Hoidon riskit ja taudin riskit

Minul­la on tiet­tyä ymmär­rys­tä Bri­tan­nian oma­pe­räi­sel­le roko­tus­käy­tän­nöl­le, jos­sa pyri­tään anta­maan mah­dol­li­sim­man monel­le ensim­mäi­nen piik­ki nopeas­ti, vaik­ka sil­loin poi­ke­taan­kin ohjeets­ta, että tehos­te­ro­ko­te pitäi­si antaa kol­men vii­kon pääs­tä. Taus­tal­la minul­la on silk­kaa toden­nä­köi­syys­las­ken­taa ilman lää­ke­tie­teel­li­sen tie­don pai­no­las­tia. 

Jul­ki­suu­des­sa on ihme­tel­ty sitä, että Bri­tan­nias­sa käy­te­tään rokot­tei­ta ohjei­den vas­tai­ses­ti. Sen sijaan, että jokais­ta roko­tet­ta­vaa koh­taan vara­taan kak­si annos­ta, roko­te­taan mah­dol­li­sim­man nopeas­ti mah­dol­li­sim­man moni yhdel­lä annok­sel­la ja uusin­ta­ro­ko­tus­ta vii­väs­te­tään viikoilla.

Tau­din tor­jun­ta on toden­nä­köi­syys­las­ken­taa ja minun las­ki­me­ni antaa saman tulok­sen, jos­kin on myön­net­tä­vä, että vähän vaja­vai­sin tiedoin.

Aloi­te­taan sii­tä, onko parem­pi rokot­taa kaik­ki ker­ran kuin puo­let väes­tös­tä kah­teen ker­taan. Jul­ki­suu­des­sa on liik­ku­nut tie­to­ja, että yhteen ker­taan rokot­ta­mi­nen antai­si 70 pro­sen­tin suo­jan ja kah­teen ker­taan roko­tet­taes­sa 95 pro­sen­tin suo­jan. En tie­dä, mis­tä tuo 70 pro­sent­tia on kotoi­sin, mut­ta roko­tus­ko­kei­den väliai­ka­tie­dois­ta se lie­nee jol­lain tark­kuu­del­la laskettavissa.

Aika yksin­ker­tai­nen mate­ma­tiik­ka osoit­taa, että koko väes­tö yhteen ker­taan roko­tet­tu­na vai­kut­taa enem­män kuin puo­let väes­tös­tä kah­teen ker­taan rokotettuna.

0,5 x 95 % = 47,5 % < 70 %.

Tämä mate­ma­tiik­ka voi kui­ten­kin olla lii­an yksin­ker­tais­ta. Jos nuo kah­teen ker­taan roko­tet­ta­vat oli­si­vat ris­ki­ryh­mää ja nuo lisä­ro­ko­tet­ta­vat oli­si­vat ter­vei­tä nuo­ria, oli­si var­maan­kin parem­pi rokot­taa ris­ki­ryh­mä kah­teen ker­taan. Bri­tan­nias­sa puhu­taan kui­ten­kin niin suu­ris­ta mää­ris­tä, että kyse on muis­ta­kin kuin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vis­ta. Haa­voit­tu­vim­mat pitäi­si kui­ten­kin rokot­taa kah­teen ker­taan ohjei­ta nou­dat­taen. Tämä perus­tuu intui­tioon, kos­ka minul­la ei ole käy­tet­tä­vis­sä todel­li­sia para­met­re­ja Bri­tan­nian tilanteesta.

Muu­ten olen sitä miel­tä, että jos Suo­meen tulee 50 000 annos­ta roko­tet­ta vii­kos­sa, pitäi­si ensim­mäi­sen kol­men vii­kon rokot­teet käyt­tää 150 000 hen­gen rokot­ta­mi­seen ker­ran, ja viik­ko­jen 4–6 rokot­teet sii­hen, että nämä samat roko­te­taan toi­seen ker­taan sen sijaan, että roko­te­taan joka viik­ko 25 000 ja pan­naan 25 000 annos­ta roko­tet­ta säi­löön toi­seen ker­taan rokot­ta­mis­ta var­ten. Täs­sä on tie­tys­ti ris­ki sii­tä, ettei noi­ta lisä­ro­kot­tei­ta vii­koil­la 4–6 tule­kaan, mut­ta toi­ses­sa vaa­ka­ku­pis­sa on roko­te­suo­jan saa­mi­nen nopeammin.

Entä sit­ten toi­sen roko­tus­ker­ran vii­väs­tä­mi­nen? Se tar­jo­aa ensim­mäi­sen rokot­teen nopeam­min useam­mal­le ja sääs­tää onnis­tues­saan sato­ja ellei tuhan­sia ihmis­hen­kiä. Roko­te­ko­keis­sa väli oli kol­me viik­koa, Jos tehos­te­ro­ko­tuk­sen saa vas­ta 12 vii­kon kulut­tua, toi­mii­ko se?

On kokeil­tu vain kol­men vii­kon väliä. Se vedet­tiin hihas­ta. Ellei oli­si ollut niin kii­re, oli­si ehkä kokeil­tu pidem­pää väliä. On hyvin toden­nä­köis­tä jos­kaan ei var­maa, että vähän vii­väs­tet­ty­nä­kin toi­nen roko­tus­ker­ta teho­aa. Tämä on toden­nä­köi­syys­las­ken­taa ja osit­tain arvaus­ta, mut­ta luul­ta­vas­ti vii­väs­tä­mi­nen kannattaa.

Jos­tain syys­tä hoi­don takia kuo­le­mis­ta pide­tään pal­jon pahem­pa­na asia­na kuin kuo­le­mis­ta hoi­don puut­tee­seen. Täs­sä on kyse vähän samas­ta asias­ta. Jos halu­taan pela­ta var­man pääl­le, nou­da­te­taan kol­men vii­kon väliä, kos­ka sen tomi­vuu­des­ta on tie­toa. Sil­loin myös aiheu­te­taan var­mas­ti suu­ri mää­rä kuo­le­mia niil­le, jot­ka eivät ehdi saa­da ensim­mäis­tä­kään annosta.

Sitä kui­ten­kin ihmet­te­len, että Bri­tan­nias­sa aja­tel­laan, että tehos­te­ro­ko­te voi­daan antaa aivan eri rokot­teel­la kuin ensim­mäi­nen annos. Tätä pidän hyvin outo­na, jos­kaan en tie­dä asias­ta tar­peek­si. Ei ole todel­la­kaan näyt­töä, että tämä teho­aa yhtä hyvin. Tosin se voi teho­ta myös parem­min, mut­ta se on jo silk­kaa spekulointia.

Bri­tan­nias­sa on kii­re. Tar­tun­to­ja on vii­kos­sa liki 400 000 ja koro­na­kuo­le­mia liki 4000. Ensim­mäi­nen piik­ki mah­dol­li­sim­man monel­la mah­dol­li­sim­man nopeas­ti sääs­tää pal­jon ihmis­hen­kiä sekä sik­si, että roko­te­tut ovat osit­tai­ses­sa suo­jas­sa että sik­si, että epi­de­mian leviä­mi­nen hidas­tuu, kos­ka tar­tut­ta­vuus ale­nee. Sik­si sään­nöis­tä poik­kea­mi­sen ymmär­tää Britanniassa.

Meil­lä tilan­ne on rau­hal­li­sem­pi, aina­kin toistaiseksi.

32 vastausta artikkeliin “Hoidon riskit ja taudin riskit”

 1. Tv-uuti­sis­sa sanoi­vat että rokot­ta­mi­nen on nyt hidas­ta kun pitää kym­me­nis­sä hoi­to­ko­deis­sa ram­pa­ta. Maal­lik­ko kuvit­te­li­si, että jos hoi­to­ko­ti­po­ti­lai­ta saa­daan vaik­ka 5000 vii­kos­sa roko­tet­tua, ne loput 45 000 viik­koan­nos­ta annet­tai­siin seu­raa­vil­le ryh­mil­le, eikä säi­löt­ty­nä pakkaseen.

 2. Bri­tan­nias­sa on nyt niin val­ta­vat roko­tus­mää­rät, että vii­väs­te­tyn roko­tuk­sen vai­ku­tuk­sis­ta pitäi­si olla jo jul­kais­tua tut­ki­mus­tie­toa lähi­kuu­kausi­na, jos vain joku tut­ki­ja nyt alkaa sitä asi­aa heti tut­kia, kun dataa ker­tyy. Viral­li­set myyn­ti­lu­vat anne­taan lop­pu­jen lopuk­si vain kym­me­nien tuhan­sien roko­tus­ten otan­nal­la, kun taas Bri­tan­nias­sa on roko­tet­tu jo mil­joo­nia sil­lä yhdel­lä pii­kil­lä­kin. Sii­tä datas­ta pitäi­si aika pian tul­la tie­toa, että mikä on tehok­kain roko­tus­vä­li kah­den rokot­teen välil­lä, jos poru­kal­la on joko satun­nai­ses­ti tai jol­lain tun­ne­tul­la stra­te­gial­la vali­ten eri mit­tai­sia roko­tus­vä­le­jä, ja dataa tulee ihan tolkuttomasti.

 3. BBC ker­toi äsken, että Intias­sa aio­taan koh­ta aloit­taa koro­na­ro­ko­te­vien­ti muu­hun maa­il­maan, kuten ara­bi­mai­hin. Rokot­tei­den hin­nas­ta jutus­sa todet­tiin, että pai­kal­li­sen val­mis­ta­jan hin­ta Inti­na hal­li­tuk­sel­le oli­si ensim­mäi­sen 100:n rokot­teen erän osal­ta 2,74 dol­la­ria eli jok­seen­kin tasan 2 euroa per annos, jon­ka jäl­keen hin­ta nousisi:

  On Mon­day, he said his firm could only give the vacci­nes to the govern­ment, and that the first 100 mil­lion doses would be sold at a special price of 200 rupees ($2.74), “after which the price will be higher”.
  https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55538092

  Tuo ei kovin kal­liil­ta rokot­teel­ta kuu­los­ta. Koko Suo­men rokot­ta­mi­nen mak­sai­si tuol­la hin­ta­ta­sol­la roko­te­ai­nei­den osal­ta ilmei­ses­ti noin 20 mil­joo­naa euroa, jos ei oli­si hävik­kiä. Rokot­ta­jien pal­kat ja kul­ku­kus­tan­nuk­set roko­tus­paik­kaan oli­si­vat suu­rem­pi kulue­rä. Syvä­jää­dy­tys­ro­kot­teet ovat huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­pia. Kum­mal­la­kaan Intias­sa tähän men­nes­sä myyn­ti­lu­van saa­neis­ta rokot­teis­ta ei ole tois­tai­sek­si myyn­ti­lu­paa Suomessa.

  1. siten: Osmo Soininvaara 

   siten:
   BBC ker­toi äsken, että Intias­sa aio­taan koh­ta aloit­taa koro­na­ro­ko­te­vien­ti muu­hun maa­il­maan, kuten ara­bi­mai­hin. Rokot­tei­den hin­nas­ta jutus­sa todet­tiin, että pai­kal­li­sen val­mis­ta­jan hin­ta Inti­na hal­li­tuk­sel­le oli­si ensim­mäi­sen 100:n rokot­teen erän osal­ta 2,74 dol­la­ria eli jok­seen­kin tasan 2 euroa per annos, jon­ka jäl­keen hin­ta nousisi.

   Intia käyt­tää oma pai­kal­li­ses­ti val­mis­tet­tua Bha­rat Bio­tec­hin (Kyseee­sä siis ei ole BioN­Tec­hin ja Pfize­rin roko­te) ja Oxford/AstraZenecan roko­tet­ta. Syy mik­si Intia ei voi ottaa Pfize­rin roko­tet­ta on yksin­ker­tai­ses­ti se ettei Intial­la ole kyl­ma­kaap­pe­ja joi­den läm­pö­ti­la oli­si alle tuon ‑70 C:n. Intia tar­vit­see näin ollen toi­sen­lai­sen rokotteen.

  2. Tans­ka aikoo teh­dä samoin kuin Bri­tan­nia, ja Sak­sa­kin har­kit­see samaa:
   https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-germany-idUSKBN2991M4

   Kysees­sä ei siis ole vain beit­tien tyh­myys, vaan sel­väs­ti mones­sa maas­sa kou­lu­te­tut ja asian­tun­te­vat ter­veys­vi­ran­omai­set pun­ta­roi­vat samaa.

   Tämä pää­tös on sukua sil­le, että pul­los­ta roko­te­taan kuusi ihmis­tä, vaik­ka val­mis­ta­ja lupaa sisäl­lön riit­tä­vän vain viidelle.

 4. Lää­keyh­tiö ei var­maan­kaan voi vas­tuu­ky­sy­mys­ten vuok­si suo­si­tel­la kuin omis­sa kokeis­saan toden­net­tu­ja käy­tän­tö­jä. Alan asian­tun­ti­joil­la tun­tuu aina­kin Bti­tan­nias­sa ole­van vähin­tään­kin valis­tu­nut arvaus pitem­män­kin roko­tus­vä­lin tehos­ta. Tämä käsi­tys ylit­tä­nee var­muu­del­laan kes­ki­mää­räi­sen eko­no­mis­ti­var­muu­den talous­toi­men­pi­tei­den vai­ku­tuk­ses­ta tai jopa vsi­ku­tuk­sen suunnasta. 

  Nyt viran­omai­selm­me ovat roh­kais­tu­neet suo­sit­ta­maan rokot­tei­den väli­tön­tä käyt­töä luot­taen tehos­teen saatavuuteen.

  1. Olli Saa­ri­nen: Intia

   Lää­keyh­tiö ei var­maan­kaan voi vas­tuu­ky­sy­mys­ten vuok­si suo­si­tel­la kuin omis­sa kokeis­saan toden­net­tu­ja käytäntöjä. 

   Taus­tal­la on pel­ko kor­vaus­vaa­teis­ta oikeus­teit­se jos ongel­mia havai­taan mis­sä tahan­sa lää­keis­sä. Lääk­kei­den kaa­vat ovat patentteja.

 5. Hyvin kir­joi­tet­tu.

  On todel­la­kin pal­jon parem­pi saa­da 150 000 (tai oikeam­min 180 000, kun roko­tet­ta riit­tää 6/5) osal­ta liik­keel­le, kuin varas­toi­da puo­let myö­hem­mäk­si. Varas­toin­ti ei miten­kään nopeu­ta myö­hem­min vuo­roon tule­vien rokot­teen saan­tia, mut­ta nopeut­taa 100 % ensim­mäi­se­nä vuo­ros­sa ole­vien rokottamista.

  On myös tär­keä huo­ma­ta, että kuu­kau­den pääs­tä, kun sen tehos­teen aika on, on meil­lä toden­nä­köi­ses­ti 1–2 roko­tet­ta enem­män käy­tet­tä­vis­sä. Nii­tä voi­daan käyt­tää seu­raa­va­na vuo­ros­sa ole­viin, ja antaa uudet Pfizer-toi­mi­tuk­set tehosteina.

  Kol­me vii­koa (tai oikeam­min 3–4 viik­koa) ensim­mäi­sen ja toi­sen annok­sen välil­lä on todel­la jotain mitä nyt vain on tul­lut tes­tat­tua. Mitä Pifzer oikeas­taan on ker­to­nut, on että välin pitäi­si olla vähin­tään se kol­me viik­koa. Kak­si viik­koa voi sekin riit­tää, mut­ta kol­mel­la vii­kol­la tes­tat­tu. Hyvä on var­mas­ti tavoi­tel­la tehos­teen anta­mis­ta ohjeis­te­tul­la välil­lä, mut­ta tur­ha pani­koi­da, vaik­ka tehos­teen saan­tiin meni­si kuusi­kin viikkoa.

  Entä onko sil­lä väliä, saa­ko rokot­teen ensi vai­hees­sa 75 000 vai 180 000? On, sii­nä on iso ero. Jem­maus-mal­lil­la menee hel­mi­kuun lop­puun asti ennen kuin ryh­mä 1 saa­daan roko­tet­tua edes ensim­mäis­tä ker­taa. Mal­lil­la roko­te­taan kaik­ki annok­set hel­mi­kuun lop­puun men­nes­sä koko ryh­mä 1 on saa­nut täy­den saa­ta­vil­la ole­van rokotesuojan.

  Lisäk­si on hyvä aja­tel­la rokot­ta­mi­sen logis­tiik­kaa. Mitä suu­rem­mal­la volyy­mil­la nyt pääs­tää liik­keel­le, sitä hel­pom­pi rokot­ta­mis­tah­tia on yllä­pi­tää ja kas­vat­taa jat­kos­sa. Roko­tus­ten lisää­mi­nen tasol­ta 60 000 /vko tasol­le 100 000 / vko on hel­pom­paa kuin mää­rän kas­vat­ta­mi­nen tasol­ta 25 000 / vko -> 60 000 /vko.

 6. Israe­lis­sa on roko­tet­tu 1 500 000 ihmis­tä noin kah­des­sa vii­kos­sa ja ovat havain­neet käy­te­tyn Pfizer rokot­teen tehok­kaak­si. Israel on saa­mas­sa 300 000 annos­ta Moder­na roko­tet­ta ensi vii­kon alussa.
  Läh­de The Times of Israel
  Haus­kaa kun jos­sain osataan

  1. erk­ki nii­ni: Lää­keyh

   erk­ki nii­ni:
   Israe­lis­saon rokotettu1 500 000 ihmis­tä noin kah­des­sa vii­kos­sa ja ovat havain­neet käy­te­tyn Pfizer rokot­teen tehok­kaak­si. Israel on saa­mas­sa 300 000 annos­ta Moder­na roko­tet­ta ensi vii­kon alussa.
   Läh­de The Times of Israel
   Haus­kaa kun jos­sain osataan

   Israel teki jo syk­syl­lä sopi­muk­sen Pfize­rin kans­sa ennen kuin Pfizer ilmoit­ti rokot­teen tehos­ta. Syy­nä Israe­lin etu­mat­kaan on sii­nä että suu­rin osa israe­li­lai­sis­ta lää­keyh­tiöis­tä tekee tii­vis­tä yhteis­työ­tä ame­rik­ka­lais­ten lää­ke­val­mis­ta­jien kans­sa. Israe­lis­sa myös val­mis­te­taan myös ali­hank­kin­ta­na Yhdys­val­tain mark­ki­noil­le lääk­kei­tä. Israe­lil­la on näin olleen eri ase­ma kuin esim Suomella.

  2. erk­ki nii­ni:
   Israe­lis­saon rokotettu1 500 000 ihmis­tä noin kah­des­sa vii­kos­sa ja ovat havain­neet käy­te­tyn Pfizer rokot­teen tehok­kaak­si. Israel on saa­mas­sa 300 000 annos­ta Moder­na roko­tet­ta ensi vii­kon alussa.
   Läh­de The Times of Israel
   Haus­kaa kun jos­sain osataan

   Israe­lia on nyt eri­tyi­sen mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta, ja minä­kin luin tänään The Times of Israe­lia, mut­ta tuo rokot­teen tehok­kaak­si totea­mi­nen on men­nyt ohi. Mitä sii­tä siis sanot­tiin, ja mil­lä taval­la tuo todennettiin?

   Siel­lä on koro­na­ti­lan­ne ilmei­sen kata­stro­faa­li­nen täl­lä het­kel­lä, ja tar­tun­nat tie­tys­ti vie­lä jat­ka­vat nousu­aan. Mut­ta jos roko­tus­tah­ti jat­kuu yhtä kii­vaa­na ja jos roko­te alkaa vai­kut­taa parin vii­kon kulut­tua sen saa­mi­ses­ta, niin ensi kuus­sa tilan­teen pitäi­si kään­tyä jyr­käs­ti parempaan.

   1. Israe­lis­ta:

    Siel­lä on koro­na­ti­lan­ne ilmei­sen kata­stro­faa­li­nen täl­lä het­kel­lä, ja tar­tun­nat tie­tys­ti vie­lä jat­ka­vat nousuaan. 

    Ei se nyt Euroop­paan ver­rag­tu­na aivan kata­stro­faa­li­nen ole:

    https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020–10-31..latest&country=ISR~EuropeanUnion~USA&region=World&deathsMetric=true&interval=smoothed&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc

  3. erk­ki nii­ni:
   Israe­lis­saon rokotettu1 500 000 ihmis­tä noin kah­des­sa vii­kos­sa ja ovat havain­neet käy­te­tyn Pfizer rokot­teen tehok­kaak­si. Israel on saa­mas­sa 300 000 annos­ta Moder­na roko­tet­ta ensi vii­kon alussa.
   Läh­de The Times of Israel
   Haus­kaa kun jos­sain osataan

   Ja hin­nas­ta ei puhu­ta mitään. Israe­lis­sa on vaa­li­vuo­si, ja ilmei­ses­ti val­lan­pi­tä­jät ovat kat­so­neet, että roko­te saa mak­saa. Ja Pfizer­hän tie­tys­ti on voit­toa tavoit­te­le­va yri­tys. Voi tie­tys­ti olla Israe­lin epi­de­mia­ti­lan­tees­sa erit­täin­kin kan­nat­ta­va sijoitus.

   1. Mik­ko H: Ja hin­nas­ta ei puhu­ta mitään. Israe­lis­sa on vaa­li­vuo­si, ja ilmei­ses­ti val­lan­pi­tä­jät ovat kat­so­neet, että roko­te saa mak­saa. Ja Pfizer­hän tie­tys­ti on voit­toa tavoit­te­le­va yri­tys. Voi tie­tys­ti olla Israe­lin epi­de­mia­ti­lan­tees­sa erit­täin­kin kan­nat­ta­va sijoitus.

    Sii­hen näh­den, mil­lä hin­nal­la meil­lä tuho­taan kan­san­ta­lout­ta, nois­ta rokot­teis­ta voi­si mak­saa mel­kein mitä vaan ja sil­ti oli­si halvempaa.

  4. erk­ki nii­ni:
   Israe­lis­saon rokotettu1 500 000 ihmis­tä noin kah­des­sa vii­kos­sa ja ovat havain­neet käy­te­tyn Pfizer rokot­teen tehok­kaak­si. Israel on saa­mas­sa 300 000 annos­ta Moder­na roko­tet­ta ensi vii­kon alussa.
   Läh­de The Times of Israel
   Haus­kaa kun jos­sain osataan

   Eri­koi­sia nämä luvut kiel­tä­mät­tä. Suo­meen on luvas­sa Moder­nan roko­tet­ta “tuhan­sia” vii­kos­sa ja Israe­liin siis vii­kos­sa 150000. Lii­ke­toi­min­taa­han se roko­te­tuo­tan­to­kin tie­tys­ti on eikä hyväntekeväisyyttä. 

   Suo­men oli­si todel­la kan­nat­ta­nut sat­sa­ta isos­ti omaan roko­te­tuo­tan­toon kun tekeil­lä on kak­si omaa roko­tet­ta. Kym­me­net tai sadat­kin mil­joo­nat oli­si­vat pik­ku­ra­haa täs­sä koronakonkurssissa.

   1. WHO oli hel­mi­kuus­sa aivan oikeas­sa vedo­tes­saan val­tioi­ta tukah­dut­ta­maan virus­ta. Mais­sa jos­sa valit­tiin tukah­dut­ta­mi­nen on äärim­mäi­sen pie­ni toden­nä­köi­syys uusien virus­va­riant­tien syn­nys­tä, nii­tä ei tule Kii­nan kym­me­nis­tä tai Uuden See­lan­nin muu­ta­mis­ta tar­tun­nois­ta. Suu­ri pal­ve­lus koko ihmis­kun­nal­le ja kään­tei­ses­ti Euroo­pan ja Trum­pin Yhdys­val­to­jen ja Bra­si­lian busi­ness edel­lä poli­tiik­ka saat­taa olla tuo­nut maa­il­maan suun­nat­to­man talou­del­li­sen­kin vahin­gon. Mitä jos tai kun tulee varint­ti johon roko­te ei auta. Uusi roko­te tulee tie­tys­ti mut­ta mitä tapah­tuu talou­del­le sii­nä vaiheessa. 

    Rokot­teel­la on nyt han­ka­luuk­sia sel­vi­tä val­toi­me­naan ole­vas­ta epi­de­mias­ta var­sin­kin kun rokot­ta­mi­nen kes­tä­nee vähin­tään vuo­den. RNA-virus muut­tuu hel­pos­ti ja kun koro­nal­la on poik­keuk­sel­li­nen omi­nai­suus, sen on todet­tu leviä­vän par­hai­ten juu­ri ennen oirei­ta, niin koro­nal­ta puut­tuu syy kehit­tyä vähem­män tappavaksi.

   2. K.k:
    WHO oli hel­mi­kuus­sa aivan oikeas­sa vedo­tes­saan val­tioi­ta tukah­dut­ta­maan virus­ta. Mais­sa jos­sa valit­tiin tukah­dut­ta­mi­nen on äärim­mäi­sen pie­ni toden­nä­köi­syys uusien virus­va­riant­tien syn­nys­tä, nii­tä ei tule Kii­nan kym­me­nis­tä tai Uuden See­lan­nin muu­ta­mis­ta tar­tun­nois­ta. Suu­ri pal­ve­lus koko ihmis­kun­nal­le ja kään­tei­ses­ti Euroo­pan ja Trum­pin Yhdys­val­to­jen ja Bra­si­lian busi­ness edel­lä poli­tiik­ka saat­taa olla tuo­nut maa­il­maan suun­nat­to­man talou­del­li­sen­kin vahin­gon. Mitä jos tai kun tulee varint­ti johon roko­te ei auta. Uusi roko­te tulee tie­tys­ti mut­ta mitä tapah­tuu talou­del­le sii­nä vaiheessa. 

    Rokot­teel­la on nyt han­ka­luuk­sia sel­vi­tä val­toi­me­naan ole­vas­ta epi­de­mias­ta var­sin­kin kun rokot­ta­mi­nen kes­tä­nee vähin­tään vuo­den. RNA-virus muut­tuu hel­pos­ti ja kun koro­nal­la on poik­keuk­sel­li­nen omi­nai­suus, sen on todet­tu leviä­vän par­hai­ten juu­ri ennen oirei­ta, niin koro­nal­ta puut­tuu syy kehit­tyä vähem­män tappavaksi.

    Kii­nas­sa on alet­tu raken­taa kii­reel­lä tuhan­sien ihmis­ten karan­tee­ni­pa­rak­ki­ky­liä. Toki nii­tä ei kos­kaan tul­la tar­vit­se­maan, niin teho­kas on Kii­nan erin­omai­nen tukah­du­tus­tai­to. Lisäk­si, Kii­na onnis­tui tukah­dut­ta­maan koro­na­vi­ruk­sen heti ja tehok­kaas­ti, eikö niin ? Tämä infek­tio­epi­de­mia tääl­lä ei itse asias­sa ei voi­kaan olla koro­naa, kos­ka Kii­na siis tukah­dut­ti tehok­kaas­ti heil­lä ilmaan­tu­neen koronavirusepidemian ?

  5. Israe­lis­sa on maan sijain­nin ja poliit­ti­sen tilan­teen takia totut­tu toi­mi­maan äkil­li­sis­sä krii­seis­sä, joten varau­tu­mi­nen poik­keus­ti­lan­tei­siin on luul­ta­vas­ti ihan tois­ta luok­kaa kuin Suomessa.

   Israel pys­tyi tilaa­maan rokot­teet itse­näi­ses­ti, Suo­mi on riip­pu­vai­nen EU:sta ja sii­tä osuu­des­ta, mikä meil­lä EU:n yhteis­han­kin­nas­sa on. 

   Israel on myös luvan­nut Pfize­ril­le tie­teel­lis­tä dataa roko­tus­oh­jel­man vai­ku­tuk­sis­ta. Tai­si olla fik­su veto.
   https://www.bnnbloomberg.ca/israel-in-deal-with-pfizer-to-speed-vaccine-deliveries-for-data‑1.1545562

   1. Sinän­sä on vähän ihmeel­lis­tä, että Suo­mi on täy­sin riip­pu­vai­nen sii­tä roko­te­kiin­tiös­tä, min­kä EU meil­le suo, kos­ka suo­rat ostot on kiel­let­ty, mut­ta Sak­sa kyke­nee noi­ta suo­ria osto­ja teke­mään. Ja Viro­kin kykenee.

    Sään­nöil­lä on sel­väs­ti­kin kovin eri­lai­sia tul­kin­to­ja, ja Suo­mi halu­aa olla mal­liop­pi­las, pan­de­mia­tu­hon uhallakin.

   2. Pek­ka Tai­pa­le:
    Sinän­sä on vähän ihmeel­lis­tä, että Suo­mi on täy­sin riip­pu­vai­nen sii­tä roko­te­kiin­tiös­tä, min­kä EU meil­le suo, kos­ka suo­rat ostot on kiel­let­ty, mut­ta Sak­sa kyke­nee noi­ta suo­ria osto­ja teke­mään. Ja Viro­kin kykenee.

    Sään­nöil­lä on sel­väs­ti­kin kovin eri­lai­sia tul­kin­to­ja, ja Suo­mi halu­aa olla mal­liop­pi­las, pan­de­mia­tu­hon uhallakin.

    Tätä minä­kin olen ihme­tel­lyt, mik­si Suo­mi ei voi toi­mia kuten itse­näi­nen val­tio ? Kyl­lä­hän Suo­mi on ennen­kin roko­tusos­to­ja teh­nyt ilman EU:ta. Taas­ko halu­taan olla mallioppolas.

 7. Itse en ole näh­nyt mai­nin­taa, että Bri­tan­nias­sa annet­tai­siin toi­nen annos eri roko­tet­ta kuin ensim­mäi­nen. Vai­kea kuvi­tel­la, että lää­ke­tur­val­li­suu­den val­vo­jat antai­si­vat täm­möis­tä teh­dä, kun yhdis­tel­mä on täy­sin tes­taa­ma­ton. Biontech/Pfizerin ja Moder­nan rokot­teet ovat peri­aat­teel­taan saman tyyp­pi­siä, mut­ta sil­ti eri­lai­sia tuot­tei­ta. Astra Zenecan ade­no­vi­rus­vek­to­ri­ro­ko­te taas eri tyyp­piä. En sil­ti kuvit­te­li­si, että edes mRNA-rokot­tei­ta annet­tai­siin ris­tiin (Biontech/Pfizer ja Moderna).

  Mus­ta tun­tuu, että tuo­tan­non ongel­mia tul­laan rat­ko­maan sii­nä mää­rin, että se toi­nen­kin annos tulee ole­maan saa­ta­vil­la bri­teil­le koh­tuul­li­sen ajan kulues­sa. Nämä rokot­teet ovat vaa­ti­via tuot­tei­ta, jot­ka täy­tyy val­mis­taa lää­kea­lan laa­tu­jär­jes­tel­mien mukaan ja pro­ses­sit hyväk­syt­tää viran­omai­sil­la. Uut­ta teh­das­ta ei pol­kais­ta pys­tyyn ihan noin vain. Nii­tä on kum­min­kin jo tekeil­lä parai­kaa, ja panos­tuk­set ovat sitä luok­kaa, myös viran­omais­ten puo­les­ta, että luu­li­si val­mis­ta­kin tulevan.

 8. Tehos­te­ro­ko­tus­ten vii­väs­tyk­ses­sä oli käsit­tääk­se­ni se myös se ris­ki, että yhden pii­kin anta­ma suo­ja kato­aa pal­jon nopeam­min kuin tehostettuna. 

  Vaik­ka siis tämä vii­väs­tys voi olla perus­tel­tua, jos on krii­si pääl­lä ja jot­ta epi­de­mia saa­daan nopeam­min tukah­du­tet­tua hal­lit­ta­val­le tasol­le, en läh­ti­si ehdot­ta­maan tätä Suo­men tilan­tees­sa — mie­luum­min niin, että roko­te­taan kaik­ki saa­dut rokot­teet nyt ja luo­te­taan sii­hen että uut­ta tulee, mut­ta kol­men vii­kon pääs­tä saa­pu­vat rokot­teet anne­taan sit­ten tehos­tei­na näil­le nyt roko­te­tuil­le mää­ri­tel­lyn roko­tus­käy­tän­nön mukai­ses­ti. Jo ihan vali­tun roko­tus­jär­jes­tyk­sen takia: van­hus­ten vas­te rokot­tei­siin on muu­ten­kin hei­kom­pi kuin nuo­ril­la, ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan mah­dol­li­sim­man hyvä, pit­kä­ai­kai­nen, suo­jaus on myös tärkeää.

 9. Pro­sent­ti­las­ku rokot­teen tehos­ta, kuten esi­mer­kis­sä­si 70% ker­ta-annok­se­na ja 95% kah­teen ker­taan annet­tu­na, ei yksis­sään ole kovin kak­si­nen pää­tök­sen­te­ko­kri­tee­ri. Rin­nal­le tuli­si ilman muu­ta ottaa mal­li epi­de­mian kehit­ty­mi­ses­tä. Ongel­ma on tie­ten­kin se että kuten on tul­lut jo hyvin ilmi, epi­de­mi­aan vai­kut­taa moni seik­ka, mukaan lukien satunnaistekijät.

  En ole tark­kaan pereh­ty­nyt mis­tä nämä pro­sent­ti­lu­vut (kuten juu­ri 70% ja 95%) on las­ket­tu, mut­ta lie­ne­vät ero­ja oire­ko­ke­muk­sis­sa roko­tet­tu­jen ja placa­bo-ryh­mien välil­lä jos­sain tie­tys­sä aikaik­ku­nas­sa. Onko näin? Sil­mä­mää­räi­ses­ti (ja intui­tii­vi­ses­ti), kos­ka immu­ni­tee­tin raken­tu­mi­nen roko­te­tus­sa kehos­sa kes­tää jotain päi­viä, aikaik­ku­nan alku­pää on se jos­sa näyt­täi­si syn­ty­vän val­tao­sa sii­tä mik­si teho “jää” 70%:iin:

  https://pbs.twimg.com/media/Eou2ywtW8AAv8sp?format=jpg&name=small

  (Läh­de: viro­lo­gi Flo­rian Kram­mer, suo­si­tel­ta­va Twitter-tili) 

  Eli täs­tä aikau­lot­tu­vuu­de­sa seu­raa hyvin eri­lai­sia opti­mi­stra­te­gioi­ta riip­puen epi­de­mian vai­hees­ta — ja yhden­kin roko­te­kier­rok­sen vai­ku­tuk­ses­ta epi­de­mi­aan. Eli vaik­ka otet­tai­siin 70 vs 95 annet­tu­na, opti­mi­stra­te­gia voi olla eri­lai­nen, jos käy­tös­sä on 10 000 roko­tet­ta kuin jos käy­tös­sä on 1 500 000 roko­tet­ta. Ja eri­lai­nen jos ollaan Lon­toos­sa kuin jos ollaan Joen­suus­sa. Ja eri­lai­nen 8. tam­mi­kuu­ta kuin 17. toukokuuta.

  Ja yli­pää­tään koko pro­sent­ti­lu­ku-tar­kas­te­lu lie­nee kui­ten­kin mie­le­käs vain olois­sa, jois­sa virus­ta on run­saah­kos­ti liik­keel­lä. Suo­mes­sa näin ei (vie­lä) ole. Eli opti­mi oli­si luul­ta­vas­ti, jos on ole­mas­sa mikä tahan­sa stra­te­gia, jol­la oli­si kor­kea toden­nä­köi­syys saa­da tilan­ne anne­tul­la rajal­li­sel­la roko­te­mää­räl­lä pysy­mään sellaisena. 

  Har­ri­son-Stet­son ‑varoi­tuk­sel­la ja noja­tuo­li­vi­ro­lo­gi-ala­viit­tel­lä: Suo­men alhai­sil­la tar­tun­ta­lu­vuil­la on mie­les­tä­ni intui­tii­vi­ses­ti niin, että juu­ri nyt paras tulos saa­vu­tet­tai­siin rokot­ta­mal­la jokai­sel­la saa­ta­val­la annok­sel­la väes­töä tar­tu­tusalt­tius­jär­jes­tyk­ses­sä. Eli siis ensim­mäi­se­nä se hult­tio­yk­si­lö joka kaik­kein innok­kaim­min pyö­rii rajoi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta monis­sa poten­ti­aa­li­sis­sa jouk­koal­tis­tusym­pä­ris­töis­sä ilman mas­kia huu­ta­mas­sa ja sii­tä sit­ten alas­päin. Käy­tän­nös­sä täl­lai­nen ris­ki­ran­king on tie­ten­kin var­sin vai­ke­aa toteut­taa, mut­ta hypo­teet­ti­ses­ti jos osu­ma­tark­kuus oli­si hyvä niin toi­sen roko­te­pii­kin teho­li­säys oli­si mer­ki­tyk­se­tön — epi­de­mia oli­si saa­tu hii­pu­maan ja virus­ta ei käy­tän­nös­sä oli­si liikkeellä.

  Käy­tän­nös­sä siis täl­lä het­kel­lä pitäi­si rokot­taa hoi­to­hen­ki­lös­tön jäl­keen ker­ta­laa­keil­la lähin­nä suu­rim­pien kau­pun­kien ravin­to­la­työn­te­ki­jöi­tä ja bilei­käi­siä opis­ke­li­joi­ta. Keik­ka­työ­läis­ten ryh­mä­ma­joi­tuk­set. Ei ikäih­mi­siä vaan mie­lum­min vaik­ka ylä­as­teen opet­ta­jia. Per­jain­tai-ilta­na baa­rien sul­keu­dut­tua roko­tus­pis­te kes­kei­sel­le kadulle.

 10. Sitä kui­ten­kin ihmet­te­len, että Bri­tan­nias­sa aja­tel­laan, että tehos­te­ro­ko­te voi­daan antaa aivan eri rokot­teel­la kuin ensim­mäi­nen annos.”

  Tämä oli ilmei­ses­ti vää­rin uuti­soi­tu ja kor­jat­tiin tääl­lä Englannissa.

  Mut­ta nyt sit­ten jot­kut pai­kal­li­set “pat­rioo­tit” halua­vat vain englan­ti­lai­sen rokot­teen (Oxford-AZ) ja ovat kiel­täy­ty­neet Pfize­rin valmistamasta.

 11. Tehos­te­ro­kot­teen pit­käs­tä vii­väs­tyk­ses­tä saat­taa kas­va suu­rem­pi ris­ki roko­tet­ta kier­tä­vän uuden mutaa­tio­va­rian­tin synnystä.

 12. Roko­te­kes­kus­te­lus­sa unoh­tuu myös se tosia­sia, että mar­gi­naa­li­hyö­ty ensim­mäi­sis­ta rokot­teis­ta (tai niis­tä tule­vis­ta immu­neis­ta ihmi­sis­tä) on dra­maat­ti­ses­ti suu­rem­pi rokot­ta­mi­sen alus­sa kuin sen lopus­sa. Väi­tän, että esim. 20 % väes­tön rokot­ta­mi­nen riit­tää lyhyel­lä täh­täi­mel­lä palaut­ta­maan elä­män mel­kein nor­maa­lik­si. Tämä joh­tuu kah­des­ta syystä:

  1) Jos onnis­tu­taan edes joten­kin tun­nis­ta­maan ne ris­ki­ryh­mä­läi­set ja ohjaa­maan rokot­teet heil­le vähe­nee sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via sai­ras­tu­mi­sia huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin 20 %. Hatus­ta heit­täi­sin esim. 50 %. T.s. samal­la sai­raa­la­ka­pa­si­tee­til­lä voi­daan “sal­lia” kak­sin­ker­tai­sen mää­rän tau­ti­ta­pauk­sia, jos tuo 20 %:n väes­tö­mää­räl­lä oli­si sel­keäs­ti suu­rem­pi toden­nä­köi­syys jou­tua sai­raa­laan ja tehoon.

  2) Ris­kil­li­set koh­taa­mi­set vähe­ne­vät enem­män kuin roko­tet­tu osuus. Hie­man yksin­ker­tais­taen ole­te­taan että tau­din leviä­mi­nen vaa­tii kah­den sel­lai­sen hen­ki­lön koh­taa­mi­sen jos­sa kum­mal­la­kaan ei ole immu­ni­tet­tia. 20 %:n rokot­ta­mi­sas­te (tai tar­kem­min immu­ni­teet­tias­te) vähen­tää las­ken­nal­li­ses­ti (ja yksin­ker­tais­taen) ris­ki­koh­taa­mi­set 36 %. -> 4 % koh­taa­mi­sis­ta tapah­tuu kah­den immuu­nin hen­ki­lön välil­lä (0,2 x 0,2 = 4 %), 16 % siten että hen­ki­lö A on immuu­ni ja B ei ole (0,2 x 0,8 = 16 %), ja 16 % siten että hen­ki­lö A ei ole immuu­ni mut­ta hen­ki­lö B on (0,8 x 0,2 = 16 %). -> 4 % + 16 % + 16 % = 36 %. Todel­li­suu­des­sa tilan­ne ei tie­tys­ti ole näin yksin­ker­tai­nen. Mikä­li ole­te­taan, että ris­ki­pi­toi­set koh­taa­mi­set ovat rokot­ta­mi­sen ansiois­ta vähe­neet esim. kol­man­nek­sen voi­daan samal­la arvioi­da uusi R‑luku. Mikä­li R‑luku ennen rokot­ta­mi­sia oli­si 1,5 saa­daan uudek­si R‑luvuksi 1,0 (= 1,5 — 1,5/3), joka jo riit­täi­si jos samal­la koko ajan ede­tään uusien roko­tus­ten kans­sa. Tai toi­sin päin aja­tel­tu­na jos R‑luku on täl­lä het­kel­lä rajoi­tus­ten takia hie­man alle 1,0 voi­daan 20 % rokot­ta­mi­sas­teel­la jo mer­kit­tä­väs­ti höl­len­tää rajoi­tuk­sia, joi­den höl­len­tä­mi­nen muu­ten aiheut­tai­si R‑luvun 1,5… Kun lisäk­si tie­däm­me, että rajoi­tuk­sia on eri­lai­sia ja eri “hin­tai­sia” voi­daan höl­len­tä­mi­nen aloit­taa niis­tä kal­leim­mis­ta ja vai­keim­mis­ta rajoituksista.

  Näin ollen oli­si täl­lä het­kel­lä eri­tyi­sen tär­keä saa­da roko­tuk­set vauh­tiin ja mah­dol­li­sim­man suu­ri osuus roko­tet­tua edes yhdel­lä pis­tok­sel­la. Oli­si myös mie­len­kiin­tois­ta kokeil­la sitä, aut­tai­si­ko esim. puo­lik­kaan annok­sen anta­mi­nen (esim. kokei­lu nuo­ril­le)? Samal­la AstraZe­necan rokot­teen tar­joa­mi­nen nuo­ril­le pal­jon kon­tak­te­ja omaa­vil­le hen­ki­löil­le (vaik­ka onkin hie­man epä­sel­vää antaa­ko roko­te 60 %:n vai 90 %:n suo­ja jos vaan sivu­vai­ku­tuk­set on riit­tä­väs­ti sel­vi­tet­ty) oli­si epi­de­mian hal­lin­nan kan­nal­ta järkevää.

  1. Chris­tof­fer:
   Roko­te­kes­kus­te­lus­sa unoh­tuu myös se tosia­sia, että mar­gi­naa­li­hyö­ty ensim­mäi­sis­ta rokot­teis­ta (tai niis­tä tule­vis­ta immu­neis­ta ihmi­sis­tä) on dra­maat­ti­ses­ti suu­rem­pi rokot­ta­mi­sen alus­sa kuin sen lopus­sa. Väi­tän, että esim. 20 % väes­tön rokot­ta­mi­nen riit­tää lyhyel­lä täh­täi­mel­lä palaut­ta­maan elä­män mel­kein nor­maa­lik­si. Tämä joh­tuu kah­des­ta syystä:

   1) Jos onnis­tu­taan edes joten­kin tun­nis­ta­maan ne ris­ki­ryh­mä­läi­set ja ohjaa­maan rokot­teet heil­le vähe­nee sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via sai­ras­tu­mi­sia huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin 20 %. Hatus­ta heit­täi­sin esim. 50 %. T.s. samal­la sai­raa­la­ka­pa­si­tee­til­lä voi­daan ”sal­lia” kak­sin­ker­tai­sen mää­rän tau­ti­ta­pauk­sia, jos tuo 20 %:n väes­tö­mää­räl­lä oli­si sel­keäs­ti suu­rem­pi toden­nä­köi­syys jou­tua sai­raa­laan ja tehoon.

   2) Ris­kil­li­set koh­taa­mi­set vähe­ne­vät enem­män kuin roko­tet­tu osuus. Hie­man yksin­ker­tais­taen ole­te­taan että tau­din leviä­mi­nen vaa­tii kah­den sel­lai­sen hen­ki­lön koh­taa­mi­sen jos­sa kum­mal­la­kaan ei ole immu­ni­tet­tia. 20 %:n rokot­ta­mi­sas­te (tai tar­kem­min immu­ni­teet­tias­te) vähen­tää las­ken­nal­li­ses­ti (ja yksin­ker­tais­taen) ris­ki­koh­taa­mi­set 36 %. -> 4 % koh­taa­mi­sis­ta tapah­tuu kah­den immuu­nin hen­ki­lön välil­lä (0,2 x 0,2 = 4 %), 16 % siten että hen­ki­lö A on immuu­ni ja B ei ole (0,2 x 0,8 = 16 %), ja 16 % siten että hen­ki­lö A ei ole immuu­ni mut­ta hen­ki­lö B on (0,8 x 0,2 = 16 %). -> 4 % + 16 % + 16 % = 36 %. Todel­li­suu­des­sa tilan­ne ei tie­tys­ti ole näin yksin­ker­tai­nen. Mikä­li ole­te­taan, että ris­ki­pi­toi­set koh­taa­mi­set ovat rokot­ta­mi­sen ansiois­ta vähe­neet esim. kol­man­nek­sen voi­daan samal­la arvioi­da uusi R‑luku. Mikä­li R‑luku ennen rokot­ta­mi­sia oli­si 1,5 saa­daan uudek­si R‑luvuksi 1,0 (= 1,5 –1,5/3), joka jo riit­täi­si jos samal­la koko ajan ede­tään uusien roko­tus­ten kans­sa. Tai toi­sin päin aja­tel­tu­na jos R‑luku on täl­lä het­kel­lä rajoi­tus­ten takia hie­man alle 1,0 voi­daan 20 % rokot­ta­mi­sas­teel­la jo mer­kit­tä­väs­ti höl­len­tää rajoi­tuk­sia, joi­den höl­len­tä­mi­nen muu­ten aiheut­tai­si R‑luvun 1,5… Kun lisäk­si tie­däm­me, että rajoi­tuk­sia on eri­lai­sia ja eri ”hin­tai­sia” voi­daan höl­len­tä­mi­nen aloit­taa niis­tä kal­leim­mis­ta ja vai­keim­mis­ta rajoituksista.

   Näin ollen oli­si täl­lä het­kel­lä eri­tyi­sen tär­keä saa­da roko­tuk­set vauh­tiin ja mah­dol­li­sim­man suu­ri osuus roko­tet­tua edes yhdel­lä pis­tok­sel­la. Oli­si myös mie­len­kiin­tois­ta kokeil­la sitä, aut­tai­si­ko esim. puo­lik­kaan annok­sen anta­mi­nen (esim. kokei­lu nuo­ril­le)? Samal­la AstraZe­necan rokot­teen tar­joa­mi­nen nuo­ril­le pal­jon kon­tak­te­ja omaa­vil­le hen­ki­löil­le (vaik­ka onkin hie­man epä­sel­vää antaa­ko roko­te 60 %:n vai 90 %:n suo­ja jos vaan sivu­vai­ku­tuk­set on riit­tä­väs­ti sel­vi­tet­ty) oli­si epi­de­mian hal­lin­nan kan­nal­ta järkevää.

   Nuo­ril­le rokot­tei­den anta­mi­ses­ta ei ole muu­ta mah­dol­lis­ta hyö­tyä, kuin että nuo­ri itse ei ehkä sai­si tau­din oireis­ta muo­toa.. Ja yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa nuo­ris­ta­han sai­ras­taa tau­din muu­ten­kin täy­sin oireet­to­ma­na tai hyvin lie­vin oirein. Roko­tet­tu voi levit­tää virus­ta ihan sama­na tapaan kuin rokot­ta­ma­ton, joten eihän se epi­de­mian hal­lin­taan vai­ku­ta. Nuor­ten rokot­ta­mi­sen koh­dal­la oli­sin enem­män huo­lis­sa­ni rokot­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­sis­ta kuin koro­nan oireista.

   1. Roko­tet­tu voi levit­tää virus­ta ihan sama­na tapaan kuin rokot­ta­ma­ton, joten eihän se epi­de­mian hal­lin­taan vaikuta.

    Tot­ta vai tarua? Ei ole var­muut­ta, ettei roko­tet­tu voi­si teo­rias­sa levit­tää tau­tia, mut­ta sii­tä ei ole näyt­töä ja var­mo­ja ollaan, että roko­ko­tet­tu levit­tää sitä sel­väs­ti vähemmn. Miten iso­rok­ko oli­si saa­tu hää­de­tyk­si, jos rokotet5ut levit­täi­si­vät sitä yltympäriinsä?

 13. Astra Zeneca on jät­tä­nyt Euroo­pan lää­ke­vi­ras­to Emal­le hake­muk­sen ehdol­li­ses­ta myyn­ti­lu­vas­ta. Eman tie­teel­li­nen komi­tea suo­sit­ta­nee myyn­ti­lu­paa var­sin nopeas­ti, toden­nä­köi­ses­ti 29. tam­mi­kuu­ta, ker­too Ema. Tämän jäl­keen EU:n komis­sio myön­tää luvan hyvin nopeasti.

  Myyn­ti­lu­val­la on kii­re, sil­lä osa Astra Zenecan val­mis­ta­mis­ta rokot­teis­ta uhkaa van­hen­tua, mah­dol­li­ses­ti jo hel­mi­kuun lopulla. ”

  Sen jäl­keen Astra Zeneca kat­so­nee mis­sä rokot­tei­ta oikeas­ti käy­te­tään ja mis­sä rokot­te­ti­ta lähin­nä toi­vo­taan käy­tet­tä­vän. Esim Tans­kas­sa on 11.1.21 men­nes­sä annet­tu 115 000 roko­tus­ta, Suo­mes­sa 11 500 roko­tus­ta. Voi tiet­ty olla ettei Suo­men rapor­toin­ti­sys­tee­mie­jä ole vie­lä saa­tu vatu­loi­tua alkuan­sa pidemmälle.

 14. Hiu­kan usko­mat­to­mal­ta tun­tuu, että jul­ki­nen val­ta aloit­ti *jou­lu­kuus­sa* kii­reel­li­sen han­kin­ta­pro­jek­tin koro­na­ro­ko­tus­ten ajanvarausjärjestelmästä…

  Ikään kuin rokot­teen tule­mi­nen oli­si ollut täy­del­li­nen yllättyminen.

 15. Itsel­le­ni tuli koro­na­ro­kot­teen sivu­vai­ku­tuk­se­na toi­veik­kuut­ta ja tule­vai­suu­den uskoa. Toi­vot­ta­vas­ti rokot­ta­mi­nen levi­ää nopeas­ti, sil­lä vaik­ka itse voi olla aika huo­let­ta, niin se ei näy pääl­le­päin, että on rokotettu

 16. Ihme­tyt­tää mik­sei roko­te­tuo­tan­nos­sa­kin EU anta­nut mark­ki­na­ta­lou­den teh­dä tehtävänsä.

  Sitä edel­tä­vä roko­te­ke­hi­tys oli kapi­ta­lis­min rie­mu­voit­to, ihmis­kun­nan Man­hat­tan-pro­jek­ti. Vaik­ka tois­ta sataa kil­pai­le­vaa han­ket­ta kym­me­nis­sä eri mais­sa kuu­los­taa kaoot­ti­sel­ta ja epä­op­ti­maa­li­sel­ta ja resurs­sien haas­kaa­mi­sel­ta niin se toi­mi ja nopeasti. 

  EU läh­ti roko­te­han­kin­nas­sa päin­vas­tai­ses­ta suun­ni­tel­ma­ta­lou­den läh­tö­koh­dis­ta. Par­haat asian­tun­ti­jat balan­soi­vat hin­nan, käy­tet­tä­vyy­den, ole­te­tun tehon ja saa­ta­vuu­den kans­sa. Teo­rias­sa hyvä. Käy­tän­nös­sä EU:n yhteis­han­ke menes­tyi huo­nos­ti kun sen ole­tuk­set pet­ti­vät ja EU on roko­tuk­sis­sa vau­rai­den teol­li­suus­mai­den hän­tä­pää­tä vaik­ka se on epi­de­mias­sa kär­jes­sä. Käy­tän­nös­sä kysees­sä on kata­stro­faa­li­nen epä­on­nis­tu­mi­nen aina­kin talou­den kan­nal­ta ja mah­dol­li­ses­ti myös ter­vey­den kun virus saa aikaa muut­tua verk­kai­sen rokot­ta­mis­tah­din vuoksi. 

  Kysyn­tä ja tar­jon­ta on robus­tim­pi pie­niä vas­toin­käy­mi­siä vas­taan kuten se että pari­kin roko­tet­ta kuu­des­ta myö­häs­tyy pahasti. 

  Jos roko­te­tuo­tan­nos­sa oli­si läh­det­ty kysyn­tä edel­lä niin se oli­si aja­nut tuo­tan­toa ylös. Hin­taa se toki ajaa ylös myös mut­ta sil­lä taval­la mark­ki­na­ta­lou­den tulee­kin toi­mia. Täs­sä kon­kurs­sis­sa on aika sama mak­saa­ko roko­te 2 vai 40 euroa. Oikea hin­ta ei ole se mitä EU-komis­sion asian­tun­ti­jat pitä­vät sie­det­tä­vä­nä vaan se mitä ihmi­set halua­vat maksaa. 

  Yhteis­han­kin­nan puol­ta­jat teke­vät sen vää­rän ole­tuk­sen että tuo­tan­to on riip­pu­ma­ton kysyn­näs­tä ja näin­hän ei mark­ki­na­ta­lou­des­sa ole. Nyt Pfizer rämp­pää ulos uut­ta tuo­tan­to­lai­tos­ta koval­la kii­reel­lä. Se oli­si pys­ty­nyt teke­mään sen jo syk­syl­lä jos var­maa kysyn­tää oli­si sil­loin ollut. 

  Ilman EU:n yhteis­han­kin­taa ensim­mäis­ten huip­pu­hy­vien 90% tulos­ten tul­tua kaik­ki pait­si EU komis­sio oli­si­vat tilan­neet niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta ja Pfizer oli­si skaa­lan­nut myös tuo­tan­to­aan niin nopeas­ti kuin mahdollista.

Vastaa käyttäjälle siten Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.