Ryhdyn Verde-lehden päätoimittajaksi

Kun vih­reä liit­to päät­ti lak­kaut­taa Vih­reä Lan­ka ‑leh­den, pro­tes­toin suu­res­ti Lan­gan sivuil­la jul­kais­tus­sa blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa­ni. Tämän innoit­ta­ma­na Vii­te ry:n (Tie­teen ja tek­no­lo­gian vih­reät) puheen­joh­ta­ja Johan­na Koh­vak­ka ryh­tyi tun­ne­tul­la mää­rä­tie­toi­suu­del­laan puu­haan, ja nyt meil­lä on val­mis suun­ni­tel­ma Vih­reäs­tä verkkomediasta.

Mei­tä on ollut pie­ni jouk­ko han­ket­ta val­mis­te­le­mas­sa. Olem­me kerän­neet laa­jan avus­ta­ja­jou­kon, jois­ta aina­kin tois­tai­sek­si aika suu­ri osa on Vii­te ry:n aktii­ve­ja. Mui­ta­kin on ja lisää tulee.

Minun tär­kein perus­tee­ni vih­rei­tä lähel­lä ole­val­le medial­le on se, että tie­dän vih­rei­den usei­siin tuhan­siin yltä­vän jäsen­jou­kon ole­van erit­täin pys­ty­vää väkeä, joil­la on run­saas­ti asian­tun­te­mus­ta eri aloil­ta. Tätä hen­kis­tä pää­omaa puo­lueor­ga­ni­saa­tio ei pys­ty käyt­tä­mään miten­kään täy­si­mää­räi­ses­ti hyväk­seen. Mis­sään orga­ni­saa­tios­sa ei voi toi­mia täy­si­pai­no­ses­ti kuin muu­ta­ma sata ihmis­tä. Haluan kai­vaa esil­le tätä pii­los­sa ole­vaa asiantuntemusta.

Mei­tä yhdis­tää unel­ma syväl­li­ses­tä medias­ta. Emme pidä klik­ki­jour­na­lis­mis­ta emme­kä mielikuvapolitikoinnista.

Leh­ti on lähel­lä vih­rei­tä, mut­ta viral­li­ses­ti riip­pu­ma­ton. Vih­reys näkyy aihei­den valin­nas­sa. Pai­no­tam­me ilmas­to­ky­sy­myk­siä ja luon­non moni­muo­toi­suu­den säilyttämistä.

Me emme saa talou­del­lis­ta tukea mis­tään. Sik­si aloi­tam­me leh­den teke­mi­sen täy­sin pal­kat­to­mi­na. Niin ei kui­ten­kaan ole mah­dol­lis­ta jat­kaa pit­kään. Leh­den ole­mas­sao­lo on täy­sin riip­pu­vais­ta luki­joi­den hyväs­tä tah­dos­ta. Artik­ke­lit eivät ole mak­su­muu­rin taka­na. Sil­ti toi­voi­sim­me luki­joi­den tilaa­van leh­den. Tilaa­ja saa uutis­kir­jeen säh­kö­pos­tiin­sa – muut jou­tu­vat käy­mään leh­den sivuil­la kat­so­mas­sa, mitä siel­lä kul­loin­kin on. Tar­koi­tuk­sem­me on, että kom­ment­ti­pals­tat ovat avoi­mia pää­sään­töi­ses­ti vain tilaa­jil­le. Mai­nok­sia toki myös myymme.

Kerääm­me rahoi­tus­ta leh­den perus­ta­mi­seen Mese­naa­tin kaut­ta. Täs­sä link­ki rahoit­ta­jil­le. Sitä kaut­ta voi myös mak­saa uutis­kir­jee­nä vuo­si­ti­lauk­ses­ta sen 30 €.

Leh­den visu­aa­li­ses­ta ilmees­tä saa käsi­tyk­sen täs­tä Milo Toi­vo­sen teke­mäs­tä videos­ta, jol­la mai­nos­te­taan Mesenaattikampanjaa.

Leh­del­lä on pii­ris­sään jo koh­ta­lai­nen jouk­ko väkeä. Tii­veim­min sitä on ollut kehit­tä­mäs­sä jouk­ko, johon kuu­lu­vat aakkosjärjestyksessä:

Johan­na Koh­vak­ka, Vii­te ry:n pj. Helsinki

Esa Kon­ti­nen, peda­go­gi ja tie­de­vies­ti­jä, Helsinki

Min­na Leka, FM, bio­lo­gi, muun muas­sa Rei­lun kau­pan akti­vis­ti, Turku

Tapio Onne­la, Tur­ku­lai­nen yli­opis­to-opet­ta­ja (his­to­ria, kult­tuu­ri ja tai­de), Vuo­den tie­de­toi­mit­ta­ja ‑pal­kin­to 2004

Ter­hi Rai­kas, Vaa­saan muut­ta­va tripla­mais­te­ri, ympäristöjuristi

Heik­ki Savo­la, lupau­tu­nut toi­mi­tus­sih­tee­rik­si, ura leh­dis­tös­sä, Vih­reä puo­lue­ak­tii­vi Karkkilasta

Osmo Soi­nin­vaa­ra, pää­toi­mit­ta­ja, mones­sa muka­na, enti­nen kan­san­edus­ta­ja, Helsinki

Milo Toi­vo­nen, vas­tuus­sa visu­aa­li­ses­ta ilmees­tä, köy­hyys­tut­ki­ja, koke­mus­ta myös Vih­reän lan­gan teke­mi­ses­tä, audio­vi­su­aa­li­sen vies­tin­nän ammattilainen

Blo­gin pitä­mis­tä en lope­ta, mut­ta kos­ka minul­la­kin on vain rajal­li­ses­ti aikaa ja ener­gi­aa, pää­huo­mio­ni koh­dis­tuu nyt Ver­de-leh­teen. Kolum­ni­pals­ta­ni Demo­kraat­ti-leh­des­sä ja Nyky­päi­väs­sä jää­vät pois aina­kin toistaiseksi.

 

 

 

 

 

32 vastausta artikkeliin “Ryhdyn Verde-lehden päätoimittajaksi”

 1. Toi­vot­ta­vas­ti on nimen­sä mukai­ses­ti edes tuh­ma ja sää­dy­tön, kun teki­jät itse näyt­tä­vät elä­vän täyt­tä häkää USA:n mie­li­ku­va­po­li­tiik­kaa twit­te­reis­sään, vaik­ka täs­sä­kin mai­nos­pu­hees­sa muu­ta väi­te­tään. Biden sanoi jo rahoit­ta­jil­leen ettei mikään tule muut­tu­maan itse poli­tii­kas­sa, mut­ta palaut­taa sää­dyl­li­syy­den jul­ki­seen käy­tök­seen. Demo­kraa­tit otta­vat taas fos­sii­li­ra­haa, nos­ta­vat fos­sii­li­lob­ba­rei­ta oman puo­lu­een joh­to­pai­koil­le, Wall Street juh­lii Kama­laa ja sota­ri­kol­li­set puhu­vat Bide­nin puo­les­ta kokouk­ses­sa, mut­ta ne jot­ka pan­de­mian aika­na aja­vat ter­vey­den­huol­toa koh­tuu­hin­tai­sek­si oikeu­dek­si, eikä kal­liik­si eduk­si työ­pai­kas­ta, sul­je­taan ulos. Mitä sit­ten tekee vih­reät Suo­mes­sa? Juh­li­vat tie­ten­kin Bide­nin poli­tii­kas­ta tyh­jiä puhei­ta jenk­ki­julk­kis­ten kans­sa, vaik­ka mil­joo­nat kuo­le­vat pan­de­mi­aan, ilmas­ton­muu­tos kiih­tyy aina vain ja sotaa käy­dään aivan tur­haan USA:n joh­dol­la ympä­ri maa­il­maa ja Biden ei lupaa teh­dä näil­le mitään. Biden ottaa rahaa puo­lu­een­sa kans­sa niil­tä jot­ka näis­tä hyö­ty­vät ja puo­lus­ta­vat vain mil­jar­di­voit­to­ja teke­viä vakuutus‑, ter­veys, ‑finans­si- ja eten­kin sota­teol­li­suut­ta, jot­ka kaik­ki mak­sa­vat näil­le polii­ti­koil­le sii­tä, ettei­vät tee mitään asioil­le jois­ta vih­reät väit­tä­vät välittävän. 

  Jos leh­den teki­jät ovat yhtä ymmäl­lään val­las­ta ja kenel­lä se on, niin aika tur­ha pii­pit­tää mitä pitäi­si teh­dä ja ihme­tel­lä sit­ten mik­si ei tapah­du. Yhtä tyh­mää on luo­vut­taa äänes­tä­jä­nä val­ta jo ennen vaa­le­ja ja luva­ta äänes­tää jotain Bide­niä, ja yrit­tää sit­ten jäl­keen­päin pai­nos­taa hän­tä teke­mään asioil­le jotain. Tah­too sanoa, että Suo­mi­kaan ei kai­paa uut­ta leh­teä sii­tä mitä pitäi­si teh­dä, vaan sel­lai­sen joka näkee juu­ri tuol­lai­sen mie­li­ku­va­pe­lin taak­se asioi­den juu­ril­le. Mut­ta näyt­tää enem­män sil­tä, että vih­reil­le­kin riit­tää kau­nis käy­tös ja kau­niim­mat kas­vot, vaik­ka poli­tiik­ka oli­si saman­lais­ta. Ei se Oba­man poli­tiik­ka pal­joa eron­nut Trum­pis­ta — sotia laa­jen­net­tiin uusiin mai­hin, syyt­tö­miä pom­mi­tet­tiin, Oba­maca­re oli jat­ku­vas­ti kal­lis­tu­va lah­ja ter­veys­fir­moil­le, häkit siir­to­lai­sil­le raken­net­tiin Oba­man aika­na, mil­joo­nia kar­ko­tet­tiin ja fos­sii­li­sia porat­tiin ja kai­vet­tiin enem­män kuin kos­kaan. Mut­ta teil­le riit­ti USA:n liit­ty­mi­nen ilmas­to­so­pi­muk­seen, vaik­ka samaan aikaan Oba­ma luvit­ti fos­sii­li­sia enem­män kuin kukaan muu ja oli puheis­saan vie­lä ylpeä sii­tä, että USA:n fos­sii­li­teol­li­suus tekee hänen aika­naan ennä­tyk­siä. Kuka pelaa­kaan mielikuvapolitiikkaa?

  1. San­ders pela­si kort­tin­sa huo­nos­ti sen suh­teen että ei vaa­ti­nut Bide­nil­tä kun­nol­li­sia toi­mia pape­ril­le ennen kuin lupaa tuken­sa. Nyt San­ders­kin meni sano­maan että ensin vään­net­tä­vä Trump val­las­ta ja sit­ten ale­taan pelaa­maan demo­kraat­te­ja vasem­mal­le, ja aika­mois­ta toi­veun­ta saa näh­dä jos mei­naa että oikeas­ti mer­kit­tä­vää progres­sii­vis­ta muu­tos­ta tapah­tuu ennen kuin puo­lu­een sisäl­lä tapah­tuu iso­ja muu­tok­sia vasem­mal­le. Puhu­mat­ta­kaan nois­ta muis­ta asiois­ta mit­kä mainitsit.

   Sää­dyl­li­syys, ennus­tet­ta­vuus ja luo­tet­ta­vuus sen­tää on jotain, ja ne ovat arvok­kai­ta maa­il­man­po­liit­ti­ses­ti, puhu­mat­ta­kaan sii­tä poten­ti­aa­li­ses­ta vahin­gos­ta mikä voi­si tapah­tua Trum­pin toi­sen val­ta­kau­den aika­na. Mut­ta voi olla että demo­kraa­tit vie­lä onnis­tu­vat mah­dot­to­mas­sa, eli häviä­vät Trum­pil­le uudelleen.

   1. Esa Kon­ti­nen:
    San­ders pela­si kort­tin­sa huo­nos­ti sen suh­teen että ei vaa­ti­nut Bide­nil­tä kun­nol­li­sia toi­mia pape­ril­le ennen kuin lupaa tuken­sa. Nyt San­ders­kin meni sano­maan että ensin vään­net­tä­vä Trump val­las­ta ja sit­ten ale­taan pelaa­maan demo­kraat­te­ja vasemmalle

    Mut­ta voi olla että demo­kraa­tit vie­lä onnis­tu­vat mah­dot­to­mas­sa, eli häviä­vät Trum­pil­le uudelleen.

    Kyl­lä Ber­nie San­ders ymmär­si että ei hänen agen­da ole sit­ten­kään edes Demo­kraa­tien omas­sa puo­lu­ees­sa val­ta­vir­taa toi­sin kuin yleen­sä esi­mer­kik­si Suo­mes­sa ymmär­re­tään kos­ka tääl­lä puo­lu­eet ovat eri­lai­sia raken­teel­taan kuin Yhdys­val­lois­sa. Itse asias­sa Ber­nie San­ders ei ole edes viral­li­ses­ti demo­kraat­ti­sen puo­lu­een jäsen. Hän on ollut koko uran­sa aika­na sitou­tu­ma­ton ehdo­kas demo­kraat­tien lis­tal­la. Mikä Trump vali­taan jat­ko­kau­del­le mut­ta Demo­kraa­tit saa­vat enem­mis­tön niin edus­ta­jain­huo­nee­seen ja senaat­tiin niin ei Trum­pil­la ole mitään liik­ku­ma­ti­laa. Vuon­na 1995 tapah­tui ns republi­kaa­ni­nen val­lan­ku­mous joka otti niin senaa­tin kuin edus­ta­jain­huo­neen kont­rol­liin vaik­ka istu­va pre­si­dent­ti oli demo­kraat­ti Bill Clin­ton. Tuol­loin pre­si­den­til­lä on vain veto oikeus lain­sää­dän­nös­sä mut­ta se voi­daan kumo­ta senaa­tis­sa. Myös kor­keim­man oikeu­den jäsen­ten nimi­tys on tuol­loin demo­kraat­tien käsissä.
    Yhdys­val­tain pre­si­dent­ti ei voi hajot­taa edus­ta­jain­huo­net­ta tai senaat­tia ja mää­rä uusia vaa­le­ja. Tätä val­taa ei perus­tus­la­ki sal­li. Ylei­nenn har­ha on Suo­mes­sa myös se että Yhdys­val­tain pre­si­dent­ti nimit­tää kor­keim­man oikeu­den tuo­ma­rit. Pre­si­dent­ti nimit­tää kyl­lä tuo­ma­rit mut­ta senaat­ti vah­vis­taa nimi­tyk­sen ja voi myös hylä­tä nimi­tyk­sen. Näin on tapah­tu­nut myös aiem­min Yhdys­val­tain lähihistoriassa.

  2. JS:
   . Ei se Oba­man poli­tiik­ka pal­joa eron­nut Trum­pis­ta – sotia laa­jen­net­tiin uusiin mai­hin, syyt­tö­miä pom­mi­tet­tiin, Oba­maca­re oli jat­ku­vas­ti kal­lis­tu­va lah­ja ter­veys­fir­moil­le, häkit siir­to­lai­sil­le raken­net­tiin Oba­man aika­na, mil­joo­nia kar­ko­tet­tiin ja fos­sii­li­sia porat­tiin ja kai­vet­tiin enem­män kuin kos­kaan. Mut­ta teil­le riit­ti USA:n liit­ty­mi­nen ilmas­to­so­pi­muk­seen, vaik­ka samaan aikaan Oba­ma luvit­ti fos­sii­li­sia enem­män kuin kukaan muu ja oli puheis­saan vie­lä ylpeä sii­tä, että USA:n fos­sii­li­teol­li­suus tekee hänen aika­naan ennä­tyk­siä. Kuka pelaa­kaan mielikuvapolitiikkaa?

   En itse Yhdys­val­tain kan­sa­lai­se­na ja äänes­tä­jä­nä nyt alle­kir­joit­ta tätä koh­taa pre­si­dent­ti Barack Oba­man poli­tii­kas­ta. Oba­maca­re eli Patient Pro­tec­tion and Affor­dable Care Act oli Yhdys­val­tain kah­den muun ter­vey­den­huol­to ohjel­man rin­nal­le pien­tu­loi­sil­le pal­kan­saa­jil­le tämän lisän mitä Medica­re tai Medicaid ei tur­vaa. Oba­maca­re estää esi­mer­kik­si vakuu­tus­yh­tiöi­de oikeut­ta evä­tä vakuu­tuk­sen niil­tä, joil­la on jo Oba­maca­ren voi­maan tulon aika­na vaka­via ter­vey­son­gel­ma. Tätä moni vakuu­tus­yh­tiö on pit­kään vas­tus­ta­nut. Kyl­lä Oba­man maa­han­muut­to poli­tiik­ka oli ihan eri­lai­nen kuin Trum­pin. Oba­ma esim lail­lis­ti eräi­den siir­to­lais­ten ase­maa ja oikeuk­sia DACA ase­tuk­sel­la. Toi­sin kuin pre­si­dent­ti Trum­pia aika­na Oba­man aika­na H1B1 työ­vii­su­me­ja myön­net­tiin enem­män. Oba­ma kes­keyt­ti ympä­ris­tö poli­tii­kas­sa esim Keys­to­ne öljy­put­ken raken­ta­mi­sen Yhdys­val­tain läpi Kana­daan. Myös Oba­ma sää­ti tiu­kat sää­dök­set kivi­hii­lel­le. Oba­man lisä­si rahoi­tus­ta uusiu­tu­vil­le ener­gial­la esi­mer­kik­si aurin­ko ener­gial­le. Oba­ma neu­vot­te­li sopi­muk­sen Ira­nin ydin­oh­jel­mas­ta joka oli­si sal­li­nut IAEA:n tark­kai­li­jat tek­ni­ses­ti pääs­tä Ira­nin ydin­oh­jel­maan . Oba­ma ei esi­mer­kik­si aloit­ta­nut sotaa Jeme­nis­sä tai Syy­rias­sa. Oba­man aset­ti itse asias­sa enem­män tul­le­ja kii­na­lai­sil­le tuot­teil­le pol­ku­myyn­nin takia. Oba­ma ja eten­kin hänen puo­li­son­sa Mic­hel­len toi­mes­ta panos­tet­tiin esi­mer­kik­si kou­lu­jen ter­veel­li­seen ruo­ka­va­lioon. Oba­ma. Myös opis­ke­li­ja vaih­to oli Oba­man aika­na erit­täin suur­ta Yhdys­val­tain kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää yri­tet­tiin uudis­taa mut­ta sen esti senaa­tis­sa republi­kaa­nit jot­ka yrit­tä­vät mones­ti estää myös Oba­maca­ren voi­maan tuloa.

   Barack Oba­ma ei ollut ihan täy­del­li­nen pre­si­dent­ti Yhdys­val­tain his­to­rias­sa mut­ta nuo anta­ma­si esi­mer­kit Oba­mas­ta ei kyl­lä ole nii­tä todet­tu­ja todel­li­sia fak­to­ja mitä Barack Oba­ma nimi­merk­ki JS yrit­tää koros­taa. Esit­tä­mä­ni esi­mer­kit Oba­man pre­si­dent­ti kau­des­ta voi ihan tar­kis­taa fak­toi­na eikä ne ole vai­kei­ta tar­kis­taa lop­pu­jen lopuk­si. Nimi­merk­ki JS:lle suo­sit­te­len kyl­lä läm­pi­mäs­ti tutus­tu­maan näi­hin esi­merk­kei­hin mitä esi­tin Barack Oba­man kau­den sisä­po­li­tii­kas­ta (myös ulko­po­li­tii­kas­ta). Myös nimi­merk­ki JS kyl­lä myös antaa ihan toi­sen­lai­sen kuvan Joe Bide­nis­ta mitä minä Yhdys­val­tain kan­sa­lai­se­na ja äänes­tä­jä­nä olen hänes­tä saa­nut kuvan pit­kän uran teh­nee­nä poli­tiik­ko­na . Yhdys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lit ovat vas­ta mar­ras­kuus­sa joten eikö­hän meil­lä ole ihan riit­tä­väs­ti aikaa sii­hen asti. Kyl­lä nimi­merk­ki JS nyt aloit­ti ihan oman mie­li­ku­va kam­pan­jan ex- pre­si­dent­ti Barack Oba­mas­ta joka vain vah­vis­taa minun näke­myk­se­ni sii­tä mik­si täl­läis­tä verk­ko­me­dia kuten Ver­de nime­no­maan tar­vi­taan. Hyvin nopea fatk­tu­aal­li­nen tar­kis­tus nimi­merk­ki JS:n syy­tök­siä ja näke­myk­siä ex pre­si­dent­ti Barack Oba­man ympä­ris­tö, maa­han­muut­to ja ulko­po­li­tii­kas­ta sekä sosi­aa­li­po­li­tii­kas­ta ei fatk­tu­aal­li­ses­ti ole miten­kään kes­tä­vä ana­lyy­si pre­si­dent­ti Barack Oba­man 8 vuo­tis kau­des­ta. Eten­kin sik­si että nimi­merk­ki JS unoh­taa että Oba­mal­la oli haas­tei­ta saa­da lait läpi republi­kaa­nie­nem­mis­töi­ses­sä senaa­tis­sa. En unoh­da mitä Yhdys­val­tain edus­ta­jain­huo­neen puheen­joh­ta­ja John Boeh­ner tote­sin 2016 huh­ti­kuus­sa oman republi­kaa­ni­sen puo­lu­een lai­ta­kon­ser­va­tii­vi­ses­ta edus­ta­jain­huo­neen jäse­nis­tä nii­den vuo­sien aika­na jol­loin Boeh­ner oli edus­ta­jain­huo­neen puheen­joh­ta­ja mut­ta en sitee­raa hän­tä täs­sä nyt täs­sä. Joe Boeh­ne­rin kom­men­tit kyl­lä löy­ty­vät netis­tä hakusanalla

   Nimi­merk­ki JS:n kom­men­teis­ta voin kyl­lä tode­ta mik­si Osmo Soi­nin­vaa­ra todel­la halu­aa ryh­tyä ilman mitään kor­vaus­ta uuden verk­ko­leh­den pää­toi­mit­ta­jak­si. Ymmr­rän Osmo Soi­nin­vaa­raa oikein hyvin. Yhdys­val­tain poli­tii­kas­ta en tie­dä kuin­ka hyvin Osmo Soi­nin­vaa­ra seu­raa esim kan­sain­vä­lis­tä leh­dis­töä .Uskon että Osmo Soi­nin­vaa­ra myös on asias­ta sen ver­ran pereh­ty­nyt että hän näkee kyl­lä mikä on mie­li­ku­va jour­na­lis­mia ja mitä nimi­merk­ki JS täs­sä­kin ajaa takaa.

   1. Rahul Soma­ni: En itse Yhdys­val­tain kan­sa­lai­se­na ja äänes­tä­jä­nä nyt alle­kir­joit­ta tätä koh­taa pre­si­dent­ti Barack Oba­man poli­tii­kas­ta. Oba­maca­re eli Patient Pro­tec­tion and Affor­dable Care Act oli Yhdys­val­tain kah­den muun ter­vey­den­huol­to ohjel­man rin­nal­le pien­tu­loi­sil­le pal­kan­saa­jil­le tämän lisän mitä Medica­re tai Medicaid ei tur­vaa. Oba­maca­re estää esi­mer­kik­si vakuu­tus­yh­tiöi­de oikeut­ta evä­tä vakuu­tuk­sen niil­tä, joil­la on jo Oba­maca­ren voi­maan tulon aika­na vaka­via ter­vey­son­gel­ma. Tätä moni vakuu­tus­yh­tiö on pit­kään vas­tus­ta­nut. Kyl­lä Oba­man maa­han­muut­to poli­tiik­ka oli ihan eri­lai­nen kuin Trum­pin. Oba­ma esim lail­lis­ti eräi­den siir­to­lais­ten ase­maa ja oikeuk­sia DACA ase­tuk­sel­la. Toi­sin kuin pre­si­dent­ti Trum­pia aika­na Oba­man aika­na H1B1 työ­vii­su­me­ja myön­net­tiin enem­män. Oba­ma kes­keyt­ti ympä­ris­tö poli­tii­kas­sa esim Keys­to­ne öljy­put­ken raken­ta­mi­sen Yhdys­val­tain läpi Kana­daan. Myös Oba­ma sää­ti tiu­kat sää­dök­set kivihiilelle.Obaman lisä­si rahoi­tus­ta uusiu­tu­vil­le ener­gial­la esi­mer­kik­si aurin­ko ener­gial­le. Oba­ma neu­vot­te­li sopi­muk­sen Ira­nin ydin­oh­jel­mas­ta joka oli­si sal­li­nut IAEA:n tark­kai­li­jat tek­ni­ses­ti pääs­tä Ira­nin ydin­oh­jel­maan . Oba­ma ei esi­mer­kik­si aloit­ta­nut sotaa Jeme­nis­sä tai Syy­rias­sa. Oba­man aset­ti itse asias­sa enem­män tul­le­ja kii­na­lai­sil­le tuot­teil­le pol­ku­myyn­nin takia. Oba­ma ja eten­kin hänen puo­li­son­sa Mic­hel­len toi­mes­ta panos­tet­tiin esi­mer­kik­si kou­lu­jen ter­veel­li­seen ruo­ka­va­lioon. Oba­ma. Myös opis­ke­li­ja vaih­to oli Oba­man aika­na erit­täin suur­ta Yhdys­val­tain kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää yri­tet­tiin uudis­taa mut­ta sen esti senaa­tis­sa republi­kaa­nit jot­ka yrit­tä­vät mones­ti estää myös Oba­maca­ren voi­maan tuloa.

    Barack Oba­ma ei ollut ihan täy­del­li­nen pre­si­dent­ti Yhdys­val­tain his­to­rias­sa mut­ta nuo anta­ma­si esi­mer­kit Oba­mas­ta ei kyl­lä ole nii­tä todet­tu­ja todel­li­sia fak­to­ja mitä Barack Oba­ma nimi­merk­ki JS yrit­tää koros­taa. Esit­tä­mä­ni esi­mer­kit Oba­manpre­si­dent­ti kau­des­ta voi ihan tar­kis­taa fak­toi­na eikä ne ole vai­kei­ta tar­kis­taa lop­pu­jen lopuk­si. Nimi­merk­ki JS:lle suo­sit­te­len kyl­lä läm­pi­mäs­ti tutus­tu­maan näi­hin esi­merk­kei­hin­mi­tä esi­tin Barack Oba­man kau­den­si­sä­po­li­tii­kas­ta (myös ulko­po­li­tii­kas­ta). Myös nimi­merk­ki JS kyl­lä myös antaa ihan toi­sen­lai­sen kuvan Joe Bide­nis­ta mitä minä Yhdys­val­tain kan­sa­lai­se­na ja äänes­tä­jä­nä olen hänes­tä saa­nut kuvan pit­kän uran teh­nee­nä poli­tiik­ko­na .Yhdys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lit ovat vas­ta mar­ras­kuus­sa joten eikö­hän meil­lä ole ihan riit­tä­väs­ti aikaa sii­hen asti.Kyllä nimi­merk­ki JS nyt aloit­tii­han oman mie­li­ku­va kam­pan­jan ex- pre­si­dent­ti Barack Oba­mas­ta joka vain vah­vis­taa minun näke­myk­se­ni sii­tä mik­si täl­läis­tä verk­ko­me­dia kuten Ver­de nime­no­maan tar­vi­taan. Hyvin nopea fatk­tu­aal­li­nen tar­kis­tus nimi­merk­ki JS:n syy­tök­siä ja näke­myk­siä ex pre­si­dent­ti Barack Oba­man ympä­ris­tö, maa­han­muut­to ja ulko­po­li­tii­kas­ta sekä sosi­aa­li­po­li­tii­kas­ta ei fatk­tu­aal­li­ses­ti ole miten­kään kes­tä­vä ana­lyy­si pre­si­dent­ti Barack Oba­man 8vuotis kau­des­ta. Eten­kin sik­si että nimi­merk­ki JS unoh­taa että Oba­mal­la oli haas­tei­ta saa­da lait läpi republi­kaa­nie­nem­mis­töi­ses­sä senaa­tis­sa. En unoh­da mitä Yhdys­val­tain edus­ta­jain­huo­neen puheen­joh­ta­ja John Boeh­ner tote­sin 2016 huh­ti­kuus­sao­man republi­kaa­ni­sen puo­lu­een lai­ta­kon­ser­va­tii­vi­ses­ta edus­ta­jain­huo­neen jäse­nis­tä nii­den vuo­sien aika­na jol­loin Boeh­ner oli edus­ta­jain­huo­neen puheen­joh­ta­ja mut­ta en sitee­raa hän­tä täs­sä nyt täs­sä. Joe Boeh­ne­rin kom­men­tit kyl­lä löy­ty­vät netis­tä hakusanalla

    Nimi­merk­ki JS:n kom­men­teis­ta voin kyl­lä tode­ta­mik­si Osmo Soi­nin­vaa­ra todel­la halu­aa ryh­tyä ilman mitään kor­vaus­ta uuden verk­ko­leh­den pää­toi­mit­ta­jak­si. Ymmr­rän Osmo Soi­nin­vaa­raa oikein hyvin. Yhdys­val­tain poli­tii­kas­ta en tie­dä kuin­ka hyvin Osmo Soi­nin­vaa­ra seu­raa esim kan­sain­vä­lis­tä leh­dis­töä .Uskon että Osmo Soi­nin­vaa­ra myös on asias­ta sen ver­ran pereh­ty­nyt että hän näkee kyl­lä mikä on mie­li­ku­va jour­na­lis­mia ja mitä nimi­merk­ki JS täs­sä­kin ajaa takaa.

    Oba­ma on itse toden­nut pahim­mak­si vir­heek­seen Gad­da­fin kaa­ta­mi­sen ilman mitään suun­ni­tel­maa Liby­an tule­vai­suu­teen sii­tä eteen­päin. Kar­mai­se­va vir­he ottaen huo­mioon tuo­reet Afga­nis­ta­nin ja Ira­kin koke­muk­set ja muu­ten­kin täy­sin epä­rea­lis­tis­ta odot­taa että dik­taat­to­rin kaa­ta­mi­nen toi­si län­si­mai­sen demo­kra­tian sen tilal­le. Perus­li­by­ai­sel­le Gad­da­fin kaa­ta­mi­nen tus­kin toi mitään parem­paa eikä sil­le lie mon­taa aja­tus­ta suo­tu, kyse oli Yhdys­val­tain voi­ma­po­li­tii­kas­ta. Ja Ira­kis­sa ja Afga­nis­ta­nis­sa epä­on­nis­tut­tiin vaik­ka sen­tään oli suun­ni­tel­ma “nation buildingista”.

    En ole var­ma onko tuo todel­la Oba­man pahin vir­he mut­ta yhtä­kaik­ki sel­lai­nen vir­he jota esi­mer­kik­si Trump ei ole (vie­lä) ehti­nyt teke­mään. Täs­tä vir­hees­tä mak­sa­vat hin­nan euroop­pa­lai­set joten se on jää­nyt vähem­mäl­le huo­miol­le kuin se ansait­si­si. Syn­ty­nyt pako­lais­kaa­os hajot­ti EU:ta ja kei­kaut­ti jo muu­te­kin täpä­räl­le olleen vaa’an BREX:in puo­lel­le joten ehkä Yhdys­val­tain kan­nal­ta sii­nä voi olla jota­kin posi­tii­vis­ta­kin jos se pitää EU:ta kil­pai­li­ja­na. Oba­man Yhdys­val­lat sit­ten jyr­käs­ti kiel­täy­tyi otta­mas­ta vas­taan Liby­an kaut­ta tul­lei­ta pako­lai­sia vaik­ka Yhdys­val­lat oli tähän pako­lai­saal­toon mer­kit­tä­väs­ti syypää.

    Syy­rian koh­dal­la taas on kar­mai­se­vaa aja­tel­la jos jul­ma dik­taat­to­ri al-Assad oli­si saa­tu kaa­det­tua ja pahuu­des­sa vain Sak­san kol­man­teen val­ta­kun­taan ver­tau­tu­va kali­faat­ti oli­si saa­nut hal­tuun­sa Liby­aa pal­jon isom­man Syy­rian resurs­sit ja aseet. Syy­rias­sa kyse oli ara­bi­ke­vään tuo­mas­ta tilai­suu­des­ta kam­pit­taa Venä­jän int­res­se­jä alueella.

    Kai­ron puhe oli lupaa­va alku Oba­man pre­si­dent­tiy­del­le mut­ta se oli pelk­kä puhe eikä lopul­ta ollut muu­ta kuin kuu­maa ilmaa. Oba­maca­re jäi Oba­man ainoak­si isok­si saavutukseksi.

 2. Arvauk­sia mikä­hän mah­taa tul­la vää­rä­leu­ko­jen suus­sa tämän uuden vir­heän median kutsumanimeksi?

  1. Osmo ja kump­pa­nit näyt­tä­vät suo­ras­taan yllyt­tä­vän pil­kan­te­koon täl­lä nimivalinnalla.

   1. Jan­ne:
    Osmo ja kump­pa­nit näyt­tä­vät suo­ras­taan yllyt­tä­vän pil­kan­te­koon täl­lä nimivalinnalla.

    Hyväs­sä nimes­sä on aina sana­leik­ki tai kak­si. Jää parem­min mieleen.

  2. Jul­kai­sun logok­si sopi­si kirk­ko­ve­ne. (Se kuvas­tai­si ilmas­to­ys­tä­väl­lis­tä liik­ku­mis­ta puh­tais­sa vesissä.)

   OS: “Mei­tä yhdis­tää unel­ma syväl­li­ses­tä medias­ta. Emme pidä klik­ki­jour­na­lis­mis­ta emme­kä mielikuvapolitikoinnista.”

   Hyvä, kuu­los­taa lupaavalta!

 3. Sopii taas arvail­la kuka nämä­kin kal­liit har­ras­teet mak­saa. Nyt pitää men­nä NokiaE90:en sai viestin.

 4. Onnea yri­tyk­seen. Toi­vot­ta­vas­ti tuu­tis­ta tulee enem­män asi­aa kuin vih­re­ää toi­vea­jatt­te­lua, itse­ke­hua tai vihapuhetta. 🙂

 5. RSS-syö­te sivuil­ta kan­nat­taa teh­dä joka tapauk­ses­sa. Kuu­lun koh­tuul­li­sen isoon jouk­koon tek­ni­ses­ti val­veu­tu­nei­ta, jot­ka eivät todel­la­kaan käy erik­seen sivuil­la kat­so­mas­sa mil­loin on jotain uut­ta tul­lut. Kai­kes­ta tulee saa­da (tai voi toteut­taa itse) syöte.

 6. Ote sana­kir­jas­ta koh­dal­ta ‘ver­de’ (espan­ja): vih­reä väri, veh­reys, … , tuh­ma, sää­dy­tön, por­no­gra­fi­nen, rivo, hävy­tön, ruokoton.

  1. vih­rea lan­ta:
   Ote sana­kir­jas­ta koh­dal­ta ’ver­de’ (espan­ja): vih­reä väri, veh­reys, … ‚tuh­ma, sää­dy­tön, por­no­gra­fi­nen, rivo, hävy­tön, ruokoton.

   Olen jo vuo­sia ihme­tel­lyt, miten ihmi­sil­lä on tul­lut tavak­si aja­tel­la sanois­ta ensim­mäi­se­nä nii­den ala­tyy­lis­tä mer­ki­tys­tä. Tai käyt­tää nimi­merk­kiä kuten “Vih­reä Lan­ta”. Ehkä oli­si tar­vet­ta jol­le­kin tera­pial­le, jos sanat ensim­mäi­se­nä tuo­vat mie­leen jotain tuhmaa. 

   Ehkä tämä liit­tyy laa­jem­min asi­aan äidin­kie­len tai­to, joka on sel­väs­ti vai­pu­mas­sa kyök­ki­kie­len tasol­le. Täl­lä­kin pals­tal­la on käy­tet­ty kam­mot­ta­vaa sanaa “gee­ni­pe­rin­nön”, joka on ihmeel­li­nen sekoi­tus eikä oikeas­taan tar­koi­ta mitään. Ehkä “gee­ni­pe­rin­ne” oli­si vie­lä enem­män vää­rän toi­sel­la puo­lel­la. “Peri­mä” on kui­ten­kin tuos­sa yhtey­des­sä ainoa oikea termi.

   1. Kel­lo­kie­li: Olen jo vuo­sia ihme­tel­lyt, miten ihmi­sil­lä on tul­lut tavak­si aja­tel­la sanois­ta ensim­mäi­se­nä nii­den ala­tyy­lis­tä mer­ki­tys­tä. Tai käyt­tää nimi­merk­kiä kuten ”Vih­reä Lan­ta”. Ehkä oli­si tar­vet­ta jol­le­kin tera­pial­le, jos sanat ensim­mäi­se­nä tuo­vat mie­leen jotain tuhmaa. 

    Älä minua syy­tä sanal­le esi­te­tyis­tä ala­tyy­li­sis­tä mer­ki­tyk­sis­tä, en minä sitä sana­kir­jaa ole laa­ti­nut. Eikä nimi­merk­ki miestä/naista pahen­na jos ei mies/nainen nimimerkkiään.

   2. Kel­lo­kie­li: Olen jo vuo­sia ihme­tel­lyt, miten ihmi­sil­lä on tul­lut tavak­si aja­tel­la sanois­ta ensim­mäi­se­nä nii­den ala­tyy­lis­tä merkitystä. 

    Samaa olen poh­ti­nut. Tun­tuu tul­leen Twit­te­rin muka­na. Siel­lä on alus­ta läh­tien ollut muo­di­kas­ta olla näsä­vii­sas ja näp­pä­rä. Aikui­set ihmi­set — vie­lä usein ihan omal­la nimel­lään — kir­joit­ta­vat netis­sä kuin pik­ku­lap­set kou­lun pihalla.

 7. Räkyt­tä­jiä meil­lä riit­tää mut­ta teki­jöis­tä on pula. Hyvä, että hei­tä saa­daan val­jas­tet­tua hyvään tarkoitukseen.

  Onnea mat­kaan!

 8. Olen ollut Vih­rei­den ja Viit­teen jäsen vuo­si­kym­me­nen. Suu­rim­man osan täs­tä ajas­ta Vih­reä lan­ka meni suo­raan pape­rin­ke­räyk­seen 1–2 sekun­nin selauk­sen jäl­keen. Ehkä olen vain eri­lai­nen, mut­ta minua eivät polii­ti­kot hen­ki­löi­nä kiin­nos­ta ja Vih­reä lan­ka oli lähes pel­käs­tään tätä. Ilmais­ta näky­vyyt­tä. Puo­lue­leh­te­nä ei voi­nut edes kysyä vai­kei­ta asioi­ta joten kyses­sä ei ollut journalismi. 

  Olen vähän epäi­le­vä tämän uuden jul­kai­sun suh­teen. Vai­kut­taa sil­tä että haluat­te kopioi­da peri­tei­sen pape­ri­me­dian net­tiin. Tämä ei toi­mi muu­ten kuin harrastuspohjalta+lahjoituksin tai klikkijournalismina. 

  Hyvät asiat van­has­ta jour­na­lis­mis­ta pitäi­si säi­lyt­tää: fak­tan­tar­kis­tus, oikein­kir­joi­tuk­sen tar­kis­tus, edi­toin­ti, ja sisällöntuotto. 

  Kaik­ki muu pitäi­si teh­dä uusik­si. Kir­joit­ta­jat pitäi­si yhdis­tää luki­joi­hin inter­ka­tii­vi­ses­ti ran­kas­ti mode­roi­den häri­köi­tä. Esim. kir­joit­ta­ja tai toi­mi­tus voi­si vas­ta­ta kysy­myk­siin, ja täy­den­tää artik­ke­lei­ta. Kir­joit­taa yhteen­ve­to­ja herän­nees­tä kes­kus­te­lus­ta, pala­ta asi­aan uudelleen.

  1. Inho­Rea­lis­ti:
   Olen ollut Vih­rei­den ja Viit­teen jäsen vuosikymmenen.Suurimman osan täs­tä ajas­ta Vih­reä lan­ka meni­suo­raan pape­rin­ke­räyk­seen 1–2 sekun­nin selauk­sen jälkeen.Ehkä olen vain erilainen,mutta minua eivät polii­ti­kot hen­ki­löi­nä kiin­nos­ta ja Vih­reä lan­ka oli lähes pel­käs­tään tätä.Ilmaista näkyvyyttä.Puoluelehtenä ei voi­nut edes kysyä vai­kei­ta asioi­ta joten kyses­sä ei ollut journalismi.

   Tis­mal­leen! Eten­kin lopun Riik­ka Suo­mi­sen aika­na leh­ti oli yhtä lifes­ty­leä ja human inte­res­tiä, haas­ta­tel­tiin ja höpö­tel­tiin. Hyvä­laa­tui­nen pape­ri, kau­niit kuvat ja ei mitään sisäl­töä. Tuli ikä­vä alkua­jan rumaa, mut­ta kovaa Vih­re­ää lankaa.

   1. Vih­re­ää lan­kaa en ole kos­kaan luke­nut, mut­ta tun­nis­tan tilan­teen. Sama ilmiö kos­kee monia mui­ta­kin leh­tiä. Vii­me kevää­nä aloin kiin­nit­tää huo­mio­ta Hesa­rin kir­joi­tuk­siin ja toi­mit­ta­jiin. Jutut tun­tui­vat ole­van enim­mäk­seen hen­ki­löi­hin kes­kit­ty­vää höpö­hö­pöä. Ja kaik­ki toi­mit­ta­jat nai­sia. Niin­pä kävin läpi vii­kon leh­det kesä­kuun lopul­la ja tein tilas­toa. Kaik­ki­aan leh­den omia jut­tu­ja oli 248 sivua. Nais­toi­mit­ta­jien osuus oli 60 %, mikä sinän­sä on riit­tä­vän tasa-arvoi­nen luku, mut­ta eri osas­to­jen välil­lä erot oli­vat suu­ria. Seu­raa­vas­sa tilas­tos­sa on eri osas­to­jen osuus pro­sent­tei­na kai­kis­ta jutuis­ta sekä nais- ja mies­toi­mit­ta­jien osuus osas­ton sisällä:

    Osas­to — Osuus — N — M
    Kult­tuu­ri — 13 — 48 — 52
    Koti­maa — 13 — 83 — 17
    Urhei­lu — 12 — 21 — 79
    Kau­pun­ki — 11 — 81 — 19
    Vii­kon­lop­pu — 11 — 63 — 37
    Ulko­maat — 10 — 75 — 25
    Uuti­set — 9 — 82 — 18
    Talous — 8 — 40 — 60
    Poli­tiik­ka — 3 — 90 — 10
    Tänään — 3 — 14 — 86
    Tie­de — 3 — 0 — 100
    Koti — 2 — 64 — 36
    Pää­kir­joi­tus — 2 — 48 — 52

    Uutis­puo­lel­la nais­toi­mit­ta­jil­la oli sel­keä ylie­dus­tus, ja sen kyl­lä huo­ma­si. Jut­tu­ja sii­tä, miten Pur­jo-Pet­te­ri kokee sen ja tuon ja miten koke­muk­set ovat vai­kut­ta­neet hänen ihmis­suh­tei­siin­sa. Yleis­täen: nai­set kir­joit­ta­vat ihmi­sis­tä, mie­het asiois­ta. Luen mie­luum­min asioista.

    Nyt mies­toi­mit­ta­jien mää­rä näyt­tää hie­man lisään­ty­neen. Lie­kö tasa-arvoa kan­nat­ta­vaa Hesa­ria alka­nut itse­ään­kin hävettää?

 9. Pai­no­tam­me ilmas­to­ky­sy­myk­siä ja luon­non moni­muo­toi­suu­den säilyttämistä.”

  Toi­voa sopii, että talou­den rea­li­tee­tit­kin tule­vat esille.

  Sat­tu­mal­ta päi­vän HS muis­tut­ti “Vih­reä” ‑nimi­sen, puo­lu­een jäse­nil­le suun­na­tun pape­ri­sen pirk­ka­jul­kai­sun toteutumisesta.

  Kyl­lä tähän maa­il­maan on lisää tur­peen­de­mo­ni­soin­tia­lus­to­ja tar­vit­tu­kin, ettei Hel­sin­gin pää­asial­li­set fos­sii­li­set ener­gia­läh­teet vain paljastuisi.

 10. Yllä lukee ”Sitä kaut­ta voi myös mak­saa uutis­kir­jee­nä vuo­si­ti­lauk­ses­ta sen 30 €.”(??)
  Toi­saal­ta Johan­na Koh­vak­ka kir­joit­taa: ”Uutis­kir­je vuo­dek­si on tosi­aan oma tuot­teen­sa. Vuo­si­ti­laus on jat­kos­sa­kin samaa hin­ta­luok­kaa.” Uutis­kir­je siis ilmei­ses­ti ei ole sama kuin vuo­si­ti­laus eikä näin muo­doin tuo­ta kom­men­toin­tioi­keut­ta. Voi olla, että joku halu­aa vuo­si­ti­lauk­sen mut­ta ei eri­tyi­ses­ti kai­paa uutiskirjettä.

  Kam­pan­jan mesenaatti.me ‑sivut yhdis­tyy heti Face­boo­kiin. Kaik­ki eivät pidä suo­ta­va­na, että Ver­de-leh­des­sä oli­si samoin.

 11. Arvos­tan ja ihai­len. Leh­den teke­mi­nen on työ­läs­tä ja vaa­tii lajin rakas­ta­mis­ta kor­kean työ­mo­raa­lin lisäk­si. Mä oon pää­toi­mit­ta­nut rei­lut kym­me­nen vuot­ta kult­tuu­ria­lan jul­kai­su­ja, ja seu­ra­sin Lan­gan teu­ras­tus­ta sivus­ta mel­ko lähel­tä. On mah­ta­vaa, että olet­te saa­neet poru­kan vetä­mään uut­ta rekeä. 

  Ja vie­lä jut­tui­dea, jos­sa vih­reä poli­tiik­ka näkyy ken­täl­lä mut­tei jul­ki­suu­des­sa: kri­mi­naa­li­po­li­tiik­ka, eri­tyi­ses­ti nuor­ten paris­sa. Mar­ras­kuun liik­keen ope­tuk­sis­ta on unoh­det­tu aika mon­ta, mikä näkyy kri­mi­naa­li­po­li­tii­kan sekoi­lu­na. Vih­reät ovat vähän häm­mäs­tyt­tä­väs­ti edus­ta­neet kau­as­kan­tois­ta ajat­te­lua täs­sä ja vii­saut­ta­kin, jon­ka huo­maan lai­tok­sis­sa mut­ta joka ei jos­tain syys­tä nouse esiin. Joku voi­si kir­joit­taa auki ja esiin tätä puol­ta, sii­tä oli­si hyö­tyä poliit­ti­sel­le kes­kus­te­lul­le, joka tun­tuu usein täy­sin sivuut­ta­van rea­li­tee­tit popu­lis­tien kive­tes­sä tie­tä hel­vet­tiin mora­lis­ti­sisl­la klausuuleillaan.

 12. Somani:“Etenkin sik­si että nimi­merk­ki JS unoh­taa että Oba­mal­la oli haas­tei­ta saa­da lait läpi republi­kaa­nie­nem­mis­töi­ses­sä senaatissa.”

  Olen Soma­nin kans­sa samaa miel­tä Oba­man hal­lin­to­kau­des­ta. USA:n hal­lin­to­mal­li on pin­ta­puo­li­ses­ti näh­ty­nä syväl­tä. Oba­man hyvät aloit­teet tyr­mät­tiin senaa­tis­sa lähes poik­keuk­set­ta. Ala­tyy­li­nen par­jaa­mi­nen ja suo­ra­nai­nen valeh­te­lu vai­keut­ti Oba­man hyvää ja uudis­tus­mie­lis­tä presidenttikautta.

  USA on niin suu­ri ja hete­ro­gee­ni­nen maa, jot­ta siel­lä uudis­tuk­set tapah­tu­vat äärim­mäi­sen vai­val­loi­ses­ti. Tar­vit­tai­siin Oba­man kal­tai­sia hal­lin­to­kausia 100 vuot­ta peräk­käin, jot­ta maas­sa pääs­täi­siin tasa­pai­noi­seen demo­kra­ti­aan. Trum­pin kausi vie kehi­tys­tä 100 vuot­ta taaksepäin.

 13. Hyvä idea ja odo­tan mie­len­kiin­nol­la. Tsemp­piä hankkeeseen!

 14. Tämä oli hyvä uuti­nen. Toi­vot­ta­vas­ti Ver­de toi­mii kes­kus­te­lu­na­vaa­ja­na ja spar­raa­ja­na muul­le medial­le. Rävä­köi­tä pro­vo­ja, kii­tos. Ilmas­to-ja eko­krii­sin yti­mes­sä ole­vat ongel­mat, irti­kyt­ken­nän ole­mat­to­muus ja talous­kas­vun tuhoi­suus, ovat olleet medial­le tabu. Näi­hin aihei­siin toi­voi­si Ver­del­tä eri­tyis­huo­mio­ta. Tämän het­ken kuu­min kes­kus­te­lu pitäi­si kos­kea sitä kuin­ka talous­kas­vua ei ole glo­baa­lil­la tasol­la abso­luut­ti­ses­ti irti­kyt­ket­ty kh-kaa­su­jen tuot­ta­mi­ses­ta, luon­non resurs­sien kulu­tuk­ses­ta ja eko­lo­gi­ses­ta tuhos­ta. On esi­mer­kik­si har­haan­joh­ta­vaa tui­jot­taa koti­mai­sen teol­li­suu­den (hyväl­tä näyt­tä­viä) pääs­tö­lu­ku­ja, kun kulu­tus­ta­va­rat ja teol­li­suu­den kom­po­nen­tit val­mis­te­taan fos­sii­li­sil­la Aasias­sa. Todel­lis­ta irti­kyt­ken­tää ei ole, joten väis­tä­mät­tä tar­vi­taan talous­kas­vun nol­laus ja kulu­tus­kult­tuu­rin hyl­kää­mi­nen. BKT pitää välit­tö­mäs­ti kor­va­ta parem­mil­la mittareilla.

  Ver­de on tär­keä lisä media­kent­tään, mut­ta ennen kaik­kea pitää kor­ja­ta val­ta­vir­ta­me­dian ympä­ris­tö­si­kai­lu. Media on kes­kei­nen teki­jä ympä­ris­tö­krii­si­tie­toi­suu­den nos­ta­mi­ses­sa. Tai sen tukah­dut­ta­ja­na, niin kuin se nyt toi­mii. Ympä­ris­tö­ak­ti­vis­tien on tajut­ta­va, että media­kri­tiik­ki on erit­täin oleel­li­nen osa ympä­ris­tö­ak­ti­vis­mia! Mitä jär­keä on teh­dä tut­ki­mus­ta, raport­te­ja, vetoo­muk­sia ja tem­pauk­sia, jos media kai­ken aikaa blok­kaa pää­syn kol­lek­tii­vi­seen jul­ki­suu­ten (some ei yksin rii­tä). On ruos­kit­ta­va media ruotuun.

  Geor­ge Mon­biot: “The media is the industry that car­ries the most bla­me for our fai­lu­re to get grips with cli­ma­te break­down. The media grants social licen­se to the other destruc­ti­ve cor­po­ra­tions and industries to car­ry on doing what they are doing.”

  Vii­me kuu­kau­det ovat olleet jär­kyt­tä­viä ilmas­to-ja eko­krii­sin uuti­soin­nin suh­teen. Koro­na on tie­tys­ti käy­tet­ty teko­syy­nä. Ympä­ris­tö­krii­siai­heet satun­nai­sia, pal­jon tär­kei­tä asioi­ta ohi­tet­tu. Lis­ta aiheis­ta, joi­ta on käsi­tel­ty vähän tai ei olleen­kaan, on hätkähdyttävä:

  IEA:n raju varoi­tus sii­tä, että on vain puo­li vuot­ta aikaa vält­tyä ilmas­to­ka­ta­stro­fil­ta. Hii­li­diok­si­di­pi­toi­suu­det lähe­ne­vät 15 mil­joo­nan vuo­den takai­sia luke­mia. Ihmi­sen koko his­to­rian aika­na läm­pö­ti­la ei ole ennen ollut näin kor­kea. Läm­pö­en­nä­tyk­set pauk­ku­vat joka kuu­kausi eri puo­lil­la maa­pal­loa. Täs­tä vuo­des­ta tulos­sa mit­taus­his­to­rian läm­pi­min. 1,5 asteen raja­pyyk­ki ehkä ohi­te­taan jo 2025. Lähi-Idäs­sä vii­kon ajan yli 50 astet­ta hei­nä­kuus­sa. Ark­ti­nen alue meri­jäi­neen sulaa sil­mis­sä. Jää­kar­hut kuo­le­vat suku­puut­toon ja poh­joi­sen pal­lon­puo­lis­kon jää­ti­köt katoa­vat 2100 men­nes­sä. Aasias­sa his­to­rial­li­set tul­vat. Atlan­til­la poik­keuk­sel­li­sen paha hur­ri­kaa­ni­se­son­ki. Austra­lian paloil­la tuhoi­sat vai­ku­tuk­set eliöstöön.

  Ip-leh­dis­sä ei teh­dä lööp­pe­jä em. aiheis­ta. Pää­kir­joi­tuk­sis­sa ei vaa­di­ta khk-pääs­tö­jä välit­tö­mäs­ti nol­laan, hii­li­tul­le­ja, hii­li­ve­ro­ja, fos­sii­li­ner­gian tukia pois, kaup­pa­pa­kot­tei­ta ympä­ris­tö­ri­kos­val­tioil­le tai glo­baa­lin ilmas­to­hä­tä­ti­lan julis­ta­mis­ta. Ilmas­to-ja eko­krii­siai­heet pide­tään tar­kas­ti pois­sa uutis­lä­he­tyk­sis­tä. Kan­sal­li­sen hii­li­hä­peä­pil­kun For­tu­min höy­he­nen­ke­vyt käsit­te­ly medias­sa on kan­sal­li­nen häpeä. Talous­kas­vun, kulu­tuk­sen ja len­to­mat­kai­lun piris­ty­mis­tä ihail­laan irvokkaasti.

  Vie­lä­kään ympä­ris­tö­krii­si ei läpäi­se kaik­kea aineis­toa. SK:ssa jo usei­ta kir­joi­tuk­sia, jois­sa vai­ke­roi­daan len­toa­lan sur­ke­aa tilan­net­ta mai­nit­se­mat­ta ilmas­to­krii­siä ollen­kaan. Toi­mit­ta­ja huo­les­tu­nut: “Lii­ken­ne­len­tä­jän työ­paik­ka (nyky­ään) nuo­ril­le kau­kai­nen haa­ve”. Niin, toi­saal­ta asuin­kel­poi­nen maa­pal­lo alkaa olla nuo­ril­le jo myös aika kau­kai­nen haave!

  Kun media on saa­nut kan­san ole­maan ymmär­tä­mät­tä tilan­teen vaka­vuut­ta, sit­ten se voi­kin pudo­tel­la popu­lis­ti­sia pom­me­ja esim. ben­sa­ve­ro­tuk­ses­ta. Lisäk­si hal­li­tuk­sen ilmas­to­ta­voi­te voi­daan kehys­tää jok­si­kin hiki­pin­gon itsel­leen aset­ta­mak­si mah­dot­to­mak­si este­ra­dak­si ja vas­tuul­li­set puo­lu­eet ihme kiukuttelijoiksi.

  Guar­dia­nin tapa käsi­tel­lä ympä­ris­tö­krii­siä olkoon rima, jota ei enää ali­te­ta. Leh­ti julis­taa” uskom­me että ilmas­to­krii­si on aikam­me tär­kein kysy­mys ja että maa­pal­lo on hätä­ti­las­sa”. Sano­ja krii­si ja hätä­ti­la myös käy­te­tään teks­teis­sä. Guar­dian kiel­tää fos­sii­liyh­tiöi­den mai­nok­set. Suo­ma­lai­ses­sa medias­sa­kin ilmas­to-ja eko­krii­si on nos­tet­ta­va uutis­lis­tan kär­keen. Fos­sii­li­mai­non­ta tulee lopet­taa. Khk-pitoi­suuk­sil­le, läm­pö­ti­la­käy­ril­le, jää­ti­köi­den tilan­teel­le ym. jat­ku­va seu­ran­ta vaik­ka sää­tie­do­tus­ten yhtey­des­sä. Urhei­lu-uuti­sil­le on val­ta­vat resurs­sit ja joka­päi­väi­nen har­taus­het­ken­sä, mut­ta elä­mää yllä­pi­tä­vien jär­jes­tel­mien romah­dus ei huo­mio­ta juu­ri saa. Hul­lua. Pysy­väs­ti median paraa­ti­pai­koil­le pitää nau­la­ta eri­tyi­ses­ti kak­si gra­fiik­kaa. Toi­nen kuvaa maa­pal­lon läm­pö­ti­lan vaih­te­lua aiko­jen alus­ta teol­li­sen ajan yhtäk­ki­seen hur­jaan nousuun (pnas.org/content/115/52/13288/tab-figures-data FIG. 1). Toi­nen kuvaa miten jyr­käs­sä kul­mas­sa hii­li­diok­si­di­pääs­töt on pudo­tet­ta­va alas, jot­ta oli­si edes pie­ni mah­dol­li­suus pääs­tä 1,5 asteen tavoit­tee­seen (twitter.com/carbonbrief/status/1209025851343413248). Kii­re khk-pääs­tö­jen rajus­ta pudot­ta­mi­ses­ta nol­laan pitää tatuoi­da jokai­sen ihmi­sen tie­toi­suu­teen. Ilma­ke­häs­sä on jo nyt yli­mää­rä hiilidioksidia.

  Jos val­ta­vir­ta­me­di­aa ei pla­nee­tan pelas­ta­mi­nen kiin­nos­ta, ehkä oman selus­tan tur­vaa­mi­nen kui­ten­kin. Kun ecoci­de-syyt­tei­tä alkaa tipah­del­la nis­kaan, median­kaan omis­ta­jat ja pääl­lys­tö eivät ole tur­vas­sa. Niil­lä on täy­sin tie­dos­sa tilan­teen vaka­vuus, mut­ta ovat päät­tä­neet olla ker­to­mat­ta sitä ylei­söl­le. Rikok­sen todis­tusai­neis­toa ei ole vai­kea kasa­ta. Ehkä vain Guar­dian sel­vi­ää ilman syytteitä.

  Mik­si media kui­ten­kin toi­mii tör­keäs­ti? Klik­ki­jour­na­lis­min ansain­ta­lo­giik­ka ja omis­ta­jien eli pää­oman etu selit­tä­vät. Itse­käs ahneus ei anna perik­si, vaik­ka elin­kel­poi­sen maa­pal­lon säi­ly­mi­nen väis­tä­mät­tä vaa­tii kapi­ta­lis­tien jär­jes­tel­män muu­tos­ta, kulu­tuk­sen alas­ajoa, talous­kas­vun nol­laus­ta, voi­tois­ta tin­ki­mis­tä ja varal­li­suu­den uusjakoa.

  P.S. Val­ta­vir­ta­me­dian hyvin ansait­se­ma kri­ti­soin­ti ei kui­ten­kaan tar­koi­ta min­kään­lais­ta suo­si­tus­ta JSN:n ulko­puo­li­sel­le medial­le, joka on kak­ka­sam­mio johon ei pidä kos­kea ollenkaan.

  1. Toi­vot­ta­vas­ti hank­keen­ne onnis­tuu Osmo.

   Hel­sin­gin yli­opis­ton luen­to­sar­jas­sa 2013 joh­ta­va ilmas­to­tut­ki­ja Mark­ku Kul­ma­la luen­noi aihees­ta pien­hiuk­ka­set ja ihmi­nen. Aivan videon lopus­sa Kul­ma­la tote­aa, että ilmas­to muut­tuu, mut­ta miten? 

   Pro­fes­so­ri Atte Kor­ho­lan mukaan on sato­ja syi­tä jois­ta mei­dän pitäi­si olla enem­män huo­lis­saan kuin ilmas­ton­muu­tok­ses­ta. Ilmas­to on aina muut­tu­nut ja tulee aina muut­tu­maan. Mei­dän on vain sopeu­dut­ta­va sii­hen. Syn­ty­mä­ni aikaan 1950 mei­tä oli noin 2 mil­jar­dia, nyt yli 7,5 mil­jar­dia. Se on todel­li­nen ongel­ma. Ei ilmas­ton lämpeneminen.

   Kil­pis­jär­ven bio­lo­gi­sen tut­ki­mus­a­se­man joh­ta­jan Ante­ro Jär­vi­sen mukaan jää­kar­hut eivät ole kuo­le­mas­sa suku­puut­toon, vaan kan­ta on lisääntynyt. 

   Ilmas­to­vou­ho­tuk­ses­sa on se hyvä puo­li, että nyt edes jot­kut miet­ti­vät maa­pal­lon väes­tön tule­vai­suut­ta monel­ta kan­til­ta. Maa­pal­lon väes­tö luul­ta­vas­ti säi­lyy mei­dän aikam­me, vaik­ka väes­tö saat­taa jos­kus huve­ta mini­miin, kuten on käy­nyt mones­ti aikai­sem­min. Suku­puut­to­kin on jos­kus edes­sä. On sii­nä poli­tii­koil­la mah­do­ton teh­tä­vä. Talou­den pitäi­si kas­vaa ja kai­ken­lai­nen saas­tut­ta­mi­nen ja ros­kaa­mi­nen pitäi­si lopet­taa. Suo­mel­la isot velat ja maa­il­mal­la kuo­huu monel­la taval­la. Kul­la­kin on tie­tys­ti omat hen­ki­lö­koh­tai­set huo­len­sa, mil­loin mitäkin.

   1. Kari:
    Toi­vot­ta­vas­ti hank­keen­ne onnis­tuu Osmo.

    Hel­sin­gin yli­opis­ton luen­to­sar­jas­sa 2013 joh­ta­va ilmas­to­tut­ki­ja Mark­ku Kul­ma­la luen­noi aihees­ta pien­hiuk­ka­set ja ihmi­nen. Aivan videon lopus­sa Kul­ma­la tote­aa, että ilmas­to muut­tuu, mut­ta miten?

    Pro­fes­so­ri Atte Kor­ho­lan mukaan on sato­ja syi­tä jois­ta mei­dän pitäi­si olla enem­män huo­lis­saan kuin ilmas­ton­muu­tok­ses­ta. Ilmas­to on aina muut­tu­nut ja tulee aina muut­tu­maan. Mei­dän on vain sopeu­dut­ta­va sii­hen. Syn­ty­mä­ni aikaan 1950 mei­tä oli noin 2 mil­jar­dia, nyt yli 7,5 mil­jar­dia. Se on todel­li­nen ongel­ma. Ei ilmas­ton lämpeneminen.

    Kil­pis­jär­ven bio­lo­gi­sen tut­ki­mus­a­se­man joh­ta­jan Ante­ro Jär­vi­sen mukaan jää­kar­hut eivät ole kuo­le­mas­sa suku­puut­toon, vaan kan­ta on lisääntynyt. 

    Ilmas­to­vou­ho­tuk­ses­sa on se hyvä puo­li, että nyt edes jot­kut miet­ti­vät maa­pal­lon väes­tön tule­vai­suut­ta monel­ta kan­til­ta. Maa­pal­lon väes­tö luul­ta­vas­ti säi­lyy mei­dän aikam­me, vaik­ka väes­tö saat­taa jos­kus huve­ta mini­miin, kuten on käy­nyt mones­ti aikai­sem­min. Suku­puut­to­kin on jos­kus edes­sä. On sii­nä poli­tii­koil­la mah­do­ton teh­tä­vä. Talou­den pitäi­si kas­vaa ja kai­ken­lai­nen saas­tut­ta­mi­nen ja ros­kaa­mi­nen pitäi­si lopet­taa. Suo­mel­la isot velat ja maa­il­mal­la kuo­huu monel­la taval­la. Kul­la­kin on tie­tys­ti omat hen­ki­lö­koh­tai­set huo­len­sa, mil­loin mitäkin.

    Täs­tä “ilmas­to on aina muuttunut”-argumentista on tul­lut joku uusi suo­sik­ki. Joo, on muut­tu­nut ja muu­tok­sil­la on toti­ses­ti ollut dra­maat­ti­sia seu­rauk­sia. Voi poh­tia, mitä seu­rauk­sia täl­lä nykyi­sel­lä muu­tok­sel­la voi siis olla. Jos vai­vau­tuu luke­maan mui­ta­kin aihee­seen liit­ty­viä kir­joi­tuk­sia kuin yhden pro­fes­so­rin (prof­fia­kin on moneen läh­töön, kuten kai­ken maa­il­man dosent­te­ja­kin) mie­li­pi­tei­tä, saat­taa ehkä oival­taa, mikä on jutun juju. Pis­te­tään nyt vie­lä päh­ki­nän­kuo­reen. Hii­li­diok­si­di on nk. kas­vi­huo­ne­kaa­su, eli se vai­kut­taa nos­taen maa­pal­lon läm­pö­ti­laa. Fos­sii­li­siin polt­toai­nei­siin varas­toi­tu­nut hii­li muut­tuu hii­li­diok­si­dik­si pol­ton yhtey­des­sä. Tätä polt­ta­mis­ta on teh­ty huo­mat­ta­va mää­rä eko­lo­gi­ses­ti suh­teel­li­sen lyhyen ajan sisäl­lä. Toi­min­ta jat­kuu edel­leen huo­mat­ta­vas­sa mää­rin. Kas­va­va väes­tö kas­va­vi­ne tar­pei­neen ei tie­ten­kään var­si­nai­ses­ti auta asias­sa. Hii­li­diok­si­din mää­rän kas­vu ilma­ke­häs­sä on havait­tu myös mit­tauk­sin. On aika perus­tel­tua huo­les­tua sii­tä, että se voi joh­taa em. dra­maat­ti­siin seurauksiin.

  2. Pia-Pet­ri Pam­pu­la-Kut­ri:
   Tämä oli hyvä uuti­nen. Toi­vot­ta­vas­ti Ver­de toi­mii kes­kus­te­lu­na­vaa­ja­na ja spar­raa­ja­na muul­le medial­le. Rävä­köi­tä pro­vo­ja, kii­tos. Ilmas­to-ja eko­krii­sin yti­mes­sä ole­vat ongel­mat, irti­kyt­ken­nän ole­mat­to­muus ja talous­kas­vun tuhoi­suus, ovat olleet medial­le tabu. Näi­hin aihei­siin toi­voi­si Ver­del­tä eri­tyis­huo­mio­ta. Tämän het­ken kuu­min kes­kus­te­lu pitäi­si kos­kea sitä kuin­ka talous­kas­vua ei ole glo­baa­lil­la tasol­la abso­luut­ti­ses­ti irti­kyt­ket­ty kh-kaa­su­jen tuot­ta­mi­ses­ta, luon­non resurs­sien kulu­tuk­ses­ta ja eko­lo­gi­ses­ta tuhos­ta. On esi­mer­kik­si har­haan­joh­ta­vaa tui­jot­taa koti­mai­sen teol­li­suu­den (hyväl­tä näyt­tä­viä) pääs­tö­lu­ku­ja, kun kulu­tus­ta­va­rat ja teol­li­suu­den kom­po­nen­tit val­mis­te­taan fos­sii­li­sil­la Aasias­sa. Todel­lis­ta irti­kyt­ken­tää ei ole, joten väis­tä­mät­tä tar­vi­taan talous­kas­vun nol­laus ja kulu­tus­kult­tuu­rin hyl­kää­mi­nen. BKT pitää välit­tö­mäs­ti kor­va­ta parem­mil­la mittareilla.

   Ver­de on tär­keä lisä media­kent­tään, mut­ta ennen kaik­kea pitää kor­ja­ta val­ta­vir­ta­me­dian ympä­ris­tö­si­kai­lu. Media on kes­kei­nen teki­jä ympä­ris­tö­krii­si­tie­toi­suu­den nos­ta­mi­ses­sa. Tai sen tukah­dut­ta­ja­na, niin kuin se nyt toi­mii. Ympä­ris­tö­ak­ti­vis­tien on tajut­ta­va, että media­kri­tiik­ki on erit­täin oleel­li­nen osa ympä­ris­tö­ak­ti­vis­mia! Mitä jär­keä on teh­dä tut­ki­mus­ta, raport­te­ja, vetoo­muk­sia ja tem­pauk­sia, jos media kai­ken aikaa blok­kaa pää­syn kol­lek­tii­vi­seen jul­ki­suu­ten (some ei yksin rii­tä). On ruos­kit­ta­va media ruotuun.

   Geor­ge Mon­biot: ”The media is the industry that car­ries the most bla­me for our fai­lu­re to get grips with cli­ma­te break­down. The media grants social licen­se to the other destruc­ti­ve cor­po­ra­tions and industries to car­ry on doing what they are doing.”

   Vii­me kuu­kau­det ovat olleet jär­kyt­tä­viä ilmas­to-ja eko­krii­sin uuti­soin­nin suh­teen. Koro­na on tie­tys­ti käy­tet­ty teko­syy­nä. Ympä­ris­tö­krii­siai­heet satun­nai­sia, pal­jon tär­kei­tä asioi­ta ohi­tet­tu. Lis­ta aiheis­ta, joi­ta on käsi­tel­ty vähän tai ei olleen­kaan, on hätkähdyttävä:

   IEA:n raju varoi­tus sii­tä, että on vain puo­li vuot­ta aikaa vält­tyä ilmas­to­ka­ta­stro­fil­ta. Hii­li­diok­si­di­pi­toi­suu­det lähe­ne­vät 15 mil­joo­nan vuo­den takai­sia luke­mia. Ihmi­sen koko his­to­rian aika­na läm­pö­ti­la ei ole ennen ollut näin kor­kea. Läm­pö­en­nä­tyk­set pauk­ku­vat joka kuu­kausi eri puo­lil­la maa­pal­loa. Täs­tä vuo­des­ta tulos­sa mit­taus­his­to­rian läm­pi­min. 1,5 asteen raja­pyyk­ki ehkä ohi­te­taan jo 2025. Lähi-Idäs­sä vii­kon ajan yli 50 astet­ta hei­nä­kuus­sa. Ark­ti­nen alue meri­jäi­neen sulaa sil­mis­sä. Jää­kar­hut kuo­le­vat suku­puut­toon ja poh­joi­sen pal­lon­puo­lis­kon jää­ti­köt katoa­vat 2100 men­nes­sä. Aasias­sa his­to­rial­li­set tul­vat. Atlan­til­la poik­keuk­sel­li­sen paha hur­ri­kaa­ni­se­son­ki. Austra­lian paloil­la tuhoi­sat vai­ku­tuk­set eliöstöön.

   Ip-leh­dis­sä ei teh­dä lööp­pe­jä em. aiheis­ta. Pää­kir­joi­tuk­sis­sa ei vaa­di­ta khk-pääs­tö­jä välit­tö­mäs­ti nol­laan, hii­li­tul­le­ja, hii­li­ve­ro­ja, fos­sii­li­ner­gian tukia pois, kaup­pa­pa­kot­tei­ta ympä­ris­tö­ri­kos­val­tioil­le tai glo­baa­lin ilmas­to­hä­tä­ti­lan julis­ta­mis­ta. Ilmas­to-ja eko­krii­siai­heet pide­tään tar­kas­ti pois­sa uutis­lä­he­tyk­sis­tä. Kan­sal­li­sen hii­li­hä­peä­pil­kun For­tu­min höy­he­nen­ke­vyt käsit­te­ly medias­sa on kan­sal­li­nen häpeä. Talous­kas­vun, kulu­tuk­sen ja len­to­mat­kai­lun piris­ty­mis­tä ihail­laan irvokkaasti.

   Vie­lä­kään ympä­ris­tö­krii­si ei läpäi­se kaik­kea aineis­toa. SK:ssa jo usei­ta kir­joi­tuk­sia, jois­sa vai­ke­roi­daan len­toa­lan sur­ke­aa tilan­net­ta mai­nit­se­mat­ta ilmas­to­krii­siä ollen­kaan. Toi­mit­ta­ja huo­les­tu­nut: ”Lii­ken­ne­len­tä­jän työ­paik­ka (nyky­ään) nuo­ril­le kau­kai­nen haa­ve”. Niin, toi­saal­ta asuin­kel­poi­nen maa­pal­lo alkaa olla nuo­ril­le jo myös aika kau­kai­nen haave!

   Kun media on saa­nut kan­san ole­maan ymmär­tä­mät­tä tilan­teen vaka­vuut­ta, sit­ten se voi­kin pudo­tel­la popu­lis­ti­sia pom­me­ja esim. ben­sa­ve­ro­tuk­ses­ta. Lisäk­si hal­li­tuk­sen ilmas­to­ta­voi­te voi­daan kehys­tää jok­si­kin hiki­pin­gon itsel­leen aset­ta­mak­si mah­dot­to­mak­si este­ra­dak­si ja vas­tuul­li­set puo­lu­eet ihme kiukuttelijoiksi.

   Guar­dia­nin tapa käsi­tel­lä ympä­ris­tö­krii­siä olkoon rima, jota ei enää ali­te­ta. Leh­ti julis­taa” uskom­me että ilmas­to­krii­si on aikam­me tär­kein kysy­mys ja että maa­pal­lo on hätä­ti­las­sa”. Sano­ja krii­si ja hätä­ti­la myös käy­te­tään teks­teis­sä. Guar­dian kiel­tää fos­sii­liyh­tiöi­den mai­nok­set. Suo­ma­lai­ses­sa medias­sa­kin ilmas­to-ja eko­krii­si on nos­tet­ta­va uutis­lis­tan kär­keen. Fos­sii­li­mai­non­ta tulee lopet­taa. Khk-pitoi­suuk­sil­le, läm­pö­ti­la­käy­ril­le, jää­ti­köi­den tilan­teel­le ym. jat­ku­va seu­ran­ta vaik­ka sää­tie­do­tus­ten yhtey­des­sä. Urhei­lu-uuti­sil­le on val­ta­vat resurs­sit ja joka­päi­väi­nen har­taus­het­ken­sä, mut­ta elä­mää yllä­pi­tä­vien jär­jes­tel­mien romah­dus ei huo­mio­ta juu­ri saa. Hul­lua. Pysy­väs­ti median paraa­ti­pai­koil­le pitää nau­la­ta eri­tyi­ses­ti kak­si gra­fiik­kaa. Toi­nen kuvaa maa­pal­lon läm­pö­ti­lan vaih­te­lua aiko­jen alus­ta teol­li­sen ajan yhtäk­ki­seen hur­jaan nousuun (pnas.org/content/115/52/13288/tab-figures-dataFIG. 1). Toi­nen kuvaa miten jyr­käs­sä kul­mas­sa hii­li­diok­si­di­pääs­töt on pudo­tet­ta­va alas, jot­ta oli­si edes pie­ni mah­dol­li­suus pääs­tä 1,5 asteen tavoit­tee­seen (twitter.com/carbonbrief/status/1209025851343413248). Kii­re khk-pääs­tö­jen rajus­ta pudot­ta­mi­ses­ta nol­laan pitää tatuoi­da jokai­sen ihmi­sen tie­toi­suu­teen. Ilma­ke­häs­sä on jo nyt yli­mää­rä hiilidioksidia.

   Jos val­ta­vir­ta­me­di­aa ei pla­nee­tan pelas­ta­mi­nen kiin­nos­ta, ehkä oman selus­tan tur­vaa­mi­nen kui­ten­kin. Kunecoci­de-syyt­tei­tä alkaa tipah­del­la nis­kaan, median­kaan omis­ta­jat ja pääl­lys­tö eivät ole tur­vas­sa. Niil­lä on täy­sin tie­dos­sa tilan­teen vaka­vuus, mut­ta ovat päät­tä­neet olla ker­to­mat­ta sitä ylei­söl­le. Rikok­sen todis­tusai­neis­toa ei ole vai­kea kasa­ta. Ehkä vain Guar­dian sel­vi­ää ilman syytteitä.

   Mik­si media kui­ten­kin toi­mii tör­keäs­ti? Klik­ki­jour­na­lis­min ansain­ta­lo­giik­ka ja omis­ta­jien eli pää­oman etu selit­tä­vät. Itse­käs ahneus ei anna perik­si, vaik­ka elin­kel­poi­sen maa­pal­lon säi­ly­mi­nen väis­tä­mät­tä vaa­tii kapi­ta­lis­tien jär­jes­tel­män muu­tos­ta, kulu­tuk­sen alas­ajoa, talous­kas­vun nol­laus­ta, voi­tois­ta tin­ki­mis­tä ja varal­li­suu­den uusjakoa.

   P.S. Val­ta­vir­ta­me­dian hyvin ansait­se­ma kri­ti­soin­ti ei kui­ten­kaan tar­koi­ta min­kään­lais­ta suo­si­tus­ta JSN:n ulko­puo­li­sel­le medial­le, joka on kak­ka­sam­mio johon ei pidä kos­kea ollenkaan.

   Mik­si esi­mer­kik­si hal­li­tus ja lii­ken­ne­mi­nis­te­ri tuki­vat Fin­nai­ria 700 mil­joo­nal­la (osa­kean­ti) aset­ta­mat­ta mitään eko­lo­gi­sia ehto­ja. Ei mitän kri­tiik­kiä. Polii­ti­koil­le myös väes­tön hil­li­tön kas­vu , elin­ai­ka­na­ni yli 2‑kertaistunut kuten myös ihmis­ten elin­ta­so. Ei SDP:kään näy­tä kovin innok­kaal­ta alen­ta­maan ihmis­ten elin­ta­soa vaa halu­aa lisää ostovoimaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.