Edessä suhdanteiden ylikuumeneminen

En oikein ymmär­rä suh­dan­ne-ennus­ta­jia, joi­den mukaan alka­va­na vuon­na yksi­tyi­nen kulu­tus jäi­si pie­nem­mäk­si kun vuon­na 2019. Tämä vuo­si on ollut pelk­kää pak­ko­sääs­tä­mis­tä niin, että koti­ta­louk­sien sääs­tä­mi­sas­te on nous­sut aivan käsit­tä­mät­tö­män kor­keak­si. Rahaa on tileil­lä mil­jar­di­tol­kul­la. Kun kaik­ki haluk­kaat on roko­tet­tu, ihmi­set ryn­tää­vät käyt­tä­mään rajaa kaik­keen sel­lai­seen, joka on ollut vuo­den kiellettyä.

Kir­joi­tin täs­tä Ver­de­leh­teen. Kir­joi­tuk­sen voi lukea täs­tä.

43 vastausta artikkeliin “Edessä suhdanteiden ylikuumeneminen”

 1. Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä läh­tee­kö inflaa­tio lopul­ta nousuun kun koro­na hel­pot­taa. Itse olen hie­man vähen­tä­nyt osa­ke­pai­noa ja lyhen­nel­lyt enem­män lai­no­ja, kos­ka arve­len, että korot läh­te­vät sit­ten myös nousuun ja ihmi­set jou­tu­vat vetä­mään rahan­sa pois osak­keis­ta hoi­taak­seen vel­kan­sa. Toi­vot­ta­vas­ti ei sit­ten käy niin, että osak­kei­den rom­maus aiheut­taa myös reaa­li­ta­lou­den ongel­mia ja kos­ka inflaa­tio on kor­kea, ei pys­ty­tä enää elvyt­tä­mään. Sii­tä voi­si tul­la isom­pi­kin vel­ka­ta­lou­den tyh­jäk­si puhal­lus. Jos­sain eko­no­mis­tien haas­tat­te­lus­sa kyl­lä sanot­tiin, että hitaan kas­vun ja mata­lan inflaa­tion jat­ku­mi­nen on todennäköisempää.

  1. Tatu:
   Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä läh­tee­kö inflaa­tio lopul­ta nousuun kun koro­na hel­pot­taa. Itse olen hie­man vähen­tä­nyt osa­ke­pai­noa ja lyhen­nel­lyt enem­män lai­no­ja, kos­ka arve­len, että korot läh­te­vät sit­ten myös nousuun ja ihmi­set jou­tu­vat vetä­mään rahan­sa pois osak­keis­ta hoi­taak­seen vel­kan­sa. Toi­vot­ta­vas­ti ei sit­ten käy niin, että osak­kei­den rom­maus aiheut­taa myös reaa­li­ta­lou­den ongel­mia ja kos­ka inflaa­tio on kor­kea, ei pys­ty­tä enää elvyt­tä­mään. Sii­tä voi­si tul­la isom­pi­kin vel­ka­ta­lou­den tyh­jäk­si puhal­lus. Jos­sain eko­no­mis­tien haas­tat­te­lus­sa kyl­lä sanot­tiin, että hitaan kas­vun ja mata­lan inflaa­tion jat­ku­mi­nen on todennäköisempää.

   Koh­tuul­li­nen inflaa­tio edis­tää monien pörs­si­fir­mo­jen bis­nek­siä ja siten tuot­to­ja. Nouse­van inflaa­tion aika­na ei pidä lait­taa rahaa kiin­ni pit­kiin korkoihin.

 2. Jos­kus tou­ko-kesä­kuus­sa rajoi­tuk­set pure­taan, kun haluk­kaat ovat saa­neet rokotteensa.”

  Mihin­kö­hän tämä arvio perus­tuu, siis roko­te­kat­ta­vuu­des­ta? Tämän het­ken jul­ki­ses­ti saa­ta­vil­la ole­van tie­don mukaan yhtä käyt­töön hyväk­syt­tyä ja kah­ta mah­dol­li­ses­ti käyt­töön hyväk­syt­tä­vää covid-19 — roko­tet­ta tul­laan saa­maan kesä­kuu­hun men­nes­sä noin mil­joo­nan suo­ma­lai­sen rokot­ta­mi­seen, tämä­kin olet­taen että kaik­ki tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti saa­daan käyt­töön. Pfizer on ilmoit­ta­nut että kyky­nee tämän vuo­den aika­na nos­ta­maan kapa­si­teet­tia noin 1,3 mil­jar­diin annok­sen vuo­des­sa (650 milj. roko­tet­ta­vaa), EU saa­nee täs­tä noin 20% (130 mil­joo­naa roko­tet­ta­vaa) ja se riit­tää EU:ssa noin 10 mil­joo­nan kuu­kausi­ro­ko­tuk­siin, eli Suo­men osal­ta noin 0,12milj kuu­kausi­ro­ko­tuk­siin, eli pel­käl­lä Pfize­ril­lä on kesä­kuun alkuun roko­tet­tu noin 10% suo­ma­lai­sis­ta, muil­la mah­dol­li­ses­ti hyväk­syt­tä­vil­lä rokot­teil­la täs­tä huo­mat­ta­vas­ti vähem­män, yhteis­mää­rä jää­nee noin 20%:iin eli mil­joo­naan. Muut rokot­teet tul­le­vat mark­ki­noil­le vas­ta kesäl­lä ja syk­syl­lä, roko­tet­ta kehit­tä­vis­tä lää­keyh­tiöis­tä­kin osa on jo luo­vut­ta­nut ja moni tulee luo­vut­ta­maan lähi­viik­koi­na kos­ka eivät ehti­si mark­ki­noil­le kan­nat­ta­vas­ti. Venä­jän Sput­nik­kia­kin on varat­tu jo vii­den vuo­den tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti (500milj/vuosi — Venä­jäl­le, Inti­aan, Kii­naan, Bra­si­li­aan…), joten sitä­kään emme siis saa.

  Vai löy­tyy­kö jotain salais­ta tie­toa lisä­ro­kot­teis­ta? Joi­ta Suo­mi hank­ki­si? Tai onko joku mah­dol­li­ses­ti neu­vot­te­le­mas­sa jon­kin rokot­teen ali­han­kin­ta­val­mis­ta­mi­ses­ta Suomessa?

  1. Pek­su:
   ”Jos­kus tou­ko-kesä­kuus­sa rajoi­tuk­set pure­taan, kun haluk­kaat ovat saa­neet rokotteensa.”

   Mihin­kö­hän tämä arvio perus­tuu, siis roko­te­kat­ta­vuu­des­ta? Tämän het­ken jul­ki­ses­ti saa­ta­vil­la ole­van tie­don mukaan yhtä käyt­töön hyväk­syt­tyä ja kah­ta mah­dol­li­ses­ti käyt­töön hyväk­syt­tä­vää covid-19 – roko­tet­ta tul­laan saa­maan kesä­kuu­hun men­nes­sä noin mil­joo­nan suo­ma­lai­sen rokot­ta­mi­seen, tämä­kin olet­taen että kaik­ki tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti saa­daan käyt­töön. Pfizer on ilmoit­ta­nut että kyky­nee tämän vuo­den aika­na nos­ta­maan kapa­si­teet­tia noin 1,3 mil­jar­diin annok­sen vuo­des­sa (650 milj. roko­tet­ta­vaa), EU saa­nee täs­tä noin 20% (130 mil­joo­naa roko­tet­ta­vaa) ja se riit­tää EU:ssa noin 10 mil­joo­nan kuu­kausi­ro­ko­tuk­siin, eli Suo­men osal­ta noin 0,12milj kuu­kausi­ro­ko­tuk­siin, eli pel­käl­lä Pfize­ril­lä on kesä­kuun alkuun roko­tet­tu noin 10% suo­ma­lai­sis­ta, muil­la mah­dol­li­ses­ti hyväk­syt­tä­vil­lä rokot­teil­la täs­tä huo­mat­ta­vas­ti vähem­män, yhteis­mää­rä jää­nee noin 20%:iin eli mil­joo­naan. Muut rokot­teet tul­le­vat mark­ki­noil­le vas­ta kesäl­lä ja syk­syl­lä, roko­tet­ta kehit­tä­vis­tä lää­keyh­tiöis­tä­kin osa on jo luo­vut­ta­nut ja moni tulee luo­vut­ta­maan lähi­viik­koi­na kos­ka eivät ehti­si mark­ki­noil­le kan­nat­ta­vas­ti. Venä­jän Sput­nik­kia­kin on varat­tu jo vii­den vuo­den tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti (500milj/vuosi – Venä­jäl­le, Inti­aan, Kii­naan, Bra­si­li­aan…), joten sitä­kään emme siis saa.

   Vai löy­tyy­kö jotain salais­ta tie­toa lisä­ro­kot­teis­ta? Joi­ta Suo­mi hank­ki­si? Tai onko joku mah­dol­li­ses­ti neu­vot­te­le­mas­sa jon­kin rokot­teen ali­han­kin­ta­val­mis­ta­mi­ses­ta Suomessa?

   Eikö nii­tä kol­man­nen vai­heen tes­teis­sä ole­via tai ne jo läpäs­sei­tä rokot­tei­ta ollut joku 14? Lisää ehtiä tul­la kesään men­nes­sä. Luu­li­si, että joi­ta­kin niis­tä saa­daan Suo­meen­kin han­kit­tua. Lää­ke­fir­mat myös jär­jes­te­le­vät alhan­kin­to­ja, joten tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti kai nousee jat­ku­vas­ti. Jos ei Suo­mes­sa niin jos­sain muu­al­la EU:n alu­eel­la. En usko, että EU:ssa on maa­ta, joka valit­si­sis täy­sin itsek­kään lin­jan. Sii­nä EU astui­si taas aske­leen koh­ti perikatoaan.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Oli­han EU:ssa mai­ta, jot­ka varas­ti­vat kaut­ta­kul­ku­lein­noil­ta suojavarusteita.

    Niin tai­si täl­lä alal­la kun­nos­tau­tua aina­kin Rans­ka ja USA.

   2. Ato­mis­ti: Eikö nii­tä kol­man­nen vai­heen tes­teis­sä ole­via tai ne jo läpäs­sei­tä rokot­tei­ta ollut joku 14? Lisää ehtiä tul­la kesään men­nes­sä. Luu­li­si, että joi­ta­kin niis­tä saa­daan Suo­meen­kin han­kit­tua. Lää­ke­fir­mat myös jär­jes­te­le­vät alhan­kin­to­ja, joten tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti kai nousee jat­ku­vas­ti. Jos ei Suo­mes­sa niin jos­sain muu­al­la EU:n alu­eel­la. En usko, että EU:ssa on maa­ta, joka valit­si­sis täy­sin itsek­kään lin­jan. Sii­nä EU astui­si taas aske­leen koh­ti perikatoaan.

    Eu on varan­nut vain kuu­den yri­tyk­sen rokot­tei­ta, yksi on käy­tös­sä (Bion­tech-Pfizer), yksi hyväk­syt­tä­neen kuu­kau­den sisäl­lä (Moder­na) mut­ta sitä Suo­mi saa vain noin kym­me­nen tuhat­ta vii­kos­sa, yksi odot­taa hyväk­syn­tää vaik­ka tut­ki­muk­set täy­sin leväl­lään ja ris­ti­rii­tai­sia (AstraZe­neca), johnson&jonhson tulos­sa lähi­viik­koi­na hyväk­syt­tä­väk­si, mut­ta sil­lä­kin kol­mos­vai­hees­sa pie­niä epä­sel­vyyk­siä, yhdel­lä kvaa­si kak­si menos­sa (Cura­vec) ja Sano­fi-GSK aikai­sin­taan syk­syl­lä, jos ollen­kaan kos­ka heil­lä suu­ria ongel­mia jo kvaa­si yksi vai­hees­sa. Näil­lä siis roko­te­taan tämän het­ken tie­don mukaa kesään 2021 men­nes­sä kor­kein­taa 20% suo­ma­lai­sis­ta, tänä vuon­na­kaan tus­kin kovin pal­joa yli puo­lia suo­ma­lai­sis­ta saa­daan roko­tet­tua. Roko­te­mää­rät on saa­tu alan por­taa­leis­ta ja kyseis­ten yhtiöi­den net­ti­si­vuil­ta, mää­ris­sä on siis jo huo­mioi­tu kapa­si­tee­tin lisää­mi­nen, nyky­mää­ril­lä­hän Suo­men roko­tuk­sis­sa meni­si­kin kym­me­nen vuotta. 

    Mui­ta­kin rokot­tei­ta on tulos­sa ja venä­jän sput­nik­ki myyn­nis­sä­kin, mut­ta nii­tä EU tai Suo­mi eivät ole varan­neet, eli mak­sa­neet etu­kä­teis­mak­su­ja. Pitäi­si alkaa lait­ta­maan lisää euro­ja tis­kiin jot­ta rokot­tei­ta saa­daan nopeam­min, rahal­la kyl­lä saa, mut­ta muut voi­vat täs­tä etui­lus­ta suuttua.

  2. Pek­su:
   ”Jos­kus tou­ko-kesä­kuus­sa rajoi­tuk­set pure­taan, kun haluk­kaat ovat saa­neet rokotteensa.”

   Mihin­kö­hän tämä arvio perus­tuu, siis roko­te­kat­ta­vuu­des­ta? Tämän het­ken jul­ki­ses­ti saa­ta­vil­la ole­van tie­don mukaan yhtä käyt­töön hyväk­syt­tyä ja kah­ta mah­dol­li­ses­ti käyt­töön hyväk­syt­tä­vää covid-19 – roko­tet­ta tul­laan saa­maan kesä­kuu­hun men­nes­sä noin mil­joo­nan suo­ma­lai­sen rokot­ta­mi­seen, tämä­kin olet­taen että kaik­ki tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti saa­daan käyt­töön. Pfizer on ilmoit­ta­nut että kyky­nee tämän vuo­den aika­na nos­ta­maan kapa­si­teet­tia noin 1,3 mil­jar­diin annok­sen vuo­des­sa (650 milj. roko­tet­ta­vaa), EU saa­nee täs­tä noin 20% (130 mil­joo­naa roko­tet­ta­vaa) ja se riit­tää EU:ssa noin 10 mil­joo­nan kuu­kausi­ro­ko­tuk­siin, eli Suo­men osal­ta noin 0,12milj kuu­kausi­ro­ko­tuk­siin, eli pel­käl­lä Pfize­ril­lä on kesä­kuun alkuun roko­tet­tu noin 10% suo­ma­lai­sis­ta, muil­la mah­dol­li­ses­ti hyväk­syt­tä­vil­lä rokot­teil­la täs­tä huo­mat­ta­vas­ti vähem­män, yhteis­mää­rä jää­nee noin 20%:iin eli mil­joo­naan. Muut rokot­teet tul­le­vat mark­ki­noil­le vas­ta kesäl­lä ja syk­syl­lä, roko­tet­ta kehit­tä­vis­tä lää­keyh­tiöis­tä­kin osa on jo luo­vut­ta­nut ja moni tulee luo­vut­ta­maan lähi­viik­koi­na kos­ka eivät ehti­si mark­ki­noil­le kan­nat­ta­vas­ti. Venä­jän Sput­nik­kia­kin on varat­tu jo vii­den vuo­den tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti (500milj/vuosi – Venä­jäl­le, Inti­aan, Kii­naan, Bra­si­li­aan…), joten sitä­kään emme siis saa.

   Vai löy­tyy­kö jotain salais­ta tie­toa lisä­ro­kot­teis­ta? Joi­ta Suo­mi hank­ki­si? Tai onko joku mah­dol­li­ses­ti neu­vot­te­le­mas­sa jon­kin rokot­teen ali­han­kin­ta­val­mis­ta­mi­ses­ta Suomessa?

   Juu­ri noin. Suo­mi jät­täy­tyi taas EUn varaan, ja lop­pu­tu­los on roko­te­kat­ta­vuu­den osal­ta huo­no vie­lä kesäl­lä­kin. Rans­ka veti taas omien lää­ke­fir­mo­jen­sa takia kotiin­päin, mikä sopii hel­ve­tin huo­nos­ti pan­de­mian torjuntaan.

   1. Rea­lis­ti: Juu­ri noin. Suo­mi jät­täy­tyi taas EUn varaan, ja lop­pu­tu­los on roko­te­kat­ta­vuu­den osal­ta huo­no vie­lä kesäl­lä­kin. Rans­ka veti taas omien lää­ke­fir­mo­jen­sa takia kotiin­päin, mikä sopii hel­ve­tin huo­nos­ti pan­de­mian torjuntaan. 

    Veti­kö Sak­sa hel­ve­tin huo­nos­ti kotiin­päin, kun tuki BioNTech:iä jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa? Fir­man mark­ki­na-arvo on nyt jotain 16 miljardia. 

    Arpa­jai­set­han täs­sä on ollut kysees­sä, tus­kin kukaan tie­si vuo­si sit­ten mikä arpa tuli­si voittamaan.

 3. Siis.… Alku­vuo­des­ta iskee kon­kurs­si­aal­lot. Ei nuo ihmis­ten sääs­töt yli­vel­kai­sik­si ajau­tu­nei­ta zom­bie-yri­tyk­siä pelasta.

  1. Sta­dist:
   Siis…. Alku­vuo­des­ta iskee kon­kurs­si­aal­lot. Ei nuo ihmis­ten sääs­töt yli­vel­kai­sik­si ajau­tu­nei­ta zom­bie-yri­tyk­siä pelasta.

   Pahim­mil­laan tosi­aan kon­kurs­si­aal­to tuho­aa tuo­tan­toa samaan aikaan kun sääs­töis­tä vapau­tuu enem­män kysyn­tää kuin kos­kaan aiem­min. Eli kysyn­tä kas­vaa ja tar­jon­ta pie­ne­nee saman­ai­kai­ses­ti. Ei tie­dä hyvää vakaal­le hintatasolle.

   Zom­biy­ri­tyk­set tie­tys­ti jou­taa­kin men­nä, niis­tä on kan­san­ta­lou­del­le enem­män hait­taa kuin hyötyä.

   1. ark­ki­teh­ti: Pahim­mil­laan tosi­aan kon­kurs­si­aal­to tuho­aa tuo­tan­toa samaan aikaan kun sääs­töis­tä vapau­tuu enem­män kysyn­tää kuin kos­kaan aiem­min. Eli kysyn­tä kas­vaa ja tar­jon­ta pie­ne­nee saman­ai­kai­ses­ti. Ei tie­dä hyvää vakaal­le hintatasolle.

    Zom­biy­ri­tyk­set tie­tys­ti jou­taa­kin men­nä, niis­tä on kan­san­ta­lou­del­le enem­män hait­taa kuin hyötyä.

    Isot “zom­bi-yri­tyk­set” pide­tään pys­tys­sä, mut­ta pie­net kaa­tu­vat kun rahat loppuvat.

    Kui­ten­kin pal­ve­lu­yrit­tä­mi­nen on näi­den pien­ten varassa.

    Toki jokin osa vasem­mis­tos­ta saat­taa luul­la, että yri­tyk­sis­tä eroon pää­se­mi­nen oli­si hyvä asia, mut­ta se on har­ha­luu­lo ja todel­li­suus iskee lujaa kasvoihin.

    Saa näh­dä mitä kaik­kea nyt “raken­ne­taan uudel­leen parem­min” tai mil­lai­nen “suu­res­ta nol­lauk­ses­ta” halutaan.

    Hyvät asiat eivät kyl­lä lisään­ny. Val­ta kes­kit­tyy enties­tään ja “mark­ki­voi­mat” otta­vat lopul­li­sen kuris­tus-puris­tusot­teen niin hal­li­tuk­sis­ta kuin esi­mer­kik­si EU:sta.

    Esi­mer­kik­si YK:n mer­ki­tys tulee kas­va­maan — tämä ei ole pel­käs­tään ja yksi­se­lit­tei­ses­ti hyvä asia. Sekin jär­jes­tö osaa epä­on­nis­tua mut­ta onnis­tu­mi­set ovat harvemmassa.

    Samoin monien mui­den yli­kan­sal­lis­ten orga­ni­saa­tioi­den val­ta kas­vaa entisestään.

    Tämä­kään ei ole vain ja ainoas­taan hyvä asia, kos­ka nekin osaa­vat epä­on­nis­tua “tavoit­tei­den­sa asettelussa”.

    Kaik­ki tämä lisää kaik­kein varak­kaim­pien varal­li­suut­ta enti­ses­tään ja köy­hät köyh­ty­vät yhä edelleen.

    Val­lan vää­rin­käyt­tö lisään­tyy ja konfli­tien mää­rä uhkaa nousta.

    Ww3 alkaa kol­ku­tel­la ovella…

 4. Uhka yli­kuu­me­ne­mi­seen on var­maan todel­li­nen. Käy ehkä kui­ten­kin niin, että yksiyi­nen aha menee ensi­si­jas­sa kiin­teis­töi­hin ja osak­kei­siin. Niin on käy­nyt ennen­kin näis­sä rahan jaois­sa. Vähem­män jär­ke­viin inves­toin­tei­hin kun nyt näi­den EU raho­jen­kin kans­sa on kova kiire. 

  Ps. Alek­san­te­rin katu näyt­tää hil­jai­sel­ta muul­loin­kin kuin pan­de­mian aika­na. Yri­tyk­siä läh­tee pois. Ei myös­kään ole oikein käve­ly­ka­tu kun ratik­ka kul­kee keskellä.

 5. Inflaa­tio­ta saat­taa tul­la niil­le pal­ve­lua­loil­le, jot­ka ovat kär­si­neet koro­nas­ta eni­ten. Se on ihan oikeu­den­mu­kais­ta hei­tä koh­taan. Tap­piot tule­vat nopeas­ti kui­ta­tuik­si. Näi­tä yri­tyk­siä vaan pitää kai­kil­la kei­noin pitää pys­tys­sä sii­hen asti. Mark­ki­na­ti­lan­ne kyl­lä palau­tuu nor­maa­lik­si sen jäl­keen, kun patou­tu­nut kysyn­tä saa­daan tyy­dy­tet­tyä. Muu­ta elvy­tys­tä ei oikeas­taan tar­vi­ta nytkään.

 6. Jul­ki­nen talous on koro­naan vedo­ten otta­nut vel­kaa ja yksi­tyi­nen puo­li vau­ras­tu­nut. Kon­kurs­sit ovat olleet isol­ta osin jäis­sä, kun kon­kurs­si­lais­sa on koh­ta vuo­den ollut käy­tän­nös­sä kiel­to sil­le, että vel­ko­jat eivät ole saa­neet koro­nae­pi­de­mian alka­mi­sen jäl­keen tul­lei­den vel­ko­jen osal­ta jät­tää kon­kurs­si­ha­ke­mus­ta kuin erit­täin rajoi­te­tuis­sa tapauk­sis­sa. Kun­nal­lis­vaa­lien edel­lä poliit­ti­set pai­neet kas­va­ne­vat jat­kaa tuo­ta kiel­toa tam­mi­kuus­ta vie­lä eteen­päin, jot­tei kon­kurs­si­aal­to ala juu­ri ennen kun­nal­lis­vaa­le­ja. Mut­ta jos­sain vai­hees­sa se kiel­to päät­tyy, ja sii­tä sit­ten seu­raa monen­lais­ta ehkä myös koti­ta­lous­ten käyt­täy­ty­mi­seen. Vel­ko­jis­ta monet tule­vat jää­mään vail­le raho­ja lop­puun jo val­miik­si tyh­jen­ty­nei­den kon­kurs­si­pe­sien edes­sä sii­nä, mis­sä aiem­min on ollut edes jotain jako-osuut­ta aika usein velkojillakin.

  Pal­ve­lui­den ostoi­hin voi tul­la hyp­päys — tai sit­ten ei. Moni koti­ta­lous on inves­toi­nut tänä koro­na-aika­na asioi­hin, joil­la on väl­te­tet­ty pal­ve­lun osto­ja. On ostet­tu esim. keit­ti­öön kok­kaus­vä­li­nei­tä, kun ravin­to­loi­hin ei yhteen aikaan pääs­syt. Ne inves­toin­nit vähen­tä­ne­vät ravin­to­la­käyn­te­jä vie­lä pidem­pään­kin. On ostet­tu rau­ta­kau­pas­ta pal­jon esim. mut­te­rin­vään­tä­jiä ren­kaan­vaih­toa hel­pot­ta­maan. Tus­kin ne inves­toin­nit hyl­lyil­le jäte­tään, vaan jat­kos­sa moni näi­hin inves­toi­nut vaih­taa ren­kaat itse, vaik­ka oli­si tot­tu­nut aiem­min osta­maan ren­kaan­vaih­to­pal­ve­lun muu­al­ta. Itse­kin käy­tin aiem­min ren­kaan­vaih­to­pal­ve­lua, kun se oli hel­pom­paa kuin ren­kaan­vaih­to autos­sa olleel­la huo­nol­la tun­kil­la ja käsi­käyt­töi­sel­lä mut­te­ri­na­vai­mel­la. Vai­va, että kerää ren­kaat autoon, kus­kaa ne ren­kaan­vaih­to­pal­ve­luun, ja tuo toi­set ren­kaat takai­sin ja lait­taa säi­löön, tuli nyt havait­tua kui­ten­kin isom­mak­si kuin vaih­taa itse ren­kaat kun­non väli­neil­lä kus­kaa­mat­ta ren­kai­ta yhtään mihin­kään. Toki ren­gas­ho­tel­le­ja­kin oli­si, jos haluai­si mak­saa myös säi­ly­tys­pal­ve­lus­ta, mut­ta nyt ei ole sit­ten tar­vet­ta sel­lai­sel­le­kaan. Koro­na-aika­na on tul­lut ope­tel­tua myös mm. LVI-huol­to­jen teke­mis­tä itse. Aiem­min ostin nii­tä osto­pal­ve­lu­na kotiin, mut­ta nyt kun ker­ran on tai­dot opit­tu, ja jotain väli­nei­tä han­kit­tu, niin jat­kos­sa osto­pal­ve­lu­ja tul­lee ostet­tua sil­lä­kin saral­la har­vem­min. Vero­tuk­sen takia osto­pal­ve­lut ovat usein monin­ker­taii­sa tun­ti­hin­noil­taan ver­rat­tu­na omaan tun­ti­palk­kaan, joka käteen jää vero­jen jäl­keen, mikä kan­nus­taa teke­mään työt itse.

  Etä­pa­la­ve­rit ovat ihan aidos­ti ehkä vähen­tä­neet mm. mat­kaa­mis­ta, ja sen vai­ku­tuk­set voi­vat olla pysy­viä. En aina­kaan itse tun­nis­ta mitään patou­tu­nut­ta kysyn­tää ulko­mail­le mat­kaa­mi­seen. Nyt on tul­lut ope­tel­tua etä­vä­li­nei­tä, joi­den kans­sa on tul­lut hoi­det­tua man­ner­ten­vä­li­siä ihmis­suh­tei­ta­kin mat­kaa­mat­ta. Kivi­jal­ka­pan­keil­le on tain­nut tul­la pysy­vä muu­tos, kun ovet on pidet­ty kiin­ni, ja vii­mei­siä­kin jää­rä­päi­tä pako­tet­tu käyt­tä­mään verk­ko­pal­ve­lui­ta. Seu­raa­van 0–3 vuo­den aika­na pank­kien työn­te­ki­jä­mää­rät vähen­ty­ne­vät vie­lä tuhan­sil­la, ja kont­to­rei­ta sul­jet­ta­neen pal­jon. Ravin­to­lois­ta­kin osa sul­ke­nee asia­kas­paik­kan­sa. Ihmi­siä on nyt ope­tet­tu syö­mään ravin­to­la­ruo­kaa etä­nä, eli kodeis­saan. Ravin­to­lois­ta moni eri­kois­tu­nee jat­kos­sa pelk­kään koti­kul­je­tus­ruo­kaan, jol­loin sääs­tää tila­kus­tan­nuk­set koko­naann asia­kas­pai­kois­ta pysä­köin­ti­paik­koi­neen, ja toi­mi­ti­lat, jos­sa ruo­ka oike­sa­ti koka­taan, voi perus­taa johon­kin hal­vem­man sijain­nin paik­kaan kuin ydin­kes­kus­tan kivijalkatasoon.

  Talou­den kan­nal­ta jon­kin­lai­nen iso kysy­mys­merk­ki on se, että mitä sit­ten tapah­tuu, kun koti­ta­lou­det todel­la alka­vat lii­kut­taa sääs­tö­jään. Ilmas­sa on mer­kit­tä­vä megain­flaa­tion ris­ki. Rahaa on pai­net­tu jo mon­ta vuot­ta ennä­tys­mää­riä. Rahaa pur­su­aa mark­ki­noil­la jo ovis­ta ja ikku­nois­ta. Tilit pai­su­vat niin koti­ta­louk­sil­la kuin yri­tyk­sil­lä­kin. Sit­ten kun se tuhan­sien mil­jar­dien euro­jen erä euroa­lu­eel­la päät­tää lii­kah­taa, voi tapah­tua vie­lä kum­mia. Vält­tä­mät­tä se ei kui­ten­kaan pur­kau­du pal­ve­lui­hin samoin kuin ennen krii­siä, vaan voi löy­tää uusia­kin uomia.

  1. tuos­ta:
   Talou­den kan­nal­ta jon­kin­lai­nen iso kysy­mys­merk­ki on se, että mitä sit­ten tapah­tuu, kun koti­ta­lou­det todel­la alka­vat lii­kut­taa sääs­tö­jään. Ilmas­sa on mer­kit­tä­vä megain­flaa­tion ris­ki. Rahaa on pai­net­tu jo mon­ta vuot­ta ennä­tys­mää­riä. Rahaa pur­su­aa mark­ki­noil­la jo ovis­ta ja ikku­nois­ta. Tilit pai­su­vat niin koti­ta­louk­sil­la kuin yri­tyk­sil­lä­kin. Sit­ten kun se tuhan­sien mil­jar­dien euro­jen erä euroa­lu­eel­la päät­tää lii­kah­taa, voi tapah­tua vie­lä kum­mia. Vält­tä­mät­tä se ei kui­ten­kaan pur­kau­du pal­ve­lui­hin samoin kuin ennen krii­siä, vaan voi löy­tää uusia­kin uomia. 

   Ilmas­sa on merk­ke­jä “puhal­luk­ses­ta” joka vie kuplas­ta ilman. Kiin­teis­tö­jen. asun­to­jen ja kes­to­ku­lu­tus­hyö­dyk­kei­den arvo romah­taa, sen­si­jaan kaik­kien ener­gia­muo­to­jen, kul­jet­ta­mi­sen ja liik­ku­mi­sen, tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien, vesi- ja jäte­huol­lon hin­nat kohoa­vat niin kovaa että mel­kein räjähtävät.

   1. R.Silfverberg:

    Ilmas­sa on merk­ke­jä ”puhal­luk­ses­ta” joka vie kuplas­ta ilman. Kiin­teis­tö­jen. asun­to­jen ja kes­to­ku­lu­tus­hyö­dyk­kei­den arvo romah­taa, sen­si­jaan kaik­kien ener­gia­muo­to­jen, kul­jet­ta­mi­sen ja liik­ku­mi­sen, tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien, vesi- ja jäte­huol­lon hin­nat kohoa­vat niin kovaa että mel­kein räjähtävät.

    En usko tuo­hon ske­naa­rioon täl­lä het­kel­lä. Rahaa tulee koko ajaa lisää mark­ki­noil­le kes­kus­pan­kis­ta kuin saa­vis­ta kaa­ta­mal­la. Ei sil­loin hin­nat romah­da. Hin­nat sen sijaan voi­vat pom­pa­ta ylös­päin, jos ylit­se­pur­sua­val­la rahal­la mei­naa saa­da enää mitään ostet­tua. Niin kau­an kuin korot ovat alle nol­lan ja uut­ta rahaa luo­daan kovaa vauh­tia, on hyö­dyk­kei­den hin­to­jen vai­kea romah­taa. Ennem­min­kin rahan arvo romah­taa koh­ta. Itse olen siir­tä­nyt varo­ja­ni pois eurois­ta, ja mini­moin nyt pank­ki­ti­leil­lä ole­via raho­ja, kos­ka ole­tan nime­no­maan rahan ole­van se, jon­ka arvo tip­puu kohta.

   2. siten: En usko tuo­hon ske­naa­rioon täl­lä het­kel­lä. Rahaa tulee koko ajaa lisää mark­ki­noil­le kes­kus­pan­kis­ta kuin saa­vis­ta kaa­ta­mal­la. Ei sil­loin hin­nat romah­da. Hin­nat sen sijaan voi­vat pom­pa­ta ylös­päin, jos ylit­se­pur­sua­val­la rahal­la mei­naa saa­da enää mitään ostet­tua. Niin kau­an kuin korot ovat alle nol­lan ja uut­ta rahaa luo­daan kovaa vauh­tia, on hyö­dyk­kei­den hin­to­jen vai­kea romah­taa. Ennem­min­kin rahan arvo romah­taa koh­ta. Itse olen siir­tä­nyt varo­ja­ni pois eurois­ta, ja mini­moin nyt pank­ki­ti­leil­lä ole­via raho­ja, kos­ka ole­tan nime­no­maan rahan ole­van se, jon­ka arvo tip­puu kohta. 

    Tätä ‘rahan arvon romah­ta­mis­ta’ pitäi­si odot­taa Yhdys­val­lois­sa, siel­lä­hän on jaet­tu ihan oikeas­ti heli­kop­te­ri­ra­haa suu­rim­mal­le osal­le kan­sas­ta. Vain erit­täin suu­ri­tu­loi­set jäi­vät ilman, täl­lä toi­sel­la kier­rok­sel­la mak­si­min sai 75k $ tuloil­la (yksin taik­ka paris­kun­nal­la x2, eli 150k $), ja skaa­lau­tui nol­laan täs­tä eteen­päin tulo­jen noustessa.

    Euroo­pas­sa ollaan vie­lä niin mark­ki­nao­rien­toi­tu­nei­ta että kan­sa­lai­sil­le jae­taan tukia pit­käl­ti vain nor­maa­lien tuki­verk­ko­jen kaut­ta ja suu­rin osa elvy­tys­ra­hois­ta ohja­taan yrityksille.

  2. tuos­ta:
   Talou­den kan­nal­ta jon­kin­lai­nen iso kysy­mys­merk­ki on se, että mitä sit­ten tapah­tuu, kun koti­ta­lou­det todel­la alka­vat lii­kut­taa sääs­tö­jään. Ilmas­sa on mer­kit­tä­vä megain­flaa­tion ris­ki. Rahaa on pai­net­tu jo mon­ta vuot­ta ennä­tys­mää­riä. Rahaa pur­su­aa mark­ki­noil­la jo ovis­ta ja ikku­nois­ta. Tilit pai­su­vat niin koti­ta­louk­sil­la kuin yri­tyk­sil­lä­kin. Sit­ten kun se tuhan­sien mil­jar­dien euro­jen erä euroa­lu­eel­la päät­tää lii­kah­taa, voi tapah­tua vie­lä kum­mia. Vält­tä­mät­tä se ei kui­ten­kaan pur­kau­du pal­ve­lui­hin samoin kuin ennen krii­siä, vaan voi löy­tää uusia­kin uomia. 

   Tämä ei ole edes vää­rin. Tämä on aivan pihal­la kes­kus­pank­kien elvy­tyk­sen koh­dis­tu­mi­ses­ta, tuo raha ei todel­la­kaan ohjau­du reaa­li­ta­lou­teen ja koti­ta­louk­sil­le. Sen sijaan se on jo nos­ta­nut inflaa­tio­ta eri­lai­sis­sa sijoi­tus­tuot­teis­sa, kuten pörs­seis­sä ja asunnoissa.

   https://voxeu.org/article/workers-bargaining-power-business-cycle-fluctuations-and-phillips-curve

   Tämä ana­lyy­si tukee näke­mys­tä että inflaa­tion ‘puut­tu­mi­nen’ tai vai­meus noin yleen­sä joh­tuu pit­käl­ti sii­tä että suu­rem­pi osa koko­nais­tu­los­ta on men­nyt pää­omal­le työn­te­ki­jöi­den sijasta.

   https://voxeu.org/article/missing-profits-nations

 7. Käsit­tääk­se­ni elä­mä palaa suht nor­maa­lik­si sit­ten kun ris­ki­ryh­mät on roko­tet­tu, ei sit­ten kun “kaik­ki on roko­tet­tu”. Tosin mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia var­maan jää ris­ki­ryh­mien rokot­ta­mi­sen jäl­keen­kin. Voi Thai­maan-mat­ko­ja jää­dä teke­mät­tä. Euroo­pas­sa var­maan saa mat­kus­taa aiemmin.

  Ennus­te­lin omak­si huvik­se­ni jos­kus lop­pu­ke­säs­tä, että ris­ki­ryh­mät oli­si roko­tet­tu jo alku­vuo­des­ta 2021, hel­mi­kuun puo­lel­la ehkä. Nyt Suo­men sur­keak­si osoit­tau­tu­nut hal­li­tus, byro­kra­tia ja ter­vey­den­huol­to sähel­tää sii­hen mal­liin, että en oikein tie­dä kant­sii­ko olla noin opti­mis­ti­nen. Voi olla, että nor­maa­lit ajat palaa vas­ta kesäl­lä, kun tau­ti muu­ten­kin hiipuu.

  Täs­sä käsi­tyk­se­ni sähel­lyk­ses­tä vaik­ka se ei aihee­seen kuulukaan:
  ‑roko­tet­ta ei edes ole tar­koi­tus antaa sitä mukaan kuin sitä tulee maa­han vaan puo­let pis­te­tään aina ‑70 cel­siuk­seen loju­maan kol­mek­si viikoksi.
  ‑näyt­tää sil­tä, että ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­ta — siis muut­kin kuin “kriit­ti­set” — ohit­taa ris­ki­ryh­mä­läi­set, mik­si muu­ten roko­tet­ta oli­si jaet­tu ympä­ri maa­ta pik­ku kuntiin
  ‑rokot­ta­mis­ta ei ole saa­ty kun­nol­la käyn­tiin, kos­ka mitä ilmei­sim­min, maas­sa ei ollut mitään suun­ni­tel­maa roko­tus­ten käyn­nis­tä­mi­sek­si jou­lu­kuun lopulla.
  ‑äiti­ni on elä­nyt “van­ki­na” ja tau­din pelos­sa hoi­to­ko­dis­sa koh­ta vuo­den, sil­ti viran­omai­set puhuu sii­hen tyy­liin, että mitä­pä täs­sä mitään kii­ret­tä ja kato­taan sit­ten kun ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lö­kun­ta palaa lomil­ta, että jos­ko hei­tä alo­tet­tai­siin rokot­ta­maan. Mik­si, muu­ten, krii­ti­nen hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta! on lomil­la sii­nä mää­rin, että pal­jon ketään ei voi rokottaa.
  ‑ehkä taus­tal­la on se, että “kaik­ki” suo­ma­lai­set asian­tun­ti­jat väit­ti­vät, että roko­te tulee jos­kus pal­jon myö­hem­min jos koskaan.

  En var­mas­ti­kaan tie­dä kaik­kea, joten voi men­nä pie­leen­kin sähel­lys­väit­teet. Täl­lä­nen kuva mul­le on nyt muo­dos­tu­nut. Toi­vot­ta­vas­ti joku kor­jaa tai kir­joit­taa perä­ti pos­tauk­sen sähellyksestä.

  1. Ato­mis­ti: ‑roko­tet­ta ei edes ole tar­koi­tus antaa sitä mukaan kuin sitä tulee maa­han vaan puo­let pis­te­tään aina ‑70 cel­siuk­seen loju­maan kol­mek­si viikoksi.

   Siis worst case tilan­tees­sa tuo joh­taa ainoas­taan kol­men vii­kon myö­häs­ty­mi­seen opti­mi­ti­lan­tees­ta, jos­sa varas­to­sal­do on jat­ku­vas­ti nol­la. En pitäi­si kol­mea viik­koa abso­luut­tis­ta opti­mia pidem­pää ajan­käyt­töä täs­sä kon­kurs­sis­sa miten­kään hälyt­tä­vän huo­no­na suo­ri­tuk­se­na, kun joka tapauk­ses­sa rokot­tei­den saa­ta­vuus on se suu­rin pul­lon­kau­la, ja isoa mas­saa ei kui­ten­kaan pääs­tä rokot­ta­maan ennen kevättä.

   Joten­kin kes­kus­te­lu aivan ensim­mäis­ten päi­vien roko­tus­mää­rien ympä­ril­lä on saa­nut aivan absur­de­ja piir­tei­tä. Kukaan ei oli­si hyö­ty­nyt pät­kää­kään sii­tä, vaik­ka nyt käsil­lä olleet 50 000 roko­tean­nos­ta oltai­siin pii­ki­tet­ty ihmi­siin heti maa­han­tu­lon jäl­keen vs. että odo­te­taan että rokot­teen saa­jik­si kor­va­mer­ki­tyt saa­pu­vat lomil­taan takaisin.

   1. ark­ki­teh­ti: Siis worst case tilan­tees­sa tuo joh­taa ainoas­taan kol­men vii­kon myö­häs­ty­mi­seen opti­mi­ti­lan­tees­ta, jos­sa varas­to­sal­do on jat­ku­vas­ti nol­la. En pitäi­si kol­mea viik­koa abso­luut­tis­ta opti­mia pidem­pää ajan­käyt­töä täs­sä kon­kurs­sis­sa miten­kään hälyt­tä­vän huo­no­na suo­ri­tuk­se­na, kun joka tapauk­ses­sa rokot­tei­den saa­ta­vuus on se suu­rin pul­lon­kau­la, ja isoa mas­saa ei kui­ten­kaan pääs­tä rokot­ta­maan ennen kevättä.

    Joten­kin kes­kus­te­lu aivan ensim­mäis­ten päi­vien roko­tus­mää­rien ympä­ril­lä on saa­nut aivan absur­de­ja piir­tei­tä. Kukaan ei oli­si hyö­ty­nyt pät­kää­kään sii­tä, vaik­ka nyt käsil­lä olleet 50 000 roko­tean­nos­ta oltai­siin pii­ki­tet­ty ihmi­siin heti maa­han­tu­lon jäl­keen vs. että odo­te­taan että rokot­teen saa­jik­si kor­va­mer­ki­tyt saa­pu­vat lomil­taan takaisin.

    Minua kyl­lä hie­man huo­les­tut­taa tämä hidas roko­tus­tah­ti kun ver­ra­taan moniin mai­hin. Israe­lis­sa­kin lie­nee roko­tet­tu jo suu­ri osa kan­sas­ta. Englan­nis­sa kii­reh­di­tään asi­aa niin, että myö­häs­ty­te­tään hie­man tois­ta roko­tus­ker­ta, jot­ta saa­daan enem­män roko­tet­tua nopeas­ti (ensim­mäi­nen anta­nee jo jon­kun­lai­sen suo­jan). Meil­lä ei teh­ty juu­ri muu­ta kuin EU:n näy­tös­ro­ko­tuk­set EU:n kil­ven kiil­lot­ta­mi­sek­si. Mik­si Suo­mi ei voi toi­mia kuin itse­näi­nen val­tio, meil­lä­hän on omat viran­omai­set hoi­ta­maan asiaa.
    San­na Marin sanoi juu­ri radios­sa, että ehkä jou­du­taan lait­ta­maan vie­lä kovia rajoi­tuk­sia uuden virus­va­rian­tin vuok­si. Eikö oli­si jär­ke­vää juu­ri kai­kin kei­noin kii­reh­tiä roko­tuk­sia, jot­ta tähän ei jouduttaisi.

   2. Count­ry­boy: Minua kyl­lä hie­man huo­les­tut­taa tämä hidas roko­tus­tah­ti kun ver­ra­taan moniin mai­hin. Israe­lis­sa­kin lie­nee roko­tet­tu jo suu­ri osa kan­sas­ta. Englan­nis­sa kii­reh­di­tään asi­aa niin, että myö­häs­ty­te­tään hie­man tois­ta roko­tus­ker­ta, jot­ta saa­daan enem­män roko­tet­tua nopeas­ti (ensim­mäi­nen anta­nee jo jon­kun­lai­sen suo­jan). Meil­lä ei teh­ty juu­ri muu­ta kuin EU:nnäytösrokotukset EU:n kil­ven kiil­lot­ta­mi­sek­si. Mik­si Suo­mi ei voi toi­mia kuin itse­näi­nen val­tio, meil­lä­hän on omat viran­omai­set hoi­ta­maan asiaa.
    San­na Marin sanoi juu­ri radios­sa, että ehkä jou­du­taan lait­ta­maan vie­lä kovia rajoi­tuk­sia uuden virus­va­rian­tin vuok­si. Eikö oli­si jär­ke­vää juu­ri kai­kin kei­noin kii­reh­tiä roko­tuk­sia, jot­ta tähän ei jouduttaisi.

    Niin siis Suo­mi on osa­na EU:n yhteis­tä han­kin­taa saa­mas­sa rokot­tei­ta sitä tah­tia kun nii­tä tuo­tan­to­lin­jal­ta ulos tulee. Vaih­toeh­to oli­si, että kaik­ki EU-maat huu­tai­si­vat kil­paa rokot­tei­den hin­taa ylös­päin, hin­ta nousi­si pil­viin ja kukaan ei sil­ti sai­si rokot­tei­ta yhtään nykyis­tä nopeam­min. Kos­ka nii­tä rokot­tei­ta ei täl­lä pla­nee­tal­la ole yhtään enem­pää. Se pul­lon­kau­la on jos­sain ihan muu­al­la kuin poliit­tis­ten päät­tä­jien halussa.

    Mikään mah­ti maa­il­mas­sa ei kyke­ne tuot­ta­maan rokot­tei­ta niin pal­joa, ettei­kö tämä kevät meni­si suu­rin piir­tein samaan tah­tiin kuin vii­me kevät. Sel­lais­ta roko­te­kat­ta­vuut­ta ei vaan voi saa­da aikai­sek­si, vaik­ka kuin­ka pis­tet­täi­siin hätä­ti­la pys­tyyn ja ken­raa­lit poliit­tis­ten päät­tä­jien tilal­le ja dik­ta­tuu­rin nyrk­ki ylim­mäk­si päät­tä­väk­si eli­mek­si. Se, teh­dään­kö jokai­sen mität­tö­män pie­nen roko­te-erän saa­pu­mi­sen yhtey­des­sä yli­töi­tä kol­mes­sa vuo­ros­sa lomis­ta välit­tä­mät­tä että se rajal­li­nen mää­rä saa­daan kulu­tet­tua lop­puun mah­dol­li­sim­man nopeas­ti ei hyö­dy­tä ketään ver­rat­tu­na tilan­tee­seen että ihan rau­has­sa vaan käy­te­tään tasai­seen tah­tiin se vähä mitä maa­il­mal­ta saadaan.

   3. ark­ki­teh­ti:

    Niin siis Suo­mi on osa­na EU:n yhteis­tä han­kin­taa saa­mas­sa rokot­tei­ta sitä tah­tia kun nii­tä tuo­tan­to­lin­jal­ta ulos tulee. Vaih­toeh­to oli­si, että kaik­ki EU-maat huu­tai­si­vat kil­paa rokot­tei­den hin­taa ylös­päin, hin­ta nousi­si pil­viin ja kukaan ei sil­ti sai­si rokot­tei­ta yhtään nykyis­tä nopeam­min. Kos­ka nii­tä rokot­tei­ta ei täl­lä pla­nee­tal­la ole yhtään enem­pää. Se pul­lon­kau­la on jos­sain ihan muu­al­la kuin poliit­tis­ten päät­tä­jien halussa.

    Ei ole noin. Suo­mi ei saa rokot­tei­ta sitä tah­tia kuin tuo­tan­to­lin­jal­ta tulee. Eri EU-maat ovat kes­ke­nään­kin saa­neet rokot­tei­ta eri tah­tiin. Sak­sas­sa rokot­ta­mi­nen on eden­nyt EU-maan par­haim­mis­tos­sa. Pul­lon­kau­la­na on ollut val­mis­tus. Sitä ei ole aloi­tet­tu ennen tilauk­sia. EU ei ole teh­nyt tilauk­sia ajois­sa, kos­ka se ei halun­nut ottaa ris­kiä sii­tä, jos ostos ei onnis­tu­kaan, vaan halusi ensin var­mis­taa tes­ti­tu­lok­set. Ne rokot­teet, jot­ka ovat nyt val­mii­na, jäi­vät val­mis­ta­mat­ta varas­toon, kos­ka Astra Zenecaa lukuu­not­ta­mat­ta val­mis­ta­jat­kaan eivät halun­neet ottaa talou­del­lis­ta ris­kiä sii­tä, toi­mii­ko roko­te, kuten halu­taan. Val­mis­tus lai­tet­tiin isol­le volyy­mil­le vas­ta myyn­ti­lu­pien jäl­keen, vaik­ka rokot­teet ovat olleet val­mis­tet­ta­vis­sa yli puo­li vuot­ta. EU:lla oli­si roko­tean­nok­sia jo val­mii­na sato­ja mil­joo­nia, jos se oli­si teh­nyt tilauk­set puo­li vuot­ta sit­ten. Edes EU:ssa sijait­se­vat roko­te­val­mis­tus­lai­tok­set eivät aloit­ta­neet roko­te­tuo­tan­toa ajois­sa, vaan pyö­ri­vät kesän ja syk­syn vajaa­ka­pa­si­tee­til­la tilauk­sia odo­tel­len. Se oli EU:lta poliit­ti­nen pää­tös, että rokot­tei­ta ei halut­tu val­mis­tut­taa varas­toon etu­kä­teen. USA, Israel, Sveit­si, Bri­tan­nia ja eräät muut maat päät­ti­vät toi­sin, ja niis­sä rokot­tei­ta on sit­ten ollut tar­jol­la­kin heti myyn­ti­lu­van saa­mi­sen jäl­keen. Tosin USA:ssa logis­tiik­ka on ollut ongel­mis­sa, mut­ta roko­te­val­mis­tei­ta siel­lä on ollut tar­jol­la jo vähän aikaa reilusti.

    EU:lla on ollut vajaa vuo­si aikaa toi­mia glo­baa­lia roko­te­ka­pa­si­teet­tia lisä­ten. Se oli­si voi­nut perus­taa vaik­ka inves­toin­tioh­jel­man, jol­la oli­si lisät­ty EU-alu­een roko­te­ka­pa­si­teet­tia niin, että sit­ten kun rokot­teet saa­vat myyn­ti­lu­van, on enem­män tar­jon­taa. Niin ei halut­tu teh­dä. Tääl­lä on pelät­ty sitä, että sel­lai­nen toi­mi voi­si olla kil­pai­lu­la­kien vas­tai­nen. Intia on huo­leh­ti­nut omas­ta roko­te­ka­pa­si­tee­tis­taan. Jopa 60 % maa­il­man rokot­tei­den val­mis­tus­ka­pa­si­tee­tis­ta on nyt ilmei­ses­ti Intias­sa. Län­si­maat­kin ovat hai­kail­leet Intias­sa val­mis­tet­tu­ja rokot­tei­ta, kos­ka län­si­mais­ten yhtiöi­den län­si­mai­set tuo­tan­to­lai­tok­set eivät kyke­ne nyt tuot­ta­maan rokot­tei­ta riit­tä­väs­ti. Intia­lai­sil­la roko­te­val­mis­ta­jil­la on ser­ti­fi­kaa­tit, toi­sin kuin Kii­nas­sa teh­dyil­lä rokot­teil­la, joil­ta laa­dun­var­mis­tus­ser­ti­fi­kaa­tit lähes poik­keuk­set­ta puut­tu­vat. Astra Zenecan rokot­teet intia­lai­sil­le tuo­te­taan nyt ilmei­ses­ti pää­asias­sa Intian omis­sa tuo­tan­to­lai­tok­sis­sa. Kii­na sen sijaan rokot­taa omaan kan­saan­sa ser­ti­fioi­mat­to­mia rokot­tei­ta. Maa­il­mas­sa rokot­tei­den val­mis­tus­ka­pa­si­teet­tia riit­tää, mut­ta län­si­mais­ten yhtiöi­den oma kapa­si­teet­ti on var­sin rajal­lis­ta. Roko­te­tuo­tan­to on aikoi­naan ulkois­tet­tu hal­vem­mil­le tuot­ta­jil­le, kun tuo­te­ke­hi­tys ja mark­ki­noin­ti on näh­ty tuot­ta­vam­mak­si ydin­bis­nek­sek­si län­si­mai­sil­le lää­keyh­tiöil­le kuin val­mis­tus. Euroo­pan omat jäl­jel­lä ole­vat rokot­tei­den tuo­tan­to­lai­tok­set ovat pie­niä. Suo­mes­sa rokot­tei­ta val­mis­tet­tiin yli 100 vuot­ta. Val­mis­tus lope­tet­tiin val­tion pää­tök­sel­lä 2000-luvun alus­sa. Sen jäl­keen Suo­mi on ollut sen varas­sa, mitä rokot­tei­ta muu­al­ta satu­taan saa­maan. Koro­na­ro­kot­tei­den koh­dal­la oli­si ollut mah­dol­lis­ta lisen­soi­da val­mis­tus­lu­pa ser­ti­fioi­tuun tuo­tan­to­lai­tok­seen. Nyt sitä vaih­toeh­toa ei ole. Rokot­teen kehit­tä­jät ovat sel­lai­seen mui­den­kin mai­den koh­dal­la suostuneet.

   4. ark­ki­teh­ti:

    Niin siis Suo­mi on osa­na EU:n yhteis­tä han­kin­taa saa­mas­sa rokot­tei­ta sitä tah­tia kun nii­tä tuo­tan­to­lin­jal­ta ulos tulee. Vaih­toeh­to oli­si, että kaik­ki EU-maat huu­tai­si­vat kil­paa rokot­tei­den hin­taa ylös­päin, hin­ta nousi­si pil­viin ja kukaan ei sil­ti sai­si rokot­tei­ta yhtään nykyis­tä nopeammin.

    Sak­sa on hank­ki­nut rokot­tei­ta osin EU:n kaut­ta, osin suo­raan. Se on EU-mais­ta roko­tuk­sis­sa pisim­mäl­lä. Bri­tan­nia on vie­lä pidem­mäl­lä, mut­ta se ei ole­kaan EU-maa enää. Suo­mi on otta­nut osaa vain EU-sopi­muk­siin. EU:lla ei ole ollut men­nei­syy­des­sä kovin hyvää han­kin­tao­saa­mis­ta, eikä näy­tä osan­neen teh­dä han­kin­to­ja nyt­kään. Logis­tiik­ka­kin on näem­mä vai­keam­pi hoi­taa, kun han­kin­nat tapah­tu­vat EU:n kaut­ta. Välis­sä on monen­lais­ta sähel­tä­jää. Sitä ei ole vie­lä ker­rot­tu, mikä pro­sent­tio­suus val­mis­tu­neis­ta rokot­teis­ta pää­tyy käyt­töön. Välis­sä on monen­lais­ta hävik­kiä. Jos roko­te läm­pi­ää esim. lii­an aikai­sin, se hei­te­tään mene­mään. Ja kus­ta­kin roko­te­pak­kauk­ses­ta­kin lop­puo­sa hei­te­tään pois.

   5. ark­ki­teh­ti: Niin siis Suo­mi on osa­na EU:n yhteis­tä han­kin­taa saa­mas­sa rokot­tei­ta sitä tah­tia kun nii­tä tuo­tan­to­lin­jal­ta ulos tulee. Vaih­toeh­to oli­si, että kaik­ki EU-maat huu­tai­si­vat kil­paa rokot­tei­den hin­taa ylös­päin, hin­ta nousi­si pil­viin ja kukaan ei sil­ti sai­si rokot­tei­ta yhtään nykyis­tä nopeam­min. Kos­ka nii­tä rokot­tei­ta ei täl­lä pla­nee­tal­la ole yhtään enem­pää. Se pul­lon­kau­la on jos­sain ihan muu­al­la kuin poliit­tis­ten päät­tä­jien halussa.

    Mikään mah­ti maa­il­mas­sa ei kyke­ne tuot­ta­maan rokot­tei­ta niin pal­joa, ettei­kö tämä kevät meni­si suu­rin piir­tein samaan tah­tiin kuin vii­me kevät. Sel­lais­ta roko­te­kat­ta­vuut­ta ei vaan voi saa­da aikai­sek­si, vaik­ka kuin­ka pis­tet­täi­siin hätä­ti­la pys­tyyn ja ken­raa­lit poliit­tis­ten päät­tä­jien tilal­le ja dik­ta­tuu­rin nyrk­ki ylim­mäk­si päät­tä­väk­si eli­mek­si. Se, teh­dään­kö jokai­sen mität­tö­män pie­nen roko­te-erän saa­pu­mi­sen yhtey­des­sä yli­töi­tä kol­mes­sa vuo­ros­sa lomis­ta välit­tä­mät­tä että se rajal­li­nen mää­rä saa­daan kulu­tet­tua lop­puun mah­dol­li­sim­man nopeas­ti ei hyö­dy­tä ketään ver­rat­tu­na tilan­tee­seen että ihan rau­has­sa vaan käy­te­tään tasai­seen tah­tiin se vähä mitä maa­il­mal­ta saadaan.

    Nyt kui­ten­kin esi­mer­kik­si Ber­lii­nin kau­pun­ki on ilmoit­ta­nut hank­ki­van­sa itse­näi­ses­ti rokot­tei­ta, eikä vain odot­ta­van mitä EU:lta saa­daan. Mik­sei siis val­tio­kin voi­si niin teh­dä ? Toki hin­ta voi­si hie­man nous­ta, mut­ta nyt­hän tun­tuu ole­van piik­ki auki. Ehkä tämän koro­nan ehkäi­sy oli­si kui­ten­kin sitä tehok­kain­ta talous­po­li­tiik­kaa, muten­kin EU näyt­tää ole­van jäl­ki­ju­nas­sa jos sitä ver­ra­taan USA:han, Israe­liin tai vaik­ka­pa Islantiin.

    Mik­sei muu­ten yksi­tyis­sek­to­ria ja työ­ter­veys­huol­toa käy­te­tä hyväk­si nopeam­man roko­tus­tah­din aikaansaamiseksi ?

   6. Count­ry­boy: Mik­sei muu­ten yksi­tyis­sek­to­ria ja työ­ter­veys­huol­toa käy­te­tä hyväk­si nopeam­man roko­tus­tah­din aikaansaamiseksi ?

    Aina­kaan täl­lä het­kel­lä työ­ter­veys­huol­loil­la ei ole käy­tös­sä 70 pak­ka­sas­teen luo­tet­ta­via syvä­jää­dy­tys­pa­kas­ti­mia kai juu­ri mis­sään päin maa­ta. Yksi­tyis­sai­raa­lois­ta joil­lain voi olla­kin, mut­ta ei kovin monel­la niis­tä­kään. Täl­lä het­kel­lä pii­ki­tys­hen­ki­lö­kun­ta ei ole pul­lon­kau­la, vaan logis­tiik­ka ja rokot­tei­den saa­ta­vuus. Mitä useam­paan paik­kaan har­vo­ja rokot­tei­ta koi­te­taan pak­kas­ket­ju säi­lyt­täen jakaa, sitä moni­mut­kai­sem­mak­si logis­tiik­ka menee ja sitä isom­mak­si hävi­kin ris­ki kyl­mä­ket­jun kat­kea­mis­ten joh­dos­ta kas­vaa. Mata­lam­man säi­ly­tys­läm­pö­ti­lan rokot­tei­ta odo­tel­laan yhä. Nii­tä voi­si jakaa työ­ter­veys­huol­to­kin, kuten se jakaa influenssapiikkejäkin.

   7. siten: Aina­kaan täl­lä het­kel­lä työ­ter­veys­huol­loil­la ei ole käy­tös­sä 70 pak­ka­sas­teen luo­tet­ta­via syvä­jää­dy­tys­pa­kas­ti­mia kai juu­ri mis­sään päin maa­ta. Yksi­tyis­sai­raa­lois­ta joil­lain voi olla­kin, mut­ta ei kovin monel­la niis­tä­kään. Täl­lä het­kel­lä pii­ki­tys­hen­ki­lö­kun­ta ei ole pul­lon­kau­la, vaan logis­tiik­ka ja rokot­tei­den saa­ta­vuus. Mitä useam­paan paik­kaan har­vo­ja rokot­tei­ta koi­te­taan pak­kas­ket­ju säi­lyt­täen jakaa, sitä moni­mut­kai­sem­mak­si logis­tiik­ka menee ja sitä isom­mak­si hävi­kin ris­ki kyl­mä­ket­jun kat­kea­mis­ten joh­dos­ta kas­vaa. Mata­lam­man säi­ly­tys­läm­pö­ti­lan rokot­tei­ta odo­tel­laan yhä. Nii­tä voi­si jakaa työ­ter­veys­huol­to­kin, kuten se jakaa influenssapiikkejäkin.

    Ei säi­ly­tyk­seen vält­tä­mät­tä mitään eri­kois­ka­lus­toa tarvita:

    CDC:n ohjeis­tus Pfizer-BioN­Tech COVID-19 Vaccine

    Eli rokot­tei­ta voi­daan säi­lyt­tää väliai­kai­ses­ti nii­den kul­je­tus­pak­kauk­sis­sa — kun­han hii­li­hap­po­jään täy­den­nyk­sis­tä huo­leh­di­taan sään­nöl­li­ses­ti. Kui­va­jään jake­lu ei var­maan­kaan ole ylit­se­pää­se­mä­tön ongelma.

    Tämän lisäk­si lai­men­ta­ma­ton­ta roko­tet­ta voi säi­lyt­tää nor­maa­lis­sa jää­kap­pi­läm­pö­ti­las­sa max vii­si päivää.

    Ei siis luu­li­si ole­van mah­do­ton­ta hoi­taa logis­tii­kaa vaik­ka siten, että roko­tet­ta jaet­tai­siin alu­eel­li­siin varas­toi­hin sitä mukaa kun nii­tä saa­puu. Jos käy­tet­tä­vis­sä on ult­ra­kyl­mä pakas­tin, niin hyvä — muu­ten pitää sit­ten pär­jä­tä kui­va­jään kans­sa pul­jaa­mal­la. Näis­tä varas­tois­ta rokoit­tei­ta voi­si sit­ten jakaa roko­tus­pis­tei­siin 1–2 päi­vän ennus­tet­tua tar­vet­ta var­ten eikä säi­ly­tyk­seen tar­vit­tai­si muu­ta kuin jääkaappi.

    Luu­li­si näin jake­lun ja rokot­ta­mi­sen hoi­tu­van koh­tuul­li­sil­la pon­nis­tuk­sil­la eikä hävi­kis­tä pitäi­si tul­la ongel­mia — jos jos­sain huo­ma­taan, että jää­ka­pis­sa on seis­syt rokot­tei­ta nel­jät­tä päi­vää, niin kai­pa sit­ten voi­si tie­dot­taa tyy­liin “tänään ja huo­men­na roko­tus heti ensim­mäi­se­nä pai­kal­le tuleville”.

   8. siten: Aina­kaan täl­lä het­kel­lä työ­ter­veys­huol­loil­la ei ole käy­tös­sä 70 pak­ka­sas­teen luo­tet­ta­via syvä­jää­dy­tys­pa­kas­ti­mia kai juu­ri mis­sään päin maa­ta. Yksi­tyis­sai­raa­lois­ta joil­lain voi olla­kin, mut­ta ei kovin monel­la niis­tä­kään. Täl­lä het­kel­lä pii­ki­tys­hen­ki­lö­kun­ta ei ole pul­lon­kau­la, vaan logis­tiik­ka ja rokot­tei­den saa­ta­vuus. Mitä useam­paan paik­kaan har­vo­ja rokot­tei­ta koi­te­taan pak­kas­ket­ju säi­lyt­täen jakaa, sitä moni­mut­kai­sem­mak­si logis­tiik­ka menee ja sitä isom­mak­si hävi­kin ris­ki kyl­mä­ket­jun kat­kea­mis­ten joh­dos­ta kas­vaa. Mata­lam­man säi­ly­tys­läm­pö­ti­lan rokot­tei­ta odo­tel­laan yhä. Nii­tä voi­si jakaa työ­ter­veys­huol­to­kin, kuten se jakaa influenssapiikkejäkin.

    Ei vält­tä­mät­tä tar­vi­ta syvä­jää­dy­tys­pa­kas­ti­mia. Rokot­tei­ta voi säi­lyt­tää myös nii­den kul­je­tus­laa­ti­kos­sa, kun­han vain lisä­tään kui­va­jää­tä 5 vrk välein. Lisäk­si lai­men­ta­ma­ton roko­te säi­lyy 5 vrk jääkaapissa.

    Kun rokot­tei­ta pitäi­si toi­von­mu­kaan antaa sitä mukaa kuin nii­tä saa­daan, niin luu­li­si, että 5+5 vrk riit­täi­si yhden pak­kauk­sen pii­kit­tä­mi­seen eikä kui­va­jää­täy­den­nyk­sen kans­sa tar­vi­ti­si edes vält­tä­mät­tä pul­ja­ta kuin sii­nä vai­hees­sa kun rokot­teet läh­te­vät “kes­kus­va­ras­tol­ta”.

   9. Count­ry­boy:Ehkä tämän koro­nan ehkäi­sy oli­si kui­ten­kin sitä tehok­kain­ta talous­po­li­tiik­kaa, muten­kin EU näyt­tää ole­van jäl­ki­ju­nas­sa jos sitä ver­ra­taan USA:han, Israe­liin tai vaik­ka­pa Islantiin. 

    Sinä­pä sen sanoit, jos oltai­siin proak­tii­vi­ses­ti ase­tet­tu liik­ku­mi­sen rajoi­tuk­sia ja liik­ku­mi­seen liit­ty­vää tes­taus­ta ja karan­tee­ne­ja niin ehkä koko pan­de­mial­ta oli­si väl­tyt­ty. Mut­ta tätä­hän ei voi­tu teh­dä, se kun oli­si ‘räjäyt­tä­nyt’ talou­den. Ja kos­ka ei halut­tu räjäyt­tää talout­ta näin, pää­tet­tiin että sen sijaan räjäy­te­tään talous 🙂

    Iha­na kat­soa kuin­ka vii­saat ja älyk­käät ihmi­set osoit­tau­tu­vat täy­sik­si idioo­teik­si, vain sen vuok­si ettei­vät kyke­ne käsit­te­le­mään maa­il­maa ja todel­li­suut­ta pidem­mil­lä aika­vä­leil­lä kuin päi­vis­sä ja viikoissa.

   10. ark­ki­teh­ti: Mikään mah­ti maa­il­mas­sa ei kyke­ne tuot­ta­maan rokot­tei­ta niin pal­joa, ettei­kö tämä kevät meni­si suu­rin piir­tein samaan tah­tiin kuin vii­me kevät. 

    Vii­me kevää­nä tar­koi­tus oli suo­ja­ta ris­ki­ryh­mät, jot­ta sai­raan­hoi­to ei romah­tai­si. Jos tavoi­te on tänä kevää­nä sama, se kai saa­vu­te­taan riit­tä­vän hyvin rokot­to­mal­la jotain sato­ja­tu­han­sia ris­ki­ryh­mä­läis­tä. Sen jäl­keen ei ole mitään vält­tä­mä­tön­tä, lain vaa­ti­maa syy­tä pitää yhteis­kun­taa suljettuna.

    Voi tosin olla, että on kek­sit­ty jot­kut uudet vält­tä­mät­tö­mät syyt.

   11. Ato­mis­ti: Vii­me kevää­nä tar­koi­tus oli suo­ja­ta ris­ki­ryh­mät, jot­ta sai­raan­hoi­to ei romah­tai­si. Jos tavoi­te on tänä kevää­nä sama, se kai saa­vu­te­taan riit­tä­vän hyvin rokot­to­mal­la jotain sato­ja­tu­han­sia ris­ki­ryh­mä­läis­tä. Sen jäl­keen ei ole mitään vält­tä­mä­tön­tä, lain vaa­ti­maa syy­tä pitää yhteis­kun­taa suljettuna.

    Voi tosin olla, että on kek­sit­ty jot­kut uudet vält­tä­mät­tö­mät syyt.

    Täy­tyy kor­ja­ta, kun ajat­te­lin asi­aa. Hom­ma­han ei mene­kään niin, että kaik­kein toden­nä­köi­sim­min tehol­le jou­tu­vien suo­jaa­mi­nen estää “ter­vey­den­hoi­don romah­ta­mi­sen. Eni­ten tehol­la onkin ilmei­ses­ti 55–70-vuotiaita. Heil­lä ris­ki on pie­nem­pi mut­ta mää­rä pal­jon suurempi. 

    Tää kai tar­koit­taa, että rokot­taa pitää­kin jotain pit­käl­ti tois­ta mil­joo­naa vai?

    Kum­mal­lis­ta, muu­ten, että en ole huo­man­nut tätä puol­ta poh­dit­ta­van, kun on rokos­tus­jär­jes­tyk­sis­tä ja “kak­kos­ro­ko­tuk­sis­ta” puhut­tu. Siis sitä, että miten pitää roko­tuk­set jär­jes­tää, että voi­daan ava­ta yhteis­kun­ta nor­maa­lik­si mah­dol­li­sim­man pian. Eikö sen pitäi­si olla koko­lail­la ainoa kri­tee­ri? Ymmär­rän toki, että hoi­to­ko­tien van­huk­set roko­te­taan, mut­ta tehok­kaam­paa oli­si sil­ti ilmei­ses­ti rokot­taa ensin 65-vuo­tiai­ta mie­hiä — tai mis­tä hel­pos­ti iden­ti­fioi­ta­vas­ta poru­kas­ta nyt eni­ten sit­ten sai­raa­laan ja eten­kin tehol­le jou­du­taan. Eli heis­tä pitäi­si aloit­taa ja sit­ten kat­soa seu­raa­vak­si suu­rem­mas­sa ris­kis­sä ole­va ryh­mä. (No, joo, ei tohon suku­puol­ta voi­si oikeas­ti sot­kea mut­ta peri­aa­te on kai kui­ten­kin on oikein.)

  2. Ato­mis­ti: Täs­sä käsi­tyk­se­ni sähel­lyk­ses­tä vaik­ka se ei aihee­seen kuulukaan:

   Glo­baa­lil­la tasol­la vie­lä isom­pi sähel­lys on, että tes­ti­vai­hees­sa ole­vis­ta rokot­teis­ta kai vain AstraZe­neca aloit­ti rokot­teen tuo­tan­non täy­del­lä tehol­la varas­toon jo tes­ti­vai­heen aika­na. Sit­ten kävi vie­lä huo­no tuu­ri, että AstraZe­necan roko­te on kol­mes­ta ensim­mäi­ses­tä se, jon­ka tes­ti­tu­lok­set jät­tää­kin epäi­lyk­sen varaa rokot­teen tehos­ta. Pfizer ja Moder­na käyn­nis­te­le­vät tuo­tan­toa vas­ta sitä mukaa kun myyn­ti­lu­pia tulee ja roko­tet­ta on jaos­sa vähän. AstraZe­necal­la on odot­ta­mas­sa pul­lo­tus­ta sato­ja mil­joo­nia annoksia.

   1. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti:

    Glo­baa­lil­la tasol­la vie­lä isom­pi sähel­lys on, että tes­ti­vai­hees­sa ole­vis­ta rokot­teis­ta kai vain AstraZe­neca aloit­ti rokot­teen tuo­tan­non täy­del­lä tehol­la varas­toon jo tes­ti­vai­heen aika­na. Sit­ten kävi vie­lä huo­no tuu­ri, että AstraZe­necan roko­te on kol­mes­ta ensim­mäi­ses­tä se, jon­ka tes­ti­tu­lok­set jät­tää­kin epäi­lyk­sen varaa rokot­teen tehos­ta. Pfizer ja Moder­na käyn­nis­te­le­vät tuo­tan­toa vas­ta sitä mukaa kun myyn­ti­lu­pia tulee ja roko­tet­ta on jaos­sa vähän. AstraZe­necal­la on odot­ta­mas­sa pul­lo­tus­ta sato­ja mil­joo­nia annoksia.

    AstraZe­necan val­mis­va­ras­to menee nyt käyt­töön, kun sekä Bri­tan­nia että Intia rokot­ta­vat niil­lä rokot­teil­la. Suo­men oli­si kan­nat­ta­nut teh­dä oma sopi­mus roko­teos­tois­ta. EU on teh­nyt ilmei­ses­ti huo­not roko­tus­so­pi­muk­set, joi­den kaut­ta rokot­tei­den saa­mi­nen kes­tää kau­em­min kuin niis­sä län­si­mais­sa, jot­ka eivät kuu­lu EU:hun. EU:sta eron­nut Bri­tan­nia, Nor­ja, Sveit­si ja moni muu saa rokot­teen­sa nopeam­min kuin EU-maat.

 8. Itse en ole teh­nyt mitään rat­kai­su­ja talou­teen liit­tyen koro­na- aika­na. Tilin sal­do on pai­su­nut ja on nyt useam­man kymp­pi­ton­nin nor­maa­lia kor­keam­pi juu­ri sik­si, että kaik­ki on ollut vähän jäis­sä. Sum­ma on jo sen ver­ran suu­ri, että ihan nor­maa­liin kesä­hump­paan sitä ei saa mene­mään, joten ehkä ostan käm­pän Vii­pu­ris­ta, kun rajoi­tuk­set lak­kaa. Tai sit­ten vaan annan asian olla.

  1. kom­ment­ti:
   Itse en ole teh­nyt mitään rat­kai­su­ja talou­teen liit­tyen koro­na- aika­na. Tilin sal­do on pai­su­nut ja on nyt useam­man kymp­pi­ton­nin nor­maa­lia kor­keam­pi juu­ri sik­si, että kaik­ki on ollut vähän jäis­sä. Sum­ma on jo sen ver­ran suu­ri, että ihan nor­maa­liin kesä­hump­paan sitä ei saa mene­mään, joten ehkä ostan käm­pän Vii­pu­ris­ta, kun rajoi­tuk­set lak­kaa. Tai sit­ten vaan annan asian olla.

   Aina jak­saa ihme­tyt­tää tuol­lai­set käteis­kas­sat, pörs­siin vaan niin jotain tuot­tai­si­vat. Samaa aina ihmet­te­len kun leh­dis­sä kir­joi­te­taan auer­vaa­ro­jen taik­ka Mic­ro­soft sup­port petok­sis­ta miten tileil­tä on vie­ty kymp­pi­ton­ne­ja, luu­li­si että parem­pi oli­si ettei niin pal­joa niin likvi­de­jä varo­ja tar­vit­si­si pitää.

 9. Kos­ka kevääl­lä ovat kun­nal­lis­vaa­lit, poliit­ti­ses­ti ikä­viä asioi­ta ei ole ker­rot­tu. Jou­lu­mie­len­kin vuok­si roko­tus­ten alku oli iloi­nen media­ta­pah­tu­ma ja aika­ta­luis­ta unoh­det­tiin pie­ni lisäys: jos menee hyvin.
  odo­tuk­sia ei osat­tu tai uskal­let­tu hallita.

  Ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta roko­tus­suo­jaan menee kuusi viik­koa ja sit­ten­kin ris­ki on 1:20 eli ihan rea­lis­ti­nen. Suo­ja syn­tyy kun rotus­ten kat­ta­vuus on riittävä.

  Johnson&Johnsonin yhden roko­tus­ker­ran roko­te on tär­keä väli­ne, jos halu­taan suo­ja­ta vai­keam­min löy­det­tä­viä ihmi­siä. Kak­si roko­tus­ker­taa on huo­mat­ta­van vaa­ti­va tavoi­te, vaik­ka väes­tö­re­kis­te­rit oli­vat kunnossa.

  Koro­na­vi­rus­ro­ko­te on iso pon­nis­tus logis­ti­ses­ti, tie­to­jär­jes­tel­mil­le ja vies­tin­näl­le. Se ei ole mitään ääpä­rei­den jaka­mis­ta. Tämän krto­mi­nen ei ole onnis­tu­nut Suo­mes­sa. Sik­si uuti­soin­ti on väkin­tää­kin outoa “heti nyt mul­le” säh­läys­tä. Tämä muu­ten ei ole EU:n eikä hal­li­tuk­sen vika, vaik­ka niin toi­vot­tai­siin­kin jase ehkä joi­den­kin oloa helpottaisi.

  1. JTS:

   Koro­na­vi­rus­ro­ko­te on iso pon­nis­tus logis­ti­ses­ti, tie­to­jär­jes­tel­mil­le ja vies­tin­näl­le. Se ei ole mitään ääpä­rei­den jaka­mis­ta. Tämän krto­mi­nen ei ole onnis­tu­nut Suo­mes­sa. Sik­si uuti­soin­ti on väkin­tää­kin outoa ”heti nyt mul­le” säh­läys­tä. Tämä muu­ten ei ole EU:n eikä hal­li­tuk­sen vika, vaik­ka niin toi­vot­tai­siin­kin jase ehkä joi­den­kin oloa helpottaisi.

   Mie­li­ku­vil­la­han täs­sä tie­tys­ti pit­käl­ti pela­taan — vali­tet­ta­vas­ti vain tie­do­tuk­sel­la on onnis­tut­tu luo­maan mie­li­ku­va sii­tä, ettei kukaan halua ottaa vas­tuu­ta mis­tään, mitään ei ole suun­ni­tel­tu etu­kä­teen eikä kukaan näe mitään tar­vet­ta miten­kään kii­reh­tiä asi­aa vaan roko­tuk­set hoi­de­taan vir­ka-ajan puit­teis­sa sitä muka­kaa kun viitsitään.

   Samaan aikaan kan­sa­lai­set voi­vat uuti­sis­ta seu­ra­ta miten muu­al­la ote­taan armei­ja avuk­si, raken­ne­taan roko­tus­hal­le­ja, perus­te­taan dri­ve-in roko­tus­a­se­mia jne. Ris­ti­rii­ta koti­mai­seen “ei kuu­lu mul­le, kun­nat hoi­taa viran­puo­les­ta” ja “ei täs­sä mikään kii­re ole, kun on pyhät­kin” ‑tie­do­tuk­seen on var­sin ilmeinen.

   Vaik­ka val­ta­kun­nal­li­sen tason suun­nit­te­lul­la ja näyt­tä­vil­lä varau­tu­mis­toi­mil­la roko­tus­oh­jel­maa ei roko­te­tuon­an­non (ja hyväk­sy­mis­ten) pul­lon­kau­lo­jen vuok­si vält­tä­mät­tä voi­tai­si­kaan juu­ri nopeut­taa, niin jo tun­ne sii­tä, että asia ote­taan vaka­vas­ti ja sen eteen teh­dään kaik­ki mah­dol­li­nen, oli­si kan­sa­lai­sil­le tär­ke­ää. Näyt­tää kui­ten­kin sil­tä, että hal­li­tus avus­ta­ja­kaar­tei­neen ja vies­tin­tä­toi­mis­tois­sa työs­ken­te­li­vi­ne puo­lue­sih­tei­rei­neen on ikään kuin päät­tä­nyt sös­siä tämän(kin) tiedotuskamppanjan.

 10. Tek­ni­ses­ti ei roko­tus­ten jär­jes­tä­mi­nen pitäi­si olla mikään iso ongel­ma meil­lä, vrt esim. ennak­ko­ää­nes­tyk­set, jois­sa n. vajaa puo­let kan­sas­ta käy rutii­nin­omai­ses­ti etu­kä­teen äänes­tä­mäs­sä muu­ta­man vii­kon aika­na. Siel­lä­kin on tiet­ty byro­kra­tia kut­su­kir­jei­neen, vaa­li­kuo­ri­neen, hen­ki­löl­li­syy­den totea­mi­si­neen jne, joi­hin siis olem­me tot­tu­neet. Ja kevääm­mäl­lä saam­me taas tätä treenata…

  Toi­nen ver­tai­lu­koh­ta voi­si olla joka­vuo­ti­set kausi-infuens­sa­ro­ko­tuk­set, ikääntyneet(n. mil­joo­na yli 65 v) ovat saa­neet juu­ri piik­kin­sä suju­vas­ti parin kuu­kau­den sisällä. 

  Siis jos vain oli­si mil­lä rokottaa…

  1. Toi­nen ver­tai­lu­koh­ta voi­si olla joka­vuo­ti­set kausi-infuens­sa­ro­ko­tuk­set, ikääntyneet(n. mil­joo­na yli 65 v) ovat saa­neet juu­ri piik­kin­sä suju­vas­ti parin kuu­kau­den sisällä. 

   Ei käy ver­tai­lu­koh­dak­si. Influens­sa­ro­ko­tet­ta voi­daan jakaa ilman ajan­va­raus­ta mas­sa­ro­ko­tuk­se­na. Täs­sä on tiet­ty säi­ly­vyy­son­gel­ma, jon­ka takia pitää tie­tää tar­kaan, mon­ta­ko hen­keä tulee ja milloin.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ei käy ver­tai­lu­koh­dak­si. Influens­sa­ro­ko­tet­ta voi­daan jakaa ilman ajan­va­raus­ta mas­sa­ro­ko­tuk­se­na. Täs­sä on tiet­ty säi­ly­vyy­son­gel­ma, jon­ka takia pitää tie­tää tar­kaan, mon­ta­ko hen­keä tulee ja milloin.

  Ehkä ilmai­sin itseä­ni vähän epä­sel­väs­ti. Tek­ni­sel­lä tar­koi­tin nyt lähin­nä ihmis­ten mobi­li­soin­tia roko­tus­ti­lan­tei­siin. Toki olen tie­toi­nen sii­tä, että tämän­het­ki­nen saa­ta­vil­la ole­va roko­te on han­ka­lam­pi logis­ti­ses­ti. Hel­pom­pia lie­nee tulos­sa. Ja ellen nyt ihan vää­rin muis­ta niin influens­sa­ro­ko­tet­ta­kin vii­me syk­sy­nä pis­tet­tiin aina­kin Espoos­sa vain ajanvarauksella.

  1. Jokke49: Ehkä ilmai­sin itseä­ni vähän epä­sel­väs­ti. Tek­ni­sel­lä tar­koi­tin nyt lähin­nä ihmis­ten mobi­li­soin­tia roko­tus­ti­lan­tei­siin. Toki olen tie­toi­nen sii­tä, että tämän­het­ki­nen saa­ta­vil­la ole­va roko­te on han­ka­lam­pi logis­ti­ses­ti. Hel­pom­pia lie­nee tulos­sa. Ja ellen nyt ihan vää­rin muis­ta niin influens­sa­ro­ko­tet­ta­kin vii­me syk­sy­nä pis­tet­tiin aina­kin Espoos­sa vain ajanvarauksella.

   Ter­veys­kes­kuk­ses­ta ei saa apua edes irron­nee­seen käteen ilman ajan­va­raus­ta. Oudom­paa on se, että ei tun­nu ole­van mitään aja­tus­ta sys­tee­mis­tä jol­la ihmi­siä kut­sut­tai­siin roko­tuk­seen vaan odo­te­taan että “kai ne siel­tä osaa­vat tul­la”. Jos toi­mii näin, niin ensin tulee val­ta­vas­ti lii­kaa ja sit­ten osa ei tajua tul­la ollenkaan.

 12. Uskon myös koti­mai­sen kulu­tuk­sen lisään­ty­mi­seen lyhyel­lä täh­täyk­sel­lä. Pitem­mäl­lä täh­täyk­sel­lä yksi­tyi­nen kulu­tus ei voi lisään­tyä kos­ka olem­me menet­tä­neet kil­pai­lu­ky­kym­me Kii­nan ym. suh­teen ja koko­nais­ku­lu­tuk­ses­ta entis­tä suu­rem­pi osa menee annet­tu­jen hoi­to- ja kou­lu­tus­lu­paus­ten kat­teek­si kier­täen tosin talou­teen hoi­ta­jien ja opet­ta­jien palk­koi­na. — Täs­sä tilan­tees­sa EU:ssa tuli­si las­kea palk­ko­ja kil­pai­lu­ky­vyn lisää­mi­sek­si ja nos­taa kor­ko­ja inves­toin­tien tuot­toa kan­nus­ta­maan. Jäl­kim­mäi­nen tai­taa olla mah­do­ton­ta zom­bi­pank­kien ja ‑yri­tys­ten kaa­tu­mis­ta pelät­täes­sä joten jou­dum­me hitaa­seen hivu­tuk­seen ellei kort­ti­ta­lo romahda.

  Käy­tän tilaa myös Ver­de-leh­den pää­kir­joi­tuk­sen “Juri­di­sen köm­pe­lyy­den hin­ta on kova” kom­men­toin­tiin. Olen hen­ges­sä samaa miel­tä kir­joi­tuk­sen kans­sa ja nime­no­maan sii­nä, että kai­paan vir­ka­mies­roh­keut­ta sää­dös­ten sovel­ta­mi­seen. Vir­ka­mies­kin voi kun­nial­li­se­na kan­san pal­ve­li­ja­na vähän ottaa ris­kiä oman uran­sa kan­nal­ta. Polii­ti­koil­le ris­ki sopii vie­lä parem­min, kos­ka heil­le jär­jes­tyy aina joku suo­ja­työ­paik­ka vii­meis­tään vies­tin­tä­toi­mes­ta tai maa­kun­tain lii­ton erityistehtävistä.

  Vetoa­mi­nen Olaus Pet­rin koh­tuul­li­suu­teen tör­mää kui­ten­kin usein eri­lai­siin käsi­tyk­siin koh­tuul­li­suu­des­ta. Myös aja­tus lakien tar­koi­tuk­sen kir­jaa­mi­sek­si lain ensim­mäi­se­ki­si pykä­läk­si on ongel­mal­li­nen kos­ka lait ovat kom­pro­mis­se­ja ja kes­ke­nään ristiriitaisia.

  Sote on help­po esi­merk­ki. Jokai­nen puo­lue ja polii­tik­ko­kin tun­tuu anta­van sote­hank­keel­le omat pää­mää­rän­sä vaik­ka kyse on (mie­les­tä­ni) yksin­ker­tai­ses­ti perus­tus­lain takaa­mien perus­pal­ve­lu­jen tar­joa­mi­ses­ta tasa-arvoi­ses­ti yhden­ver­tai­ses­ti rahoitettuina.

  Nyt on USA:ssa ajan­koh­tai­nen kysy­mys voi­ko pre­si­dent­ti armah­taa itsen­sä? Suo­ral­ta kädel­tä ylei­nen talon­poi­kai­nen koh­tuul­li­suus sanoo että ei voi. Mut­ta sit­ten hyvin pal­kat­tu juris­ti ehkä tote­aa, että pre­si­den­til­lä on oikeus armah­taa kan­sa­lai­sia ja kos­ka pre­si­dent­ti­kin on syn­ty­pe­räi­nen kan­sa­lai­nen, voi hän itsen­sä armah­taa. Onko tämä lähel­lä Rus­se­lin paradoksia? 

  Lakien ris­ti­rii­ta on mie­les­tä­ni ilmei­nen mm. suur­ten eläk­kei­den raip­pa­ve­ron koh­dal­la. Työ­elä­ke­la­kien mukaan saam­me ansioon suh­teu­te­tun eläk­keen, jos­ta on mak­set­tu ansioon suh­teu­tet­tu mak­su. Raip­pa­ve­ro syö suu­ri­tu­lois­ten eläk­kees­tä mer­kit­tä­vän osan. Toi­saal­ta val­tio lupaa ja pakot­taa ansio­suh­tei­seen eläk­kee­seen, toi­saal­ta ottaa sen pois. Kor­kein oikeus ei nou­dat­ta­nut Olaus Pet­rin koh­tuul­li­suut­ta, vaan tote­si valit­ta­jal­le val­tiol­la ole­van oikeus verot­taa epä­oi­keu­den­mu­kai­ses­ti. (Jol­tain nur­kal­taan tämä pää­tös perus­tui lakien val­mis­te­luai­neis­tos­sa ole­vaan vää­rään tul­kin­taan elä­ke- ja palk­ka­tu­lo­jen ver­tai­lu­kel­poi­sis­ta veroasteista.)

  Jos Kor­kein oikeus ei kat­so voi­van­sa koh­tuul­lis­taa lake­ja ja kun lakien asia­pe­rus­teis­sa­kin saat­taa olla vir­hei­tä, jou­dum­me ikui­ses­ti tar­po­maan ter­veen jär­jen ja juris­te­rian sekä poliit­ti­sen tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suu­den suos­sa mis­tä resi­liens­sis­tä Osmoa­kin on kiittäminen.

Vastaa käyttäjälle TimoT Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.