Kaupunkiympäristölautakunnan lista 22.9.2020

Pöy­däl­tä:

Kon­tu­lan, Mel­lun­mäen ja Vesa­lan ker­ros­ta­loa­luei­den täydennysrakentaminen

Näil­le alueil­le tar­vit­tai­siin vähän gent­ri­fi­kaa­tio­ta. Hyvin tär­keä asia.

Savon­ka­dun alu­een varaa­mi­nen NCC:lle

Selos­tet­tu aiemmin.

Kau­pun­ki laajenee.

AM-ohjel­ma

Täs­tä olen teh­nyt useam­man postauksen

Talous­ar­vio ja taloussuunnitelmaesitys

Täs­sä pitäi­si taa­ta, että asun­to­tuo­tan­toa pal­ve­le­vat inves­toin­nit ovat riit­tä­väl­lä tasol­la. Ne eivät ole meno­ja, kos­ka ton­tin luo­vu­tuk­ses­ta saa­daan rahat takai­sin. Kala­sa­ta­man ja Pasi­lan välis­tä ratik­kaa ei sai­si vii­väs­tää ja Kruu­nu­ra­ti­kan aika­tau­lu on turvattava.

UUDET ASIAT

Radio­ka­tu 15 ja 20 asemakaava

Tämä oli meil­lä maa­lis­kuus­sa. Nyt ilman sen suu­rem­pia muu­tok­sia eteen­päin. Tuhat uut­ta asukasta.

Kruu­nu­vuo­ren­tan­nan kes­kus­ta­kort­te­lin asemakaava

Tämä oli meil­lä 15.11. Ei suu­ria muu­tok­sia. ker­ros­ne­liöi­tä 40 000 ja uusia asuk­kai­ta 450.

Mia Haglun­din val­tuus­toa­loi­ta Vaa­san­ka­dun muut­ta­mi­ses­ta pihakaduksi

Hyvä aja­tus. Katu on kui­ten­kin juu­ri kun­nos­tet­tu, joten viras­to ei puol­la raken­ta­mis­ta uudes­taan. Kal­lios­sa voi­si puo­let kaduis­ta muut­taa piha­ka­duik­si. Autoil­le riit­täi­si joka toi­nen katu läpia­joa varten.

 

7 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 22.9.2020”

 1. Savon­ka­dun var­ren raken­ta­mat­to­mat puis­toa­lu­eet ovat suo­ra vihe­ryh­teys Töö­lön­lah­del­ta ja Kes­kus­puis­tos­ta Eläin­tar­han ja Alp­pi­puis­ton kaut­ta Pasi­laan. Ja toi­sin päin vas­taa­vas­ti suo­ra yhteys Pasi­las­ta Töö­lön­lah­del­le. Kaik­kia kau­pun­gin vihe­ryh­teyk­siä ei pidä raken­taa umpeen!

  1. Savon­ka­dun vihe­ra­lu­eet:
   Savon­ka­dun var­ren raken­ta­mat­to­mat puis­toa­lu­eet ovat suo­ra vihe­ryh­teys Töö­lön­lah­del­ta ja Kes­kus­puis­tos­ta Eläin­tar­han ja Alp­pi­puis­ton kaut­ta Pasi­laan. Ja toi­sin päin vas­taa­vas­ti suo­ra yhteys Pasi­las­ta Töö­lön­lah­del­le. Kaik­kia kau­pun­gin vihe­ryh­teyk­siä ei pidä raken­taa umpeen!

  2. Mua on ihme­tyt­tä­nyt jo pit­kään, mik­si kat­kea­mat­to­mat vihe­ryh­tey­det vai­kut­ta­vat ole­van joil­le­kin itsei­sar­vo. Nii­den tar­koi­tus­ta ei yleen­sä vai­vau­du­ta perus­te­le­maan miten­kään, vaan ilmei­ses­ti ole­te­taan, että vihe­ryh­teyk­sien hyvyys on uni­ver­saa­lia tie­tout­ta. Omas­ta mie­les­tä­ni vihe­ryh­teyk­sis­tä jää­rä­päi­ses­ti kiin­ni pitä­mi­nen ei miten­kään auto­maat­ti­ses­ti luo aina parem­paa kau­pun­kia. Vihe­ra­lue voi olla kul­kues­te sii­nä mis­sä val­ta­tie­kin, jos se estää esi­mer­kik­si nopean jul­ki­sen lii­ken­teeen yhtey­den tai hajaut­taa työ­pai­kat kau­em­mas lii­ken­teen solmukohdista.

   1. u:
    Mua on ihme­tyt­tä­nyt jo pit­kään, mik­si kat­kea­mat­to­mat vihe­ryh­tey­det vai­kut­ta­vat ole­van joil­le­kin itsei­sar­vo. Nii­den tar­koi­tus­ta ei yleen­sä vai­vau­du­ta perus­te­le­maan miten­kään, vaan ilmei­ses­ti ole­te­taan, että vihe­ryh­teyk­sien hyvyys on uni­ver­saa­lia tie­tout­ta. Omas­ta mie­les­tä­ni vihe­ryh­teyk­sis­tä jää­rä­päi­ses­ti kiin­ni pitä­mi­nen ei miten­kään auto­maat­ti­ses­ti luo aina parem­paa kau­pun­kia. Vihe­ra­lue voi olla kul­kues­te sii­nä mis­sä val­ta­tie­kin, jos se estää esi­mer­kik­si nopean jul­ki­sen lii­ken­teeen yhtey­den tai hajaut­taa työ­pai­kat kau­em­mas lii­ken­teen solmukohdista.

    Jos ajat­te­lee esi­mer­kisk­si Vall­li­lan­laak­soa jon­ne kau­pun­ki haluai­si raken­taa rai­tio­tien Pasi­lan ja Kum­pu­lan välil­le, enti­sel­le sata­ma­ra­dan pen­kal­le jol­la ennen kul­ki tava­ra­ju­nia Sör­näi­siin, niin ihmet­te­len kan­sa­lais­vas­tus­tus­ta? Rai­tio­tie ei vie pal­joa tilaa ja paik­koi­hin jos­sa se ris­te­ää kevyen lii­ken­teen väy­lien kans­sa tulee var­mas­ti ris­teys joko samaan tai eri tasoon.

    Yhteys oli­si sikä­li tär­keä kos­ka Kum­pu­lan kam­puk­seen ja Ara­bi­aan jos­sa on sekä Yli­opis­ton että Aal­to-Yli­opis­ton että Ilma­tie­teen­lai­tok­sen toi­mi­pis­tei­tä sekä pk-seu­dun ainoa ruot­sin­kie­li­nen ammat­ti­kou­lu, ei pää­se nyt eri­tyi­sen hyvin jul­ki­sil­la Pasi­lan ase­mas­ta joka on tär­keä sol­mu­koh­ta ihmi­sil­le jot­ka tule­vat lähi­ju­nil­la eri puo­lel­tä pk-seu­tua. Nykyi­set bus­sit jot­ka kier­tä­vät Käpy­län kaut­ta ovat hitaat, rai­tio­tie suo­raan puis­ton läpi oli­si pari­kym­men­tä minuut­tia nopeam­pi. Ei edes käve­ly Pasi­lan ja Kum­pu­lan välil­lä ole kilai­lu­ky­kyi­nen vaih­toeh­to työ­mat­ka­lii­ken­teel­le kos­ka reit­tiä tuk­kii joku kas­vi­tie­teel­li­nen puu­tar­ha jota jou­tuu kier­tä­mään aito­jen ympäri.

    Asuk­kai­den halu estää raken­ta­mi­nen menee täs­sä esi­mer­kis­sä ylei­sen edun kans­sa ris­tiin. Olen luke­nut kan­sa että koil­li­ses­sa kan­ta­kau­pun­gis­sa vas­tus­te­taan jopa uusia päi­vä­ko­te­ja joi­ta kans­sa tarvittaisiin.

    Jos kau­pun­ki ei saa raken­taa infraa ja pal­veu­ja joka hel­pot­taa asuk­kai­den elä­mää tas­a­puo­li­ses­ti, pitäi­si vas­ta­ran­nan­kiis­kien ostaa omal­la rahal­la pois mark­ki­na­hin­taan alu­eet joi­ta he halua­vat säi­lyt­tää viherkäytävinä.

   2. u:
    Mua on ihme­tyt­tä­nyt jo pit­kään, mik­si kat­kea­mat­to­mat vihe­ryh­tey­det vai­kut­ta­vat ole­van joil­le­kin itsei­sar­vo. Nii­den tar­koi­tus­ta ei yleen­sä vai­vau­du­ta perus­te­le­maan miten­kään, vaan ilmei­ses­ti ole­te­taan, että vihe­ryh­teyk­sien hyvyys on uni­ver­saa­lia tietoutta. 

    Hyvin sanot­tu! Oli­si tosi­aan muka­va kuul­la, mik­si Töö­lön­lah­del­ta pitää pys­tyä käve­le­mään viher­sor­mea pit­kin pois kaupungissa.

    Luu­li­si, että oli­si tehok­kaam­paa jär­jes­tää kun­ta­lai­sil­le vihe­ra­lu­eet pis­te­mäi­si­nä, ja pis­te­mäi­sil­lä alueil­la pääs­täi­siin luul­ta­vas­ti myös laa­dul­li­ses­ti parem­paan lop­pu­tu­lok­seen kuin näil­lä nykyi­sil­lä kapeil­la käy­tä­vil­lä, jot­ka ovat monin pai­koin lähin­nä moot­to­ri­tei­den ja mui­den lii­ken­ne­väy­lien melualuetta.

 2. Joi­tain vuo­sia sit­ten Vaa­san­ka­dul­la oli käve­ly­ka­tu­ko­kei­lu, joka ei onnis­tu­nut. Ja nyt sit­ten pitäi­si ruve­ta kokei­le­maan piha­ka­tua. Eikö Vaa­san­ka­dun voi­si antaa ihan olla vaan, kyl­lä kau­pun­kiin kai muu­ta­ma auto­kin sen­tään mahtuu.

 3. Hita­sis­ta juu­ri kir­joi­tit­te, ja sen ongel­mat ovat sik­si­kin tuo­ree­na mie­les­sä­ni, mut­ta puo­li-Hitas-raken­ta­mi­nen sel­lai­sin hin­noin, ettei sitä ole­tet­tua gent­ri­fi­kaa­tion tuo­maa asun­to­jen hinn­an­nousua ulos­mi­ta­ta jo etu­kä­teen, voi­si ihan oikeas­ti toi­mia kei­hään­kär­ke­nä uudis­tu­mi­sel­le. Jon­kin­lais­ta pork­ka­naa kun pitänee
  hei­lu­tel­la “uudis­ra­ken­ta­jil­le”, että uskal­ta­vat ottaa Kontula-riskin.

  Uusil­la asui­na­lueil­la kuten Kruu­nun­vuo­ren­ran­nas­sa tai Kunin­kaan­tam­mes­sa en ole niin vakuut­tu­nut puo­li-Hitas-idean toi­mi­vuu­des­ta tai tarpeellisuudesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.