Kaupunkiympäristölautakunnan lista 2.2.2021

Kurki­moi­sion asemakaava

 

Talo­jen katoille on sijoitet­tu puu­tarha. Mie­lenki­in­toinen kokeilu.

Kurki­moi­sion tiel­lä kaavoitet­tu­ja asuin­tont­te­ja on jäänyt rak­en­ta­mat­ta. Ne on annet­tu kump­panu­uskaavoituk­se­na Raken­nus­li­ike Reposen suun­niteltavak­si. Kyseessä on viher­rak­en­tamisen kehi­tyshanke, jos­sa toteutetaan uuden­laisia viherkat­torak­en­tei­ta asuin­raken­nusten kat­topin­noille ja parvekkeille. Alueelle on suun­nitel­tu asun­not 350 onnel­liselle vuosaarelaiselle.

Kuulemises­sa on kaavaa vas­tustet­tu ja halut­tu, että rak­en­ta­mat­tomat ton­tit jätet­täisi­in rak­en­ta­mat­ta. On myös vaa­dit­tu kaa­van toteut­tamista pien­taloina, kos­ka ker­rostalo­tuotan­to houkut­telee vain tietyn­laisia perheitä.

Kru­unuvuoren­ran­nan liikuntapuisto

Öljysa­ta­man jäljiltä alue on lähin­nä kuun maise­maa. Aika muka­va tästä näyt­tää näin tule­van. Sata puu­ta istute­taan lisää.

Helsinkiläis­ten liikku­mis­tot­tumuk­set koron­avuon­na 2020

Tutkimus tehti­in syksyl­lä 2020 ja muu­tok­set edel­lisi­in vuosi­in oli­vat tietysti merkit­täviä. Matko­jen määris­sä ei tapah­tunut muu­tos­ta, mikä osoit­taa, että koko mit­ta­su­ure on ongel­malli­nen, mut­ta kulku­ta­pao­su­us muut­tui radikaal­isti. Työ‑, koulu- ja opiskelumatkat vähenivät, mut­ta vapaa-ajan matkat ja ostos­matkat lisään­tyivät. Kävellen tehti­in 52 % kaik­ista matkoista, fil­lar­il­la 11 %, Joukkoli­iken­teel­lä 17 % ja autol­la 20 %. Kävellen tehdyt matkat lisään­tyivät 32 %, fil­lar­il­la 19 %, joukkoli­iken­teel­lä tehdyt 44 % ja henkilöau­tol­la tehdyt vähenivät 11 %.

Ryh­märaken­nut­tamisen hakuohje

Ryh­märaken­nut­tamien on hyvä asun­to­tuotan­non muo­to, kos­ka siinä tiert­ty ryh­mä raken­nut­taa itselleen talon, joko ker­rostalon tai joukon pien­talo­ja. Kun asukkaat ovat valin­neet toisen­sa, taloon tulee parem­pi yhteishen­ki kuin jos toisi­aan tun­tem­at­tomat arvotaan tois­t­en­sa naa­pureik­si. Tämä yleen­sä vähen­tää kaupun­gin meno­ja sosi­aal­i­toimes­sa ja las­ten­suo­jelus­sa. Raken­nut­ta­ja ei ole vetämässä välistä, kun asukkaat raken­nut­ta­vat itse. Vähän elit­isti­nen rak­en­tamisen­muo­to tämä on, kos­ka melkoista sosi­aal­ista pääo­maa ryh­mältä vaa­di­taan, että se pystyy tämän viemään läpi. Hake­muk­sia olete­taan tule­van enem­män kuin on jaet­tavia tont­te­ja. Niin­pä joudu­taan tur­vau­tu­maan arvontaan.

Siitä, mil­lä hin­nal­la ton­tit luovute­taan, ei tässä san­o­ta mitään. Aiem­min käyte­ty­istä Hitas-ehdoista kuitenkin luovutaan.

Riihi­tie 9:n ton­tille isom­pi päiväkoti

Joku vielä uskoo syn­tyvyy­teen Suomessa.

Katusu­un­nitel­mat Koirasaarentielle

Minä kun luulin, että me olemme tämän jo hyväksyneet, mut­ta se oli ilmais­es­ti ase­makaa­va. Ensin Koirasaar­en­tie jatkuu saman­laise­na kuin aiem­mis­sa piirus­tuk­sis­sa ja lop­pupätkässä on vain ratik­ka ja kevyt liikenne.

Arvon­nousun leikkaus Pasilassa

Radion toim­i­tilo­ja pure­taan ja tilalle tulee asun­to­ja 500 hen­gelle Län­si-Pasi­laan. Tästä on päätet­ty aikaisem­min. Nyt toteu­taan arvon­nousun leikkaus. Kaupun­ki perii tästä run­saat 5 M€, eli 400 €/k‑m2.

Ton­tin­lu­ovu­tus­ta Postipuistossa. 

Tont­te­ja myy­dään ja vuokrataan. Myytävien tont­tien osalta on ollut jokin kil­pailu, mut­ta hin­ta perus­tuu kuitenkin ulkop­uoliseen arvioon. Raken­nu­soikeus arvoste­taan noin 800 euroon ker­rosneliöltä, jos­ta per­itään vuokraa 4 % pait­si ARA-ton­teil­ta 3,2 %.

Fatim Diar­ran aloite ruokarekko­jen sähköpisteistä

On aika ikävää, jos ruokarekan vier­essä möyryää aggre­gaat­ti. Näit­ten sähkön­jakopis­tei­den osalta on ollut jotain ohipuhu­mista Helenin ja kaupunkiym­päristön välil­lä. Sähköpis­teet joudut­ti­in aiem­min purka­maan aina käyt­tök­er­to­jen välil­lä, mikä teki niistä tolkut­toman kalli­ita. Nyt hyväksytään pysyvät pis­tok­keet, jos­ta saa sähköä kahdek­san tun­nin ajak­si viidel­lä eurol­la ja kolmi­vai­he­vir­taa 15 eurolla.

 

7 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 2.2.2021”

 1. Ennen van­haan asuinalueet raken­net­ti­in niin, että lähimet­sät ja viher­alueet asu­tuk­sen ympäril­lä säästet­ti­in. Nykyään ker­rostalot ja liiken­neväylät raken­netaan puis­toi­hin ja viher­alueille ja viher­alueet raken­netaan talo­jen katoille.

 2. “Tont­te­ja myy­dään ja vuokrataan. Myytävien tont­tien osalta on ollut jokin kil­pailu, mut­ta hin­ta perus­tuu kuitenkin ulkop­uoliseen arvioon. Raken­nu­soikeus arvoste­taan noin 800 euroon ker­rosneliöltä, jos­ta per­itään vuokraa 4 % pait­si ARA-ton­teil­ta 3,2 %.”

  Onko sin­ul­la tiedos­sa yhtään tapaus­ta, jos­sa tont­te­ja oltaisi­in Helsingis­sä luovutet­tu aidol­la markki­nahin­nal­la, eli esim. huutokaupalla?

  1. Kovan­ra­han tont­te­ja luovute­taan nyky­isin tar­jouskil­pailun perus­teel­la. Nämä ovat van­ho­ja han­kkei­ta, joi­ta on edeltänyt laatukilpailu.

 3. Onko tutkit­tu sitä, kuin­ka hyvin kaupun­gin kuulemis­menet­te­lyis­sä saa­mat mielip­i­teet ja eri­tyis­es­ti kaupungi­nosay­hdis­tys­ten lausun­not vas­taa­vat seudun asukkaiden näke­myk­siä? Vuosaare­laise­na olen erit­täin turhau­tunut siihen, että paikallisy­hdis­tyk­si­in on valikoitunut poruk­ka, joka useim­miten vas­tus­taa rak­en­tamista ja alueen kehit­tämistä, ja halu­aisi kaiken jäävän ennalleen, jonkin­laisek­si 60-luvun ulko­museok­si. Me jot­ka tääl­lä paikan pääl­lä Pohjois-Vuosaa­res­sa kärvis­telemme läh­es olemat­tomien paikallispalvelu­iden (ei yhtään kahvi­laa yli kilo­metrin säteel­lä jne) ja Helsin­gin uusi­in alueisi­in ver­rat­tuna yhä ankeam­mal­ta ja ilot­tomam­mal­ta näyt­tävän, har­vak­seltaan ripotel­lun mata­lan raken­nuskan­nan kanssa, todel­lakin toivoisimme lisää mod­er­nia lrak­en­tamista sekä asukkai­ta ja palvelui­ta tänne. Ja tietysti sen Raidejokeri‑2:n, mah­dol­lisim­man pian kor­vaa­maan epäsään­nöl­lis­es­ti aja­vat ja sisältä ahtaat bussit.

 4. Kaupungi­nosay­hdis­tys on jäsen­ten­sä edus­ta­ja. Jos halu­aa muut­taa yhdis­tyk­sen lin­jaa, menee mukaan ja ottaa saman­mielisiä mukaan. Ei sinne yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­seen ole vaikea päästä. Ja kun pääsee, voi lopet­taa nim­by-hom­mat tykkänään.

  1. Mat­ti J Kin­nunen:
   Kaupungi­nosay­hdis­tys on jäsen­ten­sä edus­ta­ja. Jos halu­aa muut­taa yhdis­tyk­sen lin­jaa, menee mukaan ja ottaa saman­mielisiä mukaan. Ei sinne yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­seen ole vaikea päästä. Ja kun pääsee, voi lopet­taa nim­by-hom­mat tykkänään.

   Ei mak­sa vaivaa eikä aikaa. Lisäk­si näen pikem­minkin uhkana, että täysipäiset ihmiset alka­isi­vat toimia kaupungi­nosay­hdis­tyk­sis­sä. Niil­lä on nykyään ansait­tu maine kaiken­vas­tus­ta­jien kokoon­tu­misajoina ja virkamiehet sekä poli­itikot osaa­vat suh­tau­tua niihin vakavu­udel­la, jon­ka ne ansait­se­vat. Jos nyt sit­ten yhtäkkiä kaupungi­nosay­hdis­tyk­set alka­isi­vat toimia rak­en­tavasti, niin se aiheut­taisi vain häm­men­nys­tä. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa niitä alet­taisi­in kuule­maan. Hirveä ris­ki, jos val­ta yhdis­tyk­sis­sä lip­sah­taisi takaisin kaikenvastustajille 😉

   1. Mon­ni Cam­ponib­bio: Ei mak­sa vaivaa eikä aikaa. Lisäk­si näen pikem­minkin uhkana, että täysipäiset ihmiset alka­isi­vat toimia kaupungi­nosay­hdis­tyk­sis­sä. Niil­lä on nykyään ansait­tu maine kaiken­vas­tus­ta­jien kokoon­tu­misajoina ja virkamiehet sekä poli­itikot osaa­vat suh­tau­tua niihin vakavu­udel­la, jon­ka ne ansait­se­vat. Jos nyt sit­ten yhtäkkiä kaupungi­nosay­hdis­tyk­set alka­isi­vat toimia rak­en­tavasti, niin se aiheut­taisi vain häm­men­nys­tä. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa niitä alet­taisi­in kuule­maan. Hirveä ris­ki, jos val­ta yhdis­tyk­sis­sä lip­sah­taisi takaisin kaikenvastustajille 😉

    Ei se nyt ihan noin mene. Ainakin Roi­hu­vuores­sa meil­lä ei ole lainkaan nim­by-meinin­ki seuras­samme (Roi­hu­vuori-seu­ra, alueemme kaupungi­nosay­hdis­tys, joka täyt­tää 60v just koh­ta) Teemme seu­ramme kaut­ta paljon yhteistyötä kaupun­gin kanssa myös kaavoituk­ses­sa. Hyväl­lä yhteistyöl­lä olemme saa­neet vaikutet­tua täy­den­nys­rak­en­tamiseen siten, että meil­lä on asukas­määrä nous­sut 1000 asukkaal­la vuodessa paris­sa ja silti alue on viihtyisä. 

    Olemme myös saa­neet paljon muitakin paran­nuk­sia palvelui­hin ja puis­toi­hin. Osin itse tekemäl­lä, osin kaupun­gin avustuksella. 

    Rak­en­tavasti ja ammat­ti­taitois­es­ti ja diplo­maat­tis­es­ti toimi­va kaupungi­nosay­hdis­tys on todel­la tärkeä Helsingissä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.