Mitä tehdä Hitas-järjestelmälle?

Heti aluk­si haluan sanoa, että minus­ta asun­to­po­li­tiik­kaa ei pidä antaa mark­ki­na­voi­mil­le niin, että ihmi­set aset­tui­si­vat asu­maan kukin oman tulo­luok­kan­sa alueil­le. Mis­sä näin on teh­ty, on lop­pu­tu­lok­se­na ollut kau­pun­gi­no­sia, jon­ne polii­si ei uskal­la enää men­nä, ja yhteis­kun­ta­luok­kien välis­tä kas­va­vaa vihaa ja mene­tet­ty­jä nuo­ria. Hel­sin­gin asun­to­mark­ki­noil­la on teh­tä­vä tilaa eri tulo­luo­kil­le ja eri ikäi­sil­le ja myös lap­si­per­heil­le, jot­ka mark­ki­na­voi­mat työn­täi­si­vät muu­ten asu­maan jon­ne­kin kau­pun­gin ulkopuolelle.

Nyt meil­lä ovat vas­tak­kain ne, jot­ka halua­vat vara­ta kau­pun­gin rik­kail­le ja tuho­ta tavat edis­tää sosi­aa­li­sia näkö­koh­tia asun­to­po­li­tii­kas­sa ja toi­set, jot­ka lin­noit­tau­tu­vat van­hoi­hin kei­noi­hin poh­ti­mat­ta sitä, ovat­ko ne enää asianmukaisia.

Kun yrit­tää esit­tää väli­neis­tön uudis­ta­mis­ta, tulee väki­sin lei­ma­tuk­si tuo­hon ensim­mäi­seen jouk­koon, joka halu­aa hää­tää köy­hät ja lap­si­per­heet pois kau­pun­gis­ta. Täl­lä­kin ris­kil­lä yri­tän sanoa, että tuo väli­neis­tä pitäi­si uudis­taa perinpohjaisesti.

Asun­to-ohjel­mae­si­tyk­sen mukaan Hel­sin­gin asun­to­tuo­tan­non hal­lin­ta­ja­kau­ma on seuraavanlainen:

 • Pit­kä­ai­kai­nen ARA-vuo­kra-asun­not 25 %. Tähän kuu­lu­vat myös muun muas­sa opis­ke­li­ja-asun­not, joten var­si­nai­sia ARA-vuo­kra-asun­to­ja on noin 20 %
 • Pit­kä­ai­kai­ses­ti sään­nel­lyt asu­mi­soi­keus­a­sun­not 10 %
 • Väli­muo­to: lyhy­tai­kai­ses­ti sään­nel­lyt ARA-vuo­kra-asun­not ja Hitas-asun­not 20 %
 • Sää­te­le­mä­tön asun­to­tuo­tan­to, vuo­kra- ja omis­tusa­sun­not 45 %

Aloi­tan Hitas-sääntelystä.

(Hitas on Hel­sin­gis­sä käy­tös­sä ole­va asun­to­jen hin­ta- ja laa­tu­ta­son val­von­ta­jär­jes­tel­mä, jos­sa asun­non saa ostaa peri­aat­tees­sa raken­ta­mis­kus­tan­nuk­sil­la (sisäl­täen pie­nen voi­ton) mut­ta samal­la sen myyn­ti­hin­taa sää­del­lään seu­raa­vat 30 vuot­ta, jon­ka jäl­keen asun­non saa myy­dä jos­kus jopa huo­mat­ta­val­la voitolla.)

Kan­na­tin sitä 1980-luvul­la voi­mak­kaas­ti. Sil­loin asun­to­lai­nan sai kah­dek­sak­si vuo­dek­si, kun oli ensin sääs­tä­nyt etu­kä­teen puo­let. Jos meil­lä oli­si ollut vain kovan rahan omis­tusa­sun­to­ja ja ARA-asun­to­ja, kau­pun­kiin oli­si­vat pääs­seet vain rik­kaat ja köy­hät, mut­ta ei ketään sil­tä välil­tä. Hitas-asun­to oli nuo­rel­le lap­si­per­heel­le tie asu­mi­seen Helsingissä.

Nyt asun­to­mark­ki­nat ovat aivan toi­sen­lai­set eikä Hitas-sään­te­lyä voi puo­lus­taa enää oikein miten­kään. Se menet­ti vii­mei­sen­kin jär­jen­hi­tusen, kun pää­tet­tiin, että hin­ta­sään­nös­te­ly lop­puu 30 vuo­den kulut­tua talon val­mis­tu­mi­ses­ta. Tämä tar­koit­taa, että kal­leim­mil­la alueil­la 20 vuot­ta van­ha asun­to kan­nat­taa pitää vaik­ka tyh­jä­nä kym­me­nen vuot­ta ennem­min kuin myy­dä se sää­del­tyyn hin­taan. Hita­sis­sa on pal­jon mui­ta­kin huo­no­ja puo­lia, esi­mer­kik­si vah­va luki­tus­vai­ku­tus, joka saa ihmi­set asu­maan epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sis­sa asun­nois­sa. Var­si­nais­ta köy­häi­na­pua ei ole myy­dä 700 000 euron asun­toa 500 000 eurol­la sil­le, jol­la on varaa mak­saa se 500 000 euroa. Tätä lis­taa Hita­sin viois­ta voi­si jat­kaa pal­jon pidem­mä’l­le, mut­ta antaa kokoo­mus­lais­ten teh­dä se.

Kokoo­mus on siis oikeas­sa sii­nä, että Hitas pitää lopet­taa, mut­ta taas­kaan heil­lä ei ole esit­tää mitään tilal­le. Väli­muo­toa tar­vi­taan, jot­ta köy­hien ja rik­kai­den ohel­la myös kes­ki­tu­loi­set voi­si­vat asua kau­pun­gis­sam­me. Tämän ongel­man me olem­me peri­neet 1980-luvul­ta. Niin ei tule käy­mään, että hitas vain lope­te­taan ja kor­va­taan kovan rahan omistusasunnoilla.

Minä alkai­sin tuot­taa kau­pun­gin omis­ta­mia kovan­ra­han vuo­kra-asun­to­ja, joi­den vuo­krat oli­si­vat lähel­lä mark­ki­na­vuo­kria, mut­ta ei sen­tään mitään Koja­mo-tason huip­pu­vuo­kria. Tämä tar­jon­ta tuli­si kor­vaa­maan mui­nai­sia vakuu­tus­yh­tiöi­den vuo­kra­ta­lo­ja. Vähän alle mark­ki­na­hin­nan niin, että saa pysy­viä asukkaita.

Pit­kä­ai­kai­nen, tur­vat­tu vuo­kra-asun­to on hyvää asun­to­po­li­tiik­kaa jo sinänsä.

Mik­si näin? Mik­si ei vain jae­ta tont­te­ja yksi­tyi­sil­le vuo­kra­nan­ta­jil­le, vaik­ka tuol­le mai­ni­tul­le ay-liik­keen rahantekokoneelle?

Mark­ki­na­ta­lou­des­sa kor­kean hin­nan, täs­sä tapauk­ses­sa kor­kean vuo­kran, pitäi­si hou­ku­tel­la lisää tar­jon­taa. Hel­sin­gin asun­to­tuo­tan­nos­sa mini­mi­te­ki­jä on tont­ti eikä raken­nus. Vuo­kra­nan­ta­jien suu­ret voi­tot eivät muu­tu tont­ti­maak­si, mut­ta kau­pun­gin saa­mat voi­tot voi­si­vat muuttuakin.

Jos mark­ki­nat toi­mi­si­vat oikein, eri­lai­sil­le koja­moil­le ei syn­tyi­si jät­ti­voit­to­ja, vaan ne siir­tyi­si­vät kor­kei­den tontinvuorien/hintojen kaut­ta kau­pun­gil­le, ja syn­nyt­täi­si­vät näin uusia tont­te­ja, mut­ta mark­ki­nat eivät toi­mi oikein. Tämän näkee vuo­kra­ta­lo­yh­tiöi­den tulok­sis­ta. Mik­si näin on, en tiedä.

Niin­pä on parem­pi, että voi­tot, jot­ka teh­dään raken­ta­mal­la kau­pun­gin maal­le, rikas­tut­ta­vat kau­pun­kia. Täs­tä syn­ty­vät voi­tot pitää käyt­tää tont­ti­tar­jon­nan lisää­mi­seen ja vuo­kra­ta­lo­jen raken­ta­mi­seen. Nyt ne rahat mene­vät aivan vää­riin taskuihin.

Nämä kau­pun­gin vuo­kra­ta­lot voi­si toteut­taa asun­to-osa­keyh­tiöi­nä niin, että niis­tä myy­täi­sin asun­to­ja myös omis­tusa­sun­noik­si. Minus­ta on hyvä, että talois­sa on eri­lai­sia asuk­kai­ta. Kos­ka val­tion vero­po­li­tiik­ka suo­sii omis­tusa­su­mis­ta, pitäi­si näi­tä asun­to­ja myös voi­da lunas­taa omik­si – käy­pään hin­taan tietysti.

Mai­nit­sin jo, että tähän kau­pun­gin kovan rahan vuo­kra-asun­to-osuu­teen voi­si liit­tää Hitas-asun­to­jen lisäk­si myös osan kovan rahan tuo­tan­nos­ta, siis nämä kovan rahan vuo­kra­ta­lot.  Siir­täi­sin sii­hen myös nuo lyhyen hin­ta­sään­te­lyn ARA-asun­not, kos­ka ne eivät sovi Hel­sin­kiin. Ne ovat suo­ra­nai­nen lah­joi­tus asun­to­jen omis­ta­jil­le, jot­ka voi­vat löy­dä rahoik­si 10 tai 20 vuo­den kulut­tua. Nii­hin voi­si siir­tää myös sii­vun var­si­nai­ses­ta 40 vuo­den ARA-tuo­tan­nos­ta, min­kä perus­te­len seu­raa­vas­sa kirjoituksessa.

Siis­pä vavis­kaa: seu­raa­vak­si kir­joi­tan ARA-asunnoista.

26 vastausta artikkeliin “Mitä tehdä Hitas-järjestelmälle?”

 1. Jään mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan luvat­tua ARA-jär­jes­tel­män ana­lyy­siä. Vel­ka­vi­pu, taan­tu­vien paik­ka­kun­tien tuke­mi­nen, tasaus­jär­jes­tel­män hin­ta, lopu­ton lai­na­mal­li joka ei toi­mi nykyi­ses­sä kor­ko- ja inflaa­tio­ym­pä­ris­tös­sä, toi­min­nan tehok­kuu­den arvio­mi­sen vai­keus ja ja ja…

  Näi­tä teks­te­jä on tosi­aan kiin­nos­ta­vaa lukea, vaik­ka mie­li­pi­teet eivät aina koh­tai­si­kaan. Muka­vaa kai­ken öyhöt­tä­mi­sen kes­kel­lä, kiitos!

 2. Hyvin mie­len­kiin­toi­sia, poh­dit­tu­ja ajatuksia.

  Hitas-jär­jes­tel­män jäl­ki­mark­ki­nat toi­mi­si­vat parem­min, jos hitas-hin­tain­dek­si nou­dat­te­li­si nykyis­tä parem­min kun­kin asui­na­lu­een hin­ta­ta­soa. Asun­to­jen hin­nat ovat nous­seet vii­me vuo­si­na Ete­lä-Hel­sin­gis­sä nopeam­min kuin Luo­teis-Hel­sin­gis­sä. Täs­tä syys­tä Mal­min­kar­ta­nos­ta ja Kona­las­ta löy­tää Hitas-asun­to­ja vapaas­ta myyn­nis­tä. Har­va taas halu­aa luo­pua Kam­pin Kol­mios­sa sijait­se­vas­ta tila­vas­ta per­hea­sun­nos­ta, jos kat­to­hin­ta jää alle 200 000€:on. Osta­jia var­maan riittäisi.

  Kovan rahan tuo­tan­nos­sa kau­pun­ki myy ton­tin raken­nus­liik­keel­le. Raken­nus­lii­ke raken­taa ton­til­le talon, myy asun­not osak­kail­le ja ton­tin yksi­tyi­sel­le tont­ti­ra­has­tol­le. Maa­poh­jan ajan mit­taan kas­va­va, ris­ki­tön vuo­kra­tu­lo ohjau­tuu tont­ti­ra­has­ton osak­kee­no­mis­ta­jil­le. Hitas-mal­lis­sa kau­pun­ki pitää ton­tin itsel­lään, rajaa raken­nut­ta­jan saa­man kat­teen, ja kau­pun­ki saa ton­tis­ta var­sin kel­vol­li­sen vuokratulon. 

  Jos Hitas-mal­lis­ta tuli­si pääs­tä eroon, oli­si­ko kau­pun­gin samal­la jär­ke­vää myy­dä kaik­ki vuo­kra­tont­tin­sa eni­ten tar­joa­val­le tonttirahastolle?

 3. Mut­ta kau­pun­gin vuo­kra-asun­not­kin ovat lot­to­voit­to­jen siir­tä­mis­tä. Kun saat sopi­vas­ta pai­kas­ta vuo­kra­käm­pän, voit jäl­leen­vuo­kra­ta sen uudel­leen joko jul­ki­ses­ti tai pimeäs­ti kovem­mal­la vuo­kral­la. Tun­nen kak­si­kin ihmis­tä, jot­ka asu­vat ihan muu­al­la ja net­toa­vat täs­tä välis­tä veron­mak­sa­jien rahaa. Sit­ten on se tun­ne­tum­pi tapaus, eli on jo kau­an sit­ten liho­nut varal­li­suus- ja tulo­ra­jo­jen ulko­puo­lel­le ja kököt­tää yhä kau­pun­gin vuo­kra­ta­los­sa. Se ker­too, että vuo­kra­kort­tee­rien laa­tu on lii­an hyvää.

  1. Krtek:
   Sit­ten on se tun­ne­tum­pi tapaus, eli on jo kau­an sit­ten liho­nut varal­li­suus- ja tulo­ra­jo­jen ulko­puo­lel­le ja kököt­tää yhä kau­pun­gin vuo­kra­ta­los­sa. Se ker­too, että vuo­kra­kort­tee­rien laa­tu on lii­an hyvää. 

   Hei­tä ei saa heit­tää pois, tämä­hän oli­si ihan kar­me­aa syr­jin­tää, sil­lä­kin ris­kil­lä että pal­jon pie­ni­tu­loi­sem­pi tai muu­ten hei­kos­sa tilan­tees­sa ole­va jäi­si ilman edul­lis­ta asun­toa. Joten­kin tämä kes­kus­te­lu on niin jär­je­tön­tä välil­lä, pak­ko on pahas­ta, pait­si sil­loin kun pitää moti­voi­da työt­tö­miä, sil­loin käy kaik­ki kei­not, jopa ilmai­nen työ. Pitää­hän lais­ko­ja ran­gais­ta, ja sit­ten parem­pi­tu­loi­sia asun­to­lo­ton aikai­sem­min voit­ta­nei­ta pitää pal­ki­ta. Vähän täl­lai­nen voit­ta­jil­le enem­män, häviä­jil­tä sit­ten tuh­kat­kin pesäs­tä, ehkä se moti­voi hei­dät­kin voittamaan.

   1. Sta­dist: Vähän täl­lai­nen voit­ta­jil­le enem­män, häviä­jil­tä sit­ten tuh­kat­kin pesäs­tä, ehkä se moti­voi hei­dät­kin voittamaan.

    Joten­kin tähän sopii refe­roi­da Varus­te­le­kan perus­ta­jaa, joka avau­tui, että hänen mie­les­tään on vää­rin, että hyvin pär­jää­vät ja varak­kaat yritykset/yrittäjät saa­vat veroe­tu­ja ja esim. koro­na­tu­kia (mihin ker­hoon hän itse kuu­luu nyt) mut­ta sil­loin kun meni huo­nos­ti, kukaan ei auttanut…

    TJii: Hesa­ris­sa oli joku aika sit­ten jut­tua Wie­nis­tä, jos­sa val­tao­sa asun­nois­ta on koh­tuu­hin­tai­sia kau­pun­gin vuokra-asuntoja.

    Wie­nis­sä on eri­kois­ta se, että vuo­kra-asun­not ovat jopa kor­kea­ta­soi­sem­pia kuin kovan rahan asun­not. Mut­ta toi­saal­ta vuo­kra-asu­mi­nen on nor­maa­lia ihan mil­lä tulo­ta­sol­la tahansa.

  2. Ei kai vuo­kra-asun­to­jen tuot­ta­mis­ta pidä jät­tää teke­mät­tä sil­lä, että jot­kut vää­rin­käyt­tä­vät tai hyö­ty­vät niis­tä. Mikä oli­si se parem­pi vaih­toeh­to? Ihan käsit­tä­mät­tö­män on aja­tus, että vuo­kra-asun­to­jen laa­tu on lii­an kor­kea. Pitäi­si­kö oikein var­ta vas­ten ruve­ta teke­mään asun­to­ja, jos­sa “kun­non ihmi­set” eivät halua asua?

   Asun­to­to­tuo­tan­toa pitäi­si ilman muu­ta suun­na­ta enem­män vuo­kra-asun­toi­hin. Sink­ku­ta­lou­det ja lap­set­to­mat lisään­ty­vät ja heil­lä var­maan vähe­nee moti­vaa­tio oman asun­non ostoon, kun ei ole peri­jöi­tä. Nega­tii­vi­nen lai­na­kaan ei ole tain­nut kovin monia innos­taa. Hesa­ris­sa oli joku aika sit­ten jut­tua Wie­nis­tä, jos­sa val­tao­sa asun­nois­ta on koh­tuu­hin­tai­sia kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­ja. Vuo­kra-asu­mi­nen on muu­ten­kin hyvin yleis­tä Kes­ki-Euroo­pas­sa. Sii­hen suun­taan kan­nat­taa ede­tä, vaik­ka mat­kas­ta tulee­kin pit­kä. Tär­ke­ää oli­si toteu­tus asun­to-osa­keyh­tiö­nä, siten voi­si var­mis­taa, että talo­ja huol­le­taan ja pide­tään kai­kin puo­lin kunnossa.

   1. TJii:
    Asun­to­to­tuo­tan­toa pitäi­si ilman muu­ta suun­na­ta enem­män vuo­kra-asun­toi­hin. Sink­ku­ta­lou­det ja lap­set­to­mat lisään­ty­vät ja heil­lä var­maan vähe­nee moti­vaa­tio oman asun­non ostoon, kun ei ole peri­jöi­tä. Nega­tii­vi­nen lai­na­kaan ei ole tain­nut kovin monia innostaa.Hesarissa oli joku aika sit­ten jut­tua Wie­nis­tä, jos­sa val­tao­sa asun­nois­ta on koh­tuu­hin­tai­sia kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­ja. Vuo­kra-asu­mi­nen on muu­ten­kin hyvin yleis­tä Kes­ki-Euroo­pas­sa. Sii­hen suun­taan kan­nat­taa ede­tä, vaik­ka mat­kas­ta tulee­kin pit­kä. Tär­ke­ää oli­si toteu­tus asun­to-osa­keyh­tiö­nä, siten voi­si var­mis­taa, että talo­ja huol­le­taan ja pide­tään kai­kin puo­lin kunnossa.

    Suo­men kal­tai­sen vähä­vä­ki­sen ja peri­fe­rias­sa sijait­se­van maan kan­nat­taa kyl­lä panos­taa lap­si­per­hei­siin ennem­min kuin sink­kui­hin. Lap­set nimit­täin sitout­ta­vat teke­mään töi­tä ja kan­nus­ta­vat omis­tusa­sun­non han­kin­taan, ja nii­tä kyl­lä han­kit­tai­siin enem­män jos nii­den tar­jon­ta oli­si parem­pi ja hin­nat kohtuulliset.
    Yhteis­kun­nan yllä­pi­tä­mien vuo­kra-asun­to­jen pitää olla ensi­si­jai­ses­ti tar­koi­tet­tu ilman omaa syy­tään köy­hyys­louk­kuun pudonneille.
    Wie­nin asu­tus­ke­hi­tys vii­me 100 vuo­del­ta poik­ke­aa aika rajus­ti Hel­sin­gis­tä, ja sii­tä on ollut jut­tua täl­lä­kin foo­ru­mil­la. Wie­niä voi ehkä parem­min rin­nas­taa Pietariin.

   2. TJii:
    Ei kai vuo­kra-asun­to­jen tuot­ta­mis­ta pidä jät­tää teke­mät­tä sil­lä, että jot­kut vää­rin­käyt­tä­vät tai hyö­ty­vät niis­tä. Mikä oli­si se parem­pi vaih­toeh­to? Ihan käsit­tä­mät­tö­män on aja­tus, että vuo­kra-asun­to­jen laa­tu on lii­an kor­kea. Pitäi­si­kö oikein var­ta vas­ten ruve­ta teke­mään asun­to­ja, jos­sa ”kun­non ihmi­set” eivät halua asua?

    Jos esi­tät noin, se kuu­los­taa käsit­tä­mät­tö­mäl­tä. Hei­tät vie­lä mukaan väri­ky­nää “kun­non ihmisistä”. 

    Mut­ta yhtä käsit­tä­mä­tön aja­tus on, että ihmi­sil­le sub­ven­toi­daan jul­ki­sin varoin asun­to­ja, jot­ka ovat niin hyviä, ettei­vät he halua muut­taa niis­tä pois edes tul­les­saan varak­kaam­mik­si. Vuo­kra-asun­to­jen pitäi­si olla ihan ok, mut­ta sil­lä tavoin vail­le herk­ku­ja ja sijoi­tus­pai­kal­taan huo­nom­pia että kukaan ei jää nii­hin asu­maan saa­vut­taes­saan parem­man tulo­ta­son. Näin nii­tä riit­tää köy­hem­mil­le, kuten on alun perin tarkoitus.

 4. Miten oli­si Hita­sin kor­vaa­va­na askel­ma­na joku sel­lai­nen asu­mi­soi­keus­a­sun­non muo­to, jos­sa asuk­kaat lunas­ta­vat vas­tik­keen­mak­sun ohes­sa myös lisää omis­tusoi­keut­ta sitä mukaa kun val­tion takaa­ma yhtiö­lai­na lyhe­nee — siis omis­tusa­su­mis­ta enem­män pai­not­ta­va asu­mi­so­suus­kun­ta. Näi­tä osuus­kun­tia­han on vii­me aikoi­na ehdo­tet­tu ja joku­nen toteu­tet­tu­kin(?) — luu­li­si että nii­den toi­mi­vuu­des­ta, ja sii­tä pys­tyy­kö osuus­kun­ta­sään­nöil­lä käy­tän­nös­sä estä­mään pit­kä­ai­kai­sen edel­leen­vuo­krauk­sen, alkai­si ole­maan pian kokemusta.

  Mik­si Hel­sin­gin kau­pun­gin pitäi­si olla täs­sä muka­na? Kos­ka on osoit­tau­tu­nut, että vain kau­pun­gin asu­mi­soi­keus­a­sun­to­jen hoi­to­vas­tik­keet seu­raa­vat todel­lis­ta kus­tan­nus­ta­soa — yksi­tyi­sil­tä yrit­te­li­jöil­tä tuli­si hel­pos­ti kai­ken­moi­sia pika­ra­has­tuk­sia ja asu­mis­muo­to sai­si heti huo­non maineen.

 5. Hyväl­tä kuu­los­taa näin naa­pu­ri­kau­pun­gis­ta kat­sel­les­sa, mut­ta toi­voi­sin blo­gis­tin vie­lä pöy­hi­vän tätä hänen esil­le­nos­ta­maa mys­tis­tä ongel­maa, jos­sa Koja­mo kal­tai­si­neen tie­naa suun­nat­to­mia sum­mia rahaa, kun mark­ki­noi­den toi­mies­sa sen rahan pitäi­si pää­tyä muu­al­le. Oma epäi­lys on, että tähän mark­ki­na­häi­ri­öön ja sen ole­mas­sao­loon kyt­key­tyy niin suun­na­ton mää­rä eri int­res­se­jä, että blo­gis­tin ansiok­kais­ta ja hyvin perus­tel­luis­ta ehdo­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta ongel­ma säi­lyy, kos­ka nämä int­res­sit joko estä­vät blo­gis­tin ehdo­tus­ten toteut­ta­mi­sen tai muil­la tavoil­la estä­vät toi­vot­tu­jen vai­ku­tus­ten syn­ty­mi­sen. Sik­si itse kes­kit­täi­sin kaik­ki voi­ma­va­rat tämän mark­ki­na­häi­riön puh­dis­ta­mi­seen ja sen jäl­keen virit­te­li­sin kau­pun­gil­le isos­sa mit­ta­kaa­vas­sa toteu­tet­ta­vaa vuo­kra-asun­to­tuo­tan­toa (mie­luus­ti vie­lä blo­gis­tin­kin aikai­sem­mis­sa kir­joi­tuk­sis­saan ehdot­ta­mal­la meka­nis­mil­la, jos­sa asuk­kaan mak­sa­ma vuo­kra kas­vaa tulo­jen nous­tes­sa, jol­loin luo­daan samal­la asuk­kail­le insen­tii­vi pois­tua asunnoista).

 6. Hyväl­tä kuu­los­taa myös Juk­kik­sen kom­ment­ti vai pitäi­si­kö sanoa pahal­ta. Itse­kin luu­len, että Osmon hyvä ehdo­tus ei saa vas­ta­kai­kua Juk­kik­sen mai­nit­se­mien int­res­sien vuok­si. Koja­mon toi­min­taa pahek­su­taan usein ja syys­tä, mut­ta eipä sii­hen puu­tu­ta, koska.…

  R.Silfverberg: “Suo­men kal­tai­sen vähä­vä­ki­sen ja peri­fe­rias­sa sijait­se­van maan kan­nat­taa kyl­lä panos­taa lap­si­per­hei­siin ennem­min kuin sinkkuihin”
  “Yhteis­kun­nan yllä­pi­tä­mien vuo­kra-asun­to­jen pitää olla ensi­si­jai­ses­ti tar­koi­tet­tu ilman omaa syy­tään köy­hyys­louk­kuun pudonneille.”

  Tie­tys­ti lap­si­per­hei­siin kan­nat­taa panos­taa hyvin. Halusin tuo­da esiin, että kun lap­set­to­muus on lisään­ty­nyt, joh­ta­nee se ajan myö­tä vuo­kra-asun­to­jen kysyn­nän kas­vuun. Sama ilmiö sii­nä on kuin muut­to­liik­kees­sä. Jos ja kun muut­to­vir­ta käy maa­seu­dul­ta isoi­hin kas­vu­kes­kuk­siin, asun­to­ja pitää raken­taa sin­ne, mis­sä niis­tä on pulaa. 

  Yhteis­kun­nan oli­si jär­ke­vää tuot­taa vuo­kra-asun­to­ja kai­kil­le juu­ri­kin Osmon mai­nit­se­man slum­miu­tu­mi­sen vuok­si. Vuo­kra-asun­nois­ta pitäi­si saa­da halut­tu­ja. Koja­mol­la on sivus­ton­sa mukaan 35 000 asun­toa, joi­den net­to­vuo­kra­tuot­to on lähes 250 M€ eli vajaa 600 €/kk/asunto. Hel­sin­ki voi­si har­joit­taa vuo­kra­toi­min­taa Koja­mon tavoin, alen­taa vuo­kraa 200 eurol­la, 200 euroa voi­si men­nä vaik­ka kau­pun­gin tehot­to­muu­teen ja sil­ti kau­pun­gil­le jäi­si tuot­toa 200 euroa/kk/asunto. Mik­si antaa raho­jen valua “yleis­hyö­dyl­li­sel­le” yhdis­tyk­sel­le, kun ne voi­si­vat tul­la yhteis­hyö­dyl­li­sel­le kaupungille.

  Kyl­lä, Wie­nin asu­tus­ke­hi­tys poik­ke­aa aika rajus­ti Hel­sin­gis­tä, mut­ta mik­si kehi­tyk­sen suun­taa ei voi­si muuttaa.

  1. TJii:
   Tie­tys­ti lap­si­per­hei­siin kan­nat­taa panos­taa hyvin. Halusin tuo­da esiin, että kun lap­set­to­muus on lisään­ty­nyt, joh­ta­nee se ajan myö­tä­vuo­kra-asun­to­jen kysyn­nän kas­vuun. Sama ilmiö sii­nä on kuin muut­to­liik­kees­sä. Jos ja kun muut­to­vir­ta käy maa­seu­dul­ta isoi­hin kas­vu­kes­kuk­siin, asun­to­ja pitää raken­taa sin­ne, mis­sä niis­tä on pulaa. 

   Jos vain raken­ne­taan etu­pääs­sä hal­po­ja vuo­kra-asun­to­ja, tän­ne muut­taa kyl­lä väkeä joka puo­lel­ta Suo­mea ja muu­ta maa­il­maa mut­ta eivät sitou­du töi­hin eikä perus­ta­maan per­hei­tä. Jos ei ole val­mis sat­saa­maan omaa pää­omaa, oli­si parem­pi pysy­tel­lä pai­kois­sa jos­sa hal­vem­paa asua kuin Helsingissä. 

   TJii:

   Hel­sin­ki voi­si har­joit­taa vuo­kra­toi­min­taa Koja­mon tavoin, alen­taa vuo­kraa 200 eurol­la, 200 euroa voi­si men­nä vaik­ka kau­pun­gin tehot­to­muu­teen ja sil­ti kau­pun­gil­le jäi­si tuot­toa 200 euroa/kk/asunto. Mik­si antaa raho­jen valua ”yleis­hyö­dyl­li­sel­le” yhdis­tyk­sel­le, kun ne voi­si­vat tul­la yhteis­hyö­dyl­li­sel­le kaupungille.

   Kau­pun­gin vuo­kra-asun­nois­sa on hal­paa asua mut­ta run­sas lisä­ra­ken­ta­mi­nen edel­lyt­tää että kau­pun­gil­la oli­si riit­tä­väs­ti omaa tont­ti­va­ran­toa. Sitä ei täl­lä het­kel­lä käy­tän­nös­sä ole kuin Mal­min len­to­kent­tä ja jot­kut enti­set sata­ma-alu­eet joi­hin on erit­täin kal­lis­ta raken­taa että vain kovan rahan asun­not kan­nat­ta­vat. Kes­kus­puis­to ym vas­taa­viiin luon­non­suo­je­lua­luei­siin ei noin vaan raken­ne­ta, eli kaik­ki on jo käy­tös­sä tai myy­ty raken­nus­liik­keil­le tai Koja­mol­le tms. Maa­ta ei pys­ty tyh­jäs­tä tai­ko­maan. Kau­pun­gil­la on myös raha­pu­la ettei voi pitää tont­te­ja joi­hin on vedet­ty kal­liil­la kun­nal­lis­tek­niik­ka, tyhjinä. 

   Toi­saal­ta, kos­ka Espoo ja Van­taa­kin raken­taa vuo­kra-asun­to­ja, ei ole pak­ko asua juu­ri Helsingissä.

   1. R.Silfverberg: Jos vain raken­ne­taan etu­pääs­sä hal­po­ja vuokra-asuntoja.

    Maa­ta ei pys­ty tyh­jäs­tä tai­ko­maan. Kau­pun­gil­la on myös raha­pu­la ettei voi pitää tont­te­ja joi­hin on vedet­ty kal­liil­la kunnallistekniikka,tyhjinä.

    Osmo S (enkä minä) ei esit­tä­nyt hal­po­jen vuo­kra-asun­to­jen, vaan “kau­pun­gin omis­ta­mia kovan­ra­han vuo­kra-asun­to­ja, joi­den vuo­krat oli­si­vat lähel­lä markkinavuokria”

    En tie­dä, miten pal­jon Hel­sin­gil­lä on tar­jo­ta omaa raken­nus­maa­ta, mut­ta eikös se ole ollut vii­me vuo­si­na suu­rin tont­ti­maan myy­jä. Ja jos Koja­mo voi ostaa ton­tin ja raken­taa, niin mik­si­käs Hel­sin­ki ei. Soi­nin­vaa­ran kir­joi­tuk­sen tär­keä point­ti oli asun­to­po­li­tii­kan sosi­aa­li­set näkö­koh­dat. Lai­naan tähän Hel­sin­gin yli­opis­ton kau­pun­ki­maan­tie­teen pro­fes­so­ri Mari Vaat­to­vaa­ra lausu­man (HS 16.9.2020): “Se ei vie­lä kan­sa­kun­taa järi­sy­tä, että insi­nöö­reil­lä on kivaa jos­sain. Mut­ta kun alkaa syn­tyä kau­pun­gi­no­sia, jois­sa asuu ainoas­taan pie­ni­tu­lois­ta, kou­lut­ta­ma­ton­ta ja pit­käl­ti työs­sä­käy­mä­tön­tä väes­töä, sii­tä voi syn­tyä ongel­ma.” Kyl­lä se oli­si myös kaik­kien hyvä­osais­ten hel­sin­ki­läis­ten ongel­ma, jos Van­taal­la oli­si etu­pääs­sä vain Vaat­to­vaa­ran tuos­sa mai­nit­se­mia asui­na­luei­ta. Sitä kehi­tys­tä ei saa syntyä.

   2. TJii:
    En tie­dä, miten pal­jon Hel­sin­gil­lä on tar­jo­ta omaa raken­nus­maa­ta, mut­ta eikös se ole ollut vii­me vuo­si­na suu­rin tont­ti­maan myy­jä. Ja jos Koja­mo voi ostaa ton­tin ja raken­taa, niin mik­si­käs Hel­sin­ki ei. 

    Niin­kuin mä kir­joi­tin niin Hel­sin­gil­lä ei ole hal­paa raken­nus­maa­ta enää ellei Mal­min len­to­kent­tää las­ke­ta, ja sekään ei ole eri­tyi­sen hal­paa. Osa ton­teis­ta, jos nii­den kun­nal­lis­tek­niik­ka on kal­lis­ta aj ns auto­paik­ka­nor­mit jou­du­taan täyt­tä­mään, menee väki­sin gryn­de­reil­le ja koja­mol­le kos­ka muu­ten kau­pun­ki teki­si tap­pio­ta ts veron­mak­sa­jat jou­tui­si­vat mak­sa­maan koko lystin.

    TJii:
    Soi­nin­vaa­ran kir­joi­tuk­sen tär­keä point­ti oli asun­to­po­li­tii­kan sosi­aa­li­set näkökohdat.Lainaan tähän Hel­sin­gin yli­opis­ton kau­pun­ki­maan­tie­teen pro­fes­so­ri Mari Vaat­to­vaa­ra lausu­man (HS 16.9.2020): ”Se ei vie­lä kan­sa­kun­taa järi­sy­tä, että insi­nöö­reil­lä on kivaa jos­sain. Mut­ta kun alkaa syn­tyä kau­pun­gi­no­sia, jois­sa asuu ainoas­taan pie­ni­tu­lois­ta, kou­lut­ta­ma­ton­ta ja pit­käl­ti työs­sä­käy­mä­tön­tä väes­töä, sii­tä voi syn­tyä ongelma.”Kyllä se oli­si myös kaik­kien hyvä­osais­ten hel­sin­ki­läis­ten ongel­ma, jos Van­taal­la oli­si etu­pääs­sä vain Vaat­to­vaa­ran tuos­sa mai­nit­se­mia asui­na­luei­ta. Sitä kehi­tys­tä ei saa syntyä. 

    Segre­gaa­tio­ta on ollut koko kau­pun­gin ole­mas­sao­lon ajan, on ollut hie­nos­toa­luei­ta ja vähem­män halut­tu­ja alueita. 

    Olen insi­nöö­ri ja olen asu­nut sekä Kor­sos­sa että Espoon kes­kuk­ses­sa, Kor­sos­sa asu­mi­soi­keus­a­sun­nos­sa ja Espoon kes­kuk­ses­sa ensin asu­mi­soi­keus- ja sen jäl­keen omis­tusa­sun­nos­sa. Se on ollut enem­män tai vähem­män olo­suh­tei­den pakot­ta­maa, mut­ta on taval­laan hyvä että on ole­mas­sa aluei­ta jos­sa hin­ta­ta­so sekä vuo­kra- että omis­tusa­sun­noil­la on hal­vem­pi kuin elin­ta­so­pel­le­jen asut­ta­mis­sa kau­pun­gi­no­sis­sa. Omien havain­to­je­ni mukaan hal­voil­la alueil­la asuu aika pal­jon­kin kou­lu­tet­tua väkeä. Myös­kään kall­liit alu­eet Hel­sin­gin seu­dul­la eivät ole sel­lai­sia kuin jos­sain USA:ssa tai kehi­tys­mais­sa että ovat muu­rien ympäröimiä.

 7. Se menet­ti vii­mei­sen­kin jär­jen­hi­tusen, kun pää­tet­tiin, että hin­ta­sään­nös­te­ly lop­puu 30 vuo­den kulut­tua talon valmistumisesta.”

  Tämä tai­taa olla jo kor­jat­tu uusis­sa koh­teis­sa. Hitas-asun­not raken­ne­taan kau­pun­gin vuo­kra­mail­le ja aina­kin omas­sa maan­vuo­kra­so­pi­muk­ses­sa on pykä­lä, jol­la vuo­kraa nos­te­taan jos hin­ta­sään­nös­te­ly pois­tuu. Teki­si mie­li ehdot­taa, että Hitak­sen sai­si mil­loin tahan­sa muut­taa sää­te­le­mät­tö­mäk­si, mut­ta kau­pun­ki verot­tai­si hyö­dyn korot­ta­mal­la vuokraa.

  1. Näin pitäi­si teh­dä. Mut­ta riit­täää­kö asun­to-osa­keyh­tiös­sä enem­mis­tä vai suo­ja­taan­ko vähem­mis­töä? Kaik­ki eivät halua kor­keam­paa yhtiö­vas­ti­ket­ta, jot­ta naa­pu­ri voi­si myy­dä asun­non hyväl­lä voitolla.

   1. Mil­tä asia näyt­täi­si uudis­koh­tees­sa? Mitä jos maan­vuo­kras­ta sovi­taan, että sen tar­koi­tus on pitää asun­to­jen (inflaa­tio­kor­jat­tu?) hin­ta vakiona?
    Mikä­li asun­to­jen hin­nat nousi­si­vat, maan­vuo­kra nousi­si ja kau­pun­ki sai­si enem­män rahaa raken­taak­seen lisää. Tar­vi­taan­ko asun­to­jen myyn­ti­hin­ta­sään­te­lyä ollen­kaan, jos maan­vuo­kraa sää­de­tään toteu­tu­nei­den kaup­po­jen perusteella?

   2. Miguel:
    Mil­tä asia näyt­täi­si uudis­koh­tees­sa? Mitä jos maan­vuo­kras­ta sovi­taan, että sen tar­koi­tus on pitää asun­to­jen (inflaa­tio­kor­jat­tu?) hin­ta vakiona?
    Mikä­li asun­to­jen hin­nat nousi­si­vat, maan­vuo­kra nousi­si ja kau­pun­ki sai­si enem­män rahaa raken­taak­seen lisää. Tar­vi­taan­ko asun­to­jen myyn­ti­hin­ta­sään­te­lyä ollen­kaan, jos maan­vuo­kraa sää­de­tään toteu­tu­nei­den kaup­po­jen perusteella?

    Ihan jän­nit­tä­vä idea. Täl­lä het­kel­lä uusien Hitas-tont­tien vuo­krat tai­ta­vat olla sidot­tu elinkustannusindeksiin. 

    Täs­sä­kin ase­tel­mas­sa Hel­sin­gin sisäl­lä eriy­ty­nyt asun­to­jen hin­ta­ke­hi­tys aiheut­tai­si ongel­mia. Jos tont­ti­vuo­kra oli­si sidot­tu jo 2010-luvul­la asun­to­jen hin­ta­ke­hi­tyk­seen, oli­si maa­poh­jan vuo­kra nous­sut yhtä nopeas­ti Sil­ta­mäes­sä ja Jät­kä­saa­res­sa. Käy­tän­nös­sä HKI4:n isot per­hea­sun­not oli­si­vat suu­rim­pia häviä­jiä: yhtiö­vas­tik­keet oli­si­vat pom­pan­neet ja samal­la alu­een hin­ta­ta­so säi­ly­nyt sta­bii­li­na. Mitä pie­nem­pi asun­to ja mitä kes­kei­sem­mäl­lä pai­kal­la, sitä pie­nem­pi oli­si täl­lai­sen indek­si­ko­ro­tuk­sen vai­ku­tus asun­non haluttavuuteen.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Näin pitäi­si teh­dä. Mut­ta riit­täää­kö asun­to-osa­keyh­tiös­sä enem­mis­tä vai suo­ja­taan­ko vähem­mis­töä? Kaik­ki eivät halua kor­keam­paa yhtiö­vas­ti­ket­ta, jot­ta naa­pu­ri voi­si myy­dä asun­non hyväl­lä voitolla.

    Voi­si­han tämän toteut­taa asun­to­koh­tai­ses­ti, toi­se­na ehkä parem­pa­na vaih­toeh­to­na oli­si ton­tio­suu­den lunas­tus mark­ki­na­hin­taan. Täl­löin­hän asun­nos­ta muo­dos­tui­si aivan nor­maa­li kovan rahan asunto.

 8. Hitas­ta tai mitään kor­vaa­via jär­jes­tel­miä ei tar­vi­ta, jos teh­dään vero­tuk­sen rakenneuudistus.

  Eli nos­te­taan kiin­teis­tö­ve­roa paril­la mil­jar­dil­la ylös­päin, pois­te­taan varain­siir­to­ve­ro ja keven­ne­tään lopuil­la rahoil­la ansiotuloverotusta.

  Seu­rauk­se­na asun­to­jen myyn­ti­hin­ta­ta­so las­kee ja vie­lä vuo­kral­la asu­val­le vas­ta­val­mis­tu­neel­le jää enem­män käteen pal­kas­ta, eli ensia­sun­non asun­to­lai­nan käsi­ra­han osuus ker­tyy kasaan pal­jon nykyis­tä hel­pom­min. Varain­siir­to­ve­ron pois­to pois­taa kan­nus­ti­men mah­dol­li­sim­man kal­liin ensia­sun­non hank­ki­mi­seen, mikä enti­ses­tään hel­pot­taa omis­tusa­sun­non hank­ki­mis­ta. Per­hea­sun­nos­sa asu­vil­le paris­kun­nil­le joi­den lap­set ovat muut­ta­neet pois syn­tyy nykyis­tä vah­vem­pi kan­nus­tin muut­taa pie­nem­pään asun­toon, jol­loin per­hea­sun­to­ja vapau­tuu nuor­ten lap­si­per­hei­den käyt­töön vie­lä enem­män. Ja vie­lä lisäk­si elä­ke­läi­sil­le syn­tyy kan­nus­tin etsiä hal­vem­paa asuin­paik­kaa muu­al­ta Suo­mes­ta; kuu­los­taa jul­mal­ta, mut­ta oli­si kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti äärim­mäi­sen jär­ke­vää, kun Hel­sin­gis­sä asun­to­jen hin­ta­ta­so las­ki­si ja toi­saal­ta nyt kuih­tu­vis­sa kau­pun­geis­sa kal­lis infra ei jäi­si ihan niin vähäl­le käytölle.

  Lisäe­tu­na täl­lä vero­uu­dis­tuk­sel­la työn­teon kan­nus­ti­met para­ne­vat kai­kis­sa tulo­luo­kis­sa, mil­lä pitäi­si olla aivan oleel­li­sen mer­kit­tä­viä työl­li­syyt­tä paran­ta­via vaikutuksia.

  1. ark­ki­teh­ti:
   Hitas­ta tai mitään kor­vaa­via jär­jes­tel­miä ei tar­vi­ta, jos teh­dään vero­tuk­sen rakenneuudistus.

   Eli nos­te­taan kiin­teis­tö­ve­roa paril­la mil­jar­dil­la ylös­päin, pois­te­taan varain­siir­to­ve­ro ja keven­ne­tään lopuil­la rahoil­la ansiotuloverotusta.

   Tääl­lä ei voi tykä­tä kom­men­teis­ta, mut­ta tyk­kään silti!
   Ehdo­tuk­se­si on hyvin lin­jas­sa monen eko­no­mis­tin aja­tus­ten kans­sa, mut­ta sil­ti tähän ei olla mis­sään men­ty. Syyt lie­ne­vät sii­nä, että vaik­ka täl­lai­nen vero­tus­jär­jes­tel­mä kan­nat­tai­si luo­da aloi­tet­taes­sa puh­taal­ta pöy­däl­tä, on sii­hen siir­ty­mi­nen vai­ke­aa kos­ka se tuot­taa uusia häviä­jiä var­sin­kin asun­to­ve­lal­lis­ten jou­kos­sa. Täy­ty­nee siis odo­tel­la seu­raa­vaa vallankumousta.

  2. ark­ki­teh­ti:
   Hitas­ta tai mitään kor­vaa­via jär­jes­tel­miä ei tar­vi­ta, jos teh­dään vero­tuk­sen rakenneuudistus.

   Eli nos­te­taan kiin­teis­tö­ve­roa paril­la mil­jar­dil­la ylös­päin, pois­te­taan varain­siir­to­ve­ro ja keven­ne­tään lopuil­la rahoil­la ansiotuloverotusta.

   Seu­rauk­se­na asun­to­jen myyn­ti­hin­ta­ta­so las­kee ja vie­lä vuo­kral­la asu­val­le vas­ta­val­mis­tu­neel­le jää enem­män käteen pal­kas­ta, eli ensia­sun­non asun­to­lai­nan käsi­ra­han osuus ker­tyy kasaan pal­jon nykyis­tä hel­pom­min. Varain­siir­to­ve­ron pois­to pois­taa kan­nus­ti­men mah­dol­li­sim­man kal­liin ensia­sun­non hank­ki­mi­seen, mikä enti­ses­tään hel­pot­taa omis­tusa­sun­non hank­ki­mis­ta. Per­hea­sun­nos­sa asu­vil­le paris­kun­nil­le joi­den lap­set ovat muut­ta­neet pois syn­tyy nykyis­tä vah­vem­pi kan­nus­tin muut­taa pie­nem­pään asun­toon, jol­loin per­hea­sun­to­ja vapau­tuu nuor­ten lap­si­per­hei­den käyt­töön vie­lä enem­män. Ja vie­lä lisäk­si elä­ke­läi­sil­le syn­tyy kan­nus­tin etsiä hal­vem­paa asuin­paik­kaa muu­al­ta Suo­mes­ta; kuu­los­taa jul­mal­ta, mut­ta oli­si kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti äärim­mäi­sen jär­ke­vää, kun Hel­sin­gis­sä asun­to­jen hin­ta­ta­so las­ki­si ja toi­saal­ta nyt kuih­tu­vis­sa kau­pun­geis­sa kal­lis infra ei jäi­si ihan niin vähäl­le käytölle.

   Lisäe­tu­na täl­lä vero­uu­dis­tuk­sel­la työn­teon kan­nus­ti­met para­ne­vat kai­kis­sa tulo­luo­kis­sa, mil­lä pitäi­si olla aivan oleel­li­sen mer­kit­tä­viä työl­li­syyt­tä paran­ta­via vaikutuksia.

   Tai vaih­toeh­toi­ses­ti kor­keam­pi kiin­teis­tö­ve­ro, mut­ta teh­dään kiin­teis­tö­ve­ro vero­vä­hen­nys­kel­poi­sek­si ansio­tu­lois­ta, vaik­ka siten että kiin­teis­tö­ve­ron sai­si suo­raan vähen­tää brut­to­tu­lois­ta ja ansio­tu­lo mak­set­tai­siin täs­tä ero­tuk­ses­ta. Sama tie­tys­ti tas­a­puo­li­suu­den nimis­sä myös vuo­kral­le. Eläk­kei­den kans­sa näi­tä kiin­teis­tö­ve­ro­ja ei sai­si vähen­tää. Tämä oli­si rei­lu mal­li, ohjai­si elä­ke­läi­set pois kas­vu­kes­kuk­sis­ta ja yli­suu­ris­ta asun­nois­ta. Sit­ten vie­lä pääl­le tätä kiin­teis­tö­ve­ro­vä­hen­nys­tä sai­si sovel­taa vain yhteen asun­toon ker­ral­laan, ja sen tuli­si olla mai­straat­tiin ilmoi­tet­tu osoite.

   Mut­ta tämä­kin mal­li vaa­tii että kiin­teis­tö­ve­ro vaih­te­lee sijain­nin mukaan. Nykyi­nen­hän kiin­teis­tö­ve­ro on aika epä­mää­räi­nen (mikä on syr­jäi­sen ton­tin ja kiin­teis­tön oikea arvo?) eikä vält­tä­mät­tä ole yhtään hal­vem­pi maa­seu­dul­la, esi­mer­kik­si sil­loin jos tont­ti ja tai asun­to on suu­ri. Tie­ten­kin kiin­teis­tö­ve­ron alen­ta­mi­nen syr­jäi­sem­mil­lä pai­koil­la sub­ven­toi kulut­ta­vam­paa elä­män­ta­paa, mut­ta toi­saal­ta tätä sub­ven­tio­ta voi­daan pie­nen­tää verot­ta­mal­la itse sitä kulu­tus­ta enem­män (ener­gian ja polt­toai­neen verotus).

   Mut­ta ei mitään suu­ria mul­lis­tuk­sia tule tapah­tu­maan, van­hem­mil­la ikä­luo­kil­la on ehdo­ton val­ta väes­tö­ra­ken­teel­li­sis­ta syis­tä, ja sehän on tul­lut jo mon­ta ker­taa sel­väk­si että elä­ke­jär­jes­tel­mää kor­ja­taan aina vain leik­kaam­mal­la nuo­rem­mil­ta. Täs­sä oli myös kes­tä­vyys­va­jeen kans­sa vähin­tään 10–20 vuot­ta aikaa teh­dä asioi­ta, mut­ta nyt taas jou­du­taan krii­sin alla pakol­la teke­mään kun mikään ei onnis­tu aikai­sem­min. Täs­sä maas­sa jot­kut saa­vu­te­tut edut ovat nyt vain pal­jon parem­pia kuin toi­set, enkä puhu nyt mis­tään työt­tö­mien eduis­ta, jot­ka ovat mel­ko pie­ni menoe­rä ver­rat­tu­na mui­hin [kas­va­viin] SOTE- ja elä­ke­me­noi­hin. Tosin sil­lä erol­la että työt­tö­mil­tä sil­ti lei­ka­taan ensim­mäi­se­nä ja kai­kin kei­noin, toi­sin kuin muil­ta. Län­si­mai­set­kin demo­kra­tiat vai­kut­ta­vat aina uhraa­van hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vat ryh­mät ensimmäisenä.

 9. Muu­tos, jos­sa Hitas-asun­non omis­ta­jat vel­voi­te­taan itse asu­maan niis­sä (eli vuo­kraus kiel­le­tään) saa­te­taan voi­maan vii­den (5) vuo­den siir­ty­mä­ajal­la ja se kos­ki­si takau­tu­vas­ti kaik­kia Hitak­sia — myös Hitak­sen alkua­jois­ta läh­tien! Tämä palaut­tai­si alku­pe­räi­sen idean hal­vem­mas­ta asu­mi­ses­ta — oli­pa sijain­ti mikä tahan­sa! Myyn­ti, peri­mi­nen jne nor­maa­lien lai­na­lai­suuk­sien mukaan! Paluu perus­asioi­hin lopet­tai­si kai­ken­lai­sen keplot­te­lun ja när­käs­tyk­sen niin Hitas-omis­ta­jis­sa kuin nii­den kadehtijoissakin!

  1. Eero:
   Muu­tos, jos­sa Hitas-asun­non omis­ta­jat vel­voi­te­taan itse asu­maan niis­sä (eli vuo­kraus kiel­le­tään) saa­te­taan voi­maan vii­den (5) vuo­den siir­ty­mä­ajal­la ja se kos­ki­si takau­tu­vas­ti kaik­kia Hitak­sia – myös Hitak­sen alkua­jois­ta läh­tien! Tämä palaut­tai­si alku­pe­räi­sen idean hal­vem­mas­ta asu­mi­ses­ta – oli­pa sijain­ti mikä tahan­sa! Myyn­ti, peri­mi­nen jne nor­maa­lien lai­na­lai­suuk­sien mukaan! Paluu perus­asioi­hin lopet­tai­si kai­ken­lai­sen keplot­te­lun ja när­käs­tyk­sen niin Hitas-omis­ta­jis­sa kuin nii­den kadehtijoissakin!

   Mei­naat että kau­pun­ki voi­si yksi­puo­li­ses­ti muut­taa Hitas-ehto­ja, tai­tai­si tul­le mel­koi­nen kor­vaus­vaa­tei­den ruuh­ka käräjäoikeuteen.

 10. Päi­vän HS ker­too kau­pun­gin myy­neen arval­la enim­mäis­hin­taan pian sään­nös­te­lys­tä vapau­tu­via HITAS asun­to­ja Ruo­ho­lah­des­sa. No täs­sä­hän on poh­ja jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­sel­le: lyhen­ne­tään aikaa ennen vapaut­ta­mis­ta uusis­sa­kin asun­nois­sa. HITAS-lah­ja ensim­mäi­sel­le osta­jal­le säi­lyy mut­ta hai­tal­li­nen lukit­tu­mi­nen asun­toon lyhenee. 

  Ai niin, meil­lä­hän onkin jo puo­li-HITAS, jos­sa hait­ta on pois­tet­tu. Asun­non voi myy­dä heti ostet­tu­aan. Eli kyl­lä kau­pun­ki on jo kai­ken miet­ti­nyt. Miten täs­tä voi enää parantaa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.