Rakennuslupien myöntäminen nettobudjetointiin

Jouduin taas kor­vat punaise­na kuun­tele­maan sinän­sä oikeutet­tua val­i­tus­ta raken­nuslupi­en hitaas­ta käsit­telystä Helsingis­sä. Täl­lä ker­taa kyseessä oli omakoti­talon rak­en­ta­ja, jon­ka pro­jek­ti­in tulee kuukausien lykkäys lupakäsit­telijän kesälo­man ja työru­uhkan takia.

Valit­ta­ja on oike­as­sa. Tämä on aivan tolku­ton­ta. Seli­tyk­sek­si voisi sanoa, että kun kaupungilla on liian vähän rahaa, se joutuu val­it­se­maan, palkataanko väkeä päivähoitoon vai käsit­telemään raken­nuslu­pia, mut­ta ei se näin ole. Raken­nuslupi­en käsit­te­ly mak­saa itse itsen­sä, ellei tuo­ta jopa vähän voit­toa. Kaupun­ki ei siis säästä mitään vaan pikem­minkin menet­tää tulo­ja sil­lä, että raken­nuslu­pia pide­tään saa­mas­sa valohoitoa.

Ongel­man ydin on väärässä bud­je­toin­ti­tavas­sa. Täl­laisen itsen­sä rahoit­ta­van palve­lu­tuotan­non pitäisi olla net­to­bud­je­toitua. Jos se olisi, toimi­ala voisi palkata lupakäsit­telijöitä tarpeel­lisen määrän ja rahoit­taa sen lupa­mak­suil­la. Nyt nuo mak­sut menevät kaupun­gin poh­jat­tomaan kas­saan ja bud­jetin laati­jat osoit­ta­vat käsit­te­lyyn virko­ja kit­saasti, kos­ka kaikesta pitää säästää. Myös bud­jetin laadin­nas­sa on liian vähän väkeä. Sik­si tehdään näin epäop­ti­maal­isia henkilöstömitoituksia.

Kun­nan ei pidä toimia kuin yri­tys, mut­ta juuri tässä asi­as­sa toim­imi­nen kuin yri­tys johtaisi parem­paan lopputulokseen.

41 vastausta artikkeliin “Rakennuslupien myöntäminen nettobudjetointiin”

 1. Peri­aat­teessa ehkä näin, mut­ta jos tänä vuon­na tarvi­taan 100 käsit­telijää ja ensi vuodes­ta eteen­päin 10 niin siel­lähän ne 90 joutavaa ukkoa edelleen istu­vat nos­ta­mas­sa palkkaa hamaan eläkeikään asti.

  1. Jalo­nen:

   jos tänä vuon­na tarvi­taan 100 käsit­telijää ja ensi vuodes­ta eteen­päin 10 niin siel­lähän ne 90 joutavaa ukkoa edelleen istu­vat nos­ta­mas­sa palkkaa hamaan eläkeikään asti.

   Aivan noin paljon en usko rak­en­tamisen määrän vai­htel­e­van, mut­ta kyl­lä raken­nuslupi­en käsit­telijöille ja´otain työtä kaupungilta löy­ty­isi, jos noin kävisi.

   1. Onko tosi­aan ihan mah­do­ton­ta toimia kuin yksi­tyiset ja irti­sanoa työn­tek­i­jät joille ei enää ole tarvetta. 

    Irti­sanomat­to­muuse­tu, samoin kuin pitkät lomat ja lyhyem­pi työai­ka pitäisi vähin­tään ottaa huomioon julkisen ja yksi­tyisen sek­torin palkkaver­tailus­sa. Helsin­gin kaupungilla työssä voi elää kädestä suuhun ja ottaa lainaa var­muudel­la että työ­paik­ka on vielä seu­raaval­lakin vuosineljänneksellä.

    Raadol­lis­es­ti väit­täisin vielä että taat­tu työ­paik­ka näkyy myös työte­hos­sa. Ei ole pakko näyt­tää joka päivä ole­vansa palkkansa arvoinen. Samoin nyt käytävä keskustelu ikään­tynei­den työt­tömyys­tur­van leikkau­sista käy enem­män yksi­tyisen sek­torin työn­tek­i­jän selkänahkaan.

   2. Joo, just ton takia on parem­pi, ettei palkata. Jos lupi­en käsit­te­ly vähenisi/loppuisi, se joku muu työ olisi noin 100 pros­ent­tisel­la var­muudel­la kun­ta­lais­ten kiusaamista lisäbyrokratialla.

    Pien­talo­rak­en­tamisen lupamenet­te­lyt ja muut vaa­timuk­set ovat nykyisel­lään ihan övere­itä, eivätkä takaa muu­ta kuin kyösteille ja suun­nit­telijoille työtä. Ja pasko­ja talo­ja, joiden rin­nal­la 60-luku­laiset home­laatikot alka­vat tun­tua vaihtoehdolta.

  2. Parem­pi antaa sen työt­tömän raken­nus­valvo­jan olla pysyä työt­tömänä ikuis­es­ti sen sijaan, että palkataan yhdek­si tai kahdek­si vuodek­si töihin?

   Minä luulin, että työ­paikan muo­dos­tuni­nen olisi posi­ti­ivi­nen asia. Siitähän seu­raa tietysti aina ris­ki siihen, että se työ­paik­ka joskus katoaa, mut­ta ollaan­han siinä plus­san puolel­la jak­tu­vasti niin kauan kuin se työ­paik­ka on ole­mas­sa. Ja palataan lähtöti­lanteeseen kun se lakkautetaan.

 2. Tähän voisi lisätä vielä sen raken­nus­valvo­jien itseai­heut­ta­man ongel­man, että doku­ment­te­ja pyy­de­tään ker­ta toisen­sa jäl­keen enem­män. Jos pien­talon luvan sai kymme­nen vuot­ta sit­ten pelkil­lä pääpi­irus­tuk­sil­la, tarvi­taan nyt korkeak­oulutet­tu moni­alainen tii­mi erikoisas­iantun­ti­joi­neen joka vaku­ut­taa ja lausuu kuukausi­tolkul­la kym­me­nien eri doku­ment­tien edestä virkamiehen niitä läh­es mieli­v­al­tais­es­ti pyytäessä. Ei liene huono asia vaa­tia hyviä suun­nitelmia, mut­ta kuka valvoo sitä, miten paljon turhia suun­nitelmia oikein tehdään ja mitä se välil­lis­es­ti maksaa?

  1. Muis­taak­seni ympäristömin­is­ter­iön julkaise­ma raken­nus­määräyskokoel­ma sisältää tiedon siitä, mitä suun­nitelmia on toimitet­ta­va vira­nomaiselle rak­en­tamisen aikana. Omaa taloa rak­en­taes­sa lähetin raken­nus­valvon­taan vähän tois­takym­men­tä kir­jet­tä. Näin siis meil­lä maaseudul­la. Muu­toin valvon­ta oli aika vapaa­muo­toista. Aloi­tuskok­ouk­ses­sa kysyttiin:
   ‑Olet­teko te jo määrit­täneet talon paikan?
   ‑Olemme.
   ‑Miten?
   ‑Vaimo mit­tasi kul­mien paikat pitkäl­lä mit­tanauhal­la ton­tin rajapyykeistä.
   ‑Hyvä. Minä sit­ten merk­it­sen tähän pöytäkir­jaan, että talon ase­ma on tarkastettu.

   Ymmärtääk­seni pääkaupunkiseudul­la hom­ma ei mene ihan noin. 

   En sinän­sä ole yhtään pahoil­lani raken­nus­valvon­nas­ta. Raken­nus­tarkas­ta­ja huo­masi raken­nesu­un­nit­teli­jan tekemän virheen, jon­ka seu­rauk­se­na yksi kat­to­tuoli olisi voin­ut nur­jah­taa lumikuor­man alla.

  2. Niin­pä. Ja siinä osasyy sille, mik­si ostimme itse käyte­tyn OKT:n.

   Riskin­sä näis­säkin, mut­ta tämä nyt kuitenkin on 60-lukuinen vank­ka ja peruskun­noltaan hyvä kivi­bun­ga­low sein­inään kaksinker­tainen leca­so­ra­harkko, eli läm­mintä ja hil­jaista on. Uuden raken­nut­ta­mal­la olisi saanut tietenkin uuden, mut­ta siihen eivät olisikaan sit­ten enää riit­täneet kalli­o­laiskak­sios­ta saadut rahat. Eivätkä varsinkaan nykyti­lanteessa, kun tuo virka­henkilön vaa­ti­ma lupa- ja paper­it­suna­mi sen kuin vain voimistuu.

   Eli suosit­te­len lämpimästi kaikkia OKT:sta haavek­sivia kat­se­le­maan myös käytet­tyjä, kos­ka niistä löy­tyy myös hyviä. Käde­tön ei tosin saa olla, kos­ka van­has­sa on aina pien­tä lait­toa. Mut­ta jos peruskun­to ja pyyn­ti­hin­ta ovat kohdil­laan, niin voihan ne tarvit­ta­vat rem­pat tiet­ty teet­tääkin tuos­ta uud­isko­hde­pro­jek­tista säästämil­lään rahoilla.

   1. Itse suosit­te­len kaltaisel­leni laiskalle uudenkarheaa taloa vs raken­nut­ta­mi­nen vs van­han osto (johon tarvi­taan puhkua)

    1. Ei tarvitse remon­toi­da kuten vanhaa
    2. Sen voi tarkas­taa etukä­teen, toisin kuin uutta
    3. Tilo­jen toimivu­u­den voi arvioi­da helpom­min kuin piiusruksista
    4. Piha on valmis
    5. Ympäristö on valmis (uusi okt-alue näyt­tää usein siltä että olisi jäänyt jyrän alle, kaik­ki kesken)
    6. Kos­ka kaik­ki on valmista, ajan- ja vaivan­säästö on merkit­tävää ja pelas­taa avi­o­li­iton ja suo­jaa burn outilta
    7. Melkein uuden talon osto melkein uudelta asuinalueelta = lap­sil­la on kavere­i­ta. Van­han talon osto van­hal­ta asuinalueelta tarkoit­taa että naa­pu­ri­talois­sa asuu mum­mo­ja mut­ta ei lap­sia (tämä on etu tiet­ty vain lap­siper­heille ja alueko­htaista, mut­ta keskimäärin näin). 

    Yllät­tävän paljon kaver­itkin ovat raken­nut­ta­neet talo­ja. On siinä paljon työtä, vaik­ka talon rak­en­taisikin ammat­ti­laiset niin tyyp­il­lis­es­ti aidat ja auto­tal­lit on per­heen pään työtä. Ja kun talo PN vih­doin valmis, alkaa pihan laitto.

  3. Suun­nit­teli­ja:
   Tähän voisi lisätä vielä sen raken­nus­valvo­jien itseai­heut­ta­man ongel­man, että doku­ment­te­ja pyy­de­tään ker­ta toisen­sa jäl­keen enem­män. Jos pien­talon luvan sai kymme­nen vuot­ta sit­ten pelkil­lä pääpi­irus­tuk­sil­la, tarvi­taan nyt korkeak­oulutet­tu moni­alainen tii­mi erikoisas­iantun­ti­joi­neen joka vaku­ut­taa ja lausuu kuukausi­tolkul­la kym­me­nien eri doku­ment­tien edestä virkamiehen niitä läh­es mieli­v­al­tais­es­ti pyytäessä. Ei liene huono asia vaa­tia hyviä suun­nitelmia, mut­ta kuka valvoo sitä, miten paljon turhia suun­nitelmia oikein tehdään ja mitä se välil­lis­es­ti maksaa?

   Ja vält­tämät­tä isom­pi “pino” piirus­tuk­sia — oli­vat sit­ten pape­ria tai digiä käsit­te­ly­vai­heessa — ei takaa, että suun­nitel­ma oikeasti toimii. 

   Kyl­lä niiden julkkis-arkkite­htienkin talo­jen katot vuo­ta­vat ja esimerkik­si tuuli saat­taa aiheut­taa meteliä joka kulkeu­tuu pitkin rak­en­tei­ta jopa koko rakennukseen.

   Tai jokin vesikat­toon halut­tu muo­to aiheut­taa lumen ker­tymistä esim. “kaavelei­hin” — eli joko seinärak­en­teen ja katon kul­maan tai kah­den eri suun­taisen lappeen yhtymäkohtaan. 

   Osan taloista pystyy pil­la­maan hel­posti vääräl­lä hoidol­la ja esimerkik­si liian mon­imutkaisel­la tekni­ikalla jota asukas ei osaa käyt­tää tai ei ymmär­rä pyytää asiantun­ti­jaa paikalle.

   +

   Osit­tain on hyvä että vaa­timuk­sia on kiris­tet­ty, mut­ta tolkut­to­muuk­sia löy­tyy liikaa.

   Kuitenkin rak­en­tamisen ja suun­nit­telun kulut ovat noin 15 — 20 % raken­nuk­sen kuluista sen elinkaaren aikana, eli huol­lon eri tehtävät sekä myöhempi perusko­r­jaus — edessä ehkä 30 vuo­den käytön kohdal­la vaik­ka raken­nus­ta sinän­sä ei mitenkään muutet­taisi samas­sa yhtey­dessä — mak­sa­vat enem­män kuin se varsi­nainen rak­en­t­a­mi­nen “antur­oista” ylöspäin.

 3. Näin­hän se on. Yksi pätevä liiken­neval­o­su­un­nit­teli­jakin tien­aisi palkkansa kym­menker­tais­es­ti, kun hoitaisi kaupunki­in kun­nol­liset raitio­vaunue­tu­udet. Mut­ta eipä sitäkään yhtä palkata, vaan nyky­isiä etuuk­sia sen sijaan pois­te­taan ja heikennetään.

 4. Eräs osa ongel­maa, ellei ihan ydin­tä, on jostakin omi­tuis­es­ta syys­ta kum­munnut tarve ylipään­tän­sä käsitel­lä omakoti- ja pien­talo­jen raken­nuslu­pia kovin mon­imutkaises­ti. Näitä raken­netaan itselle ja myyn­ti­in sel­l­aisille alueille, joil­la kaupunkiku­val­liset tai ympäristön laatu­un liit­tyvät asi­at ovat kovasti tois­si­jaisia. Mikään tun­te­mani pien­talo­val­tainen kaupungi­nosa Helsingis­sä ei omaa sel­l­aisia raken­nus­taiteel­lisia tai kult­tuuri­his­to­ri­al­lisia arvo­ja tai ansioi­ta, ettei sekaan sopisi ihan mitä vain mitä ton­tin­hin­taan taipu­vainen raken­nuskus­tan­nusten mak­sa­ja olisi halukas rak­en­ta­maan ja vielä ihan mil­lä laadul­la tahansa, joka vain rak­en­ta­jlle sopii.

  Rak­en­tamisen sään­te­lyk­si pien­taloalueil­la riit­täi­sivät hyvin ase­makaa­van tehokku­us­luku, etäisyys viereis­es­tä raken­nuk­ses­ta ja har­jako­rkeus, näi­den tarkas­tamiseen ei mon­taa min­u­ut­tia kulu eikä edes piirus­tuk­sia tarvi­ta. Jokainen rak­en­takoon sit­ten mie­len­sä mukaan sel­l­aisen raken­nuk­sen, joka itselle kel­paa. Ellei tulos kel­paa sit­ten joskus jollekulle tule­valle osta­jalle, niin vasarat paukkukoon taas…

  1. Mikään tun­te­mani pien­talo­val­tainen kaupungi­nosa Helsingissä

   No ei nyt aivan. Jos esimerkik­si johonkin Kumpu­lan kaltaiseen paikkaan ruvet­taisi­in rak­en­ta­maan mitä sat­tuu, niin his­to­ri­alli­nen miljööhän siinä menisi ja paikallisil­ta her­mot. Ei tosin hait­taisi tääl­lä meil­lä, kos­ka täkäläi­nen raken­nuskan­ta sisältää jo nyt kaiken­näköisiä ja ‑kokoisia pien­talo­ja 50-luvun rin­tik­sistä 2020-luvun pulpettikattoisiin.

   1. Mau­r­izio: No ei nyt aivan. Jos esimerkik­si johonkin Kumpu­lan kaltaiseen paikkaan ruvet­taisi­in rak­en­ta­maan mitä sat­tuu, niin his­to­ri­alli­nen miljööhän siinä menisi ja paikallisil­ta hermot.

    Onko Kumpu­las­sa paljonkin raken­nu­soikeut­ta jäl­jel­lä? Kenen pitäisi tietää parem­min miten vaikka­pa juuri Kumpu­laan raken­netaan ellei ton­tin­o­mis­ta­jien, hehän ovat juuri niitä paikallisia, joi­ta asia kos­kee? Tarvit­se­vatko he, jot­ka saa­vat aikaisek­si sen muu­ta­mat sata ton­nia jon­ka kiin­teistö mak­saa, neu­vo­ja ja määräyk­siä oman omaisu­u­den arvon säilyttämiseksi?

    Säästämäl­lä his­to­ri­al­lista miljöötä tuh­laamme, suo­ras­taan haaskaamme, kaupun­ki-ilmiön erästä hienoin­ta omi­naisu­ut­ta eli kehi­tys­tä. Hylä­tyt­ty ja rau­nioitunut kaupun­ki on valmis eli kehi­tys on saavut­tanut lop­ullisen päätepis­teen­sä, suo­jelus­takaan ei sil­loin ole enää riesaa…

   2. B: Onko Kumpu­las­sa paljonkin raken­nu­soikeut­ta jäl­jel­lä? Kenen pitäisi tietää parem­min miten vaikka­pa juuri Kumpu­laan raken­netaan ellei ton­tin­o­mis­ta­jien, hehän ovat juuri niitä paikallisia, joi­ta asia kos­kee? Tarvit­se­vatko he, jot­ka saa­vat aikaisek­si sen muu­ta­mat sata ton­nia jon­ka kiin­teistö mak­saa, neu­vo­ja ja määräyk­siä oman omaisu­u­den arvon säilyttämiseksi? 

    Ton­tin­o­mis­ta­ja omis­taa oman tont­tin­sa, ei ympäristöään. Esimerkik­si miljöön säi­lyt­tämisessä aset­taisit käytän­nössä kaikkein ahneim­man ton­tin­o­mis­ta­jan päät­tämään naa­purien­sa puoles­ta, miten ahneesti ympäristöä voi vahin­goit­taa. Jot­ta kaikil­la olisi miel­lyt­tävä ympäristö, täy­tyy epä­sosi­aaliset yksilöt pakot­taa muot­ti­in. On kaikkien kannal­ta parem­pi, että tämän tekee kaupun­ki hallinnol­lisin keinoin kuin vaikka­pa naa­puriy­hteisö väki­val­lal­la tai taloudel­lisel­la painostuksella.

   3. Meinasin jo vas­ta­ta paljon tiukem­paan äänen­sävyyn itse, mut­ta ehdotan kuitenkin E. Alek­san­dri­alaiselle, että tämä on se min­unkin vastaukseni 😀

   4. Raken­nus­suo­jelu on aivan tolku­ton­ta. Alueet eivät ole ikuisia, vaan muu­tos­ta pitääkin olla. Raken­nuk­sil­ta vaa­dit­ta­vat omi­naisu­udet ml fasa­di / ulkopin­ta ovat toisia kuin pulavu­osi­na. Yhden voi jät­tää; Seurasaa­reen siirrettynä.

   5. Kul­lakin näke­myk­sen­sä. Olen myös tör­män­nyt ihmiseen, jon­ka mielestä Jugend­stil-talot pitäisi purkaa betoni­jät­teenä ja saatanal­lisi­na muis­toina synkästä luokkayhteiskuntamenneisyydestä.

 5. Käsit­tääk­seni tuo sama tilanne on kaupungeis­sa ympäri Suomen. Se ei seli­ty vain bud­je­toin­nil­la, vaan käsit­telya­jat ovat pitk­iä monis­sa hyvinkin resur­soiduis­sa yksiköis­sä. Taustal­la on se, että esimerkik­si omakoti­talolle määrätään tiet­ty lupakäsit­telijä, joka henkilöko­htais­es­ti vas­taa yleen­sä tietyn alueen luvista, ja pitää lupa­pros­essin kokon­aisu­u­den lanko­ja käsis­sään. Ja sit­ten kun tämä on vaik­ka 4 viikkoa loma­l­la, ihan konkreet­tis­es­ti hänen takanaan pros­es­sis­sa ole­vat lupa-asi­at voivat seistä odot­ta­mas­sa. Lupakäsit­telijää ei kesälomien takia vai­hde­ta. Tai vas­taavasti jos odote­taan jotain kun­taor­gan­isaa­tion sisäistä lausun­toa lupaa varten joltain muul­ta virkamieheltä, ja tämä on pois­sa, niin sit­ten se lupa voi odot­taa sitä pitkänkin aikaa. Suomes­sa lähin­nä pienis­sä kun­nis­sa on nopea lupa­pros­es­si. Niis­sä asi­aa pros­es­soivia ihmisiä on vähem­män, eli luvat eivät kier­rä niin mon­en ihmisen käsien kaut­ta, joista joka vai­heeseen voi liit­tyä odottelua.

  Toinen puoli asi­aa on sit­ten se, että miten mon­imutkaisia pros­esse­ja vaikka­pa pieni­in raken­nuk­si­in oikeasti tarvi­taan. Joskus tör­mäsin pro­jek­ti­in, jos­sa koitet­ti­in luvit­taa katos­ta omakoti­talon pihaan. Naa­pureil­la ei ollut mitään negati­ivista kan­taa asi­aan, eikä alueeseen liit­tynyt suo­jelumääräyk­siäkään, ja raken­nu­soikeud­estakaan ei ollut pulaa, mut­ta se, että miltä katosraken­nuk­sen har­van liiken­teen omakoti­talokadul­la pitäisi näyt­tää raken­nus­taiteel­lis­es­ti, osoit­tau­tui han­kalak­si asi­ak­si neu­votel­la kaupunkiku­vas­ta vas­taa­van virkamiehen kanssa. Siitä sai hyvin näke­myk­siä, mikä ei kel­paa, mut­ta virkamieheltä oli vaikea saa­da kan­taa siihen, että mitä pitäisi tehdä, jot­ta lop­putu­los raken­nus­taiteel­lis­es­ti hänelle kel­paisi. On ymmär­ret­tävää, että keskus­ta-alueil­la valvotaan kaupunkiku­vaa tarkasti, mut­ta siinä ympäristössä ole­mas­sa olleetkin raken­nuk­set ja raken­nel­mat oli­vat keskenään kovin erinäköisiä, ja liiken­net­tä ohi oli hyvin vähän.

  1. tuo:
   Käsit­tääk­seni tuo sama tilanne on kaupungeis­sa ympäri Suomen. Se ei seli­ty vain bud­je­toin­nil­la, vaan käsit­telya­jat ovat pitk­iä monis­sa hyvinkin resur­soiduis­sa yksiköis­sä. Taustal­la on se, että esimerkik­si omakoti­talolle määrätään tiet­ty lupakäsit­telijä, joka henkilöko­htais­es­ti vas­taa yleen­sä tietyn alueen luvista, ja pitää lupa­pros­essin kokon­aisu­u­den lanko­ja käsis­sään. Ja sit­ten kun tämä on vaik­ka 4 viikkoa loma­l­la, ihan konkreet­tis­es­ti hänen takanaan pros­es­sis­sa ole­vat lupa-asi­at voivat seistä odot­ta­mas­sa. Lupakäsit­telijää ei kesälomien takia vai­hde­ta. Tai vas­taavasti jos odote­taan jotain kun­taor­gan­isaa­tion sisäistä lausun­toa lupaa varten joltain muul­ta virkamieheltä, ja tämä on pois­sa, niin sit­ten se lupa voi odot­taa sitä pitkänkin aikaa. 

   Pari lisähuomio­ta tähän:

   1. Pros­es­si on ainakin osit­tain lupakäsit­telijän mieli­v­al­taa. Kun joskus tilapäisessä mie­len­häir­iössä suun­nit­telin omakoti­talo­pro­jek­tia pk-seudulle, niin pää­su­un­nit­teli­jakan­di­daat­ti tiesi tarkkaan kenen alueelle mikin tont­ti kuu­luu ja mikä ko. satraapil­la menee läpi. Rak­en­ta­jablo­geis­sa on paljon tari­noi­ta siitä, että lupakäsittelija/rakennustarkastaja halu­aa määrit­tää suurin piirtein ver­ho­jen väritkin tai ainakin kaven­taa entis­es­tään mod­erneis­sa kaavois­sa ole­vaa olema­ton­ta liikku­mavaraa siitä, miltä omakotiunel­masi tulee näyt­tää “kaupunkiku­val­li­sista syistä”. 

   2. Luvi­tus ja valvon­ta on yhä enem­män pape­rien valvon­taa. Tämä on vähin­tään yhtä paljon YM:n vika, kun taloil­ta ja niiden rak­en­ta­jil­ta edel­lytetään mitä ihmeel­lisimpiä todis­tuk­sia kos­ka raken­nusalan laatuon­gelmia yritetään ratkaista paperiso­dal­la. Mitä enem­män papere­i­ta tarvi­taan, sitä vähem­män ketään kiin­nos­taa niiden sisältö, mut­ta jokainen lap­pu mak­saa ja mak­sajia on vain yksi: Han­kkeeseen ryhtyvä.

   1. Taneli Neval­la: Pari lisähuomio­ta tähän:
    1. Pros­es­si on ainakin osit­tain lupakäsit­telijän mieli­v­al­taa. Kun joskus tilapäisessä mie­len­häir­iössä suun­nit­telin omakoti­talo­pro­jek­tia pk-seudulle, niin pää­su­un­nit­teli­jakan­di­daat­ti tiesi tarkkaan kenen alueelle mikin tont­ti kuu­luu ja mikä ko. satraapil­la menee läpi. Rak­en­ta­jablo­geis­sa on paljon tari­noi­ta siitä, että lupakäsittelija/rakennustarkastaja halu­aa määrit­tää suurin piirtein ver­ho­jen väritkin tai ainakin kaven­taa entis­es­tään mod­erneis­sa kaavois­sa ole­vaa olema­ton­ta liikku­mavaraa siitä, miltä omakotiunel­masi tulee näyt­tää ”kaupunkiku­val­li­sista syistä”. 

    Omas­sa pikkukun­nas­sa kaavaan ei sisäl­tynyt raken­nustapao­hjet­ta ollenkaan, eikä kaa­va määrää kuin talon etäisyy­den ton­tin rajoista. Esimerkik­si talo­jen har­jat ovat naa­puereil­la eri suun­ti­in ja talot metri­tolkul­la eri korko­ta­sos­sa. Ihme kyl­lä alueesta tuli varsin siedet­tävä ja tyylil­lis­es­ti kohtu­ullisen yht­enäi­nen. Väit­täisin syynä ole­van rahan puut­teen. Oikein kamalan tyylit­tömyy­den rak­en­t­a­mi­nen edel­lyt­tää nimit­täin huonon maun lisäk­si aika paljon rahaa. Pikku­varakkaiden ihmis­ten rak­en­taes­sa talo­jaan ne muo­dos­tu­vat tek­nis-taloudel­lis­es­ti järke­viksi, mikä johtaa tiet­tyyn tekni­ikan sanele­maan tyylil­liseenkin yhtenäisyyteen.

    Pääkaupunkiseudul­la löysää rahaa on sen ver­ran, että kaavo­jen on pakko olla tiukempia.

   2. Taneli Neval­la:

    2. Luvi­tus ja valvon­ta on yhä enem­män pape­rien valvon­taa. Tämä on vähin­tään yhtä paljon YM:n vika, kun taloil­ta ja niiden rak­en­ta­jil­ta edel­lytetään mitä ihmeel­lisimpiä todis­tuk­sia kos­ka raken­nusalan laatuon­gelmia yritetään ratkaista paperiso­dal­la. Mitä enem­män papere­i­ta tarvi­taan, sitä vähem­män ketään kiin­nos­taa niiden sisältö, mut­ta jokainen lap­pu mak­saa ja mak­sajia on vain yksi: Han­kkeeseen ryhtyvä.

    Noin­han asia on, ja tuo voi olla yksi pääsy­istä omakoti­talo­rak­en­tamisen vähen­e­miseen 2000-luvul­la ver­rat­tuna vaikka­pa 1980- tai 1990-luku­un. On tul­lut val­ta­va määrä han­keko­htaisia selvi­tyk­siä. Jos tekee 50 asun­non ker­rostalon, niin tarvi­taan suun­nilleen samat selvi­tyk­set kuin 1 asun­non omakoti­taloonkin. Siel­lä on niin kos­teu­den­hallinta­su­un­nitelmia kuin mon­en­laista muu­takin doku­ment­tia. Jos uudet aiem­paa tarkem­mat selvi­tyk­set aiheut­ta­vat lisäkus­tan­nus­ta omakoti­taloon vaikka­pa 10 000 euroa ja ker­rostaloon, jos­sa on 50-ker­tainen määrä asun­to­ja vaikka­pa 50 000 euroa, niin uusien selvi­tys­ten teet­tämisen aiheut­ta­ma lisäkus­tan­nus asun­toa kohti on omakoti­talos­sa 10-ker­tainen. Yhdessä pro­jek­tis­sa juuri tuli teetet­tyä raken­nuslu­pavi­ra­nomaista varten mm. melumallinuk­sia. Sel­l­aisen teet­tämi­nen mak­soi yli tuhat euroa, ja se tehti­in raken­nus­valvon­nan vaa­timuk­ses­ta, vaik­ka suun­nit­telijoille oli ilmi­selvää, että raken­nus täyt­tää kirkkaasti melu­vaa­timuk­set, kos­ka kaik­ki rak­en­teet oli valit­tu melun tor­jun­ta huomioiden (mm. pak­sut betoni­seinät, nelila­siset ikku­nat jne.). Kyseisen mallinnuk­sen kus­tan­nus olisi ollut ker­rostaloa raken­net­taes­sa euromääriltään käytän­nössä ihan sama kuin omakoti­talon kohdal­la. Jos on esim. 300 000 euron bud­jet­ti omakoti­talol­la, niin jo esimerkik­si yksi tuhan­nen euron lausun­to on jo 0,3 % koko han­kkeen bud­jetista. Mitä enem­män sel­l­aisia kus­tan­nuser­iä tulee, sitä toden­näköisem­min koko han­ke jää ylimääräis­ten kus­tan­nusten takia tekemät­tä. Vaikka­pa melu­lausun­nol­la ei ole asun­to­lainaa myön­tävän pankin näkökul­mas­takaan käytän­nössä minkään­laista vaku­usar­voa, kos­ka ei pank­ki voi sitä myy­dä velko­jen­sa pan­tik­si kenellekään. 5 miljoo­nan euron ker­ro­talos­sa 1000 euron lausun­to vaikut­taa lop­pukus­tan­nuk­si­in 0,02 %.

   3. tuo voi olla yksi pääsy­istä omakoti­talo­rak­en­tamisen vähen­e­miseen 2000-luvul­la ver­rat­tuna vaikka­pa 1980- tai 1990-lukuun.

    Jos non olisi, van­ho­jen omakoti­talo­jen arvo olisi nous­sut, mut­ta niiden hin­take­hi­tys on ollut aika laimea­ta ker­rostaloa­sun­toi­hin näh­den, eri­tyis­es­ti suh­teessa keskus­tois­sa sijait­se­vi­in kerrostaloihin.

   4. Osmo Soin­in­vaara: Jos non olisi, van­ho­jen omakoti­talo­jen arvo olisi nous­sut, mut­ta niiden hin­take­hi­tys on ollut aika laimea­ta ker­rostaloa­sun­toi­hin näh­den, eri­tyis­es­ti suh­teessa keskus­tois­sa sijait­se­vi­in kerrostaloihin.

    En tiedä, voiko ihan näin yksioikoista johtopäätöstä tehdä. Per­stun­tu­mal­ta ja muistin varas­sa: ker­rostaloa­sun­to­jen hin­nan­nousu on finanssikri­isin jäl­keen ollut suur­in­ta kan­takaupun­gin pien­im­mis­sä ja halvim­mis­sa asun­nois­sa. Kun hyväl­lä sijain­nil­la pkslla ole­va omakoti­ta­lo mak­saa väistämät­tä vähin­tään puolisen miljoon­aa, niin ker­rosta­lo-osakkeista ver­tailukelpoisia ovat lähin­nä kolmiot ja sitä suurem­mat asun­not: niis­sä hin­take­hi­tys ei ole ollut häävim­pää kuin omakotitaloissa.

    Kyl­lähän pien­talo­ja edelleen raken­net­taisi­in, jos a) olisi tont­te­ja ja b) se olisi har­ti­a­pankki­rak­en­ta­jalle mielekästä. Mut­ta kun mon­et ammat­ti­maisetkin rak­en­ta­jat vält­televät nykyään pksn pien­taloko­htei­ta ja mielu­um­min ali­u­rakoi­vat ker­rostalo­työ­mail­la, niin on help­po ymmärtää, mik­si keski­t­u­loi­sis­sa per­heis­sä on jätet­ty pien­talounel­moin­ti ja tyy­dytään Haaga/Herttoniemi ‑akselin osakehuoneistoihin.

    Osaltaan kyse on var­maan siitä, että nyky­i­sistä kolmekymp­pi­sistä ei ole har­ti­a­pankki­rak­en­ta­jak­si, mut­ta myös siitä, että har­ti­a­pankki­rak­en­t­a­mi­nen on tehty sään­te­lyl­lä ja ylimääräisil­lä suun­nit­telu­vaa­timuk­sil­la mahdottomaksi/kannattamattomaksi ja, kuten tuol­la joku jo osu­vasti tote­si, kyösti lop­ul­ta päät­tää, miltä se omakotiunel­ma näyt­tää, eikä rak­en­ta­ja siinä pääse juurikaan itseään toteuttamaan.

   5. Kun hyväl­lä sijain­nil­la pkslla ole­va omakoti­ta­lo mak­saa väistämät­tä vähin­tään puolisen miljoon­aa, niin ker­rosta­lo-osakkeista ver­tailukelpoisia ovat lähin­nä kolmiot ja sitä suurem­mat asun­not: niis­sä hin­take­hi­tys ei ole ollut häävim­pää kuin omakotitaloissa.

    Löysin lyhyel­lä etsmisel­lä hin­tain­deksin jos­sa “2015” = 100. Sen mukaan vuon­na 2019 pääkaupunkiseudun van­ho­jen omakoti­talo­jen hin­tain­dek­si oli 100,7 j kolmioiden ja sitä suurem­pi­en ker­rostaloa­sun­to­jen hin­tain­dek­si alueel­la Helsin­ki 1 oli 120.

   6. Osmo Soin­in­vaara: Löysin lyhyel­lä etsmisel­lä hin­tain­deksin jos­sa ”2015” = 100. Sen mukaan vuon­na 2019 pääkaupunkiseudun van­ho­jen omakoti­talo­jen hin­tain­dek­si oli 100,7 j kolmioiden ja sitä suurem­pi­en ker­rostaloa­sun­to­jen hin­tain­dek­si alueel­la Helsin­ki 1 oli 120.

    Tilas­tokeskuk­sen mukaan van­hat omakoti­talot: pks: 2015–2020: 114 (inter­poloimal­la). 2020 ekalla neljän­nek­sel­lä laskua.

    https://www.stat.fi/til/kihi/2020/02/kihi_2020_02_2020-09–03_tie_001_fi.html

    Samas­ta läh­teestä saa­nee kaivet­tua muutkin tiedot. En kyl­lä tiedä, miten hyvä tuo 2015 on lähtövuodek­si. Viisi vuot­ta ylipään­sä lyhyt aika tarkastel­la rak­en­tamista. Vähän sel­l­ainen snap­shot, jon­ka perus­teel­la on rohkeaa väit­tää suunnista.

   7. Tilas­tokeskuk­sen mukaan van­hat omakoti­talot: pks: 2015–2020: 114 (inter­poloimal­la). 2020 ekalla neljän­nek­sel­lä laskua.

    Nuo ovat keski­hin­to­ja, minä käytin indek­siä. Omakoti­talo­jen kaup­po­jen keski­hin­nat vai­htel­e­vat voimakkaasti sen mukaan, mis­sä päin on tehty kaup­po­ja. Jos ostat tam­m­miku­us­sa jauhe­li­haa 12 €/kg ja syysku­us­sa sisä­filetä 36 €/kg, lihan hin­ta ei ole kolminker­tais­tunut. Minä en tiedä, miten tilas­tokes­d­kus las­kee indeksin, mut­ta sen käyt­täy­tymi­nen on tasaisem­paa kuin keskihintojen.

   8. Osmo Soin­in­vaara: Nuo ovat keski­hin­to­ja, minä käytin indek­siä. Omakoti­talo­jen kaup­po­jen keski­hin­nat vai­htel­e­vat voimakkaasti sen mukaan, mis­sä päin on tehty kaup­po­ja. Jos ostat tam­m­miku­us­sa jauhe­li­haa 12 €/kg ja syysku­us­sa sisä­filetä 36 €/kg, lihan hin­ta ei ole kolminker­tais­tunut. Minä en tiedä, miten tilas­tokes­d­kus las­kee indeksin, mut­ta sen käyt­täy­tymi­nen on tasaisem­paa kuin keskihintojen.

    No nyt hei! Sekä pks omakoti­talo­jen 114 että Helsin­ki 1:n osake­huoneis­to­jen 120 ovat tilas­tokeskuk­sen indek­se­jä, 2015 = 100, ja nähdäk­seni ver­tailukelpoisia. Ei tässä nyt ole jauhe­li­hoista ja sisä­fileistä kyse.

    Mul­la ei ole tähän keskustelu­un annet­tavaa, jos et nyt pysty avaa­maan, että mihin tuo alku­peräi­nen väit­teesi omakoti­talo­jen hin­to­jen polkemis­es­ta paikallaan perustuu. 

    Mun nähdäk­seni ne eivät ole polke­neet paikallaan merkit­tävästi enem­pää kuin kalli­den asun­to­jen hin­nat pks:lla ylipään­sä ja nähdäk­seni nuo tilas­tokeskuk­sen indek­sit ker­to­vat samaa. Jos ote­taan lähtövuodek­si 2008 poh­jat, niin suun­ta on edelleen sama.

   9. Hyvä, olit siis käyt­tänyt neljän­nesvu­osi­ti­las­toa. Soitin joskus tilas­tokeskuk­seen ja kysyn, mik­si nämä poikkea­vat täysin vuosi­ti­las­toista. Tilas­to­henkilö kehot­ti käyt­tämään vuosi­ti­las­to­ja. Sen jäl­keen olen näin tehnyt. Neljän­nesvu­osi­ti­las­tois­sa kuukausi­ti­las­toista puhu­mat­takaan on merkit­täviä laatuon­gelmia, kos­ka pien­tä näytet­tä ei pystytä tas­apain­ot­ta­maan indek­sik­si. Vuosi-indek­si vuodelle 2019 on 100,7

   10. Osmo Soin­in­vaara:
    Hyvä, olit siis käyt­tänyt neljän­nesvu­osi­ti­las­toa. Soitin joskus tilas­tokeskuk­seen ja kysyn, mik­si nämä poikkea­vat täysin vuosi­ti­las­toista. Tilas­to­henkilö kehot­ti käyt­tämään vuosi­ti­las­to­ja. Sen jäl­keen olen näin tehnyt. Neljän­nesvu­osi­ti­las­tois­sa kuukausi­ti­las­toista puhu­mat­takaan on merkit­täviä laatuon­gelmia, kos­ka pien­tä näytet­tä ei pystytä tas­apain­ot­ta­maan indek­sik­si. Vuosi-indek­si vuodelle 2019 on 100,7

    Ok, asia selvä, ja hyvä tietää.

 6. Yhden talon (tosin naa­purikun­taan) rak­en­ta­neena sanois­in että:

  1 — raken­nus­valvon­nan tekni­nen valvon­ta on hyödyl­listä. Meil­läkin raken­nus­valvo­ja huo­masi erään suun­nit­telu­virheen joka oli jäänyt huo­maa­mat­ta sekä raken­nesu­un­nit­teli­jal­ta, vas­taaval­ta työn­jo­hta­jal­ta että timpureilta. 

  2 — raken­nus­valvon­nan ”kaupunkiku­valli­nen ja esteet­ti­nen” valvon­ta on mielestäni osit­tain turhaa. On hyvä olla joku tsek­ki sille että ei raken­neta mitään hirvi­tys­tä joka ei mitenkään sovi alueen kokon­aisu­u­teen, mut­ta en ole vielä tavan­nut ketään joka sanoisi pitävän­sä niistä alueista jois­sa kaaval­la ja valvon­nal­la on pakotet­tu kaik­ki talot tois­t­en­sa kopiok­si. Värien ja yksi­tyisko­h­tien kanssa pitäisi sal­lia vapauk­sia. Ei kenenkään silmä siitä kär­si jos yhdessä talos­sa on eri­laiset räys­täs­lau­doituk­set kuin toises­sa (tämä oli mei­dän Rak valvon­nalle tärkeä asia). 

  Absur­dein tilanne omas­sa raken­nus­pros­es­sis­samme oli se, kun raken­nus­valvon­ta kehoit­ti lupa­pros­essin aikana vai­h­ta­maan aidan värik­si värikood­in X kos­ka samas­sa kort­telis­sa on käytet­ty sitä väriä jonkun talon ikku­nan­pielis­sä… ajat­te­limme että olkoon minkä väri­nen tahansa kun­han pro­jek­ti ei tämän takia lykkään­ny, joten pyysimme arkkite­ht­inä tekemään pyy­de­tyt muu­tok­set paperei­hin ja toim­itimme päivite­tyt suun­nitel­mat kun­taan. Pari viikkoa odotel­tuamme saimme samal­ta henkilöltä sähkö­postin että suun­nitel­mat ovat muuten ok mut­ta aidan väri X ei sovi alueeseen ja pitäisi olla Y.… 

  3 — naa­purien edun­valvon­nas­sa raken­nus­valvon­ta voisi olla akti­ivisem­pikin, eri­tyis­es­ti tilanteet mis­sä raken­netaan rin­teeseen tai muuten poikkeavaan korkeussse­maan tai lähelle rajaa. Onhan naa­purin kuulem­i­nen ole­mas­sa, mut­ta kaikkien kyky hah­mot­taa piirus­tusten ja teknis­ten ter­mien perus­teel­la miten naa­pu­ri­ton­tille tule­va raken­nus tulee oman talon ja pihan käyt­töar­voon vaikut­ta­maan ei vält­tämät­tä ole ihan samal­la tasolla. 

  Yleis­es­ti pitää myös muis­taa että pien­talon rak­en­t­a­mi­nen on yksi­tyiselle kansalaiselle yleen­sä elämän suurin investoin­ti ja laa­ja ja kallis pro­jek­ti jol­loin viiveet tai han­kalu­udet lupa­pros­es­sis­sa aiheut­ta­vat hel­posti unet­to­mia öitä, rahal­lisia mene­tyk­siä ja kos­ka rak­en­tamiskausi on lyhyt niin jos muu­ta­man viikon ylimääräi­nen viive voikin tarkoit­taa sitä että runk­oa pystytetään kevä­tau­ringon sijaan syyssateissa.

 7. Halu­aisin nähdä dataa, mihin lupakäsit­telijöi­den aika menee? Jotain vikaa on jär­jestelmässä, jos toiselle alueelle myön­netään pien­talon raken­nuslu­pa kahdessa kuukaudessa ja toisel­la joutuu odot­ta­maan lupaa jopa kymme­nen kuukautta. 

  Toinen asia on lupakäsit­telijöi­den lain­vas­tainen toim­inta. Vaa­di­taan tekemään asioi­ta §MRL:n tai Topten ohjei­den vas­tais­es­ti. Tästä on ole­mas­sa ympäristö- ja lupa­jaok­sen päätöskin. Lop­utkin virheet hallinto-oikeus toiv­ot­tavasti kor­jaa lokakuussa. 

  Se että raken­nus­valvon­taan palkataan lisää käsit­telijöitä ei vält­tämät­tä nopeu­ta raken­nuslu­pa­pros­esse­ja ollenkaan.

  1. Hyvä keino saa­da raken­nus­valvon­taan tehokku­ut­ta ja ehkä jopa palveluhenkeä olisi mah­dol­lisu­us käyt­tää minkä tahansa raken­nuslu­pavi­ra­nomaisen palvelui­ta, esimerkik­si Espoos­sa raken­net­taes­sa voisi käyt­tää Van­taan raken­nus­palvelu­ja. Tämä myös tasaisi ruuhkia vaik­ka koko maan tasolla.

   Raken­nus­valvon­taa ei nykyisel­läänkään tehdä paikan pääl­lä omakoti­työ­maal­la, viras­to valvoo tutki­mal­la papere­i­ta ja sen voi tehdä yhtä hyvin Lep­pävir­ral­la kuin Espoossa.

   Samoin paikalliset Espoon eri­tyise­hdot eivät voi, eivät pidä, tai eivät pitäisi perus­tua muuhun kuin julk­isi­in ehtoi­hin. Samoin koko maa­ta koske­vat samat lait ja raken­nus­määräyk­set. Paikallisen raken­nus­valvo­jan oma­l­la per­stun­tu­mal­laan tekemät päätök­set ovat valitet­tavasti vielä todel­lisut­ta mut­ta siitä pitäisi muutenkin päästä eroon. Ne ovat lisäk­si nyky­isin henkilöko­htaisia ja vai­h­tu­vat käsit­telijän mukaan. Omas­sa raken­nushankkeessa käsit­telijä vai­h­tui ja siinä samal­la vai­h­tui joitakin asioi­ta, esimerkik­si tarvi­it­seeko rossipo­h­jaan radon­put­ki katolle.

 8. > Ongel­man ydin on väärässä
  > bud­je­toin­ti­tavas­sa. Täl­laisen itsensä
  > rahoit­ta­van palve­lu­tuotan­non pitäisi
  > olla nettobudjetoitua.

  On muis­tet­ta­va, että kun­nalli­nen palvelu ei ole palvelua vaan lop­pu­pelis­sä aina pakkopäätös. Siinä kun­ta antaa hallintoala­maiselle määräyk­sen ilman, kenenkään vas­tu­u­ta seu­raa­muk­sista. Sil­lä ei ole merk­i­tys­tä kuka lystin maksaa.

  Jos net­to­bud­je­toin­ti olisi mah­dolli­nen jonkin hallintosek­torin toimin­nas­sa, tuo palvelu voitaisi­in sil­loin yhtä hyvin yksi­ty­istää. Kun­nal­lis­ten palvelu­jen yksi­ty­istämi­nen voisikin olla tule­vaisu­u­den tren­di. Uusi tapa kerätä vielä enem­män veroa ja mak­su­ja entis­ten päälle.

  Raken­nuslu­pa­han on luon­teeltaan suo­jelupäätös: osta­mal­la luvan kunnal­ta, rak­en­ta­ja saa suo­jan naa­pure­i­ta ja mui­ta mah­dol­lisia valit­ta­jia vas­taan. Mikään val­i­tus myön­netys­tä luvas­ta ei tule men­estymään mis­sään oikeusas­teessa, joten turha edes yrit­tää. – Ja rak­en­ta­ja saa pitää rakennuksensa.

  Yksi­ty­isil­lä makki­noil­la suo­jelulu­pauk­sen vas­tine on vaku­u­tus. Niin­pä vaku­u­tusy­htiöt voisi­vat myön­tää noi­ta yksi­ty­isiä rakennuslupia.
  – Yksi­tyi­nen raken­nuslu­pa poikkeaa kun­nal­lis­es­ta siten, että rak­en­ta­jalle (suun­nit­teli­jalle, urakoit­si­jalle jne.) tulee täysi vas­tuu (jon­ka sit­ten vaku­u­tusy­htiö takaa) lop­putu­lok­ses­ta.

  Yksi­tyi­nen raken­nuslu­pa kat­taa toiselle aiheutu­van vahin­gon aina raken­nuk­sen purkamiseen (ennal­lis­tamiseen) asti, kun kun­nalli­nen puolestaan lupaa suo­jelun vaik­ka rak­en­tamisel­la olisikin aiheutet­tu toiselle vahinkoa, kun­han muo­tomääräyk­siä (lakia) on rak­en­tamisen aikana noudatettu.

  1. “Raken­nuslu­pa­han on luon­teeltaan suo­jelupäätös: osta­mal­la luvan kunnal­ta, rak­en­ta­ja saa suo­jan naa­pure­i­ta ja mui­ta mah­dol­lisia valit­ta­jia vas­taan. Mikään val­i­tus myön­netys­tä luvas­ta ei tule men­estymään mis­sään oikeusas­teessa, joten turha edes yrit­tää. – Ja rak­en­ta­ja saa pitää rakennuksensa. ”

   Poikkeus vahvis­taa säännön 🙂 

   https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunnan_ymparisto-_ja_lupajao/Suomi/Esitys/2020/Kymp_2020-09–10_Ylja_14_El/CC140181-1067-CB19-8534–745774F00007/Naapureiden_oikaisuvaatimus_myonnetysta_pientalon_.html

 9. Suomen suurim­man kaupun­gin tilanne vuon­na 2020: ei ole rahaa raken­nuslu­pakäsit­te­lyyn kun ei ole rahaa mihinkään muuhunkaan.
  Miten tähän on päädytty?
  Mitä on tapah­tunut viimeisen 40 vuo­den talouskasvulle ja elin­ta­son nousulle?
  Mik­si lap­siper­heet asu­vat taas ahtais­sa kop­per­ois­sa ja pikkuyk­siöitä raken­netaan kuin viime vuo­sisadan alussa?
  Ei vaiku­ta maail­man toimivim­mal­ta kaupungilta.

  1. AV:

   Mitä on tapah­tunut viimeisen 40 vuo­den talouskasvulle ja elin­ta­son nousulle?

   Joku kir­joit­teli Uuden­suomen puheen­vuorossa tällaista:

   Jos ver­tail­laan Suomen sijoit­tumista EU-per­heessä, niin havaitaan Euroopan Union­in asukasko­htaisen ostovoimako­r­jatun bkt kas­va­neen vuodes­ta 2007 viime vuo­teen 10,2 % . Kuitenkin suurten EU:n ulkop­uolis­ten maid­en kuten USA, Kana­da, Japani, Kiina ja Venäjä (G7) kasvu on ollut 15,4 %. Suomen vas­taa­va kasvu on ollut mii­nus 0,6 % ! Maail­man maid­en medi­aanikasvu on vas­taavasti ollut 24,1 %.

   https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/heikki-elonheimo/suomen-talous-tuuliajolla/

   Samaan aikaan Suomen julkeasek­tori ja tulon­si­ir­rot ovat tur­suneet kuin pul­lataik­i­na. Mikähän mah­taisi olla vial­la? AY-mafi­an ja viher­vasem­mis­ton mielestä ei vis­si­in muu kuin suuryri­tys­ten riis­tokap­i­tal­istien törkeä veronkier­to ja Por­tu­gali­in muut­ta­neet eläkeläiset…

   1. ksee: Joku kir­joit­teli Uuden­suomen puheen­vuorossa tällaista:

    https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/heikki-elonheimo/suomen-talous-tuuliajolla/

    Samaan aikaan Suomen julkeasek­tori ja tulon­si­ir­rot ovat tur­suneet kuin pul­lataik­i­na. Mikähän mah­taisi olla vial­la? AY-mafi­an ja viher­vasem­mis­ton mielestä ei vis­si­in muu kuin suuryri­tys­ten riis­tokap­i­tal­istien törkeä veronkier­to ja Por­tu­gali­in muut­ta­neet eläkeläiset…

    Mis­tähän nuo luvut on otet­tu? Oli miten oli, et itsekään yritä vas­ta­ta kysymyk­sen siitä, mis­sä vika voisi olla, vaan heität vain epämääräisen vih­jauk­sen “Ay-mafi­an ja viher­vasem­mis­ton” suun­taan. Epämääräi­sis­sä vih­jauk­sis­sa on se hyvä puoli, että niitä on vaikea toden­taa väärik­si sen parem­min kuin oikeik­sikaan. Yhtä hyvin voisi tosi­aan vih­jail­la riis­tokap­i­tal­is­teista ja veropako­lai­sista. Vih­jailua voi jatkaa puolin ja toisin läh­es lop­ut­tomi­in pääsemät­tä siitä mihinkään eteenpäin.

   2. Huo­maan, että moderoin­ti on taas alka­nut lip­sua. Tästä eteen­päin sel­l­aisia ter­me­jä kuin “julkeasek­tori” ei tulle hyväksymään samoin kuin ay-mafia. Viher­vasem­mis­to liit­tyy siitä, mis­sä tarkoituk­ses­sa sanaa käytetään.

   3. Jaakko K: Mis­tähän nuo luvut on otet­tu? Oli miten oli, et itsekään yritä vas­ta­ta kysymyk­sen siitä, mis­sä vika voisi olla, vaan heität vain epämääräisen vih­jauk­sen ”Ay-mafi­an ja viher­vasem­mis­ton” suun­taan. Epämääräi­sis­sä vih­jauk­sis­sa on se hyvä puoli, että niitä on vaikea toden­taa väärik­si sen parem­min kuin oikeik­sikaan. Yhtä hyvin voisi tosi­aan vih­jail­la riis­tokap­i­tal­is­teista ja veropako­lai­sista. Vih­jailua voi jatkaa puolin ja toisin läh­es lop­ut­tomi­in pääsemät­tä siitä mihinkään eteenpäin.

    Eiköhän proksi­maat­ti­nen syy ongelmi­in ilmen­nyt kir­joituk­ses­ta aivan hyvin — julki­nen talous on viritet­ty ikään kuin vuosi 2007 ja noki­ailmiön takaa­maa kasvu jatkuisi ikuis­es­ti. Samaan aikaan talous on kuitenkin paraim­mil­laankin jun­nan­nut paikoil­laa — eikä tähän kel­paa seli­tyk­sek­si ulkoiset maail­man­talouteen liit­tyvät syyt, kos­ka yleis­es­tiot­taen kansan­taloudet ovat palan­neet kasvu-uralle finanssikri­isin jälkeen.

    Syyt lienevät siis sisäisiä ja niiden ratkaisut myös voisi­vat löy­tyä suo­ma­lais­ten omista toimista. Siitä mitkä syyt vaikut­ta­vat minkäkin ver­ran ja mitkä oli­si­vat parhai­ta ratkaisu­ja, voidaan toki kiis­tel­lä. On kuitenkin help­po kat­soa mitä muual­la on tehty ja mitä meil­lä taas — ja päinvastoin.

    Päälim­mäisik­si havain­noik­si voisi hel­posti nos­taa vaikka­pa sel­l­aiset tek­i­jät, ettei meil­lä ole onnis­tut­tu tekemään minkään­laisia työ­markki­noi­ta tehostavia toimia (ay-liik­keen kaivaes­sa aina punakap­inan aikaisen retori­ikan esi­in uud­is­tuk­sia ehdotet­taes­sa) ja ettei julkisensek­torin kokoa ole pyrit­ty rajaa­maan vaan päin­vas­toin mm. kun­tien niskaan on sysät­ty yhä uusia kus­tan­nuk­sia sekä luo­tu uusia nopeasti kas­vanei­ta tulon­si­ir­toau­tomaat­te­ja (mm. asumistuki).

    Tässä on toista vuosikym­men­tä eri­laisil­la hal­li­tuskokoon­panoil­la väl­tel­ty pakol­lisia raken­neu­ud­is­tuk­sia ja jatket­tu lainara­han turvin “hyv­in­voin­ti­val­tion” kas­vat­tamista, niin kuin mitään ongelmia ei ikinä olisi ollutkaan. Kuinka­han hyvin tämä on toimin­ut? Ai niin — Suo­mi ‑0,6% vs. EU keskimäärin +10,2%…

    Tämä alkaa kyl­lä lip­sumaan varsi­nais­es­ta aiheesta, mut­ta kun kysytään mihin on kadon­nut vuosikym­me­nien nopea talouskasvu, niin ehkä kan­nat­taa kat­soa sitä suun­na­ton­ta saa­mat­to­muut­ta mitä tässä maas­sa on vallinnut sit­ten finanssikriisin.

    (Sinän­sä julkisensek­torin, tulon­si­ir­to­jen jne. kar­simi­nen ei ole mikään varsi­nainen tavoite vaan talouskasvun luon­ti — ajatelka­a­pa kuin­ka paljon pien­m­mis­sä ongelmis­sa maamme olisi, jos uud­is­tuk­set olisi tehty aijois­sa ja (ostovoimako­r­jat­tu) BKT olisi 10–15% nyky­istä suurem­pi. Vaik­ka uud­is­tuk­set oli­si­vat jos­sain välis­sä merkin­neet joillekin ryh­mille kur­ju­u­den lisään­tymistä, niin jo nyt oltaisi­in taa­tusti oltu tilanteessa, jois­sa huonoim­mas­sakin ase­mas­sa oleville tule­vaisu­us näyt­täisi valoisammalta.)

   4. ksee:

    Syyt lienevät siis sisäisiä ja niiden ratkaisut myös voisi­vat löy­tyä suo­ma­lais­ten omista toimista. Siitä mitkä syyt vaikut­ta­vat minkäkin ver­ran ja mitkä oli­si­vat parhai­ta ratkaisu­ja, voidaan toki kiis­tel­lä. On kuitenkin help­po kat­soa mitä muual­la on tehty ja mitä meil­lä taas – ja päinvastoin.

    Tässä on toista vuosikym­men­tä eri­laisil­la hal­li­tuskokoon­panoil­la väl­tel­ty pakol­lisia raken­neu­ud­is­tuk­sia ja jatket­tu lainara­han turvin ”hyv­in­voin­ti­val­tion” kas­vat­tamista, niin kuin mitään ongelmia ei ikinä olisi ollutkaan. Kuinka­han hyvin tämä on toimin­ut? Ai niin – Suo­mi ‑0,6% vs. EU keskimäärin +10,2%…

    Kiitos pohdin­nas­ta, tuo­ta voi sanoa jo keskustel­e­vak­si otteek­si. Kuten toteat, keinoista voi kiis­tel­lä. Suomen ongel­mak­si voisi esimerkik­si nähdä myös yksipuolisen vien­ti­te­ol­lisu­us­rak­en­teen ja/tai yri­tysjo­hdon, jol­ta puut­tuvat kan­nus­timet tuot­tavi­in investoin­tei­hin, minkä seu­rauk­se­na ollaan juu­tut­tu kus­tan­nuskil­pailukyvys­tä jankkaamiseen. Raken­nemuu­tok­sia on kyl­lä min­un mielestäni myös yritet­ty tehdä (kiky-sopimus vaikka­pa). Mut­ta eniten mietin itse, mis­tä tuon alku­peräisen “puheen­vuoron” luvut mah­ta­vat olla peräisin? Euro­statin sivuil­ta saa tila­ta dataa, mut­ta vain tutkimuskäyt­töön. Wikipedi­as­ta löy­tyy IMF:N arvioi­ta, mut­ta niiden perus­teel­la saa kyl­lä ihan eri käsityksen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.