Kalasatama-Pasila-ratikan lykkääminen on huonoa taloudenpitoa

Kir­joi­tin Ver­de-leh­teen Kala­sa­ta­ma — Pasi­la-rati­kas­ta ja sii­tä, kuin­ka sitä ei pitäi­si nol­la­kor­ko­jen maa­il­mas­sa lykätä.

Lyk­kää­mi­nen ei sääs­tä rahaa ja hyö­dyt jää­vät sinä aika­na saa­mat­ta. Ratik­kayh­teys tulee jää­mään vajaal­le käy­töl­le pit­kään, jos yhteys tulee sen jäl­keen, kun asuk­kaat asun­toi­hin ovat vali­koi­tu­neet olo­suh­tei­siin, jol­loin yhteyt­tä ei ole.

Lue täs­tä

 

17 vastausta artikkeliin “Kalasatama-Pasila-ratikan lykkääminen on huonoa taloudenpitoa”

 1. Yhteys on huo­nos­ti mark­ki­noi­tu ja tär­keyt­tä ei ymmär­re­tä sik­si että sekä Pasi­laan että Kala­sa­ta­maan kyl­lä on hyvät yhtey­det junal­la ja met­roll­la kes­kus­tas­ta ja Pasi­laan rati­kal­la ja bus­seil­la myös muu­al­ta. Paik­ka jon­ne on huo­not yhtey­det taas oli­si rei­tin puo­les­sa­vä­lis­sä Kum­pu­las­sa. Sin­ne on vain hidas ratik­ka tai bus­siyh­teys kes­kus­tan ja Lah­den­tien var­ren lähiöi­den välil­lä. Siel­lä kui­ten­kin toi­mii iso­ja Yli­opis­ton lai­tok­sia ja pk-seu­dun ainoa ruot­sin­kie­li­nen ammattikoulu.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Miten sitä yhteyt­tä pitäi­si mark­ki­noi­da, kun sitä ei ole olemassa?

    No han­ket­ta sit­ten. Jos ei muu­ten, niin esi­mer­kik­si niin­kuin komen­tis­sa alla lukee…

 2. Jos se desing­museo saa rahat samal­la kun hel­sin­ki­läis­ten arkie­lä­män pal­ve­luis­ta ja inves­toin­neis­ta lei­ka­taan vih­rei­den edus­ta­man hal­li­tuk­sen innok­kaal­la avus­tuk­sel­la, niin on teil­lä aika vai­kea enää usko­tel­la ole­van­ne enää jotain muu­ta kuin kor­keas­ti­kou­lu­tet­tu­jen nirp­pa­nok­kien eli­tis­ti­nen puuhakerho.

 3. Kun­pa se tont­ti­ra­ha meni­si edes mui­hin tas­kui­hin, eikä huk­kaan. Sil­tä osin ei mene edes nii­hin, kuin hyö­dyt jää­vät saamatta.

 4. Kut­su nyt kaf­fel­le joku Vih­rei­den Hel­sin­gin kun­nal­lis­val­tuu­tet­tu-kan­san­edus­ta­ja selit­tä­mään miten Hel­sin­ki leik­kaa 50 mil­joo­naa sote­pal­ve­luis­taan maa­kun­tien hyväk­si ja samaan aikaan paran­taa omia sote­pal­ve­lui­taan. Tämä leik­kaus voi kir­pais­ta hie­man useam­paa kuin spo­ra­lin­jan vii­väs­tys muu­ta­mal­la vuodella.

  1. Lie­nee hyvin toden­nä­köis­tä, että sote-rahoi­tus­pe­rus­tei­ta muok­kail­laan vie­lä moneen ker­taan. Samal­la euro­mää­rät muut­tu­vat. Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön kor­keat vir­ka­mie­het jul­kai­si­vat tois­sa­päi­vä­nä kolum­nin otsi­kol­la “Sote-rahoi­tus­mal­lin jat­ku­va kehit­tä­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä”, jos­sa he esit­ti­vät, että rahoi­tus­mal­lia ei tule luki­ta jon­kin­lai­sek­si ikui­sik­si ajok­si, vaan että sitä tuli­si muo­ka­ta jat­kos­sa ker­ty­vien koke­mus­ten muka­na sään­nöl­li­ses­ti. Vaik­ka nyky­hal­li­tus sai­si aikaan sotes­ta sovun, jo seu­raa­va edus­kun­ta teh­nee muu­tok­sia rahoitusmalliin.

 5. Talous­teo­reet­ti­ses­ti var­maan näin. Kir­joi­tuk­ses­ta unoh­tuu se, että Hel­sin­gil­lä on ilmei­ses­ti yksi troik­ka joka tekee näi­tä katu­töi­tä. Se on töis­sä jos­sain päin kaupunkia. 

  Tutus­tu esi­mer­kik­si Joke­ri-työ­maa­han. Koko 20 kilo­met­rin reit­ti vedet­tiin auki eikä töis­sä ole ketään. Ehkä he ovat jos­sain päin Espoo­ta. Ehkä he tule­vat Hel­sin­kiin vuon­na 2024.

  Ei uusia katu­töi­tä ennen kuin enti­set ovat val­miit tai sit­ten Kii­nas­ta työmiehiä.

  1. Jalo­nen:

   …Tutus­tu esi­mer­kik­si Joke­ri-työ­maa­han. Koko 20 kilo­met­rin reit­ti vedet­tiin auki eikä töis­sä ole ketään. Ehkä he ovat jos­sain päin Espoo­ta. Ehkä he tule­vat Hel­sin­kiin vuon­na 2024…

   Hel­sin­gin infra­työ­maat ovat ihan käsit­tä­mä­tön sot­ku ja aika­tau­luis­ta saa­ti bud­je­teis­ta ei tie­toa­kaan. Kol­mes­ta isos­ta kau­pun­gis­ta Hel­sin­ki, Tam­pe­re ja Tur­ku, ero­aa Tam­pe­re täy­sin kah­des­ta muus­ta. Siel­lä aika­tau­lut ja bud­je­tit pitävät.

   Isois­sa kau­pun­geis­sa, kuten Parii­si tai Lon­too, on tapa­na aloit­taa nuo pit­kät rai­de­lin­jat jos­tain pääs­tä ja ava­ta lin­jo­ja sitä mukaan kun tulee valmista.Näin on teh­ty Parii­sin kehä­rai­tio­vau­nua raken­net­taes­sa, kuten Lon­toos­sa kaak­kois­puo­len light rail rat­kai­sus­sa. Samal­la taval­la näyt­tää Roo­ma raken­ta­van rai­tio­vau­nu­jär­jes­tel­mää uudes­taan pät­kä kerr­ral­laan ja kun pät­kä on val­mis, se avataan.

   Kenen apu­lais­por­mes­ta­reis­ta pitäi­si­kään kat­sel­la hom­man perään? Mikä on Vih­rei­den vas­tuu valit­taes­sa apu­lais­por­mes­ta­ria? Pitäi­si­kö vali­ta joku, joka ymmär­tää tek­nii­kas­ta ja infras­ta jotain? Mie­tin vain.

   1. Kal­le: Hel­sin­gin infra­työ­maat ovat ihan käsit­tä­mä­tön sot­ku ja aika­tau­luis­ta saa­ti bud­je­teis­ta ei tie­toa­kaan. Kol­mes­ta isos­ta kau­pun­gis­ta Hel­sin­ki, Tam­pe­re ja Tur­ku, ero­aa Tam­pe­re täy­sin kah­des­ta muus­ta. Siel­lä aika­tau­lut ja bud­je­tit pitävät.

    Isois­sa kau­pun­geis­sa, kuten Parii­si tai Lon­too, on tapa­na aloit­taa nuo pit­kät rai­de­lin­jat jos­tain pääs­tä ja ava­ta lin­jo­ja sitä mukaan kun tulee valmista.Näin on teh­ty Parii­sin kehä­rai­tio­vau­nua raken­net­taes­sa, kuten Lon­toos­sa kaak­kois­puo­len light rail rat­kai­sus­sa. Samal­la taval­la näyt­tää Roo­ma raken­ta­van rai­tio­vau­nu­jär­jes­tel­mää uudes­taan pät­kä kerr­ral­laan ja kun pät­kä on val­mis, se avataan.

    Kenen apu­lais­por­mes­ta­reis­ta pitäi­si­kään kat­sel­la hom­man perään? Mikä on Vih­rei­den vas­tuu valit­taes­sa apu­lais­por­mes­ta­ria? Pitäi­si­kö vali­ta joku, joka ymmär­tää tek­nii­kas­ta ja infras­ta jotain? Mie­tin vain.

    Riip­puu tie­tys­ti hank­kees­ta, onko täl­lai­nen jär­ke­vää. Jät­kä­saa­res­sa­han on teh­ty juu­ri näin, raken­net­tu pät­kä ker­ral­laan ede­ten koh­ti saa­ren kär­keä. Ensi vuon­na vii­mei­set­kin radat ava­taan lii­ken­teel­le. Myös Her­ne­saa­ri toteu­tuu kah­des­sa vai­hees­sa, jois­ta ensim­mäi­nen ava­taan ensi vuon­na. Samoin ysi­ra­tik­ka toteu­tuu kah­des­sa vai­hees­sa, ensin Itä-Pasi­laan ja parin vuo­den pääs­tä Ilma­laan. Kyl­lä vai­heis­tus on meil­lä­kin pääsääntö.

    Joke­ri on kui­ten­kin hank­kee­na aivan eri­lai­nen, ja jos sii­nä oli­si otet­tu läh­tö­koh­dak­si asteit­tai­nen avaa­mi­nen, oli­si rin­nal­la kui­ten­kin tar­vit­tu nykyis­tä bus­si­lii­ken­net­tä täy­des­sä laa­juu­des­saan. Eihän vaik­ka­pa Roi­hu­pel­lon vari­kol­ta Mau­nu­laan saak­ka ulot­tu­va lin­ja pal­ve­li­si lähes­kään kaik­kia jokerimatkustaja.

    Pasi­las­ta Kala­sa­ta­maan on sekin ykkös­vai­he. Tar­koi­tus on, että lin­ja jat­kuu sil­to­jen val­mis­tut­tua, mut­ta sitä ei vie­lä ole lyö­ty luk­koon, jat­kuu­ko se Meri­haan kaut­ta kes­kus­taan, Ylis­ky­lään vai mah­dol­li­ses­ti aina­kin ruuh­ka-aikoi­na molempiin.

 6. Tar­koi­te­taan­ko täl­lä Kala­sa­ta­ma-Pasi­la rati­kal­la Teol­li­suus­ka­tua pit­kin kul­ke­vaa suo­raa pika­rai­tio­tie­yh­teyt­tä, jota ollaan suun­nit­te­le­mas­sa, vai Val­li­lan­laak­son hal­kai­se­vaa puis­ton läpi kul­ke­vaa rai­tio­tie­han­ket­ta, joka tuhoai­si myös Mäke­län­rin­teen ja Ison­nii­tyn ympä­ris­tön viheralueet?

  Täl­lais­ta rin­nak­kais­ta yhteyt­tä puis­ton läpi ei pitäi­si raken­taa ollen­kaan, ja sääs­ty­vät rahat kan­nat­tai­si käyt­tää Teol­li­suus­ka­dun rai­tio­tie­hen. Lisäk­si Mäke­län­ka­tua pit­kin pää­see jo nyt ole­mas­sao­le­vil­la rai­tio­vau­nuil­la Pasilaan.

  1. Se tar­koit­taa tuo­ta jäl­kim­mäis­tä. Se pal­ve­lee koko Kala­sa­ta­man kas­va­vaa aluet­ta, ei ainoas­taan Rediä.

 7. Onko tämä nyt jo kiveen hakat­tu, vai vie­lä­kö bud­jet­ti­neu­vot­te­lut on käyn­nis­sä? Toki­han val­tuus­to voi teh­dä esi­tyk­seen muu­tok­sia, jos löy­tyi­si puo­lue, joka läh­ti­si asi­aa aja­maan ja hou­kut­tei­si vähän laa­jem­paa tukea asialle.

  Laa­ja­sa­lo mene­tet­tiin jo vii­vyt­tä­mäl­lä ratik­kaa 10 vuot­ta. Oli­si kur­jaa teh­dä sama vir­he toi­seen kertaan.

 8. Vii­sai­ta ajatuksia.

  Nol­la­kor­ko­jen aika­na kau­pun­ki ei sääs­tä inves­toin­tien lyk­kää­mi­sel­lä. Inflaa­tion ja urak­ka­hin­to­jen vuo­tui­sen nousun myö­tä objek­tii­vi­nen talous­tie­tei­li­jä saat­tai­si aja­tel­la, että 2020-luvul­la var­mas­ti tar­vit­ta­vat ja joka tapauk­ses­sa teh­tä­vät inves­toin­nit oli­si oikeas­taan hyvä teh­dä heti — vaik­ka ilmai­sel­la vel­ka­ra­hal­la. Inves­toin­tien hyö­dyt kun alka­vat rul­la­ta kun koh­de on val­mis. Kruu­nun­vuo­ren­ran­nan ton­teis­ta ja asun­nois­ta mak­set­tai­siin ihan toi­sia hin­to­ja kuin nyt, jos sil­ta oli­si jo pai­koil­laan ja spo­rat Kru­nik­kaan kulkisivat.

  Kau­pun­gin pää­tök­sen­te­koon, kaa­voi­tuk­seen ja muu­hun sel­vi­tys­työ­hön sisäl­tyy raken­teel­lis­ta hitaut­ta. Ei oli­si lain­kaan huo­noa suh­dan­ne­po­li­tiik­kaa kii­reh­tiä sel­vi­tyk­siä ja töi­tä nyt, eten­kin jos raken­ta­mi­nen vie­lä nyy­käh­tää koro­nan seurauksena. 

  Kär­jis­tet­ty­nä: kes­kel­le kor­pea raken­net­ta­va lähiö ei oikein käy kau­pak­si, jos osta­jil­le luva­taan, että vie­lä jonain päi­vä­nä pää­set nopeas­ti töi­hin ja saat perus­pal­ve­lut lähi­kort­te­leis­ta. Jos raken­ta­mi­nen on jo käyn­nis­sä ja kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän alma­na­kas­ta löy­tyy päi­vä, jona spo­rat kul­ke­vat ja Ale­pa auke­aa, on ase­tel­ma osta­jal­le kiinnostavampi.

  1. Koko­naan oma asian­sa on, että miten pit­kään nol­la­ko­rot jat­ku­vat. Tänään leh­dis­tös­sä parin pan­kin edus­ta­jat poh­dis­ke­li­vat sitä, voi­ko nykyi­nen talous­krii­si saa­da pit­kät­ko­rot ja inflaa­tion jol­lain aika­jän­teel­lä liik­keel­le. Aina­kaan itse en näe enää juu­ri mitään jär­keä sil­le, mik­si kukaan sijoit­tai­si pit­kiin val­tion­lai­noi­hin nol­la­ko­roil­la tai nega­tii­vi­sil­la koroil­la, jos val­tiot vel­kaan­tu­vat lähi­vuo­si­na niin pal­jon, että takai­sin­mak­suun liit­ty­vä ris­ki alkaa kas­vaa. Mark­ki­noil­la ris­kin kas­vu mer­kit­see nor­maa­lis­ti kor­ko­jen hin­noit­te­lun muu­tos­ta ylös­päin ris­kialt­tiil­le koh­teil­le. Nol­la­ko­rois­ta saa­te­taan pom­pa­ta kau­an ennen 2050-lukua pois, vaik­ka nol­la­kor­ko­ja mark­ki­noil­la on hin­noi­tel­tu sin­ne asti val­tion­lai­noi­hin. Jos pit­kät korot läh­te­vät nousuun vaik­ka jo parin vuo­den pääs­tä, monel­la nol­la­kor­ko-ole­tuk­seen tuu­dit­tau­tu­neel­la mark­ki­nal­la voi rytistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.