Kaupunkiympäristölautakunnan lista 26.1.2021

Mik­ko Säre­lä menee puo­les­ta­ni lau­ta­kun­taan, kos­ka hän on minua pare­min tutus­tu­nut maa­na­lai­seen yleiskaavaan

Pöy­däl­tä Mal­min len­toa­se­ma­kort­te­lei­den kaa­va ja Han­nu Oska­lan aloi­te Ruo­ho­lah­den met­roa­se­man itäi­ses­tä sisäänkäynnistä

Maa­na­lai­nen yleiskaava

Puo­lus­tus­voi­mat vas­tus­ti aika­naan moi­sen pape­rin jul­kis­ta käsit­te­lyä. Täs­sä ei kyl­lä näy yhtään puo­lus­tus­voi­mien maa­na­lais­ta koh­det­ta. Maa­na­lai­nen yleis­kaa­va on aika­mois­ta eri tar­pei­den välis­tä yhteensovittamista.

Jät­ti­mäi­nen pape­ri. Luet­te­len täs­sä omas­ta mie­les­tä­ni tär­keim­mät lii­ken­teen tunnelivaraukset.

 • Pisa­ra­ra­dan tunneli
 • Len­to­ra­dan tun­ne­li Pasi­las­ta lentokentälle.
 • Hel­sin­ki-Tal­lin­na tunneli
 • Rai­de­lii­ken­ne­tun­ne­li Pasi­las­ta Kamp­piin, aiem­min tun­net­tiin Töö­lön met­ro­na, nyt sii­hen tun­ge­taan var­maan­kin pikaratikkaa
 • Kulos­aa­res­sa tun­ne­li Itä­väy­läl­le ja met­rol­le, mikä toi­si run­saas­ti raken­ta­mis­ta Kulosaareen
 • Ratik­ka­tun­ne­li Kor­kea­saa­res­ta Kamp­piin – uusi lin­ja Kruunuratikalle
 • Sör­näis­ten auto­lii­ken­teen tunneli
 • Kes­kus­tan kokoo­ja­ka­tu, yhä vain 
  • Aiem­pi lin­jaus, kes­kus­ta­tun­ne­li lisä­si Oodin raken­ta­mis­kus­tan­nuk­sia mel­koi­ses­ti, koka raken­nus jou­dut­tin raken­ta­maan sil­lak­si. Nyt kun Oodi on val­mis, tuo kal­liik­si tul­lut kaa­va­va­raus poistetaan.

Paki­lan­tiel­lä varas­to­tont­ti asumiseen

Paki­lan­tien vart­ta on pää­tet­ty tii­vis­tää, ja täs­sä sitä taas pan­naan käy­tän­töön. Kol­mi- ja kak­si­ker­rok­si­sia raken­nuk­sia, yhteen­sä 3 350 k‑m2. Noin 80 onnel­lis­ta paki­la­lais­ta saa täs­tä kodin itselleen.

Luo­vu­tet­tu­jen tont­tien määrä

Val­tuus­to oli mää­rän­nyt sito­vak­si tavoit­teek­si, että kau­pun­ki luo­vut­taa asun­to­tuo­tan­toon 400 000 k‑m2. Onnis­tut­tiin kui­ten­kin luo­vut­ta­maan vain 302 000 k‑m2, eli 75 %. Teks­tis­tä ei käy ilmi, joh­tui­ko ero­tus sii­tä, ettei ollut tont­te­ja luo­vu­tet­ta­vak­si vai sii­tä, ettei vir­ka­mie­hil­lä ollut resurs­se­ja hoi­taa nii­den vuo­raus­ta ja myy­mis­tä. Jos kysy­mys on jäl­kim­mäi­ses­tyä, resurs­si­pu­las­sa ei ole mitään järkeä.

Tämä ei ole koko asun­to­tuo­tan­to, sil­lä jon­kin ver­ran Hel­sin­gis­sä raken­ne­taan myös yksi­tyis­ten omis­ta­mil­le tonteille.

Asun­to­tuo­tan­to tuot­taa kau­pun­gil­le mel­koi­sen raha­vir­ran. Jos ker­ros­ne­liön kes­ki­hin­ta on 500 €, nois­ta 300 000 ker­ros­ne­liös­tä koi­tui 150 mil­joo­naa euroa tulo­na tai vuo­kra­tu­lon nyky­het­keen dis­kon­tat­tu­na arvo­na ja puut­tu­va 100 000 k‑m2 mak­soi kau­pun­gil­le mene­tet­ty­nä tulo­na 50 M€..

 

 

6 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 26.1.2021”

 1. Pasi­lan ase­mal­la on met­rol­le van­ha maa­na­lai­nen varaus, mut­ta varaus on muu­tet­tu met­ro- tai pika­rai­tio­tie­yh­tey­dek­si. Samaan aikaan pika­rai­tio­tie­väy­liä ollaan työn­tä­mäs­sä kes­kus­taan joka suunnalta.

  Pika­rai­tio­vau­nu­jen tuo­mi­nen Pasi­lan met­roa­se­mal­le vei­si peruut­ta­mat­to­mas­ti poh­jan pois koko met­ron laa­je­ne­mi­sel­ta myös tule­vai­suu­des­sa. Met­ro siis hau­da­taan, vaik­ka kukaan ei ole teh­nyt pää­tös­tä sen hautaamisesta.

  Näin­kö Hel­sin­gis­sä toi­mi­taan? Kym­me­nen vuo­den kulut­tua tode­taan, että asial­le ei enää voi teh­dä mitään. Vähän niin­kuin nii­den Espoon lai­tu­rei­den kanssa.

 2. Met­ro­va­raus Kam­pis­ta Pasi­laan pitää säi­lyt­tää maa­na­lai­ses­sa yleis­kaa­vas­sa, ja aloit­taa sen suun­nit­te­lu mah­dol­li­sim­man pian. Met­roa­se­ma on jo val­miik­si lou­hit­tu­na Pasi­las­sa Triplan alla. 

  Pasi­lan met­roa ei pidä yrit­tää myös­kään kor­va­ta mil­lään rin­nak­kai­sil­la pika­rai­tio­tie­suun­ni­tel­mil­la. Maan­pääl­li­siä pika­rai­tio­tei­tä alkaa muu­ten koh­ta olla kes­kus­tas­sa enem­män kuin laki määrää.

  Pasi­lan met­ro rat­kai­si­si myös Itä­met­ron kapa­si­teet­tion­gel­man. Idäs­tä päin tule­vat täys­mit­tai­set met­ro­ju­nat voi­tai­siin kään­tää Kam­pis­sa Pasi­lan suun­taan, jol­loin lyhyem­mät yksi­köt voi­vat jat­kaa tyn­kä­rei­til­lä Espoo­seen. Näin syn­tyi­si kak­si ris­tik­käis­tä met­ro­lin­jaa, Vuo­saa­ri-Pasi­la ja Mel­lun­mä­ki-Espoo. Seu­raa­vas­sa vai­hees­sa Pasi­lan met­roa voi­tai­siin jat­kaa Kum­pu­lan, Vii­kin ja Mal­min suuntaan.

 3. Ajat­te­lit­ko jotain kom­men­toi­da yli nel­jä mil­joo­naa mak­sa­vas­ta 1000 pol­ku­pyö­rän pyö­rä­par­kis­ta (4000€ per paik­ka)? Pal­jon­ko tuol­la mak­saa pyö­rän säi­lyt­tä­mi­nen per tun­ti? Vai onko niin, että pyö­räi­li­jöil­le voi paik­ko­ja teh­dä ilmaiseksi.

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en tosin tie­dä kuka tuon­ne uskal­taa jät­tää yhtään pyö­rää jol­la on jotain arvoa. Jopa var­tioi­dus­ta Triplan pyö­rä­par­kis­ta on varas­tet­tu jo usei­ta pol­ku­pyö­riä. Ilmei­ses­ti nii­tä kui­ten­kin on nyt säi­löt­ty ulko­na­kin joten joil­lain roh­keut­ta riit­tää tai kysees­sä on enin­tään muu­ta­man kym­pin romut. Jos pyö­rä­park­ki on ilmai­nen niin pesiy­tyy­kö­hän sin­ne hylät­ty­jen pyö­rien sata­ma vie­mään nii­tä paik­ko­ja pois hyötykäytöstä.

  Mui­den kom­ment­tei­hin sen ver­ran, että itse­kin kan­na­tan met­ron laa­jen­ta­mis­ta vs muut julkiset.

  1. Ajat­te­lit­ko jotain kom­men­toi­da yli nel­jä mil­joo­naa mak­sa­vas­ta 1000 pol­ku­pyö­rän pyö­rä­par­kis­ta (4000€ per paikka)?

   On se jän­nää, että fil­la­ri­par­kin hin­ta 4000 €/paikka pöy­ris­tyt­tää ihmi­siä, mutt­ga auto­pai­kan hin­ta 50 000 €/paikka on ihan ok.

  2. hta: Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en tosin tie­dä kuka tuon­ne uskal­taa jät­tää yhtään pyö­rää jol­la on jotain arvoa. Jopa var­tioi­dus­ta Triplan pyö­rä­par­kis­ta on varas­tet­tu jo usei­ta polkupyöriä.

   Tähän on ole­mas­sa val­miit käy­tän­nöt Hol­la­nis­sa ja Tans­kas­sa. Ei mitään eri­kois­ta, ihan help­poa kopioi­da ja teh­dä tur­val­li­sek­si pyö­rien pysä­köin­ti. Ei se sen han­ka­lam­paa ole kuin auto­jen kanssa.

  3. hta:
   Ajat­te­lit­ko jotain kom­men­toi­da yli nel­jä mil­joo­naa mak­sa­vas­ta 1000 pol­ku­pyö­rän pyö­rä­par­kis­ta (4000€ per paik­ka)? Pal­jon­ko tuol­la mak­saa pyö­rän säi­lyt­tä­mi­nen per tun­ti? Vai onko niin, että pyö­räi­li­jöil­le voi paik­ko­ja teh­dä ilmaiseksi.

   Tämä vai­kut­tai­si ole­van oikein hyvin lin­jas­sa sen kans­sa, että auto­paik­ka mak­saa luok­kaa 50 000 €/kpl ja yhdel­le auto­pai­lal­le sopii kym­men­kun­ta polkupyörää.

   Nyky­ti­lan­tees­sa kau­pun­gin ei tuli­si sijoit­taa enää euroa­kaan auto­paik­koi­hin, vaan kaik­ki inves­toin­nit tuli­si koh­dis­taa pol­ku­pyö­rä­paik­ko­jen raken­ta­mi­seen. Pol­ku­pyö­räi­lys­tä on yksi­löl­le ja yhteis­kun­nal­le pelk­kää hyö­tyä, autoi­lus­ta taas vain hait­taa (pois­lu­kien ne, jot­ka eivät kyke­ne liik­ku­maan omin jaloin).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.