Helsingin pormestarikisa kertoo pitkäaikaisista muutoksista

Kir­joi­tin Ver­de-leh­teen pää­kir­joi­tuk­sen Hel­sin­gin por­mes­ta­ri­ki­sas­ta. Se on osoi­tus kah­des­ta pit­kä­ai­kai­ses­ta muu­tok­ses­ta. Kau­pun­kien mer­ki­tys on kas­va­nut kaik­kial­la maa­il­mas­sa ja ylei­sen poli­tiik­ka­vas­tai­suu­den vuok­si puo­lueil­la on suu­ria vai­keuk­sia huo­ku­tel­la kyvyk­käi­tä poli­tii­kan pii­riin kyvy­käs­tä väkeä. Lue lisää täs­tä.

 

 

13 vastausta artikkeliin “Helsingin pormestarikisa kertoo pitkäaikaisista muutoksista”

 1. Por­mes­ta­ri­jär­jes­tel­mään on sisään­ra­ken­net­tu sel­lai­nen ongel­ma, että pitäi­si löy­tyä puo­lu­een vaa­li­vank­ku­rei­ta vetä­mään (1) koke­nut ja (2) karis­maat­ti­nen kun­nal­lis­po­lii­tik­ko, jol­la on (3) val­mius sitou­tua nel­jäk­si vuo­dek­si täys­päi­vä­työ­hön por­mes­ta­ri­na pois­sul­kien polii­ti­kon ural­le tär­keän kan­san­edus­ta­juu­den, sekä sitä kaut­ta minis­te­ri­pai­kat ja mah­dol­li­sen kun­nian­hi­mon puo­lu­een joh­toon. Sivu­toi­mi­nen kau­pun­gin­hal­li­tus­paik­ka on hie­man eri asia. Lisäk­si pitäi­si (4) asua kysei­ses­sä kau­pun­gis­sa, esim. Hel­sin­gin suh­teen Espoo ei kel­van­ne. Muut­to ei ole ilmoi­tus­asia, kun ihmi­sil­lä on kui­ten­kin perheet. 

  Kuin­ka pal­jon puo­lu­eel­la yli­pään­sä on aktii­ve­ja, jot­ka ovat val­mii­ta teke­mään poli­tii­kas­ta täys­päi­vä­työn, ei vält­tä­mät­tä kor­re­loi puo­lu­een kan­na­tuk­sen kanssa.

  Ei ole ollen­kaan itses­tään­sel­vyys, että puo­lu­ees­ta sel­lai­nen sat­tui­si löy­ty­mään. Tämä ongel­ma voi iskeä puo­lu­ee­seen kuin puo­lu­ee­seen, Kokoo­muk­sel­la vain sat­tui ole­maan onnea vii­me kerralla.

  Tuo alue­ra­jaus on kui­ten­kin samaa työs­sä­käyn­tia­luet­ta edus­ta­val­la Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la aika ongel­mal­li­nen. Muu­tat pari kilo­met­riä, ja pitää ryh­tyä raken­ta­maan poliit­tis­ta ver­kos­toa uusik­si. Kun työ­paik­ka ja asuin­paik­ka ovat usein eri kun­nis­sa, ääni­val­taa esi­mer­kik­si lii­ken­ne­rat­kai­sui­hin on vain koti­kun­nan koh­dal­la (tämä aiheut­taa ongel­mia suun­taan jos toiseenkin).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Noin itse­kin asian näen, että yhdis­tel­mä sii­tä, että pitäi­si olla meri­toi­tu­nut ammat­ti­po­lii­tik­ko, vie­lä­pä yhden käden sor­mil­la las­ket­ta­vas­ta mää­räs­tä kau­pun­gin äänes­te­tyim­piä puo­luei­ta ja val­mis luo­pu­maan päi­vän poli­tii­kan muis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta, kuten vaa­lei­hin osal­lis­tu­mi­ses­ta ja eri­lai­sis­ta muis­ta uusis­ta vas­tuu­teh­tä­vis­tä 4 vuo­dek­si, ei ole vält­tä­mät­tä kovin hou­kut­te­le­va yhdis­tel­mä. Moni meri­toi­tu­nut polii­tik­ko haluai­si pitää oven auki muu­al­le­kin, jos kut­su käy. Kau­pun­gin­joh­ta­jat ovat pää­asias­sa tavan­neet tul­la val­tuus­ton ulko­puo­lel­ta, ja suu­rin osa val­tuus­toon halua­vis­ta halu­aa vain osa-aikai­sen luot­ta­mus­teh­tä­vän, ja toi­mia jos­sain muu­al­la pää­töis­sä. Por­mes­ta­ri­mal­lis­sa taas por­mes­ta­ri pitäi­si löy­tää val­tuu­tet­tu­jen joukosta.

   . Tosin sil­lä erol­la, että käsit­tääk­se­ni por­mes­ta­rin ei tar­vit­se asua sii­nä kun­nas­sa, jos­sa on por­mes­ta­ri. Kiel­teis­tä jul­ki­suut­ta kyl­lä voi saa­da, jos ei asu samas­sa kun­nas­sa. Toki sen ver­ran pitää olla teke­mi­sis­sä kun­nan kans­sa, että voi saa­da kun­nal­lis­vaa­lieh­dok­kuu­den sii­hen k´kuntaan. Por­mes­ta­rik­si ryh­ty­vän täy­tyy käy­tän­nös­sä pysyä toi­mi­kau­ten­sa ajan pois­sa niin edus­kun­nas­ta kuin euro­par­la­men­tis­ta­kin. Lisäk­si por­mes­ta­rius his­to­ria­na ei vält­tä­mät­tä ole meriit­ti vaik­ka­pa pre­si­den­tin­vaa­leis­sa, kos­ka se antaa pai­kal­lis­ta etua aja­van lob­ba­rin lei­man. Lob­baa­mi­nen toki por­mes­ta­rin teh­tä­vää onkin. Yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la on pal­jon vähem­män jul­ki­suut­ta seu­raa­mas­sa kaik­kia toi­mia ja parem­mat pal­kat. Esi­mer­kik­si kokoo­muk­ses­ta löy­tyi­si kyl­lä joh­ta­jia, mut­ta por­mes­ta­rin palk­ka 16 000 euroa, joka toki on kor­kea ver­rat­tu­na duu­na­ri­palk­koi­hin, on aika huo­no ver­rat­tu­na palk­kioi­hin iso­jen orga­ni­saa­tioi­den johdossa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Por­mes­ta­rin niin kuin mui­den­kin kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­jen, on asut­ta­va sii­nä kun­nas­sa, jon­ka por­mes­ta­ri­na hän toimii.

    Min­kä lain nojal­la? Kun­ta­lain 71 §:n mukaan, jos­sa on sää­det­ty vaa­li­kel­poi­suu­des­ta kun­nal­li­siin luot­ta­mus­teh­tä­viin, kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le ja muil­le luot­ta­mus­hen­ki­löil­le riit­tää, että koti­kun­ta on sii­nä kun­nas­sa, jos­sa on ehdol­la luottamustehtävään:
    https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410#O4L10P71
    En löy­dä aina­kaan kun­ta­lais­ta sel­lais­ta vaa­ti­mus­ta, että luot­ta­mus­hen­ki­löi­den oli­si koti­kun­nan kysei­ses­sä kun­nas­sa omaa­mi­sen lisäk­si pak­ko myös asua sii­nä kun­nas­sa. Suu­rin osa toki asuu koti­kun­nas­saan, mut­ta kaik­ki eivät asu. Osaat­ko sanoa, mihin lakiin ja mihin kysei­sen lain pykä­lään väit­tee­si perustuu? 

    Luot­ta­mus­teh­tä­vä­paik­kan­sa menet­tää, jos muut­taa pois niin, että koti­kun­ta vaih­tuu, mut­ta ei sil­loin, jos muut­taa pois ja siir­tää sin­ne osoit­teen­sa, mut­ta jät­tää koti­kun­tan­sa sii­hen kun­taan, jos­sa on luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä. Luot­ta­mus­teh­tä­vät kun sidot­tu koti­kun­taan, ei asuin­paik­kaan. Esim. osa opis­ke­li­jois­ta toi­mii nuo­ruu­ten­sa koti­kun­nas­sa kun­nal­li­sis­sa luot­ta­mus­hen­ki­lö­teh­tä­vis­sä, jos­sa ovat säi­lyt­tä­neet koti­kun­tan­sa, vaik­ka asu­vat opiskelupaikkakunnallaan.

    Koti­kun­ta­lain mukaan mm. opis­ke­li­joi­den, sai­rau­den takia toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la asu­vien ja alle vuo­den töis­sä toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la ker­ral­laan asu­vien koti­kun­ta ei auto­maat­ti­ses­ti muu­tu toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la asu­mi­sen myötä:
    “Hen­ki­lön koti­kun­ta ei muu­tu, jos hänen asu­mi­sen­sa toi­ses­sa kun­nas­sa joh­tuu pääasiassa:
    1) enin­tään yhden vuo­den kes­tä­väs­tä työ­teh­tä­väs­tä, opis­ke­lus­ta, sai­rau­des­ta tai muus­ta näi­hin rin­nas­tet­ta­vas­ta syystä”
    https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940201#L2P3

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Koti­kun­taa ei voi muut­taa Hel­sin­kiin, jos ei asu eikä ole asu­nut Helsn­gis­sä, ja se voi pysyä Hel­sin­ki­nä, jos tila­päi­ses­ti, alle vuo­den kes­tä­väs­tä syys­tä asuu muu­al­la. Espoos­sa pysy­väs­ti asu­va ei voi muut­taa koti­kun­taan­sa Hel­sin­gik­si, ellei muu­ta Hel­sin­kiin. Muu­ten­han kaik­ki siir­täi­si­vät koti­kun­tan­sa Kauniaisiin.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Koti­kun­taa ei voi muut­taa Hel­sin­kiin, jos ei asu eikä ole asu­nut Helsn­gis­sä, ja se voi pysyä Hel­sin­ki­nä, jos tila­päi­ses­ti, alle vuo­den kes­tä­väs­tä syys­tä asuu muu­al­la. Espoos­sa pysy­väs­ti asu­va ei voi muut­taa koti­kun­taan­sa Hel­sin­gik­si, ellei muu­ta Hel­sin­kiin. Muu­ten­han kaik­ki siir­täi­si­vät koti­kun­tan­sa Kauniaisiin.

    Osaat­ko sanoa, yhdes­tä nai­ses­ta, jol­le lan­ke­si vuo­ro aate­lis­su­vun van­him­pa­na, muut­taa asu­maan suku­kar­ta­noon Per­na­jal­le, ja oli edel­li­sis­sä kun­nal­lis­vaa­leis­sa valit­tu kau­pun­gin­val­tuus­toon Hel­sin­gis­sä, että ero­si­ko hän jäl­kim­mäi­ses­tä vai pyö­rit­ti­kö hän molem­pia luot­ta­mus­teh­tä­viä yhtä aikaa? Asia vain askar­rut­taa sik­si että kos­ka appi­van­hem­mat asu­vat Per­na­jal­la ja heil­le tulee pai­kal­lis­leh­det, niin panin mer­kil­le että saman nai­sen naa­ma komei­li sikä­läi­sis­sä leh­dis­sä kar­ta­no­ne­män­nän roo­lis­sa kuin Huus­sik­sen vaa­li­mai­nok­sis­sa Hel­sin­gis­sä. Se pes­ti asua suku­kar­ta­nos­sa kes­tää yli vuo­den ainakin.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Vih­reät panos­ta­vat nuo­riin lisään­ty­mi­si­käi­siin nai­siin, joil­le ei ole yhtä pal­jon kysyn­tää työ­elä­mäs­sä kuin kok­ka­rei­hin. Mii­nus­puo­le­na ovat vähän väliä mam­ma­lo­mal­la, mikä lie­nee vain kestettävä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Lopet­ta­kaa tuo type­rä por­mes­ta­ri­ki­sa ennen vaa­le­ja ja sopi­kaa, että kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja vali­taan vas­ta vaa­lien jäl­keen val­tuus­to­ryh­mien sopi­muk­sel­la. Luu­len, että kai­kis­ta puo­lueis­ta löy­tyy päte­viä puheen­joh­ta­jia, mut­ta he eivät vält­tä­mät­tä ole popu­lis­te­ja, jot­ka keräi­si­vät vain ääniä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Voi­si, jos por­mes­ta­rin teh­tä­vä oli­si puh­taas­ti edus­tuk­sel­li­nen, tai jos sii­nä oli­si dik­taat­to­rin valtaoikeudet.
   Hel­sin­gin por­mes­ta­ril­la ei kui­ten­kaan ole mitään stra­te­gis­ta pää­tös­val­taa, vaan hän on val­tuus­ton ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tös­ten toi­meen­pa­non joh­ta­ja; tämä­hän on aiheut­ta­nut Vapaa­vuo­rel­le tois­tu­vas­ti ihot­tu­maa. Oli­si mah­do­ton ja kun­ta­lain vas­tai­nen tilan­ne, jos por­mes­ta­ril­la ei oli­si val­tuus­ton enem­mis­tön luot­ta­mus­ta, tai jos por­mes­ta­ril­la oli­si oma poliit­ti­nen ohjel­ma, joka oli­si jat­ku­vas­ti ris­ti­rii­das­sa val­tuus­ton enem­mis­tön pää­tös­ten kans­sa. On jo ihan tar­peek­si hai­tal­lis­ta, jos näin käy yksit­täi­sis­sä asiois­sa, jois­ta sit­ten vaah­do­taan kiu­kuis­saan julkisuudessa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Hel­sin­gin epä­por­mes­ta­ri­mal­li on todel­la kau­ka­na oikeas­ta por­mes­ta­ri­mal­lis­ta. Oikeas­sa por­mes­ta­ri­mal­lis­sa ase­te­taan por­mes­ta­rieh­dok­kai­ta, jot­ka kerää­vät tii­min osaa­jia tuek­seen kes­kei­sil­le pai­koil­le. Hel­sin­gin mal­lis­sa voit­ta­ja­puo­lue aset­taa por­mes­ta­rik­si ehkä sen, jota ovat vaa­leis­sa käyt­tä­neet keu­la­ku­va­na ja muut puo­lu­eet aset­ta­vat apu­lais­por­mes­ta­rei­ta, joi­den teh­tä­vä on mah­dol­li­suuk­sien mukaan sot­kea pää­tök­sen­te­koa. Vapaa­vuo­ri polt­ti ihan oikeu­te­tus­ti päreen­sä viher­va­sem­mis­to­lai­sil­le apu­lais­por­mes­ta­reil­le, jois­ta ei ole tehtävään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Koko por­mes­ta­ri­mal­li on demo­kra­tian irvi­ku­va. Kau­pun­ki­lai­set hou­ku­tel­laan näky­vien por­mes­ta­rieh­dok­kai­den avul­la äänes­tä­mään kah­ta pää­eh­do­kas­ta ja puo­luet­ta, sen sijaan että äänes­täi­si­vät esi­mer­kik­si oman kau­pun­gin­osan­sa ehdok­kai­ta, jot­ka jopa saat­tai­si­vat olla kiin­nos­tu­nei­ta asuk­kai­ta kos­ket­ta­vis­ta asioista.

  Por­mes­ta­rien kans­sa pelaa­mi­nen sataa suo­raan iso­jen puo­luei­den laa­riin ja vie koko­naan huo­mion pois olen­nai­ses­ta, eli kau­pun­ki­lais­ten pal­ve­luis­ta ja kau­pun­gin asioi­den hoi­ta­mi­ses­ta. Ei ihme että isot puo­lu­eet oli­vat uut­ta jär­jes­tel­mää innok­kaas­ti junailemassa.

  Kun vaa­leis­sa äänes­te­tään­kin vain por­mes­ta­rieh­dok­kai­ta, hei­dän taka­naan muut ehdok­kaat tule­vat vali­tuk­si enem­män tai vähem­män sat­tu­man­va­rai­ses­ti. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa ei äänes­te­tä edes por­mes­ta­ris­ta, vaan tois­ta por­mes­ta­rieh­do­kas­ta vastaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.