Helsingin pitää vaatia parempia asuntopoliittisia välineitä (1)

Kaupunkiym­päristölau­takun­ta päästi AM-ohjel­man (asumisen ja maankäytön ohjel­ma) eteen­päin. Lau­takun­ta antoi siitä yksimielisen lausun­non. Lausun­toon laitet­ti­in toisin sanoen vain asi­at, joista olti­in yksimielisiä eikä san­ot­tu mitään siitä, mis­tä ei oltu. Varsi­nainen ryh­mien väli­nen käden­vään­tö käy­dään kaupung­in­hal­li­tus­vai­heessa tai peräti valtuustossa.

Poh­jae­si­tyk­sessä asun­to­ja oli tarkoi­tus tehdä vuosit­tain 7000, lausun­tomme mukaan määrä pitäisi nos­taa 8000:een vuodes­ta 2023 alkaen.

Varsi­nainen riita käy­dään tule­vien asun­to­jen hallinta­muo­to­jakau­mas­ta, siitä, paljonko on ARA-asun­to­ja, asum­isoikeusasun­to­ja, Hitas-asun­to­ja ja kovara­han asun­to­ja ja niin edelleen. Kokoomus halu­aa tietysti kovan­ra­han asun­to­ja ja vasem­mis­to ARA-asuntoja.

Minä en jak­sa niin innos­tua tuos­ta hallinta­muo­to­jakau­mas­ta. Kaik­ki rak­en­t­a­mi­nen hyödyt­tää niitä pieni­palkkaisia, jot­ka nyt joutu­vat työpäivän päät­teek­si matkus­ta­maan vas­ten tah­toaan jon­nekin Riihimäelle tai muuten kauas.

Pieni­palkkaiset ovat niitä, jot­ka nyt kar­si­u­tu­vat Helsin­gin asun­tomarkki­noil­ta, elleivät ole tarpeek­si pieni­palkkaisia tai onnekkai­ta saadak­seen ARA-asun­non. Vaik­ka tehtäisi­in lisää kalli­ita kovan rahan asun­to­ja rikkaille, lop­ulli­nen hyö­tyjä olisi pieni­palkkainen, sil­lä asun­to­ja ei tule rikkaille lisää. Asun­not­to­muus on rikkaiden kesku­udessa san­gen harv­inaista. Kun rikas muut­taa uuteen asun­toon­sa joku muut­taa hänen van­haan asun­ton­sa, joku taas tämän asun­toon ja niin edelleen. Ketjun päässä joku pieni­palkkainen saa asun­non Helsingistä.

Toki tässä voi olla siir­tymää eri tulolu­okkien välil­lä yli kun­nan rajan, mut­ta seudullis­es­ti se menee suun­nilleen näin.

Riihimäeltä pen­delöivä perushoita­ja ei hyödy Helsin­gin ARA-tuotan­nos­ta, kos­ka hän ei siihen pääse. Hänel­lähän on jo asun­to eikä hän edes ole helsinkiläi­nen, vaik­ka on töis­sä Helsingis­sä. Helsinkiläisyyt­tä ei saisi ottaa huomioon, mutta…

Puolen miljoo­nan euron Hitas-asun­not Jätkäsaa­res­sa houkut­tel­e­vat rikkai­ta naa­purikun­nista Helsinki­in. Puolel­la miljoon­al­la saa Tapi­o­las­ta isom­man asun­non kuin Jätkäsaares­ta, pait­si jos voit­taa arpa­jai­sis­sa Hitas-asun­non Jätkäsaares­ta. Oikeas­t­aan siis kokoomuk­sen olisi syytä suosia kalli­ita Hitas-asun­to­ja kalli­il­la alueil­la Helsingis­sä, mut­ta kan­nat­taako vihrei­den ja vasemmiston?

Tarvi­taan notkeampia välineitä

Keskustelu asun­to­jen hallinta­muo­to­jakau­mas­ta on turhaut­tavaa, kos­ka hyviä ratkaisu­ja ei ole. Käytet­tävis­sä ole­va välineistö on suun­nitel­tu aivan toisen­laisi­in olo­suhteisi­in. Kun Helsin­gin osauus maan asun­to­tuotan­nos­ta ja ennen kaikkea asumisen ongelmista on varsin suuri, olisi kohtu­ullista, että Helsin­ki saisi käyt­töön­sä parem­min paikallisi­in olo­suhteisi­in sopi­van välineistön.

Miten aute­taan perushoita­jaa asumaan lähel­lä työaikkaansa?

Kaik­ista asun­noista kohtuuhintaisia?

Jos kaik­ki asun­not oli­si­vat kohtu­uhin­taisia, kuten moni unek­sii, kaik­ki eivät saisi kohtu­uhin­taista asun­toa, vaan pää­si­sivät asun­to­jonoon. Tukhol­mas­sa kohtu­uhin­taista asun­toa joutuu jonot­ta­maan yli kymme­nen vuot­ta. Niin­pä siel­lä ovat laa­jat pimeät markki­nat – onnek­si ovat, kos­ka eihän siitä mitään tulisi, jos kaupunki­in työn perässä muut­ta­va jou­tu­isi asumaan teltas­sa kymme­nen vuot­ta. Jos asun­to­ja on liian vähän, niukku­ut­ta jae­taan joko korkeal­la hin­nal­la tai hyvin pitkil­lä jonoil­la. Jonot ovat vielä pahempi vai­h­toe­hto, kos­ka ne tuhoa­vat kaupun­gin toimivu­u­den. Mitä iloa on hal­vas­ta asun­nos­ta, johon ei pääse asumaan?

Ain­oa toimi­va lääke asumisen kalleu­teen on rak­en­taa lisää asun­to­ja – tai tehdä kaupungista niin huono ja epämiel­lyt­tävä, ettei sinne halu­ta muuttaa.

Työ­suhdea­sun­not?

Näitä oli ennen, mut­ta näistä on nyt luovut­tu. Jos työ­nan­ta­ja han­kkii työn­tek­i­jälle asun­non ja vuokraa sen tälle 400 euroa markki­navuokraa halvem­mal­la, mik­si hän ei yhtä hyvin voisi korot­taa palkkaa 400 eurolla?

Tyh­mään kysymyk­seen on yksinker­tainen vas­taus tai oikeas­t­aan kak­si: Vero­tus – palka­s­ta pitää mak­saa veroa, mut­ta vuokranalen­nuk­ses­ta ei tarvitse, ellei vuokra ali­ta vero­hal­li­tuk­sen normi­avuokraa.  Toisek­si jos palkkaa korotet­taisi­in, sitä pitäisi korot­taa myös niiltä, joil­la on kaupun­gin ARA-asun­to (jon­ka vuokra sivu­men­nen sanoen alit­taa tuon vero­hal­li­tuk­sen normivuokran, mut­ta tästä edus­ta ei tarvitse mak­saa veroa).

Työ­suhdea­sun­non ongel­ma on sen sidos työ­suh­teeseen. Työ­nan­ta­ja saa oivan otteen työn­tek­i­jästä, joka ei voi vai­h­taa työ­paikkaa, kos­ka jou­tu­isi ulos asun­nos­ta.  Aikamoista työ­paikkak­iusaamista siis kan­nat­taa sietää.  Työ­suhdea­sun­not ovat sec­ond best ‑ratkaisu, joil­la on merkit­täviä hait­tavaiku­tuk­sia, kos­ka ne kahlit­se­vat työn­tek­i­jän mah­dol­lisu­ut­ta päät­tää siitä, mis­sä asuu. Työ­suhdea­sun­not ovat siel­lä mis­sä ovat, vaik­ka ne oli­si­vat puoli­son työ­matkan kannal­ta aivan väärässä paikassa.

Asum­is­tu­ki

Eri­lai­sista sec­ond best ‑ratkaisu­ista asum­is­tu­ki on ekon­o­mistien mielestä vähiten huono. Sen turvin perushoita­ja ei kuitenkaan pysty muut­ta­maan Riihimäeltä työ­paikkansa lähelle Helsinki­in, kos­ka asum­is­tu­ki kor­vaa vain niin matalia vuokria, ettei sel­l­aisia Helsingis­sä juuri ole kuin suku­lais­ten väli­sis­sä vuokra­sopimuk­sis­sa. Itse asi­as­sa asum­istuen tarkoituk­se­na on tukea niitä työt­tömiä tai pieni­palkkaisia, jot­ka eivät pysty mak­samaan vuorkaansa ARA-talois­sa. Asum­istuel­la pitäisi olla tääl­lä aivan toisen­laiset ehdot. Kir­joi­tan asi­as­ta oman postauksen.

Parem­mat palkat

Jos kallista asum­ista ei tuet­taisi Helsingis­sä, pieni­palkkaisille olisi mak­set­ta­va Helsingis­sä parem­paa palkkaa. Oikeas­t­aan siis tulisieluisen kom­mu­nistin pitäisi vas­tus­taa sekä asum­is­tukea että ARA-asun­to­ja tuke­na, jos­ta hyö­tyvät vain itarat riistopalkko­ja mak­sa­vat työnantajat.

En ole lainkaan yllät­tynyt, että Eteläran­nas­sa, jos­sa yleen­sä suh­taudu­taan pidät­tyväis­es­ti eri­laisi­in sosi­aal­i­tuki­in, kan­nate­taan avoimesti kohtu­uhin­taista asuntotuotantoa.

Jos Helsingis­sä pitäisi mak­saa muu­ta maa­ta korkeam­paa palkkaa, se kan­nus­taisi yri­tyk­siä siirtämään niin paljon työ­paikko­ja kuin mah­dol­lista maakun­ti­in. Tämä voisi jopa vähän helpot­taa asun­top­u­laa Helsingissä.

Sen jäl­keen meil­lä olisi Helsingis­sä paljon onnekkai­ta entisiä pieni­palkkaisia, jot­ka kutienkin asu­vat edullis­es­ti ARA-asun­nos­sa, mut­ta saa­vat palkkaa, jon­ka on tarkoi­tus kor­va­ta markki­navuokran tasoista asum­ista.   Ja sit­ten niitä toisia, jot­ka mak­sa­vat markki­nae­htoista vuokraa.

Eri­ar­voista tietysti on sekin, että jotkut ovat per­i­neet suvus­sa kulke­van asun­non ja toiset eivät. En nyt kuitenkaan aloi­ta keskustelua asun­to­tu­lon vero­tuk­ses­ta, vak­ka mieli tekisi.

On hyvin vaikea ylipään­sä hah­mot­taa oikeu­den­mukaista ja tas­a­puolista ratkaisua olo­suhteis­sa, jois­sa osa asukkaista saa seini­in sidot­tua tukea asumiskus­tan­nuk­si­in­sa ja osa ei saa, oli se sit­ten aliv­erotet­tu omis­tusasun­to tai ARA-asunto.

Yhteiskun­nan omis­ta­ma laa­ja vuokra-asuntokanta

Kroonisen asun­top­u­lan olois­sa – ja se jatkuu Helsingis­sä jok­seenkin lop­ut­tomi­in – on perustel­tua, että yhteiskun­ta, mielel­lään kaupun­ki, omis­taa suuren osan asun­tokan­nas­ta, paljon suurem­man kuin Helsin­ki nyt omis­taa Hekan kautta.

Jos meil­lä ei olisi markki­na­pu­ut­tei­ta, yhteiskun­nan omis­tamista ei tähän väli­in tarvit­taisi, mut­ta markki­na­pu­ut­teista ei päästä näköjään eroon. Hypo-pankin Ari Pau­na on laskenut, että Koja­mon liikevoit­to asun­toa kohden on 600 €/kk. Aika paljon siis. Liikevoitos­ta sen pitää tietysti mak­saa korot. Juuri äsket­täin kuu­den kuukau­den heli­bor las­ki alle ‑0,5 pros­entin. En tiedä, mil­lä hin­nal­la Kojamo saa lainaa, mut­ta Helsin­ki saisi aika hal­val­la. Nämä markki­navirheet ohjaa­vat kallista asumis­es­ta ker­tyvän tulovir­ran aivan vääri­in taskui­hin, kun sen pitäisi ohjau­tua asun­to­tuotan­non pul­lonkaulo­jen, lähin­nä siis asum­ista ja tont­tien valmis­tus­ta palvel­e­van infran rak­en­tamiseen. Jos Björn Wahlroos omis­taisi Koja­mon, vasem­mistop­uolueet kiin­nit­täi­sivät katk­er­aa huomio­ta sen suuri­in voittoihin

Jot­ta asun­tomarkki­nat ylipään­sä voisi­vat toimia oikein, hin­to­jen nousun pitäisi syn­nyt­tää lisää asun­to­tuotan­toa, mut­ta miten se voisi syn­nyt­tää, kun kaupun­ki päät­tää AM-ohjel­mas­saan, mon­tako asun­toa kaupunki­in rakennetaan?

Yhteiskun­nan omis­ta­man asun­tokan­nan pitäisi olla jok­seenkin markki­nahin­taista, kos­ka muuten päädyt­täisi­in vain pitki­in asun­to­jonoi­hin. Sosi­aal­isin perustein vuokras­ta pitäisi saa­da alennusta.

Tähän päästäisi­in esimerkik­si niin, että perusvuokra olisi ARA-hin­taista, mut­ta asukkaan tulo­jen noustes­sa vuokra nousisi kohti markki­nahin­taa. Tai sit­ten perusvuokra olisi markki­nahin­taista ja pien­i­t­u­loisia tuet­taisi­in asum­istuel­la, jon­ka siis pitäisi kor­va­ta olen­nais­es­ti korkeampia vuokria kuin nykyi­nen asum­is­tu­ki kor­vaa. Kum­mas­takaan ei pitäisi tulle veroseu­raa­muk­sia, sil­lä eihän hal­vas­ta ARA-asun­nos­takaan tarvitse mak­saa veroa.

Asum­is­tu­ki olisi tulo­jen mukaan määräy­tyvää vuokraa kätevämpi, mut­ta sitä pitäisi sil­loin mak­saa myös yksi­ty­isi­in vuokra-asun­toi­hin, minkä ainakin jotkut väit­tävät nos­ta­van vuokrata­soa. Pitäisi min­i­moi­da se rahavir­ta, joka asun­top­u­las­ta val­uu vääri­in taskuihin.

Jos meil­lä olisi laa­ja yhteiskun­nan omis­ta­ma vuokra-asun­tokan­ta, ei olisi myöskään taloko­htaista seg­re­gaa­tio­ta, vaan eri tulolu­okki­in kuu­lu­vat asu­isi­vat tois­t­en­sa naa­pureina samoissa rapuissa.

Myös parem­pia palkkoja

Kokon­aan asumisen kalleut­ta ei tarvitse pieni­palkkaisille kom­pen­soi­da, Myös pieni­palkkaisten palkko­ja pitäisi  Helsingis­sä korot­taa osana markki­noiden normalisoitumista.

Lake­ja pitää muuttaa

Ei tarvitse sanoa, että laki estää sen, mitä olen tässä kaavail­lut. Tiedän sen itsekin. Huoneen­vuokrala­ki esimerkik­si ei tunne palkanko­ro­tus­ta perus­teena nos­taa vuokraa.

Minä esitänkin, että lake­ja pitäisi muuttaa.

Tarvit­taisi­in aivan toisen­lainen asun­topoli­it­ti­nen välineistö Helsinki­in. Se, mitä olen tässä kaavail­lut, on vain yksi vai­h­toe­hto. Joku var­maankin kek­sii parem­man, mut­ta nykyi­nen välineistö on lähin­nä pöhkö.

Jos vuokra ARA-asun­nos­sa riip­puisi tuloista (tai vuokrat oli­si­vat markki­nahin­taisia ja niitä tuet­taisi­in uuden­laisel­la asum­istuel­la) ja niitä osoitet­taisin tas­a­puolois­es­ti eri tulolu­okki­in kuu­luville, kan­nat­taisin ARA-asun­to­jen osu­u­den nos­tamista 50 pros­ent­tin tai jopa yli.

 

32 vastausta artikkeliin “Helsingin pitää vaatia parempia asuntopoliittisia välineitä (1)”

 1. Iso osa tek­stistä taas ker­ran kiin­nos­tavaa ja perustel­tua, mut­ta tuo kun­nalli­nen asun­to­toim­i­ja — nyky­istä Hekaakin suurem­pi — epäi­lyt­tää suuresti. Ilman spar­raa­jia mikä tahansa toim­inta tah­too pikku hil­jaa liukua tehot­tomak­si, kun ei vain tarvitse olla mui­ta parem­pi. Slo­ganiksi sopisi piirikun­tata­son yleisurhe­li­jan kom­men­toin­ti “teen parhaani ja kat­son mihin se riit­tää”. Harvem­min tosi­aan juuri mihinkään.

  Nyky­is­tenkään kun­nal­lis­ten asun­toy­htiöi­den tehokku­u­den ver­tailu keskenään tai markki­na­toim­i­joi­hin ei ole mah­dol­lista ja pidän tätä aja­tus­ta keskite­tys­tä toimin­nas­ta jopa vaar­al­lise­na. Hiukan on liikaa kaiku­ja naa­purin lähi­men­neisyy­destä tyyli­in talokom­bi­naat­ti 22, ter­ve­tu­loa. Me tiedämme mitä tarvitset.

  1. Julkisen rak­en­tamisen malli on saatu toim­i­maan Sin­ga­pores­sa, siis­pä sitä ei kan­na­ta oikoseltaan sulkea pois.

   1. Amos Aho­la:
    Julkisen rak­en­tamisen malli on saatu toim­i­maan Sin­ga­pores­sa, siis­pä sitä ei kan­na­ta oikoseltaan sulkea pois.

    Sin­ga­pore on soti­las­dik­tatu­uri.

 2. Kaikissa asumiseen liit­tyvis­sä poli­ti­ikka­toimis­sa pitäisi muis­taa maini­ta kiin­teistövero keino­va­likoimas­sa. Korkea kiin­teistövero ja vas­taavasti mata­lampi ansio­tulovero ratkai­sisi toden­näköis­es­ti ainakin osan asumiseen liit­tyvistä ongelmista.

 3. > Huoneen­vuokrala­ki esimerkik­si ei tunne
  > palkanko­ro­tus­ta perus­teena nos­taa vuokraa.

  – Entä osinko­tu­lo ja vastaavat?
  – Pitäisikö vuokranan­ta­jalle sal­lia pääsy vuokralais­ten­sa verotietoihin?
  – Pitäisikö huoneen­vuokralakia muut­taa siten, että vuokran suu­ru­us määrätään hallinnol­lisel­la päätök­sel­lä vuokralaista tai vuokranan­ta­jaa kuulematta.
  – Eikö hallinnol­lisen vuokran seu­rauk­se­na olisi, että kan­nat­taa ottaa vain hyvä­tu­loisek­si tun­net­tu­ja vuokralaisia, kos­ka heiltä saa isom­man vuokran?

 4. Kyse on markki­na­t­aloud­es­ta. Jos tuot­tei­ta on rajoite­tusti, niiden hin­ta nousee. Jos tuot­tei­ta on markki­noil­la enem­män kuin on kysyn­tää, niiden hin­ta las­kee. Sim­ple as that. Jos nos­te­taan raken­net­tavien asun­to­jen määrää 20 000 per vuosi, niin kymme­nen vuo­den päästä meil­lä on 200 000 uut­ta asuntoa. 

  Ongel­mat:
  1) Kaupun­ki sään­telee raken­net­tavien asun­to­jen määrää. = markki­nat eivät toimi.

  2) Kaupun­ki vaatii raken­nu­soikeud­es­ta 2000 €/neliö ainakin ns. “parem­mil­la alueil­la” -> kaupun­ki on itse nos­ta­mas­sa tai ylläpitämässä asun­to­jen korkeaa hintatasoa.

  3) Ihmiset ovat osta­neet nykyiset asun­ton­sa nyky­isil­lä hin­noil­la -> jos hin­nat oikeasti halpe­n­e­si­vat tulisi markki­noille henkilöitä, joil­la on enem­män lainaa kuin mikä on asun­non arvo.

  4) Kos­ka koh­ta 3, niin moti­vaa­tio­ta ei ole saa­da asun­to­jen hin­to­ja alas, sil­lä äänestäjät eivät pidä siitä, että hei­dän omaisuuten­sa arvoa las­ke­taan. (Vaik­ka asun­to­jen arvo on saatu näin korkeak­si kohdan 1 mukaises­ti markki­noi­ta vääristämällä.)

  5) Ongel­ma on myös se, että jos on joskus ollut oikeutet­tu hal­paan asun­toon, ja tämän jäl­keen on vaik­ka työl­listynyt (valmis­tunut hyvä­palkkaiseen ammat­ti­in?), saa silti jatkaa asum­ista markki­nahin­to­ja huo­mat­tavasti edullisem­min vaik­ka kuole­maansa saak­ka. Täl­lainen “tukem­i­nen” on yksiselit­teis­es­ti kaupunki­lais­ten yhteisen omaisu­u­den väärinkäyt­töä, jos­sa tue­taan kaupun­gin varoin (kaupunki­lais­ten yhteisin varoin) henkilöä, joka ei todel­lakaan tarvitse tukia. 

  Ratkaisut:
  1) Kaupun­ki rak­en­taa itse asun­to­ja enem­män, jol­loin use­am­mil­la olisi mah­dol­lisu­us muut­taa kaupun­gin asun­toon vuokralle. Nythän kaupun­gin asun­non saami­nen on lot­tovoit­toon ver­rat­ta­va onnenkan­ta­moinen (etenkin ns. hyvil­lä alueilla).

  2) Kaupun­gin asun­to­jen hin­to­jen tulee olla lähel­lä markki­nahin­to­ja, ei ole kovin motivoivaa koulut­tau­tua, käy­dä töis­sä jne. jos täl­lais­es­ta toimin­nas­ta ran­gais­taan viemäl­lä esim. mah­dol­lisu­us hal­paan asun­toon pois. Asun­topoli­ti­ikan tulee olla ihmisiä kan­nus­tavaa siten, että koulut­tau­tu­vat, tekevät vaik­ka ylitöitä tms. tämä on yhteiskun­nan kannal­ta kan­nat­tavaa. Nykyi­nen malli on enem­mänkin passivoiva.

  3) Kaupun­gin asun­to­jen vuokrien nos­t­a­mi­nen lähelle markki­nahin­taa tarkoit­taisi myös sitä, että ne jot­ka tarvit­se­vat tukea asumiseen hak­i­si­vat tukea sosi­aal­i­toimis­tos­ta tms. eikä niin että “lot­tovoiton” saanut saa naut­tia voit­toar­vas­taan kym­meniä vuosia, jopa siirtää voit­ton­sa jälkipolville. 

  4) Lähiöi­den eli­nolo­ja on syytä nos­taa, kaupun­gin asun­to­ja ei tule rak­en­taa halu­tu­im­mille alueille, jois­sa “lot­tovoit­to-ilmiö” näkyy karkeim­mil­laan. Kaupun­gin asun­to­jen tarkoi­tus on tur­va­ta edullista asum­ista, ihmisil­lä tulee olla moti­vaa­tio siir­tyä Ruo­ho­lah­den tai Kampin vuokra-asun­noista kauem­mak­si lähiöi­hin, jos esim. täl­lä tavoin voi nos­taa omaa käteen jäävää rahan määrää. Nyt moti­vaa­tio­ta ei ole, kun huip­pualuei­den asun­not ovat suh­teessa liian halpo­ja. Seu­raus on se, että asun­not eivät liiku. 

  5) Kaupun­gin eri aluei­den eri­ar­voisu­ut­ta ei tasa­ta “jaka­mal­la asun­not­to­mia Eiraan”, vaan paran­ta­mal­la lähiöi­den elin­ta­soa, rak­en­ta­mal­la niihin viihty­isiä puis­to­ja, liikun­tamah­dol­lisuuk­sia yms. Tämä nykyi­nen “kur­ju­u­den jakami­nen” tasais­es­ti ei ole toimi­va ratkaisu, vaan syn­nyt­tää enem­mänkin “lot­tovoit­to-ilmiötä” ja aiheut­taa närää niille, jot­ka ovat samal­ta alueelta osta­neet kalli­il­la rahal­la asunnon.

  1. Julius:

   5) Kaupun­gin eri aluei­den eri­ar­voisu­ut­ta ei tasa­ta ”jaka­mal­la asun­not­to­mia Eiraan”, vaan paran­ta­mal­la lähiöi­den elin­ta­soa, rak­en­ta­mal­la niihin viihty­isiä puis­to­ja, liikun­tamah­dol­lisuuk­sia yms. Tämä nykyi­nen ”kur­ju­u­den jakami­nen” tasais­es­ti ei ole toimi­va ratkaisu, vaan syn­nyt­tää enem­mänkin ”lot­tovoit­to-ilmiötä” ja aiheut­taa närää niille, jot­ka ovat samal­ta alueelta osta­neet kalli­il­la rahal­la asunnon.

   Tuos­ta olen samaa mieltä. Yksi avain eriy­tymisen ehkäisyyn lie­nee siinä, että kehit­tääkö kaupun­ki niiden aluei­den elin­voimaisu­ut­ta, joi­hin kaikkein vähiten ihmiset nyky­isin halu­a­vat asumaan. Ero asuinaluei­den arvos­tuk­sen välil­lä näkyy jo kaupun­gin katutöi­den mate­ri­aali­valin­nois­sakin. Esimerkik­si luon­nonkivisiä katukiviä saa­vat kalli­iden asuinaluei­den asukkaat, ja halvem­mat alueet saa­vat tyy­tyä halvem­pi­in katukivi­in, jos saa­vat katukiviä lainkaan. Metriä kohti katu­i­hin panos­tamisen kus­tan­nus on kalli­im­mil­la alueil­la moninker­tainen ver­rat­tuna huonokun­toisi­in lähiöihin.

 5. Soin­in­vaara kirjoitti:

  “Asun­not­to­muus on rikkaiden kesku­udessa san­gen harv­inaista. Kun rikas muut­taa uuteen asun­toon­sa joku muut­taa hänen van­haan asun­ton­sa, joku taas tämän asun­toon ja niin edelleen. Ketjun päässä joku pieni­palkkainen saa asun­non Helsingistä.”

  Tuo ketju ei ainakaan täysin mene noin. Varakkaam­mil­la use­am­man asun­non omis­t­a­mi­nen on yleisem­pää. Suomes­sakin on alka­nut näkyä kakkosasun­to­jen lisäk­si jo kol­mosasun­to­ja varakkaim­man väestön joukos­sa. Esim. Kampin alueelle tulleista uusista asun­noista huo­mat­ta­van osan on san­ot­tu tilas­to­jen mukaan men­neen kakkos- ja kol­mosasun­noik­si. Sel­l­ainen sijain­ti on hyvä paik­ka varayöpymi­s­paikak­si varakkaam­mille. Toki se, että osa lisäa­sun­noista jää kakkos- ja kol­mosasun­noik­si ei poista sitä, että osa asun­noista voi vapaut­taa mui­ta asun­to­ja toiseen käyttöönkin.

  1. Suomes­sakin on alka­nut näkyä kakkosasun­to­jen lisäk­si jo kol­mosasun­to­ja varakkaim­man väestön joukossa.

   Kyl­lä. Niin san­otut tyhjät asun­not ovat Hel­sngis­sä näitä. Mut­ta ne ovat omi­naisuuk­sil­taan eri­laisia kuin vak­i­tuiset asun­not. Niitä har­val­la on Helsingis­sä kahta.

   1. Osmo Soin­in­vaara:

    Kyl­lä. Niin san­otut tyhjät asun­not ovat Hel­sngis­sä näitä. Mut­ta ne ovat omi­naisuuk­sil­taan eri­laisia kuin vak­i­tuiset asun­not. Niitä har­val­la on Helsingis­sä kahta.

    Toki ne ovat omi­naisuuk­sil­taan eri­laisia. Esimerkik­si ne ovat use­am­min yksiöitä tai kak­sioi­ta kuin iso­ja asun­to­ja. Lisäk­si ne sijait­se­vat usein liiken­teel­lis­es­ti hyvin saavutet­tavis­sa paikois­sa. Se nähtäneen myöhem­min tilas­toista, lisäsikö korona-aika kakkosasun­to­jen määrää, jonne etätöis­sä ole­vat ovat tarpeen mukaan siir­tyneet esim. etätöi­hin, jos vaki­a­sun­nos­sa ei pysty niin hyvin keskit­tymään, eikä pää­työ­paikalle saa mennä.

 6. Entäpä jos:

  1. Ote­taan käyt­töön vapaae­htoinen vuokrasään­te­ly. Omis­ta­ja päät­tää kuu­luuko asun­to vuokrasään­te­lyn piiriin.
  2. Nyky­muo­toinen asum­is­tu­ki lakkaute­taan ja tilalle tulee tuki, jota mak­se­taan vain vuokrasään­te­lyn piiris­sä ole­vi­in asun­toi­hin, jot­ka täyt­tävät kun­ton­sa ja tason­sa puoles­ta tietyt min­imi­vaa­timuk­set, slum­mien muo­dos­tu­misen estämisek­si. Toimeen­tu­lo­tukea täy­tyy myös ohja­ta tähän suuntaan.
  3. Vuokrasään­nel­ty­i­hin asun­toi­hin tulee tulo- ja var­al­lisu­us­ra­jat ja niiden edelleen­vuokraus kielletään.
  4. Jos tulot nou­se­vat yli rajan ja asun­nos­sa on asunut riit­tävän kauan, saa asun­non lunas­taa itselleen markki­nahin­taan niin, että mak­se­tu­ista vuokrista osa kat­so­taan asun­non etu­mak­suk­si. Alku­peräisel­lä omis­ta­jal­la säi­lyy jatkos­sa asun­non etuosto-oikeus.
  5. Kaupun­ki tai muu julki­nen toim­i­ja joka vero­tu­soikeuten­sa takia saa hal­paa pitkäaikaista lainaa, alkaa aluer­ak­en­ta­jak­si, joka tekee hyväl­lä kaaval­la hyviä talo­ja hyville paikoille vähin­tään 10000 kap­palet­ta vuodessa seu­raavien 15 vuo­den ajan tai kunnes jäl­jem­pänä mainit­tu kohtu­uhin­taisu­us toteutuu.
  6. Kaavamääräyk­siä väl­jen­netään reilusti, kos­ka kaupun­ki toimisi oma­l­la asun­to­tuotan­nol­laan kirit­täjänä. Tämä avaa aitoa kil­pailua eri­lais­ten kon­sep­tien kokeiluun.
  7. Kaupun­ki ei myy omis­ta­maansa maa­ta mis­sään olosuhteissa.
  8. Tehdään taloudelli­nen malli, jol­la etsitään mil­lä uud­is­raken­nuk­sen tuo­ma­l­la asukasti­hey­del­lä toteu­tuu “kohtu­uhin­tainen” asum­i­nen. Esim. asumisen vaa­ti­ma kas­savir­ta max. 35% medi­aa­ninet­to­tu­loista. Tämä asukasti­heys asete­taan tavoitteeksi.
  8. Kiin­teistöveroon tehdään roima koro­tus, joka kohdis­tuu tavoiteti­hey­den alit­tavi­in alueiseen ja rokot­taisi eri­tyis­es­ti joutomaata.
  9. Annetaan ihmis­ten ja yri­tys­ten hoitaa valin­noil­laan loput.

  1. Vuokrasään­te­lyä ja sosial­is­mia on kokeil­tu kym­meniä ker­to­ja ja tulok­set ovat kam­mot­tavia. Ei kiitos.

   1. Myös min­imi­palk­ka on laimat­tu toim­i­mat­tomak­si kos­ka se nos­taa työt­tömyyt­tä. Nyky­tutkimus kuitenkin ker­too toista.
    Ekon­o­mistik­oulu­tus on ainakin itsel­leni opet­tanut sen, että van­hat totu­udet saat­ta­vat ja usein ovat vanhentuneita.
    Mon­et näistä vaki­in­tuneista totuuk­sista perus­tu­vat todel­la van­hoi­hin havain­toi­hin aivan tois­es­ta maail­mas­ta ja teo­ri­at on usein raken­net­tu liian yksinker­tais­te­tu­ille malleille. Me elämme maail­mas­sa joka on jo ole­mas­sa, eikä paras­ta lop­putu­losta voi­da sen takia saavut­taa, joten pitää kiin­nos­tua siitä, minkälaisia sec­ond best ratkaisu­ja voidaan saavuttaa.

    Vuokrasään­te­lyn nos­tin keino­va­likoimaan sik­si, että kaupun­ki voisi laskea liik­keelle “kaupungis­tu­mis­bon­de­ja”, joiden vakuute­na on vuokrasään­nel­ty asun­tokan­ta, joi­hin on mah­dol­lista hakea asum­is­tukea. Asum­is­tu­ki ei näin valu vapaille markki­noille, ja kun julk­ista hyvä­ta­soista rak­en­tamista on tarpeek­si paljon, se pitää vapaiden markki­noiden vuokrat kuris­sa ja vaikut­taa myös asun­to­jen hin­toi­hin, kos­ka vuokrasään­te­ly tekee tule­vaisu­u­den vuokratuot­to-odotuk­set paljon ennustettavammiksi.
    Jos vuokra-asum­i­nen tulee tämän seu­rauk­se­na suosi­tum­mak­si, on se pelkästään hyvä asia, kos­ka keskilu­ok­ka voi alkaa keräämään tuot­tavam­paa ja vaikut­tavam­paa var­al­lisu­ut­ta kuin pahvi­seinäisiä laatikoi­ta pel­lolle raken­netus­ta sementtilaatikosta.

 7. >Myös pieni­palkkaisten palkko­ja pitäisi

  No niin var­maan, mut­ta yrit­täkää nyt perkele muut­taa niitä välil­lis­ten vero­jen osu­ut­ta ja taso­ja kanssa, vaik­ka val­tion sikailua toki ovatkin. Se kun ei nimit­täin sitä pieni­palkkaista kal­jan­lask­i­jaa juurikaan housu­unkuse­maa enem­pää läm­mitä, jos / kun se tuop­pi mak­saa sit­ten palkanko­ro­tusten jäl­keen sen rapi­at 15€ — ja kaik­ki pait­si täy­det spedet (tai velka­varakkaat) pyyhkivätkin tämän seu­rauk­se­na hanurin­sa tuo­hon tei­dän hinkua­maanne “pöhinään”.

  PS. Ja se “pöhinä” muuten on itsessään jo niin hölmö ter­mi, että minäkin kir­joi­tan siitä vielä postauk­sen jos viitsin. No luul­tavasti en, joten lepari.

   1. Juurikin, ja juuri sik­si niin vas­ten­mieli­nen ilmaus.

 8. Mitäs jos kokeil­taisi­in ihan niin yksinker­taista keinoa kuin, että annet­taisi­in raken­nut­ta­jien raken­nut­taa ihan niin mon­ta asun­toa kuin tuntuu?

  On aika härskiä, että kaupung­in­viskaalit ja paikallipoli­itikot esi­in­tyvät muka­mas asumisen hin­nas­ta huolestuneena kehitellen mitä ihmeel­lisimpiä him­meleitä muka­mas tilanteen kor­jaamisek­si, kun samal­la rajoite­taan asun­to­tuotan­toa reilusti alle markki­noiden tarpei­den. Edes omien alhais­ten tavoit­tei­den jatku­vas­ta alit­tamis­es­ta syn­tynyt­tä vajet­ta ei mis­sään nimessä halu­ta kir­iä kiinni.

  Jos Helsin­ki olisi saavut­tanut asun­to­tavoit­teen­sa vuodes­ta 2000 läh­tien, kaupungis­sa olisi 18 000 asun­toa enem­män – Mik­si tavoit­teesta on jääty?

  Helsin­gin kaupun­ki ja Suomen vuokranan­ta­jat ovat eri mieltä siitä, kuin­ka paljon asun­to­ja Helsinki­in pitäisi valmis­tua vuodessa. Helsin­gin asun­to-ohjel­man luon­nok­ses­sa tavoite halu­taan pitää 7 000 vuosit­taises­sa asun­nos­sa, kun vuokranan­ta­jat halu­a­vat nos­taa tavoit­teen 10 000:een.

  Onko kaupungilla tässä varaa paljoa syytel­lä vuo­ranan­ta­jia ylivoitoista, jos niukku­u­den ylläpitäjä on kaupun­ki itse ja “riistäjäko­jamot” sun muut rak­en­taisi­vat mielel­lään tuhan­sia asun­to­ja lisää vuosittain.

  (Joo, infran ja palvelu­iden rak­en­t­a­mi­nen mak­saa, mut­ta eiköhän itäi­nen sata­makaupun­ki ole ainakin tähän asti pystynyt rahas­ta­maan ton­teis­taan huo­mat­tavasti enem­män kuin uusista asukkaista koi­tu­isi kuluja…)

 9. > Minä esitänkin, että lake­ja pitäisi
  > muuttaa.

  Opti­maa­li­nen tulos tietenkin saavute­taan kumoa­mal­la [huoneen­vuokra]­laki. Pitää ymmärtää, että lain kumoami­nen ei tarkoi­ta, että tilalle tulisi lait­to­muus vaan tilalle astuu sil­loin oikeus ja kohtuus.

  Muutenkin, meneil­lään on kehi­tys, jos­sa keskus­hallinto hajoaa ja tilalle astuu kun­ta- ja jopa lähiö­kohtainen laki. Kysymys on enää vain siitä halu­taanko tuo muu­tos ottaa vas­taan hal­li­tusti vaiko “pakon edessä”; sal­li­taanko aito kun­nalli­nen moni­kulttuurisuus vaiko yksi koko sopii kaikille ‑malli.

  Ehdotan, että laki kumo­taan siten, että siir­retään laki sel­l­aise­naan kun­nal­liseen [huoneen­vuokra]­sääntöön. Kukin kun­ta saa sit­ten vapaasti päät­tää paikallis­es­ta tavas­ta miten [huoneen­vuokra]­asiat kun­nan alueel­la hoidetaan.

  Tämä mah­dol­lis­taa kun­tien erikois­tumisen juuri siihen, mikä niiden rooli parhaim­mil­laan voisi olla valta­kunnan kokonai­suudessa. Yksi kun­ta kir­joit­taa huoneen­vuokra­säännön siten, että se tukee suuri­tuloisten asum­ista, toinen pieni­tuloisten. Kukin sopi­vak­si sille poli­it­tiselle agen­dalle, mikä juuri omas­sa kun­nas­sa parhaak­si nähdään.

  Kun­nalli­nen vuokra­sääntö voisi olla mal­li­na laaja­mittaiselle lakien siirtämiselle kun­nal­lisen demokra­t­ian piiriin.

  1. On han­kala ymmärtää, miten tämä ehdo­tuk­sesi onnis­tu­isi. Aikanaan kun­nil­la oli oikeus antaa kun­nal­lisia järjestyssään­nöt, jois­sa ratkot­ti­in paljon vähäisem­piä asioi­ta paikallis­ten tarpei­den mukaan: Onko luval­lista virt­sa­ta port­tikongi­in? Saako kadul­la laulaa? Onko lupa juopotel­la puis­tossa ja jos on, mon­tako pul­loa saa juoda? 

   Jo van­han perus­tus­lain aikana todet­ti­in, että paikalliset erot oli­vat perus­tus­lain vas­taisia, kos­ka kansalaiset oli­vat eri ase­mas­sa. Se, että eri­laiset järjestyssään­nöt hei­jas­tu­vat eri kaupunkien kansan­val­tais­ten elin­ten eri­laisia näke­myk­siä sovelias­ta käytök­ses­tä, oli tois­si­jaista. Itse asi­as­sa tämä oli nimeno­maan ongelma. 

   Ei siis voi olla mah­dol­lista, että kun­nal­lisel­la tasol­la alet­taisi­in sään­telemään var­al­lisu­u­soikeudel­lisia oikeussuhtei­ta. Tämä merk­it­sisi siir­tymistä liittovaltiomalliin.

 10. Osmo:

  “Jos meil­lä olisi laa­ja yhteiskun­nan omis­ta­ma vuokra-asun­tokan­ta, ei olisi myöskään taloko­htaista seg­re­gaa­tio­ta, vaan eri tulolu­okki­in kuu­lu­vat asu­isi­vat tois­t­en­sa naa­pureina samoissa rapuissa”

  Mielestäni tuos­sa ole­tat virheel­lis­es­ti joko, että varakkaiden seg­re­gaa­tio­halukku­us yhtäkkiä pois­tu­isi tai että varakkaat eivät kek­sisi mitään keino­ja seg­re­goitua laa­jem­man yhteiskun­nan omis­ta­man vuokra-asun­tokan­nan oloissa. 

  Vai­h­toe­htoinen hypo­teesi on, että kaupun­gin omis­taes­sa hajaute­tusti asun­to­ja ympäri Helsin­gin ker­rostaloaluei­ta, varakkaat etsiy­ty­i­sivät yhä voimakkaam­min omakoti­taloi­hin tai pieni­in riv­i­ta­lo ‑yhtiöi­hin ja näi­den asum­is­muo­to­jen hin­nat nousi­si­vat samal­la kun etenkin aikaisem­min kohta­laisen arvostet­tu­jen ker­rostaloaluei­den vetovoima ja hin­nat laskisivat. 

  Vai meinaatko etteivät naa­pu­rit vaiku­ta mitenkään varakkaiden asum­is­pref­er­ens­sei­hin? Tai miten vaikut­taa tilanne, jos­sa kaupungilla on suuri pain­oar­vo taloy­htiön hal­li­tuk­ses­sa ja poten­ti­aaliset varakkaat osta­jat suh­tau­tu­vat epäilevästi siihen, onko kaupun­gin hyö­ty­funk­tio (yhtiön päätök­sen­teossa) yht­eneväi­nen yksi­ty­is­ten omis­ta­jien kanssa?

  1. Jos riistävä luok­ka ei ymmär­rä itse olla vapaae­htois­es­ti mukana seg­re­gaa­tion vas­taisen tais­telun etulin­jas­sa, niin Staran pusku­trak­torit tule­vat ja lanaa­vat omakoti­talot ja pienet riv­i­taloy­htiöt maatasalle. Tilalle raken­netaan Hekan vuorkakol­hoose­ja, joista alueen entiset rikkuri­a­sukkaat voivat ehkä armos­ta saa­da kaupun­gin asu­tuskansankomis­saari­aatin osoit­ta­man maata­soa­sun­non ilman omaa pihaa. Mielel­lään vielä ros­ka- ja tupakkakatosten vierestä.

   Onhan sen nyt kum­ma jos ihmiset eivät ymmär­rä yhteistä hyvää ihan vapaas­ta tahdosta.

   1. ksee:
    Jos riistävä luok­ka ei ymmär­rä itse olla vapaae­htois­es­ti mukana seg­re­gaa­tion vas­taisen tais­telun etulin­jas­sa, niin Staran pusku­trak­torit tule­vat ja lanaa­vat omakoti­talot ja pienet riv­i­taloy­htiöt maatasalle. Tilalle raken­netaan Hekan vuorkakol­hoose­ja, joista alueen entiset rikkuri­a­sukkaat voivat ehkä armos­ta saa­da kaupun­gin asu­tuskansankomis­saari­aatin osoit­ta­man maata­soa­sun­non ilman omaa pihaa. Mielel­lään vielä ros­ka- ja tupakkakatosten vierestä.

    Onhan sen nyt kum­ma jos ihmiset eivät ymmär­rä yhteistä hyvää ihan vapaas­ta tahdosta.

    Suo­mi on ja pysyy demokrati­na, jos­sa perus­tus­la­ki suo­jaa mm. yksi­ty­istä omis­tu­soikeut­ta. Kom­mu­nis­mia ja sosial­is­mia kan­nat­ta­nee vain 10% äänestäjistä. Eri­laiset kom­mu­nis­mi-/sosial­is­mikokeilut ovat johta­neet nälkään ja kurjuuteen.

 11. Aihet­ta sivuten:

  Val­tio mak­saa jo 33 pros­ent­tia Suomen vuokrista – ”Kär­jistäen voisi sanoa, että tul­ta yritetään sam­mut­taa bensalla”

  Vaik­ka absolu­ut­tisen sum­man suu­ru­us olikin tiedos­sa, niin enpä minä ainakaan tajun­nut, että tukien osu­us kat­taa jo noin suuren osu­u­den markki­noista. Järkyt­tävää. Jotain vis­si­in pitäis tehä, mut­ta tuskin­pa Suomes­sa onnis­tuu ennen kuin ollaan konkurssi­val­tiona IMF:n holhouksessa.

  1. ksee:
   Aihet­ta sivuten:

   Val­tio mak­saa jo 33 pros­ent­tia Suomen vuokrista – ”Kär­jistäen voisi sanoa, että tul­ta yritetään sam­mut­taa bensalla”

   Vaik­ka absolu­ut­tisen sum­man suu­ru­us olikin tiedos­sa, niin enpä minä ainakaan tajun­nut, että tukien osu­us kat­taa jo noin suuren osu­u­den markki­noista. Järkyt­tävää. Jotain vis­si­in pitäis tehä, mut­ta tuskin­pa Suomes­sa onnis­tuu ennen kuin ollaan konkurssi­val­tiona IMF:n holhouksessa.

   Kor­jataas vielä raflaavaa otsikkoa toden­mukaisem­mal­la nim­i­tyk­sel­lä: “Veron­mak­sa­jat ja kan­sain­väliset lain­oit­ta­jamme mak­sa­vat jo 33 pros­ent­tia Suomen vuokrista” Jos ja kun tuo on tot­ta ja tren­di on vaan kas­va­maan päin, niin eihän tässä ole mitään muu­ta mah­dol­lisu­ut­ta kuin pää­tyä jonkin­laiseen hol­houk­seen ja sen jäl­keen kyyti vas­ta onkin kylmää.

   1. Jukkis: Kor­jataas vielä raflaavaa otsikkoa toden­mukaisem­mal­la nim­i­tyk­sel­lä: ”Veron­mak­sa­jat ja kan­sain­väliset lain­oit­ta­jamme mak­sa­vat jo 33 pros­ent­tia Suomen vuokrista” Jos ja kun tuo on tot­ta ja tren­di on vaan kas­va­maan päin, niin eihän tässä ole mitään muu­ta mah­dol­lisu­ut­ta kuin pää­tyä jonkin­laiseen hol­houk­seen ja sen jäl­keen kyyti vas­ta onkin kylmää.

    Aivan samaa mieltä.

    Ehdotankin että nämä 2,5 mil­jar­dia euroa pitää ohja­ta suo­raan asun­to­jen rak­en­tamiseen, näin saadaan hin­tata­soa alem­mas! Luuleeko joku että tälle löy­tyy kan­na­tus­ta, nämä 2,5 mil­jar­dia kun menevät var­maan 90–95 % suo­ma­laisille toim­i­joille, otta­jia rahoille kyl­lä löy­tyy. Kyseessä taitaa olla enem­mänkin vain siitä että halu­taan lopet­taa tulon­si­ir­rot alem­mille tulo­ryh­mille, mut­tei ylem­mille. Lisään­tynyt asun­to­tuotan­to on suo­ranainen ris­ki asuntosijoittajille.

    Jos asumiskus­tan­nuk­set ovat suuret, niin ain­oa vai­h­toe­hto on lisä­tuotan­to, tosin Suomes­sa on kek­sit­ty että kalli­it asumiskus­tan­nuk­set johtu­vat pien­i­t­u­lois­t­en pienistä tuloista.

   2. Stadist: Aivan samaa mieltä.

    Ehdotankin että nämä 2,5 mil­jar­dia euroa pitää ohja­ta suo­raan asun­to­jen rak­en­tamiseen, näin saadaan hin­tata­soa alem­mas! Luuleeko joku että tälle löy­tyy kan­na­tus­ta, nämä 2,5 mil­jar­dia kun menevät var­maan 90–95 % suo­ma­laisille toim­i­joille, otta­jia rahoille kyl­lä löy­tyy. Kyseessä taitaa olla enem­mänkin vain siitä että halu­taan lopet­taa tulon­si­ir­rot alem­mille tulo­ryh­mille, mut­tei ylem­mille. Lisään­tynyt asun­to­tuotan­to on suo­ranainen ris­ki asuntosijoittajille.

    Kum­ma jut­tu, että nykyisen asum­is­tu­ki-ARA-HITAS-jne. ‑seka­sotkun vankim­mat tuk­i­jat löy­tyvät vasem­mis­to­laista poli­itikoista — varsinkin vasem­mis­toli­itolle (kuten ARA-asu­ja Arhin­mäelle) asun­tosi­joit­ta­jille val­u­va verovaraky­mi tun­tuu ole­van pyhä lehmä. Kaik­ki arvostelu ja ehdo­tuk­set jär­jestelmän purkamisek­si tun­tu­vat tule­van lähin­nä “oikeis­ton” (jota siis Suomes­sa ei ole) taholta.

    Kumpiko­han puoli tässä oikein on kansan asialla?

   3. ksee: Kum­ma jut­tu, että nykyisen asum­is­tu­ki-ARA-HITAS-jne. ‑seka­sotkun vankim­mat tuk­i­jat löy­tyvät vasem­mis­to­laista poli­itikoista – varsinkin vasem­mis­toli­itolle (kuten ARA-asu­ja Arhin­mäelle) asun­tosi­joit­ta­jille val­u­va verovaraky­mi tun­tuu ole­van pyhä lehmä. Kaik­ki arvostelu ja ehdo­tuk­set jär­jestelmän purkamisek­si tun­tu­vat tule­van lähin­nä ”oikeis­ton” (jota siis Suomes­sa ei ole) taholta.

    Kumpiko­han puoli tässä oikein on kansan asialla? 

    Minä en sanal­lakaan puhunut vasem­mis­tos­ta tai oikeis­tos­ta, sinä se tässä koi­tat luo­da lisää vas­takkainaset­telua jo ole­mas­sa ole­van päälle. Oman näke­myk­seni mukaan tuo mainit­se­mani ’90–95 % suo­ma­laiset toim­i­jat’ pitää sisäl­lä myös paljon demare­i­ta. Tässä on pikem­minkin kyse sukupolvien välis­es­tä tasa-arvos­ta, van­hem­mat ovat eläneet lev­eäk­si kuin siat pel­los­sa ja nyt kaik­ki (oikeasti KAIKKI) heit­etään nuorem­pi­en maksettavaksi.

  2. ksee:
   Aihet­ta sivuten:

   Val­tio mak­saa jo 33 pros­ent­tia Suomen vuokrista – ”Kär­jistäen voisi sanoa, että tul­ta yritetään sam­mut­taa bensalla”

   Vaik­ka absolu­ut­tisen sum­man suu­ru­us olikin tiedos­sa, niin enpä minä ainakaan tajun­nut, että tukien osu­us kat­taa jo noin suuren osu­u­den markki­noista. Järkyt­tävää. Jotain vis­si­in pitäis tehä, mut­ta tuskin­pa Suomes­sa onnis­tuu ennen kuin ollaan konkurssi­val­tiona IMF:n holhouksessa.

   Tässä näkyy se, että omis­tusasumisen tuki (=asum­is­tu­lon verot­to­muus) ja mata­lat korkokan­nat ovat ohjan­neet kaik­ki vähänkään parem­pit­u­loiset omis­tusasu­jik­si, jon­ka seu­rauk­se­na vuokral­la asu­vat vain kaikkein huono-osaisim­mat joiden elämistä on ihan oikein ja kohtu­ullista tukea.

   Toki noin suuri osa tukia vuokra­sum­mas­ta tarkoit­taa aika isoa vaiku­tus­ta yleiseen vuokrata­soon, joka johtaa asun­tosi­joit­ta­jien kohtu­ut­tomi­in tuot­toi­hin ja asun­to­jen hin­to­jen kuplaan­tu­miseen, ja entistä suurem­paan polar­isoi­tu­miseen asun­non­o­mis­ta­jien rälssin ja vuokral­la asu­van pro­le­tari­aatin välillä.

   Onnek­si ratkaisu on help­po: kiin­teistöveroa rajusti ylöspäin ja vuokratuot­to verot­tomak­si. Näin voidaan ottaa vuokraisän­niltä ansioton tuot­to pois, ja samal­la myös omis­tusasumisen mata­lampi veroko­htelu saadaan kor­jat­tua. Lisäbonuk­se­na työn­teon ja riskisi­joit­tamisen kan­nus­timet paranevat aivan oleel­lis­es­ti, kun omas­ta asun­nos­ta ei enää saakaan ylivoimais­es­ti paras­ta pääo­matuot­toa, ja tulovero­tus­ta voidaan keventää.

   1. > omis­tusasumisen tuki (=asum­is­tu­lon
    > verot­to­muus) ja mata­lat korkokannat
    > ovat ohjan­neet kaik­ki vähänkään
    > parem­pit­u­loiset omistusasujiksi

    Veroe­tuuk­sien lisäk­si vielä sosi­aal­i­tur­van omat sään­nök­set suo­si­vat omis­tusasu­jaa: sosi­aal­i­tur­vaan eivät vaiku­ta sel­l­aiset säästöt, jot­ka on sijoitet­tu omaan asun­toon. No, eihän tämä mikään ongel­ma ole. Sehän on vain hyvä, että sosi­aal­i­tur­van saa­jat ovat säästäväisiä eikä hei­dän säästöi­hin­sä puu­tu­ta tai niitä vähen­netä sosiaaliturvasta.

    Itse näk­isin, että sen, mikä on sal­lit­tua omis­tusasu­jalle, pitää olla sal­lit­tua myös vuokra-asu­jalle. Täl­lä tarkoi­tan, että myös oman asun­non han­k­in­taan (verova­paan etu­u­den saamiseen) tähtäävää toim­intaa pitää kohdel­la samal­la taval­la kuin tuon samaisen etu­u­den ylläpitämiseen tähtäävää toimintaa.

    Vuokral­la asu­van henkilön pitää olla samal­la viival­la asun­toaan koske­vis­sa asiois­sa kuin ulkop­uolisen sijoittajan.
    – Käytän­nön tasol­la kyse on siitä, että asun­non han­k­in­taa suun­nit­tel­e­van vuokra-asu­jan pitää laskea nykyisen sosi­aal­i­tur­van määrä tap­piok­si omis­sa tulois­saan, kun taas
    – saman asun­non han­k­in­taa suun­nit­tel­e­va sijoit­ta­ja las­kee vuokralaisen sosi­aal­i­tur­van itselleen tulon lisäykseksi.

    Edessä ole­van talouskatas­trofin olois­sa, kun asun­to­jen hin­ta rom­ah­taa mur­to-osaan nykyis­es­tä, on eri­tyisen tärkeää, että vuokral­la asu­van “saavutet­tu etu” eli asum­istuen ja sosi­aal­i­tur­van yhteis­sum­ma, säi­lyy vaik­ka hän ostaisi asun­ton­sa omak­si (pilkkahin­nal­la);
    – ettei tukea pienen­netä sen vuok­si, että välis­sä ei ole enää sijoit­ta­jaa, jon­ka pääo­mat­u­loa pitäisi tukea. Tämä on tärkeää siksi,
    – että suo­ma­lais­ten asut­ta­ma asun­tokan­ta säi­lyy suo­ma­laises­sa omistuksessa,
    – että asun­to­var­al­lisu­us ei siir­ry ulko­mais­ten megasi­joit­ta­jien käsi­in käytän­nössä ilmaiseksi.

    Tarkoi­tan siis sitä, että tulos­sa ole­van asun­to­jen omis­tus­rak­en­teen äkil­lisen muu­tok­sen seu­rauk­sen pitää olla suo­ma­laisen pien­o­mis­tamisen lisään­tymi­nen. Ei väheneminen.
    – Asun­to­jen pien­o­mis­tamisen sal­lim­i­nen (sosi­aal­i­tur­vas­sa) ei suures­sa mit­takaavas­sa lop­ul­takaan mak­sa mitään: Se mikä sosi­aal­i­tur­vas­sa menetetään, moninker­tais­es­ti säästetään globaalien asun­to-omis­ta­jien keskuspankkirahoituksessa.

 12. Jos Helsingis­sä pitäisi mak­saa muu­ta maa­ta korkeam­paa palkkaa, se kan­nus­taisi yri­tyk­siä siirtämään niin paljon työ­paikko­ja kuin mah­dol­lista maakun­ti­in. Tämä voisi jopa vähän helpot­taa asun­top­u­laa Helsingissä.

  Itse asi­as­sa yksi­tyisen sek­torin erikoisas­iantun­ti­jatöis­sä näytetään Helsingis­sä mak­sa­van huo­mat­tavasti pienem­piä yliopistopaikkakun­tia suurem­pia palkko­ja. Näil­lä pienem­mil­lä paikkakun­nil­la kun on pienu­u­den vuok­si epä­lik­vi­di työ­markki­na ja monel­la valmis­tuneel­la pal­lo jalas­sa kun puoliso on jo töis­sä. Aika moni han­kki­u­tuu väitöskir­jatutk­i­jak­si jo saadak­seen jonkun palkkatyön. Väit­te­lyn jäl­keen onkin sit­ten kova kisa har­voista paikkakun­nal­la ole­vista post-doc ‑paikoista.

  Tuli kat­sot­tua tarkem­min erään pienem­mässä yliopis­tokaupungis­sa pääosin aka­teemisel­la työvoimal­la erikoisas­iantun­ti­jatyötä tekevän fir­man keskipalkko­ja. Pienet oli­vat. Itse olin työn­haus­sa viime vuon­na ja Pääkaupunkiseudul­la tar­jo­tut palkat tehtävään suh­teutet­tuna oli­vat aivan riit­tävän paljon parem­mat kuin keskikokoi­sis­sa yliopis­tokaupungeis­sa, alem­pi vero­ta­so (+) ja asumisen hin­ta (-) huomioonottaenkin.

  Julkisel­la sek­to­ril­la har­rastet­ta­neen enem­män taulukkopalkko­ja aka­teemi­sista koulu­tus­takin vaa­tivis­sa tehtävis­sä, jol­loin maakun­takaupungilla on sit­ten hintaetu.

  Pienem­män paikkakun­nan työ­nan­ta­jalle onkin etu­lyön­ti­ase­ma, kun paikalli­nen asiantun­ti­ja etsii töitä. Sen sijaan kun asiantun­ti­jaa ei oma­l­ta seu­tukunnal­ta löy­dykään, joudu­taan houkut­tele­maan pal­ka­lla ja tilanne onkin ihan toinen. Sil­loin työ­nan­ta­ja joutuu kär­simään korkeas­ta kun­nal­lisvero­pros­en­tista, hak­i­jal­la lie­nee riit­tävästi älyä ver­ra­ta net­topalkkaa eikä bruttopalkkaa.

  Houkutel­tu työn­tek­i­jä tulee siten varsin kalli­ik­si, mis­tä nousee paikallis­es­ti hel­posti meteliä, kuten Ruoko­lah­den kun­nan­val­tu­us­tossa. Tämä siis julk­isu­u­teen tule­vien palkko­jen kohdal­la (yleen­sä julkisel­la työnantajalla).

 13. Luovut­ta­jan blo­gaus. Hallinto­muo­to-osuuk­sista keskustelem­i­nen ei ole turhaa. Suuri osa ARA ja Hitas ‑asun­noista syr­jäyt­tää Helsingis­sä vapaara­hoit­teista tuotan­toa. Hyvil­lä sijain­neil­la syr­jäyt­tämi­nen on 100 pros­ent­tista. Kun Kalasa­ta­maan kor­vamerkataan tont­ti tue­tulle tuotan­nolle, se tarkoit­taa käytän­nössä, että vapaara­hoit­teista raken­netaan yhden ton­tin ver­ran vähem­män mitä voitaisiin.

  Asun­topoli­ti­ikas­sa pitäisi pyrk­iä mak­si­moimaan hyv­in­voin­tia. Tämä tapah­tuu yksinker­taisim­mil­laan niin, että annetaan kaik­ki ne ton­tit vapaara­hoit­teiseen tuotan­toon, joista huude­taan yli ennal­ta määritel­lyn hin­nan. Tuet­tu tuotan­to raken­netaan niille ton­teille, jot­ka eivät vapaara­hoit­teiseen kel­paa. Seg­re­taa­tio­ta ehkäistää posi­ti­ivisel­la diskrim­i­noin­nil­la, käytän­nössä rahoit­ta­mal­la niiden asuinaluei­den koulu­ja ja har­ras­tus­mah­dol­lisuuk­sia, joi­hin vapaara­hoit­teisia talo­ja ei synny.

  Arpa­jais­toimin­nan sijaan kun­nan pitäisi yrit­tää tuot­taa hyv­in­voin­tia mah­dol­lisim­man laa­jalti. Se onnis­tuu, kun yhdel­lä toimel­la on yksi tavoite. Ton­tin­myyn­nis­sä pitää mak­si­moi­da tulo­ja, eikä sotkea siihen mui­ta tavoit­tei­ta. Muut tavoit­teet, kuten seg­re­taa­tion ehkäisy, pitää hoitaa omil­la toimil­laan, ja syr­jäy­tymis­vaaras­sa ole­vien aluei­den suo­ra rahoi­tus on paljon tehokkaam­paa seg­re­taaion ehkäisyä kuin jakaa arpa­jaisvoit­to­ja keski­t­u­loisille hyvil­lä alueilla.

 14. Minkähän­laista var­muut­ta meil­lä ont­las­to­jen ja tutkimusten perus­teel­la siitä, että lisää rak­en­t­a­mi­nen ihan oikeasti las­kee asumisen hin­taa, joka Hkissä on kovasti isom­pi kuin muual­la Suomessa?

  Kun kat­soo tilas­to­ja, niin tämän vuosi­tuhan­nen ekana vuosikymme­nenä raken­net­ti­in toudel­la vähän, mut­ta päin­vas­toin mitä mutu sanoo, niin hin­nat nousi­vat vähän. Kun taas viimeisen vuosikymme­nen on raken­net­tu paljon, niin hin­nat ovat nousseet paljon enemmän.

  Oisko ehkä sit­tenkin niin, että joku/jotkut muu/t asi­at vaikut­taa asumisen hin­taan enem­män kuin pelkkä rakennusmäärä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.