Kaupunkiympäristölautakunnan lista 26.1.2021

Mikko Särelä menee puolestani lau­takun­taan, kos­ka hän on min­ua paremin tutus­tunut maanalaiseen yleiskaavaan

Pöy­dältä Malmin lentoase­mako­rt­telei­den kaa­va ja Han­nu Oskalan aloite Ruo­ho­lah­den metroase­man itäis­es­tä sisäänkäynnistä

Maanalainen yleiskaa­va

Puo­lus­tusvoimat vas­tusti aikanaan moi­sen paperin julk­ista käsit­te­lyä. Tässä ei kyl­lä näy yhtään puo­lus­tusvoimien maanalaista kohdet­ta. Maanalainen yleiskaa­va on aikamoista eri tarpei­den välistä yhteensovittamista.

Jät­timäi­nen paperi. Luet­te­len tässä omas­ta mielestäni tärkeim­mät liiken­teen tunnelivaraukset.

 • Pis­araradan tunneli
 • Lentoradan tun­neli Pasi­las­ta lentokentälle.
 • Helsin­ki-Tallinna tunneli
 • Raideli­iken­netun­neli Pasi­las­ta Kamp­pi­in, aiem­min tun­net­ti­in Töölön metrona, nyt siihen tunge­taan var­maankin pikaratikkaa
 • Kulosaa­res­sa tun­neli Itäväylälle ja metrolle, mikä toisi run­saasti rak­en­tamista Kulosaareen
 • Ratikkatun­neli Korkeasaares­ta Kamp­pi­in – uusi lin­ja Kruunuratikalle
 • Sörnäis­ten autoli­iken­teen tunneli
 • Keskus­tan kokoo­jakatu, yhä vain 
  • Aiem­pi lin­jaus, keskus­tatun­neli lisäsi Ood­in rak­en­tamiskus­tan­nuk­sia melkois­es­ti, koka raken­nus joudut­tin rak­en­ta­maan sil­lak­si. Nyt kun Oodi on valmis, tuo kalli­ik­si tul­lut kaavava­raus poistetaan.

Pak­i­lantiel­lä varas­to­tont­ti asumiseen

Pak­i­lantien vart­ta on päätet­ty tiivistää, ja tässä sitä taas pan­naan käytän­töön. Kol­mi- ja kak­sik­er­roksisia raken­nuk­sia, yhteen­sä 3 350 k‑m2. Noin 80 onnel­lista pak­i­lalaista saa tästä kodin itselleen.

Luovutet­tu­jen tont­tien määrä

Val­tu­us­to oli määrän­nyt sito­vak­si tavoit­teek­si, että kaupun­ki luovut­taa asun­to­tuotan­toon 400 000 k‑m2. Onnis­tut­ti­in kuitenkin luovut­ta­maan vain 302 000 k‑m2, eli 75 %. Tek­stistä ei käy ilmi, joh­tuiko ero­tus siitä, ettei ollut tont­te­ja luovutet­tavak­si vai siitä, ettei virkamiehillä ollut resursse­ja hoitaa niiden vuo­raus­ta ja myymistä. Jos kysymys on jälkim­mäis­es­tyä, resurssip­u­las­sa ei ole mitään järkeä.

Tämä ei ole koko asun­to­tuotan­to, sil­lä jonkin ver­ran Helsingis­sä raken­netaan myös yksi­ty­is­ten omis­tamille tonteille.

Asun­to­tuotan­to tuot­taa kaupungille melkoisen rahavir­ran. Jos ker­rosneliön keski­hin­ta on 500 €, noista 300 000 ker­rosneliöstä koi­tui 150 miljoon­aa euroa tulona tai vuokrat­u­lon nyky­het­keen diskon­tat­tuna arvona ja puut­tu­va 100 000 k‑m2 mak­soi kaupungille menetet­tynä tulona 50 M€..

 

 

6 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 26.1.2021”

 1. Pasi­lan ase­mal­la on metrolle van­ha maanalainen varaus, mut­ta varaus on muutet­tu metro- tai pikaraiti­otiey­htey­dek­si. Samaan aikaan pikaraiti­otieväyliä ollaan työn­tämässä keskus­taan joka suunnalta.

  Pikaraitio­vaunu­jen tuomi­nen Pasi­lan metroase­malle veisi peru­ut­ta­mat­tomasti poh­jan pois koko metron laa­jen­e­miselta myös tule­vaisu­udessa. Metro siis hau­dataan, vaik­ka kukaan ei ole tehnyt päätöstä sen hautaamisesta.

  Näinkö Helsingis­sä toim­i­taan? Kymme­nen vuo­den kulut­tua tode­taan, että asialle ei enää voi tehdä mitään. Vähän niinkuin niiden Espoon lai­turei­den kanssa.

 2. Metrova­raus Kamp­ista Pasi­laan pitää säi­lyt­tää maanalaises­sa yleiskaavas­sa, ja aloit­taa sen suun­nit­telu mah­dol­lisim­man pian. Metroase­ma on jo valmi­ik­si louhit­tuna Pasi­las­sa Tri­plan alla. 

  Pasi­lan metroa ei pidä yrit­tää myöskään kor­va­ta mil­lään rin­nakkaisil­la pikaraiti­otiesu­un­nitelmil­la. Maan­pääl­lisiä pikaraitioteitä alkaa muuten koh­ta olla keskus­tas­sa enem­män kuin laki määrää.

  Pasi­lan metro ratkai­sisi myös Itämetron kap­a­siteet­tion­gel­man. Idästä päin tule­vat täys­mit­taiset metro­ju­nat voitaisi­in kään­tää Kamp­is­sa Pasi­lan suun­taan, jol­loin lyhyem­mät yksiköt voivat jatkaa tynkäre­it­il­lä Espooseen. Näin syn­ty­isi kak­si ris­tikkäistä metrolin­jaa, Vuosaari-Pasi­la ja Mel­lun­mä­ki-Espoo. Seu­raavas­sa vai­heessa Pasi­lan metroa voitaisi­in jatkaa Kumpu­lan, Viikin ja Malmin suuntaan.

 3. Ajat­telitko jotain kom­men­toi­da yli neljä miljoon­aa mak­savas­ta 1000 polkupyörän pyörä­park­ista (4000€ per paik­ka)? Paljonko tuol­la mak­saa pyörän säi­lyt­tämi­nen per tun­ti? Vai onko niin, että pyöräil­i­jöille voi paikko­ja tehdä ilmaiseksi.

  Henkilöko­htais­es­ti en tosin tiedä kuka tuonne uskaltaa jät­tää yhtään pyörää jol­la on jotain arvoa. Jopa var­tioidus­ta Tri­plan pyörä­park­ista on varastet­tu jo usei­ta polkupyöriä. Ilmeis­es­ti niitä kuitenkin on nyt säilöt­ty ulkon­akin joten joil­lain rohkeut­ta riit­tää tai kyseessä on enin­tään muu­ta­man kympin romut. Jos pyörä­park­ki on ilmainen niin pesiy­tyyköhän sinne hylät­ty­jen pyörien sata­ma viemään niitä paikko­ja pois hyötykäytöstä.

  Muiden kom­ment­tei­hin sen ver­ran, että itsekin kan­natan metron laa­jen­tamista vs muut julkiset.

  1. Ajat­telitko jotain kom­men­toi­da yli neljä miljoon­aa mak­savas­ta 1000 polkupyörän pyörä­park­ista (4000€ per paikka)?

   On se jän­nää, että fil­lar­i­parkin hin­ta 4000 €/paikka pöyristyt­tää ihmisiä, muttga autopaikan hin­ta 50 000 €/paikka on ihan ok.

  2. hta: Henkilöko­htais­es­ti en tosin tiedä kuka tuonne uskaltaa jät­tää yhtään pyörää jol­la on jotain arvoa. Jopa var­tioidus­ta Tri­plan pyörä­park­ista on varastet­tu jo usei­ta polkupyöriä.

   Tähän on ole­mas­sa valmi­it käytän­nöt Hol­lanis­sa ja Tan­skas­sa. Ei mitään erikoista, ihan help­poa kopi­oi­da ja tehdä tur­val­lisek­si pyörien pysäköin­ti. Ei se sen han­kalam­paa ole kuin auto­jen kanssa.

  3. hta:
   Ajat­telitko jotain kom­men­toi­da yli neljä miljoon­aa mak­savas­ta 1000 polkupyörän pyörä­park­ista (4000€ per paik­ka)? Paljonko tuol­la mak­saa pyörän säi­lyt­tämi­nen per tun­ti? Vai onko niin, että pyöräil­i­jöille voi paikko­ja tehdä ilmaiseksi.

   Tämä vaikut­taisi ole­van oikein hyvin lin­jas­sa sen kanssa, että autopaik­ka mak­saa luokkaa 50 000 €/kpl ja yhdelle autopailalle sopii kym­menkun­ta polkupyörää.

   Nykyti­lanteessa kaupun­gin ei tulisi sijoit­taa enää euroakaan autopaikkoi­hin, vaan kaik­ki investoin­nit tulisi kohdis­taa polkupyörä­paikko­jen rak­en­tamiseen. Polkupyöräilystä on yksilölle ja yhteiskun­nalle pelkkää hyö­tyä, autoilus­ta taas vain hait­taa (pois­lukien ne, jot­ka eivät kykene liikku­maan omin jaloin).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.