Edessä on kaikkien talouskriisien äiti

Kir­joi­tin Ver­deen pää­kir­joi­tuk­sen talous­krii­sis­tä, johon koko Euroop­pa ja Suo­mi sii­nä muka­na ajau­tuu. Pää­dy­tään täy­sin kar­toit­ta­mat­to­mal­le alu­eel­le, jos­sa talous­mal­leis­ta on vain vähän apua.

Kir­joi­tuk­sen voi lukea täs­tä. Kos­ka kom­men­toin­ti ei Ver­des­sä vie­lä toi­mi, kir­joi­tus­ta voi kom­men­toi­da täl­lä blogilla.

 

17 vastausta artikkeliin “Edessä on kaikkien talouskriisien äiti”

 1. Hyvä kir­joi­tus. Talous huo­let­taa kovas­ti, mut­ta itseä­ni huo­let­taa myös tämä suo­ma­lais­ten luon­tai­nen pidät­ty­vyys sosi­aa­li­sis­sa suh­teis­sa. Näin vaik­ka sii­tä Koro­na aikaan onkin ehkä ollut hyö­tyä. Juu­ri kun oli vähän saa­tu Suo­meen iskos­tet­tua koh­te­lias­ta kät­te­ly­kult­tuu­ria, sii­tä pitää heti luo­pua ja pala­ta perin­tei­seen suo­ma­lai­seen “nyr­kin­kan­ta­man pääs­sä” mököttämiseen.

  Voi­tai­sin­ko tilal­le ottaa japa­ni­lais­tyy­li­nen kumar­te­lu-kult­tuu­ri? Se oli­si tur­val­li­nen Koro­nan ja mui­den pöpö­jen suh­teen. Tar­joai­si lisäk­si myös esim. juh­la­ti­lai­suuk­siin mah­dol­li­suu­den hyvin­kin näyt­tä­vien “link­ku­veit­sien” tekemiseen.

 2. Kun päreik­si men­nyt talous jou­du­taan raken­ta­maan uudes­taan, sitä ei kan­na­ta raken­taa enti­sen­lai­sek­si. Muu­ten se jou­du­taan pur­ka­maan toi­seen ker­taan ilmastosyistä.”

  Tuo on erin­omai­nen huo­mio ja toi­voi­si, että sen mukaan toi­mi­taan, mut­ta ei… Koro­nae­pi­de­mi­aan vedo­ten tue­taan jul­ki­sin varoin mer­kit­tä­väs­ti lii­ke­toi­min­taa, joka ei enää tule­vai­suu­des­sa palaa enti­sel­leen. Koro­nae­pi­de­mian ja ilmas­ton­muu­tok­sen lisäk­si kulu­tus­käyt­täy­ty­mi­nen ja kult­tuu­ri ovat muu­tok­ses­sa muu­ten­kin. Esi­mer­kik­si len­tä­mi­nen ja mas­sa­tu­ris­mi — mikä mm. ilmas­to­muu­tok­sen kan­nal­ta on suo­ta­vaa­kin — voi­vat hyvin vähen­tyä pysy­väs­ti. Lisäk­si esim. kier­to­ta­lous muut­taa talout­ta perus­ta­val­la tavalla.

 3. OS kir­joit­taa tär­keäs­tä asias­ta ihan oikein.

  Suo­mi on täl­lä het­kel­lä kil­pai­lu­ky­vy­tön himo­ve­rot­ta­jien maa, jos­sa ei kan­na­ta inves­toi­da, ris­ki-yrit­tää, työl­lis­tää tai teh­dä lapsia.

  Meil­lä on 500 000 työ­tön­tä ja maa­il­man jäy­kim­mät työ­mark­ki­nat, jot­ka ovat seu­raus­ta ay-liik­keen Haka­nie­men vero­pa­ra­tii­sis­ta pyö­rit­tä­mäs­tä työvoimakartellista. 

  OSn mai­nit­se­ma ”Kaik­kien talous­krii­sien äiti” pamah­taa nyt voi­mal­la pääl­le ja vie­lä lisä­nä sisä­mark­ki­noil­lem­me iske­vät vero­ja kier­tä­vien glo­baa­lien suu­ryh­tiöi­den kilpailupaine.

  Nykyi­nen pää­mi­nis­te­rim­me San­na Matin on marxi­lai­nen fun­da­ment­ti, joka on ymmär­tä­mät­tö­myyt­tään käy­nyt maan talout­ta yllä­pi­tä­vän yri­tys­sek­to­rin kimp­puun ja vaa­ti­nut sitä spon­so­roi­maan marxi­lais­ta pro­jek­ti­aan. Täs­sä hän tulee pet­ty­mään, kun ei tajua edes talou­den alkeita!

  Kai­ken tämän pääl­le par­haat yri­tyk­sem­me ja osaa­jat läh­te­vät jou­kol­la maas­ta, suu­ry­ri­tys­tem­me perään.

  Nyt kaik­kien, var­sin­kin vel­ka-addik­tien bes­serwis­se­riem­me, pitää tun­nus­taa, että Suo­men Marxin ideoi­hin perus­tu­va talous­ko­kei­lum­me on epä­on­nis­tu­nut, niin kuin kaik­kial­la muuallakin. 

  Suo­men media­kin on osoit­tau­tu­nut denia­lis­tik­si edel­lä mai­nit­tu­jen asioi­den suh­teen, on lai­min­lyö­nyt täy­sin pää­teh­tä­vän­sä, eli Suo­men kan­san infor­moin­nin tär­keis­tä asioista!

  Suo­men talous tar­vit­see nyt kipeäs­ti täys­re­for­min. Tätä krii­siä edel­tä­nyt maa­il­ma ei enää kos­kaan palaa. Läh­tö­koh­ta­na on se mitä Suo­men talou­des­ta on jäl­jel­lä tämän kai­ken jälkeen.

  Refor­min tavoit­tee­na on olta­va se, että Suo­mes­ta ja var­sin­kin maa­ta rahoit­ta­vis­ta yri­tyk­sis­tä teh­dään kan­sain­vä­li­ses­ti kil­pai­lu­kyi­siä mark­ki­na­ta­lou­den ehto­jen mukaan. Muu­ta vaih­toeh­toa ei olekaan!

  Onnis­tuak­seen täl­lai­nen talous­re­for­mi vaa­tii aivo­ki­rur­gin tasois­ta osaa­mis­ta, ja ennen kaik­kea vah­vaa ja uskot­ta­vaa, koko Suo­men etua aja­vaa kriisi-johtajaa. 

  Kun kat­se­lee ympä­ril­leen, täl­lais­ta joh­ta­jaa ei vali­tet­ta­vas­ti ole näkyvissä? 

  Tulee­kin ikä­vä sel­lai­sia krii­si­joh­ta­jia kuten Lip­po­nen, Sailas+Viinanen, Sor­sa, Tan­ner, Paa­si­ki­vi, Man­ner­heim ja Kek­ko­nen­kin, joka jät­ti meil­le velat­to­man maan.

  Suo­men pitää nyt heit­tää kehään yli­voi­ma­te­ki­jän­sä, joi­ta ovat:
  1) Luon­tai­nen kyky vas­tuu­ta otta­vaan ja tulok­sek­kaa­seen tiimityöhön
  2) Erin­omai­nen koulutustasomme
  3) Val­mius ket­te­räs­ti ottaa käyt­töön uusia ideoita
  4) Kan­sain­vä­li­ses­ti har­vi­nai­nen rehel­li­syy­tem­me ja suorapuheisuutemme
  5) Tai­ta­vat joh­ta­jam­me, jos­ta todis­tee­na sodan­jäl­kei­nen hyvinvointi-buumimme
  6) Teho­kas ja ei-kor­rup­toi­tu­nut hallintomme

  Sep­po Korp­poo, yli 40-vuot­ta 24/7 pal­ve­lua tek­no­lo­gia-vien­tim­me eturintamalla

 4. Ei tämä nyt niin ainut­laa­tui­nen krii­si ole, ettei­kö mal­le­ja ja esi­merk­ke­jä oli­si ole­mas­sa. Mal­le­ja on ja nii­tä on syy­tä kai­vaa esil­le, jot­ta voim­me ymmär­tää mitä on tapah­tu­mas­sa. Nyt tun­tuu kiel­tä­mät­tä sil­tä, että pää­tök­siä teh­dään ilman min­kään­lais­ta enna­koin­tia tulevasta.

 5. Oli­si­ko Taiwa­nin mal­li tul­lut Suo­mel­le hal­vem­mak­si? Rajoil­le tiuk­ka 14 päi­vän karan­tee­ni, ja maa pide­tään sisäi­ses­ti vapaa­na koro­nas­ta ja maan sisäi­nen talous suu­rim­mak­si osin auki, joi­tain rajoi­tuk­sia suu­ril­le massatapahtumille.

 6. > Toi­nen aal­to pitäi­si estää,
  > jot­ta talous ei romahtaisi

  Ei voi enää mitään. Talous on jo romah­ta­nut. Koro­na-krii­sil­lä enää pide­tään kulis­se­ja pystyssä.

  Mitä miel­tä muu­ten ole Kana­dan mallista:
  – Kaik­ki velat anne­taan anteek­si, jos luo­vu­tat­te (kol­lek­tii­vi­ses­ti) kai­ken omai­suu­ten­ne valtiolle.

  Sen jäl­keen jokai­sel­la on val­tion osoit­ta­ma työ­paik­ka ja tur­vat­tu pal­kan­mak­su. Kenel­lä­kään ei ole huol­ta huomisesta!
  – Auto, asun­to ja jopa alus­housut ovat kan­sa­lais­ten hal­lus­sa vain käyt­tö­oi­keus­so­pi­mus­ta vastaan.
  – Jos vuo­kra jää mak­sa­mat­ta, omai­suus teh­dään digi­taa­li­sel­la 5G-sig­naa­lil­la toi­mi­mat­to­mak­si inter­net-of-things ‑liit­ty­män kautta.

  Huo­le­ton on hevo­se­ton mies!

 7. Niin juu, pas­kaa­han se perin­tei­nen suo­ma­lai­nen pidät­ty­vyys tuol­lais­ten kos­mo­po­liit­tien mie­les­tä on. Siis mököt­tä­mis­tä kar­vat kor­vil­la pöy­dän pääs­sä. Ei kun opet­te­le­maan pos­ki­pusu­ja ja pik­ku­pu­he­hö­lö­tys­tä, että parem­min kel­vat­tai­siin Euroo­pan par­ke­teil­le! Ihan tot­ta, mis­tä hel­ve­tis­tä kum­pu­aa tuo alem­muu­den­tun­ne ja omien tapo­jen vähät­te­ly joten­kin huo­nom­pi­na tai moukkamaisempina?

  1. Voi­si­ko mode­roin­ti pois­taa täl­lai­set, niin ihmi­set oppi­si­vat kir­joit­ta­maan kiroilematta.

 8. Marin vaan sano­maan sake­man­neil­le että nyt pai­ne­taan rahaa, mut­ta täl­lä ker­taa ette pai­ne­le tan­keil­la Puo­laan. Huo­li täs­tä­kin lie­nee tur­ha, kos­ka niil­lä on kol­me toi­mi­vaa tank­kia kun on pitä­nyt teh­dä yli­jää­mää eikä pitää asioi­ta kun­nos­sa, kun taas Puo­la varus­tau­tuu EU:n rahoil­la vyö­ryt­tä­mään koko Euroopan.
  Kan­nat­taa myös huo­mioi­da että Biden kerää itsel­leen idioot­tien lau­maa ja koh­ta siel­lä ale­taan romah­dut­ta­maan talout­ta ‘deficit haw­kien’ avul­la. Biden on vuo­si­kym­me­net uhon­not leik­kaa­van­sa sosi­aa­li­tur­vaa ja muu­ta tar­peel­lis­ta näyt­tääk­seen kovik­sel­ta republi­kaa­neil­le, mut­ta ollut aina lisää­mäs­sä pos­ke­ton­ta puo­lus­tus­bud­jet­tia, joten USA on koh­ta sel­lai­ses­sa yhteis­kun­nal­li­ses­sa krii­sis­sä, että koko maa­il­man talous pauk­kuu taas ihan eri lail­la. Kat­so­kaa vaan, niin Biden valit­see hal­lin­toon­sa enem­män republi­kaa­ne­ja kuin sel­lai­sia demo­kraat­te­ja jot­ka aja­vat aidos­ti panos­tuk­sia ilmas­to­asioi­hin ja ihmis­ten pal­ve­lui­hin. Har­ris jo veti kai­ken tuen pois New Green Dea­lil­ta, johon ehdok­kaa­na vie­lä lait­toi nimen alle. John Kasich on ammat­tiyh­di­syk­siä vai­non­nut rasis­ti­nen kusi­pää republi­kaa­ni ja ympä­ris­tön­tu­hoa­ja, mut­ta sil­ti sitä vei­ka­taan kor­keal­le Bide­nin hal­lin­toon, mut­ta San­ders jää ulos jol­la sen­tään 30–40 pro­sen­tin kan­na­tus demo­kraat­tien kes­kuu­des­sa ja maan suo­si­tuin polii­tik­ko koko kan­san sil­mis­sä, kii­tos poliit­ti­sen ohjel­man­sa ei min­kään ulkoi­sen karis­man. Eli maa­il­ma ei muu­tu ennen kuin USA muut­tuu ja USA muut­tuu vas­ta kun demo­kraa­tit muut­tu­vat ja nyt sitä ei tapah­du, vaan se jat­kaa vain toi­se­na osa­na yksi­puo­lue­jär­jes­tel­mäs­sä. Mut­ta onnek­si libe­raa­lil­le maa­il­mal­le riit­tää se että Biden lait­taa Oba­man tavoin nimen­sä johon­kin pape­riin ja menee sit­ten luvit­ta­maan taas enem­män fos­sii­li­sia kuin edel­tä­jän­sä. On teil­lä help­poa, kun poli­tiik­ka on vain puhet­ta ja teat­te­ria, ette­kä oikeas­ti vaa­di mitään fanit­ta­mi­sen sijaan. Vih­reil­le­kin voit­to mer­kit­see sitä, että kir­joi­tat­te 197-sivui­sen ohjel­man ja jos sii­tä ei kukaan löy­dä yhtään kir­joi­tus­vir­het­tä, niin kork­kaat­te skumpan.

  1. Hel­pot­ti­ko?
   En oikein huo­man­nut, miten liit­tyy Ver­den pää­kir­joi­tuk­seen tai edes Suo­men tule­vaan talous­po­li­tiik­kaan, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti nyt on parem­pi olla edes hetken.

  2. JS:
   Marin vaan sano­maan sake­man­neil­le että nyt pai­ne­taan rahaa, mut­ta täl­lä ker­taa ette pai­ne­le tan­keil­la Puolaan…

   Sak­san tan­kit ovat jo Puo­las­sa. 😂 Sak­sa ei kyke­ne hoi­ta­maan omaa puo­lus­tus­taan. Se on tur­val­li­suus­ris­ki koko Euroo­pal­le. Sen ainoa kont­ri­buu­tio tur­val­li­suu­del­le on mate­ri­aa­lin lah­joit­ta­mi­nen muil­le, mm. Puolalle.

 9. Suo­mi käyt­tää elvy­tys­mil­jar­din­sa jär­jet­tö­mäl­lä taval­la. Tule­vai­suusin­ves­toin­nit ovat poroai­to­jen ja pit­kos­pui­den raken­ta­mis­ta ja työl­li­syys­sat­sauk­set jul­ki­sen sek­to­rin paisuttamista.

  Seu­raa­val­la hal­li­tuk­sel­la on edes­sä jät­tiu­rak­ka kun maa pitää saa­da tämän hal­li­tuk­sen jäl­jil­tä taas kuntoon.

  1. Erk­ki N:

   Suo­mi käyt­tää elvy­tys­mil­jar­din­sa jär­jet­tö­mäl­lä taval­la. Tule­vai­suusin­ves­toin­nit ovat poroai­to­jen ja pit­kos­pui­den raken­ta­mis­ta ja työl­li­syys­sat­sauk­set jul­ki­sen sek­to­rin paisuttamista.

   Seu­raa­val­la hal­li­tuk­sel­la on edes­sä jät­tiu­rak­ka kun maa pitää saa­da tämän hal­li­tuk­sen jäl­jil­tä taas kuntoon.

   Noin­han se aina­kin nyt on men­nyt, että jul­kis­ta sek­to­ria on kas­va­tet­tu pysy­viä meno­ja lisä­ten ja yksi­tyi­set työ­pai­kat vähen­ty­neet, ken­ties myös­kin pysy­väs­ti. Val­tion vel­kaa tulee lisää tänä vuon­na noin 20 mil­jar­dia euroa. Sys­tee­mi toi­mii kuin pyra­mi­di­pe­li niin kau­an kuin vel­kaa saa rajat­to­mas­ti. Eli ehkä vuo­sia vie­lä. Sen jäl­keen osa val­tiois­ta teh­nee Argen­tii­nan tavoin, eli erään­lai­sen kon­kurs­sin, jos­sa osa velois­ta jäte­tään vain mak­sa­mat­ta pysy­väs­ti. Jos niin käy, se tilan­ne on ikä­vä niil­le, joil­la on sil­loin val­tion­vel­ka­kir­jo­ja pal­jon hal­lus­saan, eli esim. elä­keyh­tiöil­le. His­to­ria ei tun­ne kovin mon­taa val­tio­ta, jot­ka ovat yli 200 vuot­ta van­ho­ja, mut­ta eivät oli­si kos­kaan teh­neet kon­kurs­sia. Uudet 1800-ja 1900 ‑luvuil­la perus­te­tut kan­sal­lis­val­tiot ovat vie­lä aika uusia. Moni talous­teo­ria olet­taa, ettei val­tiot voi­si jät­tää vel­ko­jaan mak­sa­mat­ta, mut­ta kyl­lä his­to­rias­sa on niin tapah­tu­nut mon­ta ker­taa. Suve­ree­ni val­tio voi toi­mia kuten tahtoo.

 10. Suo­mi on kum­mal­li­nen poik­keus. Meil­lä­kin ilmaan­tu­vuus on kesäs­tä moni­kym­men­ker­tais­tu­nut, mut­ta se on häviä­vän pien­tä ver­rat­tu­na mui­den Euroo­pan mai­den kaa­ok­seen. Tor­jun­ta­toi­met ovat Suo­mes­sa ver­rat­tain lieviä.

  Ei oikein tie­de­tä, mikä tekee maas­tam­me niin eri­lai­sen. On puhut­tu kan­san tot­te­le­vai­suu­des­ta, luon­tai­ses­ta pidät­ty­vyy­des­tä sosi­aa­li­sis­sa suh­teis­sa, har­vas­ta asu­tuk­ses­ta ja slum­mien puuttumisesta.” 

  - Uuti­sis­sa vilah­ti Euroo­pan pyr­ki­mys har­mo­ni­soi­da koro­nas­tes­taus­ta. Mie­tin mah­taa­ko tämä pitää sisäl­lään PCR-tes­taus­käy­tän­tö­jen yhte­näis­tä­mis­tä? Täl­lä het­kel­lä eri labo­ra­to­rioi­den suo­rit­ta­mas­sa näyt­teen­kä­sit­te­lys­sä voi ymmär­tääk­se­ni olla ero­ja (mm. RNA-kap­pa­lei­den monis­tus­mää­rät), mikä tuot­taa eri herk­kyys­ta­soa tes­tauk­ses­sa, eli kes­ke­nään ver­tai­lu­kel­vot­to­mia tulok­sia. Mikä­li siir­rym­me jat­kos­sa pika­tes­tei­hin, on kiin­nos­ta­vaa näh­dä miten tämä vai­kut­taa tilas­toi­hin. Ehkä pika­tes­tien tuo­mis­ta mata­lam­mis­ta tar­tun­ta­lu­vuis­ta saa­daan apua nykyi­sen nar­ra­tii­vin kään­tä­mi­seen (jah­ka Biden voit­taa USA:n vaalit)?

  - PCR-tulok­sen lisäk­si diag­no­soin­ti­käy­tän­nöis­sä tai­si olla muu­ta­kin vaih­te­lua, esim. edel­lyt­tää­kö diag­noo­si oireita. 

  - Ja kuin­ka laa­jas­ti ihmi­siä yli­pää­tään tes­ta­taan eri maissa?

  Har­mo­ni­soin­tia kai­pai­si myös kuol­lei­suu­den tilas­toin­ti; mil­lai­sil­la ehdoil­la kuo­le­ma kir­ja­taan koro­na-kuo­le­mak­si mis­sä­kin maissa.

 11. Vaka­va aihe ja rat­kai­su­ja ei ole. Mikä tahan­sa pää­tös vie tilan­teen vie­lä huonommaksi.

  FIAT-rahan pääl­le raken­net­tu mie­li­ku­vi­tus­ta­lous on romah­ta­nut ja ainoas­taan tees­ken­te­ly, valeh­te­lu ja pro­pa­gan­da antaa mie­li­ku­van toi­mi­vas­ta järjestelmästä.

  Näin ei voi jat­kaa, vaan asioi­den on pak­ko muuttua.

  Tar­jol­la ole­vat poliit­ti­set vaih­toeh­dot ovat vain niin huo­no­ja että ne kaik­ki joh­ta­vat umpi­ku­jaan ja esi­mer­kik­si ympä­ris­tön osal­ta vie­lä pahem­piin ongelmiin.

 12. Talous­krii­sis­tä huo­les­tu­mi­nen lie­nee tur­haa, kos­ka koro­na. Pank­ki­au­to­maa­tis­ta saa rahaa, ja Kela ja sosia­li­de­mo­kraat­ti­hal­li­tus muu­ten­kin pitää huo­len omis­taan, kos­ka koro­na. Ja tosi­aan, jos työt­tö­myys tai jokin muu vähem­män kiin­nos­ta­va vit­saus pelot­taa, ei tar­vit­se pelä­tä enää, kos­ka korona. 

  Val­tio myös sääs­tää mel­ko hyvin, kun väes­tös­tä ovat hävin­neet tavan­omai­set sai­rau­det lähes koko­naan, kos­ka koro­na. Syö­pä­seu­lon­nat ja muut kal­liit kan­san­tau­ti­kam­pan­jat voi­tiin työn­tää maton alle, kos­ka koro­na. Ja sel­viäm­me aivan hyvin, väes­tön koko­nais­kuol­lei­suus ei nouse samaa tah­tia kuin koro­na­kuo­le­mat lisään­ty­vät, lii­ken­neon­net­to­muu­det ja eri­lai­set sai­rau­det lähes nollaantuivat. 

  Kos­ka korona.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.