Muuntunut virus ja rokote

Vii­kon ikä­vä koro­na-uuti­nen oli, että viruk­sen ete­lä­afrik­ka­lai­nen mutaa­tio ei tot­te­le rokotetta.

Täs­sä ei ole muu­ta yllät­tä­vää kuin, että täl­lai­nen mutaa­tio ilmaan­tui ennen rokot­tei­ta. Mutaa­tioi­ta tapah­tuu koko ajan ja elin­kel­poi­sim­mat niis­tä alka­vat run­sas­tua. Kun mer­kit­tä­vä osa väes­tös­tä on roko­tet­tu, syn­tyy voi­ma­kas valin­ta­pai­ne rokot­tei­ta kes­tä­vien mutaa­tioi­den eduk­si. Niin­pä ete­lä­afrik­ka­lai­nen mutaa­tio ei jää vii­mei­sek­si resis­ten­tik­si virusmuunnokseksi.

Onnek­si roko­te­tek­no­lo­gia on koke­nut val­lan­ku­mouk­sen. Ennen rokot­teen kehit­tä­mi­seen meni vuo­sia, nyt RNA-roko­te syn­tyy muu­ta­mas­sa päi­väs­sä, kun virus­mu­taa­tio on löytynyt.

Tämä nyt jaet­ta­va Pfize­rin roko­te syn­tyi muu­ta­mas­sa päi­väs­sä, mut­ta sen tes­tauk­set ja luvi­tus kes­ti­vät lähes vuoden.

Influens­sa muun­tuu joka vuo­si ja uut­ta ver­sio­ta var­ten teh­dään uusi roko­te van­hal­la luval­la. Roko­te on riit­tä­vän saman­lai­nen, jot­ta luvan saa nopeas­ti. Se ei ole täy­sin ris­ki­tön­tä, mut­ta ris­ki­tön­tä ei ole myös­kään vuo­den odo­tus. Kym­me­nes­sä kuu­kau­des­sa koro­naan on kuol­lut yli kak­si mil­joo­naa ihmis­tä – aina­kin. Kaik­kia koro­na­kuo­le­mia ei var­maan­kaan ole las­ket­tu. Vähän muun­nel­lun RNA-rokot­teen ris­ki on todel­la mar­gi­naa­li­nen. Kun menet ulos käve­le­mään, pel­käät­kö, että pää­hä­si puto­aa meteoriitti?

Voi hyvin­kin käy­dä niin, että SARS-Cov‑2:sta tulee A‑viruksen kal­tai­nen vit­saus, joka tulee vähän muun­nel­tu­na takai­sin tois­tu­vas­ti. Influens­sa­ro­ko­tuk­sia pitää ottaa vuo­sit­tain, koro­na-roko­tuk­sia ehkä jopa useammin.

Tämä vaa­tii glo­baa­lia val­mis­tau­tu­mis­ta. Lää­keyh­tiöil­le kuu­luu kun­nol­li­nen kor­vaus teh­dys­tä työs­tä, mut­ta nii­den ei kan­na­ta ryh­tyä kiris­tä­mään val­tioi­ta. Rokot­tei­den tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tia on raken­net­ta­va lisää ja paljon.

Ei ole hyvä jut­tu, että Israel pää­si jonon ohi mak­sa­mal­la nelin­ker­tai­sen hin­nan rokotteesta.

= = = = =

LISÄYS 26.1.2021

Tämä kan­sain­vä­li­ses­sä leh­dis­tös­sä kie­rä­nyt uuti­nen rokot­tei­den hei­kos­ta tehos­ta ete­leafrik­ka­lai­seen viruks­mu­taa­tion oli ilmi­ses­ti ennen­ai­kai­nen. Moder­na vakuut­taa yhtiön­sä rokot­teen toden­nä­köi­ses­ti päte­vän sii­hen­kin, mut­ta muut­taa roko­tet­taan var­muu­den vuok­si vähän. Se ei kui­ten­kaan pois­ta sitä, että on hyvin toden­nä­köis­tä, että valin­ta­pai­ne syn­nyt­tää rokot­teen kes­tä­viä muun­nok­sia viruk­ses­ta, jol­loin jou­du­taan samaan tilan­tee­seen­kin influens­sa­ro­ko­tuks­ten kans­sa, jot­ka jou­du­taan otta­maan joka vuo­si uudestaan.

 

64 vastausta artikkeliin “Muuntunut virus ja rokote”

 1. Jos Israe­lin mak­sa­ma hin­ta rokot­tees­ta lisä­si tuo­tan­toa yhtään, se oli hyvä jut­tu. Kaik­kien rik­kai­den mai­den oli­si pitä­nyt mak­saa rokot­tees­ta enem­män sil­lä ehdol­la, että tuo­tan­toa oli­si lai­tet­tu pys­tyyn etu­pai­not­tei­sem­min. Rokot­teen hin­ta on ihan nau­ret­ta­van pie­ni sii­hen ver­rat­tu­na, mil­lai­sia mene­tyk­siä koro­na jat­ku­vas­ti muu­ten aiheut­taa yhteis­kun­taan. Roko­te­val­mis­ta­jis­ta vain Astra Zeneca otti ris­kiä val­mis­ta­mal­la roko­tet­ta varas­toon ennen myyn­ti­lu­paa ja sekin näh­tä­väs­ti aika vähän, kun tuo­tan­to­vai­keuk­sien vuok­si toi­mi­tus­mää­rät ovat vähen­ty­mäs­sä nyt niin rajus­ti. Val­mis­tus­ka­pa­si­tee­tin nos­ta­mi­nen ennen myyn­ti­lu­paa oli­si ollut juu­ri sel­lai­nen ris­ki, min­kä val­tiot oli­si­vat voi­neet kan­taa, var­sin­kin kun val­tiot hyö­tyi­si­vät itse talou­del­li­ses­ti epi­de­mian kat­kai­se­mi­ses­ta rokotteilla.

  Glo­baa­lis­ti koro­nan kans­sa on ollut joi­ta­kin val­ta­via onnis­tu­mi­sia ja myös joi­ta­kin emä­mu­nauk­sia. Rokot­tei­den nopea kehi­tys on ollut hui­kea onnis­tu­mi­nen. Toi­vot­ta­vas­ti mutaa­tioi­hin sopeu­tet­tu­jen rokot­tei­den myyn­ti­lu­pien kans­sa ei moka­ta vaan toi­mi­taan kuten ehdo­tit. Eihän tämä muu­ten lopu iki­nä. (Koro­na jää tie­tys­ti kier­tä­mään ikui­sik­si ajoik­si maa­pal­lol­le, mut­ta jos tapaus­mää­rät on pie­niä, on alus­taa mutaa­tioi­den syn­ty­mi­sel­le vähem­män, jon­ka pitäi­si näkyä suo­raan nii­den esiin­ty­mis­ti­hey­des­sä — ja pie­neen mää­rään toi­vot­ta­vas­ti ehdi­tään rea­goi­da rokotekehityksessä)

  1. Kyl­lä. EU:n yhteis­han­kin­ta jakoi ris­kiä val­mis­ta­jan ja osta­jan kes­ken ja esti EU-mai­den kes­ki­näi­sen kil­pai­lun, jär­ke­viä tavoit­tei­ta ja niis­sä on onnis­tut­tu, esi­mer­kik­si Israel mak­soi rokot­teis­ta pal­jon enemmän.

   Pää­asian eli epi­de­mian tor­ju­mi­sen kan­nal­ta EU:n yhtei­nen roko­te­han­kin­ta oli fias­ko. Pari roko­tet­ta vii­väs­tyi pahas­ti ja koko suun­ni­tel­ma karil­la, sun­ni­tel­ma­ta­lou­den ongel­mia. Useam­mal­la rokot­teel­la “hajau­tet­tiin ris­kiä” joka on oudos­ti sanot­tu kun näh­tä­väs­ti kaik­kien hank­kei­den oli­si pitä­nyt onnis­tua, eli hajau­tus parem­min­kin var­mis­ti vähin­tään osit­tai­sen epä­on­nis­tu­mi­sen. Täl­lä vauh­dil­la virus muun­tuu sitä mukaa kuin tipoit­tain toi­mi­tet­ta­vaa roko­tet­ta saadaan. 

   Raa­ka kysyn­tä ja tar­jon­ta oli­si nos­ta­nut hin­taa rajus­ti mut­ta samal­la tar­jon­taa. Esi­mer­kik­si Pfize­rin rokot­teel­le ollaan rämp­pää­mäs­sä nyt ylös tuo­tan­to­lai­tos­ta. En usko että oli­si ollut estet­tä teh­dä se jo syk­syl­lä tai jopa kesän lopul­la kun joku oli­si lyö­nyt sito­van tilauk­sen pöy­tään, ei varausta. 

   Koko­naan eri asia on miten on mah­dol­lis­ta että EU kiel­täy­tyi Pfize­rin tar­joa­mas­ta 300 mil­joo­nan lisäe­räs­tä kun 90% teho oli jo var­mis­tu­nut. Tämä ei voi­nut enää olla kuin sitä komis­sion teollisuuspolitiikkaa.

   1. Jep, jäl­ki­vii­saa­na voi tode­ta, että rokot­tei­ta oli­si voi­nut syk­syl­lä hank­kia huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­mat mää­rät ennak­koon, jol­loin val­mis­ta­jat oli­si­vat saa­neet var­muu­den lisä­tä val­mis­tus­ta jo aiem­min. Jos EU sit­ten oli­si 10 mil­jar­dil­la osta­nut rokot­tei­ta enem­män kuin tar­vet­ta on, ei se oli­si ollut yhtä iso vahin­ko kuin nyt tapah­tu­va. Ja niil­le yli­mää­räi­sil­le­kin oli­si kyl­lä löy­ty­nyt otta­jia ja ostajia.

 2. Rokot­tei­den hank­ki­mi­ses­sa ja jake­lus­sa voi käy­dä kuten suo­ja­mas­kien, sitä ennen käsien desin­fioin­tiai­nei­den ja sitä­kin aikai­sem­min ves­sa­pa­pe­rin kans­sa. Ilmiö on ”Beer game”:na tut­tu sys­tee­mia­jat­te­lua tai Peter Sen­geä lukeneille.

  Ensin tuo­tan­to on nor­maa­li­ta­sol­la tai niuk­kaa. Yhtäk­kiä tapah­tuu val­ta­va kysyn­täs­hok­ki. Hyl­lyt tyh­je­ne­vät het­kes­sä. Tar­jon­taa ei ole ja ”tuo­te lop­puu kes­ken”. Har­vois­ta jäl­jel­lä ole­vis­ta hyö­dyk­keis­tä tapel­laan ja hin­nat nouse­vat pil­viin. Ihme­tel­lään, mik­sei asi­aan ole osat­tu varautua.

  Val­mis­ta­jat vas­taa­vat kysyn­täs­hok­kiin lisää­mäl­lä tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tia niin nopeas­ti kuin mah­dol­lis­ta. Kaik­ki mikä teh­dään, myy­dään ennak­koon tai revi­tään kau­pan hyllyiltä. 

  Lopul­ta kysyn­tä saa­daan tyy­dy­tet­tyä. Tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti kui­ten­kin jää ja hin­nat las­ke­vat. Kas­vo­mas­kien sisää­nos­to­hin­ta tuk­ku­liik­keil­le lie­nee nyky­ään joi­ta­kin sent­te­jä, eivät­kä 30€ käsi­saip­pua­pur­kit­kaan oikein enää käy kaupaksi. 

  Lää­ke­teh­tai­den joh­ta­jat ovat tus­kin umpios­sa ja uutis­pi­men­nos­sa elä­viä idioot­te­ja. Olet­tai­sin, että kysyn­nän lisäk­si poliit­ti­nen pai­ne on var­sin val­ta­va. Niin ikään ole­tan, että suun­ni­tel­mat roko­te­tuo­tan­non mas­sii­vi­ses­ta laa­jen­ta­mi­ses­ta ovat eden­neet jo toteu­tusas­teel­le. Kun kaik­ki menee, mitä myy­dään, saat­taa roko­te­mark­ki­noil­la olla jon­kin ajan pääs­tä jopa ylitarjontaa.

  Sama ilmiö tul­laan näke­mään, kun mat­kus­tus­mah­dol­li­suu­det jäl­leen avau­tu­vat. Kesä­mök­ki­mark­ki­nas­sa saa­te­taan nyt olla syklin huipulla.

 3. ”Lää­keyh­tiöil­le kuu­luu kun­nol­li­nen kor­vaus teh­dys­tä työstä, ”

  Mitä jos vaik­ka rahoi­tet­tai­siin nii­tä kah­ta suo­ma­lais­ta roko­tet­ta? Hal­val­la lähtisi.

 4. Häviit­tä­jiin ollaan lait­ta­mas­sa 10 000 000 000 E, sil­tä varal­ta, että nii­tä jos­kus oikeas­ti tar­vi­taan. Ehkä roko­te­tuo­tan­toon­kin pitäi­si sijoit­taa tuo­tan­toon pahan päi­vän varal­ta. Mie­luum­min siten , ettei Suo­mi jou­tui­si sii­nä mak­sa­maan EU tukea. Lie­kö mahdollista.

  1. erk­ki nii­ni:
   Häviit­tä­jiin ollaan lait­ta­mas­sa 10 000 000 000 E, sil­tä varal­ta, että nii­tä jos­kus oikeas­ti tar­vi­taan. Ehkä roko­te­tuo­tan­toon­kin pitäi­si sijoit­taa tuo­tan­toon pahan päi­vän varal­ta. Mie­luum­min siten , ettei Suo­mi jou­tui­si sii­nä mak­sa­maan EU tukea. Lie­kö mahdollista.

   No, kyl­lä­hän täl­lai­seen voi­tai­siin varau­tua, jos halua oli­si. Se vaan mak­saa — myös Suo­mel­le — aika lail­la, mut­ta niin mak­saa aseel­li­nen varautuminenkin.

   Pitäi­si­kö miet­tiä mitä glo­baa­lit krii­sit tar­koit­ta­vat ja oival­taa ettei nii­tä rat­kais­ta val­tioi­den sisäi­sil­lä toi­mil­la, ei edes polii­si­val­tion kurinpidolla.

   Espan­ja­lai­nen viru­lo­gi, New Yor­kis­sa työs­ken­te­le­vä Adol­fo García-Sastre sanoi jo maa­lis­kuus­sa 2929 El Paí­sin haas­tat­te­lus­sa, että vaik­ka tie­däm­me että influes­sa­vi­ruk­set aiheut­ta­vat koro­na­vi­ruk­sen kal­tai­sia epi­de­mioi­ta ker­ran 20–30 vuo­des­sa, val­tio ja val­tio­lii­tot eivät ole miten­kään val­mis­tau­tu­neet niihin. 

   García-Sastre kuu­lui työ­ryh­mään, joka elvyt­ti vuo­den 1918 Espan­jan­tau­din viruk­sen ja pys­tyi selit­tä­mään, mik­si se tart­tui 500 mil­joo­naan ihmi­seen ja tap­poi 50 mil­joo­naa ihmistä.

   García-Sastren mie­les­tä ainoa tapa pysyt­tää maa­il­ma nor­maa­li­ti­las­sa oli­si varau­tua pan­de­mioi­hin samal­la taval­la kuin val­tiot varau­tu­vat sotaan. Aivan kuten val­tioil­la ja soti­las­lii­toil­la on tank­ke­ja, hävit­tä­jiä, ohjuk­sia, tyk­ke­jä, kivää­re­jä ja mies­voi­maa, pitäi­si perus­taa myös ter­vey­den­hoi­don ”puo­lus­tus­voi­mat” eli inves­toi­da pan­de­mioi­den tor­ju­mi­sek­si resurs­sei­hin, joi­ta ei juu­ri kos­kaan tar­vit­si­si käyt­tää (niin kuin ei tar­vit­se käyt­tää armei­joi­ta eikä aseita).

   Kuu­los­taa nyt mel­kein vuot­ta myö­hem­min enem­män kuin vii­saal­ta ehdotukselta.

 5. Glo­ba­lis­sa roko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä ei tai­da toi rei­luus olla kovin tär­keä kri­tee­ri. Ensi alkuun län­si­mai­sia rokot­tei­ta saa lähin­nä län­si­maat. Köy­hem­mät oste­le­vat Kii­nas­ta ja Venä­jäl­tä. Köy­him­mät odot­ta­vat, jos­ko niil­le­kin jotain hel­tiäi­si. Toi­vot­ta­vas­ti hel­ti­ää läns­mai­den yli­jää­mä­ro­kot­tei­ta, jos vain säilyvät. 

  Voi toi­voa tään ollee­ni sel­lai­nen kou­lu ihmis­kun­nal­le, että EU, USA, Kii­na ja muut tahot, jol­la mus­ke­lei­ta on, pis­tä­vät roko­tus­asian jon­kin­lai­seen kun­toon. Että jos se seu­raa­va pan­de­mia on jotain oikeas­ti vaa­ral­lis­ta, jotain Ebo­lan kal­tais­ta, roko­te saa­daan maa­il­mal­le, köy­him­mil­le­kin, vie­lä pal­jon nopeam­min ja laa­jem­min kuin nyt. Eihän nyt kukaan osaa sanoa, saa­vat­ko kaik­ki edes roko­tet­ta mil­lään aika­tau­lul­la, saa­ti että sai­si­vat kiireellisesti.

  Kum­ma sat­tu­ma, muu­ten, että pahin pan­de­mia sataan vuo­teen ja roko­te­ke­hi­tyk­sen läpi­mur­to osui­vat ikään kuin samaan ajan­koh­taan. Hmmm…

  1. Tuo­hon “yhteen­sat­tu­maan” liit­tyen, eikö kysees­sä ole vähän saman­lai­nen harp­paus kuin sekä ensim­mäi­ses­sä että toi­ses­sa maa­il­man­so­das­sa tapah­tu­nut hui­ma len­to­ko­nei­den kehittyminen?

   Kehi­tys kul­kee rau­han aika­na hil­jal­leen eteen­päin. Krii­si­ti­lan­tees­sa näi­tä taus­tal­la kyp­sy­nei­tä ideoi­ta tes­ta­taan pikai­ses­ti ja suu­ril­la resurs­seil­la, jol­loin osa osoit­tau­tuu toi­mi­vik­si ja jää käyt­töön krii­sin jälkeenkin.

 6. Olen täy­sin päin­vas­tais­ta miel­tä Israelista. 

  Jos EU ja val­tiot eivät oli­si aktii­vi­ses­ti estä­mäs­sä rokot­teen myy­mis­tä mak­su­ha­lui­sil­le osta­jil­le, niin mil­joo­nat varak­kaat ja kym­me­net mil­joo­nat kes­ki­luok­kai­set euroop­pa­lai­set oli­si­vat mak­sa­neet pal­jon EU-yhteis­han­kin­taa kor­keam­pia ennak­ko­ti­laus­hin­to­ja taa­tuis­ta toi­mi­tuk­sis­ta tam­mi-/hel­mi­kuul­le.

  Noi­den mark­ki­na­hin­tais­ten ensim­mäis­ten rokot­tei­den tuo­toil­la val­mis­tus­ka­pa­si­teet­tia oli­si saa­tu lin­joil­le pal­jon nykyis­tä enem­män ja loput­kin oli­si­vat saa­neet rokot­teen­sa nopeam­min. Nyt kun polii­ti­kot ja vir­ka­mie­het ovat hin­ta­sään­nel­leet rokot­teen ali­hin­tai­sek­si suh­tees­sa osta­jien mak­su­ha­luun, niin meil­lä on glo­baa­li kroo­ni­nen pula rokotteista.

  Kun ker­man­kuo­rin­ta este­tään, pois­tuu talou­del­li­nen kan­nus­te lisä­tä alku­vai­heen tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tia. (Joka tie­tys­ti mata­lan mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sen tuot­tees­sa tar­koit­taa suu­rem­paa myö­häi­sem­män­kin vai­heen kapasiteettia).

  Oikeas­ti jo phase3:seen osal­lis­tu­mi­nen oli­si voi­tu huu­to­kau­pa­ta. Olen mel­ko var­ma, että iso osa rokot­teen kehi­tys­kus­tan­nuk­sis­ta ja uusien lin­jas­to­jen kus­tan­nuk­sis­ta oli­si saa­tu katet­tua sil­lä, että ammat­ti­jal­ka­pal­loi­li­joi­ta jne. oli­si pii­ki­tet­ty phase3:sen loppuvaiheessa.

  Muu­ta­mien sato­jen tuhan­sien rik­kaim­pien etui­lu ei hidas­tai­si mitat­ta­vas­sa mää­rin koko maan­osan rokot­ta­mis­ta, mut­ta se oli­si voi­nut rahoit­taa ison osan kai­kis­ta kustannuksista.
  -
  Yli­pää­tään koko kes­kus­te­lu roko­tus­jär­jes­tyk­ses­tä on ihan tur­haa lil­lu­kan­var­sis­ta puhu­mis­ta. Mik­sei puhu­ta sii­tä, että miten kaik­ki saa­daan roko­tet­tua nopeammin? 

  Käy­tän­nös­sä mikä vaan kuvi­tel­ta­vis­sa ole­va raha­mää­rä oli­si kan­nat­ta­nut mak­saa tuos­ta nopeu­tuk­ses­ta. Nyt EU tai­taa mak­saa luok­kaa 10 mil­jar­dia koko kan­san­sa rokot­teis­ta. Oli­si kan­nat­ta­nut mak­saa usei­ta kym­me­niä mil­jar­de­ja enem­män. Se oli­si sekä talou­del­li­ses­ti, että ter­veys­vai­ku­tuk­sil­la mitat­tu­na kannattavaa. 

  Ja suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä RNA-roko­te­ka­pa­si­tee­til­le on kysyn­tää jat­kos­sa­kin, kuten itse arvioit.

 7. Mik­sei Suo­mi voi kas­vat­taa omaa tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti­aan joko tämän tai vii­meis­tään seu­raa­van roko­te­kier­rok­sen tar­pei­siin? Esi­mer­kik­si AstraZe­necan rokot­teen pitäi­si olla lisen­soi­ta­vis­sa koh­tuul­li­sin ehdoin jos fir­man PR:ään oli­si luot­ta­mi­nen, vaik­ka suo­ma­lai­set rokot­teet eivät ete­ni­si­kään… nenä­su­mu­te­ro­kot­teis­sa oli­si tosin käsit­tääk­se­ni se etu, että raa­ka-ainei­ta tar­vit­tai­siin vähem­män tai aina­kin osit­tain eri­lai­sia kuin muis­sa rokot­teis­sa, niin saa­tai­siin kier­ret­tyä tämä glo­baa­lia pullonkaula. 

  Yhteis­työ Ruot­sin, Tans­kan, Nor­jan kans­sa oli­si myös mel­ko luon­tai­nen lähestymistapa.

  Noin ylei­ses­ti ottaen koro­na­vi­rusai­ka on tuo­nut esil­le sen, että minul­la on hen­ki­lö­koh­tai­nen ongel­ma — en nyky­ään oikein osaa löy­tää sel­lais­ta (puoli)julkista foo­ru­mia jos­sa asiois­ta oikeas­ti puhu­taan *ja kes­kus­tel­laan*, kun öyhöt­tä­jät ja ääri­päät ovat val­lan­neet ne hel­pos­ti löy­det­tä­vät, täys­jul­ki­set pai­kat väsy­mät­tö­mäl­lä kirjoittelullaan.

  1. Esi­mer­kik­si AstraZe­necan rokot­teen pitäi­si olla lisen­soi­ta­vis­sa koh­tuul­li­sin ehdoin 

   Moder­nan roko­tet­ta ei ole paten­toi­tu, joten sitä saa val­mis­taa kuka hyvän­sä auto­tal­lis­saan ihan niin pal­jon kuin halu­aa. Tosin ne eivät ker­ro, miten sitä valmistetaan.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Moder­nan roko­tet­ta ei ole paten­toi­tu, joten sitä saa val­mis­taa kuka hyvän­sä auto­tal­lis­saan ihan niin pal­jon kuin halu­aa. Tosin ne eivät ker­ro, miten sitä valmistetaan. 

    Patent­ti­ha­ke­muk­set eivät ole heti jul­ki­sia, joten ei ole vie­lä tie­dos­sa milai­nen pate­tent­ti­mii­na­kent­tä siel­lä on pii­los­sa kehit­ty­mäs­sä. Moder­nal­la voi olla usei­ta hake­muk­sia vetä­mäs­sä noi­hin rokot­tei­siin liit­tyen. Aiem­min puhut­tiin ns. sukel­lus­ve­ne­pa­ten­teis­ta, jot­ka muhi­vat vuo­sia tai vuo­si­kym­me­niä hake­mus­pros­se­sin venyes­sä ennen kuin tuli­vat jul­ki­sik­si. Nyky­ään suo­mes­sa tai­ta­vat patent­ti­ha­ke­muk­set tul­la jul­ki­sek­si 18kk hake­muk­sen jät­tö­päi­väs­tä. Koro­na­vi­rus­ro­ko­te­pa­tent­ti­ha­ke­muk­set eivät siten vie­lä ole ehti­neet tul­la julkisiksi.

 8. Uuti­nen ei men­nyt ihan noin : https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007754102.html

  Ete­lä-Afri­kas­sa muo­tou­tu­neel­la koro­na­vi­rus­va­rian­til­la saat­taa olla jos­sain mää­rin vas­tus­tus­ky­kyä nykyi­sil­le koronavirusrokotteille.”

  Tut­ki­mus toteu­tet­tiin siten, että 44:ltä koro­na­vi­ruk­sen sai­ras­ta­neel­ta hen­ki­löl­tä otet­tiin veri­näy­te, ja näyt­tei­den vas­ta-ainei­den tehoa tes­tat­tiin virus­muun­nos­ta vastaan.”

  Vaik­ka tut­ki­mus teh­tiin koro­na­vi­ruk­sen sai­ras­ta­neil­ta, tut­ki­joi­den mukaan tulos toden­nä­köi­ses­ti pätee myös roko­tuk­sen saa­viin, sil­lä immuu­ni­vas­te syn­tyy ja toi­mii samal­la tavalla.”

  Tut­ki­mus­ta ei siis teh­ty rokot­tei­ta saa­neil­la, vaan sai­ras­ta­neil­la. Uuti­ses­sa ei myös­kään sel­vin­nyt, sai­ras­tui­si­vat­ko nämä hen­ki­löt uudes­taan. Onhan sitä­kin pai­no­tet­tu koko ajan, että niin rokot­tei­den kuin tau­din sai­ras­ta­mi­sen anta­ma suo­ja voi perus­tua sii­hen, että vaik­ka he sai­si­vat tar­tun­nan, he eivät sai­ras­tu enää vaka­vas­ti. Rokot­teen saa­nut­kin voi mah­dol­li­ses­ti kan­taa virus­ta, kuten aiem­min tau­din sai­ras­ta­nut, mut­ta se ei enää sai­ras­tu­ta hän­tä. Koro­naim­mu­ni­neet­ti perus­tuu muu­hun­kin kuin vas­ta-ainei­siin, mm. solu­muis­tiin ja risti-immuniteettiin.

  Oxfor­din yli­opis­ton raken­ne­bio­lo­gian pro­fes­so­ri James Nais­mith sanoi Guar­dia­nil­le, että alus­ta­vat tulok­set ”eivät ole kovin hyviä”, mut­ta pai­not­ti, ettei ole syy­tä paniik­kiin. Nais­mith sanoi, että labo­ra­to­rios­sa teh­dyt kokeet eivät ole sama asia kuin tosie­lä­män immuunijärjestelmä. ”

  Niin. He tes­ta­si­vat miten vas­ta-aineet rea­goi­vat viruk­seen labo­ra­to­rio-olois­sa. Se on eri asia, kuin miten virus käyt­täy­tyi­si ihmi­sen kehos­sa. Onhan suu­ri osa nyt­kin virus­tar­tun­nan saa­neis­ta nii­tä, jot­ka saa­vat oireet­to­man tar­tun­nan. Immu­ni­teet­ti perus­tuu näin ollen johon­kin muu­hun­kin, kuin pelk­kiin vasta-aineisiin.

 9. Jos olen ymmär­tä­nyt oikein, MRNA rokot­teet ovat hel­pom­min muun­nel­ta­vis­sa, ei ehh­kä tar­vit­se teh­dä jokai­sel­le muun­nel­mal­le uusia kuu­kausien tes­te­jä. Samas­ta poh­jas­ta voi­si kehit­tää syö­pä­lääk­kei­tä­kin. Sopi­van ade­no­vi­ruk­sen rna­koo­diin lisä­tään joku koh­teen (koro­na­vi­rus tai syö­pä­so­lu) pin­ta­pro­teii­ni­koo­di jon­ka virus sit­ten tun­nis­taa., Kun koh­tei­ta löy­tyy, tulee immu­ni­teet­ti­hä­ly­tys , T- B- ja muut lymp­ho­sy­tit läh­te­vät sotaan koh­tei­den kimp­puun, Anteek­si en voi­nut vas­tus­taa kiusaus­ta ei se niin yksin­ker­tais­ta ole.
  Israe­lis­sa on 2 000 000 saa­nut yhden roko­tean­nok­sen 1 000 000 kak­si. Yksi annos tun­tuu anta­van 50% suo­jan. Odo­tam­me Israe­lis­ta tie­to­ja kah­den annok­sen vai­ku­tuk­ses­ta ja myös tehos­ta mutanttiviruksiin.
  Pel­kään­pä, että edes­sä ole­vat soti­laal­li­set­kaan uhkat eivät ole tykeil­lä torjuttavissa.

 10. On mel­koi­sen epä­to­den­nä­köis­tä, että Ete­lä-Afri­kan muun­nos oli­si koko­naan resis­tent­ti rokot­teil­le. Muun­nok­ses­sa on mutaa­tioi­ta, jot­ka muut­ta­vat tiet­ty­jä epi­toop­pe­ja eli vas­ta-ainei­den tun­nis­ta­mia koh­tia viruk­sen piik­ki­pro­teii­nis­sa, mut­ta roko­tet­taes­sa syn­tyy monia vas­ta-ainei­ta jot­ka tun­nis­ta­vat piik­ki­pro­teii­nis­ta eri osia. Toi­sin sanoen, epi­too­peis­sa on varaa tapah­tua joku mää­rä muu­tok­sia ennen kuin pro­teii­ni muut­tuu vas­ta-ainei­den tun­nis­ta­mat­to­mak­si. Kyse ei ole kyllä/ei ‑nap­pu­las­ta vaan asteikosta.

  Toi­sek­seen lause “RNA-roko­te syn­tyy muu­ta­mas­sa päi­väs­sä” vetää var­sin suu­ria mut­kia suo­rak­si. Uusi ver­sio jo toi­mi­vak­si tie­de­tys­tä rokot­tees­ta voi­daan suun­ni­tel­la yhdel­tä istu­mal­ta, ja labo­ra­to­rio­mit­ta­kaa­van erä voi­daan val­mis­taa ehkä vii­kos­sa. Teol­li­sen mit­ta­luo­kan roko­te­tuo­tan­to on sit­ten oma kysy­myk­sen­sä, ja sii­nä tul­laan näi­hin ongel­miin, jois­ta Pfizer on ilmoi­tel­lut rokot­teen val­mis­ta­mi­ses­sa. Uuden ver­sion skaa­la­mi­nen tuo­tan­to­lin­joil­le kes­tää aikan­sa, ja se on ilman muu­ta enem­män kuin “muu­ta­mia päiviä”.

  Olen kyl­lä­kin samaa miel­tä toi­sen kom­men­toi­jan kans­sa sii­tä, että rokot­tei­den kans­sa on käy­mäs­sä samoin kuin käsi­de­sin osal­ta vii­me maa­lis­kuus­sa. Hyl­lyt ham­stra­taan tyh­jik­si ja tuo­tan­non lisää­mi­nen nikot­te­lee het­ken, ja sit­ten tava­raa on tar­jol­la joka oksal­la viit­tä eri merkkiä.

 11. Kos­ka GMO:ta käy­te­tään roko­te­val­mis­tuk­seen ja kos­ka EU on anta­nut hei­nä­kuus­sa 2020 Covid-19 ‑roko­te­val­mis­tuk­seen luvan käyt­tää kiel­tä­mään­sä GMO-tek­niik­kaa, odo­tan, että GMO vapau­tet­tai­siin lopul­ta­kin myös ruu­an­tuo­tan­toon. GMO on ollut käy­tös­sä ruu­an­tuo­tan­nos­sa jo lähes 20 vuot­ta käy­tän­nön väes­tö­ta­son tes­teis­sä Euroo­pan ulko­puo­lel­la, eli nyt oli­si EU:n komis­sion aika lopet­taa teko­py­häi­lyn­sä ja sal­lia GMO niin kuin muuallakin.

  1. GMO sal­lit­ta­va myös ruu­an­tuo­tan­toon:
   Kos­ka GMO:ta käy­te­tään roko­te­val­mis­tuk­seen ja kos­ka EU on anta­nut hei­nä­kuus­sa 2020 Covid-19 ‑roko­te­val­mis­tuk­seen luvan käyt­tää kiel­tä­mään­sä GMO-tek­niik­kaa, odo­tan, että GMO vapau­tet­tai­siin lopul­ta­kin myös ruu­an­tuo­tan­toon. GMO on ollut käy­tös­sä ruu­an­tuo­tan­nos­sa jo lähes 20 vuot­ta käy­tän­nön väes­tö­ta­son tes­teis­sä Euroo­pan ulko­puo­lel­la, eli nyt oli­si EU:n komis­sion aika lopet­taa teko­py­häi­lyn­sä ja sal­lia GMO niin kuin muuallakin.

   Samaa miel­tä, tämä yksi syy Euroo­pan jäl­keen­jää­nei­syy­teen. Rokot­tees­sa kel­paa kui­ten­kin onnek­si. USAs­sa 300 mil­joo­naa ihmis­tä käyt­tä­nyt GMO ruo­kaa pit­kään eikä mitään mer­kit­tä­vää ter­veys­hait­taa tie­tääk­se­ni ole ilmennyt.

 12. Kym­me­nes­sä kuu­kau­des­sa koro­naan on kuol­lut yli kak­si mil­joo­naa ihmis­tä – ainakin.”

  Niin, on tilas­toi­tu yli kak­si mil­joo­naa koro­naan _liittyvää_ kuo­le­maa. Suo­mes­sa­kin THL merk­kaa tuo­hon kate­go­ri­aan, jos kuol­leel­la on todet­tu koro­na kuu­kau­den sisäl­lä kuo­le­mas­ta. Tuo on siis äärim­mäi­nen mak­si­mi, kos­ka kaik­ki eivät kuol­leet koro­naan. Todel­li­sia syy-seu­raus­suh­tei­ta ei ole tilas­toi­tu, joten en tie­dä min­kä suu­rui­sia vähen­nyk­siä tuo­hon lukuun pitäi­si tehdä. 

  Lisäk­si tar­tu­na­mää­riin pitäi­si teh­dä huo­mat­ta­via lisäyk­siä, kos­ka asian­tun­ti­joi­den arvioi­den mukaan tar­tun­to­ja on usei­ta ker­to­ja enem­män kuin viral­li­set luvut ker­to­vat. Tämä var­sin­kin Tuk­hol­man kal­tai­sil­la alueilla. 

  Tar­tun­to­jen / kuo­le­mien väli­nen suh­de voi olla siis alle prosentin.

  1. Niin, on tilas­toi­tu yli kak­si mil­joo­naa koro­naan _liittyvää_ kuo­le­maa. Suo­mes­sa­kin THL merk­kaa tuo­hon kate­go­ri­aan, jos kuol­leel­la on todet­tu koro­na kuu­kau­den sisäl­lä kuolemasta.

   Koro­na­kuo­le­mien käsi­te ei ole lain­kaan yksi­kä­sit­tei­nen eikä mai­den luku­ja voi sik­si oikein ver­ra­ta. Jois­sa­kin mais­sa taas van­hain­ko­deis­sa tapah­tu­mat kuo­le­mat joh­tu­vat van­huu­des­ta eikä nii­tä sen enem­pää luolitella.

 13. USAs­sa valit­tiin pre­si­dent­ti, joka ymmär­si rokot­tei­nen hyhyö­dyn ja sit­ten EUn roko­te­saan­ti kutis­tui. Eikö usas­sa sano­ta “life is not fair”.

  1. erk­ki nii­ni:
   USAs­sa valit­tiin pre­si­dent­ti, joka ymmär­si rokot­tei­nen hyhyö­dyn ja sit­ten EUn roko­te­saan­ti kutistui.Eikö usas­sa sano­ta ”life is not fair”.

   Trum­pin hal­lin­to ne roko­te­dii­lit teki. Tai ehkä ne teki itse dii­lien kunin­gas. Tosin rahaa­kin sit­ten meni mil­jar­de­ja roko­te­ke­hi­tyk­sen tuke­mi­seen. Niin tai näin, noi­den dii­lien ansios­ta jen­kit saa­vat ilmei­ses­ti sato­ja mil­joo­nia roko­tean­nok­sia kesään men­nes­sä — ja EU sit­ten jotain jämiä. Hyvin hoidettu!

   Samaan aikaan EU:ssa on ilmei­ses­ti lope­tet­tu roko­te­tut­ki­mus­ta, kun tuki on kiel­let­ty EU:n kil­pai­lu­lain­sää­dän­töön vedo­ten. Näin aina­kin Suo­mes­sa. Tosin Sak­sa ilmei­ses­ti on tuke­nut aina­kin Astra-Zenacan kehi­tys­työ­tä, joten ei ihan kaik­ki täkä­läi­set toi­mi­jat ole sei­so­neet tum­put suorina.

   Seu­raa­vak­si pitä­nee sit­ten toi­voa, että Kii­nas­ta ja Venä­jäl­tä herui­si jotain tän­ne. Tai Sveit­sis­tä tai mis­tä kaik­kial­ta nii­tä uusia rokot­tei­ta nyt mah­dol­li­ses­ti vie­lä tulee. 

   Ilmei­ses­ti ei aina­kaan Suomesta.

   1. Ato­mis­ti: tuki on kiel­let­ty EU:n kil­pai­lu­lain­sää­dän­töön vedoten. 

    Tämä nyt on ihan tol­ku­ton seli­tys. Ei var­mas­ti ole kiellettyä.

    Ja vaik­ka olis­kin, pää­tös sii­tä tuli­si jos­kus vuo­sia pan­de­mian jälkeen.

 14. Paras mit­ta­ri koro­na­pan­di­de­mian seu­ran­taan on Ola Ros­lin­gin (Gap­min­der Org) mukaan kuo­le­man tapauk­set vii­kon aika­na. Jos epi­de­mia hii­puu, luku on alle 1(viikottaiset tapauk­set ver­rat­tu­na edel­li­seen viik­koon). Tes­teis­sä tode­tut tar­tun­nat kuvas­ta­vat edel­leen­kin epä­täy­del­li­ses­ti epi­de­mi­aa, kos­ka esim Hel­sin­gin sata­mas­sa monet kul­ke­vat tes­taus­pis­teen ohi. Tie­tää­kö OS tai joku muu, onko jos­sa­kin tie­dot /graafi erik­seen vii­kot­tai­sis­ta kuolemista.

  https://www.gapminder.org/news/the-best-way-to-track-the-corona-pandemic/

  1. Kuo­le­man­ta­pauk­set kuo­lin­päi­vän mukaan ovat näky­vis­sä THL:n koro­na­kart­ta-sivul­la (klik­kaa “Kuol­leet kuo­lin­päi­vän mukaan”):

   https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26

   Kuo­le­man­ta­paus­ten tilas­toin­nis­sa vaan on aika mer­kit­tä­viä vii­vei­tä. Sai­raa­lois­ta tie­to ilmei­ses­ti tulee THL:n jär­jes­tel­mään suh­teel­li­sen nopeas­ti, mut­ta sai­raa­loi­den ulko­puo­lel­la, ml. hoi­va­ko­deis­sa tapah­tu­neis­sa kuo­le­mis­sa vii­ve voi olla pari viik­koa. Sik­si tuon THL:n kuvaa­jan tuo­rein viik­ko osoit­taa käy­tän­nös­sä aina nope­aa las­kua, ja täy­den­tyy sit­ten takautuvasti.

   Olet­tai­sin myös, että roko­tuk­set saat­ta­vat pian­kin sekoit­taa kuo­le­man­ta­paus­ten käyt­tä­mi­sen mit­ta­ri­na. Jopa EU:n/Suomen hitaal­la roko­tus­vauh­dil­la hoi­va­ko­tien asuk­kaat ja yli 80-vuo­ti­aat ilmei­ses­ti tule­vat seu­raa­van kuu­kau­den aika­na laa­jal­ti roko­te­tuik­si, min­kä pitäi­si vähen­tää kuo­le­man­ta­pauk­sia sel­väs­ti. Epi­de­mia voi sil­ti jyl­lä­tä nuoremmissa.

 15. Yhdys­val­lois­sa on tekeil­lä laki, joka mah­dol­lis­taa liit­to­val­tion puut­tu­mi­sen lää­ke­teh­tai­den tuo­tan­non ja toi­mi­tus­ten priorisointiin.

 16. Kes­kei­nen viro­lo­gi Flo­rian Kram­mer käsit­te­li aihet­ta kat­ta­vas­ti Twit­te­ris­sä tois­sa­päi­vä­nä. Koko ket­ju luet­ta­vis­sa ker­ral­la vaik­ka täs­tä: https://threadreaderapp.com/thread/1353900984209182720.html englan­nin­tai­toi­sil­le. Teks­ti on aiheen ter­mi­no­lo­gia­pi­toi­suu­den huo­mioon ottaen koh­tuul­li­sen kansantajuista.

  Eli yhteen­ve­to­na: mRna-rokot­tei­den (Pfizer & Moder­na) osal­ta Ete­lä-Afrik­ka­lai­sen varian­tin osal­ta teho on alen­tu­nut hie­noi­ses­ti, mut­ta on läh­tö­jään niin kor­kea, ettei mitään var­si­nais­ta ongel­maa sii­tä ettei­kö roko­te tep­si­si ole näkö­pii­ris­sä. Perin­tei­sem­mät roko­te­tyy­pit (Kram­mer ei nimeä, mut­ta kii­na­lais­ten rokot­teet var­sin­kin näi­tä) voi­vat olla enem­män vaa­ras­sa, että teho ale­ni­si lii­kaa. Se mikä ale­ne­ma on lii­kaa ja mil­loin lausu­taan roko­te tepsii/ roko­te ei tep­si on var­mas­ti sub­jek­tii­vi­nen käsi­te — ilmiö ei ole on-off vaan jon­kin­lai­nen jakauma.

  Kram­mer pitää hyvä­nä idea­na, että kah­den roko­te­kier­rok­sen mRna-rokot­teet voi­si eriyt­tää niin että toi­nen annos sisäl­täi­si variant­tien mukaan muo­kat­tua tavaraa.

  Minus­ta näyt­tää edel­leen näi­tä jul­ki­sia data­set­te­jä kat­sel­les­sa sil­tä, että aika-aspek­ti unoh­tuu pro­sent­te­ja tui­jot­taes­sa. Eli että vaik­ka teho roko­tut­ki­muk­si­sis­sa oli­si “vain” 70%, niin sikä­li mikä­li roko­tet­tu malt­taa vält­tää tar­tut­ta­mis­ti­lan­tei­ta muu­ta­man vii­kon roko­tuk­sen jäl­keen, las­kee toden­nä­köi­syys saa­da tar­tun­ta sen jäl­keen jon­ne­kin rei­lus­ti alle 5% luokkaan. 

  Rokot­tei­ta on annet­tu maa­il­mal­la jo yhteen­sä yli 80 mil­joo­naa ilman mer­kit­tä­viä sivuvaikutuslöydöksiä.
  Ja jo 70% teho vakio­na­kin riit­täi­si hel­pos­ti Suo­mes­sa epi­de­mian pysäyt­tä­mi­seen, kun­han riit­tä­vän moni kan­sa­lai­nen roko­te­taan. Ja kun siis näyt­täi­si sil­tä että teho on kor­keam­pi kun­han roko­tet­tu vält­tää tar­tun­nat heti pii­kin jäl­keen, niin mikään ei viit­taa mie­les­tä­ni sii­hen että pitäi­si olla huo­lis­saan rokot­tei­den tehosta.

  Päi­vän uuti­nen oli se, että AstraZe­necan rokot­tees­ta joi­tain päi­viä sit­ten vuo­ta­nei­den tie­to­jen perus­teel­la repäis­tyt kohuot­si­kot tehot­to­muu­des­ta yli 65-vuo­tiail­le oli­vat uuti­sank­ka mut­ta eivät sil­lä taval­la kun täs­sä on pari päi­vää luul­tu. Mikä­li Kram­me­rin Twit­te­ris­sä olleet tie­dot pitä­vät paik­kan­sa, kyse onkin sii­tä, että AstraZe­necan tes­ti­ryh­miin on saa­tu niin hei­kos­ti vapaa­eh­toi­sia yli 65-vuo­tiai­ta, vain hie­man yli 600 yli 11000:sta. Iäk­käi­den pie­nes­sä tes­ti­jou­kos­sa sekä roko­te- että ver­tai­lu­ryh­mäs­sä sai­ras­tu­nei­ta oli yhtä pal­jon, eli tasan yksi (1) kap­pa­le molem­mis­sa. Bri­tan­nias­sa roko­te on hyväk­syt­ty ilman ikä­ra­jo­ja, joten siel­tä voi­daan saa­da pian­kin jo tie­toa tehosta. 

  Voi olla kui­ten­kin, että kos­ka asias­ta on nous­sut kohua ja iäk­käi­den tes­ti­ryh­mä on ollut pie­ni, että AstraZe­neca saa luvan EU:ssa vain alle 65-vuo­tiail­le. Jos näin käy, näen tämän erin­omai­se­na mah­dol­li­suu­te­na Suo­mes­sa kään­tää ris­ki­ryh­mä­ajat­te­lu Suo­mes­sa sii­nä tapauk­ses­sa AstraZe­necan osal­ta ympä­ri: annet­ta­koon nämä rokot­teet siis mie­lum­min levit­tä­jä­ris­ki­ryh­mil­le eikä ter­veys­ris­ki­ryh­mil­le, jos tär­kein ter­veys­ryh­mä­te­ki­jä eli iäk­kyys on rajat­tu pois. Eli pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ja mui­hin suu­rim­piin kau­pun­ki­kes­kuk­siin. Ja näis­sä sel­lai­sil­le ryh­mil­le, jois­sa tie­de­tään ryh­mä­tar­tut­ta­mi­sia syn­ty­vän: raken­nus­työ­maat, tela­kat, teol­li­suus­hal­lit ja muut sel­lai­set työ­pai­kat jois­sa sisä­ti­lois­sa pal­jon ihmi­siä ja melua ilman että etä­työ­mah­dol­li­suut­ta on. Myös sisä­la­jien kil­paur­hei­li­jat, kuo­ro­lau­la­jat, teat­te­rit ja vas­taa­vat ammat­ti­ryh­mät. Sit­ten opis­ke­li­jat, ja opet­ta­jat. Epi­de­mia talt­tuu näin nopeammin.

  Ja niin tai näin, vies­tin­näs­sä voi­si koros­taa, että roko­te­tun tulee antaa immu­ni­tee­til­leen aikaa kehit­tyä. Eli roko­tuk­sen jäl­keen ei tule läh­teä tak­ki auki karao­keen, vaan muis­taa että tau­din vält­tä­mi­ses­sä ei ole tapah­tu­nut välit­tö­mäs­ti pii­kin jäl­keen vie­lä juu­ri mitään.

 17. Govern­ment saves 600 mil­lion pounds on sta­te pen­sion pay­ments as Covid deaths surge.”
  — Osmo Soi­nin­vaa­ra, ana­lyst, Financial Times.

 18. Län­si­maat (EU+USA) roh­musi­vat ja roh­mua­vat rokot­tei­ta itsek­kääs­ti, mut­ta toi­saal­ta lii­keyh­tey­det, lomai­lu ja liik­ku­mi­nen jne on teh­nyt niis­tä koro­na­ti­heim­piä mai­ta jois­sa virus on pääs­syt pahas­ti jyl­lää­mään. Ja näis­sä on pal­jon van­haa väkeä ja meneh­ty­nei­syys suur­ta vs kehit­ty­vät maat. Täs­sä mie­les­sä on jär­ke­vää että nämä tau­ti­sim­mat län­si­maat roko­te­taan nopeam­min ja ensin. 

  Täl­löin Suo­men ei pitäi­si olla lii­an itse­käs valit­ta­ja jos kama­las­ti kär­si­neet UK ja Por­tu­ga­li vähän etui­li­si­vat­kin. Heil­lä on pal­jon suu­rem­pi hätä nyt.

  Vali­tet­ta­vas­ti olen ollut kuu­le­vi­na­ni että EU ei saa­kaan lah­joit­taa yli­jää­nei­tä rokot­tei­ta noin vain köy­hil­le maille.

 19. Mik­si Suo­men päät­tä­jät eivät inves­toi tähän suo­ma­lai­seen rokot­tee­seen val­tion varo­ja tai vaik­ka kansalaiskeräys?

  Ilta­leh­des­tä:
  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/7e960002-940c-475e-ae33-6c0c6ec42008
  14.01.2021 klo 8:01
  Suo­mes­sa on kehit­teil­lä kak­si koro­na­ro­ko­tet­ta, jois­ta aina­kin tois­ta pääs­tä­nee kokei­le­maan laa­jas­ti ihmi­sil­lä kesäl­lä. Tut­ki­jat ker­to­vat, että parem­mil­la resurs­seil­la oltai­siin jo pidemmällä.

  Suo­ma­lai­nen nenä­su­mu­te­ro­ko­te on kerän­nyt jo lupaa­via tulok­sia eläinkokeissa.
  Rokot­teen on todet­tu anta­van huo­mat­ta­vas­ti tehok­kaam­man suo­jan koro­na­vi­ruk­sel­ta kuin perin­tei­set lihak­seen pis­tet­tä­vät rokotteet.
  Suo­mes­sa on kehit­teil­lä toi­nen­kin koro­na­ro­ko­te, jon­ka pitäi­si olla teho­kas ja tur­val­li­sem­pi kuin nykyi­set rokotteet.
  Uuden rokot­teen on havait­tu anta­van nime­no­maan suo­jaa koro­na­tar­tun­nal­ta, eikä pel­käs­tään viruk­sen aiheut­ta­mal­ta tau­dil­ta. Tämä estäi­si esi­mer­kik­si oireet­to­mien hen­ki­löi­den välit­tä­mät koronatartunnat.

  1. nenä­su­mu­te:
   Mik­si Suo­men päät­tä­jät eivät inves­toi tähän suo­ma­lai­seen rokot­tee­seen val­tion varo­ja tai vaik­ka kansalaiskeräys?

   Ilta­leh­des­tä:
   https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/7e960002-940c-475e-ae33-6c0c6ec42008
   14.01.2021 klo 8:01
   Suo­mes­sa on kehit­teil­lä kak­si koro­na­ro­ko­tet­ta, jois­ta aina­kin tois­ta pääs­tä­nee kokei­le­maan laa­jas­ti ihmi­sil­lä kesäl­lä. Tut­ki­jat ker­to­vat, että parem­mil­la resurs­seil­la oltai­siin jo pidemmällä.

   Suo­ma­lai­nen nenä­su­mu­te­ro­ko­te on kerän­nyt jo lupaa­via tulok­sia eläin­ko­keis­sa. Rokot­teen on todet­tu anta­van huo­mat­ta­vas­ti tehok­kaam­man suo­jan koro­na­vi­ruk­sel­ta kuin perin­tei­set lihak­seen pis­tet­tä­vät rokot­teet. Suo­mes­sa on kehit­teil­lä toi­nen­kin koro­na­ro­ko­te, jon­ka pitäi­si olla teho­kas ja tur­val­li­sem­pi kuin nykyi­set rokotteet.
   Uuden rokot­teen on havait­tu anta­van nime­no­maan suo­jaa koro­na­tar­tun­nal­ta, eikä pel­käs­tään viruk­sen aiheut­ta­mal­ta tau­dil­ta. Tämä estäi­si esi­mer­kik­si oireet­to­mien hen­ki­löi­den välit­tä­mät koronatartunnat.

   En haluai­si dis­sa­ta tätä roko­te­ke­hi­tys­tä, mut­ta Ilta­leh­den jutun perus­teel­la en sil­ti teki­si vie­lä sijoi­tus­pää­tös­tä. Otsi­kos­sa luva­taan aika raflaa­vas­ti, että “voi” pysäyt­tää tule­vat­kin pan­de­miat. Koko artik­ke­li vai­kut­ti­kin minus­ta lähin­nä työ­ryh­män rahan­ke­ruu­yri­tyk­sel­tä, mikä aika suo­raan tai­si tul­la sii­nä ilmi­kin (“parem­mil­la resurs­seil­la oltai­siin jo pidem­mäl­lä”). Myön­nän etten jak­sa­nut lukea sitä kovin tark­kaan. Suo­mes­sa tie­ten­kin yksi­tyi­siä ris­ki­si­joit­ta­jia on vähem­män kuin mones­sa muus­sa maas­sa, joten aika nopeas­ti kään­ny­tään aina val­tio­val­lan puo­leen. Jos tämä han­ke kui­ten­kin on hyvä, luu­li­si sen kiin­nos­ta­van yksi­tyi­siä­kin sijoit­ta­jia. Kan­sa­lais­ke­räyk­siin on ase­tet­tu aika kor­kea kyn­nys, jot­ta kai­ken maa­il­man help­po­hei­kit eivät pää­si­si rahastamaan.

   1. En haluai­si dis­sa­ta tätä roko­te­ke­hi­tys­tä, mut­ta Ilta­leh­den jutun perus­teel­la en sil­ti teki­si vie­lä sijoituspäätöstä. 

    Jos se oli­si noin hyvä noin var­mas­ti, ei oli­si mitään vai­keuk­sia kerä­tä mil­jar­dien rah­joi­tustra kan­sian­vä­li­sil­tä markkinoilta.

   2. Jaak­ko K: En haluai­si dis­sa­ta tätä roko­te­ke­hi­tys­tä, mut­ta Ilta­leh­den jutun perus­teel­la en sil­ti teki­si vie­lä sijoi­tus­pää­tös­tä. Otsi­kos­sa luva­taan aika raflaa­vas­ti, että ”voi” pysäyt­tää tule­vat­kin pandemiat. 

    Kyl­lä täs­sä kaik­ki toi­mi­jat taas esit­ti­vät omat roo­lin­sa hyvin. Tut­ki­jat kerä­si­vät asial­leen huo­mio­ta ja yrit­tä­vät var­mis­taa rahoi­tus­ta, ilta­päi­vä­leh­den toi­mit­ta­ja otsi­koi raflaa­vas­ti että saa mak­si­mi­mää­rän klik­ke­jä. Luki­jat sai­vat vah­vis­tuk­sia omil­le van­hoil­le ennak­ko­luu­loil­leen suun­taan taik­ka toiseen.

    Itse asia, nenä­su­mu­te­ro­ko­te hen­gi­tys­tie­vi­ruk­seen vai­kut­taa minus­ta var­sin kiin­nos­ta­val­ta. Sumut­teel­la saa­te­taan hyvin­kin saa­vut­taa etu­ja piik­kei­hin sii­nä suh­tees­sa, miten var­sin­kin tar­tun­nan alku­vai­hees­sa hen­gi­tys­tie­vi­rus monis­tuu nenä­nie­lus­sa ja läh­tee uudel­leen kier­toon ennen kuin virusi­sän­näk­si muut­tu­nut ihmi­nen huo­maa oirei­ta — seik­ka mikä on eri­tyi­ses­ti Sars-CoV‑2 ‑viruk­sen kier­ros­sa korostunut.

    Mai­nos­lause Rokot­teen on todet­tu anta­van huo­mat­ta­vas­ti tehok­kaam­man suo­jan koro­na­vi­ruk­sel­ta kuin perin­tei­set lihak­seen pis­tet­tä­vät rokot­teet vai­kut­taa sen sijaan var­sin har­haan­joh­ta­val­ta. Täl­lä het­kel­lä kun näyt­täi­si, että sekä mRNA (Moderna,Pfizer), Ade­no­vi­rus (AstraZe­neca, Johnson&Johnson) että täys­pro­teii­ni­ro­ko­te (Nova­vax) anta­vat kaik­ki lähes sata­pro­sent­ti­sen suo­jan, kun­han roko­tet­tu vält­tyy tar­tun­nal­ta ensim­mäis­tä piik­kiä seu­raa­vien muu­ta­mien viik­ko­jen aika­na. Lähes sadan pro­sen­tin suo­jas­ta on vai­ke­aa pääs­tä “huo­mat­ta­vas­ti tehok­kaam­mak­si”. Jos joku etu nenä­su­mut­teel­la on, sen on olta­va joko että suo­ja nousee nopeam­min (tähän oli­si aina­kin uskot­ta­va mah­dol­li­suus, kos­ka suo­raan lima­kal­vol­le) tai sit­ten että suo­ja kes­täi­si kau­em­min (jota mää­ri­tel­män mukaan ei vie­lä voi­da tie­tää, eikä tähän ole aina­kaan mitään kovin ilmeis­tä syy­tä mik­si näin nenä­su­mut­teel­la olisi).

    Koti­mai­nen kapa­si­teet­ti ei ole toi­saal­ta ole vähä­ar­voi­nen kysy­mys. Mut­ta sen jär­ke­vä laa­juus on han­ka­la hah­mot­taa. Sel­väs­ti­kin täl­lä poru­kal­la hyvää osaa­mis­ta teh­dä “resep­te­jä” sinän­sä suh­teel­li­sen moder­niin Ade­no­vi­rus + pin­ta­pro­teii­ni ‑tek­niik­kaan. Mut­ta onko se kui­ten­kaan se tek­niik­ka, joka kan­taa pit­käl­le tule­vai­suu­teen? Jos mRna ‑tek­niik­ka (Pfizer/Moderna) tai täy­sin pro­teii­ni­ra­ken­tee­seen perus­tu­va tek­niik­ka (Nova­vax) osoit­tau­tu­vat­kin parem­mik­si, niin onko ollut jär­keä raken­taa joku val­tiol­li­nen ohjel­ma Ade­no­vi­rus­tek­nii­kal­le? Val­tion Coro­na­ro­ko­te Oy:n eduk­si las­ket­ta­koon toki, että käy­pä nimi­ly­hen­ne löy­tyy his­to­rias­ta hel­pol­la assosiaatiolla.

    Toi­sek­seen, Sak­se­lal­la ja kump­pa­neil­la on ollut roko­te­ai­hio val­mii­na jo koh­ta vuo­den päi­vät. Kuten kil­pai­li­jat, myös tämä roko­te­ai­hio on syn­ty­nyt päi­vis­sä tai vii­kois­sa viruk­sen eris­tä­mi­sen ja sen peri­män kar­toi­tuk­sen jäl­keen. Sen jäl­keen kil­pai­li­jat ovat jär­jes­tä­neet mit­ta­vat tes­tit kym­me­nil­le tuhan­sil­le ihmi­sil­le mais­sa, jois­sa koro­na­vi­rus­ta on esiin­ty­nyt ker­ta­luok­kia enem­män kuin Suo­mes­sa, eli lähin­nä USA:ssa, Bri­tan­nias­sa ja Brasiliassa.
    Tar­koit­taa­ko “koti­mai­sen roko­te­tuo­tan­non yllä­pi­to” myös sitä, että meil­lä on koti­mai­nen orga­ni­saa­tio joka pys­tyy pol­kai­se­maan pys­tyyn kym­me­nien tuhan­sien vapaa­eh­tois­ten hou­kut­te­lun, koe­ro­ko­tuk­set, seu­ran­nan ja tes­tin­ai­kai­sen hoi­don mihin tahan­sa maa­il­man kolk­kaan? Jos ei, niin onko koti­mai­sel­la tuo­tan­nol­la mitään edel­ly­tyk­siä kil­pail­la, vaik­ka roko­te­ai­hio itses­sään oli­si yhtä hyvä tai jopa parem­pi kuin muil­la? Koti­maas­sa pyö­ri­mi­nen ei rii­tä, jos virus­ta ei ole kier­ros­sa. Suu­ruus­luo­kat ovat sel­lai­sia, että täl­lä ker­taa jot­ta täy­sin koti­mai­sin voi­min oli­si saa­tu kerät­tyä saman­lais­ta näyt­töä tehos­ta kuin maa­il­mal­ta, oli­si vai­ku­tus­ten havait­se­mi­sek­si pitä­nyt saa­da vär­vät­tyä käy­tän­nös­sä var­maan mil­joo­na suo­ma­lais­ta tes­tioh­jel­maan jos­sa Sak­se­la ja kump­pa­nit suih­kut­ta­vat puo­let nenis­tä place­bol­la ja puo­let rokotteellaan. 

    Jos nyt halu­taan suo­sia vie­lä koti­mais­ta vuon­na 2021 koro­nan suh­teen, tar­jol­la on esi­mer­kik­si Pfize­rin roko­te (50 000 ihmi­sen tes­ti­vai­he, noin 80 mil­joo­naa ihmis­tä jo roko­tet­tu, hie­not tulok­set, val­mis­tus mil­joo­nia päi­väs­sä) ja tämä koti­mai­nen vaih­toeh­to (eläin­ko­keis­sa lupaa­via tulok­sia, ei vie­lä tuo­tan­toa) niin kum­man­ko­han ihmi­set valitsisivat?

    Itse asias­sa minus­ta näyt­täi­si että huol­to­var­muus­nä­kö­kul­mas­ta asia on aika lail­la hyväl­lä mal­lil­la nyt. Meil­lä on kan­sain­vä­li­sen tason tie­tä­mys­tä ja tut­ki­mus­ta, useam­mas­ta moder­nis­ta roko­te­tyy­pis­tä. Yli-Hert­tua­lan omien sano­jen mukaan on myös val­mius pol­kais­ta sato­jen tuhan­sien (Ade­no­vi­rus-) rokot­tei­den viik­ko­tuo­tan­to käyn­tiin jos tilan­ne todel­la vaa­tii kan­sal­lis­ta roko­tet­ta. Tur­ha täs­sä on mitään kan­sal­lis­ta itse­ruos­kin­taa täl­lä­kään ker­taa har­ras­taa. Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen perus­kau­raa voi­si olla var­mis­taa, että maas­sa on riit­tä­vä varas­to tar­vit­ta­via raa­ka-ainei­ta, mitä ne sit­ten ovat­kaan. Ja joku ulko­puo­li­nen voi­si toki vähän vil­kais­ta että mitä siel­tä varas­to­luo­lan hyl­lys­tä hie­man kir­ja­vik­si osoit­tau­tu­nei­den mas­ki­pi­no­jen vie­res­tä tosia­sias­sa löytyy.

  2. nenä­su­mu­te:
   Mik­si Suo­men päät­tä­jät eivät inves­toi tähän suo­ma­lai­seen rokot­tee­seen val­tion varo­ja tai vaik­ka kansalaiskeräys? 

   Kun kovas­ti ihme­tel­lään, mik­si rokot­tei­den tuo­tan­to kas­vaa­niin hitaas­ti, on syy­tä teh­dä “rea­li­ty check”. Lääk­kei­den val­mis­tus­ka­pa­si­teet­tia ei pol­kais­ta maas­ta. Monet tar­vit­ta­vat koneet ja lait­teet ovat sel­lai­sia, jot­ka tila­taan enem­män kuin vuo­si ennen asen­nus­työ­tä. Monet lääk­keet vaa­ti­vat puh­das­ti­lo­ja, joi­ta ei myös­kään raken­ne­ta vuot­ta-paria lyhyem­mäs­sä ajas­sa. Ei kyse ole vain tilan­tar­pees­ta vaan isos­ta jou­kos­ta eri­lai­sia juu­ri tähän pro­ses­siin sopi­via konei­ta ja lait­tei­ta, joi­ta on saa­ta­vil­la omaan tah­tiin­sa. Tämä on riit­tä­vän työ­läs­tä perin­teis­ten pil­le­rei­den koh­dal­la, mut­ta bio­lo­gi­set lääk­keet kuten virus­vek­to­ril­la siir­ret­tä­vät tai mRNA ovat hyvin pal­jon vai­keam­pia tapauk­sia puh­taus- ja läm­pö­ti­la­vaa­ti­muk­si­neen. Pro­ses­si ei aina skaa­lau­du niin­kuin toi­voi­si, mikä on havait­tu Astra Zenecal­le virus­ta Bel­gias­sa val­mis­ta­van teh­taan kohdalla.

   Lää­ke­teol­li­suu­den tuo­tan­toau­to­maa­tio­pro­jek­teis­ta minul­la sat­tuu ole­maan hen­ki­lö­koh­tais­ta koke­mus­ta, kier­sin vuo­sia vii­me vuo­si­kym­me­nel­lä Euroo­pan ja Venä­jän lää­ke­teh­tai­ta. Poruk­kam­me työ oli sen­tään vain lääk­kei­den pak­kauk­sen, tur­va­mer­kin­tö­jen, teol­li­suusau­to­maa­tion ja nii­hin liit­ty­vien tie­to­kan­ta-rat­kai­su­jen parissa.

   Aikas­kaa­las­ta ker­too jotain Tam­pe­reen sil­mä­lää­ke­teh­das (ent. Lei­ras), jon­ka San­ten päät­ti sul­kea alku­vuo­des­ta 2013. He jou­tui­vat sil­ti inves­toi­maan sato­ja­tu­han­sia euro­ja per tuo­tan­to­lin­ja vuon­na 2019 voi­maan­tu­le­vaan Lää­ke­vää­ren­nös­di­rek­tii­viin, kos­ka lää­ke­teh­taan tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tin kas­vat­ta­mi­nen muu­al­la ei ollut niin nopeas­ti teh­tä­vis­sä jär­jel­li­sin kus­tan­nuk­sin. Lopul­ta he myi­vät yhä tuo­tan­nos­sa ole­van teh­taan NextP­har­mal­le 2020.

   Kuvi­tel­laan­pa että Suo­mi (KTL) oli­si jat­ka­nut omaa roko­te­tuo­tan­toa 2003. Oli­si­ko sii­tä hyö­tyä tänä päi­vä­nä, riip­pui­si sii­tä, mitä tek­nii­koi­ta tuo­tan­nos­sa oli­si tähän men­nes­sä otet­tu käyt­töön tai yllä­pi­det­ty. On mah­dol­lis­ta, mut­tei todel­la­kaan var­maa, että mRNA tai ade­no­vi­rus­vek­to­ri­tuo­tan­toa sat­tui­si ole­maan val­miik­si käy­tös­sä: perin­tei­set rokot­teet tuber­ku­loo­sis­ta vesi­rok­koon teh­dään täy­sin eri tek­nii­kal­la. Ei las­tu­le­vy­teh­das­kaan muu­tu mei­je­rik­si mah­ti­käs­kyl­lä. Lisäk­si ongel­mak­si tuli­si kapasiteetti. 

   Jos ole­te­taan, että yksi Suo­men roko­te­tuo­tan­to­lin­jois­ta oli­si sopi­vaa tek­niik­kaa käyt­tä­vä, se oli­si toden­nä­köi­ses­ti mitoi­tet­tu Suo­men nor­maa­liin kapa­si­teet­ti­tar­pee­seen. Olet­taen, että vuo­des­sa syn­tyy Suo­mes­sa 50 000 las­ta ja että lap­sil­le anne­taan kak­si roko­te­ker­taa, nor­maa­li tuo­tan­to oli­si 100 000 roko­tean­nos­ta per vuo­si. Se ei skaa­lau­du 10 mil­joo­naan koro­na­ro­ko­tean­nok­seen yhden vuo­den aika­na (2 ker­taa jokai­sel­le suo­ma­lai­sel­le) ilman, että koko lait­teis­to­kan­ta raken­ne­taan uusik­si ja tilo­jen kokoa laa­jen­ne­taan samal­la monin­ker­tai­sek­si. Tuo­tan­non kas­vat­ta­mi­seen meni­si par­haas­sa­kin tapauk­ses­sa luok­kaa kak­si vuotta.

   1. Ilmei­ses­ti jotain koti­mais­ta val­mis­tus­ka­pa­si­teet­tia oli­si voi­nut saa­da pys­tyyn jos­sain mää­rin jär­ke­väs­sä aika­tau­lus­sa, mut­ta tah­to puuttui?

    T&T: HS: Suo­ma­lai­nen lää­ke­fir­ma haki Busi­ness Fin­lan­dil­ta rahaa koro­na­ro­kot­tei­den val­mis­tus­sel­vi­tyk­seen – BF kiel­täy­tyi, vaik­ka jakoi juu­ri yli 900 mil­joo­nal­la koronatukia

    Fin­vec­tor on saa­nut ulko­mail­ta tar­jouk­sia koro­na­ro­kot­tei­den sopi­mus­val­mis­tuk­ses­ta. HS uuti­soi Ris­to­lan ker­to­neen, että ”kaik­ki ade­no­vi­rus­vek­to­ria rokot­teis­saan käyt­tä­vät val­mis­ta­jat ovat tie­dus­tel­leet mah­dol­li­suut­ta rokot­tei­den sopi­mus­val­mis­ta­mi­seen – mukaan lukien Astra Zeneca ja venä­läi­sen Sputnik”.

    Kos­ka rahoi­tus­ta ei tul­lut, yri­tyk­sen omis­ta­ja ”on nyt kes­kit­ty­nyt virt­sa­ra­kon syö­pään kehi­tet­tyyn gee­ni­lääk­kee­seen”, ja Fin­vec­tor on jou­tu­nut kiel­täy­ty­mään tar­jouk­sis­ta kii­reen täh­den. Hel­sin­gin Sano­mat ei ker­to­nut BF:n näke­mys­tä tapahtuneeseen.

 20. Pahoit­te­lut nimet­tä kirjoittamisesta.

  Itse olen ter­vey­den­huol­to alal­la ja epi­de­mia on tääl­tä kat­sot­tu­na aika lail­la sel­keä. Se on ollut meil­lä tois­ta vuot­ta ja voi­si tode­ta, että sen kans­sa osa­taan toi­mia. Kun koro­na­vi­ruk­sen ympä­ril­lä ole­vaa uuti­soin­tia kat­soo, niin ter­vey­den­huol­lon näkö­kul­mas­ta uuti­soin­ti näyt­tää sil­tä, että medial­la on tar­koi­tus­ha­kui­nen hype­tys asias­sa. Se pyö­rii päi­väs­tä toi­seen mitä raflaa­vam­mil­la klik­kiot­si­koil­la medias­sa, vaik­ka kysees­sä ei ole mikään Mic­hael Jack­so­nin comeback.

  Poli­tik­ko­jen toi­min­ta median uuti­soi­ma­na näyt­tää myös eri­koi­sel­ta. Tänä aamu­na ihmi­siä uha­taan hesa­ris­sa ulko­na­liik­ku­mis­kiel­lol­la ja van­ki­lal­la. Pak­ko­kei­no­lais­ta puhu­taan. Onko täs­sä samaa median mas­sap­sy­koo­sia päät­tä­jiä koh­taan, mitä on ter­vey­den­huol­toa kohtaan? 

  Ter­vey­den­huol­lon asiois­ta kun media uuti­soi täl­lä het­kel­lä, niin sävy on rei­lus­ti pie­les­sä. Vah­vas­ti lii­oit­te­le­va ei rii­tä kuvaa­maan tilan­net­ta. Enem­män tämä on jo fox-news osas­tol­la, kuin lii­oit­te­lun puolella.

  Onko sama tilan­ne päät­tä­jien toi­mis­ta uuti­soi­des­sa? Hakee­ko media nyt voi­ma­kas­ta vas­tak­kai­na­set­te­lua tarkoituksella?

  1. Omas­ta mie­les­tä­ni sävy on medias­sa pie­les­sä lähes­tul­koon kai­kes­sa, mitä enem­män itse tie­tää entuu­des­taan uuti­sen aihees­ta, sitä sel­vem­min asian huo­maa. Media ylpei­lee ettei se levi­tä val­hei­ta, mut­ta val­heel­li­sen kuvan koko­nai­suu­des­ta se antaa tois­tu­vas­ti. Yle on jos­sain mää­rin parem­pi, sil­lä heil­lä ei ole sel­vää talou­del­lis­ta kan­nus­tin­ta hakea jokai­ses­ta asias­ta luki­jois­ta mak­si­maa­lis­ta tun­ne­reak­tio­ta. Sikä­li hal­li­tuk­sen kaa­vai­lut rajoit­taa Ylen sisäl­lön­tuo­tan­to­mah­dol­li­suuk­sia tun­tuu­kin niin tympeältä.

   Olem­me tosi­aan askel aske­leel­ta mat­kal­la koh­ti Yhdys­val­to­jen media­kent­tää. Hir­vit­tä­vä sää­li kyl­lä, ja hei­ken­tää yhteis­kun­nan yhte­näi­syyt­tä ja kykyä toimia.

   Täs­sä eräs kir­joi­tus mikä osuu moniin median kipu­pis­tei­siin rtään anek­doo­tin kautta:
   https://iljalehtinen.medium.com/kaikki-on-mahdollista-er%C3%A4%C3%A4st%C3%A4-gorillasta-mediasta-ja-todellisuuden-hallitsemisesta-9733fd216187

   Suu­rim­mas­sa osas­sa tie­ten­kään ketään ei kiin­nos­ta. Jos yhdes­tä jutus­ta alat hake­maan oikai­sua, sii­nä ajas­sa kun kor­jaus ehkä saa­daan sivu­vii­tee­nä johon­kin jul­kai­suun, 50 yhtä ala-arvois­ta jut­tua on samas­ta leh­des­tä tul­lut pihal­le. Ja sään­te­lyn hoi­taa jul­ki­sen sanan neu­vos­to, eli medioi­den edus­ta­jat itse. Se toi­mii niin hyvin kuin voi olet­taa­kin, eli se on vain suo­je­le­mas­sa medioi­ta itse­ään, ei totuut­ta tai lukijoita.

   1. En usko, että talou­del­li­sen voi­ton mak­si­moin­ti selit­tää median nykyis­tä tilaa (aivan hyvin voi­si argu­men­toi­da, että laa­du­ton klik­ki­jour­na­lis­mi vähen­tää ihmis­ten kiin­nos­tus­ta medioi­ta koh­taan ja siten vai­kut­taa nega­tii­vi­ses­ti tuloihin).

    Eikö­hän syy löy­dy median “somet­tu­mi­ses­ta” eli kun pola­ri­soi­tu­nut feed­back tulee välit­tö­mäs­ti jutun jul­kai­sun jäl­keen, toi­mit­ta­jat­kin näem­mä alka­vat toi­mi­maan somen logii­kal­la ja ajau­tu­vat omiin saman­mie­lis­ten kupliin ja hei­moi­hin. Jos tähän vie­lä lisää sen, että monet toi­mit­ta­jat tun­te­ne­vat vah­vaa sitou­tu­mis­ta johon­kin mis­sioon (maa­il­man pelas­ta­mi­nen, “totuu­den” pal­jas­ta­mi­nen, oikeas­sao­lo), kier­re on val­mis — fak­tat voi aina tai­vut­taa mie­len­sä mukai­sek­si ja onnis­tu­mi­sen merk­ki­nä ovat hur­raa huu­dot “mei­dän” puo­lel­ta ja vihai­set ala­tyy­li­set kom­men­tit “nii­den” taholta.

    Koro­nan suh­teen­kin osa toi­mit­ta­jis­ta on aivan sel­väs­ti päät­tä­nyt, että ainoa kel­vol­li­nen tapa pan­de­mian hoi­ta­mi­sek­si oli­si yhteis­kun­nan täys­sul­ku ulko­na­liik­ku­mis­kiel­toi­neen ja rajo­jen sul­ke­mi­si­neen. Uudet tar­tun­nat, karan­tee­nit jne. muis­te­taan uuti­soi­da joka iki­nen päi­vä. Jos viruk­sen mutaa­tiois­ta, immu­ni­tee­tin kes­tos­ta, rokot­tei­den tehos­ta tai pit­kä­ai­kai­soi­reis­ta kuu­luu jos­tain päin maa­il­maa edes vähän­kin nega­ti­vii­sia epäi­ly­jä, ne kään­ne­tään uuti­sis­sa todis­teik­si, ettei mikään kui­ten­kaan auta.

    Täl­le kai­kel­le tun­tuu myös löy­ty­vän pal­jon vas­ta­kai­kua — aina­kin, jos leh­tien kom­ment­tio­sioi­ta ja some­mö­li­nää on usko­mi­nen. Maa vaan kiin­nin niin kuin Kii­nas­sa teh­tiin — voi kun meil­lä­kin oli­si kun­nol­li­nen auto­ri­taa­ri­nen sys­tee­mi, jon­ka ei tar­vit­si­si välit­tää teho­kas­ta toi­min­taa hidas­ta­vis­ta perus­oi­keuk­sis­ta ja laeista!

    No, eipä koro­na tie­tys­ti ole ainoa asia, joka on saa­nut aina­kin minut ihmet­te­le­mään, että asun­ko samal­la pla­nee­tal­la kuin osa äänek­käi­mis­tä toi­mit­ta­jis­ta. Kos­ka moni kan­sa­lai­nen kui­ten­kin ilmei­ses­ti kui­ten­kin ottaa toi­mit­ta­jien sanan tote­na, niin yhtei­sen todel­li­suu­den kudel­ma on ilmei­ses­ti reven­nyt pahas­ti — ehkä jopa kor­jaa­mat­to­mas­ti. Ei siis niin, ettei asiois­ta kes­kus­tel­la sen vuok­si, että niis­tä ollaan eri miel­tä — vaan ehkä sen vuok­si, ettei­vät eri hei­mot enää jaa samaa todellisuutta?

    Monet pel­kää­vät jon­kin­lais­ta alt-righ­tin, per­su­jen tms. teke­mää val­lan­kaap­paus­ta — vaik­ka oikeas­ti uhka saat­taa­kin tul­la “hyvää tar­koit­ta­vas­ti dik­ta­tuu­ris­ta”, jos­sa “suu­rem­man yhtei­sen edun” logiik­ka “pakot­taa” kaven­ta­maan ihmis­ten oikeuk­sia ja vapauk­sia. En het­keä­kään epäi­le, ettei­kö (ehkä mer­kit­tä­vä­kin) osa toi­mit­ta­jis­ta ole ilol­la muka­na täs­sä pro­ses­sis­sa hoi­ta­mas­sa mas­so­jen kään­tä­mi­sen asian taak­se ja pitä­mäs­sä “val­heel­li­sen” tie­don pimen­nos­sa. Johan monet heis­tä ovat jo nyt innok­kais­ta osal­lis­tu­maan some­so­tu­rien liet­so­miin lynk­kaus­kamp­pan­joi­hin “vää­rä­mie­leis­ten” vai­men­ta­mi­sek­si ja urien tuhomiseksi.

   2. ksee: Monet pel­kää­vät jon­kin­lais­ta alt-righ­tin, per­su­jen tms. teke­mää val­lan­kaap­paus­ta – vaik­ka oikeas­ti uhka saat­taa­kin tul­la ”hyvää tar­koit­ta­vas­ti dik­ta­tuu­ris­ta”, jos­sa ”suu­rem­man yhtei­sen edun” logiik­ka ”pakot­taa” kaven­ta­maan ihmis­ten oikeuk­sia ja vapauksia.

    Van­han sanon­nan mukaan ken­raa­lit val­mis­tau­tu­vat aina edel­li­seen sotaan. Tämä aja­tus­vir­he näyt­tää nyt rii­vaa­van yhteis­kun­nal­li­ses­ti tie­dos­ta­via etu­jouk­ko­ja. Onnek­si on syy­tä olet­taa että nyt nouse­va “hyvien ihmis­ten dik­ta­tuu­ri” on enem­män itse­ään kor­jaa­va meka­nis­mi kuin perin­tei­nen sel­lai­nen. Se mikä tapah­tuu opis­ke­li­ja­pii­reis­sä, tapah­tuu vii­veel­lä muus­sa yhteis­kun­nas­sa. Aka­tee­mi­nen maa­il­ma on itse­näi­ses­sä Suo­mes­sa pun­ner­ta­nut omin voi­min ylös jo aina­kin kah­des­ta ideo­lo­gi­ses­ta krii­sis­tä, mik­sei sit­ten kolmannesta. 

    Toi­nen ilmei­nen ajan­koh­tais­ta kes­kus­te­lua vai­vaa­va aja­tus­vir­he on “Jos kädes­sä­si on vasa­ra, kaik­ki ongel­mat näyt­tä­vät nau­loil­ta”. Aika­naan huo­ma­taan ettei ihan kaik­kea oli­si kan­nat­ta­nut yrit­tää selit­tää samal­la vii­te­ke­hyk­sel­lä, vaik­ka se kuin­ka oli­si läpi­ko­tai­sin hallussa.

   3. Kun kat­soo mitä Unka­ris­sa, Puo­las­sa ja Yhdys­val­lois­sa on tapah­tu­nut ja vaik­ka­pa per­su­jen lin­jauk­sia ja nykyis­tä kan­na­tus­ta, niin eipä se radi­kaa­lioi­keis­ton tule­mi­nen ole miten­kään hatus­ta vedet­ty pel­ko. Hal­la-aho, Huh­ta­saa­ri tai vaik­ka­pa Matias Turk­ki­la kun puhu­vat Trum­pis­ta tai Unka­ris­ta, niin kyl­lä­hän se lin­ja on sel­vä ja huolestuttava. 

    Myös Ano Tur­tiai­nen valit­tiin vas­ta Juvan perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­ta­jak­si eli hänel­lä on ihan sel­väs­ti kan­na­tus­ta, ei ole mikään sivu­rai­teil­le ajau­tu­nut vas­ta­ran­nan kiiski.

   4. spot­tu: Onnek­si on syy­tä olet­taa että nyt nouse­va ”hyvien ihmis­ten dik­ta­tuu­ri” on enem­män itse­ään kor­jaa­va meka­nis­mi kuin perin­tei­nen sellainen.

    En tie­dä mil­lä perus­teel­la tätä oli­si syy­tä olet­taa. Toki­han meri­to­kra­tia joh­taa erään­lai­seen ‘hyvien ihmis­ten dik­ta­tuu­riin’, mut­ta ei sovi unoh­taa että monet aris­to­kra­tiat ja feu­daa­lit yhteis­kun­nat oli­vat nekin, aina­kin jol­lain mit­ta­puul­la, meri­to­kraat­ti­sia. Meriit­ti on meriit­ti, eli vapaas­ti mää­ri­tel­tä­vis­sä, mut­ta kaik­ki meri­to­kra­tian nimeen van­no­vat olet­ta­vat ja jopa vaa­ti­vat että meri­to­kra­ti­aa arvioi­daan hei­dän ehdoil­laan. Nyt yhteis­kun­nas­sam­me on val­las­sa jos­sain mää­rin 1) Kou­lu­tuk­sen 2) Työ­his­to­rian 3) Omaisuuden/varallisuuden meri­to­kra­tia. Jokai­nen erik­seen ja nämä yhdes­sä mää­rit­te­le­vät ihmi­sen merii­tin, joka ei ole sama asia kuin ‘arvo’, mut­ta voi­daan rin­nas­taa hel­pos­ti ihmi­sen arvok­si. Tie­ten­kin täs­sä jär­jes­tel­mäs­sä menes­ty­vät koros­ta­vat että jär­jes­tel­mä on hyvä ja oikein, ja kos­ka tämä jär­jes­tel­mä on niin hyvä ja oikein niin monet län­si­maa­lai­set libe­raa­lit demo­kra­tiat kil­van meri­to­kra­tian nimis­sä pot­ki­vat tik­kaat pois, eli elin­kus­tan­nuk­sia ja kou­lut­tau­tu­mi­sen kus­tan­nuk­sia lisä­tään kai­kin kei­noin. Suo­mes­sa­kin ovat vir­ka­mie­het useam­man vuot­ta ehdo­tel­leet kou­lu­tuk­sen mak­sul­li­suu­den lisää­mis­tä, joka on ylei­sem­pi län­si­maa­lai­nen tren­di. Sit­ten kun Merii­tin kerää­mi­nen teh­dään mah­dol­li­sim­man kal­liik­si ja suh­teis­ta riip­pu­vai­sek­si, niin lopul­ta täs­sä meri­to­kra­tias­sa pär­jää­vät vain meri­toi­tu­nei­den lap­set, jol­loin ollaan­kin luo­tu neo-aris­to­kra­tia. Tätä ei kui­ten­kaan kut­su­ta aris­to­kra­tiak­si vaan meri­to­kra­tiak­si, ja näin ollen jär­jes­tys on hyvä ja oikein eikä sii­tä voi kiistellä.

    Hyvien ihmis­ten dik­ta­tuu­ri­han’ on meri­to­kra­tia, ellet tar­koit­ta­nut jotain ihan muu­ta? Meri­to­kra­tia on sii­tä hie­no jär­jes­tel­mä että sil­lä voi­daan perus­tel­la kai­ken maa­il­man libe­raa­le­ja ‘free to star­ve’ yhteis­kun­tia, ja oikeas­taan kaik­ki epä­koh­dat voi­daan aina pel­kis­tää yksi­lön hen­ki­lö­koh­tai­sek­si vir­heek­si, eli omak­si vas­tuuk­si, var­sin­kin jos asioi­ta käsi­tel­lään sil­tä kan­til­ta ja ole­tuk­sel­ta että yhteis­kun­tam­me on toi­mi­vat meri­to­kra­tia. Ole­tuk­se­na tämä kun tar­koit­taa sitä että jokai­nen menes­tyy vain ja ainoas­taan oman ansion mukaan ja ver­ran, ja samoin kään­tei­ses­ti jokai­sen epä­me­nes­tys on myös täy­sin omaa syy­tä. Näin saa­daan­kin perus­tel­tua kuin­ka kodit­to­mat ja köy­hät ovat oikeas­taan todis­te sii­tä että meri­to­kra­tia toi­mii ihan oikeas­ti, ja poh­jim­mil­taan tämä meri­to­kra­tian ole­tus vie kai­ken vas­tuun yhteis­kun­nal­ta, yhteis­kun­ta­han ei voi toi­mi­vas­sa meri­to­kra­tias­sa epä­on­nis­tua, vaan syy tai ansio on aina yksilön.

  2. nimet­tä: Poli­tik­ko­jen toi­min­ta median uuti­soi­ma­na näyt­tää myös eri­koi­sel­ta. Tänä aamu­na ihmi­siä uha­taan hesa­ris­sa ulko­na­liik­ku­mis­kiel­lol­la ja van­ki­lal­la. Pak­ko­kei­no­lais­ta puhu­taan. Onko täs­sä samaa median mas­sap­sy­koo­sia päät­tä­jiä koh­taan, mitä on ter­vey­den­huol­toa kohtaan? 

   Tar­koi­tat­ko että asiois­ta ei kan­nat­tai­si kes­kus­tel­la etu­kä­teen, vaan sit­ten tar­vit­taes­sa hal­li­tuk­sen pitäi­si lät­käis­tä lät­käi­see sul­ku­toi­met ilman sen kum­mem­paa ihmettelyä? 

   Vai olet­ko niin var­ma sii­tä, että tääl­lä ei voi mitään Kes­ki-Euroop­paan viit­taa­vaa­kaan ja kaik­ki puhe mah­dol­li­sis­ta sulus­ta on vain tar­pee­ton­ta pel­ko­jen liet­so­mis­ta Jos näin, niin mihin ihmee­seen tämä oikein perustuu?

   Minus­ta on ihan jär­ke­vää käy­dä jul­kis­ta kes­kus­te­lua vaik­ka­pa vaa­lien jär­jes­tä­mi­ses­tä ja myös niis­tä huo­noim­mis­ta skenaarioista.

 21. Muun­tu­va virus kal­lis­taa vaa­kaa yhä enem­män tukah­dut­ta­mi­sen puo­lel­le. RNA-viruk­set muun­tu­vat hel­pos­ti ja se näyt­tää päte­vän myös koro­naan. Alun hel­pot­to­neet rapor­tit että koro­na ei hel­pos­ti muun­nu ilmei­ses­ti joh­tui­vat sii­tä että tar­tun­to­ja oli oikeas­ti niin vähän. Nii­tä moni­kym­men­ker­tai­sia pii­lo­tar­tun­to­ja ei ollut.

  Ker­tauk­sen vuok­si fak­tat tukah­dut­ta­mi­sen puo­les­ta sen ilmi­sel­vän eli kuo­le­man­ta­paus­ten lisäksi

  - talous
  — viruk­sen muuntuminen
  — long covid
  — hoi­to­vel­kaa ker­tyy vähemmän

  vas­taan

  - vapaa matkustaminen
  — parem­man epi­de­mia­ti­lan­teen vai­ku­tus roko­te­ke­hi­tyk­seen. SARS:iin ei saa­tu roko­tet­ta kos­ka insen­tii­vit kato­si­vat kun virus saa­tiin tukahdutettua

  1. Viruk­sen tukah­dut­ta­mi­nen on aivan uto­pi­aa, eri­tyi­ses­ti, kun muu­ton­vi­ruk­set ovat tart­tu­vam­pia. Täs­tä eteen­päin totaa­li­nen lock down hamaan ikui­suu­teen? Tätä on aika vai­kea aina­kaan talou­del­la perustella.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Viruk­sen tukah­dut­ta­mi­nen on aivan uto­pi­aa, eri­tyi­ses­ti, kun muu­ton­vi­ruk­set ovat tart­tu­vam­pia. Täs­tä eteen­päin totaa­li­nen lock down hamaan ikui­suu­teen? Tätä on aika vai­kea aina­kaan talou­del­la perustella. 

    Mikä ihmeen olkiuk­ko tuo nyt oikein taas on? Et kai vain ajat­te­le että mitä vaa­ral­li­sem­mak­si virus muut­tuu, sitä vähem­män sitä kan­nat­taa tukahduttaa?

    Ensin­nä­kin virus tukah­du­tet­tiin vii­me vuon­na kesän tul­len ihan vahin­gos­sa ja täy­sin ilman rokot­tei­ta. Tukah­du­tus on siis mah­dol­lis­ta. Toi­sek­si, tukah­du­tuk­sen jäl­keen maa­ta ei tar­vit­se pitää sulus­sa, riit­tää että rajal­la on kah­den vii­kon karan­tee­ni (jos et usko, kat­so Uut­ta-See­lan­tia). Tämä vaih­toeh­to oli­si var­maan­kin tul­lut kaik­kein hal­vim­mak­si, mut­ta sitä ei valit­tu kun halut­tiin suo­jel­la taloutta. 

    Kol­man­nek­si, sul­ku­toi­men­pi­tei­tä ei vält­tä­mät­tä edes tar­vi­ta, kos­ka rokot­teil­la tukah­du­tus on las­ten leik­kiä. Huo­noim­mas­sa tapauk­see­sa roko­tus jou­du­taan uusi­maan vuosittain. 

    Tukah­du­tus ei tar­koi­ta sitä, että me yksin yri­te­tään eli­mi­noi­da virus­ta koko maa­il­mas­ta istu­mal­la koto­na. Mut­ta ehdo­ton mini­mi­ta­voi­te täy­tyy olla viruk­sen tukah­dut­ta­mi­nen Suo­mes­sa siten, että mah­dol­li­set epi­de­miat saa­daan rajat­tua pai­kal­li­sik­si ihan samaan mal­liin, mitä muil­la yleis­vaa­ral­li­sil­la kul­ku­tau­deil­la ja kaik­ki rajoi­tuk­set lak­kau­tet­tua. Jos nyt vain tode­taan “ei tätä voi tukah­dut­taa, antaa men­nä vaan” niin samal­la mah­dol­lis­te­taan entis­tä useam­pien muun­nos­ten syn­ty. Ei näi­tä muun­to­vi­ruk­sia ole Uudes­ta-See­lan­nis­ta tai Ete­lä-Koreas­ta tullut. 

    Pidem­män aika­vä­lin tavoit­tee­na pitäi­si olla viruk­sen eli­mi­noin­ti iso­ro­kon mal­liin ja roko­te­tuo­tan­to tart­tee skaa­la­ta sen mukai­ses­ti. Rik­kaat maat spon­so­roi­koon rokot­teet sel­lai­sil­le, joil­la ei ole sii­hen varaa. Sekin tulee hal­vem­mak­si kuin jät­tää virus kier­tä­mään ja muun­tu­maan. Jos­sain vai­hees­sa siel­tä tulee kum­mimn­kin taas vähän ikä­väm­pi muunnos.

   2. 1,9 mil­jar­dia ihmis­tä elää mais­sa, jois­sa virus on tukah­du­tet­tu. Se sii­tä väit­tees­tä, että tukah­dut­ta­mi­nen oli­si uto­pi­aa. Talou­del­li­ses­ti viruk­sen tukah­dut­ta­neet maat pär­jää­vät par­hai­ten, kun maan sisäi­nen talous pyö­rii nor­maa­lis­ti. Aasia saa täs­tä hui­man edun län­si­mai­hin ver­rat­tu­na, jot­ka kär­vis­te­le­vät koro­nan kanssa.

    Tukah­dut­ta­mi­sen ensim­mäi­nen askel on oikeas­ti pitä­vät rajat eli pakol­li­nen kah­den vii­kon val­vot­tu karan­tee­ni rajan ylit­tä­vil­le. Sen jäl­keen rajo­jen sisäl­lä ei tar­vi­ta lock­dow­nia kuin sen aikaa, että virus saa­daan ker­taal­leen tukah­du­tet­tua. Kun rajat on kiin­ni, ei sisä­puo­lel­le pää­se muuntoviruksiakaan.

   3. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti:
    1,9 mil­jar­dia ihmis­tä elää mais­sa, jois­sa virus on tukah­du­tet­tu. Se sii­tä väit­tees­tä, että tukah­dut­ta­mi­nen oli­si uto­pi­aa. Talou­del­li­ses­ti viruk­sen tukah­dut­ta­neet maat pär­jää­vät par­hai­ten, kun maan sisäi­nen talous pyö­rii nor­maa­lis­ti. Aasia saa täs­tä hui­man edun län­si­mai­hin ver­rat­tu­na, jot­ka kär­vis­te­le­vät koro­nan kanssa.

    Tukah­dut­ta­mi­sen ensim­mäi­nen askel on oikeas­ti pitä­vät rajat eli pakol­li­nen kah­den vii­kon val­vot­tu karan­tee­ni rajan ylit­tä­vil­le. Sen jäl­keen rajo­jen sisäl­lä ei tar­vi­ta lock­dow­nia kuin sen aikaa, että virus saa­daan ker­taal­leen tukah­du­tet­tua. Kun rajat on kiin­ni, ei sisä­puo­lel­le pää­se muuntoviruksiakaan.

    Täs­sä 1,9 mil­jar­dis­sa lie­ne­vät muka­na kii­na­lai­set, eli luo­tat Kii­nan tilas­toin­tiin? Para­dok­saa­li­ses­ti pal­jon kehu­tun Taiwa­nin menes­tys koro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa perus­tui nime­no­maan sii­hen, ettei­vät luot­ta­neet Kii­naan. Mitä rajo­jen sul­ke­mi­sen tehoon taas tulee, eikös Uudes­sa-See­lan­nis­sa täräy­tet­ty vas­ti­kään kol­men päi­vän sul­ku kun siel­tä löy­tyi uusia tapauk­sia, joi­den alku­pe­rää ei saa­tu jäl­ji­tet­tyä ulko­mail­le? Kol­me päi­vää on tie­tys­ti lyhyt aika — jos se jää sii­hen. Oma­na arvio­na­ni sanoi­sin, että on pit­kä aika odo­tel­la rajat kiin­ni sitä, että muut maat saa­vat pai­kal­li­set epi­de­mian­sa tukah­du­tuik­si. Kun aikaa kuluu, ehtii tapah­tua kaikenlaista.

   4. Jaak­ko K: Täs­sä 1,9 mil­jar­dis­sa lie­ne­vät muka­na kii­na­lai­set, eli luo­tat Kii­nan tilas­toin­tiin? Para­dok­saa­li­ses­ti pal­jon kehu­tun Taiwa­nin menes­tys koro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa perus­tui nime­no­maan sii­hen, ettei­vät luot­ta­neet Kii­naan. Mitä rajo­jen sul­ke­mi­sen tehoon taas tulee, eikös Uudes­sa-See­lan­nis­sa täräy­tet­ty vas­ti­kään kol­men päi­vän sul­ku kun siel­tä löy­tyi uusia tapauk­sia, joi­den alku­pe­rää ei saa­tu jäl­ji­tet­tyä ulko­mail­le? Kol­me päi­vää on tie­tys­ti lyhyt aika – jos se jää sii­hen. Oma­na arvio­na­ni sanoi­sin, että on pit­kä aika odo­tel­la rajat kiin­ni sitä, että muut maat saa­vat pai­kal­li­set epi­de­mian­sa tukah­du­tuik­si. Kun aikaa kuluu, ehtii tapah­tua kaikenlaista. 

    Luo­tan Kii­nas­ta kuu­lu­viin tie­toi­hin tuos­sa asias­sa — sitä tie­toa kun tulee muil­ta­kin kuin kii­na­lai­sil­ta itsel­tään. Jos koro­na jyl­läi­si siel­lä, eivät he sai­si pei­tel­tyä sitä.

    Rajo­jen sul­ke­mi­nen voi vuo­taa. Niin­hän Austra­lias­sa­kin kävi jo aiko­ja sit­ten, kun karan­tee­ni­ho­tel­lin var­ti­jat kävi­vät viet­tä­mäs­sä laa­tuai­kaa karan­tee­nia viet­tä­vien nuor­ten nei­to­jen kans­sa, ja seu­rauk­se­na oli laa­jah­ko lock­down Mel­bour­nen alu­eel­la. Sil­loin raja­kont­rol­li pet­tää ja virus­ta pää­see maa­han, on seu­rauk­se­na uusi lock­down, jot­ta virus saa­daan taas tukah­du­tet­tua. Se lie­nee sel­lai­nen oppi­tun­ti, että rajo­jen pitä­vyy­den onnis­tu­mi­seen kiin­ni­te­tään parem­min huomiota.

    Mat­kus­ta­mi­nen rajo­jen yli on todel­la rajoi­tet­tua jo nyt, joten kovin suur­ta lisä­va­hin­koa ei tuli­si sii­tä että Suo­meen saa­pu­mi­ses­ta seu­rai­si pakol­li­nen kah­den vii­kon val­vot­tu karanteeni.

   5. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti:

    Rajo­jen sul­ke­mi­nen voi vuo­taa. Niin­hän Austra­lias­sa­kin kävi jo aiko­ja sit­ten, kun karan­tee­ni­ho­tel­lin var­ti­jat kävi­vät viet­tä­mäs­sä laa­tuai­kaa karan­tee­nia viet­tä­vien nuor­ten nei­to­jen kans­sa, ja seu­rauk­se­na oli laa­jah­ko lock­down Mel­bour­nen alu­eel­la. Sil­loin raja­kont­rol­li pet­tää ja virus­ta pää­see maa­han, on seu­rauk­se­na uusi lock­down, jot­ta virus saa­daan taas tukah­du­tet­tua. Se lie­nee sel­lai­nen oppi­tun­ti, että rajo­jen pitä­vyy­den onnis­tu­mi­seen kiin­ni­te­tään parem­min huomiota.

    Eikö tukah­dut­ta­mi­sen tavoi­te ole­kaan se, että voi­daan toi­mia ilman nk. lock­dow­ne­ja? Minä olen aina­kin ymmär­tä­nyt asian niin, että se on ko. stra­te­gian kan­nat­ta­jien kes­kei­nen perus­te­lu. Tukah­dut­ta­mi­nen pitää siis yhdis­tää eris­täy­ty­mi­seen niin pit­käk­si aikaa, että virus on tukah­du­tet­tu glo­baa­lis­ti. Rajat eivät saa vuo­taa, muu­ten jou­du­taan tukah­dut­ta­maan uudes­taan, jol­loin mene­te­tään tukah­dut­ta­mi­ses­ta saa­tu hyö­ty (Austra­lias­sa tai­det­tiin jou­tua pitä­mään kovia rajoi­tuk­sia mon­ta kuu­kaut­ta jos muis­tan oikein). Onko sit­ten rea­lis­mia nykyi­sen kal­tai­ses­sa ver­kos­toi­tu­nees­sa maa­il­mas­sa olet­taa, että rajat saa­daan pidet­tyä tii­vii­nä koko vaa­di­tun ajan? Ja mitä hait­ta­vai­ku­tuk­sia sil­lä on?

   6. Jaak­ko K: Eikö tukah­dut­ta­mi­sen tavoi­te ole­kaan se, että voi­daan toi­mia ilman nk. lock­dow­ne­ja? Minä olen aina­kin ymmär­tä­nyt asian niin, että se on ko. stra­te­gian kan­nat­ta­jien kes­kei­nen perus­te­lu. Tukah­dut­ta­mi­nen pitää siis yhdis­tää eris­täy­ty­mi­seen niin pit­käk­si aikaa, että virus on tukah­du­tet­tu glo­baa­lis­ti. Rajat eivät saa vuo­taa, muu­ten jou­du­taan tukah­dut­ta­maan uudes­taan, jol­loin mene­te­tään tukah­dut­ta­mi­ses­ta saa­tu hyö­ty (Austra­lias­sa tai­det­tiin jou­tua pitä­mään kovia rajoi­tuk­sia mon­ta kuu­kaut­ta jos muis­tan oikein). Onko sit­ten rea­lis­mia nykyi­sen kal­tai­ses­sa ver­kos­toi­tu­nees­sa maa­il­mas­sa olet­taa, että rajat saa­daan pidet­tyä tii­vii­nä koko vaa­di­tun ajan? Ja mitä hait­ta­vai­ku­tuk­sia sil­lä on? 

    Juu­ri noin tukah­dut­ta­mi­nen toi­mii. Rajat pitä­väs­ti kiin­ni (val­vo­tul­la pak­ko­ka­ran­tee­nil­la, kuten esim. Nor­jas­sa) ja sen jäl­keen tukah­du­tus lock­dow­nil­la, jon­ka jäl­keen elä­mä toi­mii rajo­jen sisä­puo­lel­la nor­maa­lis­ti. Jos rajat pää­see vuo­ta­maan, jou­du­taan tukah­dut­ta­maan uudelleen.

    Aika mones­sa maas­sa on nyt mel­kein vuo­den ajan toi­mit­tu noin ja näh­ty vaih­te­le­via suo­ri­tuk­sia. Mikään maa ei ole kui­ten­kaan totaa­li­sen epä­on­nis­tu­nut, mut­ta aina­kin lähes kai­kis­sa on jou­dut­tu pai­kal­li­siin lock­dow­nei­hin alku­pe­räi­sen tukah­dut­ta­mi­sen jäl­keen­kin. Mel­bour­nen alu­een tapaus tai­taa olla laajin.

    Kos­ka raja­lii­ken­ne on jo nyt muu­ten­kin hyvin vähäis­tä ja Suo­mi on muu­ten­kin sijain­nil­taan syr­jäi­nen, jäi­si hai­tat pak­ko­ka­ran­tee­nis­ta koh­tuul­li­sen vähäi­sik­si. Pal­jon isom­mat hai­tat tulee jat­ku­vas­ti tiuk­ke­ne­vis­ta koro­na­ra­joi­tuk­sis­ta maan sisällä.

   7. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti: Juu­ri noin tukah­dut­ta­mi­nen toi­mii. Rajat pitä­väs­ti kiin­ni (val­vo­tul­la pak­ko­ka­ran­tee­nil­la, kuten esim. Nor­jas­sa) ja sen jäl­keen tukah­du­tus lock­dow­nil­la, jon­ka jäl­keen elä­mä toi­mii rajo­jen sisä­puo­lel­la nor­maa­lis­ti. Jos rajat pää­see vuo­ta­maan, jou­du­taan tukah­dut­ta­maan uudelleen.

    Aika mones­sa maas­sa on nyt mel­kein vuo­den ajan toi­mit­tu noin ja näh­ty vaih­te­le­via suo­ri­tuk­sia. Mikään maa ei ole kui­ten­kaan totaa­li­sen epä­on­nis­tu­nut, mut­ta aina­kin lähes kai­kis­sa on jou­dut­tu pai­kal­li­siin lock­dow­nei­hin alku­pe­räi­sen tukah­dut­ta­mi­sen jäl­keen­kin. Mel­bour­nen alu­een tapaus tai­taa olla laajin.

    Kos­ka raja­lii­ken­ne on jo nyt muu­ten­kin hyvin vähäis­tä ja Suo­mi on muu­ten­kin sijain­nil­taan syr­jäi­nen, jäi­si hai­tat pak­ko­ka­ran­tee­nis­ta koh­tuul­li­sen vähäi­sik­si. Pal­jon isom­mat hai­tat tulee jat­ku­vas­ti tiuk­ke­ne­vis­ta koro­na­ra­joi­tuk­sis­ta maan sisällä.

    En ymmär­rä päät­te­lyä­si. Perus­te­let tukah­dut­ta­mi­sen hyö­tyä näh­däk­se­ni samoin kuin muut­kin stra­te­gian kan­nat­ta­jat — se mah­dol­lis­taa nor­maa­lin elä­män “kuplan” sisäl­lä. Pait­si että myön­nät itse­kin, että lähes kaik­kial­la täs­tä on jou­dut­tu tin­ki­mään, kos­ka raja­kont­rol­lia on käy­tän­nös­sä lähes mah­do­ton­ta pitää riit­tä­vän tiuk­ka­na. Mis­sä siis on se tukah­dut­ta­mi­sen hyö­ty? Tukah­dut­ta­mi­nen vaa­tii tiuk­ke­ne­via koro­na­ra­joi­tuk­sia, jot­ka siis sinun­kin mukaa­si aiheut­ta­vat hait­to­ja. Täs­sä nyt yksin­ker­tai­ses­ti on kyse hen­gi­tys­tiein­fek­tios­ta, joka voi tart­tua jopa oireet­to­man kan­ta­jan kaut­ta. Oireet voi­vat jois­sain tapauk­sis­sa ilmei­ses­ti puh­je­ta kah­den vii­kon jäl­keen­kin. Täm­möis­tä tau­tia vain on erit­täin vai­kea kont­rol­loi­da. Jos ottaa tavoit­teek­si sen, että yksi­kin tar­tun­ta on lii­kaa, ei voi oikeas­taan muu­ta kuin epäonnistua.

   8. Jaak­ko K: 19.2.

    Jaak­ko K: En ymmär­rä päät­te­lyä­si. Perus­te­let tukah­dut­ta­mi­sen hyö­tyä näh­däk­se­ni samoin kuin muut­kin stra­te­gian kan­nat­ta­jat – se mah­dol­lis­taa nor­maa­lin elä­män ”kuplan” sisäl­lä. Pait­si että myön­nät itse­kin, että lähes kaik­kial­la täs­tä on jou­dut­tu tin­ki­mään, kos­ka raja­kont­rol­lia on käy­tän­nös­sä lähes mah­do­ton­ta pitää riit­tä­vän tiuk­ka­na. Mis­sä siis on se tukah­dut­ta­mi­sen hyö­ty? Tukah­dut­ta­mi­nen vaa­tii tiuk­ke­ne­via koro­na­ra­joi­tuk­sia, jot­ka siis sinun­kin mukaa­si aiheut­ta­vat hait­to­ja. Täs­sä nyt yksin­ker­tai­ses­ti on kyse hen­gi­tys­tiein­fek­tios­ta, joka voi tart­tua jopa oireet­to­man kan­ta­jan kaut­ta. Oireet voi­vat jois­sain tapauk­sis­sa ilmei­ses­ti puh­je­ta kah­den vii­kon jäl­keen­kin. Täm­möis­tä tau­tia vain on erit­täin vai­kea kont­rol­loi­da. Jos ottaa tavoit­teek­si sen, että yksi­kin tar­tun­ta on lii­kaa, ei voi oikeas­taan muu­ta kuin epäonnistua. 

    Tukah­dut­ta­mis­stra­te­gian mais­sa ensim­mäi­sen tukah­dut­ta­mi­sen jäl­keen tul­leet lock­dow­nit ovat olleet suh­teel­li­sen pie­niä. Val­tao­sa asuk­kais­ta niis­tä mais­ta on saa­nut viet­tää nor­maa­lia elä­mää. Käy­tän­nön koke­mus lähes vuo­den ajal­ta osoit­taa, että tukah­dut­ta­mi­ses­sa voi­daan onnis­tua riit­tä­vän hyvin eli niin, että laa­ja­mit­tai­siin lock­dow­nei­hin ei jou­du­ta palaa­maan ja sekä talous että ihmi­set voi­vat pal­jon parem­min kuin eri­lai­sen stra­te­gian valin­neis­sa maissa.

   9. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti:
    Tukah­dut­ta­mis­stra­te­gian mais­sa ensim­mäi­sen tukah­dut­ta­mi­sen jäl­keen tul­leet lock­dow­nit ovat olleet suh­teel­li­sen pie­niä. Val­tao­sa asuk­kais­ta niis­tä mais­ta on saa­nut viet­tää nor­maa­lia elä­mää. Käy­tän­nön koke­mus lähes vuo­den ajal­ta osoit­taa, että tukah­dut­ta­mi­ses­sa voi­daan onnis­tua riit­tä­vän hyvin eli niin, että laa­ja­mit­tai­siin lock­dow­nei­hin ei jou­du­ta palaa­maan ja sekä talous että ihmi­set voi­vat pal­jon parem­min kuin eri­lai­sen stra­te­gian valin­neis­sa maissa.

    Esi­tät tuon joten­kin itses­tään sel­vä­nä. Nimi­merk­ki Siten tuos­sa kyl­lä mai­nit­si, että Kii­nas­sa (jota käy­tit esi­merk­ki­nä tukah­dut­ta­mi­ses­sa onnis­tu­neis­ta mais­ta) oli­si täl­lä­kin het­kel­lä käy­tös­sä sul­ku­toi­mia, jot­ka kos­ke­vat mil­joo­nia ihmi­siä. Tie­ten­kin, kun kyse on mil­jar­din ihmi­sen maas­ta, voi tode­ta että val­tao­sa todel­la­kin elää sil­lä aikaa ihan nor­maa­lia elä­mää. Sikä­li kuin se Kii­nas­sa on yleen­sä mah­dol­lis­ta sii­nä mer­ki­tyk­ses­sä kuin me tääl­lä sen asian yleen­sä ymmär­räm­me. Pan­de­mia ei sitä pait­si ole vie­lä ohi (useat asian­tun­ti­jat­han usko­vat itse asias­sa, että koro­na­vi­rus jää influens­san tapai­sek­si kausit­tai­sek­si vai­vak­si), joten kuplan yllä­pi­tä­jät saa­vat käyt­tää sen yllä­pi­toon edel­leen resurs­se­jaan. Minun on vai­kea uskoa raja­val­von­nan aukot­to­muu­teen, aina­kin mitä isom­mas­ta maas­ta on kysy­mys. Jää vie­lä näh­tä­väk­si, miten onnistutaan.

   10. Jaak­ko K:

    Täs­sä 1,9 mil­jar­dis­sa lie­ne­vät muka­na kii­na­lai­set, eli luo­tat Kii­nan tilastointiin? 

    Kii­nan viral­lis­ten luku­jen mukaan huh­ti­kuun 2020 jäl­keen siel­lä on Covid-kuo­le­mia tul­lut 3 kpl. Tar­tun­to­ja on rapor­toi­tu samal­ta ajal­ta rei­lut 7000. Kii­nan viral­li­set tilas­tot ovat piir­tä­neet aika suo­ra­vii­vais­ta käy­rää sen jäl­keen tar­tun­nois­ta. Päi­vit­täin on ollut tar­tun­to­ja, mut­ta aina on rapor­toi­tu vain yksit­täi­siä tai kym­me­niä tar­tun­to­ja per päi­vä, ei sato­ja minään päi­vä­nä vii­me vuo­den huh­ti­kuun jälkeen.

    Kii­nas­sa on täl­lä­kin het­kel­lä kym­me­niä mil­joo­nia ihmi­siä lock­dow­nis­sa Covid-perus­teel­la, mikä on herät­tä­nyt jois­sain krii­ti­kois­sa aika pal­jon kysy­myk­siä sii­tä, mikä tau­ti­ti­lan­ne ihan oikeas­ti on, ja että onko tau­tiin kuol­lei­ta oikeas­ti ollut vain 3 vii­me huh­ti­kuun jälkeen.

   11. Kun rajat on kiin­ni, ei sisä­puo­lel­le pää­se muuntoviruksiakaan.

    Eli rajat kiin­ni ikui­ses­ti, kos­ka muu­ten nii­tä tulee jos­sain vai­hees­sa kui­ten­kin? No tso­ri nyt vaan, mut­ta yksi neuk­ku­la kyl­lä riit­ti jo, tois­ta ei enää tarvita.

   12. Mau­rizio: Eli rajat kiin­ni ikui­ses­ti, kos­ka muu­ten nii­tä tulee jos­sain vai­hees­sa kui­ten­kin? No tso­ri nyt vaan, mut­ta yksi neuk­ku­la kyl­lä riit­ti jo, tois­ta ei enää tarvita.

    Ei tie­ten­kään ikui­suu­teen asti, vaan sen aikaa, ettei koro­na ole enää mer­kit­tä­vä ris­ki. Ste­ri­loi­van immu­ni­tee­tin anta­van rokot­teen saa­neet saa­ne­vat jos­sa­kin vai­hees­sa ylit­tää rajo­ja ilman karan­tee­nia, kun­han on riit­tä­väs­ti tut­ki­mus­tu­lok­sia sii­tä mit­kä rokot­teet anta­vat ste­ri­loi­van immuniteetin.

    Kun ei vali­ta tukah­dut­ta­mi­sen tie­tä, niin sit­ten kär­vis­tel­lään sama aika koro­na­ra­joi­tus­ten kans­sa. Se on pal­jon rajoit­ta­vam­pi vaih­toeh­to kuin että jos vain ulko­maan­mat­kus­tus­ta oli­si rajoi­tet­tu — ja sitä rajoit­ta­vat koh­de­maat joka tapauk­ses­sa, vie­lä­pä sitä enem­män mitä huo­nom­pi Suo­men koro­na­ti­lan­ne on.

   13. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Täs­tä eteen­päin totaa­li­nen lock down hamaan ikuisuuteen?

    Tämä­hän se tun­tuu ole­van se tahtotila.

    Kai­kis­ta rajul­ta tämä tun­tuu niis­sä maa­kun­nis­sa, joi­hin se koro­na ei ole edes tul­lut. Edel­leen ollaan viral­li­ses­ti kiih­ty­mis­vai­hees­sa, vaik­ka se sana- kiih­tyä- pitää sisäl­lään sen, että muu­tos­ta oli­si tulos­sa ja suu­rem­paan suun­taan. Mut­ta ei. Pan­de­mia on kuol­lut käsiin ja elää ainoas­taan mediassa.

   14. kom­ment­ti: sisäl­lään sen, että muu­tos­ta oli­si tulos­sa ja suu­rem­paan suun­taan. Mut­ta ei. Pan­de­mia on kuol­lut käsiin ja elää ainoas­taan mediassa.

    Mitä ihmet­tä sinä oikein höpötät?

    Epi­de­mia on eden­nyt ihan tasai­ses­ti lop­pu­vuo­den tipah­duk­sen jäl­keen, pait­si Hel­sin­gis­sä se on kas­va­nut, mis­sä sitä ei ole oikeas­taan halut­tu­kaan torjua. 

    Rajoi­tus­toi­mien ja ihmis­ten oman varo­mi­sen vai­ku­tus­ta nor­maa­liin voi haa­ru­koi­da vaik­ka sii­tä, että influens­saa havai­taan Suo­mes­sa nor­maa­lis­ti nykyi­seen näh­den sata­ker­tai­sia määriä.

   15. Käsiin kuol­lut pan­de­mia kol­kut­ti tänään epi­de­mian tartuntaennätyksiä.

 22. Eikö kenel­lä­kään muul­la nouse nis­ka­kar­vat pys­tyyn, kun leh­des­sä lukee aika monen­nen ker­ran, että “hal­li­tus kokoon­tuu Sää­ty­ta­lol­le neu­vot­te­le­maan koronarajoituksista”?

 23. Roko­tus­ten­ven kiih­dyt­tä­mi­nen oli­si täs­sä tilan­tees­sa oikea stra­te­gia. Ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti myös venä­läi­nen ja kii­na­lai­nen roko­te käyt­töön, nyt täs­sä lie­nee muka­na poli­tiik­kaa mik­si näin ei teh­dä. Muun­tu­nei­ta viruk­sia voi­daan vie­lä mel­ko tehok­kaas­ti tor­jua rokot­teil­la. Kun vii­vy­tel­lään pian tar­vii kehit­tää taas uusi roko­te. Tie­tääk­se­ni aina­kin Ser­bia ja Unka­ri käyt­tä­vät myös venä­läis­tä ja kii­na­lais­ta roko­tet­ta. Lisäk­si mm. Sak­sa ja Viro ovat tiet­tä­väs­ti osta­neet rokot­tei­ta EU kiin­tiön lisäk­si (Viro ei var­mas­ti­kaan Venä­jäl­tä !). Mik­si Suo­mi ei myös voi­si toi­mia kuin itse­näi­nen valtio.

 24. Nyt tuli pää­tös, että rajoit­teet jat­ku­vat vie­lä seu­raa­van­kin kuu­kau­den. Kym­me­nen päi­vää ennen rajoit­tei­den päät­ty­mis­tä todet­tiin näin. Vaik­ka suu­rim­mat ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu, tar­tun­nat on kuris­sa ja kuo­le­mia ei tule.

 25. HUS ehdot­taa roko­tus­ten pai­not­ta­mis­ta muun­kie­lis­ten kau­pun­gi­no­siin, kos­ka tar­tun­to­ja on siel­lä enem­män. Ja toi­saal­ta Suo­mes­sa rajoi­tuk­sia sää­de­tään alueil­la tau­ti­ti­lan­teen mukaan. Mitä tuo roko­tus­ten pai­no­tus teki­si tau­ti­ti­lan­teel­le? Voi­han olla että roko­te­tut tun­ti­si­vat olon­sa tur­val­li­sem­mak­si ja tar­tut­tai­si­vat ympä­ris­töään aiem­paa helpommin…Eikö oli­si loo­gi­sem­paa ehdot­taa rajoi­tus­toi­men­pi­tei­den hie­no­ja­koi­sem­paa sovel­ta­mis­ta, esim. kaupunginosapohjalta?

 26. Kun mer­kit­tä­vä osa väes­tös­tä on roko­tet­tu, syn­tyy voi­ma­kas valin­ta­pai­ne rokot­tei­ta kes­tä­vien mutaa­tioi­den eduksi.”

  Mehän teem­me aivan jär­kyt­tä­vän vir­heen jos roko­tam­me viruk­sen hyvin sie­tä­vät lap­set ja nuo­ret perus­ter­veet hen­ki­löt ja luom­me voi­mak­kaan valin­ta­pai­neen mutaa­tioi­den syn­ty­mi­sek­si, jot­ka kes­tä­vät rokot­teen. Rokot­teen ohit­ta­vat mutaa­tiot voi­vat sit­ten sai­ras­tut­taa kuo­let­ta­vas­ti van­hus­väes­töä ja vaka­via perus­sai­rauk­sia omaa­via ihmisiä.

  Lau­ma­suo­ja lie­nee kui­ten­kin romu­ko­pas­sa, kun olem­me näh­neet miten hyvin virus tart­tuu myös rokot­te­tui­hin, esim Israe­lis­sa ja Islannissa.

Vastaa käyttäjälle nimettä Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.