Helsingin pitää vaatia parempia asuntopoliittisia välineitä (2) Asumistuki

Kuu­lun niihin, joiden mielestä suo­raan pien­i­t­u­loisille suu­naat­tu asum­is­tu­ki on parem­pi tapa tukea pien­i­t­u­lois­t­en asum­ista kuin seinille suun­nat­tu tuki, jon­ka toiv­otaan pain­ot­tuvan pien­i­t­u­lois­t­en hyväksi.

ARA-asumiseen liit­tyy monia ongelmia. Esimerkik­si luk­i­tus­vaiku­tus. Edullis­es­ta asun­nos­ta n pidet­tävä kiin­ni, vaik­ka olo­suh­teet muut­tuvat, esimerkik­si työ­paik­ka muut­tuu muualle tai per­heen koko muut­tuu. Tiedän, että ARA-kan­nan sisäl­lä voi anomuk­ses­ta onnis­tua muut­ta­maan muualle, mut­ta ei se niin kitka­ton­ta ole. Luk­i­tus­vaiku­tus on vihe­liäi­nen hait­ta. Se ei näy mis­sään tilas­tois­sa, mut­ta hyv­in­voin­tia se heikentää.

Ehdo­tus gradun­tek­i­jän tutkimusaiheeksi 

Kan­nat­taisi ver­ra­ta vapaara­hoit­tei­sis­sa vuokra-asun­nois­sa asu­vien ja ARA-asun­nois­sa asu­vien työ­matko­jen pitu­ut­ta, tietysti tulota­so vakioiden. Työ­matkan pitu­us ei ole ain­oa asun­non opti­maal­liseen sijaiti­in vaikut­ta­va seik­ka. Siihen vaikut­ta­vat myös ystävien, suku­lais­ten ja maan­mi­esten asuin­paikat, mut­ta työ­paik­ka on mitat­tavis­sa.  Yhdys­val­loista on tästä asi­as­ta tutkimuk­sia. Jois­sakin kaupungeis­sa on sosi­aal­ista asun­to­tuotan­toa ja toi­sis­sa taas ei ole. Niis­sä, jois­sa on, työ­matkat ovat pidem­piä. Yhdys­val­tain olo­suh­teet ovat kuitenkin perin toisen­laisia, joten niitä tulok­sia ei oikein voi soveltaa Suomeen.

Isom­pi ongel­ma ARA-asun­nois­sa suh­teessa asum­is­tu­keen on sen kohtaan­to eri tulolu­okki­in. Asum­is­tu­ki kohdis­tuu selvästi parem­min pienituloisiin.

Huo­mat­takoon, että ARA:n vuokratu­ki ja asum­is­tuke eivät sul­je pois toisi­aan. Merkit­tävä osa asum­istuen saa­jista asuu ARA-asunnossa.

Asum­istuen väitetään nos­ta­van vuokrata­soa. Niin se nos­taakin. Kaik­ki tavat rai­va­ta asun­tokan­nas­sa tilaa pien­i­t­u­loisille tarkoit­ta­vat, että muille jää vähem­män asun­to­ja tavoiteltavak­si, ja se nos­taa muiden mak­samia hin­to­ja ja vuokria. Se, että osa asun­tokan­nas­ta varataan ARA-asun­noik­si, nos­taa niitä aivan yhtä paljon – itse asi­as­sa vähän enem­män, kos­ka tukea val­uu pien­i­t­u­lois­t­en ohi myös muille ja kos­ka ARA-asun­nois­sa asu­taan väl­jem­min. Väl­jem­pi asum­i­nen on itse asi­as­sa yksi sen julk­i­lausu­tu­ista päämääristä.

Asum­istuen vuokrakat­to on epäre­al­is­tisen matala

Asum­is­tuke kor­vaa niin matalia vuokria, ettei sel­l­aisia ole tar­jol­la kuin lähin­nä suku­lais­ten väli­sis­sä vuokra­suhteis­sa. Yksinäiselle henkilölle korkein sal­lit­tu vuokra Helsingis­sä on 520 euroa. Jos on tarpeek­si pien­i­t­u­loinen, tästä mak­se­taan 80 %, eli korkein­taan asum­is­tukea voi saa­da 416 euroa. Jos vuokra on yli 520 euroa, ero­tus on mak­set­ta­va kokon­aan itse.  Niin­pä asum­is­tuke ei nos­ta vuokria sen enem­pää kuin nos­taisi, jos työ­markki­natu­ki olisi 416 euroa korkeampi, eikä asum­ista tuet­taisi lainkaan.

Kan­nat­taa käy­dä vaik­ka Oikotiel­lä kat­so­mas­sa, mil­lainen tar­jona Helsingis­sä on 520 euron tai sitä halvem­mista vuokra-asun­noista. Satol­la näyt­tää ole­van tar­jol­la joitakin soluasuntoja.

Neli­henkisen per­heen kohdal­la hyväksytään 1020 euron vuokria. Sil­lä hin­nal­la asun­to­ja on kohtu­ullis­es­ti saatavilla.

Käytän­nössä val­taosa perus­tur­van varas­sa ole­vista helsinkiläi­sistä saa ensisi­jaisen tur­van eli työ­markki­nat­uen (tai sairaus­päivära­han) ja asum­istuen lisäk­si toimeen­tu­lo­tukea. Toimeen­tu­lotues­sa asum­is­menoik­si hyväksytään silmää räpäyt­tämät­tä 694 euroa ja ne hyvitetään kokon­aan. Jos siis onnis­tuu tin­kimään vuokran 694 eurosta 650 euroon, toimeen­tu­lo­tu­ki piene­nee 46 eurol­la. Tosin kan­nat­taa silti tin­kiä, kos­ka aina­han voi saa­da töitä jol­loin toimeen­tu­lo­tu­ki lakkaa. Lisäk­si puo­let toimeen­tu­lotuen saa­jista saa kor­vaus­ta rajaa korkeam­mista asum­is­menoista, kos­ka noin halpo­ja vuokra-asun­to­ja ei ole. Käytän­nössä piik­ki on auki. Peri­aat­teessa pitää yrit­tää löytää halvem­pi asun­toa, mut­ta naa­purikun­tan ei ole velvol­lisu­ut­ta muut­taa. Se osa on varat­tu pienipalkkaisille.

Vaik­ka asum­is­tu­ki ei juuri nos­ta vuokria, toimeen­tu­lo­tu­ki kyl­lä nos­taa, kos­ka vuokranko­ro­tus menee monil­la kokon­aan Kelan maksettavaksi.

Ensis­jainen tur­va ei saisi olla mata­lampi kuin viimesijainen

Tämä ei kuitenkaan ole asian huonoin puoli. Kun ensisi­jainen tuki, työ­markki­natu­ki + asum­is­tu­ki, ovat niin matalia, että perus­tur­vaa pitää jok­seenkin aina täy­den­tää toimeen­tu­lotuel­la, se tuhoaa kaik­ki ensisi­jaiseen tur­vaan huolel­la sisään leiv­o­tut kan­nus­timet työn­tekoon. Jos saa toimeen­tu­lo­tukea, ei kan­na­ta ottaa vas­taan pieni­palkkaista työtä.

Ei ole mitään järkeä siinä, että ensisi­jainen tur­va on mata­lampi kuin viime­si­jainen tur­va. Viime­si­jainen tur­va on tarkoitet­tu niihin ”orpo sokea kom­pas­tui sirkke­li­in” ‑tilanteisi­in, joi­ta mikään sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmä ei osaa ottaa huomioon.

Varsi­naisen asum­istuen hyväksymiä vuokria pitäisi nos­taa Helsingis­sä merkit­tävästi, jot­ta saisimme työn­netyk­si toimeen­tu­lotuen rooli­in, johon se kuuluu.

Asum­is­tu­keen use­ampi taitekohta

Asum­istues­sa voisi myös olla use­ampia vuokrakat­to­ja. Nyt on vain yksi kat­to, johon asti vuokras­ta hyväksytään tuen piiri­in 80 %, sen jäl­keen ei euroakaan. Voisi olla raja, johon asti vuokra hyväksytään sat­apros­ent­tis­es­ti ja sen yli menevältä osalta vaik­ka 60 % ja uusi taiteko­h­ta, jon­ka yli menevästä vuokras­ta kor­vataan 30 % ja niin edelleen. Itse asi­as­sa kaareutu­va funk­tio voisi olla parem­pi kuin täl­lainen kul­mit­tainen, mut­ta se taitaa olla juris­tille liian vaikeaa.

Jos asum­istuen hyväksymät vuokrat oli­si­vat real­is­tisem­pia, voisi toimeen­tu­lo­tu­ki vas­taavasti kor­va­ta korkein­ta asum­is­meno­ja vain lyhytaikaisesti.

Jos ARA-asun­nos­sa asu­van köy­hän asum­is­tu­ki nousisi näin vaik­ka sadal­la eurol­la voisi vuokrakin nous­ta sadal­la eurol­la. Pien­i­t­u­loiset ARA-asun­nos­sa asu­vat eivät häviäisi mitään, mut­ta suu­rit­u­loiset, joille ARA-asun­not eivät ole tarkoitet­tu­ja, kyl­lä häviäi­sivät.  Näin koituvil­la vuokrat­u­lois­sa voisi rahoit­taa nyky­istä parem­paa asum­is­tukea. Miten tämä käytän­nössä tehtäisi­in, jääköön kansane­dus­ta­jien huolek­si. He saa­vat siitä palkkaa. Lak­er­ja pitäisi muuttaa.

 

35 vastausta artikkeliin “Helsingin pitää vaatia parempia asuntopoliittisia välineitä (2) Asumistuki”

 1. Kiin­nos­tavaa olisi myös tutkia, asu­vatko asum­istuen saa­jat kuin­ka tasais­es­ti eri­lai­sis­sa asun­nois­sa. Eli onko ole­mas­sa laadullista jakau­tu­mista “asum­is­tuki­a­sun­toi­hin” ja mui­hin. Jos laadulli­nen jakau­tu­mi­nen on voimakas­ta, voidaan asum­istuen olet­taa vaikut­ta­van vuokrata­soon näis­sä “asum­is­tuki­a­sun­nois­sa” enem­män kuin jos asum­istuen saa­jat asu­vat sekaisin muiden vuokra-asu­jien kanssa, ja siis tukien ohjau­tu­van jos­sain määrin enem­män kiin­teistön­o­mis­ta­jien hyödyk­si kuin olisi suotavaa.

  Jotenkin oma mutu on että esimerkik­si Eiran yleiseen hin­tata­soon asumisen tuil­la ei ole oikeas­t­aan mitään vaiku­tus­ta, kun taas vaikka­pa Jakomäessä vaiku­tus voi olla kohtu­ullisen suuri.

  1. arkkite­hti:
   Jotenkin oma mutu on että esimerkik­si Eiran yleiseen hin­tata­soon asumisen tuil­la ei ole oikeas­t­aan mitään vaiku­tus­ta, kun taas vaikka­pa Jakomäessä vaiku­tus voi olla kohtu­ullisen suuri.

   Jos kol­ma­sosa kaik­ista vuokra-asun­noista saa asum­is­tukea, niin sil­loin isoin vaiku­tus on sys­teem­i­nen. Sil­loin se ei vält­tämät­tä selviä ver­taa­mal­la saman kaupun­gin sisäisiä asun­to­ja, jot­ka ovat saman tuk­isys­teemin sisäl­lä suo­raan tai epä­suo­rasti. Jos esim. Jakomäessä vuokrat oli­si­vat muu­toin 20 % alem­mat saat­taisi osa Eiras­sa nyt asu­vista asuakin nykyisen asuin­paikan sijaan siel­lä ennem­min jo sil­lä hin­tata­sol­la, ja sil­loin itse asi­as­sa koko kaupun­gin vuokrata­sot eri asuinalueil­la määräy­ty­i­sivät uusiksi.

  2. Juuri tänään keskustelin etelä-Helsingis­sä asu­van kaverin kanssa; vuokra 1200e, asum­is­tu­ki kat­taa tästä läh­es 900e. Mie­lenki­in­toinen kuvio omas­ta mielestä.
   Tuol­la oli tilas­to­ja asum­is­tukien määriy­tymis­es­tä kaupungeit­tain. Toki opiske­li­jakaupun­git erot­tuu, mut­ta keskimäärin 15% kaik­ista suo­ma­lai­sista on asum­istuen piirissa.
   https://www.vertaaensin.fi/blog/asumistuki

   1. Alek­si:

    kaverin kanssa; vuokra 1200e, asum­is­tu­ki kat­taa tästä läh­es 900e

    .
    Jos kaverisi saa noin paljon asum­is­tukea, hänel­lä on olta­va viisi­henk­i­nen per­he eikä juuri lainkaan tuloja.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Aleksi:
    .
    Jos kaverisi saa noin paljon asum­is­tukea, hänel­lä on olta­va viisi­henk­i­nen per­he eikä juuri lainkaan tuloja. 

    Kir­joit­ta­ja tarkoit­ta­nee sitä, että jos asuu kaverin kanssa, molem­mat voivat saa­da 416 euroa asum­is­tukea yhden hen­gen ruokakun­nan mukaan eli yhteen­sä 832 euroa. 900 euroa on ylisu­uri luku. Kak­si nol­lat­u­loista samas­sa asun­nos­sa asu­vaa yhden hen­gen ruokakun­taa voi saa­da asum­is­tukea suun­nilleen saman ver­ran kuin mitä 4 nol­lat­u­loista henkeä saa, jos asu­vat samas­sa asun­nos­sa, mut­ta ovat samaa ruokakun­taa. Asum­is­ten ehdot kan­nus­ta­vat ilmoit­ta­maan, että kukin asukas on yhden hen­gen ruokakun­ta, on sit­ten niin oikeasti tai ei ole.

   3. nii: Kir­joit­ta­ja tarkoit­ta­nee sitä, että jos asuu kaverin kanssa, molem­mat voivat saa­da 416 euroa asum­is­tukea yhden hen­gen ruokakun­nan mukaan eli yhteen­sä 832 euroa. 900 euroa on ylisu­uri luku. Kak­si nol­lat­u­loista samas­sa asun­nos­sa asu­vaa yhden hen­gen ruokakun­taa voi saa­da asum­is­tukea suun­nilleen saman ver­ran kuin mitä 4 nol­lat­u­loista henkeä saa, jos asu­vat samas­sa asun­nos­sa, mut­ta ovat samaa ruokakun­taa. Asum­is­ten ehdot kan­nus­ta­vat ilmoit­ta­maan, että kukin asukas on yhden hen­gen ruokakun­ta, on sit­ten niin oikeasti tai ei ole.

    Itse asi­as­sa olisi parem­pi että sel­l­aiset joil­la ei ole per­het­tä, vuokraisi­vat kimp­pa- tai solukämp­piä jokainen oma­l­la vuokra­sopimuk­sel­laan, ja että Kela jopa kan­nus­taisi siihen, ennem­min kuin että vuokrataan nyt yksiöitä, kos­ka se on johtanut yksiöi­den liikarak­en­tamiseen. Ja vaik­ka on opiske­li­ja ei vält­tämät­tä ole nollatuloinen.

 2. Mik­si kun­nan­val­tu­us­to ei voisi perus­taa eri­ty­istä helsin­ki-tukea joka rahoite­taan Helsin­gin bud­jetista, jota mak­se­taan Helsingis­sä asuville pien­i­t­u­loisille ja joka rahoite­taan nos­ta­mal­la ARA-asun­to­jen vuokrat markkinatasoisiksi?

  1. Mik­si kun­nan­val­tu­us­to ei voisi perus­taa eri­ty­istä helsin­ki-tukea joka rahoite­taan Helsin­gin bud­jetista, jota mak­se­taan Helsingis­sä asuville pien­i­t­u­loisille ja joka rahoite­taan nos­ta­mal­la ARA-asun­to­jen vuokrat markkinatasoisiksi?

   Ara-asnto­jen vuokran nos­t­a­mi­nen markki­nata­soisek­si vaatisi lain muu­tok­sen, joka voi olla jopa vähän vaikea tehdä. Lisäk­si tuo kun­nalli­nen asum­is­tu­ki olisi verotet­tavaa tuloa, kun taas hal­pa vuokra ei sitä ole, ellei kyse ole työsuhdeasunnosta.

 3. Mikä mah­taa olla ikä, jon­ka jäl­keen lapset­toman sinkun tai parin ei enää kan­na­ta alkaa han­kkia omis­tusasun­to, jolle ei ole järkevää tai mieluista per­i­jää? Jos vaik­ka lyhen­nyk­set pysty­isi mak­samaankin, niin sil­loin on ole­mas­sa mah­dol­lisu­us tur­va­ta eläke­vu­osia osake- tai rahas­tosi­joituk­sil­la. Tästä vai­h­toe­hdos­ta voisi tul­la suosi­tumpi, jos tar­jol­la olisi laadukkai­ta ja var­mo­ja (ei joudu ulos) vuokra-asun­to­jen. Kaupunkien pitäisi ruve­ta kil­paile­maan Kojamoiden kanssa ja pistää painet­ta vuokratasolle

 4. “Asum­istuen väitetään nos­ta­van vuokrata­soa. Niin se nos­taakin. Kaik­ki tavat rai­va­ta asun­tokan­nas­sa tilaa pien­i­t­u­loisille tarkoit­ta­vat, että muille jää vähem­män asun­to­ja tavoiteltavak­si, ja se nos­taa muiden mak­samia hin­to­ja ja vuokria. Se, että osa asun­tokan­nas­ta varataan ARA-asun­noik­si, nos­taa niitä aivan yhtä paljon – itse asi­as­sa vähän enem­män, kos­ka tukea val­uu pien­i­t­u­lois­t­en ohi myös muille ja kos­ka ARA-asun­nois­sa asu­taan väl­jem­min. Väl­jem­pi asum­i­nen on itse asi­as­sa yksi sen julk­i­lausu­tu­ista päämääristä.”

  Ei se nyt ihan noinkaan ole. Jos pitäisi päät­tää siitä, miten asum­is­tukea voisi kohden­taa parem­min tukea tarvit­seville, voisi toimen­piteet aloit­taa siitä, että asum­istuen saamisen ehdok­si aset­taisin asum­i­nen asun­nos­sa, johon tuki myön­netään. Asum­istuen yksi oudoim­mista yksi­tyisko­hdista on se, että sitä voidaan myön­tää tyhjil­lään ole­vaan asun­toon enin­tään 3 kalen­terikuukaut­ta ker­ral­laan (eli esim. 2.5.–31.8). Sit­ten pitää tul­la vähin­tään päiväk­si takaisin kir­joille asun­toon­sa. Tämä toki mah­dol­lis­taa esim. sen, että jos läh­tee vaik­ka opiske­li­javai­h­toon ulko­maille lukukaudek­si, voi pitää asun­non Suomes­sa kalus­tei­neen tyhjänä odot­ta­mas­sa, ja saa­da yhtä aikaa ulko­maille asum­is­lisän ja Suomen tyhjään asun­toon asum­istuen, mut­ta asun­tomarkki­noiden kannal­ta se myös merk­it­see sitä, että muille jätetään yksi asun­to vähem­män tavoiteltavak­si. Onko yhteiskun­nan järkevää tukea asun­non tyhjänä pitämistä? Vai pitäisikö ennem­min kan­nus­taa siirtämään tavarat varas­toon, ja vapaut­ta­maan tyhjä asun­to muille?

  ARA-asun­to­jen osalta olen itse sitä mieltä, että niis­sä pitäisi olla mah­dol­lisu­us asua myös vapaara­hoit­teiseen hin­taan, jos tulot nou­se­vat. Sil­loin ei tarvit­sisi muut­taa pois. Vas­taavasti ARA-yhteisö voisi sit­ten vapail­ta markki­noil­tak­il­pailut­taa hin­nal­la vas­taa­van määrän asun­to­ja muual­ta ARA-asun­noik­si taloista, jot­ka eivät ole varsi­naisia ARA-talo­ja. Omakus­tan­nush­in­tana olisi täl­löin kil­pailutet­tu vuokra.

 5. “Asum­istues­sa voisi myös olla use­ampia vuokrakat­to­ja. Nyt on vain yksi kat­to, johon asti vuokras­ta hyväksytään tuen piiri­in 80 %, sen jäl­keen ei euroakaan. Voisi olla raja, johon asti vuokra hyväksytään sat­apros­ent­tis­es­ti ja sen yli menevältä osalta vaik­ka 60 % ja uusi taiteko­h­ta, jon­ka yli menevästä vuokras­ta kor­vataan 30 % ja niin edelleen. Itse asi­as­sa kaareutu­va funk­tio voisi olla parem­pi kuin täl­lainen kul­mit­tainen, mut­ta se taitaa olla juris­tille liian vaikeaa.”

  Funk­tion osalta olen samaa mieltä. Laske­va funk­tio olisi järkevämpi. Siinä pitäisi kuitenkin olla kaikil­la sum­mil­la jotain omara­hoi­tu­so­su­ut­ta, jot­ta tuen saa­jan kan­nat­taa pitää meno­jaan kuris­sa. Muuten tulee herkem­min sitä ilmiötä, jota etenkin toimeen­tu­lotues­sa esi­in­tyy, että esim. 18-vuo­tias kotona asu­va lap­si laite­taan mak­samaan oma vuokransa tekemäl­lä vuokra­sopimus van­hempi­en ja lapsen välille. Kela kor­vaa sit­ten lapsen vuokraa van­hem­milleen esim. 750 €/kk + peru­sosan. Jos ei tee vuokra­sopimus­ta, ei varsinkaan opiskel­e­va kotona asu­va nuori saa vält­tämät­tä toimeen­tukea lainkaan, mut­ta tekemäl­lä vuokra­sopimuk­sen saa. Toimeen­tu­lotues­sa ei ole nyky­isin omara­hoi­tu­so­su­ut­ta asum­is­meno­jen osalta lainkaan, ja siinä asum­is­menot esimerkik­si tuol­lais­ten vuokra­sopimusten osalta kan­nat­taa aset­taa suo­raan sal­lit­tuun mak­simi­in, kos­ka se ei mak­sa lapselle mitään, ja mak­si­moi van­hempi­en vuokratulot.

 6. Aika moni näistä ongelmista ratkeaisi, tai ainakin helpot­tuisi, hyvin yksinker­taisel­la keinol­la, jos­ta olen aiem­minkin keskustelua herättänyt.

  Pide­tään toki edelleen kiin­ni perus­tus­lain suo­mas­ta oikeud­es­ta vali­ta asuin­paik­ka maan sisältä. Mut­ta sääde­tään samal­la, että jos henkilön toimeen­tu­lo on pysyvästi yhteiskun­nan kus­tan­ta­maa, sil­loin yhteiskun­ta osoit­taa tuon asuin­paikan ja mak­saa muut­toku­lut sinne. Pakko ei luon­nol­lis­es­ti ole muut­taa, vaan perus­tus­lain hengessä asuin­paikan saa vali­ta ihan itse, kun­han kulutkin mak­saa ihan itse.

  Puhal­let­taisi­in eloa niihin satoi­hin ja taas satoi­hin tyh­jen­tyneisi­in ker­rostaloi­hin muut­to­tap­pi­opaikkakun­nal­la ja virk­istet­täisi­in liike-elämääkin. Viisi­tuhat­ta uut­ta kajaani­laista, joil­la jokaisel­la on käytet­tävis­sään 500 € kuus­sa puh­taana käteen paikallisi­in liikkeisi­in ja palvelui­hin, ei ole ihan pieni raha.

  Huolel­lisen valmis­telun tämä tietysti vaatii, että saadaan järkevästi määritel­tyä, mikä on “pysyvästi” yhteiskun­nan tuel­la elämistä. Mut­ta olisi­han se hienoa, kun pk-seudul­ta vapau­tu­isi asun­to­ja vaikka­pa lähi­hoita­jien käyttöön.

  1. Daniel Fed­er­ley:
   Aika moni näistä ongelmista ratkeaisi, tai ainakin helpot­tuisi, hyvin yksinker­taisel­la keinol­la, jos­ta olen aiem­minkin keskustelua herättänyt.

   Pide­tään toki edelleen kiin­ni perus­tus­lain suo­mas­ta oikeud­es­ta vali­ta asuin­paik­ka maan sisältä. Mut­ta sääde­tään samal­la, että jos henkilön toimeen­tu­lo on pysyvästi yhteiskun­nan kus­tan­ta­maa, sil­loin yhteiskun­ta osoit­taa tuon asuin­paikan ja mak­saa muut­toku­lut sinne. Pakko ei luon­nol­lis­es­ti ole muut­taa, vaan perus­tus­lain hengessä asuin­paikan saa vali­ta ihan itse, kun­han kulutkin mak­saa ihan itse.

   Puhal­let­taisi­in eloa niihin satoi­hin ja taas satoi­hin tyh­jen­tyneisi­in ker­rostaloi­hin muut­to­tap­pi­opaikkakun­nal­la ja virk­istet­täisi­in liike-elämääkin. Viisi­tuhat­ta uut­ta kajaani­laista, joil­la jokaisel­la on käytet­tävis­sään 500 € kuus­sa puh­taana käteen paikallisi­in liikkeisi­in ja palvelui­hin, ei ole ihan pieni raha.

   Huolel­lisen valmis­telun tämä tietysti vaatii, että saadaan järkevästi määritel­tyä, mikä on ”pysyvästi” yhteiskun­nan tuel­la elämistä. Mut­ta olisi­han se hienoa, kun pk-seudul­ta vapau­tu­isi asun­to­ja vaikka­pa lähi­hoita­jien käyttöön.

   Tämä on täs­mälleen noin. Yhteiskun­nan eläteil­lä ei tule olla oikeut­ta vapaasti vali­ta asuinpaikkaansa.

  2. Daniel Fed­er­ley:
   Mut­ta sääde­tään samal­la, että jos henkilön toimeen­tu­lo on pysyvästi yhteiskun­nan kus­tan­ta­maa, sil­loin yhteiskun­ta osoit­taa tuon asuin­paikan ja mak­saa muut­toku­lut sinne. 

   Myös tuil­la elävil­lä stadi­laisil­la ja hei­dän läheisil­lään on äänioikeus, joten täl­laista tuskin noin vain poli­it­tis­es­ti viedään läpi. Vai sidot­taisi­inko mallis­sasi äänioikeuskin tulotasoon?

   Jos ei mil­lään pysty kuvit­tele­maan itseään huono-osaisen ase­maan, voi kuvitel­la jonkun itselleen tärkeän ihmisen. Olisitko edelleen valmis pas­sit­ta­maan hänet Kajaani­in asun­topoli­it­tise­na pelinappulana?

   1. theta: Myös tuil­la elävil­lä stadi­laisil­la ja hei­dän läheisil­lään on äänioikeus, joten täl­laista tuskin noin vain poli­it­tis­es­ti viedään läpi. Vai sidot­taisi­inko mallis­sasi äänioikeuskin tulotasoon? 

    Sidot­taisi­in tulota­soon kyl­lä. Tääl­lä uus­lib­er­aaleil­la on niin kova hinku rak­en­taa uus­feo­dal­is­mia mer­i­tokra­t­ian päälle.

   2. theta: Myös tuil­la elävil­lä stadi­laisil­la ja hei­dän läheisil­lään on äänioikeus, joten täl­laista tuskin noin vain poli­it­tis­es­ti viedään läpi. Vai sidot­taisi­inko mallis­sasi äänioikeuskin tulotasoon?

    Jos ei mil­lään pysty kuvit­tele­maan itseään huono-osaisen ase­maan, voi kuvitel­la jonkun itselleen tärkeän ihmisen. Olisitko edelleen valmis pas­sit­ta­maan hänet Kajaani­in asun­topoli­it­tise­na pelinappulana?

    Jep, ei tätä kovin help­po olisi viedä läpi. Nykyi­nen demokra­ti­amme on aika pahasti rik­ki, sil­lä noin ylipäätään se ei mah­dol­lista mitään vaikei­ta päätök­siä, kun poli­itikot ajat­tel­e­vat ensisi­jais­es­ti omaa uudelleen­val­in­taansa ja vas­ta tois­si­jais­es­ti maan paras­ta. Se johtuu (muun muas­sa) siitä, että poli­itikot ovat liian nuo­ria ja urapoli­itikko­ja. Jos oli­si­vat työu­ransa tehneitä, niin olisi näke­mys­tä ja koke­mus­ta enem­män, eikä elämän tule­vaisu­us riip­puisi vain siitä uudelleenvalinnasta.

    Äänioikeu­den sit­o­mi­nen verotet­tavi­in ansio­tu­loi­hin on ajatuk­se­na mie­lenki­in­toinen. En tiedä, olisiko se paras ja toimivin sys­tee­mi (jokaises­ta tien­atus­ta kymp­pi­ton­nista yksi ääni…), mut­ta nykyi­nen yleinen ja yhtäläi­nen äänioikeus ei ole ongel­ma­ton. Vaan jos joku ehdot­taisi sys­teemin muut­tamista, saisi var­masti syytök­siä jo läh­es vallankumouksesta.

    Tiedok­sesi vielä, että min­ul­la on tut­tava­pi­iris­sä monia, jot­ka täl­laisen mallin seu­rauk­se­na jou­tu­isi­vat sinne Kajaani­in – siitä huoli­mat­ta yllät­tävän moni heistä pitää täl­laista mallia reilu­na. Ehkä tosin osin sik­si, että eivät usko sen toteu­tu­van. Mut­ta ymmärtävät prob­lemati­ikan hyvin. Vika­han ei ole yksilöis­sä, vaan jär­jestelmässä, joka sal­lii pas­sivoitu­misen ja jopa kan­nus­taa siihen.

  3. Daniel Fed­er­ley:
   Aika moni näistä ongelmista ratkeaisi, tai ainakin helpot­tuisi, hyvin yksinker­taisel­la keinol­la, jos­ta olen aiem­minkin keskustelua herättänyt.

   Pide­tään toki edelleen kiin­ni perus­tus­lain suo­mas­ta oikeud­es­ta vali­ta asuin­paik­ka maan sisältä. Mut­ta sääde­tään samal­la, että jos henkilön toimeen­tu­lo on pysyvästi yhteiskun­nan kus­tan­ta­maa, sil­loin yhteiskun­ta osoit­taa tuon asuin­paikan ja mak­saa muut­toku­lut sinne. Pakko ei luon­nol­lis­es­ti ole muut­taa, vaan perus­tus­lain hengessä asuin­paikan saa vali­ta ihan itse, kun­han kulutkin mak­saa ihan itse.

   Puhal­let­taisi­in eloa niihin satoi­hin ja taas satoi­hin tyh­jen­tyneisi­in ker­rostaloi­hin muut­to­tap­pi­opaikkakun­nal­la ja virk­istet­täisi­in liike-elämääkin. Viisi­tuhat­ta uut­ta kajaani­laista, joil­la jokaisel­la on käytet­tävis­sään 500 € kuus­sa puh­taana käteen paikallisi­in liikkeisi­in ja palvelui­hin, ei ole ihan pieni raha.

   Huolel­lisen valmis­telun tämä tietysti vaatii, että saadaan järkevästi määritel­tyä, mikä on ”pysyvästi” yhteiskun­nan tuel­la elämistä. Mut­ta olisi­han se hienoa, kun pk-seudul­ta vapau­tu­isi asun­to­ja vaikka­pa lähi­hoita­jien käyttöön.

   Hark­it­semisen arvoinen ehdotus.

   Osmokin läh­teen hah­mo­tuk­sis­saan siitä, että kaikil­la on oikeus asua maan kalleim­mas­sa kaupungis­sa muiden eli verovaro­jen kus­tan­ta­mana. Mitä järkeä tässä on? Muu­ta kuin että vihreät ja vasem­mis­to saa paljon tuil­la eläviä äänestäjiä myös Helsinkiin.

 7. Vaik­ka en ole koskaan eri­tyis­es­ti kan­nat­tanut alue­poli­ti­ikkaa, niin nyt ollaan tul­tu tilanteeseen jos­sa työt­tömyysaste on Helsingis­sä korkeampi kuin maakun­tien keskuk­sis­sa, joten tarvet­ta rak­en­taa uusia yhteiskun­nan tukemia vuokra-asun­to­ja pk-seudulle ei ole. 

  Jos jotain asun­to­ja raken­netaan niin omis­tusasun­to­ja siinä tapauk­ses­sa. Henkselit yli kaikille tue­tu­ille asun­torak­en­tamis­hankkeille. Ole­mas­saole­vien tuet­tu­jen vuokra-asun­to­jen ja yleisen asum­istuen pitää olla tarkoitet­tu oman kun­nan asukkaille jot­ka ovat kohdan­neet jonkun onnet­to­muu­den tai per­hekri­isin että eivät voi ostaa omis­tusasun­toa tai mak­saa markkinavuokria. 

  Sit­ten kun korona-kri­isi on ohi ja maan talous palau­tunut pysyvälle kasvu-uralle niin voidaan asia miet­tiä uudelleen. 

  Maakun­tien nuo­rille tekee hyvää jos pysyvät kotikon­nuil­laan ja kehit­tävät sikäläistä elinkeino-elämää. Sit­ten jos on hyvä­palkkainen työ luvas­sa Helsingis­sä niin ter­ve­tu­loa. Helsinki­in ja Uudelle­maalle pitäisi luo­da enem­män teol­lisu­ustyö­paikko­ja eikä vain huonopalkkaisia ja huonos­ti tuot­tavia palvelu­alan työ­paikko­ja jot­ka ovat nyt koronaraa­joi­tusten takia vaaras­sa kadota.

  Jos nuoret halu­a­vat kokea suurkaupunkielämää mut­ta eivät ole valmi­it mak­samaan asumis­es­taan Helsin­gin hin­tata­soa niin menkööt Tukhol­maan, Kööpen­ham­i­naan, Berli­ini­in tai Barcelonaan.

  1. R.Silfverberg:
   Vaik­ka en ole koskaan eri­tyis­es­ti kan­nat­tanut alue­poli­ti­ikkaa, niin nyt ollaan tul­tu tilanteeseen jos­sa työt­tömyysaste on Helsingis­sä korkeampi kuin maakun­tien keskuk­sis­sa, joten tarvet­ta rak­en­taa uusia yhteiskun­nan tukemia vuokra-asun­to­ja pk-seudulle ei ole. 

   Jos jotain asun­to­ja raken­netaan niin omis­tusasun­to­ja siinä tapauk­ses­sa. Henkselit yli kaikille tue­tu­ille asun­torak­en­tamis­hankkeille. Ole­mas­saole­vien tuet­tu­jen vuokra-asun­to­jen ja yleisen asum­istuen pitää olla tarkoitet­tu oman kun­nan asukkaille jot­ka ovat kohdan­neet jonkun onnet­to­muu­den tai per­hekri­isin että eivät voi ostaa omis­tusasun­toa tai mak­saa markkinavuokria.

   Sit­ten kun korona-kri­isi on ohi ja maan talous palau­tunut pysyvälle kasvu-uralle niin voidaan asia miet­tiä uudelleen. 

   Maakun­tien nuo­rille tekee hyvää jos pysyvät kotikon­nuil­laan ja kehit­tävät sikäläistä elinkeino-elämää. Sit­ten jos on hyvä­palkkainen työ luvas­sa Helsingis­sä niin tervetuloa.Helsinkiin ja Uudelle­maallepitäisi luo­da enem­män teol­lisu­ustyö­paikko­ja eikä vain huonopalkkaisia ja huonos­ti tuot­tavia palvelu­alan työ­paikko­ja jot­ka ovat nyt koronaraa­joi­tusten takia vaaras­sa kadota.

   Jos nuoret halu­a­vat kokea suurkaupunkielämää mut­ta eivät ole valmi­it mak­samaan asumis­es­taan Helsin­gin hin­tata­soa niin menkööt Tukholmaan,Kööpenhaminaan, Berli­ini­in tai Barcelonaan.

   Pääsi­h­teeri Xi Jin­pingillä olisi myy­dä tähän hyvä valmis sys­tee­mi nimeltä huk­ou, tosin sekin vuo­taa kuin seu­la ja rajoit­taa kansan­talouden kasvua. 

   Turhan mon­es­sa asi­as­sa huude­taan nyky­isin vais­tom­ais­es­ti “kom­mu­nis­mia!” mut­ta kyl­lä kansalais­ten asuin­paikan määräämi­nen ja muut­to-oikeu­den rajoit­ta­mi­nen kuu­luu asioi­hin jot­ka oli­vat yleisem­piä kansandemokra­tiois­sa kuin oikeis­sa demokratioissa.

   1. Taneli Neval­la:

    Turhan mon­es­sa asi­as­sa huude­taan nyky­isin vais­tom­ais­es­ti ”kom­mu­nis­mia!” mut­ta kyl­lä kansalais­ten asuin­paikan määräämi­nen ja muut­to-oikeu­den rajoit­ta­mi­nen kuu­luu asioi­hin jot­ka oli­vat yleisem­piä kansandemokra­tiois­sa kuin oikeis­sa demokratioissa. 

    En ole kieltämässä ihmisiä muut­ta­mas­ta Helsinki­in, vaan olen sitä mieltä että raskaasti veron­mak­sajien rahoil­la tue­tun asumisen lisärak­en­t­a­mi­nen pk-seudul­la pitää väli­aikaises­ti keskeyt­tää kunnes pk-seudun työt­tömyysaste on vähen­tynyt alle maan keskiar­von. Se on nyt 13.9% kun koko maas­sa se on 12,5.
    Ei vähiten sik­si että korona-kri­isi lisää epä­var­muut­ta kehi­tyk­sen suun­nas­ta tai var­maa on että se iskee koviten palvelu­alalle. Opiskelu ja työmah­dol­lisuuk­sia on nyt parem­min maakun­nis­sa kuin Helsingissä.

   2. raskaasti veron­mak­sajien rahoil­la tue­tun asumisen lisärak­en­t­a­mi­nen pk-seudul­la pitää väli­aikaises­ti keskeyt­tää kunnes pk-seudun työt­tömyysaste on vähen­tynyt alle maan keskiarvon.

    Mitähän tuo veron­mak­sajien varoil­la raskaasti tuet­tu asun­torak­en­t­a­mi­nen tarkoit­taa? Helsingis­sä val­tio ei tue sitä sen­til­läkään. Jos tarkoi­tat uus­tuotan­non välil­listä tukemista asum­istuen kaut­ta, Helsinkiläis­ten osu­us asum­istuen rahoista on pienem­pi kuin Helsin­gin osu­us val­tion vero­tuoista, eli helsinkiläiset mak­sa­vat asum­isuen Helsint­gis­sä enem­män kuin kokonaan.
    Työt­tömyys on aina kaupungeis­sa korkeam­paa kujin maaseudul­la. Jos aris­tote­les sanoi, että maaseudun työt­tömien tulee muut­taa kaupunkei­hin, kos­ka heil­lä on siel­lä edes mah­dol­lisu­us työllistyä.

   3. Osmo Soin­in­vaara: Mitähän tuo veron­mak­sajien varoil­la raskaasti tuet­tu asun­torak­en­t­a­mi­nen tarkoit­taa? Helsingis­sä val­tio ei tue sitä sen­til­läkään. Jos tarkoi­tat uus­tuotan­non välil­listä tukemista asum­istuen kaut­ta, Helsinkiläis­ten osu­us asum­istuen rahoista on pienem­pi kuin Helsin­gin osu­us val­tion vero­tuoista, eli helsinkiläiset mak­sa­vat asum­isuen Helsint­gis­sä enem­män kuin kokonaan. 

    Eikö ARA-rahoituk­sen mak­sa val­tio? Kaupun­gin vuokra-asun­not ylläpi­de­tään osit­tain veron­mak­sajien rahoil­la. Sit­ten on kaiken maail­man säätiöitä jot­ka saa­vat kanssa yhteiskunnal­ta rahoi­tus­ta. Sen päälle asumistuet.

    Osmo Soin­in­vaara: Työt­tömyys on aina kaupungeis­sa korkeam­paa kuin maaseudul­la. Jos aris­tote­les sanoi, että maaseudun työt­tömien tulee muut­taa kaupunkei­hin, kos­ka heil­lä on siel­lä edes mah­dol­lisu­us työllistyä. 

    Ei ole ennen ollut Helsingis­sä korkeam­paa työt­tömyyt­tä kuin muual­la Suomes­sa. PK-seudun maine talouden vetu­ri­na on saanut pahasti siipeen­sä. Ja se kehi­tys alkoi jo ennen koron­aa. Suomes­sa nou­date­taan Aris­totelek­sen sijaan per­in­teis­es­ti Alkion ja Kekkosen elämän­vi­isauk­sia niin että on jopa kehotet­tu viimeiseen asti ole­maan muut­ta­mat­ta kaupunkei­hin mikä tietenkin on aiheut­tanut vastareak­tioi­ta ja muut­toli­ik­keen aal­tomaisu­ut­ta ja vaikeaa ennustettavuutta.

    Olen aina ollut sitä mieltä että pie­nil­lä mail­la kuten Suomel­la ja Pohjo­is­mail­la on olta­va vah­vat pääkaupun­git joi­hin pis­tetään enem­män paukku­ja että saadaan keskit­tämishyö­tyjä, mut­ta nyt val­lit­sevas­sa tilanteessa Helsin­ki ei pysty lunas­ta­maan odotuksia.

   4. PK-seudun maine talouden vetu­ri­na on saanut pahasti siipeen­sä. Ja se kehi­tys alkoi jo ennen koronaa. 

    Min­ul­la ei ole tilas­to­ja Helsingistä, mut­ta koko maan avoimista työ­paikoista Helsin­ki — Uusi­maan osu­us on ollut viime vuosi­na 36 %. Luku vai­htelee merkit­tävästi, mut­ta siinä tren­di on pikem­minkin nou­se­va eikä laskeva.

   5. Osmo Soin­in­vaara: Min­ul­la ei ole tilas­to­ja Helsingistä, mut­ta koko maan avoimista työ­paikoista Helsin­ki – Uusi­maan osu­us on ollut viime vuosi­na 36 %. Luku vai­htelee merkit­tävästi, mut­ta siinä tren­di on pikem­minkin nou­se­va eikä laskeva. 

    Jos sekä työt­tömien osu­us että avoin­ten työ­paikko­jen määrä ovat korkei­ta niin se ker­too työn kysyn­nän ja tar­jon­nan kohtaa­mat­to­muud­es­ta ja rak­en­teel­li­sista ongelmista.

   6. Osmo Soin­in­vaara:

    Mitähän tuo veron­mak­sajien varoil­la raskaasti tuet­tu asun­torak­en­t­a­mi­nen tarkoit­taa? Helsingis­sä val­tio ei tue sitä sentilläkään.

    Jos val­tio ei tue sen­til­läkään, mikä on käyn­nistysavus­tus? Sitä saa rak­en­taes­saan esimerkik­si Helsinki­in, mut­ta pääosas­sa Suomen kun­nista samaa val­tion tukea ei ole saatavil­la. Ja ovatko val­tion johdan­nais­muo­toiset tuet, kuten ARA:n korkotuet, oikeasti mitään mak­sam­a­ton­ta tukea, jos yri­tyk­set arvosta­vat niitä niin paljon, että pitävät niiden saamista rak­en­tamisen ehtona?

   7. Jo tot­ta, ARA näyt­tää mak­sa­van siitä, että kaupun­ki kaavoit­taa kovan­ra­han tont­tien sijas­ta ARA-tont­te­ja. Se ei kyl­lä kor­vaa kuin pienen osan kaupun­gin tekemästä uhrauk­ses­ta, eikä mitenkään lisää asuntotuotantoa.

   8. Osmo Soin­in­vaara:
    Jo tot­ta, ARA näyt­tää mak­sa­van siitä, että kaupun­ki kaavoit­taa kovan­ra­han tont­tien sijas­ta ARA-tont­te­ja. Se ei kyl­lä kor­vaa kuin pienen osan kaupun­gin tekemästä uhrauk­ses­ta, eikä mitenkään lisää asuntotuotantoa.

    Käyn­nistysavus­tus ei ole kor­vaus kaupungille, vaan val­tio on jo vuosien ajan mak­sanut ihan rahana Helsingis­sä 10 000 euroa rak­en­ta­jalle per asun­to ja puu­runk­oi­sis­sa kohteis­sa 20 % korkeampi: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Kaynnistysavustus_vuokraasuntojen_rakentamiseen
    Tuo asun­tokap­palemääri­in sidot­tu val­tion tuki on ollut yksi pieni lisätek­i­jä myös siihen, mik­si yri­tys­ten kan­nat­taa tehdä mah­dol­lisim­man paljon pieniä asun­to­ja, ja min­i­moi­da iso­jen asun­to­jen tuotan­toa. Jos tekee korkotue­tun ARA-kohteen esimerkik­si 10 pros­entin omara­hoi­tu­so­su­udel­la ja asun­non tekem­i­nen mak­saa keskimäärin 200 000 euroa, 10 000 euron käyn­nistysavus­tus kat­taa puo­let omara­hoi­tu­so­su­ud­es­ta. Jos saa tehdä pienem­piä pienem­piä asun­to­ja, ja selviää 150 000 eurol­la per asun­to, 10 000 euron käyn­nistysavus­tus voi kat­taa jo kak­si kol­ma­sosaa omara­hoi­tu­so­su­ud­es­ta. Raken­nushankkeeseen ryhtyvän näkökul­mas­ta tuol­lainen tuki kyl­lä kan­nus­taa käyn­nistämään han­kkei­ta, kos­ka varsin olemat­toma­lle omara­hoi­tu­so­su­udel­lakin voi saa­da liik­keelle miljoon­alu­okan projekteja.

   9. Osmo Soin­in­vaara: Helsinkiläis­ten osu­us asum­istuen rahoista on pienem­pi kuin Helsin­gin osu­us val­tion vero­tuoista, eli helsinkiläiset mak­sa­vat asum­isuen Helsint­gis­sä enem­män kuin kokonaan.

    Eikö tuo nyt ole täysin epärel­e­vant­tia että Helsin­ki mak­saa enem­män vero­tu­lo­ja kuin mak­saa asum­is­tukea? Vai mak­saako Helsin­ki val­ti­olle vero­ja pelkästään kus­tan­ta­ak­seen omat asumistukensa?

   10. R.Silfverberg: En ole kieltämässä ihmisiä muut­ta­mas­ta Helsinki­in, vaan olen sitä mieltä että raskaasti veron­mak­sajien rahoil­la tue­tun asumisen lisärak­en­t­a­mi­nen pk-seudul­la pitää väli­aikaises­ti keskeyt­tää kunnes pk-seudun työt­tömyysaste on vähen­tynyt alle maan keskiar­von. Se on nyt 13.9% kun koko maas­sa se on 12,5.
    Ei vähiten sik­si että korona-kri­isi lisää epä­var­muut­ta kehi­tyk­sen suun­nas­ta tai var­maa on että se iskee koviten palvelu­alalle. Opiskelu ja työmah­dol­lisuuk­sia on nyt parem­min maakun­nis­sa kuin Helsingissä. 

    Suomes­sa on mon­ta maakun­taa ja suo­ma­laisit­tain keskikokoista kaupunkiseu­tua, joil­ta puut­tuu yliopis­to. Samal­la myös entistä use­ampi uusi työ­paik­ka on sel­l­ainen, joka edel­lyt­tää korkeaa osaamista ja korkeak­oulu­tutkin­non suorit­tanut­ta työvoimaa. Tästä syys­tä en tek­isi johtopäätöstä, että opiskelumah­dol­lisu­udet ovat muual­la Suomes­sa parem­mat. Ilman yliopis­toa ole­vien aluei­den nuo­ril­la ei ole vai­h­toe­htoa muut­tamiselle, jos tähtäimessä on ylem­pi korkeakoulututkinto.

    Kun­nan alhais­es­ta työt­tömyyspros­en­tista ei vält­tämät­tä myöskään seu­raa sitä, että työmah­dol­lisuuk­sia on hyvin tar­jol­la. Mon­en syr­jäseudun kun­nan tilas­tois­sa näkyvä työt­tömyyspros­ent­ti on melko alhainen, mut­ta avoime­na ole­via työ­paikko­ja voi silti olla vähän tai ei lainkaan. Täl­laisia tilantei­ta on esim. kun­nis­sa, jois­sa suuri osa väestöstä on eläkeikäistä, ja nuorem­mista ikälu­ok­ista on iso osa muut­tanut pois jo aiemmin.

    Muista mittareista erik­seen ja väli­aikaisen kri­isin aikana tehty työt­tömyyspros­ent­tien ver­tailu ei vält­tämät­tä muutenkaan anna oikeaa kuvaa eri aluei­den tilanteesta ja tule­vaisu­u­den näkymistä. Työt­tömyy­den kasvu Helsin­gin seudul­la on aiheutunut ensisi­jais­es­ti palvelusek­torin ongelmista. Täl­lä het­kel­lä toden­näköisim­mältä kuitenkin näyt­tää se, että koro­nan aiheut­ta­ma kri­isi on väli­aikainen eikä jää pysyväk­si tilanteek­si. Ainakaan tois­taisek­si ei näyt­töä ole myöskään siitä, että korkeaa osaamista edel­lyt­tävät työ­paikat oli­si­vat hajau­tu­mas­sa Helsingistä ja parista muus­ta suurim­mas­ta kaupungista muualle maa­han. Viime aikoina tehty poli­ti­ik­ka ja muu kehi­tys pikem­minkin viit­taa­vat entistä voimakkaam­paan keskit­tymiseen koulu­tus- ja työmah­dol­lisuuk­sien osalta (paperite­hda­s­paikkakun­tien ahdinko, yliopis­tokam­puk­sen lakkaut­ta­mi­nen Savon­lin­nas­ta, keskustelu maakun­tayliopis­to­jen yhdis­tämis­es­tä tai niiden rahoituk­sen leikkaamis­es­ta, lentoy­hteyk­sien lopet­ta­mi­nen maakun­tien keskuskaupungeista jne.).

    Asumiskus­tan­nusten ero Helsin­gin seudun ja muun maan välil­lä ei ole osoit­tanut merkke­jä pienen­e­mis­es­tä. Helsingis­sä työssäkäyvä myös mak­saa korkeampia asumiskus­tan­nuk­sia ilman, että tätä eroa riit­tävästi kom­pen­soitaisi­in palkois­sa. Kaiken­lais­ten asun­to­jen rohkea lisärak­en­t­a­mi­nen Helsin­gin seudulle on mah­dol­lisu­us alen­taa asumiskus­tan­nuk­sia, pienen­tää asumiskus­tan­nusten eroa Helsin­gin ja muun maan välil­lä, lisätä työvoiman liikku­vu­ut­ta ja samal­la myös työn­teon kannattavuutta.

   11. Kone­mies Espoos­ta: Suomes­sa on mon­ta maakun­taa ja suo­ma­laisit­tain keskikokoista kaupunkiseu­tua, joil­ta puut­tuu yliopis­to. Samal­la myös entistä use­ampi uusi työ­paik­ka on sel­l­ainen, joka edel­lyt­tää korkeaa osaamista ja korkeak­oulu­tutkin­non suorit­tanut­ta työvoimaa. Tästä syys­tä en tek­isi johtopäätöstä, että opiskelumah­dol­lisu­udet ovat muual­la Suomes­sa parem­mat. Ilman yliopis­toa ole­vien aluei­den nuo­ril­la ei ole vai­h­toe­htoa muut­tamiselle, jos tähtäimessä on ylem­pi korkeakoulututkinto. 

    Yliopis­to­ja on käytän­nössä joka entisen läääni­jaon läänis­sä. Ne siis tar­joa­vat ihan toimi­van vai­h­toe­hdon sille että muute­taan Helsinki­in opiskele­maan. Moni yliopis­ton käynyt voi joutua pet­tymään jos työt­tömyys iskee oma­lle kohdalle ja paper­it eivät oikeu­ta tekemään edes hanttihommia. 

    Kone­mies Espoos­ta:
    Muista mittareista erik­seen ja väli­aikaisen kri­isin aikana tehty työt­tömyyspros­ent­tien ver­tailu ei vält­tämät­tä muutenkaan anna oikeaa kuvaa eri aluei­den tilanteesta ja tule­vaisu­u­den näkymistä. Työt­tömyy­den kasvu Helsin­gin seudul­la on aiheutunut ensisi­jais­es­ti palvelusek­torin ongelmista. Täl­lä het­kel­lä toden­näköisim­mältä kuitenkin näyt­tää se, että koro­nan aiheut­ta­ma kri­isi on väli­aikainen eikä jää pysyväk­si tilanteeksi. 

    Työt­tömyy­den kasvu Helsin­gin seudul­la johtuu kuten tote­sit palvelusek­torin vaikeuk­sista osit­tain koronas­ta jne, maa­han­muu­tos­ta joka oli hal­lit­se­ma­ton­ta muu­ta­ma vuosi sit­ten, ja yleis­es­tä ostovoiman heiken­tymis­es­tä, sekä esim net­tikau­pan rantau­tu­mis­es­ta ja myös deit­tailun siitymi­nen sosi­aaliseen medi­aan ja kalsarikän­ni-ilmiö on tehnyt hal­laa palvelusek­to­rille. Palvelu­alan työ­paikat ovat kor­vau­tu­mas­sa postin­jakelu- ja varas­tomies- hom­mil­la mut­ta ne eivät sovel­lu kaikille. Tämä kehi­tys on valitet­tavaa kaiken kaikkiaan.

    Kone­mies Espoos­ta:
    Ainakaan tois­taisek­si ei näyt­töä ole myöskään siitä, että korkeaa osaamista edel­lyt­tävät työ­paikat oli­si­vat hajau­tu­mas­sa Helsingistä ja parista muus­ta suurim­mas­ta kaupungista muualle maahan. 

    Korkeasti koulutet­tu­jen työl­lisyys­ti­lanne on jäänyt jun­naa­maan paikalleeen Nokian rom­ah­duk­sen jäl­keen 10 vuot­ta sit­ten. Teknolo­gia-alan työ­paikat eivät muu­ta muualle Suomeen vaan ulkomaille.Työvoimakustannukset itä-euroopas­sa ovat mur­to-osa Suomeen ver­rat­tuna. En kir­joit­taisi tätä ellen itse olisi saanut potku­ja YT:n seu­rauk­se­na työ­nan­ta­jal­ta joka on globaali suuri toim­i­ja jolle suo­ma­laiset ovat vain pelinappuloita.
    Osa korkeasti koulute­tu­ista, jos ovat sel­l­aisel­la alal­la että työl­listyy hel­posti muual­la esim lääkärit tai opet­ta­jat, eivät halua edes tul­la Helsinkiin. 

    Kone­mies Espoos­ta:
    Asumiskus­tan­nusten ero Helsin­gin seudun ja muun maan välil­lä ei ole osoit­tanut merkke­jä pienen­e­mis­es­tä. Helsingis­sä työssäkäyvä myös mak­saa korkeampia asumiskus­tan­nuk­sia ilman, että tätä eroa riit­tävästi kom­pen­soitaisi­in palkois­sa. Kaiken­lais­ten asun­to­jen rohkea lisärak­en­t­a­mi­nen Helsin­gin seudulle on mah­dol­lisu­us alen­taa asumiskus­tan­nuk­sia, pienen­tää asumiskus­tan­nusten eroa Helsin­gin ja muun maan välil­lä, lisätä työvoiman liikku­vu­ut­ta ja samal­la myös työn­teon kannattavuutta. 

    Olet peri­aat­teessa oike­as­sa mut­ta voi olla että juna on men­nyt jo. Helsin­gin seu­tu ei ole pystynyt lunas­ta­maan odotuk­si­aan ja kur­jis­tu­mista uhkaa pahen­taa vielä sote-uudistus.

   12. Kone­mies Espoos­ta:

    Kun­nan alhais­es­ta työt­tömyyspros­en­tista ei vält­tämät­tä myöskään seu­raa sitä, että työmah­dol­lisuuk­sia on hyvin tar­jol­la. Mon­en syr­jäseudun kun­nan tilas­tois­sa näkyvä työt­tömyyspros­ent­ti on melko alhainen, mut­ta avoime­na ole­via työ­paikko­ja voi silti olla vähän tai ei lainkaan. 

    Tuo on yleinen tilanne mon­es­sa pienem­mässä kun­nas­sa. Niis­sä työl­lisyysaste voi olla yli 75 %, mut­ta avoimia työ­paikko­ja ei ole Mol-sivus­tol­la juuri tar­jol­la. Asia selit­tyy ilmeis­es­ti sil­lä, että kun­nan työt on pitkäaikaisia, ja niihin liit­tyviä työ­paikko­ja aukeaa har­voin. Eniten avoimia töitä kun­nan töistä on mon­es­sa kun­nas­sa opet­ta­jakun­nas­sa. Sit­ten pienis­sä kun­nis­sa on usein muu­ta­ma kun­nan kokoon näh­den suh­teel­lisen iso työ­nan­ta­ja. Ne pitävät itseään paikallis­es­ti niin tun­net­tuina, etteivät lai­ta työ­paikko­jaan usein edes haku­un Mol-sivus­tolle. Suun­nilleen lop­ut työ­paikat ovat yrit­täjä­työ­paikko­ja, tai parin hen­gen yri­tyk­sis­sä, jot­ka myöskään eivät avoimista työ­paikoista ilmoit­tele. Ne myös ovat usein sel­l­aisia työ­paikko­ja, että jos joku eläköi­tyy, koko työ­paikkakin katoaa samalla.

    Korkeasti koulute­tun kannal­ta vaikeus on se, että valmi­ita työ­paikko­ja ei juuri ole, joi­hin voisi hakea. Pikku­fir­moissa ei ole edes keski­jo­htoa tai vas­taavaa, johon haet­taisi­in korkeasti koulutet­tu­ja, eikä niiden kate kestäisi sel­l­aista menoakaan, vaan niis­sä on usein vain suorit­ta­va por­ras + ulkois­tet­tu taloushallinto. Läh­es ain­oa tapa, jol­la korkeak­oulutet­tu voi sil­loin varmis­taa työl­listymisen, on perus­taa oma yri­tys. Sen kannal­ta myöhempää laa­jen­e­mista taas voi han­kaloit­taa se, jos ei löy­dy mui­ta korkeak­oulutet­tu­ja, jot­ka koulu­tuk­sen­sa ja koke­muk­sen­sa osalta sopi­si­vat firmaan.

    Asumiskus­tan­nuk­set maan sisäl­lä jakaan­tu­vat karkeasti niin, että asun­not ovat kalleimpia pk-seudul­la ja asumisen muut menot ovat pk-seudul­la maan halvim­mat. Eli esim. sähkön siir­to­hin­ta on muual­la Suomes­sa hinnal­taan moninker­tainen, samoin ves­i­mak­sut ja jäteves­i­mak­sut. Asun­toi­hin liit­tyvät jäte­menotkin ovat asukas­ta kohti jaet­tuna muual­la Suomes­sa paljon kalli­impia keskimäärin. Esim. pohjois-Suomes­sa on kylmem­pi ja lumisem­pi talvi, mikä lisää niin lumi­työ- kuin läm­mi­tyskus­tan­nuk­si­akin. Kun asukkaalle aiheutu­vat kokon­ais­menot huomioi, asum­is­menot eivät poikkea Suomen sisäl­lä yhtä paljon eri aluei­den kesken kuin asun­to­jen hinnat.

 8. Soin­in­vaara kirjoitti:

  “Asum­is­tuke kor­vaa niin matalia vuokria, ettei sel­l­aisia ole tar­jol­la kuin lähin­nä suku­lais­ten väli­sis­sä vuokra­suhteis­sa. Yksinäiselle henkilölle korkein sal­lit­tu vuokra Helsingis­sä on 520 euroa. Jos on tarpeek­si pien­i­t­u­loinen, tästä mak­se­taan 80 %, eli korkein­taan asum­is­tukea voi saa­da 416 euroa. Jos vuokra on yli 520 euroa, ero­tus on mak­set­ta­va kokon­aan itse. Niin­pä asum­is­tuke ei nos­ta vuokria sen enem­pää kuin nos­taisi, jos työ­markki­natu­ki olisi 416 euroa korkeampi, eikä asum­ista tuet­taisi lainkaan.”

  Ei muuten liene noin, että asum­is­tu­ki ei nos­ta vuokria enem­pää kuin jos työ­markki­natu­ki olisi 416 euroa korkeampi. Olen lueskel­lut asum­is­tukea koske­via tilas­to­ja. Tuo mainit­se­masi tilanne pätee vain sel­l­aisi­in asum­is­tukea nyky­isin saavi­in vuokra-asun­nos­sa asu­vi­in yksi­na­su­vi­in, joil­la on oikeus työ­markki­natu­keen. Huo­mat­ta­va osa työ­markki­nat­uen saa­jista ei saa nyky­isin lainkaan asumistukea.

  Syysku­us­sa 2020 oli Kelan tilas­to­jen mukaan 150 690 sel­l­aista yleistä asum­is­tukea saavaa ruokakun­taa, jois­sa oli vähin­tään yksi työtön työn­hak­i­ja. Näistä 111 834 oli yksin asu­via työt­tömiä, 20 010 yksin­huolta­japer­heitä (yhden työt­tömän ruokakun­tia nekin), ja 5111 lapset­tomien parien ruokakun­tia (kak­si tulon­saa­jaa), joista vähin­tään toinen oli työtön. Luku sisältää sekä Kelan työt­tömyy­se­tuuk­sia että työt­tömyyskas­soista ansio­tur­vaa saa­neet. Yhteen­sä yleistä asum­is­tukea sai 386 400 ruokakun­taa. Kelan työt­tömyy­se­tuuk­sien saa­jia oli eloku­us­sa pyöris­tet­tynä noin 260 000 ja ansio­tur­van saa­jia 191 000 (syysku­un luku­ja niistä ei ole vielä julka­istu). Yhteen­sä työt­tömyy­se­tuuk­sien saa­jia oli siten noin 450 000. Jakau­maa perus­tur­van ja ansio­tur­van osalta Kela ei ole julkaissut viime kuukausien osalta, vaan viimeisin julka­isu sen osalta on maalisku­ul­ta. Sil­loin ansio­tur­vaa saanei­den suhde perus­tur­van työt­tömyys­tur­vaa saaneisi­in oli 13 % yleisessä asum­istues­sa. Olete­taan, että osu­us on sen tapainen nytkin.

  Näi­den tilas­toluku­jen poh­jal­ta näyt­tää siltä, että perus­tur­van työt­tömyys­ra­haa saav­ista hie­man yli 50 %:lle mak­se­taan yleistä asum­is­tukea. Lop­ut eivät sitä saa. Jos työ­markki­natukea ja perus­päivära­haa nos­tet­taisi­in 416 eurol­la, se nos­taisi yli 100 000:n sel­l­aisen ruokakun­nan tulo­ja, jot­ka eivät nyky­isin saa yleistä asum­is­tukea lainkaan.

  Sitäkään en usko, että asum­istuen mukaisia vuokria ei olisi kuin suku­lais­ten väli­sis­sä vuokrauk­sis­sa. Tilas­tois­sa asum­istuen rajan pin­taan tai sen alle ole­via vuokria on enem­män kuin voisi odot­taa pelk­istä suku­lais­suhde­vuokrauk­sista ker­tyvän. Myös Helsingis­sä. Taustal­la on se, että kaupungis­sa on tuhan­sia jär­jestö­jen ja säätiöi­den asun­to­ja, joiden vuokrat ovat jotain ihan muu­ta kuin kau­pal­lis­ten yri­tys­ten per­im­iä markki­navuokria, se, että jotkut yksi­ty­ishenkilövuokranan­ta­jat eivät koskaan koro­ta vuokria vuokrauk­sen jäl­keen, vaan anta­vat vuokrien pysyä jopa vuosikym­meniä ennal­laan, sekä se, että solu­a­sun­nois­sa vuokrat per asukas ovat usein asum­istuen mak­simien puitteissa.

  1. Ei muuten liene noin, että asum­is­tu­ki ei nos­ta vuokria enem­pää kuin jos työ­markki­natu­ki olisi 416 euroa korkeampi. Olen lueskel­lut asum­is­tukea koske­via tilas­to­ja. Tuo mainit­se­masi tilanne pätee vain sel­l­aisi­in asum­is­tukea nyky­isin saavi­in vuokra-asun­nos­sa asu­vi­in yksi­na­su­vi­in, joil­la on oikeus työ­markki­natu­keen. Huo­mat­ta­va osa työ­markki­nat­uen saa­jista ei saa nyky­isin lainkaan asumistukea.

   Joo, liioit­telin asum­istuen vuokria nos­tavaa vaiku­tus­ta, sil­lä työ­markki­nat­uen nos­to tuon tila­sosi mukaan vaikut­taa vuokran­mak­sukykyyn yhteen­las­ket­tuna kak­si ker­taa enemmän.
   Noin yleen­sä ei kan­na­ta käyt­tää Helsin­gin asun­toti­lan­net­ta tarkasteltaes­sa val­takun­nal­lisia tilas­to­ja vaan tilas­to­ja Helsingistä. Edelleen kan­nat­taa pois­taa ARA-asun­nois­sa asu­vat ja myös omis­tusasun­nois­sa asuvat.
   Vapaiden markki­noiden vuokra-asun­to­jen tar­jon­nas­ta saat hyvän kuvan Oiko­tien vuokralle tar­jo­taan asunnoista.

   1. Osmo Soin­in­vaara: Noin yleen­sä ei kan­na­ta käyt­tää Helsin­gin asun­toti­lan­net­ta tarkasteltaes­sa val­takun­nal­lisia tilas­to­ja vaan tilas­to­ja Helsingistä. Edelleen kan­nat­taa pois­taa ARA-asun­nois­sa asu­vat ja myös omis­tusasun­nois­sa asuvat.
    Vapaiden markki­noiden vuokra-asun­to­jen tar­jon­nas­ta saat hyvän kuvan Oiko­tien vuokralle tar­jo­taan asunnoista.

    Olisi hyvä käyt­tää paikkakun­tako­htaisia tilas­to­ja, mut­ta Kela ei ole antanut julkiseen käyt­töön kun­tako­htaisia tieto­ja, oletet­tavasti tieto­suo­jasy­istä. Kat­soin tieto­ja Kelan julkaisemista julk­i­sista tietokan­noista, eli Kelas­to-palvelus­ta, joka on kaikkien nähtävis­sä. Siel­lä on kun­tako­htaiset tiedotkin ole­mas­sa tietokan­nas­sa, mut­ta julkises­ta käyt­töli­it­tymässä on estet­ty hake­mas­ta tieto­ja kun­tako­htais­es­ti. Sen sijaan sen erit­te­ly onnis­tuu, että työt­tömyy­se­tuuk­sia saa­neet ruokakun­nat voi tarkastel­la erik­seen, tai vaik­ka opiske­li­jaruokakun­nat. ARA-asun­nois­sa asu­vien erit­te­ly asum­istuen saa­jista edel­lyt­täisi osoiteti­eto­ja tuen­saa­jista, jot­ka eivät ole julk­ista tietoa.

    Oikotieltä näkee hin­tapyyn­nöt, joil­la asun­not eivät sil­lä het­kel­lä ole vielä men­neet kau­pak­si tai vuokralle. Siinä on kyse tun­tem­at­tomille vuokraamisen yhtey­dessä esite­ty­istä hin­tapyyn­nöistä. Tun­tem­at­tomille vuokraami­nen on peri­aat­teessa vuokranan­ta­jan kannal­ta riskialt­tein vuokraus­muo­to. Markki­noil­ta voi löytää paljon alem­piakin hin­tapyyn­töjä. Halvim­mat vuokrapyyn­nöt eivät päädy koskaan net­ti­in, vaan niiden kohdal­la yleistä on, että esim. aiem­pi vuokralainen suosit­telee hal­paa asun­toaan jollekin tutulleen ennen pois muut­toaan, joka tulee sit­ten vuokra­suh­teeseen. Tai sit­ten on juuri esim. jär­jestö­jen ja säätiöi­den omis­tamia edullisia asun­to­ja, joiden vuokratar­jouk­sia ei ikinä päädy Oikotielle, vaan joiden osalta pitää tietää säätiö tai jär­jestö, ja hakea asun­toa suo­raan sieltä. Niistä kaik­ki eivät ole ARA-kohtei­ta, vaan myös ei-ARA-kohtei­den joukos­sa on sel­l­aista säätiöi­den ja jär­jestö­jen omis­ta­maa asun­tokan­taa, jota vuokrataan eteen­päin edullisemmin.

 9. Tässä käy­ty (hyvä) keskustelu osoit­taa, että ongel­ma on ratkaise­ma­ton. Luulen.

  Suo­mi on ajau­tu­mas­sa kum­malliseen keski­t­u­loisen ihmisjoukon elin­ta­son tuhou­tu­miseen tai ainakin jää­tymiseen. Tätä jää­tynyt­tä kri­isiä ei sit­ten niin vaan ratkaista kri­isikok­ouk­sil­la, kos­ka kaiken takana on hyvässä tarkoituk­ses­sa ja onnis­tuneesti tehty hyvivoin­tiy­hteiskun­nan tulon­tasaus­poli­ti­ik­ka. Kun suurel­la osal­la palka­nsaa­jista on suun­nilleen sama palkkata­so, ei ole enää resurssia jos­ta voitaisi­in ottaa ja jakaa toisaalle.

  Kun kär­jis­tet­tynä 3000 euroa ansait­se­va mak­saa 2000 euroa tien­aavalle eri­laisia tukia, niin yhteiskun­nan kehit­tämi­nen käy mah­dot­tomak­si. Eihän asumisen ongel­mati­ik­ka on ain­oa. Koh­ta pääl­lä on ilmas­to­muu­tok­sen todel­li­nen tor­jun­ta ja se mak­saa val­tavasti, san­ot­ti­in mitä san­ot­ti­in. Kuka sen mak­saa? Ne 3000 euroa tienaavatko?

  Melkein koomiselta kuu­losti Mat­ti Van­hasen visio tule­vaisu­u­den liiken­nemak­su­ista. Pis­tetään kaupunki­laiset tuke­maan maaseudun asu­jien kulu­ja. Via­ton ehdo­tus johtaa siihen, että koh­ta meil­lä kol­ma­sosa kansalai­sista saa myös “polt­toaine­tukea”, eikä vain vuokratukea. Tämäkin kytkey­tyy keskustelus­sa esitet­tyyn: jokainen saa vali­ta asuin­paikkansa, mut­ta… pitäisikö jokaisen itse myös vas­ta­ta sen seurauksista?

  Jos Mikke­lin takana saa koh­ta autoilu­tukea, niin eikä meille kaupunki­laisille pitäisi mak­saa esimerkik­si tuop­pitukea? Sil­lä eikö Hesan keskus­tan baareis­sa tuop­pi olut­ta mak­saa vähin­tään 7 euroa mut­ta Mikke­lin takana sen saa kolmel­la eurolla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.