Rastilan rantaa ei rakenneta

Kaupunkiym­päristölau­takun­nan listal­la oli kak­si isoa Vuosaar­ta koske­vaa asi­aa, Var­tiokylän­lah­den suun­nit­telu­pe­ri­aat­teet ja Meri-Rasti­lan län­siosan asemakaava.

Var­tiokylän­lahdelle suun­nitelti­in mit­tavaa rak­en­tamista kolmelle alueelle, Rasti­lan rantaan, Rasti­lan leir­in­täalueelle ja lah­den toiselle puolelle Puoti­lan rantaan.

Näistä Rasti­lan ran­nan rak­en­t­a­mi­nen on ollut pitkän riidan alainen. Siitä tehti­in osayleiskaa­va, joka läpäisi val­tu­us­ton äänestyspäätöksellä.

Asukkaat veto­si­vat päät­täji­in, että tiivistäkää mielu­um­min Meri-Rasti­laa. Nyt tämä tiivistämi­nen on toteu­tu­mas­sa. Itse asi­as­sa sil­lä saadaan huo­mat­tavasti enem­män asun­to­ja kuin oli kaavail­tu Rastilanrantaan.

Pienenä yllä­tyk­senä lau­takun­ta oli yksimieli­nen siitä, että näis­sä olois­sa Rasti­lan­ran­ta voidaan jät­tää viher­alueek­si, korkein­taan Meri-Rasti­lantien var­relle voi lait­taa vähän talo­ja. Esit­telijä tote­si kuitenkin, ettei lau­takun­ta voi antaa osayleiskaa­van vas­taista suun­nit­telu­o­hjet­ta, mis­sä hän oli tietysti juridis­es­ti oike­as­sa. Niin­pä pää­timme raja­ta alueen kokon­aan suun­nitel­man ulkop­uolelle. Samaa asi­aa se tarkoit­taa, mut­ta juridis­es­ti tämän pitää men­nä niin, että muute­taan yleiskaavaa ennen ase­makaavaa tai puistosuunnitelmaa.

Halu­ja oli ottaa pois myös rak­en­t­a­mi­nen Rasti­lan leir­in­täalueelle. Siinä oli sama ongel­ma. Siitä päätet­ti­in niin ikään yksimielis­es­ti, että aluet­ta kehitetään matkailu­alueena kunnes leir­in­täalueelle löy­de­tään uusi paikka.

Puoti­lan ran­nan rak­en­t­a­mi­nen sen sijaan hyväksyt­ti­in, vaik­ka joitakin veneen­säi­ly­ty­s­paikko­ja siinäkin tietysti menee.

Tämän päätök­sen hengessä Meri-Rasti­lan län­siosan kaa­va hyväksyt­ti­in keskusteluit­ta. Siinä päätet­ti­in 2 400 ihmisen asun­noista yhdel­lä nui­jan kopautuksella.

Olen tästä päätök­ses­tä todel­la tyy­tyväi­nen. En vain sen vuok­si, että vihreät ovat vas­tus­ta­neet Rasti­lan­ran­nan rak­en­tamista koko ajan. Hyvää oli myös vuorovaiku­tus asukkaiden kanssa – siis raken­nu­soikeu­den siirtämi­nen Meri-Rasti­lan sisälle. Se oli asukkail­ta hyvä ehdotus.

30 vastausta artikkeliin “Rastilan rantaa ei rakenneta”

 1. Rasti­lan leir­in­täalue on kyl­lä Rasti­lalaisen, alueen naa­puris­sa asu­van näkökul­mas­ta aivan turhaa tilan hukkaa. Ei mitään iloa asukkaille ja piden­tää matkaa metroase­malle merkit­tävästi. Kar­tanon alue on tietysti asia erikseen.

   1. Liisa:
    Mitä ihmeen ’hukkati­laa’!!!

    Niin hukkati­la voi tosi­aan olla turhan posi­ti­ivi­nen luon­nehd­in­ta, sil­lä leir­in­täalue aidat­tuna alueena itse asi­as­sa hait­taa kulkemista ja estää Rasti­lan kar­tanon puis­ton käyt­tämistä. Huk­ka omis­sa korvis­sani viit­taisi siihen, että se on vain turha, mut­ta sehän onkin itseasi­as­sa akti­ivi­nen haitta.

  1. > piden­tää matkaa metroase­malle merkittävästi.

   Tarkalleen ottaen mil­lä alueel­la asu­vien matkaa metrolle se piden­tää merkit­tävästi? Lok­i­tien län­sipää­dyn muu­ta­malle talolle on nyt ehkä 130 metriä pidem­pi mat­ka metrol­ta lin­nun­tiehen ver­rat­tuna. Kenenkään muun “tiel­lä” leir­in­täalue ei ole metrolle mentäessä.

   1. Har­ri:
    > piden­tää matkaa metroase­malle merkittävästi.

    Tarkalleen ottaen mil­lä alueel­la asu­vien matkaa metrolle se piden­tää merkit­tävästi? Lok­i­tien län­sipää­dyn muu­ta­malle talolle on nyt ehkä 130 metriä pidem­pi mat­ka metrol­ta lin­nun­tiehen ver­rat­tuna. Kenenkään muun ”tiel­lä” leir­in­täalue ei ole metrolle mentäessä.

    Kaikkien jot­ka kulke­vat metroase­malle Rasti­lanti­etä pitkin, eli kaikkien jot­ka asu­vat Rasti­lantien län­sipuolel­la mukaan­lukien var­tionkylän lah­den pää­dyn asukkaat. En tiedä mis­tä hatus­ta revit tuon 130 metriä? kartta.hel.fi:n perus­teel­la arvioiden sanois­in, että 500 metriä, joka tekee viikos­sa 5 kilo­metriä per metron käyttäjä.

    Hait­ta on vielä merkit­tävämpi, jos ajatel­laan että halu­aisi metroase­man sijaan esimerkik­si käyt­tää Rasti­lan kar­tanon puis­toaluet­ta. Tänne päästääk­seen pitää joko kiertää koko leir­in­täalue pää­por­tille tai sit­ten arpoa, onko Rasti­lan uimaran­nan port­ti auki. Mat­ka tän­nekin kiertää merkittäväksi.

   2. Ari: Kaikkien jot­ka kulke­vat metroase­malle Rasti­lanti­etä pitkin, eli kaikkien jot­ka asu­vat Rasti­lantien län­sipuolel­la mukaan­lukien var­tionkylän lah­den pää­dyn asukkaat. En tiedä mis­tä hatus­ta revit tuon 130 metriä? kartta.hel.fi:n perus­teel­la arvioiden sanois­in, että 500 metriä, joka tekee viikos­sa 5 kilo­metriä per metron käyttäjä. 

    https://imgur.com/a/vM2crkY siinä nyt piir­rt­ty kar­talle pari reit­tiä leir­in­täalueel­la ja ilman. Kuvis­sa näkyy se kier­to metreinä joka tulee. Ennen näitä mit­tauk­si mul­la oli kai joku mut­ka oikaistu jos­sain, näykis ole­van 170 metriä kier­toa lin­nun­tiehen ver­rat­tuna (ja eihän sitä mitään lin­nun­ti­etä okeasti mil­loinkaan pääse, eli oikeati vielä vähem­män kiertoa).

    Eli mitään merkit­tävää kier­toa ei tule, tai sit­ten pitää olla omi­tu­inen merk­i­tys merkittävälle.

   3. Har­ri: https://imgur.com/a/vM2crkY siinä nyt piir­rt­ty kar­talle pari reit­tiä leir­in­täalueel­la ja ilman. Kuvis­sa näkyy se kier­to metreinä joka tulee. Ennen näitä mit­tauk­si mul­la oli kai joku mut­ka oikaistu jos­sain, näykis ole­van 170 metriä kier­toa lin­nun­tiehen ver­rat­tuna (ja eihän sitä mitään lin­nun­ti­etä okeasti mil­loinkaan pääse, eli oikeati vielä vähem­män kiertoa).

    Eli mitään merkit­tävää kier­toa ei tule, tai sit­ten pitää olla omi­tu­inen merk­i­tys merkittävälle.

    Eipäs ole tul­lut mieleenkään edes yrit­tää lähteä tuol­ta taloy­htiöi­den keskeltä puikkele­hti­maan. Epäilen käyt­tääkö reit­tiä juuri kukaan? Lähin­nä kuvat osoit­ta­vat vaivan, mitä täl­lä het­kel­lä pitää nähdä päästääk­seen järkevästi metroase­malle ver­rat­tuna ihaan­teel­liseen tilanteeseen, jos­sa suo­ra tie kul­kee suo­raan leir­in­täalueen läpi. Lisäk­si ver­taat reit­tiä itä- ja län­sipää­tyyn toisi­in­sa. Onko itääpädyssä esimerkik­si lip­puau­tomaat­tia ja hissiä?

    Voin hyväksyä, että noin 300m eroon on mah­dol­lista päästä, jos on valmis etsimään opti­maalisen kär­ry­pol­un taloy­htiöi­den lävitse. Rasti­lan kar­tanon puis­ton saavutet­tavu­udelle tämä ei toki tee mitään. Mielestäni suo­tavaa olisi rak­en­taa port­ti ja tie juuri tuo­hon kuvasi esit­tämään kohtaan. Tätä taus­taa vas­ten suh­taudun varovaisen opti­mistis­es­ti “leir­in­täalueen kehit­tämiseen matkailualueena”.

   4. Har­ri: https://imgur.com/a/vM2crkY siinä nyt piir­rt­ty kar­talle pari reit­tiä leir­in­täalueel­la ja ilman. Kuvis­sa näkyy se kier­to metreinä joka tulee. Ennen näitä mit­tauk­si mul­la oli kai joku mut­ka oikaistu jos­sain, näykis ole­van 170 metriä kier­toa lin­nun­tiehen ver­rat­tuna (ja eihän sitä mitään lin­nun­ti­etä okeasti mil­loinkaan pääse, eli oikeati vielä vähem­män kiertoa).

    Eli mitään merkit­tävää kier­toa ei tule, tai sit­ten pitää olla omi­tu­inen merk­i­tys merkittävälle.

    Nykyti­lanteen reit­tisi kul­kee “läpikulku kiel­let­ty” ‑piho­jen läpi. Avat­takoon aluet­ta paikallisille.

 2. Lisäk­si päätös on toden­näköis­es­ti huono meri-rasti­lan profi­ilin kannal­ta. Vaikea uskoa, että tiivistämäl­lä saadaan väestöraken­net­ta tas­apain­otet­tua samal­la taval­la kuin oltaisi­in saatu asun­noil­la rantaan. 

  Itsel­leni on ihan kiva, että ulkoilu­alueet säi­lyy, mut­ta ei se koko vuosaaren etu ole. Vaikut­taa siltä, että kovaääni­nen vähem­mistö on saanut nim­by­iltyä itselleen ikävät asi­at pois pöydältä.

  1. Ari:
   Lisäk­si päätös on toden­näköis­es­ti huono meri-rasti­lan profi­ilin kannal­ta. Vaikea uskoa, että tiivistämäl­lä saadaan väestöraken­net­ta tas­apain­otet­tua samal­la taval­la kuin oltaisi­in saatu asun­noil­la rantaan. 

   Itsel­leni on ihan kiva, että ulkoilu­alueet säi­lyy, mut­ta ei se koko vuosaaren etu ole. Vaikut­taa siltä, että kovaääni­nen vähem­mistö on saanut nim­by­iltyä itselleen ikävät asi­at pois pöydältä.

   Itsel­lenikin ensim­mäi­nen mieleen tule­va asia on, että siinä meni mah­dol­lisu­us Pikku-Mogadishun profi­ilin­nos­toon. Jonkin­lainen Aurinko­lahti II olisi ollut kiva. Siis tiivis ker­rostaloalue ja mah­dol­lisim­man paljon kovan rahan asun­to­ja. Houkut­ti­me­na juuri rantarak­en­t­a­mi­nen ja metroase­ma. Kyl­lä siel­lä ihan riit­tävästi ulkoilu­ti­laa on, vaik­ka vähän lisää rakennettaisiinkin.

  1. Ei jumakau­ta, alka­ako autop­uolueen lisäk­si myös venepuolue vänistä kuin­ka kaupungista pitäisi löy­tyä heille puoli-ilmaisia veneen­säi­ly­ty­s­paikko­ja? Ikäänkuin ei riit­täisi, että tääl­lä on pien­ve­ne­sa­ta­ma rantavi­ival­la aina 2 km välein ja kesäl­lä (sen 3 kk kun tääl­lä voi venet­tä käyt­tää) kaupun­gin edus­ta täyn­nä metelöiviä purkke­ja syytämässä saastet­ta ja roskaa, ja häir­it­semässä lin­tu­ja merel­lä ja niiden pesin­tää jokaisel­la pikku­ruisel­lakin luodolla.

 3. Rasti­lan suosit­tu leir­in­täalue on eri­no­maisel­la paikalla Helsingis­sä, ja kaiken lisäk­si vielä meren­lah­den ran­nal­la hyvien kulkuy­hteyk­sien päässä. Sinne mah­tu­vat niin telt­tail­i­jat, mökkeil­i­jät kuin kar­avaa­naritkin kaik­ki samaan paikkaan. Juuri täl­laista aluet­ta Helsin­ki matkailupääkaupunk­i­na tarvitsee.

  Leir­in­täalueesta on paljon suurem­pi hyö­ty kaupungille leir­itäalueena kuin että se raken­netaan täy­teen asun­to­ja. Rasti­laa parem­paa paikkaa leir­in­täaluelle on vaikea löytää. Eikä tarvitse edes etsiä.

  1. Hyvä paik­ka leir­in­täalueelle:
   Rasti­lan suosit­tu leir­in­täalue on eri­no­maisel­la paikalla Helsingis­sä, ja kaiken lisäk­si vielä meren­lah­den ran­nal­la hyvien kulkuy­hteyk­sien päässä. Sinne mah­tu­vat niin telt­tail­i­jat, mökkeil­i­jät kuin kar­avaa­naritkin kaik­ki samaan paikkaan. Juuri täl­laista aluet­ta Helsin­ki matkailupääkaupunk­i­na tarvitsee.

   Leir­in­täalueesta on paljon suurem­pi hyö­ty kaupungille leir­itäalueena kuin että se raken­netaan täy­teen asun­to­ja. Rasti­laa parem­paa paikkaa leir­in­täaluelle on vaikea löytää. Eikä tarvitse edes etsiä.

   Lähin­nä ärsyt­tävän hyväl­lä paikalla paikallisen näkökul­mas­ta. Tämä olisi parem­min hyväksyt­tävis­sä, jos alue olisi aidosti kaupunki­lais­ten saavutet­tavis­sa, eikä aidat­tu ja sul­jet­tu ympäri vuoden.

 4. Kun­nal­lis­vaalit ovat selvästikin tulos­sa, mut­ta kaik­ki las­ke­taan. Neljässä vuodessa ehtii saa­da paljon pahaa aikaan. Kun­nal­lis­vaale­ja pitäisi ruve­ta Helsingis­sä pitämään vuo­den välein.

 5. Itseäni aina har­mit­taa luon­non puoles­ta sil­loin kun kaupun­gin läheisyy­dessä jätetään hieno­ja ranta- ja mui­ta paikko­ja rak­en­ta­mat­ta. Se ei kuitenkaan tarkoi­ta että rak­en­t­a­mi­nen kokon­aisuute­na vähenisi, vaan ain­oas­taan siirtää sen uud­is­rak­en­tamisen kauem­mak­si keskus­ta-alueista ja kas­vat­taa har­vaan asu­tun ”puo­likaupun­gin” määrää. Mielestäni olisi parem­pi suo­jel­la luon­toar­vo­ja jos­sain muual­la kuin kaupunkien kupeessa ja käyt­tää suo­si­ol­la kaupunkialuei­den ranto­ja myös siihen että tehtäisyys upei­ta merel­lisiä ja hyvil­lä palveluil­la varustet­tu­ja asuin- ja liikeki­in­teistöaluei­ta jot­ka houkut­telisi­vat ihmisiä asumaan kaupunki­in eikä kah­den auton varaan kehyskuntiin.

  1. Jos luon­to saisi käy­dä kaup­paa, se myisi jokaisen puisto­pläntin Helsingistä ja ostaisi sil­lä rahal­la satak­er­taisen maa-alan muual­ta. Äänioikeus on kuitenkin vain ihmisillä.

   1. Helsingis­sä löy­tyy lähilu­on­toa todel­la mukavasti. Useim­miten ei tule men­tyä keskus­tas­ta mihinkään, mut­ta tänä kesänä kävin hie­man kurkkaa­mas­sa mil­laisia paikko­ja keskus­tan ulkop­uolelta löy­tyy. Kulosaaren metroase­ma oli ehkä suurin yllä­tys. Tul­lessa ulos ase­mal­ta astuu suo­raan keskelle luon­toa. Aika hienoa.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Jos luon­to saisi käy­dä kaup­paa, se myisi jokaisen puisto­pläntin Helsingistä ja ostaisi sil­lä rahal­la satak­er­taisen maa-alan muual­ta. Äänioikeus on kuitenkin vain ihmisillä.

    Ei kyl­lä mitenkään vält­tämät­tä noin. Tai siis hyvin monis­sa tapauk­sis­sa noin, mut­ta kaupunkien liepeil­lä on kyl­lä sel­l­aisi­akin aluei­ta, joi­ta ei vaan ole sitä satak­er­taista määrää ostet­tavak­si. Van­hankaupungin­lahti, Mus­tavuori. Ja jotkut kaupunkilu­on­non arvot ovat muo­dos­tuneet nimeno­maan sik­si, että on ollut sopi­vas­sa suh­teessa rauhaa ja ihmis­vaiku­tus­ta. Val­lisaari, Santahamina.

    Ja ei, meil­lä ei ole enää sitä sataa vuot­ta aikaa ostaa joku paik­ka kehit­tymään menetetynlaiseksi.

 6. Jos luon­to saisi käy­dä kaup­paa, se myisi jokaisen puisto­pläntin Helsingistä ja ostaisi sil­lä rahal­la satak­er­taisen maa-alan muual­ta. Äänioikeus on kuitenkin vain ihmisil­lä. Ongel­ma on, että ihmiset asu­vat kaupungeissa.

 7. Kuka omis­taa Rasti­lan leir­in­täalueen maan? Jos kaupun­ki, niin mil­lainen on vuokra­sopimus? Voiko sen edes sanoa irti?

 8. Kyl­lähän näistä kaava­muu­tok­sista jää yleen­sä sel­l­ainen NIMBY vaikutel­ma. Mitään kovin suurisu­un­taista ja kaupunki­raken­net­ta kehit­tävää ei uskalleta tehdä, muu­ta­ma talo sinne ja tänne.

 9. “aluet­ta kehitetään matkailu­alueena kunnes leir­in­täalueelle löy­de­tään uusi paikka.”

  mik­si ihmeessä se pitäisi siirtää? 100% toimi­va ja erit­täin houkut­tel­e­va matkail­i­joille. eikö kar­avaanare­i­ta enää halu­ta helsinkiin?

  Ari sanoi:
  “Tämä olisi parem­min hyväksyt­tävis­sä, jos alue olisi aidosti kaupunki­lais­ten saavutet­tavis­sa, eikä aidat­tu ja sul­jet­tu ympäri vuoden.”

  Tässä on se ongel­ma, ettei leir­in­täaluet­ta voi tai kan­na­ta pitää kaikille avoime­na, siitä aiheu­tu­isi järjestyshäir­iöitä välit­tömästi. Ilmaisek­si tilaa käyt­täviä sekä eri­tyis­es­ti varkausongelmia.

  1. wigge:
   Ari sanoi:
   ”Tämä olisi parem­min hyväksyt­tävis­sä, jos alue olisi aidosti kaupunki­lais­ten saavutet­tavis­sa, eikä aidat­tu ja sul­jet­tu ympäri vuoden.”

   Tässä on se ongel­ma, ettei leir­in­täaluet­ta voi tai kan­na­ta pitää kaikille avoime­na, siitä aiheu­tu­isi järjestyshäir­iöitä välit­tömästi. Ilmaisek­si tilaa käyt­täviä sekä eri­tyis­es­ti varkausongelmia.

   Tämä onkin tärkeä näköko­h­ta. Nykyisel­lään aidatun alueen sisäl­lä on leir­in­täalueen lisäk­si myös Rasti­lan kar­tano puis­toaluei­neen, jot­ka ovat vapaas­sa kaupunki­lais­ten käytössä — mut­ta vaikeasti saavutet­tavis­sa — ja leir­in­täalueen puo­lus­tus­puheis­sa on mon­esti mainit­tu, että alue on tärkeä vuosaare­laisille. Uskon kuitenkin, että kir­joit­ta­jan esit­tämä argu­ment­ti on san­gen olen­nainen, joskin harvem­min ääneen sanottu. 

   Mielestäni eri­no­mainen ja nyky­is­ten lin­jausten mukainen ratkaisu olisi rak­en­taa kevyen liiken­teen väylä, joka nou­dat­taa Har­rin aiem­man viestin kuvis­sa ollut­ta “lin­nun­ti­etä”. Kar­tanon alueet jäi­sivät tien län­sipuolelle ja itäpuolelle leir­in­täalue. Täl­löin kar­tanon aluet­ta puis­toi­neen olisi mah­dol­lista ava­ta kaupunki­laisille lähi­matkailu­un, mut­ta leir­in­täalueen paikat olisi edelleen mah­dol­lista rauhoit­taa kar­avaanareille, jot­ka tule­vat pidem­män matkan takaa. Myös kar­tanon puis­tossa sijait­se­vien leir­in­täalueen sauno­jen käyt­töä voisi kehit­tää tuke­maan aluet­ta lähi­matkailun kannalta.

   Kuten jo mainitsin, suh­taudun varovaisen posi­ti­ivis­es­ti alueen kehit­tämiseen matkailualueena.

 10. Olen pari ker­taa leiriy­tynyt per­heen kanssa Rasti­las­sa. Hyvä tukiko­h­ta Helsinki-viikolle.Varmaan nekin viikot olisi kulunut jos­sakin muual­la, jos leir­in­täaluet­ta ei olisi ollut noin hyvien kulky­hteyk­sien var­rel­la tarjolla.

  1. Olen pari ker­taa leiriy­tynyt per­heen kanssa Rasti­las­sa. Hyvä tukiko­h­ta Helsinki-viikolle.Varmaan nekin viikot olisi kulunut jos­sakin muual­la, jos leir­in­täaluet­ta ei olisi ollut noin hyvien kulky­hteyk­sien var­rel­la tarjolla.

   Muista kuyitenkin, että tuon vai­h­toe­htona on, että run­saat 2000 ihmistä yöpyy siel­lä ympärivuo­tis­es­ti kotonaan.

   1. Osmo Soin­in­vaara: Muista kuyitenkin, että tuon vai­h­toe­htona on, että run­saat 2000 ihmistä yöpyy siel­lä ympärivuo­tis­es­ti kotonaan.

    Oli siel­lä muitakin kuin me. Voi leir­in­täalueen tietysti perus­taa muuallekin, jos se tuol­la syö liikaa asun­toneliöitä. Tukhol­mas­sa leiriy­dy­imme olympias­ta­dion­in vier­essä olleel­la puis­toalueel­la. Siel­lä oli käytössä urheil­u­raken­nusten sosi­aal­i­ti­lat. Ehkä vas­taa­va paik­ka olisi mah­dol­lista löytää Helsingistäkin. Keskus­puis­tossa ainakin on tilaa.

 11. Yleisem­mäl­lä tasol­la Helsin­gin rakentamisesta.

  Ensim­mäisenä pitää ottaa käyt­töön asun­not sieltä, mis­tä ne halvim­mal­la ja nopeit­en saadaan. Ja kiireesti.

  – Koro­nan ja talous­rom­ah­duk­sen seu­rauk­se­na liiketilo­ja tulee jäämään pysyvästi tyhjilleen. Ja paljon.
  – Halvin ja nopein tapa saa­da uusia asun­to­ja on vapaiden neliöi­den allokoin­ti uudestaan.
  – Liike­huoneis­to­jen käyt­tö asumiseen pitää sal­lia. Heti.
  – Käyt­tö­tarkoituk­sen muut­ta­mi­nen ei tietenkään tarkoi­ta helpo­tuk­sia asun­to­jen laatuvaatimuksiin.

  Jot­ta täl­lainen muu­tos saadaan aikaan, on pikaises­ti luo­ta­va mekanis­mi, jol­la puolueet pystyvät rahas­ta­maan „vaal­i­tukea“, kun käyt­tö­tarkoituk­sen muu­tos tulee käsittelyyn.
  – Nyt lahjon­ta on keskit­tynyt vain uus­rak­en­tamiseen (kos­ka siel­lä pyörii iso raha) ja sen seu­rauk­se­na kaik­ki muu rak­en­t­a­mi­nen, esimerkik­si käyt­tö­tarkoi­tusten muut­ta­mi­nen, nähdään toissijaisena.

  1. Lois­ta­va kom­ment­ti. Toimis­totilo­jen käyt­tö myös on muut­tunut etätöi­den mukana, kaik­ki fir­mat ovat irti­sanoneet vuokra­sopimuk­sen­sa isoista toimis­totiloista ja niitä tulee ole­maan tyhjil­lään val­ta­vat määrät.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.