Autoilun verottaminen vai subventiot

Kir­joi­tin Ver­de-leh­teen pää­kir­joi­tuk­sen lii­ken­teen pääs­tö­jen puo­lit­ta­mi­ses­ta. Kun valit­ta­va­na on saas­tut­ta­mi­sen verot­ta­mi­nen tai vähä­pääs­töi­sen sub­ven­tio, pork­ka­na­lin­ja on päät­tä­jäl­le hel­pom­pi mut­ta val­tion­ta­lou­del­le raskaampi.

Kes­kus­tan esit­tä­mä kilo­met­ri­poh­jai­nen vero on hyvä, kos­ka kuten olen moneen ker­taan kir­joit­ta­nut, autoi­lu on kau­pun­geis­sa ali­ve­ro­tet­tua ja haja-asun­tusa­lueil­la yli­ve­ro­tet­tua. Autoi­lun kor­keam­pi verot­ta­mi­nen kau­pun­geis­sa on perus­tel­tua, mut­ta kun perus­tee­na on kau­pun­ki­lais­ten toi­sil­leen aiheut­ta­ma hait­ta, verot pitäi­si mak­saa alu­een kun­nil­le eikä siir­tää kes­kus­tan kannatusalueille.
Jos perus­tee­na käy­te­tään sitä, että autoi­lua voi­daan verot­taa enem­män siel­lä, mis­sä kun­nat ovat käyt­tä­neet rahaa jouk­ko­lii­ken­teen hyväk­si, oikea koh­de vero­tu­loil­le oli­si jouk­ko­lii­ken­teen tuki.

Bio­polt­toai­nei­siin panos­ta­mi­ses­sa vei­ka­taan vää­rää hevos­ta. Se tek­no­lo­gia ei skaa­lau­du. Tule­vai­suus on säh­kö­au­to­jen ja vetyteknologian.

Lue lisää täs­tä.

22 vastausta artikkeliin “Autoilun verottaminen vai subventiot”

 1. Bio­polt­toai­nei­den tuke­mi­nen voi olla hyvin­kin fik­sua, sil­lä vaik­ka se ei skaa­lau­du­kaan yhtä hyvin kuin vaik­ka säh­kö­au­tot, on meil­lä pal­jon huk­ka­vir­to­ja eri­to­ten maa­ta­lou­des­sa joi­den käyt­töön­ot­toa höy­ty­käyt­töön kan­nat­taa vauhdittaa.

  Ja mitä tulee vety­hy­pe­tyk­seen, sii­nä kan­nat­taa pitää malt­ti muka­na. Räjäh­dys­her­kän vedyn tuot­ta­mi­nen ja eri­tyi­ses­ti säi­lö­mi­nen ei ole lain­kaan help­poa tai ongel­ma­ton­ta. Säi­lö­mi­nen vaa­tii ener­gi­aa, sitä enem­män mitä tii­viim­min se halu­taan paka­ta (ja tii­vii­seen säi­lö­mi­seen vaa­di­taan myös vas­taa­vas­ti hyvin alhai­sia säi­ly­tys­läm­pö­ti­lo­ja). Lisäk­si keveät vety-par­tik­ke­lit kar­kaa­vat astiois­ta ja hau­ras­tut­ta­vat ne.

  Yksin­ker­tai­sia tie­dos­sa ole­via rat­kai­su­ja tosi­aan fos­sii­li­sis­ta ja eri­tyi­ses­ti öljys­tä luo­pu­mi­seen tosi­aan ei ole. Vaa­di­taan vähän kai­ken­lai­sia kei­no­ja aina­kin tois­tai­sek­si, ja sii­nä bio­polt­toai­nei­den osuut­ta kan­nat­taa vauh­dit­taa niin kau­an kuin se skaa­laa­vat jär­ke­väs­ti nykyi­sis­tä hukkavirroista.

  Mui­den kuin huk­ka­vir­to­jen (esim. leh­mien metaa­ni­pääs­tö­jen yms.) käyt­tä­mi­nen bio­polt­toai­nei­den tuot­ta­mi­seen toki on aivan höl­mö­jen hom­maa. Ne pääs­töt mitä sääs­te­tään, tule­vat maan­käy­tön ja tuo­tan­non pääs­töi­nä. Kan­nat­tai­si­kin panos­taa vah­vas­ti elin­kaa­ri­pääs­tö­jen ja EROEI-tar­kas­te­lu­jen tut­ki­muk­seen eri vaihtoehdoissa.

  1. Jark­ko I.:

   Bio­polt­toai­nei­den tuke­mi­nen voi olla hyvin­kin fik­sua, sil­lä vaik­ka se ei skaa­lau­du­kaan yhtä hyvin kuin vaik­ka säh­kö­au­tot, on meil­lä pal­jon huk­ka­vir­to­ja eri­to­ten maa­ta­lou­des­sa joi­den käyt­töön­ot­toa höy­ty­käyt­töön kan­nat­taa vauhdittaa.

   Tuos­ta olen samaa miel­tä. Huk­ka­vir­to­ja on muu­al­la­kin. Esi­mer­kik­si koti­ta­louk­sien bio­jät­teet ovat yksi poten­ti­aa­li­nen läh­de bio­kaa­sul­le ja samoin mm. jäte­ve­sis­sä on pal­jon hyö­dyn­tä­mä­tön­tä bio­kaa­su­jen mate­ri­aa­lia. Suo­mes­sa on pal­jon jäte­ve­den­puh­dis­ta­moi­ta, jois­sa metaa­nit pääs­te­tään vaan suo­raan ilma­ke­hään. Bio­kaa­sun hyö­ty­käy­tös­sä yksi puo­li on mui­den polt­toai­nei­den kor­vaa­mi­nen, mut­ta toi­nen puo­li on se, että nii­den kaut­ta voi­daan vähen­tää ilma­ke­hään pää­ty­vän voi­mak­kaan kas­vi­huo­ne­kaa­sun metaa­nin mää­rää. Sii­nä en näe niin­kään jär­keä, että kas­va­tet­tai­siin ensin vaik­ka vil­jaa, jos­ta teh­täi­siin eta­no­lia autoi­hin, mut­ta luon­tai­set huk­ka­vir­rat ovat jär­ke­vä bio­polt­toai­nei­den lähde.

   Kir­joi­tuk­sen aja­tus sii­tä, että bio­kaa­su pitäi­si vara­ta len­to­lii­ken­teel­le, on omi­tui­nen. Oli­si erit­täin vai­kea teh­dä haja­nai­sis­ta bio­polt­toai­nei­den vir­rois­ta jär­ke­vää logis­tiik­kaa, joka ohjat­tai­siin har­vak­sel­taan ole­vil­le len­to­ken­til­le. Bio­polt­toai­nei­den kul­je­tus len­to­ken­til­le voi olla jär­ke­vää len­to­ken­tän lähia­lu­eel­ta, mut­ta ei mis­tä tahan­sa. Bio­polt­toai­neet, var­sin­kin bio­kaa­su, kan­nat­taa hyö­dyn­tää lähel­lä nii­den tuo­tan­to­paik­kaa. Esi­mer­kik­si sel­lai­set rat­kai­sut ovat jär­ke­viä, jois­sa jät­teen­kul­je­tusau­tot tank­kaa­vat bio­kaa­sua suo­raan jätea­se­mal­ta, jos­sa sitä tulee sivu­tuot­tee­na. Toi­sek­seen, säh­kö­len­to­ko­nei­ta on jo tuo­tan­nos­sa. Tosin ne ovat pää­asias­sa vain len­tä­jän mat­kus­ta­jak­seen otta­via konei­ta, ja tuo­tan­nos­sa ole­vis­ta säh­kö­len­to­ko­neis­ta täl­lä het­kel­lä suu­rin­kin on vain 9:n mat­kus­ta­ja­pai­kan kone, jol­la pää­see vain lyhyeh­kö­jä len­to­ja lähi­ken­til­tä lähi­ken­til­le, mut­ta akut kehit­ty­vät kovaa vauh­tia. Suo­mes­sa­kin esim. Van­taa-Tam­pe­re ‑len­not voi­vat tule­vai­suu­des­sa olla säh­kö­len­to­ko­neil­la len­net­tä­viä. Pit­kiin mat­koi­hin säh­kö­len­to­ko­neet eivät tois­tai­sek­si sovel­lu. Nor­ja on päät­tä­nyt säh­köis­tää maan sisäi­sen len­to­lii­ken­teen vuo­teen 2040 mennessä.

   1. En sano­nut, että bio­kaa­su pitäi­si vara­ta len­to­ko­neil­le vaan bioolt­toai­neet, siis lähin­nä bio­die­sel. Bio­kaa­su kan­nat­tai­si polt­taa voi­ma­lai­tok­ses­sa, kos­ka voi­ma­lai­tos on robus­tim­pi kaa­sun laadulle.

 2. Sen ver­ran dema­rien lii­ken­ne­mi­nis­te­ri on saa­nut aikaan että VR:n vähän­kin yli­mää­räi­set vau­nut ja vetu­rit on ajet­tu romut­ta­mol­le, ettei vaan mil­le­kään toi­sell­le ratayh­tiöl­le pää­tyi­si. Vih­reät ovat var­mas­ti innol­la tuke­neet puna­vih­reän poli­tii­kan rau­dan­lu­jaa linjaa.

 3. Mitä­pä jos sen sijaan, että autoi­lua pyrit­täi­siin vähen­tä­mään vero­tuk­sen kei­noin, vero­tu­lot kor­va­mer­kit­täi­siin pääs­tö­jen (ja mui­den hait­to­jen) kom­pen­soin­tiin eli vaik­ka­pa pui­den istu­tuk­seen tai mui­hin ser­ti­fioi­tui­hin pro­jek­tei­hin? Täl­löin siis jokai­nen polt­toai­ne­lit­ra oli­si auto­maat­ti­ses­ti hii­li­neut­raa­li, eikä tar­vit­si­si poh­tia miten se vai­kut­taa säh­kö- tai vety­au­toi­hin siir­ty­mi­seen. Antaa mark­ki­noi­den hoitaa.

  Samal­la logii­kal­la polt­toai­ne- ja auto­ve­roi­hin voi­si lisä­tä tie­ver­kon yllä­pi­to­kus­tan­nuk­set ja muut ulkoi­set kus­tan­nuk­set. Veik­kaan että tuli­si autoi­li­jal­le hal­vem­mak­si kuin nykyi­nen vero­tus, mut­ta val­tion kirs­tun­var­ti­jat menet­täi­si­vät lypsylehmänsä.

  1. Saton ja Koja­mon jul­kis­ten osa­vuo­si­kat­saus­ten mukaan tyh­jien asun­to­jen mää­rä on kas­va­nut vii­mei­sen vuo­den aika­na noin prosenttiyksiköllä.

   Pitäi­si lisä­tä myös tie- ja katu­ver­kon alla ole­van maan las­ken­nal­li­nen vuo­kra, ilman­saas­tei­den ter­veys­vai­ku­tuk­set, ruuh­kau­tu­mi­ses­ta aiheu­tu­vat aika­tap­piot melus­ta koi­tu­va hait­ta ja niin edelleen.Lisäksi jokai­sen­pi­täi­si mak­saa itse oma auto­paik­kan­sa. Autoi­lun hin­ta kau­pun­geis­sa kasvaisi.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Pitäi­si lisä­tä myös tie- ja katu­ver­kon alla ole­van maan las­ken­nal­li­nen vuo­kra, ilman­saas­tei­den ter­veys­vai­ku­tuk­set, ruuh­kau­tu­mi­ses­ta aiheu­tu­vat aika­tap­piot melus­ta koi­tu­va hait­ta ja niin edelleen.Lisäksi jokai­sen­pi­täi­si mak­saa itse oma autopaikkansa.Autoilun hin­ta kau­pun­geis­sa kasvaisi.

    Yksi asia ker­ral­laan. Polt­toai­net­ta vero­tet­taes­sa joka tapauk­ses­sa säh­kö- ja vähä­pääs­töi­set autot ovat joka tapauk­ses­sa vapaa­mat­kus­ta­jia. Mut­ta pääs­töt voi­daan las­kea aika tar­kas­ti polt­toai­neen laa­dus­ta ja mää­räs­tä; muut ulkoi­set kus­tan­nuk­set voi­tai­siin arvioi­da sum­ma­mu­ti­kas­sa pai­kan­nuk­seen perus­tu­vaa vero­tus­ta odo­tel­les­sa. Tär­kein­tä oli­si aja­tus­ta­van muut­ta­mi­nen siten, että autoi­lua ei näh­täi­si help­po­na vero­tu­lo­jen läh­tee­nä, vaan yri­tet­täi­siin miet­tiä mit­kä ovat ne todel­li­set kulut mitä autoi­lus­ta aiheutuu.

   2. Pitä­si lisä­tä myös käve­ly. ja pyö­rä­tei­den alla ole­van maan las­ken­nal­li­nen vuo­kra samaan tapaan? Kuka ne mak­saa? Mie­les­tä­ni tämä koh­ta on lähin­nä epä­re­hel­li­syyt­tä kos­ka auto­tei­tä oli­si vaik­ka auto­ja oli­si yksi­tyis­käy­tös­sä 0. Nii­tä tar­vit­tai­si yhä tava­ran­ja­ke­luun ja pelas­tus­toi­min­nal­le sekä sii­hen jul­ki­seen liikenteeseen.

    Ilman­saas­teet ja melu vähe­nee säh­kö­au­toil­la ja tulee vähe­ne­mään nopeam­min kuin kuvi­tel­laan. Nyt ollaan muu­tok­sen alus­sa ja tah­ti tulee kiih­ty­mään expo­nen­ti­aa­li­ses­ti. Säh­kö­au­ton kau­pun­ki­no­peu­del­la edes ren­kais­ta ei tule kovin­kaan kovaa ään­tä (kit­ka- ja kesä­ren­kaat) ja ilman­saas­teet ovat lähin­nä nas­ta­ren­kais­ta ja hie­ko­tuk­ses­ta joh­tu­vaa pölyä ja tie­tys­ti sitä mos­kaa jota kaduil­ta ei ole kun­nos­sa­pi­don toi­mes­ta sii­vot­tu mis­tä ei voi kyl­lä autoi­li­joi­ta syyttää.

    Mie­les­tä­ni Hel­sin­ki voi­si jol­lain ajan­jak­sol­la kiel­tää nas­ta­ren­kaat aina­kin pai­kal­li­sil­ta autoi­li­joil­ta enkä myös­kään vas­tus­ta joi­den­kin kes­kus­ta-aluei­den muut­ta­mis­ta käve­ly­ka­duik­si kun­han kui­ten­kin pyri­tään sii­hen, että autoil­le tar­jo­taan mie­lel­lään entis­tä suju­vam­pi yhteys joka on ver­ran­nol­li­ses­ti kor­vaa­va. Skaa­laa en ole miet­ti­nyt mut­ta aja­tuk­se­na siis se, että joka toi­nen kort­te­li­tie oli­si vain huol­to ja ton­til­le ajoa (eli pää­sään­töi­ses­ti kävely/pyöräilukatu) ja joka toi­nen oli­si sel­lai­nen jos­sa autoi­lun suju­vuut­ta edis­te­tään vähen­tä­mäl­lä suo­ja­tei­tä ja lii­ken­ne­va­lo­ja yms eli kum­pi­kin ohja­taan ns. itsel­le opti­moi­tuun tilaan. Yli­tys­pai­kat näi­hin jalan­kul­ki­joil­le ja pyö­räi­li­jöil­le sil­ta tai tun­ne­li­rat­kai­suil­la tar­vit­taes­sa ja nii­hin koh­tiin jois­sa ne luon­nol­li­ses­ti tapah­tu­vat. Käve­li­jä­nä olles­sa itket­tää nämä rat­kai­sut jos­sa suun­nit­te­li­ja on piir­tä­nyt suo­ja­tien 100m pää­hän kos­ka se näyt­tää pape­ril­la hyväl­tä vaik­ka bus­si­py­säk­ki on täs­sä ja sit­ten ihmi­set ylit­tä­vät katua koh­das­ta joka on luon­nol­li­nen eikä suun­nit­te­li­jan piir­tä­mä ja ne valot ja suo­ja­tie on lopul­ta ihan tur­ha­ke. Samaa voi ihme­tel­lä puis­to­jen reit­ti rat­kai­suis­sa. Ei kaik­kia kiin­nos­ta kier­rel­lä kivo­ja mut­kia vaan men­nä suo­ra­vii­vai­ses­ti A:sta B:hen ja kävel­les­sä etäi­syyk­sil­lä on suu­ri ajan­sääs­töl­li­nen mer­ki­tys. Mis­tä­kö ne sit­ten tie­tää mihin ne rei­tit pitäi­si piir­tää? Ei ehkä aluk­si mis­tään mut­ta sii­nä vai­hees­sa, kun puis­tos­sa näkyy jo sel­keä “epä­vi­ral­li­nen” reit­ti niin voi­si miet­tiä, että ok, teh­dään täs­tä viral­li­nen reitti.

    Olen lisäk­si mie­len­kiin­nos­ta seu­ran­nut vih­rei­den argu­ment­tien muut­tu­mis­ta ajan kans­sa. Ensin oli melu ja saas­teet ja kun säh­köis­ty­mi­nen alkaa uha­ta argu­ment­te­ja niin on siir­ryt­ti tilan vie­mi­seen (jos­ta ei aikai­sem­min mai­nit­tu argu­men­toin­nis­sa mitään). Sii­nä tämä esit­tä­mä­ni mal­li jos­sa tila jae­taan jalan­kul­ki­joi­den ja autoi­li­joi­den kes­ken tap­paa tämän argu­men­tin tehok­kaas­ti kos­ka molem­mat saa saman tilan.

    Samas­ta syys­tä val­tio yrit­tää ajaa kilo­met­ri­poh­jais­ta vero­tus­ta kuin käär­met­tä pys­syyn vaik­ka kan­sa­lai­set eivät sitä halua kos­ka lii­ken­teen lyp­sy­leh­mä on polt­toai­ne­ve­ro­jen muo­dos­sa vähen­ty­mäs­sä ja var­maa on, että lii­ken­teen lyp­sy­leh­mäs­tä ei halu­ta luo­pua vaik­ka en suo­raan sanot­tu­na ymmär­rä mil­lä perus­teel­la tule­vai­suu­den 80% säh­kö­au­to­kan­ta oli­si kor­vaus­vel­vol­li­nen näin suu­reen osuu­teen mitä se nyt mak­saa ja jota voi edes joten­kin argu­men­toi­da juu­ri­kin saas­tei­den sivu­vai­ku­tuk­sel­la jne.

   3. Pitä­si lisä­tä myös käve­ly. ja pyö­rä­tei­den alla ole­van maan las­ken­nal­li­nen vuo­kra samaan tapaan? Kuka ne mak­saa? Mie­les­tä­ni tämä koh­ta on lähin­nä epä­re­hel­li­syyt­tä kos­ka auto­tei­tä oli­si vaik­ka auto­ja oli­si yksi­tyis­käy­tös­sä 0. Nii­tä tar­vit­tai­si yhä tava­ran­ja­ke­luun ja pelas­tus­toi­min­nal­le sekä sii­hen jul­ki­seen liikenteeseen.

    Jon­kin las­kel­man mukaan kau­pun­kien katu­ver­kon vaa­ti­mas­ta tilas­ta 37 % on vält­tä­mä­tön­tä yhteyk­si­ne takia ja 63 % joh­tuu auto­jen määrästä.

 4. Bio­kaa­su on yksi osa vety­ta­lout­ta. Se toi­mii myös tule­vai­suu­den polt­to­ken­no­moot­to­reis­sa. Sii­nä hyö­dyn­ne­tään talou­den sivu­vir­to­ja ja vedyn tuot­ta­mi­nen aina­kin tois­tai­sek­si on hal­vem­paa sitä kautta.

 5. Bio­polt­toai­nei­siin panos­ta­mi­ses­sa vei­ka­taan vää­rää hevos­ta. Se tek­no­lo­gia ei skaa­lau­du. Tule­vai­suus on säh­kö­au­to­jen ja vetyteknologian.

  Kiin­tei­den bio­polt­toai­nei­den polt­to­moot­to­ri­käy­tös­sä on vie­lä pal­jon kehit­tä­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia. Tur­ve ja hake eivät tosi­aan skaa­lau­du koko maa­il­man lii­ken­tee­seen, mut­ta Suo­mel­le ja maa­il­man syr­jä­seu­duil­le ne ovat täy­sin riit­tä­viä. Ne oli­si­vat myös hyvin lyhyen logis­ti­sen ket­jun polt­toai­nei­ta ja siten mai­nio perus­ta liik­ku­vuu­del­le ja pie­ni­muo­toi­sel­le sekä nopeas­ti sää­det­tä­väl­le ener­gian­tuo­tan­nol­le näi­nä epä­va­kai­na aikoina.

  1. Tur­ve ja hake eivät tosi­aan skaa­lau­du koko maa­il­man lii­ken­tee­seen, mut­ta Suo­mel­le ja maa­il­man syr­jä­seu­duil­le ne ovat täy­sin riittäviä. 

   Täs­sä piti vähen­tää lii­ken­teen pääs­tö­jä eikä lisä­tä nii­tä vaih­ta­mal­la öljy turpeeseen.

  2. Olli S: Kiin­tei­den bio­polt­toai­nei­den polt­to­moot­to­ri­käy­tös­sä on vie­lä pal­jon kehit­tä­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia. Tur­ve ja hake eivät tosi­aan skaa­lau­du koko maa­il­man lii­ken­tee­seen, mut­ta Suo­mel­le ja maa­il­man syr­jä­seu­duil­le ne ovat täy­sin riit­tä­viä. Ne oli­si­vat myös hyvin lyhyen logis­ti­sen ket­jun polt­toai­nei­ta ja siten mai­nio perus­ta liik­ku­vuu­del­le ja pie­ni­muo­toi­sel­le sekä nopeas­ti sää­det­tä­väl­le ener­gian­tuo­tan­nol­le näi­nä epä­va­kai­na aikoina. 

   Siis autot varus­te­taan höy­ry­ko­neil­la tai häkäpöntöillä?

   1. R.Silfverberg: Siis autot varus­te­taan höy­ry­ko­neil­la tai häkäpöntöillä?

    Höy­ry­ko­neet ovat pai­na­via, kal­lii­ta ja hitaas­ti käyn­nis­ty­viä auto­käyt­töön, ja höy­ryn­ke­hit­ti­men tuli­puo­len puh­taa­na­pi­to saat­taa olla sään­nöl­li­sen huol­lon aihe biopolttoaineilla.

    Uusia lupaa­via kon­sep­te­ja häkä­pön­töis­sä on käyt­tää vas­ta­vir­ta­kaa­sut­ti­men suo­dat­ta­ma­ton­ta kaa­sua kuu­ma­na puris­tus­sy­tyt­tei­ses­sä moot­to­ris­sa ja toi­saal­ta käyt­tää vent­tii­lit­tö­miä moot­to­ri­tyyp­pe­jä (puo­la­lai­set ovat tes­tan­neet vas­ta­män­tä­ak­si­aa­li­moot­to­rei­ta puu­kaa­sul­la; auto­käyt­töön loo­gi­sem­pi oli­si vapaa­män­tä­ge­ne­raat­to­ri). Ensin­mai­ni­tun haas­tei­ta ovat kor­kea läm­pö­ti­la ja sii­tä aiheu­tu­va mata­la ilman tiheys ja mata­la teho ym. ongel­mat (miten esim. voi­te­lu suh­tau­tuu läm­pö­ti­laan ja epäpuhtauksiin?).

 6. Vety on vaka­vas­ti otet­ta­va mah­dol­li­suus uusiu­tu­vien epä­ta­sai­sen tuo­ton tasoit­ta­mi­seen sekä lii­ken­teen säh­köis­tä­mi­seen. Jos ei usko, kan­nat­taa kat­soa pal­jon­ko tähän maa­il­mal­la panos­te­taan. Bio­kaa­su sopii samaan palet­tiin, mut­ta ei rii­tä laa­ja­mit­tai­seen käyttöön.

  1. Vety käy­te­tään polt­to­ken­nos­sa, jon­ka hyö­ty­suh­de on noin 50% eli puo­let menee läm­mök­si. Toki parem­pi kuin pot­to­mot­to­ril­la, mut­ta lähes puo­let huo­nom­pi kuin akku­käyt­töi­sel­lä sähköautolla.

   Säh­kö­au­ton kulu­tus on luok­kaa 20 kW, kun tyy­pil­li­sen säh­kö­kiu­kaan teho on alle 10 kW. Perin­tei­ses­ti on neu­vot­tu sääs­tä­mään säh­köä käyt­tä­mäl­lä kiu­as­ta mal­til­la, tyy­liin muu­ta­ma tun­ti vii­kos­sa. Tämä vas­taa vain muu­ta­man tuhan­nen kilo­met­rin autoi­lua vuo­des­sa. Kodin säh­kö­syöp­pö ei siten enää ole­kaan sau­na vaan auto.

  2. Kan­nat­taa­ko vedyn­tuo­tan­to­lai­tos raken­taa niin, että sitä käy­te­tään pel­käs­tään sil­loin, kun uusiu­tu­vil­la on yli­tuo­tan­toa. Itse­kin elät­te­lin kau­an tuo­ta ide­aa, mut­ta se lie­nee kan­nat­ta­ma­ton inves­toin­ti. Parem­min ehkä kan­nat­tai­si sel­lai­nen vedyn­tuo­tan­to­lai­tos, joka oli­si jat­ku­vas­ti kyt­ket­ty­nä uusiu­tu­vaa käyt­tä­vään voimalaitokseen.

   1. Kun sen tär­kein menoe­rä on säh­kö, säh­kön hin­nan aih­te­lu kan­nat­taa ottaa huo­mioon. Vaik­ka se oli­si kyt­ket­ty­nä jat­kus­tal­la teho­la toi­mi­vaan voi­ma­lai­tok­seen, var­jo­hin­ta­na se pörs­si­hin­ta sil­ti väi­jyy, kos­ka aina­han sen säh­kön voi myy­dä ulos ja ostaa ajoit­tain nol­la­hin­tais­ta sähköä.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kun sen tär­kein menoe­rä on säh­kö, säh­kön hin­nan aih­te­lu kan­nat­taa ottaa huo­mioon. Vaik­ka se oli­si kyt­ket­ty­nä jat­kus­tal­la teho­la toi­mi­vaan voi­ma­lai­tok­seen, var­jo­hin­ta­na se pörs­si­hin­ta sil­ti väi­jyy, kos­ka aina­han sen säh­kön voi myy­dä ulos ja ostaa ajoit­tain nol­la­hin­tais­ta sähköä.

    Verot ja siir­rot teke­vät älyk­käis­tä ver­kois­ta mah­dot­to­mia. Tätä toi­min­taa ei pitäi­si verot­taa kuten ei muu­ta­kaan kulut­ta­jan pientuotantoa.

 7. Israe­lis­sa on kehi­tet­ty erit­täin nopeas­ti latau­tua akku. Säh­kö­au­ton lataus samaa aika­luok­kaa kuin ben­san tank­kaus. Parem­pi hyö­ty­suh­de kuin sähkö=>vetyprosessissa.

  1. Israe­lis­sa on kehi­tet­ty erit­täin nopeas­ti latau­tua akku. Säh­kö­au­ton lataus samaa aika­luok­kaa kuin ben­san tankkaus. 

   Jos akku (54 kWh) latau­tuu kah­des­sa minuu­tis­sa, syöt­tö­te­hon on olta­va 1,2 MW. Vaa­tii aika tuh­din piu­han. Ei sovi autotalliin.

  2. erk­ki nii­ni:
   Israe­lis­sa on kehi­tet­ty erit­täin nopeas­ti latau­tua akku. Säh­kö­au­ton lataus samaa aika­luok­kaa kuin ben­san tank­kaus. Parem­pi hyö­ty­suh­de kuin sähkö=>vetyprosessissa.

   Akkuin­no­vaa­tioi­ta on uuti­soi­tu jo kym­me­niä vuo­sia, mut­ta mitään mer­kit­tä­vää kulut­ta­ja­mark­ki­noi­ta kos­ke­via uudis­tuk­sia ei ole juu­ri­kaan tul­lut sit­ten litiu­mio­niak­ku­jen yleis­ty­mi­sen. Syy on yleen­sä se, että käyt­tö­kel­poi­sil­ta akuil­ta vaa­di­taan asioi­ta kuten suur­ta lataus­ker­to­jen mää­rää, help­poa val­mis­ta­mis­ta, varauk­sen pitä­mis­tä, koh­tuul­lis­ta hin­taa ja val­mis­tus­ma­te­ri­aa­lien saa­ta­vuut­ta. Yleen­sä jokin näis­tä puut­tuu, tyy­pil­li­ses­ti akut eivät kes­tä lataus­syk­se­jä niin pal­joa että niil­lä oli­si hir­veäs­ti poten­ti­aa­lia yleistyä.

Vastaa käyttäjälle Jarkko I. Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.