Kaupunkiympäristölautakunnan lista 15.9.2020

Mikko Särelä menee lau­takun­taan, minä keski­tyn Ver­den lanseer­aamiseen, joten kom­men­toin lis­taa kursorisesti.

Viime tiis­tain kok­ouk­ses­sa asi­at pan­ti­in pöy­dälle tai hyväksyt­ti­in sel­l­aise­naan. Etelä-Sata­man alueen varaamis­es­ta laatu- ja kon­sep­tik­il­pailua varten. Vasem­mis­toli­it­to olisi halun­nut, että ennen kokon­aisu­u­den kil­pailu­tus­ta pitäisi jär­jestää arkkite­htik­il­pailu design-museosta eikä toisin päin. En voin­ut kan­nat­taa esi­tys­tä. Miten jär­jestää arkkite­htik­il­pailu raken­nuk­ses­ta, jos­ta ei tiede­tä, mihin se tulee?

Län­si-Helsin­gin raitiotei­den yleissuunnitelma

Kokoomus pyysi pöy­dälle, kos­ka on tul­lut uusia yhtey­de­not­to­ja asi­as­ta. En tiedä, mis­tä on kyse, mut­ta olen huolestunut.

Kon­tu­lan, Mel­lun­mäen ja Vesalan ker­rostaloaluei­den täy­den­nys­rak­en­tamien yleisperiaatteet

On hyvä että näitä tiivis­tetään ja samal­la yritetään vähän nos­taa alueen sosi­aal­ista sta­tus­ta, tuot­taa siis sopi­vas­sa määrin gen­tri­fikaa­tio­ta. Min­ua tässä häir­it­si se, että tärkeim­mät toimen­piteet ovat muual­la kuin maankäytössä, vaik­ka maankäyt­tökin on tärkeässä roolis­sa. Tässä tarvit­taisi­in kaupunkiso­si­olo­gian osaamista, ei sel­l­aista höt­töä, että simp­sal­abim! Kon­tu­las­ta tulee uusi Kallio.

Kaupunginkanslias­sa onkin kaupunki­u­ud­is­tus­pro­jek­ti. Asial­la ei siis ole tarkoi­tus vai­va­ta luot­ta­mus­miehiä, vaik­ka tehtävät valin­nat ovat mitä poliittisimpia.

Jos tänne halu­taan saa­da keskilu­okkaa, on käytet­tävä lahjon­taa: edullisia tont­te­ja omis­tusasun­to­tuotan­toon. Maan­myyn­ti­t­u­loista on vähän tin­git­tävä. Mielu­um­min ilman Hitas-ehto­ja, kos­ka Hitas-ehto on riip­pa, joka alen­taa sitä hin­taa, joka asun­nos­ta kan­nat­taa mak­saa. (Olete­taan, että hin­nannnousun odotusar­vo on nol­la. Jos asun­to­jen hin­nat laske­vat, joutuu kär­simään sen nahois­saan, ja jos ne nou­se­vat, nousu leikataan pois. Niin­pä Hitas-asunon kohdal­la odotusar­vo on negatiivinen.)

Jus­si Chy­de­niuk­sen val­tu­us­toalue Pirkkolan urheilupuis­ton parkkikentistä

Tämä on raivos­tut­ta­va asia. Keskus­puis­to on tuol­la kapeim­mal­la kohdal­laan niin haavoit­tu­va, että parkkiken­tän alle jäävä maa on tosi­asi­as­sa niin arvokas­ta, että parkkipaikat pitäisi lait­taa maan alle. Näin ei kuitenkaan voi­da tehdä, kos­ka tuo han­ke ei sen jäl­keen olisi taloudel­lis­es­ti toteut­tamiskelpoinen. Siitä tulee kan­nat­ta­va vas­ta, kun se saa ilmaisek­si käyt­töön­sä hehtaarin maa­ta pysäköin­ti­in. Arrgh!

Savonkadun alueen varaami­nen NCC:lle

Aikanaan kaupun­ki päät­tyi Alp­pi­las­sa ja välis­sä oli tyhjää ja sit­ten alkoi Pasi­lan puu­taloalue. Puu­taloalue on nyt kor­vat­tu vähän tehokkaam­mal­la rak­en­tamisel­la, mut­ta tuo välialue on pysynyt välialueena. Nyt ylileveä Savonkatu kaven­netaan ja säästyvä maa ote­taan hyö­tykäyt­töön. Alueelle raken­netaan run­saasti lisää, 160 000 k‑m2 tai laa­jem­min tarkastel­tuna peräti 300 000 k‑m2. Sitä, mitä aluet­ta jälkim­mäi­nen luku tarkoit­taa, en oikein hahmota.

Todet­takoon, että 160 00k‑m2 tarkoit­taa 4 000 asukas­ta tai 10 000 työ­paikkaa tai jotain näi­den lineaarikombinaatiota.

Tässä pain­ote­taan työ­paikko­ja, joka on ymmär­ret­tävää alueen hyvän saavutet­tavu­u­den kannal­ta. Niitä, jot­ka pää­sevät tänne alle 30 min­uutin joukkoli­iken­nematkalla on todel­la paljon. Tätä perus­teel­laan myön näin: Elinkei­nop­o­li­ti­ikan tavoit­teena on, että yksi­tyisen sek­torin työ­paikkamäärä kas­vaa pitkäl­lä aikavälil­lä vähin­tään yhtä nopeasti kuin asukasluku. Tuon tavoit­teen saavut­ta­mi­nen ei edel­lytä yhdenkään toimi­s­toneliön rak­en­tamista pitkään aikaan, kos­ka toimis­tois­sa tulee ole­maan puo­let vähem­män tilaa kuin vielä kymme­nen vuot­ta sit­ten. Niihin siis mah­tuu tuplas­ti enti­nen työ­paikkamäärä. Tämä on kuitenkin hyvä paik­ka toimistoille.

Esi­tys­listal­la ker­rot­ti­in, että alueesta oli kiin­nos­tunut myös toinen raken­nus­li­ike. Näitä kil­pailutet­ti­in ja NCC:n suun­nitel­mat oli­vat parem­pia. Listal­la ei näy kumpaakaan, ei NCC:n alus­tavaa suun­nitel­maa eikä sitä toista. Lau­takun­nan kok­ouk­ses­sa toiv­ot­tavasti esitellään.

AM-ohjel­ma 2020

Teen tästä eril­lisen postauk­sen, jos vain ehdin. Todet­takoon, että ohjel­mas­sa asun­to­tuotan­to olisi edelleen ”vähin­tään” 7 000 asun­toa vuodessa. Lukuisi­in vaa­timuk­si­in rak­en­taa enem­män ei siis ole vastattu.

Kun olemme keskustelleet asun­topoli­it­tisen välineistön (ARA-asun­not, Hitas) van­hen­tuneisu­ud­es­ta, on vas­tat­tu, että asi­aan palataan AM-ohjel­mas­sa. Nyt niihin ei ole mitään muutosta.

Lau­takun­nan talousarvioe­hdo­tus ja talous­su­un­nitel­ma vuosille 2021–23.

Tästä teen eril­lisen postauk­sen, jos Verde-kiireiltä ehdin.

Ton­tin myymi­nen Kalasatamassa

Vuokrat­tuun tont­ti­in liit­tyy osto-optio, jota ton­tin halti­ja tietysti käyt­tää.   Käyt­tää tietysti, kos­ka kaupun­ki käyt­tää aivan liian korkeaa korkokan­taa ton­tin­vuokris­sa (4 %, ja huom! reaa­liko­rko). Tämän seu­rauk­se­na myyn­ti­hin­nat ovat liian matalia.

Tont­tin koko on 720 m² ja raken­nu­soikeus 1200 k‑m2. Raken­nu­soikeu­den hin­naksi tulee siten 1 284 euroa ja muun Suomen parem­min ymmärtämäk­si hehtaar­i­hin­naksi 21,4 miljoon­aa euroa. Myyn­ti­hin­ta on kovin mata­la, minkä voi nähdä siitä, mil­lä hin­nal­la asun­to­ja alueel­la myydään.

 

 

10 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 15.9.2020”

 1. Jus­si Chy­de­niuk­sen val­tu­us­toalue Pirkkolan urheilupuis­ton parkkikentistä

  Tämä on raivos­tut­ta­va asia. Keskus­puis­to on tuol­la kapeim­mal­la kohdal­laan niin haavoit­tu­va, että parkkiken­tän alle jäävä maa on tosi­asi­as­sa niin arvokas­ta, että parkkipaikat pitäisi lait­taa maan alle. Näin ei kuitenkaan voi­da tehdä, kos­ka tuo han­ke ei sen jäl­keen olisi taloudel­lis­es­ti toteut­tamiskelpoinen. Siitä tulee kan­nat­ta­va vas­ta kun se saa ilmaisek­si käyt­töön­sä hehtaarin maa­ta pysäköin­ti­in. Arrgh!” 

  Ei tuo Keskus­puis­ton kapein koh­ta tai­da olla… Pohjoisem­pana Mau­nun­nevan ja Palo­heinän välis­sä puis­to läh­es katkeaa samoin kuin etelässä Nor­den­skiöldinkadun kohdal­la (sairaalat ja jäähallin pysäköin­tialue, johon on tulos­sa HIFK:n kiinteistökehityshanke).
  Toinen asia on, että pitääkö niin monel­la henkilöau­tol­la päästä ihan urheiluhallin viereen. Ehkä pitäisi kehit­tää julk­ista liiken­net­tä alueelle…

  1. No, on se kapein koh­ta tuos­sa osas­sa Keskus­puis­toa. Saa patikoi­da aika kauan etelään tai pohjoiseen että löytää yhtä kapean kohdan.

 2. Miten kaupun­gin tont­tipoli­ti­ik­ka voi vuodes­ta toiseen olla yhtä ump­isurkeaa? Ton­tin­lu­ovu­tus­tavoit­teisi­in ei päästä, val­tavia aluei­ta luovute­taan yksit­täis­ten toim­i­joiden tem­mellysken­tik­si ilman kun­non kil­pailu­tus­ta ja niitä tont­te­ja jot­ka saadaan luovutet­tua myy­dään ali­hin­taan absur­di­en lasken­tat­apo­jen vuoksi. 

  Mis­sä kohtaa ongel­ma on? Eikö virkamieskun­ta osaa, vai eivätkö poli­itikot ymmär­rä ja ohjaa­vat virkamiehiä väärin? Vai molem­pia? Voiko huu­tokau­pan jär­jestämi­nen oikeasti olla niin vaikeaa?

  1. Vas­taus kysymyk­si­in lie­nee yksinker­taisem­pi. Nyky­menos­ta hyö­tyy moni, ja heil­lä on hyvät ja luot­ta­muk­sel­liset suh­teet kaupun­gin koneis­toon. Niin­pä tilanne ei muutu.

 3. Pääkaupunkiseudul­la on miljoona neliötä tyhjää toimis­toti­laa, ker­too päivän IS.
  Tarvit­ta­vat neliöt tule­vat pan­demi­an jäl­keen putoa­maan dramaattisesti.
  Mik­si kaavoite­taan lisää?

 4. Näitä iso­jen poikien ton­tin­va­rau­saikei­ta nousee aika koval­la viikko­tahdil­la: Elielin­aukio, Hieta­lahti, Savonkatu jne! Kaikissa tapauk­sis­sa ker­rosalatavoit­teet vaikut­ta­vat val­tavil­ta. En sano etteivätko voisi olla, mut­ta päätök­set varauk­ses­ta tehdään ilman, että julk­isu­u­teen ollaan tuo­tu ensim­mäistäkään kuvaa siitä, miten ehdotet­tuun laa­ju­u­teen ollaan päästy! Ohjaako tämän kaupun­gin suun­nit­telua enää kukaan?

 5. “Nyt ylileveä Savonkatu kaven­netaan ja säästyvä maa ote­taan hyötykäyttöön. ”

  Nuo pohjoiset pult­sarikalt­sit voisi myös ottaa käyt­töön. Kaupungilla on varaa pitää tyhjää tont­tia alle 100 m Pasi­lan asemasta…

 6. Kiin­teistösi­joit­ta­jat merkkail­e­vat revi­ire­jään pitkin kaupunkia siinä kuin koirat pis­s­apaikko­jaan. YIT on puolestaan pystyt­tämässä siihen Savonkadun kallioi­ta vastapäätä Aleksin Kivenkadun kul­maan pos­timerkinkokoiselle ton­tille val­ta­van 14-ker­roksisen Tri­plan korkuisen hotel­likom­pleksin. Olisiko aika jo vähän jar­rutel­la ennenkuin koko kaupun­ki on raken­net­tu umpeen?

 7. Turha kai on saivar­rel­la, mis­sä sijait­see Keskus­puis­ton kapein koh­ta. Keskus­puis­to on jo nyt niin kapea, että liikun­ta­halle­ja ja parkkipaikko­ja ei kai­va­ta min­nekään muuallekaan puis­toon. Koko Keskus­puis­tolle pitäisi saa­da suojelukaava.

 8. Ehkä Kokoomus tah­too Kon­alan Ris­tikon raiti­o­tien päätease­mak­si Kaaren sijaan. Esi­tyk­sen peruste­lut Kaaren lenkille ovat ump­isurkeat kos­ka Las­si­lan alue on jo hyvin tavoitet­tavis­sa Pohjois-Haa­gan ase­mal­ta. Joko Vihdin liiken­neympyrästä takaisin (hal­pa) tai sit­ten Vihd­in­ti­etä eteen­päin luo­maan uut­ta saavutet­tavu­ut­ta. Toiv­ot­tavasti Elan­non edus­ta­jis­to jääväytyy.

  Olen joskus osoit­tanut sormel­la miten help­poa on Helsingis­sä kaavoit­taa toimis­to­ja ja miten vaikeaa asun­to­ja mis­tä seu­raa mm. että toimis­to­ja muun­netaan asumiskäyt­töön. Eivätkö virkamiehet tot­tele val­tu­us­ton yleis­tah­toa asun­to­tuotan­non kiihdyttämiseksi?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.