Rastilan rantaa ei rakenneta

Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan lis­tal­la oli kak­si isoa Vuo­saar­ta kos­ke­vaa asi­aa, Var­tio­ky­län­lah­den suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teet ja Meri-Ras­ti­lan län­sio­san asemakaava.

Var­tio­ky­län­lah­del­le suun­ni­tel­tiin mit­ta­vaa raken­ta­mis­ta kol­mel­le alu­eel­le, Ras­ti­lan ran­taan, Ras­ti­lan lei­rin­tä­alu­eel­le ja lah­den toi­sel­le puo­lel­le Puo­ti­lan rantaan.

Näis­tä Ras­ti­lan ran­nan raken­ta­mi­nen on ollut pit­kän rii­dan alai­nen. Sii­tä teh­tiin osay­leis­kaa­va, joka läpäi­si val­tuus­ton äänestyspäätöksellä.

Asuk­kaat veto­si­vat päät­tä­jiin, että tii­vis­tä­kää mie­luum­min Meri-Ras­ti­laa. Nyt tämä tii­vis­tä­mi­nen on toteu­tu­mas­sa. Itse asias­sa sil­lä saa­daan huo­mat­ta­vas­ti enem­män asun­to­ja kuin oli kaa­vail­tu Rastilanrantaan.

Pie­ne­nä yllä­tyk­se­nä lau­ta­kun­ta oli yksi­mie­li­nen sii­tä, että näis­sä olois­sa Ras­ti­lan­ran­ta voi­daan jät­tää vihe­ra­lu­eek­si, kor­kein­taan Meri-Ras­ti­lan­tien var­rel­le voi lait­taa vähän talo­ja. Esit­te­li­jä tote­si kui­ten­kin, ettei lau­ta­kun­ta voi antaa osay­leis­kaa­van vas­tais­ta suun­nit­te­luoh­jet­ta, mis­sä hän oli tie­tys­ti juri­di­ses­ti oikeas­sa. Niin­pä pää­tim­me raja­ta alu­een koko­naan suun­ni­tel­man ulko­puo­lel­le. Samaa asi­aa se tar­koit­taa, mut­ta juri­di­ses­ti tämän pitää men­nä niin, että muu­te­taan yleis­kaa­vaa ennen ase­ma­kaa­vaa tai puistosuunnitelmaa.

Halu­ja oli ottaa pois myös raken­ta­mi­nen Ras­ti­lan lei­rin­tä­alu­eel­le. Sii­nä oli sama ongel­ma. Sii­tä pää­tet­tiin niin ikään yksi­mie­li­ses­ti, että aluet­ta kehi­te­tään mat­kai­lua­lu­ee­na kun­nes lei­rin­tä­alu­eel­le löy­de­tään uusi paikka.

Puo­ti­lan ran­nan raken­ta­mi­nen sen sijaan hyväk­syt­tiin, vaik­ka joi­ta­kin veneen­säi­ly­tys­paik­ko­ja sii­nä­kin tie­tys­ti menee.

Tämän pää­tök­sen hen­ges­sä Meri-Ras­ti­lan län­sio­san kaa­va hyväk­syt­tiin kes­kus­te­luit­ta. Sii­nä pää­tet­tiin 2 400 ihmi­sen asun­nois­ta yhdel­lä nui­jan kopautuksella.

Olen täs­tä pää­tök­ses­tä todel­la tyy­ty­väi­nen. En vain sen vuok­si, että vih­reät ovat vas­tus­ta­neet Ras­ti­lan­ran­nan raken­ta­mis­ta koko ajan. Hyvää oli myös vuo­ro­vai­ku­tus asuk­kai­den kans­sa – siis raken­nusoi­keu­den siir­tä­mi­nen Meri-Ras­ti­lan sisäl­le. Se oli asuk­kail­ta hyvä ehdotus.

30 vastausta artikkeliin “Rastilan rantaa ei rakenneta”

 1. Ras­ti­lan lei­rin­tä­alue on kyl­lä Ras­ti­la­lai­sen, alu­een naa­pu­ris­sa asu­van näkö­kul­mas­ta aivan tur­haa tilan huk­kaa. Ei mitään iloa asuk­kail­le ja piden­tää mat­kaa met­roa­se­mal­le mer­kit­tä­väs­ti. Kar­ta­non alue on tie­tys­ti asia erikseen.

   1. Lii­sa:
    Mitä ihmeen ’huk­ka­ti­laa’!!!

    Niin huk­ka­ti­la voi tosi­aan olla tur­han posi­tii­vi­nen luon­neh­din­ta, sil­lä lei­rin­tä­alue aidat­tu­na alu­ee­na itse asias­sa hait­taa kul­ke­mis­ta ja estää Ras­ti­lan kar­ta­non puis­ton käyt­tä­mis­tä. Huk­ka omis­sa kor­vis­sa­ni viit­tai­si sii­hen, että se on vain tur­ha, mut­ta sehän onkin itsea­sias­sa aktii­vi­nen haitta.

  1. > piden­tää mat­kaa met­roa­se­mal­le merkittävästi.

   Tar­kal­leen ottaen mil­lä alu­eel­la asu­vien mat­kaa met­rol­le se piden­tää mer­kit­tä­väs­ti? Loki­tien län­si­pää­dyn muu­ta­mal­le talol­le on nyt ehkä 130 met­riä pidem­pi mat­ka met­rol­ta lin­nun­tie­hen ver­rat­tu­na. Kenen­kään muun “tiel­lä” lei­rin­tä­alue ei ole met­rol­le mentäessä.

   1. Har­ri:
    > piden­tää mat­kaa met­roa­se­mal­le merkittävästi.

    Tar­kal­leen ottaen mil­lä alu­eel­la asu­vien mat­kaa met­rol­le se piden­tää mer­kit­tä­väs­ti? Loki­tien län­si­pää­dyn muu­ta­mal­le talol­le on nyt ehkä 130 met­riä pidem­pi mat­ka met­rol­ta lin­nun­tie­hen ver­rat­tu­na. Kenen­kään muun ”tiel­lä” lei­rin­tä­alue ei ole met­rol­le mentäessä.

    Kaik­kien jot­ka kul­ke­vat met­roa­se­mal­le Ras­ti­lan­tie­tä pit­kin, eli kaik­kien jot­ka asu­vat Ras­ti­lan­tien län­si­puo­lel­la mukaan­lu­kien var­tion­ky­län lah­den pää­dyn asuk­kaat. En tie­dä mis­tä hatus­ta revit tuon 130 met­riä? kartta.hel.fi:n perus­teel­la arvioi­den sanoi­sin, että 500 met­riä, joka tekee vii­kos­sa 5 kilo­met­riä per met­ron käyttäjä.

    Hait­ta on vie­lä mer­kit­tä­väm­pi, jos aja­tel­laan että haluai­si met­roa­se­man sijaan esi­mer­kik­si käyt­tää Ras­ti­lan kar­ta­non puis­toa­luet­ta. Tän­ne pääs­tääk­seen pitää joko kier­tää koko lei­rin­tä­alue pää­por­til­le tai sit­ten arpoa, onko Ras­ti­lan uima­ran­nan port­ti auki. Mat­ka tän­ne­kin kier­tää merkittäväksi.

   2. Ari: Kaik­kien jot­ka kul­ke­vat met­roa­se­mal­le Ras­ti­lan­tie­tä pit­kin, eli kaik­kien jot­ka asu­vat Ras­ti­lan­tien län­si­puo­lel­la mukaan­lu­kien var­tion­ky­län lah­den pää­dyn asuk­kaat. En tie­dä mis­tä hatus­ta revit tuon 130 met­riä? kartta.hel.fi:n perus­teel­la arvioi­den sanoi­sin, että 500 met­riä, joka tekee vii­kos­sa 5 kilo­met­riä per met­ron käyttäjä. 

    https://imgur.com/a/vM2crkY sii­nä nyt piirrt­ty kar­tal­le pari reit­tiä lei­rin­tä­alu­eel­la ja ilman. Kuvis­sa näkyy se kier­to met­rei­nä joka tulee. Ennen näi­tä mit­tauk­si mul­la oli kai joku mut­ka oikais­tu jos­sain, näy­kis ole­van 170 met­riä kier­toa lin­nun­tie­hen ver­rat­tu­na (ja eihän sitä mitään lin­nun­tie­tä okeas­ti mil­loin­kaan pää­se, eli oikea­ti vie­lä vähem­män kiertoa).

    Eli mitään mer­kit­tä­vää kier­toa ei tule, tai sit­ten pitää olla omi­tui­nen mer­ki­tys merkittävälle.

   3. Har­ri: https://imgur.com/a/vM2crkY sii­nä nyt piirrt­ty kar­tal­le pari reit­tiä lei­rin­tä­alu­eel­la ja ilman. Kuvis­sa näkyy se kier­to met­rei­nä joka tulee. Ennen näi­tä mit­tauk­si mul­la oli kai joku mut­ka oikais­tu jos­sain, näy­kis ole­van 170 met­riä kier­toa lin­nun­tie­hen ver­rat­tu­na (ja eihän sitä mitään lin­nun­tie­tä okeas­ti mil­loin­kaan pää­se, eli oikea­ti vie­lä vähem­män kiertoa).

    Eli mitään mer­kit­tä­vää kier­toa ei tule, tai sit­ten pitää olla omi­tui­nen mer­ki­tys merkittävälle.

    Eipäs ole tul­lut mie­leen­kään edes yrit­tää läh­teä tuol­ta talo­yh­tiöi­den kes­kel­tä puik­ke­leh­ti­maan. Epäi­len käyt­tää­kö reit­tiä juu­ri kukaan? Lähin­nä kuvat osoit­ta­vat vai­van, mitä täl­lä het­kel­lä pitää näh­dä pääs­tääk­seen jär­ke­väs­ti met­roa­se­mal­le ver­rat­tu­na ihaan­teel­li­seen tilan­tee­seen, jos­sa suo­ra tie kul­kee suo­raan lei­rin­tä­alu­een läpi. Lisäk­si ver­taat reit­tiä itä- ja län­si­pää­tyyn toi­siin­sa. Onko itää­pä­dys­sä esi­mer­kik­si lip­puau­to­maat­tia ja hissiä?

    Voin hyväk­syä, että noin 300m eroon on mah­dol­lis­ta pääs­tä, jos on val­mis etsi­mään opti­maa­li­sen kär­ry­po­lun talo­yh­tiöi­den lävit­se. Ras­ti­lan kar­ta­non puis­ton saa­vu­tet­ta­vuu­del­le tämä ei toki tee mitään. Mie­les­tä­ni suo­ta­vaa oli­si raken­taa port­ti ja tie juu­ri tuo­hon kuva­si esit­tä­mään koh­taan. Tätä taus­taa vas­ten suh­tau­dun varo­vai­sen opti­mis­ti­ses­ti “lei­rin­tä­alu­een kehit­tä­mi­seen matkailualueena”.

   4. Har­ri: https://imgur.com/a/vM2crkY sii­nä nyt piirrt­ty kar­tal­le pari reit­tiä lei­rin­tä­alu­eel­la ja ilman. Kuvis­sa näkyy se kier­to met­rei­nä joka tulee. Ennen näi­tä mit­tauk­si mul­la oli kai joku mut­ka oikais­tu jos­sain, näy­kis ole­van 170 met­riä kier­toa lin­nun­tie­hen ver­rat­tu­na (ja eihän sitä mitään lin­nun­tie­tä okeas­ti mil­loin­kaan pää­se, eli oikea­ti vie­lä vähem­män kiertoa).

    Eli mitään mer­kit­tä­vää kier­toa ei tule, tai sit­ten pitää olla omi­tui­nen mer­ki­tys merkittävälle.

    Nyky­ti­lan­teen reit­ti­si kul­kee “läpi­kul­ku kiel­let­ty” ‑piho­jen läpi. Avat­ta­koon aluet­ta paikallisille.

 2. Lisäk­si pää­tös on toden­nä­köi­ses­ti huo­no meri-ras­ti­lan pro­fii­lin kan­nal­ta. Vai­kea uskoa, että tii­vis­tä­mäl­lä saa­daan väes­tö­ra­ken­net­ta tasa­pai­no­tet­tua samal­la taval­la kuin oltai­siin saa­tu asun­noil­la rantaan. 

  Itsel­le­ni on ihan kiva, että ulkoi­lua­lu­eet säi­lyy, mut­ta ei se koko vuo­saa­ren etu ole. Vai­kut­taa sil­tä, että kova­ää­ni­nen vähem­mis­tö on saa­nut nim­byil­tyä itsel­leen ikä­vät asiat pois pöydältä.

  1. Ari:
   Lisäk­si pää­tös on toden­nä­köi­ses­ti huo­no meri-ras­ti­lan pro­fii­lin kan­nal­ta. Vai­kea uskoa, että tii­vis­tä­mäl­lä saa­daan väes­tö­ra­ken­net­ta tasa­pai­no­tet­tua samal­la taval­la kuin oltai­siin saa­tu asun­noil­la rantaan. 

   Itsel­le­ni on ihan kiva, että ulkoi­lua­lu­eet säi­lyy, mut­ta ei se koko vuo­saa­ren etu ole. Vai­kut­taa sil­tä, että kova­ää­ni­nen vähem­mis­tö on saa­nut nim­byil­tyä itsel­leen ikä­vät asiat pois pöydältä.

   Itsel­le­ni­kin ensim­mäi­nen mie­leen tule­va asia on, että sii­nä meni mah­dol­li­suus Pik­ku-Moga­dis­hun pro­fii­lin­nos­toon. Jon­kin­lai­nen Aurin­ko­lah­ti II oli­si ollut kiva. Siis tii­vis ker­ros­ta­loa­lue ja mah­dol­li­sim­man pal­jon kovan rahan asun­to­ja. Hou­kut­ti­me­na juu­ri ran­ta­ra­ken­ta­mi­nen ja met­roa­se­ma. Kyl­lä siel­lä ihan riit­tä­väs­ti ulkoi­lu­ti­laa on, vaik­ka vähän lisää rakennettaisiinkin.

  1. Ei juma­kau­ta, alkaa­ko auto­puo­lu­een lisäk­si myös vene­puo­lue vänis­tä kuin­ka kau­pun­gis­ta pitäi­si löy­tyä heil­le puo­li-ilmai­sia veneen­säi­ly­tys­paik­ko­ja? Ikään­kuin ei riit­täi­si, että tääl­lä on pien­ve­ne­sa­ta­ma ran­ta­vii­val­la aina 2 km välein ja kesäl­lä (sen 3 kk kun tääl­lä voi venet­tä käyt­tää) kau­pun­gin edus­ta täyn­nä mete­löi­viä purk­ke­ja syy­tä­mäs­sä saas­tet­ta ja ros­kaa, ja häi­rit­se­mäs­sä lin­tu­ja merel­lä ja nii­den pesin­tää jokai­sel­la pik­ku­rui­sel­la­kin luodolla.

 3. Ras­ti­lan suo­sit­tu lei­rin­tä­alue on erin­omai­sel­la pai­kal­la Hel­sin­gis­sä, ja kai­ken lisäk­si vie­lä meren­lah­den ran­nal­la hyvien kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä. Sin­ne mah­tu­vat niin telt­tai­li­jat, mök­kei­li­jät kuin kara­vaa­na­rit­kin kaik­ki samaan paik­kaan. Juu­ri täl­lais­ta aluet­ta Hel­sin­ki mat­kai­lu­pää­kau­pun­ki­na tarvitsee.

  Lei­rin­tä­alu­ees­ta on pal­jon suu­rem­pi hyö­ty kau­pun­gil­le lei­ri­tä­alu­ee­na kuin että se raken­ne­taan täy­teen asun­to­ja. Ras­ti­laa parem­paa paik­kaa lei­rin­tä­aluel­le on vai­kea löy­tää. Eikä tar­vit­se edes etsiä.

  1. Hyvä paik­ka lei­rin­tä­alu­eel­le:
   Ras­ti­lan suo­sit­tu lei­rin­tä­alue on erin­omai­sel­la pai­kal­la Hel­sin­gis­sä, ja kai­ken lisäk­si vie­lä meren­lah­den ran­nal­la hyvien kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä. Sin­ne mah­tu­vat niin telt­tai­li­jat, mök­kei­li­jät kuin kara­vaa­na­rit­kin kaik­ki samaan paik­kaan. Juu­ri täl­lais­ta aluet­ta Hel­sin­ki mat­kai­lu­pää­kau­pun­ki­na tarvitsee.

   Lei­rin­tä­alu­ees­ta on pal­jon suu­rem­pi hyö­ty kau­pun­gil­le lei­ri­tä­alu­ee­na kuin että se raken­ne­taan täy­teen asun­to­ja. Ras­ti­laa parem­paa paik­kaa lei­rin­tä­aluel­le on vai­kea löy­tää. Eikä tar­vit­se edes etsiä.

   Lähin­nä ärsyt­tä­vän hyväl­lä pai­kal­la pai­kal­li­sen näkö­kul­mas­ta. Tämä oli­si parem­min hyväk­syt­tä­vis­sä, jos alue oli­si aidos­ti kau­pun­ki­lais­ten saa­vu­tet­ta­vis­sa, eikä aidat­tu ja sul­jet­tu ympä­ri vuoden.

 4. Kun­nal­lis­vaa­lit ovat sel­väs­ti­kin tulos­sa, mut­ta kaik­ki las­ke­taan. Nel­jäs­sä vuo­des­sa ehtii saa­da pal­jon pahaa aikaan. Kun­nal­lis­vaa­le­ja pitäi­si ruve­ta Hel­sin­gis­sä pitä­mään vuo­den välein.

 5. Itseä­ni aina har­mit­taa luon­non puo­les­ta sil­loin kun kau­pun­gin lähei­syy­des­sä jäte­tään hie­no­ja ran­ta- ja mui­ta paik­ko­ja raken­ta­mat­ta. Se ei kui­ten­kaan tar­koi­ta että raken­ta­mi­nen koko­nai­suu­te­na vähe­ni­si, vaan ainoas­taan siir­tää sen uudis­ra­ken­ta­mi­sen kau­em­mak­si kes­kus­ta-alueis­ta ja kas­vat­taa har­vaan asu­tun ”puo­li­kau­pun­gin” mää­rää. Mie­les­tä­ni oli­si parem­pi suo­jel­la luon­toar­vo­ja jos­sain muu­al­la kuin kau­pun­kien kupees­sa ja käyt­tää suo­siol­la kau­pun­kia­luei­den ran­to­ja myös sii­hen että teh­täi­syys upei­ta merel­li­siä ja hyvil­lä pal­ve­luil­la varus­tet­tu­ja asuin- ja lii­ke­kiin­teis­tö­aluei­ta jot­ka hou­kut­te­li­si­vat ihmi­siä asu­maan kau­pun­kiin eikä kah­den auton varaan kehyskuntiin.

  1. Jos luon­to sai­si käy­dä kaup­paa, se myi­si jokai­sen puis­toplän­tin Hel­sin­gis­tä ja ostai­si sil­lä rahal­la sata­ker­tai­sen maa-alan muu­al­ta. Äänioi­keus on kui­ten­kin vain ihmisillä.

   1. Hel­sin­gis­sä löy­tyy lähi­luon­toa todel­la muka­vas­ti. Useim­mi­ten ei tule men­tyä kes­kus­tas­ta mihin­kään, mut­ta tänä kesä­nä kävin hie­man kurk­kaa­mas­sa mil­lai­sia paik­ko­ja kes­kus­tan ulko­puo­lel­ta löy­tyy. Kulos­aa­ren met­roa­se­ma oli ehkä suu­rin yllä­tys. Tul­les­sa ulos ase­mal­ta astuu suo­raan kes­kel­le luon­toa. Aika hienoa.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos luon­to sai­si käy­dä kaup­paa, se myi­si jokai­sen puis­toplän­tin Hel­sin­gis­tä ja ostai­si sil­lä rahal­la sata­ker­tai­sen maa-alan muu­al­ta. Äänioi­keus on kui­ten­kin vain ihmisillä.

    Ei kyl­lä miten­kään vält­tä­mät­tä noin. Tai siis hyvin monis­sa tapauk­sis­sa noin, mut­ta kau­pun­kien lie­peil­lä on kyl­lä sel­lai­sia­kin aluei­ta, joi­ta ei vaan ole sitä sata­ker­tais­ta mää­rää ostet­ta­vak­si. Van­han­kau­pun­gin­lah­ti, Mus­ta­vuo­ri. Ja jot­kut kau­pun­ki­luon­non arvot ovat muo­dos­tu­neet nime­no­maan sik­si, että on ollut sopi­vas­sa suh­tees­sa rau­haa ja ihmis­vai­ku­tus­ta. Val­li­saa­ri, Santahamina.

    Ja ei, meil­lä ei ole enää sitä sataa vuot­ta aikaa ostaa joku paik­ka kehit­ty­mään menetetynlaiseksi.

 6. Jos luon­to sai­si käy­dä kaup­paa, se myi­si jokai­sen puis­toplän­tin Hel­sin­gis­tä ja ostai­si sil­lä rahal­la sata­ker­tai­sen maa-alan muu­al­ta. Äänioi­keus on kui­ten­kin vain ihmi­sil­lä. Ongel­ma on, että ihmi­set asu­vat kaupungeissa.

 7. Kuka omis­taa Ras­ti­lan lei­rin­tä­alu­een maan? Jos kau­pun­ki, niin mil­lai­nen on vuo­kra­so­pi­mus? Voi­ko sen edes sanoa irti?

  1. Kau­pun­ki omis­taa Ras­ti­lan­lei­rin­tä­alu­een maan. Ei kai kukaan yks­tyi­nen käyt­täi­si maa­omai­suut­taan noin.

 8. Kyl­lä­hän näis­tä kaa­va­muu­tok­sis­ta jää yleen­sä sel­lai­nen NIMBY vai­ku­tel­ma. Mitään kovin suu­ri­suun­tais­ta ja kau­pun­ki­ra­ken­net­ta kehit­tä­vää ei uskal­le­ta teh­dä, muu­ta­ma talo sin­ne ja tänne.

 9. aluet­ta kehi­te­tään mat­kai­lua­lu­ee­na kun­nes lei­rin­tä­alu­eel­le löy­de­tään uusi paikka.”

  mik­si ihmees­sä se pitäi­si siir­tää? 100% toi­mi­va ja erit­täin hou­kut­te­le­va mat­kai­li­joil­le. eikö kara­vaa­na­rei­ta enää halu­ta helsinkiin?

  Ari sanoi:
  “Tämä oli­si parem­min hyväk­syt­tä­vis­sä, jos alue oli­si aidos­ti kau­pun­ki­lais­ten saa­vu­tet­ta­vis­sa, eikä aidat­tu ja sul­jet­tu ympä­ri vuoden.”

  Täs­sä on se ongel­ma, ettei lei­rin­tä­aluet­ta voi tai kan­na­ta pitää kai­kil­le avoi­me­na, sii­tä aiheu­tui­si jär­jes­tys­häi­riöi­tä välit­tö­mäs­ti. Ilmai­sek­si tilaa käyt­tä­viä sekä eri­tyi­ses­ti varkausongelmia.

  1. wig­ge:
   Ari sanoi:
   ”Tämä oli­si parem­min hyväk­syt­tä­vis­sä, jos alue oli­si aidos­ti kau­pun­ki­lais­ten saa­vu­tet­ta­vis­sa, eikä aidat­tu ja sul­jet­tu ympä­ri vuoden.”

   Täs­sä on se ongel­ma, ettei lei­rin­tä­aluet­ta voi tai kan­na­ta pitää kai­kil­le avoi­me­na, sii­tä aiheu­tui­si jär­jes­tys­häi­riöi­tä välit­tö­mäs­ti. Ilmai­sek­si tilaa käyt­tä­viä sekä eri­tyi­ses­ti varkausongelmia.

   Tämä onkin tär­keä näkö­koh­ta. Nykyi­sel­lään aida­tun alu­een sisäl­lä on lei­rin­tä­alu­een lisäk­si myös Ras­ti­lan kar­ta­no puis­toa­luei­neen, jot­ka ovat vapaas­sa kau­pun­ki­lais­ten käy­tös­sä — mut­ta vai­keas­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa — ja lei­rin­tä­alu­een puo­lus­tus­pu­heis­sa on mones­ti mai­nit­tu, että alue on tär­keä vuo­saa­re­lai­sil­le. Uskon kui­ten­kin, että kir­joit­ta­jan esit­tä­mä argu­ment­ti on san­gen olen­nai­nen, jos­kin har­vem­min ääneen sanottu. 

   Mie­les­tä­ni erin­omai­nen ja nykyis­ten lin­jaus­ten mukai­nen rat­kai­su oli­si raken­taa kevyen lii­ken­teen väy­lä, joka nou­dat­taa Har­rin aiem­man vies­tin kuvis­sa ollut­ta “lin­nun­tie­tä”. Kar­ta­non alu­eet jäi­si­vät tien län­si­puo­lel­le ja itä­puo­lel­le lei­rin­tä­alue. Täl­löin kar­ta­non aluet­ta puis­toi­neen oli­si mah­dol­lis­ta ava­ta kau­pun­ki­lai­sil­le lähi­mat­kai­luun, mut­ta lei­rin­tä­alu­een pai­kat oli­si edel­leen mah­dol­lis­ta rau­hoit­taa kara­vaa­na­reil­le, jot­ka tule­vat pidem­män mat­kan takaa. Myös kar­ta­non puis­tos­sa sijait­se­vien lei­rin­tä­alu­een sau­no­jen käyt­töä voi­si kehit­tää tuke­maan aluet­ta lähi­mat­kai­lun kannalta.

   Kuten jo mai­nit­sin, suh­tau­dun varo­vai­sen posi­tii­vi­ses­ti alu­een kehit­tä­mi­seen matkailualueena.

 10. Olen pari ker­taa lei­riy­ty­nyt per­heen kans­sa Ras­ti­las­sa. Hyvä tuki­koh­ta Helsinki-viikolle.Varmaan nekin vii­kot oli­si kulu­nut jos­sa­kin muu­al­la, jos lei­rin­tä­aluet­ta ei oli­si ollut noin hyvien kul­kyh­teyk­sien var­rel­la tarjolla.

  1. Olen pari ker­taa lei­riy­ty­nyt per­heen kans­sa Ras­ti­las­sa. Hyvä tuki­koh­ta Helsinki-viikolle.Varmaan nekin vii­kot oli­si kulu­nut jos­sa­kin muu­al­la, jos lei­rin­tä­aluet­ta ei oli­si ollut noin hyvien kul­kyh­teyk­sien var­rel­la tarjolla.

   Muis­ta kuyi­ten­kin, että tuon vaih­toeh­to­na on, että run­saat 2000 ihmis­tä yöpyy siel­lä ympä­ri­vuo­ti­ses­ti kotonaan.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Muis­ta kuyi­ten­kin, että tuon vaih­toeh­to­na on, että run­saat 2000 ihmis­tä yöpyy siel­lä ympä­ri­vuo­ti­ses­ti kotonaan.

    Oli siel­lä mui­ta­kin kuin me. Voi lei­rin­tä­alu­een tie­tys­ti perus­taa muu­al­le­kin, jos se tuol­la syö lii­kaa asun­to­ne­liöi­tä. Tuk­hol­mas­sa lei­riy­dyim­me olym­pias­ta­dio­nin vie­res­sä olleel­la puis­toa­lu­eel­la. Siel­lä oli käy­tös­sä urhei­lu­ra­ken­nus­ten sosi­aa­li­ti­lat. Ehkä vas­taa­va paik­ka oli­si mah­dol­lis­ta löy­tää Hel­sin­gis­tä­kin. Kes­kus­puis­tos­sa aina­kin on tilaa.

 11. Ylei­sem­mäl­lä tasol­la Hel­sin­gin rakentamisesta.

  Ensim­mäi­se­nä pitää ottaa käyt­töön asun­not siel­tä, mis­tä ne hal­vim­mal­la ja nopei­ten saa­daan. Ja kiireesti.

  – Koro­nan ja talous­ro­mah­duk­sen seu­rauk­se­na lii­ke­ti­lo­ja tulee jää­mään pysy­väs­ti tyh­jil­leen. Ja paljon.
  – Hal­vin ja nopein tapa saa­da uusia asun­to­ja on vapai­den neliöi­den allo­koin­ti uudestaan.
  – Lii­ke­huo­neis­to­jen käyt­tö asu­mi­seen pitää sal­lia. Heti.
  – Käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muut­ta­mi­nen ei tie­ten­kään tar­koi­ta hel­po­tuk­sia asun­to­jen laatuvaatimuksiin.

  Jot­ta täl­lai­nen muu­tos saa­daan aikaan, on pikai­ses­ti luo­ta­va meka­nis­mi, jol­la puo­lu­eet pys­ty­vät rahas­ta­maan „vaa­li­tu­kea“, kun käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tos tulee käsittelyyn.
  – Nyt lah­jon­ta on kes­kit­ty­nyt vain uus­ra­ken­ta­mi­seen (kos­ka siel­lä pyö­rii iso raha) ja sen seu­rauk­se­na kaik­ki muu raken­ta­mi­nen, esi­mer­kik­si käyt­tö­tar­koi­tus­ten muut­ta­mi­nen, näh­dään toissijaisena.

  1. Lois­ta­va kom­ment­ti. Toi­mis­to­ti­lo­jen käyt­tö myös on muut­tu­nut etä­töi­den muka­na, kaik­ki fir­mat ovat irti­sa­no­neet vuo­kra­so­pi­muk­sen­sa isois­ta toi­mis­to­ti­lois­ta ja nii­tä tulee ole­maan tyh­jil­lään val­ta­vat määrät.

Vastaa käyttäjälle R.Silfverberg Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.