Kaupunkiympäristölautakunnan lista 19.1.2021

Se on taas alka­nut. Alkoi itse asias­sa jo viik­ko sit­ten, mut­ta lis­ta oli niin köy­käi­nen, ettei sii­tä ollut rapor­toi­ta­vaa. En ole aikeis­sa men­nä kokouk­seen, vaan Mik­ko Säre­lä menee.

Johan­na Lai­saa­ren (sd) val­tuus­toa­loi­te teh­dä Aino Acktén huvi­las­ta jän­nien nais­ten elä­vä museo.

Sym­paat­ti­nen aloi­te, mut­ta ei peli­tä, sil­lä huvi­la ei ole läm­min tal­vel­la. Joku vuo­kra­lai­sis­ta yrit­ti teh­dä sii­tä sel­lai­sen, ja sik­si se on nyt todel­la huo­nos­sa kunnossa.

Hel­sin­gil­lä on omis­tuk­ses­saan pal­jon arvo­ra­ken­nuk­sia, jot­ka on pääs­tet­ty huo­noon kun­toon. Ne on parem­pi myy­dä kuin antaa laho­ta pai­kal­leen. Jotain vikaa on myös vuo­kraus­po­li­tii­kas­sa. Raken­nuk­set vuo­kra­taan ”mark­ki­na­vuo­kral­la”, mikä kau­pun­gin kie­lel­lä tar­koit­taa, että ne vuo­kra­taan kus­tan­nus­pe­rus­tei­ses­ti. Kun arvo­ra­ken­nus jou­du­taan remon­toi­maan suu­rin kus­tan­nuk­sin, sii­tä vaa­di­taan niin kovaa vuo­kraa, ettei kukaan suos­tu sitä mak­sa­maan. Mark­ki­na­vuo­kral­la tar­koi­te­taan aivan muu­ta: sitä vuo­kraa, joka saa­daan vaik­ka huu­to­kau­pan tulok­se­na. Niin saa­daan paras mah­dol­li­nen vuo­kra, jol­la tila kui­ten­kin menee käyt­töön eikä jää tyh­jil­leen. Tyh­jäk­si hin­noit­te­lu on tilan väärinkäyttöä.

Mal­min len­toa­se­ma­kort­te­lei­den asemakaava

Mal­min len­to­ken­tän alu­eel­le tulee asuk­kai­ta noin Imat­ran kau­pun­gin ver­ran. Tähän näh­den on kes­kus­tel­tu aika vähän sii­tä, mil­lais­ta kau­pun­kia sin­ne raken­ne­taan. Sii­tä on kyl­lä kes­kus­tel­tu, raken­ne­taan­ko mitään. Nyt kun len­to­ko­nei­ta jo hää­de­tään alu­eel­ta, oli­si aika ottaa kan­taa myös kaa­vo­jen sisältöön.

Ihan kivan näköis­tä tän­ne on tulos­sa. Mal­min van­hem­mat osat tule­vat näyt­tä­mään tämän rin­nal­la har­mil­li­sen nuhruiselta.

Tämä kaa­va on noin kym­me­nes­osa tule­vas­ta koko­nai­suu­des­ta, mut­ta täs­tä jo näkee, mil­lais­ta kau­pun­kia enti­sen len­to­ken­tän alu­eel­le on tulossa.

Tämä kaa­va oli meil­lä 17.3. 2020, jol­loin selos­tin sitä tar­kem­min. Nyt se on tul­lut lausun­noil­ta, joi­den poh­jal­ta kaa­vaan on teh­ty vähäi­siä muutoksia.

Vuo­kraus- ja myyn­ti­pe­rus­tei­den mää­rää­mi­nen eräil­le ton­teil­le Jätkäsaaressa 

Näis­sä ei ole mitään ihmeel­lis­tä. Se täy­tyy kui­ten­kin tode­ta, että ARA-tont­tien pää­oma-arvo on alle puo­let kovan rahan tont­tien pää­oma-arvos­ta ja Hitas-tont­tien noin 70 %. Viral­li­ses­ti alen­nus­pro­sen­tit ovat pie­nem­piä. Voi olla sosi­aa­li­sia perus­tei­ta luo­vut­taa tont­te­ja hal­vem­mal­la, mut­ta pää­tök­sen­teon avoi­muus vaa­ti­si avoi­muut­ta täs­sä­kin asias­sa. Tosin ton­tit voi­vat ero­ta mik­ro­si­jain­nil­taan toisistaan.

Pil­vi Tors­tin (sd) toi­vo­mus­pon­si nimik­ko­puun rekis­te­röi­mi­ses­tä jokai­sel­le syn­ty­väl­le helsinkiläiselle.

Vas­tauk­ses­sa tode­taan, että vaik­ka pui­ta syn­tyy enem­män kuin lap­sia, val­tao­sa met­säs­tä uusiu­tuu sie­men­tä­mäl­lä. Avo­hak­kui­ta Hel­sin­gis­sä ei har­joi­te­ta. Puus­ta ei toi­saal­ta voi­da taa­ta, että se säi­lyy ihmisiän.

Han­nu Oska­lan (vihr) aloi­te Ruo­ho­lah­den met­roa­se­man itäi­sen sisään­käyn­nin rakentamisesta

Aloit­tee­seen vas­ta­taan myö­tä­su­kai­ses­ti, mut­ta ei luva­ta mitään.

Näi­tä puut­tu­via sisään­käyn­te­jä on todel­la pal­jon. Ruo­ho­lah­ti, Rau­ta­tie­a­se­ma, Yli­opis­to, Sör­näi­nen, Kulos­aa­ri nyt esi­mer­kik­si. Kun tie­tä oikeis­taan, lii­ken­teel­li­sek­si hyö­dyk­si las­ke­taan 10 € tun­nil­ta aika­sääs­tö­nä. Suu­ruus­luok­ka­las­kel­ma­na: jos met­roa­se­man puut­tu­van sisään­käyn­nin takia 2 000 ihmis­tä jou­tuu päi­vit­täin kier­tä­mään vii­den minuu­tin tur­han kier­rok­sen, tuot­taa se vuo­des­sa puo­len mil­joo­nan euron aika­kus­tan­nuk­sen vain arki­päi­vil­tä laskettuna.

 

9 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 19.1.2021”

 1. Kun tie­tä oikeis­taan, lii­ken­teel­li­sek­si hyö­dyk­si las­ke­taan 10 € tun­nil­ta aikasäästönä.”

  Väy­lä­vi­ras­tol­la on käyt­tö­tar­koi­tus­riip­pu­vai­set yksik­kö­ar­vot. Työs­sä­oloa­jan mat­koil­la ohje­hin­ta­na on noin 26 euroa per tun­ti, työ­hön ja siel­tä pois sekä opis­ke­luun liit­ty­vis­sä mat­kois­sa 11 euroa per tun­ti ja muis­sa mat­kois­sa 7 euroa per tun­ti. Mene­tel­mä suo­sii oikai­se­maan eten­kin työ­mat­ka­pai­not­teis­ta lii­ken­net­tä, kun taas esim. shop­pai­lu­mat­kai­li­joi­den ajan arvo on vain noin nel­jäs­osa työs­sä ole­vien mat­ka-ajan arvosta.

  Mut­ta point­ti on ihan oikea, eli kyl­lä met­ro­mat­kus­ta­jien ajal­la­kin tulee näh­dä arvoa. Toki lisä­si­sään­käyn­tei­hin liit­tyy sit­ten myös kus­tan­nuk­sia niin raken­ta­mi­sen, yllä­pi­don, mah­dol­li­sen läm­mi­tyk­sen, kor­jaus­ten, sii­vouk­sen kuin var­tioin­nin­kin osal­ta. Mut­ta jos asi­aa halu­taan talou­del­li­ses­ti tar­kas­tel­la, niin tulee toki huo­mioi­da myös ajan­sääs­töön liit­ty­vä tuot­to­puo­li osa­na kus­tan­nus­ten ja tuot­to­jen vertailua.

  1. Onko jos­sain kart­to­ja, jois­ta voi­si hah­mo­tel­la min­ne nuo “puut­tu­vat” sisään­käyn­nit voi­si­vat sijoit­tua? Kulos­aa­res­sa tämä on aika ilmei­nen, mut­ta esim. Sör­näis­ten ja Ruo­ho­lah­den osal­ta täl­lä on merkitystä.
   Rau­ta­tien­to­rin osal­ta en näe uusis­ta rei­teis­tä mer­kit­tä­vää etua, kun Kamp­pi ja Yli­opis­to jo kovin lähellä.

  2. sit­ten:
   ”Kun tie­tä oikeis­taan, lii­ken­teel­li­sek­si hyö­dyk­si las­ke­taan 10 € tun­nil­ta aikasäästönä.”
   Väy­lä­vi­ras­tol­la on käyt­tö­tar­koi­tus­riip­pu­vai­set yksik­kö­ar­vot. Työs­sä­oloa­jan mat­koil­la ohje­hin­ta­na on noin 26 euroa per tun­ti, työ­hön ja siel­tä pois sekä opis­ke­luun liit­ty­vis­sä mat­kois­sa 11 euroa per tun­ti ja muis­sa mat­kois­sa 7 euroa per tun­ti. Mene­tel­mä suo­sii oikai­se­maan eten­kin työ­mat­ka­pai­not­teis­ta lii­ken­net­tä, kun taas esim. shop­pai­lu­mat­kai­li­joi­den ajan arvo on vain noin nel­jäs­osa työs­sä ole­vien mat­ka-ajan arvosta.

   Mut­ta point­ti on ihan oikea, eli kyl­lä met­ro­mat­kus­ta­jien ajal­la­kin tulee näh­dä arvoa. Toki lisä­si­sään­käyn­tei­hin liit­tyy sit­ten myös kus­tan­nuk­sia niin raken­ta­mi­sen, yllä­pi­don, mah­dol­li­sen läm­mi­tyk­sen, kor­jaus­ten, sii­vouk­sen kuin var­tioin­nin­kin osal­ta. Mut­ta jos asi­aa halu­taan talou­del­li­ses­ti tar­kas­tel­la, niin tulee toki huo­mioi­da myös ajan­sääs­töön liit­ty­vä tuot­to­puo­li osa­na kus­tan­nus­ten ja tuot­to­jen vertailua. 

   Aika­hyö­ty­jen rahal­li­nen arvo on kysee­na­lai­nen. Mat­kan aika­na voi esim. lukea tai käyt­tää vies­tin­tä­vä­li­nei­tä ym. jol­loin mat­ka-aika ei ole koko­naan “huk­kaan hei­tet­tyä”. Lisäk­si fyy­si­nen lii­kun­ta kuten käve­ly tai pyö­räi­ly on pait­si ter­veel­lis­tä myös hyvä het­ki koo­ta rau­has­sa aja­tuk­si­aan ja suun­ni­tel­la teke­mi­si­ään yms. Sel­lai­sia­kin het­kiä tarvitaan.
   Aika­hyö­ty­jen edis­tä­mi­sel­lä on kään­tö­puo­le­na, että se hou­kut­te­lee mat­kus­ta­maan pidem­piä mat­ko­ja, kun samas­sa ajas­sa pää­see kau­em­mas tai kau­em­paa. Tämä lisää lii­ken­teen mää­rää ja pirs­ta­loit­taa yhdys­kun­ta­ra­ken­net­ta. Kes­tä­vää kehi­tys­tä on edis­tää hidas­ta liikkumista 🙂

 2. Onpa kiva havainnekuva!

  Sii­hen voi­si lisä­tä 4–5 piha­tiel­le park­kee­rat­tua autoa ja span­dex-fil­la­ris­ti sujah­ta­maan täy­del­la vauh­dil­la käve­li­jöi­den vierestä.

  Piha­te­ras­sien eteen mie­hen kor­kui­set aidat, niin yleis­nä­ky­mä on moder­nin tunnelimainen. 

  Har­ja­ka­tois­sa on vähän niu­kat räys­täät, eli 1–2 talon jul­ki­si­vun voi saman­tien huput­taa remont­ti­liik­keen teli­neil­lä kun saa­pu­vat kor­jaa­maan vesivahinkoja.

  Kes­kel­lä ole­val­le nur­mok­ko­kais­ta­leel­le sopi­si rip­pi pot­kit­tu ros­kis ja joku kaljoitteluporukka.

  Tai nyt kun saa­tiin kun­non tal­vi voi­si olla lumi­au­ra ihmet­te­le­mäs­sä mihin saa lumet kipattua.

 3. Peru­taan­ko pie­nem­piä, toden­nä­köi­sem­min bud­je­tis­sa pysy­viä hank­kei­ta muu­al­la kau­pun­gis­sa nyt sadan mil­joo­nan euron edes­tä, kun Kruu­nu­vuo­ren sil­to­jen kus­tan­nusar­vio on nous­sut jo nyt 250 mil­joo­nas­ta 360 mil­joo­naan? Niil­lä pie­nem­mil­lä hank­keil­la­kin lie­nee omat, toden­nä­köi­ses­ti posi­tii­vi­set hyö­ty-kus­tan­nusar­viot ole­mas­sa jos ovat edenneet.…
  (https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007751300.html)

  1. Mik­ko: Peru­taan­ko pie­nem­piä, toden­nä­köi­sem­min bud­je­tis­sa pysy­viä hank­kei­ta muu­al­la kau­pun­gis­sa nyt sadan mil­joo­nan euron edes­tä, kun Kruu­nu­vuo­ren sil­to­jen kus­tan­nusar­vio on nous­sut jo nyt 250 mil­joo­nas­ta 360 miljoonaan? 

   Ei peru­ta. Han­ke on yhä tar­peel­li­nen ja hyö­dyl­li­nen. Mik­si ihmees­sä se kan­na­tai­si perua?

   1. Eli ote­taan lisää lai­naa tai koro­te­taan eri­lai­sia vero­ja ja mak­su­ja. Luul­ta­vas­ti molempia.

    Veik­kauk­sia, pysy­tään­kö lopul­ta toteu­tu­neis­sa kuluis­sa alle puo­les­sa mil­jar­dis­sa eurossa?

 4. Jät­kä­saa­ri: Vie­lä­kö Hitas-tont­te­ja luo­vu­te­taan? Eikö niis­tä pää­tet­ty luo­pua? Kään­tyy­kö kau­pun­ki näin hitaas­ti? Onko tosi­aan niin että asun­not jäi­si­vät raken­ta­mat­ta ilman Hitas­ta? Mie­luum­min vaik­ka kau­pun­gin Aso­ja jos joten­kin täy­tyy jee­sa­ta ran­ta-asu­mis­ta. Aidos­ti pie­ni­tu­loi­sel­la ei ole varaa asua Jät­kä­saa­res­sa edes kau­pun­gin asun­nos­sa joten voi­si olla jär­ke­väm­pää rahas­taa ton­tit kovan rahan asun­noik­si tai sit­ten opis­ke­li­ja-asun­noik­si mää­rä­ai­kai­ses­ti tuet­tuun asu­jan elin­kaa­ren kan­nal­ta tuot­ta­vaan asumiseen.

  Aino Acktén huvi­lan koh­ta­lo muis­tut­taa paraa­ti­pai­kal­le lahon­neen kau­pun­gin omis­ta­man Häst­hol­me­nin nuo­ri­so­ta­lon koh­ta­loa. Tämä Aurin­ko­lah­den rivie­ra-alu­eel­le sijoit­tu­va­va talo oli lahon­nut niin pahoin, ettei se kel­van­nut edes talon­val­taa­jil­le. Kau­pun­gin vuo­kra­pyyn­tö oli 2500 €/kk. Jotain tart­tis teh­dä. Myös luot­ta­mus­mies­ten ja ‑nais­ten. Acktén huvi­lan ark­ki­teh­to­ni­nen arvo lie­nee kes­kin­ker­tai­nen, kai siel­lä kuvi­tel­laan Ainon hen­gen liikkuvan.

  Oli­si tie­ten­kin hyväk­si kävel­lä työ­mat­kan­sa, mut­ta prag­maat­ti­ses­ti kat­soen käy­tän­nön liik­ku­mis­va­lin­taan vai­kut­taa syys­vii­mais­ten siir­ty­mä­jak­so­jen koet­tu mukavuus.

 5. Len­toa­se­man­puis­tos­ta tulee tosi hie­no, aina­kin havain­ne­ku­vien ja kil­pai­lu­töi­den mukaan. Eri­lai­set näky­mät ja ilmiöt tai­vaal­la ovat osa puis­toa: vie­rai­li­ja voi mat­kus­taa poh­joi­ses­ta ete­lään eri­lais­ten mai­se­mien hal­ki aurin­gon­nousus­ta aurin­gon­las­kuun ja pidem­mäl­le­kin vaih­tu­vien valo­jen, värien ja kas­vil­li­suu­den verkostossa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.