Ryhdyn Verde-lehden päätoimittajaksi

Kun vihreä liit­to päät­ti lakkaut­taa Vihreä Lan­ka ‑lehden, protestoin suuresti Lan­gan sivuil­la julka­istus­sa blogikir­joituk­ses­sani. Tämän innoit­ta­mana Viite ry:n (Tieteen ja teknolo­gian vihreät) puheen­jo­hta­ja Johan­na Kohvak­ka ryhtyi tun­netul­la määräti­etoisu­udel­laan puuhaan, ja nyt meil­lä on valmis suun­nitel­ma Vihreästä verkkomediasta.

Meitä on ollut pieni joukko han­ket­ta valmis­tele­mas­sa. Olemme kerän­neet laa­jan avus­ta­ja­joukon, joista ainakin tois­taisek­si aika suuri osa on Viite ry:n akti­ive­ja. Muitakin on ja lisää tulee.

Min­un tärkein perus­teeni vihre­itä lähel­lä ole­valle medi­alle on se, että tiedän vihrei­den useisi­in tuhan­si­in yltävän jäsen­joukon ole­van erit­täin pystyvää väkeä, joil­la on run­saasti asiantun­te­mus­ta eri aloil­ta. Tätä henkistä pääo­maa puolue­or­gan­isaa­tio ei pysty käyt­tämään mitenkään täysimääräis­es­ti hyväk­seen. Mis­sään organ­isaa­tios­sa ei voi toimia täysi­pain­oses­ti kuin muu­ta­ma sata ihmistä. Halu­an kaivaa esille tätä piilos­sa ole­vaa asiantuntemusta.

Meitä yhdis­tää unel­ma syväl­lis­es­tä medi­as­ta. Emme pidä klikki­jour­nal­is­mista emmekä mielikuvapolitikoinnista.

Lehti on lähel­lä vihre­itä, mut­ta viral­lis­es­ti riip­puma­ton. Vihreys näkyy aihei­den valin­nas­sa. Pain­o­tamme ilmas­tokysymyk­siä ja luon­non mon­imuo­toisu­u­den säilyttämistä.

Me emme saa taloudel­lista tukea mis­tään. Sik­si aloita­mme lehden tekemisen täysin palkat­tom­i­na. Niin ei kuitenkaan ole mah­dol­lista jatkaa pitkään. Lehden ole­mas­sao­lo on täysin riip­pu­vaista luk­i­joiden hyvästä tah­dos­ta. Artikke­lit eivät ole mak­sumuurin takana. Silti toivoisimme luk­i­joiden tilaa­van lehden. Tilaa­ja saa uutiskir­jeen sähkö­posti­in­sa – muut joutu­vat käymään lehden sivuil­la kat­so­mas­sa, mitä siel­lä kul­loinkin on. Tarkoituk­semme on, että kom­ment­ti­pal­stat ovat avoimia pääsään­töis­es­ti vain tilaa­jille. Main­ok­sia toki myös myymme.

Keräämme rahoi­tus­ta lehden perus­tamiseen Mese­naatin kaut­ta. Tässä link­ki rahoit­ta­jille. Sitä kaut­ta voi myös mak­saa uutiskir­jeenä vuosi­ti­lauk­ses­ta sen 30 €.

Lehden visuaalis­es­ta ilmeestä saa käsi­tyk­sen tästä Milo Toivosen tekemästä videosta, jol­la main­os­te­taan Mesenaattikampanjaa.

Lehdel­lä on piiris­sään jo kohta­lainen joukko väkeä. Tiiveim­min sitä on ollut kehit­tämässä joukko, johon kuu­lu­vat aakkosjärjestyksessä:

Johan­na Kohvak­ka, Viite ry:n pj. Helsinki

Esa Kon­ti­nen, ped­a­go­gi ja tiede­vi­esti­jä, Helsinki

Min­na Leka, FM, biolo­gi, muun muas­sa Reilun kau­pan aktivisti, Turku

Tapio Onnela, Turku­lainen yliopis­to-opet­ta­ja (his­to­ria, kult­tuuri ja taide), Vuo­den tiedetoimit­ta­ja ‑palk­in­to 2004

Ter­hi Raikas, Vaasaan muut­ta­va tripla­mais­teri, ympäristöjuristi

Heik­ki Savola, lupau­tunut toim­i­tus­si­h­teerik­si, ura lehdis­tössä, Vihreä puolueak­ti­ivi Karkkilasta

Osmo Soin­in­vaara, pää­toimit­ta­ja, mon­es­sa mukana, enti­nen kansane­dus­ta­ja, Helsinki

Milo Toivo­nen, vas­tu­us­sa visuaalis­es­ta ilmeestä, köy­hyys­tutk­i­ja, koke­mus­ta myös Vihreän lan­gan tekemis­es­tä, audio­vi­suaalisen viestin­nän ammattilainen

Blo­gin pitämistä en lope­ta, mut­ta kos­ka min­ul­lakin on vain rajal­lis­es­ti aikaa ja ener­giaa, päähuomioni kohdis­tuu nyt Verde-lehteen. Kolum­ni­pal­stani Demokraat­ti-lehdessä ja Nykypäivässä jäävät pois ainakin toistaiseksi.

 

 

 

 

 

32 vastausta artikkeliin “Ryhdyn Verde-lehden päätoimittajaksi”

 1. Toiv­ot­tavasti on nimen­sä mukaises­ti edes tuh­ma ja säädytön, kun tek­i­jät itse näyt­tävät elävän täyt­tä häkää USA:n mieliku­vapoli­ti­ikkaa twit­tereis­sään, vaik­ka tässäkin main­ospuheessa muu­ta väitetään. Biden sanoi jo rahoit­ta­jilleen ettei mikään tule muut­tumaan itse poli­ti­ikas­sa, mut­ta palaut­taa säädyl­lisyy­den julkiseen käytök­seen. Demokraatit otta­vat taas fos­si­ili­ra­haa, nos­ta­vat fos­si­ililob­bare­i­ta oman puolueen johtopaikoille, Wall Street juh­lii Kamalaa ja sotarikol­liset puhu­vat Bidenin puoles­ta kok­ouk­ses­sa, mut­ta ne jot­ka pan­demi­an aikana aja­vat ter­vey­den­huoltoa kohtu­uhin­taisek­si oikeudek­si, eikä kalli­ik­si eduk­si työ­paikas­ta, sul­je­taan ulos. Mitä sit­ten tekee vihreät Suomes­sa? Juh­li­vat tietenkin Bidenin poli­ti­ikas­ta tyhjiä puhei­ta jenkki­julkkisten kanssa, vaik­ka miljoonat kuol­e­vat pan­demi­aan, ilmas­ton­muu­tos kiihtyy aina vain ja sotaa käy­dään aivan turhaan USA:n johdol­la ympäri maail­maa ja Biden ei lupaa tehdä näille mitään. Biden ottaa rahaa puolueen­sa kanssa niiltä jot­ka näistä hyö­tyvät ja puo­lus­ta­vat vain mil­jar­di­voit­to­ja teke­viä vakuutus‑, ter­veys, ‑finanssi- ja etenkin sota­te­ol­lisu­ut­ta, jot­ka kaik­ki mak­sa­vat näille poli­itikoille siitä, etteivät tee mitään asioille joista vihreät väit­tävät välittävän. 

  Jos lehden tek­i­jät ovat yhtä ymmäl­lään val­las­ta ja kenel­lä se on, niin aika turha piipit­tää mitä pitäisi tehdä ja ihme­tel­lä sit­ten mik­si ei tapah­du. Yhtä tyh­mää on luovut­taa äänestäjänä val­ta jo ennen vaale­ja ja luva­ta äänestää jotain Bideniä, ja yrit­tää sit­ten jäl­keen­päin pain­os­taa hän­tä tekemään asioille jotain. Tah­too sanoa, että Suomikaan ei kaipaa uut­ta lehteä siitä mitä pitäisi tehdä, vaan sel­l­aisen joka näkee juuri tuol­laisen mieliku­vapelin taakse asioiden juurille. Mut­ta näyt­tää enem­män siltä, että vihreillekin riit­tää kau­nis käytös ja kau­ni­im­mat kasvot, vaik­ka poli­ti­ik­ka olisi saman­laista. Ei se Oba­man poli­ti­ik­ka paljoa eron­nut Trump­ista — sotia laa­jen­net­ti­in uusi­in mai­hin, syyt­tömiä pom­mitet­ti­in, Oba­macare oli jatku­vasti kallis­tu­va lah­ja ter­veysfir­moille, häk­it siir­to­laisille raken­net­ti­in Oba­man aikana, miljoo­nia karkotet­ti­in ja fos­si­il­isia porat­ti­in ja kaivet­ti­in enem­män kuin koskaan. Mut­ta teille riit­ti USA:n liit­tymi­nen ilmas­tosopimuk­seen, vaik­ka samaan aikaan Oba­ma luvit­ti fos­si­il­isia enem­män kuin kukaan muu ja oli puheis­saan vielä ylpeä siitä, että USA:n fos­si­ili­te­ol­lisu­us tekee hänen aikanaan ennä­tyk­siä. Kuka pelaakaan mielikuvapolitiikkaa?

  1. Sanders pelasi kort­tin­sa huonos­ti sen suh­teen että ei vaat­in­ut Bide­niltä kun­nol­lisia toimia paper­ille ennen kuin lupaa tuken­sa. Nyt Sander­skin meni sanomaan että ensin vään­net­tävä Trump val­las­ta ja sit­ten ale­taan pelaa­maan demokraat­te­ja vasem­malle, ja aikamoista toive­un­ta saa nähdä jos meinaa että oikeasti merkit­tävää pro­gres­si­ivista muu­tos­ta tapah­tuu ennen kuin puolueen sisäl­lä tapah­tuu iso­ja muu­tok­sia vasem­malle. Puhu­mat­takaan noista muista asioista mitkä mainitsit.

   Säädyl­lisyys, ennustet­tavu­us ja luotet­tavu­us sen­tää on jotain, ja ne ovat arvokkai­ta maail­man­poli­it­tis­es­ti, puhu­mat­takaan siitä poten­ti­aalis­es­ta vahin­gos­ta mikä voisi tapah­tua Trumpin toisen val­takau­den aikana. Mut­ta voi olla että demokraatit vielä onnis­tu­vat mah­dot­tomas­sa, eli häviävät Trumpille uudelleen.

   1. Esa Kon­ti­nen:
    Sanders pelasi kort­tin­sa huonos­ti sen suh­teen että ei vaat­in­ut Bide­niltä kun­nol­lisia toimia paper­ille ennen kuin lupaa tuken­sa. Nyt Sander­skin meni sanomaan että ensin vään­net­tävä Trump val­las­ta ja sit­ten ale­taan pelaa­maan demokraat­te­ja vasemmalle

    Mut­ta voi olla että demokraatit vielä onnis­tu­vat mah­dot­tomas­sa, eli häviävät Trumpille uudelleen.

    Kyl­lä Bernie Sanders ymmär­si että ei hänen agen­da ole sit­tenkään edes Demokraa­tien omas­sa puolueessa val­tavir­taa toisin kuin yleen­sä esimerkik­si Suomes­sa ymmär­retään kos­ka tääl­lä puolueet ovat eri­laisia rak­en­teeltaan kuin Yhdys­val­lois­sa. Itse asi­as­sa Bernie Sanders ei ole edes viral­lis­es­ti demokraat­tisen puolueen jäsen. Hän on ollut koko uransa aikana sitou­tu­ma­ton ehdokas demokraat­tien listal­la. Mikä Trump val­i­taan jatkokaudelle mut­ta Demokraatit saa­vat enem­mistön niin edus­ta­jain­huoneeseen ja senaat­ti­in niin ei Trumpil­la ole mitään liikku­mati­laa. Vuon­na 1995 tapah­tui ns repub­likaa­ni­nen val­lanku­mous joka otti niin senaatin kuin edus­ta­jain­huoneen kon­trol­li­in vaik­ka istu­va pres­i­dent­ti oli demokraat­ti Bill Clin­ton. Tuol­loin pres­i­den­til­lä on vain veto oikeus lain­säädän­nössä mut­ta se voidaan kumo­ta senaatis­sa. Myös korkeim­man oikeu­den jäsen­ten nim­i­tys on tuol­loin demokraat­tien käsissä.
    Yhdys­val­tain pres­i­dent­ti ei voi hajot­taa edus­ta­jain­huonet­ta tai senaat­tia ja määrä uusia vaale­ja. Tätä val­taa ei perus­tus­la­ki sal­li. Yleinenn harha on Suomes­sa myös se että Yhdys­val­tain pres­i­dent­ti nimit­tää korkeim­man oikeu­den tuo­mar­it. Pres­i­dent­ti nimit­tää kyl­lä tuo­mar­it mut­ta senaat­ti vahvis­taa nim­i­tyk­sen ja voi myös hylätä nim­i­tyk­sen. Näin on tapah­tunut myös aiem­min Yhdys­val­tain lähihistoriassa.

  2. JS:
   . Ei se Oba­man poli­ti­ik­ka paljoa eron­nut Trump­ista – sotia laa­jen­net­ti­in uusi­in mai­hin, syyt­tömiä pom­mitet­ti­in, Oba­macare oli jatku­vasti kallis­tu­va lah­ja ter­veysfir­moille, häk­it siir­to­laisille raken­net­ti­in Oba­man aikana, miljoo­nia karkotet­ti­in ja fos­si­il­isia porat­ti­in ja kaivet­ti­in enem­män kuin koskaan. Mut­ta teille riit­ti USA:n liit­tymi­nen ilmas­tosopimuk­seen, vaik­ka samaan aikaan Oba­ma luvit­ti fos­si­il­isia enem­män kuin kukaan muu ja oli puheis­saan vielä ylpeä siitä, että USA:n fos­si­ili­te­ol­lisu­us tekee hänen aikanaan ennä­tyk­siä. Kuka pelaakaan mielikuvapolitiikkaa?

   En itse Yhdys­val­tain kansalaise­na ja äänestäjänä nyt allekir­joit­ta tätä kohtaa pres­i­dent­ti Barack Oba­man poli­ti­ikas­ta. Oba­macare eli Patient Pro­tec­tion and Afford­able Care Act oli Yhdys­val­tain kah­den muun ter­vey­den­huolto ohjel­man rin­nalle pien­tu­loisille palka­nsaa­jille tämän lisän mitä Medicare tai Med­ic­aid ei tur­vaa. Oba­macare estää esimerkik­si vaku­u­tusy­htiöide oikeut­ta evätä vaku­u­tuk­sen niiltä, joil­la on jo Oba­macaren voimaan tulon aikana vakavia ter­veysongel­ma. Tätä moni vaku­u­tusy­htiö on pitkään vas­tus­tanut. Kyl­lä Oba­man maa­han­muut­to poli­ti­ik­ka oli ihan eri­lainen kuin Trumpin. Oba­ma esim lail­listi eräi­den siir­to­lais­ten ase­maa ja oikeuk­sia DACA ase­tuk­sel­la. Toisin kuin pres­i­dent­ti Trumpia aikana Oba­man aikana H1B1 työvi­isume­ja myön­net­ti­in enem­män. Oba­ma keskeyt­ti ympäristö poli­ti­ikas­sa esim Key­stone öljy­putken rak­en­tamisen Yhdys­val­tain läpi Kanadaan. Myös Oba­ma sääti tiukat säädök­set kivi­hi­ilelle. Oba­man lisäsi rahoi­tus­ta uusi­u­tuville ener­gial­la esimerkik­si aurinko ener­gialle. Oba­ma neu­vot­teli sopimuk­sen Iranin ydi­no­hjel­mas­ta joka olisi sallinut IAEA:n tarkkail­i­jat teknis­es­ti päästä Iranin ydi­no­hjel­maan . Oba­ma ei esimerkik­si aloit­tanut sotaa Jemenis­sä tai Syyr­i­as­sa. Oba­man aset­ti itse asi­as­sa enem­män tulle­ja kiinalaisille tuot­teille polkumyyn­nin takia. Oba­ma ja etenkin hänen puolison­sa Michellen toimes­ta panos­tet­ti­in esimerkik­si koulu­jen ter­veel­liseen ruokavalioon. Oba­ma. Myös opiske­li­ja vai­h­to oli Oba­man aikana erit­täin suur­ta Yhdys­val­tain koulu­tusjär­jestelmää yritet­ti­in uud­is­taa mut­ta sen esti senaatis­sa repub­likaan­it jot­ka yrit­tävät mon­esti estää myös Oba­macaren voimaan tuloa.

   Barack Oba­ma ei ollut ihan täy­delli­nen pres­i­dent­ti Yhdys­val­tain his­to­ri­as­sa mut­ta nuo anta­masi esimerk­it Oba­mas­ta ei kyl­lä ole niitä todet­tu­ja todel­lisia fak­to­ja mitä Barack Oba­ma nim­imerk­ki JS yrit­tää korostaa. Esit­tämäni esimerk­it Oba­man pres­i­dent­ti kaud­es­ta voi ihan tark­istaa fak­toina eikä ne ole vaikei­ta tark­istaa lop­pu­jen lopuk­si. Nim­imerk­ki JS:lle suosit­te­len kyl­lä lämpimästi tutus­tu­maan näi­hin esimerkkei­hin mitä esitin Barack Oba­man kau­den sisäpoli­ti­ikas­ta (myös ulkopoli­ti­ikas­ta). Myös nim­imerk­ki JS kyl­lä myös antaa ihan toisen­laisen kuvan Joe Bidenista mitä minä Yhdys­val­tain kansalaise­na ja äänestäjänä olen hänestä saanut kuvan pitkän uran tehneenä poli­ti­ikkona . Yhdys­val­tain pres­i­dentin­vaalit ovat vas­ta mar­rasku­us­sa joten eiköhän meil­lä ole ihan riit­tävästi aikaa siihen asti. Kyl­lä nim­imerk­ki JS nyt aloit­ti ihan oman mieliku­va kam­pan­jan ex- pres­i­dent­ti Barack Oba­mas­ta joka vain vahvis­taa min­un näke­myk­seni siitä mik­si täl­läistä verkko­me­dia kuten Verde nimeno­maan tarvi­taan. Hyvin nopea fatk­tu­aalli­nen tark­istus nim­imerk­ki JS:n syytök­siä ja näke­myk­siä ex pres­i­dent­ti Barack Oba­man ympäristö, maa­han­muut­to ja ulkopoli­ti­ikas­ta sekä sosi­aalipoli­ti­ikas­ta ei fatk­tu­aal­lis­es­ti ole mitenkään kestävä ana­lyysi pres­i­dent­ti Barack Oba­man 8 vuo­tis kaud­es­ta. Etenkin sik­si että nim­imerk­ki JS uno­htaa että Oba­mal­la oli haastei­ta saa­da lait läpi repub­likaanienem­mistöisessä senaatis­sa. En uno­h­da mitä Yhdys­val­tain edus­ta­jain­huoneen puheen­jo­hta­ja John Boehn­er totesin 2016 huhtiku­us­sa oman repub­likaanisen puolueen laitakon­ser­vati­ivis­es­ta edus­ta­jain­huoneen jäsenistä niiden vuosien aikana jol­loin Boehn­er oli edus­ta­jain­huoneen puheen­jo­hta­ja mut­ta en siteer­aa hän­tä tässä nyt tässä. Joe Boehner­in kom­men­tit kyl­lä löy­tyvät netistä hakusanalla

   Nim­imerk­ki JS:n kom­menteista voin kyl­lä tode­ta mik­si Osmo Soin­in­vaara todel­la halu­aa ryhtyä ilman mitään kor­vaus­ta uuden verkkole­hden pää­toimit­ta­jak­si. Ymm­r­rän Osmo Soin­in­vaaraa oikein hyvin. Yhdys­val­tain poli­ti­ikas­ta en tiedä kuin­ka hyvin Osmo Soin­in­vaara seu­raa esim kan­sain­välistä lehdis­töä .Uskon että Osmo Soin­in­vaara myös on asi­as­ta sen ver­ran pere­htynyt että hän näkee kyl­lä mikä on mieliku­va jour­nal­is­mia ja mitä nim­imerk­ki JS tässäkin ajaa takaa.

   1. Rahul Somani: En itse Yhdys­val­tain kansalaise­na ja äänestäjänä nyt allekir­joit­ta tätä kohtaa pres­i­dent­ti Barack Oba­man poli­ti­ikas­ta. Oba­macare eli Patient Pro­tec­tion and Afford­able Care Act oli Yhdys­val­tain kah­den muun ter­vey­den­huolto ohjel­man rin­nalle pien­tu­loisille palka­nsaa­jille tämän lisän mitä Medicare tai Med­ic­aid ei tur­vaa. Oba­macare estää esimerkik­si vaku­u­tusy­htiöide oikeut­ta evätä vaku­u­tuk­sen niiltä, joil­la on jo Oba­macaren voimaan tulon aikana vakavia ter­veysongel­ma. Tätä moni vaku­u­tusy­htiö on pitkään vas­tus­tanut. Kyl­lä Oba­man maa­han­muut­to poli­ti­ik­ka oli ihan eri­lainen kuin Trumpin. Oba­ma esim lail­listi eräi­den siir­to­lais­ten ase­maa ja oikeuk­sia DACA ase­tuk­sel­la. Toisin kuin pres­i­dent­ti Trumpia aikana Oba­man aikana H1B1 työvi­isume­ja myön­net­ti­in enem­män. Oba­ma keskeyt­ti ympäristö poli­ti­ikas­sa esim Key­stone öljy­putken rak­en­tamisen Yhdys­val­tain läpi Kanadaan. Myös Oba­ma sääti tiukat säädök­set kivihiilelle.Obaman lisäsi rahoi­tus­ta uusi­u­tuville ener­gial­la esimerkik­si aurinko ener­gialle. Oba­ma neu­vot­teli sopimuk­sen Iranin ydi­no­hjel­mas­ta joka olisi sallinut IAEA:n tarkkail­i­jat teknis­es­ti päästä Iranin ydi­no­hjel­maan . Oba­ma ei esimerkik­si aloit­tanut sotaa Jemenis­sä tai Syyr­i­as­sa. Oba­man aset­ti itse asi­as­sa enem­män tulle­ja kiinalaisille tuot­teille polkumyyn­nin takia. Oba­ma ja etenkin hänen puolison­sa Michellen toimes­ta panos­tet­ti­in esimerkik­si koulu­jen ter­veel­liseen ruokavalioon. Oba­ma. Myös opiske­li­ja vai­h­to oli Oba­man aikana erit­täin suur­ta Yhdys­val­tain koulu­tusjär­jestelmää yritet­ti­in uud­is­taa mut­ta sen esti senaatis­sa repub­likaan­it jot­ka yrit­tävät mon­esti estää myös Oba­macaren voimaan tuloa.

    Barack Oba­ma ei ollut ihan täy­delli­nen pres­i­dent­ti Yhdys­val­tain his­to­ri­as­sa mut­ta nuo anta­masi esimerk­it Oba­mas­ta ei kyl­lä ole niitä todet­tu­ja todel­lisia fak­to­ja mitä Barack Oba­ma nim­imerk­ki JS yrit­tää korostaa. Esit­tämäni esimerk­it Oba­man­pres­i­dent­ti kaud­es­ta voi ihan tark­istaa fak­toina eikä ne ole vaikei­ta tark­istaa lop­pu­jen lopuk­si. Nim­imerk­ki JS:lle suosit­te­len kyl­lä lämpimästi tutus­tu­maan näi­hin esimerkkei­hin­mitä esitin Barack Oba­man kau­den­sisäpoli­ti­ikas­ta (myös ulkopoli­ti­ikas­ta). Myös nim­imerk­ki JS kyl­lä myös antaa ihan toisen­laisen kuvan Joe Bidenista mitä minä Yhdys­val­tain kansalaise­na ja äänestäjänä olen hänestä saanut kuvan pitkän uran tehneenä poli­ti­ikkona .Yhdys­val­tain pres­i­dentin­vaalit ovat vas­ta mar­rasku­us­sa joten eiköhän meil­lä ole ihan riit­tävästi aikaa siihen asti.Kyllä nim­imerk­ki JS nyt aloit­ti­ihan oman mieliku­va kam­pan­jan ex- pres­i­dent­ti Barack Oba­mas­ta joka vain vahvis­taa min­un näke­myk­seni siitä mik­si täl­läistä verkko­me­dia kuten Verde nimeno­maan tarvi­taan. Hyvin nopea fatk­tu­aalli­nen tark­istus nim­imerk­ki JS:n syytök­siä ja näke­myk­siä ex pres­i­dent­ti Barack Oba­man ympäristö, maa­han­muut­to ja ulkopoli­ti­ikas­ta sekä sosi­aalipoli­ti­ikas­ta ei fatk­tu­aal­lis­es­ti ole mitenkään kestävä ana­lyysi pres­i­dent­ti Barack Oba­man 8vuotis kaud­es­ta. Etenkin sik­si että nim­imerk­ki JS uno­htaa että Oba­mal­la oli haastei­ta saa­da lait läpi repub­likaanienem­mistöisessä senaatis­sa. En uno­h­da mitä Yhdys­val­tain edus­ta­jain­huoneen puheen­jo­hta­ja John Boehn­er totesin 2016 huhtiku­us­sao­man repub­likaanisen puolueen laitakon­ser­vati­ivis­es­ta edus­ta­jain­huoneen jäsenistä niiden vuosien aikana jol­loin Boehn­er oli edus­ta­jain­huoneen puheen­jo­hta­ja mut­ta en siteer­aa hän­tä tässä nyt tässä. Joe Boehner­in kom­men­tit kyl­lä löy­tyvät netistä hakusanalla

    Nim­imerk­ki JS:n kom­menteista voin kyl­lä tode­tamik­si Osmo Soin­in­vaara todel­la halu­aa ryhtyä ilman mitään kor­vaus­ta uuden verkkole­hden pää­toimit­ta­jak­si. Ymm­r­rän Osmo Soin­in­vaaraa oikein hyvin. Yhdys­val­tain poli­ti­ikas­ta en tiedä kuin­ka hyvin Osmo Soin­in­vaara seu­raa esim kan­sain­välistä lehdis­töä .Uskon että Osmo Soin­in­vaara myös on asi­as­ta sen ver­ran pere­htynyt että hän näkee kyl­lä mikä on mieliku­va jour­nal­is­mia ja mitä nim­imerk­ki JS tässäkin ajaa takaa.

    Oba­ma on itse toden­nut pahim­mak­si virheek­seen Gaddafin kaatamisen ilman mitään suun­nitel­maa Libyan tule­vaisu­u­teen siitä eteen­päin. Kar­mai­se­va virhe ottaen huomioon tuoreet Afgan­istanin ja Irakin koke­muk­set ja muutenkin täysin epäre­al­is­tista odot­taa että dik­taat­torin kaat­a­mi­nen toisi län­si­maisen demokra­t­ian sen tilalle. Perus­libyaiselle Gaddafin kaat­a­mi­nen tuskin toi mitään parem­paa eikä sille lie mon­taa aja­tus­ta suo­tu, kyse oli Yhdys­val­tain voimapoli­ti­ikas­ta. Ja Irakissa ja Afgan­istanis­sa epäon­nis­tut­ti­in vaik­ka sen­tään oli suun­nitel­ma “nation buildingista”.

    En ole var­ma onko tuo todel­la Oba­man pahin virhe mut­ta yhtäkaik­ki sel­l­ainen virhe jota esimerkik­si Trump ei ole (vielä) ehtinyt tekemään. Tästä virheestä mak­sa­vat hin­nan euroop­palaiset joten se on jäänyt vähem­mälle huomi­olle kuin se ansait­sisi. Syn­tynyt pako­laiskaaos hajot­ti EU:ta ja keikaut­ti jo muutekin täpärälle olleen vaa’an BREX:in puolelle joten ehkä Yhdys­val­tain kannal­ta siinä voi olla jotakin posi­ti­ivis­takin jos se pitää EU:ta kil­pail­i­jana. Oba­man Yhdys­val­lat sit­ten jyrkästi kieltäy­tyi otta­mas­ta vas­taan Libyan kaut­ta tullei­ta pako­laisia vaik­ka Yhdys­val­lat oli tähän pako­laisaal­toon merkit­tävästi syypää.

    Syyr­i­an kohdal­la taas on kar­mai­se­vaa ajatel­la jos jul­ma dik­taat­tori al-Assad olisi saatu kaadet­tua ja pahu­udessa vain Sak­san kol­man­teen val­takun­taan ver­tau­tu­va kali­faat­ti olisi saanut hal­tu­un­sa Libyaa paljon isom­man Syyr­i­an resurssit ja aseet. Syyr­i­as­sa kyse oli ara­bikevään tuo­mas­ta tilaisu­ud­es­ta kampit­taa Venäjän intresse­jä alueella.

    Kairon puhe oli lupaa­va alku Oba­man pres­i­dent­tiy­delle mut­ta se oli pelkkä puhe eikä lop­ul­ta ollut muu­ta kuin kuumaa ilmaa. Oba­macare jäi Oba­man ain­oak­si isok­si saavutukseksi.

 2. Arvauk­sia mikähän mah­taa tul­la vääräleuko­jen suus­sa tämän uuden virheän medi­an kutsumanimeksi?

  1. Osmo ja kump­pan­it näyt­tävät suo­ras­taan yllyt­tävän pilka­n­tekoon täl­lä nimivalinnalla.

   1. Janne:
    Osmo ja kump­pan­it näyt­tävät suo­ras­taan yllyt­tävän pilka­n­tekoon täl­lä nimivalinnalla.

    Hyvässä nimessä on aina sanaleik­ki tai kak­si. Jää parem­min mieleen.

  2. Julka­isun logok­si sopisi kirkkovene. (Se kuvas­taisi ilmas­toys­täväl­listä liikku­mista puh­tais­sa vesissä.)

   OS: “Meitä yhdis­tää unel­ma syväl­lis­es­tä medi­as­ta. Emme pidä klikki­jour­nal­is­mista emmekä mielikuvapolitikoinnista.”

   Hyvä, kuu­lostaa lupaavalta!

 3. Sopii taas arvail­la kuka nämäkin kalli­it har­ras­teet mak­saa. Nyt pitää men­nä NokiaE90:en sai viestin.

 4. Onnea yri­tyk­seen. Toiv­ot­tavasti tuutista tulee enem­män asi­aa kuin vihreää toivea­jatt­telua, itseke­hua tai vihapuhetta. 🙂

 5. RSS-syöte sivuil­ta kan­nat­taa tehdä joka tapauk­ses­sa. Kuu­lun kohtu­ullisen isoon joukkoon teknis­es­ti valveu­tunei­ta, jot­ka eivät todel­lakaan käy erik­seen sivuil­la kat­so­mas­sa mil­loin on jotain uut­ta tul­lut. Kaikesta tulee saa­da (tai voi toteut­taa itse) syöte.

 6. Ote sanakir­jas­ta kohdal­ta ‘verde’ (espan­ja): vihreä väri, vehreys, … , tuh­ma, säädytön, pornografinen, rivo, hävytön, ruokoton.

  1. vihrea lan­ta:
   Ote sanakir­jas­ta kohdal­ta ’verde’ (espan­ja): vihreä väri, vehreys, … ‚tuh­ma, säädytön, pornografinen, rivo, hävytön, ruokoton.

   Olen jo vuosia ihme­tel­lyt, miten ihmisil­lä on tul­lut tavak­si ajatel­la sanoista ensim­mäisenä niiden alatyylistä merk­i­tys­tä. Tai käyt­tää nim­imerkkiä kuten “Vihreä Lan­ta”. Ehkä olisi tarvet­ta jollekin ter­api­alle, jos sanat ensim­mäisenä tuo­vat mieleen jotain tuhmaa. 

   Ehkä tämä liit­tyy laa­jem­min asi­aan äidinkie­len taito, joka on selvästi vaipumas­sa kyökkikie­len tasolle. Täl­läkin pal­stal­la on käytet­ty kam­mot­tavaa sanaa “geeniperin­nön”, joka on ihmeelli­nen sekoi­tus eikä oikeas­t­aan tarkoi­ta mitään. Ehkä “geeniperinne” olisi vielä enem­män väärän toisel­la puolel­la. “Per­imä” on kuitenkin tuos­sa yhtey­dessä ain­oa oikea termi.

   1. Kel­lok­ieli: Olen jo vuosia ihme­tel­lyt, miten ihmisil­lä on tul­lut tavak­si ajatel­la sanoista ensim­mäisenä niiden alatyylistä merk­i­tys­tä. Tai käyt­tää nim­imerkkiä kuten ”Vihreä Lan­ta”. Ehkä olisi tarvet­ta jollekin ter­api­alle, jos sanat ensim­mäisenä tuo­vat mieleen jotain tuhmaa. 

    Älä min­ua syytä sanalle esite­ty­istä alatyyli­sistä merk­i­tyk­sistä, en minä sitä sanakir­jaa ole laat­in­ut. Eikä nim­imerk­ki miestä/naista pahen­na jos ei mies/nainen nimimerkkiään.

   2. Kel­lok­ieli: Olen jo vuosia ihme­tel­lyt, miten ihmisil­lä on tul­lut tavak­si ajatel­la sanoista ensim­mäisenä niiden alatyylistä merkitystä. 

    Samaa olen poht­in­ut. Tun­tuu tulleen Twit­terin mukana. Siel­lä on alus­ta läh­tien ollut muodikas­ta olla näsävi­isas ja näp­pärä. Aikuiset ihmiset — vielä usein ihan oma­l­la nimel­lään — kir­joit­ta­vat netis­sä kuin pikku­lapset koulun pihalla.

 7. Räkyt­täjiä meil­lä riit­tää mut­ta tek­i­jöistä on pula. Hyvä, että heitä saadaan val­jastet­tua hyvään tarkoitukseen.

  Onnea matkaan!

 8. Olen ollut Vihrei­den ja Viit­teen jäsen vuosikymme­nen. Suurim­man osan tästä ajas­ta Vihreä lan­ka meni suo­raan paperinkeräyk­seen 1–2 sekun­nin selauk­sen jäl­keen. Ehkä olen vain eri­lainen, mut­ta min­ua eivät poli­itikot henkilöinä kiin­nos­ta ja Vihreä lan­ka oli läh­es pelkästään tätä. Ilmaista näkyvyyt­tä. Puoluele­ht­enä ei voin­ut edes kysyä vaikei­ta asioi­ta joten kysessä ei ollut journalismi. 

  Olen vähän epäilevä tämän uuden julka­isun suh­teen. Vaikut­taa siltä että halu­at­te kopi­oi­da periteisen paper­i­me­di­an net­ti­in. Tämä ei toi­mi muuten kuin harrastuspohjalta+lahjoituksin tai klikkijournalismina. 

  Hyvät asi­at van­has­ta jour­nal­is­mista pitäisi säi­lyt­tää: fak­tan­ta­rk­istus, oikeinkir­joituk­sen tark­istus, edi­toin­ti, ja sisällöntuotto. 

  Kaik­ki muu pitäisi tehdä uusik­si. Kir­joit­ta­jat pitäisi yhdis­tää luk­i­joi­hin interkati­ivis­es­ti rankasti moderoiden häriköitä. Esim. kir­joit­ta­ja tai toim­i­tus voisi vas­ta­ta kysymyk­si­in, ja täy­den­tää artikkelei­ta. Kir­joit­taa yhteen­ve­to­ja herän­neestä keskustelus­ta, pala­ta asi­aan uudelleen.

  1. Inho­Re­al­isti:
   Olen ollut Vihrei­den ja Viit­teen jäsen vuosikymmenen.Suurimman osan tästä ajas­ta Vihreä lan­ka menisuo­raan paperinkeräyk­seen 1–2 sekun­nin selauk­sen jälkeen.Ehkä olen vain erilainen,mutta min­ua eivät poli­itikot henkilöinä kiin­nos­ta ja Vihreä lan­ka oli läh­es pelkästään tätä.Ilmaista näkyvyyttä.Puoluelehtenä ei voin­ut edes kysyä vaikei­ta asioi­ta joten kysessä ei ollut journalismi.

   Tismall­een! Etenkin lop­un Riik­ka Suomisen aikana lehti oli yhtä lifestyleä ja human inter­estiä, haas­tatelti­in ja höpötelti­in. Hyvälaa­tu­inen paperi, kau­ni­it kuvat ja ei mitään sisältöä. Tuli ikävä alkua­jan rumaa, mut­ta kovaa Vihreää lankaa.

   1. Vihreää lankaa en ole koskaan lukenut, mut­ta tun­nistan tilanteen. Sama ilmiö kos­kee monia muitakin lehtiä. Viime keväänä aloin kiin­nit­tää huomio­ta Hesarin kir­joituk­si­in ja toimit­ta­ji­in. Jutut tun­tu­i­v­at ole­van enim­mäk­seen henkilöi­hin keskit­tyvää höpöhöpöä. Ja kaik­ki toimit­ta­jat naisia. Niin­pä kävin läpi viikon lehdet kesäku­un lop­ul­la ja tein tilas­toa. Kaikki­aan lehden omia jut­tu­ja oli 248 sivua. Nais­toimit­ta­jien osu­us oli 60 %, mikä sinän­sä on riit­tävän tasa-arvoinen luku, mut­ta eri osas­to­jen välil­lä erot oli­vat suuria. Seu­raavas­sa tilas­tossa on eri osas­to­jen osu­us pros­ent­teina kaik­ista jutu­ista sekä nais- ja miestoimit­ta­jien osu­us osas­ton sisällä:

    Osas­to — Osu­us — N — M
    Kult­tuuri — 13 — 48 — 52
    Koti­maa — 13 — 83 — 17
    Urheilu — 12 — 21 — 79
    Kaupun­ki — 11 — 81 — 19
    Viikon­lop­pu — 11 — 63 — 37
    Ulko­maat — 10 — 75 — 25
    Uutiset — 9 — 82 — 18
    Talous — 8 — 40 — 60
    Poli­ti­ik­ka — 3 — 90 — 10
    Tänään — 3 — 14 — 86
    Tiede — 3 — 0 — 100
    Koti — 2 — 64 — 36
    Pääkir­joi­tus — 2 — 48 — 52

    Uutispuolel­la nais­toimit­ta­jil­la oli selkeä yliedus­tus, ja sen kyl­lä huo­masi. Jut­tu­ja siitä, miten Pur­jo-Pet­teri kokee sen ja tuon ja miten koke­muk­set ovat vaikut­ta­neet hänen ihmis­suhteisi­in­sa. Yleistäen: naiset kir­joit­ta­vat ihmi­sistä, miehet asioista. Luen mielu­um­min asioista.

    Nyt miestoimit­ta­jien määrä näyt­tää hie­man lisään­tyneen. Liekö tasa-arvoa kan­nat­tavaa Hesaria alka­nut itseäänkin hävettää?

 9. “Pain­o­tamme ilmas­tokysymyk­siä ja luon­non mon­imuo­toisu­u­den säilyttämistä.”

  Toivoa sopii, että talouden reali­teetitkin tule­vat esille.

  Sat­tumal­ta päivän HS muis­tut­ti “Vihreä” ‑nimisen, puolueen jäse­nille suun­natun paperisen pirkka­julka­isun toteutumisesta.

  Kyl­lä tähän maail­maan on lisää turpeen­de­mon­isoin­tialus­to­ja tarvit­tukin, ettei Helsin­gin pääasial­liset fos­si­iliset ener­gialäh­teet vain paljastuisi.

 10. Yllä lukee ”Sitä kaut­ta voi myös mak­saa uutiskir­jeenä vuosi­ti­lauk­ses­ta sen 30 €.”(??)
  Toisaal­ta Johan­na Kohvak­ka kir­joit­taa: ”Uutiskir­je vuodek­si on tosi­aan oma tuot­teen­sa. Vuosi­ti­laus on jatkos­sakin samaa hin­talu­okkaa.” Uutiskir­je siis ilmeis­es­ti ei ole sama kuin vuosi­ti­laus eikä näin muodoin tuo­ta kom­men­toin­tioikeut­ta. Voi olla, että joku halu­aa vuosi­ti­lauk­sen mut­ta ei eri­tyis­es­ti kaipaa uutiskirjettä.

  Kam­pan­jan mesenaatti.me ‑sivut yhdis­tyy heti Face­booki­in. Kaik­ki eivät pidä suo­ta­vana, että Verde-lehdessä olisi samoin.

 11. Arvostan ja ihailen. Lehden tekem­i­nen on työlästä ja vaatii lajin rakas­tamista korkean työ­moraalin lisäk­si. Mä oon pää­toimit­tanut reilut kymme­nen vuot­ta kult­tuuri­alan julka­isu­ja, ja seurasin Lan­gan teuras­tus­ta sivus­ta melko läheltä. On mah­tavaa, että olette saa­neet porukan vetämään uut­ta rekeä. 

  Ja vielä jut­tuidea, jos­sa vihreä poli­ti­ik­ka näkyy ken­täl­lä mut­tei julk­isu­udessa: krim­i­naalipoli­ti­ik­ka, eri­tyis­es­ti nuorten paris­sa. Mar­rasku­un liik­keen opetuk­sista on uno­hdet­tu aika mon­ta, mikä näkyy krim­i­naalipoli­ti­ikan sekoilu­na. Vihreät ovat vähän häm­mästyt­tävästi edus­ta­neet kauaskan­toista ajat­telua tässä ja viisaut­takin, jon­ka huo­maan laitok­sis­sa mut­ta joka ei jostain syys­tä nouse esi­in. Joku voisi kir­joit­taa auki ja esi­in tätä puol­ta, siitä olisi hyö­tyä poli­it­tiselle keskustelulle, joka tun­tuu usein täysin sivu­ut­ta­van reali­teetit pop­ulistien kivetessä tietä hel­vetti­in moral­is­ti­sis­lla klausuuleillaan.

 12. Somani:“Etenkin sik­si että nim­imerk­ki JS uno­htaa että Oba­mal­la oli haastei­ta saa­da lait läpi repub­likaanienem­mistöisessä senaatissa.”

  Olen Somanin kanssa samaa mieltä Oba­man hallintokaud­es­ta. USA:n hallintoma­lli on pin­ta­puolis­es­ti nähtynä syvältä. Oba­man hyvät aloit­teet tyr­mät­ti­in senaatis­sa läh­es poikkeuk­set­ta. Alatyy­li­nen par­jaami­nen ja suo­ranainen vale­htelu vaikeut­ti Oba­man hyvää ja uud­is­tus­mielistä presidenttikautta.

  USA on niin suuri ja het­ero­geeni­nen maa, jot­ta siel­lä uud­is­tuk­set tapah­tu­vat äärim­mäisen vaival­lois­es­ti. Tarvit­taisi­in Oba­man kaltaisia hallintokau­sia 100 vuot­ta peräkkäin, jot­ta maas­sa päästäisi­in tas­apain­oiseen demokra­ti­aan. Trumpin kausi vie kehi­tys­tä 100 vuot­ta taaksepäin.

 13. Hyvä idea ja odotan mie­lenki­in­nol­la. Tsemp­piä hankkeeseen!

 14. Tämä oli hyvä uuti­nen. Toiv­ot­tavasti Verde toimii keskustelu­navaa­jana ja spar­raa­jana muulle medi­alle. Räväköitä provo­ja, kiitos. Ilmas­to-ja ekokri­isin ytimessä ole­vat ongel­mat, irtikytken­nän olemat­to­muus ja talouskasvun tuhoisu­us, ovat olleet medi­alle tabu. Näi­hin aiheisi­in toivoisi Verdeltä eri­ty­ishuomio­ta. Tämän het­ken kuumin keskustelu pitäisi koskea sitä kuin­ka talouskasvua ei ole globaalil­la tasol­la absolu­ut­tis­es­ti irtikytket­ty kh-kaa­su­jen tuot­tamis­es­ta, luon­non resurssien kulu­tuk­ses­ta ja ekol­o­gis­es­ta tuhos­ta. On esimerkik­si harhaan­jo­htavaa tui­jot­taa koti­maisen teol­lisu­u­den (hyvältä näyt­täviä) päästöluku­ja, kun kulu­tus­tavarat ja teol­lisu­u­den kom­po­nen­tit valmis­te­taan fos­si­il­isil­la Aasi­as­sa. Todel­lista irtikytken­tää ei ole, joten väistämät­tä tarvi­taan talouskasvun nol­laus ja kulu­tuskult­tuurin hylkäämi­nen. BKT pitää välit­tömästi kor­va­ta parem­mil­la mittareilla.

  Verde on tärkeä lisä medi­ak­ent­tään, mut­ta ennen kaikkea pitää kor­ja­ta val­tavir­ta­me­di­an ympäristösikailu. Media on keskeinen tek­i­jä ympäristökri­isi­ti­etoisu­u­den nos­tamises­sa. Tai sen tukah­dut­ta­jana, niin kuin se nyt toimii. Ympäristöak­tivistien on tajut­ta­va, että medi­akri­ti­ik­ki on erit­täin oleelli­nen osa ympäristöak­tivis­mia! Mitä järkeä on tehdä tutkimus­ta, raport­te­ja, vetoomuk­sia ja tem­pauk­sia, jos media kaiken aikaa blokkaa pääsyn kollek­ti­iviseen julk­isuuten (some ei yksin riitä). On ruoskit­ta­va media ruotuun.

  George Mon­biot: “The media is the indus­try that car­ries the most blame for our fail­ure to get grips with cli­mate break­down. The media grants social license to the oth­er destruc­tive cor­po­ra­tions and indus­tries to car­ry on doing what they are doing.”

  Viime kuukaudet ovat olleet järkyt­täviä ilmas­to-ja ekokri­isin uuti­soin­nin suh­teen. Korona on tietysti käytet­ty tekosyynä. Ympäristökri­isi­ai­heet sat­un­naisia, paljon tärkeitä asioi­ta ohitet­tu. Lista aiheista, joi­ta on käsitel­ty vähän tai ei olleenkaan, on hätkähdyttävä:

  IEA:n raju varoi­tus siitä, että on vain puoli vuot­ta aikaa vält­tyä ilmas­tokatas­tro­fil­ta. Hiilid­iok­sidip­i­toisu­udet lähenevät 15 miljoo­nan vuo­den takaisia lukemia. Ihmisen koko his­to­ri­an aikana läm­pöti­la ei ole ennen ollut näin korkea. Läm­pöen­nä­tyk­set paukku­vat joka kuukausi eri puo­lil­la maa­pal­loa. Tästä vuodes­ta tulos­sa mit­taushis­to­ri­an lämpimin. 1,5 asteen rajapyyk­ki ehkä ohite­taan jo 2025. Lähi-Idässä viikon ajan yli 50 astet­ta heinäku­us­sa. Ark­ti­nen alue mer­i­jäi­neen sulaa silmis­sä. Jääkarhut kuol­e­vat sukupu­ut­toon ja pohjoisen pal­lon­puoliskon jäätiköt katoa­vat 2100 men­nessä. Aasi­as­sa his­to­ri­al­liset tul­vat. Atlantil­la poikkeuk­sel­lisen paha hur­rikaanis­eson­ki. Aus­tralian paloil­la tuhoisat vaiku­tuk­set eliöstöön.

  Ip-lehdis­sä ei tehdä lööppe­jä em. aiheista. Pääkir­joituk­sis­sa ei vaa­di­ta khk-päästöjä välit­tömästi nol­laan, hiil­i­t­ulle­ja, hiiliv­ero­ja, fos­si­ilin­er­gian tukia pois, kaup­pa­pakot­tei­ta ympäristörikos­val­tioille tai globaalin ilmas­to­hätäti­lan julis­tamista. Ilmas­to-ja ekokri­isi­ai­heet pide­tään tarkasti pois­sa uutis­lähetyk­sistä. Kansal­lisen hiil­i­häpeäpilkun For­tu­min höy­henenkevyt käsit­te­ly medi­as­sa on kansalli­nen häpeä. Talouskasvun, kulu­tuk­sen ja lentomatkailun piristymistä ihail­laan irvokkaasti.

  Vieläkään ympäristökri­isi ei läpäise kaikkea aineis­toa. SK:ssa jo usei­ta kir­joituk­sia, jois­sa vaikeroidaan lentoalan surkeaa tilan­net­ta mainit­se­mat­ta ilmas­tokri­isiä ollenkaan. Toimit­ta­ja huolestunut: “Liiken­ne­len­täjän työ­paik­ka (nykyään) nuo­rille kaukainen haave”. Niin, toisaal­ta asuinkelpoinen maa­pal­lo alkaa olla nuo­rille jo myös aika kaukainen haave!

  Kun media on saanut kansan ole­maan ymmärtämät­tä tilanteen vakavu­ut­ta, sit­ten se voikin pudotel­la pop­ulis­tisia pom­me­ja esim. ben­savero­tuk­ses­ta. Lisäk­si hal­li­tuk­sen ilmas­to­tavoite voidaan kehys­tää jok­sikin hikipin­gon itselleen aset­ta­mak­si mah­dot­tomak­si ester­adak­si ja vas­tu­ulliset puolueet ihme kiukuttelijoiksi.

  Guardian­in tapa käsitel­lä ympäristökri­isiä olkoon rima, jota ei enää alite­ta. Lehti julis­taa” uskomme että ilmas­tokri­isi on aikamme tärkein kysymys ja että maa­pal­lo on hätäti­las­sa”. Sano­ja kri­isi ja hätäti­la myös käytetään tek­steis­sä. Guardian kieltää fos­si­iliy­htiöi­den main­ok­set. Suo­ma­laises­sa medi­as­sakin ilmas­to-ja ekokri­isi on nos­tet­ta­va uutis­lis­tan kär­keen. Fos­si­il­i­main­on­ta tulee lopet­taa. Khk-pitoisuuk­sille, läm­pöti­lakäyrille, jäätiköi­den tilanteelle ym. jatku­va seu­ran­ta vaik­ka säätiedo­tusten yhtey­dessä. Urheilu-uutisille on val­ta­vat resurssit ja jokapäiväi­nen har­taushetken­sä, mut­ta elämää ylläpitävien jär­jestelmien rom­ah­dus ei huomio­ta juuri saa. Hul­lua. Pysyvästi medi­an paraati­paikoille pitää naula­ta eri­tyis­es­ti kak­si grafi­ikkaa. Toinen kuvaa maa­pal­lon läm­pöti­lan vai­htelua aiko­jen alus­ta teol­lisen ajan yhtäkkiseen hur­jaan nousu­un (pnas.org/content/115/52/13288/tab-figures-data FIG. 1). Toinen kuvaa miten jyrkässä kul­mas­sa hiilid­iok­sidipäästöt on pudotet­ta­va alas, jot­ta olisi edes pieni mah­dol­lisu­us päästä 1,5 asteen tavoit­teeseen (twitter.com/carbonbrief/status/1209025851343413248). Kiire khk-päästö­jen rajus­ta pudot­tamis­es­ta nol­laan pitää tatuoi­da jokaisen ihmisen tietoisu­u­teen. Ilmake­hässä on jo nyt ylimäärä hiilidioksidia.

  Jos val­tavir­ta­me­di­aa ei pla­nee­tan pelas­t­a­mi­nen kiin­nos­ta, ehkä oman selus­tan tur­vaami­nen kuitenkin. Kun eco­cide-syyt­teitä alkaa tipahdel­la niskaan, medi­ankaan omis­ta­jat ja päällystö eivät ole tur­vas­sa. Niil­lä on täysin tiedos­sa tilanteen vakavu­us, mut­ta ovat päät­täneet olla ker­tomat­ta sitä yleisölle. Rikok­sen todis­tu­saineis­toa ei ole vaikea kasa­ta. Ehkä vain Guardian selviää ilman syytteitä.

  Mik­si media kuitenkin toimii törkeästi? Klikki­jour­nal­is­min ansain­ta­logi­ik­ka ja omis­ta­jien eli pääo­man etu selit­tävät. Itsekäs ahneus ei anna perik­si, vaik­ka elinkelpoisen maa­pal­lon säi­lymi­nen väistämät­tä vaatii kap­i­tal­istien jär­jestelmän muu­tos­ta, kulu­tuk­sen alasajoa, talouskasvun nol­laus­ta, voitoista tin­kimistä ja var­al­lisu­u­den uusjakoa.

  P.S. Val­tavir­ta­me­di­an hyvin ansait­se­ma kri­ti­soin­ti ei kuitenkaan tarkoi­ta minkään­laista suosi­tus­ta JSN:n ulkop­uoliselle medi­alle, joka on kakkasam­mio johon ei pidä koskea ollenkaan.

  1. Toiv­ot­tavasti han­kkeenne onnis­tuu Osmo.

   Helsin­gin yliopis­ton luen­tosar­jas­sa 2013 johta­va ilmas­to­tutk­i­ja Markku Kul­mala luen­noi aiheesta pien­hiukkaset ja ihmi­nen. Aivan videon lopus­sa Kul­mala toteaa, että ilmas­to muut­tuu, mut­ta miten? 

   Pro­fes­sori Atte Korholan mukaan on sato­ja syitä joista mei­dän pitäisi olla enem­män huolis­saan kuin ilmas­ton­muu­tok­ses­ta. Ilmas­to on aina muut­tunut ja tulee aina muut­tumaan. Mei­dän on vain sopeudut­ta­va siihen. Syn­tymäni aikaan 1950 meitä oli noin 2 mil­jar­dia, nyt yli 7,5 mil­jar­dia. Se on todel­li­nen ongel­ma. Ei ilmas­ton lämpeneminen.

   Kilpisjär­ven biol­o­gisen tutkimusase­man johta­jan Antero Järvisen mukaan jääkarhut eivät ole kuole­mas­sa sukupu­ut­toon, vaan kan­ta on lisääntynyt. 

   Ilmas­tovouho­tuk­ses­sa on se hyvä puoli, että nyt edes jotkut miet­tivät maa­pal­lon väestön tule­vaisu­ut­ta mon­elta kan­til­ta. Maa­pal­lon väestö luul­tavasti säi­lyy mei­dän aikamme, vaik­ka väestö saat­taa joskus huve­ta min­imi­in, kuten on käynyt mon­esti aikaisem­min. Sukupu­ut­tokin on joskus edessä. On siinä poli­ti­ikoil­la mah­do­ton tehtävä. Talouden pitäisi kas­vaa ja kaiken­lainen saas­tut­ta­mi­nen ja roskaami­nen pitäisi lopet­taa. Suomel­la isot velat ja maail­mal­la kuo­huu monel­la taval­la. Kul­lakin on tietysti omat henkilöko­htaiset huolen­sa, mil­loin mitäkin.

   1. Kari:
    Toiv­ot­tavasti han­kkeenne onnis­tuu Osmo.

    Helsin­gin yliopis­ton luen­tosar­jas­sa 2013 johta­va ilmas­to­tutk­i­ja Markku Kul­mala luen­noi aiheesta pien­hiukkaset ja ihmi­nen. Aivan videon lopus­sa Kul­mala toteaa, että ilmas­to muut­tuu, mut­ta miten?

    Pro­fes­sori Atte Korholan mukaan on sato­ja syitä joista mei­dän pitäisi olla enem­män huolis­saan kuin ilmas­ton­muu­tok­ses­ta. Ilmas­to on aina muut­tunut ja tulee aina muut­tumaan. Mei­dän on vain sopeudut­ta­va siihen. Syn­tymäni aikaan 1950 meitä oli noin 2 mil­jar­dia, nyt yli 7,5 mil­jar­dia. Se on todel­li­nen ongel­ma. Ei ilmas­ton lämpeneminen.

    Kilpisjär­ven biol­o­gisen tutkimusase­man johta­jan Antero Järvisen mukaan jääkarhut eivät ole kuole­mas­sa sukupu­ut­toon, vaan kan­ta on lisääntynyt. 

    Ilmas­tovouho­tuk­ses­sa on se hyvä puoli, että nyt edes jotkut miet­tivät maa­pal­lon väestön tule­vaisu­ut­ta mon­elta kan­til­ta. Maa­pal­lon väestö luul­tavasti säi­lyy mei­dän aikamme, vaik­ka väestö saat­taa joskus huve­ta min­imi­in, kuten on käynyt mon­esti aikaisem­min. Sukupu­ut­tokin on joskus edessä. On siinä poli­ti­ikoil­la mah­do­ton tehtävä. Talouden pitäisi kas­vaa ja kaiken­lainen saas­tut­ta­mi­nen ja roskaami­nen pitäisi lopet­taa. Suomel­la isot velat ja maail­mal­la kuo­huu monel­la taval­la. Kul­lakin on tietysti omat henkilöko­htaiset huolen­sa, mil­loin mitäkin.

    Tästä “ilmas­to on aina muuttunut”-argumentista on tul­lut joku uusi suosik­ki. Joo, on muut­tunut ja muu­tok­sil­la on totis­es­ti ollut dra­maat­tisia seu­rauk­sia. Voi pohtia, mitä seu­rauk­sia täl­lä nykyisel­lä muu­tok­sel­la voi siis olla. Jos vaivau­tuu luke­maan muitakin aiheeseen liit­tyviä kir­joituk­sia kuin yhden pro­fes­sorin (prof­fi­akin on mon­een lähtöön, kuten kaiken maail­man dosent­te­jakin) mielip­iteitä, saat­taa ehkä oival­taa, mikä on jutun juju. Pis­tetään nyt vielä pähk­inänkuoreen. Hiilid­iok­si­di on nk. kasvi­huonekaa­su, eli se vaikut­taa nos­taen maa­pal­lon läm­pöti­laa. Fos­si­il­isi­in polt­toaineisi­in varas­toitunut hiili muut­tuu hiilid­iok­sidik­si polton yhtey­dessä. Tätä polt­tamista on tehty huo­mat­ta­va määrä ekol­o­gis­es­ti suh­teel­lisen lyhyen ajan sisäl­lä. Toim­inta jatkuu edelleen huo­mat­tavas­sa määrin. Kas­va­va väestö kas­vavine tarpei­neen ei tietenkään varsi­nais­es­ti auta asi­as­sa. Hiilid­iok­sidin määrän kasvu ilmake­hässä on havait­tu myös mit­tauksin. On aika perustel­tua huolestua siitä, että se voi johtaa em. dra­maat­tisi­in seurauksiin.

  2. Pia-Petri Pam­pu­la-Kutri:
   Tämä oli hyvä uuti­nen. Toiv­ot­tavasti Verde toimii keskustelu­navaa­jana ja spar­raa­jana muulle medi­alle. Räväköitä provo­ja, kiitos. Ilmas­to-ja ekokri­isin ytimessä ole­vat ongel­mat, irtikytken­nän olemat­to­muus ja talouskasvun tuhoisu­us, ovat olleet medi­alle tabu. Näi­hin aiheisi­in toivoisi Verdeltä eri­ty­ishuomio­ta. Tämän het­ken kuumin keskustelu pitäisi koskea sitä kuin­ka talouskasvua ei ole globaalil­la tasol­la absolu­ut­tis­es­ti irtikytket­ty kh-kaa­su­jen tuot­tamis­es­ta, luon­non resurssien kulu­tuk­ses­ta ja ekol­o­gis­es­ta tuhos­ta. On esimerkik­si harhaan­jo­htavaa tui­jot­taa koti­maisen teol­lisu­u­den (hyvältä näyt­täviä) päästöluku­ja, kun kulu­tus­tavarat ja teol­lisu­u­den kom­po­nen­tit valmis­te­taan fos­si­il­isil­la Aasi­as­sa. Todel­lista irtikytken­tää ei ole, joten väistämät­tä tarvi­taan talouskasvun nol­laus ja kulu­tuskult­tuurin hylkäämi­nen. BKT pitää välit­tömästi kor­va­ta parem­mil­la mittareilla.

   Verde on tärkeä lisä medi­ak­ent­tään, mut­ta ennen kaikkea pitää kor­ja­ta val­tavir­ta­me­di­an ympäristösikailu. Media on keskeinen tek­i­jä ympäristökri­isi­ti­etoisu­u­den nos­tamises­sa. Tai sen tukah­dut­ta­jana, niin kuin se nyt toimii. Ympäristöak­tivistien on tajut­ta­va, että medi­akri­ti­ik­ki on erit­täin oleelli­nen osa ympäristöak­tivis­mia! Mitä järkeä on tehdä tutkimus­ta, raport­te­ja, vetoomuk­sia ja tem­pauk­sia, jos media kaiken aikaa blokkaa pääsyn kollek­ti­iviseen julk­isuuten (some ei yksin riitä). On ruoskit­ta­va media ruotuun.

   George Mon­biot: ”The media is the indus­try that car­ries the most blame for our fail­ure to get grips with cli­mate break­down. The media grants social license to the oth­er destruc­tive cor­po­ra­tions and indus­tries to car­ry on doing what they are doing.”

   Viime kuukaudet ovat olleet järkyt­täviä ilmas­to-ja ekokri­isin uuti­soin­nin suh­teen. Korona on tietysti käytet­ty tekosyynä. Ympäristökri­isi­ai­heet sat­un­naisia, paljon tärkeitä asioi­ta ohitet­tu. Lista aiheista, joi­ta on käsitel­ty vähän tai ei olleenkaan, on hätkähdyttävä:

   IEA:n raju varoi­tus siitä, että on vain puoli vuot­ta aikaa vält­tyä ilmas­tokatas­tro­fil­ta. Hiilid­iok­sidip­i­toisu­udet lähenevät 15 miljoo­nan vuo­den takaisia lukemia. Ihmisen koko his­to­ri­an aikana läm­pöti­la ei ole ennen ollut näin korkea. Läm­pöen­nä­tyk­set paukku­vat joka kuukausi eri puo­lil­la maa­pal­loa. Tästä vuodes­ta tulos­sa mit­taushis­to­ri­an lämpimin. 1,5 asteen rajapyyk­ki ehkä ohite­taan jo 2025. Lähi-Idässä viikon ajan yli 50 astet­ta heinäku­us­sa. Ark­ti­nen alue mer­i­jäi­neen sulaa silmis­sä. Jääkarhut kuol­e­vat sukupu­ut­toon ja pohjoisen pal­lon­puoliskon jäätiköt katoa­vat 2100 men­nessä. Aasi­as­sa his­to­ri­al­liset tul­vat. Atlantil­la poikkeuk­sel­lisen paha hur­rikaanis­eson­ki. Aus­tralian paloil­la tuhoisat vaiku­tuk­set eliöstöön.

   Ip-lehdis­sä ei tehdä lööppe­jä em. aiheista. Pääkir­joituk­sis­sa ei vaa­di­ta khk-päästöjä välit­tömästi nol­laan, hiil­i­t­ulle­ja, hiiliv­ero­ja, fos­si­ilin­er­gian tukia pois, kaup­pa­pakot­tei­ta ympäristörikos­val­tioille tai globaalin ilmas­to­hätäti­lan julis­tamista. Ilmas­to-ja ekokri­isi­ai­heet pide­tään tarkasti pois­sa uutis­lähetyk­sistä. Kansal­lisen hiil­i­häpeäpilkun For­tu­min höy­henenkevyt käsit­te­ly medi­as­sa on kansalli­nen häpeä. Talouskasvun, kulu­tuk­sen ja lentomatkailun piristymistä ihail­laan irvokkaasti.

   Vieläkään ympäristökri­isi ei läpäise kaikkea aineis­toa. SK:ssa jo usei­ta kir­joituk­sia, jois­sa vaikeroidaan lentoalan surkeaa tilan­net­ta mainit­se­mat­ta ilmas­tokri­isiä ollenkaan. Toimit­ta­ja huolestunut: ”Liiken­ne­len­täjän työ­paik­ka (nykyään) nuo­rille kaukainen haave”. Niin, toisaal­ta asuinkelpoinen maa­pal­lo alkaa olla nuo­rille jo myös aika kaukainen haave!

   Kun media on saanut kansan ole­maan ymmärtämät­tä tilanteen vakavu­ut­ta, sit­ten se voikin pudotel­la pop­ulis­tisia pom­me­ja esim. ben­savero­tuk­ses­ta. Lisäk­si hal­li­tuk­sen ilmas­to­tavoite voidaan kehys­tää jok­sikin hikipin­gon itselleen aset­ta­mak­si mah­dot­tomak­si ester­adak­si ja vas­tu­ulliset puolueet ihme kiukuttelijoiksi.

   Guardian­in tapa käsitel­lä ympäristökri­isiä olkoon rima, jota ei enää alite­ta. Lehti julis­taa” uskomme että ilmas­tokri­isi on aikamme tärkein kysymys ja että maa­pal­lo on hätäti­las­sa”. Sano­ja kri­isi ja hätäti­la myös käytetään tek­steis­sä. Guardian kieltää fos­si­iliy­htiöi­den main­ok­set. Suo­ma­laises­sa medi­as­sakin ilmas­to-ja ekokri­isi on nos­tet­ta­va uutis­lis­tan kär­keen. Fos­si­il­i­main­on­ta tulee lopet­taa. Khk-pitoisuuk­sille, läm­pöti­lakäyrille, jäätiköi­den tilanteelle ym. jatku­va seu­ran­ta vaik­ka säätiedo­tusten yhtey­dessä. Urheilu-uutisille on val­ta­vat resurssit ja jokapäiväi­nen har­taushetken­sä, mut­ta elämää ylläpitävien jär­jestelmien rom­ah­dus ei huomio­ta juuri saa. Hul­lua. Pysyvästi medi­an paraati­paikoille pitää naula­ta eri­tyis­es­ti kak­si grafi­ikkaa. Toinen kuvaa maa­pal­lon läm­pöti­lan vai­htelua aiko­jen alus­ta teol­lisen ajan yhtäkkiseen hur­jaan nousu­un (pnas.org/content/115/52/13288/tab-figures-dataFIG. 1). Toinen kuvaa miten jyrkässä kul­mas­sa hiilid­iok­sidipäästöt on pudotet­ta­va alas, jot­ta olisi edes pieni mah­dol­lisu­us päästä 1,5 asteen tavoit­teeseen (twitter.com/carbonbrief/status/1209025851343413248). Kiire khk-päästö­jen rajus­ta pudot­tamis­es­ta nol­laan pitää tatuoi­da jokaisen ihmisen tietoisu­u­teen. Ilmake­hässä on jo nyt ylimäärä hiilidioksidia.

   Jos val­tavir­ta­me­di­aa ei pla­nee­tan pelas­t­a­mi­nen kiin­nos­ta, ehkä oman selus­tan tur­vaami­nen kuitenkin. Kuneco­cide-syyt­teitä alkaa tipahdel­la niskaan, medi­ankaan omis­ta­jat ja päällystö eivät ole tur­vas­sa. Niil­lä on täysin tiedos­sa tilanteen vakavu­us, mut­ta ovat päät­täneet olla ker­tomat­ta sitä yleisölle. Rikok­sen todis­tu­saineis­toa ei ole vaikea kasa­ta. Ehkä vain Guardian selviää ilman syytteitä.

   Mik­si media kuitenkin toimii törkeästi? Klikki­jour­nal­is­min ansain­ta­logi­ik­ka ja omis­ta­jien eli pääo­man etu selit­tävät. Itsekäs ahneus ei anna perik­si, vaik­ka elinkelpoisen maa­pal­lon säi­lymi­nen väistämät­tä vaatii kap­i­tal­istien jär­jestelmän muu­tos­ta, kulu­tuk­sen alasajoa, talouskasvun nol­laus­ta, voitoista tin­kimistä ja var­al­lisu­u­den uusjakoa.

   P.S. Val­tavir­ta­me­di­an hyvin ansait­se­ma kri­ti­soin­ti ei kuitenkaan tarkoi­ta minkään­laista suosi­tus­ta JSN:n ulkop­uoliselle medi­alle, joka on kakkasam­mio johon ei pidä koskea ollenkaan.

   Mik­si esimerkik­si hal­li­tus ja liiken­ne­m­i­nis­teri tuki­vat Finnairia 700 miljoon­al­la (osakean­ti) aset­ta­mat­ta mitään ekol­o­gisia ehto­ja. Ei mitän kri­ti­ikkiä. Poli­itikoille myös väestön hillitön kasvu , eli­naikanani yli 2‑kertaistunut kuten myös ihmis­ten elin­ta­so. Ei SDP:kään näytä kovin innokkaal­ta alen­ta­maan ihmis­ten elin­ta­soa vaa halu­aa lisää ostovoimaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.