Edessä on kaikkien talouskriisien äiti

Kir­joitin Verdeen pääkir­joituk­sen talouskri­i­sistä, johon koko Euroop­pa ja Suo­mi siinä mukana ajau­tuu. Päädytään täysin kar­toit­ta­mat­toma­lle alueelle, jos­sa talous­mall­eista on vain vähän apua.

Kir­joituk­sen voi lukea tästä. Kos­ka kom­men­toin­ti ei Verdessä vielä toi­mi, kir­joi­tus­ta voi kom­men­toi­da täl­lä blogilla.

 

17 vastausta artikkeliin “Edessä on kaikkien talouskriisien äiti”

 1. Hyvä kir­joi­tus. Talous huo­let­taa kovasti, mut­ta itseäni huo­let­taa myös tämä suo­ma­lais­ten luon­tainen pidät­tyvyys sosi­aal­i­sis­sa suhteis­sa. Näin vaik­ka siitä Korona aikaan onkin ehkä ollut hyö­tyä. Juuri kun oli vähän saatu Suomeen iskostet­tua kohtelias­ta kät­te­lykult­tuuria, siitä pitää heti luop­ua ja pala­ta per­in­teiseen suo­ma­laiseen “nyrkinkan­ta­man päässä” mököttämiseen.

  Voitaisinko tilalle ottaa japani­laistyy­li­nen kumartelu-kult­tuuri? Se olisi tur­valli­nen Koro­nan ja muiden pöpö­jen suh­teen. Tar­joaisi lisäk­si myös esim. juh­lati­laisuuk­si­in mah­dol­lisu­u­den hyvinkin näyt­tävien “linkku­veit­sien” tekemiseen.

 2. “Kun päreik­si men­nyt talous joudu­taan rak­en­ta­maan uud­estaan, sitä ei kan­na­ta rak­en­taa entisen­laisek­si. Muuten se joudu­taan purka­maan toiseen ker­taan ilmastosyistä.”

  Tuo on eri­no­mainen huomio ja toivoisi, että sen mukaan toim­i­taan, mut­ta ei… Koron­aepi­demi­aan vedoten tue­taan julk­isin varoin merkit­tävästi liike­toim­intaa, joka ei enää tule­vaisu­udessa palaa entiselleen. Koron­aepi­demi­an ja ilmas­ton­muu­tok­sen lisäk­si kulu­tuskäyt­täy­tymi­nen ja kult­tuuri ovat muu­tok­ses­sa muutenkin. Esimerkik­si lentämi­nen ja mas­sa­t­ur­is­mi — mikä mm. ilmas­to­muu­tok­sen kannal­ta on suo­tavaakin — voivat hyvin vähen­tyä pysyvästi. Lisäk­si esim. kier­to­talous muut­taa talout­ta perus­taval­la tavalla.

 3. OS kir­joit­taa tärkeästä asi­as­ta ihan oikein.

  Suo­mi on täl­lä het­kel­lä kil­pailukyvytön himoverot­ta­jien maa, jos­sa ei kan­na­ta investoi­da, ris­ki-yrit­tää, työl­listää tai tehdä lapsia.

  Meil­lä on 500 000 työtön­tä ja maail­man jäykim­mät työ­markki­nat, jot­ka ovat seu­raus­ta ay-liik­keen Hakaniemen veroparati­i­sista pyörit­tämästä työvoimakartellista. 

  OSn mainit­se­ma ”Kaikkien talouskri­isien äiti” pamah­taa nyt voimal­la päälle ja vielä lisänä sisä­markki­noillemme iskevät vero­ja kiertävien globaalien suury­htiöi­den kilpailupaine.

  Nykyi­nen päämin­is­ter­imme San­na Matin on marx­i­lainen fun­da­ment­ti, joka on ymmärtämät­tömyyt­tään käynyt maan talout­ta ylläpitävän yri­tyssek­torin kimp­pu­un ja vaat­in­ut sitä spon­soroimaan marx­i­laista pro­jek­ti­aan. Tässä hän tulee pet­tymään, kun ei tajua edes talouden alkeita!

  Kaiken tämän päälle parhaat yri­tyk­semme ja osaa­jat lähtevät joukol­la maas­ta, suuryri­tys­temme perään.

  Nyt kaikkien, varsinkin vel­ka-addik­tien besser­wis­seriemme, pitää tun­nus­taa, että Suomen Marx­in ideoihin perus­tu­va talouskokeilumme on epäon­nis­tunut, niin kuin kaikkial­la muuallakin. 

  Suomen medi­akin on osoit­tau­tunut denial­is­tik­si edel­lä mainit­tu­jen asioiden suh­teen, on laimin­lyönyt täysin pääte­htävän­sä, eli Suomen kansan infor­moin­nin tärkeistä asioista!

  Suomen talous tarvit­see nyt kipeästi täys­re­formin. Tätä kri­isiä edeltänyt maail­ma ei enää koskaan palaa. Lähtöko­htana on se mitä Suomen taloud­es­ta on jäl­jel­lä tämän kaiken jälkeen.

  Reformin tavoit­teena on olta­va se, että Suomes­ta ja varsinkin maa­ta rahoit­tavista yri­tyk­sistä tehdään kan­sain­välis­es­ti kil­pailuky­isiä markki­na­t­alouden ehto­jen mukaan. Muu­ta vai­h­toe­htoa ei olekaan!

  Onnis­tu­ak­seen täl­lainen talous­re­for­mi vaatii aivokirur­gin tasoista osaamista, ja ennen kaikkea vah­vaa ja uskot­tavaa, koko Suomen etua ajavaa kriisi-johtajaa. 

  Kun kat­se­lee ympärilleen, täl­laista johta­jaa ei valitet­tavasti ole näkyvissä? 

  Tuleekin ikävä sel­l­aisia kri­isi­jo­hta­jia kuten Lip­po­nen, Sailas+Viinanen, Sor­sa, Tan­ner, Paasikivi, Man­ner­heim ja Kekko­nenkin, joka jät­ti meille velat­toman maan.

  Suomen pitää nyt heit­tää kehään ylivoi­matek­i­jän­sä, joi­ta ovat:
  1) Luon­tainen kyky vas­tu­u­ta ottavaan ja tulok­sekkaaseen tiimityöhön
  2) Eri­no­mainen koulutustasomme
  3) Valmius ket­terästi ottaa käyt­töön uusia ideoita
  4) Kan­sain­välis­es­ti harv­inainen rehellisyytemme ja suorapuheisuutemme
  5) Taita­vat johta­jamme, jos­ta todis­teena sodan­jälkeinen hyvinvointi-buumimme
  6) Tehokas ja ei-kor­rup­toitunut hallintomme

  Sep­po Korp­poo, yli 40-vuot­ta 24/7 palvelua teknolo­gia-vien­timme eturintamalla

 4. Ei tämä nyt niin ain­ut­laa­tu­inen kri­isi ole, etteikö malle­ja ja esimerkke­jä olisi ole­mas­sa. Malle­ja on ja niitä on syytä kaivaa esille, jot­ta voimme ymmärtää mitä on tapah­tu­mas­sa. Nyt tun­tuu kieltämät­tä siltä, että päätök­siä tehdään ilman minkään­laista ennakoin­tia tulevasta.

 5. Olisiko Tai­wanin malli tul­lut Suomelle halvem­mak­si? Rajoille tiuk­ka 14 päivän karan­teeni, ja maa pide­tään sisäis­es­ti vapaana koronas­ta ja maan sisäi­nen talous suurim­mak­si osin auki, joitain rajoituk­sia suurille massatapahtumille.

 6. > Toinen aal­to pitäisi estää,
  > jot­ta talous ei romahtaisi

  Ei voi enää mitään. Talous on jo rom­ah­tanut. Korona-kri­isil­lä enää pide­tään kulis­se­ja pystyssä.

  Mitä mieltä muuten ole Kanadan mallista:
  – Kaik­ki velat annetaan anteek­si, jos luovu­tat­te (kollek­ti­ivis­es­ti) kaiken omaisuutenne valtiolle.

  Sen jäl­keen jokaisel­la on val­tion osoit­ta­ma työ­paik­ka ja tur­vat­tu palka­n­mak­su. Kenel­läkään ei ole huol­ta huomisesta!
  – Auto, asun­to ja jopa alushousut ovat kansalais­ten hal­lus­sa vain käyt­töoikeussopimus­ta vastaan.
  – Jos vuokra jää mak­samat­ta, omaisu­us tehdään dig­i­taalisel­la 5G-sig­naalil­la toim­i­mat­tomak­si inter­net-of-things ‑liit­tymän kautta.

  Huo­le­ton on hevose­ton mies!

 7. Niin juu, paskaa­han se per­in­teinen suo­ma­lainen pidät­tyvyys tuol­lais­ten kos­mopoli­it­tien mielestä on. Siis mököt­tämistä kar­vat korvil­la pöy­dän päässä. Ei kun opet­tele­maan poski­pusu­ja ja pikkupuhe­hölö­tys­tä, että parem­min kel­vat­taisi­in Euroopan par­keteille! Ihan tot­ta, mis­tä hel­vetistä kumpuaa tuo alem­muu­den­tunne ja omien tapo­jen vähät­te­ly jotenkin huonomp­ina tai moukkamaisempina?

  1. Voisiko moderoin­ti pois­taa täl­laiset, niin ihmiset oppi­si­vat kir­joit­ta­maan kiroilematta.

 8. Marin vaan sanomaan sake­man­neille että nyt paine­taan rahaa, mut­ta täl­lä ker­taa ette painele tankeil­la Puo­laan. Huoli tästäkin lie­nee turha, kos­ka niil­lä on kolme toimi­vaa tankkia kun on pitänyt tehdä yli­jäämää eikä pitää asioi­ta kun­nos­sa, kun taas Puo­la varus­tau­tuu EU:n rahoil­la vyöryt­tämään koko Euroopan.
  Kan­nat­taa myös huomioi­da että Biden kerää itselleen idioot­tien lau­maa ja koh­ta siel­lä ale­taan rom­ah­dut­ta­maan talout­ta ‘deficit hawkien’ avul­la. Biden on vuosikymmenet uhon­not leikkaa­vansa sosi­aal­i­tur­vaa ja muu­ta tarpeel­lista näyt­tääk­seen kovikselta repub­likaaneille, mut­ta ollut aina lisäämässä pos­ke­ton­ta puo­lus­tus­bud­jet­tia, joten USA on koh­ta sel­l­aises­sa yhteiskun­nal­lises­sa kri­i­sis­sä, että koko maail­man talous paukkuu taas ihan eri lail­la. Kat­sokaa vaan, niin Biden val­it­see hallintoon­sa enem­män repub­likaane­ja kuin sel­l­aisia demokraat­te­ja jot­ka aja­vat aidosti panos­tuk­sia ilmas­toa­sioi­hin ja ihmis­ten palvelui­hin. Har­ris jo veti kaiken tuen pois New Green Dealil­ta, johon ehdokkaana vielä lait­toi nimen alle. John Kasich on ammat­tiy­hdisyk­siä vain­on­nut rasisti­nen kusipää repub­likaani ja ympäristön­tuhoa­ja, mut­ta silti sitä veikataan korkealle Bidenin hallintoon, mut­ta Sanders jää ulos jol­la sen­tään 30–40 pros­entin kan­na­tus demokraat­tien kesku­udessa ja maan suosi­tu­in poli­itikko koko kansan silmis­sä, kiitos poli­it­tisen ohjel­mansa ei minkään ulkoisen karis­man. Eli maail­ma ei muu­tu ennen kuin USA muut­tuu ja USA muut­tuu vas­ta kun demokraatit muut­tuvat ja nyt sitä ei tapah­du, vaan se jatkaa vain toise­na osana yksipuolue­jär­jestelmässä. Mut­ta onnek­si lib­er­aalille maail­malle riit­tää se että Biden lait­taa Oba­man tavoin nimen­sä johonkin paperi­in ja menee sit­ten luvit­ta­maan taas enem­män fos­si­il­isia kuin edeltäjän­sä. On teil­lä help­poa, kun poli­ti­ik­ka on vain puhet­ta ja teat­te­ria, ettekä oikeasti vaa­di mitään fanit­tamisen sijaan. Vihreillekin voit­to merk­it­see sitä, että kir­joi­tat­te 197-sivuisen ohjel­man ja jos siitä ei kukaan löy­dä yhtään kir­joi­tusvirhet­tä, niin korkkaat­te skumpan.

  1. Helpot­tiko?
   En oikein huo­man­nut, miten liit­tyy Ver­den pääkir­joituk­seen tai edes Suomen tule­vaan talous­poli­ti­ikkaan, mut­ta toiv­ot­tavasti nyt on parem­pi olla edes hetken.

  2. JS:
   Marin vaan sanomaan sake­man­neille että nyt paine­taan rahaa, mut­ta täl­lä ker­taa ette painele tankeil­la Puolaan…

   Sak­san tankit ovat jo Puo­las­sa. 😂 Sak­sa ei kykene hoita­maan omaa puo­lus­tus­taan. Se on tur­val­lisu­us­ris­ki koko Euroopalle. Sen ain­oa kon­tribuu­tio tur­val­lisu­udelle on mate­ri­aalin lahjoit­ta­mi­nen muille, mm. Puolalle.

 9. Suo­mi käyt­tää elvy­tys­mil­jardinsa jär­jet­tömäl­lä taval­la. Tule­vaisu­us­in­vestoin­nit ovat poroaito­jen ja pitkospuiden rak­en­tamista ja työl­lisyys­sat­sauk­set julkisen sek­torin paisuttamista.

  Seu­raaval­la hal­li­tuk­sel­la on edessä jät­tiu­rak­ka kun maa pitää saa­da tämän hal­li­tuk­sen jäljiltä taas kuntoon.

  1. Erk­ki N:

   Suo­mi käyt­tää elvy­tys­mil­jardinsa jär­jet­tömäl­lä taval­la. Tule­vaisu­us­in­vestoin­nit ovat poroaito­jen ja pitkospuiden rak­en­tamista ja työl­lisyys­sat­sauk­set julkisen sek­torin paisuttamista.

   Seu­raaval­la hal­li­tuk­sel­la on edessä jät­tiu­rak­ka kun maa pitää saa­da tämän hal­li­tuk­sen jäljiltä taas kuntoon.

   Noin­han se ainakin nyt on men­nyt, että julk­ista sek­to­ria on kas­vatet­tu pysyviä meno­ja lisäten ja yksi­tyiset työ­paikat vähen­tyneet, ken­ties myöskin pysyvästi. Val­tion velkaa tulee lisää tänä vuon­na noin 20 mil­jar­dia euroa. Sys­tee­mi toimii kuin pyra­midipeli niin kauan kuin velkaa saa rajat­tomasti. Eli ehkä vuosia vielä. Sen jäl­keen osa val­tioista tehnee Argen­ti­inan tavoin, eli erään­laisen konkurssin, jos­sa osa veloista jätetään vain mak­samat­ta pysyvästi. Jos niin käy, se tilanne on ikävä niille, joil­la on sil­loin val­tion­velka­kir­jo­ja paljon hal­lus­saan, eli esim. eläkey­htiöille. His­to­ria ei tunne kovin mon­taa val­tio­ta, jot­ka ovat yli 200 vuot­ta van­ho­ja, mut­ta eivät olisi koskaan tehneet konkurssia. Uudet 1800-ja 1900 ‑luvuil­la peruste­tut kansal­lis­val­tiot ovat vielä aika uusia. Moni talous­teo­ria olet­taa, ettei val­tiot voisi jät­tää velko­jaan mak­samat­ta, mut­ta kyl­lä his­to­ri­as­sa on niin tapah­tunut mon­ta ker­taa. Suvereeni val­tio voi toimia kuten tahtoo.

 10. “Suo­mi on kum­malli­nen poikkeus. Meil­läkin ilmaan­tu­vu­us on kesästä monikym­menker­tais­tunut, mut­ta se on häviävän pien­tä ver­rat­tuna muiden Euroopan maid­en kaaok­seen. Tor­jun­ta­toimet ovat Suomes­sa ver­rat­tain lieviä.

  Ei oikein tiede­tä, mikä tekee maas­tamme niin eri­laisen. On puhut­tu kansan tot­tel­e­vaisu­ud­es­ta, luon­tais­es­ta pidät­tyvyy­destä sosi­aal­i­sis­sa suhteis­sa, har­vas­ta asu­tuk­ses­ta ja slum­mien puuttumisesta.” 

  - Uuti­sis­sa vilahti Euroopan pyrkimys har­mon­isoi­da koronastes­taus­ta. Mietin mah­taako tämä pitää sisäl­lään PCR-tes­tauskäytän­tö­jen yht­enäistämistä? Täl­lä het­kel­lä eri lab­o­ra­to­ri­oiden suorit­ta­mas­sa näyt­teenkäsit­telyssä voi ymmärtääk­seni olla ero­ja (mm. RNA-kap­palei­den monis­tus­määrät), mikä tuot­taa eri herkkyys­ta­soa tes­tauk­ses­sa, eli keskenään ver­tailukelvot­to­mia tulok­sia. Mikäli siir­rymme jatkos­sa pikat­estei­hin, on kiin­nos­tavaa nähdä miten tämä vaikut­taa tilas­toi­hin. Ehkä pikat­estien tuomista mata­lam­mista tar­tun­talu­vuista saadaan apua nykyisen nar­rati­ivin kään­tämiseen (jah­ka Biden voit­taa USA:n vaalit)?

  - PCR-tulok­sen lisäk­si diag­nosoin­tikäytän­nöis­sä taisi olla muu­takin vai­htelua, esim. edel­lyt­tääkö diag­noosi oireita. 

  - Ja kuin­ka laa­jasti ihmisiä ylipäätään tes­tataan eri maissa?

  Har­mon­isoin­tia kaipaisi myös kuolleisu­u­den tilas­toin­ti; mil­laisil­la ehdoil­la kuole­ma kir­jataan korona-kuole­mak­si mis­säkin maissa.

 11. Vaka­va aihe ja ratkaisu­ja ei ole. Mikä tahansa päätös vie tilanteen vielä huonommaksi.

  FIAT-rahan päälle raken­net­tu mieliku­vi­tustalous on rom­ah­tanut ja ain­oas­taan teesken­te­ly, vale­htelu ja pro­pa­gan­da antaa mieliku­van toimi­vas­ta järjestelmästä.

  Näin ei voi jatkaa, vaan asioiden on pakko muuttua.

  Tar­jol­la ole­vat poli­it­tiset vai­h­toe­hdot ovat vain niin huono­ja että ne kaik­ki johta­vat umpiku­jaan ja esimerkik­si ympäristön osalta vielä pahempi­in ongelmiin.

 12. Talouskri­i­sistä huoles­tu­mi­nen lie­nee turhaa, kos­ka korona. Pankki­au­tomaatista saa rahaa, ja Kela ja sosialidemokraat­ti­hal­li­tus muutenkin pitää huolen omis­taan, kos­ka korona. Ja tosi­aan, jos työt­tömyys tai jokin muu vähem­män kiin­nos­ta­va vit­saus pelot­taa, ei tarvitse pelätä enää, kos­ka korona. 

  Val­tio myös säästää melko hyvin, kun väestöstä ovat hävin­neet tavanomaiset sairaudet läh­es kokon­aan, kos­ka korona. Syöpäseu­lon­nat ja muut kalli­it kansan­tau­tikam­pan­jat voiti­in työn­tää maton alle, kos­ka korona. Ja selviämme aivan hyvin, väestön kokon­aiskuolleisu­us ei nouse samaa tah­tia kuin koron­akuolemat lisään­tyvät, liiken­neon­net­to­muudet ja eri­laiset sairaudet läh­es nollaantuivat. 

  Kos­ka korona.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.