Jäikö Venäjä tahallaan kiinni hermomyrkystä?

Tari­nas­sa Naval­nyin myr­kyt­tä­mi­ses­sä novitšo­kil­la on sel­lai­sia epä­joh­don­mu­kai­suuk­sia, jot­ka ruok­ki­vat minus­sa epäi­ly­jä Puti­nin lopul­li­ses­ta tar­koi­tuk­ses­ta. Sil­lä­kin uhal­la, että joku pitää aja­tuk­sia­ni vai­no­har­hai­se­na rus­so­fo­bia­na, ker­ron seu­raa­vas­sa, mik­si minus­ta tämä asia on eri­lai­nen kuin mil­tä se näyttää.

En voi ymmär­tää, mik­si valit­tiin novitšok, vaik­ka var­mem­pia­kin tapo­ja myr­kyt­tää oli­si ollut ja ennen kaik­kea mik­si valit­tiin myrk­ky, jos­ta var­mas­ti tie­de­tään, että teon taus­tal­la oli val­tio. Arki­sem­min toteu­tet­tu mur­ha oli­si aina voi­nut olla jon­kun Naval­nyin kor­rup­tio­sel­vi­tyks­ten uhkaa­man oli­gar­kin tilaama.

Edel­leen en voi ymmär­tää, mik­si Naval­nyi pääs­tet­tiin hoi­toon Sak­saan, jol­loin kiin­ni jää­mi­sen ris­ki novitšo­kis­ta oli noin sata­pro­sent­ti­nen. Jos Naval­nyi oli ker­ran tar­koi­tus tap­paa, oli­si­han hänet voi­tu tap­paa sai­raa­las­sa­kin ja jopa aika uskot­ta­vas­ti, kos­ka hän oli val­miik­si hen­ki­hie­ve­ris­sä. Yleen­sä­hän Venä­jä kiel­tää syyl­li­syy­ten­sä, vaik­ka oli­si jää­nyt kiin­ni savua­va ase kädes­sään. Sil­lä ei kos­kaan ole esi­mer­kik­si ollut soti­lai­taan Itä-Ukrai­nas­ta, vaik­ka kaik­ki tie­tä­vät, että on.

Entä jos oli­kin tar­koi­tus­kin ker­toa, että Venä­jän val­tio myr­kyt­ti Naval­nyin kiel­le­tyl­lä jouk­ko­tu­hoa­seel­la? Venä­jän oppo­si­tion pelot­te­luun oli­si vähem­pi­kin riit­tä­nyt – arki­sem­pi­kin tapa mur­ha­ta oli­si riit­tä­nyt vies­ti­mään, että hal­lin­non vas­tus­ta­mi­nen on Venä­jäl­lä epäterveellistä.

Venä­jä on kan­sain­vä­li­ses­sä poli­tii­kas­sa jou­tu­nut puo­lus­tus­kan­nal­le. Sen sil­mis­sä paha län­si yrit­tää nujer­taa tämän itseoi­keu­te­tun impe­riu­min. Se on rai­van­nut itsel­leen tilaa soti­la­so­pe­raa­tioil­la, vii­mek­si Syy­rias­sa ja ilmei­ses­ti Malis­sa. Isos­sa kuvas­sa maa kui­ten­kin on hei­koil­la, kos­ka sen talou­del­li­nen kehi­tys on niin onnet­to­man sur­ke­aa. Joku kut­sui­kin Venä­jää ydin­a­sein varus­te­tuk­si Bur­ki­na Fasoksi.

Tun­ties­saan itsen­sä nurk­kaan ahdis­te­tuk­si Venä­jä on aktii­vi­ses­ti muis­tut­ta­nut juu­ri ydin­a­seis­taan: mei­tä ei voi koh­del­la kuin­ka huo­nos­ti tahansa.

Entä jos se halusi nyt muis­tut­taa, että maal­la on kyky tuho­ta jou­koit­tain vihol­li­si­aan myös ilman ydin­a­sei­ta. Onko novitšok Puti­nil­le vähän sama asia kuin ydin­a­se Poh­jois-Korean Kimil­le? Se antaa lisää voi­maa vain, jos ker­too, että meil­lä on täl­lai­nen ase.

49 vastausta artikkeliin “Jäikö Venäjä tahallaan kiinni hermomyrkystä?”

 1. Kun Putin valit­tiin pre­si­den­tik­si, hän kukis­ti sil­loi­sen gangs­te­ri­ka­pi­ta­lis­min liit­tou­tu­mal­la vali­koi­tu­jen oli­gar­kien ja gangs­te­rei­den kans­sa ja tuhoa­mal­la muut. Nyt Puti­nin hal­lin­non toi­min­to­ta­pa on osit­tain omak­sut­tu gangs­te­reil­ta: jul­ki­nen tie­toi­nen valeh­te­lu siten, että kaik­ki kuu­li­jat sen tie­tä­vät, ja jul­ki­set teloi­tuk­set (esim. Anne Polit­kovs­ka­ja) https://t.co/DC7pIu4ohe?amp=1 . Venä­läi­sen sanon­nan mukaan Putin kak­kii naa­pu­rin por­tail­le, kos­ka kat­soo voi­van­sa niin tehdä.

  1. Nime­no­maan. Jos näi­tä myr­kyt­tä­mi­siä yrit­tää ymmär­tää, pitäi­si pääs­tä sisään sem­moi­sen ihmi­sen aja­tus­maa­il­maan, jon­ka KGB on kou­lut­ta­nut nuo­res­ta pitäen vai­no­har­hai­sek­si. Putin on itse tätä jouk­koa, ja näi­tä toi­mii hänen ympä­ril­lään, osa käs­kys­tä ja osa epä­mää­räi­ses­tä vin­kis­tä. Aja­tus­mal­liin kuu­luu se, että mikään akti­vis­ti mis­sään ei toi­mi omas­ta aloit­tees­taan, vaan aina jon­kun suu­rem­man orga­ni­saa­tion tai ulko­val­lan tilauksesta.

   Novit­so­kia­kin räi­keäm­pä­nä voi­si pitää Alek­sandr Lit­vi­nen­kon myr­kyt­tä­mi­seen käy­tet­tyä radio­ak­tii­vis­ta polo­niu­mia. Se on vie­lä­kin vai­keam­min saa­ta­vaa kuin her­mo­myr­kyt, edel­lyt­tää käy­tän­nös­sä vähin­tään jon­ku­nas­teis­ta ydin­teol­li­suut­ta, ja on välit­tö­mäs­ti tun­nis­tet­ta­vis­sa kysei­sek­si radio­ak­tii­vi­sek­si isotoopiksi.

 2. Mie­len­kiin­tois­ta. Muis­tan, kuul­lee­ni vähän saman­lais­ta poh­din­taa, kun 1980-luvul­la Ees­tin Neu­vos­to­ta­sa­val­las­ta Suo­men kaut­ta Ruot­siin loi­kan­nut Rai­vo Roos­na ja Alex Lepajõe, ja jou­tui­vat myö­hem­min kiin­ni kun yrit­ti­vät ryös­tää hel­sin­ki­läi­sen jalokiviliikkeen.
  Kave­rit jäi­vät joi­den­kin mie­les­tä sen ver­ran paho­ja vir­hei­tä — esim. puhui­vat kes­ke­nään viroa ryös­tön aika­na — että joi­den­kin mie­les­tä koko tapah­tu­man tar­koi­tuk­se­na oli­si voi­nut olla viro­lai­se­mi­grant­tien mai­neen mustaaminen.

 3. Joh­ta­jan pois­ta­mi­nen on kai­kis­sa soti­la­so­pe­raa­tiois­sa kär­ki­hank­kei­ta. Jos vaik­ka oppo­si­tio­joh­ta­ja kuo­li­si viral­li­ses­ti Sak­sas­sa, niin kuo­lin­paik­ka oli­si Sak­sa eikä Venä­jä. Täl­läi­nen hel­pot­taa myö­hem­min uus­his­to­rian kir­joi­tus­ta (vrt Orwel­lin uus­his­to­rioin­ti). Kar­koi­tus ja hoi­to ulko­mail­la teke­vät samal­la taval­la joh­ta­jan toi­min­nan hyvin vaikeaksi.

 4. Olet oikeas­sa. Raz­man kady­rov­han sanoi suo­raan­kin etta vaik­ka venä­jä val­lat­tai­siin, niin he voi­si at tuho­ta val­tao­jat ydinaseilla.

 5. Voi­si tul­ki­ta että Venä­jä on jois­sa­kin sala­mur­his­saan käyt­tä­nyt väli­net­tä vies­ti­nä pet­tu­reil­le: myrk­ky ei voi olla läh­töi­sin muu­al­ta kuin Krem­lis­tä, ja kuo­le­ma on tus­kal­li­nen. Esi­merk­ki­nä Lit­vi­nen­kon myr­kyt­tä­mi­seen käy­tet­ty Po-210. 

  Toi­saal­ta Lit­vi­nen­koon käy­tet­ty Po-210 ei ole mikään help­po löy­det­tä­vä: se on lähes puh­das alfa­sä­tei­li­jä jon­ka sätei­ly jää kehon sisään kudok­siin, ja vain yksi 100 000 hajoa­mi­ses­ta tuot­taa myös gam­ma­sä­teen joka on havait­ta­vis­sa detek­to­ril­la kehon ulko­puo­lel­ta. Luul­ta­vas­ti Kreml olet­ti että kuo­lin­syy jäi­si mys­tee­rik­si, ja Lit­vi­nen­ko oli­si pää­ty­nyt jat­kok­si omi­tuis­tel­la taval­la kuol­lei­den ket­juun: Alexan­der Pere­pi­lich­nys­tä Vita­li Chur­ki­niin. Kuin­ka­han moni nois­ta tapauk­sis­ta on ollut itse asias­sa Novic­hok-myr­ky­tys jota ei vain ole osat­tu diagnosoida?

  Mut­ta tilan­ne on toi­nen nyt kun Novic­hok on pal­jas­tu­nut Skri­pa­lien myr­ky­tyk­sen yhtey­des­sä, ja jos ainet­ta on yhä käy­tet­ty Naval­nyin tapauk­ses­sa, kysees­sä täy­tyy olla viesti.

  Sit­ten on hyvä kysy­mys mitä pitäi­si aja­tel­la ket­jus­ta omi­tui­sia itse­mur­hia, Boris Berezovs­ky yhte­nä esi­merk­ki­nä? Onko Krem­lil­lä käy­tet­tä­vis­sään myös joku psy­koak­tii­vi­nen aine joka het­kes­sä lau­kai­see koh­tees­sa syvän masen­nuk­sen ja epä­toi­von? Kyl­lä­hän myös psy­koak­tii­ve­ja kehi­tel­tiin kyl­män sodan aika­na lännessäkin. 

  Joka tapauk­ses­sa mel­koi­nen voi­ma ja kyvyk­kyys on hal­li­tuk­sel­la jol­la on tuom­moi­sia kei­no­ja työ­ka­lu­pa­kis­saan, kyl­män tai kuu­man sodan varal­ta. Onko län­nel­lä epä­sym­met­ri­siä vas­tauk­sia omas­sa työ­ka­lu­pa­kis­saan, vai pitää­kö täs­sä vain sym­met­ri­ses­ti irtau­tua kemial­lis­ten asei­den- ynnä muis­ta kieltosopimuksista?

  Disin­for­maa­tiol­la soti­mi­nen on vie­lä oma lukun­sa. Tek­nii­kat ovat var­maan men­neet hur­jas­ti eteen­päin sit­ten Cam­brid­ge Analytican.

  1. Mik­ko Kivi­ran­ta:

   Mut­ta tilan­ne on toi­nen nyt kun Novic­hok on pal­jas­tu­nut Skri­pa­lien myr­ky­tyk­sen yhtey­des­sä, ja jos ainet­ta on yhä käy­tet­ty Naval­nyin tapauk­ses­sa, kysees­sä täy­tyy olla viesti.

   Aina­kin leh­ti­tie­to­jen mukaan kyse oli­si ollut eri yhdis­teet­sä. Skri­pa­lien koh­dal­la A‑234, nyt on epäil­ty A‑242:ta, joka on murusi­na ole­vaa kiin­te­ää ainet­ta huo­neen­läm­mös­sä. Osa Novic­hok-ryh­män myr­kyis­tä on huo­neen­läm­mös­sä kaa­su­ja. Eli kyse ei vai­ku­ta ole­van samas­ta ainees­ta, vaan yhtei­nen piir­re on se, että kyse on molem­mis­sa tapauk­sis­sa Novic­hok-kehi­tys­oh­jel­man aika­na 1970- ja 1980 ‑luvul­la kehi­te­tyis­tä hermomyrkyistä.

 6. On niin pal­jon vaihtoehtoja…

  Yksi on se että jul­man puti­nis­ta­nin rin­nal­la mikä tahan­sa vaih­toeh­to alkaa tun­tua paremmalta.

  +

  Val­tio on para­dok­si — lii­an heik­ko­na se ei voi teh­dä mitään eli sii­hen ei voi luot­taa ja lii­an vah­va­na se tekee joko kai­kes­sa tai lii­an mones­sa asias­sa liikaa.

  Ja tämä lii­ka sekaan­tu­mi­nen syö sekin luot­ta­mus­ta — lopul­ta sitä on jäl­jel­lä hyvin vähän.

  Val­tion vah­vuus ei sai­si olla itse­tar­koi­tus, kos­ka val­ta luo vas­tuu­ta, mut­ta ongel­ma on sur­kea kyky kan­taa vastuuta.

  Yksi esi­merk­ki täs­tä ovat eri mai­den toi­met nykyi­sen super-krii­sin hoi­dos­sa sekä eri­lai­set mer­kil­li­set asiat sii­hen liittyen.

  Vah­va val­tio saat­taa ajau­tua sel­lais­ten hen­ki­löi­den käsiin jot­ka vah­vis­ta­vat val­tio­ta, mut­ta teke­vät siel­lä asu­mi­ses­ta mahdotonta.

  Jokai­nen val­tio tulee epä­on­nis­tu­maan omal­la tavallaan.

 7. Täs­sä esi­tet­ty hypo­tee­si on minus­ta kyl­lä se toden­nä­köi­sim­pä­nä pidet­ty eikä mitään rus­so­fo­bis­ta para­noi­aa. Toi­si­na­jat­te­li­joi­den pelot­te­lu vai­kut­taa toden­nä­köi­sim­mäl­tä tavoitteelta.

  Mie­len­kiin­toi­nen kysy­mys kui­ten­kin on yrit­tää­kö joku nyt pela­ta neliu­lot­teis­ta shak­kia fal­se flag ‑ope­raa­tiol­la. On vai­kea kuvi­tel­la Krem­lin esi­mer­kik­si myön­tä­vän että novitšo­kia on kadok­sis­sa ja val­tio­val­lan kont­rol­lin ulot­tu­mat­to­mis­sa. Jos­pa joku kovem­pia ottei­ta kan­nat­ta­va luna­tic frin­ge on pakot­ta­nut Puti­nin tapah­tu­neen tosis­asian eteen, ja vai­ku­tel­man luo­mi­nen lin­jan koven­ta­mi­ses­ta onkin pakon edes­sä teh­ty sumu­tus, jon­ka tar­koi­tus on peit­tää kulis­seis­sa käy­tä­vä val­ta­tais­te­lu ja/tai yli-innok­kai­den hän­nys­te­li­jöi­den koheltaminen.

  1. spot­tu: On vai­kea kuvi­tel­la Krem­lin esi­mer­kik­si myön­tä­vän että novitšo­kia on kadok­sis­sa ja val­tio­val­lan kont­rol­lin ulottumattomissa.

   Novitsho­kin kehit­tä­jä­nä muka­na ollut prof. Rink on tuo­mit­tu Venä­jäl­lä tuon myr­kyn varas­ta­mi­ses­ta. Voi tie­ten­kin olla tekais­tu “taka­port­ti”, jot­ta voi­daan tar­vit­taes­sa osoit­taa, että ainet­ta on mui­den­kin kuin val­tiol­lis­ten toi­mi­joi­den käsissä.

 8. Oli­ko covid19 Kii­nan virus­la­bo­ra­to­rio-pul­lis­te­lu? ”Kat­so­kaa mitä me voim­me lähet­tää maa­il­mal­le halutessamme…”

  Myr­ky­tys sit­ten mac­hoi­lu takaisin.

  Folio­ha­tut ovat aivan lii­an kalliita.

 9. Näil­lä saa pään­sä sol­muun, jos sil­le tiel­le lähtee.

  Naval­nyin myr­ky­tys voi­si olla län­si­mai­den des­ta­bi­li­saa­tio­pro­jek­ti, toden­nä­köi­ses­ti näin ollees­san Yhdys­val­to­jen toteut­ta­ma. Loo­gi­nen ket­ju on sel­vä: Val­ko-venä­jäl­lä ja Venä­jäl­lä on tyy­ty­mät­tö­myyt­tä, myr­ky­te­tään tun­ne­tuin oppo­si­tion edus­ta­ja ei-kuo­let­ta­vas­ti jot­ta saa­tai­siin kan­sa turuil­le ja toreille.

  Tosin täs­sä voi­si olla myös venä­läis­tyyp­pi­nen syvä ope­raa­tio tai hämäy­so­pe­raa­tio, jos­sa tuo myr­ky­tys teh­dään itse juu­ri täl­lä tavoin jul­ki­ses­ti ja tuna­roi­den (ja pääs­te­tään Naval­nyi vie­lä Sak­saan hoi­toon). Sit­ten pääs­tään syyt­tä­mään, että teko oli viha­mie­lis­ten ulko­val­to­jen toteut­ta­ma Venä­jän epävakauttamiseksi.

  Kol­mas vaih­toeh­to voi­si olla erään­lai­nen hybri­di, mis­sä hal­lin­non sisäi­nen puti­nin vas­tai­nen liit­tou­tu­ma tekee täl­lai­sen tuna­rio­pe­raa­tion kyl­vääk­seen epävakautta.

  Nel­jäs, ja seko­päi­sin vaih­toeh­to, on se että Naval­nyi myr­kyt­ti itsen­sä ei kuo­let­ta­vas­ti teh­däk­seen itses­tään mart­tyy­rin ja näin kyl­vääk­seen epävakautta.

  Se on sel­vää, että joku täs­sä maa­il­mas­sa tie­tää abso­luut­ti­sen totuu­den, mut­ta epäi­len tulee­ko tämä kos­kaan jul­ki­seen ja ylei­seen tie­toon. Itse en oikeas­taan jak­sa välit­tää, kos­ka totuus on niin kovas­ti hämä­räs­sä eikä län­si­mai­sel­la­kaan medial­la ole lähes­kään aina puh­taat jau­hot pus­sis­sa ja monia asioi­ta kat­so­taan hyvin ideo­lo­gi­ses­ta ja län­si-hyvä-muu-maa­il­ma-paha näkö­kul­mas­ta. Eihän tääl­lä Euroo­pas­sa­kaan edes val­ta­me­dia ole jul­ki­ses­ti tie­dos­ta­nut että yksi suu­rim­pia ris­ke­jä Euroo­pan vakau­del­le on Yhdys­val­to­jen soti­la­so­pe­raa­tiot lähi-idäs­sä. On niin pal­jon kivem­paa vain syyt­tää aina Venä­jää ja Kii­naa, “paho­ja val­tioi­ta”, kai­kes­ta. Ei täs­sä ole mis­tään muus­ta kyse kuin sii­tä että Yhdys­val­lat on mei­dän liit­to­lai­nen kun Kii­na ja Venä­jä eivät ole. Samaan tapaan myös­kin län­si­maat anta­vat myös Sau­di-Ara­bian tuho­ta hut­hi-sepa­ra­tis­te­ja Jeme­nis­sä, Sau­di-Ara­bia kun on enem­pi liit­to­lai­nen kuin mei­tä vastaan.

  1. Sta­dist:

   Näil­lä saa pään­sä sol­muun, jos sil­le tiel­le lähtee.

   Eikös se joku vii­saus kuu­lu­nut niin, ettei mitään, min­kä pys­tyy selit­tä­mään type­ryy­del­lä, kyvyt­tö­myy­del­lä ja huti­loin­nil­la, pidä koit­taa selit­tää salaliitolla.

   Eikö­hän täs­sä ole kyse ihan vain tuna­roin­nis­ta, jon­ka taus­tal­la voi arvel­la ole­van vaik­ka­pa yli­mie­li­syyt­tä ja uudis­tus­ky­vyt­tö­myyt­tä. Joku Skri­pa­lien tapaus osoit­ti, että ope­roin­ti tun­tui ole­van käsit­tä­mä­tön­tä tuna­roin­tia — aivan kuin teki­jät oli­si­vat halun­neet jää­dä kiin­ni. En kui­ten­kaan jak­sa uskoa, että tämä joh­tui jos­tain tavat­to­man ove­las­ta sala­juo­nes­ta — vaan ennem­min ehkä sii­tä, että saman­lai­sia ope­raa­tioi­ta mitä ilmei­sem­min teh­ty useas­ti aiem­min ilman mitään seuraamuksia.

   Hie­ark­ki­set pelol­la hal­lit­ta­vat raken­teet muut­tu­vat hitaas­ti — age­ne­tit eivät enää sel­viä­kään teko­sis­taan täy­sin huo­miot­ta ja myrk­ky­jen jäl­jet pal­jas­tu­vat, mut­ta kun näin on aina ennen­kin toi­mit­tu — eikä aloit­teel­li­suu­des­ta tava­ta pal­ki­ta — niin näi­tä var­maan näh­dään jatkossakin.

   Sinän­sä tämä­kin tapaus oli­si voi­nut hyvin­kin jää­dä tyys­tin ilman todis­tei­ta myr­ky­tyk­ses­tä — jos koneen kap­tee­ni ei oli­si välit­tö­mäs­ti päät­tä­nyt kes­keyt­tää len­toa ja las­keu­tua Oms­kiin ken­täl­le soi­te­tus­ta pom­miu­has­ta huo­li­mat­ta ja ellei­vät oms­ki­lai­set lää­kä­rit oli­si välit­tö­mäs­ti anta­neet Naval­nyil­le her­mo­kaa­su­jen vas­ta-ainet­ta, niin nyt oltai­siin viet­tä­mäs­sä tuh­ka­tun ruu­miin hau­ta­jai­sia jos­sain päin Venäjää.

 10. Entä jos asial­la onkin jokin kil­pai­le­va val­taklik­ki Venä­jän hal­lin­nos­sa eikä Putin? Eikö se oli­si jo todel­la vaa­ral­li­nen vaih­toeh­to? Jos pää­se­vät käsik­si val­tion tuot­ta­maan myrk­kyyn, mik­si ei myös mui­hin aseisiin?

 11. Hyvä puo­li tapauk­ses­sa on se, että kenel­lek­kään ei pitäi­si olla enää epä­sel­vää, mil­lai­nen maa ja val­tio Venä­jä on. Rys­sä on rys­sä, vaik­ka vois­sa pais­tai­si. Niin tapa­si sodan itse­näis­ty­mi­sen ja sota-ajan koke­neet suku­pol­vet sanoa. 

  Venä­jä on rois­to­val­tio, joka har­joit­taa val­tiol­lis­ta ter­ro­ris­mia. Panok­set Suo­mes­sa sen mukaan maan­puo­lus­tuk­seen ja venä­läis­ten maa­han­muu­ton tor­jun­taan. Naton jäse­nyyt­tä pitää hakea.

 12. Naval­nyi kai oli vuo­ta­nei­den tie­to­jen mukaan niin tiu­kas­ti var­jos­tet­tu, että aika höl­mö oli­si sel­lai­nen myr­kyt­tä­jä, joka tämän tie­täen ryh­tyi­si puu­hiin­sa, ellei tie­täi­si ole­van­sa var­jos­ta­jien kans­sa samal­la puo­lel­la. Ja aika huo­no­ja sel­lai­set var­jos­ta­jat, jot­ka eivät mitään huomaisi.

 13. Sii­nä Soi­nin­vaa­ra on oikeas­sa, että Naval­nyin myr­ky­tys­ta­ri­na on aivan epä­joh­don­mu­kai­nen. Jos Naval­ny oli­si vain halut­tu pois­taa kuvios­ta, asia oli­si hoi­det­tu toi­sin ja siis­tis­ti. Soi­nin­vaa­ran tul­kin­ta sii­tä, että kysees­sä on vies­ti, on loo­gi­ses­ti järkevä.

  Loo­gi­ses­ti pitäi­si kui­ten­kin ensin kysyä, ketä tämä pro­ses­si hyö­dyt­tää? Naval­ny oli kuol­lut ank­ka lam­mi­kos­sa; ei hänel­lä ollut mer­kit­tä­vää ase­maa Venä­jän oppo­si­tios­sa. Jos logiik­kaa seu­ra­taan, tulee kysyä, kuka pro­ses­sis­ta kos­tuu? Ei aina­kaan Venä­jän val­tio. Ei se hyö­dy­tä esi­mer­kik­si Nord Stream 2:n jämäh­tä­nyt­tä tilan­net­ta ja sen seu­rauk­se­na Venä­jän talout­ta; päinvastoin.

  Talou­des­sa yleis­oh­je on se, että seu­raa rahan kul­kua, jos haluat löy­tää rotan­pe­sän. Saman ohjeen seu­raa­mi­nen tuot­taa tulok­sen, että joko Soi­nin­vaa­ran tul­kin­ta on oikean suun­tai­nen, tai sit­ten sylt­ty­teh­das on jos­sain aivan muu­al­la. Tämä ohjeen avul­la jäl­jit­tä­mi­nen ei pää­dy Puti­niin. Naval­nyn tapaus pal­ve­lee aivan joi­tain mui­ta taho­ja. Kan­nat­tai­si­ko tätä­kin suun­taa harkita?

  1. Mark­ku Pork­ka:
   Sii­nä Soi­nin­vaa­ra on oikeas­sa, että Naval­nyin myr­ky­tys­ta­ri­na on aivan epä­joh­don­mu­kai­nen. Jos Naval­ny oli­si vain halut­tu pois­taa kuvios­ta, asia oli­si hoi­det­tu toi­sin ja siististi. 

   Voi sat­tua myös suun­nit­te­lu­vir­hei­tä. Len­non piti olla kai­ke­ti Tomsk — Mos­ko­va, mut­ta teh­tiin­kin hätä­las­ku Oms­kiin Naval­nyin oirei­den takia. Ehkä myr­kyn anta­jat eivät olleet otta­neet huo­mioon tätä mahdollisuutta.

  2. Mark­ku Pork­ka: Naval­ny oli kuol­lut ank­ka lam­mi­kos­sa; ei hänel­lä ollut mer­kit­tä­vää ase­maa Venä­jän oppositiossa.

   En noin­kaan sanoi­si. Naval­nyi oli näky­vim­piä, ellei näky­vin oppo­si­tion hah­mo. Sil­lä ase­mal­la ilman muu­ta on käyt­tö­ar­voa Puti­nin vas­tai­ses­sa liik­kees­sä, vaik­ka Naval­nyi onkin popu­lis­ti johon äänes­tä­jät eivät vält­tä­mät­tä juu­ri luota.

 14. Kysy­mys saat­taa olla myös pato­lo­gi­ses­ta joh­ta­mis­ta­vas­ta: Hal­lit­si­jan suo­si­kit saa­vat ylet­tö­miä etu­ja, mut­ta suo­sioon pää­see vain, jos ymmär­tää teh­dä hal­lit­si­jal­le mie­lui­sia teko­ja ilman että hal­lit­si­ja nii­tä pyytää. 

  Se, että myrk­ky­an­nos oli tar­kas­ti las­ket­tu (ei tap­pa­nut heti) viit­taa kyl­lä enem­män­kin oman väen pelot­te­luun. En oikein usko, että täs­sä oli­si kyse ulko­maa­il­man uhkai­lus­ta, sil­lä laa­ja­mit­tai­nen novit­sok-hyök­käys avai­si hel­ve­tin por­tit myös Venäjälle.

 15. Yksi seli­tys­vaih­toeh­to on se, että myr­kyn val­mis­ta­neen tai annos­tel­leen tie­de­mie­hen(?) tai sen myr­ky­te­tyl­le vie­neen etiik­ka ei kes­tä­nyt saa­man­sa komen­non toteut­ta­mis­ta ihan niin kuin oli käs­ket­ty, ja että myrk­kyä tuli anne­tuk­si pie­nem­pi annos kuin oli tar­koi­tet­tu. His­to­ria­ku­vauk­set sota­ti­lan­teis­ta ovat ker­to­neet mm. sii­tä, että ammat­ti­so­ti­lais­ta­kin osa ampuu tahal­laan ohi, eikä toteu­ta annet­tu­ja käs­ky­jä niin kuin ne oli annet­tu kai­kil­ta osin, jos on esim. komen­net­tu tap­pa­maan sivii­le­jä tai jotain muuta.

  Siir­to Sak­saan tapah­tui vas­ta parin päi­vän jäl­keen sit­ten, kun Suo­men tasa­val­lan pre­si­dent­tiä myö­ten oli siir­toa­sias­ta kes­kus­tel­tu Puti­nin kans­sa. Siir­ron osal­ta mediois­sa puhut­tiin ennen sen toteu­tus­ta sii­tä, että jos kyse on myr­ky­tyk­ses­tä jol­lain har­vi­nai­sel­la myr­kyl­lä, pitoi­suu­det voi­si­vat las­kea var­sin nopeas­ti niin pie­nik­si, ettei myrk­kyä vält­tä­mät­tä voi enää tun­nis­taa. Jos siir­to on teh­ty Puti­nin val­tuu­tuk­sel­la, niin sen val­tuu­tuk­sen anta­mi­sen jäl­keen tus­kin Venä­jäl­lä kukaan on voi­nut enää estää siir­ron toteut­ta­mis­ta kuin hiu­kan ehkä ajan­koh­taa lykä­ten. Har­vi­nais­ten, vuo­si­kym­me­niä sit­ten jo kehi­tet­ty­jen kemial­lis­ten jouk­ko­tu­hoa­sei­den osal­ta ei lie­ne kau­heas­ti tut­kit­tua tie­toa sii­tä, kuin­ka pit­kään ne näky­vät län­si­mais­sa teh­tä­vis­sä, uusim­paan tek­niik­kaan poh­jaa­vis­sa tes­teis­sä. 1970-luvun labo­ra­to­riois­sa tus­kin oli­si osat­tu löy­tää jäl­kiä sel­lai­sis­ta myr­kyis­tä hyvin pie­nil­lä jäl­jel­lä ole­vil­la pitoi­suuk­sil­la. Nyt tes­taa­mi­seen toden­nä­köi­ses­ti val­jas­tet­tiin usei­den labo­ra­to­rioi­den kär­kio­saa­mi­nen, ja tee­tet­tiin ole­tet­ta­vas­ti laa­ja jouk­ko sel­lai­sia soti­las­lää­ke­tie­tee­seen liit­ty­viä tut­ki­muk­sia, joi­ta nor­maa­leis­sa sivii­li­la­bo­ra­to­riois­sa ei teh­dä, ja sit­ten hakuam­mun­nas­sa joku tut­ki­mus­haa­ra joh­ti löytöön.

 16. Kai­kes­sa täs­sä kan­nat­taa muis­taa myös kon­teks­ti. Val­ko-Venä­jäl­lä (= venä­läis­ten mie­lis­sä osa Venä­jää, ja liit­to lie­nee mel­ko aito?) oli alka­nut kan­san­nousu. Halusi­vat Lukan pois val­las­ta. Väki val­ta­si kadut (‘taval­li­set ihmi­set’, kyse ei ollut mis­tään ääri­liik­keis­tä tai frag­men­teis­ta), väki­val­ta­ko­neis­tot oli­vat voi­mat­to­mia. Venä­jäl­lä ennes­tään omat alu­eel­li­set pesäk­keen­sä, taan­tu­va talous, Puti­nin kan­na­tus ala­mäes­sä. Val­ko-Venä­jäl­lä keu­la­ku­vak­si riit­ti ‘kol­man­nen oppo­si­tio­po­lii­ti­kon puo­li­so’, tun­te­mat­to­muu­des­ta. (Täs­sä vai­hees­sa lop­pu­tu­los oli täy­sin auki.)
  Mitä ajat­te­lee Venä­jä? Mitä jos tämä levi­ää? Mitä jos Luka kaa­tuu ja seu­raa­vak­si Mos­ko­van aukiot ovat täyn­nä? Nyt on toi­mit­ta­va. Ensik­si kaik­ki mah­dol­li­set oppo­si­tion keu­la­ku­vat, kuten Naval­ny, pois! (Lukan vir­he oli sal­lia T:n ehdok­kuus.) Luu­len, että täl­lai­sia ope­raa­tioi­ta var­ten on koneis­to olemassa.
  Koneis­tos­sa jokin meni myös pie­leen (tai moni, myös sat­tu­man­va­rai­nen asia)? Myrk­kyä juo­tiin lii­an vähän, joku oli lii­an humaa­ni? Mut­ta osa­si­vat arvioi­da ris­kit. Lii­an bru­taa­li mur­ha oli­si saat­ta­nut vihas­tut­taa mas­sat. Veik­kaan, että pal­jon Puti­nin koneis­to myös sävel­tää, tilan­teen mukaan. Mut­ta ope­ra­tii­vi­nen koneis­to ja äly on terä­vä. Nyt­hän Venä­läi­sil­le Sak­sa myr­kyt­ti (kos­ka minun on vies­tin­tä, says Putin).
  En usko, että kel­lään on ollut epäi­lys­tä Venä­jän tuho­voi­mas­ta, jos pää­tyyn asti men­nään. Ongel­ma näis­sä on se: Kenel­lä on vähem­män mene­tet­tä­vää, omaa myös roh­keu­den men­nä pitemmälle.

  1. Lisäys: Tuo vähem­män mene­tet­tä­vää, liit­tyy mai­nei­seen ja sta­tuk­seen kv-yhtei­sös­sä. Ei ase­maan maan sisäl­lä. Kos­ka siel­lä on mene­tet­tä­vis­sä vain mel­kein kaikki.

 17. Mark­ku Pork­ka:
  Sii­nä Soi­nin­vaa­ra on oikeas­sa, että Naval­nyin myr­ky­tys­ta­ri­na on aivan epä­joh­don­mu­kai­nen. Jos Naval­ny oli­si vain halut­tu pois­taa kuvios­ta, asia oli­si hoi­det­tu toi­sin ja siististi.

  Voi sat­tua myös suun­nit­te­lu­vir­hei­tä. Len­non piti olla kai­ke­ti Tomsk — Mos­ko­va, mut­ta teh­tiin­kin hätä­las­ku Oms­kiin Naval­nyin oirei­den takia. Ehkä myr­kyn anta­jat eivät olleet otta­neet huo­mioon tätä mah­dol­li­suut­ta. Voim­me vain arvailla.

  1. TJii: Voi sat­tua myös suun­nit­te­lu­vir­hei­tä. Len­non piti olla kai­ke­ti Tomsk – Mos­ko­va, mut­ta teh­tiin­kin hätä­las­ku Oms­kiin Naval­nyin oirei­den takia. Ehkä myr­kyn anta­jat eivät olleet otta­neet huo­mioon tätä mah­dol­li­suut­ta. Voim­me vain arvailla.

   Lopul­li­ses­ti kai meni suun­ni­tel­ma pie­leen kun Naval­nyi sai siir­to­lu­van Sak­saan. Mei­dän pre­si­den­til­läm­me­kin tai­si olla jotain asian kans­sa tekemistä.

  2. Noin ylei­ses­ti ottaen sai­ras­koh­taus len­toa­luk­ses­sa ote­taan aina vaka­vas­ti ja aluk­sen pääl­li­köl­lä on yksin­omai­nen val­ta teh­dä pää­tös hätä­las­keu­tu­mi­ses­ta. Oms­kiin las­ke­tu­mi­nen ei siis joh­tu­nut myr­kys­tä vaan mää­rit­te­le­mät­tö­mäs­tä sairauskohtauksesta.

 18. Arki­sem­min toteu­tet­tu mur­ha oli­si aina voi­nut olla jon­kun Naval­nyin kor­rup­tio­sel­vi­tyks­ten uhkaa­man oli­gar­kin tilaa­ma.” Kaik­ki kor­rup­tio­han ei aina tapah­du ylim­män joh­don suo­je­luk­ses­sa. Bill Brow­der­kin oli aluk­si Puti­nin suo­sios­sa kun­nes suo­sio kat­ke­si. Joku taho oli­si saat­ta­nut menet­tää ansain­ta­mah­dol­li­suu­ten­sa ja jo sii­hen men­nes­sä käh­mi­män­sä rahat Naval­nin pal­jas­tus­ten seu­rauk­se­na. Pul­mak­si jäi­si tosi­aan vain, mis­tä tuo joku oli­si saa­nut nuo har­vo­jen saa­ta­vis­sa myrkyt.

  1. Mik­ko Vuo­ri­nen:

   ”Arki­sem­min toteu­tet­tu mur­ha oli­si aina voi­nut olla jon­kun Naval­nyin kor­rup­tio­sel­vi­tyks­ten uhkaa­man oli­gar­kin tilaa­ma.” Kaik­ki kor­rup­tio­han ei aina tapah­du ylim­män joh­don suo­je­luk­ses­sa. Bill Brow­der­kin oli aluk­si Puti­nin suo­sios­sa kun­nes suo­sio kat­ke­si. Joku taho oli­si saat­ta­nut menet­tää ansain­ta­mah­dol­li­suu­ten­sa ja jo sii­hen men­nes­sä käh­mi­män­sä rahat Naval­nin pal­jas­tus­ten seu­rauk­se­na. Pul­mak­si jäi­si tosi­aan vain, mis­tä tuo joku oli­si saa­nut nuo har­vo­jen saa­ta­vis­sa myrkyt.

   Ei kai se peri­aat­tees­sa vaa­di kuin suh­teen myrk­ky­va­ras­ton kans­sa teke­mi­sis­sä ole­viin vas­tuu­ta­hoi­hin. Venä­jän armei­jas­sa on aika pie­net pal­kat. Jos oli­gar­kil­la on lait­taa mil­joo­nia pöy­tään, ja on tie­to, että kyse on Venä­jän joh­don suo­sios­sa ole­van tahon välit­tä­mäs­tä rahas­ta, saat­taa joku erä voi­da her­kem­min “kado­ta”. Myr­kyn mää­rä tuol­lai­ses­sa myr­kyk­ses­sä oli ilmei­ses­ti mil­li­gram­mois­sa las­ket­ta­va, jol­lai­set mää­rät ovat niin pie­niä, että varas­toa tar­kis­tet­taes­sa sel­lais­ten mää­rien muu­tok­sia ei toden­nä­köi­ses­ti edes huo­ma­ta. En sano, että se oli­si toden­nä­köi­nen vaih­toeh­to, mut­ta täy­sin pois­sul­ke­ma­ton vaih­toeh­to se ei liene.

  2. Puti­nin kok­ki joh­taa pait­si Pie­ta­rin trol­li­teh­das­ta myös Wag­ner palk­ka-armei­jaa — ja hänen talous­kyt­kös­ten­sä sel­vit­te­ly on ollut kovi arka asia. Ope­raa­tio­ta ei teh­ty ylim­män joh­don lupaa, jos maas­sa on toi­mi­va joh­to. Mut­ta kenen idea­na? Media on ollut ennen­kin täh­täi­mes­sä, Bel­lincat on jäl­jit­tä­nyt aihet­ta. https://www.bellingcat.com/news/africa/2020/08/20/threats-lies-and-videotape-prigozhins-long-running-war-on-free-media/

 19. Ainut­laa­tui­nen mur­ha­ta­pa ker­too yksi­se­lit­tei­ses­ti mikä Venä­jän tur­val­li­suusor­ga­ni­saa­tio on mur­han taka­na. Kun kaik­ki on huip­pusa­lais­ta, kukaan ei tie­dä kuka mur­han teki jos ei jäte­tä käyn­ti­kort­tia. Käyn­ti­kort­ti on vies­tit­te­lyä orga­ni­saa­tioi­den välil­lä ja sisällä. 

  Jos GRU Unit 29155 (Ase­voi­mien orga­ni­saa­tio) halu­aa mur­ha­ta jon­kun ja ker­toa että he teki­vät sen, käy­te­tään Novitšok-her­mo­myrk­kyä. GRU ja Armei­ja ovat vas­tuus­sa kemial­li­sis­ta ase­si­ta. Unit 29155 sala­mur­hat ovat usein erit­täin huo­nos­ti suun­ni­tel­tu­ja ja sivul­li­sia kuo­lo­nuh­re­ja syn­tyy. Esim. Skri­pa­lin (enti­nen GRU:n agent­ti ) myr­ky­tys. GRU:n asian­tun­te­mus on sodan­ai­kai­set sala­mur­hat jois­sa sivul­li­sis­ta ei tar­vit­se niin välittää. 

  Jos FSB (enti­nen KGB) halu­aa teh­dä mur­han ja jät­tää käyn­ti­kor­tin, käy­te­tään polonium-210:ta jota val­mis­te­taan FSB:n myrkkylaboratoriossa.

  1. Inho­Rea­lis­ti:
   Jos FSB (enti­nen KGB) halu­aa teh­dä mur­han ja jät­tää käyn­ti­kor­tin, käy­te­tään polonium-210:ta jota val­mis­te­taan FSB:n myrkkylaboratoriossa. 

   Polo­niu­mia val­mis­te­taan ydin­reak­to­reis­sa ja nii­tä sen­tään ei fsb:llä ole. Ja se on todel­la huo­no sala­mur­ha kei­no. Lit­vi­nen­kon tap­pa­mi­seen käy­tet­tiin polo­niu­mia arvioil­ta 1M€ edes­tä. Sel­keäs­ti tapa valit­tiin jot­ta ei jää pie­nin­tä­kään epäi­lys­tä sii­tä kuka mur­han tilasi.

   1. FSB val­mis­taa Polo­nium-210 myr­kyn muo­toon joka imey­tyy tehok­kaas­ti suo­lis­tooon. Ilmei­ses­ti jon­kin­lai­nen vesi­liu­koi­nen suola. 

    Backgroun­der on Polonium-210 

    Polo­nium-210 as a poison

    The chance of someo­ne get­ting hold of a let­hal dose of polo­nium-210 is very small. Both the form and amount of radia­tion in exempt sources mean they would pose no health problem if inges­ted. It would take tens of thousands of the­se sources to make a fatal dose. It would be ext­re­me­ly difficult—requiring sop­his­tica­ted lab work—to ext­ract the polo­nium-210 and ren­der it in a form that could be used to harm someo­ne. It would also be hazar­dous and expen­si­ve, and would vio­la­te NRC regulations. 

 20. Mihin ver­rat­tu­na Venä­jän talou­den kehi­tys on sur­ke­aa? Venä­jä­hän on onnis­tu­nut hyvin varo­vai­sen talous­po­li­tii­kan ansios­ta sel­viä­mään vii­me­ai­kai­sis­ta krii­seis­tä ilman suu­ria isku­ja ja Venä­jän talou­den koko ohit­ti juu­ri Sak­san osto­voi­ma­kor­ja­tul­la BKT:llä mitattuna.

  1. Venä­jäl­lä ei ole oikein mitään kun­nol­lis­ta teol­lis­duut­ta. Tie­dät­kö jon­kin venä­läi­sen vien­ti­tuot­teen? Maa myy luon­non­va­ro­jaan niin kuin kehi­tys­mail­la on tapana.

   1. On sil­lä val­ta­va ase­teol­li­suus sekä ydin­voi­ma­teol­li­suus. Kum­man­kin tuot­teet kel­paa­vat vientiin. 

    Mut­ta muu­ta­pa ei sot­ten tule mieleen.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: venä­läi­sen vientituotteen 

    Aseet.

    Osmo Soi­nin­vaa­ra: myy luon­non­va­ro­jaan niin kuin kehi­tys­mail­la on tapana 

    Kehi­tys­maan ja Venä­jän eron luon­non­va­ro­jen myyn­nis­sä on se, että Venä­jän luon­non­va­rat ovat val­tion hal­lin­nas­sa kun taas kehi­tys­maan luon­non­va­rat ovat jon­kin ulko­mai­sen suu­ryh­tiön hallinnassa.\
    — Voi­daan­ko yli­pää­tään puhua luon­non­va­ro­jen “myyn­nis­tä” sil­loin, kun ainoa vien­ti­tu­lo kau­pas­ta on lah­juk­set ja sekään ei kilah­da val­tion kas­saan. Itse puhui­sin ryöstämisestä.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Venä­jäl­lä ei ole oikein mitään kun­nol­lis­ta teol­lis­duut­ta. Tie­dät­kö jon­kin venä­läi­sen vien­ti­tuot­teen? Maa myy luon­non­va­ro­jaan niin kuin kehi­tys­mail­la on tapana.

    Aina­kin ydin­voi­ma­lan tilai­sin mie­luum­min Venä­jäl­tä kuin Ranskasta..

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Venä­jäl­lä ei ole oikein mitään kun­nol­lis­ta teol­lis­duut­ta. Tie­dät­kö jon­kin venä­läi­sen vien­ti­tuot­teen? Maa myy luon­non­va­ro­jaan niin kuin kehi­tys­mail­la on tapana.

    Venä­jän talous on puut­tel­li­sen oikeus­val­tion takia suku­pol­ven tai kah­den aika­jän­teel­lä vaa­ral­li­sen yksi­puo­li­nen perus­tuen lähin­nä luon­non­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mi­seen. Kui­ten­kin siel­lä on nou­da­tet­tu ihan täys­jär­kis­tä talous­po­li­tiik­kaa, jos­sa on varau­dut­tu hyvin raa­ka-ainei­den hin­nan hei­lah­te­lui­hin. Tuo aja­tus, jon­ka mukaan Venä­jän talous oli­si öljyn hin­nan las­kies­sa ja län­nen pakot­tei­den (ja vii­mei­se­nä koro­nan) seu­rauk­se­na sak­kaa­mas­sa, ja sen seu­rauk­se­na kan­sa­lais­ten tyy­ty­mät­tö­myys kas­vus­sa, ja Puti­nin hal­lin­to pako­tet­tu epä­toi­voi­siin toi­miin säi­lyt­tääk­seen ase­man­sa — sil­le ei luku­jen valos­sa ole oikein mitään poh­jaa. Kan­sa­lais­ten käy­tös­sä ole­va varal­li­suus on taas nousus­sa ja kaup­pa­ta­se edel­leen lähes 200 mil­jar­dia dol­la­ria ylijäämäinen.

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Venä­jäl­lä ei ole oikein mitään kun­nol­lis­ta teol­lis­duut­ta. Tie­dät­kö jon­kin venä­läi­sen vien­ti­tuot­teen? Maa myy luon­non­va­ro­jaan niin kuin kehi­tys­mail­la on tapana.

    Nokian ren­kaat? Oli­vat aina­kin taa­noin yli­voi­mai­ses­ti suu­rin vien­ti­tuo­te kulut­ta­ja­tuot­tei­den ryh­mäs­sä (tosin ko. ryh­mäs­sä ei tain­nut juu­ri kil­pai­lua olla…)

   6. On var­maan Venä­jäl­lä jnkin verr­ran kulut­tas­jia pal­ve­le­vaa teo­lis­ta tuo­tan­toa­kin. Vänä­jä on kak­si ker­taa Sak­san suu­rui­nen maa, joten pitäi­si olla kak­sin­ker­tai­ses­ti ver­rat­tu­na Saksaan.

   7. ”kos­ka sen talou­del­li­nen kehi­tys on niin onnet­to­man surkeaa.”

    Jos en nyt ihan vää­rin ulko­muis­tis­ta tiris­tä, niin Venä­jän brut­to­kan­san­tuo­te (pc) on sii­nä puo­let Suo­men vas­taa­vas­ta. Mut­ta kun Soi­nin­vaa­ra puhuu nime­no­maan talou­del­li­ses­ta kehi­tyk­ses­tä, kan­nat­taa ehkä muis­taa, että tuo luku on kol­min­ker­tais­tu­nut vii­meis­ten parin­kym­men vuo­den aika­na. Kan­nat­tai­si­ko­han tuo­ta kehi­tys­tä kut­sua val­lan ”onnet­to­man surkeaksi”.

    No, erääs­sä asias­sa kyl­lä häviäm­me Venä­jäl­le. Vuo­si sit­ten Nii­nis­tön kan­na­tus kipusi 91 pro­sent­tiin (…pär­jä­si vähin­tään mel­ko hyvin). Saa sii­nä Putin kiriä!

 21. Illan piris­tyk­sek­si ja omak­si rie­muk­se­ni löy­sin täl­lai­sen uuti­sen: Bild am Sonn­tag: If [the Rus­sian govern­ment] has not­hing to do with the attack, then it is in his own inte­rest to pro­ve it with facts”, Maas added.

  Nyt ollaan oikeil­la jäl­jil­lä! Eikö­hän mei­dän tuli­si ruka­ta oma­kin oikeus­lai­tok­sem­me tähän kuosiin.

 22. Vaih­toeh­to­ja­kin löytyy.

  Trump on käy­nyt sotaa kaa­su­put­kea vas­taan ja kun talous­pa­kot­teet eivät estä niin teh­dään poliit­ti­nen temppu,joka pakot­taa Sak­san luo­pu­maan Venä­jän kaa­sus­ta ja siir­tää Sak­san saudien,Englannin ja USAn asiakkaaksi.

  Trum­pin poli­tiik­ka on täy­sin vail­la moraa­li­sia rajoit­tei­ta ja täl­lai­nen­kin temp­pu on mahdollinen

  1. Ei tar­vit­se olla edes tilas­to­tie­tei­li­jä, jot­ta yllä esi­tet­ty aja­tus kaa­su­put­kes­ta tun­tuu uskot­ta­val­ta. Mer­kel on pitä­nyt yllä aja­tus­ta sii­tä, että Nord Stream 2 on talout­ta, eikä put­kea tule sot­kea poli­tiik­kaan, ei var­sin­kaan US:n painostamana. 

   Nyt sen sijaan oppo­si­tio vaa­tii stop­pia. Kur­kis­te­taan­pa Deutsche Welle:n uuti­sia: ”Clouds gat­her over Nord Stream 2”, sekä: “Cut Rus­sia off”.

 23. Sil­lä­kin uhal­la, että joku pitää aja­tuk­sia­ni vai­no­har­hai­se­na russofobiana…”

  Mitä mei­dän itä­naa­pu­rin vie­lä pitäi­si teh­dä, että rus­so­fo­bia oli­si Suo­mes­sa perusteltua?

 24. Nyt tie­de­tään että Lukas­hen­ka mat­kus­taa Puti­nin luok­se Mos­ko­vaan pyy­tä­mään “apua”, kun ei pys­ty oman maan­sa oppo­si­tio­ta saa­maan kuriin. Naval­nyin myr­ky­tys samaan aikaan Val­ko-Venä­jän vaa­lien ja sen jäl­ki­pyy­kin kans­sa ei ole sattuma.

 25. Venä­jän sisäl­lä sen hal­lin­nos­sa on val­ta­tais­te­lu käyn­nis­sä, joka ei juu­ri näy ulos­päin. Joku taho pyr­kii osoit­ta­maan Puti­nin ja Venä­jän rikol­li­sek­si muul­le maa­il­mal­le juu­ri täl­läi­sel­la epä­mää­räi­sel­lä myr­kyl­lä jota on vain val­tion hal­lus­sa. Myrk­kyä on jaet­tu sel­lai­sen ryh­män tai tahon käyt­töön, joka pyr­kii vim­ma­tus­ti maan joh­toon. Me tosin emme tie­dä var­muu­del­la kuka tämä taho on.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.