Kaupunkiympäristölautakunnan lista 15.9.2020

Mik­ko Säre­lä menee lau­ta­kun­taan, minä kes­ki­tyn Ver­den lan­see­raa­mi­seen, joten kom­men­toin lis­taa kursorisesti.

Vii­me tiis­tain kokouk­ses­sa asiat pan­tiin pöy­däl­le tai hyväk­syt­tiin sel­lai­se­naan. Ete­lä-Sata­man alu­een varaa­mi­ses­ta laa­tu- ja kon­sep­ti­kil­pai­lua var­ten. Vasem­mis­to­liit­to oli­si halun­nut, että ennen koko­nai­suu­den kil­pai­lu­tus­ta pitäi­si jär­jes­tää ark­ki­teh­ti­kil­pai­lu design-museos­ta eikä toi­sin päin. En voi­nut kan­nat­taa esi­tys­tä. Miten jär­jes­tää ark­ki­teh­ti­kil­pai­lu raken­nuk­ses­ta, jos­ta ei tie­de­tä, mihin se tulee?

Län­si-Hel­sin­gin rai­tio­tei­den yleissuunnitelma

Kokoo­mus pyy­si pöy­däl­le, kos­ka on tul­lut uusia yhtey­den­ot­to­ja asias­ta. En tie­dä, mis­tä on kyse, mut­ta olen huolestunut.

Kon­tu­lan, Mel­lun­mäen ja Vesa­lan ker­ros­ta­loa­luei­den täy­den­nys­ra­ken­ta­mien yleisperiaatteet

On hyvä että näi­tä tii­vis­te­tään ja samal­la yri­te­tään vähän nos­taa alu­een sosi­aa­lis­ta sta­tus­ta, tuot­taa siis sopi­vas­sa mää­rin gent­ri­fi­kaa­tio­ta. Minua täs­sä häi­rit­si se, että tär­keim­mät toi­men­pi­teet ovat muu­al­la kuin maan­käy­tös­sä, vaik­ka maan­käyt­tö­kin on tär­keäs­sä roo­lis­sa. Täs­sä tar­vit­tai­siin kau­pun­ki­so­sio­lo­gian osaa­mis­ta, ei sel­lais­ta höt­töä, että simp­sa­la­bim! Kon­tu­las­ta tulee uusi Kallio.

Kau­pun­gin­kans­lias­sa onkin kau­pun­ki­uu­dis­tus­pro­jek­ti. Asial­la ei siis ole tar­koi­tus vai­va­ta luot­ta­mus­mie­hiä, vaik­ka teh­tä­vät valin­nat ovat mitä poliittisimpia.

Jos tän­ne halu­taan saa­da kes­ki­luok­kaa, on käy­tet­tä­vä lah­jon­taa: edul­li­sia tont­te­ja omis­tusa­sun­to­tuo­tan­toon. Maan­myyn­ti­tu­lois­ta on vähän tin­git­tä­vä. Mie­luum­min ilman Hitas-ehto­ja, kos­ka Hitas-ehto on riip­pa, joka alen­taa sitä hin­taa, joka asun­nos­ta kan­nat­taa mak­saa. (Ole­te­taan, että hin­nann­nousun odo­tusar­vo on nol­la. Jos asun­to­jen hin­nat las­ke­vat, jou­tuu kär­si­mään sen nahois­saan, ja jos ne nouse­vat, nousu lei­ka­taan pois. Niin­pä Hitas-asu­non koh­dal­la odo­tusar­vo on negatiivinen.)

Jus­si Chy­de­niuk­sen val­tuus­toa­lue Pirk­ko­lan urhei­lu­puis­ton parkkikentistä

Tämä on rai­vos­tut­ta­va asia. Kes­kus­puis­to on tuol­la kapeim­mal­la koh­dal­laan niin haa­voit­tu­va, että park­ki­ken­tän alle jää­vä maa on tosia­sias­sa niin arvo­kas­ta, että park­ki­pai­kat pitäi­si lait­taa maan alle. Näin ei kui­ten­kaan voi­da teh­dä, kos­ka tuo han­ke ei sen jäl­keen oli­si talou­del­li­ses­ti toteut­ta­mis­kel­poi­nen. Sii­tä tulee kan­nat­ta­va vas­ta, kun se saa ilmai­sek­si käyt­töön­sä heh­taa­rin maa­ta pysä­köin­tiin. Arrgh!

Savon­ka­dun alu­een varaa­mi­nen NCC:lle

Aika­naan kau­pun­ki päät­tyi Alp­pi­las­sa ja välis­sä oli tyh­jää ja sit­ten alkoi Pasi­lan puu­ta­loa­lue. Puu­ta­loa­lue on nyt kor­vat­tu vähän tehok­kaam­mal­la raken­ta­mi­sel­la, mut­ta tuo välia­lue on pysy­nyt välia­lu­ee­na. Nyt yli­le­veä Savon­ka­tu kaven­ne­taan ja sääs­ty­vä maa ote­taan hyö­ty­käyt­töön. Alu­eel­le raken­ne­taan run­saas­ti lisää, 160 000 k‑m2 tai laa­jem­min tar­kas­tel­tu­na perä­ti 300 000 k‑m2. Sitä, mitä aluet­ta jäl­kim­mäi­nen luku tar­koit­taa, en oikein hahmota.

Todet­ta­koon, että 160 00k‑m2 tar­koit­taa 4 000 asu­kas­ta tai 10 000 työ­paik­kaa tai jotain näi­den lineaarikombinaatiota.

Täs­sä pai­no­te­taan työ­paik­ko­ja, joka on ymmär­ret­tä­vää alu­een hyvän saa­vu­tet­ta­vuu­den kan­nal­ta. Nii­tä, jot­ka pää­se­vät tän­ne alle 30 minuu­tin jouk­ko­lii­ken­ne­mat­kal­la on todel­la pal­jon. Tätä perus­teel­laan myön näin: Elin­kei­no­po­li­tii­kan tavoit­tee­na on, että yksi­tyi­sen sek­to­rin työ­paik­ka­mää­rä kas­vaa pit­käl­lä aika­vä­lil­lä vähin­tään yhtä nopeas­ti kuin asu­kas­lu­ku. Tuon tavoit­teen saa­vut­ta­mi­nen ei edel­ly­tä yhden­kään toi­mis­to­ne­liön raken­ta­mis­ta pit­kään aikaan, kos­ka toi­mis­tois­sa tulee ole­maan puo­let vähem­män tilaa kuin vie­lä kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Nii­hin siis mah­tuu tuplas­ti enti­nen työ­paik­ka­mää­rä. Tämä on kui­ten­kin hyvä paik­ka toimistoille.

Esi­tys­lis­tal­la ker­rot­tiin, että alu­ees­ta oli kiin­nos­tu­nut myös toi­nen raken­nus­lii­ke. Näi­tä kil­pai­lu­tet­tiin ja NCC:n suun­ni­tel­mat oli­vat parem­pia. Lis­tal­la ei näy kum­paa­kaan, ei NCC:n alus­ta­vaa suun­ni­tel­maa eikä sitä tois­ta. Lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa toi­vot­ta­vas­ti esitellään.

AM-ohjel­ma 2020

Teen täs­tä eril­li­sen pos­tauk­sen, jos vain ehdin. Todet­ta­koon, että ohjel­mas­sa asun­to­tuo­tan­to oli­si edel­leen ”vähin­tään” 7 000 asun­toa vuo­des­sa. Lukui­siin vaa­ti­muk­siin raken­taa enem­män ei siis ole vastattu.

Kun olem­me kes­kus­tel­leet asun­to­po­liit­ti­sen väli­neis­tön (ARA-asun­not, Hitas) van­hen­tu­nei­suu­des­ta, on vas­tat­tu, että asi­aan pala­taan AM-ohjel­mas­sa. Nyt nii­hin ei ole mitään muutosta.

Lau­ta­kun­nan talous­ar­vio­eh­do­tus ja talous­suun­ni­tel­ma vuo­sil­le 2021–23.

Täs­tä teen eril­li­sen pos­tauk­sen, jos Ver­de-kii­reil­tä ehdin.

Ton­tin myy­mi­nen Kalasatamassa

Vuo­krat­tuun tont­tiin liit­tyy osto-optio, jota ton­tin hal­ti­ja tie­tys­ti käyt­tää.   Käyt­tää tie­tys­ti, kos­ka kau­pun­ki käyt­tää aivan lii­an kor­ke­aa kor­ko­kan­taa ton­tin­vuo­kris­sa (4 %, ja huom! reaa­li­kor­ko). Tämän seu­rauk­se­na myyn­ti­hin­nat ovat lii­an matalia.

Tont­tin koko on 720 m² ja raken­nusoi­keus 1200 k‑m2. Raken­nusoi­keu­den hin­nak­si tulee siten 1 284 euroa ja muun Suo­men parem­min ymmär­tä­mäk­si heh­taa­ri­hin­nak­si 21,4 mil­joo­naa euroa. Myyn­ti­hin­ta on kovin mata­la, min­kä voi näh­dä sii­tä, mil­lä hin­nal­la asun­to­ja alu­eel­la myydään.

 

 

10 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 15.9.2020”

 1. Jus­si Chy­de­niuk­sen val­tuus­toa­lue Pirk­ko­lan urhei­lu­puis­ton parkkikentistä

  Tämä on rai­vos­tut­ta­va asia. Kes­kus­puis­to on tuol­la kapeim­mal­la koh­dal­laan niin haa­voit­tu­va, että park­ki­ken­tän alle jää­vä maa on tosia­sias­sa niin arvo­kas­ta, että park­ki­pai­kat pitäi­si lait­taa maan alle. Näin ei kui­ten­kaan voi­da teh­dä, kos­ka tuo han­ke ei sen jäl­keen oli­si talou­del­li­ses­ti toteut­ta­mis­kel­poi­nen. Sii­tä tulee kan­nat­ta­va vas­ta kun se saa ilmai­sek­si käyt­töön­sä heh­taa­rin maa­ta pysä­köin­tiin. Arrgh!” 

  Ei tuo Kes­kus­puis­ton kapein koh­ta tai­da olla… Poh­joi­sem­pa­na Mau­nun­ne­van ja Palo­hei­nän välis­sä puis­to lähes kat­ke­aa samoin kuin ete­läs­sä Nor­dens­kiöl­din­ka­dun koh­dal­la (sai­raa­lat ja jää­hal­lin pysä­köin­tia­lue, johon on tulos­sa HIFK:n kiinteistökehityshanke).
  Toi­nen asia on, että pitää­kö niin monel­la hen­ki­lö­au­tol­la pääs­tä ihan urhei­lu­hal­lin vie­reen. Ehkä pitäi­si kehit­tää jul­kis­ta lii­ken­net­tä alueelle…

  1. No, on se kapein koh­ta tuos­sa osas­sa Kes­kus­puis­toa. Saa pati­koi­da aika kau­an ete­lään tai poh­joi­seen että löy­tää yhtä kapean kohdan.

 2. Miten kau­pun­gin tont­ti­po­li­tiik­ka voi vuo­des­ta toi­seen olla yhtä umpi­sur­ke­aa? Ton­tin­luo­vu­tus­ta­voit­tei­siin ei pääs­tä, val­ta­via aluei­ta luo­vu­te­taan yksit­täis­ten toi­mi­joi­den tem­mel­lys­ken­tik­si ilman kun­non kil­pai­lu­tus­ta ja nii­tä tont­te­ja jot­ka saa­daan luo­vu­tet­tua myy­dään ali­hin­taan absur­dien las­ken­ta­ta­po­jen vuoksi. 

  Mis­sä koh­taa ongel­ma on? Eikö vir­ka­mies­kun­ta osaa, vai eivät­kö polii­ti­kot ymmär­rä ja ohjaa­vat vir­ka­mie­hiä vää­rin? Vai molem­pia? Voi­ko huu­to­kau­pan jär­jes­tä­mi­nen oikeas­ti olla niin vaikeaa?

  1. Vas­taus kysy­myk­siin lie­nee yksin­ker­tai­sem­pi. Nyky­me­nos­ta hyö­tyy moni, ja heil­lä on hyvät ja luot­ta­muk­sel­li­set suh­teet kau­pun­gin koneis­toon. Niin­pä tilan­ne ei muutu.

 3. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on mil­joo­na neliö­tä tyh­jää toi­mis­to­ti­laa, ker­too päi­vän IS.
  Tar­vit­ta­vat neliöt tule­vat pan­de­mian jäl­keen putoa­maan dramaattisesti.
  Mik­si kaa­voi­te­taan lisää?

 4. Näi­tä iso­jen poi­kien ton­tin­va­rausai­kei­ta nousee aika koval­la viik­ko­tah­dil­la: Elie­li­nau­kio, Hie­ta­lah­ti, Savon­ka­tu jne! Kai­kis­sa tapauk­sis­sa ker­ro­sa­la­ta­voit­teet vai­kut­ta­vat val­ta­vil­ta. En sano ettei­vät­ko voi­si olla, mut­ta pää­tök­set varauk­ses­ta teh­dään ilman, että jul­ki­suu­teen ollaan tuo­tu ensim­mäis­tä­kään kuvaa sii­tä, miten ehdo­tet­tuun laa­juu­teen ollaan pääs­ty! Ohjaa­ko tämän kau­pun­gin suun­nit­te­lua enää kukaan?

 5. Nyt yli­le­veä Savon­ka­tu kaven­ne­taan ja sääs­ty­vä maa ote­taan hyötykäyttöön. ”

  Nuo poh­joi­set pult­sa­ri­kalt­sit voi­si myös ottaa käyt­töön. Kau­pun­gil­la on varaa pitää tyh­jää tont­tia alle 100 m Pasi­lan asemasta…

 6. Kiin­teis­tö­si­joit­ta­jat merk­kai­le­vat revii­re­jään pit­kin kau­pun­kia sii­nä kuin koi­rat pis­sa­paik­ko­jaan. YIT on puo­les­taan pys­tyt­tä­mäs­sä sii­hen Savon­ka­dun kal­lioi­ta vas­ta­pää­tä Alek­sin Kiven­ka­dun kul­maan pos­ti­mer­kin­ko­koi­sel­le ton­til­le val­ta­van 14-ker­rok­si­sen Triplan kor­kui­sen hotel­li­komplek­sin. Oli­si­ko aika jo vähän jar­ru­tel­la ennen­kuin koko kau­pun­ki on raken­net­tu umpeen?

 7. Tur­ha kai on sai­var­rel­la, mis­sä sijait­see Kes­kus­puis­ton kapein koh­ta. Kes­kus­puis­to on jo nyt niin kapea, että lii­kun­ta­hal­le­ja ja park­ki­paik­ko­ja ei kai­va­ta min­ne­kään muu­al­le­kaan puis­toon. Koko Kes­kus­puis­tol­le pitäi­si saa­da suojelukaava.

 8. Ehkä Kokoo­mus tah­too Kona­lan Ris­ti­kon rai­tio­tien pää­tea­se­mak­si Kaa­ren sijaan. Esi­tyk­sen perus­te­lut Kaa­ren len­kil­le ovat umpi­sur­keat kos­ka Las­si­lan alue on jo hyvin tavoi­tet­ta­vis­sa Poh­jois-Haa­gan ase­mal­ta. Joko Vih­din lii­ken­neym­py­räs­tä takai­sin (hal­pa) tai sit­ten Vih­din­tie­tä eteen­päin luo­maan uut­ta saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Toi­vot­ta­vas­ti Elan­non edus­ta­jis­to jääväytyy.

  Olen jos­kus osoit­ta­nut sor­mel­la miten help­poa on Hel­sin­gis­sä kaa­voit­taa toi­mis­to­ja ja miten vai­ke­aa asun­to­ja mis­tä seu­raa mm. että toi­mis­to­ja muun­ne­taan asu­mis­käyt­töön. Eivät­kö vir­ka­mie­het tot­te­le val­tuus­ton yleis­tah­toa asun­to­tuo­tan­non kiihdyttämiseksi?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.