Kaupunkiympäristölautakunnan lista 2.2.2021

Kur­ki­moi­sion asemakaava

 

Talo­jen katoil­le on sijoi­tet­tu puu­tar­ha. Mie­len­kiin­toi­nen kokeilu.

Kur­ki­moi­sion tiel­lä kaa­voi­tet­tu­ja asuin­tont­te­ja on jää­nyt raken­ta­mat­ta. Ne on annet­tu kump­pa­nuus­kaa­voi­tuk­se­na Raken­nus­lii­ke Repo­sen suun­ni­tel­ta­vak­si. Kysees­sä on viher­ra­ken­ta­mi­sen kehi­tys­han­ke, jos­sa toteu­te­taan uuden­lai­sia viher­kat­to­ra­ken­tei­ta asuin­ra­ken­nus­ten kat­to­pin­noil­le ja par­vek­keil­le. Alu­eel­le on suun­ni­tel­tu asun­not 350 onnel­li­sel­le vuosaarelaiselle.

Kuu­le­mi­ses­sa on kaa­vaa vas­tus­tet­tu ja halut­tu, että raken­ta­mat­to­mat ton­tit jätet­täi­siin raken­ta­mat­ta. On myös vaa­dit­tu kaa­van toteut­ta­mis­ta pien­ta­loi­na, kos­ka ker­ros­ta­lo­tuo­tan­to hou­kut­te­lee vain tie­tyn­lai­sia perheitä.

Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan liikuntapuisto

Öljy­sa­ta­man jäl­jil­tä alue on lähin­nä kuun mai­se­maa. Aika muka­va täs­tä näyt­tää näin tule­van. Sata puu­ta istu­te­taan lisää.

Hel­sin­ki­läis­ten liik­ku­mis­tot­tu­muk­set koro­na­vuon­na 2020

Tut­ki­mus teh­tiin syk­syl­lä 2020 ja muu­tok­set edel­li­siin vuo­siin oli­vat tie­tys­ti mer­kit­tä­viä. Mat­ko­jen mää­ris­sä ei tapah­tu­nut muu­tos­ta, mikä osoit­taa, että koko mit­ta­suu­re on ongel­mal­li­nen, mut­ta kul­ku­ta­pao­suus muut­tui radi­kaa­lis­ti. Työ‑, kou­lu- ja opis­ke­lu­mat­kat vähe­ni­vät, mut­ta vapaa-ajan mat­kat ja ostos­mat­kat lisään­tyi­vät. Kävel­len teh­tiin 52 % kai­kis­ta mat­kois­ta, fil­la­ril­la 11 %, Jouk­ko­lii­ken­teel­lä 17 % ja autol­la 20 %. Kävel­len teh­dyt mat­kat lisään­tyi­vät 32 %, fil­la­ril­la 19 %, jouk­ko­lii­ken­teel­lä teh­dyt 44 % ja hen­ki­lö­au­tol­la teh­dyt vähe­ni­vät 11 %.

Ryh­mä­ra­ken­nut­ta­mi­sen hakuohje

Ryh­mä­ra­ken­nut­ta­mien on hyvä asun­to­tuo­tan­non muo­to, kos­ka sii­nä tiert­ty ryh­mä raken­nut­taa itsel­leen talon, joko ker­ros­ta­lon tai jou­kon pien­ta­lo­ja. Kun asuk­kaat ovat valin­neet toi­sen­sa, taloon tulee parem­pi yhteis­hen­ki kuin jos toi­si­aan tun­te­mat­to­mat arvo­taan tois­ten­sa naa­pu­reik­si. Tämä yleen­sä vähen­tää kau­pun­gin meno­ja sosi­aa­li­toi­mes­sa ja las­ten­suo­je­lus­sa. Raken­nut­ta­ja ei ole vetä­mäs­sä välis­tä, kun asuk­kaat raken­nut­ta­vat itse. Vähän eli­tis­ti­nen raken­ta­mi­sen­muo­to tämä on, kos­ka mel­kois­ta sosi­aa­lis­ta pää­omaa ryh­mäl­tä vaa­di­taan, että se pys­tyy tämän vie­mään läpi. Hake­muk­sia ole­te­taan tule­van enem­män kuin on jaet­ta­via tont­te­ja. Niin­pä jou­du­taan tur­vau­tu­maan arvontaan.

Sii­tä, mil­lä hin­nal­la ton­tit luo­vu­te­taan, ei täs­sä sano­ta mitään. Aiem­min käy­te­tyis­tä Hitas-ehdois­ta kui­ten­kin luovutaan.

Rii­hi­tie 9:n ton­til­le isom­pi päiväkoti

Joku vie­lä uskoo syn­ty­vyy­teen Suomessa.

Katusuun­ni­tel­mat Koirasaarentielle

Minä kun luu­lin, että me olem­me tämän jo hyväk­sy­neet, mut­ta se oli ilmai­ses­ti ase­ma­kaa­va. Ensin Koi­ra­saa­ren­tie jat­kuu saman­lai­se­na kuin aiem­mis­sa pii­rus­tuk­sis­sa ja lop­pu­pät­käs­sä on vain ratik­ka ja kevyt liikenne.

Arvon­nousun leik­kaus Pasilassa

Radion toi­mi­ti­lo­ja pure­taan ja tilal­le tulee asun­to­ja 500 hen­gel­le Län­si-Pasi­laan. Täs­tä on pää­tet­ty aikai­sem­min. Nyt toteu­taan arvon­nousun leik­kaus. Kau­pun­ki perii täs­tä run­saat 5 M€, eli 400 €/k‑m2.

Ton­tin­luo­vu­tus­ta Postipuistossa. 

Tont­te­ja myy­dään ja vuo­kra­taan. Myy­tä­vien tont­tien osal­ta on ollut jokin kil­pai­lu, mut­ta hin­ta perus­tuu kui­ten­kin ulko­puo­li­seen arvioon. Raken­nusoi­keus arvos­te­taan noin 800 euroon ker­ros­ne­liöl­tä, jos­ta peri­tään vuo­kraa 4 % pait­si ARA-ton­teil­ta 3,2 %.

Fatim Diar­ran aloi­te ruo­ka­rek­ko­jen sähköpisteistä

On aika ikä­vää, jos ruo­ka­re­kan vie­res­sä möy­ry­ää aggre­gaat­ti. Näit­ten säh­kön­ja­ko­pis­tei­den osal­ta on ollut jotain ohi­pu­hu­mis­ta Hele­nin ja kau­pun­kiym­pä­ris­tön välil­lä. Säh­kö­pis­teet jou­dut­tiin aiem­min pur­ka­maan aina käyt­tö­ker­to­jen välil­lä, mikä teki niis­tä tol­kut­to­man kal­lii­ta. Nyt hyväk­sy­tään pysy­vät pis­tok­keet, jos­ta saa säh­köä kah­dek­san tun­nin ajak­si vii­del­lä eurol­la ja kol­mi­vai­he­vir­taa 15 eurolla.

 

7 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 2.2.2021”

 1. Ennen van­haan asui­na­lu­eet raken­net­tiin niin, että lähi­met­sät ja vihe­ra­lu­eet asu­tuk­sen ympä­ril­lä sääs­tet­tiin. Nyky­ään ker­ros­ta­lot ja lii­ken­ne­väy­lät raken­ne­taan puis­toi­hin ja vihe­ra­lueil­le ja vihe­ra­lu­eet raken­ne­taan talo­jen katoille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Tont­te­ja myy­dään ja vuo­kra­taan. Myy­tä­vien tont­tien osal­ta on ollut jokin kil­pai­lu, mut­ta hin­ta perus­tuu kui­ten­kin ulko­puo­li­seen arvioon. Raken­nusoi­keus arvos­te­taan noin 800 euroon ker­ros­ne­liöl­tä, jos­ta peri­tään vuo­kraa 4 % pait­si ARA-ton­teil­ta 3,2 %.”

  Onko sinul­la tie­dos­sa yhtään tapaus­ta, jos­sa tont­te­ja oltai­siin Hel­sin­gis­sä luo­vu­tet­tu aidol­la mark­ki­na­hin­nal­la, eli esim. huutokaupalla?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Onko tut­kit­tu sitä, kuin­ka hyvin kau­pun­gin kuu­le­mis­me­net­te­lyis­sä saa­mat mie­li­pi­teet ja eri­tyi­ses­ti kau­pun­gin­osayh­dis­tys­ten lausun­not vas­taa­vat seu­dun asuk­kai­den näke­myk­siä? Vuo­saa­re­lai­se­na olen erit­täin tur­hau­tu­nut sii­hen, että pai­kal­li­syh­dis­tyk­siin on vali­koi­tu­nut poruk­ka, joka useim­mi­ten vas­tus­taa raken­ta­mis­ta ja alu­een kehit­tä­mis­tä, ja haluai­si kai­ken jää­vän ennal­leen, jon­kin­lai­sek­si 60-luvun ulko­museok­si. Me jot­ka tääl­lä pai­kan pääl­lä Poh­jois-Vuo­saa­res­sa kär­vis­te­lem­me lähes ole­mat­to­mien pai­kal­lis­pal­ve­lui­den (ei yhtään kah­vi­laa yli kilo­met­rin säteel­lä jne) ja Hel­sin­gin uusiin aluei­siin ver­rat­tu­na yhä ankeam­mal­ta ja ilot­to­mam­mal­ta näyt­tä­vän, har­vak­sel­taan ripo­tel­lun mata­lan raken­nus­kan­nan kans­sa, todel­la­kin toi­voi­sim­me lisää moder­nia lra­ken­ta­mis­ta sekä asuk­kai­ta ja pal­ve­lui­ta tän­ne. Ja tie­tys­ti sen Raidejokeri‑2:n, mah­dol­li­sim­man pian kor­vaa­maan epä­sään­nöl­li­ses­ti aja­vat ja sisäl­tä ahtaat bussit.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Kau­pun­gin­osayh­dis­tys on jäsen­ten­sä edus­ta­ja. Jos halu­aa muut­taa yhdis­tyk­sen lin­jaa, menee mukaan ja ottaa saman­mie­li­siä mukaan. Ei sin­ne yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­seen ole vai­kea pääs­tä. Ja kun pää­see, voi lopet­taa nim­by-hom­mat tykkänään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Mat­ti J Kin­nu­nen:
   Kau­pun­gin­osayh­dis­tys on jäsen­ten­sä edus­ta­ja. Jos halu­aa muut­taa yhdis­tyk­sen lin­jaa, menee mukaan ja ottaa saman­mie­li­siä mukaan. Ei sin­ne yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­seen ole vai­kea pääs­tä. Ja kun pää­see, voi lopet­taa nim­by-hom­mat tykkänään.

   Ei mak­sa vai­vaa eikä aikaa. Lisäk­si näen pikem­min­kin uhka­na, että täy­si­päi­set ihmi­set alkai­si­vat toi­mia kau­pun­gin­osayh­dis­tyk­sis­sä. Niil­lä on nyky­ään ansait­tu mai­ne kai­ken­vas­tus­ta­jien kokoon­tu­mis­ajoi­na ja vir­ka­mie­het sekä polii­ti­kot osaa­vat suh­tau­tua nii­hin vaka­vuu­del­la, jon­ka ne ansait­se­vat. Jos nyt sit­ten yhtäk­kiä kau­pun­gin­osayh­dis­tyk­set alkai­si­vat toi­mia raken­ta­vas­ti, niin se aiheut­tai­si vain häm­men­nys­tä. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa nii­tä alet­tai­siin kuu­le­maan. Hir­veä ris­ki, jos val­ta yhdis­tyk­sis­sä lip­sah­tai­si takai­sin kaikenvastustajille 😉

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Mon­ni Cam­po­nib­bio: Ei mak­sa vai­vaa eikä aikaa. Lisäk­si näen pikem­min­kin uhka­na, että täy­si­päi­set ihmi­set alkai­si­vat toi­mia kau­pun­gin­osayh­dis­tyk­sis­sä. Niil­lä on nyky­ään ansait­tu mai­ne kai­ken­vas­tus­ta­jien kokoon­tu­mis­ajoi­na ja vir­ka­mie­het sekä polii­ti­kot osaa­vat suh­tau­tua nii­hin vaka­vuu­del­la, jon­ka ne ansait­se­vat. Jos nyt sit­ten yhtäk­kiä kau­pun­gin­osayh­dis­tyk­set alkai­si­vat toi­mia raken­ta­vas­ti, niin se aiheut­tai­si vain häm­men­nys­tä. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa nii­tä alet­tai­siin kuu­le­maan. Hir­veä ris­ki, jos val­ta yhdis­tyk­sis­sä lip­sah­tai­si takai­sin kaikenvastustajille 😉

    Ei se nyt ihan noin mene. Aina­kin Roi­hu­vuo­res­sa meil­lä ei ole lain­kaan nim­by-mei­nin­ki seu­ras­sam­me (Roi­hu­vuo­ri-seu­ra, alu­eem­me kau­pun­gin­osayh­dis­tys, joka täyt­tää 60v just koh­ta) Teem­me seu­ram­me kaut­ta pal­jon yhteis­työ­tä kau­pun­gin kans­sa myös kaa­voi­tuk­ses­sa. Hyväl­lä yhteis­työl­lä olem­me saa­neet vai­ku­tet­tua täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­seen siten, että meil­lä on asu­kas­mää­rä nous­sut 1000 asuk­kaal­la vuo­des­sa paris­sa ja sil­ti alue on viihtyisä. 

    Olem­me myös saa­neet pal­jon mui­ta­kin paran­nuk­sia pal­ve­lui­hin ja puis­toi­hin. Osin itse teke­mäl­lä, osin kau­pun­gin avustuksella. 

    Raken­ta­vas­ti ja ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja diplo­maat­ti­ses­ti toi­mi­va kau­pun­gin­osayh­dis­tys on todel­la tär­keä Helsingissä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.