoimmista.

 4. Helsin­gin keskus­tan “vetovoimaan” vaikut­taa var­maankin myös se, ettei keskus­taan (enää) pääse kovin hel­posti sen parem­min henkilöau­tol­la kuin julkisel­la liiken­teel­läkään. Suo­ria bus­sil­in­jo­ja on vähen­net­ty ilmeisen radikaal­isti ja sen lisäk­si bus­sit ovat nyky­isin täri­se­viä, nykiviä, ahtai­ta, kovapenkkisiä ja hai­se­via romu­ja riip­pumat­ta niiden iästä. Joukkoli­ikenne on muutenkin viime vuosi­na jäänyt enem­män ja enem­män jäl­keen siitä, mitä (ainakin “ostovoimaiset”) ihmiset ajat­tel­e­vat hyvästä palvelus­ta. Asi­akas on siel­lä lähtöko­htais­es­ti ongel­ma ja ansait­see tul­la kohdel­luk­si huonos­ti, ainakin joukkoli­iken­teen jär­jestäjän mielestä, mitä ilmeisimmin.

  1. J. Kaasalainen:
   Helsin­gin keskus­tan ”vetovoimaan” vaikut­taa var­maankin myös se, ettei keskus­taan (enää) pääse kovin hel­posti sen parem­min henkilöau­tol­la kuin julkisel­la liiken­teel­läkään. Suo­ria bus­sil­in­jo­ja on vähen­net­ty ilmeisen radikaal­isti ja sen lisäk­si bus­sit ovat nyky­isin täri­se­viä, nykiviä, ahtai­ta, kovapenkkisiä ja hai­se­via romu­ja riip­pumat­ta niiden iästä. Joukkoli­ikenne on muutenkin viime vuosi­na jäänyt enem­män ja enem­män jäl­keen siitä, mitä (ainakin ”ostovoimaiset”) ihmiset ajat­tel­e­vat hyvästä palvelus­ta. Asi­akas on siel­lä lähtöko­htais­es­ti ongel­ma ja ansait­see tul­la kohdel­luk­si huonos­ti, ainakin joukkoli­iken­teen jär­jestäjän mielestä, mitä ilmeisimmin. 

   Bussien laadut­to­muus ihme­tyt­tää. Muutin tuoreena teekka­ri­na v. 1977 Vaasas­ta Otaniemeen. Ensim­mäistä ker­taa elämässäni käytin paikallis­busse­ja. Espoon bus­seis­sa oli pehmuste­tut kan­gaspäällysteiset istuimet ja ikku­naver­hot. Muu­ta­man vuo­den kulut­tua jouduin tutus­tu­maan HKL:n kalus­toon. Ne oli­vat kuin kuvitelmieni DDR:sta (en ole käynyt). Tämän perus­teel­la muo­dostin ensim­mäisen mieliku­vani espoolais­ten ja helsinkiläis­ten eroista. “Jedem das Seine”, kuten Nokia tietämät­tömyyt­tään het­ken kän­nyköitään Sak­sas­sa mainosti.

   1. QTC: Bussien laadut­to­muus ihme­tyt­tää. Muutin tuoreena teekka­ri­na v. 1977 Vaasas­ta Otaniemeen. Ensim­mäistä ker­taa elämässäni käytin paikallis­busse­ja. Espoon bus­seis­sa oli pehmuste­tut kan­gaspäällysteiset istuimet ja ikku­naver­hot. Muu­ta­man vuo­den kulut­tua jouduin tutus­tu­maan HKL:n kalus­toon. Ne oli­vat kuin kuvitelmieni DDR:sta (en ole käynyt). Tämän perus­teel­la muo­dostin ensim­mäisen mieliku­vani espoolais­ten ja helsinkiläis­ten eroista. ”Jedem das Seine”, kuten Nokia tietämät­tömyyt­tään het­ken kän­nyköitään Sak­sas­sa mainosti. 

    Espoolai­sis­sa bus­seis­sa piti, ennenkuin ÝTV ja seu­tupiput tuli­vat 80-luvun lopus­sa, mak­saa matkat ker­ta­mak­suna, mitkäään kuukausiko­r­tit eivät kel­van­neet. Kuukaudessa matkoi­hin paloi esim Espoos­sa asu­val­la opiske­li­jal­la 3 ker­taa enem­män rahaa kuin jos olisi asunut Helsingis­sä ja saanut kulkea HKL:n kuukausikortilla.

   2. R.Silfverberg: Espoolai­sis­sa bus­seis­sa piti, ennenkuin ÝTV ja seu­tupiput tuli­vat 80-luvun lopus­sa, mak­saa matkat ker­ta­mak­suna, mitkäään kuukausiko­r­tit eivät kel­van­neet. Kuukaudessa matkoi­hin paloi esim Espoos­sa asu­val­la opiske­li­jal­la 3 ker­taa enem­män rahaa kuin jos olisi asunut Helsingis­sä ja saanut kulkea HKL:n kuukausikortilla.

    Kyl­lä hyvälaa­tuiset bus­sit pystyy yhdis­tymään yhteis­tar­if­fi­in ja tilaa­ja-tuot­ta­ja­malli­in. Nyky­isin ei asete­ta bus­seille mui­ta vaa­timuk­sia kuin tiet­ty istu­in­paikkamäärä ja tiet­ty päästö­ta­so, jol­loin bussien kan­nat­taa olla DDR-ryskyt­tim­iä, mut­ta esimerkik­si Tukhol­mas­sa useim­mil­la bus­sil­in­joil­la on vaa­timuk­se­na pehmeät penkit, tur­vavyöt, ver­hot ja lukuvalot.

   3. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: Kyl­lä hyvälaa­tuiset bus­sit pystyy yhdis­tymään yhteis­tar­if­fi­in ja tilaa­ja-tuot­ta­ja­malli­in. Nyky­isin ei asete­ta bus­seille mui­ta vaa­timuk­sia kuin tiet­ty istu­in­paikkamäärä ja tiet­ty päästö­ta­so, jol­loin bussien kan­nat­taa olla DDR-ryskyt­tim­iä, mut­ta esimerkik­si Tukhol­mas­sa useim­mil­la bus­sil­in­joil­la on vaa­timuk­se­na pehmeät penkit, tur­vavyöt, ver­hot ja lukuvalot.

    Nykyiset HSL-alueen bus­sit ovat parem­mat kuin HKL:n “siniset saal­is­ta­jat” kul­taisel­la 70-luvul­la. Kaikissa on pehmeät penkit ainakin. Tum­men­netut lasit aja­vat saman asian kuin ver­hot. Se mitä kuvaat ovat pitkän matkan lin­jure­i­ta, sel­l­aisia näkee yksi­ty­is­ten bus­siy­htiöi­den ajamil­la Hki-Vihti, ‑Nur­mi­jävi tai ‑Tuusu­la lin­joil­la. Niil­lä saa matkus­taa myös seu­tulip­ul­la HSL:n sisäl­lä. Val­i­tat­tavasti minä lyön aina pääni hat­tuhyl­lyyn kun istun tai nousen paikaltani.

   4. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: Nyky­isin ei asete­ta bus­seille mui­ta vaa­timuk­sia kuin tiet­ty istu­in­paikkamäärä ja tiet­ty päästö­ta­so, jol­loin bussien kan­nat­taa olla DDR-ryskyt­tim­iä, mut­ta esimerkik­si Tukhol­mas­sa useim­mil­la bus­sil­in­joil­la on vaa­timuk­se­na pehmeät penkit, tur­vavyöt, ver­hot ja lukuvalot.

    Suomes­sa ei ole bus­seis­sa tur­vavyö pakkoa matkus­ta­jille joten tämäkin on lain­mukaista ettei bus­seis­sa ole tur­vavyö­pakkoa. Mitä tulee pehmeisi­in penkkei­hin niin Åber­gin lin­jan bus­seis­sa on pehmäet penkit.Mikä on DDR-ryskyt­tin on jo ter­minä outo kos­ka HSL:n nykyisetkään bus­sit eivät ole tietääk­seni itäsak­salaisia?! Olen matkus­tanut itse Wienin julkisen liiken­teen bus­seil­la ja koke­muk­sen voin sanoa että bussien taso on HSL:n liiken­nöit­si­jöil­lä parem­mat kuin Wienin. Esim USB latu­rit puut­tuvat Wienin bus­seista kokon­aan joi­ta HSL bus­seis­sa on.

   5. QTC: Bussien laadut­to­muus ihme­tyt­tää. Muutin tuoreena teekka­ri­na v. 1977 Vaasas­ta Otaniemeen. Ensim­mäistä ker­taa elämässäni käytin paikallis­busse­ja. Espoon bus­seis­sa oli pehmuste­tut kan­gaspäällysteiset istuimet ja ikku­naver­hot. Muu­ta­man vuo­den kulut­tua jouduin tutus­tu­maan HKL:n kalus­toon. Ne oli­vat kuin kuvitelmieni DDR:sta (en ole käynyt). Tämän perus­teel­la muo­dostin ensim­mäisen mieliku­vani espoolais­ten ja helsinkiläis­ten eroista. ”Jedem das Seine”, kuten Nokia tietämät­tömyyt­tään het­ken kän­nyköitään Sak­sas­sa mainosti.

    Oliko kyeessä Wes­t­endin Lin­ja jol­la ajoit 1977 Otaniemestä? Se on valitet­tavasti konkurssis­sa ja kyl­lä se on bus­sit oli­vat hyviä. HSL ei omista bus­siy­htiötä vaan se ostaa vuorot yksty­isiltä. En tiedä ovatko bus­sit DDR tasoa kos­ka olen liikkun­tu Wienis­sä viimek­si 3 vuot­ta sit­ten erit­täin van­hoil­la ja pomp­pivil­la bus­seil­la. HSL:n sopimus liiken­nöi­tisöil­lä on parem­paa kalus­toa kuin Wienin julkaisen liiken­teen yhtiöl­lä (Wiener Linien)

  2. J. Kaasalainen:
   Helsin­gin keskus­tan ”vetovoimaan” vaikut­taa var­maankin myös se, ettei keskus­taan (enää) pääse kovin hel­posti sen parem­min henkilöau­tol­la kuin julkisel­la liiken­teel­läkään. Suo­ria bus­sil­in­jo­ja on vähen­net­ty ilmeisen radikaal­isti ja sen lisäk­si bus­sit ovat nyky­isin täri­se­viä, nykiviä, ahtai­ta, kovapenkkisiä ja hai­se­via romu­ja riip­pumat­ta niiden iästä. Joukkoli­ikenne on muutenkin viime vuosi­na jäänyt enem­män ja enem­män jäl­keen siitä, mitä (ainakin ”ostovoimaiset”) ihmiset ajat­tel­e­vat hyvästä palvelus­ta. Asi­akas on siel­lä lähtöko­htais­es­ti ongel­ma ja ansait­see tul­la kohdel­luk­si huonos­ti, ainakin joukkoli­iken­teen jär­jestäjän mielestä, mitä ilmeisimmin.

   Autoilun han­kalu­ut­ta Keskus­tas­sa syytetään yleen­sä tästä mut­ta onko se oikeutet­tua ja todel­lisu­ut­ta? Osmo Soin­in­vaara voi ottaa kan­taa autoilun ase­maan Helsin­gin Keskus­tas­sa kun sinne liikkuu yleen­sä enem­män ihmisiä julk­sil­la kuin yksi­ty­isil­lä autoil­la. Minus­ta todel­li­nen syy on se että samat liik­keet jot­ka ovat Keskus­tas­sa ovat myös nykyään lähiöis­sä. Vielä 20 vuot­ta sit­ten Keskus­tan lisäk­si samo­ja liikeitä oli vain Itäkeskuk­ses­sa ja juuri avau­tuneessa Jum­bossa. Nyt niitä on Sel­l­os­sa, Isos­sa Ome­nas­sa, Jum­bossa, Kaar­nas­sa, Entresse‎ssä, Ain­oas­sa, Eas­t­on Helsingis­sä, Triplas­sa ja Kaup­pakeskus Ruoholahdessa.

 5. Niin­pä. Itse olen Joen­su­us­sa äänestänyt lom­pakol­la ajat sit­ten pysäköi­den mar­ketin pihaan vai­vat­tomasti ilman kustannuksia.

  Kaup­pakadon olen huo­man­nut mon­en kaupun­gin käve­lykeskus­tas­sa. Fil­lar­il­la on kätevää kuska­ta tavarat.

 6. Juu pankkisali­it vain kirp­putor­eik­si ja kierrätyskeskukseiksi.tulee ne 90-luvun alun tapah­tu­mat mieleen.

 7. 1970-luvul­la vaate­tus­li­ik­keet oli­vat Kaisaniemenkadul­la. Nyt siel­lä ei näy ole­van mitään. Mis­tä tämä pois siir­tymi­nen johtunee?

  1. Tim­oT:
   1970-luvul­la vaate­tus­li­ik­keet oli­vat Kaisaniemenkadul­la. Nyt siel­lä ei näy ole­van mitään. Mis­tä tämä pois siir­tymi­nen johtunee?

   Ainakin se oli ikävä paik­ka asioi­da, kun bus­sit ja muu liikenne jyrä­sivät kapeas­sa katukuilus­sa. Metron tulo vähen­si liiken­net­tä, mut­ta edelleen se on kovaa. Forum ja Kamp­pikeskus ovat paljon mukavampia kau­pas­ta toiseen kiertävälle, samoin Alek­si lev­eine jalkakäytävineen.

  2. Kaupun­gin pain­opiste siir­tyi itäänpäin. 

   On jär­jetön­tä, että kaisaniemenkadul­la on edelleen muku­lakivet. Rautatiease­mal­ta lähetvät bus­sit kaik­ki menevät tuon kaisaniemenkadun läpi. Kun seisot yliopis­ton raitio­vaunupysäkil­lä keskel­lä kat­ua voit tun­tea liiken­teen aiheut­ta­man tuti­nan jalois­sasi. Ei se voi olla hyvää alla ole­valle metroase­malle, kadun raken­nuk­sille tai bus­seille. Tärinä aiheut­taa myös kauhean metelin ja epämielyt­tävän tärk­inän käveli­jöille. Ei ihmekkään ‚että kau­pat on kaikon­neen pois sieltä

   1. mar­tin:
    Kaupun­gin pain­opiste siir­tyi itäänpäin. 

    On jär­jetön­tä, että kaisaniemenkadul­la on edelleen muku­lakivet. Rautatiease­mal­ta lähetvät bus­sit kaik­ki menevät tuon kaisaniemenkadun läpi. Kun seisot yliopis­ton raitio­vaunupysäkil­lä keskel­lä kat­ua voit tun­tea liiken­teen aiheut­ta­man tuti­nan jalois­sasi. Ei se voi olla hyvää alla ole­valle metroase­malle, kadun raken­nuk­sille tai bus­seille. Tärinä aiheut­taa myös kauhean metelin ja epämielyt­tävän tärk­inän käveli­jöille. Ei ihmekkään ‚että kau­pat on kaikon­neen pois sieltä

    Tuskin muku­lakivet vaikut­ti­vat siihen että kaup­po­ja on lopet­tanut juuri muku­lakivien takia vaan toden­näköis­es­ti ihan muista syistä. Joi­ta voisi kyl­lä tarkem­min täsmentää.Verkkokaupan ja ulko­mais­ten liikkei­den kil­pailun kautta.

 8. Ajelin ensim­mäistä ker­taa Triplaan viime lauan­taina. En ihmettele, että keskus­ta kuolee. Triplas­sa on mak­su­ton pysäköin­ti, läm­mintä, kuiv­aa, kaik­ki tarvit­ta­va pienen käve­lyn päässä.
  Keskus­tas­sa on kiva käy­dä muu­ta­mana hyvänä kesäpäivänä. Muu­ta syytä men­nä sinne ei enää ole kuin teat­ter­it ja museot (tois­taisek­si). Kiin­nos­tavia ruoka­paikko­ja löy­tyy jo lähiöistäkin, hel­posti tavoitet­tavis­sa autol­la ja yleen­sä mak­su­ton pysäköinti.

  1. Jalo­nen: Ajelin ensim­mäistä ker­taa Triplaan viime lauan­taina. En ihmettele, että keskus­ta kuolee. Triplas­sa on mak­su­ton pysäköin­ti, läm­mintä, kuiv­aa, kaik­ki tarvit­ta­va pienen käve­lyn päässä. 

   Oliko sul­la tapana aikaisem­min sit­ten ajel­la Stock­an parkki­hal­li­in aikaisem­min? Mis­sä muuten luulet 15000 jätkäsaare­laisen shop­pail­e­van? Kätevästi autol­la Triplas­sa tai Jum­bossa? Entä kun Her­ne­saaren uudet käm­pät valmis­tu­vat? Jätkäsaaren ja Her­ne­saaren yhteen­las­ket­tu asukas­määrän lisäys tulee ole­maan käsit­tääk­seni läh­es 25000 asukas­ta, kun­han kum­matkin alueet ovat valmiita.

   Suurin keskus­tan liiketilo­jen men­estys­tä rajoit­ta­va tek­i­jä on kaavoitusvi­ras­to, joka kieltää rak­en­ta­mas­ta asun­to­ja sinne mis­tä ihmiset niitä halu­a­vat ostaa. Voi olla, että se on oikea ratkaisu, mut­ta kat­e­gori­nen ylöspäin rak­en­tamisen kiel­to Helsin­gin niemel­lä kyl­lä hidas­taa asi­akas­määrien kasvua kesku­tan liikkeissä.

   Neliöhin­noista voi päätel­lä, että ihmiset muut­ta­vat lähiöön lähin­nä kos­ka keskus­taan ei mah­du / ole varaa muuttaa.

   1. Sepi: Oliko sul­la tapana aikaisem­min sit­ten ajel­la Stock­an parkki­hal­li­in aikaisem­min? Mis­sä muuten luulet 15000 jätkäsaare­laisen shop­pail­e­van? Kätevästi autol­la Triplas­sa tai Jum­bossa? Entä kun Her­ne­saaren uudet käm­pät valmis­tu­vat? Jätkäsaaren ja Her­ne­saaren yhteen­las­ket­tu asukas­määrän lisäys tulee ole­maan käsit­tääk­seni läh­es 25000 asukas­ta, kun­han kum­matkin alueet ovat valmiita.

    Suurin keskus­tan liiketilo­jen men­estys­tä rajoit­ta­va tek­i­jä on kaavoitusvi­ras­to, joka kieltää rak­en­ta­mas­ta asun­to­ja sinne mis­tä ihmiset niitä halu­a­vat ostaa. Voi olla, että se on oikea ratkaisu, mut­ta kat­e­gori­nen ylöspäin rak­en­tamisen kiel­to Helsin­gin niemel­lä kyl­lä hidas­taa asi­akas­määrien kasvua kesku­tan liikkeissä.

    Neliöhin­noista voi päätel­lä, että ihmiset muut­ta­vat lähiöön lähin­nä kos­ka keskus­taan ei mah­du / ole varaa muuttaa.

    Ei pil­ven­pi­irtäjät ole mikään asun­to­jen neliöhin­to­ja pudot­ta­va ratkaisu. Raken­nusy­htiöt ovast toden­neet että talon korkeus kor­reloi neliöhin­to­jen kanssa. Mis­sä maas­sa pil­ven­pi­irtäjät ovat laske­neet asun­to­jen hin­to­ja. Man­hat­tan ja Lon­toon pil­ven­pi­irtäjis­sä aika kovat yhtiö­vastik­keet. Jos­sain kir­joituk­ses­sa todet­ti­in että ain­oa keino Helsin­gin vuokrien alen­tamiseen on slum­mi­ut­ta­mi­nen. Jätkäsaari ja kalasa­ta­ma ovat arkkite­htu­uril­taan rak­en­ta­jave­toisel­la arkkite­htu­uril­laan (mik­si kaupun­ki ei ota suun­nit­telu­vas­tu­u­ta, vaik­ka suun­nit­telu­un kaik­ki resurssit) tältä osin ghettotumassa.

   2. Me shop­pail­laan Ruo­ho­lahdessa hyvässä mar­ketis­sa ja käy­dään Punavuoren puti­ikeis­sa ta Teuras­ta­mol­la ja metrol­la Espoon kaup­pakeskuk­ses­sa. Mon­et tilauk­set tulee lähiposti­in. Ja lid­likin meil­lä on. Keskus­ta on kaukana ja tarpeeton

  2. Jalo­nen:
   Ajelin ensim­mäistä ker­taa Triplaan viime lauan­taina. En ihmettele, että keskus­ta kuolee. Triplas­sa on mak­su­ton pysäköin­ti, läm­mintä, kuiv­aa, kaik­ki tarvit­ta­va pienen käve­lyn päässä.
   Keskus­tas­sa on kiva käy­dä muu­ta­mana hyvänä kesäpäivänä.Muuta syytä men­nä sinne ei enää ole kuin teat­ter­it ja museot (tois­taisek­si). Kiin­nos­tavia ruoka­paikko­ja löy­tyy jo lähiöistäkin, hel­posti tavoitet­tavis­sa autol­la ja yleen­sä mak­su­ton pysäköinti.

   Tripla kyl­lä muut­taa Helsin­gin keskus­tas­sa asioin­tia kos­ka Pasi­las­ta ei enää tarvitse men­nä junal­la tai ratikalla keskus­taan asti lähikaup­paan. Triplas­ta saat kaiken ja sieltä pääsee suo­raan lai­tureille kaupoista.

   Toki Helsin­gin keskus­tan museot ja teat­ter­it ovat edelleen kysyt­tyjä paikko­ja. Viime kesänä museot oli­vat auki ja sinne oli jonoa muun muas­sa Amos Rexi­in. Toiv­ot­tavasti teat­ter­it aukenevat tämän vuo­den syksyl­lä. Viimek­si kävin teat­teris­sa helmiku­us­sa 2020 ja se oli Helsin­gin kaupung­inteat­teri. Esplanadil­la oli viime kesäl­lä myös vilkas katu elämää. Toki Keskus­ta on edelleen muka­va paik­ka käy­dä mut­ta ei sinne tarvitse käy­dä ä enää pelkästään ostosten takia mikäli on pakko kos­ka samo­ja tuot­tei­ta saat lähiöi­den ostoskeskuk­sista ja parem­mal­la hin­nal­la kuin esim van­has­ta Herkus­ta. Toki kaup­pa­hal­lit ovat edelelleen ole­mas­sa ja niiden palvelu on myös suh­teel­lisin hyvä tasoista.

   1. Rahul Somani:

    Toki Helsin­gin keskus­tan museot ja teat­ter­it ovat edelleen kysyt­tyjä paikko­ja. Viime kesänä museot oli­vat auki ja sinne oli jonoa muun muas­sa Amos Rexi­in. Toiv­ot­tavasti teat­ter­it aukenevat tämän vuo­den syksyl­lä. Viimek­si kävin teat­teris­sa helmiku­us­sa 2020 ja se oli Helsin­gin kaupunginteatteri.

    Teat­terei­den net­tilähetyk­set ovat kerän­neet ennä­ty­syleisöjä. Kivem­pi kat­sel­la näytök­siä ruudul­ta, kun näkee hyvin ja voi syödä pop cor­nia mui­ta häir­it­semät­tä kuin käyt­täen aikaa matkus­tamiseen teat­teri­in ja koit­taen sit­ten nähdä jotain teat­terin sisäl­lä kaukaa takariveistä. Veikkaan, että se jää pysyväk­si asianti­lak­si, että moni halu­aa kat­soa teat­ter­inäytök­set ruudul­ta, eikä teat­teris­sa. Aiem­min vain tar­jon­ta puut­tui, niin kysyn­täkään ei päässyt realistoitumaan

   2. niin: Teat­terei­den net­tilähetyk­set ovat kerän­neet ennä­ty­syleisöjä. Kivem­pi kat­sel­la näytök­siä ruudul­ta, kun näkee hyvin ja voi syödä pop cor­nia mui­ta häir­it­semät­tä kuin käyt­täen aikaa matkus­tamiseen teat­teri­in ja koit­taen sit­ten nähdä jotain teat­terin sisäl­lä kaukaa takariveistä. Veikkaan, että se jää pysyväk­si asianti­lak­si, että moni halu­aa kat­soa teat­ter­inäytök­set ruudul­ta, eikä teat­teris­sa. Aiem­min vain tar­jon­ta puut­tui, niin kysyn­täkään ei päässyt realistoitumaan

    Tarkoitinkin tässä kohtaa näyt­tämöteat­tere­i­ta enkä eloku­vateat­tere­i­ta . Helsinki­in tulee bus­si laskeit­tain ihmisiä myös pääkaupunkiseudun ulkop­uolelta nimeno­maan Kansal­listeat­teri­in ja Helsin­gin kaupung­inteat­teri­in kat­so­maan esi­tyk­siä. Itsekin kat­son eloku­via kotona ja käyn har­voin enää fyy­sis­es­ti eloku­vis­sa mut­ta näytösteat­terei­den näytök­sis­sä käyn usein mikäli lip­pu­ja saa. Uskon että näyt­tämöteat­ter­it saa­vat taas yleisön­sä ja niis­sä on toisen­lainen kon­speti kuin elokuvateattereissa.

 9. “Tör­mäsin yllät­tävään syy­hyn, mik­si vuokranan­ta­jat viivyt­televät omak­si tap­piok­seen vuokrien alen­nus­ta. Lyhyel­lä aikavälil­lä toimi­van johdon kan­nat­taa pitää liiketi­laa tyhjil­lään sen sijaan, että tun­nus­taa tosi­asi­at ja las­kee vuokraa. Tun­nus­taes­saan tosi­asi­at joutuu tun­nus­ta­maan myös sen, että liiketi­lan arvo on alen­tunut. Sehän on ennuste­tun tulovir­ran nyk­yar­vo. Jos alen­nat vuokraa 10 000 eurol­la kuus­sa, joudut alaskir­jaa­maan liiketi­lan arvoa par­il­la miljoon­al­la eurol­la. Yhden vuo­den tilin­päätös näyt­tää kau­ni­im­mal­ta, jos sitä puut­tuu vain 120 000 euroa vuokrat­u­lo­ja sen sijaan, että siinä on kah­den miljoo­nan euron alaskir­jaus. Alaskir­jauk­sel­la saat­taa olla ikävä vaiku­tus johdon bonuksiin.

  Eikö tilin­tarkas­ta­jan pitäisi vaa­tia alaskir­jaus­ta, jos liiketi­laa ei saa vuokratuk­si pyy­detyl­lä hin­nal­la? Entä omis­ta­jat? Hehän tässä vitkut­telus­sa häviävät.”

  Asia on juuri noin. Joskus jonkin ver­ran kiin­teistösi­joi­tusy­htiöi­den talouteen tutus­tuneena voisin tode­ta, että tilin­tarkas­ta­ja on yleen­sä väärä taho asi­as­ta syytet­täväk­si. Johto esit­tää yleen­sä kiin­teistöarvioit­si­jan anta­man arvion tosit­teek­si kir­jan­pitoon, ja tilin­tarkas­ta­ja tarkas­taa vain, että kir­jan­pitoar­vo ei ylitä sitä arvoa. Omis­ta­jat puolestaan eivät yleen­sä edes tiedä yksit­täis­ten kiin­teistö­jen vuokran­lasku­paineista ennen kuin tilat ovat jo tyhjiä ja tulot laske­neet taloudel­li­sis­sa tun­nus­lu­vuis­sa, eli vas­ta jälkikä­teen, joten he eivät voi puut­tua asi­aan. Kiin­ti­estöarvion laati­jat suh­teessa johtoon ovat se taho, joka herät­tää paljon kysymyk­siä. Kiin­teistöarvioit­si­joil­ta saa tilat­tua tosit­teek­si kir­jan­pitoon ihan sel­l­aisia lap­pu­ja kuin halu­aa, kun kysyy riit­tävän mon­elta, ja kun sen lapun tilaa­ja antaa sel­l­aiset tiedot arvion laa­timisen poh­jak­si kuin halu­aa. Johto voi pestä käten­sä vetoa­mal­la kiin­teistöarvioi­jaan, arvioi­ja voi pestä käten­sä vetoa­mal­la lähtöti­etoi­hin ja oikeu­teen­sa käyt­tää hark­in­taa, omis­ta­jat voivat vedo­ta tiedon puut­teeseen ja tilin­tarkas­ta­ja voi vedo­ta siihen, että hän on talousasiantun­ti­ja, eikä osaa arvioi­da itse kiin­teistö­jen arvoja.

  Tuot­toar­vope­rus­tainen arvon­määri­tyk­ses­sa asia menee kuitenkin siis juuri niin kuin Soin­in­vaara edel­lä tote­si, eli jos vuokria menee laske­maan, tuot­toar­voa alen­netaan. Jos tila jää tyhjäk­si, ja johto halu­aa pitää arvon ennal­laan tai jopa korot­taa sitä, se alkaa teet­tää tyhjille jääneeseen tilaan remont­tia. Remon­tis­sa ole­via kohtei­ta kun ei las­ke­ta taloudel­liseen käyt­töas­teeseen, ja niiden arvon­määri­tys­tä ei tehdä sen het­kisen vuokratuo­ton pohjalta.

 10. Uusia kaup­pakeskuk­sia on valmis­tunut Aleksin kil­pail­i­joik­si, kuten Tripla ja Redi. Van­hat kil­pail­i­jat kirivät, Itis ja Hert­si idässä, Iso Ome­na län­nessä ja Jum­bo pohjoisem­pana. Näis­sä on samat liik­keet kuin Alek­sil­lakin, joten mik­si tul­la keskus­taan? Asi­akkai­ta kun on vain rajalli­nen määrä. Joku häviää. Ehkä Aleksin aika on ohi.

 11. Aleksin “elin­voima” on mie­lenki­in­toinen kysymys. Kuten Tim­oT ansiokkaasti huo­maa, kaupun­ki elää ajas­sa. Ihmisvir­to­jen liik­keet muut­tuvat. Kaisanie­mi tun­tuu nykyään vähän syr­jäiseltä, vaik­ka vielä 90-luvul­la sen ase­ma tun­tui vas­taa­van nykya­jan Kamppia. 

  Vaan syn­tyykö lisää elin­voimaa alen­ta­mal­la vuokria?

  Kyl­lä ja ei. Keskus­tan asun­to­jen ja toimis­toti­lan vuokranalen­nuk­sil­la ei liene juuri merk­i­tys­tä. Keskus­tan asun­toi­hin riit­tää halukkai­ta. Toimis­ton “elin­voimaa lisäävä vaiku­tus” on suun­nilleen sama, majaili­pa kont­toris­sa sit­ten start­up-maail­man kovin pöhinäyri­tys tai per­in­teikäs tili­toimis­to. Katuku­vas­ta ei huo­maa, vaik­ka puo­let toimis­to­talon ker­roksista olisi tyhjillään.

  Tyhjyyt­tään kumi­se­vi­in katu­ta­son liiketiloi­hin vuokranalen­nus kuitenkin puree. Yrit­täjät opti­moi­vat tilakus­tan­nuk­sia, ja kiin­tei­den kulu­jen alit­taes­sa tietyn pis­teen kivi­jal­ka­li­ike­toimin­nas­ta tulee kan­nat­tavaa. Toinen vai­h­toe­hto olisi pilkkoa tilo­ja pienem­mik­si. On usein helpom­pi löytää vuokralaisia use­am­paan pie­neen tilaan kuin kak­sik­er­roksiseen show­roomi­in. Tämän­hetk­istä tilan­net­ta ei liioin helpota se, että Aleksin var­ren kont­tor­eis­sa ollaan oltu vuo­den ver­ran etätöis­sä. Asi­akkaat yksinker­tais­es­ti puuttuvat.

  Kuriosi­teet­ti­na lopuk­si: Tutk­i­ja man­ageer­aa sivuhom­mi­naan erään kan­takaupungis­sa sijait­se­van taloy­htiön kivi­jal­ka­li­iketilo­ja. Use­ampi liiketiloista tyh­jeni koron­avuo­den keväänä. Uusia vuokralaisia ei löy­tynyt van­hal­la vuokral­la: 9kk ja nol­la yhtey­de­not­toa. Päädyin laske­maan vuokraa 30% ja tavoit­tele­maan lyhyt­tä vuokra­sopimus­ta. Irti­sanomi­nen puolin ja toisin onnis­tuu 12kk vuokra­suh­teen jälkeen.

  Yhden viikon ja lukuis­ten kiin­nos­tunei­den jäl­keen kaikissa tyhjis­sä tilois­sa aloit­ti­vat uudet vuokralaiset.

 12. Ovat­pa kaik­ki “tietäjät” hert­taisen samaa mieltä siitä, että Alek­sista ei ole enää kaup­pa­paikak­si. Huo­maut­taisin, että myös kaup­pakeskuk­sis­sa oli jo ennen koron­aa paljon tyhjää ja suuria pet­tymyk­siä. Kun ajaa Man­ner­heim­inti­etä, on monis­sa liike­huoneis­tois­sa nyt kyltit. 

  Kau­pan tilaa on yksinker­tais­es­ti raken­net­tu liikaa ja samaan aikaan korona on vähen­tänyt kysyn­tää. Kuten Ode sanoo, tilanne hakeu­tuu uuteen tas­apain­opis­teeseen. Nyt kaupun­gin pitäisi lait­taa jäitä hat­tuun ja kaavoituk­sen keskit­tyä jok­sikin aikaa asuntoihin.

  1. Krtek:
   Ovat­pa kaik­ki ”tietäjät” hert­taisen samaa mieltä siitä, että Alek­sista ei ole enää kaup­pa­paikak­si. Huo­maut­taisin, että myös kaup­pakeskuk­sis­sa oli jo ennen koron­aa paljon tyhjää ja suuria pet­tymyk­siä. Kun ajaa Man­ner­heim­inti­etä, on monis­sa liike­huoneis­tois­sa nyt kyltit. 

   Kau­pan tilaa on yksinker­tais­es­ti raken­net­tu liikaa ja samaan aikaan korona on vähen­tänyt kysyn­tää. Kuten Ode sanoo, tilanne hakeu­tuu uuteen tas­apain­opis­teeseen. Nyt kaupun­gin pitäisi lait­taa jäitä hat­tuun ja kaavoituk­sen keskit­tyä jok­sikin aikaa asuntoihin.

   Kyl­lä viime kevääl­lä mon­es­sa kaup­pakeskuk­sesa oli hil­jaista mut­ta eloku­us­sa niihin tuli taas asi­akkaat. Kävin esim tänään Isos­sa Omenssa ostok­sil­la ja kyl­lä siel­lä oli asi­akkai­ta. Ei niin paljon kuin ennen pan­demi­aa mut­ta oli paljo enem­män kuin viime vuo­den kevääl­lä (maalis-huhtiku­us­sa) . Toki suuri­mal­la osal­la oli mask­it. Moni liike­huoneis­to lopet­taa myös kun jatka­jaa ei ole ja myyn­ti on siir­tynyt verkkoon.,

 13. Mietin, kos­ka olen viimek­si läht­enyt täältä Espoos­ta ostok­sille Helsin­gin keskus­taan. Taisi olla toukoku­us­sa 2017. Toki olen ostanut muu­ta­man ker­ran jotain Helsin­gin keskus­tan liikkeistä sen jäl­keenkin, mut­ta sil­loin kysymyk­sessä on ollut muus­ta syys­tä Helsin­gin keskus­tas­sa tehty käyn­ti, jon­ka yhtey­dessä olen sit­ten käynyt nopeasti osta­mas­sa jotain, kun nyt ker­ran sat­u­in jo ole­maan siellä.

  En vain näe mitään syytä lähteä ostok­sille Helsin­gin keskus­taan, kun suun­nilleen samat liik­keet tai ainakin samo­ja asioi­ta myyvät liik­keet löy­tyvät myös selvästi lähempää joko Isos­ta Ome­nas­ta, Tapi­o­las­ta tai molem­mista. Lisäk­si vähänkin ikävämäl­lä sääl­lä on mukavem­paa tehdä ostok­sia kaup­pakeskuk­ses­sa, jos­sa voi liikkua koko ajan sisätilois­sa. Ain­oat liikket, joiden takia voin vielä ajatel­la vaivau­tu­vani lähtemään ostok­sille Helsin­gin keskus­taan ovat Espan Halo­nen ja Aka­teem­i­nen Kirjakauppa.

  1. Ymmär­retäänkö siel­lä Espoos­sa, että Helsingis­sä itsessään asuu 650 000 asukas­ta ja näistä joko kan­takaupungis­sa tai hyvien­li­iken­ney­htek­sien päässä kan­takaupungista enem­män kuin on Espoos­sa asukkaita.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Ymmär­retäänkö siel­lä Espoos­sa, että Helsingis­sä itsessään asuu 650 000 asukas­ta ja näistä joko kan­takaupungis­sa tai hyvien­li­iken­ney­htek­sien päässä kan­takaupungista enem­män kuin on Espoos­sa asukkaita.

    Unodin viestäsi maini­tan yhden olen­naisen jutun: sen, miten tilanne on muut­tunut viimeisen reilun 20 vuo­den aikana. Vielä 1990-luvul­la lähdin nimeno­maan Helsin­gin keskus­taan läh­es aina, kun halusin ostaa jotain ruokaa tai ves­s­apa­pe­ria kum­mem­paa — nyky­isin enää vain parin vuo­den välein.
    Aika monel­la helsinkiläisel­läkin on jokin iso ostoskeskus vähin­tään yhtä hyvien yhteyk­sien päässä kuin Helsin­gin keskusta.

   2. Kepa: Unodin viestäsi maini­tan yhden olen­naisen jutun: sen, miten tilanne on muut­tunut viimeisen reilun 20 vuo­den aikana. Vielä 1990-luvul­la lähdin nimeno­maan Helsin­gin keskus­taan läh­es aina, kun halusin ostaa jotain ruokaa tai ves­s­apa­pe­ria kum­mem­paa – nyky­isin enää vain parin vuo­den välein.
    Aika monel­la helsinkiläisel­läkin on jokin iso ostoskeskus vähin­tään yhtä hyvien yhteyk­sien päässä kuin Helsin­gin keskusta.

    Osit­tain ulkop­uolise­na (isäni on muut­tanut Suomeen 1984 Yhdys­val­loista) ja voin tode­ta että muis­tan sen ajat kun Itäkeskus ja Helsin­gin keskus­ta oli ain­oat paikat käy­dä pääkaupunkiseudul­la ostok­sil­la. Lähiöis­sä oli vain ruokakau­pat. Tämä on iso muu­tos ja sik­si ostosten teko on siir­tynyt lähiöhin. Ei ole pakko tul­la Helsin­gin kan­takaupunki­in tai men­nä Itäkeskukseen.

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Ymmär­retäänkö siel­lä Espoos­sa, että Helsingis­sä itsessään asuu 650 000 asukas­ta ja näistä joko kan­takaupungis­sa tai hyvien­li­iken­ney­htek­sien päässä kan­takaupungista enem­män kuin on Espoos­sa asukkaita. 

    Minä (espoolaise­na) ymmär­rän, mut­ta kun on niitä kun­ta­lais­tovere­i­ta jot­ka ovat sitä mieltä että yksi espoolainen vas­taa kah­ta helsinkiläistä.

   4. Osmo Soin­in­vaara:
    Ymmär­retäänkö siel­lä Espoos­sa, että Helsingis­sä itsessään asuu 650 000 asukas­ta ja näistä joko kan­takaupungis­sa tai hyvien­li­iken­ney­htek­sien päässä kan­takaupungista enem­män kuin on Espoos­sa asukkaita.

    Toki tämä on asia joka on edelleen reaali­teet­ti mut­ta sekin on reaali­teet­ti että samo­ja kaup­po­ja löy­tyy myös Helsin­gin lähiöistä kuin Helsin­gin kan­takaupungis­sa. Vielä 20 vuot­ta sit­ten tila­nen oli toinen kun kan­takaupun­gin sijas­ta Itäkeskus oli ain­oa iso kaup­pakeskus jos­sa oli kyseisiä liikkeitä. Espoon tar­jon­ta on kas­vanut kovasti. Helsin­gin lähiöi­hin on myös tul­lut uusia kaup­pakeskuk­sia. Toki ymmär­rän että kan­takaupungis­sa asuu paljon ihmisiä joille kan­takaupun­gin liik­keet ovat lähikaup­po­ja. Pasi­la on esimerkik­si saanut uuden lähikau­pan nimeltään Tripl joka palvelee myös Meilah­den ja Munkkiniemen ja Vallil­lan asukkaita

   5. No, kun asun Punavuores­sa, nyky­isin min­un ei tarvitse vaivau­tua akselille Stock­man-Alek­si kuten 10–15 v sitten. 

    Syyt:
    Nettikauppa
    Kamp­pi, samal­la kun käyn bus­sil­la muualla
    Tripla, samal­la kun käyn junal­la muualla
    Lähi­mar­ket­tien paran­tunut ruokatar­jon­ta, kaikkea saan muualta.
    Ruoholahti

    En tarvitse entis­es­tä keskus­tas­ta mitään ja ajan viet­teen vuok­si en luuhaa kaupoissa. 

    Tuleeko Alek­sista baarikatu? Vai mitä? Kaup­pakatu­na se on jo kuol­lut eikä hal­pa vuokrakaan auta jos kysyn­tää ei ole

   6. I joi:
    No, kun asun Punavuores­sa, nyky­isin min­un ei tarvitse vaivau­tua akselille Stock­man-Alek­si kuten 10–15 v sitten. 

    Syyt:
    Nettikauppa
    Kamp­pi, samal­la kun käyn bus­sil­la muualla
    Tripla, samal­la kun käyn junal­la muualla
    Lähi­mar­ket­tien paran­tunut ruokatar­jon­ta, kaikkea saan muualta.
    Ruoholahti

    En tarvitse entis­es­tä keskus­tas­ta mitään ja ajan viet­teen vuok­si en luuhaa kaupoissa. 

    Tuleeko Alek­sista baarikatu? Vai mitä? Kaup­pakatu­na se on jo kuol­lut eikä hal­pa vuokrakaan auta jos kysyn­tää ei ole

    Tuo Punavuoren tren­di esimerik­ki on todel­lisu­udessa se yksi syy mik­si Alek­si on menet­tänyt merk­i­tyk­sen­sä kos­ka pien­ten liikkei­den ja kahviloiden määrä lisään­tyy asuinalueis­sa kuten Punavuores­sa. Myös Tripla lisää pasi­lalais­ten lähios­tok­sia kun Keskus­taan ei tarvitse men­nä Pasi­las­ta ratikalla tai junal­la. Voi men­nä Triplaan. Tri­plan etu on se että se on sen ver­ran laa­ja että se yltyy Län­si-Pasi­las­ta Itä-Pasilaan.

 14. Jeps, Espoos­sa ei tosi­aan ymmär­retä, että Helsingis­sä asuu hur­jasti enem­män ihmisiä. Minus­ta on vain hyvä, että Espooseenkin on saatu kivo­ja paikko­ja, jois­sa he voivat asioi­da. Pääkaupunkiseu­tu kas­vaa ja ihmiset tarvit­se­vat uusia paikko­ja tehdä ostoksia. 

  Mitä tulee kiin­teistö­jen arvonalen­e­misen hyväksymiseen, on tosi­aan huono, jos eläkey­htiöt ovat näis­sä iso­ja omis­ta­jia. Ei sik­si, että eläkey­htiöt kär­si­sivät tap­pi­oi­ta vaan sik­si, että heil­lä on luul­tavasti aika hyvät istu­mal­i­hak­set tähän pok­eripeli­in, kun ei ole oikei­ta omis­ta­jia vah­ti­mas­sa johtoa eikä vas­tu­u­ta tarvitse kan­taa. Bonuk­set epäilemät­tä juoksevat.

  1. Pet­teri: Mitä tulee kiin­teistö­jen arvonalen­e­misen hyväksymiseen, on tosi­aan huono, jos eläkey­htiöt ovat näis­sä iso­ja omis­ta­jia. Ei sik­si, että eläkey­htiöt kär­si­sivät tap­pi­oi­ta vaan sik­si, että heil­lä on luul­tavasti aika hyvät istu­mal­i­hak­set tähän pok­eripeli­in, kun ei ole oikei­ta omis­ta­jia vah­ti­mas­sa johtoa eikä vas­tu­u­ta tarvitse kantaa

   Yksi­ty­ishenkilöt osaa­vat myös seisot­taa huoneis­to­ja tyhjil­lään eri­lai­sista syistä, ja välil­lä ilman että markki­noiden kehi­tys vaikut­taa asi­aan mil­lään taval­la… 😉 Iso­jen kiin­teistön­o­mis­ta­jien suh­teen arvonalen­e­ma on ikävää, jos ja kun arvon­nousu on jyvitet­ty valmi­ik­si jo tule­vienkin vuosien taseisiin.

  2. Pet­teri:
   Jeps, Espoos­sa ei tosi­aan ymmär­retä, että Helsingis­sä asuu hur­jasti enem­män ihmisiä. Minus­ta on vain hyvä, että Espooseenkin on saatu kivo­ja paikko­ja, jois­sa he voivat asioi­da. Pääkaupunkiseu­tu kas­vaa ja ihmiset tarvit­se­vat uusia paikko­ja tehdä ostoksia. 

   Kyl­lä Espoos­sa ymmär­retään että Helsingis­sä asuu paljon enem­män ihmisiä kuin Espoos­sa kos­ka muuten Helsin­ki ei olisi edelleen Suomen suurin kaupun­ki . Mös Helsin­gin lähiöi­hin on tul­lut uusia kaup­pakeskuk­sia joten niiden houkut­tele­vu­us on paljon suurem­pi vai­h­toe­hto kuin pelkästään kan­takaupun­gin ja Itäkeskuk­sen (Suomen van­hin toim­i­nas­sa ole­va kaup­pakeskus) liik­keet. Tämä on syy mik­si kan­takaupun­ki menet­tää asi­akkai­ta per­in­teis­ten liikkei­den kohdalla.Toki uusia liikkei­ta tulee koko ajan ja it kor­jaus palve­lut ovat hyvä esimerik­ki tästä ja pienet kahvilat.

 15. Ongel­ma on juuri se, että emme tarvitse enem­män kaup­po­ja vaan vähem­män. Lois­ta­va men­neisyys ei ole tule­vaisu­u­den men­estyk­sen tae. Kaup­pakatu­na Alek­si on men­nyt­tä. Mitä tilalle?

  1. Tom­Tom­Tom:
   Ongel­ma on juuri se, että emme tarvitse enem­män kaup­po­ja vaan vähem­män. Lois­ta­va men­neisyys ei ole tule­vaisu­u­den men­estyk­sen tae. Kaup­pakatu­na Alek­si on men­nyt­tä. Mitä tilalle?

   Kaik­ki van­hat Kaup­pakadut ovat kyl­lä menet­täneet lois­ton­sa kaudet. Toki vai­h­toe­hto­ja voisi olla se että Alek­sista muo­dos­tuu sel­l­ainen Kaup­pakatu kuin on muo­dos­tunut Avenue des Champs-Élysées’stä (Pari­i­sis­sa) tai Knights­bridgestä (Lon­toos­sa) jos­sa sijait­see kalli­imaat liikeet joi­hin ei ole monel­lakaan lon­toolaisil­la tai pari­isi­laisil­la varaa tehdä ostok­sia vaan niitä käyt­täväi­sivät vain rikkain osa. Kyl­lä muitakin kaup­pa­paikko­ja on Helsingis­sä kuin Alek­si mut­ta Alek­si on toki vanhin.

 16. Luulen että jatkos­sa Helsingis­sä men­nään Espoon malli­in, Keskus­ta ei ole keskus­ta lähiöis­sä eläville ja Helsin­ki koos­t­uu omista lähiöhelsingeistä. Enti­nen keskus­ta onkin muse­umdisc­trict tai bar dis­trict .…ja Espa on se kaupun­gin luxuryshoppingstreet. 

  Livet är lokalt — etä­työn myötä todel­la näin

  1. Joen­na:
   Enti­nen keskus­ta onkin muse­umdisc­trict tai bar dis­trict ….ja Espa on se kaupun­gin luxuryshoppingstreet. 

   Nuo ilmiö näkyy jo Espal­la nyt täl­läkin het­kel­lä. Kuin­ka monel­la taval­lisel­la helsinkiläisil­lä on varaa käy­dä Louis Vuit­tonin tai muis­sa muotili­ikeis­sä Espal­la ker­ran viikos­sa? Tuo tren­di on jo mon­en tun­netun kaup­pakadun kohta­lo muun muas­saa Pari­isin Avenue des Champs-Élysées’n ja Lon­toon Knights­brid­gen kohdalla.

   1. Rahul Somani: Nuo ilmiö näkyy jo Espal­la nyt täl­läkin het­kel­lä. Kuin­ka monel­la taval­lisel­la helsinkiläisil­lä on varaa käy­dä Louis Vuit­tonin tai muis­sa muotili­ikeis­sä Espal­la ker­ran viikossa?

    Kuin­ka moni ihmi­nen tarvit­see Louis Vuit­tonin tai muotili­ikkei­den tuot­tei­ta viikoittain?

   2. Mat­ti Ki: Kuin­ka moni ihmi­nen tarvit­see Louis Vuit­tonin tai muotili­ikkei­den tuot­tei­ta viikoittain?

    Kyl­lä niitäkin ihmisiä on paljon jot­ka käyvät ker­ran viikos­sa ostok­sil­la New Yorkin, Pari­isin, Lon­toon ja Milanon muoti­talois­sa jos­sa kulut­ta­vat kym­meniä­tuhan­sia ellei sato­jatuhan­sia euro­ja näi­den muotili­ikkei­den tuot­teisi­in. Heil­lä on siihen varaa kun tulot ovat miljardeissa.

  2. Joen­na:
   Luulen että jatkos­sa Helsingis­sä men­nään Espoon malli­in, Keskus­ta ei ole keskus­ta lähiöis­sä eläville ja Helsin­ki koos­t­uu omista lähiöhelsingeistä. Enti­nen keskus­ta onkin muse­umdisc­trict tai bar dis­trict ….ja Espa on se kaupun­gin luxuryshoppingstreet. 

   Livet är lokalt – etä­työn myötä todel­la näin

   Tämä näkyy selvästi kun teuras­ta­mon seudun lähialuet­ta raken­netaan. Paikalli­nen pöhinä riit­tää eikä keskus­ta ole kuuminta hot­tia siel­läpäin. Helsin­ki hajautuu

 17. Soin­in­vaara: “Kun vuokrat vähän maltil­lis­tu­vat, saamme keskus­taan mie­lenki­in­toisem­pia kaup­po­ja ja kapakoi­ta.” Niin var­maan tulee. Voisi kuitenkin toivoa, että tulisi myös jotain epäkau­pal­lisia tilo­ja. Myös alko­holin anniske­lu­tilo­ja lie­nee Helsingis­sä nykyään tarpeek­si. Ei ole tain­nut juot­toloiden edessä olla pitkään aikaan jono­ja edes nor­maali­aikana. (70-luvul­la jonotet­ti­in jopa Kaivopi­ha-nimiseen kapakkaan.) Vai olenko seu­ran­nut huonos­ti tilan­net­ta? Voisi­vatko­han nuo kapakat edes olla hiukan vähem­män juomis­in­ten­si­ivisiä paikko­ja? Ihmisil­lä on tavaraakin nurkissa HS-verkkole­hden mukaan liikaa. Olisiko tavaran jakelukanavi­akin jo tarpeek­si. Soin­in­vaara taitaa kuitenkin olla valitet­tavasti oike­as­sa. Paineet vuokranalen­nuk­si­in eivät vielä ole tarpeek­si kovat.

  1. Mikko Vuori­nen: Voisi kuitenkin toivoa, että tulisi myös jotain epäkau­pal­lisia tiloja.

   Muis­tan vielä, kun Lasi­palat­sis­sa oli Ale-pub ja paikan hen­ki jok­seenkin apoka­lypti­nen. Sit­tem­min raken­nus on remon­toitu ja alueelle saatu epäkau­palli­nen museo ja kap­peli — mut­ta toisaal­ta epäkau­pal­liset Walk­ers- ja Lai­turi-tilat läh­tivät pois kau­pal­lisen toimin­nan tieltä. Jos keskus­tan liiketi­lat joutu­vat alen­nus­myyn­ti­in, voidaan saa­da mon­imuo­toisem­paa toim­intaa, mut­ta raken­nusten ylläpi­toon ei vält­tämät­tä panos­te­ta ja ympäristö alkaa taas rapis­tua. Helsin­gin halu­tu­im­mat toimis­to- ja liiketi­lat ovat varsin pienel­lä alueel­la; alue on viime vuosi­na laa­jen­tunut, mut­ta voi taas alkaa supis­tua. Kaupunkisu­un­nit­telus­sa valit­tu strate­gia rak­en­taa suuria kaup­pakeskuk­sia kaupungi­nosakeskuk­sik­si myös väistämät­tä vaikut­taa kehitykseen.

  2. Mikko Vuori­nen: Soin­in­vaara taitaa kuitenkin olla valitet­tavasti oike­as­sa. Paineet vuokranalen­nuk­si­in eivät vielä ole tarpeek­si kovat.

   Eikä vuokranalen­nuk­sia kan­nat­tane tehdä, vaik­ka paineet kas­vaisi­vatkin. Jos yrit­täjäl­lä on vakavaa konkurs­si­uhkaa, vuokranan­ta­jan kan­nat­taa koit­taa saa­da kaik­ki vuokra, mitä voi. Jos läh­tee alen­ta­maan vuokraa, konkurssi tulee siltikin, mut­ta vuokranan­ta­jan omat tulot jäävät pienem­mik­si sekä ajal­ta ennen konkurssia mut­ta myös sen jälkeiseltä ajal­ta, kunnes pesä on saanut tilat tyhjik­si. Vuokranalen­nuk­set ovat vuokranan­ta­jan näkökul­mas­ta yleen­sä järke­viä vain, jos se aut­taa saa­maan tilat säi­lymään vuokrat­tuina pidem­piaikaises­ti riit­täväl­lä vuokrata­sol­la. Vuo­den 2021 konkurssiry­t­inää ennen vuokranan­ta­jien ei alen­nuk­sia kan­na­ta antaa. Jos vuokria on mak­samat­ta konkurssi­hetkel­lä, eikä alen­nuk­sai ole antanut, saa vuokranan­ta­ja suurem­man jako-osu­u­den aikanaan konkurssipesään kuin saisi jos antaisi vuokranalen­nuk­sia. Asun­tomarkki­noil­la voisi vuokrat laskea nyt aika nopeastikin, kun kysyn­tä on sakan­nut ja tyhjien asun­to­jen määrä kas­vanut myös kasvukeskuk­sis­sa, mut­ta sosi­aalietu­udet estävät vuokrata­son laskumah­dol­lisu­u­den, kos­ka val­tio mak­saa nyt ennä­tys­monel­la sel­l­aisel­la vuokrat, jot­ka herkim­min vai­h­taisi­vat muuten halvem­paan asuntoon.

 18. Ydinkeskus­tan tyl­syys on yleiseu­roop­palainen ilmiö. Liiken­teen sol­muko­hdis­sa ensin samat suuren volyymin pikaruokaketjut, kioskit, apteek­it, puhe­lin­op­er­aat­to­rien palvelumyymälät, vähän kauem­pana tavarat­alot ja muu­ta­ma pakolli­nen ylel­lisyys­brändikatu. Mikä olisi se tek­i­jä joka veisi Helsin­gin ydinkeskus­taa johonkin toiseen suun­taan? Toden­näköisin uusi Alek­san­terinkadun vuokralainen on toiveikas bränd­in­rak­en­ta­ja, jon­ka kaadut­tua tilalle tulee seu­raa­va ja taas seuraava.

  Jos Suomes­sa olisi epä­ta­saisem­pi tulon­jako, olisi Alek­san­terinkadul­la lois­ta­va tule­vaisu­us luk­sus­puti­ikkikatu­na kos­ka jalka­käytävät ovat niin lev­eät että auto kul­jet­ta­ji­neen mah­tuu hyvin odot­ta­maan liik­keen edessä asi­akkaan käy­dessä ostoksilla.

  1. spot­tu: Nuo ilmiö näkyy jo Espalla

   spot­tu:

   Jos Suomes­sa olisi epä­ta­saisem­pi tulon­jako, olisi Alek­san­terinkadul­la lois­ta­va tule­vaisu­us luk­sus­puti­ikkikatu­na kos­ka jalka­käytävät ovat niin lev­eät että auto kul­jet­ta­ji­neen mah­tuu hyvin odot­ta­maan liik­keen edessä asi­akkaan käy­dessä ostoksilla.

   Nuo ilmiö näkyy jo Espal­la ja siel­lä on juuri näitä luk­sus­puti­ikke­ja mut­ta niiden hin­nat ovat siis jotain 500 eurosta ylöspäin.

   1. Espan kau­pat on tarkoitet­tu helsinkiläisille yht vähän kuin Effel-torni pari­isi­laisille. Tur­is­mi on yksi Helsin­gin keskei­sistä elinkeinoista — ainakn noin pan­demioiden välissä.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Espan kau­pat on tarkoitet­tu helsinkiläisille yht vähän kuin Effel-torni pari­isi­laisille. Tur­is­mi on yksi Helsin­gin keskei­sistä elinkeinoista – ainakn noin pan­demioiden välissä.

    Ainakin kun lukee Hele­na Petäjistön kir­jo­ja Ran­skas­ta niin hän on toden­nut että Avenue des Champs-Élysées on ment­tänyt keski­t­u­loista pari­ilais­ten kohdal­la keskeisen kaup­pakadun ase­man ja sil­lä käy ostok­sil­la pääasi­as­sa rikkai­ta ulko­maalaisia ja Pari­isin vau­raidem­pia asukkai­ta. Onko se kenenkään etu kos­ka aiem­min Avenue des Champs-Élysées oli kaikkien pari­isi­lais­ten kaup­pakatu ja siel­lä oli muu­takin liikeitä kuin ran­skalaisia kalli­ita muotili­ikkei­ta ja Miche­lin täh­den ravintoloita.

   3. Rahul Somani: Onko se kenenkään etu kos­ka aiem­min Avenue des Champs-Élysées oli kaikkien pari­isi­lais­ten kaup­pakatu ja siel­lä oli muu­takin liikeitä kuin ran­skalaisia kalli­ita muotili­ikkei­ta ja Miche­lin täh­den ravintoloita.

    Kyl­lä rikkail­lakin täy­tyy olla omat huvit­telukatun­sa. Ei ainakaan min­ua lev­eälle jalka­käytävälle pysäköidyt isot luk­susautot häir­itse, eri­tyis­es­ti kun ne jatkos­sa ovat sähkökäyt­töisiä eli pysyvät lämpim­inä käryämättä.

    Ydinkeskus­taan kan­nat­taa suh­tau­tua kuin teema­puis­toon, ilman turhia aitouden illu­u­sioi­ta. Teemo­ja on tur­is­teille, juopot­telijoille, herkkusuille, varakkaille, viihdeshop­pail­i­joille jnpp. Alek­san­terinkadulle var­masti ajan mit­taan löy­tyy sopi­va teema.

   4. spot­tu: Kyl­lä rikkail­lakin täy­tyy olla omat huvit­telukatun­sa. Ei ainakaan min­ua lev­eälle jalka­käytävälle pysäköidyt isot luk­susautot häiritse.

    Ydinkeskus­taan kan­nat­taa suh­tau­tua kuin teema­puis­toon, ilman turhia aitouden illu­u­sioi­ta. Teemo­ja on tur­is­teille, juopot­telijoille, herkkusuille, varakkaille, viihdeshop­pail­i­joille jnpp. Alek­san­terinkadulle var­masti ajan mit­taan löy­tyy sopi­va teema.

    Juuri tästä syys­tä moni van­han sukupol­ven helsinkiläi­nen tai pari­isi­lainen äänestävät jatkos­sa sel­l­aisia poli­ti­ikko­ja joiden vaali lause on SUOMI TAKAISIN ja ynnä muu­ta sel­l­aista. Kos­ka näkevät että hei­dän van­ha kotikaupun­ki on muut­tumas­sa ihan toiseen suun­taan mikä oli hei­dän lap­su­udessaan. Toki näil­lä tren­deil­lä mitä on huo­mat­tu Espal­la ja Alek­sil­la ei pysty vaikut­ta­maan poli­it­tis­es­ti. Olen toki sitä mieltä että tur­is­mi on tärkeä elinkeino Helsingille ja Helsin­ki on erit­täin kiva kaupun­ki tur­is­teille etenkin jos tulee Aasi­as­ta jois­sa on ihan eri­lainen kaupun­ki kult­tuuri kuin Euroopas­sa. Mut­ta paikallis­ten ihmis­ten asenne voi ikäväl­lä taval­la men­nä tur­is­te­ja vas­taan kuten tapah­tui Barcelonas­sa, Venet­si­as­sa ja Ams­ter­damis­sa. Paikallis­ten asukkaiden suh­tau­tu­mi­nen kään­tyykin tur­is­te­ja vas­taan. Toki nyt näis­säkin kaupungeis­sa tilanne on toinen kos­ka huo­ma­si­vat että kaupun­gin elinkeino on tur­is­mista riip­pu­vainen mon­es­sa yhtey­dessä. Ilmiö on vähän saman­lainen kuin harakalla jon­ka ter­vat­ul­la lau­dal­la kun nok­ka nousee ylös niin pyrstö jää kiin­ni. Eli suo siel­lä vetelä täällä.

   5. Helsingillä on vielä pitkä mat­ka saavut­taa Barcelo­nan tai Ams­ter­damin ase­man turistirysänä.
    Jos ei kuu­lu alki­o­laiseen tiukkapipokansaan niin hyäksyy kyl­lä että pääkaupungis­sa on muu­ta­ma ostos‑, rav­in­to­la- ja huvit­telukatu. Köy­hälle lähiössä asu­valle pk-seu­tu­laiselle päivän ret­ki keskus­taan vas­taa jopa pien­tä ulko­maan­matkaa. Kaikil­la ei ole mah­dol­lisu­ut­ta edes ker­ran vuodessa hypätä Ams­ter­damin tai Barcelo­nan koneeseen lyhyel­lle viikon­lop­pumatkalle eikä sel­l­ainen ole edes suositeltavaa kun ajat­telee ilmas­to­muu­tos­ta. Myös verkkokau­pas­ta vaat­tei­den ym tilaamista kaukoidästä, ja jos eivät ole sopivia, palaut­ta­mi­nen “ilmaisek­si” on kanssa varsi­nainen “ilmas­toteko”. Osatkaa vaat­teenne kau­pas­ta ja kokeilkaa niitä sovituskopissa!

   6. Rahul Somani: Juuri tästä syys­tä moni van­han sukupol­ven helsinkiläi­nen tai pari­isi­lainen äänestävät jatkos­sa sel­l­aisia poli­ti­ikko­ja joiden vaali lause on SUOMI TAKAISIN ja ynnä muu­ta sel­l­aista. Kos­ka näkevät että hei­dän van­ha kotikaupun­ki on muut­tumas­sa ihan toiseen suun­taan mikä oli hei­dän lapsuudessaan.Toki näil­lä tren­deil­lä mitä on huo­mat­tu Espal­la ja Alek­sil­la ei pysty vaikut­ta­maan poli­it­tis­es­ti. Olen toki sitä mieltä että tur­is­mi on tärkeä elinkeino Helsingille ja Helsin­ki on erit­täin kiva kaupun­ki tur­is­teille etenkin jos tulee Aasi­as­ta jois­sa on ihan eri­lainen kaupun­ki kult­tuuri kuin Euroopas­sa. Mut­ta paikallis­ten ihmis­ten asenne voi ikäväl­lä taval­la men­nä tur­is­te­ja vas­taan kuten tapah­tui Barcelonas­sa, Venet­si­as­sa ja Ams­ter­damis­sa. Paikallis­ten asukkaiden suh­tau­tu­mi­nen kään­tyykin tur­is­te­ja vas­taan. Toki nyt näis­säkin kaupungeis­sa tilanne on toinen kos­ka huo­ma­si­vat että kaupun­gin elinkeino on tur­is­mista riip­pu­vainen mon­es­sa yhtey­dessä. Ilmiö on vähän saman­lainen kuin harakalla jon­ka ter­vat­ul­la lau­dal­la kun nok­ka nousee ylös niin pyrstö jää kiin­ni. Eli suo siel­lä vetelä täällä.

    Eikö tur­is­mi ja Airbnb sekoitt­tanut Helsingis­säkin sekoi­ta vuokra­markki­noi­ta lokaalien ihmis­ten kannal­ta. Täl­lä het­kel­lä tur­is­min ollessa pysähtyneenä se näkyy ilmeis­es­ti ylimääräisenä vuokra-asun­to tarjontana.

 19. Se on nyt vain niin että keski­t­u­loiselle ja jopa ihan hyvä­tu­loiselle helsinkiläiselle riit­tää kyl­lä mar­ketit ja ker­ran kak­si vuodessa voi etsiä pikkuputi­ik­ista jotain hauskaa. Vaat­teet löy­tyy netistä halvem­mal­la. Ne pikkuli­iketi­lat ei ole Alek­sil­la. Luk­sus on har­voille merk­i­tyk­sel­listä Suomes­sa, Vaik­ka voisin uhra­ta lauku­un ton­nin kak­si — en ikinä tek­isi niin. 

  Alek­si kiin­nos­ta­vana kaup­pakatu­na on men­nyt­tä ja nyt siel­lä on vain H&M ketjun kauppoja

 20. Tämä keskus­tan merk­i­tyk­sen hai­h­tu­misen ihmette­ly on vähän koomis­takin siitä näkövinkke­listä, että kaiken­laiset kaupunkisu­un­nit­telun visiot ja peri­aatepa­per­it ovat ainakin viimeiset 20 vuot­ta toitot­ta­neet monikeskus­taisu­ut­ta ja elävien, palveluil­taan monipuolis­ten aluekeskusten kehit­tämistä. Helsin­gin ja pääkaupunkiseudun muiden kun­tien panos­tuk­set kaup­pakeskuk­si­in ovat olleet jok­seenkin huomattavia. 

  Suuri yllä­tys: on saatu sitä mitä tilat­ti­in. Kaupunki­mais­es­ta elävyy­destä en sano mitään, mut­ta vähit­täiskau­pan ja melkein­pä rav­in­toloidenkin tar­jon­ta on saatu suun­nilleen homogenoitua kaut­ta pääkaupunkiseudun. Net­tikau­pan ja mod­ernin logis­ti­ikan kehi­tys ovat aja­neet kehi­tys­tä vielä voimakkaam­min tähän suun­taa kuin mitä pelkkien ker­rosneliöi­den sijoit­tamis­es­ta voisi päätel­lä. Sel­l­osta, Jum­bosta, Ome­nas­ta, Itik­ses­tä, Triplas­ta ja Redis­tä saa sen minkä Helsin­gin keskus­tas­takin. Jum­boa luku­unot­ta­mat­ta nuo ovat vieläpä raideli­iken­teel­lä saavutet­tavis­sa. Tämähän on suun­nit­telun riemuvoitto.

  Ilmeis­es­ti jonkun pitäisi tämä riemu­voit­to vielä selvit­tää rauta­lan­gas­ta vään­täen kiin­teistösi­joit­ta­jien pääkonttoreissa.

  Kuten toinen kom­men­toi­ja huo­maut­ti, joku vas­taa­va ilmiö tun­tuu ole­van myös uusien asun­to­jen hin­nois­sa. Ne eivät paikoin myöskään laske vaik­ka asun­not oli­si­vat myymät­tä vuosikaudet, ja samoin kuin Alek­san­terikadun tapauk­seessa, korkeim­mat hin­tapyyn­nöt näyt­tävät laske­van hitaim­min. Ei koske niinkään keskus­taa, vaan hin­ta­haitarin yläkant­ti­in tähdät­tyjä raken­nelmia syrjemmällä.

  1. Tätä se tekee kun kaupunkisu­un­nit­telu ulkois­te­taan yrityksille.

 21. Vält­tämät­tä eläkey­htiöt eivät omista keskus­tan liiketilo­ja suo­raan, vaan ovat vaikka­pa sijoit­ta­ji­na kan­sain­väli­sis­sä kiin­teistöra­has­tois­sa jot­ka sit­ten omis­ta­vat niitä Lux­em­bour­gista käsin.

  Kiin­teistösi­joit­ta­ja on ammat­ti­taido­ton jos hän ei käytä niin suur­ta velka­vipua kuin vain joku suos­tuu anta­maan. Näi­hin velkoi­hin liit­tyy usein ehto­ja (kovenant­te­ja) jot­ka voivat koskea vaikka­pa vuokrat­u­lo­jen ennustet­tua tule­vaa net­tokas­savir­taa. Alen­na vuokraa niin tule­va kas­savir­ta heikke­nee, kovenan­tit laukea­vat, lainara­han hin­ta voi nous­ta tai omaa pääo­maa pitää löytää lisää, ja koko rahas­to tai fir­ma saat­taa kaatua. 

  Sama on ollut toimis­toki­in­teistöis­sä iät ja ajat, tyhjien tilo­jen määrä ei ole se mil­lä onnis­tu­mista mitataan nor­maali­olois­sa vaan keskivuokrata­so vuokra­tuis­sa tilois­sa. Tässä, kuten mon­es­sa muus­sakin asi­as­sa, tas­apain­oil­laan nyt siinä, että mikä on nor­maalia tule­vaisu­udessa jota Osmo osu­vasti kut­suu “pan­demioiden välisek­si ajaksi.”

  1. Taneli Neval­la:
   Sama on ollut toimis­toki­in­teistöis­sä iät ja ajat, tyhjien tilo­jen määrä ei ole se mil­lä onnis­tu­mista mitataan nor­maali­olois­sa vaan keskivuokrata­so vuokra­tuis­sa tilois­sa. Tässä, kuten mon­es­sa muus­sakin asi­as­sa, tas­apain­oil­laan nyt siinä, että mikä on nor­maalia tule­vaisu­udessa jota Osmo osu­vasti kut­suu ”pan­demioiden välisek­si ajaksi.” 

   Sopii myös pohtia mitkä ovat tyhjien tilo­jen todel­liset menot. Kiin­teistöveron määrähän on aikamoista kär­päsen kakkaa, ja toisek­seen mikä on yleen­säkään kil­pailu­ti­lanne paikallisil­la markki­noil­la? Nykyi­nen omaisu­ut­ta ja pääo­maa palvo­va neolib­er­aali veropoli­ti­ikka­han nimeno­maan varmis­taa ettei hin­to­ja tarvitse vahin­gos­sakaan laskea kun kil­pailu­ti­lanne on heikko ja pääo­man vero­tus pientä.

 22. Tilanne on muut­tunut 30 vuodessa.Asun poi­hjois-Helsingis­sä ja 90-luvul­la yuli käy­tyä keskus­tas­sa asioil­la. Mut­ta JUm­bo, Itis, Cel­lo, Kaari ovat muut­ta­neet tilan­net­ta ja keskus­tas­sa tulee käy­tyä vain rav­in­tolois­sa. Ja coro­na-vuo­den aikana sekin on jäänyt.

  Ja se onkin järkevää , keskus­tas­sa joutuu mak­samaan törkeää parkki­mak­sua, nois­sa kaup­pakeskuk­sis­sa pysäköin­ti on “ilmaista”. Tavarat ovat samo­ja ja saman­hin­taista, joten park­ki on ilmainen ver­rat­tuna keskustaan

 23. Asun Pitäjän­mäel­lä ja jos ostok­sille pitää lähteä, menen yleen­sä Sel­l­oon ja Lep­pä­vaaran etnisi­in kaup­poi­hin, rafloi­hin ja mui­hin par­turei­hin. Pari ker­taa käynyt Triplas­sa, mut­ta se on muovi­nen kuin Sel­lo ilman noi­ta eksoot­tisia pikku­palvelui­ta. Keskus­ta? Mik­si ihmeessä sinne menisi ostok­sille? Ihan kreisi aja­tuskin. Ei ollut vielä 2000-luvun alus­sa, vaan oli päin­vas­toin. Lähiöt ovat kehit­tyneet ja keskus­ta menet­tänyt vetovoimaansa. Sitä ei siel­lä keskus­tas­sa oikein huo­maa, kun siel­lä yhä on porukkaa, mut­ta sen suh­teelli­nen ase­ma on romahtanut.

  1. Pit­skun kunkku: Sitä ei siel­lä keskus­tas­sa oikein huo­maa, kun siel­lä yhä on porukkaa, mut­ta sen suh­teelli­nen ase­ma on romahtanut.

   Tämähän on hyvä jut­tu. Meinin­ki paran­tunut lähiössä ja pysynyt vähin­täänkin yhtä hyvänä absolu­ut­tis­es­ti keskus­tas­sa. Mainiota.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.