Helsingin pormestarikisa kertoo pitkäaikaisista muutoksista

Kir­joitin Verde-lehteen pääkir­joituk­sen Helsin­gin pormes­tarik­isas­ta. Se on osoi­tus kahdes­ta pitkäaikaises­ta muu­tok­ses­ta. Kaupunkien merk­i­tys on kas­vanut kaikkial­la maail­mas­sa ja yleisen poli­ti­ikkavas­taisu­u­den vuok­si puolueil­la on suuria vaikeuk­sia huokutel­la kyvykkäitä poli­ti­ikan piiri­in kyvykästä väkeä. Lue lisää tästä.

 

 

13 vastausta artikkeliin “Helsingin pormestarikisa kertoo pitkäaikaisista muutoksista”

 1. Pormes­tar­i­jär­jestelmään on sisään­raken­net­tu sel­l­ainen ongel­ma, että pitäisi löy­tyä puolueen vaali­vankkure­i­ta vetämään (1) kokenut ja (2) karis­maat­ti­nen kun­nal­lispoli­itikko, jol­la on (3) valmius sitoutua neljäk­si vuodek­si täyspäivä­työhön pormes­ta­ri­na pois­sulkien poli­itikon uralle tärkeän kansane­dus­ta­ju­u­den, sekä sitä kaut­ta min­is­teri­paikat ja mah­dol­lisen kun­ni­an­hi­mon puolueen johtoon. Sivu­toimi­nen kaupung­in­hal­li­tu­s­paik­ka on hie­man eri asia. Lisäk­si pitäisi (4) asua kyseisessä kaupungis­sa, esim. Helsin­gin suh­teen Espoo ei kel­vanne. Muut­to ei ole ilmoi­tusa­sia, kun ihmisil­lä on kuitenkin perheet. 

  Kuin­ka paljon puolueel­la ylipään­sä on akti­ive­ja, jot­ka ovat valmi­ita tekemään poli­ti­ikas­ta täyspäivä­työn, ei vält­tämät­tä kor­reloi puolueen kan­natuk­sen kanssa.

  Ei ole ollenkaan itses­tään­selvyys, että puolueesta sel­l­ainen sat­tuisi löy­tymään. Tämä ongel­ma voi iskeä puolueeseen kuin puolueeseen, Kokoomuk­sel­la vain sat­tui ole­maan onnea viime kerralla.

  Tuo aluer­a­jaus on kuitenkin samaa työssäkäyn­tialuet­ta edus­taval­la Pääkaupunkiseudul­la aika ongel­malli­nen. Muu­tat pari kilo­metriä, ja pitää ryhtyä rak­en­ta­maan poli­it­tista verkos­toa uusik­si. Kun työ­paik­ka ja asuin­paik­ka ovat usein eri kun­nis­sa, ääni­val­taa esimerkik­si liiken­ner­atkaisui­hin on vain kotikun­nan kohdal­la (tämä aiheut­taa ongelmia suun­taan jos toiseenkin).

  1. Noin itsekin asian näen, että yhdis­telmä siitä, että pitäisi olla mer­i­toitunut ammat­tipoli­itikko, vieläpä yhden käden sormil­la las­ket­tavas­ta määrästä kaupun­gin ääneste­ty­impiä puoluei­ta ja valmis luop­umaan päivän poli­ti­ikan muista mah­dol­lisuuk­sista, kuten vaalei­hin osal­lis­tu­mis­es­ta ja eri­lai­sista muista uusista vas­tu­ute­htävistä 4 vuodek­si, ei ole vält­tämät­tä kovin houkut­tel­e­va yhdis­telmä. Moni mer­i­toitunut poli­itikko halu­aisi pitää oven auki muuallekin, jos kut­su käy. Kaupung­in­jo­hta­jat ovat pääasi­as­sa tavan­neet tul­la val­tu­us­ton ulkop­uolelta, ja suurin osa val­tu­us­toon halu­avista halu­aa vain osa-aikaisen luot­ta­muste­htävän, ja toimia jos­sain muual­la päätöis­sä. Pormes­tari­mallis­sa taas pormes­tari pitäisi löytää val­tu­utet­tu­jen joukosta.

   . Tosin sil­lä erol­la, että käsit­tääk­seni pormes­tarin ei tarvitse asua siinä kun­nas­sa, jos­sa on pormes­tari. Kiel­teistä julk­isu­ut­ta kyl­lä voi saa­da, jos ei asu samas­sa kun­nas­sa. Toki sen ver­ran pitää olla tekemi­sis­sä kun­nan kanssa, että voi saa­da kun­nal­lis­vaaliehdokku­u­den siihen k´kuntaan. Pormes­tarik­si ryhtyvän täy­tyy käytän­nössä pysyä toimikaut­en­sa ajan pois­sa niin eduskun­nas­ta kuin europar­la­men­tis­takin. Lisäk­si pormes­tar­ius his­to­ri­ana ei vält­tämät­tä ole meri­it­ti vaikka­pa pres­i­dentin­vaaleis­sa, kos­ka se antaa paikallista etua aja­van lob­barin leiman. Lob­baami­nen toki pormes­tarin tehtävää onkin. Yksi­tyisel­lä puolel­la on paljon vähem­män julk­isu­ut­ta seu­raa­mas­sa kaikkia toimia ja parem­mat palkat. Esimerkik­si kokoomuk­ses­ta löy­ty­isi kyl­lä johta­jia, mut­ta pormes­tarin palk­ka 16 000 euroa, joka toki on korkea ver­rat­tuna duu­nar­i­palkkoi­hin, on aika huono ver­rat­tuna palkkioi­hin iso­jen organ­isaa­tioiden johdossa.

   1. Pormes­tarin niin kuin muidenkin kaupung­in­val­tu­utet­tu­jen, on asut­ta­va siinä kun­nas­sa, jon­ka pormes­ta­ri­na hän toimii.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Pormes­tarin niin kuin muidenkin kaupung­in­val­tu­utet­tu­jen, on asut­ta­va siinä kun­nas­sa, jon­ka pormes­ta­ri­na hän toimii.

    Minkä lain nojal­la? Kun­ta­lain 71 §:n mukaan, jos­sa on säädet­ty vaa­likelpoisu­ud­es­ta kun­nal­lisi­in luot­ta­muste­htävi­in, kaupung­in­val­tu­ute­tu­ille ja muille luot­ta­mushenkilöille riit­tää, että kotikun­ta on siinä kun­nas­sa, jos­sa on ehdol­la luottamustehtävään:
    https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410#O4L10P71
    En löy­dä ainakaan kun­ta­laista sel­l­aista vaa­timus­ta, että luot­ta­mushenkilöi­den olisi kotikun­nan kyseisessä kun­nas­sa omaamisen lisäk­si pakko myös asua siinä kun­nas­sa. Suurin osa toki asuu kotikun­nas­saan, mut­ta kaik­ki eivät asu. Osaatko sanoa, mihin laki­in ja mihin kyseisen lain pykälään väit­teesi perustuu? 

    Luot­ta­muste­htävä­paikkansa menet­tää, jos muut­taa pois niin, että kotikun­ta vai­h­tuu, mut­ta ei sil­loin, jos muut­taa pois ja siirtää sinne osoit­teen­sa, mut­ta jät­tää kotikun­tansa siihen kun­taan, jos­sa on luot­ta­muste­htävis­sä. Luot­ta­muste­htävät kun sidot­tu kotikun­taan, ei asuin­paikkaan. Esim. osa opiske­li­joista toimii nuoruuten­sa kotikun­nas­sa kun­nal­li­sis­sa luot­ta­mushenkilöte­htävis­sä, jos­sa ovat säi­lyt­täneet kotikun­tansa, vaik­ka asu­vat opiskelupaikkakunnallaan.

    Kotikun­ta­lain mukaan mm. opiske­li­joiden, sairau­den takia toisel­la paikkakun­nal­la asu­vien ja alle vuo­den töis­sä toisel­la paikkakun­nal­la ker­ral­laan asu­vien kotikun­ta ei automaat­tis­es­ti muu­tu toisel­la paikkakun­nal­la asumisen myötä:
    “Henkilön kotikun­ta ei muu­tu, jos hänen asumisen­sa toises­sa kun­nas­sa johtuu pääasiassa:
    1) enin­tään yhden vuo­den kestävästä työte­htävästä, opiskelus­ta, sairaud­es­ta tai muus­ta näi­hin rin­nastet­tavas­ta syystä”
    https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940201#L2P3

   3. Kotikun­taa ei voi muut­taa Helsinki­in, jos ei asu eikä ole asunut Hel­sngis­sä, ja se voi pysyä Helsink­inä, jos tilapäis­es­ti, alle vuo­den kestävästä syys­tä asuu muual­la. Espoos­sa pysyvästi asu­va ei voi muut­taa kotikun­taansa Helsingik­si, ellei muu­ta Helsinki­in. Muuten­han kaik­ki siirtäi­sivät kotikun­tansa Kauniaisiin.

   4. Osmo Soin­in­vaara:
    Kotikun­taa ei voi muut­taa Helsinki­in, jos ei asu eikä ole asunut Hel­sngis­sä, ja se voi pysyä Helsink­inä, jos tilapäis­es­ti, alle vuo­den kestävästä syys­tä asuu muual­la. Espoos­sa pysyvästi asu­va ei voi muut­taa kotikun­taansa Helsingik­si, ellei muu­ta Helsinki­in. Muuten­han kaik­ki siirtäi­sivät kotikun­tansa Kauniaisiin.

    Osaatko sanoa, yhdestä nais­es­ta, jolle lanke­si vuoro aatelis­su­vun van­him­pana, muut­taa asumaan sukukar­tanoon Per­na­jalle, ja oli edel­li­sis­sä kun­nal­lis­vaaleis­sa valit­tu kaupung­in­val­tu­us­toon Helsingis­sä, että erosiko hän jälkim­mäis­es­tä vai pyörit­tikö hän molem­pia luot­ta­muste­htäviä yhtä aikaa? Asia vain askar­rut­taa sik­si että kos­ka appi­van­hem­mat asu­vat Per­na­jal­la ja heille tulee paikallisle­hdet, niin panin merkille että saman naisen naa­ma komeili sikäläi­sis­sä lehdis­sä kar­tanonemän­nän roolis­sa kuin Huus­sik­sen vaal­i­main­ok­sis­sa Helsingis­sä. Se pesti asua sukukar­tanos­sa kestää yli vuo­den ainakin.

 2. Vihreät panos­ta­vat nuori­in lisään­tymisikäisi­in naisi­in, joille ei ole yhtä paljon kysyn­tää työelämässä kuin kokkarei­hin. Mii­nus­puole­na ovat vähän väliä mam­malo­ma­l­la, mikä lie­nee vain kestettävä.

 3. Lopet­takaa tuo type­rä pormes­tarik­isa ennen vaale­ja ja sopikaa, että kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja val­i­taan vas­ta vaalien jäl­keen val­tu­us­to­ryh­mien sopimuk­sel­la. Luulen, että kaik­ista puolueista löy­tyy päte­viä puheen­jo­hta­jia, mut­ta he eivät vält­tämät­tä ole pop­ulis­te­ja, jot­ka keräi­sivät vain ääniä.

 4. Mik­sei pormes­taria vaan voisi vali­ta suo­ral­la kansan­vaalil­la ihan eril­lisessä valin­nas­sa puolueko­plauk­sen sijaan? Kuten presidentin?

  1. Voisi, jos pormes­tarin tehtävä olisi puh­taasti edus­tuk­selli­nen, tai jos siinä olisi dik­taat­torin valtaoikeudet.
   Helsin­gin pormes­tar­il­la ei kuitenkaan ole mitään strate­gista päätös­val­taa, vaan hän on val­tu­us­ton ja kaupung­in­hal­li­tuk­sen päätösten toimeen­panon johta­ja; tämähän on aiheut­tanut Vapaavuorelle tois­tu­vasti ihot­tumaa. Olisi mah­do­ton ja kun­ta­lain vas­tainen tilanne, jos pormes­tar­il­la ei olisi val­tu­us­ton enem­mistön luot­ta­mus­ta, tai jos pormes­tar­il­la olisi oma poli­it­ti­nen ohjel­ma, joka olisi jatku­vasti ris­tiri­idas­sa val­tu­us­ton enem­mistön päätösten kanssa. On jo ihan tarpeek­si haitallista, jos näin käy yksit­täi­sis­sä asiois­sa, joista sit­ten vaah­do­taan kiukuis­saan julkisuudessa.

 5. Helsin­gin epä­pormes­tari­malli on todel­la kaukana oikeas­ta pormes­tari­mallista. Oike­as­sa pormes­tari­mallis­sa asete­taan pormes­tariehdokkai­ta, jot­ka keräävät tiimin osaa­jia tuek­seen keskeisille paikoille. Helsin­gin mallis­sa voit­ta­japuolue aset­taa pormes­tarik­si ehkä sen, jota ovat vaaleis­sa käyt­täneet keu­laku­vana ja muut puolueet aset­ta­vat apu­lais­pormestare­i­ta, joiden tehtävä on mah­dol­lisuuk­sien mukaan sotkea päätök­sen­tekoa. Vapaavuori polt­ti ihan oikeutetusti päreen­sä viher­vasem­mis­to­laisille apu­lais­pormestareille, joista ei ole tehtävään.

 6. Koko pormes­tari­malli on demokra­t­ian irviku­va. Kaupunki­laiset houkutel­laan näkyvien pormes­tariehdokkaiden avul­la äänestämään kah­ta pääe­hdokas­ta ja puoluet­ta, sen sijaan että äänestäi­sivät esimerkik­si oman kaupungi­nosansa ehdokkai­ta, jot­ka jopa saat­taisi­vat olla kiin­nos­tunei­ta asukkai­ta kos­ket­tavista asioista.

  Pormes­tarien kanssa pelaami­nen sataa suo­raan iso­jen puoluei­den laari­in ja vie kokon­aan huomion pois olen­nais­es­ta, eli kaupunki­lais­ten palveluista ja kaupun­gin asioiden hoita­mis­es­ta. Ei ihme että isot puolueet oli­vat uut­ta jär­jestelmää innokkaasti junailemassa.

  Kun vaaleis­sa äänestetäänkin vain pormes­tariehdokkai­ta, hei­dän takanaan muut ehdokkaat tule­vat val­i­tuk­si enem­män tai vähem­män sat­tuman­varais­es­ti. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa ei äänestetä edes pormes­tarista, vaan toista pormes­tariehdokas­ta vastaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.