Seuraan COVID-19-tartuntoja Verdessä

Seu­raan täs­tä eteen­päin päi­vit­täin COVID-19-tar­tun­to­ja Ver­des­sä. Uudel­la­maal­la on asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na sel­väs­ti enem­män tar­tun­to­ja kuin muu­al­la maas­sa, mut­ta yllät­täen suh­teel­li­nen kas­vu­vauh­ti on muu­al­la maas­sa suu­rem­paa — eli sai­ras­tu­neet tar­tut­ta­vat toden­nä­köi­sem­min. Lue lisää täs­tä .

4 vastausta artikkeliin “Seuraan COVID-19-tartuntoja Verdessä”

 1. Toi­voi­sin suu­rem­paa ja mus­tem­paa font­tia kuvaa­jiin, jos vain mah­dol­lis­ta, seli­te­teks­tis­tä ja akse­lei­den pis­teis­tä on vai­kea saa­da sel­vää läp­pä­rin ruu­dul­ta. Olen itse­kin syyl­lis­ty­nyt lii­an pie­neen font­ti­ko­koon graa­fi­sis­sa esi­tyk­sis­sä ja saa­nut aihees­ta nega­tii­vis­ta palautetta.

  Muu­toin seu­ran­ta Ver­des­sä on todel­la hyvä, yti­mek­kääs­ti ilmais­tu olen­nai­nen asia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Kir­ja­taan­ko posi­tii­vi­set tulok­set sii­hen sai­raan­hoi­to­pii­riin mis­sä näy­te on otet­tu vai koti­kun­nan mukaan? Miten ulko­maa­lais­ten tar­tun­nat kir­ja­taan? Näin jou­lun pyhien aikaa tuol­la voi olla iso vai­ku­tus tuloksissa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Tänään kom­ment­ti­si oli: “Tar­tun­to­jen las­ku näyt­täi­si pysäh­ty­neebn, mut­ta synä tähän voi­vat olla vuo­denv­baih­teen pyhä­ty ja nii­den vai­ku­tus tes­tei­hin hakeuumiseen.”

  Pyhi­nä tes­teis­sä käy­dään vähem­män, joten vuo­den­vaih­teen vai­ku­tus on (todet­tu­ja) tar­tun­ta­mää­riä vähen­tä­vä. Tar­tun­nat tulee tilas­toi­hin sit­ten kun tes­tei­hin men­nään arkena.

  Eikö täs­sä ole nyt kyse jou­lun pien­ten tes­ti­mää­rä­päi­vien (jol­loin todet­tu­ja tar­tun­to­ja­kin oli vähän) tip­pu­mi­ses­ta pois 7‑päivän seu­ran­taik­ku­nas­ta. Okei, uusi­vuo­si­kin vähen­tää tes­tei­hin hakeu­tu­mis­ta, mut­ta ei ole­tet­ta­vas­ti yhtä pal­jon kuin jou­lu. Olen itse asias­sa posi­tii­vi­ses­ti yllät­ty­nyt, että 7 päi­vän kes­kiar­vo ei läh­te­nyt­kään Uudel­la­maal­la nousuun jou­lun jäl­keen, vaik­ka moni lyk­kä­si tes­tei­hin hakeu­tu­mis­ta pyhien yli.

  Vie­lä on vaan odo­tel­ta­va, mikä on jou­lu­lo­mien koko­nais­vai­ku­tus. Veik­kaan, että kou­lu­jen ja monien työ­tä­te­ke­vien lomat vähen­tä­vät tar­tun­to­ja enem­män kuin mitä jou­lun ja uuden­vuo­den kyläi­lyt lisäävät.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.