Jäikö Venäjä tahallaan kiinni hermomyrkystä?

Tari­nas­sa Naval­nyin myrkyt­tämisessä novitšokil­la on sel­l­aisia epäjo­hdon­mukaisuuk­sia, jot­ka ruokki­vat minus­sa epäi­lyjä Putinin lop­ullis­es­ta tarkoituk­ses­ta. Sil­läkin uhal­la, että joku pitää ajatuk­siani vain­o­harhaise­na rus­so­fo­biana, ker­ron seu­raavas­sa, mik­si minus­ta tämä asia on eri­lainen kuin miltä se näyttää.

En voi ymmärtää, mik­si valit­ti­in novitšok, vaik­ka varmem­piakin tapo­ja myrkyt­tää olisi ollut ja ennen kaikkea mik­si valit­ti­in myrkky, jos­ta var­masti tiede­tään, että teon taustal­la oli val­tio. Arkisem­min toteutet­tu murha olisi aina voin­ut olla jonkun Naval­nyin kor­rup­tio­selvi­tyk­sten uhkaa­man oli­garkin tilaama.

Edelleen en voi ymmärtää, mik­si Naval­nyi päästet­ti­in hoitoon Sak­saan, jol­loin kiin­ni jäämisen ris­ki novitšok­ista oli noin sat­apros­ent­ti­nen. Jos Naval­nyi oli ker­ran tarkoi­tus tap­paa, olisi­han hänet voitu tap­paa sairaalas­sakin ja jopa aika uskot­tavasti, kos­ka hän oli valmi­ik­si henki­hiev­eris­sä. Yleen­sähän Venäjä kieltää syyl­lisyyten­sä, vaik­ka olisi jäänyt kiin­ni savua­va ase kädessään. Sil­lä ei koskaan ole esimerkik­si ollut soti­laitaan Itä-Ukrainas­ta, vaik­ka kaik­ki tietävät, että on.

Entä jos olikin tarkoi­tuskin ker­toa, että Venäjän val­tio myrkyt­ti Naval­nyin kiel­letyl­lä joukko­tuhoaseel­la? Venäjän oppo­si­tion pelot­telu­un olisi vähempikin riit­tänyt – arkisem­pikin tapa murha­ta olisi riit­tänyt vies­timään, että hallinnon vas­tus­t­a­mi­nen on Venäjäl­lä epäterveellistä.

Venäjä on kan­sain­välisessä poli­ti­ikas­sa joutunut puo­lus­tuskan­nalle. Sen silmis­sä paha län­si yrit­tää nujer­taa tämän itseoikeutetun imperi­u­min. Se on raivan­nut itselleen tilaa soti­la­sop­er­aa­tioil­la, viimek­si Syyr­i­as­sa ja ilmeis­es­ti Malis­sa. Isos­sa kuvas­sa maa kuitenkin on heikoil­la, kos­ka sen taloudelli­nen kehi­tys on niin onnet­toman surkeaa. Joku kut­suikin Venäjää ydi­na­sein varuste­tuk­si Burk­i­na Fasoksi.

Tun­ties­saan itsen­sä nurkkaan ahdis­te­tuk­si Venäjä on akti­ivis­es­ti muis­tut­tanut juuri ydi­na­seis­taan: meitä ei voi kohdel­la kuin­ka huonos­ti tahansa.

Entä jos se halusi nyt muis­tut­taa, että maal­la on kyky tuho­ta joukoit­tain vihol­lisi­aan myös ilman ydi­na­sei­ta. Onko novitšok Putinille vähän sama asia kuin ydi­nase Pohjois-Kore­an Kimille? Se antaa lisää voimaa vain, jos ker­too, että meil­lä on täl­lainen ase.

49 vastausta artikkeliin “Jäikö Venäjä tahallaan kiinni hermomyrkystä?”

 1. Kun Putin valit­ti­in pres­i­den­tik­si, hän kuk­isti sil­loisen gang­sterikap­i­tal­is­min liit­tou­tu­mal­la valikoitu­jen oli­garkien ja gang­sterei­den kanssa ja tuhoa­mal­la muut. Nyt Putinin hallinnon toim­into­ta­pa on osit­tain omak­sut­tu gang­stereil­ta: julki­nen tietoinen vale­htelu siten, että kaik­ki kuuli­jat sen tietävät, ja julkiset teloituk­set (esim. Anne Politkovska­ja) https://t.co/DC7pIu4ohe?amp=1 . Venäläisen sanon­nan mukaan Putin kakkii naa­purin por­taille, kos­ka kat­soo voivansa niin tehdä.

  1. Nimeno­maan. Jos näitä myrkyt­tämisiä yrit­tää ymmärtää, pitäisi päästä sisään sem­moi­sen ihmisen aja­tus­maail­maan, jon­ka KGB on koulut­tanut nuores­ta pitäen vain­o­harhaisek­si. Putin on itse tätä joukkoa, ja näitä toimii hänen ympäril­lään, osa käskys­tä ja osa epämääräis­es­tä vinkistä. Aja­tus­malli­in kuu­luu se, että mikään aktivisti mis­sään ei toi­mi omas­ta aloit­teestaan, vaan aina jonkun suurem­man organ­isaa­tion tai ulko­val­lan tilauksesta.

   Novit­soki­akin räikeäm­pänä voisi pitää Alek­san­dr Litvi­nenkon myrkyt­tämiseen käytet­tyä radioak­ti­ivista polo­ni­u­mia. Se on vieläkin vaikeam­min saatavaa kuin her­momyrkyt, edel­lyt­tää käytän­nössä vähin­tään jonku­nasteista ydin­te­ol­lisu­ut­ta, ja on välit­tömästi tun­nis­tet­tavis­sa kyseisek­si radioak­ti­ivisek­si isotoopiksi.

 2. Mie­lenki­in­toista. Muis­tan, kuulleeni vähän saman­laista pohd­in­taa, kun 1980-luvul­la Eestin Neu­vos­to­tasaval­las­ta Suomen kaut­ta Ruot­si­in loikan­nut Rai­vo Roos­na ja Alex Lep­a­jõe, ja jou­tu­i­v­at myöhem­min kiin­ni kun yrit­tivät ryöstää helsinkiläisen jalokiviliikkeen.
  Kaver­it jäivät joidenkin mielestä sen ver­ran paho­ja virheitä — esim. puhui­v­at keskenään viroa ryöstön aikana — että joidenkin mielestä koko tapah­tu­man tarkoituk­se­na olisi voin­ut olla viro­laisem­i­grant­tien maineen mustaaminen.

 3. Johta­jan pois­t­a­mi­nen on kaikissa soti­la­sop­er­aa­tiois­sa kärk­i­hankkei­ta. Jos vaik­ka oppo­si­tio­jo­hta­ja kuolisi viral­lis­es­ti Sak­sas­sa, niin kuolin­paik­ka olisi Sak­sa eikä Venäjä. Täl­läi­nen helpot­taa myöhem­min uushis­to­ri­an kir­joi­tus­ta (vrt Orwellin uushis­to­ri­oin­ti). Karkoi­tus ja hoito ulko­mail­la tekevät samal­la taval­la johta­jan toimin­nan hyvin vaikeaksi.

 4. Olet oike­as­sa. Raz­man kady­rovhan sanoi suo­raankin etta vaik­ka venäjä val­lat­taisi­in, niin he voisi at tuho­ta val­tao­jat ydinaseilla.

 5. Voisi tulki­ta että Venäjä on jois­sakin sala­murhissaan käyt­tänyt välinet­tä viestinä pet­tureille: myrkky ei voi olla lähtöisin muual­ta kuin Krem­listä, ja kuole­ma on tuskalli­nen. Esimerkkinä Litvi­nenkon myrkyt­tämiseen käytet­ty Po-210. 

  Toisaal­ta Litvi­nenkoon käytet­ty Po-210 ei ole mikään help­po löy­det­tävä: se on läh­es puh­das alfasäteil­i­jä jon­ka säteily jää kehon sisään kudok­si­in, ja vain yksi 100 000 hajoamis­es­ta tuot­taa myös gam­masä­teen joka on havait­tavis­sa detek­to­ril­la kehon ulkop­uolelta. Luul­tavasti Kreml olet­ti että kuolin­syy jäisi mys­teerik­si, ja Litvi­nenko olisi pää­tynyt jatkok­si omi­tu­is­tel­la taval­la kuollei­den ketju­un: Alexan­der Perepilich­nys­tä Vitali Churkini­in. Kuinka­han moni noista tapauk­sista on ollut itse asi­as­sa Novi­chok-myrky­tys jota ei vain ole osat­tu diagnosoida?

  Mut­ta tilanne on toinen nyt kun Novi­chok on pal­jas­tunut Skri­palien myrky­tyk­sen yhtey­dessä, ja jos ainet­ta on yhä käytet­ty Naval­nyin tapauk­ses­sa, kyseessä täy­tyy olla viesti.

  Sit­ten on hyvä kysymys mitä pitäisi ajatel­la ketjus­ta omi­tu­isia itse­murhia, Boris Bere­zovsky yht­enä esimerkkinä? Onko Kremlil­lä käytet­tävis­sään myös joku psykoak­ti­ivi­nen aine joka het­kessä laukaisee kohteessa syvän masen­nuk­sen ja epä­toivon? Kyl­lähän myös psykoak­ti­ive­ja kehitelti­in kylmän sodan aikana lännessäkin. 

  Joka tapauk­ses­sa melkoinen voima ja kyvykkyys on hal­li­tuk­sel­la jol­la on tuom­moisia keino­ja työkalu­pakissaan, kylmän tai kuuman sodan var­al­ta. Onko län­nel­lä epäsym­metrisiä vas­tauk­sia omas­sa työkalu­pakissaan, vai pitääkö tässä vain sym­metris­es­ti irtau­tua kemi­al­lis­ten asei­den- ynnä muista kieltosopimuksista?

  Dis­in­for­maa­ti­ol­la sotimi­nen on vielä oma lukun­sa. Tekni­ikat ovat var­maan men­neet hur­jasti eteen­päin sit­ten Cam­bridge Analytican.

  1. Mikko Kivi­ran­ta:

   Mut­ta tilanne on toinen nyt kun Novi­chok on pal­jas­tunut Skri­palien myrky­tyk­sen yhtey­dessä, ja jos ainet­ta on yhä käytet­ty Naval­nyin tapauk­ses­sa, kyseessä täy­tyy olla viesti.

   Ainakin lehti­ti­eto­jen mukaan kyse olisi ollut eri yhdis­teet­sä. Skri­palien kohdal­la A‑234, nyt on epäilty A‑242:ta, joka on murusi­na ole­vaa kiin­teää ainet­ta huoneen­läm­mössä. Osa Novi­chok-ryh­män myrky­istä on huoneen­läm­mössä kaa­su­ja. Eli kyse ei vaiku­ta ole­van samas­ta aineesta, vaan yhteinen piirre on se, että kyse on molem­mis­sa tapauk­sis­sa Novi­chok-kehi­tyso­hjel­man aikana 1970- ja 1980 ‑luvul­la kehite­ty­istä hermomyrkyistä.

 6. On niin paljon vaihtoehtoja…

  Yksi on se että jul­man putin­istanin rin­nal­la mikä tahansa vai­h­toe­hto alkaa tun­tua paremmalta.

  +

  Val­tio on paradok­si — liian heikkona se ei voi tehdä mitään eli siihen ei voi luot­taa ja liian vah­vana se tekee joko kaikessa tai liian mon­es­sa asi­as­sa liikaa.

  Ja tämä liika sekaan­tu­mi­nen syö sekin luot­ta­mus­ta — lop­ul­ta sitä on jäl­jel­lä hyvin vähän.

  Val­tion vahvu­us ei saisi olla itse­tarkoi­tus, kos­ka val­ta luo vas­tu­u­ta, mut­ta ongel­ma on surkea kyky kan­taa vastuuta.

  Yksi esimerk­ki tästä ovat eri maid­en toimet nykyisen super-kri­isin hoi­dos­sa sekä eri­laiset merkil­liset asi­at siihen liittyen.

  Vah­va val­tio saat­taa ajau­tua sel­l­ais­ten henkilöi­den käsi­in jot­ka vahvis­ta­vat val­tio­ta, mut­ta tekevät siel­lä asumis­es­ta mahdotonta.

  Jokainen val­tio tulee epäon­nis­tu­maan oma­l­la tavallaan.

 7. Tässä esitet­ty hypo­teesi on minus­ta kyl­lä se toden­näköisim­pänä pidet­ty eikä mitään rus­so­fo­bista para­noiaa. Toisi­na­jat­telijoiden pelot­telu vaikut­taa toden­näköisim­mältä tavoitteelta.

  Mie­lenki­in­toinen kysymys kuitenkin on yrit­tääkö joku nyt pela­ta neli­u­lot­teista shakkia false flag ‑oper­aa­ti­ol­la. On vaikea kuvitel­la Krem­lin esimerkik­si myön­tävän että novitšokia on kadok­sis­sa ja val­tio­val­lan kon­trol­lin ulot­tumat­tomis­sa. Jospa joku kovem­pia ottei­ta kan­nat­ta­va lunatic fringe on pakot­tanut Putinin tapah­tuneen tosisas­ian eteen, ja vaikutel­man luomi­nen lin­jan koven­tamis­es­ta onkin pakon edessä tehty sumu­tus, jon­ka tarkoi­tus on peit­tää kulis­seis­sa käytävä val­tatais­telu ja/tai yli-innokkaiden hän­nys­telijöi­den koheltaminen.

  1. spot­tu: On vaikea kuvitel­la Krem­lin esimerkik­si myön­tävän että novitšokia on kadok­sis­sa ja val­tio­val­lan kon­trol­lin ulottumattomissa.

   Novit­shokin kehit­täjänä mukana ollut prof. Rink on tuomit­tu Venäjäl­lä tuon myrkyn varas­tamis­es­ta. Voi tietenkin olla tekaistu “taka­port­ti”, jot­ta voidaan tarvit­taes­sa osoit­taa, että ainet­ta on muidenkin kuin val­ti­ol­lis­ten toim­i­joiden käsissä.

 8. Oliko covid19 Kiinan virus­lab­o­ra­to­rio-pullis­telu? ”Kat­sokaa mitä me voimme lähet­tää maail­malle halutessamme…”

  Myrky­tys sit­ten machoilu takaisin.

  Folio­hatut ovat aivan liian kalliita.

 9. Näil­lä saa pään­sä sol­muun, jos sille tielle lähtee.

  Naval­nyin myrky­tys voisi olla län­si­maid­en desta­bil­isaa­tio­pro­jek­ti, toden­näköis­es­ti näin olleessan Yhdys­val­to­jen toteut­ta­ma. Loogi­nen ketju on selvä: Valko-venäjäl­lä ja Venäjäl­lä on tyy­tymät­tömyyt­tä, myrkytetään tun­ne­tu­in oppo­si­tion edus­ta­ja ei-kuo­let­tavasti jot­ta saataisi­in kansa turuille ja toreille.

  Tosin tässä voisi olla myös venäläistyyp­pinen syvä oper­aa­tio tai hämäysop­er­aa­tio, jos­sa tuo myrky­tys tehdään itse juuri täl­lä tavoin julkises­ti ja tunaroiden (ja päästetään Naval­nyi vielä Sak­saan hoitoon). Sit­ten päästään syyt­tämään, että teko oli vihamielis­ten ulko­val­to­jen toteut­ta­ma Venäjän epävakauttamiseksi.

  Kol­mas vai­h­toe­hto voisi olla erään­lainen hybri­di, mis­sä hallinnon sisäi­nen putinin vas­tainen liit­tou­tu­ma tekee täl­laisen tunar­i­op­er­aa­tion kylvääk­seen epävakautta.

  Neljäs, ja sekopäisin vai­h­toe­hto, on se että Naval­nyi myrkyt­ti itsen­sä ei kuo­let­tavasti tehdäk­seen itses­tään mart­tyyrin ja näin kylvääk­seen epävakautta.

  Se on selvää, että joku tässä maail­mas­sa tietää absolu­ut­tisen totu­u­den, mut­ta epäilen tuleeko tämä koskaan julkiseen ja yleiseen tietoon. Itse en oikeas­t­aan jak­sa välit­tää, kos­ka totu­us on niin kovasti hämärässä eikä län­si­maisel­lakaan medi­al­la ole läh­eskään aina puh­taat jauhot pus­sis­sa ja monia asioi­ta kat­so­taan hyvin ide­ol­o­gis­es­ta ja län­si-hyvä-muu-maail­ma-paha näkökul­mas­ta. Eihän tääl­lä Euroopas­sakaan edes val­ta­me­dia ole julkises­ti tiedostanut että yksi suurimpia riske­jä Euroopan vakaudelle on Yhdys­val­to­jen soti­la­sop­er­aa­tiot lähi-idässä. On niin paljon kivem­paa vain syyt­tää aina Venäjää ja Kiinaa, “paho­ja val­tioi­ta”, kaikesta. Ei tässä ole mis­tään muus­ta kyse kuin siitä että Yhdys­val­lat on mei­dän liit­to­lainen kun Kiina ja Venäjä eivät ole. Samaan tapaan myöskin län­si­maat anta­vat myös Sau­di-Ara­bi­an tuho­ta huthi-sep­a­ratis­te­ja Jemenis­sä, Sau­di-Ara­bia kun on enem­pi liit­to­lainen kuin meitä vastaan.

  1. Stadist:

   Näil­lä saa pään­sä sol­muun, jos sille tielle lähtee.

   Eikös se joku viisaus kuu­lunut niin, ettei mitään, minkä pystyy selit­tämään type­r­yy­del­lä, kyvyt­tömyy­del­lä ja hutiloin­nil­la, pidä koit­taa selit­tää salaliitolla.

   Eiköhän tässä ole kyse ihan vain tunaroin­nista, jon­ka taustal­la voi arvel­la ole­van vaikka­pa ylim­ielisyyt­tä ja uud­is­tuskyvyt­tömyyt­tä. Joku Skri­palien tapaus osoit­ti, että oper­oin­ti tun­tui ole­van käsit­tämätön­tä tunaroin­tia — aivan kuin tek­i­jät oli­si­vat halun­neet jäädä kiin­ni. En kuitenkaan jak­sa uskoa, että tämä joh­tui jostain tavat­toman ove­las­ta sala­juon­es­ta — vaan ennem­min ehkä siitä, että saman­laisia oper­aa­tioi­ta mitä ilmeisem­min tehty use­asti aiem­min ilman mitään seuraamuksia.

   Hiear­kkiset pelol­la hal­lit­ta­vat rak­en­teet muut­tuvat hitaasti — agenetit eivät enää selviäkään teko­sis­taan täysin huomiotta ja myrkky­jen jäl­jet pal­jas­tu­vat, mut­ta kun näin on aina ennenkin toimit­tu — eikä aloit­teel­lisu­ud­es­ta tava­ta palki­ta — niin näitä var­maan nähdään jatkossakin.

   Sinän­sä tämäkin tapaus olisi voin­ut hyvinkin jäädä tyystin ilman todis­tei­ta myrky­tyk­ses­tä — jos koneen kapteeni ei olisi välit­tömästi päät­tänyt keskeyt­tää lentoa ja laskeu­tua Omski­in ken­tälle soite­tus­ta pom­mi­uhas­ta huoli­mat­ta ja elleivät omski­laiset lääkärit olisi välit­tömästi anta­neet Naval­ny­ille hermokaa­su­jen vas­ta-ainet­ta, niin nyt oltaisi­in viet­tämässä tuhkatun ruumi­in hau­ta­jaisia jos­sain päin Venäjää.

 10. Entä jos asial­la onkin jokin kil­pail­e­va val­tak­lik­ki Venäjän hallinnos­sa eikä Putin? Eikö se olisi jo todel­la vaar­alli­nen vai­h­toe­hto? Jos pää­sevät käsik­si val­tion tuot­ta­maan myrkkyyn, mik­si ei myös mui­hin aseisiin?

 11. Hyvä puoli tapauk­ses­sa on se, että kenellekkään ei pitäisi olla enää epä­selvää, mil­lainen maa ja val­tio Venäjä on. Ryssä on ryssä, vaik­ka vois­sa pais­taisi. Niin tapasi sodan itsenäistymisen ja sota-ajan koke­neet sukupol­vet sanoa. 

  Venäjä on rois­to­val­tio, joka har­joit­taa val­ti­ol­lista ter­ror­is­mia. Panok­set Suomes­sa sen mukaan maan­puo­lus­tuk­seen ja venäläis­ten maa­han­muu­ton tor­jun­taan. Naton jäsenyyt­tä pitää hakea.

 12. Naval­nyi kai oli vuotanei­den tieto­jen mukaan niin tiukasti var­jostet­tu, että aika hölmö olisi sel­l­ainen myrkyt­täjä, joka tämän tietäen ryhty­isi puuhi­in­sa, ellei tietäisi ole­vansa var­josta­jien kanssa samal­la puolel­la. Ja aika huono­ja sel­l­aiset var­josta­jat, jot­ka eivät mitään huomaisi.

 13. Siinä Soin­in­vaara on oike­as­sa, että Naval­nyin myrky­tys­ta­ri­na on aivan epäjo­hdon­mukainen. Jos Naval­ny olisi vain halut­tu pois­taa kuvios­ta, asia olisi hoidet­tu toisin ja siis­tisti. Soin­in­vaaran tulk­in­ta siitä, että kyseessä on viesti, on loogis­es­ti järkevä.

  Loogis­es­ti pitäisi kuitenkin ensin kysyä, ketä tämä pros­es­si hyödyt­tää? Naval­ny oli kuol­lut ank­ka lam­mikos­sa; ei hänel­lä ollut merkit­tävää ase­maa Venäjän oppo­si­tios­sa. Jos logi­ikkaa seu­rataan, tulee kysyä, kuka pros­es­sista kos­tuu? Ei ainakaan Venäjän val­tio. Ei se hyödytä esimerkik­si Nord Stream 2:n jämähtänyt­tä tilan­net­ta ja sen seu­rauk­se­na Venäjän talout­ta; päinvastoin.

  Taloudessa yleiso­hje on se, että seu­raa rahan kulkua, jos halu­at löytää rotan­pesän. Saman ohjeen seu­raami­nen tuot­taa tulok­sen, että joko Soin­in­vaaran tulk­in­ta on oikean suun­tainen, tai sit­ten sylt­tyte­hdas on jos­sain aivan muual­la. Tämä ohjeen avul­la jäljit­tämi­nen ei päädy Putini­in. Naval­nyn tapaus palvelee aivan joitain mui­ta taho­ja. Kan­nat­taisiko tätäkin suun­taa harkita?

  1. Markku Pork­ka:
   Siinä Soin­in­vaara on oike­as­sa, että Naval­nyin myrky­tys­ta­ri­na on aivan epäjo­hdon­mukainen. Jos Naval­ny olisi vain halut­tu pois­taa kuvios­ta, asia olisi hoidet­tu toisin ja siististi. 

   Voi sat­tua myös suun­nit­telu­virheitä. Lennon piti olla kaiketi Tom­sk — Mosko­va, mut­ta tehti­inkin hätälasku Omski­in Naval­nyin oirei­den takia. Ehkä myrkyn anta­jat eivät olleet otta­neet huomioon tätä mahdollisuutta.

  2. Markku Pork­ka: Naval­ny oli kuol­lut ank­ka lam­mikos­sa; ei hänel­lä ollut merkit­tävää ase­maa Venäjän oppositiossa.

   En noinkaan sanoisi. Naval­nyi oli näkyvimpiä, ellei näkyvin oppo­si­tion hah­mo. Sil­lä ase­mal­la ilman muu­ta on käyt­töar­voa Putinin vas­taises­sa liik­keessä, vaik­ka Naval­nyi onkin pop­ulisti johon äänestäjät eivät vält­tämät­tä juuri luota.

 14. Kysymys saat­taa olla myös patol­o­gis­es­ta johtamis­tavas­ta: Hal­lit­si­jan suosik­it saa­vat ylet­tömiä etu­ja, mut­ta suo­sioon pääsee vain, jos ymmärtää tehdä hal­lit­si­jalle mieluisia teko­ja ilman että hal­lit­si­ja niitä pyytää. 

  Se, että myrkkyan­nos oli tarkasti las­ket­tu (ei tap­panut heti) viit­taa kyl­lä enem­mänkin oman väen pelot­telu­un. En oikein usko, että tässä olisi kyse ulko­maail­man uhkailus­ta, sil­lä laa­jamit­tainen novit­sok-hyökkäys avaisi hel­vetin por­tit myös Venäjälle.

 15. Yksi seli­tys­vai­h­toe­hto on se, että myrkyn valmis­ta­neen tai annos­telleen tiedemiehen(?) tai sen myrkytetylle vie­neen eti­ik­ka ei kestänyt saa­mansa komen­non toteut­tamista ihan niin kuin oli käs­ket­ty, ja että myrkkyä tuli annetuk­si pienem­pi annos kuin oli tarkoitet­tu. His­to­ri­aku­vauk­set sotati­lanteista ovat ker­toneet mm. siitä, että ammat­ti­soti­lais­takin osa ampuu tahal­laan ohi, eikä toteu­ta annet­tu­ja käskyjä niin kuin ne oli annet­tu kaik­il­ta osin, jos on esim. komen­net­tu tap­pa­maan sivi­ile­jä tai jotain muuta.

  Siir­to Sak­saan tapah­tui vas­ta parin päivän jäl­keen sit­ten, kun Suomen tasaval­lan pres­i­dent­tiä myöten oli siir­toasi­as­ta keskustel­tu Putinin kanssa. Siir­ron osalta mediois­sa puhut­ti­in ennen sen toteu­tus­ta siitä, että jos kyse on myrky­tyk­ses­tä jol­lain harv­inaisel­la myrkyl­lä, pitoisu­udet voisi­vat laskea varsin nopeasti niin pieniksi, ettei myrkkyä vält­tämät­tä voi enää tun­nistaa. Jos siir­to on tehty Putinin val­tu­u­tuk­sel­la, niin sen val­tu­u­tuk­sen antamisen jäl­keen tuskin Venäjäl­lä kukaan on voin­ut enää estää siir­ron toteut­tamista kuin hiukan ehkä ajanko­htaa lykäten. Harv­inais­ten, vuosikym­meniä sit­ten jo kehitet­ty­jen kemi­al­lis­ten joukko­tuhoa­sei­den osalta ei liene kauheasti tutkit­tua tietoa siitä, kuin­ka pitkään ne näkyvät län­si­mais­sa tehtävis­sä, uusim­paan tekni­ikkaan poh­jaavis­sa testeis­sä. 1970-luvun lab­o­ra­to­ri­ois­sa tuskin olisi osat­tu löytää jälk­iä sel­l­ai­sista myrky­istä hyvin pie­nil­lä jäl­jel­lä olevil­la pitoisuuk­sil­la. Nyt tes­taamiseen toden­näköis­es­ti val­jastet­ti­in usei­den lab­o­ra­to­ri­oiden kärkiosaami­nen, ja teetet­ti­in oletet­tavasti laa­ja joukko sel­l­aisia soti­laslääketi­eteeseen liit­tyviä tutkimuk­sia, joi­ta nor­maaleis­sa sivi­ililab­o­ra­to­ri­ois­sa ei tehdä, ja sit­ten hakuam­munnas­sa joku tutkimushaara johti löytöön.

 16. Kaikessa tässä kan­nat­taa muis­taa myös kon­tek­sti. Valko-Venäjäl­lä (= venäläis­ten mielis­sä osa Venäjää, ja liit­to lie­nee melko aito?) oli alka­nut kansan­nousu. Halu­si­vat Lukan pois val­las­ta. Väki val­tasi kadut (‘taval­liset ihmiset’, kyse ei ollut mis­tään äärili­ikkeistä tai frag­menteista), väki­val­takoneis­tot oli­vat voimat­to­mia. Venäjäl­lä ennestään omat alueel­liset pesäk­keen­sä, taan­tu­va talous, Putinin kan­na­tus alamäessä. Valko-Venäjäl­lä keu­laku­vak­si riit­ti ‘kol­man­nen oppo­si­tiopoli­itikon puoliso’, tun­tem­at­to­muud­es­ta. (Tässä vai­heessa lop­putu­los oli täysin auki.)
  Mitä ajat­telee Venäjä? Mitä jos tämä lev­iää? Mitä jos Luka kaatuu ja seu­raavak­si Mosko­van aukiot ovat täyn­nä? Nyt on toimit­ta­va. Ensik­si kaik­ki mah­dol­liset oppo­si­tion keu­laku­vat, kuten Naval­ny, pois! (Lukan virhe oli sal­lia T:n ehdokku­us.) Luulen, että täl­laisia oper­aa­tioi­ta varten on koneis­to olemassa.
  Koneis­tossa jokin meni myös pieleen (tai moni, myös sat­tuman­varainen asia)? Myrkkyä juoti­in liian vähän, joku oli liian humaani? Mut­ta osasi­vat arvioi­da riskit. Liian bru­taali murha olisi saat­tanut vihas­tut­taa mas­sat. Veikkaan, että paljon Putinin koneis­to myös säveltää, tilanteen mukaan. Mut­ta oper­ati­ivi­nen koneis­to ja äly on terävä. Nythän Venäläisille Sak­sa myrkyt­ti (kos­ka min­un on viestin­tä, says Putin).
  En usko, että kel­lään on ollut epäilystä Venäjän tuhovoimas­ta, jos pää­tyyn asti men­nään. Ongel­ma näis­sä on se: Kenel­lä on vähem­män menetet­tävää, omaa myös rohkeu­den men­nä pitemmälle.

  1. Lisäys: Tuo vähem­män menetet­tävää, liit­tyy maineiseen ja statuk­seen kv-yhteisössä. Ei ase­maan maan sisäl­lä. Kos­ka siel­lä on menetet­tävis­sä vain melkein kaikki.

 17. Markku Pork­ka:
  Siinä Soin­in­vaara on oike­as­sa, että Naval­nyin myrky­tys­ta­ri­na on aivan epäjo­hdon­mukainen. Jos Naval­ny olisi vain halut­tu pois­taa kuvios­ta, asia olisi hoidet­tu toisin ja siististi.

  Voi sat­tua myös suun­nit­telu­virheitä. Lennon piti olla kaiketi Tom­sk — Mosko­va, mut­ta tehti­inkin hätälasku Omski­in Naval­nyin oirei­den takia. Ehkä myrkyn anta­jat eivät olleet otta­neet huomioon tätä mah­dol­lisu­ut­ta. Voimme vain arvailla.

  1. TJii: Voi sat­tua myös suun­nit­telu­virheitä. Lennon piti olla kaiketi Tom­sk – Mosko­va, mut­ta tehti­inkin hätälasku Omski­in Naval­nyin oirei­den takia. Ehkä myrkyn anta­jat eivät olleet otta­neet huomioon tätä mah­dol­lisu­ut­ta. Voimme vain arvailla.

   Lop­ullis­es­ti kai meni suun­nitel­ma pieleen kun Naval­nyi sai siir­tolu­van Sak­saan. Mei­dän pres­i­den­til­läm­mekin taisi olla jotain asian kanssa tekemistä.

  2. Noin yleis­es­ti ottaen sairasko­htaus lentoaluk­ses­sa ote­taan aina vakavasti ja aluk­sen pääl­liköl­lä on yksi­no­mainen val­ta tehdä päätös hätälaskeu­tu­mis­es­ta. Omski­in las­ke­tu­mi­nen ei siis johtunut myrkys­tä vaan määrit­telemät­tömästä sairauskohtauksesta.

 18. “Arkisem­min toteutet­tu murha olisi aina voin­ut olla jonkun Naval­nyin kor­rup­tio­selvi­tyk­sten uhkaa­man oli­garkin tilaa­ma.” Kaik­ki kor­rup­tio­han ei aina tapah­du ylim­män johdon suo­jeluk­ses­sa. Bill Brow­derkin oli aluk­si Putinin suo­sios­sa kunnes suo­sio katke­si. Joku taho olisi saat­tanut menet­tää ansain­tamah­dol­lisuuten­sa ja jo siihen men­nessä käh­mimän­sä rahat Naval­nin pal­jas­tusten seu­rauk­se­na. Pul­mak­si jäisi tosi­aan vain, mis­tä tuo joku olisi saanut nuo har­vo­jen saatavis­sa myrkyt.

  1. Mikko Vuori­nen:

   ”Arkisem­min toteutet­tu murha olisi aina voin­ut olla jonkun Naval­nyin kor­rup­tio­selvi­tyk­sten uhkaa­man oli­garkin tilaa­ma.” Kaik­ki kor­rup­tio­han ei aina tapah­du ylim­män johdon suo­jeluk­ses­sa. Bill Brow­derkin oli aluk­si Putinin suo­sios­sa kunnes suo­sio katke­si. Joku taho olisi saat­tanut menet­tää ansain­tamah­dol­lisuuten­sa ja jo siihen men­nessä käh­mimän­sä rahat Naval­nin pal­jas­tusten seu­rauk­se­na. Pul­mak­si jäisi tosi­aan vain, mis­tä tuo joku olisi saanut nuo har­vo­jen saatavis­sa myrkyt.

   Ei kai se peri­aat­teessa vaa­di kuin suh­teen myrkky­varas­ton kanssa tekemi­sis­sä ole­vi­in vas­tu­u­ta­hoi­hin. Venäjän armei­jas­sa on aika pienet palkat. Jos oli­garkil­la on lait­taa miljoo­nia pöytään, ja on tieto, että kyse on Venäjän johdon suo­sios­sa ole­van tahon välit­tämästä rahas­ta, saat­taa joku erä voi­da herkem­min “kado­ta”. Myrkyn määrä tuol­laises­sa myrkyk­sessä oli ilmeis­es­ti mil­ligram­moissa las­ket­ta­va, jol­laiset määrät ovat niin pieniä, että varas­toa tark­istet­taes­sa sel­l­ais­ten määrien muu­tok­sia ei toden­näköis­es­ti edes huo­ma­ta. En sano, että se olisi toden­näköi­nen vai­h­toe­hto, mut­ta täysin pois­sulke­ma­ton vai­h­toe­hto se ei liene.

  2. Putinin kok­ki johtaa pait­si Pietarin trol­lite­hdas­ta myös Wag­n­er palk­ka-armei­jaa — ja hänen talouskytkösten­sä selvit­te­ly on ollut kovi arka asia. Oper­aa­tio­ta ei tehty ylim­män johdon lupaa, jos maas­sa on toimi­va johto. Mut­ta kenen ideana? Media on ollut ennenkin tähtäimessä, Bellincat on jäljit­tänyt aihet­ta. https://www.bellingcat.com/news/africa/2020/08/20/threats-lies-and-videotape-prigozhins-long-running-war-on-free-media/

 19. Ain­ut­laa­tu­inen murhat­a­pa ker­too yksiselit­teis­es­ti mikä Venäjän tur­val­lisu­u­sor­gan­isaa­tio on murhan takana. Kun kaik­ki on huip­pusalaista, kukaan ei tiedä kuka murhan teki jos ei jätetä käyn­tiko­rt­tia. Käyn­tiko­rt­ti on viestit­te­lyä organ­isaa­tioiden välil­lä ja sisällä. 

  Jos GRU Unit 29155 (Asevoimien organ­isaa­tio) halu­aa murha­ta jonkun ja ker­toa että he tekivät sen, käytetään Novitšok-her­momyrkkyä. GRU ja Armei­ja ovat vas­tu­us­sa kemi­al­li­sista asesi­ta. Unit 29155 sala­murhat ovat usein erit­täin huonos­ti suun­nitel­tu­ja ja sivullisia kuolonuhre­ja syn­tyy. Esim. Skri­palin (enti­nen GRU:n agent­ti ) myrky­tys. GRU:n asiantun­te­mus on sodanaikaiset sala­murhat jois­sa sivulli­sista ei tarvitse niin välittää. 

  Jos FSB (enti­nen KGB) halu­aa tehdä murhan ja jät­tää käyn­tiko­rtin, käytetään polonium-210:ta jota valmis­te­taan FSB:n myrkkylaboratoriossa.

  1. Inho­Re­al­isti:
   Jos FSB (enti­nen KGB) halu­aa tehdä murhan ja jät­tää käyn­tiko­rtin, käytetään polonium-210:ta jota valmis­te­taan FSB:n myrkkylaboratoriossa. 

   Polo­ni­u­mia valmis­te­taan ydin­reak­tor­eis­sa ja niitä sen­tään ei fsb:llä ole. Ja se on todel­la huono sala­murha keino. Litvi­nenkon tap­pamiseen käytet­ti­in polo­ni­u­mia arvioil­ta 1M€ edestä. Selkeästi tapa valit­ti­in jot­ta ei jää pien­in­täkään epäilystä siitä kuka murhan tilasi.

   1. FSB valmis­taa Polo­ni­um-210 myrkyn muo­toon joka imey­tyy tehokkaasti suolis­tooon. Ilmeis­es­ti jonkin­lainen vesil­iukoinen suola. 

    Back­grounder on Polonium-210 

    Polo­ni­um-210 as a poison

    The chance of some­one get­ting hold of a lethal dose of polo­ni­um-210 is very small. Both the form and amount of radi­a­tion in exempt sources mean they would pose no health prob­lem if ingest­ed. It would take tens of thou­sands of these sources to make a fatal dose. It would be extreme­ly difficult—requiring sophis­ti­cat­ed lab work—to extract the polo­ni­um-210 and ren­der it in a form that could be used to harm some­one. It would also be haz­ardous and expen­sive, and would vio­late NRC regulations. 

 20. Mihin ver­rat­tuna Venäjän talouden kehi­tys on surkeaa? Venäjähän on onnis­tunut hyvin varovaisen talous­poli­ti­ikan ansios­ta selviämään viimeaikai­sista kri­i­seistä ilman suuria isku­ja ja Venäjän talouden koko ohit­ti juuri Sak­san ostovoimako­r­jat­ul­la BKT:llä mitattuna.

  1. Venäjäl­lä ei ole oikein mitään kun­nol­lista teol­lis­du­ut­ta. Tiedätkö jonkin venäläisen vien­ti­tuot­teen? Maa myy luon­non­va­ro­jaan niin kuin kehi­tys­mail­la on tapana.

   1. On sil­lä val­ta­va ase­te­ol­lisu­us sekä ydin­voi­ma­te­ol­lisu­us. Kum­mankin tuot­teet kel­paa­vat vientiin. 

    Mut­ta muu­ta­pa ei sot­ten tule mieleen.

   2. Osmo Soin­in­vaara: venäläisen vientituotteen 

    Aseet.

    Osmo Soin­in­vaara: myy luon­non­va­ro­jaan niin kuin kehi­tys­mail­la on tapana 

    Kehi­tys­maan ja Venäjän eron luon­non­va­ro­jen myyn­nis­sä on se, että Venäjän luon­non­va­rat ovat val­tion hallinnas­sa kun taas kehi­tys­maan luon­non­va­rat ovat jonkin ulko­maisen suury­htiön hallinnassa.\
    — Voidaanko ylipäätään puhua luon­non­va­ro­jen “myyn­nistä” sil­loin, kun ain­oa vien­ti­t­u­lo kau­pas­ta on lahjuk­set ja sekään ei kilah­da val­tion kas­saan. Itse puhuisin ryöstämisestä.

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Venäjäl­lä ei ole oikein mitään kun­nol­lista teol­lis­du­ut­ta. Tiedätkö jonkin venäläisen vien­ti­tuot­teen? Maa myy luon­non­va­ro­jaan niin kuin kehi­tys­mail­la on tapana.

    Ainakin ydin­voimalan tilaisin mielu­um­min Venäjältä kuin Ranskasta..

   4. Osmo Soin­in­vaara:
    Venäjäl­lä ei ole oikein mitään kun­nol­lista teol­lis­du­ut­ta. Tiedätkö jonkin venäläisen vien­ti­tuot­teen? Maa myy luon­non­va­ro­jaan niin kuin kehi­tys­mail­la on tapana.

    Venäjän talous on puut­tel­lisen oikeusval­tion takia sukupol­ven tai kah­den aika­jän­teel­lä vaar­al­lisen yksipuo­li­nen perustuen lähin­nä luon­non­va­ro­jen hyö­dyn­tämiseen. Kuitenkin siel­lä on nou­datet­tu ihan täysjärk­istä talous­poli­ti­ikkaa, jos­sa on varaudut­tu hyvin raa­ka-ainei­den hin­nan heilahtelui­hin. Tuo aja­tus, jon­ka mukaan Venäjän talous olisi öljyn hin­nan lask­ies­sa ja län­nen pakot­tei­den (ja viimeisenä koro­nan) seu­rauk­se­na sakkaa­mas­sa, ja sen seu­rauk­se­na kansalais­ten tyy­tymät­tömyys kasvus­sa, ja Putinin hallinto pakotet­tu epä­toivoisi­in toimi­in säi­lyt­tääk­seen ase­mansa — sille ei luku­jen val­os­sa ole oikein mitään poh­jaa. Kansalais­ten käytössä ole­va var­al­lisu­us on taas nousus­sa ja kaup­patase edelleen läh­es 200 mil­jar­dia dol­lar­ia ylijäämäinen.

   5. Osmo Soin­in­vaara:
    Venäjäl­lä ei ole oikein mitään kun­nol­lista teol­lis­du­ut­ta. Tiedätkö jonkin venäläisen vien­ti­tuot­teen? Maa myy luon­non­va­ro­jaan niin kuin kehi­tys­mail­la on tapana.

    Nokian renkaat? Oli­vat ainakin taanoin ylivoimais­es­ti suurin vien­ti­tuote kulut­ta­jatuot­tei­den ryh­mässä (tosin ko. ryh­mässä ei tain­nut juuri kil­pailua olla…)

   6. On var­maan Venäjäl­lä jnkin ver­rran kulut­tasjia palvel­e­vaa teolista tuotan­toakin. Vänäjä on kak­si ker­taa Sak­san suu­ru­inen maa, joten pitäisi olla kaksinker­tais­es­ti ver­rat­tuna Saksaan.

   7. ”kos­ka sen taloudelli­nen kehi­tys on niin onnet­toman surkeaa.”

    Jos en nyt ihan väärin ulko­muis­tista tiristä, niin Venäjän brut­tokansan­tuote (pc) on siinä puo­let Suomen vas­taavas­ta. Mut­ta kun Soin­in­vaara puhuu nimeno­maan taloudel­lis­es­ta kehi­tyk­ses­tä, kan­nat­taa ehkä muis­taa, että tuo luku on kolminker­tais­tunut viimeis­ten parinkym­men vuo­den aikana. Kan­nat­taisiko­han tuo­ta kehi­tys­tä kut­sua val­lan ”onnet­toman surkeaksi”.

    No, eräässä asi­as­sa kyl­lä häviämme Venäjälle. Vuosi sit­ten Niin­istön kan­na­tus kipusi 91 pros­ent­ti­in (…pär­jäsi vähin­tään melko hyvin). Saa siinä Putin kiriä!

 21. Illan piristyk­sek­si ja omak­si riemuk­seni löysin täl­laisen uutisen: Bild am Son­ntag: If [the Russ­ian gov­ern­ment] has noth­ing to do with the attack, then it is in his own inter­est to prove it with facts”, Maas added.

  Nyt ollaan oikeil­la jäljil­lä! Eiköhän mei­dän tulisi ruka­ta omakin oikeuslaitok­semme tähän kuosiin.

 22. Vai­h­toe­hto­jakin löytyy.

  Trump on käynyt sotaa kaa­suputkea vas­taan ja kun talous­pakot­teet eivät estä niin tehdään poli­it­ti­nen temppu,joka pakot­taa Sak­san luop­umaan Venäjän kaa­sus­ta ja siirtää Sak­san saudien,Englannin ja USAn asiakkaaksi.

  Trumpin poli­ti­ik­ka on täysin vail­la moraal­isia rajoit­tei­ta ja täl­lainenkin temp­pu on mahdollinen

  1. Ei tarvitse olla edes tilas­toti­eteil­i­jä, jot­ta yllä esitet­ty aja­tus kaa­suputkesta tun­tuu uskot­taval­ta. Merkel on pitänyt yllä aja­tus­ta siitä, että Nord Stream 2 on talout­ta, eikä putkea tule sotkea poli­ti­ikkaan, ei varsinkaan US:n painostamana. 

   Nyt sen sijaan oppo­si­tio vaatii stop­pia. Kurk­iste­taan­pa Deutsche Welle:n uutisia: ”Clouds gath­er over Nord Stream 2”, sekä: “Cut Rus­sia off”.

 23. “Sil­läkin uhal­la, että joku pitää ajatuk­siani vain­o­harhaise­na russofobiana…”

  Mitä mei­dän itä­naa­purin vielä pitäisi tehdä, että rus­so­fo­bia olisi Suomes­sa perusteltua?

 24. Nyt tiede­tään että Lukashen­ka matkus­taa Putinin luokse Mosko­vaan pyytämään “apua”, kun ei pysty oman maansa oppo­si­tio­ta saa­maan kuri­in. Naval­nyin myrky­tys samaan aikaan Valko-Venäjän vaalien ja sen jälkipyykin kanssa ei ole sattuma.

 25. Venäjän sisäl­lä sen hallinnos­sa on val­tatais­telu käyn­nis­sä, joka ei juuri näy ulospäin. Joku taho pyrkii osoit­ta­maan Putinin ja Venäjän rikol­lisek­si muulle maail­malle juuri täl­läisel­la epämääräisel­lä myrkyl­lä jota on vain val­tion hal­lus­sa. Myrkkyä on jaet­tu sel­l­aisen ryh­män tai tahon käyt­töön, joka pyrkii vim­ma­tusti maan johtoon. Me tosin emme tiedä var­muudel­la kuka tämä taho on.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.