Jyrki Kataisen uusi minä

Kuun­te­lin Board­man oy:n kaa­mos­se­mi­naa­ris­sa Jyr­ki Katais­ta, entis­tä kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaa, pää­mi­nis­te­riä ja komis­saa­ria ja nykyis­tä Sit­ran yliasiamiestä.

Hän puhui vah­vas­ti talou­den eko­lo­gi­sen raken­ne­muu­tok­sen puo­les­ta ja eri­tyi­ses­ti luon­non moni­muo­toi­suu­des­ta ja lajien säi­ly­mi­ses­tä. Sitä oli­si voi­nut pitää las­kel­moi­tu­na puheen­vuo­ro­na, jos hän oli­si pitä­nyt sen Luon­non­suo­je­lu­lii­ton liit­to­ko­kouk­ses­sa ter­veh­dys­pu­heen­vuo­ro­na, mut­ta täs­sä yhtey­des­sä se oli yllät­tä­vä, siis iloi­ses­ti yllät­tä­vä. Piti oikein tar­kis­taa, onko tämä sama mies, mut­ta nimi oli sama, naa­ma oli sama ja ääni­kin oli sama. Kir­joi­tin täs­tä Ver­de-leh­des­sä. Lue lisää täs­tä

12 vastausta artikkeliin “Jyrki Kataisen uusi minä”

 1. Suu­rin eko­ka­ta­stro­fi Suo­mes­sa ei todel­la­kaan ole se, että Kehä 3:sen sisäl­tä kato­aa muu­ta­mal­ta neliö­ki­lo­met­ril­tä pölyt­tä­jät tai se, että kes­kus­puis­tos­ta loh­kais­taan sadan met­rin mat­kal­ta kym­me­nen met­rin levey­del­tä tilaa kerrostaloille.

  Todel­li­nen tra­ge­dia on se, että Suo­mes­sa ei ole enää ollen­kaan luon­non­va­rais­ta met­sää! Käy­tän­nös­sä koko Suo­men pin­ta-ala on muu­ta­maa poh­joi­sen vähän isom­paa kan­sal­lis­puis­toa lukuu­not­ta­mat­ta val­jas­tet­tu enem­män tai vähem­män teol­li­sen mit­ta­kaa­van vil­je­lyyn ja karjantuotantoon.

  Poh­joi­ses­sa poro­ta­lous on aivan yli­mi­toi­tet­tua ympä­ris­tön kan­to­ky­kyyn näh­den — ete­läs­sä maa- ja met­sä­maa­ta­lous varaa­vat mel­kein koko maa-alan käyttöönsä.

  Kaik­ki tämä teh­dään “vih­reän bio­ta­lou­den” nimis­sä ja vih­reät­kin vaan hur­raa vie­res­sä. Puo­lue juok­si joku vuo­si­kym­men sit­ten ulos hal­li­tuk­ses­ta kun mei­nat­tiin uhra­ta pari neliö­kil­saa ydin­reak­to­ril­le, mut­ta kun joku halu­aa perus­taa Kes­ki-Suo­meen tuhan­sien neliö­ki­lo­met­rien kui­tu­puut nie­le­vän sel­lu- ja bio­ja­los­tus­teh­taan, niin ihan pik­kai­sen jak­se­taan nuris­ta ja sil­lä hyvä. Ei mitään puhet­ta­kaan, että oltai­siin vaa­dit­tu vas­ti­neek­si esim. Ete­lä-Suo­men met­sän­suo­je­lua­luei­den pin­ta-alan mer­kit­tä­vää kas­va­tus­ta tai mui­ta oikeas­ti luon­non moni­muo­toi­suut­ta suo­je­le­via toimenpiteitä.

  1. Sepi:
   Suu­rin eko­ka­ta­stro­fi Suo­mes­sa ei todel­la­kaan ole se, että Kehä 3:sen sisäl­tä kato­aa muu­ta­mal­ta neliö­ki­lo­met­ril­tä pölyt­tä­jät tai se, että kes­kus­puis­tos­ta loh­kais­taan sadan met­rin mat­kal­ta kym­me­nen met­rin levey­del­tä tilaa kerrostaloille. 

   Kyse tai­taa olla pikem­min­kin sii­tä, että ihmi­set joten­kin käsit­te­le­vät pää­kau­pun­gin ja välit­tö­män pää­kau­pun­ki­seu­dun eko­lo­gis­ta tilaa todis­tee­na tai mit­ta­ri­na maan kehi­tyk­ses­tä, ja onhan se var­maan kiva kehua muil­le kuin­ka meil­lä on niin vih­reä pää­kau­pun­ki. Koko­nai­suus on kui­ten­kin ris­ti­rii­tai­nen, en tie­dä vie­lä yhtä­kään suur­kau­pun­kia tai kau­pun­kia joka elää tasa­pai­noi­ses­sa har­mo­nias­sa luon­non kans­sa: Jos loh­kot lisää tont­te­ja tai raken­nat lisää talo­ja niin se on lähes aina luon­nol­ta pois, täs­sä valos­sa Hel­sin­gin kor­kei­den raken­nus­ten vas­tus­tus (joka toki muut­tu­nut vii­me aikoi­na) näyt­täy­tyy erit­täin nau­ret­ta­va­na ja täy­sin logii­kas­ta vapaa­na. Sit­ten vie­lä Hel­sin­gin met­sis­sä kaik­ki lähel­lä asu­vat ulkoi­lut­ta­vat siel­lä koi­ri­aan, osa vie­lä kyt­ke­mät­tä joka tai­taa olla kiel­let­tyä, mut­ta minä­mi­nä­mi­nä-ihmi­seen ei lakia tehoa ilman ran­gais­tuk­sia ja kiin­ni jää­mi­sen ris­kiä. Tämä ei ehkä edes auta luon­non­ti­lais­ta bio­di­ver­si­teet­tiä. Kuin­kas pal­jon Hel­sin­gin kes­kus­puis­tos­sa on hir­viä ja kar­hu­ja, tai mui­ta Suo­men luon­nol­le tyy­pil­li­siä eliöi­tä, eli mikä on kes­kus­puis­ton (osien) säi­lyt­tä­mi­sen todel­li­nen eko­lo­gi­nen arvo?

   1. mikä on kes­kus­puis­ton (osien) säi­lyt­tä­mi­sen todel­li­nen eko­lo­gi­nen arvo

    Jos et ymmär­rä mikä sen (osien) säi­lyt­tä­mi­sen arvo on väes­tön ylei­sen viih­ty­vyy­den, elä­män­laa­dun ja kol­lek­tii­vi­sen mie­len­ter­vey­den kan­nal­ta, niin voi että hyvää päi­vää taas.

   2. Sta­dist: Kuin­kas pal­jon Hel­sin­gin kes­kus­puis­tos­sa on hir­viä ja kar­hu­ja, tai mui­ta Suo­men luon­nol­le tyy­pil­li­siä eliöi­tä, eli mikä on kes­kus­puis­ton (osien) säi­lyt­tä­mi­sen todel­li­nen eko­lo­gi­nen arvo? 

    Vie­lä 60-luvul­la kes­kus­puis­to ja muut pk-seu­dun lähi­met­sät oli­vat var­si­nai­sia kaa­to­paik­ko­ja, niis­sä piti­vät majaa vain pult­sa­rit. Ei nii­hin vapaa­eh­toi­ses­ti halut­tu edes men­nä. Peri­aat­tees­sa on hyvä että ne on siis­tit­ty ulkoi­lua­lueik­si, vaik­ka ei nii­hin kar­huil­la tai susil­la ole asiaa.

 2. Ei met­sän­kä­sit­te­ly­ta­po­ja kan­na­ta ihan polii­tik­ko Katai­sen lin­tu­met­säs­tys­tar­pei­den mukaan muut­taa. Ilmas­ton muu­tok­sen tor­jun­ta on nyt tär­kein asia, toki moni­mu­toi­suus­kin on sitä. Mut­ta kun kat­soo Lin­tuat­lak­ses­ta, niin suu­rin­pii­rein yhtä pljon on lisään­ty­viä laje­ja kuin vähe­ne­viä laje­ja. Esi­mer­kik­si erit­täin uha­na­lais­ta hömö­tiais­ta on Suo­men met­sis­sä noin 400000. Uha­na­lai­suus käsi­te on vähän tur­han lavea. Sit­ras­ta on tul­lut entis­ten polii­tik­ko­jen suo­ja­työ­paik­ka. Nykyi­sin eri­tyi­ses­ti kokoo­muk­sen ja vihreiden.

  1. Count­ry­boy:
   Täs­sä uuti­nen, jos­ta Yle ja HS näyt­tä­vät vai­ke­ne­van, en ole aina­kaan huo­man­nut mitään. Ilmei­ses­ti ei sovi myös­kään Katai­sen agendaan.

   https://www.metsalehti.fi/artikkelit/avohakkuu-ei-havita-hiilivarastoa/#3372de74

   Voi kai sen noin­kin tul­ki­ta, mitä Met­sä­leh­des­sä. Mut­ta tuos­ta tut­ki­muk­ses­ta voi vetää myös täl­lai­sen johtopäätöksen:

   Jos 40% hii­les­tä on puus­sa ja eni­ten hii­li­va­ras­to kas­vaa 60–100 vuo­tiais­ta met­sis­sä, niin pel­kän hii­len­si­don­nan mak­si­moi­mi­sek­si* met­siä ei pitäi­si haka­ta aina­kaan ennen kuin ne ovat sata vuot­ta van­ho­ja. Sehän tar­koit­taa että pää­te­hak­kuu pitäi­si teh­dä 20

   Lisäk­si epäi­len, että pitäi­si lukea itse tut­ki­mus ja luvut, jot­ta ymmär­täi­si onko täs­sä vain spin­nat­tu omaa posi­tio­ta­kos­ka sii­nä sano­taan näin;

   ” muu­tok­set suh­tees­sa maa­pe­rän koko­nais­hii­li­va­ran­toon ovat vähäisiä. ”

   Suh­tees­sa koko­nais­hii­li­vaean­toon? Ei kui­ten­kaan sano­ta, että erot eri vaih­toeh­to­jen hii­len­si­don­nas­sa oli­si­vat vähäi­siä, vaan että ero suh­tees­sa koko­nais­hii­li­va­ran­toon. Eikä ilmoi­te­ta eri lukuja. 

   *) hak­kuus­sa 40% hii­li­va­ras­tos­ta pois­te­taan ja mer­kit­tä­vä osa sii­tä vapau­tuu suht nopeas­ti taivaalle

   1. Fidel: Met­sä­leh­ti on suun­nil­leen yhtä luo­tet­ta­va ja puo­lu­ee­ton tie­to­läh­de kuin Maa­seu­dun tule­vai­suus tai MV-lehti.

    Tut­ki­mus­ta ei teh­nyt Met­sä­leh­ti, vaan Met­sän­tut­ki­mus­lai­tos (nykyi­nen Luke). Tulok­set perus­tu­vat usean kym­me­nen vuo­den seu­ran­taan. Tut­ki­mus­ta ei voi kri­ti­soi­da pel­käs­tään sen perus­teel­la, että Met­sä­leh­ti jul­kai­see jutun sii­tä ja muu media pal­jol­ti vai­ke­nee. Tut­ki­mus­ta voi kri­ti­soi­da tie­teel­li­sin perustein.

 3. Oikeas­taan tämä Ver­de-leh­ti on Osmo Soi­nin­vaa­ran muistelmat.

  Digia­jan ver­sio muistelmista.
  – „Soi­nin­vaa­ran paluu nuoruuteen“
  – Digia­jan muis­tel­mien for­maat­ti ei ole vie­lä kovin kehit­ty­nyt mut­ta sinä voit olla ura­nuur­ta­ja tässä.
  – Olet edelläkävijä.

  Joi­tain huo­mioi­ta pikaisesti
  – Ver­de oli­si pidet­tä­vä jake­lus­sa mah­dol­li­sim­man mones­sa eri formaatissa.
  – Jul­kai­se­mi­seen ei pitäi­si liit­tyä kau­pal­li­sia tavoit­tei­ta. (Esi­mer­kik­si copyright’illä este­tään edel­leen jakelua.)
  – Jokai­nen ver­de-leh­teen kir­joit­ta­va voi­si ääneen lukea (itse hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti) kir­joi­tuk­sen­sa ja tuo [mp3] tie­dos­to oli­si ladat­ta­vis­sa artik­ke­lin yhtey­des­sä ole­vas­ta linkistä.
  – Jokai­sel­la kir­joit­ta­jal­la pitäi­si olla pääl­lim­mäi­se­nä „hyvän sano­man levit­tä­mi­nen“. Ei se mitä joku toi­nen saat­tai­si teh­dä tie­doil­la tai jopa ansai­ta niillä.
  – Ääni­tie­dos­tot voi tila­ta podcastina.
  – Ääni­tie­dos­to voi­si olla huo­mat­ta­vas­ti­kin laa­jem­pi kuin var­si­nai­nen kir­joi­tus. Sii­nä voi jo vapaa­muo­toi­ses­ti har­hail­la vähän sivu­po­luil­la­kin. Erään­lai­nen mini­luen­to aiheesta.
  –Saa­ko ääni­tie­dos­tol­le näky­viin hake­mis­ton, jon­ka avul­la voi hypäh­del­lä yksit­täis­ten alaot­sik­ko­jen välil­lä. En tiedä,mutta oli­si hyvä.
  – Mat­ka­kuun­nel­ta­vaa. Ääni­luen­non pituus voi­si olla sel­lai­nen, että sen yhden mat­kan aika­na kuuntelee.

  Yhteys men­nee­seen.
  – Ver­de on tämän päi­vän poli­tii­kan yhdys­link­ki men­nei­den aiko­jen politiikkaan.
  – Voi­si aja­tel­la, että kir­joi­tuk­set nyky­po­li­tii­kan tee­mois­ta sido­taan vas­taa­viin ongel­miin vuo­si­kym­me­niä sit­ten. Mikä oli ongel­ma, mitä oli­vat rat­kai­sut ja mitä sii­tä seurasi.
  – Jos­sain kir­joi­tit edes­men­nees­tä kus­tan­nus­toi­mit­ta­jas­ta, jon­ka ideoi­den poh­jal­ta kir­ja pol­ku­pyö­rä­ret­kes­tä tuli myyn­ti­me­nes­tyk­sek­si. Ver­des­sä voi­si näkö­kul­ma olla saman­ta­pai­nen. Lin­ki­te­tään men­nyt­tä ja uut­ta yhteen; luo­daan uusia näkökulmia.

  Ver­den luki­ja on älykäs
  tai aina­kin halu­aa samais­tua „älyk­kää­seen kansanosaan“.
  – Ehdo­tuk­sia ja rat­kai­su­mal­le­ja ei pidä pures­kel­la lii­an val­miik­si: kyl­lä luki­jal­la on älyä itse­kin ajatella.
  – Joh­da­tel­laan luki­ja ja kuun­te­li­ja eri rat­kai­su­mal­lien poluil­le mut­ta ei ker­ro­ta mihin kukin pol­ku joh­taa. Se on sit­ten jo toi­sen artik­ke­lin paikka.

 4. Mies epäi­le­mät­tä on edel­leen ihan sama kuin aina ennen­kin, mut­ta kun pes­ti muut­tuu, muut­tuu myös puheet ja käy­tös. Pää­mi­nis­te­ri hen­ki­lös­tä riip­pu­mat­ta ei voi nykyi­sel­lään antaa pal­joa­kaan arvoa peh­meil­le arvoil­le, sil­lä suo­ri­tus­ten onnis­tu­mis­ta mita­taan lähes yksi­no­maan lyhyen aika­vä­lin talou­del­lis­ten mit­ta­rien avul­la, ja mit­ta­ri­na on eri­tyi­ses­ti se van­ha kun­non BKT sen kaik­ki­ne puut­tei­neen. Medias­sa ja sitä kaut­ta ihmis­ten kes­kuu­des­sa eko­no­mis­miin poh­jau­tu­va tuo­mio on nopea ja armoton. 

  Pää­mi­nis­te­ri ja hal­li­tus yli­pää­tään elää talou­den rautahäkissä:
  https://jmkorhonen.fi/2019/04/15/talouspolitiikan-rautahakki-kasvattaa-fasismia/

  Sit­ran ylia­sia­mies­tä taas ei täl­läi­set rau­ta­hä­kit, puut­teel­lis­ten mit­ta­rien tui­jo­tuk­set ja sen tul­kin­nas­ta tule­vat tuo­miot kos­ke­ta, joten hän voi puhua kai­ken­lais­ta. Mie­lel­lään jotain parem­mas­ta huomisesta.

  Jos Jyr­ki oli­si taas pää­mi­nis­te­ri, oli­si pui­kois­sa jäl­leen epäi­le­mät­tä sama van­ha Pää­mi­nis­te­ri Jyr­ki kuin ennenkin.

  1. Kät… eikusiis Katai­ses­ta tulee hel­pos­ti mie­leen hen­ki­lö jol­la ei var­si­nai­ses­ti ole omia aat­tei­ta (eikä aja­tuk­sia?) vaan pri­mus moto­ri­na toi­mi­si ennem­min poh­ja­ton kun­nian­hi­mo. Tyyp­pi­hän vai­kut­ti aikoi­naan täy­sin jol­tain ellun­ka­no­jen luo­muk­sel­ta, jol­la kok­ka­reil­le saat­tiin kan­saan­me­ne­vä “blai­ri­lai­nen” joh­ta­ja vetä­mään puo­lue poli­tii­kan kes­ki­ken­tän ohi tuke­vas­ti vasemmalle.

   Ei mei­naan ole help­po kuvi­tel­la oikes­to­lais­ta pää­mi­nis­te­riä (ellei mene niin pit­käl­le äärioi­keal­le, että tulee takai­sin ääri­va­sem­mal­le), joka kehus­ke­lee otta­neen­sa nis­ka­len­kin mark­ki­na­voi­mis­ta. Rep­pa­na toi­mi pelk­kä­nä kyn­nys­mat­to­na sateen­kaa­ri­hal­li­tuk­sen vasem­mis­to­sii­vel­le, joka täy­del­lä neli­raa­ja­jar­ru­tuk­sel­la esti kaik­ki mah­dol­li­set uudis­tuk­set. Voi­ko mois­ta sel­kä­ran­gat­to­muut­ta selit­tää muul­la kuin poh­jat­to­mal­la val­lan­hi­mol­la, joka saa tar­rau­tu­maan “hil­lo­tolp­paan” hin­nal­la mil­lä hyvänsä?

   Sama meno­han tun­tui jat­ku­van komis­sios­sa, jos­sa Jyr­kis­tä tun­tui kuo­riu­tu­van oikein pesun­kes­tä­vä “big govern­ment” ‑dema­ri. Tätä taus­taa vas­ten eivät ko. her­ran kan­na­no­tot Sit­ran pal­ve­luk­ses­sa yhtään yllätä.

   Katai­nen semen­toi sen tuhon Kok­ka­reis­sa mitä 70-luku­lai­nen remont­ti­ryh­mä aloit­ti — His­su­ka-Orpo puo­lue­ko­neis­ton uskol­li­sen kaa­de­rin jäse­ne­nä pitää puo­luet­ta vie­lä vasem­mis­to­lai­ses­sa koo­mas­sa, mut­ta ehkä muu­tok­sen tuu­let ovat (toi­vot­ta­vas­ti) viriä­mäs­sä (soi­si, että maas­sa oli­si joku muu­kin oikeis­to­lai­nen puo­lue kuin Per­sut, joi­den toi­lai­lus­ta ei aina saa tolkkua…)

Vastaa käyttäjälle Countryboy Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.