Miksi Tampereen seudulla menee niin hyvin?

Kävin MDI:n leivis­sä levit­tämässä kaupungis­tu­misen ilosanomaa Tam­pereen seudul­la. Oheinen kolum­ni on julka­istu Tam­pereenseudun sivuil­la.

Tutus­tu­in tam­pere­laiseen kaupunkielämään ensim­mäisen ker­ran kun­nol­la vuon­na 1981. Olin sil­loin val­taa­mas­sa kaup­pa­hallin viras­to­taloa, jon­ka purkamis­es­ta mod­ernin pankkiki­in­teistön tieltä oli riidel­ty pitkään.

Tam­pereel­la oli jo sil­loin lähin­nä opiske­li­joi­hin nojaavaa vilka­s­ta kansalais­toim­intaa, mut­ta kaupun­ki organ­isaa­tiona näyt­täy­tyi todel­la junttina.

Nyt läh­es 40 vuot­ta myöhem­min on vaikea taju­ta, että tämä maamme avarakat­seisimpi­in ja mod­erneimpi­in kuu­lu­va kaupun­ki on se sama. Iso on ollut henk­i­nen muu­tos. Kaup­pa­hallin viras­to­talon purkamis­takaan ei kukaan enää esitä.

Osaajat keskittyvät, vain Tampereen seutu pärjää Helsingille

Osaamista vaa­ti­vat työ­paikat keskit­tyvät Suomes­sa rajusti. Niin ne tekevät kaikkial­la maail­mas­sa. Osaa­jat hakeu­tu­vat tois­t­en­sa luo, kos­ka tarvit­se­vat toisi­aan työssään ja pitävät tois­t­en­sa seuras­ta vapaa-aikana.

Ylem­män aka­teemisen lop­pututkin­non suorit­taneista 25–34 ‑vuo­ti­aista 77 % asuu viiden yliopis­tokaupun­gin ympäristössä, Helsin­gin, Tam­pereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän seuduil­la. Näi­den yhteen­las­ket­tu osu­us kas­vaa joka vuosi. Muut yli 60 seu­tukun­taa jaka­vat jäl­jelle jäävät 23 %. Siinä ovat mukana esimerkik­si opet­ta­jat, käräjäoikeuk­sien tuo­mar­it, lääkärit ja apteekkar­it, jot­ka ovat ymmär­ret­tävistä syistä jakau­tuneet tasaisem­min ympäri maa­ta. Jos olet perus­ta­mas­sa korkeaan osaamiseen perus­tu­vaa yri­tys­tä, ei valit­ta­vanasi ole paljon paikkakuntia.

Helsin­gin seudul­la noista nuorista korkeak­oulute­tu­ista asuu jo yli puo­let, Tam­pereel­la noin kymme­nen pros­ent­tia ja nois­sa kolmes­sa muus­sa selvästi vähem­män. Suomes­ta uhkaa tul­la yhden men­estyvän kaupun­gin maa. Jos tätä halu­taan estää alue­poli­ti­ikalla, ei hyödytä tukea syr­jäseu­tu­ja vaan noin neljää muu­ta, sil­lä syr­jäseudut eivät Helsin­gin kanssa kilpaile.

Kun Helsingis­sä kysyy nuo­ril­ta työu­raa aloit­televil­ta, mis­sä nämä ovat opiskelleet, moni on opiskel­lut Oulus­sa, Turus­sa, Jyväskylässä tai vaik­ka Lappeen­ran­nas­sa. Vain har­va ker­too opiskelleen­sa Tam­pereel­la, vaik­ka kaupungis­sa koulute­taan nuo­ria paljon. Mihin he menevät? He pysyvät Tampereella.

Tam­pereen pitovoima on olen­nais­es­ti mui­ta maakun­tien korkeak­oulu­paikkakun­tia parempi.

Mikä tekee Tampereen seudusta niin vahvan?

Ker­ran tun­nis­sa kulke­vat nopeat junat Helsinki­in ovat saa­neet Helsin­gin seudun ja Tam­pereen seudun verkos­toi­tu­maan hyvin. Juna on toimis­tois­sa työsken­tele­vien kulkuneu­vo, kos­ka he voivat tehdä työtään junas­sa. Sama muuten kos­kee ratikkaa.

Ilman junaa Tam­pere ei olisi Tampere.

Vail­la merk­i­tys­tä ei ole myöskään se henkisen ilmapi­irin muu­tos, jos­ta aloitin. Tam­pereel­la on tässä asi­as­sa hyvä maine.

Noin 15 vuot­ta sit­ten tapah­tunut asuin­toivei­den muu­tos urbaan­im­mik­si yllät­ti kaik­ki myös Helsingis­sä. Se näkyy parhait­en asun­to­jen hin­to­jen suh­teel­lise­na muu­tok­se­na. Ker­rostaloa­sun­to­jen hin­nat keskus­tan tun­tu­mas­sa ovat nousseet selvästi suh­teessa kauem­pana sijait­se­vi­in ker­rostaloi­hin ja myös suh­teessa pien­taloi­hin. Näin on käynyt kaikkial­la muual­la Suomes­sa pait­si Oulussa.

Kaik­ki eivät halua asua urbaanisti – onnek­si sil­lä kaik­ki eivät mah­tu­isikaan – mut­ta aiem­paa use­ampi halu­aa ja eri­tyis­es­ti koulute­tut nuoret usein haluavat.

Tam­pereel­la on paljon parem­mat mah­dol­lisu­udet vas­ta­ta urbaanin asumisen kysyn­tään kuin Helsingillä. Helsin­gin seudul­la vain 10 % asun­noista on kan­takaupun­gin alueel­la. Tam­pereen ruu­tukaa­va-alueen osu­us on paljon suurempi.

Tam­pereen seudul­la on myös vas­tat­tu asun­to­jen tarpeeseen väkeväm­min kuin Helsin­gin seudul­la. Asun­not ovat kallis­tuneet, mut­ta eivät niin kohtu­ut­tomasti kuin Helsingissä.

Tam­pereel­la on paljon työt­tömiä, kos­ka työt­tömän on järkevää muut­taa kasvukeskuk­seen. Tämän sanoi aikanaan jo Aris­tote­les. Taan­tu­vien teol­lisu­usaluei­den Suomes­ta on muutet­tu paljon Tam­pereelle, kos­ka Helsingistä ei saa asun­toa järkeväl­lä hinnalla.

Järkevän hin­tainen asum­i­nen siirtää myös työ­paikko­ja Helsingistä Tam­pereelle.  Asun­to­tuotan­toon kan­nat­taa panos­taa isosti.

Merkit­tävä syy Tam­pereen men­estyk­selle on, että alue koetaan hyväk­si asuinympäristöksi.

Jot­ta ei menisi pelkäk­si kehu­misek­si, yksi moitekin pitää antaa: Tam­pereen kokoises­sa kaupungis­sa luulisi fil­lar­in ole­van paljon suosi­tumpi kuin on.

Kaupunkiseudut kilpailevat, eivät yksittäiset kunnat

Suu­tutin vuosi sit­ten turku­laiset sanom­al­la, että ovat Turun seudul­la riidelleet itsen­sä pois maail­mankar­tal­ta. En pyy­dä anteek­si, sil­lä olin tosis­sani. Seudun huono yhteistyö on heiken­tänyt huo­mat­tavasti Turun seudun men­estys­tä. On se heiken­tänyt sitä Helsin­gin seudul­lakin, mut­ta Helsingillä on varaa antaa muille tasoi­tus­ta, Turul­la ei ole.

Kak­sikym­men­tä vuot­ta olisi sanonut samaa Tam­pereesta. Aika hap­pamia oli­vat sil­loin tam­pere­lais­ten päät­täjien kom­men­tit Pirkkalas­ta ja pirkkalalais­ten Tam­pereesta. En oikein tiedä, mitä on tapah­tunut, mut­ta nyt asi­at ovat paljon parem­min. Toiv­ot­tavasti kyse ei ole vain parem­mas­ta her­ra- ja rou­va-onnes­ta, sil­lä jos näin on, hyvä tilanne voi muut­tua kun­nal­lis­vaaleis­sa kerralla.

Ei ole mitään Pirkkalan tai Yläjär­ven kil­pailukykyä ilman seudun kil­pailukykyä, eikä Tam­perekaan kovin hyvin pär­jäisi ilman koko asuin­seudun menestystä.

Joskus ennen olin sitä mieltä, että kaupunkiseudun pitäisi koos­t­ua yhdestä kun­nas­ta. Matem­ati­ikas­ta olin oppin­ut, että osa-opti­moin­ti johtaa huonom­paan tulok­seen kuin kokon­aisop­ti­moin­ti. Sit­ten aloin kat­soa ympäril­leni Helsin­gin seudulla.

Helsin­ki, Espoo ja Van­taa ovat kaik­ki epäon­nis­tuneet alakeskusten kehit­tämisessä. Itäkeskus, Mal­mi, Tikkuri­la, Myyr­mä­ki, Lep­pä­vaara ja Matinkylä nyt esimerkik­si. Sen sijaan, että alakeskuk­sista olisi tehty toimivia pikkukaupunke­ja, niitä on tehty nukku­malähiöitä kaup­pakeskuk­sen ympärille ilman mitään kaupunki­in liit­tyvää kat­uelämää. Se on val­ta­va menetet­ty mahdollisuus.

Ain­oat onnis­tuneet ”lähiöt” ovat Ker­a­va, Jär­ven­pää ja Hyvinkää. Ne ovat onnis­tunei­ta, kos­ka ”lähiöl­lä” on oikeus päät­tää omista asioistaan.

Kaupunki­aseuduille tarvit­taisi­in joitain yhteisiä pelisään­töjä – esimerkik­si yhteisövero­tu­lot pitäisi tasa­ta kaikkien kun­tien kesken, jot­ta kaavoituk­ses­sa ei tehtäisi tyh­myyk­siä – ja tämän vastapanona kult­tuu­ri­tar­jon­taa pitäisi rahoit­taa yhteis­es­ti. Voisi myös ajatel­la, että kun­taverot, siltä osin kuin tulot ylit­tävät 100 000 euroa vuodessa, mak­set­taisi­in yhteiseen kas­saan, jot­ta asukkaiden houkut­telus­sa ei keski­tyt­täisi rikkaiden houkutteluun.

Muuten on vain hyväk­si, että kun­nat vähän kil­pail­e­vat siitä, mis­sä on hyvä asua.

On myös Tam­pereen etu, että seudun muut kun­nat pystyvät tar­joa­maan sel­l­aista asum­ista, jota Tam­pere ei pysty tarjoamaan.

Segregaatio on viheliäinen uhka

Käy­dessäni vuosi sit­ten puhu­mas­sa erässä tilaisu­udessa Tam­pereel­la, joku kysyi, mik­si työt­tömille raken­netaan ARA-asun­to­ja Koskipuis­toon, jos­ta taval­lisel­la palka­nsaa­jal­la ei ole mitään mah­dol­lisuuk­sia han­kkia asuntoa.

Tam­pereen seu­tu on jo niin iso, että seg­re­gaa­tio muo­dostaa sille var­teenotet­ta­van uhan. Seg­re­gaa­tio on vihe­liäi­nen ongel­ma, jon­ka tor­ju­misek­si kan­nat­taa käyt­tää paljon rahaa. Keinot siihen ovat kuitenkin aika vähäiset.

Me pystymme estämään tehokkaasti yksipuolis­ten rikkaiden asuinaluei­den syn­tyä, kuten näköjään tehdään Koskipuis­tossa. Sen sijaan keinot estää köy­hyyskeskit­tymiä ovat vähäisem­piä. Niiden ris­ki Tam­pereen seudul­la on var­teenotet­ta­va juuri sik­si, että asun­toti­lanne on kohta­laisen hyvä.

Jos nimit­täin asun­toti­lanne muut­tuu niin hyväk­si, että asun­noista tulee yli­tar­jon­taa, tyhjilleen uhkaa­vat jäädä halvim­mat alueet. Niiden asun­noista tulee eri­tyisen halpo­ja, mikä houkut­telee sinne mak­sukyvyt­tömimpiä asukkaita.

Huonot asuinalueet pää­tyvät lop­ul­ta aika köy­hien asuinalueik­si. Tätä ei voi estää kuin sil­lä, ettei raken­na huonoa min­nekään. Jos jon­nekin kuitenkin on raken­net­tu huonoa, sitä kan­nat­taa paran­taa niin kauan kuin vielä voi.

 

 

78 vastausta artikkeliin “Miksi Tampereen seudulla menee niin hyvin?”

 1. Toisek­si viimeisessä kap­paleessa mainit­set todel­la haas­ta­van kaupun­gin pitkän ajan johtamishaas­teen: asun­to­ja pitää olla tar­jol­la mut­tei niin paljon että viimeiset ovat liian halpo­ja. No tänään, mikä on liian hal­pa? Pitäisikö Helsinkiä rak­en­taa nopeam­min vai hitaammin?

 2. “On myös Tam­pereen etu, että seudun muut kun­nat pystyvät tar­joa­maan sel­l­aista asum­ista, jota Tam­pere ei pysty tarjoamaan.”

  Tuo on tot­ta. Tam­pereel­la esim. omakoti­talo­tont­te­ja ei ole täl­lä het­kel­lä tar­jol­la lainkaan. Tont­tiar­von­nas­sa vain pieni mur­to-osa sai ton­tin, kun kysyn­tä ylit­ti tar­jon­nan. Mut­ta esim. Ylöjärvel­lä kysyn­tä ylit­ti tont­ti­tar­jon­nan vielä enem­män. Siel­läkin myy­dään nyt eioo­ta. Lem­päälässä samoin, ja Kan­gasaltakaan ei tont­te­ja saa enää kuin kun­nan ei-Tam­pereen puolei­sista osista. Jän­nä jut­tu, että koron­avuon­na, kun pien­talo­tont­tien kysyn­tä räjähti, kaik­ki Tam­pereen naa­purikun­nat ovat tulleet ylläte­tyik­si siitä, ettei tont­ti­tar­jon­taa ole ollutkaan riit­tävästi. Nyt tont­te­ja han­ki­taan sit­ten Pälkäneeltä, Vesi­lahdelta ja muista pykälän kauem­pana Tam­pereelta ole­vista kun­nista, kun lähempää pien­talo­tont­te­ja ei löy­dy. Näis­sä tont­timyyn­nit ovat ilmeis­es­ti jopa moninker­tais­tuneet tänä vuon­na aiem­pi­in vuosi­in verrattuna.

  Tam­pereen seudul­la suu­rit­u­loisin kun­ta on Pirkkala. Mut­ta se ei ole kuitenkaan päässyt saavut­ta­maan Kau­ni­ais­ten tyyp­pistä ase­maa alueen alim­man kun­nal­lisveron kun­tana, vaan on vero­ta­sos­saan 0,25 % Tam­pereen yläpuolel­la. Se on estänyt suu­rit­u­loisimpi­en val­u­mista vielä voimakkaam­min siihen kun­taan. Ihan riidoit­ta Pirkkalan ja Tam­pereen asi­at eivät ole eden­neet. Kaakkois-Pirkkalan kaava­hanke, jos­sa Pirkkalaan piti alun­perin tul­la 15 000 asukas­ta lisää hyvin lähelle Tam­pereen rajaa, kaa­tui lop­ul­ta 2019. Tam­pereen kaupun­ki ei oikein tykän­nyt siitä, että aivan sen rajan tun­tu­maan oli suun­nit­teil­la alueen Tam­pereen seudun erään­lainen kakkoskeskus­ta, joka olisi kil­pail­lut Tam­pereen kan­takaupun­gin kanssa mm. asu­tusti­hey­dessä ja kau­pal­li­sis­sa palveluis­sa. Saa nähdä, mil­laista kaupunkike­hi­tys­tä Pirkkalan seu­raavien kun­tavaalien jälkeiset val­tu­ute­tut haluavat.

 3. Muis­te­len, että 2005 vuon­na kir­joitit Oulus­ta Suomen kakkoskaupunk­i­na. Oliko­han tuo sil­loin sin­ul­ta vain heit­to vai onko kaupungeis­sa tapah­tunut joku iso muu­tos? Olisi mie­leneki­in­toista, jos ver­tail­isit kaupungis­tu­miske­hi­tyk­sen suun­tia nyt ver­rat­tuna 15 vuo­den takaiseen. Mikä on muut­tunut ja miksi?

 4. Kuka muka tekee mitään järkevää duu­nia spåras­sa, joka pysähtelee pahim­mil­laan 100m välein ja ihmisiä ramp­paa sisään ja ulos? 

  Lisäk­si epä­sosi­aa­li­nen aines mölyää ja jopa las­kee alleen. En koskaan uno­h­da japani­lais­ten tur­istien järkyt­tyneen epäuskoisia kat­sei­ta, kun spur­gun kusi lorisi penkiltä lat­tialle. Siinä kult­tuuris­sa var­maan kuoltaisi­in mielu­um­min kuin häpäistäisi itseään ja maan­miehiään noin.

  1. ThomasW:
   Kuka muka tekee mitään järkevää duu­nia spåras­sa, joka pysähtelee pahim­mil­laan 100m välein ja ihmisiä ramp­paa sisään ja ulos? 

   Myös lähi liiken­teen bus­si pysäkkien sijain­nit on 100m välein ja bussin pysähtymi­nen ja sisään­tu­lob on vielä isom­pi haaste kun ain­oa vai­h­toe­hto on nous­ta bus­si­in etuoves­ta kul­jet­ta­jan puolelta. Nyt Colvid-19 epi­demi­an takia kus­ki ei myy edes lip­pu­ja. Raitio­vau­nun hyvä puoli on siinä että sisään voi astua edestä, sivus­ta ja takaa. Myös sieltä pääsee nopeam­min pois. Yleen­sä menen raitio­vau­nun taakse jo kun raitio­vaunu tulee pysäkille.

  2. ThomasW:

   Lisäk­si epä­sosi­aa­li­nen aines mölyää ja jopa las­kee alleen. En koskaan uno­h­da japani­lais­ten tur­istien järkyt­tyneen epäuskoisia kat­sei­ta, kun spur­gun kusi lorisi penkiltä lat­tialle. Siinä kult­tuuris­sa var­maan kuoltaisi­in mielu­um­min kuin häpäistäisi itseään ja maan­miehiään noin. 

   Tuo ei ole julkisen liiken­teen ongel­ma vaan suo­ma­lais­ten oma käytös . Min­ul­la oli ihan saman­lainen koke­mus lähili­iken­teen junas­sa matkalla Helsin­gin päärautatiease­mal­ta Kauk­lah­den ase­malle kun jos­sain Lep­pä­vaaras­sa tuli täl­läi­nen epä­sosi­aa­li­nen aines joka käytän­nössä istahti penkeille ja junan lat­tialle min­un ja kah­den hol­lan­ti­lais­ten matkus­ta­jien väli­in ja dogaami­nen luon­nol­lis­es­ti alkoi heti. Min­ua itse hävitet­ti se humalas­sa ole­va puhekieli joka oli ruotsin, englan­nin ja olemat­toman sak­sankie­len sekamel­s­ka jota nämä vei­jar­it alkoi­vat puhua näi­den hol­lan­ti­lais­ten matkus­ta­jien kanssa.
   Toki tässäkin oli kyseessä suo­ma­lais­ten vähem­mistö. Kyl­lä myös Kes­ki-Euroopas­sa on kal­ja ja olut kult­tuuria mut­ta harvem­min sitä näkee lähili­iken­teen junas­sa ja suo­raan tölk­istä (kos­ka sixbaciä ei ole myytävil­lä Kes­ki-Euroopas­sa) . Min­u­akin hävit­ti mut­ta se ei ole joukkoli­iken­teen ongel­ma. Itse asi­as­sa var­ti­jat tuli­vat junaan ja alkoi­vat keskeä näitä vei­jare­i­ta lopet­ta­maan juomin­git ja saa­vat häädön. Lop­ul­ta näin tapah­tui. Kyl­lä tämä on enem­män asenne kysymys. Lähili­iken­teessä on paljon lap­si per­heitä ja hei­dän käyt­täy­tymisessä ei ole mitään moitittavaa.

   1. Rahul Somani: Kyl­lä myös Kes­ki-Euroopas­sa on kal­ja ja olut kult­tuuria mut­ta harvem­min sitä näkee lähili­iken­teen junas­sa ja suo­raan tölk­istä (kos­ka sixbaciä ei ole myytävil­lä Keski-Euroopassa) .

    Sak­sas­ta en nyt heti muista, mut­ta Espan­jas­sa kyl­lä olut­ta olen ostanut kuu­den tölkin pakkauk­sis­sa. Tosin en ymmär­rä miten olu­en pakkauskool­la ja huonol­la. käytök­sel­lä olisi jokin yhteys.

   2. Mat­ti Kin­nunen: Sak­sas­ta en nyt heti muista, mut­ta Espan­jas­sa kyl­lä olut­ta olen ostanut kuu­den tölkin pakkauk­sis­sa. Tosin en ymmär­rä miten olu­en pakkauskool­la ja huonol­la. käytök­sel­lä olisi jokin yhteys. 

    Sinän­sä pakkausten kooslla ole väliä mut­ta lähili­iken­teen junis­sa alko­holin naut­timi­nen on kielletty.

 5. Niin Tam­pere taitaa nyt kas­vaa nopeam­min kuin Helsin­ki. Mut­ta työt­tömyys on myös korkea noin 14%. Osin rak­en­teel­lista vielä, mut­ta myös työt­tömien muut­toa kaupunki­in. Kaupungilla on ylisu­uri hallinto/julkinen sek­tori ja sen mukainen byrokra­tia. Uudet teol­liset työ­paikat menevät paljolti naa­puri kun­ti­in, kuten Lem­päälä, Ylöjärvi jne. Kun Tam­pereen byrokra­tia vielä miet­tii asi­aa, naa­purikun­nas­ta on jo löy­tynyt tont­ti. Ei sinän­sä paha asia.

 6. Alue­poli­ti­ikas­ta puheenollen. On hyvä kysyä aluei­den lisäk­si sitä, mitä sil­lä pitäisi tukea. Itse tiedän Helsingis­sä muu­tamia tyyppe­jä IT-alalta(insinööriä/tekniikan tohto­ria), jot­ka muut­ti­vat Helsinki­in sen takia kos­ka yliopis­tok­oulutet­tu puoliso ei saanut töitä Oulus­ta. Eli täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa alue­poli­ti­ikkaa ei olisi ollut teol­lisu­u­den tukem­i­nen, vaan nais­val­tais­ten töi­den luomi­nen Helsin­gin ulkop­uolisi­i­in kasvukeskuksiin.

  1. Arvaan, että kyse oli siitä, että yliopis­tok­oulutet­tu puoliso oli opet­ta­ja tai sosi­aal­i­työn­tek­i­jä tai muu julkisen sek­torin aka­teem­i­nen, jol­laisia koulute­taan Oulus­sa, ja jol­laisille ei todel­lakaan löy­dy töitä yliopistopaikkakun­nil­ta kovinkaan helposti.

   Opet­ta­jien koulu­tuk­sen keskit­tämi­nen muu­ta­malle yliopistopaikkakun­nalle on raho­jen heit­tämistä kankku­lan kaivoon. Kun opet­ta­jaopiske­li­ja verkos­toituu esim. han­kki­mal­la esim. DI:n puolisok­seen, tämä ei todel­lakaan enää muu­ta maaseudulle pikkukaupunki­in, jos­sa viran voi real­is­tis­es­ti saa­da, vaan jää puolison­sa kanssa Oulu­un tai Tam­pereelle ja tekee mui­ta kuin koulu­tus­ta vas­taavia töitä — tai sit­ten muut­taa pääkaupunkiseudulle, jos­sa on opet­ta­jil­lakin jonkin­laiset mah­dol­lisu­udet saa­da koulu­tus­ta vas­taavia töitä.

 7. Tam­pereel­la on pitkä teol­lisu­ushis­to­ria, moni­alainen yliopis­to ja teknilli­nen korkeak­oulu. Nokia veti Tam­pereen kehi­tyk­sen tasaiseen nousu­un 90-luvun lamas­ta, ja loi Tam­pereelle laa­jan dig­i­taalisen teol­lisu­us­po­h­jan. Tam­pereelta on voin­ut myös käy­dä Helsingis­sä päivätöis­sä junal­la tai moot­tori­ti­etä pitkin. 

  Tam­pereen keskus­ta on tiivis, kult­tuurielämä akti­ivista ja oikeas­t­aan kaikkea löy­tyy mitä Helsingistäkin. Hin­nat ovat Helsinkiä halvem­pia, luon­to on Tam­pereel­la lähel­lä ja yleinen tun­nel­ma Tam­pereel­la on Helsinkiä rauhal­lisem­pi ja arkisem­pi. Tam­pereel­la on yleen­sä myös oikea lumi­nen talvi. Seg­re­gaa­tio on tois­taisek­si vähäistä Tam­pereel­la. Mitään selkeästi huono­ja asuinaluei­ta ei ole.

  McK­in­seyn rapor­tis­sa Tam­pere maini­taan Euroop­palaise­na ”super­star hubina”.
  https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-europe

  Suurista tule­vaisu­u­den han­kkeista tun­nin juna Helsinki­in on siel­lä kärkipäässä. Muutenkin VR:n kap­a­siteet­ti oli ennen koron­aa aika rajoil­la, junat Helsinki­in oli­vat usein lop­pu­un­myy­tyjä jo edel­lisenä päivänä.

  1. TL: Suurista tule­vaisu­u­den han­kkeista tun­nin juna Helsinki­in on siel­lä kärkipäässä. Muutenkin VR:n kap­a­siteet­ti oli ennen koron­aa aika rajoil­la, junat Helsinki­in oli­vat usein lop­pu­un­myy­tyjä jo edel­lisenä päivänä.

   Radalle olisi mah­tunut junia paljon enem­mänkin, jos kaik­ki junat meni­sivät samaa vauh­tia. Kap­a­siteet­ti lop­puu sik­si, että radal­la menee sekä lähi­ju­nia että Pen­dolino­ja samaa kaistaa pitkin. Kun ensin on men­nyt Pen­dolino, ja sit­ten lähi­ju­na köröt­telee samaa reit­tiä, ja sit­ten taas Pen­dolino, kiskoille mah­tuu pahim­mil­laan vain 3–4 junaa tun­nis­sa. Jos kaik­ki ajaisi­vat 120 km/h, niitä voisi ajaa 3 min­uutin välein. Sil­loin junia mah­tuu 15 pelkästään yhteen suun­taan menevälle yhdelle raiteelle.

   Halvin kap­a­siteetin nos­to­toimen­pide tuolle rataos­alle olisi hitaiden junien kulkunopeu­den nopeu­tus. Mut­ta eihän se käy. Kulkunopeuk­sista kun päät­tää VR ja radoista vas­taa Väylävi­ras­to. Ei sil­lai saa tehdä, kun radat ja oper­oin­ti on erotet­tu, että saisi kap­a­siteet­tia nos­tet­tua pyytämäl­lä junia aja­maan saman­laisem­paa vauh­tia keskenään. Mut­ta nykykäytän­tö on yhtä järkevää, jos yksikaistaisel­la autotiel­lä, jos­sa ei mah­du ohit­ta­maan, joku ajaisi 120 km/h ja seu­raa­va auto 60 km /h, ja sitä seu­raa­va taas 120 km/h niin, että pitäisi tietä tyhjil­lään, kunnes tietää väylän ole­van vapaa sille nopeudelle.

  2. TL:
   Tam­pereel­la on pitkä teol­lisu­ushis­to­ria, moni­alainen yliopis­to ja teknilli­nen korkeak­oulu. Nokia veti Tam­pereen kehi­tyk­sen tasaiseen nousu­un 90-luvun lamas­ta, ja loi Tam­pereelle laa­jan dig­i­taalisen teol­lisu­us­po­h­jan. Tam­pereelta on voin­ut myös käy­dä Helsingis­sä päivätöis­sä junal­la tai moot­tori­ti­etä pitkin. 

   Tam­pereen keskus­ta on tiivis, kult­tuurielämä akti­ivista ja oikeas­t­aan kaikkea löy­tyy mitä Helsingistäkin. Hin­nat ovat Helsinkiä halvem­pia, luon­to on Tam­pereel­la lähel­lä ja yleinen tun­nel­ma Tam­pereel­la on Helsinkiä rauhal­lisem­pi ja arkisem­pi. Tam­pereel­la on yleen­sä myös oikea lumi­nen talvi. Seg­re­gaa­tio on tois­taisek­si vähäistä Tam­pereel­la. Mitään selkeästi huono­ja asuinaluei­ta ei ole.

   McK­in­seyn rapor­tis­sa Tam­pere maini­taan Euroop­palaise­na ”super­star hubina”.
   https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-europe

   Suurista tule­vaisu­u­den han­kkeista tun­nin juna Helsinki­in on siel­lä kärkipäässä. Muutenkin VR:n kap­a­siteet­ti oli ennen koron­aa aika rajoil­la, junat Helsinki­in oli­vat usein lop­pu­un­myy­tyjä jo edel­lisenä päivänä.

   Tam­pereel­la ei enää ole kuin yliopis­to, kos­ka kaik­ki kolme yhdistettiin.

   Kult­tuurielämä: työväenteat­teri ja Tam­pere­ta­lo, ja ne sata manseka­pakkaa. Rav­in­to­lat ovat pakaste-eines kamaa, hän­nän huip­puna Periscope, jon­ka bis­nes­lounasn peit­toaa kuka tahansa amik­ses­ta juuri valmis­tunut kokintekele.

   Teol­lisu­ut­ta Tam­pereel­la edus­taa keskus­tan kar­tonkite­hdas, ja Met­sokin pakkaa kamansa.

   Seg­re­gaa­tio? Hah, et ole käynyt Teso­ma­l­la tai Her­van­nas­sa? Tai ylipäätään Tam­merkosken itäpuolella?

   Kale­va ja Tam­mela ova yhtä töhry­istä slum­mia, joiden kult­tuurielämä rajoit­tuu surkeisi­in kal­jakup­pi­loi­hin. Mut­ta onnek­si veron­mak­sajil­la on varaa toteut­taa 8000 kat­so­jan jalka­pal­losta­dion Tammelaan!

   Ai, että, tähän vielä ruuhka­mak­sut ja nastaren­gask­iel­to niin viimeisetkin keskus­tan veron­mak­sa­jat pakkaa­vat kimp­sut ja kampsut.

 8. Osmo!
  Julis­tatko kaupungis­tu­misen ilosanomaa vain sik­si, ettet tiedä mitään maaseudul­la elämisestä.
  Vai onko päämääränä vihreil­lä se, että kaupunkei­hin muut­tanei­ta on paljon helpom­pi hallita?
  Nil­lä kun ei juuri ole vai­h­toe­htoa ja mah­dol­lisu­ut­ta elää usko­mat­ta kaikkea “hölmöä” ns. kestävän kehi­tyk­sen kehyk­sen sisään kuulutettua!

  1. Har­ri Hirsinum­mi:
   Osmo!
   Julis­tatko kaupungis­tu­misen ilosanomaa vain sik­si, ettet tiedä mitään maaseudul­la elämisestä.

   Osmo Soin­in­vaara tarkoit­taa sitä että ylipäätään­sä että kaupun­git Suomes­sa (Helsin­ki, Tam­pere, Oulu, Turku ja Jyväskylä) eivät kil­paile maaseudun kanssa väestö poh­jan kanssa. Soin­in­vaaran näke­myk­set ja ana­lyysi on yleis­maail­malli­nen ja hyvin saman­laista kehi­tys­tä on tapah­tunut muun muas­sa Yhdys­val­lois­sa jos­sa Piilaak­son moni työ­paik­ka on siir­tynyt San Fran­cis­con alueelta kaupunkei­hin kuten Phoenix (Ari­zona), Atlanta (Geor­gia), Dal­las ja Hous­ton (Tek­sas) sekä Den­ver (Col­orado). Ne eivät ollee siir­tyneet esimerkik­si keskilän­nen kaupunkei­hin kuten Salt Lake City, Kansas City, Okla­homa City. Osmo Soin­in­vaara ver­taileekin yliopis­tokaupunkien kehi­tys­tä alue kehi­tyk­seen ja tässä kohtaa ver­tailu on kan­sain­välisessä ver­tailus­sa myös Suomes­sa sama tren­di kuin muual­la Euroopas­sa ja Pohjois-Amerikas­sa. Aasian ja Afrikan kaupun­ki kehi­tys on sit­ten ihan eri asia.

   1. Rahul Somani: Osmo Soin­in­vaara tarkoit­taa sitä että ylipäätään­sä että kaupun­git Suomes­sa (Helsin­ki, Tam­pere, Oulu, Turku ja Jyväskylä)eivät kil­paile maaseudun kanssa väestö poh­jan kanssa. Soin­in­vaaran näke­myk­set ja ana­lyysi on yleis­maail­malli­nen ja hyvin saman­laista kehi­tys­tä on tapah­tunut muun muas­sa Yhdys­val­lois­sa jos­sa Piilaak­son moni työ­paik­ka on siir­tynyt San Fran­cis­con alueelta kaupunkei­hin kuten Phoenix (Ari­zona), Atlanta (Geor­gia), Dal­las ja Hous­ton (Tek­sas) sekä Den­ver (Col­orado). Ne eivät ollee siir­tyneet esimerkik­si keskilän­nen kaupunkei­hin kuten Salt Lake City, Kansas City, Okla­homa City. Osmo Soin­in­vaara ver­taileekin yliopis­tokaupunkien kehi­tys­tä alue kehi­tyk­seen ja tässä kohtaa ver­tailu on kan­sain­välisessä ver­tailus­sa myös Suomes­sa sama tren­di kuin muual­la Euroopas­sa ja Pohjois-Amerikas­sa. Aasian ja Afrikan kaupun­ki kehi­tys on sit­ten ihan eri asia. 

    Minä olen ymmärtänyt että San Fran­cis­con ja Piilaak­son suurin mii­nus on järkyt­tävän korkea asumisen hin­ta. Ongel­man ytimessä taitaa olla julki­nen kaavoitus­mo­nop­o­li, ja epä­suo­rasti poli­it­ti­nen halut­to­muus (sekä/että NIM­BY­i­ly) kaavoit­tamiseen ja korkeam­man ja tehokkaa­man rak­en­tamiseen. Alue ikään kuin tapaa itse itsen­sä, varsinkin kun kaik­ki alueel­la omis­ta­vat mielum­min halu­a­vat asun­non arvon nou­se­van sen sijaan että raken­net­taisi­in lisää ja suuremmin.

    https://www.theguardian.com/us-news/2020/jan/06/silicon-valley-california-housing-crisis

   2. Stadist: Minä olen ymmärtänyt että San Fran­cis­con ja Piilaak­son suurin mii­nus on järkyt­tävän korkea asumisen hin­ta. Ongel­man ytimessä taitaa olla julki­nen kaavoitus­mo­nop­o­li, ja epä­suo­rasti poli­it­ti­nen halut­to­muus (sekä/että NIM­BY­i­ly) kaavoit­tamiseen ja korkeam­man ja tehokkaa­man rak­en­tamiseen. Alue ikään kuin tapaa itse itsen­sä, varsinkin kun kaik­ki alueel­la omis­ta­vat mielum­min halu­a­vat asun­non arvon nou­se­van sen sijaan että raken­net­taisi­in lisää ja suuremmin.

    En tunne Kali­forn­ian kaavoitus päätök­siä mut­ta juuri tuon asun­to­jen kalleu­den takia Piilaak­sos­ta nimeno­maan muute­taan kaupunkei­hin kuten Phoenix, Atlanta, Dal­las ja Hous­ton ja myös Den­ver. Myös isot teknolo­gia yhtiöt avaa­vat uusia toimip­is­teitä näi­hin kaupunkeihin.

   3. Asumisen kalleus Kali­for­ni­as­sa juon­tuu siitä, etteivät ihmiset halua enää asua haja-asun­tusalueil­la, vaan halu­a­vat muut­taa kaupunki­in, esimerkik­si San Fran­sis­coon. Tätä hajanaista omako­ti­mat­toa sinän­sä riit­täisi, mut­ta se ei vas­taa asukkaiden toiveita.

   4. Osmo Soin­in­vaara:
    Asumisen kalleus Kali­for­ni­as­sa juon­tuu siitä, etteivät ihmiset halua enää asua haja-asun­tusalueil­la, vaan halu­a­vat muut­taa kaupunki­in, esimerkik­si San Fran­sis­coon. Tätä hajanaista omako­ti­mat­toa sinän­sä riit­täisi, mut­ta se ei vas­taa asukkaiden toiveita.

    Tuo on myös yksi syy ja ero Suomen haja-asun­tusaluei­hin ja Yhdys­val­tain haja-asun­tusaluei­hin on kun­nal­lis­tekni­ikan puut­tumi­nen Yhdys­val­tain haja-asun­tusalueil­ta. Tuokin ei houkut­tele ihmisiä Yhdys­val­lois­sa asumaan­ha­ja-asun­tusalueil­la. Juuri sen­takia kaupun­git kuten Phoenix (Ari­zona), Atlanta (Geor­gia), Dal­las, San Anto­nio ja Hous­ton (Tek­sas) sekä Den­ver (Col­orado) houkut­tel­e­vat. Yksi syy on myös säätila.

   5. Osmo Soin­in­vaara:
    Asumisen kalleus Kali­for­ni­as­sa juon­tuu siitä, etteivät ihmiset halua enää asua haja-asun­tusalueil­la, vaan halu­a­vat muut­taa kaupunki­in, esimerkik­si San Fran­sis­coon. Tätä hajanaista omako­ti­mat­toa sinän­sä riit­täisi, mut­ta se ei vas­taa asukkaiden toiveita. 

    Kali­for­ni­as­ta muut­ta­vat kaikkein varakkaim­mat pois korkean vero­tuk­sen takia esim. Tek­sasi­in. NYC:stä kaikkoaa väkeä juuri samas­ta syys­tä. Muis­taak­seni viime vuon­na lähti 0.3–0.5 miljoonaa.

   6. Sekä Kali­forn­ian asukasluku nousee ja asun­to­jen hin­nat osoit­ta­vat suur­ta muut­topainet­ta sisälle. Myös tulota­so Kali­for­ni­as­sa nousee nopeam­min kui Yhdys­val­lis­sa keskimäärin.

   7. Markku Jan­tunen: Kali­for­ni­as­ta muut­ta­vat kaikkein varakkaim­mat pois korkean vero­tuk­sen takia esim. Tek­sasi­in. NYC:stä kaikkoaa väkeä juuri samas­ta syys­tä. Muis­taak­seni viime vuon­na lähti 0.3–0.5 miljoonaa.

    Tuo muut­to Kali­for­ni­as­ta esim Tek­sasi­in ja Geor­gian ja Ari­zo­nan osaval­tioi­hin johtuu yri­tys­ten toim­into­jen hajau­tamis­es­ta. Tämä tren­di alkoi 1990-luvul­la. Moni suury­htiö siir­si toim­into­ja kaupunkei­hin kuten Atlanta, Hous­ton ja Dal­las ja Pheonix

   8. Markku Jan­tunen: Asumisen kalleus Kali­for­ni­as­sa juon­tuu siitä, etteivät ihmiset halua enää asua haja-asun­tusalueil­la, vaan halu­a­vat muut­taa kaupunki­in, esimerkik­si San Fran­sis­coon. Tätä hajanaista omako­ti­mat­toa sinän­sä riit­täisi, mut­ta se ei vas­taa asukkaiden toiveita.

    Et tai­da tun­tea Kali­for­ni­aa kovin hyvin. Kiertelin siel­lä pitkään ja kyl­lä omako­tialuei­ta tulee jatku­vasti lisää. San Fran­cis­co on ikäänkuin täyn­nä, asu­tus lev­iää ympäröiville alueille. Mon­et ovat myös muut­ta­neet läheisille maase­t­u­alueille kuten Sono­ma ja Napa Val­ley. Kali­forn­ian pääkaupun­ki Sacra­men­to ja läheinen “suo­ma­laiskaupun­ki” Rock­lin ovat kas­va­mas­sa yhteen. Rock­lini­in muut­ti aikanaan paljon suo­ma­laisia kiv­i­työmiehik­si ja siel­lä on edelleen Finnish Tem­per­ance Hall (nyk teatteri).

 9. “Kun Helsingis­sä kysyy nuo­ril­ta työu­raa aloit­televil­ta, mis­sä nämä ovat opiskelleet, moni on opiskel­lut Oulus­sa, Turus­sa, Jyväskylässä tai vaik­ka Lappeenrannassa.”

  Lappeen­ran­nas­sa on teknilli­nen yliopis­to, maa­so­tak­oulu sekä erit­täin vahvo­ja tekni­ikan ja teol­lisu­u­den työ­paikko­ja. Vielä lukio ikäis­ten kohdal­la kaupun­ki on ihan nor­maali asuin­paik­ka, mut­ta yliopis­to ikäisenä se näkyy, että kaupungis­sa on se noin 8000 korkeak­oulu opiske­li­jaa pääosin mies­val­taisil­la aloil­la. Lisäk­si alueelle töi­hin jääneet ovat pääosin mies­val­taisil­la aloilla. 

  Se, että maakun­nas­sa ei ole mah­dol­lisuuk­sia nuo­rille naisille tekee sen, että ensim­mäiset etä­työpäivät Helsingis­sä muut­ta­vat nuoren insinöörin maail­man eikä tässä muu­tok­ses­sa ole kyse työelämästä, vaan siitä, että Helsingis­sä on tolkut­toman hyvin vien­tiä hyvä­ta­paisille nuo­rille miehille. Miehet muut­taa kyl­lä nais­ten perässä.

  Lappeen­ran­nas­sa koulute­tut teekkar­it taita­vat edelleen pestä työu­ra seu­ran­nas­sa kaik­ki muut Suomes­sa. Hyvin pitkään Lappeen­ran­ta­laiset ovat olleet palkkakär­jessä ja tuskin tilanne on muut­tunut. Etelä-Kar­jala on maakun­tana Uuden­maan lisäk­si ain­ut, joka on suomen sisäisessä rahali­iken­teessä net­tomak­sa­jan roolissa.

  1. Val­tio pysty­isi halutes­saan tasaa­maan esim. tuo­ta tilan­net­ta nais­val­tais­ten alo­jen työ­paikoil­la, kuten Kela-työ­paikko­jen alueel­lisil­la kohden­nuk­sil­la Suomen sisäl­lä. Aikoinaan Kelan työ­paikko­ja oli ympäri Suomen, pienis­säkin kun­nis­sa. Sit­tem­min val­tio eriyt­ti nämä työ­paikat, ja keskit­ti ne. Nyt kun Kela hoitaa perus­toimeen­tu­lotuen, pääosaan Suomen kun­tia ei tul­lut Kelan toimip­is­tet­tä, vaan niistä puut­tuu Kelan toimip­iste. Net­ti­taidot­tomien ja autot­tomien ei pidä olla toimeen­tu­lotuen tarpeessa, kos­ka ilman niitä ei viime­si­jaista tukea saa enää oikein haet­tua monis­sa kun­nis­sa, kos­ka sosi­aal­i­toi­mi ei hoi­da perus­toimeen­tu­lo­tukea, ja kos­ka Kelan palvelu­verkko on paljon harvem­pi kuin kun­tien sosi­aal­i­työn verkko on ollut. Nais­val­tais­ten alo­jen työ­paikko­jen puut­teesta seu­raa se, että moni per­he ei voi aset­tua johonkin kun­taan, kos­ka vaik­ka miehelle löy­ty­isi työ, niin muu­ton estää se, jos naiselle ei ölydy.

   1. Pääl­lä ole­va kri­isi on omi­aan viemään lisää nais­val­taisen palvelusek­torin työ­paikko­ja yksi­ty­i­sistä yrityksistä.

    Kun yri­tys lopet­taa tai sitä ei peruste­ta, ei ole työpaikkaa.

    Julki­nen työ­nan­ta­ja ei tois­taisek­si ole halun­nut työl­listää kaikkia. Toki tilanne on toinen jos tähän saadaan muutos.

 10. On hyvin kiin­nos­tavaa seu­ra­ta Suomen kas­vavien kaupunkiseu­tu­jen kehitystä.

  Samal­la on hyvä palaut­taa aina välil­lä mieleen koko maan asukas­määrä, joka on noin sama kuin Pietarin asukas­määrä (Venäjän toisek­si suurin ja Euroopan neljän­nek­si suurin kaupun­ki). Kun koko Suomes­sa on asukkai­ta yhden — kah­den suurkaupun­gin ver­ran, ei siitä kovin mon­elle kas­vavalle kaupunkiseudulle riitä asukkaita.

  1. Minä Oy:
   On hyvin kiin­nos­tavaa seu­ra­ta Suomen kas­vavien kaupunkiseu­tu­jen kehitystä.

   Samal­la on hyvä palaut­taa aina välil­lä mieleen koko maan asukas­määrä, joka on noin sama kuin Pietarin asukas­määrä (Venäjän toisek­si suurin ja Euroopan neljän­nek­si suurin kaupun­ki). Kun koko Suomes­sa on asukkai­ta yhden – kah­den suurkaupun­gin ver­ran, ei siitä kovin mon­elle kas­vavalle kaupunkiseudulle riitä asukkaita.

   Kyl­lä riit­tää, Helsin­ki kun mallikkaasti rajoit­taa kehi­tys­tään jär­jestelmäl­lis­es­ti rak­en­ta­mal­la vähem­män kuin on kysyn­tää. Tämä sataa sit­ten muiden kaupunkien eduk­si. Asun­tosi­joit­ta­jat tietenkin voit­ta­vat, eli poli­ti­ikan tarkoi­tus­perä pal­jas­tuu jälleen ker­ran miet­timäl­lä kuka tästä kaikesta hyötyy.

   Käykää hyvät ihmiset kat­so­mas­sa niin Helsin­ki on paljon kalli­impi kuin moni vas­taa­van kokoinen tai suurem­pi sak­salainen kaupun­ki. Tosin Sak­sas­sakin ovat hin­nat tain­neet nous­ta kovasti ihan viime vuosi­na kun EKP on rahapoli­ti­ikallaan saanut aikaisek­si oikeat sijoitusasunto-orgiat.

   1. Stadist:

    Käykää hyvät ihmiset kat­so­mas­sa niin Helsin­ki on paljon kalli­impi kuin moni vas­taa­van kokoinen tai suurem­pi sak­salainen kaupun­ki. Tosin Sak­sas­sakin ovat hin­nat tain­neet nous­ta kovasti ihan viime vuosi­na kun EKP on rahapoli­ti­ikallaan saanut aikaisek­si oikeat sijoitusasunto-orgiat.

    Sak­sas­sa on yhä isot hin­taerot entisen län­si-Sak­san ja itä-Sak­san välil­lä. Itäiset kaupun­git olleet suh­teellsen halpo­ja asua viime vuosi­in asti, län­tiset kalliimpia.

  2. Minä Oy: Pietarin asukasmäärä…

   Lappeen­ran­nas­ta junal­la Pietari­in, 1 tun­ti 27 min­u­ut­tia ja aika taulu pitää.
   Lappeen­ran­nas­ta junal­la Helsinki­in, 2 tun­tia 9 min­u­ut­tia ja aikataulu on vähän niin ja näin.

   1. ft maail­mal­ta: Lappeen­ran­nas­ta junal­la Pietari­in, 1 tun­ti 27 min­u­ut­tia ja aika taulu pitää.
    Lappeen­ran­nas­ta junal­la Helsinki­in, 2 tun­tia 9 min­u­ut­tia ja aikataulu on vähän niin ja näin.

    Helsinki­in et tarvitse viisum­ia etkä työlu­paa tai työ­nan­ta­jan komen­nuskir­jaa, ja asun­nonkin saa ilman mon­en vuo­den jono­tus­ta, ja saa ihan ostaakin asuntoja. 

    Joka tapauk­ses­sa, jos raja olisi täysin auki eikä työn­tekoa ja asun­non han­kkimista Pietarista rajoitet­taisi Suomen kansalaisil­ta, niin aika moni itä­suo­ma­lainen saat­taisi lähteä sinne asumaan, ja se näky­isi myös siinä että Helsin­gin asumiskus­tanuk­set aleni­si­vat. Pait­si jos n miljoona pietar­i­laista päät­täisikin lähteä kokeile­maan onneaan Helsin­gin työmarkkinoilla?

   2. Enem­män on tul­lut viime vuosi­na reis­sat­tua Pietari­in hom­mi­in, mitä Helsinki­in. Tämän tilanteen soisi palaa­van mah­dol­lisim­man pian. Jos se ei palaa, niin pitää lähteä tois­tamiseen koronapakolaiseksi.

   3. R.Silfverberg: Helsinki­in et tarvitse viisum­ia etkä työlu­paa tai työ­nan­ta­jan komen­nuskir­jaa, j

    Sel­l­ainen iro­nia tässä asi­as­sa on, että tämä on oma­l­la kohdal­lani juuri se syy, mik­si EN muut­tanut viimeek­si Helsinki­in kun oli työ­tar­jous pöy­däl­lä. Tiim­iä ei saatu koot­tua Suomeen, joten oli men­tävä tekemään töitä muualle. Jokainen kuvio on tosin eri­lainen ja kum­malli­nen ja tästäkin voisi Hesari­in ihmettelevän jutun kir­joit­taa, mut­ta ei se mitään muuta.

    https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007690394.html
    Tässä on yksi Hesarin ihmettelevä juttu. 

    Nyt koro­nan aikaan Suo­ma­lainen byrokra­tia on kukois­tanut entistä kirkkaam­min. Suomes­sa ter­vey­den­huol­lon korkeak­oulu­tutkin­non suorit­tanut henkilö kävi valmis­tu­misen jäl­keen suo­ma­laisel­la rahoituk­sel­la maail­mal­la. Koti­in palat­tuaan ei saanut jäädä maa­han. Ja jot­ta suo­ma­laisen byrokra­t­ian kukka­nen tulee oikein selvästi esi­in, niin tässä vai­heessa toinen vira­nomainen määräsi pakko­lait päälle ja henkilö oli samaan aikaan matkus­tuskiel­los­sa ja matkus­tus­pakos­sa sekä työkiel­los­sa että työvelvolli­nen. Se pakko­työ kun tuli kun­ta­paikan kaut­ta ja se arvioidaan Suomes­sa eri kri­teereil­lä kuin maas­sa olo. 

    Meil­lä peri­aat­teessa pitäisi olla saman­laista byrokra­ti­aa kuin muis­sakin EU mais­sa. Jos Suomes­ta kuitenkin joutuu porukkaa muut­ta­maan toiseen EU-maa­han ja pen­delöimään sieltä Suomeen töi­hin, niin jotain kansal­lisia ero­ja on silti EU:n sisäl­lä pakko olla. Suomes­sa voi olla omat työt, opin­not, ystävät ja per­he ja silti tul­la hylkäävä päätös, jos­ta ei voi valit­taa ja joutuu muut­ta­maan naapurimaahan.

    Kos­ka aloitet­ti­in Pietarin ja Helsin­gin ver­taamis­es­ta, niin itse en olisi huolis­sani siitä, että Helsinki­in tulisi joukoin Pietar­i­laisia onneaan kokeile­maan. Liikku­mi­nen tapah­tuu ole­mas­sa ole­vien kon­tak­tien kaut­ta. Tämä tarkoit­taa sitä, että joudumme aina val­it­se­maan tapaami­s­paikat. Val­in­ta tehdään usein ihan sil­lä perus­teel­la, että miten hom­ma toimii ja tässä kil­pailus­sa Suo­mi jää aika usein viimeisek­si. Van­ha vas­tavuoroisu­u­den peri­aate, jos­sa “kyläilti­in” vuorotellen ei enää toteudu. Pen­delöin itsekin enem­män Pietari­in mitä Helsinki­in. Ja kyl­lä se työn perässä matkus­t­a­mi­nen tapah­tuu täältä Itään. Pietarista tul­laan tänne pääosin viet­tämään vapaa päiviä. Se onnis­tuu, kun ei mis­sään tapauk­ses­sa yritä tehdä mitään tuot­tavaa maan rajo­jen sisällä. 

    Venäjään liit­tyen itsel­läni on ollut ker­ran tilanne, jos­sa viisu­mi ei kel­van­nut. Olin menos­sa Venäjälle Suo­ma­laisen min­is­ter­iön jaka­mal­la eu-rahoituk­sel­la. Tämä johti tilanteeseen, jos­sa oma viisum­isi ei rahoituk­sen taus­toista johtuen kel­van­nut. Sain tästä pahoit­telun sähkö­pos­til­la oma­l­ta yhteistyökump­panil­ta. Pyysin Suomes­sa uuden passin mitätöimät­tä edel­listä ja tämä tuli muu­ta­mas­sa päivässä. Seu­raa­vana päivänä siihen lätkästi­in Venäjän viisu­mi tämän pro­jek­tin ajak­si ja tätä viisum­ia hakies­sani pyysin parin vuo­den viisum­in van­hoil­la perusteluil­la siinä vai­heessa, kun tämä keik­ka on ohi. Kun hom­mat oli saatu päätök­seen laitet­ti­in uut­ta viisum­ia pas­si­in. Ja kaik­ki tämä toimii hyvin mata­lal­la ja kevyel­lä byrokra­tial­la, jos­sa pilkun paikalla ei ole niin väliä. Yksinker­taista, help­poa ja vai­va­ton­ta ver­rat­tuna Suo­ma­laiseen vastaavaan.

    Suomeen tulem­i­nen on niin han­kalaa, että selkeästi maa­han­tu­lon kri­tee­rien täyt­tyessä voi tul­la päätös, jon­ka on kum­malli­nen. Merkit­tävää asi­as­sa on se, että pro­jek­ti jota olet suomeen tulos­sa tekemään on usein lyhyem­pi kuin val­i­tus­pros­essin kesto. Käytän­nössä siis val­i­tuskelpoinen päätös ei sitä ole. Kos­ka ammat­ti­laiset eivät tule Suomeen valit­ta­maan, vaan menevät muualle niin asia jää vähän piiloonkin.

   4. ft maail­mal­ta:
    Venäjään liit­tyen itsel­läni on ollut ker­ran tilanne, jos­sa viisu­mi ei kel­van­nut. Olin menos­sa Venäjälle Suo­ma­laisen min­is­ter­iön jaka­mal­la eu-rahoituk­sel­la. Tämä johti tilanteeseen, jos­sa oma viisum­isi ei rahoituk­sen taus­toista johtuen kel­van­nut. Sain tästä pahoit­telun sähkö­pos­til­la oma­l­ta yhteistyökump­panil­ta. Pyysin Suomes­sa uuden passin mitätöimät­tä edel­listä ja tämä tuli muu­ta­mas­sa päivässä. Seu­raa­vana päivänä siihen lätkästi­in Venäjän viisu­mi tämän pro­jek­tin ajak­si ja tätä viisum­ia hakies­sani pyysin parin vuo­den viisum­in van­hoil­la perusteluil­la siinä vai­heessa, kun tämä keik­ka on ohi. Kun hom­mat oli saatu päätök­seen laitet­ti­in uut­ta viisum­ia pas­si­in. Ja kaik­ki tämä toimii hyvin mata­lal­la ja kevyel­lä byrokra­tial­la, jos­sa pilkun paikalla ei ole niin väliä. Yksinker­taista, help­poa ja vai­va­ton­ta ver­rat­tuna Suo­ma­laiseen vastaavaan.

    Nyt ei oikein selvin­nyt tek­stistä minkä maan kansalainen olet. Suomen, Venäjän, molem­pi­en vai jonkun kol­man­nen maan?

    Joka tapauk­ses­sa, min­un point­ti­ni on että taval­lis­ten suo­ma­lais­ten duunarei­den on turha haaveil­la työmah­dol­lisuuk­sista Pietaris­sa tai Kar­jalas­sa ellei työ­nan­ta­ja lähetä komennnuk­selle. Vielä 1970–80 luvul­la niitä lähtii paljon raken­nuk­sille ja heil­lä oli eriva­pauk­sia vero­tuk­sen suh­teen joten ne oli­vat halut­tu­ja työmah­dol­lisuuk­sia. Myös 2000-luvun alus­sa lähti taas liikemiehiä oleskele­maan pidem­piä aiko­ja Venäjälle suo­ma­lais­ten fir­mo­jen myyn­tiä tai pro­jek­te­ja hoita­maan mut­ta sekin on vähen­tynyt Putinin hallintoa kohdis­tu­vien pakot­tei­den jälkeisenä aikana. Suo­ma­laiset fir­mat ovat sulke­neet kont­torin­sa siel­lä eikä Venäjäl­lä käy­dä kuin yksit­täi­sis­sa tapaamisissa.

    Venäläisille tur­is­tivi­isum­in saami­nen Suomeen on paljon helpom­pa kuin suo­ma­lais­ten Venäjälle. Sik­si matkail­i­joi­ta tulee sieltä tänne paljon enem­män. Ja kiin­teistöjä ovat saa­neet ostaa Suomes­ta mut­ta suo­ma­laiset eivät ole juuri mitään vas­tavuoroisu­ut­ta voineet hyö­dyn­tää kos­ka sitä ei ole. Venäjä ei anna hehtaari­akaan Kar­jalan Kan­nakses­ta suo­ma­laisille edes rahalla. 

    ft maail­mal­ta:
    Suomeen tulem­i­nen on niin han­kalaa, että selkeästi maa­han­tu­lon kri­tee­rien täyt­tyessä voi tul­la päätös, jon­ka on kum­malli­nen. Merkit­tävää asi­as­sa on se, että pro­jek­ti jota olet suomeen tulos­sa tekemään on usein lyhyem­pi kuin val­i­tus­pros­essin kesto. Käytän­nössä siis val­i­tuskelpoinen päätös ei sitä ole. Kos­ka ammat­ti­laiset eivät tule Suomeen valit­ta­maan, vaan menevät muualle niin asia jää vähän piiloonkin. 

    Itse toivoisin että kan­sain­väliset fir­mat jot­ka aset­tuvat Suomeen ensisi­jais­es­ti palkkaisi­vat suo­ma­laisia työn­tek­i­jöitä. Suo­ma­laisia yri­tyk­siä on viime 20 vuo­den aikana siir­tynyt paljon ulko­maalai­somis­tuk­seen ja suo­ma­lainen työvoima on joutunut ikävään kil­pailu­ti­lanteeseen hal­pa­maid­en työn­tek­i­jöi­den kanssa.

   5. R.Silfverberg: Vielä 1970–80 luvul­la n

    Tuos­sa heti kah­den Neu­vos­toli­itolle hävi­tyn sodan jäl­keen Suomen tilanne oli tosi­aan eri­lainen, mitä nykyisin

 11. Tam­pereen seudul­la on teol­li­sisia kan­nat­tavia yri­tyk­siä, joille Tam­pere ja muut kun­nat anta­vat tukeaan. Helsingis­sä ei yhtään eikä seudul­lakaan ja tuki negati­ivista eli kaavoituk­sel­la poistyön­tävää. Suomes­sa pitää olla teol­lisia iso­ja valmis­tavia yri­tyk­siä. Ilman niitä Suo­mi rappeu­tuu jon­nekin alle 100. maan tasolle.

  1. Dinsinööri:
   Tam­pereen seudul­la on teol­li­sisia kan­nat­tavia yri­tyk­siä, joille Tam­pere ja muut kun­nat anta­vat tukeaan. Helsingis­sä ei yhtään eikä seudullakaan… 

   ABB, Helsin­ki Ship­yard, Kemi­ra, Faz­er, Valio… Siinä ulko­muis­tista muu­tamia valmis­tavia yri­tyk­siä Helsingis­sä ja lähiseudulla. 

   Siitä olen kyl­lä eri mieltä, että valmis­taval­la teol­lisu­udel­la olisi mitään eri­tyis­es­tä merk­i­tys­tä tule­vaisu­u­den Suomes­sa. Työ­paikat vähenevät var­masti joko glob­al­isaa­tion tai automaa­tion seu­rauk­se­na. Palve­lut (niin kulut­ta­jille kuin b2b), suun­nit­telu, hallinto, tutkimus jne. työllistävät.

   1. Tuo­hon pitänee lisätä Plan­meca ja esimerkik­si Super­cell, jon­ka vien­ti­t­u­lo­jen volyy­mi hakkaa keskikokoisen sel­l­ute­htaan men­nen tullen, vaik­ka se lait­taakin vain bit­te­jä järjestykseen.

   2. Yövoima­neu­vo­ja:
    Siitä olen kyl­lä eri mieltä, että valmis­taval­la teol­lisu­udel­la olisi mitään eri­tyis­es­tä merk­i­tys­tä tule­vaisu­u­den Suomes­sa. Työ­paikat vähenevät var­masti joko glob­al­isaa­tion tai automaa­tion seu­rauk­se­na. Palve­lut (niin kulut­ta­jille kuin b2b), suun­nit­telu, hallinto, tutkimus jne. työllistävät.

    Kyl­lä Helsin­gin seudulle pitäisi saa­da teol­lisu­ustyö­paikko­jakin enem­män. Kaikil­la ei ole koulu­tus­ta tai sovel­tuvu­ut­ta hallinto- tai tutkimus- it- tai ter­vey­den­hoito- tai ope­tusalalle. Palvelu­alo­jen palkat taas ovat niin huonot ettei niil­lä elä tai korkein­taan elät­tää itsen­sä mut­ta ei per­het­tä. Helsin­ki on jäänyt polke­maan tyhjäkäyn­tiä maakun­takeskuk­si­in ver­rat­tuna kun työt­tömyys on kas­vanut. Helsingis­sä olisi työvoimaa nimeno­maan sel­l­aisi­in töi­hin joi­hin ei vaa­di­ta yliopis­tok­oulu­tus­ta. Helsinkiläis­ten houkut­telem­i­nen maakun­ti­in töi­hin ei noin vaan onnis­tu ellei per­heen molem­mille van­hem­mille järjesty töitä. Kos­kee siis ihan duunare­i­ta kuin akateemisisa. 

    Helsin­gin seudul­la on myös valmis infra teol­lisu­ut­ta varten, sata­mat, tiet, rautati­et ja lento­kent­tä, toimi­vaa jäte- ja vesi­huoltoa ja ener­giaa ja raa­ka-ainei­ta on saatavilla.

   3. Kemi­ral­ta ei löy­tynyt yhtään teol­lista laitos­ta Helsin­gin seudul­ta. Plan­meca tuot­taa tois­taisek­si (minäkin olen ollut lait­tei­den käyt­töko­hteena), mut­ta Helsin­ki on piirit­tänyt ton­tin asun­noil­la eikä siis voi kas­vaa. Super­cell on Helsingis­sä mut­ta ei ole teol­lisia työ­paikko­ja tar­joa­va yri­tys. ABB valmis­taa Pitäjän­mäel­lä joskin suun­nit­telun osu­us suuri, mut­ta sähkö­tarvike­tuotan­to on Por­voon seudul­la ja Azi­pad-tuotan­non lop­pukasaus Vuosaaren sata­mas­sa (kom­po­nent­tien tuotan­to ympäri Suomea, kun Hseudul­la ei ole tilaa järkevästi). Valion juus­to­la Vaar­alas­sa on enem­mänkin varas­to. Fazer.n tehtaiden laa­jen­nuk­set tehty muualle Suomeen, jos­ta tavara tuo­daan Hseudulle, kos­ka Faz­er­i­las­sa ei ole tilaa. Helsin­ki Shipyard:n tont­tia poli­itikot kyt­täävät kovasti, eikä se voi laa­je­ta ollenkaan ja iso­jen ali­hank­in­taosien kul­je­tus todel­la estynyt.
    Teol­lisen inno­vaa­tion kaut­ta syn­tyy liike­vai­h­dol­lis­es­ti kas­vavaa ja työn kaut­ta seu­ran­naista liike­toim­intaa ynnä verotuloja.

   4. Dinsinööri:
    Kemi­ral­ta ei löy­tynyt yhtään teol­lista laitos­ta Helsin­gin seudulta.

    Kemi­ral­ta ei löy­dy, mut­ta Tikkuri­lan (joka oli ennen osa Kemi­raa) maalite­hdas on Van­taal­la Tikkuri­las­sa ja Teknok­sen maalite­hdas on Helsingis­sä Pitäjänmäellä. 

    Eatonil­la on UPS-tehdas Espoon Koskelossa.

 12. Moi, tam­pere­laise­na net­tomak­sa­jana olen vähän eri mieltä.

  * Tam­pere menet­tää vuodessa yli 4000 koulut­ta­maansa korkeak­oulutet­tua Helsinkiin

  * Tam­pereelle saa­puu pien­i­t­u­loisia työt­tömiä ja lapsen syn­tyessä he muut­ta­vat pois Tam­pereelta omakoti­taloon kehyskuntiin

  * Tam­pere on ruma kaupunki

  * Per­hea­sun­to­ja ei ole, eikä tule, kos­ka kaavoite­taan vain sijoittajille

  * Junapen­delöi­jien keskimääräi­nen työu­ra kon­sult­titöis­sä on noin 2 vuot­ta (esim Soli­ta Oy), kun taas Nokial­la keskimääräi­nen työu­ra on 9 vuot­ta (ja asumus on ok-talo ja Vol­vo pihassa)

  * Kulkuy­htey­det ovat surkeat, jos et kul­je Pis­pala-Hämeenkatu-Itsenäisyy­denkatu-Sam­monkatu-Her­van­nan­val­taväylä väliä

  * Ratikan seu­rauk­se­na moni bus­sil­in­ja kor­vau­tuu 2–3 vai­h­dol­la, jol­loin matkus­tu­sai­ka kasvaa

  * Pyöräi­lyä et har­ras­ta, kos­ka et ehdi kissaa sanoa, kun pyöräsi on jo varastettu

  * Uudet asuinalueet, kuten Ranta-Tam­pel­la ja Här­mälän­ran­ta ovat kylmiä, bru­taale­ja möhkäleitä, ilman pui­ta ja puis­to­ja, ja asukkaista yli 2/3 vuokralaisia, kuten myös Halkonie­mi, Niemen­ran­ta ja tule­va tekosaari tule­vat olemaan

  * Ilman koronatukea Tam­pereen ali­jäämä olisi ollut 60 miljoon­aa euroa

  1. Jos Tam­pereek­si luokitel­laan viralli­nen Tam­pereen kaupun­ki, niin kyl­lä omakoti­tont­te­ja löy­tyy Teiskon laa­jakaupungi­nosas­ta yli 20 km matkan.

   1. Dinsinööri:

    Jos Tam­pereek­si luokitel­laan viralli­nen Tam­pereen kaupun­ki, niin kyl­lä omakoti­tont­te­ja löy­tyy Teiskon laa­jakaupungi­nosas­ta yli 20 km matkan.

    Ei löy­dy juurikaan. Tyhjä maa-alue ei ole yhtä kuin omakoti­tont­ti. Lääniä olisi, mut­ta Teiskoon ei myön­netä juurikaan suun­nit­te­lu­tarver­atkaisu­ja eikä sik­si myöskään anneta juurikaan raken­nuslu­pia. Siel­lä on ollut aika paljon riito­ja maan­omis­ta­jien tasaver­tais­es­ta kohtelus­ta, kos­ka niin moni halu­aisi raken­nu­soikeut­ta mailleen, mut­ta niin har­va on saanut lupaa rak­en­taa uusia vak­i­tu­isia asuin­raken­nuk­sia, purka­mat­ta ensin van­haa vas­taavaa pois. Teiskoa­han Tam­pereen kaupun­ki ei ole ase­makaavoit­tanut (pait­si ranta-ase­makaa­van osalta), jol­loin lähtöko­htais­es­ti vak­i­tu­is­ten asun­to­jen rak­en­t­a­mi­nen pitää tehdä yleiskaa­van poh­jal­ta, eli jät­täen aina ensin mak­sulli­nen lupa­hake­mus siitä, että saako luvan hakea raken­nuslu­paa vai ei.

    Etuoves­sa Teiskos­ta löy­tyy huikeat 2 asuin­raken­nus­tont­tia. Niistä toiseen saa rak­en­taa vain vapaa-ajan asun­to­ja, ja vain yhteen on sal­lit­tu omakoti­talo­rak­en­t­a­mi­nen. Oikotieltä löy­tyy toinen omakoti­talo­tont­ti. Tam­pereen kaupun­gin net­ti­sivuil­la tont­ti­tar­jon­ta Teiskon osalta on eioo. Täl­lä het­kel­lä vapail­la markki­noil­la on ilmoituk­sia siis vain kahdes­ta omakoti­talo­ton­tista Teiskoon.

    Pälkäneeltä, Orivedeltä, Valkeakoskelta ja Vesi­lahdelta löy­tyy omakoti­talo­tont­te­ja Tam­pereen seudul­la. Tam­pereen rajo­jen sisäl­lä tont­ti­tar­jon­ta on erit­täin niukkaa. Ne ton­tit, mitä on ollut tar­jol­la, on koron­avuon­na men­neet vauhdil­la kau­pak­si, jos ympäristö on ollut siedet­tävä ja rak­en­tami­s­paik­ka kelvolli­nen (joku yli 100 000 euron perus­tuk­sia vaa­ti­va suo­tont­ti ei vält­tämät­tä mene niin hel­posti kaupaksi).

 13. Tam­pereel­la on muu­ta­ma eri­ty­ispi­irre jot­ka syytä mainita:

  - Se on pohjo­is­maid­en suurin sisä­maakaupun­ki. Ei ole tarvin­nut käyt­tää val­tavasti rahaa sata­maan eikä rajoit­taa kasvua millekään niemelle kuten Helsin­ki. Rautatiein­fran rak­en­si val­tio. Vesivoima takasi aikoinaan ener­giansaan­nin suur­te­ol­lisu­udelle. Nkyään van­hat tehtaat ovat suo­jel­tu­ja muis­tomerkke­jä ja rav­in­to­lakeitai­ta ihan kaupun­gin ytimessä.

  - Se tuli yliopis­tokaupungik­si todel­la myöhään. “Yhteiskun­tati­eteelli­nen korkeakolu­lu” joka siir­ret­ti­in Helsin­gin Kallios­ta Tam­pereelle vas­ta 1960 oli lähin­nä vasem­mis­to­lais­ten kyhäelmä. Eli siihen kohdis­tui val­tavasti ennakkolu­u­lo­ja. Ne onnis­tut­ti­in kään­tämään voitok­si. Teknilli­nen korkeak­oulu seurasi perässä ja sitä ajatellen sijoi­tu­s­paik­ka oli onnistunut.

  - Tam­pere­laiset, vaat­ti­mat­tom­i­na ihmis­inä, ovat ylpeitä betonilähiöistään toisin kuin helsinkiläiset. Her­van­ta on ihan in paik­ka ja Teknilli­nen Yliopis­to sen kru­u­nun­jalokivi. ja nythän sinne tulee oikea ratikkakin. 

  - Pirkkala ja muut naa­purikun­nat ovat tam­pere­lais­ten repub­likaanivyöhyke. Pirkkala on Suomen suurin kun­ta asukaslu­vul­taan ilman mitään raideli­iken­net­tä. Lento­kent­tä tietenkin on. Siel­lä voi viet­tää isoil­la ok-ton­teil­laan mil­laisia tram­poli­inipirskeitä kuin huvit­taa ja hoitaa shop­pailus­tarpeen­sa Idea­parkkei­hin ym city­maas­tureil­la. Tämä perus­tuu tosin omi­in mieliku­vi­in kos­ka en ole koskaan käynyt. 

  - Kesämökkien, siis kohtu­uhin­tais­ten, saavutet­tavu­us paljon parem­pi kuin Helsingistä.

  - Tam­pereen ei tarvitse käyt­tää resursse­ja kak­si- tai monikielisyy­den tukemiseen. Kaupungis­sa asuu pari, kolme tuhat­ta ruotsinkielistä, oma koulu ja päiväkoti heil­lä tietenkin on mut­ta siinä kaik­ki. En tiedä mikä muu kieliryh­mä on edes lähel­lä sitä, venäläiset, viro­laiset, ara­bit, ei tarvi välit­tää kaik­ki hoituu pelkäl­lä suomel­la tai englan­nil­la. Ilkeästi san­ot­tu siis.

  - Ainakin ennen van­haan Tam­pere oli reilusti naisen­em­mistöi­nen, johtuen “tehtaan­tytöistä”. Miehillä oli siis apa­jat. En tiedä mil­lainen suhdeluku nyt on mut­ta tuskin on miesen­em­mistöisek­si kääntynyt.

  1. R.Silfverberg:
   Tam­pereel­la on muu­ta­ma eri­ty­ispi­irre jot­ka syytä mainita:

   – Se on pohjo­is­maid­en suurin sisä­maakaupun­ki. Ei ole tarvin­nut käyt­tää val­tavasti rahaa sata­maan eikä rajoit­taa kasvua millekään niemelle kuten Helsin­ki. Rautatiein­fran rak­en­si val­tio. Vesivoima takasi aikoinaan ener­giansaan­nin suur­te­ol­lisu­udelle. Nkyään van­hat tehtaat ovat suo­jel­tu­ja muis­tomerkke­jä ja rav­in­to­lakeitai­ta ihan kaupun­gin ytimessä.

   – Se tuli yliopis­tokaupungik­si todel­la myöhään. ”Yhteiskun­tati­eteelli­nen korkeakolu­lu” joka siir­ret­ti­in Helsin­gin Kallios­ta Tam­pereelle vas­ta 1960 oli lähin­nä vasem­mis­to­lais­ten kyhäelmä. Eli siihen kohdis­tui val­tavasti ennakkolu­u­lo­ja. Ne onnis­tut­ti­in kään­tämään voitok­si. Teknilli­nen korkeak­oulu seurasi perässä ja sitä ajatellen sijoi­tu­s­paik­ka oli onnistunut.

   – Tam­pere­laiset, vaat­ti­mat­tom­i­na ihmis­inä, ovat ylpeitä betonilähiöistään toisin kuin helsinkiläiset. Her­van­ta on ihan in paik­ka ja Teknilli­nen Yliopis­to sen kru­u­nun­jalokivi. ja nythän sinne tulee oikea ratikkakin. 

   – Pirkkala ja muut naa­purikun­nat ovat tam­pere­lais­ten repub­likaanivyöhyke. Pirkkala on Suomen suurin kun­ta asukaslu­vul­taan ilman mitään raideli­iken­net­tä. Lento­kent­tä tietenkin on. Siel­lä voi viet­tää isoil­la ok-ton­teil­laan mil­laisia tram­poli­inipirskeitä kuin huvit­taa ja hoitaa shop­pailus­tarpeen­sa Idea­parkkei­hin ym city­maas­tureil­la. Tämä perus­tuu tosin omi­in mieliku­vi­in kos­ka en ole koskaan käynyt. 

   – Kesämökkien, siis kohtuuhintaisten,saavutettavuus paljon parem­pi kuin Helsingistä.

   – Tam­pereen ei tarvitse käyt­tää resursse­ja kak­si- tai monikielisyy­den tukemiseen. Kaupungis­sa asuu pari, kolme tuhat­ta ruotsinkielistä, oma koulu ja päiväkoti heil­lä tietenkin on mut­ta siinä kaikki.En tiedä mikä muu kieliryh­mä on edes lähel­lä sitä,venäläiset, viro­laiset, ara­bit, ei tarvi välit­tää kaik­ki hoituu pelkäl­lä suomel­la tai englan­nil­la. Ilkeästi san­ot­tu siis.

   – Ainakin ennen van­haan Tam­pere oli reilusti naisen­em­mistöi­nen, johtuen ”tehtaan­tytöistä”. Miehillä oli siis apajat.En tiedä mil­lainen suhdeluku nyt on mut­ta tuskin on miesen­em­mistöisek­si kääntynyt.

   Teknil­listä yliopis­toa ei enää ole.

   Her­van­nas­sa kolmio mak­saa 115000€ ja keskus­tas­sa 350000€.

   Jokainen voi etuovi.com sivuil­ta käy­dä kat­so­mas­sa, että miten “in” paik­ka Her­van­nan slum­mi on. Ne betoni­bru­tal­is­min riemu­voitot ovat tosi halut­tu­ja, sen­hän ker­too jo hin­tata­sokin, eikös vain?

   Tam­pereen yliopis­ton Her­van­nan toimip­iste, enti­nen Tam­pereen teknilli­nen yliopis­to, toki elät­tää Her­van­taa, kos­ka opiske­li­joiden on kätevä asua siel­lä. Mut­ta mitään siel­lä ei ole betoni­hirviöi­den ja Duon kaup­pakeskuk­sen (lue ruokakau­pan) lisäksi.

   Tam­pereen seudun koodar­i­työ­paikatkin ovat nykyään läht­e­neet Her­van­nas­ta (Nokia lähti) Tech­nop­o­lis yliopis­ton­rin­teelle, ja uuteen ase­man seudun Tech­nop­o­lik­seen, sen lisäk­si Hatanpäällä/Ratinassa on vielä Nokia ja mui­ta dinosauruk­sia. Her­van­nas­sa on lähin­nä henki­hiev­eris­sä kärvis­tele­viä star­tup­pe­ja, jot­ka elävät opiske­li­joiden ilmaistyöllä.

   Tam­pereel­la on noin 15 kan­sain­välis­es­ti merkit­tävää koodar­i­fir­maa (lue tuke­vat toimeen omil­laan), jois­sa on noin 1800 koodaria. He asu­vat pääosin Tam­pereen kehyskunnissa.

   1. FM: Teknil­listä yliopis­toa ei enää ole.

    Her­van­nas­sa kolmio mak­saa 115000€ ja keskus­tas­sa 350000€.

    Jokainen voi etuovi.com sivuil­ta käy­dä kat­so­mas­sa, että miten ”in” paik­ka Her­van­nan slum­mi on. Ne betoni­bru­tal­is­min riemu­voitot ovat tosi halut­tu­ja, sen­hän ker­too jo hin­tata­sokin, eikös vain?

    Tam­pereen yliopis­ton Her­van­nan toimip­iste, enti­nen Tam­pereen teknilli­nen yliopis­to, toki elät­tää Her­van­taa, kos­ka opiske­li­joiden on kätevä asua siel­lä. Mut­ta mitään siel­lä ei ole betoni­hirviöi­den ja Duon kaup­pakeskuk­sen (lue ruokakau­pan) lisäksi.

    Tam­pereen seudun koodar­i­työ­paikatkin ovat nykyään läht­e­neet Her­van­nas­ta (Nokia lähti) Tech­nop­o­lis yliopis­ton­rin­teelle, ja uuteen ase­man seudun Tech­nop­o­lik­seen, sen lisäk­si Hatanpäällä/Ratinassa on vielä Nokia ja mui­ta dinosauruk­sia. Her­van­nas­sa on lähin­nä henki­hiev­eris­sä kärvis­tele­viä star­tup­pe­ja, jot­ka elävät opiske­li­joiden ilmaistyöllä.

    Tam­pereel­la on noin 15 kan­sain­välis­es­ti merkit­tävää koodar­i­fir­maa (lue tuke­vat toimeen omil­laan), jois­sa on noin 1800 koodaria. He asu­vat pääosin Tam­pereen kehyskunnissa.

    Onko esimerkik­si Intel (Suomen pää­toimip­iste) henki­hiev­eris­sä kärvis­televä startup. 

    Paljon it-työ­paikko­ja , VTT, Kam­pusa­reena, TTY, oppi­laitok­sia ja mui­ta työ­paikko­ja on Her­van­nas­sa. Asun aivan lähel­lä naa­purikun­nan puolel­la. Her­van­nas­sa on noin 40000 asukas­ta ja paljon työ­paikko­ja, siinä suh­teessa eroaa lähiöistä.

   2. FM: Her­van­nas­sa kolmio mak­saa 115000€ ja keskus­tas­sa 350000€.

    Jokainen voi etuovi.com sivuil­ta käy­dä kat­so­mas­sa, että miten ”in” paik­ka Her­van­nan slum­mi on. Ne betoni­bru­tal­is­min riemu­voitot ovat tosi halut­tu­ja, sen­hän ker­too jo hin­tata­sokin, eikös vain?

    Her­van­nan hin­tata­so on todel­la eriy­tynyt. Pohjois-Her­van­nas­sa uudehkos­ta kolmios­ta saa mak­saa 400 000 euroa. Itä-Her­van­nas­ta kolmion 1970-luvun perusko­r­jaa­mat­tomas­ta ker­rostalosta voi saa­da 115 000 eurol­la. Osasyy halpoi­hin hin­toi­hin on se, että osa näistä van­hoista ker­rostaloista on niin huonos­sa kun­nos­sa, että purku­vai­h­toe­hto ja uuden talon tekem­i­nen tilalle on ihan konkreet­ti­nen vai­h­toe­hto, kos­ka kor­jaami­nen voi olla kalli­im­paa kuin uuden rak­en­t­a­mi­nen. Pari van­haa koulu­a­han Her­van­nas­ta on jo puret­tu, ja raken­net­tu uudet tilalle, mut­ta asuin­raken­nuk­sista hyvin har­vaa on vielä puret­tu. Her­van­nas­sa on koko 2000-luvun ajan ollut yksi nopeim­mista uud­is­raken­nus­tahdeista Tam­pereel­la. Pohjois-Her­van­taa raken­net­ti­in lisää joitain vuosia sit­ten, ja Etelä-Her­van­taan nousee parhail­laan ja lähivu­osi­na tuhan­sia uusia asun­to­ja uuden ratikkare­itin varteen.

   3. FM:

    Tam­pereen yliopis­ton Her­van­nan toimip­iste, enti­nen Tam­pereen teknilli­nen yliopis­to, toki elät­tää Her­van­taa, kos­ka opiske­li­joiden on kätevä asua siel­lä. Mut­ta mitään siel­lä ei ole betoni­hirviöi­den ja Duon kaup­pakeskuk­sen (lue ruokakau­pan) lisäksi.

    Myös mm. Her­mi­an ja Ruskon yri­tyskeskit­tymät elät­tävät Her­van­taa työ­paikkoi­neen ja yrit­täji­neen. Her­van­ta on Tam­pereen yksi työ­paikkakeskit­tymä. Jatkos­sa myös ratik­ka elät­tää Her­van­taa, kos­ka ratikan varikkoalueet ja huoltopalve­lut keskitet­ti­in Her­van­taan. Keskus­tan tont­ti­maan hin­noil­la varikoi­ta ei kan­nat­tanut rak­en­taa sinne, vaan ne toteutet­ti­in Her­van­nan yri­tysalueen laitamille.

    Her­van­nan palve­lu­tar­jon­ta on huo­mat­tavasti kas­vanut viime vuosi­na. Rav­in­to­latar­jon­taankin on tul­lut parem­pi­ta­soisia paikko­ja kuin vain hal­pa­paikko­ja, samal­la kun kalli­impi­en asun­to­jen määrä Her­van­nas­sa on kas­vanut uud­is­raken­nusten myötä. Pohjois-Her­van­nan uud­is­alueet kaavoitet­ti­in kivi­jal­ka­li­ikkei­den rak­en­tamis­pakol­la. Sen myötä jokainen uud­is­raken­nushanke lisäsi kivi­jalka­palvelu­iden tar­jon­taa. Duo on tietyn­lainen palvelukeskit­tymä, mut­ta kivil­jal­ka­li­ike­tar­jon­takin on Her­van­nan pääväylien läheisyy­dessä kas­vanut. Betoni­hirviöistä pari on puret­tu pois, pääosa on jäl­jel­lä. Mut­ta uud­is­raken­nuk­set ovat toisen­näköisiä, ja Her­van­nan asukaslu­vus­ta jatku­vasti yhä isom­pi osa asuu 2000-luvul­la raken­ne­tuis­sa talois­sa. Pohjois-Her­van­nan kär­ki on nykyään 16-ker­roksi­nen, ja asukasti­hey­deltään suurem­pi kuin Tam­pereen keskus­ta. Sel­l­aisil­la asukasti­heyk­sil­lä palveluillekin on jo kysyn­tää, mikä näkyy siinä, että Her­van­nas­sa on mui­hin lähiöi­hin ver­rat­tuna erit­täin vähän tyhjil­lään ole­via liiketilo­ja. Lähin­nä Duos­sa näkyy tyhjää liiketi­laa, ja siel­läkin poh­jap­in­ta-alas­ta tyhjänä taitaa olla alle 1 prosentti.

    Hil­jat­tain Her­van­nan ja Tam­pereen keskus­tan väli­in on raken­net­tu pyöräväylää, joka kul­kee ison osan matkas­ta eril­lään autoteistä. Siitä 2 ensim­mäistä osu­ut­ta on valmi­ina, ja lop­pui­hinkin on myön­net­ty rahoi­tus. Se on ain­oa Tam­pereen lähiö, jos­ta on raken­net­tu pyöräti­etä keskus­taan. Syynä se, että opiske­li­joi­ta ja työ­matkalaisia liikkuu niin paljon molem­pi­in suun­ti­in. Pyöräväyläl­lä ei saa jalankulk­i­jatkaan kävellä.

 14. Kävin pyörähtämässä Tikkuri­las­sa ja siel­lä on kun­non kehi­tyspros­es­si käyn­nis­sä. Ei siitä toki ihan heti aitoa keskus­ta saa tehtyä ilman van­han purkamista kokon­aan pois, mut­ta selvästi keskus­ta­maisem­pi se on nyt kuin oli sil­loin kun viimek­si siel­lä olen käynyt (ken­ties 15 vuot­ta sit­ten). Googlen kar­tan katunäkymät ovat sen ver­ran van­hempia, että niistä voi ver­tail­la. Ilmeis­es­ti talo­ja on koko ajan tulos­sa lisää, mikä on hyvä asia. Toivon päät­täjille rohkeut­ta muoka­ta Tikkuri­las­ta niin urbaani kuin mahdollista.

  Asuin aikanaan Van­taal­la ja käytin Tikkuri­lan juna-ase­maa sekä vierailin siel­lä välil­lä muutenkin. Alue on jäänyt mieleeni esimerkkinä tuos­ta Soin­in­vaaran mainit­se­mas­ta epäon­nis­tu­mis­es­ta alakeskusten kanssa. Pahempana sel­l­aise­na kuin Itäkeskus tai Myyr­mä­ki. Tikkuri­lal­la nimit­täin olisi ollut sijaintin­sa puoles­ta poten­ti­aalia mihin vain.

 15. Iso­ja kysymyk­siä Suomen yllä kyllä.

  Kir­joitin vähän aikaa sit­ten tässä blo­gis­sa, että nyt ale­taan muut­ta­maan Helsin­gin sijaan ulko­maille Suomes­ta. Mah­dol­lisu­udet työelämässä, asumisen kalleus, mukavu­udet, verot jne. ovat paljon parem­mal­la tasol­la muual­la. Suomes­sa­han miehillä on vielä ehdol­lis­tett­tu kuole­man­ran­gais­tus asevelvol­lisu­u­den muodossa(tsekkaa tuos­ta upsee­rien aja­tusten juok­sua: https://twitter.com/LauraJRantanen/status/1337012017593520133).

  En oikeas­t­aan näe mitään syytä, mik­si van­hempi­en ei kan­nat­taisi kan­nus­taa lap­si­aan ulko­maille, jos siel­lä on tule­vaisu­udessa kaik­ki parem­min. Soin­in­vaara jos­sain kir­joit­ti, että kaupunkien kehi­tys menee niin, että lah­jakkaat val­it­se­vat kaupun­git mis­sä asua ja muut työ­paikat seu­raa­vat perässä. Mut­ta mik­si lah­jakkaan kan­nat­taisi olla verokar­jaa ja tyk­in­ruokaa Suomes­sa, jos on mah­dol­lisuuk­sia muuallle?

  Suomen maa­han­muu­ton pitäisi tässä ske­naar­ios­sa kat­taa sekä alene­va syn­tyvyys että nopeasti nou­se­va maas­ta­muut­to pois Suomes­ta. Osmon arvio siitä ‚että nyt tarvit­taisi­in iso­ja muut­toluku­ja Suomeen, voi olla aivan oikea.

  1. sep­po:
   Iso­ja kysymyk­siä Suomen yllä kyllä.

   Kir­joitin vähän aikaa sit­ten tässä blo­gis­sa, että nyt ale­taan muut­ta­maan Helsin­gin sijaan ulko­maille Suomes­ta. Mah­dol­lisu­udet työelämässä, asumisen kalleus, mukavu­udet, verot jne. ovat paljon parem­mal­la tasol­la muualla.Suomessahan miehillä on vielä ehdol­lis­tett­tu kuole­man­ran­gais­tus asevelvol­lisu­u­den muodossa(tsekkaa tuos­ta upsee­rien aja­tusten juok­sua: https://twitter.com/LauraJRantanen/status/1337012017593520133).

   Tuo­hon linkin keskustelu­un liittyen:
   Jos naiset vaati­si­vat aseel­lista puo­lus­tamista, niin se olisi demokraat­tista enem­mistön tyran­ni­aa: Henkilöt joil­la ei ole oma hen­ki kyseessä vaa­ti­vat toisia uhraa­maan henken­sä — Sehän se vas­ta sairas­ta olisi.

   Jos tarkko­ja ollaan niin maan­puo­lus­tuk­ses­ta ja puo­lus­tus­toimista hyökkääjää vas­taan pitäisi aina äänestää armei­jan miehistön ja yleis­es­ti tais­tel­e­van henkilöstön puoles­ta. Jos ei ole oma hen­ki tulil­in­jal­la tai menos­sa tulil­in­jalle niin ei ole kyl­lä mitään oikeut­ta ker­toa toisille että “sinne vain nyt menet uhraa­maan itsesi isän­maan (ja min­un omaisu­u­den ja hyv­in­voin­nin puo­lus­tamisek­si)”. Nuoret miehethän kaik­ki yhteiskun­nat lait­ta­vat ensik­si kuole­maan, toki osa nuorista miehistä on niin tyh­miä etteivät tajua hom­man jujua. Soti­las­valakin tosin on annet­tu autori­taris­mia ja total­i­taris­mia tukevas­sa hengessä, eli luvataan val­ti­olle puo­lus­taa yhteiskuntaa.

  2. sep­po:

   En oikeas­t­aan näe mitään syytä, mik­si van­hempi­en ei kan­nat­taisi kan­nus­taa lap­si­aan ulko­maille, jos siel­lä on tule­vaisu­udessa kaik­ki parem­min. Soin­in­vaara jos­sain kir­joit­ti, että kaupunkien kehi­tys menee niin, että lah­jakkaat val­it­se­vat kaupun­git mis­sä asua ja muut työ­paikat seu­raa­vat perässä. Mut­ta mik­si lah­jakkaan kan­nat­taisi olla verokar­jaa ja tyk­in­ruokaa Suomes­sa, jos on mah­dol­lisuuk­sia muuallle?

   Minä en näe vero­ja, vaan surkean henkisen ilmapi­irin syyk­si mik­si kan­nat­taisi lähteä täältä. Ymmär­rän vero­ja jotenkuten kos­ka har­vaana­su­tus­sa pohjoises­sa maas­sa infra­struk­tu­urin ylläpi­to ja kul­je­tuk­set ja raken­nusten lämpimänä pitämi­nen maksavat.
   Mut­ta ankea ilmapi­iri työ­paikoil­la, työ­nan­ta­jien höyky­tys ikään­tyviä kohtaan, kovat tulos­vaa­timuk­set, jatku­va uhka joutua irti­san­otuk­si, nais­ten ja miesten väli­nen nal­jailu, jatku­va epälu­ot­ta­muk­sen kylvämi­nen, … en aio ainakaan estää jälkikasvuani lähtemästä muualle jos on sitä mieltä, ja jos hänel­lä on rahaa toteut­taa se.
   Ei se myöskään ole huono jut­tu jos Suomen väk­iluku alka­isi vähen­tyä kun­han se tapah­tu­isi hallitusti.

  3. sep­po:
   Iso­ja kysymyk­siä Suomen yllä kyllä.

   Kir­joitin vähän aikaa sit­ten tässä blo­gis­sa, että nyt ale­taan muut­ta­maan Helsin­gin sijaan ulko­maille Suomes­ta. Mah­dol­lisu­udet työelämässä, asumisen kalleus, mukavu­udet, verot jne. ovat paljon parem­mal­la tasol­la muualla.Suomessahan miehillä on vielä ehdol­lis­tett­tu kuole­man­ran­gais­tus asevelvol­lisu­u­den muodossa(tsekkaa tuos­ta upsee­rien aja­tusten juok­sua: https://twitter.com/LauraJRantanen/status/1337012017593520133).

   En oikeas­t­aan näe mitään syytä, mik­si van­hempi­en ei kan­nat­taisi kan­nus­taa lap­si­aan ulko­maille, jos siel­lä on tule­vaisu­udessa kaik­ki parem­min. Soin­in­vaara jos­sain kir­joit­ti, että kaupunkien kehi­tys menee niin, että lah­jakkaat val­it­se­vat kaupun­git mis­sä asua ja muut työ­paikat seu­raa­vat perässä. Mut­ta mik­si lah­jakkaan kan­nat­taisi olla verokar­jaa ja tyk­in­ruokaa Suomes­sa, jos on mah­dol­lisuuk­sia muuallle?

   Suomen maa­han­muu­ton pitäisi tässä ske­naar­ios­sa kat­taa sekä alene­va syn­tyvyys että nopeasti nou­se­va maas­ta­muut­to pois Suomes­ta. Osmon arvio siitä ‚että nyt tarvit­taisi­in iso­ja muut­toluku­ja Suomeen, voi olla aivan oikea.

   Jaakko Lyyti­nen lis­tasi Hesaris­sa itsenäisyyspäivänä kan­sain­välisiä ver­tailu­ja, jois­sa Suo­mi on kär­jessä. Niiden mukaan “Suo­mi on maail­man vakain, vapain ja tur­val­lisin maa. Suomes­sa on maail­man puh­tain ilma, paras hallinto ja omis­tu­soikeu­den suo­ja sekä riip­pumat­tomin oikeuslaitos. Suo­mi on maail­man luku­taitoisin maa, jos­sa on eniten inhimil­listä pääo­maa. Suo­mi on maail­man kol­man­nek­si tasa-arvoisin maa, jos­sa nais­ten tasa-arvo työelämässä on maail­man neljän­nek­si paras. Lisäk­si Suo­mi on maail­man onnel­lisin maa.” Näin kan­sain­välis­ten arvo­val­tais­ten ver­tailu­jen ja tutkimusten mukaan.

   Sinä olet aika lail­la vas­takkaista mieltä. Mis­sä mais­sa tai paikois­sa mielestäsi “mah­dol­lisu­udet työelämässä, asumisen kalleus, mukavu­udet, verot jne. ovat PALJON parem­mal­la tasol­la”? Ja jos ovat, niin ovatko kaik­ki elämän osaset?

   1. Tjii: Jaakko Lyyti­nen lis­tasi Hesaris­sa itsenäisyyspäivänä kan­sain­välisiä ver­tailu­ja, jois­sa Suo­mi on kär­jessä. Niiden mukaan ”Suo­mi on maail­man vakain, vapain ja tur­val­lisin maa. Suomes­sa on maail­man puh­tain ilma, paras hallinto ja omis­tu­soikeu­den suo­ja sekä riip­pumat­tomin oikeuslaitos. Suo­mi on maail­man luku­taitoisin maa, jos­sa on eniten inhimil­listä pääo­maa. Suo­mi on maail­man kol­man­nek­si tasa-arvoisin maa, jos­sa nais­ten tasa-arvo työelämässä on maail­man neljän­nek­si paras. Lisäk­si Suo­mi on maail­man onnel­lisin maa.” Näin kan­sain­välis­ten arvo­val­tais­ten ver­tailu­jen ja tutkimusten mukaan.

    Sinä olet aika lail­la vas­takkaista mieltä.Missä mais­sa tai paikois­sa mielestäsi ”mah­dol­lisu­udet työelämässä, asumisen kalleus, mukavu­udet, verot jne. ovat PALJON parem­mal­la tasol­la”? Ja jos ovat, niin ovatko kaik­ki elämän osaset?

    No “paljon” on toki liioit­telua, mut­ta kyl­lä Suomen kan­nat­taisi alkaa rak­en­ta­maan itseään tuos­ta Soin­in­vaara näkökul­mas­ta, että lah­jakkaat val­it­se­vat maansa ja muut työt tulee perässä. Miten Suomes­ta saisi maan, joka olisi viihty­isämå ja puoleensavetävämpi? 

    Oma kysymys kuitenkin on, että onko hyv­in­voin­ti­val­tio mah­dolli­nen. Aivan selvää on kuitenkin se, että jos hyv­in­voin­ti­val­tioma­llista halu­taan pitää kiin­ni, niin Suomen malli on aut­ta­mat­ta susi. Tan­skan tai Ruotsin hyv­in­voin­ti­val­tio ovat ain­oi­ta edes teo­ri­as­sa mah­dol­lisia. hyvinvointivaltioita.

   2. sep­po: Miten Suomes­ta saisi maan, joka olisi viihty­isämpi ja puoleensavetävämpi? 

    Siirtämäl­lä Suo­mi n 800 km etelään.

    sep­po:
    Oma kysymys kuitenkin on, että onko hyv­in­voin­ti­val­tio mah­dolli­nen. Aivan selvää on kuitenkin se, että jos hyv­in­voin­ti­val­tioma­llista halu­taan pitää kiin­ni, niin Suomen malli on aut­ta­mat­ta susi. Tan­skan tai Ruotsin hyv­in­voin­ti­val­tio ovat ain­oi­ta edes teo­ri­as­sa mah­dol­lisia. hyvinvointivaltioita. 

    Miten Suomen malli eroaa näistä? Maid­en väliset elin­ta­so­erot johtu­vat maanti­eteel­li­sistä syistä, esim siitä että eivät ole Venäjän naa­pure­i­ta ja Tan­skas­sa maat­alous kan­nat­taa aidosti.

   3. R.Silfverberg: View all posts by Osmo Soininvaara → 

    Suo­mi on ay-vetoisem­pi paik­ka. Muual­la men­ty enem­män markki­nae­htois­es­ti, mut­ta ohjat­tu veroin tulon­a­jkoa ja tulonsiirtoja.

   4. sep­po: Suo­mi on ay-vetoisem­pi paik­ka. Muual­la men­ty enem­män markki­nae­htois­es­ti, mut­ta ohjat­tu veroin tulon­a­jkoa ja tulonsiirtoja.

    Kaikissa teol­lisu­us­mais­sa on AY-liike mukana sopi­mas­sa työe­hdoista enem­män tai vähem­män. Ei Suomes­sa AY-liitot pysty enää sanele­man muual­la kuin jois­sakin yksit­täi­sis­sä erkoisosaamista vaa­tivis­sa töis­sä vien­ti­te­ol­lisu­udessa (lähinnnä met­sä), kul­je­tusa­loil­la ja julkisel­la sek­to­ril­la lääkäreille tai korkeille virkamiehille. 

    Muil­la aloil­la taulukkopalkat ovat kuopas­sa ja TES-koro­tuk­set eivät edes kata kulut­ta­jahin­to­jen nousua, johtuen siitä että työ­nan­ta­jil­la on markki­nat siirtää toim­into­ja hal­pa­mai­hin tai palkata työkokeilu­un työt­tömiä käytän­nössä ilmaisek­si tai sesonki­työvoimaa ulko­mail­ta. Oikeis­sa hyv­in­voin­ti­val­tiois­sa irti­sanomis­suo­ja on parem­pi kuin Suomes­sa. Ei suo­ma­lainen ammat­ti­in koulutet­tu per­heelli­nen ihmi­nen halua elää mil­lään tulon­si­ir­roil­la tai köy­häi­navul­la eikä asua vuokrat­uel­la vaan oikeal­la pal­ka­lla ja omas­sa asunnossa.

    Jos Suomes­sa pitää huono­jen suh­dan­tei­den takia tehdä “sisäi­nen deval­va­tio” eli alen­taa palkko­ja, niin sen pitää koskea samas­sa suh­teessa kaikkia. Palkko­ja, eläkkeitä, maat­alous­tukia, Kelan mak­samia tukia jne. Ei ole oikein vaa­tia vain yhtä joukkoa kan­ta­maan vas­tu­u­ta muiden yli varo­jen elämisestä. 

    Yri­tysko­htainen paikalli­nen työe­hdoista sopimi­nen on ok jos vain työn­tek­i­jöil­lä on nimet­ty edus­ta­ja yri­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa joka saa nähdä kir­jan­pidon että pystyy arvioimaan miten perustel­lut työ­nan­ta­jan vaa­timuk­set ehto­jen mut­tamiseen mis­säkin tapauk­ses­sa ovat.

   5. R.Silfverberg:
    Jos Suomes­sa pitää huono­jen suh­dan­tei­den takia tehdä ”sisäi­nen deval­va­tio” eli alen­taa palkko­ja, niin sen pitää koskea samas­sa suh­teessa kaikkia.Palkkoja, eläkkeitä, maat­alous­tukia, Kelan mak­samia tukia jne. Ei ole oikein vaa­tia vain yhtä joukkoa kan­ta­maan vas­tu­u­ta muiden yli varo­jen elämisestä. 

    Omas­sa val­u­u­tas­sa sisäi­nen deval­vaa­tio tapah­tuu kel­lu­van val­u­u­tan kaut­ta. Ruotsin keskus­pankki­han on velka­kir­ja­op­er­aa­tioil­laan ihan tarkoituk­sel­la koit­tanut pitää kru­u­nun edullise­na. Ja samaa on har­ras­tanut Sveitsin keskus­pank­ki. Suomes­sa sen sijaan läh­es kaik­ki merkit­tävät julk­isu­u­den henkilöt huu­ta­vat kil­van kuin­ka Eurossa olo on paras­ta Suomelle ja tästä on tul­lut vähän sel­l­ainen aihe jos­ta ei voi edes keskustel­la järkevästi.

    Kos­ka Euro on meille kiistämätön totu­us jota ei saa kyseenalais­taa, niin jäl­jelle jäävät kaiken­laiset sisäiset deval­vaa­tiot (hehe, pudote­taan TES:in min­imeitä, tai sit­ten lisätään kokon­aistyöaikaa 0,5 tun­tia viikos­sa, molem­mat menevät met­sään). Sip­ilänkään kiky (kilpailukyky)-toimia on vaikea arvioi­da, ne kun sat­tui­v­at aikalail­la priku­ulleen samaan aikaan kun Euroopas­sa talous lähti vai­h­teek­si kun­nol­la rul­laa­maan. Miet­tikääpä kaik­ki het­ki: Euroopan taloudessa vetää hyvin, Sip­ilä tekee kiky-toimet (vain osit­taiset eivätkä edes kos­ket­ta­neet kaikkia) ja Suomen talous läh­tee parhaim­paan nousu­un vuosi­in. Mis­tä nousu joh­tui? Täy­tyy olla aika seinähul­lu jos uskoo että ulko­maankau­pas­ta riip­pu­vainen Suo­mi lähti kasvu­un vain ja ain­oas­taan kiky-toimilla.

    Miet­tikääpä EU:n puuhaile­maa nyky­istä ja kiis­tel­tyä val­tavaa tukipaket­tia: Sitä perustel­laan meil­lä sil­lä tavoin että Suomen talous on riip­pu­vainen muun EU:n taloud­es­ta, eli muual­la kas­vaa niin Suo­mi luon­tais­es­ti kas­vaa mukana. Jos uskoo Sip­ilän kiky-teo­ri­oi­hin, niin tukipaketeista pitäisi luop­ua ja leika­ta vain kaikkien palkko­ja (sekä tukia) 20% ja kasvus­sa pitäisi päästä jo Kiinan lukuihin.

   6. R.Silfverberg: Siirtämäl­lä Suo­mi n 800 km etelään.
    Miten Suomen malli eroaa näistä? Maid­en väliset elin­ta­so­erot johtu­vat maanti­eteel­li­sistä syistä,esim siitä että eivät ole Venäjän naa­pure­i­ta ja Tan­skas­sa maat­alous kan­nat­taa aidosti. 

    Tuo on ihan tot­ta, että sekä Ruot­si että Tan­s­ka ovat rikkaiden naa­puri­maid­en ympäröim­iä, ja pystyvät käymään hyvin kaup­paa joka suun­taan sekä tavaroista että palveluista. Suomes­sa itära­ja on pääasi­as­sa kiin­ni, ja itära­jan seudun väki elää kuin saaren laidal­la isltä osin, ja sil­lä rajal­la on sekä iso elin­ta­sokuilu että kie­len niin totaali­vai­h­dos, ettei suomen osaami­nen auta ymmärtämään venäjää tai päin­vas­toin, toisin kuin tan­skaa osaa­va ymmärtää ruot­sia ainakin jotenkin ja päin­vas­toin. Lisäk­si suo­ma­laiselle hyv­in­voin­ti­val­ti­olle vira­nomais­palvelu­iden kak­sikielisyys aiheut­taa julkiselle sek­to­rille lisäkus­tan­nuk­sia ja samal­la lisävero­tu­lotarpei­ta yhden viral­lisen kie­len mai­hin nähden.

 16. Maini­tus­ta henkises­tä muu­tok­ses­ta yksi ilmen­tymä lie­nee net­tik­las­sikok­si muo­dos­tunut video Tam­pereen kaupung­in­val­tu­us­ton kok­ouk­ses­ta, jos­sa päätet­ti­in raiti­o­tien rak­en­tamis­es­ta. Puhet­ta johti San­na Marin ja val­tu­us­ton van­hempaa polvea edus­ta­va änkyrä­jaos (jol­la ole­tan ole­van hyvät suh­teet bus­sili­iken­nöit­si­jöi­hin) pisti paras­taan ja ylsi suo­ras­taan psykedeeliseen argu­men­toin­ti­in. Ratikkapäätös silti tuli.

  Vrt. Turku, jos­sa änkyrä­jaos on tähän asti voit­tanut. Tosin raiti­o­tien osalta muu­tos lie­nee tulos­sa, 5–7 vuot­ta Tam­peretta jäljessä.

 17. San­na Marin hoiti jämäkästi puheen­jo­hta­ju­u­den, mut­ta päätös oli väärä. Oikea päätös olisi ollut sähköbus­sit, Sama ener­gialähde ja ei olisi tarvin­nut tehdä suuren hiil­i­jalan­jäl­jen aiheuu­tavaa raken­nustyötä, joka näyt­tää kestävän ainakin 4 vuot­ta. Suuri osa demareis­takin kan­nat­ti todel­lisu­udessa sähköbusseja.

  1. Bus­si­in mah­tuu puo­let vähem­män matkus­ta­jia kuin ratikkaan ja sik­si ne sopi­vat pien­ten liiken­nemäärien hoitoon, ei suurten. Kus­tan­nuk­sios­ta gval­taosa opn palkko­ja, joten bussinkus­tan­nuk­set ovat mak­tus­ta­jaa kohden paljon suurem­mat. Jos bus­sille ei raken­neta omia kaisto­ja, ne sieso­vat ruuhkissa ja jos raken­netaan, se on yhtä kallista kuin rak­en­taa raiteet. Tasais­es­ti kulke­va ratik­ka on matkus­ta­jan kannal­ta houkut­tel­e­vampi kuin täri­sevä bus­si. Helsingis­sä, jos­sa busse­ja ja ratikoi­ta kul­kee samoil­la reit­eil­lä on voitu havai­ta, että ratik­ka on hpukut­tel­e­vampi vaik­ka olisi väy­hän hitaampikin.

   1. Tam­pereen ratikkaan suun­nitelti­in alun­perin liit­tyväni automaat­tisähköbus­seil­la toimi­van syöt­töli­iken­teen, jon­ka piti hoitaa jatku­vasti kiertäväl­lä ympyräre­it­il­lä ratikan syöt­töli­ikenne ja putk­ili­ikenne Her­van­nas­sa ja Kaupis­sa TAYSin tienoil­la. Niiden piti olla käytössä 2021: https://kuntatekniikka.fi/2019/01/09/tampereella-uskotaan-robottibussit-syottavat-ratikkaa-jo-2021/

    Ideana oli se, että väl­tet­täisi­in kul­jet­ta­jakus­tan­nus, ja voitaisi­in saa­da hidasli­iken­teenä kulke­va bus­si kiertämään vakior­e­it­tiä, ja näin laa­jen­ta­maan ratikan vaiku­tusaluet­ta. Joku bus­si oli tes­ti­a­jos­sakin Tam­pereel­la vuosia sit­ten, mut­ta ei tai­da toteu­tua ainakaan 2021 robot­tibussien syöttöliikenne.

    Tam­pereel­la ver­rat­ti­in aikoinaan kyl­lä myös bus­si­vai­h­toe­hto­ja eril­liskaistoin ja ratikkaa. Bus­si­vai­h­toe­hto oli huo­mat­tavasti halvem­pi. Raiti­otiere­it­ti varustei­neen mak­saa 300 miljoon­aa euroa ja vaunut päälle, joiden hin­ta on vajaa 4 miljoon­aa euroa kap­paleelta varustei­neen, ja joi­ta tulee alku­un 26 kpl. Yhteen­sä hin­ta on noin 400 miljoon­aa. Bus­sit arvioiti­in saata­van omille kaistoille ja liiken­neval­oe­tu­isuuk­sien piiri­in muual­la pait­si Hämeenkadul­la par­il­la kymmenel­lä miljoon­al­la eurol­la. Uuden ison kaupunkibussin saa noin puolel­la miljoon­al­la eurol­la. Yhden ratikan hin­nal­la saa noin 7–10 bus­sia, riip­puen siitä, mil­laisia busse­ja han­kkii. Hämeenkatu osoit­tau­tui kuitenkin ruuh­ka-aikaan ongel­mak­si, kos­ka vaik­ka sieltä on pois­tet­tu henkilöau­tot, ruuh­ka-aikaan sen (etenkin Hämeen­sil­lan kohdal­la) las­ket­ti­in ruuhkau­tu­van jo pelk­istä busseistakin.

    Raiti­o­tien taloudelli­nen kan­nat­tavu­us Tam­pereel­la las­ket­ti­in muo­dos­tu­van siitä, että sen myötä nähti­in mah­dol­lisek­si sada uusia kaupun­gin kaavoit­tamia aluei­ta raken­net­taviksi kovem­mil­la hin­noil­la, kuten Hiedan­ran­ta ja uusi tekosaari. Sen takia ratikkaa ei myöskään halut­tu lait­taa kulke­maan Lielahdessa ole­mas­sa ole­van raken­nuskan­nan mukaista reit­tiä, vaan sel­l­aista reit­tiä, jos­sa ei vielä ollut juuri raken­net­tu. Pelkkänä liiken­nehankkeena yhtälö, jos­sa mak­se­taan 400 miljoon­aa euroa ratikkali­iken­teen käyn­nistämis­es­tä olisi ollut mah­do­ton, ottaen huomioon sen, että koko julkisen sek­torin sub­ven­tio bus­sili­iken­teelle Tam­pereel­la on ollut noin 14 miljoon­aa euroa vuosi­ta­sol­la koko joukkoli­iken­n­ev­erkos­tossa, jos­sa matkus­ta­jamäärä on ollut vuosi­ta­sol­la yhteen­sä noin 40 miljoon­aa. Vuon­na 2019 sub­ven­tio oli 89 sent­tiä per liiken­nöi­ty kilo­metri tai 45 sent­tiä per kyyti­in nousu. Ratikan aloit­taes­sa ole­mas­sa olleesta sub­ven­tios­ta leikkau­tuu pari miljoon­aa euroa pois, ja tilalle tulee ratikan oper­oin­tikus­tan­nuk­set, ja lisäk­si tulee ne noin 400 miljoo­nan euron kertakustannukset.

   2. tuos­ta:
    Raiti­o­tien taloudelli­nen kan­nat­tavu­us Tam­pereel­la las­ket­ti­in muo­dos­tu­van siitä, että sen myötä nähti­in mah­dol­lisek­si sada uusia kaupun­gin kaavoit­tamia aluei­ta raken­net­taviksi kovem­mil­la hin­noil­la, kuten Hiedan­ran­ta ja uusi tekosaari.Sen takia ratikkaa ei myöskään halut­tu lait­taa kulke­maan Lielahdessa ole­mas­sa ole­van raken­nuskan­nan mukaista reit­tiä, vaan sel­l­aista reit­tiä, jos­sa ei vielä ollut juuri raken­net­tu. Pelkkänä liiken­nehankkeena yhtälö, jos­sa mak­se­taan 400 miljoon­aa euroa ratikkali­iken­teen käyn­nistämis­es­tä olisi ollut mah­do­ton, ottaen huomioon sen, että koko julkisen sek­torin sub­ven­tio bus­sili­iken­teelle Tam­pereel­la on ollut noin 14 miljoon­aa euroa vuosi­ta­sol­la koko joukkoli­iken­n­ev­erkos­tossa, jos­sa matkus­ta­jamäärä on ollut vuosi­ta­sol­la yhteen­sä noin 40 miljoon­aa. Vuon­na 2019 sub­ven­tio oli 89 sent­tiä per liiken­nöi­ty kilo­metri tai 45 sent­tiä per kyyti­in nousu. Ratikan aloit­taes­sa ole­mas­sa olleesta sub­ven­tios­ta leikkau­tuu pari miljoon­aa euroa pois, ja tilalle tulee ratikan oper­oin­tikus­tan­nuk­set, ja lisäk­si tulee ne noin 400 miljoo­nan euron kertakustannukset. 

    Tuo­han kuu­lostaa ihan fik­sul­ta. Helsingis­sähän on vähän saman­moista viritelmää kehäratikan kanssa, tosin sil­lä erol­la että sen var­rel­la asu­vat käärivät isot voitot itselleen ja Helsin­ki rahoit­taa koko lystin. Mikä sit­ten on Tam­pereen suhde tont­tien myymiseen tai vuokraamiseen?

    Valitet­tavasti meil­lä ei kiin­teistövero vaan toi­mi tehokas­ta kaupunki­raken­net­ta tukevasti.

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Bus­si­in mah­tuu puo­let vähem­män matkus­ta­jia kuin ratikkaan ja sik­si ne sopi­vat pien­ten liiken­nemäärien hoitoon, ei suurten. Kus­tan­nuk­sios­ta gval­taosa opn palkko­ja, joten bussinkus­tan­nuk­set ovat mak­tus­ta­jaa kohden paljon suurem­mat. Jos bus­sille ei raken­neta omia kaisto­ja, ne sieso­vat ruuhkissa ja jos raken­netaan, se on yhtä kallista kuin rak­en­taa raiteet. Tasais­es­ti kulke­va ratik­ka on matkus­ta­jan kannal­ta houkut­tel­e­vampi kuin täri­sevä bussi.Helsingissä, jos­sa busse­ja ja ratikoi­ta kul­kee samoil­la reit­eil­lä on voitu havai­ta, että ratik­ka on hpukut­tel­e­vampi vaik­ka olisi väy­hän hitaampikin.

    Vielä 90-luvul­la osat­ti­in tehdä busse­ja, jot­ka eivä tärise. Niis­sä oli vieläpä pehmeät penkit. Nykyiset täri­sevät ja niis­sä on kovat penkit. Tam­pereen ratikas­sa näkyy ole­van kovan­näköiset penkit. Henkilöau­tossa on pehmeät penkit.

  2. Samaa mieltä; Tam­pereen poli­itikot hurah­ti­vat väärään val­in­taan. Sähköbus­si akuil­la ja pienel­lä uusi­u­tu­vaa dieseliä käyt­täväl­lä sähkö­gen­er­aat­to­ril­la on oikea ratkaisu. Halvem­pi. Tehokkaampi. Merkit­tävästi luotettavampi.
   Aamule­hden toimit­ta­jat voisi­vat jo nyt valmis­tel­la jutut ratikkali­iken­teen katkok­sista. Ajolan­gat puto­si­vat ylhääl­läolleen lavan vuok­si. Tai kaivinkoneen kauhas­ta. Raiteil­ta suis­tunut vaunu tuk­ki liiken­teen koko päiväk­si. Oven auk­i­jään­ti jumit­ti liiken­teen. Jne.
   Tam­pereen poli­itikot havah­tu­vat vuo­den kah­den kulut­tua: “Ai ratikkare­it­tiä ei voikaan muut­taa ollenkaan”. Akkusähköbus­seista on tehty talous­selvi­tys mm. opinnäytetyönä.

   1. Hyviä huomioi­ta, mut­ta tuol­lainen insinöörimäi­nen tek­nol­o­gista opti­mia hake­va pään­vaivaami­nen ei juuri tehoa asi­as­ta päät­tävi­in feti­sis­tei­hin. Klonk-klonk ding-ding on Benelux­ia ja Wieniä, kumipyöräau­tot ovat Itä-Eurooppaa.

   2. Olli S:
    Hyviä huomioi­ta, mut­ta tuol­lainen insinöörimäi­nen tek­nol­o­gista opti­mia hake­va pään­vaivaami­nen ei juuri tehoa asi­as­ta päät­tävi­in feti­sis­tei­hin. Klonk-klonk ding-ding on Benelux­ia ja Wieniä, kumipyöräau­tot ovat Itä-Eurooppaa.

    Kun­han lait­ta­vat vielä metron pystyyn, niin kyl­lä se siitä…

    (Tiedän, ei saisi antaa hul­lu­ja ideoita poliitikoille…)

   3. Dinsinööri:
    Samaa mieltä; Tam­pereen poli­itikot hurah­ti­vat väärään valintaan. 

    Raiti­otie yksinään ei ole kovin ihmeelli­nen sinäl­lään. Raiti­otie sai kuitenkin Tam­pereel­la aikaan suuren täy­den­nys- ja infrarak­en­tamisen boomin, joka näyt­tää jatku­van vuosikym­meniä eteen­päin, jos/kun raiti­oti­etä laa­jen­netaan eri suun­ti­in. Yksi suuri asia Tam­pereen men­estyk­sen takana onkin tuo jatku­va infra-rak­en­t­a­mi­nen eri puo­lil­la Tamperetta. 

    Sähköbusse­jakin Tam­pereel­la on jo, var­masti niitäkin tulee lisää. Mut­ta Tam­pereen bus­siverkon huono puoli on ollut se, että bus­sil­in­jo­jen reit­te­jä (ja numeroi­ta) muute­taan jatku­vasti. Välil­lä bus­sit kulke­vat, välil­lä eivät. Raiti­otie on ja pysyy, sen reit­tiä eivät liiken­nesu­un­nit­teli­jat muu­ta. Raiti­o­tien väl­i­tyskyky on myös eri luokkaa, ja viimeistään tuo tulee näkymään kun län­sipuolen kan­naksen raiti­otie valmistuu.

   4. TL:

    Raiti­otie yksinään ei ole kovin ihmeelli­nen sinäl­lään. Raiti­otie sai kuitenkin Tam­pereel­la aikaan suuren täy­den­nys- ja infrarak­en­tamisen boomin, joka näyt­tää jatku­van vuosikym­meniä eteen­päin, jos/kun raiti­oti­etä laa­jen­netaan eri suun­ti­in. Yksi suuri asia Tam­pereen men­estyk­sen takana onkin tuo jatku­va infra-rak­en­t­a­mi­nen eri puo­lil­la Tamperetta. 

    Rak­en­tamisen kokon­aisvolyy­mi ei Tam­pereel­la ole ratikan rak­en­tamisen myötä nous­sut ver­rat­tuna esim. Turun kehi­tyk­seen. Mut­ta rak­en­tamisen sijain­nit ovat men­neet sen myötä uusik­si. Nur­mi-Sori­laan esim. piti tul­la iso asuinalue. Ratikan takia Tam­pere MAL-sopimuk­ses­saan sitou­tui viivyt­tämään sen eteen­päin viemistä, ja keskit­tämään uud­is­rak­en­tamisen ratikan rak­en­tamisen ajak­si ja jok­sikin ajak­si sen valmis­tu­misen jäl­keenkin ratikan var­teen. Muual­la kaupungis­sa uudet kaava­hankkeet ovat siitä läh­tien aika mon­es­sa tapauk­ses­sa men­neet map­pi ööhön odot­tele­maan, että ratikan var­si on raken­net­tu. Koil­lis-Tam­pereel­la olisi rak­en­tam­a­ton­ta lääniä paljonkin, mut­ta ratikkaa ei vedet­ty sinne, joten sinne ei nyt ole saanut vähään aikaan juuri rak­en­taa uutta.

   5. Helsin­ki keskit­tää jok­seenkin kaiken rak­en­tamisen raideli­iken­teen var­teen. Se säästää tolkut­toma­l­ta kumipuyöräli­iken­teen­määrältä ja palvelee ilmastoa.

 18. Olen hirveän iloinen, kun kaupunkipoli­ti­ikan konkari noteer­aa rakkaan kotikaupunk­i­ni näin posi­ti­ivises­sa val­os­sa. Kun muutin Tam­pereelle 20 vuot­ta sit­ten opiskele­maan, kaupun­ki oli stag­naa­tion tilas­sa. Toista on nyt! Olen ylpeä siitä, miten rohkeasti kaupunkia on kehitet­ty viimeiset kymme­nen vuot­ta. On nähty, että vetovoimaa on ja sitä pitää ruokkia. Tehdään, kun ker­ran osa­taan ja uskalletaan. Pidän siitä.

  Päivit­täin 10km matkan edestakaisin fil­laroivana voin sanoa, että fil­lar­in pitäisi ehdot­tomasti olla kaupungis­sa arvoste­tumpi väline, mut­ta tässä painaa nimeno­maan Tam­pereen his­to­ria junt­ti­na autokaupunk­i­na. Infra muut­tuu ja kehit­tyy tuskallisen hitaasti, mut­ta askel ker­ral­laan. Hölmöjä ratkaisu­ja tehdään pyöräi­lyväylien kanssa vieläkin, se välil­lä tuskatut­taa. Onnek­si akti­ivisia pyöräil­i­jöitä on koko ajan enem­män ja esimerkik­si Tam­pereen Polkupyöräil­i­jät pitää yllä hyvää yhteyt­tä kaupun­gin suuntaan,

  Kaupun­ki, jos­ta on help­po pitää ja johon on help­po tul­la, kaik­ista ilmansuunnista.

 19. Eikös kehätiemalli ole hyvä. Raken­netaan kaupun­gin ympärille vapaam­malle alueelle kehä­tia (autotie ja ratikkakiskot). Kehän var­rel­la on sit­ten asun­to­ja, kaup­po­ja ostareita,työpaikkoja sekä muu­ta tarpeel­lista. Kaupun­gin keskus­tan ruuhkaan ei taarvitse mennä.

 20. 70- ja 80-luku(kin?) oli­vat Tam­pereel­la main­io­ta aikaa. Omako­htais­es­ti koet­tuna, lapsen ja nuoren silmin. Suurin kiitos tästä kuu­luu tietysti avarakat­seisille van­hem­mil­leni. Seu­raavas­sa joitakin mui­ta jut­tu­ja, joista tämä tun­nel­ma kumpuaa. 

  - Kir­jas­to. Sekä van­ha lainas­to lehtilukusalei­neen kosken ran­nal­la että uusi Met­so. Löytämisen ja oppimisen iloa, miel­lyt­tävän kotoisan tun­nel­man kera. LP-levylöytöjä. Tekni­ikan Maail­man vuosik­er­to­ja. Aku Ankan iso­ja kir­jo­ja. Kuun­teluhuone. Val­oku­vausle­htiä. Junakir­jo­ja. 3 etsivää-kir­jo­ja. Ym.

  - Jääkiekko. Sekä Tap­pa­ran mat­seis­sa että itse höntsäillen. Jalka­miehenä rivarin auto­tal­lien edessä, luis­timil­la lam­men jääl­lä, penkkare­unaisil­la ulko­ken­til­lä ja ulkokaukalossa. 

  - Bus­sit ja junat. Kalus­to oli mon­imuo­toista ja “oikeaa”, fyy­sistä tekni­ikkaa. Uusia ja van­ho­ja kamppei­ta eri­lai­sine tun­nelmi­nen, mon­imuo­toisu­ut­ta. Kutoslu­okan käymi­nen kaupun­gin toisel­la laidal­la bus­sil­la matkaa tait­taen ei hai­tan­nut yhtään. Tähti­hetk­inä mm. Vana­jan var­ma kyyti täpöätäy­dessä lastis­sa ja het­ku-Scan­ian etusil­ta kaikkine yksityiskohtineen.

  - Koulu. Em. poikkeusta luku­unot­ta­mat­ta käve­ly- ja pyörä­matkan päässä. Muka­vat ja innos­ta­vat opet­ta­jat ja kavere­i­ta. Huo­mau­tuk­sia väärästä musi­ikki­maus­ta ja muodin seu­raa­mat­ta jät­tämis­es­tä kyl­lä tuli, jon­ka seu­rauk­se­na pidin joskus tam­pere­laisia vähän junt­teina. Mut­ta, tarkem­min ajatellen, tuo oli varsin pieni asia. Sal­do on siis reilusti positiivinen.

  - Har­ras­tusy­hteisöt, kuten Pirake (Pirkan­maan rautatiehar­ras­ta­jien ker­ho). Oli Ahjo­las­sa, mäki ylös meiltä Ala-Pispalasta.

  - Muut hauskat paikat, kuten romut­ta­mo Lielah­den ase­man vier­essä. Samal­la saat­toi tode­ta junia (vetu­ri­na mm. Huru eli äänel­lään ja kone­huoneen val­oil­laan vaikut­ta­va diesel 50–60-luvun tait­teesta). Yleisem­min, järvet, vai­htel­e­va maas­to ja eri-ikäi­nen raken­nuskan­ta toi­vat ja tuo­vat mukavaa mon­imuo­toisu­ut­taa maisemaan.

  - Pyörä­matkan päässä ole­vat luon­topaikat. Ja muut kiin­nos­ta­vat jutut, edel­lä mainit­tuun viitaten.

  - Joulu­val­ot Hämeenkadul­la. Ter­va­pa­dat ja ilo­tuli­tus Hämeen­sil­lal­ta ais­tit­tuina. Tunne jostakin juhlavas­ta ja ylevästä.

  Mainit­takoon, että samoista asioista nautin edelleen, sovel­tuvin osin. Muual­la asuen, mut­ta kuitenkin. Tam­pereel­la on kuitenkin ollut kiva käy­dä sit­tem­minkin kaverei­den kanssa esim. run­saas­ta baar­i­tar­jon­nas­ta ynnä yleis­es­tä hyvästä meiningistä naut­tien sekä van­ho­ja ja uusia paikko­ja toteilemassa.

 21. Re: Osmo Soin­in­vaara Wed, 13 Jan 2021 11:07

  > Sekä Kali­forn­ian asukasluku nousee
  > ja asun­to­jen hin­nat osoittavat
  > suur­ta muut­topainet­ta sisälle.

  Saman­lainen “muut­topaine” olisi saatavis­sa myös Helsinki­in ja pelkäl­lä hallinnol­lisel­la päätök­sel­lä: Hääde­tään merkit­tävä osa nyky­i­sistä asukkaista kadulle asumaan ja pide­tään asun­not tyhjinä.
  – Kau­pan päälle saadaan asun­not­tomien telt­takylät. Kali­forn­ian mallin mukaan!

  Kali­for­nia lais­sa (the Cal­i­for­nia Code of Reg­u­la­tions) on säädet­ty 395’503 rak­en­tamista koske­vaa rajoi­tus­ta, kun ver­tailuko­htana olevas­sa Wash­ing­tonis­sa rajoituk­sia on 4’585 ja sään­telystään tun­netus­sa New Yorkissa 12’474.
  – Ver­tailu on tehty laske­mal­la kuin­ka mon­ta ker­taa sen kaltaisia sano­ja kuin “must”, “shall”, “required”, “pro­hib­it­ed” ja “may not” on käytet­ty lakitekstissä.
  – Tuon kaltainen poim­inta olisi help­po tehdä itsekin suomen kun­tien raken­nus­määräyk­si­in. — Onko­han mis­sään suorien linkkien kokoel­maa noi­hin säädök­si­in / keskitet­tyä kun­nal­lis­ten raken­nus­määräys­ten kokoelmaa?

  Yksi syy asun­to­tuotan­non rajoituk­sille on se, että vain jo ole­mas­sa ole­vien asun­to­jen omis­ta­jat äänestävät vaaleis­sa. Hei­dän asun­to­jen­sa “arvo” säi­lyy parhait­en estämäl­lä uusrakentaminen.
  – Oliko se nyt Sin­ga­pore vai Hong Kong, mis­sä on syn­tynyt samankaltainen ongel­ma vuosikym­meniä jatkuneen sään­te­lyn seurauksena.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.