Kirjoitin Verde-lehteen työnteon mullistuksesta

Kir­joitin Verde-lehteen pääkir­joituk­sen työn­teon mullistuksesta.

Etä­työ ja etäkok­ouk­set muut­ta­vat maail­maa paljon.

Lue tästä.

6 vastausta artikkeliin “Kirjoitin Verde-lehteen työnteon mullistuksesta”

 1. Nyt olisikin mie­lenki­in­toista nähdä, mil­lä taval­la HSL vas­taa tähän haas­teeseen, jos­sa on syn­tymässä kokon­aan uusi poten­ti­aa­li­nen joukkoli­iken­teen käytäjäryh­mä: he, jot­ka käyvät kont­to­ril­la ker­ran-pari viikos­sa. Tois­taisek­si HSL tar­joaa vain pos­ket­toman kalli­ita ker­tal­ip­pu­ja ja ääret­tömän kankei­ta men­neen maail­man kuukausilip­pu­ja, joiden hin­taa kumile­mas­in­hal­li­tus vieläpä juuri pääti korot­taa. Ei kuu­losta varsi­naiselta men­estys­re­sep­tiltä tilanteessa, jos­sa 40 % asi­akkaista on kadonnut.

  1. Toinen iso ryh­mä ovat etä­työn­tek­i­jät Suomes­ta ja ulko­mail­ta, jot­ka käyvät jatkos­sa jois­sain kaupungeis­sa vain har­vak­seltaan. Jos käy esim. Helsingis­sä kok­ouk­ses­sa ker­ran vuodessa tai ker­ran kahdessa vuodessa, miten help­poa on ostaa paikallis­li­iken­teen matkalip­pu? Joukkoli­iken­teen lipunos­tot on suun­nitel­tu ensisi­jais­es­ti paikallisille, jot­ka tun­te­vat sys­teemin. Käytin joskus keskieu­roopas­sa var­maan puoli tun­tia aikaa löytääk­seni paikan, jos­ta sai ostet­tua matkalipun paikallis­li­iken­teeseen. Kaiken­laiset vyöhyk­keet vielä vaikeut­ta­vat lipunos­to­ja, kun sat­un­naiskäyt­täjä ei tunne sitä, mikä mis­säkin päin maail­maa kuu­luu vyöhyk­keeseen, ja mis­sä niiden rajat menevät. Pitäisi olla joku maail­man­laa­juinen tai ainakin EU:n joukkoli­iken­teen lipunos­topalvelu, ettei tarvit­sisi ostaa joko paper­ilip­pua tai olla kän­nykässä e‑matkasovellusta joka kaupunki­in erikseen.

   1. joukkoli­iken­teestä:
    Toinen iso ryh­mä ovat etä­työn­tek­i­jät Suomes­ta ja ulko­mail­ta, jot­ka käyvät jatkos­sa jois­sain kaupungeis­sa vain har­vak­seltaan. Jos käy esim. Helsingis­sä kok­ouk­ses­sa ker­ran vuodessa tai ker­ran kahdessa vuodessa, miten help­poa on ostaa paikallis­li­iken­teen matkalip­pu? J[…]

    Myös matkail­i­jat (ainakin sil­loin kun niitä vielä oli) ovat usein kyselleet neu­voa, mis­tä saa ostet­tua ratikkalip­pu­ja ja mihin sata­maan ja mil­lä ratikalla hei­dän pitäisi mennä… 😉

 2. Höpö höpö. Kiinas­sa korona uno­h­tui jo ja päästöt ovat entisel­lään. Kadut ovat täyn­nä auto­ja, eikä bus­sei­hinkaan tah­do mahtua.

 3. Itse olen asiantun­ti­ja työläi­nen ja etä­työ sujuu työn kannal­ta ihan ok (maalisku­us­ta läh­tien). Ilmiön ymmärtämisek­si halu­an sanoa, että välil­lä tulee tehot­to­mi­akin työpäiviä, mut­ta se ei poikkea työ­paikalla olemis­es­ta, vaik­ka kotona hel­posti tulee huonom­pi omatun­to jos ei saa niin paljon aikaisek­si. Työn teon kannal­ta plus­saa on se, ettei pomo (avokont­tori lyhyet etäisyy­det) keskeytä niin usein (usein asioi­ta joi­ta ehkä 20 sekunt­tia mietit­tyään pysty­isi itse ratko­maan) ja vaikeu­ta siten keskit­tymistä ja aiheuta turhau­tu­mista. Mut­ta toki puolestaan on asioi­ta jois­sa nopeal­la spon­taanil­la keskustelul­la tulee uusia ideoita ja näkökul­mia, jää vähem­mälle. Aiem­min olin jonkin ver­ran etänä ja sil­loin se oli aina todel­la tehokas­ta, kos­ka suun­nit­telin aikataulun aina niin, että oli joku tiet­ty jut­tu minkä sil­loin tein. Mut­ta jatku­vana tilana asia on haas­tavampi. Kok­ouk­set ja sem­i­naar­it tms. toisaal­ta ovat mielestäni sel­l­aisia, jois­sa etä­vai­h­toe­hdos­sa toimi­vat yllät­tävänkin hyvin.

 4. Ainakin tääl­lä per­in­teisen kau­pal­lis-hallinnol­lisen IT:n puolel­la jär­jestetään etätöis­sä tuhot­tomasti Teams-kok­ouk­sia kor­va­maan niitä pistäy­tymisiä kaverin työpöy­dän ääressä. Osal­lis­tu­jal­istal­la on sit­ten nämä kak­si, joiden kuu­luukin olla siel­lä ja liu­ta mui­ta, jot­ka on kut­sut­tu var­muu­den vuok­si. Fir­man koos­ta riip­pumat­ta sen IT-jär­jestelmät ovat (ainakin kuu­lusi olla…) yksi (enem­män tai vähem­män) inte­groitu kokon­aisu­us, minkä ylläpi­to on pääasi­as­sa eri­lais­ten rajap­in­to­jen toimivu­ud­es­ta huolehtimista.
  Bus­sikuskin työn hoita­mis­es­tä etä­työnä taas voisi olla tois­takin mieltä. Laite­taan autoon riit­tävä määrä kameroi­ta ja mui­ta sen­sor­e­i­ta plus etähallinta­jär­jestelmä. Sen kalleim­man ja epä­varmim­man osan automaat­tili­iken­teestä hoitaa ihmi­nen. Se ihmi­nen voi istua vaik­ka Kit­tilän Pokassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *