Muuntunut virus ja rokote

Viikon ikävä korona-uuti­nen oli, että viruk­sen eteläafrikkalainen mutaa­tio ei tot­tele rokotetta.

Tässä ei ole muu­ta yllät­tävää kuin, että täl­lainen mutaa­tio ilmaan­tui ennen rokot­tei­ta. Mutaa­tioi­ta tapah­tuu koko ajan ja elinkelpoisim­mat niistä alka­vat run­sas­tua. Kun merkit­tävä osa väestöstä on rokotet­tu, syn­tyy voimakas val­in­ta­paine rokot­tei­ta kestävien mutaa­tioiden eduk­si. Niin­pä eteläafrikkalainen mutaa­tio ei jää viimeisek­si resisten­tik­si virusmuunnokseksi.

Onnek­si rokotete­knolo­gia on kokenut val­lanku­mouk­sen. Ennen rokot­teen kehit­tämiseen meni vuosia, nyt RNA-rokote syn­tyy muu­ta­mas­sa päivässä, kun virus­mu­taa­tio on löytynyt.

Tämä nyt jaet­ta­va Pfiz­erin rokote syn­tyi muu­ta­mas­sa päivässä, mut­ta sen tes­tauk­set ja luvi­tus kestivät läh­es vuoden.

Influ­enssa muun­tuu joka vuosi ja uut­ta ver­sio­ta varten tehdään uusi rokote van­hal­la luval­la. Rokote on riit­tävän saman­lainen, jot­ta luvan saa nopeasti. Se ei ole täysin riskitön­tä, mut­ta riskitön­tä ei ole myöskään vuo­den odotus. Kymme­nessä kuukaudessa koron­aan on kuol­lut yli kak­si miljoon­aa ihmistä – ainakin. Kaikkia koron­akuolemia ei var­maankaan ole las­ket­tu. Vähän muun­nel­lun RNA-rokot­teen ris­ki on todel­la mar­gin­aa­li­nen. Kun menet ulos kävelemään, pelkäätkö, että päähäsi putoaa meteoriitti?

Voi hyvinkin käy­dä niin, että SARS-Cov‑2:sta tulee A‑viruksen kaltainen vit­saus, joka tulee vähän muun­nel­tuna takaisin tois­tu­vasti. Influ­enssaroko­tuk­sia pitää ottaa vuosit­tain, korona-roko­tuk­sia ehkä jopa useammin.

Tämä vaatii globaalia valmis­tau­tu­mista. Lääkey­htiöille kuu­luu kun­nolli­nen kor­vaus tehdys­tä työstä, mut­ta niiden ei kan­na­ta ryhtyä kiristämään val­tioi­ta. Rokot­tei­den tuotan­toka­p­a­siteet­tia on raken­net­ta­va lisää ja paljon.

Ei ole hyvä jut­tu, että Israel pääsi jonon ohi mak­samal­la nelink­er­taisen hin­nan rokotteesta.

= = = = =

LISÄYS 26.1.2021

Tämä kan­sain­välisessä lehdis­tössä kieränyt uuti­nen rokot­tei­den heikos­ta tehos­ta ete­leafrikkalaiseen viruksmu­taa­tion oli ilmis­es­ti ennenaikainen. Mod­er­na vaku­ut­taa yhtiön­sä rokot­teen toden­näköis­es­ti pätevän siihenkin, mut­ta muut­taa rokotet­taan var­muu­den vuok­si vähän. Se ei kuitenkaan poista sitä, että on hyvin toden­näköistä, että val­in­ta­paine syn­nyt­tää rokot­teen kestäviä muun­nok­sia viruk­ses­ta, jol­loin joudu­taan samaan tilanteeseenkin influ­enssaroko­tuk­sten kanssa, jot­ka joudu­taan otta­maan joka vuosi uudestaan.

 

64 vastausta artikkeliin “Muuntunut virus ja rokote”

 1. Jos Israelin mak­sama hin­ta rokot­teesta lisäsi tuotan­toa yhtään, se oli hyvä jut­tu. Kaikkien rikkaiden maid­en olisi pitänyt mak­saa rokot­teesta enem­män sil­lä ehdol­la, että tuotan­toa olisi laitet­tu pystyyn etu­pain­ot­teisem­min. Rokot­teen hin­ta on ihan nau­ret­ta­van pieni siihen ver­rat­tuna, mil­laisia mene­tyk­siä korona jatku­vasti muuten aiheut­taa yhteiskun­taan. Rokote­valmis­ta­jista vain Astra Zeneca otti riskiä valmis­ta­mal­la rokotet­ta varas­toon ennen myyn­tilu­paa ja sekin nähtävästi aika vähän, kun tuotan­to­vaikeuk­sien vuok­si toim­i­tus­määrät ovat vähen­tymässä nyt niin rajusti. Valmis­tuska­p­a­siteetin nos­t­a­mi­nen ennen myyn­tilu­paa olisi ollut juuri sel­l­ainen ris­ki, minkä val­tiot oli­si­vat voineet kan­taa, varsinkin kun val­tiot hyö­ty­i­sivät itse taloudel­lis­es­ti epi­demi­an katkaisemis­es­ta rokotteilla.

  Globaal­isti koro­nan kanssa on ollut joitakin val­tavia onnis­tu­misia ja myös joitakin emä­mu­nauk­sia. Rokot­tei­den nopea kehi­tys on ollut huikea onnis­tu­mi­nen. Toiv­ot­tavasti mutaa­tioi­hin sopeutet­tu­jen rokot­tei­den myyn­tilupi­en kanssa ei moka­ta vaan toim­i­taan kuten ehdotit. Eihän tämä muuten lopu ikinä. (Korona jää tietysti kiertämään ikuisik­si ajoik­si maa­pal­lolle, mut­ta jos tapaus­määrät on pieniä, on alus­taa mutaa­tioiden syn­tymiselle vähem­män, jon­ka pitäisi näkyä suo­raan niiden esi­in­tymisti­hey­dessä — ja pie­neen määrään toiv­ot­tavasti ehditään reagoi­da rokotekehityksessä)

  1. Kyl­lä. EU:n yhteis­hank­in­ta jakoi riskiä valmis­ta­jan ja osta­jan kesken ja esti EU-maid­en keskinäisen kil­pailun, järke­viä tavoit­tei­ta ja niis­sä on onnis­tut­tu, esimerkik­si Israel mak­soi rokot­teista paljon enemmän.

   Pääasian eli epi­demi­an tor­ju­misen kannal­ta EU:n yhteinen rokote­hank­in­ta oli fiasko. Pari rokotet­ta viivästyi pahasti ja koko suun­nitel­ma kar­il­la, sun­nitel­mat­alouden ongelmia. Use­am­mal­la rokot­teel­la “hajautet­ti­in riskiä” joka on oudosti san­ot­tu kun nähtävästi kaikkien han­kkei­den olisi pitänyt onnis­tua, eli hajau­tus parem­minkin varmisti vähin­tään osit­taisen epäon­nis­tu­misen. Täl­lä vauhdil­la virus muun­tuu sitä mukaa kuin tipoit­tain toimitet­tavaa rokotet­ta saadaan. 

   Raa­ka kysyn­tä ja tar­jon­ta olisi nos­tanut hin­taa rajusti mut­ta samal­la tar­jon­taa. Esimerkik­si Pfiz­erin rokot­teelle ollaan rämp­päämässä nyt ylös tuotan­to­laitos­ta. En usko että olisi ollut estet­tä tehdä se jo syksyl­lä tai jopa kesän lop­ul­la kun joku olisi lyönyt sito­van tilauk­sen pöytään, ei varausta. 

   Kokon­aan eri asia on miten on mah­dol­lista että EU kieltäy­tyi Pfiz­erin tar­joa­mas­ta 300 miljoo­nan lisäerästä kun 90% teho oli jo varmis­tunut. Tämä ei voin­ut enää olla kuin sitä komis­sion teollisuuspolitiikkaa.

   1. Jep, jälkivi­isaana voi tode­ta, että rokot­tei­ta olisi voin­ut syksyl­lä han­kkia huo­mat­tavasti suurem­mat määrät ennakkoon, jol­loin valmis­ta­jat oli­si­vat saa­neet var­muu­den lisätä valmis­tus­ta jo aiem­min. Jos EU sit­ten olisi 10 mil­jardil­la ostanut rokot­tei­ta enem­män kuin tarvet­ta on, ei se olisi ollut yhtä iso vahinko kuin nyt tapah­tu­va. Ja niille ylimääräisillekin olisi kyl­lä löy­tynyt otta­jia ja ostajia.

 2. Rokot­tei­den han­kkimises­sa ja jakelus­sa voi käy­dä kuten suo­ja­mask­ien, sitä ennen käsien desin­fioin­ti­ainei­den ja sitäkin aikaisem­min ves­s­apa­perin kanssa. Ilmiö on ”Beer game”:na tut­tu sys­teemi­a­jat­telua tai Peter Sen­geä lukeneille.

  Ensin tuotan­to on nor­maal­i­ta­sol­la tai niukkaa. Yhtäkkiä tapah­tuu val­ta­va kysyn­täshok­ki. Hyl­lyt tyh­jenevät het­kessä. Tar­jon­taa ei ole ja ”tuote lop­puu kesken”. Har­voista jäl­jel­lä ole­vista hyödykkeistä tapel­laan ja hin­nat nou­se­vat pil­vi­in. Ihme­tel­lään, mik­sei asi­aan ole osat­tu varautua.

  Valmis­ta­jat vas­taa­vat kysyn­täshokki­in lisäämäl­lä tuotan­toka­p­a­siteet­tia niin nopeasti kuin mah­dol­lista. Kaik­ki mikä tehdään, myy­dään ennakkoon tai revitään kau­pan hyllyiltä. 

  Lop­ul­ta kysyn­tä saadaan tyy­dytet­tyä. Tuotan­toka­p­a­siteet­ti kuitenkin jää ja hin­nat laske­vat. Kasvo­mask­ien sisäänos­to­hin­ta tukkuli­ikkeille lie­nee nykyään joitakin sent­te­jä, eivätkä 30€ käsi­saip­pua­purk­itkaan oikein enää käy kaupaksi. 

  Lääkete­htaiden johta­jat ovat tuskin umpios­sa ja uutispi­men­nos­sa eläviä idioot­te­ja. Olet­taisin, että kysyn­nän lisäk­si poli­it­ti­nen paine on varsin val­ta­va. Niin ikään ole­tan, että suun­nitel­mat rokote­tuotan­non mas­si­ivis­es­ta laa­jen­tamis­es­ta ovat eden­neet jo toteu­tusas­teelle. Kun kaik­ki menee, mitä myy­dään, saat­taa rokotemarkki­noil­la olla jonkin ajan päästä jopa ylitarjontaa.

  Sama ilmiö tul­laan näkemään, kun matkus­tus­mah­dol­lisu­udet jälleen avau­tu­vat. Kesämökki­markki­nas­sa saate­taan nyt olla syk­lin huipulla.

 3. ”Lääkey­htiöille kuu­luu kun­nolli­nen kor­vaus tehdys­tä työstä, ”

  Mitä jos vaik­ka rahoitet­taisi­in niitä kah­ta suo­ma­laista rokotet­ta? Hal­val­la lähtisi.

 4. Hävi­it­täji­in ollaan lait­ta­mas­sa 10 000 000 000 E, siltä var­al­ta, että niitä joskus oikeasti tarvi­taan. Ehkä rokote­tuotan­toonkin pitäisi sijoit­taa tuotan­toon pahan päivän var­al­ta. Mielu­um­min siten , ettei Suo­mi jou­tu­isi siinä mak­samaan EU tukea. Liekö mahdollista.

  1. erk­ki nii­ni:
   Hävi­it­täji­in ollaan lait­ta­mas­sa 10 000 000 000 E, siltä var­al­ta, että niitä joskus oikeasti tarvi­taan. Ehkä rokote­tuotan­toonkin pitäisi sijoit­taa tuotan­toon pahan päivän var­al­ta. Mielu­um­min siten , ettei Suo­mi jou­tu­isi siinä mak­samaan EU tukea. Liekö mahdollista.

   No, kyl­lähän täl­laiseen voitaisi­in varautua, jos halua olisi. Se vaan mak­saa — myös Suomelle — aika lail­la, mut­ta niin mak­saa aseelli­nen varautuminenkin.

   Pitäisikö miet­tiä mitä globaalit kri­isit tarkoit­ta­vat ja oival­taa ettei niitä ratkaista val­tioiden sisäisil­lä toimil­la, ei edes poli­isi­val­tion kurinpidolla.

   Espan­jalainen vir­u­lo­gi, New Yorkissa työsken­televä Adol­fo Gar­cía-Sas­tre sanoi jo maalisku­us­sa 2929 El Paísin haas­tat­telus­sa, että vaik­ka tiedämme että influes­saviruk­set aiheut­ta­vat koron­aviruk­sen kaltaisia epi­demioi­ta ker­ran 20–30 vuodessa, val­tio ja val­ti­oli­itot eivät ole mitenkään valmis­tau­tuneet niihin. 

   Gar­cía-Sas­tre kuu­lui työryh­mään, joka elvyt­ti vuo­den 1918 Espan­jan­taudin viruk­sen ja pystyi selit­tämään, mik­si se tart­tui 500 miljoon­aan ihmiseen ja tap­poi 50 miljoon­aa ihmistä.

   Gar­cía-Sas­tren mielestä ain­oa tapa pysyt­tää maail­ma nor­maal­i­ti­las­sa olisi varautua pan­demioi­hin samal­la taval­la kuin val­tiot varautu­vat sotaan. Aivan kuten val­tioil­la ja soti­lasli­itoil­la on tankke­ja, hävit­täjiä, ohjuk­sia, tykke­jä, kivääre­jä ja miesvoimaa, pitäisi perus­taa myös ter­vey­den­hoidon ”puo­lus­tusvoimat” eli investoi­da pan­demioiden tor­ju­misek­si resurs­sei­hin, joi­ta ei juuri koskaan tarvit­sisi käyt­tää (niin kuin ei tarvitse käyt­tää armei­joi­ta eikä aseita).

   Kuu­lostaa nyt melkein vuot­ta myöhem­min enem­män kuin viisaal­ta ehdotukselta.

 5. Glob­alis­sa roko­tusjärjestyk­sessä ei tai­da toi reilu­us olla kovin tärkeä kri­teeri. Ensi alku­un län­si­maisia rokot­tei­ta saa lähin­nä län­si­maat. Köy­hem­mät ostel­e­vat Kiinas­ta ja Venäjältä. Köy­him­mät odot­ta­vat, josko niillekin jotain heltiäisi. Toiv­ot­tavasti heltiää läns­maid­en yli­jäämärokot­tei­ta, jos vain säilyvät. 

  Voi toivoa tään olleeni sel­l­ainen koulu ihmiskun­nalle, että EU, USA, Kiina ja muut tahot, jol­la muskelei­ta on, pistävät roko­tusasian jonkin­laiseen kun­toon. Että jos se seu­raa­va pan­demia on jotain oikeasti vaar­al­lista, jotain Ebolan kaltaista, rokote saadaan maail­malle, köy­him­millekin, vielä paljon nopeam­min ja laa­jem­min kuin nyt. Eihän nyt kukaan osaa sanoa, saa­vatko kaik­ki edes rokotet­ta mil­lään aikataul­ul­la, saati että saisi­vat kiireellisesti.

  Kum­ma sat­tuma, muuten, että pahin pan­demia sataan vuo­teen ja rokoteke­hi­tyk­sen läpimur­to osui­v­at ikään kuin samaan ajanko­htaan. Hmmm…

  1. Tuo­hon “yhteen­sat­tumaan” liit­tyen, eikö kyseessä ole vähän saman­lainen harp­paus kuin sekä ensim­mäisessä että toises­sa maail­man­so­das­sa tapah­tunut huima lentokonei­den kehittyminen?

   Kehi­tys kul­kee rauhan aikana hil­jalleen eteen­päin. Kri­isi­ti­lanteessa näitä taustal­la kyp­syneitä ideoita tes­tataan pikaises­ti ja suuril­la resurs­seil­la, jol­loin osa osoit­tau­tuu toimiviksi ja jää käyt­töön kri­isin jälkeenkin.

 6. Olen täysin päin­vas­taista mieltä Israelista. 

  Jos EU ja val­tiot eivät olisi akti­ivis­es­ti estämässä rokot­teen myymistä mak­suhaluisille osta­jille, niin miljoonat varakkaat ja kymmenet miljoonat keskilu­okkaiset euroop­palaiset oli­si­vat mak­sa­neet paljon EU-yhteis­hank­in­taa korkeampia ennakkoti­laush­in­to­ja taa­tu­ista toim­i­tuk­sista tam­mi-/helmiku­ulle.

  Noiden markki­nahin­tais­ten ensim­mäis­ten rokot­tei­den tuo­toil­la valmis­tuska­p­a­siteet­tia olisi saatu lin­joille paljon nyky­istä enem­män ja lop­utkin oli­si­vat saa­neet rokot­teen­sa nopeam­min. Nyt kun poli­itikot ja virkamiehet ovat hin­tasään­nelleet rokot­teen ali­hin­taisek­si suh­teessa osta­jien mak­suhalu­un, niin meil­lä on globaali krooni­nen pula rokotteista.

  Kun ker­mankuor­in­ta estetään, pois­tuu taloudelli­nen kan­nuste lisätä alku­vai­heen tuotan­toka­p­a­siteet­tia. (Joka tietysti mata­lan mar­gin­aa­likus­tan­nuk­sen tuot­teessa tarkoit­taa suurem­paa myöhäisem­mänkin vai­heen kapasiteettia).

  Oikeasti jo phase3:seen osal­lis­tu­mi­nen olisi voitu huu­tokau­pa­ta. Olen melko var­ma, että iso osa rokot­teen kehi­tyskus­tan­nuk­sista ja uusien lin­jas­to­jen kus­tan­nuk­sista olisi saatu katet­tua sil­lä, että ammat­ti­jalka­pal­loil­i­joi­ta jne. olisi piikitet­ty phase3:sen loppuvaiheessa.

  Muu­tamien sato­jen tuhan­sien rikkaimpi­en etu­ilu ei hidas­taisi mitat­tavas­sa määrin koko maanosan rokot­tamista, mut­ta se olisi voin­ut rahoit­taa ison osan kaik­ista kustannuksista.
  -
  Ylipäätään koko keskustelu roko­tusjärjestyk­ses­tä on ihan turhaa lil­lukan­var­sista puhu­mista. Mik­sei puhuta siitä, että miten kaik­ki saadaan rokotet­tua nopeammin? 

  Käytän­nössä mikä vaan kuviteltavis­sa ole­va rahamäärä olisi kan­nat­tanut mak­saa tuos­ta nopeu­tuk­ses­ta. Nyt EU taitaa mak­saa luokkaa 10 mil­jar­dia koko kansansa rokot­teista. Olisi kan­nat­tanut mak­saa usei­ta kym­meniä mil­jarde­ja enem­män. Se olisi sekä taloudel­lis­es­ti, että ter­veysvaiku­tuk­sil­la mitat­tuna kannattavaa. 

  Ja suurel­la toden­näköisyy­del­lä RNA-rokoteka­p­a­siteetille on kysyn­tää jatkos­sakin, kuten itse arvioit.

 7. Mik­sei Suo­mi voi kas­vat­taa omaa tuotan­toka­p­a­siteet­ti­aan joko tämän tai viimeistään seu­raa­van rokotekier­roksen tarpeisi­in? Esimerkik­si AstraZenecan rokot­teen pitäisi olla lisen­soitavis­sa kohtu­ullisin ehdoin jos fir­man PR:ään olisi luot­ta­mi­nen, vaik­ka suo­ma­laiset rokot­teet eivät etenisikään… nenä­sumuterokot­teis­sa olisi tosin käsit­tääk­seni se etu, että raa­ka-ainei­ta tarvit­taisi­in vähem­män tai ainakin osit­tain eri­laisia kuin muis­sa rokot­teis­sa, niin saataisi­in kier­ret­tyä tämä globaalia pullonkaula. 

  Yhteistyö Ruotsin, Tan­skan, Nor­jan kanssa olisi myös melko luon­tainen lähestymistapa.

  Noin yleis­es­ti ottaen koron­aviru­sai­ka on tuonut esille sen, että min­ul­la on henkilöko­htainen ongel­ma — en nykyään oikein osaa löytää sel­l­aista (puoli)julkista foo­ru­mia jos­sa asioista oikeasti puhutaan *ja keskustel­laan*, kun öyhöt­täjät ja ääripäät ovat val­lan­neet ne hel­posti löy­det­tävät, täysjulkiset paikat väsymät­tömäl­lä kirjoittelullaan.

  1. Esimerkik­si AstraZenecan rokot­teen pitäisi olla lisen­soitavis­sa kohtu­ullisin ehdoin 

   Mod­er­nan rokotet­ta ei ole paten­toitu, joten sitä saa valmis­taa kuka hyvän­sä auto­tallis­saan ihan niin paljon kuin halu­aa. Tosin ne eivät ker­ro, miten sitä valmistetaan.

   1. Osmo Soin­in­vaara: Mod­er­nan rokotet­ta ei ole paten­toitu, joten sitä saa valmis­taa kuka hyvän­sä auto­tallis­saan ihan niin paljon kuin halu­aa. Tosin ne eivät ker­ro, miten sitä valmistetaan. 

    Patent­ti­hake­muk­set eivät ole heti julk­isia, joten ei ole vielä tiedos­sa milainen pate­tent­timi­inakent­tä siel­lä on piilos­sa kehit­tymässä. Mod­er­nal­la voi olla usei­ta hake­muk­sia vetämässä noi­hin rokot­teisi­in liit­tyen. Aiem­min puhut­ti­in ns. sukel­lusvenepaten­teista, jot­ka muhi­vat vuosia tai vuosikym­meniä hake­mus­pross­esin venyessä ennen kuin tuli­vat julk­isik­si. Nykyään suomes­sa taita­vat patent­ti­hake­muk­set tul­la julkisek­si 18kk hake­muk­sen jät­töpäivästä. Koron­avirus­rokotepatent­ti­hake­muk­set eivät siten vielä ole ehti­neet tul­la julkisiksi.

 8. Uuti­nen ei men­nyt ihan noin : https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007754102.html

  “Etelä-Afrikas­sa muotoutuneel­la koron­avirus­vari­antil­la saat­taa olla jos­sain määrin vas­tus­tuskykyä nyky­isille koronavirusrokotteille.”

  “Tutkimus toteutet­ti­in siten, että 44:ltä koron­aviruk­sen sairas­ta­neelta henkilöltä otet­ti­in ver­inäyte, ja näyt­tei­den vas­ta-ainei­den tehoa tes­tat­ti­in virus­muun­nos­ta vastaan.”

  “Vaik­ka tutkimus tehti­in koron­aviruk­sen sairas­taneil­ta, tutk­i­joiden mukaan tulos toden­näköis­es­ti pätee myös roko­tuk­sen saavi­in, sil­lä immuu­ni­vaste syn­tyy ja toimii samal­la tavalla.”

  Tutkimus­ta ei siis tehty rokot­tei­ta saaneil­la, vaan sairas­taneil­la. Uutises­sa ei myöskään selvin­nyt, sairas­tu­isi­vatko nämä henkilöt uud­estaan. Onhan sitäkin pain­otet­tu koko ajan, että niin rokot­tei­den kuin taudin sairas­tamisen anta­ma suo­ja voi perus­tua siihen, että vaik­ka he saisi­vat tar­tun­nan, he eivät sairas­tu enää vakavasti. Rokot­teen saanutkin voi mah­dol­lis­es­ti kan­taa virus­ta, kuten aiem­min taudin sairas­tanut, mut­ta se ei enää sairas­tu­ta hän­tä. Koron­aim­muni­neet­ti perus­tuu muuhunkin kuin vas­ta-aineisi­in, mm. solu­muis­ti­in ja risti-immuniteettiin.

  “Oxfordin yliopis­ton raken­nebi­olo­gian pro­fes­sori James Nai­smith sanoi Guardian­ille, että alus­ta­vat tulok­set ”eivät ole kovin hyviä”, mut­ta pain­ot­ti, ettei ole syytä pani­ikki­in. Nai­smith sanoi, että lab­o­ra­to­rios­sa tehdyt kokeet eivät ole sama asia kuin tosielämän immuunijärjestelmä. ”

  Niin. He tes­ta­si­vat miten vas­ta-aineet reagoi­vat viruk­seen lab­o­ra­to­rio-olois­sa. Se on eri asia, kuin miten virus käyt­täy­ty­isi ihmisen kehos­sa. Onhan suuri osa nytkin virus­tar­tun­nan saaneista niitä, jot­ka saa­vat oireet­toman tar­tun­nan. Immu­ni­teet­ti perus­tuu näin ollen johonkin muuhunkin, kuin pelkki­in vasta-aineisiin.

 9. Jos olen ymmärtänyt oikein, MRNA rokot­teet ovat helpom­min muun­neltavis­sa, ei ehhkä tarvitse tehdä jokaiselle muun­nel­malle uusia kuukausien teste­jä. Samas­ta poh­jas­ta voisi kehit­tää syöpälääkkeitäkin. Sopi­van ade­n­oviruk­sen rnakood­i­in lisätään joku kohteen (koron­avirus tai syöpä­solu) pin­tapro­tei­inikoo­di jon­ka virus sit­ten tun­nistaa., Kun kohtei­ta löy­tyy, tulee immu­ni­teet­ti­hä­ly­tys , T- B- ja muut lym­phosytit lähtevät sotaan kohtei­den kimp­pu­un, Anteek­si en voin­ut vas­tus­taa kiusaus­ta ei se niin yksinker­taista ole.
  Israelis­sa on 2 000 000 saanut yhden rokotean­nok­sen 1 000 000 kak­si. Yksi annos tun­tuu anta­van 50% suo­jan. Odotamme Israelista tieto­ja kah­den annok­sen vaiku­tuk­ses­ta ja myös tehos­ta mutanttiviruksiin.
  Pelkään­pä, että edessä ole­vat soti­laal­lisetkaan uhkat eivät ole tykeil­lä torjuttavissa.

 10. On melkoisen epä­to­den­näköistä, että Etelä-Afrikan muun­nos olisi kokon­aan resistent­ti rokot­teille. Muun­nok­ses­sa on mutaa­tioi­ta, jot­ka muut­ta­vat tiet­tyjä epi­tooppe­ja eli vas­ta-ainei­den tun­nistamia kohtia viruk­sen piikkipro­tei­inis­sa, mut­ta rokotet­taes­sa syn­tyy monia vas­ta-ainei­ta jot­ka tun­nista­vat piikkipro­tei­in­ista eri osia. Toisin sanoen, epi­toopeis­sa on varaa tapah­tua joku määrä muu­tok­sia ennen kuin pro­tei­i­ni muut­tuu vas­ta-ainei­den tun­nista­mat­tomak­si. Kyse ei ole kyllä/ei ‑nap­pu­las­ta vaan asteikosta.

  Toisek­seen lause “RNA-rokote syn­tyy muu­ta­mas­sa päivässä” vetää varsin suuria mutkia suo­rak­si. Uusi ver­sio jo toimi­vak­si tiede­tys­tä rokot­teesta voidaan suun­nitel­la yhdeltä istu­mal­ta, ja lab­o­ra­to­ri­omit­takaa­van erä voidaan valmis­taa ehkä viikos­sa. Teol­lisen mit­talu­okan rokote­tuotan­to on sit­ten oma kysymyk­sen­sä, ja siinä tul­laan näi­hin ongelmi­in, joista Pfiz­er on ilmoitel­lut rokot­teen valmis­tamises­sa. Uuden ver­sion skaalami­nen tuotan­tolin­joille kestää aikansa, ja se on ilman muu­ta enem­män kuin “muu­tamia päiviä”.

  Olen kyl­läkin samaa mieltä toisen kom­men­toi­jan kanssa siitä, että rokot­tei­den kanssa on käymässä samoin kuin käsidesin osalta viime maalisku­us­sa. Hyl­lyt ham­strataan tyhjik­si ja tuotan­non lisäämi­nen nikot­telee het­ken, ja sit­ten tavaraa on tar­jol­la joka oksal­la viit­tä eri merkkiä.

 11. Kos­ka GMO:ta käytetään rokote­valmis­tuk­seen ja kos­ka EU on antanut heinäku­us­sa 2020 Covid-19 ‑rokote­valmis­tuk­seen luvan käyt­tää kieltämään­sä GMO-tekni­ikkaa, odotan, että GMO vapautet­taisi­in lop­ul­takin myös ruuan­tuotan­toon. GMO on ollut käytössä ruuan­tuotan­nos­sa jo läh­es 20 vuot­ta käytän­nön väestö­ta­son testeis­sä Euroopan ulkop­uolel­la, eli nyt olisi EU:n komis­sion aika lopet­taa tekopy­häi­lyn­sä ja sal­lia GMO niin kuin muuallakin.

  1. GMO sal­lit­ta­va myös ruuan­tuotan­toon:
   Kos­ka GMO:ta käytetään rokote­valmis­tuk­seen ja kos­ka EU on antanut heinäku­us­sa 2020 Covid-19 ‑rokote­valmis­tuk­seen luvan käyt­tää kieltämään­sä GMO-tekni­ikkaa, odotan, että GMO vapautet­taisi­in lop­ul­takin myös ruuan­tuotan­toon. GMO on ollut käytössä ruuan­tuotan­nos­sa jo läh­es 20 vuot­ta käytän­nön väestö­ta­son testeis­sä Euroopan ulkop­uolel­la, eli nyt olisi EU:n komis­sion aika lopet­taa tekopy­häi­lyn­sä ja sal­lia GMO niin kuin muuallakin.

   Samaa mieltä, tämä yksi syy Euroopan jäl­keen­jääneisyy­teen. Rokot­teessa kel­paa kuitenkin onnek­si. USAs­sa 300 miljoon­aa ihmistä käyt­tänyt GMO ruokaa pitkään eikä mitään merkit­tävää ter­veyshait­taa tietääk­seni ole ilmennyt.

 12. “Kymme­nessä kuukaudessa koron­aan on kuol­lut yli kak­si miljoon­aa ihmistä – ainakin.”

  Niin, on tilas­toitu yli kak­si miljoon­aa koron­aan _liittyvää_ kuole­maa. Suomes­sakin THL merkkaa tuo­hon kat­e­go­ri­aan, jos kuolleel­la on todet­tu korona kuukau­den sisäl­lä kuole­mas­ta. Tuo on siis äärim­mäi­nen mak­si­mi, kos­ka kaik­ki eivät kuolleet koron­aan. Todel­lisia syy-seu­raus­suhtei­ta ei ole tilas­toitu, joten en tiedä minkä suu­ruisia vähen­nyk­siä tuo­hon luku­un pitäisi tehdä. 

  Lisäk­si tar­tu­namääri­in pitäisi tehdä huo­mat­tavia lisäyk­siä, kos­ka asiantun­ti­joiden arvioiden mukaan tar­tun­to­ja on usei­ta ker­to­ja enem­män kuin viral­liset luvut ker­to­vat. Tämä varsinkin Tukhol­man kaltaisil­la alueilla. 

  Tar­tun­to­jen / kuolemien väli­nen suhde voi olla siis alle prosentin.

  1. Niin, on tilas­toitu yli kak­si miljoon­aa koron­aan _liittyvää_ kuole­maa. Suomes­sakin THL merkkaa tuo­hon kat­e­go­ri­aan, jos kuolleel­la on todet­tu korona kuukau­den sisäl­lä kuolemasta.

   Koron­akuolemien käsite ei ole lainkaan yksikäsit­teinen eikä maid­en luku­ja voi sik­si oikein ver­ra­ta. Jois­sakin mais­sa taas van­hainkodeis­sa tapah­tu­mat kuolemat johtu­vat van­hu­ud­es­ta eikä niitä sen enem­pää luolitella.

 13. USAs­sa valit­ti­in pres­i­dent­ti, joka ymmär­si rokot­teinen hyhyö­dyn ja sit­ten EUn rokote­saan­ti kutis­tui. Eikö usas­sa san­o­ta “life is not fair”.

  1. erk­ki nii­ni:
   USAs­sa valit­ti­in pres­i­dent­ti, joka ymmär­si rokot­teinen hyhyö­dyn ja sit­ten EUn rokote­saan­ti kutistui.Eikö usas­sa san­o­ta ”life is not fair”.

   Trumpin hallinto ne rokote­di­ilit teki. Tai ehkä ne teki itse diilien kuningas. Tosin rahaakin sit­ten meni mil­jarde­ja rokoteke­hi­tyk­sen tukemiseen. Niin tai näin, noiden diilien ansios­ta jenkit saa­vat ilmeis­es­ti sato­ja miljoo­nia rokotean­nok­sia kesään men­nessä — ja EU sit­ten jotain jämiä. Hyvin hoidettu!

   Samaan aikaan EU:ssa on ilmeis­es­ti lopetet­tu rokote­tutkimus­ta, kun tuki on kiel­let­ty EU:n kil­pailu­lain­säädän­töön vedoten. Näin ainakin Suomes­sa. Tosin Sak­sa ilmeis­es­ti on tukenut ainakin Astra-Zenacan kehi­tystyötä, joten ei ihan kaik­ki täkäläiset toim­i­jat ole seisoneet tumput suorina.

   Seu­raavak­si pitänee sit­ten toivoa, että Kiinas­ta ja Venäjältä heruisi jotain tänne. Tai Sveit­sistä tai mis­tä kaikkial­ta niitä uusia rokot­tei­ta nyt mah­dol­lis­es­ti vielä tulee. 

   Ilmeis­es­ti ei ainakaan Suomesta.

   1. Atom­isti: tuki on kiel­let­ty EU:n kil­pailu­lain­säädän­töön vedoten. 

    Tämä nyt on ihan tolku­ton seli­tys. Ei var­masti ole kiellettyä.

    Ja vaik­ka oliskin, päätös siitä tulisi joskus vuosia pan­demi­an jälkeen.

 14. Paras mit­tari koron­a­pan­didemi­an seu­ran­taan on Ola Roslin­gin (Gap­min­der Org) mukaan kuole­man tapauk­set viikon aikana. Jos epi­demia hiipuu, luku on alle 1(viikottaiset tapauk­set ver­rat­tuna edel­liseen viikkoon). Testeis­sä tode­tut tar­tun­nat kuvas­ta­vat edelleenkin epätäy­del­lis­es­ti epi­demi­aa, kos­ka esim Helsin­gin sata­mas­sa mon­et kulke­vat tes­taus­pis­teen ohi. Tietääkö OS tai joku muu, onko jos­sakin tiedot /graafi erik­seen viikot­tai­sista kuolemista.

  https://www.gapminder.org/news/the-best-way-to-track-the-corona-pandemic/

  1. Kuole­man­ta­pauk­set kuolin­päivän mukaan ovat näkyvis­sä THL:n koron­akart­ta-sivul­la (klikkaa “Kuolleet kuolin­päivän mukaan”):

   https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26

   Kuole­man­ta­pausten tilas­toin­nis­sa vaan on aika merkit­täviä viiveitä. Sairaaloista tieto ilmeis­es­ti tulee THL:n jär­jestelmään suh­teel­lisen nopeasti, mut­ta sairaaloiden ulkop­uolel­la, ml. hoivakodeis­sa tapah­tuneis­sa kuole­mis­sa viive voi olla pari viikkoa. Sik­si tuon THL:n kuvaa­jan tuor­ein viikko osoit­taa käytän­nössä aina nopeaa laskua, ja täy­den­tyy sit­ten takautuvasti.

   Olet­taisin myös, että roko­tuk­set saat­ta­vat piankin sekoit­taa kuole­man­ta­pausten käyt­tämisen mit­ta­ri­na. Jopa EU:n/Suomen hitaal­la roko­tus­vauhdil­la hoivako­tien asukkaat ja yli 80-vuo­ti­aat ilmeis­es­ti tule­vat seu­raa­van kuukau­den aikana laa­jalti rokote­tuik­si, minkä pitäisi vähen­tää kuole­man­ta­pauk­sia selvästi. Epi­demia voi silti jyl­lätä nuoremmissa.

 15. Yhdys­val­lois­sa on tekeil­lä laki, joka mah­dol­lis­taa liit­to­val­tion puut­tumisen lääkete­htaiden tuotan­non ja toim­i­tusten priorisointiin.

 16. Keskeinen virolo­gi Flo­ri­an Kram­mer käsit­teli aihet­ta kat­tavasti Twit­teris­sä tois­s­apäivänä. Koko ketju luet­tavis­sa ker­ral­la vaik­ka tästä: https://threadreaderapp.com/thread/1353900984209182720.html englan­nin­taitoisille. Tek­sti on aiheen ter­mi­nolo­giapi­toisu­u­den huomioon ottaen kohtu­ullisen kansantajuista.

  Eli yhteen­ve­t­ona: mRna-rokot­tei­den (Pfiz­er & Mod­er­na) osalta Etelä-Afrikkalaisen vari­antin osalta teho on alen­tunut hienois­es­ti, mut­ta on lähtöjään niin korkea, ettei mitään varsi­naista ongel­maa siitä etteikö rokote tep­sisi ole näköpi­iris­sä. Per­in­teisem­mät rokote­tyyp­it (Kram­mer ei nimeä, mut­ta kiinalais­ten rokot­teet varsinkin näitä) voivat olla enem­män vaaras­sa, että teho alenisi liikaa. Se mikä alen­e­ma on liikaa ja mil­loin lausu­taan rokote tepsii/ rokote ei tep­si on var­masti sub­jek­ti­ivi­nen käsite — ilmiö ei ole on-off vaan jonkin­lainen jakauma.

  Kram­mer pitää hyvänä ideana, että kah­den rokotekier­roksen mRna-rokot­teet voisi eriyt­tää niin että toinen annos sisältäisi vari­ant­tien mukaan muokat­tua tavaraa.

  Minus­ta näyt­tää edelleen näitä julk­isia dataset­te­jä kat­sel­lessa siltä, että aika-aspek­ti uno­htuu pros­ent­te­ja tui­jot­taes­sa. Eli että vaik­ka teho roko­tutkimuk­si­sis­sa olisi “vain” 70%, niin sikäli mikäli rokotet­tu malt­taa vält­tää tar­tut­tamisti­lantei­ta muu­ta­man viikon roko­tuk­sen jäl­keen, las­kee toden­näköisyys saa­da tar­tun­ta sen jäl­keen jon­nekin reilusti alle 5% luokkaan. 

  Rokot­tei­ta on annet­tu maail­mal­la jo yhteen­sä yli 80 miljoon­aa ilman merkit­täviä sivuvaikutuslöydöksiä.
  Ja jo 70% teho vakion­akin riit­täisi hel­posti Suomes­sa epi­demi­an pysäyt­tämiseen, kun­han riit­tävän moni kansalainen rokote­taan. Ja kun siis näyt­täisi siltä että teho on korkeampi kun­han rokotet­tu vält­tää tar­tun­nat heti piikin jäl­keen, niin mikään ei viit­taa mielestäni siihen että pitäisi olla huolis­saan rokot­tei­den tehosta.

  Päivän uuti­nen oli se, että AstraZenecan rokot­teesta joitain päiviä sit­ten vuotanei­den tieto­jen perus­teel­la repäistyt kohuot­sikot tehot­to­muud­es­ta yli 65-vuo­ti­aille oli­vat uuti­sank­ka mut­ta eivät sil­lä taval­la kun tässä on pari päivää luul­tu. Mikäli Kram­merin Twit­teris­sä olleet tiedot pitävät paikkansa, kyse onkin siitä, että AstraZenecan testiryh­mi­in on saatu niin heikosti vapaae­htoisia yli 65-vuo­ti­ai­ta, vain hie­man yli 600 yli 11000:sta. Iäkkäi­den pienessä testi­joukos­sa sekä rokote- että ver­tail­uryh­mässä sairas­tunei­ta oli yhtä paljon, eli tasan yksi (1) kap­pale molem­mis­sa. Bri­tan­ni­as­sa rokote on hyväksyt­ty ilman ikära­jo­ja, joten sieltä voidaan saa­da piankin jo tietoa tehosta. 

  Voi olla kuitenkin, että kos­ka asi­as­ta on nous­sut kohua ja iäkkäi­den testiryh­mä on ollut pieni, että AstraZeneca saa luvan EU:ssa vain alle 65-vuo­ti­aille. Jos näin käy, näen tämän eri­no­maise­na mah­dol­lisuute­na Suomes­sa kään­tää riskiryh­mäa­jat­telu Suomes­sa siinä tapauk­ses­sa AstraZenecan osalta ympäri: annet­takoon nämä rokot­teet siis mielum­min levit­täjäriskiryh­mille eikä ter­veysriskiryh­mille, jos tärkein ter­veysryh­mätek­i­jä eli iäkkyys on rajat­tu pois. Eli pääkaupunkiseudulle ja mui­hin suurimpi­in kaupunkikeskuk­si­in. Ja näis­sä sel­l­aisille ryh­mille, jois­sa tiede­tään ryh­mä­tar­tut­tamisia syn­tyvän: raken­nustyö­maat, telakat, teol­lisu­ushal­lit ja muut sel­l­aiset työ­paikat jois­sa sisätilois­sa paljon ihmisiä ja melua ilman että etä­työmah­dol­lisu­ut­ta on. Myös sisäla­jien kil­pau­rheil­i­jat, kuoro­laula­jat, teat­ter­it ja vas­taa­vat ammat­tiryh­mät. Sit­ten opiske­li­jat, ja opet­ta­jat. Epi­demia talt­tuu näin nopeammin.

  Ja niin tai näin, viestin­nässä voisi korostaa, että rokote­tun tulee antaa immu­ni­teetilleen aikaa kehit­tyä. Eli roko­tuk­sen jäl­keen ei tule lähteä tak­ki auki karao­keen, vaan muis­taa että taudin vält­tämisessä ei ole tapah­tunut välit­tömästi piikin jäl­keen vielä juuri mitään.

 17. “Gov­ern­ment saves 600 mil­lion pounds on state pen­sion pay­ments as Covid deaths surge.”
  — Osmo Soin­in­vaara, ana­lyst, Finan­cial Times.

 18. Län­si­maat (EU+USA) rohmu­si­vat ja rohmua­vat rokot­tei­ta itsekkäästi, mut­ta toisaal­ta liikey­htey­det, lomailu ja liikku­mi­nen jne on tehnyt niistä koronati­heimpiä mai­ta jois­sa virus on päässyt pahasti jyl­läämään. Ja näis­sä on paljon van­haa väkeä ja mene­htyneisyys suur­ta vs kehit­tyvät maat. Tässä mielessä on järkevää että nämä tautisim­mat län­si­maat rokote­taan nopeam­min ja ensin. 

  Täl­löin Suomen ei pitäisi olla liian itsekäs valit­ta­ja jos kamalasti kärsi­neet UK ja Por­tu­gali vähän etu­il­i­si­vatkin. Heil­lä on paljon suurem­pi hätä nyt.

  Valitet­tavasti olen ollut kuulev­inani että EU ei saakaan lahjoit­taa yli­jääneitä rokot­tei­ta noin vain köy­hille maille.

 19. Mik­si Suomen päät­täjät eivät investoi tähän suo­ma­laiseen rokot­teeseen val­tion varo­ja tai vaik­ka kansalaiskeräys?

  Iltale­hdestä:
  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/7e960002-940c-475e-ae33-6c0c6ec42008
  14.01.2021 klo 8:01
  Suomes­sa on kehit­teil­lä kak­si koronarokotet­ta, joista ainakin toista päästänee kokeile­maan laa­jasti ihmisil­lä kesäl­lä. Tutk­i­jat ker­to­vat, että parem­mil­la resurs­seil­la oltaisi­in jo pidemmällä.

  Suo­ma­lainen nenä­sumuterokote on kerän­nyt jo lupaavia tulok­sia eläinkokeissa.
  Rokot­teen on todet­tu anta­van huo­mat­tavasti tehokkaam­man suo­jan koron­aviruk­selta kuin per­in­teiset lihak­seen pis­tet­tävät rokotteet.
  Suomes­sa on kehit­teil­lä toinenkin koronarokote, jon­ka pitäisi olla tehokas ja tur­val­lisem­pi kuin nykyiset rokotteet.
  Uuden rokot­teen on havait­tu anta­van nimeno­maan suo­jaa koronatar­tunnal­ta, eikä pelkästään viruk­sen aiheut­ta­mal­ta taudil­ta. Tämä estäisi esimerkik­si oireet­tomien henkilöi­den välit­tämät koronatartunnat.

  1. nenä­sumute:
   Mik­si Suomen päät­täjät eivät investoi tähän suo­ma­laiseen rokot­teeseen val­tion varo­ja tai vaik­ka kansalaiskeräys?

   Iltale­hdestä:
   https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/7e960002-940c-475e-ae33-6c0c6ec42008
   14.01.2021 klo 8:01
   Suomes­sa on kehit­teil­lä kak­si koronarokotet­ta, joista ainakin toista päästänee kokeile­maan laa­jasti ihmisil­lä kesäl­lä. Tutk­i­jat ker­to­vat, että parem­mil­la resurs­seil­la oltaisi­in jo pidemmällä.

   Suo­ma­lainen nenä­sumuterokote on kerän­nyt jo lupaavia tulok­sia eläinkokeis­sa. Rokot­teen on todet­tu anta­van huo­mat­tavasti tehokkaam­man suo­jan koron­aviruk­selta kuin per­in­teiset lihak­seen pis­tet­tävät rokot­teet. Suomes­sa on kehit­teil­lä toinenkin koronarokote, jon­ka pitäisi olla tehokas ja tur­val­lisem­pi kuin nykyiset rokotteet.
   Uuden rokot­teen on havait­tu anta­van nimeno­maan suo­jaa koronatar­tunnal­ta, eikä pelkästään viruk­sen aiheut­ta­mal­ta taudil­ta. Tämä estäisi esimerkik­si oireet­tomien henkilöi­den välit­tämät koronatartunnat.

   En halu­aisi dis­sa­ta tätä rokoteke­hi­tys­tä, mut­ta Iltale­hden jutun perus­teel­la en silti tek­isi vielä sijoi­tus­päätöstä. Otsikos­sa luvataan aika raflaavasti, että “voi” pysäyt­tää tule­vatkin pan­demi­at. Koko artikke­li vaikut­tikin minus­ta lähin­nä työryh­män rahankeru­uyri­tyk­seltä, mikä aika suo­raan taisi tul­la siinä ilmikin (“parem­mil­la resurs­seil­la oltaisi­in jo pidem­mäl­lä”). Myön­nän etten jak­sanut lukea sitä kovin tarkkaan. Suomes­sa tietenkin yksi­ty­isiä riskisi­joit­ta­jia on vähem­män kuin mon­es­sa muus­sa maas­sa, joten aika nopeasti kään­nytään aina val­tio­val­lan puoleen. Jos tämä han­ke kuitenkin on hyvä, luulisi sen kiin­nos­ta­van yksi­ty­isiäkin sijoit­ta­jia. Kansalaiskeräyk­si­in on asetet­tu aika korkea kyn­nys, jot­ta kaiken maail­man help­po­heik­it eivät pää­sisi rahastamaan.

   1. En halu­aisi dis­sa­ta tätä rokoteke­hi­tys­tä, mut­ta Iltale­hden jutun perus­teel­la en silti tek­isi vielä sijoituspäätöstä. 

    Jos se olisi noin hyvä noin var­masti, ei olisi mitään vaikeuk­sia kerätä mil­jar­di­en rahjoi­tus­tra kan­sian­välisiltä markkinoilta.

   2. Jaakko K: En halu­aisi dis­sa­ta tätä rokoteke­hi­tys­tä, mut­ta Iltale­hden jutun perus­teel­la en silti tek­isi vielä sijoi­tus­päätöstä. Otsikos­sa luvataan aika raflaavasti, että ”voi” pysäyt­tää tule­vatkin pandemiat. 

    Kyl­lä tässä kaik­ki toim­i­jat taas esit­tivät omat roolin­sa hyvin. Tutk­i­jat kerä­sivät asialleen huomio­ta ja yrit­tävät varmis­taa rahoi­tus­ta, iltapäiväle­hden toimit­ta­ja otsikoi raflaavasti että saa mak­sim­imäärän klikke­jä. Luk­i­jat sai­vat vahvis­tuk­sia omille van­hoille ennakkolu­u­loilleen suun­taan taik­ka toiseen.

    Itse asia, nenä­sumuterokote hen­gi­tystieviruk­seen vaikut­taa minus­ta varsin kiin­nos­taval­ta. Sumut­teel­la saate­taan hyvinkin saavut­taa etu­ja piikkei­hin siinä suh­teessa, miten varsinkin tar­tun­nan alku­vai­heessa hen­gi­tystievirus monis­tuu nenänielus­sa ja läh­tee uudelleen kier­toon ennen kuin viru­sisän­näk­si muut­tunut ihmi­nen huo­maa oire­i­ta — seik­ka mikä on eri­tyis­es­ti Sars-CoV­‑2 ‑viruk­sen kier­rossa korostunut.

    Main­oslause Rokot­teen on todet­tu anta­van huo­mat­tavasti tehokkaam­man suo­jan koron­aviruk­selta kuin per­in­teiset lihak­seen pis­tet­tävät rokot­teet vaikut­taa sen sijaan varsin harhaan­jo­htaval­ta. Täl­lä het­kel­lä kun näyt­täisi, että sekä mRNA (Moderna,Pfizer), Ade­n­ovirus (AstraZeneca, Johnson&Johnson) että täyspro­tei­inirokote (Novavax) anta­vat kaik­ki läh­es sat­apros­ent­tisen suo­jan, kun­han rokotet­tu vält­tyy tar­tunnal­ta ensim­mäistä piikkiä seu­raavien muu­tamien viikko­jen aikana. Läh­es sadan pros­entin suo­jas­ta on vaikeaa päästä “huo­mat­tavasti tehokkaam­mak­si”. Jos joku etu nenä­sumut­teel­la on, sen on olta­va joko että suo­ja nousee nopeam­min (tähän olisi ainakin uskot­ta­va mah­dol­lisu­us, kos­ka suo­raan limakalvolle) tai sit­ten että suo­ja kestäisi kauem­min (jota määritelmän mukaan ei vielä voi­da tietää, eikä tähän ole ainakaan mitään kovin ilmeistä syytä mik­si näin nenä­sumut­teel­la olisi).

    Koti­mainen kap­a­siteet­ti ei ole toisaal­ta ole vähäar­voinen kysymys. Mut­ta sen järkevä laa­ju­us on han­kala hah­mot­taa. Selvästikin täl­lä porukalla hyvää osaamista tehdä “resepte­jä” sinän­sä suh­teel­lisen mod­erni­in Ade­n­ovirus + pin­tapro­tei­i­ni ‑tekni­ikkaan. Mut­ta onko se kuitenkaan se tekni­ik­ka, joka kan­taa pitkälle tule­vaisu­u­teen? Jos mRna ‑tekni­ik­ka (Pfizer/Moderna) tai täysin pro­tei­ini­rak­en­teeseen perus­tu­va tekni­ik­ka (Novavax) osoit­tau­tu­vatkin parem­mik­si, niin onko ollut järkeä rak­en­taa joku val­ti­olli­nen ohjel­ma Ade­n­ovirustekni­ikalle? Val­tion Coro­narokote Oy:n eduk­si las­ket­takoon toki, että käypä nim­i­ly­henne löy­tyy his­to­ri­as­ta helpol­la assosiaatiolla.

    Toisek­seen, Sak­se­lal­la ja kump­paneil­la on ollut rokoteai­hio valmi­ina jo koh­ta vuo­den päivät. Kuten kil­pail­i­jat, myös tämä rokoteai­hio on syn­tynyt päivis­sä tai viikois­sa viruk­sen eristämisen ja sen per­imän kar­toituk­sen jäl­keen. Sen jäl­keen kil­pail­i­jat ovat jär­jestäneet mit­ta­vat testit kym­me­nille tuhan­sille ihmisille mais­sa, jois­sa koron­avirus­ta on esi­in­tynyt ker­talu­okkia enem­män kuin Suomes­sa, eli lähin­nä USA:ssa, Bri­tan­ni­as­sa ja Brasiliassa.
    Tarkoit­taako “koti­maisen rokote­tuotan­non ylläpi­to” myös sitä, että meil­lä on koti­mainen organ­isaa­tio joka pystyy polkaise­maan pystyyn kym­me­nien tuhan­sien vapaae­htois­t­en houkut­telun, koeroko­tuk­set, seu­ran­nan ja testi­naikaisen hoidon mihin tahansa maail­man kolkkaan? Jos ei, niin onko koti­maisel­la tuotan­nol­la mitään edel­ly­tyk­siä kil­pail­la, vaik­ka rokoteai­hio itsessään olisi yhtä hyvä tai jopa parem­pi kuin muil­la? Koti­maas­sa pyörim­i­nen ei riitä, jos virus­ta ei ole kier­rossa. Suu­ru­us­lu­okat ovat sel­l­aisia, että täl­lä ker­taa jot­ta täysin koti­maisin voimin olisi saatu kerät­tyä saman­laista näyt­töä tehos­ta kuin maail­mal­ta, olisi vaiku­tusten havait­semisek­si pitänyt saa­da värvät­tyä käytän­nössä var­maan miljoona suo­ma­laista tes­tio­hjel­maan jos­sa Sak­sela ja kump­pan­it suihkut­ta­vat puo­let nenistä place­bol­la ja puo­let rokotteellaan. 

    Jos nyt halu­taan suosia vielä koti­maista vuon­na 2021 koro­nan suh­teen, tar­jol­la on esimerkik­si Pfiz­erin rokote (50 000 ihmisen tes­ti­vai­he, noin 80 miljoon­aa ihmistä jo rokotet­tu, hienot tulok­set, valmis­tus miljoo­nia päivässä) ja tämä koti­mainen vai­h­toe­hto (eläinkokeis­sa lupaavia tulok­sia, ei vielä tuotan­toa) niin kum­manko­han ihmiset valitsisivat?

    Itse asi­as­sa minus­ta näyt­täisi että huolto­var­muus­näkökul­mas­ta asia on aika lail­la hyväl­lä mallil­la nyt. Meil­lä on kan­sain­välisen tason tietämys­tä ja tutkimus­ta, use­am­mas­ta mod­ernista rokote­tyyp­istä. Yli-Hert­tualan omien sano­jen mukaan on myös valmius polka­ista sato­jen tuhan­sien (Ade­n­ovirus-) rokot­tei­den viikko­tuotan­to käyn­ti­in jos tilanne todel­la vaatii kansal­lista rokotet­ta. Turha tässä on mitään kansal­lista itseru­oskin­taa täl­läkään ker­taa har­ras­taa. Huolto­var­muuskeskuk­sen peruskau­raa voisi olla varmis­taa, että maas­sa on riit­tävä varas­to tarvit­tavia raa­ka-ainei­ta, mitä ne sit­ten ovatkaan. Ja joku ulkop­uo­li­nen voisi toki vähän vilka­ista että mitä sieltä varas­tolu­olan hyllystä hie­man kir­javiksi osoit­tau­tunei­den mask­ipino­jen vier­estä tosi­asi­as­sa löytyy.

  2. nenä­sumute:
   Mik­si Suomen päät­täjät eivät investoi tähän suo­ma­laiseen rokot­teeseen val­tion varo­ja tai vaik­ka kansalaiskeräys? 

   Kun kovasti ihme­tel­lään, mik­si rokot­tei­den tuotan­to kas­vaani­in hitaasti, on syytä tehdä “real­i­ty check”. Lääkkei­den valmis­tuska­p­a­siteet­tia ei polka­ista maas­ta. Mon­et tarvit­ta­vat koneet ja lait­teet ovat sel­l­aisia, jot­ka tilataan enem­män kuin vuosi ennen asen­nustyötä. Mon­et lääk­keet vaa­ti­vat puh­dastilo­ja, joi­ta ei myöskään raken­neta vuot­ta-paria lyhyem­mässä ajas­sa. Ei kyse ole vain tilan­tarpeesta vaan isos­ta joukos­ta eri­laisia juuri tähän pros­es­si­in sopivia konei­ta ja lait­tei­ta, joi­ta on saatavil­la omaan tahti­in­sa. Tämä on riit­tävän työlästä per­in­teis­ten pillerei­den kohdal­la, mut­ta biol­o­giset lääk­keet kuten virusvek­to­ril­la siir­ret­tävät tai mRNA ovat hyvin paljon vaikeampia tapauk­sia puh­taus- ja läm­pötilavaa­timuksi­neen. Pros­es­si ei aina skaalaudu niinkuin toivoisi, mikä on havait­tu Astra Zenecalle virus­ta Bel­gias­sa valmis­ta­van tehtaan kohdalla.

   Lääke­te­ol­lisu­u­den tuotan­toau­tomaa­tio­pro­jek­teista min­ul­la sat­tuu ole­maan henkilöko­htaista koke­mus­ta, kiersin vuosia viime vuosikymmenel­lä Euroopan ja Venäjän lääkete­htai­ta. Porukkamme työ oli sen­tään vain lääkkei­den pakkauk­sen, tur­vamerk­in­tö­jen, teol­lisu­usautomaa­tion ja niihin liit­tyvien tietokan­ta-ratkaisu­jen parissa.

   Aikaskaalas­ta ker­too jotain Tam­pereen silmälääkete­hdas (ent. Leiras), jon­ka San­ten päät­ti sulkea alku­vuodes­ta 2013. He jou­tu­i­v­at silti investoimaan sato­jatuhan­sia euro­ja per tuotan­tolin­ja vuon­na 2019 voimaan­tule­vaan Lääkeväären­nös­di­rek­ti­ivi­in, kos­ka lääkete­htaan tuotan­toka­p­a­siteetin kas­vat­ta­mi­nen muual­la ei ollut niin nopeasti tehtävis­sä jär­jel­lisin kus­tan­nuksin. Lop­ul­ta he myivät yhä tuotan­nos­sa ole­van tehtaan NextPhar­malle 2020.

   Kuvitel­laan­pa että Suo­mi (KTL) olisi jatkanut omaa rokote­tuotan­toa 2003. Olisiko siitä hyö­tyä tänä päivänä, riip­puisi siitä, mitä tekni­ikoi­ta tuotan­nos­sa olisi tähän men­nessä otet­tu käyt­töön tai ylläpi­det­ty. On mah­dol­lista, mut­tei todel­lakaan var­maa, että mRNA tai ade­n­ovirusvek­torituotan­toa sat­tuisi ole­maan valmi­ik­si käytössä: per­in­teiset rokot­teet tuberku­loosista vesirokkoon tehdään täysin eri tekni­ikalla. Ei las­tulevyte­hdaskaan muu­tu mei­jerik­si mahtikäskyl­lä. Lisäk­si ongel­mak­si tulisi kapasiteetti. 

   Jos olete­taan, että yksi Suomen rokote­tuotan­tolin­joista olisi sopi­vaa tekni­ikkaa käyt­tävä, se olisi toden­näköis­es­ti mitoitet­tu Suomen nor­maali­in kap­a­siteet­ti­tarpeeseen. Olet­taen, että vuodessa syn­tyy Suomes­sa 50 000 las­ta ja että lap­sille annetaan kak­si rokotek­er­taa, nor­maali tuotan­to olisi 100 000 rokotean­nos­ta per vuosi. Se ei skaalaudu 10 miljoon­aan koronarokotean­nok­seen yhden vuo­den aikana (2 ker­taa jokaiselle suo­ma­laiselle) ilman, että koko lait­teis­tokan­ta raken­netaan uusik­si ja tilo­jen kokoa laa­jen­netaan samal­la moninker­taisek­si. Tuotan­non kas­vat­tamiseen menisi parhaas­sakin tapauk­ses­sa luokkaa kak­si vuotta.

   1. Ilmeis­es­ti jotain koti­maista valmis­tuska­p­a­siteet­tia olisi voin­ut saa­da pystyyn jos­sain määrin järkevässä aikataulus­sa, mut­ta tah­to puuttui?

    T&T: HS: Suo­ma­lainen lääke­fir­ma haki Busi­ness Fin­landil­ta rahaa koronarokot­tei­den valmis­tus­selvi­tyk­seen – BF kieltäy­tyi, vaik­ka jakoi juuri yli 900 miljoon­al­la koronatukia

    Fin­vec­tor on saanut ulko­mail­ta tar­jouk­sia koronarokot­tei­den sopimus­valmis­tuk­ses­ta. HS uuti­soi Ris­tolan ker­toneen, että ”kaik­ki ade­n­ovirusvek­to­ria rokot­teis­saan käyt­tävät valmis­ta­jat ovat tiedustelleet mah­dol­lisu­ut­ta rokot­tei­den sopimus­valmis­tamiseen – mukaan lukien Astra Zeneca ja venäläisen Sputnik”.

    Kos­ka rahoi­tus­ta ei tul­lut, yri­tyk­sen omis­ta­ja ”on nyt keskit­tynyt virt­sarakon syöpään kehitet­tyyn gee­nilääk­keeseen”, ja Fin­vec­tor on joutunut kieltäy­tymään tar­jouk­sista kiireen täh­den. Helsin­gin Sanomat ei ker­tonut BF:n näke­mys­tä tapahtuneeseen.

 20. Pahoit­te­lut nimet­tä kirjoittamisesta.

  Itse olen ter­vey­den­huolto alal­la ja epi­demia on täältä kat­sot­tuna aika lail­la selkeä. Se on ollut meil­lä toista vuot­ta ja voisi tode­ta, että sen kanssa osa­taan toimia. Kun koron­aviruk­sen ympäril­lä ole­vaa uuti­soin­tia kat­soo, niin ter­vey­den­huol­lon näkökul­mas­ta uuti­soin­ti näyt­tää siltä, että medi­al­la on tarkoi­tushakuinen hypetys asi­as­sa. Se pyörii päivästä toiseen mitä raflaavam­mil­la klikkiot­sikoil­la medi­as­sa, vaik­ka kyseessä ei ole mikään Michael Jack­sonin comeback.

  Poli­tikko­jen toim­inta medi­an uuti­soimana näyt­tää myös erikoiselta. Tänä aamu­na ihmisiä uhataan hesaris­sa ulkon­ali­ikku­miskiel­lol­la ja vanki­lal­la. Pakkokeino­laista puhutaan. Onko tässä samaa medi­an mas­s­ap­sykoosia päät­täjiä kohtaan, mitä on ter­vey­den­huoltoa kohtaan? 

  Ter­vey­den­huol­lon asioista kun media uuti­soi täl­lä het­kel­lä, niin sävy on reilusti pielessä. Vah­vasti liioit­tel­e­va ei riitä kuvaa­maan tilan­net­ta. Enem­män tämä on jo fox-news osas­tol­la, kuin liioit­telun puolella.

  Onko sama tilanne päät­täjien toimista uuti­soidessa? Hakeeko media nyt voimakas­ta vas­takkainaset­telua tarkoituksella?

  1. Omas­ta mielestäni sävy on medi­as­sa pielessä läh­es­tulkoon kaikessa, mitä enem­män itse tietää entu­ud­estaan uutisen aiheesta, sitä selvem­min asian huo­maa. Media ylpeilee ettei se lev­itä val­hei­ta, mut­ta val­heel­lisen kuvan kokon­aisu­ud­es­ta se antaa tois­tu­vasti. Yle on jos­sain määrin parem­pi, sil­lä heil­lä ei ole selvää taloudel­lista kan­nustin­ta hakea jokaises­ta asi­as­ta luk­i­joista mak­si­maal­ista tun­nereak­tio­ta. Sikäli hal­li­tuk­sen kaavailut rajoit­taa Ylen sisäl­lön­tuotan­tom­ah­dol­lisuuk­sia tun­tuukin niin tympeältä.

   Olemme tosi­aan askel askeleelta matkalla kohti Yhdys­val­to­jen medi­ak­ent­tää. Hirvit­tävä sääli kyl­lä, ja heiken­tää yhteiskun­nan yht­enäisyyt­tä ja kykyä toimia.

   Tässä eräs kir­joi­tus mikä osuu moni­in medi­an kipupis­teisi­in rtään anek­dootin kautta:
   https://iljalehtinen.medium.com/kaikki-on-mahdollista-er%C3%A4%C3%A4st%C3%A4-gorillasta-mediasta-ja-todellisuuden-hallitsemisesta-9733fd216187

   Suurim­mas­sa osas­sa tietenkään ketään ei kiin­nos­ta. Jos yhdestä jutus­ta alat hake­maan oikaisua, siinä ajas­sa kun kor­jaus ehkä saadaan sivu­vi­iteenä johonkin julka­isu­un, 50 yhtä ala-arvoista jut­tua on samas­ta lehdestä tul­lut pihalle. Ja sään­te­lyn hoitaa julkisen sanan neu­vos­to, eli medioiden edus­ta­jat itse. Se toimii niin hyvin kuin voi olet­taakin, eli se on vain suo­jele­mas­sa medioi­ta itseään, ei totu­ut­ta tai lukijoita.

   1. En usko, että taloudel­lisen voiton mak­si­moin­ti selit­tää medi­an nyky­istä tilaa (aivan hyvin voisi argu­men­toi­da, että laadu­ton klikki­jour­nal­is­mi vähen­tää ihmis­ten kiin­nos­tus­ta medioi­ta kohtaan ja siten vaikut­taa negati­ivis­es­ti tuloihin).

    Eiköhän syy löy­dy medi­an “somet­tumis­es­ta” eli kun polar­isoitunut feed­back tulee välit­tömästi jutun julka­isun jäl­keen, toimit­ta­jatkin näem­mä alka­vat toim­i­maan somen logi­ikalla ja ajau­tu­vat omi­in saman­mielis­ten kupli­in ja heimoi­hin. Jos tähän vielä lisää sen, että mon­et toimit­ta­jat tun­tenevat vah­vaa sitou­tu­mista johonkin mis­sioon (maail­man pelas­t­a­mi­nen, “totu­u­den” pal­jas­t­a­mi­nen, oike­as­sao­lo), kierre on valmis — fak­tat voi aina taivut­taa mie­len­sä mukaisek­si ja onnis­tu­misen merkkinä ovat hur­raa huu­dot “mei­dän” puolelta ja vihaiset alatyyliset kom­men­tit “niiden” taholta.

    Koro­nan suh­teenkin osa toimit­ta­jista on aivan selvästi päät­tänyt, että ain­oa kelvolli­nen tapa pan­demi­an hoita­misek­si olisi yhteiskun­nan täys­sulku ulkon­ali­ikku­miskiel­toi­neen ja rajo­jen sulkemisi­neen. Uudet tar­tun­nat, karan­teen­it jne. muis­te­taan uuti­soi­da joka iki­nen päivä. Jos viruk­sen mutaa­tioista, immu­ni­teetin kestos­ta, rokot­tei­den tehos­ta tai pitkäaikaisoireista kuu­luu jostain päin maail­maa edes vähänkin neg­a­tivi­isia epäi­lyjä, ne kään­netään uuti­sis­sa todis­teik­si, ettei mikään kuitenkaan auta.

    Tälle kaikelle tun­tuu myös löy­tyvän paljon vas­takaikua — ainakin, jos lehtien kom­ment­tio­sioi­ta ja somemölinää on uskomi­nen. Maa vaan kiin­nin niin kuin Kiinas­sa tehti­in — voi kun meil­läkin olisi kun­nolli­nen autori­taari­nen sys­tee­mi, jon­ka ei tarvit­sisi välit­tää tehokas­ta toim­intaa hidas­tavista peru­soikeuk­sista ja laeista!

    No, eipä korona tietysti ole ain­oa asia, joka on saanut ainakin min­ut ihmettelemään, että asunko samal­la pla­nee­tal­la kuin osa äänekkäimistä toimit­ta­jista. Kos­ka moni kansalainen kuitenkin ilmeis­es­ti kuitenkin ottaa toimit­ta­jien sanan tote­na, niin yhteisen todel­lisu­u­den kudel­ma on ilmeis­es­ti reven­nyt pahasti — ehkä jopa kor­jaa­mat­tomasti. Ei siis niin, ettei asioista keskustel­la sen vuok­si, että niistä ollaan eri mieltä — vaan ehkä sen vuok­si, etteivät eri heimot enää jaa samaa todellisuutta?

    Mon­et pelkäävät jonkin­laista alt-right­in, per­su­jen tms. tekemää val­lankaap­paus­ta — vaik­ka oikeasti uhka saat­taakin tul­la “hyvää tarkoit­tavasti dik­tatu­urista”, jos­sa “suurem­man yhteisen edun” logi­ik­ka “pakot­taa” kaven­ta­maan ihmis­ten oikeuk­sia ja vapauk­sia. En het­keäkään epäile, etteikö (ehkä merkit­täväkin) osa toimit­ta­jista ole ilol­la mukana tässä pros­es­sis­sa hoita­mas­sa mas­so­jen kään­tämisen asian taakse ja pitämässä “val­heel­lisen” tiedon pimen­nos­sa. Johan mon­et heistä ovat jo nyt innokkaista osal­lis­tu­maan some­so­turien liet­somi­in lynkkauskamp­pan­joi­hin “väärämieleis­ten” vai­men­tamisek­si ja urien tuhomiseksi.

   2. ksee: Mon­et pelkäävät jonkin­laista alt-right­in, per­su­jen tms. tekemää val­lankaap­paus­ta – vaik­ka oikeasti uhka saat­taakin tul­la ”hyvää tarkoit­tavasti dik­tatu­urista”, jos­sa ”suurem­man yhteisen edun” logi­ik­ka ”pakot­taa” kaven­ta­maan ihmis­ten oikeuk­sia ja vapauksia.

    Van­han sanon­nan mukaan ken­raalit valmis­tau­tu­vat aina edel­liseen sotaan. Tämä aja­tusvirhe näyt­tää nyt riivaa­van yhteiskun­nal­lis­es­ti tiedostavia etu­joukko­ja. Onnek­si on syytä olet­taa että nyt nou­se­va “hyvien ihmis­ten dik­tatu­uri” on enem­män itseään kor­jaa­va mekanis­mi kuin per­in­teinen sel­l­ainen. Se mikä tapah­tuu opiske­li­japi­ireis­sä, tapah­tuu viiveel­lä muus­sa yhteiskun­nas­sa. Aka­teem­i­nen maail­ma on itsenäisessä Suomes­sa pun­ner­tanut omin voimin ylös jo ainakin kahdes­ta ide­ol­o­gis­es­ta kri­i­sistä, mik­sei sit­ten kolmannesta. 

    Toinen ilmeinen ajanko­htaista keskustelua vaivaa­va aja­tusvirhe on “Jos kädessäsi on vasara, kaik­ki ongel­mat näyt­tävät nauloil­ta”. Aikanaan huo­mataan ettei ihan kaikkea olisi kan­nat­tanut yrit­tää selit­tää samal­la viiteke­hyk­sel­lä, vaik­ka se kuin­ka olisi läpiko­taisin hallussa.

   3. Kun kat­soo mitä Unkaris­sa, Puo­las­sa ja Yhdys­val­lois­sa on tapah­tunut ja vaikka­pa per­su­jen lin­jauk­sia ja nyky­istä kan­na­tus­ta, niin eipä se radikaalioikeis­ton tulem­i­nen ole mitenkään hatus­ta vedet­ty pelko. Hal­la-aho, Huh­tasaari tai vaikka­pa Matias Turkki­la kun puhu­vat Trump­ista tai Unkarista, niin kyl­lähän se lin­ja on selvä ja huolestuttava. 

    Myös Ano Tur­tiainen valit­ti­in vas­ta Juvan perus­suo­ma­lais­ten puheen­jo­hta­jak­si eli hänel­lä on ihan selvästi kan­na­tus­ta, ei ole mikään sivu­raiteille ajau­tunut vas­taran­nan kiiski.

   4. spot­tu: Onnek­si on syytä olet­taa että nyt nou­se­va ”hyvien ihmis­ten dik­tatu­uri” on enem­män itseään kor­jaa­va mekanis­mi kuin per­in­teinen sellainen.

    En tiedä mil­lä perus­teel­la tätä olisi syytä olet­taa. Tok­i­han mer­i­tokra­tia johtaa erään­laiseen ‘hyvien ihmis­ten dik­tatu­uri­in’, mut­ta ei sovi uno­htaa että mon­et aris­tokra­ti­at ja feu­daalit yhteiskun­nat oli­vat nekin, ainakin jol­lain mit­ta­pu­ul­la, mer­i­tokraat­tisia. Meri­it­ti on meri­it­ti, eli vapaasti määriteltävis­sä, mut­ta kaik­ki mer­i­tokra­t­ian nimeen van­no­vat olet­ta­vat ja jopa vaa­ti­vat että mer­i­tokra­ti­aa arvioidaan hei­dän ehdoil­laan. Nyt yhteiskun­nas­samme on val­las­sa jos­sain määrin 1) Koulu­tuk­sen 2) Työhis­to­ri­an 3) Omaisuuden/varallisuuden mer­i­tokra­tia. Jokainen erik­seen ja nämä yhdessä määrit­televät ihmisen meri­itin, joka ei ole sama asia kuin ‘arvo’, mut­ta voidaan rin­nas­taa hel­posti ihmisen arvok­si. Tietenkin tässä jär­jestelmässä men­estyvät korosta­vat että jär­jestelmä on hyvä ja oikein, ja kos­ka tämä jär­jestelmä on niin hyvä ja oikein niin mon­et län­si­maalaiset lib­er­aalit demokra­ti­at kil­van mer­i­tokra­t­ian nimis­sä potki­vat tikkaat pois, eli elinkus­tan­nuk­sia ja koulut­tau­tu­misen kus­tan­nuk­sia lisätään kaikin keinoin. Suomes­sakin ovat virkamiehet use­am­man vuot­ta ehdotelleet koulu­tuk­sen mak­sullisu­u­den lisäämistä, joka on yleisem­pi län­si­maalainen tren­di. Sit­ten kun Meri­itin keräämi­nen tehdään mah­dol­lisim­man kalli­ik­si ja suhteista riip­pu­vaisek­si, niin lop­ul­ta tässä mer­i­tokra­ti­as­sa pär­jäävät vain mer­i­toitunei­den lapset, jol­loin ollaankin luo­tu neo-aris­tokra­tia. Tätä ei kuitenkaan kut­su­ta aris­tokra­ti­ak­si vaan mer­i­tokra­ti­ak­si, ja näin ollen järjestys on hyvä ja oikein eikä siitä voi kiistellä.

    ‘Hyvien ihmis­ten dik­tatu­uri­han’ on mer­i­tokra­tia, ellet tarkoit­tanut jotain ihan muu­ta? Mer­i­tokra­tia on siitä hieno jär­jestelmä että sil­lä voidaan perustel­la kaiken maail­man lib­er­aale­ja ‘free to starve’ yhteiskun­tia, ja oikeas­t­aan kaik­ki epäko­h­dat voidaan aina pelk­istää yksilön henkilöko­htaisek­si virheek­si, eli omak­si vas­tuuk­si, varsinkin jos asioi­ta käsitel­lään siltä kan­til­ta ja ole­tuk­selta että yhteiskun­tamme on toimi­vat mer­i­tokra­tia. Ole­tuk­se­na tämä kun tarkoit­taa sitä että jokainen men­estyy vain ja ain­oas­taan oman ansion mukaan ja ver­ran, ja samoin kään­teis­es­ti jokaisen epämen­estys on myös täysin omaa syytä. Näin saadaankin perustel­tua kuin­ka kodit­tomat ja köy­hät ovat oikeas­t­aan todiste siitä että mer­i­tokra­tia toimii ihan oikeasti, ja pohjim­mil­taan tämä mer­i­tokra­t­ian ole­tus vie kaiken vas­tu­un yhteiskunnal­ta, yhteiskun­ta­han ei voi toimi­vas­sa mer­i­tokra­ti­as­sa epäon­nis­tua, vaan syy tai ansio on aina yksilön.

  2. nimet­tä: Poli­tikko­jen toim­inta medi­an uuti­soimana näyt­tää myös erikoiselta. Tänä aamu­na ihmisiä uhataan hesaris­sa ulkon­ali­ikku­miskiel­lol­la ja vanki­lal­la. Pakkokeino­laista puhutaan. Onko tässä samaa medi­an mas­s­ap­sykoosia päät­täjiä kohtaan, mitä on ter­vey­den­huoltoa kohtaan? 

   Tarkoi­tatko että asioista ei kan­nat­taisi keskustel­la etukä­teen, vaan sit­ten tarvit­taes­sa hal­li­tuk­sen pitäisi lätkäistä lätkäisee sulku­toimet ilman sen kum­mem­paa ihmettelyä? 

   Vai oletko niin var­ma siitä, että tääl­lä ei voi mitään Kes­ki-Euroop­paan viit­taavaakaan ja kaik­ki puhe mah­dol­li­sista sulus­ta on vain tarpee­ton­ta pelko­jen liet­somista Jos näin, niin mihin ihmeeseen tämä oikein perustuu?

   Minus­ta on ihan järkevää käy­dä julk­ista keskustelua vaikka­pa vaalien jär­jestämis­es­tä ja myös niistä huonoim­mista skenaarioista.

 21. Muun­tu­va virus kallis­taa vaakaa yhä enem­män tukah­dut­tamisen puolelle. RNA-viruk­set muun­tu­vat hel­posti ja se näyt­tää pätevän myös koron­aan. Alun helpot­toneet rapor­tit että korona ei hel­posti muun­nu ilmeis­es­ti joh­tu­i­v­at siitä että tar­tun­to­ja oli oikeasti niin vähän. Niitä monikym­menker­taisia piilotar­tun­to­ja ei ollut.

  Ker­tauk­sen vuok­si fak­tat tukah­dut­tamisen puoles­ta sen ilmi­selvän eli kuole­man­ta­pausten lisäksi

  - talous
  — viruk­sen muuntuminen
  — long covid
  — hoitovelkaa ker­tyy vähemmän

  vas­taan

  - vapaa matkustaminen
  — parem­man epi­demi­ati­lanteen vaiku­tus rokoteke­hi­tyk­seen. SARS:iin ei saatu rokotet­ta kos­ka insen­ti­iv­it kato­si­vat kun virus saati­in tukahdutettua

  1. Viruk­sen tukah­dut­ta­mi­nen on aivan utopi­aa, eri­tyis­es­ti, kun muu­ton­viruk­set ovat tart­tuvampia. Tästä eteen­päin totaa­li­nen lock down hamaan ikuisu­u­teen? Tätä on aika vaikea ainakaan taloudel­la perustella.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Viruk­sen tukah­dut­ta­mi­nen on aivan utopi­aa, eri­tyis­es­ti, kun muu­ton­viruk­set ovat tart­tuvampia. Tästä eteen­päin totaa­li­nen lock down hamaan ikuisu­u­teen? Tätä on aika vaikea ainakaan taloudel­la perustella. 

    Mikä ihmeen olk­iukko tuo nyt oikein taas on? Et kai vain ajat­tele että mitä vaar­al­lisem­mak­si virus muut­tuu, sitä vähem­män sitä kan­nat­taa tukahduttaa?

    Ensin­näkin virus tukah­dutet­ti­in viime vuon­na kesän tullen ihan vahin­gos­sa ja täysin ilman rokot­tei­ta. Tukah­du­tus on siis mah­dol­lista. Toisek­si, tukah­du­tuk­sen jäl­keen maa­ta ei tarvitse pitää sulus­sa, riit­tää että rajal­la on kah­den viikon karan­teeni (jos et usko, kat­so Uut­ta-See­lan­tia). Tämä vai­h­toe­hto olisi var­maankin tul­lut kaikkein halvim­mak­si, mut­ta sitä ei valit­tu kun halut­ti­in suo­jel­la taloutta. 

    Kol­man­nek­si, sulku­toimen­piteitä ei vält­tämät­tä edes tarvi­ta, kos­ka rokot­teil­la tukah­du­tus on las­ten leikkiä. Huonoim­mas­sa tapauk­seesa roko­tus joudu­taan uusi­maan vuosittain. 

    Tukah­du­tus ei tarkoi­ta sitä, että me yksin yritetään elim­i­noi­da virus­ta koko maail­mas­ta istu­mal­la kotona. Mut­ta ehdo­ton minim­i­tavoite täy­tyy olla viruk­sen tukah­dut­ta­mi­nen Suomes­sa siten, että mah­dol­liset epi­demi­at saadaan rajat­tua paikallisik­si ihan samaan malli­in, mitä muil­la yleis­vaar­al­lisil­la kulku­taudeil­la ja kaik­ki rajoituk­set lakkautet­tua. Jos nyt vain tode­taan “ei tätä voi tukah­dut­taa, antaa men­nä vaan” niin samal­la mah­dol­lis­te­taan entistä use­ampi­en muun­nos­ten syn­ty. Ei näitä muun­toviruk­sia ole Uud­es­ta-See­lan­nista tai Etelä-Kore­as­ta tullut. 

    Pidem­män aikavälin tavoit­teena pitäisi olla viruk­sen elim­i­noin­ti isorokon malli­in ja rokote­tuotan­to tart­tee skaala­ta sen mukaises­ti. Rikkaat maat spon­soroikoon rokot­teet sel­l­aisille, joil­la ei ole siihen varaa. Sekin tulee halvem­mak­si kuin jät­tää virus kiertämään ja muun­tu­maan. Jos­sain vai­heessa sieltä tulee kum­mimnkin taas vähän ikävämpi muunnos.

   2. 1,9 mil­jar­dia ihmistä elää mais­sa, jois­sa virus on tukah­dutet­tu. Se siitä väit­teestä, että tukah­dut­ta­mi­nen olisi utopi­aa. Taloudel­lis­es­ti viruk­sen tukah­dut­ta­neet maat pär­jäävät parhait­en, kun maan sisäi­nen talous pyörii nor­maal­isti. Aasia saa tästä huiman edun län­si­mai­hin ver­rat­tuna, jot­ka kärvis­televät koro­nan kanssa.

    Tukah­dut­tamisen ensim­mäi­nen askel on oikeasti pitävät rajat eli pakolli­nen kah­den viikon valvot­tu karan­teeni rajan ylit­täville. Sen jäl­keen rajo­jen sisäl­lä ei tarvi­ta lock­dow­n­ia kuin sen aikaa, että virus saadaan ker­taalleen tukah­dutet­tua. Kun rajat on kiin­ni, ei sisäpuolelle pääse muuntoviruksiakaan.

   3. huolestunut ja samal­la opti­misti:
    1,9 mil­jar­dia ihmistä elää mais­sa, jois­sa virus on tukah­dutet­tu. Se siitä väit­teestä, että tukah­dut­ta­mi­nen olisi utopi­aa. Taloudel­lis­es­ti viruk­sen tukah­dut­ta­neet maat pär­jäävät parhait­en, kun maan sisäi­nen talous pyörii nor­maal­isti. Aasia saa tästä huiman edun län­si­mai­hin ver­rat­tuna, jot­ka kärvis­televät koro­nan kanssa.

    Tukah­dut­tamisen ensim­mäi­nen askel on oikeasti pitävät rajat eli pakolli­nen kah­den viikon valvot­tu karan­teeni rajan ylit­täville. Sen jäl­keen rajo­jen sisäl­lä ei tarvi­ta lock­dow­n­ia kuin sen aikaa, että virus saadaan ker­taalleen tukah­dutet­tua. Kun rajat on kiin­ni, ei sisäpuolelle pääse muuntoviruksiakaan.

    Tässä 1,9 mil­jardis­sa lienevät mukana kiinalaiset, eli luo­tat Kiinan tilas­toin­ti­in? Paradok­saalis­es­ti paljon kehutun Tai­wanin men­estys koron­aviruk­sen tor­jun­nas­sa perus­tui nimeno­maan siihen, etteivät luot­ta­neet Kiinaan. Mitä rajo­jen sulkemisen tehoon taas tulee, eikös Uudessa-See­lan­nis­sa täräytet­ty vastikään kol­men päivän sulku kun sieltä löy­tyi uusia tapauk­sia, joiden alku­perää ei saatu jäljitet­tyä ulko­maille? Kolme päivää on tietysti lyhyt aika — jos se jää siihen. Omana arvio­nani sanois­in, että on pitkä aika odotel­la rajat kiin­ni sitä, että muut maat saa­vat paikalliset epi­demi­ansa tukah­du­tuik­si. Kun aikaa kuluu, ehtii tapah­tua kaikenlaista.

   4. Jaakko K: Tässä 1,9 mil­jardis­sa lienevät mukana kiinalaiset, eli luo­tat Kiinan tilas­toin­ti­in? Paradok­saalis­es­ti paljon kehutun Tai­wanin men­estys koron­aviruk­sen tor­jun­nas­sa perus­tui nimeno­maan siihen, etteivät luot­ta­neet Kiinaan. Mitä rajo­jen sulkemisen tehoon taas tulee, eikös Uudessa-See­lan­nis­sa täräytet­ty vastikään kol­men päivän sulku kun sieltä löy­tyi uusia tapauk­sia, joiden alku­perää ei saatu jäljitet­tyä ulko­maille? Kolme päivää on tietysti lyhyt aika – jos se jää siihen. Omana arvio­nani sanois­in, että on pitkä aika odotel­la rajat kiin­ni sitä, että muut maat saa­vat paikalliset epi­demi­ansa tukah­du­tuik­si. Kun aikaa kuluu, ehtii tapah­tua kaikenlaista. 

    Luotan Kiinas­ta kuu­lu­vi­in tietoi­hin tuos­sa asi­as­sa — sitä tietoa kun tulee muil­takin kuin kiinalaisil­ta itseltään. Jos korona jyl­läisi siel­lä, eivät he saisi peit­el­tyä sitä.

    Rajo­jen sulkem­i­nen voi vuo­taa. Niin­hän Aus­tralias­sakin kävi jo aiko­ja sit­ten, kun karan­teeni­hotellin var­ti­jat kävivät viet­tämässä laat­u­aikaa karan­tee­nia viet­tävien nuorten neito­jen kanssa, ja seu­rauk­se­na oli laa­jahko lock­down Mel­bour­nen alueel­la. Sil­loin rajakon­trol­li pet­tää ja virus­ta pääsee maa­han, on seu­rauk­se­na uusi lock­down, jot­ta virus saadaan taas tukah­dutet­tua. Se lie­nee sel­l­ainen oppitun­ti, että rajo­jen pitävyy­den onnis­tu­miseen kiin­nitetään parem­min huomiota.

    Matkus­t­a­mi­nen rajo­jen yli on todel­la rajoitet­tua jo nyt, joten kovin suur­ta lisä­vahinkoa ei tulisi siitä että Suomeen saa­pumis­es­ta seu­raisi pakolli­nen kah­den viikon valvot­tu karanteeni.

   5. huolestunut ja samal­la opti­misti:

    Rajo­jen sulkem­i­nen voi vuo­taa. Niin­hän Aus­tralias­sakin kävi jo aiko­ja sit­ten, kun karan­teeni­hotellin var­ti­jat kävivät viet­tämässä laat­u­aikaa karan­tee­nia viet­tävien nuorten neito­jen kanssa, ja seu­rauk­se­na oli laa­jahko lock­down Mel­bour­nen alueel­la. Sil­loin rajakon­trol­li pet­tää ja virus­ta pääsee maa­han, on seu­rauk­se­na uusi lock­down, jot­ta virus saadaan taas tukah­dutet­tua. Se lie­nee sel­l­ainen oppitun­ti, että rajo­jen pitävyy­den onnis­tu­miseen kiin­nitetään parem­min huomiota.

    Eikö tukah­dut­tamisen tavoite olekaan se, että voidaan toimia ilman nk. lock­downe­ja? Minä olen ainakin ymmärtänyt asian niin, että se on ko. strate­gian kan­nat­ta­jien keskeinen perustelu. Tukah­dut­ta­mi­nen pitää siis yhdis­tää eristäy­tymiseen niin pitkäk­si aikaa, että virus on tukah­dutet­tu globaal­isti. Rajat eivät saa vuo­taa, muuten joudu­taan tukah­dut­ta­maan uud­estaan, jol­loin menetetään tukah­dut­tamis­es­ta saatu hyö­ty (Aus­tralias­sa taidet­ti­in joutua pitämään kovia rajoituk­sia mon­ta kuukaut­ta jos muis­tan oikein). Onko sit­ten real­is­mia nykyisen kaltaises­sa verkos­toituneessa maail­mas­sa olet­taa, että rajat saadaan pidet­tyä tiivi­inä koko vaa­di­tun ajan? Ja mitä hait­tavaiku­tuk­sia sil­lä on?

   6. Jaakko K: Eikö tukah­dut­tamisen tavoite olekaan se, että voidaan toimia ilman nk. lock­downe­ja? Minä olen ainakin ymmärtänyt asian niin, että se on ko. strate­gian kan­nat­ta­jien keskeinen perustelu. Tukah­dut­ta­mi­nen pitää siis yhdis­tää eristäy­tymiseen niin pitkäk­si aikaa, että virus on tukah­dutet­tu globaal­isti. Rajat eivät saa vuo­taa, muuten joudu­taan tukah­dut­ta­maan uud­estaan, jol­loin menetetään tukah­dut­tamis­es­ta saatu hyö­ty (Aus­tralias­sa taidet­ti­in joutua pitämään kovia rajoituk­sia mon­ta kuukaut­ta jos muis­tan oikein). Onko sit­ten real­is­mia nykyisen kaltaises­sa verkos­toituneessa maail­mas­sa olet­taa, että rajat saadaan pidet­tyä tiivi­inä koko vaa­di­tun ajan? Ja mitä hait­tavaiku­tuk­sia sil­lä on? 

    Juuri noin tukah­dut­ta­mi­nen toimii. Rajat pitävästi kiin­ni (valvo­tul­la pakkokaran­tee­nil­la, kuten esim. Nor­jas­sa) ja sen jäl­keen tukah­du­tus lock­down­il­la, jon­ka jäl­keen elämä toimii rajo­jen sisäpuolel­la nor­maal­isti. Jos rajat pääsee vuo­ta­maan, joudu­taan tukah­dut­ta­maan uudelleen.

    Aika mon­es­sa maas­sa on nyt melkein vuo­den ajan toimit­tu noin ja nähty vai­htele­via suorituk­sia. Mikään maa ei ole kuitenkaan totaalisen epäon­nis­tunut, mut­ta ainakin läh­es kaikissa on joudut­tu paikallisi­in lock­downei­hin alku­peräisen tukah­dut­tamisen jäl­keenkin. Mel­bour­nen alueen tapaus taitaa olla laajin.

    Kos­ka rajali­ikenne on jo nyt muutenkin hyvin vähäistä ja Suo­mi on muutenkin sijain­nil­taan syr­jäi­nen, jäisi hai­tat pakkokaran­teenista kohtu­ullisen vähäisik­si. Paljon isom­mat hai­tat tulee jatku­vasti tiukkenevista koronara­joituk­sista maan sisällä.

   7. huolestunut ja samal­la opti­misti: Juuri noin tukah­dut­ta­mi­nen toimii. Rajat pitävästi kiin­ni (valvo­tul­la pakkokaran­tee­nil­la, kuten esim. Nor­jas­sa) ja sen jäl­keen tukah­du­tus lock­down­il­la, jon­ka jäl­keen elämä toimii rajo­jen sisäpuolel­la nor­maal­isti. Jos rajat pääsee vuo­ta­maan, joudu­taan tukah­dut­ta­maan uudelleen.

    Aika mon­es­sa maas­sa on nyt melkein vuo­den ajan toimit­tu noin ja nähty vai­htele­via suorituk­sia. Mikään maa ei ole kuitenkaan totaalisen epäon­nis­tunut, mut­ta ainakin läh­es kaikissa on joudut­tu paikallisi­in lock­downei­hin alku­peräisen tukah­dut­tamisen jäl­keenkin. Mel­bour­nen alueen tapaus taitaa olla laajin.

    Kos­ka rajali­ikenne on jo nyt muutenkin hyvin vähäistä ja Suo­mi on muutenkin sijain­nil­taan syr­jäi­nen, jäisi hai­tat pakkokaran­teenista kohtu­ullisen vähäisik­si. Paljon isom­mat hai­tat tulee jatku­vasti tiukkenevista koronara­joituk­sista maan sisällä.

    En ymmär­rä päät­te­lyäsi. Perustelet tukah­dut­tamisen hyö­tyä nähdäk­seni samoin kuin muutkin strate­gian kan­nat­ta­jat — se mah­dol­lis­taa nor­maalin elämän “kuplan” sisäl­lä. Pait­si että myön­nät itsekin, että läh­es kaikkial­la tästä on joudut­tu tin­kimään, kos­ka rajakon­trol­lia on käytän­nössä läh­es mah­do­ton­ta pitää riit­tävän tiukkana. Mis­sä siis on se tukah­dut­tamisen hyö­ty? Tukah­dut­ta­mi­nen vaatii tiukkenevia koronara­joituk­sia, jot­ka siis sin­unkin mukaasi aiheut­ta­vat hait­to­ja. Tässä nyt yksinker­tais­es­ti on kyse hen­gi­tystiein­fek­tios­ta, joka voi tart­tua jopa oireet­toman kan­ta­jan kaut­ta. Oireet voivat jois­sain tapauk­sis­sa ilmeis­es­ti puh­je­ta kah­den viikon jäl­keenkin. Täm­möistä tau­tia vain on erit­täin vaikea kon­trol­loi­da. Jos ottaa tavoit­teek­si sen, että yksikin tar­tun­ta on liikaa, ei voi oikeas­t­aan muu­ta kuin epäonnistua.

   8. Jaakko K: 19.2.

    Jaakko K: En ymmär­rä päät­te­lyäsi. Perustelet tukah­dut­tamisen hyö­tyä nähdäk­seni samoin kuin muutkin strate­gian kan­nat­ta­jat – se mah­dol­lis­taa nor­maalin elämän ”kuplan” sisäl­lä. Pait­si että myön­nät itsekin, että läh­es kaikkial­la tästä on joudut­tu tin­kimään, kos­ka rajakon­trol­lia on käytän­nössä läh­es mah­do­ton­ta pitää riit­tävän tiukkana. Mis­sä siis on se tukah­dut­tamisen hyö­ty? Tukah­dut­ta­mi­nen vaatii tiukkenevia koronara­joituk­sia, jot­ka siis sin­unkin mukaasi aiheut­ta­vat hait­to­ja. Tässä nyt yksinker­tais­es­ti on kyse hen­gi­tystiein­fek­tios­ta, joka voi tart­tua jopa oireet­toman kan­ta­jan kaut­ta. Oireet voivat jois­sain tapauk­sis­sa ilmeis­es­ti puh­je­ta kah­den viikon jäl­keenkin. Täm­möistä tau­tia vain on erit­täin vaikea kon­trol­loi­da. Jos ottaa tavoit­teek­si sen, että yksikin tar­tun­ta on liikaa, ei voi oikeas­t­aan muu­ta kuin epäonnistua. 

    Tukah­dut­tamis­strate­gian mais­sa ensim­mäisen tukah­dut­tamisen jäl­keen tulleet lock­down­it ovat olleet suh­teel­lisen pieniä. Val­taosa asukkaista niistä maista on saanut viet­tää nor­maalia elämää. Käytän­nön koke­mus läh­es vuo­den ajal­ta osoit­taa, että tukah­dut­tamises­sa voidaan onnis­tua riit­tävän hyvin eli niin, että laa­jamit­taisi­in lock­downei­hin ei joudu­ta palaa­maan ja sekä talous että ihmiset voivat paljon parem­min kuin eri­laisen strate­gian valin­neis­sa maissa.

   9. huolestunut ja samal­la opti­misti:
    Tukah­dut­tamis­strate­gian mais­sa ensim­mäisen tukah­dut­tamisen jäl­keen tulleet lock­down­it ovat olleet suh­teel­lisen pieniä. Val­taosa asukkaista niistä maista on saanut viet­tää nor­maalia elämää. Käytän­nön koke­mus läh­es vuo­den ajal­ta osoit­taa, että tukah­dut­tamises­sa voidaan onnis­tua riit­tävän hyvin eli niin, että laa­jamit­taisi­in lock­downei­hin ei joudu­ta palaa­maan ja sekä talous että ihmiset voivat paljon parem­min kuin eri­laisen strate­gian valin­neis­sa maissa.

    Esität tuon jotenkin itses­tään selvänä. Nim­imerk­ki Siten tuos­sa kyl­lä mainit­si, että Kiinas­sa (jota käytit esimerkkinä tukah­dut­tamises­sa onnis­tuneista maista) olisi täl­läkin het­kel­lä käytössä sulku­toimia, jot­ka koske­vat miljoo­nia ihmisiä. Tietenkin, kun kyse on mil­jardin ihmisen maas­ta, voi tode­ta että val­taosa todel­lakin elää sil­lä aikaa ihan nor­maalia elämää. Sikäli kuin se Kiinas­sa on yleen­sä mah­dol­lista siinä merk­i­tyk­sessä kuin me tääl­lä sen asian yleen­sä ymmär­rämme. Pan­demia ei sitä pait­si ole vielä ohi (use­at asiantun­ti­jathan usko­vat itse asi­as­sa, että koron­avirus jää influ­enssan tapaisek­si kausit­taisek­si vaivak­si), joten kuplan ylläpitäjät saa­vat käyt­tää sen ylläpi­toon edelleen resursse­jaan. Min­un on vaikea uskoa rajavalvon­nan aukot­to­muu­teen, ainakin mitä isom­mas­ta maas­ta on kysymys. Jää vielä nähtäväk­si, miten onnistutaan.

   10. Jaakko K:

    Tässä 1,9 mil­jardis­sa lienevät mukana kiinalaiset, eli luo­tat Kiinan tilastointiin? 

    Kiinan viral­lis­ten luku­jen mukaan huhtiku­un 2020 jäl­keen siel­lä on Covid-kuolemia tul­lut 3 kpl. Tar­tun­to­ja on rapor­toitu samal­ta ajal­ta reilut 7000. Kiinan viral­liset tilas­tot ovat piirtäneet aika suo­ravi­ivaista käyrää sen jäl­keen tar­tun­noista. Päivit­täin on ollut tar­tun­to­ja, mut­ta aina on rapor­toitu vain yksit­täisiä tai kym­meniä tar­tun­to­ja per päivä, ei sato­ja minään päivänä viime vuo­den huhtiku­un jälkeen.

    Kiinas­sa on täl­läkin het­kel­lä kym­meniä miljoo­nia ihmisiä lock­down­is­sa Covid-perus­teel­la, mikä on herät­tänyt jois­sain kri­itikois­sa aika paljon kysymyk­siä siitä, mikä tau­ti­ti­lanne ihan oikeasti on, ja että onko tau­ti­in kuollei­ta oikeasti ollut vain 3 viime huhtiku­un jälkeen.

   11. Kun rajat on kiin­ni, ei sisäpuolelle pääse muuntoviruksiakaan.

    Eli rajat kiin­ni ikuis­es­ti, kos­ka muuten niitä tulee jos­sain vai­heessa kuitenkin? No tsori nyt vaan, mut­ta yksi neukku­la kyl­lä riit­ti jo, toista ei enää tarvita.

   12. Mau­r­izio: Eli rajat kiin­ni ikuis­es­ti, kos­ka muuten niitä tulee jos­sain vai­heessa kuitenkin? No tsori nyt vaan, mut­ta yksi neukku­la kyl­lä riit­ti jo, toista ei enää tarvita.

    Ei tietenkään ikuisu­u­teen asti, vaan sen aikaa, ettei korona ole enää merkit­tävä ris­ki. Ster­iloivan immu­ni­teetin anta­van rokot­teen saa­neet saanevat jos­sakin vai­heessa ylit­tää rajo­ja ilman karan­tee­nia, kun­han on riit­tävästi tutkimus­tu­lok­sia siitä mitkä rokot­teet anta­vat ster­iloivan immuniteetin.

    Kun ei vali­ta tukah­dut­tamisen tietä, niin sit­ten kärvis­tel­lään sama aika koronara­joi­tusten kanssa. Se on paljon rajoit­tavampi vai­h­toe­hto kuin että jos vain ulko­maan­matkus­tus­ta olisi rajoitet­tu — ja sitä rajoit­ta­vat kohde­maat joka tapauk­ses­sa, vieläpä sitä enem­män mitä huonom­pi Suomen koronati­lanne on.

   13. Osmo Soin­in­vaara: Tästä eteen­päin totaa­li­nen lock down hamaan ikuisuuteen?

    Tämähän se tun­tuu ole­van se tahtotila.

    Kaik­ista rajul­ta tämä tun­tuu niis­sä maakun­nis­sa, joi­hin se korona ei ole edes tul­lut. Edelleen ollaan viral­lis­es­ti kiihtymis­vai­heessa, vaik­ka se sana- kiihtyä- pitää sisäl­lään sen, että muu­tos­ta olisi tulos­sa ja suurem­paan suun­taan. Mut­ta ei. Pan­demia on kuol­lut käsi­in ja elää ain­oas­taan mediassa.

   14. kom­ment­ti: sisäl­lään sen, että muu­tos­ta olisi tulos­sa ja suurem­paan suun­taan. Mut­ta ei. Pan­demia on kuol­lut käsi­in ja elää ain­oas­taan mediassa.

    Mitä ihmettä sinä oikein höpötät?

    Epi­demia on eden­nyt ihan tasais­es­ti lop­pu­vuo­den tipah­duk­sen jäl­keen, pait­si Helsingis­sä se on kas­vanut, mis­sä sitä ei ole oikeas­t­aan halut­tukaan torjua. 

    Rajoi­tus­toimien ja ihmis­ten oman varomisen vaiku­tus­ta nor­maali­in voi haarukoi­da vaik­ka siitä, että influ­enssaa havaitaan Suomes­sa nor­maal­isti nykyiseen näh­den satak­er­taisia määriä.

   15. Käsi­in kuol­lut pan­demia kolkut­ti tänään epi­demi­an tartuntaennätyksiä.

 22. Eikö kenel­läkään muul­la nouse niskakar­vat pystyyn, kun lehdessä lukee aika monen­nen ker­ran, että “hal­li­tus kokoon­tuu Sää­ty­talolle neu­vot­tele­maan koronarajoituksista”?

 23. Roko­tusten­ven kiihdyt­tämi­nen olisi tässä tilanteessa oikea strate­gia. Ennakkolu­u­lot­tomasti myös venäläi­nen ja kiinalainen rokote käyt­töön, nyt tässä lie­nee mukana poli­ti­ikkaa mik­si näin ei tehdä. Muun­tunei­ta viruk­sia voidaan vielä melko tehokkaasti tor­jua rokot­teil­la. Kun viivytel­lään pian tarvii kehit­tää taas uusi rokote. Tietääk­seni ainakin Ser­bia ja Unkari käyt­tävät myös venäläistä ja kiinalaista rokotet­ta. Lisäk­si mm. Sak­sa ja Viro ovat tiet­tävästi osta­neet rokot­tei­ta EU kiin­tiön lisäk­si (Viro ei var­mas­tikaan Venäjältä !). Mik­si Suo­mi ei myös voisi toimia kuin itsenäi­nen valtio.

 24. Nyt tuli päätös, että rajoit­teet jatku­vat vielä seu­raa­vankin kuukau­den. Kymme­nen päivää ennen rajoit­tei­den päät­tymistä todet­ti­in näin. Vaik­ka suurim­mat riskiryh­mät on rokotet­tu, tar­tun­nat on kuris­sa ja kuolemia ei tule.

 25. HUS ehdot­taa roko­tusten pain­ot­tamista muunkielis­ten kaupungi­nosi­in, kos­ka tar­tun­to­ja on siel­lä enem­män. Ja toisaal­ta Suomes­sa rajoituk­sia sääde­tään alueil­la tau­ti­ti­lanteen mukaan. Mitä tuo roko­tusten pain­o­tus tek­isi tau­ti­ti­lanteelle? Voihan olla että rokote­tut tun­ti­si­vat olon­sa tur­val­lisem­mak­si ja tar­tut­taisi­vat ympäristöään aiem­paa helpommin…Eikö olisi loogisem­paa ehdot­taa rajoi­tus­toimen­pitei­den hieno­jakoisem­paa soveltamista, esim. kaupunginosapohjalta?

 26. “Kun merkit­tävä osa väestöstä on rokotet­tu, syn­tyy voimakas val­in­ta­paine rokot­tei­ta kestävien mutaa­tioiden eduksi.”

  Mehän teemme aivan järkyt­tävän virheen jos roko­tamme viruk­sen hyvin sietävät lapset ja nuoret peruster­veet henkilöt ja luomme voimakkaan val­in­ta­paineen mutaa­tioiden syn­tymisek­si, jot­ka kestävät rokot­teen. Rokot­teen ohit­ta­vat mutaa­tiot voivat sit­ten sairas­tut­taa kuo­let­tavasti van­husväestöä ja vakavia perus­sairauk­sia omaavia ihmisiä.

  Lau­ma­suo­ja lie­nee kuitenkin romukopas­sa, kun olemme näh­neet miten hyvin virus tart­tuu myös rokot­te­tu­i­hin, esim Israelis­sa ja Islannissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.